Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Ženy v České republice v roce /2009 Prosinec Alena Králíková, Slovak-Czech Women s Fund * Obsah 1. Úvod: Rovnost příležitostí v kontextu priorit předsednictví ČR Radě EU 2. Institucionální mechanismy rovných příležitostí 3. Ženy, politika a rozhodovací procesy 4. Ženy a ekonomika 5. Ženy a násilí 6. Ženské a genderové neziskové organizace a sítě 7. Zdroje * Analýza vyjadřuje osobní názory autorek a nevyjadřuje nutně stanoviska Friedrich-Ebert-Stiftung. Lazarská 6, Praha 2, T: , , F: ,

2 Ženy v České republice v roce Úvod: Rovnost příležitostí v kontextu priorit předsednictví ČR Radě EU Materiál shrnující výsledky českého předsednictví uvádí, že Česká republika si před začátkem předsednictví zvolila hlavní programové priority vyjádřené třemi E : Ekonomika, Energetika a Evropská unie ve světě. Okolnosti ukázaly, že šlo o témata navýsost aktuální a platná, a to nejen pro první polovinu roku Jde o oblasti, ve kterých bude i do budoucna nutné vyvíjet maximální společné úsilí, aby EU i v dobách nestability obstála a dokázala být pro své občany přínosem. EU a její členské státy by přitom měly v co největší míře využívat možnosti, které integrační projekt přináší, a společně pracovat na odstraňování překážek, které plnému využití tohoto potenciálu brání. V souvislosti s hospodářskou recesí a z ní vyplývající hrozbou protekcionistických nálad předsednické motto získalo nový význam a symboliku. Česká republika se ve funkci předsedy Rady EU a Evropské rady velmi intenzivně zasazovala o to, aby Evropa bez bariér zůstala společnou hodnotou a cílem EU. 1 Úspěch českého předsednictví nelze oběma vládám, které se na něm podílely, upírat, neboť se skutečně podařilo posunout dál celou řadu priorit evropské politiky a to nejen z pohledu ekonomiky, energetiky a odstraňování bariér, ale také konkurenceschopnosti, dopravy, životního prostředí či zemědělství, resp. v oblasti vnějších vztahů Evropské unie. Uznání, či alespoň neutrálního hodnocení se českému předsednictví dostalo i ze strany zkušených hráčů v evropské politice a v oblasti předsednictví, a to i s ohledem na akt, který se nepodařil jen tak nějaké zemi vyslovení nedůvěry vládě v polovině šestiměsíčního předsednictví Radě EU, po němž následovalo ustavení vlády úřednické. Zaměříme-li však pozornost pouze na jeden z celé široké škály aspektů, z jejichž perspektivy lze evropské předsednictví posuzovat, tedy gender, výsledky nejsou nijak valné. A přesto jsou vládou vyhodnoceny více než pozitivně. Jedním z motivů k přehnaně kladnému náhledu na genderovou tématiku v průběhu předsednictví může být (1) vnímání genderových principů pouze v kontextu rodinné politiky, jíž se v programu předsednictví dostalo relativně velké pozornosti, nebo (2) její zahrnutí mezi principy rovných příležitostí, jichž je velká řada. Odkazem na princip rovných příležitostí lze pokrýt celou řadu významných témat, a přitom se žádnému z nich nevěnovat více než povrchně. V tzv. poločasu předsednictví to mj. potvrzuje i jeden z článků publikovaných agenturou gita, 2 který shrnuje část aktivit českého předsednictví v oblasti genderu a mezi prvními jmenuje 53. zasedání Komise OSN pro postavení žen v New Yorku, kde ČR reprezentovala ostatní země EU a jehož hlavním tématem pro rok 2009 byla rovná zodpovědnost mezi muži a ženami a rovné zastoupení mužů a žen v rozhodovacích procesech na všech úrovních. 3 V návaznosti na hlavní témata zasedání Komise pořádalo české předsednictví ještě paralelní Společné stanovisko členských zemí EU, které na zasedání přednesl ministr vlády pro lidská práva Michael Kocáb, lze najít zde:

3 Ženy v České republice v roce seminář ke slaďování pracovního a rodinného života. Na této úrovni jednání však nelze očekávat zásadní stanoviska, návrhy změn nebo kroků, které by bylo možné okamžitě implementovat v jednotlivých státech a uvnitř jejich specifických politik rovných příležitostí. Za zmínku však v této souvislosti a v návaznosti na roli, jíž hraje OSN v genderové politice na globální úrovni, stojí účast ministra pro lidská práva Michaela Kocába na jednání o posílení genderových principů, na něž se zaměřuje kampaň GEAR Gender Equality Architecture Reform. 4 Podobně spíše obecný charakter mělo lednové zasedání pracovní skupiny Evropské komise na vysoké úrovni pro gender mainstreaming: to se orientovalo zejména na genderovou rovnost a gender mainstreaming v průběhu francouzského, českého, švédského a španělského předsednictví. Tyto priority programu předsednického tria Francie, České republiky a Švédska v oblasti rovných příležitostí žen a mužů zmiňuje mj. také Džamila Stehlíková, předchůdkyně Michaela Kocába v pozici ministryně pro lidská práva. 5 Podle ní měly být hlavními genderovými tématy českého předsednictví úsilí o zlepšení životních podmínek žen starší generace a podpora aktivního podílu mužů na výchově dětí a fungování rodiny. Mezi další iniciativy měly dle deklarací vlády patřit také bezpečnost a ochrana zdraví při práci těhotných zaměstnankyň a zaměstnankyň krátce po porodu nebo kojících v tomto ohledu mělo české předsednictví za cíl dokončit projednávání změny relevantní směrnice v Radě Evropské unie. Genderové perspektivy měly být zohledněny také v případě návrhu směrnice týkající se podnikání osob samostatně výdělečně činných, resp. jejich sociálního zabezpečení. To vše je však během na dlouhou trať, který české předsednictví pouze zahájilo a jehož výsledky tedy směrnici lze očekávat výhledově. Zároveň tyto kroky nijak neindikují význam, který česká politická reprezentace připisuje genderovým perspektivám svého počínání, resp. řízení a směrování Evropské unie. Dokazuje to i zpochybnění tzv. barcelonských cílů někdejším ministrem práce a sociálních věcí Petrem Nečasem a to v otázce zařízení péče o děti předškolního věku. Barcelonské cíle pocházejí z roku 2002 a apelují na členské země EU, aby do roku 2010 zajistily dostatek předškolních zařízení: pro 33 % dětí do 3 let věku a pro 90 % dětí starších až do věku, kdy nastupují do základní školy. Tento krok má podpořit vyšší zaměstnanost, rychlejší návrat rodičů do zaměstnání a také snazší harmonizace pracovního a rodinného života. Nejde ovšem ruku v ruce s politikou, kterou někdejší ministr zastával a, jak uvádí článek agentury gita 6 (a jiná média), uvedl: Barcelonské kvantitativní cíle v oblasti péče o předškolní děti překračují agendu zaměstnanosti či rovných příležitostí a dotýkají se rodinné politiky, tedy výlučné kompetence členských států.( ) Chceme také zdůraznit ekonomickou soběstačnost, svobodu rodin rozhodovat o způsobu péče o své děti a tudíž i princip, že rodičovská péče nebo jinak zabezpečená individuální péče o děti zůstane minimálně rovnocennou a stejně podporovanou alternativou, jako kolektivní péče. Ačkoli lze souhlasit s tím, že se nejspíše většině členských zemí tyto cíle do roku 2010 naplnit nepodaří, neznamená to, že po

4 Ženy v České republice v roce ptávka po zařízeních péče o děti neexistuje, resp. že by rodiče v České republice výhradně toužili po institutu tzv. vzájemné rodičovské výpomoci, který ministerstvo zařadilo do koncepce rodinné politiky a řadu měsíců jej rozpracovávalo. Jinou kapitolou je dnes fakt, že koncepce rodinné politiky zůstala po nástupu nové úřednické vlády ve stavu odmítnutí: 7 mj. právě v otázce tzv. vzájemné rodičovské výpomoci a miniškolek. Znamená to tedy, že se bývalá vláda ohradila k tzv. barcelonským cílům, důsledně nepodporovala rozvoj jeslí a zdůrazňovala důležitost zvýšení prestiže rodičovství a možnosti individuální svobodné volby, která je ovšem diskutabilní vzhledem neexistenci dostatečného počtu zařízení péče o děti. Současná vláda zase zakonzervovala stav, kdy existuje řada státních a soukromých zařízení péče o děti do tří i nad tři roky věku, stejně jako péče individuální, ovšem zdaleka nepokrývá stále probíhající babyboom a neumožňuje relevantní míru slaďování pracovních a rodinných povinností, resp. deklarovaný zájem o podporu aktivního otcovství v průběhu evropského předsednictví. Lze tedy tvrdit, že ani jedna z vlád, které v roce 2009 byly u moci, nevnímá širší genderové aspekty svých rozhodnutí, a to zejména v případě koncepce rodinné politiky, ale pouze prosazuje postoje středo-pravicových stran, které byly součástí vlády, resp. postoje vlády úřednické, která v mnoha ohledech udržuje nízký profil a rozhodnutí odsouvá na vládu, která v roce 2010 vzejde z voleb. Zakonzervovány tak zůstávají genderové stereotypy platné v České republice v souvislosti s rodičovstvím, péčí o děti, zaměstnaností a významu zaměstnání a práce pro jednotlivce a to až do nástupu další vlády, která by se k nim měla postavit a řešit je, byť i nepopulárními kroky, jako např. zkrácením rodičovské dovolené. Otázkou zůstává, zda v návaznosti na nedávné rozhodnutí o snížení výše příspěvku v mateřství platné počínaje lednem , nebudou naopak politické strany před volbami opět populisticky volat po rozšíření tohoto příspěvku a nepřijdou s dalšími zásahy upevňujícími genderové rozdělení rolí ve společnosti, jako se to ostatně stává před volbami pravidlem. Ovšem zpět k tomu, jak se genderové principy odrážely v předsednictví ČR v Radě EU. Do jisté míry ukázkovým v tomto směru byl přístup vlády k Návrhu směrnice Rady o provádění zásady rovného zacházení s osobami bez ohledu na náboženské vyznání nebo víru, zdravotní postižení, věk nebo sexuální orientaci. Ten je sice předmětem velkých diskusí i na úrovni jiných zemí EU, ovšem velká většina z nich je vedena úsilím identifikovat možnosti uplatnění takové směrnice a její přínos, nikoli absolutním nesouhlasem s konotacemi, které obsahově směrnice vyvolává, jako tomu bylo v případě minulé vlády. O nedostatku reflexe genderových principů z její strany mj. také vypovídal zdlouhavý proces přijímání tzv. antidiskriminačního zákona, který byl sice nakonec korunován úspěchem, ovšem s řadou výhrad, které verbalizovala velká většina poslanců/-kyň i prezident ČR. Za hodnou citace v tomto kontextu lze považovat část článku ze serveru gita, resp. České ženské lobby: Z projevů politiků a jiných opinion leaderů v Česku probleskuje skutečný, podvědomý i vědomý, přístup k daným tematikám, který do jisté míry odráží atmosféru ve společnosti, minimálně se o ni může částečně bezúhonně opřít. V kontrastu s touto realitou pak vyznívá většina idejí a kon- 7 ttp://kormoran.vlada.cz/usneseni/usneseni_webtest.nsf/web_file/w090629a.0834.doc/$file/w090629a.0834.doc 8

