ODDÍL1.IDENTIFIKACELÁTKY/SMĚSIASPOLEČNOSTI/PODNIKU ODDÍL2:IDENTIFIKACENEBEZPEČNOSTI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ODDÍL1.IDENTIFIKACELÁTKY/SMĚSIASPOLEČNOSTI/PODNIKU ODDÍL2:IDENTIFIKACENEBEZPEČNOSTI"

Transkript

1 Číslorevize Identifikátor výrobku ODDÍL1.IDENTIFIKACELÁTKY/SMĚSIASPOLEČNOSTI/PODNIKU Název výrobku Cat No. : VARELISA STOP SOLUTION 1.2Příslušnáurčenápoužitílátkynebosměsianedoporučenápoužití Doporučovanépoužití Nedoporučenápoužití In vitro diagnostika Všechnaostatnípoužití 1.3.Podrobnéúdajeododavatelibezpečnostníholistu Společnost ová adresa Phadia GmbH Munzinger Strasse 7 D Freiburg Germany Telefonníčíslopronaléhavésituace VČRposkytujeinformaceoprvnípomocialéčeníakutníchotravToxikologickéinformační středisko. Kontaktní údaje: Toxikologickéinformačnístředisko NaBojišti112000Praha2 Telefon: , Klasifikacelátkynebosměsi ODDÍL2:IDENTIFIKACENEBEZPEČNOSTI CLPklasifikaci-Nařízení(ES)č.1272/2008 Fyzikálnínebezpečnost Látky/směsikorozivníprokovy Kategorie 1 Nebezpečnostprozdraví Způsobujetěžképoleptáníkůžeapoškozeníočí Žíravost/dráždivostprokůži Kategorie 1 A Vážnépoškozeníočí/podrážděníočí Kategorie 1 Nebezpečnostproživotníprostředí Nazákladědostupnýchúdajůnejsoukritériaproklasifikacisplněna ProplnézněníH-větuvedenýchvtétosekcivizkapitola Prvkyoznačení Stránka 1 / 9

2 Signální slovo Nebezpečí H290-Můžebýtkorozivníprokovy H314-Způsobujetěžképoleptáníkůžeapoškozeníočí P280-Používejteochrannérukavice/ochrannébrýle/obličejovýštít P301+P310-PŘIPOŽITÍ:OkamžitěvolejteTOXIKOLOGICKÉINFORMAČNÍSTŘEDISKO nebolékaře P303+P361+P353-PŘISTYKUSKŮŽÍ(nebosvlasy):Veškerékontaminovanéčástioděvuokamžitěsvlékněte. Opláchnětekůživodou/osprchujte P304+P340-PŘIVDECHNUTÍ:Přenestepostiženéhonačerstvývzduchaponechtejejvkliduvpolozeusnadňujícídýchání P305+P351+P338-PŘIZASAŽENÍOČÍ:Několikminutopatrněvyplachujtevodou.Vyjmětekontaktníčočky,jsou-li nasazenyapokudjelzevyjmoutsnadno.pokračujtevevyplachování 2.3.Dalšínebezpečnost Informace nejsou k dispozici ODDÍL3:SLOŽENÍ/INFORMACEO SLOŽKÁCH Složka Č.CAS Č.ES. Hmotnostní procento CLPklasifikaci-Nařízení (ES)č.1272/2008 Water >95 - Sulfuric acid < 5 Skin Corr. 1A (H314) Eye Dam. 1 (H318) ProplnézněníH-větuvedenýchvtétosekcivizkapitola Popis první pomoci ODDÍL 4: POKYNY PRO PRVNÍ POMOC Kontakt s okem Stykskůží Požití Inhalace Ochrana osoby poskytující první pomoc Okamžitěoplachujtedostatečným množstvím vody(ipodvíčky)podobunejméně15minut. Pokudpodrážděnípřetrvává,okamžitězajistětelékařskéošetření. Okamžitěomyjtemýdlem adostatečným množstvím vodyaodstraňtevšechno kontaminovanéoblečeníaobuv. Vypláchněteústavodouapotévypijtevětšímnožstvívody.Je-litonezbytné,poraďteses lékařem. Vyjdětenačistývzduch.Nedávejtedýchánízústdoúst,pokudpostiženýspolknulci vdechnul látku. Vyvolejte umelé dýchání pomocí dýchacího zdravotnického zarízení. Informujtezdravotnickýpersonálovyskytujícíchselátkách,chraňtesamisebeazabraňte šířeníznečištění. 4.2.Nejdůležitějšíakutníaopožděnésymptomyaúčinky 4.3.Pokyntýkajícíseokamžitélékařsképomociazvláštníhoošetření Informaceprolékaře Symptomatickyošetřete. Stránka 2 / 9

