SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU"

Transkript

1 sp.zn. sukls172434/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Prosulpin 200 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje sulpiridum 200 mg. Jedna tableta obsahuje 22 mg monohydrátu laktózy. Úplný seznam pomocných látek viz bod LÉKOVÁ FORMA Téměř bílé ploché tablety s půlicí rýhou o průměru 9 mm. Tabletu lze dělit na dvě poloviny. 4. KLINICKÉ ÚDAJE 4.1 Terapeutické indikace Prosulpin 200 mg má v psychiatrii široké použití především u závažných duševních chorob, jakými jsou: - akutní i chronická schizofrenie, - závažné duševní poruchy provázené halucinacemi, zmateností, bludnými představami a paranoiou, - závažné depresivní stavy vzniklé na zevní podnět, provázející chronický alkoholismus, deprese u starých osob a depresivní fáze cyklicky se projevující duševní choroby, - duševní poruchy projevující se nadměrným pohybovým neklidem a sklonem k agresivnímu chování vůči okolí. K dalším indikacím přípravku Prosulpin 200 mg mimo oblast závažných duševních chorob patří léčba často přechodných nervových poruch (neuróz) provázených nutkavým jednáním, úzkostmi, bludnými představami a smyslovými klamy. Příznivý léčebný účinek má Prosulpin 200 mg také na některé typy závratí a dětského nepřiměřeného pohybového neklidu. V nižších dávkách se užívá při léčbě psychofunkčních poruch projevujících se zejména trávicími potížemi. Přípravek je určen pro dospělé, mladistvé a děti od 40 kg. 4.2 Dávkování a způsob podání Dávkování dospělým: U závažných a akutních psychóz léčených psychiatrem je denní dávka 400 mg až mg, rozdělená do dvou dávek. Druhou denní dávku je vhodné užít do 16 hod., aby se zmírnil nežádoucí účinek na noční spánek. Při léčbě psychofunkčních poruch je obvyklá dávka 200 mg denně (opět rozdělena do dvou částí). Dávkování osobám vyššího věku: Osobám vyššího věku se podává poloviční dávka ve srovnání s dávkováním, uvedeným výše. Dávkování při poruše renálních funkcí: Při poruše renálních funkcí je třeba dávkování sulpiridu snížit v závislosti na stupni poruchy ledvin: 1/7

2 Kreatininová clearance Snížení běžné denní dávky: ml/min 50 % běžné denní dávky ml/min 30 % běžné denní dávky < 10 ml/min 20 % běžné denní dávky Dávkování dětem a mladistvým: Doporučené úvodní dávkování je 1 2 mg/kg/den, v případě potřeby lze dávku zvýšit na 5 mg/kg/den. Celodenní dávka se rozdělí do 2 3 jednotlivých dávek. U dětí a mladistvých nesmí dávkování sulpiridu přesáhnout 10 mg/kg/den. Způsob podání: Tablety se zapíjejí malým množstvím tekutiny. Užívají se nezávisle na jídle. 4.3 Kontraindikace - Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku - Akutní intoxikace alkoholem, hypnotiky, opioidními analgetiky nebo psychotropními látkami - Manická fáze bipolární afektivní poruchy - Epilepsie - Feochromocytom - Stávající hyperprolaktinemie, tumory závislé na prolaktinu, jakékoli epiteliální tumory mléčné žlázy 4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití Zvláštní opatrnosti je třeba u těchto pacientů: - mladých žen s nepravidelnostmi menstruačního cyklu - hypertoniků a pacientů se silnou hypotenzí - pacientů, kteří mají v anamnéze cévní poruchy, zejména poruchy koronárních cév (anginu pectoris), poruchy srdeční činnosti (srdeční insuficienci), maligní neuroleptický syndrom, glaukom, stenózu pyloru, retenci moče, hypertrofii prostaty, tendenci ke vzniku trombóz. V literatuře jsou uvedené ojedinělé případy prodloužení QT intervalu po použití sulpiridu. Podobně jako u jiných neuroleptik byly zřídka hlášeny případy maligního neuroleptického syndromu, který se projevuje hypertermií, svalovou rigiditou, autonomní nestabilitou, poruchami vědomí a zvýšenými hladinami CPK. V případě výskytu tohoto syndromu by měla být veškerá antipsychotika včetně přípravku Prosulpin 200 mg vysazena a zahájena příslušná léčba. U malého počtu případů byly hlášeny extrapyramidové reakce, zejména akatizie. V odůvodněných případech může být zapotřebí postupně snížit dávkování nebo podat antiparkinsonika (ne levodopa). Při náhlém vysazení antipsychotických léků byly popsány příznaky, které zahrnují nauzeu, zvracení, zvýšené pocení nebo nespavost. Mohou se také znovu objevit psychotické příznaky a vůlí neovladatelné pohybové poruchy (jako například akatizie, dystonie a dyskinezie). Doporučuje se proto vysazovat lék postupně. Mozková příhoda V randomizovaných klinických studiích s placebem prováděných na starších pacientech s demencí a léčených určitými atypickými antipsychotiky bylo pozorováno trojnásobné zvýšení rizika mozkových příhod. Mechanismus tohoto zvýšení rizika není znám. Zvýšené riziko mozkové příhody související s jinými antipsychotiky nebo u jiné populace pacientů nelze vyloučit. U pacientů s rizikem mozkové příhody by užití přípravku mělo být zváženo. Zvýšená úmrtnost u starších pacientů s demencí Data ze dvou velkých observačních studií ukázala, že starší pacienti s demencí léčení antipsychotiky mají mírně zvýšené riziko úmrtí ve srovnání s těmi, kteří antipsychotika neužívají. Z dostupných dat však nelze spolehlivě odhadnout přesnou míru rizika a i jeho příčina zůstává neznámá. Prosulpin 200 mg není určen k léčbě poruch chování způsobených demencí. 2/7