5 Ženy v České republice v roce ceptů českého předsednictví v oblasti genderové a antidiskriminační politiky planě a pokrytecky. Aby byly opravdu naplněny, musí vycházet z hlubokého přesvědčení a zájmu o věc. Projevovat přesvědčení a postoje je stále v české společnosti ve své většině považováno za pošetilé, o to více, jedná-li se o zmíněná témata. Jejich zlehčování a zesměšňování vyplývá z nedostatku zdravého sebevědomí nejisté společnosti, která tím eliminuje případné nebezpečí. Při troše štěstí se situace zlepší v dalších letech či desetiletích, pokud ovšem nové generace občanů/-ek a z nich se rekrutující nové politické reprezentace budou vychovány na jiných principech než dosud. 9 Příspěvkem českých ženských neziskových organizací k této výchově, resp. k diskusi o genderových principech politiky a rozhodování v celé škále oblastí, nejen těch sociálních, vzdělávacích a obecně měkkých, které stereotypně společnost spojuje s genderovými aspekty a potažmo ženami, byl projekt jejich střešní organizace, České ženské lobby. Ta zorganizovala několik stínových aktivit, zejména v podobě diskusních stolů a seminářů, které cílily na představení rovných příležitostí jako priority Evropské unie, která je v ČR přehlížena, a to nejen v rámci českého předsednictví, zbavení souvisejících témat nálepky nedůležitosti a povrchnosti a zároveň poukázání na roli ženských NNO v tomto kontextu. Na tiskové konferenci k uzavření tohoto půlročního projektu mj. zaznělo: Vláda se genderové rovnosti v průběhu předsednictví věnovala minimálně, přesto jsme zaznamenali jisté úspěchy, jako je např. přijetí antidiskriminačního zákona. Dále došlo k setkání s různými představiteli politických stran, s nimiž byla v oblasti prosazování genderové rovnosti navázána užší spolupráce. Na základě poznatků takto angažovaných NNO lze doplnit, že dalším aktuálním tématem, na které je nutno poukazovat a opět nikoli pouze v prostředí České republiky je dopad hospodářské a finanční krize na ženy. Jedním z důvodu je dlouhodobě horší postavení žen na trhu práce, nejistota pozic na kratší a flexibilní úvazky a obecně genderové segregace trhu. 2. Institucionální mechanismy rovných příležitostí Ve srovnání s předchozími lety, tedy zejména roky , neznamenal rok 2009 žádné zásadní změny ve formálním nastavení institucionálních mechanismů zajišťujících rovné příležitosti žen a mužů v České republice. Přesto je nutné podtrhnout existence postu ministryně/ ministra pro lidská práva, jehož představitelka a současný představitel se snaží téma rovných příležitostí tematizovat, a to jak v médiích směrem k veřejnosti, tak na úrovni politické a tématické. Iniciovali a iniciují totiž další pracovní orgány Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů s cílem specifikovat v jejich operativě zásadní výzvy, které v oblasti rovnosti příležitostí v České republice existují. Na druhou stranu je pravdou, že tento ministerský post se těší respektu a pozornosti spíše ze strany nevládních organizací, odborníků a odbornic z akademické obce a tzv. gender focal points na jednotlivých ministerstvech, než ze strany ostatních politických reprezentantů v obou komorách Parlamentu ČR. Pozitivního vnímání se této pozici dostává také ze strany evropských činitelů. Nutno také zmínit, že vzhledem k tomu, že agenda ministra pro lidská práva nepokrývá výhradně genderové perspektivy, ale 9

6 Ženy v České republice v roce i další zásadní otázky spadající do koncepce dodržování lidských práv, a to včetně rozvoje občanské společnosti a neziskového sektoru, záležitostmi romské komunity a národnostních menšin, a také zdravotně postižených občanů. 10 Klade také důraz na respekt k jiným kulturám a národům, práva seniorů a v neposlední řadě i práva pacientů. V kontextu jeho hlavního úkolu, tedy oblasti dodržování lidských práv, byl prioritou ministra dlouho odkládaný tzv. antidiskriminační zákon, jehož principy spočívají v zajištění práva všech na rovný přístup ke vzdělání, práci, zdravotnické péči, sociálním výhodám či bydlení pro všechny obyvatele republiky a zákaz diskriminace z důvodu rasy nebo etnického původu, pohlaví, sexuální orientace, věku, nepříznivého zdravotního stavu, náboženství či víry, nebo proto, že je bez vyznání, a také z jiného důvodu, zejména jazyka, politického či jiného smýšlení, národnosti, členství nebo činnosti v politických stranách nebo politických hnutích, odborových organizacích a jiných sdruženích, sociálního původu, majetku, rodu, manželského a rodinného stavu nebo povinností k rodině. 11 Antidiskriminační zákon (Zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů, a Zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv 12 ) byl Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR přijat 17. června 2009, a to poměrem 118 ku 16 hlasům, čímž bylo přehlasováno veto prezidenta, který zákon i po jeho přijetí označuje za zbytečný, kontraproduktivní a nekvalitní a jeho dopady za problematické. 13 Jako poslední z členských zemí Evropské unie se tak Česká republika připojila k zákazu diskriminace na základě rasy, etnického původu, národnosti, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, náboženského vyznání, víry či světového názoru, a to v přístupu k zaměstnání, vzdělání, zdravotním či jiným službám nebo sociálním výhodám. Stalo se tak téměř až rok poté, co 2. července 2008 Evropská komise přijala návrh směrnice, která zajišťuje ochranu před diskriminací z důvodu věku, zdravotního postižení, sexuální orientace a náboženského vyznání nebo světového názoru mimo pracoviště. Tato směrnice by měla zajistit rovné zacházení v otázkách sociální ochrany (včetně sociálního zabezpečení a zdravotní péče) a sociálních výhod, vzdělání a přístupu ke zboží a službám, které jsou k dispozici veřejnosti (včetně bydlení), a je v současnosti předmětem diskuse v členských státech. Antidiskriminační zákon ve znění přijatém Poslaneckou sněmovnou i Senátem v roce 2008 a vetovaném prezidentem v principu pokrývá i oblasti, které jsou obsahem nového návrhu směrnice. Postoj politické reprezentace obecně zůstává v otázkách antidiskriminace nejednotný. Na jedné straně se často objevuje názor, že ochrana před diskriminací byla zaručena na národní i mezinárodní úrovni i bez antidiskriminačního zákona (tj. tento zákon je Informace o postupu přijímání antidiskriminačního zákona sledovala Poradna pro občanství, občanská a lidská práva: 12 Viz. zákon o veřejném ochránci práv: 13 /domaci.asp?c=a080516_112215_domaci_jba

7 Ženy v České republice v roce v současnosti zcela nadbytečný) a oblast nediskriminace by měla být čistě vnitřní záležitostí každého členského státu na základě jeho celospolečenské smlouvy a tradic. Na straně druhé však z týchž politických řad zaznívá postoj, že antidiskriminační legislativa zohledňující také aspekty věku, sexuální orientace, zdravotního postižení a náboženství nebo víry je také v České republice žádoucí. Nelze tedy konstatovat nic jiného, než že česká politická scéna i veřejnost by si zasloužily věcnou diskusi mj. o tom, co česká legislativa v oblasti antidiskriminace již skutečně zajišťuje, a co jsou jen matoucí dojmy politiků, kteří koncepci antidiskriminace považují výhradně za irelevantní výmysl evropské byrokracie a obecně zajištění rovných příležitostí ze zákona za nesmyslný koncept. Zákon vyšel ve sbírce zákonů pod číslem 198/2009 Sb. 20. července 2009; účinnosti nabyl počínaje 1. zářím Pouze ustanovení zakotvující Veřejného ochránce práv jako antidiskriminační orgán nabudou účinnosti později, a to od 1. prosince Post ministryně/ ministra pro lidská práva není jedinou formálně ustavenou záštitou rovných příležitostí v České republice. Naopak ji doplňují více či méně efektivně další mechanismy, a to na různých úrovních, od konzultační v podobě Rady a vlády a jejích pracovních skupin a výborů, až po exekutivní v podobě tzv. gender focal points. Tyto pozice byly ustaveny počínaje lednem 2002 na každém ministerstvu a definovány jako minimálně půlúvazkové pozice zodpovědné za koncepci rovných příležitosti v daném resortu působnosti ministerstva. O dva roky později bylo umožněno, aby daná osoba mohla pracovat v této oblasti až na celý úvazek. Po několik let činnost těchto osob a obecně celou politiku rovných příležitostí žen a mužů v České republice koordinovalo ministerstvo práce a sociálních věcí. Změna nastala s minulou vládou: počínaje lednem 2008 spadá Oddělení rovnosti žen a mužů pod odpovědnost ministra pro lidská práva, a je tedy v gesci Úřadu vlády. Kladně lze tento přesun hodnotit proto, že došlo ke konsolidaci celé škály lidskoprávních orgánů pod působnost jedné instituce a zodpovědného ministra. Dlouhotrvajícím negativem zůstává i dnes nízký počet osob, které za koncepci rovných příležitostí zodpovídají a to jak přímo v oddělení pro rovnost na Úřadu vlády, tak mezi tzv. gender focal points na ministerstvech. Vedle tohoto problému je odborníky/-cemi z řad nevládních organizací i akademické obce předmětem již několik let trvajících výhrad také zařazení gender focal points spíše na relativně nízké úrovni v hierarchii ministerstev, případně v rámci personálních oddělení, odkud lze velmi obtížně ovlivňovat genderovou citlivost opatření daného ministerstva, která směřují vně instituce. Osoby zodpovědné za genderové principy mohou ze svých pozic spíše působit uvnitř, tj. na genderové zcitlivění úředníků, které je samozřejmě žádoucí, neboť se výhledově odrazí v jejich práci. Bez obousměrného působení a za většího personálního obsazení není efektivita pozic gender focal points dostatečně vysoká a relevantní pro zvýšení povědomí v oblasti rovných příležitostí žen a mužů, natož pak pro bourání stereotypů a obecnou genderovou citlivost veřejnosti. Nutno však konstatovat, že řada gender focal points je v intencích svých možností velmi aktivní, jako příklad uveďme ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, či ministerstvo vnitra. 14 Plné znění zákona lze najít zde:

8 Ženy v České republice v roce Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů je stálým poradním orgánem vlády v oblasti vytváření rovných příležitostí pro ženy a muže; a byla zřízena usnesením vlády ČR č ze dne 10. října Ačkoli je předmětem kritiky zejména pro svou velmi slabou moc v rozhodování o dalším směřování a konkrétní realizaci opatření politiky rovných příležitostí, letošní rok je možné považovat za přínosný zejména proto, že ministr pro lidská práva aktivně usiluje o pojmenování celé řady aspektů rovnosti příležitostí, které si žádají odezvu ve společnosti a na politické úrovni a inicioval vznik větší škály výborů a pracovních skupin, které se specificky zaměřují na dílčí oblasti rovnosti příležitostí. V rámci Výboru pro prevenci domácího násilí tak působí: (1) Pracovní skupina k vypracování národního Akčního plánu prevence a boje proti domácímu násilí, který by vycházel ze zahraničních doporučení a zároveň reflektoval situaci v ČR, (2) Pracovní skupina k problematice utajených azylových domů k vypracování a podání podnětu ke vzniku speciální instituce utajených azylových domů, včetně odpovídajících standardů, a v tomto ohledu dále jménem Rady k jednání s Ministerstvem práce a sociálních věcí, a (3) Pracovní skupina k problematice domácího násilí pro spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti na rekodifikaci trestního práva procesního s cílem posílit právní ochranu obětí domácího násilí. 15 V souvislosti s tímto Výborem nutno podtrhnout jeden významný úspěch: díky aktivitám Výboru pro prevenci domácího násilí se začalo mnohem více hovořit o fenoménu stalkingu, 16 tedy nebezpečném sledování, jehož obětí bývají ve většině případů ženy. Stalking může nabývat podoby obtěžujícího chování, navazování kontaktu prostřednictvím různých médií, vyhledávání kontaktu s obětí, navádění třetích osob apod. Doprovází jej mnohdy také fyzické násilí a vyhrožování, a to i osobám blízkým oběti. Negativně se projevuje například na psychickém zdraví oběti a sociální izolaci, může vést k nutnosti změnit bydliště a/nebo zaměstnání atp. Z iniciativy Výboru se tak stalking dostal letos do návrhu novely trestního zákona, který nabude účinnosti 1. ledna Pod Radu vlády spadá také Výbor pro sladění pracovního, soukromého a rodinného života, 18 dále Výbor pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice, 19 a dále Výbor pro institucionální zabezpečení rovných příležitostí žen a mužů. 20 Vzhledem k tomu, že tyto tři výbory jsou relativně novými, informace o jejich fungování nejsou dosud dostupné, ani jejich úspěchy na poli prosazování témat, na něž se zaměřují, nelze srovnávat s Výborem pro prevenci domácího násilí. Přesto alespoň shrňme plány Výboru pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice, který byl zřízen 22. dubna 2009 jako poradní orgán Rady pro oblast rovných příležitostí žen a soukromeho-a-rodinneho-zivota-62996/

