aktivátor vitálních Půda je zdrojem života, protože je sama o sobě živá.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "aktivátor vitálních Půda je zdrojem života, protože je sama o sobě živá."

Transkript

1 aktivátor vitálních funkcí půdy Půda je zdrojem života, protože je sama o sobě živá.

2 PůDA, ZÁKLAD UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ZEMĚDĚLSTVÍ Hlavní úlohou zemědělství je využívat půdu k výrobě dostatečného množství potravin určených pro obyvatelstvo jednotlivých zemí. Dnes se to, co je v sázce, stává složitější. Je třeba živit obyvatelstvo, jehož počet narůstá v oblastech, které se nedají do nekonečna rozšiřovat. Spotřebitelé navíc vyžadují kvalitní produkty. Zemědělci tudíž musí své technologické postupy přizpůsobit tak, aby byly šetrné k přírodním zdrojům, vodě, vzduchu a odpovídaly klimatickým změnám. Mluvíme tedy o dlouhodobém managementu zemědělství s cílem zajistit udržitelný rozvoj lidské populace Abychom to mohli zajistit, musíme se vrátit k agronomickým základům řízení ekosystému a připustit, že funkcí půdy není pouze vyrábět potravu. Další funkce půdy : Výživa rostlin Produkce potravin a krmiv Produkce biomasy Filtrace a retence vody Vázání uhlíku a dusíku Zachování biologické diverzity Schéma řezu půdy 1

3 TVORBA A DEGRADACE PŮDY Půda je komplexním produktem vznikajícím na jedné straně alterací (změnou) matečné horniny působením povětrnostních vlivů, vody, kořenů a mikroorganizmů, na straně druhé rozkladem organických sloučenin, které se vyskytují na jejím povrchu. Matečná hornina Písky Zamokřená půda Jíly Organická hmota z odumřelých rostlin Výkaly a odumřelé organismy Přechodné organické látky Přechodné organické látky Humus Tvorba humusojílového komplexu Geneze půdy Průměrná míra tvorby půdy v Evropě činí okolo jedné tuny na hektar a rok. Výrobní postupy zemědělce (osevní postup, zúrodňování, zpracování půdy, zavlažování, ošetřování ) rozhodují o vývoji půd, a to pozitivně i negativně. Pozitivní vývoj Tvorba půdy > Degradace Negativní vývoj Degradace > Tvorba půdy Aktivní vývoj půdy Tvorba půdy Destrukce půdy Mezi symptomy ukazujícími na špatnou funkci půdy můžeme uvést následující : FYZIKÁLNÍ CHEMICKÉ BIOLOGICKÉ Eroze Okyselení Snížení obsahu humusu Utužení Zablokování příjmu živin Pokles biologické aktivity Vytěsnění vzduchu Vyplavování Pokles biologické diverzity 2

4 VÝZNAM BIOLOGICKÉ AKTIVITY Biologická aktivita je důležitá jak pro tvorbu půdy, tak pro její správnou funkci a úrodnost. Biologickou aktivitu zajišťují rostliny, půdní fauna a mikroflóra. Rostliny : Kulturní plodiny, louky, meziplodiny Ochrana povrchu půdy proti erozi, UV záření Rozrušení půdy působením kořenů Přísun organické hmoty pro půdní ekosystémy Symbióza s mikroflórou v rhizosféře Živočichové : Makrofauna Mezofauna Mikrofauna Dešťovky, brouci, stonožky, mravenci, hmyz a larvy Červi enchytréides, pěnodějky, roztoči Prvoci, hlístice Všechny tyto druhy organickou hmotu drobí, promíchávají a transformují, čímž připravují podmínky pro vznik a působení hub a bakterií. Svou činností rovněž zajišťují mísení organické a minerální složky půdy a následně tvorbu struktury půdy. Mikroflóra : Bakterie Bakterie jsou nezbytné pro zachování cyklů organické hmoty, uhlíku, dusíku a fosforu. Podílejí se na rozpouštění živin Houby Houby rozkládají odumřelou organickou hmotu a přispívají k tvorbě humusu. Mykorhiza hraje důležitou roli ve výživě rostliny. Množství biomasy v půdě závisí na systémech hospodaření, které zemědělec uplatňuje. Ukazatelem kvality půdy je její dostatečné množství,biologická diverzita a aktivita 3

5 INDUKCE MINERÁLNÍCH PRVKŮ podle PRP TECHNOLOGIES Humus představuje celkový a komplexní ekosystém půdy, ve kterém dochází nepřetržitě k nekonečnému množství biochemických reakcí. Tyto reakce jsou podmíněny faunou a flórou, minerálními prvky a cirkulací vzduchu a vody. Správné řízení indukce a její funkci zajišťují mikroorganismy. Zpracování půdy, její hutnění těžkými stroji zemědělskými stroji, aplikace přípravků ochrany rostlin a používaná strojená hnojiva mají negativní dopad na všechny živé druhy v půdě Pro zmírnění tohoto dopadu výrobních faktorů vyvíjí společnost PRP Technologies originální metodu určenou k revitalizaci biologických procesů nezbytných k udržitelnému rozvoji zemědělské výroby. Mip -Mineral Inducer Process : Technologický postup MIP spočívá v aktivaci buněčných metabolismů řízeným přísunem specifických minerálních prvků. Selekce minerálních solí Zlepšení funkce mikroorganismů Příklady krystalických struktur minerálů Schéma bakterie Společnost PRP Technologies vybírá a dávkuje prvky v závislosti na stupni jejich redox reakce a podle poměrů specificky upravených pro předpokládané cíle. Působením na mikroflóru, která je přizpůsobena podmínkám půdního stanoviště, proces MIP stimuluje funkci humusu. Tento postup stimuluje reakce, které působí příznivě na půdu i plodiny a zmírňují dopad degradačních faktorů vyvolaných intenzifikací zemědělské výroby. 4

6 PRP SOL JAKO AKTIVÁTOR vitálních FUNKCÍ PůDY Přípravek PRP SOL je granulát obsahující technologické přísady procesu MIP. Jsou směsí vápenatých a hořečnatých uhličitanů a rostlinného pojiva. Účinné složky přípravku PRP SOL se po aplikaci do půdy rozpouštějí a rozptýlí se v půdním roztoku. Aktivace biologických procesů může začít. Rozšíření biologické diverzity a nárůst mikrobiální činnosti pomáhá zlepšit : činnost mikro- a makrofauny transformační cykly organické hmoty geochemické cykly (uhlík, dusík, fosfor ) fyzikální strukturu půdy rozvoj vegetace PRP SOL působí na biologickou frakci půdy, čímž zlepšuje všechny její vitální funkce. Stimulace přírodní funkce ekosystému půda/rostlina při současném respektování rovnováhy umožňuje zemědělcům položit základy produktivního a dlouhodobě udržitelného hospodaření na půdě. Patentovaný proces PRP SOL a forma jeho působení je chráněna patentem. Ten zdůrazňuje originalitu přípravku, především jeho vliv na enzymatickou činnost a na diverzifikaci půdní mikroflóry. 5

