Rekonstrukce vodovodních řadů ve vztahu ke spolehlivosti vodovodní sítě

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rekonstrukce vodovodních řadů ve vztahu ke spolehlivosti vodovodní sítě"

Transkript

1 Rekostrukce vodovodích řadů ve vztahu ke spolehlvost vodovodí sítě Ig. Jaa Šekapoulová Vodáreská akcová společost, a.s. Bro. ÚVOD V oha lokaltách České republky je v současost aktuálí problée zastaralá vodohospodářská frastruktura, která je důsledke poalé dyaky obovy sítí v uplyulých desetletích. Dožívající potrubí způsobuje árůst počtu provozích defektů a egatvě tí ovlvňuje efektvtu provozu sítí, přčež ctelěj se projevuje ekoocká ztráta př provozováí vodovodích potrubí ve srováí s potrubí kaalzačí. Poruchovost vodovodích sítí přáší provozovatel příé ekoocké ztráty v důsledku úků vody z potrubí, zatíco poruchovost kaalzačích sítí á větší egatví dopad a žvotí prostředí a zečšťuje podzeí vody. 2. DYNAMIKA OBNOVY VODOVODNÍCH SÍTÍ V zeích Evropské ue je stadarde pro odepsaé vodovodí potrubí průěrá hrace stáří cca 50 let, žší doporučeá hrace se uvádí apř. u echráěého potrubí ocelového, zatíco apř.teoretcká žvotost potrubí z tváré lty s vější vtří ochraou se předpokládá vyšší. Z tohoto předpokladu se odvíjí dyaka obovy vodovodích sítí, která čí ve vyspělých státech,5 2 % ročě, tj. ročě se oboví v závslost a aterálové skladbě provozovaého potrubí as,5 až 2 % z celkové délky provozovaého potrubí. V aší republce je dyaka obovy sítí podstatě žší s ohlede a oezeé fačí prostředky vlastíků frastruktury. Pro ázorost: ve VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. (dále VAS, a.s.) je dyaka obovy vodovodích sítí v uplyulých letech a úrov cca 0,3 % ročě. S ohlede a stáří provozovaého potrubí eí tato hodota optálí. VAS, a.s. - stáří provozovaé vodovodí sítě (k): délka provozovaé sítě ( k ) DO R DO R. 920 DO R. 930 DO R. 940 DO R. 950 DO R. 960 DO R. 970 DO R. 980 DO R. 990 NAD R.990 VAS, a.s. celke: Jak je patré z grafckého přehledu, pochází ejstarší dosud provozovaé vodovodí potrubí z období před roke 90, z hledska podílového zastoupeí se jedá o ecelé % z celkové délky vodovodí sítě provozovaé VAS, a.s., ale ve stáří ad 50 let je provozováo jž téěř % z celkové délky potrubí a a v další výhledu eí stuace z hledska stáří potrubí přízvá. Je esporé, že dyaka obovy by se ěla zvýšt. Ze stray vlastíků však elze očekávat okažtý přílv vestčích prostředků do rekostrukcí vodovodích sítí. Je proto zapotřebí zefektvt přístup k pláováí rekostrukcí a ávrh je uto provádět eje s ohlede a stáří potrubí, ale s přhlédutí k ostatí vlvů, které spolupůsobí v procesu dstrbuce vody. Cíle usí být zajštěí co ejvyšší spolehlvost sítě.

