SMLOUVA O VYKONU FUNKCE CLENA PREDST A VENSTV A

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMLOUVA O VYKONU FUNKCE CLENA PREDST A VENSTV A"

Transkript

1 I, SMLOUVA O VYKONU FUNKCE CLENA PREDST A VENSTV A v v ČERVEN,2014

2 OBSAH: Vymezení smluvních stran a název Čl. 1 Úvodní ustanovení Čl. 2 Předmět Smlouvy Čl. 3 Základní práva a povinnosti člena představenstva Čl. 4 Další práva a povinnosti člena představenstva Čl. S Odměna člena představenstva Čl. 6 Další nároky člena Čl. 7 Práva a povinnosti Společnosti Čl. 8 Pojištění Čl. 9 Střet zájmů a zákaz konkurence Čl. 10 Povinnost mlčenlivosti Čl. 11 Obchodní tajemství Čl. 12 Zánik funkce Čl. 13 Závěrečná ustanovení 2

3 SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA Smluvní strany: Centrum Palmovka, a.s. se sídlem: Praha 8- Libeň, Zenklova 1/35, PSČ jednající: Jan Kovařík, předseda představenstva a Zbyněk Novotný, člen představenstva IČO: zapsána v obchodním rejstříku oddíl B, vložka dále jen jako,,společnost" na straně jedné a Jan Kovařík nar. trvale bytem Praha 8 dále jen jako "Člen" na straně druhé uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (občanský zákoník) tuto Smlouvu o výkonu funkce člena představenstva (dále jen "Smlouva") Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Na základě rozhodnutí jediného akcionáře Společnosti ze dne byl pan Jan Kovařík zvolen členem představenstva Společnosti s účinností od Pan Jan Kovařík zvolení do této funkce bez výhrad přijal. (2) Smlouva byla schválena rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady (dále jen valná hromada) Společnosti dne s účinností od Čl. 2 Předmět Smlouvy (1) Předmětem této Smlouvy je úprava práv a povinností mezi Společností a Členem. Vzájemné vztahy touto Smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích - dále též 3

4 .,ZOK") a zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též.,oz"), a stanovami Společnosti. (2) Člen doložil Společnosti, že je bezúhonný a není u něj dána překážka provozování živnosti dle zákona o živnostenském podnikání ve vazbě na ust. 46 ZOK. Čl. 3 Základní práva a povinnosti Člena (1) Člen vykonává v rámci činnosti představenstva obchodní vedení Společnosti s tím, že je povinen respektovat zásady schválené valnou hromadou Společnosti, nejsouli v rozporu s obecně závaznými právními předpisy nebo se stanovami Společnosti. (2) Nikdo není oprávněn udělovat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení Společnosti, s výjimkou případu, kdy o to v souladu s 51 odst. 2 ZOK Člen požádá. V případě, že by mu byly udělovány valnou hromadou Společnosti pokyny ke konkrétnímu právnímu jednání, je povinen upozornit na případnou nevhodnost takových pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody. (3) Člen je povinen vykonávat svou funkci osobně, jednat s péčí řádného hospodáře, podle svých nejlepších schopností a dovedností, a vždy v souladu s oprávněnými zájmy Společnosti, které mu musí být známé. Péče řádného hospodáře musí vycházet především z loajality ke Společnosti, potřebných znalostí a pečlivého výkonu funkce. ( 4) Člen je oprávněn jednat za Společnost samostatně ve všech věcech. Člen uskutečňuje právní jednání vůči zaměstnancům Společnosti. (S) Člen musí při výkonu své funkce vycházet zejména z podnikatelského plánu Společnosti, kritéria přiměřenosti podstupovaného rizika, povinností, které musí Společnost plnit z hlediska řádného vedení účetnictví a plnění daňových povinností a z interních pravidel. Čl. 4 Další práva a povinnosti Člena (1) Člen se zavazuje, že bude společně s ostatními členy představenstva zejména: a) vykonávat pro Společnost řídící, kontrolní a jiné činnosti, které vyplývají z funkce statutárního orgánu Společnosti, b) svolávat řádnou valnou hromadu Společnosti vždy alespoň jednou za kalendářní rok tak, aby se konala nejpozději do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období, a dle potřeb Společnosti či na návrh kvalifikovaného akcionáře svolávat mimořádnou valnou hromadu společnosti, c) účastnit se valné hromady Společnosti, d) po dohodě se účastnit jednání dozorčí rady Společnosti a podávat vysvětlení týkající se výkonu funkce Člena, 4

