SMLOUVA O VYKONU FUNKCE CLENA PREDST A VENSTV A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMLOUVA O VYKONU FUNKCE CLENA PREDST A VENSTV A"

Transkript

1 I, SMLOUVA O VYKONU FUNKCE CLENA PREDST A VENSTV A v v ČERVEN,2014

2 OBSAH: Vymezení smluvních stran a název Čl. 1 Úvodní ustanovení Čl. 2 Předmět Smlouvy Čl. 3 Základní práva a povinnosti člena představenstva Čl. 4 Další práva a povinnosti člena představenstva Čl. S Odměna člena představenstva Čl. 6 Další nároky člena Čl. 7 Práva a povinnosti Společnosti Čl. 8 Pojištění Čl. 9 Střet zájmů a zákaz konkurence Čl. 10 Povinnost mlčenlivosti Čl. 11 Obchodní tajemství Čl. 12 Zánik funkce Čl. 13 Závěrečná ustanovení 2

3 SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA Smluvní strany: Centrum Palmovka, a.s. se sídlem: Praha 8- Libeň, Zenklova 1/35, PSČ jednající: Jan Kovařík, předseda představenstva a Zbyněk Novotný, člen představenstva IČO: zapsána v obchodním rejstříku oddíl B, vložka dále jen jako,,společnost" na straně jedné a Jan Kovařík nar. trvale bytem Praha 8 dále jen jako "Člen" na straně druhé uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (občanský zákoník) tuto Smlouvu o výkonu funkce člena představenstva (dále jen "Smlouva") Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Na základě rozhodnutí jediného akcionáře Společnosti ze dne byl pan Jan Kovařík zvolen členem představenstva Společnosti s účinností od Pan Jan Kovařík zvolení do této funkce bez výhrad přijal. (2) Smlouva byla schválena rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady (dále jen valná hromada) Společnosti dne s účinností od Čl. 2 Předmět Smlouvy (1) Předmětem této Smlouvy je úprava práv a povinností mezi Společností a Členem. Vzájemné vztahy touto Smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích - dále též 3

4 .,ZOK") a zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též.,oz"), a stanovami Společnosti. (2) Člen doložil Společnosti, že je bezúhonný a není u něj dána překážka provozování živnosti dle zákona o živnostenském podnikání ve vazbě na ust. 46 ZOK. Čl. 3 Základní práva a povinnosti Člena (1) Člen vykonává v rámci činnosti představenstva obchodní vedení Společnosti s tím, že je povinen respektovat zásady schválené valnou hromadou Společnosti, nejsouli v rozporu s obecně závaznými právními předpisy nebo se stanovami Společnosti. (2) Nikdo není oprávněn udělovat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení Společnosti, s výjimkou případu, kdy o to v souladu s 51 odst. 2 ZOK Člen požádá. V případě, že by mu byly udělovány valnou hromadou Společnosti pokyny ke konkrétnímu právnímu jednání, je povinen upozornit na případnou nevhodnost takových pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody. (3) Člen je povinen vykonávat svou funkci osobně, jednat s péčí řádného hospodáře, podle svých nejlepších schopností a dovedností, a vždy v souladu s oprávněnými zájmy Společnosti, které mu musí být známé. Péče řádného hospodáře musí vycházet především z loajality ke Společnosti, potřebných znalostí a pečlivého výkonu funkce. ( 4) Člen je oprávněn jednat za Společnost samostatně ve všech věcech. Člen uskutečňuje právní jednání vůči zaměstnancům Společnosti. (S) Člen musí při výkonu své funkce vycházet zejména z podnikatelského plánu Společnosti, kritéria přiměřenosti podstupovaného rizika, povinností, které musí Společnost plnit z hlediska řádného vedení účetnictví a plnění daňových povinností a z interních pravidel. Čl. 4 Další práva a povinnosti Člena (1) Člen se zavazuje, že bude společně s ostatními členy představenstva zejména: a) vykonávat pro Společnost řídící, kontrolní a jiné činnosti, které vyplývají z funkce statutárního orgánu Společnosti, b) svolávat řádnou valnou hromadu Společnosti vždy alespoň jednou za kalendářní rok tak, aby se konala nejpozději do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období, a dle potřeb Společnosti či na návrh kvalifikovaného akcionáře svolávat mimořádnou valnou hromadu společnosti, c) účastnit se valné hromady Společnosti, d) po dohodě se účastnit jednání dozorčí rady Společnosti a podávat vysvětlení týkající se výkonu funkce Člena, 4

5 e) řídit, kontrolovat, evidovat práci zaměstnanců Společnosti a jejich osobní údaje, zabezpečovat dodržování obecně závazných právních předpisů v souvislosti s výkonem práce zaměstnanců zejména zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, dalších souvisejících právních předpisů a zabezpečovat dodržování vnitřních předpisů Společnosti, f) zajišťovat řádné vedení předepsané evidence a účetnictví Společnosti a vedení seznamu akcionářů Společnosti j evidence zaknihovaných cenných papírů, g) na žádost akcionáře Společnosti informovat akcionáře o věcech Společnosti a umožnit mu nahlížení do dokladů Společnosti a pořizovat si kopie vybraných listin na náklady akcionáře, h) vyhotovit bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděl, že došlo ke změně stanov Společnosti na základě jakékoli právní skutečnosti, úplné znění stanov Společnosti a uložit jej spolu s listinami prokazujícími změnu do sbírky listin obchodního rejstříku. (2) Člen je dále povinen například: a) postupovat při výkonu svých činností dle této Smlouvy tak, aby nedošlo ke vzniku odpovědnosti Společnosti dle zák. č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, b) nepřijímat žádné dary ani jiné výhody od obchodních partnerů a jiných osob v souvislosti s výkonem činností dle této Smlouvy, c) nevyhledávat nebo neshromažďovat nad rámec výkonu své činnosti dle této Smlouvy údaje o jakýchkoli odměnách jakýchkoli zaměstnanců Společnosti, d) zdržet se veškerých jednání, která by mohla vést ke střetu zájmů Společnosti s jeho zájmy, j) informovat bez zbytečného odkladu ostatní členy orgánu, že může při výkonu jeho funkce dojít ke střetu jeho zájmu se zájmem Společnosti, k) informovat Společnost o změně svých osobních údajů, l) konzultovat případná podezření z porušení obecně závazných právních předpisů nebo stanov Společnosti s ostatními členy představenstva pro přijetí opatření. (3) Člen je oprávněn zejména: a) jménem Společnosti, při dodržení platného ustanovení o způsobu jednání jménem Společnosti uzavírat, měnit a ukončovat smlouvy, z těchto smluv přijímat plnění pro Společnost a jménem Společnosti smlouvy plnit, b) podávat návrhy a ostatní podání k veřejnoprávním autoritám (obecní úřady, finanční úřady, ministerstva, soudy aj.), jakož i činit jiné právní jednání v souvislosti s jednáními Společnosti, majícími charakter běžného obchodního styku, 5

