ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY"

Transkript

1 - 29 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr.Karly Cháberové a soudkyň JUDr.Naděždy Treschlové a JUDr. Dany Černé v právní věci žalobce: Young a Rubicam Praha, s.r.o., IČ: , se sídlem Nádražní 32, Praha 5, zastoupen JUDr. Filipem Winterem, advokátem se sídlem Na Příkopě 25, Praha 1, proti žalované: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, se sídlem Škrétova 44/6, Praha 2, o žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne , sp.zn. 2008/954/vav/You, č.j. 1770/09 t a k t o : I. Žaloba se z a m í t á. II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení. O d ů v o d n ě n í : Žalobce se podanou žalobou domáhal zrušení rozhodnutí žalované sp.zn. 2008/954/vav/You, č.j. 1770/09 ze dne 21.ledna 2009, kterým byla žalobci udělena podle ustanovení 8a odst. 7 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, pokuta ve výši ,- Kč, a to za porušení 2 odst. 1 písm. c) téhož zákona, spočívající v tom, že žalobcem zpracovaná reklama na telekomunikační službu Duo mobil je klamavá, protože je způsobilá vyvolat klamnou představu a zjednat tím vlastnímu nebo cizímu podniku v hospodářské soutěži prospěch na úkor jiných soutěžitelů či spotřebitelů. Žalobce namítal, že napadené rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení věci. Je přesvědčen, že pokutované reklamy nejsou klamavé, protože ve všech třech pokutovaných reklamních spotech je cena služby vždy uvedena jak bez DPH, tak současně cena služby včetně DPH. Obě varianty ceny jsou přitom uvedeny zřetelně a čitelně, jsou umístěny vedle sebe a v navíc v hlavním poli reklamy.dále žalobce namítal, že závěr o údajné klamavosti učinila žalovaná mechanicky bez jakéhokoliv důkazu a bez uvážení toho, jaká představa vznikne po shlédnutí této reklamy v průměrném spotřebiteli a zda tato představa je či není nepravdivá. Zdůraznil, že v českém právním řádu dosud neexistuje žádné explicitní právní pravidlo pro uvádění cen (s daní či bez daně) a že právě proto zvolil maximálně odpovědný přístup, když uvedl obě

2 pokračování 2 ceny a činil tak právě proto, aby nedošlo k oklamání zákazníka. Má za to, že televize jako médium zasahuje nejen běžné koncové zákazníky inzerované služby, ale i zákazníky, kteří jsou plátci DPH. Plátců DPH je u telekomunikačních služeb masivní množství a tito zákazníci DPH z této služby skutečně odečítají a cenu tak pro sebe kalkulují bez DPH. Jasné rozlišení obou cen a jejich uvedení pro obě tyto zákaznické skupiny je podle názoru žalobce zcela dostatečné.závěrem žalobce konstatoval, že rozhodování žalované by mělo vycházet ze zákonných norem, nikoliv ze sdělení zástupkyně ombudsmana Jitky Seidlové, či jiných obdobných zdrojů, neboť povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích.postupem žalované byla v daném případě také porušena práva žalobce stanovená Listinou základních práv a svobod. Konkrétně právo na to, aby státní moc byla uplatňována pouze v případech a mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví (čl. 2 odst. 2 Listiny) a právo na to, aby meze stanovené zákonem k omezení základních práv a svobod nevedly k popření jejich podstaty a smyslu (čl. 4 odst. 1 a 4 Listiny).Za stejnou reklamu udělila žalovaná druhou pokutu též zadavateli této reklamy, společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Je sice pravda, že podle 6b zákona č. 40/1995 Sb. odpovídají za soulad reklamy se zákonem zpracovatel a zadavatel společně a nerozdílně, ale žalobce namítal, že má pochybnost, zda toto ustanovení umožňuje udělení dvou trestů za jeden delikt. Pojem společně a nerozdílně je pojmem práva závazkového a znamená možnost volby dlužníka věřitelem, nikoliv možnost inkasovat dluh dvakrát.má za to, že ani tehdy, je-li tento pojem užit zákonem v oblasti správního trestání, neměl by umožnit popření základních právních zásad správního řízení. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem má za to, že napadené rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení věci a navrhl jeho zrušení. K žalobě se vyjádřila žalovaná a odkázala na rozhodnutí o uložení pokuty a jeho odůvodnění.rada má za úkol spoty posuzovat v jejich komplexní podobě, celkovém vyznění, které vnímá či je předkládáno příjemci sdělení. Přestože jsou v daném případě ve spotech uvedeny obě ceny, jak s DPH, tak bez ní, sama tato skutečnost neznamená, že k porušení zákona nedošlo. Vždy je nutné přihlížet ke všem znakům reklamy, to je k obsahu, uvedeným skutečnostem, umístění jednotlivých textových sdělení, jejich velikosti, čitelnosti, zvýraznění, rozmístění na obrazovce, zvukového doprovodu, množství informací, druhu produktu atp.v souladu s tímto postupem Rada dané reklamní spoty hodnotila a došla k závěru, jaký je uveden v napadeném rozhodnutí, tedy že jsou způsobilé vyvolat klamnou představu a uvést spotřebitele v omyl. Reklamní trh v oblasti elektronických komunikací, týkající se zejména mobilních telefonů nebo poskytování internetových služeb, je velmi dynamický, a proto i spoty propagující tyto služby musejí být poutavé a výrazné, což však nemůže a nesmí vést k omezení uváděných důležitých údajů v reklamě. Spotřebiteli musí být dána možnost dozvědět se z reklam podstatná, nezkreslená či upravená fakta tak, aby jimi nemohl být uváděn v omyl. V daném případě však po zhlédnutí spotu není jednoznačné, za jakou cenu lze předmětnou službu pořídit. Zvýraznění se dostalo jednoznačně ceně bez DPH, a to jak v obrazovém, tak zejména zvukovém projevu, kde navíc cena s DPH vůbec uvedena není. Je třeba přihlížet také ke skutečnosti, že i údaje pravdivé, které jsou uváděny v reklamě, mohou způsobit klamnou představu a uvést spotřebitele v omyl. V tomto případě byla cena sdělena, ale nikoli jednoznačným způsobem, po zhlédnutí spotu divák nemohl mít jasnou představu o částce, kterou za inzerovanou službu skutečně zaplatí. Rada dospěla k závěru, že v daných reklamách byly šířeny údaje o výrobcích a službách, které byly způsobilé vyvolat klamnou představu a zjednat tím určitému subjektu v hospodářské soutěži prospěch na úkor jiných soutěžitelů či spotřebitelů. Na základě tohoto závěru žalovaná přistoupila k uložení finanční sankce.v samotném rozhodnutí Rada pouze konstatovala, že odůvodnění je v souladu se sdělením zástupkyně ombudsmana, nikoli že na základě tohoto sdělení rozhodovala, jak namítal žalobce.k námitce žalobce, že za stejnou reklamu udělila pokutu

