ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY"

Transkript

1 Číslo jednací: - 44 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Naděždy Řehákové a soudců Mgr. Martina Kříže a JUDr. Ivanky Havlíkové v právní věci žalobce: Česká televize, se sídlem Kavčí Hory, Praha 4, IČ proti žalované: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, se sídlem Škrétova 44/6, Praha 2, IČ: , o žalobě na přezkoumání rozhodnutí žalované ze dne sp. zn. 2008/750/BUR/ČTV, č.j. dvd/3057/09, I. Žaloba se zamítá. t a k t o : II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. O d ů v o d n ě n í : Žalobkyně se podanou žalobou domáhala přezkoumání rozhodnutí žalované uvedené v záhlaví tohoto rozsudku, kterým byla žalobkyni uložena pokuta ve výši ,-Kč za odvysílání pořadu Boží duha dne od 20:00 hod na programu ČT 1, kterým se žalobkyně dopustila porušení 32 odst. 1 písm. g) zák.č. 231/2001 Sb., tj. porušení povinnosti nezařazovat do vysílání v době od 6:00 do 22:00 pořady a upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých. Konkrétně ji byla uložena pokuta za zobrazení scén, kdy dochází k hromadnému znásilnění žen, záběrů na umírající ženu zaklíněnou ve skle okna s tím, že tento pořad byl způsobilý ohrozit zejména psychický a morální vývoj dětí a mladistvých, traumatizovat je, vyvolat pocit marnosti a absence opory v osobách blízkých mužského pohlaví a rovněž ztrátu jistoty, že v případě ohrožení jsou to vaši blízcí, kteří vám poskytnou pomoc a ochranu. V odůvodnění napadeného rozhodnutí žalovaná vyšla z popisu děje, který se odehrává po válce v pohraničí, kam přijíždí muž, který se již cestou ve vlaku setkává s nevybíravým chováním revolučních gardistů, kteří opojeni svou neomezenou mocí ponižují jednu

2 pokračování 2 z cestujících ve vlaku. Muž se usazuje na jednom z opuštěných statků, kde se seznamuje se ženou Němkou, původní obyvatelkou tohoto statku. Dějová linie je proložena reminiscencemi na předchozí události při citovém sbližování hlavních hrdinů. Ženě se vybavují její vzpomínky na děsivou noc, kdy byla hromadně spolu s dalšími ženami z vesnice znásilněna, muž se ve vzpomínkách vrací k tragickému osudu své rodiny, která se stala obětí udavače na němž je muž odhodlán vykonat pomstu. Tragické osudy hrdinů jsou završeny zastřelením muže při snaze pomstít se gestapáckému udavači. V rámci uvedeného úvodního popisu děje žalovaná následně v rozhodnutí zmínila scény o pořadu, kde je otevřena prezentováno sexuální násilné jednání při vzpomínkách ženy na hromadné znásilnění vězněných žen, které jsou detailně znázorněny. Dle žalované tyto scény mohou na dětského diváka působit děsivým dojmem a proto jsou způsobilé ohrozit psychický nebo morální vývoj dětí a mladistvých. Žalovaná uvedla, že provedla důkaz obrazově zvukovým záznamem, z něhož zjistila, že pořad obsahuje scény, které patří do vysílacího času mezi 22:00 a 6:00 hodinou. Za konkrétní a nejvíce problémové scény ohrožující vývoj dětí a mladistvých byly shledány následující části pořadu: 1) ve scéně na záznamu v úseku od 29:00 do 29:17 minut revoluční gardisté znásilňují ženy, ženy se úporně snaží zbránit jejich počínání, je slyšet křik a sténání, záběr na kopulující násilníky. 2) Ve scéně na záznamu v úseku 44:50 až 47:55 minut opět vzpomínka na znásilňování, z žen je strháváno násilím spodní prádlo, některé ženy se snaží vymanit, jsou strhávány na zem. Jedna z žen se snaží proskočit zavřeným oknem, sklo jí prořízne tepnu a ona vykrvácí. Detailní záběr na krvácející ránu. Žena se zkrvaveným obličejem znásilňována gardistou s úděsem sleduje umírající ženu zaklíněnou ve skle okna. 3) Ve scéně na záznamu v 52. minutě scéna v níž zkrvavené a potupené ženy za ranního úsvitu opouštějí budovu, kde došlo k jejich znásilnění. Je patrné značné utrpení ve tvářích žen. Mnohé z nich jsou zraněné. 4) Ve scéně na záznamu v 56. minutě. zatímco se muži v kleče modlí, jedna z obyvatelek vesnice- postarší žena vbíhá do budovy ve snaze ochránit znásilněné ženy před násilníky je bez milosti zastřelena, opět záběry na násilně kopulující muže. Žena zkrvavené ve tváři s úděsem pohlíží na zastřelenou ženu. Žalovaná se ve svém rozhodnutí nejprve zabývala vyjádřením žalobkyně k zahájenému sankčnímu řízení. Žalobkyně se hájila tím, že tento pořad je televizní adaptací Jaroslava Durycha, že jde o dílo s jedinečným humanistickým posláním, aby národy pod 2. světové válce spolu mohly žít na základě pokání a lítosti. Pořad je silným zážitkem zvláště v květnových dnech nutí k přemýšlení, zlo zde není prvoplánovaně zobrazováno, naopak v celkovém pochopení je dílo výrazně nastaveno proti násilí. Jeho vyznění, navzdory všem krutostem, je v jeho plasticitě, vrstevnatosti, neschématickém vidění viníků i obětí prolínání viny i trestu jednoznačně pozitivní. Kolotoč zla nemá konce, jediným východiskem je poznání, uvědomění si vlastních chyb, pochopení, odpuštění, hledání nového smyslu a začátku. Film dle žalobkyně nemá jednoznačné vítěze ani poražené, pro poznání historie však má nebývalý význam. Násilí je tady konfrontováno s nejhlubšími a nejlidštějšími city, rodící se milostný vztah mezi hlavními protagonisty patří k emotivně nejsilnějším pasážím celého

