Hlavní směry EU týkající se násilí páchaného na ženách a boje proti všem formám diskriminace žen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hlavní směry EU týkající se násilí páchaného na ženách a boje proti všem formám diskriminace žen"

Transkript

1 Hlavní směry EU týkající se násilí páchaného na ženách a boje proti všem formám diskriminace žen 1. Cíl hlavních směrů Přijetí hlavních směrů týkajících se násilí páchaného na ženách vyjadřuje jasnou politickou vůli EU učinit práva žen prioritním tématem a zaměřit činnost EU dlouhodobě na tuto oblast. Tím, že se EU zaměří na otázku násilí páchaného na ženách a dívkách, získá možnost účinně jednat proti jednomu z nejrozšířenějších projevů porušování lidských práv v dnešním světě. Tyto hlavní směry spočívají na pevném základě mnohostranných zkušeností, jejichž nejnovějšími mezníky jsou hloubková studie generálního tajemníka OSN o všech formách násilí vůči ženám (2006), práce o ukazatelích násilí Yakin Ertükové, zvláštní zpravodajky OSN pro otázky násilí vůči ženám (2008), rezoluce OSN 61/143 o zesílení úsilí k eliminaci veškerých forem násilí na ženách (2006), rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1325 (2000) a 1820 (2008) o ženách, míru a bezpečnosti, rezoluce Evropského parlamentu 2005/2215 o situaci žen v ozbrojených konfliktech a jejich úloze při rekonstrukci a v demokratickém procesu v zemích v postkonfliktní situaci, příslušné články úmluv týkajících se lidských práv a mezinárodního humanitárního práva a Římský statut Mezinárodního trestního soudu. Tyto hlavní směry mají rovněž za cíl podpořit provádění většího počtu konkrétních projektů ve prospěch žen a dívek, financovaných zejména v rámci evropského nástroje pro demokracii a lidská práva, ale i pomocí jakéhokoli jiného vhodného finančního nástroje EU a členských států. Přijetí těchto hlavních směrů znovu jasně potvrdilo všeobecnou platnost lidských práv. 1

2 2. Definice Definice násilí páchaného na ženách vychází pro účely těchto hlavních směrů z Deklarace o odstranění násilí páchaného na ženách: výrazem násilí páchané na ženách se rozumí jakýkoli násilný čin namířený proti ženám, jehož výsledkem je nebo může být fyzická, sexuální nebo psychologická újma či utrpení žen, včetně hrozeb takových činů, nátlaku nebo svévolného zbavení svobody, ať už ve veřejném, nebo soukromém životě, 3. Směry praktického postupu EU připomíná, že třemi hlavními neoddělitelnými cíli v oblasti boje proti násilí páchanému na ženách jsou předcházení násilí, ochrana obětí a pomoc těmto obětem a stíhání pachatelů tohoto násilí Operativní cíle: Prosazovat rovnost žen a mužů a bojovat proti diskriminaci žen: EU bude připomínat, že překážky bránící výkonu sociálně-ekonomických či politických práv vystavují ženy násilí. V tomto ohledu a v zájmu předcházení tomuto násilí se musí strategie členských států, ale také EU v rámci její vnější činnosti, zaměřit především na právní předpisy a veřejné politiky, které mají diskriminující účinky vůči ženám a dívkám, ale také na nedostatek snahy potlačovat diskriminaci v soukromí a související stereotypní představy. 2

3 Shromažďování údajů o násilí páchaném na ženách a vývoj ukazatelů: Navzdory úsilí vynaloženému v posledních letech je nezbytné mít k dispozici přesné a srovnatelné kvantitativní i kvalitativní údaje o všech formách násilí páchaného na ženách a dívkách, jakož i příslušné ukazatele, aby byly činnosti a strategie států vypracovány se znalostí věci. Stále ještě existují značné rozdílnosti, pokud jde o druh shromažďovaných údajů, sledované skupiny obyvatelstva a druh posuzovaného násilí. EU bude usilovat o nalezení institucionálních i jiných mechanismů umožňujících shromažďování údajů, ale také o přispění k posílení vnitrostátních kapacit pro shromažďování a šíření spolehlivých a přesných údajů Vytvoření účinných a koordinovaných strategií: EU bude svými postupy připomínat státům jejich dvojí odpovědnost v oblasti předcházení násilí páchanému na ženách a dívkách a reakce na něj. Jejím úkolem je zavést strategie předcházení násilí a strategie ochrany a podpory obětí násilí a obhajovat je na všech úrovních (místní, vnitrostátní, regionální a mezinárodní) a ve všech oblastech společnosti, ve veřejné i soukromé sféře, v občanské společnosti i ve sdělovacích prostředcích, a to především prostřednictvím politických představitelů. Na místní, regionální i vnitrostátní úrovni musí být zavedeny důrazné institucionální mechanismy pro zajištění provádění, koordinace a sledování těchto strategií. 3

4 Boj proti beztrestnosti pachatelů násilí páchaného na ženách a přístup obětí k právní ochraně: EU bude klást důraz na to, že je absolutně nutné, aby státy zajistily, že násilí páchané na ženách a dívkách bude právně stíháno, a dbaly na to, aby se pachatelé násilí páchaného na ženách a dívkách zodpovídali ze svých činů před soudem. Státy musí násilí páchané na ženách a dívkách zejména rychle, do hloubky, nestranně a odpovědně prošetřit a zajistit, že systém trestního soudnictví, zejména pravidla týkající se řízení a důkazu, stanoví nezbytná ustanovení, která budou ženy v rámci stíhání pachatelů trestných činů páchaných na ženách povzbuzovat, aby svědčily, a zároveň jim poskytnou ochranu, a zejména umožnit obětem a jejich zástupcům, aby uplatňovali občanskoprávní nároky. Boj proti beztrestnosti zahrnuje i pozitivní opatření, jako jsou odborná příprava policejních a bezpečnostních úředníků, právní pomoc a účinná ochrana obětí a svědků a vytváření takových podmínek, aby oběti nebyly na pachatelích násilí nadále ekonomicky závislé Intervenční nástroje EU: Intervenční nástroje mají umožnit zapojení všech aktérů EU, zejména velvyslanectví členských států, delegací Komise a generálního sekretariátu Rady EU. EU zajistí, aby byly řádně zohledněny součinnosti mezi prováděním těchto hlavních směrů a ostatních hlavních směrů EU v oblasti lidských práv, zejména hlavních směrů v oblasti práv dítěte a hlavních směrů týkajících se zastánců lidských práv. V souladu s operativními cíli EU v oblasti boje proti násilí páchanému na ženách se použijí tyto hlavní intervenční nástroje: 4

5 Obecné postupy: EU bude dbát na to, aby při styku se třetími zeměmi a regionálními organizacemi byla opakovaně řešena otázka boje proti násilí páchanému na ženách a dívkách a otázka projevů diskriminace, které jsou původem tohoto násilí. Předmětem těchto postupů bude zejména soulad vnitrostátního právního rámce s mezinárodními normami a závazky států v této oblasti a jejich účinné provádění a sledování. EU rovněž zajistí, aby všechny mandáty zástupců a zvláštních vyslanců EU obsahovaly odkaz na práva žen. V přípravné fázi všech svých postupů EU zajistí: a) identifikaci všech forem násilí páchaného na ženách a dívkách a rozbor příslušných údajů a ukazatelů, které se jich týkají; b) identifikaci právních předpisů a zvyklostí, jež jsou výslovně a de facto diskriminační a z nichž toto násilí vychází; c) identifikaci neexistence nebo nedostatků veřejných politik stanovených v reakci na násilí páchané na ženách; d) identifikaci mezinárodních a regionálních nástrojů na ochranu práv žen, které tyto země ratifikovaly, včetně případných výhrad, a jejich začlenění do vnitrostátních právních předpisů; e) identifikaci doporučení mezinárodních a regionálních mechanismů určených těmto zemím, které se týkají práv žen a násilí páchaného na ženách. 5

