Hlavní směry EU týkající se násilí páchaného na ženách a boje proti všem formám diskriminace žen

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hlavní směry EU týkající se násilí páchaného na ženách a boje proti všem formám diskriminace žen"

Transkript

1 Hlavní směry EU týkající se násilí páchaného na ženách a boje proti všem formám diskriminace žen 1. Cíl hlavních směrů Přijetí hlavních směrů týkajících se násilí páchaného na ženách vyjadřuje jasnou politickou vůli EU učinit práva žen prioritním tématem a zaměřit činnost EU dlouhodobě na tuto oblast. Tím, že se EU zaměří na otázku násilí páchaného na ženách a dívkách, získá možnost účinně jednat proti jednomu z nejrozšířenějších projevů porušování lidských práv v dnešním světě. Tyto hlavní směry spočívají na pevném základě mnohostranných zkušeností, jejichž nejnovějšími mezníky jsou hloubková studie generálního tajemníka OSN o všech formách násilí vůči ženám (2006), práce o ukazatelích násilí Yakin Ertükové, zvláštní zpravodajky OSN pro otázky násilí vůči ženám (2008), rezoluce OSN 61/143 o zesílení úsilí k eliminaci veškerých forem násilí na ženách (2006), rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1325 (2000) a 1820 (2008) o ženách, míru a bezpečnosti, rezoluce Evropského parlamentu 2005/2215 o situaci žen v ozbrojených konfliktech a jejich úloze při rekonstrukci a v demokratickém procesu v zemích v postkonfliktní situaci, příslušné články úmluv týkajících se lidských práv a mezinárodního humanitárního práva a Římský statut Mezinárodního trestního soudu. Tyto hlavní směry mají rovněž za cíl podpořit provádění většího počtu konkrétních projektů ve prospěch žen a dívek, financovaných zejména v rámci evropského nástroje pro demokracii a lidská práva, ale i pomocí jakéhokoli jiného vhodného finančního nástroje EU a členských států. Přijetí těchto hlavních směrů znovu jasně potvrdilo všeobecnou platnost lidských práv. 1

2 2. Definice Definice násilí páchaného na ženách vychází pro účely těchto hlavních směrů z Deklarace o odstranění násilí páchaného na ženách: výrazem násilí páchané na ženách se rozumí jakýkoli násilný čin namířený proti ženám, jehož výsledkem je nebo může být fyzická, sexuální nebo psychologická újma či utrpení žen, včetně hrozeb takových činů, nátlaku nebo svévolného zbavení svobody, ať už ve veřejném, nebo soukromém životě, 3. Směry praktického postupu EU připomíná, že třemi hlavními neoddělitelnými cíli v oblasti boje proti násilí páchanému na ženách jsou předcházení násilí, ochrana obětí a pomoc těmto obětem a stíhání pachatelů tohoto násilí Operativní cíle: Prosazovat rovnost žen a mužů a bojovat proti diskriminaci žen: EU bude připomínat, že překážky bránící výkonu sociálně-ekonomických či politických práv vystavují ženy násilí. V tomto ohledu a v zájmu předcházení tomuto násilí se musí strategie členských států, ale také EU v rámci její vnější činnosti, zaměřit především na právní předpisy a veřejné politiky, které mají diskriminující účinky vůči ženám a dívkám, ale také na nedostatek snahy potlačovat diskriminaci v soukromí a související stereotypní představy. 2

3 Shromažďování údajů o násilí páchaném na ženách a vývoj ukazatelů: Navzdory úsilí vynaloženému v posledních letech je nezbytné mít k dispozici přesné a srovnatelné kvantitativní i kvalitativní údaje o všech formách násilí páchaného na ženách a dívkách, jakož i příslušné ukazatele, aby byly činnosti a strategie států vypracovány se znalostí věci. Stále ještě existují značné rozdílnosti, pokud jde o druh shromažďovaných údajů, sledované skupiny obyvatelstva a druh posuzovaného násilí. EU bude usilovat o nalezení institucionálních i jiných mechanismů umožňujících shromažďování údajů, ale také o přispění k posílení vnitrostátních kapacit pro shromažďování a šíření spolehlivých a přesných údajů Vytvoření účinných a koordinovaných strategií: EU bude svými postupy připomínat státům jejich dvojí odpovědnost v oblasti předcházení násilí páchanému na ženách a dívkách a reakce na něj. Jejím úkolem je zavést strategie předcházení násilí a strategie ochrany a podpory obětí násilí a obhajovat je na všech úrovních (místní, vnitrostátní, regionální a mezinárodní) a ve všech oblastech společnosti, ve veřejné i soukromé sféře, v občanské společnosti i ve sdělovacích prostředcích, a to především prostřednictvím politických představitelů. Na místní, regionální i vnitrostátní úrovni musí být zavedeny důrazné institucionální mechanismy pro zajištění provádění, koordinace a sledování těchto strategií. 3

4 Boj proti beztrestnosti pachatelů násilí páchaného na ženách a přístup obětí k právní ochraně: EU bude klást důraz na to, že je absolutně nutné, aby státy zajistily, že násilí páchané na ženách a dívkách bude právně stíháno, a dbaly na to, aby se pachatelé násilí páchaného na ženách a dívkách zodpovídali ze svých činů před soudem. Státy musí násilí páchané na ženách a dívkách zejména rychle, do hloubky, nestranně a odpovědně prošetřit a zajistit, že systém trestního soudnictví, zejména pravidla týkající se řízení a důkazu, stanoví nezbytná ustanovení, která budou ženy v rámci stíhání pachatelů trestných činů páchaných na ženách povzbuzovat, aby svědčily, a zároveň jim poskytnou ochranu, a zejména umožnit obětem a jejich zástupcům, aby uplatňovali občanskoprávní nároky. Boj proti beztrestnosti zahrnuje i pozitivní opatření, jako jsou odborná příprava policejních a bezpečnostních úředníků, právní pomoc a účinná ochrana obětí a svědků a vytváření takových podmínek, aby oběti nebyly na pachatelích násilí nadále ekonomicky závislé Intervenční nástroje EU: Intervenční nástroje mají umožnit zapojení všech aktérů EU, zejména velvyslanectví členských států, delegací Komise a generálního sekretariátu Rady EU. EU zajistí, aby byly řádně zohledněny součinnosti mezi prováděním těchto hlavních směrů a ostatních hlavních směrů EU v oblasti lidských práv, zejména hlavních směrů v oblasti práv dítěte a hlavních směrů týkajících se zastánců lidských práv. V souladu s operativními cíli EU v oblasti boje proti násilí páchanému na ženách se použijí tyto hlavní intervenční nástroje: 4

5 Obecné postupy: EU bude dbát na to, aby při styku se třetími zeměmi a regionálními organizacemi byla opakovaně řešena otázka boje proti násilí páchanému na ženách a dívkách a otázka projevů diskriminace, které jsou původem tohoto násilí. Předmětem těchto postupů bude zejména soulad vnitrostátního právního rámce s mezinárodními normami a závazky států v této oblasti a jejich účinné provádění a sledování. EU rovněž zajistí, aby všechny mandáty zástupců a zvláštních vyslanců EU obsahovaly odkaz na práva žen. V přípravné fázi všech svých postupů EU zajistí: a) identifikaci všech forem násilí páchaného na ženách a dívkách a rozbor příslušných údajů a ukazatelů, které se jich týkají; b) identifikaci právních předpisů a zvyklostí, jež jsou výslovně a de facto diskriminační a z nichž toto násilí vychází; c) identifikaci neexistence nebo nedostatků veřejných politik stanovených v reakci na násilí páchané na ženách; d) identifikaci mezinárodních a regionálních nástrojů na ochranu práv žen, které tyto země ratifikovaly, včetně případných výhrad, a jejich začlenění do vnitrostátních právních předpisů; e) identifikaci doporučení mezinárodních a regionálních mechanismů určených těmto zemím, které se týkají práv žen a násilí páchaného na ženách. 5

