Salaš, P. (ed): "Rostliny v podmínkách měnícího se klimatu". Lednice , Úroda, vědecká příloha, 2011, s , ISSN

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Salaš, P. (ed): "Rostliny v podmínkách měnícího se klimatu". Lednice 20.- 21. 10. 2011, Úroda, vědecká příloha, 2011, s. 604 611, ISSN 0139-6013"

Transkript

1 ELIMINACE VODNÍHO STRESU CELERU BULVOVÉHO (APIUM GRAVEOLENS L. VAR. RAPACEUM) ÚČINKEM VYBRANÝCH SORBENTŮ Elimination of water stress of celery (Apium graveolens L. var. rapaceum) using selected sorbent agents Škarpa P. 1, Boček S. 2, Hejduk S. 3 1 Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin, Agronomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně 2 Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin, Zahradnická fakulta, Mendelova univerzita v Brně 3 Ústav výživy zvířat a pícninářství, Agronomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně Abstrakt Cílem nádobového pokusu bylo zjistit vliv vybraných minerálních půdních kondicionérů (bentonitu a zeolitu) a syntetického půdního kondicionéru Agrisorb ve směsi s pískem na růst, výnosové a jakostní parametry u celeru bulvového. Bentonit i zeolit byly aplikovány ve směsi s pískem v poměru 0, 10 a 20 %. Agrisorb byl přidán v doporučené dávce výrobcem 2 g/kg substrátu. Aplikované sorbenty zvýšily obsahy N a K v nati a množství K a Mg v bulvách. V důsledku vysokého podílu bentonitu ve směsi se výnos redukoval. Směs písku a zeolitu v poměru 90:10 se projevila zvýšením produkce bulev o 14,8 %, jeho vyšší podíl (20 %) výnos dále nezvyšoval. Nejvyšší produkce a obsah sušiny byly zjištěny na variantě s přípravkem Agrisorb. Klíčová slova: hydrosorbenty, bentonit, zeolit, Agrisorb, celer bulvový, výnos, obsah živin, obsah sušiny Abstract In a preliminary research the effects of selected mineral hydroabsorbents (bentonite and zeolitite) and synthetic soil conditioner Agrisorb on growth, yield and quality of celery were investigated in pot cultivation of celery. Bentonite and zeolite were mixed with sand in a volume ratio of 0; 10 and 20 %. Agrisorb was added at the recommended dose of producer 2 g/kg substrate. Sorbents increased contents of N and K in leaves and content of K and Mg in roots. Bentonite reduced yield of celery root as a result its high ratio in substrate. Mixture of sand and zeolite in the ratio 90:10 increased celery production by 14.8 %. Higher ratio of Zeolite (20 %) did not increase yield. The highest yield and dry matter content were found on the variant with Agrisorb. Key words: hydroabsorbents, bentonite, zeolite, Agrisorb, celery, yield, nutrients content, dry weight Úvod Deficit vody patří k nejčastějším abiotickým faktorům vyvolávajícím stres u rostlin. Příčinou je velmi často průběh počasí s nevyrovnanými srážkami. Vlastní příjem vody rostlinou je také závislý na obsahu živin a solí v půdě a na půdní reakci. Vodní stres snižuje aktivitu enzymů, zvyšuje degradaci chlorofylu, snižuje především intenzitu fotosyntézy, omezuje transport látek, růst a akumulaci sušiny. Při silném stresu může dojít až úhynu rostlin. Ke stresu dochází rovněž i při nadbytku vody, kdy po vytěsnění vzduchu z půdy se u rostlin projevuje asfyxie kořenů, což má za následek zpomalení růstu kořenové soustavy a omezení celé řady rostlinných funkcí (Hnilička, Hniličková, Bláha, 2003). Obvyklou cestou eliminace stresu z nedostatku vody je aplikace doplňkové závlahy u pěstovaných kultur. S ohledem na omezené zdroje vody i s cílem redukovat náklady na zavlažování se hledají cesty úspor 604

2 formou zefektivňování závlahových systémů. Další možností je obohacení půdy (substrátu) tzv. půdními kondicionéry, které zlepšující fyzikální, chemické a biologické vlastnosti a působí mj. pozitivně právě na zvyšování vodní kapacity. Kromě tradičně využívaných organických látek (rašelina, kompost apod.) se nabízí použití přírodních minerálních půdních kondicionérů bez obsahu organické složky, jako jsou jíly, jílové nerosty, zeolity a tufogenní horniny (Wallace a Terry, 1998). Mezi nejčastěji využívané minerální kondicionéry patří montmorillonitický jíl bentonit. Časté využití v zemědělství mají i zeolity (vodnaté alumosilikáty), které půdu zkypřují a zadržují v ní vodu a živiny (Allen a Ming, 1995, Mumpton, 1999, Kithome et al., 1999). Na trhu se objevují v řadě komerčních přípravků (Uher a Balogh, 2004). Dále je možné využít syntetické půdní kondicionéry, tzv. hydroabsorbenty, řazené mezi pomocné půdní látky, které neobsahují účinné množství živin, ovšem biologicky, chemicky nebo fyzikálně ovlivňují půdu a zlepšují účinnost hnojiv. Nejpoužívanějšími jsou hydroabsorbenty na bázi propenamidových polymerů (dříve polyakrylamidy PAM) a propenamidpropeonátové kopolymery (dříve polyakrylamidakrylátové kopolymery PAA). Přípravky se aplikují do půdy formou suchého prášku nebo granulí, po kontaktu s vodou nabobtnají, absorbují vodu a vytvoří gelové částice. Jako vedlejší efekt je možné ocenit příznivý vliv na rozvoj půdní mikroflóry a zlepšování půdní struktury (Sloup, 2011). Užitím hydroabsorbentů lze snížit závlahovou dávku vody při ekonomické efektivnosti (El-Hady a Wanas, 2006). Hydroabsorbenty lze využít v zemědělství, lesnictví, školkařství, při ozelenění a rekultivaci krajiny, ve veřejném prostoru měst, v parcích a zahradách, v architektuře interiérů i v aranžování květin (Van Cotthem, 1996). Cílem předkládané studie bylo v simulačním nádobovém pokusu zjistit vliv vybraných minerálních půdních kondicionérů, konkrétně bentonitu a zeolitu, a syntetického půdního kondicionéru Agrisorb na růst, výnosové a jakostní parametry u celeru bulvového, který patří mezi druhy zeleniny nejnáročnější na vodu. Materiál a metodika V nádobovém pokusu realizovaném ve vegetační hale Ústavu agrochemie, půdoznalstvím, mikrobiologie a výživy rostlin na Mendelově univerzitě v Brně byl sledován účinek vybraných sorbentů na výnosové a kvalitativní parametry celeru bulvového (Apium graveolens L. var. rapaceum). Vegetační pokus byl založen v Mitscherlichových nádobách formou pískové kultury navážením 6,5 kg písku (křemitý písek chemicky čistý) ve směsi s vybranými sorbenty, jak ukazuje tabulka 1. Tab. 1 Schéma pokusu Poměr písek : sorbent v % hm. 1. Kontrola-písek 100 : 0 2. Bentonit 90:10 90 : Bentonit 80:20 80 : Zeolit 90:10 90 : Zeolit 80:20 80 : Agrisorb Doporučená dávka výrobcem 2 g/kg substrátu K pokusu byl použit nadložní bentonitický jíl z otevřeného kaolinového ložiska Osmosa na Karlovarsku (Sedlecký kaolin a.s. Božičany). Jde o typ vápenato-hořečnatého bentonitu s obsahem montmorillonitu (63,2 hm. %), sideritu (12,1 hm. %), kaolinitu (5,7 hm. %), muskovitu (4,5 hm. %), sodného živce sanidinu (8,7 hm. %), TiO 2 jako anatasu (4,2 hm. %) a křemene (1,6 hm. %). 605

