aktivátor vitálních Půda je zdrojem života, protože je sama o sobě živá.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "aktivátor vitálních Půda je zdrojem života, protože je sama o sobě živá."

Transkript

1 aktivátor vitálních funkcí půdy Půda je zdrojem života, protože je sama o sobě živá.

2 PůDA, ZÁKLAD UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ZEMĚDĚLSTVÍ Hlavní úlohou zemědělství je využívat půdu k výrobě dostatečného množství potravin určených pro obyvatelstvo jednotlivých zemí. Dnes se to, co je v sázce, stává složitější. Je třeba živit obyvatelstvo, jehož počet narůstá v oblastech, které se nedají do nekonečna rozšiřovat. Spotřebitelé navíc vyžadují kvalitní produkty. Zemědělci tudíž musí své technologické postupy přizpůsobit tak, aby byly šetrné k přírodním zdrojům, vodě, vzduchu a odpovídaly klimatickým změnám. Mluvíme tedy o dlouhodobém managementu zemědělství s cílem zajistit udržitelný rozvoj lidské populace Abychom to mohli zajistit, musíme se vrátit k agronomickým základům řízení ekosystému a připustit, že funkcí půdy není pouze vyrábět potravu. Další funkce půdy : Výživa rostlin Produkce potravin a krmiv Produkce biomasy Filtrace a retence vody Vázání uhlíku a dusíku Zachování biologické diverzity Schéma řezu půdy 1

3 TVORBA A DEGRADACE PŮDY Půda je komplexním produktem vznikajícím na jedné straně alterací (změnou) matečné horniny působením povětrnostních vlivů, vody, kořenů a mikroorganizmů, na straně druhé rozkladem organických sloučenin, které se vyskytují na jejím povrchu. Matečná hornina Písky Zamokřená půda Jíly Organická hmota z odumřelých rostlin Výkaly a odumřelé organismy Přechodné organické látky Přechodné organické látky Humus Tvorba humusojílového komplexu Geneze půdy Průměrná míra tvorby půdy v Evropě činí okolo jedné tuny na hektar a rok. Výrobní postupy zemědělce (osevní postup, zúrodňování, zpracování půdy, zavlažování, ošetřování ) rozhodují o vývoji půd, a to pozitivně i negativně. Pozitivní vývoj Tvorba půdy > Degradace Negativní vývoj Degradace > Tvorba půdy Aktivní vývoj půdy Tvorba půdy Destrukce půdy Mezi symptomy ukazujícími na špatnou funkci půdy můžeme uvést následující : FYZIKÁLNÍ CHEMICKÉ BIOLOGICKÉ Eroze Okyselení Snížení obsahu humusu Utužení Zablokování příjmu živin Pokles biologické aktivity Vytěsnění vzduchu Vyplavování Pokles biologické diverzity 2

4 VÝZNAM BIOLOGICKÉ AKTIVITY Biologická aktivita je důležitá jak pro tvorbu půdy, tak pro její správnou funkci a úrodnost. Biologickou aktivitu zajišťují rostliny, půdní fauna a mikroflóra. Rostliny : Kulturní plodiny, louky, meziplodiny Ochrana povrchu půdy proti erozi, UV záření Rozrušení půdy působením kořenů Přísun organické hmoty pro půdní ekosystémy Symbióza s mikroflórou v rhizosféře Živočichové : Makrofauna Mezofauna Mikrofauna Dešťovky, brouci, stonožky, mravenci, hmyz a larvy Červi enchytréides, pěnodějky, roztoči Prvoci, hlístice Všechny tyto druhy organickou hmotu drobí, promíchávají a transformují, čímž připravují podmínky pro vznik a působení hub a bakterií. Svou činností rovněž zajišťují mísení organické a minerální složky půdy a následně tvorbu struktury půdy. Mikroflóra : Bakterie Bakterie jsou nezbytné pro zachování cyklů organické hmoty, uhlíku, dusíku a fosforu. Podílejí se na rozpouštění živin Houby Houby rozkládají odumřelou organickou hmotu a přispívají k tvorbě humusu. Mykorhiza hraje důležitou roli ve výživě rostliny. Množství biomasy v půdě závisí na systémech hospodaření, které zemědělec uplatňuje. Ukazatelem kvality půdy je její dostatečné množství,biologická diverzita a aktivita 3

5 INDUKCE MINERÁLNÍCH PRVKŮ podle PRP TECHNOLOGIES Humus představuje celkový a komplexní ekosystém půdy, ve kterém dochází nepřetržitě k nekonečnému množství biochemických reakcí. Tyto reakce jsou podmíněny faunou a flórou, minerálními prvky a cirkulací vzduchu a vody. Správné řízení indukce a její funkci zajišťují mikroorganismy. Zpracování půdy, její hutnění těžkými stroji zemědělskými stroji, aplikace přípravků ochrany rostlin a používaná strojená hnojiva mají negativní dopad na všechny živé druhy v půdě Pro zmírnění tohoto dopadu výrobních faktorů vyvíjí společnost PRP Technologies originální metodu určenou k revitalizaci biologických procesů nezbytných k udržitelnému rozvoji zemědělské výroby. Mip -Mineral Inducer Process : Technologický postup MIP spočívá v aktivaci buněčných metabolismů řízeným přísunem specifických minerálních prvků. Selekce minerálních solí Zlepšení funkce mikroorganismů Příklady krystalických struktur minerálů Schéma bakterie Společnost PRP Technologies vybírá a dávkuje prvky v závislosti na stupni jejich redox reakce a podle poměrů specificky upravených pro předpokládané cíle. Působením na mikroflóru, která je přizpůsobena podmínkám půdního stanoviště, proces MIP stimuluje funkci humusu. Tento postup stimuluje reakce, které působí příznivě na půdu i plodiny a zmírňují dopad degradačních faktorů vyvolaných intenzifikací zemědělské výroby. 4

6 PRP SOL JAKO AKTIVÁTOR vitálních FUNKCÍ PůDY Přípravek PRP SOL je granulát obsahující technologické přísady procesu MIP. Jsou směsí vápenatých a hořečnatých uhličitanů a rostlinného pojiva. Účinné složky přípravku PRP SOL se po aplikaci do půdy rozpouštějí a rozptýlí se v půdním roztoku. Aktivace biologických procesů může začít. Rozšíření biologické diverzity a nárůst mikrobiální činnosti pomáhá zlepšit : činnost mikro- a makrofauny transformační cykly organické hmoty geochemické cykly (uhlík, dusík, fosfor ) fyzikální strukturu půdy rozvoj vegetace PRP SOL působí na biologickou frakci půdy, čímž zlepšuje všechny její vitální funkce. Stimulace přírodní funkce ekosystému půda/rostlina při současném respektování rovnováhy umožňuje zemědělcům položit základy produktivního a dlouhodobě udržitelného hospodaření na půdě. Patentovaný proces PRP SOL a forma jeho působení je chráněna patentem. Ten zdůrazňuje originalitu přípravku, především jeho vliv na enzymatickou činnost a na diverzifikaci půdní mikroflóry. 5