5 e) řídit, kontrolovat, evidovat práci zaměstnanců Společnosti a jejich osobní údaje, zabezpečovat dodržování obecně závazných právních předpisů v souvislosti s výkonem práce zaměstnanců zejména zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, dalších souvisejících právních předpisů a zabezpečovat dodržování vnitřních předpisů Společnosti, f) zajišťovat řádné vedení předepsané evidence a účetnictví Společnosti a vedení seznamu akcionářů Společnosti j evidence zaknihovaných cenných papírů, g) na žádost akcionáře Společnosti informovat akcionáře o věcech Společnosti a umožnit mu nahlížení do dokladů Společnosti a pořizovat si kopie vybraných listin na náklady akcionáře, h) vyhotovit bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděl, že došlo ke změně stanov Společnosti na základě jakékoli právní skutečnosti, úplné znění stanov Společnosti a uložit jej spolu s listinami prokazujícími změnu do sbírky listin obchodního rejstříku. (2) Člen je dále povinen například: a) postupovat při výkonu svých činností dle této Smlouvy tak, aby nedošlo ke vzniku odpovědnosti Společnosti dle zák. č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, b) nepřijímat žádné dary ani jiné výhody od obchodních partnerů a jiných osob v souvislosti s výkonem činností dle této Smlouvy, c) nevyhledávat nebo neshromažďovat nad rámec výkonu své činnosti dle této Smlouvy údaje o jakýchkoli odměnách jakýchkoli zaměstnanců Společnosti, d) zdržet se veškerých jednání, která by mohla vést ke střetu zájmů Společnosti s jeho zájmy, j) informovat bez zbytečného odkladu ostatní členy orgánu, že může při výkonu jeho funkce dojít ke střetu jeho zájmu se zájmem Společnosti, k) informovat Společnost o změně svých osobních údajů, l) konzultovat případná podezření z porušení obecně závazných právních předpisů nebo stanov Společnosti s ostatními členy představenstva pro přijetí opatření. (3) Člen je oprávněn zejména: a) jménem Společnosti, při dodržení platného ustanovení o způsobu jednání jménem Společnosti uzavírat, měnit a ukončovat smlouvy, z těchto smluv přijímat plnění pro Společnost a jménem Společnosti smlouvy plnit, b) podávat návrhy a ostatní podání k veřejnoprávním autoritám (obecní úřady, finanční úřady, ministerstva, soudy aj.), jakož i činit jiné právní jednání v souvislosti s jednáními Společnosti, majícími charakter běžného obchodního styku, 5

6 c) z funkce Člena kdykoliv odstoupit, avšak je povinen své odstoupení písemně sdělit Společnosti a nesmí tak učinit v době, která je pro Společnost nevhodná ( 59 odst. S ZOK). ( 4) V případě, že Člen poruší své smluvní nebo zákonné povinnosti, vydá Společnosti prospěch, který v souvislosti s tímto jednáním získal (bezdůvodné obohacení), a nahradí majetkovou i nemajetkovou újmu dle ust a násl. OZ, která takovým jednáním Společnosti vznikla. V případě porušení některé z povinností vyplývajících Členovi z článku 3 a 4 této Smlouvy, zaplatí Člen Společnosti na základě její výzvy smluvní pokutu ve výši ,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), a to do 14 dnů ode dne doručení této výzvy. V případě včasného nesplnění platební povinnosti je Člen povinen Společnosti uhradit úrok z prodlení ve výši 1,0 % z dlužné částky za každý započatý kalendářní měsíc, v němž bude Člen v prodlení. (S) Člen je povinen na odůvodněnou výzvu insolvenčního správce vydat prospěch ze Smlouvy ve výši a za dobu, jež jsou stanoveny v ust. 62 a násl. ZOK. Pro případ rozhodnutí soudu o tom, že Člen ručí za splnění povinností Společnosti, je Člen povinen postupovat dle ust. 68 a násl. ZOK. Čl. s Odměna Člena (1) Členovi náleží za výkon funkce odměna ve výši ,- Kč (slovy: čtyřicetjednatisíc korun českých) měsíčně. Odměna je splatná vždy k 20. dni kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž Členovi vznikl nárok na odměnu. Tato odměna zahrnuje veškeré přesčasy a práci navíc, stejně tak jako čas strávený na služebních cestách. (2) Za úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu, za celkové pozitivní ekonomické výsledky společnosti za každý účetní rok může být Členovi po schválení valnou hromadou Společnosti poskytnuta další odměna ve výši jednoho či více měsíčních odměn. Členovi může náležet i jiná mimořádná odměna, pokud ji schválí valná hromada Společnosti. část odměny. (3) V případě, že je výkon funkce Člena ukončen předčasně, náleží mu poměrná ( 4) Členovi odměna nepřísluší, jestliže výkon jeho funkce měl za následek újmu Společnosti nebo vedl k nepříznivým hospodářským výsledkům Společnosti. Odměna též Členovi nepřísluší v případě, že porušil své povinnosti vůči Společnosti vyplývající mu z této Smlouvy, právního předpisu nebo vnitřního předpisu Společnosti. Vyplacená odměna se nevrací. Čl. 6 Další nároky Člena (1) Členovi kromě odměn podle čl. S Smlouvy náleží: 6