6 V rámci kroků, které podnikne, zaujme EU zejména tyto postoje a přijme tyto iniciativy: f) prosazovat ratifikaci Úmluvy OSN o odstranění všech forem diskriminace žen a jejího opčního protokolu, jakož i protokolu k Africké chartě lidských práv a práv národů týkajícího se práv žen a Meziamerické úmluvy o předcházení násilí páchanému na ženách, jeho trestání a vymýcení; g) podporovat stažení výhrad vůči úmluvě, a zejména výhrad, které jsou v rozporu s cíli a záměry úmluvy, a vycházet přitom především z výkladu těchto výhrad Výborem pro odstranění diskriminace žen (CEDAW); h) podporovat, případně i prostřednictvím technické pomoci, včasné předávání zpráv výboru CEDAW a monitorování zpráv a doporučení výboru; i) udržovat dialog a pravidelné konzultace se zastánci práv žen a organizacemi žen; j) podporovat účast zastánců práv žen a organizací žen na vytváření, provádění a hodnocení veřejných politik v této oblasti; k) podněcovat státy, aby se v rámci všeobecného pravidelného přezkumu konkrétně zavázaly k boji proti násilí a diskriminaci vůči ženám; l) podporovat rozvoj nových vhodných nástrojů na regionální a mezinárodní úrovni. 6

7 Další konkrétní postupy zaměřené na boj proti násilí páchanému na ženách: Postupy zaměřené na boj proti násilí páchanému na ženách budou prováděny prostřednictvím těchto iniciativ: a) v případech, kdy se jedná o hromadné násilí páchané na ženách, které zůstává ve velké míře nepotrestáno, prosazovat pozvání zvláštního zpravodaje OSN pro otázky násilí páchaného na ženách; b) pokud proběhla návštěva, zajistit monitorování doporučení, závěrů a připomínek zpravodaje; c) podporovat boj proti beztrestnosti v případech násilí páchaného na ženách a dívkách, zejména sledováním každého soudního řízení týkajícího se případu násilí páchaného na ženách; d) podporovat zastánce práv žen a zastánkyně lidských práv, zejména ty, které jsou ohroženy nebo které jsou obětí konkrétní a cílené represe nebo obtěžování; e) prosazovat a podporovat politiky a kampaně na zvyšování povědomí o rovnosti žen a mužů a kampaně proti násilí páchanému na ženách, zejména kampaně na zvyšování povědomí zaměřené zvláště na muže a chlapce; f) prosazovat a podporovat kampaně zaměřené na systematické zanedbávání dívek v útlém věku, zejména pokud jde o zápis narození na matričním úřadě a školní docházku. 7

8 Jednotlivé případy: Pokud se EU dozví o obzvláště závažných případech, zejména o případech násilí spáchaného nebo tolerovaného státem, který porušuje své mezinárodní závazky a základní práva týkající se fyzické integrity a zákazu diskriminace, a jestliže nedošlo k uspokojivému postihu na vnitrostátní úrovni, zváží podniknutí konkrétních kroků. Bude se to týkat především případů, kdy došlo k obzvláště hrubému porušení, které splňuje jedno nebo více z těchto kritérií: případy násilí, kdy se pachatelé násilí nebudou s největší pravděpodobností zodpovídat ze svých činů před trestním soudem, přiměřeně závažnosti spáchaného trestného činu; případy násilí, kdy oběti nebudou mít s největší pravděpodobností přístup k přiměřené nápravě před trestním a občanským soudem nediskriminačním způsobem; případy, které odrážejí přetrvávající, systematickou a rozsáhlou praxi a ve kterých zákony a veřejná politika buď neexistují nebo jsou nedostačující, zejména nejzávažnější případy, jako jsou případy spojené s vraždami a vynucenými sebevraždami spáchanými ve jménu cti; případy spojené s diskriminačními právními předpisy a zvyklostmi; případy násilí, ohrožování, obtěžování a represe zastánkyň lidských práv. 8

9 Rámec pro dialogy EU: V rámci konkrétních dialogů o lidských právech a případně dalších politických dialogů EU bude Evropská unie opakovaně řešit otázku násilí páchaného na ženách a projevů diskriminace, které jsou původem tohoto násilí. Tato problematika bude moci být zařazena na pořad jednání v rámci dialogů buď formou konkrétního bodu jednání nebo tak, že se začlení do jednoho nebo více bodů, které mají konkrétní genderový rozměr. V tomto rámci bude EU monitorovat doporučení a závěry mezinárodních a regionálních mechanismů na ochranu práv žen a pro boj proti násilí páchanému na ženách, zejména doporučení a závěry zvláštního zpravodaje OSN týkající se násilí páchaného na ženách, doporučení a závěry týkající se žen v rámci všeobecného pravidelného přezkumu, závěry a doporučení výboru CEDAW a regionálních ochranných mechanismů Vypracování zpráv o lidských právech: Vedoucí misí budou muset do svých zpráv systematicky začleňovat analýzu týkající se dodržování základních práv žen, s upřesněním zejména práva žen na fyzickou integritu a zákaz diskriminace a dodržování mezinárodních závazků států v oblasti boje proti násilí páchanému na ženách. Tyto zprávy budou informovat o: institucionálních a jiných mechanismech pro shromažďování kvalitativních a kvantitativních údajů na celém území a ve všech prostředích (domácnosti, pracoviště, vzdělávací zařízení, místa výkonu trestu odnětí svobody a jiné veřejné instituce atd.); statistikách rozdělených podle pohlaví, věku a jiných vhodných faktorů a o informacích týkajících se šíření těchto statistik mezi hlavní zúčastněné subjekty a veřejnost; 9

10 legislativním rámci stanoveném během předběžných postupů, zejména o existenci diskriminačních právních předpisů a zvyklostí. Zástupci a zvláštní vyslanci EU musí zohlednit práva žen a informace o těchto právech zahrnout do svých zpráv Prosazování práv žen na mezinárodních fórech: EU bude i nadále aktivně prosazovat práva žen, zejména předcházení násilí páchanému na ženách, na mezinárodních fórech a především v systému OSN. Bude dbát na řádnou koordinaci se všemi orgány OSN zabývajícími se právy žen, na nepřetržitou podporu jejich práce a na vydávání harmonizovaných a ucelených sdělení v těchto kruzích, čímž se posílí činnost EU a její dopad Dvojstranná a mnohostranná spolupráce: V rámci dvojstranné a mnohostranné spolupráce na ochranu lidských práv a ve spolupráci s občanskou společností, včetně oblasti práva a odborného vzdělávání, bude boj proti násilí páchanému na ženách a dívkách považován za prioritní otázku. Této spolupráci bude věnována zvláštní pozornost v rámci Evropské iniciativy pro demokracii a lidská práva a dále ve všech vhodných finančních nástrojích EU a členských států. Cílem této spolupráce je především podpořit programy, zejména programy občanské společnosti, zabývající se těmito prioritními oblastmi: 10

