Salaš, P. (ed): "Rostliny v podmínkách měnícího se klimatu". Lednice , Úroda, vědecká příloha, 2011, s , ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Salaš, P. (ed): "Rostliny v podmínkách měnícího se klimatu". Lednice 20.- 21. 10. 2011, Úroda, vědecká příloha, 2011, s. 604 611, ISSN 0139-6013"

Transkript

1 ELIMINACE VODNÍHO STRESU CELERU BULVOVÉHO (APIUM GRAVEOLENS L. VAR. RAPACEUM) ÚČINKEM VYBRANÝCH SORBENTŮ Elimination of water stress of celery (Apium graveolens L. var. rapaceum) using selected sorbent agents Škarpa P. 1, Boček S. 2, Hejduk S. 3 1 Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin, Agronomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně 2 Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin, Zahradnická fakulta, Mendelova univerzita v Brně 3 Ústav výživy zvířat a pícninářství, Agronomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně Abstrakt Cílem nádobového pokusu bylo zjistit vliv vybraných minerálních půdních kondicionérů (bentonitu a zeolitu) a syntetického půdního kondicionéru Agrisorb ve směsi s pískem na růst, výnosové a jakostní parametry u celeru bulvového. Bentonit i zeolit byly aplikovány ve směsi s pískem v poměru 0, 10 a 20 %. Agrisorb byl přidán v doporučené dávce výrobcem 2 g/kg substrátu. Aplikované sorbenty zvýšily obsahy N a K v nati a množství K a Mg v bulvách. V důsledku vysokého podílu bentonitu ve směsi se výnos redukoval. Směs písku a zeolitu v poměru 90:10 se projevila zvýšením produkce bulev o 14,8 %, jeho vyšší podíl (20 %) výnos dále nezvyšoval. Nejvyšší produkce a obsah sušiny byly zjištěny na variantě s přípravkem Agrisorb. Klíčová slova: hydrosorbenty, bentonit, zeolit, Agrisorb, celer bulvový, výnos, obsah živin, obsah sušiny Abstract In a preliminary research the effects of selected mineral hydroabsorbents (bentonite and zeolitite) and synthetic soil conditioner Agrisorb on growth, yield and quality of celery were investigated in pot cultivation of celery. Bentonite and zeolite were mixed with sand in a volume ratio of 0; 10 and 20 %. Agrisorb was added at the recommended dose of producer 2 g/kg substrate. Sorbents increased contents of N and K in leaves and content of K and Mg in roots. Bentonite reduced yield of celery root as a result its high ratio in substrate. Mixture of sand and zeolite in the ratio 90:10 increased celery production by 14.8 %. Higher ratio of Zeolite (20 %) did not increase yield. The highest yield and dry matter content were found on the variant with Agrisorb. Key words: hydroabsorbents, bentonite, zeolite, Agrisorb, celery, yield, nutrients content, dry weight Úvod Deficit vody patří k nejčastějším abiotickým faktorům vyvolávajícím stres u rostlin. Příčinou je velmi často průběh počasí s nevyrovnanými srážkami. Vlastní příjem vody rostlinou je také závislý na obsahu živin a solí v půdě a na půdní reakci. Vodní stres snižuje aktivitu enzymů, zvyšuje degradaci chlorofylu, snižuje především intenzitu fotosyntézy, omezuje transport látek, růst a akumulaci sušiny. Při silném stresu může dojít až úhynu rostlin. Ke stresu dochází rovněž i při nadbytku vody, kdy po vytěsnění vzduchu z půdy se u rostlin projevuje asfyxie kořenů, což má za následek zpomalení růstu kořenové soustavy a omezení celé řady rostlinných funkcí (Hnilička, Hniličková, Bláha, 2003). Obvyklou cestou eliminace stresu z nedostatku vody je aplikace doplňkové závlahy u pěstovaných kultur. S ohledem na omezené zdroje vody i s cílem redukovat náklady na zavlažování se hledají cesty úspor 604

2 formou zefektivňování závlahových systémů. Další možností je obohacení půdy (substrátu) tzv. půdními kondicionéry, které zlepšující fyzikální, chemické a biologické vlastnosti a působí mj. pozitivně právě na zvyšování vodní kapacity. Kromě tradičně využívaných organických látek (rašelina, kompost apod.) se nabízí použití přírodních minerálních půdních kondicionérů bez obsahu organické složky, jako jsou jíly, jílové nerosty, zeolity a tufogenní horniny (Wallace a Terry, 1998). Mezi nejčastěji využívané minerální kondicionéry patří montmorillonitický jíl bentonit. Časté využití v zemědělství mají i zeolity (vodnaté alumosilikáty), které půdu zkypřují a zadržují v ní vodu a živiny (Allen a Ming, 1995, Mumpton, 1999, Kithome et al., 1999). Na trhu se objevují v řadě komerčních přípravků (Uher a Balogh, 2004). Dále je možné využít syntetické půdní kondicionéry, tzv. hydroabsorbenty, řazené mezi pomocné půdní látky, které neobsahují účinné množství živin, ovšem biologicky, chemicky nebo fyzikálně ovlivňují půdu a zlepšují účinnost hnojiv. Nejpoužívanějšími jsou hydroabsorbenty na bázi propenamidových polymerů (dříve polyakrylamidy PAM) a propenamidpropeonátové kopolymery (dříve polyakrylamidakrylátové kopolymery PAA). Přípravky se aplikují do půdy formou suchého prášku nebo granulí, po kontaktu s vodou nabobtnají, absorbují vodu a vytvoří gelové částice. Jako vedlejší efekt je možné ocenit příznivý vliv na rozvoj půdní mikroflóry a zlepšování půdní struktury (Sloup, 2011). Užitím hydroabsorbentů lze snížit závlahovou dávku vody při ekonomické efektivnosti (El-Hady a Wanas, 2006). Hydroabsorbenty lze využít v zemědělství, lesnictví, školkařství, při ozelenění a rekultivaci krajiny, ve veřejném prostoru měst, v parcích a zahradách, v architektuře interiérů i v aranžování květin (Van Cotthem, 1996). Cílem předkládané studie bylo v simulačním nádobovém pokusu zjistit vliv vybraných minerálních půdních kondicionérů, konkrétně bentonitu a zeolitu, a syntetického půdního kondicionéru Agrisorb na růst, výnosové a jakostní parametry u celeru bulvového, který patří mezi druhy zeleniny nejnáročnější na vodu. Materiál a metodika V nádobovém pokusu realizovaném ve vegetační hale Ústavu agrochemie, půdoznalstvím, mikrobiologie a výživy rostlin na Mendelově univerzitě v Brně byl sledován účinek vybraných sorbentů na výnosové a kvalitativní parametry celeru bulvového (Apium graveolens L. var. rapaceum). Vegetační pokus byl založen v Mitscherlichových nádobách formou pískové kultury navážením 6,5 kg písku (křemitý písek chemicky čistý) ve směsi s vybranými sorbenty, jak ukazuje tabulka 1. Tab. 1 Schéma pokusu Poměr písek : sorbent v % hm. 1. Kontrola-písek 100 : 0 2. Bentonit 90:10 90 : Bentonit 80:20 80 : Zeolit 90:10 90 : Zeolit 80:20 80 : Agrisorb Doporučená dávka výrobcem 2 g/kg substrátu K pokusu byl použit nadložní bentonitický jíl z otevřeného kaolinového ložiska Osmosa na Karlovarsku (Sedlecký kaolin a.s. Božičany). Jde o typ vápenato-hořečnatého bentonitu s obsahem montmorillonitu (63,2 hm. %), sideritu (12,1 hm. %), kaolinitu (5,7 hm. %), muskovitu (4,5 hm. %), sodného živce sanidinu (8,7 hm. %), TiO 2 jako anatasu (4,2 hm. %) a křemene (1,6 hm. %). 605

