Práce s muži a chlapci, kteří se během nuceného VYSídlení stali obětí sexuálního a genderového násilí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Práce s muži a chlapci, kteří se během nuceného VYSídlení stali obětí sexuálního a genderového násilí"

Transkript

1 Příručka Co je třeba vědět Práce s muži a chlapci, kteří se během nuceného VYSídlení stali obětí sexuálního a genderového násilí 4

2 Libovolnou část této příručky lze reprodukovat, překládat do cizích jazyků či upravovat dle místních potřeb bez předchozího písemného souhlasu UNHCR za předpokladu, že všechny její části budou distribuovány zdarma a jako zdroj bude uvedeno UNHCR. 2012, Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky Divize mezinárodní ochrany Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky 94, rue de Montbrillant 1202 Ženeva, Švýcarsko REFUGEE LAW PROJECT

3 obsah cíl 2 přehled 3 nejdůležitější informace pro pracovníky, partnerské organizace, oběti a komunity 6 nejdůležitější body inkluzivních programů v oblasti sexuálního a genderového násilí 8 hlavní zdroje 16

4 strana 2 cíl Muži a chlapci z řad uprchlíků 1 se mohou stát obětí sexuálního a genderového násilí (SGBV). Ti, kteří jej prožili, mají specifické zdravotní, psychosociální, právní a bezpečnostní potřeby, ale velmi často je pro ně obtížné hovořit o vlastních zkušenostech a získat tak potřebnou pomoc. Proto je třeba, aby UNHCR a jeho partnerské organizace přijaly opatření, která by tyto obtíže řešila. Tento dokument si klade za cíl ukázat, že programy týkající se sexuálního a genderového násilí musí zahrnovat i muže a chlapce a poskytovat vodítka, jak k obětem tohoto typu násilí přistupovat, jak usnadnit oznámení jeho výskytu, poskytnout ochranu a zajistit základní zdravotní, právní a sociální služby. 2 1 Tento dokument je zaměřen na uprchlíky a o uprchlících se v něm rovněž hovoří. Přesto se tato příručka týká i žadatelů o azyl, navrátilců, osob bez státní příslušnosti a vnitřně přesídlených osob či dalších osob, které jsou předmětem zájmu UNHCR. 2 Tento dokument se spíše než na strategii prevence zaměřuje na práci s oběťmi.

5 strana 3 přehled Sexuální násilí a násilí proti ženám a dívkám se v ozbrojených konfliktech stále častěji chápe jako válečná zbraň. 3 Díky dlouhodobé advokační činnosti na národní i mezinárodní úrovni dnes řada zemí přijímá zákony, jež se tímto druhem násilí zabývají, nicméně rozsah prevence a nápravy není ani zdaleka dostačující. Sexuální násilí proti ženám a dívkám se stalo klíčovým tématem i na poli ochrany přesídlených osob. Naopak sexuální násilí proti mužům a chlapcům je problematikou, o které se mnohem méně ví i hovoří 4, ačkoli je zcela evidentní, že k němu při ozbrojených konfliktech a vysídlení opakovaně dochází, a je tedy třeba se jím v souvislosti s ochranou zabývat. 5 Toto násilí může být příčinou útěku a pro některé muže a chlapce z řad uprchlíků i klíčovým faktorem ohrožení v zemi azylu. Genderovou nerovnost prohlubují sociální a kulturní normy, které muže líčí jako bytosti ve své podstatě silné, od nichž se očekává, že budou chránit ženy a děti. Útoky na znaky genderové identity jsou v současné době mocnou válečnou zbraní. Jelikož sociální normy a tabu v oblasti 3 Nejdůležitější rezoluce Rady bezpečnosti OSN týkající se žen, míru a bezpečnosti jsou: 1325, 1820, 1888 a Viz Sandesh Sivakumaran, Lost in translation: UN response to sexual violence against men and boys in situations of armed conflict (Ztraceno v překladu: Reakce OSN na sexuální násilí proti mužům a chlapcům v ozbrojených konfliktech), International Review of the Red Cross, sv. 92, č. 877, březen V této fázi nelze uvést celkový rozsah výskytu, jelikož k nahlášení sexuálního násilí dochází zřídka a v případě mužů a chlapců jen velmi zřídka. I studií o sexuálním násilí proti mužům v ozbrojených konfliktech existuje poměrně málo (nicméně pro oblast východního Konga viz: assn.org/content/304/5/553.short). Jak je uvedeno ve Směrnici Meziagenturního stálého výboru (IASC): Je třeba mít na paměti, že k nahlášení sexuálního násilí dochází málo i v prostředí s dostatečnými zdroji a že bude obtížné, ne-li nemožné, získat přesné údaje o rozsahu tohoto problému v krizových situacích. Všichni humanitární pracovníci by tudíž měli předpokládat a věřit, že k genderovému a zejména sexuálnímu násilí dochází. Jedná se o závažnou a život ohrožující otázku oblasti ochrany bez ohledu na přítomnost či absenci konkrétních a spolehlivých důkazů.

6 strana 4 sexuality a sexuální orientace diskriminují či stigmatizují vztahy mezi příslušníky stejného pohlaví, 6 slouží sexuální útoky proti mužům na jedné straně jako prostředek k jejich ponížení, a to jak v jejich vlastních očích, tak i v očích pachatelů násilí, ale na druhé straně mohou být samotnou obětí, pachatelem či širším společenstvím interpretovány jako vyjádření sexuální orientace či genderové identity dané osoby. 7 Sexuální násilí proti mužům a chlapcům zahrnuje nedobrovolný pohlavní styk včetně znásilnění 8 a celou řadu sexuálních forem mučení 9. Při znásilnění pachatel může kromě vlastního těla použít i zbraně či jiné předměty. Kromě okamžité fyzické újmy zvyšuje akt sexuálního násilí zranitelnost oběti a zpochybňuje její vnímání vlastní maskulinity, sexuality, reprodukční schopnosti a genderové identity. 10 Oběti sexuálního a genderového násilí z řad mužů jsou tudíž dotčeny fyzicky, psychicky i sociálně. Stejně jako v případě žen, které byly objektem sexuálního násilí, bývá fyzické poranění často doprovázeno psychickým strádáním, depresí, problémy v intimních vztazích, sociálním stigmatem, marginalizací a izolací, neschopností zapojit se do dřívějšího způsobu života a nedostatečnými právními prostředky ke zjednání nápravy. Vzhledem k pevně zakořeněným genderovým normám, kulturním a náboženským tabu a nedostatečnému rozsahu služeb je pro muže velmi obtížné oznámit, že se stali obětí sexuálního násilí. Navíc poskytovatelé služeb nemusejí vždy rozpoznat muže se zkušeností sexuálního 6 Ještě horší je situace v případě, že zákony zakazují vztahy mezi příslušníky stejného pohlaví, zejména pokud nečiní rozdíl mezi dobrovolným a nedobrovolným stykem. 7 Jedná se především o strach některých mužů, kteří během aktu sexuálního násilí zažívají fyziologické vzrušení. To je ovšem za těchto okolností jen fyzickou reakcí těla, nikoli známkou sexuální rozkoše. 8 Kromě samotného znásilnění může docházet k tomu, že jsou muži a chlapci nuceni přihlížet znásilňování svých manželek, sester, dcer a matek, případně sami musejí znásilňovat osoby jim blízké, a to jak mužského, tak i ženského pohlaví. 9 Je třeba poznamenat, že mnoho obětí vznáší námitky, je-li jejich zkušenost znásilnění popisována jako mučení. 10 Další informace o genderové identitě a sexuální orientaci a souvisejících formách ohrožení viz: Working with Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender & Intersex Persons in Forced Displacement, Need to Know Guidance 2 (Práce s homosexuálními ženami a muži, bisexuály, transsexuály a intersexuály v kontextu nuceného vysídlení, Příručka Co je třeba vědět 2).

