Návodkobsluze pro pracovníky obsluhy a údržby uchovávejte vždy u zařízení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návodkobsluze pro pracovníky obsluhy a údržby uchovávejte vždy u zařízení"

Transkript

1 Návodkobsluze pro pracovníky obsluhy a údržby uchovávejte vždy u zařízení Ohřívací modul Dynabox 350/ 500 Č.zboží /028/031/057/ / 022 Č. str. Rev Papír z buničiny bělené bez použití chlóru

2 Putzmeister Mörtelmaschinen GmbH Max-Eyth-Str. 10 D Aichtal Postfach 2152 D Aichtal 07127/ Hotline: (07127) / Internet:

3 Obsah 1 Knávodukobsluze 1.1 Předmluva Značkyasymboly Bezpečnostní předpisy 2.1 Základní pravidlo Dalšíprodej Použitívsouladusurčením Použitívrozporusurčením Změny Ručení Vyloučení ručení Výběr a kvalifikace personálu Vzdělání Elektrikář Zdroje nebezpečí Horké části zařízení Bezpečnostní zařízení Ochranné prostředky Nebezpečí úrazu--- zbytkové riziko Nebezpečí rozdrcení a nárazu Přeprava stroje Poranění vysokým tlakem Vysokotlaké hadice Vysokotlaký čistič Dotykdílůpodnapětím Nebezpečí popálení a opaření Nebezpečí požáru Pracoviště Obsluha čističe Operátor vysokotlaké pistole I

4 Obsah 2.16 Pracovní oblast Jednánívpřípaděnouze Emisehluku Provozovatel Náhradnídíly Příslušenství Skladování stroje Nepovolené startování nebo používání zařízení Všeobecný technický popis 3.1 Označení čističe Provedení čističe Rozsah dodávky Přehled Technické údaje Typový štítek Hladina akustického výkonu Bezpečnostní zařízení Bezpečnostní ventil Tlakový spínač Osobní ochranné prostředky Popis funkce Všeobecná konstrukce zařízení Řídicí zařízení Hořák II

5 Obsah 4 Přeprava, sestavení a připojení 4.1 Vybalení stroje Přeprava stroje Volba stanoviště Požadavky na stanoviště Provoz v uzavřených prostorách Přípojka vody Přípojka vysokotlakého čističe Přípojka vysokotlaké pistole Elektrické připojení Položení elektrických přívodních kabelů Elektrické připojení zařízení na střídavý proud Elektrické připojení zařízení na stejnosměrný proud Uvedení do provozu 5.1 Kontroly Vizuální kontroly Elektrické připojení Provozní látky Množství paliva Tankování čističe Vypláchnutí vysokotlaké hadice III

6 Obsah 6 Provoz 6.1 Předpoklady Nastavované hodnoty Čištěníploch Zastavení v případě nouze Vysokotlaké čistění horkou vodou Předpoklady Nastavení teploty Porucha hořáku na střídavý proud Porucha hořáku stejnosměrného zařízení Vypnutí čističe Kontrola tvorby kotelního kamene Čištění čističe Pokynykčištění Poruchy, příčina a odstranění 7.1 Zařízení všeobecně Údržba 8.1 Provozní látky Provozní látky Intervaly údržby IV

7 Obsah 9 Odstavení z provozu 9.1 Přechodné odstavení z provozu Ochranapředmrazem Odstavení z provozu Uložení zařízení Definitivní odstavení z provozu, likvidace Elektrické stroje Použité materiály Díly se speciální likvidací Dodatek 10.1 Všeobecné utahovací momenty Seznam hesel V

8 VI Obsah

9 K návodukobsluze 1 Knávodukobsluze Tato kapitola obsahuje pokyny a informace, které vám usnadní používání tohoto návodu k obsluze. V případě dotazů se s důvěrou obraťte na: Putzmeister Mörtelmaschinen GmbH Postfach 2152 D Aichtal Telefon+49/7127/599-0 Telefax+49/7127/ Internet: nebo na pobočku, příp. prodejce zajišťujícího servis pro váš region. Adresa: Telefon: Fax: 01_0001_0505CZ 1 1

10 K návodukobsluze 1.1 Předmluva Tento návod k obsluze má usnadnit seznámení se strojem a využití jeho možností použití v souladu s určením. Návod k obsluze obsahuje důležité pokyny k bezpečnému, správnému a hospodárnému provozu stroje. Jeho dodržování pomáhá --- vyloučit nebezpečí, --- snižovat náklady na opravu a délku prostojů, --- zvýšit spolehlivost a životnost stroje. Návod k obsluze je nutné doplnit o pokyny na základě platných národních předpisů na ochranu před úrazy a ochranu životního prostředí. Návodkobsluzemusíbýtstálekdispozicivmístěpoužitístroje. Provozovatel musí každé osobě, která je pověřena prací se strojem nebonaněm,sdělit,kdesenacházínávodkobsluzeatétoosoběho zpřístupnit. Každá osoba, která je pověřena prací se strojem nebo na něm, např. --- obsluhou, včetně přípravy, odstraňováním poruch v průběhu prací, odstraněním odpadů z výroby, ošetřováním, recyklací provozních a pomocných látek, --- údržbou(ošetřováním, kontrolou, opravami) nebo ---přepravou simusípřečísttentonávodkobsluzeaříditsejím. Kromě návodu k obsluze a závazných pravidel pro ochranu před úrazyplatnýchvzemipoužitíavmístěpoužitíjenutnédodržovat také odborně-technická pravidla bezpečné a kvalifikované práce. Pokračování na následující straně _0001_0505CZ

11 K návodukobsluze Budete-li mít po prostudování návodu k obsluze dotazy, zodpoví vám je pobočka, příp. zastoupení výrobního podniku pro váš region nebo výrobní závod Aichtal. Zodpovězení dotazů nám usnadníte, když nám sdělíte typ a výrobní číslo stroje. Tento návod k obsluze nepopisuje hnací motor, pro něj platí přiložený návod k obsluze výrobce motoru. V zájmu stálého vylepšování se v určitých intervalech provádí změny, které v některých případech nebylo možné v době tisku tohoto návodu k obsluze zohlednit. Na tento návod k obsluze se nevztahuje změnová služba zajišťovaná společností Putzmeister Mörtelmaschinen GmbH. V tomto návodu k obsluze mohou být bez dalšího upozornění provedeny změny. Obsah této publikace ani její části se nesmí bez našeho písemného souhlasu předávat dál. Na všechny technické údaje, nákresy atd. se vztahuje zákon na ochranu autorského práva. Čísla stran se skládají z čísla kapitoly a pořadového čísla. Příklad: strana 3-2 kapitola 3 strana 2 Copyright by 01_0001_0505CZ 1 3

12 K návodukobsluze 1.2 Značky a symboly V návodu k obsluze se používají následující značky a symboly: Symbolčinnosti Text následující za tímto znakem popisuje činnosti, které se zpravidla musí provádět v uvedeném pořadí. Text následující za tímto znakem popisuje výsledek nebo působení určité činnosti. Viz také karty údržby: Po tomto znaku je uveden odkaz na potřebné karty údržby, případně jako doplnění momentální karty údržby. Je potřeba následující speciální nástroj: Po tomto znaku jsou uvedeny speciální nástroje, které jsou potřeba k provedení práce. Normální nástroje, tzn. běžně prodávané nástroje nebo nástroje obsažené v palubním nářadí, se výslovně neuvádí. Ochrana životního prostředí Tento znak se nachází u činností, u kterých je potřeba obzvlášť dbát na ochranu životního prostředí. Příslušný text je tištěn kurzívou a končí čárou. Poznámka Speciální informace týkající se hospodárného používání stroje jsou uvedeny tučně vytištěným slovem Poznámka a tímto piktogramem. Příslušný text je tištěn kurzívou a končí čárou. Pozor Speciální informace, příp. zákazy a příkazy pro předcházení škodám jsou uvedeny tučně vytištěným slovem Pozor a tímto piktogramem. Příslušný text je tištěn kurzívou a končí čárou. Pokračování na následující straně _0001_0505CZ

13 K návodukobsluze Nebezpečí Speciální informace, příp. zákazy a příkazy pro předcházení tělesným úrazům a rozsáhlým věcným škodám jsou uvedeny tímto piktogramem, tučně vytištěným slovem Nebezpečí a čárou. Příslušný text je tištěn kurzívou a končí čárou. Nelze-li přesně specifikovat zdroj nebezpečí, předchází odpovídající piktogram. Zavěšené břemeno Tentoznakjeuvedenpředčinnostmi,přikterýchmůžedojítkpádu zavěšených břemen. Nebezpečí rozdrcení Tento znak je uveden před činnostmi, při kterých hrozí nebezpečí rozdrcení. Nebezpečné napětí Tento znak je uveden před činnostmi, při kterých hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem, příp. s následkem smrti. 01_0001_0505CZ 1 5

