Návodkobsluze pro pracovníky obsluhy a údržby uchovávejte vždy u zařízení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návodkobsluze pro pracovníky obsluhy a údržby uchovávejte vždy u zařízení"

Transkript

1 Návodkobsluze pro pracovníky obsluhy a údržby uchovávejte vždy u zařízení Ohřívací modul Dynabox 350/ 500 Č.zboží /028/031/057/ / 022 Č. str. Rev Papír z buničiny bělené bez použití chlóru

2 Putzmeister Mörtelmaschinen GmbH Max-Eyth-Str. 10 D Aichtal Postfach 2152 D Aichtal 07127/ Hotline: (07127) / Internet:

3 Obsah 1 Knávodukobsluze 1.1 Předmluva Značkyasymboly Bezpečnostní předpisy 2.1 Základní pravidlo Dalšíprodej Použitívsouladusurčením Použitívrozporusurčením Změny Ručení Vyloučení ručení Výběr a kvalifikace personálu Vzdělání Elektrikář Zdroje nebezpečí Horké části zařízení Bezpečnostní zařízení Ochranné prostředky Nebezpečí úrazu--- zbytkové riziko Nebezpečí rozdrcení a nárazu Přeprava stroje Poranění vysokým tlakem Vysokotlaké hadice Vysokotlaký čistič Dotykdílůpodnapětím Nebezpečí popálení a opaření Nebezpečí požáru Pracoviště Obsluha čističe Operátor vysokotlaké pistole I

4 Obsah 2.16 Pracovní oblast Jednánívpřípaděnouze Emisehluku Provozovatel Náhradnídíly Příslušenství Skladování stroje Nepovolené startování nebo používání zařízení Všeobecný technický popis 3.1 Označení čističe Provedení čističe Rozsah dodávky Přehled Technické údaje Typový štítek Hladina akustického výkonu Bezpečnostní zařízení Bezpečnostní ventil Tlakový spínač Osobní ochranné prostředky Popis funkce Všeobecná konstrukce zařízení Řídicí zařízení Hořák II

5 Obsah 4 Přeprava, sestavení a připojení 4.1 Vybalení stroje Přeprava stroje Volba stanoviště Požadavky na stanoviště Provoz v uzavřených prostorách Přípojka vody Přípojka vysokotlakého čističe Přípojka vysokotlaké pistole Elektrické připojení Položení elektrických přívodních kabelů Elektrické připojení zařízení na střídavý proud Elektrické připojení zařízení na stejnosměrný proud Uvedení do provozu 5.1 Kontroly Vizuální kontroly Elektrické připojení Provozní látky Množství paliva Tankování čističe Vypláchnutí vysokotlaké hadice III

6 Obsah 6 Provoz 6.1 Předpoklady Nastavované hodnoty Čištěníploch Zastavení v případě nouze Vysokotlaké čistění horkou vodou Předpoklady Nastavení teploty Porucha hořáku na střídavý proud Porucha hořáku stejnosměrného zařízení Vypnutí čističe Kontrola tvorby kotelního kamene Čištění čističe Pokynykčištění Poruchy, příčina a odstranění 7.1 Zařízení všeobecně Údržba 8.1 Provozní látky Provozní látky Intervaly údržby IV

7 Obsah 9 Odstavení z provozu 9.1 Přechodné odstavení z provozu Ochranapředmrazem Odstavení z provozu Uložení zařízení Definitivní odstavení z provozu, likvidace Elektrické stroje Použité materiály Díly se speciální likvidací Dodatek 10.1 Všeobecné utahovací momenty Seznam hesel V

8 VI Obsah

9 K návodukobsluze 1 Knávodukobsluze Tato kapitola obsahuje pokyny a informace, které vám usnadní používání tohoto návodu k obsluze. V případě dotazů se s důvěrou obraťte na: Putzmeister Mörtelmaschinen GmbH Postfach 2152 D Aichtal Telefon+49/7127/599-0 Telefax+49/7127/ Internet: nebo na pobočku, příp. prodejce zajišťujícího servis pro váš region. Adresa: Telefon: Fax: 01_0001_0505CZ 1 1

10 K návodukobsluze 1.1 Předmluva Tento návod k obsluze má usnadnit seznámení se strojem a využití jeho možností použití v souladu s určením. Návod k obsluze obsahuje důležité pokyny k bezpečnému, správnému a hospodárnému provozu stroje. Jeho dodržování pomáhá --- vyloučit nebezpečí, --- snižovat náklady na opravu a délku prostojů, --- zvýšit spolehlivost a životnost stroje. Návod k obsluze je nutné doplnit o pokyny na základě platných národních předpisů na ochranu před úrazy a ochranu životního prostředí. Návodkobsluzemusíbýtstálekdispozicivmístěpoužitístroje. Provozovatel musí každé osobě, která je pověřena prací se strojem nebonaněm,sdělit,kdesenacházínávodkobsluzeatétoosoběho zpřístupnit. Každá osoba, která je pověřena prací se strojem nebo na něm, např. --- obsluhou, včetně přípravy, odstraňováním poruch v průběhu prací, odstraněním odpadů z výroby, ošetřováním, recyklací provozních a pomocných látek, --- údržbou(ošetřováním, kontrolou, opravami) nebo ---přepravou simusípřečísttentonávodkobsluzeaříditsejím. Kromě návodu k obsluze a závazných pravidel pro ochranu před úrazyplatnýchvzemipoužitíavmístěpoužitíjenutnédodržovat také odborně-technická pravidla bezpečné a kvalifikované práce. Pokračování na následující straně _0001_0505CZ

