aktivátor vitálních Půda je zdrojem života, protože je sama o sobě živá.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "aktivátor vitálních Půda je zdrojem života, protože je sama o sobě živá."

Transkript

1 aktivátor vitálních funkcí půdy Půda je zdrojem života, protože je sama o sobě živá.

2 PůDA, ZÁKLAD UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ZEMĚDĚLSTVÍ Hlavní úlohou zemědělství je využívat půdu k výrobě dostatečného množství potravin určených pro obyvatelstvo jednotlivých zemí. Dnes se to, co je v sázce, stává složitější. Je třeba živit obyvatelstvo, jehož počet narůstá v oblastech, které se nedají do nekonečna rozšiřovat. Spotřebitelé navíc vyžadují kvalitní produkty. Zemědělci tudíž musí své technologické postupy přizpůsobit tak, aby byly šetrné k přírodním zdrojům, vodě, vzduchu a odpovídaly klimatickým změnám. Mluvíme tedy o dlouhodobém managementu zemědělství s cílem zajistit udržitelný rozvoj lidské populace Abychom to mohli zajistit, musíme se vrátit k agronomickým základům řízení ekosystému a připustit, že funkcí půdy není pouze vyrábět potravu. Další funkce půdy : Výživa rostlin Produkce potravin a krmiv Produkce biomasy Filtrace a retence vody Vázání uhlíku a dusíku Zachování biologické diverzity Schéma řezu půdy 1

3 TVORBA A DEGRADACE PŮDY Půda je komplexním produktem vznikajícím na jedné straně alterací (změnou) matečné horniny působením povětrnostních vlivů, vody, kořenů a mikroorganizmů, na straně druhé rozkladem organických sloučenin, které se vyskytují na jejím povrchu. Matečná hornina Písky Zamokřená půda Jíly Organická hmota z odumřelých rostlin Výkaly a odumřelé organismy Přechodné organické látky Přechodné organické látky Humus Tvorba humusojílového komplexu Geneze půdy Průměrná míra tvorby půdy v Evropě činí okolo jedné tuny na hektar a rok. Výrobní postupy zemědělce (osevní postup, zúrodňování, zpracování půdy, zavlažování, ošetřování ) rozhodují o vývoji půd, a to pozitivně i negativně. Pozitivní vývoj Tvorba půdy > Degradace Negativní vývoj Degradace > Tvorba půdy Aktivní vývoj půdy Tvorba půdy Destrukce půdy Mezi symptomy ukazujícími na špatnou funkci půdy můžeme uvést následující : FYZIKÁLNÍ CHEMICKÉ BIOLOGICKÉ Eroze Okyselení Snížení obsahu humusu Utužení Zablokování příjmu živin Pokles biologické aktivity Vytěsnění vzduchu Vyplavování Pokles biologické diverzity 2

4 VÝZNAM BIOLOGICKÉ AKTIVITY Biologická aktivita je důležitá jak pro tvorbu půdy, tak pro její správnou funkci a úrodnost. Biologickou aktivitu zajišťují rostliny, půdní fauna a mikroflóra. Rostliny : Kulturní plodiny, louky, meziplodiny Ochrana povrchu půdy proti erozi, UV záření Rozrušení půdy působením kořenů Přísun organické hmoty pro půdní ekosystémy Symbióza s mikroflórou v rhizosféře Živočichové : Makrofauna Mezofauna Mikrofauna Dešťovky, brouci, stonožky, mravenci, hmyz a larvy Červi enchytréides, pěnodějky, roztoči Prvoci, hlístice Všechny tyto druhy organickou hmotu drobí, promíchávají a transformují, čímž připravují podmínky pro vznik a působení hub a bakterií. Svou činností rovněž zajišťují mísení organické a minerální složky půdy a následně tvorbu struktury půdy. Mikroflóra : Bakterie Bakterie jsou nezbytné pro zachování cyklů organické hmoty, uhlíku, dusíku a fosforu. Podílejí se na rozpouštění živin Houby Houby rozkládají odumřelou organickou hmotu a přispívají k tvorbě humusu. Mykorhiza hraje důležitou roli ve výživě rostliny. Množství biomasy v půdě závisí na systémech hospodaření, které zemědělec uplatňuje. Ukazatelem kvality půdy je její dostatečné množství,biologická diverzita a aktivita 3

5 INDUKCE MINERÁLNÍCH PRVKŮ podle PRP TECHNOLOGIES Humus představuje celkový a komplexní ekosystém půdy, ve kterém dochází nepřetržitě k nekonečnému množství biochemických reakcí. Tyto reakce jsou podmíněny faunou a flórou, minerálními prvky a cirkulací vzduchu a vody. Správné řízení indukce a její funkci zajišťují mikroorganismy. Zpracování půdy, její hutnění těžkými stroji zemědělskými stroji, aplikace přípravků ochrany rostlin a používaná strojená hnojiva mají negativní dopad na všechny živé druhy v půdě Pro zmírnění tohoto dopadu výrobních faktorů vyvíjí společnost PRP Technologies originální metodu určenou k revitalizaci biologických procesů nezbytných k udržitelnému rozvoji zemědělské výroby. Mip -Mineral Inducer Process : Technologický postup MIP spočívá v aktivaci buněčných metabolismů řízeným přísunem specifických minerálních prvků. Selekce minerálních solí Zlepšení funkce mikroorganismů Příklady krystalických struktur minerálů Schéma bakterie Společnost PRP Technologies vybírá a dávkuje prvky v závislosti na stupni jejich redox reakce a podle poměrů specificky upravených pro předpokládané cíle. Působením na mikroflóru, která je přizpůsobena podmínkám půdního stanoviště, proces MIP stimuluje funkci humusu. Tento postup stimuluje reakce, které působí příznivě na půdu i plodiny a zmírňují dopad degradačních faktorů vyvolaných intenzifikací zemědělské výroby. 4

6 PRP SOL JAKO AKTIVÁTOR vitálních FUNKCÍ PůDY Přípravek PRP SOL je granulát obsahující technologické přísady procesu MIP. Jsou směsí vápenatých a hořečnatých uhličitanů a rostlinného pojiva. Účinné složky přípravku PRP SOL se po aplikaci do půdy rozpouštějí a rozptýlí se v půdním roztoku. Aktivace biologických procesů může začít. Rozšíření biologické diverzity a nárůst mikrobiální činnosti pomáhá zlepšit : činnost mikro- a makrofauny transformační cykly organické hmoty geochemické cykly (uhlík, dusík, fosfor ) fyzikální strukturu půdy rozvoj vegetace PRP SOL působí na biologickou frakci půdy, čímž zlepšuje všechny její vitální funkce. Stimulace přírodní funkce ekosystému půda/rostlina při současném respektování rovnováhy umožňuje zemědělcům položit základy produktivního a dlouhodobě udržitelného hospodaření na půdě. Patentovaný proces PRP SOL a forma jeho působení je chráněna patentem. Ten zdůrazňuje originalitu přípravku, především jeho vliv na enzymatickou činnost a na diverzifikaci půdní mikroflóry. 5