14

15 Bezpečnostní předpisy 2 Bezpečnostnípředpisy V této kapitole najdete souhrn důležitých bezpečnostních předpisů. Všechny osoby, které přijdou do kontaktu se stroji, si musí tuto kapitolu přečíst a porozumět jí. Jednotlivé předpisy najdete na odpovídajících místech návodu k obsluze ještě jednou. Poznámka Na jednotlivé práce se mohou vztahovat speciální bezpečnostní předpisy. Tyto speciální bezpečnostní předpisy najdete pouze u popisu práce. Následující bezpečnostní pokyny chápejte jako doplnění platných národních bezpečnostních předpisů a zákonů. Platné předpisy a zákony pro ochranu před úrazem se musí dodržovat v každém případě. 03_0001_0505CZ 2 1

16 Bezpečnostní předpisy 2.1 Základní pravidlo Stroj používejte jen v technicky bezvadném stavu a v souladu s určením, myslete na bezpečnost a možná nebezpečí a řiďte se návodem k obsluze! Především ihned odstraňte(nechte odstranit) závady, které by mohly ovlivnit bezpečnost! Dbejtenato,aby --- nebyla žádná bezpečnostní zařízení demontována, vyřazena z provozu nebo upravena, --- bezpečnostní zařízení demontovaná pro údržbové práce byla ihned po dokončení těchto prací namontována zpět. Před každým uvedením do provozu zkontrolujte bezpečnost provozu. Jestliže zjistíte nedostatky nebo poruchy--- případně jejich náznaky--- musíte je ihned odstranit. Je-li to nutné, informujte osobu odpovídající za dohled nad strojem. Zjistíte-li během provozu nedostatky nebo poruchy--- případně jejich náznaky--- musíte stroj ihned odstavit z provozu. Před opětným uvedením do provozu nedostatek nebo poruchu odstraňte. Další prodej Při dalším prodeji stroje dodržujte následující zásady: Předejte novému provozovateli veškerou průvodní dokumentaci (návody k obsluze a údržbě, plánky, technické listy stroje, zkušební certifikáty atd.), které jste obdrželi se strojem. V případě potřeby musíte nové dokumenty objednat u nás s uvedením výrobního čísla stroje. Stroj se v žádném případě nesmí prodávat bez průvodní dokumentace. Nahlásíte-li společnosti Putzmeister další prodej nebo nabytí stroje, zajistíte si případné informace o změnách a inovacích ovlivňujících bezpečnost a podporu naší společnosti _0018_0508CZ

17 Bezpečnostní předpisy 2.2 Použití v souladu surčením Ohřívač je vyroben s využitím nejnovějších poznatků v oblasti techniky a podle uznávaných bezpečnostně technických pravidel. Přesto může při jeho používání dojít k ohrožení zdraví a života obsluhy nebo třetích osob, k poškození ohřívače a vzniku dalších věcných škod. Ohřívačsesmípoužívatjenvsouladusurčenímvesmyslunávodu k obsluze a průvodní dokumentace. Bezpodmínečně dodržujte všechny pokyny a bezpečnostní předpisy uvedené v návodu kobsluze. Ohřívač slouží výhradně k ohřevu vysokotlaké vody. Za tím účelem se zařazuje mezi vysokotlaký čistič a vysokotlakou pistoli. Aby se zajistila bezchybná funkce ohřívače, doporučujeme jej používat spolu s naším vysokotlakým čističem typové řady Dynajet. Do ohřívače se musí vysokotlaková voda přivádět napevno připojenou vysokotlakou hadicí. Nesmí se používat jiné látky. Provozovatel musí poskytnout osobní ochranné prostředky, které je obsluhující personál povinen používat. Osobní ochranné prostředky jsou: --- Ochranná přilba --- Chrániče sluchu --- Ochranné brýle --- Štít na ochranu obličeje ---Ochrannýoděv --- Pracovní rukavice ---Ochrannáobuv Práce na hořáku smí provádět pouze kvalifikovaný a vyškolený odborný personál. Všechny ochranné kryty čističe musí být během provozu na svém místě, příp. připojeny. Pokračování na následující straně 03_0114_0703CZ 2 3

18 Bezpečnostní předpisy Čistič se smí používat jen s instalovanými bezpečnostními zařízeními. Předepsané inspekční práce se musí provádět pravidelně. S elektrickým zařízením čističe smí pracovat jen kvalifikovaný a vyškolený elektrotechnický personál. Na čističi se nesmějí provádět žádné úpravy, nástavby a přestavby bez schválení výrobce. Zařízení musí být nejméně jednou ročně zkontrolováno oprávněnou osobou z hlediska bezpečnosti práce. Podnět ke kontrole musí dávat provozovatel _0114_0703CZ

19 Bezpečnostní předpisy 2.3 Použití v rozporu surčením Změny Za použití v rozporu s určením se považuje použití, které není popsáno v části Použití v souladu s určením nebo které přesahuje rámec tohoto určení. Společnost Putzmeister Mörtelmaschinen GmbH neručí za takto vzniklé škody. Riziko nese vždy uživatel. Bez povolení výrobce se nesmí provádět žádné úpravy, nástavby nebo přestavby stroje, které by mohly ovlivnit bezpečnost! To platí i pro montáž a nastavení bezpečnostních zařízení a ventilů a pro sváření na nosných částech. Hodnoty uvedené na typovém štítku, v technických údajích a v technickém listu stroje jsou maximální povolené hodnoty. Nastavení regulačních a bezpečnostních prvků provedená v závodě Putzmeister Mörtelmaschinen GmbH se nesmí měnit. Stroj se nesmí používat s deaktivovaným, modifikovaným nebo vadným bezpečnostním zařízením. Bezpečnostní zařízení smí opravovat, nastavovat a vyměňovat jen odborníci. Všechna bezpečnostní zařízení musí být funkční. 03_0124_0702CZ 2 5

20 Bezpečnostní předpisy 2.4 Ručení Provozovatel je povinen chovat se v souladu s návodem k obsluze. Je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy následujících institucí: --- profesního sdružení, --- odpovědné společnosti poskytující podniku povinné ručení, --- uzákoněné danou zemí. Nehody způsobené nedodržením bezpečnostních předpisů nebo neopatrností budou zákonodárcem kladeny za vinu --- obsluze nebo(pokud ho nelze činit zodpovědným na základě nedostatečného vyškolení nebo chybějících základní vědomostí) --- personálu zajišťujícímu dohled. Buďte proto obezřetní. Vyloučení ručení Důrazně upozorňujeme, že společnost Putzmeister Mörtelmaschinen GmbH neručí za škody, které vzniknou nesprávnou nebo nedbalou obsluhou, údržbou nebo opravami nebo použitím v rozporu s určením. To platí i pro úpravy, nástavby nebo přestavby stroje, které by mohly ovlivnit bezpečnost. V tomto případě záruka zaniká _0021_0508CZ

21 Bezpečnostní předpisy 2.5 Výběr a kvalifikace personálu Vzdělání Samostatnou obsluhu a údržbu stroje smí provádět jen osoby, které --- dosáhly přípustného minimálního věku, --- jsou zdravotně způsobilé(odpočinuté a nesmí být pod vlivem alkoholu, drog a léků), --- jsou seznámeny s obsluhou a údržbou stroje, --- od kterých lze očekávat, že spolehlivě splní zadané úkoly. Stroj smí obsluhovat, provádět jeho údržbu nebo opravovat pouze vyškolené a pověřené osoby. Kompetence personálu musí být jasně definovány. Následující personál smí na stroji pracovat jen pod stálým dohledem zkušené osoby: --- školený personál, --- zaučovaný personál, --- instruovaný personál, --- personál účastnící se základního vzdělávání. Elektrikář Práce na elektrických zařízeních stroje smí provádět jen kvalifikovaný elektrikář nebo poučené osoby pod vedením a dohledem kvalifikovaného elektrikáře při dodržení elektrotechnických pravidel. 03_0022_0610CZ 2 7

22 Bezpečnostní předpisy 2.6 Zdroje nebezpečí Nikdy nevkládejte ruce do pohyblivých dílů běžícího ani vypnutého zařízení. Vždy nejprve vypněte hlavní vypínač. Respektujte výstražný štítek. Při poruchách funkce zařízení ihned zastavte a zajistěte! Závady nechte ihned odstranit! Zařízení zajistěte na stanovišti podkládacími klíny proti rozjetí. Před zapnutím zařízení zajistěte, aby běžící zařízení nemohlo nikoho ohrozit! Šroubení, která jsou pod tlakem, nepovolujte ani nedotahujte. Horké části zařízení Připráciiponíhrozínebezpečípopáleníohorkéčástihořáku, vysokotlaké hadice a pistole _0119_0702CZ

23 Bezpečnostní předpisy 2.7 Bezpečnostní zařízení Nikdy neodstraňujte ani neupravujte bezpečnostní zařízení na stroji. Je-li při přípravě, údržbě a opravách nutná demontáž bezpečnostních zařízení, musí bezprostředně po ukončení údržby nebo opravy následovat zpětná montáž a kontrola bezpečnostních zařízení. Bezpečnostní zařízení smí opravovat, nastavovat a vyměňovat jen odborníci. Všechny výstražné štítky týkající se ochrany před úrazy musí být na svém místě. Nesmí být odstraněny, upraveny nebo poškozeny. 03_0014_0505CZ 2 9