6 V rámci kroků, které podnikne, zaujme EU zejména tyto postoje a přijme tyto iniciativy: f) prosazovat ratifikaci Úmluvy OSN o odstranění všech forem diskriminace žen a jejího opčního protokolu, jakož i protokolu k Africké chartě lidských práv a práv národů týkajícího se práv žen a Meziamerické úmluvy o předcházení násilí páchanému na ženách, jeho trestání a vymýcení; g) podporovat stažení výhrad vůči úmluvě, a zejména výhrad, které jsou v rozporu s cíli a záměry úmluvy, a vycházet přitom především z výkladu těchto výhrad Výborem pro odstranění diskriminace žen (CEDAW); h) podporovat, případně i prostřednictvím technické pomoci, včasné předávání zpráv výboru CEDAW a monitorování zpráv a doporučení výboru; i) udržovat dialog a pravidelné konzultace se zastánci práv žen a organizacemi žen; j) podporovat účast zastánců práv žen a organizací žen na vytváření, provádění a hodnocení veřejných politik v této oblasti; k) podněcovat státy, aby se v rámci všeobecného pravidelného přezkumu konkrétně zavázaly k boji proti násilí a diskriminaci vůči ženám; l) podporovat rozvoj nových vhodných nástrojů na regionální a mezinárodní úrovni. 6

7 Další konkrétní postupy zaměřené na boj proti násilí páchanému na ženách: Postupy zaměřené na boj proti násilí páchanému na ženách budou prováděny prostřednictvím těchto iniciativ: a) v případech, kdy se jedná o hromadné násilí páchané na ženách, které zůstává ve velké míře nepotrestáno, prosazovat pozvání zvláštního zpravodaje OSN pro otázky násilí páchaného na ženách; b) pokud proběhla návštěva, zajistit monitorování doporučení, závěrů a připomínek zpravodaje; c) podporovat boj proti beztrestnosti v případech násilí páchaného na ženách a dívkách, zejména sledováním každého soudního řízení týkajícího se případu násilí páchaného na ženách; d) podporovat zastánce práv žen a zastánkyně lidských práv, zejména ty, které jsou ohroženy nebo které jsou obětí konkrétní a cílené represe nebo obtěžování; e) prosazovat a podporovat politiky a kampaně na zvyšování povědomí o rovnosti žen a mužů a kampaně proti násilí páchanému na ženách, zejména kampaně na zvyšování povědomí zaměřené zvláště na muže a chlapce; f) prosazovat a podporovat kampaně zaměřené na systematické zanedbávání dívek v útlém věku, zejména pokud jde o zápis narození na matričním úřadě a školní docházku. 7

8 Jednotlivé případy: Pokud se EU dozví o obzvláště závažných případech, zejména o případech násilí spáchaného nebo tolerovaného státem, který porušuje své mezinárodní závazky a základní práva týkající se fyzické integrity a zákazu diskriminace, a jestliže nedošlo k uspokojivému postihu na vnitrostátní úrovni, zváží podniknutí konkrétních kroků. Bude se to týkat především případů, kdy došlo k obzvláště hrubému porušení, které splňuje jedno nebo více z těchto kritérií: případy násilí, kdy se pachatelé násilí nebudou s největší pravděpodobností zodpovídat ze svých činů před trestním soudem, přiměřeně závažnosti spáchaného trestného činu; případy násilí, kdy oběti nebudou mít s největší pravděpodobností přístup k přiměřené nápravě před trestním a občanským soudem nediskriminačním způsobem; případy, které odrážejí přetrvávající, systematickou a rozsáhlou praxi a ve kterých zákony a veřejná politika buď neexistují nebo jsou nedostačující, zejména nejzávažnější případy, jako jsou případy spojené s vraždami a vynucenými sebevraždami spáchanými ve jménu cti; případy spojené s diskriminačními právními předpisy a zvyklostmi; případy násilí, ohrožování, obtěžování a represe zastánkyň lidských práv. 8

9 Rámec pro dialogy EU: V rámci konkrétních dialogů o lidských právech a případně dalších politických dialogů EU bude Evropská unie opakovaně řešit otázku násilí páchaného na ženách a projevů diskriminace, které jsou původem tohoto násilí. Tato problematika bude moci být zařazena na pořad jednání v rámci dialogů buď formou konkrétního bodu jednání nebo tak, že se začlení do jednoho nebo více bodů, které mají konkrétní genderový rozměr. V tomto rámci bude EU monitorovat doporučení a závěry mezinárodních a regionálních mechanismů na ochranu práv žen a pro boj proti násilí páchanému na ženách, zejména doporučení a závěry zvláštního zpravodaje OSN týkající se násilí páchaného na ženách, doporučení a závěry týkající se žen v rámci všeobecného pravidelného přezkumu, závěry a doporučení výboru CEDAW a regionálních ochranných mechanismů Vypracování zpráv o lidských právech: Vedoucí misí budou muset do svých zpráv systematicky začleňovat analýzu týkající se dodržování základních práv žen, s upřesněním zejména práva žen na fyzickou integritu a zákaz diskriminace a dodržování mezinárodních závazků států v oblasti boje proti násilí páchanému na ženách. Tyto zprávy budou informovat o: institucionálních a jiných mechanismech pro shromažďování kvalitativních a kvantitativních údajů na celém území a ve všech prostředích (domácnosti, pracoviště, vzdělávací zařízení, místa výkonu trestu odnětí svobody a jiné veřejné instituce atd.); statistikách rozdělených podle pohlaví, věku a jiných vhodných faktorů a o informacích týkajících se šíření těchto statistik mezi hlavní zúčastněné subjekty a veřejnost; 9

10 legislativním rámci stanoveném během předběžných postupů, zejména o existenci diskriminačních právních předpisů a zvyklostí. Zástupci a zvláštní vyslanci EU musí zohlednit práva žen a informace o těchto právech zahrnout do svých zpráv Prosazování práv žen na mezinárodních fórech: EU bude i nadále aktivně prosazovat práva žen, zejména předcházení násilí páchanému na ženách, na mezinárodních fórech a především v systému OSN. Bude dbát na řádnou koordinaci se všemi orgány OSN zabývajícími se právy žen, na nepřetržitou podporu jejich práce a na vydávání harmonizovaných a ucelených sdělení v těchto kruzích, čímž se posílí činnost EU a její dopad Dvojstranná a mnohostranná spolupráce: V rámci dvojstranné a mnohostranné spolupráce na ochranu lidských práv a ve spolupráci s občanskou společností, včetně oblasti práva a odborného vzdělávání, bude boj proti násilí páchanému na ženách a dívkách považován za prioritní otázku. Této spolupráci bude věnována zvláštní pozornost v rámci Evropské iniciativy pro demokracii a lidská práva a dále ve všech vhodných finančních nástrojích EU a členských států. Cílem této spolupráce je především podpořit programy, zejména programy občanské společnosti, zabývající se těmito prioritními oblastmi: 10