7 LABORATORNÍ VÝSLEDKY Nové vědecké metody umožňují rozšiřovat znalosti v oblasti mikrobních společenstev půdy, která jsou stále ještě dosti neznámá. Smíšená výzkumná jednotka BIOEMCO (Biogeochemie a ekologie kontinentálních prostředí) provádí studii dynamického vývoje agrosystémů, především biodiverzity a funkce půdy. Její snahou je podpořit inovace v řízení životního prostředí a ekologického inženýrství. V oddělení IBIOS (Biologické interakce v půdách) z Univerzity Paris Est* byla metodou in vitro provedena studie o vlivu přípravku PRP SOL na biologické složky půdy. Tato šetření, prováděna pomocí nejnovějších metod v oblasti enzymologie a molekulární biologie jako je extrakce DNA, zvětšování a pozorování na elektroforézním gelu představují novátorský přístup ve studii dopadu vstupů na půdní ekosystém. Tyto práce přinesly několik výsledků : PRP SOL způsobuje změny mikrobních společenstev půdy, čímž umožňuje zlepšit vzájemnou rovnováhu mezi jednotlivými populacemi; PRP SOL synergicky působí s jednotlivými organismy, které se zde vyskytují (žížaly, kořeny) jako katalyzátor biologických činností půdy; PRP SOL posiluje enzymatickou různorodost a činnost specifických enzymů, která může být až desetkrát aktivnější v závislosti na situaci V laboratorních podmínkách PRP SOL podporuje tvorbu až dvojnásobného množství rostlinné biomasy * Jednotka Bioemco sdružuje výzkumné týmy z Inra, CNRS, u univerzit Pierre et Marie Curie a Paris Est, z École Nationale Supérieure, z IRD a AgroParisTech. Je složena z 5 oddělení. 6

8 POLNÍ VÝSLEDKY Účinky PRP SOL na funkci mikrobních společenstev půdy a na diversifikaci profilu enzymatických činností mají vliv na biologické, fyzikální a chemické parametry ekosystému. Studie SQUAD (Soil Quality Database) posuzuje vývoj těchto parametrů na poli ve skutečných výrobních podmínkách. Tato studie je založena na pozorování a analýze 672 půdních profilů odborníky a nezávislými laboratořemi*, zohledňujícími různorodost textury půdy. Databáze zahrnuje 114 vybraných míst, ze kterých byly odebrány a statisticky analyzovány.vzorky půdy. Polovina vzorků byla odebrána ze 114 parcel po aplikaci PRP SOL, druhá polovina vzorků byla odebraná na 114 kontrolních parcelách. Osevní postup, způsob zpracování půdy, hospodaření s organickou hmotou, textura a hloubka půdy jsou pro všech 114 párů vzorků identické. Pozorování a porovnávaná měření jakosti půd 114 parcel** «PRP SOL» 114 parcel «Kontrola» Biologické parametry Fyzikální parametry Chemické parametry * Poskytovatelé technických a vědeckých služeb, kteří byli zapojeni do studie SQUAD: ISARA (Institut Supérieur d Agriculture de Rhône-Alpes), CESAR (Centre Scientifique Agricole Régional), CELESTA- LAB (bývalá ALMA TERRA), LAMS (Laboratoire d Analyses Microbiologiques des Sols), BIORIZE, LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D ANALYSES ET DE RECHERCHE DE L AISNE. ** V době hodnocení byl PRP SOL dodáván v průměru 5.6 let Průměrná vypočtená dávka je 228 kg PRP SOL/ha/rok. 7

9 ÚČINKY PRP SOL Níže uvedené výsledky jsou vyňaty ze studie SQUAD. Studie v této oblasti prováděné na Poznaňské univerzitě v Polsku se v plném rozsahu shodují. Mikroflóra Mikrobní biomasa Ukazatel biologické aktivity (ornice) Ukazatel biologické činnosti (podloží) + 13,5% + 5,9% + 20,4% Účinek PRP SOL na mikrobní společenstva vyhodnocovaný v laboratorních podmínkách je potvrzen vyhodnocením v polních podmínkách. Díky většímu množství biomasy a aktivnější činností budou mikroorganismy ovlivňovat řetězec živin v půdě i koloběh minerálních prvků. Témoin Kontrola PRP PRP SOL SOL Fauna Viditelná fauna (ornice) Viditelná fauna (podloží) + 55,5% + 70,8% Fauna je mimo jiné tvořena velkým počtem dešťovek s intenzivní aktivitou v půdách a je ukazatelem její vyšší biologické kvality. Přímo působí na transformaci organické hmoty, její mísení s minerálními složkami a tím zlepšuje strukturu půdy. Počet galerií rousnic + 24,4% Kontrola Témoin PRP PRP SOL SOL = statisticky významný rozdíl (p < 0.05) 8

10 ÚČINKY PRP SOL Struktura půdy a rozvoj rostlin Pórovitost (ornice) Pórovitost (podloží) Provzdušnění (povrch) + 14,9% + 35,2% + 25,4% Pórovitost půdy je hlavním kritériem, protože umožňuje správnou cirkulaci vody a plynů. Dostatečný obsah kyslíku je prvořadý nejen pro humifikaci organické hmoty, ale také pro veškeré aerobní metabolické pochody a pro rozvoj kořenového systému. Kořenová hustota (přilehlý horizont) +11,1% Hloubka zakořenění +16,8% Kontrola Témoin PRP SOL Ornice potřebná pro rostliny Využitelné množství půdy (v t/ha) Kontrola Témoin PRP SOL Snižováním výskytu zhutněných míst a rozvojem kořenového vlášení se významně zvětšuje objem ornice jako prostředí pro rostlinu, která takto může čerpat více organické hmoty, minerálních prvků a lépe využívat vodních zásob. = statisticky významný rozdíl (p < 0.05) 9

11 ÚČINKY PRP SOL Stav organické hmoty Množství organické hmoty na 1 metr hloubky (v t/ha) Kvalita organické hmoty % Rostlina může dobře využívat pro tvorbu kořenového systému pouze kvalitní půdní prostředí. Organická hmota se vůči vodě chová jako houba, čímž umožní rostlině odolávat stresům způsobeným nedostatkem i nadbytkem vláhy. Je rovněž zdrojem živin, které jsou takto chráněny proti vyplavování. KontrolaTémoinPRP PRP SOL SOL Množství minerálních prvků v půdě ( kg/ha) Fosfor (Olsen) Draslík Hořčík (NS) (NS) Mikroflóra udržuje geochemické cykly a biologickou disponibilitu minerálních prvků. Cílem není přetížit půdní roztok za cenu rizika, že budou minerální prvky vyplavovány do povrchových vod, ale vytvořit dostatečný tok tak, aby odpovídal potřebám vegetace. KontrolaTémoinPRP SOL PRP SOL Acido-bazický stav ph v kyselé půdě ph v neutrální půdě 5,86 6,33 6,99 6,93 (NS) Biologická činnost podpořená PRP SOL udržuje acido-bazický stav půdy s tendencí jakýkoliv druh půdy neutralizovat. U ph v kyselé půdě byl zjištěn významný rozdíl. ph v zásadité půdě 7,9 7,81 (NS) KontrolaTémoinPRP PRP SOL SOL = statististicky významný rozdíl (NS) = statisticky nevýznamný rozdíl 10