2 3. SPOLEHLIVOST VODOVODNÍ SÍTĚ Spolehlvost sítě je defováa jako pravděpodobost, že síť bude fugovat běhe ávrhového období v souladu s krter zadaý projekte. Spolehlvost sítě ůže být docílea provozí zásahy (ta bývají účá zejéa u ových staveb) ebo optálí způsobe rekostrukce. Ideálě by spolehlvost ěla dosahovat 00 %, ovše v prax je to vždy éě. Před volbou opatřeí sěřujícího ke zlepšeí spolehlvost sítě je uté provést optálí rozbor ákladů a příosů (tzv. cost-beeft aalyss). Spolehlvost celého systéu zásobováí vodou je schopost plt zadaou fukc a je závslá a spolehlvost jeho jedotlvých prvků. Spolehlvost R -tého prvku systéu S závsí a ožě čtelů Ω, tedy R = f ( Ω ) Možu čtelů Ω ůžee rozdělt do ěkolka podož (jedá se zejéa o čtele projektové, techologcké, realzačí, provozí, ). Čtelé ívají áhodé chováí. Prvke systéu S rozuíe v převážé většě vodovodí úsek ebo výpočtový uzel sítě. Vlastost prvku jsou charakterzováy paraetry daý (apř. topologe sítě, průěry potrubí, drsost a délka potrubí, odběry vody v uzlech, ) a paraetry odvozeý (tj. staoveý ateatcký prostředky z paraetrů daých apř. ztrátové výšky, rychlost prouděí, rozděleí průtoků v systéu). Spolehlvost vodovodí sítě lze posuzovat z růzých aspektů. Pro provozovatele je důležté, že vhodě provedeou rekostrukcí řadů dojde ke sížeí poruchovost (zajíají ho ekoocké příosy projevující se sížeí četost áhradího zásobeí, sížeí ákladů a opravy defektího potrubí, a údržbu potrubí př odstraňováí starých sedetů apod.). Z pohledu koečého spotřebtele však ejsou ekoocké příosy tak vdtelé, zajíavější je pro užvatele apř.zvýšeí kofortu dodávky vody, zejéa zajštěí kotuálí dodávky a v ěkterých lokaltách také zlepšeí tlakových poěrů v sít. Z hledska provozovatele spotřebtele by vždy ělo dojít po realzac rekostrukce řadů ke zvýšeí spolehlvost systéu. Př staoveí dílčích spolehlvostí prvků sítě a celkové spolehlvost systéu se ejčastěj vychází z požadavků spotřebtele a dodržeí orou předepsaého tlaku vody v jedotlvých úsecích sítě. Spolehlvost -tého spotřebtelského uzlu je poto charakterzováa jako pravděpodobost, že tlak P v uzlu je vyšší ebo rove deterstcky daé hodotě tlaku,tj. předepsaéu tlaku P * v totéž uzlu. V čase, kdy je tlak P * P (t) ozače P = P (t) t T Za předpokladu, že tato pravděpodobost je sledováa v lbovolé okažku, lze j terpretovat jako součtel pohotovost K p (stručě pohotovost). Tlak P * je deterstcká zadaá velča, tlak P je áhodá velča. Pohotovost K p -tého uzlu je poto určea vztahe K p = P ax P* f ( P ) dp Př stochastcké odelováí zaeá P ax - odhad ax.hodoty tlaku P získaý z výběrového souboru { } P vypočítaých tlaků, P - odhad álí hodoty tlaku P f(p ) - hustota pravděpodobost tlaku P.

