Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Čelákovice ABSOLVENTSKÁ PRÁCE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Čelákovice ABSOLVENTSKÁ PRÁCE"

Transkript

1 Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Čelákovice ABSOLVENTSKÁ PRÁCE 2011 Soukupová Michaela

2 Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Démon jménem Alkohol Sociální práce Vedoucí práce: RNDr. et. Mgr. Karel Červinka Vyracovala: Michaela Soukupová Čelákovice 2011

3 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem absolventskou práci vypracovala samostatně a všechny použité písemné i jiné informační zdroje jsem řádně ocitovala. Jsem si vědoma, že doslovné kopírování cizích textů v rozsahu větším než je krátká doslovná citace je hrubým porušením autorských práv ve smyslu zákona 121/2000 Sb., je v přímém rozporu s interním předpisem školy a je důvodem pro nepřipuštění absolventské práce k obhajobě. V Čelákovicích dne 29.dubna 2011 Soukupová Michaela 1

4 Poděkování Mé poděkování patří všem, kteří mě k napsání této práce inspirovali a dovedli. Touto cestou bych chtěla poděkovat také pracovníkům Ordinace AT Mělník za umožnění praxe, získání podkladů k vypracování této práce a za nové zkušenosti i poznatky. Můj největší dík patří RNDr. et. Mgr. Karlu Červinkovi, kterému bych tímto chtěla poděkovat zejména za odborné vedení mé práce, za vstřícný přístup, konzultace a cenné připomínky. 2

5 OBSAH Čestné prohlášení...1 Poděkování...2 Obsah...3 ÚVOD Cíle absolventské práce Hlavní cíl Dílčí cíle...9 TEORETICÁ ČÁST Historie užívání alkoholu, historie alkoholismu Stručné shrnutí dějin Tresty za pití alkoholu a opilost v minulosti Základní terminologie Abstinence Abstinenční syndrom Abuzus Alkohol Antabus Craving Detoxifikace Detoxikace Droga Intoxikace Recidiva Spoluzávislost Závislost na alkoholu Fyzická závislost Psychická závislost

6 4. Příčiny zneužívání alkoholu a následně i závislosti na něm Příčiny psychické Příčiny sociální Příčiny biologické Příčiny genetické Prevence závislosti na alkoholu Prevence u jednotlivce Prevence v rodině Prevence ve společnosti Příznaky závislosti na alkoholu, aneb jak poznáme, že má někdo problém s alkoholem Závislost na alkoholu a její vývoj Počáteční stádium Varovné stádium Rozhodné stádium Konečné stádium Dělení společnosti dle postoje k alkoholu Abstinent Konzument Piják Závislý člověk (alkooholik) Působení alkoholu Negativní dopady nadměrné konzumace alkoholu Následky na tělesné zdraví Poškození jater Zhoubné nádory Nemoci oběhové soustavy Nemoci trávicí soustavy Nemoci nervové soustavy Nemoci kůže a svalů

7 Poruchy sexuálních funkcí a impotence Fetální alkoholový syndrom Následky na duševní zdraví Delirium tremens Alkoholická haluconóza Korzakova alkoholická psychóza Sociální následky Léčba závislosti na alkoholu Ambulantní léčba Ústavní léčba Další zařízení, působící v oblasti alkoholové problematiky Linky telefonické pomoci Svépomocné skupiny Anonymní alkoholici Organizace Al-Aleen Organizace Al-Anon Protialkoholní záchytná stanice Dokumenty a legislativa Evropská charta o alkoholu Evropská charta o alkoholu 5 principů Strategie, týkající se alkoholu PRAKTICKÁ ČÁST Ordinace AT pro prevenci a léčbu závislostí Mělník Historie ordinací AT Charakteristika zařízení Sociální práci v ordinaci AT pro prevenci a léčbu závislostí Mělník Cílová skupina Místo poskytování sociální služby Působnost sociální služby Náplň činností sociální pracovnice v ordinaci AT

8 15 Alkoholismus u mužů Kazuistika Alkoholismus u žen Kazuistika Alkoholismus u seniorů Kazuistika Alkoholismus u mladistvých Kazuistika Známý, příbuzný či rodinný příslušník, závislý na alkoholu Jak pomoci blízkému, který má problémy s alkoholem Co dělat v případě, kdy je pomoc neúspěšná...62 DISKUSE...63 ZÁVĚR...65 ZUSAMMENFASSUNG...67 BIBLIOGRAFIE...69 PŘÍLOHY

9 ÚVOD Každý z nás si po vyslovení celkem nenápadného slova,,alkohol představí něco jiného. Někdo si vybaví orosenou sklenici piva, další jižní Moravu a vinný sklípek. Většina z nás oslavy a jiné radostné chvíle, spojené se spoustou zábavy a zajímavých historek. Jsou ovšem i tací lidé, kteří mají s alkoholem špatnou zkušenost a slovo alkohol u nich vyvolává negativní vzpomínky či zážitky, kterými mohou být různé životní problémy (rodinné, zdravotní a sociální), ale i havárie nebo dokonce smrt. Jako téma mé absolventské práce jsem si vybrala alkohol a vše co s ním souvisí, tedy především problematiku závislosti na alkoholu. Název pro tuto práci,,démon jménem Alkohol jsem zvolila proto, že dle mého mínění zcela vystihuje, jaký alkohol může skutečně být. Alkoholem se v mé absolventské práci budu zabývat hlavně proto, že bych chtěla upozornit na nebezpečnost alkoholu a poukázat na tu skutečnost, že je alkoholismus problém současné doby. Může se týkat každého z nás, ačkoliv si to málokdo uvědomuje. Spousta lidí nepovažuje alkohol za problém, ale za užitečnou a chutnou tekutinu, která neuškodí, ba naopak může pomoci. Svou prací bych chtěla poukázat na to, jaký alkohol doopravdy je. V teoretické části absolventské práce vysvětlím některé základní pojmy, týkající se alkoholové problematiky. Zmíním se o historii alkoholu a alkoholismu. Dále se budu zabývat příčinou závislosti na alkoholu a chtěla bych upozornit na negativní dopady, které vznikají nadměrnou konzumací alkoholu. Zaměřím se také na prevenci a léčbu alkoholové závislosti. Zmapuji zařízení, která se zabývají problematikou závislosti na alkoholu. Seznam alespoň některých zařízení uvedu do příloh. 7

10 V praktické části absolventské práce popíši zařízení, zabývající se problematikou závislosti na alkoholu, konkrétně Ordinaci AT pro prevenci a léčbu závislostí v Mělníce, kde jsem absolvovala souvislou praxi. Zaměřím se na popis činností sociální pracovnice v tomto zařízení. Prostřednictvím kazuistik popíši, jak působí alkohol na muže, ženy, mladistvé a seniory. V závěru praktické části této absolventské práce se zaměřím na problémy s alkoholem v rodině či mezi známými, především pak na možnost pomoci závislým lidem ze strany osob blízkých. 8

11 1 Cíle absolventské práce 1.1 Hlavní cíl Hlavním cílem absolventské práce je poukázat na stinné stránky alkoholu a na jeho negativní dopady nejen na jedince, ale i na rodinu a celou společnost. 1.2 Dílčí cíle vysvětlit základní pojmy, týkající se alkoholu seznámit sebe i čtenáře této práce s historií užívání alkoholu a alkoholismu zjistit, jaké jsou příčiny alkoholismu popsat možnosti pomoci a léčby u lidí, kteří mají problémy s alkoholem zmapovat, jaká zařízení se zabývají alkoholovou problematikou informovat osoby, mající blízkého člověka závislého na alkoholu, o jejich možnosti těmto lidem pomoci dovědět se, jaká je náplň činností sociální pracovnice v Ordinaci AT zpracovat kazuistiky - prostřednictvím nich poukázat na příčiny i následky závislosti na alkoholu a na motivaci lidí s pitím alkoholu přestat 9