3 5.1. Hasiva ODDÍL5:OPATŘENÍPRO HAŠENÍPOŽÁRU Vhodná hasiva Přihašenípoužijteopatření,kterájsouvhodnápromístnípodmínkyaokolníprostředí. Hasiva,kteránesmíbýtpoužitazbezpečnostníchdůvodů Žádný. 5.2.Zvláštnínebezpečnostvyplývajícízlátkynebosměsi Termickýrozkladmůževéstkuvolňovánídráždivýchplynůapar. Nebezpečnéproduktyspalování Žádnéznámé. 5.3.Pokynyprohasiče ODDÍL6:OPATŘENÍVPŘÍPADĚNÁHODNÉHO ÚNIKU 6.1.Opatřenínaochranuosob,ochrannéprostředkyanouzovépostupy Používejteochrannérukavice/oděvaprostředkykochraněočí/obličeje.Zajistěteodpovídajícíodvětrávání. 6.2.Opatřenínaochranuživotníhoprostředí Zlikvidujtevsouladusmístnímipředpisy. 6.3.Metodyamateriálproomezeníúnikuapročištění Neutralizujtevápenným mlékem nebosodouaspláchnětevelkým množstvím vody.likvidaceodpadunebopoužitýchnádobpodle místníchpředpisů Odkaz na jiné oddíly Odkazujesenaoddíly8a13tikajícíseosobníchochrannýchprostředků. 7.1.Opatřeníprobezpečnézacházení ODDÍL 7: ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ Předpracovnípřestávkouaihnedposkončenímanipulacesvýrobkem siumyjteruce.připoužívánítohotovýrobkunejezte, nepijteaninekuřte.zajistěteodpovídajícíodvětrávání. 7.2.Podmínkyprobezpečnéskladovánílátekasměsívčetněneslučitelnýchlátekasměsí Udržujtenádobupevněuzavřenounasuchém adobřevětraném místě. 7.3.Specifickékonečné/specifickákonečnápoužití Použitívlaboratořích Kontrolní parametry Mezní hodnotay expozice ODDÍL8:OMEZOVÁNÍEXPOZICE/OSOBNÍOCHRANNÉPROSTŘEDKY Stránka 3 / 9

