MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMIKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMIKA"

Transkript

1 FYZIKA pracovní sešit pro ekonomické lyceum. 1 Jiří Hlaváček, OA a VOŠ Příbram, 2015 Molekulová fyzika studuje tepelné děje a děje s nimi související tak, že zkoumá pohyb částic, z nichž se tělesa skládají, termika a termodynamika naopak k složení těles z částic nepřihlíží (str. 168). TEPLOTA K pojmu teplota docházíme ze svých tělesných pocitů (chladno, teplo, vedro, ledový, vlažný, horký aj.). K objektivnímu měření teploty používáme teploměry. Při jejich konstrukci se vždy využívá změny nějaké veličiny, kterou měříme, s teplotou. Známé jsou a) kapalinové teploměry (rtuťový, lihový) využívá se změny objemu kapaliny s teplotou, b) bimetalické využívá se různé teplotní roztažnosti dvou kovů c) elektrické využívá se změny elektrického odporu s teplotou (odporové, dnes nejčastěji polovodičové) nebo vzniku termoelektrického napětí (termočlánky) d) žároměry (pyrometry) využívá se skutečnosti, že rozžhavené látky vysílají světlo, jehož složení závisí na teplotě viz též str. 169 Teploměr vždy uvedeme do kontaktu s měřenou látkou a počkáme, až se teplota látky a teplota teploměru vyrovnají, tj. nastane rovnovážný stav. Pak teplotu změříme. V různých teplotních stupnicích přiřazujeme teplotám různé číselné hodnoty a používáme také různých jednotek (str ). Nejznámější teplotní stupnicí je stupnice Celsiova (0 o C má směs tajícího ledu a vody při normálním tlaku, 100 o C směs vroucí vody a par za normálního tlaku). Teplotu v Celsiově stupnici značíme t a [t] = o C. Pro teoretické úvahy je vhodnější stupnice termodynamická (Kelvinova). Teplotu v ní značíme T a [T] = K kelvin. Kelvin patří mezi základní jednotky SI. Kelvinovy teploty jsou vyjádřeny číslem o 273,15 větším než Celsiovy teploty. Kelvinova stupnice má jen kladné hodnoty, 0 K je tzv. absolutní nula; ta odpovídá -273,15 o C. Absolutní nuly se nedá dosáhnout, představujeme si, že by při ní ustal neuspořádaný pohyb částic látky. Cv. Najděte odpovídající teploty v druhé stupnici: a) 10 K b) -15 C c) 293 K d) -150 C e) 350 K f) 0 C g) 20 C h) 0 K i) 550 C

2 FYZIKA pracovní sešit pro ekonomické lyceum. 2 Jiří Hlaváček, OA a VOŠ Příbram, 2015 Cv. Vypočítejte změny teploty t a T v obou teplotních stupnicích a číselné hodnoty porovnejte: a) teplota se z 10 K zvýšila na 55 K b) teplota se z 312 C snížila na 280 C Teplotní rozdíl je tedy v obou stupnicích vyjádřen stejným číslem. Podobně otázky a úkoly 1, 2, 3, 4 str. 173 (172) Ze ZŠ víme, že teplota souvisí s neuspořádaným pohybem částic látky: Při vyšší teplotě se částice látky pohybují většími rychlostmi. ČÁSTICOVÉ SLOŽENÍ LÁTEK Látky se skládají z částic, které jsou v neustálém neuspořádaném pohybu. Dokladem toho jsou např. difúze (vzájemné prolínání dvou různých látek) a Brownův pohyb (nepravidelný trhavý pohyb částic rozptýlených v kapalině způsobený nárazy molekul kapaliny) str Hřebík hmotnosti 14 g obsahuje asi 1, atomů, prázdná krabička od sirek obsahuje asi molekul plynů vzduchu, 1 mol látky obsahuje 6, částic látky (str. 184). MODELY LÁTEK RŮZNÝCH SKUPENSTVÍ (STR ) (V našich pokusech budou částice modelovány pomocí magnetů, které se budou pohybovat na vzduchovém polštáři). Plyn: malá hustota, velké vzdálenosti mezi částicemi, mezi srážkami rovnoměrný přímočarý pohyb částic, malé síly mezi částicemi, rychlost částic řádově stovky metrů za sekundu, v uzavřené nádobě narážejí částice na stěny nádoby a jsou příčinou tlaku plynu. Pevná látka: velká hustota, velké síly mezi částicemi, uspořádání částic v krystalové mřížce, kmitání částic kolem rovnovážných poloh krystalové mřížky, vzdálenosti částic řádově m. Kapalina: částice kmitají kolem rovnovážných poloh, ty se však s časem mění přechod mezi kapalinou a plynem. Cv. Pomocí těchto modelů vysvětlete: a) rozpínavost plynů b) dobrou stlačitelnost plynů c) tekutost kapalin d) nesnadnou deformovatelnost některých pevných látek Cv. Na základě našich modelů navrhněte postup pro: a) přeměnu kapaliny na plyn b) přeměnu plynu na kapalinu c) přeměnu kapaliny na pevnou látku d) přeměnu pevné látky na kapalinu

3 FYZIKA pracovní sešit pro ekonomické lyceum. 3 Jiří Hlaváček, OA a VOŠ Příbram, 2015 Cv. Proč se smetana snadno usazuje v chladné místnosti? Otázky a úkoly 1, 2, 3, str. 182 (180): Str.182, cv.1 Str.182, cv.2 Str.182, cv.3 VNITŘNÍ ENERGIE TĚLESA (STR ) Teplota určuje stav tělesa. Vnitřní stav tělesa je také určován jeho vnitřní energií, což je součet všech kinetických a všech potenciálních energií částic, z nichž je těleso složeno. Víme, že u plynů převažuje energie kinetická (velké rychlosti malé síly mezi částicemi), u pevných látek převažuje energie potenciální (velké síly mezi částicemi). Pokud se nemění skupenství látky, roste při zvětšování vnitřní energie také teplota látky. Bude-li se měnit skupenství látky (např. vypařováním vody při varu) bude se zvětšovat vnitřní energie látky, ale teplota zůstane stejná. Vnitřní energii tělesa lze měnit konáním práce nebo tepelnou výměnou. ZMĚNA VNITŘNÍ ENERGIE KONÁNÍM PRÁCE Cv. V následujících příkladech vždy vyberte těleso, které koná práci a těleso, které práci spotřebovává. Z nich vyberte těleso, jehož vnitřní energie se bude zvětšovat nebo zmenšovat konáním práce. a) stlačení plynu hustilkou b) ohýbání drátu c) rozpínání plynu u parního stroje, parní turbíny, spalovacího motoru, reaktivního motoru d) rozpínání plynu u chladicího stroje e) úder kladiva do kovadliny Cv. U případů, kdy mechanická energie těles přechází ve vnitřní energii těles třením, rozhodněte, zda se jejich vnitřní energie bude zvětšovat nebo zmenšovat a jak se to navenek projeví. Brzdění aut, tření rukou o sebe, tření při sjíždění ze šplhadla, pilování předmětu, obrábění výrobku, vrtání materiálu, tření v ložiskách, tření letadel, družic, meteorů o vzduch, míchání, mixování, drcení, mletí.

