Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Ženy v České republice v roce /2009 Prosinec Alena Králíková, Slovak-Czech Women s Fund * Obsah 1. Úvod: Rovnost příležitostí v kontextu priorit předsednictví ČR Radě EU 2. Institucionální mechanismy rovných příležitostí 3. Ženy, politika a rozhodovací procesy 4. Ženy a ekonomika 5. Ženy a násilí 6. Ženské a genderové neziskové organizace a sítě 7. Zdroje * Analýza vyjadřuje osobní názory autorek a nevyjadřuje nutně stanoviska Friedrich-Ebert-Stiftung. Lazarská 6, Praha 2, T: , , F: ,

2 Ženy v České republice v roce Úvod: Rovnost příležitostí v kontextu priorit předsednictví ČR Radě EU Materiál shrnující výsledky českého předsednictví uvádí, že Česká republika si před začátkem předsednictví zvolila hlavní programové priority vyjádřené třemi E : Ekonomika, Energetika a Evropská unie ve světě. Okolnosti ukázaly, že šlo o témata navýsost aktuální a platná, a to nejen pro první polovinu roku Jde o oblasti, ve kterých bude i do budoucna nutné vyvíjet maximální společné úsilí, aby EU i v dobách nestability obstála a dokázala být pro své občany přínosem. EU a její členské státy by přitom měly v co největší míře využívat možnosti, které integrační projekt přináší, a společně pracovat na odstraňování překážek, které plnému využití tohoto potenciálu brání. V souvislosti s hospodářskou recesí a z ní vyplývající hrozbou protekcionistických nálad předsednické motto získalo nový význam a symboliku. Česká republika se ve funkci předsedy Rady EU a Evropské rady velmi intenzivně zasazovala o to, aby Evropa bez bariér zůstala společnou hodnotou a cílem EU. 1 Úspěch českého předsednictví nelze oběma vládám, které se na něm podílely, upírat, neboť se skutečně podařilo posunout dál celou řadu priorit evropské politiky a to nejen z pohledu ekonomiky, energetiky a odstraňování bariér, ale také konkurenceschopnosti, dopravy, životního prostředí či zemědělství, resp. v oblasti vnějších vztahů Evropské unie. Uznání, či alespoň neutrálního hodnocení se českému předsednictví dostalo i ze strany zkušených hráčů v evropské politice a v oblasti předsednictví, a to i s ohledem na akt, který se nepodařil jen tak nějaké zemi vyslovení nedůvěry vládě v polovině šestiměsíčního předsednictví Radě EU, po němž následovalo ustavení vlády úřednické. Zaměříme-li však pozornost pouze na jeden z celé široké škály aspektů, z jejichž perspektivy lze evropské předsednictví posuzovat, tedy gender, výsledky nejsou nijak valné. A přesto jsou vládou vyhodnoceny více než pozitivně. Jedním z motivů k přehnaně kladnému náhledu na genderovou tématiku v průběhu předsednictví může být (1) vnímání genderových principů pouze v kontextu rodinné politiky, jíž se v programu předsednictví dostalo relativně velké pozornosti, nebo (2) její zahrnutí mezi principy rovných příležitostí, jichž je velká řada. Odkazem na princip rovných příležitostí lze pokrýt celou řadu významných témat, a přitom se žádnému z nich nevěnovat více než povrchně. V tzv. poločasu předsednictví to mj. potvrzuje i jeden z článků publikovaných agenturou gita, 2 který shrnuje část aktivit českého předsednictví v oblasti genderu a mezi prvními jmenuje 53. zasedání Komise OSN pro postavení žen v New Yorku, kde ČR reprezentovala ostatní země EU a jehož hlavním tématem pro rok 2009 byla rovná zodpovědnost mezi muži a ženami a rovné zastoupení mužů a žen v rozhodovacích procesech na všech úrovních. 3 V návaznosti na hlavní témata zasedání Komise pořádalo české předsednictví ještě paralelní Společné stanovisko členských zemí EU, které na zasedání přednesl ministr vlády pro lidská práva Michael Kocáb, lze najít zde:

