SMLOUVA O VYKONU FUNKCE CLENA PREDST A VENSTV A

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMLOUVA O VYKONU FUNKCE CLENA PREDST A VENSTV A"

Transkript

1 I, SMLOUVA O VYKONU FUNKCE CLENA PREDST A VENSTV A v v ČERVEN,2014

2 OBSAH: Vymezení smluvních stran a název Čl. 1 Úvodní ustanovení Čl. 2 Předmět Smlouvy Čl. 3 Základní práva a povinnosti člena představenstva Čl. 4 Další práva a povinnosti člena představenstva Čl. S Odměna člena představenstva Čl. 6 Další nároky člena Čl. 7 Práva a povinnosti Společnosti Čl. 8 Pojištění Čl. 9 Střet zájmů a zákaz konkurence Čl. 10 Povinnost mlčenlivosti Čl. 11 Obchodní tajemství Čl. 12 Zánik funkce Čl. 13 Závěrečná ustanovení 2

3 SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA Smluvní strany: Centrum Palmovka, a.s. se sídlem: Praha 8- Libeň, Zenklova 1/35, PSČ jednající: Jan Kovařík, předseda představenstva a Zbyněk Novotný, člen představenstva IČO: zapsána v obchodním rejstříku oddíl B, vložka dále jen jako,,společnost" na straně jedné a Jan Kovařík nar. trvale bytem Praha 8 dále jen jako "Člen" na straně druhé uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (občanský zákoník) tuto Smlouvu o výkonu funkce člena představenstva (dále jen "Smlouva") Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Na základě rozhodnutí jediného akcionáře Společnosti ze dne byl pan Jan Kovařík zvolen členem představenstva Společnosti s účinností od Pan Jan Kovařík zvolení do této funkce bez výhrad přijal. (2) Smlouva byla schválena rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady (dále jen valná hromada) Společnosti dne s účinností od Čl. 2 Předmět Smlouvy (1) Předmětem této Smlouvy je úprava práv a povinností mezi Společností a Členem. Vzájemné vztahy touto Smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích - dále též 3

4 .,ZOK") a zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též.,oz"), a stanovami Společnosti. (2) Člen doložil Společnosti, že je bezúhonný a není u něj dána překážka provozování živnosti dle zákona o živnostenském podnikání ve vazbě na ust. 46 ZOK. Čl. 3 Základní práva a povinnosti Člena (1) Člen vykonává v rámci činnosti představenstva obchodní vedení Společnosti s tím, že je povinen respektovat zásady schválené valnou hromadou Společnosti, nejsouli v rozporu s obecně závaznými právními předpisy nebo se stanovami Společnosti. (2) Nikdo není oprávněn udělovat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení Společnosti, s výjimkou případu, kdy o to v souladu s 51 odst. 2 ZOK Člen požádá. V případě, že by mu byly udělovány valnou hromadou Společnosti pokyny ke konkrétnímu právnímu jednání, je povinen upozornit na případnou nevhodnost takových pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody. (3) Člen je povinen vykonávat svou funkci osobně, jednat s péčí řádného hospodáře, podle svých nejlepších schopností a dovedností, a vždy v souladu s oprávněnými zájmy Společnosti, které mu musí být známé. Péče řádného hospodáře musí vycházet především z loajality ke Společnosti, potřebných znalostí a pečlivého výkonu funkce. ( 4) Člen je oprávněn jednat za Společnost samostatně ve všech věcech. Člen uskutečňuje právní jednání vůči zaměstnancům Společnosti. (S) Člen musí při výkonu své funkce vycházet zejména z podnikatelského plánu Společnosti, kritéria přiměřenosti podstupovaného rizika, povinností, které musí Společnost plnit z hlediska řádného vedení účetnictví a plnění daňových povinností a z interních pravidel. Čl. 4 Další práva a povinnosti Člena (1) Člen se zavazuje, že bude společně s ostatními členy představenstva zejména: a) vykonávat pro Společnost řídící, kontrolní a jiné činnosti, které vyplývají z funkce statutárního orgánu Společnosti, b) svolávat řádnou valnou hromadu Společnosti vždy alespoň jednou za kalendářní rok tak, aby se konala nejpozději do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období, a dle potřeb Společnosti či na návrh kvalifikovaného akcionáře svolávat mimořádnou valnou hromadu společnosti, c) účastnit se valné hromady Společnosti, d) po dohodě se účastnit jednání dozorčí rady Společnosti a podávat vysvětlení týkající se výkonu funkce Člena, 4

5 e) řídit, kontrolovat, evidovat práci zaměstnanců Společnosti a jejich osobní údaje, zabezpečovat dodržování obecně závazných právních předpisů v souvislosti s výkonem práce zaměstnanců zejména zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, dalších souvisejících právních předpisů a zabezpečovat dodržování vnitřních předpisů Společnosti, f) zajišťovat řádné vedení předepsané evidence a účetnictví Společnosti a vedení seznamu akcionářů Společnosti j evidence zaknihovaných cenných papírů, g) na žádost akcionáře Společnosti informovat akcionáře o věcech Společnosti a umožnit mu nahlížení do dokladů Společnosti a pořizovat si kopie vybraných listin na náklady akcionáře, h) vyhotovit bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděl, že došlo ke změně stanov Společnosti na základě jakékoli právní skutečnosti, úplné znění stanov Společnosti a uložit jej spolu s listinami prokazujícími změnu do sbírky listin obchodního rejstříku. (2) Člen je dále povinen například: a) postupovat při výkonu svých činností dle této Smlouvy tak, aby nedošlo ke vzniku odpovědnosti Společnosti dle zák. č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, b) nepřijímat žádné dary ani jiné výhody od obchodních partnerů a jiných osob v souvislosti s výkonem činností dle této Smlouvy, c) nevyhledávat nebo neshromažďovat nad rámec výkonu své činnosti dle této Smlouvy údaje o jakýchkoli odměnách jakýchkoli zaměstnanců Společnosti, d) zdržet se veškerých jednání, která by mohla vést ke střetu zájmů Společnosti s jeho zájmy, j) informovat bez zbytečného odkladu ostatní členy orgánu, že může při výkonu jeho funkce dojít ke střetu jeho zájmu se zájmem Společnosti, k) informovat Společnost o změně svých osobních údajů, l) konzultovat případná podezření z porušení obecně závazných právních předpisů nebo stanov Společnosti s ostatními členy představenstva pro přijetí opatření. (3) Člen je oprávněn zejména: a) jménem Společnosti, při dodržení platného ustanovení o způsobu jednání jménem Společnosti uzavírat, měnit a ukončovat smlouvy, z těchto smluv přijímat plnění pro Společnost a jménem Společnosti smlouvy plnit, b) podávat návrhy a ostatní podání k veřejnoprávním autoritám (obecní úřady, finanční úřady, ministerstva, soudy aj.), jakož i činit jiné právní jednání v souvislosti s jednáními Společnosti, majícími charakter běžného obchodního styku, 5