3 pokračování 3 filmu a jeho poselství neguje násilí. Scény znásilňování nejsou primárně sexuální, v celkovém kontextu filmu je také tvůrci zřetelně odsuzují jako odpudivé a likvidující lidskou důstojnost i právo na život. Záměrem autorů bylo vytvořit silný hluboký příběh a nutit diváka k přemýšlení. Pořad není prvoplánovaně atraktivní, je to dílo kladoucí na diváka zvýšené nároky a lze přepokládat, že se děti samy od sebe na tento titul dívat nebudou a nelze nebrat v potaz také primární rodičovskou odpovědnost při vnímání vhodnosti či nevhodnosti některých děl pro určité věkové skupiny dětí. Žalobkyně dále doplnila své vyjádření o zdůraznění, že vytýkané záběry kopulace nebyly natolik konkrétní, aby si je dítě dokázalo správně vyložit, krev, křik, sténání a značné utrpení ve tvářích žen má za následek, že dětský divák rozumí atmosféře násilí, které však není zobrazováno samoúčelně, nýbrž v rámci vystavěného příběhu, obhajujícího humanitu. Pohled na krev zde není emočně prázdnou rekvizitou, jako tomu bývá v akčních filmech. V pořadu je vidět, že násilí plodí utrpení a tím film vyvolává opačnou reakci. Otřese divákem a tento nebude chtít napodobovat násilníky. Žalobkyně vyzdvihla uměleckou úroveň pořadu s odkazem na cenu, kterou tento pořad na mezinárodním televizním festivalu obdržel. K uvedeným námitkám žalovaná ve svém rozhodnutí uvedla, že rozhodně neodpírá předmětnému snímku umělecký charakter, nepovažovala však za relevantní, že vysílané scény znásilňování nejsou primárně sexuální a konstatovala, že je třeba vnímat, že se děti především s ohledem na svůj věk, ale i řadu dalších okolností ( např. pro odlišný přístup dětí ke sledování pořadu i k situacím, kdy se dítě u vysílání pořadu ocitne např. i u určité sekvence pořadu a v rámci odlišného rodinného a sociálního zázemí) nemusejí s obsahem pořadu vypořádat ve vztahu k jeho celku. Žalovaná uvedla, že dětský divák si nedokáže spojit snímek s obhajobou humanity. Neodnáší si po shlédnutí takového filmu či jednotlivých scén historické poznatky a vnímá pouze naturalisticky zachycené násilí a utrpení. Použité filmové a vypravěčské prostředky přitom s maximální realističností zprostředkovávají emoce, úzkost a utrpení konkrétní lidské bytosti. Takový zážitek může dítě traumatizovat. Žalovaná zkoumané záběry, které byly podkladem pro uložení pokuty zhodnotila jako scény mající ve své surovosti a naturalismu silnou emocionální výpověď, která otřese i dospělým člověkem. Starší děti a dospívající mohou pak citlivě s negativním dopadem vnímat i kontextové souvislosti, kdy jedna osoba - žena, která se páchanému násilí snaží zabránit, je chladnokrevně zavražděna. Její marná snaha se ocitá v kontrastu k rezignaci mužů, obyvatel vesnice, kteří sami rozhodli o údělu svých žen, aby zabránili vyvraždění vesnice. Tato scéna může vyvolat až desiluzi z mužů a následně negativní postoj k nim, neboť ti nejen že jsou bezcitnými útočníky, ale v případě obyvatel vesnice jsou rovněž bezradnými a odevzdanými svědky těchto hrůz. Tato záporná emoce může vyvolat pocit marnosti a absence opory v osobách blízkých mužského pohlaví a rovněž ztrátu jistoty, že v případě ohrožení jsou to vaši blízcí, kteří vám poskytnou pomoc a ochranu. Pro podporu argumentace a zřetelnosti své správní úvahy žalovaná následně v rozhodnutí vyzdvihla zásady ochrany dítěte podle Evropské úmluvy o přeshraniční televizi ve spojení s Úmluvou o právech dítěte tak, že zájem dítěte je předním hlediskem při jakékoliv činnosti týkající se dětí a akcentovala nezbytnost zařazování těch částí, které by mohly poškozovat fyzický, psychický nebo morální vývoj dětí, do programového vysílání v čase, kdy je pravděpodobné, že by je tyto osoby mohly sledovat. V tomto spatřovala důležitou funkci hromadných sdělovacích prostředků. Rada se zabývala i pojmy ohrožení fyzického, psychického nebo mravního vývoje dětí a mladistvých, v vycházela z pojetí morálky jako sféry lidského jednání a chování posuzovaného z hlediska etických hodnot v souboru pravidel morálky, jimiž se řídí jednání lidí v určité společnosti. Uvedla, že v rámci morálky je pojem dobré mravy měřítkem hodnocení konkrétních situací, odpovídající obecně uznávaným pravidlům slušnosti v demokratické společnosti. Za možné ohrožení žalovaná považuje případnou možnou odchylku z normálního, obvyklého, běžného, průměrného vývoje jedince