4 FYZIKA pracovní sešit pro ekonomické lyceum. 4 Jiří Hlaváček, OA a VOŠ Příbram, 2015 ZMĚNA VNITŘNÍ ENERGIE TEPELNOU VÝMĚNOU, TEPLO Uveďme do kontaktu těleso A s vyšší teplotou a těleso B, které má teplotu nižší. Z tělesa A začne přecházet vnitřní energie do tělesa B. Tomuto ději říkáme tepelná výměna. Tepelná výměna ustane, budou-li teploty obou těles stejné. Příklady: Nádobu s horkým nápojem dáme do studené vody Nad plamen hořáku postavíme nádobu s vodou Cv. Popište, co se bude dít při tepelné výměně s částicemi těles A a B. Část vnitřní energie, kterou předalo těleso A tělesu B při tepelné výměně se nazývá teplo a značí se Q. [Q] = J. Fyzici neradi slyší neurčitý pojem tepelná energie, který se často v praxi objevuje. Není jasné, zda má jít o vnitřní energii (je to nepřesné) nebo o teplo, což by bylo věcně nesprávné. Je třeba si uvědomit, že vnitřní energie udává stav tělesa, teplo charakterizuje ne stav, ale děj. Pokud by měla obě tělesa stejnou teplotu, k tepelné výměně nebude docházet a teplo by bylo rovno nule. Vliv kování práce i tepelné výměny na vnitřní energii tělesa shrnuje první termodynamický zákon: Přírůstek vnitřní energie tělesa je roven součtu práce vnějších sil působících na těleso a tepla, které těleso přijalo při tepelné výměně. (Pokud by těleso konalo práci, brali bychom ji jako zápornou, pokud by těleso předávalo teplo, brali bychom ho jako záporné, záporný přírůstek vnitřní energie bychom interpretovali jako úbytek vnitřní energie). TEPLO A TEPLOTA Nemění-li se skupenství látky, souvisí zvýšení teploty t s přijatým teplem známým vztahem kde m je hmotnost látky, c je měrná tepelná kapacita látky. [c] = J. kg -1.K -1. Měrné tepelné kapacity některých látek najdeme v tabulkách (v učebnici na str. 190) Cv. Vyhledejte měrné tepelné kapacity pro železo, měď, olovo a názorně vysvětlete, co údaj znamená. Cv. Porovnejte měrnou tepelnou kapacitu vody s hodnotami pro ostatní látky měrná tepelná kapacita vody je 4,186 kj.kg -1.K -1. Cv. Proč se jako náplň radiátorů topení používá voda? Cv. Vysvětlete fyzikálně rozdíl mezi přímořským a vnitrozemským podnebím. Q = m. c. t

5 FYZIKA pracovní sešit pro ekonomické lyceum. 5 Jiří Hlaváček, OA a VOŠ Příbram, 2015 Chceme-li řešit úlohy na smíchávání dvou látek a můžeme-li vypočítat teplo odevzdané jednou z látek, budeme znát i teplo druhou látkou přijaté (pokud předpokládáme, že se teplo nepředá dalšímu tělesu např. směšovací nádobě kalorimetru). Teplo se neztratí - platí zákon zachování energie. Chceme-li řešit úlohy, v nichž dochází ke smíchávání látky s hmotností m 1, měrnou tepelnou kapacitou c 1 a teplotou t 1 s látkou o hmotnosti m 2, měrné tepelné kapacitě c 2, a teplotě t 2 a zajímá nás výsledná teplota t směsi povyrovnání teplot, použijeme kalorimetrickou rovnici m 1.c 1.(t 1 -t) = m 2. c 2.(t-t 2 ). Předpokládáme-li, že teplota t 1 je vyšší než teplota t 2, představuje výraz na levé straně teplo odevzdané prvním tělesem a výraz na pravé straně teplo druhým tělesem přijaté. Otázky a úkoly 1 až 7 str. 193 ( ) Str. 193, cv.1: Str. 193, cv.2: Str. 193, cv.4: Str. 193, cv.6: Cv. 5ab str.193 (5ab/190) Cv. 7str.193 (7/190) ZMĚNY SKUPENSTVÍ Vztah Q = m.c. t platí pouze v případě, kdy nenastává změna skupenství. Změny skupenství jsou tání a tuhnutí, vypařování a kondenzace, sublimace a desublimace viz digram str Cv. Mokré prádlo v zimě zmrzne, ale ledu postupně ubývá. O jaký jev jde? Zahřejme krystalickou látku na teplotu tání (str ). Aby pak roztála na kapalinu této teploty, musíme jí dodat skupenské teplo tání L t. Teprve potom se bude teplota vzniklé kapaliny zvyšovat (jak víme podle vztahu Q = m.c. t).

6 FYZIKA pracovní sešit pro ekonomické lyceum. 6 Jiří Hlaváček, OA a VOŠ Příbram, 2015 Podobným způsobem, ale v obráceném pořadí bude probíhat tuhnutí, přitom teplota tání a teplota tuhnutí bude stejná a tuhnoucí kapalina předá svému okolí skupenské teplo tuhnutí, stejné jako předtím skupenské teplo tání L t. Cv. Pokuste se vysvětlit tyto děje z hlediska molekulové fyziky: Otázky a úkoly str. 243 (226) Str.243, cv. 1 Str.243, cv. 3 Str.243, cv. 4 Cv. Proč dáváme med do teplé místnosti, aby nezcukernatěl? Cv. Proč při sněžení příliš nemrzne? Cv. Proč se před deštěm oteplí a po dešti ochladí? Z povrchu kapaliny probíhá vypařování, vzniká-li pára v bublinách uvnitř kapaliny, jde o var. Vypařování probíhá při každé teplotě, naproti tomu k varu dochází při určité teplotě varu. Budeme-li dodávat kapalině, která vře, teplo, nebude se její teplota dále zvyšovat, ale pouze se bude měnit její skupenství. Teplo, které je potřebné na přeměnu kapaliny v páru téže teploty se nazývá skupenské teplo vypařování L v. Stejně velké je opět skupenské teplo kondenzační, které pára předá svému okolí při přeměně na kapalinu stejné teploty. Cv. Vysvětlete vypařování z hlediska molekulové fyziky: Cv. Proč nám hrozí v mokrém oděvu i v létě nachlazení? Cv. Nemáme-li ledničku, obalíme láhev s nápojem do mokrého hadru. Vysvětlete. Cv. Vysvětlete pohyb žíznivého čápa, který se po určité době kývání vždy napije vody ze skleničky. (Zobák má z členitého materiálu, uvnitř je vysoce těkavý éter)

7 FYZIKA pracovní sešit pro ekonomické lyceum. 7 Jiří Hlaváček, OA a VOŠ Příbram, 2015 Otázky a úkoly str. 246 ( ) Str.246, cv.1 Str.246, cv.2 Str.246, cv.3 Str. 246, cv.7 Teplota tání a teplota varu závisejí na vnějším tlaku. Při vyšším tlaku se teplota varu zvyšuje, u látek, které při tání zvětšují svůj objem, se teplota tání také zvětšuje (je to většina látek, známou výjimkou je voda, která při tuhnutí objem zvětšuje a při tání objem zmenšuje). Otázky a úkoly str. 243 a 246 (226 a ) Str.243, cv.5 (5/226) Str.246, cv.5 (5/229) Str.246, cv.6 (6/229) Cv. Při rychlém pohybu lodního šroubu pozorujeme ve vodě vznik četných bublin. Jedná se o var vody? Se změnami skupenství úzce souvisí vlhkost vzduchu (str ). Absolutní vlhkost vzduchu, relativní vlhkost vzduchu. Vlhkoměry. Vlhkost vzduchu a životní prostředí.

8 FYZIKA pracovní sešit pro ekonomické lyceum. 8 Jiří Hlaváček, OA a VOŠ Příbram, 2015 PŘENOS TEPLA Teplo, které při tepelné výměně přechází z teplejšího tělesa na těleso chladnější, se přenáší třemi způsoby: vedením, prouděním a zářením. Příklady str Otázky a úkoly 1 až 7 str Str. 198, cv.1 Str. 198, cv.2 Str. 198, cv.3 Str. 198, cv.4 Str. 198, cv.5 Str. 199, cv.6 Str. 199, cv.7 Cv. Proč mají radiátory topení žebra? Cv. Proč zaujímají zvířata v zimě tvar blízký kouli? Cv. Proč jsou na válci motocyklu žebra? TEPELNÁ VÝMĚNA A EKOLOGIE K uskutečnění tepelné výměny často spalujeme fosilní paliva (hnědé a černé uhlí, zemní plyn, naftu, benzín). Přitom vznikají kromě popílku oxidy uhlíku a dusíku, z hnědého uhlí s obsahem síry ještě oxid siřičitý. Všechny tyto produkty mají neblahý vliv na přírodu a na zdraví lidí. Oxid siřičitý je zvláště známý svým vlivem na dýchací cesty, dále je příčinou kyselých dešťů, které ničí půdu, vegetaci a železné konstrukce. Stále se hledají ekologicky čistší cesty k uskutečnění tepelné výměny. Může to být např. využití odpadního tepla při výrobě, využití vulkanické nebo sluneční energie. Dalšími řešeními jsou čisticí zařízení tepelných elektráren a nové konstrukce automobilových motorů (výfuky s katalyzátory, elektromobily, automobily na spalování vodíku). Na závěr je třeba připomenout, že šetření teplem a energií může též výrazně pomoci vylepšit naše životní prostředí. Cv. Jmenujte nějaké možnosti výroby elektrické energie bez spalování paliv.