3 Zeolit použitý v experimentu je certifikovaná půdní pomocná látka ZeoSand (Zeocem, a.s., Slovensko) o zrnitosti 0,5 1 mm s kationovou výměnnou kapacitou min. 70 mmol/100 g, složená především z klinoptilolitu (84 %), dále obsahující cristobalit (8 %), illit (4 %) a živec (3 4 %). Agrisorb (AgroProtec s.r.o.) je komerční hydroabsorbent, práškový koncentrát, organická polymerní sloučenina (akrylamid kopolymer kyseliny akrylové, s obsahem draselné soli). Použité směsi sorbentů s pískem byly podrobeny chemickému rozboru, který je uveden v tabulce 2. Tab. 2 Základní agrochemické ukazatele vybraných substrátů Obsah přístupných živin v mg.kg ph/cacl -1 substrátu (Mehlich 3) 2 P K Ca Mg 1. Kontrola-písek 5,88 0,0 0,8 0 0,0 2. Bentonit 90:10 7,78 13,5 31, ,8 3. Bentonit 80:20 7,98 16,3 65, ,5 4. Zeolit 90:10 6,15 0,0 1245, ,8 5. Zeolit 80:20 6,05 0,0 2914, ,4 6. Agrisorb 5,16 0,0 431,7 0 0,0 Celer odrůdy Kompakt byl vyset ve skleníku dne 15. března 2009 a po napikýrování do minisadbovačů o počtu 160 buněk byl předpěstován ve skleníku do doby výsadby. Nádobový pokus byl založen ve čtyřech opakováních od každé varianty, přičemž výsadba proběhla 18. května 2009 v počtu 2 ks sazenic do jedné nádoby. V průběhu vegetace byly nádoby pravidelně zalévány, 1. července 2009 vyjednoceny na jednu rostlinu na nádobu, přihnojeny hnojivem Kristalon Start (19 % N, 6 % P 2 O 5, 20 % K 2 O + 3 % MgO) v termínech 25. května, 23. června a 19. července 2009 (1 g, 2 g a 1 g hnojiva na nádobu) a hnojivem Kristalon Plod a květ (15 % N, 5 % P 2 O 5, 30 % K 2 O + 3 % MgO) v termínech 13. srpna a 14. září 2009 (1 g a 2 g hnojiva na nádobu) formou zálivky. Dne 7. října 2009 byly nádoby přemístěny do studeného skleníku a jednotně zavlaženy na hodnotu maximální vodní kapacity a ponechány dále bez závlahy. V termínech 14. října, 19. října a 30. října 2009 byla stanovena vlhkost substrátů půdním vlhkoměrem ThetaProbe Soil Moisture Sensor - ML2x (Delta-T Devices). Sklizeň byla provedena 13. listopadu Po sklizni byl u celeru zjištěn a hodnocen výnos bulev a listů, u bulev byla stanovena celková sušina po vysušení vzorku do konstantní hmotnosti při 105 C. Dále byly provedeny chemické analýzy rostlinné hmoty (bulev i listů) na obsah N, P, K, Ca, Mg a vypočítán jejich odběr rostlinou. Vzorky rostlinné hmoty pro stanovení živin byly vysušeny při teplotě 60 C, rozemlety na mlýnku a homogenizovány. Takto připravená rostlinná hmota byla mineralizována ve směsi H 2 SO 4 a H 2 O 2 (Zbíral 2005). Množství dusíku bylo v mineralizátu stanoveno metodou dle Kjeldahla. Obsah K, Ca a Mg byl stanoven metodou atomové absorpční spektrofotometrie (AAS) na přístroji Carl Zeiss Jena AAS-30. Obsah P byl z extraktu stanoven kolorimetricky na přístroji UV/VIS spektrofotometr (ATI Unicam 8625). Obsahy Zn, Mn a Mo byly stanoveny v mikrovlnném rozkladném systému (Ethos 1, Milestone) metodou AAS na přístroji ContraAA 700 firmy ChromSpec. Pro hodnocení výsledků byl použit program Statistica Cz 9. Účinek aplikace sorbentů na sledované charakteristiky byl hodnocen jednofaktorovou analýzou variance (ANOVA). Rozdíly mezi sledovanými variantami byly hodnoceny následným testováním dle Fishera (LSD) při 95% (p < 0,05), 99% (p < 0,01) a 99,9% (p < 0,001) hladině významnosti. 606

4 Výsledky a diskuze Z tabulky 3 je patrné signifikantní (p < 0,05) navýšení obsahu dusíku v nati celeru u všech variant s použitými sorbenty. Zvýšení obsahu dusíku vlivem aplikace zeolitů popisují v literatuře Gul et al. (2005), kteří zaznamenali v jeho obsahu u jarní kultury salátu pěstovaného ve směsi zeolitu s perlitem nárůst z 2,90 na 3,31 až 3,44 %. Podobně Lošák et al. (2010) uvádějí průkazné zvýšení obsahu N v jednoletém porostu jetelovinotrav vlivem půdní aplikace Agrisorbu. Gul et al. (2005) rovněž uvádí navýšení obsahu draslíku, jehož koncentrace se zvýšila z 5,31 až na 6,90 %. V našem pokusu se průkazně (p < 0,05) zvýšil obsah tohoto makroprvku v nati celeru, jak uvádí tabulka 3. Příčinou může být vysoký obsah K ve směsích se zeolitem (tab. 2), ale také vysoká schopnost zeolitu poutat a následně uvolňovat kationty, zejména NH 4 + a K + (Harland et al. 1999, Maloupa et al., 1999). Naopak množství vápníku bylo signifikantně nejvyšší na variantě s pískem (tab. 3). Podobně z výsledků, které prezentuje Gul et al. (2005) je patrné snížení obsahu Ca v salátu na variantách se zeolitem při jeho pěstování v podzimním termínu. Naopak Ghazvini et al. (2007) popisují nárůst koncentrace Ca v pletivech jahod z 0,08 na 0,20 % po aplikaci zeolitu, podobně i Lošák et al. (2010) v jetelotravních směskách. Tab. 3 Obsah živin v nati celeru v % abs. sušiny Obsah živin v % absolutní sušiny N P K Ca Mg 1. Kontrola-písek 1,27 a ± 0,05 0,10 a ± 0,00 2,67 a ± 0,17 3,69 c ± 0,16 0,33 c ± 0,02 2. Bentonit 90:10 1,54 b ± 0,06 0,13 b ± 0,02 3,71 b ± 0,09 2,53 b ± 0,06 0,46 d ± 0,03 3. Bentonit 80:20 1,58 b ± 0,05 0,11 ab ± 0,00 4,83 c ± 0,23 2,48 b ± 0,07 0,28 bc ± 0,04 4. Zeolit 90:10 1,47 b ± 0,03 0,12 ab ± 0,01 5,93 d ± 0,06 2,30 b ± 0,18 0,22 ab ± 0,02 5. Zeolit 80:20 1,49 b ± 0,05 0,10 a ± 0,01 5,73 d ± 0,28 1,81 a ± 0,08 0,18 a ± 0,02 6. Agrisorb 1,58 b ± 0,06 0,11 ab ± 0,00 5,15 c ± 0,21 2,27 b ± 0,20 0,24 ab ± 0,02 Pozn: Hodnoty v tabulce jsou uvedeny jako průměr ± směrodatná chyba. Mezi průměry označenými různými písmeny byl zjištěn signifikantní rozdíl (P < 0,05) Fisherův LSD test. Zatím co byla mezi natí a bulvou v obsahu fosforu (r = 0,817) a draslíku (r = 0,679) zaznamenána signifikantní závislost (p < 0,001) obsahy dusíku mezi sledovanými orgány rostlin nekorelovaly (r = 0,012). Jak uvádí tabulka 4, nejnižší množství dusíku v bulvě bylo zaznamenáno na variantě se sorbenty zeolitem a Agrisorbem. Ghazivini et al. (2007) prezentuje v pokusech s jahodami průkazný pokles dusíku obsaženého v plodech (z 1,74 na 1,19 %) vlivem zvyšujícího se podílu zeolitu ve směsi s perlitem. Tab. 4 Obsah živin v bulvách celeru v % abs. sušiny Obsah živin v % absolutní sušiny N P K Ca Mg 1. Kontrola-písek 1,79 bc ± 0,06 0,21 ab ± 0,01 1,91 a ± 0,04 0,36 bc ± 0,01 0,09 a ± 0,00 2. Bentonit 90:10 1,87 cd ± 0,03 0,25 b ± 0,04 2,07 ab ± 0,04 0,32 a ± 0,00 0,15 cd ± 0,01 3. Bentonit 80:20 2,05 d ± 0,09 0,18 a ± 0,01 2,07 ab ± 0,05 0,36 ab ± 0,01 0,16 d ± 0,01 4. Zeolit 90:10 1,61 a ± 0,06 0,20 ab ± 0,01 2,43 c ± 0,07 0,36 ab ± 0,02 0,11 b ± 0,00 5. Zeolit 80:20 1,67 ab ± 0,04 0,18 a ± 0,01 2,53 c ± 0,09 0,42 d ± 0,02 0,14 c ± 0,00 6. Agrisorb 1,63 ab ± 0,08 0,20 ab ± 0,00 2,19 b ± 0,12 0,40 cd ± 0,00 0,10 ab ± 0,00 Pozn: Hodnoty v tabulce jsou uvedeny jako průměr ± směrodatná chyba. Mezi průměry označenými různými písmeny byl zjištěn signifikantní rozdíl (P < 0,05) Fisherův LSD test. Při jednocení celeru byla zjištěna hmotnost vyjednocených rostlin, která je uvedena v tabulce 5. Z uvedených hodnot je patrné negativní působení většího podílu bentonitického jílu na růst rostlin celeru. Naproti tomu průkazně (p < 0,05) vyšší hmotnost sušiny rostlin na variantě s Agrisorbem a zeolitem v poměru 90:10 svědčí o optimálních vlhkostních podmínkách pro jejich vývoj. 607

