TESTY BIODEGRADACE HUMINOVÝCH LÁTEK DŘEVINAMI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TESTY BIODEGRADACE HUMINOVÝCH LÁTEK DŘEVINAMI"

Transkript

1 Výzkum možností minimalizace obsahů organických škodlivin ve zdrojích pitných vod v Krušných horách TESTY BIODEGRADACE HUMINOVÝCH LÁTEK DŘEVINAMI LABORATORNÍ ČÁST, NÁDOBOVÉ POKUSY Miroslav KRTIČKA 1, František NOVÁK 2, Jana MALÁ 1 Říjen ) Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. 2) Ústav půdní biologie Biologické centrum AV ČR, v.v.i.

2 Autor: Miroslav KRTIČKA 1, František NOVÁK 2, Jana MALÁ 1 1) Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., Strnady 136, Jíloviště 2) Ústav půdní biologie Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Na Sádkách 7, České Budějovice Photo: M. Krtička

3 Obsah Cíl práce 3 Abstrakt 3 Hydroponické testy 3 Metody a použité materiály 3 Rostlinný materiál 3 Huminové látky 5 Uspořádání hydroponických testů 6 Výsledky testů 6 Závěry z provedených hydroponických testů 8 Nádobové pokusy 8 Metody a použité materiály 8 Odběr vzorků 8 Metody 9 Výsledky 10 Diskuse 11 Závěr 12 Literatura 12 2

4 Cíl práce: Jedním z významných problémů v oblasti zdrojů pitných vod v Krušných horách je relativně vysoký obsah přirozeně se vyskytujících vysokomolekulárních organických látek (převážně huminových), což přináší značné komplikace při úpravě pitných vod. Cílem studie bylo zjistit, do jaké míry je výskyt huminových látek ovlivňován porostem lesních dřevin, jejichž kořenové systémy jsou v přímém kontaktu s vodami a půdami obsahujícími rozpuštěné huminové látky. Vztah mezi rostlinou a vodou (půdním roztokem) s huminovými látkami je do značné míry dán mnohočetným působením řady rozličných faktorů vyskytujících se v dané oblasti (oscilace klimatu, geologická skladba, geomorfologická členitost a skladba a aerace půd, symbiotické relace v lokální biocenóze, antropogenní vlivy, lesnické a meliorační zásahy aj.). Přenos huminových látek mezi půdou a kořenovým systémem probíhá ve vodných roztocích obsažených v půdě. Proto bylo zvoleno simplifikované stanovení schopnosti kořenového systému vybraného druhu dřeviny snižovat koncentrace rozpustěných huminových látek ve vodě. Abstrakt Byl studován vztah mezi huminovými látkami a kořenovým systémem rostlin. V první části jsou uvedeny výsledky hydroponických testů. Ve druhé části jsou uvedeny výsledky získané nádobovými testy. Pro testování schopnosti biodegradace či imobilizace rozpustných huminových látek byly použity různé druhy lesních dřevin vybrané se zřetelem k jejich využití pro zvýšení druhové rozmanitosti lesních biocenóz v dané oblasti, anebo jako melioračních a přípravných druhů, především vrby, smrk, modřín a jeřáb. Hydroponické pokusy probíhaly v kontrolovaných podmínkách se známým obsahem huminových látek., které se blížily obsahu huminových látek na stanovišti. Pokusy prokázaly významné snížení koncentrací huminových látek kořenovým systémem vrb. V nádobových pokusech rostly různé druhy vrb (vrba ušatá, pětimužná, křehká, a nachová), smrk ztepilý a modřín opadavý tři roky v rašelinovém substrátu odebraném v povodí potoka Rašeliník v bezprostřední blízkosti pokusné výsadby. Při analýze půdy po kultivaci dřevin byl zjištěn rozdíl v hodnotách ph CaCl2 půdních extraktů, nasycení horizontu bázemi a v obsahu organických extrahovatelných látek. Po kultivaci vrb došlo k mírnému zvýšení hodnot ph Capůdních extraktů, nasycení horizontu bázemi a na rozdíl od smrku a modřínu nedo- Cl2 cházelo ke zvýšení obsahu organických extrahovatelných látek. Hydroponické testy Metody a použité materiály K testům v kontrolovaných podmínkách (kultivace probíhala v klimatizovaných podmínkách při teplotě 24 C, 16hodinové světelné fotoperiodě, s osvětlením o intenzitě 30 µmol.m -2.s -1 ) a byly voleny dřeviny, které byly vybrány pro výsadby na sledované lokalitě případně se zde vyskytují a mohou být významné z hospodářského hlediska. V pokusech byly nejdříve testovány domácí druhy vrb, které se přirozeně vyskytují v nadmořské výšce až 900 m n.m., přičemž dobře snášejí předpokládanou vyšší kyselost půdy, vyšší vlhkost i nepříznivé klima (vítr, mráz, intenzivní srážkové úhrny). Rostlinný materiál Pro založení experimentů byly využity ve vodě zakořeněné řízkovance, které byly vypěstovány z dřevitých řízků dodaných výzkumnou stanicí VÚLHM, v.v.i. v Kunovicích. Jako zdroj reprodukčního materiálu byl využit klonový archiv evidovaných klonů vrb, který obsahuje sortiment klonů domácích 3

5 druhů vrb získaných z lokalit jejich přirozeného výskytu. Bližší informace o druzích využitých pro studium hydroponie jsou uvedeny v následujícím popisu. Vrba nachová (Salix purpurea L.) Hustě zavětvený keř dorůstající výšek okolo 5 m s výrazně žlutě zbarveným lýkem. Přirozeně se vyskytuje na štěrkovitých náplavech bystřin, v pobřežních křovinách podél vodních toků a nádrží. Vyskytuje se od nížin až do nižších horských poloh, roztroušeně po celém území státu s větším zastoupením v Moravskoslezských Beskydech. Je druhem velmi často vysazovaným do zpevňujících břehových porostů. Rovněž je druhem hojně pěstovaným ve vrbovnách. Vrba trojmužná (Salix triandra L.) Hustě zavětvený keř dorůstající výšek okolo 4 m. Existují i stromkovitě rostoucí jedinci, kteří dorůstají 6 m. Druh je nápadný plátovitě se odlupující borkou na silných větvích a kmíncích. Pod odloupnutou borkou je skořicově zbarvená kůra. Roste především na živinami bohatých, těžkých a hlubokých půdách, kde vytváří pobřežní křoviny nebo zarůstá bažinaté louky. Vyskytuje se roztroušeně po celém území státu a to hlavně jako ssp. triandra s listy zeleně zbarvenými po obou stranách. Méně častá je ssp. discolor s šedivě zbarveným rubem listů. Vysazuje se občas ve vrbovnách nebo břehových porostech. Vrba červená (Salix rubra Huds.) Keř dorůstající výšek okolo 4 m. Běžný spontánní kříženec vznikající křížením vrby nachové a vrby košíkářské v rámci introgresivní hybridizace. Proto je možné najít celou škálu typů se znaky, které se někdy blíží více jednomu rodičovskému druhu, jindy zase druhému. Nejčastějším typem je keř s listy po obou stranách zelenými, pouze na jaře slabě ochlupenými. U prašníkových květů jsou nitky tyčinek do poloviny srostlé. V přírodě se vyskytuje na stejných stanovištích jako rodičovské druhy. Je to často pěstovaný druh jako velmi kvalitní košíkářská vrba, a to především ve vybraných klonech. Vrba ušatá (Salix aurita L.) Keřovitý druh dorůstající až 3 m, většinou nižší. Vyhledává zamokřená stanoviště na chudých podkladech jako jsou bažinaté a zrašelinělé louky a vrchoviště. Roste rovněž mimo tato stanoviště na okrajích lesních porostů a na pasekách nebo v příkopech podél cest a podél menších vodotečí především v horských oblastech. V nížinách a nad horní hranicí lesa se vyskytuje vzácněji. Roste roztroušeně na většině území ČR. Hojně se vyskytuje na Českomoravské vysočině a v Pošumaví. Občas je vysazovaná podél vodotečí. Vrba pětimužná (Salix pentandra L.) Druh dorůstající v příznivých podmínkách až 15 m. Vytváří mohutné keře nebo stromky často vícekmenné s výrazně lesklými listy. Nápadné jsou, především v zimě, pestíkové rostliny obalené bílým chmýřím, ze kterého se semena uvolňují postupně až do jara následujícího roku. Roste převážně v horách a podhorských oblastech, většinou na zamokřených a zrašelinělých půdách nebo na čistých rašelinách. Občas se vyskytuje i v příkopech podél cest. V nížinách je vzácná. Roste roztroušeně po celém území ČR na vhodných stanovištích. Nikdy netvoří větší porosty. Nejčastěji se vyskytuje na Českomoravské vysočině a v předhůří Šumavy. Vrba křehká (Salix fragilis L.) Stromkovitý druh dorůstající 15 m s nápadně křivolakým kmenem a nízko nasazenou rozkladitou korunou se silnými pokroucenými větvemi. V příznivých podmínkách tvoří kmeny o výčetním průměru až 0,5m. Těžiště výskytu je v středních horských a podhorských polohách na vlhkých místech, často na zrašelinělých půdách a v břehových porostech podél menších vodních toků. Řidčeji se vyskytuje v nížinách v lužních lesích tam, kde je dostatek světla. Nesnáší dobře stagnující vodu. Roste roztroušeně po celém 4

