Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Čelákovice ABSOLVENTSKÁ PRÁCE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Čelákovice ABSOLVENTSKÁ PRÁCE"

Transkript

1 Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Čelákovice ABSOLVENTSKÁ PRÁCE 2011 Soukupová Michaela

2 Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Démon jménem Alkohol Sociální práce Vedoucí práce: RNDr. et. Mgr. Karel Červinka Vyracovala: Michaela Soukupová Čelákovice 2011

3 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem absolventskou práci vypracovala samostatně a všechny použité písemné i jiné informační zdroje jsem řádně ocitovala. Jsem si vědoma, že doslovné kopírování cizích textů v rozsahu větším než je krátká doslovná citace je hrubým porušením autorských práv ve smyslu zákona 121/2000 Sb., je v přímém rozporu s interním předpisem školy a je důvodem pro nepřipuštění absolventské práce k obhajobě. V Čelákovicích dne 29.dubna 2011 Soukupová Michaela 1

4 Poděkování Mé poděkování patří všem, kteří mě k napsání této práce inspirovali a dovedli. Touto cestou bych chtěla poděkovat také pracovníkům Ordinace AT Mělník za umožnění praxe, získání podkladů k vypracování této práce a za nové zkušenosti i poznatky. Můj největší dík patří RNDr. et. Mgr. Karlu Červinkovi, kterému bych tímto chtěla poděkovat zejména za odborné vedení mé práce, za vstřícný přístup, konzultace a cenné připomínky. 2

5 OBSAH Čestné prohlášení...1 Poděkování...2 Obsah...3 ÚVOD Cíle absolventské práce Hlavní cíl Dílčí cíle...9 TEORETICÁ ČÁST Historie užívání alkoholu, historie alkoholismu Stručné shrnutí dějin Tresty za pití alkoholu a opilost v minulosti Základní terminologie Abstinence Abstinenční syndrom Abuzus Alkohol Antabus Craving Detoxifikace Detoxikace Droga Intoxikace Recidiva Spoluzávislost Závislost na alkoholu Fyzická závislost Psychická závislost

6 4. Příčiny zneužívání alkoholu a následně i závislosti na něm Příčiny psychické Příčiny sociální Příčiny biologické Příčiny genetické Prevence závislosti na alkoholu Prevence u jednotlivce Prevence v rodině Prevence ve společnosti Příznaky závislosti na alkoholu, aneb jak poznáme, že má někdo problém s alkoholem Závislost na alkoholu a její vývoj Počáteční stádium Varovné stádium Rozhodné stádium Konečné stádium Dělení společnosti dle postoje k alkoholu Abstinent Konzument Piják Závislý člověk (alkooholik) Působení alkoholu Negativní dopady nadměrné konzumace alkoholu Následky na tělesné zdraví Poškození jater Zhoubné nádory Nemoci oběhové soustavy Nemoci trávicí soustavy Nemoci nervové soustavy Nemoci kůže a svalů

7 Poruchy sexuálních funkcí a impotence Fetální alkoholový syndrom Následky na duševní zdraví Delirium tremens Alkoholická haluconóza Korzakova alkoholická psychóza Sociální následky Léčba závislosti na alkoholu Ambulantní léčba Ústavní léčba Další zařízení, působící v oblasti alkoholové problematiky Linky telefonické pomoci Svépomocné skupiny Anonymní alkoholici Organizace Al-Aleen Organizace Al-Anon Protialkoholní záchytná stanice Dokumenty a legislativa Evropská charta o alkoholu Evropská charta o alkoholu 5 principů Strategie, týkající se alkoholu PRAKTICKÁ ČÁST Ordinace AT pro prevenci a léčbu závislostí Mělník Historie ordinací AT Charakteristika zařízení Sociální práci v ordinaci AT pro prevenci a léčbu závislostí Mělník Cílová skupina Místo poskytování sociální služby Působnost sociální služby Náplň činností sociální pracovnice v ordinaci AT

8 15 Alkoholismus u mužů Kazuistika Alkoholismus u žen Kazuistika Alkoholismus u seniorů Kazuistika Alkoholismus u mladistvých Kazuistika Známý, příbuzný či rodinný příslušník, závislý na alkoholu Jak pomoci blízkému, který má problémy s alkoholem Co dělat v případě, kdy je pomoc neúspěšná...62 DISKUSE...63 ZÁVĚR...65 ZUSAMMENFASSUNG...67 BIBLIOGRAFIE...69 PŘÍLOHY

9 ÚVOD Každý z nás si po vyslovení celkem nenápadného slova,,alkohol představí něco jiného. Někdo si vybaví orosenou sklenici piva, další jižní Moravu a vinný sklípek. Většina z nás oslavy a jiné radostné chvíle, spojené se spoustou zábavy a zajímavých historek. Jsou ovšem i tací lidé, kteří mají s alkoholem špatnou zkušenost a slovo alkohol u nich vyvolává negativní vzpomínky či zážitky, kterými mohou být různé životní problémy (rodinné, zdravotní a sociální), ale i havárie nebo dokonce smrt. Jako téma mé absolventské práce jsem si vybrala alkohol a vše co s ním souvisí, tedy především problematiku závislosti na alkoholu. Název pro tuto práci,,démon jménem Alkohol jsem zvolila proto, že dle mého mínění zcela vystihuje, jaký alkohol může skutečně být. Alkoholem se v mé absolventské práci budu zabývat hlavně proto, že bych chtěla upozornit na nebezpečnost alkoholu a poukázat na tu skutečnost, že je alkoholismus problém současné doby. Může se týkat každého z nás, ačkoliv si to málokdo uvědomuje. Spousta lidí nepovažuje alkohol za problém, ale za užitečnou a chutnou tekutinu, která neuškodí, ba naopak může pomoci. Svou prací bych chtěla poukázat na to, jaký alkohol doopravdy je. V teoretické části absolventské práce vysvětlím některé základní pojmy, týkající se alkoholové problematiky. Zmíním se o historii alkoholu a alkoholismu. Dále se budu zabývat příčinou závislosti na alkoholu a chtěla bych upozornit na negativní dopady, které vznikají nadměrnou konzumací alkoholu. Zaměřím se také na prevenci a léčbu alkoholové závislosti. Zmapuji zařízení, která se zabývají problematikou závislosti na alkoholu. Seznam alespoň některých zařízení uvedu do příloh. 7

