Hlavní směry EU týkající se násilí páchaného na ženách a boje proti všem formám diskriminace žen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hlavní směry EU týkající se násilí páchaného na ženách a boje proti všem formám diskriminace žen"

Transkript

1 Hlavní směry EU týkající se násilí páchaného na ženách a boje proti všem formám diskriminace žen 1. Cíl hlavních směrů Přijetí hlavních směrů týkajících se násilí páchaného na ženách vyjadřuje jasnou politickou vůli EU učinit práva žen prioritním tématem a zaměřit činnost EU dlouhodobě na tuto oblast. Tím, že se EU zaměří na otázku násilí páchaného na ženách a dívkách, získá možnost účinně jednat proti jednomu z nejrozšířenějších projevů porušování lidských práv v dnešním světě. Tyto hlavní směry spočívají na pevném základě mnohostranných zkušeností, jejichž nejnovějšími mezníky jsou hloubková studie generálního tajemníka OSN o všech formách násilí vůči ženám (2006), práce o ukazatelích násilí Yakin Ertükové, zvláštní zpravodajky OSN pro otázky násilí vůči ženám (2008), rezoluce OSN 61/143 o zesílení úsilí k eliminaci veškerých forem násilí na ženách (2006), rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1325 (2000) a 1820 (2008) o ženách, míru a bezpečnosti, rezoluce Evropského parlamentu 2005/2215 o situaci žen v ozbrojených konfliktech a jejich úloze při rekonstrukci a v demokratickém procesu v zemích v postkonfliktní situaci, příslušné články úmluv týkajících se lidských práv a mezinárodního humanitárního práva a Římský statut Mezinárodního trestního soudu. Tyto hlavní směry mají rovněž za cíl podpořit provádění většího počtu konkrétních projektů ve prospěch žen a dívek, financovaných zejména v rámci evropského nástroje pro demokracii a lidská práva, ale i pomocí jakéhokoli jiného vhodného finančního nástroje EU a členských států. Přijetí těchto hlavních směrů znovu jasně potvrdilo všeobecnou platnost lidských práv. 1

2 2. Definice Definice násilí páchaného na ženách vychází pro účely těchto hlavních směrů z Deklarace o odstranění násilí páchaného na ženách: výrazem násilí páchané na ženách se rozumí jakýkoli násilný čin namířený proti ženám, jehož výsledkem je nebo může být fyzická, sexuální nebo psychologická újma či utrpení žen, včetně hrozeb takových činů, nátlaku nebo svévolného zbavení svobody, ať už ve veřejném, nebo soukromém životě, 3. Směry praktického postupu EU připomíná, že třemi hlavními neoddělitelnými cíli v oblasti boje proti násilí páchanému na ženách jsou předcházení násilí, ochrana obětí a pomoc těmto obětem a stíhání pachatelů tohoto násilí Operativní cíle: Prosazovat rovnost žen a mužů a bojovat proti diskriminaci žen: EU bude připomínat, že překážky bránící výkonu sociálně-ekonomických či politických práv vystavují ženy násilí. V tomto ohledu a v zájmu předcházení tomuto násilí se musí strategie členských států, ale také EU v rámci její vnější činnosti, zaměřit především na právní předpisy a veřejné politiky, které mají diskriminující účinky vůči ženám a dívkám, ale také na nedostatek snahy potlačovat diskriminaci v soukromí a související stereotypní představy. 2

3 Shromažďování údajů o násilí páchaném na ženách a vývoj ukazatelů: Navzdory úsilí vynaloženému v posledních letech je nezbytné mít k dispozici přesné a srovnatelné kvantitativní i kvalitativní údaje o všech formách násilí páchaného na ženách a dívkách, jakož i příslušné ukazatele, aby byly činnosti a strategie států vypracovány se znalostí věci. Stále ještě existují značné rozdílnosti, pokud jde o druh shromažďovaných údajů, sledované skupiny obyvatelstva a druh posuzovaného násilí. EU bude usilovat o nalezení institucionálních i jiných mechanismů umožňujících shromažďování údajů, ale také o přispění k posílení vnitrostátních kapacit pro shromažďování a šíření spolehlivých a přesných údajů Vytvoření účinných a koordinovaných strategií: EU bude svými postupy připomínat státům jejich dvojí odpovědnost v oblasti předcházení násilí páchanému na ženách a dívkách a reakce na něj. Jejím úkolem je zavést strategie předcházení násilí a strategie ochrany a podpory obětí násilí a obhajovat je na všech úrovních (místní, vnitrostátní, regionální a mezinárodní) a ve všech oblastech společnosti, ve veřejné i soukromé sféře, v občanské společnosti i ve sdělovacích prostředcích, a to především prostřednictvím politických představitelů. Na místní, regionální i vnitrostátní úrovni musí být zavedeny důrazné institucionální mechanismy pro zajištění provádění, koordinace a sledování těchto strategií. 3

4 Boj proti beztrestnosti pachatelů násilí páchaného na ženách a přístup obětí k právní ochraně: EU bude klást důraz na to, že je absolutně nutné, aby státy zajistily, že násilí páchané na ženách a dívkách bude právně stíháno, a dbaly na to, aby se pachatelé násilí páchaného na ženách a dívkách zodpovídali ze svých činů před soudem. Státy musí násilí páchané na ženách a dívkách zejména rychle, do hloubky, nestranně a odpovědně prošetřit a zajistit, že systém trestního soudnictví, zejména pravidla týkající se řízení a důkazu, stanoví nezbytná ustanovení, která budou ženy v rámci stíhání pachatelů trestných činů páchaných na ženách povzbuzovat, aby svědčily, a zároveň jim poskytnou ochranu, a zejména umožnit obětem a jejich zástupcům, aby uplatňovali občanskoprávní nároky. Boj proti beztrestnosti zahrnuje i pozitivní opatření, jako jsou odborná příprava policejních a bezpečnostních úředníků, právní pomoc a účinná ochrana obětí a svědků a vytváření takových podmínek, aby oběti nebyly na pachatelích násilí nadále ekonomicky závislé Intervenční nástroje EU: Intervenční nástroje mají umožnit zapojení všech aktérů EU, zejména velvyslanectví členských států, delegací Komise a generálního sekretariátu Rady EU. EU zajistí, aby byly řádně zohledněny součinnosti mezi prováděním těchto hlavních směrů a ostatních hlavních směrů EU v oblasti lidských práv, zejména hlavních směrů v oblasti práv dítěte a hlavních směrů týkajících se zastánců lidských práv. V souladu s operativními cíli EU v oblasti boje proti násilí páchanému na ženách se použijí tyto hlavní intervenční nástroje: 4