3 Ženy v České republice v roce seminář ke slaďování pracovního a rodinného života. Na této úrovni jednání však nelze očekávat zásadní stanoviska, návrhy změn nebo kroků, které by bylo možné okamžitě implementovat v jednotlivých státech a uvnitř jejich specifických politik rovných příležitostí. Za zmínku však v této souvislosti a v návaznosti na roli, jíž hraje OSN v genderové politice na globální úrovni, stojí účast ministra pro lidská práva Michaela Kocába na jednání o posílení genderových principů, na něž se zaměřuje kampaň GEAR Gender Equality Architecture Reform. 4 Podobně spíše obecný charakter mělo lednové zasedání pracovní skupiny Evropské komise na vysoké úrovni pro gender mainstreaming: to se orientovalo zejména na genderovou rovnost a gender mainstreaming v průběhu francouzského, českého, švédského a španělského předsednictví. Tyto priority programu předsednického tria Francie, České republiky a Švédska v oblasti rovných příležitostí žen a mužů zmiňuje mj. také Džamila Stehlíková, předchůdkyně Michaela Kocába v pozici ministryně pro lidská práva. 5 Podle ní měly být hlavními genderovými tématy českého předsednictví úsilí o zlepšení životních podmínek žen starší generace a podpora aktivního podílu mužů na výchově dětí a fungování rodiny. Mezi další iniciativy měly dle deklarací vlády patřit také bezpečnost a ochrana zdraví při práci těhotných zaměstnankyň a zaměstnankyň krátce po porodu nebo kojících v tomto ohledu mělo české předsednictví za cíl dokončit projednávání změny relevantní směrnice v Radě Evropské unie. Genderové perspektivy měly být zohledněny také v případě návrhu směrnice týkající se podnikání osob samostatně výdělečně činných, resp. jejich sociálního zabezpečení. To vše je však během na dlouhou trať, který české předsednictví pouze zahájilo a jehož výsledky tedy směrnici lze očekávat výhledově. Zároveň tyto kroky nijak neindikují význam, který česká politická reprezentace připisuje genderovým perspektivám svého počínání, resp. řízení a směrování Evropské unie. Dokazuje to i zpochybnění tzv. barcelonských cílů někdejším ministrem práce a sociálních věcí Petrem Nečasem a to v otázce zařízení péče o děti předškolního věku. Barcelonské cíle pocházejí z roku 2002 a apelují na členské země EU, aby do roku 2010 zajistily dostatek předškolních zařízení: pro 33 % dětí do 3 let věku a pro 90 % dětí starších až do věku, kdy nastupují do základní školy. Tento krok má podpořit vyšší zaměstnanost, rychlejší návrat rodičů do zaměstnání a také snazší harmonizace pracovního a rodinného života. Nejde ovšem ruku v ruce s politikou, kterou někdejší ministr zastával a, jak uvádí článek agentury gita 6 (a jiná média), uvedl: Barcelonské kvantitativní cíle v oblasti péče o předškolní děti překračují agendu zaměstnanosti či rovných příležitostí a dotýkají se rodinné politiky, tedy výlučné kompetence členských států.( ) Chceme také zdůraznit ekonomickou soběstačnost, svobodu rodin rozhodovat o způsobu péče o své děti a tudíž i princip, že rodičovská péče nebo jinak zabezpečená individuální péče o děti zůstane minimálně rovnocennou a stejně podporovanou alternativou, jako kolektivní péče. Ačkoli lze souhlasit s tím, že se nejspíše většině členských zemí tyto cíle do roku 2010 naplnit nepodaří, neznamená to, že po

4 Ženy v České republice v roce ptávka po zařízeních péče o děti neexistuje, resp. že by rodiče v České republice výhradně toužili po institutu tzv. vzájemné rodičovské výpomoci, který ministerstvo zařadilo do koncepce rodinné politiky a řadu měsíců jej rozpracovávalo. Jinou kapitolou je dnes fakt, že koncepce rodinné politiky zůstala po nástupu nové úřednické vlády ve stavu odmítnutí: 7 mj. právě v otázce tzv. vzájemné rodičovské výpomoci a miniškolek. Znamená to tedy, že se bývalá vláda ohradila k tzv. barcelonským cílům, důsledně nepodporovala rozvoj jeslí a zdůrazňovala důležitost zvýšení prestiže rodičovství a možnosti individuální svobodné volby, která je ovšem diskutabilní vzhledem neexistenci dostatečného počtu zařízení péče o děti. Současná vláda zase zakonzervovala stav, kdy existuje řada státních a soukromých zařízení péče o děti do tří i nad tři roky věku, stejně jako péče individuální, ovšem zdaleka nepokrývá stále probíhající babyboom a neumožňuje relevantní míru slaďování pracovních a rodinných povinností, resp. deklarovaný zájem o podporu aktivního otcovství v průběhu evropského předsednictví. Lze tedy tvrdit, že ani jedna z vlád, které v roce 2009 byly u moci, nevnímá širší genderové aspekty svých rozhodnutí, a to zejména v případě koncepce rodinné politiky, ale pouze prosazuje postoje středo-pravicových stran, které byly součástí vlády, resp. postoje vlády úřednické, která v mnoha ohledech udržuje nízký profil a rozhodnutí odsouvá na vládu, která v roce 2010 vzejde z voleb. Zakonzervovány tak zůstávají genderové stereotypy platné v České republice v souvislosti s rodičovstvím, péčí o děti, zaměstnaností a významu zaměstnání a práce pro jednotlivce a to až do nástupu další vlády, která by se k nim měla postavit a řešit je, byť i nepopulárními kroky, jako např. zkrácením rodičovské dovolené. Otázkou zůstává, zda v návaznosti na nedávné rozhodnutí o snížení výše příspěvku v mateřství platné počínaje lednem , nebudou naopak politické strany před volbami opět populisticky volat po rozšíření tohoto příspěvku a nepřijdou s dalšími zásahy upevňujícími genderové rozdělení rolí ve společnosti, jako se to ostatně stává před volbami pravidlem. Ovšem zpět k tomu, jak se genderové principy odrážely v předsednictví ČR v Radě EU. Do jisté míry ukázkovým v tomto směru byl přístup vlády k Návrhu směrnice Rady o provádění zásady rovného zacházení s osobami bez ohledu na náboženské vyznání nebo víru, zdravotní postižení, věk nebo sexuální orientaci. Ten je sice předmětem velkých diskusí i na úrovni jiných zemí EU, ovšem velká většina z nich je vedena úsilím identifikovat možnosti uplatnění takové směrnice a její přínos, nikoli absolutním nesouhlasem s konotacemi, které obsahově směrnice vyvolává, jako tomu bylo v případě minulé vlády. O nedostatku reflexe genderových principů z její strany mj. také vypovídal zdlouhavý proces přijímání tzv. antidiskriminačního zákona, který byl sice nakonec korunován úspěchem, ovšem s řadou výhrad, které verbalizovala velká většina poslanců/-kyň i prezident ČR. Za hodnou citace v tomto kontextu lze považovat část článku ze serveru gita, resp. České ženské lobby: Z projevů politiků a jiných opinion leaderů v Česku probleskuje skutečný, podvědomý i vědomý, přístup k daným tematikám, který do jisté míry odráží atmosféru ve společnosti, minimálně se o ni může částečně bezúhonně opřít. V kontrastu s touto realitou pak vyznívá většina idejí a kon- 7 ttp://kormoran.vlada.cz/usneseni/usneseni_webtest.nsf/web_file/w090629a.0834.doc/$file/w090629a.0834.doc 8