11 Náprava, rehabilitace a přístup ke zdravotní péči: a) podpořit programy, jejichž cílem je prosazovat a zajistit přístup obětí násilí k právní ochraně, včetně účasti obětí násilí u soudu; b) podpořit přístup obětí násilí a jejich dětí k vhodné a bezplatné zdravotní péči, psychologické podpoře, právnímu poradenství a ke službám poskytujícím ubytování a umožňujícím opětovné začlenění do společnosti, mimo jiné prostřednictvím kampaní pro informování veřejnosti o těchto službách; c) podpořit přístup žen a dívek k informacím o zdravotní péči a jejich práva na tyto informace, zejména v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví, mimo jiné s cílem lépe je chránit před nákazou HIV, a zároveň potvrdil podporu EU v souvislosti s úplným prováděním káhirského akčního programu přijatého v roce 1994 na Mezinárodní konferenci o populaci a rozvoji(icpd) a hlavních opatření pro další provádění akčního programu ICPD, která byla dohodnuta na konferenci ICPD + 5, jakož i v souvislosti s kodaňskou deklarací a akčním programem, pekingskou akční platformou a rozvojovými cíli tisíciletí; d) podpořit programy prosazující, aby ženy mohly svobodně rozhodovat o otázkách týkajících se jejich sexuality, aniž by byly vystaveny nátlaku, diskriminaci nebo násilí; e) podpořit programy určené kategoriím žen, kterým je třeba věnovat zvláštní pozornost z důvodu zvýšeného rizika, že se stanou obětí násilí. 11

12 Předcházení násilí: a) prosazovat a podporovat boj proti beztrestnosti v případě násilí páchaného na ženách a dívkách; b) podporovat vzdělávání zaměřené na základní práva a zlepšení postavení žen a dívek; c) podpořit kampaně, zejména na zvyšování povědomí a informační kampaně, jejichž cílem je rovnost žen a mužů a boj proti násilí páchanému na ženách a dívkách díky vyloučení genderových stereotypů, které přispívají k pokračování násilí páchaného na ženách a dívkách. d) podpořit programy, jejichž cílem je ekonomická nezávislost žen; e) podporovat odbornou přípravu policejních a justičních úředníků v oblasti násilí páchaného na ženách a dívkách, jeho příčin a následků Posilování kapacit: a) poskytovat pomoc vnitrostátním akčním plánům s cílem provést doporučení výboru CEDAW, včetně interní distribuce; b) poskytovat pomoc při zavádění koordinovaných a účinných mechanismů pro shromažďování údajů týkajících se násilí páchaného na ženách a dívkách; c) podporovat sdružení žen a zastánkyně lidských práv, a v širším slova smyslu organizace občanské společnosti, které bojují proti násilí páchanému na ženách; 12

13 d) zajistit, aby všichni pracovníci, jejichž posláním je zabývat se násilím páchaným na ženách, jeho příčinami a následky (policie, soudy, zdravotnický a pedagogický personál, sdělovací prostředky), mohli získat příslušnou odbornou přípravu; e) podporovat programy, jejichž cílem je posílit schopnosti zásahu policejních jednotek v případě násilí, zejména domácího, zavedením jednotných intervenčních protokolů podle rezoluce OSN o předcházení trestné činnosti a o opatřeních trestního řízení pro odstranění násilí páchaného na ženách; f) podpořit zavedení útvarů ústřední a místní správy pověřených zlepšením postavení žen; g) poskytovat pomoc vnitrostátním akčním plánům, jejichž cílem je provést rezoluci Rady bezpečnosti OSN Hodnocení: Pracovní skupina Rady pro lidská práva bude provádět pravidelné hodnocení provádění těchto hlavních směrů, zejména na základě zpráv vedoucích misí a po neformální konzultaci s občanskou společností. Pracovní skupina bude Radu informovat o provádění hlavních směrů a navrhne Radě nezbytná zlepšení týkající se tohoto provádění. 13

14 Příloha 1 Úvod do otázky násilí páchaného na ženách, jeho forem, příčin a důsledků Násilí páchané na ženách a dívkách představuje ve všech svých formách skutečnou hrozbu. Dostupné údaje dosvědčují, že se jedná o celosvětový a systematický jev. Formy a projevy tohoto násilí jsou rozmanité, navzájem propojené a liší se v závislosti na sociálním, hospodářském, kulturním a politickém kontextu společností. Násilí páchané na ženách a dívkách zahrnuje, aniž by tento výčet byl konečný, formy fyzického, sexuálního a psychického násilí páchaného a) v rámci rodiny (prenatální selekce podle pohlaví zárodku (s výjimkou zdravotních důvodů); systematické zanedbávání dívek v útlém věku; nucené sňatky; předčasné sňatky; násilí páchané partnery a bývalými manželi; zohavování žen kyselinou; násilí v souvislosti s věnem a násilí, vraždy a vynucené sebevraždy spáchané ve jménu cti; bití; sexuální zneužívání dětí ženského pohlaví v domácnosti, včetně incestu; znásilnění stálým nebo spolubydlícím partnerem; mrzačení ženských pohlavních orgánů a další nepřípustné tradiční zvyklosti poškozující ženy; b) v rámci společnosti (znásilnění; sexuální zneužívání; sexuální obtěžování a všechny formy obtěžování související s pohlavím obětí; zastrašování na pracovišti, ve vzdělávacích zařízeních a jinde; obchodování se ženami a nucená prostituce; novodobé formy otroctví; vraždění žen; násilí páchané na ženách a dívkách v konfliktních a postkonfliktních situacích; obchodování se ženami a dívkami za účelem sexuálního vykořisťování a všech dalších forem vykořisťování); c) násilí páchané na ženách se vztahuje na všechny činy uvedené výše, ať už je státem pácháno či tolerováno. V této souvislosti je třeba zdůraznit, že ačkoli k velkému procentu násilí páchaného na ženách dochází ze strany soukromých pachatelů zahrnujících různé jednotlivce a subjekty, jak ve své hloubkové studii uznává generální tajemník Organizace spojených národů, tato skutečnost nikterak nezprošťuje státy jejich povinnosti péče stanovené v doporučení č. 19 Výboru pro odstranění všech forem diskriminace žen. 14