12 GLOBÁLNÍ POSTUP PRP SOL dodává látky nezbytné pro správnou funkčnost HUMUSOVÉ vrstvy. Zvýšení aktivity mikroorganismů a makroorganismů Aktivita půdních organismů (zvýšení bioturbace) Zvýšení pórovitosti Lepší provzdušněnost půdy Zlepšení rovnováhy mikrobiálních společenství Snížení zhutnění půdy Zlepšení vsakování / infiltrace / vody Lepší rozvoj kořenového systému (hustota, hloubka) Zlepšení recyklace organických látek Zlepšení struktury Snížení eroze Zlepšení minerální výživy a vodního režimu Zlepšená biodisponibilita minerálních živin USNADŇUJE ZPRACOVÁNÍ PŮDY ZACHOVÁNÍ HODNOTY PŮDY ÚRODNOST PŮDY Produktivita a trvalá udržitelnost 11

13 BENEFITY, VÝHODY, PŘÍNOSY Úspornější zemědělství Udržitelný rozvoj zemědělství ja založen na efektivním zhodnocování vstupů ve vztahu produkci PRP SOL aktivací vitálních funkcí půdy umožňuje úspěšně rozvíjet úspornější zemědělství : v oblasti spotřeby vody : Práce realizované Provinciálním centrem pro pěstování zeleniny /Centre Provincial en Cultures Légumières de Kruishoutem/ (PCG - Belgie) potvrdily pozitivní vliv PRP SOL na zlepšení infiltrace vody do půdy. Tato infiltrovaná voda vytváří potřebné rezervy pro odstranění stresu rostliny za sucha. Zvětšení kořenového růstu navíc rostlině umožní využívat zdroje vody dostupné ve větší hloubce. čímž se sníží náklady na používání závlahy. v oblasti využití hnojiv: Větší objem ornice a účinnější biologické cykly umožňují lepší recyklaci a zvýšenou biologickou disponibilitu živin. Aplikace PRP SOL dovoluje optimální řízení procesu hnojení fosorečnými a draselnými hnojivy, u nichž se předpokládá, že budou aplikovány pouze ve výjimečných případech. v oblasti energetických úspor: Při zpracovávání půdy se spotřebovává velké množství energie z titulu velkého počtu přejezdů strojů a zvýšeného měrného odporu půdy. Cemagref (Výzkumný ústav pro zemědělské a ekologické inženýrství) demonstroval vliv přípravku PRP SOL na snížení tažné síly. Pokles zhutnění půdy přímo souvisí s biologickou charakteristickou půdy. PRP SOL je významným faktorem pro rozvoj energeticky méně náročných technologií zpracování půdy. 12

14 BENEFITY, VÝHODY, PŘÍNOSY Zlepšení produkce Hlavním cílem zemědělství je zajistit výživu pro lidstvo. Demografické perspektivy vyžadují, aby byla udržována a na vysoké úrovni rozvíjena výroba i v budoucnosti. Přípravek PRP SOL těmto požadavkům vyhovuje. Práce prováděné technickými institucemi ukazují, že systémy zahrnující používání přípravku PRP SOL vedou k vyšším a vyrovnanějším výnosům. Správná funkce půdy tlumí účinky klimatických výkyvů na produkci a změn souvisejících s pěstitelskými metodami. Dodržování přirozených mechanismů funkce systému půda/rostlina usnadňuje vyrovnanou výživu všech pěstovaných kultur. Ochrana hodnoty půdy a životního prostředí Trvale udržitelný rozvoj zemědělství vyžaduje ochranu půdního fondu, jako pomalu obnovitelného zdroje. Za její nejvýznamnější degradační faktor na evropské úrovni je považována eroze, která narušuje více jak 20% povrchové plochy. Centrální laboratoř VŠ Ponts et Chaussées vyvíjí nástroj na měření citlivosti půd vůči procesům eroze a to tak, že konkrétní místa osadila erodoměrem: Tato laboratoř poukázala na účinek přípravku PRP SOL na pozitivní vliv proti erozi. Evidované údaje ukazují na významné snížení množství erodované půdy v rozmezí od 20 do 50% podle dané situace. Pokud jde o oblast skleníkových plynů, navýšení organické hmoty v půdě vlivem účinku PRP SOL se podílí na vázání uhlíku. Zhodnocení půdy daného stanoviště Geologické vlastnosti parcely a její klimatické prostředí plní prvořadou úlohu ve vývoji rostliny a v jejím fyzikálně-chemickém složení. Tento proces je umožněn jen tehdy, je-li vytvořen dostatečný kořenový systém a zachována přírodní biochemická rovnováha půdy. Přípravek PRP SOL obnovuje tuto rovnováhu tím, že působí na původní půdní mikroflóru a pomáhá rostlinám v rozvoji jejich kořenového systému. 13

15 ! POUŽITÍ PŘÍPRAVKU PRP SOL Přípravek PRP SOL se používá na všech druzích půd a u všech kultur. Aplikované množství se liší podle stavu půdy a podle počtu operací prováděných během sezony. Zintenzivnění rotace plodin, zhutnění půdy, zavlažování, ošetřování, kvalita kořenového systému a objem posklizňových zbytků představují některá z kritérií charakterizujících dopad na chování rostliny na půdě. Několik kultur bylo takto rozděleno do «stupnice dopadů». Stupnice dopadů Vinice, ovocnářství, zelinářství 600 kg / ha / rok 300 kg / ha / rok Řepy, brambory, zelenina, intenzivní pícninářství 400 kg / ha / rok 200 kg / ha / rok Kukuřice, pšenice, ječmen, řepka olejka 250 kg / ha / rok 150 kg / ha / rok Extenzivní pícninářství 200 kg / ha / rok 120 kg / ha / rok Špatný stav úrodnosti Stupnice úrodnosti (fyzikální, chemická a biologická diagnostika) Dobrý stav úrodnosti Při intenzivní rotaci plodin, chladných a vlhkých jarech, na lehkých nebo velmi poškozených půdách. Podle způsobu pěstování je možné doporučit doplňkovou jednorázovou dávku minerálních prvků P a/nebo K. Půdní mikroflóra reaguje, stejně jako většina živých organismů, na podmínky prostředí, to znamená na teplotu a vlhkost. Vlhkost půdy a zvýšená teplota přímo stimuluje činnost této mikroflóry od konce zimy do podzimu. Celé toto období je tedy vhodné pro používání přípravku PRP SOL. 14

16 ! TECHNICKÝ LIST PPRP SOL je granulát na bázi uhličitanů vápenatých a hořečnatých a technologických přísad (železo, zinek, bór, sodík, mangan ) podle zásad MIP. Všechny tyto látky jsou spojeny rozpustným pojivem rostlinného původu: lignosulfonát Dle zákonné klasifikace je přípravek PRP SOL vzhledem k používání draselných a vápenatých uhličitanů řazen do třídy půdních hnojiv (registrační číslo 2545). Deklarované složení : Vápník 35% CaO v v uhličitanové formě Hořčík 8% MgO v uhličitanové formě Rozpustnost uhličitanů 50 % Neutralizační hodnota 46 Vlhkost < 0.8% Jemnost mletí minimálně 80% před granulací procházející síty velikosti mm ph 7.70 Měrná hmotnost 1.19 Balení : 50 kg pytle (paleta po 24 pytlích) - Big bag 600 kg / kg - volně na plně naloženém nákladním autě Přípravek PRP SOL je použitelný v ekologickém zemědělství v souladu s předpisem CE/834/2007. FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI PRP SOL Procesy granulace a sušení používané při výrobě přípravku PRP SOL jsou specifikovány postupy PRP Technologies,které jsou chráněny dvěma eropskými patenty. Fyzikální vlastnosti přípravku umožňují rovnoměrné rozmetání až do vzdálenosti 36 metrů. Průměr 97% granulí se nachází v rozpětí od 2,5 až 4 mm (průměrný průměr: 3,47 mm) Průměr granulí > do 4 mm od 3.15 do 4 mm od 2.5 do 3.15 mm od 2 do 2.5 mm < do 2 mm Členění 0.6% 80.4% 16.5% 2.2% 0.3%