7 LABORATORNÍ VÝSLEDKY Nové vědecké metody umožňují rozšiřovat znalosti v oblasti mikrobních společenstev půdy, která jsou stále ještě dosti neznámá. Smíšená výzkumná jednotka BIOEMCO (Biogeochemie a ekologie kontinentálních prostředí) provádí studii dynamického vývoje agrosystémů, především biodiverzity a funkce půdy. Její snahou je podpořit inovace v řízení životního prostředí a ekologického inženýrství. V oddělení IBIOS (Biologické interakce v půdách) z Univerzity Paris Est* byla metodou in vitro provedena studie o vlivu přípravku PRP SOL na biologické složky půdy. Tato šetření, prováděna pomocí nejnovějších metod v oblasti enzymologie a molekulární biologie jako je extrakce DNA, zvětšování a pozorování na elektroforézním gelu představují novátorský přístup ve studii dopadu vstupů na půdní ekosystém. Tyto práce přinesly několik výsledků : PRP SOL způsobuje změny mikrobních společenstev půdy, čímž umožňuje zlepšit vzájemnou rovnováhu mezi jednotlivými populacemi; PRP SOL synergicky působí s jednotlivými organismy, které se zde vyskytují (žížaly, kořeny) jako katalyzátor biologických činností půdy; PRP SOL posiluje enzymatickou různorodost a činnost specifických enzymů, která může být až desetkrát aktivnější v závislosti na situaci V laboratorních podmínkách PRP SOL podporuje tvorbu až dvojnásobného množství rostlinné biomasy * Jednotka Bioemco sdružuje výzkumné týmy z Inra, CNRS, u univerzit Pierre et Marie Curie a Paris Est, z École Nationale Supérieure, z IRD a AgroParisTech. Je složena z 5 oddělení. 6

8 POLNÍ VÝSLEDKY Účinky PRP SOL na funkci mikrobních společenstev půdy a na diversifikaci profilu enzymatických činností mají vliv na biologické, fyzikální a chemické parametry ekosystému. Studie SQUAD (Soil Quality Database) posuzuje vývoj těchto parametrů na poli ve skutečných výrobních podmínkách. Tato studie je založena na pozorování a analýze 672 půdních profilů odborníky a nezávislými laboratořemi*, zohledňujícími různorodost textury půdy. Databáze zahrnuje 114 vybraných míst, ze kterých byly odebrány a statisticky analyzovány.vzorky půdy. Polovina vzorků byla odebrána ze 114 parcel po aplikaci PRP SOL, druhá polovina vzorků byla odebraná na 114 kontrolních parcelách. Osevní postup, způsob zpracování půdy, hospodaření s organickou hmotou, textura a hloubka půdy jsou pro všech 114 párů vzorků identické. Pozorování a porovnávaná měření jakosti půd 114 parcel** «PRP SOL» 114 parcel «Kontrola» Biologické parametry Fyzikální parametry Chemické parametry * Poskytovatelé technických a vědeckých služeb, kteří byli zapojeni do studie SQUAD: ISARA (Institut Supérieur d Agriculture de Rhône-Alpes), CESAR (Centre Scientifique Agricole Régional), CELESTA- LAB (bývalá ALMA TERRA), LAMS (Laboratoire d Analyses Microbiologiques des Sols), BIORIZE, LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D ANALYSES ET DE RECHERCHE DE L AISNE. ** V době hodnocení byl PRP SOL dodáván v průměru 5.6 let Průměrná vypočtená dávka je 228 kg PRP SOL/ha/rok. 7

9 ÚČINKY PRP SOL Níže uvedené výsledky jsou vyňaty ze studie SQUAD. Studie v této oblasti prováděné na Poznaňské univerzitě v Polsku se v plném rozsahu shodují. Mikroflóra Mikrobní biomasa Ukazatel biologické aktivity (ornice) Ukazatel biologické činnosti (podloží) + 13,5% + 5,9% + 20,4% Účinek PRP SOL na mikrobní společenstva vyhodnocovaný v laboratorních podmínkách je potvrzen vyhodnocením v polních podmínkách. Díky většímu množství biomasy a aktivnější činností budou mikroorganismy ovlivňovat řetězec živin v půdě i koloběh minerálních prvků. Témoin Kontrola PRP PRP SOL SOL Fauna Viditelná fauna (ornice) Viditelná fauna (podloží) + 55,5% + 70,8% Fauna je mimo jiné tvořena velkým počtem dešťovek s intenzivní aktivitou v půdách a je ukazatelem její vyšší biologické kvality. Přímo působí na transformaci organické hmoty, její mísení s minerálními složkami a tím zlepšuje strukturu půdy. Počet galerií rousnic + 24,4% Kontrola Témoin PRP PRP SOL SOL = statisticky významný rozdíl (p < 0.05) 8

10 ÚČINKY PRP SOL Struktura půdy a rozvoj rostlin Pórovitost (ornice) Pórovitost (podloží) Provzdušnění (povrch) + 14,9% + 35,2% + 25,4% Pórovitost půdy je hlavním kritériem, protože umožňuje správnou cirkulaci vody a plynů. Dostatečný obsah kyslíku je prvořadý nejen pro humifikaci organické hmoty, ale také pro veškeré aerobní metabolické pochody a pro rozvoj kořenového systému. Kořenová hustota (přilehlý horizont) +11,1% Hloubka zakořenění +16,8% Kontrola Témoin PRP SOL Ornice potřebná pro rostliny Využitelné množství půdy (v t/ha) Kontrola Témoin PRP SOL Snižováním výskytu zhutněných míst a rozvojem kořenového vlášení se významně zvětšuje objem ornice jako prostředí pro rostlinu, která takto může čerpat více organické hmoty, minerálních prvků a lépe využívat vodních zásob. = statisticky významný rozdíl (p < 0.05) 9

11 ÚČINKY PRP SOL Stav organické hmoty Množství organické hmoty na 1 metr hloubky (v t/ha) Kvalita organické hmoty % Rostlina může dobře využívat pro tvorbu kořenového systému pouze kvalitní půdní prostředí. Organická hmota se vůči vodě chová jako houba, čímž umožní rostlině odolávat stresům způsobeným nedostatkem i nadbytkem vláhy. Je rovněž zdrojem živin, které jsou takto chráněny proti vyplavování. KontrolaTémoinPRP PRP SOL SOL Množství minerálních prvků v půdě ( kg/ha) Fosfor (Olsen) Draslík Hořčík (NS) (NS) Mikroflóra udržuje geochemické cykly a biologickou disponibilitu minerálních prvků. Cílem není přetížit půdní roztok za cenu rizika, že budou minerální prvky vyplavovány do povrchových vod, ale vytvořit dostatečný tok tak, aby odpovídal potřebám vegetace. KontrolaTémoinPRP SOL PRP SOL Acido-bazický stav ph v kyselé půdě ph v neutrální půdě 5,86 6,33 6,99 6,93 (NS) Biologická činnost podpořená PRP SOL udržuje acido-bazický stav půdy s tendencí jakýkoliv druh půdy neutralizovat. U ph v kyselé půdě byl zjištěn významný rozdíl. ph v zásadité půdě 7,9 7,81 (NS) KontrolaTémoinPRP PRP SOL SOL = statististicky významný rozdíl (NS) = statisticky nevýznamný rozdíl 10

12 GLOBÁLNÍ POSTUP PRP SOL dodává látky nezbytné pro správnou funkčnost HUMUSOVÉ vrstvy. Zvýšení aktivity mikroorganismů a makroorganismů Aktivita půdních organismů (zvýšení bioturbace) Zvýšení pórovitosti Lepší provzdušněnost půdy Zlepšení rovnováhy mikrobiálních společenství Snížení zhutnění půdy Zlepšení vsakování / infiltrace / vody Lepší rozvoj kořenového systému (hustota, hloubka) Zlepšení recyklace organických látek Zlepšení struktury Snížení eroze Zlepšení minerální výživy a vodního režimu Zlepšená biodisponibilita minerálních živin USNADŇUJE ZPRACOVÁNÍ PŮDY ZACHOVÁNÍ HODNOTY PŮDY ÚRODNOST PŮDY Produktivita a trvalá udržitelnost 11