7 LABORATORNÍ VÝSLEDKY Nové vědecké metody umožňují rozšiřovat znalosti v oblasti mikrobních společenstev půdy, která jsou stále ještě dosti neznámá. Smíšená výzkumná jednotka BIOEMCO (Biogeochemie a ekologie kontinentálních prostředí) provádí studii dynamického vývoje agrosystémů, především biodiverzity a funkce půdy. Její snahou je podpořit inovace v řízení životního prostředí a ekologického inženýrství. V oddělení IBIOS (Biologické interakce v půdách) z Univerzity Paris Est* byla metodou in vitro provedena studie o vlivu přípravku PRP SOL na biologické složky půdy. Tato šetření, prováděna pomocí nejnovějších metod v oblasti enzymologie a molekulární biologie jako je extrakce DNA, zvětšování a pozorování na elektroforézním gelu představují novátorský přístup ve studii dopadu vstupů na půdní ekosystém. Tyto práce přinesly několik výsledků : PRP SOL způsobuje změny mikrobních společenstev půdy, čímž umožňuje zlepšit vzájemnou rovnováhu mezi jednotlivými populacemi; PRP SOL synergicky působí s jednotlivými organismy, které se zde vyskytují (žížaly, kořeny) jako katalyzátor biologických činností půdy; PRP SOL posiluje enzymatickou různorodost a činnost specifických enzymů, která může být až desetkrát aktivnější v závislosti na situaci V laboratorních podmínkách PRP SOL podporuje tvorbu až dvojnásobného množství rostlinné biomasy * Jednotka Bioemco sdružuje výzkumné týmy z Inra, CNRS, u univerzit Pierre et Marie Curie a Paris Est, z École Nationale Supérieure, z IRD a AgroParisTech. Je složena z 5 oddělení. 6

8 POLNÍ VÝSLEDKY Účinky PRP SOL na funkci mikrobních společenstev půdy a na diversifikaci profilu enzymatických činností mají vliv na biologické, fyzikální a chemické parametry ekosystému. Studie SQUAD (Soil Quality Database) posuzuje vývoj těchto parametrů na poli ve skutečných výrobních podmínkách. Tato studie je založena na pozorování a analýze 672 půdních profilů odborníky a nezávislými laboratořemi*, zohledňujícími různorodost textury půdy. Databáze zahrnuje 114 vybraných míst, ze kterých byly odebrány a statisticky analyzovány.vzorky půdy. Polovina vzorků byla odebrána ze 114 parcel po aplikaci PRP SOL, druhá polovina vzorků byla odebraná na 114 kontrolních parcelách. Osevní postup, způsob zpracování půdy, hospodaření s organickou hmotou, textura a hloubka půdy jsou pro všech 114 párů vzorků identické. Pozorování a porovnávaná měření jakosti půd 114 parcel** «PRP SOL» 114 parcel «Kontrola» Biologické parametry Fyzikální parametry Chemické parametry * Poskytovatelé technických a vědeckých služeb, kteří byli zapojeni do studie SQUAD: ISARA (Institut Supérieur d Agriculture de Rhône-Alpes), CESAR (Centre Scientifique Agricole Régional), CELESTA- LAB (bývalá ALMA TERRA), LAMS (Laboratoire d Analyses Microbiologiques des Sols), BIORIZE, LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D ANALYSES ET DE RECHERCHE DE L AISNE. ** V době hodnocení byl PRP SOL dodáván v průměru 5.6 let Průměrná vypočtená dávka je 228 kg PRP SOL/ha/rok. 7

9 ÚČINKY PRP SOL Níže uvedené výsledky jsou vyňaty ze studie SQUAD. Studie v této oblasti prováděné na Poznaňské univerzitě v Polsku se v plném rozsahu shodují. Mikroflóra Mikrobní biomasa Ukazatel biologické aktivity (ornice) Ukazatel biologické činnosti (podloží) + 13,5% + 5,9% + 20,4% Účinek PRP SOL na mikrobní společenstva vyhodnocovaný v laboratorních podmínkách je potvrzen vyhodnocením v polních podmínkách. Díky většímu množství biomasy a aktivnější činností budou mikroorganismy ovlivňovat řetězec živin v půdě i koloběh minerálních prvků. Témoin Kontrola PRP PRP SOL SOL Fauna Viditelná fauna (ornice) Viditelná fauna (podloží) + 55,5% + 70,8% Fauna je mimo jiné tvořena velkým počtem dešťovek s intenzivní aktivitou v půdách a je ukazatelem její vyšší biologické kvality. Přímo působí na transformaci organické hmoty, její mísení s minerálními složkami a tím zlepšuje strukturu půdy. Počet galerií rousnic + 24,4% Kontrola Témoin PRP PRP SOL SOL = statisticky významný rozdíl (p < 0.05) 8

10 ÚČINKY PRP SOL Struktura půdy a rozvoj rostlin Pórovitost (ornice) Pórovitost (podloží) Provzdušnění (povrch) + 14,9% + 35,2% + 25,4% Pórovitost půdy je hlavním kritériem, protože umožňuje správnou cirkulaci vody a plynů. Dostatečný obsah kyslíku je prvořadý nejen pro humifikaci organické hmoty, ale také pro veškeré aerobní metabolické pochody a pro rozvoj kořenového systému. Kořenová hustota (přilehlý horizont) +11,1% Hloubka zakořenění +16,8% Kontrola Témoin PRP SOL Ornice potřebná pro rostliny Využitelné množství půdy (v t/ha) Kontrola Témoin PRP SOL Snižováním výskytu zhutněných míst a rozvojem kořenového vlášení se významně zvětšuje objem ornice jako prostředí pro rostlinu, která takto může čerpat více organické hmoty, minerálních prvků a lépe využívat vodních zásob. = statisticky významný rozdíl (p < 0.05) 9

11 ÚČINKY PRP SOL Stav organické hmoty Množství organické hmoty na 1 metr hloubky (v t/ha) Kvalita organické hmoty % Rostlina může dobře využívat pro tvorbu kořenového systému pouze kvalitní půdní prostředí. Organická hmota se vůči vodě chová jako houba, čímž umožní rostlině odolávat stresům způsobeným nedostatkem i nadbytkem vláhy. Je rovněž zdrojem živin, které jsou takto chráněny proti vyplavování. KontrolaTémoinPRP PRP SOL SOL Množství minerálních prvků v půdě ( kg/ha) Fosfor (Olsen) Draslík Hořčík (NS) (NS) Mikroflóra udržuje geochemické cykly a biologickou disponibilitu minerálních prvků. Cílem není přetížit půdní roztok za cenu rizika, že budou minerální prvky vyplavovány do povrchových vod, ale vytvořit dostatečný tok tak, aby odpovídal potřebám vegetace. KontrolaTémoinPRP SOL PRP SOL Acido-bazický stav ph v kyselé půdě ph v neutrální půdě 5,86 6,33 6,99 6,93 (NS) Biologická činnost podpořená PRP SOL udržuje acido-bazický stav půdy s tendencí jakýkoliv druh půdy neutralizovat. U ph v kyselé půdě byl zjištěn významný rozdíl. ph v zásadité půdě 7,9 7,81 (NS) KontrolaTémoinPRP PRP SOL SOL = statististicky významný rozdíl (NS) = statisticky nevýznamný rozdíl 10

12 GLOBÁLNÍ POSTUP PRP SOL dodává látky nezbytné pro správnou funkčnost HUMUSOVÉ vrstvy. Zvýšení aktivity mikroorganismů a makroorganismů Aktivita půdních organismů (zvýšení bioturbace) Zvýšení pórovitosti Lepší provzdušněnost půdy Zlepšení rovnováhy mikrobiálních společenství Snížení zhutnění půdy Zlepšení vsakování / infiltrace / vody Lepší rozvoj kořenového systému (hustota, hloubka) Zlepšení recyklace organických látek Zlepšení struktury Snížení eroze Zlepšení minerální výživy a vodního režimu Zlepšená biodisponibilita minerálních živin USNADŇUJE ZPRACOVÁNÍ PŮDY ZACHOVÁNÍ HODNOTY PŮDY ÚRODNOST PŮDY Produktivita a trvalá udržitelnost 11