9 FYZIKA pracovní sešit pro ekonomické lyceum. 9 Jiří Hlaváček, OA a VOŠ Příbram, 2015 Nyní se budeme podrobněji věnovat vlastnostem jednotlivých skupenství látek. IDEÁLNÍ PLYN PLYNY Stav plynu budeme popisovat stavovými veličinami p, V, T. Budeme studovat především ideální plyn (v mechanice to byl plyn dokonale stlačitelný a bez vnitřního tření) z hlediska molekulové fyziky bude mít zanedbatelnou velikost částic a mezi částicemi nebudou působit žádné síly. Vnitřní energie ideálního plynu je rovna součtu kinetických energií všech částic, z nichž se plyn skládá. Příklady skutečných plynů, které se svými vlastnostmi blíží ideálnímu plynu: Každý plyn o malé hustotě a dosti vysoké teplotě, tj. plyn, který je daleko od stavu zkapalnění. Tedy i běžné plyny za normálních podmínek. Otázky a úlohy str.203 (194) Str. 203, cv. 1 Str. 203, cv. 2 Str. 203, cv. 3 Prostudujeme stavové změny ideálního plynu (str ) IZOTERMICKÝ DĚJ Probíhá při stálé teplotě, měnit se bude pouze tlak a objem plynu (viz str. 204!) V praxi jsou to děje, které probíhají pomalu, aby se stačila vždy uskutečnit tepelná výměna s okolím a ustálit teplota. Teoreticky i pomocí pokusů lze odvodit za zmíněných předpokladů vztah Tlak a objem ideálního plynu jsou při stálé teplotě navzájem nepřímo úměrné veličiny nebo také p.v = p 0. V 0 (tzv. Boylův Mariottův zákon). IZOBARICKÝ DĚJ p. V = konst. Nemění se tlak plynu, se vzrůstající teplotou, poroste objem : V = konst..t Objem ideálního plynu je při stálém tlaku přímo úměrný absolutní teplotě nebo také V V 0 (tzv. Gay Lussacův zákon). T T0

10 FYZIKA pracovní sešit pro ekonomické lyceum. 10 Jiří Hlaváček, OA a VOŠ Příbram, 2015 IZOCHORICKÝ DĚJ Nemění se objem plynu, při zvýšení teploty se zvyšuje tlak: Tlaku ideálního plynu je při stálém objemu přímo úměrný absolutní teplotě nebo také p p 0 (tzv. Charlesův zákon). T T 0 p = konst..t Otázky a úlohy str ( ) Str. 206, cv. 1 Str. 207, cv. 4 Str. 207, cv. 6 Str. 207, cv. 7 Cv. Při izotermickém ději se tlak plynu zvětšil dvakrát. Jak se přitom změnil objem plynu? Cv. Při izobarickém ději se objem plynu zvětšil třikrát. Jak se přitom změnila absolutní teplota plynu? Cv. Při izochorickém ději se tlak plynu zmenšil čtyřikrát. Jak se přitom změnila absolutní teplota plynu? Cv.3 str.207 (3/197) Cv.5 str.207 (5/197) STAVOVÁ ROVNICE IDEÁLNÍHO PLYNU Budou-li probíhat současně změny všech tří stavových veličin, vyjde z našich tří zákonů pro jednoduché děje stavová rovnice ideálního plynu: p V T konst. nebo p V T p 0 T V 0 0

11 FYZIKA pracovní sešit pro ekonomické lyceum. 11 Jiří Hlaváček, OA a VOŠ Příbram, 2015 Cv.1 str.210 (2/200) Cv.2 str.210 (3/200) Plyn při tlaku 0,81 MPa a teplotě 12 C má objem 855 l. Jaký bude mít tlak, jestliže se jeho teplota zvýší o 35 C a objem se zmenší na 800 l? Plyn při tlaku 0,6 MPa a teplotě 20 C zaujímá objem 586 l. Jaký objem má tentýž plyn při teplotě -25 C a tlaku 0,4 MPa? PRÁCE PLYNU Budeme uvažovat, zda plyn při našich jednoduchých dějích může konat práci. Zahříváme-li plyn při izochorickém ději, jeho objem se nemění, zvýší se jeho vnitřní energie, ale plyn práci nekoná. Zahříváme-li plyn při izobarickém ději, bude se s rostoucí teplotou zvětšovat i jeho objem a plyn bude konat práci. Zahříváme-li plyn při izotermickém ději, musí zůstat jeho teplota stejná, ale to je možné jedině tak, že plyn bude konat stejně velkou práci jako přijaté teplo. Pokud si plyn s okolím nevyměňuje žádné teplo (např. dokonalá tepelná izolace nebo velmi rychlé rozpínání) může plyn konat práci jen na úkor své vnitřní energie a jeho teplota nutně klesne. Takový děj je v praxi velmi častý a nazývá se adiabatický. KRUHOVÝ DĚJ Aby mohl plyn konat práci trvale, je nutno ho po nějaké době vrátit do původního stavu a pracovní děj pak opakovat. Takový děj, který se po proběhnutí vrátí do výchozího stavu, se nazývá kruhový (cyklický). Nejjednodušší tepelný stroj, který trvale koná práci je na obrázcích na straně 217.

12 FYZIKA pracovní sešit pro ekonomické lyceum. 12 Jiří Hlaváček, OA a VOŠ Příbram, 2015 Využívá se u něj: zakroužkujte zvolenou variantu, ostatní škrtněte: 1. izochorické zahřátí: tlak plynu roste klesá zůstává stejný vnitřní energie plynu roste klesá zůstává stejná teplota plynu roste klesá zůstává stejná plyn koná práci nekoná práci 2. izobarické zahřátí: tlak plynu roste klesá zůstává stejný objem plynu roste klesá zůstává stejný plyn koná práci nekoná práci 3. izochorické ochlazení: tlak plynu roste klesá zůstává stejný teplota plynu roste klesá zůstává stejná plyn koná práci nekoná práci 4. izobarické ochlazování: tlak plynu roste klesá zůstává stejný objem plynu roste klesá zůstává stejný plyn koná práci spotřebovává práci Tyto změny nyní ještě vyznačíme na diagramu p-v: p V Ve fázi 2 kruhového děje plyn koná velkou práci při vysokém tlaku, ve fázi 4 plyn přijímá menší práci při tlaku nízkém, celkově vykoná jejich rozdíl W jako užitečnou práci. Ve fázi 1 kruhového děje plyn přijme od ohřívače velké teplo Q 1, ve fázi 3 odevzdá chladiči menší teplo Q 2. Ze zákona zachování energie plyne, že tepelný stroj vykoná během jednoho cyklu práci W = Q 1 - Q 2. Celé teplo od ohřívače se nedá využít ke konání práce, část se ho vždy musí předat chladiči. Tento důležitý poznatek se formuluje jako tzv. druhý termodynamický zákon: Není možné sestrojit periodicky pracující tepelný stroj, který by jen přijímal teplo od ohřívače a přeměňoval by ho na stejně velkou práci. Proto musí být také účinnost každého tepelného stroje menší než 1.

13 FYZIKA pracovní sešit pro ekonomické lyceum. 13 Jiří Hlaváček, OA a VOŠ Příbram, 2015 TEPELNÉ MOTORY Tepelný motor je zařízení, které přeměňuje část vnitřní energie pracovní látky (vodní páry, paliva) v energii mechanickou. Tepelné motory rozdělíme na parní a spalovací a reaktivní (str.219) Parní motory: parní stroj parní turbína Spalovací motory: plynová turbína zážehový motor vznětový motor Reaktivní motory proudový motor raketový motor Podrobnější informace o tepelných motorech najdete i s obrázky v učebnici na stranách 219 až 223. STRUKTURA PEVNÝCH LÁTEK PEVNÉ LÁTKY Částice pevných látek jsou více nebo méně pravidelně uspořádány. Částice krystalických látek jsou pravidelně uspořádány do určité geometrické struktury krystalové mřížky (str. 226) Monokrystal vznikne, když se základní buňka krystalické mřížky pravidelně opakuje v celém velkém objemu látky viz obrázky str V přírodě se vyskytují např. monokrystaly soli kamenné, křemene, diamantu, granátu, uměle vyrábíme monokrystaly mědi, zinku, germania, křemíku, rubínu, safíru aj. Je-li krystalická látka složena z velkého množství nahodile orientovaných drobných krystalů, nazývá se polykrystalická (všechny běžné kovy). Vykazují-li pravidelnost uspořádání k vybrané částici jen částice nejbližší, nazývá se pevná látka amorfní (beztvará)- str Struktura těchto látek se hodně podobá struktuře kapalin a tyto látky nemají určitý bod tání (sklo, pryskyřice, jantar, vosk, klih, asfalt, plastické hmoty). Pozn.: I v monokrystalu se vyskytují nepravidelnosti poruchy, např. v krystalu křemíku je vytváříme v polovodičové technice záměrně pomocí příměsí cizích atomů.