3 Pro staoveí dílčích spolehlvostí prvků sítě se využívá ateatckých hydraulckých odelů. Suluje se chováí sítě př vyřazeí jedotlvého prvku z provozu (tj. úseku s předpokládaou poruchou), v toto případě pak přebírají fukc vyřazeého prvku ostatí okolí prvky a důsledke je zěa tlakových a průtokových poěrů v sít. Počet posuzovaých stavů odpovídá počtu úseků sítě. Pro každý takto defovaý stav (vyřazeý úsek) se provede hydraulcká aalýza, staoví se tlakové poěry v jedotlvých uzlech a specfkuje se počet uzlů, u kterých došlo v důsledku vyřazeí úseků k esplěí krtera předepsaého tlaku P *. Koplkovaější je staoveí celkové spolehlvost sítě. Spolehlvost sítě sestávající z daého počtu úseků ebo uzlů elze chápat jako souč spolehlvostí jedotlvých prvků systéu, tak jak je tou ve většě jých techckých dscplí, protože každý prvek á v systéu jou výzaovou váhu λ. Staoveí výzaové váhy prvku v systéu lze provádět z růzých hledsek, apř. u úseků ůžee přřazovat výzaovou váhu λ podle délky úseku apod. Obecě platí, že staovíe-l v každé j-té posuzovaé pseudoáhodé dskrétí stavu systéu spolehlvost všech jeho prvků, odvodíe z prvků sítě prvků espolehlvých. Je-l posuzovaý prvke úsek, pak celková spolehlvost sítě pro j-tý stav vychází ze vztahu u - u u R j = = - = - δ j u u kde u u - součet výzaově ohodoceých všech úseků sítě - součet výzaově ohodoceých espolehlvých úseků sítě δ j - tezta espolehlvost sítě Poz.:-obdobě lze teto vztah aplkovat a jé posuzovaé prvky systéu, apř. uzly. V prax se ale často využívá pro ověřeí výhodost rekostrukce vodovodí sítě zjedodušeé staoveí celkové spolehlvost sítě, př které se celková spolehlvost sítě R H vyčísluje jako poěr uzlů s dosažeý předepsaý tlake P * (resp. s dosažeou předepsaou tlakovou výškou H) k celkovéu počtu uzlů v sít R H = = - X H kde - počet uzlů s předepsaý tlake - celkový počet uzlů v sít bez apájecích uzlů X H - počet uzlů s evyhovující tlake (pod hrací posuzovaé tlakové výšky H) 4. SPOLEHLIVOST SÍTĚ PO REKONSTRUKCI ŘADŮ V ROSICÍCH Výše uvedeé teoretcké pozatky byly aplkováy př výpočtu spolehlvost vodovodí sítě v Roscích (okres Bro-vekov), kde VAS,a.s. zásobuje vodou cca obyvatel. Stávající síť v cetru ěsta je převážě z hledska stáří evyhovující a usí být postupě rekostruováa. Prví část rekostrukce se uskutečla v letech 2000 až 200, pro druhou etapu byly ultkrterálí etodou doporučey k rekostrukc další

4 evyhovující úseky. Přehled o rozsahu rekostrukcí poskytuje ásledující topologcké schéa sítě: Celková spolehlvost vodovodí sítě Rosce pro předepsaé tlakové výšky H: R H = / = celková spolehlvost = - X H = počet uzlů s dosaž.požadov.tlake, = počet všech uzlů, X H = počet evyhov.uzlů posuzováy jsou tlakové výšky 25, 5, 0 a 0 vodího sloupce posuzovaá varata: X 25 X 5 X 0 X 0 R 25 R 5 R 0 R 0 var.-před rekostrukcí ,80 0,96,00,00 var.2-po reko. - k r ,82 0,96,00,00 var.3-je z vdj Tetčce ,64 0,9 0,93 0,99 var.4-je z vdj.rosce ,34 0,63 0,83 0,98 var.5-očí Q,oba vdj ,9 0,99,00,00 var.6-požár v uzlu ,83 0,96 0,99,00 var.8-po reko. - k r ,84 0,97,00,00 Lze kostatovat, že rekostrukcí ěkolka ulčích vodovodích řadů provedeou v letech se zvýšla spolehlvost sítě o 2 %. Po realzac další etapy doporučeých rekostrukcí řadů (zatí předpoklad do r.2005) dojde ke zvýšeí spolehlvost o další 2 %.

