MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMIKA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMIKA"

Transkript

1 FYZIKA pracovní sešit pro ekonomické lyceum. 1 Jiří Hlaváček, OA a VOŠ Příbram, 2015 Molekulová fyzika studuje tepelné děje a děje s nimi související tak, že zkoumá pohyb částic, z nichž se tělesa skládají, termika a termodynamika naopak k složení těles z částic nepřihlíží (str. 168). TEPLOTA K pojmu teplota docházíme ze svých tělesných pocitů (chladno, teplo, vedro, ledový, vlažný, horký aj.). K objektivnímu měření teploty používáme teploměry. Při jejich konstrukci se vždy využívá změny nějaké veličiny, kterou měříme, s teplotou. Známé jsou a) kapalinové teploměry (rtuťový, lihový) využívá se změny objemu kapaliny s teplotou, b) bimetalické využívá se různé teplotní roztažnosti dvou kovů c) elektrické využívá se změny elektrického odporu s teplotou (odporové, dnes nejčastěji polovodičové) nebo vzniku termoelektrického napětí (termočlánky) d) žároměry (pyrometry) využívá se skutečnosti, že rozžhavené látky vysílají světlo, jehož složení závisí na teplotě viz též str. 169 Teploměr vždy uvedeme do kontaktu s měřenou látkou a počkáme, až se teplota látky a teplota teploměru vyrovnají, tj. nastane rovnovážný stav. Pak teplotu změříme. V různých teplotních stupnicích přiřazujeme teplotám různé číselné hodnoty a používáme také různých jednotek (str ). Nejznámější teplotní stupnicí je stupnice Celsiova (0 o C má směs tajícího ledu a vody při normálním tlaku, 100 o C směs vroucí vody a par za normálního tlaku). Teplotu v Celsiově stupnici značíme t a [t] = o C. Pro teoretické úvahy je vhodnější stupnice termodynamická (Kelvinova). Teplotu v ní značíme T a [T] = K kelvin. Kelvin patří mezi základní jednotky SI. Kelvinovy teploty jsou vyjádřeny číslem o 273,15 větším než Celsiovy teploty. Kelvinova stupnice má jen kladné hodnoty, 0 K je tzv. absolutní nula; ta odpovídá -273,15 o C. Absolutní nuly se nedá dosáhnout, představujeme si, že by při ní ustal neuspořádaný pohyb částic látky. Cv. Najděte odpovídající teploty v druhé stupnici: a) 10 K b) -15 C c) 293 K d) -150 C e) 350 K f) 0 C g) 20 C h) 0 K i) 550 C

2 FYZIKA pracovní sešit pro ekonomické lyceum. 2 Jiří Hlaváček, OA a VOŠ Příbram, 2015 Cv. Vypočítejte změny teploty t a T v obou teplotních stupnicích a číselné hodnoty porovnejte: a) teplota se z 10 K zvýšila na 55 K b) teplota se z 312 C snížila na 280 C Teplotní rozdíl je tedy v obou stupnicích vyjádřen stejným číslem. Podobně otázky a úkoly 1, 2, 3, 4 str. 173 (172) Ze ZŠ víme, že teplota souvisí s neuspořádaným pohybem částic látky: Při vyšší teplotě se částice látky pohybují většími rychlostmi. ČÁSTICOVÉ SLOŽENÍ LÁTEK Látky se skládají z částic, které jsou v neustálém neuspořádaném pohybu. Dokladem toho jsou např. difúze (vzájemné prolínání dvou různých látek) a Brownův pohyb (nepravidelný trhavý pohyb částic rozptýlených v kapalině způsobený nárazy molekul kapaliny) str Hřebík hmotnosti 14 g obsahuje asi 1, atomů, prázdná krabička od sirek obsahuje asi molekul plynů vzduchu, 1 mol látky obsahuje 6, částic látky (str. 184). MODELY LÁTEK RŮZNÝCH SKUPENSTVÍ (STR ) (V našich pokusech budou částice modelovány pomocí magnetů, které se budou pohybovat na vzduchovém polštáři). Plyn: malá hustota, velké vzdálenosti mezi částicemi, mezi srážkami rovnoměrný přímočarý pohyb částic, malé síly mezi částicemi, rychlost částic řádově stovky metrů za sekundu, v uzavřené nádobě narážejí částice na stěny nádoby a jsou příčinou tlaku plynu. Pevná látka: velká hustota, velké síly mezi částicemi, uspořádání částic v krystalové mřížce, kmitání částic kolem rovnovážných poloh krystalové mřížky, vzdálenosti částic řádově m. Kapalina: částice kmitají kolem rovnovážných poloh, ty se však s časem mění přechod mezi kapalinou a plynem. Cv. Pomocí těchto modelů vysvětlete: a) rozpínavost plynů b) dobrou stlačitelnost plynů c) tekutost kapalin d) nesnadnou deformovatelnost některých pevných látek Cv. Na základě našich modelů navrhněte postup pro: a) přeměnu kapaliny na plyn b) přeměnu plynu na kapalinu c) přeměnu kapaliny na pevnou látku d) přeměnu pevné látky na kapalinu