7 (a) náhrada hotových výdajů, které mu vznikly v souvislosti s výkonem funkce; (b) náhrada cestovních nákladů v souladu s obecně závaznými právními předpisy, které mu vznikly v souvislosti s výkonem funkce; (c) náhrady stanovené v ustanovení 156 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů; ( d) placená dovolená v celkové délce 25 pracovních dnů (pondělí až pátek) v každém kalendářním roce, jejichž doba čerpání musí být schválena Společností, a to vedle běžných státních svátků a dnů pracovního volna. Člen představenstva není oprávněn převést do budoucna jakýkoliv nárok na roční dovolenou, kterou z jakýchkoliv důvodů v roce vzniku nároku dobrovolně nevyčerpal; (e) v případě odvolání z funkce nárok na odstupné ve výši Kč (slovy: dvěstě tisíc korun českých). Nárok na odstupné Členovi nenáleží, jestliže výkon jeho funkce měl za následek újmu Společnosti nebo vedl k nepříznivým hospodářským výsledkům Společnosti. Nárok na odstupné též členovi představenstva nepřísluší v případě, že prokazatelně porušil své povinnosti vůči Společnosti vyplývající mu z této smlouvy, právního předpisu nebo vnitřního předpisu; (f) nárok na odměnu, v souladu s vnitřními předpisy Společnosti vztahujícími se k oznamování a potvrzování nepřítomnosti v práci, během jakýchkoliv období pracovní nepřítomnosti z důvodu nemoci, zranění nebo jiné pracovní neschopnosti, a to až do maximálního součtu 10 dnů za období 52 po sobě jdoucích týdnů (včetně jakýchkoliv zákonných dávek v nemoci nebo sociálních výhod, na které může členovi představenstva vzniknout nárok); (g) umožnění práce z domova; (h)zavedenípružnéhorozvrženípracovnídob~ (2) Členovi představenstva dále náleží výhody, které Společnost jako zaměstnavatel může poskytovat zaměstnancům, a to: a) příspěvek na stravování, zejména formou poskytování stravenek, b) příspěvek na odborný rozvoj zaměstnanců (prohlubování a zvyšování kvalifikace), c) příspěvek na penzijní pojištění se státním příspěvkem, na doplňkové penzijní spoření nebo na penzijní pojištění, d) příspěvek na soukromé životní pojištění, e) zvýhodněné poskytnutí zápůjčky f) bezplatné poskytování služebního auta i pro soukromé účely, g) zajišťování nebo hrazení dopravy do zaměstnání a ze zaměstnání. 7