11 Náprava, rehabilitace a přístup ke zdravotní péči: a) podpořit programy, jejichž cílem je prosazovat a zajistit přístup obětí násilí k právní ochraně, včetně účasti obětí násilí u soudu; b) podpořit přístup obětí násilí a jejich dětí k vhodné a bezplatné zdravotní péči, psychologické podpoře, právnímu poradenství a ke službám poskytujícím ubytování a umožňujícím opětovné začlenění do společnosti, mimo jiné prostřednictvím kampaní pro informování veřejnosti o těchto službách; c) podpořit přístup žen a dívek k informacím o zdravotní péči a jejich práva na tyto informace, zejména v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví, mimo jiné s cílem lépe je chránit před nákazou HIV, a zároveň potvrdil podporu EU v souvislosti s úplným prováděním káhirského akčního programu přijatého v roce 1994 na Mezinárodní konferenci o populaci a rozvoji(icpd) a hlavních opatření pro další provádění akčního programu ICPD, která byla dohodnuta na konferenci ICPD + 5, jakož i v souvislosti s kodaňskou deklarací a akčním programem, pekingskou akční platformou a rozvojovými cíli tisíciletí; d) podpořit programy prosazující, aby ženy mohly svobodně rozhodovat o otázkách týkajících se jejich sexuality, aniž by byly vystaveny nátlaku, diskriminaci nebo násilí; e) podpořit programy určené kategoriím žen, kterým je třeba věnovat zvláštní pozornost z důvodu zvýšeného rizika, že se stanou obětí násilí. 11

12 Předcházení násilí: a) prosazovat a podporovat boj proti beztrestnosti v případě násilí páchaného na ženách a dívkách; b) podporovat vzdělávání zaměřené na základní práva a zlepšení postavení žen a dívek; c) podpořit kampaně, zejména na zvyšování povědomí a informační kampaně, jejichž cílem je rovnost žen a mužů a boj proti násilí páchanému na ženách a dívkách díky vyloučení genderových stereotypů, které přispívají k pokračování násilí páchaného na ženách a dívkách. d) podpořit programy, jejichž cílem je ekonomická nezávislost žen; e) podporovat odbornou přípravu policejních a justičních úředníků v oblasti násilí páchaného na ženách a dívkách, jeho příčin a následků Posilování kapacit: a) poskytovat pomoc vnitrostátním akčním plánům s cílem provést doporučení výboru CEDAW, včetně interní distribuce; b) poskytovat pomoc při zavádění koordinovaných a účinných mechanismů pro shromažďování údajů týkajících se násilí páchaného na ženách a dívkách; c) podporovat sdružení žen a zastánkyně lidských práv, a v širším slova smyslu organizace občanské společnosti, které bojují proti násilí páchanému na ženách; 12

13 d) zajistit, aby všichni pracovníci, jejichž posláním je zabývat se násilím páchaným na ženách, jeho příčinami a následky (policie, soudy, zdravotnický a pedagogický personál, sdělovací prostředky), mohli získat příslušnou odbornou přípravu; e) podporovat programy, jejichž cílem je posílit schopnosti zásahu policejních jednotek v případě násilí, zejména domácího, zavedením jednotných intervenčních protokolů podle rezoluce OSN o předcházení trestné činnosti a o opatřeních trestního řízení pro odstranění násilí páchaného na ženách; f) podpořit zavedení útvarů ústřední a místní správy pověřených zlepšením postavení žen; g) poskytovat pomoc vnitrostátním akčním plánům, jejichž cílem je provést rezoluci Rady bezpečnosti OSN Hodnocení: Pracovní skupina Rady pro lidská práva bude provádět pravidelné hodnocení provádění těchto hlavních směrů, zejména na základě zpráv vedoucích misí a po neformální konzultaci s občanskou společností. Pracovní skupina bude Radu informovat o provádění hlavních směrů a navrhne Radě nezbytná zlepšení týkající se tohoto provádění. 13

14 Příloha 1 Úvod do otázky násilí páchaného na ženách, jeho forem, příčin a důsledků Násilí páchané na ženách a dívkách představuje ve všech svých formách skutečnou hrozbu. Dostupné údaje dosvědčují, že se jedná o celosvětový a systematický jev. Formy a projevy tohoto násilí jsou rozmanité, navzájem propojené a liší se v závislosti na sociálním, hospodářském, kulturním a politickém kontextu společností. Násilí páchané na ženách a dívkách zahrnuje, aniž by tento výčet byl konečný, formy fyzického, sexuálního a psychického násilí páchaného a) v rámci rodiny (prenatální selekce podle pohlaví zárodku (s výjimkou zdravotních důvodů); systematické zanedbávání dívek v útlém věku; nucené sňatky; předčasné sňatky; násilí páchané partnery a bývalými manželi; zohavování žen kyselinou; násilí v souvislosti s věnem a násilí, vraždy a vynucené sebevraždy spáchané ve jménu cti; bití; sexuální zneužívání dětí ženského pohlaví v domácnosti, včetně incestu; znásilnění stálým nebo spolubydlícím partnerem; mrzačení ženských pohlavních orgánů a další nepřípustné tradiční zvyklosti poškozující ženy; b) v rámci společnosti (znásilnění; sexuální zneužívání; sexuální obtěžování a všechny formy obtěžování související s pohlavím obětí; zastrašování na pracovišti, ve vzdělávacích zařízeních a jinde; obchodování se ženami a nucená prostituce; novodobé formy otroctví; vraždění žen; násilí páchané na ženách a dívkách v konfliktních a postkonfliktních situacích; obchodování se ženami a dívkami za účelem sexuálního vykořisťování a všech dalších forem vykořisťování); c) násilí páchané na ženách se vztahuje na všechny činy uvedené výše, ať už je státem pácháno či tolerováno. V této souvislosti je třeba zdůraznit, že ačkoli k velkému procentu násilí páchaného na ženách dochází ze strany soukromých pachatelů zahrnujících různé jednotlivce a subjekty, jak ve své hloubkové studii uznává generální tajemník Organizace spojených národů, tato skutečnost nikterak nezprošťuje státy jejich povinnosti péče stanovené v doporučení č. 19 Výboru pro odstranění všech forem diskriminace žen. 14

15 Určité faktory činí oběti ještě zranitelnějšími, neboť jsou vystaveny několikanásobné diskriminaci vztahující se jak k jejich pohlaví, tak k jejich příslušnosti k menšinové skupině, etnické menšině, k jejich náboženskému vyznání nebo jazyku, ke skutečnosti, že se jedná o ženy domorodé, ženy migrující, vysídlené nebo uprchlé, ženy žijící v nerozvinutých oblastech nebo v odlehlých venkovských společenstvích, ženy v ústavní péči nebo ve vězení, ženy se zdravotním postižením nebo HIV pozitivní, ženy lesbické, bisexuální nebo transgenderové, dívky, starší ženy nebo vdovy, a o ženy, které jsou oběťmi všech dalších forem diskriminace. A rovněž v krizových situacích nebo ozbrojených konfliktech představuje znásilňování, zotročování, sexuální zneužívání a vykořisťování nejsystematičtější a nejrozšířenější projevy násilí páchaného na ženách. Kromě závažných následků pro tělesné zdraví (zejména podstatného zvýšení rizika nákazy virem HIV) i duševní zdraví obětí má násilí páchané na ženách rovněž značný sociální dopad a podstatné ekonomické náklady. K nim je třeba připojit náklady spojené s politickou a sociální nestabilitou, jež je výsledkem dědění tradice násilí z jedné generace na druhou. Násilí páchané na ženách tak přispívá k ochuzování jak těchto žen samotných, tak i jejich rodin, komunit, společností a zemí. Násilí páchané na ženách je proto překážkou rozvoje. Násilí páchané na ženách a dívkách má určité strukturální příčiny, jako jsou historicky nerovné vztahy mezi muži a ženami, dívkami a chlapci, které jsou typické pro řadu společností. Násilí, jehož oběťmi jsou ženy, je navíc odůvodňováno tradičními a náboženskými zvyklostmi. Rozhodujícími faktory násilí jsou ekonomická nerovnost žen a nedostatek jejich nezávislosti, neboť omezují schopnost žen jednat a rozhodovat a zvyšují jejich zranitelnost vůči násilí. 15

16 Dalšími zdroji násilí páchaného na ženách a dívkách jsou politická nestabilita a ozbrojené konflikty. Atmosféra násilí přetrvává i dlouho po konfliktech a v četných zemích, ve kterých došlo k ozbrojeným konfliktům, vedlo zvýšené uznávání násilí a všudypřítomnost zbraní k nárůstu násilí i mimo tento konflikt. Aby bylo možné proti této hrozbě účinně bojovat, je nezbytné brát všechny tyto aspekty v úvahu 16