3 FYZIKA pracovní sešit pro ekonomické lyceum. 3 Jiří Hlaváček, OA a VOŠ Příbram, 2015 Cv. Proč se smetana snadno usazuje v chladné místnosti? Otázky a úkoly 1, 2, 3, str. 182 (180): Str.182, cv.1 Str.182, cv.2 Str.182, cv.3 VNITŘNÍ ENERGIE TĚLESA (STR ) Teplota určuje stav tělesa. Vnitřní stav tělesa je také určován jeho vnitřní energií, což je součet všech kinetických a všech potenciálních energií částic, z nichž je těleso složeno. Víme, že u plynů převažuje energie kinetická (velké rychlosti malé síly mezi částicemi), u pevných látek převažuje energie potenciální (velké síly mezi částicemi). Pokud se nemění skupenství látky, roste při zvětšování vnitřní energie také teplota látky. Bude-li se měnit skupenství látky (např. vypařováním vody při varu) bude se zvětšovat vnitřní energie látky, ale teplota zůstane stejná. Vnitřní energii tělesa lze měnit konáním práce nebo tepelnou výměnou. ZMĚNA VNITŘNÍ ENERGIE KONÁNÍM PRÁCE Cv. V následujících příkladech vždy vyberte těleso, které koná práci a těleso, které práci spotřebovává. Z nich vyberte těleso, jehož vnitřní energie se bude zvětšovat nebo zmenšovat konáním práce. a) stlačení plynu hustilkou b) ohýbání drátu c) rozpínání plynu u parního stroje, parní turbíny, spalovacího motoru, reaktivního motoru d) rozpínání plynu u chladicího stroje e) úder kladiva do kovadliny Cv. U případů, kdy mechanická energie těles přechází ve vnitřní energii těles třením, rozhodněte, zda se jejich vnitřní energie bude zvětšovat nebo zmenšovat a jak se to navenek projeví. Brzdění aut, tření rukou o sebe, tření při sjíždění ze šplhadla, pilování předmětu, obrábění výrobku, vrtání materiálu, tření v ložiskách, tření letadel, družic, meteorů o vzduch, míchání, mixování, drcení, mletí.

4 FYZIKA pracovní sešit pro ekonomické lyceum. 4 Jiří Hlaváček, OA a VOŠ Příbram, 2015 ZMĚNA VNITŘNÍ ENERGIE TEPELNOU VÝMĚNOU, TEPLO Uveďme do kontaktu těleso A s vyšší teplotou a těleso B, které má teplotu nižší. Z tělesa A začne přecházet vnitřní energie do tělesa B. Tomuto ději říkáme tepelná výměna. Tepelná výměna ustane, budou-li teploty obou těles stejné. Příklady: Nádobu s horkým nápojem dáme do studené vody Nad plamen hořáku postavíme nádobu s vodou Cv. Popište, co se bude dít při tepelné výměně s částicemi těles A a B. Část vnitřní energie, kterou předalo těleso A tělesu B při tepelné výměně se nazývá teplo a značí se Q. [Q] = J. Fyzici neradi slyší neurčitý pojem tepelná energie, který se často v praxi objevuje. Není jasné, zda má jít o vnitřní energii (je to nepřesné) nebo o teplo, což by bylo věcně nesprávné. Je třeba si uvědomit, že vnitřní energie udává stav tělesa, teplo charakterizuje ne stav, ale děj. Pokud by měla obě tělesa stejnou teplotu, k tepelné výměně nebude docházet a teplo by bylo rovno nule. Vliv kování práce i tepelné výměny na vnitřní energii tělesa shrnuje první termodynamický zákon: Přírůstek vnitřní energie tělesa je roven součtu práce vnějších sil působících na těleso a tepla, které těleso přijalo při tepelné výměně. (Pokud by těleso konalo práci, brali bychom ji jako zápornou, pokud by těleso předávalo teplo, brali bychom ho jako záporné, záporný přírůstek vnitřní energie bychom interpretovali jako úbytek vnitřní energie). TEPLO A TEPLOTA Nemění-li se skupenství látky, souvisí zvýšení teploty t s přijatým teplem známým vztahem kde m je hmotnost látky, c je měrná tepelná kapacita látky. [c] = J. kg -1.K -1. Měrné tepelné kapacity některých látek najdeme v tabulkách (v učebnici na str. 190) Cv. Vyhledejte měrné tepelné kapacity pro železo, měď, olovo a názorně vysvětlete, co údaj znamená. Cv. Porovnejte měrnou tepelnou kapacitu vody s hodnotami pro ostatní látky měrná tepelná kapacita vody je 4,186 kj.kg -1.K -1. Cv. Proč se jako náplň radiátorů topení používá voda? Cv. Vysvětlete fyzikálně rozdíl mezi přímořským a vnitrozemským podnebím. Q = m. c. t

5 FYZIKA pracovní sešit pro ekonomické lyceum. 5 Jiří Hlaváček, OA a VOŠ Příbram, 2015 Chceme-li řešit úlohy na smíchávání dvou látek a můžeme-li vypočítat teplo odevzdané jednou z látek, budeme znát i teplo druhou látkou přijaté (pokud předpokládáme, že se teplo nepředá dalšímu tělesu např. směšovací nádobě kalorimetru). Teplo se neztratí - platí zákon zachování energie. Chceme-li řešit úlohy, v nichž dochází ke smíchávání látky s hmotností m 1, měrnou tepelnou kapacitou c 1 a teplotou t 1 s látkou o hmotnosti m 2, měrné tepelné kapacitě c 2, a teplotě t 2 a zajímá nás výsledná teplota t směsi povyrovnání teplot, použijeme kalorimetrickou rovnici m 1.c 1.(t 1 -t) = m 2. c 2.(t-t 2 ). Předpokládáme-li, že teplota t 1 je vyšší než teplota t 2, představuje výraz na levé straně teplo odevzdané prvním tělesem a výraz na pravé straně teplo druhým tělesem přijaté. Otázky a úkoly 1 až 7 str. 193 ( ) Str. 193, cv.1: Str. 193, cv.2: Str. 193, cv.4: Str. 193, cv.6: Cv. 5ab str.193 (5ab/190) Cv. 7str.193 (7/190) ZMĚNY SKUPENSTVÍ Vztah Q = m.c. t platí pouze v případě, kdy nenastává změna skupenství. Změny skupenství jsou tání a tuhnutí, vypařování a kondenzace, sublimace a desublimace viz digram str Cv. Mokré prádlo v zimě zmrzne, ale ledu postupně ubývá. O jaký jev jde? Zahřejme krystalickou látku na teplotu tání (str ). Aby pak roztála na kapalinu této teploty, musíme jí dodat skupenské teplo tání L t. Teprve potom se bude teplota vzniklé kapaliny zvyšovat (jak víme podle vztahu Q = m.c. t).