5 Pro přehledost je dokladováa v ásledující tabulce také část výsledků výpočtů posouzeí spolehlvost stávající vodovodí sítě v Roscích po vyřazeí ěkterých úseků: Spolehlvost vodovodí sítě Rosce po vyřazeí jedotlvých úseků (výběr): vyřaz.úsek poč.uzel ko.uzel X 25 X 5 X 0 X 0 R25 R5 R0 R ,34 0,64 0,83 0, ,82 0,96,00, ,82 0,96,00, ,6 0,74 0,78 0, ,82 0,96,00, ,82 0,96,00, ,63 0,85 0,97, ,79 0,96,00, ,8 0,96,00, ,8 0,95 0,99 0, ,8 0,96,00,00 Př toto posouzeí sítě je pro provozovatele důležté zjštěí, že v systéu se acházejí prvky, jejchž áhlé vyřazeí z provozu způsobí závažé poruchy v dodávce vody, dokoce hrozí vzk podtlaku v rozvodé sít. 5. ZÁVĚR Probleatce efektvost rekostrukcí vodovodích sítí by ěla být z důvodu ekoockých dopadů věováa větší pozorost. Poocí oderích výpočtových prostředků je ožo jž ve stadu přípravy účelě rozhodovat o ožostech rekostrukcí stávajících vodovodích systéů. Jedí z krterí odůvodňujících pláovaou rekostrukc je budoucí zvýšeí spolehlvost systéu. Je praxí ověřeé, že o utost rekostrukcí rozhoduje oho faktorů, apř. poruchovost, stáří potrubí, podíky uložeí potrubí, zatížeí potrubí zeou dopravou, vlv tlaku vody v potrubí apod. Výhledově by bylo vhodé využívat v procesu pláováí rekostrukcí také ještě ěkterých přesějších regresích etod výpočtů a apř. poocí faktorové aalýzy se sažt o co ejpodrobější kvatfkac podílu vlvů působících egatvě a kotutu dodávky vody ve vodovodích systéech. Lteratura: Votruba, Heřa: Spolehlvost vodohospodářských děl, Česká atce techcká, Praha 993 VUT FAST Bro: Vývoj etod odelováí a řízeí vodohospodářských a dopravích systéů výsledky výzkuu v r.2000, sborík předášek 2/2000 AČE, VUT FAST Bro: Optalzace žeýrských úloh ve stokováí, sborík předášek z ezárodího workshopu 04/2000 IWA, VUT FAST: Syste Approach to Leakage Cotrol ad Water Dstrbuto Systes Maageet, sborík předášek z ezárodí koferece- 05/200 Aquaet, SOVAK: Dstrbuce pté vody texty předášek vzdělávacích kurzů pro lektory, Praha 0/2002 Kotakt a autora příspěvku: Telefo: 05/ Fax: 05/ E-al: Adresa: Soběšcká 56, Bro

Statistická analýza dat

Statistická analýza dat INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Statstcká aalýza dat Učebí texty k semář Autor: Prof. RNDr. Mla Melou, DrSc. Datum: 5.. 011 Cetrum pro rozvoj výzkumu pokročlých řídcích a sezorckých techologí CZ.1.07/.3.00/09.0031

Více

ÚVOD DO PRAKTICKÉ FYZIKY I

ÚVOD DO PRAKTICKÉ FYZIKY I JIŘÍ ENGLICH ÚVOD DO PRAKTICKÉ FYZIKY I ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ MĚŘENÍ Jede z epermetů, které změly vývoj fyzky v mulém století. V roce 9 prof. H. Kamerlgh Oes ve své laboratoř v Leydeu měřl teplotí závslost

Více

ANALÝZA NÁKLADOVÝCH A CENOVÝCH VZTAHŮ V ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ ČR ANALYSIS OF COST AND PRICE RELATIONSHIPS IN WASTE MANAGEMENT OF THE CZECH REPUBLIC