6 c) z funkce Člena kdykoliv odstoupit, avšak je povinen své odstoupení písemně sdělit Společnosti a nesmí tak učinit v době, která je pro Společnost nevhodná ( 59 odst. S ZOK). ( 4) V případě, že Člen poruší své smluvní nebo zákonné povinnosti, vydá Společnosti prospěch, který v souvislosti s tímto jednáním získal (bezdůvodné obohacení), a nahradí majetkovou i nemajetkovou újmu dle ust a násl. OZ, která takovým jednáním Společnosti vznikla. V případě porušení některé z povinností vyplývajících Členovi z článku 3 a 4 této Smlouvy, zaplatí Člen Společnosti na základě její výzvy smluvní pokutu ve výši ,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), a to do 14 dnů ode dne doručení této výzvy. V případě včasného nesplnění platební povinnosti je Člen povinen Společnosti uhradit úrok z prodlení ve výši 1,0 % z dlužné částky za každý započatý kalendářní měsíc, v němž bude Člen v prodlení. (S) Člen je povinen na odůvodněnou výzvu insolvenčního správce vydat prospěch ze Smlouvy ve výši a za dobu, jež jsou stanoveny v ust. 62 a násl. ZOK. Pro případ rozhodnutí soudu o tom, že Člen ručí za splnění povinností Společnosti, je Člen povinen postupovat dle ust. 68 a násl. ZOK. Čl. s Odměna Člena (1) Členovi náleží za výkon funkce odměna ve výši ,- Kč (slovy: čtyřicetjednatisíc korun českých) měsíčně. Odměna je splatná vždy k 20. dni kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž Členovi vznikl nárok na odměnu. Tato odměna zahrnuje veškeré přesčasy a práci navíc, stejně tak jako čas strávený na služebních cestách. (2) Za úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu, za celkové pozitivní ekonomické výsledky společnosti za každý účetní rok může být Členovi po schválení valnou hromadou Společnosti poskytnuta další odměna ve výši jednoho či více měsíčních odměn. Členovi může náležet i jiná mimořádná odměna, pokud ji schválí valná hromada Společnosti. část odměny. (3) V případě, že je výkon funkce Člena ukončen předčasně, náleží mu poměrná ( 4) Členovi odměna nepřísluší, jestliže výkon jeho funkce měl za následek újmu Společnosti nebo vedl k nepříznivým hospodářským výsledkům Společnosti. Odměna též Členovi nepřísluší v případě, že porušil své povinnosti vůči Společnosti vyplývající mu z této Smlouvy, právního předpisu nebo vnitřního předpisu Společnosti. Vyplacená odměna se nevrací. Čl. 6 Další nároky Člena (1) Členovi kromě odměn podle čl. S Smlouvy náleží: 6

7 (a) náhrada hotových výdajů, které mu vznikly v souvislosti s výkonem funkce; (b) náhrada cestovních nákladů v souladu s obecně závaznými právními předpisy, které mu vznikly v souvislosti s výkonem funkce; (c) náhrady stanovené v ustanovení 156 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů; ( d) placená dovolená v celkové délce 25 pracovních dnů (pondělí až pátek) v každém kalendářním roce, jejichž doba čerpání musí být schválena Společností, a to vedle běžných státních svátků a dnů pracovního volna. Člen představenstva není oprávněn převést do budoucna jakýkoliv nárok na roční dovolenou, kterou z jakýchkoliv důvodů v roce vzniku nároku dobrovolně nevyčerpal; (e) v případě odvolání z funkce nárok na odstupné ve výši Kč (slovy: dvěstě tisíc korun českých). Nárok na odstupné Členovi nenáleží, jestliže výkon jeho funkce měl za následek újmu Společnosti nebo vedl k nepříznivým hospodářským výsledkům Společnosti. Nárok na odstupné též členovi představenstva nepřísluší v případě, že prokazatelně porušil své povinnosti vůči Společnosti vyplývající mu z této smlouvy, právního předpisu nebo vnitřního předpisu; (f) nárok na odměnu, v souladu s vnitřními předpisy Společnosti vztahujícími se k oznamování a potvrzování nepřítomnosti v práci, během jakýchkoliv období pracovní nepřítomnosti z důvodu nemoci, zranění nebo jiné pracovní neschopnosti, a to až do maximálního součtu 10 dnů za období 52 po sobě jdoucích týdnů (včetně jakýchkoliv zákonných dávek v nemoci nebo sociálních výhod, na které může členovi představenstva vzniknout nárok); (g) umožnění práce z domova; (h)zavedenípružnéhorozvrženípracovnídob~ (2) Členovi představenstva dále náleží výhody, které Společnost jako zaměstnavatel může poskytovat zaměstnancům, a to: a) příspěvek na stravování, zejména formou poskytování stravenek, b) příspěvek na odborný rozvoj zaměstnanců (prohlubování a zvyšování kvalifikace), c) příspěvek na penzijní pojištění se státním příspěvkem, na doplňkové penzijní spoření nebo na penzijní pojištění, d) příspěvek na soukromé životní pojištění, e) zvýhodněné poskytnutí zápůjčky f) bezplatné poskytování služebního auta i pro soukromé účely, g) zajišťování nebo hrazení dopravy do zaměstnání a ze zaměstnání. 7