14 FYZIKA pracovní sešit pro ekonomické lyceum. 14 Jiří Hlaváček, OA a VOŠ Příbram, 2015 DEFORMACE PEVNÉHO TĚLESA V mechanice jsme se zabývali dokonale tuhými tělesy, která se nedeformovala. Nyní se budeme deformacemi těles zabývat. Na těleso necháme působit dvě síly nebo budeme působit silou na upevněné těleso. Rozdělení deformací: Nakreslete podle str : 1. tahem (lana, háky) 2. tlakem (pilíře, nosníky, podpěry, stěny) 3. ohybem (nosníky tvaru L, I, U, traverzy) 4. smykem, střihem (šrouby, nýty, střihaný materiál) 5. kroucením (vrtáky, šroubováky, hřídele) Cv. Předveďte uvedené deformace experimentálně na mycí houbě. KŘIVKA DEFORMACE, HOOKŮV ZÁKON Upevněnou tyč délky l budeme deformovat tahem silou o velikosti F: F l l Např. pro tyč z měkkého železa je vztah mezi prodloužením tyče l a působící silou F dán křivkou následujícího průběhu: l D C B A F O

15 FYZIKA pracovní sešit pro ekonomické lyceum. 15 Jiří Hlaváček, OA a VOŠ Příbram, 2015 Část OA křivky má přímkový charakter a odpovídá pružné deformaci, při níž se těleso vrací do původního stavu, když deformující síla přestane působit. Platí pro ni tzv. Hookův zákon, jehož zjednodušená formulace zní: Při pružné deformaci je prodloužení l přímo úměrné působící síle. Část AB odpovídá deformaci, při níž se deformovaná tyč vrátí do původního tvaru až po určité době. Část BC odpovídá plastické deformaci, i při malém přírůstku síly nastává velké prodloužení, materiál teče a do původního tvaru se již nevrátí. Bod D, ve kterém křivka končí, odpovídá přetržení tyče. TEPLOTNÍ DÉLKOVÁ ROZTAŽNOST (STR. 173) Pokus: Zahřejeme lihovým plamenem kovovou tyč. Měřicí mechanismus na konci tyče zaznamená její prodloužení. Různé materiály vykazují různá prodloužení. Pokusy ukazují, že prodloužení tyče l je přímo úměrné zvýšení teploty t a původní délce tyče l: Přitom je teplotní součinitel délkové roztažnosti a jeho hlavní jednotkou je K -1. Tento součinitel udává, o kolik by se prodloužila metrová tyč příslušného materiálu zahřátím o l K. Velikosti součinitelů některých látek jsou v učebnici na str. 175, další pak v tabulkách. Hodnoty součinitelů jsou malé, řádově pouze 10-6 až 10-5 K -1. l =. l. t S projevy teplotní roztažnosti se v praxi setkáváme v mnoha situacích: Cv. Proč se dělají mezery mezi kolejnicemi Cv. Porovnejte hodnoty pro zubní plomby a zuby. Cv. Proč praskne sklenice, když do ní nalijeme vroucí vodu? Cv. Najděte v učebnici dilatační smyčku na potrubí. Str. obr. Cv. Najděte v učebnici bimetalový pásek a vysvětlete jeho funkci. Str. obr.

16 FYZIKA pracovní sešit pro ekonomické lyceum. 16 Jiří Hlaváček, OA a VOŠ Příbram, 2015 Cv. 1 str.177 (1/174) Cv. 2 str.177 (2/174) Cv. 3 str.177 (3/174) Cv. 7 str.177 (6/175) Cv. 8 str.177 (7/175) Cv. 5 str.177 (4/174) Cv. 6 str.177 (5/175) STRUKTURA KAPALIN KAPALINY Kapaliny tvoří přechod mezi plyny a pevnými látkami. V kapalinách sice existují rovnovážné polohy pro jednotlivé molekuly, ale částice kolem nich kmitají jen krátkou dobu, pak se přemístí tím se liší od pevných látek. Od plynů se liší kapaliny výrazně vzdálenostmi částic a silami, které mezi nimi působí. Tato skutečnost má velký vliv na vlastnosti povrchové vrstvy kapaliny, která vzniká na rozhraní mezi kapalinou a plynem. POVRCHOVÁ VRSTVA KAPALINY Pokusy: Na vodě plave drobná mince, jehla, vodoměrky z drátků. Závěr pokusů: Povrch kapaliny se chová jako tenká pružná blána. Vysvětlení podáme pomocí molekulové fyziky: Výslednice přitažlivých sil, které působí na částici v povrchové vrstvě kapaliny je kolmá k povrchu směrem dovnitř kapaliny - viz obrázky str. 236! Proto při přechodu částice zevnitř kapaliny do její povrchové vrstvy je třeba proti této výslednici konat práci a částice v povrchové vrstvě má tedy větší potenciální energii než částice uvnitř o tzv. povrchovou energii.

17 FYZIKA pracovní sešit pro ekonomické lyceum. 17 Jiří Hlaváček, OA a VOŠ Příbram, 2015 Kapalina proto sama zaujímá takový tvar, aby byla její povrchová energie co nejmenší, aby měla co nejmenší povrch (malé kapky nabývají tvaru kuliček, více kapek se spojuje v kapku větší, aby vznikl co nejmenší povrch). Je jasné, že zvětšení povrchu kapaliny o S a zvětšení povrchové energie o E jsou veličiny přímo úměrné. Zapíšeme to E =. S a konstanta úměrnosti se nazývá povrchové napětí kapaliny. Kapaliny s velkým povrchovým napětím mají velkou povrchovou energii a mají snahu se balit do kuliček a nerozlévat se. Cv. 1 str.237 (1/220) Cv. 2 str.237 (2/221) Cv. 6 str.238 (5/221) Cv. Proč je třeba na vytvoření bublin mýdlový roztok? Cv. Proč bábovičky z mokrého písku lépe drží? Cv. Horká voda má menší povrchové napětí než studená. Kdy toho využíváme? Cv. Vytváří větší kapky voda studená nebo horká? KAPILÁRNÍ JEVY Mezi kapalinou a pevnou látkou působí přitažlivé síly. Pokud jsou tyto síly přilnavosti větší než síly mezi částicemi kapaliny, kapalina pevnou látku smáčí. Jsou-li síly přilnavosti mezi kapalinou a pevnou látkou menší než mezi částicemi kapaliny, kapalina pevnou látku nesmáčí. Viz obrázek str. 238, nakresli: smáčí: nesmáčí:

18 FYZIKA pracovní sešit pro ekonomické lyceum. 18 Jiří Hlaváček, OA a VOŠ Příbram, 2015 V úzkých trubičkách - tzv. kapilárách nastává pak jev kapilární elevace (vzestupu) u kapalin smáčejících a kapilární deprese (poklesu) u kapalin nesmáčejících pevnou látku. Viz obrázek str. 239, nakresli: k. elevace: k. deprese: Příklady z praxe: vsakování vody do textilií, petroleje do knotu, vzlínání vody v rostlinách, vzlínání vlhkosti v pórovitých materiálech neizolovaných staveb. Chceme-li kapilární elevaci zabránit, napouštíme materiály kapalinami vykazujícími kapilární depresi (impregnace textilu, penetrace podkladu před nátěrem atd.) Cv. Ulehlá zem se má kypřit, aby nepřicházela o vláhu. Proč? Cv. 1 str.239 (1/222) Cv. 2 str.239 (2/222) Cv. 3 str.239 (3/223) Cv. 4 str.239 (4/223)

Ideální plyn. Stavová rovnice Děje v ideálním plynu Práce plynu, Kruhový děj, Tepelné motory

Ideální plyn. Stavová rovnice Děje v ideálním plynu Práce plynu, Kruhový děj, Tepelné motory Struktura a vlastnosti plynů Ideální plyn Vlastnosti ideálního plynu: Ideální plyn Stavová rovnice Děje v ideálním plynu Práce plynu, Kruhový děj, epelné motory rozměry molekul jsou ve srovnání se střední