17 Mezinárodní právní rámec a povinnosti států v boji proti násilí páchanému na ženách Příloha 2 Mezinárodní společenství se zavázalo chránit práva a důstojnost mužů a žen prostřednictvím četných smluv a politických závazků. Uplynulo 60 let od vyhlášení Všeobecné deklarace lidských práv, která jasně potvrzuje, že všichni lidé se rodí svobodní a sobě rovní co do důstojnosti a práv a že každý má všechna práva a všechny svobody, stanovené touto deklarací, bez jakéhokoli rozlišování, zejména podle pohlaví. Výbor pro odstranění všech forem diskriminace žen (CEDAW), který dohlíží na uplatňování úmluvy z roku 1979, definoval násilí páchané na ženách jako formu diskriminace ve smyslu této úmluvy, což vedlo k pevnějšímu zakotvení této otázky do pracovního programu orgánů a mechanismů na ochranu lidských práv. V návaznosti na Světovou konferenci o lidských právech konanou roku 1993 ve Vídni jmenovala Komise OSN pro lidská práva v roce 1994 zvláštního zpravodaje pro otázky násilí vůči ženám a Valné shromáždění OSN v témže roce přijalo deklaraci o odstranění násilí páchaného na ženách. Světová konference znovu potvrdila univerzálnost a nedělitelnost lidských práv. Tato deklarace stanoví řadu opatření, která státy musí přijmout pro předcházení tomuto násilí a jeho odstraňování. Požaduje se v ní zejména, aby státy odsoudily násilí páchané na ženách a aby se neodvolávaly na zvyklosti, tradice či náboženské přesvědčení s cílem vyhnout se své povinnosti toto násilí odstraňovat. 17

18 Pekingská platforma přijatá v roce 1995 získala na historické konferenci OSN o situaci žen na celém světě podporu 189 zemí. Tato platforma stanoví dvanáct oblastí, v nichž je třeba zlepšení, včetně oblasti násilí páchaného na ženách. Tyto aspekty byly projednány na konferenci pořádané v roce 2005 v New Yorku u příležitosti 10. výročí platformy. Unie vyjádřila podporu Pekingské akční platformě na nejvyšší úrovni ústy předsedů vlád na summitu v Madridu v prosinci roku Od roku 1999 přijímá Rada Evropské unie každý rok závěry týkající se ukazatelů a referenčních kritérií, které zajišťují lepší cílenost a strukturovanost každoroční navazující činnosti. K problematice násilí páchaného na ženách byla v roce 2002 vypracována řada kvantitativních a kvalitativních ukazatelů. Vyhodnocení Pekingské akční platformy po pěti letech (Peking +5) vyzývá vlády, aby přijaly vhodná opatření k odstranění násilí a diskriminace žen spáchaných jakoukoli osobou, organizací nebo podnikem a aby posuzovaly všechny formy násilí páchaného na ženách a dívkách jako trestný čin. Rezoluce Valného shromáždění OSN 61/143(2006) o zesílení úsilí k odstranění veškerých forem násilí páchaného na ženách, která byla přijata konsensem, znovu potvrdila všechny mezinárodní závazky států, včetně povinnosti prosazovat a chránit všechna lidská práva a základní svobody žen a dívek a jednat ve snaze zabránit násilí, stíhat je a trestat jejich pachatele a rovněž poskytovat pomoc obětem, a potvrdila, že jakékoli nedodržení této povinnosti porušuje lidská práva a základní svobody žen a dívek nebo znemožňuje jejich výkon. 18

19 Rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1325 (2000) a 1820 (2008) stanoví povinnost mezinárodního společenství bojovat proti násilí páchanému na ženách v ozbrojených konfliktech. Rezoluce 1820 potvrzuje souvislost mezi udržováním míru a mezinárodní bezpečnosti a bojem proti sexuálnímu násilí páchanému na ženách v konfliktních situacích. Rezoluce 1820 (2008), která přebírá ustanovení článku 7 Římského statutu Mezinárodního trestního soudu, státům zejména připomíná že znásilnění a jiné formy sexuálního násilí mohou představovat válečný zločin, zločin proti lidskosti nebo být součástí zločinu genocidy, zdůrazňuje, že je třeba vyloučit trestné činy sexuálního násilí z působnosti ustanovení o amnestii v rámci postupů pro řešení konfliktů [...]. Rezoluce 2005/2215 Evropského parlamentu o situaci žen v ozbrojených konfliktech a jejich úloze při rekonstrukci a v demokratickém procesu v zemích v postkonfliktní situaci poskytuje obecný rámec pro činnost EU týkající se žen v ozbrojených konfliktech, a zejména násilí na nich páchaného. Násilím páchaným na ženách se rovněž zabývají četné iniciativy, zejména v rámci Rady Evropy, OBSE a organizací, v nichž hraje EU důležitou roli. Tato rezoluce Evropského parlamentu z roku 2005 uvádí konkrétní kroky, postupy a opatření, které je třeba učinit, aby bylo možné proti této hrozbě účinně bojovat. Tyto hlavní směry začleňují tyto povinnosti do rámce EU. Zároveň tak posílí evropské nástroje na ochranu práv žen a na prosazování rovnosti žen a mužů ve vnějších vztazích, jak byly stanoveny v cestovní mapě pro rovnost žen a mužů, ve sdělení Komise z roku 2007 o rovnosti mužů a žen a o zlepšení postavení žen v oblasti rozvojové spolupráce a v příslušných závěrech Rady či v jiných hlavních směrech, které se týkají lidských práv a byly přijaty v rámci společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU. 19

Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv

Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv I. PŘEDMĚT 1. Podpora ochránců lidských práv je již dlouho nedílnou součástí vnější politiky Evropské unie v oblasti lidských

Více

Distribuce: Veřejné 19. června 2008

Distribuce: Veřejné 19. června 2008 Organizace spojených národů S/RES/1820 (2008) Rada bezpečnosti Distribuce: Veřejné 19. června 2008 Usnesení 1820 (2008) Přijato Radou bezpečnosti na jejím 5916. zasedání, 19. června 2008 Rada bezpečnosti,

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 14-35

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 14-35 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví 11. 9. 2012 2011/0369(COD) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 14-35 Návrh stanoviska Mariya Gabriel (PE491.303v02-00) k návrhu nařízení Evropského parlamentu

Více

Výbor pro zahraniční věci

Výbor pro zahraniční věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zahraniční věci 30. 4. 2013 2013/2082(INI) NÁVRH ZPRÁVY s návrhem doporučení Evropského parlamentu Radě k návrhu pokynů EU na podporu a ochranu svobody náboženského

Více

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 Práva dítěte. Evropská unie podporuje práva dítěte v souladu s článkem 3 Smlouvy o Evropské unii. Tato práva jsou součástí základních

Více

Předsednictví předložilo soubor návrhů závěrů Rady o vymýcení násilí páchaného na ženách v Evropské unii.