15 Určité faktory činí oběti ještě zranitelnějšími, neboť jsou vystaveny několikanásobné diskriminaci vztahující se jak k jejich pohlaví, tak k jejich příslušnosti k menšinové skupině, etnické menšině, k jejich náboženskému vyznání nebo jazyku, ke skutečnosti, že se jedná o ženy domorodé, ženy migrující, vysídlené nebo uprchlé, ženy žijící v nerozvinutých oblastech nebo v odlehlých venkovských společenstvích, ženy v ústavní péči nebo ve vězení, ženy se zdravotním postižením nebo HIV pozitivní, ženy lesbické, bisexuální nebo transgenderové, dívky, starší ženy nebo vdovy, a o ženy, které jsou oběťmi všech dalších forem diskriminace. A rovněž v krizových situacích nebo ozbrojených konfliktech představuje znásilňování, zotročování, sexuální zneužívání a vykořisťování nejsystematičtější a nejrozšířenější projevy násilí páchaného na ženách. Kromě závažných následků pro tělesné zdraví (zejména podstatného zvýšení rizika nákazy virem HIV) i duševní zdraví obětí má násilí páchané na ženách rovněž značný sociální dopad a podstatné ekonomické náklady. K nim je třeba připojit náklady spojené s politickou a sociální nestabilitou, jež je výsledkem dědění tradice násilí z jedné generace na druhou. Násilí páchané na ženách tak přispívá k ochuzování jak těchto žen samotných, tak i jejich rodin, komunit, společností a zemí. Násilí páchané na ženách je proto překážkou rozvoje. Násilí páchané na ženách a dívkách má určité strukturální příčiny, jako jsou historicky nerovné vztahy mezi muži a ženami, dívkami a chlapci, které jsou typické pro řadu společností. Násilí, jehož oběťmi jsou ženy, je navíc odůvodňováno tradičními a náboženskými zvyklostmi. Rozhodujícími faktory násilí jsou ekonomická nerovnost žen a nedostatek jejich nezávislosti, neboť omezují schopnost žen jednat a rozhodovat a zvyšují jejich zranitelnost vůči násilí. 15

16 Dalšími zdroji násilí páchaného na ženách a dívkách jsou politická nestabilita a ozbrojené konflikty. Atmosféra násilí přetrvává i dlouho po konfliktech a v četných zemích, ve kterých došlo k ozbrojeným konfliktům, vedlo zvýšené uznávání násilí a všudypřítomnost zbraní k nárůstu násilí i mimo tento konflikt. Aby bylo možné proti této hrozbě účinně bojovat, je nezbytné brát všechny tyto aspekty v úvahu 16

17 Mezinárodní právní rámec a povinnosti států v boji proti násilí páchanému na ženách Příloha 2 Mezinárodní společenství se zavázalo chránit práva a důstojnost mužů a žen prostřednictvím četných smluv a politických závazků. Uplynulo 60 let od vyhlášení Všeobecné deklarace lidských práv, která jasně potvrzuje, že všichni lidé se rodí svobodní a sobě rovní co do důstojnosti a práv a že každý má všechna práva a všechny svobody, stanovené touto deklarací, bez jakéhokoli rozlišování, zejména podle pohlaví. Výbor pro odstranění všech forem diskriminace žen (CEDAW), který dohlíží na uplatňování úmluvy z roku 1979, definoval násilí páchané na ženách jako formu diskriminace ve smyslu této úmluvy, což vedlo k pevnějšímu zakotvení této otázky do pracovního programu orgánů a mechanismů na ochranu lidských práv. V návaznosti na Světovou konferenci o lidských právech konanou roku 1993 ve Vídni jmenovala Komise OSN pro lidská práva v roce 1994 zvláštního zpravodaje pro otázky násilí vůči ženám a Valné shromáždění OSN v témže roce přijalo deklaraci o odstranění násilí páchaného na ženách. Světová konference znovu potvrdila univerzálnost a nedělitelnost lidských práv. Tato deklarace stanoví řadu opatření, která státy musí přijmout pro předcházení tomuto násilí a jeho odstraňování. Požaduje se v ní zejména, aby státy odsoudily násilí páchané na ženách a aby se neodvolávaly na zvyklosti, tradice či náboženské přesvědčení s cílem vyhnout se své povinnosti toto násilí odstraňovat. 17

18 Pekingská platforma přijatá v roce 1995 získala na historické konferenci OSN o situaci žen na celém světě podporu 189 zemí. Tato platforma stanoví dvanáct oblastí, v nichž je třeba zlepšení, včetně oblasti násilí páchaného na ženách. Tyto aspekty byly projednány na konferenci pořádané v roce 2005 v New Yorku u příležitosti 10. výročí platformy. Unie vyjádřila podporu Pekingské akční platformě na nejvyšší úrovni ústy předsedů vlád na summitu v Madridu v prosinci roku Od roku 1999 přijímá Rada Evropské unie každý rok závěry týkající se ukazatelů a referenčních kritérií, které zajišťují lepší cílenost a strukturovanost každoroční navazující činnosti. K problematice násilí páchaného na ženách byla v roce 2002 vypracována řada kvantitativních a kvalitativních ukazatelů. Vyhodnocení Pekingské akční platformy po pěti letech (Peking +5) vyzývá vlády, aby přijaly vhodná opatření k odstranění násilí a diskriminace žen spáchaných jakoukoli osobou, organizací nebo podnikem a aby posuzovaly všechny formy násilí páchaného na ženách a dívkách jako trestný čin. Rezoluce Valného shromáždění OSN 61/143(2006) o zesílení úsilí k odstranění veškerých forem násilí páchaného na ženách, která byla přijata konsensem, znovu potvrdila všechny mezinárodní závazky států, včetně povinnosti prosazovat a chránit všechna lidská práva a základní svobody žen a dívek a jednat ve snaze zabránit násilí, stíhat je a trestat jejich pachatele a rovněž poskytovat pomoc obětem, a potvrdila, že jakékoli nedodržení této povinnosti porušuje lidská práva a základní svobody žen a dívek nebo znemožňuje jejich výkon. 18

19 Rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1325 (2000) a 1820 (2008) stanoví povinnost mezinárodního společenství bojovat proti násilí páchanému na ženách v ozbrojených konfliktech. Rezoluce 1820 potvrzuje souvislost mezi udržováním míru a mezinárodní bezpečnosti a bojem proti sexuálnímu násilí páchanému na ženách v konfliktních situacích. Rezoluce 1820 (2008), která přebírá ustanovení článku 7 Římského statutu Mezinárodního trestního soudu, státům zejména připomíná že znásilnění a jiné formy sexuálního násilí mohou představovat válečný zločin, zločin proti lidskosti nebo být součástí zločinu genocidy, zdůrazňuje, že je třeba vyloučit trestné činy sexuálního násilí z působnosti ustanovení o amnestii v rámci postupů pro řešení konfliktů [...]. Rezoluce 2005/2215 Evropského parlamentu o situaci žen v ozbrojených konfliktech a jejich úloze při rekonstrukci a v demokratickém procesu v zemích v postkonfliktní situaci poskytuje obecný rámec pro činnost EU týkající se žen v ozbrojených konfliktech, a zejména násilí na nich páchaného. Násilím páchaným na ženách se rovněž zabývají četné iniciativy, zejména v rámci Rady Evropy, OBSE a organizací, v nichž hraje EU důležitou roli. Tato rezoluce Evropského parlamentu z roku 2005 uvádí konkrétní kroky, postupy a opatření, které je třeba učinit, aby bylo možné proti této hrozbě účinně bojovat. Tyto hlavní směry začleňují tyto povinnosti do rámce EU. Zároveň tak posílí evropské nástroje na ochranu práv žen a na prosazování rovnosti žen a mužů ve vnějších vztazích, jak byly stanoveny v cestovní mapě pro rovnost žen a mužů, ve sdělení Komise z roku 2007 o rovnosti mužů a žen a o zlepšení postavení žen v oblasti rozvojové spolupráce a v příslušných závěrech Rady či v jiných hlavních směrech, které se týkají lidských práv a byly přijaty v rámci společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU. 19

Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv

Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv I. PŘEDMĚT 1. Podpora ochránců lidských práv je již dlouho nedílnou součástí vnější politiky Evropské unie v oblasti lidských