10 V praktické části absolventské práce popíši zařízení, zabývající se problematikou závislosti na alkoholu, konkrétně Ordinaci AT pro prevenci a léčbu závislostí v Mělníce, kde jsem absolvovala souvislou praxi. Zaměřím se na popis činností sociální pracovnice v tomto zařízení. Prostřednictvím kazuistik popíši, jak působí alkohol na muže, ženy, mladistvé a seniory. V závěru praktické části této absolventské práce se zaměřím na problémy s alkoholem v rodině či mezi známými, především pak na možnost pomoci závislým lidem ze strany osob blízkých. 8

11 1 Cíle absolventské práce 1.1 Hlavní cíl Hlavním cílem absolventské práce je poukázat na stinné stránky alkoholu a na jeho negativní dopady nejen na jedince, ale i na rodinu a celou společnost. 1.2 Dílčí cíle vysvětlit základní pojmy, týkající se alkoholu seznámit sebe i čtenáře této práce s historií užívání alkoholu a alkoholismu zjistit, jaké jsou příčiny alkoholismu popsat možnosti pomoci a léčby u lidí, kteří mají problémy s alkoholem zmapovat, jaká zařízení se zabývají alkoholovou problematikou informovat osoby, mající blízkého člověka závislého na alkoholu, o jejich možnosti těmto lidem pomoci dovědět se, jaká je náplň činností sociální pracovnice v Ordinaci AT zpracovat kazuistiky - prostřednictvím nich poukázat na příčiny i následky závislosti na alkoholu a na motivaci lidí s pitím alkoholu přestat 9

12 TEORETICKÁ ČÁST 2 Historie užívání alkoholu, historie alkoholismu Historický vývoj potvrzuje, že se alkohol v určitých vlastnostech velmi podobá ohni. Alkohol, podobně jako oheň, doprovází existenci člověka odpradávna a může být pro něj zdrojem dobra i zla. Z archeologických nálezů nádob vyplývá, že se první alkohol vyráběl již před lety. Dalšími nálezy jsou náhrobní desky, na které staří Egypťané znázorňovali postavy ve stavu opilosti a záznamy na egyptských papyrech, popisující opojné účinky alkoholu. Důkazem toho, že se alkohol požíval již v dobách minulých, jsou první básně o alkoholu, pocházející ze starověkého Řecka. Alkohol se využíval často v lékařství, o blahodárných účincích alkoholu svědčí práce Antického lékaře Hipppokrata ( př. n. l.) i filozofa a lékaře Ibn Síny ( ). Prví surovinou, používanou k výrobě alkohou byl med, později i rýže, agáve a kukuřice. L 2.1 Stručné shrnutí dějin 6. stol. př. n. l. - Platón stanovil zásady správného pití alkoholu. Lidem do osmnácti let konzumaci alkoholu zakazoval, do třiceti let povoloval pít pouze střídmě a neomezeně se mohlo pít po čtyřicátém roku věku. Už v této době si uvědomoval závažnost problému s nadměrným užíváním alkoholu. 10. století - Arabové vynalezli proces destilace, byl poprvé získán čistý alkohol, označovaný jako Al kuhol,což je arabský výraz pro něco lepšího. Rok Za knížete Břetislava vznikl v Čechách první protialkoholní zákon. 10

13 Rok Benjamin Rush (americký lékař a válečný hrdina) konstatoval, že nadměrná konzumace alkoholu vede k chudobě, bídě a zločinu. Později prohlásil doktor T. Trotter, že nadměrné pití alkoholu má za následek i šílenství. Rok Poprvé byl použit termín alkoholismus a,,chronický alkoholismus. 2. pol. 19. stol. - V důsledku nárustu počtu osob závislých na alkoholu byly zakládány azyly pro opilé občany a vznikaly svépomocné organizace a spolky. 1. pol. 20. stol. - MUDr. Jellinek, zabývající se alkoholismem, vysvětlil způsoby nadužívání alkoholu a jeho dopady na lidský organismus. Rok Založen Československý abstinenční svaz. Rok Vzikla první protialkoholní léčebna a to ve Velkých Kunčicích na Moravě. Rok V Brně došlo k otevření první protialkoholní poradny. Rok MUDr. Jaroslav Skála založil první protialkoholní záchytnou stanici. [SOURNIA 1999] 2.2 Tresty za pití alkoholu a opilost v minulosti V Číně se zhruba kolem roku 1220 př. n. l. nadměrná konzumace alkoholu trestala smrtí. V Indii, pokud byli muži přistiženi ve stavu opilosti, museli za trest pít vařící víno, vodu, kraví moč či vřelé mléko, a to až k smrti. Indickým ženám se do kůže čela vypalovala žhavým železem podoba nádoby, z níž alkohol pily,a poté byly ze země vyhnány. Každý Říman, který přistihl svou ženu opilou, měl právo ji zabít. Opilý otrok se trestal 80 ranami holí a opilý svobodný člověk 40 ranami. Otroci byli také opíjeni záměrně a poté ukazováni mládeži jako odstašující případy. [www.alkoholik.cz, 2] 11