6 c) z funkce Člena kdykoliv odstoupit, avšak je povinen své odstoupení písemně sdělit Společnosti a nesmí tak učinit v době, která je pro Společnost nevhodná ( 59 odst. S ZOK). ( 4) V případě, že Člen poruší své smluvní nebo zákonné povinnosti, vydá Společnosti prospěch, který v souvislosti s tímto jednáním získal (bezdůvodné obohacení), a nahradí majetkovou i nemajetkovou újmu dle ust a násl. OZ, která takovým jednáním Společnosti vznikla. V případě porušení některé z povinností vyplývajících Členovi z článku 3 a 4 této Smlouvy, zaplatí Člen Společnosti na základě její výzvy smluvní pokutu ve výši ,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), a to do 14 dnů ode dne doručení této výzvy. V případě včasného nesplnění platební povinnosti je Člen povinen Společnosti uhradit úrok z prodlení ve výši 1,0 % z dlužné částky za každý započatý kalendářní měsíc, v němž bude Člen v prodlení. (S) Člen je povinen na odůvodněnou výzvu insolvenčního správce vydat prospěch ze Smlouvy ve výši a za dobu, jež jsou stanoveny v ust. 62 a násl. ZOK. Pro případ rozhodnutí soudu o tom, že Člen ručí za splnění povinností Společnosti, je Člen povinen postupovat dle ust. 68 a násl. ZOK. Čl. s Odměna Člena (1) Členovi náleží za výkon funkce odměna ve výši ,- Kč (slovy: čtyřicetjednatisíc korun českých) měsíčně. Odměna je splatná vždy k 20. dni kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž Členovi vznikl nárok na odměnu. Tato odměna zahrnuje veškeré přesčasy a práci navíc, stejně tak jako čas strávený na služebních cestách. (2) Za úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu, za celkové pozitivní ekonomické výsledky společnosti za každý účetní rok může být Členovi po schválení valnou hromadou Společnosti poskytnuta další odměna ve výši jednoho či více měsíčních odměn. Členovi může náležet i jiná mimořádná odměna, pokud ji schválí valná hromada Společnosti. část odměny. (3) V případě, že je výkon funkce Člena ukončen předčasně, náleží mu poměrná ( 4) Členovi odměna nepřísluší, jestliže výkon jeho funkce měl za následek újmu Společnosti nebo vedl k nepříznivým hospodářským výsledkům Společnosti. Odměna též Členovi nepřísluší v případě, že porušil své povinnosti vůči Společnosti vyplývající mu z této Smlouvy, právního předpisu nebo vnitřního předpisu Společnosti. Vyplacená odměna se nevrací. Čl. 6 Další nároky Člena (1) Členovi kromě odměn podle čl. S Smlouvy náleží: 6

7 (a) náhrada hotových výdajů, které mu vznikly v souvislosti s výkonem funkce; (b) náhrada cestovních nákladů v souladu s obecně závaznými právními předpisy, které mu vznikly v souvislosti s výkonem funkce; (c) náhrady stanovené v ustanovení 156 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů; ( d) placená dovolená v celkové délce 25 pracovních dnů (pondělí až pátek) v každém kalendářním roce, jejichž doba čerpání musí být schválena Společností, a to vedle běžných státních svátků a dnů pracovního volna. Člen představenstva není oprávněn převést do budoucna jakýkoliv nárok na roční dovolenou, kterou z jakýchkoliv důvodů v roce vzniku nároku dobrovolně nevyčerpal; (e) v případě odvolání z funkce nárok na odstupné ve výši Kč (slovy: dvěstě tisíc korun českých). Nárok na odstupné Členovi nenáleží, jestliže výkon jeho funkce měl za následek újmu Společnosti nebo vedl k nepříznivým hospodářským výsledkům Společnosti. Nárok na odstupné též členovi představenstva nepřísluší v případě, že prokazatelně porušil své povinnosti vůči Společnosti vyplývající mu z této smlouvy, právního předpisu nebo vnitřního předpisu; (f) nárok na odměnu, v souladu s vnitřními předpisy Společnosti vztahujícími se k oznamování a potvrzování nepřítomnosti v práci, během jakýchkoliv období pracovní nepřítomnosti z důvodu nemoci, zranění nebo jiné pracovní neschopnosti, a to až do maximálního součtu 10 dnů za období 52 po sobě jdoucích týdnů (včetně jakýchkoliv zákonných dávek v nemoci nebo sociálních výhod, na které může členovi představenstva vzniknout nárok); (g) umožnění práce z domova; (h)zavedenípružnéhorozvrženípracovnídob~ (2) Členovi představenstva dále náleží výhody, které Společnost jako zaměstnavatel může poskytovat zaměstnancům, a to: a) příspěvek na stravování, zejména formou poskytování stravenek, b) příspěvek na odborný rozvoj zaměstnanců (prohlubování a zvyšování kvalifikace), c) příspěvek na penzijní pojištění se státním příspěvkem, na doplňkové penzijní spoření nebo na penzijní pojištění, d) příspěvek na soukromé životní pojištění, e) zvýhodněné poskytnutí zápůjčky f) bezplatné poskytování služebního auta i pro soukromé účely, g) zajišťování nebo hrazení dopravy do zaměstnání a ze zaměstnání. 7