3 pokračování 3 též zadavateli reklamy, žalovaná uvedla, že podle 6b zákona č. 40/1995 Sb. odpovídají za soulad reklamy se zákonem zpracovatel a zadavatel společně a nerozdílně, a k této námitce odkázala na judikaturu Nejvyššího správního soudu, a to v tom smyslu, že ustanovení 6b odst. 1 citovaného zákona nebrání tomu, aby byla vedena samostatná řízení se zpracovatelem a zadavatelem reklamy a byly uloženy oběma pokuty. Rozhodnutí bylo vydáno na základě řádně zjištěných skutečností, zcela v souladu s jednotlivými ustanovením zákona. Městský soud v Praze na základě podané žaloby přezkoumal napadené rozhodnutí, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo, a to v mezích žalobcem uplatněných žalobních bodů, přičemž vycházel ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době rozhodování správního orgánu ( 75 s.ř.s.). Ze správního spisu, který byl soudu předložen vyplynuly následující skutečnosti: Správní spis obsahuje zprávu Analytického odboru oddělení televize, ze které vyplývá, že Rada se předmětnými reklamami zabývala z hlediska možného porušení 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb., dle kterého je zakázána klamavá reklama, a zahájila správní řízení se žalobcem jako zpracovatelem reklamy oznámením o zahájení řízení ze dne a ze dne K zahájeným správním řízením se vyjádřil žalobce dne a uvedl, že výše uvedené podezření považuje za liché a je přesvědčen, že daná reklama není klamavá. Navrhl zastavení správního řízení, a to zejména z toho důvodu, že ve spotu je uvedena jak cena služby bez DPH, tak současně cena služby včetně DPH. Obě varianty ceny jsou přitom uvedeny zřetelně a čitelně, jsou umístěny vedle sebe a navíc v hlavním poli reklamy. Dále uvedl, že v českém právním řádu dosud neexistuje žádné explicitní právní pravidlo pro uvádění cen (s daní či bez) a že proto zvolil v daném případě maximálně odpovědný přístup, když uváděl v předmětných spotech obě ceny, což učinil proto, aby nedošlo k oklamání zákazníka. Dále namítal, že médium zasahuje nejen běžné koncové spotřebitele, ale i zákazníky, kteří jsou plátci DPH a daň z této služby skutečně odečítají a cenu tak uvažují bez DPH. Jasné rozlišení obou cen a jejich uvedení pro obě tyto zákaznické skupiny je tedy podle názoru žalobce dostatečné. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada ) vydala dne 21.ledna 2009 žalobou napadené rozhodnutí, ve kterém rozhodla nejprve pod bodem A) výroku tohoto rozhodnutí usnesením o společném řízení ve věcech vedených pod sp.zn. 2008/ /vav/Youtak, že správní řízení je nadále vedeno pod sp.zn. 2008/954/vav/You. Pod bodem B) výroku tohoto rozhodnutí pak rozhodla, že I.. Rada ukládá účastníku řízení Young & Rubicam Praha, s.r.o., podle ustanovení 8a odst. 7 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., pokutu ve výši ,- Kč, pro porušení 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb. účinného v době spáchání správního deliktu, kterého se dopustil tím, že zpracoval reklamu na telekomunikační službu Duo mobil (mutace 1), vysílanou na programech ČT 1, Nova a Prima televize ve dnech 9. až 16. dubna 2007, která je způsobilá vyvolat klamnou představu a zjednat tím vlastnímu nebo cizímu podniku v hospodářské soutěži prospěch na úkor jiných soutěžitelů či spotřebitelů. II. Rada ukládá účastníku řízení Young & Rubicam Praha, s.r.o., podle ustanovení 8a odst. 7 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb. pokutu ve výši ,- Kč pro porušení 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb., účinného v době spáchání správního deliktu, kterého se dopustil tím, že zpracoval reklamu na telekomunikační službu Duo mobil (mutace 2), vysílanou na programech ČT 1, Nova a Prima televize ve dnech 17. až 22.dubna 2007, která je způsobilá vyvolat klamnou představu a zjednat tím vlastnímu nebo cizímu podniku v hospodářské soutěži prospěch na úkor jiných soutěžitelů či spotřebitelů.