24 Bezpečnostní předpisy 2.8 Ochranné prostředky K omezení nebezpečí zranění nebo úmrtí osob, jsou v celé oblasti použití stroje předepsány následující ochranné prostředky Pol. Označení 1 Ochranná přilba 2 Ochrana sluchu 3 Ochranné brýle 4 Štít na ochranu obličeje 5 Ochranný oděv 6 Pracovní rukavice 7 Ochranná obuv Nebezpečí Obsluha musí být informována o tom, že vodovzdorný ochranný oděv představuje pouze ochranu před stříkající vodou a odlétávajícími částicemi. Při přímém kontaktu s paprskem vysokotlaké vody neposkytuje dostatečnou ochranu před poraněním. Paprsek vysokotlaké vody nikdy nemiřte proti osobám, za účelem čištění znečistěných ochranných prostředků _0024_0508CZ

25 Bezpečnostní předpisy 2.9 Nebezpečí úrazu--- zbytkové riziko Zařízení je vyrobeno s využitím nejnovějších poznatků v oblasti techniky a podle uznávaných bezpečnostně technických pravidel. Přesto může při jeho používání dojít k ohrožení zdraví a života obsluhy nebo třetích osob, k poškození čističe a vzniku dalších věcných škod. Při neodborném používání může dojít k následujícím zraněním: --- Nebezpečí rozdrcení a nárazu při pojíždění zařízením a jeho přípravě. --- Poranění vysokým tlakem u vysokotlaké hadice a vysokotlaké pistole. --- Dotek dílů pod napětím(za určitých okolností s následkem smrti) u elektrických zařízení. Když není zařízení řádně připojeno nebo jsou elektrické konstrukční celky poškozeny. --- Nebezpečí popálení o horké díly zařízení. To jsou například hořák, vysokotlaká hadice a vysokotlaká pistole. --- Nebezpečí opaření u vysokotlaké hadice a vysokotlaké pistole. --- Obtěžování hlukem, když se v blízkosti zařízení trvale pohybují osoby bez ochrany sluchu. --- Zranění následkem nepovoleného nastartování nebo používání zařízení. --- Zranění následkem zakopnutí o kabel, hadice, bednicí materiál. 03_0115_0702CZ 2 11

26 Bezpečnostní předpisy 2.10 Nebezpečí rozdrcení anárazu Přeprava stroje Během provozních režimů: ---Postavení --- Uvedení do provozu ---Provoz --- Čištění, hledání poruchy, údržba ---Odstavenízprovozu hrozí na stroji nebezpečí rozdrcení a nárazu. Stroj nemá závěsné body. Nakládá se na vhodný pomocný přepravní prostředek(europaleta). Ke zvedání stroje s pomocným přepravním prostředkem používejte vhodný jeřáb se závěsným zařízením ke zvedání palet, nebo vhodný vysokozdvižný vozík. Nebezpečí rozdrcení Při zvedání stroje vysokozdvižným vozíkem a pojíždění se strojem buďte opatrní. Určete při zvedání jeřábem těžiště stroje tak, že stroj opatrně zvednete. Přitom musí být všechny řetězy nebo lana závěsného zařízení rovnoměrně napnuta a stroj se ve všech styčných bodech musí zvedat rovnoměrně. Stroj se smí nakládat pouze na vhodné přepravní vozidlo a během přepravy musí být zajištěný proti rozjetí, sklouznutí a převrácení. Zavěšené břemeno Při poškozených nebo neodborně používaných nakládacích prostředcích mohou zavěšená břemena spadnout. Pod zavěšeným břemenem se nesmí zdržovat žádná osoba. Používejte pouze nakládací prostředky, jejichž nosnost je dimenzovaná pro celkovou hmotnost stroje! _0026_0603CZ

27 Bezpečnostní předpisy 2.11 Poranění vysokým tlakem U vysokotlakého vodního čerpadla, vysokotlaké hadice a vysokotlakého čističe hrozí během provozních režimů: --- Uvedení do provozu ---Provoz --- Čištění, hledání poruchy, údržba ---Odstavenízprovozu Nebezpečí poranění vysokým tlakem. Při práci s paprsky vysokotlaké vody působí na relativně malou plochu velmi vysoký tlak. Toto soustředění energie může způsobit těžká zranění. Nebezpečí Pokud paprsek vysokotlaké vody dopadne na kůži, může proniknout povrchem kůže a poškodit tkáň. Paprskem vody mohou hluboko do těla proniknout cizí látky a způsobit nebezpečné záněty. Při poranění paprsky vysokotlaké vody nelze závažnost poškození tkáně zjistit vizuálně. Posuzujte každé zranění způsobené vysokotlakými vodními paprsky jako akutní chirurgický kritický stav. Zranění musí být ošetřeno kvalifikovaným úrazovým chirurgem. Informujte ošetřujícího lékaře o tom, že se jedná o úraz způsobený paprsky vysokotlaké vody. Před každým zahájením práce zkontrolujte, zda čistič nemá závady. Zjistíte-li během provozu nedostatky, musíte ihned čistič vypnout, odtlakovat a nedostatky nechat odstranit kvalifikovanou osobou. Před zastavením čistič odtlakujte. Pokračování na následující straně 03_0096_0702CZ 2 13

28 Bezpečnostní předpisy Vysokotlaké hadice Pečlivý a správný výběr vysokotlakých hadic a dále řádné zacházení s nimi jsou podstatnou součástí bezpečnosti provozu čističe. Při zacházení s vysokotlakým hadicovým vedením dodržujte následující pravidla: --- Používejte pouze vysokotlaké hadice přípustné pro maximální provozní přetlak a maximální provozní teplotu. --- Vysokotlaké hadice smí spojovat pouze oprávněné osoby. --- Vysokotlaké hadice musí být položeny a zajištěny tak, aby se minimalizovalo ohrožení. --- Vysokotlaká hadicová vedení musí být vyrobena z funkčně navzájem odpovídajících hadic a spojek. --- Vysokotlaká hadicová vedení se nesmí lakovat. --- Po ukončení provozu proveďte odtlakování vysokotlakých hadic. --- Vysokotlaká hadicová vedení se nesmí uskřípnout ani vést přes ostré hrany. Vyhněte se namáhání tahem a ohybem. --- Skladujte vysokotlaké hadice nezalomené a volné. Vysokotlaká hadicová vedení jsou díly s omezenou životností, podléhající opotřebení. Proto je třeba je v závislosti na provozních podmínkách v přiměřených časových intervalech měnit, i když nejsou patrné vnější nedostatky. Vysokotlaké hadice je nutné vyměnit nejpozději tehdy, když se vyskytnou následující nedostatky: --- Poškození vnější vrstvy až po drátěnou vložku v místě oděru, řezu nebo trhliny. --- Zkřehnutí vnější vrstvy(vznik trhlin) neodborným skladováním. --- Překročená doba skladování a doba použití. Jako orientační hodnotuudávánormadin6let,plusmaximálně4roky přecházející doby skladování pro nespojenou hadici. --- Netěsná místa na hadici a spojkách. Pokračování na následující straně _0096_0702CZ

29 Bezpečnostní předpisy Nebezpečí Nikdy nezjišťujte netěsnosti vysokotlakých hadic holýma rukama. Unikající vysokotlaký paprsek nemusí být vidět, může ale způsobit nebezpečná poranění. Vysokotlaký čistič Správné zacházení s vysokotlakým čističem je důležité pro bezpečnost provozu vysokotlakých agregátů. Při zacházení s vysokotlakým čističem dodržujte následující pravidla: --- Používejte jen vysokotlaké čističe, které vydrží povolený provozní přetlak. --- Vysokotlaký čistič používejte vždy s tryskou schválenou pro příslušný tlakový a teplotní rozsah. --- Nemiřte paprsek vody na osoby nebo zvířata. --- Dbejte na speciální nebezpečnou oblast při práci s paprsky vysokotlaké vody. V okruhu 10 m od vysokotlakého čističe se nesmí zdržovat jiné osoby mimo obsluhy. --- Při práci držte vysokotlaký čistič vždy pevně oběma rukama. --- Při práci s vysokotlakým čističem se projevují zpětné a rotační síly. Dbejte na dobrou stabilitu. --- Na vysokotlaký čistič nasaďte podle provedení vhodné podpěry. --- Po ukončení provozu vysokotlaký čistič odtlakujte. Nebezpečí Vodovzdorný ochranný oděv poskytuje ochranu pouze před stříkající vodou a odlétávajícími částicemi. Při přímém kontaktu s paprskem vysokotlaké vody neposkytuje dostatečnou ochranu před poraněním. Noste kompletní osobní ochranné prostředky. To platí i pro všechny osoby, které se nachází v pracovní oblasti čističe(jde o bezpečnost). 03_0096_0702CZ 2 15