Předsednictví předložilo soubor návrhů závěrů Rady o vymýcení násilí páchaného na ženách v Evropské unii. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 22. února 2010 (24.02) (OR. en) 6585/10 SOC 126 JAI 144 COHOM 44 POZNÁMKA Odesílatel: Pracovní skupina pro sociální otázky Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada pro

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Obecné zásady EU v oblasti prosazování a ochrany práv dítěte

Obecné zásady EU v oblasti prosazování a ochrany práv dítěte Obecné zásady EU v oblasti prosazování a ochrany práv dítěte I Úvod 1. Úmluva o právech dítěte je smlouvou v oblasti lidských práv, kterou ratifikoval největší počet zemí v historii. Spolu se dvěma opčními

Více

9251/08 dhr/zc/mji 1 DG E II

9251/08 dhr/zc/mji 1 DG E II RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 15. května 2008 (20.05) (OR. en) 9251/08 PROBA 18 DEVGEN 65 AGRI 126 WTO 87 COAFR 141 RELEX 298 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Pracovní skupina pro komodity Datum: 14. května

Více

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Mgr. Stanislava Makovcová Základní informace Úmluva o právech osob se zdravotním postižením a její Opční protokol byla přijata Valným shromážděním OSN

Více

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI CRI(2001)1 Version tchèque Czech version EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI VŠEOBECNÉ POLITICKÉ DOPORUČENÍ ECRI Č. 6 BOJ PROTI ŠÍŘENÍ RASISTICKÝCH, XENOFOBNÍCH A ANTISEMITSKÝCH MATERIÁLŮ PO

Více

Prosazování genderové rovnosti

Prosazování genderové rovnosti Prosazování genderové rovnosti Ing. Petr Pavlík, Ph.D. Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Tento projekt je financováno z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Delegace naleznou v příloze priority EU pro spolupráci s Radou Evropy v letech 2016 a 2017 ve znění přijatém Radou dne 18. ledna 2016.

Delegace naleznou v příloze priority EU pro spolupráci s Radou Evropy v letech 2016 a 2017 ve znění přijatém Radou dne 18. ledna 2016. Rada Evropské unie Brusel 18. ledna 2016 (OR. en) 5339/16 COSCE 1 CFSP/PESC 38 COHOM 1 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Generální sekretariát Rady Delegace 14919/15 COSCE

Více

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 14. 10. 2013 2013/2183(INI) NÁVRH ZPRÁVY o plánu EU proti homofobii a diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové

Více

Spojené Národy S/RES/1889 (2009) In Czech Language

Spojené Národy S/RES/1889 (2009) In Czech Language Spojené Národy S/RES/1889 (2009) In Czech Language Rada Bezpečnosti Zařazení: Obecné 5. října 2009 Usnesení 1889 (2009) Přijaté Radou Bezpečnosti na jejím 6196 - tém zasedání, 5. října 2009 Rada Bezpečnosti,

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro zahraniční věci. Pozměňovací návrh, který předložil poslanec Cem Özdemir za skupinu Verts/ALE

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro zahraniční věci. Pozměňovací návrh, který předložil poslanec Cem Özdemir za skupinu Verts/ALE EVROPSKÝ PARLAMENT 1999 Výbor pro zahraniční věci 2004 28. 9. 2004 PE 347.184/1-31 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-31 Předběžný návrh doporučení (PE 347.184) Emilio Menéndez del Valle vztahy EU Indie Pozměňovací

Více

Obecné zásady EU týkající se trestu smrti: revidované a aktualizované znění

Obecné zásady EU týkající se trestu smrti: revidované a aktualizované znění Obecné zásady EU týkající se trestu smrti: revidované a aktualizované znění I. ÚVOD i) Organizace spojených národů stanovila přísné podmínky, za nichž je možno uložit trest smrti, mimo jiné v Mezinárodním

Více

Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en) 15831/14 PROCIV 100 COHAFA 120 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých

Více

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Tato příloha obsahuje seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup stanovený

Více

70. Výbor na svém 573. a 574. zasedání 8. srpna 2002 (viz CEDAW/C/SR.573 a 574) posoudil druhou pravidelnou zprávu České republiky (CEDAW/C/CZE/2).

70. Výbor na svém 573. a 574. zasedání 8. srpna 2002 (viz CEDAW/C/SR.573 a 574) posoudil druhou pravidelnou zprávu České republiky (CEDAW/C/CZE/2). Příloha č. 2 k usnesení vlády České republiky ze dne 2003 č. Česká republika 70. Výbor na svém 573. a 574. zasedání 8. srpna 2002 (viz CEDAW/C/SR.573 a 574) posoudil druhou pravidelnou zprávu České republiky

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví. o posílení postavení dívek v EU prostřednictvím vzdělávání (2014/2250(INI))

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví. o posílení postavení dívek v EU prostřednictvím vzdělávání (2014/2250(INI)) EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví 15.4.2015 2014/2250(INI) NÁVRH ZPRÁVY o posílení postavení dívek v EU prostřednictvím vzdělávání (2014/2250(INI)) Výbor pro práva žen

Více

1. Komise přijala dne 8. dubna 2014 sdělení o rámci pro činnost z Hjógo na období po roce 2015: Řízením rizik k dosažení odolnosti 1

1. Komise přijala dne 8. dubna 2014 sdělení o rámci pro činnost z Hjógo na období po roce 2015: Řízením rizik k dosažení odolnosti 1 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 16. května 2014 (19.05) (OR. en) 9884/14 PROCIV 44 COHAFA 52 DEVGEN 127 ENV 452 ONU 59 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Generální sekretariát Příjemce: Výbor stálých zástupců /

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.3.2015 COM(2015) 98 final 2015/0051 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států CS CS DŮVODOVÁ ZPRÁVA Smlouva o fungování Evropské

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 29.1.2015 COM(2015) 21 final 2015/0013 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o podpisu Úmluvy Organizace spojených národů o transparentnosti v rozhodčím řízení mezi investorem a státem

Více

RÁMCOVÁ ÚMLUVA NA OCHRANU NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN

RÁMCOVÁ ÚMLUVA NA OCHRANU NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN RÁMCOVÁ ÚMLUVA NA OCHRANU NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN COUNCIL OF EUROPE CONSEIL DE L EUROPE Co je to Rámcová úmluva na ochranu národnostních menšin? Rámcová úmluva, která vstoupila v platnost 1. února 1998, je

Více

Předmět: Návrh závěrů Rady o zvyšování informovanosti o civilní ochraně - přijetí

Předmět: Návrh závěrů Rady o zvyšování informovanosti o civilní ochraně - přijetí RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 18. května 2009 (19.05) (OR. en) 9976/09 PROCIV 77 JAI 302 COCON 15 RELEX 473 SAN 126 TELECOM 112 COHAFA 28 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Generální sekretariát Příjemce: Coreper/Rada

Více

PŘIJATÉ TEXTY Prozatímní znění. P8_TA-PROV(2017)0029 Priority EU pro 61. zasedání Komise OSN pro postavení žen

PŘIJATÉ TEXTY Prozatímní znění. P8_TA-PROV(2017)0029 Priority EU pro 61. zasedání Komise OSN pro postavení žen Evropský parlament 2014-2019 PŘIJATÉ TEXTY Prozatímní znění P8_TA-PROV(2017)0029 Priority EU pro 61. zasedání Komise OSN pro postavení žen Doporučení Evropského parlamentu Radě ze dne 14. února 2017 týkající

Více

P6_TA(2007)0431 Vraždy žen v Mexiku a ve Střední Americe

P6_TA(2007)0431 Vraždy žen v Mexiku a ve Střední Americe P6_TA(2007)0431 Vraždy žen v Mexiku a ve Střední Americe Usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. října 2007 o vraždách žen v Mexiku a ve Střední Americe a úloze Evropské unie v boji proti tomuto jevu

Více

L 320/8 Úřední věstník Evropské unie 17.11.2012

L 320/8 Úřední věstník Evropské unie 17.11.2012 L 320/8 Úřední věstník Evropské unie 17.11.2012 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1078/2012 ze dne 16. listopadu 2012 o společné bezpečnostní metodě sledování, kterou mají používat železniční podniky, provozovatelé

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 23-34

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 23-34 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 2008/0140(CNS) 19. 12. 2008 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 23-34 Návrh stanoviska Amalia Sartori (PE415.287v01-00) Provádění