3 Zeolit použitý v experimentu je certifikovaná půdní pomocná látka ZeoSand (Zeocem, a.s., Slovensko) o zrnitosti 0,5 1 mm s kationovou výměnnou kapacitou min. 70 mmol/100 g, složená především z klinoptilolitu (84 %), dále obsahující cristobalit (8 %), illit (4 %) a živec (3 4 %). Agrisorb (AgroProtec s.r.o.) je komerční hydroabsorbent, práškový koncentrát, organická polymerní sloučenina (akrylamid kopolymer kyseliny akrylové, s obsahem draselné soli). Použité směsi sorbentů s pískem byly podrobeny chemickému rozboru, který je uveden v tabulce 2. Tab. 2 Základní agrochemické ukazatele vybraných substrátů Obsah přístupných živin v mg.kg ph/cacl -1 substrátu (Mehlich 3) 2 P K Ca Mg 1. Kontrola-písek 5,88 0,0 0,8 0 0,0 2. Bentonit 90:10 7,78 13,5 31, ,8 3. Bentonit 80:20 7,98 16,3 65, ,5 4. Zeolit 90:10 6,15 0,0 1245, ,8 5. Zeolit 80:20 6,05 0,0 2914, ,4 6. Agrisorb 5,16 0,0 431,7 0 0,0 Celer odrůdy Kompakt byl vyset ve skleníku dne 15. března 2009 a po napikýrování do minisadbovačů o počtu 160 buněk byl předpěstován ve skleníku do doby výsadby. Nádobový pokus byl založen ve čtyřech opakováních od každé varianty, přičemž výsadba proběhla 18. května 2009 v počtu 2 ks sazenic do jedné nádoby. V průběhu vegetace byly nádoby pravidelně zalévány, 1. července 2009 vyjednoceny na jednu rostlinu na nádobu, přihnojeny hnojivem Kristalon Start (19 % N, 6 % P 2 O 5, 20 % K 2 O + 3 % MgO) v termínech 25. května, 23. června a 19. července 2009 (1 g, 2 g a 1 g hnojiva na nádobu) a hnojivem Kristalon Plod a květ (15 % N, 5 % P 2 O 5, 30 % K 2 O + 3 % MgO) v termínech 13. srpna a 14. září 2009 (1 g a 2 g hnojiva na nádobu) formou zálivky. Dne 7. října 2009 byly nádoby přemístěny do studeného skleníku a jednotně zavlaženy na hodnotu maximální vodní kapacity a ponechány dále bez závlahy. V termínech 14. října, 19. října a 30. října 2009 byla stanovena vlhkost substrátů půdním vlhkoměrem ThetaProbe Soil Moisture Sensor - ML2x (Delta-T Devices). Sklizeň byla provedena 13. listopadu Po sklizni byl u celeru zjištěn a hodnocen výnos bulev a listů, u bulev byla stanovena celková sušina po vysušení vzorku do konstantní hmotnosti při 105 C. Dále byly provedeny chemické analýzy rostlinné hmoty (bulev i listů) na obsah N, P, K, Ca, Mg a vypočítán jejich odběr rostlinou. Vzorky rostlinné hmoty pro stanovení živin byly vysušeny při teplotě 60 C, rozemlety na mlýnku a homogenizovány. Takto připravená rostlinná hmota byla mineralizována ve směsi H 2 SO 4 a H 2 O 2 (Zbíral 2005). Množství dusíku bylo v mineralizátu stanoveno metodou dle Kjeldahla. Obsah K, Ca a Mg byl stanoven metodou atomové absorpční spektrofotometrie (AAS) na přístroji Carl Zeiss Jena AAS-30. Obsah P byl z extraktu stanoven kolorimetricky na přístroji UV/VIS spektrofotometr (ATI Unicam 8625). Obsahy Zn, Mn a Mo byly stanoveny v mikrovlnném rozkladném systému (Ethos 1, Milestone) metodou AAS na přístroji ContraAA 700 firmy ChromSpec. Pro hodnocení výsledků byl použit program Statistica Cz 9. Účinek aplikace sorbentů na sledované charakteristiky byl hodnocen jednofaktorovou analýzou variance (ANOVA). Rozdíly mezi sledovanými variantami byly hodnoceny následným testováním dle Fishera (LSD) při 95% (p < 0,05), 99% (p < 0,01) a 99,9% (p < 0,001) hladině významnosti. 606

4 Výsledky a diskuze Z tabulky 3 je patrné signifikantní (p < 0,05) navýšení obsahu dusíku v nati celeru u všech variant s použitými sorbenty. Zvýšení obsahu dusíku vlivem aplikace zeolitů popisují v literatuře Gul et al. (2005), kteří zaznamenali v jeho obsahu u jarní kultury salátu pěstovaného ve směsi zeolitu s perlitem nárůst z 2,90 na 3,31 až 3,44 %. Podobně Lošák et al. (2010) uvádějí průkazné zvýšení obsahu N v jednoletém porostu jetelovinotrav vlivem půdní aplikace Agrisorbu. Gul et al. (2005) rovněž uvádí navýšení obsahu draslíku, jehož koncentrace se zvýšila z 5,31 až na 6,90 %. V našem pokusu se průkazně (p < 0,05) zvýšil obsah tohoto makroprvku v nati celeru, jak uvádí tabulka 3. Příčinou může být vysoký obsah K ve směsích se zeolitem (tab. 2), ale také vysoká schopnost zeolitu poutat a následně uvolňovat kationty, zejména NH 4 + a K + (Harland et al. 1999, Maloupa et al., 1999). Naopak množství vápníku bylo signifikantně nejvyšší na variantě s pískem (tab. 3). Podobně z výsledků, které prezentuje Gul et al. (2005) je patrné snížení obsahu Ca v salátu na variantách se zeolitem při jeho pěstování v podzimním termínu. Naopak Ghazvini et al. (2007) popisují nárůst koncentrace Ca v pletivech jahod z 0,08 na 0,20 % po aplikaci zeolitu, podobně i Lošák et al. (2010) v jetelotravních směskách. Tab. 3 Obsah živin v nati celeru v % abs. sušiny Obsah živin v % absolutní sušiny N P K Ca Mg 1. Kontrola-písek 1,27 a ± 0,05 0,10 a ± 0,00 2,67 a ± 0,17 3,69 c ± 0,16 0,33 c ± 0,02 2. Bentonit 90:10 1,54 b ± 0,06 0,13 b ± 0,02 3,71 b ± 0,09 2,53 b ± 0,06 0,46 d ± 0,03 3. Bentonit 80:20 1,58 b ± 0,05 0,11 ab ± 0,00 4,83 c ± 0,23 2,48 b ± 0,07 0,28 bc ± 0,04 4. Zeolit 90:10 1,47 b ± 0,03 0,12 ab ± 0,01 5,93 d ± 0,06 2,30 b ± 0,18 0,22 ab ± 0,02 5. Zeolit 80:20 1,49 b ± 0,05 0,10 a ± 0,01 5,73 d ± 0,28 1,81 a ± 0,08 0,18 a ± 0,02 6. Agrisorb 1,58 b ± 0,06 0,11 ab ± 0,00 5,15 c ± 0,21 2,27 b ± 0,20 0,24 ab ± 0,02 Pozn: Hodnoty v tabulce jsou uvedeny jako průměr ± směrodatná chyba. Mezi průměry označenými různými písmeny byl zjištěn signifikantní rozdíl (P < 0,05) Fisherův LSD test. Zatím co byla mezi natí a bulvou v obsahu fosforu (r = 0,817) a draslíku (r = 0,679) zaznamenána signifikantní závislost (p < 0,001) obsahy dusíku mezi sledovanými orgány rostlin nekorelovaly (r = 0,012). Jak uvádí tabulka 4, nejnižší množství dusíku v bulvě bylo zaznamenáno na variantě se sorbenty zeolitem a Agrisorbem. Ghazivini et al. (2007) prezentuje v pokusech s jahodami průkazný pokles dusíku obsaženého v plodech (z 1,74 na 1,19 %) vlivem zvyšujícího se podílu zeolitu ve směsi s perlitem. Tab. 4 Obsah živin v bulvách celeru v % abs. sušiny Obsah živin v % absolutní sušiny N P K Ca Mg 1. Kontrola-písek 1,79 bc ± 0,06 0,21 ab ± 0,01 1,91 a ± 0,04 0,36 bc ± 0,01 0,09 a ± 0,00 2. Bentonit 90:10 1,87 cd ± 0,03 0,25 b ± 0,04 2,07 ab ± 0,04 0,32 a ± 0,00 0,15 cd ± 0,01 3. Bentonit 80:20 2,05 d ± 0,09 0,18 a ± 0,01 2,07 ab ± 0,05 0,36 ab ± 0,01 0,16 d ± 0,01 4. Zeolit 90:10 1,61 a ± 0,06 0,20 ab ± 0,01 2,43 c ± 0,07 0,36 ab ± 0,02 0,11 b ± 0,00 5. Zeolit 80:20 1,67 ab ± 0,04 0,18 a ± 0,01 2,53 c ± 0,09 0,42 d ± 0,02 0,14 c ± 0,00 6. Agrisorb 1,63 ab ± 0,08 0,20 ab ± 0,00 2,19 b ± 0,12 0,40 cd ± 0,00 0,10 ab ± 0,00 Pozn: Hodnoty v tabulce jsou uvedeny jako průměr ± směrodatná chyba. Mezi průměry označenými různými písmeny byl zjištěn signifikantní rozdíl (P < 0,05) Fisherův LSD test. Při jednocení celeru byla zjištěna hmotnost vyjednocených rostlin, která je uvedena v tabulce 5. Z uvedených hodnot je patrné negativní působení většího podílu bentonitického jílu na růst rostlin celeru. Naproti tomu průkazně (p < 0,05) vyšší hmotnost sušiny rostlin na variantě s Agrisorbem a zeolitem v poměru 90:10 svědčí o optimálních vlhkostních podmínkách pro jejich vývoj. 607