3 Riziko žilního tromboembolismu V souvislosti s užíváním antipsychotik se vyskytly případy žilního tromboembolismu (VTE). Vzhledem k tomu, že u pacientů léčených antipsychotiky jsou často přítomny získané rizikové faktory pro VTE, měly by být před i během léčby přípravkem Prosulpin 200 mg tyto rizikové faktory rozpoznány a následně by měla být uplatněna preventivní opatření. Přípravek Prosulpin 200 mg obsahuje monohydrát laktózy. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí galaktózy, nedostatkem laktázy laponského typu nebo malabsorpcí glukózy a galaktózy by tento přípravek neměli užívat. 4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce Kontraindikované kombinace Pacientům léčeným sulpiridem se nesmí podávat levodopa. Účinky levodopy a neuroleptik se navzájem antagonizují. Je-li třeba podávat neuroleptika pacientům s Parkinsonovou nemocí léčeným levodopou, vybírá se látka vyvolávající málo extrapyramidových účinků. Nedoporučované kombinace Alkohol potencuje sedativní účinek neuroleptik. Pacienti se mají vyhnout konzumaci alkoholických nápojů, potravin a léků obsahujících alkohol. Kombinace s následujícími léky může vyvolat vznik torsades de pointes: - léky vyvolávající bradykardii, jako například beta-blokátory, blokátory kalciových kanálů vyvolávající bradykardii (diltiazem a verapamil), klonidin; digitalisové glykosidy. - léky vyvolávající hypokalémii : hypokalemická diuretika, stimulační laxativa, konvenční amfotericin B, glukokortikoidy, tetrakosaktidy. - antiarytmika třídy Ia, jako např. chinidin, disopyramid. - antiarytmika třídy III, jako např. amiodaron, sotalol. - ostatní přípravky, jako např. pimozid, haloperidol, imipraminová antidepresiva; cisaprid, thioridazin, erytromycin i.v., pentamidin. Kombinace, které je zapotřebí zvážit Současné podávání s antihypertenzivy: hypotenzní účinek a zvýšení rizika vzniku posturální hypotenze (aditivní účinek). Látky s tlumivým účinkem na CNS včetně narkotik, analgetik, sedativních H1 antihistaminik, barbiturátů, benzodiazepinů a ostatních anxiolytik, klonidinu a jeho derivátů. Antacida nebo sukralfát: Současné podávání s těmito léky snižuje vstřebávání sulpiridu. Proto by sulpirid měl být podán 2 hodiny před podáním těchto léků. Lithium zvyšuje riziko vzniku extrapyramidových účinků. Sulpirid může snižovat účinnost ropinirolu. Při kombinaci s centrálně stimulujícími látkami (např. anorektiky, některými antiastmatiky) může sulpirid vyvolat neklid, nervozitu, anxiozitu a agitovanost. 4.6 Fertilita, těhotenství a kojení Teratogenní účinek v experimentálních studiích nebyl prokázán. Kontrolované klinické studie nebyly provedeny. Pravděpodobnost poškození plodu při podávání přípravku Prosulpin 200 mg v průběhu těhotenství je velmi malá. Přesto však, z důvodu nedostatku klinických zkušeností, je jeho podávání během těhotenství možné jen po důkladném zvážení rizika a jen tehdy, je-li to nezbytně nutné, s omezením na co nejkratší dobu. U novorozenců, kteří byli během třetího trimestru těhotenství vystaveni vlivu antipsychotik (včetně přípravku Prosulpin 200 mg), existuje riziko nežádoucích účinků včetně extrapyramidových příznaků a/nebo příznaků z vysazení. Tyto příznaky se mohou lišit v délce trvání i v závažnosti. Byly hlášeny případy agitovanosti, hypertonie, hypotonie, tremoru, somnolence, respirační tísně nebo poruch příjmu potravy. Proto by novorozenci měli být pečlivě monitorováni. 3/7