5 Ženy v České republice v roce ceptů českého předsednictví v oblasti genderové a antidiskriminační politiky planě a pokrytecky. Aby byly opravdu naplněny, musí vycházet z hlubokého přesvědčení a zájmu o věc. Projevovat přesvědčení a postoje je stále v české společnosti ve své většině považováno za pošetilé, o to více, jedná-li se o zmíněná témata. Jejich zlehčování a zesměšňování vyplývá z nedostatku zdravého sebevědomí nejisté společnosti, která tím eliminuje případné nebezpečí. Při troše štěstí se situace zlepší v dalších letech či desetiletích, pokud ovšem nové generace občanů/-ek a z nich se rekrutující nové politické reprezentace budou vychovány na jiných principech než dosud. 9 Příspěvkem českých ženských neziskových organizací k této výchově, resp. k diskusi o genderových principech politiky a rozhodování v celé škále oblastí, nejen těch sociálních, vzdělávacích a obecně měkkých, které stereotypně společnost spojuje s genderovými aspekty a potažmo ženami, byl projekt jejich střešní organizace, České ženské lobby. Ta zorganizovala několik stínových aktivit, zejména v podobě diskusních stolů a seminářů, které cílily na představení rovných příležitostí jako priority Evropské unie, která je v ČR přehlížena, a to nejen v rámci českého předsednictví, zbavení souvisejících témat nálepky nedůležitosti a povrchnosti a zároveň poukázání na roli ženských NNO v tomto kontextu. Na tiskové konferenci k uzavření tohoto půlročního projektu mj. zaznělo: Vláda se genderové rovnosti v průběhu předsednictví věnovala minimálně, přesto jsme zaznamenali jisté úspěchy, jako je např. přijetí antidiskriminačního zákona. Dále došlo k setkání s různými představiteli politických stran, s nimiž byla v oblasti prosazování genderové rovnosti navázána užší spolupráce. Na základě poznatků takto angažovaných NNO lze doplnit, že dalším aktuálním tématem, na které je nutno poukazovat a opět nikoli pouze v prostředí České republiky je dopad hospodářské a finanční krize na ženy. Jedním z důvodu je dlouhodobě horší postavení žen na trhu práce, nejistota pozic na kratší a flexibilní úvazky a obecně genderové segregace trhu. 2. Institucionální mechanismy rovných příležitostí Ve srovnání s předchozími lety, tedy zejména roky , neznamenal rok 2009 žádné zásadní změny ve formálním nastavení institucionálních mechanismů zajišťujících rovné příležitosti žen a mužů v České republice. Přesto je nutné podtrhnout existence postu ministryně/ ministra pro lidská práva, jehož představitelka a současný představitel se snaží téma rovných příležitostí tematizovat, a to jak v médiích směrem k veřejnosti, tak na úrovni politické a tématické. Iniciovali a iniciují totiž další pracovní orgány Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů s cílem specifikovat v jejich operativě zásadní výzvy, které v oblasti rovnosti příležitostí v České republice existují. Na druhou stranu je pravdou, že tento ministerský post se těší respektu a pozornosti spíše ze strany nevládních organizací, odborníků a odbornic z akademické obce a tzv. gender focal points na jednotlivých ministerstvech, než ze strany ostatních politických reprezentantů v obou komorách Parlamentu ČR. Pozitivního vnímání se této pozici dostává také ze strany evropských činitelů. Nutno také zmínit, že vzhledem k tomu, že agenda ministra pro lidská práva nepokrývá výhradně genderové perspektivy, ale 9

