aktivátor vitálních Půda je zdrojem života, protože je sama o sobě živá.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "aktivátor vitálních Půda je zdrojem života, protože je sama o sobě živá."

Transkript

1 aktivátor vitálních funkcí půdy Půda je zdrojem života, protože je sama o sobě živá.

2 PůDA, ZÁKLAD UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ZEMĚDĚLSTVÍ Hlavní úlohou zemědělství je využívat půdu k výrobě dostatečného množství potravin určených pro obyvatelstvo jednotlivých zemí. Dnes se to, co je v sázce, stává složitější. Je třeba živit obyvatelstvo, jehož počet narůstá v oblastech, které se nedají do nekonečna rozšiřovat. Spotřebitelé navíc vyžadují kvalitní produkty. Zemědělci tudíž musí své technologické postupy přizpůsobit tak, aby byly šetrné k přírodním zdrojům, vodě, vzduchu a odpovídaly klimatickým změnám. Mluvíme tedy o dlouhodobém managementu zemědělství s cílem zajistit udržitelný rozvoj lidské populace Abychom to mohli zajistit, musíme se vrátit k agronomickým základům řízení ekosystému a připustit, že funkcí půdy není pouze vyrábět potravu. Další funkce půdy : Výživa rostlin Produkce potravin a krmiv Produkce biomasy Filtrace a retence vody Vázání uhlíku a dusíku Zachování biologické diverzity Schéma řezu půdy 1

3 TVORBA A DEGRADACE PŮDY Půda je komplexním produktem vznikajícím na jedné straně alterací (změnou) matečné horniny působením povětrnostních vlivů, vody, kořenů a mikroorganizmů, na straně druhé rozkladem organických sloučenin, které se vyskytují na jejím povrchu. Matečná hornina Písky Zamokřená půda Jíly Organická hmota z odumřelých rostlin Výkaly a odumřelé organismy Přechodné organické látky Přechodné organické látky Humus Tvorba humusojílového komplexu Geneze půdy Průměrná míra tvorby půdy v Evropě činí okolo jedné tuny na hektar a rok. Výrobní postupy zemědělce (osevní postup, zúrodňování, zpracování půdy, zavlažování, ošetřování ) rozhodují o vývoji půd, a to pozitivně i negativně. Pozitivní vývoj Tvorba půdy > Degradace Negativní vývoj Degradace > Tvorba půdy Aktivní vývoj půdy Tvorba půdy Destrukce půdy Mezi symptomy ukazujícími na špatnou funkci půdy můžeme uvést následující : FYZIKÁLNÍ CHEMICKÉ BIOLOGICKÉ Eroze Okyselení Snížení obsahu humusu Utužení Zablokování příjmu živin Pokles biologické aktivity Vytěsnění vzduchu Vyplavování Pokles biologické diverzity 2

4 VÝZNAM BIOLOGICKÉ AKTIVITY Biologická aktivita je důležitá jak pro tvorbu půdy, tak pro její správnou funkci a úrodnost. Biologickou aktivitu zajišťují rostliny, půdní fauna a mikroflóra. Rostliny : Kulturní plodiny, louky, meziplodiny Ochrana povrchu půdy proti erozi, UV záření Rozrušení půdy působením kořenů Přísun organické hmoty pro půdní ekosystémy Symbióza s mikroflórou v rhizosféře Živočichové : Makrofauna Mezofauna Mikrofauna Dešťovky, brouci, stonožky, mravenci, hmyz a larvy Červi enchytréides, pěnodějky, roztoči Prvoci, hlístice Všechny tyto druhy organickou hmotu drobí, promíchávají a transformují, čímž připravují podmínky pro vznik a působení hub a bakterií. Svou činností rovněž zajišťují mísení organické a minerální složky půdy a následně tvorbu struktury půdy. Mikroflóra : Bakterie Bakterie jsou nezbytné pro zachování cyklů organické hmoty, uhlíku, dusíku a fosforu. Podílejí se na rozpouštění živin Houby Houby rozkládají odumřelou organickou hmotu a přispívají k tvorbě humusu. Mykorhiza hraje důležitou roli ve výživě rostliny. Množství biomasy v půdě závisí na systémech hospodaření, které zemědělec uplatňuje. Ukazatelem kvality půdy je její dostatečné množství,biologická diverzita a aktivita 3