11 K návodukobsluze Budete-li mít po prostudování návodu k obsluze dotazy, zodpoví vám je pobočka, příp. zastoupení výrobního podniku pro váš region nebo výrobní závod Aichtal. Zodpovězení dotazů nám usnadníte, když nám sdělíte typ a výrobní číslo stroje. Tento návod k obsluze nepopisuje hnací motor, pro něj platí přiložený návod k obsluze výrobce motoru. V zájmu stálého vylepšování se v určitých intervalech provádí změny, které v některých případech nebylo možné v době tisku tohoto návodu k obsluze zohlednit. Na tento návod k obsluze se nevztahuje změnová služba zajišťovaná společností Putzmeister Mörtelmaschinen GmbH. V tomto návodu k obsluze mohou být bez dalšího upozornění provedeny změny. Obsah této publikace ani její části se nesmí bez našeho písemného souhlasu předávat dál. Na všechny technické údaje, nákresy atd. se vztahuje zákon na ochranu autorského práva. Čísla stran se skládají z čísla kapitoly a pořadového čísla. Příklad: strana 3-2 kapitola 3 strana 2 Copyright by 01_0001_0505CZ 1 3

12 K návodukobsluze 1.2 Značky a symboly V návodu k obsluze se používají následující značky a symboly: Symbolčinnosti Text následující za tímto znakem popisuje činnosti, které se zpravidla musí provádět v uvedeném pořadí. Text následující za tímto znakem popisuje výsledek nebo působení určité činnosti. Viz také karty údržby: Po tomto znaku je uveden odkaz na potřebné karty údržby, případně jako doplnění momentální karty údržby. Je potřeba následující speciální nástroj: Po tomto znaku jsou uvedeny speciální nástroje, které jsou potřeba k provedení práce. Normální nástroje, tzn. běžně prodávané nástroje nebo nástroje obsažené v palubním nářadí, se výslovně neuvádí. Ochrana životního prostředí Tento znak se nachází u činností, u kterých je potřeba obzvlášť dbát na ochranu životního prostředí. Příslušný text je tištěn kurzívou a končí čárou. Poznámka Speciální informace týkající se hospodárného používání stroje jsou uvedeny tučně vytištěným slovem Poznámka a tímto piktogramem. Příslušný text je tištěn kurzívou a končí čárou. Pozor Speciální informace, příp. zákazy a příkazy pro předcházení škodám jsou uvedeny tučně vytištěným slovem Pozor a tímto piktogramem. Příslušný text je tištěn kurzívou a končí čárou. Pokračování na následující straně _0001_0505CZ

13 K návodukobsluze Nebezpečí Speciální informace, příp. zákazy a příkazy pro předcházení tělesným úrazům a rozsáhlým věcným škodám jsou uvedeny tímto piktogramem, tučně vytištěným slovem Nebezpečí a čárou. Příslušný text je tištěn kurzívou a končí čárou. Nelze-li přesně specifikovat zdroj nebezpečí, předchází odpovídající piktogram. Zavěšené břemeno Tentoznakjeuvedenpředčinnostmi,přikterýchmůžedojítkpádu zavěšených břemen. Nebezpečí rozdrcení Tento znak je uveden před činnostmi, při kterých hrozí nebezpečí rozdrcení. Nebezpečné napětí Tento znak je uveden před činnostmi, při kterých hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem, příp. s následkem smrti. 01_0001_0505CZ 1 5

14

15 Bezpečnostní předpisy 2 Bezpečnostnípředpisy V této kapitole najdete souhrn důležitých bezpečnostních předpisů. Všechny osoby, které přijdou do kontaktu se stroji, si musí tuto kapitolu přečíst a porozumět jí. Jednotlivé předpisy najdete na odpovídajících místech návodu k obsluze ještě jednou. Poznámka Na jednotlivé práce se mohou vztahovat speciální bezpečnostní předpisy. Tyto speciální bezpečnostní předpisy najdete pouze u popisu práce. Následující bezpečnostní pokyny chápejte jako doplnění platných národních bezpečnostních předpisů a zákonů. Platné předpisy a zákony pro ochranu před úrazem se musí dodržovat v každém případě. 03_0001_0505CZ 2 1

16 Bezpečnostní předpisy 2.1 Základní pravidlo Stroj používejte jen v technicky bezvadném stavu a v souladu s určením, myslete na bezpečnost a možná nebezpečí a řiďte se návodem k obsluze! Především ihned odstraňte(nechte odstranit) závady, které by mohly ovlivnit bezpečnost! Dbejtenato,aby --- nebyla žádná bezpečnostní zařízení demontována, vyřazena z provozu nebo upravena, --- bezpečnostní zařízení demontovaná pro údržbové práce byla ihned po dokončení těchto prací namontována zpět. Před každým uvedením do provozu zkontrolujte bezpečnost provozu. Jestliže zjistíte nedostatky nebo poruchy--- případně jejich náznaky--- musíte je ihned odstranit. Je-li to nutné, informujte osobu odpovídající za dohled nad strojem. Zjistíte-li během provozu nedostatky nebo poruchy--- případně jejich náznaky--- musíte stroj ihned odstavit z provozu. Před opětným uvedením do provozu nedostatek nebo poruchu odstraňte. Další prodej Při dalším prodeji stroje dodržujte následující zásady: Předejte novému provozovateli veškerou průvodní dokumentaci (návody k obsluze a údržbě, plánky, technické listy stroje, zkušební certifikáty atd.), které jste obdrželi se strojem. V případě potřeby musíte nové dokumenty objednat u nás s uvedením výrobního čísla stroje. Stroj se v žádném případě nesmí prodávat bez průvodní dokumentace. Nahlásíte-li společnosti Putzmeister další prodej nebo nabytí stroje, zajistíte si případné informace o změnách a inovacích ovlivňujících bezpečnost a podporu naší společnosti _0018_0508CZ