14 3 Základní terminologie 3.1 Abstinence Abstinence znamená zdrženlivost. Jedná se tedy o neužívání alkoholu nebo jiných drog, případně zdržení se hazardního hraní. Důvody abstinenece mohou být různé (morální, náboženské, zdravotní nebo jiné ). [SOVINOVÁ. CSÉMY, 2003] 3.2 Abstinenční syndrom Abstinenční syndrom bývá označován též jako odvykací syndrom. Hovorově se velmi často používá slovo,,absťák. Tato situace může nastat po vysazení některých drog, hlavně alkoholu, opiátů a tlumivých léků. Objevují se zde tělesné nebo duševní abstinenční příznaky, jako například křeče či deprese. [SOVINOVÁ. CSÉMY, 2003] 3.3 Abuzus Tento pojem označuje škodlivé, nevhodné nebo nadměrné užívání alkoholu, kde mimo některých, méně rozvinutých příznaků podobných u záviskosti, chybí abstinenční syndrom. [ZVOLSKÝ, 2003] 3.4 Alkohol Alkohol je tekutina, obsahující chemickou látku ethanol (viz obrázek č. 1 - Strukturní vzorec a obrázek č. 2 - Prostorový model), která mění psychický i fyzický stav člověka a na kterou se může vytvořit návyk či závislost. Nápoje se považují za alkoholické tehdy, pokud obsahují ethanol v množství nad 0,75%. Nejvyšší možná koncentrace alkoholu je cca 95%. Takovýto alkohol se používá pouze k lékařským účelům. Nejvyšší koncentrace konzumního alkoholu se pohybuje kolem 40%. [ZVOLSKÝ, 2003] Obrázek č. 1 Strukturní vzorec Obrázek č. 2 Prostorový model 12

15 3.5 Antabus Jedná se o tabletu rozpustnou ve vodě, která se užívá k podpůrné léčbě chronického alkoholismu. Neléčí závislost jako takovou, nesnižuje ani touhu po alkoholu, ale zvyšuje šanci zůstat abstinentem. Pokud pacient, léčící se Antabusem, požije alkohol, dochází u něj k navození řady nepříjemných fyzických reakcí, které mohou být nepříjemné natolik, že ho od další konzumace alkoholu odradí. [www.alkoholik.cz, 3] 3.6 Crarving Slovo aglického půvou, do českého jazyka překládané jako bažení. Jedná se o touhu pociťovat účinky psychoaktivní látky (tedy i alkoholu), s níž měla osoba dříve zkušenost. Bažení je nejsilnější v situacích, kdy je jeho předmět dostupný, dále v počátcích abstinence a v období, kdy člověk trpí negativními duševními stavy (např. úzkostí nebo depresí). Bažení trvá většinou krátce, nepřesahuje 10 minut. Z tohoto hlediska je ve výhodě ten, kdo se v době, kdy bažení propuklo, nachází v bezpečném prostředí (tzn. v prostředí, kde nejsou návykové látky dostupné). MUDr. Karel Nešpor uvádí, že bažení po alkoholu slábne a mizí, stačí vydržet. Síla touhy po alkoholu je znázorněna níže na obrázku č. 3. [NEŠPOR, 2006] Obrázek č. 3 Bažení po alkoholu síla touhy po alkoholu počátek bažení čas konec bažení 3.7 Detoxifikace Při tomto procesu dochází k odstranění jedovatých látek z těla a k překonání případných obtíží (abstinenčních příznaků), které mohou nastat po vysazení drogy. Možné abstinenční příznaky lze zmírňovat léky. [SOVINOVÁ. CSÉMY, 2003] 13

16 3.8 Detoxikace Detoxikace označuje totéž co detoxifikace, ovšem bez použití léků. [SOVINOVÁ. CSÉMY, 2003] 3.9 Droga Pojem droga označuje každou přírodní či syntetickou látku, která po vpravení do těla mění jednu nebo více tělesných či psychických funkcí a může vyvolat psychickou i fyzickou závislost. Označení droga bývá často zaměňováno synonymem návyková či psychoaktivní látka. [SOVINOVÁ. CSÉMY, 2003] 3.10 Intoxikace Tento stav (většinou přechodný) vzniká po nadměrném požití alkoholu nebo jiné návykové látky. Dochází k poruchám vnímání, myšlení, cítění či chování. [SOVINOVÁ. CSÉMY, 2003] 3.11 Recidiva U léčby závislostí se tím myslí návrat k užívání alkoholu nebo jiných drog po určité době abstinence. Tento stav je nutné co nejdříve zastavit. Recidiva může posloužit i jako zkušenost, jejímž následkem může být větší opatrnost člověka. [SOVINOVÁ. CSÉMY, 2003] 3.12 Spoluzávislost Za spoluzávislost se považuje nikoliv závislost na alkoholu, ale na problémech s ním spojených. Spoluzávislý člověk je ten, který snáší následky závislosti svého partnera, rodiče, dítěte, nebo jiné blízké osoby a snaží se zmírňovat či řešit potíže, způsobené chováním alkoholika. Spoluzávislý člověk se neustále přizpůsobuje obtížné situaci a potřebám závislého. [ÜHLINGER. TSCHUI, 2009] 14

17 3.13 Závislost na alkoholu Závislost na alkoholu (označována také jako alkoholismus) se řadí mezi sociálně patologické jevy. Označuje se také jako chronické onemocnění. V ČR patří závislost na alkoholu mezi nejrozšířenější druhy závislostí. Tato závislost je chápána převážně jako pravidelné, nadměrné požívání alkoholických nápojů. U závislého člověka dochází k silné touze pít jakýkoliv alkohol a zároveň i ke ztrátě kontroly nad pitím. Závislost na alkoholu má neblahý vliv nejen na jedince samotného, ale také na rodinu a dokonce i celou společnost. [MATOUŠEK, 2003; ZVOLSKÝ, 2003] Fyzická závislost Lze ji definovat jako stav adaptace organismu na alkohol, který je doprovázen potřebou zvyšování dávek. Při vysazení se projevuje abstinenčním syndromem Psychická závislost Psychická závislost se projevuje touhou a potřebou užívat opakovaně či trvale alkohol pro odstranění nepříjemných pocitů. Člověk, psychicky závislý na alkoholu, v něm hledá útěchu a často ho považuje dokonce i za lék. 15