8 (3) Daně, poplatky a povinnosti Člena vzniklé v souvislosti s přijatým plněním dle této Smlouvy, stejně jako příspěvky soukromým nebo veřejným institucím sociálního zabezpečení ponese Člen, pokud není dle práva České republiky povinna takové platby uhradit na účet Člena Společnost (např. záloha na daň z přijmu, povinné přfspěvky do systému státního sociálního a zdravotnfho pojištění). Čl. 7 Práva a povinnosti Společnosti (1) Společnost je povinna poskytnout Členovi veškerou součinnost, podklady a informace nezbytné k řádnému výkonu jeho funkce. (2) Společnost se zavazuje poskytnout Členovi plnění uvedená v čl. 5 a čl. 6 této Smlouvy. Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, vyplácí Společnost peněžní plnění na bankovní účet, který určí Člen. Movité věci Společnost předá Členovi protokolárně. (3) Společnost se zavazuje poskytnout Členovi po dobu výkonu jeho funkce prostory nezbytné k výkonu funkce, a to včetně standardního technického a jiného vybavení. Tyto prostory se Společnost zavazuje odpovídajícím způsobem zabezpečit a udržovat. (4) Společnost se zavazuje také k poskytnutí personální podpory Členovi. (S) Společnost se zavazuje, že veškeré budoucí pohledávky vzniklé z této Smlouvy nebude uplatňovat ve formě započtení. (6) Společnost se zavazuje, že žádné budoucí pohledávky vzniklé na základě této Smlouvy nepostoupí třetí straně. (7) V případě včasného nesplnění platební povinnosti je Společnost povinna Členovi uhradit úrok z prodlení ve výši 1,0 % z dlužné částky za každý započatý kalendářní měsíc, v němž bude Společnost v prodlení. (8) Společnost je oprávněna vymáhat na Členovi náhradu újmy způsobenou porušením jeho smluvních a zákonných povinností. Společnost může vypořádat uvedenou újmu, schválí-li takovou smlouvu o vypořádání valná hromada Společnosti alespoň dvoutřetinovou většinou všech hlasů. Čl. 8 Pojištění (1) Společnost zajišťuje pojištění člena orgánu na pojistné riziko odpovědnosti za škodu při výkonu funkce člena orgánu. Toto pojištění se sjednává na náklady společnosti ve prospěch člena. Společnost a Člen jsou povinni bez zbytečného odkladu uzavřít pojistnou smlouvu. (2) Společnost i Člen jsou povinni zachovat pojištění podle odstavce 1 po celou dobu výkonu funkce člena představenstva Společnosti. V případě zániku pojišťovacího vztahu (např. v důsledku vypovězení pojišťovací smlouvy pojišťovnou nebo zániku 8

9 pojišťovny) jsou Společnost i Člen bez zbytečného odkladu povinni zajistit uzavření nové pojistné smlouvy ve smyslu odstavce 1. (3) Společnost i člen jsou při plnění povinností podle odstavce 1 a 2 povinni poskytnout si plnou součinnost. Čl. 9 Střet zájmů a zákaz konkurence (1) Člen nesmí bez písemného svolení valné hromady: (a) podnikat v předmětu činnosti Společnosti nebo obdobném oboru podnikání, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného nebo vstupovat do obchodních vztahů s takovými společnostmi, (b) být členem statutárního či kontrolního orgánu jiné právnické osoby s obdobným předmětem činnosti nebo podnikání nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern, nebo ( c) účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo podnikání. Čl. 10 Povinnost mlčenlivosti (1) Člen je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozvěděl pří výkonu funkce člena představenstva Společnosti po celou dobu trvání jeho funkce a po dobu dvou let od jejího skončení. (2) V případě porušení povinnosti podle odstavce 1 je Člen nebo bývalý člen představenstva povinen nahradit újmu vzniklou Společnosti z takového jednání nebo vrátit bezdůvodné obohacení. Čl. ll Obchodní tajemství (1) Člen bere na vědomí, že v důsledku výkonu své funkce bude mít přístup k dokumentům, údajům a informacím, které mají povahu obchodního tajemství ve smyslu 504 OZ. (2) Člen je povinen s odbornou péčí posoudit, které skutečnosti náležející ke Společnosti je třeba chránit jako obchodní tajemství, a je povinen zajistit, aby takové skutečnosti byly jako obchodní tajemství označeny a chráněny. (3) Člen nesmí bez souhlasu Společnosti v době trvání své funkce a kdykoli po jejím skončení sám nebo prostřednictvím třetí osoby skutečnosti tvořící obchodní tajemství Společnosti nebo třetí osoby, která je ve vztahu ke Společnosti: 9