9 Ženy v České republice v roce mužů v politice. Zabývá se institucionálními, politickými a společenskými možnostmi prosazování vyrovnaného zastoupení žen a mužů v politice, a jedním z témat jeho činnosti a argumentace bude nepochybně návrh novely volebního zákona, který by vytvářel podmínky pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice a zohledňoval tak principy rovných příležitostí. Jak uvádí zápis z jednání Výboru ze 4. listopadu 2009, 21 návrh paragrafového znění zákona předpokládá při předkládání kandidátních listin povinnost obsahovat minimálně 30% podíl žen a mužů. Nebude-li toto pravidlo dodrženo, předkladatel bude upozorněn a vyzván k nápravě. Pokud tak do stanovené lhůty neučiní, kandidátní listina bude odmítnuta. V dalším kroku by mělo být bonifikováno, pokud by mezi zvolenými osobami byla v každé následující trojici zastoupena alespoň jedna žena nebo muž. Aby se předešlo kritice ve vnějším připomínkovém řízení, návrh obsahuje také návrh novely článku 18 Ústavy ČR, který uvádí, že pozitivní opatření není porušením rovnosti volebního práva. Další významnou a již dlouhodobou součástí mechanismů prosazování rovných příležitostí žen a mužů je dokument, který si za svou existenci vysloužil spíše kritiku z řad nevládních organizací a akademické obce, byť z pohledu principů rovnosti příležitostí pokud by tak byl pojímán a naplňován aspiroval na strategický dokument. Jsou jím tzv. Priority a postupy vlády při prosazování rovných příležitostí žen a mužů, které byly poprvé zpracovány v roce 1998 s tím, že pravidelně jednou za rok docházelo k revizi úkolů a zpracování souhrnných zpráv o jeho naplňování. Bohužel byl jak plán aktivit, tak zprávy o jejich plnění pojímány dlouhodobě spíše povrchně aniž by se významně odrážely ve fungování veřejné správy, politickém rozhodování nebo dílčích opatřeních jednotlivých resortů, kterým dané úkoly přináležely. Z toho důvodu se staly opakovaně terčem stínových zpráv k plnění Priorit a postupů vlády. 22 To by však již nemuselo být nutně aktuální v roce letošním a roce 2010, neboť struktura dokumentu prošla revizí a byla upravena tak, aby uváděla priority co nejkonkrétněji a nejvěcněji podle resortů. 23 Tento trend naznačuje již zpráva o plnění Priorit a postupů vlády za rok , která je věcná, odkazuje na mezinárodní a evropské dokumenty, shrnuje principy politiky rovných příležitostí v České republice a hovoří o konkrétních krocích, k nimž v tomto kontextu došlo v roce V textu však zároveň uvádí i úkoly nebo výzvy, které z aktuální situace vyplývají např. z pohledu na trh práce ve vztahu ke školství atp. Také vzhledem k mnohem stručnější podobě aktuálních priorit vlády v oblasti rovných příležitostí lze očekávat, že výsledkem budou konkrétní kroky, iniciativy, výstupy a data, s nimiž bude vláda a jednotlivé resorty dále adekvátním způsobem nakládat: a to ve prospěch prosazování konceptu rovnosti příležitostí ve společnosti, nikoli pouze v podobě formálního shrnutí dílčích aktivit bez širšího dopadu, resp. ad hoc aktivit, které nejsou vyhodnoceny v kontextu působnosti resortu, vlivu na jeho efektivitu apod. Ačkoli aktuální text dokumentu, a Viz např. další stínové zprávy publikovala Otevřená společnost také za rok 2006, předcházela jí stínová zpráva koordinovaná organizací Gender Studies

10 Ženy v České republice v roce tedy priority pro rok 2009, je mnohem stručnější než kdykoli dříve, pokrývá mnoho oblastí, která definují široký koncept rovnosti příležitosti žen a mužů. Budou-li jednotlivé úkoly zodpovědnými resorty skutečně naplněny, bude v příštím roce poprvé za 10 let sledování rovnosti příležitostí žen a mužů touto formou o skutečně efektivní přístup k naplnění stanovených prioritních kroků. Součástí formální struktury institucí a orgánů, které sledují rovnost příležitostí žen a mužů, jsou vedle uvedených ještě dvě Stále komise Poslanecké sněmovny. Tou první je Stálá komise pro rodinu, 25 jíž předsedá poslanec KDU-ČSL Tomáš Kvapil, a jež uvádí na webové stránce Poslanecké sněmovny poslední informace ke své činnosti z druhé poloviny roku Druhou komisí je Stálá komise pro rovné příležitosti, 26 jíž předsedá poslankyně KSČM Soňa Marková. Tato komise vykazuje vyšší míru aktivity: naposledy se dle programu na webových stránkách PSP ČR měla sejít 6. listopadu Jednou z nejbližších aktivit této komise je 30. listopadu 2009 seminář s názvem Vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice. 3. Ženy, politika a rozhodovací procesy Ještě na přelomu léta a podzimu 2009 se zdálo, že rok 2009 nebyl jen ve znamení voleb do Evropského parlamentu, které proběhly na začátku června, ale také předčasný voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které měly následovat po vyslovení nedůvěry vládě a rozhodnutí sněmovny o rozpuštění sněmovny a předčasných volbách. Ty se nejprve měly konat v říjnu jejich uskutečnění ale zrušil začátkem září Ústavní soud, pak platil několik dní listopadový termín, od jehož podpory nakonec ustoupili sociální demokraté. Sněmovna poté prodloužila mandát úřednické vlády Jana Fischera nejspíš až do řádných voleb v červnu 2010 (byť se ještě tu a tam spekuluje o termínu předčasných voleb začátkem roku 2010). Ve volbách do Evropského parlamentu zvítězily především pravicové politické strany, a to za nízké volební účasti, která charakterizovala všechny členské země EU: v České republice se voleb zúčastnilo 28 % oprávněných voličů. ODS získala 9 křesel, ČSSD 7, KSČM 4 a KDU- ČSL 2 mandáty; ostatní kandidující strany nepřekročily minimální hranici. Z celkového počtu 22 křesel, která v Evropském parlamentu připadla českým poslancům, pouze 4 z nich obsadily ženy (po jedné za ODS a za KDU-ČSL, dvě za ČSSD). 27 To znamená, že ženy mají 18% zastoupení a Česká republika je tak v žebříčku jednotlivých členských států na předposledním místě před Maltou, která nemá jedinou ženu europoslankyni. Na prvních místech lze najít již tradičně Finsko a Švédsko, které mají dokonce vyšší zastoupení žen než mužů, dále Estonsko (s poměrem půl na půl), Nizozemí, novou členskou zemi Bulharsko, Dánsko, Francii, Slovensko a Německo. První desítku pomyslně uzavírá další z nových zemí EU, Rumunsko. Spolu s ním mají 36% zastoupení žen mezi europoslanci ještě Maďarsko a Španělsko. Celkový podíl žen v Evropském parlamentu tvoří 34,5 %

11 Ženy v České republice v roce Členkami současné vlády Jana Fischera jsou celkem 3 ženy ze 17 ministrů, v předchozí letošní vládě Mirka Topolánka se objevilo celkem 5 žen ze 24 ministrů, nebyly ve svých pozicích však současně. Ve srovnání s předchozími vládami jde o více či méně srovnatelný trend: v žádné z vlád od roku 1990 nebyly více než tři ženy současně. Ani zastoupení žen v dolní komoře parlamentu, tedy Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, není nijak valné a zdaleka nedosahuje minimálního žádoucího klesl počet žen mezi poslanci z 34 na 31, tj. ze 17% podílu na 15,5% zastoupení žen. V průběhu volebního období však došlo k odchodu některých poslanců a poslankyň, což se promítlo i do zastoupení žen: z uvedených 31 jich nyní v PSP ČR zasedá 35, a jejich podíl tak ve srovnání se stavem po volbách v roce 2006 stoupl na 17,5 %. 28 V žebříčku, který připravuje Meziparlamentní unie, tak České republice patří aktuálně 78. místo. 29 Ani v Senátu, horní komoře Parlamentu ČR, není zastoupení žen dramaticky vyšší: po říjnových volbách v roce 2008 se zvýšil počet žen v Senátu z 11 na 14, což znamená, že jejich zastoupení je dnes v této komoře na úrovni 17 %. Podobné zastoupení mají ženy také v krajských orgánech po volbách v říjnu 2008 tamější podíl žen stoupl na 17,6 % (z 15 % v předchozím volebním období). Pouze v komunálních volbách uspěly ženy o něco více: v zastupitelstvech obcí lze najít cca 25 % žen, ovšem i zde platí nepřímá úměra: čím větší město (statutární nebo město s větším počtem obyvatelů), tím nižší počet žen v zastupitelstvu. Všechna uvedená data vedou k jednomu velkému otazníku: jak je to možné, zohledníme-li počet žen-členek politických stran? Všechny strany zastoupené v současnosti v Parlamentu ČR, mají ve svých řadách více než 20 % žen: to se ale nijak neodráží v počtu žen v aktivní politice, ať komunální nebo evropské. Nejméně žen má ve svých řadách ČSSD (cca 30 %), na opačném konci spektra je KDU-ČSL (necelých 53 %). Mezi nimi pak je Strana zelených, která má 35 % žen mezi svými členy, ODS s 38 % žen ve členské základně a KSČM se 44 % žen. Všechny strany s výjimkou Strany zelených však nezohledňují tuto míru zastoupení ani v nominacích na kandidátní listiny. 30 Přehlídkou mužských jmen se ve většině kandidátních listin v jednotlivých volebních obvodech stává prvních pět míst ta totiž představují velkou šanci na zvolení. Výjimkou v tomto ohledu v posledních letech bývají pouze kandidátní listiny Strany zelených, KSČM a SNK-ED, v některých obvodech také KDU-ČSL. Dvě nejsilnější strany v České republice ODS a ČSSD si s nominací žen na prvních pěti místech hlavu nelámou. To se mj. odráží i v homogenitě vedení těchto stran: ve vedení ODS není jediná žena; ve 40- členné výkonné radě je žena jediná. 31 Situace není jiná v ČSSD ve vedení strany žena chybí (byť by v něm dle stanov strany být měla 32 ), stejně tak žádná žena není ani Detailně se zastoupení žen na kandidátních listinách politických stran věnuje občanské sdružení Fórum 50 %: připravilo genderovou analýzu voleb do Sněmovny, Senátu a místních zastupitelstev, která je rozhodně zajímavým zdrojem informací