4 Složka Evropská unie Velká Británie Francie Belgie Španělsko Sulfuric acid hr hr TWA / VME: 0.05 mg/m 3 TWA: 0.2 mg/m 3 8 uren TWA / VLA-ED: 0.05 (8 heures). STEL / VLCT: 3 mg/m 3. mg/m 3 (8 horas) Složka Itálie Německo Portugalsko Nizozemí Finsko Sulfuric acid - TWA: 0.1 mg/m 3 (8 Stunden). AGW - exposure factor 1 TWA: 0.1 mg/m 3 (8 Stunden). MAK Höhepunkt: 0.1 mg/m 3 horas uren tunteina STEL: 0.1 mg/m 3 15 minuutteina Složka Rakousko Dánsko Švýcarsko Polsko Norsko Sulfuric acid MAK-KZW: 0.2 mg/m 3 15 Minuten MAK-TMW: 0.1 mg/m 3 8 Stunden timer STEL: 0.1 mg/m 3 15 Minuten TWA: 0.1 mg/m 3 8 Stunden STEL: 3 mg/m 3 15 minutach TWA: 1 mg/m 3 8 godzinach godzinach TWA: 0.1 mg/m 3 8 timer STEL: 0.3 mg/m 3 15 minutter. inhalable fraction Složka Bulharsko Chorvatsko Irsko Kypr Českárepublika Sulfuric acid TWA: 0.05 mg/m 3 TWA-GVI: 0.05 mg/m 3 8 satima. TWA: 0.05 ppm 8 hr. STEL: 0.15 ppm 15 min TWA: 0.05 mg/m 3 TWA: 1 mg/m 3 8 hodinách. SO3 hodinách. concentrated H2SO4 mist Ceiling: 2 mg/m 3 SO3 Složka Estonsko Gibraltar Řecko Maďarsko Island Sulfuric acid TWA: 1 mg/m 3 8 TWA: 0.05 mg/m 3 tundides. fume órában. AK hr when selecting an appropriate exposure monitoring method, account should be taken of potential limitations and interferences that may arise in the presence of other sulphur compounds thoracic fraction klukkustundum. aerosols Ceiling: 0.1 mg/m 3 Složka Lotyšsko Litva Lucembursko Malta Rumunsko Sulfuric acid TWA: 0.05 mg/m 3 TWA: 0.05 mg/m 3 vapor IPRD STEL: 3 mg/m 3 Stunden TWA: 0.05 mg/m 3 ore Složka Rusko Slovenská republika Slovinsko Švédsko Turecko Sulfuric acid Skin notation MAC: 1 mg/m 3 TWA: 0.1 mg/m 3 urah inhalable fraction, fog STV: 0.2 mg/m 3 15 minuter LLV: 0.1 mg/m 3 8 timmar. saat Biologické limitní hodnoty Dodávanýproduktneobsahuježádnénebezpečnélátkysbiologickýmilimitystanovenýmiregionálnímiregulačnímiorgány. Metody sledování EN14042:2003Identifikátortitulu:Ovzdušínapracovišti.Návodkaplikaciapoužitípostupůposuzováníexpozicechemickým a biologickým činitelům. Odvozenáúroveň,přikteré nedocházíknepříznivým účinkům (DNEL) Stránka 4 / 9

5 Odhadovanákoncentrace,přikteré nedocházíknepříznivým účinkům (PNEC) 8.2. Omezování expozice Technickáopatření Zajistětedostatečnévětrání,zvlášťvuzavřenýchprostorách. Kdykolijetomožné,přijmětevhodnátechnickákontrolníopatřeníproregulacinebezpečnýchmateriálůuzdroje,jakojeizolace nebozakrytíprocesu,změnaprocesunebozařízeníscílem minimalizovatuvolňováníláteknebokontaktslátkamiapoužití správněnavrženýchsystémůventilace Prostředkyosobníochrany Ochranaočí Ochrannébrýlesbočnímikryty.(NormaEU-EN166) Ochrana rukou Ochranné rukavice. Materiál rukavic Nitrilovýkaučuk Ochranakůžeatěla Dobaprůniku Tloušťkarukavic Norma EU Vizdoporučení - EN 374 výrobce Pracovníoděvsdlouhýmirukávy. Rukavicekomentáře (minimálnípožadavek) Zkontrolujterukavicpředpoužitím Dodrujte laskavi pokyny dodavatele rukavic, tikající se propustnosti a doby pruniku. (Informujte se u výrobce nebo dodavatele o poskytnutí informací) Zajistit rukavice jsou vhodné pro daný úkol chemickákompatibilita,obratnost,provoznípodmínky,uživatelcitlivost,např.senzibilizaceúčinky Vezmite rovni v úvahu specifické místní podmínky za kterich je produkt pouíván, jako je nebezpeeí oezání, abraze a dlouhá doba styku Sundejtesirukavicespéčízabránitkontaminacipokožky Ochrana dýchacích cest Rozsáhlé/nouzovépoužití Malého rozsahu / Laboratorní použití Hygienickáopatření Omezováníexpoziceživotního prostředí Jsou-lipracovnícivystavenikoncentracím nadmezníhodnotyproexpozici,musípoužívat protytoúčelyschválenýdýchacípřístroj. Ochrannéprostředkydýchacíchorgánůmusíbýtsprávnénasazeny,náležitěpoužíványa udržovány Přinedostatečném větránípoužijtevhodnýdýchacípřístroj Doporučovanýtypfiltru:Kyselé plyny filtr Pokudjsouprekrocenylimity,nastane-lipodráždenícijsou-lipocitoványjinépríznaky, používejterespirátorvsouladusniosh/mshaneboevropskounormouen149:2001. PřipoužitíRPEFitmaskuZkouškabymělabýtprováděna Sproduktem manipulujtevrámcihygienickýchopatřenípovažovaným zasprávnoupraxina úrovnipracovišť. ODDÍL 9: FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI 9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech Vzhled Fyzikální skupenství čirýbezbarvé Kapalina Zápach Žádný Prahová hodnota zápachu ph <1,0 Bod tání/rozmezí bodu tání 0 C Bodměknutí Bod varu/rozmezí bodu varu 100 C Bod vzplanutí Metoda - Informace nejsou k dispozici Rychlostvypařování Hořlavost(pevnélátky,plyny) Mezevýbušnosti Stránka 5 / 9

