Práce s muži a chlapci, kteří se během nuceného VYSídlení stali obětí sexuálního a genderového násilí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Práce s muži a chlapci, kteří se během nuceného VYSídlení stali obětí sexuálního a genderového násilí"

Transkript

1 Příručka Co je třeba vědět Práce s muži a chlapci, kteří se během nuceného VYSídlení stali obětí sexuálního a genderového násilí 4

2 Libovolnou část této příručky lze reprodukovat, překládat do cizích jazyků či upravovat dle místních potřeb bez předchozího písemného souhlasu UNHCR za předpokladu, že všechny její části budou distribuovány zdarma a jako zdroj bude uvedeno UNHCR. 2012, Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky Divize mezinárodní ochrany Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky 94, rue de Montbrillant 1202 Ženeva, Švýcarsko REFUGEE LAW PROJECT

3 obsah cíl 2 přehled 3 nejdůležitější informace pro pracovníky, partnerské organizace, oběti a komunity 6 nejdůležitější body inkluzivních programů v oblasti sexuálního a genderového násilí 8 hlavní zdroje 16

4 strana 2 cíl Muži a chlapci z řad uprchlíků 1 se mohou stát obětí sexuálního a genderového násilí (SGBV). Ti, kteří jej prožili, mají specifické zdravotní, psychosociální, právní a bezpečnostní potřeby, ale velmi často je pro ně obtížné hovořit o vlastních zkušenostech a získat tak potřebnou pomoc. Proto je třeba, aby UNHCR a jeho partnerské organizace přijaly opatření, která by tyto obtíže řešila. Tento dokument si klade za cíl ukázat, že programy týkající se sexuálního a genderového násilí musí zahrnovat i muže a chlapce a poskytovat vodítka, jak k obětem tohoto typu násilí přistupovat, jak usnadnit oznámení jeho výskytu, poskytnout ochranu a zajistit základní zdravotní, právní a sociální služby. 2 1 Tento dokument je zaměřen na uprchlíky a o uprchlících se v něm rovněž hovoří. Přesto se tato příručka týká i žadatelů o azyl, navrátilců, osob bez státní příslušnosti a vnitřně přesídlených osob či dalších osob, které jsou předmětem zájmu UNHCR. 2 Tento dokument se spíše než na strategii prevence zaměřuje na práci s oběťmi.

5 strana 3 přehled Sexuální násilí a násilí proti ženám a dívkám se v ozbrojených konfliktech stále častěji chápe jako válečná zbraň. 3 Díky dlouhodobé advokační činnosti na národní i mezinárodní úrovni dnes řada zemí přijímá zákony, jež se tímto druhem násilí zabývají, nicméně rozsah prevence a nápravy není ani zdaleka dostačující. Sexuální násilí proti ženám a dívkám se stalo klíčovým tématem i na poli ochrany přesídlených osob. Naopak sexuální násilí proti mužům a chlapcům je problematikou, o které se mnohem méně ví i hovoří 4, ačkoli je zcela evidentní, že k němu při ozbrojených konfliktech a vysídlení opakovaně dochází, a je tedy třeba se jím v souvislosti s ochranou zabývat. 5 Toto násilí může být příčinou útěku a pro některé muže a chlapce z řad uprchlíků i klíčovým faktorem ohrožení v zemi azylu. Genderovou nerovnost prohlubují sociální a kulturní normy, které muže líčí jako bytosti ve své podstatě silné, od nichž se očekává, že budou chránit ženy a děti. Útoky na znaky genderové identity jsou v současné době mocnou válečnou zbraní. Jelikož sociální normy a tabu v oblasti 3 Nejdůležitější rezoluce Rady bezpečnosti OSN týkající se žen, míru a bezpečnosti jsou: 1325, 1820, 1888 a Viz Sandesh Sivakumaran, Lost in translation: UN response to sexual violence against men and boys in situations of armed conflict (Ztraceno v překladu: Reakce OSN na sexuální násilí proti mužům a chlapcům v ozbrojených konfliktech), International Review of the Red Cross, sv. 92, č. 877, březen V této fázi nelze uvést celkový rozsah výskytu, jelikož k nahlášení sexuálního násilí dochází zřídka a v případě mužů a chlapců jen velmi zřídka. I studií o sexuálním násilí proti mužům v ozbrojených konfliktech existuje poměrně málo (nicméně pro oblast východního Konga viz: assn.org/content/304/5/553.short). Jak je uvedeno ve Směrnici Meziagenturního stálého výboru (IASC): Je třeba mít na paměti, že k nahlášení sexuálního násilí dochází málo i v prostředí s dostatečnými zdroji a že bude obtížné, ne-li nemožné, získat přesné údaje o rozsahu tohoto problému v krizových situacích. Všichni humanitární pracovníci by tudíž měli předpokládat a věřit, že k genderovému a zejména sexuálnímu násilí dochází. Jedná se o závažnou a život ohrožující otázku oblasti ochrany bez ohledu na přítomnost či absenci konkrétních a spolehlivých důkazů.

6 strana 4 sexuality a sexuální orientace diskriminují či stigmatizují vztahy mezi příslušníky stejného pohlaví, 6 slouží sexuální útoky proti mužům na jedné straně jako prostředek k jejich ponížení, a to jak v jejich vlastních očích, tak i v očích pachatelů násilí, ale na druhé straně mohou být samotnou obětí, pachatelem či širším společenstvím interpretovány jako vyjádření sexuální orientace či genderové identity dané osoby. 7 Sexuální násilí proti mužům a chlapcům zahrnuje nedobrovolný pohlavní styk včetně znásilnění 8 a celou řadu sexuálních forem mučení 9. Při znásilnění pachatel může kromě vlastního těla použít i zbraně či jiné předměty. Kromě okamžité fyzické újmy zvyšuje akt sexuálního násilí zranitelnost oběti a zpochybňuje její vnímání vlastní maskulinity, sexuality, reprodukční schopnosti a genderové identity. 10 Oběti sexuálního a genderového násilí z řad mužů jsou tudíž dotčeny fyzicky, psychicky i sociálně. Stejně jako v případě žen, které byly objektem sexuálního násilí, bývá fyzické poranění často doprovázeno psychickým strádáním, depresí, problémy v intimních vztazích, sociálním stigmatem, marginalizací a izolací, neschopností zapojit se do dřívějšího způsobu života a nedostatečnými právními prostředky ke zjednání nápravy. Vzhledem k pevně zakořeněným genderovým normám, kulturním a náboženským tabu a nedostatečnému rozsahu služeb je pro muže velmi obtížné oznámit, že se stali obětí sexuálního násilí. Navíc poskytovatelé služeb nemusejí vždy rozpoznat muže se zkušeností sexuálního 6 Ještě horší je situace v případě, že zákony zakazují vztahy mezi příslušníky stejného pohlaví, zejména pokud nečiní rozdíl mezi dobrovolným a nedobrovolným stykem. 7 Jedná se především o strach některých mužů, kteří během aktu sexuálního násilí zažívají fyziologické vzrušení. To je ovšem za těchto okolností jen fyzickou reakcí těla, nikoli známkou sexuální rozkoše. 8 Kromě samotného znásilnění může docházet k tomu, že jsou muži a chlapci nuceni přihlížet znásilňování svých manželek, sester, dcer a matek, případně sami musejí znásilňovat osoby jim blízké, a to jak mužského, tak i ženského pohlaví. 9 Je třeba poznamenat, že mnoho obětí vznáší námitky, je-li jejich zkušenost znásilnění popisována jako mučení. 10 Další informace o genderové identitě a sexuální orientaci a souvisejících formách ohrožení viz: Working with Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender & Intersex Persons in Forced Displacement, Need to Know Guidance 2 (Práce s homosexuálními ženami a muži, bisexuály, transsexuály a intersexuály v kontextu nuceného vysídlení, Příručka Co je třeba vědět 2).