5 Obecné postupy: EU bude dbát na to, aby při styku se třetími zeměmi a regionálními organizacemi byla opakovaně řešena otázka boje proti násilí páchanému na ženách a dívkách a otázka projevů diskriminace, které jsou původem tohoto násilí. Předmětem těchto postupů bude zejména soulad vnitrostátního právního rámce s mezinárodními normami a závazky států v této oblasti a jejich účinné provádění a sledování. EU rovněž zajistí, aby všechny mandáty zástupců a zvláštních vyslanců EU obsahovaly odkaz na práva žen. V přípravné fázi všech svých postupů EU zajistí: a) identifikaci všech forem násilí páchaného na ženách a dívkách a rozbor příslušných údajů a ukazatelů, které se jich týkají; b) identifikaci právních předpisů a zvyklostí, jež jsou výslovně a de facto diskriminační a z nichž toto násilí vychází; c) identifikaci neexistence nebo nedostatků veřejných politik stanovených v reakci na násilí páchané na ženách; d) identifikaci mezinárodních a regionálních nástrojů na ochranu práv žen, které tyto země ratifikovaly, včetně případných výhrad, a jejich začlenění do vnitrostátních právních předpisů; e) identifikaci doporučení mezinárodních a regionálních mechanismů určených těmto zemím, které se týkají práv žen a násilí páchaného na ženách. 5

6 V rámci kroků, které podnikne, zaujme EU zejména tyto postoje a přijme tyto iniciativy: f) prosazovat ratifikaci Úmluvy OSN o odstranění všech forem diskriminace žen a jejího opčního protokolu, jakož i protokolu k Africké chartě lidských práv a práv národů týkajícího se práv žen a Meziamerické úmluvy o předcházení násilí páchanému na ženách, jeho trestání a vymýcení; g) podporovat stažení výhrad vůči úmluvě, a zejména výhrad, které jsou v rozporu s cíli a záměry úmluvy, a vycházet přitom především z výkladu těchto výhrad Výborem pro odstranění diskriminace žen (CEDAW); h) podporovat, případně i prostřednictvím technické pomoci, včasné předávání zpráv výboru CEDAW a monitorování zpráv a doporučení výboru; i) udržovat dialog a pravidelné konzultace se zastánci práv žen a organizacemi žen; j) podporovat účast zastánců práv žen a organizací žen na vytváření, provádění a hodnocení veřejných politik v této oblasti; k) podněcovat státy, aby se v rámci všeobecného pravidelného přezkumu konkrétně zavázaly k boji proti násilí a diskriminaci vůči ženám; l) podporovat rozvoj nových vhodných nástrojů na regionální a mezinárodní úrovni. 6

7 Další konkrétní postupy zaměřené na boj proti násilí páchanému na ženách: Postupy zaměřené na boj proti násilí páchanému na ženách budou prováděny prostřednictvím těchto iniciativ: a) v případech, kdy se jedná o hromadné násilí páchané na ženách, které zůstává ve velké míře nepotrestáno, prosazovat pozvání zvláštního zpravodaje OSN pro otázky násilí páchaného na ženách; b) pokud proběhla návštěva, zajistit monitorování doporučení, závěrů a připomínek zpravodaje; c) podporovat boj proti beztrestnosti v případech násilí páchaného na ženách a dívkách, zejména sledováním každého soudního řízení týkajícího se případu násilí páchaného na ženách; d) podporovat zastánce práv žen a zastánkyně lidských práv, zejména ty, které jsou ohroženy nebo které jsou obětí konkrétní a cílené represe nebo obtěžování; e) prosazovat a podporovat politiky a kampaně na zvyšování povědomí o rovnosti žen a mužů a kampaně proti násilí páchanému na ženách, zejména kampaně na zvyšování povědomí zaměřené zvláště na muže a chlapce; f) prosazovat a podporovat kampaně zaměřené na systematické zanedbávání dívek v útlém věku, zejména pokud jde o zápis narození na matričním úřadě a školní docházku. 7

8 Jednotlivé případy: Pokud se EU dozví o obzvláště závažných případech, zejména o případech násilí spáchaného nebo tolerovaného státem, který porušuje své mezinárodní závazky a základní práva týkající se fyzické integrity a zákazu diskriminace, a jestliže nedošlo k uspokojivému postihu na vnitrostátní úrovni, zváží podniknutí konkrétních kroků. Bude se to týkat především případů, kdy došlo k obzvláště hrubému porušení, které splňuje jedno nebo více z těchto kritérií: případy násilí, kdy se pachatelé násilí nebudou s největší pravděpodobností zodpovídat ze svých činů před trestním soudem, přiměřeně závažnosti spáchaného trestného činu; případy násilí, kdy oběti nebudou mít s největší pravděpodobností přístup k přiměřené nápravě před trestním a občanským soudem nediskriminačním způsobem; případy, které odrážejí přetrvávající, systematickou a rozsáhlou praxi a ve kterých zákony a veřejná politika buď neexistují nebo jsou nedostačující, zejména nejzávažnější případy, jako jsou případy spojené s vraždami a vynucenými sebevraždami spáchanými ve jménu cti; případy spojené s diskriminačními právními předpisy a zvyklostmi; případy násilí, ohrožování, obtěžování a represe zastánkyň lidských práv. 8

9 Rámec pro dialogy EU: V rámci konkrétních dialogů o lidských právech a případně dalších politických dialogů EU bude Evropská unie opakovaně řešit otázku násilí páchaného na ženách a projevů diskriminace, které jsou původem tohoto násilí. Tato problematika bude moci být zařazena na pořad jednání v rámci dialogů buď formou konkrétního bodu jednání nebo tak, že se začlení do jednoho nebo více bodů, které mají konkrétní genderový rozměr. V tomto rámci bude EU monitorovat doporučení a závěry mezinárodních a regionálních mechanismů na ochranu práv žen a pro boj proti násilí páchanému na ženách, zejména doporučení a závěry zvláštního zpravodaje OSN týkající se násilí páchaného na ženách, doporučení a závěry týkající se žen v rámci všeobecného pravidelného přezkumu, závěry a doporučení výboru CEDAW a regionálních ochranných mechanismů Vypracování zpráv o lidských právech: Vedoucí misí budou muset do svých zpráv systematicky začleňovat analýzu týkající se dodržování základních práv žen, s upřesněním zejména práva žen na fyzickou integritu a zákaz diskriminace a dodržování mezinárodních závazků států v oblasti boje proti násilí páchanému na ženách. Tyto zprávy budou informovat o: institucionálních a jiných mechanismech pro shromažďování kvalitativních a kvantitativních údajů na celém území a ve všech prostředích (domácnosti, pracoviště, vzdělávací zařízení, místa výkonu trestu odnětí svobody a jiné veřejné instituce atd.); statistikách rozdělených podle pohlaví, věku a jiných vhodných faktorů a o informacích týkajících se šíření těchto statistik mezi hlavní zúčastněné subjekty a veřejnost; 9

10 legislativním rámci stanoveném během předběžných postupů, zejména o existenci diskriminačních právních předpisů a zvyklostí. Zástupci a zvláštní vyslanci EU musí zohlednit práva žen a informace o těchto právech zahrnout do svých zpráv Prosazování práv žen na mezinárodních fórech: EU bude i nadále aktivně prosazovat práva žen, zejména předcházení násilí páchanému na ženách, na mezinárodních fórech a především v systému OSN. Bude dbát na řádnou koordinaci se všemi orgány OSN zabývajícími se právy žen, na nepřetržitou podporu jejich práce a na vydávání harmonizovaných a ucelených sdělení v těchto kruzích, čímž se posílí činnost EU a její dopad Dvojstranná a mnohostranná spolupráce: V rámci dvojstranné a mnohostranné spolupráce na ochranu lidských práv a ve spolupráci s občanskou společností, včetně oblasti práva a odborného vzdělávání, bude boj proti násilí páchanému na ženách a dívkách považován za prioritní otázku. Této spolupráci bude věnována zvláštní pozornost v rámci Evropské iniciativy pro demokracii a lidská práva a dále ve všech vhodných finančních nástrojích EU a členských států. Cílem této spolupráce je především podpořit programy, zejména programy občanské společnosti, zabývající se těmito prioritními oblastmi: 10