13 BENEFITY, VÝHODY, PŘÍNOSY Úspornější zemědělství Udržitelný rozvoj zemědělství ja založen na efektivním zhodnocování vstupů ve vztahu produkci PRP SOL aktivací vitálních funkcí půdy umožňuje úspěšně rozvíjet úspornější zemědělství : v oblasti spotřeby vody : Práce realizované Provinciálním centrem pro pěstování zeleniny /Centre Provincial en Cultures Légumières de Kruishoutem/ (PCG - Belgie) potvrdily pozitivní vliv PRP SOL na zlepšení infiltrace vody do půdy. Tato infiltrovaná voda vytváří potřebné rezervy pro odstranění stresu rostliny za sucha. Zvětšení kořenového růstu navíc rostlině umožní využívat zdroje vody dostupné ve větší hloubce. čímž se sníží náklady na používání závlahy. v oblasti využití hnojiv: Větší objem ornice a účinnější biologické cykly umožňují lepší recyklaci a zvýšenou biologickou disponibilitu živin. Aplikace PRP SOL dovoluje optimální řízení procesu hnojení fosorečnými a draselnými hnojivy, u nichž se předpokládá, že budou aplikovány pouze ve výjimečných případech. v oblasti energetických úspor: Při zpracovávání půdy se spotřebovává velké množství energie z titulu velkého počtu přejezdů strojů a zvýšeného měrného odporu půdy. Cemagref (Výzkumný ústav pro zemědělské a ekologické inženýrství) demonstroval vliv přípravku PRP SOL na snížení tažné síly. Pokles zhutnění půdy přímo souvisí s biologickou charakteristickou půdy. PRP SOL je významným faktorem pro rozvoj energeticky méně náročných technologií zpracování půdy. 12

14 BENEFITY, VÝHODY, PŘÍNOSY Zlepšení produkce Hlavním cílem zemědělství je zajistit výživu pro lidstvo. Demografické perspektivy vyžadují, aby byla udržována a na vysoké úrovni rozvíjena výroba i v budoucnosti. Přípravek PRP SOL těmto požadavkům vyhovuje. Práce prováděné technickými institucemi ukazují, že systémy zahrnující používání přípravku PRP SOL vedou k vyšším a vyrovnanějším výnosům. Správná funkce půdy tlumí účinky klimatických výkyvů na produkci a změn souvisejících s pěstitelskými metodami. Dodržování přirozených mechanismů funkce systému půda/rostlina usnadňuje vyrovnanou výživu všech pěstovaných kultur. Ochrana hodnoty půdy a životního prostředí Trvale udržitelný rozvoj zemědělství vyžaduje ochranu půdního fondu, jako pomalu obnovitelného zdroje. Za její nejvýznamnější degradační faktor na evropské úrovni je považována eroze, která narušuje více jak 20% povrchové plochy. Centrální laboratoř VŠ Ponts et Chaussées vyvíjí nástroj na měření citlivosti půd vůči procesům eroze a to tak, že konkrétní místa osadila erodoměrem: Tato laboratoř poukázala na účinek přípravku PRP SOL na pozitivní vliv proti erozi. Evidované údaje ukazují na významné snížení množství erodované půdy v rozmezí od 20 do 50% podle dané situace. Pokud jde o oblast skleníkových plynů, navýšení organické hmoty v půdě vlivem účinku PRP SOL se podílí na vázání uhlíku. Zhodnocení půdy daného stanoviště Geologické vlastnosti parcely a její klimatické prostředí plní prvořadou úlohu ve vývoji rostliny a v jejím fyzikálně-chemickém složení. Tento proces je umožněn jen tehdy, je-li vytvořen dostatečný kořenový systém a zachována přírodní biochemická rovnováha půdy. Přípravek PRP SOL obnovuje tuto rovnováhu tím, že působí na původní půdní mikroflóru a pomáhá rostlinám v rozvoji jejich kořenového systému. 13

15 ! POUŽITÍ PŘÍPRAVKU PRP SOL Přípravek PRP SOL se používá na všech druzích půd a u všech kultur. Aplikované množství se liší podle stavu půdy a podle počtu operací prováděných během sezony. Zintenzivnění rotace plodin, zhutnění půdy, zavlažování, ošetřování, kvalita kořenového systému a objem posklizňových zbytků představují některá z kritérií charakterizujících dopad na chování rostliny na půdě. Několik kultur bylo takto rozděleno do «stupnice dopadů». Stupnice dopadů Vinice, ovocnářství, zelinářství 600 kg / ha / rok 300 kg / ha / rok Řepy, brambory, zelenina, intenzivní pícninářství 400 kg / ha / rok 200 kg / ha / rok Kukuřice, pšenice, ječmen, řepka olejka 250 kg / ha / rok 150 kg / ha / rok Extenzivní pícninářství 200 kg / ha / rok 120 kg / ha / rok Špatný stav úrodnosti Stupnice úrodnosti (fyzikální, chemická a biologická diagnostika) Dobrý stav úrodnosti Při intenzivní rotaci plodin, chladných a vlhkých jarech, na lehkých nebo velmi poškozených půdách. Podle způsobu pěstování je možné doporučit doplňkovou jednorázovou dávku minerálních prvků P a/nebo K. Půdní mikroflóra reaguje, stejně jako většina živých organismů, na podmínky prostředí, to znamená na teplotu a vlhkost. Vlhkost půdy a zvýšená teplota přímo stimuluje činnost této mikroflóry od konce zimy do podzimu. Celé toto období je tedy vhodné pro používání přípravku PRP SOL. 14

16 ! TECHNICKÝ LIST PPRP SOL je granulát na bázi uhličitanů vápenatých a hořečnatých a technologických přísad (železo, zinek, bór, sodík, mangan ) podle zásad MIP. Všechny tyto látky jsou spojeny rozpustným pojivem rostlinného původu: lignosulfonát Dle zákonné klasifikace je přípravek PRP SOL vzhledem k používání draselných a vápenatých uhličitanů řazen do třídy půdních hnojiv (registrační číslo 2545). Deklarované složení : Vápník 35% CaO v v uhličitanové formě Hořčík 8% MgO v uhličitanové formě Rozpustnost uhličitanů 50 % Neutralizační hodnota 46 Vlhkost < 0.8% Jemnost mletí minimálně 80% před granulací procházející síty velikosti mm ph 7.70 Měrná hmotnost 1.19 Balení : 50 kg pytle (paleta po 24 pytlích) - Big bag 600 kg / kg - volně na plně naloženém nákladním autě Přípravek PRP SOL je použitelný v ekologickém zemědělství v souladu s předpisem CE/834/2007. FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI PRP SOL Procesy granulace a sušení používané při výrobě přípravku PRP SOL jsou specifikovány postupy PRP Technologies,které jsou chráněny dvěma eropskými patenty. Fyzikální vlastnosti přípravku umožňují rovnoměrné rozmetání až do vzdálenosti 36 metrů. Průměr 97% granulí se nachází v rozpětí od 2,5 až 4 mm (průměrný průměr: 3,47 mm) Průměr granulí > do 4 mm od 3.15 do 4 mm od 2.5 do 3.15 mm od 2 do 2.5 mm < do 2 mm Členění 0.6% 80.4% 16.5% 2.2% 0.3%

