Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010"

Transkript

1 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.l.ludvík, p.k.koch, p.p.drda, p.m.topinková,p.g.valeriánová, p.k.schwarz, p.m.pisingerová,p.b.wolf Omluveni : p.d.skanderová, p.m.novotná Dnešní jednání je usnášení schopné, je přítomno 9 členů. Návrh programu jednání : 1. Kontrola usnesení 2. Prodej pozemku 3. Vesnice roku Smlouva o zajištění práv k výstavbě 5. Informace starosty a) svoz velkoobjemového odpadu b) svoz nebezpečných odpadů c) prodloužení smlouvy TJ Slovan K.Vary d) nabídka na svoz bioodpadu e) informace o dotaci na kanalizaci v Boru f) informace o dopravní situaci u ZŠ Sadov 6. Diskuse ZO schvaluje program jednání. Pro : 9 Proti : 0 Zdr.: 0 Starosta obce p.e.frisch požádal ověřovatele zápisu ze dne p. B.Wolfa a p.m.pisingerovou o vyjádření k zápisu. Oba ověřovatelé potvrdili zápis bez závad. Starosta navrhl ověřovatele zápisu z dnešního jednání p.p. Drdu a p.k. Schwarze. ZO schvaluje ověřovatele zápisu z dnešního jednání p. P.Drdu a p. K.Schwarze. Pro : 7 Proti : 0 Zdr.: 2(Drda,Schwarz) Starosta p.e.frisch doporučuje navrhovatelem usnesení z dnešního jednání p. L.Ludvíka. ZO schvaluje navrhovatele usnesení na dnešním jednání p. L.Ludvíka. Pro : 8 Proti : 0 Zdr.: 1(Ludvík) 1. Kontrola usnesení : Jednání s Karl. krajem a svazkem obcí Ekoodpady. Informace z jednání podal pan L.Ludvík. Karl. kraj si nechal vypracovat stanovy akciové společnosti, která by měla být zřízena pro Karlovarský kraj. Akcie by se měli rozdělit pro jednotlivé obce, které by byli součástí a.s. Další jednání pokračují, bližší informace budou v dubnu. 2. Prodej pozemku : a) Na úřední desce obce Sadov byla zveřejněna informace o záměru prodeje části pozemku p.č. 241/2 v k.ú. Lesov o výměře cca 15 m 2. Je jediný zájemce ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín 4. Usnesení : ZO schvaluje prodej části pozemku 241/2 v k.ú. Lesov o výměře cca 15 m 2 společnosti ČEZ Distribuce a.s. se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8. Pro : 8 Proti : 0 Zdr.: 1(Valeriánová)