5 INDUKCE MINERÁLNÍCH PRVKŮ podle PRP TECHNOLOGIES Humus představuje celkový a komplexní ekosystém půdy, ve kterém dochází nepřetržitě k nekonečnému množství biochemických reakcí. Tyto reakce jsou podmíněny faunou a flórou, minerálními prvky a cirkulací vzduchu a vody. Správné řízení indukce a její funkci zajišťují mikroorganismy. Zpracování půdy, její hutnění těžkými stroji zemědělskými stroji, aplikace přípravků ochrany rostlin a používaná strojená hnojiva mají negativní dopad na všechny živé druhy v půdě Pro zmírnění tohoto dopadu výrobních faktorů vyvíjí společnost PRP Technologies originální metodu určenou k revitalizaci biologických procesů nezbytných k udržitelnému rozvoji zemědělské výroby. Mip -Mineral Inducer Process : Technologický postup MIP spočívá v aktivaci buněčných metabolismů řízeným přísunem specifických minerálních prvků. Selekce minerálních solí Zlepšení funkce mikroorganismů Příklady krystalických struktur minerálů Schéma bakterie Společnost PRP Technologies vybírá a dávkuje prvky v závislosti na stupni jejich redox reakce a podle poměrů specificky upravených pro předpokládané cíle. Působením na mikroflóru, která je přizpůsobena podmínkám půdního stanoviště, proces MIP stimuluje funkci humusu. Tento postup stimuluje reakce, které působí příznivě na půdu i plodiny a zmírňují dopad degradačních faktorů vyvolaných intenzifikací zemědělské výroby. 4

6 PRP SOL JAKO AKTIVÁTOR vitálních FUNKCÍ PůDY Přípravek PRP SOL je granulát obsahující technologické přísady procesu MIP. Jsou směsí vápenatých a hořečnatých uhličitanů a rostlinného pojiva. Účinné složky přípravku PRP SOL se po aplikaci do půdy rozpouštějí a rozptýlí se v půdním roztoku. Aktivace biologických procesů může začít. Rozšíření biologické diverzity a nárůst mikrobiální činnosti pomáhá zlepšit : činnost mikro- a makrofauny transformační cykly organické hmoty geochemické cykly (uhlík, dusík, fosfor ) fyzikální strukturu půdy rozvoj vegetace PRP SOL působí na biologickou frakci půdy, čímž zlepšuje všechny její vitální funkce. Stimulace přírodní funkce ekosystému půda/rostlina při současném respektování rovnováhy umožňuje zemědělcům položit základy produktivního a dlouhodobě udržitelného hospodaření na půdě. Patentovaný proces PRP SOL a forma jeho působení je chráněna patentem. Ten zdůrazňuje originalitu přípravku, především jeho vliv na enzymatickou činnost a na diverzifikaci půdní mikroflóry. 5

7 LABORATORNÍ VÝSLEDKY Nové vědecké metody umožňují rozšiřovat znalosti v oblasti mikrobních společenstev půdy, která jsou stále ještě dosti neznámá. Smíšená výzkumná jednotka BIOEMCO (Biogeochemie a ekologie kontinentálních prostředí) provádí studii dynamického vývoje agrosystémů, především biodiverzity a funkce půdy. Její snahou je podpořit inovace v řízení životního prostředí a ekologického inženýrství. V oddělení IBIOS (Biologické interakce v půdách) z Univerzity Paris Est* byla metodou in vitro provedena studie o vlivu přípravku PRP SOL na biologické složky půdy. Tato šetření, prováděna pomocí nejnovějších metod v oblasti enzymologie a molekulární biologie jako je extrakce DNA, zvětšování a pozorování na elektroforézním gelu představují novátorský přístup ve studii dopadu vstupů na půdní ekosystém. Tyto práce přinesly několik výsledků : PRP SOL způsobuje změny mikrobních společenstev půdy, čímž umožňuje zlepšit vzájemnou rovnováhu mezi jednotlivými populacemi; PRP SOL synergicky působí s jednotlivými organismy, které se zde vyskytují (žížaly, kořeny) jako katalyzátor biologických činností půdy; PRP SOL posiluje enzymatickou různorodost a činnost specifických enzymů, která může být až desetkrát aktivnější v závislosti na situaci V laboratorních podmínkách PRP SOL podporuje tvorbu až dvojnásobného množství rostlinné biomasy * Jednotka Bioemco sdružuje výzkumné týmy z Inra, CNRS, u univerzit Pierre et Marie Curie a Paris Est, z École Nationale Supérieure, z IRD a AgroParisTech. Je složena z 5 oddělení. 6