6 Ženy v České republice v roce i další zásadní otázky spadající do koncepce dodržování lidských práv, a to včetně rozvoje občanské společnosti a neziskového sektoru, záležitostmi romské komunity a národnostních menšin, a také zdravotně postižených občanů. 10 Klade také důraz na respekt k jiným kulturám a národům, práva seniorů a v neposlední řadě i práva pacientů. V kontextu jeho hlavního úkolu, tedy oblasti dodržování lidských práv, byl prioritou ministra dlouho odkládaný tzv. antidiskriminační zákon, jehož principy spočívají v zajištění práva všech na rovný přístup ke vzdělání, práci, zdravotnické péči, sociálním výhodám či bydlení pro všechny obyvatele republiky a zákaz diskriminace z důvodu rasy nebo etnického původu, pohlaví, sexuální orientace, věku, nepříznivého zdravotního stavu, náboženství či víry, nebo proto, že je bez vyznání, a také z jiného důvodu, zejména jazyka, politického či jiného smýšlení, národnosti, členství nebo činnosti v politických stranách nebo politických hnutích, odborových organizacích a jiných sdruženích, sociálního původu, majetku, rodu, manželského a rodinného stavu nebo povinností k rodině. 11 Antidiskriminační zákon (Zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů, a Zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv 12 ) byl Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR přijat 17. června 2009, a to poměrem 118 ku 16 hlasům, čímž bylo přehlasováno veto prezidenta, který zákon i po jeho přijetí označuje za zbytečný, kontraproduktivní a nekvalitní a jeho dopady za problematické. 13 Jako poslední z členských zemí Evropské unie se tak Česká republika připojila k zákazu diskriminace na základě rasy, etnického původu, národnosti, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, náboženského vyznání, víry či světového názoru, a to v přístupu k zaměstnání, vzdělání, zdravotním či jiným službám nebo sociálním výhodám. Stalo se tak téměř až rok poté, co 2. července 2008 Evropská komise přijala návrh směrnice, která zajišťuje ochranu před diskriminací z důvodu věku, zdravotního postižení, sexuální orientace a náboženského vyznání nebo světového názoru mimo pracoviště. Tato směrnice by měla zajistit rovné zacházení v otázkách sociální ochrany (včetně sociálního zabezpečení a zdravotní péče) a sociálních výhod, vzdělání a přístupu ke zboží a službám, které jsou k dispozici veřejnosti (včetně bydlení), a je v současnosti předmětem diskuse v členských státech. Antidiskriminační zákon ve znění přijatém Poslaneckou sněmovnou i Senátem v roce 2008 a vetovaném prezidentem v principu pokrývá i oblasti, které jsou obsahem nového návrhu směrnice. Postoj politické reprezentace obecně zůstává v otázkách antidiskriminace nejednotný. Na jedné straně se často objevuje názor, že ochrana před diskriminací byla zaručena na národní i mezinárodní úrovni i bez antidiskriminačního zákona (tj. tento zákon je Informace o postupu přijímání antidiskriminačního zákona sledovala Poradna pro občanství, občanská a lidská práva: 12 Viz. zákon o veřejném ochránci práv: 13 /domaci.asp?c=a080516_112215_domaci_jba

7 Ženy v České republice v roce v současnosti zcela nadbytečný) a oblast nediskriminace by měla být čistě vnitřní záležitostí každého členského státu na základě jeho celospolečenské smlouvy a tradic. Na straně druhé však z týchž politických řad zaznívá postoj, že antidiskriminační legislativa zohledňující také aspekty věku, sexuální orientace, zdravotního postižení a náboženství nebo víry je také v České republice žádoucí. Nelze tedy konstatovat nic jiného, než že česká politická scéna i veřejnost by si zasloužily věcnou diskusi mj. o tom, co česká legislativa v oblasti antidiskriminace již skutečně zajišťuje, a co jsou jen matoucí dojmy politiků, kteří koncepci antidiskriminace považují výhradně za irelevantní výmysl evropské byrokracie a obecně zajištění rovných příležitostí ze zákona za nesmyslný koncept. Zákon vyšel ve sbírce zákonů pod číslem 198/2009 Sb. 20. července 2009; účinnosti nabyl počínaje 1. zářím Pouze ustanovení zakotvující Veřejného ochránce práv jako antidiskriminační orgán nabudou účinnosti později, a to od 1. prosince Post ministryně/ ministra pro lidská práva není jedinou formálně ustavenou záštitou rovných příležitostí v České republice. Naopak ji doplňují více či méně efektivně další mechanismy, a to na různých úrovních, od konzultační v podobě Rady a vlády a jejích pracovních skupin a výborů, až po exekutivní v podobě tzv. gender focal points. Tyto pozice byly ustaveny počínaje lednem 2002 na každém ministerstvu a definovány jako minimálně půlúvazkové pozice zodpovědné za koncepci rovných příležitosti v daném resortu působnosti ministerstva. O dva roky později bylo umožněno, aby daná osoba mohla pracovat v této oblasti až na celý úvazek. Po několik let činnost těchto osob a obecně celou politiku rovných příležitostí žen a mužů v České republice koordinovalo ministerstvo práce a sociálních věcí. Změna nastala s minulou vládou: počínaje lednem 2008 spadá Oddělení rovnosti žen a mužů pod odpovědnost ministra pro lidská práva, a je tedy v gesci Úřadu vlády. Kladně lze tento přesun hodnotit proto, že došlo ke konsolidaci celé škály lidskoprávních orgánů pod působnost jedné instituce a zodpovědného ministra. Dlouhotrvajícím negativem zůstává i dnes nízký počet osob, které za koncepci rovných příležitostí zodpovídají a to jak přímo v oddělení pro rovnost na Úřadu vlády, tak mezi tzv. gender focal points na ministerstvech. Vedle tohoto problému je odborníky/-cemi z řad nevládních organizací i akademické obce předmětem již několik let trvajících výhrad také zařazení gender focal points spíše na relativně nízké úrovni v hierarchii ministerstev, případně v rámci personálních oddělení, odkud lze velmi obtížně ovlivňovat genderovou citlivost opatření daného ministerstva, která směřují vně instituce. Osoby zodpovědné za genderové principy mohou ze svých pozic spíše působit uvnitř, tj. na genderové zcitlivění úředníků, které je samozřejmě žádoucí, neboť se výhledově odrazí v jejich práci. Bez obousměrného působení a za většího personálního obsazení není efektivita pozic gender focal points dostatečně vysoká a relevantní pro zvýšení povědomí v oblasti rovných příležitostí žen a mužů, natož pak pro bourání stereotypů a obecnou genderovou citlivost veřejnosti. Nutno však konstatovat, že řada gender focal points je v intencích svých možností velmi aktivní, jako příklad uveďme ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, či ministerstvo vnitra. 14 Plné znění zákona lze najít zde:

8 Ženy v České republice v roce Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů je stálým poradním orgánem vlády v oblasti vytváření rovných příležitostí pro ženy a muže; a byla zřízena usnesením vlády ČR č ze dne 10. října Ačkoli je předmětem kritiky zejména pro svou velmi slabou moc v rozhodování o dalším směřování a konkrétní realizaci opatření politiky rovných příležitostí, letošní rok je možné považovat za přínosný zejména proto, že ministr pro lidská práva aktivně usiluje o pojmenování celé řady aspektů rovnosti příležitostí, které si žádají odezvu ve společnosti a na politické úrovni a inicioval vznik větší škály výborů a pracovních skupin, které se specificky zaměřují na dílčí oblasti rovnosti příležitostí. V rámci Výboru pro prevenci domácího násilí tak působí: (1) Pracovní skupina k vypracování národního Akčního plánu prevence a boje proti domácímu násilí, který by vycházel ze zahraničních doporučení a zároveň reflektoval situaci v ČR, (2) Pracovní skupina k problematice utajených azylových domů k vypracování a podání podnětu ke vzniku speciální instituce utajených azylových domů, včetně odpovídajících standardů, a v tomto ohledu dále jménem Rady k jednání s Ministerstvem práce a sociálních věcí, a (3) Pracovní skupina k problematice domácího násilí pro spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti na rekodifikaci trestního práva procesního s cílem posílit právní ochranu obětí domácího násilí. 15 V souvislosti s tímto Výborem nutno podtrhnout jeden významný úspěch: díky aktivitám Výboru pro prevenci domácího násilí se začalo mnohem více hovořit o fenoménu stalkingu, 16 tedy nebezpečném sledování, jehož obětí bývají ve většině případů ženy. Stalking může nabývat podoby obtěžujícího chování, navazování kontaktu prostřednictvím různých médií, vyhledávání kontaktu s obětí, navádění třetích osob apod. Doprovází jej mnohdy také fyzické násilí a vyhrožování, a to i osobám blízkým oběti. Negativně se projevuje například na psychickém zdraví oběti a sociální izolaci, může vést k nutnosti změnit bydliště a/nebo zaměstnání atp. Z iniciativy Výboru se tak stalking dostal letos do návrhu novely trestního zákona, který nabude účinnosti 1. ledna Pod Radu vlády spadá také Výbor pro sladění pracovního, soukromého a rodinného života, 18 dále Výbor pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice, 19 a dále Výbor pro institucionální zabezpečení rovných příležitostí žen a mužů. 20 Vzhledem k tomu, že tyto tři výbory jsou relativně novými, informace o jejich fungování nejsou dosud dostupné, ani jejich úspěchy na poli prosazování témat, na něž se zaměřují, nelze srovnávat s Výborem pro prevenci domácího násilí. Přesto alespoň shrňme plány Výboru pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice, který byl zřízen 22. dubna 2009 jako poradní orgán Rady pro oblast rovných příležitostí žen a soukromeho-a-rodinneho-zivota-62996/

9 Ženy v České republice v roce mužů v politice. Zabývá se institucionálními, politickými a společenskými možnostmi prosazování vyrovnaného zastoupení žen a mužů v politice, a jedním z témat jeho činnosti a argumentace bude nepochybně návrh novely volebního zákona, který by vytvářel podmínky pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice a zohledňoval tak principy rovných příležitostí. Jak uvádí zápis z jednání Výboru ze 4. listopadu 2009, 21 návrh paragrafového znění zákona předpokládá při předkládání kandidátních listin povinnost obsahovat minimálně 30% podíl žen a mužů. Nebude-li toto pravidlo dodrženo, předkladatel bude upozorněn a vyzván k nápravě. Pokud tak do stanovené lhůty neučiní, kandidátní listina bude odmítnuta. V dalším kroku by mělo být bonifikováno, pokud by mezi zvolenými osobami byla v každé následující trojici zastoupena alespoň jedna žena nebo muž. Aby se předešlo kritice ve vnějším připomínkovém řízení, návrh obsahuje také návrh novely článku 18 Ústavy ČR, který uvádí, že pozitivní opatření není porušením rovnosti volebního práva. Další významnou a již dlouhodobou součástí mechanismů prosazování rovných příležitostí žen a mužů je dokument, který si za svou existenci vysloužil spíše kritiku z řad nevládních organizací a akademické obce, byť z pohledu principů rovnosti příležitostí pokud by tak byl pojímán a naplňován aspiroval na strategický dokument. Jsou jím tzv. Priority a postupy vlády při prosazování rovných příležitostí žen a mužů, které byly poprvé zpracovány v roce 1998 s tím, že pravidelně jednou za rok docházelo k revizi úkolů a zpracování souhrnných zpráv o jeho naplňování. Bohužel byl jak plán aktivit, tak zprávy o jejich plnění pojímány dlouhodobě spíše povrchně aniž by se významně odrážely ve fungování veřejné správy, politickém rozhodování nebo dílčích opatřeních jednotlivých resortů, kterým dané úkoly přináležely. Z toho důvodu se staly opakovaně terčem stínových zpráv k plnění Priorit a postupů vlády. 22 To by však již nemuselo být nutně aktuální v roce letošním a roce 2010, neboť struktura dokumentu prošla revizí a byla upravena tak, aby uváděla priority co nejkonkrétněji a nejvěcněji podle resortů. 23 Tento trend naznačuje již zpráva o plnění Priorit a postupů vlády za rok , která je věcná, odkazuje na mezinárodní a evropské dokumenty, shrnuje principy politiky rovných příležitostí v České republice a hovoří o konkrétních krocích, k nimž v tomto kontextu došlo v roce V textu však zároveň uvádí i úkoly nebo výzvy, které z aktuální situace vyplývají např. z pohledu na trh práce ve vztahu ke školství atp. Také vzhledem k mnohem stručnější podobě aktuálních priorit vlády v oblasti rovných příležitostí lze očekávat, že výsledkem budou konkrétní kroky, iniciativy, výstupy a data, s nimiž bude vláda a jednotlivé resorty dále adekvátním způsobem nakládat: a to ve prospěch prosazování konceptu rovnosti příležitostí ve společnosti, nikoli pouze v podobě formálního shrnutí dílčích aktivit bez širšího dopadu, resp. ad hoc aktivit, které nejsou vyhodnoceny v kontextu působnosti resortu, vlivu na jeho efektivitu apod. Ačkoli aktuální text dokumentu, a Viz např. další stínové zprávy publikovala Otevřená společnost také za rok 2006, předcházela jí stínová zpráva koordinovaná organizací Gender Studies