Více

15412/16 ls/lk 1 DGD 1C

15412/16 ls/lk 1 DGD 1C Rada Evropské unie Brusel 12. prosince 2016 (OR. en) 15412/16 ENFOPOL 484 ENV 791 ENFOCUSTOM 235 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Generální sekretariát Rady Datum: 8. prosince 2016 Příjemce: Č. předchozího

Více

PŘIJATÉ TEXTY. Paraguay: právní aspekty spojené s těhotenstvím dětí

PŘIJATÉ TEXTY. Paraguay: právní aspekty spojené s těhotenstvím dětí Evropský parlament 2014-2019 PŘIJATÉ TEXTY P8_TA(2015)0230 Paraguay: právní aspekty spojené s těhotenstvím dětí Usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. června 2015 o Paraguayi: právní otázky týkající

Více

vedoucími zaměstnanci a zaměstnankyněmi MV dle předmětu činnosti útvarů, policejním prezidentem a generálním ředitelem HZS ČR

vedoucími zaměstnanci a zaměstnankyněmi MV dle předmětu činnosti útvarů, policejním prezidentem a generálním ředitelem HZS ČR PRIORITY A POSTUPY MINISTERSTVA VNITRA PŘI PROSAZOVÁNÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO ŽENY A MUŽE NA ROK 2016 (Akční plán k resortní strategii podpory rovnosti žen a mužů na rok 2016) 1. Vyhodnocení plnění za

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS. Evropský parlament 2016/2226(INI)

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS. Evropský parlament 2016/2226(INI) Evropský parlament 2014-2019 Výbor pro mezinárodní obchod 2016/2226(INI) 20.9.2016 NÁVRH ZPRÁVY obsahující návrh nelegislativního usnesení o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření protokolu k Dohodě o partnerství

Více

Příloha 3. Gender mainstreaming v souvislosti s legislativou na světové, evropské a národní úrovni

Příloha 3. Gender mainstreaming v souvislosti s legislativou na světové, evropské a národní úrovni Příloha 3 Gender mainstreaming v souvislosti s legislativou na světové, evropské a národní úrovni Úvod Čím dál častěji se objevuje ve společnosti pojem rovných příležitostí pro muže a ženy, který znamená

Více

SPOLEČNÁ AKCE. ze dne 29. listopadu 1996

SPOLEČNÁ AKCE. ze dne 29. listopadu 1996 SPOLEČNÁ AKCE ze dne 29. listopadu 1996 přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii, kterou se zavádí program podpor a výměn pro osoby, které jsou odpovědné za boj proti obchodu s lidmi

Více

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Rovná odměna a vliv recese na pracovnice Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Proč přetrvává genderový rozdíl v odměňování?

Více

L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014

L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014 L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 233/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci na období 2014

Více

RESOL-V-012 106. plenární zasedání ve dnech 2. a 3. dubna 2014 USNESENÍ. Výboru regionů

RESOL-V-012 106. plenární zasedání ve dnech 2. a 3. dubna 2014 USNESENÍ. Výboru regionů RESOL-V-012 106. plenární zasedání ve dnech 2. a 3. dubna 2014 USNESENÍ Výboru regionů K LISTINĚ VÍCEÚROVŇOVÉ SPRÁVY V EVROPĚ Rue Belliard/Belliardstraat 101 1040 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË Tel.

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo Marek Jukl INTER ARMA CARITAS humanita a válka?? 2 humanita a válka?? Ano: mezinárodní humanitární právo Mezinárodní Červený kříž 3 Humanizace ozbrojeného konfliktu Důstojnost

Více

majíce na zřeteli, že cílem Rady Evropy je dosáhnout větší jednoty mezi jejími členy,

majíce na zřeteli, že cílem Rady Evropy je dosáhnout větší jednoty mezi jejími členy, Dodatkový protokol k Úmluvě o počítačové kriminalitě o kriminalizaci činů rasistické a xenofobní povahy spáchaných prostřednictvím počítačových systémů Členské státy Rady Evropy a další smluvní strany

Více

RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 29. května 2000. o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura

RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 29. května 2000. o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura Pracovní překlad RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY ze dne 29. května 2000 o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura (2000/383/JVV) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem

Více

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 4. července 2001

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 4. července 2001 DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 4. července 2001 o vypracování právních a obchodních rámcových podmínek pro účast soukromého sektoru na rozšiřování telematických dopravních a cestovních informačních služeb v

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo T4b) Vztah mezinárodního humanitárního práva a mezinárodního práva lidských práv Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského

Více

Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné

Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné 3.10.2012 Evropské trestní právo prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., Dsc. Jaroslav.Fenyk@law.muni.cz Základní pojmy Europeizace

Více

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI CRI(97)36 Version tchèque Czech version EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI VŠEOBECNÉ POLITICKÉ DOPORUČENÍ ECRI Č. 2 SPECIÁLNÍ INSTITUCE PRO BOJ PROTI RASISMU, XENOFOBII, ANTISEMITISMU A RASOVÉ

Více

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ EVROPSKÁ UNIE, dále jen Unie, a BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ, BULHARSKÁ REPUBLIKA, ČESKÁ REPUBLIKA,

Více

Interinstitucionální spis: 2015/0065 (CNS)

Interinstitucionální spis: 2015/0065 (CNS) Rada Evropské unie Brusel 7. května 2015 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2015/0065 (CNS) 8214/15 FISC 34 ECOFIN 259 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: SMĚRNICE RADY, kterou se zrušuje směrnice 2003/48/EHS

Více

EU a rovnost žen a mužů ve sportu. Jana Janotová Zástupce ČOV v EU kanceláři EOC

EU a rovnost žen a mužů ve sportu. Jana Janotová Zástupce ČOV v EU kanceláři EOC EU a rovnost žen a mužů ve sportu Jana Janotová Zástupce ČOV v EU kanceláři EOC 1. Rovnost žen a mužů v EU Rovnost žen a mužů je: základním právem a hodnotou EU součástí zakládajících smluv Evropských

Více

Rezoluce Valného shromáždění OSN

Rezoluce Valného shromáždění OSN Rezoluce Valného shromáždění OSN UNHCR Úřad Vysokého komisaře Organizace spojených národů pro uprchlíky Rezoluce Valného shromáždění Organizace spojených národů č. 428 ze dne 14. prosince 1950 Valné shromáždění

Více

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI CRI(96)43 Version tchèque Czech version EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI VŠEOBECNÉ POLITICKÉ DOPORUČENÍ ECRI Č. 1 POTÍRÁNÍ RASISMU, XENOFOBIE, ANTISEMITISMU A JINÉ NESNÁŠENLIVOSTI PŘIJATO

Více

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb Samota 224, 270 33 Jesenice, IČ 71209867 Tel.: 313 599 219, e-mail: sunkovsky@domovjesenice.cz, www.domovjesenice.cz -------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

*** NÁVRH DOPORUČENÍ

*** NÁVRH DOPORUČENÍ Evropský parlament 2014-2019 Výbor pro zahraniční věci 2016/0120(NLE) 29.9.2016 *** NÁVRH DOPORUČENÍ k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o pokračování činnosti Mezinárodního střediska pro vědu a

Více

Základy práva, 15. listopadu 2016

Základy práva, 15. listopadu 2016 lidská lidská Univerzita Karlova Evangelická teologická fakulta Základy, 15. listopadu 2016 Pojem mezinárodního je soubor právních norem, které upravují vzájemné vztahy států a jiných subjektů mezinárodního

Více

Výbor pro ústavní záležitosti. pro Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Výbor pro ústavní záležitosti. pro Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci Evropský parlament 2014-2019 Výbor pro ústavní záležitosti 2016/2009(INI) 9.11.2016 STANOVISKO Výboru pro ústavní záležitosti pro Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci o stavu základních

Více

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí Strana 4595 106 SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 15. června 2006 byla v Ženevě na 95. zasedání Generální konference Mezinárodní organizace práce přijata