8 (3) Daně, poplatky a povinnosti Člena vzniklé v souvislosti s přijatým plněním dle této Smlouvy, stejně jako příspěvky soukromým nebo veřejným institucím sociálního zabezpečení ponese Člen, pokud není dle práva České republiky povinna takové platby uhradit na účet Člena Společnost (např. záloha na daň z přijmu, povinné přfspěvky do systému státního sociálního a zdravotnfho pojištění). Čl. 7 Práva a povinnosti Společnosti (1) Společnost je povinna poskytnout Členovi veškerou součinnost, podklady a informace nezbytné k řádnému výkonu jeho funkce. (2) Společnost se zavazuje poskytnout Členovi plnění uvedená v čl. 5 a čl. 6 této Smlouvy. Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, vyplácí Společnost peněžní plnění na bankovní účet, který určí Člen. Movité věci Společnost předá Členovi protokolárně. (3) Společnost se zavazuje poskytnout Členovi po dobu výkonu jeho funkce prostory nezbytné k výkonu funkce, a to včetně standardního technického a jiného vybavení. Tyto prostory se Společnost zavazuje odpovídajícím způsobem zabezpečit a udržovat. (4) Společnost se zavazuje také k poskytnutí personální podpory Členovi. (S) Společnost se zavazuje, že veškeré budoucí pohledávky vzniklé z této Smlouvy nebude uplatňovat ve formě započtení. (6) Společnost se zavazuje, že žádné budoucí pohledávky vzniklé na základě této Smlouvy nepostoupí třetí straně. (7) V případě včasného nesplnění platební povinnosti je Společnost povinna Členovi uhradit úrok z prodlení ve výši 1,0 % z dlužné částky za každý započatý kalendářní měsíc, v němž bude Společnost v prodlení. (8) Společnost je oprávněna vymáhat na Členovi náhradu újmy způsobenou porušením jeho smluvních a zákonných povinností. Společnost může vypořádat uvedenou újmu, schválí-li takovou smlouvu o vypořádání valná hromada Společnosti alespoň dvoutřetinovou většinou všech hlasů. Čl. 8 Pojištění (1) Společnost zajišťuje pojištění člena orgánu na pojistné riziko odpovědnosti za škodu při výkonu funkce člena orgánu. Toto pojištění se sjednává na náklady společnosti ve prospěch člena. Společnost a Člen jsou povinni bez zbytečného odkladu uzavřít pojistnou smlouvu. (2) Společnost i Člen jsou povinni zachovat pojištění podle odstavce 1 po celou dobu výkonu funkce člena představenstva Společnosti. V případě zániku pojišťovacího vztahu (např. v důsledku vypovězení pojišťovací smlouvy pojišťovnou nebo zániku 8

9 pojišťovny) jsou Společnost i Člen bez zbytečného odkladu povinni zajistit uzavření nové pojistné smlouvy ve smyslu odstavce 1. (3) Společnost i člen jsou při plnění povinností podle odstavce 1 a 2 povinni poskytnout si plnou součinnost. Čl. 9 Střet zájmů a zákaz konkurence (1) Člen nesmí bez písemného svolení valné hromady: (a) podnikat v předmětu činnosti Společnosti nebo obdobném oboru podnikání, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného nebo vstupovat do obchodních vztahů s takovými společnostmi, (b) být členem statutárního či kontrolního orgánu jiné právnické osoby s obdobným předmětem činnosti nebo podnikání nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern, nebo ( c) účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo podnikání. Čl. 10 Povinnost mlčenlivosti (1) Člen je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozvěděl pří výkonu funkce člena představenstva Společnosti po celou dobu trvání jeho funkce a po dobu dvou let od jejího skončení. (2) V případě porušení povinnosti podle odstavce 1 je Člen nebo bývalý člen představenstva povinen nahradit újmu vzniklou Společnosti z takového jednání nebo vrátit bezdůvodné obohacení. Čl. ll Obchodní tajemství (1) Člen bere na vědomí, že v důsledku výkonu své funkce bude mít přístup k dokumentům, údajům a informacím, které mají povahu obchodního tajemství ve smyslu 504 OZ. (2) Člen je povinen s odbornou péčí posoudit, které skutečnosti náležející ke Společnosti je třeba chránit jako obchodní tajemství, a je povinen zajistit, aby takové skutečnosti byly jako obchodní tajemství označeny a chráněny. (3) Člen nesmí bez souhlasu Společnosti v době trvání své funkce a kdykoli po jejím skončení sám nebo prostřednictvím třetí osoby skutečnosti tvořící obchodní tajemství Společnosti nebo třetí osoby, která je ve vztahu ke Společnosti: 9

10 (a) jakýmkoli způsobem komukoli sdělit nebo zpřístupnit, s výjimkou případů stanovených obecně závaznými právními předpisy, a (b) použít ve svůj prospěch nebo prospěch jakékoli třetí osoby. ( 4) V případě porušení povinností podle odstavce 1 až 3 je Člen povinen zaplatit Společnosti smluvní pokutu ve výši ,- Kč. Tím není dotčeno právo Společnosti na náhradu újmy (majetkové i nemajetkové) nebo vrácení bezdůvodného obohacení, které vznikly v důsledku porušení povinností podle odstavce 1 až 3. (1) Funkce Člena zaniká: a) uplynutím funkčního období, Čl. 12 Zánik funkce b) jestliže přestane splňovat zákonné předpoklady pro výkon funkce člena představenstva, c) odvoláním ze strany valné hromady Společnosti, d) volbou nového člena představenstva, e) odstoupením z funkce, f) nebo jiným zákonem stanoveným způsobem. (2) V případě odstoupení z funkce zaniká funkce Člena posledním dnem v měsíci, který následuje po měsíci, v němž bylo odstoupení písemně sděleno Společnosti. Stejná doba pro zánik funkce platí i pro zánik funkce odvoláním ze strany valné hromady Společnosti nebo volbou nového člena představenstva. (3) Po ukončení výkonu funkce se Člen zavazuje zejména: (a) nikdy v budoucnu neučinit nepravdivé nebo zavádějící ústní nebo písemné prohlášení týkající se činností nebo záležitostí Společnosti, nevystupovat jménem Společnosti nebo nedovolit, aby byl považován za osobu jakkoli spojenou se Společností nebo zainteresovanou na její činnosti (s výjimkou vystupování jako bývalý funkcionář Společnosti za účelem komunikace s potenciálním zaměstnavatelem nebo v souladu s jakýmikoli platnými zákonnými požadavky), (b) nikdy v budoucnu v rámci vlastního podnikání nepoužít název Společnosti nebo jakýkoli název způsobilý záměny s ním, Společnosti, ( c) zaplatit okamžitě veškeré splatné (ke dni ukončení funkce) osobní dluhy vůči ( d) odevzdat oprávněné osobě funkci a odevzdat (nebo zničit, bude-li tak Spolčeností nařízeno) veškerý majetek Společnosti skládající se zejména z dokumentů a jiných věcí (v jakékoliv formě nebo médiích včetně poznámek, memorand, korespondence, výkresů, skic, plánů, vzorů a jakýchkoliv jiných materiálů, ve kterých jsou data nebo informace zaznamenány nebo umístěny) vztahujících se k činnostem 10