17 PRP Technologies Opavská 97 CZ Vítkov tel: PRP SOL / Cs / / Vytištěno na recyklovaném papíře

Vliv kompostu na kvalitu půdy

Vliv kompostu na kvalitu půdy Okruh IV Vliv kompostu na kvalitu půdy Ing. Lucie Valentová, Ph.D. Ing. Květuše Hejátková ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. Proč se zabývat BIODEGRADABILNÍM MATERIÁLEM Ochrana životního

Více

Vitalita půdy a škody způsobené suchem. Jan Vopravil, Jan Srbek, Jaroslav Rožnovský, Marek Batysta, Jiří Hladík

Vitalita půdy a škody způsobené suchem. Jan Vopravil, Jan Srbek, Jaroslav Rožnovský, Marek Batysta, Jiří Hladík Vitalita půdy a škody způsobené suchem Jan Vopravil, Jan Srbek, Jaroslav Rožnovský, Marek Batysta, Jiří Hladík Výzkumy v oblasti sucha na VÚMOP, v.v.i. Cílený výzkum sucha na VÚMOP, v.v.i. cca od roku

Více

Z K. Agrochemické zkoušení zemědělských půd a význam vápnění. AZZP Hlavní principy. Miroslav Florián ředitel Sekce zemědělských vstupů

Z K. Agrochemické zkoušení zemědělských půd a význam vápnění. AZZP Hlavní principy. Miroslav Florián ředitel Sekce zemědělských vstupů Z Ú Z K Ú šeb í a zku ntroln dní ko e tř s Ú ký ěděls v zem ní ústa Agrochemické zkoušení zemědělských půd a význam vápnění Miroslav Florián ředitel Sekce zemědělských vstupů AZZP Hlavní principy Zjišťování

Více

Často kladené otázky. Co je to půda? Z čeho se půda skládá? Jak půdy vznikají? Je pravda, že půda je neobnovitelný zdroj? Proč je půda důležitá?

Často kladené otázky. Co je to půda? Z čeho se půda skládá? Jak půdy vznikají? Je pravda, že půda je neobnovitelný zdroj? Proč je půda důležitá? Často kladené otázky Co je to půda? Půda je tenká vrstva matérie na povrchu Země. Je to přírodní zdroj, který se skládá ze zvětralých hornin, organických materiálů, vzduchu a vody. Vzhledem k tomu, že

Více

Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi

Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D. Den zemědělského zkušebnictví strana 1 Osnova Mendelova univerzita v roce

Více

Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod

Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod Ing. Pavel Růžek, CSc. a Ing. Helena Kusá, PhD. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. v Praze-Ruzyni Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod Mezi významná rizika znečištění vod při pěstování

Více

Kořenový systém plodin a využití zásoby vody v půdním profilu - význam pro zemědělskou praxi

Kořenový systém plodin a využití zásoby vody v půdním profilu - význam pro zemědělskou praxi Sucho a degradace půd v České republice - 214 Brno 7. 1. 214 Kořenový systém plodin a využití zásoby vody v půdním profilu - význam pro zemědělskou praxi J. Haberle 1, P. Svoboda 1, V. Vlček 2, G. Kurešová

Více

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA Agr.Dr. Josef Dlouhý, Prof.h.c. j.f.dlouhy@gmail.com Problémy konvenčního zemědělství: závislost na fosilní energii závislost na

Více

Kompost versus skládka

Kompost versus skládka Kompost versus skládka Eliminace velmi negativních efektů, které způsobuje ukládání bioodpadu na skládky Cenná surovina pro krajinu, životní prostředí Prostřednictvím kompostu navracíme živiny a organické

Více

Sestavování osevních postupů

Sestavování osevních postupů Sestavování osevních postupů Osevní postup je stálý způsob střídání pěstovaných plodin či skupin plodin během n let na n honech. Hon je jednotka osevního postupu, která označuje skupinu pozemků osetých

Více

Minimalizační technologie zpracování půdy a možnosti jejich využití při ochraně půdy

Minimalizační technologie zpracování půdy a možnosti jejich využití při ochraně půdy Minimalizační technologie zpracování a možnosti jejich využití při ochraně Autorský kolektiv: Dryšlová, T., Procházková, B., Neudert, L., Lukas, V., Smutný, V., Křen, J. Prezentované výsledky vznikly jako

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 255 Jméno autora Jana Malečová Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 11. 5. 2012 Ročník, pro který je DUM určen 9. Vzdělávací oblast (klíčová slova) Člověk a příroda

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 7.6.2013

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Třída: AN4A Období: jaro 2013 Profilová část maturitní zkoušky 1. Povinná volitelná zkouška

Více

Mendelova univerzita v Brně. ASIO, spol. s r.o.

Mendelova univerzita v Brně. ASIO, spol. s r.o. ASIO, spol. s r.o. Mendelova univerzita v Brně Studie Podmínky nezbytné pro použití předčištěné odpadní vody na zavlažování zemědělské půdy při současném zamezení znečištění podzemních vod Firma příjemce

Více

Trénink o dobré praxi ochrany půdy. KONFERENCE 14. 16.5.2014 v Lednici

Trénink o dobré praxi ochrany půdy. KONFERENCE 14. 16.5.2014 v Lednici Trénink o dobré praxi ochrany půdy KONFERENCE 14. 16.5.2014 v Lednici kvalita půdy jaro na Vysočině jarní porosty na Vysočině Ohrožení půdy nejen na Vysočině Ohrožení půdy Změna zemědělské politiky po

Více

Baumit Zdravé bydlení

Baumit Zdravé bydlení Zdravé bydlení Řada výrobků Baumit Klima Výrazně regulují vlhkost vzduchu Neobsahují škodlivé látky Jsou vysoce prodyšné Nápady s budoucností. Zdravé bydlení POKOJOVÉ KLIMA PRO TĚLO I DUCHA Dýcháte zdravě?

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Název projektu Registrační číslo projektu Název aktivity Název vzdělávacího materiálu Číslo vzdělávacího materiálu Jméno autora Název školy Moderní škola CZ.1.07/1.5.00/34.0526

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Přírodopis 9. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová Neživá příroda objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik a trvání popíše planetu jako zemské těleso, stavbu,

Více

Úvod. Čl. 1 Účel Zásad

Úvod. Čl. 1 Účel Zásad Z á s a dy s p r á v n é z e m ě d ě l s k é p r a x e p r o o c h r a n u v o d Úvod Cílem směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (nitrátová směrnice)

Více

60 let dlouhodobých pokusů v České republice

60 let dlouhodobých pokusů v České republice Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Vás srdečně zve na mezinárodní konferenci 60 let dlouhodobých pokusů v České republice 22. 24. červen 2015 Praha, Česká republika 1. cirkulář Dovolujeme si Vás pozvat

Více

Produkty LalVigne jsou 100% přírodní, inaktivované kvasinky Saccharomyces cerevisiae, jsou také nepatogenní, bezpečné, potravinářské a bez GMO.