6 FYZIKA pracovní sešit pro ekonomické lyceum. 6 Jiří Hlaváček, OA a VOŠ Příbram, 2015 Podobným způsobem, ale v obráceném pořadí bude probíhat tuhnutí, přitom teplota tání a teplota tuhnutí bude stejná a tuhnoucí kapalina předá svému okolí skupenské teplo tuhnutí, stejné jako předtím skupenské teplo tání L t. Cv. Pokuste se vysvětlit tyto děje z hlediska molekulové fyziky: Otázky a úkoly str. 243 (226) Str.243, cv. 1 Str.243, cv. 3 Str.243, cv. 4 Cv. Proč dáváme med do teplé místnosti, aby nezcukernatěl? Cv. Proč při sněžení příliš nemrzne? Cv. Proč se před deštěm oteplí a po dešti ochladí? Z povrchu kapaliny probíhá vypařování, vzniká-li pára v bublinách uvnitř kapaliny, jde o var. Vypařování probíhá při každé teplotě, naproti tomu k varu dochází při určité teplotě varu. Budeme-li dodávat kapalině, která vře, teplo, nebude se její teplota dále zvyšovat, ale pouze se bude měnit její skupenství. Teplo, které je potřebné na přeměnu kapaliny v páru téže teploty se nazývá skupenské teplo vypařování L v. Stejně velké je opět skupenské teplo kondenzační, které pára předá svému okolí při přeměně na kapalinu stejné teploty. Cv. Vysvětlete vypařování z hlediska molekulové fyziky: Cv. Proč nám hrozí v mokrém oděvu i v létě nachlazení? Cv. Nemáme-li ledničku, obalíme láhev s nápojem do mokrého hadru. Vysvětlete. Cv. Vysvětlete pohyb žíznivého čápa, který se po určité době kývání vždy napije vody ze skleničky. (Zobák má z členitého materiálu, uvnitř je vysoce těkavý éter)

7 FYZIKA pracovní sešit pro ekonomické lyceum. 7 Jiří Hlaváček, OA a VOŠ Příbram, 2015 Otázky a úkoly str. 246 ( ) Str.246, cv.1 Str.246, cv.2 Str.246, cv.3 Str. 246, cv.7 Teplota tání a teplota varu závisejí na vnějším tlaku. Při vyšším tlaku se teplota varu zvyšuje, u látek, které při tání zvětšují svůj objem, se teplota tání také zvětšuje (je to většina látek, známou výjimkou je voda, která při tuhnutí objem zvětšuje a při tání objem zmenšuje). Otázky a úkoly str. 243 a 246 (226 a ) Str.243, cv.5 (5/226) Str.246, cv.5 (5/229) Str.246, cv.6 (6/229) Cv. Při rychlém pohybu lodního šroubu pozorujeme ve vodě vznik četných bublin. Jedná se o var vody? Se změnami skupenství úzce souvisí vlhkost vzduchu (str ). Absolutní vlhkost vzduchu, relativní vlhkost vzduchu. Vlhkoměry. Vlhkost vzduchu a životní prostředí.

8 FYZIKA pracovní sešit pro ekonomické lyceum. 8 Jiří Hlaváček, OA a VOŠ Příbram, 2015 PŘENOS TEPLA Teplo, které při tepelné výměně přechází z teplejšího tělesa na těleso chladnější, se přenáší třemi způsoby: vedením, prouděním a zářením. Příklady str Otázky a úkoly 1 až 7 str Str. 198, cv.1 Str. 198, cv.2 Str. 198, cv.3 Str. 198, cv.4 Str. 198, cv.5 Str. 199, cv.6 Str. 199, cv.7 Cv. Proč mají radiátory topení žebra? Cv. Proč zaujímají zvířata v zimě tvar blízký kouli? Cv. Proč jsou na válci motocyklu žebra? TEPELNÁ VÝMĚNA A EKOLOGIE K uskutečnění tepelné výměny často spalujeme fosilní paliva (hnědé a černé uhlí, zemní plyn, naftu, benzín). Přitom vznikají kromě popílku oxidy uhlíku a dusíku, z hnědého uhlí s obsahem síry ještě oxid siřičitý. Všechny tyto produkty mají neblahý vliv na přírodu a na zdraví lidí. Oxid siřičitý je zvláště známý svým vlivem na dýchací cesty, dále je příčinou kyselých dešťů, které ničí půdu, vegetaci a železné konstrukce. Stále se hledají ekologicky čistší cesty k uskutečnění tepelné výměny. Může to být např. využití odpadního tepla při výrobě, využití vulkanické nebo sluneční energie. Dalšími řešeními jsou čisticí zařízení tepelných elektráren a nové konstrukce automobilových motorů (výfuky s katalyzátory, elektromobily, automobily na spalování vodíku). Na závěr je třeba připomenout, že šetření teplem a energií může též výrazně pomoci vylepšit naše životní prostředí. Cv. Jmenujte nějaké možnosti výroby elektrické energie bez spalování paliv.