10 (a) jakýmkoli způsobem komukoli sdělit nebo zpřístupnit, s výjimkou případů stanovených obecně závaznými právními předpisy, a (b) použít ve svůj prospěch nebo prospěch jakékoli třetí osoby. ( 4) V případě porušení povinností podle odstavce 1 až 3 je Člen povinen zaplatit Společnosti smluvní pokutu ve výši ,- Kč. Tím není dotčeno právo Společnosti na náhradu újmy (majetkové i nemajetkové) nebo vrácení bezdůvodného obohacení, které vznikly v důsledku porušení povinností podle odstavce 1 až 3. (1) Funkce Člena zaniká: a) uplynutím funkčního období, Čl. 12 Zánik funkce b) jestliže přestane splňovat zákonné předpoklady pro výkon funkce člena představenstva, c) odvoláním ze strany valné hromady Společnosti, d) volbou nového člena představenstva, e) odstoupením z funkce, f) nebo jiným zákonem stanoveným způsobem. (2) V případě odstoupení z funkce zaniká funkce Člena posledním dnem v měsíci, který následuje po měsíci, v němž bylo odstoupení písemně sděleno Společnosti. Stejná doba pro zánik funkce platí i pro zánik funkce odvoláním ze strany valné hromady Společnosti nebo volbou nového člena představenstva. (3) Po ukončení výkonu funkce se Člen zavazuje zejména: (a) nikdy v budoucnu neučinit nepravdivé nebo zavádějící ústní nebo písemné prohlášení týkající se činností nebo záležitostí Společnosti, nevystupovat jménem Společnosti nebo nedovolit, aby byl považován za osobu jakkoli spojenou se Společností nebo zainteresovanou na její činnosti (s výjimkou vystupování jako bývalý funkcionář Společnosti za účelem komunikace s potenciálním zaměstnavatelem nebo v souladu s jakýmikoli platnými zákonnými požadavky), (b) nikdy v budoucnu v rámci vlastního podnikání nepoužít název Společnosti nebo jakýkoli název způsobilý záměny s ním, Společnosti, ( c) zaplatit okamžitě veškeré splatné (ke dni ukončení funkce) osobní dluhy vůči ( d) odevzdat oprávněné osobě funkci a odevzdat (nebo zničit, bude-li tak Spolčeností nařízeno) veškerý majetek Společnosti skládající se zejména z dokumentů a jiných věcí (v jakékoliv formě nebo médiích včetně poznámek, memorand, korespondence, výkresů, skic, plánů, vzorů a jakýchkoliv jiných materiálů, ve kterých jsou data nebo informace zaznamenány nebo umístěny) vztahujících se k činnostem 10

11 nebo záležitostem Společnosti nebo jakýchkoli jejích dodavatelů, zástupců, zákazníků nebo jiných osob, které byly Členem nabyty, přijaty nebo zhotoveny v průběhu platnosti této Smlouvy, a to spolu se všemi kopiemi, ( e) protokolárně vrátit Společnosti všechny movité věci, které převzal v souvislosti s výkonem funkce Člena. Čl. 13 Závěrečná ustanovení (1) Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou s účinností od do Smlouva může být písemným dodatkem prodloužena v případě, že Člen bude valnou hromadou zvolen na další funkční období. (2) Tato Smlouva se řídí právem České republiky. Na práva a povinnosti mezi Společností a Členem se přiměřeně použijí ustanovení NOZ o příkazu. (3) Člen prohlašuje, že uzavření této Smlouvy není a nebude v rozporu s jakýmkoliv výslovným nebo implicitním ustanovením jakékoli smlouvy, soudního rozhodnutí nebo jakoukoliv jinou právně závaznou povinností, jíž je vázán. ( 4) Veškeré budoucí spory vzniklé na základě této Smlouvy rozhodne Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Jednacího řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou rozhodčího soudu. (S) Tato Smlouva představuje úplnou dohodu mezi Stranami týkající se předmětu Smlouvy a nahrazuje veškeré případné dohody o předmětu Smlouvy uzavřené mezi Stranami dříve. (6) Veškeré změny a doplnění této Smlouvy mohou být provedeny pouze písemně a se souhlasem obou smluvních stran. (7) Neplatnost nebo neúčinnost jednotlivých ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost a účinnost ostatních ustanovení této Smlouvy nebo této Smlouvy jako celku. V případě, že se v průběhu platnosti této Smlouvy některá ustanovení této Smlouvy stanou neplatnými, neúčinnými nebo nevymahatelnými, smluvní strany se zavazují nahradit tato neplatná, neúčinná nebo nevymahatelná ustanovení Smlouvy jinými ustanoveními, jejichž obsah bude platný, účinný a vymahatelný, a bude se v maximální možné míře blížit účelu této Smlouvy a jejím ustanovením. (8) Veškeré nároky vzniklé na základě této Smlouvy se promlčují ve lhůtě jednoho roku ode dne, kdy nárok mohl být uplatněn poprvé. (9) V případě, že dojde k podstatné změně okolností, za nichž byla tato Smlouva uzavřena, nese riziko s takovou změnou spojené ta Strana smlouvy, která svým jednáním změnu okolností způsobila. V případě, že nelze určit, která ze stran změnu okolností způsobila, nese riziko změny okolností Společnost. ll