13 BENEFITY, VÝHODY, PŘÍNOSY Úspornější zemědělství Udržitelný rozvoj zemědělství ja založen na efektivním zhodnocování vstupů ve vztahu produkci PRP SOL aktivací vitálních funkcí půdy umožňuje úspěšně rozvíjet úspornější zemědělství : v oblasti spotřeby vody : Práce realizované Provinciálním centrem pro pěstování zeleniny /Centre Provincial en Cultures Légumières de Kruishoutem/ (PCG - Belgie) potvrdily pozitivní vliv PRP SOL na zlepšení infiltrace vody do půdy. Tato infiltrovaná voda vytváří potřebné rezervy pro odstranění stresu rostliny za sucha. Zvětšení kořenového růstu navíc rostlině umožní využívat zdroje vody dostupné ve větší hloubce. čímž se sníží náklady na používání závlahy. v oblasti využití hnojiv: Větší objem ornice a účinnější biologické cykly umožňují lepší recyklaci a zvýšenou biologickou disponibilitu živin. Aplikace PRP SOL dovoluje optimální řízení procesu hnojení fosorečnými a draselnými hnojivy, u nichž se předpokládá, že budou aplikovány pouze ve výjimečných případech. v oblasti energetických úspor: Při zpracovávání půdy se spotřebovává velké množství energie z titulu velkého počtu přejezdů strojů a zvýšeného měrného odporu půdy. Cemagref (Výzkumný ústav pro zemědělské a ekologické inženýrství) demonstroval vliv přípravku PRP SOL na snížení tažné síly. Pokles zhutnění půdy přímo souvisí s biologickou charakteristickou půdy. PRP SOL je významným faktorem pro rozvoj energeticky méně náročných technologií zpracování půdy. 12

14 BENEFITY, VÝHODY, PŘÍNOSY Zlepšení produkce Hlavním cílem zemědělství je zajistit výživu pro lidstvo. Demografické perspektivy vyžadují, aby byla udržována a na vysoké úrovni rozvíjena výroba i v budoucnosti. Přípravek PRP SOL těmto požadavkům vyhovuje. Práce prováděné technickými institucemi ukazují, že systémy zahrnující používání přípravku PRP SOL vedou k vyšším a vyrovnanějším výnosům. Správná funkce půdy tlumí účinky klimatických výkyvů na produkci a změn souvisejících s pěstitelskými metodami. Dodržování přirozených mechanismů funkce systému půda/rostlina usnadňuje vyrovnanou výživu všech pěstovaných kultur. Ochrana hodnoty půdy a životního prostředí Trvale udržitelný rozvoj zemědělství vyžaduje ochranu půdního fondu, jako pomalu obnovitelného zdroje. Za její nejvýznamnější degradační faktor na evropské úrovni je považována eroze, která narušuje více jak 20% povrchové plochy. Centrální laboratoř VŠ Ponts et Chaussées vyvíjí nástroj na měření citlivosti půd vůči procesům eroze a to tak, že konkrétní místa osadila erodoměrem: Tato laboratoř poukázala na účinek přípravku PRP SOL na pozitivní vliv proti erozi. Evidované údaje ukazují na významné snížení množství erodované půdy v rozmezí od 20 do 50% podle dané situace. Pokud jde o oblast skleníkových plynů, navýšení organické hmoty v půdě vlivem účinku PRP SOL se podílí na vázání uhlíku. Zhodnocení půdy daného stanoviště Geologické vlastnosti parcely a její klimatické prostředí plní prvořadou úlohu ve vývoji rostliny a v jejím fyzikálně-chemickém složení. Tento proces je umožněn jen tehdy, je-li vytvořen dostatečný kořenový systém a zachována přírodní biochemická rovnováha půdy. Přípravek PRP SOL obnovuje tuto rovnováhu tím, že působí na původní půdní mikroflóru a pomáhá rostlinám v rozvoji jejich kořenového systému. 13

15 ! POUŽITÍ PŘÍPRAVKU PRP SOL Přípravek PRP SOL se používá na všech druzích půd a u všech kultur. Aplikované množství se liší podle stavu půdy a podle počtu operací prováděných během sezony. Zintenzivnění rotace plodin, zhutnění půdy, zavlažování, ošetřování, kvalita kořenového systému a objem posklizňových zbytků představují některá z kritérií charakterizujících dopad na chování rostliny na půdě. Několik kultur bylo takto rozděleno do «stupnice dopadů». Stupnice dopadů Vinice, ovocnářství, zelinářství 600 kg / ha / rok 300 kg / ha / rok Řepy, brambory, zelenina, intenzivní pícninářství 400 kg / ha / rok 200 kg / ha / rok Kukuřice, pšenice, ječmen, řepka olejka 250 kg / ha / rok 150 kg / ha / rok Extenzivní pícninářství 200 kg / ha / rok 120 kg / ha / rok Špatný stav úrodnosti Stupnice úrodnosti (fyzikální, chemická a biologická diagnostika) Dobrý stav úrodnosti Při intenzivní rotaci plodin, chladných a vlhkých jarech, na lehkých nebo velmi poškozených půdách. Podle způsobu pěstování je možné doporučit doplňkovou jednorázovou dávku minerálních prvků P a/nebo K. Půdní mikroflóra reaguje, stejně jako většina živých organismů, na podmínky prostředí, to znamená na teplotu a vlhkost. Vlhkost půdy a zvýšená teplota přímo stimuluje činnost této mikroflóry od konce zimy do podzimu. Celé toto období je tedy vhodné pro používání přípravku PRP SOL. 14

16 ! TECHNICKÝ LIST PPRP SOL je granulát na bázi uhličitanů vápenatých a hořečnatých a technologických přísad (železo, zinek, bór, sodík, mangan ) podle zásad MIP. Všechny tyto látky jsou spojeny rozpustným pojivem rostlinného původu: lignosulfonát Dle zákonné klasifikace je přípravek PRP SOL vzhledem k používání draselných a vápenatých uhličitanů řazen do třídy půdních hnojiv (registrační číslo 2545). Deklarované složení : Vápník 35% CaO v v uhličitanové formě Hořčík 8% MgO v uhličitanové formě Rozpustnost uhličitanů 50 % Neutralizační hodnota 46 Vlhkost < 0.8% Jemnost mletí minimálně 80% před granulací procházející síty velikosti mm ph 7.70 Měrná hmotnost 1.19 Balení : 50 kg pytle (paleta po 24 pytlích) - Big bag 600 kg / kg - volně na plně naloženém nákladním autě Přípravek PRP SOL je použitelný v ekologickém zemědělství v souladu s předpisem CE/834/2007. FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI PRP SOL Procesy granulace a sušení používané při výrobě přípravku PRP SOL jsou specifikovány postupy PRP Technologies,které jsou chráněny dvěma eropskými patenty. Fyzikální vlastnosti přípravku umožňují rovnoměrné rozmetání až do vzdálenosti 36 metrů. Průměr 97% granulí se nachází v rozpětí od 2,5 až 4 mm (průměrný průměr: 3,47 mm) Průměr granulí > do 4 mm od 3.15 do 4 mm od 2.5 do 3.15 mm od 2 do 2.5 mm < do 2 mm Členění 0.6% 80.4% 16.5% 2.2% 0.3%

17 PRP Technologies Opavská 97 CZ Vítkov tel: PRP SOL / Cs / / Vytištěno na recyklovaném papíře

Představení nové technologie

Představení nové technologie Stimulátor biologické aktivity rhizosféry Představení nové technologie 18. červenec 2014 Co je explorer? Jedná se o granulát s biostimulačním efektem Rostlinné biostimulanty jsou výrobky, které obsahují

Více

Půdní úrodnost, výživa a hnojení

Půdní úrodnost, výživa a hnojení Půdní úrodnost, výživa a hnojení Faktory ovlivňující růst a vývoj rostlin Přírodní faktory ovlivňující růst a vývoj rostlin významně ovlivňují úspěch či neúspěch budoucí rostlinné produkce. Ovlivňují se

Více

Stimulátor biologické aktivity rhizosféry Dostaňte z kořenů to nejlepší. explorer 20

Stimulátor biologické aktivity rhizosféry Dostaňte z kořenů to nejlepší. explorer 20 Stimulátor biologické aktivity rhizosféry Dostaňte z kořenů to nejlepší 20 Jednejte již při výsevu Úspěšná sklizeň kukuřice se připravuje již od prvních stádií růstu. Cílem je co nejdříve umožnit efektivní

Více

Půdní a zemědělské sucho

Půdní a zemědělské sucho Zlepšování základních půdních vlastností a eliminace dopadů sucha na výši produkce plodin pomocí aplikace půdních aktivátorů Půdní a zemědělské sucho Konference s mezinárodní účastí Kutná hora, 28. 29.