6 Tlak par Hustota par Měrnáhmotnost/ Hustota Objemová hustota Rozpustnostvevodě rozpustná látka Rozpustnost v jiných Informace nejsou k dispozici rozpouštědlech Rozdělovacíkoeficient(n-oktanol/voda) Teplota samovznícení Teplota rozkladu Viskozita Výbušnévlastnosti Oxidačnívlastnosti Informace nejsou k dispozici (vzduch = 1.0) 9.2.Dalšíinformace ODDÍL 10: STÁLOST A REAKTIVITA Reaktivita Žádnéznámé Chemická stabilita Stabilní za normálních podmínek Možnostnebezpečnýchreakcí Nebezpečnápolymerace Nebezpečnéreakce 10.4.Podmínky,kterým jetřeba zabránit 10.5.Neslučitelnémateriály Nedocházíknebezpečnépolymeraci. Nadmerné teplo. Aceton.Oxidačníčinidla.Aminy.Zásady.Vznětlivýmateriál.Kovy Nebezpečnéproduktyrozkladu Žádnéznámé Informaceotoxikologickýchúčincích ODDÍL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE Informace o výrobku Protentoproduktnejsoukdispozicižádnéinformaceoakutnítoxicitě. a) akutní toxicita; Orální Dermální Inhalace Složka LD50orálně LD50dermálně LC50 Inhalace Sulfuric acid 2140 mg/kg ( Rat ) 510 mg/m 3 ( Rat ) 2 h b)žíravost/dráždivostprokůži; c)vážnépoškozeníočí/podráždění očí; d)senzibilizacedýchacíchcestnebokůže; Respirační Kůže e)mutagenitavzárodečných buňkách; Stránka 6 / 9