5 Aplikace sorbentů se signifikantně projevila na výnosu celeru (p < 0,05). Zatímco směs písku s bentonitem výnos redukovala, a to při poměru jílu a písku 90:10 o 14,3 % a při poměru 80:20 průkazně (p < 0,05) o 23,2 %, suplementace zeolitů se projevila jeho zvýšením. Důvody snížení výnosů celeru u varianty s bentonitem mohou souviset s vysokým obsahem aplikovaného jílu, kdy vizuálně došlo k rozplavení a vytvoření krusty na povrchu kultivačních nádob. Snížení výnosů může mít tedy příčinu v nevhodné struktuře substrátu, vytěsnění vzduchu z pórů. Gloser a Prášil (1998) upozorňují na nebezpečí nedostatku vzdušných pórů v těžkých jílovitých půdách v důsledku zvýšeného obsahu vody v půdě. Na druhou stranu Pokorný et al. (2001) uvádějí, že se bentonit obvykle používá v dávce 20 t/ha, v případě přidávání do substrátů může být zastoupen až do 20 % celkového objemu. Tab. 5 Hmotnost rostlin celeru při jednocení ( ) Hmotnost rostlin při jednocení v g v sušině 1. Kontrola-písek 2,75 bc ± 0,30 2. Bentonit 90:10 1,94 b ± 0,30 3. Bentonit 80:20 0,68 a ± 0,06 4. Zeolit 90:10 2,32 bc ± 0,42 5. Zeolit 80:20 1,90 b ± 0,15 6. Agrisorb 2,93 c ± 0,44 Pozn: Hodnoty v tabulce jsou uvedeny jako průměr ± směrodatná chyba. Mezi průměry označenými různými písmeny byl zjištěn signifikantní rozdíl (P < 0.05) Fisherův LSD test. Zeolit v experimentu s celerem zvýšil výnos oproti variantě s pískem v průměru o 14,8 %, přičemž jeho 20% podíl ve směsi měl srovnatelný vliv s variantou 90:10 (tab. 6). Podobně Gul et al. (2005) uvádějí více než 26% navýšení hmotnosti rostlin salátu pěstovaného v zeolitu nebo jeho směsi s perlitem. V literatuře je dále účinek aplikace zeolitu, který resultoval zvýšením výnosu, popsán u pepřovníku (Loboda, 1999), rajčat (Djedidi et al., 1997) a jabloní (Polat et al, 2004, Milosevic, Milosevic, 2009). V experimentu Bazzocchi et al. (1996) byl zaznamenán pozitivní vliv 12,5% podílu zeolitů na výnos celeru při snížené dávce hnojiv. Ghazivini et al. (2007) zaznamenali nejvýraznější navýšení výnosu jahod pěstovaných ve směsi 50:50 (zeolit:perlit), kdy vyšší dávka zeolitu produkci redukovala. Uher a Balogh (2004) docílili v nádobovém pokuse se zeleninovou paprikou zvýšení výnosů stupňováním dávek zeolitu na 5% obsah v porovnání s kontrolou bez zeolitu, navíc zjistili průkazné zvýšení úrody v následujících dvou letech, protože zeolity působily rovněž jako pomalu rozpustné hnojivo. Tab. 6 Výnos bulev celeru a obsah sušiny Výnos bulev celeru v čerstvém stavu v g Obsah sušiny v % 1. Kontrola-písek 148,9 bc ± 9,7 18,21 a ± 0,81 2. Bentonit 90:10 127,6 ab ± 6,1 19,52 ab ± 1,29 3. Bentonit 80:20 114,3 a ± 8,4 20,76 ab ± 0,54 4. Zeolit 90:10 171,3 cd ± 11,3 19,01 ab ± 0,67 5. Zeolit 80:20 170,6 cd ± 10,9 20,92 ab ± 1,33 6. Agrisorb 181,3 d ± 7,8 21,39 b ± 0,79 Pozn: Hodnoty v tabulce jsou uvedeny jako průměr ± směrodatná chyba. Mezi průměry označenými různými písmeny byl zjištěn signifikantní rozdíl (P < 0,05) Fisherův LSD test. Statisticky průkazně (p < 0,05) se výnos celeru zvýšil po přidání komerčního hydroabsorbentu Agrisorb, a to o 21,8 % oproti variantě kontrolní (tab. 6). Pozitivní vliv Agrisorbu na výnos hlávkového salátu, především jeho ranost, je patrný z výsledků Petříkové et al. (2010). Agrisorb v dávce 3g/l substrátu při předpěstování sadby zvýšil u stresované varianty 608

6 s omezenou závlahou výnos o 12 až 21 %. Rovněž v pokusu Koudely et al. (2011) dávka 3g Agrisorbu/l substrátu určeného k předpěstování sadby raného květáku navýšila hmotnost růžic, nikoliv však průkazně. Při optimální závlaze vykázala neošetřená kontrola dokonce vyšší tržní výnos. Obsah celkové sušiny jedlého podílu květáku byl na neošetřené kontrole vždy vyšší než na variantě Agrisorb v obou závlahových režimech. Snížení obsahu celkové sušiny autoři vysvětlují dehydratací pletiv rostlin, vystavených podmínkám vodního deficitu, což nekoresponduje s našimi výsledky, kdy obsah celkové sušiny bulev celeru byl na variantě ošetřené Agrisobem průkazně (p < 0,05) vyšší než u kontroly (tab. 6). Schopnost substrátů vázat vodu byla zjišťována následně po zavlažení na hodnotu maximální vodní kapacity v termínech 14., 19. a 30. října. Vlhkost substrátů stanovená půdním vlhkoměrem se u všech sledovaných substrátů snižovala v čase, jak uvádí graf 1. V jednotlivých termínech se hodnoty vlhkosti mezi sledovanými variantami průkazně (p < 0,05) lišily. Statisticky nejvyšší vlhkost (p < 0,05) byla zjištěna ve všech termínech na variantách se suplementací bentonitu v obou poměrech. Lze předpokládat, že nevhodný poměr mezi vodní a plynnou fází substrátů s bentonitem byl hlavní příčinou redukce výnosu. Graf 1 Průběh vlhkosti substrátů Závěr Sorbenty aplikované ve směsi s pískem významně zvýšily obsahy dusíku a draslíku v nati a množství draslíku a hořčíku v bulvách celeru bulvového. Aplikace sorbentů se signifikantně projevila na výnosu celeru. Bentonitické jíly ve směsi s pískem výnos redukovaly o 14,3 % až 23,2 % v důsledku jejich vysokého podílu ve směsi, který byl příčinou nevhodné struktury významně redukující vzdušný režim těchto substrátů, kde byla zaznamenána průkazně nejvyšší vlhkost. Na druhou stranu substrát vytvořený směsí písku a zeolitu v poměru 90:10 se projevil zvýšením produkce bulev celeru téměř o 15 %. Podíl zeolitu ve směsi na úrovni 20 % výnos dále nezvyšoval. Signifikantně nejvyšší produkce (181,3 g.nádoba -1 ) a obsah sušiny (21,39 %) byly zjištěny na variantě s přípravkem Agrisorb. 609

7 Dedikace Příspěvek byl zpracován s podporou Výzkumného záměru č. MSM Biologické a technologické aspekty udržitelnosti řízených ekosystémů a jejich adaptace na změnu klimatu uděleného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Použitá literatura Allen, E. R., Ming, D. W. (1995): Recent progress in the use of natural zeolites in agronomy and horticulture. Nat. Zeolites, 93, Bazzocchi, R., Giorgioni, M. E., Savelli, C., Casalicchio, G., Loschi, B., Passaglia, E. (1996): Effects of Italian zeolites on growth of celery (Apium graveolens L.) in sandy soil and on nitrogen leaching. Firts results. Colture Protette, 25(11), Djedidi, M., Grasopoulos, D., Maloupa, E. (1997): The effect of different substrates on the quality of f. Carmello tomatoes (Lycopersicon escullentum Mill.) grown under protection in a hydroponic system. Chaiers Options Mediteraneenes, 31, El-Hady, O. A., Wanas, S. A. (2006): Water and fertilizer use efficiency by cucumber grown under stress on sandy soil treated with acrylamide hydrogels. Journal of Applied Sciences Research, 2 (12), Gloser, J., Prášil., I. (1998): Fyziologie stresu. In. Fyziologie rostlin. Praha: Academia, Gul, A., Erogul, D., Ongun, A. R. (2005): Comparison of the use zeolite and perlite as substrate for crisp-head lettuce. Scientia Horticulturae, 106, Harland, J., Lane, S., Price, D. (1999): Further experiences with recycled zeolite as a substrate for the sweet pepper crop. Acta Hort., 481, Hnilička, J., Hniličková, H., Bláha, L. 2003: Působení vnějších negativních faktorů na rostliny, abiotické stresory. In. Rostlina a stres. Praha: VÚRV, Kithome, M., Paul, J. W., Lavkulich L. M., Bomke, A. A. (1999). Effect of ph on ammonium adsorption by natural zeolite clinoptilolite, Commun. Soil Sci. Plant Anal., 30 (9&10), Loboda, B. P. (1999): Agroecological assessment of using substrates from zeolite-containing rocks in greenhouse grown sweet peppers. Agrokhimiya, 30(2), Lošák, T., Hlušek, J., Jandák, J., Filipčík, R., Straková, M., Janků, L., Hutyrová, H., Knotová, D., Lošák, M., Ševčíková, M. (2010): The effect of soil applications of zeolite, agrisorb and lignite on the chemical composition of clover-grass mixtures grown in arid conditions of South Moravia. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, LVIII(5), Maloupa, E., Samartzidis C., Couloumbis P., Komnin, A. (1999): Yeild quality and photosynthetic activity of greenhouse- grown "Madelom" Roses on Perlite- Zeolite Substrate mixtures. Acta Horticulturae, 481, Milosevic, T. and N. Milosevic (2009): The effect of zeolite, organic and inorganic fertilizers on soil chemical properties, growth and biomass yield of apple trees. Plant Soil and Environment, 55 (12), Mumpton, F. A. (1999): Uses of natural zeolites in agriculture and industry, Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A., 96 (7), Petříková, K., Pokluda, R., Jurica, M., Jezdinský, A. (2010): Pozitivní vliv hydroabsorbentu v kultuře hlávkového salátu při snížené zásobě vody. Zahradnictví, 9 (11), Pokorný, E. (2001): Rekultivace. Brno: MZLU Brno, 128 s. Polat, E., Karaca, M., Demir, H., Naci-Onus, A. (2004): Use of natural zeolite (clinoptilolite) in agriculture. Journal of Fruit Ornamental and Plant Research, 12, Sloup, J. (2011): Studium stresových faktorů ovlivňujících školkařskou produkci. Brno, Mendelova univerzita v Brně, Dizertační práce, 226 s. Uher, A., Balogh, Z. (2004): Využitie zeolitov pri zúrodňovaní piesočnatých pôd v záhradníctve. Acta horticulturae et regiotecturae, 7 (1),

8 Van Cotthem, W. (1996): Hydroabsorbční polymery nové možnosti využití. In Salaš, P.. Využití hydroabsorbentů pro potřeby zahradní architektury, zahardnické produkce a lesnictví. Brno: MZLU Brno, Wallace, A., Terry, R. E. (1998): Handbook of soil conditioners: Substances that enhance the physical properties of soil. New York: Marcel Decker, Inc., 596 s. Zbíral, J. (2005): Plant analysis. JPP Central Institute for Supervising and Testing in Agriculture, Brno, Czech Republic, 192 s. Kontaktní adresa 1. autora: Ing. Petr Škarpa, PhD, Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin, Agronomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, Brno , 611