Více

Vliv kompostu na kvalitu půdy

Vliv kompostu na kvalitu půdy Okruh IV Vliv kompostu na kvalitu půdy Ing. Lucie Valentová, Ph.D. Ing. Květuše Hejátková ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. Proč se zabývat BIODEGRADABILNÍM MATERIÁLEM Ochrana životního

Více

Fyziologický. Půda je zdrojem života, protože je sama živá.

Fyziologický. Půda je zdrojem života, protože je sama živá. Fyziologický stimulátor vegetativních funkcí rostliny Půda je zdrojem života, protože je sama živá. Produkce rostliny závisí na její schopnosti odolávat kritickým fázím růstu. K zajištění lepší odolnosti

Více

Změny infiltrační schopnosti půdy po zapravení kompostu. Ing. Barbora Badalíková Zemědělský výzkum, spol. s r.o. Troubsko

Změny infiltrační schopnosti půdy po zapravení kompostu. Ing. Barbora Badalíková Zemědělský výzkum, spol. s r.o. Troubsko Změny infiltrační schopnosti půdy po zapravení kompostu Ing. Barbora Badalíková Zemědělský výzkum, spol. s r.o. Troubsko Infiltrace vsak vody do půdy Infiltrační schopnost půdy představuje jeden z významných

Více

Priority Ministerstva zemědělství v rámci ochrany půdy. Ing. Petr Jílek Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, PRAHA 1,

Priority Ministerstva zemědělství v rámci ochrany půdy. Ing. Petr Jílek Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, PRAHA 1, Priority Ministerstva zemědělství v rámci ochrany půdy Ing. Petr Jílek Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17,117 05 PRAHA 1, e-mail: petr.jilek@mze.cz 1 Priority ochrany půdy z pohledu Strategie Ministerstva

Více

Z K. Agrochemické zkoušení zemědělských půd a význam vápnění. AZZP Hlavní principy. Miroslav Florián ředitel Sekce zemědělských vstupů

Z K. Agrochemické zkoušení zemědělských půd a význam vápnění. AZZP Hlavní principy. Miroslav Florián ředitel Sekce zemědělských vstupů Z Ú Z K Ú šeb í a zku ntroln dní ko e tř s Ú ký ěděls v zem ní ústa Agrochemické zkoušení zemědělských půd a význam vápnění Miroslav Florián ředitel Sekce zemědělských vstupů AZZP Hlavní principy Zjišťování

Více

J i h l a v a Základy ekologie

J i h l a v a Základy ekologie S třední škola stavební J i h l a v a Základy ekologie 12. Půda a její vlastnosti Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Tomáš Krásenský

Více

KRITÉRIA HODNOCENÍ ZÁSOBENOSTI ORNÉ PŮDY DLE MEHLICH III

KRITÉRIA HODNOCENÍ ZÁSOBENOSTI ORNÉ PŮDY DLE MEHLICH III KRITÉRIA HODNOCENÍ ZÁSOBENOSTI ORNÉ PŮDY DLE MEHLICH III Hnojení P, K, Mg Aplikace fosforečných hnojiv bývá realizována zpravidla současně s hnojivy draselnými a hořečnatými prostřednictvím směsí jednosložkových

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 5.4.2013

Více

J a n L e š t i n a Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha - Ruzyně

J a n L e š t i n a Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha - Ruzyně Hospodaření zemědělce v krajině a voda J a n L e š t i n a Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha - Ruzyně lestina@vurv.cz tel. 737 233 955 www.vurv.cz ZEMĚDĚLSTVÍ A VODA Zemědělská výroba má biologický

Více

Koncepce Ministerstva zemědělství v období 2014 2017 - ochrana půdy.

Koncepce Ministerstva zemědělství v období 2014 2017 - ochrana půdy. Koncepce Ministerstva zemědělství v období 2014 2017 - ochrana půdy. Ochrana Ing. Michaela BUDŇÁKOVÁ Ministerstvo zemědělství,těšnov 17,117 05 PRAHA 1, e-mail: budnakova@mze.cz Základní podkladové materiály:

Více

Vitalita půdy a škody způsobené suchem. Jan Vopravil, Jan Srbek, Jaroslav Rožnovský, Marek Batysta, Jiří Hladík

Vitalita půdy a škody způsobené suchem. Jan Vopravil, Jan Srbek, Jaroslav Rožnovský, Marek Batysta, Jiří Hladík Vitalita půdy a škody způsobené suchem Jan Vopravil, Jan Srbek, Jaroslav Rožnovský, Marek Batysta, Jiří Hladík Výzkumy v oblasti sucha na VÚMOP, v.v.i. Cílený výzkum sucha na VÚMOP, v.v.i. cca od roku

Více

Biologicky rozložitelné suroviny Znaky kvalitního kompostu

Biologicky rozložitelné suroviny Znaky kvalitního kompostu Kompost patří k nejstarším a nejpřirozenějším prostředkům pro zlepšování vlastností půdy. Pro jeho výrobu jsou zásadní organické zbytky z domácností, ze zahrady atp. Kompost výrazně přispívá k udržení

Více

Faktory udržitelné půdní úrodnosti Habilitační přednáška

Faktory udržitelné půdní úrodnosti Habilitační přednáška Faktory udržitelné půdní úrodnosti Habilitační přednáška Petr Škarpa Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin 9. 3. 2015 Struktura habilitační přednášky: I. Odborná část Úvod, půdní

Více

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA Agr.Dr. Josef Dlouhý, Prof.h.c. j.f.dlouhy@gmail.com Problémy konvenčního zemědělství: závislost na fosilní energii závislost na

Více

SSOS_ZE_2.09 Pedosféra, prezentace

SSOS_ZE_2.09 Pedosféra, prezentace Číslo a název projektu Číslo a název šablony CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT DUM číslo a název SSOS_ZE_2.09

Více

Integrovaná ochrana půdy a vody. Ing. Jiří Hladík, Ph.D.