11 Náprava, rehabilitace a přístup ke zdravotní péči: a) podpořit programy, jejichž cílem je prosazovat a zajistit přístup obětí násilí k právní ochraně, včetně účasti obětí násilí u soudu; b) podpořit přístup obětí násilí a jejich dětí k vhodné a bezplatné zdravotní péči, psychologické podpoře, právnímu poradenství a ke službám poskytujícím ubytování a umožňujícím opětovné začlenění do společnosti, mimo jiné prostřednictvím kampaní pro informování veřejnosti o těchto službách; c) podpořit přístup žen a dívek k informacím o zdravotní péči a jejich práva na tyto informace, zejména v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví, mimo jiné s cílem lépe je chránit před nákazou HIV, a zároveň potvrdil podporu EU v souvislosti s úplným prováděním káhirského akčního programu přijatého v roce 1994 na Mezinárodní konferenci o populaci a rozvoji(icpd) a hlavních opatření pro další provádění akčního programu ICPD, která byla dohodnuta na konferenci ICPD + 5, jakož i v souvislosti s kodaňskou deklarací a akčním programem, pekingskou akční platformou a rozvojovými cíli tisíciletí; d) podpořit programy prosazující, aby ženy mohly svobodně rozhodovat o otázkách týkajících se jejich sexuality, aniž by byly vystaveny nátlaku, diskriminaci nebo násilí; e) podpořit programy určené kategoriím žen, kterým je třeba věnovat zvláštní pozornost z důvodu zvýšeného rizika, že se stanou obětí násilí. 11

12 Předcházení násilí: a) prosazovat a podporovat boj proti beztrestnosti v případě násilí páchaného na ženách a dívkách; b) podporovat vzdělávání zaměřené na základní práva a zlepšení postavení žen a dívek; c) podpořit kampaně, zejména na zvyšování povědomí a informační kampaně, jejichž cílem je rovnost žen a mužů a boj proti násilí páchanému na ženách a dívkách díky vyloučení genderových stereotypů, které přispívají k pokračování násilí páchaného na ženách a dívkách. d) podpořit programy, jejichž cílem je ekonomická nezávislost žen; e) podporovat odbornou přípravu policejních a justičních úředníků v oblasti násilí páchaného na ženách a dívkách, jeho příčin a následků Posilování kapacit: a) poskytovat pomoc vnitrostátním akčním plánům s cílem provést doporučení výboru CEDAW, včetně interní distribuce; b) poskytovat pomoc při zavádění koordinovaných a účinných mechanismů pro shromažďování údajů týkajících se násilí páchaného na ženách a dívkách; c) podporovat sdružení žen a zastánkyně lidských práv, a v širším slova smyslu organizace občanské společnosti, které bojují proti násilí páchanému na ženách; 12

13 d) zajistit, aby všichni pracovníci, jejichž posláním je zabývat se násilím páchaným na ženách, jeho příčinami a následky (policie, soudy, zdravotnický a pedagogický personál, sdělovací prostředky), mohli získat příslušnou odbornou přípravu; e) podporovat programy, jejichž cílem je posílit schopnosti zásahu policejních jednotek v případě násilí, zejména domácího, zavedením jednotných intervenčních protokolů podle rezoluce OSN o předcházení trestné činnosti a o opatřeních trestního řízení pro odstranění násilí páchaného na ženách; f) podpořit zavedení útvarů ústřední a místní správy pověřených zlepšením postavení žen; g) poskytovat pomoc vnitrostátním akčním plánům, jejichž cílem je provést rezoluci Rady bezpečnosti OSN Hodnocení: Pracovní skupina Rady pro lidská práva bude provádět pravidelné hodnocení provádění těchto hlavních směrů, zejména na základě zpráv vedoucích misí a po neformální konzultaci s občanskou společností. Pracovní skupina bude Radu informovat o provádění hlavních směrů a navrhne Radě nezbytná zlepšení týkající se tohoto provádění. 13

14 Příloha 1 Úvod do otázky násilí páchaného na ženách, jeho forem, příčin a důsledků Násilí páchané na ženách a dívkách představuje ve všech svých formách skutečnou hrozbu. Dostupné údaje dosvědčují, že se jedná o celosvětový a systematický jev. Formy a projevy tohoto násilí jsou rozmanité, navzájem propojené a liší se v závislosti na sociálním, hospodářském, kulturním a politickém kontextu společností. Násilí páchané na ženách a dívkách zahrnuje, aniž by tento výčet byl konečný, formy fyzického, sexuálního a psychického násilí páchaného a) v rámci rodiny (prenatální selekce podle pohlaví zárodku (s výjimkou zdravotních důvodů); systematické zanedbávání dívek v útlém věku; nucené sňatky; předčasné sňatky; násilí páchané partnery a bývalými manželi; zohavování žen kyselinou; násilí v souvislosti s věnem a násilí, vraždy a vynucené sebevraždy spáchané ve jménu cti; bití; sexuální zneužívání dětí ženského pohlaví v domácnosti, včetně incestu; znásilnění stálým nebo spolubydlícím partnerem; mrzačení ženských pohlavních orgánů a další nepřípustné tradiční zvyklosti poškozující ženy; b) v rámci společnosti (znásilnění; sexuální zneužívání; sexuální obtěžování a všechny formy obtěžování související s pohlavím obětí; zastrašování na pracovišti, ve vzdělávacích zařízeních a jinde; obchodování se ženami a nucená prostituce; novodobé formy otroctví; vraždění žen; násilí páchané na ženách a dívkách v konfliktních a postkonfliktních situacích; obchodování se ženami a dívkami za účelem sexuálního vykořisťování a všech dalších forem vykořisťování); c) násilí páchané na ženách se vztahuje na všechny činy uvedené výše, ať už je státem pácháno či tolerováno. V této souvislosti je třeba zdůraznit, že ačkoli k velkému procentu násilí páchaného na ženách dochází ze strany soukromých pachatelů zahrnujících různé jednotlivce a subjekty, jak ve své hloubkové studii uznává generální tajemník Organizace spojených národů, tato skutečnost nikterak nezprošťuje státy jejich povinnosti péče stanovené v doporučení č. 19 Výboru pro odstranění všech forem diskriminace žen. 14