ANALÝZA NÁKLADOVÝCH A CENOVÝCH VZTAHŮ V ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ ČR ANALYSIS OF COST AND PRICE RELATIONSHIPS IN WASTE MANAGEMENT OF THE CZECH REPUBLIC ANALÝZA NÁKLADOVÝCH A CENOVÝCH VZTAHŮ V ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ ČR ANALYSIS OF COST AND PRICE RELATIONSHIPS IN WASTE MANAGEMENT OF THE CZECH REPUBLIC Jří HŘEBÍČEK, Mchal HEJČ, Jaa SOUKOPOVÁ ECO-Maagemet,

Více

UČEBNÍ TEXTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY. Přírodovědecká fakulta ANALÝZA DAT. 2. upravené vydání. Josef Tvrdík

UČEBNÍ TEXTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY. Přírodovědecká fakulta ANALÝZA DAT. 2. upravené vydání. Josef Tvrdík UČEBNÍ TEXTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Přírodovědecká fakulta ANALÝZA DAT. upraveé vydáí Josef Tvrdík OSTRAVSKÁ UNIVERZITA 008 OBSAH: Úvod... 3 Parametrcké testy o shodě středích hodot... 4. Jedovýběrový t-test...

Více

POJIŠŤOVNICTVÍ A POJISTNÁ MATEMATIKA

POJIŠŤOVNICTVÍ A POJISTNÁ MATEMATIKA VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ateatiky a katedra ekooických studií POJIŠŤOVNICTVÍ A POJISTNÁ MATEMATIKA STUIJNÍ MATERIÁL LENKA LÍZALOVÁ, RAEK STOLÍN 04 Recezovali: RNr. Ig. Haa Kotoučková,

Více

Nepředvídané události v rámci kvantifikace rizika

Nepředvídané události v rámci kvantifikace rizika Nepředvídaé událost v rác kvatfkace rzka Jří Marek, ČVUT, Stavebí fakulta {r.arek}@rsk-aageet.cz Abstrakt Z hledska úspěchu vestce ohou být krtcké právě ty zdroe ebezpečí, které esou detfkováy. Vzhlede

Více

ZÁKLADY PRAVDĚPODOBNOSTI A STATISTIKY

ZÁKLADY PRAVDĚPODOBNOSTI A STATISTIKY UČEBNÍ TEXTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Přírodovědecká fakulta ZÁKLADY PRAVDĚPODOBNOSTI A STATISTIKY Josef Tvrdík OSTRAVSKÁ UNIVERZITA 00 OBSAH: ÚVOD... 4. CO JE STATISTIKA?... 4. STATISTICKÁ DATA... 5.3 MĚŘENÍ

Více

UČEBNÍ TEXTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Přírodovědecká fakulta ANALÝZA DAT. Josef Tvrdík

UČEBNÍ TEXTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Přírodovědecká fakulta ANALÝZA DAT. Josef Tvrdík UČEBNÍ TEXTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Přírodovědecká fakulta ANALÝZA DAT (OPRAVENÁ VERZE 006) Josef Tvrdík OSTRAVSKÁ UNIVERZITA 00 Obsah: Úvod... 3 Programové prostředky pro statstcké výpočty... 4. Tabulkový

Více

BIVŠ. Pravděpodobnost a statistika

BIVŠ. Pravděpodobnost a statistika BIVŠ Pravděpodobost a statstka Úvod Skrpta Pravděpodobost a statstka jsou učebím tetem pro stejojmeý kurz magsterského studa Bakovího sttutu vysoké školy Kurzy Pravděpodobost a statstka a avazující kurz

Více

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra tělesné výchovy

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra tělesné výchovy UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra tělesé výchovy VYBRANÉ NEPARAMETRICKÉ STATISTICKÉ POSTUPY V ANTROPOMOTORICE Zdeěk Havel Davd Chlář 0 VYBRANÉ NEPARAMETRICKÉ

Více

8 Průzkumová analýza dat

8 Průzkumová analýza dat 8 Průzkumová aalýza dat Cílem průzkumové aalýzy dat (také zámé pod zkratkou EDA - z aglického ázvu exploratory data aalysis) je alezeí zvláštostí statistického chováí dat a ověřeí jejich předpokladů pro