12 Ženy v České republice v roce v Ústředním kontrolní komisi; informace o členech Ústředního výkonného výboru strany bohužel nejsou dostupné. 33 Naopak ve Straně zelených jsou ženy ve vedení zastoupeny ve stejném poměru jako muži (tři z šesti členů), také v Republikové radě je několik žen. 34 Členkou předsednictva KDU-ČSL je z jejích sedmi členů jedna žena, v Celostátním výboru pak mají ženy 17% zastoupení. 35 Další stranou, která má nejspíše velkou šanci uspět ve volbách v roce 2010 a dostat se do Poslanecké sněmovny, je nově vzniklá TOP 09 z celkem 12 členů tzv. přípravného výběru jsou tři ženy. 36 Jak vidno, zastoupení žen v české politice jak ve vedení stran, tak na úrovni rozhodovací ve volených orgánech měst, obcí, krajů a státu zůstává spíše nízké a ženy neviditelné nebo bez dostatečně silného hlasu. I z toho důvodu se periodicky objevují diskuse na téma kvót tu ovšem v největší míře nastoluje občanská společnost, nikoli politické strany samotné. Obecně lze tvrdit, že mezi politickými stranami panuje v tomto ohledu výjimečná shoda: až na Stranu zelených a KSČM žádná z dalších nezavedla a nedodržuje vnitrostranické kvóty pro kandidátní listiny, byť by byly mírné jako v případě KSČM (žena musí být zastoupena na jednom z prvních pěti míst na kandidátce). Asi až příliš troufalé by bylo očekávat, že se ostatní politické strany, včetně těch, které v současnosti nejsou parlamentními, ale jsou třeba v obecních zastupitelstvech, inspirují principem, na nějž přistoupili Zelení (v každé trojici kandidátů musí být vždy jeden člověk opačného pohlaví, tj. jde o minimálně třetinové zastoupení žen nebo mužů). Na to, aby kandidátky byly sestavovány důsledně paritně, tj. s 50% zastoupením žen a mužů, a to nikoli tak, že by se ženy vyskytovaly až v závěru listiny na zcela nevolitelných místech, si čeští voliči a voličky nejspíš ještě počkají. Blýská se ovšem možná na lepší časy. Vypovídá o tom návrh novely volebního zákona, v jehož přípravách se mj. angažuje ministr pro lidská práva, který je kvótám nakloněn. Podle současného návrhu, který mj. podporuje také ministr vnitra, 37 do jehož gesce příprava novely volebního zákona spadá, by v každé trojici kandidátů na kandidátních listinách politických stran musela být zastoupena obě pohlaví. 38 Kvóty by se měly týkat voleb do Poslanecké sněmovny a krajských zastupitelstvech, nikoli do Evropského parlamentu či Senátu. Touto cestou by se ženy dostaly na vyšší (a tedy volitelné) pozice na kandidátkách a měly by větší šanci uspět. Ministr pro lidská práva tak reflektuje známý fakt, že méně zastoupená skupina zůstává v celku neviditelná, opomíjená nebo se přizpůsobuje většině, dokud její podíl nedosáhne min. 30 %. Zároveň zdůrazňuje potřebnost diskuse o kvótách ve společnosti, kde panuje spíše odsudek ve smyslu díky kvótám se do vysokých pozic dostanou neschopné ženy a to i přesto, že podle různých průzkumů stoupá zájem veřejnosti o to, aby v politice bylo přítomno více žen Podle průzkumu CVVM pro Fórum 50% by téměř polovina Čechů kvóty uvítala. Přibližně 9 lidí z 10 se domnívá, že pro společnost je zapojení žen do veřejných funkcí užitečné.

13 Ženy v České republice v roce Nástrojem, jehož už dnes mohou voliči a voličky využívat, jsou preferenční hlasy a jak se ukázalo například ve volbách do Evropského parlamentu, řada kandidátů a kandidátek na ně poukazovala a radila voličům/-kám, jak jich využít. Preferenční hlasy by však jednoznačně neměly být jedinou příležitostí, jak vyjádřit svou volbu. Ponechat situaci přirozenému vývoji, jak naznačují mnozí politici a poličky 40 zejména z řad pravice, byť i mezi nimi už panuje mírná vstřícnost k vyššímu počtu žen v politice, ovšem nikoli formou kvót. V politice stejně jako např. v korporátní sféře v kontextu zastoupení žen v rozhodovacích pozicích bohužel stále funguje scénář, kdy si ženy navzájem příliš nepomáhají, nepodporují se ani si neposkytují mentoring či rady v již objeveném tak, jak to činí muži, často navíc neformálně. Svou roli zde sehrávají i média, která sice pozitivně ovlivňují diskusi o nízkém zastoupení žen v politice, kvótách atp., neboť se k těmto tématům relativně cyklicky vracejí, ovšem v mnoha ohledech nadále zobrazují ženy a muže stereotypně ve smyslu muže jako tvora společenského, který živí rodinu, a ženu jako osobu setrvávající v domácnosti a s rodinou, nikoli angažující se ve velkém světě. Tímto přístupem lze jen těžko vytvářet pozitivní vzory inspirující např. političky z lokální úrovně k zájmu o vyšší politiku. Zavedení kvót ze zákona by znamenalo jejich nařízení ve fázi přípravy kandidátních listin, včetně např. odmítnutí takových listin, které by legislativní kvótu nesplňovaly, nebo případně jejich penalizaci, či naopak bonifikaci těch stran, které by kvótu dodržely. Byť jsou dnes kvóty v tomto ohledu předmětem diskuse v souvislosti s novelizací volebního zákona, těžko odhadovat jejich šance. O kvótách a to dokonce v podobě jejich legislativního zakotvení se totiž v České republice hovoří již od roku 2004, kdy vznikl návrh novely zákona, ovšem bez odezvy mezi tehdejší politickou reprezentací. Kvóty totiž byly a jsou vnímány jako nedemokratická regulace: bude velmi obtížné najít pro ně jako součást novely zákona podporu napříč politickým spektrem. Variantou, která se i z výše uvedených důvodů zdá nejvíce schůdnou z pohledu neziskového sektoru a některých odborníků, jsou interní kvóty politických stran. Jejich kladem je dobrovolnost, interní demokratické rozhodnutí o procentuální výši kvóty (např. v návaznosti na zastoupení žen v dané straně) či pravidelnosti distribuce pozic na kandidátní listině mezi muže a ženy. Základním předpokladem pro takové rozhodnutí je přesvědčení o přínosu takového opatření pro stranu a její voliče mezi členy a členkami strany, a jejich motivace k takovému rozhodnutí, resp. vůbec k diskusi o výhodách vnitrostranických kvót. A taková diskuse např. uvnitř ODS zcela chybí pokud se objeví, je smetena ze stolu. Obě formy kvót zavedené ze zákona a přijaté dobrovolně jako výraz otevřenosti a demokratizace strany si tedy žádají v první řadě nestereotypnost myšlení a přijetí konceptu rovnosti. Důkazem efektivity kvót mohou být skandinávské země, které skutečně nedospěly k současné vysoké míře angažovanosti žen v politice náhodou ani s odkazem na potřebný postupný vývoj, ale právě díky interním stranickým kvótám. Nikde navíc není psáno a dokazují to opět příklady některých západoevropských zemí že kvóty musejí platit navždy. Naopak, jsou ve většině 40 Například blog Miroslavy Němcové z ODS:

14 Ženy v České republice v roce případů zaváděny jako dočasná opatření: tedy dokud se nestanou obecně přijímanou normou, snad až novým stereotypem. Lze proto jen vítat, že se i v zemích, které spolu s Českou republikou procházely demokratizačním procesem a poté také společně vstupovaly do Evropské unie, se ženy dožadují příležitostí a pozornosti i v politice, byť třeba ne zpočátku úspěšně. Příkladem budiž letošní prezidentské volby na Slovensku, kde proti Ivanu Gašparovičovi, který nakonec půst prezidenta obhájil, se ve volbách angažovala Iveta Radičová. Dařilo se jí mj. uspět díky sociálním sítím na internetu, kterých hojně využívala. Mimochodem podle mnohých expertů/-ek v oblasti rovných příležitostí jsou právě sociální sítě nástrojem, který ženy ovládly a mohou jej využít ve svůj prospěch: sdílení zkušeností a praxí, vytváření podpůrných sítí, mentoring apod. Iniciativou, kterou je možné v této souvislosti určitě také podtrhnout, jsou i pravidelná setkání pod hlavičkou Česká prezidentka, která jsou pro ženy aktivní ve veřejném a společenském životě otevřenou možností diskutovat o prioritách české politické scény, společnosti atp. 4. Ženy a ekonomika Rok 2009 přinesl turbulentní změny v zaměstnanosti, její struktuře i reakcích zaměstnavatelů a zaměstnanců na finanční krizi a hospodářskou recesi, které hýbou světem a nevyhnuly se ani České republice a ekonomice. Podíl počtu osob s jediným nebo hlavním zaměstnáním ve skupině 15-64letých, tj. míra zaměstnanosti, dosáhl ve 3. čtvrtletí roku ,2 % 41 (tj. ve srovnání se 3. čtvrtletím 2008 poklesla o 1,5 procentního bodu). Míra zaměstnanosti mužů se snížila o 2 procentní body na 73,7 % a míra zaměstnanosti žen poklesla o 1,1 procentního bodu na 56,5 %. Zdá se tedy být více než jasné, že v příštím roce Česká republika nedosáhne 60% zaměstnanosti žen, cíle stanoveného v Lisabonu. Rok 2009 se nadále vyznačuje vzestupem úrovně nezaměstnanosti: průměrný počet nezaměstnaných osob podle Mezinárodní organizace práce (ILO), očištěný od sezónních vlivů, se ve 3. čtvrtině roku 2009 zvýšil oproti 2. čtvrtletí o 44,3 tis. (tj. o 0,8 p.b.). Tempo růstu nezaměstnanosti zůstalo i ve třetím čtvrtletí roku 2009 relativně vysoké. Počet nezaměstnaných dosáhl 387 tisíc (z toho 195,4 tisíc žen). V relativním vyjádření se jedná o nárůst více než sedmdesátiprocentní oproti 3. čtvrtletí loňského roku. Meziroční růst nezaměstnanosti se projevil jak mezi ženami (o 68,5 tisíc), tak v případě mužů (o 94,6 tisíc). Obecná míra nezaměstnanosti podle metodik ILO dosáhla 7,4 %. Míra nezaměstnanosti podle metodik MPSV, které jsou od těch definovaných ILO odlišné, dosáhla ve 3. čtvrtletí roku 2009 hodnoty 8,4 %, tj. o 3,1 procentního bodu více než před rokem. Dalším trvajícím rysem českého trhu je velmi nízká míra využívání částečných úvazků mezi ženami takto pracuji asi 8,6 % ekonomicky aktivních osob, mezi muži 2,3 %. 42 Je však pravděpodobné, že v těchto datech došlo a aktuálně dochází ke změnám: jak v reakci na demografické změny, kdy se rodiče malých dětí, zejména matky, vracejí do zaměstnání zpočátku Jde o údaje z roku 2007 publikované Českým statistickým úřadem v publikaci Ženy & muži v datech 2008.

