Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Ženy v České republice v roce /2009 Prosinec Alena Králíková, Slovak-Czech Women s Fund * Obsah 1. Úvod: Rovnost příležitostí v kontextu priorit předsednictví ČR Radě EU 2. Institucionální mechanismy rovných příležitostí 3. Ženy, politika a rozhodovací procesy 4. Ženy a ekonomika 5. Ženy a násilí 6. Ženské a genderové neziskové organizace a sítě 7. Zdroje * Analýza vyjadřuje osobní názory autorek a nevyjadřuje nutně stanoviska Friedrich-Ebert-Stiftung. Lazarská 6, Praha 2, T: , , F: ,

2 Ženy v České republice v roce Úvod: Rovnost příležitostí v kontextu priorit předsednictví ČR Radě EU Materiál shrnující výsledky českého předsednictví uvádí, že Česká republika si před začátkem předsednictví zvolila hlavní programové priority vyjádřené třemi E : Ekonomika, Energetika a Evropská unie ve světě. Okolnosti ukázaly, že šlo o témata navýsost aktuální a platná, a to nejen pro první polovinu roku Jde o oblasti, ve kterých bude i do budoucna nutné vyvíjet maximální společné úsilí, aby EU i v dobách nestability obstála a dokázala být pro své občany přínosem. EU a její členské státy by přitom měly v co největší míře využívat možnosti, které integrační projekt přináší, a společně pracovat na odstraňování překážek, které plnému využití tohoto potenciálu brání. V souvislosti s hospodářskou recesí a z ní vyplývající hrozbou protekcionistických nálad předsednické motto získalo nový význam a symboliku. Česká republika se ve funkci předsedy Rady EU a Evropské rady velmi intenzivně zasazovala o to, aby Evropa bez bariér zůstala společnou hodnotou a cílem EU. 1 Úspěch českého předsednictví nelze oběma vládám, které se na něm podílely, upírat, neboť se skutečně podařilo posunout dál celou řadu priorit evropské politiky a to nejen z pohledu ekonomiky, energetiky a odstraňování bariér, ale také konkurenceschopnosti, dopravy, životního prostředí či zemědělství, resp. v oblasti vnějších vztahů Evropské unie. Uznání, či alespoň neutrálního hodnocení se českému předsednictví dostalo i ze strany zkušených hráčů v evropské politice a v oblasti předsednictví, a to i s ohledem na akt, který se nepodařil jen tak nějaké zemi vyslovení nedůvěry vládě v polovině šestiměsíčního předsednictví Radě EU, po němž následovalo ustavení vlády úřednické. Zaměříme-li však pozornost pouze na jeden z celé široké škály aspektů, z jejichž perspektivy lze evropské předsednictví posuzovat, tedy gender, výsledky nejsou nijak valné. A přesto jsou vládou vyhodnoceny více než pozitivně. Jedním z motivů k přehnaně kladnému náhledu na genderovou tématiku v průběhu předsednictví může být (1) vnímání genderových principů pouze v kontextu rodinné politiky, jíž se v programu předsednictví dostalo relativně velké pozornosti, nebo (2) její zahrnutí mezi principy rovných příležitostí, jichž je velká řada. Odkazem na princip rovných příležitostí lze pokrýt celou řadu významných témat, a přitom se žádnému z nich nevěnovat více než povrchně. V tzv. poločasu předsednictví to mj. potvrzuje i jeden z článků publikovaných agenturou gita, 2 který shrnuje část aktivit českého předsednictví v oblasti genderu a mezi prvními jmenuje 53. zasedání Komise OSN pro postavení žen v New Yorku, kde ČR reprezentovala ostatní země EU a jehož hlavním tématem pro rok 2009 byla rovná zodpovědnost mezi muži a ženami a rovné zastoupení mužů a žen v rozhodovacích procesech na všech úrovních. 3 V návaznosti na hlavní témata zasedání Komise pořádalo české předsednictví ještě paralelní Společné stanovisko členských zemí EU, které na zasedání přednesl ministr vlády pro lidská práva Michael Kocáb, lze najít zde:

3 Ženy v České republice v roce seminář ke slaďování pracovního a rodinného života. Na této úrovni jednání však nelze očekávat zásadní stanoviska, návrhy změn nebo kroků, které by bylo možné okamžitě implementovat v jednotlivých státech a uvnitř jejich specifických politik rovných příležitostí. Za zmínku však v této souvislosti a v návaznosti na roli, jíž hraje OSN v genderové politice na globální úrovni, stojí účast ministra pro lidská práva Michaela Kocába na jednání o posílení genderových principů, na něž se zaměřuje kampaň GEAR Gender Equality Architecture Reform. 4 Podobně spíše obecný charakter mělo lednové zasedání pracovní skupiny Evropské komise na vysoké úrovni pro gender mainstreaming: to se orientovalo zejména na genderovou rovnost a gender mainstreaming v průběhu francouzského, českého, švédského a španělského předsednictví. Tyto priority programu předsednického tria Francie, České republiky a Švédska v oblasti rovných příležitostí žen a mužů zmiňuje mj. také Džamila Stehlíková, předchůdkyně Michaela Kocába v pozici ministryně pro lidská práva. 5 Podle ní měly být hlavními genderovými tématy českého předsednictví úsilí o zlepšení životních podmínek žen starší generace a podpora aktivního podílu mužů na výchově dětí a fungování rodiny. Mezi další iniciativy měly dle deklarací vlády patřit také bezpečnost a ochrana zdraví při práci těhotných zaměstnankyň a zaměstnankyň krátce po porodu nebo kojících v tomto ohledu mělo české předsednictví za cíl dokončit projednávání změny relevantní směrnice v Radě Evropské unie. Genderové perspektivy měly být zohledněny také v případě návrhu směrnice týkající se podnikání osob samostatně výdělečně činných, resp. jejich sociálního zabezpečení. To vše je však během na dlouhou trať, který české předsednictví pouze zahájilo a jehož výsledky tedy směrnici lze očekávat výhledově. Zároveň tyto kroky nijak neindikují význam, který česká politická reprezentace připisuje genderovým perspektivám svého počínání, resp. řízení a směrování Evropské unie. Dokazuje to i zpochybnění tzv. barcelonských cílů někdejším ministrem práce a sociálních věcí Petrem Nečasem a to v otázce zařízení péče o děti předškolního věku. Barcelonské cíle pocházejí z roku 2002 a apelují na členské země EU, aby do roku 2010 zajistily dostatek předškolních zařízení: pro 33 % dětí do 3 let věku a pro 90 % dětí starších až do věku, kdy nastupují do základní školy. Tento krok má podpořit vyšší zaměstnanost, rychlejší návrat rodičů do zaměstnání a také snazší harmonizace pracovního a rodinného života. Nejde ovšem ruku v ruce s politikou, kterou někdejší ministr zastával a, jak uvádí článek agentury gita 6 (a jiná média), uvedl: Barcelonské kvantitativní cíle v oblasti péče o předškolní děti překračují agendu zaměstnanosti či rovných příležitostí a dotýkají se rodinné politiky, tedy výlučné kompetence členských států.( ) Chceme také zdůraznit ekonomickou soběstačnost, svobodu rodin rozhodovat o způsobu péče o své děti a tudíž i princip, že rodičovská péče nebo jinak zabezpečená individuální péče o děti zůstane minimálně rovnocennou a stejně podporovanou alternativou, jako kolektivní péče. Ačkoli lze souhlasit s tím, že se nejspíše většině členských zemí tyto cíle do roku 2010 naplnit nepodaří, neznamená to, že po

4 Ženy v České republice v roce ptávka po zařízeních péče o děti neexistuje, resp. že by rodiče v České republice výhradně toužili po institutu tzv. vzájemné rodičovské výpomoci, který ministerstvo zařadilo do koncepce rodinné politiky a řadu měsíců jej rozpracovávalo. Jinou kapitolou je dnes fakt, že koncepce rodinné politiky zůstala po nástupu nové úřednické vlády ve stavu odmítnutí: 7 mj. právě v otázce tzv. vzájemné rodičovské výpomoci a miniškolek. Znamená to tedy, že se bývalá vláda ohradila k tzv. barcelonským cílům, důsledně nepodporovala rozvoj jeslí a zdůrazňovala důležitost zvýšení prestiže rodičovství a možnosti individuální svobodné volby, která je ovšem diskutabilní vzhledem neexistenci dostatečného počtu zařízení péče o děti. Současná vláda zase zakonzervovala stav, kdy existuje řada státních a soukromých zařízení péče o děti do tří i nad tři roky věku, stejně jako péče individuální, ovšem zdaleka nepokrývá stále probíhající babyboom a neumožňuje relevantní míru slaďování pracovních a rodinných povinností, resp. deklarovaný zájem o podporu aktivního otcovství v průběhu evropského předsednictví. Lze tedy tvrdit, že ani jedna z vlád, které v roce 2009 byly u moci, nevnímá širší genderové aspekty svých rozhodnutí, a to zejména v případě koncepce rodinné politiky, ale pouze prosazuje postoje středo-pravicových stran, které byly součástí vlády, resp. postoje vlády úřednické, která v mnoha ohledech udržuje nízký profil a rozhodnutí odsouvá na vládu, která v roce 2010 vzejde z voleb. Zakonzervovány tak zůstávají genderové stereotypy platné v České republice v souvislosti s rodičovstvím, péčí o děti, zaměstnaností a významu zaměstnání a práce pro jednotlivce a to až do nástupu další vlády, která by se k nim měla postavit a řešit je, byť i nepopulárními kroky, jako např. zkrácením rodičovské dovolené. Otázkou zůstává, zda v návaznosti na nedávné rozhodnutí o snížení výše příspěvku v mateřství platné počínaje lednem , nebudou naopak politické strany před volbami opět populisticky volat po rozšíření tohoto příspěvku a nepřijdou s dalšími zásahy upevňujícími genderové rozdělení rolí ve společnosti, jako se to ostatně stává před volbami pravidlem. Ovšem zpět k tomu, jak se genderové principy odrážely v předsednictví ČR v Radě EU. Do jisté míry ukázkovým v tomto směru byl přístup vlády k Návrhu směrnice Rady o provádění zásady rovného zacházení s osobami bez ohledu na náboženské vyznání nebo víru, zdravotní postižení, věk nebo sexuální orientaci. Ten je sice předmětem velkých diskusí i na úrovni jiných zemí EU, ovšem velká většina z nich je vedena úsilím identifikovat možnosti uplatnění takové směrnice a její přínos, nikoli absolutním nesouhlasem s konotacemi, které obsahově směrnice vyvolává, jako tomu bylo v případě minulé vlády. O nedostatku reflexe genderových principů z její strany mj. také vypovídal zdlouhavý proces přijímání tzv. antidiskriminačního zákona, který byl sice nakonec korunován úspěchem, ovšem s řadou výhrad, které verbalizovala velká většina poslanců/-kyň i prezident ČR. Za hodnou citace v tomto kontextu lze považovat část článku ze serveru gita, resp. České ženské lobby: Z projevů politiků a jiných opinion leaderů v Česku probleskuje skutečný, podvědomý i vědomý, přístup k daným tematikám, který do jisté míry odráží atmosféru ve společnosti, minimálně se o ni může částečně bezúhonně opřít. V kontrastu s touto realitou pak vyznívá většina idejí a kon- 7 ttp://kormoran.vlada.cz/usneseni/usneseni_webtest.nsf/web_file/w090629a.0834.doc/$file/w090629a.0834.doc 8