6 území ČR na vhodných stanovištích. V horách tvoří často podstatnou složku břehových porostů. Častý výskyt je na Šumavě, v Krkonoších, na Českomoravské vysočině a v Jeseníkách. Huminové látky Testované huminové látky byly získány z krušnohorských rašelinišť, případně byly izolovány z frakcí rozpuštěného organického uhlíku z potoka Rašeliník, příp. z rašelin, které vykazovaly významnou shodnost v podstatných charakteristikách (Branná). Proces přípravy odpovídal doporučení IHSS (International Humic Substances Society). Vzorek na vzduchu vysušené rašeliny z ložiska Branná (Rašelina Soběslav, a.s., Česká Republika, příp. vlastní odebraný materiál) byl homogenizován jemným drcením a prosetím na sítu 2 mm. Prosetý materiál byl rozemlet na velikost částic <0,25 mm. Huminové kyseliny byly extrahovány pomocí 0,1 M NaOH po předchozí dekalcinaci vzorku 0,05M H 2 SO 4. Po dekalcifikaci byl vzorek promyt na filtračním papíru destilovanou vodou do vymizení reakce na sírany. Během 24-hodinové extrakce 0,1M NaOH byly uzavřené centrifugační PP baňky se suspenzí umístěny v ultrazvukové lázni Sonorex, která napomáhá účinnější extrakci rozrušováním mikroagregátů (4x 15 minut za dobu extrakce). Poté byl roztok extrahovaných huminových kyselin oddělen odstředěním a filtrací od neextrahovaného zbytku a HK byly koagulovány přídavkem 2M H 2 SO 4 (výsledné ph suspenze bylo 2). Ze suspenze byly HK separovány odstředěním (cca 4000 ot/min po dobu 20 minut) na laboratorní odstředivce Jouan. Z matečného louhu po oddělení HK byly později izolovány fulvokyseliny. Sraženina HK byla promyta několika podíly ledové destilované vody a znovu rozpuštěna v 0,1 M NaOH. Celý postup čištění přesrážením byl 2-krát opakován. Přesrážená HK byla filtrována v nástavci Amicon na filtru <500 kda v ochranné atmosféře N 2. Filtrát obsahoval humát sodný se sníženým obsahem případných jílových minerálů, v nástavci zůstal výšemolekulární podíl humátů s event. jílovými komplexy, které se často usazují na filtru jako jemná vrstvička, již je třeba v průběhu nanofiltrace odstraňovat. Získaný humát sodný byl po snížení ph na hodnotu 9 podroben nanofiltraci při použití membrány 1000 Da a tlaku 0.3 0,35 MPa dusíku. Vždy po 8 hodinách byla nanofiltrace přerušena, vzorek uložen do druhého dne v lednici při 4 6 C, aby se zamezilo event. růstu mikromycetů. Ultrafiltrační membrána se čistila destilovanou vodou a ukládala do chladu v roztoku ethanol-voda 1:10. Roztok humátu sodného, zbavený při druhé nanofiltraci nadbytku solí a NaOH byl poté dávkován do kolony plněné silně kyselým katexem Dowex WX4 v H + cyklu a eluován destilovanou vodou. Výsledná hodnota ph huminových kyselin se pohybovala v rozmezí Získaný gel huminových kyselin byl zmražen na rotačním kryostatu při teplotě -10 C a poté lyofilizován v přístroji HETO 8.0 při průměrné teplotě -50 C a tlaku cca 6 Pa až do úplného vysušení vzorku (cca 30 hodin). Lyofilizované huminové kyseliny byly následně rozpuštěny v roztoku 0,05M Na- HCO 3 tak, aby výsledná koncentrace těchto huminových kyselin dosahovala 60 mg. l -1. Pomocí přídavků 0,05M H 3 PO 4, resp. 0,1M NaOH byly upraveny hodnoty ph na 5,5 +- 0,25. Úprava ph probíhala postupně s průběžným proměřováním hodnot ph-metrem (JENWAY 3150); vždy po dílčím přídavku byl roztok intenzivně promíchán a ponechán cca 10 minut odstát, aby se hodnoty ph stabilizovaly (a minimalizovala se setrvačnost pohybů ph v důsledku pufrujících účinků huminových kyselin). Další chemikálie: pro jednu z řad testů byl užit standardní živný roztok Muraschige (obsahuje KNO 3 ; NH 4 NO 3 ; Ca(NO 3 ) 2 ; Mg- SO 4.7H 2 O; KH 2 PO 4 ; H 3 BO 3 ; MnSO 4.H 2 O; Zn- SO 4.7H 2 O) v 10% koncentraci. Veškeré použité chemikálie byly v čistotě p.a. 5

7 Přístroje a další vybavení: Spektrofotometr (RAYLEIGH-VIS723G, ph metry HANNA, mikropipety, váhy, další vybavení a zařízení v laboratorním standardu. Uspořádání hydroponických testů Testy probíhaly v řadách o 10. (11.) jedincích téhož druhu / klonu v dané koncentraci roztoků huminových látek o koncentraci 15, 30 nebo 60 mg.l -1. Pokusy byly uspořádány tak, že v nádobě o objemu cca 750 ml by umístěn vždy jeden řízkovanec/sazenice daného klonu a k němu bylo přilito 500 ml roztoku huminových kyselin připraveného dle výše popsaného postupu. Vždy 10 takto připravených nádob bylo společně umístěno do ventilovaného plastového boxu a v něm do klimatizované místnosti se stálým osvitem standardně využívaným pro podporu fotosyntetických procesů (vždy 2 zářivková tělesa 40W nad jedním boxem, tak aby bylo dosaženo rovnoměrného rozložení svitu mezi všechny pokusné rostliny). Box byl zakryt transparentním plastovým krytem, který nevylučoval výměnu vzduchu s okolím. Objem kapaliny odpařené či expirované z jednotlivých nádob byl průběžně kontrolován a 2x týdně doplňován na hodnoty původní hladiny tedy tak, aby byl zachován konstantní objem pokusných roztoků. K doplnění bylo používáno demineralizované vody. Po nasazení pokusu byly v pravidelných intervalech odebírány automatickou pipetou vzorky o objemu 3 4,5 ml vždy po doplnění objemu a řádné homogenizaci roztoku tak, aby nedocházelo k významným změnám či poškození vloženého řízkovance. Odebrané vzorky byly přímo analyzovány, případně některé série odběrů uloženy v chladničce a následně analyzovány na spektrofotometru. Výsledné hodnoty absorbancí jsou uvedeny v kapitole výsledky. Odběry probíhaly po dobu 6-7 týdnů jednou za týden. Obr.1 Biodegradační testy V různých sériích testů byly užity koncentrace 15 mg huminových látek na litr, což je zhruba koncentrace, která bývá průměrně dosahována ve vodách místních toků. Současně byly testovány roztoky o koncentracích 30 a 60 mg huminových látek na litr. Tyto koncentrace se blíží koncentracím zjištěným v přítocích Rašeliníku s vyšším vymýváním organických látek. Jedná se zejména o terénní deprese nebo prohloubeniny, příp. nerovnosti, kde dochází k dlouhodobému kontaktu vod s rašelinou. Z pohledu cílové aplikace výsledků jsou to právě místa, kde je vhodné meliorační dřeviny vysazovat. U každé koncentrační řady byly vždy dvě kontrolní nádoby s danou koncentrací huminových látek, které sloužily jako kontrolní vzorek. Výsledné hodnoty všech řad testů byly zpracovány programem Statistica 10 a jsou uvedeny v grafických formátech. Výsledky testů (Graf 1-5). Výsledky testů Expozice rostlin huminovými látkami proběhla od do , následovalo vyhodnocení výsledků testů. Použité koncentrace HL byly 15, 30 a 60 mg.l -1. 6

8 Pokus probíhal na druzích: Salix purpurea Salix rubra Salix pentandra Salix fragilis Salix aurita Pro každou řadu pokusů bylo vybráno minimálně 10 kusů řízkovanců s minimálně 20 cm dobře vyvinutým kořenovým systémem a cm vysokou nadzemní částí Přehled o vlivu jednotlivých dřevin / klonů ukazují následující grafy: 0.5 Salix purpurea, 60 mg.l -1 A Salix pentandra, 60 mg.l y = y 0 + A 1.e -x/t1 Chi 2 = R 2 = y0 0 ±0 A ± t ± t / days Graf 3.: Pokles koncentrace HK v roztoku během kultivace řízkovanců rodu Salix pentandra 0.4 y = y 0 + A 1.e -x/t1 Chi 2 = R 2 = Salix fragilis, 60 mg.l -1 y = y 0 + A 1.e -x/t1 0.3 y ± A ± t ± Chi 2 = R 2 = A A y ±0 A ± t ± t / days Graf. 1.: Pokles koncentrace HK v roztoku během kultivace řízkovanců rodu Salix purpurea t / days Graf 4.: Pokles koncentrace HK v roztoku během kultivace řízkovanců rodu Salix fragilis 0.5 Salix purpurea, 60 mg.l -1 A y = y 0 + A 1.e -x/t1 Chi 2 = R 2 = y ± A ± t ± Salix aurita, 60 mg.l -1 y = y 0 + A 1.e -x/t1 Chi 2 = R 2 = y ±0 A ± t ± A t / days Graf 2.: Pokles koncentrace HK v roztoku během kultivace řízkovanců rodu Salix rubra t / days Graf 5.: Pokles koncentrace HK v roztoku během kultivace řízkovanců rodu Salix aurita 7