15 Ženy v České republice v roce na zkrácený či flexibilní úvazek, tak v návaznosti na hospodářskou krizi, která přiměla zaměstnavatele přijímat opatření v reakci na sníženou produkci, a to mj. formou krácení pracovního týdne a tím i úvazků zaměstnanců. Nabídka pozic tzv. alternativních úvazků (do této kategorie lze zařadit různé typy flexibilní pracovní doby, zkrácený úvazek od několika hodin týdně až např. po tříčtvrteční, sdílené pracovní místo, práci z domova, kombinaci práce z domova a z kanceláře atp.) je tak ze strany zaměstnavatelů spíše nižší, neboť pozice využívající takových úvazků poskytují převážně zaměstnancům interně a dle dohody a možností konkrétního pracovního místa, nikoli externě směrem k potenciálním novým zaměstnancům. Na druhou stranu poptávka ze strany kandidátů/-tek je vysoká, což dokazují všechny pracovní servery působící na trhu práce. Obecně ale nutno zmínit, že standardem zůstávají pouze flexibilní začátky a konce pracovní doby, případně částečná práce z domova (nebo možnost jí využít v době nemoci vlastní či dítěte, ovšem pouze po dohodě s nejbližším vedením a HR oddělením), ostatní typy alternativních úvazků jsou využívány a nabízeny minimálně. Pro srovnání zmiňme úroveň 27 zemí EU, kde průměrný podíl žen zaměstnaných na částečný úvazek dosahuje 31,2 % (resp. 7,7 % v případě mužů). V kontextu českého trhu nutno zmínit další aspekt, který jde v současnosti proti argumentaci ve prospěch zkrácených úvazků. Ty jsou v době ekonomické recese prvními, jichž se spolu s agenturními zaměstnanci zaměstnavatelé zbavují : jsou méně jistou formou zaměstnání, často nejsou správně nastavené, na zaměstnance kladou vyšší časovou zátěž a neumožňují relevantní kariérní růst. Na straně zaměstnavatelů je častou výhradou naopak zneužívání zkrácených úvazků zaměstnanci, nedostatek kontroly nad odvedenou prací a obtížnost pozdějšího převedení ze zkráceného na plný úvazek v případě, že si to zaměstnanec/- kyně přeje. S nízkou mírou zaměstnanosti formou zkrácených úvazků souvisí velmi omezená nabídka institucionální péče o děti, s níž se potýká velké množství rodičů malých dětí: jeslí je v České republice poskrovnu, školek také není nazbyt. A firemní školky přestaly být pro firmy v současnosti tématem číslo jedna pro motivaci zaměstnanců/-kyň. Ještě loni školky představovaly samá pozitiva: od loajality a stability zaměstnanců, přes podporu slaďování profesního a soukromého života a flexibility, až po úsporu za nábor nových zaměstnanců, udržení know-how a pracovních návyků zaměstnanců. Obrovskou roli sehrávala také nízká nezaměstnanost a nepřítomnost zajímavých potenciálních zaměstnanců na trhu. Jsou tu ale i negativa, a to zásadní: finanční a administrativní náročnost, zodpovědnost firmy nejen za byznys, ale i rozvoj dětí zaměstnanců, jednostrannost výhod pouze pro omezenou skupinu zaměstnanců, či náročnost na prostory a nedostatek personálu pro zajištění provozu školky v souladu s pracovní dobou ve firmě. Tyto mínusy jsou umocněny hospodářskou krizí a čím dál hlasitějším poukazováním na to, že nikoli firmy, ale stát by měl zajistit dostatek míst ve školkách zřizovaných městy. Byť si zaměstnavatelé váží svých zaměstnanců a jsou dnes mnohem otevřenější různým cestám k nalezení rovnováhy mezi profesním a soukromým životem, jsou k firemním školkám kritičtější. Možná i proto, že korunu, kterou loni dali bez mrknutí oka, teď několikrát obrátí. Argumentem je, že ze zisků platí daně, stát by měl tedy vedle co do délky velmi štědré mateřské a rodičovské dovolené, která nemá jinde ve světě

16 Ženy v České republice v roce obdoby zajistit institucionální péči o děti. Teprve tak bude moci vychvalovat tolik zdůrazňovanou možnost volby. Jistou odpovědí by mohla být varianta, o niž se již některé firmy pokoušely: spolupráce s obecní školkou například formou financování rozšíření kapacit školky s tím, že by jistý počet míst byl do budoucna rezervován právě firemním dětem. Ani to ale není tak snadné, jak by se mohlo zdát. Výhrady zaznívají z obce s tím, že jejích tezí nejčastěji bývá: ano, školku sponzorovat lze, ovšem bez nároku na to, aby děti zaměstnanců měly přednost před ostatními. A jsme zpět na začátku. Od firem se potichu očekává, že investují nemalé peníze do zřízení a provozu školky bez jistoty toho, kolik dětí resp. rodičů bude mít zájem do ní chodit, a tedy zda naplní původní představu o školce jako nástroji pro rychlejší návrat rodičů z rodičovské dovolené a aktivní zapojení do chodu společnosti. To vše bez jakékoli podpory státu, legislativní či daňové. Pozitivní roli by určitě sehrál i motivační přístup veřejné správy: v podobě usnadnění zakládání firemních školek, umožnění spolupráce existujících obecních školek s firmami nebo třeba vytváření konsorcií firem, různých organizací a úřadů v zakládání mateřských škol pro zaměstnance zastoupených institucí. Podobně, jako je tomu například ve Francii. Zdá se, že firemní mateřské školky přinášejí více otázek než odpovědí. Nelze jim ale odepřít, že ačkoli se o nich zatím spíše mluví a realizace pokulhává, dostalo se konečně institucionální péči o děti zasloužené pozornosti. Dít se tak ale mělo mnohem dříve: v 90. letech, kdy však byly mateřské školy a jesle zavírány bez ohledu na to, že demografové poukazovali na početnost generace narozené na začátku 70. let a blížící se babyboom. Naopak se tehdy se maximum energie vkládalo do argumentace o nesporných negativech kolektivní výchovy malých dětí a nezbytnosti co nejdelší mateřské a rodičovské dovolené. A je tomu tak občas i dnes. Teď ovšem již s důrazem na možnost volby, která však postrádá na snadnosti vzhledem k nedostupnosti potřebných služeb a zařízení například školek. Na druhou stranu se v současné diskusi o tom, zda firemní školky ano či ne, případně za jakých podmínek a třeba i výhod od státu, projevuje někdejší krátkozrakost firem. Ty ještě nedávno v inzerci volných pozic zdůrazňovaly mladý flexibilní tým, čímž mezi řádky (a někdy i zcela otevřeně) dávaly šance hlavně mladým lidem. A právě příliš homogenní týmy se dnes nevyplácejí: měsíc co měsíc odchází jedna kolegyně za druhou na mateřskou, bez specifické představy o termínu návratu do zaměstnání; a někdy odcházejí i otcové. Chybí kontinuita, klíčoví lidé, znalosti. V takovou chvíli je sice vhodné uvažovat o změně personální strategie, rozšíření cílení personálního marketingu i na dosud nepříliš oblíbené věkové skupiny, ale to jsou pořád jen dlouhodobé změny bez konkrétního dopadu na současnost. I z toho důvodu aktuální trend představují různé programy na podporu slaďování pracovního a osobního života či mnohem širší diskuse o různých typech flexibilních úvazků, a to nejen pro rodiče s malými dětmi, kteří se chtějí postupně vrátit do práce. Tu a tam se dokonce objevují iniciativy na podporu většího angažmá mužů v péči o děti po dobu rodičovské dovolené. Na českém trhu práce i nadále přetrvává trend nižších příjmů žen ve srovnání s muži. Podle

17 Ženy v České republice v roce údajů Českého statistického úřadu dosahoval relativní rozdíl mediánu mzdy mužů a žen (tzv. Gender Pay Gap) v roce ,8 %, což znamená, že mediánová mzda žen dosahovala 80,2 % mediánové mzdy mužů. 43 Ženy obecně vydělávají méně než muži, a to bez ohledu na dosažené vzdělání: největší rozdíly jsou u středoškoláků bez maturity (GPG = 19,8 %) a u vysokoškolsky vzdělaných lidí s magisterským a vyšším vzděláním (GPG = 25,3 %). Zajímavé je, že se nad těmito zjištěními nikdo příliš nepozastavuje a z vyjádření velkého množství zaměstnavatelů vyplývá, že hladiny mezd žen a mužů sledují a dodržují rovnost odměňování. Otázkou zůstává, kde se pokud všichni odměňují rovně a spravedlivě bez ohledu na pohlaví bere onen 20% rozdíl v příjmech v neprospěch žen. Vinu lze připisovat stereotypům, které nepřipisují žádnou důležitost stejné mzdě za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty a zcela subjektivně dávají vyšší hodnotu práci odvedené muži. Velkou roli hraje také volba oboru studia a následně profesní působnosti, pobyt žen na mateřské a rodičovské dovolené nebo práce na zkrácený úvazek. To vše i přesto, že ženy obecně dosahují vyššího vzdělání než vzdělání, ovšem nikoli v oborech, které vedou k vyšším rozhodovacím pozicím a kariérnímu růstu, s nímž souvisí i vyšší mzdy. S dlouhodobě nižšími příjmy žen v průběhu života souvisejí i nižší důchody, navíc v kombinaci s faktem, že ženy se dožívají v průměru vyššího věku než muži. Má-li se postavení žen na trhu práce zlepšit, nezbývá než bojovat proti stereotypům (mj. ve vzdělávacím procesu), které ženy udržují v pečovatelských profesích, na dlouhých a opakovaných mateřských a rodičovských dovolených a v částečných úvazcích, které mnohde naplňují definici zkráceného úvazku pouze výší mzdy, nikoli dobou strávenou v zaměstnání. Na druhou stranu je třeba podporovat pozitivní demografický vývoj, větší zapojování otců do péče o rodinu a otevřenost programů slaďování profese a osobního života také jim, a v neposlední řadě i ekonomickou nezávislost žen. K tomu patří úsilí o transparentnost mezd a odměňování obecně, rozšíření sítě institucí poskytujících řádnou péči dětem a vůbec nepřehlížení faktu, že ženy jsou minimálně polovinou obyvatelstva, která disponuje znalostmi, zkušenostmi a odborností, jíž nelze dlouhodobě přehlížet. 5. Ženy a násilí Násilí páchané na ženách či domácí násilí se naštěstí postupně stávají termíny, které již nejsou tabu a veřejnost je informována z různých stran a v různých kampaních o tom, kde hledat pomoc, kam se obrátit v nouzi, jak se bránit. Nevýhodou je jistý nedostatek konsolidace informací: organizací, které poskytují různé formy pomoci je celá řada a to i v regionech, což je samozřejmě pozitivem, ovšem souhrn informací, zdrojů, kontaktů lze dohledat jen obtížně. Organizace poskytující odbornou, psychosociální či právní, pomoc a poradenství navíc do značné míry suplují roli státu, resp. se často musejí vypořádávat s existenčními problémy, neboť státní dotace jsou zpožděné a jejich výška se mění. 43 Mediánová hrubá měsíční mzda představuje reálnou, extrémními hodnotami nezkreslenou střední hodnotu úrovně mezd zaměstnanců (podrobnější definice a další informace viz. Ženy & muži v datech 2008, ČSÚ 2008).