9 FYZIKA pracovní sešit pro ekonomické lyceum. 9 Jiří Hlaváček, OA a VOŠ Příbram, 2015 Nyní se budeme podrobněji věnovat vlastnostem jednotlivých skupenství látek. IDEÁLNÍ PLYN PLYNY Stav plynu budeme popisovat stavovými veličinami p, V, T. Budeme studovat především ideální plyn (v mechanice to byl plyn dokonale stlačitelný a bez vnitřního tření) z hlediska molekulové fyziky bude mít zanedbatelnou velikost částic a mezi částicemi nebudou působit žádné síly. Vnitřní energie ideálního plynu je rovna součtu kinetických energií všech částic, z nichž se plyn skládá. Příklady skutečných plynů, které se svými vlastnostmi blíží ideálnímu plynu: Každý plyn o malé hustotě a dosti vysoké teplotě, tj. plyn, který je daleko od stavu zkapalnění. Tedy i běžné plyny za normálních podmínek. Otázky a úlohy str.203 (194) Str. 203, cv. 1 Str. 203, cv. 2 Str. 203, cv. 3 Prostudujeme stavové změny ideálního plynu (str ) IZOTERMICKÝ DĚJ Probíhá při stálé teplotě, měnit se bude pouze tlak a objem plynu (viz str. 204!) V praxi jsou to děje, které probíhají pomalu, aby se stačila vždy uskutečnit tepelná výměna s okolím a ustálit teplota. Teoreticky i pomocí pokusů lze odvodit za zmíněných předpokladů vztah Tlak a objem ideálního plynu jsou při stálé teplotě navzájem nepřímo úměrné veličiny nebo také p.v = p 0. V 0 (tzv. Boylův Mariottův zákon). IZOBARICKÝ DĚJ p. V = konst. Nemění se tlak plynu, se vzrůstající teplotou, poroste objem : V = konst..t Objem ideálního plynu je při stálém tlaku přímo úměrný absolutní teplotě nebo také V V 0 (tzv. Gay Lussacův zákon). T T0

10 FYZIKA pracovní sešit pro ekonomické lyceum. 10 Jiří Hlaváček, OA a VOŠ Příbram, 2015 IZOCHORICKÝ DĚJ Nemění se objem plynu, při zvýšení teploty se zvyšuje tlak: Tlaku ideálního plynu je při stálém objemu přímo úměrný absolutní teplotě nebo také p p 0 (tzv. Charlesův zákon). T T 0 p = konst..t Otázky a úlohy str ( ) Str. 206, cv. 1 Str. 207, cv. 4 Str. 207, cv. 6 Str. 207, cv. 7 Cv. Při izotermickém ději se tlak plynu zvětšil dvakrát. Jak se přitom změnil objem plynu? Cv. Při izobarickém ději se objem plynu zvětšil třikrát. Jak se přitom změnila absolutní teplota plynu? Cv. Při izochorickém ději se tlak plynu zmenšil čtyřikrát. Jak se přitom změnila absolutní teplota plynu? Cv.3 str.207 (3/197) Cv.5 str.207 (5/197) STAVOVÁ ROVNICE IDEÁLNÍHO PLYNU Budou-li probíhat současně změny všech tří stavových veličin, vyjde z našich tří zákonů pro jednoduché děje stavová rovnice ideálního plynu: p V T konst. nebo p V T p 0 T V 0 0

11 FYZIKA pracovní sešit pro ekonomické lyceum. 11 Jiří Hlaváček, OA a VOŠ Příbram, 2015 Cv.1 str.210 (2/200) Cv.2 str.210 (3/200) Plyn při tlaku 0,81 MPa a teplotě 12 C má objem 855 l. Jaký bude mít tlak, jestliže se jeho teplota zvýší o 35 C a objem se zmenší na 800 l? Plyn při tlaku 0,6 MPa a teplotě 20 C zaujímá objem 586 l. Jaký objem má tentýž plyn při teplotě -25 C a tlaku 0,4 MPa? PRÁCE PLYNU Budeme uvažovat, zda plyn při našich jednoduchých dějích může konat práci. Zahříváme-li plyn při izochorickém ději, jeho objem se nemění, zvýší se jeho vnitřní energie, ale plyn práci nekoná. Zahříváme-li plyn při izobarickém ději, bude se s rostoucí teplotou zvětšovat i jeho objem a plyn bude konat práci. Zahříváme-li plyn při izotermickém ději, musí zůstat jeho teplota stejná, ale to je možné jedině tak, že plyn bude konat stejně velkou práci jako přijaté teplo. Pokud si plyn s okolím nevyměňuje žádné teplo (např. dokonalá tepelná izolace nebo velmi rychlé rozpínání) může plyn konat práci jen na úkor své vnitřní energie a jeho teplota nutně klesne. Takový děj je v praxi velmi častý a nazývá se adiabatický. KRUHOVÝ DĚJ Aby mohl plyn konat práci trvale, je nutno ho po nějaké době vrátit do původního stavu a pracovní děj pak opakovat. Takový děj, který se po proběhnutí vrátí do výchozího stavu, se nazývá kruhový (cyklický). Nejjednodušší tepelný stroj, který trvale koná práci je na obrázcích na straně 217.