Více

Fyzikální učebna vybavená audiovizuální technikou, interaktivní tabule, fyzikální pomůcky

Fyzikální učebna vybavená audiovizuální technikou, interaktivní tabule, fyzikální pomůcky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Fyzika (FYZ) Molekulová fyzika, termika 2. ročník, sexta 2 hodiny týdně Fyzikální učebna vybavená audiovizuální technikou, interaktivní tabule, fyzikální pomůcky

Více

Termodynamika. T [K ]=t [ 0 C] 273,15 T [ K ]= t [ 0 C] termodynamická teplota: Stavy hmoty. jednotka: 1 K (kelvin) = 1/273,16 část termodynamické

Termodynamika. T [K ]=t [ 0 C] 273,15 T [ K ]= t [ 0 C] termodynamická teplota: Stavy hmoty. jednotka: 1 K (kelvin) = 1/273,16 část termodynamické Termodynamika termodynamická teplota: Stavy hmoty jednotka: 1 K (kelvin) = 1/273,16 část termodynamické teploty trojného bodu vody (273,16 K = 0,01 o C). 0 o C = 273,15 K T [K ]=t [ 0 C] 273,15 T [ K ]=

Více

PLYNNÉ LÁTKY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Termika - 2. ročník

PLYNNÉ LÁTKY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Termika - 2. ročník PLYNNÉ LÁTKY Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Termika - 2. ročník Ideální plyn Po molekulách ideálního plynu požadujeme: 1.Rozměry molekul ideálního plynu jsou ve srovnání se střední vzdáleností molekul

Více

1) Skupenství fáze, forma, stav. 2) 3 druhy skupenství (1 látky): pevné (led) kapalné (voda) plynné (vodní pára)

1) Skupenství fáze, forma, stav. 2) 3 druhy skupenství (1 látky): pevné (led) kapalné (voda) plynné (vodní pára) SKUPENSTVÍ 1) Skupenství fáze, forma, stav 2) 3 druhy skupenství (1 látky): pevné (led) kapalné (voda) plynné (vodní pára) 3) Pevné látky nemění tvar, objem částice blízko sebe, pohybují se kolem urč.

Více

Molekulová fyzika a termika

Molekulová fyzika a termika Molekulová fyzika a termika Fyzika 1. ročník Vzdělávání pro konkurenceschopnost Inovace výuky oboru Informační technologie MěSOŠ Klobouky u Brna Mgr. Petr Kučera 1 Obsah témat v kapitole Molekulová fyzika

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 0301 Ing. Yvona Bečičková Tematická oblast

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 0301 Ing. Yvona Bečičková Tematická oblast VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMKA MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMIKA

MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMKA MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMIKA Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: FYZIKA PRVNÍ MGR. JÜTTNEROVÁ 3.. 04 Název zpracovaného celku: MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMKA MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMIKA Studuje tělesa na základě jejich částicové struktury.

Více

Vnitřní energie. Teplo. Tepelná výměna.

Vnitřní energie. Teplo. Tepelná výměna. Vnitřní energie. Teplo. Tepelná výměna. A) Výklad: Vnitřní energie vnitřní energie označuje součet celkové kinetické energie částic (tj. rotační + vibrační + translační energie) a celkové polohové energie

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Termika (Fyzika zajímavě) Pachner Úvodní obrazovka Obsah učebnice (vlevo) Seznamy a přehledy (tlačítka dole) Teorie Zajímavosti Osobnosti Úlohy Pokusy Pojmy Animace Lišta s nástroji (vpravo nahoře) Poznámky

Více

ZMĚNY SKUPENSTVÍ LÁTEK

ZMĚNY SKUPENSTVÍ LÁTEK ZMĚNY SKUPENSTVÍ LÁTEK TÁNÍ A TUHNUTÍ - OSNOVA Kapilární jevy příklad Skupenské přeměny látek Tání a tuhnutí Teorie s video experimentem Příklad KAPILÁRNÍ JEVY - OPAKOVÁNÍ KAPILÁRNÍ JEVY - PŘÍKLAD Jak

Více

2.1 Empirická teplota

2.1 Empirická teplota Přednáška 2 Teplota a její měření Termika zkoumá tepelné vlastnosti látek a soustav těles, jevy spojené s tepelnou výměnou, chování soustav při tepelné výměně, změny skupenství látek, atd. 2.1 Empirická

Více

JEVY NA ROZHRANÍ PEVNÉHO TĚLESA A KAPALINY

JEVY NA ROZHRANÍ PEVNÉHO TĚLESA A KAPALINY Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Dagmar Horká MGV_F_SS_1S3_D17_Z_MOLFYZ_Jevy_na_rozhrani_pevneho_tel esa_a_kapaliny_pl Člověk a příroda Fyzika

Více

Maturitní témata fyzika

Maturitní témata fyzika Maturitní témata fyzika 1. Kinematika pohybů hmotného bodu - mechanický pohyb a jeho sledování, trajektorie, dráha - rychlost hmotného bodu - rovnoměrný pohyb - zrychlení hmotného bodu - rovnoměrně zrychlený

Více

Teplotní roztažnost. Teorie. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Teplotní roztažnost. Teorie. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Teplotní roztažnost Teorie Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Teplotní roztažnost souvisí se změnou rozměru zahřívaného těles Při zahřívání se tělesa zvětšují, při ochlazování

Více

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_STEIV_FYZIKA1_11 Název materiálu: Teplo a teplota. Tematická oblast: Fyzika 1.ročník Anotace: Prezentace slouží k vysvětlení základních fyzikálních veličin tepla a teploty.

Více

3 Mechanická energie 5 3.1 Kinetická energie... 6 3.3 Potenciální energie... 6. 3.4 Zákon zachování mechanické energie... 9

3 Mechanická energie 5 3.1 Kinetická energie... 6 3.3 Potenciální energie... 6. 3.4 Zákon zachování mechanické energie... 9 Obsah 1 Mechanická práce 1 2 Výkon, příkon, účinnost 2 3 Mechanická energie 5 3.1 Kinetická energie......................... 6 3.2 Potenciální energie........................ 6 3.3 Potenciální energie........................

Více

Název DUM: Změny skupenství v příkladech

Název DUM: Změny skupenství v příkladech Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454 Zpracováno v rámci OP VK - EU peníze školám Jednička ve vzdělávání CZ.1.07/1.4.00/21.2759 Název DUM: Změny skupenství

Více

1. Molekulová stavba kapalin

1. Molekulová stavba kapalin 1 Molekulová stavba kapalin 11 Vznik kapaliny kondenzací Plyn Vyjdeme z plynu Plyn je soustava molekul pohybujících se neuspořádaně všemi směry Pohybová energie molekul převládá nad energii polohovou Každá

Více

Digitální učební materiál. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce podpory Gymnázium, Jevíčko, A. K.

Digitální učební materiál. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce podpory Gymnázium, Jevíčko, A. K. Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Zákony ideálního plynu

Zákony ideálního plynu 5.2Zákony ideálního plynu 5.1.1 Ideální plyn 5.1.2 Avogadrův zákon 5.1.3 Normální podmínky 5.1.4 Boyleův-Mariottův zákon Izoterma 5.1.5 Gay-Lussacův zákon 5.1.6 Charlesův zákon 5.1.7 Poissonův zákon 5.1.8

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 0301 Ing. Yvona Bečičková Tematická oblast. Termika Číslo a název materiálu VY_32_INOVACE_0301_0215 Anotace

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 0301 Ing. Yvona Bečičková Tematická oblast. Termika Číslo a název materiálu VY_32_INOVACE_0301_0215 Anotace VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

1/6. 2. Stavová rovnice, plynová konstanta, Avogadrův zákon, kilomol plynu

1/6. 2. Stavová rovnice, plynová konstanta, Avogadrův zákon, kilomol plynu 1/6 2. Stavová rovnice, plynová konstanta, Avogadrův zákon, kilomol plynu Příklad: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů Autor Mgr. Vladimír Hradecký Číslo materiálu 8_F_1_02 Datum vytvoření 2. 11. 2011 Druh učebního materiálu

Více

Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika v učebně fyziky, interaktivní tabule a i-učebnice

Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika v učebně fyziky, interaktivní tabule a i-učebnice Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Fyzika (FYZ) Práce a energie, tepelné jevy, elektrický proud, zvukové jevy Tercie 1+1 hodina týdně Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika

Více

SKUPENSTVÍ LÁTEK Prima - Fyzika

SKUPENSTVÍ LÁTEK Prima - Fyzika SKUPENSTVÍ LÁTEK Prima - Fyzika Skupenství látek Pevné skupenství Skupenství látek Skupenství látek Pevné skupenství Kapalné skupenství Skupenství látek Pevné skupenství Kapalné skupenství Plynné skupenství

Více

mechanická práce W Studentovo minimum GNB Mechanická práce a energie skalární veličina a) síla rovnoběžná s vektorem posunutí F s

mechanická práce W Studentovo minimum GNB Mechanická práce a energie skalární veličina a) síla rovnoběžná s vektorem posunutí F s 1 Mechanická práce mechanická práce W jednotka: [W] = J (joule) skalární veličina a) síla rovnoběžná s vektorem posunutí F s s dráha, kterou těleso urazilo 1 J = N m = kg m s -2 m = kg m 2 s -2 vyjádření

Více

Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program

Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_01_13 fyzika 6. Elektrické vlastnosti těles Výklad učiva PowerPoint 6 4 2 VY_32_INOVACE_01_14 fyzika 6. Atom Výklad učiva

Více

Termodynamika (td.) se obecně zabývá vzájemnými vztahy a přeměnami různých druhů

Termodynamika (td.) se obecně zabývá vzájemnými vztahy a přeměnami různých druhů Termodynamika (td.) se obecně zabývá vzájemnými vztahy a přeměnami různých druhů energií (mechanické, tepelné, elektrické, magnetické, chemické a jaderné) při td. dějích. Na rozdíl od td. cyklických dějů

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Animovaná fyzika Top-Hit Atomy a molekuly Atom Brownův pohyb Difúze Elektron Elementární náboj Jádro atomu Kladný iont Model atomu Molekula Neutron Nukleonové číslo Pevná látka Plyn Proton Protonové číslo

Více

Laboratorní práce č. 2: Určení měrné tepelné kapacity látky

Laboratorní práce č. 2: Určení měrné tepelné kapacity látky Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA 4. ročník šestiletého a 2. ročník čtyřletého studia Laboratorní práce č. 2: Určení měrné tepelné kapacity látky Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA

Více

Pracovní list číslo 01

Pracovní list číslo 01 Pracovní list číslo 01 Měření délky Jak se nazývá základní jednotka délky? Jaká délková měřidla používáme k měření rozměrů a) knihy b) okenní tabule c) třídy.. d) obvodu svého pasu.. Jaké díly a násobky

Více

W = p. V. 1) a) PRÁCE PLYNU b) F = p. S W = p.s. h. Práce, kterou může vykonat plyn (W), je přímo úměrná jeho tlaku (p) a změně jeho objemu ( V).

W = p. V. 1) a) PRÁCE PLYNU b) F = p. S W = p.s. h. Práce, kterou může vykonat plyn (W), je přímo úměrná jeho tlaku (p) a změně jeho objemu ( V). 1) a) Tepelné jevy v životě zmenšení objemu => zvětšení tlaku => PRÁCE PLYNU b) V 1 > V 2 p 1 < p 2 p = F S W = F. s S h F = p. S W = p.s. h W = p. V 3) W = p. V Práce, kterou může vykonat plyn (W), je

Více

10. Energie a její transformace

10. Energie a její transformace 10. Energie a její transformace Energie je nejdůležitější vlastností hmoty a záření. Je obsažena v každém kousku hmoty i ve světelném paprsku. Je ve vesmíru a všude kolem nás. S energií se setkáváme na

Více

BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY

BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY ROTAČNÍ POHYB TĚLESA, MOMENT SÍLY, MOMENT SETRVAČNOSTI DYNAMIKA Na rozdíl od kinematiky, která se zabývala

Více

Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější.

Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější. Nejjednodušší prvek. Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější. Vodík tvoří dvouatomové molekuly, je lehčí než

Více

Základní pojmy a jednotky

Základní pojmy a jednotky Základní pojmy a jednotky Tlak: p = F S [N. m 2 ] [kg. m. s 2. m 2 ] [kg. m 1. s 2 ] [Pa] (1) Hydrostatický tlak: p = h. ρ. g [m. kg. m 3. m. s 2 ] [kg. m 1. s 2 ] [Pa] (2) Převody jednotek tlaku: Bar

Více

VNITŘNÍ ENERGIE, TEPLO A PRÁCE

VNITŘNÍ ENERGIE, TEPLO A PRÁCE VNITŘNÍ ENERGIE, TEPLO A PRÁCE 1. Vnitřní energie (U) Vnitřní energie je energie uložená v těleseh. Je těžké určit absolutní hodnotu. Pro většinu dějů to není nezbytné, protože ji nejsme shopni uvolnit

Více

Tabulace učebního plánu. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika. Ročník: I.ročník - kvinta

Tabulace učebního plánu. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika. Ročník: I.ročník - kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika Ročník: I.ročník - kvinta Fyzikální veličiny a jejich měření Fyzikální veličiny a jejich měření Soustava fyzikálních veličin a jednotek

Více

Měření teploty dotykové teplotoměry

Měření teploty dotykové teplotoměry Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Měření fyzikálních a technických veličin

Více

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám. Obecná a anorganická chemie. RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám. Obecná a anorganická chemie. RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně Přípravný kurz k přijímacím zkouškám Obecná a anorganická chemie RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně část III. - 23. 3. 2013 Hmotnostní koncentrace udává se jako

Více

Laboratorní práce č. 2: Určení měrného skupenského tepla tání ledu

Laboratorní práce č. 2: Určení měrného skupenského tepla tání ledu Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA 1. ročník šestiletého studia Laboratorní práce č. 2: Určení měrného skupenského tepla tání ledu ymnázium Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA 1. ročník

Více

MIKROPORÉZNÍ TECHNOLOGIE

MIKROPORÉZNÍ TECHNOLOGIE MIKROPORÉZNÍ TECHNOLOGIE Definice pojmů sdílení tepla a tepelná vodivost Základní principy MIKROPORÉZNÍ TECHNOLOGIE Definice pojmů sdílení tepla a tepelná vodivost Co je to tepelná izolace? Jednoduše řečeno

Více

Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu

Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu Elektrický proud Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu Elektrický proud v kovech Elektrický proud = usměrněný pohyb

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Chemie 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat

Více

3.1 Základní poznatky

3.1 Základní poznatky 3.1 Základní poznatky 3.1 Určete klidovou hmotnost m a atomu uhlíku a atomu ţeleza. 3.2 Určete klidovou hmotnost m m molekuly vody H 2 O a molekuly oxidu uhličitého CO 2. 3.3 Určete molární hmotnost M

Více

Ing. Stanislav Jakoubek

Ing. Stanislav Jakoubek Ing. Stanislav Jakoubek Číslo DUMu III/2-2-3-14 III/2-2-3-15 III/2-2-3-16 III/2-2-3-17 III/2-2-3-18 III/2-2-3-19 III/2-2-3-20 Název DUMu Ideální plyn Rychlost molekul plynu Základní rovnice pro tlak ideálního

Více

Gymnázium, Havířov - Město, Komenského 2 MATURITNÍ OTÁZKY Z FYZIKY Školní rok: 2012/2013

Gymnázium, Havířov - Město, Komenského 2 MATURITNÍ OTÁZKY Z FYZIKY Školní rok: 2012/2013 1. a) Kinematika hmotného bodu klasifikace pohybů poloha, okamžitá a průměrná rychlost, zrychlení hmotného bodu grafické znázornění dráhy, rychlosti a zrychlení na čase kinematika volného pádu a rovnoměrného

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Fyzika - 6. ročník Uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí stavba látek - látka a těleso - rozdělení látek na pevné, kapalné a plynné

Více

4.5.7 Magnetické vlastnosti látek

4.5.7 Magnetické vlastnosti látek 4.5.7 Magnetické vlastnosti látek Předpoklady: 4501 Předminulá hodina magnetická indukce závisí i na prostředí, ve kterém ji měříme permeabilita prostředí = 0 r, r - relativní permeabilita prostředí (zda

Více

Základní poznatky termodynamiky

Základní poznatky termodynamiky Kapitola 1 Základní poznatky termodynamiky 1.1 Úvod Při studiu fyziky začínáme zpravidla klasickou mechanikou, ve které studujeme mechanický pohyb těles. Při tom si nevšímáme, jaké vlastnosti mají tato

Více

Mechanická práce a. Výkon a práce počítaná z výkonu Účinnost stroje, Mechanická energie Zákon zachování mechanické energie