18 Ženy v České republice v roce Konstatování, že relevantní orgány nepřistupují k řešení problematiky domácího násilí, resp. násilí na ženách, koncepčně, naštěstí již v současnosti neplatí. Je to ovšem dáno do značné míry neutuchajícími aktivitami nevládního sektoru v této oblasti, kdy ženské organizace doslova vydupaly ze země pozornost tomuto problému. Posléze se mu dostalo i legislativního ukotvení, a to s přijetím novely trestního zákona: ten počínaje 1. červnem 2004 zavedl skutkovou podstatu týrání osoby žijící ve společně obývaném bytě nebo domě a od 1. července 2004 pak byla do téhož zákona zahrnuta povinnost orgánů činných v trestním řízení poučit poškozené nebo svědky, jimž hrozí nebezpečí v souvislosti s pobytem obviněné nebo odsouzené osoby na svobodě, o možnosti žádat informace o tom, že obviněná osoba byla propuštěna z vazby nebo z ní uprchla, nebo byla odsouzená osoba propuštěna z výkonu trestu odnětí svobody nebo z ní uprchla. 1. lednem 2007 vstoupila v platnost další novela: týká se závazku poskytnout osobám ohroženým domácím násilím právní prostředky komplexní ochrany, aby se psychicky a sociálně stabilizovaly a mohly svou situaci účinně řešit. Uvedené opatření by mělo obětem domácího násilí, jimiž jsou v převážně většině ženy, umožnit řešení složité situace, v níž se nacházejí, případně také vyhledat azylové ubytování a další formy pomoci a podpory. Již dva roky tak touto novelou v české legislativě existuje institut vykázání násilné osoby ze společně obývaného bytu nebo domu až na 10 dní. Další novela tentokrát zákona o sociálních službách (zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách), která vstoupila v platnost také v lednu 2007 by měla zlepšit úroveň péče o oběti násilí a legislativně zastřešit azylové domy pro oběti domácího násilí s veřejnou i utajenou adresou. Touto novelou byla také ustavena do praxe nová sociální služba: intervenční centra pro oběti domácího násilí, kdy by v každém kraji České republiky mělo existovat minimálně jedno centrum tohoto typu (v současnosti je těchto center v registru poskytovatelů sociálních služeb celkem 7). 44 Podle informací ministerstva práce a sociálních věcí je v intervenčních centrech na základě vykázání ze společného obydlí nabídnuta pomoc osobám ohroženým násilným chováním vykázané osoby nejpozději do 48 hodin od doručení kopie úředního záznamu o vykázání. Pomoc může být poskytnuta i na základě žádosti osoby ohrožené násilným chováním jiné osoby obývající s ní společné obydlí nebo i bez takového podnětu, a to bezodkladně poté, co se intervenční centrum o ohrožení osoby násilným chováním dozví. Sociální služby v intervenčním centru jsou bezplatné a jejich součástí je zajištění spolupráce a vzájemné informovanosti mezi intervenčními centry, poskytovateli jiných sociálních služeb, orgány sociálně-právní ochrany dětí, obcemi, útvary Policie České republiky a obecní policie, a dalšími orgány veřejné správy. Od 1. ledna 2009 je nově upraveno vykázání, a to v zákoně č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky. 45 Mezi povinnosti vykázané osoby patří zákaz vstupu do vymezeného prostoru, zákaz navazování styku nebo kontaktu s ohroženou osobou a povinnost odevzdat na místě všechny klíče od společného obydlí, které drží. Jejími právy jsou: vzít si věci osobní potřeby, osobní cennosti a osobní doklady, dále věci nezbytné pro podnikání či výkon povolání (a to Na rozdíl od předchozí úpravy jsou odlišně řešeny některé oblasti, viz. podrobnosti na

19 Ženy v České republice v roce jen jedenkrát v průběhu desetidenního vykázání a za přítomnosti policisty), získat od policie informace o právech a povinnostech, a možnostech dalšího ubytování. 46 Podle aktuálních údajů Bílého kruhu bezpečí bylo za měsíc říjen 2009 vykázáno 47 osob, v období leden-říjen osob. 47 Ve srovnání jednotlivých krajů vykazuje nejvyšší počet vykázání kraj Ústecký (od ledna do října 2009 celkem 111), nejméně naopak kraje Královehradecký a Plzeňský (v témže období shodně 12). Srovnání let ukazuje pokles výskytu vykázání v roce 2008 (celkem 679 osob) ve srovnání s předchozím rokem (862 osob), ovšem podle současných dat lze usuzovat, že letošní rok opět přinese nárůst v počtu vykázání. Již v předchozí kapitole (kapitola č. 2) byly shrnuty informace k další oblasti, jíž se v současnosti věnují orgány veřejné správy i nevládní organizace a tou je tzv. stalking (nebezpečné pronásledování), o němž se začalo na odborné úrovni a poté i v médiích a z pohledu legislativy hovořit již v roce V současném trestním zákoně (zákon č. 140/1961 Sb.) trestný čin stalkingu nenajdeme. Stalker však může být odsouzen např. za trestný čin násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci, pomluvu, omezování osobní svobody, vydírání či porušování domovní svobody. Ačkoli je možné pachatele stalkingu postihnout, je úprava tohoto činu spíše roztříštěná žádoucí je proto novela trestního zákona (zákon č. 40/2009 Sb.), který účinnosti nabude 1. ledna 2010, v němž je přímo definován trestný čin nebezpečného pronásledování. 49 Trestný čin nebezpečného pronásledování byl zařazen mezi trestné činy, které lze stíhat výhradně se souhlasem poškozeného, je-li mezi poškozeným a stalkerem vztah osoby blízké. 6. Ženské a genderové neziskové organizace a sítě Rok 2009, zejména jeho 1. polovina, představoval pro ženské nevládní organizace velmi intenzivní období: Česká ženská lobby sdružující v současnosti již 19 členských organizací pořádala celou škálu stínových aktivit běžících paralelně s programem českého předsednictví Radě Evropské unie. 50 Jak je zmíněno v úvodu, jejich cílem bylo upozornit na fakt, že česká politická reprezentace přehlíží a to nejen v průběhu předsednictví genderové aspekty rozhodování a přijímání různých opatření. Po tento půlrok byla síť organizací podpořena granty nadace Friedrich Ebert Stiftung, Nadace Open Society Fund Praha a nadačního fondu Slovak-Czech Women s Fund, čímž byla zajištěna alespoň rámcová existence sítě a její fungování umožňující realizaci všech aktivit souvisejících s propagací genderových principů v období českého předsednictví EU. 46 Další práva jsou uvedena zde: 2009/r xls

20 Ženy v České republice v roce Zároveň se ženské organizace jak jednotlivě, tak v rámci České ženské lobby, spojovaly s dalšími lidskoprávními organizacemi, aby podpořily např. antidiskriminační zákon a argumentaci v jeho prospěch, dotační politiku státu směrem k nevládním organizacím, 51 či diskusi o roli žen v mírových procesech a ozbrojených konfliktech. 52 Nevládním organizacím v České republice, včetně těch ženských, se začíná dařit vzájemné propojování a budování více či méně formálních sítí či spojenectví a to jak dlouhodobých a strategických, tak ad hoc partnerství v reakci na konkrétní událost či téma. V souvislostí se stále probíhající finanční krizí a hospodářskou recesí vyzvala Česká ženská lobby představitele politické reprezentace k tomu, aby jejich rozhodnutí reflektovala genderové principy, tj. odlišné dopady krize na muže a ženy, a vyvolala reakci nejen ministra pro lidská práva, 53 ale i představitelů politických stran. Krize a postavení nevládních organizací v české společnosti byla i tématem společné akce několika sítí NNO jejich argumentace pro tiskovou konferenci, kterou uspořádaly, a k řešení tohoto problému zněla: Neziskové organizace se zásadním způsobem podílejí na zajišťování sociálních služeb a činností prospěšných celé společnosti. Jejich činnost je oproti státním zařízením ekonomická a efektivní a v době ekonomické krize jsou dobře připravené podílet se na zmírnění jejích společenských dopadů. Touto výzvou žádáme Vládu ČR, aby zveřejnila, jakým způsobem využije potenciál nestátních neziskových organizací a formulovala priority a nástroje k jejich naplňování v roce Při bližším pohledu na standardní fungování nevládních organizací řešících genderovou problematiku nutno říci, že jejich ekonomická a existenční situace zůstává v mnohém velmi obtížná, podobně jako tomu bylo ve druhé polovině rok Ač se valné většině z nich stále daří reagovat na aktuální témata, realizovat projekty prospěšné jak tématu genderu, tak obecně občanské společnosti, podílet se na mezinárodních projektech, iniciovat projekty ve spolupráci s veřejnou správou nebo korporacemi a firmami působícími v České republice, stále je v české společnosti znatelná nedůvěra k těmto organizacím. Tato nedůvěra není založena na konkrétní negativní zkušenosti, ale spíše nepochopení principů, na nichž nevládní organizace stavějí: zájem o problematiku, zájem pomáhat různým skupinám znevýhodněných osob, ale i prostředí atp., a zabývat se výzvami, které svět přináší (a to nejen ve středoevropském regionu), ochota obětovat volný čas a ve většině případů i vůle nebýt ohodnocen srovnatelně s pozicí vyžadující podobné nasazení a osobní i odborné angažování například v privátním sektoru. V tomto ohledu je zajímavé, jak se vyvíjí postoj zaměstnanců firem k dobrovolnictví. To je čím dál významněji podporováno v rámci společenské odpovědnosti firem jako forma podpory neziskového sektoru: zaměstnanci mívají den až dva ročně plně placený s tím, že pomáhají v nějaké neziskové organizaci. Donedávna bylo dobrovolnictví v tomto kontextu vnímáno pouze jako fyzická práce: pomoc při malování prostor domovů důchodců nebo dětských domovů, úklid, čištění lesa, úprava prostor útulků pro zvířata atp. V posledních měsících se

Rovné příležitosti. Od nediskriminace k rovným příležitostem

Rovné příležitosti. Od nediskriminace k rovným příležitostem Rovné příležitosti Od nediskriminace k rovným příležitostem Rovné příležitosti Dva klíčové prvky všeobecného principu rovných příležitostí jsou zákaz diskriminace na základě státní příslušnosti (článek

Více

Kroky na úrovni vlády ČR v oblasti sladění pracovního, soukromého a rodinného života

Kroky na úrovni vlády ČR v oblasti sladění pracovního, soukromého a rodinného života Kroky na úrovni vlády ČR v oblasti sladění pracovního, soukromého a rodinného života Lucia Zachariášová Oddělení rovnosti žen a mužů, Sekce pro lidská práva Úřad vlády ČR Programové prohlášení vlády ČR

Více

1. Prosazování principů rovnosti žen a mužů jako součást politiky vlády

1. Prosazování principů rovnosti žen a mužů jako součást politiky vlády 1. Prosazování principů rovnosti žen a mužů jako součást politiky vlády 1. 1. V rámci své mediální politiky a s ohledem na průřezový charakter politiky rovných příležitostí žen a mužů zdůrazňovat tento

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Problematika seniorů v České republice

Problematika seniorů v České republice Problematika seniorů v České republice Obsah Demografický vývoj v České republice a Evropské unii Aktivní stárnutí z pohledu MPSV Národní akční plán podporující pozitivního stárnutí pro období 2013 až

Více

Opatření k podpoře rodin s dětmi 2004-2013. Ministerstvo práce a sociálních věcí

Opatření k podpoře rodin s dětmi 2004-2013. Ministerstvo práce a sociálních věcí Opatření k podpoře rodin s dětmi 2004-2013 Ministerstvo práce a sociálních věcí Oblasti Dokumenty k rodinné politice Usnesení vlády k oblasti služeb péče o děti Návrhy právní úpravy v oblasti služeb péče

Více

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Rovná odměna a vliv recese na pracovnice Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Proč přetrvává genderový rozdíl v odměňování?