7 f) karcinogenita; Tentoproduktneobsahuježádnéznámékarcinogenníchemickélátky. Složka EU UK IARC Sulfuric acid Group 1 g) toxicita pro reprodukci; h) toxicita pro specifické cílové orgány jednorázováexpozice; i) toxicita pro specifické cílové orgány opakovanáexpozice; j)nebezpečípřivdechnutí; Symptomy /Účinky, akutníaopožděné ODDÍL 12: EKOLOGICKÉ INFORMACE Toxicita Ekotoxickéúčinky Neobsahujelátky,kteréjsouznámyjakoekologickynebezpečnéneboneodbouratelnév čističkáchodpadníchvod. Složka Sladkovodní ryby Buchanka Sladkovodní rasy Microtox Sulfuric acid 500 mg/l LC50 96 h EC50: 29 mg/l/24h Perzistencearozložitelnost 12.3.Bioakumulačnípotenciál 12.4.Mobilitavpůdě Výsledky posouzení PBT a vpvb Tentopřípravekneobsahuježádnoulátku,kterábybylapovažovánazaperzistentní, bioakumulativnínebotoxickou(pbt).tentopřípravekneobsahuježádnoulátku,kteráby bylapovažovánazavysoceperzistentníanivysocebioakumulativní(vpvb) Jinénepříznivéúčinky Informaceolátcenarušujícíčinnost Tentoproduktneobsahuježádnélátky,okterýchjeznámonebosepředpokládá,že endokrinníchžláz narušujíčinnostendokrinníchžláz. Perzistentníorganickéznečišťující Tento produkt neobsahuje zádné známé nebo podezrívané látka. látky Schopnost odbourávat ozon Tento produkt neobsahuje zádné známé nebo podezrívané látka Metody nakládání s odpady ODDÍL13:POKYNYPRO ODSTRAŇOVÁNÍ Zbytky produktu jako odpad/nepoužitévýrobky Kontaminovaný obal Evropskýkatalogodpadů Dalšíinformace Zlikvidujtevsouladusmístnímipředpisy. Zlikvidujtevsouladusmístnímipředpisy Chemikálieneuvedenépodpoložkou ODDÍL14:INFORMACEPRO PŘEPRAVU IMDG/IMO Nepodléhajícínařízení Stránka 7 / 9

8 14.1.ČísloOSN 14.2.NáležitýnázevOSNprozásilku 14.3.Třída/třídynebezpečnostipro přepravu Obalová skupina ADR 14.1.ČísloOSN UN NáležitýnázevOSNprozásilku 14.3.Třída/třídynebezpečnostipro Class 8 přepravu Obalová skupina PG I LimitedQuantitites IATA 14.1.ČísloOSN UN NáležitýnázevOSNprozásilku 14.3.Třída/třídynebezpečnostipro Class 8 přepravu Obalová skupina PG I LimitedQuantitites 14.5.Nebezpečnostproživotní prostředí Žádnézjištěnárizika Zvláštníbezpečnostníopatření Nejsounutnážádnázvláštníopatření. prouživatele 14.7Hromadnápřepravapodle Nedásepoužít,balenézboží. přílohyimarpol73/78apředpisu IBC ODDÍL15:INFORMACEO PŘEDPISECH 15.1.Nařízenítýkajícísebezpečnosti,zdravíaživotníhoprostředí/specificképrávnípředpisytýkajícíselátkynebo směsi Mezinárodní seznamy X = uvedeny Složka EINECS ELINCS NLP TSCA DSL NDSL PICCS ENCS IECSC AICS KECL Water X X - X - X X X Sulfuric acid X X - X X X X X Národnípředpisy Složka NěmeckoKlasifikacevod(VwVwS) Německo-TA-LuftClass Sulfuric acid WGK 1. Všimnětesipoznámkyvesměrnici94/33/EK,týkajícíseochranymladýchlidívzaměstnání. Vezmětevpotazsměrnici98/24/ESobezpečnostiaochranězdravízaměstnancůpředrizikyspojenýmischemickýmičiniteli používanýmipřipráci Posouzeníchemickébezpečnosti Posouzeníchemickébezpečnosti/Zpráva(CSA/CSR)nenínutné. ODDÍL16:DALŠÍINFORMACE Odkaznaúplnýtextprohlášeníonebezpečnostinaleznetevoddílech2a3 H314-Způsobujetěžképoleptáníkůžeapoškozeníočí Stránka 8 / 9