11 nebo záležitostem Společnosti nebo jakýchkoli jejích dodavatelů, zástupců, zákazníků nebo jiných osob, které byly Členem nabyty, přijaty nebo zhotoveny v průběhu platnosti této Smlouvy, a to spolu se všemi kopiemi, ( e) protokolárně vrátit Společnosti všechny movité věci, které převzal v souvislosti s výkonem funkce Člena. Čl. 13 Závěrečná ustanovení (1) Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou s účinností od do Smlouva může být písemným dodatkem prodloužena v případě, že Člen bude valnou hromadou zvolen na další funkční období. (2) Tato Smlouva se řídí právem České republiky. Na práva a povinnosti mezi Společností a Členem se přiměřeně použijí ustanovení NOZ o příkazu. (3) Člen prohlašuje, že uzavření této Smlouvy není a nebude v rozporu s jakýmkoliv výslovným nebo implicitním ustanovením jakékoli smlouvy, soudního rozhodnutí nebo jakoukoliv jinou právně závaznou povinností, jíž je vázán. ( 4) Veškeré budoucí spory vzniklé na základě této Smlouvy rozhodne Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Jednacího řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou rozhodčího soudu. (S) Tato Smlouva představuje úplnou dohodu mezi Stranami týkající se předmětu Smlouvy a nahrazuje veškeré případné dohody o předmětu Smlouvy uzavřené mezi Stranami dříve. (6) Veškeré změny a doplnění této Smlouvy mohou být provedeny pouze písemně a se souhlasem obou smluvních stran. (7) Neplatnost nebo neúčinnost jednotlivých ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost a účinnost ostatních ustanovení této Smlouvy nebo této Smlouvy jako celku. V případě, že se v průběhu platnosti této Smlouvy některá ustanovení této Smlouvy stanou neplatnými, neúčinnými nebo nevymahatelnými, smluvní strany se zavazují nahradit tato neplatná, neúčinná nebo nevymahatelná ustanovení Smlouvy jinými ustanoveními, jejichž obsah bude platný, účinný a vymahatelný, a bude se v maximální možné míře blížit účelu této Smlouvy a jejím ustanovením. (8) Veškeré nároky vzniklé na základě této Smlouvy se promlčují ve lhůtě jednoho roku ode dne, kdy nárok mohl být uplatněn poprvé. (9) V případě, že dojde k podstatné změně okolností, za nichž byla tato Smlouva uzavřena, nese riziko s takovou změnou spojené ta Strana smlouvy, která svým jednáním změnu okolností způsobila. V případě, že nelze určit, která ze stran změnu okolností způsobila, nese riziko změny okolností Společnost. ll

12 (10) Smluvní strany konstatují, že si přečetly tuto Smlouvu, s jejím obsahem souhlasí, a že tato Smlouva vyjadřuje jejich svobodnou a úplnou vůli. (ll) Smluvní strany si před podpisem této Smlouvy sdělily všechny relevantní skutkové a právní okolnosti, o nichž ke dni podpisu této Smlouvy věděly. (12) Tato smlouva se sepisuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má vlastnosti originálu. Jedno vyhotovení obdrží po podpisu smlouvy Člen a jedno vyhotovení obdrží Společnost. (13) Veškeré písemnosti a jiné dokumenty související s touto Smlouvou budou stranám smlouvy doručovány poštou na adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy nebo osobně předány oproti podpisu. V Praze dne V Praze dne Jan Kovařík předseda představenstva Zbyněk N ovotný člen představenstva V Praze dne Jan Kovařík člen 12

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE CLENA DOZORCI RADY. v v,

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE CLENA DOZORCI RADY. v v, SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE CLENA DOZORCI RADY v v, ČERVEN 2014 OBSAH: Vymezení smluvních stran a název Čl. 1 Úvodní ustanovení Čl. 2 Předmět Smlouvy Čl. 3 Základní práva a povinnosti člena dozorčí rady Čl.

Více

Smlouva o výkonu funkce člena představenstva

Smlouva o výkonu funkce člena představenstva Smlouva o výkonu funkce člena představenstva I. Účastníci Společnost VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. sídlem Ostrava Moravská Ostrava, Cihelní 1575/14, PSČ 702 00 IČ: 286 06 582 zastoupena Ing. Janem Světlíkem,

Více

Úvodní ustanovení II. Předmět smlouvy

Úvodní ustanovení II. Předmět smlouvy NÁVRH SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI uzavřená ve smyslu ustanovení 59 zák. č. 90/2012 Sb. a 2430 zák. č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen ZOK

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech ( Smlouva ) SMLUVNÍ

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen Smlouva

Více

Smlouva o výkonu funkce člena orgánu společnosti

Smlouva o výkonu funkce člena orgánu společnosti Smlouva o výkonu funkce člena orgánu společnosti uzavřená v souladu s ust. 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích, níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi 1. PATRIA Kobylí, a.s. se sídlem

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE společnost Měšťanský pivovar v Poličce, a.s., IČ 601 12 344, se sídlem Polička, Pivovarská 151, PSČ 572 14, zapsaná u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 1057, zastoupena

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.)