VÝNOS A KVALITA SLADOVNICKÉHO JEČMENE PŘI HNOJENÍ DUSÍKEM A SÍROU. Ing. Petr Babiánek

VÝNOS A KVALITA SLADOVNICKÉHO JEČMENE PŘI HNOJENÍ DUSÍKEM A SÍROU. Ing. Petr Babiánek Mendelova univerzita v Brně Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin VÝNOS A KVALITA SLADOVNICKÉHO JEČMENE PŘI HNOJENÍ DUSÍKEM A SÍROU Ing. Petr Babiánek Školitel: doc. Ing. Pavel

Více

PERSPEKTIVES OF WEGETABLE WASTE COMPOSTING PERSPEKTIVY KOMPOSTOVÁNÍ ZELENINOVÉHO ODPADU

PERSPEKTIVES OF WEGETABLE WASTE COMPOSTING PERSPEKTIVY KOMPOSTOVÁNÍ ZELENINOVÉHO ODPADU PERSPEKTIVES OF WEGETABLE WASTE COMPOSTING PERSPEKTIVY KOMPOSTOVÁNÍ ZELENINOVÉHO ODPADU Mach P., Tesařová M., Mareček J. Department of Agriculture, Food and Environmental Engineering, Faculty of Agronomy,

Více

Praktické využití hydroabsorbentů vměstské zeleni. Petr Salaš, Zahradnická fakulta MZLU Brno

Praktické využití hydroabsorbentů vměstské zeleni. Petr Salaš, Zahradnická fakulta MZLU Brno Praktické využití hydroabsorbentů vměstské zeleni Petr Salaš, Zahradnická fakulta MZLU Brno Motto: veškeré zahradnické práce jsou vlastně krajinomalbou (Alexandr Pope) Voda limitující faktor růstu rostlin

Více

9 Ověření agrochemických účinků kalů z výroby bioplynu (tekuté složky digestátu) pro aplikaci na půdu

9 Ověření agrochemických účinků kalů z výroby bioplynu (tekuté složky digestátu) pro aplikaci na půdu 9 Ověření agrochemických účinků kalů z výroby bioplynu (tekuté složky digestátu) pro aplikaci na půdu V letech 2005 a 2006 byly získány pro VÚRV Praha od spoluřešitelské organizace VÚZT Praha vzorky kalů

Více

EFEKT PŮDNÍ APLIKACE ZEOLITU, AGRISORBU A LIGNITU NA ZMĚNY VYBRANÝCH AGROCHEMICKÝCH VLASTNOSTÍ LEHKÉ PŮDY V ARIDNÍCH PODMÍNKÁCH JIŽNÍ MORAVY

EFEKT PŮDNÍ APLIKACE ZEOLITU, AGRISORBU A LIGNITU NA ZMĚNY VYBRANÝCH AGROCHEMICKÝCH VLASTNOSTÍ LEHKÉ PŮDY V ARIDNÍCH PODMÍNKÁCH JIŽNÍ MORAVY EFEKT PŮDNÍ APLIKACE ZEOLITU, AGRISORBU A LIGNITU NA ZMĚNY VYBRANÝCH AGROCHEMICKÝCH VLASTNOSTÍ LEHKÉ PŮDY V ARIDNÍCH PODMÍNKÁCH JIŽNÍ MORAVY The effect of soil applications of zeolite, agrisorb and lignite

Více

Posílení spolupráce p mezi MZLU a dalšími institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu CZ.1.07/2.4.00/12.045

Posílení spolupráce p mezi MZLU a dalšími institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu CZ.1.07/2.4.00/12.045 Posílení spolupráce p mezi MZLU a dalšími institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu CZ.1.07/2.4.00/12.045 Představení činnosti oddělení Agrochemie a výživy rostlin Ústavu agrochemie, půdoznalství,

Více

TVORBA VÝNOSŮ PŠENICE OZIMÉ A SILÁŽNÍ KUKUŘICE PŘI RŮZNÉM ZPRACOVÁNÍ PŮDY Forming of winter wheat and silage maize yields by different soil tillage

TVORBA VÝNOSŮ PŠENICE OZIMÉ A SILÁŽNÍ KUKUŘICE PŘI RŮZNÉM ZPRACOVÁNÍ PŮDY Forming of winter wheat and silage maize yields by different soil tillage TVORBA VÝNOSŮ PŠENICE OZIMÉ A SILÁŽNÍ KUKUŘICE PŘI RŮZNÉM ZPRACOVÁNÍ PŮDY Forming of winter wheat and silage maize yields by different soil tillage Badalíková B., Bartlová J. Zemědělský výzkum, spol. s

Více

Testování Nano-Gro na pšenici ozimé Polsko 2007/2008 (registrační testy IUNG, Pulawy) 1. Metodika

Testování Nano-Gro na pšenici ozimé Polsko 2007/2008 (registrační testy IUNG, Pulawy) 1. Metodika Testování Nano-Gro na pšenici ozimé Polsko 2007/2008 (registrační testy IUNG, Pulawy) Růstový stimulátor Nano-Gro, nanotechnologie vyrobená a dovezená z USA, prošla v letech 2007/2008 mnoho chemickými,

Více

Vysoký příjem dusíku ale i draslíku koresponduje s tvorbou biomasy sušiny a stává se

Vysoký příjem dusíku ale i draslíku koresponduje s tvorbou biomasy sušiny a stává se živiny (kg.ha -1 ) živiny (kg.ha -1 ) Jak působí hnojivo NP 26-14 a listová aplikace hořčíku hnojivem Magnitra-L na výnos a kvalitu jarního ječmene? Dr.Hřivna,Luděk.-prof.Richter, Rostislav, MZLU Brno.

Více

MOŽNOST SNÍŽENÍ STRESU SUCHEM POMOCÍ ANTISTRESOVÝCH LÁTEK. Possibility of reduction of water stress by using of anti-stress material

MOŽNOST SNÍŽENÍ STRESU SUCHEM POMOCÍ ANTISTRESOVÝCH LÁTEK. Possibility of reduction of water stress by using of anti-stress material MOŽNOST SNÍŽENÍ STRESU SUCHEM POMOCÍ ANTISTRESOVÝCH LÁTE Possibility of reduction of water stress by using of anti-stress material Petříková., opta, T., Jezdinský, A. Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická

Více

VLIV PŘÍDAVKU SORBENTŮ DO PÍSČITÉHO SUBSTRÁTU NA RŮST TRÁVNÍKU Effect of amendment materials addition into sandy rootzone on turfgrass growth

VLIV PŘÍDAVKU SORBENTŮ DO PÍSČITÉHO SUBSTRÁTU NA RŮST TRÁVNÍKU Effect of amendment materials addition into sandy rootzone on turfgrass growth VLIV PŘÍDAVKU SORBENTŮ DO PÍSČITÉHO SUBSTRÁTU NA RŮST TRÁVNÍKU Effect of amendment materials addition into sandy rootzone on turfgrass growth Hejduk, S. 1, Škarpa, P. 2, Knot, P. 1, Boček, S. 3 1 Ústav

Více

VLIV DÁVKY A FORMY DUSÍKATÉ VÝŽIVY NA VÝNOS A OBSAH DUSÍKATÝCH LÁTEK V ZRNU

VLIV DÁVKY A FORMY DUSÍKATÉ VÝŽIVY NA VÝNOS A OBSAH DUSÍKATÝCH LÁTEK V ZRNU Karel KLEM Agrotest fyto, s.r.o. VLIV DÁVKY A FORMY DUSÍKATÉ VÝŽIVY NA VÝNOS A OBSAH DUSÍKATÝCH LÁTEK V ZRNU Materiál a metodika V lokalitě s nižší půdní úrodností (hlinitopísčitá půda s nízkým obsahem

Více

Indikátory pro polní plodiny v rámci výzkumného záměru

Indikátory pro polní plodiny v rámci výzkumného záměru Indikátory pro polní plodiny v rámci výzkumného záměru Výzkumný záměr: Biologické a technologické aspekty udržitelnosti řízených ekosystémů a jejich adaptace na změnu klimatu Studium polních plodin v souvislosti

Více

KRITÉRIA HODNOCENÍ ZÁSOBENOSTI ORNÉ PŮDY DLE MEHLICH III

KRITÉRIA HODNOCENÍ ZÁSOBENOSTI ORNÉ PŮDY DLE MEHLICH III KRITÉRIA HODNOCENÍ ZÁSOBENOSTI ORNÉ PŮDY DLE MEHLICH III Hnojení P, K, Mg Aplikace fosforečných hnojiv bývá realizována zpravidla současně s hnojivy draselnými a hořečnatými prostřednictvím směsí jednosložkových

Více

IMPACT AFTER APPLICATION OF VARIOUS SULPHUR ON YIELD AND QUALITY OF MEADOW FORAGE VLIV APLIKACE RŮZNÝCH FOREM SÍRY NA VÝNOS A KVALITU LUČNÍ PÍCE

IMPACT AFTER APPLICATION OF VARIOUS SULPHUR ON YIELD AND QUALITY OF MEADOW FORAGE VLIV APLIKACE RŮZNÝCH FOREM SÍRY NA VÝNOS A KVALITU LUČNÍ PÍCE IMPACT AFTER APPLICATION OF VARIOUS SULPHUR ON YIELD AND QUALITY OF MEADOW FORAGE VLIV APLIKACE RŮZNÝCH FOREM SÍRY NA VÝNOS A KVALITU LUČNÍ PÍCE Šenkyříková A., Ryant P. Ústav agrochemie, půdoznalství,

Více

Z K. Agrochemické zkoušení zemědělských půd a význam vápnění. AZZP Hlavní principy. Miroslav Florián ředitel Sekce zemědělských vstupů

Z K. Agrochemické zkoušení zemědělských půd a význam vápnění. AZZP Hlavní principy. Miroslav Florián ředitel Sekce zemědělských vstupů Z Ú Z K Ú šeb í a zku ntroln dní ko e tř s Ú ký ěděls v zem ní ústa Agrochemické zkoušení zemědělských půd a význam vápnění Miroslav Florián ředitel Sekce zemědělských vstupů AZZP Hlavní principy Zjišťování