17 PRP Technologies Opavská 97 CZ Vítkov tel: PRP SOL / Cs / / Vytištěno na recyklovaném papíře

Vliv kompostu na kvalitu půdy

Vliv kompostu na kvalitu půdy Okruh IV Vliv kompostu na kvalitu půdy Ing. Lucie Valentová, Ph.D. Ing. Květuše Hejátková ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. Proč se zabývat BIODEGRADABILNÍM MATERIÁLEM Ochrana životního

Více

Změny infiltrační schopnosti půdy po zapravení kompostu. Ing. Barbora Badalíková Zemědělský výzkum, spol. s r.o. Troubsko

Změny infiltrační schopnosti půdy po zapravení kompostu. Ing. Barbora Badalíková Zemědělský výzkum, spol. s r.o. Troubsko Změny infiltrační schopnosti půdy po zapravení kompostu Ing. Barbora Badalíková Zemědělský výzkum, spol. s r.o. Troubsko Infiltrace vsak vody do půdy Infiltrační schopnost půdy představuje jeden z významných

Více

Fyziologický. Půda je zdrojem života, protože je sama živá.

Fyziologický. Půda je zdrojem života, protože je sama živá. Fyziologický stimulátor vegetativních funkcí rostliny Půda je zdrojem života, protože je sama živá. Produkce rostliny závisí na její schopnosti odolávat kritickým fázím růstu. K zajištění lepší odolnosti

Více

Z K. Agrochemické zkoušení zemědělských půd a význam vápnění. AZZP Hlavní principy. Miroslav Florián ředitel Sekce zemědělských vstupů

Z K. Agrochemické zkoušení zemědělských půd a význam vápnění. AZZP Hlavní principy. Miroslav Florián ředitel Sekce zemědělských vstupů Z Ú Z K Ú šeb í a zku ntroln dní ko e tř s Ú ký ěděls v zem ní ústa Agrochemické zkoušení zemědělských půd a význam vápnění Miroslav Florián ředitel Sekce zemědělských vstupů AZZP Hlavní principy Zjišťování

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 5.4.2013

Více

Biologicky rozložitelné suroviny Znaky kvalitního kompostu

Biologicky rozložitelné suroviny Znaky kvalitního kompostu Kompost patří k nejstarším a nejpřirozenějším prostředkům pro zlepšování vlastností půdy. Pro jeho výrobu jsou zásadní organické zbytky z domácností, ze zahrady atp. Kompost výrazně přispívá k udržení

Více

Koncepce Ministerstva zemědělství v období 2014 2017 - ochrana půdy.

Koncepce Ministerstva zemědělství v období 2014 2017 - ochrana půdy. Koncepce Ministerstva zemědělství v období 2014 2017 - ochrana půdy. Ochrana Ing. Michaela BUDŇÁKOVÁ Ministerstvo zemědělství,těšnov 17,117 05 PRAHA 1, e-mail: budnakova@mze.cz Základní podkladové materiály:

Více

Vitalita půdy a škody způsobené suchem. Jan Vopravil, Jan Srbek, Jaroslav Rožnovský, Marek Batysta, Jiří Hladík

Vitalita půdy a škody způsobené suchem. Jan Vopravil, Jan Srbek, Jaroslav Rožnovský, Marek Batysta, Jiří Hladík Vitalita půdy a škody způsobené suchem Jan Vopravil, Jan Srbek, Jaroslav Rožnovský, Marek Batysta, Jiří Hladík Výzkumy v oblasti sucha na VÚMOP, v.v.i. Cílený výzkum sucha na VÚMOP, v.v.i. cca od roku

Více

Minimalizační technologie zpracování půdy a možnosti jejich využití při ochraně půdy

Minimalizační technologie zpracování půdy a možnosti jejich využití při ochraně půdy Minimalizační technologie zpracování a možnosti jejich využití při ochraně Autorský kolektiv: Dryšlová, T., Procházková, B., Neudert, L., Lukas, V., Smutný, V., Křen, J. Prezentované výsledky vznikly jako

Více

Indikátory pro polní plodiny v rámci výzkumného záměru

Indikátory pro polní plodiny v rámci výzkumného záměru Indikátory pro polní plodiny v rámci výzkumného záměru Výzkumný záměr: Biologické a technologické aspekty udržitelnosti řízených ekosystémů a jejich adaptace na změnu klimatu Studium polních plodin v souvislosti

Více

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA Agr.Dr. Josef Dlouhý, Prof.h.c. j.f.dlouhy@gmail.com Problémy konvenčního zemědělství: závislost na fosilní energii závislost na

Více

Půda jako dar. a jak s tímto vzácným darem zacházíme. Miroslav Florián zástupce ředitele ředitel Sekce zemědělských vstupů ÚKZÚZ Brno

Půda jako dar. a jak s tímto vzácným darem zacházíme. Miroslav Florián zástupce ředitele ředitel Sekce zemědělských vstupů ÚKZÚZ Brno Půda jako dar a jak s tímto vzácným darem zacházíme Miroslav Florián zástupce ředitele ředitel Sekce zemědělských vstupů ÚKZÚZ Brno Některé současné rysy zemědělství v ČR produkce s minimální přidanou

Více

Integrovaná ochrana půdy a vody. Ing. Jiří Hladík, Ph.D.

Integrovaná ochrana půdy a vody. Ing. Jiří Hladík, Ph.D. Integrovaná ochrana půdy a vody. Ing. Jiří Hladík, Ph.D. Hlavní činnost Základním účelem veřejné výzkumné instituce VÚMOP, v.v.i. je rozvoj vědního poznání v oborech komplexních meliorací, pedologie a

Více

11. Zásobení rostlin živinami a korekce nedostatku

11. Zásobení rostlin živinami a korekce nedostatku 11. Zásobení rostlin živinami a korekce nedostatku = kapitola,,jak poznáme nedostatek které živiny a jak a čím hnojíme - Diagnostika nedostatku: o Vizuální o Chemická analýza biomasy o Histologické a biochemické

Více

Dekompozice, cykly látek, toky energií

Dekompozice, cykly látek, toky energií Dekompozice, cykly látek, toky energií Vše souvisí se vším Živou hmotu tvoří 3 hlavní organické složky: - Bílkoviny, cukry, tuky Syntézu zajišťuje cca 20 biogenních prvků - Nejdůležitější C, O, N, H, P

Více

Vliv vybraných PPL na chemismus půdy

Vliv vybraných PPL na chemismus půdy 6. -7. 3. 2015, Brno Autoři: Ing. Magdalena Hábová, doc. RNDr. Lubica Pospišilová, CSc. Pracoviště: Mendelova univerzita, AF, Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin Vliv vybraných

Více

Ječmen setý. Ječmen setý

Ječmen setý. Ječmen setý Ječmen setý Význam pro krmné účely potravinářství farmaceutický průmysl (maltózové sirupy) pro výrobu sladu - pěstování sladovnického ječmene je náročnější Biologické vlastnosti: forma: ozimá i jarní výška

Více

Poměr CNP v bioremediacích

Poměr CNP v bioremediacích Poměr v bioremediacích Sanační technologie 2012, Pardubice limitovaný růst Bioremediace je založena na mikrobiálním metabolismu. Projevem metabolismu je růst. Kinetika růstu je determinována koncentrací