8 (3) Daně, poplatky a povinnosti Člena vzniklé v souvislosti s přijatým plněním dle této Smlouvy, stejně jako příspěvky soukromým nebo veřejným institucím sociálního zabezpečení ponese Člen, pokud není dle práva České republiky povinna takové platby uhradit na účet Člena Společnost (např. záloha na daň z přijmu, povinné přfspěvky do systému státního sociálního a zdravotnfho pojištění). Čl. 7 Práva a povinnosti Společnosti (1) Společnost je povinna poskytnout Členovi veškerou součinnost, podklady a informace nezbytné k řádnému výkonu jeho funkce. (2) Společnost se zavazuje poskytnout Členovi plnění uvedená v čl. 5 a čl. 6 této Smlouvy. Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, vyplácí Společnost peněžní plnění na bankovní účet, který určí Člen. Movité věci Společnost předá Členovi protokolárně. (3) Společnost se zavazuje poskytnout Členovi po dobu výkonu jeho funkce prostory nezbytné k výkonu funkce, a to včetně standardního technického a jiného vybavení. Tyto prostory se Společnost zavazuje odpovídajícím způsobem zabezpečit a udržovat. (4) Společnost se zavazuje také k poskytnutí personální podpory Členovi. (S) Společnost se zavazuje, že veškeré budoucí pohledávky vzniklé z této Smlouvy nebude uplatňovat ve formě započtení. (6) Společnost se zavazuje, že žádné budoucí pohledávky vzniklé na základě této Smlouvy nepostoupí třetí straně. (7) V případě včasného nesplnění platební povinnosti je Společnost povinna Členovi uhradit úrok z prodlení ve výši 1,0 % z dlužné částky za každý započatý kalendářní měsíc, v němž bude Společnost v prodlení. (8) Společnost je oprávněna vymáhat na Členovi náhradu újmy způsobenou porušením jeho smluvních a zákonných povinností. Společnost může vypořádat uvedenou újmu, schválí-li takovou smlouvu o vypořádání valná hromada Společnosti alespoň dvoutřetinovou většinou všech hlasů. Čl. 8 Pojištění (1) Společnost zajišťuje pojištění člena orgánu na pojistné riziko odpovědnosti za škodu při výkonu funkce člena orgánu. Toto pojištění se sjednává na náklady společnosti ve prospěch člena. Společnost a Člen jsou povinni bez zbytečného odkladu uzavřít pojistnou smlouvu. (2) Společnost i Člen jsou povinni zachovat pojištění podle odstavce 1 po celou dobu výkonu funkce člena představenstva Společnosti. V případě zániku pojišťovacího vztahu (např. v důsledku vypovězení pojišťovací smlouvy pojišťovnou nebo zániku 8

9 pojišťovny) jsou Společnost i Člen bez zbytečného odkladu povinni zajistit uzavření nové pojistné smlouvy ve smyslu odstavce 1. (3) Společnost i člen jsou při plnění povinností podle odstavce 1 a 2 povinni poskytnout si plnou součinnost. Čl. 9 Střet zájmů a zákaz konkurence (1) Člen nesmí bez písemného svolení valné hromady: (a) podnikat v předmětu činnosti Společnosti nebo obdobném oboru podnikání, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného nebo vstupovat do obchodních vztahů s takovými společnostmi, (b) být členem statutárního či kontrolního orgánu jiné právnické osoby s obdobným předmětem činnosti nebo podnikání nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern, nebo ( c) účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo podnikání. Čl. 10 Povinnost mlčenlivosti (1) Člen je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozvěděl pří výkonu funkce člena představenstva Společnosti po celou dobu trvání jeho funkce a po dobu dvou let od jejího skončení. (2) V případě porušení povinnosti podle odstavce 1 je Člen nebo bývalý člen představenstva povinen nahradit újmu vzniklou Společnosti z takového jednání nebo vrátit bezdůvodné obohacení. Čl. ll Obchodní tajemství (1) Člen bere na vědomí, že v důsledku výkonu své funkce bude mít přístup k dokumentům, údajům a informacím, které mají povahu obchodního tajemství ve smyslu 504 OZ. (2) Člen je povinen s odbornou péčí posoudit, které skutečnosti náležející ke Společnosti je třeba chránit jako obchodní tajemství, a je povinen zajistit, aby takové skutečnosti byly jako obchodní tajemství označeny a chráněny. (3) Člen nesmí bez souhlasu Společnosti v době trvání své funkce a kdykoli po jejím skončení sám nebo prostřednictvím třetí osoby skutečnosti tvořící obchodní tajemství Společnosti nebo třetí osoby, která je ve vztahu ke Společnosti: 9