17 Bezpečnostní předpisy 2.2 Použití v souladu surčením Ohřívač je vyroben s využitím nejnovějších poznatků v oblasti techniky a podle uznávaných bezpečnostně technických pravidel. Přesto může při jeho používání dojít k ohrožení zdraví a života obsluhy nebo třetích osob, k poškození ohřívače a vzniku dalších věcných škod. Ohřívačsesmípoužívatjenvsouladusurčenímvesmyslunávodu k obsluze a průvodní dokumentace. Bezpodmínečně dodržujte všechny pokyny a bezpečnostní předpisy uvedené v návodu kobsluze. Ohřívač slouží výhradně k ohřevu vysokotlaké vody. Za tím účelem se zařazuje mezi vysokotlaký čistič a vysokotlakou pistoli. Aby se zajistila bezchybná funkce ohřívače, doporučujeme jej používat spolu s naším vysokotlakým čističem typové řady Dynajet. Do ohřívače se musí vysokotlaková voda přivádět napevno připojenou vysokotlakou hadicí. Nesmí se používat jiné látky. Provozovatel musí poskytnout osobní ochranné prostředky, které je obsluhující personál povinen používat. Osobní ochranné prostředky jsou: --- Ochranná přilba --- Chrániče sluchu --- Ochranné brýle --- Štít na ochranu obličeje ---Ochrannýoděv --- Pracovní rukavice ---Ochrannáobuv Práce na hořáku smí provádět pouze kvalifikovaný a vyškolený odborný personál. Všechny ochranné kryty čističe musí být během provozu na svém místě, příp. připojeny. Pokračování na následující straně 03_0114_0703CZ 2 3

18 Bezpečnostní předpisy Čistič se smí používat jen s instalovanými bezpečnostními zařízeními. Předepsané inspekční práce se musí provádět pravidelně. S elektrickým zařízením čističe smí pracovat jen kvalifikovaný a vyškolený elektrotechnický personál. Na čističi se nesmějí provádět žádné úpravy, nástavby a přestavby bez schválení výrobce. Zařízení musí být nejméně jednou ročně zkontrolováno oprávněnou osobou z hlediska bezpečnosti práce. Podnět ke kontrole musí dávat provozovatel _0114_0703CZ

19 Bezpečnostní předpisy 2.3 Použití v rozporu surčením Změny Za použití v rozporu s určením se považuje použití, které není popsáno v části Použití v souladu s určením nebo které přesahuje rámec tohoto určení. Společnost Putzmeister Mörtelmaschinen GmbH neručí za takto vzniklé škody. Riziko nese vždy uživatel. Bez povolení výrobce se nesmí provádět žádné úpravy, nástavby nebo přestavby stroje, které by mohly ovlivnit bezpečnost! To platí i pro montáž a nastavení bezpečnostních zařízení a ventilů a pro sváření na nosných částech. Hodnoty uvedené na typovém štítku, v technických údajích a v technickém listu stroje jsou maximální povolené hodnoty. Nastavení regulačních a bezpečnostních prvků provedená v závodě Putzmeister Mörtelmaschinen GmbH se nesmí měnit. Stroj se nesmí používat s deaktivovaným, modifikovaným nebo vadným bezpečnostním zařízením. Bezpečnostní zařízení smí opravovat, nastavovat a vyměňovat jen odborníci. Všechna bezpečnostní zařízení musí být funkční. 03_0124_0702CZ 2 5

20 Bezpečnostní předpisy 2.4 Ručení Provozovatel je povinen chovat se v souladu s návodem k obsluze. Je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy následujících institucí: --- profesního sdružení, --- odpovědné společnosti poskytující podniku povinné ručení, --- uzákoněné danou zemí. Nehody způsobené nedodržením bezpečnostních předpisů nebo neopatrností budou zákonodárcem kladeny za vinu --- obsluze nebo(pokud ho nelze činit zodpovědným na základě nedostatečného vyškolení nebo chybějících základní vědomostí) --- personálu zajišťujícímu dohled. Buďte proto obezřetní. Vyloučení ručení Důrazně upozorňujeme, že společnost Putzmeister Mörtelmaschinen GmbH neručí za škody, které vzniknou nesprávnou nebo nedbalou obsluhou, údržbou nebo opravami nebo použitím v rozporu s určením. To platí i pro úpravy, nástavby nebo přestavby stroje, které by mohly ovlivnit bezpečnost. V tomto případě záruka zaniká _0021_0508CZ

21 Bezpečnostní předpisy 2.5 Výběr a kvalifikace personálu Vzdělání Samostatnou obsluhu a údržbu stroje smí provádět jen osoby, které --- dosáhly přípustného minimálního věku, --- jsou zdravotně způsobilé(odpočinuté a nesmí být pod vlivem alkoholu, drog a léků), --- jsou seznámeny s obsluhou a údržbou stroje, --- od kterých lze očekávat, že spolehlivě splní zadané úkoly. Stroj smí obsluhovat, provádět jeho údržbu nebo opravovat pouze vyškolené a pověřené osoby. Kompetence personálu musí být jasně definovány. Následující personál smí na stroji pracovat jen pod stálým dohledem zkušené osoby: --- školený personál, --- zaučovaný personál, --- instruovaný personál, --- personál účastnící se základního vzdělávání. Elektrikář Práce na elektrických zařízeních stroje smí provádět jen kvalifikovaný elektrikář nebo poučené osoby pod vedením a dohledem kvalifikovaného elektrikáře při dodržení elektrotechnických pravidel. 03_0022_0610CZ 2 7

22 Bezpečnostní předpisy 2.6 Zdroje nebezpečí Nikdy nevkládejte ruce do pohyblivých dílů běžícího ani vypnutého zařízení. Vždy nejprve vypněte hlavní vypínač. Respektujte výstražný štítek. Při poruchách funkce zařízení ihned zastavte a zajistěte! Závady nechte ihned odstranit! Zařízení zajistěte na stanovišti podkládacími klíny proti rozjetí. Před zapnutím zařízení zajistěte, aby běžící zařízení nemohlo nikoho ohrozit! Šroubení, která jsou pod tlakem, nepovolujte ani nedotahujte. Horké části zařízení Připráciiponíhrozínebezpečípopáleníohorkéčástihořáku, vysokotlaké hadice a pistole _0119_0702CZ

23 Bezpečnostní předpisy 2.7 Bezpečnostní zařízení Nikdy neodstraňujte ani neupravujte bezpečnostní zařízení na stroji. Je-li při přípravě, údržbě a opravách nutná demontáž bezpečnostních zařízení, musí bezprostředně po ukončení údržby nebo opravy následovat zpětná montáž a kontrola bezpečnostních zařízení. Bezpečnostní zařízení smí opravovat, nastavovat a vyměňovat jen odborníci. Všechny výstražné štítky týkající se ochrany před úrazy musí být na svém místě. Nesmí být odstraněny, upraveny nebo poškozeny. 03_0014_0505CZ 2 9