Produkty LalVigne jsou 100% přírodní, inaktivované kvasinky Saccharomyces cerevisiae, jsou také nepatogenní, bezpečné, potravinářské a bez GMO. Pěstování vína Pěstitelé odrůd révy vinné neustále hledají příležitosti ke zlepšení kvality jejich vína. Vyrobit hrozny nejlepší kvality je náročné, a také je to závislé na mnoha faktorech, zahrnujících

Více

Institut pro ekologické zemědělství a udržitelný rozvoj krajiny, Olomouc 2004 PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců, Šumperk, Univerzita Palackého Olomouc, Výzkumný ústav pro ekologické zemědělství FiBL,

Více

Pedogeochemie. Sorpce fosforečnanů FOSFOR V PŮDĚ. 11. přednáška. Formy P v půdě v závislosti na ph. Koloběh P v půdě Přeměny P v půdě.

Pedogeochemie. Sorpce fosforečnanů FOSFOR V PŮDĚ. 11. přednáška. Formy P v půdě v závislosti na ph. Koloběh P v půdě Přeměny P v půdě. Pedogeochemie 11. přednáška FOSFOR V PŮDĚ v půdách běžně,8 (,2 -,) % Formy výskytu: apatit, minerální fosforečnany (Ca, Al, Fe) silikáty (substituce Si 4+ v tetraedrech) organické sloučeniny (3- %) inositolfosfáty,

Více

Kořenový systém plodin jako adaptační opatření na sucho

Kořenový systém plodin jako adaptační opatření na sucho Sucho a degradace půd v České republice - 2014 Brno 7. 10. 2014 Kořenový systém plodin jako adaptační opatření na sucho Vodní provoz polních plodin Ing. Jana Klimešová Ing. Tomáš Středa, Ph.D. Mendelova

Více

BIOLOGICKÁ ÚPRAVA ZEMĚDĚLSKÝCH ODPADŮ A STATKOVÝCH HNOJIV

BIOLOGICKÁ ÚPRAVA ZEMĚDĚLSKÝCH ODPADŮ A STATKOVÝCH HNOJIV BIOLOGICKÁ ÚPRAVA ZEMĚDĚLSKÝCH ODPADŮ A STATKOVÝCH HNOJIV VÍT MATĚJŮ, ENVISAN-GEM, a.s., Biotechnologická divize, Budova VÚPP, Radiová 7, 102 31 Praha 10 envisan@grbox.cz ZEMĚDĚLSKÉ ODPADY Pod pojmem zemědělské

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Třída: AN4A Období: jaro 2014 Profilová část maturitní zkoušky 1. povinná volitelná zkouška

Více

Umělá infiltrace na lokalitě Káraný jako nástroj řešení nedostatku podzemní vody pro vodárenské využití

Umělá infiltrace na lokalitě Káraný jako nástroj řešení nedostatku podzemní vody pro vodárenské využití Umělá infiltrace na lokalitě Káraný jako nástroj řešení nedostatku podzemní vody pro vodárenské využití Marek Skalický Národní dialog o vodě 2015: Retence vody v krajině Medlov, 9. 10. června 2015 Časté

Více

Ministerstvo zemědělství Veřejná soutěž KUS 2014

Ministerstvo zemědělství Veřejná soutěž KUS 2014 Ministerstvo zemědělství Veřejná soutěž KUS 2014 Odůvodnění změn v pořadí projektů doporučených Programovou komisí Ministerstva zemědělství k financování ve veřejné soutěži programu Komplexní udržitelné

Více

Produkty LalVigne jsou 100% přírodní, inaktivované kvasinky Saccharomyces cerevisiae, jsou také nepatogenní, bezpečné, potravinářské a bez GMO.

Produkty LalVigne jsou 100% přírodní, inaktivované kvasinky Saccharomyces cerevisiae, jsou také nepatogenní, bezpečné, potravinářské a bez GMO. Pěstování vína Pěstitelé odrůd révy vinné neustále hledají příležitosti ke zlepšení kvality jejich vína. Vyrobit hrozny nejlepší kvality je náročné, a také je to závislé na mnoha faktorech, zahrnujících

Více

Přírodní minerální hnojivo z Paraguaye

Přírodní minerální hnojivo z Paraguaye Přírodní minerální hnojivo z Paraguaye EcoStone, před vulkanická hornina, je základní mateřskou stavební složkou všech zemin na světě. Skládá se z drtě hornin vybraných vědeckými pracovníky z oboru geologie.

Více

Draslík - Nepostradatelný prvek pro výnos a kvalitu zeleniny

Draslík - Nepostradatelný prvek pro výnos a kvalitu zeleniny Draslík - Nepostradatelný prvek pro výnos a kvalitu zeleniny Význam draslíku při pěstovánĺ zeleniny Výměra orné půdy s nedostatečnou zásobou přístupného draslíku se v České republice zvětšuje. Zatímco

Více

VY_32_INOVACE_008. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám

VY_32_INOVACE_008. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám VY_32_INOVACE_008 VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ. 1.07. /1. 5. 00 / 34. 0696 Šablona: III/2 Název: Vztahy mezi organismem a prostředím Vyučovací

Více

Genetika, vývoj Země, člověk a prostředí. 1,5 hodina týdně; půlená hodina u laboratorních prací (polovina třídy) Dataprojektor, laboratorní technika

Genetika, vývoj Země, člověk a prostředí. 1,5 hodina týdně; půlená hodina u laboratorních prací (polovina třídy) Dataprojektor, laboratorní technika Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Biologie (BIO) Genetika, vývoj Země, člověk a prostředí Kvarta 1,5 hodina týdně; půlená hodina u laboratorních prací (polovina třídy) Dataprojektor, laboratorní

Více

Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami

Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami Ekologie, krajina a životní prostředí, ochrana životního prostředí, geologie a pedologie, praxe (Ing. Lenka Zámečníková) I) pracovní listy, poznávačky,

Více

MIKROORGANISMY EDÍ. Ústav inženýrstv. enýrství ochrany ŽP FT UTB ve Zlíně

MIKROORGANISMY EDÍ. Ústav inženýrstv. enýrství ochrany ŽP FT UTB ve Zlíně MIKROORGANISMY A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘED EDÍ Ústav inženýrstv enýrství ochrany ŽP FT UTB ve Zlíně Důvody využívání mikroorganismů v procesech ochrany životního prostřed edí jsou prakticky všudypřítomné

Více

PRODUCENTI, KONZUMENTI, ROZKLADAČI aneb koloběh energie a živin v přírodě pracovní list

PRODUCENTI, KONZUMENTI, ROZKLADAČI aneb koloběh energie a živin v přírodě pracovní list Y_52_INOACE_CSC2_19_4B PRODUCENTI, KONZUMENTI, ROZKLADAČI aneb koloběh energie a živin v přírodě pracovní list Anotace: Tento pracovní list umožní žákům seznámit se s tříděním organismů podle způsobu získávání

Více

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : CHEMIE Ročník: 1.ročník a kvinta Obecná Bezpečnost práce Názvosloví anorganických sloučenin Zná pravidla bezpečnosti práce a dodržuje je.