2 Pan L.Ludvík informoval o tom, že zájemce nabídl 800,- Kč/m 2. Usnesení : ZO schvaluje cenu k prodeji za část pozemku 241/2 v k.ú. Lesov o výměře cca 15 m Kč za m 2. Pro : 7 Proti : 0 Zdr.: 2 (Valeriánová,Wolf) b) Pan Marek Fošenbauer žádá o odkoupení pozemku p.č. 122 v k.ú. Bor u K.Var o výměře 18 m 2. Pozemek přímo sousedí s jeho domem. Usnesení : ZO schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 122 v k.ú. Bor u K.Var o výměře 18 m 2. Pro : 9 Proti : 0 Zdr.: 0 3. Vesnice roku 2010 : Starosta p. E.Frisch informoval, že na Dni malých obcí byla vyhlášena soutěž Vesnice roku Obec Sadov by se mohla přihlásit. Pro vítěze jsou připraveny zajímavé finanční ceny. Starosta doporučuje, aby se naše obec přihlásila. Podmínky přihlášení jsou k dispozici na obci. Do diskuse se přihlásil p.p.drda. Místostarosta obce p.ladislav Ludvík vyzval občany ke spolupráci při přípravě zpracování přihlášky. Usnesení : ZO souhlasí s podáním přihlášky do soutěže vesnice roku Pro : 8 Proti : 0 Zdr.: 1(Schwarz) 4. Smlouva o zajištění práv k výstavbě : Pan František Farář a pan Michal Zídek požádali o podepsání smlouvy o zajištění práv k výstavbě. Jedná se o uložení sítí pro novou zástavbu rodinných domů v k.ú. Bor u K.Var. Všichni členové ZO dostali podrobné informace - příloha č.2. Podrobnosti ke smlouvě sdělil p.l.ludvík. Usnesení : ZO souhlasí se smlouvou na zajištění práv k výstavbě, která se týká 1. připojovacího sjezdu na komunikaci na pozemku p.č. 1322/1, 2. dešťové kanalizace na pozemku p.č. 1271, 3. vodovodního řadu na pozemku p.č. 1322/1, 4. veřejného osvětlení na pozemku p.č. 1322/1 vše v k.ú. Bor a starostu obce p.e.frische pověřuje podpisem smluv mezi Obcí Sadov a panem Michalem Zídkem a mezi Obcí Sadov a panem Františkem Farářem. Pro : 9 Proti : 0 Zdr.: 0 5. Informace starosty : a) svoz velkoobjemového odpadu dne (sobota) se uskuteční svoz tohoto odpadu. Svoz bude zahájen v 8,00 hodin a bude probíhat postupně ve všech lokalitách obce. b) svoz nebezpečných odpadů se uskuteční dne (pátek). Svoz bude zahájen v Podlesí v 16,00 hodin a proběhne ve všech lokalitách obce. Podrobný rozpis obou svozů odpadu je na všech vývěskách obce. c) TJ Slovan K. Vary žádá o prodloužení smlouvy pronájmu kulturního domu v Sadově na rok Usnesení : ZO schvaluje prodloužení smlouvy na rok 2010 mezi Obcí Sadov a TJ Slovan K.Vary za stejných podmínek jako v roce ZO pověřuje starostu obce p.e.frischem podpisem smlouvy. Pro : 9 Proti : 0 Zdr.: 0 d) Společnost Marius Pedersen a.s. nám předložila nabídku na svoz a likvidaci bioodpadu. Podrobné informace obdrželi všichni členové ZO. Usnesení : ZO bere na vědomí nabídku společnosti Marius Pedersen a.s..