4 pokračování 4 III. Rada ukládá účastníku řízení Young & Rubicam Praha, s.r.o., podle ustanovení 8a odst. 7 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., pokutu ve výši ,- Kč pro porušení 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb., účinného v době spáchání správního deliktu, kterého se dopustil tím, že zpracoval reklamu na telekomunikační službu Duo mobil (mutace 3), vysílanou na programech ČT 1, Nova a Prima televize ve dnech 20.dubna až 28.května 2007, která je způsobilá vyvolat klamnou představu a zjednat tím vlastnímu nebo cizímu podniku v hospodářské soutěži prospěch na úkor jiných soutěžitelů či spotřebitelů. V odůvodnění tohoto rozhodnutí žalovaná zopakovala průběh správního řízení a uvedla, že Ministerstvem průmyslu a obchodu byla Radě postoupena stížnost televizního diváka na skutečnost, že v reklamě na rychlý mobilní internet poskytovaný společnosti 02 je velkým písmem uvedena cena 799,- Kč a rovněž tato cena je prezentována ve zvukovém doprovodu k reklamě. Jedná se však o cenu bez DPH, proto stěžovatel považuje tuto reklamu za klamavou. Z analýzy vyplynulo, že se jedná o reklamu na službu Duo mobil, jejímž zpracovatelem je společnost Young & Rubicam Praha, s.r.o. Konkrétně se jednalo o tyto následující reklamní spoty: 1) Produkt Duo mobil (mutace 1) vysílaný v době od 9.až 16.dubna 2007 na programech ČT 1, Nova a Prima televize: v obraze: postupně padající bílé a černé hranoly, zipově se spojující v černobílé hranoly, v závěru spotu se objeví na obrazovce textová tabule, kde je v levé části výrazně uvedeno 799,- Kč měsíčně, pod tím drobnějším písmem (s DPH 950,81 Kč), v pravé části O2 Internet ADSL 1 Mb/s a neomezené volání z mobilu, pod tabulkou text žádné poplatky za pevnou linku navíc. Na úplný závěr je ve spotu logo O2 text Volejte nebo navštivte O2 prodejnu a logo Telefónica. Ve zvuku: Bleskový O2 internet ADSL... a neomezené volání z mobilu...se spojují pouze ve světě O2. Revoluční služba O2 Duo mobil vůbec poprvé přináší vysokorychlostní internet a volání z mobilu v jednom. A to jen za 799,- Kč měsíčně! O2! 2) Produkt Duo mobil (mutace 2) vysílaný v době od 17. až 22. dubna 2007 na programech ČT 1, Nova Prima televize: v obraze: postupně padající bílé a černé hranoly, zipově se spojující v černobílé hranoly, v závěru spotu se objeví na obrazovce textová tabule, kde je v levé části výrazně uvedeno!799,- Kč měsíčně, pod tím drobnějším písmem (s DPH 950,81 Kč), v pravé části O2 Internet ADSL 2 Mb/s a neomezené volání z mobilu, pod tabulkou text žádné poplatky za pevnou linku navíc. Na úplný závěr je ve spotu logo O2, text Volejte nebo navštivte O2 prodejnu a logo Telefónica. Ve zvuku: Bleskový O2 Internet ADSL...a neomezené volání z mobilu... se spojují pouze ve světě O2. Revoluční služba O2 Duo mobil vůbec poprvé přináší vysokorychlostní internet a volání z mobilu v jednom. A to jen za 799,- Kč měsíčně! 02!. Obraz je doplněn velmi drobným textem ve spodní části obrazovky: Nabídka neomezeného volání z mobilu platí při aktivaci služby O2 Duo mobil do Neomezené volání se uplatní po vyčerpání kreditu v rámci tarifu. Cena za neomezené volání je zahrnuta v měsíčním paušálu. Více informací na 3) Produkt Duo mobil (mutace 3) vysílaný v době od 20.dubna až 28.května 2007 na programech ČT 1, Nova a Prima televize:

5 pokračování 5 v obraze: postupně padající bílé a černé hranoly, zipově se spojující v černobílé hranoly, v závěru spotu se objeví na obrazovce textová tabule, kde je v levé části výrazně uvedeno 799,- Kč měsíčně, pod tím drobnějším písmem (s DPH 950,81 Kč), v pravé části O2 Internet ADSL 2 Mb/s a neomezené volání z mobilu, pod tabulkou text žádné poplatky za pevnou linku navíc. Na úplný závěr je ve spotu logo O2 text Volejte nebo navštivte O2 prodejnu a logo Telefónica. Ve zvuku: Bleskový O2 internet ADSSL... a neomezené volání z mobilu... se spojují pouze ve světě O2. Revoluční služba O2 Duo mobil vůbec poprvé přináší vysokorychlostní internet a volání z mobilu v jednom.a to za 799,- Kč. měsíčně! 02! Obraz je doplněn velmi drobným textem ve spodní části obrazovky: Nabídka neomezeného volání z mobilu platí při aktivaci služby O2 Duo mobil do Neomezené volání se uplatní po vyčerpání kreditu v rámci tarifu. Cena za neomezené volání je zahrnuta v měsíčním paušálu. Více informací na Rada se předmětnými reklamami zabývala z hlediska možného porušení 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb., dle kterého je zakázána klamavá reklama a zahájila správní řízení se zpracovatelem reklamy, Young & Rubicam Praha, s.r.o. Zpracovatel se k věci vyjádřil dopisem doručeným Radě dne K předmětu správního řízení žalobce uvedl, že podezření považuje za naprosto liché, je přesvědčen, že daná reklama není klamavá, a navrhuje zastavení správního řízení, a to zejména z toho důvodu, že ve spotu je uvedena jak cena služby bez DPH, tak současně cena služby včetně DPH. Obě varianty ceny jsou přitom uvedeny zřetelně a čitelně, jsou umístěny vedle sebe a navíc v hlavním poli reklamy Dále uvedl, že v českém právním řádu dosud neexistuje žádné explicitní právní pravidlo pro uvádění cen (s daní či bez) a že proto volí maximálně odpovědný přístup, kdy uvádí obě ceny. Činí tak proto, aby nedošlo k oklamání zákazníka. Přitom je nutné si uvědomit, že televize jako médium zasahuje nejen běžné koncové spotřebitele, ale i zákazníky, kteří jsou plátci DPH a daň z této služby skutečně odečítají a cenu tak uvažují bez DPH. Jasné rozlišení obou cen a jejich uvedení pro obě tyto zákaznické skupiny je tedy podle názoru účastníka tím nejodpovědnějším možným přístupem. Rada spojila výše uvedená správní řízení a rozhodnutím uložila pokutu v celkové výši ,- Kč pro porušení zákazu klamavé reklamy dle 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb., účinném v době spáchání správního deliktu. Účastník řízení podal proti rozhodnutí Rady žalobu k Městskému soudu v Praze. Městský soud v Praze rozsudkem ze dne rozhodnutí Rady zrušil a věc vrátil žalované k dalšímu řízení (sp.zn. 5 Ca 281/2008). Soud argumentoval zejména tím, že správní orgán musí při trestání správních deliktů respektovat princip uvedený v článku 40 odst. 6 Listiny základních práv a svobod, podle kterého se trestnost činu posuzuje a trest se ukládá podle zákona účinného v době, kdy byl čin spáchán. Pozdějšího zákona se použije, jestliže je to pro pachatele příznivější. V důsledku to znamená, že rozhodnutí, které za účinnosti nového práva ukládá trest podle práva starého, se musí ve svých důvodech vypořádat s otázkou, zda nové právo vůbec převzalo staré skutkové podstaty, a pokud ano, zda tresty za takové delikty ukládané jsou podle nového práva mírnější nebo přísnější než podle práva starého.