18 4 Příčiny zneužívání alkoholu a následně i závislosti na něm Příčin zneužívání alkoholu a následně i závislosti na něm je spousta. Obecně se dělí na příčiny psychické, sociální, biologické a genetické. Alkoholici nejčastěji považují za příčiny jejich závislosti různé nepříznivé životní a sociální situace, jako například rozpad rodiny, onemocnění či úmrtí v rodině, výskyt zneužívání alkoholu u nejbližších rodinných příslušníků atd. Uvádějí, že pijí alkohol především proto, aby zapomněli na problémy, na trápení a neshody, aby nebyli nervózní a posílili si odvahu. [ÜHLINGER. TSCHUI, 2009] 4.1 Příčiny psychické Psychické problémy, jako například deprese a stres jsou jedním z nejčastějších důvodů, proč lidé sahají po alkoholu. Člověk s duševním onemocněním pije alkohol především proto, aby se mu ulevilo a aby dle něj zmírnil či vyřešil své problémy. Ovšem skutečnost je zcela jiná, alkohol rozvíjí psychickou závislost a k vyřešení situace, která způsobila psychické problémy, nedojde. Lidé s psychickým onemocněním si málokdy uvědomují skutečná rizika alkoholu. 4.2 Příčiny sociální Jednou z možných a velice častých příčin zneužívání alkoholu a závislosti na něm jsou nepříznivé životní a sociální události, jako například ztráta blízké osoby, rozvod či rozchod, nezaměstnanost a s tím související nadmíra volného času, který lidé neumí správně využít. Mezi sociální příčiny lze zařadit i touhu po rovnosti (např. žen a mužů, dětí a dospělých). Na zneužívání alkoholu má vliv i prostředí, v němž člověk vyrůstal, nebo v němž se pohybuje. Jde především o rodinu, kamarády a známé. 16

19 4.3 Příčiny biologické Mezi příčiny biologické se řadí různé zdravotní problémy, jakož i problémy v oblasti sexuální. Špatný zdravotní stav člověka má vliv na jeho psychiku a člověk pak řeší tyto problémy alkoholem. 4.4 Příčiny genetické Přímá genetická souvislost není zcela prokázaná. Závislost u rodičů ještě neznamená, že se vytvoří automaticky i u jejich dětí. Jde zde spíše o to, že alkoholismus v rodině má neblahý vliv na funkčnost celé rodiny a dochází tím k vytvoření špatných podmínek pro výchovu a vývoj dítěte. Pokud má dítě rodiče alkoholika, působí to negativně nejen na jeho psychiku, ale v podstatě i na celou osobnost. I proto se pak dítě stává k alkoholismu (a k užívání i jiných návykových látek) náchylnějším. [NEŠPOR, 2006] 17

20 5 Prevence závislosti na alkoholu Ideální je provázaný systém prevence, zahrnující různé komponenty, které působí harmonicky. Viz. Tabulka č.1, uvedená níže. Tabulka č. 1 - Systém prevence: [SOVINOVÁ. CSÉMY, 2003; str. 60] Rodiče Pracovníci v oblasti zdravotní prevence Praktičtí lékaři, lékaři různých klinických oborů Specializovaná protialkoholní ústavní i ambulantní zařízení Pracoviště telefonické pomoci Školy všech stupňů, Pedagogicko-psychologické poradny Kulturní zařízení Orgány státní správy, Policie Regionální zdravotnické a školské orgány Média Soukromý sektor Zájmové a sportovní organizace Církve, nevládní organizace a občanské iniciativy Prevence 5.1 Prevence u jednotlivce Prevence u jednotlivce spočívá v tom, že se člověk sám snaží určitými způsoby chování (viz. níže) předcházet nejen samotné závislosi na alkoholu, ale i problémům, které jsou s nadměrnou konzumací alkoholu spojené. abstinovat, pokud pít, tak střídmě naučit se odpočívat, vhodně trávit volný čas, vést zdravý životní styl zvládat stres a jiné negativní emoce, případně vyhledat pomoc odborníka [SOVINOVÁ. CSÉMY, 2003; NEŠPOR. CSÉMY, 2003] 18

21 5.2 Prevence v rodině Rodina představuje první společenství, ve kterém dochází k výchově a vývoji jedince. Proto již zde je nutné zaměřit se na prevenci patologických jevů, mezi které patří mimo jiné i závislost na alkoholu. K prevenci zneužívání alkoholu a následně i závislosti na něm patří zásady (vyjmenovány níže), které by se měly v rodině dodržovat. Zásady prevence v rodině: vytvořit zdravá rodinná pravidla získat důvěru dítěte, umět mu naslouchat předcházet nudě (např. zajistit dítěti mimoškolní aktivity zájmové kroužky) posilovat sebevědomí dítěte a povzbuzovat ho k samostatnosti nepodávat dítěti alkohol nedávat dítěti špatný příklad (tzn. neřešit problémy alkoholem) informovaně hovořit o alkoholu a jiných drogách pomáhat dítěti ubránit se nevhodné společnosti 5.3 Prevence ve společnosti K základnímu principu prevence ve společnosti patří snižování spotřeby alkoholu. Toho lze dosáhnout různými způsoby, z nichž jsou některé uvedeny níže. Způsoby prevence ve společnosti: zákaz prodeje alkoholu osobám nezletilým zákaz užívání alkoholu na pracovičti a ve škole zákaz řízení motorového vozidla pod vlivem alkoholu zvýšení zdanění alkoholu, z čehož vyplývá i jeho vyšší cena preventivní programy ve školách (např. PEER programy) prevence za pomoci médií (např.,,nemyslíš, zaplatíš... ) regulace reklamy alkoholu [SOVINOVÁ. CSÉMY, 2003; NEŠPOR. CSÉMY, 2003] 19