Více

Rožnovský, J., Litschmann, T., (eds): Závlahy a jejich perspektiva. Mikulov, 18. 19. 3. 2015, ISBN 978-80-87577-47-9

Rožnovský, J., Litschmann, T., (eds): Závlahy a jejich perspektiva. Mikulov, 18. 19. 3. 2015, ISBN 978-80-87577-47-9 Rožnovský, J., Litschmann, T., (eds): Závlahy a jejich perspektiva. Mikulov, 18. 19. 3. 2015, ISBN 978-80-87577-47-9 Tvorba kořenového systému a výnos zrna ječmene jarního v odlišných vláhových podmínkách

Více

POTASSIUM IN SOIL DRASLÍK V PŮDĚ

POTASSIUM IN SOIL DRASLÍK V PŮDĚ POTASSIUM IN SOIL DRASLÍK V PŮDĚ Škarpa P. Ústav agrochemie a výživy rostlin, Agronomická fakulta, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, Česká republika. E-mail:

Více

Hodnoticí standard. Agronom zelinář (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41)

Hodnoticí standard. Agronom zelinář (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Agronom zelinář (kód: 41-110-M) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Týká se povolání: Zahradnický technik Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 4 Odborná

Více

Kořenový systém plodin jako adaptační opatření na sucho

Kořenový systém plodin jako adaptační opatření na sucho Sucho a degradace půd v České republice - 2014 Brno 7. 10. 2014 Kořenový systém plodin jako adaptační opatření na sucho Vodní provoz polních plodin Ing. Jana Klimešová Ing. Tomáš Středa, Ph.D. Mendelova

Více

Vliv vybraných PPL na chemismus půdy

Vliv vybraných PPL na chemismus půdy 6. -7. 3. 2015, Brno Autoři: Ing. Magdalena Hábová, doc. RNDr. Lubica Pospišilová, CSc. Pracoviště: Mendelova univerzita, AF, Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin Vliv vybraných

Více

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, Plzeň. Číslo materiálu 19. Bc. Lenka Radová. Vytvořeno dne

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, Plzeň. Číslo materiálu 19. Bc. Lenka Radová. Vytvořeno dne Název školy Název projektu Číslo projektu Číslo šablony Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň Digitalizace výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0977 VY_32_inovace_ZZV19 Číslo materiálu 19

Více

HYCOL. Lis tová hno jiva. HYCOL-Zn kulturní rostliny. HYCOL-Cu kulturní rostliny. HYCOL-E OLEJNINA řepka, slunečnice, mák

HYCOL. Lis tová hno jiva. HYCOL-Zn kulturní rostliny. HYCOL-Cu kulturní rostliny. HYCOL-E OLEJNINA řepka, slunečnice, mák Lis tová hno jiva n e j ž e n e... víc HYCOL do e kol o g ic ké p ro d u kce BIHOP-K+ HYCOL-BMgS HYCOL-NPK chmel, kukuřice, mák HYCOL-E OBILNINA řepka, slunečnice, mák zelenina, slunečnice pšenice, ječmen,

Více

Novinky od firmy YARA hnojiva obsahující polyfosfáty. Georgi Kostov Tel:

Novinky od firmy YARA hnojiva obsahující polyfosfáty. Georgi Kostov Tel: Novinky od firmy YARA hnojiva obsahující polyfosfáty Georgi Kostov Tel: 602 625 471 Email: georgi.kostov@yara.com Charakteristika speciálních polyfosfátů Super FK Super FK TM je kapalné hnojivo obsahující

Více

Kvalita píce vybraných jetelovin a jetelovinotrav

Kvalita píce vybraných jetelovin a jetelovinotrav Kvalita píce vybraných jetelovin a jetelovinotrav Ing. Zdeněk Vorlíček, CSc., Zemědělský výzkum, spol. s r.o. Troubsko Ing. Jiří Dubec, Ph.D., Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko Pro výživu

Více

Česká republika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský organizační složka státu, se sídlem v Brně Sekce úřední kontroly

Česká republika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský organizační složka státu, se sídlem v Brně Sekce úřední kontroly Česká republika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský organizační složka státu, se sídlem v Brně Sekce úřední kontroly Oddělení biologických testací Ověření účinnosti pomocného přípravku Ligno

Více

Představení nové technologie

Představení nové technologie Stimulátor biologické aktivity rhizosféry Představení nové technologie 18. červenec 2014 Co je explorer? Jedná se o granulát s biostimulačním efektem Rostlinné biostimulanty jsou výrobky, které obsahují

Více

Vliv kapkové závlahy na výnos a kvalitu hroznů Effect of drip irrigation on yield and quality grapes

Vliv kapkové závlahy na výnos a kvalitu hroznů Effect of drip irrigation on yield and quality grapes Rožnovský, J., Litschmann, T., (eds): Závlahy a jejich perspektiva. Mikulov, 18. 19. 3. 2015, ISBN 978-80-87577-47-9 Vliv kapkové závlahy na výnos a kvalitu hroznů Effect of drip irrigation on yield and

Více

Ověření účinnosti přípravku Agrosol na výnos a kvalitu produkce brambor

Ověření účinnosti přípravku Agrosol na výnos a kvalitu produkce brambor VÝZKUMNÝ ÚSTAV BRAMBORÁŘSKÝ H a v l í č k ů v B r o d, s. r.o. Dobrovského 2366, 580 01 Havlíčkův Brod O d d ě l e n í p ě s t e b n í c h t e c h n o l o g i í Ověření účinnosti přípravku Agrosol na výnos

Více

CONTRIBUTION TO UNDERSTANDING OF CORRELATIVE ROLE OF COTYLEDON IN PEA (Pisum sativum L.)

CONTRIBUTION TO UNDERSTANDING OF CORRELATIVE ROLE OF COTYLEDON IN PEA (Pisum sativum L.) CONTRIBUTION TO UNDERSTANDING OF CORRELATIVE ROLE OF COTYLEDON IN PEA (Pisum sativum L.) PŘÍSPĚVEK K POZNÁNÍ KORLAČNÍ FUNKCE DĚLOHY U HRACHU (Pisum sativum L.) Mikušová Z., Hradilík J. Ústav Biologie rostlin,

Více

The target was to verify hypothesis that different types of seeding machines, tires and tire pressure affect density and reduced bulk density.

The target was to verify hypothesis that different types of seeding machines, tires and tire pressure affect density and reduced bulk density. INFLUENCE OF TRACTOR AND SEEDING MACHINE WEIGHT AND TIRE PRESSURE ON SOIL CHARACTERISTICS VLIV HMOTNOSTI TRAKTORU A SECÍHO STROJE A TLAKU V PNEUMATIKÁCH NA PŮDNÍ VLASTNOSTI Svoboda M., Červinka J. Department

Více

EFFECT OF MALTING BARLEY STEEPING TECHNOLOGY ON WATER CONTENT

EFFECT OF MALTING BARLEY STEEPING TECHNOLOGY ON WATER CONTENT EFFECT OF MALTING BARLEY STEEPING TECHNOLOGY ON WATER CONTENT Homola L., Hřivna L. Department of Food Technology, Faculty of Agronomy, Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno, Zemedelska

Více

Faktory udržitelné půdní úrodnosti Habilitační přednáška

Faktory udržitelné půdní úrodnosti Habilitační přednáška Faktory udržitelné půdní úrodnosti Habilitační přednáška Petr Škarpa Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin 9. 3. 2015 Struktura habilitační přednášky: I. Odborná část Úvod, půdní

Více

DRASLÍK NEPOSTRADATELNÝ PRVEK PRO VÝNOS A KVALITU OVOCE

DRASLÍK NEPOSTRADATELNÝ PRVEK PRO VÝNOS A KVALITU OVOCE DRASLÍK NEPOSTRADATELNÝ PRVEK PRO VÝNOS A KVALITU OVOCE Význam hnojení ovocných kultur draslíkem Pěstování ovoce má v Českých zemích dlouholetou tradici. Podle posledních zpráv jeho výměra dosahuje 18

Více

DUSÍKATÁ VÝŽIVA JARNÍHO JEČMENE - VÝSLEDKY POKUSŮ V ROCE 2006 NA ÚRODNÝCH PŮDÁCH A MOŽNOSTI DIAGNOSTIKY VÝŽIVNÉHO STAVU

DUSÍKATÁ VÝŽIVA JARNÍHO JEČMENE - VÝSLEDKY POKUSŮ V ROCE 2006 NA ÚRODNÝCH PŮDÁCH A MOŽNOSTI DIAGNOSTIKY VÝŽIVNÉHO STAVU DUSÍKATÁ VÝŽIVA JARNÍHO JEČMENE - VÝSLEDKY POKUSŮ V ROCE 2006 NA ÚRODNÝCH PŮDÁCH A MOŽNOSTI DIAGNOSTIKY VÝŽIVNÉHO STAVU Karel KLEM, Jiří BABUŠNÍK, Eva BAJEROVÁ Agrotest Fyto, s.r.o. Po předplodině ozimé

Více

Aktifol Mag. Zroj: Ditana-odrůda Mulan, ZS Kluky-odrůda Tobak, VURV Piešťany odrůda Golem

Aktifol Mag. Zroj: Ditana-odrůda Mulan, ZS Kluky-odrůda Tobak, VURV Piešťany odrůda Golem Aktifol Mag podpora fungicidního ošetření zvětšení asimilační plochy rostlin zvýšení výnosu Pšenice ozimá Zdravé porosty pšenice mají vyšší šanci dosáhnout lepších výnosů, než porosty napadené listovými