12 FYZIKA pracovní sešit pro ekonomické lyceum. 12 Jiří Hlaváček, OA a VOŠ Příbram, 2015 Využívá se u něj: zakroužkujte zvolenou variantu, ostatní škrtněte: 1. izochorické zahřátí: tlak plynu roste klesá zůstává stejný vnitřní energie plynu roste klesá zůstává stejná teplota plynu roste klesá zůstává stejná plyn koná práci nekoná práci 2. izobarické zahřátí: tlak plynu roste klesá zůstává stejný objem plynu roste klesá zůstává stejný plyn koná práci nekoná práci 3. izochorické ochlazení: tlak plynu roste klesá zůstává stejný teplota plynu roste klesá zůstává stejná plyn koná práci nekoná práci 4. izobarické ochlazování: tlak plynu roste klesá zůstává stejný objem plynu roste klesá zůstává stejný plyn koná práci spotřebovává práci Tyto změny nyní ještě vyznačíme na diagramu p-v: p V Ve fázi 2 kruhového děje plyn koná velkou práci při vysokém tlaku, ve fázi 4 plyn přijímá menší práci při tlaku nízkém, celkově vykoná jejich rozdíl W jako užitečnou práci. Ve fázi 1 kruhového děje plyn přijme od ohřívače velké teplo Q 1, ve fázi 3 odevzdá chladiči menší teplo Q 2. Ze zákona zachování energie plyne, že tepelný stroj vykoná během jednoho cyklu práci W = Q 1 - Q 2. Celé teplo od ohřívače se nedá využít ke konání práce, část se ho vždy musí předat chladiči. Tento důležitý poznatek se formuluje jako tzv. druhý termodynamický zákon: Není možné sestrojit periodicky pracující tepelný stroj, který by jen přijímal teplo od ohřívače a přeměňoval by ho na stejně velkou práci. Proto musí být také účinnost každého tepelného stroje menší než 1.

13 FYZIKA pracovní sešit pro ekonomické lyceum. 13 Jiří Hlaváček, OA a VOŠ Příbram, 2015 TEPELNÉ MOTORY Tepelný motor je zařízení, které přeměňuje část vnitřní energie pracovní látky (vodní páry, paliva) v energii mechanickou. Tepelné motory rozdělíme na parní a spalovací a reaktivní (str.219) Parní motory: parní stroj parní turbína Spalovací motory: plynová turbína zážehový motor vznětový motor Reaktivní motory proudový motor raketový motor Podrobnější informace o tepelných motorech najdete i s obrázky v učebnici na stranách 219 až 223. STRUKTURA PEVNÝCH LÁTEK PEVNÉ LÁTKY Částice pevných látek jsou více nebo méně pravidelně uspořádány. Částice krystalických látek jsou pravidelně uspořádány do určité geometrické struktury krystalové mřížky (str. 226) Monokrystal vznikne, když se základní buňka krystalické mřížky pravidelně opakuje v celém velkém objemu látky viz obrázky str V přírodě se vyskytují např. monokrystaly soli kamenné, křemene, diamantu, granátu, uměle vyrábíme monokrystaly mědi, zinku, germania, křemíku, rubínu, safíru aj. Je-li krystalická látka složena z velkého množství nahodile orientovaných drobných krystalů, nazývá se polykrystalická (všechny běžné kovy). Vykazují-li pravidelnost uspořádání k vybrané částici jen částice nejbližší, nazývá se pevná látka amorfní (beztvará)- str Struktura těchto látek se hodně podobá struktuře kapalin a tyto látky nemají určitý bod tání (sklo, pryskyřice, jantar, vosk, klih, asfalt, plastické hmoty). Pozn.: I v monokrystalu se vyskytují nepravidelnosti poruchy, např. v krystalu křemíku je vytváříme v polovodičové technice záměrně pomocí příměsí cizích atomů.

14 FYZIKA pracovní sešit pro ekonomické lyceum. 14 Jiří Hlaváček, OA a VOŠ Příbram, 2015 DEFORMACE PEVNÉHO TĚLESA V mechanice jsme se zabývali dokonale tuhými tělesy, která se nedeformovala. Nyní se budeme deformacemi těles zabývat. Na těleso necháme působit dvě síly nebo budeme působit silou na upevněné těleso. Rozdělení deformací: Nakreslete podle str : 1. tahem (lana, háky) 2. tlakem (pilíře, nosníky, podpěry, stěny) 3. ohybem (nosníky tvaru L, I, U, traverzy) 4. smykem, střihem (šrouby, nýty, střihaný materiál) 5. kroucením (vrtáky, šroubováky, hřídele) Cv. Předveďte uvedené deformace experimentálně na mycí houbě. KŘIVKA DEFORMACE, HOOKŮV ZÁKON Upevněnou tyč délky l budeme deformovat tahem silou o velikosti F: F l l Např. pro tyč z měkkého železa je vztah mezi prodloužením tyče l a působící silou F dán křivkou následujícího průběhu: l D C B A F O

15 FYZIKA pracovní sešit pro ekonomické lyceum. 15 Jiří Hlaváček, OA a VOŠ Příbram, 2015 Část OA křivky má přímkový charakter a odpovídá pružné deformaci, při níž se těleso vrací do původního stavu, když deformující síla přestane působit. Platí pro ni tzv. Hookův zákon, jehož zjednodušená formulace zní: Při pružné deformaci je prodloužení l přímo úměrné působící síle. Část AB odpovídá deformaci, při níž se deformovaná tyč vrátí do původního tvaru až po určité době. Část BC odpovídá plastické deformaci, i při malém přírůstku síly nastává velké prodloužení, materiál teče a do původního tvaru se již nevrátí. Bod D, ve kterém křivka končí, odpovídá přetržení tyče. TEPLOTNÍ DÉLKOVÁ ROZTAŽNOST (STR. 173) Pokus: Zahřejeme lihovým plamenem kovovou tyč. Měřicí mechanismus na konci tyče zaznamená její prodloužení. Různé materiály vykazují různá prodloužení. Pokusy ukazují, že prodloužení tyče l je přímo úměrné zvýšení teploty t a původní délce tyče l: Přitom je teplotní součinitel délkové roztažnosti a jeho hlavní jednotkou je K -1. Tento součinitel udává, o kolik by se prodloužila metrová tyč příslušného materiálu zahřátím o l K. Velikosti součinitelů některých látek jsou v učebnici na str. 175, další pak v tabulkách. Hodnoty součinitelů jsou malé, řádově pouze 10-6 až 10-5 K -1. l =. l. t S projevy teplotní roztažnosti se v praxi setkáváme v mnoha situacích: Cv. Proč se dělají mezery mezi kolejnicemi Cv. Porovnejte hodnoty pro zubní plomby a zuby. Cv. Proč praskne sklenice, když do ní nalijeme vroucí vodu? Cv. Najděte v učebnici dilatační smyčku na potrubí. Str. obr. Cv. Najděte v učebnici bimetalový pásek a vysvětlete jeho funkci. Str. obr.