12 (10) Smluvní strany konstatují, že si přečetly tuto Smlouvu, s jejím obsahem souhlasí, a že tato Smlouva vyjadřuje jejich svobodnou a úplnou vůli. (ll) Smluvní strany si před podpisem této Smlouvy sdělily všechny relevantní skutkové a právní okolnosti, o nichž ke dni podpisu této Smlouvy věděly. (12) Tato smlouva se sepisuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má vlastnosti originálu. Jedno vyhotovení obdrží po podpisu smlouvy Člen a jedno vyhotovení obdrží Společnost. (13) Veškeré písemnosti a jiné dokumenty související s touto Smlouvou budou stranám smlouvy doručovány poštou na adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy nebo osobně předány oproti podpisu. V Praze dne V Praze dne Jan Kovařík předseda představenstva Zbyněk N ovotný člen představenstva V Praze dne Jan Kovařík člen 12

24. BŘEZNA 2015 PHILIP MORRIS ČR A.S. ALENA ZEMPLINEROVÁ SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY

24. BŘEZNA 2015 PHILIP MORRIS ČR A.S. ALENA ZEMPLINEROVÁ SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY 24. BŘEZNA 2015 PHILIP MORRIS ČR A.S. A ALENA ZEMPLINEROVÁ SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY OBSAH ČLÁNEK STRANA 1. PŘEDMĚT SMLOUVY... 2 2. ROZSAH OPRÁVNĚNÍ ČLENA... 2 3. DŮVĚRNOST A MLČENLIVOST...

Více

24. BŘEZNA 2015 PHILIP MORRIS ČR A.S. JOHANNIS VAN CAPELLEVEEN SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA VÝBORU PRO AUDIT

24. BŘEZNA 2015 PHILIP MORRIS ČR A.S. JOHANNIS VAN CAPELLEVEEN SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA VÝBORU PRO AUDIT 24. BŘEZNA 2015 PHILIP MORRIS ČR A.S. A JOHANNIS VAN CAPELLEVEEN SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA VÝBORU PRO AUDIT OBSAH ČLÁNEK STRANA 1. PŘEDMĚT SMLOUVY... 2 2. ROZSAH OPRÁVNĚNÍ ČLENA... 2 3. DŮVĚRNOST A

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE společnost Měšťanský pivovar v Poličce, a.s., IČ 601 12 344, se sídlem Polička, Pivovarská 151, PSČ 572 14, zapsaná u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 1057, zastoupena

Více

Úvodní ustanovení II. Předmět smlouvy

Úvodní ustanovení II. Předmět smlouvy NÁVRH SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI uzavřená ve smyslu ustanovení 59 zák. č. 90/2012 Sb. a 2430 zák. č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen ZOK

Více

Bod 6. pořadu jednání Návrh usnesení: Valná hromada společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2013.

Bod 6. pořadu jednání Návrh usnesení: Valná hromada společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2013. Představenstvo akciové společnosti VEBA, textilní závody a. s. se sídlem Přadlácká 89, Broumov, IČ: 45534276, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci králové oddíl B, vložka 582

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY DOZORČÍ RADY

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY DOZORČÍ RADY SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY DOZORČÍ RADY uzavřená mezi společností Ostravské vodárny a kanalizace a.s. a panem / paní [ ] dne [ ] Tato smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady (dále jen Smlouva

Více

STANOVY. akciové společnosti. Lázně Poděbrady, a. s.