9 H318-Způsobujevážnépoškozeníočí ADR -Evropskádohodaomezinárodnísilničnípřepravěnebezpečných věcíposilnici IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code OECD -Organizaceprohospodářskouspolupráciarozvoj BCF -Biokoncentračnífaktor(BCF) Klíčovéodkazynaliteraturuazdrojedat Dodavatelébezpečnostnílist, Chemadvisor - Loli, Merck index, RTECS Legenda CAS - Chemical Abstracts Service TSCA - United States Toxic Substances Control Act Section 8(b) Inventory(ZákonokontroletoxickýchlátekSpojenýchstátů,oddíl8(b) EINECS/ELINCS - European Inventory of Existing Commercial Chemical DSL/NDSL - kanadský seznam tuzemských/cizích látek Substances/EUListofNotifiedChemicalSubstances(Evropskýinventář existujícíchkomerčníchchemickýchlátek/evropskýseznam nahlášených chemických látek) PICCS - filipínský seznam chemikálií a chemických látek ENCS - Japan Existing and New Chemical Substances (Japonské existující a nové chemické látky) IECSC -ChinaInventoryofExistingChemicalSubstances(Čínský AICS - Australský seznam chemických látek inventářexistujícíchchemickýchlátek) KECL - korejský seznam existujících a hodnocených chemických látek NZIoC - novozélandský seznam chemikálií WEL -Pracovištěexpozičnílimit TWA -Časověváženýprůměr ACGIH -Americkákonferenceprůmyslovéhygieny IARC - Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny DNEL -Odvozenáhladinabezúčinku PNEC -Předpokládanákoncentracebezúčinku RPE -Respiračníochrannépomůcky LD50 - Letální Dávka 50% LC50 - Letální Koncentrace 50% EC50 - Efektivní Koncentrace 50% NOEC -Koncentracebezpozorovanéhoúčinku POW -Rozdělovacíkoeficientoktanol-voda PBT - Perzistentní, bioakumulativní, toxické vpvb - velmi perzistentní, velmi bioakumulativní Pokynyproškolení Školeníprozvýšenípovědomíochemickém nebezpečízahrnujícíoznačování,bezpečnostnílisty,osobníochrannéprostředkya hygienu. Datum revize Souhrn revizí 12-XI-2014 Souhrn revizí Aktualizace formátu. ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association MARPOL -Mezinárodníúmluvaozabráněníznečišťovánízlodí ATE - Odhad akutní toxicity VOC -Těkavéorganickésloučeniny TentobezpečnostnílistsplnujepožadavkyNařízení(ES)c.1907/2006 Upozornění InformaceposkytnutévtomtoBezpečnostním Listujsouvnašem nejlepším vědomí,informacíchavířesprávnékdatu jejichvydání.danéinformacejsounavrženépouzejakopříručkaprobezpečnézacházení,používání,zpracovávání, skladování,převážení,zneškodněníavypouštěníanesmíbýtpokládánojakospecifikacezárukynebokvality.informace setýkajípouzespecifickýchurčenýchmateriálůanesmíbýtplatnéprotakovétomateriálypoužívanévkombinacisjinými materiály nebo procesy, pokud to není uvedeno v textu. Konecbezpečnostníholistu Stránka 9 / 9

ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Den prípravy 07-II-2011 Číslo revize 1 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Identifikátor výrobku Název výrobku Cat No. R459902 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Den prípravy 12-IV-2012 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Číslo revize 1 Identifikátor výrobku Název výrobku Cat No. CM0425 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

BEZPECNOSTNl LIST TentobezpečnostnílistsplňujepožadavkyNařízení(ES)č.1907/2006 Datum uvolnění

BEZPECNOSTNl LIST TentobezpečnostnílistsplňujepožadavkyNařízení(ES)č.1907/2006 Datum uvolnění BEZPECNOSTNl LIST TentobezpečnostnílistsplňujepožadavkyNařízení(ES)č.1907/2006 Datum uvolnění Číslorevize 07-08-2013 1 1.IDENTIFIKACELÁTKYNEBO PŘÍPRAVKUAVÝROBCENEBO DOVOZCE Identifikátor výrobku č.reach.