8 POLNÍ VÝSLEDKY Účinky PRP SOL na funkci mikrobních společenstev půdy a na diversifikaci profilu enzymatických činností mají vliv na biologické, fyzikální a chemické parametry ekosystému. Studie SQUAD (Soil Quality Database) posuzuje vývoj těchto parametrů na poli ve skutečných výrobních podmínkách. Tato studie je založena na pozorování a analýze 672 půdních profilů odborníky a nezávislými laboratořemi*, zohledňujícími různorodost textury půdy. Databáze zahrnuje 114 vybraných míst, ze kterých byly odebrány a statisticky analyzovány.vzorky půdy. Polovina vzorků byla odebrána ze 114 parcel po aplikaci PRP SOL, druhá polovina vzorků byla odebraná na 114 kontrolních parcelách. Osevní postup, způsob zpracování půdy, hospodaření s organickou hmotou, textura a hloubka půdy jsou pro všech 114 párů vzorků identické. Pozorování a porovnávaná měření jakosti půd 114 parcel** «PRP SOL» 114 parcel «Kontrola» Biologické parametry Fyzikální parametry Chemické parametry * Poskytovatelé technických a vědeckých služeb, kteří byli zapojeni do studie SQUAD: ISARA (Institut Supérieur d Agriculture de Rhône-Alpes), CESAR (Centre Scientifique Agricole Régional), CELESTA- LAB (bývalá ALMA TERRA), LAMS (Laboratoire d Analyses Microbiologiques des Sols), BIORIZE, LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D ANALYSES ET DE RECHERCHE DE L AISNE. ** V době hodnocení byl PRP SOL dodáván v průměru 5.6 let Průměrná vypočtená dávka je 228 kg PRP SOL/ha/rok. 7

9 ÚČINKY PRP SOL Níže uvedené výsledky jsou vyňaty ze studie SQUAD. Studie v této oblasti prováděné na Poznaňské univerzitě v Polsku se v plném rozsahu shodují. Mikroflóra Mikrobní biomasa Ukazatel biologické aktivity (ornice) Ukazatel biologické činnosti (podloží) + 13,5% + 5,9% + 20,4% Účinek PRP SOL na mikrobní společenstva vyhodnocovaný v laboratorních podmínkách je potvrzen vyhodnocením v polních podmínkách. Díky většímu množství biomasy a aktivnější činností budou mikroorganismy ovlivňovat řetězec živin v půdě i koloběh minerálních prvků. Témoin Kontrola PRP PRP SOL SOL Fauna Viditelná fauna (ornice) Viditelná fauna (podloží) + 55,5% + 70,8% Fauna je mimo jiné tvořena velkým počtem dešťovek s intenzivní aktivitou v půdách a je ukazatelem její vyšší biologické kvality. Přímo působí na transformaci organické hmoty, její mísení s minerálními složkami a tím zlepšuje strukturu půdy. Počet galerií rousnic + 24,4% Kontrola Témoin PRP PRP SOL SOL = statisticky významný rozdíl (p < 0.05) 8

10 ÚČINKY PRP SOL Struktura půdy a rozvoj rostlin Pórovitost (ornice) Pórovitost (podloží) Provzdušnění (povrch) + 14,9% + 35,2% + 25,4% Pórovitost půdy je hlavním kritériem, protože umožňuje správnou cirkulaci vody a plynů. Dostatečný obsah kyslíku je prvořadý nejen pro humifikaci organické hmoty, ale také pro veškeré aerobní metabolické pochody a pro rozvoj kořenového systému. Kořenová hustota (přilehlý horizont) +11,1% Hloubka zakořenění +16,8% Kontrola Témoin PRP SOL Ornice potřebná pro rostliny Využitelné množství půdy (v t/ha) Kontrola Témoin PRP SOL Snižováním výskytu zhutněných míst a rozvojem kořenového vlášení se významně zvětšuje objem ornice jako prostředí pro rostlinu, která takto může čerpat více organické hmoty, minerálních prvků a lépe využívat vodních zásob. = statisticky významný rozdíl (p < 0.05) 9