7 strana 5 a genderového násilí. 11 Komunity velmi často odmítají potvrdit výpovědi obětí sexuálního násilí z řad mužů v obavě, že by tak připustily slabost a celou komunitu uvrhly do hanby. Pokud se důsledky sexuálního násilí neřeší, zvyšují již tak velká rizika v situacích ozbrojených konfliktů a vysídlení a vážně poškozují sociální a ekonomickou situaci obětí. Důsledky sexuálního násilí pro jednotlivce, rodiny a celé komunity vážně narušují sociální vztahy, a tudíž podkopávají mír a bezpečnost i pravděpodobnost dosažení trvalých řešení. Sexuální násilí proti mužům je hrozbou i v situacích vysídlení a azylu. Jelikož muži i ženy nacházející se v těchto situacích čelí velkým problémům s obživou, ocitají se v nebezpečí sexuálního vykořisťování a zneužívání odměnou za ubytování a potravu, případně provozování jiných forem sexu za účelem přežití. Mužům, kteří se ocitnou v zajišťovacích zařízeních, hrozí znásilnění či vynucování sexuálních služeb odměnou za propuštění. Ačkoli se situace azylu a konfliktu liší, zásadní potřeba ochrany obětí zůstává stejná. 11 V některých zemích se lékařské služby pro oběti sexuálního násilí nacházejí na gynekologických odděleních.

8 strana 6 nejdůležitější informace pro pracovníky, partnerské organizace, oběti a komunity Sexuální a genderové násilí hrozí mužům a chlapcům stejně jako jako ženám a dívkám. Tato skutečnost se musí systematicky odrážet v návrzích a realizaci všech iniciativ v oblasti prevence a reakce na sexuální a genderové násilí včetně iniciativ podporujících přístup obětí ke spravedlnosti. Při vysídlení mužům a chlapcům hrozí, že budou donuceni k nechtěnému pohlavnímu styku, nebo je okolnosti přimějí, aby poskytovali sexuální služby za účelem vlastního přežití. V ozbrojených konfliktech mohou být muži a chlapci znásilňováni či podrobeni jiným formám sexuálního násilí používaného jako válečné zbraně, a to ve stejné míře jako ženy a dívky. Sexuální násilí je na mužích pácháno jako prostředek ponížení, dominance a podkopání vnímání vlastní mužnosti. Znásilnění zůstává znásilněním bez ohledu na to, jakého pohlaví, předpokládané nebo skutečné genderové identity či sexuální orientace je jeho oběť. Ačkoli ne ve všech zemích je znásilnění muže trestným činem, vždy se jedná o porušení mezinárodních lidských práv. 12 Žádná oběť sexuálního násilí, ať se jedná o muže, ženu, dívku nebo chlapce, nesmí být stigmatizována, marginalizována či ponechána bez pomoci. Zatímco v dobrovolném sexuálním vztahu je pohlavní styk ve shodě se sexuální orientací či genderovou identitou tak, jak ji daná osoba vnímá, při vynuceném styku tomu tak není. Zážitek 12 Vymezení pojmu znásilnění ve vnitrostátním právním řádu často muže vylučuje.

9 strana 7 vynuceného penetrativního pohlavního aktu kupříkladu neučiní z muže či chlapce homosexuála, ani nezmění muže v ženu a chlapce v dívku. Stigma je jednou z největších překážek včasné terapie obětí sexuálního a genderového násilí, jelikož může obětem bránit v nahlášení případu násilí a vyhledání pomoci. Při plánování účinného zásahu ve vztahu k osobám, které se staly obětí sexuálního a genderového násilí, je zásadním předpokladem pochopení genderových norem, jež jsou pro daný kontext specifické. Hlavní příčinou, proč se muži a chlapci stejně jako ženy a dívky uchylují k poskytování sexuálních služeb za účelem přežití, je nedostatek alternativních možností, jak přežít či si zajistit obživu. Pokud se sexuální násilí proti mužům a chlapcům neřeší, může vést k tomu, že se některé z obětí uchýlí k negativnímu kopírování tohoto chování, což v krajním případě vyústí v další násilí, které dlouhodobě a negativně ovlivní jejich rodiny i širší komunitu.

10 strana 8 nejdůležitější body inkluzivních programů v oblasti sexuálního a genderového násilí Oběti sexuálního násilí z řad mužů a chlapců často trpí v tichosti, jelikož široce rozšířené společenské normy a vnímání genderu, sociální stigma a kulturní tabu ve vztahu k diskuzi o sexu a sexualitě jim ztěžují hovor o tomto tématu. Bohužel dochází i k tomu, že jakmile se oběť odhodlá promluvit, poskytovatelé služeb jí nedovedou naslouchat anebo jí nevěří. Často si neuvědomují závažnost zkušeností oběti či dopadu na její fyzický i psychický stav a schopnosti postarat se o sebe. Příčinou bývá necitlivost, nedostatečné proškolení o rozsahu, v němž se muži a chlapci stávají obětí sexuálního a genderového násilí, a o jeho dopadu, případně způsobu, jak řešit potřeby obětí. Partnerské organizace a pracovníci zapojení do tvorby programů v oblasti sexuálního a genderového násilí by měli explicitně připustit zkušenost mužů a chlapců, kteří se stali obětí sexuálního a genderového násilí, respektovat jejich právo na důvěrnost a začlenit je do programů, jež splňují jejich konkrétní potřeby. Dodržování následujících bodů pomůže podpořit programy, které zahrnují muže, ženy, chlapce i dívky. Buďte vnímaví: ukazatele pro identifikaci Oběti z řad mužů jen zřídka bezprostředně hlásí případy sexuálního a genderového násilí a často tak činí pouze tehdy, když fyzické následky útoku vyžadují neodkladnou lékařskou péči. Někteří muži a chlapci se odváží vyhledat pomoc teprve několik let po události. Následující typy chování se nemusejí projevit vždy, ale velmi často je u mužů a chlapců, kteří se stali obětí sexuálního násilí, zaznamenáváme:

11 strana 9 Nedokáže v klidu sedět, často sedí na kraji židle nebo chce při pohovoru či schůzce stát. Stěžuje si na problémy bederní páteře signalizující problémy v oblasti konečníku. Jen zřídka se snaží o oční kontakt. Projevuje velkou zlost, je podrážděný. Projevuje značnou míru homofobie. Projevuje silné genderové preference s ohledem na to, kdo s ním vede pohovor. 13 Opakovaně hovoří o zjevně nesouvisející potřebě ochrany, i když tato již byla účinně vyřešena. Co dělat Věnujte těmto náznakům pozornost a reagujte na ně. Je-li třeba, poskytněte informace o neodkladných zdravotních a dalších službách, které jsou bezprostředně dostupné, a to důvěrnou a citlivou formou. Ujistěte příslušnou osobu, že citlivé otázky lze důvěrně řešit, jakmile o nich bude sama připravena hovořit. Věnujte pozornost případům, kdy lze na sexuální násilí vůči muži usuzovat dle oznámení ženy, která vyhledala poradenství, protože její partner: ztratil zájem o sex a odmítá intimitu, není schopen kontaktu s ostatními lidmi, dokonce ani s vlastními dětmi, se stáhl ze společenského a veřejného života a nechodí na místa, kde by mohl potkat hodně lidí. Podobné chování může oznámit i samotná oběť, jiní rodinní příslušníci nebo přátelé. 13 Tato volba se u jednotlivých obětí liší; některé chtějí mluvit s muži, jiné se ženami.