Více

Distribuce: Veřejné 19. června 2008

Distribuce: Veřejné 19. června 2008 Organizace spojených národů S/RES/1820 (2008) Rada bezpečnosti Distribuce: Veřejné 19. června 2008 Usnesení 1820 (2008) Přijato Radou bezpečnosti na jejím 5916. zasedání, 19. června 2008 Rada bezpečnosti,

Více

Výbor pro zahraniční věci

Výbor pro zahraniční věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zahraniční věci 30. 4. 2013 2013/2082(INI) NÁVRH ZPRÁVY s návrhem doporučení Evropského parlamentu Radě k návrhu pokynů EU na podporu a ochranu svobody náboženského

Více

Obecné zásady EU v oblasti prosazování a ochrany práv dítěte

Obecné zásady EU v oblasti prosazování a ochrany práv dítěte Obecné zásady EU v oblasti prosazování a ochrany práv dítěte I Úvod 1. Úmluva o právech dítěte je smlouvou v oblasti lidských práv, kterou ratifikoval největší počet zemí v historii. Spolu se dvěma opčními

Více

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 14. 10. 2013 2013/2183(INI) NÁVRH ZPRÁVY o plánu EU proti homofobii a diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové

Více

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Mgr. Stanislava Makovcová Základní informace Úmluva o právech osob se zdravotním postižením a její Opční protokol byla přijata Valným shromážděním OSN

Více

1. Prosazování principů rovnosti žen a mužů jako součást politiky vlády

1. Prosazování principů rovnosti žen a mužů jako součást politiky vlády 1. Prosazování principů rovnosti žen a mužů jako součást politiky vlády 1. 1. V rámci své mediální politiky a s ohledem na průřezový charakter politiky rovných příležitostí žen a mužů zdůrazňovat tento

Více

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Tato příloha obsahuje seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup stanovený

Více

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 Práva dítěte. Evropská unie podporuje práva dítěte v souladu s článkem 3 Smlouvy o Evropské unii. Tato práva jsou součástí základních

Více

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI CRI(2001)1 Version tchèque Czech version EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI VŠEOBECNÉ POLITICKÉ DOPORUČENÍ ECRI Č. 6 BOJ PROTI ŠÍŘENÍ RASISTICKÝCH, XENOFOBNÍCH A ANTISEMITSKÝCH MATERIÁLŮ PO

Více

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI CRI(98)29 Version tchèque Czech version EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI VŠEOBECNÉ POLITICKÉ DOPORUČENÍ ECRI Č. 3 POTÍRÁNÍ RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI SMĚŘUJÍCÍ VŮČI ROMŮM PŘIJATO 6 BŘEZEN

Více

Příloha 3. Gender mainstreaming v souvislosti s legislativou na světové, evropské a národní úrovni

Příloha 3. Gender mainstreaming v souvislosti s legislativou na světové, evropské a národní úrovni Příloha 3 Gender mainstreaming v souvislosti s legislativou na světové, evropské a národní úrovni Úvod Čím dál častěji se objevuje ve společnosti pojem rovných příležitostí pro muže a ženy, který znamená

Více

Rovné příležitosti. Od nediskriminace k rovným příležitostem

Rovné příležitosti. Od nediskriminace k rovným příležitostem Rovné příležitosti Od nediskriminace k rovným příležitostem Rovné příležitosti Dva klíčové prvky všeobecného principu rovných příležitostí jsou zákaz diskriminace na základě státní příslušnosti (článek

Více

Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte o zapojování dětí do ozbrojených konfliktů (PŘEKLAD)

Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte o zapojování dětí do ozbrojených konfliktů (PŘEKLAD) 45/2003 Sb.m.s. SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 25. května 2000 byl v New Yorku přijat Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte *) o zapojování dětí

Více

Rovnost žen a mužů v EU

Rovnost žen a mužů v EU Case Id: b225bc59-e90b-412f-aba1-89a918a4ad93 Date: 19/07/2015 14:44:36 Rovnost žen a mužů v EU Vyplnění polí označených je povinné. Údaje o vaší organizaci Vyplňujete dotazník v rámci své profesní činnosti

Více

Aktualizace OBECNÝCH ZÁSAD EU TÝKAJÍCÍCH SE DĚTÍ A OZBROJENÝCH KONFLIKTŮ

Aktualizace OBECNÝCH ZÁSAD EU TÝKAJÍCÍCH SE DĚTÍ A OZBROJENÝCH KONFLIKTŮ Aktualizace OBECNÝCH ZÁSAD EU TÝKAJÍCÍCH SE DĚTÍ A OZBROJENÝCH KONFLIKTŮ I. DĚTI A OZBROJENÉ KONFLIKTY 1. Jen v posledním desetiletí si ozbrojené konflikty podle odhadů vyžádaly životy více než dvou miliónů

Více

Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte týkající se prodeje dětí, dětské prostituce a dětské pornografie

Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte týkající se prodeje dětí, dětské prostituce a dětské pornografie Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte týkající se prodeje dětí, dětské prostituce a dětské pornografie Státy, které jsou smluvní stranou tohoto Protokolu, majíce na zřeteli, že za účelem dalšího dosažení

Více

POKYNY PRO POLITIKU ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ

POKYNY PRO POLITIKU ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRACOVNÍ PŘEKLAD POKYNY PRO POLITIKU ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ pro Finanční mechanismus EHP a Norský finanční mechanismus Schváleno 7. dubna 2006 1. Úvod 1.1. Věcné prohlášení Rovnost příležitostí je v popředí

Více

Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné

Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné 3.10.2012 Evropské trestní právo prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., Dsc. Jaroslav.Fenyk@law.muni.cz Základní pojmy Europeizace

Více

SPOLEČNÁ AKCE (97/154/JHA) s ohledem na článek 3 odst.2 písm. b) Smlouvy o Evropské unii;

SPOLEČNÁ AKCE (97/154/JHA) s ohledem na článek 3 odst.2 písm. b) Smlouvy o Evropské unii; SPOLEČNÁ AKCE Pracovní překlad ze dne 24. února 1997 přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o boji proti nelegálnímu obchodování s lidskými bytostmi a boji proti sexuálnímu zneužívání

Více

Evaluace průřezových témat

Evaluace průřezových témat KONFERENCE 2013 EVALUACE PRO BUDOUCNOST Evaluace průřezových témat Daniel Svoboda 28. 5. 2013 1 Úvod Busanské partnerství pro efektivní rozvojovou spolupráci potvrdilo, že odstraňování chudoby a nerovností

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo Marek Jukl INTER ARMA CARITAS humanita a válka?? 2 humanita a válka?? Ano: mezinárodní humanitární právo Mezinárodní Červený kříž 3 Humanizace ozbrojeného konfliktu Důstojnost

Více

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Rovná odměna a vliv recese na pracovnice Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Proč přetrvává genderový rozdíl v odměňování?

Více

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3.

