Souhrn údajů o přípravku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Souhrn údajů o přípravku"

Transkript

1 Souhrn údajů o přípravku 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU CLARINASE REPETABS 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta s řízeným uvolňováním obsahuje loratadinum 5 mg a pseudoefedrini sulfas 120 mg. Pomocné látky, viz LÉKOVÁ FORMA Tableta s řízeným uvolňováním Popis přípravku: bílé, kulaté, lesklé potahované tablety 4. KLINICKÉ ÚDAJE 4.1 Terapeutické indikace Přípravek CLARINASE REPETABS je indikován k symptomatické léčbě sezónní alergické rinitidy spojené s nosní kongescí. 4.2 Dávkování a způsob podání Dospělí a děti ve věku 12 let a starší: Jedna tableta CLARINASE REPETABS dvakrát denně, zapije se sklenicí vody. Tableta musí být spolknuta celá (bez drcení, rozlamování nebo žvýkání). Tableta se může užívat bez ohledu na dobu jídla. Nepodávat dětem mladším než 12 let, neboť účinnost a bezpečnost u této populace nebyla dosud prokázána. Léčba by měla trvat co nejkratší dobu a nemělo by se v ní pokračovat po odeznění příznaků. Doporučuje se omezit dobu léčby na zhruba 10 dnů, neboť pseudoefedrin ztrácí při chronickém podávání postupně svou účinnost. Po ústupu příznaků kongesce sliznic horních dýchacích cest lze v případě potřeby v léčbě pokračovat podáváním samotného antihistaminika. Tento kombinovaný přípravek by neměl být podáván pacientům starším 60 let nebo pacientům s poruchou ledvinných či jaterních funkcí (viz bod 4.4). 4.3 Kontraindikace Podávání přípravku CLARINASE REPETABS, tablety s řízeným uvolňováním, je kontraindikováno u pacientů s přecitlivělostí nebo idiosynkrazií vůči kterékoliv složce přípravku, na kteroukoli pomocnou látku nebo adrenergní látky.

2 Vzhledem k tomu, že přípravek CLARINASE REPETABS obsahuje pseudoefedrin, je také kontraindikován u pacientů, kteří jsou léčeni nebo byli před 2 týdny ještě léčeni inhibitory monoaminooxidázy (MAO), a u pacientů s: glaukomem s úzkým úhlem, retencí moči, kardiovaskulárními chorobami, jako například ischemickou chorobou srdeční, tachyarytmií a těžkou hypertenzí hypertyreózou anamnézou hemoragické cévní mozkové příhody či s rizikovými faktory, které by mohly zvyšovat riziko hemoragické cévní mozkové příhody vzhledem k alfa-mimetické aktivitě vasokonstriktoru, v kombinací s vasokonstrikčními látkami, jako například bromokriptinu, pergolidu, lisuridu, kabergolinu, ergotaminu, dihydroergotaminu či jakýchkoliv jiných dekongesčních látek, užívaných jako nosní dekongestiva, aplikovaných jak perorálně, tak intranazálně (fenylpropanolamin, fenylefrin, efedrin ). Přípravek CLARINASE REPETABS nesmí být užíván v průběhu těhotenství (viz bod 4.6). 4.4 Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pro použití Nepřekračujte doporučené dávkování a dobu trvání léčby (viz 4.2). Pacienti ve věku 60 let a starší jsou náchylnější k nežádoucí účinkům na sympatomimetickou léčbu. Bezpečnost a účinnost této kombinace nebyly u těchto pacientů prověřeny a neexistují dostačující informace pro doporučení adekvátního dávkování. Tento kombinovaný přípravek by neměl být užíván pacienty nad 60 let věku. Porucha funkce ledvin či jater: Bezpečnost a účinnost této kombinace nebyly pro pacienty s poruchou funkce ledvin či jater prověřeny a neexistují dostačující informace pro adekvátní doporučení dávkování. Tento kombinovaný přípravek by neměl být podáván pacientům s poruchou funkce ledvin či jater. Pacienti by měli být informováni, že by léčba měla být přerušena v případě výskytu hypertenze, tachykardie, palpitací či srdeční arytmie, nevolnosti či jakýchkoliv jiných neurologických příznaků (jako například bolest hlavy či zintenzivnění bolesti hlavy). Vlivem sympatomimetických aminů může docházet ke stimulaci centrálního nervového systému, doprovázené křečemi či kardiovaskulárním kolapsem s přidruženou hypotenzí. Tyto účinky se mohou častěji vyskytnout u dětí, starších pacientů či v případech předávkování (viz bod 4.9). Zvýšená pozornost by se měla věnovat pacientům, kteří užívají digitálisové přípravky, pacientům se srdečními arytmiemi, hypertenzí, anamnézou infarktu myokardu, diabetes melitus, obstrukcí výtokového traktu močového měchýře či pozitivní anamnézou bronchospasmů. Zvýšená pozornost při podávání by se měla věnovat pacientům s glaukomem, stenózujícím peptickým vředem, pyloroduodenální obstrukcí, hypertrofií prostaty, obstrukcí vývodných cest močových, kardiovaskulárními chorobami a zvýšeným nitroočním tlakem. Zvýšená pozornost by rovněž měla být věnována pacientům léčeným ostatními sympatomimetiky, včetně dekongestantů, anorektik či psychostimulancií amfetaminového typu, antihypertenzivy, tricyklickými antidepresivy nebo ostatními antihistaminiky. Zvláštní pozornost by se měla věnovat pacientům, kteří trpí migrénou a jsou léčeni ergotaminovými alkaloidy s vasokonstrikčním účinkem. 2