9 Uvedené přehledné grafy jsou pro koncentrační úroveň vstupních koncentrací 60 mg.l -1, kde jsou změny nejlépe patrné. V návaznosti na hydroponické testy byla provedena lyofilizace kořenového systému (jemný kořenový systém) s následnou analýzou této hmoty. Byla sledována fyziologická odezva kořenového systému na exposici v roztoku huminových látek. Bližšímu rozboru se věnuje další kapitola tohoto projektu (Cvikrová, M.: Stanovení obsahů volných a vázaných fenolických látek). Závěry z provedených hydroponických testů Z laboratorních testů biodegradace (tedy správněji biodegradace a bio-sorpce) se ukazuje, že zejména kořenové systémy různých druhů/klonů vrb se významně podílejí na immobilizaci, resp. odbourávání organických látek huminové povahy. Mezi zvolenými druhy se projevují významné rozdíly. Obecně však lze považovat výsledky za potvrzení podstatného vlivu sledovaných druhů vrb na snížení obsahu mobilních huminových látek ve vodném prostředí. Z výsledků je rovněž zřejmé, že případné imobilizaci huminových látek neprospívá zvýšené hnojení, resp. přídavky dalších sloučenin. Pokud přihlédneme k vysoce pravděpodobným vlivům kořenů na provzdušňování tělesa rašeliniště (meliorační vlivy) (Kulikova, 2008), a relativně vysoké ujímavosti daných rostlin v testovaných oblastech, pak se výsadba vrb v řašelinných polohách jeví jako řešení s velmi dobrými perspektivami pro omezení obsahů huminových látek v odtékajících vodách. Nádobové pokusy Pro dlouhodobější sledování interakce kořenového systému s rašelinovým substrátem byly založeny nádobové pokusy. Pro kultivaci byly zvoleny výše popsané druhy vrb a dále dřeviny, které se na zájmové lokalitě vyskytují a mohou být významné z hospodářského hlediska. Sazenice dřevin (smrk ztepilý, jeřáb ptačí, modřín opadavý) pro nádobové testy byly zakoupeny od spol. Less & Forest (Litvínov), kde je pěstován mimo jiné sadební materiál pro Krušné hory. Smrk ztepilý (Picea abies) je hlavní a nejhojněji zastoupenou hospodářskou dřevinou v dané lokalitě. Modřín opadavý (Larix decidua) je dřevina s velmi dobrou perspektivou v přilehlých lokalitách. Na rašelinných půdách neprosperuje, přesto byl kvůli hojnosti a úspěšnosti zastoupení v okolních oblastech testován. Jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia) byl do testů zařazen jako další zajímavý a rozšířený zástupce dřevin, které jsou v podmínkách horských lesů vitální a jako bobulonosná dřevina zpestřující podmínky zejména v okrajových partiích lesa, případně se vyskytuje i jako jako solitér. Metody a použité materiály Dvouleté sazenice byly nasazeny do substrátu, který byl zpracován a upraven výhradně z rašeliny získané v povodí potoka Rašeliník (homogenizace, kvartace). Každá rostlina byla zasazena do samostatného květináče (objem 5 l) a bylo k ní přidáno 5 kg rašeliny. Takto vysazené rostliny (srpen 2010) byly přeneseny do skleníku (aby byl co možná nejmenší vliv vnějšího spadu materiálu na povrch rašeliny). Na konci července 2013 byly z těchto nádob odebrány vzorky k testům. Odběr substrátu pro analýzy byl prováděn sondou z oblast kořenového systému. Vesměs bylo patrné, že došlo k intenzivnímu růstu kořenů (hustě prorostlý kořenový bal), což bylo výrazné zejména u všech druhů vrb, ale i smrku ztepilého. Menší nárůst kořenového systému vykazovali zástupci jeřábu ptačího a modřínu opadavého. Odběr vzorků Vzorky půd č byly odebrány z nádobových pokusů v roce Po vysušení a pro- 8

10 setí byly uloženy v chladu a suchu, poté byly analyzovány. Vzorky ze stejných pokusů analyzované ve Strnadech v laboratoři VÚLHM byly vysušeny a upraveny, nejedná se tedy o identické vzorky, ale o vzorky ze stejných nádob. Kontrolní vzorky, odebrané a vysušené před zahájením nádobových pokusů, jsou značeny 0. Metody Vlhkost byla stanovena vysušením vzorku při 105 C do konstantní hmotnosti a vyjádřena jako hmotnostní zlomek vody v čerstvém vzorku (v %). půdní extrakt (suspenze) v 0.01M CaCl 2 byl připraven vložením 20 g upraveného čerstvého půdního vzorku (z něhož byly odstraněny nehomogenity >2 mm a kořeny) do lahví 350 ml a přelitím 100 ml extrakčního činidla. Po hodině třepání se suspenze ponechá 1 hod. v klidu a poté znovu třepe. ph půdního extraktu (suspenze) v 0.01M CaCl 2 bylo měřeno při laboratorní teplotě pomocí kombinované skleněné elektrody na ph metru Radelkis OP (vzorek pro měření ph nebyl filtrován). Měření bylo provedeno ihned po extrakci. (Odpovídá metodě AZZP 1.) Kalibrace byla provedena standardními pufry (fy. Elektrochemické detektory Turnov) o ph 4 a 7. Půdní suspenze po extrakci v 0,01M CaCl 2 byla před měřením absorbance v UV/VIS oblasti filtrována, popřípadě odstředěna. Absorbance čirého extraktu, úměrné obsahu vodou extrahovatelného uhlíku (WEC, water extractable carbon), byly měřeny v křemenných kyvetách tloušťky 0,01 m na UV/VIS spektrofotometru LIBRA S21 při vlnových délkách 280 nm Ve srovnávací kyvetě (blank) byl extrakční roztok (0.01M CaCl 2 ). Půdní extrakt v difosfátu (pyrofosfátu) sodném byl připraven přelitím 5 g půdy 100 ml pyrofosfátového extrakčního roztoku. Po hodině třepání se suspenze ponechala stát 16 hodin při teplotě 20 C, poté byla opět 1 hodinu třepána ml extraktu (suspenze) bylo odebráno a 15 minut odstřeďováno v laboratorní odstředivce při 4000 ot/min, poté byl supernatant filtrován na řídkém skládaném filtru. Absorbance extraktu byly měřeny na UV/VIS spektrofotometru LIBRA S21 v křemenných kyvetách tloušťky 0,01 m při vlnových délkách 280 nm (A 280 ), 465 a 665 nm a byl vypočítán poměr absorbancí koeficient A 465/A665, nazývaný též barevný kvocient (Q 4/6 ). Absorbance při 280 jsou přímo úměrné obsahu humusových látek v extraktu. U vzorků s vysokým obsahem huminových látek bylo provedeno ředění extrakčním roztokem (dle potřeby 10x nebo 50x). Ve srovnávací kyvetě (blank) byl pyrofosfátový extrakční roztok. Výsledné hodnoty absorbance byly přepočteny na neředěný vzorek a na 1 g sušiny. Stanovení obsahu uhlíku, dusíku a síry (CNS analýza) půdních vzorků byla provedena v laboratoři VÚLHM, stejně jako stanovení kationtové výměnné kapacity (CEC) a BS (base saturation) podle Gilmana. Tab. 1.: Přehled variant nádobových pokusů (n = počet opakování) Č. v grafu Varianta Označení n 0 Kontrola K 3 1 Salix pentandra SP 10 2 Salix aurita SA 10 3 Jeřáb J 10 4 Modřín MD 3 6 Smrk SM 5 13 Salix rubra SR 2 14 Salix purpurea SU 9 1 Zbíral J., Analýza půd I. Jednotné pracovní postupy. ÚKZÚZ Brno, 198 pp. 2 Zsolnay A., Dissolved Humus in Soil Waters. In: Piccolo A. (ed.) Humic Substances in Terrestrial Ecosystems. Elsevier Sci, New York, pp

11 Výsledky Výsledky analýza půdních vzorků z nádobového pokusu jsou shrnuty v následujících grafech. Číselné kódy, použité v grafech pro jednotlivé varianty, jsou vysvětleny v Tab var; Průměry MNČ Wilksovo lambda=.00070, F(56, )=9.8658, p= Dekompozice efektivní hypotézy Vertikální sloupce označují 0.95 intervaly spolehlivosti CN var; Nevážené průměry Wilksovo lambda=.00070, F(56, )=9.8658, p= Dekompozice efektivní hypotézy Vertikální sloupce označují 0.95 intervaly spolehlivosti var ph var; Nevážené průměry Wilksovo lambda=.00070, F(56, )=9.8658, p= Dekompozice efektivní hypotézy Vertikální sloupce označují 0.95 intervaly spolehlivosti var 300 CEC var; Nevážené průměry Wilksovo lambda=.00070, F(56, )=9.8658, p= Dekompozice efektivní hypotézy Vertikální sloupce označují 0.95 intervaly spolehlivosti var N var; Nevážené průměry Wilksovo lambda=.00070, F(56, )=9.8658, p= Dekompozice efektivní hypotézy Vertikální sloupce označují 0.95 intervaly spolehlivosti var BS 80 var; Nevážené průměry Wilksovo lambda=.00070, F(56, )=9.8658, p= Dekompozice efektivní hypotézy Vertikální sloupce označují 0.95 intervaly spolehlivosti var N var 10