10 (a) jakýmkoli způsobem komukoli sdělit nebo zpřístupnit, s výjimkou případů stanovených obecně závaznými právními předpisy, a (b) použít ve svůj prospěch nebo prospěch jakékoli třetí osoby. ( 4) V případě porušení povinností podle odstavce 1 až 3 je Člen povinen zaplatit Společnosti smluvní pokutu ve výši ,- Kč. Tím není dotčeno právo Společnosti na náhradu újmy (majetkové i nemajetkové) nebo vrácení bezdůvodného obohacení, které vznikly v důsledku porušení povinností podle odstavce 1 až 3. (1) Funkce Člena zaniká: a) uplynutím funkčního období, Čl. 12 Zánik funkce b) jestliže přestane splňovat zákonné předpoklady pro výkon funkce člena představenstva, c) odvoláním ze strany valné hromady Společnosti, d) volbou nového člena představenstva, e) odstoupením z funkce, f) nebo jiným zákonem stanoveným způsobem. (2) V případě odstoupení z funkce zaniká funkce Člena posledním dnem v měsíci, který následuje po měsíci, v němž bylo odstoupení písemně sděleno Společnosti. Stejná doba pro zánik funkce platí i pro zánik funkce odvoláním ze strany valné hromady Společnosti nebo volbou nového člena představenstva. (3) Po ukončení výkonu funkce se Člen zavazuje zejména: (a) nikdy v budoucnu neučinit nepravdivé nebo zavádějící ústní nebo písemné prohlášení týkající se činností nebo záležitostí Společnosti, nevystupovat jménem Společnosti nebo nedovolit, aby byl považován za osobu jakkoli spojenou se Společností nebo zainteresovanou na její činnosti (s výjimkou vystupování jako bývalý funkcionář Společnosti za účelem komunikace s potenciálním zaměstnavatelem nebo v souladu s jakýmikoli platnými zákonnými požadavky), (b) nikdy v budoucnu v rámci vlastního podnikání nepoužít název Společnosti nebo jakýkoli název způsobilý záměny s ním, Společnosti, ( c) zaplatit okamžitě veškeré splatné (ke dni ukončení funkce) osobní dluhy vůči ( d) odevzdat oprávněné osobě funkci a odevzdat (nebo zničit, bude-li tak Spolčeností nařízeno) veškerý majetek Společnosti skládající se zejména z dokumentů a jiných věcí (v jakékoliv formě nebo médiích včetně poznámek, memorand, korespondence, výkresů, skic, plánů, vzorů a jakýchkoliv jiných materiálů, ve kterých jsou data nebo informace zaznamenány nebo umístěny) vztahujících se k činnostem 10

11 nebo záležitostem Společnosti nebo jakýchkoli jejích dodavatelů, zástupců, zákazníků nebo jiných osob, které byly Členem nabyty, přijaty nebo zhotoveny v průběhu platnosti této Smlouvy, a to spolu se všemi kopiemi, ( e) protokolárně vrátit Společnosti všechny movité věci, které převzal v souvislosti s výkonem funkce Člena. Čl. 13 Závěrečná ustanovení (1) Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou s účinností od do Smlouva může být písemným dodatkem prodloužena v případě, že Člen bude valnou hromadou zvolen na další funkční období. (2) Tato Smlouva se řídí právem České republiky. Na práva a povinnosti mezi Společností a Členem se přiměřeně použijí ustanovení NOZ o příkazu. (3) Člen prohlašuje, že uzavření této Smlouvy není a nebude v rozporu s jakýmkoliv výslovným nebo implicitním ustanovením jakékoli smlouvy, soudního rozhodnutí nebo jakoukoliv jinou právně závaznou povinností, jíž je vázán. ( 4) Veškeré budoucí spory vzniklé na základě této Smlouvy rozhodne Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Jednacího řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou rozhodčího soudu. (S) Tato Smlouva představuje úplnou dohodu mezi Stranami týkající se předmětu Smlouvy a nahrazuje veškeré případné dohody o předmětu Smlouvy uzavřené mezi Stranami dříve. (6) Veškeré změny a doplnění této Smlouvy mohou být provedeny pouze písemně a se souhlasem obou smluvních stran. (7) Neplatnost nebo neúčinnost jednotlivých ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost a účinnost ostatních ustanovení této Smlouvy nebo této Smlouvy jako celku. V případě, že se v průběhu platnosti této Smlouvy některá ustanovení této Smlouvy stanou neplatnými, neúčinnými nebo nevymahatelnými, smluvní strany se zavazují nahradit tato neplatná, neúčinná nebo nevymahatelná ustanovení Smlouvy jinými ustanoveními, jejichž obsah bude platný, účinný a vymahatelný, a bude se v maximální možné míře blížit účelu této Smlouvy a jejím ustanovením. (8) Veškeré nároky vzniklé na základě této Smlouvy se promlčují ve lhůtě jednoho roku ode dne, kdy nárok mohl být uplatněn poprvé. (9) V případě, že dojde k podstatné změně okolností, za nichž byla tato Smlouva uzavřena, nese riziko s takovou změnou spojené ta Strana smlouvy, která svým jednáním změnu okolností způsobila. V případě, že nelze určit, která ze stran změnu okolností způsobila, nese riziko změny okolností Společnost. ll

12 (10) Smluvní strany konstatují, že si přečetly tuto Smlouvu, s jejím obsahem souhlasí, a že tato Smlouva vyjadřuje jejich svobodnou a úplnou vůli. (ll) Smluvní strany si před podpisem této Smlouvy sdělily všechny relevantní skutkové a právní okolnosti, o nichž ke dni podpisu této Smlouvy věděly. (12) Tato smlouva se sepisuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má vlastnosti originálu. Jedno vyhotovení obdrží po podpisu smlouvy Člen a jedno vyhotovení obdrží Společnost. (13) Veškeré písemnosti a jiné dokumenty související s touto Smlouvou budou stranám smlouvy doručovány poštou na adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy nebo osobně předány oproti podpisu. V Praze dne V Praze dne Jan Kovařík předseda představenstva Zbyněk N ovotný člen představenstva V Praze dne Jan Kovařík člen 12

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE CLENA DOZORCI RADY. v v,

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE CLENA DOZORCI RADY. v v, SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE CLENA DOZORCI RADY v v, ČERVEN 2014 OBSAH: Vymezení smluvních stran a název Čl. 1 Úvodní ustanovení Čl. 2 Předmět Smlouvy Čl. 3 Základní práva a povinnosti člena dozorčí rady Čl.

Více

Úvodní ustanovení II. Předmět smlouvy

Úvodní ustanovení II. Předmět smlouvy NÁVRH SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI uzavřená ve smyslu ustanovení 59 zák. č. 90/2012 Sb. a 2430 zák. č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen ZOK

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen Smlouva

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech ( Smlouva ) SMLUVNÍ

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE společnost Měšťanský pivovar v Poličce, a.s., IČ 601 12 344, se sídlem Polička, Pivovarská 151, PSČ 572 14, zapsaná u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 1057, zastoupena

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.)