16 FYZIKA pracovní sešit pro ekonomické lyceum. 16 Jiří Hlaváček, OA a VOŠ Příbram, 2015 Cv. 1 str.177 (1/174) Cv. 2 str.177 (2/174) Cv. 3 str.177 (3/174) Cv. 7 str.177 (6/175) Cv. 8 str.177 (7/175) Cv. 5 str.177 (4/174) Cv. 6 str.177 (5/175) STRUKTURA KAPALIN KAPALINY Kapaliny tvoří přechod mezi plyny a pevnými látkami. V kapalinách sice existují rovnovážné polohy pro jednotlivé molekuly, ale částice kolem nich kmitají jen krátkou dobu, pak se přemístí tím se liší od pevných látek. Od plynů se liší kapaliny výrazně vzdálenostmi částic a silami, které mezi nimi působí. Tato skutečnost má velký vliv na vlastnosti povrchové vrstvy kapaliny, která vzniká na rozhraní mezi kapalinou a plynem. POVRCHOVÁ VRSTVA KAPALINY Pokusy: Na vodě plave drobná mince, jehla, vodoměrky z drátků. Závěr pokusů: Povrch kapaliny se chová jako tenká pružná blána. Vysvětlení podáme pomocí molekulové fyziky: Výslednice přitažlivých sil, které působí na částici v povrchové vrstvě kapaliny je kolmá k povrchu směrem dovnitř kapaliny - viz obrázky str. 236! Proto při přechodu částice zevnitř kapaliny do její povrchové vrstvy je třeba proti této výslednici konat práci a částice v povrchové vrstvě má tedy větší potenciální energii než částice uvnitř o tzv. povrchovou energii.

17 FYZIKA pracovní sešit pro ekonomické lyceum. 17 Jiří Hlaváček, OA a VOŠ Příbram, 2015 Kapalina proto sama zaujímá takový tvar, aby byla její povrchová energie co nejmenší, aby měla co nejmenší povrch (malé kapky nabývají tvaru kuliček, více kapek se spojuje v kapku větší, aby vznikl co nejmenší povrch). Je jasné, že zvětšení povrchu kapaliny o S a zvětšení povrchové energie o E jsou veličiny přímo úměrné. Zapíšeme to E =. S a konstanta úměrnosti se nazývá povrchové napětí kapaliny. Kapaliny s velkým povrchovým napětím mají velkou povrchovou energii a mají snahu se balit do kuliček a nerozlévat se. Cv. 1 str.237 (1/220) Cv. 2 str.237 (2/221) Cv. 6 str.238 (5/221) Cv. Proč je třeba na vytvoření bublin mýdlový roztok? Cv. Proč bábovičky z mokrého písku lépe drží? Cv. Horká voda má menší povrchové napětí než studená. Kdy toho využíváme? Cv. Vytváří větší kapky voda studená nebo horká? KAPILÁRNÍ JEVY Mezi kapalinou a pevnou látkou působí přitažlivé síly. Pokud jsou tyto síly přilnavosti větší než síly mezi částicemi kapaliny, kapalina pevnou látku smáčí. Jsou-li síly přilnavosti mezi kapalinou a pevnou látkou menší než mezi částicemi kapaliny, kapalina pevnou látku nesmáčí. Viz obrázek str. 238, nakresli: smáčí: nesmáčí:

18 FYZIKA pracovní sešit pro ekonomické lyceum. 18 Jiří Hlaváček, OA a VOŠ Příbram, 2015 V úzkých trubičkách - tzv. kapilárách nastává pak jev kapilární elevace (vzestupu) u kapalin smáčejících a kapilární deprese (poklesu) u kapalin nesmáčejících pevnou látku. Viz obrázek str. 239, nakresli: k. elevace: k. deprese: Příklady z praxe: vsakování vody do textilií, petroleje do knotu, vzlínání vody v rostlinách, vzlínání vlhkosti v pórovitých materiálech neizolovaných staveb. Chceme-li kapilární elevaci zabránit, napouštíme materiály kapalinami vykazujícími kapilární depresi (impregnace textilu, penetrace podkladu před nátěrem atd.) Cv. Ulehlá zem se má kypřit, aby nepřicházela o vláhu. Proč? Cv. 1 str.239 (1/222) Cv. 2 str.239 (2/222) Cv. 3 str.239 (3/223) Cv. 4 str.239 (4/223)

Základní poznatky termodynamiky

Základní poznatky termodynamiky Kapitola 1 Základní poznatky termodynamiky 1.1 Úvod Při studiu fyziky začínáme zpravidla klasickou mechanikou, ve které studujeme mechanický pohyb těles. Při tom si nevšímáme, jaké vlastnosti mají tato

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ 30, p. o. FYZIKA

STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ 30, p. o. FYZIKA STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ 30, p. o. FYZIKA Mgr. Světlana MAJOVÁ 006 OBSAH 1. ÚVOD DO STUDIA FYZIKY... 5 1.1. Hmota... 5 1.. Struktura látek... 5 1.3. Fyzikální veličiny a jejich