6 pokračování 6 Rozhodnutí správního orgánu, který trestá podle práva starého delikt v době platnosti a účinnosti práva nového, se nemůže obejít bez toho, aby důsledně porovnalo nové a staré skutkové podstaty deliktů, doložilo, že i podle nového práva jde o jednání trestné a že postih podle nového práva není pro delikventa výhodnější. Pokud pozdější právní úprava původní skutkovou podstatu předmětného deliktu vůbec nepřevzala, zanikla by trestnost jednání a k vyvození odpovědnosti a uložení sankce již nemůže dojít. Posoudit, zda pozdější úprava převzala skutkovou podstatu předmětného deliktu a zda postih podle nového práva není pro žalobce příznivější, bylo na žalované, která se s touto otázkou měla vypořádat v odůvodnění napadeného rozhodnutí. Rozhodnutí, které nemá tyto náležitosti, je dle soudu nepřezkoumatelné. Dne 21.ledna 2009 Rada věc opětovně posuzovala s tím, že je vázána právním názorem soudu vysloveným v rozsudku, a rozhodla tak, jak je uvedeno ve výroku napadeného rozhodnutí. V odůvodnění tohoto rozhodnutí uvedla, že podle ustanovení 45 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, je klamavou reklamou šíření údajů o vlastním nebo cizím podniku, jeho výrobcích či výkonech, které je způsobilé vyvolat klamnou představu a zjednat tím vlastnímu nebo cizímu podniku v hospodářské soutěži prospěch na úkor jiných soutěžitelů či spotřebitelů. Dle odst. 3 citovaného ustanovení je klamavým i údaj sám o sobě pravdivý, jestliže vzhledem k okolnostem a souvislostem, za nichž byl učiněn, může uvést v omyl. Dle ustanovení 7b zákona č. 40/1995 Sb. bere orgán dozoru při posuzování, zda je reklama klamavá, v úvahu všechny její rysy a především informace, které obsahuje, přitom posuzuje např. charakteristiky zboží nebo služeb, dostupnost, provedení, cenu a způsob, jakým je vypočtena, podmínky dodávání atd. Pro naplnění skutkové podstaty správního deliktu spočívajícím v porušení zákazu klamavé reklamy, je nutné prokázat, že uvedené reklamní spoty jsou způsobilé vyvolat klamnou představu, a to zejména z pohledu spotřebitele. Žalovaná v odůvodnění napadeného rozhodnutí uvedla, že předmětné reklamy obsahují obrazově výraznější cenu služby 799,- Kč a zvukový doprovod, který shodně s obrazem hovoří o částce jen za 799,- Kč měsíčně. Takto odvysílané sdělení navozuje klamnou představu, že právě za tuto cenu lze službu zakoupit. Ovšem konečná cena pro běžného uživatele je navýšena o nezanedbatelné DPH, které je v obraze uvedeno malým písmem, a ve zvuku není zmíněno vůbec. Žalovaná uvedla, že cena produktu či služby musí být prodejcem uváděna tak, aby byla úplná a srozumitelná, tedy musí též zahrnovat daň z přidané hodnoty, kterou je do částky nutné včlenit a rozhodla, že reklamy v předložené podobě jsou způsobilé vyvolat klamavou představu o ceně poskytované služby, neboť skutečná cena včetně DPH je podstatně vyšší nežli cena zvýrazňovaná v obraze i ve zvuku. Spotřebitel, který zaregistroval reklamu pouze z jejího zvukového doprovodu, informaci o celkové ceně nabízené služby, tedy ceně včetně DPH, vůbec neobdržel, čímž byl uveden v omyl. Klamavost reklamy lze tedy dovodit ve smyslu 45 odst. 3 obchodního zákoníku, že klamavým je i údaj sám o sobě pravdivý, jestliže vzhledem k okolnostem a souvislostem, za nichž byl učiněn, může uvést v omyl. Rada přihlédla i k faktu, že nabízená služba je snadno dostupná, včetně podmínek dodání, ceny či provedení, to vše svědčí pro nutnost, aby údaje v reklamě uváděné byly úplné, jasné a srozumitelné. I přesto, že v reklamách jsou uvedeny kontaktní údaje na provozovny společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., její telefonní linku, jsou v komplexním vyznění tyto spoty způsobilé vyvolat klamnou představu o poskytované službě, zejména její ceně, a zjednat tím podniku v hospodářské soutěži prospěch na úkor jiných soutěžitelů či spotřebitelů, tedy naplnily všechny zákonem definované znaky klamavé