7 strana 5 a genderového násilí. 11 Komunity velmi často odmítají potvrdit výpovědi obětí sexuálního násilí z řad mužů v obavě, že by tak připustily slabost a celou komunitu uvrhly do hanby. Pokud se důsledky sexuálního násilí neřeší, zvyšují již tak velká rizika v situacích ozbrojených konfliktů a vysídlení a vážně poškozují sociální a ekonomickou situaci obětí. Důsledky sexuálního násilí pro jednotlivce, rodiny a celé komunity vážně narušují sociální vztahy, a tudíž podkopávají mír a bezpečnost i pravděpodobnost dosažení trvalých řešení. Sexuální násilí proti mužům je hrozbou i v situacích vysídlení a azylu. Jelikož muži i ženy nacházející se v těchto situacích čelí velkým problémům s obživou, ocitají se v nebezpečí sexuálního vykořisťování a zneužívání odměnou za ubytování a potravu, případně provozování jiných forem sexu za účelem přežití. Mužům, kteří se ocitnou v zajišťovacích zařízeních, hrozí znásilnění či vynucování sexuálních služeb odměnou za propuštění. Ačkoli se situace azylu a konfliktu liší, zásadní potřeba ochrany obětí zůstává stejná. 11 V některých zemích se lékařské služby pro oběti sexuálního násilí nacházejí na gynekologických odděleních.

8 strana 6 nejdůležitější informace pro pracovníky, partnerské organizace, oběti a komunity Sexuální a genderové násilí hrozí mužům a chlapcům stejně jako jako ženám a dívkám. Tato skutečnost se musí systematicky odrážet v návrzích a realizaci všech iniciativ v oblasti prevence a reakce na sexuální a genderové násilí včetně iniciativ podporujících přístup obětí ke spravedlnosti. Při vysídlení mužům a chlapcům hrozí, že budou donuceni k nechtěnému pohlavnímu styku, nebo je okolnosti přimějí, aby poskytovali sexuální služby za účelem vlastního přežití. V ozbrojených konfliktech mohou být muži a chlapci znásilňováni či podrobeni jiným formám sexuálního násilí používaného jako válečné zbraně, a to ve stejné míře jako ženy a dívky. Sexuální násilí je na mužích pácháno jako prostředek ponížení, dominance a podkopání vnímání vlastní mužnosti. Znásilnění zůstává znásilněním bez ohledu na to, jakého pohlaví, předpokládané nebo skutečné genderové identity či sexuální orientace je jeho oběť. Ačkoli ne ve všech zemích je znásilnění muže trestným činem, vždy se jedná o porušení mezinárodních lidských práv. 12 Žádná oběť sexuálního násilí, ať se jedná o muže, ženu, dívku nebo chlapce, nesmí být stigmatizována, marginalizována či ponechána bez pomoci. Zatímco v dobrovolném sexuálním vztahu je pohlavní styk ve shodě se sexuální orientací či genderovou identitou tak, jak ji daná osoba vnímá, při vynuceném styku tomu tak není. Zážitek 12 Vymezení pojmu znásilnění ve vnitrostátním právním řádu často muže vylučuje.

9 strana 7 vynuceného penetrativního pohlavního aktu kupříkladu neučiní z muže či chlapce homosexuála, ani nezmění muže v ženu a chlapce v dívku. Stigma je jednou z největších překážek včasné terapie obětí sexuálního a genderového násilí, jelikož může obětem bránit v nahlášení případu násilí a vyhledání pomoci. Při plánování účinného zásahu ve vztahu k osobám, které se staly obětí sexuálního a genderového násilí, je zásadním předpokladem pochopení genderových norem, jež jsou pro daný kontext specifické. Hlavní příčinou, proč se muži a chlapci stejně jako ženy a dívky uchylují k poskytování sexuálních služeb za účelem přežití, je nedostatek alternativních možností, jak přežít či si zajistit obživu. Pokud se sexuální násilí proti mužům a chlapcům neřeší, může vést k tomu, že se některé z obětí uchýlí k negativnímu kopírování tohoto chování, což v krajním případě vyústí v další násilí, které dlouhodobě a negativně ovlivní jejich rodiny i širší komunitu.

10 strana 8 nejdůležitější body inkluzivních programů v oblasti sexuálního a genderového násilí Oběti sexuálního násilí z řad mužů a chlapců často trpí v tichosti, jelikož široce rozšířené společenské normy a vnímání genderu, sociální stigma a kulturní tabu ve vztahu k diskuzi o sexu a sexualitě jim ztěžují hovor o tomto tématu. Bohužel dochází i k tomu, že jakmile se oběť odhodlá promluvit, poskytovatelé služeb jí nedovedou naslouchat anebo jí nevěří. Často si neuvědomují závažnost zkušeností oběti či dopadu na její fyzický i psychický stav a schopnosti postarat se o sebe. Příčinou bývá necitlivost, nedostatečné proškolení o rozsahu, v němž se muži a chlapci stávají obětí sexuálního a genderového násilí, a o jeho dopadu, případně způsobu, jak řešit potřeby obětí. Partnerské organizace a pracovníci zapojení do tvorby programů v oblasti sexuálního a genderového násilí by měli explicitně připustit zkušenost mužů a chlapců, kteří se stali obětí sexuálního a genderového násilí, respektovat jejich právo na důvěrnost a začlenit je do programů, jež splňují jejich konkrétní potřeby. Dodržování následujících bodů pomůže podpořit programy, které zahrnují muže, ženy, chlapce i dívky. Buďte vnímaví: ukazatele pro identifikaci Oběti z řad mužů jen zřídka bezprostředně hlásí případy sexuálního a genderového násilí a často tak činí pouze tehdy, když fyzické následky útoku vyžadují neodkladnou lékařskou péči. Někteří muži a chlapci se odváží vyhledat pomoc teprve několik let po události. Následující typy chování se nemusejí projevit vždy, ale velmi často je u mužů a chlapců, kteří se stali obětí sexuálního násilí, zaznamenáváme:

11 strana 9 Nedokáže v klidu sedět, často sedí na kraji židle nebo chce při pohovoru či schůzce stát. Stěžuje si na problémy bederní páteře signalizující problémy v oblasti konečníku. Jen zřídka se snaží o oční kontakt. Projevuje velkou zlost, je podrážděný. Projevuje značnou míru homofobie. Projevuje silné genderové preference s ohledem na to, kdo s ním vede pohovor. 13 Opakovaně hovoří o zjevně nesouvisející potřebě ochrany, i když tato již byla účinně vyřešena. Co dělat Věnujte těmto náznakům pozornost a reagujte na ně. Je-li třeba, poskytněte informace o neodkladných zdravotních a dalších službách, které jsou bezprostředně dostupné, a to důvěrnou a citlivou formou. Ujistěte příslušnou osobu, že citlivé otázky lze důvěrně řešit, jakmile o nich bude sama připravena hovořit. Věnujte pozornost případům, kdy lze na sexuální násilí vůči muži usuzovat dle oznámení ženy, která vyhledala poradenství, protože její partner: ztratil zájem o sex a odmítá intimitu, není schopen kontaktu s ostatními lidmi, dokonce ani s vlastními dětmi, se stáhl ze společenského a veřejného života a nechodí na místa, kde by mohl potkat hodně lidí. Podobné chování může oznámit i samotná oběť, jiní rodinní příslušníci nebo přátelé. 13 Tato volba se u jednotlivých obětí liší; některé chtějí mluvit s muži, jiné se ženami.