Více

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Osnova: 1.Dosavadní vývoj českého zemědělství 2.Rozvoj obnovitelných zdrojů energie 3.Pozitiva a rizika obnovitelných

Více

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 Nařízení se vztahuje na následující

Více

*Průkopníci ekologického zemědělství

*Průkopníci ekologického zemědělství * *Průkopníci ekologického zemědělství * Podněty půdní biologie * Statkář Albrecht Thaer humus je podmínkou života * Charles Darwin žížaly jsou předchůdcem pluhu * Richard Bloeck půda se činnosti mikroorganismů

Více

Geneticky modifikované potraviny a krmiva

Geneticky modifikované potraviny a krmiva Geneticky modifikované potraviny a krmiva Co je to geneticky modifikovaný organismus (GMO)? Za GMO je považován organismus, s výjimkou člověka, jehož dědičná informace uložená v DNA byla změněna pomocí

Více

3.1 Základní přírodní zdroje země. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín

3.1 Základní přírodní zdroje země. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín 3.1 Základní přírodní zdroje země Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín Obsah přednášky 1. Přírodní zdroje 2. Litosféra 3. Pedosféra 4.

Více

Biodegradabilní plasty: současnost a perspektivy

Biodegradabilní plasty: současnost a perspektivy Biodegradabilní plasty: současnost a perspektivy Biodegradabilní plasty V průběhu minulého století nárůst využívání polymerů Biodegradabilní plasty Problémy s odpadovým hospodářstvím Vznik několika strategií,

Více

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák:

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák: očekávané výstupy RVP témata / učivo Chemie - 1. ročník Žák: očekávané výstupy ŠVP přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata 1.1., 1.2., 1.3., 7.3. 1. Chemie a její význam charakteristika

Více

Vodohospodářské důsledky změny klimatu Voda v krajině. Ing. Martin Dočkal Ph.D. B-613, tel:224 354 640, dockal@fsv.cvut.cz

Vodohospodářské důsledky změny klimatu Voda v krajině. Ing. Martin Dočkal Ph.D. B-613, tel:224 354 640, dockal@fsv.cvut.cz Vodohospodářské důsledky změny klimatu Voda v krajině Ing. Martin Dočkal Ph.D. B-613, tel:224 354 640, dockal@fsv.cvut.cz Jevy ovlivňující klima viz Úvod Příjem sluneční energie a další cykly Sopečná činnost

Více

Originální obalovaná hnojiva Everris. Osmocote Exact, nejbezpečnější a nejúčinnější hnojivo z řady Osmocote vůbec! Výhody. hnojiv Osmocote.

Originální obalovaná hnojiva Everris. Osmocote Exact, nejbezpečnější a nejúčinnější hnojivo z řady Osmocote vůbec! Výhody. hnojiv Osmocote. Originální obalovaná hnojiva Everris Výhody použití hnojiv Osmocote Mohutnější růst rostlin a silnější výpěstky, protože je zajištěn trvalý přísun všech potřebných živin Minimální chemické zatížení životního

Více

Problematika ochrany KI vodné hospodárstvo v ČR

Problematika ochrany KI vodné hospodárstvo v ČR Faculty of Safety Engineering Fakulta bezpečnostního inženýrství Problematika ochrany KI vodné hospodárstvo v ČR Šárka Kročová Technická univerzita v Košiciach Strojnícka fakulta Březen 2014 Systémové

Více

Racionální postupy při zakládání a ošetřování neprodukčních travnatých ploch v kulturní krajině

Racionální postupy při zakládání a ošetřování neprodukčních travnatých ploch v kulturní krajině Racionální postupy při zakládání a ošetřování neprodukčních travnatých ploch v kulturní krajině NÁRODNÍ PROGRAM VÝZKUMU II MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 2B06034 Magdalena Ševčíková, Marie

Více

HOSPODÁŘSTVÍ KRAJINY

HOSPODÁŘSTVÍ KRAJINY HOSPODÁŘSTVÍ KRAJINY ÚSES - zákon č.114/1992 Sb. O Ochraně přírody a krajiny Hlavní cíle: - nerušený vývoj přirozeného genofondu krajiny v rámci jeho přirozeného prostorového členění - optimální prostorový

Více

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Strana 250 Sbírka zákonů č. 32 / 2012 32 VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Ministerstvo zemědělství stanoví ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví

Více

SLEDOVÁNÍ VÝSKYTU GENOTOXICKÝCH LÁTEK V POVODÍ ŘEKY SVRATKY V SOUVISLOSTI S URANOVÝM PRŮMYSLEM

SLEDOVÁNÍ VÝSKYTU GENOTOXICKÝCH LÁTEK V POVODÍ ŘEKY SVRATKY V SOUVISLOSTI S URANOVÝM PRŮMYSLEM SLEDOVÁNÍ VÝSKYTU GENOTOXICKÝCH LÁTEK V POVODÍ ŘEKY SVRATKY V SOUVISLOSTI S URANOVÝM PRŮMYSLEM Jana Badurová, Hana Hudcová, Radoslava Funková, Helena Mojžíšková, Jana Svobodová Toxikologická rizika spojená

Více

Mokřady aneb zadržování vody v krajině

Mokřady aneb zadržování vody v krajině Mokřady aneb zadržování vody v krajině Jan Dvořák Říjen 2012 Obsah: 1. Úloha vody v krajině 2. Mokřady základní fakta 3. Obnova a péče o mokřady 4. Mokřady - ochrana a management o. s. Proč zadržovat vodu

Více

Tematické okruhy závěrečné zkoušky

Tematické okruhy závěrečné zkoušky Tematické okruhy závěrečné zkoušky Obor : Zemědělec farmář Předmět : Pěstování rostlin 1) Půda - její složení, vlastnosti - půdní typy - půdní druhy - rozbor půdy, bonitace půdy 2) Živiny živin - charakteristika

Více

BIODYNAMICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ. Pěstování rostlin

BIODYNAMICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ. Pěstování rostlin BIODYNAMICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ Pěstování rostlin HISTORIE BIODYNAMICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ Základy vycházejí z antropozofické filozofie (založeno na názorech J. W. von Goetheho) Základní myšlenkou je, že vše živé

Více

DYNAMIKA KRAJINY. ČVUT FSv - katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

DYNAMIKA KRAJINY. ČVUT FSv - katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství DYNAMIKA KRAJINY Dnešní stav krajiny je výsledkem spolupůsobení 5 základních faktorů přírodního původu : 1. Reliéf krajiny 2. Podnebí 3. Osídlení rostlinnými a živočišnými druhy (klima, migrace) 4. Vývoj

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 26.2.2010 Mgr.

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 26.2.2010 Mgr. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 26.2.2010 Mgr. Petra Siřínková ABIOTICKÉ PODMÍNKY ŽIVOTA SLUNEČNÍ ZÁŘENÍ TEPLO VZDUCH VODA PŮDA SLUNEČNÍ

Více

Obsah soli v potravinách a její spotřeba ve stravě obyvatelstva ČR. Lucie Grossová, DiS.