10 Ženy v České republice v roce tedy priority pro rok 2009, je mnohem stručnější než kdykoli dříve, pokrývá mnoho oblastí, která definují široký koncept rovnosti příležitosti žen a mužů. Budou-li jednotlivé úkoly zodpovědnými resorty skutečně naplněny, bude v příštím roce poprvé za 10 let sledování rovnosti příležitostí žen a mužů touto formou o skutečně efektivní přístup k naplnění stanovených prioritních kroků. Součástí formální struktury institucí a orgánů, které sledují rovnost příležitostí žen a mužů, jsou vedle uvedených ještě dvě Stále komise Poslanecké sněmovny. Tou první je Stálá komise pro rodinu, 25 jíž předsedá poslanec KDU-ČSL Tomáš Kvapil, a jež uvádí na webové stránce Poslanecké sněmovny poslední informace ke své činnosti z druhé poloviny roku Druhou komisí je Stálá komise pro rovné příležitosti, 26 jíž předsedá poslankyně KSČM Soňa Marková. Tato komise vykazuje vyšší míru aktivity: naposledy se dle programu na webových stránkách PSP ČR měla sejít 6. listopadu Jednou z nejbližších aktivit této komise je 30. listopadu 2009 seminář s názvem Vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice. 3. Ženy, politika a rozhodovací procesy Ještě na přelomu léta a podzimu 2009 se zdálo, že rok 2009 nebyl jen ve znamení voleb do Evropského parlamentu, které proběhly na začátku června, ale také předčasný voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které měly následovat po vyslovení nedůvěry vládě a rozhodnutí sněmovny o rozpuštění sněmovny a předčasných volbách. Ty se nejprve měly konat v říjnu jejich uskutečnění ale zrušil začátkem září Ústavní soud, pak platil několik dní listopadový termín, od jehož podpory nakonec ustoupili sociální demokraté. Sněmovna poté prodloužila mandát úřednické vlády Jana Fischera nejspíš až do řádných voleb v červnu 2010 (byť se ještě tu a tam spekuluje o termínu předčasných voleb začátkem roku 2010). Ve volbách do Evropského parlamentu zvítězily především pravicové politické strany, a to za nízké volební účasti, která charakterizovala všechny členské země EU: v České republice se voleb zúčastnilo 28 % oprávněných voličů. ODS získala 9 křesel, ČSSD 7, KSČM 4 a KDU- ČSL 2 mandáty; ostatní kandidující strany nepřekročily minimální hranici. Z celkového počtu 22 křesel, která v Evropském parlamentu připadla českým poslancům, pouze 4 z nich obsadily ženy (po jedné za ODS a za KDU-ČSL, dvě za ČSSD). 27 To znamená, že ženy mají 18% zastoupení a Česká republika je tak v žebříčku jednotlivých členských států na předposledním místě před Maltou, která nemá jedinou ženu europoslankyni. Na prvních místech lze najít již tradičně Finsko a Švédsko, které mají dokonce vyšší zastoupení žen než mužů, dále Estonsko (s poměrem půl na půl), Nizozemí, novou členskou zemi Bulharsko, Dánsko, Francii, Slovensko a Německo. První desítku pomyslně uzavírá další z nových zemí EU, Rumunsko. Spolu s ním mají 36% zastoupení žen mezi europoslanci ještě Maďarsko a Španělsko. Celkový podíl žen v Evropském parlamentu tvoří 34,5 %

* Analýza vyjadřuje osobní názory autorky a nevyjadřuje nutně stanoviska Friedrich-Ebert-Stiftung.

* Analýza vyjadřuje osobní názory autorky a nevyjadřuje nutně stanoviska Friedrich-Ebert-Stiftung. Ženy v České republice v roce 2008 6/2008 Prosinec Alena Králíková, Slovak-Czech Women s Fund * Obsah 1. Úvod: Rovnost příležitostí jako téma v kontextu rodinné politiky 2. Změny v institucionálních mechanismech

Více

GENDEROVÝ BALÍČEK 01/2005

GENDEROVÝ BALÍČEK 01/2005 GENDEROVÝ BALÍČEK 01/2005 Genderové balíčky celkem čtyři se zaměřením na různé oblasti společenského života, které vykazují genderově více nebo méně zatížené rysy mají přispět informacemi, zdroji, daty

Více

ZPRÁVA O STAVU LIDSKÝCH PRÁV

ZPRÁVA O STAVU LIDSKÝCH PRÁV ZPRÁVA O STAVU LIDSKÝCH PRÁV v České republice za rok 2005 Český helsinský výbor PRAHA červen 2006 Obsah Obsah... 1 Úvodem... 2 Rovné příležitosti mužů a žen... 3 Práva seniorů... 11 K věkové diskriminaci

Více

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině Metodika 1 Obecná problematika vzdělávání s gender prvky Číslo projektu: E/01/1/043 Metodika 1: Obecná problematika vzdělávání

Více

Šestá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN. za období od 1. srpna 2008 do 31.