15 Určité faktory činí oběti ještě zranitelnějšími, neboť jsou vystaveny několikanásobné diskriminaci vztahující se jak k jejich pohlaví, tak k jejich příslušnosti k menšinové skupině, etnické menšině, k jejich náboženskému vyznání nebo jazyku, ke skutečnosti, že se jedná o ženy domorodé, ženy migrující, vysídlené nebo uprchlé, ženy žijící v nerozvinutých oblastech nebo v odlehlých venkovských společenstvích, ženy v ústavní péči nebo ve vězení, ženy se zdravotním postižením nebo HIV pozitivní, ženy lesbické, bisexuální nebo transgenderové, dívky, starší ženy nebo vdovy, a o ženy, které jsou oběťmi všech dalších forem diskriminace. A rovněž v krizových situacích nebo ozbrojených konfliktech představuje znásilňování, zotročování, sexuální zneužívání a vykořisťování nejsystematičtější a nejrozšířenější projevy násilí páchaného na ženách. Kromě závažných následků pro tělesné zdraví (zejména podstatného zvýšení rizika nákazy virem HIV) i duševní zdraví obětí má násilí páchané na ženách rovněž značný sociální dopad a podstatné ekonomické náklady. K nim je třeba připojit náklady spojené s politickou a sociální nestabilitou, jež je výsledkem dědění tradice násilí z jedné generace na druhou. Násilí páchané na ženách tak přispívá k ochuzování jak těchto žen samotných, tak i jejich rodin, komunit, společností a zemí. Násilí páchané na ženách je proto překážkou rozvoje. Násilí páchané na ženách a dívkách má určité strukturální příčiny, jako jsou historicky nerovné vztahy mezi muži a ženami, dívkami a chlapci, které jsou typické pro řadu společností. Násilí, jehož oběťmi jsou ženy, je navíc odůvodňováno tradičními a náboženskými zvyklostmi. Rozhodujícími faktory násilí jsou ekonomická nerovnost žen a nedostatek jejich nezávislosti, neboť omezují schopnost žen jednat a rozhodovat a zvyšují jejich zranitelnost vůči násilí. 15

16 Dalšími zdroji násilí páchaného na ženách a dívkách jsou politická nestabilita a ozbrojené konflikty. Atmosféra násilí přetrvává i dlouho po konfliktech a v četných zemích, ve kterých došlo k ozbrojeným konfliktům, vedlo zvýšené uznávání násilí a všudypřítomnost zbraní k nárůstu násilí i mimo tento konflikt. Aby bylo možné proti této hrozbě účinně bojovat, je nezbytné brát všechny tyto aspekty v úvahu 16

17 Mezinárodní právní rámec a povinnosti států v boji proti násilí páchanému na ženách Příloha 2 Mezinárodní společenství se zavázalo chránit práva a důstojnost mužů a žen prostřednictvím četných smluv a politických závazků. Uplynulo 60 let od vyhlášení Všeobecné deklarace lidských práv, která jasně potvrzuje, že všichni lidé se rodí svobodní a sobě rovní co do důstojnosti a práv a že každý má všechna práva a všechny svobody, stanovené touto deklarací, bez jakéhokoli rozlišování, zejména podle pohlaví. Výbor pro odstranění všech forem diskriminace žen (CEDAW), který dohlíží na uplatňování úmluvy z roku 1979, definoval násilí páchané na ženách jako formu diskriminace ve smyslu této úmluvy, což vedlo k pevnějšímu zakotvení této otázky do pracovního programu orgánů a mechanismů na ochranu lidských práv. V návaznosti na Světovou konferenci o lidských právech konanou roku 1993 ve Vídni jmenovala Komise OSN pro lidská práva v roce 1994 zvláštního zpravodaje pro otázky násilí vůči ženám a Valné shromáždění OSN v témže roce přijalo deklaraci o odstranění násilí páchaného na ženách. Světová konference znovu potvrdila univerzálnost a nedělitelnost lidských práv. Tato deklarace stanoví řadu opatření, která státy musí přijmout pro předcházení tomuto násilí a jeho odstraňování. Požaduje se v ní zejména, aby státy odsoudily násilí páchané na ženách a aby se neodvolávaly na zvyklosti, tradice či náboženské přesvědčení s cílem vyhnout se své povinnosti toto násilí odstraňovat. 17

18 Pekingská platforma přijatá v roce 1995 získala na historické konferenci OSN o situaci žen na celém světě podporu 189 zemí. Tato platforma stanoví dvanáct oblastí, v nichž je třeba zlepšení, včetně oblasti násilí páchaného na ženách. Tyto aspekty byly projednány na konferenci pořádané v roce 2005 v New Yorku u příležitosti 10. výročí platformy. Unie vyjádřila podporu Pekingské akční platformě na nejvyšší úrovni ústy předsedů vlád na summitu v Madridu v prosinci roku Od roku 1999 přijímá Rada Evropské unie každý rok závěry týkající se ukazatelů a referenčních kritérií, které zajišťují lepší cílenost a strukturovanost každoroční navazující činnosti. K problematice násilí páchaného na ženách byla v roce 2002 vypracována řada kvantitativních a kvalitativních ukazatelů. Vyhodnocení Pekingské akční platformy po pěti letech (Peking +5) vyzývá vlády, aby přijaly vhodná opatření k odstranění násilí a diskriminace žen spáchaných jakoukoli osobou, organizací nebo podnikem a aby posuzovaly všechny formy násilí páchaného na ženách a dívkách jako trestný čin. Rezoluce Valného shromáždění OSN 61/143(2006) o zesílení úsilí k odstranění veškerých forem násilí páchaného na ženách, která byla přijata konsensem, znovu potvrdila všechny mezinárodní závazky států, včetně povinnosti prosazovat a chránit všechna lidská práva a základní svobody žen a dívek a jednat ve snaze zabránit násilí, stíhat je a trestat jejich pachatele a rovněž poskytovat pomoc obětem, a potvrdila, že jakékoli nedodržení této povinnosti porušuje lidská práva a základní svobody žen a dívek nebo znemožňuje jejich výkon. 18

19 Rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1325 (2000) a 1820 (2008) stanoví povinnost mezinárodního společenství bojovat proti násilí páchanému na ženách v ozbrojených konfliktech. Rezoluce 1820 potvrzuje souvislost mezi udržováním míru a mezinárodní bezpečnosti a bojem proti sexuálnímu násilí páchanému na ženách v konfliktních situacích. Rezoluce 1820 (2008), která přebírá ustanovení článku 7 Římského statutu Mezinárodního trestního soudu, státům zejména připomíná že znásilnění a jiné formy sexuálního násilí mohou představovat válečný zločin, zločin proti lidskosti nebo být součástí zločinu genocidy, zdůrazňuje, že je třeba vyloučit trestné činy sexuálního násilí z působnosti ustanovení o amnestii v rámci postupů pro řešení konfliktů [...]. Rezoluce 2005/2215 Evropského parlamentu o situaci žen v ozbrojených konfliktech a jejich úloze při rekonstrukci a v demokratickém procesu v zemích v postkonfliktní situaci poskytuje obecný rámec pro činnost EU týkající se žen v ozbrojených konfliktech, a zejména násilí na nich páchaného. Násilím páchaným na ženách se rovněž zabývají četné iniciativy, zejména v rámci Rady Evropy, OBSE a organizací, v nichž hraje EU důležitou roli. Tato rezoluce Evropského parlamentu z roku 2005 uvádí konkrétní kroky, postupy a opatření, které je třeba učinit, aby bylo možné proti této hrozbě účinně bojovat. Tyto hlavní směry začleňují tyto povinnosti do rámce EU. Zároveň tak posílí evropské nástroje na ochranu práv žen a na prosazování rovnosti žen a mužů ve vnějších vztazích, jak byly stanoveny v cestovní mapě pro rovnost žen a mužů, ve sdělení Komise z roku 2007 o rovnosti mužů a žen a o zlepšení postavení žen v oblasti rozvojové spolupráce a v příslušných závěrech Rady či v jiných hlavních směrech, které se týkají lidských práv a byly přijaty v rámci společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU. 19

Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv

Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv I. PŘEDMĚT 1. Podpora ochránců lidských práv je již dlouho nedílnou součástí vnější politiky Evropské unie v oblasti lidských

Více

Distribuce: Veřejné 19. června 2008

Distribuce: Veřejné 19. června 2008 Organizace spojených národů S/RES/1820 (2008) Rada bezpečnosti Distribuce: Veřejné 19. června 2008 Usnesení 1820 (2008) Přijato Radou bezpečnosti na jejím 5916. zasedání, 19. června 2008 Rada bezpečnosti,

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 14-35

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 14-35 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví 11. 9. 2012 2011/0369(COD) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 14-35 Návrh stanoviska Mariya Gabriel (PE491.303v02-00) k návrhu nařízení Evropského parlamentu

Více

Výbor pro zahraniční věci

Výbor pro zahraniční věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zahraniční věci 30. 4. 2013 2013/2082(INI) NÁVRH ZPRÁVY s návrhem doporučení Evropského parlamentu Radě k návrhu pokynů EU na podporu a ochranu svobody náboženského

Více

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 Práva dítěte. Evropská unie podporuje práva dítěte v souladu s článkem 3 Smlouvy o Evropské unii. Tato práva jsou součástí základních

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Obecné zásady EU v oblasti prosazování a ochrany práv dítěte

Obecné zásady EU v oblasti prosazování a ochrany práv dítěte Obecné zásady EU v oblasti prosazování a ochrany práv dítěte I Úvod 1. Úmluva o právech dítěte je smlouvou v oblasti lidských práv, kterou ratifikoval největší počet zemí v historii. Spolu se dvěma opčními

Více

Prosazování genderové rovnosti

Prosazování genderové rovnosti Prosazování genderové rovnosti Ing. Petr Pavlík, Ph.D. Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Tento projekt je financováno z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Obecné zásady EU týkající se trestu smrti: revidované a aktualizované znění

Obecné zásady EU týkající se trestu smrti: revidované a aktualizované znění Obecné zásady EU týkající se trestu smrti: revidované a aktualizované znění I. ÚVOD i) Organizace spojených národů stanovila přísné podmínky, za nichž je možno uložit trest smrti, mimo jiné v Mezinárodním

Více

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI CRI(2001)1 Version tchèque Czech version EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI VŠEOBECNÉ POLITICKÉ DOPORUČENÍ ECRI Č. 6 BOJ PROTI ŠÍŘENÍ RASISTICKÝCH, XENOFOBNÍCH A ANTISEMITSKÝCH MATERIÁLŮ PO

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro zahraniční věci. Pozměňovací návrh, který předložil poslanec Cem Özdemir za skupinu Verts/ALE

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro zahraniční věci. Pozměňovací návrh, který předložil poslanec Cem Özdemir za skupinu Verts/ALE EVROPSKÝ PARLAMENT 1999 Výbor pro zahraniční věci 2004 28. 9. 2004 PE 347.184/1-31 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-31 Předběžný návrh doporučení (PE 347.184) Emilio Menéndez del Valle vztahy EU Indie Pozměňovací

Více

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Tato příloha obsahuje seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup stanovený

Více

70. Výbor na svém 573. a 574. zasedání 8. srpna 2002 (viz CEDAW/C/SR.573 a 574) posoudil druhou pravidelnou zprávu České republiky (CEDAW/C/CZE/2).

70. Výbor na svém 573. a 574. zasedání 8. srpna 2002 (viz CEDAW/C/SR.573 a 574) posoudil druhou pravidelnou zprávu České republiky (CEDAW/C/CZE/2). Příloha č. 2 k usnesení vlády České republiky ze dne 2003 č. Česká republika 70. Výbor na svém 573. a 574. zasedání 8. srpna 2002 (viz CEDAW/C/SR.573 a 574) posoudil druhou pravidelnou zprávu České republiky

Více

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 14. 10. 2013 2013/2183(INI) NÁVRH ZPRÁVY o plánu EU proti homofobii a diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové

Více

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Mgr. Stanislava Makovcová Základní informace Úmluva o právech osob se zdravotním postižením a její Opční protokol byla přijata Valným shromážděním OSN

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví. o posílení postavení dívek v EU prostřednictvím vzdělávání (2014/2250(INI))

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví. o posílení postavení dívek v EU prostřednictvím vzdělávání (2014/2250(INI)) EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví 15.4.2015 2014/2250(INI) NÁVRH ZPRÁVY o posílení postavení dívek v EU prostřednictvím vzdělávání (2014/2250(INI)) Výbor pro práva žen

Více

P6_TA(2007)0431 Vraždy žen v Mexiku a ve Střední Americe

P6_TA(2007)0431 Vraždy žen v Mexiku a ve Střední Americe P6_TA(2007)0431 Vraždy žen v Mexiku a ve Střední Americe Usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. října 2007 o vraždách žen v Mexiku a ve Střední Americe a úloze Evropské unie v boji proti tomuto jevu

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 23-34

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 23-34 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 2008/0140(CNS) 19. 12. 2008 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 23-34 Návrh stanoviska Amalia Sartori (PE415.287v01-00) Provádění

Více

L 320/8 Úřední věstník Evropské unie 17.11.2012

L 320/8 Úřední věstník Evropské unie 17.11.2012 L 320/8 Úřední věstník Evropské unie 17.11.2012 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1078/2012 ze dne 16. listopadu 2012 o společné bezpečnostní metodě sledování, kterou mají používat železniční podniky, provozovatelé

Více

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Rovná odměna a vliv recese na pracovnice Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Proč přetrvává genderový rozdíl v odměňování?

Více

RESOL-V-012 106. plenární zasedání ve dnech 2. a 3. dubna 2014 USNESENÍ. Výboru regionů

RESOL-V-012 106. plenární zasedání ve dnech 2. a 3. dubna 2014 USNESENÍ. Výboru regionů RESOL-V-012 106. plenární zasedání ve dnech 2. a 3. dubna 2014 USNESENÍ Výboru regionů K LISTINĚ VÍCEÚROVŇOVÉ SPRÁVY V EVROPĚ Rue Belliard/Belliardstraat 101 1040 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË Tel.