12 ACaCl2 Apy Diskuse var; Nevážené průměry Wilksovo lambda=.00070, F(56, )=9.8658, p= Dekompozice efektivní hypotézy Vertikální sloupce označují 0.95 intervaly spolehlivosti var var; Nevážené průměry Wilksovo lambda=.00070, F(56, )=9.8658, p= Dekompozice efektivní hypotézy Vertikální sloupce označují 0.95 intervaly spolehlivosti var Primárním cílem testů je vyhodnotit vliv dané dřeviny na příslušný půdní komplex. Sledovanou veličinou je především změna charakteristik půdně-sorpčního komplexu v důsledku kontaktu substrátu s kořenovým systémem dané dřeviny. Klíčové otázky tedy jsou: a) Došlo v důsledku interakce s danou dřevinou k významným změnám obsahu organického materiálu v daném půdním komplexu? b) Došlo také/nebo ke změně charakteru/struktury/vlastností tohoto organického materiálu? Současně je třeba vzít v úvahu, že doba expozice byla limitována obdobím řešení projektu a k projevení výraznějších změn půdních vlastností byla krátká. U některých vlastností půdy jsou proto změny na hranici statistické průkaznosti. Je možné shrnout, že zvolené druhy vrb se proti místním hospodářským dřevinám (smrk, modřín) chovají významně odlišně. Pro jednotlivé charakteristiky platí: ph je v důsledku exposice rašelin kořeny smrku a modřínu nižší než u původních vzorků (s vysokou pravděpodobností se jedná o působení kyselých exsudátů kořenů těchto druhů (ze 4,05 na 3,7-3,9) oproti tomu dochází u všech druhů vrb k udržení téže míry kyselosti, případně k mírnému (ale statisticky průkaznému) zvýšení ph (ze 4,05 na hodnoty cca 4,10-4,22) obsah uhlíku u rašelin, vystavených kořenům smrku a modřínu výrazně roste (z 15 až na 36mg.g -1 ) (to podporuje úvahy o kořenových exsudátech zvýšení obsahu organických kyselin v bezprostřední blízkosti kořenů) u všech druhů vrb pak je tento nárůst minimální až malý (z 15 na mg.g -1 ) podobně u obsahů dusíku dochází exposicí kořenů smrku a modřínu k významnému (více než dvojnásobnému) nárůstu (z 0,6 na 1,3-1,35 mg.g -1 ) u všech druhů vrb je tento růst velmi malý až nevýznamný (na 0,7 0,9 mg.g -1 ) u parametru nasycení půd bázemi (Base saturation) dochází u půd z nádob testovaných smrků a modřínů k minimálnímu až nevýznamnému zvýšení původní hodnoty (71 mmol.kg -1 na mmol.kg -1 ) oproti tomu u vrb dochází k statisticky významnému zvýšení těchto hodnot na mmol.kg -1 ) což predikuje pozitivní působení přípravných dřevin na sorpční komplex daného subrstrátu v našem případě rašeliny jedním z velmi významných parametrů je také odraz koncentrace huminových látek extrahovatelných pyrofosfátovým činidlem tedy těch, které indikují problematické obsahy huminových látek v povrchových vodách; smrkové a modřínové kořeny tyto hodnoty dramaticky zvyšují 11

13 (z cca 108 mg.g -1 na 210, resp. 180 mg.g -1 ) oproti tomu u vrb dochází k velmi omezenému zvýšení až poklesu (z uvedených cca 108 mg.g -1 na 90 až 130 mg.g -1 ) Závěr Lesní porosty mají podstatný, ale velmi komplexní vliv na obsahy organických látek, zejména huminových kyselin ve vodách odtékajících ze zrašeliněných horských lokalit do nádrží pitné vody. Tato část projektu byla zaměřena na hodnocení biodegradace huminových látek přímo kořenovým systémem sledovaných druhů dřevin v hydroponii i přímým kontaktem s půdním (rašelinným) substrátem. V testech bylo prokázáno, že testované jehličnaté dřeviny (smrk, modřín) se chovají prokazatelně odlišně než volené přípravné druhy vrb. V hydroponickém uspořádání vybrané druhy vrb významně snižují obsahy huminových látek v roztoku. U smrku a modřínu jsou tyto efekty neprůkazné, navíc dochází k odumírání pokusných dřevin kvůli nižší toleranci vůči vodnímu prostředí. Také v rašelinách jsou zřejmé významné rozdíly mezi vrbami a jehličnatými hospodářskými dřevinami smrkem a modřínem. U zásadních parametrů dochází u vrb k zlepšování půdních parametrů (BS, ph), naopak k omezování nebo stabilizaci některých nežádoucích parametrů (C, N, A py ). U jehličnanů jsou pozitivní změny buď výrazně nižší nebo je trend dokonce negativní (např. ph půdního výluhu, zvýšení obsahu uhlíku). Je tak možné konstatovat, že uvedené druhy vrb se na vybraných rašelinných půdách chovají jako velmi vhodné přípravné dřeviny s potenciálem významně omezit vyplavování organických (huminových) látek do místních vodotečí. Literatura Kulikova N., et al., Uptake of Humic Substances by Plants: a Study Using Tritium Autoradiography and FTICR MS Analysis, Proceedings of the 14 th International Meeting of the International Humic Substances Society, Moscow- St.Petersburg, 2008 Lochovský P., 2005b. Zpráva k projektu MZP Výzkum a ochrana hydrosféry - výzkum vztahů a procesů ve vodní složce životního prostředí, orientovaný na vliv antropogenních tlaků, její trvalé užívání a ochranu, včetně legislativních nástrojů. RIV06-MZP /02: 2. Lochovský P., Sledování jakosti vody v povodí Flájského potoka v Krušných horách. Vodní hospodářství VTEI 50(12): (6) Malá J. Máchová P., Cvrčková H., Čížková L Aspen micropropagation: use for phytoremediation of soils. J. For. Sci. 52, Malá J. Máchová P., Cvrčková H., Vaněk T Heavy metals uptake by hybrid aspen and rowan-tree clones. J. For. Sci. 53,

14 POZNÁMKY 13

15

16 Toto dílo vzniklo v rámci Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko.

Pokusné výsadby dřevin v oboře Fláje

Pokusné výsadby dřevin v oboře Fláje Výzkum možností minimalizace obsahů organických škodlivin ve zdrojích pitných vod v Krušných horách Pokusné výsadby dřevin v oboře Fláje Jaroslav DOSTÁL, Jiří ČÁP, Luďka ČÍŽKOVÁ Červen 2013 Výzkumný ústav

Více

Zpráva o testu dřevin na pozemku ve Stachách na Šumavě

Zpráva o testu dřevin na pozemku ve Stachách na Šumavě Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Oddělení půdy a lesnictví Zpráva o testu dřevin na pozemku ve Stachách na Šumavě Průběžná zpráva Zpracoval: Ing. Dušan Reininger, Ph.D Dr.Ing. Přemysl Fiala

Více

Zpráva o testu dřevin na pozemku ve Stachách na Šumavě

Zpráva o testu dřevin na pozemku ve Stachách na Šumavě Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Oddělení bezpečnosti půdy a lesnictví Zpráva o testu dřevin na pozemku ve Stachách na Šumavě Průběžná zpráva Zpracoval : Dr.Ing. Přemysl Fiala Ing. Dušan

Více

ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE

ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE LABORATOŘ OBORU I ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE (111) F Imobilizace na alumosilikátové materiály Vedoucí práce: Ing. Eliška Leitmannová, Ph.D. Umístění práce: laboratoř F07, F08 1 Úvod Imobilizace aktivních

Více

Metodika stanovení kyselinové neutralizační kapacity v pevných odpadech

Metodika stanovení kyselinové neutralizační kapacity v pevných odpadech Metodika stanovení kyselinové neutralizační kapacity v pevných odpadech 1 Princip Principem zkoušky je stanovení vodného výluhu při různých přídavcích kyseliny dusičné nebo hydroxidu sodného a následné

Více

VLASTNOSTI DRCENÉHO PÓROBETONU

VLASTNOSTI DRCENÉHO PÓROBETONU VLASTNOSTI DRCENÉHO PÓROBETONU (zkoušky provedené ke 4.4.2012) STANOVENÍ ZÁKLADNÍCH FYZIKÁLNÍCH VLASTNOSTÍ 1. Vlhkostní vlastnosti (frakce 2-4): přirozená vlhkost 3,0% hm. nasákavost - 99,3% hm. 2. Hmotnostní

Více

ANALYTIKA ORGANICKÝCH HNOJIV VYROBENÝCH Z BRO. Alena Žalmanová NRL RO ÚKZÚZ Plzeň, Slovanská alej 20, 326 00 Plzeň

ANALYTIKA ORGANICKÝCH HNOJIV VYROBENÝCH Z BRO. Alena Žalmanová NRL RO ÚKZÚZ Plzeň, Slovanská alej 20, 326 00 Plzeň ANALYTIKA ORGANICKÝCH HNOJIV VYROBENÝCH Z BRO Alena Žalmanová NRL RO ÚKZÚZ Plzeň, Slovanská alej 20, 326 00 Plzeň Činnost NRL RO ÚKZÚZ Plzeň Rozbor hnojiv Organická komposty, průmyslové komposty, vermikomposty,

Více

Uhlík v biomase horské louky sečené, mulčované a ponechané ladem

Uhlík v biomase horské louky sečené, mulčované a ponechané ladem Uhlík v biomase horské louky sečené, mulčované a ponechané ladem Zuzana Mašková Správa NP a CHKO Šumava, Sušice Jan Květ Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ústav systémové

Více

Magda Součková. Cílem této práce bylo zjistit, do jaké míry brání vybrané obalové materiály průchodu polutantů ke skladovanému materiálu.