Šestá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN. za období od 1. srpna 2008 do 31. III. Šestá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN za období od 1. srpna 2008 do 31. července 2014 Zpracoval ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu

Více

Rovné příležitosti do firem

Rovné příležitosti do firem Rovné příležitosti do firem čtvrté speciální vydání Tento projekt je financován Evropským sociálním fondem a Magistrátem hl. m. Prahy. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. 04:: Rovné příležitosti

Více

Ženy a trh práce. Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra ekonomických a sociálních věd. Bakalářská práce. Yveta Bravencová.

Ženy a trh práce. Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra ekonomických a sociálních věd. Bakalářská práce. Yveta Bravencová. Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomických a sociálních věd Ženy a trh práce Bakalářská práce Autor: Yveta Bravencová Bankovní Management Vedoucí práce: PhDr. Vladimír Dubský, CSc. Praha

Více

III. 8. a 9. PERIODICKÁ ZPRÁVA o plnění závazků plynoucích z mezinárodní úmluvy O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM RASOVÉ DISKRIMINACE

III. 8. a 9. PERIODICKÁ ZPRÁVA o plnění závazků plynoucích z mezinárodní úmluvy O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM RASOVÉ DISKRIMINACE III. 8. a 9. PERIODICKÁ ZPRÁVA o plnění závazků plynoucích z mezinárodní úmluvy O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM RASOVÉ DISKRIMINACE 1 OBSAH I. OBECNÁ ČÁST...3 II. ZVLÁŠTNÍ ČÁST...4 Článek 2...4 Článek 3...10

Více

Analýza stavu dětských práv v České republice

Analýza stavu dětských práv v České republice Analýza stavu dětských práv v České republice Děti v náhradní péči a děti ohrožené ztrátou rodičovské péče Autoři: Mgr. Jan Folda (editor, Sdružení SOS dětských vesniček) Mgr. Alena Svobodová (Poradna

Více

ALTERNATIVNÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ÚMLUVY O PRÁVECH DÍTĚTE V ČESKÉ REPUBLICE v letech 2000 až 2010

ALTERNATIVNÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ÚMLUVY O PRÁVECH DÍTĚTE V ČESKÉ REPUBLICE v letech 2000 až 2010 ALTERNATIVNÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ÚMLUVY O PRÁVECH DÍTĚTE V ČESKÉ REPUBLICE v letech 2000 až 2010 Listopad 2010 Aliance nestátních neziskových organizací za práva dětí Seznam NNO, které k této zprávě přispěly:

Více

Ženy se zdravotním postižením v ČR

Ženy se zdravotním postižením v ČR APERIO Společnost pro zdravé rodičovství Ženy se zdravotním postižením v ČR Sekundární komparativní analýza postavení žen se zdravotním postižením v ČR APERIO Společnost pro zdravé rodičovství Praha, 9.

Více

Z P R Á V A O STAVU LIDSKÝCH PRÁV V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 1998

Z P R Á V A O STAVU LIDSKÝCH PRÁV V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 1998 Z P R Á V A O STAVU LIDSKÝCH PRÁV V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 1998 ČESKÝ HELSINSKÝ VÝBOR PRAHA 1999 Redakční rada: Mgr. Martina Štumpfová PhDr. Libuše Šilhánová Dr. Ivan Gabal ing. Rostislava Křivánková Mgr.

Více

Age management řízení zohledňující věk zaměstnaných

Age management řízení zohledňující věk zaměstnaných Age management řízení zohledňující věk zaměstnaných Zdrženlivost zaměstnavatelů v zaměstnávání starších osob je trend, který je s ohledem na demografické změny české populace třeba řešit. Stárnutí evropské

Více

Česká politika: Ženy v labyrintu mužů? Petra Rakušanová

Česká politika: Ženy v labyrintu mužů? Petra Rakušanová Česká politika: Ženy v labyrintu mužů? Petra Rakušanová Abstrakt: Studie přehledně mapuje účast žen ve vrcholové politice a průřezově také v politických stranách. Na základě analýzy empirických dat nabízí

Více

KONCEPCE sluāeb pro osoby se zdravotním postiāením na území Mikroregionu Vsetínsko

KONCEPCE sluāeb pro osoby se zdravotním postiāením na území Mikroregionu Vsetínsko KONCEPCE ā ā ā Koncepce služeb pro orientaci v oblasti integrace osob se zdravotním postižením a projekt centrálního pracoviště komplexních služeb pro osoby se zdravotním postižením Zpracoval: Libor Podešva

Více

Projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

Projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Obsah Pár slov úvodem... 4 Co je to gender a jaká je situace v České

Více

Národní zpráva o strategiích sociální ochrany a sociálního začleňování

Národní zpráva o strategiích sociální ochrany a sociálního začleňování Národní zpráva o strategiích sociální ochrany a sociálního začleňování na léta 2008 2010 Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky 2008 1 Úvod...4 Část 1 Společný přehled a shrnující

Více

PROBLEMATIKA PRACOVNÍ A SOCIÁLNÍ INTEGRACE CIZINCŮ V ÚSTÍ NAD LABEM

PROBLEMATIKA PRACOVNÍ A SOCIÁLNÍ INTEGRACE CIZINCŮ V ÚSTÍ NAD LABEM Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Diplomová práce PROBLEMATIKA PRACOVNÍ A SOCIÁLNÍ INTEGRACE CIZINCŮ V ÚSTÍ NAD LABEM Bc. Jana Dvořáková Plzeň 2012 Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou

Více

Čtvrtá a pátá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN. za období od 1. ledna 2004 do 31.