5 Ženy v České republice v roce ceptů českého předsednictví v oblasti genderové a antidiskriminační politiky planě a pokrytecky. Aby byly opravdu naplněny, musí vycházet z hlubokého přesvědčení a zájmu o věc. Projevovat přesvědčení a postoje je stále v české společnosti ve své většině považováno za pošetilé, o to více, jedná-li se o zmíněná témata. Jejich zlehčování a zesměšňování vyplývá z nedostatku zdravého sebevědomí nejisté společnosti, která tím eliminuje případné nebezpečí. Při troše štěstí se situace zlepší v dalších letech či desetiletích, pokud ovšem nové generace občanů/-ek a z nich se rekrutující nové politické reprezentace budou vychovány na jiných principech než dosud. 9 Příspěvkem českých ženských neziskových organizací k této výchově, resp. k diskusi o genderových principech politiky a rozhodování v celé škále oblastí, nejen těch sociálních, vzdělávacích a obecně měkkých, které stereotypně společnost spojuje s genderovými aspekty a potažmo ženami, byl projekt jejich střešní organizace, České ženské lobby. Ta zorganizovala několik stínových aktivit, zejména v podobě diskusních stolů a seminářů, které cílily na představení rovných příležitostí jako priority Evropské unie, která je v ČR přehlížena, a to nejen v rámci českého předsednictví, zbavení souvisejících témat nálepky nedůležitosti a povrchnosti a zároveň poukázání na roli ženských NNO v tomto kontextu. Na tiskové konferenci k uzavření tohoto půlročního projektu mj. zaznělo: Vláda se genderové rovnosti v průběhu předsednictví věnovala minimálně, přesto jsme zaznamenali jisté úspěchy, jako je např. přijetí antidiskriminačního zákona. Dále došlo k setkání s různými představiteli politických stran, s nimiž byla v oblasti prosazování genderové rovnosti navázána užší spolupráce. Na základě poznatků takto angažovaných NNO lze doplnit, že dalším aktuálním tématem, na které je nutno poukazovat a opět nikoli pouze v prostředí České republiky je dopad hospodářské a finanční krize na ženy. Jedním z důvodu je dlouhodobě horší postavení žen na trhu práce, nejistota pozic na kratší a flexibilní úvazky a obecně genderové segregace trhu. 2. Institucionální mechanismy rovných příležitostí Ve srovnání s předchozími lety, tedy zejména roky , neznamenal rok 2009 žádné zásadní změny ve formálním nastavení institucionálních mechanismů zajišťujících rovné příležitosti žen a mužů v České republice. Přesto je nutné podtrhnout existence postu ministryně/ ministra pro lidská práva, jehož představitelka a současný představitel se snaží téma rovných příležitostí tematizovat, a to jak v médiích směrem k veřejnosti, tak na úrovni politické a tématické. Iniciovali a iniciují totiž další pracovní orgány Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů s cílem specifikovat v jejich operativě zásadní výzvy, které v oblasti rovnosti příležitostí v České republice existují. Na druhou stranu je pravdou, že tento ministerský post se těší respektu a pozornosti spíše ze strany nevládních organizací, odborníků a odbornic z akademické obce a tzv. gender focal points na jednotlivých ministerstvech, než ze strany ostatních politických reprezentantů v obou komorách Parlamentu ČR. Pozitivního vnímání se této pozici dostává také ze strany evropských činitelů. Nutno také zmínit, že vzhledem k tomu, že agenda ministra pro lidská práva nepokrývá výhradně genderové perspektivy, ale 9

6 Ženy v České republice v roce i další zásadní otázky spadající do koncepce dodržování lidských práv, a to včetně rozvoje občanské společnosti a neziskového sektoru, záležitostmi romské komunity a národnostních menšin, a také zdravotně postižených občanů. 10 Klade také důraz na respekt k jiným kulturám a národům, práva seniorů a v neposlední řadě i práva pacientů. V kontextu jeho hlavního úkolu, tedy oblasti dodržování lidských práv, byl prioritou ministra dlouho odkládaný tzv. antidiskriminační zákon, jehož principy spočívají v zajištění práva všech na rovný přístup ke vzdělání, práci, zdravotnické péči, sociálním výhodám či bydlení pro všechny obyvatele republiky a zákaz diskriminace z důvodu rasy nebo etnického původu, pohlaví, sexuální orientace, věku, nepříznivého zdravotního stavu, náboženství či víry, nebo proto, že je bez vyznání, a také z jiného důvodu, zejména jazyka, politického či jiného smýšlení, národnosti, členství nebo činnosti v politických stranách nebo politických hnutích, odborových organizacích a jiných sdruženích, sociálního původu, majetku, rodu, manželského a rodinného stavu nebo povinností k rodině. 11 Antidiskriminační zákon (Zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů, a Zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv 12 ) byl Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR přijat 17. června 2009, a to poměrem 118 ku 16 hlasům, čímž bylo přehlasováno veto prezidenta, který zákon i po jeho přijetí označuje za zbytečný, kontraproduktivní a nekvalitní a jeho dopady za problematické. 13 Jako poslední z členských zemí Evropské unie se tak Česká republika připojila k zákazu diskriminace na základě rasy, etnického původu, národnosti, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, náboženského vyznání, víry či světového názoru, a to v přístupu k zaměstnání, vzdělání, zdravotním či jiným službám nebo sociálním výhodám. Stalo se tak téměř až rok poté, co 2. července 2008 Evropská komise přijala návrh směrnice, která zajišťuje ochranu před diskriminací z důvodu věku, zdravotního postižení, sexuální orientace a náboženského vyznání nebo světového názoru mimo pracoviště. Tato směrnice by měla zajistit rovné zacházení v otázkách sociální ochrany (včetně sociálního zabezpečení a zdravotní péče) a sociálních výhod, vzdělání a přístupu ke zboží a službám, které jsou k dispozici veřejnosti (včetně bydlení), a je v současnosti předmětem diskuse v členských státech. Antidiskriminační zákon ve znění přijatém Poslaneckou sněmovnou i Senátem v roce 2008 a vetovaném prezidentem v principu pokrývá i oblasti, které jsou obsahem nového návrhu směrnice. Postoj politické reprezentace obecně zůstává v otázkách antidiskriminace nejednotný. Na jedné straně se často objevuje názor, že ochrana před diskriminací byla zaručena na národní i mezinárodní úrovni i bez antidiskriminačního zákona (tj. tento zákon je Informace o postupu přijímání antidiskriminačního zákona sledovala Poradna pro občanství, občanská a lidská práva: 12 Viz. zákon o veřejném ochránci práv: 13 /domaci.asp?c=a080516_112215_domaci_jba

7 Ženy v České republice v roce v současnosti zcela nadbytečný) a oblast nediskriminace by měla být čistě vnitřní záležitostí každého členského státu na základě jeho celospolečenské smlouvy a tradic. Na straně druhé však z týchž politických řad zaznívá postoj, že antidiskriminační legislativa zohledňující také aspekty věku, sexuální orientace, zdravotního postižení a náboženství nebo víry je také v České republice žádoucí. Nelze tedy konstatovat nic jiného, než že česká politická scéna i veřejnost by si zasloužily věcnou diskusi mj. o tom, co česká legislativa v oblasti antidiskriminace již skutečně zajišťuje, a co jsou jen matoucí dojmy politiků, kteří koncepci antidiskriminace považují výhradně za irelevantní výmysl evropské byrokracie a obecně zajištění rovných příležitostí ze zákona za nesmyslný koncept. Zákon vyšel ve sbírce zákonů pod číslem 198/2009 Sb. 20. července 2009; účinnosti nabyl počínaje 1. zářím Pouze ustanovení zakotvující Veřejného ochránce práv jako antidiskriminační orgán nabudou účinnosti později, a to od 1. prosince Post ministryně/ ministra pro lidská práva není jedinou formálně ustavenou záštitou rovných příležitostí v České republice. Naopak ji doplňují více či méně efektivně další mechanismy, a to na různých úrovních, od konzultační v podobě Rady a vlády a jejích pracovních skupin a výborů, až po exekutivní v podobě tzv. gender focal points. Tyto pozice byly ustaveny počínaje lednem 2002 na každém ministerstvu a definovány jako minimálně půlúvazkové pozice zodpovědné za koncepci rovných příležitosti v daném resortu působnosti ministerstva. O dva roky později bylo umožněno, aby daná osoba mohla pracovat v této oblasti až na celý úvazek. Po několik let činnost těchto osob a obecně celou politiku rovných příležitostí žen a mužů v České republice koordinovalo ministerstvo práce a sociálních věcí. Změna nastala s minulou vládou: počínaje lednem 2008 spadá Oddělení rovnosti žen a mužů pod odpovědnost ministra pro lidská práva, a je tedy v gesci Úřadu vlády. Kladně lze tento přesun hodnotit proto, že došlo ke konsolidaci celé škály lidskoprávních orgánů pod působnost jedné instituce a zodpovědného ministra. Dlouhotrvajícím negativem zůstává i dnes nízký počet osob, které za koncepci rovných příležitostí zodpovídají a to jak přímo v oddělení pro rovnost na Úřadu vlády, tak mezi tzv. gender focal points na ministerstvech. Vedle tohoto problému je odborníky/-cemi z řad nevládních organizací i akademické obce předmětem již několik let trvajících výhrad také zařazení gender focal points spíše na relativně nízké úrovni v hierarchii ministerstev, případně v rámci personálních oddělení, odkud lze velmi obtížně ovlivňovat genderovou citlivost opatření daného ministerstva, která směřují vně instituce. Osoby zodpovědné za genderové principy mohou ze svých pozic spíše působit uvnitř, tj. na genderové zcitlivění úředníků, které je samozřejmě žádoucí, neboť se výhledově odrazí v jejich práci. Bez obousměrného působení a za většího personálního obsazení není efektivita pozic gender focal points dostatečně vysoká a relevantní pro zvýšení povědomí v oblasti rovných příležitostí žen a mužů, natož pak pro bourání stereotypů a obecnou genderovou citlivost veřejnosti. Nutno však konstatovat, že řada gender focal points je v intencích svých možností velmi aktivní, jako příklad uveďme ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, či ministerstvo vnitra. 14 Plné znění zákona lze najít zde:

8 Ženy v České republice v roce Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů je stálým poradním orgánem vlády v oblasti vytváření rovných příležitostí pro ženy a muže; a byla zřízena usnesením vlády ČR č ze dne 10. října Ačkoli je předmětem kritiky zejména pro svou velmi slabou moc v rozhodování o dalším směřování a konkrétní realizaci opatření politiky rovných příležitostí, letošní rok je možné považovat za přínosný zejména proto, že ministr pro lidská práva aktivně usiluje o pojmenování celé řady aspektů rovnosti příležitostí, které si žádají odezvu ve společnosti a na politické úrovni a inicioval vznik větší škály výborů a pracovních skupin, které se specificky zaměřují na dílčí oblasti rovnosti příležitostí. V rámci Výboru pro prevenci domácího násilí tak působí: (1) Pracovní skupina k vypracování národního Akčního plánu prevence a boje proti domácímu násilí, který by vycházel ze zahraničních doporučení a zároveň reflektoval situaci v ČR, (2) Pracovní skupina k problematice utajených azylových domů k vypracování a podání podnětu ke vzniku speciální instituce utajených azylových domů, včetně odpovídajících standardů, a v tomto ohledu dále jménem Rady k jednání s Ministerstvem práce a sociálních věcí, a (3) Pracovní skupina k problematice domácího násilí pro spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti na rekodifikaci trestního práva procesního s cílem posílit právní ochranu obětí domácího násilí. 15 V souvislosti s tímto Výborem nutno podtrhnout jeden významný úspěch: díky aktivitám Výboru pro prevenci domácího násilí se začalo mnohem více hovořit o fenoménu stalkingu, 16 tedy nebezpečném sledování, jehož obětí bývají ve většině případů ženy. Stalking může nabývat podoby obtěžujícího chování, navazování kontaktu prostřednictvím různých médií, vyhledávání kontaktu s obětí, navádění třetích osob apod. Doprovází jej mnohdy také fyzické násilí a vyhrožování, a to i osobám blízkým oběti. Negativně se projevuje například na psychickém zdraví oběti a sociální izolaci, může vést k nutnosti změnit bydliště a/nebo zaměstnání atp. Z iniciativy Výboru se tak stalking dostal letos do návrhu novely trestního zákona, který nabude účinnosti 1. ledna Pod Radu vlády spadá také Výbor pro sladění pracovního, soukromého a rodinného života, 18 dále Výbor pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice, 19 a dále Výbor pro institucionální zabezpečení rovných příležitostí žen a mužů. 20 Vzhledem k tomu, že tyto tři výbory jsou relativně novými, informace o jejich fungování nejsou dosud dostupné, ani jejich úspěchy na poli prosazování témat, na něž se zaměřují, nelze srovnávat s Výborem pro prevenci domácího násilí. Přesto alespoň shrňme plány Výboru pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice, který byl zřízen 22. dubna 2009 jako poradní orgán Rady pro oblast rovných příležitostí žen a soukromeho-a-rodinneho-zivota-62996/