Magda Součková. Cílem této práce bylo zjistit, do jaké míry brání vybrané obalové materiály průchodu polutantů ke skladovanému materiálu. Výzkumný záměr Výzkum a vývoj nových postupů v ochraně a konzervaci vzácných písemných památek Zkvalitnění vlastností krabic pro ochranu písemných památek Zpráva za rok 2009 Krabice jako ochrana proti

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 39 Lesy v ČR Pro potřeby projektu

Více

Abstrakt. Výzkum možností minimalizace obsahů organických škodlivin ve zdrojích pitných vod v Krušných horách. říjen 2013

Abstrakt. Výzkum možností minimalizace obsahů organických škodlivin ve zdrojích pitných vod v Krušných horách. říjen 2013 Abstrakt Výzkum možností minimalizace obsahů organických škodlivin ve zdrojích pitných vod v Krušných horách říjen 2013 řešitelský tým: VULHM, v.v.i.; BC AV ČR. v.v.i.; Lesy ČR, s.p.; POH, s.p.; Landestalsperrenverwaltung

Více

FOTOKATALYTICKÁ OXIDACE BIOLOGICKY OBTÍŽNĚ ODBOURATELNÝCH ORGANICKÝCH LÁTEK OBSAŽENÝCH V NADBILANČNÍCH VODÁCH ZE SKLÁDEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU

FOTOKATALYTICKÁ OXIDACE BIOLOGICKY OBTÍŽNĚ ODBOURATELNÝCH ORGANICKÝCH LÁTEK OBSAŽENÝCH V NADBILANČNÍCH VODÁCH ZE SKLÁDEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU FOTOKATALYTICKÁ OXIDACE BIOLOGICKY OBTÍŽNĚ ODBOURATELNÝCH ORGANICKÝCH LÁTEK OBSAŽENÝCH V NADBILANČNÍCH VODÁCH ZE SKLÁDEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU Marek Smolný, Michal Kulhavý, Jiří Palarčík, Jiří Cakl Ústav

Více

N217019 - Laboratoř hydrobiologie a mikrobiologie

N217019 - Laboratoř hydrobiologie a mikrobiologie ÚSTAV TECHNOLOGIE VODY A PROSTŘEDÍ N217019 - Laboratoř hydrobiologie a mikrobiologie Název úlohy: Hydrobiologie: Stanovení koncentrace chlorofylu-a Vypracováno v rámci projektu: Inovace a restrukturalizace

Více

Příčiny eutrofizace a zhoršování jakosti vody ve vodárenské nádrži Karhov: vnitřní zatížení nebo procesy v povodí?

Příčiny eutrofizace a zhoršování jakosti vody ve vodárenské nádrži Karhov: vnitřní zatížení nebo procesy v povodí? Biologické centrum AV ČR, v. v. i., Hydrobiologický ústav Na Sádkách 7, 37 5 České Budějovice www.hbu.cas.cz Příčiny eutrofizace a zhoršování jakosti vody ve vodárenské nádrži Karhov: vnitřní zatížení

Více

Postup ke stanovení báze metamfetaminu metodou GC-FID

Postup ke stanovení báze metamfetaminu metodou GC-FID Postup ke stanovení báze metamfetaminu metodou GC-FID Důvodem pro vypracování postup je nutnost přesného a striktního definování podmínek pro kvantitativní stanovení obsahu báze metamfetaminu v pevných

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MYKOTOXINŮ METODOU LC-MS - FUMONISIN B 1 A B 2

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MYKOTOXINŮ METODOU LC-MS - FUMONISIN B 1 A B 2 Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU MYKOTOXINŮ METODOU LC-MS - FUMONISIN B 1 A B 2 1 Rozsah a účel Metoda je vhodná pro stanovení fumonisinů B 1 a B 2 v krmivech. 2 Princip Fumonisiny

Více

č.. 6: Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

č.. 6: Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Pedologické praktikum - téma č.. 6: Práce v pedologické laboratoři - půdní fyzika Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Půdní

Více

Zpráva o účincích bioenzymatické směsi PTP PLUS na kvalitu povrchových vod.

Zpráva o účincích bioenzymatické směsi PTP PLUS na kvalitu povrchových vod. Zpráva o účincích bioenzymatické směsi PTP PLUS na kvalitu povrchových vod. Zprávu předkládá: Slovenský rybársky zväz MO Holíč Jaroslav Minařík, místopředseda organizace MO SRZ Holíč Michal Náter, hlavní

Více

) se ve vodě ihned rozpouští za tvorby amonných solí (iontová, disociovaná forma NH 4+ ). Vzájemný poměr obou forem závisí na ph a teplotě.

) se ve vodě ihned rozpouští za tvorby amonných solí (iontová, disociovaná forma NH 4+ ). Vzájemný poměr obou forem závisí na ph a teplotě. Amoniakální dusík Amoniakální dusík se vyskytuje téměř ve všech typech vod. Je primárním produktem rozkladu organických dusíkatých látek živočišného i rostlinného původu. Organického původu je rovněž ve

Více

CVIČENÍ 3: VODNÍ PROVOZ (POKRAČOVÁNÍ), MINERÁLNÍ VÝŽIVA. Pokus č. 1: Stanovení celkové a kutikulární transpirace listů analýzou transpirační křivky

CVIČENÍ 3: VODNÍ PROVOZ (POKRAČOVÁNÍ), MINERÁLNÍ VÝŽIVA. Pokus č. 1: Stanovení celkové a kutikulární transpirace listů analýzou transpirační křivky CVIČENÍ 3: VODNÍ PROVOZ (POKRAČOVÁNÍ), MINERÁLNÍ VÝŽIVA Pokus č. 1: Stanovení celkové a kutikulární transpirace listů analýzou transpirační křivky Analýza transpiračních křivek, založená na vážení odříznutých

Více

1. Metodika. Protokol č. F1-4 Metodika: Srovnávací analýza efektivity přípravy rekombinantního proteinu ve fermentoru

1. Metodika. Protokol č. F1-4 Metodika: Srovnávací analýza efektivity přípravy rekombinantního proteinu ve fermentoru Protokol č.: F1-4 Datum: 20.12.2010 Metodika: analýza efektivity přípravy výběr z výsledků ze zkušebních provozů výroby antigenů. Vypracoval: Ing. Václav Filištein, Mgr. Tereza Chrudimská, Spolupracující

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU 5-VINYL - 2-THIOOXAZOLIDONU (GOITRINU) METODOU GC

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU 5-VINYL - 2-THIOOXAZOLIDONU (GOITRINU) METODOU GC Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU 5-VINYL - 2-THIOOXAZOLIDONU (GOITRINU) METODOU GC 1 Rozsah a účel Metoda specifikuje podmínky pro stanovení vinylthiooxazolidonu (dále VOT) v krmivech.

Více

Základy pedologie a ochrana půdy

Základy pedologie a ochrana půdy Základy pedologie a ochrana půdy 6. přednáška VZDUCH V PŮDĚ = plynná fáze půdy Význam (a faktory jeho složení): dýchání organismů výměna plynů mezi půdou a atmosférou průběh reakcí v půdě Formy: volně

Více

13/sv. 8 (85/503/EHS) Tato směrnice je určena členským státům.

13/sv. 8 (85/503/EHS) Tato směrnice je určena členským státům. 62 31985L0503 L 308/12 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ 20.11.1985 PRVNÍ SMĚRNICE KOMISE ze dne 25. října 1985 o metodách pro analýzu potravinářských kaseinů a kaseinátů (85/503/EHS) KOMISE EVROPSKÝCH

Více

Vliv selenu, zinku a kadmia na růstový vývoj česneku kuchyňského (Allium sativum L.)

Vliv selenu, zinku a kadmia na růstový vývoj česneku kuchyňského (Allium sativum L.) Vliv selenu, zinku a kadmia na růstový vývoj česneku kuchyňského (Allium sativum L.) Botanická charakteristika: ČESNEK KUCHYŇSKÝ (ALLIUM SATIVUM L.) Pravlastí je Džungarsko (severní Čína) v Střední Asii,

Více

TAJGA - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI

TAJGA - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI TAJGA - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI David Janik *, Dušan Adam, Pavel Unar, Tomáš Vrška, Libor Hort, Pavel Šamonil, Kamil Král Oddělení ekologie lesa, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro

Více

Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie STATISTICKÉ ZPRACOVÁNÍ EXPERIMENTÁLNÍCH DAT

Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie STATISTICKÉ ZPRACOVÁNÍ EXPERIMENTÁLNÍCH DAT Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie STATISTICKÉ ZPRACOVÁNÍ EXPERIMENTÁLNÍCH DAT STATISTICKÁ ANALÝZA JEDNOROZMĚRNÝCH DAT Seminární práce 1 Brno, 2002 Ing. Pavel

Více

DUB ZIMNÍ (Quercus petraea)

DUB ZIMNÍ (Quercus petraea) DUB ZIMNÍ (Quercus petraea) Velmi statný strom dosahující 30 35 m výšky, s nepravidelnou korunou se silnými větvemi, kmen má válcovitý s hrubou, šedohnědou, podélně a hluboko trhlinatou borkou. Listy má

Více

PEMZA, ALTERNATIVNÍ FILTRAČNÍ MATERIÁL VE VODÁRENSTVÍ

PEMZA, ALTERNATIVNÍ FILTRAČNÍ MATERIÁL VE VODÁRENSTVÍ PEMZA, ALTERNATIVNÍ FILTRAČNÍ MATERIÁL VE VODÁRENSTVÍ Ing. Ladislav Bartoš, PhD. 1), RNDr. Václav Dubánek. 2), Ing. Soňa Beyblová 3) 1) VEOLIA VODA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s., Pařížská 11, 110 00 Praha 1 2)

Více

VYUŽITÍ A VALIDACE AUTOMATICKÉHO FOTOMETRU V ANALÝZE VOD

VYUŽITÍ A VALIDACE AUTOMATICKÉHO FOTOMETRU V ANALÝZE VOD Citace Kantorová J., Kohutová J., Chmelová M., Němcová V.: Využití a validace automatického fotometru v analýze vod. Sborník konference Pitná voda 2008, s. 349-352. W&ET Team, Č. Budějovice 2008. ISBN