24 Bezpečnostní předpisy 2.8 Ochranné prostředky K omezení nebezpečí zranění nebo úmrtí osob, jsou v celé oblasti použití stroje předepsány následující ochranné prostředky Pol. Označení 1 Ochranná přilba 2 Ochrana sluchu 3 Ochranné brýle 4 Štít na ochranu obličeje 5 Ochranný oděv 6 Pracovní rukavice 7 Ochranná obuv Nebezpečí Obsluha musí být informována o tom, že vodovzdorný ochranný oděv představuje pouze ochranu před stříkající vodou a odlétávajícími částicemi. Při přímém kontaktu s paprskem vysokotlaké vody neposkytuje dostatečnou ochranu před poraněním. Paprsek vysokotlaké vody nikdy nemiřte proti osobám, za účelem čištění znečistěných ochranných prostředků _0024_0508CZ

25 Bezpečnostní předpisy 2.9 Nebezpečí úrazu--- zbytkové riziko Zařízení je vyrobeno s využitím nejnovějších poznatků v oblasti techniky a podle uznávaných bezpečnostně technických pravidel. Přesto může při jeho používání dojít k ohrožení zdraví a života obsluhy nebo třetích osob, k poškození čističe a vzniku dalších věcných škod. Při neodborném používání může dojít k následujícím zraněním: --- Nebezpečí rozdrcení a nárazu při pojíždění zařízením a jeho přípravě. --- Poranění vysokým tlakem u vysokotlaké hadice a vysokotlaké pistole. --- Dotek dílů pod napětím(za určitých okolností s následkem smrti) u elektrických zařízení. Když není zařízení řádně připojeno nebo jsou elektrické konstrukční celky poškozeny. --- Nebezpečí popálení o horké díly zařízení. To jsou například hořák, vysokotlaká hadice a vysokotlaká pistole. --- Nebezpečí opaření u vysokotlaké hadice a vysokotlaké pistole. --- Obtěžování hlukem, když se v blízkosti zařízení trvale pohybují osoby bez ochrany sluchu. --- Zranění následkem nepovoleného nastartování nebo používání zařízení. --- Zranění následkem zakopnutí o kabel, hadice, bednicí materiál. 03_0115_0702CZ 2 11

26 Bezpečnostní předpisy 2.10 Nebezpečí rozdrcení anárazu Přeprava stroje Během provozních režimů: ---Postavení --- Uvedení do provozu ---Provoz --- Čištění, hledání poruchy, údržba ---Odstavenízprovozu hrozí na stroji nebezpečí rozdrcení a nárazu. Stroj nemá závěsné body. Nakládá se na vhodný pomocný přepravní prostředek(europaleta). Ke zvedání stroje s pomocným přepravním prostředkem používejte vhodný jeřáb se závěsným zařízením ke zvedání palet, nebo vhodný vysokozdvižný vozík. Nebezpečí rozdrcení Při zvedání stroje vysokozdvižným vozíkem a pojíždění se strojem buďte opatrní. Určete při zvedání jeřábem těžiště stroje tak, že stroj opatrně zvednete. Přitom musí být všechny řetězy nebo lana závěsného zařízení rovnoměrně napnuta a stroj se ve všech styčných bodech musí zvedat rovnoměrně. Stroj se smí nakládat pouze na vhodné přepravní vozidlo a během přepravy musí být zajištěný proti rozjetí, sklouznutí a převrácení. Zavěšené břemeno Při poškozených nebo neodborně používaných nakládacích prostředcích mohou zavěšená břemena spadnout. Pod zavěšeným břemenem se nesmí zdržovat žádná osoba. Používejte pouze nakládací prostředky, jejichž nosnost je dimenzovaná pro celkovou hmotnost stroje! _0026_0603CZ

27 Bezpečnostní předpisy 2.11 Poranění vysokým tlakem U vysokotlakého vodního čerpadla, vysokotlaké hadice a vysokotlakého čističe hrozí během provozních režimů: --- Uvedení do provozu ---Provoz --- Čištění, hledání poruchy, údržba ---Odstavenízprovozu Nebezpečí poranění vysokým tlakem. Při práci s paprsky vysokotlaké vody působí na relativně malou plochu velmi vysoký tlak. Toto soustředění energie může způsobit těžká zranění. Nebezpečí Pokud paprsek vysokotlaké vody dopadne na kůži, může proniknout povrchem kůže a poškodit tkáň. Paprskem vody mohou hluboko do těla proniknout cizí látky a způsobit nebezpečné záněty. Při poranění paprsky vysokotlaké vody nelze závažnost poškození tkáně zjistit vizuálně. Posuzujte každé zranění způsobené vysokotlakými vodními paprsky jako akutní chirurgický kritický stav. Zranění musí být ošetřeno kvalifikovaným úrazovým chirurgem. Informujte ošetřujícího lékaře o tom, že se jedná o úraz způsobený paprsky vysokotlaké vody. Před každým zahájením práce zkontrolujte, zda čistič nemá závady. Zjistíte-li během provozu nedostatky, musíte ihned čistič vypnout, odtlakovat a nedostatky nechat odstranit kvalifikovanou osobou. Před zastavením čistič odtlakujte. Pokračování na následující straně 03_0096_0702CZ 2 13