Mechanická práce a. Výkon a práce počítaná z výkonu Účinnost stroje, Mechanická energie Zákon zachování mechanické energie Mechanická práce a energie Mechanická práce Výkon a práce počítaná z výkonu Účinnost stroje, Mechanická energie Zákon zachování mechanické energie Mechanická práce Mechanickou práci koná každé těleso,

Více

Testové otázky za 2 body

Testové otázky za 2 body Přijímací zkoušky z fyziky pro obor PTA K vypracování písemné zkoušky máte k dispozici 90 minut. Kromě psacích potřeb je povoleno používání kalkulaček. Pro úspěšné zvládnutí zkoušky je třeba získat nejméně

Více

Kinetická teorie ideálního plynu

Kinetická teorie ideálního plynu Přednáška 10 Kinetická teorie ideálního plynu 10.1 Postuláty kinetické teorie Narozdíl od termodynamiky kinetická teorie odvozuje makroskopické vlastnosti látek (např. tlak, teplotu, vnitřní energii) na

Více

Pohyby tuhého tělesa Moment síly vzhledem k ose otáčení Skládání a rozkládání sil Dvojice sil, Těžiště, Rovnovážné polohy tělesa

Pohyby tuhého tělesa Moment síly vzhledem k ose otáčení Skládání a rozkládání sil Dvojice sil, Těžiště, Rovnovážné polohy tělesa Mechanika tuhého tělesa Pohyby tuhého tělesa Moment síly vzhledem k ose otáčení Skládání a rozkládání sil Dvojice sil, Těžiště, Rovnovážné polohy tělesa Mechanika tuhého tělesa těleso nebudeme nahrazovat

Více

6_1_Molekulová fyzika a termodynamika

6_1_Molekulová fyzika a termodynamika Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově 6_1_Molekulová fyzika a termodynamika Ing. Jakub Ulmann MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMIKA 1 Molekulová fyzika

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Předmět: CHEMIE Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Konkretizované tematické okruhy realizovaného průřezového tématu září orientuje se

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Schválilo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy dne 15. července 2003, čj. 22 733/02-23 s platností od 1. září 2002 počínaje prvním ročníkem Učební osnova

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA 8. JOSKA Pohybová a polohová energie Přeměna polohové a pohybové energie

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA 8. JOSKA Pohybová a polohová energie Přeměna polohové a pohybové energie Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Uvede hlavní jednotky práce a výkonu, jejich díly a násobky

Více

Práce, energie a další mechanické veličiny

Práce, energie a další mechanické veličiny Práce, energie a další mechanické veličiny Úvod V předchozích přednáškách jsme zavedli základní mechanické veličiny (rychlost, zrychlení, síla, ) Popis fyzikálních dějů usnadňuje zavedení dalších fyzikálních

Více

Vnitřní energie, teplo, změny skupenství Pracovní listy pro samostatnou práci

Vnitřní energie, teplo, změny skupenství Pracovní listy pro samostatnou práci Vnitřní energie, teplo, změny skupenství Pracovní listy pro samostatnou práci Oblast: Člověk a příroda Předmět: Fyzika Tematický okruh: Tělesa, látky a síla Ročník: 8. Klíčová slova: změny skupenství,

Více

Žák : rozliší na příkladech těleso a látku a dovede uvést příklady látek a těles

Žák : rozliší na příkladech těleso a látku a dovede uvést příklady látek a těles 6.ročník Výstupy Žák : rozliší na příkladech těleso a látku a dovede uvést příklady látek a těles určí, zda je daná látka plynná, kapalná či pevná, a popíše rozdíl ve vlastnostech správně používá pojem

Více

Test jednotky, veličiny, práce, energie, tuhé těleso

Test jednotky, veličiny, práce, energie, tuhé těleso DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-16 Téma: Práce a energie Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý TEST Test jednotky, veličiny, práce, energie, tuhé těleso 1 Účinnost

Více

Molekulové jevy Molekula Mezimolekulové síly Koheze a adheze Kapalina Povrchové napětí Povrchová energie Molekulový tlak Kapilární tlak

Molekulové jevy Molekula Mezimolekulové síly Koheze a adheze Kapalina Povrchové napětí Povrchová energie Molekulový tlak Kapilární tlak Molekulové jevy Molekula Mezimolekulové síly Dosah molekulových sil Lenardův-Jonesův potenciál Druhy mezimolekulových potenciálních energií Koheze a adheze Koheze Adheze Kapalina Struktura kapalin Vlastnosti

Více

FYZIKA 2. ROČNÍK. Změny skupenství látek. Tání a tuhnutí. Pevná látka. soustava velkého počtu částic. Plyn

FYZIKA 2. ROČNÍK. Změny skupenství látek. Tání a tuhnutí. Pevná látka. soustava velkého počtu částic. Plyn Zěny skuenství látek Pevná látka Kaalina Plyn soustava velkého očtu částic Má-li soustava v rovnovážné stavu ve všech částech stejné fyzikální a cheické vlastnosti (stejnou hustotu, stejnou strukturu a

Více

Prvky,směsi -pracovní list

Prvky,směsi -pracovní list Prvky,směsi -pracovní list VY_52_INOVACE_194 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8,9 Prvky,směsi -pracovní list 1) Co platí pro železo a sodík? (ke každému tvrzení napište

Více

PRÁCE A ENERGIE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Tercie

PRÁCE A ENERGIE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Tercie PRÁCE A ENERGIE Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Tercie Práce Pokud síla vyvolává pohyb Fyzikální veličina ( odvozená ) značka: W základní jednotka: Joule ( J ) Vztah pro výpočet práce: W = F s Práce

Více

Maturitní temata z fyziky pro 4.B, OkB ve školním roce 2011/2012

Maturitní temata z fyziky pro 4.B, OkB ve školním roce 2011/2012 Maturitní temata z fyziky pro 4.B, OkB ve školním roce 2011/2012 1. Kinematika pohybu hmotného bodu pojem hmotný bod, vztažná soustava, určení polohy, polohový vektor trajektorie, dráha, rychlost (okamžitá,

Více

6. Viskoelasticita materiálů

6. Viskoelasticita materiálů 6. Viskoelasticita materiálů Viskoelasticita materiálů souvisí se schopností materiálů tlumit mechanické vibrace. Uvažujme harmonické dynamické namáhání (tzn. střídavě v tahu a tlaku) materiálu v oblasti

Více

FYZIKA II. Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud

FYZIKA II. Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud FYZIKA II Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud Osnova přednášky Elektrický proud proudová hustota Elektrický odpor a Ohmův zákon měrná vodivost driftová rychlost Pohyblivost nosičů náboje teplotní

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE 1. Mechanické vlastnosti materiálů, zkouška pevnosti v tahu 2. Mechanické

Více

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH Jan Hruška TV-FYZ Ahoj, tak jsme tady znovu a pokusíme se Vám vysvětlit problematiku vedení elektrického proudu v látkách. Co je to vlastně elektrický proud? Na to

Více

Aut 2- regulační technika (2/3) + prvky regulačních soustav (1/2)

Aut 2- regulační technika (2/3) + prvky regulačních soustav (1/2) Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: AUTOMATIZACE DRUHÝ ZDENĚK KOVAL Název zpracovaného celku: 27. 3. 2013 Aut 2- regulační technika (2/3) + prvky regulačních soustav (1/2) 5.5 REGULOVANÉ SOUSTAVY Regulovaná

Více

DUSÍK NITROGENIUM 14,0067 3,1. Doplňte:

DUSÍK NITROGENIUM 14,0067 3,1. Doplňte: Doplňte: Protonové číslo: Relativní atomová hmotnost: Elektronegativita: Značka prvku: Latinský název prvku: Český název prvku: Nukleonové číslo: Prvek je chemická látka tvořena z atomů o stejném... čísle.

Více

Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí

Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí LABORATORNÍ CVIČENÍ 1. Téma: Ovlivňování průběhu reakce změnou koncentrace látek. podmínek průběhu reakce. Jednou z nich je změna koncentrace výchozích

Více

Fyzika je přírodní věda, která zkoumá a popisuje zákonitosti přírodních jevů.

Fyzika je přírodní věda, která zkoumá a popisuje zákonitosti přírodních jevů. Fyzika je přírodní věda, která zkoumá a popisuje zákonitosti přírodních jevů. Násobky jednotek název značka hodnota kilo k 1000 mega M 1000000 giga G 1000000000 tera T 1000000000000 Tělesa a látky Tělesa

Více

Fyzika 6. ročník. Poznámky. Stavba látek Vlastnosti látek Částicová stavba látek

Fyzika 6. ročník. Poznámky. Stavba látek Vlastnosti látek Částicová stavba látek Fyzika 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí.