3 Tak jako jiná stimulancia centrálního nervového systému, i pseudoefedrin-sulfát v sobě nese riziko zneužití. Zvýšené dávky se mohou okamžitě projevit toxickými účinky. Dlouhodobé užívání může vést ke vzniku tolerance a následně rizika předávkování. Po rychlém vysazení léčby se mohou objevit příznaky deprese. Při použití plynných halogenových anestetik v kombinaci s léčbou nepřímými sympatomimetiky může dojít k rozvoji akutní peroperační hypertenze. Proto se doporučuje v případě plánovaného chirurgického výkonu přerušit podávání přípravku 24 hodin před podáním anestézie. Sportovci by měli být poučeni, že léčba pseudoefedrinem může způsobit pozitivitu provedených antidopingových testů. Tento léčivý přípravek obsahuje laktosu a sacharosu; proto pacienti se vzácnými dědičnými problémy intolerance fruktosy, intolerance galakosy, insuficience Lap laktasy, malabsorpce glukosy-galaktosy nebo insuficience sacharosy isomaltasy by neměli tento přípravek používat. Podávání přípravku CLARINASE REPETABS by mělo být přerušeno nejméně 48 hodin před provedením kožních testů, neboť antihistaminika mohou zamezit nebo redukovat jinak pozitivní reakce indexu kožní reaktivity. 4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce Jak bylo zjištěno ve studiích psychomotorické výkonnosti, nemá loratadin při podání současně s alkoholem žádné potencující účinky. Vzhledem k širokému terapeutickému indexu loratadinu se nepředpokládají žádné relevantní interakce a v prováděných klinických studiích nebyly pozorovány (viz 5.2). Současné podávání inhibitorů monoaminooxidázy a sympatomimetických látek může vést k rozvoji kritických hypertenzních reakcí. Sympatomimetické látky snižují antihypertenzivní účinek α-methyldopy, mecamylaminu, rezerpinu, alkaloidů z kýchavice a guanethidinu. Nedoporučují se následující kombinace: Bromocriptin, kabergolin, lisurid, pergolid: riziko rozvoje vasokonstrikce a zvýšení krevního tlaku. Dihydroergotaminy, ergotaminy, methylergometrin (dopaminergní vasokonstriktory): riziko rozvoje vasokonstrikce a zvýšení krevního tlaku. Linezolid: riziko rozvoje vasokonstrikce a zvýšení krevního tlaku. Další vasokonstrikční přípravky užívané jako nosní dekongestanty, aplikované perorálně nebo intranazálně (fenylpropanolamin, fenylefrin, efedrin ): riziko rozvoje vasokonstrikce. Antacida zvyšují míru vstřebávání pseudoefedrin-sulfátu, kaolin ji snižuje. 3