12 strana 10 Pochopte potřeby mužů a chlapců, kteří se stali obětí sexuálního násilí Následující potřeby obětí sexuálního násilí z řad mužů a chlapců je třeba identifikovat a řešit: Lékařské ošetření. Mezi fyzické následky sexuálního násilí často patří poranění konečníku a genitálií, infekce močového ústrojí, sexuálně přenosné choroby a sexuální dysfunkce. Velmi často se stává, že není k dispozici odpovídající zdravotní služba. Vtíravé otázky zdravotníků (nebo strach z nich) brání obětem sexuálního násilí, aby vyhledaly pomoc. Duševní zdraví. Mezi psychické symptomy patří ztráta sebeúcty, deprese, beznaděj, úzkost, zlost (včetně touhy po pomstě), stud, ponížení, rozhořčení, vracející se vzpomínky, noční můry, pocit viny, emocionální otupení, averze k lidskému dotyku, přerušení aktivit v rodině a společnosti, strach z určité skupiny lidí (např. vojáků či policie), kteří obětem připomínají pachatele, poruchy spánku a příjmu potravy, zvýšená konzumace drog a alkoholu, sebevražedné sklony. Sociální zdraví. Kromě potíží v rodinných vztazích, včetně situací, kdy oběť sexuálního násilí opustí manželka, tito lidé často zažívají pocit osamělosti a mohou být společensky stigmatizováni či vylučováni, v případě, že se o jejich příběhu ví. Nejen že ztrácejí úctu ve své domácnosti, ale může jim být bráněno v přístupu do modliteben, rekreačních zařízení a zaměstnání. Některé oběti sexuálního násilí raději ani nevyhledají pomoc ze strachu, že jim nikdo neuvěří. Mnozí se obávají, že již nejsou plnohodnotní muži a mladí svobodní jedinci pochybují o své schopnosti založit rodinu. Ekonomická podpora. Před léčbou, v jejím průběhu i po jejím skončení mnozí muži, kteří se stali oběťmi sexuálního násilí, zjišťují, že nejsou schopni vykonávat fyzicky náročnou práci. Během rekonvalescence po lékařském ošetření, zejména chirurgickém zákroku, potřebují po dobu šesti až dvanácti měsíců finanční pomoc a podporu na bydlení. Jakmile se dostatečně zotaví, může pomoc zaměřená na obnovení zdroje obživy snížit riziko, že se budou muset uchýlit k vysoce rizikovým strategiím přežití. Právní ochrana. Právní vymezení pojmu znásilnění se často týká jen žen a dětí, takže dospělí muži tento typ žaloby nemohou využít. Pokud jsou vztahy mezi příslušníky téhož pohlaví trestné, čelí oběti sexuálního násilí z řad mužů nebezpečí výslechů ohledně své sexuální orientace a stíhání z důvodu pohlavního styku mezi osobami stejného pohlaví. Mnoho obětí sexuální násilí neohlásí, protože nedůvěřuje soudnímu systému.není-li však sexuální a genderové násilí stíháno, zvyšuje se riziko, že se delikty tohoto typu budou opakovat.

13 strana 11 Vyškolení pracovníků v inkluzivním pochopení sexuálního a genderového násilí Genderové normy a kulturní tabu pracovníků a poskytovatelů služeb se často podobají normám a tabu obětí. Důkladné školení v problematice rozdílů a souvislostí mezi genderem, sexualitou, sexuální orientací a sexuálním násilím je pro pracovníky a partnerské organizace zcela zásadní, mají-li být schopni vyslechnout a citlivě reagovat na líčení sexuálního násilí proti mužům a chlapcům či situací, které muže a chlapce vedou k tomu, že poskytují sexuální služby za účelem přežití. Nesmírně důležité je pochopení rozdílu mezi osobou, která byla donucena k pohlavnímu styku, a její vlastní sexuální orientací a genderovou identitou. Špatné chápání tohoto rozdílu může ohrozit sociální postavení muže v jeho vlastní domácnosti a komunitě a způsobit utrpení jemu i jeho rodině. Co dělat Prozkoumat a zpochybnit vlastní přesvědčení a stereotypy v oblasti genderu, včetně otázky, do jaké míry muži jsou či nejsou ohroženi sexuálním a genderovým násilím, stejně jako otázku újmy kterou toto násilí způsobuje. Zvyšovat informovanost prostřednictvím školení, řízených diskuzí a informačních materiálů, jako jsou např. dokumentární filmy. Vybudovat strategická partnerství s organizacemi, které mají v této oblasti zkušenosti. Zajistit školení pro pracovníky UNHCR a jeho partnerských organizací, a to zejména v oblasti ochrany, základních služeb a poradenství. Práce s jednotlivci a budování důvěry při pohovoru Mnoho obětí sexuálního násilí z řad mužů a chlapců raději o svých zkušenostech při prvních pohovorech vůbec nemluví. Proto je třeba brát vážně i opožděné nahlášení těchto případů a vyhnout se přitom předpokladu, že daná osoba usiluje jen o další podporu, finanční zdroje či přesídlení.

14 strana 12 Mnoho mužů ohlásí případ sexuálního násilí pouze tehdy, potřebují-li okamžité lékařské ošetření. Pokud pracovníci tyto potřeby odhalí a dovedou na ně ihned reagovat, vybudují důvěru, díky níž muži a chlapci posléze plně odhalí svou zkušenost se sexuálním násilím. 14 Co dělat Věnujte pozornost příznakům (str. 8 a 9). Je-li to možné, dovolte oběti, aby si zvolila, zda chce hovořit s mužem či ženou. 14 V případě mladistvých je třeba, aby byla příslušná osoba proškolena ohledně specifik rozhovorů vedených s dětmi. Je-li nutné tlumočení, dovolte oběti, aby si zvolila tlumočníka dle vlastního výběru. Vysvětlete oběti, že čím podrobněji popíše svou zkušenost, tím snáze bude její případ pochopen, a ubezpečte ji, že lze zajistit i následné pohovory. Zeptejte se, zda má příslušná osoba naléhavé zdravotní problémy, které vyžadují pozornost. Respektujte vyprávění a kategorizaci oběti a dejte to jasně najevo tím, že si budete dělat poznámky a že ji budete o vývoji případu nadále informovat. Nepokoušejte se měnit definici zážitku oběti (např. ze znásilnění na mučení). Je-li to možné a souhlasí-li oběť, zahrňte do individuálního poradenství podpůrné osoby, jako jsou manželky, ostatní rodinní příslušníci, hostitelské rodiny, aby se dotčené osobě dostalo opravdu maximální podpory. Připusťte oprávněnost pocitu zlosti a prozkoumejte možnosti, jak by oběť mohla tyto pocity pozitivně ventilovat. Vysvětlete oběti, že vynucený pohlavní styk nesouvisí s její sexuální orientací. 14 Ačkoli muži většinou dávají přednost rozhovoru s osobou stejného pohlaví, nemusí tomu tak vždy být. Je-li to možné, měli by mít na vybranou.