Více

ETICKÝ KODEX ORGANIZACE

ETICKÝ KODEX ORGANIZACE ETICKÝ KODEX ORGANIZACE Proxima Sociale o. p. s. Rakovského 3138 143 00 Praha 12 Modřany tel. /fax: 277 007 280 Zapsána v Rejstříku obecně prospěšných společností, Městský soud v Praze, oddíl O, vložka

Více

Postoj a závazek EU před zasedáním OSN na vysoké úrovni o prevenci a kontrole nepřenosných chorob

Postoj a závazek EU před zasedáním OSN na vysoké úrovni o prevenci a kontrole nepřenosných chorob P7_TA(2011)0390 Postoj a závazek EU před zasedáním OSN na vysoké úrovni o prevenci a kontrole nepřenosných chorob Usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. září 2011 o postoji a závazku EU před summitem

Více

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI CRI(98)29 Version tchèque Czech version EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI VŠEOBECNÉ POLITICKÉ DOPORUČENÍ ECRI Č. 3 POTÍRÁNÍ RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI SMĚŘUJÍCÍ VŮČI ROMŮM PŘIJATO 6 BŘEZEN

Více

PUBLIC LIMITE CS. Brusel 7. února 2012 (09.02) (OR. en) RADA EVROPSKÉ UNIE 5738/12 LIMITE SPORT 4 DOPAGE 1 SAN 9 JAI 35

PUBLIC LIMITE CS. Brusel 7. února 2012 (09.02) (OR. en) RADA EVROPSKÉ UNIE 5738/12 LIMITE SPORT 4 DOPAGE 1 SAN 9 JAI 35 Conseil UE RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 7. února 2012 (09.02) (OR. en) 5738/12 LIMITE PUBLIC SPORT 4 DOPAGE 1 SAN 9 JAI 35 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Delegace Č. předchozího

Více

Delegace v příloze naleznou závěry Rady o strategii Evropa 2020, na nichž se dne 8. června 2010 dohodla Rada pro hospodářské a finanční věci.

Delegace v příloze naleznou závěry Rady o strategii Evropa 2020, na nichž se dne 8. června 2010 dohodla Rada pro hospodářské a finanční věci. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 9. června 2010 (10.06) (OR. en) 10881/10 CO EUR-PREP 37 ECOFIN 359 COMPET 195 ENV 404 EDUC 113 RECH 226 SOC 411 POLGEN 93 POZNÁMKA Odesílatel: Rada pro hospodářské a finanční

Více

Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích 12012P/TXT. Čl L L0113

Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích 12012P/TXT. Čl L L0113 1 Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích Ustanovení (část,, odst., písm.. apod.) 7 odst. 3 písm. b) Navrhovaný právní předpis (resp. jiný právní předpis) Obsah Celex č. Fyzická,

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková Lisabonská smlouva

Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková Lisabonská smlouva Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková Lisabonská smlouva Smlouvy v EU Evropská unie (tedy EU, dříve Evropská společenství, ES, původně Evropské hospodářské společenství, EHS) je definována smlouvami

Více

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí SEMINÁŘ KE KOMUNITÁRNÍM PROGRAMŮM PARDUBICE, 5. DUBNA 2011 Mgr. Barbora Holušová Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality e-mail: barbora.holusova@mvcr.cz

Více

Aktualizace OBECNÝCH ZÁSAD EU TÝKAJÍCÍCH SE DĚTÍ A OZBROJENÝCH KONFLIKTŮ

Aktualizace OBECNÝCH ZÁSAD EU TÝKAJÍCÍCH SE DĚTÍ A OZBROJENÝCH KONFLIKTŮ Aktualizace OBECNÝCH ZÁSAD EU TÝKAJÍCÍCH SE DĚTÍ A OZBROJENÝCH KONFLIKTŮ I. DĚTI A OZBROJENÉ KONFLIKTY 1. Jen v posledním desetiletí si ozbrojené konflikty podle odhadů vyžádaly životy více než dvou miliónů

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne o zveřejňování informací o jednáních mezi členy Komise a organizacemi či osobami samostatně výdělečně činnými

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne o zveřejňování informací o jednáních mezi členy Komise a organizacemi či osobami samostatně výdělečně činnými EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 25.11.2014 C(2014) 9051 final ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 25.11.2014 o zveřejňování informací o jednáních mezi členy Komise a organizacemi či osobami samostatně výdělečně

Více

Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte o zapojování dětí do ozbrojených konfliktů (PŘEKLAD)

Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte o zapojování dětí do ozbrojených konfliktů (PŘEKLAD) 45/2003 Sb.m.s. SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 25. května 2000 byl v New Yorku přijat Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte *) o zapojování dětí

Více

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ 1062 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 26 Vertragstext tschechisch (Normativer Teil) 1 von 61 RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA

Více

Vzdělávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel PTÁČNÍK Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Vzdělávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel PTÁČNÍK Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vzdělávání osob se zdravotním postižením { JUDr. Pavel PTÁČNÍK Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vládní výbor pro zdravotně postižené občany: - je koordinačním, iniciativním a poradním orgánem

Více

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.9.2014 COM(2014) 578 final ANNEX 7 PŘÍLOHA návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o hospodářském partnerství mezi státy západní Afriky, ECOWAS a WAEMU na jedné straně

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 13. července 2011 (OR. fr) 12515/11 Interinstitucionální spis: 2011/0178 (NLE) ACP 163 COAFR 224 PESC 907 RELEX 751

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 13. července 2011 (OR. fr) 12515/11 Interinstitucionální spis: 2011/0178 (NLE) ACP 163 COAFR 224 PESC 907 RELEX 751 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 13. července 2011 (OR. fr) 12515/11 Interinstitucionální spis: 2011/0178 (NLE) ACP 163 COAFR 224 PESC 907 RELEX 751 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: ROZHODNUTÍ RADY o uzavření

Více

Rámcová dohoda. (schváleno ve výboru 17. června 2008)

Rámcová dohoda. (schváleno ve výboru 17. června 2008) Rámcová dohoda Sociální a environmentální ohlašovací standard evropského kožedělného průmyslu Výbor pro odvětvový sociální dialog kožedělný/koželužský průmysl (schváleno ve výboru 17. června 2008) 1. Úvod

Více

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie PŘÍLOHA III PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU 1 Článek 14 Právní základ Popis Požadavky postupu 1 Čl. 15 odst. 3 Čl. 16 odst. 2 Článek 18 Čl. 19 odst. 2 Čl. 21 odst. 2 Článek 24 Článek 33 Čl.

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo Marek Jukl INTER ARMA CARITAS Humanizace ozbrojeného konfliktu Důstojnost lidské bytosti musí být respektována v každé době. Bez jakékoli diskriminace musí být učiněno vše

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo Marek Jukl INTER ARMA CARITAS Humanizace ozbrojeného konfliktu Důstojnost lidské bytosti musí být respektována v každé době. Bez jakékoli diskriminace musí být učiněno vše

Více

NÁVRH USNESENÍ. CS Jednotná v rozmanitosti CS B7-0000/2013. předložený na základě otázky k ústnímu zodpovězení B7-0000/2013

NÁVRH USNESENÍ. CS Jednotná v rozmanitosti CS B7-0000/2013. předložený na základě otázky k ústnímu zodpovězení B7-0000/2013 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Dokument ze zasedání 11. 6. 2013 B7-0000/2013 NÁVRH USNESENÍ předložený na základě otázky k ústnímu zodpovězení B7-0000/2013 v souladu s čl. 115 odst. 5 jednacího řádu o diskriminaci

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 25. června 2012 (OR. en) 11855/12 COHOM 163 PESC 822 COSDP 546 FREMP 100 INF 110 JAI 476 RELEX 603