12 TEORETICKÁ ČÁST 2 Historie užívání alkoholu, historie alkoholismu Historický vývoj potvrzuje, že se alkohol v určitých vlastnostech velmi podobá ohni. Alkohol, podobně jako oheň, doprovází existenci člověka odpradávna a může být pro něj zdrojem dobra i zla. Z archeologických nálezů nádob vyplývá, že se první alkohol vyráběl již před lety. Dalšími nálezy jsou náhrobní desky, na které staří Egypťané znázorňovali postavy ve stavu opilosti a záznamy na egyptských papyrech, popisující opojné účinky alkoholu. Důkazem toho, že se alkohol požíval již v dobách minulých, jsou první básně o alkoholu, pocházející ze starověkého Řecka. Alkohol se využíval často v lékařství, o blahodárných účincích alkoholu svědčí práce Antického lékaře Hipppokrata ( př. n. l.) i filozofa a lékaře Ibn Síny ( ). Prví surovinou, používanou k výrobě alkohou byl med, později i rýže, agáve a kukuřice. L 2.1 Stručné shrnutí dějin 6. stol. př. n. l. - Platón stanovil zásady správného pití alkoholu. Lidem do osmnácti let konzumaci alkoholu zakazoval, do třiceti let povoloval pít pouze střídmě a neomezeně se mohlo pít po čtyřicátém roku věku. Už v této době si uvědomoval závažnost problému s nadměrným užíváním alkoholu. 10. století - Arabové vynalezli proces destilace, byl poprvé získán čistý alkohol, označovaný jako Al kuhol,což je arabský výraz pro něco lepšího. Rok Za knížete Břetislava vznikl v Čechách první protialkoholní zákon. 10

13 Rok Benjamin Rush (americký lékař a válečný hrdina) konstatoval, že nadměrná konzumace alkoholu vede k chudobě, bídě a zločinu. Později prohlásil doktor T. Trotter, že nadměrné pití alkoholu má za následek i šílenství. Rok Poprvé byl použit termín alkoholismus a,,chronický alkoholismus. 2. pol. 19. stol. - V důsledku nárustu počtu osob závislých na alkoholu byly zakládány azyly pro opilé občany a vznikaly svépomocné organizace a spolky. 1. pol. 20. stol. - MUDr. Jellinek, zabývající se alkoholismem, vysvětlil způsoby nadužívání alkoholu a jeho dopady na lidský organismus. Rok Založen Československý abstinenční svaz. Rok Vzikla první protialkoholní léčebna a to ve Velkých Kunčicích na Moravě. Rok V Brně došlo k otevření první protialkoholní poradny. Rok MUDr. Jaroslav Skála založil první protialkoholní záchytnou stanici. [SOURNIA 1999] 2.2 Tresty za pití alkoholu a opilost v minulosti V Číně se zhruba kolem roku 1220 př. n. l. nadměrná konzumace alkoholu trestala smrtí. V Indii, pokud byli muži přistiženi ve stavu opilosti, museli za trest pít vařící víno, vodu, kraví moč či vřelé mléko, a to až k smrti. Indickým ženám se do kůže čela vypalovala žhavým železem podoba nádoby, z níž alkohol pily,a poté byly ze země vyhnány. Každý Říman, který přistihl svou ženu opilou, měl právo ji zabít. Opilý otrok se trestal 80 ranami holí a opilý svobodný člověk 40 ranami. Otroci byli také opíjeni záměrně a poté ukazováni mládeži jako odstašující případy. [www.alkoholik.cz, 2] 11

14 3 Základní terminologie 3.1 Abstinence Abstinence znamená zdrženlivost. Jedná se tedy o neužívání alkoholu nebo jiných drog, případně zdržení se hazardního hraní. Důvody abstinenece mohou být různé (morální, náboženské, zdravotní nebo jiné ). [SOVINOVÁ. CSÉMY, 2003] 3.2 Abstinenční syndrom Abstinenční syndrom bývá označován též jako odvykací syndrom. Hovorově se velmi často používá slovo,,absťák. Tato situace může nastat po vysazení některých drog, hlavně alkoholu, opiátů a tlumivých léků. Objevují se zde tělesné nebo duševní abstinenční příznaky, jako například křeče či deprese. [SOVINOVÁ. CSÉMY, 2003] 3.3 Abuzus Tento pojem označuje škodlivé, nevhodné nebo nadměrné užívání alkoholu, kde mimo některých, méně rozvinutých příznaků podobných u záviskosti, chybí abstinenční syndrom. [ZVOLSKÝ, 2003] 3.4 Alkohol Alkohol je tekutina, obsahující chemickou látku ethanol (viz obrázek č. 1 - Strukturní vzorec a obrázek č. 2 - Prostorový model), která mění psychický i fyzický stav člověka a na kterou se může vytvořit návyk či závislost. Nápoje se považují za alkoholické tehdy, pokud obsahují ethanol v množství nad 0,75%. Nejvyšší možná koncentrace alkoholu je cca 95%. Takovýto alkohol se používá pouze k lékařským účelům. Nejvyšší koncentrace konzumního alkoholu se pohybuje kolem 40%. [ZVOLSKÝ, 2003] Obrázek č. 1 Strukturní vzorec Obrázek č. 2 Prostorový model 12

15 3.5 Antabus Jedná se o tabletu rozpustnou ve vodě, která se užívá k podpůrné léčbě chronického alkoholismu. Neléčí závislost jako takovou, nesnižuje ani touhu po alkoholu, ale zvyšuje šanci zůstat abstinentem. Pokud pacient, léčící se Antabusem, požije alkohol, dochází u něj k navození řady nepříjemných fyzických reakcí, které mohou být nepříjemné natolik, že ho od další konzumace alkoholu odradí. [www.alkoholik.cz, 3] 3.6 Crarving Slovo aglického půvou, do českého jazyka překládané jako bažení. Jedná se o touhu pociťovat účinky psychoaktivní látky (tedy i alkoholu), s níž měla osoba dříve zkušenost. Bažení je nejsilnější v situacích, kdy je jeho předmět dostupný, dále v počátcích abstinence a v období, kdy člověk trpí negativními duševními stavy (např. úzkostí nebo depresí). Bažení trvá většinou krátce, nepřesahuje 10 minut. Z tohoto hlediska je ve výhodě ten, kdo se v době, kdy bažení propuklo, nachází v bezpečném prostředí (tzn. v prostředí, kde nejsou návykové látky dostupné). MUDr. Karel Nešpor uvádí, že bažení po alkoholu slábne a mizí, stačí vydržet. Síla touhy po alkoholu je znázorněna níže na obrázku č. 3. [NEŠPOR, 2006] Obrázek č. 3 Bažení po alkoholu síla touhy po alkoholu počátek bažení čas konec bažení 3.7 Detoxifikace Při tomto procesu dochází k odstranění jedovatých látek z těla a k překonání případných obtíží (abstinenčních příznaků), které mohou nastat po vysazení drogy. Možné abstinenční příznaky lze zmírňovat léky. [SOVINOVÁ. CSÉMY, 2003] 13