9 Ženy v České republice v roce mužů v politice. Zabývá se institucionálními, politickými a společenskými možnostmi prosazování vyrovnaného zastoupení žen a mužů v politice, a jedním z témat jeho činnosti a argumentace bude nepochybně návrh novely volebního zákona, který by vytvářel podmínky pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice a zohledňoval tak principy rovných příležitostí. Jak uvádí zápis z jednání Výboru ze 4. listopadu 2009, 21 návrh paragrafového znění zákona předpokládá při předkládání kandidátních listin povinnost obsahovat minimálně 30% podíl žen a mužů. Nebude-li toto pravidlo dodrženo, předkladatel bude upozorněn a vyzván k nápravě. Pokud tak do stanovené lhůty neučiní, kandidátní listina bude odmítnuta. V dalším kroku by mělo být bonifikováno, pokud by mezi zvolenými osobami byla v každé následující trojici zastoupena alespoň jedna žena nebo muž. Aby se předešlo kritice ve vnějším připomínkovém řízení, návrh obsahuje také návrh novely článku 18 Ústavy ČR, který uvádí, že pozitivní opatření není porušením rovnosti volebního práva. Další významnou a již dlouhodobou součástí mechanismů prosazování rovných příležitostí žen a mužů je dokument, který si za svou existenci vysloužil spíše kritiku z řad nevládních organizací a akademické obce, byť z pohledu principů rovnosti příležitostí pokud by tak byl pojímán a naplňován aspiroval na strategický dokument. Jsou jím tzv. Priority a postupy vlády při prosazování rovných příležitostí žen a mužů, které byly poprvé zpracovány v roce 1998 s tím, že pravidelně jednou za rok docházelo k revizi úkolů a zpracování souhrnných zpráv o jeho naplňování. Bohužel byl jak plán aktivit, tak zprávy o jejich plnění pojímány dlouhodobě spíše povrchně aniž by se významně odrážely ve fungování veřejné správy, politickém rozhodování nebo dílčích opatřeních jednotlivých resortů, kterým dané úkoly přináležely. Z toho důvodu se staly opakovaně terčem stínových zpráv k plnění Priorit a postupů vlády. 22 To by však již nemuselo být nutně aktuální v roce letošním a roce 2010, neboť struktura dokumentu prošla revizí a byla upravena tak, aby uváděla priority co nejkonkrétněji a nejvěcněji podle resortů. 23 Tento trend naznačuje již zpráva o plnění Priorit a postupů vlády za rok , která je věcná, odkazuje na mezinárodní a evropské dokumenty, shrnuje principy politiky rovných příležitostí v České republice a hovoří o konkrétních krocích, k nimž v tomto kontextu došlo v roce V textu však zároveň uvádí i úkoly nebo výzvy, které z aktuální situace vyplývají např. z pohledu na trh práce ve vztahu ke školství atp. Také vzhledem k mnohem stručnější podobě aktuálních priorit vlády v oblasti rovných příležitostí lze očekávat, že výsledkem budou konkrétní kroky, iniciativy, výstupy a data, s nimiž bude vláda a jednotlivé resorty dále adekvátním způsobem nakládat: a to ve prospěch prosazování konceptu rovnosti příležitostí ve společnosti, nikoli pouze v podobě formálního shrnutí dílčích aktivit bez širšího dopadu, resp. ad hoc aktivit, které nejsou vyhodnoceny v kontextu působnosti resortu, vlivu na jeho efektivitu apod. Ačkoli aktuální text dokumentu, a Viz např. další stínové zprávy publikovala Otevřená společnost také za rok 2006, předcházela jí stínová zpráva koordinovaná organizací Gender Studies

10 Ženy v České republice v roce tedy priority pro rok 2009, je mnohem stručnější než kdykoli dříve, pokrývá mnoho oblastí, která definují široký koncept rovnosti příležitosti žen a mužů. Budou-li jednotlivé úkoly zodpovědnými resorty skutečně naplněny, bude v příštím roce poprvé za 10 let sledování rovnosti příležitostí žen a mužů touto formou o skutečně efektivní přístup k naplnění stanovených prioritních kroků. Součástí formální struktury institucí a orgánů, které sledují rovnost příležitostí žen a mužů, jsou vedle uvedených ještě dvě Stále komise Poslanecké sněmovny. Tou první je Stálá komise pro rodinu, 25 jíž předsedá poslanec KDU-ČSL Tomáš Kvapil, a jež uvádí na webové stránce Poslanecké sněmovny poslední informace ke své činnosti z druhé poloviny roku Druhou komisí je Stálá komise pro rovné příležitosti, 26 jíž předsedá poslankyně KSČM Soňa Marková. Tato komise vykazuje vyšší míru aktivity: naposledy se dle programu na webových stránkách PSP ČR měla sejít 6. listopadu Jednou z nejbližších aktivit této komise je 30. listopadu 2009 seminář s názvem Vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice. 3. Ženy, politika a rozhodovací procesy Ještě na přelomu léta a podzimu 2009 se zdálo, že rok 2009 nebyl jen ve znamení voleb do Evropského parlamentu, které proběhly na začátku června, ale také předčasný voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které měly následovat po vyslovení nedůvěry vládě a rozhodnutí sněmovny o rozpuštění sněmovny a předčasných volbách. Ty se nejprve měly konat v říjnu jejich uskutečnění ale zrušil začátkem září Ústavní soud, pak platil několik dní listopadový termín, od jehož podpory nakonec ustoupili sociální demokraté. Sněmovna poté prodloužila mandát úřednické vlády Jana Fischera nejspíš až do řádných voleb v červnu 2010 (byť se ještě tu a tam spekuluje o termínu předčasných voleb začátkem roku 2010). Ve volbách do Evropského parlamentu zvítězily především pravicové politické strany, a to za nízké volební účasti, která charakterizovala všechny členské země EU: v České republice se voleb zúčastnilo 28 % oprávněných voličů. ODS získala 9 křesel, ČSSD 7, KSČM 4 a KDU- ČSL 2 mandáty; ostatní kandidující strany nepřekročily minimální hranici. Z celkového počtu 22 křesel, která v Evropském parlamentu připadla českým poslancům, pouze 4 z nich obsadily ženy (po jedné za ODS a za KDU-ČSL, dvě za ČSSD). 27 To znamená, že ženy mají 18% zastoupení a Česká republika je tak v žebříčku jednotlivých členských států na předposledním místě před Maltou, která nemá jedinou ženu europoslankyni. Na prvních místech lze najít již tradičně Finsko a Švédsko, které mají dokonce vyšší zastoupení žen než mužů, dále Estonsko (s poměrem půl na půl), Nizozemí, novou členskou zemi Bulharsko, Dánsko, Francii, Slovensko a Německo. První desítku pomyslně uzavírá další z nových zemí EU, Rumunsko. Spolu s ním mají 36% zastoupení žen mezi europoslanci ještě Maďarsko a Španělsko. Celkový podíl žen v Evropském parlamentu tvoří 34,5 %

11 Ženy v České republice v roce Členkami současné vlády Jana Fischera jsou celkem 3 ženy ze 17 ministrů, v předchozí letošní vládě Mirka Topolánka se objevilo celkem 5 žen ze 24 ministrů, nebyly ve svých pozicích však současně. Ve srovnání s předchozími vládami jde o více či méně srovnatelný trend: v žádné z vlád od roku 1990 nebyly více než tři ženy současně. Ani zastoupení žen v dolní komoře parlamentu, tedy Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, není nijak valné a zdaleka nedosahuje minimálního žádoucího klesl počet žen mezi poslanci z 34 na 31, tj. ze 17% podílu na 15,5% zastoupení žen. V průběhu volebního období však došlo k odchodu některých poslanců a poslankyň, což se promítlo i do zastoupení žen: z uvedených 31 jich nyní v PSP ČR zasedá 35, a jejich podíl tak ve srovnání se stavem po volbách v roce 2006 stoupl na 17,5 %. 28 V žebříčku, který připravuje Meziparlamentní unie, tak České republice patří aktuálně 78. místo. 29 Ani v Senátu, horní komoře Parlamentu ČR, není zastoupení žen dramaticky vyšší: po říjnových volbách v roce 2008 se zvýšil počet žen v Senátu z 11 na 14, což znamená, že jejich zastoupení je dnes v této komoře na úrovni 17 %. Podobné zastoupení mají ženy také v krajských orgánech po volbách v říjnu 2008 tamější podíl žen stoupl na 17,6 % (z 15 % v předchozím volebním období). Pouze v komunálních volbách uspěly ženy o něco více: v zastupitelstvech obcí lze najít cca 25 % žen, ovšem i zde platí nepřímá úměra: čím větší město (statutární nebo město s větším počtem obyvatelů), tím nižší počet žen v zastupitelstvu. Všechna uvedená data vedou k jednomu velkému otazníku: jak je to možné, zohledníme-li počet žen-členek politických stran? Všechny strany zastoupené v současnosti v Parlamentu ČR, mají ve svých řadách více než 20 % žen: to se ale nijak neodráží v počtu žen v aktivní politice, ať komunální nebo evropské. Nejméně žen má ve svých řadách ČSSD (cca 30 %), na opačném konci spektra je KDU-ČSL (necelých 53 %). Mezi nimi pak je Strana zelených, která má 35 % žen mezi svými členy, ODS s 38 % žen ve členské základně a KSČM se 44 % žen. Všechny strany s výjimkou Strany zelených však nezohledňují tuto míru zastoupení ani v nominacích na kandidátní listiny. 30 Přehlídkou mužských jmen se ve většině kandidátních listin v jednotlivých volebních obvodech stává prvních pět míst ta totiž představují velkou šanci na zvolení. Výjimkou v tomto ohledu v posledních letech bývají pouze kandidátní listiny Strany zelených, KSČM a SNK-ED, v některých obvodech také KDU-ČSL. Dvě nejsilnější strany v České republice ODS a ČSSD si s nominací žen na prvních pěti místech hlavu nelámou. To se mj. odráží i v homogenitě vedení těchto stran: ve vedení ODS není jediná žena; ve 40- členné výkonné radě je žena jediná. 31 Situace není jiná v ČSSD ve vedení strany žena chybí (byť by v něm dle stanov strany být měla 32 ), stejně tak žádná žena není ani Detailně se zastoupení žen na kandidátních listinách politických stran věnuje občanské sdružení Fórum 50 %: připravilo genderovou analýzu voleb do Sněmovny, Senátu a místních zastupitelstev, která je rozhodně zajímavým zdrojem informací