Více

Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod

Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod Ing. Pavel Růžek, CSc. a Ing. Helena Kusá, PhD. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. v Praze-Ruzyni Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod Mezi významná rizika znečištění vod při pěstování

Více

Využití zásoby živin a primární produkce v eutrofních rybnících

Využití zásoby živin a primární produkce v eutrofních rybnících Využití zásoby živin a primární produkce v eutrofních rybnících Libor Pechar a kolektiv Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta, Laboratoř aplikované ekologie a ENKI o.p.s., Třeboň

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - půda V této kapitole se dozvíte: Jak vznikla půda. Nejvýznamnější škodliviny znečištění půd. Co je to

Více

půdy na vodostálost Ing. Jaroslava Bartlová, Ph.D. Degradace půdy Půdní struktura

půdy na vodostálost Ing. Jaroslava Bartlová, Ph.D. Degradace půdy Půdní struktura Vliv různr zného zpracování půdy na vodostálost půdních agregátů Ing. Jaroslava Bartlová, Ph.D. Zemědělský výzkum, spol. s r.o. Troubsko, Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko e-mail: bartlova@vupt.cz

Více

Sestavování osevních postupů

Sestavování osevních postupů Sestavování osevních postupů Osevní postup je stálý způsob střídání pěstovaných plodin či skupin plodin během n let na n honech. Hon je jednotka osevního postupu, která označuje skupinu pozemků osetých

Více

Často kladené otázky. Co je to půda? Z čeho se půda skládá? Jak půdy vznikají? Je pravda, že půda je neobnovitelný zdroj? Proč je půda důležitá?

Často kladené otázky. Co je to půda? Z čeho se půda skládá? Jak půdy vznikají? Je pravda, že půda je neobnovitelný zdroj? Proč je půda důležitá? Často kladené otázky Co je to půda? Půda je tenká vrstva matérie na povrchu Země. Je to přírodní zdroj, který se skládá ze zvětralých hornin, organických materiálů, vzduchu a vody. Vzhledem k tomu, že

Více

Ekologie a její obory, vztahy mezi organismy a prostředím

Ekologie a její obory, vztahy mezi organismy a prostředím Variace 1 Ekologie a její obory, vztahy mezi organismy a prostředím Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz.

Více

10.5.2011 TRVALÉ TRAVNÍ POROSTY. I. Produkční funkce TTP. Rozdělení TTP podle způsobu využívání. II. Mimoprodukční funkce TTP

10.5.2011 TRVALÉ TRAVNÍ POROSTY. I. Produkční funkce TTP. Rozdělení TTP podle způsobu využívání. II. Mimoprodukční funkce TTP TRVALÉ TRAVNÍ POROSTY Trvalé smíšené společenstvo rostlin, které se udržuje pravidelným využíváním VYUŽTÍ A INTEZIFIKACE TRVALÝCH TRAVNÍCH POROSTŮ NA BIOPLYN Agrobotanické složky Trávy Jeteloviny Ostatní

Více

HLAVNÍ PROBLÉMY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ

HLAVNÍ PROBLÉMY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ HLAVNÍ PROBLÉMY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ Současná etapa je charakterizována: populační explozí a nebývalým rozvojem hospodářské činnosti společnosti řadou antropogenních činností s nadměrnou produkcí škodlivin

Více

Koloběh látek v přírodě - koloběh dusíku

Koloběh látek v přírodě - koloběh dusíku Koloběh látek v přírodě - koloběh dusíku Globální oběh látek v přírodě se žádná látka nevyskytuje stále na jednom místě díky různým činitelům (voda, vítr..) se látky dostávají do pohybu oběhu - cyklu N

Více

Využití a registrace popela ze spalování biomasy jako hnojiva Tomáš Rosenberg

Využití a registrace popela ze spalování biomasy jako hnojiva Tomáš Rosenberg Klastr bioplyn, z.s.p.o. Hájecká 215 273 51 Červený Újezd tel : +420 732711998 e-mail: info@klastrbioplyn.cz Využití a registrace popela ze spalování biomasy jako hnojiva Tomáš Rosenberg Popel ze spalování

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 0 1 1 U k á z k a k n i h

Více

Půda jako základ ekologického vinařství. Ozelenění, zpracování půdy a organické hnojení v ekologickém vinohradnictví. Ing. M. Hluchý, PhD.

Půda jako základ ekologického vinařství. Ozelenění, zpracování půdy a organické hnojení v ekologickém vinohradnictví. Ing. M. Hluchý, PhD. Půda jako základ ekologického vinařství Ozelenění, zpracování půdy a organické hnojení v ekologickém vinohradnictví Ing. M. Hluchý, PhD. Funkce bylinné vegetace protierozní ochrana ( eroze 30-100 x niţší)

Více

OBECNÁ FYTOTECHNIKA BLOK: VÝŽIVA ROSTLIN A HNOJENÍ Témata konzultací: Základní principy výživy rostlin. Složení rostlin. Agrochemické vlastnosti půd a půdní úrodnost. Hnojiva, organická hnojiva, minerální

Více

SSOS_ZE_2.14 Ekologické zemědělství

SSOS_ZE_2.14 Ekologické zemědělství Číslo a název projektu Číslo a název šablony CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT DUM číslo a název SSOS_ZE_2.14

Více

Nabídka mapových a datových produktů Limity využití

Nabídka mapových a datových produktů Limity využití , e-mail: data@vumop.cz www.vumop.cz Nabídka mapových a datových produktů Limity využití OBSAH: Úvod... 3 Potenciální zranitelnost spodních vrstev půdy utužením... 4 Potenciální zranitelnost půd acidifikací...

Více

Mendelova univerzita v Brně. ASIO, spol. s r.o.

Mendelova univerzita v Brně. ASIO, spol. s r.o. ASIO, spol. s r.o. Mendelova univerzita v Brně Studie Podmínky nezbytné pro použití předčištěné odpadní vody na zavlažování zemědělské půdy při současném zamezení znečištění podzemních vod Firma příjemce

Více

Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi

Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D. Den zemědělského zkušebnictví strana 1 Osnova Mendelova univerzita v roce

Více

Negativní vliv faktorů bezprostředněse podílejících se na množství a kvalitu dodávané organické hmoty do půdy

Negativní vliv faktorů bezprostředněse podílejících se na množství a kvalitu dodávané organické hmoty do půdy Organickáhnojiva a jejich vliv na bilanci organických látek v půdě Petr Škarpa Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin Organická hnojiva

Více

Možnosti řešení degradace půdy a její ovlivnění změnou klimatu na příkladu aridních oblastí. Ing. Marek Batysta, Ph.D.