16 3.8 Detoxikace Detoxikace označuje totéž co detoxifikace, ovšem bez použití léků. [SOVINOVÁ. CSÉMY, 2003] 3.9 Droga Pojem droga označuje každou přírodní či syntetickou látku, která po vpravení do těla mění jednu nebo více tělesných či psychických funkcí a může vyvolat psychickou i fyzickou závislost. Označení droga bývá často zaměňováno synonymem návyková či psychoaktivní látka. [SOVINOVÁ. CSÉMY, 2003] 3.10 Intoxikace Tento stav (většinou přechodný) vzniká po nadměrném požití alkoholu nebo jiné návykové látky. Dochází k poruchám vnímání, myšlení, cítění či chování. [SOVINOVÁ. CSÉMY, 2003] 3.11 Recidiva U léčby závislostí se tím myslí návrat k užívání alkoholu nebo jiných drog po určité době abstinence. Tento stav je nutné co nejdříve zastavit. Recidiva může posloužit i jako zkušenost, jejímž následkem může být větší opatrnost člověka. [SOVINOVÁ. CSÉMY, 2003] 3.12 Spoluzávislost Za spoluzávislost se považuje nikoliv závislost na alkoholu, ale na problémech s ním spojených. Spoluzávislý člověk je ten, který snáší následky závislosti svého partnera, rodiče, dítěte, nebo jiné blízké osoby a snaží se zmírňovat či řešit potíže, způsobené chováním alkoholika. Spoluzávislý člověk se neustále přizpůsobuje obtížné situaci a potřebám závislého. [ÜHLINGER. TSCHUI, 2009] 14

17 3.13 Závislost na alkoholu Závislost na alkoholu (označována také jako alkoholismus) se řadí mezi sociálně patologické jevy. Označuje se také jako chronické onemocnění. V ČR patří závislost na alkoholu mezi nejrozšířenější druhy závislostí. Tato závislost je chápána převážně jako pravidelné, nadměrné požívání alkoholických nápojů. U závislého člověka dochází k silné touze pít jakýkoliv alkohol a zároveň i ke ztrátě kontroly nad pitím. Závislost na alkoholu má neblahý vliv nejen na jedince samotného, ale také na rodinu a dokonce i celou společnost. [MATOUŠEK, 2003; ZVOLSKÝ, 2003] Fyzická závislost Lze ji definovat jako stav adaptace organismu na alkohol, který je doprovázen potřebou zvyšování dávek. Při vysazení se projevuje abstinenčním syndromem Psychická závislost Psychická závislost se projevuje touhou a potřebou užívat opakovaně či trvale alkohol pro odstranění nepříjemných pocitů. Člověk, psychicky závislý na alkoholu, v něm hledá útěchu a často ho považuje dokonce i za lék. 15

18 4 Příčiny zneužívání alkoholu a následně i závislosti na něm Příčin zneužívání alkoholu a následně i závislosti na něm je spousta. Obecně se dělí na příčiny psychické, sociální, biologické a genetické. Alkoholici nejčastěji považují za příčiny jejich závislosti různé nepříznivé životní a sociální situace, jako například rozpad rodiny, onemocnění či úmrtí v rodině, výskyt zneužívání alkoholu u nejbližších rodinných příslušníků atd. Uvádějí, že pijí alkohol především proto, aby zapomněli na problémy, na trápení a neshody, aby nebyli nervózní a posílili si odvahu. [ÜHLINGER. TSCHUI, 2009] 4.1 Příčiny psychické Psychické problémy, jako například deprese a stres jsou jedním z nejčastějších důvodů, proč lidé sahají po alkoholu. Člověk s duševním onemocněním pije alkohol především proto, aby se mu ulevilo a aby dle něj zmírnil či vyřešil své problémy. Ovšem skutečnost je zcela jiná, alkohol rozvíjí psychickou závislost a k vyřešení situace, která způsobila psychické problémy, nedojde. Lidé s psychickým onemocněním si málokdy uvědomují skutečná rizika alkoholu. 4.2 Příčiny sociální Jednou z možných a velice častých příčin zneužívání alkoholu a závislosti na něm jsou nepříznivé životní a sociální události, jako například ztráta blízké osoby, rozvod či rozchod, nezaměstnanost a s tím související nadmíra volného času, který lidé neumí správně využít. Mezi sociální příčiny lze zařadit i touhu po rovnosti (např. žen a mužů, dětí a dospělých). Na zneužívání alkoholu má vliv i prostředí, v němž člověk vyrůstal, nebo v němž se pohybuje. Jde především o rodinu, kamarády a známé. 16

19 4.3 Příčiny biologické Mezi příčiny biologické se řadí různé zdravotní problémy, jakož i problémy v oblasti sexuální. Špatný zdravotní stav člověka má vliv na jeho psychiku a člověk pak řeší tyto problémy alkoholem. 4.4 Příčiny genetické Přímá genetická souvislost není zcela prokázaná. Závislost u rodičů ještě neznamená, že se vytvoří automaticky i u jejich dětí. Jde zde spíše o to, že alkoholismus v rodině má neblahý vliv na funkčnost celé rodiny a dochází tím k vytvoření špatných podmínek pro výchovu a vývoj dítěte. Pokud má dítě rodiče alkoholika, působí to negativně nejen na jeho psychiku, ale v podstatě i na celou osobnost. I proto se pak dítě stává k alkoholismu (a k užívání i jiných návykových látek) náchylnějším. [NEŠPOR, 2006] 17

20 5 Prevence závislosti na alkoholu Ideální je provázaný systém prevence, zahrnující různé komponenty, které působí harmonicky. Viz. Tabulka č.1, uvedená níže. Tabulka č. 1 - Systém prevence: [SOVINOVÁ. CSÉMY, 2003; str. 60] Rodiče Pracovníci v oblasti zdravotní prevence Praktičtí lékaři, lékaři různých klinických oborů Specializovaná protialkoholní ústavní i ambulantní zařízení Pracoviště telefonické pomoci Školy všech stupňů, Pedagogicko-psychologické poradny Kulturní zařízení Orgány státní správy, Policie Regionální zdravotnické a školské orgány Média Soukromý sektor Zájmové a sportovní organizace Církve, nevládní organizace a občanské iniciativy Prevence 5.1 Prevence u jednotlivce Prevence u jednotlivce spočívá v tom, že se člověk sám snaží určitými způsoby chování (viz. níže) předcházet nejen samotné závislosi na alkoholu, ale i problémům, které jsou s nadměrnou konzumací alkoholu spojené. abstinovat, pokud pít, tak střídmě naučit se odpočívat, vhodně trávit volný čas, vést zdravý životní styl zvládat stres a jiné negativní emoce, případně vyhledat pomoc odborníka [SOVINOVÁ. CSÉMY, 2003; NEŠPOR. CSÉMY, 2003] 18