4 4.6 Těhotenství a kojení Ve studiích na zvířatech nebyl loratadin teratogenní. Bezpečnost užívání přípravku CLARINASE REPETABS během těhotenství nebyla prokázána. Užívání pseudoefedrinu snižuje průtok krve dělohou. Užívání přípravku CLARINASE REPETABS je během těhotenství kontraindikováno. Přípravek CLARINASE REPETABS je vylučován do mateřského mléka, proto se jeho užívání u kojící matky nedoporučuje. 4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje Během klinických studií zaměřených na posouzení schopnosti řízení se u pacientů, kteří užívali loratadin, nevyskytlo žádné zhoršení. Přesto by však měli být pacienti informováni, že velmi vzácně se u některých jedinců může vyskytnout ospalost, která může ovlivnit jejich schopnost řídit a obsluhovat stroje. Nepředpokládá se, že by pseudoefedrin-sulfát zhoršoval psychomotorickou výkonnost. 4.8 Nežádoucí účinky Nežádoucí účinky zaznamenané v průběhu klinických studií více než u placeba velmi časté (>1/10); časté (> 1/100, < 1/10); méně časté (> 1/1 000, < 1/100); vzácné (> 1/10 000, < 1/1 000); velmi vzácné (< 1/10 000) Poruchy metabolismu a výživy Psychiatrické poruchy Velmi časté: Poruchy nervového systému (periferního a centrálního Poruchy autonomního nervového systému Velmi časté: Oční poruchy Ušní poruchy Srdeční poruchy Respirační, hrudní a mediastinální Žízeň Nervozita, somnolence, deprese, neklid, anorexie Nespavost Zmatenost, třes Závrať Zvýšené pocení, návaly horka, zvláštní chutě Sucho v ústech Abnormální slzení Tinitus Palpitace Tachykardie Epistaxe Faryngitida, rinitida 4

5 Gastrointestinální poruchy Poruchy ledvin a močových cest Poruchy kůže a podkoží Tělo jako celek - celkové a jinde nezařazené poruchy Zácpa, nevolnost Porucha frekvence a aktu močení Pruritus Bolest hlavy, únava Ostatní nežádoucí účinky hlášené velmi vzácně po uvedení přípravku na trh jsou zachyceny v následující tabulce. Poruchy imunity Poruchy nervového systému Cévní poruchy Respirační, hrudní a mediastinální poruchy Poruchy jater a žlučových cest Poruchy ledvin a močových cest Poruchy kůže a podkoží Anafylaxe Závrať Hypertenze Kašel, bronchospasmus Abnormální funkce jater Retence moči Alopecie K dalším nežádoucím účinkům, které byly hlášeny v klinických studiích a po uvedení na trh pouze u loratadinu, patřily zvýšená chuť k jídlu, vyrážka a gastritida. 4.9 Předávkování Příznaky předávkování jsou většinou sympatomimetické povahy, kromě mírné sedace, která může být vyvolána loratadinem podaným v dávkách mnohonásobně vyšších, než doporučených. Symptomy mohou být různé od deprese CNS (sedace, apnoe, zmenšení mentální bdělosti, cyanóza, koma, kardiovaskulární kolaps) až ke stimulaci CNS (nespavost, halucinace, třes, křeče) s možnými fatálními důsledky. K dalším příznakům patří: bolesti hlavy, úzkost, obtíže s močením, svalová slabost a napětí, euforie, excitace, tachykardie, palpitace, žízeň, pocení, nauzea, zvracení, bolest v prekordiu, závratě, tinitus, ataxie, rozmazané vidění a hypertenze či hypotenze. Ke stimulaci CNS dochází se zvýšenou pravděpodobností zvláště u dětí a projevuje se příznaky podobnými stavu po podání atropinu (suchost v ústech, rozšířené a dilatované zornice, zčervenání, hypertermie a gastrointestinální obtíže). Léčba: V případě předávkování by měla být okamžitě poskytnuta symptomatická a podpůrná léčba a měla by být zajištěna po nezbytně nutnou dobu. Podáním suspenze aktivního uhlí se může provést absorpce aktivní látky, doposud rozpuštěné v žaludku. Zvláště u dětí se provede výplach žaludku za použití fyziologického roztoku. U dospělých může být k výplachu použita obyčejná voda. Před dalším výplachem by se mělo odstranit co nejvíce předchozího nálevu. Loratadin není odstraňován hemodialýzou a není 5