7 pokračování 7 reklamy. Ze všech výše uvedených důvodů Rada rozhodla tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí. Ke změně právní úpravy žalovaná uvedla, že po srovnání obou právních úprav původní a současné lze dovodit, že správní delikt zákazu klamavé reklamy ve vysílání byl bezezbytku přejat do právní úpravy zákazu nekalé obchodní praktiky. Vždy se jedná o chování podnikatele vůči spotřebiteli, které na základě důležitých údajů, které mohou být či jsou pravdivé, uvede spotřebitele v omyl. Tento pak jedná jinak, než pokud by měl k dispozici správné či správně podané relevantní údaje. V důsledku takové jednání vede ku prospěchu podnikatele na úkor spotřebitele. Na základě výše uvedeného žalovaná konstatovala, že skutková podstata správního deliktu zákazu klamavé reklamy přešla do právní úpravy nové, podřaditelné pod skutkovou podstatu zákaz nekalé obchodní praktiky. V žádném případě nedošlo k zániku trestnosti jednání. Stejně jako podle právní úpravy původní, tak podle právní úpravy novelizované lze výše uvedené jednání účastníka řízení podřadit pod skutkovou podstatu správního deliktu vymezenou v obou případech v 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb., ve znění platném v době spáchání správního deliktu, resp. v aktuálním znění. K uložení pokuty žalovaný uvedl, že zpracovatelem reklamy (dále jen zpracovatel ) je pro účely zákona č. 40/1995 Sb. právnická nebo fyzická osoba, která pro sebe nebo pro jinou právnickou nebo fyzickou osobou zpracovala reklamu. Správní orgán musí při trestání správních deliktů respektovat princip uvedený v článku 40 odst. 6 Listiny základních práv a svobod, podle kterého se trestnost činu posuzuje a trest se ukládá podle zákona účinného v době, kdy byl čin spáchán. Pozdějšího zákona se použije, jestliže je to pro pachatele příznivější. Trestnost činu Rada posuzovala podle zákona ve znění účinném v době spáchání činu, tedy původní právní úpravy s tím, že skutková podstata správního deliktu byla později převzata novelou do právní úpravy nové, čímž trestnost činu zůstala zachována. Tento princip musí být zachován i v případě ukládání samotného trestu za protiprávní jednání. Z ustanovení zákona č. 40/1995 Sb. ve zněním původním i aktualizovaném vyplývá, že za správní delikt dané skutkové podstaty bylo možno uložit v době spáchání správního deliktu účastníkem řízení pokutu vyšší než je tomu po novelizaci, tedy s účinností od Nová právní úprava je při ukládání sankce pro porušení shodné skutkové podstaty správního deliktu pro delikventa příznivější a správní orgán je nucen ji použít při ukládání sankce. Proto Rada přistoupila k uložení pokuty dle ustanovení 8a odst. 7 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb. v platném znění. K porušení 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb. došlo ve všech výše uvedených třech případech, každý z nich byl pokutován částkou ,- Kč. V daném případě se ale jednalo o naplnění jedné skutkové podstaty dílčími jednáními stejným subjektem obdobným způsobem provedení. Rada v souladu se soudní judikaturou výše uvedené jednání pro stanovení výše pokuty posoudila jako jediný skutek a uložila pokutu v celkové výši ,- Kč. Při stanovení výše pokuty přihlédla Rada zejména ke skutečnostem, že reklamy byly uvedené na programech celoplošných provozovatelů televizního vysílání, tj. provozovatelů s nejvyšším podílem sledovanosti na mediálním trhu, došlo k mnoha reprízám uvedených spotů. Reklamy tak mohly zasáhnout vysoký počet divácké veřejnosti, potenciálních spotřebitelů. Nadto cenu uvedené služby jako jeden z rozhodujících faktorů při vybírání obdobných služeb spotřebitelem na trhu mobilních telefonních operátorů je nutno uvádět jako přesný a jednoznačný údaj, nikoli způsobem zavádějícím či klamavým. Závažnost správního deliktu je proto s ohledem na tyto skutečnosti vysoká. Rada uložila pokutu při dolní hranici zákonem stanovené sazby, jednalo se o první pochybení účastníka řízení. Rada vzala také v potaz sice nepostačující, nicméně uvedení obou typů cen (s i bez DPH). Přestože při opětovném posuzování dané věci byla Rada omezena nižší maximální hranicí sankce než

8 pokračování 8 v původním rozhodnutí, setrvala na posouzení dané výše pokuty jako odpovídající spáchanému správnímu deliktu, mimo jiné i z důvodu zachování předvídatelnosti rozhodování správního orgánu v obdobných případech. Rada konstatovala, že jsou dány všechny zákonné podmínky pro uplatnění sankce v mezích zákona č. 40/1995 Sb. a dle ustanovení 8a odst. 7 písm. b) citovaného zákona byla uložena žalobci pokuta v celkové výši ,- Kč. Při ústním jednání zástupce žalobce s odkazem na žalobní body vymezené v žalobě zdůraznil, že v daném případě byly v reklamě uvedeny ceny obě, jak bez DPH tak cena s DPH. Přitom neexistuje žádný právní předpis, který by určoval, jakým způsobem má být cena zboží v reklamě uváděna. Dále namítal, že sdělení zástupkyně ombudsmana není žádným závazným výkladem zákona, ze kterého by žalovaná musela vycházet. I při uvedení cen, tak jak byly v reklamě prezentovány, dle názoru žalobce nedošlo k porušení příslušných ustanovení zákona a nejednalo se o reklamu klamavou. Rada klamavost reklamy nezhodnotila dostatečně. Je třeba vzít v potaz celou řadu hledisek, např. to, že mezi shlédnutím reklamy a nákupem inzerovaného produktu zákazník má možnost získat další informace přímo v prodejnách. Žalobce má za to, že v daném případě reklama sama o sobě nepůsobí přímo ve vztahu ke spotřebiteli, tento má možnost si další okolnosti ověřit. Nesouhlasil se závěrem Rady, že se jednalo o klamavou reklamu, který není správný ani dostatečně podložen. Podle prvorepublikové judikatury vycházely soudy z toho, že se jedná o klamavou reklamu tehdy, jestliže takovou reklamou bylo postiženo 10 až 15 % spotřebitelů. Nelze tedy klamavost reklamy vyvozovat z jednotlivých stížností, ale je třeba reklamu hodnotit z hlediska dopadu na skutečně širší vrstvu spotřebitelů. Ze všech těchto důvodů navrhl, aby soud napadené rozhodnutí zrušil a věc žalované vrátil k dalšímu řízení. Zástupkyně žalované s odkazem na odůvodnění napadeného rozhodnutí a na vyjádření k žalobě zdůraznila, že v daném případě je třeba vycházet z pozice průměrného spotřebitele. Průměrný spotřebitel není plátcem DPH, to znamená, že takto definovaný průměrný spotřebitel nebyl informován řádně o konečné ceně nabízeného produktu. Reklama ho mohla přivést k rozhodnutí o nákupu v důsledku zdůrazňované ceny bez DPH, mohl tedy být uveden touto reklamou v omyl, neboť je všeobecně známé, že průměrný spotřebitel nevěnuje pozornost všem detailním údajům uvedeným v reklamách. V daném případě cena bez DPH byla výrazněji uváděna než cena s DPH. Dále poukázala na to, že za stejné reklamy byla pokuta uložena i zadavateli, tj. společnosti Telefónica O2. Zadavatel pokutu zaplatil. Již z tohoto je zřejmé, že i zadavatel si byl vědom problémů s předmětnou reklamou, resp. se všemi mutacemi. Ze všech uvedených důvodů navrhla, aby soud žalobu jako nedůvodnou zamítl. Soud při posouzení předmětné žaloby vyšel z následující právní úpravy : Zákon č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy je jednou z norem veřejného práva, která zasahuje do jinak převážně soukromoprávní úpravy pravidel nekalé soutěže, jako jedné ze dvou hlavních částí soutěžního práva. Důvodem veřejnoprávní regulace v této oblasti je především snaha zákonodárce o ochranu spotřebitele - adresáta informací plynoucích z reklamních sdělení, která jsou formulována především za účelem nalákat spotřebitele a prodat co nejvíce zboží, často bez ohledu na pravdivost poskytnutých informací či jiné společenské hodnoty. Vlastní úprava nekalé soutěže je obsažena v ustanovení 44 obchodního zákoníku v podobě generální klauzule. Nekalou soutěží, která je podle obchodního zákoníku zakázána, se podle citovaného ustanovení rozumí jednání v hospodářské soutěži, které je v rozporu s