Více

Spektrofotometrické stanovení fosforečnanů ve vodách

Spektrofotometrické stanovení fosforečnanů ve vodách Spektrofotometrické stanovení fosforečnanů ve vodách Úkol: Spektrofotometricky stanovte obsah fosforečnanů ve vodě Chemikálie: 0,07165 g dihydrogenfosforečnan draselný KH 2 PO 4 75 ml kyselina sírová H

Více

Střední průmyslová škola, Karviná. Protokol o zkoušce

Střední průmyslová škola, Karviná. Protokol o zkoušce č.1 Stanovení dusičnanů ve vodách fotometricky Předpokládaná koncentrace 5 20 mg/l navážka KNO 3 (g) Příprava kalibračního standardu Kalibrace slepý vzorek kalibrační roztok 1 kalibrační roztok 2 kalibrační

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU HYDROXYPROLINU SPEKTROFOTOMETRICKY

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU HYDROXYPROLINU SPEKTROFOTOMETRICKY Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU HYDROXYPROLINU SPEKTROFOTOMETRICKY 1 Rozsah a účel Postup specifikuje podmínky pro stanovení obsahu hydroxyprolinu v živočišných tkáních spektrofotometrickou metodou. 2 Princip

Více

Chelatometrie. Stanovení tvrdosti vody

Chelatometrie. Stanovení tvrdosti vody Chelatometrie Stanovení tvrdosti vody CHELATOMETRIE Cheláty (vnitřně komplexní sloučeniny; řecky chelé = klepeto) jsou komplexní sloučeniny, kde centrální ion je členem jednoho nebo více vznikajících kruhů.

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Salicaceae: Salix -vrba. Kurs ekologické floristiky 12.1. 2010

Salicaceae: Salix -vrba. Kurs ekologické floristiky 12.1. 2010 Salicaceae: Salix -vrba Kurs ekologické floristiky 12.1. 2010 Komplikace při určování větší počet taxonů, některé jsou pěstované druhy se navzájem často kříží jiné znaky v době květu ( a zvlášť) a v době

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MELAMINU A KYSELINY KYANUROVÉ METODOU LC-MS

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MELAMINU A KYSELINY KYANUROVÉ METODOU LC-MS Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU MELAMINU A KYSELINY KYANUROVÉ METODOU LC-MS 1 Rozsah a účel Postup je určen pro stanovení obsahu melaminu a kyseliny kyanurové v krmivech. 2 Princip

Více

VLIV KYSELINY ŠŤAVELOVÉ NA VLASTNOSTI PAPÍRU

VLIV KYSELINY ŠŤAVELOVÉ NA VLASTNOSTI PAPÍRU VLIV KYSELINY ŠŤAVELOVÉ NA VLASTNOSTI PAPÍRU 1. Úvod Kyselina šťavelová se v restaurátorské praxi používá při odstraňování rezavých skvrn vzniklých společným působením železných předmětů (sponky, svorky..)

Více

Obsah 5. Obsah. Úvod... 9

Obsah 5. Obsah. Úvod... 9 Obsah 5 Obsah Úvod... 9 1. Základy výživy rostlin... 11 1.1 Rostlinné živiny... 11 1.2 Příjem živin rostlinami... 12 1.3 Projevy nedostatku a nadbytku živin... 14 1.3.1 Dusík... 14 1.3.2 Fosfor... 14 1.3.3

Více

Vliv aerace na množství sinic v sedimentech

Vliv aerace na množství sinic v sedimentech Vliv aerace na množství sinic v sedimentech Aerační technologie pro redukci klidových stádií sinic a biodostupnosti živin v sedimentech nádrží Projekt: NAZV QH81012 Prof. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc.

Více

Vliv chemické aktivace na sorpční charakteristiky uhlíkatých materiálů

Vliv chemické aktivace na sorpční charakteristiky uhlíkatých materiálů VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA HORNICKO GEOLOGICKÁ FAKULTA Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin Vliv chemické aktivace na sorpční charakteristiky uhlíkatých

Více

Akutní test toxicity na žábronožkách Artemia salina

Akutní test toxicity na žábronožkách Artemia salina Akutní test toxicity na žábronožkách Artemia salina 1. Testovací organismus 1.1. Charakteristika organismu Vajíčka žábronožky slaniskové se k nám dováží v konzervách, téměř výhradně vyráběných v USA, například

Více

139/2004 Sb. VYHLÁŠKA

139/2004 Sb. VYHLÁŠKA 139/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. března 2004, kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů

Více

Před dvěma tisíci lety zabíraly lesy většinu Evropy, Ameriky a Asie, ale značnáčást z nich byla vykácena. Dnes lesy pokrývají asi jednu třetinu

Před dvěma tisíci lety zabíraly lesy většinu Evropy, Ameriky a Asie, ale značnáčást z nich byla vykácena. Dnes lesy pokrývají asi jednu třetinu Před dvěma tisíci lety zabíraly lesy většinu Evropy, Ameriky a Asie, ale značnáčást z nich byla vykácena. Dnes lesy pokrývají asi jednu třetinu zemského povrchu. Hlavní příčinou odlesňování je po staletí

Více

Látka toxická pro mikroorganismy a vyšší živočichy i v nízké koncentraci. Do prostředí se dostává: Používá se například:

Látka toxická pro mikroorganismy a vyšší živočichy i v nízké koncentraci. Do prostředí se dostává: Používá se například: Látka toxická pro mikroorganismy a vyšší živočichy i v nízké koncentraci. Do prostředí se dostává: při rozkladu organických zbytků lesních požárech většina má průmyslový původ Používá se například: při

Více

ZMĚNY OBSAHŮ PRVKŮ V POROSTECH SMRKU, BUKU, JEŘÁBU

ZMĚNY OBSAHŮ PRVKŮ V POROSTECH SMRKU, BUKU, JEŘÁBU ZMĚY OBSAHŮ PRVKŮ V POROSTECH SMRKU, BUKU, JEŘÁBU A BŘÍZY V PRŮBĚHU ROKU Řešitel: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, Jíloviště-Strnady Doba řešení: 23 24 Řešitelský kolektiv: Vít Šrámek,

Více

Zkvalitnění vlastností krabic pro ochranu písemných památek Magda Součková

Zkvalitnění vlastností krabic pro ochranu písemných památek Magda Součková Výzkumný záměr Výzkum a vývoj nových postupů v ochraně a konzervaci vzácných písemných památek Zkvalitnění vlastností krabic pro ochranu písemných památek Magda Součková Dřevěná krabice pro ochranu vzácné

Více

Soubor map - Věková a prostorová struktura přírodě blízkých smrčin ČR

Soubor map - Věková a prostorová struktura přírodě blízkých smrčin ČR Soubor map - Věková a prostorová struktura přírodě blízkých smrčin ČR Radek Bače, Vojtěch Čada, Miroslav Svoboda Znalosti o struktuře lesů představují potřebný zdroj informací pro správné a efektivní rozhodování

Více

Kořenový systém plodin jako adaptační opatření na sucho

Kořenový systém plodin jako adaptační opatření na sucho Sucho a degradace půd v České republice - 2014 Brno 7. 10. 2014 Kořenový systém plodin jako adaptační opatření na sucho Vodní provoz polních plodin Ing. Jana Klimešová Ing. Tomáš Středa, Ph.D. Mendelova

Více

OBSAH 1 Úvod... 3 2 Uznané zdroje reprodukčního materiálu lesních dřevin... 5 3 Genové základny... 23

OBSAH 1 Úvod... 3 2 Uznané zdroje reprodukčního materiálu lesních dřevin... 5 3 Genové základny... 23 OBSAH 1 Úvod... 3 2 Uznané zdroje reprodukčního materiálu lesních dřevin... 5 2.1 Rejstřík uznaných zdrojů reprodukčního materiálu... 5 2.1.1 Zdroje reprodukčního materiálu kategorie identifikovaný...

Více

3. HYDROLOGICKÉ POMĚRY

3. HYDROLOGICKÉ POMĚRY Tunel Umiray Macua, Filipíny hydrogeologický monitoring Jitka Novotná1, Pavel Blaha2, Roman Duras3 1 GEOtest, a.s., Brno, Šmahova 112 novotna@geotest.cz 2 GEOtest, a.s., Brno, Šmahova 112 blaha@geotest.cz

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU BÍLKOVIN

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU BÍLKOVIN Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU BÍLKOVIN 1 Účel a rozsah Tato metoda specifikuje podmínky pro stanovení bílkovin v krmivech. Metoda je použitelná pro všechna krmiva organického původu.

Více

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ LESNICKÁ A DŘEVNICKÁ FAKULTA V BRNĚ PROBLEMATIKA OZELEŇOVÁNÍ VÝSYPEK

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ LESNICKÁ A DŘEVNICKÁ FAKULTA V BRNĚ PROBLEMATIKA OZELEŇOVÁNÍ VÝSYPEK MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ LESNICKÁ A DŘEVNICKÁ FAKULTA V BRNĚ PROBLEMATIKA OZELEŇOVÁNÍ VÝSYPEK Seminární práce z předmětu: Aplikovaná dendrologie Datum: 3. 7. 2013 1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY OZELENĚNÍ VÝSYPEK

Více

Postup praktického testování

Postup praktického testování Testování vzorků škváry odebraných v rámci Doškolovacího semináře Manažerů vzorkování odpadů 17. 9. 2013 v zařízení na energetické využití odpadů společnosti SAKO Brno a.s. Úvod Společnost Forsapi, s.r.o.