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3. 7.12.2006 C 297/1 I (Informace) RADA Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních záznamů (2006/C 297/01) RADA EVROPSKÉ UNIE, Berouc v úvahu, že:

Více

ETICKÝ KODEX ORGANIZACE

ETICKÝ KODEX ORGANIZACE ETICKÝ KODEX ORGANIZACE Proxima Sociale o. p. s. Rakovského 3138 143 00 Praha 12 Modřany tel. /fax: 277 007 280 Zapsána v Rejstříku obecně prospěšných společností, Městský soud v Praze, oddíl O, vložka

Více

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA ; EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro regionální rozvoj 2009/0072(CNS) 14. 10. 2009 NÁVRH STANOVISKA Výboru pro regionální rozvoj pro Výbor pro kulturu a vzdělávání k návrhu rozhodnutí Rady o Evropském

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci NÁVRH STANOVISKA

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci NÁVRH STANOVISKA EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 2008/2125(INI) 2. 10. 2008 NÁVRH STANOVISKA Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci pro Výbor pro právní

Více

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie PŘÍLOHA III PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU 1 Článek 14 Právní základ Popis Požadavky postupu 1 Čl. 15 odst. 3 Čl. 16 odst. 2 Článek 18 Čl. 19 odst. 2 Čl. 21 odst. 2 Článek 24 Článek 33 Čl.

Více

Smlouva o dvouleté spolupráci

Smlouva o dvouleté spolupráci Smlouva o dvouleté spolupráci mezi Ministerstvem České republiky a Regionálním úřadem pro Evropu Světové zdravotnické organizace 2004/2005 Podepsali: Za Ministerstvo Podpis Jméno Datum Funkce: Ministr

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ. (PŘEKLAD) Preambule

EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ. (PŘEKLAD) Preambule EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ (PŘEKLAD) Preambule Členské státy Rady Evropy a další státy, podepsané níže, majíce za to, že cílem Rady Evropy je dosáhnout větší jednoty jejích členů; majíce na zřeteli

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Rámcová dohoda. (schváleno ve výboru 17. června 2008)

Rámcová dohoda. (schváleno ve výboru 17. června 2008) Rámcová dohoda Sociální a environmentální ohlašovací standard evropského kožedělného průmyslu Výbor pro odvětvový sociální dialog kožedělný/koželužský průmysl (schváleno ve výboru 17. června 2008) 1. Úvod

Více

1924 Ženevská deklarace práv dítěte

1924 Ženevská deklarace práv dítěte MSSP 1. ROČNÍK 1924 Ženevská deklarace práv dítěte 1959 Deklarace práv dítěte přijatá Valným shromážděním Organizace Spojených národů 20.11.1989 v New Yorku přijata Úmluva o právech dítěte 30.9.1990 podepsána

Více

PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA

PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA Zákaz diskriminace chapman a další 1 rozsudky velkého senátu 2 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu *

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu * NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999 ze dne 12. července 1999 o Evropském sociálním fondu * EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

145/1988 Sb. VYHLÁŠKA. ministra zahraničních věcí

145/1988 Sb. VYHLÁŠKA. ministra zahraničních věcí 145/1988 Sb. VYHLÁŠKA ministra zahraničních věcí ze dne 18. srpna 1988 o Úmluvě o závodních zdravotních službách (č. 161) Dne 26. června 1985 byla na 71. zasedání generální konference Mezinárodní organizace

Více

SLEVA LIDÉ FOR SALE OBCHODOVÁNÍ S LIDMI PROGRAM PODPORY A OCHRANY OBĚTÍ OBCHODOVÁNÍ S LIDMI

SLEVA LIDÉ FOR SALE OBCHODOVÁNÍ S LIDMI PROGRAM PODPORY A OCHRANY OBĚTÍ OBCHODOVÁNÍ S LIDMI SLEVA LIDÉ FOR SALE % OBCHODOVÁNÍ S LIDMI PROGRAM PODPORY A OCHRANY OBĚTÍ OBCHODOVÁNÍ S LIDMI 1 Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Policií České republiky a nestátními neziskovými organizacemi realizuje

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo Marek Jukl INTER ARMA CARITAS Humanizace ozbrojeného konfliktu Důstojnost lidské bytosti musí být respektována v každé době. Bez jakékoli diskriminace musí být učiněno vše

Více

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí SEMINÁŘ KE KOMUNITÁRNÍM PROGRAMŮM PARDUBICE, 5. DUBNA 2011 Mgr. Barbora Holušová Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality e-mail: barbora.holusova@mvcr.cz

Více

Studijní opora. Téma: Postavení a úloha Mezinárodního výboru Červeného kříže, Červeného půlměsíce a jiných mezinárodních organizací

Studijní opora. Téma: Postavení a úloha Mezinárodního výboru Červeného kříže, Červeného půlměsíce a jiných mezinárodních organizací Studijní opora Název předmětu: Mezinárodní právo humanitární Zpracoval: Mgr. Ing. Leopold Skoruša, Ph.D. Téma: Postavení a úloha Mezinárodního výboru Červeného kříže, Červeného půlměsíce a jiných mezinárodních

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.8.2009 K(2009) 6464 v konečném znění DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 o mediální gramotnosti v digitálním prostředí pro vyšší konkurenceschopnost audiovizuálního

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo T4b) Vztah mezinárodního humanitárního práva a mezinárodního práva lidských práv Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského

Více

Pravidla chování SCA

Pravidla chování SCA Pravidla chování SCA 1 Pravidla chování Pravidla chování SCA SCA se zavazuje k vytváření hodnot pro své partnery, jakož i k budování vztahů se svými zaměstnanci, zákazníky, spotřebiteli, akcionáři a ostatními

Více

2004D0003 CS 18.06.2011 001.001 1

2004D0003 CS 18.06.2011 001.001 1 2004D0003 CS 18.06.2011 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 4. března 2004

Více

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV ČINNOST VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV Veřejný ochránce práv ( ochránce") působí k ochraně osob před jednáním úřadů a dalších institucí uvedených v zákoně, pokud je v rozporu s právem,

Více

Česká republika. 1. Všeobecné informace

Česká republika. 1. Všeobecné informace Česká republika 1. Všeobecné informace Po pádu železné opony se Česká republika stala společně s dalšími zeměmi bývalého socialistického bloku významnou zemí původu pro obchod se ženami za účelem sexuálního

Více

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

LIDSKÁ PRÁVA V ZAHRANIČNÍ POLITICE ČESKÉ REPUBLIKY

LIDSKÁ PRÁVA V ZAHRANIČNÍ POLITICE ČESKÉ REPUBLIKY LIDSKÁ PRÁVA V ZAHRANIČNÍ POLITICE ČESKÉ REPUBLIKY Evropská unie Česká republika se ve svém působení v Evropské unii soustřeďuje na zefektivnění její politiky v oblasti podpory lidských práv a demokracie

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/14/ES. ze dne 11. března 2002,

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/14/ES. ze dne 11. března 2002, SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/14/ES ze dne 11. března 2002, kterou se stanoví obecný rámec pro informování zaměstnanců a projednávání se zaměstnanci v Evropském společenství EVROPSKÝ PARLAMENT

Více

21.12.2004 Úřední věstník Evropské unie L 373/37

21.12.2004 Úřední věstník Evropské unie L 373/37 21.12.2004 Úřední věstník Evropské unie L 373/37 SMĚRNICE RADY 2004/113/ES ze dne 13. prosince 2004, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s muži aženami v přístupu ke zboží a službám a jejich poskytování

Více

INFORMACE Interní zpravodaj

INFORMACE Interní zpravodaj Evropský integrační tým ČMKOS INFORMACE Interní zpravodaj č. 16/2009 17. 7. 2009 EVROPSKÁ RADA 18. A 19. ČERVNA 2009 Ze závěrů předsednictví: Kapitola "Institucionální otázky" a její přílohy: - Rozhodnutí