4 Kojení Z důvodu nedostatku klinických zkušeností je podávání přípravku Prosulpin 200 mg v období kojení možné jen po důkladném zvážení rizika a jen tehdy, je-li to nezbytně nutné, s omezením na co nejkratší dobu, protože se léčivá látka vylučuje do mateřského mléka a mohla by ovlivnit kojence. Kojence je třeba sledovat. 4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje Sulpirid může vyvolat závratě, únavu a agitaci. Po dobu užívání přípravku platí úplný zákaz řízení motorových vozidel, práce u strojů a ve výškách. 4.8 Nežádoucí účinky Během léčby přípravkem Prosulpin 200 mg se mohou objevit následující nežádoucí účinky: Poruchy krve a lymfatického systému: hemolytická anémie, aplastická anemie, leukocytóza, trombocytopenická purpura, granulocytóza. Endokrinní poruchy: hyperprolaktinémie, galaktorea, poruchy menstruačního cyklu, gynekomastie, zvětšení a bolestivost prsů, frigidita, impotence, hyperglykemie, zvyšování tělesné hmotnosti. Psychiatrické poruchy: útlum, poruchy spánku, ospalost, porucha koncentrace. Poruchy nervového systému: Extrapyramidové symptomy: - parkinsonismus třes, hypertonie, hypokinezie, hypersalivace; - akutní dyskinezie a dystonie spastická tortikolis, okulogyrické krize, spazmy žvýkacích svalů; - akatizie; - tardivní dyskineze. Bolesti hlavy, závratě. Oční poruchy: zastřené vidění, mydriáza. Srdeční poruchy: tachykardie, změny EKG, změny QT intervalu, arytmie typu torsades de pointes. Cévní poruchy: ortostatická hypotenze. Případy žilního tromboembolismu, včetně případů plicní embolie a hluboké žilní trombózy, byly hlášeny v souvislosti s antipsychotiky. Frekvence neznámá. Gastrointestinální poruchy: nauzea, zvracení, zácpa, nechutenství, sucho v ústech. Poruchy jater a žlučových cest: cholestatická hepatitida. Poruchy kůže a podkoží: hypersensitivní reakce, exfoliativní dermatitis, erythema multiforme. Stavy spojené s těhotenstvím, šestinedělím a perinatálním obdobím: syndrom z vysazení léku u novorozenců (viz bod 4.6). Frekvence neznámá. Celkové a jinde nezařazené poruchy a lokální reakce po podání: maligní neuroleptický syndrom hypertermie, svalová rigidita, autonomní nestabilita, porucha vědomí a zvýšená hladina CPK. 4.9 Předávkování Při předávkování nebo při intoxikaci např. při pokusu o suicidium bývá často nutné uvažovat o možnosti kombinované intoxikace s dalšími léčivy. Příznaky předávkování: Intoxikace u člověka jsou popsány po jednorázových dávkách, pohybujících se zhruba v rozmezí od 1 do 16 g. Doposud byly v literatuře popsány tyto klinické příznaky intoxikace, závislé na dávce: Po jednorázovém užití 1 až 3 g sulpiridu se vyvinul neklid, poruchy vědomí, extrapyramidové poruchy. Po užití 3 až 7 g se může prohloubit agitovanost, zmatenost a extrapyramidová symptomatologie. Dávky vyšší než 7 g mohou vyvolat kóma a pokles krevního tlaku. Terapie předávkování: 4/7