6 známo, zda je odstraňován peritoneální dialýzou. Po ukončení urgentní léčby by měl být pacient dále lékařsky sledován. Léčba předávkování pseudoefedrinem je symptomatická a podpůrná. Nesmí se podávat stimulancia (analeptika). Zvýšený krevní tlak může být kontrolován podáním alfa-blokátorů a tachykardie podáním beta-blokátorů. Ke zvládnutí záchvatů se mohou využít krátce působící barbituráty, jako je například diazepam či paraldehyd. Hyperpyrexie, zvláště u dětí, může vyžadovat omývání houbou namočenou ve vlažné vodě nebo užití hypotermizujících zábalů. Apnoe se řeší řízenou podporou dýchání. 5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 5.1 Farmakodynamické vlastnosti Farmakoterapeutická skupina: antihistaminika H 1 antagonista, ATC kód: R06A X13. Farmakoterapeutická skupina: nosní dekongestiva pro systémovou aplikaci, ATC kód: R01BA52 Farmakodynamika přípravku CLARINASE REPETABS je přímo vázána na farmakodynamiku jeho komponent. Loratadin, je tricyklické antihistaminikum se selektivním účinkem na periferní H 1 -receptory. Loratadin nemá významný účinek na H 2 -receptory. Nezabraňuje zpětnému vychytávání noradrenalinu a nemá prakticky žádný vliv na srdeční činnost ani aktivitu srdečního pacemakeru. Loratadin nemá při dodržování doporučeného dávkování na většinu populace žádné klinicky významné sedativní či anticholinergní účinky. Ani v průběhu dlouhodobého podávání přípravku nebyly zaznamenány žádné klinicky významné změny vitálních funkcí, laboratorních hodnot, klinických stavů či elektrokardiografických záznamů. Pseudoefedrin-sulfát (d-izoefedrin-sulfát) je sympatomimetická látka s převažující α-mimetickou aktivitou na úkor β-mimetické aktivity. Po perorálním podání vyvolá pseudoefedrin-sulfát díky svému vasokonstrikčnímu účinku dekongesční efekt na sliznici nosu. Především díky uvolňování adrenergních mediátorů z postgangliových nervových zakončení vykazuje nepřímý sympatomimetický účinek. Perorální podávání pseudoefedrinu v doporučených dávkách může vést k rozvoji dalších sympatomimetických účinků, jako je například zvýšení krevního tlaku, tachykardie či projevy excitace centrálního nervového systému. 5.2 Farmakokinetické vlastnosti Loratadin: Po perorálním podání je loratadin rychle a účinně absorbován a z větší části metabolizován játry, hlavně systémem CYP3A4 a CYP2D6. Nejdůležitějším metabolitem je farmakologicky aktivní desloratadin (DL), který zajišťuje největší část klinického účinku přípravku. Loratadin, respektive DL, dosahují maximální plasmatické koncentrace (T max ) za 1 1,5 hodiny, respektive 1,5 3,7 hodiny po podání. Při současném podávání loratadinu s ketokonazolem, erythromycinem a cimetidinem byl v klinicky kontrolovaných studiích hlášen vzrůst plazmatické koncentrace loratadinu, ten však nebyl doprovázen žádnými klinicky významnými změnami (včetně elektrokardiografických). Loratadin vykazuje vysokou vazebnou afinitu (97 % až 99 %) k proteinům krevní plazmy a jeho aktivní metabolit vykazuje střední vazebnou afinitu (73 % až 76 %). 6