STANOVY. akciové společnosti. Lázně Poděbrady, a. s. STANOVY akciové společnosti Lázně Poděbrady, a. s. ve znění změn a doplňků schválených valnou hromadou dne 27. 6. 2014 O B S A H: ČÁST I : ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1: Založení akciové společnosti Článek

Více

POZVÁNKA na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti MÁTRA TRANSPORT a.s., IČ 14803241, se sídlem v Benešově, Erbenova 134

POZVÁNKA na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti MÁTRA TRANSPORT a.s., IČ 14803241, se sídlem v Benešově, Erbenova 134 POZVÁNKA na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti MÁTRA TRANSPORT a.s., IČ 14803241, se sídlem v Benešově, Erbenova 134 kterou svolává, a to na základě příslušných ustanovení zákona č. 90/2012 Sb.,

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013 Smlouvu uzavírají společnosti: RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013 Broker Consulting, a.s. se sídlem: Plzeň, Jiráskovo náměstí 2, PSČ 326 00 IČ: 252 21 736 zapsána: v obchodním rejstříku vedeném

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování trustových služeb

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování trustových služeb Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování trustových služeb 1 Základní ustanovení 1/1 Tyto všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb společností RSM TACOMA a.s. (dále jen Podmínky ) upravují

Více

PŘÍLOHA Č. 8 Obchodní, platební a jiné podmínky poskytování služeb provozování, údržby a podpory informačního systému

PŘÍLOHA Č. 8 Obchodní, platební a jiné podmínky poskytování služeb provozování, údržby a podpory informačního systému ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Vývoj, implementace, provozování a podpora Access Point - přístupového místa ČR do Evropské architektury pro výměnu standardizovaných zpráv v oblasti dávek v nemoci

Více

Zvláštní obchodní podmínky VŠEOBECNÉ ÚVĚROVÉ PODMÍNKY (dále jen VÚP ) vydané dne 30.5.2012

Zvláštní obchodní podmínky VŠEOBECNÉ ÚVĚROVÉ PODMÍNKY (dále jen VÚP ) vydané dne 30.5.2012 Zvláštní obchodní podmínky VŠEOBECNÉ ÚVĚROVÉ PODMÍNKY (dále jen VÚP ) vydané dne 30.5.2012 Článek I. Úvodní ustanovení 1. Věřitel poskytuje Úvěry svým členům na základě zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních

Více

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o p o s k y t o v á n í s l u ž b e b

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o p o s k y t o v á n í s l u ž b e b V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o p o s k y t o v á n í s l u ž b e b společnosti MERO ČR, a. s. se sídlem v Kralupech nad Vltavou, Veltruská 748, PSČ 278 01 IČ: 60193468, DIČ: CZ60193468

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování daňového poradenství

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování daňového poradenství Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování daňového poradenství 1 Základní ustanovení 1/1 Tyto všeobecné obchodní podmínky pro poskytování daňového poradenství (dále jen Podmínky ) oddělením Daňového

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování ekonomického, účetního a mzdového poradenství

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování ekonomického, účetního a mzdového poradenství Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování ekonomického, účetního a mzdového poradenství 1 Základní ustanovení 1/1 Tyto všeobecné obchodní podmínky pro poskytování ekonomického, účetního a mzdového poradenství

Více

STANOVY I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

STANOVY I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Úvodní ustanovení: 1) Obchodní společnost Josef Bambásek a.s., (dále jen společnost) je právnickou osobou, která vznikla zápisem do obchodního rjstříku dne 15.06.2000. 2)

Více

Schneider Electric, a.s.

Schneider Electric, a.s. POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI Schneider Electric, a.s. Představenstvo akciové společnosti Schneider Electric, a.s. se sídlem Písek, Čížovská 447, IČ: 482 07 985, zapsané v obchodním rejstříku

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI. KARBONIA KLADNO, a.s.