Více

Využití faktorového plánování v oblasti chemických specialit

Využití faktorového plánování v oblasti chemických specialit LABORATOŘ OBORU I T Využití faktorového plánování v oblasti chemických specialit Vedoucí práce: Ing. Eliška Vyskočilová, Ph.D. Umístění práce: FO7 1 ÚVOD Faktorové plánování je optimalizační metoda, hojně

Více

Řasový test ekotoxicity na mikrotitračních destičkách

Řasový test ekotoxicity na mikrotitračních destičkách Řasový test ekotoxicity na mikrotitračních destičkách 1 Účel Řasové testy toxicity slouží k testování možných toxických účinků látek a vzorků na vodní producenty. Zelené řasy patří do skupiny necévnatých

Více

Protokol inventarizace dřevin "1106 GŘC - areál Olomouc - Povel"

Protokol inventarizace dřevin 1106 GŘC - areál Olomouc - Povel parc.č. 471/1 x plocha 1 Acer campestre javor babyka 9,12,15 3,4,5 2m2 4,0 3-kmen, mladý stromek 2 Rosa canina růže šípková 6m2 4,0 keř 3 Sambucus nigra bez černý 8m2 3,5 keř 4 Sambucus nigra bez černý

Více

Jednotné pracovní postupy testování odrůd STANOVENÍ OBSAHU TANINŮ V ČIROKU SPEKTROFOTOMETRICKY

Jednotné pracovní postupy testování odrůd STANOVENÍ OBSAHU TANINŮ V ČIROKU SPEKTROFOTOMETRICKY 5321.1 Stanovení obsahu taninů v čiroku Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU TANINŮ V ČIROKU SPEKTROFOTOMETRICKY 1 Účel a rozsah Postup je určen pro stanovení obsahu taninů v zrnech čiroku. 2 Princip Taniny se ze

Více

ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND

ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND Část ZPF byla zpracována pro potřeby ÚPO Svojanov v souladu se zákonem č. 334/1992 o ochraně ZPF a vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 13/1994, kterou se upravují některé

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU VITAMÍNU D METODOU LC/MS

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU VITAMÍNU D METODOU LC/MS Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU VITAMÍNU D METODOU LC/MS 1 Účel a rozsah Tento postup specifikuje podmínky pro stanovení vitamínu D3 v krmivech metodou LC/MS. 2 Princip Zkušební

Více

Fotodegradace rašelinných huminových látek

Fotodegradace rašelinných huminových látek Výzkum možností minimalizace obsahů organických škodlivin ve zdrojích pitných vod v Krušných horách Fotodegradace rašelinných huminových látek Krtička M. 1, Novák F. 2, Sýkorová A. 3, Novotná M. 3 Říjen

Více

277 905 ČESKÁ REPUBLIKA

277 905 ČESKÁ REPUBLIKA PATENTOVÝ SPIS (11) Číslo dokumentu: 277 905 ČESKÁ REPUBLIKA (19) Щ 8 Щ (21) Číslo přihlášky: 1619-90 (22) Přihlášeno: 02. 04. 90 (40) Zveřejněno: 18. 03. 92 (47) Uděleno: 28. 04. 93 (24) Oznámeno udělení

Více

DŘEVO pracovní list II.

DŘEVO pracovní list II. DŘEVO pracovní list II. Autor : Marie Provázková Stručný popis : Pracovní list seznamující žáky s druhy dřeva, jeho stavbou a využitím. Obsahuje různé typy úkolů - doplňovačky, přivazovačku,výpočtovou

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.18 Dřeviny Kapitola 15 Modřín Ing. Hana

Více

Experiment C-8 KYSELÝ DÉŠŤ

Experiment C-8 KYSELÝ DÉŠŤ Experiment C-8 KYSELÝ DÉŠŤ CÍL EXPERIMENTU Praktické ověření vzniku kyselého deště. Ověření souvislosti mezi změnou kyselosti roztoku a změnou ph. Příprava oxidu uhličitého. MODULY A SENZORY PC + program

Více

Nabídka mapových a datových produktů Limity využití

Nabídka mapových a datových produktů Limity využití , e-mail: data@vumop.cz www.vumop.cz Nabídka mapových a datových produktů Limity využití OBSAH: Úvod... 3 Potenciální zranitelnost spodních vrstev půdy utužením... 4 Potenciální zranitelnost půd acidifikací...

Více

CHEMICKÁ A BIOLOGICKÁ KOROZE STAVEBNÍCH HMOT... Biologická koroze (biokoroze) obecně Základní pojmy, členění, charakteristika Podmínky pro působení

CHEMICKÁ A BIOLOGICKÁ KOROZE STAVEBNÍCH HMOT... Biologická koroze (biokoroze) obecně Základní pojmy, členění, charakteristika Podmínky pro působení CHEMICKÁ A BIOLOGICKÁ KOROZE STAVEBNÍCH HMOT... Biologická koroze (biokoroze) obecně Základní pojmy, členění, charakteristika Podmínky pro působení biodeteriogenů Biokoroze stavebních materiálů Vznik a

Více

Návody pokusů k 2. laboratornímu cvičení Určeno pro žáky ZŠ

Návody pokusů k 2. laboratornímu cvičení Určeno pro žáky ZŠ Návody pokusů k 2. laboratornímu cvičení Určeno pro žáky ZŠ Obsah: 3. stanoviště analýza potravin...1 3.1 Škrob v potravinách...1 3.2 Stanovení ph vybraných potravin...2 3.3 Stanovení cukernatosti potravin...3

Více

(syrovátka kyselá). Obsahuje vodu, mléčný cukr, bílkoviny, mléčnou kyselinu, vitamíny skupiny B.

(syrovátka kyselá). Obsahuje vodu, mléčný cukr, bílkoviny, mléčnou kyselinu, vitamíny skupiny B. Některá omezení využitelnosti syrovátky jako dekontaminačního média Markéta SEQUENSOVÁ, Ivan LANDA Fakulta životního prostředí, ČZU, Praha marketasq@seznam.cz, landa@fzp.cz Abstrakt Sanační technologie

Více

Statistická analýza dat podzemních vod. Statistical analysis of ground water data. Vladimír Sosna 1

Statistická analýza dat podzemních vod. Statistical analysis of ground water data. Vladimír Sosna 1 Statistická analýza dat podzemních vod. Statistical analysis of ground water data. Vladimír Sosna 1 1 ČHMÚ, OPZV, Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4 - Komořany sosna@chmi.cz, tel. 377 256 617 Abstrakt: Referát

Více

Testování Nano-Gro na pšenici ozimé Polsko 2007/2008 (registrační testy IUNG, Pulawy) 1. Metodika

Testování Nano-Gro na pšenici ozimé Polsko 2007/2008 (registrační testy IUNG, Pulawy) 1. Metodika Testování Nano-Gro na pšenici ozimé Polsko 2007/2008 (registrační testy IUNG, Pulawy) Růstový stimulátor Nano-Gro, nanotechnologie vyrobená a dovezená z USA, prošla v letech 2007/2008 mnoho chemickými,

Více

Modřín opadavý. VY_52_INOVACE_81 Vzdělávací oblast: člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7.

Modřín opadavý. VY_52_INOVACE_81 Vzdělávací oblast: člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7. Modřín opadavý VY_52_INOVACE_81 Vzdělávací oblast: člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7. Modřín opadavý Larix decidua Miller Strom velkých rozměrů, opadavý jehličnan,

Více

Ultrastopová laboratoř České geologické služby

Ultrastopová laboratoř České geologické služby Ultrastopová laboratoř České geologické služby Jitka Míková Česká geologická služba Praha - Barrandov Laboratorní koloběh Zadavatel TIMS Analýza vzorku Vojtěch Erban Jakub Trubač Lukáš Ackerman Jitka Míková

Více

T7TVO05 ODŽELEZOVÁNÍ A ODKYSELOVÁNÍ PODZEMNÍ VODY PROVZDUŠOVÁNÍ A FILTRACÍ

T7TVO05 ODŽELEZOVÁNÍ A ODKYSELOVÁNÍ PODZEMNÍ VODY PROVZDUŠOVÁNÍ A FILTRACÍ T7TVO05 ODŽELEZOVÁNÍ A ODKYSELOVÁNÍ PODZEMNÍ VODY PROVZDUŠOVÁNÍ A FILTRACÍ 5.1. Úvod V malých koncentrací je železo běžnou součástí vod. V povrchových vodách se železo vyskytuje obvykle v setinách až desetinách

Více

Použití v laboratorních podmínkách

Použití v laboratorních podmínkách Použití v laboratorních podmínkách Obsah Velcorin použití v laboratorních podmínkách Strana 3 5 Úvod Strana 3 Bezpečnostní opatření Strana 3 Pracovní postup (senzoricky) Strana 4 Pracovní postup (mikrobiologicky)

Více

Úvod. Náplň práce. Úkoly

Úvod. Náplň práce. Úkoly Název práce: Zkouška disoluce pevných lékových forem Vedoucí práce: Doc. Ing. Petr Zámostný, Ph.D. Jméno zástupce: Ing. Jan Patera Umístění práce: S25b Úvod Uvolňování léčiva z tuhých perorálních lékových

Více

PRAKTIKUM II. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Název: Elektrická vodivost elektrolytů. stud. skup.