3 e) Starosta p.e.frisch informoval o dotaci na kanalizaci v Boru. Obdrželi jsme oznámení o zařazení akce do seznamu akcí Programu Mze Jedná se o kanalizaci v Boru u Karlových Var. Žádost podalo Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech na Ministerstvo zemědělství. Další žádost o dotaci na výše uvedenou stavbu byla podána do Programu rozvoje venkova na Státní zemědělský intervenční fond. Z důvodu nedostatku finančních prostředků žádost nebyla schválena. f) Starosta informoval o schůzce, která proběhla na OÚ Sadov ohledně dopravní situace u ZŠ v Sadově. Situace byla konzultována s Dopravní policií K.Vary, byla provedena prohlídka na místě. V současné době se zpracovává projekt, budou osazeny značky zóna 30 Km/hod, pozor děti a v zatáčce zrcadlo. Dále budou osazeny na komunikaci směrem ke hřišti v Sadově značky obytná zóna. V Horním Lesově budou osazeny značky zóna 30 Km/hod, u dětského hřiště značky pozor děti. 6. Diskuse : - Pan E.Frisch - zhodnotil dvě kulturní akce, které pořádala obec (dětský maškarní a maškarní ples pro dospělé). Ohlasy od občanů jsou příznivé. - Pan E.Frisch - informoval o konání maškarního plesu pořádaného OS Drahušky Opletalové. I tento maškarní ples byl plně obsazen. - Pan P.Drda - odpady u komunikace směrem na N. Vísku. - Pan K.Schwarz - zda by se nedal místo zrcadla u ZŠ Sadov osadit retardér. Odpověděl p. L.Ludvík retardér nebyl doporučen Policií ČR, starosta p.e.frisch se nebrání ani tomuto řešení. Výše uvedené doporučení Policie ČR je prvním krokem při řešení dopravní situace okolo ZŠ Sadov. - Paní G.Valeriánová - dotazuje se na kanalizaci ve Stráni. Ihned odpověděl starosta p.e.frisch. Počítá se s jednáním na místě a hledá se možné řešení. - Paní I.Farářová má dotaz na řešení kanalizace ve Stráni. Ihned odpověděla p. G.Valeriánová a p.e.frisch a p.l.ludvík. - Paní M.Wolfová má dotaz na podmínky soutěže Vesnice roku Odpověděl p. L.Ludvík a sdělil podmínky účasti v této soutěži. Část podmínek citoval přímo p.e.frisch a sdělil, že tyto podmínky budou vyvěšeny na vývěskách obce. - Paní I.Farářová dotazovala se na kvalitu pitné vody ve Stráni. Starosta se dotázal, zda občané Stráně chtějí vodovod. Dále podotkl, že by bylo vhodné o tomto problému jednat na OÚ a ne s tímto problémem přijít pouze na jednání ZO. Do diskuse se připojila p. Hrubá. Domnívá se, že ne všichni občané budou ochotni se na nový vodovod připojit. - Pan J.Patočka podivuje se, že občané (v bytech Statku Bor) platí vodu Statku ZEOS Bor. Starosta p.e.frisch se pokusí situaci řešit. - Pan V.Farář dotazuje se, kdy bude pokračovat industrializace Stráně. Rozvod el. sítě, dále co vše se dá vpouštět do vodoteče. Ihned odpověděl p.e.frisch. Dále podotýká, že zastupitelka Stráně by se měla starat o celou Stráň a ne jenom o část. Do diskuse se přihlásila p. G.Valeriánová pan V. Farář mi nevolal, ani se mnou nemluvil o žádném požadavku. To, že je nataženo nové el. vedení v horní části Stráně, to je věcí ČEZu Distribuce, a.s., to nebyla akce obce. Co se týká vodoteče kanalizace je velice náročná finančně, řešení je vodoteč a domovní čističky. V současné době se řeší možnost legalizace vodoteče. Domnívá se, že pro Stráň se snaží pracovat, ale má pouze jeden hlas v ZO (prosazení opravy VO, apod.). - Pan V.Farář poukazuje, že o těchto problémech se mluvilo již víckrát. Domnívá se, že vodovod jde po obecních pozemcích a vodovod je obecní. Sdělil, že původně měla být centrální čistička pro celou Stráň. Pan E.Frisch ve schváleném územním plánu jsou čističky u jedn. RD. - Pan K.Koch žádá, aby se k situaci vyjádřilo VSOZČ, dále si myslí, že voda je obecní.

4 - Pan B.Wolf - sděluje, že v Nové Vísce je nový vodovod a je tam také málo občanů. Zda byla na tuto akci dotace. - Pan E.Frisch dotazuje se p. V. Faráře, co po něm jako po starostovi požaduje. - Pan V. Farář poukazuje na kapličku, vodovod a čističku. - Paní I.Farářová navrhuje provést opravu stávajícího vodovodu. - Paní G.Valeriánová potvrzuje, že v roce 2008 se jednalo i o možné opravě vodovodu. K otázce se vyjádřil ihned starosta obce a vyzval p. Patočku, aby sdělil přítomných možná prameniště vody. - Paní I.Farářová - dotaz na odpady, ihned odpověděl starosta. - Pan J.Patočka stížnost na vývoz odpadu, dále na konzoli na el. vedení. Ihned odpověděla p.g.valeriánová a p. L.Ludvík. Dále si p. Patočka stěžoval na černou skládku na pozemku p. Dvořáka ve Stráni. Pan Dvořák bude vyzván k jednání. Starosta poděkoval všem přítomným za účast a zasedání ukončil. Ověřovatelé : Místostarosta obce Ladislav Ludvík Starosta obce Eduard Frisch