30 Bezpečnostní předpisy 2.12 Dotyk dílů pod napětím U řídicí skříně, elektrických vedení a na hnacím motoru hrozí během provozních režimů: --- uvedení do provozu ---provoz --- čištění, hledání poruchy, údržba ---Odstavenízprovozu nebezpečí ohrožení života dotykem dílů pod napětím. Všechny elektrické konstrukční celky jsou sériově chráněny dle IEC60204,část1neboDIN40050IEC144druhemochranyIP54. Používejte pouze originální pojistky předepsaného proudu! Při příliš silných pojistkách nebo přemostění může být elektrická soustava zničena. Nebezpečné napětí Práce na elektrických zařízeních stroje smí provádět jen kvalifikovaný elektrikář nebo poučené osoby pod vedením a dohledem kvalifikovaného elektrikáře při dodržení elektrotechnických pravidel _0016_0505CZ

31 Bezpečnostní předpisy 2.13 Nebezpečí popálení aopaření U hořáku existuje v režimech: --- Uvedení do provozu ---Provoz --- Čištění, hledání poruchy, údržba ---Odstavenízprovozu nebezpečí popálení. Nebezpečí Před zahájením údržbových prací nechte zařízení po provozu vychladnout. Pracujte v pracovních rukavicích. U vysokotlaké hadice a vysokotlaké pistole dbejte nejen na nebezpečí poranění vysokým tlakem, ale také na nebezpečí popálení a opaření. 03_0117_0702CZ 2 17

32 Bezpečnostní předpisy 2.14 Nebezpečí požáru Při instalaci zařízení v těsných, uzavřených prostorách existuje vrežimech: --- Uvedení do provozu ---Provoz --- Čištění, hledání poruchy, údržba ---Odstavenízprovozu nebezpečí požáru. Nebezpečí Dbejte na povolenou teplotu prostředí, dostatečné větrání, jakož i na předpisově instalovaný a funkční kouřovod. Hrozí nebezpečí požáru! _0142_0807CZ

33 Bezpečnostní předpisy 2.15 Pracoviště Obsluha čističe Operátor vysokotlaké pistole Pracoviště je místo, kde se zdržují osoby v souvislosti s prací. Pracoviště obsluhy čističe je během používání u ovládacího panelu čističe. Pracoviště operátora vysokotlaké pistole je v její rizikové oblasti. Zde je nutná zvýšená opatrnost. Operátor vysokotlaké pistole a obsluha čističe musí být ve vizuálním kontaktu. Nebezpečí Odražený uvolněný materiál může způsobit závažná zranění. Nikdy nepracujte sami! Při bezvědomí nebo těžkém zranění se může stát, že nebudete schopni sami čistič zabezpečit a budete odkázáni na cizí pomoc Pracovní oblast Pracovníoblastjeoblast,vekterésesčističemanačističipracuje. V závislosti na prováděné činnosti se mohou části pracovní oblasti stát nebezpečnými. Pracovní oblast je také oblast, v níž se s vysokotlakým čističem pracuje. Připrácispaprskemvysokotlakévodysevokruhu10metrůkolem vysokotlakého čističe nesmí kromě operátora zdržovat žádné další osoby. Zajistěte pracovní oblast a zřetelně ji vyznačte. V pracovní oblasti je předepsáno používat vhodné ochranné prostředky. Během práce odpovídá obsluhující pracovník za bezpečnost v pracovní oblasti Jednání v případě nouze V nouzové situaci čistič ihned vypněte. Další podrobnosti viz také kapitola Provoz --- část Zastavení v případě nouze. Pozor Při poruchách funkce čistič ihned zastavte a zajistěte! Závady ihned odstraňte(nechte odstranit)! 03_0120_0702CZ 2 19

34 Bezpečnostní předpisy 2.18 Emise hluku Během provozních režimů: --- Uvedení do provozu ---Provoz --- Čistění, hledání poruchy, údržba ---Odstavenízprovozu Emise hluku Hodnota hladiny akustického tlaku v blízkosti stroje je uvedená v technických údajích. Od 85 db(a) doporučujeme nosit chrániče sluchu, zaměstnavatel by měl pracovníkovi chrániče sluchu nabídnout, není to jeho povinnost. Od90dB(A)jepovinnénositchráničesluchu. Noste předepsané chrániče sluchu! Provozovatel Nařiďte personálu, aby stále nosil chrániče sluchu. Jako provozovatel zodpovídáte za to, že personál bude tento předpis dodržovat. Všechny ochranné prostředky proti hluku musí být přítomny avbezvadnémstavu.zaprovozumusíbýtvochrannépoloze. Zvýšená hladina hluku může způsobit trvalé poškození sluchu _0112_0702CZ

35 Bezpečnostní předpisy 2.19 Náhradní díly Náhradní díly musí vyhovovat technickým požadavkům stanoveným výrobcem. To je u originálních náhradních dílů vždy zaručeno. Používejte pouze originální náhradní díly. Společnost Putzmeister Mörtelmaschinen GmbH neručí za škody způsobené použitím neoriginálních náhradních dílů Příslušenství Příslušenství musí vyhovovat technickým požadavkům stanoveným společností Putzmeister Mörtelmaschinen GmbH a musí být navzájem kompatibilní. Při použití originálního příslušenství je toto vždy zaručeno. Poznámka Příslušenství, které není v rozsahu dodávky stroje, je v nabídce společnosti Putzmeister Mörtelmaschinen GmbH a lze ho obdržet prostřednictvím prodeje dílů. Příslušenství, které je součástí dodávky, je uvedeno na dodacím listě. Za použití správného příslušenství zodpovídá provozovatel. Společnost Putzmeister Mörtelmaschinen GmbH odmítá jakoukoli zodpovědnost a neručí za škody, které vzniknou v důsledku použití jiného než originálního příslušenství nebo nesprávného použití Skladování stroje Vysokotlaký čistič se smí skladovat jen na suchém místě, kde nemrzne. Hrozí-li ve skladišti nebezpečí mrazu, musí se provést opatření proti zamrznutí. Další podrobnosti viz také kapitola: Odstavení z provozu. 03_0122_0702CZ 2 21

36 Bezpečnostní předpisy 2.22 Nepovolené startování nebo používání zařízení Během provozních režimů: --- Uvedení do provozu ---Provoz --- Čištění, hledání poruchy, údržba ---Odstavenízprovozu hrozí nebezpečí způsobené nepovoleným nastartováním nebo používáním zařízení. Než se vzdálíte, vždy zařízení zajistěte proti neoprávněnému spuštění. To znamená: --- vypněte zařízení na teplotním regulátoru; --- odpojte zařízení vytažením zástrčky ze sítě. Obsluha musí mít vždy možnost do zařízení nahlédnout. V případě potřeby musí být další osoba pověřena sledováním do zařízení. Blíží-li se k do zařízení nepovolané osoby, musí obsluha práci ihned zastavit _0118_0702CZ

37 Všeobecný technický popis 3 Všeobecný technický popis V této kapitole najdete popis a způsob funkce jednotlivých dílů a konstrukčních celků čističe. Mohou zde být popsána také eventuální přídavná zařízení(volitelná výbava). Zda je váš čistič vybaven příslušným přídavným zařízením, zjistíte z technického listu čističe. 3.1 Označení čističe Vaše zařízení je Dynabox od firmy Putzmeister Mörtelmaschinen GmbH. Zodpovězení dotazů nebo objednávek nám usnadníte, když nám sdělíte typ a výrobní číslo čističe. Výrobní číslo čističe je vyraženo na rámu a červeně označeno. Dynabox XXX XXX bar maximální tlak 02_0353_0702CZ 3 1

Návodkobsluze Pro strojníka a pracovníky údržby Uchovávejte vždy u stroje

Návodkobsluze Pro strojníka a pracovníky údržby Uchovávejte vždy u stroje Návodkobsluze Pro strojníka a pracovníky údržby Uchovávejte vždy u stroje Vysokotlaký čistič Dynajet150,350,500mg Č.zboží 111486.005/034/050/092 Výr. č. stroje Rev. 04---0708 365076013 Papír z buničiny

Více

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k montáži Pro servisního technika Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1 CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

TRONIC 230 V / 50 Hz 115 V / 60 Hz

TRONIC 230 V / 50 Hz 115 V / 60 Hz CZ Návod k obsluze TYP TRONIC 230 V / 50 Hz 115 V / 60 Hz MADE IN EU TR10/V02 HLAVNÍ SOUČÁSTI VIBRAČNÍ HLAVICE S MOTOREM MĚNIČ FREKVENCE PRYŽOVÁ HADICE VYPÍNACÍ/ZAPÍNACÍ TLAČÍTKO ZÁSTRČKA NAPÁJECÍHO KABELU

Více

Provozní návod VISCONET II VISCONET II F VISCONET II M VISCONET II MF. Obecné údaje. Instalace/ sestavení. Uvedení do provozu. Provoz.