5 Aplikace sorbentů se signifikantně projevila na výnosu celeru (p < 0,05). Zatímco směs písku s bentonitem výnos redukovala, a to při poměru jílu a písku 90:10 o 14,3 % a při poměru 80:20 průkazně (p < 0,05) o 23,2 %, suplementace zeolitů se projevila jeho zvýšením. Důvody snížení výnosů celeru u varianty s bentonitem mohou souviset s vysokým obsahem aplikovaného jílu, kdy vizuálně došlo k rozplavení a vytvoření krusty na povrchu kultivačních nádob. Snížení výnosů může mít tedy příčinu v nevhodné struktuře substrátu, vytěsnění vzduchu z pórů. Gloser a Prášil (1998) upozorňují na nebezpečí nedostatku vzdušných pórů v těžkých jílovitých půdách v důsledku zvýšeného obsahu vody v půdě. Na druhou stranu Pokorný et al. (2001) uvádějí, že se bentonit obvykle používá v dávce 20 t/ha, v případě přidávání do substrátů může být zastoupen až do 20 % celkového objemu. Tab. 5 Hmotnost rostlin celeru při jednocení ( ) Hmotnost rostlin při jednocení v g v sušině 1. Kontrola-písek 2,75 bc ± 0,30 2. Bentonit 90:10 1,94 b ± 0,30 3. Bentonit 80:20 0,68 a ± 0,06 4. Zeolit 90:10 2,32 bc ± 0,42 5. Zeolit 80:20 1,90 b ± 0,15 6. Agrisorb 2,93 c ± 0,44 Pozn: Hodnoty v tabulce jsou uvedeny jako průměr ± směrodatná chyba. Mezi průměry označenými různými písmeny byl zjištěn signifikantní rozdíl (P < 0.05) Fisherův LSD test. Zeolit v experimentu s celerem zvýšil výnos oproti variantě s pískem v průměru o 14,8 %, přičemž jeho 20% podíl ve směsi měl srovnatelný vliv s variantou 90:10 (tab. 6). Podobně Gul et al. (2005) uvádějí více než 26% navýšení hmotnosti rostlin salátu pěstovaného v zeolitu nebo jeho směsi s perlitem. V literatuře je dále účinek aplikace zeolitu, který resultoval zvýšením výnosu, popsán u pepřovníku (Loboda, 1999), rajčat (Djedidi et al., 1997) a jabloní (Polat et al, 2004, Milosevic, Milosevic, 2009). V experimentu Bazzocchi et al. (1996) byl zaznamenán pozitivní vliv 12,5% podílu zeolitů na výnos celeru při snížené dávce hnojiv. Ghazivini et al. (2007) zaznamenali nejvýraznější navýšení výnosu jahod pěstovaných ve směsi 50:50 (zeolit:perlit), kdy vyšší dávka zeolitu produkci redukovala. Uher a Balogh (2004) docílili v nádobovém pokuse se zeleninovou paprikou zvýšení výnosů stupňováním dávek zeolitu na 5% obsah v porovnání s kontrolou bez zeolitu, navíc zjistili průkazné zvýšení úrody v následujících dvou letech, protože zeolity působily rovněž jako pomalu rozpustné hnojivo. Tab. 6 Výnos bulev celeru a obsah sušiny Výnos bulev celeru v čerstvém stavu v g Obsah sušiny v % 1. Kontrola-písek 148,9 bc ± 9,7 18,21 a ± 0,81 2. Bentonit 90:10 127,6 ab ± 6,1 19,52 ab ± 1,29 3. Bentonit 80:20 114,3 a ± 8,4 20,76 ab ± 0,54 4. Zeolit 90:10 171,3 cd ± 11,3 19,01 ab ± 0,67 5. Zeolit 80:20 170,6 cd ± 10,9 20,92 ab ± 1,33 6. Agrisorb 181,3 d ± 7,8 21,39 b ± 0,79 Pozn: Hodnoty v tabulce jsou uvedeny jako průměr ± směrodatná chyba. Mezi průměry označenými různými písmeny byl zjištěn signifikantní rozdíl (P < 0,05) Fisherův LSD test. Statisticky průkazně (p < 0,05) se výnos celeru zvýšil po přidání komerčního hydroabsorbentu Agrisorb, a to o 21,8 % oproti variantě kontrolní (tab. 6). Pozitivní vliv Agrisorbu na výnos hlávkového salátu, především jeho ranost, je patrný z výsledků Petříkové et al. (2010). Agrisorb v dávce 3g/l substrátu při předpěstování sadby zvýšil u stresované varianty 608

6 s omezenou závlahou výnos o 12 až 21 %. Rovněž v pokusu Koudely et al. (2011) dávka 3g Agrisorbu/l substrátu určeného k předpěstování sadby raného květáku navýšila hmotnost růžic, nikoliv však průkazně. Při optimální závlaze vykázala neošetřená kontrola dokonce vyšší tržní výnos. Obsah celkové sušiny jedlého podílu květáku byl na neošetřené kontrole vždy vyšší než na variantě Agrisorb v obou závlahových režimech. Snížení obsahu celkové sušiny autoři vysvětlují dehydratací pletiv rostlin, vystavených podmínkám vodního deficitu, což nekoresponduje s našimi výsledky, kdy obsah celkové sušiny bulev celeru byl na variantě ošetřené Agrisobem průkazně (p < 0,05) vyšší než u kontroly (tab. 6). Schopnost substrátů vázat vodu byla zjišťována následně po zavlažení na hodnotu maximální vodní kapacity v termínech 14., 19. a 30. října. Vlhkost substrátů stanovená půdním vlhkoměrem se u všech sledovaných substrátů snižovala v čase, jak uvádí graf 1. V jednotlivých termínech se hodnoty vlhkosti mezi sledovanými variantami průkazně (p < 0,05) lišily. Statisticky nejvyšší vlhkost (p < 0,05) byla zjištěna ve všech termínech na variantách se suplementací bentonitu v obou poměrech. Lze předpokládat, že nevhodný poměr mezi vodní a plynnou fází substrátů s bentonitem byl hlavní příčinou redukce výnosu. Graf 1 Průběh vlhkosti substrátů Závěr Sorbenty aplikované ve směsi s pískem významně zvýšily obsahy dusíku a draslíku v nati a množství draslíku a hořčíku v bulvách celeru bulvového. Aplikace sorbentů se signifikantně projevila na výnosu celeru. Bentonitické jíly ve směsi s pískem výnos redukovaly o 14,3 % až 23,2 % v důsledku jejich vysokého podílu ve směsi, který byl příčinou nevhodné struktury významně redukující vzdušný režim těchto substrátů, kde byla zaznamenána průkazně nejvyšší vlhkost. Na druhou stranu substrát vytvořený směsí písku a zeolitu v poměru 90:10 se projevil zvýšením produkce bulev celeru téměř o 15 %. Podíl zeolitu ve směsi na úrovni 20 % výnos dále nezvyšoval. Signifikantně nejvyšší produkce (181,3 g.nádoba -1 ) a obsah sušiny (21,39 %) byly zjištěny na variantě s přípravkem Agrisorb. 609

7 Dedikace Příspěvek byl zpracován s podporou Výzkumného záměru č. MSM Biologické a technologické aspekty udržitelnosti řízených ekosystémů a jejich adaptace na změnu klimatu uděleného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Použitá literatura Allen, E. R., Ming, D. W. (1995): Recent progress in the use of natural zeolites in agronomy and horticulture. Nat. Zeolites, 93, Bazzocchi, R., Giorgioni, M. E., Savelli, C., Casalicchio, G., Loschi, B., Passaglia, E. (1996): Effects of Italian zeolites on growth of celery (Apium graveolens L.) in sandy soil and on nitrogen leaching. Firts results. Colture Protette, 25(11), Djedidi, M., Grasopoulos, D., Maloupa, E. (1997): The effect of different substrates on the quality of f. Carmello tomatoes (Lycopersicon escullentum Mill.) grown under protection in a hydroponic system. Chaiers Options Mediteraneenes, 31, El-Hady, O. A., Wanas, S. A. (2006): Water and fertilizer use efficiency by cucumber grown under stress on sandy soil treated with acrylamide hydrogels. Journal of Applied Sciences Research, 2 (12), Gloser, J., Prášil., I. (1998): Fyziologie stresu. In. Fyziologie rostlin. Praha: Academia, Gul, A., Erogul, D., Ongun, A. R. (2005): Comparison of the use zeolite and perlite as substrate for crisp-head lettuce. Scientia Horticulturae, 106, Harland, J., Lane, S., Price, D. (1999): Further experiences with recycled zeolite as a substrate for the sweet pepper crop. Acta Hort., 481, Hnilička, J., Hniličková, H., Bláha, L. 2003: Působení vnějších negativních faktorů na rostliny, abiotické stresory. In. Rostlina a stres. Praha: VÚRV, Kithome, M., Paul, J. W., Lavkulich L. M., Bomke, A. A. (1999). Effect of ph on ammonium adsorption by natural zeolite clinoptilolite, Commun. Soil Sci. Plant Anal., 30 (9&10), Loboda, B. P. (1999): Agroecological assessment of using substrates from zeolite-containing rocks in greenhouse grown sweet peppers. Agrokhimiya, 30(2), Lošák, T., Hlušek, J., Jandák, J., Filipčík, R., Straková, M., Janků, L., Hutyrová, H., Knotová, D., Lošák, M., Ševčíková, M. (2010): The effect of soil applications of zeolite, agrisorb and lignite on the chemical composition of clover-grass mixtures grown in arid conditions of South Moravia. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, LVIII(5), Maloupa, E., Samartzidis C., Couloumbis P., Komnin, A. (1999): Yeild quality and photosynthetic activity of greenhouse- grown "Madelom" Roses on Perlite- Zeolite Substrate mixtures. Acta Horticulturae, 481, Milosevic, T. and N. Milosevic (2009): The effect of zeolite, organic and inorganic fertilizers on soil chemical properties, growth and biomass yield of apple trees. Plant Soil and Environment, 55 (12), Mumpton, F. A. (1999): Uses of natural zeolites in agriculture and industry, Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A., 96 (7), Petříková, K., Pokluda, R., Jurica, M., Jezdinský, A. (2010): Pozitivní vliv hydroabsorbentu v kultuře hlávkového salátu při snížené zásobě vody. Zahradnictví, 9 (11), Pokorný, E. (2001): Rekultivace. Brno: MZLU Brno, 128 s. Polat, E., Karaca, M., Demir, H., Naci-Onus, A. (2004): Use of natural zeolite (clinoptilolite) in agriculture. Journal of Fruit Ornamental and Plant Research, 12, Sloup, J. (2011): Studium stresových faktorů ovlivňujících školkařskou produkci. Brno, Mendelova univerzita v Brně, Dizertační práce, 226 s. Uher, A., Balogh, Z. (2004): Využitie zeolitov pri zúrodňovaní piesočnatých pôd v záhradníctve. Acta horticulturae et regiotecturae, 7 (1),