Více

Stimulace osiva čiroku pro praktické využití a poznatky s výživou u kukuřice

Stimulace osiva čiroku pro praktické využití a poznatky s výživou u kukuřice Stimulace osiva čiroku pro praktické využití a poznatky s výživou u kukuřice Ing. Jiří Adamčík, Ph.D., Ing. Jaroslav Tomášek, Ph.D. Katedra rostlinné výroby Úvod Rostliny čiroku se vyznačují výnosem biomasy

Více

BIHOP K + Vysoký obsah Zn

BIHOP K + Vysoký obsah Zn BIHOP K + Vysoký obsah Zn Roztok stopových prvků, hořčíku a draslíku s kolagenními aminokyselinami Regenerační a antistresový účinek Rozsah a způsob použití: BIHOP K + je kapalný přípravek pro foliární

Více

Půdní úrodnost, výživa a hnojení

Půdní úrodnost, výživa a hnojení Půdní úrodnost, výživa a hnojení Faktory ovlivňující růst a vývoj rostlin Přírodní faktory ovlivňující růst a vývoj rostlin významně ovlivňují úspěch či neúspěch budoucí rostlinné produkce. Ovlivňují se

Více

ROZDĚLENÍ A POŽADAVKY NA KATEGORIE FUNKCE VÝROBKU, KATEGORIE SLOŽKOVÝCH MATERIÁLŮ. Jana Meitská Sekce zemědělských vstupů ÚKZÚZ Brno

ROZDĚLENÍ A POŽADAVKY NA KATEGORIE FUNKCE VÝROBKU, KATEGORIE SLOŽKOVÝCH MATERIÁLŮ. Jana Meitská Sekce zemědělských vstupů ÚKZÚZ Brno ROZDĚLENÍ A POŽADAVKY NA KATEGORIE FUNKCE VÝROBKU, KATEGORIE SLOŽKOVÝCH MATERIÁLŮ Jana Meitská Sekce zemědělských vstupů ÚKZÚZ Brno KATEGORIE HNOJIVÝCH VÝROBKŮ (DLE FUNKCE) 1. Hnojivo 2. Materiál k vápnění

Více

Energetické zásoby v kalech z čistíren odpadních vod Energy reserves in sludge from sewage treatment plants

Energetické zásoby v kalech z čistíren odpadních vod Energy reserves in sludge from sewage treatment plants Energetické zásoby v kalech z čistíren odpadních vod Energy reserves in sludge from sewage treatment plants Hýblerová Kristýna, Lošák Tomáš Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Abstract A

Více

AZZP, výživářské pokusy a význam hnojiv

AZZP, výživářské pokusy a význam hnojiv AZZP, výživářské pokusy a význam hnojiv Miroslav Florián Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Lidstvo, produkce potravin a půda Světová populace přes 7 miliard Produkce potravin roste Výměra

Více

Obsah 5. Obsah. Úvod... 9

Obsah 5. Obsah. Úvod... 9 Obsah 5 Obsah Úvod... 9 1. Základy výživy rostlin... 11 1.1 Rostlinné živiny... 11 1.2 Příjem živin rostlinami... 12 1.3 Projevy nedostatku a nadbytku živin... 14 1.3.1 Dusík... 14 1.3.2 Fosfor... 14 1.3.3

Více

J a n L e š t i n a Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha - Ruzyně

J a n L e š t i n a Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha - Ruzyně Hospodaření zemědělce v krajině a voda J a n L e š t i n a Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha - Ruzyně lestina@vurv.cz tel. 737 233 955 www.vurv.cz ZEMĚDĚLSTVÍ A VODA Zemědělská výroba má biologický

Více

Zemědělská část exkurze

Zemědělská část exkurze Zemědělská část exkurze Lokalita: nad Orlicí, pokusná stanice Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i. Praha - Ruzyně Garanti: Kunzová, E., Menšík, L. Umístění: Na pokusné stanici nad Orlicí se nacházejí

Více

VLASTNOSTI OSIVA JARNÍHO MÁKU Z PODZIMNÍCH A JARNÍCH VÝSEVŮ

VLASTNOSTI OSIVA JARNÍHO MÁKU Z PODZIMNÍCH A JARNÍCH VÝSEVŮ VLASTNOSTI OSIVA JARNÍHO MÁKU Z PODZIMNÍCH A JARNÍCH VÝSEVŮ Spring Poppy Seed Properties from Autumn and Spring Sowing Petr Pšenička, Hana Honsová, Pavel Cihlář Katedra rostlinné výroby, ČZU v Praze Abstract

Více

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ Polní lyzimetry Praktický význam výše zmíněného spočívá zejména v tom, že: Lyzimetry poskytují detailní informace o vodním režimu včetně bilance rozpuštěných chemických látek v půdním profilu v rozdílných

Více

Listová hnojiva HYCOL

Listová hnojiva HYCOL Listová hnojiva HYCOL Produkty a přípravky HYCOL BIHOP-K + chmel, kukuřice, mák HYCOL-BMgS řepka, slunečnice, mák HYCOL-NPK zelenina, slunečnice d o ekologické prod ukce d o ekologické prod ukce d o ekologické

Více

CHEMAP AGRO s.r.o 3. 1 Prémiová výživa 5

CHEMAP AGRO s.r.o 3. 1 Prémiová výživa 5 obsah CHEMAP AGRO s.r.o 3 1 Prémiová výživa 5 1.1 LISTER Zn 80 SL 6 1.2 LISTER Cu 80 SL 7 1.3 LISTER Mn 80 SL 8 1.4 LISTER Mo 80 SL 9 1.5 LISTER Fe 130 WP, LISTER Fe Plus 80 SL 10 1.6 LISTER Co 50 SL 11

Více

EFFECT OF FEEDING MYCOTOXIN-CONTAMINATED TRITICALE FOR HEALTH, GROWTH AND PRODUCTION PROPERTIES OF LABORATORY RATS

EFFECT OF FEEDING MYCOTOXIN-CONTAMINATED TRITICALE FOR HEALTH, GROWTH AND PRODUCTION PROPERTIES OF LABORATORY RATS EFFECT OF FEEDING MYCOTOXIN-CONTAMINATED TRITICALE FOR HEALTH, GROWTH AND PRODUCTION PROPERTIES OF LABORATORY RATS Krobot R., Zeman L. Department of Animal Nutrition and Forage Production, Faculty of Agronomy,

Více

Aplikace kalů z ČOV na zemědělskou půdu s ohledem zejména na obsah těžkých kovů v kalech

Aplikace kalů z ČOV na zemědělskou půdu s ohledem zejména na obsah těžkých kovů v kalech Aplikace kalů z ČOV na zemědělskou půdu s ohledem zejména na obsah těžkých kovů v kalech Charakteristika kalů z ČOV z hlediska použití na zemědělské půdě Čistírenské kaly jsou složitou heterogenní suspenzí

Více

Správná zemědělská praxe a zdravotní nezávadnost a kvalita potravin. Daniela Pavlíková Česká zemědělská univerzita v Praze

Správná zemědělská praxe a zdravotní nezávadnost a kvalita potravin. Daniela Pavlíková Česká zemědělská univerzita v Praze Správná zemědělská praxe a zdravotní nezávadnost a kvalita potravin Daniela Pavlíková Česká zemědělská univerzita v Praze Správná zemědělská praxe a hnojení plodin Spotřeba minerálních hnojiv v ČR 120

Více

VLIV SLOŽENÍ KRMNÝCH SMĚSÍ NA PRŮBĚH SNÁŠKOVÉ KŘIVKY SLEPIC

VLIV SLOŽENÍ KRMNÝCH SMĚSÍ NA PRŮBĚH SNÁŠKOVÉ KŘIVKY SLEPIC ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LIII 8 Číslo 4, 2005 VLIV SLOŽENÍ KRMNÝCH SMĚSÍ NA PRŮBĚH SNÁŠKOVÉ

Více

Ekologická produkce zeleniny

Ekologická produkce zeleniny Ekologická produkce zeleniny Brukvovitá, cibulová a kořenová Miloš Jurica, Tomáš Kopta Pěstování vybraných druhů zeleniny Košťálová zelenina v EKO 2,5 % nejpěstovanější zelí spíše chladnomilné velmi náročné

Více

Prostředky biologické ochrany rostlin

Prostředky biologické ochrany rostlin Prostředky biologické ochrany rostlin 2017 Ing. Radim Šmídek www.biocont-profi.cz www.biocont-profi.cz BIOCONT v zelenině a kukuřici sezóna 2016 BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o., Mayerova 784, Modřice

Více

Draslík - Nepostradatelný prvek pro výnos a kvalitu zeleniny

Draslík - Nepostradatelný prvek pro výnos a kvalitu zeleniny Draslík - Nepostradatelný prvek pro výnos a kvalitu zeleniny Význam draslíku při pěstovánĺ zeleniny Výměra orné půdy s nedostatečnou zásobou přístupného draslíku se v České republice zvětšuje. Zatímco

Více

TO-Natural nitrogen K, organické hnojivo

TO-Natural nitrogen K, organické hnojivo TO-Natural nitrogen K, organické hnojivo Výrobce: TONAK a.s., Zborovská 823, 741 01 Nový Jičín Číslo registrace: 4284 Chemické a fyzikální vlastnosti: Vlastnost: Hodnota: vlhkost v % max. 10,0 % spalitelné

Více

Hodnoticí standard. Agronom pro pěstování chmele (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Agronom pro pěstování chmele (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu Agronom pro pěstování chmele (kód: 41-105-M) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Týká se povolání: Agronom Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 4 Odborná

Více

Minerální výživa na extrémních půdách. Půdy silně kyselé, alkalické, zasolené a s vysokou koncentrací těžkých kovů

Minerální výživa na extrémních půdách. Půdy silně kyselé, alkalické, zasolené a s vysokou koncentrací těžkých kovů Minerální výživa na extrémních půdách Půdy silně kyselé, alkalické, zasolené a s vysokou koncentrací těžkých kovů Procesy vedoucí k acidifikaci půd Zvětrávání hornin s následným vymýváním kationtů (draslík,

