Shromáždění se zúčastnilo z pozvaných 54 ZO OS DLV Morava II. 36 zástupců ZO z celkem 28 ZO, t.j. 51,85%.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Shromáždění se zúčastnilo z pozvaných 54 ZO OS DLV Morava II. 36 zástupců ZO z celkem 28 ZO, t.j. 51,85%."

Transkript

1 Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice Oblastní pracoviště Morava II. Dům odborových služeb, Palackého č.75/21, OLOMOUC-Nová Ulice Mobil: ; Web: Zápis z Oblastního shromáždění ZO OS DLV Morava II. Místo jednání : Olomouc, Moravská vodárenská, a.s. Datum jednání : Zahájení jednání : 09:30 hodin Ukončení jednání : 14:00 hodin Přítomni : Omluveni : dle presenční listiny dle presenční listiny Shromáždění se zúčastnilo z pozvaných 54 ZO OS DLV Morava II. 36 zástupců ZO z celkem 28 ZO, t.j. 51,85%. Program: 1. Zahájení 2. Vystoupení oslovených kandidátů na funkci předsedy OS DLV 3. V. Sjezd OS DLV Příprava V. Sjezdu Vyhodnocení potvrzené účasti na V. Sjezdu Projednání Dokumentů na V. Sjezd Návrh kandidáta na funkci předsedy OS Volba zástupce do Revizní komise za Oblast 4. Výroční zpráva Oblasti Morava II. za rok 2009 a za období od IV. Sjezdu OS DLV 5. Informace z jednání orgánů VR a Sněmu 6. Informace o situaci v jednotlivých odvětvích a ZO Oblasti MII. 7. Informace o situaci v kolektivním vyjednávání PKS a KSVS 8. Různé 9. Závěr 1

2 K jednotlivým bodům jednání 1. Zahájení Předseda OR Morava II. p. Jaroslav Juryšek (dále jen předseda OR) přivítal všechny přítomné zástupce ZO, dále hosta ing. Petra Dvořáka ze SIBP. Dále přítomné seznámil s programem a s organizačním zajištěním jednání. Zapisovatelem byl zvolen Josef Štajgl. 2. Vystoupení oslovených kandidátů na funkci předsedy OS DLV Předseda OR informoval o postupu OR, která oslovila čtyři kandidáty navržené ZO v rámci předsjezdové diskuze s nejvyšším počtem hlasů. Konkrétně ing. R. Kyncla, Bc. A. Kokošku, Mrg. P. Kunce a J. Pagáče. Z těchto oslovených kandidátů, se ozvali a pozvání přijali pouze Bc. A. Kokoška a Mgr. P. Kunc. Tito se ve svých prezentacích v rámci bodu jednání představili a seznámili účastníky shromáždění se svými vizemi fungování OS DLV po jejich případném zvolení do funkce (viz příloha č. 1 a č. 2) V následné rozsáhlé diskuzi, potom kandidáti odpovídali na otázky a reagovali na názory z pléna. Usnesení k bodu č. 2: Oblastní shromáždění bere přednesené informace a vystoupení kandidátů na funkci předsedy OS DLV na vědomí. 3. V. Sjezd OS DLV V rámci tohoto bodu bylo projednáno: Informace o přípravě a zajištění V. Sjezdu OS DLV Vyhodnocení nízké potvrzené účasti na V. Sjezdu OS DLV. Z naší Oblasti, kde funguje celkem 54 ZO, se na Sjezd přihlásilo pouze 25 ZO. V této souvislosti bylo těm ZO, které neodeslali v rámci předsjezdové diskuze vyplněný formulář s potvrzením své účasti, či neúčasti, rozdán formulář, na kterém mají toto učinit a následně jej odeslat na Ústředí OS DLV (viz. Příloha č. 3). Návrhy Dokumentů, po provedení změn, na základě došlých připomínek ze ZO. Byl zvolen kandidát za Oblast Morava II. na funkci předsedy OS DLV Byla projednána volba zástupce Oblasti Morava II. na funkci člena Revizní komise OS DLV Předložený materiál k financování a budoucnosti SIBP a vyjádření vedoucího SIBP Dr. J. Kučery (viz. Příloha č. 4) Usnesení k bodu č. 3: Oblastní shromáždění po projednání: a) Bere na vědomí přednesené informace o zajištění V. Sjezdu OS DLV b) Bere na vědomí přednesené informace o potvrzené účasti na V. Sjezdu OS DLV, a ukládá předsedovi OR rozeslat do těch ZO, které nereagovali na 2