28 Bezpečnostní předpisy Vysokotlaké hadice Pečlivý a správný výběr vysokotlakých hadic a dále řádné zacházení s nimi jsou podstatnou součástí bezpečnosti provozu čističe. Při zacházení s vysokotlakým hadicovým vedením dodržujte následující pravidla: --- Používejte pouze vysokotlaké hadice přípustné pro maximální provozní přetlak a maximální provozní teplotu. --- Vysokotlaké hadice smí spojovat pouze oprávněné osoby. --- Vysokotlaké hadice musí být položeny a zajištěny tak, aby se minimalizovalo ohrožení. --- Vysokotlaká hadicová vedení musí být vyrobena z funkčně navzájem odpovídajících hadic a spojek. --- Vysokotlaká hadicová vedení se nesmí lakovat. --- Po ukončení provozu proveďte odtlakování vysokotlakých hadic. --- Vysokotlaká hadicová vedení se nesmí uskřípnout ani vést přes ostré hrany. Vyhněte se namáhání tahem a ohybem. --- Skladujte vysokotlaké hadice nezalomené a volné. Vysokotlaká hadicová vedení jsou díly s omezenou životností, podléhající opotřebení. Proto je třeba je v závislosti na provozních podmínkách v přiměřených časových intervalech měnit, i když nejsou patrné vnější nedostatky. Vysokotlaké hadice je nutné vyměnit nejpozději tehdy, když se vyskytnou následující nedostatky: --- Poškození vnější vrstvy až po drátěnou vložku v místě oděru, řezu nebo trhliny. --- Zkřehnutí vnější vrstvy(vznik trhlin) neodborným skladováním. --- Překročená doba skladování a doba použití. Jako orientační hodnotuudávánormadin6let,plusmaximálně4roky přecházející doby skladování pro nespojenou hadici. --- Netěsná místa na hadici a spojkách. Pokračování na následující straně _0096_0702CZ

29 Bezpečnostní předpisy Nebezpečí Nikdy nezjišťujte netěsnosti vysokotlakých hadic holýma rukama. Unikající vysokotlaký paprsek nemusí být vidět, může ale způsobit nebezpečná poranění. Vysokotlaký čistič Správné zacházení s vysokotlakým čističem je důležité pro bezpečnost provozu vysokotlakých agregátů. Při zacházení s vysokotlakým čističem dodržujte následující pravidla: --- Používejte jen vysokotlaké čističe, které vydrží povolený provozní přetlak. --- Vysokotlaký čistič používejte vždy s tryskou schválenou pro příslušný tlakový a teplotní rozsah. --- Nemiřte paprsek vody na osoby nebo zvířata. --- Dbejte na speciální nebezpečnou oblast při práci s paprsky vysokotlaké vody. V okruhu 10 m od vysokotlakého čističe se nesmí zdržovat jiné osoby mimo obsluhy. --- Při práci držte vysokotlaký čistič vždy pevně oběma rukama. --- Při práci s vysokotlakým čističem se projevují zpětné a rotační síly. Dbejte na dobrou stabilitu. --- Na vysokotlaký čistič nasaďte podle provedení vhodné podpěry. --- Po ukončení provozu vysokotlaký čistič odtlakujte. Nebezpečí Vodovzdorný ochranný oděv poskytuje ochranu pouze před stříkající vodou a odlétávajícími částicemi. Při přímém kontaktu s paprskem vysokotlaké vody neposkytuje dostatečnou ochranu před poraněním. Noste kompletní osobní ochranné prostředky. To platí i pro všechny osoby, které se nachází v pracovní oblasti čističe(jde o bezpečnost). 03_0096_0702CZ 2 15

30 Bezpečnostní předpisy 2.12 Dotyk dílů pod napětím U řídicí skříně, elektrických vedení a na hnacím motoru hrozí během provozních režimů: --- uvedení do provozu ---provoz --- čištění, hledání poruchy, údržba ---Odstavenízprovozu nebezpečí ohrožení života dotykem dílů pod napětím. Všechny elektrické konstrukční celky jsou sériově chráněny dle IEC60204,část1neboDIN40050IEC144druhemochranyIP54. Používejte pouze originální pojistky předepsaného proudu! Při příliš silných pojistkách nebo přemostění může být elektrická soustava zničena. Nebezpečné napětí Práce na elektrických zařízeních stroje smí provádět jen kvalifikovaný elektrikář nebo poučené osoby pod vedením a dohledem kvalifikovaného elektrikáře při dodržení elektrotechnických pravidel _0016_0505CZ

31 Bezpečnostní předpisy 2.13 Nebezpečí popálení aopaření U hořáku existuje v režimech: --- Uvedení do provozu ---Provoz --- Čištění, hledání poruchy, údržba ---Odstavenízprovozu nebezpečí popálení. Nebezpečí Před zahájením údržbových prací nechte zařízení po provozu vychladnout. Pracujte v pracovních rukavicích. U vysokotlaké hadice a vysokotlaké pistole dbejte nejen na nebezpečí poranění vysokým tlakem, ale také na nebezpečí popálení a opaření. 03_0117_0702CZ 2 17

32 Bezpečnostní předpisy 2.14 Nebezpečí požáru Při instalaci zařízení v těsných, uzavřených prostorách existuje vrežimech: --- Uvedení do provozu ---Provoz --- Čištění, hledání poruchy, údržba ---Odstavenízprovozu nebezpečí požáru. Nebezpečí Dbejte na povolenou teplotu prostředí, dostatečné větrání, jakož i na předpisově instalovaný a funkční kouřovod. Hrozí nebezpečí požáru! _0142_0807CZ

33 Bezpečnostní předpisy 2.15 Pracoviště Obsluha čističe Operátor vysokotlaké pistole Pracoviště je místo, kde se zdržují osoby v souvislosti s prací. Pracoviště obsluhy čističe je během používání u ovládacího panelu čističe. Pracoviště operátora vysokotlaké pistole je v její rizikové oblasti. Zde je nutná zvýšená opatrnost. Operátor vysokotlaké pistole a obsluha čističe musí být ve vizuálním kontaktu. Nebezpečí Odražený uvolněný materiál může způsobit závažná zranění. Nikdy nepracujte sami! Při bezvědomí nebo těžkém zranění se může stát, že nebudete schopni sami čistič zabezpečit a budete odkázáni na cizí pomoc Pracovní oblast Pracovníoblastjeoblast,vekterésesčističemanačističipracuje. V závislosti na prováděné činnosti se mohou části pracovní oblasti stát nebezpečnými. Pracovní oblast je také oblast, v níž se s vysokotlakým čističem pracuje. Připrácispaprskemvysokotlakévodysevokruhu10metrůkolem vysokotlakého čističe nesmí kromě operátora zdržovat žádné další osoby. Zajistěte pracovní oblast a zřetelně ji vyznačte. V pracovní oblasti je předepsáno používat vhodné ochranné prostředky. Během práce odpovídá obsluhující pracovník za bezpečnost v pracovní oblasti Jednání v případě nouze V nouzové situaci čistič ihned vypněte. Další podrobnosti viz také kapitola Provoz --- část Zastavení v případě nouze. Pozor Při poruchách funkce čistič ihned zastavte a zajistěte! Závady ihned odstraňte(nechte odstranit)! 03_0120_0702CZ 2 19