12 strana 10 Pochopte potřeby mužů a chlapců, kteří se stali obětí sexuálního násilí Následující potřeby obětí sexuálního násilí z řad mužů a chlapců je třeba identifikovat a řešit: Lékařské ošetření. Mezi fyzické následky sexuálního násilí často patří poranění konečníku a genitálií, infekce močového ústrojí, sexuálně přenosné choroby a sexuální dysfunkce. Velmi často se stává, že není k dispozici odpovídající zdravotní služba. Vtíravé otázky zdravotníků (nebo strach z nich) brání obětem sexuálního násilí, aby vyhledaly pomoc. Duševní zdraví. Mezi psychické symptomy patří ztráta sebeúcty, deprese, beznaděj, úzkost, zlost (včetně touhy po pomstě), stud, ponížení, rozhořčení, vracející se vzpomínky, noční můry, pocit viny, emocionální otupení, averze k lidskému dotyku, přerušení aktivit v rodině a společnosti, strach z určité skupiny lidí (např. vojáků či policie), kteří obětem připomínají pachatele, poruchy spánku a příjmu potravy, zvýšená konzumace drog a alkoholu, sebevražedné sklony. Sociální zdraví. Kromě potíží v rodinných vztazích, včetně situací, kdy oběť sexuálního násilí opustí manželka, tito lidé často zažívají pocit osamělosti a mohou být společensky stigmatizováni či vylučováni, v případě, že se o jejich příběhu ví. Nejen že ztrácejí úctu ve své domácnosti, ale může jim být bráněno v přístupu do modliteben, rekreačních zařízení a zaměstnání. Některé oběti sexuálního násilí raději ani nevyhledají pomoc ze strachu, že jim nikdo neuvěří. Mnozí se obávají, že již nejsou plnohodnotní muži a mladí svobodní jedinci pochybují o své schopnosti založit rodinu. Ekonomická podpora. Před léčbou, v jejím průběhu i po jejím skončení mnozí muži, kteří se stali oběťmi sexuálního násilí, zjišťují, že nejsou schopni vykonávat fyzicky náročnou práci. Během rekonvalescence po lékařském ošetření, zejména chirurgickém zákroku, potřebují po dobu šesti až dvanácti měsíců finanční pomoc a podporu na bydlení. Jakmile se dostatečně zotaví, může pomoc zaměřená na obnovení zdroje obživy snížit riziko, že se budou muset uchýlit k vysoce rizikovým strategiím přežití. Právní ochrana. Právní vymezení pojmu znásilnění se často týká jen žen a dětí, takže dospělí muži tento typ žaloby nemohou využít. Pokud jsou vztahy mezi příslušníky téhož pohlaví trestné, čelí oběti sexuálního násilí z řad mužů nebezpečí výslechů ohledně své sexuální orientace a stíhání z důvodu pohlavního styku mezi osobami stejného pohlaví. Mnoho obětí sexuální násilí neohlásí, protože nedůvěřuje soudnímu systému.není-li však sexuální a genderové násilí stíháno, zvyšuje se riziko, že se delikty tohoto typu budou opakovat.

13 strana 11 Vyškolení pracovníků v inkluzivním pochopení sexuálního a genderového násilí Genderové normy a kulturní tabu pracovníků a poskytovatelů služeb se často podobají normám a tabu obětí. Důkladné školení v problematice rozdílů a souvislostí mezi genderem, sexualitou, sexuální orientací a sexuálním násilím je pro pracovníky a partnerské organizace zcela zásadní, mají-li být schopni vyslechnout a citlivě reagovat na líčení sexuálního násilí proti mužům a chlapcům či situací, které muže a chlapce vedou k tomu, že poskytují sexuální služby za účelem přežití. Nesmírně důležité je pochopení rozdílu mezi osobou, která byla donucena k pohlavnímu styku, a její vlastní sexuální orientací a genderovou identitou. Špatné chápání tohoto rozdílu může ohrozit sociální postavení muže v jeho vlastní domácnosti a komunitě a způsobit utrpení jemu i jeho rodině. Co dělat Prozkoumat a zpochybnit vlastní přesvědčení a stereotypy v oblasti genderu, včetně otázky, do jaké míry muži jsou či nejsou ohroženi sexuálním a genderovým násilím, stejně jako otázku újmy kterou toto násilí způsobuje. Zvyšovat informovanost prostřednictvím školení, řízených diskuzí a informačních materiálů, jako jsou např. dokumentární filmy. Vybudovat strategická partnerství s organizacemi, které mají v této oblasti zkušenosti. Zajistit školení pro pracovníky UNHCR a jeho partnerských organizací, a to zejména v oblasti ochrany, základních služeb a poradenství. Práce s jednotlivci a budování důvěry při pohovoru Mnoho obětí sexuálního násilí z řad mužů a chlapců raději o svých zkušenostech při prvních pohovorech vůbec nemluví. Proto je třeba brát vážně i opožděné nahlášení těchto případů a vyhnout se přitom předpokladu, že daná osoba usiluje jen o další podporu, finanční zdroje či přesídlení.

14 strana 12 Mnoho mužů ohlásí případ sexuálního násilí pouze tehdy, potřebují-li okamžité lékařské ošetření. Pokud pracovníci tyto potřeby odhalí a dovedou na ně ihned reagovat, vybudují důvěru, díky níž muži a chlapci posléze plně odhalí svou zkušenost se sexuálním násilím. 14 Co dělat Věnujte pozornost příznakům (str. 8 a 9). Je-li to možné, dovolte oběti, aby si zvolila, zda chce hovořit s mužem či ženou. 14 V případě mladistvých je třeba, aby byla příslušná osoba proškolena ohledně specifik rozhovorů vedených s dětmi. Je-li nutné tlumočení, dovolte oběti, aby si zvolila tlumočníka dle vlastního výběru. Vysvětlete oběti, že čím podrobněji popíše svou zkušenost, tím snáze bude její případ pochopen, a ubezpečte ji, že lze zajistit i následné pohovory. Zeptejte se, zda má příslušná osoba naléhavé zdravotní problémy, které vyžadují pozornost. Respektujte vyprávění a kategorizaci oběti a dejte to jasně najevo tím, že si budete dělat poznámky a že ji budete o vývoji případu nadále informovat. Nepokoušejte se měnit definici zážitku oběti (např. ze znásilnění na mučení). Je-li to možné a souhlasí-li oběť, zahrňte do individuálního poradenství podpůrné osoby, jako jsou manželky, ostatní rodinní příslušníci, hostitelské rodiny, aby se dotčené osobě dostalo opravdu maximální podpory. Připusťte oprávněnost pocitu zlosti a prozkoumejte možnosti, jak by oběť mohla tyto pocity pozitivně ventilovat. Vysvětlete oběti, že vynucený pohlavní styk nesouvisí s její sexuální orientací. 14 Ačkoli muži většinou dávají přednost rozhovoru s osobou stejného pohlaví, nemusí tomu tak vždy být. Je-li to možné, měli by mít na vybranou.