Provozní návod VISCONET II VISCONET II F VISCONET II M VISCONET II MF. Obecné údaje. Instalace/ sestavení. Uvedení do provozu. Provoz. Provozní návod VISCONET II VISCONET II F VISCONET II M VISCONET II MF Obecné údaje Instalace/ sestavení Uvedení do provozu Provoz Opravy/servis Před uvedením přístroje do provozu je bezpodmínečně nutné

Více

Pro provozovatele. Návod k obsluze. allstor. Vyrovnávací zásobník

Pro provozovatele. Návod k obsluze. allstor. Vyrovnávací zásobník Pro provozovatele Návod k obsluze allstor Vyrovnávací zásobník CZ Obsah Obsah 1 Informace k dokumentaci... 3 1.1 Související dokumentace... 3 1.2 Archivace podkladů... 3 1.3 Použité symboly... 3 1.4 Platnost

Více

Akumulační zásobník all- STOR. Návod k obsluze. Návod k obsluze. Pro provozovatele. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

Akumulační zásobník all- STOR. Návod k obsluze. Návod k obsluze. Pro provozovatele. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze Akumulační zásobník all- STOR CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Více

Olejová teplovzdušná topidla GP25, GP45, GP85, GP67, GP115 Návod k použití

Olejová teplovzdušná topidla GP25, GP45, GP85, GP67, GP115 Návod k použití Olejová teplovzdušná topidla GP25, GP45, GP85, GP67, GP115 Návod k použití EKOTEZ s.r.o. tel. 221 599 163 Budovatelská 287 fax. 222 586 265 190 15 Praha 9-Satalice vytapeni@ekotez.cz Czech Republic půjčovna@ekotez.cz

Více

actostor Návod k obsluze Návod k obsluze Pro provozovatele Zásobník teplé vody Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

actostor Návod k obsluze Návod k obsluze Pro provozovatele Zásobník teplé vody Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze actostor Zásobník teplé vody Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Více

unistor Návod k obsluze Návod k obsluze Pro provozovatele Zásobník teplé vody Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

unistor Návod k obsluze Návod k obsluze Pro provozovatele Zásobník teplé vody Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze unistor Zásobník teplé vody Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Objednací číslo: M01650

NÁVOD K OBSLUZE. Objednací číslo: M01650 NÁVOD K OBSLUZE Objednací číslo: M01650 Ušetřete si čas a neutrácejte zbytečně peníze! Toto malé čerpadlo Vám usnadní výměnu motorového oleje ve Vašem automobilu bez problémů a bez velkých nákladů. Vyčerpání

Více

Návodkobsluze Pro strojníka a pracovníky údržby Uchovávejte vždy u stroje

Návodkobsluze Pro strojníka a pracovníky údržby Uchovávejte vždy u stroje Návodkobsluze Pro strojníka a pracovníky údržby Uchovávejte vždy u stroje Vysokotlaký Agregát Dynajet UHP 170 Č.zboží 111600.010/030/040/050 Výr. č. stroje 02-0808 365244068 Papír z buničiny vyrobené bez

Více

GLAUNACH. Všeobecný návod k použití pro tlumiče výfukového hluku. 2010 GLAUNACH GMBH vydání 02.03 strana 1 z 8

GLAUNACH. Všeobecný návod k použití pro tlumiče výfukového hluku. 2010 GLAUNACH GMBH vydání 02.03 strana 1 z 8 GLAUNACH Všeobecný návod k použití pro tlumiče výfukového hluku strana 1 z 8 OBSAH strana 1. VŠEOBECNÉ 3 1.1 Úvodní poznámka 3 1.2 Rozsah platnosti 3 2. ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 3 2.1 Pokyny v návodu

Více

Invertorová svářečka BWIG180

Invertorová svářečka BWIG180 berlan Verze 1.1 Invertorová svářečka BWIG180 Návod k obsluze CE Číslo výrobku: 101 69 Označení výrobku: BWIG180 OBSAH Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní

Více

SIEMENS DE10104 návod k montáži a obsluze

SIEMENS DE10104 návod k montáži a obsluze SIEMENS DE10104 návod k montáži a obsluze Zkontrolujte nový přístroj, zda nebyl během transportu poškozen! Obal a případně starý přístroj likvidujte v souladu s ochranou životního prostředí. Návod k obsluze

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod na montáž a obsluhu 5 -ti kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má

Více

Návod k použití pro st íkací za ízení MD- 10 skládající se ze st

Návod k použití pro st íkací za ízení MD- 10 skládající se ze st Návod k použití pro stříkací zařízení MD- 10 skládající se ze stříkací pistole METACAP, typ D/A, 10litrové tlakové nádoby model King Lion, typ 17P0101-04, a dvojité hadice dle výběru (Stav / vydání září

Více

Návod k instalaci VR 900. Návod k instalaci. Pro servisního technika. Komunikační jednotka. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

Návod k instalaci VR 900. Návod k instalaci. Pro servisního technika. Komunikační jednotka. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k instalaci Pro servisního technika Návod k instalaci VR 900 Komunikační jednotka CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28

Více

Aktualizováno 15.4.2013. GRE ohřev NÁVOD K POUŽITÍ

Aktualizováno 15.4.2013. GRE ohřev NÁVOD K POUŽITÍ Aktualizováno 15.4.2013 GRE ohřev NÁVOD K POUŽITÍ Popis VELMI DŮLEŽITÉ: VÝROBEK JE URČEN PRO INSTALACI VE VODOROVNÉ POLOŽENÉ POLOZE NA ZEMI!! NIKDY JEJ NAINSTALUJTE NA STĚNU! VÝROBEK SE SMÍ PROVOZOVAT,

Více

Zahradní čerpadlo BGP1000

Zahradní čerpadlo BGP1000 Verze 1.1 Zahradní čerpadlo BGP1000 Návod k obsluze CE Číslo výrobku: 105 15 Označení výrobku: BGP1000 OBSAH Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny

Více

Systémová akumulační nádrž 600 V7-R Návod k obsluze

Systémová akumulační nádrž 600 V7-R Návod k obsluze Systémová akumulační nádrž 600 V7-R Návod k obsluze Obsah strana 1 Obecně...3 1.1 Použití 3 1.1.1 Příklad použití systémové akumulační nádrže 3 2 Popis...4 3 Upozornění...4 4 Konstrukce systémové akumulační

Více

Návod k montáži, obsluze a údržbě

Návod k montáži, obsluze a údržbě Návod k montáži, obsluze a údržbě Klimatizační zařízení KG/KGW v provedení ATEX pro potenciálně výbušné prostředí Doplňující informace pro uživatele (Překlad originálu) Wolf Česká republika s.r.o., Rybnická

Více

TTW 25000 S / TTW 35000 S

TTW 25000 S / TTW 35000 S TTW 25000 S / TTW 35000 S CS NÁVOD K OBSLUZE VENTILÁTOR TRT-BA-TTW25000S35000S-TC-001-CS OBSAH 01. Všeobecný popis........................ 01 02. Bezpečnostní pokyny.................... 01 03. Návod na

Více

OW 480 VOLT 351/451/551

OW 480 VOLT 351/451/551 Doplňující listy k návodu k obsluze Doplněk z výroby CZ OW 480 VOLT 351/451/551 Vybavení přístroje pro síťovou přípojku 480 V (ne dodatečné vybavení) Dbejte na dodatkové systémové dokumenty! Všeobecné

Více

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR 2003/06 2 Obsah Důležité informace 1. Pokyny...4 1.1 Hodnocení shody...4 1.2 Všeobecné pokyny...4 1.3 Všeobecné bezpečnostní pokyny...4 1.4 Výstražné pokyny a symboly...5

Více

Centronic UnitControl UC52

Centronic UnitControl UC52 Centronic UnitControl UC52 cs Návod na montáž a obsluhu Samostatná řídicí jednotka s ovládacím prvkem Důležité informace pro: montéry/ elektrikáře/ uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento

Více

Návod k používání. Elektrická konvice RETRO - 491609, 491616, 491623. Návod k používání uložte na bezpečném místě!

Návod k používání. Elektrická konvice RETRO - 491609, 491616, 491623. Návod k používání uložte na bezpečném místě! Návod k používání Elektrická konvice RETRO - 491609, 491616, 491623 Děkujeme Vám, že jste si vybrali tuto vysoce kvalitní elektrickou konvici. Jedná se o kvalitní výrobek splňující požadavky uznávaných

Více

Montážní a provozní návod

Montážní a provozní návod Kostečka Group spol. s r.o. Borského 1011/1 CZ 152 00 Praha 5 IČ: 14501899 DIČ: CZ14501899 Montážní a provozní návod JUDO JRSF DN65-DN100 -filtr pro studenou vodu JUDO JRSF-HW DN65-DN100 -filtr pro horkou

Více

Vysavač prachu do automobilu Turbo. Obj. č.: 85 22 10

Vysavač prachu do automobilu Turbo. Obj. č.: 85 22 10 NÁVOD K OBSLUZE Verze 11/99 Vysavač prachu do automobilu Turbo Obj. č.: 85 22 10 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte

Více

CZ SK. Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie

CZ SK. Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie CZ SK Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie Průmyslový vysavač VAC 2050 Jmenovitý příkon 1. rychlost 1400 W Jmenovitý příkon 2. rychlost 2000 W kapacita sběrné

Více

Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244

Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244 Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

Návod k použití MS 75001

Návod k použití MS 75001 Návod k použití MS 75001 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE Obalový materiál ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o elektrických a elektronických vysloužilých

Více

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Před uvedením tohoto výrobku do provozu se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním výrobků podobného

Více

5. Demontáž 6. Údržba 7. Likvidace 8. Opravy a servis

5. Demontáž 6. Údržba 7. Likvidace 8. Opravy a servis Návod k obsluze HORNET Provedení W 40 W 40 G 40/12 G 40/12 G 40/24 G 40/24 Obsah 1. Bezpečnostní pokyny 1.1 Pracovně-bezpečnostní pokyny 1.2 Požadavky na místo instalace 2. Obecné informace 2.1 Výrobce

Více

Boiler DO3670D3. Obaly a případně starý přístroj je nutné zlikvidovat podle zásad odpovídajících ochraně životního prostředí.