9 pokračování 9 dobrými mravy soutěže a je způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo spotřebitelům. Na tuto generální klauzuli navazuje demonstrativní výčet základních skutkových podstat nekalosoutěžních deliktů, které dále generální klauzuli konkretizují a mezi něž patří i klamavá reklama. V této souvislosti Nejvyšší správní soud v rozsudku ze dne , č.j. 7 As 48/ , dostupném na rovněž podotýká, že naplnění některé ze skutkových podstat nekalosoutěžních deliktů je deliktem objektivní povahy, u něhož zákon nevyžaduje zavinění, a proto k nekalé soutěži dochází, jakmile jsou naplněny zákonem stanovené znaky skutkové podstaty konkrétního deliktu. V daném případě žalovaná naplnění skutkové podstaty správního deliktu posuzovala podle právní úpravy platné do , neboť za účinnosti této právní úpravy ke spáchání deliktu došlo a nová právní úprava obsahově stejné jednání postihovala rovněž jako správní delikt. Proti tomuto závěru žalované žalobce žádné námitky nevznesl. Podle 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 40/1995 Sb., ve znění platném do se zakazuje reklama klamavá. Podle 8a odst. 3 písm.d) téhož zákona se právnická nebo podnikající fyzická osoba dopustí správního deliktu tím, že jako zpracovatel zpracuje reklamu, která je klamavá. Ohledně klamavé reklamy zákon o regulaci reklamy odkazoval na 45 odst. 1 obchodního zákoníku, podle kterého klamavou reklamou je šíření údajů o vlastním nebo cizím podniku, jeho výrobcích či výkonech, které je způsobilé vyvolat klamnou představu a zjednat tím vlastnímu nebo cizímu podniku v hospodářské soutěži prospěch na úkor jiných soutěžitelů či spotřebitelů. Dle odst. 3 tohoto ustanovení je klamavým i údaj sám o sobě pravdivý, jestliže vzhledem k okolnostem a souvislostem, za nichž byl učiněn, může uvést v omyl. Žalobce především namítal, že napadené rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení věci. Je přesvědčen, že pokutované reklamy nejsou klamavé, protože ve všech třech pokutovaných reklamních spotech je cena služby vždy uvedena jak bez DPH, tak současně včetně DPH. Obě varianty ceny jsou přitom uvedeny zřetelně a čitelně, jsou umístěny vedle sebe a v navíc v hlavním poli reklamy.dále žalobce namítal, že závěr o údajné klamavosti učinila žalovaná mechanicky bez jakéhokoliv důkazu a bez uvážení toho, jaká představa vznikne po shlédnutí této reklamy v průměrném spotřebiteli a zda tato představa je či není nepravdivá. Soud se tedy v projednávané věci nejprve zabýval tím, zda kombinace obsahu reklamního sdělení a jeho grafického a zvukové zpracování může vzbuzovat v adresátech reklamy klamnou představu nižší ceny nabízené služby. Cena bez DPH, byla v předmětných spotech uváděna výrazněji než cena s DPH, což mohlo vzbuzovat v adresátech reklamy klamnou představu nižší ceny služby, když zvukový doprovod hovoří pouze o částce jen za 799 korun měsíčně. Cena pro běžného uživatele je však ve skutečnosti navýšena o DPH., což je uvedeno jen malým písmem grafickém znázornění a ve zvuku není zmíněno vůbec. V této souvislosti je třeba zdůraznit, že zákon o regulaci reklamy klade především důraz na ochranu spotřebitele, jakožto subjektu, jemuž je reklamní sdělení adresováno. Tato reklamní sdělení jsou adresována spotřebiteli především za účelem zvýšení prodeje či služby.

10 pokračování 10 I když jsou sdělované informace pravdivé, jak namítl žalobce, nelze akceptovat takové reklamní sdělení, které tuto službu způsobem prezentace nabízí v jiné ceně, než je její skutečná cena. Je nezbytné spotřebitele zřetelně a jasně informovat o skutečné ceně této služby. Tuto podmínku dle názoru soudu žalobce nesplnil, neboť předmětné spoty svým sdělením navozují klamnou představu o ceně nabízené služby.v této souvislosti je třeba zdůraznit, že spotřebitele, který by zaregistroval reklamu pouze z jejího zvukového doprovodu, tato vůbec neinformuje o celkové ceně nabízené služby, tedy ceny včetně DPH. S přihlédnutím k ustanovení 45 odst. 3 obchodního zákoníku, že klamavým je i údaj sám o sobě pravdivý, jestliže vzhledem k okolnostem a souvislostem, za nichž byl učiněn, může uvést v omyl a vzhledem k výše uvedenému má soud za to, že závěr žalované, obsažený v napadeném rozhodnutí o celkovém působení reklamy je správný. Žalovaná přihlédla k grafické a verbální prezentaci předmětných spotů, řádně posoudila a odůvodnila obsah verbálních tvrzení reklamních spotů, ve spojení s grafickou částí reklamy, která znázorňuje cenu nabízené služby.dovodila, v čem spatřuje uvádění diváka v omyl. Úvaha žalované, že divák nabude dojmu, že je možno pořídit nabízenou službu za nižší cenu, než je cena skutečná, navýšená o DPH, pak byla učiněna v souladu s pravidly logického usuzování nad obsahem předmětných reklamních spotů. Námitku žalobce, že předmětné reklamy klamavé nebyly, že žalovaná věc nesprávně posoudila po právní stránce a že svůj závěr učinila mechanicky neshledal soud, vzhledem k výše uvedenému za důvodnou. Žalobce dále namítal, že v českém právním řádu dosud neexistuje žádné explicitní právní pravidlo pro uvádění cen (s daní či bez daně) a že právě proto zvolil maximálně odpovědný přístup, když uvedl obě ceny a činil tak právě proto, aby nedošlo k oklamání zákazníka. Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v 12 odst. 2 písm. a) stanoví, ( a stanovil i v rozhodné době), že informace o ceně nesmí vzbuzovat zdání, že cena je nižší, než jaká je ve skutečnosti. Z tohoto ustanovení lze dovodit, že je-li cena uváděna bez DPH, potom taková informace může vzbudit zdání, že je cena nižší, než je ve skutečnosti( tedy s DPH) je. V projednávaném případě žalobce ve zvukovém doprovodu reklamních spotů informaci o celkové ceně nabízené služby vůbec neuvedl a celková cena je uvedená v obraze malým písmem. I přesto, že jsou uvedeny v reklamách uvedeny odkazy na provozovny společnosti Telefonica O2 Czech Republic, a.s., jsou tyto spoty způsobilé vyvolat klamnou představu o poskytované službě a zejména o její ceně a naplňují tak všechny znaky klamavé reklamy. Tato námitka žalobce rovněž nebyla shledána důvodnou.. Žalobce také namítal, že je sice pravda, že podle 6b zákona č. 40/1995 Sb. odpovídají za soulad reklamy se zákonem zpracovatel a zadavatel společně a nerozdílně, ale uvedl, že má pochybnost, zda toto ustanovení umožňuje udělení dvou trestů za jeden delikt. Pojem společně a nerozdílně je pojmem práva závazkového a znamená možnost volby mezi dlužníkem a věřitelem, nikoliv možnost inkasovat dluh dvakrát.má za to, že ani tehdy, je-li tento pojem užit zákonem v oblasti správního trestání, neměl by umožnit popření základních právních zásad správního řízení. K této námitce soud okazuje na judikaturu Nejvyššího správního soudu, zejména na rozsudek NSS 9 As 84/ ze dne , který k této problematice uvedl, že ustanovení 6b odst. 1 citovaného zákona nebrání tomu, aby byla vedena samostatná řízení se zpracovatelem a zadavatelem reklamy. Z jazykového výkladu tohoto ustanovení potom Nejvyšší správní soud dovodil, že z něj jednoznačně vyplývá, že zákon o regulaci reklamy nebrání tomu, aby správní orgán uložil pokutu jak zadavateli, tak i zpracovateli, příp. i šiřiteli reklamy, a to i opakovaně. Jestliže tedy správní orgán v daném případě uložil pokutu zpracovateli i