4 pokračování 4 v důsledku shlédnutí pořadu nebo upoutávky v televizním vysílání, ke které, ale fakticky nemusí dojít, když ji může být včasným zásahem zabráněno. Rada má však povinnost dohlížet, aby konkrétním pořadem nebo upoutávkou nemohla být způsobena odchylka od jedinečného vývoje osobnosti dítěte. Žalovaná měla za to, že pořad Boží duha naplnil znaky porušení 32 odst. 1 písm. g) citovaného zákona, a to zejména tím, že byl zařazen do vysílání mezi 6:00-22:00 hodinou, tudíž mohl ohrozit fyzický, psychický nebo morální vývoj dětí a mladistvých, přičemž k hodnocení jednání žalobkyně postačuje možnost ohrožení a dále postačuje i pouze ohrožení jedné z komponent vývoje dítěte. Žalovaná dále uložení sankce odůvodnila tím, že žalobkyně porušila povinnost danou citovaným zákonným ustanovením opakovaně, když na její porušení byla upozorněna a byla také sankcionována za odvysílání pořadu Magnolia ve dne (vydáno upozornění), za odvysílání pořadu Pakárna, epizoda Koťátka od Dalajlámy asi nejsou normální dne (uložena pokuta) a dále za odvysílání pořadu 1. části filmu Sametový vrazi dne (uložena pokuta). Při uložení sankce ve výši ,-Kč byla žalovaná vedena povahou vysílaného programu, spočívající v celoplošném vysílání programu České televize ve vymezeném územním rozsahu, který přijímá alespoň 70% obyvatel ČR s přihlédnutím k tomu, že program ČT 1 je plnoformátovým programem, který je nejvíc sledován, a obsahuje pořady různého zaměření a témat pro všechny skupiny obyvatel. Žalovaná vzala v úvahu, že Česká televize je veřejnoprávním provozovatelem televizního vysílání, s čímž je spojena i větší odpovědnost provozovatele vůči divácké veřejnosti, neboť se jedná o provozovatele s vysokým podílem sledovanosti na mediálním trhu. Z hlediska závažnosti jednání žalobkyně Rada na jedné straně považovala za důležitý úkol provozovatele dbát o ochranu dětí a mladistvých před vysíláním pořadů, které mohou ohrozit jejich vývoj, na druhé straně zhodnotila charakter odvysílaných záběrů za méně závažné v tom smyslu, že zobrazení násilí nebylo samoúčelné. Přesto, to však neomlouvá uvedení těchto záběrů ve vytýkaných časech. Z uvedených důvodů se rozhodla žalovaná udělit pokutu ve výši blíže k dolní hranici pro její určení. Při úvaze o míře zavinění žalovaná vycházela z toho, že bylo na žalobkyni, jak ona ovlivní vysílání pořadu a jak jej zařadí do vysílání tak, aby nedošlo k porušení povinností stanovených zákonem. Z hlediska rozsahu, typu a dosahu závadného vysílání žalovaná při vědomí, že jde o dramatický příběh lásky českého muže a německé ženy v poválečných Sudetech a přes vysoce umělecký charakter pořadu, nepřehlédla reálné riziko ohrožení vývoje dětí a mladistvých tak, jak je zhodnotila v tomto rozhodnutí. Z uvedených důvodů žalovaná rozhodla tak, jak je uvedeno v napadeném rozhodnutí. Proti uvedenému rozhodnutí směřuje podaná žaloba. Žalobkyně namítala, že úvaha žalovaného o následcích odvysílaného pořadu je velmi obecná a důkazně se omezuje na posouzení čtyř několikavteřinových scén bez kontextu s celkovým vyzněním díla. Žalobkyně rovněž směřovala své námitky do stanovení výše pokuty a žalované vytkala, že z uvedených úvah o výši pokuty není zřejmé, jak se zákonná kritéria pro uložení pokuty promítla v konkrétní míře do výše sankce. Není zřejmé, jak povaha vysílaného programu měla vliv na výši pokuty, jak bylo významné postavení žalobkyně na mediální trhu z hlediska veřejnoprávní povahy žalobkyně, když žalobkyně vysíláním předmětného pořadu své veřejnoprávní poslání naplnila. Vysíláním předmětného pořadu splnila veřejnou službu, odvysílala dramatizaci významného kulturního díla u příležitosti výročí konce 2. světové války. Namítala, že ze skutečnosti, že je veřejnoprávním subjektem, nelze dovozovat důvod ke stanovení vyšší sankce než pro ostatní subjekty. Poukázala na to, že žalovaná sama hodnotila porušení zákonné povinnosti jako méně závažné, míru zavinění žalovaná explicitně nestanoví a rozsah, typ a dosah závadného vysílání