21 5.2 Prevence v rodině Rodina představuje první společenství, ve kterém dochází k výchově a vývoji jedince. Proto již zde je nutné zaměřit se na prevenci patologických jevů, mezi které patří mimo jiné i závislost na alkoholu. K prevenci zneužívání alkoholu a následně i závislosti na něm patří zásady (vyjmenovány níže), které by se měly v rodině dodržovat. Zásady prevence v rodině: vytvořit zdravá rodinná pravidla získat důvěru dítěte, umět mu naslouchat předcházet nudě (např. zajistit dítěti mimoškolní aktivity zájmové kroužky) posilovat sebevědomí dítěte a povzbuzovat ho k samostatnosti nepodávat dítěti alkohol nedávat dítěti špatný příklad (tzn. neřešit problémy alkoholem) informovaně hovořit o alkoholu a jiných drogách pomáhat dítěti ubránit se nevhodné společnosti 5.3 Prevence ve společnosti K základnímu principu prevence ve společnosti patří snižování spotřeby alkoholu. Toho lze dosáhnout různými způsoby, z nichž jsou některé uvedeny níže. Způsoby prevence ve společnosti: zákaz prodeje alkoholu osobám nezletilým zákaz užívání alkoholu na pracovičti a ve škole zákaz řízení motorového vozidla pod vlivem alkoholu zvýšení zdanění alkoholu, z čehož vyplývá i jeho vyšší cena preventivní programy ve školách (např. PEER programy) prevence za pomoci médií (např.,,nemyslíš, zaplatíš... ) regulace reklamy alkoholu [SOVINOVÁ. CSÉMY, 2003; NEŠPOR. CSÉMY, 2003] 19

22 6. Příznaky závislosti na alkoholu, aneb jak poznáme, že má někdo problém s alkoholem Převážná většina závislých osob své pití dlouhodobě tají, proto není zcela jednoduché poznat, zda má člověk skutečně s alkoholem problém. Existuje spousta varovných signálů, které ohlašují problémy s konzumací alkoholu, ovšem musí se vyskytovat alespoň z části společně. Některé příznaky samy o sobě nemusí být známkou toho, že se jedná o člověka závislého na alkoholu. Dle odborníků patří mezi hlavní příznaky následující společné jmenovatele. [ÜHLINGER. TSCHUI, 2009] ztráta spolehlivosti pozdní příchody zmeškané schůzky snížený zájem o rodinu a práci neplnění slibů nevysvětlené výdaje, problémy s financemi zanedbaný zevnějšek nedostatečná péče o domácnost izolace výkyvy v pracovním nasazení pokles výkonnosti změna chování (tzn. neuvážené jednání, agresivní chování, hádky...atd.) Nejucelenější náhled na příznaky závislosti na alkoholu poskytl ve své práci MUDr. Jellinek. Viz příloha č. 1,,40 příznaků závislosti na alkoholu dle MUDr. Jellinka. 20

23 7. Závislost na alkoholu a její vývoj Závislost na alkoholu se vyvíjí pomalu, někdy až několik let. U mladistvých je proces vývoje závislosti rychlejší (trvá jen několik měsíců). Jak již roku 1952 popsal MUDr. Jellinek, lze vývoj závislosti na alkoholu u člověka rozdělit do 4 základních stádií (počátečního, varovného, rozhodného a konečného). Každé stádium se projevuje několika typickými příznaky. 7.1 Počáteční stádium V tomto stádiu člověk poznal účinek alkoholu jako drogy. Pití je příležitostné a má společenský charakter. V této fázi droga,,dává, ale nebere. Konzument pije alkohol především proto, aby se dostavily pocity dobré nálady. Zvyšuje se tolerance k alkoholu, člověk má potřebu zvyšovat jeho dávky a už v tomto stádiu vzniká psychická závislost. 7.2 Varovné stádium Člověk si vytvořil k alkoholu určitou vazbu, pije častěji a stavy opilosti se v tomto stádiu stávají stále častějšími. Aby nebyl nápadný, nepije o samotě, ale hledá společníky, se kterými pije a které v budoucnu pravděpodobně označí jako špatnou společnost, která ho k pití přivedla. Konzument přechází od pití méně koncentrovaných alkoholických nápojů k lihovinám. Plně se zde rozvíjí psychická závislost a zároveň začíná vznikat i závislost fyzická. 7.3 Rozhodné stádium V této fázi jedinec stále více ztrácí kontrolu nad pitím. Přestává ovládat své pití alkoholu a začíná být naopak tím, kdo je alkoholem ovládán. Jsou zde typické výpadky paměti, tzv.,,okénka,. Při vysazení alkoholu se často objevují abstinenční příznaky. Je zde rozvinuta psychická a somatická závislost. Jedinec v tomto stádiu již potřebuje profesionální péči. [ZVOLSKÝ, 2003; 4] 21

24 7.4 Konečné stádium K dosažení opilosti potřebuje piják obvykle menší množství alkoholu a opilství se u něj stává stále a stále častějším. Pije několik dní v kuse, je mu jedno co pije, kdy a kde. Objevuje se tvrzení, že,,bez alkoholu to nejde a s alkoholem také ne a vzniká tzv.,,bludný kruh, ze kterého se piják nemůže dostat ven. Dochází k fyzickému a psychickému chátrání jedince a postupně i k celkové změně osobnosti. Mohou se vyskytovat alkoholické psychózy (například delirium tremens, Korsakova psychóza). Je zde nutná pomoc a léčba ze strany odborníka (psychiatra), prováděna v psychiatrické léčebně či ambulantním zařízení (ordinace AT). [ZVOLSKÝ, 2003; 4] 22

25 8 Dělení společnosti dle postoje k alkoholu Dle osobního postoje člověka k alkoholu a jeho konzumaci lze dnešní společnost rozdělit do čtyř skupin abstinenti, konzumenti, pijáci a alkoholici. 8.1 Abstinent Abstinent je člověk, který alkohol odmítá z různých důvodů (například zdravotních, náboženských...atd). Ne vždy je tato skupina lidí společností správně pochopena a bývá někdy dokonce i posměchem společnosti. Abstinentem můžeme ovšem nazvat jen toho člověka, který nepožil alkoholický nápoj v jakékoli formě a množství po dobu nejméně tří let. Dá se tedy předpokládat, že důsledných abstinentů je málo. Pokud se vyskytují, tak nejčastěji mezi dětmi do šesti let. 8.2 Konzument Mezi skupinu konzumentů patří převážná většina lidí současné společnosti. Konzument dodržuje hranici rozumného pití. Alkohol pije například po jídle (pro jeho chuť a trávicí vlastnosti), nebo v rozumné míře při oslavě narozenin apod. 8.3 Piják Za pijáka se označuje osoba, která pije alkohol především pro jeho vedlejší účinky. Alkohol mu pomáhá zapomenout na nepříjemné okamžiky jeho života, mění náladu, odstraňuje napětí. Jedná se zde tedy hlavně o psychickou závislost na účincích alkoholu. 8.4 Závislý člověk (alkoholik) Tento pojem označuje člověka, který zcela propadl moci alkoholu a je na něm závislý psychicky i fyzicky. Alkoholik pociťuje silnou touhu opětovně požívat alkohol. Je mu jedno, co pije, kdy a za jakých okolností. Pokud delší dobu nepožije alkohol, objeví se u něj abstinenční příznaky a těch se snaží zbavit opětovným pitím alkoholu. Alkoholik upřednostňuje pití alkoholu před jinými činnostmi a pokračuje v pití i přes zdravotní či jiné problémy. [SKÁLA, 1988; 5] 23