11 pokračování 11 zadavateli, postupoval v souladu s výše uvedeným ustanovením zákona o regulaci reklamy a ani tuto námitku žalobce neshledal soud důvodnou. Ze všech těchto důvodů tedy soud žalobu jako nedůvodnou podle 78 odst. 7 s.ř.s. zamítl.podle ustanovení 60 odst. 1 s.ř.s. soud rozhodl tak,žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. Žalobce v řízení neměl úspěch a žalovanému tyto nevznikly. P o u č e n í :Proti tomuto rozsudku l z e podat kasační stížnost za podmínek uvedených v 102 a násl. s. ř. s. do dvou týdnů po doručení tohoto usnesení k Nejvyššímu správnímu soudu prostřednictvím Městského soudu v Praze. Stěžovatel musí být podle ustanovení 105 odst.2 s.ř.s. zastoupen v řízení o kasační stížnosti advokátem, to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. V Praze dne 13. října 2009 JUDr. Karla Cháberová, v.r. předsedkyně senátu Za správnost vyhotovení: Marcela Brabcová

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 As 38/2010-71 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Mgr. Daniely Zemanové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr. Barbary

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY - 37- ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Slavomíra Nováka a soudců JUDr. Marcely Rouskové a JUDr. Hany Pipkové v právní věci žalobce:

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY - 33 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Karly Cháberové a soudkyň JUDr. Dany Černé a JUDr. Naděždy Treschlové v právní věci žalobce:

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 8 As 26/2012-32 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců Mgr. Davida Hipšra a JUDr. Michala Mazance

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY - 40- ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Slavomíra Nováka a soudkyň JUDr. Hany Pipkové a JUDr. Marcely Rouskové v právní věci žalobkyně:

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 162/2011-51 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 As 67/2012-32 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudců JUDr. Kateřiny Šimáčkové a JUDr.

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Číslo jednací: - 38 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivanky Havlíkové a soudců Mgr. Martina Kříže a JUDr. Pavla Horňáka v právní

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 As 36/2009-35 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a JUDr. Milana

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 As 86/2012-28 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Jiřího Pally a Mgr. Aleše

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 Afs 79/2012-37 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr.

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY - 42 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Karly Cháberové a soudkyň JUDr. Naděždy Treschlové a Mgr. Michaely Bejčkové v právní věci

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 As 59/2011-61 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Zdeňka

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 71/2013-26 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Josefa

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY - 41 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Sandnerové a soudců JUDr. Jana Ryby a Mgr. Milana Taubera v právní věci žalobkyně:

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Vyvěšeno: -39 Sňato: ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní JUDr. Alenou Hockou v právní věci žalobce: L. P., bytem P., proti žalované: Česká správa sociálního

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 As 14/2006-81 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň Mgr. Daniely Zemanové a JUDr. Barbary

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í :

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í : 9 Afs 77/2012-25 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň JUDr. Barbary Pořízkové a Mgr. Daniely Zemanové v právní věci žalobce: SAN-JV s.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 7 As 4/2009-67 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Karla Šimky a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 A 118/2001-44 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud v Brně rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Radan Malíka a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 8 Afs 67/2012-32 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Davida

Více

USNESENÍ. takto: Odůvodnění: I. Průběh řízení

USNESENÍ. takto: Odůvodnění: I. Průběh řízení 9 Azs 7/2013-20 USNESENÍ Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň Mgr. Daniely Zemanové a JUDr. Barbary Pořízkové v právní věci žalobců: a) K. T., b) nezl.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 As 117/2012-35 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň JUDr. Barbary Pořízkové a Mgr. Daniely

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 6/2004-49 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Josefa Baxy a JUDr. Lenky

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 4 Azs 415/2004-44 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 5 Afs 27/2008-67 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Jakuba Camrdy, Ph.D.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 Ads 65/2011-111 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Azs 398/2004-56 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 As 125/2014-26 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy a soudce zpravodaje JUDr. Karla Šimky a soudců JUDr. Petra Průchy

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 8 Afs 89/2005-73 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Jana Passera v právní věci

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 Afs 101/2009-65 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Jakuba Camrdy,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 As 3/2013-16 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudců JUDr. Kateřiny Šimáčkové a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 53/2011-68 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Jana

