Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod"

Transkript

1 Ing. Pavel Růžek, CSc. a Ing. Helena Kusá, PhD. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. v Praze-Ruzyni Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod Mezi významná rizika znečištění vod při pěstování brambor patří vodní eroze a povrchový smyv na svažitých pozemcích a vyplavování nitrátů na promyvných půdách. Časté chyby podporující erozi a vyplavování nitrátů Hnojení kejdou, digestátem + následná plošná aplikace minerálních hnojiv Snižování množství organických látek dodávaných do půdy (hnůj, sláma, zelené hnojení apod.) Přejezd těžké techniky po nevyzrálé (zač. jara, možné riziko 2013) a vlhké půdě (pod proschlou horní vrstvou) při přípravě půdy a hnojení před sázením brambor Lokální utužení půdy při vytváření záhonů a následném sázení brambor, významný vliv má také podíl hrud a kamenů Nevhodný tvar hrůbku s velkou sklonitostí stěn, s hlubokou nekolejovou brázdou, s utužením a někdy i umáznutím povrchu hrůbku lisovacími plechy Plošná aplikace dusíkatých minerálních hnojiv před sázením a zejména po vysázení brambor na povrch hrůbků a do brázd Eroze v důsledku intenzivních srážek při bouřce s krupobitím (Pelhřimovsko 2012)

2 K omezení škod způsobených vodní erozí a odnosem zeminy z pozemku by přispěly přerušovací a zasakovací pásy s hustě setou protierozní plodinou Vodní eroze v kolejových a nekolejových brázdách. V kolejových brázdách jsou pod povrchem půdy uloženy kameny, které by měly vytvářet pro srážkovou vodu propustný rošt. U většiny půd se však po uložení kamenů spolu s hroudami a přejezdu těžké techniky vytváří pro vodu málo propustná utužená vrstva půdy. K omezení eroze a povrchového smyvu mohou přispět opatření zaměřená na větší zadržení srážkové vody (menší sklon stěn hrůbků, mělčí nekolejová brázda, vsakovací žlábek na vrcholu hrůbku, důlkování, hrázkování, dlátování apod.) Erozní rýhy na stěnách hrůbku, které lze významně omezit úpravou tvaru hrůbku (menší sklon stěn hrůbků, mělčí nekolejová brázda, vsakovací žlábek na vrcholu hrůbku, rozrušení povrchové krusty apod.)

3 Opakované utužení v kolejových brázdách po přejezdu těžké techniky. Zadržení srážkové vody a její vsakování do hrůbku je možné zlepšit dlátováním utužené vrstvy na patě hrůbku a vytvořením vsakovacího žlábku na vrcholu hrůbku Uložení hlízy a hnojiva v hrůbku se vsakovacím žlábkem. Vhodnější je uložení hnojiva pod úroveň hlíz a v menší vzdálenosti od hlízy. Znázornění transportu vody v hrůbku po simulaci 30 mm srážek. Hnojivo bývá často uloženo do sušších míst v hrůbku, což ve většině let snižuje využití živin z hnojiv rostlinami. Využití živin je možné zejména v sušších letech zvýšit umístěním hnojiva blíže k hlízám a úpravou tvaru hrůbku (např. vsakovací žlábek) Hnojivo