26 9 Působení alkoholu Bezprostředně po požití nižší dávky alkoholu pociťuje člověk stavy vzrušení, povzbuzení a zlepšení nálady, což se projevuje zbavením zábran a mnohomluvností. Vyšší dávka alkoholu má za následek zvýšenou agresi a působí na motoriku člověka. Vysoké dávky alkoholu naopak vedou k útlumu organismu a ke zklidnění. Po požití nadměrné dávky alkoholu hrozí nebezpečí otravy, které může skončit i smrtí. Alkohol má kromě okamžitých následků i následky dlouhodobé. Častá a nadměrná konzumace alkoholu (tedy závislost na alkoholu) má spoustu negativních dopadů, a to nejen na jedince samotného, ale i na jeho rodinu a celou společnost. Výčet těchto následků by měl odradit od nadměrné konzumace alkoholu snad každého rozumného člověka Negativní dopady nadměrné a dlouhodobé konzumace alkoholu Alkoholismus je velmi vážný společenský problém, a jak již bylo výše zmíněno, následky nadměrné a dlouhodobé konzumace alkoholu trpí nejen alkoholik, ale i jeho blízcí a dokonce i celá společnost. I přes všechny negativní vlastnosti alkoholu je k němu dnešní společnost velmi tolerantní, málokdo si totiž uvědomuje jeho skrytou nebezpečnost. Alkohol zvyšuje riziko výskytu řady škod zdravotních i sociálních, a to v závislosti na jeho dávkách. To znamená, že vyšší konzumace alkoholu s sebou přináší více rizik. Rizik, tedy negativních dopadů nadměrné a dlouhodobé konzumace alkoholu je velké množství. Pro větší přehlednost je jejich alespoň částečný výčet uveden v příloze č

27 10.1 Následky na tělesné zdraví Poškození zdravotního stavu může být způsobeno jednorázovým požitím alkoholu, nebo opakovaným požíváním. Jednorázové požití alkoholu může ohrozit zdraví a život nejen opilé osoby (zde se jedná například o úrazy způsobené pádem či rvačkou), ale i zdraví a život jiného člověka (například dopravní nehoda zaviněná opilou osobou, při níž byl zraněn či usmrcen jiný člověk). Opakovaným požíváním alkoholu dochází zhruba k 60 typům následků, z nich jsou některé uvedené níže. [ZVOLSKÝ, 2003] Poškození jater Existuje několik typů poškození jater, a to dle jejich závažnosti. V první fázi dochází u lidí, užívajících nadměrně alkohol, ke zvětšení jater, které je způsobené ztukovatěním jater (nazýváno též jako steatóza jater). Nejde zde o zánět a jaterní buňka je zachována, takže toto onemocnění nevyžaduje léčbu, ale nejlépe trvalou abstinenci. Pokud člověk trpící steatózou jater nebude abstinovat, dojde k dalšímu a vážnějšímu poškození jater, tedy k alkoholovému chronickému zánětu. Při tomto onemocnění nejen že se vyskytuje ztukovatění jater, ale dochází i k rozpadu a degeneraci jaterních buněk (viz. obrázek č.5). Tento proces již nelze zcela vyléčit, ale lze zpomalit či zcela zastavit jeho vývoj a to za podmínky absolutní abstinence a dietního opatření. Při nedodržení těchto podmínek nastává u nemocného člověka jaterní cirhóza. Uvádí se, že vznik jaterní cirhózy je možný již za pět let při denním konzumu 60g alkoholu u mužů a 20g alkoholu u žen [SOVINOVÁ. CSÉMY, 2003, s. 53]. Jaterní cirhóza může být předchůdcem rakoviny jater, případně může náhle skončit život jedince tzv. jaterním selháním. [SOVINOVÁ. CSÉMY, 2003] Obrázek č. 4 Zdravá játra Obrázek č. 5 Poškozená játra 25

28 Zhoubné nádory Nadměrné požívání alkoholu zvyšuje riziko výskytu některých zhoubných nádorových onemocnění, mezi které patří například rakovina trávicího ústrojí (zejména rakovina jícnu, žaludku, tenkého střeva). Zvýšené je i riziko vzniku rakoviny jater, dutiny ústní, nosohltanu, slinivky břišní, prostaty, močového měchýře. Může se objevit i rakovina plic Nemoci oběhové soustavy Onemocnění srdce a cév patří mezi nejzávažnější a nejčastější onemocnění dnešní doby. Alkohol má také samozřejmě na tato onemocnění vliv. Pití většího množství alkoholu může vyvolat systémovou arteriální hypertenzi, nezávislou na obezitě, spotřebě kávy a kouření. Pokud člověk trpící hypertenzí bude nadměrně užívat alkohol, může u něj dojít k srdečnímu selhání Nemoci trávicí soustavy Dráždivé účinky alkoholu pozná člověk již po prvním napití v dutině ústní a na jazyku. Při polykání lze pociťovat nepříjemné (pro někoho příjemné) pálení. Alkohol výrazně ovlivňuje chod a funkci trávicího systému. Požití většího množství alkoholu může vyvolat křečové svírání žaludku a následně i zvracení a průjmy. U některých alkoholiků způsobuje časté zvracení trhliny mezi jícnem a žaludkem, takže po zvracení žaludečního obsahu následuje zvracení krve. Následkem onemocnění trávicí soustavy může být podvýživa. Nadměrný příjem jakéhokoli alkoholu vede mimo jiné i k obezitě Nemoci nervové soustavy Alkohol poškozuje vedení nervového vzruchu, snižuje křečový práh, ale zvyšuje práh citlivosti pro bolest. Poškozuje REM spánek. Známý je alkoholický tremor, projevující se třesem víček, rukou a někdy i celého těla, který se zvyšuje po odnětí alkoholu. Postihuje i mozeček, což se projevuje poruchou koordinace hybnosti, nejistou chůzí a třesem. Alkohol způsobuje řadu dalších neurologických onemocnění, z nichž k nejčastějším patří výskyt epileptických záchvatů, které mohou být vyvolány jak abúzem alkoholu, tak i jeho náhlým odnětím. [SOVINOVÁ. CSÉMY, 2003] 26

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY ALKOHOL A JEHO ÚČINKY CO JE TO ALKOHOL? Alkohol je bezbarvá tekutina, která vzniká kvašením cukrů Chemicky se jedná o etanol Používá se v různých oblastech lidské činnosti např. v lékařství, v potravinářském

Více

Legální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Legální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Legální drogy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ Legální drogy Alkohol Léky Tabák Těkavé

Více

A) psychická závislost - dlouhodobá

A) psychická závislost - dlouhodobá David Vanda více významů: konzervovaný produkt z rostlin nebo živočichů látka, která mění jednu nebo více životních funkcí v těle látka, která vyvolává u člověka závislost A) psychická závislost - dlouhodobá

Více

Co je to alkoholismus? závažný zdravotní i celospolečenský problém problémy způsobené alkoholem (WHO) kontinuální pití nebo periodická konzumace alkoh

Co je to alkoholismus? závažný zdravotní i celospolečenský problém problémy způsobené alkoholem (WHO) kontinuální pití nebo periodická konzumace alkoh Alkoholismus Barbora Čiklová 363324 Co je to alkoholismus? závažný zdravotní i celospolečenský problém problémy způsobené alkoholem (WHO) kontinuální pití nebo periodická konzumace alkoholu nekontrolované

Více

ALKOHOL, pracovní list

ALKOHOL, pracovní list ALKOHOL, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ALKOHOL V naší kultuře se alkohol pojímá jako tzv. sociální pití. Je

Více

Alkoholické nápoje a lidský organismus

Alkoholické nápoje a lidský organismus Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

Nelegální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Nelegální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Nelegální drogy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ "Jakákoliv závislost je špatná,

Více

Drogy a jejich účinky. MUDr. Jakub Minařík

Drogy a jejich účinky. MUDr. Jakub Minařík Drogy a jejich účinky MUDr. Jakub Minařík Terminologie Droga Droga je látka, která splňuje dva základní požadavky: 1. Ovlivňuje nějakým způsobem naše prožívání objektivní reality, tedy má psychotropní

Více

Zákony a alkohol - paragrafy, předpisy, nařízení a zákazy spjaté s pitím alkoholických nápojů - Alkoholik.c

Zákony a alkohol - paragrafy, předpisy, nařízení a zákazy spjaté s pitím alkoholických nápojů - Alkoholik.c Před alkoholem ve specifických případech, tedy především při výkonu zaměstnání a ve věku pod 18 let nás chrání zákon, který zakazuje podávání nebo požívání alkoholických nápojů. Zákony týkající se alkoholu

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Klinické ošetřovatelství

Klinické ošetřovatelství Klinické ošetřovatelství zdroj www.wikiskripta.eu úprava textu Ing. Petr Včelák vcelak@kiv.zcu.cz Obsah 1 Klinické ošetřovatelství... 3 1.1 Psychiatrická ošetřovatelská péče... 3 1.1.1 Duševní zdraví...