7 U zdravých jedinců jsou plazmatické distribuční poločasy pro loratadin, respektive jeho aktivní metabolit, dlouhé zhruba 1, respektive 2 hodiny. Průměrné poločasy vylučování pro loratadin byly u zdravých dospělých jedinců 8,4 hodiny (rozmezí = 3 až 20 hodin) a pro jeho hlavní aktivní metabolit 28 hodin (rozmezí = 8,8 až 92 hodin). V období 10 dnů, následujících po podání je přibližně 40 % podané dávky vyloučeno močí a 42 % stolicí, většinou ve formě konjugovaných metabolitů. Přibližně 27 % podané dávky je vyloučeno močí v období prvních 24 hodin po podání. Méně než 1 % aktivní látky je vyloučeno nezměněno, ve své aktivní formě jako loratadin či DL. Parametry biologické dostupnosti loratadinu a jeho aktivního metabolitu jsou závislé na podané dávce. Farmakokinetický profil loratadinu i jeho metabolitů je srovnatelný u dospělých zdravých dobrovolníků s profilem u zdravých seniorských dobrovolníků. U pacientů s chronickou renální insuficiencí dochází ve srovnání s pacienty s normální funkcí ledvin ke zvýšení plochy pod křivkou (AUC) i maximálních plazmatických koncentrací (C max ) loratadinu i jeho metabolitu. Průměrný poločas vylučování loratadinu i jeho metabolitu se signifikantně nelišil od poločasu, který byl zjištěn u zdravých jedinců. U jedinců s chronickou renální insuficiencí nemá provádění hemodialýzy žádný vliv na farmakokinetiku loratadinu či jeho aktivního metabolitu. U pacientů s chronickým alkoholickým postižením jater dochází ve srovnání s pacienty s normální funkcí jater ke zdvojnásobení hodnot AUC i maximálních plazmatických koncentrací (C max ) loratadinu, zatímco farmakokinetický profil jeho aktivního metabolitu se signifikantně nezměnil. Poločasy vylučování loratadinu respektive jeho metabolitu činily 24 respektive 37 hodin a prodlužovaly se stoupající závažností jaterního postižení. Loratadin i jeho aktivní metabolit jsou vylučovány do mateřského mléka kojících žen. Pseudoefedrin sulfát: Po perorálním podání je pseudoefedrin sulfát rychle a kompletně absorbován. Účinek se dostaví do 30 minut od podání a dávka 60 mg zachová dekongesční účinek po dobu 4 až 6 hodin. Pseudoefedrin sulfát je v játrech částečně metabolizován N-demethylací na inaktivní metabolit. Poločas eliminace u lidí se při přibližném ph moči 6 pohybuje v rozmezí 5 až 8 hodin. Léčivá látka i její metabolit jsou vylučovány močí, % z podané dávky je vyloučeno nezměněno. Při snížení ph moči (ph 5) se zvyšuje rychlost vylučování a snižuje doba trvání účinku. Pokud je moč alkalická, dochází k částečné resorpci. Předpokládá se, že pseudoefedrin prostupuje placentární a hematoencefalickou bariérou. Léčivá látka je vylučována do mateřského mléka kojících žen. Současné přijímání potravy může zvýšit množství vstřebaného loratadinu, což však nemá vliv na jeho klinický účinek. U pseudoefedrinu tento jev nebyl pozorován. 7

8 5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti Předklinické údaje neodhalily na základě provedených klasických studií bezpečnosti, farmakologických vlastností, toxického vlivu opakovaného podávání, genotoxicity ani kancerogenního potenciálu žádná zvláštní rizika. Toxicita u kombinovaného přípravku: Ve studiích akutního a opakovaného podávání vykazovala kombinace loratadinu/pseudoefedrin-sulfátu nízkou míru toxicity. Kombinovaný přípravek nebyl více toxický než jeho jednotlivé složky a zaznamenané projevy se obecně vztahovaly k pseudoefedrinové složce. Ve studiích reprodukční toxicity pro loratadin nebyly zaznamenány žádné teratogenní účinky. Přesto však bylo u krys při dosažení plazmatických hladin (AUC) desetinásobně vyšších, než jakých může být dosaženo klinicky používaným dávkováním, pozorováno prodloužení porodu a snížení pohyblivosti novorozence. Ve studiích reprodukční toxicity pro kombinaci loratadin/pseudoefedrin nebyly zaznamenány žádné teratogenní účinky ani na potkany, kterým byl přípravek podáván perorálně v dávce až 150 mg/kg/den (třicetinásobek navrhovaného klinického dávkování), ani na králíky, kterým byl podáván v dávkách až 120 mg/kg/den (dvacetičtyřnásobek navrhovaného klinického dávkování). 6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 6.1 Seznam pomocných látek Jádro: Monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, povidon, magnesium-stearát Potahová vrstva: Arabská klovatina, dihydrát síranu vápenatého, síran vápenatý, karnaubský vosk, mikrokrystalická celulosa, kyselina olejová, kalafuna, práškované rostlinné mýdlo, sacharosa, mastek, oxid titaničitý, bílý vosk a zein 6.2 Inkompatibility Neuplatňuje se. 6.3 Doba použitelnosti 2 roky 6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání Uchovávejte při teplotě do 25 C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkem. 6.5 Druh obalu a velikost balení PVC/Al blistr, papírová krabička 7 nebo 14 tablet v jednom balení. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 8

9 6.6 Návod k použití přípravku, zacházení s ním Žádné zvláštní požadavky. 7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI do SP Europe, Rue de Stalle 73, B 1180 Bruxelles, Belgie od Merck Sharp & Dohme B.V. Waarderweg 39, 2031 BN Haarlem Nizozemsko 8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) 24/117/95-C 9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE / DATUM REVIZE TEXTU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna tableta obsahuje 2,5 mg desloratadinum a 120 mg pseudoefedrinum (ve formě sulfátu).