Více

Metody využívající rentgenové záření. Rentgenovo záření. Vznik rentgenova záření. Metody využívající RTG záření

Metody využívající rentgenové záření. Rentgenovo záření. Vznik rentgenova záření. Metody využívající RTG záření Metody využívající rentgenové záření Rentgenovo záření Rentgenografie, RTG prášková difrakce 1 2 Rentgenovo záření Vznik rentgenova záření X-Ray Elektromagnetické záření Ionizující záření 10 nm 1 pm Využívá

Více

FYZIKA. Newtonovy zákony. 7. ročník

FYZIKA. Newtonovy zákony. 7. ročník FYZIKA Newtonovy zákony 7. ročník říjen 2013 Autor: Mgr. Dana Kaprálová Zpracováno v rámci projektu Krok za krokem na ZŠ Želatovská ve 21. století registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3443 Projekt

Více

Termika PROJEKT VĚDA A TECHNIKA NÁS BAVÍ! BYL PODPOŘEN:

Termika PROJEKT VĚDA A TECHNIKA NÁS BAVÍ! BYL PODPOŘEN: Termika PROJEKT BYL PODPOŘEN: Cílem projektu je prostřednictvím vzdělávacích (vzdělávací programy, materiály) a popularizačních ( vědecké road-show) nástrojů a přeshraniční motivační soutěže zvýšit zájem

Více

F-1 Fyzika hravě. (Anotace k sadě 20 materiálů) ROVNOVÁŽNÁ POLOHA ZAPOJENÍ REZISTORŮ JEDNODUCHÝ ELEKTRICKÝ OBVOD

F-1 Fyzika hravě. (Anotace k sadě 20 materiálů) ROVNOVÁŽNÁ POLOHA ZAPOJENÍ REZISTORŮ JEDNODUCHÝ ELEKTRICKÝ OBVOD F-1 Fyzika hravě ( k sadě 20 materiálů) Poř. 1. F-1_01 KLID a POHYB 2. F-1_02 ROVNOVÁŽNÁ POLOHA Prezentace obsahuje látku 1 vyučovací hodiny. materiál slouží k opakování látky na téma relativnost klidu

Více

Změna skupenství Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012 Jméno zhotovitele: Ing. Iva Procházková

Změna skupenství Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012 Jméno zhotovitele: Ing. Iva Procházková Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a uměleká Opava příspěvková organizae Praskova 399/8 Opava 7460 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkureneshopnost oblast podpory.5 Registrační

Více

Laboratorní práce č. 2: Určení povrchového napětí kapaliny

Laboratorní práce č. 2: Určení povrchového napětí kapaliny Přírodní vědy moderně a interaktivně SEMINÁŘ FYZIKY Laboratorní práce č. 2: Určení povrchového napětí kapaliny G Gymnázium Hranice Přírodní vědy moderně a interaktivně SEMINÁŘ FYZIKY G Gymnázium Hranice

Více

6.07. Fyzika - FYZ. Obor: 36-47-M/01 Stavebnictví Forma vzdělávání: denní Počet hodin týdně za dobu vzdělávání: 4 Platnost učební osnovy: od 1.9.

6.07. Fyzika - FYZ. Obor: 36-47-M/01 Stavebnictví Forma vzdělávání: denní Počet hodin týdně za dobu vzdělávání: 4 Platnost učební osnovy: od 1.9. 6.07. Fyzika - FYZ Obor: 36-47-M/01 Stavebnictví Forma vzdělávání: denní Počet hodin týdně za dobu vzdělávání: 4 Platnost učební osnovy: od 1.9.2008 1) Pojetí vyučovacího předmětu Vyučovací předmět fyzika

Více

4. Akustika. 4.1 Úvod. 4.2 Rychlost zvuku

4. Akustika. 4.1 Úvod. 4.2 Rychlost zvuku 4. Akustika 4.1 Úvod Fyzikálními ději, které probíhají při vzniku, šíření či vnímání zvuku, se zabývá akustika. Lidské ucho je schopné vnímat zvuky o frekvenčním rozsahu 16 Hz až 16 khz. Mechanické vlnění

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3811 Název DUM: Měření teploty Číslo DUM: III/2/FY/2/1/14 Vzdělávací předmět: Fyzika Tematická oblast: Fyzikální

Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3811 Název DUM: Měření teploty Číslo DUM: III/2/FY/2/1/14 Vzdělávací předmět: Fyzika Tematická oblast: Fyzikální Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3811 Název DUM: Měření teploty Číslo DUM: III/2/FY/2/1/14 Vzdělávací předmět: Fyzika Tematická oblast: Fyzikální veličiny a jejich měření Autor: Mgr. Petra Kejkrtová Anotace:

Více

pracovní list studenta

pracovní list studenta Výstup RVP: Klíčová slova: pracovní list studenta Dynamika Vojtěch Beneš žák měří vybrané veličiny vhodnými metodami, zpracuje a vyhodnotí výsledky měření, určí v konkrétních situacích síly působící na

Více

Fyzika a věda. Přednáška s názornými experimenty. Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/45.0029

Fyzika a věda. Přednáška s názornými experimenty. Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/45.0029 Fyzika a věda Přednáška s názornými experimenty Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/45.0029 V Sokolově, 30. září 2014 PhDr. Jan Novotný, Ph.D. Obsah Mechanika Archimédés ze Syrakus- Archimédův zákon, Archimédův

Více

Fyzika pro 6.ročník. Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly. Elektrické vlastnosti látek, el.

Fyzika pro 6.ročník. Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly. Elektrické vlastnosti látek, el. Fyzika pro 6.ročník výstupy okruh učivo dílčí kompetence Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly Elektrické vlastnosti látek, el.pole, model atomu Magnetické vlastnosti látek, magnetické

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 25. 8. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_04_FY_A

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 25. 8. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_04_FY_A Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 25. 8. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_04_FY_A Ročník: I. Fyzika Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh: Úvod

Více

SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ TEPLOTY

SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ TEPLOTY SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ TEPLOTY 10.1. Kontaktní snímače teploty 10.2. Bezkontaktní snímače teploty 10.1. KONTAKTNÍ SNÍMAČE TEPLOTY Experimentální metody přednáška 10 snímač je připevněn na měřený objekt 10.1.1.

Více

Autor Použitá literatura a zdroje Metodika

Autor Použitá literatura a zdroje Metodika Poř. číslo III-2-F-II-1-7r. III-2-F-II-2-7.r. Název materiálu Vlastnosti kapalin Hydraulická zařízení Autor Použitá literatura a zdroje Metodika http://www.quido.cz/osobnosti/pascal.htm. http://black-hole.cz/cental/wp-content/uploads/2011/04/spojene_nadoby.pdf

Více

ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník

ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník Elektrický proud Uspořádaný pohyb volných částic s nábojem Směr: od + k ( dle dohody - ve směru kladných

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - ovzduší V této kapitole se dozvíte: Co je to ovzduší. Jaké plyny jsou v atmosféře. Jaké složky znečišťují

Více

4. V každé ze tří lahví na obrázku je 600 gramů vody. Ve které z lahví má voda největší objem?

4. V každé ze tří lahví na obrázku je 600 gramů vody. Ve které z lahví má voda největší objem? TESTOVÉ ÚLOHY (správná je vždy jedna z nabídnutých odpovědí) 1. Jaká je hmotnost vody v krychlové nádobě na obrázku, která je vodou zcela naplněna? : (A) 2 kg (B) 4 kg (C) 6 kg (D) 8 kg 20 cm 2. Jeden

Více

Fyzikální veličiny a jednotky, přímá a nepřímá metoda měření

Fyzikální veličiny a jednotky, přímá a nepřímá metoda měření I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Laboratorní práce č. 2 Fyzikální veličiny a jednotky,

Více

NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU - PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Tematické okruhy průřezových témat zařazené do předmětu fyzikální praktika

Tematické okruhy průřezových témat zařazené do předmětu fyzikální praktika Vzdělávací oblast Člověk a příroda Vyučovací předmět Fyzikální praktika Charakteristika předmětu Obor, vzdělávací oblasti Člověk a příroda, Fyzika, jehož součástí je předmět Fyzikální praktika, svým činnostním

Více