4 Vliv úprav hrůbků a brázd při sázení a před vzcházením brambor na výnos hlíz Poloprovozní pokus ZD Věž 2012; minerální hnojiva: 100 kg N/ha 60 Výnos hlíz t/ha Var Technologie Aplikace hnojiv Hnojivo Povrchové úpravy 1 Konvenční Plošná UREA stabil - 2 Odkamenění Po stranách hlíz UREA stabil - 3 Odkamenění Po stranách hlíz UREA stabil Vsakovací žlábek při sázení 4 Odkamenění Po stranách hlíz UREA stabil Brázda-dláto + kultivace hrůbku před vzcházením 5 Odkamenění Po stranách hlíz Alzon Vsakovací žlábek při sázení Riziko vyplavování nitrátů při pěstování brambor Největší množství nitrátů v půdě při pěstování brambor je zjišťováno většinou během měsíce června než začne intenzivní odběr dusíku rostlinami, které se běžně pohybuje mezi kg nitrátového dusíku na hektar. Z údajů znázorněných na následujícím obrázku vyplývá, že tvorbu nitrátů v půdě můžeme omezit lokální aplikací hnojiv a použitím vhodného hnojiva (např. hnojiva s inhibitory nitrifikace a s amoniakální formou dusíku). Na dalším obrázku je porovnáno množství nitrátů v půdě zjištěné po sklizni brambor (listopad) s jinými plodinami. Brambory patří k plodinám, po kterých je před zimou zjištěno do hloubky půdy 0,6 m zpravidla větší množství nitrátového dusíku než 60 kg N/ha a patří z tohoto hlediska mezi rizikové plodiny a to i z důvodu, že reziduální dusík v půdě vzhledem k pozdní sklizni brambor nelze většinou do zimy snížit následnou plodinou (ozim, meziplodina). Proto je třeba věnovat velkou pozornost stanovení přiměřené dávky dusíku a vhodnému způsobu aplikace hnojiva. Obsah NO 3 -N v půdě v průběhu vegetace brambor (červen) červen: 4. list průměr Ko Konv Ko Konv SA pl. SA pl. SA Alz Alz v NO3-N (kg/ha) Var. Hnojivo v dávce Použitá technologie a způsob 100 kg N/ha aplikace hnojiva Ko Kontrola Odkam. Konv Ko Kontrola Konvenční Konv pl. SA=síran amonný Konvenční - plošná SA pl. SA Odkam.-plošná SA SA Odkam.-lokální Alz Alzon Odkam.-lokální Úprava hrůbku Alz v Alzon Odkam.-lokální Vsakovací žlábek

5 Obsah nitrátů v půdě po různých předplodinách v listopadu 2009, 2010 a 2011 NO3-N kg/ha podzim ,3m 120 0,3-0,6m OŘ po OP OŘ po OP + SH OP OP + SH OP po řepce OP po máku OP po hrachu po kukuřici po cukrovce po bramborách NO3-N kg/ha podzim ,3m 120 0,3-0,6m OŘ po OP OŘ po OP + SH OP OP + SH OP po řepce OP po máku po kukuřici po cukrovce po OP = ozimá pšenice OŘ = ozimá řepka SH = statková hnojiva Vyhodnocení dotazníku k opatřením při pěstování brambor z hlediska ochrany půdy a vod rozeslaného agronomům, kteří jsou členy Poradenského svazu Bramborářský kroužek Vyhodnocení dotazníku: procento respodentů, v jejichž podnicích úroveň opatření k ochraně půdy a kvality vod vystihují navržené odpovědi Úprava hrůbku = vsakovací žlábek na vrcholu hrůbku Lokální aplikace hnojiv při sázení brambor 50% Rozrušení povrchové krusty a dlátování spojené s aplikací hnojiv před vzcházením brambor 19% 20% Úprava brázd důlkováním nebo hrázkováním 20% 27% 20%

6 Vyhodnocení dotazníku: procento respodentů,v jejichž podnicích úroveň protierozních opatření nejspíše vystihují navržené odpovědi Zasakovací pás na okraji pozemku s hustě setou protierozní plodinou 19% Přerušovací pás s hustě setou protierozní plodinou v místě s nějvětším odnosem ornice v rámci svažitého pozemku 24% Pokrytí půdy rostlinnými zbytky 19% 49% Realizovatelnost navrhovaných opatření v zemědělské praxi Opatření, která jsou v podnicích již realizována či je o jejich realizaci zájem úprava brázd = důlkování, hrázkování dlátování s aplikací hnojiv pokrytí půdy rostlinnými zbytky úprava hrůbku = vsakovací žlábek přerušovací pás v rámci svažitého pozemku zasakovací pás na okraji pozemku lokální aplikace hnojiv při sázení brambor již realizováno zájem realizovat % podniků kde je opatření realizováno/zájem o realizaci Prezentované výsledky byly získány za finanční podpory MZeČR v rámci projektu QH81326 a TAČR formou projektuta Další šíření a kopírování těchto materiálů je možné pouze se souhlasem autorů.