Více

BEZPEČNOSTNÍLIST. Synbetan P 160 SE. 1.Identifikacelátky/směsiaspolečnosti/podniku. 1.1 Identifikace produktu

BEZPEČNOSTNÍLIST. Synbetan P 160 SE. 1.Identifikacelátky/směsiaspolečnosti/podniku. 1.1 Identifikace produktu BEZPEČNOSTNÍLIST Synbetan P 160 SE Datum uvolnění01-3-2013 Datum revize 04-9-2014 Číslorevize:1 1.Identifikacelátky/směsiaspolečnosti/podniku 1.1 Identifikace produktu Kód Produktu Název výrobku Synonyma

Více

1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Den prípravy 09-V-2012 Číslo revize 4 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Identifikátor výrobku Název výrobku Cat No. 201450000; 201455000 Příslušná určená použití látky nebo směsi

Více

ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Den prípravy 24-XI-2010 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Číslo revize 2 Identifikátor výrobku Název výrobku Cat No. 151420000; 151421000; 151425000 Synonyma Acid Orange 52; C.I.

Více

1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE

1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE Den prípravy 18-X-2011 Číslo revize 1 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE Identifikátor výrobku Název výrobku Cat No. CM0579 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMESI A SPOLECNOSTI/PODNIKU

1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMESI A SPOLECNOSTI/PODNIKU BEZPECNOSTNl LIST Código do produto 7900005 / 9528-20 Datum revize: 31-III-2014 Firma: Janssen Diagnostics, LLC Kód výrobku: 7900005 / 9528-20 Název výrobku: CellSave Tube Strana @STRANA z @POCTU STRAN

Více

BEZPECNOSTNl LIST. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Verze 2 2. ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU

BEZPECNOSTNl LIST. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Verze 2 2. ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU IMAGIN NA REZ A VODNÍ KÁMEN BEZPECNOSTNl LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 10.02.2012 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Název výrobku: IMAGIN NA REZ A VODNÍ KÁMEN Určená

Více

Verze 1.0 Datum revize 12.11.2012 Datum vytištění 30.11.2012

Verze 1.0 Datum revize 12.11.2012 Datum vytištění 30.11.2012 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název : 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Doporučená

Více

BEZPECNOSTNÍ LIST Podle smernice ES 1907/2006/EC

BEZPECNOSTNÍ LIST Podle smernice ES 1907/2006/EC BEZPECNOSTNÍ LIST Datum revize 05/13/2011 Číslo revize 87 1. IDENTIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Název výrobku Kód výrobku Skupina chemikálií Doporucená oblast použití SWEPCO 503 Gas & Diesel

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle nařízení č. 1907/2006/ES - revize 453/2010 (REACH) Datum vydání 12/03/2015 Datum vytvoření 04/08/2014 Datum revize 04/08/2014

BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle nařízení č. 1907/2006/ES - revize 453/2010 (REACH) Datum vydání 12/03/2015 Datum vytvoření 04/08/2014 Datum revize 04/08/2014 BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle nařízení č. 1907/2006/ES - revize 453/2010 (REACH) Datum vydání 12/03/2015 Datum vytvoření 04/08/2014 Datum revize 04/08/2014 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

Více

Verze 1.2 Datum revize 21.11.2013 Datum vytištění 10.12.2013

Verze 1.2 Datum revize 21.11.2013 Datum vytištění 10.12.2013 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název : 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Doporučená

Více

Imagin na nerez. BEZPECNOSTNl LIST. podle směrnice EK 1907/2006/ES

Imagin na nerez. BEZPECNOSTNl LIST. podle směrnice EK 1907/2006/ES Imagin na nerez BEZPECNOSTNl LIST podle směrnice EK 1907/2006/ES Datum vydání: 27.01.2011 Verze 2 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE Název výrobku: Imagin na nerez Určená použití

Více

Bezpečnostní list dle nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) článek 31

Bezpečnostní list dle nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) článek 31 Datum vydání 19.1.2015 Obchodní označení látky/směsi: Strana: 1/7 1. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku: RUST CONVENTOR 1 35450 (500 ml), 1 35449 (5 l) 1.2.