Více

Rodinná politika pojetí a aktuální informace

Rodinná politika pojetí a aktuální informace Rodinná politika pojetí a aktuální informace (Brno, 20. 6. 2014) 1 Rodinná politika a aktéři rodinné politiky Pojetí rodinné politiky, sociální politika OECD: Soubor opaření zaměřených na: - vyrovnání

Více

Vážené dámy, Vážení pánové,

Vážené dámy, Vážení pánové, Práva dětí a jejich ochrana v České republice (Příspěvek ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase na konferenci Práva dětí v Evropské unii, 3. července 2007, MPSV) Vážené dámy, Vážení pánové, je mi

Více

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 14. 10. 2013 2013/2183(INI) NÁVRH ZPRÁVY o plánu EU proti homofobii a diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové

Více

Rovnost žen a mužů v EU

Rovnost žen a mužů v EU Case Id: b225bc59-e90b-412f-aba1-89a918a4ad93 Date: 19/07/2015 14:44:36 Rovnost žen a mužů v EU Vyplnění polí označených je povinné. Údaje o vaší organizaci Vyplňujete dotazník v rámci své profesní činnosti

Více

Poslání a formy denní péče o děti - předmět diskusí a potřeba řešení

Poslání a formy denní péče o děti - předmět diskusí a potřeba řešení Poslání a formy denní péče o děti - předmět diskusí a potřeba řešení Věra Kuchařová Příspěvek vznikl v rámci projektu č. CZ.1.04/5.1.01/77.00038 Nové formy denní péče o děti v České republice financovaného

Více

FLEXIBILNÍ PRÁCE - ŠANCE PRO ROZVOJ FIREM I ZAMĚSTNANCŮ

FLEXIBILNÍ PRÁCE - ŠANCE PRO ROZVOJ FIREM I ZAMĚSTNANCŮ FLEXIBILNÍ PRÁCE - ŠANCE PRO ROZVOJ FIREM I ZAMĚSTNANCŮ PROJEKT METR (Sdílení pracovních míst jako forma podpory mezigeneračního transferu kompetencí mezi pracovníky CZ.1.04/2.2.00/11.00024) Konference

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky MOPPS Modelový program podpory slaďování profesního a rodinného života kraj Vysočina Seminář Gender Mainstreaming

Více

Ženy jsou pro 43,9% dotázaných důvěryhodnějšími politiky, než muži. Opačného názoru je pak 39,1% dotázaných.

Ženy jsou pro 43,9% dotázaných důvěryhodnějšími politiky, než muži. Opačného názoru je pak 39,1% dotázaných. Většina obyvatel ČR považuje ženy za méně zkorumpovatelné, třetina Čechů by pak uvítala, pokud by se novou hlavou státu stala žena. Nejznámější a nejdůvěryhodnější političkou je podle většinového názoru

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

ČESKÝ SVAZ MUŽŮ, o.s.

ČESKÝ SVAZ MUŽŮ, o.s. Rovnost a spravedlnost www.svaz-muzu.cz Český svaz mužů -představení Proč vznikl Český svaz mužů O nás Prezentace v médiích Základní cíle Současná činnost Hlavní témata Českého svazu mužů Možnosti spolupráce

Více

Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová

Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Jana Kvasnicová Obsah Rovné zacházení a zákaz diskriminace Antidiskriminační zákon Pojem zdravotního postižení Pojem diskriminace Ochránce

Více

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti s ohledem na připravovanou novou právní úpravu vstupu a pobytu cizinců na území České republiky Předkládaná doporučení vychází především

Více

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí Praha dne 17. března 2014 Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Věc: Aktivní politika zaměstnanosti, vyhodnocení programů na podporu

Více

Snižování administrativní zátěže podnikatelů studie současného stavu Analýza je dostupná na www.socialnidialog.cz/analyzy

Snižování administrativní zátěže podnikatelů studie současného stavu Analýza je dostupná na www.socialnidialog.cz/analyzy Snižování administrativní zátěže podnikatelů studie současného stavu Analýza je dostupná na www.socialnidialog.cz/analyzy JUDr. Jitka Hejduková Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního

Více

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Mgr. Stanislava Makovcová Základní informace Úmluva o právech osob se zdravotním postižením a její Opční protokol byla přijata Valným shromážděním OSN

Více

HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE. Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze

HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE. Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze Obsah prezentace Změna závislosti mezi ekonomickým růstem a objemem a kvalitou pracovní síly

Více

Co přinášejí rovné příležitosti do života společnosti

Co přinášejí rovné příležitosti do života společnosti Co přinášejí rovné příležitosti do života společnosti PhDr. Zdeňka Hajná,CSc. Žijeme a pracujeme na Vysočině zavádění prorodinných opatření do personální politiky příspěvkových organizací Kraje Vysočina

Více

Rovné příležitosti žen a mužů na pracovním trhu. Mgr. Petra Havlíková Genderová expertka VŠB-TUO

Rovné příležitosti žen a mužů na pracovním trhu. Mgr. Petra Havlíková Genderová expertka VŠB-TUO Rovné příležitosti žen a mužů na pracovním trhu Mgr. Petra Havlíková Genderová expertka VŠB-TUO 2 Řešení problematiky rovných příležitostí na VŠB-TUO, včetně vybudování univerzitní mateřské školy Genderová

Více

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ Vláda ČR na svém zasedání dne 14. května 2008 schválila usnesením č. 539 Zprávu vlády o realizaci Koncepce

Více

Slaďování osobního a pracovního života a antidiskriminační opatření z pohledu malé firmy. ENVIROCONT s.r.o.

Slaďování osobního a pracovního života a antidiskriminační opatření z pohledu malé firmy. ENVIROCONT s.r.o. Slaďování osobního a pracovního života a antidiskriminační opatření z pohledu malé firmy ENVIROCONT s.r.o. 1 I. Představení společnosti Historie 1998 založení 2005 změna právní formy podnikání na s.r.o.

Více

Příloha 3. Gender mainstreaming v souvislosti s legislativou na světové, evropské a národní úrovni

Příloha 3. Gender mainstreaming v souvislosti s legislativou na světové, evropské a národní úrovni Příloha 3 Gender mainstreaming v souvislosti s legislativou na světové, evropské a národní úrovni Úvod Čím dál častěji se objevuje ve společnosti pojem rovných příležitostí pro muže a ženy, který znamená

Více

Pilotní kurz lektorů SP CSR

Pilotní kurz lektorů SP CSR Pilotní kurz lektorů SP CSR j Přednášející: doc.phdr.jana Kutnohorská, CSc. Organizace:Ostravská univerzita v Ostravě Název projektu: Sociální pilíř konceptu společenské odpovědnosti (CSR), ve vztahu k

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2008-2009 Schválen na 16. zasedání Rady vlády pro BOZP dne 10. 12. 2007 Úvod Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

Evaluace průřezových témat

Evaluace průřezových témat KONFERENCE 2013 EVALUACE PRO BUDOUCNOST Evaluace průřezových témat Daniel Svoboda 28. 5. 2013 1 Úvod Busanské partnerství pro efektivní rozvojovou spolupráci potvrdilo, že odstraňování chudoby a nerovností

Více

Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2014

Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2014 III. Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2014 MPSV poskytuje s účinností zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách účelové dotace poskytovatelům sociálních služeb,

Více

Věková diskriminace v zaměstnání

Věková diskriminace v zaměstnání Věková diskriminace v zaměstnání Mezinárodní konference Age management v praxi: české a zahraniční zkušenosti a nástroje proti věkové diskriminaci Mgr. Petr Polák Obsah Úvod do problematiky, základní definice

Více

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně Praha, 16. května 2013 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu Zpracování analýz sociálního dialogu a

Více

Slaďování pracovního a rodinného života Anna Machátová. Konference Práce na dálku

Slaďování pracovního a rodinného života Anna Machátová. Konference Práce na dálku Slaďování pracovního a rodinného života Anna Machátová Konference Práce na dálku Třebíčské centrum o.s. Založeno v březnu 1998 Člen Sítě MC od září 2006 Spolupráce s více jak 100 organizacemi a specialisty

Více

Kulatý stůl na téma Firemní zařízení péče o děti jak přispět ke slaďování osobního a pracovního života

Kulatý stůl na téma Firemní zařízení péče o děti jak přispět ke slaďování osobního a pracovního života Kulatý stůl na téma Firemní zařízení péče o děti jak přispět ke slaďování osobního a pracovního života Tisková zpráva: 1. Kulatý stůl základní informace 2. Jak může stát pomoci firmám, které se rozhodnou

Více

PRŮMSTAV. Slaďování profesního a soukromého života

PRŮMSTAV. Slaďování profesního a soukromého života PRŮMSTAV Slaďování profesního a soukromého života PRŮMSTAV (www.prumstav.cz) 2 PRŮMSTAV: Naši zaměstnanci POHLAVÍ PŮVOD, NÁRODNOST SEXUÁLNÍ ORIENTACE VĚK HENDIKEP NÁBOŽENSTVÍ ROVNOVÁHA MEZI PRACOVNÍM A

Více

Švédsko Obecné informace Švédsko vstoupilo do EU v roce 1995, spolu s Finskem a Rakouskem. Švédsko patří mezi státy, které do evropského rozpočtu více přispívají, než z něj dostávají. Švédsko nevstoupilo

Více

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015 pd10312a TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 28 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Fungování demokracie a lidská práva v ČR

Více

Matice k gendrově politickým strategiím

Matice k gendrově politickým strategiím / GENDER TOOLBOX Matice k gendrově politickým strategiím Cílová skupina (-y): Řídící skupiny, vedoucí pracovníci/pracovnice, multiplikátorky a multiplikátoři U delších gendrových školeních nebo kurzů:

Více

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Obsah Demografický vývoj v České republice Národní akční plán podporující

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

PERSEFONA, o.s. Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz

PERSEFONA, o.s. Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz PERSEFONA, o.s. Komplexní služby obětem domácího násilí sexuálního zneužívání znásilnění Vzdělávání laické i odborné veřejnosti Analytická a publikační činnost Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz

Více

13.3.2012. Kdo je nezaměstnaný? Míra nezaměstnanosti

13.3.2012. Kdo je nezaměstnaný? Míra nezaměstnanosti Měření nezaměstnanosti Nezaměstnanost 15.3.2012 Kdo je nezaměstnaný? Ekonomicky aktivní ob. Celkové obyvatelstvo Ekonomicky neaktivní ob. Zaměstnaní Nezaměstnaní důchodci studenti rodičovská dovolená Zaměstnaní:

Více

POKYNY PRO POLITIKU ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ

POKYNY PRO POLITIKU ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRACOVNÍ PŘEKLAD POKYNY PRO POLITIKU ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ pro Finanční mechanismus EHP a Norský finanční mechanismus Schváleno 7. dubna 2006 1. Úvod 1.1. Věcné prohlášení Rovnost příležitostí je v popředí

Více

Motivované ženy 50 plus poklad k objevení

Motivované ženy 50 plus poklad k objevení Motivované ženy 50 plus poklad k objevení 10.9.2014 Workshop: Kariérní postup zaměstnankyně Test genderové citlivosti Na předloženou otázku odpovězte ANO/NE a vaši odpověď vysvětlete, komentujte několika

Více

Memorandum o spolupráci

Memorandum o spolupráci Memorandum o spolupráci Česká republika - Úřad vlády ČR Agentura pro sociální začleňování (dále jen Agentura ) zastoupená: Bc. Martinem Šimáčkem, ředitelem sídlem: nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01, Praha

Více

* Analýza vyjadřuje osobní názory autorky a nevyjadřuje nutně stanoviska Friedrich-Ebert-Stiftung.