Více

Sociálně právní ochrana dětí

Sociálně právní ochrana dětí Sociálně právní ochrana dětí Sociálně právní ochrana dětí je ucelený systém, fungující v systému českého práva. Účelem je poskytnout zvýšenou ochranu státu nezletilým dětem, tedy těm občanům, kteří se

Více

Diskriminace ve vzdělávání

Diskriminace ve vzdělávání Diskriminace ve vzdělávání Veřejný ochránce práv a jeho působnost v oblasti školství, úvod do problematiky diskriminace Petr Polák, Hana Puzoňová Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce

Více

Úmluva Mezinárodní organisace práce č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat

Úmluva Mezinárodní organisace práce č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat Úmluva Mezinárodní organisace práce č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat Generální konference Mezinárodní organizace práce, která byla svolána Správní radou Mezinárodního

Více

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství SMĚRNICE RADY 2000/43/ES. ze dne 29. června 2000,

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství SMĚRNICE RADY 2000/43/ES. ze dne 29. června 2000, SMĚRNICE RADY 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského

Více

VYBRANÉ LEGISLATIVNÍ, STRATEGICKÉ A KONCEPČNÍ MATERIÁLY V OBLASTI PODPORY A OCHRANY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ 1

VYBRANÉ LEGISLATIVNÍ, STRATEGICKÉ A KONCEPČNÍ MATERIÁLY V OBLASTI PODPORY A OCHRANY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ 1 Příloha č. 2 VYBRANÉ LEGISLATIVNÍ, STRATEGICKÉ A KONCEPČNÍ MATERIÁLY V OBLASTI PODPORY A OCHRANY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ 1 OBECNÉ DOKUMENTY Zdraví 2020 evropský rámec pro politiky pro zdraví a prosperitu (SZO,

Více

9803/05 IH/rl 1 DG I

9803/05 IH/rl 1 DG I RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 6. června 2005 9803/05 SAN 99 INFORMATIVNÍ POZNÁMKA Odesílatel : Generální sekretariát Příjemce : Delegace Č. předchozího dokumentu : 9181/05 SAN 67 Předmět : Závěry Rady o obezitě,

Více

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace.

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (28.04) (OR. en) 9058/11 CULT 28 SOC 348 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č. předchozího dokumentu:

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ. Oznámení členům. č. 11/2004

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ. Oznámení členům. č. 11/2004 EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ Oznámení členům č. 11/2004 Věc: Podklady pro směrnici o službách: různé tabulky V příloze členové nalezou kopii dokladů, které výboru poskytly

Více

Evopská dohoda. o dusevním zdraví a zivotní harmonii. Konference Evropské unie na vysoké úrovni. SPOLEČNĚ ZA DUsEVNÍ ZDRAVÍ. Brusel, 12-13 června 2008

Evopská dohoda. o dusevním zdraví a zivotní harmonii. Konference Evropské unie na vysoké úrovni. SPOLEČNĚ ZA DUsEVNÍ ZDRAVÍ. Brusel, 12-13 června 2008 Evopská dohoda o dusevním zdraví a zivotní harmonii Konference Evropské unie na vysoké úrovni SPOLEČNĚ ZA DUsEVNÍ ZDRAVÍ A zivotní HARMONII Brusel, 12-13 června 2008 Slovensko predsedstvo EU 2008 Slovenian

Více

Co přinášejí rovné příležitosti do života společnosti

Co přinášejí rovné příležitosti do života společnosti Co přinášejí rovné příležitosti do života společnosti PhDr. Zdeňka Hajná,CSc. Žijeme a pracujeme na Vysočině zavádění prorodinných opatření do personální politiky příspěvkových organizací Kraje Vysočina

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2008-2009 Schválen na 16. zasedání Rady vlády pro BOZP dne 10. 12. 2007 Úvod Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

REZOLUCE RADY BEZPEČNOSTI OSN č. 1244 ze dne 10. června 1999

REZOLUCE RADY BEZPEČNOSTI OSN č. 1244 ze dne 10. června 1999 REZOLUCE RADY BEZPEČNOSTI OSN č. 1244 ze dne 10. června 1999 Rada bezpečnosti s ohledem na zásady a cíle Charty OSN, včetně primární zodpovědnosti Rady bezpečnosti za udržení mezinárodního míru a bezpečnosti

Více

Valné shromáždění. Určení: obecné 21. března 2006. [ke zprávě Třetího výboru (A/60/509/Add.1)]

Valné shromáždění. Určení: obecné 21. března 2006. [ke zprávě Třetího výboru (A/60/509/Add.1)] Organizace spojených národů A/RES/60/147 Valné shromáždění Určení: obecné 21. března 2006 Šedesáté zasedání Bod pořadu jednání 71(a) Rezoluce přijatá Valným shromážděním [ke zprávě Třetího výboru (A/60/509/Add.1)]

Více

S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKA VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I.

S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKA VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKA VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I. Strana 1 Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy,

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

Všeobecná deklarace lidských práv

Všeobecná deklarace lidských práv Všeobecná deklarace lidských práv Přijatá a vyhlášená Valným shromážděním v rezoluci 217 A (III) dne 10. prosince 1948 (původní text Organizace spojených národů) Dne 10. prosince 1948 Valné shromáždění

Více

Věková diskriminace v zaměstnání

Věková diskriminace v zaměstnání Věková diskriminace v zaměstnání Mezinárodní konference Age management v praxi: české a zahraniční zkušenosti a nástroje proti věkové diskriminaci Mgr. Petr Polák Obsah Úvod do problematiky, základní definice

Více

Práva obětí. Úmluva Rady Evropy o potírání obchodu s lidmi

Práva obětí. Úmluva Rady Evropy o potírání obchodu s lidmi Práva obětí Úmluva Rady Evropy o potírání obchodu s lidmi Obchodování s lidmi porušuje práva a postihuje životy nesčetných jedinců v Evropě i mimo ni. Rostoucí počet žen, mužů i dětí se stává komoditou

Více

Násilí na dětech a co s tím!?

Násilí na dětech a co s tím!? Víkendové vzdělávání Násilí na dětech a co s tím!? Trojanovice 16.10.-18.10.2009 Vypracovala: Mgr. Taťána Gelnarová Sociálněprávníochrana dětí Zákon č. 359/99 Sb. SPO se rozumí zejména: Ochrana práva dítěte

Více

SMĚRNICE RADY 2000/78/ES. ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání

SMĚRNICE RADY 2000/78/ES. ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání SMĚRNICE RADY 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

Diskriminace z důvodu romské etnicity

Diskriminace z důvodu romské etnicity Diskriminace z důvodu romské etnicity 22. dubna 2014, Kancelář veřejného ochránce práv, Brno Mgr. Olga Rosenkranzová, Ph.D Mgr. Eva Nehudková Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce

Více

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11 Obsah Předmluva...11 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12 ČÁST PRVNÍ Obecná část...12 Hlava I Působnost trestních zákonů...12 Díl 1 Žádný trestný čin bez zákona...12 Díl 2 Časová působnost...12 Díl

Více

Právní záruky ve veřejné správě

Právní záruky ve veřejné správě Právní záruky ve veřejné správě Spravedlivé správní řízení (Správní řízení v kontextu čl. 6 Evropské úmluvy) olga.pouperova@upol.cz Struktura přednášky: Čl. 6 Evropské úmluvy 1) Vztahuje se na správní