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY - 30- ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr.Hany Veberové a soudců Mgr.Marka Bedřicha a JUDr.Jitky Hroudové v právní věci žalobkyně

Více

listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 AKTUÁLNÍ TÉMA Možnost přezkumu rozhodčích doložek i v probíhajících exekucích Stanovisko občanskoprávního a obchodněprávního kolegia Nejvyššího soudu ČR

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 58 Ad 3/2015-48 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci, rozhodl samosoudkyní Mgr. Karolínou Tylovou, LL.M. v právní věci žalobkyně: Z.N., bytem XX, proti

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Č. j. 7 As 87/2011-66 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Hubáčka a soudců JUDr. Elišky Cihlářové a

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 A 48/2002 40 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Antonína Koukala a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 26/2004-41 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Marie Žiškové,

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í :

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í : 4 As 15/2012-35 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Jiřího Pally v právní věci žalobkyně: Sampa

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 As 81/2008-41 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové, Ph.D. a soudců JUDr. Jakuba Camrdy,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 Afs 51/2005-76 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Lenky Matyášové

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 As 53/2005-94 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr.

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 8 Ca 495/2008-30 1 URAD RADY pro rozhlasové a televizní vysílání Počet listů:... Číslo jednací: 3 0-06- 2009 ů ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 Afs 69/2010-135 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců Mgr. Jiřího Gottwalda

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 8 Afs 119/2006-65 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Jana Passera, v právní věci

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 123/2011-67 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Jaroslava

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 4 Ans 10/2006-59 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 5 Afs 76/2012-28 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové a soudců JUDr. Ludmily Valentové a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 Ads 66/2013-23 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pally a soudců Mgr. Aleše Roztočila a JUDr. Dagmar

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Číslo jednací: 10A 28/2013-50-55 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ing. Viery Horčicové a soudců Mgr. Kamila Tojnera a Mgr. Jana

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 As 24/2009-80 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Kateřiny Šimáčkové a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 64/2009-64 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Zdeňka Kühna

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 As 124/2011-89 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Mgr. Daniely Zemanové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr. Barbary

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 32/2013-18 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Jana

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 8 As 103/2012-45 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Davida

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 Ads 152/2011-62 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 2 Afs 78/2007-51 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Karla Šimky a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 7 As 75/2009-88 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 As 26/2008-72 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Bohuslava

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Ads 162/2009-54 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Kateřiny Šimáčkové a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 As 22/2009-80 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové, soudkyně JUDr. Ludmily Valentové

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 7 As 1/2010-56 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Hubáčka a soudců JUDr. Elišky Cihlářové a JUDr.

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ostravě rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Moniky Javorové a soudců Mgr. Ondřeje Mrákoty a Mgr. Jiřího Gottwalda v právní věci

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 8 Ans 6/2012-28 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Davida

Více

č. j. 7 Afs 47/2007-78

č. j. 7 Afs 47/2007-78 č. j. 7 Afs 47/2007-77 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 As 18/2014 27 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Barbary Pořízkové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y -58 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Krajský soud v Brně rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Jaroslavy Skoumalové a soudců JUDr. Ing. Viery Horčicové a JUDr. Tomáše

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 91/2011-35 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Jaroslava

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 Afs 147/2006-77 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Lenky Matyášové

Více

ROZHODNUTÍ. Odůvodnění:

ROZHODNUTÍ. Odůvodnění: *UOOUX002SI34* Zn. SPR-2018/10-36 ROZHODNUTÍ Předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů, jako odvolací orgán věcně a místně příslušný podle 2, 29 a 32 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Ads 126/2012-26 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Milady Tomkové a JUDr.

Více

USNESENÍ. t a k t o :

USNESENÍ. t a k t o : Konf 48/2012-16 USNESENÍ Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, složený z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Milady Tomkové, JUDr.

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 8 Afs 103/2005-65 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Jana Passera v právní věci

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 Afs 91/2007-58 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň Mgr. Daniely Zemanové a JUDr. Barbary

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 20/2013-19 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a Mgr. Aleše

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 7 Ans 8/2011-117 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 Ads 62/2007-123 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 As 141/2014-15 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Tomáše Foltase a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 73/2006-55 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Josefa

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 As 106/2008-100 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Josefa Baxy a JUDr. Zdeňka

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 5/2012-30 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Jana

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 7 Afs 52/2011-58 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Hubáčka a soudců JUDr. Elišky Cihlářové a

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 4 Ads 82/2005-89 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 As 22/2007-114 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Lenky Matyášové

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 8 As 115/2012-49 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Davida

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 1 Azs 201/2004 61 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudkyň JUDr. Lenky Kaniové a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 As 97/2012-33 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň Mgr. Daniely Zemanové a JUDr. Barbary

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 10 Ads 14/2014-47 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Zdeňka Kühna a soudců Daniely Zemanové a Miloslava Výborného v

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 2 Afs 40/2003 47 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 5 Ca 133/2008-42 gsl L0 2 3-06- 2009 Počet listů: Číslo jednací:...ý.lh.^f... ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Evy Pechové a

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 As 19/2006-62 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Marie Turkové a JUDr.

Více

Reklamní právo v praxi MARKETING V DOBĚ KRIZE

Reklamní právo v praxi MARKETING V DOBĚ KRIZE Reklamní právo v praxi MARKETING V DOBĚ KRIZE Legislativní omezení cenové komunikace Petr Kůta Mgr. Libor Štajer, advokát 13.05.2009 OBSAH Právní předpisy Nekalé obchodní praktiky Nekalá soutěž Praktické

Více

USNESENÍ. t a k t o :

USNESENÍ. t a k t o : Konf 16/2011-13 USNESENÍ Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, složený z předsedy JUDr. Pavla Vrchy a soudců JUDr. Milady Tomkové, JUDr. Romana

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 As 23/2011-53 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Zdeňka

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 10 Ads 81/2014-56 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Zdeňka Kühna, soudkyň Daniely Zemanové a Naděždy Řehákové v právní

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 Ads 36/2003-61 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Brigity Chrastilové

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 As 52/2005-130 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň Mgr. Daniely Zemanové a JUDr. Barbary

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 8 Afs 45/2005-60 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Jana Passera, v právní věci

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 2 Afs 47/2012-18 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Miluše Doškové a Mgr. Radovana Havelce v právní

Více