15 strana 13 Zajistěte podporu ostatních obětí Mnozí muži a chlapci, kteří se stali obětí sexuálního násilí, se pokoušejí se svou zkušeností vypořádat sami, jelikož nevědí, že i další osoby mají podobné či související zkušenosti. Začlenění do skupiny stejně postižených osob může být velmi posilující a léčivé, jelikož umožňuje zasadit vlastní zkušenost do širšího kontextu. Práce se skupinami vyžaduje pečlivé vedení, zejména s ohledem na problematiku důvěrnosti. Co dělat Zajistěte bezpečný prostor, kde se může skupina vytvořit a scházet. Nabídněte radu a podporu. Oběti, které na vás odkázali poskytovatelé služeb, informujte o existenci podpůrných skupin. Podporujte svépomocné iniciativy (umožněte členům se navzájem podporovat, např. návštěvami v nemocnici). Umožněte členům skupiny, aby dalším obětem doporučili poradenství a právní pomoc. Naznačte uprchlíkům a jejich komunitám, že UNHCR a jeho partnerské organizace chápou sexuální a genderové násilí jako celek O problematice sexuálního a genderového násilí by měla být informována celá komunita a měla by k ní přistupovat citlivě. Měla by pochopit, že k potenciálním obětem patří i muži. Muži a chlapci musí vědět, že hrozba nebo výskyt sexuálního násilí proti nim jsou obecně uznávány a chápány. Ženy a dívky musí vědět, že jejich mužští příbuzní a přátelé mohli zažít sexuální a genderové násilí a že tento problém bude brán vážně a řešen důvěrně.

16 strana 14 Co dělat Rozmístěte plakáty a letáky na strategických místech, jako jsou čekárny, pracovny poradců, shromažďovací místa. Tyto materiály by měly: zpodobňovat muže a chlapce stejně jako ženy a dívky jakožto potenciální oběti sexuálního násilí, uvádět seznam služeb a kontaktní informace pro ty, kdo potřebují pomoc. Pořádejte informační schůzky se skupinami uprchlíků a jejich komunitami, na nichž vysvětlíte celou problematiku sexuálního násilí, typy ohrožení, které jsou stejné pro ženy, muže, chlapce i dívky, i ty, které jsou pro jednotlivé skupiny specifické, stejně jako rozsah podpůrných služeb, které jsou obětem a jejich rodinám k dispozici. Pomáhejte skupinám uprchlíků s dalším školením v rámci jejich komunit. Vytvořte standardní operační postupy (SOP) Vytvořte jasné a účinné systémy doporučování v rámci poskytování služeb pro oběti sexuálního násilí z řad mužů i žen. Kvalita a rychlost doporučení se zlepší, budou-li uplatňovány jasné protokoly ve formě standardních operačních postupů (SOP). 15 Co dělat Vytvořte jasné protokoly či SOP, na nichž se dohodnou všechny zainteresované subjekty. Zajistěte, aby SOP definovaly a rozpracovaly úlohu každého sektoru a odpovědnost hlavních zainteresovaných subjektů. Zajistěte konzultace s komunitou a její zapojení. Zajistěte pravidelné sledování jejich uplatňování. Zajistěte důvěrnost. 15 Některé subjekty, např. zdravotnické organizace, mohou mít vlastní SOP či protokoly, s jejichž pomocí řeší konkrétní formy zneužívání. V takovém případě je připojte k SOP jako přílohu.

17 strana 15 Posílení ochrany pro oběti sexuálního násilí z řad mužů a chlapců Nejviditelnější následky sexuálního násilí jsou fyzické a psychické povahy, ale zároveň je třeba se zabývat i souvisejícími potřebami v oblasti ochrany. Co dělat Při vytváření iniciativ v oblasti ochrany a reakce na sexuální a genderové násilí používejte přístup podle věku, pohlaví a diverzity. 16 Zajistěte začlenění práce s oběťmi sexuálního a genderového násilí z řad mužů do všech souvisejících standardních operačních postupů (SOP) a souvisejících strategií v příslušné zemi. Zajistěte, že rozpočet pro oblast sexuálního a genderového násilí zahrnuje i finance na pokrytí zdravotních a psychosociálních služeb poskytovaných obětem a jejich základních potřeb během rekonvalescence (potrava, obydlí). Problematiku sexuálního násilí proti mužům a chlapcům začleňte do školení o sexuálním a genderovém násilí pro soudce, policii, pracovníky věznic a zajišťovacích středisek, vedení táborů, partnerské organizace a další subjekty. Identifikujte kompetentní a citlivé poskytovatele služeb a vytvořte odpovídající systém doporučování k těmto osobám. V případě potřeby by se měl aplikovat princip oddělenosti obou pohlaví. Zajistěte, aby pracovní skupiny v oblasti ochrany i sexuálního a genderového násilí znaly problematiku sexuálního a genderového násilí proti mužům a na svých setkáních o této problematice hovořly. Pomocí pracovních skupin v oblasti ochrany vytvářejte pro všechny oběti sexuálního a genderového násilí účinné systémy doporučování. Je-li třeba, rozlišujte dle pohlaví a věku. Jednejte se zákonodárci a zapojte se do příslušných politických procesů s cílem podpořit takové vymezení pojmu znásilnění a sexuálního násilí, které by citlivě zahrnulo i trestní stíhání znásilnění mužů. V součinnosti s partnerskými organizacemi vyhledávejte a sledujte případy zajištěných uprchlíků a žadatelů o azyl v zajišťovacích zařízeních a věznicích. 16 Jak je uvedeno v dokumentu UNHCR Politika věku, genderu a diverzity 2011: Práce s lidmi a komunitami pro rovnost a ochranu.

18 strana 16 hlavní zdroje IASC, Guidelines for Gender Based Violence Interventions in Humanitarian Settings: Focusing on Prevention of and Response to Sexual Violence in Emergencies, Geneva (2005). (Meziagenturní stálý výbor, IASC: Směrnice pro zásah při genderovém násilí v humanitární práci: prevence a reakce na sexuální násilí v nouzových situacích, Ženeva, 2005) Viz: Rome Statute of the International Criminal Court (1998). (Římský statut o mezinárodním trestním soudu, 1998). Viz: UNHCR, Operational Protection in Camps and Settlements. A Reference Guide of Good Practices in the Protection of Resources and Other Persons of Concern (June 2006). (UNHCR, Operační ochrana v táborech a osadách. Referenční manuál zavedených postupů v ochraně zdrojů a dalších osob, červen 2006) Viz: UNHCR Age, Gender & Diversity Policy, working with People and Communities for Equality and Protection (2011). (UNHCR, Věk, gender a diverzita práce s lidmi a komunitami pro rovnost a ochranu, 2011) Viz: UNHCR, Heightened Risk Identification Tool (HRIT) (2010). (UNHCR, Nástroj pro identifikaci zvýšeného rizika, HRIT, 2010) Viz: UNHCR, Action against Sexual and Gender-Based Violence: An Updated Strategy (June 2011). (UNHCR, Boj proti sexuálnímu a genderovému násilí: aktualizovaná strategie, červen 2011) Viz: UNHCR, Sexual and Gender-based Violence Against Refugees, Returnees and Internally Displaced Persons: Guidelines for Prevention and Response (May 2003). (UNHCR, Sexuální a genderové násilí proti uprchlíkům, navrátilcům a vnitřně přesídleným

19 osobám: Směrnice pro prevenci a reakci, květen 2003) Viz: WHO, Ethical and Safety Recommendations for Researching, Documenting and Monitoring Sexual Violence in Emergencies, Geneva (2007). (Světová zdravotnická organizace, Etická a bezpečnostní doporučení pro výzkum, dokumentaci a monitorování sexuálního násilí v krizových situacích, Ženeva, 2007) At: Internetové stránky