Více

STATISTICKÉ MINIMUM PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA NA TECHNICKÝCH OBORECH BOHUMIL MINAŘÍK

STATISTICKÉ MINIMUM PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA NA TECHNICKÝCH OBORECH BOHUMIL MINAŘÍK STATISTICKÉ MINIMUM PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA NA TECHNICKÝCH OBORECH BOHUMIL MINAŘÍK 04 prof. Ig. Bohuml Mařík, CSc. STATISTICKÉ MINIMUM PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA NA TECHNICKÝCH OBORECH.

Více

TECHNICKÝ AUDIT VODÁRENSKÝCH DISTRIBUČNÍCH

TECHNICKÝ AUDIT VODÁRENSKÝCH DISTRIBUČNÍCH ECHNICKÝ AUDI VODÁRENSKÝCH DISRIBUČNÍCH SYSÉMŮ Ig. Ladislav uhovčák, CSc. 1), Ig. omáš Kučera 1), Ig. Miroslav Svoboda 1), Ig. Miroslav Šebesta 2) 1) 2) Vysoké učeí techické v Brě, Fakulta stavebí, Ústav

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. Statistika I. distanční studijní opora. Milan Křápek

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. Statistika I. distanční studijní opora. Milan Křápek SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Statstka I dstačí studjí opora Mla Křápek Soukromá vysoká škola ekoomcká Zojmo Dube 3 Statstka I Vydala Soukromá vysoká škola ekoomcká Zojmo. vydáí Zojmo, 3 ISBN

Více

(varianta s odděleným hodnocením investičních nákladů vynaložených na jednotlivé privatizované objekty)

(varianta s odděleným hodnocením investičních nákladů vynaložených na jednotlivé privatizované objekty) (variata s odděleým hodoceím ivestičích ákladů vyaložeých a jedotlivé privatizovaé objekty) Vypracoval: YBN CONSULT - Zalecký ústav s.r.o. Ig. Bedřich Malý Ig. Yvetta Fialová, CSc. Václavské áměstí 1 110

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2011 číslo 3 ročník 11. Vrozené vývojové vady uropoetického traktu

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2011 číslo 3 ročník 11. Vrozené vývojové vady uropoetického traktu VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost březe 2011 číslo 3 ročík 11 Vrozeé vývojové vady uropoetického traktu Základí vyšetřeí fukcí uropoetického traktu Nejčastější kýly v dětském

Více

Využití účetních dat pro finanční řízení

Využití účetních dat pro finanční řízení Využtí účetích dat pro fačí řízeí KAPITOLA 4 V rác této kaptoly se zaěříe a časovou hodotu peěz (a to včetě oceňováí ceých papírů), která se prolíá celý vestčí rozhodováí, dále a fačí aalýzu (vycházející

Více

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno. Základy statistiky. pro studující veterinární medicíny a farmacie

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno. Základy statistiky. pro studující veterinární medicíny a farmacie Veteriárí a farmaceutická uiverzita Bro Základy statistiky pro studující veteriárí medicíy a farmacie Doc. RNDr. Iveta Bedáňová, Ph.D. Prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc. Bro, 007 Obsah Úvod.... 5 1 Základí

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Lukáš Kleňha

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Lukáš Kleňha Vysoká škola ekoomcká v Praze Fakulta formatky a statstky Vyšší odborá škola formačích služeb v Praze Lukáš Kleňha egresí aalýza acetovy rogrese o rví hostalzac s CHOPN 0 Prohlášeí Prohlašuj, že jsem

Více

Beta faktor a ekvitní prémie z cizího trhu: přenositelnost a statistická spolehlivost