34 Bezpečnostní předpisy 2.18 Emise hluku Během provozních režimů: --- Uvedení do provozu ---Provoz --- Čistění, hledání poruchy, údržba ---Odstavenízprovozu Emise hluku Hodnota hladiny akustického tlaku v blízkosti stroje je uvedená v technických údajích. Od 85 db(a) doporučujeme nosit chrániče sluchu, zaměstnavatel by měl pracovníkovi chrániče sluchu nabídnout, není to jeho povinnost. Od90dB(A)jepovinnénositchráničesluchu. Noste předepsané chrániče sluchu! Provozovatel Nařiďte personálu, aby stále nosil chrániče sluchu. Jako provozovatel zodpovídáte za to, že personál bude tento předpis dodržovat. Všechny ochranné prostředky proti hluku musí být přítomny avbezvadnémstavu.zaprovozumusíbýtvochrannépoloze. Zvýšená hladina hluku může způsobit trvalé poškození sluchu _0112_0702CZ

35 Bezpečnostní předpisy 2.19 Náhradní díly Náhradní díly musí vyhovovat technickým požadavkům stanoveným výrobcem. To je u originálních náhradních dílů vždy zaručeno. Používejte pouze originální náhradní díly. Společnost Putzmeister Mörtelmaschinen GmbH neručí za škody způsobené použitím neoriginálních náhradních dílů Příslušenství Příslušenství musí vyhovovat technickým požadavkům stanoveným společností Putzmeister Mörtelmaschinen GmbH a musí být navzájem kompatibilní. Při použití originálního příslušenství je toto vždy zaručeno. Poznámka Příslušenství, které není v rozsahu dodávky stroje, je v nabídce společnosti Putzmeister Mörtelmaschinen GmbH a lze ho obdržet prostřednictvím prodeje dílů. Příslušenství, které je součástí dodávky, je uvedeno na dodacím listě. Za použití správného příslušenství zodpovídá provozovatel. Společnost Putzmeister Mörtelmaschinen GmbH odmítá jakoukoli zodpovědnost a neručí za škody, které vzniknou v důsledku použití jiného než originálního příslušenství nebo nesprávného použití Skladování stroje Vysokotlaký čistič se smí skladovat jen na suchém místě, kde nemrzne. Hrozí-li ve skladišti nebezpečí mrazu, musí se provést opatření proti zamrznutí. Další podrobnosti viz také kapitola: Odstavení z provozu. 03_0122_0702CZ 2 21

36 Bezpečnostní předpisy 2.22 Nepovolené startování nebo používání zařízení Během provozních režimů: --- Uvedení do provozu ---Provoz --- Čištění, hledání poruchy, údržba ---Odstavenízprovozu hrozí nebezpečí způsobené nepovoleným nastartováním nebo používáním zařízení. Než se vzdálíte, vždy zařízení zajistěte proti neoprávněnému spuštění. To znamená: --- vypněte zařízení na teplotním regulátoru; --- odpojte zařízení vytažením zástrčky ze sítě. Obsluha musí mít vždy možnost do zařízení nahlédnout. V případě potřeby musí být další osoba pověřena sledováním do zařízení. Blíží-li se k do zařízení nepovolané osoby, musí obsluha práci ihned zastavit _0118_0702CZ

37 Všeobecný technický popis 3 Všeobecný technický popis V této kapitole najdete popis a způsob funkce jednotlivých dílů a konstrukčních celků čističe. Mohou zde být popsána také eventuální přídavná zařízení(volitelná výbava). Zda je váš čistič vybaven příslušným přídavným zařízením, zjistíte z technického listu čističe. 3.1 Označení čističe Vaše zařízení je Dynabox od firmy Putzmeister Mörtelmaschinen GmbH. Zodpovězení dotazů nebo objednávek nám usnadníte, když nám sdělíte typ a výrobní číslo čističe. Výrobní číslo čističe je vyraženo na rámu a červeně označeno. Dynabox XXX XXX bar maximální tlak 02_0353_0702CZ 3 1

0203599cz 010 08.2011. Řezačka spár BFS 935 BFS 1345. Návod k obsluze

0203599cz 010 08.2011. Řezačka spár BFS 935 BFS 1345. Návod k obsluze 0203599cz 010 08.2011 Řezačka spár BFS 935 BFS 1345 Návod k obsluze Výrobce Wacker Neuson Produktion GmbH & Co. KG Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0 Fax: +49-(0)89-354

Více

Návod k obsluze Kolový nakladač WL 18. www.wackergroup.com

Návod k obsluze Kolový nakladač WL 18. www.wackergroup.com Návod k obsluze Kolový nakladač WL 18 www.wackergroup.com Vydání červen 08 Rozhodli jste se pro nakladač Wacker děkujeme Vám za Vaši důvěru. Se svým nakladačem od společnosti Wacker dostáváte výkonný produkt

Více

0226268cz 004 02.2011. Vibrační deska. DPU 6555He. Návod k obsluze

0226268cz 004 02.2011. Vibrační deska. DPU 6555He. Návod k obsluze 0226268cz 004 02.2011 Vibrační deska DPU 6555He Návod k obsluze Výrobce Wacker Neuson SE Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0 Fax: +49-(0)89-354 02-390 Překlad německého

Více

0226619cz 004 08.2011. Vibrační deska BPU 4045A BPU 5545A. Návod k obsluze

0226619cz 004 08.2011. Vibrační deska BPU 4045A BPU 5545A. Návod k obsluze 0226619cz 004 08.2011 Vibrační deska BPU 4045A BPU 5545A Návod k obsluze Výrobce Wacker Neuson Produktion GmbH & Co. KG Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0 Fax:

Více

Secochem-Ex. Chemické normované čerpadlo s ochranou proti výbuchu s motorem s obtékaným rotorem. Originální návod k obsluze 2939.