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.) SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.) uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA uzavřená podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů ( Smlouva ) SMLUVNÍ

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen Smlouva

Více

Smlouva o výkonu funkce člena orgánu společnosti

Smlouva o výkonu funkce člena orgánu společnosti Smlouva o výkonu funkce člena orgánu společnosti uzavřená v souladu s ust. 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích, níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi 1. PATRIA Kobylí, a.s. se sídlem

Více

Smlouva o výkonu funkce člena představenstva

Smlouva o výkonu funkce člena představenstva Smlouva o výkonu funkce člena představenstva uzavřená dle ustanovení 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění Smluvní strany icom Vision Holding, a.s. IČO 24729353 se

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA KONTROLNÍ KOMISE

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA KONTROLNÍ KOMISE SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA KONTROLNÍ KOMISE Bytové družstvo Ohradní 1344/51, se sídlem Praha 4, Ohradní 1344/51, PSČ 140 00, IČ: 266 90 934, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

Více

Smlouva o výkonu funkce

Smlouva o výkonu funkce Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady uzavřená podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech v platném znění ( Zákon o obchodních korporacích ) Smluvní strany: 1. Agria, a.s.

Více

VÍTKOVICE HOLDING, a.s. SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU

VÍTKOVICE HOLDING, a.s. SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU VÍTKOVICE HOLDING, a.s. a [ ] SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU PRO AUDIT 1.1. VÍTKOVICE HOLDING, a.s., Článek I. Smluvní strany se sídlem: Ostrava, Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02, IČ: 258

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘESTAVENSTVA BYTOVÉHO DRUŽSTVA

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘESTAVENSTVA BYTOVÉHO DRUŽSTVA Dne (x) (1) Bytové družstvo SEZEMÍNSKÁ 2030 (2) (Jméno člena představenstva) SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘESTAVENSTVA BYTOVÉHO DRUŽSTVA 1 TATO SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA BYTOVÉHO DRUŽSTVA

Více

N Á V R H. takto : Předmět smlouvy :

N Á V R H. takto : Předmět smlouvy : N Á V R H Smlouva o výkonu funkce člena představenstva společnosti uzavřená dle 59 a následujících zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) níže uvedeného

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE MÍSTOPŘEDSEDY DOZORČÍ RADY

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE MÍSTOPŘEDSEDY DOZORČÍ RADY SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE MÍSTOPŘEDSEDY DOZORČÍ RADY Uzavřená v souladu s ustanovením 59 a násl. Zákona č. 90/2012 o obchodních korporacích, v platném znění mezi Společností Výstaviště České Budějovice a.s.,

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA KONTROLNÍ KOMISE BYTOVÉHO DRUŽSTVA

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA KONTROLNÍ KOMISE BYTOVÉHO DRUŽSTVA Dne (x) (1) Bytové družstvo SEZEMÍNSKÁ 2030 (2) (Jméno člena kontrolní komise) SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA KONTROLNÍ KOMISE BYTOVÉHO DRUŽSTVA 1 TATO SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA KONTROLNÍ KOMISE BYTOVÉHO

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE předseda představenstva

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE předseda představenstva SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE předseda představenstva Tuto Smlouvu o výkonu funkce předsedy představenstva (dále jen Smlouva ) uzavřely dne podle ust. 59 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních společnostech

Více

smlouvu o výkonu funkce člena představenstva:

smlouvu o výkonu funkce člena představenstva: Níže uvedeného dne, měsíce a roku spolu následující smluvní strany: Obchodní korporace: ZNZ Přeštice, a.s. se sídlem Přeštice, Husova 438, PSČ 334 22, IČ 49790757 zastoupená: členem představenstva panem

Více

18. BŘEZNA 2013 PHILIP MORRIS ČR A.S. MARTIN HLAVÁČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

18. BŘEZNA 2013 PHILIP MORRIS ČR A.S. MARTIN HLAVÁČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA 18. BŘEZNA 2013 PHILIP MORRIS ČR A.S. A MARTIN HLAVÁČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA OBSAH ČLÁNEK STRANA 1. PŘEDMĚT SMLOUVY... 1 2. ROZSAH OPRÁVNĚNÍ ČLENA... 2 3. DŮVĚRNOST... 3 4. ODMĚNA

Více

smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady

smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady Níže uvedeného dne, měsíce a roku spolu následující smluvní strany: Obchodní korporace: ZNZ Přeštice, a.s. se sídlem Přeštice, Husova 438, PSČ 334 22, IČ 49790757 zastoupena: členem představenstva panem

Více

DNE [...] 2010 PHILIP MORRIS ČR A.S. [...]

DNE [...] 2010 PHILIP MORRIS ČR A.S. [...] DNE [...] 2010 PHILIP MORRIS ČR A.S. A [...] SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA VÝBORU PRO AUDIT OBSAH ČLÁNEK STRANA 1. PŘEDMĚT SMLOUVY... 1 2. ROZSAH OPRÁVNĚNÍ ČLENA... 2 3. DŮVĚRNOST... 3 4. ODMĚNA ČLENA

Více

("Společnost") a Jméno a příjmení trvale bytem na adrese: datum narození: ("Předseda představenstva")

(Společnost) a Jméno a příjmení trvale bytem na adrese: datum narození: (Předseda představenstva) SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech ("Smlouva")

Více

N Á V R H. takto : Předmět smlouvy :

N Á V R H. takto : Předmět smlouvy : N Á V R H Smlouva o výkonu funkce člena představenstva společnosti uzpůsobená zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) dle 777 odst. 3 tohoto zákona

Více

Smlouva o výkonu funkce člena kontrolní komise

Smlouva o výkonu funkce člena kontrolní komise Smluvní strany: Smlouva o výkonu funkce člena kontrolní komise 1. ZELENÁ HORA, stavební bytové družstvo se sídlem ve Žďáře nad Sázavou, Brněnská 1146/30, IČ: 00050784, zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE. Článek I Smluvní strany

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE. Článek I Smluvní strany SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE Článek I Smluvní strany Obchodní firma se sídlem IČ: jednající (dále jen Společnost ) a Jméno a příjmení narozen dne trvale bytem člen představenstva Společnosti (dále jen Člen