22 6. Příznaky závislosti na alkoholu, aneb jak poznáme, že má někdo problém s alkoholem Převážná většina závislých osob své pití dlouhodobě tají, proto není zcela jednoduché poznat, zda má člověk skutečně s alkoholem problém. Existuje spousta varovných signálů, které ohlašují problémy s konzumací alkoholu, ovšem musí se vyskytovat alespoň z části společně. Některé příznaky samy o sobě nemusí být známkou toho, že se jedná o člověka závislého na alkoholu. Dle odborníků patří mezi hlavní příznaky následující společné jmenovatele. [ÜHLINGER. TSCHUI, 2009] ztráta spolehlivosti pozdní příchody zmeškané schůzky snížený zájem o rodinu a práci neplnění slibů nevysvětlené výdaje, problémy s financemi zanedbaný zevnějšek nedostatečná péče o domácnost izolace výkyvy v pracovním nasazení pokles výkonnosti změna chování (tzn. neuvážené jednání, agresivní chování, hádky...atd.) Nejucelenější náhled na příznaky závislosti na alkoholu poskytl ve své práci MUDr. Jellinek. Viz příloha č. 1,,40 příznaků závislosti na alkoholu dle MUDr. Jellinka. 20

23 7. Závislost na alkoholu a její vývoj Závislost na alkoholu se vyvíjí pomalu, někdy až několik let. U mladistvých je proces vývoje závislosti rychlejší (trvá jen několik měsíců). Jak již roku 1952 popsal MUDr. Jellinek, lze vývoj závislosti na alkoholu u člověka rozdělit do 4 základních stádií (počátečního, varovného, rozhodného a konečného). Každé stádium se projevuje několika typickými příznaky. 7.1 Počáteční stádium V tomto stádiu člověk poznal účinek alkoholu jako drogy. Pití je příležitostné a má společenský charakter. V této fázi droga,,dává, ale nebere. Konzument pije alkohol především proto, aby se dostavily pocity dobré nálady. Zvyšuje se tolerance k alkoholu, člověk má potřebu zvyšovat jeho dávky a už v tomto stádiu vzniká psychická závislost. 7.2 Varovné stádium Člověk si vytvořil k alkoholu určitou vazbu, pije častěji a stavy opilosti se v tomto stádiu stávají stále častějšími. Aby nebyl nápadný, nepije o samotě, ale hledá společníky, se kterými pije a které v budoucnu pravděpodobně označí jako špatnou společnost, která ho k pití přivedla. Konzument přechází od pití méně koncentrovaných alkoholických nápojů k lihovinám. Plně se zde rozvíjí psychická závislost a zároveň začíná vznikat i závislost fyzická. 7.3 Rozhodné stádium V této fázi jedinec stále více ztrácí kontrolu nad pitím. Přestává ovládat své pití alkoholu a začíná být naopak tím, kdo je alkoholem ovládán. Jsou zde typické výpadky paměti, tzv.,,okénka,. Při vysazení alkoholu se často objevují abstinenční příznaky. Je zde rozvinuta psychická a somatická závislost. Jedinec v tomto stádiu již potřebuje profesionální péči. [ZVOLSKÝ, 2003; 4] 21

24 7.4 Konečné stádium K dosažení opilosti potřebuje piják obvykle menší množství alkoholu a opilství se u něj stává stále a stále častějším. Pije několik dní v kuse, je mu jedno co pije, kdy a kde. Objevuje se tvrzení, že,,bez alkoholu to nejde a s alkoholem také ne a vzniká tzv.,,bludný kruh, ze kterého se piják nemůže dostat ven. Dochází k fyzickému a psychickému chátrání jedince a postupně i k celkové změně osobnosti. Mohou se vyskytovat alkoholické psychózy (například delirium tremens, Korsakova psychóza). Je zde nutná pomoc a léčba ze strany odborníka (psychiatra), prováděna v psychiatrické léčebně či ambulantním zařízení (ordinace AT). [ZVOLSKÝ, 2003; 4] 22

25 8 Dělení společnosti dle postoje k alkoholu Dle osobního postoje člověka k alkoholu a jeho konzumaci lze dnešní společnost rozdělit do čtyř skupin abstinenti, konzumenti, pijáci a alkoholici. 8.1 Abstinent Abstinent je člověk, který alkohol odmítá z různých důvodů (například zdravotních, náboženských...atd). Ne vždy je tato skupina lidí společností správně pochopena a bývá někdy dokonce i posměchem společnosti. Abstinentem můžeme ovšem nazvat jen toho člověka, který nepožil alkoholický nápoj v jakékoli formě a množství po dobu nejméně tří let. Dá se tedy předpokládat, že důsledných abstinentů je málo. Pokud se vyskytují, tak nejčastěji mezi dětmi do šesti let. 8.2 Konzument Mezi skupinu konzumentů patří převážná většina lidí současné společnosti. Konzument dodržuje hranici rozumného pití. Alkohol pije například po jídle (pro jeho chuť a trávicí vlastnosti), nebo v rozumné míře při oslavě narozenin apod. 8.3 Piják Za pijáka se označuje osoba, která pije alkohol především pro jeho vedlejší účinky. Alkohol mu pomáhá zapomenout na nepříjemné okamžiky jeho života, mění náladu, odstraňuje napětí. Jedná se zde tedy hlavně o psychickou závislost na účincích alkoholu. 8.4 Závislý člověk (alkoholik) Tento pojem označuje člověka, který zcela propadl moci alkoholu a je na něm závislý psychicky i fyzicky. Alkoholik pociťuje silnou touhu opětovně požívat alkohol. Je mu jedno, co pije, kdy a za jakých okolností. Pokud delší dobu nepožije alkohol, objeví se u něj abstinenční příznaky a těch se snaží zbavit opětovným pitím alkoholu. Alkoholik upřednostňuje pití alkoholu před jinými činnostmi a pokračuje v pití i přes zdravotní či jiné problémy. [SKÁLA, 1988; 5] 23