Více

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 4. července 2001

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 4. července 2001 DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 4. července 2001 o vypracování právních a obchodních rámcových podmínek pro účast soukromého sektoru na rozšiřování telematických dopravních a cestovních informačních služeb v

Více

L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014

L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014 L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 233/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci na období 2014

Více

SPOLEČNÁ AKCE. ze dne 29. listopadu 1996

SPOLEČNÁ AKCE. ze dne 29. listopadu 1996 SPOLEČNÁ AKCE ze dne 29. listopadu 1996 přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii, kterou se zavádí program podpor a výměn pro osoby, které jsou odpovědné za boj proti obchodu s lidmi

Více

Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné

Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné 3.10.2012 Evropské trestní právo prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., Dsc. Jaroslav.Fenyk@law.muni.cz Základní pojmy Europeizace

Více

Příloha 3. Gender mainstreaming v souvislosti s legislativou na světové, evropské a národní úrovni

Příloha 3. Gender mainstreaming v souvislosti s legislativou na světové, evropské a národní úrovni Příloha 3 Gender mainstreaming v souvislosti s legislativou na světové, evropské a národní úrovni Úvod Čím dál častěji se objevuje ve společnosti pojem rovných příležitostí pro muže a ženy, který znamená

Více

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ EVROPSKÁ UNIE, dále jen Unie, a BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ, BULHARSKÁ REPUBLIKA, ČESKÁ REPUBLIKA,

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo T4b) Vztah mezinárodního humanitárního práva a mezinárodního práva lidských práv Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského

Více

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí SEMINÁŘ KE KOMUNITÁRNÍM PROGRAMŮM PARDUBICE, 5. DUBNA 2011 Mgr. Barbora Holušová Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality e-mail: barbora.holusova@mvcr.cz

Více

RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 29. května 2000. o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura

RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 29. května 2000. o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura Pracovní překlad RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY ze dne 29. května 2000 o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura (2000/383/JVV) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem

Více

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI CRI(98)29 Version tchèque Czech version EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI VŠEOBECNÉ POLITICKÉ DOPORUČENÍ ECRI Č. 3 POTÍRÁNÍ RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI SMĚŘUJÍCÍ VŮČI ROMŮM PŘIJATO 6 BŘEZEN

Více

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie PŘÍLOHA III PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU 1 Článek 14 Právní základ Popis Požadavky postupu 1 Čl. 15 odst. 3 Čl. 16 odst. 2 Článek 18 Čl. 19 odst. 2 Čl. 21 odst. 2 Článek 24 Článek 33 Čl.

Více

Rámcová dohoda. (schváleno ve výboru 17. června 2008)

Rámcová dohoda. (schváleno ve výboru 17. června 2008) Rámcová dohoda Sociální a environmentální ohlašovací standard evropského kožedělného průmyslu Výbor pro odvětvový sociální dialog kožedělný/koželužský průmysl (schváleno ve výboru 17. června 2008) 1. Úvod

Více

RÁMCOVÁ DOHODA O PARTNERSTVÍ A SPOLUPRÁCI MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A FILIPÍNSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ

RÁMCOVÁ DOHODA O PARTNERSTVÍ A SPOLUPRÁCI MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A FILIPÍNSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ 29 der Beilagen XXV. GP - Beschluss NR - 21 Vertragstext tschechisch (Normativer Teil) 1 von 67 RÁMCOVÁ DOHODA O PARTNERSTVÍ A SPOLUPRÁCI MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo Marek Jukl INTER ARMA CARITAS humanita a válka?? 2 humanita a válka?? Ano: mezinárodní humanitární právo Mezinárodní Červený kříž 3 Humanizace ozbrojeného konfliktu Důstojnost

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

ETICKÝ KODEX ORGANIZACE

ETICKÝ KODEX ORGANIZACE ETICKÝ KODEX ORGANIZACE Proxima Sociale o. p. s. Rakovského 3138 143 00 Praha 12 Modřany tel. /fax: 277 007 280 Zapsána v Rejstříku obecně prospěšných společností, Městský soud v Praze, oddíl O, vložka

Více

EU a rovnost žen a mužů ve sportu. Jana Janotová Zástupce ČOV v EU kanceláři EOC

EU a rovnost žen a mužů ve sportu. Jana Janotová Zástupce ČOV v EU kanceláři EOC EU a rovnost žen a mužů ve sportu Jana Janotová Zástupce ČOV v EU kanceláři EOC 1. Rovnost žen a mužů v EU Rovnost žen a mužů je: základním právem a hodnotou EU součástí zakládajících smluv Evropských

Více

Vzdělávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel PTÁČNÍK Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Vzdělávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel PTÁČNÍK Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vzdělávání osob se zdravotním postižením { JUDr. Pavel PTÁČNÍK Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vládní výbor pro zdravotně postižené občany: - je koordinačním, iniciativním a poradním orgánem

Více

Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte o zapojování dětí do ozbrojených konfliktů (PŘEKLAD)

Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte o zapojování dětí do ozbrojených konfliktů (PŘEKLAD) 45/2003 Sb.m.s. SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 25. května 2000 byl v New Yorku přijat Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte *) o zapojování dětí

Více

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ 1062 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 26 Vertragstext tschechisch (Normativer Teil) 1 von 61 RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA

Více

Aktualizace OBECNÝCH ZÁSAD EU TÝKAJÍCÍCH SE DĚTÍ A OZBROJENÝCH KONFLIKTŮ

Aktualizace OBECNÝCH ZÁSAD EU TÝKAJÍCÍCH SE DĚTÍ A OZBROJENÝCH KONFLIKTŮ Aktualizace OBECNÝCH ZÁSAD EU TÝKAJÍCÍCH SE DĚTÍ A OZBROJENÝCH KONFLIKTŮ I. DĚTI A OZBROJENÉ KONFLIKTY 1. Jen v posledním desetiletí si ozbrojené konflikty podle odhadů vyžádaly životy více než dvou miliónů

Více

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí Strana 4595 106 SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 15. června 2006 byla v Ženevě na 95. zasedání Generální konference Mezinárodní organizace práce přijata

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 15/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: AKT O PŘISTOUPENÍ, PŘÍLOHA II NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A JINÝCH AKTŮ Delegace naleznou

Více

Postoj a závazek EU před zasedáním OSN na vysoké úrovni o prevenci a kontrole nepřenosných chorob

Postoj a závazek EU před zasedáním OSN na vysoké úrovni o prevenci a kontrole nepřenosných chorob P7_TA(2011)0390 Postoj a závazek EU před zasedáním OSN na vysoké úrovni o prevenci a kontrole nepřenosných chorob Usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. září 2011 o postoji a závazku EU před summitem

Více

Pravidla chování SCA

Pravidla chování SCA Pravidla chování SCA 1 Pravidla chování Pravidla chování SCA SCA se zavazuje k vytváření hodnot pro své partnery, jakož i k budování vztahů se svými zaměstnanci, zákazníky, spotřebiteli, akcionáři a ostatními

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo Marek Jukl INTER ARMA CARITAS Humanizace ozbrojeného konfliktu Důstojnost lidské bytosti musí být respektována v každé době. Bez jakékoli diskriminace musí být učiněno vše

Více

Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí a my Mgr. Jindřiška Krpálková. Klepněte pro vložení textu

Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí a my Mgr. Jindřiška Krpálková. Klepněte pro vložení textu Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí a my Mgr. Jindřiška Krpálková Klepněte pro vložení textu Konference Dejme (že)nám šanci, 20.11. 2014 Jindřiška Krpálková Pro

Více

145/1988 Sb. VYHLÁŠKA. ministra zahraničních věcí

145/1988 Sb. VYHLÁŠKA. ministra zahraničních věcí 145/1988 Sb. VYHLÁŠKA ministra zahraničních věcí ze dne 18. srpna 1988 o Úmluvě o závodních zdravotních službách (č. 161) Dne 26. června 1985 byla na 71. zasedání generální konference Mezinárodní organizace

Více

Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková Lisabonská smlouva

Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková Lisabonská smlouva Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková Lisabonská smlouva Smlouvy v EU Evropská unie (tedy EU, dříve Evropská společenství, ES, původně Evropské hospodářské společenství, EHS) je definována smlouvami