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.) SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.) uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA uzavřená podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů ( Smlouva ) SMLUVNÍ

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen Smlouva

Více

Smlouva o výkonu funkce člena orgánu společnosti

Smlouva o výkonu funkce člena orgánu společnosti Smlouva o výkonu funkce člena orgánu společnosti uzavřená v souladu s ust. 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích, níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi 1. PATRIA Kobylí, a.s. se sídlem

Více

Smlouva o výkonu funkce člena představenstva

Smlouva o výkonu funkce člena představenstva Smlouva o výkonu funkce člena představenstva uzavřená dle ustanovení 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění Smluvní strany icom Vision Holding, a.s. IČO 24729353 se

Více

Žatecká teplárenská, a.s. smlouva o výkonu funkce

Žatecká teplárenská, a.s. smlouva o výkonu funkce Město Žatec V Žatci dne 13.4.2016 Městský úřad Žatec MATERIÁL NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽATEC KONANÉ DNE 25.04.2016 odložený materiál z jednání ZM dne 22.02.2016, 17.03.2016, 30.03.2016, 11.04.2016

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA KONTROLNÍ KOMISE

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA KONTROLNÍ KOMISE SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA KONTROLNÍ KOMISE Bytové družstvo Ohradní 1344/51, se sídlem Praha 4, Ohradní 1344/51, PSČ 140 00, IČ: 266 90 934, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

Více

Smlouva o výkonu funkce

Smlouva o výkonu funkce Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady uzavřená podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech v platném znění ( Zákon o obchodních korporacích ) Smluvní strany: 1. Agria, a.s.

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY uzavřená v souladu s ustanovením 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění (dále jen ZOK ) mezi společností Výstaviště České

Více

VÍTKOVICE HOLDING, a.s. SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU

VÍTKOVICE HOLDING, a.s. SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU VÍTKOVICE HOLDING, a.s. a [ ] SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU PRO AUDIT 1.1. VÍTKOVICE HOLDING, a.s., Článek I. Smluvní strany se sídlem: Ostrava, Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02, IČ: 258

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE předseda představenstva

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE předseda představenstva SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE předseda představenstva Tuto Smlouvu o výkonu funkce předsedy představenstva (dále jen Smlouva ) uzavřely dne podle ust. 59 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních společnostech

Více

smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady

smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady Níže uvedeného dne, měsíce a roku spolu následující smluvní strany: Obchodní korporace: ZNZ Přeštice, a.s. se sídlem Přeštice, Husova 438, PSČ 334 22, IČ 49790757 zastoupena: členem představenstva panem

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE MÍSTOPŘEDSEDY DOZORČÍ RADY

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE MÍSTOPŘEDSEDY DOZORČÍ RADY SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE MÍSTOPŘEDSEDY DOZORČÍ RADY uzavřená v souladu s ustanovením 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění (dále jen ZOK ) mezi společností Výstaviště

Více

smlouvu o výkonu funkce člena představenstva:

smlouvu o výkonu funkce člena představenstva: Níže uvedeného dne, měsíce a roku spolu následující smluvní strany: Obchodní korporace: ZNZ Přeštice, a.s. se sídlem Přeštice, Husova 438, PSČ 334 22, IČ 49790757 zastoupená: členem představenstva panem

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE MÍSTOPŘEDSEDY DOZORČÍ RADY

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE MÍSTOPŘEDSEDY DOZORČÍ RADY SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE MÍSTOPŘEDSEDY DOZORČÍ RADY Uzavřená v souladu s ustanovením 59 a násl. Zákona č. 90/2012 o obchodních korporacích, v platném znění mezi Společností Výstaviště České Budějovice a.s.,

Více

DNE [...] 2010 PHILIP MORRIS ČR A.S. [...]

DNE [...] 2010 PHILIP MORRIS ČR A.S. [...] DNE [...] 2010 PHILIP MORRIS ČR A.S. A [...] SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA VÝBORU PRO AUDIT OBSAH ČLÁNEK STRANA 1. PŘEDMĚT SMLOUVY... 1 2. ROZSAH OPRÁVNĚNÍ ČLENA... 2 3. DŮVĚRNOST... 3 4. ODMĚNA ČLENA

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘESTAVENSTVA BYTOVÉHO DRUŽSTVA

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘESTAVENSTVA BYTOVÉHO DRUŽSTVA Dne (x) (1) Bytové družstvo SEZEMÍNSKÁ 2030 (2) (Jméno člena představenstva) SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘESTAVENSTVA BYTOVÉHO DRUŽSTVA 1 TATO SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA BYTOVÉHO DRUŽSTVA

Více

18. BŘEZNA 2013 PHILIP MORRIS ČR A.S. MARTIN HLAVÁČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

18. BŘEZNA 2013 PHILIP MORRIS ČR A.S. MARTIN HLAVÁČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA 18. BŘEZNA 2013 PHILIP MORRIS ČR A.S. A MARTIN HLAVÁČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA OBSAH ČLÁNEK STRANA 1. PŘEDMĚT SMLOUVY... 1 2. ROZSAH OPRÁVNĚNÍ ČLENA... 2 3. DŮVĚRNOST... 3 4. ODMĚNA

Více

N Á V R H. takto : Předmět smlouvy :

N Á V R H. takto : Předmět smlouvy : N Á V R H Smlouva o výkonu funkce člena představenstva společnosti uzavřená dle 59 a následujících zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) níže uvedeného

Více

("Společnost") a Jméno a příjmení trvale bytem na adrese: datum narození: ("Předseda představenstva")

(Společnost) a Jméno a příjmení trvale bytem na adrese: datum narození: (Předseda představenstva) SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech ("Smlouva")

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA KONTROLNÍ KOMISE BYTOVÉHO DRUŽSTVA

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA KONTROLNÍ KOMISE BYTOVÉHO DRUŽSTVA Dne (x) (1) Bytové družstvo SEZEMÍNSKÁ 2030 (2) (Jméno člena kontrolní komise) SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA KONTROLNÍ KOMISE BYTOVÉHO DRUŽSTVA 1 TATO SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA KONTROLNÍ KOMISE BYTOVÉHO

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA Tuto smlouvu o výkonu funkce (dále jen Smlouva) uzavřely v souladu ust. 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. (dále jen ZOK) a za použití ust. 2430 a násl. zákona

Více

N Á V R H. takto : Předmět smlouvy :

N Á V R H. takto : Předmět smlouvy : N Á V R H Smlouva o výkonu funkce člena představenstva společnosti uzpůsobená zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) dle 777 odst. 3 tohoto zákona

Více

Smlouva o výkonu funkce jednatele

Smlouva o výkonu funkce jednatele Smlouva o výkonu funkce jednatele uzavřená mezi společností VUSTE-APIS, s.r.o a Ing. Josefem Vančurou podle 59 a násl. zákona c.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních

Více

Smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit

Smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit VALNÁ HROMADA KOMERČNÍ BANKY, a.s., DNE 30. DUBNA 2014 MATERIÁL č. 4b Smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit uzavřená ve smyslu 59 a 60 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech

Více

Smlouva o výkonu funkce člena kontrolní komise

Smlouva o výkonu funkce člena kontrolní komise Smluvní strany: Smlouva o výkonu funkce člena kontrolní komise 1. ZELENÁ HORA, stavební bytové družstvo se sídlem ve Žďáře nad Sázavou, Brněnská 1146/30, IČ: 00050784, zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA Bytové družstvo Ohradní 1344/51, se sídlem Praha 4, Ohradní 1344/51, PSČ 140 00, IČ: 266 90 934, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

Více

23. BŘEZNA 2012 PHILIP MORRIS ČR A.S. PETR BUBENÍČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY

23. BŘEZNA 2012 PHILIP MORRIS ČR A.S. PETR BUBENÍČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY 23. BŘEZNA 2012 PHILIP MORRIS ČR A.S. A PETR BUBENÍČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY OBSAH ČLÁNEK STRANA 1. PŘEDMĚT SMLOUVY... 1 2. ROZSAH OPRÁVNĚNÍ ČLENA... 2 3. DŮVĚRNOST... 2 4. ODMĚNA

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE TATO SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI: 1. Lafarge Cement, a.s., se sídlem Čížkovice čp. 27, PSČ

Více

Smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit

Smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit Smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit mezi ČEZ, a. s. a Ing. Radkem Neužilem, LL.M. 1 Smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit ČEZ, a. s., společnost se sídlem v Praze 4, Duhová 1444/2,

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE. Článek I Smluvní strany

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE. Článek I Smluvní strany SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE Článek I Smluvní strany Obchodní firma se sídlem IČ: jednající (dále jen Společnost ) a Jméno a příjmení narozen dne trvale bytem člen představenstva Společnosti (dále jen Člen

Více

Smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit

Smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit Smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit mezi ČEZ, a. s. a Ing. Lukášem Wagenknechtem 1 Smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit ČEZ, a. s., společnost se sídlem v Praze 4, Duhová 1444/2, PSČ:

Více

Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady

Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady MATERIÁL č. 3b Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady ve smyslu 59 a 60 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (obchodních korporacích) (dále jen ZOK nebo zákon o obchodních

Více

Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady (bez nároku na odměnu) ČEZ, a. s.

Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady (bez nároku na odměnu) ČEZ, a. s. Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady (bez nároku na odměnu) mezi ČEZ, a. s. a titul, jméno a příjmení 1 Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady ČEZ, a. s., společnost se sídlem v Praze 4, Duhová

Více

smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady

smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady Pražská energetika, a.s., se sídlem Na Hroudě 1492/4, Praha 10, IČ 60193913, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 2405 zastoupená Pavlem Elisem, předsedou představenstva

Více

Smlouva o poskytnutí dotace (veřejnoprávní smlouva)

Smlouva o poskytnutí dotace (veřejnoprávní smlouva) Smlouva o poskytnutí dotace (veřejnoprávní smlouva) I. Smluvní strany Obec: HLÍNA sídlo: Hlína, ev.č.19, 664 91 Ivančice IČO: 00488135 zastoupena: starostou obce Milošem Dostalým číslo bankovního účtu:

Více

Rámcová smlouva na poskytování právních služeb

Rámcová smlouva na poskytování právních služeb Č.j. : 20435/2007 32 Číslo v CES : 4072 Číslo úkolu : Rámcová smlouva na poskytování právních služeb Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj se sídlem : Staroměstské nám. 6 Praha 1, 110 15 zastoupená

Více

Smlouva o výkonu funkce člena představenstva firmy Zemědělské zásobování Plzeň a.s.

Smlouva o výkonu funkce člena představenstva firmy Zemědělské zásobování Plzeň a.s. Smlouva o výkonu funkce člena představenstva firmy Zemědělské zásobování Plzeň a.s. Smluvní strany Zemědělské zásobování Plzeň a.s. K Cementárně 535, 331 51 Kaznějov IČ 497 88 221 zaps. v obchodním rejstříku

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE předseda dozorčí rady

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE předseda dozorčí rady SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE předseda dozorčí rady Tuto Smlouvu o výkonu funkce předsedy dozorčí rady (dále jen Smlouva ) uzavřely dne podle ust. 59 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních společnostech a družstvech

Více

CITELUM, a.s., řádnou valnou hromadu,

CITELUM, a.s., řádnou valnou hromadu, Představenstvo akciové společnosti CITELUM, a.s., se sídlem v Praze 4, Novodvorská 1010/14, PSČ 142 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, číslo vložky 4367, IČ: 25088092,

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI SMLOUVA O SPOLUPRÁCI k zajištění činnosti rozkladové komise ČSÚ evid. č. ČSÚ051-2016-S Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Česká republika - Český statistický úřad IČO 000 25 593

Více

Zakladatelská listina. o založení společnosti s ručením omezeným. Lesy města Písku s.r.o.

Zakladatelská listina. o založení společnosti s ručením omezeným. Lesy města Písku s.r.o. Zakladatelská listina o založení společnosti s ručením omezeným Lesy města Písku s.r.o. upravená dle ustanovení 146 a následujících zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o

Více

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY Níže uvedeného dne uzavřely obchodní společnost obchodní firma: identifikační číslo: se sídlem: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u zastoupená: telefonní číslo:, email:

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE V Písku dne 27.02.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 19.03.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Valná hromada společnosti Městské služby Písek s.r.o. NÁVRH USNESENÍ Rada města jako valná hromada společnosti

Více

N Á V R H. takto : Předmět smlouvy :

N Á V R H. takto : Předmět smlouvy : N Á V R H Smlouva o výkonu funkce člena představenstva družstva uzpůsobená zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) dle 777 odst. 3 tohoto zákona

Více

SMLOUVA O DILO. mezi. na straně jedné

SMLOUVA O DILO. mezi. na straně jedné Dne, měsíce a roku uvedeného na straně 6, podle zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (obchodní zákoník) a ve smyslu ustanovení 536 a násl. citovaného zákona, je uzavřena tato: SMLOUVA O