* Analýza vyjadřuje osobní názory autorky a nevyjadřuje nutně stanoviska Friedrich-Ebert-Stiftung. Ženy v České republice v roce 2008 6/2008 Prosinec Alena Králíková, Slovak-Czech Women s Fund * Obsah 1. Úvod: Rovnost příležitostí jako téma v kontextu rodinné politiky 2. Změny v institucionálních mechanismech

Více

Diskriminace z důvodu romské etnicity

Diskriminace z důvodu romské etnicity Diskriminace z důvodu romské etnicity 22. dubna 2014, Kancelář veřejného ochránce práv, Brno Mgr. Olga Rosenkranzová, Ph.D Mgr. Eva Nehudková Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

Výsledky voleb do zastupitelstev krajů a Senátu PČR 2012

Výsledky voleb do zastupitelstev krajů a Senátu PČR 2012 Výsledky voleb do zastupitelstev krajů a Senátu PČR 2012 Veronika Šprincová Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů 8. ledna 2013 Hlavní výsledky z hlediska zastoupení Zastupitelstva krajů žen a mužů

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003

EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003 EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003 PROČ JE DOBROVOLNICTVÍ DŮLEŽITÉ? Fakta: > Miliony občanů po celé Evropě jsou zapojeny do dobrovolnictví bu prostřednictvím organizace

Více

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Stejně jako jsme se potýkali loni v lednu se sociální reformou, kdy byly převáděny veškeré dávky na ÚP, tak od letošního ledna bojujeme s novelou zákona o

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Problémy mezinárodní politiky

Problémy mezinárodní politiky Problémy mezinárodní politiky Zahraniční politika jedna z klíčových oblastí působení státu zabezpečuje vztahy s jinými státy, společenstvími států a s mezinárodními organizacemi Cíle zahraniční politiky

Více

Průzkum využívání alternativních forem práce ve firmách působících na českém trhu práce (2011)

Průzkum využívání alternativních forem práce ve firmách působících na českém trhu práce (2011) Průzkum využívání alternativních forem práce ve firmách působících na českém trhu práce (2011) Hlavními cíli výzkumu bylo zjistit rozsah využívání alternativních forem práce ve firmách na českém trhu.

Více

PROJEKT METR. Sdílení pracovních míst jako forma podpory mezigeneračního transferu kompetencí mezi pracovníky CZ.1.04/2.2.00/11.

PROJEKT METR. Sdílení pracovních míst jako forma podpory mezigeneračního transferu kompetencí mezi pracovníky CZ.1.04/2.2.00/11. PROJEKT METR Sdílení pracovních míst jako forma podpory mezigeneračního transferu kompetencí mezi pracovníky CZ.1.04/2.2.00/11.00024 FOND DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ je příspěvkovou organizací Ministerstva práce

Více

Valorizace valorizace důchodů 2014 např. výše důchodu v roce 2013 11.256 Kč

Valorizace valorizace důchodů 2014 např. výše důchodu v roce 2013 11.256 Kč Valorizace zvýšení důchodů nejčastěji od lednové splátky důchodu, zvyšování základní výměry důchodu, procentní výměry (podle odpracovaných let a odvodů) nebo obou složek do r. 2011 schvalovala vláda vládní

Více

Sociální a ekonomické determinanty a jejich ukazatelé v EU a ČR. Hana Janatová, SZÚ

Sociální a ekonomické determinanty a jejich ukazatelé v EU a ČR. Hana Janatová, SZÚ Sociální a ekonomické determinanty a jejich ukazatelé v EU a ČR Hana Janatová, SZÚ DETERMINE Spolufinancován: DG SANCO, Program pro veřejné zdraví 2003-2008 Trvání: červen 2006 květen 2010 Nositel grantu:

Více

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE Popis iniciativy a jejího cíle Iniciativa EQUAL je definována čl. 20 (1) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, o obecných ustanoveních o Strukturálních fondech,

Více

PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ES V OBLASTI SOCIÁLNÍ POLITIKY A ZAMĚSTNANOSTI

PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ES V OBLASTI SOCIÁLNÍ POLITIKY A ZAMĚSTNANOSTI PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ES V OBLASTI SOCIÁLNÍ POLITIKY A ZAMĚSTNANOSTI 1) Pohyb pracujících a sociální ochrana Nařízení Rady (EHS) č. 1612/68 o volném pohybu pracovníků v rámci Společenství ve znění

Více

Rovné příležitosti žen a mužů ve volebních programech politických stran

Rovné příležitosti žen a mužů ve volebních programech politických stran 1 Rovné příležitosti žen a mužů ve volebních programech politických stran Vypracovala: Jana Smiggels Kavková, o.s. Fórum 50% v rámci projektu Volby do PSP ČR 2006 z genderového hlediska Praha, červenec

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 22. ledna 2003 č. 86 + 2P

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 22. ledna 2003 č. 86 + 2P VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Vazba na záznam z jednání vlády: V l á d a I. s c h v a l u j e USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 22. ledna 2003 č. 86 + 2P o zabezpečení integrace azylantů v roce 2003 1. Koncepci

Více

Výbor pro zahraniční věci

Výbor pro zahraniční věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zahraniční věci 30. 4. 2013 2013/2082(INI) NÁVRH ZPRÁVY s návrhem doporučení Evropského parlamentu Radě k návrhu pokynů EU na podporu a ochranu svobody náboženského

Více

Podpora státu a vliv směrnice o energetické účinnosti na rozvoj metody EPC

Podpora státu a vliv směrnice o energetické účinnosti na rozvoj metody EPC Podpora státu a vliv směrnice o energetické účinnosti na rozvoj metody EPC Využití etického kodexu na podporu aplikace metody EPC Zastoupení EK v Praze, 19. 9. 2014 Praha Obsah Postoj MPO k energetické

Více

Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů JMK 2012-2013 David Póč Katedra veřejné ekonomie

Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů JMK 2012-2013 David Póč Katedra veřejné ekonomie Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů JMK 2012-2013 David Póč Katedra veřejné ekonomie Zápatí prezentace 1 Řízení lidských zdrojů v JMK Jihomoravský kraj dlouhodobý aktivní přístup

Více

Politika zaměstnanosti

Politika zaměstnanosti Politika zaměstnanosti MUDr. Milan Cabrnoch poslanec Evropského parlamentu, ODS Českomoravská elektrotechnická asociace Třeboň, 24. listopadu 2005 Milan Cabrnoch 2004 poslanec EP, ODS, výbor pro zaměstnanost

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí Oddělení rovných příležitostí žen a mužů Radan Šafařík, Lucia Zachariášová

Ministerstvo práce a sociálních věcí Oddělení rovných příležitostí žen a mužů Radan Šafařík, Lucia Zachariášová Projekt CZ 13 Domácí násilí a genderově podmíněné násilí / Uplatňování hlediska rovných příležitostí žen a mužů a podpora slaďování pracovního a soukromého života Ministerstvo práce a sociálních věcí Oddělení

Více

TRENDY A CHARAKTERISTIKY ČESKÉHO NEZISKOVÉHO SEKTORU 10 LET PO VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE seminář 12. května 2014

TRENDY A CHARAKTERISTIKY ČESKÉHO NEZISKOVÉHO SEKTORU 10 LET PO VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE seminář 12. května 2014 TRENDY A CHARAKTERISTIKY ČESKÉHO NEZISKOVÉHO SEKTORU 10 LET PO VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE seminář 12. května 2014 Česká rada dětí a mládeže, příklad střešní organizace Založena v roce 1998

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu *

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu * NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999 ze dne 12. července 1999 o Evropském sociálním fondu * EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kruh. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kruh. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kruh Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta Duben 2012 Doporučení... 2 Popis problémové situace... 3 1. Návaznost na významné strategie a

Více

ROZHODNUTÍ RADY 2014/75/SZBP

ROZHODNUTÍ RADY 2014/75/SZBP 12.2.2014 Úřední věstník Evropské unie L 41/13 ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ RADY 2014/75/SZBP ze dne 10. února 2014 o Ústavu Evropské unie pro studium bezpečnosti RADA EVROPSKÉ UNIE, PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Více

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů (Parlament České republiky schválil zákon dne 10. července 2001, vyhlášen byl ve Sbírce zákonů dne 2. srpna

Více

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV)

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník, Úřad práce ČR E-mail: Jaroslav.Miksanik@ol.mpsv.cz Olomouc, 12. 10. 2011 Obsah přednášky 1)

Více

Statut Rady vlády pro informační společnost

Statut Rady vlády pro informační společnost V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y P ř í l o h a č. xx k usnesení vlády ze dne xx Statut Rady vlády pro informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení Rada vlády pro informační společnost (dále jen

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

HREA Excellence Award 2013

HREA Excellence Award 2013 HREA Excellence Award 2013 I. Základní informace o projektu 2. kategorie společnost nad 500 zaměstnanců Název projektu: Kariérní plánování v centru sdílených služeb Siemens, s.r.o. Career@GSS Předkladatel

Více

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Důchody z důchodového pojištění se zvyšují na základě ustanovení 67 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění

Více

ANALÝZA VÝSLEDKŮ VOLEB DO SENÁTU V ROCE 2014 Z HLEDISKA ZASTOUPENÍ ŽEN

ANALÝZA VÝSLEDKŮ VOLEB DO SENÁTU V ROCE 2014 Z HLEDISKA ZASTOUPENÍ ŽEN ANALÝZA VÝSLEDKŮ VOLEB DO SENÁTU V ROCE 2014 Z HLEDISKA ZASTOUPENÍ ŽEN Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz Mgr. Veronika Šprincová

Více

SOCIOLOGIE Gender, rovné příležitosti

SOCIOLOGIE Gender, rovné příležitosti SOCIOLOGIE Gender, rovné příležitosti Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu:

Více

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014)

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) [PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU] 1 PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) Realizovaný v rámci projektu Genderová politika - už víme jak na to! Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/88.00083 Realizátor

Více

Dokument ze zasedání 18. 9. 2009 B7-0000/2009. předložený na základě otázek k ústnímu zodpovězení B7-0000/2009 a B7-0000/2009

Dokument ze zasedání 18. 9. 2009 B7-0000/2009. předložený na základě otázek k ústnímu zodpovězení B7-0000/2009 a B7-0000/2009 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Dokument ze zasedání 18. 9. 2009 B7-0000/2009 NÁVRH USNESENÍ předložený na základě otázek k ústnímu zodpovězení B7-0000/2009 a B7-0000/2009 v souladu s čl. 115 odst. 5 jednacího

Více

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace.

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (28.04) (OR. en) 9058/11 CULT 28 SOC 348 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č. předchozího dokumentu:

Více

Diskriminace ve vzdělávání

Diskriminace ve vzdělávání Diskriminace ve vzdělávání Veřejný ochránce práv a jeho působnost v oblasti školství, úvod do problematiky diskriminace Petr Polák, Hana Puzoňová Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce

Více

Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv

Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv I. PŘEDMĚT 1. Podpora ochránců lidských práv je již dlouho nedílnou součástí vnější politiky Evropské unie v oblasti lidských

Více

PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA

PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA Zákaz diskriminace chapman a další 1 rozsudky velkého senátu 2 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy V. Úplné znění zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění zákona č. 89/2012, a dalších

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR)

Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR) Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR) Veletrhy potvrdily svůj význam v mezinárodním obchodu a nadále představují

Více

Je to na Vás? Role neziskového sektoru v systému ochrany práv dětí

Je to na Vás? Role neziskového sektoru v systému ochrany práv dětí Je to na Vás? Role neziskového sektoru v systému ochrany práv dětí Odbor rodiny a ochrany práv dětí Proces změn aktuální informace Změna systému práce orgánů sociálně-právní ochrany a soudů Vytváření sítě

Více

Populační politika. XXXX.konference ČDS: Dvacet let sociodemografické transformace Brno 27.-28.5.2010. RNDr. Jiřina Kocourková, Ph.D.

Populační politika. XXXX.konference ČDS: Dvacet let sociodemografické transformace Brno 27.-28.5.2010. RNDr. Jiřina Kocourková, Ph.D. KATEDRA DEMOGRAFIE A GEODEMOGRAFIE Přírodovědecká fakulta Univerzita Karlova v Praze Tel: (+420) 221 951 418 E-mail: demodept@natur.cuni.cz URL: https://www.natur.cuni.cz/demografie RNDr. Jiřina Kocourková,

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO)

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) Odborový svaz ECHO (dále jen svaz) je svobodné, demokratické, otevřené a na principech

Více

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb Asociace poskytovatelů personálních služeb usilujíc o vytvoření zdravého a stabilního trhu pracovních sil s ohledem na práva a při respektování oprávněných zájmů jednotlivců i podnikajících subjektů, zejména

Více