3 formulář v rámci předsjezdové diskuze, nový formulář se žádostí o vyjádření se, ke své účasti na V. Sjezdu OS DLV c) Bere na vědomí přednesené informace o návrzích Dokumentů OS DLV. Oblastní shromáždění. Po projednání podporuje variantu č. 2 Stanov a Organizačního řádu OS DLV a i nadále trvá na zachování regionálního uspořádání OS DLV v rozsahu čtyř Oblastí. d) Jednomyslně navrhuje jako kandidáta na funkci předsedy OS DLV kolegu Mgr. Pavla Kunce a kolegu Bc. Alfonze Kokošku. e) Na funkci zástupce Revizní komise OS DLV prozatím nenavrhuje nikoho. Oblastní shromáždění ukládá všem ZO návrhy na zástupce do Revizní komise projednat ve svých VZO a návrh na zástupce předložit předsedovi OR nejpozději do Následné potvrzení zástupce Oblasti Morava II. do Revizní komise bude provedeno formou per rollam. f) Bere na vědomí přeložené informace o SIBP a vystoupení inspektora SIBP ing. Petra Dvořáka. Oblastní shromáždění i nadále podporuje zachování SIBP, jako hlavního pilíře odborové činnosti, bez ohledu na státní dotaci v minimálním počtu dvou inspektorů. 4. Výroční zpráva Oblasti Morava II. za rok 2009 Předseda OR přítomné seznámil s Výroční zprávou Oblasti Morava II. za rok Výroční zpráva je ke stažení na Taktéž bude rozeslána ve formátu PDF. do všech ZO Usnesení k bodu č. 4: Oblastní shromáždění bere přednesené informace vědomí a schvaluje Výroční zprávu Oblasti Morava II. za rok Informace z jednání Výkonné rady a Sněmu OS DLV Předseda OR informoval o uplynulých jednáních Výkonné rady a Sněmu OS DLV Usnesení k bodu č. 5: Oblastní shromáždění bere přednesené informace na vědomí. 6. Informace o situaci v jednotlivých odvětvích a ZO Oblasti MII Diskuze. 7. Informace o situaci v kolektivním vyjednávání PKS a KSVS Předseda OR informoval o došlých uzavřených PKS pro rok 2010 a opětovně apeloval na zástupce ZO, aby své uzavřené PKS nezapomněli odeslat na Oblastní pracoviště. Usnesení k bodu č. 7: Oblastní shromáždění bere přednesené informace na vědomí. 3

4 8. Různé Předseda informoval o: situaci o v platební morálce a neplatičích (viz. Příloha č. 6) aktuální situaci ve společnosti Javořice, a.s. ve Ptení Usnesení k bodu č. 8: Oblastní shromáždění bere přednesené informace na vědomí. 9. Závěr Předseda OR OS DLV Morava II. p. Jaroslav Juryšek všem přítomným zástupcům ZO a hostu poděkoval za účast. Zapsal: Josef Štajgl 4