5 Léčba předávkování je symptomatická. Při akutním předávkování per os se doporučuje časná laváž žaludku. Podání emetik se nedoporučuje. Při výrazných extrapyramidových poruchách, např. hyperkinezi nebo dyskinezi, lze podat antiparkinsonika, např. biperiden. Ošetřující lékař proto musí poučit pacienta, aby okamžitě kontaktoval lékaře, objeví-li se po sulpiridu extrapyramidové příznaky. Při těžší otravě je nutno zahájit intenzivní péči a průběžně monitorovat životně důležité funkce (kardiovaskulární, dýchací). V závislosti na projevech intoxikace je třeba sledovat funkci jater a ledvin. Je možné použít forsírovanou diurézu infúzemi alkalizujících roztoků. Specifické antidotum sulpiridu není známo. Biperiden i.v. lze použít jako antidotum parkinsonských projevů intoxikace. 5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 5.1 Farmakodynamické vlastnosti Farmakoterapeutická skupina: ANTIPSYCHOTIKA (NEUROLEPTIKA) ATC kód: N05AL01 Sulpirid je nejznámějším představitelem benzamidových neuroleptik. Mechanismus účinku benzamidových antipsychotik spočívá v jejich specifické centrální a periferní blokádě dopaminových D 2 a D 3 receptorů, která je prostorově selektivní s cílovou mesolimbickou, ale také tuberoinfundibulární oblastí. Sulpirid blokuje dopaminové receptory v tuberoinfudibulárním systému, a tím poměrně silně zvyšuje výdej prolaktinu. Obsazenost dopaminových D 2 receptorů benzamidy při PET vyšetření (pozitronová emisní tomografie) se pohybuje mezi % při obvyklých denních dávkách; po aplikaci sulpiridu v dávce 400 mg činí 75 %. Vysokou afinitu benzamidů k dopaminovým D 3 receptorům lze vysvětlit jejich prostorovou selektivitou, neboť v limbickém systému jsou tyto receptory nejvíce zastoupeny. Pro většinu benzamidů je charakteristické bifazické ovlivnění dopaminového neurotransmiterového systému v nižších dávkách antagonizují presynaptické D 2 /D 3 autoreceptory, což vede ke zvýšení syntézy a uvolňování dopaminu do synapsí, a při vyšších dávkách blokují postsynaptické D 2 /D 3 receptory a snižují dopaminovou neurotransmisi. Zvýšené uvolňování dopaminu při nižších dávkách je příčinou jejich účinnosti u negativních psychotických symptomů a depresivních příznaků; blokáda postsynaptických D 2 /D 3 receptorů vede k potlačení produktivních psychotických symptomů. Tyto rozdílnosti působení sulpiridu jsou i podkladem rozdílností spektra terapeutických účinků a terapeutického užití sulpiridu jako neuroleptika ve vyšších dávkách a případně jako antidepresíva a antivertiginóza v dávkách nižších. 5.2 Farmakokinetické vlastnosti Sulpirid je absorbován z gastrointestinálního traktu. Biologická dostupnost sulpiridu po p.o. podání je přibližně 35 % s rozptylem od 10 do 75 %; je tedy značná interindividuální rozdílnost. Maximální koncentrace v plazmě bývá dosaženo za 3 6 hodin. Distribuční objem při rovnovážném stavu se udává 1,0 1,1 l/kg. Vazebnost sulpiridu na plazmatické bílkoviny je nižší než 40 %, sulpirid přechází do erytrocytů pasivní difuzí, koncentrace v plazmě a v erytrocytech jsou shodné. Naproti tomu jsou v mozkomíšním moku koncentrace sulpiridu nízké, pouze asi 13 % (rozmezí 4 29 %) koncentrací sérových. Sulpirid je vylučován z organismu v nezměněné formě do moče. Nízká absorpce sulpiridu z GIT způsobuje, že se do moče vylučuje po p.o. podání pouze % podané dávky a zbytek se vylučuje stolicí. Plazmatický poločas je 7 9 hodin. Sulpirid se vylučuje v ledvinách pouze glomerulární filtrací. Celková plazmatická clearance sulpiridu dosahuje u lidí s normální renální funkcí hodnot ml/min po p.o. podání. Renální clearance sulpiridu dosahuje jen nepatrně nižších hodnot než celková plazmatická clearance (Cl ren ml/min). Hodnoty clearance sulpiridu jsou prakticky totožné s clearance kreatininu. Na základě hodnot kreatininové clearance, popř. kreatiniemie se proto doporučuje upravovat dávkovací režim sulpiridu u lidí se sníženou renální funkcí. U pacientů s poškozením renálních funkcí je biologický poločas prodloužen. Zpomalení sulpiridové exkrece při poruchách renálních funkcí je doprovázeno nálezem konjugátů sulpiridu s kyselinou glukuronovou v moči. U hemodialyzovaných 5/7