26 9 Působení alkoholu Bezprostředně po požití nižší dávky alkoholu pociťuje člověk stavy vzrušení, povzbuzení a zlepšení nálady, což se projevuje zbavením zábran a mnohomluvností. Vyšší dávka alkoholu má za následek zvýšenou agresi a působí na motoriku člověka. Vysoké dávky alkoholu naopak vedou k útlumu organismu a ke zklidnění. Po požití nadměrné dávky alkoholu hrozí nebezpečí otravy, které může skončit i smrtí. Alkohol má kromě okamžitých následků i následky dlouhodobé. Častá a nadměrná konzumace alkoholu (tedy závislost na alkoholu) má spoustu negativních dopadů, a to nejen na jedince samotného, ale i na jeho rodinu a celou společnost. Výčet těchto následků by měl odradit od nadměrné konzumace alkoholu snad každého rozumného člověka Negativní dopady nadměrné a dlouhodobé konzumace alkoholu Alkoholismus je velmi vážný společenský problém, a jak již bylo výše zmíněno, následky nadměrné a dlouhodobé konzumace alkoholu trpí nejen alkoholik, ale i jeho blízcí a dokonce i celá společnost. I přes všechny negativní vlastnosti alkoholu je k němu dnešní společnost velmi tolerantní, málokdo si totiž uvědomuje jeho skrytou nebezpečnost. Alkohol zvyšuje riziko výskytu řady škod zdravotních i sociálních, a to v závislosti na jeho dávkách. To znamená, že vyšší konzumace alkoholu s sebou přináší více rizik. Rizik, tedy negativních dopadů nadměrné a dlouhodobé konzumace alkoholu je velké množství. Pro větší přehlednost je jejich alespoň částečný výčet uveden v příloze č

27 10.1 Následky na tělesné zdraví Poškození zdravotního stavu může být způsobeno jednorázovým požitím alkoholu, nebo opakovaným požíváním. Jednorázové požití alkoholu může ohrozit zdraví a život nejen opilé osoby (zde se jedná například o úrazy způsobené pádem či rvačkou), ale i zdraví a život jiného člověka (například dopravní nehoda zaviněná opilou osobou, při níž byl zraněn či usmrcen jiný člověk). Opakovaným požíváním alkoholu dochází zhruba k 60 typům následků, z nich jsou některé uvedené níže. [ZVOLSKÝ, 2003] Poškození jater Existuje několik typů poškození jater, a to dle jejich závažnosti. V první fázi dochází u lidí, užívajících nadměrně alkohol, ke zvětšení jater, které je způsobené ztukovatěním jater (nazýváno též jako steatóza jater). Nejde zde o zánět a jaterní buňka je zachována, takže toto onemocnění nevyžaduje léčbu, ale nejlépe trvalou abstinenci. Pokud člověk trpící steatózou jater nebude abstinovat, dojde k dalšímu a vážnějšímu poškození jater, tedy k alkoholovému chronickému zánětu. Při tomto onemocnění nejen že se vyskytuje ztukovatění jater, ale dochází i k rozpadu a degeneraci jaterních buněk (viz. obrázek č.5). Tento proces již nelze zcela vyléčit, ale lze zpomalit či zcela zastavit jeho vývoj a to za podmínky absolutní abstinence a dietního opatření. Při nedodržení těchto podmínek nastává u nemocného člověka jaterní cirhóza. Uvádí se, že vznik jaterní cirhózy je možný již za pět let při denním konzumu 60g alkoholu u mužů a 20g alkoholu u žen [SOVINOVÁ. CSÉMY, 2003, s. 53]. Jaterní cirhóza může být předchůdcem rakoviny jater, případně může náhle skončit život jedince tzv. jaterním selháním. [SOVINOVÁ. CSÉMY, 2003] Obrázek č. 4 Zdravá játra Obrázek č. 5 Poškozená játra 25

28 Zhoubné nádory Nadměrné požívání alkoholu zvyšuje riziko výskytu některých zhoubných nádorových onemocnění, mezi které patří například rakovina trávicího ústrojí (zejména rakovina jícnu, žaludku, tenkého střeva). Zvýšené je i riziko vzniku rakoviny jater, dutiny ústní, nosohltanu, slinivky břišní, prostaty, močového měchýře. Může se objevit i rakovina plic Nemoci oběhové soustavy Onemocnění srdce a cév patří mezi nejzávažnější a nejčastější onemocnění dnešní doby. Alkohol má také samozřejmě na tato onemocnění vliv. Pití většího množství alkoholu může vyvolat systémovou arteriální hypertenzi, nezávislou na obezitě, spotřebě kávy a kouření. Pokud člověk trpící hypertenzí bude nadměrně užívat alkohol, může u něj dojít k srdečnímu selhání Nemoci trávicí soustavy Dráždivé účinky alkoholu pozná člověk již po prvním napití v dutině ústní a na jazyku. Při polykání lze pociťovat nepříjemné (pro někoho příjemné) pálení. Alkohol výrazně ovlivňuje chod a funkci trávicího systému. Požití většího množství alkoholu může vyvolat křečové svírání žaludku a následně i zvracení a průjmy. U některých alkoholiků způsobuje časté zvracení trhliny mezi jícnem a žaludkem, takže po zvracení žaludečního obsahu následuje zvracení krve. Následkem onemocnění trávicí soustavy může být podvýživa. Nadměrný příjem jakéhokoli alkoholu vede mimo jiné i k obezitě Nemoci nervové soustavy Alkohol poškozuje vedení nervového vzruchu, snižuje křečový práh, ale zvyšuje práh citlivosti pro bolest. Poškozuje REM spánek. Známý je alkoholický tremor, projevující se třesem víček, rukou a někdy i celého těla, který se zvyšuje po odnětí alkoholu. Postihuje i mozeček, což se projevuje poruchou koordinace hybnosti, nejistou chůzí a třesem. Alkohol způsobuje řadu dalších neurologických onemocnění, z nichž k nejčastějším patří výskyt epileptických záchvatů, které mohou být vyvolány jak abúzem alkoholu, tak i jeho náhlým odnětím. [SOVINOVÁ. CSÉMY, 2003] 26