Integrovaná ochrana půdy a vody. Ing. Jiří Hladík, Ph.D. Integrovaná ochrana půdy a vody. Ing. Jiří Hladík, Ph.D. Hlavní činnost Základním účelem veřejné výzkumné instituce VÚMOP, v.v.i. je rozvoj vědního poznání v oborech komplexních meliorací, pedologie a

Více

Půda jako dar. a jak s tímto vzácným darem zacházíme. Miroslav Florián zástupce ředitele ředitel Sekce zemědělských vstupů ÚKZÚZ Brno

Půda jako dar. a jak s tímto vzácným darem zacházíme. Miroslav Florián zástupce ředitele ředitel Sekce zemědělských vstupů ÚKZÚZ Brno Půda jako dar a jak s tímto vzácným darem zacházíme Miroslav Florián zástupce ředitele ředitel Sekce zemědělských vstupů ÚKZÚZ Brno Některé současné rysy zemědělství v ČR produkce s minimální přidanou

Více

Podmínky působící na organismy: abiotické - vlivy neživé části prostředí na organismus biotické - vlivy ostatních živých organismů na život jedince, m

Podmínky působící na organismy: abiotické - vlivy neživé části prostředí na organismus biotické - vlivy ostatních živých organismů na život jedince, m Přednáška č. 4 Pěstitelství, základy ekologie, pedologie a fenologie Země Podmínky působící na organismy: abiotické - vlivy neživé části prostředí na organismus biotické - vlivy ostatních živých organismů

Více

11. Zásobení rostlin živinami a korekce nedostatku

11. Zásobení rostlin živinami a korekce nedostatku 11. Zásobení rostlin živinami a korekce nedostatku = kapitola,,jak poznáme nedostatek které živiny a jak a čím hnojíme - Diagnostika nedostatku: o Vizuální o Chemická analýza biomasy o Histologické a biochemické

Více

Indikátory pro polní plodiny v rámci výzkumného záměru

Indikátory pro polní plodiny v rámci výzkumného záměru Indikátory pro polní plodiny v rámci výzkumného záměru Výzkumný záměr: Biologické a technologické aspekty udržitelnosti řízených ekosystémů a jejich adaptace na změnu klimatu Studium polních plodin v souvislosti

Více

ROZDĚLENÍ A POŽADAVKY NA KATEGORIE FUNKCE VÝROBKU, KATEGORIE SLOŽKOVÝCH MATERIÁLŮ. Jana Meitská Sekce zemědělských vstupů ÚKZÚZ Brno

ROZDĚLENÍ A POŽADAVKY NA KATEGORIE FUNKCE VÝROBKU, KATEGORIE SLOŽKOVÝCH MATERIÁLŮ. Jana Meitská Sekce zemědělských vstupů ÚKZÚZ Brno ROZDĚLENÍ A POŽADAVKY NA KATEGORIE FUNKCE VÝROBKU, KATEGORIE SLOŽKOVÝCH MATERIÁLŮ Jana Meitská Sekce zemědělských vstupů ÚKZÚZ Brno KATEGORIE HNOJIVÝCH VÝROBKŮ (DLE FUNKCE) 1. Hnojivo 2. Materiál k vápnění

Více

Minimalizační technologie zpracování půdy a možnosti jejich využití při ochraně půdy

Minimalizační technologie zpracování půdy a možnosti jejich využití při ochraně půdy Minimalizační technologie zpracování a možnosti jejich využití při ochraně Autorský kolektiv: Dryšlová, T., Procházková, B., Neudert, L., Lukas, V., Smutný, V., Křen, J. Prezentované výsledky vznikly jako

Více

Dekompozice, cykly látek, toky energií

Dekompozice, cykly látek, toky energií Dekompozice, cykly látek, toky energií Vše souvisí se vším Živou hmotu tvoří 3 hlavní organické složky: - Bílkoviny, cukry, tuky Syntézu zajišťuje cca 20 biogenních prvků - Nejdůležitější C, O, N, H, P

Více

Stav půdy ČR a její vliv na retenci vody. Jan Vopravil

Stav půdy ČR a její vliv na retenci vody. Jan Vopravil Stav půdy ČR a její vliv na retenci vody Jan Vopravil Motto: Půda nebude nikdy uniformována; národy a kultury se mohou střídat i směšovat, ale to, po čem budou šlapat, se nedá roznést na kopytech ani promíchat.

Více

Trvale udržitelné zemědělství. Hlavní rozdíly v systémech rostlinné produkce

Trvale udržitelné zemědělství. Hlavní rozdíly v systémech rostlinné produkce Trvale udržitelné zemědělství Hlavní rozdíly v systémech rostlinné produkce Setrvalé zemědělství 2 Jde o takový vývoj zemědělství, který uspokojuje potřeby současnosti a neomezuje potřeby budoucích generací

Více

Sestavování osevních postupů

Sestavování osevních postupů Sestavování osevních postupů Osevní postup je stálý způsob střídání pěstovaných plodin či skupin plodin během n let na n honech. Hon je jednotka osevního postupu, která označuje skupinu pozemků osetých

Více

Ječmen setý. Ječmen setý

Ječmen setý. Ječmen setý Ječmen setý Význam pro krmné účely potravinářství farmaceutický průmysl (maltózové sirupy) pro výrobu sladu - pěstování sladovnického ječmene je náročnější Biologické vlastnosti: forma: ozimá i jarní výška

Více

Poměr CNP v bioremediacích

Poměr CNP v bioremediacích Poměr v bioremediacích Sanační technologie 2012, Pardubice limitovaný růst Bioremediace je založena na mikrobiálním metabolismu. Projevem metabolismu je růst. Kinetika růstu je determinována koncentrací

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 0 1 1 U k á z k a k n i h

Více

Využití a registrace popela ze spalování biomasy jako hnojiva Tomáš Rosenberg

Využití a registrace popela ze spalování biomasy jako hnojiva Tomáš Rosenberg Klastr bioplyn, z.s.p.o. Hájecká 215 273 51 Červený Újezd tel : +420 732711998 e-mail: info@klastrbioplyn.cz Využití a registrace popela ze spalování biomasy jako hnojiva Tomáš Rosenberg Popel ze spalování

Více

VÝNOS A KVALITA SLADOVNICKÉHO JEČMENE PŘI HNOJENÍ DUSÍKEM A SÍROU. Ing. Petr Babiánek

VÝNOS A KVALITA SLADOVNICKÉHO JEČMENE PŘI HNOJENÍ DUSÍKEM A SÍROU. Ing. Petr Babiánek Mendelova univerzita v Brně Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin VÝNOS A KVALITA SLADOVNICKÉHO JEČMENE PŘI HNOJENÍ DUSÍKEM A SÍROU Ing. Petr Babiánek Školitel: doc. Ing. Pavel

Více

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, Plzeň. Číslo materiálu 19. Bc. Lenka Radová. Vytvořeno dne

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, Plzeň. Číslo materiálu 19. Bc. Lenka Radová. Vytvořeno dne Název školy Název projektu Číslo projektu Číslo šablony Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň Digitalizace výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0977 VY_32_inovace_ZZV19 Číslo materiálu 19

Více

DEKOMPOZICE, CYKLY LÁTEK, TOKY ENERGIÍ

DEKOMPOZICE, CYKLY LÁTEK, TOKY ENERGIÍ DEKOMPOZICE, CYKLY LÁTEK, TOKY ENERGIÍ Vše souvisí se vším Živou hmotu tvoří 3 hlavní organické složky: Bílkoviny, cukry, tuky Syntézu zajišťuje cca 20 biogenních prvků Nejdůležitější C, O, N, H, P tzv.

Více

Fyzická geografie. Mgr. Ondřej Kinc. Podzim

Fyzická geografie. Mgr. Ondřej Kinc. Podzim Globální půdy 27. 11. 2014 Fyzická geografie Podzim 2014 Mgr. Ondřej Kinc kinc@mail.muni.cz půda =????? pedologie =.. předmětem pedologie je půda, resp. pedosféra =. půda vzniká působením půdotvorných.,

Více

Vliv vybraných PPL na chemismus půdy

Vliv vybraných PPL na chemismus půdy 6. -7. 3. 2015, Brno Autoři: Ing. Magdalena Hábová, doc. RNDr. Lubica Pospišilová, CSc. Pracoviště: Mendelova univerzita, AF, Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin Vliv vybraných

Více

Často kladené otázky. Co je to půda? Z čeho se půda skládá? Jak půdy vznikají? Je pravda, že půda je neobnovitelný zdroj? Proč je půda důležitá?