Secochem-Ex. Chemické normované čerpadlo s ochranou proti výbuchu s motorem s obtékaným rotorem. Originální návod k obsluze 2939. Originální návod k obsluze 2939.8/0-CS Secochem-Ex Chemické normované čerpadlo s ochranou proti výbuchu s motorem s obtékaným rotorem Připojovací rozměry podle EN 22 858/ISO 2858 Ochrana proti výbuchu

Více

DOR F. Návod k instalaci. DOR F 12 DOR F 16 DOR F 20 DOR F 24 DOR F 25 Max DOR F 27 DOR F 32 DOR F 32D DOR F 45D

DOR F. Návod k instalaci. DOR F 12 DOR F 16 DOR F 20 DOR F 24 DOR F 25 Max DOR F 27 DOR F 32 DOR F 32D DOR F 45D Návod k instalaci DOR F KOTEL NA PEVNÁ PALIVA DOR F 12 DOR F 16 DOR F 20 DOR F 24 DOR F 25 Max DOR F 27 DOR F 32 DOR F 32D DOR F 45D DOR F 12 WT DOR F 16 WT DOR F 20 WT DOR F 24 WT DOR F 25 Max WT DOR

Více

Instalace, provoz a údržba

Instalace, provoz a údržba Instalace, provoz a údržba VZDUCHEM CHLAZENÉ CHILLERY Providing indoor climate comfort CHILLER_AC-IOM-0708-CZ OBSAH VZDUCHEM CHLAZENÉ CHILLERY A SPLIT JEDNOTKY NÁVOD NA INSTALACI, PROVOZ A ÚDRŽBU Ref:

Více

Návod k instalaci. Logano S111-2 x (WT) Kotel na pevná paliva. Rozsah výkonu od 13,5 kw do 45 kw 6 720 802 322 (2011/11) CZ 6 720 648 407-00.

Návod k instalaci. Logano S111-2 x (WT) Kotel na pevná paliva. Rozsah výkonu od 13,5 kw do 45 kw 6 720 802 322 (2011/11) CZ 6 720 648 407-00. Návod k instalaci Kotel na pevná paliva 6 720 648 407-00.1T Logano S111-2 x (WT) Rozsah výkonu od 13,5 kw do 45 kw 6 720 802 322 (2011/11) CZ Obsah Obsah 1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny. 3 1.1

Více

Amarex N S 32-160. Návod k obsluze/montáži

Amarex N S 32-160. Návod k obsluze/montáži Ponorné motorové čerpadlo Amarex N S 32-160 Konstrukční velikost DN 32 Velikosti motoru: 2pólové: 02 Bez standardů ATEX Návod k obsluze/montáži Impressum Návod k obsluze/montáži Amarex N S 32-160 Originální

Více

Provozní návod Cirkulační chladicí přístroj CR 1000/CR1250

Provozní návod Cirkulační chladicí přístroj CR 1000/CR1250 Provozní návod Cirkulační chladicí přístroj CR 1000/CR1250 Originální provozní návod Originální návod k použití Výrobce si vyhrazuje právo provést v tomto návodu kdykoliv a bez předběžného sdělení změny,

Více

NÁVOD K OBSLUZE VYSOKOZDVIŽNÝ PALETOVACÍ VOZÍK CLE CLE1216, CLE1229 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VYSOKOZDVIŽNÝ PALETOVACÍ VOZÍK CLE CLE1216, CLE1229 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu. (datum prodeje je nutno

Více

WBH Šaržové radlicové míchačky WBH

WBH Šaržové radlicové míchačky WBH CZ WBH Šaržové radlicové míchačky WBH INSTALACE, OBSLUHA A ÚDRŽBA Manuál č. MAP.143.--.M.CZ Vydání: A Poslední aktualizace: květen 01 PŮVODNÍ NÁVOD V ANGLIČTINĚ WAMGROUP S.p.A. Via Cavour, 338 41030 Ponte

Více

VD12P, 15P, 18P, VD20P, 24P

VD12P, 15P, 18P, VD20P, 24P NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ Vibrační desky jednosměrné VD12P, 15P, 18P, VD20P, 24P Blahopřejeme Vám k zakoupení vibrační desky jednosměrné řady VD. Dostáváte vysoce kvalitní a ve své kategorii výkonný hutnící stroj,

Více

Originální Provozní návod V-KTR

Originální Provozní návod V-KTR Edition: 1.12.2009 BA 461-CS Originální Provozní návod V-KTR V-KTR 100 140 V-Serie Série V Drehschieber Rotační šoupátko Obsah Obsah 1 Úvod......................................................................

Více

Nástěnný plynový kotel s integrovaným zásobníkem teplé užitkové vody

Nástěnný plynový kotel s integrovaným zásobníkem teplé užitkové vody reset min Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Nástěnný plynový kotel s integrovaným zásobníkem teplé užitkové vody 45 55 65 75 85 reset max max max min max 6 720 613 627-00.1O DAGAS PLUS 03-28 BT DAGAS

Více

Motorové kalové čerpadlo WT20X * WT30X * WT40X

Motorové kalové čerpadlo WT20X * WT30X * WT40X Motorové kalové čerpadlo WT20X * WT30X * WT40X Návod k obsluze a Servisní knížka HONDA MOTOR Co., Ltd. 2002 Vydání 18/01/2006 Copyright BG Technik cs, a.s. 2 OBSAH : 1. BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY.... 5 2. UMÍSTĚŇÍ

Více

Návod k použití 07.06.2010

Návod k použití 07.06.2010 07.06.2010 Návod k použití Obsah 1 Úvodní slovo...6 1.1 Účelové použití...6 2 Všeobecná upozornění...7 2.1 Vysvětlivky symbolů v příručce...7 2.1.1 Legenda...7 2.2 Bezpečnostní předpisy...7 2.2.1 Zásady