6 pacientů je třeba brát v úvahu, že hemodialýza odstraňuje ve značné míře sulpirid z krve. Hladiny sulpiridu v mateřském mléku převyšují 2 6x hladiny v plazmě. Denní příjem sulpiridu kojence v mateřském mléce je dostatečný, aby významně zvýšil jeho plazmatický prolaktin. 5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti přípravku Akutní toxicita: LD50 u samců myší dosáhla hodnoty ( ) mg/kg, u samic ( ) mg/kg. Subchronická toxicita: Byla testována na myších samcích opakovaným podáváním sulpiridu ve stoupajících dávkách (Limův test). Subchronická toxicita vychází z dávky, která odpovídá zjištěné pětině LD50. Opakované podávání látky každý 4. den vychází z 1,5násobného zvýšení každé předchozí dávky. Pokus probíhal 28 dní. Pomocí tohoto testu byla stanovena subchronická střední letální dávka, CLD50 = ( ) mg/kg. Z výpočtu poměrů CLD50/LD50 sulpiridu vyplývá, že jeho toxický účinek se v průběhu opakovaného podávání nemění. Půlroční toxicita: Test půlroční toxicity byl prováděn na myších samcích, kterým byl denně aplikován sulpirid ve dvou dávkách: 450 nebo 900 mg/kg, tj. v dávkách 5 a 10násobně menších než LD50. Dávky použité v tomto toxikologickém testu překračovaly denní terapeutickou dávku pro člověka v přepočtu na m 2 3,3krát a 6,6krát. 6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 6.1 Seznam pomocných látek - Bramborový škrob - Monohydrát laktózy - Koloidní bezvodý oxid křemičitý - Hypromelóza 2208/ Hypromelóza 2208/ Magnesium-stearát - Mastek 6.2 Inkompatibility Neuplatňuje se. 6.3 Doba použitelnosti 4 roky 6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání Uchovávejte blistr v krabičce, aby byl přípravek chráněn před vzdušnou vlhkostí a světlem. 6.5 Druh obalu a velikost balení PVC/Al blistr, krabička. Velikost balení: 30 tablet, 60 tablet. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním 6/7

7 Žádné zvláštní požadavky. 7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI PRO.MED.CS Praha a.s., Telčská 1, Praha 4, Česká republika 8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) 68/043/97-C 9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE / DATUM POSLEDNÍ REVIZE TEXTU /7

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č.2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls12556/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Tiaprid PMCS 100 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls27520/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Cisordinol Depot 200 mg/ml injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Zuclopenthixoli decanoas 200 mg/ml. Úplný seznam pomocných

Více

sp.zn. sukls111325/2014, 111327/2014, 111329/2014, 111330/2014, 111331/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

sp.zn. sukls111325/2014, 111327/2014, 111329/2014, 111330/2014, 111331/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls111325/2014, 111327/2014, 111329/2014, 111330/2014, 111331/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Quetiapin PMCS 25 mg Quetiapin PMCS 100 mg Quetiapin PMCS 200 mg Quetiapin PMCS 300

Více

Pomocná látka: Jedna potahovaná tableta obsahuje 89 mg monohydrátu laktózy.