Správná zemědělská praxe pro ochranu vod před znečištěním

Správná zemědělská praxe pro ochranu vod před znečištěním Jan Klír, Lada Kozlovská Správná zemědělská praxe pro ochranu vod před znečištěním CERTIFIKOVANÁ METODIKA PRO PRAXI Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. 2012 Metodika vznikla za finanční podpory MZe

Více

Jan Klír, Lada Kozlovská. Zemědělské hospodaření ve zranitelných oblastech CERTIFIKOVANÁ METODIKA PRO PRAXI

Jan Klír, Lada Kozlovská. Zemědělské hospodaření ve zranitelných oblastech CERTIFIKOVANÁ METODIKA PRO PRAXI Jan Klír, Lada Kozlovská Zemědělské hospodaření ve zranitelných oblastech CERTIFIKOVANÁ METODIKA PRO PRAXI Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. 2012 Metodika vznikla za finanční podpory MZe ČR a je

Více

Negativní vlivy zhutnění půd a soustava opatření k jejich odstranění

Negativní vlivy zhutnění půd a soustava opatření k jejich odstranění Miloslav Javůrek, Milan Vach Negativní vlivy zhutnění půd a soustava opatření k jejich odstranění METODIKA PRO PRAXI Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. 2008 Metodika vznikla za finanční podpory MZe

Více

Pěstování strniskových meziplodin

Pěstování strniskových meziplodin M.Vach, J.Haberle, J.Procházka, B.Procházková, J.Hermuth, V.Květoň, M.Káš, M.Javůrek, P.Svoboda, V.Dvořáček Pěstování strniskových meziplodin METODIKA PRO PRAXI Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.,

Více

Podpora informovanosti zemědělských podnikatelů

Podpora informovanosti zemědělských podnikatelů AgroConsult Bohemia s.r.o. Společnost pro investiční a ekonomické poradenství Regionální kancelář Humpolec Havlíčkovo náměstí 839/2, 396 01 Humpolec Tel./fax: 565 532 046, Mobil: 602 370 715 Regionální

Více

ZEMĚDĚLSKÁ TECHNIKA A BIOMASA

ZEMĚDĚLSKÁ TECHNIKA A BIOMASA 2 2003 ZEMĚDĚLSKÁ TECHNIKA A BIOMASA Sborník přednášek Červen 2003 Editor: D. Andert a kolektiv autorů Výzkumný ústav zemědělské techniky, Konzultační a poradenské středisko Drnovská 507, 161 01 Praha

Více

Úvod. Čl. 1 Účel Zásad

Úvod. Čl. 1 Účel Zásad Z á s a dy s p r á v n é z e m ě d ě l s k é p r a x e p r o o c h r a n u v o d Úvod Cílem směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (nitrátová směrnice)

Více

2. DOBRÝ ZEMĚDĚLSKÝ A ENVIRONMENTÁLNÍ STAV (GAEC)

2. DOBRÝ ZEMĚDĚLSKÝ A ENVIRONMENTÁLNÍ STAV (GAEC) OBSAH 1. ÚVOD 4 1.1. O Průvodci 4 1.2. Zdroje informací 4 1.3. Slovníček pojmů 5 1.4. Stručná informace o Kontrole podmíněnosti v ČR 6 2. DOBRÝ ZEMĚDĚLSKÝ A ENVIRONMENTÁLNÍ STAV (GAEC) 9 2.1. Eroze půdy

Více

Hospodaření na zemědělských půdách a opatření proti splavování ornice. Smítal František, ing.

Hospodaření na zemědělských půdách a opatření proti splavování ornice. Smítal František, ing. Hospodaření na zemědělských půdách a opatření proti splavování ornice Smítal František, ing. Obsah prezentace Vodní eroze v ČR, příčiny, důsledky Legislativa a ochrana proti erozi Protierozní opatření

Více

HODNOCENÍ EKONOMICKÝCH ASPEKTŮ PROTIEROZNÍ OCHRANY ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY

HODNOCENÍ EKONOMICKÝCH ASPEKTŮ PROTIEROZNÍ OCHRANY ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. HODNOCENÍ EKONOMICKÝCH ASPEKTŮ PROTIEROZNÍ OCHRANY ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY Certifikovaná metodika Výstup projektu MZE0002704902 Integrované systémy ochrany a využití