Často kladené otázky. Co je to půda? Z čeho se půda skládá? Jak půdy vznikají? Je pravda, že půda je neobnovitelný zdroj? Proč je půda důležitá? Často kladené otázky Co je to půda? Půda je tenká vrstva matérie na povrchu Země. Je to přírodní zdroj, který se skládá ze zvětralých hornin, organických materiálů, vzduchu a vody. Vzhledem k tomu, že

Více

Ekologie a její obory, vztahy mezi organismy a prostředím

Ekologie a její obory, vztahy mezi organismy a prostředím Variace 1 Ekologie a její obory, vztahy mezi organismy a prostředím Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz.

Více

Chraňme půdu, chraňme klima Gently with soil gently in relation to climate. Wilfried Hartl

Chraňme půdu, chraňme klima Gently with soil gently in relation to climate. Wilfried Hartl 1 Chraňme půdu, chraňme klima Gently with soil gently in relation to climate Wilfried Hartl Obrázek 1 Desetileté průměry teplot vzduchu ( C) naměřené na několika rakouských stanovištích (zdroj ZAMG) V

Více

Minerální výživa na extrémních půdách. Půdy silně kyselé, alkalické, zasolené a s vysokou koncentrací těžkých kovů

Minerální výživa na extrémních půdách. Půdy silně kyselé, alkalické, zasolené a s vysokou koncentrací těžkých kovů Minerální výživa na extrémních půdách Půdy silně kyselé, alkalické, zasolené a s vysokou koncentrací těžkých kovů Procesy vedoucí k acidifikaci půd Zvětrávání hornin s následným vymýváním kationtů (draslík,

Více

Využití zásoby živin a primární produkce v eutrofních rybnících

Využití zásoby živin a primární produkce v eutrofních rybnících Využití zásoby živin a primární produkce v eutrofních rybnících Libor Pechar a kolektiv Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta, Laboratoř aplikované ekologie a ENKI o.p.s., Třeboň

Více

10.5.2011 TRVALÉ TRAVNÍ POROSTY. I. Produkční funkce TTP. Rozdělení TTP podle způsobu využívání. II. Mimoprodukční funkce TTP

10.5.2011 TRVALÉ TRAVNÍ POROSTY. I. Produkční funkce TTP. Rozdělení TTP podle způsobu využívání. II. Mimoprodukční funkce TTP TRVALÉ TRAVNÍ POROSTY Trvalé smíšené společenstvo rostlin, které se udržuje pravidelným využíváním VYUŽTÍ A INTEZIFIKACE TRVALÝCH TRAVNÍCH POROSTŮ NA BIOPLYN Agrobotanické složky Trávy Jeteloviny Ostatní

Více

OBECNÁ FYTOTECHNIKA BLOK: VÝŽIVA ROSTLIN A HNOJENÍ Témata konzultací: Základní principy výživy rostlin. Složení rostlin. Agrochemické vlastnosti půd a půdní úrodnost. Hnojiva, organická hnojiva, minerální

Více

Vznik půdy. Jak půdu ničíme

Vznik půdy. Jak půdu ničíme Půda Půda je základní podmínkou pro život rostlin, živočichů i hub. Půda tvoří jen tenkou vrstvu na povrchu pevnin. Půda zadržuje v krajině vodu (vsakuje ji). Půda obsahuje: zvětralé částečky hornin rozložené

Více

Vápenec mletý V/7, druh B. Výrobce: Krkonošské vápenky Kunčice, a.s., Kunčice nad Labem 150

Vápenec mletý V/7, druh B. Výrobce: Krkonošské vápenky Kunčice, a.s., Kunčice nad Labem 150 Příbalový leták Vápenec mletý V/7, druh B Výrobce: Krkonošské vápenky Kunčice, a.s., 543 61 Kunčice nad Labem 150 Číslo rozhodnutí o registraci: 0296 Chemické a fyzikální vlastnosti: vlastnost: hodnota:

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - půda V této kapitole se dozvíte: Jak vznikla půda. Nejvýznamnější škodliviny znečištění půd. Co je to

Více

Koloběh látek v přírodě - koloběh dusíku

Koloběh látek v přírodě - koloběh dusíku Koloběh látek v přírodě - koloběh dusíku Globální oběh látek v přírodě se žádná látka nevyskytuje stále na jednom místě díky různým činitelům (voda, vítr..) se látky dostávají do pohybu oběhu - cyklu N

Více

Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod

Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod Ing. Pavel Růžek, CSc. a Ing. Helena Kusá, PhD. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. v Praze-Ruzyni Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod Mezi významná rizika znečištění vod při pěstování

Více

Půda jako základ ekologického vinařství. Ozelenění, zpracování půdy a organické hnojení v ekologickém vinohradnictví. Ing. M. Hluchý, PhD.

Půda jako základ ekologického vinařství. Ozelenění, zpracování půdy a organické hnojení v ekologickém vinohradnictví. Ing. M. Hluchý, PhD. Půda jako základ ekologického vinařství Ozelenění, zpracování půdy a organické hnojení v ekologickém vinohradnictví Ing. M. Hluchý, PhD. Funkce bylinné vegetace protierozní ochrana ( eroze 30-100 x niţší)

Více

Základy pedologie a ochrana půdy

Základy pedologie a ochrana půdy OCHRANA A DEGRADACE PŮDY Základy pedologie a ochrana půdy 10. přednáška Ochrana půdy: zachování půdy jako výrobního prostředku a součásti životního prostředí zachování nebo obnova funkcí půdy zabránění

Více

č.. 8: lesnicky významné součásti dní biochemie

č.. 8: lesnicky významné součásti dní biochemie Pedologické praktikum - téma č.. 8: Práce v pedologické laboratoři - stanovení katalytické aktivity půdy p jako lesnicky významné součásti sti půdnp dní biochemie Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

půdy na vodostálost Ing. Jaroslava Bartlová, Ph.D. Degradace půdy Půdní struktura

půdy na vodostálost Ing. Jaroslava Bartlová, Ph.D. Degradace půdy Půdní struktura Vliv různr zného zpracování půdy na vodostálost půdních agregátů Ing. Jaroslava Bartlová, Ph.D. Zemědělský výzkum, spol. s r.o. Troubsko, Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko e-mail: bartlova@vupt.cz

Více

Stav půdy ČR a její vliv na retenci vody. Jan Vopravil, Tomáš Khel

Stav půdy ČR a její vliv na retenci vody. Jan Vopravil, Tomáš Khel Stav půdy ČR a její vliv na retenci vody Jan Vopravil, Tomáš Khel Motto: Půda nebude nikdy uniformována; národy a kultury se mohou střídat i směšovat, ale to, po čem budou šlapat, se nedá roznést na kopytech

Více

Využití kompostu při protierozní ochraně půdy a zlepšení retenční schopnosti

Využití kompostu při protierozní ochraně půdy a zlepšení retenční schopnosti Využití kompostu při protierozní ochraně půdy a zlepšení retenční schopnosti Barbora Badalíková, Jaroslava Bartlová Zemědělský výzkum spol. s r.o. Troubsko V roce 2008 byl založen poloprovozní pokus na

Více

Nabídka mapových a datových produktů Limity využití

Nabídka mapových a datových produktů Limity využití , e-mail: data@vumop.cz www.vumop.cz Nabídka mapových a datových produktů Limity využití OBSAH: Úvod... 3 Potenciální zranitelnost spodních vrstev půdy utužením... 4 Potenciální zranitelnost půd acidifikací...