Možnosti řešení degradace půdy a její ovlivnění změnou klimatu na příkladu aridních oblastí. Ing. Marek Batysta, Ph.D. Možnosti řešení degradace půdy a její ovlivnění změnou klimatu na příkladu aridních oblastí Ing. Marek Batysta, Ph.D. batysta.marek@vumop.cz www.vumop.cz CÍL PROJEKTU analýza modelových lokalit ověření

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy, poznámky. Poznáváme přírodu

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy, poznámky. Poznáváme přírodu Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 6. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy, poznámky Konkretizované tematické okruhy realizovaného průřezového tématu Poznáváme přírodu

Více

BIOMASA 3. - Půda a ekologie biopaliv

BIOMASA 3. - Půda a ekologie biopaliv Člověk a energie V. (Energetický potenciál obnovitelných zdrojů a možnosti využití) Jaroslav Svoboda Pardubice ------------------------------------------------ Moto: Člověče věz, že půda je směs, organismů

Více

Pozvánka na pole. Pokusy na výživářské bázi Lípa POLNÍ DEN ÚKZÚZ 2015 PŮDA A JEJÍ ÚRODNOST. Michaela Smatanová

Pozvánka na pole. Pokusy na výživářské bázi Lípa POLNÍ DEN ÚKZÚZ 2015 PŮDA A JEJÍ ÚRODNOST. Michaela Smatanová www.ukzuz.cz Pozvánka na pole Pokusy na výživářské bázi Lípa Michaela Smatanová POLNÍ DEN ÚKZÚZ 2015 PŮDA A JEJÍ ÚRODNOST Přínosy výživářských pokusů: informace o dlouhodobém vlivu organických a minerálních

Více

Kořenový systém plodin a využití zásoby vody v půdním profilu - význam pro zemědělskou praxi

Kořenový systém plodin a využití zásoby vody v půdním profilu - význam pro zemědělskou praxi Sucho a degradace půd v České republice - 214 Brno 7. 1. 214 Kořenový systém plodin a využití zásoby vody v půdním profilu - význam pro zemědělskou praxi J. Haberle 1, P. Svoboda 1, V. Vlček 2, G. Kurešová

Více

Hnojiva NPK. Co znamenají ona tři čísla?

Hnojiva NPK. Co znamenají ona tři čísla? Hnojiva NPK Co znamenají ona tři čísla? Tuto otázku dostávám od svých zákazníků téměř denně. Ona tři malá čísla, která jsou vytištěna na přední straně vašeho pytle s hnojivem nebo na straně kontejneru

Více

Letní škola Hostětín 2014. Jan Hladký Vliv kořenového systému na půdu

Letní škola Hostětín 2014. Jan Hladký Vliv kořenového systému na půdu Letní škola Hostětín 2014 Jan Hladký Vliv kořenového systému na půdu Kořeny Kořeny jsou podzemní orgány, které zajišťují zásobování rostlin vodou a v ní obsaženými minerálními látkami, případně organickými

Více

Obsah 5. Obsah. Úvod... 9

Obsah 5. Obsah. Úvod... 9 Obsah 5 Obsah Úvod... 9 1. Základy výživy rostlin... 11 1.1 Rostlinné živiny... 11 1.2 Příjem živin rostlinami... 12 1.3 Projevy nedostatku a nadbytku živin... 14 1.3.1 Dusík... 14 1.3.2 Fosfor... 14 1.3.3

Více

Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055. Exkurze Biofarma JURÉ. (Pracovní list)

Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055. Exkurze Biofarma JURÉ. (Pracovní list) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Exkurze Biofarma JURÉ (Pracovní list) Označení: EU-Inovace-Ex-Př-07 Předmět: Přírodopis Cílová skupina: 6. - 9. třída

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Přírodopis 9. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová Neživá příroda objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik a trvání popíše planetu jako zemské těleso, stavbu,

Více

Trénink o dobré praxi ochrany půdy. KONFERENCE 14. 16.5.2014 v Lednici

Trénink o dobré praxi ochrany půdy. KONFERENCE 14. 16.5.2014 v Lednici Trénink o dobré praxi ochrany půdy KONFERENCE 14. 16.5.2014 v Lednici kvalita půdy jaro na Vysočině jarní porosty na Vysočině Ohrožení půdy nejen na Vysočině Ohrožení půdy Změna zemědělské politiky po

Více

Zpráva o účincích bioenzymatické směsi PTP PLUS na kvalitu povrchových vod.

Zpráva o účincích bioenzymatické směsi PTP PLUS na kvalitu povrchových vod. Zpráva o účincích bioenzymatické směsi PTP PLUS na kvalitu povrchových vod. Zprávu předkládá: Slovenský rybársky zväz MO Holíč Jaroslav Minařík, místopředseda organizace MO SRZ Holíč Michal Náter, hlavní

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 7.6.2013

Více

Základy pedologie a ochrana půdy

Základy pedologie a ochrana půdy PŮDNÍ STRUKTURA Základy pedologie a ochrana půdy 4. přednáška prostorové uspořádání půdních částic Stav uspořádání: elementární slitý půdní škraloup agregátový Tvorba struktury: desagregace agregace cementace

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Třída: AN4A Období: jaro 2013 Profilová část maturitní zkoušky 1. Povinná volitelná zkouška

Více

Metodika indikátor. torů. Bilance energie. prof. Ing. Jan Křen, K

Metodika indikátor. torů. Bilance energie. prof. Ing. Jan Křen, K Metodika indikátor torů Bilance energie prof. Ing. Jan Křen, K CSc. Popis indikátor torů a jejich požadovan adované hodnoty Pro samotné hodnocení bilance energie je pak možné využít několik indikátorů:

Více

Kvalita půdy v EZ (luskovinoobilní směsi)

Kvalita půdy v EZ (luskovinoobilní směsi) Kvalita půdy v EZ (luskovinoobilní směsi) Bořivoj ŠARAPATKA Univerzita Palackého Olomouc Ekologické zemědělství můžeme chápat jako vyvážený agroekosystém trvalého charakteru, jehož cílem je mimo jiné snaha

Více

Institut pro ekologické zemědělství a udržitelný rozvoj krajiny, Olomouc 2004 PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců, Šumperk, Univerzita Palackého Olomouc, Výzkumný ústav pro ekologické zemědělství FiBL,

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

WWW.HOLUB-CONSULTING.DE

WWW.HOLUB-CONSULTING.DE WWW.HOLUB-CONSULTING.DE Kukuřice jako monokultura způsobující ekologické problémy Jako například: půdní erozi díky velkým rozestupům mezi jednotlivými řadami a pozdnímu pokrytí půdy, boj proti plevelu

Více

Revitalizace jako investice

Revitalizace jako investice Revitalizace jako investice D. Pithart 1, T. Dostál 2, J. Valentová 2, P. Valenta 2, J. Weyskrabová 2 K. Křováková 3, J. Žaloudík 4, J.Hejzlar 4, & J. Dušek 5, 1 Daphne ČR, Institut aplikované ekologie,

Více

60 let dlouhodobých pokusů v České republice

60 let dlouhodobých pokusů v České republice Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Vás srdečně zve na mezinárodní konferenci 60 let dlouhodobých pokusů v České republice 22. 24. červen 2015 Praha, Česká republika 1. cirkulář Dovolujeme si Vás pozvat

Více

Testování Nano-Gro na pšenici ozimé Polsko 2007/2008 (registrační testy IUNG, Pulawy) 1. Metodika

Testování Nano-Gro na pšenici ozimé Polsko 2007/2008 (registrační testy IUNG, Pulawy) 1. Metodika Testování Nano-Gro na pšenici ozimé Polsko 2007/2008 (registrační testy IUNG, Pulawy) Růstový stimulátor Nano-Gro, nanotechnologie vyrobená a dovezená z USA, prošla v letech 2007/2008 mnoho chemickými,

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Název projektu Registrační číslo projektu Název aktivity Název vzdělávacího materiálu Číslo vzdělávacího materiálu Jméno autora Název školy Moderní škola CZ.1.07/1.5.00/34.0526

Více

Vysoký příjem dusíku ale i draslíku koresponduje s tvorbou biomasy sušiny a stává se

Vysoký příjem dusíku ale i draslíku koresponduje s tvorbou biomasy sušiny a stává se živiny (kg.ha -1 ) živiny (kg.ha -1 ) Jak působí hnojivo NP 26-14 a listová aplikace hořčíku hnojivem Magnitra-L na výnos a kvalitu jarního ječmene? Dr.Hřivna,Luděk.-prof.Richter, Rostislav, MZLU Brno.