15 strana 13 Zajistěte podporu ostatních obětí Mnozí muži a chlapci, kteří se stali obětí sexuálního násilí, se pokoušejí se svou zkušeností vypořádat sami, jelikož nevědí, že i další osoby mají podobné či související zkušenosti. Začlenění do skupiny stejně postižených osob může být velmi posilující a léčivé, jelikož umožňuje zasadit vlastní zkušenost do širšího kontextu. Práce se skupinami vyžaduje pečlivé vedení, zejména s ohledem na problematiku důvěrnosti. Co dělat Zajistěte bezpečný prostor, kde se může skupina vytvořit a scházet. Nabídněte radu a podporu. Oběti, které na vás odkázali poskytovatelé služeb, informujte o existenci podpůrných skupin. Podporujte svépomocné iniciativy (umožněte členům se navzájem podporovat, např. návštěvami v nemocnici). Umožněte členům skupiny, aby dalším obětem doporučili poradenství a právní pomoc. Naznačte uprchlíkům a jejich komunitám, že UNHCR a jeho partnerské organizace chápou sexuální a genderové násilí jako celek O problematice sexuálního a genderového násilí by měla být informována celá komunita a měla by k ní přistupovat citlivě. Měla by pochopit, že k potenciálním obětem patří i muži. Muži a chlapci musí vědět, že hrozba nebo výskyt sexuálního násilí proti nim jsou obecně uznávány a chápány. Ženy a dívky musí vědět, že jejich mužští příbuzní a přátelé mohli zažít sexuální a genderové násilí a že tento problém bude brán vážně a řešen důvěrně.

16 strana 14 Co dělat Rozmístěte plakáty a letáky na strategických místech, jako jsou čekárny, pracovny poradců, shromažďovací místa. Tyto materiály by měly: zpodobňovat muže a chlapce stejně jako ženy a dívky jakožto potenciální oběti sexuálního násilí, uvádět seznam služeb a kontaktní informace pro ty, kdo potřebují pomoc. Pořádejte informační schůzky se skupinami uprchlíků a jejich komunitami, na nichž vysvětlíte celou problematiku sexuálního násilí, typy ohrožení, které jsou stejné pro ženy, muže, chlapce i dívky, i ty, které jsou pro jednotlivé skupiny specifické, stejně jako rozsah podpůrných služeb, které jsou obětem a jejich rodinám k dispozici. Pomáhejte skupinám uprchlíků s dalším školením v rámci jejich komunit. Vytvořte standardní operační postupy (SOP) Vytvořte jasné a účinné systémy doporučování v rámci poskytování služeb pro oběti sexuálního násilí z řad mužů i žen. Kvalita a rychlost doporučení se zlepší, budou-li uplatňovány jasné protokoly ve formě standardních operačních postupů (SOP). 15 Co dělat Vytvořte jasné protokoly či SOP, na nichž se dohodnou všechny zainteresované subjekty. Zajistěte, aby SOP definovaly a rozpracovaly úlohu každého sektoru a odpovědnost hlavních zainteresovaných subjektů. Zajistěte konzultace s komunitou a její zapojení. Zajistěte pravidelné sledování jejich uplatňování. Zajistěte důvěrnost. 15 Některé subjekty, např. zdravotnické organizace, mohou mít vlastní SOP či protokoly, s jejichž pomocí řeší konkrétní formy zneužívání. V takovém případě je připojte k SOP jako přílohu.

17 strana 15 Posílení ochrany pro oběti sexuálního násilí z řad mužů a chlapců Nejviditelnější následky sexuálního násilí jsou fyzické a psychické povahy, ale zároveň je třeba se zabývat i souvisejícími potřebami v oblasti ochrany. Co dělat Při vytváření iniciativ v oblasti ochrany a reakce na sexuální a genderové násilí používejte přístup podle věku, pohlaví a diverzity. 16 Zajistěte začlenění práce s oběťmi sexuálního a genderového násilí z řad mužů do všech souvisejících standardních operačních postupů (SOP) a souvisejících strategií v příslušné zemi. Zajistěte, že rozpočet pro oblast sexuálního a genderového násilí zahrnuje i finance na pokrytí zdravotních a psychosociálních služeb poskytovaných obětem a jejich základních potřeb během rekonvalescence (potrava, obydlí). Problematiku sexuálního násilí proti mužům a chlapcům začleňte do školení o sexuálním a genderovém násilí pro soudce, policii, pracovníky věznic a zajišťovacích středisek, vedení táborů, partnerské organizace a další subjekty. Identifikujte kompetentní a citlivé poskytovatele služeb a vytvořte odpovídající systém doporučování k těmto osobám. V případě potřeby by se měl aplikovat princip oddělenosti obou pohlaví. Zajistěte, aby pracovní skupiny v oblasti ochrany i sexuálního a genderového násilí znaly problematiku sexuálního a genderového násilí proti mužům a na svých setkáních o této problematice hovořly. Pomocí pracovních skupin v oblasti ochrany vytvářejte pro všechny oběti sexuálního a genderového násilí účinné systémy doporučování. Je-li třeba, rozlišujte dle pohlaví a věku. Jednejte se zákonodárci a zapojte se do příslušných politických procesů s cílem podpořit takové vymezení pojmu znásilnění a sexuálního násilí, které by citlivě zahrnulo i trestní stíhání znásilnění mužů. V součinnosti s partnerskými organizacemi vyhledávejte a sledujte případy zajištěných uprchlíků a žadatelů o azyl v zajišťovacích zařízeních a věznicích. 16 Jak je uvedeno v dokumentu UNHCR Politika věku, genderu a diverzity 2011: Práce s lidmi a komunitami pro rovnost a ochranu.

18 strana 16 hlavní zdroje IASC, Guidelines for Gender Based Violence Interventions in Humanitarian Settings: Focusing on Prevention of and Response to Sexual Violence in Emergencies, Geneva (2005). (Meziagenturní stálý výbor, IASC: Směrnice pro zásah při genderovém násilí v humanitární práci: prevence a reakce na sexuální násilí v nouzových situacích, Ženeva, 2005) Viz: Rome Statute of the International Criminal Court (1998). (Římský statut o mezinárodním trestním soudu, 1998). Viz: UNHCR, Operational Protection in Camps and Settlements. A Reference Guide of Good Practices in the Protection of Resources and Other Persons of Concern (June 2006). (UNHCR, Operační ochrana v táborech a osadách. Referenční manuál zavedených postupů v ochraně zdrojů a dalších osob, červen 2006) Viz: UNHCR Age, Gender & Diversity Policy, working with People and Communities for Equality and Protection (2011). (UNHCR, Věk, gender a diverzita práce s lidmi a komunitami pro rovnost a ochranu, 2011) Viz: UNHCR, Heightened Risk Identification Tool (HRIT) (2010). (UNHCR, Nástroj pro identifikaci zvýšeného rizika, HRIT, 2010) Viz: UNHCR, Action against Sexual and Gender-Based Violence: An Updated Strategy (June 2011). (UNHCR, Boj proti sexuálnímu a genderovému násilí: aktualizovaná strategie, červen 2011) Viz: UNHCR, Sexual and Gender-based Violence Against Refugees, Returnees and Internally Displaced Persons: Guidelines for Prevention and Response (May 2003). (UNHCR, Sexuální a genderové násilí proti uprchlíkům, navrátilcům a vnitřně přesídleným