5 3/2010 Usnesení ze zasedání ZO Sadov konaného dne ZO projednalo a schválilo : 1. Prodej části p.p.č. 241/2 v k.ú. Lesov o výměře cca 15 m 2 společnosti ČEZ Distribuce a.s. se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8. 2. Cenu k prodeji za část p.p.č. 241/2 v k.ú. Lesov o výměře cca 15m 2 za 800,- Kč/m Zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 122 v k.ú. Bor u K.Var o výměře 18 m Podání přihlášky do soutěže Vesnice roku Smlouvu na zajištění práv k výstavbě, která se týká : 1. připojovacího sjezdu na komunikaci na pozemku p.č. 1322/1 2. dešťové kanalizace na pozemku p.č vodovodního řadu na pozemku p.č. 1322/1 4. veřejného osvětlení na pozemku p.č. 1322/1 vše v k.ú. Bor u Karlových Var s panem Michalem Zídkem a panem Františkem Farářem. 6. Prodloužení nájemní smlouvy na pronájem KD Sadov mezi Obcí Sadov a TJ Sokol Sadov za stejných podmínek roku ZO projednalo a neschválilo : ---- ZO pověřuje : 1. Starostu obce p. E.Frische podpisem smlouvy s panem Michalem Zídkem. 2. Starostu obce p. E.Frische podpisem smlouvy s panem Františkem Farářem. 3. Starostu obce p. E.Frische podpisem smlouvy s TJ Slovan K.Vary. ZO bere na vědomí : 1. Nabídku fi Marius Pedersen a.s. na svoz a likvidaci bioodpadu. Místostarosta obce Ladislav Ludvík Starosta obce Eduard Frisch

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 18.01.2006

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 18.01.2006 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 18.01.2006 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.k.koch, p.a.krejnický, p.d.dlugošová, p.h.kovářová, p.b.wolf, p.l.vorel, p.m.topinková,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Usnesení č. 2 bylo schváleno 1

Usnesení č. 2 bylo schváleno 1 Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 25.2.2015, od 17:00 hodin na OÚ Sadov upraveno dle zákona o ochraně osobních údajů, do originálu lze nahlédnout

Více

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Přítomno dle presenční listiny 6 zastupitelů, zastupitelé pan ing. Gebauer, pan Kováč

Více

Zasedání zastupitelstva obce Žďár nad Metují

Zasedání zastupitelstva obce Žďár nad Metují Zasedání zastupitelstva obce Žďár nad Metují Číslo: 2/2012 Datum: 6.4.2012 Přítomni: 6 členů ZO, Mgr. Michal Bureš, Viktor Pohner byli omluveni, hosté J. Pohnerová, R. Freibergerová (pracovnice OÚ) Přítomni:

Více

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Zahájeno: 18.15 hod. Ukončeno: 19.50 hod. Přítomni: Omluveni: P. Nevídal, V. Černý, Ing. F. Homola, K. Baka, Z.

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 1 Datum : 21.1.2015

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 1 Datum : 21.1.2015 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 1 Datum : 21.1.2015 Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 21.1.2015 Program: 1. Smlouva o zřízení věcného břemene RWE GasNet, s.r.o. (plyn.zařízení lokalita

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Přítomni: Ing. Jaroslav Balhar, PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., Ing. Radek Březina, Jaroslav

Více

ZÁPIS ZE 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ ze dne 21.9. 2011

ZÁPIS ZE 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ ze dne 21.9. 2011 ZÁPIS ZE 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ ze dne 21.9. 2011 Přítomni: František Zvolský, František Fiala, Vladimír Hatala, Pavel Škvor, Jana Černá, Ing. Radek Dvořák, Tomáš Velebil, Miloš Pilát Omluveni:

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bříza, konaného dne 16. 3. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bříza, konaného dne 16. 3. 2015 Obec Bříza Bříza 110 413 01 Roudnice nad Labem IČ: 00263419 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bříza, konaného dne 16. 3. 2015 místo konání: Obecní úřad v Bříze čas konání: 18:30 19:11 hodin přítomni:

Více

Výsledek hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdrželi se 0 Usnesení č. 01/Z18/14 bylo schváleno.