11 ÚČINKY PRP SOL Stav organické hmoty Množství organické hmoty na 1 metr hloubky (v t/ha) Kvalita organické hmoty % Rostlina může dobře využívat pro tvorbu kořenového systému pouze kvalitní půdní prostředí. Organická hmota se vůči vodě chová jako houba, čímž umožní rostlině odolávat stresům způsobeným nedostatkem i nadbytkem vláhy. Je rovněž zdrojem živin, které jsou takto chráněny proti vyplavování. KontrolaTémoinPRP PRP SOL SOL Množství minerálních prvků v půdě ( kg/ha) Fosfor (Olsen) Draslík Hořčík (NS) (NS) Mikroflóra udržuje geochemické cykly a biologickou disponibilitu minerálních prvků. Cílem není přetížit půdní roztok za cenu rizika, že budou minerální prvky vyplavovány do povrchových vod, ale vytvořit dostatečný tok tak, aby odpovídal potřebám vegetace. KontrolaTémoinPRP SOL PRP SOL Acido-bazický stav ph v kyselé půdě ph v neutrální půdě 5,86 6,33 6,99 6,93 (NS) Biologická činnost podpořená PRP SOL udržuje acido-bazický stav půdy s tendencí jakýkoliv druh půdy neutralizovat. U ph v kyselé půdě byl zjištěn významný rozdíl. ph v zásadité půdě 7,9 7,81 (NS) KontrolaTémoinPRP PRP SOL SOL = statististicky významný rozdíl (NS) = statisticky nevýznamný rozdíl 10

12 GLOBÁLNÍ POSTUP PRP SOL dodává látky nezbytné pro správnou funkčnost HUMUSOVÉ vrstvy. Zvýšení aktivity mikroorganismů a makroorganismů Aktivita půdních organismů (zvýšení bioturbace) Zvýšení pórovitosti Lepší provzdušněnost půdy Zlepšení rovnováhy mikrobiálních společenství Snížení zhutnění půdy Zlepšení vsakování / infiltrace / vody Lepší rozvoj kořenového systému (hustota, hloubka) Zlepšení recyklace organických látek Zlepšení struktury Snížení eroze Zlepšení minerální výživy a vodního režimu Zlepšená biodisponibilita minerálních živin USNADŇUJE ZPRACOVÁNÍ PŮDY ZACHOVÁNÍ HODNOTY PŮDY ÚRODNOST PŮDY Produktivita a trvalá udržitelnost 11

13 BENEFITY, VÝHODY, PŘÍNOSY Úspornější zemědělství Udržitelný rozvoj zemědělství ja založen na efektivním zhodnocování vstupů ve vztahu produkci PRP SOL aktivací vitálních funkcí půdy umožňuje úspěšně rozvíjet úspornější zemědělství : v oblasti spotřeby vody : Práce realizované Provinciálním centrem pro pěstování zeleniny /Centre Provincial en Cultures Légumières de Kruishoutem/ (PCG - Belgie) potvrdily pozitivní vliv PRP SOL na zlepšení infiltrace vody do půdy. Tato infiltrovaná voda vytváří potřebné rezervy pro odstranění stresu rostliny za sucha. Zvětšení kořenového růstu navíc rostlině umožní využívat zdroje vody dostupné ve větší hloubce. čímž se sníží náklady na používání závlahy. v oblasti využití hnojiv: Větší objem ornice a účinnější biologické cykly umožňují lepší recyklaci a zvýšenou biologickou disponibilitu živin. Aplikace PRP SOL dovoluje optimální řízení procesu hnojení fosorečnými a draselnými hnojivy, u nichž se předpokládá, že budou aplikovány pouze ve výjimečných případech. v oblasti energetických úspor: Při zpracovávání půdy se spotřebovává velké množství energie z titulu velkého počtu přejezdů strojů a zvýšeného měrného odporu půdy. Cemagref (Výzkumný ústav pro zemědělské a ekologické inženýrství) demonstroval vliv přípravku PRP SOL na snížení tažné síly. Pokles zhutnění půdy přímo souvisí s biologickou charakteristickou půdy. PRP SOL je významným faktorem pro rozvoj energeticky méně náročných technologií zpracování půdy. 12