Více

: Sikafloor -210/260 PurCem Part A

: Sikafloor -210/260 PurCem Part A ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název : 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo přípravku : Nátěr

Více

Glasreinigungstücher

Glasreinigungstücher Vyhotoveno dne: 24.01.2013, Revize 24.01.2013 Version 01 Strana 1 / 7 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 1.2.1 1.2.2 Cisticí Nejsou známy. 1.3 Podrobné údaje o dodavateli materiálový list Technické informace

Více

Bezpečnostní datový list Rapicide PA Part A Datum revize: 01.14.2014. Směs obsahuje: peroxid vodíku, kyselina peroctová

Bezpečnostní datový list Rapicide PA Part A Datum revize: 01.14.2014. Směs obsahuje: peroxid vodíku, kyselina peroctová Část 1. Označení látky/směsi a firmy/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Kód(y) výrobku ML02-0115 Název výrobku Čistá látka/směs Směs obsahuje: peroxid vodíku, kyselina peroctová 1.2 Náležitá použití látky

Více

Bezpečnostní list dle nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) článek 31

Bezpečnostní list dle nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) článek 31 Datum vydání 2.2.2015 Obchodní označení látky/směsi: Strana: 1/8 1. Oddíl 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku: 1.1. Identifikátor výrobku: - 1 35671 1.2. Příslušná určená použití Čistič a

Více

KYSELINA FLUOROVODÍKOVÁ

KYSELINA FLUOROVODÍKOVÁ BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006/EC (REACH), v platném znění Datum vydání: 16.11.2010 Datum revize: 16.7.2015 KYSELINA FLUOROVODÍKOVÁ 38-40% ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI

Více

VBH Holding AG 70825 Korntal-Münchingen

VBH Holding AG 70825 Korntal-Münchingen Datum vydání 16.06.2015, Revize 07.01.2014 Verze 05. Nahrazuje verzi: 04 Strana 1 / 13 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 1.2.1 1.2.2 Nejsou žádné známy. 1.3 Identifikace výrobce/dovozce Siemensstrasse 38 Telefon

Více

SÍRAN HLINITÝ HYDRÁT

SÍRAN HLINITÝ HYDRÁT BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006/EC (REACH), ve znění nařízení č.453/2010/ec SÍRAN HLINITÝ HYDRÁT Datum vydání: 25.2.2011 Datum revize: 1.6.2015 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A

Více

4296 - OUTBOARD ENGINE OIL 2-T Bezpečnostní list

4296 - OUTBOARD ENGINE OIL 2-T Bezpečnostní list Datum vydání: 11/05/2015 Datum zpracování: : Verze: 1.0 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Forma výrobku : Směsi Název přípravku : 4296 - OUTBOARD ENGINE

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/6 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo výrobku: CHO1411, CHO1414 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Další relevantní

Více

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití. : shell.cz@automaxeurope.com

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití. : shell.cz@automaxeurope.com ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název produktu : Kód produktu : 001A9012 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití produktu

Více

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití. : shell.cz@automaxeurope.com

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití. : shell.cz@automaxeurope.com ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název produktu : Kód produktu : 001E7181 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití produktu

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle smernice ES 1272/2008/EC

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle smernice ES 1272/2008/EC BEZPEČNOSTNÍ LIST Datum revize 06I2015 Číslo revize 20 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Název výrobku Kód Produktu Chemická skupina Doporučované použití W30120 Z ropných uhlovodíku

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Benediktovo činidlo pro mikroskopii, 500ml

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Benediktovo činidlo pro mikroskopii, 500ml Strana 1 z 7 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Laboratorní

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Nařízení 1907/2006/ES Shell Rimula R2 Extra 15W-40

BEZPEČNOSTNÍ LIST Nařízení 1907/2006/ES Shell Rimula R2 Extra 15W-40 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název : Kód výrobku : 001C6099 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST ACETON. Propan-2-on, 2-propanon, dimethylketon, Acetonum Molární hmotnost: 58,08 Molekulový vzorec:

BEZPEČNOSTNÍ LIST ACETON. Propan-2-on, 2-propanon, dimethylketon, Acetonum Molární hmotnost: 58,08 Molekulový vzorec: BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006/EC (REACH), ve znění nařízení č.453/2010/ec ACETON Datum vydání: 3.8.2010 Datum revize: 1.6.2015 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

Více