12 Ženy v České republice v roce v Ústředním kontrolní komisi; informace o členech Ústředního výkonného výboru strany bohužel nejsou dostupné. 33 Naopak ve Straně zelených jsou ženy ve vedení zastoupeny ve stejném poměru jako muži (tři z šesti členů), také v Republikové radě je několik žen. 34 Členkou předsednictva KDU-ČSL je z jejích sedmi členů jedna žena, v Celostátním výboru pak mají ženy 17% zastoupení. 35 Další stranou, která má nejspíše velkou šanci uspět ve volbách v roce 2010 a dostat se do Poslanecké sněmovny, je nově vzniklá TOP 09 z celkem 12 členů tzv. přípravného výběru jsou tři ženy. 36 Jak vidno, zastoupení žen v české politice jak ve vedení stran, tak na úrovni rozhodovací ve volených orgánech měst, obcí, krajů a státu zůstává spíše nízké a ženy neviditelné nebo bez dostatečně silného hlasu. I z toho důvodu se periodicky objevují diskuse na téma kvót tu ovšem v největší míře nastoluje občanská společnost, nikoli politické strany samotné. Obecně lze tvrdit, že mezi politickými stranami panuje v tomto ohledu výjimečná shoda: až na Stranu zelených a KSČM žádná z dalších nezavedla a nedodržuje vnitrostranické kvóty pro kandidátní listiny, byť by byly mírné jako v případě KSČM (žena musí být zastoupena na jednom z prvních pěti míst na kandidátce). Asi až příliš troufalé by bylo očekávat, že se ostatní politické strany, včetně těch, které v současnosti nejsou parlamentními, ale jsou třeba v obecních zastupitelstvech, inspirují principem, na nějž přistoupili Zelení (v každé trojici kandidátů musí být vždy jeden člověk opačného pohlaví, tj. jde o minimálně třetinové zastoupení žen nebo mužů). Na to, aby kandidátky byly sestavovány důsledně paritně, tj. s 50% zastoupením žen a mužů, a to nikoli tak, že by se ženy vyskytovaly až v závěru listiny na zcela nevolitelných místech, si čeští voliči a voličky nejspíš ještě počkají. Blýská se ovšem možná na lepší časy. Vypovídá o tom návrh novely volebního zákona, v jehož přípravách se mj. angažuje ministr pro lidská práva, který je kvótám nakloněn. Podle současného návrhu, který mj. podporuje také ministr vnitra, 37 do jehož gesce příprava novely volebního zákona spadá, by v každé trojici kandidátů na kandidátních listinách politických stran musela být zastoupena obě pohlaví. 38 Kvóty by se měly týkat voleb do Poslanecké sněmovny a krajských zastupitelstvech, nikoli do Evropského parlamentu či Senátu. Touto cestou by se ženy dostaly na vyšší (a tedy volitelné) pozice na kandidátkách a měly by větší šanci uspět. Ministr pro lidská práva tak reflektuje známý fakt, že méně zastoupená skupina zůstává v celku neviditelná, opomíjená nebo se přizpůsobuje většině, dokud její podíl nedosáhne min. 30 %. Zároveň zdůrazňuje potřebnost diskuse o kvótách ve společnosti, kde panuje spíše odsudek ve smyslu díky kvótám se do vysokých pozic dostanou neschopné ženy a to i přesto, že podle různých průzkumů stoupá zájem veřejnosti o to, aby v politice bylo přítomno více žen Podle průzkumu CVVM pro Fórum 50% by téměř polovina Čechů kvóty uvítala. Přibližně 9 lidí z 10 se domnívá, že pro společnost je zapojení žen do veřejných funkcí užitečné.

13 Ženy v České republice v roce Nástrojem, jehož už dnes mohou voliči a voličky využívat, jsou preferenční hlasy a jak se ukázalo například ve volbách do Evropského parlamentu, řada kandidátů a kandidátek na ně poukazovala a radila voličům/-kám, jak jich využít. Preferenční hlasy by však jednoznačně neměly být jedinou příležitostí, jak vyjádřit svou volbu. Ponechat situaci přirozenému vývoji, jak naznačují mnozí politici a poličky 40 zejména z řad pravice, byť i mezi nimi už panuje mírná vstřícnost k vyššímu počtu žen v politice, ovšem nikoli formou kvót. V politice stejně jako např. v korporátní sféře v kontextu zastoupení žen v rozhodovacích pozicích bohužel stále funguje scénář, kdy si ženy navzájem příliš nepomáhají, nepodporují se ani si neposkytují mentoring či rady v již objeveném tak, jak to činí muži, často navíc neformálně. Svou roli zde sehrávají i média, která sice pozitivně ovlivňují diskusi o nízkém zastoupení žen v politice, kvótách atp., neboť se k těmto tématům relativně cyklicky vracejí, ovšem v mnoha ohledech nadále zobrazují ženy a muže stereotypně ve smyslu muže jako tvora společenského, který živí rodinu, a ženu jako osobu setrvávající v domácnosti a s rodinou, nikoli angažující se ve velkém světě. Tímto přístupem lze jen těžko vytvářet pozitivní vzory inspirující např. političky z lokální úrovně k zájmu o vyšší politiku. Zavedení kvót ze zákona by znamenalo jejich nařízení ve fázi přípravy kandidátních listin, včetně např. odmítnutí takových listin, které by legislativní kvótu nesplňovaly, nebo případně jejich penalizaci, či naopak bonifikaci těch stran, které by kvótu dodržely. Byť jsou dnes kvóty v tomto ohledu předmětem diskuse v souvislosti s novelizací volebního zákona, těžko odhadovat jejich šance. O kvótách a to dokonce v podobě jejich legislativního zakotvení se totiž v České republice hovoří již od roku 2004, kdy vznikl návrh novely zákona, ovšem bez odezvy mezi tehdejší politickou reprezentací. Kvóty totiž byly a jsou vnímány jako nedemokratická regulace: bude velmi obtížné najít pro ně jako součást novely zákona podporu napříč politickým spektrem. Variantou, která se i z výše uvedených důvodů zdá nejvíce schůdnou z pohledu neziskového sektoru a některých odborníků, jsou interní kvóty politických stran. Jejich kladem je dobrovolnost, interní demokratické rozhodnutí o procentuální výši kvóty (např. v návaznosti na zastoupení žen v dané straně) či pravidelnosti distribuce pozic na kandidátní listině mezi muže a ženy. Základním předpokladem pro takové rozhodnutí je přesvědčení o přínosu takového opatření pro stranu a její voliče mezi členy a členkami strany, a jejich motivace k takovému rozhodnutí, resp. vůbec k diskusi o výhodách vnitrostranických kvót. A taková diskuse např. uvnitř ODS zcela chybí pokud se objeví, je smetena ze stolu. Obě formy kvót zavedené ze zákona a přijaté dobrovolně jako výraz otevřenosti a demokratizace strany si tedy žádají v první řadě nestereotypnost myšlení a přijetí konceptu rovnosti. Důkazem efektivity kvót mohou být skandinávské země, které skutečně nedospěly k současné vysoké míře angažovanosti žen v politice náhodou ani s odkazem na potřebný postupný vývoj, ale právě díky interním stranickým kvótám. Nikde navíc není psáno a dokazují to opět příklady některých západoevropských zemí že kvóty musejí platit navždy. Naopak, jsou ve většině 40 Například blog Miroslavy Němcové z ODS:

14 Ženy v České republice v roce případů zaváděny jako dočasná opatření: tedy dokud se nestanou obecně přijímanou normou, snad až novým stereotypem. Lze proto jen vítat, že se i v zemích, které spolu s Českou republikou procházely demokratizačním procesem a poté také společně vstupovaly do Evropské unie, se ženy dožadují příležitostí a pozornosti i v politice, byť třeba ne zpočátku úspěšně. Příkladem budiž letošní prezidentské volby na Slovensku, kde proti Ivanu Gašparovičovi, který nakonec půst prezidenta obhájil, se ve volbách angažovala Iveta Radičová. Dařilo se jí mj. uspět díky sociálním sítím na internetu, kterých hojně využívala. Mimochodem podle mnohých expertů/-ek v oblasti rovných příležitostí jsou právě sociální sítě nástrojem, který ženy ovládly a mohou jej využít ve svůj prospěch: sdílení zkušeností a praxí, vytváření podpůrných sítí, mentoring apod. Iniciativou, kterou je možné v této souvislosti určitě také podtrhnout, jsou i pravidelná setkání pod hlavičkou Česká prezidentka, která jsou pro ženy aktivní ve veřejném a společenském životě otevřenou možností diskutovat o prioritách české politické scény, společnosti atp. 4. Ženy a ekonomika Rok 2009 přinesl turbulentní změny v zaměstnanosti, její struktuře i reakcích zaměstnavatelů a zaměstnanců na finanční krizi a hospodářskou recesi, které hýbou světem a nevyhnuly se ani České republice a ekonomice. Podíl počtu osob s jediným nebo hlavním zaměstnáním ve skupině 15-64letých, tj. míra zaměstnanosti, dosáhl ve 3. čtvrtletí roku ,2 % 41 (tj. ve srovnání se 3. čtvrtletím 2008 poklesla o 1,5 procentního bodu). Míra zaměstnanosti mužů se snížila o 2 procentní body na 73,7 % a míra zaměstnanosti žen poklesla o 1,1 procentního bodu na 56,5 %. Zdá se tedy být více než jasné, že v příštím roce Česká republika nedosáhne 60% zaměstnanosti žen, cíle stanoveného v Lisabonu. Rok 2009 se nadále vyznačuje vzestupem úrovně nezaměstnanosti: průměrný počet nezaměstnaných osob podle Mezinárodní organizace práce (ILO), očištěný od sezónních vlivů, se ve 3. čtvrtině roku 2009 zvýšil oproti 2. čtvrtletí o 44,3 tis. (tj. o 0,8 p.b.). Tempo růstu nezaměstnanosti zůstalo i ve třetím čtvrtletí roku 2009 relativně vysoké. Počet nezaměstnaných dosáhl 387 tisíc (z toho 195,4 tisíc žen). V relativním vyjádření se jedná o nárůst více než sedmdesátiprocentní oproti 3. čtvrtletí loňského roku. Meziroční růst nezaměstnanosti se projevil jak mezi ženami (o 68,5 tisíc), tak v případě mužů (o 94,6 tisíc). Obecná míra nezaměstnanosti podle metodik ILO dosáhla 7,4 %. Míra nezaměstnanosti podle metodik MPSV, které jsou od těch definovaných ILO odlišné, dosáhla ve 3. čtvrtletí roku 2009 hodnoty 8,4 %, tj. o 3,1 procentního bodu více než před rokem. Dalším trvajícím rysem českého trhu je velmi nízká míra využívání částečných úvazků mezi ženami takto pracuji asi 8,6 % ekonomicky aktivních osob, mezi muži 2,3 %. 42 Je však pravděpodobné, že v těchto datech došlo a aktuálně dochází ke změnám: jak v reakci na demografické změny, kdy se rodiče malých dětí, zejména matky, vracejí do zaměstnání zpočátku Jde o údaje z roku 2007 publikované Českým statistickým úřadem v publikaci Ženy & muži v datech 2008.