14 BENEFITY, VÝHODY, PŘÍNOSY Zlepšení produkce Hlavním cílem zemědělství je zajistit výživu pro lidstvo. Demografické perspektivy vyžadují, aby byla udržována a na vysoké úrovni rozvíjena výroba i v budoucnosti. Přípravek PRP SOL těmto požadavkům vyhovuje. Práce prováděné technickými institucemi ukazují, že systémy zahrnující používání přípravku PRP SOL vedou k vyšším a vyrovnanějším výnosům. Správná funkce půdy tlumí účinky klimatických výkyvů na produkci a změn souvisejících s pěstitelskými metodami. Dodržování přirozených mechanismů funkce systému půda/rostlina usnadňuje vyrovnanou výživu všech pěstovaných kultur. Ochrana hodnoty půdy a životního prostředí Trvale udržitelný rozvoj zemědělství vyžaduje ochranu půdního fondu, jako pomalu obnovitelného zdroje. Za její nejvýznamnější degradační faktor na evropské úrovni je považována eroze, která narušuje více jak 20% povrchové plochy. Centrální laboratoř VŠ Ponts et Chaussées vyvíjí nástroj na měření citlivosti půd vůči procesům eroze a to tak, že konkrétní místa osadila erodoměrem: Tato laboratoř poukázala na účinek přípravku PRP SOL na pozitivní vliv proti erozi. Evidované údaje ukazují na významné snížení množství erodované půdy v rozmezí od 20 do 50% podle dané situace. Pokud jde o oblast skleníkových plynů, navýšení organické hmoty v půdě vlivem účinku PRP SOL se podílí na vázání uhlíku. Zhodnocení půdy daného stanoviště Geologické vlastnosti parcely a její klimatické prostředí plní prvořadou úlohu ve vývoji rostliny a v jejím fyzikálně-chemickém složení. Tento proces je umožněn jen tehdy, je-li vytvořen dostatečný kořenový systém a zachována přírodní biochemická rovnováha půdy. Přípravek PRP SOL obnovuje tuto rovnováhu tím, že působí na původní půdní mikroflóru a pomáhá rostlinám v rozvoji jejich kořenového systému. 13

15 ! POUŽITÍ PŘÍPRAVKU PRP SOL Přípravek PRP SOL se používá na všech druzích půd a u všech kultur. Aplikované množství se liší podle stavu půdy a podle počtu operací prováděných během sezony. Zintenzivnění rotace plodin, zhutnění půdy, zavlažování, ošetřování, kvalita kořenového systému a objem posklizňových zbytků představují některá z kritérií charakterizujících dopad na chování rostliny na půdě. Několik kultur bylo takto rozděleno do «stupnice dopadů». Stupnice dopadů Vinice, ovocnářství, zelinářství 600 kg / ha / rok 300 kg / ha / rok Řepy, brambory, zelenina, intenzivní pícninářství 400 kg / ha / rok 200 kg / ha / rok Kukuřice, pšenice, ječmen, řepka olejka 250 kg / ha / rok 150 kg / ha / rok Extenzivní pícninářství 200 kg / ha / rok 120 kg / ha / rok Špatný stav úrodnosti Stupnice úrodnosti (fyzikální, chemická a biologická diagnostika) Dobrý stav úrodnosti Při intenzivní rotaci plodin, chladných a vlhkých jarech, na lehkých nebo velmi poškozených půdách. Podle způsobu pěstování je možné doporučit doplňkovou jednorázovou dávku minerálních prvků P a/nebo K. Půdní mikroflóra reaguje, stejně jako většina živých organismů, na podmínky prostředí, to znamená na teplotu a vlhkost. Vlhkost půdy a zvýšená teplota přímo stimuluje činnost této mikroflóry od konce zimy do podzimu. Celé toto období je tedy vhodné pro používání přípravku PRP SOL. 14