Více

Co přinášejí rovné příležitosti do života společnosti

Co přinášejí rovné příležitosti do života společnosti Co přinášejí rovné příležitosti do života společnosti PhDr. Zdeňka Hajná,CSc. Žijeme a pracujeme na Vysočině zavádění prorodinných opatření do personální politiky příspěvkových organizací Kraje Vysočina

Více

Rovné příležitosti. Od nediskriminace k rovným příležitostem

Rovné příležitosti. Od nediskriminace k rovným příležitostem Rovné příležitosti Od nediskriminace k rovným příležitostem Rovné příležitosti Dva klíčové prvky všeobecného principu rovných příležitostí jsou zákaz diskriminace na základě státní příslušnosti (článek

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 13

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 13 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro rozvoj 21. 4. 2010 2009/2217(INI) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 13 Charles Goerens (PE439.073v01-00) k nové strategii v Afghánistánu (2009/2217(INI)) AM\813767.doc PE441.045v01-00

Více

Úmluva Mezinárodní organisace práce č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat

Úmluva Mezinárodní organisace práce č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat Úmluva Mezinárodní organisace práce č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat Generální konference Mezinárodní organizace práce, která byla svolána Správní radou Mezinárodního

Více

9803/05 IH/rl 1 DG I

9803/05 IH/rl 1 DG I RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 6. června 2005 9803/05 SAN 99 INFORMATIVNÍ POZNÁMKA Odesílatel : Generální sekretariát Příjemce : Delegace Č. předchozího dokumentu : 9181/05 SAN 67 Předmět : Závěry Rady o obezitě,

Více

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 27. května 2014 (OR. en) 10289/14 ESPACE 50 COMPET 305 IND 172 TRANS 288 RECH 204 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Rada Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Delegace 9851/14

Více

Pohlavní zneužívání a vykořisťování dětí a dětská pornografie ***I

Pohlavní zneužívání a vykořisťování dětí a dětská pornografie ***I P7_TA-PROV(2011)0468 Pohlavní zneužívání a vykořisťování dětí a dětská pornografie ***I Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. října 2011 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady

Více

Rovnost žen a mužů v EU

Rovnost žen a mužů v EU Case Id: b225bc59-e90b-412f-aba1-89a918a4ad93 Date: 19/07/2015 14:44:36 Rovnost žen a mužů v EU Vyplnění polí označených je povinné. Údaje o vaší organizaci Vyplňujete dotazník v rámci své profesní činnosti

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.8.2013 COM(2013) 579 final 2013/0279 (COD) C7-0243/03 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 471/2009 o statistice Společenství týkající

Více

Aktualizovaná opatření Priorit a postupů vlády při prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže

Aktualizovaná opatření Priorit a postupů vlády při prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže Aktualizovaná opatření Priorit a postupů vlády při prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže 1 Příloha k usnesení vlády ze dne... 2012 č.... Úkol: Ukazatel plnění: Odpovídají: Termín plnění: 1.

Více

SPOLEČNÁ AKCE (97/154/JHA) s ohledem na článek 3 odst.2 písm. b) Smlouvy o Evropské unii;

SPOLEČNÁ AKCE (97/154/JHA) s ohledem na článek 3 odst.2 písm. b) Smlouvy o Evropské unii; SPOLEČNÁ AKCE Pracovní překlad ze dne 24. února 1997 přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o boji proti nelegálnímu obchodování s lidskými bytostmi a boji proti sexuálnímu zneužívání

Více

1924 Ženevská deklarace práv dítěte

1924 Ženevská deklarace práv dítěte MSSP 1. ROČNÍK 1924 Ženevská deklarace práv dítěte 1959 Deklarace práv dítěte přijatá Valným shromážděním Organizace Spojených národů 20.11.1989 v New Yorku přijata Úmluva o právech dítěte 30.9.1990 podepsána

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví 2014/2216(INI) 4.2.2015 STANOVISKO Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví pro Výbor pro zahraniční věci o výroční zprávě o stavu lidských

Více

1. Prosazování principů rovnosti žen a mužů jako součást politiky vlády

1. Prosazování principů rovnosti žen a mužů jako součást politiky vlády 1. Prosazování principů rovnosti žen a mužů jako součást politiky vlády 1. 1. V rámci své mediální politiky a s ohledem na průřezový charakter politiky rovných příležitostí žen a mužů zdůrazňovat tento

Více

Právní záruky ve veřejné správě

Právní záruky ve veřejné správě Právní záruky ve veřejné správě Spravedlivé správní řízení (Správní řízení v kontextu čl. 6 Evropské úmluvy) olga.pouperova@upol.cz Struktura přednášky: Čl. 6 Evropské úmluvy 1) Vztahuje se na správní

Více

Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2011 Aspose Pty Ltd. VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ

Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2011 Aspose Pty Ltd. VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2011 Aspose Pty Ltd. VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 14. května 2008 č. 540 k Souhrnné zprávě o plnění Priorit a postupů

Více

Evaluace průřezových témat

Evaluace průřezových témat KONFERENCE 2013 EVALUACE PRO BUDOUCNOST Evaluace průřezových témat Daniel Svoboda 28. 5. 2013 1 Úvod Busanské partnerství pro efektivní rozvojovou spolupráci potvrdilo, že odstraňování chudoby a nerovností

Více

EVROPSKÁ CHARTA ZA ROVNOST ŽEN A MUŽŮ NA ÚROVNI ŽIVOTA VE MĚSTECH A OBCÍCH

EVROPSKÁ CHARTA ZA ROVNOST ŽEN A MUŽŮ NA ÚROVNI ŽIVOTA VE MĚSTECH A OBCÍCH EVROPSKÁ CHARTA ZA ROVNOST ŽEN A MUŽŮ NA ÚROVNI ŽIVOTA VE MĚSTECH A OBCÍCH Charta vyzývající evropské místní a regionální samosprávy, aby se zavázaly používat své pravomoci a partnerství k dosažení větší

Více

Institucionální aspekty Lisabonské smlouvy. Petr Kolář

Institucionální aspekty Lisabonské smlouvy. Petr Kolář Institucionální aspekty Lisabonské smlouvy Petr Kolář Hodnoty a cíle Evropské unie Hodnoty EU Dnes čl. 6 SEU: Svoboda, Demokracie, Dodržování lidských práv a základních svobod, Právní stát Nově (převzato

Více

Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte týkající se prodeje dětí, dětské prostituce a dětské pornografie

Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte týkající se prodeje dětí, dětské prostituce a dětské pornografie Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte týkající se prodeje dětí, dětské prostituce a dětské pornografie Státy, které jsou smluvní stranou tohoto Protokolu, majíce na zřeteli, že za účelem dalšího dosažení

Více

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3.