Výsledek hlasování: Pro 12 Proti 0 Zdrželi se 0 Usnesení č. 01/Z18/14 bylo schváleno. Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 31.7.2014 od 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 31.7.2014 se konalo 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 3. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 3. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 3. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Jaroš, p. Pokorná, p. Lysák, p. Čuchal p. Frohlich příchod v 19.21 hod.

Více

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 27 z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 17. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 27. 04. 2012

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 17. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 27. 04. 2012 Zápis z 17. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 27. 04. 2012 17. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Zápis z 9. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 16. 12. 2009

Zápis z 9. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 16. 12. 2009 Zápis z 9. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 16. 12. 2009 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 17:00 h zahájil starosta města 9. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice

Více

Obec Doubice. Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 22. 06. 2015 od 16:00 hodin

Obec Doubice. Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 22. 06. 2015 od 16:00 hodin Obec Doubice Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 22. 06. 2015 od 16:00 hodin Místo konání: Termín konání: Obec Doubice Obecní úřad č.p.50, zasedací místnost 22. 06. 2015 od 16:00

Více

Zápis a usnesení ze 19. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 12.3.2014 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí

Zápis a usnesení ze 19. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 12.3.2014 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí Zápis a usnesení ze 19. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 12.3.2014 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí Přítomno dle presenční listiny 9 zastupitelů. Zastupitelstvo

Více

ad 4) Žádosti ad 5) Rozpočet města na rok 2013 - návrh 2/5

ad 4) Žádosti ad 5) Rozpočet města na rok 2013 - návrh 2/5 Město Pohořelice Zápis z 61. schůze rady města konané dne 20.2.2013 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Janičatová, Petr Hemala, Mgr. Plevzová, Ing. Kudrna, tajemník Mgr. Kejík Dále přítomni:

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila

Více

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích.

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. omluvena Přítomni zastupitelé: Jan Doktor (18.55 hod.),

Více

Z á p i s č. 7 / 2008

Z á p i s č. 7 / 2008 Obecní úřad Veliká Ves Z á p i s č. 7 / 2008 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 7. května 2008 na obecním úřadě ve Veliké Vsi v 18.30 hod. Členů zastupitelstva přítomno :

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 21.04.2004

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 21.04.2004 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 21.04.2004 Starosta p ivítal všechny všechny p ítomné. P ítomni : p.k.koch, p.l.dyková, p.r.sýkora, p.a.krejnický, p.b.wolf, p. K.Dyk, p.m.topinková,

Více

Zápis č. 1/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 16. 2. 2015 od 17.30 h

Zápis č. 1/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 16. 2. 2015 od 17.30 h Zápis č. 1/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 16. 2. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

Z á p i s z 34. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 26.3. 2014

Z á p i s z 34. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 26.3. 2014 Z á p i s z 34. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 26.3. 2014 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 19.55 hod. Přítomni: L. Přichystal, Ing. E. Klašková, Ing. M. Komenda, M. Herman,

Více

Z Á P I S z 28. zasedání zastupitelstva obce Rychnov na Moravě konaného dne 25. 08. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu

Z Á P I S z 28. zasedání zastupitelstva obce Rychnov na Moravě konaného dne 25. 08. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu Z Á P I S z 28. zasedání zastupitelstva obce Rychnov na Moravě konaného dne 25. 08. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu Začátek jednání: 18 : 00 hodin Přítomni zastupitelé: 8 Omluveni zastupitelé:

Více

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2014 konaného v úterý dne 10. 7. 2014

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2014 konaného v úterý dne 10. 7. 2014 Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2014 konaného v úterý dne 10. 7. 2014 Přítomni: při zahájení celkem 10 členů Omluveni: J. Fára, P. Král, Mgr. T. Míka, MUDr. V. Podzimková,

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 11. 3. 2015, v budově bývalé školy čp. 104, zahájeno v 19:00 hod. Přítomni:

Více

O B E C Z D I B Y. Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži

O B E C Z D I B Y. Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zahájení 15.01 Přítomni: MUDr. Hellerová, p. Tvrdý, JUDr. Široký, Ing. Dubský, p. Jandovská, p. Jurkeník,

Více