19 osobám: Směrnice pro prevenci a reakci, květen 2003) Viz: WHO, Ethical and Safety Recommendations for Researching, Documenting and Monitoring Sexual Violence in Emergencies, Geneva (2007). (Světová zdravotnická organizace, Etická a bezpečnostní doporučení pro výzkum, dokumentaci a monitorování sexuálního násilí v krizových situacích, Ženeva, 2007) At: Internetové stránky

20 4 Příručka Co je třeba vědět

Vídeňský program pro zdraví žen

Vídeňský program pro zdraví žen Vídeňský program pro zdraví žen Vzdělávání a další vzdělávání ve vídeňských nemocnicích na téma Násilí vůči ženám a dětem Program společně s Kanceláří pro ženy Města Vídeň, Nouzové volání pro ženy 24 hodin

Více

Cizinec, který vstupuje na území České republiky s úmyslem požádat o azyl, musí

Cizinec, který vstupuje na území České republiky s úmyslem požádat o azyl, musí Cizinec, který vstupuje na území České republiky s úmyslem požádat o azyl, musí svůj záměr sdělit policii, což může učinit na hraničním přechodu. Samotná azylová procedura začíná podáním návrhu na zahájení

Více

Distribuce: Veřejné 19. června 2008

Distribuce: Veřejné 19. června 2008 Organizace spojených národů S/RES/1820 (2008) Rada bezpečnosti Distribuce: Veřejné 19. června 2008 Usnesení 1820 (2008) Přijato Radou bezpečnosti na jejím 5916. zasedání, 19. června 2008 Rada bezpečnosti,

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

SYMPÓZIUM RODINNÉ TERAPIE 24. 25.4.2014 Olomouc

SYMPÓZIUM RODINNÉ TERAPIE 24. 25.4.2014 Olomouc SYMPÓZIUM RODINNÉ TERAPIE 24. 25.4.2014 Olomouc Mgr. Drahomír Ševčík IDENTIFIKACE Domácí násilí je: (Schneider německý kriminolog) z hlediska výskytu nejrozšířenější z hlediska latence nejméně kontrolované

Více

STOP DOMÁCÍMU NÁSILÍ. Domácí násilí je mnohem častějším jevem, než se většina lidí domnívá. I ve Vašem okolí se může vyskytovat oběť domácího násilí.

STOP DOMÁCÍMU NÁSILÍ. Domácí násilí je mnohem častějším jevem, než se většina lidí domnívá. I ve Vašem okolí se může vyskytovat oběť domácího násilí. STOP DOMÁCÍMU NÁSILÍ Domácí násilí je mnohem častějším jevem, než se většina lidí domnívá. I ve Vašem okolí se může vyskytovat oběť domácího násilí. DOMÁCÍ NÁSILÍ je chování, které v partnerském soužití

Více

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA ÚVOD 12 ODDÍL I SEXUÁLNÍ ZRÁNÍ A FORMOVÁNÍ SEXUÁLNÍ IDENTITY 1 Prenatální vývoj 16 1.1 Prenatální vývoj a diferenciace pohlaví 16 1.2 Prenatální vývoj 31 1.3 Časné těhotenské ztráty 35 2 Porod 42 2.1 Prenatální

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 9.

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 9. 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 9. - vysvětlí, za jakých podmínek může člověk uzavřít manželství - uvede možné důsledky předčasně založené rodiny

Více

SLEVA LIDÉ FOR SALE OBCHODOVÁNÍ S LIDMI PROGRAM PODPORY A OCHRANY OBĚTÍ OBCHODOVÁNÍ S LIDMI

SLEVA LIDÉ FOR SALE OBCHODOVÁNÍ S LIDMI PROGRAM PODPORY A OCHRANY OBĚTÍ OBCHODOVÁNÍ S LIDMI SLEVA LIDÉ FOR SALE % OBCHODOVÁNÍ S LIDMI PROGRAM PODPORY A OCHRANY OBĚTÍ OBCHODOVÁNÍ S LIDMI 1 Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Policií České republiky a nestátními neziskovými organizacemi realizuje

Více

ALKOHOL, pracovní list

ALKOHOL, pracovní list ALKOHOL, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ALKOHOL V naší kultuře se alkohol pojímá jako tzv. sociální pití. Je

Více

Pravidla chování SCA

Pravidla chování SCA Pravidla chování SCA 1 Pravidla chování Pravidla chování SCA SCA se zavazuje k vytváření hodnot pro své partnery, jakož i k budování vztahů se svými zaměstnanci, zákazníky, spotřebiteli, akcionáři a ostatními

Více

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 Práva dítěte. Evropská unie podporuje práva dítěte v souladu s článkem 3 Smlouvy o Evropské unii. Tato práva jsou součástí základních

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Výbor pro zahraniční věci

Výbor pro zahraniční věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zahraniční věci 30. 4. 2013 2013/2082(INI) NÁVRH ZPRÁVY s návrhem doporučení Evropského parlamentu Radě k návrhu pokynů EU na podporu a ochranu svobody náboženského

Více

POKYNY PRO POLITIKU ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ

POKYNY PRO POLITIKU ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRACOVNÍ PŘEKLAD POKYNY PRO POLITIKU ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ pro Finanční mechanismus EHP a Norský finanční mechanismus Schváleno 7. dubna 2006 1. Úvod 1.1. Věcné prohlášení Rovnost příležitostí je v popředí

Více

ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE

ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE Etický kodex stanoví základní standardy chování a přístupy zaměstnanců organizace k zájemcům o sociální službu, ke klientům služby i k jejich příbuzným, ke

Více

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 14. 10. 2013 2013/2183(INI) NÁVRH ZPRÁVY o plánu EU proti homofobii a diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové

Více

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž definice Domácí násilí: násilí, které se odehrává v soukromí, je opakované, má stoupající

Více

ČESKÝ SVAZ MUŽŮ, o.s.