Více

BIOMASA 3. - Půda a ekologie biopaliv

BIOMASA 3. - Půda a ekologie biopaliv Člověk a energie V. (Energetický potenciál obnovitelných zdrojů a možnosti využití) Jaroslav Svoboda Pardubice ------------------------------------------------ Moto: Člověče věz, že půda je směs, organismů

Více

Letní škola Hostětín 2014. Jan Hladký Vliv kořenového systému na půdu

Letní škola Hostětín 2014. Jan Hladký Vliv kořenového systému na půdu Letní škola Hostětín 2014 Jan Hladký Vliv kořenového systému na půdu Kořeny Kořeny jsou podzemní orgány, které zajišťují zásobování rostlin vodou a v ní obsaženými minerálními látkami, případně organickými

Více

SSOS_ZE_2.14 Ekologické zemědělství

SSOS_ZE_2.14 Ekologické zemědělství Číslo a název projektu Číslo a název šablony CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT DUM číslo a název SSOS_ZE_2.14

Více

Environmentálně šetrný zemědělský provoz PRACOVNÍ SEŠIT

Environmentálně šetrný zemědělský provoz PRACOVNÍ SEŠIT Environmentálně šetrný zemědělský provoz PRACOVNÍ SEŠIT DDM RADOVÁNEK Kaznějov a kolektiv 2 Pracovní list č. 1 Ekologicky šetrné zemědělství Pracovní list č. 1 (Ekologicky šetrné zemědělství) TÉMA: Ekologicky

Více

VLIV DÁVKY A FORMY DUSÍKATÉ VÝŽIVY NA VÝNOS A OBSAH DUSÍKATÝCH LÁTEK V ZRNU

VLIV DÁVKY A FORMY DUSÍKATÉ VÝŽIVY NA VÝNOS A OBSAH DUSÍKATÝCH LÁTEK V ZRNU Karel KLEM Agrotest fyto, s.r.o. VLIV DÁVKY A FORMY DUSÍKATÉ VÝŽIVY NA VÝNOS A OBSAH DUSÍKATÝCH LÁTEK V ZRNU Materiál a metodika V lokalitě s nižší půdní úrodností (hlinitopísčitá půda s nízkým obsahem

Více

VYHLÁŠKA ze dne 25. listopadu 2013 o skladování a způsobu používání hnojiv

VYHLÁŠKA ze dne 25. listopadu 2013 o skladování a způsobu používání hnojiv Strana 6694 Sbírka zákonů č. 377 / 2013 377 VYHLÁŠKA ze dne 25. listopadu 2013 o skladování a způsobu používání hnojiv Ministerstvo zemědělství stanoví podle 8 odst. 5 a 9 odst. 9 zákona č. 156/1998 Sb.,

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy, poznámky. Poznáváme přírodu

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy, poznámky. Poznáváme přírodu Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 6. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy, poznámky Konkretizované tematické okruhy realizovaného průřezového tématu Poznáváme přírodu

Více

Negativní vliv faktorů bezprostředněse podílejících se na množství a kvalitu dodávané organické hmoty do půdy

Negativní vliv faktorů bezprostředněse podílejících se na množství a kvalitu dodávané organické hmoty do půdy Organickáhnojiva a jejich vliv na bilanci organických látek v půdě Petr Škarpa Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin Organická hnojiva

Více

HLAVNÍ PROBLÉMY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ

HLAVNÍ PROBLÉMY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ HLAVNÍ PROBLÉMY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ Současná etapa je charakterizována: populační explozí a nebývalým rozvojem hospodářské činnosti společnosti řadou antropogenních činností s nadměrnou produkcí škodlivin

Více

Obsah 5. Obsah. Úvod... 9

Obsah 5. Obsah. Úvod... 9 Obsah 5 Obsah Úvod... 9 1. Základy výživy rostlin... 11 1.1 Rostlinné živiny... 11 1.2 Příjem živin rostlinami... 12 1.3 Projevy nedostatku a nadbytku živin... 14 1.3.1 Dusík... 14 1.3.2 Fosfor... 14 1.3.3

Více

Půda a půdní úrodnost. Roman Rozsypal

Půda a půdní úrodnost. Roman Rozsypal Půda a půdní úrodnost Roman Rozsypal Půda z pohledu farmáře Vznik půdy (historie- půdní druh a půdní typ) - nelze ovlivnit Půdní úrodnost - současnost (a budoucnost) lze řídit Délka životních cyklů

Více

Co je to ekosystém? Ekosystém. Fungování Hranice Autoregulační mechanismy Stabilizační mechanismy Biogeocenóza. Otevřený systém.

Co je to ekosystém? Ekosystém. Fungování Hranice Autoregulační mechanismy Stabilizační mechanismy Biogeocenóza. Otevřený systém. Ekosystém Co je to ekosystém? Fungování Hranice Autoregulační mechanismy Stabilizační mechanismy Biogeocenóza Hmota Energie Otevřený systém Ekosystém Složky a procesy ekosystému Složky Anorganické látky

Více

Kořenový systém plodin a využití zásoby vody v půdním profilu - význam pro zemědělskou praxi

Kořenový systém plodin a využití zásoby vody v půdním profilu - význam pro zemědělskou praxi Sucho a degradace půd v České republice - 214 Brno 7. 1. 214 Kořenový systém plodin a využití zásoby vody v půdním profilu - význam pro zemědělskou praxi J. Haberle 1, P. Svoboda 1, V. Vlček 2, G. Kurešová

Více

Základy pedologie a ochrana půdy

Základy pedologie a ochrana půdy PŮDNÍ STRUKTURA Základy pedologie a ochrana půdy 4. přednáška prostorové uspořádání půdních částic Stav uspořádání: elementární slitý půdní škraloup agregátový Tvorba struktury: desagregace agregace cementace

Více

BIHOP K + Vysoký obsah Zn

BIHOP K + Vysoký obsah Zn BIHOP K + Vysoký obsah Zn Roztok stopových prvků, hořčíku a draslíku s kolagenními aminokyselinami Regenerační a antistresový účinek Rozsah a způsob použití: BIHOP K + je kapalný přípravek pro foliární

Více

DUSÍKATÁ VÝŽIVA JARNÍHO JEČMENE - VÝSLEDKY POKUSŮ V ROCE 2006 NA ÚRODNÝCH PŮDÁCH A MOŽNOSTI DIAGNOSTIKY VÝŽIVNÉHO STAVU

DUSÍKATÁ VÝŽIVA JARNÍHO JEČMENE - VÝSLEDKY POKUSŮ V ROCE 2006 NA ÚRODNÝCH PŮDÁCH A MOŽNOSTI DIAGNOSTIKY VÝŽIVNÉHO STAVU DUSÍKATÁ VÝŽIVA JARNÍHO JEČMENE - VÝSLEDKY POKUSŮ V ROCE 2006 NA ÚRODNÝCH PŮDÁCH A MOŽNOSTI DIAGNOSTIKY VÝŽIVNÉHO STAVU Karel KLEM, Jiří BABUŠNÍK, Eva BAJEROVÁ Agrotest Fyto, s.r.o. Po předplodině ozimé

Více

Hnojiva NPK. Co znamenají ona tři čísla?

Hnojiva NPK. Co znamenají ona tři čísla? Hnojiva NPK Co znamenají ona tři čísla? Tuto otázku dostávám od svých zákazníků téměř denně. Ona tři malá čísla, která jsou vytištěna na přední straně vašeho pytle s hnojivem nebo na straně kontejneru

Více

SSOS_ZE_2.10 Degradace půdy, prezentace

SSOS_ZE_2.10 Degradace půdy, prezentace Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity SSOS_ZE_2.10 Degradace

Více

Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi

Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D. Den zemědělského zkušebnictví strana 1 Osnova Mendelova univerzita v roce

Více

Jak funguje zdravá krajina? Prof. RNDr. Hana Čížková, CSc.