8 Van Cotthem, W. (1996): Hydroabsorbční polymery nové možnosti využití. In Salaš, P.. Využití hydroabsorbentů pro potřeby zahradní architektury, zahardnické produkce a lesnictví. Brno: MZLU Brno, Wallace, A., Terry, R. E. (1998): Handbook of soil conditioners: Substances that enhance the physical properties of soil. New York: Marcel Decker, Inc., 596 s. Zbíral, J. (2005): Plant analysis. JPP Central Institute for Supervising and Testing in Agriculture, Brno, Czech Republic, 192 s. Kontaktní adresa 1. autora: Ing. Petr Škarpa, PhD, Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin, Agronomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, Brno , 611

Z K. Agrochemické zkoušení zemědělských půd a význam vápnění. AZZP Hlavní principy. Miroslav Florián ředitel Sekce zemědělských vstupů

Z K. Agrochemické zkoušení zemědělských půd a význam vápnění. AZZP Hlavní principy. Miroslav Florián ředitel Sekce zemědělských vstupů Z Ú Z K Ú šeb í a zku ntroln dní ko e tř s Ú ký ěděls v zem ní ústa Agrochemické zkoušení zemědělských půd a význam vápnění Miroslav Florián ředitel Sekce zemědělských vstupů AZZP Hlavní principy Zjišťování

Více

Kořenový systém plodin jako adaptační opatření na sucho

Kořenový systém plodin jako adaptační opatření na sucho Sucho a degradace půd v České republice - 2014 Brno 7. 10. 2014 Kořenový systém plodin jako adaptační opatření na sucho Vodní provoz polních plodin Ing. Jana Klimešová Ing. Tomáš Středa, Ph.D. Mendelova

Více

Vliv kompostu na kvalitu půdy

Vliv kompostu na kvalitu půdy Okruh IV Vliv kompostu na kvalitu půdy Ing. Lucie Valentová, Ph.D. Ing. Květuše Hejátková ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. Proč se zabývat BIODEGRADABILNÍM MATERIÁLEM Ochrana životního

Více

Ekologická produkce zeleniny

Ekologická produkce zeleniny Ekologická produkce zeleniny Brukvovitá, cibulová a kořenová Miloš Jurica, Tomáš Kopta Pěstování vybraných druhů zeleniny Košťálová zelenina v EKO 2,5 % nejpěstovanější zelí spíše chladnomilné velmi náročné

Více

Uplatněná certifikovaná metodika METODIKA. Opatření vedoucí k zamezení biologické degradace půd a zvýšení biodiverzity v suchých oblastech ČR

Uplatněná certifikovaná metodika METODIKA. Opatření vedoucí k zamezení biologické degradace půd a zvýšení biodiverzity v suchých oblastech ČR Agrostis Trávníky, s. r. o., Rousínov Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno Mendelova univerzita v Brně OSEVA vývoj a výzkum s. r. o. Zubří Vysoké učení technické v Brně Výzkumný ústav pícninářský,

Více

Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi

Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D. Den zemědělského zkušebnictví strana 1 Osnova Mendelova univerzita v roce

Více

Opatření vedoucí k zamezení biologické degradace půd a zvýšení biodiverzity v suchých oblastech ČR. Certifikovaná metodika

Opatření vedoucí k zamezení biologické degradace půd a zvýšení biodiverzity v suchých oblastech ČR. Certifikovaná metodika Opatření vedoucí k zamezení biologické degradace půd a zvýšení biodiverzity v suchých oblastech ČR Certifikovaná metodika Opatření vedoucí k zamezení biologické degradace půd a zvýšení biodiverzity v suchých

Více

Draslík - Nepostradatelný prvek pro výnos a kvalitu zeleniny

Draslík - Nepostradatelný prvek pro výnos a kvalitu zeleniny Draslík - Nepostradatelný prvek pro výnos a kvalitu zeleniny Význam draslíku při pěstovánĺ zeleniny Výměra orné půdy s nedostatečnou zásobou přístupného draslíku se v České republice zvětšuje. Zatímco

Více

Racionální postupy při zakládání a ošetřování neprodukčních travnatých ploch v kulturní krajině

Racionální postupy při zakládání a ošetřování neprodukčních travnatých ploch v kulturní krajině Racionální postupy při zakládání a ošetřování neprodukčních travnatých ploch v kulturní krajině NÁRODNÍ PROGRAM VÝZKUMU II MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 2B06034 Magdalena Ševčíková, Marie

Více

Výživa macešek. ...jako cesta ke zlepšení jejich kvality. Kořeny vzdělání jsou hořké, ale přináší sladké plody

Výživa macešek. ...jako cesta ke zlepšení jejich kvality. Kořeny vzdělání jsou hořké, ale přináší sladké plody Kořeny vzdělání jsou hořké, ale přináší sladké plody Aristoteles Výživa macešek...jako cesta ke zlepšení jejich kvality Ben Geijtenbeek September 2013 Hlavní faktory ovlivňující pěstování Pěstování rostlin

Více

Vliv závlahy a nedostatku vody na výnos pšenice The effect of irrigation and water shortage on wheat yield

Vliv závlahy a nedostatku vody na výnos pšenice The effect of irrigation and water shortage on wheat yield Rožnovský, J., Litschmann, T., (eds): Závlahy a jejich perspektiva. Mikulov, 18. 19. 3. 2015, ISBN 978-80-87577-47-9 Vliv závlahy a nedostatku vody na výnos pšenice The effect of irrigation and water shortage

Více

VLIV HNOJENÍ MINERÁLNÍMI HNOJIVY NA VÝNOSY PLODIN A ODBĚR ŽIVIN V KOSTELCI NAD ORLICÍ

VLIV HNOJENÍ MINERÁLNÍMI HNOJIVY NA VÝNOSY PLODIN A ODBĚR ŽIVIN V KOSTELCI NAD ORLICÍ Vč. sb. přír. - Práce a studie, 10 (2002): 27-33 ISBN: 80-86046-64-8 VLIV HNOJENÍ MINERÁLNÍMI HNOJIVY NA VÝNOSY PLODIN A ODBĚR ŽIVIN V KOSTELCI NAD ORLICÍ The effect of treatment with mineral fertilization

Více

Vitalita půdy a škody způsobené suchem. Jan Vopravil, Jan Srbek, Jaroslav Rožnovský, Marek Batysta, Jiří Hladík

Vitalita půdy a škody způsobené suchem. Jan Vopravil, Jan Srbek, Jaroslav Rožnovský, Marek Batysta, Jiří Hladík Vitalita půdy a škody způsobené suchem Jan Vopravil, Jan Srbek, Jaroslav Rožnovský, Marek Batysta, Jiří Hladík Výzkumy v oblasti sucha na VÚMOP, v.v.i. Cílený výzkum sucha na VÚMOP, v.v.i. cca od roku

Více

60 let dlouhodobých pokusů v České republice

60 let dlouhodobých pokusů v České republice Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Vás srdečně zve na mezinárodní konferenci 60 let dlouhodobých pokusů v České republice 22. 24. červen 2015 Praha, Česká republika 1. cirkulář Dovolujeme si Vás pozvat

Více

Mendelova univerzita v Brně. ASIO, spol. s r.o.