Více

J.Haberle, V.Vlček, M.Kohut, T.Středa, J.Dostál, P.Svoboda METODIKA PRO PRAXI. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

J.Haberle, V.Vlček, M.Kohut, T.Středa, J.Dostál, P.Svoboda METODIKA PRO PRAXI. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. J.Haberle, V.Vlček, M.Kohut, T.Středa, J.Dostál, P.Svoboda Bilance a určení dostupné zásoby vody v kořenové zóně plodin METODIKA PRO PRAXI Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha - Ruzyně Český

Více

Slovní č ek pojmů webove ho portá lů Monitoring eroze zeme de lske pů dy

Slovní č ek pojmů webove ho portá lů Monitoring eroze zeme de lske pů dy Eroze zemědělské půdy Erozi lze charakterizovat jako přírodní proces, při kterém působením vody, větru, ledu, příp. jiných činitelů dochází k rozrušování povrchu půdy a transportu půdních částic a jejich

Více

KONTROLA PODMÍNĚNOSTI

KONTROLA PODMÍNĚNOSTI KONTROLA PODMÍNĚNOSTI CROSS COMPLIANCE Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2014 jsem vybrán ke kontrole kontrola bude předem oznámena kontrola nebude předem oznámena kontrola proběhne

Více

kontrola podmíněnosti

kontrola podmíněnosti KONTR OLA PODMÍNĚNOSTI CROSS COMPLIANCE kontrola podmíněnosti cross compliance průvodce zemědělce kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2012 proces kontroly a vyhodnocení kontroly podmíněnosti jsem vybrán

Více

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1. O PRŮVODCI... 3 1.2. ZMĚNY V OBLASTI KONTROL PODMÍNĚNOSTI PRO ROK 2015... 5 1.3. ZDROJE

Více

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 OBSAH 1. ÚVOD 1.1. O Průvodci 1.2. Změny v oblasti kontrol podmíněnosti pro rok 2015 1.3. Zdroje informací 1.4.

Více

Pěstování brambor na zahrádce

Pěstování brambor na zahrádce Pěstování brambor na zahrádce Pro edici RECEPTY Z RECEPTÁŘE připravili pracovníci Výzkumného ústavu bramborářského v Havlíčkově Brodě Ing. Bohumil Vokál, CSc., Ing. Jaroslav Čepl, CSc., Ing. Ervín Hausvater,

Více

4. OSEVNÍ POSTUPY V EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ

4. OSEVNÍ POSTUPY V EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ 4. OSEVNÍ POSTUPY V EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ 4.1. Význam osevních postupů, obecné zásady střídání plodin 4.2. Charakteristika jednotlivých skupin plodin z hlediska sestavování osevních postupů, fytosanitární

Více

OBNOVA EKOLOGICKÉ STABILITY ZEMĚDĚLSKÉ KRAJINY NA VYBRANÉM ÚZEMÍ KOLEM NÁRODNÍHO PARKU PODYJÍ

OBNOVA EKOLOGICKÉ STABILITY ZEMĚDĚLSKÉ KRAJINY NA VYBRANÉM ÚZEMÍ KOLEM NÁRODNÍHO PARKU PODYJÍ HYDROEKO Brno, kancelář pro ekologizaci vodohospodářských staveb Zadní 4c, 625 00 Brno OBNOVA EKOLOGICKÉ STABILITY ZEMĚDĚLSKÉ KRAJINY NA VYBRANÉM ÚZEMÍ KOLEM NÁRODNÍHO PARKU PODYJÍ BRNO, LISTOPAD 2006

Více

PŮDA. Ochrana půdy v praxi (CZ) Degradace půdy. Ing. Jiří Hladík, Ph.D.