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna tableta obsahuje 2,5 mg desloratadinum a 120 mg pseudoefedrinum (ve formě sulfátu). SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Aerinaze 2,5 mg/120 mg tablety s řízeným uvolňováním 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje 2,5 mg desloratadinum a 120 mg pseudoefedrinum

Více

SOUHRN ÚDAJU O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU. Xyzal 5 mg, potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

SOUHRN ÚDAJU O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU. Xyzal 5 mg, potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ SOUHRN ÚDAJU O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Xyzal 5 mg, potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 potahovaná tableta obsahuje levocetirizini dihydrochloridum 5 mg. Pomocné látky: 63,50

Více

Jedna tableta obsahuje 25 mg nortriptylinu (ve formě 28,45 mg nortriptylini hydrochloridum)

Jedna tableta obsahuje 25 mg nortriptylinu (ve formě 28,45 mg nortriptylini hydrochloridum) SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Nortrilen potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje 25 mg nortriptylinu (ve formě 28,45 mg nortriptylini hydrochloridum)

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls12625/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls12625/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls12625/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU COLDREX HORKÝ NÁPOJ CITRON S MEDEM prášek pro přípravu perorálního roztoku 2. KVALITATIVNÍ

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU LENUXIN 10 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje escitalopramum 10 mg (ve formě escitaloprami oxalas).

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jeden ml roztoku obsahuje cetirizini dihydrochloridum 10 mg, 1 kapka roztoku obsahuje cetirizini dihydrochloridum 0,5 mg.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jeden ml roztoku obsahuje cetirizini dihydrochloridum 10 mg, 1 kapka roztoku obsahuje cetirizini dihydrochloridum 0,5 mg. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Zyrtec 10 mg/ml perorální kapky, roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden ml roztoku obsahuje cetirizini dihydrochloridum 10 mg, 1 kapka roztoku

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna tableta obsahuje 5 mg nebo 10 mg rizatriptanu ve formě rizatriptani benzoas.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna tableta obsahuje 5 mg nebo 10 mg rizatriptanu ve formě rizatriptani benzoas. Příloha č. 3 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls59535-6/2010 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Rizatriptan Mylan 5mg Rizatriptan Mylan 10 mg tablety dispergovatelné v ústech rizatriptani benzoas SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Více

Doporučuje se titrace dávky s jednotlivými složkami (losartan a hydrochlorothiazid).

Doporučuje se titrace dávky s jednotlivými složkami (losartan a hydrochlorothiazid). SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU APO-COMBILOS 50/12,5 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje 50 mg losartanum kalicum a 12,5 mg hydrochlorothiazidum.

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. CLARINASE REPETABS tablety s prodlouženým uvolňováním (loratadinum/pseudoephedrini sulfas)

Příbalová informace: informace pro uživatele. CLARINASE REPETABS tablety s prodlouženým uvolňováním (loratadinum/pseudoephedrini sulfas) sp.zn.sukls63553/2015 Příbalová informace: informace pro uživatele CLARINASE REPETABS tablety s prodlouženým uvolňováním (loratadinum/pseudoephedrini sulfas) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci

Více

sp.zn.: sukls111003/2012

sp.zn.: sukls111003/2012 sp.zn.: sukls111003/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Propanorm 300 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje propafenoni hydrochloridum

Více

Souhrn údajů o přípravku

Souhrn údajů o přípravku sp.zn. sukls62128/2014 Souhrn údajů o přípravku 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Itakem 5 mg Itakem 10 mg Itakem 20 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Itakem 5 mg: Jedna potahovaná tableta

Více

Sp.zn. sukls20326/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Sp.zn. sukls20326/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Sp.zn. sukls20326/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Solifenacin G.L.Pharma 5 mg, potahované tablety Solifenacin G.L.Pharma 10 mg, potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls192975-76/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls192975-76/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls192975-76/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU COLDREX Horký nápoj Černý rybíz COLDREX Horký nápoj Citron prášek pro přípravu perorálního