16 ! TECHNICKÝ LIST PPRP SOL je granulát na bázi uhličitanů vápenatých a hořečnatých a technologických přísad (železo, zinek, bór, sodík, mangan ) podle zásad MIP. Všechny tyto látky jsou spojeny rozpustným pojivem rostlinného původu: lignosulfonát Dle zákonné klasifikace je přípravek PRP SOL vzhledem k používání draselných a vápenatých uhličitanů řazen do třídy půdních hnojiv (registrační číslo 2545). Deklarované složení : Vápník 35% CaO v v uhličitanové formě Hořčík 8% MgO v uhličitanové formě Rozpustnost uhličitanů 50 % Neutralizační hodnota 46 Vlhkost < 0.8% Jemnost mletí minimálně 80% před granulací procházející síty velikosti mm ph 7.70 Měrná hmotnost 1.19 Balení : 50 kg pytle (paleta po 24 pytlích) - Big bag 600 kg / kg - volně na plně naloženém nákladním autě Přípravek PRP SOL je použitelný v ekologickém zemědělství v souladu s předpisem CE/834/2007. FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI PRP SOL Procesy granulace a sušení používané při výrobě přípravku PRP SOL jsou specifikovány postupy PRP Technologies,které jsou chráněny dvěma eropskými patenty. Fyzikální vlastnosti přípravku umožňují rovnoměrné rozmetání až do vzdálenosti 36 metrů. Průměr 97% granulí se nachází v rozpětí od 2,5 až 4 mm (průměrný průměr: 3,47 mm) Průměr granulí > do 4 mm od 3.15 do 4 mm od 2.5 do 3.15 mm od 2 do 2.5 mm < do 2 mm Členění 0.6% 80.4% 16.5% 2.2% 0.3%

17 PRP Technologies Opavská 97 CZ Vítkov tel: PRP SOL / Cs / / Vytištěno na recyklovaném papíře

Charakteristika zemědělství

Charakteristika zemědělství Charakteristika zemědělství Význam zemědělství Zemědělské aktivity již nejsou v současnosti chápány jen jako nástroj pro výrobu surovin a zabezpečení potravinové dostatečnosti, ale stále více se zdůrazňuje

Více

Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051

Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051 Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051 Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola v Táboře Učební texty a vzdělávací

Více

Negativní vlivy zhutnění půd a soustava opatření k jejich odstranění

Negativní vlivy zhutnění půd a soustava opatření k jejich odstranění Miloslav Javůrek, Milan Vach Negativní vlivy zhutnění půd a soustava opatření k jejich odstranění METODIKA PRO PRAXI Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. 2008 Metodika vznikla za finanční podpory MZe

Více

Specifika výživy rostlin v systému ekologického zemědělství

Specifika výživy rostlin v systému ekologického zemědělství Specifika výživy rostlin v systému ekologického zemědělství Ing. Pavel Ryant, Ph.D. Ústav agrochemie a výživy rostlin, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, ryant@mendelu.cz

Více

Pastevní chov zvířat v podmínkách cross compliance

Pastevní chov zvířat v podmínkách cross compliance Pastevní chov zvířat v podmínkách cross compliance Dr. Ing. Zdeněk Havlíček, Ing. Jiří Skládanka, Ph.D., Prof. MVDr. Ing. Petr Doležal, CSc., Prof. Ing. Gustav Chládek, CSc., Doc. Ing. Pavel Veselý, CSc.,

Více

Výzkumný ústav zemědělské techniky, Praha. Zakládání, průběh a řízení. kompostovacího procesu

Výzkumný ústav zemědělské techniky, Praha. Zakládání, průběh a řízení. kompostovacího procesu Výzkumný ústav zemědělské techniky, Praha Zakládání, průběh a řízení kompostovacího procesu Červen 2006 Autoři: Ing. Petr Plíva, CSc. Ing. Jan Banout, PhD. Ing. Jan Habart Ing. Antonín Jelínek, CSc. Ing.

Více

Vliv holosečného hospodaření na půdu, vodu a biodiverzitu

Vliv holosečného hospodaření na půdu, vodu a biodiverzitu Vliv holosečného hospodaření na půdu, vodu a biodiverzitu Studie Hnutí DUHA listopad 2008 Hnutí DUHA s úspěchem prosazuje ekologická řešení, která zajistí zdravé a čisté prostředí pro život každého z nás.

Více

1. Struktura a cíle prioritní oblasti

1. Struktura a cíle prioritní oblasti Prostředí pro kvalitní život: Podrobná specifikace prioritní oblasti Stav přírodních zdrojů a změny ekosystémů ovlivňují veškeré složky lidského blahobytu, základní hmotné potřeby pro dobrý život, zdraví,

Více

DOPRACOVÁNÍ IMPLEMENTAČNÍ VÝZKUMNÉ AGENDY

DOPRACOVÁNÍ IMPLEMENTAČNÍ VÝZKUMNÉ AGENDY Etapa 5 (1.1.2012 30.6. 2012) DOPRACOVÁNÍ IMPLEMENTAČNÍ VÝZKUMNÉ AGENDY pro program SPOLUPRÁCE Technologické platformy, Výzva II. v rámci žádosti č. 5.1 SPTP02/001 Česká technologická platforma rostlinných