Více

XAS 67 DD - XAS 130 DD7 XATS 67 DD - XATS 125 DD7 XAS 77 DD - XAS 150 DD7 XAS 97 DD - XAS 185 DD7

XAS 67 DD - XAS 130 DD7 XATS 67 DD - XATS 125 DD7 XAS 77 DD - XAS 150 DD7 XAS 97 DD - XAS 185 DD7 XAS 67 DD - XAS DD7 XATS 67 DD - XATS 5 DD7 XAS 77 DD - XAS 5 DD7 XAS 97 DD - XAS 85 DD7 Motor Deutz DL Návod k obsluze pro mobilní kompresory Cesky - Czech pro mobilní kompresory XAS 67 DD - XAS DD7

Více

EM3100CX1 EM4500CX1 * EM4500CXS1 EM5500CX1 * EM5500CXS1

EM3100CX1 EM4500CX1 * EM4500CXS1 EM5500CX1 * EM5500CXS1 Elektrocentrála EM3100CX1 EM4500CX1 * EM4500CXS1 EM5500CX1 * EM5500CXS1 Návod k obsluze a Servisní knížka Honda Motor Co., Ltd.2005 Vydání 25/02/2006 Copyright BG Technik cs, a.s. 2 OBSAH : ÚVOD.. 2 1.

Více

MX 250 / 130115 V1/0214

MX 250 / 130115 V1/0214 MX 250 / 130115 V1/0214 CZ ČESKY Překlad originálního návodu k obsluze Dříve než začnete používat zařízení, přečtěte si návod k obsluze a potom jej uschovejte na dostupném místě! 1. Obecné informace...

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40. (s vodou chlazeným podstavcem)

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40. (s vodou chlazeným podstavcem) NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40 (s vodou chlazeným podstavcem) 1 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení automatického kotle na hnědé

Více

ContiPressureCheck. Systém pro stálou kontrolu tlaku v pneumatikách. Návod na instalaci

ContiPressureCheck. Systém pro stálou kontrolu tlaku v pneumatikách. Návod na instalaci ContiPressureCheck Systém pro stálou kontrolu tlaku v pneumatikách Návod na instalaci Obsah Obsah 1 Všeobecně...6 1.1 Informace k tomuto návodu na instalaci... 6 1.2 Omezení záruk... 7 1.3 Výklad symbolů...

Více

NTC STAVEBNÍ TECHNIKA spol. s r.o. Maloskalická 120, 552 03 Česká Skalice Czech Republic Tel.: +420 491 452 184 fax: +420 491 401 609

NTC STAVEBNÍ TECHNIKA spol. s r.o. Maloskalická 120, 552 03 Česká Skalice Czech Republic Tel.: +420 491 452 184 fax: +420 491 401 609 NTC STAVEBNÍ TECHNIKA spol. s r.o. Maloskalická 120, 552 03 Česká Skalice Czech Republic Tel.: +420 491 452 184 fax: +420 491 401 609 E-mail: ntc@ntc.cz www.ntc.cz NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ ŘEZAČE SPÁR PŮVODNÍ

Více

DS-TS 32. Návod k obsluze. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5069664 / 000 / 01

DS-TS 32. Návod k obsluze. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5069664 / 000 / 01 D-LP 32/ DS-TS 32 Návod k obsluze cs D-LP32/DS-TS32 Hydraulický agregát Dálková obsluha Kolejnice Řezací kotouč Ochranný kryt Hydraulické hadice Koncová zarážka Stojan kolejnic 2 Obsah 1. Všeobecné informace

Více

! Důležitá informace výrobce!

! Důležitá informace výrobce! PŘEKLAD PŮVODNÍHO NÁVODU K POUŽITÍ JK 0541708141400aCZ Peletová krbová kamna typ: Pelletto 417.08, Toledo 32, Almeria 17, Almeria 32-C Návod k instalaci a obsluze Dbejte prosím následujících pokynů: Kvalita

Více

11/2009. Titan 34 UW. Návod k obsluze. Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte! Art.

11/2009. Titan 34 UW. Návod k obsluze. Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte! Art. 11/2009 Titan 34 UW Art.: 80060905 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte! Prohlášení o shodě ES podle směrnice Evropského společenství 2006/42/ES

Více

KIPOR www.rr-naradi.cz

KIPOR www.rr-naradi.cz KIPOR www.rr-naradi.cz Digitální generátor el. proudu / CZ Návod k použití Úvod Vážený zákazníku, děkujeme za důvěru, kterou jste projevil značce KIPOR zakoupením tohoto nářadí. Tento výrobek absolvoval

Více

DOR F. Návod k obsluze. DOR F 12 DOR F 16 DOR F 20 DOR F 24 DOR F 25 Max DOR F 27 DOR F 32 DOR F 32D

DOR F. Návod k obsluze. DOR F 12 DOR F 16 DOR F 20 DOR F 24 DOR F 25 Max DOR F 27 DOR F 32 DOR F 32D Návod k obsluze DOR F KOTEL NA PEVNÁ PALIVA DOR F 12 DOR F 16 DOR F 20 DOR F 24 DOR F 25 Max DOR F 27 DOR F 32 DOR F 32D DOR F 12 WT DOR F 16 WT DOR F 20 WT DOR F 24 WT DOR F 25 Max WT DOR F 27 WT DOR

Více

NIKE Star 24 3 E Návod k použití a upozornění

NIKE Star 24 3 E Návod k použití a upozornění NIKE Star 24 3 E CZ Návod k použití a upozornění *1.030587CZ* Vážený zákazníku, Blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost a bezpečí.

Více

02/2011. Joker 5-12 RT. Návod k obsluze. Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte! Art.

02/2011. Joker 5-12 RT. Návod k obsluze. Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte! Art. 02/2011 Joker 5-12 RT Art.: 80800901 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte! Prohlášení o shodě ES podle směrnice Evropského společenství 2006/42/ES

Více