5 pokračování 5 žalovaná dovozuje pouze z územního pokrytí. Dále žalobkyně upozornila na nejednoznačné stanovisko žalované jako kolektivního orgánu, když ze zápisu jednání je zřejmé, že tři členové žalované nechali zaznamenat svá rozdílná stanoviska ve výši sankce. Žalobkyně namítala, že upozornění na porušení téhož ustanovení a stanovení lhůty k nápravě musí přecházet u pořadu typově shodného, což není splněno v uvedení pořadu Pakárna, v epizodě Koťátka od Dalajlámy. K odkazu na pokutu za vysílání první části filmu Sametoví vrazi žalobkyně namítla, že první rozhodnutí ve věci bylo soudem pravomocně zrušeno a druhé je rovněž předmětem soudního řízení a je nepravomocné. Z uvedených důvodů žalobkyně navrhla, aby soud napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil žalované k dalšímu řízení. Ve svém vyjádření k podané žalobě žalovaná věcně odkázala na své úvahy o vyznění předmětného pořadu na dětského diváka jak v jednotlivých scénách pořadu, tak v jejich celku, a to i přes umělecký charakter snímku. K hlavním žalobním námitkám ohledně výše pokuty žalovaná uvedla, vzala v úvahu zákonem taxativně vymezená kritéria, tj. charakter programu ČT 1, postavení žalobkyně jako veřejnoprávního provozovatele celoplošného televizního vysílání s vysokou sledovaností při zhodnocení, že žalobkyně pochybila, když při plnění svého poslání veřejné služby zařadila předmětný pořad do veřejnoprávního programu právě v době mezi 6:00 a 22:00 hodinou. Podle žalované se odpovědnosti za porušení 32 odst. 1 písm. g) zákona nelze zprostit odkazem na povinnost plnit veřejnou službu. K námitce, že ze zřízení provozovatele zákonem, nelze dovozovat důvod ke stanovení vyšší sankce, žalovaná poukázala na faktickou velmi nízkou výši uložené pokuty v částce ,-Kč s tím, že vyšší sankce ani není jiným subjektům ukládána. Žalovaná v tomto směru poukázala na dosavadní znalost Městského soudu v Praze o výších sankcí za porušení stejného ustanovení u ostatních provozovatelů televizního vysílání, které se pohybují v řádech statisíc korun. Žalovaná má za to, že dostatečně uvážila i o nízké míře závažnosti zákonné povinnosti ze strany žalobkyně, zvážila i míru zavinění, kterou spatřovala v tom, že žalobkyně se mohla podílet na sestavování programové skladby vysílání, mohla předmětný pořad zařadit do vysílání tak, aby nedošlo k porušení vytýkané zákonné povinnosti a tím měla možnost ovlivnit obsah pořadu již při samotné tvorbě předmětného snímku. Žalovaná má proto za to, že hodnocení kritérií pro stanovení výše pokuty v napadeném rozhodnutí obstojí a z těchto důvodů není na místě toto rozhodnutí zrušit. K námitce nejednoznačného stanoviska žalované jako kolektivního orgánu žalovaná poukázala na práva členů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání na případná odlišná stanoviska, ta však nemění nic na rozhodnutí Rady jako kolektivního orgánu. Žalovaná má zato, že byla naplněna i podmínka předchozího upozornění na porušení citovaného zákonného ustanovení zakotvená v 59 odst. 1 a 3 zák. č. 231/2001 Sb., a to i v souladu s ustálenou judikaturou soudu. Tato podmínka předchozího upozornění je splněna tehdy, byl-li provozovatel vysílání žalovanou upozorněn na porušení téže povinnosti stanovené zákonem bez ohledu na to, kdy k porušení této povinnosti došlo a rozhodující je tedy, že žalobkyně byla na porušení totožné povinnosti stanovené zákonem již v minulosti upozorněna a bylo její povinností s okamžitou platností pro futuro zabezpečit, aby takové pořady v době, kdy je to zákonem zakázáno, do vysílání zařazovány nebyly. V souladu s názorem Nejvyššího správního soudu žalovaná konstatovala, že upozornění na porušení zákona je třeba chápat v materiálním smyslu, tedy v tom, že byla předána informace, že provozovatel porušuje povinnost stanovenou zákonem a že mu hrozí sankce. Nelze však dovozovat, že by takové upozornění musela žalovaná činit u každé jednotlivé skutkové podstaty porušení téže zákonné povinnosti. V případě odkazu na pokutu za vysílání části filmu Sametoví vrazi, žalovaná poukázala na to, že rozsudkem Nejvyššího správního soudu byl zrušen rozsudek Městského soudu v Praze, jímž bylo rozhodnutí Rady o uložení pokuty zrušeno. Nelze proto přistoupit na argument žalobkyně, že rozhodnutí, jímž byla uložena

6 pokračování 6 pokuta za porušení 32 odst. 1 písm. g) zák. je zrušené či nepravomocné. Žalovaná považovala za prokázané, že došlo k porušení ustanovení 32 odst. 1 písm. g) zákona a že žalobkyně je za toto porušení odpovědná, přičemž pokuta byla uložena v zákonem stanoveném rozmezí při zohlednění všech zákonem stanovených kritérií. Z uvedených důvodů žalovaná navrhla, aby soud podanou žalobu zamítl. Při jednání před soudem účastníci řízení setrvali na svých stanoviscích. Soud provedl dokazování audiovizuálním záznamem, a to záznamem scén 1-4 v časovém rozmezí a v obsahové prezentaci tak, jak je toto uvedeno v napadeném rozhodnutí. Zástupce žalobkyně uvedl, že k posouzení prezentvaných záběrů nelze přistupovat tak, jak to učinila žalovaná a jak bylo provedeno dokazování, toliko totiž ve vztahu k fragmentům celkového děje, ale tyto prezentace je třeba posuzovat v kontextu. Nepovažuje za správný závěr žalované o ohrožení psychického a mravního vývoje dětí a mladistvých, neboť toto hodnocení by ve srovnání např. se severskými pohádkami, v nichž je také zobrazována určitá újma a krutost, neobstálo. Poukazuje na zařazení díla do vysílání České televize ve výroční den konce 2. světové války, na jeho historické dějové linie. Poukazuje na to, že analýza předmětných scén byla učiněna na základě stížnosti dne ve velmi krátkém čase někdy kolem a byla učiněna právě pouze z fragmentů celého díla. Rovněž namítá nesprávnost a nesrozumitelnost rozpoložkování hodnocení výše pokuty. Uvádí, že na výši pokuty nemůže mít vliv vyšší odpovědnost vůči divácké veřejnosti vyplývajíc í z toho, že ČT je televizí veřejné služby. Zástupce žalované upřesnil, že analýza pořadu vznikla , nikoli pár dní po zaslání podnětu či stížnosti Dne byl předložen Radě souhrn všech podnětů včetně podnětu k tomuto posuzovanému pořadu a analýza byla učiněna až v rámci zahájeného správního řízení. Městský soud v Praze pře zkoumal napadené rozhodnutí, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání podle 65 a násl. zákona č. 150/2002 soudního řádu správního (dále jen s.ř.s.) v me zích žalobou uplatněných bodů a dospěl k závěru, že žaloba není důvodná. Žalobkyni byla uložena pokuta za jednání, jímž žalobkyně v zákonem nepovoleném čase od 6:00 do 22:00 vysílala pořad, jehož obsah byl po stránce skutkové i právní dostatečně a naprosto přesvědčivým způsobem zhodnocen jako pořad prezentující scény, které zachycují natolik surové a naturalisticky pojaté násilí, lidské utrpení, a bezmoc a rezignaci přihlížejících obyvatel vesnice, kteří sami nic nezmůžou, aby zabránili násilí a zabití tak, že tyto scény ve zřetelně vystaveném zobrazení se silným emocionálním působením na diváka naplňují předpoklad zákona, že by tyto scény mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých a že tedy tyto scény neměly být zařazeny do vysílání v době od 6:00 do 22:00 hodin tak jak tuto povinnost ukládá ustanovení 32 odst. 1 písm. g) citovaného zákona. Zjištěný skutkový stav má zcela oporu v pokladech správního řízení, zejména v audiovizuálních záznamech problémových a ohrožujících scén, které byly rovněž provedeny jako důkaz při ústním jednání před soudem. Scény, které jsou žalovanou spatřovány jako problémové, resp. ohrožující v časech pořadu 29:00 až 29:17 minut a 44:50 až 47:55 minut zobrazují kruté násilí a z hlediska vjemu diváka trvají po relativně dlouhou dobu 17 sekund a přes 4 minuty, vedle toho scény na záznamu v 52. minutě a v 56. minutě rovněž nejsou okamžikem, nýbrž dostatečně vnímatelně líčí následky předchozích scén násilí promítající se v zoufalství a značné utrpení žen, včetně přihlížejících mužů. Jde o takové zjevné filmové a ztvárňující prostředky, které s maximálním působením prezentují utrpení a emoce děsu, strachu, deziluze a bezmoci v takové míře, že úvaha správního orgánu o naplnění skutkové podstaty správního deliktu podle 32 odst. 1 písm. g) je naprosto přiléhavá. Je třeba přihlédnout k tomu, že vytýkaný správní delikt je deliktem založeným na jednání, které se týká pořadů a upoutávek, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj

7 pokračování 7 mladistvých, tedy postačí takové ztvárnění pořadu u něhož existuje riziko ohrožení a toto riziko ohrožení je předmětem správní úvahy. Žalovaná naprosto logickým a dostatečně uvážlivým způsobem zhodnotila charakter odvysílaného předmětného pořadu z hlediska ustanovení 32 odst. 1 písm. g) zákona, když správně vzala v úvahu, že umělecký charakter snímku v tomto případě je co do skutku právně bezvýznamný stejně tak jako fakt, že scény znásilňování nejsou primárně sexuální. Rada zcela v souladu se smyslem ustanovení 32 odst. 1 písm. g) zákona konstatovala i to, co již vyslovila judikatura správních soudů, že totiž prvotním účelem ochrany dle citovaného zákonného ustanovení je zájem na ochraně dětí a mladistvých. Žalovaná především zhodnotila scény předmětného pořadu nejen z hlediska ohrožení dětí nízkého věku, ale i z hlediska zájmu na ochraně vývoje mladistvých. Zhodnotila, že děti, se, jak podává i soudní judikatura, mohou ocitnout u televizní obrazovky při sledování pořadu v jakékoli jeho fázi, přičemž určité sekvence pořadu jsou natolik otřesné, že nelze spoléhat na zázemí dítěte, zejména při odlišnosti rodinného a sociálního zázemí dětí, nadto je třeba zvažovat, že zvladatelnost těchto záběrů je náročná i pro dospělého diváka. Nezbytnost ochrany dětí i mladistvých je dána tím, že tito si působení zla uvědomují právě v té surově podané naturalistické podobě, nadto mladiství dokonce i v jednoduchých vizuálních souvislostech, kdy scény surového násilí umocňuje další filmová výpověď o bezmoci dalších obyvatel vesnice, kteří nedokážou násilí zabránit, a která vede až k deziluzi a k pocitu marnosti a absence opory v osobách mužského pohlaví, kteří nemohou násilí páchající v zobrazených scénách na ženách zabránit. Obtížnost uchopení těchto scén v mysli diváka ostatně naznačila i sama žalovaná ve vyjádření k zahájenému řízení, když sama uvedla, že pořad Boží duha nutí k přemýšlení, je tedy nutné přemýšlet, že zlo, byť je zde předestřeno zcela surově, není prvoplánově zobrazováno, je třeba jej vnímat v celkovém uchopení díla tak, že je nastaveno proti násilí a jeho vyznění navzdory všem krutostem a jeho plasticitě. Žalobkyně sama tedy poukazuje na myšlenkový proces, který je zapotřebí k neschématickému vidění viníků i obětí, na prolínání viny i trestu, na složitost filmu pro vnímání dětského diváka, tj. že film nemá jednoznačné vítěze ani poražené, že jde o silný hluboký příběh, který nutí diváka k přemýšlení. Tato vlastní slova žalobkyně jen zcela potvrzují správnost úvahy žalované, že jde o takové vypravěčské prostředky, které si dětský divák nedokáže spojit s obhajobou humanity. Neodnáší si po shlédnutí takovéhoto filmu či jeho jednotlivých scén historické či umělecké poznatky a vnímá pouze naturalisticky zachycené násilí a utrpení. V tom je úvaha žalované naprosto v souladu s uchopením tohoto pořadu právě z hledisek ochrany, kterou poskytuje ust. 32 dost. 1 písm. g) zákona. Z uvedených důvodů proto soud považuje za neoprávněnou věcnou námitku žalobkyně, že úvaha žalované je velmi obecná a důkazně se omezuje na posouzení čtyř několikavteřinových scén bez kontextu s celkovým vyzněním díla. Povaha žalovaného vychází z konkrétních scén a záběrů pořadů Boží duha, které ve své délce postačují k silnému vjemu vlastních scén násilí a následně i utrpení a potupení, které následují po ukončení tohoto násilí a opuštění budovy, v níž se krvavé scény odehrávají. Posouzení těchto scén v kontextu s celkovým vyzněním díla není na místě, neboť k tomu nesměřuje ochrana daná ustanovením 32 odst. 1 písm. g) zákona. Jestliže žalovaná měla připraven k vysílání pořad s několika znatelnými i delšími scénami krvavého násilí a utrpení lidí, pak jí muselo být zřejmé, že tento pořad nelze oproti ustanovení 32 odst. 1 písm. g) zákona uchopit toliko jako pořad poskytující silný umělecký zážitek, jako hluboký příběh s humanistickým posláním vysoké umělecké kvality bez ohledu na to, jaký vjem může prezentace takového pořadu vyvolat u dětského či mladistvého diváka. Rovněž skutečnost, že žalobkyně jako veřejnoprávní televize přispěla zařazením tohoto pořadu k výročí konce druhé světové války a naplnila tak veřejnou službu, nevylučuje odpovědnost žalobkyně za porušení ustanovení