Více

NOVÉ POZNATKY V OBLASTI HODNOCENÍ KVALITY PRODUKTŮ EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

NOVÉ POZNATKY V OBLASTI HODNOCENÍ KVALITY PRODUKTŮ EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ Klasifikace: Draft Pro vnitřní potřebu VVF Oponovaný draft Pro vnitřní potřebu VVF Finální dokument Pro oficiální použití Deklasifikovaný dokument Pro veřejné použití Název dokumentu: NOVÉ POZNATKY V OBLASTI

Více

ŠETRNÉ FORMY ZEMĚDĚLSKÉHO HOSPODAŘENÍ V KRAJINĚ A AGROENVIRONMENTÁLNÍ PROGRAMY

ŠETRNÉ FORMY ZEMĚDĚLSKÉHO HOSPODAŘENÍ V KRAJINĚ A AGROENVIRONMENTÁLNÍ PROGRAMY ŠETRNÉ FORMY ZEMĚDĚLSKÉHO HOSPODAŘENÍ V KRAJINĚ A AGROENVIRONMENTÁLNÍ PROGRAMY Bořivoj Šarapatka Tomáš Zídek PŘÍRUČKA EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLCE 2005 Poděkování Děkujeme Ing. Jaroslavu Pražanovi, pracovníkovi

Více

Možnosti uplatnění systémů bezpečné a důvěryhodné produkce

Možnosti uplatnění systémů bezpečné a důvěryhodné produkce Klasifikace: Draft Pro vnitřní potřebu VVF Oponovaný draft Pro vnitřní potřebu VVF Finální dokument Pro oficiální použití Deklasifikovaný dokument Pro veřejné použití Název dokumentu: Možnosti uplatnění

Více

Pěstování strniskových meziplodin

Pěstování strniskových meziplodin M.Vach, J.Haberle, J.Procházka, B.Procházková, J.Hermuth, V.Květoň, M.Káš, M.Javůrek, P.Svoboda, V.Dvořáček Pěstování strniskových meziplodin METODIKA PRO PRAXI Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.,

Více

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD JAKO NÁSTROJ K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI A NA VENKOVĚ

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD JAKO NÁSTROJ K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI A NA VENKOVĚ Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD JAKO NÁSTROJ K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI A NA VENKOVĚ Metodika byla vytvořena v podpůrném programu 9. F. g.

Více

Ekologické zemědělství bez mýtů

Ekologické zemědělství bez mýtů Ekologické zemědělství bez mýtů Fakta o ekologickém zemědělství a biopotravinách pro média Dr. Josef Dlouhý, Ing. Jiří Urban OLOMOUC 2011 Předmluva Rozšíření ekologického zemědělství na více než 10 % z

Více

ČESKO HLEDÁ BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ A KRAJINY

ČESKO HLEDÁ BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ A KRAJINY ÚVODNÍ STUDIE: ČESKO HLEDÁ BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ A KRAJINY Účel úvodní studie: Projekt Česko hledá budoucnost by měl vytýčit prostor pro úvahy o strategické transformaci zemědělství a jeho vazbu na přírodní

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta. Základní principy ekologického zemědělství

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta. Základní principy ekologického zemědělství Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta Základní principy ekologického zemědělství Jan Moudrý a kol. 2007 Publikace je dílčím výstupem projektu Leonardo da Vinci programme Evropské

Více

SBORNÍK ABSTRAKTŮ ABSTACT PROCEEDINGS TAGUNGSBAND MIT KURZFASSUNGEN DER BEITRÄGE

SBORNÍK ABSTRAKTŮ ABSTACT PROCEEDINGS TAGUNGSBAND MIT KURZFASSUNGEN DER BEITRÄGE 6. EVROPSKÁ LETNÍ AKADEMIE EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ SBORNÍK ABSTRAKTŮ 6 TH EUROPEAN SUMMER ACADEMY ON ORGANIC FARMING ABSTACT PROCEEDINGS 6. EUROPÄISCHE SOMMERAKADEMIE FÜR BIOLANDWIRTSCHAFT TAGUNGSBAND

Více

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A BIODIVERZITA. Pozitivní vliv principů ekologického zemědělství na biologickou rozmanitost.