Mendelova univerzita v Brně. ASIO, spol. s r.o. ASIO, spol. s r.o. Mendelova univerzita v Brně Studie Podmínky nezbytné pro použití předčištěné odpadní vody na zavlažování zemědělské půdy při současném zamezení znečištění podzemních vod Firma příjemce

Více

Kořenový systém plodin a využití zásoby vody v půdním profilu - význam pro zemědělskou praxi

Kořenový systém plodin a využití zásoby vody v půdním profilu - význam pro zemědělskou praxi Sucho a degradace půd v České republice - 214 Brno 7. 1. 214 Kořenový systém plodin a využití zásoby vody v půdním profilu - význam pro zemědělskou praxi J. Haberle 1, P. Svoboda 1, V. Vlček 2, G. Kurešová

Více

Kompost versus skládka

Kompost versus skládka Kompost versus skládka Eliminace velmi negativních efektů, které způsobuje ukládání bioodpadu na skládky Cenná surovina pro krajinu, životní prostředí Prostřednictvím kompostu navracíme živiny a organické

Více

Rožnovský, J., Litschmann, T., (eds): Závlahy a jejich perspektiva. Mikulov, 18. 19. 3. 2015, ISBN 978-80-87577-47-9

Rožnovský, J., Litschmann, T., (eds): Závlahy a jejich perspektiva. Mikulov, 18. 19. 3. 2015, ISBN 978-80-87577-47-9 Rožnovský, J., Litschmann, T., (eds): Závlahy a jejich perspektiva. Mikulov, 18. 19. 3. 2015, ISBN 978-80-87577-47-9 Agroklimatické mapy pro vymezení oblastí se zvýšeným rizikem nedostatku vody v kořenové

Více

GIS V ZEMĚDĚLSTVÍ. GIS, Antonín Hlosta HLO042

GIS V ZEMĚDĚLSTVÍ. GIS, Antonín Hlosta HLO042 GIS V ZEMĚDĚLSTVÍ GIS, Antonín Hlosta HLO042 OSNOVA Idea metody historie Precizní zemědělství Odhady zemědělské produkce Vstupní zdroje Význam Technologie Aplikace GIS V ZEMĚDĚLSTVÍ Jedná se o využití

Více

2010, Oseva Pro. HTZ [% proti kontrole] nehodnoceno 107 107 počet větví [% proti kontrole] nehodnoceno 113 118 výnos [% proti kontrole] 104 107 110

2010, Oseva Pro. HTZ [% proti kontrole] nehodnoceno 107 107 počet větví [% proti kontrole] nehodnoceno 113 118 výnos [% proti kontrole] 104 107 110 Stimulace olejnin-sumarizace Řepka ozimá Stejně jako u obilovin má moření em pozitivní vliv na tvorbu bohatšího kořenového systému i u řepky ozimé(tabulka č.1). Následná stimulace porostu, především podpora

Více

Odrůdy cukrovky registrované v roce 2015

Odrůdy cukrovky registrované v roce 2015 Odrůdy cukrovky registrované v roce 2015 Sugar Beet Varieties Registered in 2015 Lenka Hakaufová ÚKZÚZ, referát semenných okopanin Pro registrační řízení byly v roce 2014 založeny pokusy s cukrovou řepou

Více

Úvod. Čl. 1 Účel Zásad

Úvod. Čl. 1 Účel Zásad Z á s a dy s p r á v n é z e m ě d ě l s k é p r a x e p r o o c h r a n u v o d Úvod Cílem směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (nitrátová směrnice)

Více

EFEKTIVNOST EKOLOGICKÝCH PRODUKTŮ PĚSTOVANÝCH NA ORNÉ PŮDĚ THE EFFICIENCY OF PRODUCTS ORGANICALLY GROWN ON ARABLE LAND

EFEKTIVNOST EKOLOGICKÝCH PRODUKTŮ PĚSTOVANÝCH NA ORNÉ PŮDĚ THE EFFICIENCY OF PRODUCTS ORGANICALLY GROWN ON ARABLE LAND EFEKTIVNOST EKOLOGICKÝCH PRODUKTŮ PĚSTOVANÝCH NA ORNÉ PŮDĚ THE EFFICIENCY OF PRODUCTS ORGANICALLY GROWN ON ARABLE LAND Iva Živělová, Jaroslav Jánský Anotace Příspěvek se zaměřuje na ekonomickou efektivnost

Více

Přírodní minerální hnojivo z Paraguaye

Přírodní minerální hnojivo z Paraguaye Přírodní minerální hnojivo z Paraguaye EcoStone, před vulkanická hornina, je základní mateřskou stavební složkou všech zemin na světě. Skládá se z drtě hornin vybraných vědeckými pracovníky z oboru geologie.

Více

Přednáška probíhá v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace.

Přednáška probíhá v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace. Přednáška probíhá v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace. AF MENDELU 7.5.2013 Ing. Jiří Kolouch je specializovaný

Více

BIODYNAMICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ. Pěstování rostlin

BIODYNAMICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ. Pěstování rostlin BIODYNAMICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ Pěstování rostlin HISTORIE BIODYNAMICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ Základy vycházejí z antropozofické filozofie (založeno na názorech J. W. von Goetheho) Základní myšlenkou je, že vše živé

Více

č.. 6: Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

č.. 6: Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Pedologické praktikum - téma č.. 6: Práce v pedologické laboratoři - půdní fyzika Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Půdní

Více

Sledujte v TV Receptáři i prima nápadn. padů

Sledujte v TV Receptáři i prima nápadn. padů Sledujte v TV Receptáři prima nápadn padů každou neděli kolem 12:00 hodiny na TV Prima Neděle 21.4. 2013 Podpora z přírodyp rody Pěstování zeleniny Nezapomeň Péče o rododendrony, azalky, aj. Ochrana před

Více

VLIV POVRCHOVÉHO MULČOVÁNÍ BRAMBOR NA KVALITU HLÍZ Influence of surface mulching on the quality of potato tubers

VLIV POVRCHOVÉHO MULČOVÁNÍ BRAMBOR NA KVALITU HLÍZ Influence of surface mulching on the quality of potato tubers Úroda 12/211, vědecká příloha VLIV POVRCHOVÉHO MULČOVÁNÍ BRAMBOR NA KVALITU HLÍZ Influence of surface mulching on the quality of potato tubers Dvořák P. 1, Tomášek J. 1, Hajšlová J. 2, Schulzová V. 2,

Více

Pedogeochemie. Sorpce fosforečnanů FOSFOR V PŮDĚ. 11. přednáška. Formy P v půdě v závislosti na ph. Koloběh P v půdě Přeměny P v půdě.

Pedogeochemie. Sorpce fosforečnanů FOSFOR V PŮDĚ. 11. přednáška. Formy P v půdě v závislosti na ph. Koloběh P v půdě Přeměny P v půdě. Pedogeochemie 11. přednáška FOSFOR V PŮDĚ v půdách běžně,8 (,2 -,) % Formy výskytu: apatit, minerální fosforečnany (Ca, Al, Fe) silikáty (substituce Si 4+ v tetraedrech) organické sloučeniny (3- %) inositolfosfáty,

Více

ANALÝZA POPTÁVKY PO PIVU NA ZÁKLADĚ RODINNÝCH ÚČTŮ. D. Žídková katedra zemědělské ekonomiky, PEF Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol

ANALÝZA POPTÁVKY PO PIVU NA ZÁKLADĚ RODINNÝCH ÚČTŮ. D. Žídková katedra zemědělské ekonomiky, PEF Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol ANALÝZA POPTÁVKY PO PIVU NA ZÁKLADĚ RODINNÝCH ÚČTŮ. D. Žídková katedra zemědělské ekonomiky, PEF Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol Anotace: Příspěvek charakterizuje poptávku po pivu v domácnostech

Více

Ruční práce v produkčním zahradnictví (kód: 41-004-E)

Ruční práce v produkčním zahradnictví (kód: 41-004-E) Ruční práce v produkčním zahradnictví (kód: 41-004-E) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Povolání: Zemědělský dělník Doklady potvrzující úplnou

Více

Minimalizační technologie zpracování půdy a možnosti jejich využití při ochraně půdy

Minimalizační technologie zpracování půdy a možnosti jejich využití při ochraně půdy Minimalizační technologie zpracování a možnosti jejich využití při ochraně Autorský kolektiv: Dryšlová, T., Procházková, B., Neudert, L., Lukas, V., Smutný, V., Křen, J. Prezentované výsledky vznikly jako

Více

INLUENCE OF CHANGES IN MUNICIPAL WASTE COLLECTION SYSTEM FOR THE PRODUCTION OF RECOVERABLE AND NON-RECOVERABLE COMPONENTS

INLUENCE OF CHANGES IN MUNICIPAL WASTE COLLECTION SYSTEM FOR THE PRODUCTION OF RECOVERABLE AND NON-RECOVERABLE COMPONENTS INLUENCE OF CHANGES IN MUNICIPAL WASTE COLLECTION SYSTEM FOR THE PRODUCTION OF RECOVERABLE AND NON-RECOVERABLE COMPONENTS VLIV ZMĚNY SYSTÉMU SVOZU KOMUNÁLNÍHO ODPADU NA PRODUKCI JEHO VYUŽITELNÝCH A NEVYUŽITELNÝCH

Více

Aktuální situace v oblasti ekologických osiv v ČR. Ing. Petr KONVALINA, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Aktuální situace v oblasti ekologických osiv v ČR. Ing. Petr KONVALINA, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Aktuální situace v oblasti Ing. Petr KONVALINA, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Úvod: Ekologické zemědělství v ČR (31.12.2010) 3 517 registrovaných podniků 448 202 ha zemědělské půdy