8 pokračování 8 zákona nevysílat v době od 6.00 do hod.pořady, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých, pokud takový pořad ve svých záběrech vykazuje uvedené znaky ohrožení. V obdobné věci, v níž ČT vysílala pořad zachycující hrubé fyzické násilí, rozhodoval i Nejvyšší správní soud rozsudkem ze dne , č.j. 7 As 16/ , v němž tento soud vzávěru o dostatečném uvážení správního orgánu, avšak o nesprávném posouzení úvahy Rady soudem, přisvědčil žalované v jejím zhodnocení negativních násilných a drastických scén v rámci vztahu mezi dostatečným skutkovým zjištěním a úvahami při hodnocení důkazů. Nejvyšší správní soud tedy rovněž soustředil svou pozornost při přezkumu oprávněnosti uložené sankce k tomu, co je pro její posouzení podstatné totiž, jaké konkrétní naturalistické a drastické scény byly posuzovány a zda jejich působení na mladého diváka bylo žalovanou zhodnoceno jasně a přesvědčivě. V duchu této relevantnosti z hlediska ust. 32 odst. 1 písm. g) zákona Městský soud v Praze i v této souzené věci shledal, že žalovaná dostála své povinnosti spojit konkrétní popis scén zobrazující násilí se závěrem o děsivém působení a možném negativním dopadu na psychiku dětského diváka a své rozhodnutí konkrétně, srozumitelně a přesvědčivě odůvodnila. Oproti odůvodnění napadeného rozhodnutí je to žalobkyně, která pouze obecnými námitkami napadla závěry rozhodnutí žalovaného a opřela je toliko o nezohlednění kontextu scén z celkovým vyzněním díla. S tímto nezohledněním, jak je uvedeno výše, se žalovaná náležitě vypořádala. K námitce nedostatku předchozího upozornění dle 59 zákona soud z doplnění správního spisu, který si vyžádal, zjistil, že žalobkyni byla rozhodnutím žalované ze dne udělena pokuta ve výši ,-Kč pro porušení 32 odst. písm. g) zákona odvysíláním první části filmu Sametoví vrazi dne od 20:00 na programu ČT 1, a to za typově shodný odvysílaný pořad představující umělecké ztvárnění skutečných událostí, které se týkaly rovněž násilí, vraždy a dokonání vraždy s výstřely ze zbraně, přičemž tato pokuta byla znovu po proběhlém soudním řízení uložena rozhodnutím žalované ze dne Žalobkyni rovněž bylo dáno upozornění na porušení 32 odst. 1 písm.g ) zákona dne ohledně odvysílaného pořadu Magnolia, který obsahoval četné hrubé, vulgární výrazy, tvrdé a hrubozrnné výrazové prostředky, tedy rovněž prezentaci, která mohla ohrozit fyzický, duševní nebo morální vývoj dětí a mladistvých. Ve shodě se svou dosavadní judikaturou má soud za to, že podmínka předchozího upozornění zakotvená v ust. 59 odst. 1, 3 zákona č. 231/2001 Sb, je splněna tehdy, byl-li provozovatel vysílání Radou již upozorněn na porušení téže povinnosti stanovené zákonem. Rozhodující tedy je, že žalobkyně byla na porušení totožné povinnosti stanovené zákonem již v minulosti upozorněna a byla jí uložena povinnost s okamžitou platností pro futuro zabezpečit, aby takové pořady v době, kdy je to zákonem zakázáno, do vysílání zařazovány nebyly. Ze znění ust. 59 odst. 1, 3 zákona č. 231/2001 Sb. rozhodně nevyplývá povinnost Rady opakovaně upozorňovat provozovatele vysílání na porušování týchž zákonných povinností a stanovovat mu lhůtu k nápravě vždy ve vztahu k jednotlivému pořadu, jehož odvysíláním nově došlo k porušení zákazu zakotveného v ust. 32 odst. 1 písm. g/ téhož zákona. Postup žalované, která při vydání napadeného rozhodnutí vycházela z upozornění i z již uložené pokuty, nadto za obdobné jednání, byl proto v souladu se zákonem. Soud již vůbec neměl důvod přisvědčit námitkám vytýkajícím žalované nesprávné úvahy o výši pokuty. Žalovaná postupovala v souladu s ust. 61 odst. 2 a 3 zákona č. 231/2001 Sb., neboť z napadeného rozhodnutí vyplývá, jak žalovaná hodnotila jednotlivá kritéria pro stanovení výše pokuty.