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 25. června 2012 (OR. en) 11855/12 COHOM 163 PESC 822 COSDP 546 FREMP 100 INF 110 JAI 476 RELEX 603 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 25. června 2012 (OR. en) 11855/12 COHOM 163 PESC 822 COSDP 546 FREMP 100 INF 110 JAI 476 RELEX 603 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Generální sekretariát Datum: 25. června 2012 Číslo

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 15/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: AKT O PŘISTOUPENÍ, PŘÍLOHA II NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A JINÝCH AKTŮ Delegace naleznou

Více

RÁMCOVÁ DOHODA O PARTNERSTVÍ A SPOLUPRÁCI MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A FILIPÍNSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ

RÁMCOVÁ DOHODA O PARTNERSTVÍ A SPOLUPRÁCI MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A FILIPÍNSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ 29 der Beilagen XXV. GP - Beschluss NR - 21 Vertragstext tschechisch (Normativer Teil) 1 von 67 RÁMCOVÁ DOHODA O PARTNERSTVÍ A SPOLUPRÁCI MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A

Více

Rámce pro zavádění ITS na evropské i národní úrovni

Rámce pro zavádění ITS na evropské i národní úrovni Zahájení diskuse na téma: Role a očekávaný přínos inteligentních dopravních systémů Rámce pro zavádění ITS na evropské i národní úrovni Martin Pichl vedoucí oddělení ITS Odbor kosmických technologií a

Více

Společný návrh ROZHODNUTÍ RADY

Společný návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE VYSOKÁ PŘEDSTAVITELKA UNIE PRO ZAHRANIČNÍ VĚCI A BEZPEČNOSTNÍ POLITIKU V Bruselu dne 19.9.2016 JOIN(2016) 41 final 2016/0289 (NLE) Společný návrh ROZHODNUTÍ RADY o stanovisku Unie v Radě

Více

9803/05 IH/rl 1 DG I

9803/05 IH/rl 1 DG I RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 6. června 2005 9803/05 SAN 99 INFORMATIVNÍ POZNÁMKA Odesílatel : Generální sekretariát Příjemce : Delegace Č. předchozího dokumentu : 9181/05 SAN 67 Předmět : Závěry Rady o obezitě,

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 11.9.2014 COM(2014) 559 final 2014/0258 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se členské státy zmocňují, aby v zájmu Evropské unie ratifikovaly protokol z roku 2014 k Úmluvě

Více

5126/15 in/js/mvi 1 DGB 3A LIMITE CS

5126/15 in/js/mvi 1 DGB 3A LIMITE CS Rada Evropské unie Brusel 12. ledna 2015 (22.01) (OR. en) 5126/15 LIMITE SOC 7 EMPL 5 ECOFIN 16 SAN 3 POZNÁMKA Odesílatel: Předsednictví Příjemce: Pracovní skupina pro sociální otázky Dne: 23. ledna 2015

Více

Rovnost žen a mužů v EU

Rovnost žen a mužů v EU Case Id: b225bc59-e90b-412f-aba1-89a918a4ad93 Date: 19/07/2015 14:44:36 Rovnost žen a mužů v EU Vyplnění polí označených je povinné. Údaje o vaší organizaci Vyplňujete dotazník v rámci své profesní činnosti

Více

Rada Evropské unie Brusel 24. září 2014 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 24. září 2014 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 24. září 2014 (OR. en) 13375/14 PROCIV 77 JAI 688 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Č. předchozího dokumentu: 13013/14 Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých

Více

1924 Ženevská deklarace práv dítěte

1924 Ženevská deklarace práv dítěte MSSP 1. ROČNÍK 1924 Ženevská deklarace práv dítěte 1959 Deklarace práv dítěte přijatá Valným shromážděním Organizace Spojených národů 20.11.1989 v New Yorku přijata Úmluva o právech dítěte 30.9.1990 podepsána

Více

Pracovní překlad Úmluva o ochraně finančních zájmů Evropských společenství uzavřená na základě článku K.3 Evropské unie (ze dne 26.

Pracovní překlad Úmluva o ochraně finančních zájmů Evropských společenství uzavřená na základě článku K.3 Evropské unie (ze dne 26. Pracovní překlad Úmluva o ochraně finančních zájmů Evropských společenství uzavřená na základě článku K.3 Evropské unie (ze dne 26.července 1995) VYSOKÉ SMLUVNÍ STÁTY, členské státy Evropské unie, S odvoláním

Více

Rovné příležitosti. Od nediskriminace k rovným příležitostem

Rovné příležitosti. Od nediskriminace k rovným příležitostem Rovné příležitosti Od nediskriminace k rovným příležitostem Rovné příležitosti Dva klíčové prvky všeobecného principu rovných příležitostí jsou zákaz diskriminace na základě státní příslušnosti (článek

Více

Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí a my Mgr. Jindřiška Krpálková. Klepněte pro vložení textu

Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí a my Mgr. Jindřiška Krpálková. Klepněte pro vložení textu Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí a my Mgr. Jindřiška Krpálková Klepněte pro vložení textu Konference Dejme (že)nám šanci, 20.11. 2014 Jindřiška Krpálková Pro

Více

5369/15 zs/jp/kno 1 DG C 2C

5369/15 zs/jp/kno 1 DG C 2C Rada Evropské unie Brusel 16. ledna 2015 (OR. en) 5369/15 COTER 9 COMEM 8 COMAG 10 COPS 9 POLMIL 3 IRAQ 1 CONUN 7 COHOM 3 COSI 7 ENFOPOL 16 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Předmět: Generální sekretariát

Více

Úmluva Mezinárodní organisace práce č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat

Úmluva Mezinárodní organisace práce č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat Úmluva Mezinárodní organisace práce č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat Generální konference Mezinárodní organizace práce, která byla svolána Správní radou Mezinárodního

Více

Instituce a organizace, které se v ČR zabývají ochranou práv osob se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová,

Instituce a organizace, které se v ČR zabývají ochranou práv osob se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová, Instituce a organizace, které se v ČR zabývají ochranou práv osob se zdravotním postižením Mgr. Jana Kvasnicová, 31. 5. 2012 Obsah Působnost a činnost ochránce Ochránce jako antidiskriminační místo Antidiskriminační

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.8.2013 COM(2013) 579 final 2013/0279 (COD) C7-0243/03 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 471/2009 o statistice Společenství týkající

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 9. května 2001 č P

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 9. května 2001 č P VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY V l á d a I. s c h v a l u j e USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 9. května 2001 č. 456 + P k Souhrnné zprávě o plnění Priorit a postupů vlády při prosazování rovnosti mužů a žen

Více

Právní záruky ve veřejné správě

Právní záruky ve veřejné správě Právní záruky ve veřejné správě Spravedlivé správní řízení (Správní řízení v kontextu čl. 6 Evropské úmluvy) olga.pouperova@upol.cz Struktura přednášky: Čl. 6 Evropské úmluvy 1) Vztahuje se na správní

Více

P ř e d k l á d a c í z p r á v a p r o P a r l a m e n t

P ř e d k l á d a c í z p r á v a p r o P a r l a m e n t 108 9. funkční období 108 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Zvláštní administrativní oblastí Čínské lidové republiky

Více

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 27. května 2014 (OR. en) 10289/14 ESPACE 50 COMPET 305 IND 172 TRANS 288 RECH 204 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Rada Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Delegace 9851/14

Více

PUBLIC. Brusel 21. května 2010 (OR. en) RADA EVROPSKÉ UNIE 9837/10 LIMITE

PUBLIC. Brusel 21. května 2010 (OR. en) RADA EVROPSKÉ UNIE 9837/10 LIMITE Conseil UE RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 21. května 2010 (OR. en) 9837/10 LIMITE PUBLIC PROCIV 67 JAI 435 COCON 25 SAN 117 SOC 352 COHAFA 44 COTER 40 ENFOPOL 135 COSDP 425 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Generální

Více