20 4 Příručka Co je třeba vědět

Vídeňský program pro zdraví žen

Vídeňský program pro zdraví žen Vídeňský program pro zdraví žen Vzdělávání a další vzdělávání ve vídeňských nemocnicích na téma Násilí vůči ženám a dětem Program společně s Kanceláří pro ženy Města Vídeň, Nouzové volání pro ženy 24 hodin

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím předmětu Výchova ke zdraví Vzdělávací obsah předmětu preventivní ochrana a odpovědnost

Více

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA ÚVOD 12 ODDÍL I SEXUÁLNÍ ZRÁNÍ A FORMOVÁNÍ SEXUÁLNÍ IDENTITY 1 Prenatální vývoj 16 1.1 Prenatální vývoj a diferenciace pohlaví 16 1.2 Prenatální vývoj 31 1.3 Časné těhotenské ztráty 35 2 Porod 42 2.1 Prenatální

Více

Pravidla chování SCA

Pravidla chování SCA Pravidla chování SCA 1 Pravidla chování Pravidla chování SCA SCA se zavazuje k vytváření hodnot pro své partnery, jakož i k budování vztahů se svými zaměstnanci, zákazníky, spotřebiteli, akcionáři a ostatními

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 14-35

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 14-35 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví 11. 9. 2012 2011/0369(COD) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 14-35 Návrh stanoviska Mariya Gabriel (PE491.303v02-00) k návrhu nařízení Evropského parlamentu

Více

SLEVA LIDÉ FOR SALE OBCHODOVÁNÍ S LIDMI PROGRAM PODPORY A OCHRANY OBĚTÍ OBCHODOVÁNÍ S LIDMI

SLEVA LIDÉ FOR SALE OBCHODOVÁNÍ S LIDMI PROGRAM PODPORY A OCHRANY OBĚTÍ OBCHODOVÁNÍ S LIDMI SLEVA LIDÉ FOR SALE % OBCHODOVÁNÍ S LIDMI PROGRAM PODPORY A OCHRANY OBĚTÍ OBCHODOVÁNÍ S LIDMI 1 Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Policií České republiky a nestátními neziskovými organizacemi realizuje

Více

STOP DOMÁCÍMU NÁSILÍ. Domácí násilí je mnohem častějším jevem, než se většina lidí domnívá. I ve Vašem okolí se může vyskytovat oběť domácího násilí.

STOP DOMÁCÍMU NÁSILÍ. Domácí násilí je mnohem častějším jevem, než se většina lidí domnívá. I ve Vašem okolí se může vyskytovat oběť domácího násilí. STOP DOMÁCÍMU NÁSILÍ Domácí násilí je mnohem častějším jevem, než se většina lidí domnívá. I ve Vašem okolí se může vyskytovat oběť domácího násilí. DOMÁCÍ NÁSILÍ je chování, které v partnerském soužití

Více

SYMPÓZIUM RODINNÉ TERAPIE 24. 25.4.2014 Olomouc

SYMPÓZIUM RODINNÉ TERAPIE 24. 25.4.2014 Olomouc SYMPÓZIUM RODINNÉ TERAPIE 24. 25.4.2014 Olomouc Mgr. Drahomír Ševčík IDENTIFIKACE Domácí násilí je: (Schneider německý kriminolog) z hlediska výskytu nejrozšířenější z hlediska latence nejméně kontrolované

Více

UNHCR DOPORUČENÍ V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ MEZINÁRODNÍ OCHRANY. Aplikace vylučujících klauzulí: Článek 1F Úmluvy o postavení uprchlíků z roku 1951

UNHCR DOPORUČENÍ V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ MEZINÁRODNÍ OCHRANY. Aplikace vylučujících klauzulí: Článek 1F Úmluvy o postavení uprchlíků z roku 1951 Distr. BEZ OMEZENÍ HCR/GIP/03/05 4. září 2003 Originál: angličtina UNHCR DOPORUČENÍ V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ MEZINÁRODNÍ OCHRANY Aplikace vylučujících klauzulí: Článek 1F Úmluvy o postavení uprchlíků z roku

Více

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 Práva dítěte. Evropská unie podporuje práva dítěte v souladu s článkem 3 Smlouvy o Evropské unii. Tato práva jsou součástí základních

Více

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž definice Domácí násilí: násilí, které se odehrává v soukromí, je opakované, má stoupající

Více

Distribuce: Veřejné 19. června 2008

Distribuce: Veřejné 19. června 2008 Organizace spojených národů S/RES/1820 (2008) Rada bezpečnosti Distribuce: Veřejné 19. června 2008 Usnesení 1820 (2008) Přijato Radou bezpečnosti na jejím 5916. zasedání, 19. června 2008 Rada bezpečnosti,

Více

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 14. 10. 2013 2013/2183(INI) NÁVRH ZPRÁVY o plánu EU proti homofobii a diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové

Více

Prosazování genderové rovnosti

Prosazování genderové rovnosti Prosazování genderové rovnosti Ing. Petr Pavlík, Ph.D. Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Tento projekt je financováno z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

3.3.1. Domácí násilí. Problém svobody a lidských práv Extremní feminismus

3.3.1. Domácí násilí. Problém svobody a lidských práv Extremní feminismus 1 3.3.1. Domácí násilí Pojem - Domestic violence Definice: Mužské násilí proti ženám v heterosexuálních vztazích - (nutno rozšířit o násilí žen proti mužům a o násilí v homosexuálních vztazích) Obecnější

Více

Cizinec, který vstupuje na území České republiky s úmyslem požádat o azyl, musí

Cizinec, který vstupuje na území České republiky s úmyslem požádat o azyl, musí Cizinec, který vstupuje na území České republiky s úmyslem požádat o azyl, musí svůj záměr sdělit policii, což může učinit na hraničním přechodu. Samotná azylová procedura začíná podáním návrhu na zahájení

Více

Sex u gynekologa pokračování Sexu v gynekologické ambulanci

Sex u gynekologa pokračování Sexu v gynekologické ambulanci Sex u gynekologa pokračování Sexu v gynekologické ambulanci Doc. MUDr. Peter Koliba, CSc. XVI. ročník konference O SEXUALITĚ A LIDSKÝCH VZTAZÍCH 27. 29. května 2015 Uherské Hradiště Každý člověk má právo:

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2014

Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2014 Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, p.o. Tanvaldská 269, 463 11, Liberec 30 Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2014 Poslání Linky důvěry Liberec Posláním Linky důvěry Liberec

Více

Obecné pokyny k operativní činnosti kolegií

Obecné pokyny k operativní činnosti kolegií EIOPA-BoS-14/146 CS Obecné pokyny k operativní činnosti kolegií EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo Marek Jukl INTER ARMA CARITAS humanita a válka?? 2 humanita a válka?? Ano: mezinárodní humanitární právo Mezinárodní Červený kříž 3 Humanizace ozbrojeného konfliktu Důstojnost

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 8 RODINA A SEXUÁLNÍ ŽIVOT Čas ke studiu: 60 minut Cíl: Studiem této kapitoly poznáte hodnotu zázemí

Více

USNESENÍ RADY. ze dne 26. června 1997. o nezletilých osobách bez doprovodu, které jsou státními příslušníky třetích zemí (97/C 221/03)

USNESENÍ RADY. ze dne 26. června 1997. o nezletilých osobách bez doprovodu, které jsou státními příslušníky třetích zemí (97/C 221/03) USNESENÍ RADY ze dne 26. června 1997 o nezletilých osobách bez doprovodu, které jsou státními příslušníky třetích zemí (97/C 221/03) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 23-34