ČESKÝ SVAZ MUŽŮ, o.s. Rovnost a spravedlnost www.svaz-muzu.cz Český svaz mužů -představení Proč vznikl Český svaz mužů O nás Prezentace v médiích Základní cíle Současná činnost Hlavní témata Českého svazu mužů Možnosti spolupráce

Více

Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv

Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv I. PŘEDMĚT 1. Podpora ochránců lidských práv je již dlouho nedílnou součástí vnější politiky Evropské unie v oblasti lidských

Více

Jana Šeblová. Pelhřimovský podvečer 21. 22. 10. 2011

Jana Šeblová. Pelhřimovský podvečer 21. 22. 10. 2011 Jana Šeblová Pelhřimovský podvečer 21. 22. 10. 2011 Charakteristické rysy domácího násilí Identifikace podle 4 znaků 1. Opakování - (dlouhodobé, na pokračování) 2. Eskalace - (stupňuje se, je stále častější)

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Založena v roce 2001, zákonem č. 257/200 Sb., o PMS. Více než 450 zaměstnanců, z toho 26 ředitelství, 405 v terénu, cca 20 zaměstnanců v rámci

Založena v roce 2001, zákonem č. 257/200 Sb., o PMS. Více než 450 zaměstnanců, z toho 26 ředitelství, 405 v terénu, cca 20 zaměstnanců v rámci Mgr. Pavel Štern Založena v roce 2001, zákonem č. 257/200 Sb., o PMS. Více než 450 zaměstnanců, z toho 26 ředitelství, 405 v terénu, cca 20 zaměstnanců v rámci projektů z prostředků EU. Veřejná (státní)

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester

Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester PŘEDMLUVA Mezinárodní etický kodex pro sestry byl poprvé přijat Mezinárodní radou sester (ICN) v roce 1953. Od té doby byl několikrát revidován

Více

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v National Health Service Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v UK. Národní zdravotní služba poskytuje zdravotní péči ve Velké Británii a je financován zdanění.

Více

5.10.6 RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA. 5.10.6.1 Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce:

5.10.6 RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA. 5.10.6.1 Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: 5.10.6 RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA 5.10.6.1 Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: Hlavní roli v pravidelném a cíleném preventivním a osvětovém působení v Rodinné a sexuální

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo Marek Jukl INTER ARMA CARITAS humanita a válka?? 2 humanita a válka?? Ano: mezinárodní humanitární právo Mezinárodní Červený kříž 3 Humanizace ozbrojeného konfliktu Důstojnost

Více

HCR/GIP/02/02 7. května 2002

HCR/GIP/02/02 7. května 2002 HCR/GIP/02/02 7. května 2002 UNHCR Doporučení z oblasti mezinárodní ochrany Pronásledování související s příslušností k určitému pohlaví v kontextu článku 1A, odst. 2 Úmluvy o postavení uprchlíků z roku

Více

Všichni zaměstnanci respektují zásady Listiny základních práv a svobod. Domov pro seniory Elišky Purkyňové, Cvičebná 2447/9 Praha 6 strana 1/5

Všichni zaměstnanci respektují zásady Listiny základních práv a svobod. Domov pro seniory Elišky Purkyňové, Cvičebná 2447/9 Praha 6 strana 1/5 Domov pro seniory Elišky Purkyňové Domov pro seniory Elišky Purkyňové, Cvičebná 2447/9, 160 00 Praha 6, ičo: 70875316 Zřizovací listina MHMP schválena usnesením ZHMP č. 6/25 ze dne 28.4.2011 Etický kodex

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

Práva obětí. Úmluva Rady Evropy o potírání obchodu s lidmi

Práva obětí. Úmluva Rady Evropy o potírání obchodu s lidmi Práva obětí Úmluva Rady Evropy o potírání obchodu s lidmi Obchodování s lidmi porušuje práva a postihuje životy nesčetných jedinců v Evropě i mimo ni. Rostoucí počet žen, mužů i dětí se stává komoditou

Více

Kodex práv a povinností klientů programu Primární prevence pro mateřské školy

Kodex práv a povinností klientů programu Primární prevence pro mateřské školy Kodex práv a povinností klientů programu Primární prevence pro mateřské školy Tato Práva a povinnosti sestávají z těchto obsahových částí: Preambule 1. Všeobecná Práva a povinnosti klientů 2. Specifická

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, dovolujeme si Vás oslovit jménem organizace ABATOP a nabídnout Vaší škole v rámci projektu S úctou k životu přednášky na téma: 1) Co se to se mnou děje? (pro

Více

Rovné příležitosti. Od nediskriminace k rovným příležitostem

Rovné příležitosti. Od nediskriminace k rovným příležitostem Rovné příležitosti Od nediskriminace k rovným příležitostem Rovné příležitosti Dva klíčové prvky všeobecného principu rovných příležitostí jsou zákaz diskriminace na základě státní příslušnosti (článek

Více

Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce:

Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: 23. RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: Hlavní roli v pravidelném a cíleném preventivním a osvětovém působení v Rodinné a sexuální výchově

Více

Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2014

Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2014 Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, p.o. Tanvaldská 269, 463 11, Liberec 30 Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2014 Poslání Linky důvěry Liberec Posláním Linky důvěry Liberec

Více

SAFESEX. Sexuální zdraví evropskou prioritou. www.safesexedu.com. Financování:

SAFESEX. Sexuální zdraví evropskou prioritou. www.safesexedu.com. Financování: SAFESEX Sexuální zdraví evropskou prioritou www.safesexedu.com Financování: Tato publikace je součástí aktivit projektu SAFESEX, který je financován Evropskou Unií v rámci akčního programu v oblasti zdraví.

Více

Gender. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Gender. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gender MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 2 Název materiálu: Gender Ročník: 3. Identifikace

Více

Pilotní kurz lektorů SP CSR

Pilotní kurz lektorů SP CSR Pilotní kurz lektorů SP CSR j Přednášející: doc.phdr.jana Kutnohorská, CSc. Organizace:Ostravská univerzita v Ostravě Název projektu: Sociální pilíř konceptu společenské odpovědnosti (CSR), ve vztahu k

Více

Distriktní politika prevence zneužívání a obtěžování při výměně mládeže. Distrikt 2240.

Distriktní politika prevence zneužívání a obtěžování při výměně mládeže. Distrikt 2240. 1. Prohlášení o chování při práci s mládeží Distrikt 2240 se zavazuje vytvořit a udržovat co nejbezpečnější prostředí pro všechny, kdo se účastní rotariánských aktivit. Je povinností všech rotariánů, jejich

Více

185 Znásilnění. (5) Příprava je trestná.

185 Znásilnění. (5) Příprava je trestná. SEXUALITA A ZÁKON 185 Znásilnění (1) Kdo jiného násilím nebo pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy donutí k pohlavnímu styku, nebo kdo k takovému činu zneužije jeho bezbrannosti, bude potrestán

Více

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi Opatření II. 1.: Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi V Mladé Boleslavi nyní chybí motivující systém nabídky prostupného bydlení. Systém prostupného bydlení lze rozdělit do tří stupňů:

Více

2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace:

2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: 1. Název vzdělávacího programu : Výchova k reprodukčnímu zdraví 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Téma Název tématu Počet č. hodin 1. Pojem reprodukční

Více

Soukromí a bezpečnost v IT, ochrana dat na internetu

Soukromí a bezpečnost v IT, ochrana dat na internetu Soukromí a bezpečnost v IT, ochrana dat na internetu Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií ČVUT Alžběta Krausová, 2011 Právo a Informatika, BI-PAI, 09/2011, Přednáška 9 https://edux.fit.cvut.cz/courses/bi-pai

Více

domácností akutně ohrožených finanční nedostupností bydlení

domácností akutně ohrožených finanční nedostupností bydlení Nástroje ke zvýšení finanční dostupnosti bydlení u domácností akutně ohrožených finanční nedostupností bydlení Martina Mikeszová Oddělení socioekonomie bydlení DC008 Hlavní cíl: snížit počet typů domácností

Více

Důležité aspekty týkající se dokumentace a vyhodnocování programů práce s muži dopouštějícími se domácího násilí