Více

Diagnostika dřevin pomocí analýzy šťávy listů

Diagnostika dřevin pomocí analýzy šťávy listů Diagnostika dřevin pomocí analýzy šťávy listů Ing. Zbyněk Slezáček, MSc. Gramoflor Školkařské dny Svazu školkařů ČR 14.-16.1.2013 Skalský Dvůr Diagnostika dřevin pomocí analýzy šťávy listů Rychlý a komplexní

Více

Racionální postupy při zakládání a ošetřování neprodukčních travnatých ploch v kulturní krajině

Racionální postupy při zakládání a ošetřování neprodukčních travnatých ploch v kulturní krajině Racionální postupy při zakládání a ošetřování neprodukčních travnatých ploch v kulturní krajině NÁRODNÍ PROGRAM VÝZKUMU II MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 2B06034 Magdalena Ševčíková, Marie

Více

Vliv kompostu na kvalitu půdy

Vliv kompostu na kvalitu půdy Okruh IV Vliv kompostu na kvalitu půdy Ing. Lucie Valentová, Ph.D. Ing. Květuše Hejátková ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. Proč se zabývat BIODEGRADABILNÍM MATERIÁLEM Ochrana životního

Více

Salaš, P. (ed): "Rostliny v podmínkách měnícího se klimatu". Lednice , Úroda, vědecká příloha, 2011, s , ISSN

Salaš, P. (ed): Rostliny v podmínkách měnícího se klimatu. Lednice , Úroda, vědecká příloha, 2011, s , ISSN VLIV AGROEKOLOGICKÝCH PODMÍNEK NA SLOŽENÍ BIOMASY VÍCEKOMPONENTNÍCH SMĚSÍ The influence of different agro-ecological conditions on composition of botanical groups in multi-component legume-grass mixtures

Více

VLIV ZPŮSOBU PĚSTOVÁNÍ NA VNITŘNÍ KVALITU ANETHUM GRAVEOLENS L. Influence of growing system on inner quality of Anethum graveolens L.

VLIV ZPŮSOBU PĚSTOVÁNÍ NA VNITŘNÍ KVALITU ANETHUM GRAVEOLENS L. Influence of growing system on inner quality of Anethum graveolens L. VLIV ZPŮSOBU PĚSTOVÁNÍ NA VNITŘNÍ KVALITU ANETHUM GRAVEOLENS L. Influence of growing system on inner quality of Anethum graveolens L. Vábková J. 1, Neugebauerová J. 1 1 Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická

Více

Výpočet výživové dávky

Výpočet výživové dávky Výpočet výživové dávky Ing. Zbyněk Slezáček, MSc. Gramoflor Školkařské dny 3. až 5. února 2014 Vybraná témata Kalkulace vodivosti Formulace dusíku Fyziologická reakce hnojiv Úprava ph substrátu volbou

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 0 1 1 U k á z k a k n i h

Více

VYHLÁŠKA ze dne 25. listopadu 2013 o skladování a způsobu používání hnojiv

VYHLÁŠKA ze dne 25. listopadu 2013 o skladování a způsobu používání hnojiv Strana 6694 Sbírka zákonů č. 377 / 2013 377 VYHLÁŠKA ze dne 25. listopadu 2013 o skladování a způsobu používání hnojiv Ministerstvo zemědělství stanoví podle 8 odst. 5 a 9 odst. 9 zákona č. 156/1998 Sb.,

Více

b) druhy koření, jedlé soli, dehydratovaných výrobků, ochucovadel, studených omáček, dresinků a hořčice s členěním na skupiny a podskupiny

b) druhy koření, jedlé soli, dehydratovaných výrobků, ochucovadel, studených omáček, dresinků a hořčice s členěním na skupiny a podskupiny Strana 6286 Sbírka zákonů č. 398 / 2016 Částka 162 398 VYHLÁŠKA ze dne 2. prosince 2016 o požadavcích na koření, jedlou sůl, dehydratované výrobky, ochucovadla, studené omáčky, dresinky a hořčici Ministerstvo

Více

CHANGES OF SPECIES COMPOSITION IN GRASS VEGETATION ASSOCIATION SANGUISORBA-FESTUCETUM COMUTATAE

CHANGES OF SPECIES COMPOSITION IN GRASS VEGETATION ASSOCIATION SANGUISORBA-FESTUCETUM COMUTATAE CHANGES OF SPECIES COMPOSITION IN GRASS VEGETATION ASSOCIATION SANGUISORBA-FESTUCETUM COMUTATAE ZMĚNY DRUHOVÉ SKLADBY TRAVNÍHO POROSTU ASOCIACE SANGUISORBA-FESTUCETUM COMUTATAE Heger P., Skládanka J.,

Více

OBECNÁ FYTOTECHNIKA 1. BLOK: VÝŽIVA ROSTLIN A HNOJENÍ Ing. Jindřich ČERNÝ, Ph.D. FAKULTA AGROBIOLOGIE, POTRAVINOVÝCH A PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ KATEDRA AGROCHEMIE A VÝŽIVY ROSTLIN MÍSTNOST Č. 330 Ing. Jindřich

Více

D. Klecker, L. Zeman

D. Klecker, L. Zeman ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LII 21 Číslo 1, 2004 Vliv hustoty osazení na chování kura domácího

Více

Závlahové režimy Řízení závlahového režimu = stanovení optimální velikosti závlahové dávky a termínu jejího dodání Kvalifikované řízení závlahových režimů plodin - jeden ze základních předpokladů rentability

Více

MÉNĚ ZNÁMÉ DRUHY JETELOVIN PRO POTENCIÁLNÍ PĚSTOVÁNÍ V PODMÍNKÁCH ARIDNÍHO KLIMATU

MÉNĚ ZNÁMÉ DRUHY JETELOVIN PRO POTENCIÁLNÍ PĚSTOVÁNÍ V PODMÍNKÁCH ARIDNÍHO KLIMATU MÉNĚ ZNÁMÉ DRUHY JETELOVIN PRO POTENCIÁLNÍ PĚSTOVÁNÍ V PODMÍNKÁCH ARIDNÍHO KLIMATU Less known species of the legumes for potential growing in arid climate conditions Pelikán J. 1, Knotová D. 1, Raab S.

Více

Změny infiltrační schopnosti půdy po zapravení kompostu. Ing. Barbora Badalíková Zemědělský výzkum, spol. s r.o. Troubsko

Změny infiltrační schopnosti půdy po zapravení kompostu. Ing. Barbora Badalíková Zemědělský výzkum, spol. s r.o. Troubsko Změny infiltrační schopnosti půdy po zapravení kompostu Ing. Barbora Badalíková Zemědělský výzkum, spol. s r.o. Troubsko Infiltrace vsak vody do půdy Infiltrační schopnost půdy představuje jeden z významných

Více

Technik pro přípravu substrátů a hnojení (kód: M)

Technik pro přípravu substrátů a hnojení (kód: M) Technik pro přípravu substrátů a hnojení (kód: 41-111-M) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Týká se povolání: Zahradnický technik Kvalifikační

Více

Porovnání účinnosti digestátů, kompostu a kejdy v polním pokusu. Michaela Smatanová

Porovnání účinnosti digestátů, kompostu a kejdy v polním pokusu. Michaela Smatanová Porovnání účinnosti digestátů, kompostu a kejdy v polním pokusu Michaela Smatanová 1. Vymezení základních pojmů 2. Registrace legislativa 3. Popis ověřovaných materiálů 4. Metodika pokusu 5. Výsledky 1.

Více

Použití a evidence hnojiv

Použití a evidence hnojiv Použití a evidence hnojiv Používání hnojiv, pomocných látek, upravených kalů a sedimentů v souladu se zákonem o hnojivech, zákonem o odpadech, zákonem o ochraně zemědělského půdního fondu; při jejich používání

Více

Výsledky agrochemického zkoušení zemědělských půd za odbobí

Výsledky agrochemického zkoušení zemědělských půd za odbobí Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Central Institute for Supervising and Testing in Agriculture Výsledky agrochemického zkoušení zemědělských půd za odbobí 2007 2012 Sekce úřední kontroly Brno,

Více

Cena bez DPH: 52,00 Kč Cena s DPH: 62,92 Kč. Skladem: ANO

Cena bez DPH: 52,00 Kč Cena s DPH: 62,92 Kč. Skladem: ANO Objednací číslo:0028 BIOMIN borůvky 1 Kg Speciální granulované biominerální hnojivo s kvalitní mletou rohovinou, které působí jako bohatý, harmonicky vyvážený zdroj všech živin od začátku vegetace až do

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

VERIFICATION OF NUTRITIVE VALUE OF LINES SPRING BARLEY OVĚŘENÍ NUTRIČNÍ HODNOTY LINIÍ JARNÍCH JEČMENŮ

VERIFICATION OF NUTRITIVE VALUE OF LINES SPRING BARLEY OVĚŘENÍ NUTRIČNÍ HODNOTY LINIÍ JARNÍCH JEČMENŮ VERIFICATION OF NUTRITIVE VALUE OF LINES SPRING BARLEY OVĚŘENÍ NUTRIČNÍ HODNOTY LINIÍ JARNÍCH JEČMENŮ Pipalová S., Procházková J., Ehrenbergerová J. Ústav výživy a krmení hospodářských zvířat, Agronomická

Více

Uplatněná certifikovaná metodika METODIKA. Opatření vedoucí k zamezení biologické degradace půd a zvýšení biodiverzity v suchých oblastech ČR

Uplatněná certifikovaná metodika METODIKA. Opatření vedoucí k zamezení biologické degradace půd a zvýšení biodiverzity v suchých oblastech ČR Agrostis Trávníky, s. r. o., Rousínov Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno Mendelova univerzita v Brně OSEVA vývoj a výzkum s. r. o. Zubří Vysoké učení technické v Brně Výzkumný ústav pícninářský,