Více

Osevní postupy. Osevní postup. Základní pojmy. Základní pojmy 12.3.2012. plánovité agrotechnicky zdůvodněné střídání plodin z hlediska

Osevní postupy. Osevní postup. Základní pojmy. Základní pojmy 12.3.2012. plánovité agrotechnicky zdůvodněné střídání plodin z hlediska Osevní postup Osevní postupy plánovité agrotechnicky zdůvodněné střídání plodin z hlediska prostorového (na pozemcích) časového (v jednotlivých letech) Základní pojmy Plodina - rostlina pěstovaná k hospodářskému

Více

Metodický list č. 1. TÉMA: Ekologicky šetrné zemědělství PĚSTOVÁNÍ ROSTLIN. Ochrana krajiny

Metodický list č. 1. TÉMA: Ekologicky šetrné zemědělství PĚSTOVÁNÍ ROSTLIN. Ochrana krajiny 32 TÉMA: Cíl: uvědomit si vazby mezi zemědělstvím, přírodou a životním prostředím, seznámit žáky s prioritami současné zemědělské výroby v souladu s ochranou životního prostředí Základní pojmy: meliorace,

Více

Význam organických hnojiv pro výživu rybniční biocenózy

Význam organických hnojiv pro výživu rybniční biocenózy Význam organických hnojiv pro výživu rybniční biocenózy Pavel Hartman Název konference: Intenzivní metody chovu ryb a ochrana kvality vody Třeboň, únor 2012 1. Úvod a literární přehled Mnoho generací rybníkářů

Více

Kořenový systém plodin jako adaptační opatření na sucho

Kořenový systém plodin jako adaptační opatření na sucho Sucho a degradace půd v České republice - 2014 Brno 7. 10. 2014 Kořenový systém plodin jako adaptační opatření na sucho Vodní provoz polních plodin Ing. Jana Klimešová Ing. Tomáš Středa, Ph.D. Mendelova

Více

CHEMICKÁ A BIOLOGICKÁ KOROZE STAVEBNÍCH HMOT... Biologická koroze (biokoroze) obecně Základní pojmy, členění, charakteristika Podmínky pro působení

CHEMICKÁ A BIOLOGICKÁ KOROZE STAVEBNÍCH HMOT... Biologická koroze (biokoroze) obecně Základní pojmy, členění, charakteristika Podmínky pro působení CHEMICKÁ A BIOLOGICKÁ KOROZE STAVEBNÍCH HMOT... Biologická koroze (biokoroze) obecně Základní pojmy, členění, charakteristika Podmínky pro působení biodeteriogenů Biokoroze stavebních materiálů Vznik a

Více

Modul 02- Přírodovědné předměty

Modul 02- Přírodovědné předměty Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 02- Přírodovědné předměty Hana Gajdušková Hana

Více

Ověření účinnosti přípravku Agrosol na výnos a kvalitu produkce brambor

Ověření účinnosti přípravku Agrosol na výnos a kvalitu produkce brambor VÝZKUMNÝ ÚSTAV BRAMBORÁŘSKÝ H a v l í č k ů v B r o d, s. r.o. Dobrovského 2366, 580 01 Havlíčkův Brod O d d ě l e n í p ě s t e b n í c h t e c h n o l o g i í Ověření účinnosti přípravku Agrosol na výnos

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 255 Jméno autora Jana Malečová Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 11. 5. 2012 Ročník, pro který je DUM určen 9. Vzdělávací oblast (klíčová slova) Člověk a příroda

Více

Travní porosty a jejich příznivé působení v osevním postupu a kulturní krajině

Travní porosty a jejich příznivé působení v osevním postupu a kulturní krajině Travní porosty a jejich příznivé působení v osevním postupu a kulturní krajině travní porosty na orné půdě (pícní + semenářské) jetelovinotrávy na orné půdě LOUKY (TTP se sečným využitím) PASTVINY (TTP

Více

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 Nařízení se vztahuje na následující

Více

Kompost versus skládka

Kompost versus skládka Kompost versus skládka Eliminace velmi negativních efektů, které způsobuje ukládání bioodpadu na skládky Cenná surovina pro krajinu, životní prostředí Prostřednictvím kompostu navracíme živiny a organické

Více

Ministerstvo zemědělství Veřejná soutěž KUS 2014

Ministerstvo zemědělství Veřejná soutěž KUS 2014 Ministerstvo zemědělství Veřejná soutěž KUS 2014 Odůvodnění změn v pořadí projektů doporučených Programovou komisí Ministerstva zemědělství k financování ve veřejné soutěži programu Komplexní udržitelné

Více

Geneticky modifikované potraviny a krmiva

Geneticky modifikované potraviny a krmiva Geneticky modifikované potraviny a krmiva Co je to geneticky modifikovaný organismus (GMO)? Za GMO je považován organismus, s výjimkou člověka, jehož dědičná informace uložená v DNA byla změněna pomocí

Více

Vliv pěstebních postupů na výživovou hodnotu potravin doc. Ing. Lenka Kouřimská, Ph.D.

Vliv pěstebních postupů na výživovou hodnotu potravin doc. Ing. Lenka Kouřimská, Ph.D. Vliv pěstebních postupů na výživovou hodnotu potravin doc. Ing. Lenka Kouřimská, Ph.D. Katedra kvality zemědělských produktů, Česká zemědělská univerzita v Praze Produkční systémy Konvenční Integrované

Více

AOPK ČR Ostrava. Agroenvironmetální opatření (louky a pastviny) a jejich možný přínos pro druhovou rozmanitost

AOPK ČR Ostrava. Agroenvironmetální opatření (louky a pastviny) a jejich možný přínos pro druhovou rozmanitost Agroenvironmetální opatření (louky a pastviny) a jejich možný přínos pro druhovou rozmanitost AEO mají za úkol: Podpořit způsoby využití zemědělské půdy, které jsou v souladu s ochranou a zlepšením životního

Více

Výživa trvalých travních porostů v podmínkách ekologického zemědělství

Výživa trvalých travních porostů v podmínkách ekologického zemědělství Výživa trvalých travních porostů v podmínkách ekologického zemědělství Ing. Pavel Ryant, Ph.D. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Ekologické zemědělství je popisováno jako zvláštní druh

Více

Správná zemědělská praxe a zdravotní nezávadnost a kvalita potravin. Daniela Pavlíková Česká zemědělská univerzita v Praze

Správná zemědělská praxe a zdravotní nezávadnost a kvalita potravin. Daniela Pavlíková Česká zemědělská univerzita v Praze Správná zemědělská praxe a zdravotní nezávadnost a kvalita potravin Daniela Pavlíková Česká zemědělská univerzita v Praze Správná zemědělská praxe a hnojení plodin Spotřeba minerálních hnojiv v ČR 120

Více

Pěstování energetických plodin pro výrobu bioplynu

Pěstování energetických plodin pro výrobu bioplynu Pěstování energetických plodin pro výrobu bioplynu Energie z pole České Budějovice 19.3.2009 Jiří Diviš, Jan Moudrý Zemědělská fakulta JU Č.Budějovice ENERGIE Fosilní paliva- omezené zásoby denní celosvětová

Více

Platné znění od 1.11.2009. 274/1998 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství. ze dne 12. listopadu 1998 ČÁST PRVNÍ SKLADOVÁNÍ HNOJIV

Platné znění od 1.11.2009. 274/1998 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství. ze dne 12. listopadu 1998 ČÁST PRVNÍ SKLADOVÁNÍ HNOJIV Změna: vyhláškou č. 476/2000 Sb. Změna: vyhláškou č. 473/2002 Sb. Změna: vyhláškou č. 399/2004 Sb. Změna: vyhláškou č. 91/2007 Sb. Změna: vyhláškou č. 353/2009 Sb. Platné znění od 1.11.2009 274/1998 Sb.