Důležité aspekty týkající se dokumentace a vyhodnocování programů práce s muži dopouštějícími se domácího násilí Důležité aspekty týkající se dokumentace a vyhodnocování programů práce s muži dopouštějícími se domácího násilí POZNÁMKA NA ÚVOD Version 1.1 Tento dokument je nutné považovat spíše za soubor důležitých

Více

Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Březen 2011 Mgr.Olga Čadilová Týrané, zneužívané a zanedbávané

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 2. ŠKOLNÍ ŘÁD - pro ZŠ při zdravotnickém zařízení Č.j. ZŠ/291/2010 Skartační znak, spisový znak: 1.2.1.1 S

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ. (PŘEKLAD) Preambule

EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ. (PŘEKLAD) Preambule EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ (PŘEKLAD) Preambule Členské státy Rady Evropy a další státy, podepsané níže, majíce za to, že cílem Rady Evropy je dosáhnout větší jednoty jejích členů; majíce na zřeteli

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

Smlouva o dvouleté spolupráci

Smlouva o dvouleté spolupráci Smlouva o dvouleté spolupráci mezi Ministerstvem České republiky a Regionálním úřadem pro Evropu Světové zdravotnické organizace 2004/2005 Podepsali: Za Ministerstvo Podpis Jméno Datum Funkce: Ministr

Více

Násilí na dětech a co s tím!?

Násilí na dětech a co s tím!? Víkendové vzdělávání Násilí na dětech a co s tím!? Trojanovice 16.10.-18.10.2009 Vypracovala: Mgr. Taťána Gelnarová Sociálněprávníochrana dětí Zákon č. 359/99 Sb. SPO se rozumí zejména: Ochrana práva dítěte

Více

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 8.6.2015. k Evropskému programu znovuusídlování

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 8.6.2015. k Evropskému programu znovuusídlování EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.6.2015 C(2015) 3560 final DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 8.6.2015 k Evropskému programu znovuusídlování CS CS DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 8.6.2015 k Evropskému programu znovuusídlování

Více

SPOLEČNÁ AKCE (97/154/JHA) s ohledem na článek 3 odst.2 písm. b) Smlouvy o Evropské unii;

SPOLEČNÁ AKCE (97/154/JHA) s ohledem na článek 3 odst.2 písm. b) Smlouvy o Evropské unii; SPOLEČNÁ AKCE Pracovní překlad ze dne 24. února 1997 přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o boji proti nelegálnímu obchodování s lidskými bytostmi a boji proti sexuálnímu zneužívání

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

S t ř e d i s k o Z l í n. PhDr. Zdeňka Kosařová Mgr. Vladimír Lhotka Mgr. Radomír Váňa

S t ř e d i s k o Z l í n. PhDr. Zdeňka Kosařová Mgr. Vladimír Lhotka Mgr. Radomír Váňa S t ř e d i s k o Z l í n PhDr. Zdeňka Kosařová Mgr. Vladimír Lhotka Mgr. Radomír Váňa PRÁCE S PACHATELI NÁSILNÝCH TRESTNÝCH ČINŮ Zahajovací konference v rámci projektu Zlínského kraje NEPŘEHLÍŽEJME DOMÁCÍ

Více

Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012

Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012 Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012 I. Obecně prospěšná společnost Gaudia o organizaci 1) Úvod Gaudia, o.p.s. sdružuje profesionály z lékařské, psychologické, psychoterapeutické, socioterapeutické

Více

Směrnice o obětech trestných činů

Směrnice o obětech trestných činů CENTRE FOR EUROPEAN CONSTITUTIONAL LAW THEMISTOKLES AND DIMITRIS TSATSOS FOUNDATION Victims Protection eu Protecting Victims Rights in the EU: The theory and practice of diversity of treatment during the

Více

Právní záruky ve veřejné správě

Právní záruky ve veřejné správě Právní záruky ve veřejné správě Spravedlivé správní řízení (Správní řízení v kontextu čl. 6 Evropské úmluvy) olga.pouperova@upol.cz Struktura přednášky: Čl. 6 Evropské úmluvy 1) Vztahuje se na správní

Více

Školící osnovy_spa. Prevence stresu v lodní dopravě

Školící osnovy_spa. Prevence stresu v lodní dopravě Školící osnovy: Prevence stresu v lodní dopravě 1. Úvod 1.1. Základní informace o stresu na pracovišti Pracovní život se v několika posledních desetiletích výrazně změnil. Nyní jsou na pracovníky kladeny

Více

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte Om 1. informace o dítěti Jméno a příjmení Rodné číslo Místo narození Trvalý pobyt Faktický pobyt 2. rodiče Rodiče Otec Matka Jméno a příjmení Stav Trvalý pobyt Přechodný

Více

Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2013

Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2013 Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, p.o. Tanvaldská 269, 463 11, Liberec 30 Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2013 Poslání Linky důvěry Liberec Posláním Linky důvěry Liberec

Více

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví Výchova ke Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávání v předmětu Výchova ke je zaměřeno na: preventivní ochranu základní hygienické, stravovací, pracovní i

Více

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA ; EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro regionální rozvoj 2009/0072(CNS) 14. 10. 2009 NÁVRH STANOVISKA Výboru pro regionální rozvoj pro Výbor pro kulturu a vzdělávání k návrhu rozhodnutí Rady o Evropském

Více

péče o děti není jen záležitostí rodičů, ale i významným prvkem rozvoje společnosti

péče o děti není jen záležitostí rodičů, ale i významným prvkem rozvoje společnosti Otázka: Rodinná politika Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Abyss (rodina a její funkce, charakteristika rodiny, typologie rodiny, základní problémy rodiny a rodinné politiky, krize rodiny,

Více

Jak zajistit, aby lidé s osteoartritidou a revmatickou artritídou získali optimální péči po celé Evropě: Doporučení EUMUSC.NET

Jak zajistit, aby lidé s osteoartritidou a revmatickou artritídou získali optimální péči po celé Evropě: Doporučení EUMUSC.NET Podpora zdraví pohybového ústrojí v Evropě Zpráva o doporučeních Jak zajistit, aby lidé s osteoartritidou a revmatickou artritídou získali optimální péči po celé Evropě: Doporučení EUMUSC.NET Ve spolupráci

Více

Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost

Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost zdravotníka Přednášející: JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo Marek Jukl INTER ARMA CARITAS Humanizace ozbrojeného konfliktu Důstojnost lidské bytosti musí být respektována v každé době. Bez jakékoli diskriminace musí být učiněno vše

Více

Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka

Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka Příloha č. 1 Základní informace o zařízení Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka Telefon: 606 635 113 E-mail:

Více

Evropský sociální dialog: Multisektorové pokyny týkající se násilí a obtěžování ve vztahu k práci, způsobované třetími stranami.

Evropský sociální dialog: Multisektorové pokyny týkající se násilí a obtěžování ve vztahu k práci, způsobované třetími stranami. Evropský sociální dialog: Multisektorové pokyny týkající se násilí a obtěžování ve vztahu k práci, způsobované třetími stranami. EU, UNI europa, ETUCE, HOSPEEM, CEMR, EFEE, EuroCommerce, CoESS (I) Úvod

Více

Krizový plán pro sociálně patologické jevy

Krizový plán pro sociálně patologické jevy Krizový plán pro sociálně patologické jevy Úvod 2 Omamné a psychotropní látky 3 Šikana 5 Poradenská a preventivní činnost 7 1 Úvod Je potřeba věnovat zvýšenou pozornost při jakýchkoliv změnách v chování,

Více

Člověk a zdraví. Výchova ke zdraví. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a zdraví. Výchova ke zdraví. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a Výchova ke 6., 7. a 9. ročník 1 hodina týdně třídy poznávat jako nejdůležitější životní hodnotu pochopit

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň ZŠ Základní Předmět Zdravověda Téma

Více

Telefon: +420 777 763 579 E-mail: prevalis@prevalis.org, info@zdravi21.org. www.prevalis.org, www.zdravi21.org, www.dnyprevence.cz, www.izdravi.