Více

Smlouva o výkonu funkce jednatele

Smlouva o výkonu funkce jednatele Smlouva o výkonu funkce jednatele uzavřená mezi společností VUSTE-APIS, s.r.o a Ing. Josefem Vančurou podle 59 a násl. zákona c.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

23. BŘEZNA 2012 PHILIP MORRIS ČR A.S. PETR BUBENÍČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY

23. BŘEZNA 2012 PHILIP MORRIS ČR A.S. PETR BUBENÍČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY 23. BŘEZNA 2012 PHILIP MORRIS ČR A.S. A PETR BUBENÍČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY OBSAH ČLÁNEK STRANA 1. PŘEDMĚT SMLOUVY... 1 2. ROZSAH OPRÁVNĚNÍ ČLENA... 2 3. DŮVĚRNOST... 2 4. ODMĚNA

Více

Smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit

Smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit Smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit mezi ČEZ, a. s. a Ing. Radkem Neužilem, LL.M. 1 Smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit ČEZ, a. s., společnost se sídlem v Praze 4, Duhová 1444/2,

Více

smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady

smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady Pražská energetika, a.s., se sídlem Na Hroudě 1492/4, Praha 10, IČ 60193913, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 2405 zastoupená Pavlem Elisem, předsedou představenstva

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE předseda dozorčí rady

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE předseda dozorčí rady SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE předseda dozorčí rady Tuto Smlouvu o výkonu funkce předsedy dozorčí rady (dále jen Smlouva ) uzavřely dne podle ust. 59 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních společnostech a družstvech

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Mezi. JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka POSTER Infinity s.r.o. (Prodávající) (Kupující)

KUPNÍ SMLOUVA. Mezi. JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka POSTER Infinity s.r.o. (Prodávající) (Kupující) KUPNÍ SMLOUVA Mezi JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka POSTER Infinity s.r.o. (Prodávající) a.. (Kupující) Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany: JUDr. Jan Kubálek,

Více

Jednatelé a dozorčí rada

Jednatelé a dozorčí rada Jednatelé a dozorčí rada Jednatelé 194 (1) Statutárním orgánem společnosti je jeden nebo více jednatelů. 195 (1) Jednateli přísluší obchodní vedení společnosti. Má-li společnost více jednatelů, kteří netvoří

Více

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb Smluvní strany Poskytovatel : Sky club Brumlovka s.r.o. se sídlem : Vyskočilova 2, Praha 4, PSČ 140 00 korespondenční adresa : Na Příkopě 25, Praha 1, PSČ 110 00 DIČ : CZ47120479 Zapsaný : v OR vedeném

Více

Smlouva o poskytnutí dat

Smlouva o poskytnutí dat Smlouva o poskytnutí dat Subjekt Lesy České republiky, s.p. se sídlem: Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68 zapsaný: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka

Více

Smlouva o výkonu funkce člena představenstva firmy Zemědělské zásobování Plzeň a.s.

Smlouva o výkonu funkce člena představenstva firmy Zemědělské zásobování Plzeň a.s. Smlouva o výkonu funkce člena představenstva firmy Zemědělské zásobování Plzeň a.s. Smluvní strany Zemědělské zásobování Plzeň a.s. K Cementárně 535, 331 51 Kaznějov IČ 497 88 221 zaps. v obchodním rejstříku

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

V Z O R MANDÁTNÍ SMLOUVA O DAŇOVÉM PORADENSTVÍ A ZASTUPOVÁNÍ VE VĚCECH DANÍ. zastoupený. dále jen "klient"

V Z O R MANDÁTNÍ SMLOUVA O DAŇOVÉM PORADENSTVÍ A ZASTUPOVÁNÍ VE VĚCECH DANÍ. zastoupený. dále jen klient V Z O R MANDÁTNÍ SMLOUVA O DAŇOVÉM PORADENSTVÍ A ZASTUPOVÁNÍ VE VĚCECH DANÍ Mandant: IČ: DIČ: zastoupený dále jen "klient" a Mandatář : Vladimír Rajnyš, daňový poradce zapsaný do seznamu Komory daňových

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

N Á V R H. takto : Předmět smlouvy :

N Á V R H. takto : Předmět smlouvy : N Á V R H Smlouva o výkonu funkce člena představenstva družstva uzpůsobená zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) dle 777 odst. 3 tohoto zákona

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 43/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 41 ze dne 15.01.2014 Vzorová darovací smlouva pro poskytování darů z rozpočtu městské části Praha 3 a z účelových peněžních fondů

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) uzavřená

Více

CFO=Centrum Funkční Odpovědnosti? Aneb co pro vás znamená zákon o obchodních korporacích. André Vojtek Ondřej Ambrož

CFO=Centrum Funkční Odpovědnosti? Aneb co pro vás znamená zákon o obchodních korporacích. André Vojtek Ondřej Ambrož CFO=Centrum Funkční Odpovědnosti? Aneb co pro vás znamená zákon o obchodních korporacích André Vojtek Ondřej Ambrož Proč je toto téma relevantní? Rekodifikace a její důvody První rok aplikace Praktické

Více

Vnitřní organizace společností z pohledu jejich forem

Vnitřní organizace společností z pohledu jejich forem Vnitřní organizace společností z pohledu jejich forem 1 Vnitřní organizace společností z pohledu jejich forem Druh orgánu Forma společnosti Osobní společnosti Kapitálové společnosti Nejvyšší Výkonný (statutární)

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 566 a násl. zák. č. 513/ 1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

MANDÁTNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 566 a násl. zák. č. 513/ 1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Příloha č. 2 Vzor prováděcí smlouvy MANDÁTNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 566 a násl. zák. č. 513/ 1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Česká televize se sídlem: Kavčí

Více

Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady

Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s. a Mgr. Janem Marešem Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady ČEZ, a. s., společnost se sídlem v Praze 4, Duhová 1444/2, PSČ: 140 53, IČO: 45274649,