Beta faktor a ekvitní prémie z cizího trhu: přenositelnost a statistická spolehlivost Beta fakto a ekvtí péme z czího thu: přeostelost a statstcká spolehlvost Veze 15. 4. 014 chal Dvořák Abstakt Cílem textu je lustovat že český buzoví th eobsahuje dostatečý počet ttulů ke koektímu staoveí

Více

STATISTIKA PRO EKONOMY

STATISTIKA PRO EKONOMY EDICE UČEBNÍCH TEXTŮ STATISTIKA PRO EKONOMY EDUARD SOUČEK V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U Eduard Souček Statistika pro ekoomy UČEBNÍ TEXT VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU

Více

Model péče o duševně nemocné

Model péče o duševně nemocné Model péče o duševě emocé v regiou hlavího města Prahy Zázam jedáí závěrečé koferece projektu Vzděláváí odboríků, státí správy a samosprávy v oblasti trasformace istitucioálí péče o duševě emocé Praha,

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. červen 2007 číslo 6 ročník 7

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. červen 2007 číslo 6 ročník 7 VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost červe 2007 číslo 6 ročík 7 Hypospadie uretry a současé léčebé tredy Akutí skrotálí sydrom Varikokéla Fimóza ejčteější časopis dětských lékařů

Více

11. Časové řady. 11.1. Pojem a klasifikace časových řad

11. Časové řady. 11.1. Pojem a klasifikace časových řad . Časové řad.. Pojem a klasfkace časových řad Specfckým statstckým dat jsou časové řad pomocí chž můžeme zkoumat damku jevů v čase. Časovou řadou (damcká řada, vývojová řada) rozumíme v čase uspořádaé

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA 3. Cena cenných papírů

PODNIKOVÁ EKONOMIKA 3. Cena cenných papírů Semárky, předášky, bakalářky, testy - ekoome, ace, účetctví, ačí trhy, maagemet, právo, hstore... PODNIKOVÁ EKONOMIKA 3. Cea ceých papírů Ceé papíry jsou jedím ze způsobů, jak podk může získat potřebý

Více

SH = BH*( 1 + i) n nebo

SH = BH*( 1 + i) n nebo PEKS 2 Literatura Syek PEK 4. vydáí Faktor času v peěžím vyjádřeí Peěží jedotka Kč přijata ebo vyplacea v růzých časových okamžicích má rozdílou hodotu. Deší korua je ceější, ež korua získaá později apř.

Více

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky ELEKTRICKÉ POHONY. pro kombinované a distanční studium

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky ELEKTRICKÉ POHONY. pro kombinované a distanční studium Vysoká škola báňská - Techická uiverzita Ostrava Fakulta elektrotechiky a iformatiky ELEKTRICKÉ POHONY pro kombiovaé a distačí studium Ivo Neborák Václav Sládeček Ostrava 004 1 Doc. Ig. Ivo Neborák, CSc.,

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. listopad 2010 číslo 9 ročník 10. Úrazy zadní uretry u dětí

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. listopad 2010 číslo 9 ročník 10. Úrazy zadní uretry u dětí VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost listopad 2010 číslo 9 ročík 10 Úrazy zadí uretry u dětí Možosti chirurgické léčby komplikovaých peumoií Poruchy vyprazdňováí mekoia Ivagiace

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. říjen 2008. číslo 8. ročník 8. Přehled terapie revmatických onemocnění u dětí

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. říjen 2008. číslo 8. ročník 8. Přehled terapie revmatických onemocnění u dětí VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost říje 2008 číslo 8 ročík 8 Přehled terapie revmatických oemocěí u dětí Primárí systémové vaskulitidy u dětí Nadměrá kloubí volost u dětí A Té

Více

AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ

AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ ČÁST JAR-OPS 3 AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ ACJ OPS 3.605 Hodoty hmotostí Viz JAR-OPS 3.605 V souladu s ICAO Ae 5 a s meziárodí soustavou jedotek SI, skutečé a omezující hmotosti vrtulíků, užitečé zatížeí

Více