Více

institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu CZ.1.07/2.4.00/12.045

institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu CZ.1.07/2.4.00/12.045 Posílení spolupráce mezi MZLU v Brně a dalšími institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu CZ.1.07/2.4.00/12.045 Výživa zvířat a pícninářství í doc. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D. doc. Ing. Pavel Veselý,

Více

ROZLIŠENÍ KONTAMINOVANÉ VRSTVY NIVNÍHO SEDIMENTU OD PŘÍRODNÍHO POZADÍ

ROZLIŠENÍ KONTAMINOVANÉ VRSTVY NIVNÍHO SEDIMENTU OD PŘÍRODNÍHO POZADÍ E M ROZLIŠENÍ KONTAMINOVANÉ VRSTVY NIVNÍHO SEDIMENTU OD PŘÍRODNÍHO POZADÍ Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu OPVK Modernizace výuky technických a přírodovědných oborů na UJEP se zaměřením na

Více

Jakostní japonské krmení pro KOI. FUJIYAMA - dietní základní krmení. plavací. Charakteristika

Jakostní japonské krmení pro KOI. FUJIYAMA - dietní základní krmení. plavací. Charakteristika 57 Jakostní japonské krmení pro KOI FUJIYAMA - dietní základní krmení Teplota vody od 10 C Proteiny 30,0% Tuky 5,0% Vláknina 5,6% Popeloviny 6,9% Fosfát 0,7% Vápník 0,4% Balení v kg 5 / 10 A 10,000 jednotek/kg

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Třída: AN4A Období: jaro 2013 Profilová část maturitní zkoušky 1. Povinná volitelná zkouška

Více

Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2013

Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2013 Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha - Ruzyně a Česká zemědělská univerzita v Praze Vás srdečně zvou na mezinárodní konferenci Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2013

Více

Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod

Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod Ing. Pavel Růžek, CSc. a Ing. Helena Kusá, PhD. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. v Praze-Ruzyni Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod Mezi významná rizika znečištění vod při pěstování

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Období: jarní 2015 Profilová část maturitní zkoušky 1. Povinná volitelná zkouška Předmět:

Více

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA Agr.Dr. Josef Dlouhý, Prof.h.c. j.f.dlouhy@gmail.com Problémy konvenčního zemědělství: závislost na fosilní energii závislost na

Více

BIOLOGICKÁ ÚPRAVA ZEMĚDĚLSKÝCH ODPADŮ A STATKOVÝCH HNOJIV

BIOLOGICKÁ ÚPRAVA ZEMĚDĚLSKÝCH ODPADŮ A STATKOVÝCH HNOJIV BIOLOGICKÁ ÚPRAVA ZEMĚDĚLSKÝCH ODPADŮ A STATKOVÝCH HNOJIV VÍT MATĚJŮ, ENVISAN-GEM, a.s., Biotechnologická divize, Budova VÚPP, Radiová 7, 102 31 Praha 10 envisan@grbox.cz ZEMĚDĚLSKÉ ODPADY Pod pojmem zemědělské

Více

Seminář bude probíhat v blocích, všechny referáty budou předem vyžádané, výsledky výzkumu budou prezentovány na posterech a ve sborníku.

Seminář bude probíhat v blocích, všechny referáty budou předem vyžádané, výsledky výzkumu budou prezentovány na posterech a ve sborníku. Vážení kolegové! Dovolujeme si Vás pozvat na 19. seminář s mezinárodní účastí, Aktuální otázky pěstování léčivých, aromatických a kořeninových rostlin, který se koná 16. 1. 2014 v Brně. Pořadatelem je

Více

SOUČASNÉ PROBLÉMY OBNOVY LESŮ A STAV KOŘENOVÉHO SYSTÉMU LESNÍCH DŘEVIN V ZÁVISLOSTI NA MĚNÍCÍM SE PODNEBÍ

SOUČASNÉ PROBLÉMY OBNOVY LESŮ A STAV KOŘENOVÉHO SYSTÉMU LESNÍCH DŘEVIN V ZÁVISLOSTI NA MĚNÍCÍM SE PODNEBÍ SOUČASNÉ PROBLÉMY OBNOVY LESŮ A STAV KOŘENOVÉHO SYSTÉMU LESNÍCH DŘEVIN V ZÁVISLOSTI NA MĚNÍCÍM SE PODNEBÍ VÝCHODISKA Propracované a odzkoušené postupy jsou neúspěšné, ztráty po obnově až 6 %, snižuje se

Více

Membránové procesy v mlékárenském průmyslu

Membránové procesy v mlékárenském průmyslu Membránové procesy v mlékárenském průmyslu situace v ČR, jak to je rozmanité, jak to nemusí být jednoduché Ing. Jan Drbohlav, CSc., Výzkumný ústav mlékárenský drbohlav@milcom-as.cz Membránové procesy v

Více

BEZCEMENTOVÝ BETON S POJIVEM Z ÚLETOVÉHO POPÍLKU

BEZCEMENTOVÝ BETON S POJIVEM Z ÚLETOVÉHO POPÍLKU Sekce X: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx BEZCEMENTOVÝ BETON S POJIVEM Z ÚLETOVÉHO POPÍLKU Rostislav Šulc, Pavel Svoboda 1 Úvod V rámci společného programu Katedry technologie staveb FSv ČVUT a Ústavu skla

Více

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák:

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák: očekávané výstupy RVP témata / učivo Chemie - 1. ročník Žák: očekávané výstupy ŠVP přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata 1.1., 1.2., 1.3., 7.3. 1. Chemie a její význam charakteristika

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Třída: AN4A Období: jaro 2014 Profilová část maturitní zkoušky 1. povinná volitelná zkouška

Více

Ministerstvo zemědělství Veřejná soutěž KUS 2014

Ministerstvo zemědělství Veřejná soutěž KUS 2014 Ministerstvo zemědělství Veřejná soutěž KUS 2014 Odůvodnění změn v pořadí projektů doporučených Programovou komisí Ministerstva zemědělství k financování ve veřejné soutěži programu Komplexní udržitelné

Více

Ekonomický přínos kapkové závlahy jabloní v podmínkách jižní Moravy

Ekonomický přínos kapkové závlahy jabloní v podmínkách jižní Moravy Ekonomický přínos kapkové závlahy jabloní v podmínkách jižní Moravy Ing. A. Sabolčák Ing. Z. Jansta RNDr T. Litschmann Úvod Způsob zavlažování pomocí malých kapek, směřovaných přímo ke kořenům pěstovaných

Více

Trénink o dobré praxi ochrany půdy. KONFERENCE 14. 16.5.2014 v Lednici

Trénink o dobré praxi ochrany půdy. KONFERENCE 14. 16.5.2014 v Lednici Trénink o dobré praxi ochrany půdy KONFERENCE 14. 16.5.2014 v Lednici kvalita půdy jaro na Vysočině jarní porosty na Vysočině Ohrožení půdy nejen na Vysočině Ohrožení půdy Změna zemědělské politiky po

Více

Často kladené otázky. Co je to půda? Z čeho se půda skládá? Jak půdy vznikají? Je pravda, že půda je neobnovitelný zdroj? Proč je půda důležitá?

Často kladené otázky. Co je to půda? Z čeho se půda skládá? Jak půdy vznikají? Je pravda, že půda je neobnovitelný zdroj? Proč je půda důležitá? Často kladené otázky Co je to půda? Půda je tenká vrstva matérie na povrchu Země. Je to přírodní zdroj, který se skládá ze zvětralých hornin, organických materiálů, vzduchu a vody. Vzhledem k tomu, že

Více

Polní dny lnu, konopí, kmínu a luskovin

Polní dny lnu, konopí, kmínu a luskovin APRIM jedinečná odrůda kmínu l První česká odrůda ozimého kmínu l Vysoký výnos nažek l Uniká poškození hálčivcem l Termín se srpen - po sklizni předplodiny si Vás dovolují pozvat na Polní dny lnu, konopí,

Více

HODNOCENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CEN NEMOVITOSTÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÝ RŮST REGIONU 1

HODNOCENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CEN NEMOVITOSTÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÝ RŮST REGIONU 1 HODNOCENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CEN NEMOVITOSTÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÝ RŮST REGIONU 1 Ivana Staňková, Tomáš Volek Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Období: jarní 2015 Profilová část maturitní zkoušky 1. Povinná volitelná zkouška Předmět:

Více

Vliv redukovaného zpracování půdy na výskyt drátovců a zavíječe kukuřičného

Vliv redukovaného zpracování půdy na výskyt drátovců a zavíječe kukuřičného Vliv redukovaného zpracování půdy na výskyt drátovců a zavíječe kukuřičného Effect of reduced soil tillage on occurrence wireworms and corn borer Jiří Rotrekl ABSTRAKT Z výsledků, které jsme získali za

Více

Zařazení konkrétních druhů zeleniny do skupin se v literatuře někdy různí. Níže uvádíme nejčastěji užívané.