Boiler DO3670D3. Obaly a případně starý přístroj je nutné zlikvidovat podle zásad odpovídajících ochraně životního prostředí. 1 Boiler DO3670D3 Obaly a případně starý přístroj je nutné zlikvidovat podle zásad odpovídajících ochraně životního prostředí. Montážní návod Bezpečnostní upozornění Boiler je nutné nechat zapojit pouze

Více

Teplovodní tlaková myčka Série W

Teplovodní tlaková myčka Série W Teplovodní tlaková myčka Série W W17/250;W21/200;W25/200; W30/200;W20/300 1 1. Použití Přístroj je určen výhradně k mytí a čištění strojů, automobilů, budov, nářadí a různých omyvatelných ploch, které

Více

VIESMANN. Servisní návod VITOCELL 100-W. pro odborné pracovníky. Vitocell 100-W Typ CUG Zásobníkový ohřívač vody, objem 120 a 150 litrů

VIESMANN. Servisní návod VITOCELL 100-W. pro odborné pracovníky. Vitocell 100-W Typ CUG Zásobníkový ohřívač vody, objem 120 a 150 litrů Servisní návod pro odborné pracovníky VIESMANN Vitocell 100-W Typ CUG Zásobníkový ohřívač vody, objem 120 a 150 litrů Upozornění na platnost viz poslední strana VITOCELL 100-W 3/2012 Prosím uschovat! Bezpečnostní

Více

ŽALUZIOVÝ POHON J4 WT NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ

ŽALUZIOVÝ POHON J4 WT NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ ŽALUZIOVÝ POHON J4 WT NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ OBSAH 1 Všeobecné informace 3 1.1 Všeobecné bezpečnostní pokyny 3 1.2 Prohlášení o shodě 4 1.3 Technické údaje 4 2 Instalace 5 2.1 Montáž 5 2.1.1 Profil

Více

Návod k použití Rychlovarná konvice TYP:EL75611/EL75612

Návod k použití Rychlovarná konvice TYP:EL75611/EL75612 Návod k použití Rychlovarná konvice TYP:EL75611/EL75612 Bezpečnostní upozornění Aby byla zajištěna trvalá bezpečnost a nízké riziko úrazu elektrickým proudem, dodržujte prosím veškeré bezpečnostní pokyny

Více

Přídavná sada osvětlení

Přídavná sada osvětlení Přídavná sada osvětlení S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Návod k použití Návod k montáží Je nutno mít při jízde ve vozidle! Strana Strana Přídavná sada osvětlení S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E

Více

Návodkobsluze Pro strojníka a pracovníky údržby Uchovávejte vždy u stroje

Návodkobsluze Pro strojníka a pracovníky údržby Uchovávejte vždy u stroje Návodkobsluze Pro strojníka a pracovníky údržby Uchovávejte vždy u stroje Vysokotlaký čistič Dynajet 350/ 500 md Č. zboží 111513010/ 111513020 Výr. č. stroje Rev. 00-0306 365153142 Papír z buničiny vyrobené

Více

Centronic VarioControl VCJ470 Návod k obsluze Rádiový přijímač pro žaluzie

Centronic VarioControl VCJ470 Návod k obsluze Rádiový přijímač pro žaluzie Centronic VarioControl VCJ470 CZ Návod k obsluze Rádiový přijímač pro žaluzie Tento návod prosím uschovejte! Návod k použití Obsah Všeobecně... 2 Záruka... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Použití k určenému

Více

Návod k obsluze a montáži

Návod k obsluze a montáži MG Návod k obsluze a montáži technické parametry Jm. výkon (W) Průtok max. (l/min) Výtlak l/min 20 40 60 80 100 max. (m) m3/hod 1,2 2,4 3,6 4,8 6,0 MG 3/800 800 100 36 H (m) 32 25 18 13 1 MG 4/1000 1000

Více

Návod na obsluhu a údržbu Luftboye typ II. Obj. č. D 040 083

Návod na obsluhu a údržbu Luftboye typ II. Obj. č. D 040 083 Návod na obsluhu a údržbu Luftboye typ II Obj. č. D 040 083 Duben 2003 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevil našemu výrobku. Pro zajištění bezchybného chodu a dlouhé životnosti

Více

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny - Pro zamezení poruch si tento

Více

Pásová bruska BBSM900

Pásová bruska BBSM900 Version 1.2 česky Pásová bruska BBSM900 Návod na obsluhu Art.-Nr.: 263 10 Art.-Bez.: BBSM900 Obsah: Poznámky: Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy

Více

Návod k používání pistole Kombi typ UHW 2000

Návod k používání pistole Kombi typ UHW 2000 Návod k používání pistole Kombi typ UHW 2000 Obj.-č. D 040 052 Stav k 06/00 G 880 355 Děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevili nám a našim výrobkům. Přečtěte si návod k obsluze, dříve než budete s

Více

Před uvedením do provozu si pozorně přečtěte návod k obsluze a uschovejte ho k dalšímu použití.

Před uvedením do provozu si pozorně přečtěte návod k obsluze a uschovejte ho k dalšímu použití. IGNITER Leister Process Technologies Galileo-Strasse 10 CH-6056 Kaegiswil/Switzerland Tel. +41 41 662 74 74 Fax +41 41 662 74 16 www.leister.com sales@leister.com Návod k obsluze (Překlad originálního

Více

Návod k použití. skládající se ze stříkací pistole METACAP typ D/A, dvoulitrové tlakové nádoby model 244/2, 1,5m dvojité hadice a nosného popruhu

Návod k použití. skládající se ze stříkací pistole METACAP typ D/A, dvoulitrové tlakové nádoby model 244/2, 1,5m dvojité hadice a nosného popruhu Návod k použití pro stříkací zařízení 2 L Combi II skládající se ze stříkací pistole METACAP typ D/A, dvoulitrové tlakové nádoby model 244/2, 1,5m dvojité hadice a nosného popruhu (Stav / vydání září 2001)

Více

Návod k obsluze Technické informace o produktu TPI 650 CS Pneumaticky ovládaná kombinace spojky s brzdou Konstrukční řada 406

Návod k obsluze Technické informace o produktu TPI 650 CS Pneumaticky ovládaná kombinace spojky s brzdou Konstrukční řada 406 Návod k obsluze Technické informace o produktu Pneumaticky ovládaná kombinace spojky s brzdou Konstrukční řada 406 Obsah 1. Bezpečnostní pokyny 2 2. Technické údaje 4 3. Doprava, balení 5 4. Návod k montáži

Více

NÁVOD K PROVOZU (Překlad) Zvedací stůl

NÁVOD K PROVOZU (Překlad) Zvedací stůl 1. Skupiny uživatelů Úkoly Obsluha Obsluha, vizuální kontrola Odborný personál NÁVOD K PROVOZU (Překlad) Zvedací stůl Typ 1097.0,75 1097.1,25 8718.0,2 Montáž, demontáž, opravy, údržba Kontroly CZ Kvalifikace

Více

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití Automatický šlehač na mléko Návod k použití Obsah Váš šlehač na mléko DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 2 Správné používání...3 Ovládací prvky 4 1 Umístění a zapojení 6 2 Provoz 6 Mléčná pěna...6 Horké mléko...6

Více

Pila karosářská pneumatická Objednací číslo 100-00953

Pila karosářská pneumatická Objednací číslo 100-00953 Návod k použití Pila karosářská pneumatická Objednací číslo 100-00953 1 Model: Pila karosářská pneumatická Vsuvka pro rychlospojku není součástí dodávky! Pokyny Než začnete nástroj používat, pečlivě pročtěte

Více

6301 8083 06/2000 CZ Pro obsluhu. Návod k obsluze. Funkční modul FM 445. Prosíme, před obsluhou pečlivě přečtěte

6301 8083 06/2000 CZ Pro obsluhu. Návod k obsluze. Funkční modul FM 445. Prosíme, před obsluhou pečlivě přečtěte 6301 8083 06/2000 CZ Pro obsluhu Návod k obsluze Funkční modul FM 445 Prosíme, před obsluhou pečlivě přečtěte Předmluva Důležité všeobecné pokyny k použití Technický přístroj používejte jen pro účely,