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

AUTODESTRUKTIVNÍ ZÁVISLOSTI A ZDRAVÍ

AUTODESTRUKTIVNÍ ZÁVISLOSTI A ZDRAVÍ AUTODESTRUKTIVNÍ ZÁVISLOSTI A ZDRAVÍ Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu Autodestruktivní závislosti a zdraví

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Alkohol a řízení. Mgr. Lenka Vaňková

Alkohol a řízení. Mgr. Lenka Vaňková Alkohol a řízení Mgr. Lenka Vaňková Užívání alkoholu v ČR Problém s alkoholem udává 25% mužů a 10% žen (www.alkoholik.cz) Statistiky z března roku 2010 udávají 550 000 závislých na alkoholu (Nešpor, 2011)

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Č.j. : /15 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A. 1. 4. Účinnost od : 26. 1. 2015 INFORMACE

Více

ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů.

ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů. ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů. I. okruh: Odborné služby v adiktologii (Rozsah předmětů

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 20 31.12.2003 Činnost ambulantních pracovišť AT 1) a psychiatrických oddělení poskytujících

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3.1. Teoretický úvod Obecně je možné sociální služby charakterizovat jako specializované činnosti zaměřené na pomoc lidem, kteří se dostali do nepříznivé

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

185 Znásilnění. (5) Příprava je trestná.

185 Znásilnění. (5) Příprava je trestná. SEXUALITA A ZÁKON 185 Znásilnění (1) Kdo jiného násilím nebo pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy donutí k pohlavnímu styku, nebo kdo k takovému činu zneužije jeho bezbrannosti, bude potrestán

Více

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina Duševní hygiena Mgr. Kateřina Vrtělová Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně www.gaudia.org./rakovina Co je to duševní hygiena? Často nás přinutí přemýšlet nad touto otázkou až nepříznivé

Více

Migrace a užívání drog v ČR. Bc. Hana Laurentová, Terénní programy o.s. SANANIM

Migrace a užívání drog v ČR. Bc. Hana Laurentová, Terénní programy o.s. SANANIM Migrace a užívání drog v ČR Bc. Hana Laurentová, Terénní programy o.s. SANANIM Definice drogy Mění vnímání reality, tedy má psychotropní potenciál a současně má schopnost vyvolávat návyk; Drogová závislost

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy Systém péče v ČR Systém péče v České republice se dělí na dvě základní skupiny. Do první skupiny patří zařízení, která pracují s klienty v rámci preventivní péče. Druhá skupina zařízení se již věnuje dětem,

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 14 VY 32 INOVACE 0115 0214

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 14 VY 32 INOVACE 0115 0214 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 14 VY 32 INOVACE 0115 0214 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

3. Výdaje zdravotních pojišťoven

3. Výdaje zdravotních pojišťoven 3. Výdaje zdravotních pojišťoven Náklady sedmi zdravotních pojišťoven, které působí v současné době v České republice, tvořily v roce 2013 více než tři čtvrtiny všech výdajů na zdravotní péči. Z pohledu

Více

Zdraví a nemoc. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Zdraví a nemoc. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Zdraví a nemoc Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2009 Mgr.Ladislava Ulrychová motto Když chybí zdraví, moudrost je bezradná, síla

Více

Jste diabetik? Určeno nejen pro muže.

Jste diabetik? Určeno nejen pro muže. Jste diabetik? Určeno nejen pro muže. Určeno nejen pro muže. Cukrovka může mít negativní vliv na Váš sexuální život. Tato brožurka je určena jen pro Vaši informaci. V žádném případě nemůže nahradit lékařské

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz LINKA DŮVĚRY ML. BOLESLAV S S 326 741 481 Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz Naším hlavním úkolem je poskytování pomoci klientům, kteří se dostali do krizových stavů v souvislosti

Více

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah 1. Preambule... 2 1.1 Cílová skupina... 2 1.2 Dostupnost akutní péče... 2 2. Služby poskytované akutním psychiatrickým oddělením... 3 2.1 Obecné požadavky...

Více

Výcvikový program. Národní program zdraví projekt podpory zdraví č. 10030

Výcvikový program. Národní program zdraví projekt podpory zdraví č. 10030 Výcvikový program Národní program zdraví projekt podpory zdraví č. 10030 1 Program: Teorie Východiska, definice a význam krátké intervence (KI) Využití v praxi, možnosti a limity Zdravotní, psychologické

Více

standard číslo 4 Účinnost od: Vyhlášeno dne: Novelizace: Schvalovatel: Mgr Monika Legnerová vedoucí odboru sociálních věcí

standard číslo 4 Účinnost od: Vyhlášeno dne: Novelizace: Schvalovatel: Mgr Monika Legnerová vedoucí odboru sociálních věcí standard číslo 4 PŘÍLOHA Č. 1 Účinnost od: Vyhlášeno dne: Novelizace: 1.1.2015 1.1.2015 0 Zpracovatel: Tomáš Lukačina, DiS koordinátor zavádění standardů Garant: Mgr. Jana Maťková vedoucí oddělení sociálně-právní

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

OCHRANA VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ. Mgr. Aleš Peřina, Ph. D. Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU

OCHRANA VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ. Mgr. Aleš Peřina, Ph. D. Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU OCHRANA VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Mgr. Aleš Peřina, Ph. D. Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU OTTŮV SLOVNÍK NAUČNÝ, 1908 Zdravotnictví, zdravověda (hygiena) jest nauka, která se především obírá studiem nebezpečí

Více

Údaje v registru substituční léčby k 30.6.2003

Údaje v registru substituční léčby k 30.6.2003 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 28.7.2003 45 Údaje v registru substituční léčby k 30.6.2003 Národní registr uživatelů lékařsky indikovaných substitučních

Více

Projekty Ministerstva zdravotnictví pro období OP Zaměstnanost

Projekty Ministerstva zdravotnictví pro období OP Zaměstnanost Projekty Ministerstva zdravotnictví pro období 2014-2020 OP Zaměstnanost Centra podpory zdraví (CPZ) hlavní cíle Hlavním cílem projektu je zvýšení dostupnosti zdravotní péče v oblasti prevence nemocí a

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE JABOK VOŠ SOCIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ A Evangelická teologická fakulta. Černá 9/646, 115 55 Praha 1 Salmovská 8, 120 00 Praha 2

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE JABOK VOŠ SOCIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ A Evangelická teologická fakulta. Černá 9/646, 115 55 Praha 1 Salmovská 8, 120 00 Praha 2 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE JABOK VOŠ SOCIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ A Evangelická teologická fakulta TEOLOGICKÁ Černá 9/646, 115 55 Praha 1 Salmovská 8, 120 00 Praha 2 Pastorační a sociální práce SKUPINOVÁ PRÁCE

Více

Zdravotní péče ošetřovatelská péče

Zdravotní péče ošetřovatelská péče Zdravotní péče ošetřovatelská péče Zdeňka Mikšová Olomouc 29.11.2016 Ošetřovatelská péče Rozpoznání příznaků poruchy zdraví Svépomoc a pomoc Svépomoc a pomoc při poruše zdraví při poruše zdraví Dodržování

Více

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2015

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2015 Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2015 2015 OBSAH Úvod... 1 1. Preventivní aktivity pro rok 2015... 2 1.1 Přednášky pro žáky základních škol Benešov... 2 1.2 Informační setkání pro rodiče...