Zařazení konkrétních druhů zeleniny do skupin se v literatuře někdy různí. Níže uvádíme nejčastěji užívané. OSEVNÍ POSTUP střídání plodin v prostoru a čase podle nároků pěstovaných plodin a záměru produkce, maximální využití plochy a sezóny spojené s efektivní péčí o půdu (správný osevní postup je základ pro

Více

Sledování změn infiltrační schopnosti půdy při různém ozelenění hrází rybníků

Sledování změn infiltrační schopnosti půdy při různém ozelenění hrází rybníků Sledování změn infiltrační schopnosti půdy při různém ozelenění hrází rybníků Monitoring of soil infiltration changes by different way of greening the pond dykes Barbora Badalíková, Jaroslava Bartlová,

Více

Originální obalovaná hnojiva Everris. Osmocote Exact, nejbezpečnější a nejúčinnější hnojivo z řady Osmocote vůbec! Výhody. hnojiv Osmocote.

Originální obalovaná hnojiva Everris. Osmocote Exact, nejbezpečnější a nejúčinnější hnojivo z řady Osmocote vůbec! Výhody. hnojiv Osmocote. Originální obalovaná hnojiva Everris Výhody použití hnojiv Osmocote Mohutnější růst rostlin a silnější výpěstky, protože je zajištěn trvalý přísun všech potřebných živin Minimální chemické zatížení životního

Více

Využití biologicky rozložitelných odpadů

Využití biologicky rozložitelných odpadů Využití biologicky rozložitelných odpadů Ing. Dagmar Sirotková, Ing. Dagmar Vološinová Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v. v. i. Definice Odpad movitá věc, které se člověk zbavuje nebo má

Více

VZOROVÉ OTÁZKY Otázka 1: Profesionálním uživatelem přípravků na ochranu rostlin je osoba, která:

VZOROVÉ OTÁZKY Otázka 1: Profesionálním uživatelem přípravků na ochranu rostlin je osoba, která: VZOROVÉ OTÁZKY Otázka 1: Profesionálním uživatelem přípravků na ochranu rostlin je osoba, která: a) uvádí přípravky na trh b) používá přípravky v rámci svých profesních činností jak v oblasti zemědělství,

Více

ROZBOR DYNAMIKY UKAZATELŮ ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY V ČESKÉ REPUBLICE

ROZBOR DYNAMIKY UKAZATELŮ ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY V ČESKÉ REPUBLICE ROZBOR DYNAMIKY UKAZATELŮ ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY V ČESKÉ REPUBLICE Erich Maca, Jan Klíma Doc. Ing. Erich Maca, CSc., KSA, Brno, Kotlářská 44, PSČ 602 00 Doc. Ing. Jan Klíma, CSc., KSA, Brno, Tyršova 45, PSČ

Více

VLIV ÚČINNÉ LÁTKY CYTOPROTECT NA RŮST SYNGENNÍCH NÁDORŮ U INBREDNÍCH MYŠÍ

VLIV ÚČINNÉ LÁTKY CYTOPROTECT NA RŮST SYNGENNÍCH NÁDORŮ U INBREDNÍCH MYŠÍ RCD s.r.o. Americká 632 252 29 Dobřichovice IČO: 470525511 VLIV ÚČINNÉ LÁTKY CYTOPROTECT NA RŮST SYNGENNÍCH NÁDORŮ U INBREDNÍCH MYŠÍ Řídící pracovník studie: RNDr. Pavla Poučková, CSc Vedoucí pokusu: RNDr.

Více

Složení syrového mléka z ekologických provozů

Složení syrového mléka z ekologických provozů Složení syrového mléka z ekologických provozů O. Hanuš, V. Genčurová, H. Landová, A. Macek, R. Jedelská Výzkumný ústav pro chov skotu, s. r. o., Rapotín Seminář a workshop: Možnosti produkce funkčních

Více

Správna výživa méně civilizačných chorob!!!

Správna výživa méně civilizačných chorob!!! Správna výživa = méně civilizačných chorob!!! Cash flow života krávy měsíčně a nápočtem Kč/měsíc 5000 4000 3000 2000 1000 0-10000 10 20 30 40 50 60 70-2000 -3000 věk měsíce měsíšně nápočtem nápočtem 100000

Více

Současné poznatky o stavu lesních půd v ČR

Současné poznatky o stavu lesních půd v ČR 2-3. září 2013, Letní škola ochrany půdy, Hotel Milovy, Českomoravská vrchovina Prof. Ing. Jiří Kulhavý, CSc. Ing. Ladislav Menšík, Ph.D. Současné poznatky o stavu lesních půd v ČR Vítejte v lese Ústav

Více

Kombinovaná výživa pevnými a kapalnými hnojivy

Kombinovaná výživa pevnými a kapalnými hnojivy Kombinovaná výživa pevnými a kapalnými hnojivy pšenice ječmen kukuřice řepka slunečnice cukrová řepa brambory mák chmel vinná réva jablka cibule zelí LISTOVÁ HNOJIVA PRO EKOLOGICKÉ ZEM D LSTVÍ MgS sol

Více

Název projektu: Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Reg.č. projektu: 13/018/1310b/131/000199. Financováno z Programu rozvoje venkova

Název projektu: Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Reg.č. projektu: 13/018/1310b/131/000199. Financováno z Programu rozvoje venkova Název projektu: Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Reg.č. projektu: 13/018/1310b/131/000199 Financováno z Programu rozvoje venkova NOVELA NITRÁTOVÉ SMĚRNICE Fugát (tekutý podíl po separaci

Více

energetického využití odpadů, odstraňování produktů energetického využití odpadů, hodnocení dopadů těchto technologií na prostředí.

energetického využití odpadů, odstraňování produktů energetického využití odpadů, hodnocení dopadů těchto technologií na prostředí. Příjemce projektu: Partner projektu: Místo realizace: Ředitel výzkumného institutu: Celkové způsobilé výdaje projektu: Dotace poskytnutá EU: Dotace ze státního rozpočtu ČR: VŠB Technická univerzita Ostrava

Více

MONITOROVÁNÍ ATMOSFÉRICKÉ DEPOZICE V OBLASTI KRKONOŠ. Monitoring of atmospheric deposition in the area of the Krkonoše Mountains

MONITOROVÁNÍ ATMOSFÉRICKÉ DEPOZICE V OBLASTI KRKONOŠ. Monitoring of atmospheric deposition in the area of the Krkonoše Mountains OPERA CORCONTICA 37: 47 54, 2000 MONITOROVÁNÍ ATMOSFÉRICKÉ DEPOZICE V OBLASTI KRKONOŠ Monitoring of atmospheric deposition in the area of the Krkonoše Mountains BUDSKÁ EVA 1, FRANČE PAVEL 1, SVĚTLÍK IVO

Více

446/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. července 2004, kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin potravními doplňky

446/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. července 2004, kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin potravními doplňky 446/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. července 2004, kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin potravními doplňky Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 19 odst. 1 písm. a) a

Více

Pracovní list číslo 01

Pracovní list číslo 01 Pracovní list číslo 01 Voda 1. Najdi na internetu pojem acidifikace vody a vysvětli. Je to jev pozitivní nebo negativní? 2. Splaškové odpadní vody obvykle reagují a. Kysele b. Zásaditě c. Neutrálně 3.

Více

Příčiny eutrofizace a zhoršování jakosti vody ve vodárenské nádrži Karhov: vnitřní zatížení nebo procesy v povodí?

Příčiny eutrofizace a zhoršování jakosti vody ve vodárenské nádrži Karhov: vnitřní zatížení nebo procesy v povodí? Biologické centrum AV ČR, v. v. i., Hydrobiologický ústav Na Sádkách 7, 37 5 České Budějovice www.hbu.cas.cz Příčiny eutrofizace a zhoršování jakosti vody ve vodárenské nádrži Karhov: vnitřní zatížení

Více

THE GROWTH INTENSITY OF PHEASANT CHICKENS FATTENED WITH DIFFERENT DIETS

THE GROWTH INTENSITY OF PHEASANT CHICKENS FATTENED WITH DIFFERENT DIETS THE GROWTH INTENSITY OF PHEASANT CHICKENS FATTENED WITH DIFFERENT DIETS Hudečková P. 1, Zapletal D. 1, Vitula F. 2, Kroupa L. 1 1 Department of Nutrition, Livestock Breeding and Hygiene, Faculty of Veterinary

Více

Adaptace na změny klimatu v plánech MZe. odbor environmentální politiky a obnovitelných zdrojů energie 1

Adaptace na změny klimatu v plánech MZe. odbor environmentální politiky a obnovitelných zdrojů energie 1 Adaptace na změny klimatu v plánech MZe odbor environmentální politiky a obnovitelných zdrojů energie 1 Reakce na změny klimatu v oblasti zemědělství Mitigace (v oblasti zemědělství snižování emisí metanu

Více

Motto: vše, co potřebujete, je dům plný knih a zahrada Andrew Lang

Motto: vše, co potřebujete, je dům plný knih a zahrada Andrew Lang Motto: vše, co potřebujete, je dům plný knih a zahrada plná květin Andrew Lang Brno, 9.-10.4. 2008 seminář: ESF příležitost pro vysoké školy Doc.Dr.Ing. Petr Salaš Mendelova zemědělská a lesnická univerzita

Více

Vláknina jako zdroj energie v kukuřici Ing. Václav Jambor, CSc., Blažena Vosynková NutriVet s.r.o., www.nutrivet.cz

Vláknina jako zdroj energie v kukuřici Ing. Václav Jambor, CSc., Blažena Vosynková NutriVet s.r.o., www.nutrivet.cz Vláknina jako zdroj energie v kukuřici Ing. Václav Jambor, CSc., Blažena Vosynková NutriVet s.r.o., www.nutrivet.cz Výživa přežvýkavců je založena na využití rostlinných bílkovin. Kromě zdrojů N-látek

Více

BÍLKOVINY HLÍZ BRAMBOR

BÍLKOVINY HLÍZ BRAMBOR Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA BÍLKOVINY HLÍZ BRAMBOR jejich izolace a možnosti uplatnění Jan Bárta a kol. 19. května 2015, České Budějovice Kancelář transferu technologií

Více

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_07 Název materiálu: Zpracování zeleniny II Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Zelenina

Více

Falšování potravin. MVDr. Matej Pospiech, Ph.D.