Více

Pájecí a odpájecí stanice ZD-912

Pájecí a odpájecí stanice ZD-912 Pájecí a odpájecí stanice ZD-912 1. Popis ZD-912 je výkonná multifunkční pájecí a odpájecí stanice. Může být použita v oblastech výzkumu, výuky i výrobě elektroniky. Uplatní se pro pájení a odpájení všech

Více

Návod k obsluze. Zásobníkové ohřívače

Návod k obsluze. Zásobníkové ohřívače CZ Návod k obsluze Zásobníkové ohřívače CombiVal ER (200-1000) MultiVal ERR (300-1000) WPS (300-500) CombiVal ERW (200) MultiVal ESRR (500-1000) LSP (150,200) CombiVal ESR (200-500) ElectroVal E (300-500)

Více

Návod k použití. ruční ovladač

Návod k použití. ruční ovladač Návod k použití CZ KINTEC ruční ovladač Průběh revize Verze Datum Změna 0.1 27. 3. 2012 první vydání Smluvní ustanovení Firma KINTEC-Solution neručí za škody, které jsou způsobeny: nedbáním návodu firmou

Více

Ponorné čerpadlo Překlad původního návodu k použití a údržbě

Ponorné čerpadlo Překlad původního návodu k použití a údržbě CZ Ponorné čerpadlo Překlad původního návodu k použití a údržbě [v1_2011 12 15] Réf. / Art. Nr. : PRPVC249/1 / 511306 Dovozce: Ribimex SA; F 77340 Pontault Combault VAROVÁNÍ: Pečlivě si přečtěte tento

Více

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW Návod k instalaci Hlídač výkonu 6 70 614 337-00.1I Pro odbornou firmu Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 70 614 446 CZ (007/06) OSW Obsah Obsah 1 Bezpečnostní pokyny a vysvětlení symbolů

Více

Návod k obsluze SD 18 GVD 10 DV 10. Company information: www.vipercleaning.eu info-eu@vipercleaning.com. Původní návod k obsluze

Návod k obsluze SD 18 GVD 10 DV 10. Company information: www.vipercleaning.eu info-eu@vipercleaning.com. Původní návod k obsluze Návod k obsluze Původní návod k obsluze SD 18 GVD 10 DV 10 Company information: www.vipercleaning.eu info-eu@vipercleaning.com VA61415 (1) 2010-09-01 Návod k obsluze ČESKÝ OBSAH ÚVOD... 4 ÚČEL TOHOTO

Více

Pro provozovatele. Návod k obsluze. Stanice čerstvé vody. Příprava teplé vody odpovídající potřebě

Pro provozovatele. Návod k obsluze. Stanice čerstvé vody. Příprava teplé vody odpovídající potřebě Pro provozovatele Návod k obsluze Stanice čerstvé vody Příprava teplé vody odpovídající potřebě CZ Obsah Obsah 1 Informace k dokumentaci... 3 1.1 Související dokumentace... 3 1.2 Archivace podkladů...

Více

Originál návodu. www.metabo.cz

Originál návodu. www.metabo.cz Originál návodu www.metabo.cz Vážený zákazníku, dekujeme Vám za důvěru, kterou jste nám svěřil při nákupu nového stroje značky METABO. Všechny výrobky jsou řádně testovány a podléhají přísným kontrolám

Více

6301 0447 03/2001 CZ Pro uživatele. Návod k obsluze. Plynový litinový kotel Logano G134 multigas. Před obsluhou pečlivě pročtěte

6301 0447 03/2001 CZ Pro uživatele. Návod k obsluze. Plynový litinový kotel Logano G134 multigas. Před obsluhou pečlivě pročtěte 6301 0447 03/2001 CZ Pro uživatele Návod k obsluze Plynový litinový kotel Logano G134 multigas Před obsluhou pečlivě pročtěte Předmluva Kotel odpovídá základním požadavkům příslušných norem a směrnic.

Více

CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10]

CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10] CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10] Návod k použití a údržbě POZOR: Pečlivě si přečtěte tento návod k použití před prvním použitím tohoto přístroje. Chybná obsluha může způsobit zranění a/nebo poškození.

Více

Vysavač SC7060. Návod k obsluze. Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu.

Vysavač SC7060. Návod k obsluze. Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu. Vysavač SC7060 Návod k obsluze Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu. 1 1. Sestavení součástí vysavače 3 Příslušenství se může

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD Obj. č.: 55 05 43 (titan), 55 05 44 (hliník)

MONTÁŽNÍ NÁVOD Obj. č.: 55 05 43 (titan), 55 05 44 (hliník) MONTÁŽNÍ NÁVOD Obj. č.: 55 05 43 (titan), 55 05 44 (hliník) Toto dekorační svítidlo vyrobené jako tlakový odlitek ze slitiny hliníku a zinku s povrchovou úpravou v barvě titanu nebo hliníku se saténovým

Více

Řídicí modul tepelného čerpadla. Návod k instalaci. Pro servisního technika VWZ AI VWL X/2 A. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

Řídicí modul tepelného čerpadla. Návod k instalaci. Pro servisního technika VWZ AI VWL X/2 A. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k instalaci Pro servisního technika Návod k instalaci Řídicí modul tepelného čerpadla VWZ AI VWL X/2 A CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0

Více

50g. max. pulse. 20s. max

50g. max. pulse. 20s. max BG BS CS HU RO SK SL SR HR ET LV LT PL EN NL DA NO SV FI TR ES D C B A 50g max 1 2 2 1 1 2 3 5 pulse 20s max 4 Děkujeme Vám, že jste si zakoupili mlýnek na kávu naší značky, který je určený výhradně pro

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: LUBOŠ EHLICH Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: LUBOŠ EHLICH Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: LUBOŠ EHLICH Název materiálu: VY_32_INOVACE_PD._24_SM 1-3 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

DEEP Návod k obsluze a montáži

DEEP Návod k obsluze a montáži DEEP Návod k obsluze a montáži 1. POUŽITÍ A ÚDRŽBA Před uvedením do provozu zkontrolujte, že: Elektrická síť je vybavena automatickým proudovým chráničem s jmenovitým proudem 30 ma a že je odpovídajícím

Více

Návod na obsluhu a údržbu mlžící pistole typ SE. Obj. č. D 040 006

Návod na obsluhu a údržbu mlžící pistole typ SE. Obj. č. D 040 006 Návod na obsluhu a údržbu mlžící pistole typ SE Obj. č. D 040 006 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevil našemu výrobku. Pro zajištění bezchybného chodu a dlouhé životnosti Vás

Více

POWLI424 1 2 4 3 9 5 6 7 8 Fig A Copyright 2014 VARO www.varo.com

POWLI424 1 2 4 3 9 5 6 7 8 Fig A Copyright 2014 VARO www.varo.com POWLI424 1 2 4 3 9 6 5 7 8 Fig A Copyright 2014 VARO www.varo.com SKLÁDACÍ LED, NABÍJECÍ PRACOVNÍ SVÍTILNA POWLI424 UPOZORNĚNÍ! Než začnete zařízení používat, přečtěte si v zájmu své vlastní bezpečnosti

Více

Všeobecné pokyny pro opravu a kontrolu. Bezpečná oprava a kontrola přístrojů WABCO

Všeobecné pokyny pro opravu a kontrolu. Bezpečná oprava a kontrola přístrojů WABCO Všeobecné pokyny pro opravu a kontrolu Bezpečná oprava a kontrola přístrojů Všeobecné pokyny pro opravu a kontrolu Bezpečná oprava a kontrola přístrojů 2. vydání Nové verze naleznete na stránkách www.wabco-auto.com

Více

Návod k použití MS 70001 S-354-01

Návod k použití MS 70001 S-354-01 Návod k použití MS 70001 S-354-01 2 Kráječ je určen pro použití v domácnosti. Spotřebič používejte jen pro zpracování množství a v časech běžných pro domácnost. Spotřebič nevyžaduje údržbu. Návod k použití,

Více

Návod k obsluze Před uvedením do provozu si důkladně přečtěte tento návod k obsluze!!!

Návod k obsluze Před uvedením do provozu si důkladně přečtěte tento návod k obsluze!!! Návod k obsluze Před uvedením do provozu si důkladně přečtěte tento návod k obsluze!!! KRANZLE SPOL. S R. O. hlavní dovozce strojů Kranzle a Columbus pro Českou republiku komplexní nabídka čisticí a úklidové

Více

Kontaktní grily KG-01, KG-02

Kontaktní grily KG-01, KG-02 Kontaktní grily KG-01, KG-02 Výrobky moderního designu a kvalitní nerezové oceli. Výrobky jsou vybaveny elektrickými prvky od nejznámějších výrobců, energeticky úsporné a bezpečné. Teplota plotny pánve

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary, Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Tomáš Vozár Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary, Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Tomáš Vozár Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary, Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Tomáš Vozár Název materiálu: VY_32_INOVACE_PD._35 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077 Tematická

Více

Návody k obsluze. kladkové polohovadlo TR-0102 099-010253-EW512 26.11.2010

Návody k obsluze. kladkové polohovadlo TR-0102 099-010253-EW512 26.11.2010 Návody k obsluze kladkové polohovadlo CZ TR-0102 Všeobecné pokyny Přečtěte si návod k obsluze! Návod k obsluze vás seznámí s bezpečným zacházením s výrobky. Přečtěte si návod k obsluze všech součástí systému!