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3. 7.12.2006 C 297/1 I (Informace) RADA Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních záznamů (2006/C 297/01) RADA EVROPSKÉ UNIE, Berouc v úvahu, že:

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová

Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Jana Kvasnicová Obsah Rovné zacházení a zákaz diskriminace Antidiskriminační zákon Pojem zdravotního postižení Pojem diskriminace Ochránce

Více

Sport jako prostředek k podpoře vzdělávání, zdraví, rozvoje a míru

Sport jako prostředek k podpoře vzdělávání, zdraví, rozvoje a míru Organizace spojených národů Valné shromáždění Distribuce.: omezená 16. říjen 2014 Původní jazyk: angličtina A/69/L.5 69. zasedání Položka agendy: 11 Sport pro rozvoj a mír Austrálie, Rakousko, Ázerbájdžán,

Více

Mezinárodní právo reakce na katastrofy

Mezinárodní právo reakce na katastrofy Mezinárodní právo reakce na katastrofy Marek Jukl Medicina katastrof Hradec Králové 27.-28. 11. 2008 Mezinárodní právo právo odpovědnosti právo na použití síly právo lidských práv mezinárodní humanitární

Více

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Krizové řízení Téma: Krizové řízení v České republice Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ. Oznámení členům. č. 11/2004

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ. Oznámení členům. č. 11/2004 EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ Oznámení členům č. 11/2004 Věc: Podklady pro směrnici o službách: různé tabulky V příloze členové nalezou kopii dokladů, které výboru poskytly

Více

USNESENÍ RADY. ze dne 26. června 1997. o nezletilých osobách bez doprovodu, které jsou státními příslušníky třetích zemí (97/C 221/03)

USNESENÍ RADY. ze dne 26. června 1997. o nezletilých osobách bez doprovodu, které jsou státními příslušníky třetích zemí (97/C 221/03) USNESENÍ RADY ze dne 26. června 1997 o nezletilých osobách bez doprovodu, které jsou státními příslušníky třetích zemí (97/C 221/03) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména

Více

Diskriminace z důvodu romské etnicity

Diskriminace z důvodu romské etnicity Diskriminace z důvodu romské etnicity 22. dubna 2014, Kancelář veřejného ochránce práv, Brno Mgr. Olga Rosenkranzová, Ph.D Mgr. Eva Nehudková Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce

Více

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV ČINNOST VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV Veřejný ochránce práv ( ochránce") působí k ochraně osob před jednáním úřadů a dalších institucí uvedených v zákoně, pokud je v rozporu s právem,

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 25.11.2014

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 25.11.2014 EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 25.11.2014 C(2014) 9048 final ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 25.11.2014 o zveřejňování informací o jednáních mezi generálními řediteli Komise a organizacemi či osobami samostatně

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zmocnění Belgie, Polska a Rakouska k ratifikaci Budapešťské úmluvy o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských

Více

Jaký právní základ zvolit pro rodinné právo? Další postup

Jaký právní základ zvolit pro rodinné právo? Další postup GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO VNITŘNÍ POLITIKY TEMATICKÁ SEKCE C: OBČANSKÁ PRÁVA A ÚSTAVNÍ ZÁLEŽITOSTI PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI Jaký právní základ zvolit pro rodinné právo? Další postup SHRNUTÍ PE 462.498 CS Tento

Více

PŘÍLOHA I. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 13. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 19. AA2003/ACT/Příloha I/cs 64

PŘÍLOHA I. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 13. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 19. AA2003/ACT/Příloha I/cs 64 PŘÍLOHA I Seznam ustanovení schengenského acquis, jak bylo začleněno do rámce Evropské unie, a aktů na ně navazujících nebo s ním jinak souvisejících, které jsou závazná a použitelná v nových členských

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2234(INI) 28.4.2015

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2234(INI) 28.4.2015 EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro rozpočtovou kontrolu 28.4.2015 2014/2234(INI) NÁVRH ZPRÁVY o ochraně finančních zájmů Evropské unie: směrem ke kontrolám společné zemědělské politiky na základě výsledků

Více

7. funkční období M 043 / 07

7. funkční období M 043 / 07 M 043 / 07 7. funkční období M 043 / 07 Návrh rámcového rozhodnutí Rady o prevenci obchodování s lidmi, boji proti němu a ochraně obětí, kterým se zrušuje rámcové rozhodnutí 2002/629/SVV 2009 (19. týden)

Více

DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU

DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A SPOJENÝMI STÁTY AMERICKÝMI Česká republika a Spojené státy Americké (Spojené státy) sdílí historii úzkých vztahů mezi našimi

Více

SMĚRNICE RADY. ze dne 16. prosince 1991. o vzájemném uznávání licencí pro výkon funkcí v civilním letectví (91/670/EHS)

SMĚRNICE RADY. ze dne 16. prosince 1991. o vzájemném uznávání licencí pro výkon funkcí v civilním letectví (91/670/EHS) SMĚRNICE RADY ze dne 16. prosince 1991 o vzájemném uznávání licencí pro výkon funkcí v civilním letectví (91/670/EHS) RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Smlouva o dvouleté spolupráci

Smlouva o dvouleté spolupráci Smlouva o dvouleté spolupráci mezi Ministerstvem České republiky a Regionálním úřadem pro Evropu Světové zdravotnické organizace 2004/2005 Podepsali: Za Ministerstvo Podpis Jméno Datum Funkce: Ministr

Více

Návrh rámcového rozhodnutí Rady, kterým se mění rámcové rozhodnutí 2002/475/SVV o boji proti terorismu. (53. týden) M 073 / 06 M 073 / 06

Návrh rámcového rozhodnutí Rady, kterým se mění rámcové rozhodnutí 2002/475/SVV o boji proti terorismu. (53. týden) M 073 / 06 M 073 / 06 M 073 / 06 6. funkční období M 073 / 06 Návrh rámcového rozhodnutí Rady, kterým se mění rámcové rozhodnutí 2002/475/SVV o boji proti terorismu 2007 (53. týden) P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo T5a) Postavení a úloha Mezinárodního výboru Červeného kříže, Červeného půlměsíce a jiných mezinárodních organizací Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název

Více

1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky

1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky Monika Matysová 1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky Odstranit diskriminaci na základě státní příslušnosti

Více

Sociálně právní ochrana dětí

Sociálně právní ochrana dětí Tento studijní materiál vznikl v rámci projektu Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok (CZ.2.17/3.1.00/36073) Sociálně právní ochrana dětí VK Mezioborová spolupráce v rámci

Více

VYBRANÉ LEGISLATIVNÍ, STRATEGICKÉ A KONCEPČNÍ MATERIÁLY V OBLASTI PODPORY A OCHRANY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ 1

VYBRANÉ LEGISLATIVNÍ, STRATEGICKÉ A KONCEPČNÍ MATERIÁLY V OBLASTI PODPORY A OCHRANY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ 1 Příloha č. 2 VYBRANÉ LEGISLATIVNÍ, STRATEGICKÉ A KONCEPČNÍ MATERIÁLY V OBLASTI PODPORY A OCHRANY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ 1 OBECNÉ DOKUMENTY Zdraví 2020 evropský rámec pro politiky pro zdraví a prosperitu (SZO,

Více

Rámcová dohoda o práci na dálku

Rámcová dohoda o práci na dálku Rámcová dohoda o práci na dálku 1. Všeobecné úvahy V kontextu Evropské strategie zaměstnanosti vyzvala Evropská rada sociální partnery, aby vyjednali dohody, které by modernizovaly organizaci práce, včetně

Více

Projekt Optimalizace institucionálního zabezpečení rovných příležitostí žen a mužů v ČR

Projekt Optimalizace institucionálního zabezpečení rovných příležitostí žen a mužů v ČR Optimalizace institucionálního zabezpečení rovných příležitostí žen a mužů v ČR: Projekt Optimalizace institucionálního zabezpečení rovných příležitostí žen a mužů v ČR Ministerstvo práce a sociálních

Více