PRAKTIKUM II. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Název: Elektrická vodivost elektrolytů. stud. skup. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM II. Úloha č. 26 Název: Elektrická vodivost elektrolytů Pracoval: Lukáš Vejmelka stud. skup. FMUZV 73) dne 12.12.2013 Odevzdal

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Laboratorní práce č. 10 Bílkoviny Pro potřeby projektu

Více

půdy na vodostálost Ing. Jaroslava Bartlová, Ph.D. Degradace půdy Půdní struktura

půdy na vodostálost Ing. Jaroslava Bartlová, Ph.D. Degradace půdy Půdní struktura Vliv různr zného zpracování půdy na vodostálost půdních agregátů Ing. Jaroslava Bartlová, Ph.D. Zemědělský výzkum, spol. s r.o. Troubsko, Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko e-mail: bartlova@vupt.cz

Více

Diagnostika poškození lesních dřevin. Habituální diagnostika, defoliace, ukázky symptomů základních typů poškození

Diagnostika poškození lesních dřevin. Habituální diagnostika, defoliace, ukázky symptomů základních typů poškození Diagnostika poškození lesních dřevin Habituální diagnostika, defoliace, ukázky symptomů základních typů poškození ICP - Forest Lesprojekt 15 Picea abies defoliace smrk 10 % 30 % 15 % 40 % defoliace smrk

Více

3.02 Dělení směsí, aneb i separace může být legrace (filtrace). Projekt Trojlístek

3.02 Dělení směsí, aneb i separace může být legrace (filtrace). Projekt Trojlístek 3. Separační metody 3.02 Dělení směsí, aneb i separace může být legrace (filtrace). Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2.

Více

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám. Obecná a anorganická chemie. RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám. Obecná a anorganická chemie. RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně Přípravný kurz k přijímacím zkouškám Obecná a anorganická chemie RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně část III. - 23. 3. 2013 Hmotnostní koncentrace udává se jako

Více

6.Úprava a čistění vod pro průmyslové a speciální účely

6.Úprava a čistění vod pro průmyslové a speciální účely 6.Úprava a čistění vod pro průmyslové a speciální účely Ivan Holoubek Zdeněk Horsák RECETOX, Masaryk University, Brno, CR holoubek@recetox.muni.cz; http://recetox.muni.cz Inovace tohoto předmětu je spolufinancována

Více

SOUČASNÉ PROBLÉMY OBNOVY LESŮ A STAV KOŘENOVÉHO SYSTÉMU LESNÍCH DŘEVIN V ZÁVISLOSTI NA MĚNÍCÍM SE PODNEBÍ

SOUČASNÉ PROBLÉMY OBNOVY LESŮ A STAV KOŘENOVÉHO SYSTÉMU LESNÍCH DŘEVIN V ZÁVISLOSTI NA MĚNÍCÍM SE PODNEBÍ SOUČASNÉ PROBLÉMY OBNOVY LESŮ A STAV KOŘENOVÉHO SYSTÉMU LESNÍCH DŘEVIN V ZÁVISLOSTI NA MĚNÍCÍM SE PODNEBÍ VÝCHODISKA Propracované a odzkoušené postupy jsou neúspěšné, ztráty po obnově až 6 %, snižuje se

Více

Hodnocení roku 2013 a monitoring sucha na webových stránkách ČHMÚ možnosti zpracování, praktické výstupy

Hodnocení roku 2013 a monitoring sucha na webových stránkách ČHMÚ možnosti zpracování, praktické výstupy Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno Mendelova univerzita v Brně Hodnocení roku 2013 a monitoring sucha na webových stránkách ČHMÚ možnosti zpracování, praktické výstupy Jaroslav Rožnovský, Mojmír

Více

KOMPLEXOMETRIE C C H 2

KOMPLEXOMETRIE C C H 2 Úloha č. 11 KOMPLEXOMETRIE Princip Při komplexotvorných reakcích vznikají komplexy sloučeniny, v nichž se k centrálnímu atomu nebo iontu vážou ligandy donor-akceptorovou (koordinační) vazbou. entrální

Více

WWW.HOLUB-CONSULTING.DE

WWW.HOLUB-CONSULTING.DE WWW.HOLUB-CONSULTING.DE Kukuřice jako monokultura způsobující ekologické problémy Jako například: půdní erozi díky velkým rozestupům mezi jednotlivými řadami a pozdnímu pokrytí půdy, boj proti plevelu

Více

Využívání biomasy lesních dřevin pro energetické účely a další zpracování

Využívání biomasy lesních dřevin pro energetické účely a další zpracování Využívání biomasy lesních dřevin pro energetické účely a další zpracování Soušek Zdeněk Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem pobočka Olomouc Seminář Litomyšl 26.10. 2010 Výběr lesních stanovišť

Více

Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie. Pedogeografie a biogeografie.

Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie. Pedogeografie a biogeografie. Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Pedogeografie a biogeografie Půdní profil Pavel BŘICHNÁČ 2. ročník BGEKA zimní semestr 2006/07 Praha 2007 I. Základní

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.18 Dřeviny Kapitola 12 Smrk Ing. Hana Márová

Více

Hmotnostní detekce biologicky významných sloučenin pro biotechnologie část 3 - Provedení štěpení proteinů a následné analýzy,

Hmotnostní detekce biologicky významných sloučenin pro biotechnologie část 3 - Provedení štěpení proteinů a následné analýzy, Laboratoř Metalomiky a Nanotechnologií Hmotnostní detekce biologicky významných sloučenin pro biotechnologie část 3 - Provedení štěpení proteinů a následné analýzy, vyhodnocení výsledků, diskuse Anotace

Více

Voda jako životní prostředí rozpuštěné látky : sloučeniny dusíku

Voda jako životní prostředí rozpuštěné látky : sloučeniny dusíku Hydrobiologie pro terrestrické biology Téma 9: Voda jako životní prostředí rozpuštěné látky : sloučeniny dusíku Koloběh dusíku Dusík je jedním z hlavních biogenních prvků Hlavní zásobník : atmosféra, plynný

Více

MODULARIZACE VÝUKY EVOLUČNÍ A EKOLOGICKÉ BIOLOGIE CZ.1.07/2.2.00/15.0204. Ekologie lesa. Lesní půdy

MODULARIZACE VÝUKY EVOLUČNÍ A EKOLOGICKÉ BIOLOGIE CZ.1.07/2.2.00/15.0204. Ekologie lesa. Lesní půdy MODULARIZACE VÝUKY EVOLUČNÍ A EKOLOGICKÉ BIOLOGIE CZ.1.07/2.2.00/15.0204 Ekologie lesa Lesní půdy Vztah lesní vegetace a lesních půd Vztah vegetace a půd je výrazně obousměrný, s řadou zpětných vazeb.

Více

DOUTNÁČ - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI

DOUTNÁČ - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI DOUTNÁČ - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI David Janik *, Dušan Adam, Pavel Unar, Tomáš Vrška, Libor Hort, Pavel Šamonil, Kamil Král Oddělení ekologie lesa, Výzkumný ústav Silva Taroucy

Více

18. Přírodní rezervace Rybníky

18. Přírodní rezervace Rybníky 18. Přírodní rezervace Rybníky Nedaleko od silnice Kozlovice Tichá, asi v polovině vzdálenosti mezi okraji těchto obcí, byl kdysi rybníček, který již zanikl. Na jeho místě vznikla přirozenou sukcesí mokřadní

Více

ÚPRAVA VODY V ENERGETICE. Ing. Jiří Tomčala

ÚPRAVA VODY V ENERGETICE. Ing. Jiří Tomčala ÚPRAVA VODY V ENERGETICE Ing. Jiří Tomčala Úvod Voda je v elektrárnách po palivu nejdůležitější surovinou Její množství v provozních systémech elektráren je mnohonásobně větší než množství spotřebovaného

Více

ZÁKLADNÍ ANALYTICKÉ METODY Vážková analýza, gravimetrie. Jana Sobotníková VÁŽKOVÁ ANALÝZA, GRAVIMETRIE

ZÁKLADNÍ ANALYTICKÉ METODY Vážková analýza, gravimetrie. Jana Sobotníková VÁŽKOVÁ ANALÝZA, GRAVIMETRIE Jana Sobotníková ZÁKLADÍ AALYTIKÉ METODY Vážková analýza, gravimetrie ke stažení v SIS nebo Moodle www.natur.cuni.cz/~suchan suchan@natur.cuni.cz jana.sobotnikova@natur.cuni.cz telefon: 221 951 230 katedra

Více

ODOLNOST KAMENIVA. ČSN EN 1367-1 Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání Část 1: Stanovení odolnosti proti zmrazování a rozmrazování

ODOLNOST KAMENIVA. ČSN EN 1367-1 Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání Část 1: Stanovení odolnosti proti zmrazování a rozmrazování ODOLNOST KAMENIVA Odolnost proti zmrazování a rozmrazování ČSN EN 1367-1 Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání Část 1: Stanovení odolnosti proti zmrazování a rozmrazování - chování kameniva

Více

2015 Informace o nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin

2015 Informace o nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin 2015 Informace o nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin OBSAH 1 Úvod... 3 2 Uznané zdroje reprodukčního materiálu lesních dřevin... 5 2.1 Přístup k informacím... 5 2.1.1 Rejstřík uznaných zdrojů

Více

ZKOUŠENÍ MALÝCH ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD VE VÚV TGM, V.V.I

ZKOUŠENÍ MALÝCH ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD VE VÚV TGM, V.V.I ZKOUŠENÍ MALÝCH ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD VE VÚV TGM, V.V.I Abstrakt Věra Jelínková 6, Ondřej Taufer 7, Dana Baudišová 8 Vývoj a hodnocení domovních čistíren odpadních vod ve Výzkumném ústavu vodohospodářském

Více