Obsah soli v potravinách a její spotřeba ve stravě obyvatelstva ČR. Lucie Grossová, DiS. Obsah soli v potravinách a její spotřeba ve stravě obyvatelstva ČR Lucie Grossová, DiS. Charakteristika soli Chlorid sodný (NaCl), běžně označován jako kuchyňská či jedlá sůl, je chemická sloučenina chlóru

Více

Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.0006

Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.0006 Název školy Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.0006 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

AOPK ČR Ostrava. Agroenvironmetální opatření (louky a pastviny) a jejich možný přínos pro druhovou rozmanitost

AOPK ČR Ostrava. Agroenvironmetální opatření (louky a pastviny) a jejich možný přínos pro druhovou rozmanitost Agroenvironmetální opatření (louky a pastviny) a jejich možný přínos pro druhovou rozmanitost AEO mají za úkol: Podpořit způsoby využití zemědělské půdy, které jsou v souladu s ochranou a zlepšením životního

Více

Způsob obdělání meziřadí v závlahových a bezzávlahových podmínkách

Způsob obdělání meziřadí v závlahových a bezzávlahových podmínkách Způsob obdělání meziřadí v závlahových a bezzávlahových podmínkách Tomáš Litschmann Ivan Oukropec V rámci celkového trendu v pěstování speciálních plodin, spočívajícího v posunu k integrované produkci

Více

V organismu se bílkoviny nedají nahradit žádnými jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy.

V organismu se bílkoviny nedají nahradit žádnými jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy. BÍLKOVINY Bílkoviny jsou biomakromolekulární látky, které se skládají z velkého počtu aminokyselinových zbytků. Vytvářejí látkový základ života všech organismů. V tkáních vyšších organismů a člověka je

Více

Metodický pokyn č. 2/2012

Metodický pokyn č. 2/2012 Metodický pokyn č. 2/2012 kterým se stanovují specifická pravidla pro: pravidla pro zakládání a údržbu ovocných sadů vegetační pokryv sadů meziřadí vinic krajinné prvky v režimu ekologického zemědělství

Více

Ochrana půdy, vody a krajiny

Ochrana půdy, vody a krajiny Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Ochrana půdy, vody a krajiny Ing. Jiří Hladík, Ph.D. , vody a krajiny Půda: Je médium pro růst rostlin Je stabilizátorem globálních ekosystémů Zadržuje

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU)

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) L 321/2 NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 1198/2014 ze dne 1. srpna 2014, kterým se doplňuje nařízení Rady (ES) č. 1217/2009 o založení zemědělské účetní datové sítě pro sběr údajů

Více

Outshine high oil supplement granule, neobsahuje oves, dostihy a sport

Outshine high oil supplement granule, neobsahuje oves, dostihy a sport OS65 /OS20 Outshine high oil supplement granule, neobsahuje oves, dostihy a sport Použití: sport, dostihy; intenzivní zátěž; koně se svalovými problémy Vlastnosti: pomáha při vytváření svalové hmoty a

Více

Zkoumání přírody. Myšlení a způsob života lidí vyšší nervová činnost odlišnosti člověka od ostatních organismů

Zkoumání přírody. Myšlení a způsob života lidí vyšší nervová činnost odlišnosti člověka od ostatních organismů Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 9. Časová dotace: 1 hodina týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Učivo předmětu Přesahy, poznámky Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu

Více

CZ.1.07/1.1.00/14.0143

CZ.1.07/1.1.00/14.0143 PŮDNÍ TYPY CZ.1.07/1.1.00/14.0143 TATO PREZENTACE SLOUŽÍPOUZE K PROMÍTNUTÍV HODINĚJAKO PODPORA VÝKLADU, NENÍ MOŽNÉ JI ZVEŘEJŇOVAT, ŠÍŘIT NEBO UPRAVOVAT. Mgr. Monika Hodinková KLASIFIKACE PŮDP půdní druhy

Více

Ing. Jindřich Š N E J D R L A viceprezident AK ČR

Ing. Jindřich Š N E J D R L A viceprezident AK ČR Ing. Jindřich Š N E J D R L A viceprezident AK ČR PŮDA A OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU V EKONOMICKÝCH SOUVISLOSTECH PŮDA JAKO VÝROBNÍ PROSTŘEDEK JEDINEČNÝ EKOSYSTÉM 13. dubna 2010, Praha ZEMĚDĚLSKÝ

Více

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie.

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Ing. Jan ZÁHORKA OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Česká fotovoltaická konference 4. listopadu 2008, v Brně Zemědělský půdní fond ČR Rozloha

Více

koncentrát přírodních oligopeptidů a aminokyselin

koncentrát přírodních oligopeptidů a aminokyselin Tomagel HG je vodný roztok hydrolyzovaného kolagenu, hnědožluté až hnědé barvy, alkalické reakce. Je dobře mísitelný s vodou. Účinnou složkou jsou vodorozpustné nízkomolekulární peptidy a aminokyseliny.

Více

Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost. Mojmír Severin GEMB

Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost. Mojmír Severin GEMB Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost Mojmír Severin GEMB Klasifikace: Veřejné Distribuce: Široké veřejnosti Přístup: Volný přístup Skartační znak a lhůta pro uchování do roku:

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Období: jarní 2015 Profilová část maturitní zkoušky 1. Povinná volitelná zkouška Předmět:

Více

Vláknina jako zdroj energie v kukuřici Ing. Václav Jambor, CSc., Blažena Vosynková NutriVet s.r.o., www.nutrivet.cz

Vláknina jako zdroj energie v kukuřici Ing. Václav Jambor, CSc., Blažena Vosynková NutriVet s.r.o., www.nutrivet.cz Vláknina jako zdroj energie v kukuřici Ing. Václav Jambor, CSc., Blažena Vosynková NutriVet s.r.o., www.nutrivet.cz Výživa přežvýkavců je založena na využití rostlinných bílkovin. Kromě zdrojů N-látek

Více

Maturitní okruhy z předmětu TECHNOLOGICKÉ PROCESY (r.2013)

Maturitní okruhy z předmětu TECHNOLOGICKÉ PROCESY (r.2013) Maturitní okruhy z předmětu TECHNOLOGICKÉ PROCESY (r.2013) 1. Meteorologie, klimatologie a fenologie jako vědy využitelné v energetických, zemědělských a zahradnických technologických procesech - Charakteristika

Více

VY_32_INOVACE_Z.2.08 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. 4. ročník vyššího gymnázia

VY_32_INOVACE_Z.2.08 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. 4. ročník vyššího gymnázia Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

PŮDA. Ochrana půdy v praxi (CZ) Degradace půdy. Ing. Jiří Hladík, Ph.D.