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 23-34 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 2008/0140(CNS) 19. 12. 2008 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 23-34 Návrh stanoviska Amalia Sartori (PE415.287v01-00) Provádění

Více

Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv

Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv I. PŘEDMĚT 1. Podpora ochránců lidských práv je již dlouho nedílnou součástí vnější politiky Evropské unie v oblasti lidských

Více

Program UNHCR pro integraci uprchlíků ve střední Evropě FOTO: TUDOR VINTILOIU

Program UNHCR pro integraci uprchlíků ve střední Evropě FOTO: TUDOR VINTILOIU Program UNHCR pro integraci uprchlíků ve střední Evropě FOTO: TUDOR VINTILOIU Program UNHCR pro integraci uprchlíků ve střední Evropě Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky Regionální kancelář pro střední

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Vykázání I. Označení materiálu: Datum vytvoření: 20.10.2013 Vzdělávací

Více

Jak poznáme, že dítě chodí za školu

Jak poznáme, že dítě chodí za školu Jak poznáme, že dítě chodí za školu Zpravidla je těžké rozpoznat, kdy je dítě záškoláctvím ohroženo, a začít preventivně působit. Nicméně když se na dítě zaměříme, věnujeme mu patřičnou pozornost a pravidelně

Více

Vyrovnávání se s genetickou diagnózou Genetické poradenství v praxi: psychologické a etické aspekty Praha, Motol, 18.1. 2013

Vyrovnávání se s genetickou diagnózou Genetické poradenství v praxi: psychologické a etické aspekty Praha, Motol, 18.1. 2013 Vyrovnávání se s genetickou diagnózou Genetické poradenství v praxi: psychologické a etické aspekty Praha, Motol, 18.1. 2013 MUDr. V. Curtisová, Ústav lékařské genetiky a fetální medicíny, FN Olomouc Dopady

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.9.2014 COM(2014) 604 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Pomáhat vnitrostátním orgánům v boji proti zneužívání práva na volný pohyb: Příručka pro řešení otázky

Více

Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2013

Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2013 Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, p.o. Tanvaldská 269, 463 11, Liberec 30 Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2013 Poslání Linky důvěry Liberec Posláním Linky důvěry Liberec

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služeb Závazný metodický pokyn č. 1 Druh služby: Domov pro seniory ETICKÝ

Více

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY MGR. RADIM VIČAR UNIVERZITA OBRANY, FAKULTA EKONOMIKY A MANAGEMENTU radim.vicar@unob.cz Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina Duševní hygiena Mgr. Kateřina Vrtělová Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně www.gaudia.org./rakovina Co je to duševní hygiena? Často nás přinutí přemýšlet nad touto otázkou až nepříznivé

Více

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v National Health Service Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v UK. Národní zdravotní služba poskytuje zdravotní péči ve Velké Británii a je financován zdanění.

Více

Stres na pracovišti a jeho důsledky. Ludmila Kožená Státní zdravotní ústav Národní kontaktní centrum Evropské sítě podpory zdraví na pracovišti

Stres na pracovišti a jeho důsledky. Ludmila Kožená Státní zdravotní ústav Národní kontaktní centrum Evropské sítě podpory zdraví na pracovišti Stres na pracovišti a jeho důsledky Ludmila Kožená Státní zdravotní ústav Národní kontaktní centrum Evropské sítě podpory zdraví na pracovišti Stres je individuální, stresová reakce je obecná Stresová

Více

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu)

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Škola : ZŠ Sirotkova 36, Brno 616 00 Metodik prevence : Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Cíl: 1. vytvoření krizového plánu pro řešení

Více

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Tato příloha obsahuje seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup stanovený

Více

- riziková místa a situace. - armáda ČR

- riziková místa a situace. - armáda ČR 17 Učební osnovy ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět se doplňují: Místo, kde žijeme Ročník: 1. ročník riziková místa a situace Ročník: 4. ročník armáda ČR 18 Lidé kolem nás Ročník: 3. ročník projevuje

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

SEXUÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLÁCH A PROBLEMATIKA UČITELSKÉ ROLE. Mgr. Zuzana Svobodová

SEXUÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLÁCH A PROBLEMATIKA UČITELSKÉ ROLE. Mgr. Zuzana Svobodová SEXUÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLÁCH A PROBLEMATIKA UČITELSKÉ ROLE Mgr. Zuzana Svobodová FAKTA K SEXUÁLNÍ VÝCHOVĚ Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání a to především oblasti Člověk a jeho svět Člověk

Více

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti Zpráva o zájemci o pěstounství Tento materiál vznikl v Amalthea o. s. z podkladů organizace British Association for Adoption & Fostering (2008) v rámci spolupráce s Pardubickým krajem, Nadací LUMOS, Centrem

Více

Informace pro lidi zasažené mimořádnou událostí (psychoedukace)

Informace pro lidi zasažené mimořádnou událostí (psychoedukace) Evropská vodítka psychosociální následné péče zaměřené na cílové skupiny implementace Informace pro lidi zasažené mimořádnou událostí (psychoedukace) Autoři: G. Zurek, C. Schedlich & R. Bering Česká adaptace:

Více

Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti. Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR

Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti. Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR Násilí z nenávisti Jednání motivované předsudky nebo nenávistí namířené proti osobě, skupinám, jejich

Více

S t ř e d i s k o Z l í n. PhDr. Zdeňka Kosařová Mgr. Vladimír Lhotka Mgr. Radomír Váňa

S t ř e d i s k o Z l í n. PhDr. Zdeňka Kosařová Mgr. Vladimír Lhotka Mgr. Radomír Váňa S t ř e d i s k o Z l í n PhDr. Zdeňka Kosařová Mgr. Vladimír Lhotka Mgr. Radomír Váňa PRÁCE S PACHATELI NÁSILNÝCH TRESTNÝCH ČINŮ Zahajovací konference v rámci projektu Zlínského kraje NEPŘEHLÍŽEJME DOMÁCÍ

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo Marek Jukl INTER ARMA CARITAS Humanizace ozbrojeného konfliktu Důstojnost lidské bytosti musí být respektována v každé době. Bez jakékoli diskriminace musí být učiněno vše

Více

Zákon o obětech trestných činů

Zákon o obětech trestných činů Zákon o obětech trestných činů Doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D. Úvodem Historický vývoj proměny trestněprávního vztahu (z hlediska subjektů) stát přejímá roli, kterou měla dříve oběť, zájmy oběti se podřizují

Více

Město Horní Jiřetín STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ

Město Horní Jiřetín STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ Město Horní Jiřetín STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ OBSAH 1. ÚVOD 2. STANDARD Č. 7 PREVENCE 3. STANDARD Č. 8 PŘIJETÍ OZNÁMENÍ, POSOUZENÍ NALÉHAVOSTI A PŘIDĚLENÍ PŘÍPADU 4. STANDARD Č. 9

Více

Internalizované poruchy chování

Internalizované poruchy chování Internalizované poruchy chování VOJTOVÁ, V. Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku a s poruchami chování jako perspektiva kvality života v dospělosti. Brno: MSD, 2010 ISBN 978-80-210-5159-1 Internalizované

Více

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ EVROPSKÁ UNIE, dále jen Unie, a BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ, BULHARSKÁ REPUBLIKA, ČESKÁ REPUBLIKA,

Více

Pohlavní zneužívání a vykořisťování dětí a dětská pornografie ***I

Pohlavní zneužívání a vykořisťování dětí a dětská pornografie ***I P7_TA-PROV(2011)0468 Pohlavní zneužívání a vykořisťování dětí a dětská pornografie ***I Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. října 2011 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady

Více

Obezita v evropském kontextu. Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu

Obezita v evropském kontextu. Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu Obezita v evropském kontextu Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu OBEZITA CELOSVĚTOVÁ EPIDEMIE NA PŘELOMU TISÍCILETÍ 312 milionů lidí na světě je obézních a 1,3 miliardy lidí

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Veřejný závazek. Posláním služby je podpora a zajištění ubytování pro těhotné ženy a matky s dětmi, které se ocitly

Veřejný závazek. Posláním služby je podpora a zajištění ubytování pro těhotné ženy a matky s dětmi, které se ocitly Poslání: Veřejný závazek Posláním služby je podpora a zajištění ubytování pro těhotné ženy a matky s dětmi, které se ocitly v tíživé životní situaci, a nejsou ji schopny vlastními silami vyřešit a jsou

Více

Obsah. Definice oborů, pojetí normy, poruchy chování, přístupy k poruchám z pohledu psychoterapie, agresivní klienti, možnosti intervence

Obsah. Definice oborů, pojetí normy, poruchy chování, přístupy k poruchám z pohledu psychoterapie, agresivní klienti, možnosti intervence Terénní pracovník pro práci s osobami ohroženými sociálním vyloučením Rozsah: 30 hodin (20 hodin teoretické výuky, 80 hodin praxe) Akreditace: MPSV ČR (2008/399 PK) Cílová skupina: pracovníci v sociálních

Více

Psychologie dětské oběti kyberšikany a dalšího elektronického násilí" Mgr. Martina Viewegová

Psychologie dětské oběti kyberšikany a dalšího elektronického násilí Mgr. Martina Viewegová Psychologie dětské oběti kyberšikany a dalšího elektronického násilí" Mgr. Martina Viewegová Slovy nelze popsat, co jsem cítila - izolaci, odmítání, nejistotu, depresi a další pocity. Myslím, že nejhorší

Více

Sociálně zdravotní sdružení Futura Onlus

Sociálně zdravotní sdružení Futura Onlus Sociálně zdravotní sdružení Futura Onlus Naše historie Sdružení Futura vzniká v roce 1981 na popud skupiny dobrovolníků různých profesí, rodičů a dětí se zdravotním postižením pro začlenění osob se zdravotním

Více

SAFESEX. Sexuální zdraví evropskou prioritou. www.safesexedu.com. Financování:

SAFESEX. Sexuální zdraví evropskou prioritou. www.safesexedu.com. Financování: SAFESEX Sexuální zdraví evropskou prioritou www.safesexedu.com Financování: Tato publikace je součástí aktivit projektu SAFESEX, který je financován Evropskou Unií v rámci akčního programu v oblasti zdraví.

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

Tripartitní deklarace zásad o nadnárodních podnicích a sociální politice

Tripartitní deklarace zásad o nadnárodních podnicích a sociální politice Pracovní překlad Tripartitní deklarace zásad o nadnárodních podnicích a sociální politice přijatá Správní radou Mezinárodního úřadu práce na jejím 204. zasedání (Ženeva, listopad 1977) ve znění úprav z

Více

PROBLEMATIKA ZAJIŠŤOVÁNÍ FYZICKÉ BEZPEČNOSTI NEMOCNIC, SOUČÁST PREVENCE KRIMINALITY VE MĚSTĚ A KRAJI

PROBLEMATIKA ZAJIŠŤOVÁNÍ FYZICKÉ BEZPEČNOSTI NEMOCNIC, SOUČÁST PREVENCE KRIMINALITY VE MĚSTĚ A KRAJI Upravené pojetí příspěvku vzhledem k rozsahu a závažnosti problematiky Ing. Petr Hartmann PROBLEMATIKA ZAJIŠŤOVÁNÍ FYZICKÉ BEZPEČNOSTI NEMOCNIC, SOUČÁST PREVENCE KRIMINALITY VE MĚSTĚ A KRAJI Jestliže si

Více

Zaměstnanec je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců,

Zaměstnanec je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců, ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ DS Strana: 1/6 Změna: 0 Etický kodex zaměstnanců DS Wágnerka Tento etický kodex byl napsán z důvodu ujednocení náhledu na standardy chování všech zaměstnanců Domova pro seniory

Více

VLIV PSYCHOAKTIVNÍCH LÁTEK NA SEXUALITU

VLIV PSYCHOAKTIVNÍCH LÁTEK NA SEXUALITU VLIV PSYCHOAKTIVNÍCH LÁTEK NA SEXUALITU Jana Justinová TK Sananim, 1.LF UK Problematika na pomezí Málo zmapovaná oblast Pomezí sexuologie, adiktologie, psychiatrie, psychologie Nedostatek výzkumů Nedostatek

Více

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana Základní škola a mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Program proti šikanování 1. Právní východiska Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci

Více

70. Výbor na svém 573. a 574. zasedání 8. srpna 2002 (viz CEDAW/C/SR.573 a 574) posoudil druhou pravidelnou zprávu České republiky (CEDAW/C/CZE/2).

70. Výbor na svém 573. a 574. zasedání 8. srpna 2002 (viz CEDAW/C/SR.573 a 574) posoudil druhou pravidelnou zprávu České republiky (CEDAW/C/CZE/2). Příloha č. 2 k usnesení vlády České republiky ze dne 2003 č. Česká republika 70. Výbor na svém 573. a 574. zasedání 8. srpna 2002 (viz CEDAW/C/SR.573 a 574) posoudil druhou pravidelnou zprávu České republiky

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice I. Tento program vznikl na základě Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování

Více

Děti migrantů v monokulturní zemi. Gergõ Pulay

Děti migrantů v monokulturní zemi. Gergõ Pulay Leden 2007 Děti migrantů v monokulturní zemi Gergõ Pulay Recenze na jednu z nejzajímavějších knih, která v poslední době vyšla v Maďarsku o migraci. Zabývá se druhou generací migrantů v Maďarsku. Recenze

Více

ČESKÝ SVAZ MUŽŮ, o.s.

ČESKÝ SVAZ MUŽŮ, o.s. Rovnost a spravedlnost www.svaz-muzu.cz Český svaz mužů -představení Proč vznikl Český svaz mužů O nás Prezentace v médiích Základní cíle Současná činnost Hlavní témata Českého svazu mužů Možnosti spolupráce

Více

185 Znásilnění. (5) Příprava je trestná.

185 Znásilnění. (5) Příprava je trestná. SEXUALITA A ZÁKON 185 Znásilnění (1) Kdo jiného násilím nebo pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy donutí k pohlavnímu styku, nebo kdo k takovému činu zneužije jeho bezbrannosti, bude potrestán

Více

ALKOHOL, pracovní list

ALKOHOL, pracovní list ALKOHOL, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ALKOHOL V naší kultuře se alkohol pojímá jako tzv. sociální pití. Je

Více

EU a rovnost žen a mužů ve sportu. Jana Janotová Zástupce ČOV v EU kanceláři EOC

EU a rovnost žen a mužů ve sportu. Jana Janotová Zástupce ČOV v EU kanceláři EOC EU a rovnost žen a mužů ve sportu Jana Janotová Zástupce ČOV v EU kanceláři EOC 1. Rovnost žen a mužů v EU Rovnost žen a mužů je: základním právem a hodnotou EU součástí zakládajících smluv Evropských

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, dovolujeme si Vás oslovit jménem organizace ABATOP a nabídnout Vaší škole v rámci projektu S úctou k životu přednášky na téma: 1) Co se to se mnou děje? (pro