9 pokračování 9 Není pravdou, že by žalovaná nevzala v úvahu povahu žalobkyní vysílaného programu a její postavení na mediálním trhu. Je významné, že žalobkyně provozuje celoplošné vysílání ve velkém územním rozsahu a s programovou strukturou pro všechny vstvy diváků, neboť to umožňuje vysokou sledovanost a tedy i vyšší dopad na diváckou veřejnost. Postavení žalobkyně z hlediska naplnění veřejné služby odvysíláním předmětného pořadu nevyviňuje žalobkyni z dodržování ustanovení 32 odst. 1 písm. g) zákona, a proto je relevantní to, že žalobkyně by měla věnovat pozornost obsahu pořadu pro účely jeho zařazení do vysílání. Námitka vyšší sankce oproti jiným subjektům jen proto, že je žalobkyně veřejnoprávní televizí, nemá oporu ve správní praxi žalované ( uvedené hledisko je spíše udáváno v souvislosti s předpokladem široké divácké platformy a očekávání, že spíše než u komerční televize lze předpokládat nepřekročení zákonných povinností), nadto tato námitka není žalobkyni konkretizována. Soudu je známo, že žalovaná udělovala v minulosti pokuty za porušení ustanovení 32 odst. 1 písm. g) zákona v mnohem větší výši ( např. ČT ve výši v již zmíněném rozhodnutí ohledně filmu Sametoví vrazi rozhodnutí sp. zn. 2007/748/fol/ČTV, dále ,-Kč za pořad Pakárna rozhodnutí ze dne sp. zn. 2006/535/dzu/ČTV, ale také např. v řádech miliónů vůči televizi FTV Prima za pořady Vyvolení apod.) Uložená sankce v souzené věci ve výši ,- Kč je tedy skutečně nízká a přiměřená úvahám žalované, která ve svém rozhodnutí objektivně zhodnotila vedle závažnosti dané ochranou dětí i nižší závažnost jednání žalobkyně způsobenou tím, že vysílání násilných scén nebylo samoúčelné a bylo součástí děje. Jedině z hlediska závažnosti jednání a jeho vlivu na výši pokuty bylo možné dějový kontext zhodnotit. Míru zavinění žalovaná zhodnotila jako vliv žalobkyně na vlastní jednání z hlediska možností ovlivnit vysílání či zařazení pořadu do doby, kterou zákon připouští a zhodnotla i předvídatelnost porušeného zákonného ustanovení, tedy znalost povinností žalobkyně. Žalovaná neposoudila rozsah, typ a dosah závadného vysílání pouze z územního pokrytí, což ovšem není úvahou vybočující z uvedeného kritéria, ale zabývala se působením pořadu i přes jeho umělecký charakter a nepochybila, pokud z jeho vlivu vyvodila reálné riziko ohrožení vývoje dětí a mladistvých. Závěr žalované je výsledkem hlasování členů kolektivního orgánu a skutečnost, že nebyl přijat jednomyslně, ale s naplněním práva na odlišný názor a postoj jen některých členů Rady, nemá vliv na přijaté rozhodnutí žalované. Z důvodů shora uvedených neshledal soud žalobu důvodnou, a proto ji podle ust. 78 odst. 7 s.ř.s. jako nedůvodnou zamítl. Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ust. 60 odst. 1 s.ř.s., neboť žalobce nebyl ve sporu úspěšný a žalovanému žádné náklady řízení nevznikly. P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku lze podat kasační stížnost za podmínek uvedených v ustanovení 102 a násl. s.ř.s., a to ve lhůtě do dvou týdnů po doručení tohoto rozsudku. Kasační stížnost se podává u Městského soudu v Praze, rozhodovat o ní přísluší Nejvyššímu správnímu soudu. V Praze dne 3.února 2010 Za správnost vyhotovení: Pekárková Marie JUDr. Naděžda Řeháková,v.r. předsedkyně senátu

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 8 Ca 495/2008-30 1 URAD RADY pro rozhlasové a televizní vysílání Počet listů:... Číslo jednací: 3 0-06- 2009 ů ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY - 37- ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Slavomíra Nováka a soudců JUDr. Marcely Rouskové a JUDr. Hany Pipkové v právní věci žalobce:

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Azs 398/2004-56 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Číslo jednací: - 38 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivanky Havlíkové a soudců Mgr. Martina Kříže a JUDr. Pavla Horňáka v právní

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 8 As 26/2012-32 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců Mgr. Davida Hipšra a JUDr. Michala Mazance

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 162/2011-51 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr.

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY - 40- ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Slavomíra Nováka a soudkyň JUDr. Hany Pipkové a JUDr. Marcely Rouskové v právní věci žalobkyně:

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 4 Azs 415/2004-44 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Vyvěšeno: -39 Sňato: ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní JUDr. Alenou Hockou v právní věci žalobce: L. P., bytem P., proti žalované: Česká správa sociálního

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 As 67/2012-32 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudců JUDr. Kateřiny Šimáčkové a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 6/2004-49 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Josefa Baxy a JUDr. Lenky

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY - 33 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Karly Cháberové a soudkyň JUDr. Dany Černé a JUDr. Naděždy Treschlové v právní věci žalobce:

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 Afs 79/2012-37 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 As 36/2009-35 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a JUDr. Milana

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 64/2009-64 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Zdeňka Kühna

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 As 24/2009-80 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Kateřiny Šimáčkové a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 32/2013-18 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Jana

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 71/2013-26 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Josefa

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 7 As 4/2009-67 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Karla Šimky a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 A 48/2002 40 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Antonína Koukala a JUDr.

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY - 42 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Karly Cháberové a soudkyň JUDr. Naděždy Treschlové a Mgr. Michaely Bejčkové v právní věci

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 7 As 64/2009-48 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 8 Afs 103/2005-65 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Jana Passera v právní věci

Více

USNESENÍ. takto: Odůvodnění: I. Průběh řízení

USNESENÍ. takto: Odůvodnění: I. Průběh řízení 9 Azs 7/2013-20 USNESENÍ Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň Mgr. Daniely Zemanové a JUDr. Barbary Pořízkové v právní věci žalobců: a) K. T., b) nezl.

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 58 Ad 3/2015-48 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci, rozhodl samosoudkyní Mgr. Karolínou Tylovou, LL.M. v právní věci žalobkyně: Z.N., bytem XX, proti

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 As 106/2008-100 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Josefa Baxy a JUDr. Zdeňka

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 As 66/2007 89 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a JUDr. Petra

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 As 53/2005-94 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr.