Vyšší odborná škola, střední odborná škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola Mills, s. r. o.

Vyšší odborná škola, střední odborná škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola Mills, s. r. o. Vyšší odborná škola, střední odborná škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola Mills, s. r. o. Čelákovice Lidé ve středním věku a alkohol Sociální práce Vedoucí práce: PhDr.

Více

Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Čelákovice ABSOLVENTSKÁ PRÁCE

Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Čelákovice ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Čelákovice ABSOLVENTSKÁ PRÁCE 2010 Ďurišová Martina Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola Mills, s.r.o. Závislost na alkoholu

Více

Prevence a léčba alkoholových závislostí na Třebíčsku. Kateřina Suchá

Prevence a léčba alkoholových závislostí na Třebíčsku. Kateřina Suchá Prevence a léčba alkoholových závislostí na Třebíčsku Kateřina Suchá Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Práce je zaměřena na problematiku alkoholismu. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy

Více

ALKOHOLISMUS HISTORIE A SOUČASNOST

ALKOHOLISMUS HISTORIE A SOUČASNOST ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra psychologie ALKOHOLISMUS HISTORIE A SOUČASNOST Bakalářská práce Michaela Mužíková Specializace v pedagogice - Výchova ke zdraví (2009-2012) Vedoucí

Více

Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Čelákovice ABSOLVENTSKÁ PRÁCE

Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Čelákovice ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Čelákovice ABSOLVENTSKÁ PRÁCE 2010 Kubátová Věra Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola Mills, s. r. o. Dopady drogové závislosti

Více

Problematika konzumace alkoholu v závislosti na způsobu trávení volného času. Pavla Kloubková

Problematika konzumace alkoholu v závislosti na způsobu trávení volného času. Pavla Kloubková Problematika konzumace alkoholu v závislosti na způsobu trávení volného času Pavla Kloubková Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce pojednává o problematice užívání alkoholu a způsobu trávení

Více

Možnosti léčby drogově závislých a prognóza jejich resocializace. Bc. Ivana Cikánková

Možnosti léčby drogově závislých a prognóza jejich resocializace. Bc. Ivana Cikánková Možnosti léčby drogově závislých a prognóza jejich resocializace Bc. Ivana Cikánková Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Tato práce se zabývá závislostí na alkoholu a její léčbou. Jejím cílem je prozkoumat

Více

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Člověk a závislost Sociální práce Bašť 2012

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Člověk a závislost Sociální práce Bašť 2012 Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Člověk a závislost Sociální práce Vedoucí práce: Monika Plocová Vypracovala: Pavla Hyrmanová Bašť 2012 Čestné prohlášení

Více

Vyšší odborná škola, Střední zdravotnická škola a Základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice

Vyšší odborná škola, Střední zdravotnická škola a Základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Vyšší odborná škola, Střední zdravotnická škola a Základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Postoj mladistvých k drogám na Mladoboleslavsku Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Drahomíra Pavlíková Vypracovala:

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2006 Roman Špráchal

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2006 Roman Špráchal UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2006 Roman Špráchal UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ ÚSTAV EKONOMIE DROGOVÉ ZÁVISLOSTI U MLADISTVÝCH V ČR A EU ZA POSLEDNÍ

Více

CHCI POMÁHAT BEZ ROZDÍLU ANEB JAK NA SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY, CZ.1.07/3.2.13/01.0036 ZÁVISLOSTI. Ing. Renata Kasalová

CHCI POMÁHAT BEZ ROZDÍLU ANEB JAK NA SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY, CZ.1.07/3.2.13/01.0036 ZÁVISLOSTI. Ing. Renata Kasalová CHCI POMÁHAT BEZ ROZDÍLU ANEB JAK NA SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY, CZ.1.07/3.2.13/01.0036 ZÁVISLOSTI Ing. Renata Kasalová ZÁVISLOSTI Ing. Renata Kasalová CHCI POMÁHAT BEZ ROZDÍLU ANEB JAK NA SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Brno 2006 František Dostál MASARYKOVA UNIVRERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Patologické závislosti, jejich prevence a způsoby

Více

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s. r. o. Čelákovice. Drogové delikty. Sociální práce

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s. r. o. Čelákovice. Drogové delikty. Sociální práce Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s. r. o. Čelákovice Drogové delikty Sociální práce Vedoucí práce: JUDr. Lukáš Bohuslav Vypracovala: Milena Trägnerová Čelákovice 2013

Více

STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MĚSTA FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2012-2014

STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MĚSTA FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2012-2014 STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MĚSTA FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2012-2014 Statutární město Frýdek-Místek Magistrát města Frýdku-Místku Odbor sociálních služeb Radniční 1148 738 22 Frýdek-Místek OBSAH strana

Více

Porovnání abusu alkoholu u klientů v přednemocniční neodkladné péči v České republice a Portugalsku