Více

Molekulová fyzika a termika

Molekulová fyzika a termika Molekulová fyzika a termika Fyzika 1. ročník Vzdělávání pro konkurenceschopnost Inovace výuky oboru Informační technologie MěSOŠ Klobouky u Brna Mgr. Petr Kučera 1 Obsah témat v kapitole Molekulová fyzika

Více

3.1 Základní poznatky

3.1 Základní poznatky 3.1 Základní poznatky 3.1 Určete klidovou hmotnost m a atomu uhlíku a atomu ţeleza. 3.2 Určete klidovou hmotnost m m molekuly vody H 2 O a molekuly oxidu uhličitého CO 2. 3.3 Určete molární hmotnost M

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109. Josef Gruber MECHANIKA VI TERMOMECHANIKA

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109. Josef Gruber MECHANIKA VI TERMOMECHANIKA STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109 Josef Gruber MECHANIKA VI TERMOMECHANIKA Vytvořeno v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

I. FYZIKÁLNÍ VELIČINY A JEDNOTKY

I. FYZIKÁLNÍ VELIČINY A JEDNOTKY I. FYZIKÁLNÍ VELIČINY A JEDNOTKY Fyzikální veličina charakterizuje fyzikální vlastnosti, stavy fyzikálních objektů a jejich změny, které lze změřit. Její hodnotu lze vyjádřit číselnou hodnotou a jednotkou

Více

OBSAH str. 1. Hmota a její existence 3 2. Fyzikální veličiny a jednotky 4 3. Základy fyzikálního měření 5

OBSAH str. 1. Hmota a její existence 3 2. Fyzikální veličiny a jednotky 4 3. Základy fyzikálního měření 5 OBSAH str. I. Úvod do učiva fyziky 3 1. Hmota a její existence 3 2. Fyzikální veličiny a jednotky 4 3. Základy fyzikálního měření 5 II. Mechanika A Kinematika 11 1. Rovnoměrný přímočarý pohyb 13 2. Rovnoměrně

Více

Tepelné čerpadlo a geotermální energie

Tepelné čerpadlo a geotermální energie Projekt Zlepšování podmínek pro výuku technických oborů na Střední škole informačních technologií a sociální péče, Brno, Purkyňova 97 Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.02/02.0158 Tepelné čerpadlo a geotermální

Více

A. KLEVETA J. HÁJEK. Seminář z fyziky. Materiály pro přípravu k maturitní zkoušce a přijímacím zkouškám na VŠ z fyziky PRACOVNÍ VERZE

A. KLEVETA J. HÁJEK. Seminář z fyziky. Materiály pro přípravu k maturitní zkoušce a přijímacím zkouškám na VŠ z fyziky PRACOVNÍ VERZE A. KLEVETA J. HÁJEK Seminář z fyziky Materiály pro přípravu k maturitní zkoušce a přijímacím zkouškám na VŠ z fyziky PRACOVNÍ VERZE Téma 1. MEZINÁRODNÍ SOUSTAVA JEDNOTEK A MĚŘENÍ FYZIKÁLNÍCH VELIČIN Specifickým

Více

ELEKTŘINA A MAGNETISMUS

ELEKTŘINA A MAGNETISMUS 1 ELEKTRICKÝ NÁBOJ A ELEKTRICKÉ POLE Již před naším letopočtem bylo známo, že třený jantar k sobě přitahoval drobná tělíska. Podobný jev pozorujeme při česání vlasů, tření svetru o vlasy, tření podrážek

Více

Ideální plyn. Stavová rovnice Děje v ideálním plynu Práce plynu, Kruhový děj, Tepelné motory

Ideální plyn. Stavová rovnice Děje v ideálním plynu Práce plynu, Kruhový děj, Tepelné motory Struktura a vlastnosti plynů Ideální plyn Vlastnosti ideálního plynu: Ideální plyn Stavová rovnice Děje v ideálním plynu Práce plynu, Kruhový děj, epelné motory rozměry molekul jsou ve srovnání se střední

Více

Molekulové jevy Molekula Mezimolekulové síly Koheze a adheze Kapalina Povrchové napětí Povrchová energie Molekulový tlak Kapilární tlak

Molekulové jevy Molekula Mezimolekulové síly Koheze a adheze Kapalina Povrchové napětí Povrchová energie Molekulový tlak Kapilární tlak Molekulové jevy Molekula Mezimolekulové síly Dosah molekulových sil Lenardův-Jonesův potenciál Druhy mezimolekulových potenciálních energií Koheze a adheze Koheze Adheze Kapalina Struktura kapalin Vlastnosti

Více

Záludné otázky z meteorologie

Záludné otázky z meteorologie Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Kurz Vyučování všeobecně vzdělávacího předmětu fyzika Mgr. Jan Karlický Záludné otázky z meteorologie Konzultant závěrečné práce:

Více

1.1.2 Vlastnosti těles s elektrickým nábojem, vodiče a izolanty

1.1.2 Vlastnosti těles s elektrickým nábojem, vodiče a izolanty Kapitola 1 Elektrostatika 1.1 Elektrický náboj 1.1.1 Tělesa s elektrickým nábojem Při vystupování z auta se někdy stane, že dostanete ránu při doteku ruky s kovovou karoserií. Při česání suchých vlasů

Více

METEOROLOGIE PRO PILOTY ZÁVĚSNÝCH KLUZÁKŮ

METEOROLOGIE PRO PILOTY ZÁVĚSNÝCH KLUZÁKŮ Ing. Vlastimil VYKOUK Jaroslav KOPÁČEK METEOROLOGIE PRO PILOTY ZÁVĚSNÝCH KLUZÁKŮ ÚV SVAZU PRO SPOLUPRÁCI S ARMÁDOU OBSAH 1. Úvod 7 2. Teplota, tlak a proudění vzduchu 9 2.1 Sluneční záření a distribuce