15 Ženy v České republice v roce na zkrácený či flexibilní úvazek, tak v návaznosti na hospodářskou krizi, která přiměla zaměstnavatele přijímat opatření v reakci na sníženou produkci, a to mj. formou krácení pracovního týdne a tím i úvazků zaměstnanců. Nabídka pozic tzv. alternativních úvazků (do této kategorie lze zařadit různé typy flexibilní pracovní doby, zkrácený úvazek od několika hodin týdně až např. po tříčtvrteční, sdílené pracovní místo, práci z domova, kombinaci práce z domova a z kanceláře atp.) je tak ze strany zaměstnavatelů spíše nižší, neboť pozice využívající takových úvazků poskytují převážně zaměstnancům interně a dle dohody a možností konkrétního pracovního místa, nikoli externě směrem k potenciálním novým zaměstnancům. Na druhou stranu poptávka ze strany kandidátů/-tek je vysoká, což dokazují všechny pracovní servery působící na trhu práce. Obecně ale nutno zmínit, že standardem zůstávají pouze flexibilní začátky a konce pracovní doby, případně částečná práce z domova (nebo možnost jí využít v době nemoci vlastní či dítěte, ovšem pouze po dohodě s nejbližším vedením a HR oddělením), ostatní typy alternativních úvazků jsou využívány a nabízeny minimálně. Pro srovnání zmiňme úroveň 27 zemí EU, kde průměrný podíl žen zaměstnaných na částečný úvazek dosahuje 31,2 % (resp. 7,7 % v případě mužů). V kontextu českého trhu nutno zmínit další aspekt, který jde v současnosti proti argumentaci ve prospěch zkrácených úvazků. Ty jsou v době ekonomické recese prvními, jichž se spolu s agenturními zaměstnanci zaměstnavatelé zbavují : jsou méně jistou formou zaměstnání, často nejsou správně nastavené, na zaměstnance kladou vyšší časovou zátěž a neumožňují relevantní kariérní růst. Na straně zaměstnavatelů je častou výhradou naopak zneužívání zkrácených úvazků zaměstnanci, nedostatek kontroly nad odvedenou prací a obtížnost pozdějšího převedení ze zkráceného na plný úvazek v případě, že si to zaměstnanec/- kyně přeje. S nízkou mírou zaměstnanosti formou zkrácených úvazků souvisí velmi omezená nabídka institucionální péče o děti, s níž se potýká velké množství rodičů malých dětí: jeslí je v České republice poskrovnu, školek také není nazbyt. A firemní školky přestaly být pro firmy v současnosti tématem číslo jedna pro motivaci zaměstnanců/-kyň. Ještě loni školky představovaly samá pozitiva: od loajality a stability zaměstnanců, přes podporu slaďování profesního a soukromého života a flexibility, až po úsporu za nábor nových zaměstnanců, udržení know-how a pracovních návyků zaměstnanců. Obrovskou roli sehrávala také nízká nezaměstnanost a nepřítomnost zajímavých potenciálních zaměstnanců na trhu. Jsou tu ale i negativa, a to zásadní: finanční a administrativní náročnost, zodpovědnost firmy nejen za byznys, ale i rozvoj dětí zaměstnanců, jednostrannost výhod pouze pro omezenou skupinu zaměstnanců, či náročnost na prostory a nedostatek personálu pro zajištění provozu školky v souladu s pracovní dobou ve firmě. Tyto mínusy jsou umocněny hospodářskou krizí a čím dál hlasitějším poukazováním na to, že nikoli firmy, ale stát by měl zajistit dostatek míst ve školkách zřizovaných městy. Byť si zaměstnavatelé váží svých zaměstnanců a jsou dnes mnohem otevřenější různým cestám k nalezení rovnováhy mezi profesním a soukromým životem, jsou k firemním školkám kritičtější. Možná i proto, že korunu, kterou loni dali bez mrknutí oka, teď několikrát obrátí. Argumentem je, že ze zisků platí daně, stát by měl tedy vedle co do délky velmi štědré mateřské a rodičovské dovolené, která nemá jinde ve světě

16 Ženy v České republice v roce obdoby zajistit institucionální péči o děti. Teprve tak bude moci vychvalovat tolik zdůrazňovanou možnost volby. Jistou odpovědí by mohla být varianta, o niž se již některé firmy pokoušely: spolupráce s obecní školkou například formou financování rozšíření kapacit školky s tím, že by jistý počet míst byl do budoucna rezervován právě firemním dětem. Ani to ale není tak snadné, jak by se mohlo zdát. Výhrady zaznívají z obce s tím, že jejích tezí nejčastěji bývá: ano, školku sponzorovat lze, ovšem bez nároku na to, aby děti zaměstnanců měly přednost před ostatními. A jsme zpět na začátku. Od firem se potichu očekává, že investují nemalé peníze do zřízení a provozu školky bez jistoty toho, kolik dětí resp. rodičů bude mít zájem do ní chodit, a tedy zda naplní původní představu o školce jako nástroji pro rychlejší návrat rodičů z rodičovské dovolené a aktivní zapojení do chodu společnosti. To vše bez jakékoli podpory státu, legislativní či daňové. Pozitivní roli by určitě sehrál i motivační přístup veřejné správy: v podobě usnadnění zakládání firemních školek, umožnění spolupráce existujících obecních školek s firmami nebo třeba vytváření konsorcií firem, různých organizací a úřadů v zakládání mateřských škol pro zaměstnance zastoupených institucí. Podobně, jako je tomu například ve Francii. Zdá se, že firemní mateřské školky přinášejí více otázek než odpovědí. Nelze jim ale odepřít, že ačkoli se o nich zatím spíše mluví a realizace pokulhává, dostalo se konečně institucionální péči o děti zasloužené pozornosti. Dít se tak ale mělo mnohem dříve: v 90. letech, kdy však byly mateřské školy a jesle zavírány bez ohledu na to, že demografové poukazovali na početnost generace narozené na začátku 70. let a blížící se babyboom. Naopak se tehdy se maximum energie vkládalo do argumentace o nesporných negativech kolektivní výchovy malých dětí a nezbytnosti co nejdelší mateřské a rodičovské dovolené. A je tomu tak občas i dnes. Teď ovšem již s důrazem na možnost volby, která však postrádá na snadnosti vzhledem k nedostupnosti potřebných služeb a zařízení například školek. Na druhou stranu se v současné diskusi o tom, zda firemní školky ano či ne, případně za jakých podmínek a třeba i výhod od státu, projevuje někdejší krátkozrakost firem. Ty ještě nedávno v inzerci volných pozic zdůrazňovaly mladý flexibilní tým, čímž mezi řádky (a někdy i zcela otevřeně) dávaly šance hlavně mladým lidem. A právě příliš homogenní týmy se dnes nevyplácejí: měsíc co měsíc odchází jedna kolegyně za druhou na mateřskou, bez specifické představy o termínu návratu do zaměstnání; a někdy odcházejí i otcové. Chybí kontinuita, klíčoví lidé, znalosti. V takovou chvíli je sice vhodné uvažovat o změně personální strategie, rozšíření cílení personálního marketingu i na dosud nepříliš oblíbené věkové skupiny, ale to jsou pořád jen dlouhodobé změny bez konkrétního dopadu na současnost. I z toho důvodu aktuální trend představují různé programy na podporu slaďování pracovního a osobního života či mnohem širší diskuse o různých typech flexibilních úvazků, a to nejen pro rodiče s malými dětmi, kteří se chtějí postupně vrátit do práce. Tu a tam se dokonce objevují iniciativy na podporu většího angažmá mužů v péči o děti po dobu rodičovské dovolené. Na českém trhu práce i nadále přetrvává trend nižších příjmů žen ve srovnání s muži. Podle

17 Ženy v České republice v roce údajů Českého statistického úřadu dosahoval relativní rozdíl mediánu mzdy mužů a žen (tzv. Gender Pay Gap) v roce ,8 %, což znamená, že mediánová mzda žen dosahovala 80,2 % mediánové mzdy mužů. 43 Ženy obecně vydělávají méně než muži, a to bez ohledu na dosažené vzdělání: největší rozdíly jsou u středoškoláků bez maturity (GPG = 19,8 %) a u vysokoškolsky vzdělaných lidí s magisterským a vyšším vzděláním (GPG = 25,3 %). Zajímavé je, že se nad těmito zjištěními nikdo příliš nepozastavuje a z vyjádření velkého množství zaměstnavatelů vyplývá, že hladiny mezd žen a mužů sledují a dodržují rovnost odměňování. Otázkou zůstává, kde se pokud všichni odměňují rovně a spravedlivě bez ohledu na pohlaví bere onen 20% rozdíl v příjmech v neprospěch žen. Vinu lze připisovat stereotypům, které nepřipisují žádnou důležitost stejné mzdě za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty a zcela subjektivně dávají vyšší hodnotu práci odvedené muži. Velkou roli hraje také volba oboru studia a následně profesní působnosti, pobyt žen na mateřské a rodičovské dovolené nebo práce na zkrácený úvazek. To vše i přesto, že ženy obecně dosahují vyššího vzdělání než vzdělání, ovšem nikoli v oborech, které vedou k vyšším rozhodovacím pozicím a kariérnímu růstu, s nímž souvisí i vyšší mzdy. S dlouhodobě nižšími příjmy žen v průběhu života souvisejí i nižší důchody, navíc v kombinaci s faktem, že ženy se dožívají v průměru vyššího věku než muži. Má-li se postavení žen na trhu práce zlepšit, nezbývá než bojovat proti stereotypům (mj. ve vzdělávacím procesu), které ženy udržují v pečovatelských profesích, na dlouhých a opakovaných mateřských a rodičovských dovolených a v částečných úvazcích, které mnohde naplňují definici zkráceného úvazku pouze výší mzdy, nikoli dobou strávenou v zaměstnání. Na druhou stranu je třeba podporovat pozitivní demografický vývoj, větší zapojování otců do péče o rodinu a otevřenost programů slaďování profese a osobního života také jim, a v neposlední řadě i ekonomickou nezávislost žen. K tomu patří úsilí o transparentnost mezd a odměňování obecně, rozšíření sítě institucí poskytujících řádnou péči dětem a vůbec nepřehlížení faktu, že ženy jsou minimálně polovinou obyvatelstva, která disponuje znalostmi, zkušenostmi a odborností, jíž nelze dlouhodobě přehlížet. 5. Ženy a násilí Násilí páchané na ženách či domácí násilí se naštěstí postupně stávají termíny, které již nejsou tabu a veřejnost je informována z různých stran a v různých kampaních o tom, kde hledat pomoc, kam se obrátit v nouzi, jak se bránit. Nevýhodou je jistý nedostatek konsolidace informací: organizací, které poskytují různé formy pomoci je celá řada a to i v regionech, což je samozřejmě pozitivem, ovšem souhrn informací, zdrojů, kontaktů lze dohledat jen obtížně. Organizace poskytující odbornou, psychosociální či právní, pomoc a poradenství navíc do značné míry suplují roli státu, resp. se často musejí vypořádávat s existenčními problémy, neboť státní dotace jsou zpožděné a jejich výška se mění. 43 Mediánová hrubá měsíční mzda představuje reálnou, extrémními hodnotami nezkreslenou střední hodnotu úrovně mezd zaměstnanců (podrobnější definice a další informace viz. Ženy & muži v datech 2008, ČSÚ 2008).

18 Ženy v České republice v roce Konstatování, že relevantní orgány nepřistupují k řešení problematiky domácího násilí, resp. násilí na ženách, koncepčně, naštěstí již v současnosti neplatí. Je to ovšem dáno do značné míry neutuchajícími aktivitami nevládního sektoru v této oblasti, kdy ženské organizace doslova vydupaly ze země pozornost tomuto problému. Posléze se mu dostalo i legislativního ukotvení, a to s přijetím novely trestního zákona: ten počínaje 1. červnem 2004 zavedl skutkovou podstatu týrání osoby žijící ve společně obývaném bytě nebo domě a od 1. července 2004 pak byla do téhož zákona zahrnuta povinnost orgánů činných v trestním řízení poučit poškozené nebo svědky, jimž hrozí nebezpečí v souvislosti s pobytem obviněné nebo odsouzené osoby na svobodě, o možnosti žádat informace o tom, že obviněná osoba byla propuštěna z vazby nebo z ní uprchla, nebo byla odsouzená osoba propuštěna z výkonu trestu odnětí svobody nebo z ní uprchla. 1. lednem 2007 vstoupila v platnost další novela: týká se závazku poskytnout osobám ohroženým domácím násilím právní prostředky komplexní ochrany, aby se psychicky a sociálně stabilizovaly a mohly svou situaci účinně řešit. Uvedené opatření by mělo obětem domácího násilí, jimiž jsou v převážně většině ženy, umožnit řešení složité situace, v níž se nacházejí, případně také vyhledat azylové ubytování a další formy pomoci a podpory. Již dva roky tak touto novelou v české legislativě existuje institut vykázání násilné osoby ze společně obývaného bytu nebo domu až na 10 dní. Další novela tentokrát zákona o sociálních službách (zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách), která vstoupila v platnost také v lednu 2007 by měla zlepšit úroveň péče o oběti násilí a legislativně zastřešit azylové domy pro oběti domácího násilí s veřejnou i utajenou adresou. Touto novelou byla také ustavena do praxe nová sociální služba: intervenční centra pro oběti domácího násilí, kdy by v každém kraji České republiky mělo existovat minimálně jedno centrum tohoto typu (v současnosti je těchto center v registru poskytovatelů sociálních služeb celkem 7). 44 Podle informací ministerstva práce a sociálních věcí je v intervenčních centrech na základě vykázání ze společného obydlí nabídnuta pomoc osobám ohroženým násilným chováním vykázané osoby nejpozději do 48 hodin od doručení kopie úředního záznamu o vykázání. Pomoc může být poskytnuta i na základě žádosti osoby ohrožené násilným chováním jiné osoby obývající s ní společné obydlí nebo i bez takového podnětu, a to bezodkladně poté, co se intervenční centrum o ohrožení osoby násilným chováním dozví. Sociální služby v intervenčním centru jsou bezplatné a jejich součástí je zajištění spolupráce a vzájemné informovanosti mezi intervenčními centry, poskytovateli jiných sociálních služeb, orgány sociálně-právní ochrany dětí, obcemi, útvary Policie České republiky a obecní policie, a dalšími orgány veřejné správy. Od 1. ledna 2009 je nově upraveno vykázání, a to v zákoně č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky. 45 Mezi povinnosti vykázané osoby patří zákaz vstupu do vymezeného prostoru, zákaz navazování styku nebo kontaktu s ohroženou osobou a povinnost odevzdat na místě všechny klíče od společného obydlí, které drží. Jejími právy jsou: vzít si věci osobní potřeby, osobní cennosti a osobní doklady, dále věci nezbytné pro podnikání či výkon povolání (a to Na rozdíl od předchozí úpravy jsou odlišně řešeny některé oblasti, viz. podrobnosti na