Pomocná látka: Jedna potahovaná tableta obsahuje 89 mg monohydrátu laktózy. Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls109220/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU ATYZYO 5 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU APO-QUETIAPIN 25 mg APO-QUETIAPIN 100 mg APO-QUETIAPIN 200 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna 25 mg potahovaná tableta obsahuje

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Zeldox 40 mg Zeldox 60 mg Zeldox 80 mg Tvrdé tobolky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tvrdá tobolka obsahuje ziprasidoni hydrochloridum monohydricum

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1.NÁZEV PŘÍPRAVKU Geldoren 25 mg potahované tablety Geldoren 100 mg potahované tablety Geldoren 200 mg potahované tablety Geldoren 300 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls100526-8/2010, sukls100544/2010, sukls100551/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls100526-8/2010, sukls100544/2010, sukls100551/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls100526-8/2010, sukls100544/2010, sukls100551/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU RISEPRO 1 mg RISEPRO 2 mg RISEPRO 3 mg RISEPRO

Více

Kulaté, bikonvexní, potahované tablety broskvové barvy s vyraženým Q na jedné straně tablety.

Kulaté, bikonvexní, potahované tablety broskvové barvy s vyraženým Q na jedné straně tablety. Sp.zn.sukls28238/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Quetiapin Mylan 25 mg Quetiapin Mylan 100 mg Quetiapin Mylan 200 mg Quetiapin Mylan 300 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Léčivá látka: tizanidini hydrochloridum 2,288 mg nebo 4,576 mg v dávce odpovídající 2 mg nebo 4 mg tizanidinu v 1 tabletě.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Léčivá látka: tizanidini hydrochloridum 2,288 mg nebo 4,576 mg v dávce odpovídající 2 mg nebo 4 mg tizanidinu v 1 tabletě. sp.zn.sukls13118/2011, sp.zn.sukls13119/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SIRDALUD 2 mg SIRDALUD 4 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka: tizanidini hydrochloridum

Více

Oválné, bikonvexní, bílé potahované tablety o rozměrech 16 mm a 8,2 mm s vyraženým Q na jedné straně.

Oválné, bikonvexní, bílé potahované tablety o rozměrech 16 mm a 8,2 mm s vyraženým Q na jedné straně. sp.zn sukls191510/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Quetiapin Actavis 200 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje quetiapinum 200 mg (ve formě

Více

4. KLINICKÉ ÚDAJE 4.1 Terapeutické indikace Přípravek Quetiapine Accord tablety s prodlouženým uvolňováním je indikován:

4. KLINICKÉ ÚDAJE 4.1 Terapeutické indikace Přípravek Quetiapine Accord tablety s prodlouženým uvolňováním je indikován: Sp.zn.sukls166070/2013 a sp.zn.sukls9917/2012, sukls254738/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Quetiapine Accord 200 mg tablety s prodlouženým uvolňováním Quetiapine Accord 300 mg tablety

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Natrixam 1,5 mg / 5 mg, tablety s řízeným uvolňováním Natrixam 1,5 mg / 10 mg, tablety s řízeným uvolňováním 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta

Více

Souhrn údajů o přípravku

Souhrn údajů o přípravku sp.zn. sukls62128/2014 Souhrn údajů o přípravku 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Itakem 5 mg Itakem 10 mg Itakem 20 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Itakem 5 mg: Jedna potahovaná tableta

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU LENUXIN 10 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje escitalopramum 10 mg (ve formě escitaloprami oxalas).

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Bílé až téměř bílé, oválné, potahované tablety (o rozměrech přibližně 8,1 x 5,6 mm) s půlicí rýhou na jedné straně.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Bílé až téměř bílé, oválné, potahované tablety (o rozměrech přibližně 8,1 x 5,6 mm) s půlicí rýhou na jedné straně. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Escitalopram +pharma 10 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje escitalopramum 10 mg (ve formě oxalátu). Úplný seznam

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna tobolka s prodlouženým uvolňováním obsahuje venlafaxini hydrochloridum 42,43 mg,

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna tobolka s prodlouženým uvolňováním obsahuje venlafaxini hydrochloridum 42,43 mg, SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU EFECTIN ER 37,5 mg EFECTIN ER 75 mg EFECTIN ER 150 mg tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ EFECTIN ER 37,5 mg: Jedna

Více

Jedna tableta obsahuje 25 mg nortriptylinu (ve formě 28,45 mg nortriptylini hydrochloridum)

Jedna tableta obsahuje 25 mg nortriptylinu (ve formě 28,45 mg nortriptylini hydrochloridum) SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Nortrilen potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje 25 mg nortriptylinu (ve formě 28,45 mg nortriptylini hydrochloridum)

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls140631/2008, sukls140623/2008 a přílohy k sp.zn.: sukls117807/2011, sukls117814/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Fevarin 50

Více

Sublingvální tableta Kulaté, bílé až téměř bílé, sublingvální tablety s vyraženým 10 na jedné straně.