Čtvrtá a pátá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN. za období od 1. ledna 2004 do 31. Čtvrtá a pátá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN za období od 1. ledna 2004 do 31. července 2008 Vláda ČR vzala zprávu na vědomí usnesením ze dne 9. března

Více

Práce sociální politika

Práce sociální politika Práce sociální politika noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ročník 1 číslo 2 13. 2. 2004 Náklad ověřen auditorskou firmou PORADENSTVÍ ÚŘADŮ PRÁCE Jakým způsobem pomáhají úřady práce při volbě povolání

Více

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 3 Vydán dne 29. července 2005 Částka 4 OBSAH:

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 3 Vydán dne 29. července 2005 Částka 4 OBSAH: Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 3 Vydán dne 29. července 2005 Částka 4 OBSAH: Usnesení vlády České republiky ze dne 13. dubna 2005 č. 428 o dalších majetkových změnách a konečných dislokacích

Více

ZPRÁVA ČHV O STAVU LIDSKÝCH PRÁV V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2006 ČESKÝ HELSINSKÝ VÝBOR

ZPRÁVA ČHV O STAVU LIDSKÝCH PRÁV V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2006 ČESKÝ HELSINSKÝ VÝBOR ZPRÁVA ČHV O STAVU LIDSKÝCH PRÁV V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2006 ČESKÝ HELSINSKÝ VÝBOR PRAHA 2007 Obsah 1. Úvodem... 2 2. Postavení žen na trhu práce... 4 3. Situace opuštěných dětí... 8 4. Práva seniorů...

Více

Stínová zpráva v oblasti rovného zacházení a rovných příležitostí žen a mužů }

Stínová zpráva v oblasti rovného zacházení a rovných příležitostí žen a mužů } Stínová zpráva v oblasti rovného zacházení a rovných příležitostí žen a mužů } Vydání této publikace podpořila Nadace Open Society Fund Praha Stínová zpráva v oblasti rovného zacházení a rovných příležitostí

Více

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM Tato publikace vychází v rámci projektu EU EQUAL Půl na půl rovné příležitosti žen a mužů koordinovaném Gender Studies, o.p.s., který je spolufinancován

Více

Česká republika: přístup vlády k integraci Romů

Česká republika: přístup vlády k integraci Romů Česká republika: přístup vlády k integraci Romů listopad 2008 OBSAH 1. ROMOVÉ V ČESKÉ REPUBLICE... 3 1.1. Početnost Romů... 3 1. 2. Politická angažovanost Romů... 4 1.3. Občanská společnost... 4 2. INSTITUCIONÁLNÍ

Více

ZPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY O NAPLŇOVÁNÍ DOPORUČENÍ Z DRUHÉHO CYKLU UNIVERSÁLNÍHO PERIODICKÉHO PŘEZKUMU

ZPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY O NAPLŇOVÁNÍ DOPORUČENÍ Z DRUHÉHO CYKLU UNIVERSÁLNÍHO PERIODICKÉHO PŘEZKUMU ZPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY O NAPLŇOVÁNÍ DOPORUČENÍ Z DRUHÉHO CYKLU UNIVERSÁLNÍHO PERIODICKÉHO PŘEZKUMU 1 1. Česká republika (dále jen ČR) předkládá v souladu se svým závazkem předneseným na 22. zasedání Rady

Více

2/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Žádost o vrácení pojistného

2/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Žádost o vrácení pojistného MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 18. ROČNÍK 2/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Činnost Svazu v roce 2009 Žádost o vrácení pojistného Co přinese obcím

Více

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 23. června 2015 Částka 3 OBSAH

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 23. června 2015 Částka 3 OBSAH Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 13 Vydán dne 23. června Částka 3 OBSAH Usnesení vlády České republiky ze dne 30. března č. 218 o Národním akčním plánu podporujícího pozitivní stárnutí

Více

Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2006

Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2006 Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2006 Vláda vzala Zprávu na vědomí usnesením ze dne 18. července 2007 č. 815. OBSAH I. OBECNÁ ČÁST... 5 1. ÚVOD... 5 2. INSTITUCIONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY

Více

Z OBSAHU ČÍSLA: A STRATIFIKACE MUŽŮ A ŽEN 10 MILAN TUČEK NOVÉ ZÁVAZKY PRO ZLEPŠENÍ POSTAVENÍ ŽEN? 12

Z OBSAHU ČÍSLA: A STRATIFIKACE MUŽŮ A ŽEN 10 MILAN TUČEK NOVÉ ZÁVAZKY PRO ZLEPŠENÍ POSTAVENÍ ŽEN? 12 GENDER V SOCIOLOGII muži orientují na vydělávání peněz a budování kariéry, se stalo imperativem, aby žena zůstala doma. První knihy, které zkoumaly ženy jako celek, tedy jako skupinu, která se vyznačuje

Více