Více

POWLI421 1 7 6 2 3 4 5 Fig. A Copyright 2014 VARO www.varo.com

POWLI421 1 7 6 2 3 4 5 Fig. A Copyright 2014 VARO www.varo.com POWLI421 1 7 6 2 3 4 5 Fig. A Copyright 2014 VARO www.varo.com POWLI421 Fig 1 Copyright 2014 VARO www.varo.com SVÍTILNA LED 1,5 W POWLI421 POWLI421 CS UPOZORNĚNÍ! Než začnete zařízení používat, přečtěte

Více

Mini Plus 203530 V1/0213

Mini Plus 203530 V1/0213 Mini Plus 203530 V1/0213 CZ ČESKY Překlad originálního návodu k obsluze Návod k obsluze by měl být vždy po ruce! 1. Obecné informace... 38 1.1 Informace k návodu k obsluze... 38 1.2 Informace týkající

Více

Leister UNIFLOOR E Horkovzdušný svařovací automat

Leister UNIFLOOR E Horkovzdušný svařovací automat CZ UNIFLOOR E 1 Leister Technologies AG Galileo-Strasse 10 CH-6056 Kaegiswil/Switzerland Tel. +41 41 662 74 74 Fax +41 41 662 74 16 www.leister.com sales@leister.com 1 Návod k obsluze (Překlad originálního

Více

HM 2. Ruční mixér. Návod k použití

HM 2. Ruční mixér. Návod k použití HM 2 Ruční mixér CZ Návod k použití Ovládání Madlo vysunutí vysunutí Tělo Šlehací nástavce Hnětací nástavce Rychlost Regulace rychlosti TURBO zapnutí/ vypnutí Všeobecné Tento spotřebič je určený pouze

Více

NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU 3/14

NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU 3/14 NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU 3/14 PŘEDMLUVA Hydraulický agregát byl navržen s ohledem na maximální bezpečnost obsluhy a na ochranu stroje pro běžné technologické využití. Přečtěte si pozorně tento Návod pro

Více

Stavební připravenost pro masážní vanu SPA 201

Stavební připravenost pro masážní vanu SPA 201 Stavební připravenost pro masážní vanu SPA 201 V masážní vaně SPA-201 je již nainstalován kompletní masážní systém. Vana je vybavena stabilním nosným rámem, dále pak přívodem teplé a studené vody a odpadem.

Více

Návod na obsluhu a údržbu sekacího kladiva typ Kfz v kufru. Obj. č. D 322 256

Návod na obsluhu a údržbu sekacího kladiva typ Kfz v kufru. Obj. č. D 322 256 Návod na obsluhu a údržbu sekacího kladiva typ Kfz v kufru Obj. č. D 322 256 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevil našemu výrobku. Pro zajištění bezchybného chodu a dlouhé životnosti

Více

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL CZ Návod pro přestavbu na zkapalněný plyn P (G31) Plynový kondenzační kotel MGK Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 495 pro MGK-170 a MGK-250 Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 496 pro MGK-210 Sada pro

Více

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA PANDA 19 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 7,7 19,2 kw, odvod spalin do komína PANDA 24 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 9,8 24,4

Více

Ponorné tlakové čerpadlo P 5400/40. Návod k montáži a obsluze

Ponorné tlakové čerpadlo P 5400/40. Návod k montáži a obsluze Ponorné tlakové čerpadlo P 5400/40 Návod k montáži a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme za důvěru k našemu výrobku. Byl vyvinut a vyroben na základě nejnovějších poznatků v oboru. Než začnete zařízení

Více

Obecné pokyny pro instalaci, používání a údržbu

Obecné pokyny pro instalaci, používání a údržbu Obecné pokyny pro instalaci, používání a údržbu ELEKTRICKÁ VODNÍ LÁZEŇ Model: BME9-05 BME9-10 BME7-05 BME7-10 H 366501 (1) BME9-05 Obr. 1 E : P ř i p o j e n í e l e k t ř i n y A : E: Připojení elektřiny

Více

Uživatelský Manuál TT-EM-SS13T34-250. k obsluze a údržbě. vysokotlaký čistící stroj SERVIS. 602 370 150 servis@fispoclean.cz www.fispoclean.

Uživatelský Manuál TT-EM-SS13T34-250. k obsluze a údržbě. vysokotlaký čistící stroj SERVIS. 602 370 150 servis@fispoclean.cz www.fispoclean. Uživatelský Manuál k obsluze a údržbě vysokotlaký čistící stroj TT-EM-SS13T34-250 Strana 1 1 Důležité infotmace INFO: - stroj se doporučuje využívat v průmyslovém odvětví, zemědělství, stavebnictví, obchodu

Více

Profi S # 40140. Copyright Güde GmbH & Co. KG - Birkichstrasse 6-74549 Wolpertshausen - Germany. Čeština English Français.

Profi S # 40140. Copyright Güde GmbH & Co. KG - Birkichstrasse 6-74549 Wolpertshausen - Germany. Čeština English Français. Profi S Čeština English Français Dansk Čeština Slovenčina Nederlands Italiano Norsk Svenska Magyar Hrvatski Slovenščina Româneşte Български Bosanski Srpski # 40140 Copyright Güde GmbH & Co. KG - Birkichstrasse

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 826 885. Model č. 123 55

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 826 885. Model č. 123 55 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 826 885 Model č. 123 55 Tato elektrická vrtačka je určena pro vrtání do různých materiálů jako je kov, dřevo, kámen,umělohmotné materiály, nebo keramické předměty a pro zašroubování

Více

Nástěnné svítidlo CL-CIL-25 2x20W. Obj. č.: 55 09 00

Nástěnné svítidlo CL-CIL-25 2x20W. Obj. č.: 55 09 00 NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Nástěnné svítidlo CL-CIL-25 2x20W Obj. č.: 55 09 00 Cosmocon International Limited SAR Hong Kong POZOR! Přečtěte! Než nástěnné svítidlo přimontujete a uvedete do provozu, přečtěte

Více

Originalbedienungsanleitung/Ersatzteilliste*) 4-8. Original operating instructions/spare parts list*) 9-13

Originalbedienungsanleitung/Ersatzteilliste*) 4-8. Original operating instructions/spare parts list*) 9-13 Festool GmbH Wertstraße 20 D-73240 Wendlingen Telefon: 07024/804-0 Telefax: 07024/804-608 http://www.festool.com VAC SYS VP Originalbedienungsanleitung/Ersatzteilliste*) 4-8 Original operating instructions/spare

Více

CENERIX ref. CEN003 NÁVOD K OBSLUZE 2 CENERIX 230 V 50 Hz 600W ref.cen003 1 Elektromotor CEP01 2 Vypínač CEP02 3 Krytka ventilátoru motoru CEP03 4 Filtr CEP04 5 Napájecí kabel CEP05 6 Páčka pro čištění

Více

TLAKOVÉ NÁDOBY AQUAPRESS

TLAKOVÉ NÁDOBY AQUAPRESS TLAKOVÉ NÁDOBY AQUAPRESS PROVOZNÍ A MONTÁŽNÍ NÁVOD 1. Výrobce: AQUAPRESS s.r.l. Loc. Cicogna, 520 28 Terranuova Bracciolini (AREZZO), Itálie 2. Dovozce pro ČR: REMONT ČERPADLA s.r.o. Husova 456 530 03

Více

Compact Ice A100062V V2/0413

Compact Ice A100062V V2/0413 Compact Ice A100062V V2/0413 CZ ČESKY Překlad originálního návodu k obsluze Dříve než začnete používat zařízení, přečtěte si návod k obsluze a potom jej uschovejte na dostupném místě! 1. Obecné informace...

Více

St ol ní kot oučová pila

St ol ní kot oučová pila 1.1 St ol ní kot oučová pila Pr ovozní návod Čísl o artiklu: 276 02 OBSAH PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 3 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny 3 Popis stroje

Více

Korunková vrtačka HKB2600-255

Korunková vrtačka HKB2600-255 Verze 1.1, česká Korunková vrtačka HKB2600-255 Návod k obsluze Prodejce Č. výr.: 11101 OBSAH PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 3 Používání v souladu s určeným účelem 3 Všeobecné

Více

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS SUŠIČKY PŘÍPOJKA PRO ODVĚTRÁVÁNÍ ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS SUŠIČKY PŘÍPOJKA PRO ODVĚTRÁVÁNÍ ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ OBSAH PŘED POUžITÍM SUŠIČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS SUŠIČKY PŘÍPOJKA PRO ODVĚTRÁVÁNÍ ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ 8 PŘED POUžITÍM SUŠIČKY/PŘIPOJENÍ 1. Rozbalení a kontrola Po vybalení

Více