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A BIODIVERZITA. Pozitivní vliv principů ekologického zemědělství na biologickou rozmanitost. 1 EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A BIODIVERZITA Pozitivní vliv principů ekologického zemědělství na biologickou rozmanitost. Tato brožura hodnotí dopady ekologického zemědělství na biodiverzitu ve srovnání s konvenčním

Více

Chemické hodnocení kvality vody potoka Raná

Chemické hodnocení kvality vody potoka Raná Č E S K Á Z E MĚDĚLS K Á U N I V E R Z I T A V P R A Z E Fakulta životního prostředí Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování Chemické hodnocení kvality vody potoka Raná Bakalářská práce

Více

Sergej Usťak METODIKA PRO PRAXI. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

Sergej Usťak METODIKA PRO PRAXI. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Sergej Usťak Pěstování a využití šťovíku krmného v podmínkách České republiky METODIKA PRO PRAXI Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. 2007 Metodika vznikla za finanční podpory MZe ČR a je výstupem řešení

Více

3. ročník Kašperské Hory 12.6.2008

3. ročník Kašperské Hory 12.6.2008 3. ročník Kašperské Hory 12.6.2008 ÚVOD Vážení přátelé, máme zde třetí ročník seminářů Lesník 21.století. Nosná myšlenka letošního semináře je: Lesník musí vědět, jak svým hospodařením zajistit žádoucí

Více

Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020

Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020 Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020 září 2012 Dokument stažen z portálu www.tretiruka.cz Obsah: I. Co je naším cílem?... 3 Základní principy politiky životního prostředí... 3

Více

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ učební text Stanislav Bartusek Ostrava 2012 Recenze: RNDr. Alexander Skácel, CSc. Mgr. Jan Veřmiřovský Název: Ochrana životního

Více

Ekologické zemědělství a rozvoj venkova

Ekologické zemědělství a rozvoj venkova Ekologické zemědělství a rozvoj venkova Obsah Úvod.................................................. 1 Důsledky průmyslového zemědělství.......................... 2 Co je ekologické zemědělství................................

Více

Ekologie zkoumá vztahy mezi organizmy a jejich prostředím. Nejnižší jednotkou, kterou ekologie zkoumá, je jedinec a jeho vazby na okolní prostředí.

Ekologie zkoumá vztahy mezi organizmy a jejich prostředím. Nejnižší jednotkou, kterou ekologie zkoumá, je jedinec a jeho vazby na okolní prostředí. 1 Ekologie nauka o životním prostředí Základní vědecká disciplína, která se zabývá studiem života je biologie. Ekologie je pouze jedním z biologických oborů. Hlavním a společným objektem studia biologie

Více

D.3.4.3, WP 3. This Project (Contract No. IEE/09/848/SI2.558364) is supported by:

D.3.4.3, WP 3. This Project (Contract No. IEE/09/848/SI2.558364) is supported by: IEE Project BiogasIN Materiál pro Českou republiku Seminář pro administrativní sektor o realizaci projektů výroby a využití bioplynu D.3.4.3, WP 3 Česká bioplynová asociace, o.s. (CzBA) Za přispění Henning

Více

Vliv kompozitních materiálů obsahujících popely z dřevních/bio hmot na životní prostředí

Vliv kompozitních materiálů obsahujících popely z dřevních/bio hmot na životní prostředí Vliv kompozitních materiálů obsahujících popely z dřevních/bio hmot na životní prostředí prosinec 2010 Ing.arch. Radek Janků, MVDr. Jan Černý, Ondřej Ertl, Ivana Halámková ČRA PRAHA A.S. 1 KAPITOLY Úvod...

Více

Pěstování brambor na zahrádce

Pěstování brambor na zahrádce Pěstování brambor na zahrádce Pro edici RECEPTY Z RECEPTÁŘE připravili pracovníci Výzkumného ústavu bramborářského v Havlíčkově Brodě Ing. Bohumil Vokál, CSc., Ing. Jaroslav Čepl, CSc., Ing. Ervín Hausvater,

Více

Společná zemědělská politika v chovu masného skotu s ohledem na bezpečnost potravin a welfare zvířat

Společná zemědělská politika v chovu masného skotu s ohledem na bezpečnost potravin a welfare zvířat MANAGEMENT, WELFARE, EKONOMIKA,VÝŽIVA A VÝROBA KRMIV V CHOVU MASNÉHO SKOTU odborný seminář v rámci projektu Společná zemědělská politika v chovu masného skotu s ohledem na bezpečnost potravin a welfare

Více