Telefon: +420 777 763 579 E-mail: prevalis@prevalis.org, info@zdravi21.org. www.prevalis.org, www.zdravi21.org, www.dnyprevence.cz, www.izdravi. Dlouhodobý program primární prevence rizikového chování a prevence kriminality (DPPPPK) program všeobecné školské primární prevence Program DPPPPK je postaven na 4 pilířích: PROGRAM ROZVOJE TŘÍDNÍHO KOLEKTIVU

Více

Etický kodex. Tecnocap s.r.o.

Etický kodex. Tecnocap s.r.o. Etický kodex Tecnocap s.r.o. 1. Úvod Úvod Tecnocap s.r.o. Představení firmy Tecnocap s.r.o. je součástí celosvětové skupiny Tecnocap, která je výrobcem kovových uzávěrů na těsnění sklenic, lahví a plastových

Více

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 6. Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Poznámky vysvětlí na příkladech souvislosti mezi

Více

- riziková místa a situace. - armáda ČR

- riziková místa a situace. - armáda ČR 17 Učební osnovy ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět se doplňují: Místo, kde žijeme Ročník: 1. ročník riziková místa a situace Ročník: 4. ročník armáda ČR 18 Lidé kolem nás Ročník: 3. ročník projevuje

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 8 Azs 101/2005-46 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Petra Příhody a Mgr. Jana Passera v právní věci

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

Neoznamování diskriminace pohledem aktérů podílejících se na prosazování rovného zacházení

Neoznamování diskriminace pohledem aktérů podílejících se na prosazování rovného zacházení Neoznamování diskriminace pohledem aktérů podílejících se na prosazování rovného zacházení Marína Urbániková (KVOP) 1. července 2015. Copyright Veřejný ochránce práv, 2015 Příjemce a realizátor projektu:

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 15 VY 32 INOVACE 0114 0215

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 15 VY 32 INOVACE 0114 0215 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 15 VY 32 INOVACE 0114 0215 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická

Více

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.5. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.5. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň 6.2. II.stupeň Vzdělávací oblast: 6.2.5. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět výchova ke zdraví se vyučuje

Více

Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte o zapojování dětí do ozbrojených konfliktů (PŘEKLAD)

Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte o zapojování dětí do ozbrojených konfliktů (PŘEKLAD) 45/2003 Sb.m.s. SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 25. května 2000 byl v New Yorku přijat Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte *) o zapojování dětí

Více

Agentura Evropské unie pro základní práva: Srovnávací zpráva o bytové situaci Romů a Travellerů v členských státech Evropské unie

Agentura Evropské unie pro základní práva: Srovnávací zpráva o bytové situaci Romů a Travellerů v členských státech Evropské unie Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA) MEMO / 20. října 2009 EMBARGO: 20. října 2009 12:00 (SEČ) Agentura Evropské unie pro základní práva: Srovnávací zpráva o bytové situaci Romů a Travellerů

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

1. Politika integrovaného systému řízení

1. Politika integrovaného systému řízení 1. Politika integrovaného systému řízení V rámci svého integrovaného systému řízení (IMS) deklaruje společnost AARON GROUP spol. s r.o. jednotný způsob vedení a řízení organizace, který splňuje požadavky

Více

Článek vznikl v rámci projektu Antidiskriminační vzdělávání pracovníků veřejné správy. Diskriminace sexuálních minorit v ČR.

Článek vznikl v rámci projektu Antidiskriminační vzdělávání pracovníků veřejné správy. Diskriminace sexuálních minorit v ČR. Diskriminace sexuálních minorit v ČR Olga Pechová Ochrana lesbiček, gayů, bisexuálů a transsexuálních lidí před diskriminací se stala v posledním desetiletí samozřejmostí v právním systému Evropské unie.

Více

ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace U Lesíka 3547/ 11 669 02 Znojmo ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY ZVOLTE POŽADOVANOU SOCIÁLNÍ SLUŽBU DOMOV PRO SENIORY DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

Více

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a jeho svět Přírodověda 4. 5. ročník 2 hodiny týdně třídy, vycházky, exkurze, výlety, počítačová učebna

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

ETICKÝ KODEX ORGANIZACE

ETICKÝ KODEX ORGANIZACE ETICKÝ KODEX ORGANIZACE Proxima Sociale o. p. s. Rakovského 3138 143 00 Praha 12 Modřany tel. /fax: 277 007 280 Zapsána v Rejstříku obecně prospěšných společností, Městský soud v Praze, oddíl O, vložka

Více

STANOVISKO ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTĚTE. Účastníci projektu se shodují, že výuka Úmluvy o právech dítěte je dnes na školách nedostačující nebo zcela chybí.

STANOVISKO ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTĚTE. Účastníci projektu se shodují, že výuka Úmluvy o právech dítěte je dnes na školách nedostačující nebo zcela chybí. STANOVISKO V rámci projektu, Nenech sebou zametat!, proběhlo od listopadu 2012 do dubna 2013 šest besed s odborníky na problematiky spjaté s Úmluvou o právech dítěte, šikanou a kyberšikanou. Těchto besed

Více

Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje

Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ V NEMOCNICÍCH Pk REALIZACE PRŮZKUMU: SRPEN - ZÁŘÍ 2012 POČET RESPONDENTŮ: 2304 První společný

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2008-2009 Schválen na 16. zasedání Rady vlády pro BOZP dne 10. 12. 2007 Úvod Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

PROČ JE OBTÍŽNÉ LIDEM S AUTISMEM POSKYTOVAT ZDRAVOTNÍ SLUŽBY?

PROČ JE OBTÍŽNÉ LIDEM S AUTISMEM POSKYTOVAT ZDRAVOTNÍ SLUŽBY? PROČ JE OBTÍŽNÉ LIDEM S AUTISMEM POSKYTOVAT ZDRAVOTNÍ SLUŽBY? aneb téma pro Reformu psychiatrické péče Marek Páv AGENDA Strana 2 Něco málo o psychiatrii a psychiatrické nemocnici v Bohnicích Lidé s autismem

Více

Sociálně právní ochrana dětí

Sociálně právní ochrana dětí Sociálně právní ochrana dětí Sociálně právní ochrana dětí je ucelený systém, fungující v systému českého práva. Účelem je poskytnout zvýšenou ochranu státu nezletilým dětem, tedy těm občanům, kteří se

Více

EIOPA(BoS(13/164 CS. Obecné pokyny k vyřizování stížností zprostředkovateli pojištění

EIOPA(BoS(13/164 CS. Obecné pokyny k vyřizování stížností zprostředkovateli pojištění EIOPA(BoS(13/164 CS Obecné pokyny k vyřizování stížností zprostředkovateli pojištění EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Více