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY - 41 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Sandnerové a soudců JUDr. Jana Ryby a Mgr. Milana Taubera v právní věci žalobkyně:

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 A 118/2001-44 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud v Brně rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Radan Malíka a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 Afs 69/2010-135 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců Mgr. Jiřího Gottwalda

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 8 Afs 6/2011-86 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců Mgr. Davida Hipšra a JUDr. Michala Mazance

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 4 Ans 10/2006-59 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 As 26/2008-72 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Bohuslava

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Ads 91/2006-54 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 As 86/2012-28 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Jiřího Pally a Mgr. Aleše

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 As 14/2006-81 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň Mgr. Daniely Zemanové a JUDr. Barbary

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 8 As 103/2012-45 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Davida

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Vojtěcha Šimíčka a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobkyně,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 As 124/2011-89 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Mgr. Daniely Zemanové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr. Barbary

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Ads 50/2013-42 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Tomáše Foltase a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 Afs 25/2011-100 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudců JUDr. Barbary Pořízkové a Mgr. Davida

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 7 As 40/2011-63 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Hubáčka a soudců JUDr. Elišky Cihlářové a

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 8 Afs 72/2006-93 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Petra Příhody a Mgr. Jana Passera v právní věci

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 Ads 152/2011-62 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 As 15/2012-29 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Jana

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Ads 107/2005-67 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 As 22/2007-114 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Lenky Matyášové

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Č. j. 7 As 87/2011-66 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Hubáčka a soudců JUDr. Elišky Cihlářové a

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 5 Ans 9/2011-94 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové a soudců JUDr. Ludmily Valentové a JUDr.

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 3 A 129/2010 41 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Sandnerové a soudců Mgr. Milana Taubera a JUDr. Jana Ryby v právní věci

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 123/2011-67 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Jaroslava

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 Afs 51/2007-72 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň Mgr. Daniely Zemanové a JUDr. Barbary

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 Ads 65/2011-111 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 7 As 75/2009-88 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 As 27/2008-67 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Zdeňka

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 8 Azs 101/2005-46 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Petra Příhody a Mgr. Jana Passera v právní věci

Více

ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Azs 75/2005-108 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 53/2011-68 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Jana

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 2 Afs 47/2012-18 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Miluše Doškové a Mgr. Radovana Havelce v právní

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 2 Azs 406/2004-48 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Vojtěcha Šimíčka

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 8 As 115/2012-49 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Davida

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 As 117/2012-35 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň JUDr. Barbary Pořízkové a Mgr. Daniely

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 26/2004-41 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Marie Žiškové,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 91/2011-35 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Jaroslava

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 Ads 74/2013-30 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pally a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a Mgr. Aleše

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 2 Afs 7/2003-50 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Petra Příhody a JUDr. Vojtěcha

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 8 As 22/2011-78 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Davida

Více

U S N E S E N Í. O d ů v o d n ě n í : 2 Azs 29/2011-70

U S N E S E N Í. O d ů v o d n ě n í : 2 Azs 29/2011-70 2 Azs 29/2011-70 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Vojtěcha Šimíčka, Mgr. Radovana Havelce, JUDr. Zdeňka Kühna a JUDr. Jana

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 2 Afs 78/2007-51 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Karla Šimky a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 As 9/2010-65 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Milana

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 As 23/2011-53 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Zdeňka

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 7 Afs 67/2007-111 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ostravě rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Moniky Javorové a soudců Mgr. Ondřeje Mrákoty a Mgr. Jiřího Gottwalda v právní věci

Více

U S N E S E N Í. O d ů v o d n ě n í : č. j. 7 As 2/2010-113

U S N E S E N Í. O d ů v o d n ě n í : č. j. 7 As 2/2010-113 č. j. 7 As 2/2010-113 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v rozšířeném senátu složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudců JUDr. Jakuba Camrdy, JUDr. Miluše Doškové, JUDr. Michala Mazance,

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í :

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í : 8 As 55/2012-23 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců Mgr. Davida Hipšra a JUDr. Jana Passera v právní věci žalobce: J. T., proti žalovanému:

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 7 Ans 8/2011-117 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 17/2011-53 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr.

Více

ROZHODNUTÍ. Odůvodnění:

ROZHODNUTÍ. Odůvodnění: *UOOUX002SI34* Zn. SPR-2018/10-36 ROZHODNUTÍ Předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů, jako odvolací orgán věcně a místně příslušný podle 2, 29 a 32 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y -58 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Krajský soud v Brně rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Jaroslavy Skoumalové a soudců JUDr. Ing. Viery Horčicové a JUDr. Tomáše

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 As 30/2012-41 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Zdeňka

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 8 Afs 49/2006-153 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Michala Mazance a JUDr. Jana

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 8 Afs 89/2005-73 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Jana Passera v právní věci

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 5 Afs 27/2008-67 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Jakuba Camrdy, Ph.D.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 Ads 62/2007-123 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 As 3/2007-52 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 Ads 76/2013-36 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pally a soudců Mgr. Aleše Roztočila a JUDr. Dagmar

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Ads 83/2007-98 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Ads 92/2006-51 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Milady Tomkové a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 79/2012-42 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Zdeňka

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 As 20/2005-63 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 8 Afs 67/2012-32 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Davida

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 As 12/2010-89 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Jiřího Pally a JUDr. Dagmar

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 2 As 23/2014-34 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Vojtěcha Šimíčka a Mgr. Evy

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 2 Afs 104/2007-42 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Miluše Doškové a Mgr. Radovana

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 5/2012-30 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Jana

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY - 30- ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr.Hany Veberové a soudců Mgr.Marka Bedřicha a JUDr.Jitky Hroudové v právní věci žalobkyně

Více

Karta záznamu. Ústavní soud České republiky. odmítnuto pro zjevnou neopodstatněnost 2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 36 odst.1

Karta záznamu. Ústavní soud České republiky. odmítnuto pro zjevnou neopodstatněnost 2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 36 odst.1 Identifikátor evropské judikatury Název soudu Karta záznamu Spisová značka I.ÚS 1665/13 Paralelní citace (Sbírka zákonů) Paralelní citace (Sbírka nálezů a usnesení) Populární název Datum rozhodnutí 15.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 Ads 36/2003-61 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Brigity Chrastilové

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 4 As 46/2003 71 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a JUDr.

Více