Více

Prevence užívání návykových látek nemoci způsobené kouřením

Prevence užívání návykových látek nemoci způsobené kouřením Prevence užívání návykových látek nemoci způsobené kouřením určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. RAKOVINA PLIC Její projevy: kašel tzv.

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY

PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY Projekt poskytování sociální péče v domácnosti v oblasti intenzivní paliativní péče. Pilotní projekt realizuje společnost

Více

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž definice Domácí násilí: násilí, které se odehrává v soukromí, je opakované, má stoupající

Více

Nabídka programů pro střední školy

Nabídka programů pro střední školy Nabídka programů pro střední školy Interaktivní hra více lektorů HRA O AIDS skupinová práce pod vedením lektorů na 5 interaktivních stanovištích výuka, názorné ukázky, plnění úkolů a možnost vyjádřit své

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy 5 viz charakteristika ví, jaké faktory ovlivňují stabilitu

Více

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie Výběr z nových knih 11/2007 psychologie 1. Mé dítě si věří. / Anne Bacus-Lindroth. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 159 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-296-6 dítě; výchova dítěte; strach; úzkost; sebedůvěra;

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Zlín 7 10.9.2003 Činnost oboru psychiatrie ve Zlínském kraji v roce 2002 Podkladem pro zpracování

Více

Téměř jedna desetina Čechů připouští závislost na alkoholu

Téměř jedna desetina Čechů připouští závislost na alkoholu Téměř jedna desetina Čechů připouští závislost na alkoholu Téměř jedna desetina domácí populace připouští závislost na požívání alkoholických nápojů. Necelé dvě pětiny domácí populace pak uvádí, že se

Více

JE SUBSTITUCE CÍL NEBO PROSTŘEDEK?

JE SUBSTITUCE CÍL NEBO PROSTŘEDEK? JE SUBSTITUCE CÍL NEBO PROSTŘEDEK? MUDr. Václav Stehlík, Mgr. Markéta Ackrmannová Substituční centrum Plzeň Substituční centrum Plzeň Substituční program je primárně určen pro ty klienty, kteří jsou závislí

Více

Příloha 1: Rozdělení drog podle účinků na psychiku (Kalina a kol. 2008, str. 340)

Příloha 1: Rozdělení drog podle účinků na psychiku (Kalina a kol. 2008, str. 340) Příloha 1: Rozdělení drog podle účinků na psychiku (Kalina a kol. 2008, str. 340) Látka Psychická závislost Somatická závislost Vzestup tolerance Stimulancia Silná Nevzniká Silný pervitin + + - + + kokain

Více

ALKOHOL A TABÁK KONZUMUJÍ V ČR NEJČASTĚJI MLADÍ LIDÉ VE VĚKU 15 24 LET

ALKOHOL A TABÁK KONZUMUJÍ V ČR NEJČASTĚJI MLADÍ LIDÉ VE VĚKU 15 24 LET Praha, 17. 6. 2013 ALKOHOL A TABÁK KONZUMUJÍ V ČR NEJČASTĚJI MLADÍ LIDÉ VE VĚKU 15 24 LET TABÁK KOUŘÍ TŘETINA ČECHŮ A ČTVRTINA ČEŠEK - NEJVÍCE KOUŘÍ MLADÍ LIDÉ Počet kuřáků v České republice neklesá, jejich

Více

VYŠKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

VYŠKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje VYŠKOV Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

Psychiatrická nemocnice Podřipská 1, Horní Beřkovice IČO: tel.:

Psychiatrická nemocnice Podřipská 1, Horní Beřkovice IČO: tel.: Psychiatrická nemocnice Podřipská 1, 411 85 Horní Beřkovice IČO: 00673552 tel.: 416 808 111 Plán rozvoje kvality péče a bezpečí pacientů PNHoB na období 2013 2015 Rozvíjet naplňování akreditačních standardů

Více

ALKOHOLISMUS Popis a projevy alkoholismu

ALKOHOLISMUS Popis a projevy alkoholismu Jméno: Janák Michal Datum: 27.3.2012 Referát na téma: Alkoholismus ALKOHOLISMUS Popis a projevy alkoholismu Alkohol ( etylalkohol, etanol) byl ve formě alkoholických nápojů vyráběn už od nepaměti. Stejně

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

Psychologická problematika nemocných Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Psychologická problematika nemocných Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Psychologická problematika nemocných Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen 2009 Mgr.Ladislava Ulrychová Rozdíly mezi postojem nemocného

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

Sociální poradenství v ČR. Hynek Kalvoda, Praha 19.5. 2015

Sociální poradenství v ČR. Hynek Kalvoda, Praha 19.5. 2015 Hynek Kalvoda, Praha 19.5. 2015 Sociální poradenství je již devátým rokem upraveno zákonem č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších novelizací. V rámci tohoto zákona je rozděleno na základní sociální poradenství

Více

Dotazník o podstoupené terapii (TSR)

Dotazník o podstoupené terapii (TSR) Jméno tazatele ID tazatele ID klienta Název zařízení ID zařízení Datum (dd.mm.rrrr) Kontakt: osobně telefonicky Obecné instrukce pro tazatele Každá z oblastí služeb sledovaných Dotazníkem o podstoupené

Více

Studie o zkušenostech se špatným zacházením v dětském věku (ACE) realizovaná v ČR Úvodem. Velemínský Miloš

Studie o zkušenostech se špatným zacházením v dětském věku (ACE) realizovaná v ČR Úvodem. Velemínský Miloš Studie o zkušenostech se špatným zacházením v dětském věku (ACE) realizovaná v ČR Úvodem Velemínský Miloš Realizace studie v rámci Dvouleté smlouvy o spolupráci mezi Ministerstvem zdravotnictví ČR a Regionálním

Více

CÍL 12: SNÍŽIT ŠKODY ZPŮSOBENÉ ALKOHOLEM, DROGAMI A TABÁKEM

CÍL 12: SNÍŽIT ŠKODY ZPŮSOBENÉ ALKOHOLEM, DROGAMI A TABÁKEM CÍL 12: SNÍŽIT ŠKODY ZPŮSOBENÉ ALKOHOLEM, DROGAMI A TABÁKEM DO ROKU 2015 VÝRAZNĚ SNÍŽIT NEPŘÍZNIVÉ DŮSLEDKY NÁVYKOVÝCH LÁTEK, JAKO JE TABÁK, ALKOHOL A PSYCHOAKTIVNÍ DROGY Kouření cigaret způsobuje rozsáhlá

Více

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ

Více

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Minimální preventivní program 2013-2014 Příloha celoročního plánu. Program protidrogové prevence pro školní rok 2013-2014 Úvod:

Více

9803/05 IH/rl 1 DG I

9803/05 IH/rl 1 DG I RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 6. června 2005 9803/05 SAN 99 INFORMATIVNÍ POZNÁMKA Odesílatel : Generální sekretariát Příjemce : Delegace Č. předchozího dokumentu : 9181/05 SAN 67 Předmět : Závěry Rady o obezitě,

Více

SPORT ZDRAVOTNÍCH RIZIK. Tisková konference Praha 21. srpen 2012

SPORT ZDRAVOTNÍCH RIZIK. Tisková konference Praha 21. srpen 2012 SPORT NEJPŘIROZENĚJŠÍ PREVENCE ZDRAVOTNÍCH RIZIK Tisková konference Praha 21. srpen 2012 ŠPATNÝ ŽIVOTNÍ STYL DĚTÍ A MLÁDEŽE nedostatek pohybových aktivit nevyváženost mezi výdejem a příjmem energie nezdravéstravování

Více

Financování a síť služeb Aktuální výsledky průzkumů

Financování a síť služeb Aktuální výsledky průzkumů Financování a síť služeb Aktuální výsledky průzkumů VI. AT konference Jihočeského kraje říjen 2012 Lucia Kiššová Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky Aktuální aktivity Koncepce sítě

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.2.2003 7 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Chronická

Více

HODONÍN. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

HODONÍN. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje HODONÍN Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA. MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha

PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA. MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha Parkinsonova nemoc = primárně neurologické onemocnění doprovodné psychiatrické příznaky deprese psychiatrické

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Familiární středomořská (Mediterranean) horečka (Fever)

Familiární středomořská (Mediterranean) horečka (Fever) www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Familiární středomořská (Mediterranean) horečka (Fever) Verze č 2016 2. DIAGNÓZA A LÉČBA 2.1 Jak se nemoc diagnostikuje? Obecně se uplatňuje následující postup:

Více

Podpora zdraví v EU a v České republice. Priority projektů podpory zdraví. MUDr. Lidmila Hamplová Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví ČR

Podpora zdraví v EU a v České republice. Priority projektů podpory zdraví. MUDr. Lidmila Hamplová Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví ČR Podpora zdraví v EU a v České republice. Priority projektů podpory zdraví. MUDr. Lidmila Hamplová Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví ČR Strategie podpory zdraví v EU - evropská zdravotní politika Hlavním

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA PLZNĚ K PODPOŘE

AKČNÍ PLÁN MĚSTA PLZNĚ K PODPOŘE Schváleno Zastupitelstvem města Plzně usnesením č. 347 ze dne 23. června AKČNÍ PLÁN MĚSTA PLZNĚ K PODPOŘE ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZP NA LÉTA 2017 2018 Zpracoval: Odbor sociálních služeb Magistrát

Více

Budeme řídit v roce 2010 bezpečněji? Matúš Šucha Centrum adiktologie PK 1. LF UK Praha Vlasta Rehnová Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

Budeme řídit v roce 2010 bezpečněji? Matúš Šucha Centrum adiktologie PK 1. LF UK Praha Vlasta Rehnová Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Budeme řídit v roce 2010 bezpečněji? Matúš Šucha Centrum adiktologie PK 1. LF UK Praha Vlasta Rehnová Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Obsah vývěskového sdělení Současná situace Základní informace o

Více

ZNOJMO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

ZNOJMO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje ZNOJMO Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

Mgr. Miroslav Raindl

Mgr. Miroslav Raindl Mgr. Miroslav Raindl Středisko poskytuje služby Poradenské, odborné informace apod. Mediace mezi klientem a jeho rodiči aj. Diagnostické Vzdělávací Speciálně pedagogické a psychologické Výchovné a sociální

Více

Problematika primární prevence v základních školách

Problematika primární prevence v základních školách Problematika primární prevence v základních školách Co je to primární prevence rizikového chování Základním principem je výchova k předcházení a minimalizaci rizikových projevů chování, ke zdravému životnímu

Více

Obsah. Definice oborů, pojetí normy, poruchy chování, přístupy k poruchám z pohledu psychoterapie, agresivní klienti, možnosti intervence

Obsah. Definice oborů, pojetí normy, poruchy chování, přístupy k poruchám z pohledu psychoterapie, agresivní klienti, možnosti intervence Terénní pracovník pro práci s osobami ohroženými sociálním vyloučením Rozsah: 30 hodin (20 hodin teoretické výuky, 80 hodin praxe) Akreditace: MPSV ČR (2008/399 PK) Cílová skupina: pracovníci v sociálních

Více

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Mgr. Petra Kadlecová Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Kapitola 1 strana 2 Prevence rizik návykových látek Prevence (dle WHO): soubor intervencí s cílem zamezit a snížit

Více

Alkoholismus a boj proti zneužívání alkoholu. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Alkoholismus a boj proti zneužívání alkoholu. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Alkoholismus a boj proti zneužívání alkoholu Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Alkohol Návyková látka, vzniká kvašením sacharidů Bezbarvá tekutina, chemicky etanol V medicíně jako rozpouštědlo,

Více

DROGY A JEJICH ÚČINKY PROJEVY UŽÍVÁNÍ

DROGY A JEJICH ÚČINKY PROJEVY UŽÍVÁNÍ DROGY A JEJICH ÚČINKY PROJEVY UŽÍVÁNÍ KDO JSME A CO DĚLÁME Semiramis, Laxus, Alma Organizace poskytující sociální a adiktologické služby. V současné době probíhá proces jejich spojování. Působnost ve 4

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 7 27.5.2002 Činnost oboru psychiatrie v Jihomoravském kraji v roce 2001 Podkladem pro zpracování

Více

ZENÍ KONTAKTNÍ CENTRA. Popis služby

ZENÍ KONTAKTNÍ CENTRA. Popis služby NÍZKOPRAHOVÁ ZAŘÍZEN ZENÍ KONTAKTNÍ CENTRA 1 Popis služby působnost v oblasti sekundární a terciární prevence zneužívání návykových látek zařízení prvního kontaktu s klientem průběh tohoto kontaktu může

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

LÉKAŘSKÉ OBORY A JEJICH NÁPLŇ

LÉKAŘSKÉ OBORY A JEJICH NÁPLŇ LÉKAŘSKÉ OBORY A JEJICH NÁPLŇ LÉKAŘSTVÍ (MEDICÍNA) jedná se o vědu, která se zaobírá zdravím člověka, chorobnými stavy a procesy, které v lidském těle probíhají. Zabývá se možnostmi jejich předcházení,

Více

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání N á v r h VYHLÁŠKA ze dne o stanovení seznamu nemocí, stavů nebo vad, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře, farmaceuta, zdravotnického pracovníka nebo

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti Realizace všech zákonných

Více

Možnosti sociální práce s klienty závislými na alkoholu

Možnosti sociální práce s klienty závislými na alkoholu CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Možnosti sociální práce s klienty závislými na alkoholu Autor práce: Petr Nosálek Vedoucí práce: Mgr. Vladislava Závrská Olomouc 2015 Prohlášení:

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Vydalo nakladatelství TRITON, s. r. o., Vykáňská 5, Praha 10,

Vydalo nakladatelství TRITON, s. r. o., Vykáňská 5, Praha 10, Vyloučení odpovědnosti vydavatele Autor i vydavatel věnovali maximální možnou pozornost tomu, aby informace zde obsažené odpovídaly aktuálnímu stavu znalostí v době přípravy díla k vydání. I když tyto

Více