Více

1 Přednáška Konstrukční materiály

1 Přednáška Konstrukční materiály 1 Přednáška Konstrukční materiály Stručný obsah přednášky: Základní skupiny konstrukčních materiálů. Vazby v pevných látkách. Vlastnosti materiálů. Krystalová stavba kovů. Millerovy indexy Motivace k přednášce

Více

1. Molekulová stavba kapalin

1. Molekulová stavba kapalin 1 Molekulová stavba kapalin 11 Vznik kapaliny kondenzací Plyn Vyjdeme z plynu Plyn je soustava molekul pohybujících se neuspořádaně všemi směry Pohybová energie molekul převládá nad energii polohovou Každá

Více

4.5. Člověk a příroda

4.5. Člověk a příroda 4.5. Člověk a příroda Vzdělávací oblast člověk a příroda zahrnuje okruh problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění přírodním faktům a jejich zákonitostem.

Více

Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku Ivo Volf Miroslava Jarešová. Slovoúvodem... 3

Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku Ivo Volf Miroslava Jarešová. Slovoúvodem... 3 Obsah Fyzika je kolem nás(molekulová fyzika a termika) Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku Ivo Volf Miroslava Jarešová Slovoúvodem 3 1 Jakvelkéjsou malé částice? 5 11 Hmotnostčástic

Více

Základní pojmy termodynamiky

Základní pojmy termodynamiky Kapitola 1 Základní pojmy termodynamiky 1.1 Úvod Moderní přírodní vědy a fyzika jsou postaveny na experimentu a pozorování. Poznávání zákonitostí neživé přírody je založeno na indukční vědecké metodě Francise

Více

Motor. Rozdělení spalovacích motorů: Podle způsobu tvoření a zapálení směsi:

Motor. Rozdělení spalovacích motorů: Podle způsobu tvoření a zapálení směsi: Motor Motor je hnací jednotka motorového vozidla, která spalováním paliva přeměňuje chemickou energii obsaženou v palivu na teplo, které koná mechanickou práci. Ta se přenáší na pojezdová kola motorového

Více

UČEBNÍ OSNOVY PRO FYZIKU varianta O (časová dotace 2 + 2 + 3 + 2)

UČEBNÍ OSNOVY PRO FYZIKU varianta O (časová dotace 2 + 2 + 3 + 2) UČEBNÍ OSNOVY PRO FYZIKU varianta O (časová dotace 2 + 2 + 3 + 2) 1. ROČNÍK Očekávané školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, poznámky 1. FYZIKÁLNÍ VELIČINY A JEDNOTKY (4 + 2) používá s porozuměním učivem

Více

Elektronické součástky

Elektronické součástky FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Elektronické součástky Garant předmětu: Ing. Jaroslav Boušek, CSc. Autoři textu: Prof. Ing. Jaromír Brzobohatý, CSc. Prof.

Více

Fyzikální učebna vybavená audiovizuální technikou, interaktivní tabule, fyzikální pomůcky

Fyzikální učebna vybavená audiovizuální technikou, interaktivní tabule, fyzikální pomůcky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Fyzika (FYZ) Molekulová fyzika, termika 2. ročník, sexta 2 hodiny týdně Fyzikální učebna vybavená audiovizuální technikou, interaktivní tabule, fyzikální pomůcky

Více

FYZIKA 8.- 9. ROČNÍK

FYZIKA 8.- 9. ROČNÍK SBORNÍK FYZIKA 8.- 9. ROČNÍK Mgr. Petra Trnčíková Vytvořeno v rámci Projektu Škola hrou - počítače ve výuce kroměřížských základních škol Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu

Více

ÚVOD DO VLHKOSTI PLYNŮ

ÚVOD DO VLHKOSTI PLYNŮ autor: Rudolf Sýkora, (2005--2006) Comet System, s.r.o ÚVOD DO VLHKOSTI PLYNŮ Obsah Absolutní vlhkost, měrná vlhkost a směšovací poměr.................. 2 Složení vzduchu, parciální tlaky a stavová rovnice....................

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ. Katedra fyziky ZÁKLADY FYZIKY I. Pro obory DMML, TŘD a AID prezenčního studia DFJP

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ. Katedra fyziky ZÁKLADY FYZIKY I. Pro obory DMML, TŘD a AID prezenčního studia DFJP UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ Katedra fyziky ZÁKLADY FYZIKY I Pro obory DMML, TŘD a AID prezenčního studia DFJP RNDr. Jan Z a j í c, CSc., 2004 5. M E C H A N I K A T E K U T I N

Více

8. Mechanika kapalin a plynů

8. Mechanika kapalin a plynů 8. Mechanika kapalin a plynů 8. Vlastnosti kapalin a plynů Základní vlastností je tekutost. Tekutost je, když částečky se po sobě velmi snadno a velmi dobře pohybují (platí to pro tekutiny i plyny). Díky

Více

Bruno Kostura ESF ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

Bruno Kostura ESF ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA CHEMIE I (Obecná chemie) Bruno Kostura Vytvořeno v rámci projektu Operačního programu Rozvoje lidských zdrojů CZ.04.1.03/3..15.1/0016 Studijní opory s převažujícími

Více

ČÁST IX - M A K R O S K O P I C K É S Y S T É M Y

ČÁST IX - M A K R O S K O P I C K É S Y S T É M Y ČÁST IX - M A K R O S K O P I C K É S Y S T É M Y 38 Struktura makroskopických systémů 39 Mechanické vlastnosti 40 Tepelné vlastnosti 41 Elektrické vlastnosti 42 Magnetické vlastnosti 43 Termoelektrické

Více