Více

Iframix s.r.o. Štěrboholská 26 102 00 Praha 10. GSM: (+420) 739 777 444 Fax: (+420) 272 706 045 E-Mail: iframix@iframix.cz

Iframix s.r.o. Štěrboholská 26 102 00 Praha 10. GSM: (+420) 739 777 444 Fax: (+420) 272 706 045 E-Mail: iframix@iframix.cz Iframix s.r.o. díky své mateřské skupině CCPA, ale i dalším partnerům, disponuje širokým portfoliem výrobků pro BIO-zemědělce, respektive pro chovatele. Poptávka po BIO produktech neustále roste a společnosti

Více

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Cross compliance Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Nové trendy v zemědělství stoupající spotřeba potravin se specifickými kvalitativními parametry např. ze systému

Více

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Research Institute for soil and Water conservation. Půda a omezení rizik.

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Research Institute for soil and Water conservation. Půda a omezení rizik. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Research Institute for soil and Water conservation Půda a omezení rizik Jiří Hladík Výchozí předpoklady Půda je v zásadě neobnovitelným zdrojem Její degradace

Více

doc. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D.

doc. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D. doc. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D. Vytvoření osnov kurzů Vytvoření vzdělávacích materiálů Akreditace kurzů Pilotní ověření kurzů Evaluace kurzů Metody studia ekosystémů Analytická chemie Potravinářská

Více

HYCOL. Lis tová hno jiva. HYCOL-Zn kulturní rostliny. HYCOL-Cu kulturní rostliny. HYCOL-E OLEJNINA řepka, slunečnice, mák

HYCOL. Lis tová hno jiva. HYCOL-Zn kulturní rostliny. HYCOL-Cu kulturní rostliny. HYCOL-E OLEJNINA řepka, slunečnice, mák Lis tová hno jiva n e j ž e n e... víc HYCOL do e kol o g ic ké p ro d u kce BIHOP-K+ HYCOL-BMgS HYCOL-NPK chmel, kukuřice, mák HYCOL-E OBILNINA řepka, slunečnice, mák zelenina, slunečnice pšenice, ječmen,

Více

) se ve vodě ihned rozpouští za tvorby amonných solí (iontová, disociovaná forma NH 4+ ). Vzájemný poměr obou forem závisí na ph a teplotě.

) se ve vodě ihned rozpouští za tvorby amonných solí (iontová, disociovaná forma NH 4+ ). Vzájemný poměr obou forem závisí na ph a teplotě. Amoniakální dusík Amoniakální dusík se vyskytuje téměř ve všech typech vod. Je primárním produktem rozkladu organických dusíkatých látek živočišného i rostlinného původu. Organického původu je rovněž ve

Více

Bioremediace půd a podzemních vod

Bioremediace půd a podzemních vod Bioremediace půd a podzemních vod Jde o postupy (mikro)biologické dekontaminace půd a podzemních vod Jsou používány tam, kde nepostačuje přirozená atenuace: - polutanty jsou biologicky či jinak špatně

Více

3.2. PLO 21 Jizerské hory

3.2. PLO 21 Jizerské hory 3.2. PLO 21 Jizerské hory Bylo provedeno grafické porovnání vývoje změn sledovaných veličin od roku 2002 do roku 2010 v horizontu nadložního organického humusu (21 porostů), v horizontu organominerálním

Více

Přírodní minerální hnojivo z Paraguaye

Přírodní minerální hnojivo z Paraguaye Přírodní minerální hnojivo z Paraguaye EcoStone, před vulkanická hornina, je základní mateřskou stavební složkou všech zemin na světě. Skládá se z drtě hornin vybraných vědeckými pracovníky z oboru geologie.

Více

SauerstoffAktiv / OxyActive - aktivní kyslík. Název Dávkování Max. obsah Číslo výrobku Cena Kč / ks

SauerstoffAktiv / OxyActive - aktivní kyslík. Název Dávkování Max. obsah Číslo výrobku Cena Kč / ks Ošetření a péče o vodu TeichFit - základní prostředek na úpravu rybniční vody - připraví optimální životní podmínky pro všechny obyvatele jezírka - nastavuje a stabilizuje hodnotu ph na cca 8,3 - zvyšuje

Více

Zemědělské systémy I. 1.-6. týden

Zemědělské systémy I. 1.-6. týden Zemědělské systémy I. 1.-6. týden prof. Ing. Josef Soukup, CSc. katedra agroekologie a biometeorologie www.af.czu.cz/kab garant předmětu FAPPZ, 1. patro, č.dv. 143 soukup@af.czu.cz Zemědělské systémy I.

Více

věda zkoumající vzájemné vztahy mezi organismy a vztahy organismů k prostředí základní biologická disciplína využívá poznatků dalších věd - chemie, fyzika, geografie, sociologie rozdělení ekologie podle

Více

Umělá infiltrace na lokalitě Káraný jako nástroj řešení nedostatku podzemní vody pro vodárenské využití

Umělá infiltrace na lokalitě Káraný jako nástroj řešení nedostatku podzemní vody pro vodárenské využití Umělá infiltrace na lokalitě Káraný jako nástroj řešení nedostatku podzemní vody pro vodárenské využití Marek Skalický Národní dialog o vodě 2015: Retence vody v krajině Medlov, 9. 10. června 2015 Časté

Více

Obecná pravidla produkce

Obecná pravidla produkce Obecná pravidla produkce Zákaz používání GMO - zákaz se týká potravin, krmiv, činidel, přípravků na ochranu rostlin, hnojiv a pomocných půdních látek, osiva a sadby, mikroorganismů a živočichů - povinnost

Více

Pracovní list č. 1 téma: Úvod do rostlinné produkce

Pracovní list č. 1 téma: Úvod do rostlinné produkce Pracovní list č. 1 téma: Úvod do rostlinné produkce Obsah tématu: 1) Hlavní cíl rostlinné výroby 2) Rozdělení kulturních rostlin dle vlastností sklízených produktů s přihlédnutím k postupům při jejich

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Třída: AN4A Období: jaro 2014 Profilová část maturitní zkoušky 1. povinná volitelná zkouška

Více

Primární produkce. Vazba sluneční energie v porostech Fotosyntéza Respirace

Primární produkce. Vazba sluneční energie v porostech Fotosyntéza Respirace Primární produkce Vazba sluneční energie v porostech Fotosyntéza Respirace Nadzemní orgány procesy fotosyntetické Podzemní orgány funkce akumulátoru (z energetického hlediska) Nadzemní orgány mechanická

Více

Listová hnojiva HYCOL

Listová hnojiva HYCOL Listová hnojiva HYCOL Produkty a přípravky HYCOL BIHOP-K + chmel, kukuřice, mák HYCOL-BMgS řepka, slunečnice, mák HYCOL-NPK zelenina, slunečnice d o ekologické prod ukce d o ekologické prod ukce d o ekologické

Více