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI. KARBONIA KLADNO, a.s. POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI KARBONIA KLADNO, a.s. Představenstvo obchodní společnosti KARBONIA KLADNO, a.s., IČ: 46356878, se sídlem Kladno, Suchardova 434, PSČ 272 01, zapsané v obchodním

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA POJISTKA č. ČEZBP 1/2014

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA POJISTKA č. ČEZBP 1/2014 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA POJISTKA č. ČEZBP 1/2014 Smlouvu uzavírají společnosti: ČEZ Prodej, s.r.o. se sídlem: Duhová 1/425, 140 53 Praha 4 IČO: 272 32 433, DIČ: CZ27232433 zapsána: v obchodním rejstříku

Více

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í společnosti MERO ČR, a. s. se sídlem v Kralupech nad Vltavou, Veltruská 748, PSČ 278 01 IČ: 60193468, DIČ: CZ60193468 zapsané

Více

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Příloha č. 4: Návrh Smlouvy o dílo Uchazeč není oprávněn činit změny či doplnění návrhu Smlouvy o dílo, vyjma údajů, u nichž vyplývá z jejich obsahu povinnost doplnění (označené jako či obdobně). Zeleně

Více

Příloha č. 04A. Vzorový návrh smlouvy

Příloha č. 04A. Vzorový návrh smlouvy Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

STANOVY POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. úplné znění stanov ke dni 30. června 2014. čl.1 Založení společnosti

STANOVY POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. úplné znění stanov ke dni 30. června 2014. čl.1 Založení společnosti STANOVY POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. úplné znění stanov ke dni 30. června 2014 I. V š e o b e c n á u s t a n o v e n í čl.1 Založení společnosti POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. (dále jen společnost,

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU (dále jen smlouva o úvěru ),

SMLOUVA O ÚVĚRU (dále jen smlouva o úvěru ), Registrační číslo smlouvy 36/2015/K Číslo účtu 139611834/7950 SMLOUVA O ÚVĚRU (dále jen smlouva o úvěru ), kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku v českém jazyce podle českého právního řádu uzavírají

Více

NÁVRH ZNĚNÍ STANOV. SPOLEČNOSTI PREFA KOMPOZITY, a.s. DLE ZOK

NÁVRH ZNĚNÍ STANOV. SPOLEČNOSTI PREFA KOMPOZITY, a.s. DLE ZOK NÁVRH ZNĚNÍ STANOV SPOLEČNOSTI PREFA KOMPOZITY, a.s. DLE ZOK STANOVY Část I. ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI A OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost (dále jen společnost ) byla

Více

Stanovy Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s.

Stanovy Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. Stanovy Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. Úplné znění Stanov ze dne 26. června 2014 Obsah I. Obecná ustanovení... 4 1 Identifikační údaje... 4 2 Předmět podnikání... 4 II. Základní kapitál,

Více

STANOVY. Evropsko-ruská banka, a.s.

STANOVY. Evropsko-ruská banka, a.s. STANOVY Evropsko-ruská banka, a.s. úplné znění ke dni 1.7.2014 STANOVY Evropsko-ruská banka, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ------------------------------------------------------------------ Čl. 1 Založení

Více

S T A N O V Y ČESKÁ NÁMOŘNÍ PLAVBA AKCIOVÁ SPOLEČNOST

S T A N O V Y ČESKÁ NÁMOŘNÍ PLAVBA AKCIOVÁ SPOLEČNOST S T A N O V Y ČESKÁ NÁMOŘNÍ PLAVBA AKCIOVÁ SPOLEČNOST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení a vznik společnosti Akciová společnost Česká námořní plavba (dále jen společnost ) byla založena zakladatelskou

Více

P o z v á n k a. na mimořádnou valnou hromadu. společnosti CCA Group a.s., IČO 256 95 312 se sídlem Praha 2, Karlovo nám. 17, č.p.

P o z v á n k a. na mimořádnou valnou hromadu. společnosti CCA Group a.s., IČO 256 95 312 se sídlem Praha 2, Karlovo nám. 17, č.p. P o z v á n k a na mimořádnou valnou hromadu společnosti CCA Group a.s., IČO 256 95 312 se sídlem Praha 2, Karlovo nám. 17, č.p. 288, PSČ 120 00 I. Místo konání: Advokátní kancelář Bedrna a společníci,

Více

Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady

Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s. a Mgr. Janem Marešem Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady ČEZ, a. s., společnost se sídlem v Praze 4, Duhová 1444/2, PSČ: 140 53, IČO: 45274649,

Více