Porovnání abusu alkoholu u klientů v přednemocniční neodkladné péči v České republice a Portugalsku Vyšší odborná škola, střední škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s. r. o. Porovnání abusu alkoholu u klientů v přednemocniční neodkladné péči v České republice

Více

Možnosti sociální práce s klienty závislými na alkoholu

Možnosti sociální práce s klienty závislými na alkoholu CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Možnosti sociální práce s klienty závislými na alkoholu Absolventská práce Autor práce: Petr Nosálek Vedoucí práce: Mgr. Vladislava Závrská Olomouc 2014 Prohlášení:

Více

Alkoholismus, jeho příčiny, průběh a léčba

Alkoholismus, jeho příčiny, průběh a léčba UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Alkoholismus, jeho příčiny, průběh a léčba DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Alena Plšková Vypracoval:

Více

ŽENY A ALKOHOLISMUS WOMEN AND ALCOHOLISM

ŽENY A ALKOHOLISMUS WOMEN AND ALCOHOLISM Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Studijní program: Studijní obor: Sociálních studií a speciální pedagogiky Sociální práce Penitenciární péče ŽENY A ALKOHOLISMUS

Více

Léčba v protidrogové komunitě se zaměřením na matky s dětmi

Léčba v protidrogové komunitě se zaměřením na matky s dětmi Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Katedra historie DIPLOMOVÁ PRÁCE Léčba v protidrogové komunitě se zaměřením na matky s dětmi Michaela Voříšková Vedoucí práce: Mgr. Martin Černý Katedra

Více

Návykové látky, rizika jejich zneužívání a možná prevence

Návykové látky, rizika jejich zneužívání a možná prevence V ÝUKOVÝ TEXT Návykové látky, rizika jejich zneužívání a možná prevence Úvod Zrychlení životního tempa, celospolečenský tlak na intenzivní výkon, velká urbanizace, rostoucí nezaměstnanost a anonymita představují

Více

Veřejné opatrovnictví

Veřejné opatrovnictví Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Veřejné opatrovnictví Sociální práce Vedoucí práce: PhDr. Drahomíra Pavlíková Vypracovala: Lenka Kočišová Čelákovice

Více

DOPAD ALKOHOLISMU U ŽEN NA RODINNÉ A PRACOVNÍ VZTAHY

DOPAD ALKOHOLISMU U ŽEN NA RODINNÉ A PRACOVNÍ VZTAHY Vyšší odborná škola, střední škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice DOPAD ALKOHOLISMU U ŽEN NA RODINNÉ A PRACOVNÍ VZTAHY Vedoucí práce: ThDr. et Mgr. Ladislava Marešová Autor práce: Martina Procházková

Více

Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií. Prediktory úspěšnosti ústavní odvykací léčby závislosti na metamfetaminu. Bc.

Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií. Prediktory úspěšnosti ústavní odvykací léčby závislosti na metamfetaminu. Bc. Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Prediktory úspěšnosti ústavní odvykací léčby závislosti na metamfetaminu Bc. Veronika Gazdová Diplomová práce 2009 2 3 4 Poděkování Za cenné rady a připomínky,

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Radka Všahová FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Veřejné zdravotnictví B5347 Radka Všahová Studijní obor:

Více

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola Mills, s.r.o. Čelákovice Ochrana dítěte před násilím, zneužíváním a zanedbáváním

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola Mills, s.r.o. Čelákovice Ochrana dítěte před násilím, zneužíváním a zanedbáváním Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola Mills, s.r.o. Čelákovice Ochrana dítěte před násilím, zneužíváním a zanedbáváním Sociální práce Vedoucí práce: ThDr. et. Mgr. Ladislava Marešová

Více

PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ

PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ Slezská univerzita v Opavě Fakulta veřejných politik v Opavě PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ Distanční studijní opora Věra Juříčková Opava 2012 Projekt č. CZ.1.07/2.2.00/15.0178 Inovace studijního programu ošetřovatelství

Více

Sociální práce s mladistvými delikventy

Sociální práce s mladistvými delikventy Vyšší odborná škola, střední škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s. r. o. Sociální práce s mladistvými delikventy Sociální práce Vedoucí práce: PhDr. Jan Sochůrek,

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Diplomová práce

MASARYKOVA UNIVERZITA. Diplomová práce MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra sociální pedagogiky Sociální determinanty zdraví a způsob života u osob po cévní mozkové příhodě Diplomová práce Brno 2009 Vedoucí práce: PhDr. Jana Veselá,

Více

OBSAH...3 1 RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ V DOSPÍVÁNÍ...5 1.1 SYNDROM RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ V DOSPÍVÁNÍ...5 1.2 CHARAKTERISTIKA OBDOBÍ DOSPÍVÁNÍ...

OBSAH...3 1 RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ V DOSPÍVÁNÍ...5 1.1 SYNDROM RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ V DOSPÍVÁNÍ...5 1.2 CHARAKTERISTIKA OBDOBÍ DOSPÍVÁNÍ... OBSAH OBSAH...3 1 RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ V DOSPÍVÁNÍ...5 1.1 SYNDROM RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ V DOSPÍVÁNÍ...5 1.2 CHARAKTERISTIKA OBDOBÍ DOSPÍVÁNÍ...6 2 PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ V DOSPÍVÁNÍ...7 2.1 OBECNÉ ZÁSADY

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Dluhová problematika pacientů hospitalizovaných na Psychiatrické klinice Fakultní nemocnice v Plzni

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Dluhová problematika pacientů hospitalizovaných na Psychiatrické klinice Fakultní nemocnice v Plzni ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY Diplomová práce Dluhová problematika pacientů hospitalizovaných na Psychiatrické klinice Fakultní nemocnice v Plzni Pavla Faboková

Více