19 Ženy v České republice v roce jen jedenkrát v průběhu desetidenního vykázání a za přítomnosti policisty), získat od policie informace o právech a povinnostech, a možnostech dalšího ubytování. 46 Podle aktuálních údajů Bílého kruhu bezpečí bylo za měsíc říjen 2009 vykázáno 47 osob, v období leden-říjen osob. 47 Ve srovnání jednotlivých krajů vykazuje nejvyšší počet vykázání kraj Ústecký (od ledna do října 2009 celkem 111), nejméně naopak kraje Královehradecký a Plzeňský (v témže období shodně 12). Srovnání let ukazuje pokles výskytu vykázání v roce 2008 (celkem 679 osob) ve srovnání s předchozím rokem (862 osob), ovšem podle současných dat lze usuzovat, že letošní rok opět přinese nárůst v počtu vykázání. Již v předchozí kapitole (kapitola č. 2) byly shrnuty informace k další oblasti, jíž se v současnosti věnují orgány veřejné správy i nevládní organizace a tou je tzv. stalking (nebezpečné pronásledování), o němž se začalo na odborné úrovni a poté i v médiích a z pohledu legislativy hovořit již v roce V současném trestním zákoně (zákon č. 140/1961 Sb.) trestný čin stalkingu nenajdeme. Stalker však může být odsouzen např. za trestný čin násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci, pomluvu, omezování osobní svobody, vydírání či porušování domovní svobody. Ačkoli je možné pachatele stalkingu postihnout, je úprava tohoto činu spíše roztříštěná žádoucí je proto novela trestního zákona (zákon č. 40/2009 Sb.), který účinnosti nabude 1. ledna 2010, v němž je přímo definován trestný čin nebezpečného pronásledování. 49 Trestný čin nebezpečného pronásledování byl zařazen mezi trestné činy, které lze stíhat výhradně se souhlasem poškozeného, je-li mezi poškozeným a stalkerem vztah osoby blízké. 6. Ženské a genderové neziskové organizace a sítě Rok 2009, zejména jeho 1. polovina, představoval pro ženské nevládní organizace velmi intenzivní období: Česká ženská lobby sdružující v současnosti již 19 členských organizací pořádala celou škálu stínových aktivit běžících paralelně s programem českého předsednictví Radě Evropské unie. 50 Jak je zmíněno v úvodu, jejich cílem bylo upozornit na fakt, že česká politická reprezentace přehlíží a to nejen v průběhu předsednictví genderové aspekty rozhodování a přijímání různých opatření. Po tento půlrok byla síť organizací podpořena granty nadace Friedrich Ebert Stiftung, Nadace Open Society Fund Praha a nadačního fondu Slovak-Czech Women s Fund, čímž byla zajištěna alespoň rámcová existence sítě a její fungování umožňující realizaci všech aktivit souvisejících s propagací genderových principů v období českého předsednictví EU. 46 Další práva jsou uvedena zde: 2009/r xls

20 Ženy v České republice v roce Zároveň se ženské organizace jak jednotlivě, tak v rámci České ženské lobby, spojovaly s dalšími lidskoprávními organizacemi, aby podpořily např. antidiskriminační zákon a argumentaci v jeho prospěch, dotační politiku státu směrem k nevládním organizacím, 51 či diskusi o roli žen v mírových procesech a ozbrojených konfliktech. 52 Nevládním organizacím v České republice, včetně těch ženských, se začíná dařit vzájemné propojování a budování více či méně formálních sítí či spojenectví a to jak dlouhodobých a strategických, tak ad hoc partnerství v reakci na konkrétní událost či téma. V souvislostí se stále probíhající finanční krizí a hospodářskou recesí vyzvala Česká ženská lobby představitele politické reprezentace k tomu, aby jejich rozhodnutí reflektovala genderové principy, tj. odlišné dopady krize na muže a ženy, a vyvolala reakci nejen ministra pro lidská práva, 53 ale i představitelů politických stran. Krize a postavení nevládních organizací v české společnosti byla i tématem společné akce několika sítí NNO jejich argumentace pro tiskovou konferenci, kterou uspořádaly, a k řešení tohoto problému zněla: Neziskové organizace se zásadním způsobem podílejí na zajišťování sociálních služeb a činností prospěšných celé společnosti. Jejich činnost je oproti státním zařízením ekonomická a efektivní a v době ekonomické krize jsou dobře připravené podílet se na zmírnění jejích společenských dopadů. Touto výzvou žádáme Vládu ČR, aby zveřejnila, jakým způsobem využije potenciál nestátních neziskových organizací a formulovala priority a nástroje k jejich naplňování v roce Při bližším pohledu na standardní fungování nevládních organizací řešících genderovou problematiku nutno říci, že jejich ekonomická a existenční situace zůstává v mnohém velmi obtížná, podobně jako tomu bylo ve druhé polovině rok Ač se valné většině z nich stále daří reagovat na aktuální témata, realizovat projekty prospěšné jak tématu genderu, tak obecně občanské společnosti, podílet se na mezinárodních projektech, iniciovat projekty ve spolupráci s veřejnou správou nebo korporacemi a firmami působícími v České republice, stále je v české společnosti znatelná nedůvěra k těmto organizacím. Tato nedůvěra není založena na konkrétní negativní zkušenosti, ale spíše nepochopení principů, na nichž nevládní organizace stavějí: zájem o problematiku, zájem pomáhat různým skupinám znevýhodněných osob, ale i prostředí atp., a zabývat se výzvami, které svět přináší (a to nejen ve středoevropském regionu), ochota obětovat volný čas a ve většině případů i vůle nebýt ohodnocen srovnatelně s pozicí vyžadující podobné nasazení a osobní i odborné angažování například v privátním sektoru. V tomto ohledu je zajímavé, jak se vyvíjí postoj zaměstnanců firem k dobrovolnictví. To je čím dál významněji podporováno v rámci společenské odpovědnosti firem jako forma podpory neziskového sektoru: zaměstnanci mívají den až dva ročně plně placený s tím, že pomáhají v nějaké neziskové organizaci. Donedávna bylo dobrovolnictví v tomto kontextu vnímáno pouze jako fyzická práce: pomoc při malování prostor domovů důchodců nebo dětských domovů, úklid, čištění lesa, úprava prostor útulků pro zvířata atp. V posledních měsících se

Národní tématická síť E Rovné příležitosti žen a mužů

Národní tématická síť E Rovné příležitosti žen a mužů Národní tématická síť E Rovné příležitosti žen a mužů TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR Rovné příležitosti žen a mužů = neexistence překážek pro účast

Více

Kroky na úrovni vlády ČR v oblasti sladění pracovního, soukromého a rodinného života

Kroky na úrovni vlády ČR v oblasti sladění pracovního, soukromého a rodinného života Kroky na úrovni vlády ČR v oblasti sladění pracovního, soukromého a rodinného života Lucia Zachariášová Oddělení rovnosti žen a mužů, Sekce pro lidská práva Úřad vlády ČR Programové prohlášení vlády ČR

Více

Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2011 Aspose Pty Ltd. VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ

Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2011 Aspose Pty Ltd. VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2011 Aspose Pty Ltd. VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 14. května 2008 č. 540 k Souhrnné zprávě o plnění Priorit a postupů

Více

Rozdíly v přístupu ke kariérnímu růstu žen a mužů v samosprávě a ve státní správě

Rozdíly v přístupu ke kariérnímu růstu žen a mužů v samosprávě a ve státní správě Rozdíly v přístupu ke kariérnímu růstu žen a mužů v samosprávě a ve státní správě Eva Ferrarová Koordinátorka problematiky rovnosti žen a mužů v resortu Ministerstva vnitra Zákon 234/2014 Sb., o státní

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

EU a rovnost žen a mužů ve sportu. Jana Janotová Zástupce ČOV v EU kanceláři EOC

EU a rovnost žen a mužů ve sportu. Jana Janotová Zástupce ČOV v EU kanceláři EOC EU a rovnost žen a mužů ve sportu Jana Janotová Zástupce ČOV v EU kanceláři EOC 1. Rovnost žen a mužů v EU Rovnost žen a mužů je: základním právem a hodnotou EU součástí zakládajících smluv Evropských

Více

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Rovná odměna a vliv recese na pracovnice Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Proč přetrvává genderový rozdíl v odměňování?

Více

GENDEROVÝ AUDIT A GENDEROVÁ OPTIMALIZACE PODNIKOVÝCH SYSTÉMŮ ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ

GENDEROVÝ AUDIT A GENDEROVÁ OPTIMALIZACE PODNIKOVÝCH SYSTÉMŮ ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ GENDEROVÝ AUDIT A GENDEROVÁ OPTIMALIZACE PODNIKOVÝCH SYSTÉMŮ ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ pro Euroface Consulting s. r. o. Martin Jára, LOM Rámec Přelom 2012-3 7 zaměstnavatelů Zlínský a Moravskoslezský kraj

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 14-35

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 14-35 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví 11. 9. 2012 2011/0369(COD) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 14-35 Návrh stanoviska Mariya Gabriel (PE491.303v02-00) k návrhu nařízení Evropského parlamentu

Více

Strategie migrační politiky České republiky

Strategie migrační politiky České republiky Strategie migrační politiky České republiky ZÁSADY MIGRAČNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY ZÁSADY MIGRAČNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY Předkládané zásady migrační politiky formulují priority České republiky v

Více

Aktualizovaná opatření Priorit a postupů vlády při prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže

Aktualizovaná opatření Priorit a postupů vlády při prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže Aktualizovaná opatření Priorit a postupů vlády při prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže 1 Příloha k usnesení vlády ze dne... 2012 č.... Úkol: Ukazatel plnění: Odpovídají: Termín plnění: 1.