Falšování potravin. MVDr. Matej Pospiech, Ph.D. Falšování potravin MVDr. Matej Pospiech, Ph.D. Mendelova univerzita, 31.10.2013 Obsah přednášky úvod, historie co považujeme za falšování specifika falšování potravin nejčastější způsoby falšování u jednotlivých

Více

BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o.

BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o. BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o. za podpory Ministerstva zemědělství České republiky si Vás dovoluje pozvat na vzdělávací kurz PĚSTOVÁNÍ ZELENINY v ekologické produkci V sedmi jednodenních blocích probereme

Více

koncentrát přírodních oligopeptidů a aminokyselin

koncentrát přírodních oligopeptidů a aminokyselin Tomagel HG je vodný roztok hydrolyzovaného kolagenu, hnědožluté až hnědé barvy, alkalické reakce. Je dobře mísitelný s vodou. Účinnou složkou jsou vodorozpustné nízkomolekulární peptidy a aminokyseliny.

Více

TECHNOLOGICKÉ SYSTÉMY A EKONOMIKA INTEGROVANÉ PRODUKCE ZELENINY TECHNOLOGICAL SYSTEMS AND ECONOMY IN THE SYSTEM OF INTEGRATED VEGETABLE PRODUCTION

TECHNOLOGICKÉ SYSTÉMY A EKONOMIKA INTEGROVANÉ PRODUKCE ZELENINY TECHNOLOGICAL SYSTEMS AND ECONOMY IN THE SYSTEM OF INTEGRATED VEGETABLE PRODUCTION TECHNOLOGICKÉ SYSTÉMY A EKONOMIKA INTEGROVANÉ PRODUKCE ZELENINY TECHNOLOGICAL SYSTEMS AND ECONOMY IN THE SYSTEM OF INTEGRATED VEGETABLE PRODUCTION Zdeněk Abrham, Marie Kovářová Výzkumný ústav zemědělské

Více

Anaerobní membránové bioreaktory Mgr. Ing. Bc. Lukáš Dvořák, Ph.D.

Anaerobní membránové bioreaktory Mgr. Ing. Bc. Lukáš Dvořák, Ph.D. Anaerobní membránové bioreaktory Mgr. Ing. Bc. Lukáš Dvořák, Ph.D. lukas.dvorak@tul.cz Obsah prezentace co je to anaerobní membránový bioreaktor princip technologie výhody a nevýhody technologická uspořádání

Více

Zemědělský a zahradnický dělník. Zakládání a udržování zeleně 2 Ošetřování okrasných dřevin a květin 2 Zakládání a ošetřování trávníků 2

Zemědělský a zahradnický dělník. Zakládání a udržování zeleně 2 Ošetřování okrasných dřevin a květin 2 Zakládání a ošetřování trávníků 2 Údržba veřejné zeleně (kód: 41-033-E) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Povolání: Zemědělský a zahradnický dělník Doklady potvrzující úplnou

Více

IV. Chemické rovnice A. Výpočty z chemických rovnic 1

IV. Chemické rovnice A. Výpočty z chemických rovnic 1 A. Výpočty z chemických rovnic 1 4. CHEMICKÉ ROVNICE A. Výpočty z chemických rovnic a. Výpočty hmotností reaktantů a produktů b. Výpočty objemů reaktantů a produktů c. Reakce látek o různých koncentracích

Více

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 Nařízení se vztahuje na následující

Více

Iva Hrnčiříková Fakulta sportovních studií MU VÝŽIVA V ZIMNÍCH SPORTECH - LYŽOVÁNÍ

Iva Hrnčiříková Fakulta sportovních studií MU VÝŽIVA V ZIMNÍCH SPORTECH - LYŽOVÁNÍ Iva Hrnčiříková Fakulta sportovních studií MU VÝŽIVA V ZIMNÍCH SPORTECH - LYŽOVÁNÍ VÝŽIVA Její role nezastupitelná Součástí tréninku Správná aplikace může snížit rizika přinášená specifickým tréninkovým

Více

Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v Národních parcích ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V.

Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v Národních parcích ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V. Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v Národních parcích ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V. Soubor map: Mapa zonace ochrany přírody v Krkonošském NP Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek

Více

ISOLATION OF PHOSPHOPROTEOM AND ITS APPLICATION IN STUDY OF THE EFFECT OF CYTOKININ ON PLANTS

ISOLATION OF PHOSPHOPROTEOM AND ITS APPLICATION IN STUDY OF THE EFFECT OF CYTOKININ ON PLANTS ISOLATION OF PHOSPHOPROTEOM AND ITS APPLICATION IN STUDY OF THE EFFECT OF CYTOKININ ON PLANTS IZOLACE FOSFOPROTEOMU A JEHO VYUŽITÍ PŘI STUDIU ÚČINKU CYTOKININŮ NA ROSTLINU Černý M., Brzobohatý B. Department

Více

Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků

Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků Prof. MVDr. Lenka VORLOVÁ, Ph.D. a kolektiv FVHE VFU Brno Zlín, 2012 Mléčné výrobky mají excelentní postavení mezi výrobky živočišného původu - vyšší biologická

Více

1. Vždy zde byla snaha zajistit dostatek potravin pro rostoucí lidskou populaci.

1. Vždy zde byla snaha zajistit dostatek potravin pro rostoucí lidskou populaci. Hodnocení trvalé udržitelnosti zemědělsk lského hospodařen ení 1. Vždy zde byla snaha zajistit dostatek potravin pro rostoucí lidskou populaci. 2. Mezi oblasti zájmu se dostává trvale udržitelný život

Více

Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v CHKO v horských oblastech ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V.

Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v CHKO v horských oblastech ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V. Soubor map: Mapy zonace ochrany přírody v CHKO v horských oblastech ČR Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová I., Hynek V. Soubor map: Mapa zonace ochrany přírody v CHKO Beskydy Vacek S., Vacek Z., Ulbrichová

Více

MIKROORGANISMY EDÍ. Ústav inženýrstv. enýrství ochrany ŽP FT UTB ve Zlíně

MIKROORGANISMY EDÍ. Ústav inženýrstv. enýrství ochrany ŽP FT UTB ve Zlíně MIKROORGANISMY A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘED EDÍ Ústav inženýrstv enýrství ochrany ŽP FT UTB ve Zlíně Důvody využívání mikroorganismů v procesech ochrany životního prostřed edí jsou prakticky všudypřítomné

Více

TUHÁ BIOPALIVA - EKONOMIKA A KONKURENCESCHOPNOST ECONOMY AND COMPETITIVE LEVEL OF SOLID BIOFUELS

TUHÁ BIOPALIVA - EKONOMIKA A KONKURENCESCHOPNOST ECONOMY AND COMPETITIVE LEVEL OF SOLID BIOFUELS TUHÁ BIOPALIVA - EKONOMIKA A KONKURENCESCHOPNOST ECONOMY AND COMPETITIVE LEVEL OF SOLID BIOFUELS Zdeněk Abrham, Marie Kovářová Výzkumný ústav zemědělské techniky Praha Abstract Paper deals with economy

Více

Způsob obdělání meziřadí v závlahových a bezzávlahových podmínkách

Způsob obdělání meziřadí v závlahových a bezzávlahových podmínkách Způsob obdělání meziřadí v závlahových a bezzávlahových podmínkách Tomáš Litschmann Ivan Oukropec V rámci celkového trendu v pěstování speciálních plodin, spočívajícího v posunu k integrované produkci

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

JAKÝM VLASTNOSTEM ROSTLIN BY SE MĚLA VĚNOVAT POZORNOST V SOUČASNÝCH MĚNÍCÍCH SE KLIMATICKÝCH PODMÍNKÁCH?

JAKÝM VLASTNOSTEM ROSTLIN BY SE MĚLA VĚNOVAT POZORNOST V SOUČASNÝCH MĚNÍCÍCH SE KLIMATICKÝCH PODMÍNKÁCH? JAKÝM VLASTNOSTEM ROSTLIN BY SE MĚLA VĚNOVAT POZORNOST V SOUČASNÝCH MĚNÍCÍCH SE KLIMATICKÝCH PODMÍNKÁCH? 1 F.Hnilička, 2 L.Bláha, 3 L.Dotlačil 1 Česká zemědělská univerzita v Praze, FAPPZ, Kamýcká 129,

Více