Více

THE CHEMICAL PROPERTIES OF THE TOPSOIL AND SUBSOIL AND THE INFLUENCE OF THIS CHANGES ON CROP AND QUALITY OF THE SUGAR BEET

THE CHEMICAL PROPERTIES OF THE TOPSOIL AND SUBSOIL AND THE INFLUENCE OF THIS CHANGES ON CROP AND QUALITY OF THE SUGAR BEET THE CHEMICAL PROPERTIES OF THE TOPSOIL AND SUBSOIL AND THE INFLUENCE OF THIS CHANGES ON CROP AND QUALITY OF THE SUGAR BEET VLIV CHEMICKÝCH VLASTNOSTÍ ORNICE A PODORNIČÍ NA VÝNOS A KVALITU CUKROVKY Martinec

Více

10 PŘÍLOHY. Seznam příloh

10 PŘÍLOHY. Seznam příloh 10 PŘÍLOHY Seznam příloh Příloha 1: Množství živin pro maximální výnos mrkve Příloha 2: Hodnoty obsahu vitamínu C u jednotlivých odrůd Příloha 3: Hodnoty laboratorní sušiny u jednotlivých odrůd Příloha

Více

Hnojiva společnosti MODERNÍ HNOJIVA PRO VÝŽIVU ZELENINY

Hnojiva společnosti MODERNÍ HNOJIVA PRO VÝŽIVU ZELENINY MODERNÍ HNOJIVA PRO VÝŽIVU ZELENINY Jedním z předpokladů intenzivního pěstování zeleniny je použití takových typů hnojiv, které plně odpovídají požadavkům jednotlivých zeleninových druhů. Nabízený sortiment

Více

Porovnání účinnosti digestátů s různými typy hnojiv při hospodaření ve zranitelné oblasti

Porovnání účinnosti digestátů s různými typy hnojiv při hospodaření ve zranitelné oblasti Česká republika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský organizační složka státu, se sídlem v Brně Sekce úřední kontroly Odbor bezpečnosti krmiv a půdy Porovnání účinnosti digestátů s různými

Více

3.2. PLO 21 Jizerské hory

3.2. PLO 21 Jizerské hory 3.2. PLO 21 Jizerské hory Bylo provedeno grafické porovnání vývoje změn sledovaných veličin od roku 2002 do roku 2010 v horizontu nadložního organického humusu (21 porostů), v horizontu organominerálním

Více

Stejskalová J., Kupka I.: Vliv lesních vegetačních stupňů na kvalitu semen jedle bělokoré... (ABIES ALBA MILL.) ABSTRACT

Stejskalová J., Kupka I.: Vliv lesních vegetačních stupňů na kvalitu semen jedle bělokoré... (ABIES ALBA MILL.) ABSTRACT VLIV LESNÍCH VEGETAČNÍCH STUPŇŮ NA KVALITU SEMEN JEDLE BĚLOKORÉ (ABIES ALBA MILL.) FOREST VEGETATION ZONES INFLUENCE ON SEED QUALITY OF SILVER FIR (ABIES ALBA MILL.).) JANA STEJSKALOVÁ, IVO KUPKA ABSTRACT

Více

Ochrana půdy. Michal Hejcman

Ochrana půdy. Michal Hejcman Ochrana půdy Michal Hejcman Ochrana půdy Půda je nejsvrchnější část zemského povrchu (pedosféra). Je živým tělesem, které se neustále přeměňuje a vyvíjí. Existuje zde úzké vazby mezi jejími organickými

Více

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ RUSKÉ FEDERACE KUBÁŇSKÁ STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERSITA KATEDRA FYTOPATOLOGIE. 26. ledna 2006

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ RUSKÉ FEDERACE KUBÁŇSKÁ STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERSITA KATEDRA FYTOPATOLOGIE. 26. ledna 2006 MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ RUSKÉ FEDERACE KUBÁŇSKÁ STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERSITA KATEDRA FYTOPATOLOGIE POTVRZUJI prorektor d.e.n. profesor 26. ledna 2006 V.I.Nečajev ZPRÁVA o výsledcích pokusů humatizovaného

Více

PRŮMYSLOVÁ HNOJIVA PESTICIDY

PRŮMYSLOVÁ HNOJIVA PESTICIDY PRŮMYSLOVÁ HNOJIVA PESTICIDY Rostliny potřebují ke svému růstu a vývoji řadu prvků Nezbytné prvky jsou: C N P K Ca Mg S Fe Stopové prvky, součástí rostlinných enzymů: B Zn Cu Co Mn Mo Hnojiva Směsi pro

Více

Vliv selenu, zinku a kadmia na růstový vývoj česneku kuchyňského (Allium sativum L.)

Vliv selenu, zinku a kadmia na růstový vývoj česneku kuchyňského (Allium sativum L.) Vliv selenu, zinku a kadmia na růstový vývoj česneku kuchyňského (Allium sativum L.) Botanická charakteristika: ČESNEK KUCHYŇSKÝ (ALLIUM SATIVUM L.) Pravlastí je Džungarsko (severní Čína) v Střední Asii,

Více

Opatření vedoucí k zamezení biologické degradace půd a zvýšení biodiverzity v suchých oblastech ČR. Certifikovaná metodika

Opatření vedoucí k zamezení biologické degradace půd a zvýšení biodiverzity v suchých oblastech ČR. Certifikovaná metodika Opatření vedoucí k zamezení biologické degradace půd a zvýšení biodiverzity v suchých oblastech ČR Certifikovaná metodika Opatření vedoucí k zamezení biologické degradace půd a zvýšení biodiverzity v suchých

Více

ANTONÍN JELÍNEK, MARTIN DĚDINA VÚZT Praha Ruzyně ABSTRACT

ANTONÍN JELÍNEK, MARTIN DĚDINA VÚZT Praha Ruzyně ABSTRACT OMEZENÍ EMISÍ SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ Z PROCESU KOMPOSTOVÁNÍ BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝCH ODPADŮ V ZAHRADNICTVÍ PROSTŘEDNICTVÍM BIOTECHNOLOGICKÝCH PŘÍPRAVKŮ A BIOFILTRU EXHAUST EMISION CONTROL OF GREENHOUSE EFFECT

Více

EFFECT OF DIFFERENT HOUSING SYSTEMS ON INTERNAL ENVIRONMENT PARAMETERS IN LAYING HENS

EFFECT OF DIFFERENT HOUSING SYSTEMS ON INTERNAL ENVIRONMENT PARAMETERS IN LAYING HENS EFFECT OF DIFFERENT HOUSING SYSTEMS ON INTERNAL ENVIRONMENT PARAMETERS IN LAYING HENS VLIV RŮZNÝCH TECHNOLOGICKÝCH SYSTÉMŮ CHOVU NA VYBRANÉ UKAZATELE VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ NOSNIC Pavlík A. Ústav morfologie,

Více

ASSESSMENT OF REDUCED DOSES EFFICACY OF GLYPHOSATE BY CHLOROPHYLL FLUORESCENCE MEASUREMENT

ASSESSMENT OF REDUCED DOSES EFFICACY OF GLYPHOSATE BY CHLOROPHYLL FLUORESCENCE MEASUREMENT ASSESSMENT OF REDUCED DOSES EFFICACY OF GLYPHOSATE BY CHLOROPHYLL FLUORESCENCE MEASUREMENT Kocurek V., Smutný V. Department of Agrosystems and Bioclimatology, Faculty of Agronomy, Mendel University of

Více

Školení provozování BPS zásady dobré praxe. Ing. Jan Štambaský, Ph.D.

Školení provozování BPS zásady dobré praxe. Ing. Jan Štambaský, Ph.D. zásady dobré praxe Ing. Jan Štambaský, Ph.D. Obsah semináře AD a vznik bioplynu Propad produkce, vznik a následky Možnosti chemické analýzy Vlivy teploty Přetížení procesu Nedostatek minerální výživy 2

Více

LOKÁLNÍ APLIKACE MINERÁLNÍCH N-HNOJIV U BRAMBOR LOCAL APPLICATION MINERAL N-FERTILIZERS ON POTATO

LOKÁLNÍ APLIKACE MINERÁLNÍCH N-HNOJIV U BRAMBOR LOCAL APPLICATION MINERAL N-FERTILIZERS ON POTATO LOKÁLNÍ APLIKACE MINERÁLNÍCH N-HNOJIV U BRAMBOR LOCAL APPLICATION MINERAL N-FERTILIZERS ON POTATO V. Mayer 1 ), P. Kasal 2 ) 1 ) Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i. Praha, 2 ) Výzkumný ústav bramborářský

Více

POVRCHOVÉ MULČOVÁNÍ BRAMBOR V RŮZNÝCH PŮDNĚ- KLIMATICKÝCH PODMÍNKÁCH

POVRCHOVÉ MULČOVÁNÍ BRAMBOR V RŮZNÝCH PŮDNĚ- KLIMATICKÝCH PODMÍNKÁCH POVRCHOVÉ MULČOVÁNÍ BRAMBOR V RŮZNÝCH PŮDNĚ- KLIMATICKÝCH PODMÍNKÁCH The Mulching of Potatoes in Different Soil and Climatic Conditions Petr Dvořák, Karel Hamouz, Perla Kuchtová, Jaroslav Tomášek KRV ČZU

Více

POLYFOSFÁTY NOVÝ POHLED NA VÝŽIVU ROSTLIN FOSFOREM. Georgi Kostov Tel:

POLYFOSFÁTY NOVÝ POHLED NA VÝŽIVU ROSTLIN FOSFOREM. Georgi Kostov Tel: POLYFOSFÁTY NOVÝ POHLED NA VÝŽIVU ROSTLIN FOSFOREM Georgi Kostov Tel: 602 625 471 Email: georgi.kostov@yara.com Význam fosforu v rostlinách Fosfor hraje významnou roli v mnoha životních procesech, jako

Více