Více

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany NÁVRH Smlouva č uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany Kupující: Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice,

Více

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb Smluvní strany Poskytovatel : Sky club Brumlovka s.r.o. se sídlem : Vyskočilova 2, Praha 4, PSČ 140 00 korespondenční adresa : Na Příkopě 25, Praha 1, PSČ 110 00 DIČ : CZ47120479 Zapsaný : v OR vedeném

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Mezi. JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka POSTER Infinity s.r.o. (Prodávající) (Kupující)

KUPNÍ SMLOUVA. Mezi. JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka POSTER Infinity s.r.o. (Prodávající) (Kupující) KUPNÍ SMLOUVA Mezi JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka POSTER Infinity s.r.o. (Prodávající) a.. (Kupující) Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany: JUDr. Jan Kubálek,

Více

Příloha č. 3 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy KUPNÍ SMLOUVA

Příloha č. 3 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy KUPNÍ SMLOUVA Příloha č. 3 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

Jednatelé a dozorčí rada

Jednatelé a dozorčí rada Jednatelé a dozorčí rada Jednatelé 194 (1) Statutárním orgánem společnosti je jeden nebo více jednatelů. 195 (1) Jednateli přísluší obchodní vedení společnosti. Má-li společnost více jednatelů, kteří netvoří

Více

Smlouva o dílo. uzavřené podle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů s názvem

Smlouva o dílo. uzavřené podle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů s názvem Příloha č. 2 k Výzvě Smlouva o dílo uzavřené podle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů s názvem Zajištění prvků publicity spolufinancovaných projektů Evropské

Více

MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ

MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ VZOR 2015 (žlutě podbarvené údaje je možné měnit) MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu/fondu města Uherské Hradiště

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

Smlouva o poskytnutí dat

Smlouva o poskytnutí dat Smlouva o poskytnutí dat Subjekt Lesy České republiky, s.p. se sídlem: Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68 zapsaný: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka

Více

Smlouva o poskytování překladatelských služeb

Smlouva o poskytování překladatelských služeb Smlouva o poskytování překladatelských služeb Tato smlouva o poskytování služeb se uzavírá níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: Česká republika - Státní ústav pro kontrolu

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 566 a násl. zák. č. 513/ 1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

MANDÁTNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 566 a násl. zák. č. 513/ 1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Příloha č. 2 Vzor prováděcí smlouvy MANDÁTNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 566 a násl. zák. č. 513/ 1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Česká televize se sídlem: Kavčí

Více

Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady

Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s. a Mgr. Janem Marešem Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady ČEZ, a. s., společnost se sídlem v Praze 4, Duhová 1444/2, PSČ: 140 53, IČO: 45274649,

Více

Příloha č. 3 Rámcové dohody Vzor návrhu na uzavření Prováděcí smlouvy k Rámcové dohodě pro poskytnutí Softwarových produktů IBM a/nebo Podpory IBM

Příloha č. 3 Rámcové dohody Vzor návrhu na uzavření Prováděcí smlouvy k Rámcové dohodě pro poskytnutí Softwarových produktů IBM a/nebo Podpory IBM 148592_Příloha č.4b ZD _ Návrh Prováděcí smlouvy k RD Příloha č. 3 Rámcové dohody Vzor návrhu na uzavření Prováděcí smlouvy k Rámcové dohodě pro poskytnutí Softwarových produktů IBM a/nebo Podpory IBM

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

HALLA a.s. SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY/PŘEDSTAVENSTVA

HALLA a.s. SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY/PŘEDSTAVENSTVA HALLA a.s. a SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY/PŘEDSTAVENSTVA TATO SMLOUVA BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI: 1/ HALLA, a.s., se sídlem Litvínovská 288, 190 00 Praha 9 IČ: 60201916

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 43/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 41 ze dne 15.01.2014 Vzorová darovací smlouva pro poskytování darů z rozpočtu městské části Praha 3 a z účelových peněžních fondů

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

Příloha č. 3 usnesení č. Usn RMC /2016 Rady městské části Praha 8 ze dne. 2016

Příloha č. 3 usnesení č. Usn RMC /2016 Rady městské části Praha 8 ze dne. 2016 Příloha č. 3 usnesení č. Usn RMC /2016 Rady městské části Praha 8 ze dne. 2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace (mikrograntu) z rozpočtu Městské části Praha 8 na..na rok 2016 (VZOR) číslo: (uzavřená

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

V Z O R MANDÁTNÍ SMLOUVA O DAŇOVÉM PORADENSTVÍ A ZASTUPOVÁNÍ VE VĚCECH DANÍ. zastoupený. dále jen "klient"

V Z O R MANDÁTNÍ SMLOUVA O DAŇOVÉM PORADENSTVÍ A ZASTUPOVÁNÍ VE VĚCECH DANÍ. zastoupený. dále jen klient V Z O R MANDÁTNÍ SMLOUVA O DAŇOVÉM PORADENSTVÍ A ZASTUPOVÁNÍ VE VĚCECH DANÍ Mandant: IČ: DIČ: zastoupený dále jen "klient" a Mandatář : Vladimír Rajnyš, daňový poradce zapsaný do seznamu Komory daňových

Více

Smlouva o výkonu funkce člena představenstva

Smlouva o výkonu funkce člena představenstva Smlouva o výkonu funkce člena představenstva Smluvní strany Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. se sídlem Kroměříž, Kojetínská 3666, PSČ 767 11, IČ 494 51 871, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského

Více

RÁMCOVÁ DENNÍ SMLOUVA O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU S PŘERUŠITELNÝM VÝKONEM

RÁMCOVÁ DENNÍ SMLOUVA O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU S PŘERUŠITELNÝM VÝKONEM RÁMCOVÁ DENNÍ SMLOUVA O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU S PŘERUŠITELNÝM VÝKONEM uzavřená ve smyslu ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník SPP Storage, s.r.o.