Jak funguje zdravá krajina? Prof. RNDr. Hana Čížková, CSc. Jak funguje zdravá krajina? Prof. RNDr. Hana Čížková, CSc. Obsah přednášky 1. Tradiční pohled na zdravou krajinu 2. mechanismy pohybu látek postupně od úrovně celé rostliny přes porosty, ekosystémy až

Více

Eroze a úrodnost půdy. Ing.Vlasta Petříková, DrSc. Kontakt : Tel

Eroze a úrodnost půdy. Ing.Vlasta Petříková, DrSc. Kontakt : Tel Eroze a úrodnost půdy Ing.Vlasta Petříková, DrSc. Kontakt : vpetrikova@volny.cz, Tel. 736 171 353 Hospodaření na orné půdě se zhoršuje Rozsah eroze půdy se zvětšuje Úrodnost se snižuje, zvl. v důsledku

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Třída: AN4A Období: jaro 2013 Profilová část maturitní zkoušky 1. Povinná volitelná zkouška

Více

Vysoký příjem dusíku ale i draslíku koresponduje s tvorbou biomasy sušiny a stává se

Vysoký příjem dusíku ale i draslíku koresponduje s tvorbou biomasy sušiny a stává se živiny (kg.ha -1 ) živiny (kg.ha -1 ) Jak působí hnojivo NP 26-14 a listová aplikace hořčíku hnojivem Magnitra-L na výnos a kvalitu jarního ječmene? Dr.Hřivna,Luděk.-prof.Richter, Rostislav, MZLU Brno.

Více

35. Pedosféra Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

35. Pedosféra Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Krajinná sféra a její zákl.části 35. Pedosféra Pedosféra Autor: Mgr. Irena Doležalová Datum (období) tvorby: únor 2012 červen 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: zeměpis Anotace: Žáci se seznámí se základními

Více

Mendelova univerzita v Brně. ASIO, spol. s r.o.

Mendelova univerzita v Brně. ASIO, spol. s r.o. ASIO, spol. s r.o. Mendelova univerzita v Brně Studie Podmínky nezbytné pro použití předčištěné odpadní vody na zavlažování zemědělské půdy při současném zamezení znečištění podzemních vod Firma příjemce

Více

Skladování statkových hnojiv

Skladování statkových hnojiv Skladování hnojiv Skladování statkových hnojiv Podkladem pro stanovení potřebné skladovací kapacity je: výpočet produkce statkových hnojiv, program jejich používání. Objem produkce závisí na: kategorii

Více

Kvalita půdy v EZ (luskovinoobilní směsi)

Kvalita půdy v EZ (luskovinoobilní směsi) Kvalita půdy v EZ (luskovinoobilní směsi) Bořivoj ŠARAPATKA Univerzita Palackého Olomouc Ekologické zemědělství můžeme chápat jako vyvážený agroekosystém trvalého charakteru, jehož cílem je mimo jiné snaha

Více

Metodika indikátor. torů. Bilance energie. prof. Ing. Jan Křen, K

Metodika indikátor. torů. Bilance energie. prof. Ing. Jan Křen, K Metodika indikátor torů Bilance energie prof. Ing. Jan Křen, K CSc. Popis indikátor torů a jejich požadovan adované hodnoty Pro samotné hodnocení bilance energie je pak možné využít několik indikátorů:

Více

Trénink o dobré praxi ochrany půdy. KONFERENCE 14. 16.5.2014 v Lednici

Trénink o dobré praxi ochrany půdy. KONFERENCE 14. 16.5.2014 v Lednici Trénink o dobré praxi ochrany půdy KONFERENCE 14. 16.5.2014 v Lednici kvalita půdy jaro na Vysočině jarní porosty na Vysočině Ohrožení půdy nejen na Vysočině Ohrožení půdy Změna zemědělské politiky po

Více

b) druhy koření, jedlé soli, dehydratovaných výrobků, ochucovadel, studených omáček, dresinků a hořčice s členěním na skupiny a podskupiny

b) druhy koření, jedlé soli, dehydratovaných výrobků, ochucovadel, studených omáček, dresinků a hořčice s členěním na skupiny a podskupiny Strana 6286 Sbírka zákonů č. 398 / 2016 Částka 162 398 VYHLÁŠKA ze dne 2. prosince 2016 o požadavcích na koření, jedlou sůl, dehydratované výrobky, ochucovadla, studené omáčky, dresinky a hořčici Ministerstvo

Více

Kořenový systém plodin jako adaptační opatření na sucho

Kořenový systém plodin jako adaptační opatření na sucho Sucho a degradace půd v České republice - 2014 Brno 7. 10. 2014 Kořenový systém plodin jako adaptační opatření na sucho Vodní provoz polních plodin Ing. Jana Klimešová Ing. Tomáš Středa, Ph.D. Mendelova

Více

Použití a evidence hnojiv

Použití a evidence hnojiv Použití a evidence hnojiv Používání hnojiv, pomocných látek, upravených kalů a sedimentů v souladu se zákonem o hnojivech, zákonem o odpadech, zákonem o ochraně zemědělského půdního fondu; při jejich používání

Více

Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055. Exkurze Biofarma JURÉ. (Pracovní list)

Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055. Exkurze Biofarma JURÉ. (Pracovní list) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Exkurze Biofarma JURÉ (Pracovní list) Označení: EU-Inovace-Ex-Př-07 Předmět: Přírodopis Cílová skupina: 6. - 9. třída

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Digitální učební materiály III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Digitální učební materiály  III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

CZ.1.07/1.5.00/

CZ.1.07/1.5.00/ [1] Číslo projektu Název školy Předmět CZ.1.07/1.5.00/34.0425 INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ BENEŠOV Černoleská 1997, 256 01 Benešov BIOLOGIE A EKOLOGIE Tematický okruh Téma Základy obecné ekologie

Více

Pozvánka na pole. Pokusy na výživářské bázi Lípa POLNÍ DEN ÚKZÚZ 2015 PŮDA A JEJÍ ÚRODNOST. Michaela Smatanová

Pozvánka na pole. Pokusy na výživářské bázi Lípa POLNÍ DEN ÚKZÚZ 2015 PŮDA A JEJÍ ÚRODNOST. Michaela Smatanová www.ukzuz.cz Pozvánka na pole Pokusy na výživářské bázi Lípa Michaela Smatanová POLNÍ DEN ÚKZÚZ 2015 PŮDA A JEJÍ ÚRODNOST Přínosy výživářských pokusů: informace o dlouhodobém vlivu organických a minerálních

Více

Porovnání účinnosti digestátů, kompostu a kejdy v polním pokusu. Michaela Smatanová

Porovnání účinnosti digestátů, kompostu a kejdy v polním pokusu. Michaela Smatanová Porovnání účinnosti digestátů, kompostu a kejdy v polním pokusu Michaela Smatanová 1. Vymezení základních pojmů 2. Registrace legislativa 3. Popis ověřovaných materiálů 4. Metodika pokusu 5. Výsledky 1.

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 7.6.2013

Více

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ Polní lyzimetry Praktický význam výše zmíněného spočívá zejména v tom, že: Lyzimetry poskytují detailní informace o vodním režimu včetně bilance rozpuštěných chemických látek v půdním profilu v rozdílných

Více

II. N á v r h. VYHLÁŠKA ze dne 2016,

II. N á v r h. VYHLÁŠKA ze dne 2016, II. N á v r h VYHLÁŠKA ze dne 2016, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo zemědělství stanoví podle

Více

WWW.HOLUB-CONSULTING.DE

WWW.HOLUB-CONSULTING.DE WWW.HOLUB-CONSULTING.DE Kukuřice jako monokultura způsobující ekologické problémy Jako například: půdní erozi díky velkým rozestupům mezi jednotlivými řadami a pozdnímu pokrytí půdy, boj proti plevelu

Více