Sublingvální tableta Kulaté, bílé až téměř bílé, sublingvální tablety s vyraženým 10 na jedné straně. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Sycrest 10 mg sublingvální tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna sublingvální tableta obsahuje asenapinum 10 mg (ve formě maleátu). Úplný seznam pomocných látek viz bod

Více

Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn.sukls150932/2012, sukls150934/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn.sukls150932/2012, sukls150934/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn.sukls150932/2012, sukls150934/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SIRDALUD 2 mg SIRDALUD 4 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka: Tizanidini

Více

Depresinal 20 mg: jedna tableta obsahuje escitalopramum 20 mg (ve formě escitaloprami oxalas)

Depresinal 20 mg: jedna tableta obsahuje escitalopramum 20 mg (ve formě escitaloprami oxalas) Sp.zn. sukls146469/2013, sukls146470/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Depresinal 10 mg Depresinal 20 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Depresinal 10 mg: jedna

Více

ABILIFY je indikován k léčbě schizofrenie u dospělých a dospívajících ve věku 15 let a starších.

ABILIFY je indikován k léčbě schizofrenie u dospělých a dospívajících ve věku 15 let a starších. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU ABILIFY 15 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŢENÍ Jedna tableta obsahuje aripiprazolum 15 mg. Pomocné látky se známým účinkem: 57 mg laktosy v 1 tabletě Úplný seznam pomocných

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č.2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukl78978/2012, sukls78980/2012, sukls78981/2012 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Anxila 5 mg Anxila 10 mg Anxila 20 mg potahované tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Více

Starší pacienti (viz bod 4.4) Léčba by měla být zahájena dávkou 2 mg/0,625 mg denně s ohledem na odpověď krevního tlaku a renálních funkcí.

Starší pacienti (viz bod 4.4) Léčba by měla být zahájena dávkou 2 mg/0,625 mg denně s ohledem na odpověď krevního tlaku a renálních funkcí. sp. zn. sukls210798/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Gleperil Combi 4 mg/1.25 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje perindoprilum erbuminum

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Venlafaxin Mylan 75 mg: Jedna tobolka obsahuje 84,86 mg venlafaxini hydrochloridum, což odpovídá venlafaxinum 75 mg.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Venlafaxin Mylan 75 mg: Jedna tobolka obsahuje 84,86 mg venlafaxini hydrochloridum, což odpovídá venlafaxinum 75 mg. Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls148054/2010 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Venlafaxin Mylan 75 mg Venlafaxin Mylan 150 mg tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Více

Seroquel PROLONG 200 mg obsahuje quetiapinum 200 mg (jako quetiapini fumaras) Pomocná látka: 50 mg laktosy (bezvodé) v jedné tabletě

Seroquel PROLONG 200 mg obsahuje quetiapinum 200 mg (jako quetiapini fumaras) Pomocná látka: 50 mg laktosy (bezvodé) v jedné tabletě 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Seroquel PROLONG 200 mg tablety s prodlouženým uvolňováním 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Seroquel PROLONG 200 mg obsahuje quetiapinum 200 mg (jako quetiapini fumaras) Pomocná

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls111644/2010 a sukls111651/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls111644/2010 a sukls111651/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls111644/2010 a sukls111651/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SERTRALIN 50 GENERICON, potahované tablety SERTRALIN 100 GENERICON, potahované

Více

Doporučuje se titrace dávky s jednotlivými složkami (losartan a hydrochlorothiazid).

Doporučuje se titrace dávky s jednotlivými složkami (losartan a hydrochlorothiazid). SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU APO-COMBILOS 50/12,5 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje 50 mg losartanum kalicum a 12,5 mg hydrochlorothiazidum.

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls138765/2014, sp.zn. sukls138766/2014 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Aritavi 30 mg Aritavi 60 mg enterosolventní tvrdé tobolky SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tobolka

Více