Více

Rodinná politika pojetí a aktuální informace

Rodinná politika pojetí a aktuální informace Rodinná politika pojetí a aktuální informace (Brno, 20. 6. 2014) 1 Rodinná politika a aktéři rodinné politiky Pojetí rodinné politiky, sociální politika OECD: Soubor opaření zaměřených na: - vyrovnání

Více

Rovné příležitosti. Od nediskriminace k rovným příležitostem

Rovné příležitosti. Od nediskriminace k rovným příležitostem Rovné příležitosti Od nediskriminace k rovným příležitostem Rovné příležitosti Dva klíčové prvky všeobecného principu rovných příležitostí jsou zákaz diskriminace na základě státní příslušnosti (článek

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

Co přinášejí rovné příležitosti do života společnosti

Co přinášejí rovné příležitosti do života společnosti Co přinášejí rovné příležitosti do života společnosti PhDr. Zdeňka Hajná,CSc. Žijeme a pracujeme na Vysočině zavádění prorodinných opatření do personální politiky příspěvkových organizací Kraje Vysočina

Více

Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová

Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Jana Kvasnicová Obsah Rovné zacházení a zákaz diskriminace Antidiskriminační zákon Pojem zdravotního postižení Pojem diskriminace Ochránce

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

PLÁNY GENDEROVÉ ROVNOSTI 1. WORKSHOP PRACOVNÍ SKUPINY PRO ZMĚNU KLUB NKC

PLÁNY GENDEROVÉ ROVNOSTI 1. WORKSHOP PRACOVNÍ SKUPINY PRO ZMĚNU KLUB NKC PLÁNY GENDEROVÉ ROVNOSTI 1. WORKSHOP PRACOVNÍ SKUPINY PRO ZMĚNU KLUB NKC 31. 3. 2015 1 PRACOVNÍ SKUPINA PRO ZMĚNU KLUBU NKC vznik leden 2015 68 členek a členů pro koho lidé, kteří chtějí změnu a chtějí

Více

Prosazování genderové rovnosti

Prosazování genderové rovnosti Prosazování genderové rovnosti Ing. Petr Pavlík, Ph.D. Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Tento projekt je financováno z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

v Komoře Projektových Manažerů

v Komoře Projektových Manažerů Úvodní informace pro kandidáty na členství v Komoře Projektových Manažerů 1. Účel dokumentu Obsahem tohoto dokumentu jsou základní informace o Komoře Projektových Manažerů, jejím předmětu činnosti, organizační

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. října 2001 č. 1033 o zřízení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů V l á d a I. z ř i z u j e Radu vlády pro rovné příležitosti žen

Více

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. prosince 2007 č. 1439 Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci Článek I Úvodní ustanovení Rada pro zahraniční rozvojovou spolupráci (dále

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Úřad vlády České republiky Pracovní skupina muži a rovnost žen a mužů. seminář Sociální podmínky otcovství v České republice

Úřad vlády České republiky Pracovní skupina muži a rovnost žen a mužů. seminář Sociální podmínky otcovství v České republice Úřad vlády České republiky Pracovní skupina muži a rovnost žen a mužů seminář Sociální podmínky otcovství v České republice 19. listopadu 2014 PROGRAM SEMINÁŘE 10:30 10:40 Úvodní slovo 10:40 10:55 Informace

Více

Projekt Optimalizace institucionálního zabezpečení rovných příležitostí žen a mužů v ČR

Projekt Optimalizace institucionálního zabezpečení rovných příležitostí žen a mužů v ČR Optimalizace institucionálního zabezpečení rovných příležitostí žen a mužů v ČR: Projekt Optimalizace institucionálního zabezpečení rovných příležitostí žen a mužů v ČR Ministerstvo práce a sociálních

Více

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Obsah Demografický vývoj v České republice Národní akční plán podporující

Více

PERSEFONA, o.s. Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz

PERSEFONA, o.s. Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz PERSEFONA, o.s. Komplexní služby obětem domácího násilí sexuálního zneužívání znásilnění Vzdělávání laické i odborné veřejnosti Analytická a publikační činnost Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz

Více

Monitorovací ukazatele. sledované rozvojovými partnerstvími

Monitorovací ukazatele. sledované rozvojovými partnerstvími Monitorovací ukazatele sledované rozvojovými partnerstvími 1 Obsah prezentace: princip monitorování širší kontext monitorovacích indikátorů u Programu Iniciativy Společenství EQUAL společné minimum EK

Více

Protikorupční politika Jihomoravského kraje

Protikorupční politika Jihomoravského kraje Protikorupční politika Jihomoravského kraje (aktivity Jihomoravského kraje v oblasti boje s korupcí) 19. Národní konference kvality ČR, 19. 21. 2. 2013, Brno Mgr. Hana Bočková, Ing. Jarmila Beránková,

Více

Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2014

Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2014 III. Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2014 MPSV poskytuje s účinností zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách účelové dotace poskytovatelům sociálních služeb,

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ VSTŘÍCNÝ ZAMĚSTNAVATEL. Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy 19.11.2013, Brno

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ VSTŘÍCNÝ ZAMĚSTNAVATEL. Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy 19.11.2013, Brno KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ VSTŘÍCNÝ ZAMĚSTNAVATEL Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy 19.11.2013, Brno VÝCHODISKA Rozhodnutí krajské samosprávy schválení realizace projektů: Smart kraj = smart

Více

Aktualizovaná opatření. Odpovídají: členové vlády Termín: průběžně

Aktualizovaná opatření. Odpovídají: členové vlády Termín: průběžně VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 14. května 2008 č. 540 Aktualizovaná opatření Priorit a postupů vlády při prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže 1. Prosazování rovných příležitostí

Více

1. Prosazování principů rovnosti žen a mužů jako součást politiky vlády

1. Prosazování principů rovnosti žen a mužů jako součást politiky vlády 1. Prosazování principů rovnosti žen a mužů jako součást politiky vlády 1. 1. V rámci své mediální politiky a s ohledem na průřezový charakter politiky rovných příležitostí žen a mužů zdůrazňovat tento

Více

Slaďování osobního a pracovního života a antidiskriminační opatření z pohledu malé firmy. ENVIROCONT s.r.o.

Slaďování osobního a pracovního života a antidiskriminační opatření z pohledu malé firmy. ENVIROCONT s.r.o. Slaďování osobního a pracovního života a antidiskriminační opatření z pohledu malé firmy ENVIROCONT s.r.o. 1 I. Představení společnosti Historie 1998 založení 2005 změna právní formy podnikání na s.r.o.

Více

Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016?

Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016? JE ČAS SE OZVAT Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016? 1. důvod Po dlouhém období ekonomické krize se Česká republika výrazně zotavuje. V loňském roce dosáhla dvouprocentního

Více

Diskriminace z důvodu romské etnicity

Diskriminace z důvodu romské etnicity Diskriminace z důvodu romské etnicity 22. dubna 2014, Kancelář veřejného ochránce práv, Brno Mgr. Olga Rosenkranzová, Ph.D Mgr. Eva Nehudková Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce

Více

PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm.

PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm. PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm.cz www.strukturovanydialog.cz CO JE STRUKTUROVANÝ DIALOG S

Více

Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice

Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice Z modelového exkluzivního průzkumu společnosti SANEP, který se zaměřil na politické nálady občanů ČR, Pražanů a obyvatel Brna a Ostravy

Více

70. Výbor na svém 573. a 574. zasedání 8. srpna 2002 (viz CEDAW/C/SR.573 a 574) posoudil druhou pravidelnou zprávu České republiky (CEDAW/C/CZE/2).

70. Výbor na svém 573. a 574. zasedání 8. srpna 2002 (viz CEDAW/C/SR.573 a 574) posoudil druhou pravidelnou zprávu České republiky (CEDAW/C/CZE/2). Příloha č. 2 k usnesení vlády České republiky ze dne 2003 č. Česká republika 70. Výbor na svém 573. a 574. zasedání 8. srpna 2002 (viz CEDAW/C/SR.573 a 574) posoudil druhou pravidelnou zprávu České republiky

Více

PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ES V OBLASTI SOCIÁLNÍ POLITIKY A ZAMĚSTNANOSTI

PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ES V OBLASTI SOCIÁLNÍ POLITIKY A ZAMĚSTNANOSTI PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ES V OBLASTI SOCIÁLNÍ POLITIKY A ZAMĚSTNANOSTI 1) Pohyb pracujících a sociální ochrana Nařízení Rady (EHS) č. 1612/68 o volném pohybu pracovníků v rámci Společenství ve znění

Více

1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání

1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 2020 1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání Praha, březen 2013 Úvod V lednu

Více

Občané o přijetí eura a dopadech vstupu ČR do EU duben 2014

Občané o přijetí eura a dopadech vstupu ČR do EU duben 2014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o přijetí eura a dopadech vstupu ČR do EU duben

Více

Národní nanotechnologický

Národní nanotechnologický Národní nanotechnologický program (NNP) Zdůvodnění potřebnosti a přínosu NNP pro VaV i výrobu v oblasti nanotechnologií v České republice. 30. 3. 2010 Příprava NNP Příprava národního nanotechnologického

Více

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více

Stát a nestátní neziskové organizace (NNO) JUDr. Hana Frištenská Duben 2014

Stát a nestátní neziskové organizace (NNO) JUDr. Hana Frištenská Duben 2014 Stát a nestátní neziskové organizace (NNO) JUDr. Hana Frištenská Duben 2014 Definice NNO, relevantní pro účely státní politiky Mezinárodní definice Definice RVNNO podle právních typů Definice ČSÚ Mezinárodní

Více

Věková diskriminace v zaměstnání

Věková diskriminace v zaměstnání Věková diskriminace v zaměstnání Mezinárodní konference Age management v praxi: české a zahraniční zkušenosti a nástroje proti věkové diskriminaci Mgr. Petr Polák Obsah Úvod do problematiky, základní definice

Více

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů III. schválený usnesením vlády ze dne 10. října 2001 č. 1033 a změněný usnesením vlády ze dne 12. prosince 2007 č. 1386 a usnesením vlády ze dne 3. listopadu

Více

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí bude děti více chránit

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí bude děti více chránit MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ KANCELÁŘ MINISTRA Tiskové oddě lení Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí bude děti více chránit Tisková zpráva Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Více

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 14. 10. 2013 2013/2183(INI) NÁVRH ZPRÁVY o plánu EU proti homofobii a diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1062 STATUT Rady vlády pro stavebnictví České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro stavebnictví České republiky

Více

Snižování administrativní zátěže podnikatelů studie současného stavu Analýza je dostupná na www.socialnidialog.cz/analyzy

Snižování administrativní zátěže podnikatelů studie současného stavu Analýza je dostupná na www.socialnidialog.cz/analyzy Snižování administrativní zátěže podnikatelů studie současného stavu Analýza je dostupná na www.socialnidialog.cz/analyzy JUDr. Jitka Hejduková Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního

Více

Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu

Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Potenciální ekonomické a

Více

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Částka: 4/2005 Sb. Datum účinnosti: 11. ledna 2005 Včetně novely č. 225/2009 Sb. s

Více

Věc : Návrh postupů a priorit vlády při prosazování rovnosti mužů a žen

Věc : Návrh postupů a priorit vlády při prosazování rovnosti mužů a žen Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Č. j. : 71/7714/98 V Praze dne března 1998 Výtisk č. : Pro schůzi vlády České republiky Věc : Návrh postupů a priorit vlády při prosazování rovnosti mužů a žen Důvod

Více

Slaďování pracovního a rodinného života Anna Machátová. Konference Práce na dálku

Slaďování pracovního a rodinného života Anna Machátová. Konference Práce na dálku Slaďování pracovního a rodinného života Anna Machátová Konference Práce na dálku Třebíčské centrum o.s. Založeno v březnu 1998 Člen Sítě MC od září 2006 Spolupráce s více jak 100 organizacemi a specialisty

Více

PRŮMSTAV. Slaďování profesního a soukromého života

PRŮMSTAV. Slaďování profesního a soukromého života PRŮMSTAV Slaďování profesního a soukromého života PRŮMSTAV (www.prumstav.cz) 2 PRŮMSTAV: Naši zaměstnanci POHLAVÍ PŮVOD, NÁRODNOST SEXUÁLNÍ ORIENTACE VĚK HENDIKEP NÁBOŽENSTVÍ ROVNOVÁHA MEZI PRACOVNÍM A

Více

III. Souhrnná zpráva o plnění Priorit a postupů vlády při prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže. 1. Úvod

III. Souhrnná zpráva o plnění Priorit a postupů vlády při prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže. 1. Úvod III. Souhrnná zpráva o plnění Priorit a postupů vlády při prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže 1. Úvod Principem demokracie je úcta k důstojnosti občanů a obzvláště dodržování jejich práv,

Více

Sociální dialog. Kde nás nyní naleznete?