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 17, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 10.4. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 17, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 10.4. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 17, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 10.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Činnosti PMS v trestním řízení

Činnosti PMS v trestním řízení Postavení PMS PMS jako složka ministerstva spravedlnosti přispívá k efektivnímu řešení věcí projednávaných soudy. Mezi její přinos patří zejména zrychlení, zefektivnění a zjednodušení trestního řízení

Více

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ 1062 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 26 Vertragstext tschechisch (Normativer Teil) 1 von 61 RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA

Více

Možný postup policie v boji proti kybernetické kriminalitě ve školách

Možný postup policie v boji proti kybernetické kriminalitě ve školách Možný postup policie v boji proti kybernetické kriminalitě ve školách Mgr. Lukáš Habich Anotace Příspěvek se zabývá problematikou preventivního programu ve Walesu a návrhem preventivního programu pro Policii

Více

Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová

Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Jana Kvasnicová Obsah Rovné zacházení a zákaz diskriminace Antidiskriminační zákon Pojem zdravotního postižení Pojem diskriminace Ochránce

Více

Národní tématická síť E Rovné příležitosti žen a mužů

Národní tématická síť E Rovné příležitosti žen a mužů Národní tématická síť E Rovné příležitosti žen a mužů TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR Rovné příležitosti žen a mužů = neexistence překážek pro účast

Více

Důvodová zpráva. Obecná část. A. Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace RIA (malá RIA)

Důvodová zpráva. Obecná část. A. Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace RIA (malá RIA) IV. Důvodová zpráva Obecná část A. Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace RIA (malá RIA) 1. Důvod předložení Název návrh zákona, kterým se mění zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání

Více

Domácímu násilí není třeba věnovat pozornost, protože se vyskytuje jen zřídka.

Domácímu násilí není třeba věnovat pozornost, protože se vyskytuje jen zřídka. První výsledky výzkumu, 2015 V první, kvantitativní části výzkumu bylo osloveno celkem 1435 respondentů. Bylo použito kvótního výběru, tzn. složení respondentů kopírovalo složení obyvatel ČR podle (kvót)

Více

Vztahy mezi lidmi a formy soužití vztahy ve dvojici (kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství, rodičovství) vztahy ve dvojicích

Vztahy mezi lidmi a formy soužití vztahy ve dvojici (kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství, rodičovství) vztahy ve dvojicích Předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 7. Časová dotace: 1 hodina týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Září, říjen, listopad respektuje přijatá pravidla soužití mezi vrstevníky a partnery a

Více

2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace:

2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: 1. Název vzdělávacího programu : Výchova k reprodukčnímu zdraví 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Téma Název tématu Počet č. hodin 1. Pojem reprodukční

Více

Neoznamování diskriminace pohledem aktérů podílejících se na prosazování rovného zacházení

Neoznamování diskriminace pohledem aktérů podílejících se na prosazování rovného zacházení Neoznamování diskriminace pohledem aktérů podílejících se na prosazování rovného zacházení Marína Urbániková (KVOP) 1. července 2015. Copyright Veřejný ochránce práv, 2015 Příjemce a realizátor projektu:

Více

HCR/GIP/02/02 7. května 2002

HCR/GIP/02/02 7. května 2002 HCR/GIP/02/02 7. května 2002 UNHCR Doporučení z oblasti mezinárodní ochrany Pronásledování související s příslušností k určitému pohlaví v kontextu článku 1A, odst. 2 Úmluvy o postavení uprchlíků z roku

Více

DEFINICE: CÍL PRVNÍ POMOCI: STRUKTURA PRVNÍ POMOCI

DEFINICE: CÍL PRVNÍ POMOCI: STRUKTURA PRVNÍ POMOCI PRVNÍ POMOC DEFINICE: Soubor jednoduchých a účelných opatření, která mohou být poskytnuta kdekoli a kdykoli, která slouží k bezprostřední pomoci při náhlém postižení zdraví. CÍL PRVNÍ POMOCI: Provádět

Více

STANOVISKO projektu Nenech sebou zametat!

STANOVISKO projektu Nenech sebou zametat! STANOVISKO projektu Nenech sebou zametat! V rámci projektu Nenech sebou zametat! proběhlo od listopadu 2012 do dubna 2014 deset besed s odborníky, zabývajících se problematikou spjatou s Úmluvou o právech

Více

ZÁKON 325/1999 1 94 ČÁST PRVNÍ. MEZINÁRODNÍ OCHRANA

ZÁKON 325/1999 1 94 ČÁST PRVNÍ. MEZINÁRODNÍ OCHRANA OBSAH Úvodní slovo... XI Rozdělení práce... XII Poděkování... XIII Seznam použitých zkratek... XIV Seznam relevantních mezinárodních smluv, jiných mezinárodních instrumentů, právních předpisů ES/EU a dokumentů

Více

Zdravotní deník pro sledování léčby

Zdravotní deník pro sledování léčby Zdravotní deník pro sledování léčby Péče o muže s rakovinou prostaty Proč bych měl být sledován pravidelně? Lékaři mi nedávno zjistili rakovinu prostaty, se kterou se budu dlouhodobě léčit. Můj lékař zvolil

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 9.

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 9. 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 9. - vysvětlí, za jakých podmínek může člověk uzavřít manželství - uvede možné důsledky předčasně založené rodiny

Více

Právní záruky ve veřejné správě

Právní záruky ve veřejné správě Právní záruky ve veřejné správě Spravedlivé správní řízení (Správní řízení v kontextu čl. 6 Evropské úmluvy) olga.pouperova@upol.cz Struktura přednášky: Čl. 6 Evropské úmluvy 1) Vztahuje se na správní

Více

ETICKÝ KODEX ORGANIZACE

ETICKÝ KODEX ORGANIZACE ETICKÝ KODEX ORGANIZACE Proxima Sociale o. p. s. Rakovského 3138 143 00 Praha 12 Modřany tel. /fax: 277 007 280 Zapsána v Rejstříku obecně prospěšných společností, Městský soud v Praze, oddíl O, vložka

Více

domácností akutně ohrožených finanční nedostupností bydlení

domácností akutně ohrožených finanční nedostupností bydlení Nástroje ke zvýšení finanční dostupnosti bydlení u domácností akutně ohrožených finanční nedostupností bydlení Martina Mikeszová Oddělení socioekonomie bydlení DC008 Hlavní cíl: snížit počet typů domácností

Více

Výbor pro zahraniční věci

Výbor pro zahraniční věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zahraniční věci 30. 4. 2013 2013/2082(INI) NÁVRH ZPRÁVY s návrhem doporučení Evropského parlamentu Radě k návrhu pokynů EU na podporu a ochranu svobody náboženského

Více

Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka

Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka Příloha č. 1 Základní informace o zařízení Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka Telefon: 606 635 113 E-mail:

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 15 VY 32 INOVACE 0114 0215

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 15 VY 32 INOVACE 0114 0215 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 15 VY 32 INOVACE 0114 0215 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická

Více

Řešíme problematiku domácího a sexuálního násilí. Z á s i n. / Co teď a co dál? / / Potřebujete pomoc a nevíte, kam se obrátit?/

Řešíme problematiku domácího a sexuálního násilí. Z á s i n. / Co teď a co dál? / / Potřebujete pomoc a nevíte, kam se obrátit?/ Řešíme problematiku domácího a sexuálního násilí n Z á s i n l n ě í / Co teď a co dál? / / Potřebujete pomoc a nevíte, kam se obrátit?/ Co je znásilnění Znásilněním se rozumí kromě dokonané soulože také

Více