PŮDA. Ochrana půdy v praxi (CZ) Degradace půdy. Ing. Jiří Hladík, Ph.D. Ochrana půdy v praxi (CZ) Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Ing. Jiří Hladík, Ph.D. PŮDA neobnovitelný přírodní zdroj plní mnoho funkcí nezbytných pro lidskou činnost a pro přežití ekosystémů

Více

Charakteristika zemědělství

Charakteristika zemědělství Charakteristika zemědělství Význam zemědělství Zemědělské aktivity již nejsou v současnosti chápány jen jako nástroj pro výrobu surovin a zabezpečení potravinové dostatečnosti, ale stále více se zdůrazňuje

Více

Nové nastavení podmínek Dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC)

Nové nastavení podmínek Dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) Nové nastavení podmínek Dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) Ing. Jaroslav Hudáček Ministerstvo zemědělství Oddělení koordinace Cross Compliance 2011 Kontrola podmíněnosti Cross Compliance

Více

Metodika pěstování pohanky obecné v ekologickém a konvenčním zemědělství

Metodika pěstování pohanky obecné v ekologickém a konvenčním zemědělství Dagmar JANOVSKÁ, Jana KALINOVÁ a Anna MICHALOVÁ Metodika pěstování pohanky obecné v ekologickém a konvenčním zemědělství METODIKA PRO PRAXI Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Zemědělská fakulta Jihočeské

Více

Povinnosti a novinky v rámci Cross Compliance, marketing v zemědělství

Povinnosti a novinky v rámci Cross Compliance, marketing v zemědělství Asociace pro rozvoj regionů o.s. a Regionální agrární komora Ostravsko Povinnosti a novinky v rámci Cross Compliance, marketing v zemědělství Ing. František Mariánek CSc. (RAK Ostravsko) Bc. Pavel ŠMARDA

Více

reporter N o v i n k y v a g r o t e c h n i c e a z e m ě d ě l s k é m o b c h o d u

reporter N o v i n k y v a g r o t e c h n i c e a z e m ě d ě l s k é m o b c h o d u 9 / 2008 N o v i n k y v a g r o t e c h n i c e a z e m ě d ě l s k é m o b c h o d u Obsah Diagnostika a výnosnost odrůd řepky ozimé v roce 2007/08... 1 Nepodceňujte výdrol obilnin a pýr v založených

Více

Pastevní chov zvířat v podmínkách cross compliance

Pastevní chov zvířat v podmínkách cross compliance Pastevní chov zvířat v podmínkách cross compliance Dr. Ing. Zdeněk Havlíček, Ing. Jiří Skládanka, Ph.D., Prof. MVDr. Ing. Petr Doležal, CSc., Prof. Ing. Gustav Chládek, CSc., Doc. Ing. Pavel Veselý, CSc.,

Více

Problematika podmínek dobrého zemědělského a enviromentálního stavu. Okresní agrární komora Kroměříž

Problematika podmínek dobrého zemědělského a enviromentálního stavu. Okresní agrární komora Kroměříž Zvyšování efektivnosti hospodaření a konkurenceschopnost zemědělských podniků Problematika podmínek dobrého zemědělského a enviromentálního stavu Okresní agrární komora Kroměříž Kontrola podmíněnosti -

Více

Vodní prostředí jako prostředí pro život a jeho ochrana

Vodní prostředí jako prostředí pro život a jeho ochrana Úvod Právě v rukách držíte publikaci, jenž vznikla za účelem přinést hospodářům na území Podblanicka ucelené informace o tom, jak hospodařit šetrnějším a vhodnějším způsobem k přírodě. Publikace v sobě

Více

Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví OCHRANA VOD

Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví OCHRANA VOD Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví OCHRANA VOD Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem 2009 Obsah 1. Úvod...4 2. Významné směrnice EU týkající se ochrany vod...5 2.1. 2000/60/EHS

Více

ŠETRNÉ FORMY ZEMĚDĚLSKÉHO HOSPODAŘENÍ V KRAJINĚ A AGROENVIRONMENTÁLNÍ PROGRAMY

ŠETRNÉ FORMY ZEMĚDĚLSKÉHO HOSPODAŘENÍ V KRAJINĚ A AGROENVIRONMENTÁLNÍ PROGRAMY ŠETRNÉ FORMY ZEMĚDĚLSKÉHO HOSPODAŘENÍ V KRAJINĚ A AGROENVIRONMENTÁLNÍ PROGRAMY Bořivoj Šarapatka Tomáš Zídek PŘÍRUČKA EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLCE 2005 Poděkování Děkujeme Ing. Jaroslavu Pražanovi, pracovníkovi

Více