Více

Návrh Darovací smlouva. na finanční dar

Návrh Darovací smlouva. na finanční dar Návrh Darovací smlouva na finanční dar uzavřená ve smyslu ust. 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, dne 2015 mezi WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. jako dárce a Základní škola

Více

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I Díl 1 Společná ustanovení 1 (1) Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti (dále jen společnost ) a družstva. (2) Společnostmi jsou veřejná obchodní společnost

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI I. SMLUVNÍ STRANY Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p., PSČ Město (dále jako Úvěrující ) a Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p.,

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace. Obecné ustanovení a předmět smlouvy

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace. Obecné ustanovení a předmět smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace příloha č. 4 I. Obecné ustanovení a předmět smlouvy Zastupitelstvo městské části Praha 14 /dále jen MČ Praha 14/ rozhodlo svým usnesením č. /ZMČ/201 ze dne o poskytnutí

Více

HALLA a.s. SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY/PŘEDSTAVENSTVA

HALLA a.s. SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY/PŘEDSTAVENSTVA HALLA a.s. a SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY/PŘEDSTAVENSTVA TATO SMLOUVA BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI: 1/ HALLA, a.s., se sídlem Litvínovská 288, 190 00 Praha 9 IČ: 60201916

Více

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015 S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady

Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s. a titul, jméno a příjmení 1 Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady ČEZ, a. s., společnost se sídlem v Praze 4, Duhová 1444/2, PSČ: 140 53,

Více

Deloitte Advisory s.r.o. se sídlem 00, zastoupená Martinem Buranským, zmocněncem na základě plné moci, která tvoří přílohu této smlouvy

Deloitte Advisory s.r.o. se sídlem 00, zastoupená Martinem Buranským, zmocněncem na základě plné moci, která tvoří přílohu této smlouvy SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI č. INO/40/01/001524/2008 uzavřená dále uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: Hlavní město Praha se sídlem: Mariánské nám. 2, 110 01 Praha

Více

DOHODA O MIMOSOUDNÍM NAROVNÁNÍ

DOHODA O MIMOSOUDNÍM NAROVNÁNÍ DOHODA O MIMOSOUDNÍM NAROVNÁNÍ DOHODA O MIMOSOUDNÍM NAROVNÁNÍ Smluvní strany: 1. IČ: se sídlem: samostatně jednající: telefon: email: jako zadavatel veřejné zakázky na straně jedné (dále jen Zadavatel

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Česká Skalice číslo: 320 / 2015 / FPU

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Česká Skalice číslo: 320 / 2015 / FPU 1 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Česká Skalice číslo: 320 / 2015 / FPU (uzavřená dle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů)

Více

S T A N O V Y AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Jilana, a.s. Malý Beranov 6, 586 03 Jihlava. (schválené valnou hromadou konanou dne 24. 6.

S T A N O V Y AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Jilana, a.s. Malý Beranov 6, 586 03 Jihlava. (schválené valnou hromadou konanou dne 24. 6. S T A N O V Y AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Jilana, a.s. Malý Beranov 6, 586 03 Jihlava (schválené valnou hromadou konanou dne 24. 6. 2014) 1. Firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: JILANA,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. 1. Společnost easyresearch.biz s.r.o., se sídlem Praha 2, Londýnská 18, IČ: 27259765, DIČ: CZ27259765, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Telefónica O2 Czech Republic, a.s. člen dozorčí rady. Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady

Telefónica O2 Czech Republic, a.s. člen dozorčí rady. Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady DNE Telefónica O2 Czech Republic, a.s. a člen dozorčí rady Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady OBSAH: 1. Povinnosti Člena dozorčí rady... 3 2. Povinnosti Společnosti... 4 3. Závěrečná ustanovení...

Více

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na valnou hromadu Představenstvo akciové společnosti GPD a.s., se sídlem v Děčíně V, Předmostí 1860/6, PSČ 405 02, IČO: 25031881 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad

Více

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. SMLUVNÍ STRANY: Objednatel Základní škola, Základní

Více

Projekt změny právní formy společnosti Investium s.r.o.

Projekt změny právní formy společnosti Investium s.r.o. Projekt změny právní formy společnosti Investium s.r.o. IČ 02271915 se sídlem Brno, Příkop 843/4, Zábrdovice, PSČ 602 00 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu C, vložka

Více

ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami

ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami 1. DEDICATION s.r.o. IČ: 243 12 231 se sídlem Prokopova 156/11, 130 00,

Více

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání (uzavřená dle 2302 NOZ).. (název) se sídlem,. IČO: zastoupen/ jednající.. (dále jen Pronajímatel ) a... (jméno a příjmení) s místem podnikání IČO:... (dále

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK Tento dokument obsahuje VOP aplikací společnosti Imper CZ, s.r.o. Autorská práva k tomuto dokumentu vlastní předkladatel, tedy společnost IMPER CZ, s.r.o.

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB 1. článek Účastníci smlouvy 1.1. TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI advokátní kancelář, s.r.o., se sídlem Trojanova 12, 120 00 Praha 2, IČ 28497333, DIČ CZ28497333, zapsaná v

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 Příloha č. 1 Pojišťovna VZP, a.s. ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 se sídlem: Jankovcova 1566/2b, 17000 Praha 7 IČO: 27116913 DIČ: CZ27116913 zastoupená: Robertem Karešem, výkonným ředitelem

Více

Návrh kupní smlouvy. uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva )

Návrh kupní smlouvy. uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva ) Příloha č. 1 zadávací dokumentace Návrh kupní smlouvy uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva ) Nákup nádob na odpad pro obec Vranovice

Více

svolává valnou hromadu, která se bude konat ve čtvrtek 26. června 2014 ve 13,00 hodin v zasedací místnosti v sídle společnosti v Praze, Geologická 4.

svolává valnou hromadu, která se bude konat ve čtvrtek 26. června 2014 ve 13,00 hodin v zasedací místnosti v sídle společnosti v Praze, Geologická 4. Představenstvo akciové společnosti AQUATEST a.s. se sídlem Praha 5, Geologická 4, PSČ: 152 00 IČ: 447 94 843 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce 1189 svolává