Více

Smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit

Smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit Smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit mezi ČEZ, a. s. a. Smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit ČEZ, a. s., společnost se sídlem v Praze 4, Duhová 1444/2, PSČ: 140 53, IČO: 45274649, zapsaná

Více

CFO=Centrum Funkční Odpovědnosti? Aneb co pro vás znamená zákon o obchodních korporacích. André Vojtek Ondřej Ambrož

CFO=Centrum Funkční Odpovědnosti? Aneb co pro vás znamená zákon o obchodních korporacích. André Vojtek Ondřej Ambrož CFO=Centrum Funkční Odpovědnosti? Aneb co pro vás znamená zákon o obchodních korporacích André Vojtek Ondřej Ambrož Proč je toto téma relevantní? Rekodifikace a její důvody První rok aplikace Praktické

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI I. SMLUVNÍ STRANY Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p., PSČ Město (dále jako Úvěrující ) a Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p.,

Více

Veřejnoprávní smlouva

Veřejnoprávní smlouva Dnešního dne uzavřely tyto smluvní strany: Město Golčův Jeníkov se sídlem náměstí TGM 110, Golčův Jeníkov, IČO: 00267406, zastoupené starostou města Mgr. Vlastimilem Marušákem bankovní spojení: 27-1123656389/0800

Více

Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady

Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s. a titul, jméno a příjmení 1 Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady ČEZ, a. s., společnost se sídlem v Praze 4, Duhová 1444/2, PSČ: 140 53,

Více

III. Práva a povinnosti stran

III. Práva a povinnosti stran II. Splatnost peněžních prostředků 1. Poskytovatel poskytne příjemci dotaci podle čl. I. této smlouvy převodem na bankovní účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy do 14 dnů od uzavření této smlouvy.

Více

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na valnou hromadu Představenstvo akciové společnosti GPD a.s., se sídlem v Děčíně V, Předmostí 1860/6, PSČ 405 02, IČO: 25031881 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu městské části

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu městské části Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu městské části Smlouva č.:2016/00322/oe-or Poskytovatel dotace: Městská část Praha 3 Sídlem: Havlíčkovo nám. 700/9, Praha 3 zastoupená: Ing. Vladislavou

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace. Obecné ustanovení a předmět smlouvy

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace. Obecné ustanovení a předmět smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace příloha č. 4 I. Obecné ustanovení a předmět smlouvy Zastupitelstvo městské části Praha 14 /dále jen MČ Praha 14/ rozhodlo svým usnesením č. /ZMČ/201 ze dne o poskytnutí

Více

Telefónica O2 Czech Republic, a.s. člen dozorčí rady. Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady

Telefónica O2 Czech Republic, a.s. člen dozorčí rady. Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady DNE Telefónica O2 Czech Republic, a.s. a člen dozorčí rady Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady OBSAH: 1. Povinnosti Člena dozorčí rady... 3 2. Povinnosti Společnosti... 4 3. Závěrečná ustanovení...

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) uzavřená

Více

SMLOUVU. Preambule. Článek 1 Předmět a místo plnění

SMLOUVU. Preambule. Článek 1 Předmět a místo plnění Příloha č. 1 Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí Jednající: Mgr. Kateřinou Šiškovou, Odbor kancelář ministryně a public relations Sídlo: Na Poříčním právu 1/376, Praha 2, PSČ 128 01

Více

RÁMCOVÁ DENNÍ SMLOUVA O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU S PEVNÝM VÝKONEM

RÁMCOVÁ DENNÍ SMLOUVA O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU S PEVNÝM VÝKONEM RÁMCOVÁ DENNÍ SMLOUVA O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU S PEVNÝM VÝKONEM uzavřená ve smyslu ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník SPP Storage, s.r.o. se sídlem

Více

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I Díl 1 Společná ustanovení 1 (1) Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti (dále jen společnost ) a družstva. (2) Společnostmi jsou veřejná obchodní společnost

Více

Příloha návrhu usn. č. 2, zpráva č. 2 jednání RmP dne

Příloha návrhu usn. č. 2, zpráva č. 2 jednání RmP dne Příloha návrhu usn. č. 2, zpráva č. 2 jednání RmP dne 21. 11. 2014 Dohoda o výkonu funkce předsedy představenstva (pověřeného k obchodnímu vedení společnosti) Rozvojový fond Pardubice a.s. se sídlem Pardubice,

Více

Smlouva o poskytování konferenčních a hotelových služeb

Smlouva o poskytování konferenčních a hotelových služeb Příloha č. 2 k Č.j. PPR-31679-4/ČJ-2016-990656 Smlouva o poskytování konferenčních a hotelových služeb uzavřená podle ustanovení 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek I. Smluvní strany Obec Chvalšiny Sídlo: Chvalšiny 38,

Více

Smlouva o pozáručním servisu a technické podpoře

Smlouva o pozáručním servisu a technické podpoře Smlouva o pozáručním servisu a technické podpoře Ev.č. Software602 a.s.: Ev.č. Organizace: SUPP/FFSaFP/Písek/0606/2016 1. Článek Smluvní strany Společnost: Software602 a.s. se sídlem: Hornokrčská 15, 140

Více

Příkazní smlouva o poskytování právních služeb ( nesporná agenda) NA č. 2/16

Příkazní smlouva o poskytování právních služeb ( nesporná agenda) NA č. 2/16 1 Příkazce: Příkazní smlouva o poskytování právních služeb ( nesporná agenda) NA č. 2/16 Česká republika Státní pozemkový úřad se sídlem Praha 3 - Žižkov, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00 IČO: 01312774 DIČ:

Více

Smlouvu o převodu podílu v obchodní společnosti

Smlouvu o převodu podílu v obchodní společnosti SMLOUVA O PŘEVODU PODÍLU podle 207 násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, (dále jen,,zákon o obchodních korporacích ) Městská část Praha 7, IČO: 00063754 se sídlem nábř.

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 566 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v platném znění. mandátní smlouvu:

MANDÁTNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 566 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v platném znění. mandátní smlouvu: MANDÁTNÍ SMLOUVA uzavřená podle 566 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany 1... IČ:.. zapsaný v.. Bankovní spojení:., jehož

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo akciové společnosti ATAS elektromotory Náchod a. s. se sídlem v Náchodě, Bratří Čapků 722, PSČ 547 01, IČ 45534543 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu

Více

ROČNÍ SMLOUVA O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU S PEVNÝM VÝKONEM

ROČNÍ SMLOUVA O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU S PEVNÝM VÝKONEM ROČNÍ SMLOUVA O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU S PEVNÝM VÝKONEM uzavřená ve smyslu ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník SPP Storage, s.r.o. se sídlem Sokolovská

Více