PŮDA. Ochrana půdy v praxi (CZ) Degradace půdy. Ing. Jiří Hladík, Ph.D. Ochrana půdy v praxi (CZ) Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Ing. Jiří Hladík, Ph.D. PŮDA neobnovitelný přírodní zdroj plní mnoho funkcí nezbytných pro lidskou činnost a pro přežití ekosystémů

Více

Ekologie základní pojmy. Michal Hejcman

Ekologie základní pojmy. Michal Hejcman Ekologie základní pojmy Michal Hejcman Ekologie jako věda Ekologie poprvé se objevila v roce 1869 (Hackel), odvozena od řeckého oikos domov. Terním byl použit v souladu s hledáním paralel mezi přírodou

Více

Volitelné předměty - Člověka a příroda, Člověk a svět práce, průřezové téma Environmentální výchova

Volitelné předměty - Člověka a příroda, Člověk a svět práce, průřezové téma Environmentální výchova Vzdělávací oblasti : Vyučovacího předmět: Volitelné předměty - Člověka a příroda, Člověk a svět práce, průřezové téma Environmentální výchova Přírodovědný seminář Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah:

Více

Monitoring - informace o aktuálním stavu řešení problému k 1.3.2008

Monitoring - informace o aktuálním stavu řešení problému k 1.3.2008 Moravskoslezský kraj Monitoring - informace o aktuálním stavu řešení problému k 1.3.2008 Projekt z programu LIFE NATURE Záchrana lužních stanovišť v Povodí Morávky Březen 2008 (návrh) Pozadí problému Monitoring

Více

Uplatněná certifikovaná metodika METODIKA. Opatření vedoucí k zamezení biologické degradace půd a zvýšení biodiverzity v suchých oblastech ČR

Uplatněná certifikovaná metodika METODIKA. Opatření vedoucí k zamezení biologické degradace půd a zvýšení biodiverzity v suchých oblastech ČR Agrostis Trávníky, s. r. o., Rousínov Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno Mendelova univerzita v Brně OSEVA vývoj a výzkum s. r. o. Zubří Vysoké učení technické v Brně Výzkumný ústav pícninářský,

Více

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Cross compliance Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Nové trendy v zemědělství stoupající spotřeba potravin se specifickými kvalitativními parametry např. ze systému

Více

1. Vždy zde byla snaha zajistit dostatek potravin pro rostoucí lidskou populaci.

1. Vždy zde byla snaha zajistit dostatek potravin pro rostoucí lidskou populaci. Hodnocení trvalé udržitelnosti zemědělsk lského hospodařen ení 1. Vždy zde byla snaha zajistit dostatek potravin pro rostoucí lidskou populaci. 2. Mezi oblasti zájmu se dostává trvale udržitelný život

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318 Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318 Obor: 41-45 - L/51 Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství Třída: MZ2A Období: jaro 2015 Profilová část maturitní zkoušky

Více

Základy biologie a ekologie VZNIK A VÝVOJ ŽIVOTA

Základy biologie a ekologie VZNIK A VÝVOJ ŽIVOTA Základy biologie a ekologie VZNIK A VÝVOJ ŽIVOTA Výsledky vzdělávání Učivo Ţák Základy biologie charakterizuje názory na vznik a vývoj vznik a vývoj ţivota na Zemi ţivota na Zemi, porovná délku vývoje

Více

Současné poznatky o stavu lesních půd v ČR

Současné poznatky o stavu lesních půd v ČR 2-3. září 2013, Letní škola ochrany půdy, Hotel Milovy, Českomoravská vrchovina Prof. Ing. Jiří Kulhavý, CSc. Ing. Ladislav Menšík, Ph.D. Současné poznatky o stavu lesních půd v ČR Vítejte v lese Ústav

Více

MVDr. Horník František VÝŽIVA KONÍ

MVDr. Horník František VÝŽIVA KONÍ MVDr. Horník František VÝŽIVA KONÍ TRÁVICÍ FUNKCE U KONÍ nepřežvýkaví býložravci: trávení v kaud. části GIT tlusté střevo: 80-90l, mikroflóra, enzymy, fermentace kontinuální příjem a trávení množství krmiva

Více

CAT FOOD PREMIUM PREVENCE VÝŽIVOU. krmivo-brit.cz

CAT FOOD PREMIUM PREVENCE VÝŽIVOU. krmivo-brit.cz PREMIUM CAT FOOD PREVENCE VÝŽIVOU VAFO PRAHA s.r.o. Chrášťany 94, Rudná u Prahy Tel.: +420 257 952 141 Fax: +420 257 952 141 brit@brit-petfood.com krmivo-brit.cz PREMIUM QUALITY CAT FOOD PREMIUM QUALITY

Více

Adaptace na změny klimatu v plánech MZe. odbor environmentální politiky a obnovitelných zdrojů energie 1

Adaptace na změny klimatu v plánech MZe. odbor environmentální politiky a obnovitelných zdrojů energie 1 Adaptace na změny klimatu v plánech MZe odbor environmentální politiky a obnovitelných zdrojů energie 1 Reakce na změny klimatu v oblasti zemědělství Mitigace (v oblasti zemědělství snižování emisí metanu

Více

BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o.

BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o. BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o. za podpory Ministerstva zemědělství České republiky si Vás dovoluje pozvat na vzdělávací kurz PĚSTOVÁNÍ ZELENINY v ekologické produkci V sedmi jednodenních blocích probereme

Více

ZEMĚ -vznik a vývoj -stavba -vnitřní uspořádání. NEROSTY A HORNINY Mineralogie-nerost -hornina -krystal

ZEMĚ -vznik a vývoj -stavba -vnitřní uspořádání. NEROSTY A HORNINY Mineralogie-nerost -hornina -krystal -vysvětlí teorii vzniku Země -popíše stavbu zemského tělesa -vyjmenuje základní zemské sféry,objasní pojem litosféra -vyjádří vztahy mezi zemskými sférami -objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik

Více

energetického využití odpadů, odstraňování produktů energetického využití odpadů, hodnocení dopadů těchto technologií na prostředí.

energetického využití odpadů, odstraňování produktů energetického využití odpadů, hodnocení dopadů těchto technologií na prostředí. Příjemce projektu: Partner projektu: Místo realizace: Ředitel výzkumného institutu: Celkové způsobilé výdaje projektu: Dotace poskytnutá EU: Dotace ze státního rozpočtu ČR: VŠB Technická univerzita Ostrava

Více

Předmět: Ročník:druhý Téma: Vybrané zemědělské plodiny Cukrovka III

Předmět: Ročník:druhý Téma: Vybrané zemědělské plodiny Cukrovka III Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: Zemědělec farmář 41-51-H/01 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Ročník:druhý Téma: Vybrané zemědělské

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 19. 10.

Více

Výživa macešek. ...jako cesta ke zlepšení jejich kvality. Kořeny vzdělání jsou hořké, ale přináší sladké plody

Výživa macešek. ...jako cesta ke zlepšení jejich kvality. Kořeny vzdělání jsou hořké, ale přináší sladké plody Kořeny vzdělání jsou hořké, ale přináší sladké plody Aristoteles Výživa macešek...jako cesta ke zlepšení jejich kvality Ben Geijtenbeek September 2013 Hlavní faktory ovlivňující pěstování Pěstování rostlin

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 3. července 2014 Č. j.: 46871/ENV/14 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Maturitní témata Blok předmětů z životního prostředí Školní rok: 2013-2014

Maturitní témata Blok předmětů z životního prostředí Školní rok: 2013-2014 STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A SLUŽEB ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ 2069 DVŮR KRÁLOVÉ N. L. Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, ochrana životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Blok předmětů

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Chemie 9. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová ANORGANICKÉ SLOUČENINY KYSELINY porovná vlastnosti a použití vybraných prakticky významných kyselin orientuje se

Více

Pracovní list číslo 01

Pracovní list číslo 01 Pracovní list číslo 01 Voda 1. Najdi na internetu pojem acidifikace vody a vysvětli. Je to jev pozitivní nebo negativní? 2. Splaškové odpadní vody obvykle reagují a. Kysele b. Zásaditě c. Neutrálně 3.

Více

OKRUH II LEGISLATIVA. Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s.

OKRUH II LEGISLATIVA. Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. OKRUH II LEGISLATIVA Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. LEGISLATIVA nakládání s biologicky rozložitelnými odpady Biologicky rozložitelný odpad - pojmy

Více