Více

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1 Příloha č.1 Obchodní podmínky (následně smlouva) uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: Článek 1 Smluvní strany Objednatel:

Více

Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX

Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX Smluvní strany: Česká republika Technologická agentura České republiky se sídlem Evropská 2589/33b, 160 00 Praha 6 IČ: 72050365

Více

podle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany:

podle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany: S M L O U V A O D Í L O podle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany: 1. jméno, sídlo: Česká republika

Více

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK Příloha č. 2 SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK dle ustanovení 1879 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Smluvní strany 1. JUDr. Jiří Voda, LL.M., se sídlem Opletalova 57, 110

Více

Návrh kupní smlouvy. I Smluvní strany

Návrh kupní smlouvy. I Smluvní strany Příloha č. 2 k č.j. PPR-14748-3/ČJ-2014-990656 Návrh kupní smlouvy č.j. PPR-14748/ČJ-2014-990656 uzavřená v souladu 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady

Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s. a Ing. Martinem Římanem 1 Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady ČEZ, a. s., společnost se sídlem v Praze 4, Duhová 1444/2, zapsaná v obchodním

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č.

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací na síti G-NET č. 1/5 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. (dále jen smlouva ), uzavřená podle ustanovení 63 a násl.

Více

Pozvánka na valnou hromadu společnosti KV-Svítidla a. s.

Pozvánka na valnou hromadu společnosti KV-Svítidla a. s. Pozvánka na valnou hromadu společnosti KV-Svítidla a. s. Valná hromada společnosti se bude konat dne 16. 12. 2014 v 13 00 hod. v kanceláři JUDr. Machové na adrese Moskevská 946/10 360 01 Karlovy Vary Program:

Více

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix Dále jen Smlouva Smluvní strany Společnost.. zapsaná v. zastoupená IČ: DIČ:. Bank. spojení:., č. účtu:. (dále jen Prodávající) a Centrum pro

Více

Smlouva o výkonu funkce

Smlouva o výkonu funkce Smlouva o výkonu funkce IČ 47672846 se sídlem Paseka č.p. 270, PSČ 783 97 zastoupena Ing. Stanislavem Bartoňkem zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddílu B, vložce 575 (

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci příloha č. 1 I. Obecné ustanovení Zastupitelstvo městské části Praha 14 rozhodlo svým usnesením č.../zmč/2015 ze dne 08. 12. 2015 o poskytnutí

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 380/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 359 ze dne 21.05.2014,,Strategie využití celostátních operačních programů na období 2014-2020" Rada městské části I. s c h v a

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ust. 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Kupní smlouva. uzavřená dle ust. 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Kupní smlouva uzavřená dle ust. 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Kupující: Základní umělecká škola Nová Paka Se sídlem: Masarykovo náměstí 1 509 01 Nová Paka IČ: IČO: 67440207 Zastoupený:

Více

Smlouva o zajištění společného plnění s provozovatelem FVE

Smlouva o zajištění společného plnění s provozovatelem FVE Smlouva o zajištění společného plnění s provozovatelem FVE uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a podle 37p odst. 1 a 2 a 37h odst. 1, písm. c) zákona č. 185/2001 Sb.,

Více

SMLOUVA O DÍLO. Účastníci smlouvy:

SMLOUVA O DÍLO. Účastníci smlouvy: SMLOUVA O DÍLO Účastníci smlouvy: Hvězdárna a planetárium Brno, příspěvková organizace se sídlem Kraví hora 2, 616 00 Brno, IČ 00101443, zapsaná v obchod. rejstříku u Kraj. soudu v Brně, oddíl Pr, vložka

Více

Darovací smlouva na finanční dar

Darovací smlouva na finanční dar Darovací smlouva na finanční dar uzavřená ve smyslu ust 2055 a násl zákona č 89/2012 Sb, občanského zákoníku, v platném znění, dne [Datum] mezi Drab foundation nadační fond a [Jméno subjektu] Níže uvedeného

Více

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník )

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Kupní smlouva (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Evidenční číslo kupujícího: D10015. Evidenční číslo prodávajícího:

Více

Legenda smluvního vzoru

Legenda smluvního vzoru Legenda smluvního vzoru Text psaný kurzivou se užívá tam, kde z uvedených variant je třeba jednu zvolit a ostatní vyškrtnout. Text psaný šedou barvou se užívá u ustanovení, jejichž uvedení ve Smlouvě doporučujeme,

Více

SMLOUVA č.:... o poskytování a úhradě zdravotní péče (doprava zemřelých pojištěnců k pitvě a z pitvy) Článek I. Smluvní strany

SMLOUVA č.:... o poskytování a úhradě zdravotní péče (doprava zemřelých pojištěnců k pitvě a z pitvy) Článek I. Smluvní strany SMLOUVA č.:... o poskytování a úhradě zdravotní péče (doprava zemřelých pojištěnců k pitvě a z pitvy) Článek I. Smluvní strany Pohřební služba:...., jejímž jménem jedná:, funkce:..., se sídlem: obec, ulice

Více

Smlouvu o převodu podílu v obchodní společnosti

Smlouvu o převodu podílu v obchodní společnosti SMLOUVA O PŘEVODU PODÍLU podle 207 násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, (dále jen,,zákon o obchodních korporacích ) Městská část Praha 7, IČO: 00063754 se sídlem nábř.

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Předmět a účel smlouvy

Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Předmět a účel smlouvy PŘÍKAZNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Číslo smlouvy: 15/181-0 Česká republika Úřad vlády České republiky se sídlem nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1 IČ: 00

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI MOVITÝCH VĚCÍ

KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI MOVITÝCH VĚCÍ KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI MOVITÝCH VĚCÍ 1. Česká insolvenční v.o.s., IČO: 288 10 341 se sídlem Hradec Králové - Pražské Předměstí, Fráni Šrámka 1139/2, PSČ 500 02, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více