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls54809/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls54809/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls54809/2012 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU RECOXA 15 Tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Recoxa 15: Jedna tableta obsahuje

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č.2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukl78978/2012, sukls78980/2012, sukls78981/2012 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Anxila 5 mg Anxila 10 mg Anxila 20 mg potahované tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna tobolka s prodlouženým uvolňováním obsahuje venlafaxini hydrochloridum 42,43 mg,

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna tobolka s prodlouženým uvolňováním obsahuje venlafaxini hydrochloridum 42,43 mg, SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU EFECTIN ER 37,5 mg EFECTIN ER 75 mg EFECTIN ER 150 mg tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ EFECTIN ER 37,5 mg: Jedna

Více

Depresinal 20 mg: jedna tableta obsahuje escitalopramum 20 mg (ve formě escitaloprami oxalas)

Depresinal 20 mg: jedna tableta obsahuje escitalopramum 20 mg (ve formě escitaloprami oxalas) Sp.zn. sukls146469/2013, sukls146470/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Depresinal 10 mg Depresinal 20 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Depresinal 10 mg: jedna

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Bílé až téměř bílé, oválné, potahované tablety (o rozměrech přibližně 8,1 x 5,6 mm) s půlicí rýhou na jedné straně.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Bílé až téměř bílé, oválné, potahované tablety (o rozměrech přibližně 8,1 x 5,6 mm) s půlicí rýhou na jedné straně. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Escitalopram +pharma 10 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje escitalopramum 10 mg (ve formě oxalátu). Úplný seznam

Více

Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn.sukls150932/2012, sukls150934/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn.sukls150932/2012, sukls150934/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn.sukls150932/2012, sukls150934/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SIRDALUD 2 mg SIRDALUD 4 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka: Tizanidini

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Venlafaxin Mylan 75 mg: Jedna tobolka obsahuje 84,86 mg venlafaxini hydrochloridum, což odpovídá venlafaxinum 75 mg.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Venlafaxin Mylan 75 mg: Jedna tobolka obsahuje 84,86 mg venlafaxini hydrochloridum, což odpovídá venlafaxinum 75 mg. Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls148054/2010 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Venlafaxin Mylan 75 mg Venlafaxin Mylan 150 mg tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU MESULID 100 mg tablety granule pro perorální suspenzi 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje nimesulidum 100 mg. Jeden sáček obsahuje

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Cymbalta 30 mg enterosolventní tvrdé tobolky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tobolka obsahuje duloxetinum 30 mg (jako hydrochlorid).

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls160445-7/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU ESCITALOPRAM ACCORD 5 mg potahované tablety ESCITALOPRAM ACCORD 10 mg potahované tablety ESCITALOPRAM

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Fosinopril +pharma 20 mg tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje fosinoprilum natricum 20 mg. Pomocné látky se známým

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Léčivá látka: tizanidini hydrochloridum 2,288 mg nebo 4,576 mg v dávce odpovídající 2 mg nebo 4 mg tizanidinu v 1 tabletě.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Léčivá látka: tizanidini hydrochloridum 2,288 mg nebo 4,576 mg v dávce odpovídající 2 mg nebo 4 mg tizanidinu v 1 tabletě. sp.zn.sukls13118/2011, sp.zn.sukls13119/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SIRDALUD 2 mg SIRDALUD 4 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka: tizanidini hydrochloridum

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls140631/2008, sukls140623/2008 a přílohy k sp.zn.: sukls117807/2011, sukls117814/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Fevarin 50

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Cymbalta 30 mg enterosolventní tvrdé tobolky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tobolka obsahuje duloxetinum 30 mg (jako hydrochlorid).

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls138765/2014, sp.zn. sukls138766/2014 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Aritavi 30 mg Aritavi 60 mg enterosolventní tvrdé tobolky SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tobolka

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Duloxetine Lilly 30 mg enterosolventní tvrdé tobolky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tobolka obsahuje duloxetinum 30 mg (jako hydrochlorid).

Více

Pomocná látka: Jedna potahovaná tableta obsahuje 89 mg monohydrátu laktózy.

Pomocná látka: Jedna potahovaná tableta obsahuje 89 mg monohydrátu laktózy. Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls109220/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU ATYZYO 5 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta

Více