Sociální dialog. Kde nás nyní naleznete? Kde nás nyní naleznete? elektrická energie plyn nemocnice lokální a regionální vláda národní a evropská správa odpad voda sociální služby Rozvoj, priority a problémy Energie Dialog od roku 1995, s oficiálním

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Tisková konference 2011 Praha, 2.6. 2011. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz

Tisková konference 2011 Praha, 2.6. 2011. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Tisková konference 2011 Praha, 2.6. 2011 MOŽNOSTI SLAĎOVÁNÍ PRACOVNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V ČESKÉ REPUBLICE Obsah prezentace Zdroje dat, základní popis VŠPS Popis základních domácnostních ukazatelů a participace

Více

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV)

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník, Úřad práce ČR E-mail: Jaroslav.Miksanik@ol.mpsv.cz Olomouc, 12. 10. 2011 Obsah přednášky 1)

Více

Slaďování pracovního a rodinného života a rovné příležitosti žen a mužů mezi mosteckými zaměstnavateli

Slaďování pracovního a rodinného života a rovné příležitosti žen a mužů mezi mosteckými zaměstnavateli Slaďování pracovního a rodinného života a rovné příležitosti žen a mužů mezi mosteckými zaměstnavateli Analýza stavu a potřeb členů místního uskupení Společné příležitosti 2012 Autorky: PhDr. Kamila Svobodová,

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO)

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) Odborový svaz ECHO (dále jen svaz) je svobodné, demokratické, otevřené a na principech

Více

Metodika diverzity a slaďování pracovního a soukromého života na pracovišti

Metodika diverzity a slaďování pracovního a soukromého života na pracovišti Metodika diverzity a slaďování pracovního a soukromého života na pracovišti Závěrečný workshop Praha, 16. června 2015 (TA ČR č. projektu TD020134) Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Projekt: Metodika řízení

Více

K vývoji aktivit v organizaci výzkumu

K vývoji aktivit v organizaci výzkumu Odborná skupina Organizace výzkumu ČFS JČMF K vývoji aktivit v organizaci výzkumu se zaměřením na hodnocení výsledků Akademické fórum XI 11. březen 2010 Praha Legislativa 2002 až 2009 Zákon 130/2002 Sb.,

Více

Genderové aspekty rozvoje klastrů v ČR - gender průřezové téma projektu CLUSTRAT. Ing. Markéta Novotná 7. 3. 2013 Cheb

Genderové aspekty rozvoje klastrů v ČR - gender průřezové téma projektu CLUSTRAT. Ing. Markéta Novotná 7. 3. 2013 Cheb Genderové aspekty rozvoje klastrů v ČR - gender průřezové téma projektu CLUSTRAT Ing. Markéta Novotná 7. 3. 2013 Cheb Gender v projektu CLUSTRAT průřezové téma projektu a jeho naplňování cíl - uplatnění

Více

HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE. Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze

HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE. Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze Obsah prezentace Změna závislosti mezi ekonomickým růstem a objemem a kvalitou pracovní síly

Více

Zodpovězení všech otázek zabere zhruba 10 15 minut.

Zodpovězení všech otázek zabere zhruba 10 15 minut. Za odborné zpracování zodpovídá: sfs Sozialforschungsstelle Dortmund (centrum pro sociální výzkum), ústřední vědecká instituce Technické univerzity v Dortmundu Výzkum je součástí projektu: GenCo Zvyšování

Více

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Článek I Úvodní ustanovení Národní koordinační skupina pro zavedení eura v České republice (dále jen NKS) je zřizována na základě

Více

Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí a my Mgr. Jindřiška Krpálková. Klepněte pro vložení textu

Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí a my Mgr. Jindřiška Krpálková. Klepněte pro vložení textu Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí a my Mgr. Jindřiška Krpálková Klepněte pro vložení textu Konference Dejme (že)nám šanci, 20.11. 2014 Jindřiška Krpálková Pro

Více

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Mgr. Stanislava Makovcová Základní informace Úmluva o právech osob se zdravotním postižením a její Opční protokol byla přijata Valným shromážděním OSN

Více

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce Aktuální výzvy: Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 MV ČR Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP Zaměstnanost Podpora sociálního podnikání Deinstitucionalizace sociálních

Více

EVROPSKÁ DOHODA SKUPINY O ANTICIPATIVNÍM ŘÍZENÍ ZAMĚSTNANOSTI A KOMPETENCÍ

EVROPSKÁ DOHODA SKUPINY O ANTICIPATIVNÍM ŘÍZENÍ ZAMĚSTNANOSTI A KOMPETENCÍ EVROPSKÁ DOHODA SKUPINY O ANTICIPATIVNÍM ŘÍZENÍ ZAMĚSTNANOSTI A KOMPETENCÍ Preambule Tato evropská rámcová dohoda stanoví zásady, které umožní zavedení anticipativního řízení zaměstnanosti a kompetencí

Více

Aktuální situace v oblasti náhradní péče o děti v ČR. 17. září 2014. Odbor ochrany práv dětí

Aktuální situace v oblasti náhradní péče o děti v ČR. 17. září 2014. Odbor ochrany práv dětí Aktuální situace v oblasti náhradní péče o děti v ČR 17. září 2014 Odbor ochrany práv dětí Národní strategie ochrany práv dětí a související AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ 2012

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE. ZÁSADY pro periodické hodnocení výkonu funkce ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE. ZÁSADY pro periodické hodnocení výkonu funkce ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE ZÁSADY pro periodické hodnocení výkonu funkce ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem Schváleno radou kraje usnesením č. 51/2700 ze dne 17.

Více

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Zpracovala: Dorota Madziová, Institut EuroSchola, duben 2011 V rámci projektu "Centrum vzdelávania"

Více

Rovné příležitosti žen a mužů na pracovním trhu. Mgr. Petra Havlíková Genderová expertka VŠB-TUO

Rovné příležitosti žen a mužů na pracovním trhu. Mgr. Petra Havlíková Genderová expertka VŠB-TUO Rovné příležitosti žen a mužů na pracovním trhu Mgr. Petra Havlíková Genderová expertka VŠB-TUO 2 Řešení problematiky rovných příležitostí na VŠB-TUO, včetně vybudování univerzitní mateřské školy Genderová

Více

13.3.2012. Kdo je nezaměstnaný? Míra nezaměstnanosti

13.3.2012. Kdo je nezaměstnaný? Míra nezaměstnanosti Měření nezaměstnanosti Nezaměstnanost 15.3.2012 Kdo je nezaměstnaný? Ekonomicky aktivní ob. Celkové obyvatelstvo Ekonomicky neaktivní ob. Zaměstnaní Nezaměstnaní důchodci studenti rodičovská dovolená Zaměstnaní:

Více

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI pro období 2006-2009 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2006 Úvod Vláda České republiky schválila usnesením č. 1305 ze dne 12. října 2005 Národní koncepci rodinné

Více

Životní úroveň, rodinné finance a sociální podmínky z pohledu veřejného mínění

Životní úroveň, rodinné finance a sociální podmínky z pohledu veřejného mínění TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 286 840 129, 130 E-mail: cervenka@soc.cas.cz Životní úroveň, rodinné finance a sociální

Více

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Příloha č. 1 KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI - 1 - 1. Terminologie V koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji je jednotně užívána

Více

4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky

4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 2020 4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky Praha, březen 2013 Úvod V lednu 2013 zahájilo Ministerstvo

Více

INFORMACE O SYSTÉMU KONTROL VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A PŘI ČERPÁNÍ VEŘEJNÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ

INFORMACE O SYSTÉMU KONTROL VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A PŘI ČERPÁNÍ VEŘEJNÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Příloha k PID: MFCR6XXMFJ Č. j.: MF-1062/2016/10-3 Počet stran 15 INFORMACE O SYSTÉMU KONTROL VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A PŘI ČERPÁNÍ VEŘEJNÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Tento materiál byl připraven na základě usnesení

Více

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života Evropa čelí velké výzvě z důvodů globalizace a demografických změn. Proto zástupci ministerstev,

Více

Založte odborovou organizaci ČMOS pracovníků školství!

Založte odborovou organizaci ČMOS pracovníků školství! Máte ve škole problémy? Rozhoduje váš nadřízený bez vás? Roste napětí mezi zaměstnanci a ředitelem školy? Nemáte dostatek informací? Chcete to změnit? Založte odborovou organizaci ČMOS pracovníků školství!

Více

Implementace inkluzívního hodnocení

Implementace inkluzívního hodnocení Implementace inkluzívního hodnocení Závěrečným bodem první fáze projektu Agentury s názvem Hodnocení v inkluzívních podmínkách byla diskuze a posléze výklad konceptu inkluzívní hodnocení a formulace souhrnu

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 23-34

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 23-34 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 2008/0140(CNS) 19. 12. 2008 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 23-34 Návrh stanoviska Amalia Sartori (PE415.287v01-00) Provádění

Více

Gender mainstreaming pohledem genderového projektu: Prolomit vlny www.proequality.cz

Gender mainstreaming pohledem genderového projektu: Prolomit vlny www.proequality.cz Gender mainstreaming pohledem genderového projektu: Prolomit vlny www.proequality.cz Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České republiky 2.5.2007 1 Gender mainstreaming

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zmocnění Belgie, Polska a Rakouska k ratifikaci Budapešťské úmluvy o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských

Více

Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015

Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015 MATERIÁL NA JEDNÁNÍ RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015 Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny, kterou je povinen zaměstnavatel poskytnout za práci

Více

Zákon o obětech trestných činů

Zákon o obětech trestných činů Zákon o obětech trestných činů Doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D. Úvodem Historický vývoj proměny trestněprávního vztahu (z hlediska subjektů) stát přejímá roli, kterou měla dříve oběť, zájmy oběti se podřizují

Více

Vypracovala: Ing. Soňa Štrynclová

Vypracovala: Ing. Soňa Štrynclová DISKRIMINACE Vypracovala: Ing. Soňa Štrynclová Rok : 2013 Obsah prezentace : Teoretická část Možné setkání s diskriminací Ochrana a obrana proti diskriminaci Všeobecná deklarace lidských práv Lidská práva

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky MOPPS Modelový program podpory slaďování profesního a rodinného života kraj Vysočina Seminář Gender Mainstreaming

Více

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů (Parlament České republiky schválil zákon dne 10. července 2001, vyhlášen byl ve Sbírce zákonů dne 2. srpna

Více

ČSSD by si mohla vybírat

ČSSD by si mohla vybírat 4. dubna 2013 ČSSD by si mohla vybírat Vládu by ČSSD mohla vytvořit s účastí, podporou nebo tolerancí TOP 09 a Starostů (104 mandátů), KSČM (102 mandátů) nebo ODS (101 mandátů). Volební model, který ppm

Více

VYROVNANÉ ZASTOUPENÍ ŽEN A MUŽŮ VE VEDENÍ VEŘEJNÝCH FIREM A FIREM KÓTOVANÝCH NA BURZE

VYROVNANÉ ZASTOUPENÍ ŽEN A MUŽŮ VE VEDENÍ VEŘEJNÝCH FIREM A FIREM KÓTOVANÝCH NA BURZE VYROVNANÉ ZASTOUPENÍ ŽEN A MUŽŮ VE VEDENÍ VEŘEJNÝCH FIREM A FIREM KÓTOVANÝCH NA BURZE OBSAH 1 Analýza... 2 2 Argumenty... 6 3 Opatření... 7 3.1 Obecná opatření cílená na všechny obchodní společnosti...

Více