Více

VNĚJŠÍ POLITIKA PRO ZAJIŠTĚNÍ ENERGETICKÝCH ZÁJMŮ EVROPY

VNĚJŠÍ POLITIKA PRO ZAJIŠTĚNÍ ENERGETICKÝCH ZÁJMŮ EVROPY S160/06 VNĚJŠÍ POLITIKA PRO ZAJIŠTĚNÍ ENERGETICKÝCH ZÁJMŮ EVROPY Dokument Komise a generálního tajemníka, vysokého představitele určený pro zasedání Evropské rady ČELIT VNĚJŠÍM ENERGETICKÝM RIZIKŮM EU

Více

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/389 LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE (2010/C 83/02) 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/391 Evropský parlament, Rada a Komise slavnostně vyhlašují

Více

EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003

EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003 EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003 PROČ JE DOBROVOLNICTVÍ DŮLEŽITÉ? Fakta: > Miliony občanů po celé Evropě jsou zapojeny do dobrovolnictví bu prostřednictvím organizace

Více

Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová

Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Jana Kvasnicová Obsah Rovné zacházení a zákaz diskriminace Antidiskriminační zákon Pojem zdravotního postižení Pojem diskriminace Ochránce

Více

PRÁVO ZAMĚSTNANCŮ NA INFORMACE, KONZULTACE A ÚČAST

PRÁVO ZAMĚSTNANCŮ NA INFORMACE, KONZULTACE A ÚČAST PRÁVO ZAMĚSTNANCŮ NA INFORMACE, KONZULTACE A ÚČAST V oblasti práva zaměstnanců na informace a konzultace doplňuje Evropská unie ve svých činnostech členské státy tím, že přijímá opatření, s cílem podporovat

Více

Pravidla pro udělení a užívání značky Ethnic Friendly zaměstnavatel

Pravidla pro udělení a užívání značky Ethnic Friendly zaměstnavatel Pravidla pro udělení a užívání značky Ethnic Friendly zaměstnavatel Ethnic Friendly zaměstnavatel je značkou umožňující ocenění zaměstnavatelů, kteří se hlásí k zásadě rovného zacházení tuto zásadu dlouhodobě

Více

Mezinárodní právo reakce na katastrofy

Mezinárodní právo reakce na katastrofy Mezinárodní právo reakce na katastrofy Marek Jukl Medicina katastrof Hradec Králové 27.-28. 11. 2008 Mezinárodní právo právo odpovědnosti právo na použití síly právo lidských práv mezinárodní humanitární

Více

NÁRODNÍ POLITIKA BOZP

NÁRODNÍ POLITIKA BOZP NÁRODNÍ POLITIKA BOZP Vláda České republiky schválila svým usnesením č. 475 ze dne 19. května 2003 Národní politiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Národní politika BOZP vyjadřuje vůli nejvyšších

Více

Já mám práva, ty máš práva, on/ona/ono má práva... Na úvod k právům dítěte

Já mám práva, ty máš práva, on/ona/ono má práva... Na úvod k právům dítěte Já mám práva, ty máš práva, on/ona/ono má práva... Na úvod k právům dítěte Každý má práva. A co víc, jsi-li chlapec nebo dívka a je ti méně než 18 let, máš jistá specifická práva. Všechna tato práva byla

Více

Problémy mezinárodní politiky

Problémy mezinárodní politiky Problémy mezinárodní politiky Zahraniční politika jedna z klíčových oblastí působení státu zabezpečuje vztahy s jinými státy, společenstvími států a s mezinárodními organizacemi Cíle zahraniční politiky

Více

Všeobecná deklarace lidských práv

Všeobecná deklarace lidských práv Všeobecná deklarace lidských práv Úvod U vědomí toho, že uznání přirozené důstojnosti a rovných a nezcizitelných práv členů lidské rodiny je základem svobody, spravedlnosti a míru ve světě, že zneuznání

Více

že uznání přirozené důstojnosti a rovných a nezcizitelných práv členů lidské rodiny je základem svobody, spravedlnosti a míru ve světě,

že uznání přirozené důstojnosti a rovných a nezcizitelných práv členů lidské rodiny je základem svobody, spravedlnosti a míru ve světě, VŠEOBECNÁ DEKLARACE LIDSKÝCH LIDSKÝCH PRÁV Úvod U vědomí toho, že uznání přirozené důstojnosti a rovných a nezcizitelných práv členů lidské rodiny je základem svobody, spravedlnosti a míru ve světě, že

Více

Evropský sociální dialog: Multisektorové pokyny týkající se násilí a obtěžování ve vztahu k práci, způsobované třetími stranami.

Evropský sociální dialog: Multisektorové pokyny týkající se násilí a obtěžování ve vztahu k práci, způsobované třetími stranami. Evropský sociální dialog: Multisektorové pokyny týkající se násilí a obtěžování ve vztahu k práci, způsobované třetími stranami. EU, UNI europa, ETUCE, HOSPEEM, CEMR, EFEE, EuroCommerce, CoESS (I) Úvod

Více

Závazek, spolupráce a kompromis

Závazek, spolupráce a kompromis Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. Závazek, spolupráce a kompromis Aneb jak vznikla úmluva o právech osob se zdravotním postižením Camille Latimier Praha, 17.3.2012

Více

1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky

1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky Monika Matysová 1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky Odstranit diskriminaci na základě státní příslušnosti

Více

ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE

ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE Etický kodex stanoví základní standardy chování a přístupy zaměstnanců organizace k zájemcům o sociální službu, ke klientům služby i k jejich příbuzným, ke

Více

PŘÍLOHA I. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 13. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 19. AA2003/ACT/Příloha I/cs 64

PŘÍLOHA I. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 13. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 19. AA2003/ACT/Příloha I/cs 64 PŘÍLOHA I Seznam ustanovení schengenského acquis, jak bylo začleněno do rámce Evropské unie, a aktů na ně navazujících nebo s ním jinak souvisejících, které jsou závazná a použitelná v nových členských

Více

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU VII. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb. a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení

Více

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ PODLE ČLÁNKU 8 EVROPSKÉ ÚMLUVY O OCHRANĚ LIDSKÝCH PRÁV A ZÁKLADNÍCH SVOBOD. Praha, 29.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ PODLE ČLÁNKU 8 EVROPSKÉ ÚMLUVY O OCHRANĚ LIDSKÝCH PRÁV A ZÁKLADNÍCH SVOBOD. Praha, 29. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ PODLE ČLÁNKU 8 EVROPSKÉ ÚMLUVY O OCHRANĚ LIDSKÝCH PRÁV A ZÁKLADNÍCH SVOBOD Praha, 29. listopadu 2012 1 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ V PRÁVU EÚLP: VÝVOJ BEZ VÝSLOVNÉHO

Více

ROZHODNUTÍ RADY 2014/75/SZBP

ROZHODNUTÍ RADY 2014/75/SZBP 12.2.2014 Úřední věstník Evropské unie L 41/13 ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ RADY 2014/75/SZBP ze dne 10. února 2014 o Ústavu Evropské unie pro studium bezpečnosti RADA EVROPSKÉ UNIE, PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Vykázání I. Označení materiálu: Datum vytvoření: 20.10.2013 Vzdělávací

Více

LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ

LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ PRÁVNÍ ASPEKTY KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ STÁTU krizová opatření v rámci krizového řízení státu provádějí zpravidla orgány státní správy krizová opatření se zpravidla realizují i prostřednictvím

Více