5 5

6 6

7 7

8 Příloha č. 1 Zápisu z Oblastního shromáždění Koncepce činnosti odborového svazu po V. sjezdu OS Mgr. Pavel KUNC Vzhledem k tomu, že se mi dostalo cti a jsem některými ZO OS navržen jako kandidát na funkci předsedy OS DLV, dovoluji si Vám předložit koncepci fungování OS v dalším volebním období do roku V prvé řadě bych chtěl podotknout, že základním dokumentem pro práci každého čelního funkcionáře OS musí být schválený Program OS DLV. Tento může být naplňován pouze tehdy, bude-li OS silný ekonomicky, komunikace mezi vedením OS, oblastními pracovišti a ZO OS, a bude jasná, srozumitelná, postavená na důvěře, spolupráci, solidaritě a poctivé práci pro členy. Za základní pravidla činnosti odborového svazu považuji Odbornost -odpovědnost-informovanost- spolupráci-otevřenost-průhlednost- kontrolu Činnost OS musí: plně vycházet z požadavků členské základny, být otevřená všem věcným návrhům a připomínkám svých členů, být založena na vysoké profesionalitě a týmové práci zaměstnanců OS a funkcionářů, Organizační složení OS Doporučuji následující strukturu - ústředí + 3 max. 4 oblasti. Zástupci oblastí by mohli vykonávat funkci místopředsedy formou rotace. Tento systém může sebou přinést i postupnou přípravu funkcionářů na vrcholnou funkci. Na ústředí by mělo dojít k přehodnocení náplní práce zaměstnanců a k postupnému zefektivnění činnosti. Domnívám se, že i předseda OS by měl být plně součástí pracovního kolektivu a rád bych si i v této funkci zachoval svoji hlavní současnou specializaci. Samozřejmě ve své funkci bych rád využil služeb poradců z jednotlivých odvětví. Pokud se týká oblasti BOZP věřím, tuto činnost zvládnou 2 inspektoři práce. Celkové úspory by mohly dosáhnout částky 1,5 mil. Kč. Ekonomika odborového svazu Z pohledu finančního zabezpečení činnosti OS, i přes co nejpřesnější odhady, nelze vývoj jednoznačně určit. Vlivů je mnoho, od vývoje členské základny, zvyšování nákladů zejména z pohledu služeb, které mnohdy nelze ovlivnit. Nedomnívám se, že by bylo vhodné i přes ztrátový rozpočet okamžitě navyšovat odvody, pokud se začne firmám opět dařit, dojde ke zvyšování odvodů díky vyššímu výběru členských příspěvků z důvodu růstu mezd členů. Základem však musí být přesvědčit členy, že jejich finance nechceme na mzdy, ale zejména na služby, které bychom měli rozšiřovat. 8

9 Z pohledu úspor je nutné přehodnotit priority, které mohou přinést omezení nákladů, snížit počty zasedání VR, Sněmu, porad oblastí, počty členů těchto orgánů. Hledat vhodné a ekonomicky výhodné místnosti pro pronájmy zejména na oblastech, snížit náklady úsporou vynaložených prostředků na vozový park apod. Rád bych využil k oživení finančních operací i poznatků kolegů ze zahraničí (kam případně investují, s jakým výsledkem, bezpečnost investic). Vzhledem k dosavadním poznatkům při hledání vhodného partnera pro případné slučování, tuto formu zatím nedoporučuji. Najít vhodného partnera a najít přesnou definici společných zájmů není jednoduché. Je potřebné činnost samozřejmě zefektivnit, využívat všech dostupných komunikačních prostředků moderní techniky, které nám i některé náklady určitě pomohou snižovat. K úspoře finančních prostředků využívat maximálně i prostředky z jednotlivých projektů v rámci ESF. Pokud se však v budoucnu najde OS, který bude respektovat, zejména výhody pro naše členy a najdeme kompromis, nebudu se, pokud to bude vůle členů sloučení bránit. Komunikace se členy a servis pro ně Každá činnost OS musí být konána pro člena. Pomoc musí být poskytována s maximálním urychlením. Servis odborového svazu se musí přiblížit členům. Minimálně v poradenské činnosti. Zavést poradenské dny přímo v jednotlivých oblastech). Musíme reagovat na určitou změnu struktury. Snažit se přiblížení činnosti OS populární formou, najít cesty k neformálním setkáním, výměnám názorů. Pořádat odborové dny OS v rámci jednotlivých oblastí. Se členy se snažit maximálně komunikovat, nadále zkvalitňovat webové stránky OS, zavést pravidelné informace kdo a kde jednal, s jakým výsledkem, jaký to mělo konkrétní přínos pro členy. Medializovat každý úspěch OS ve prospěch členů. Na webové stránky umístit nové odkazy, které pomohou členům i funkcionářům k lepší orientaci např. na trhu práce apod. Hlavním úkolem pro členy je zabezpečit kvalitní vyjednávací týmy pro KV. Tyto musí mít u partnerů autoritu, hlavně neformální a musí být skutečně reprezentativní. Noví členové a výchova funkcionářů Současný systém získávání nových členů je potřebné zdokonalit, ale domnívám se, že přinesl určité výsledky. Současně je potřebné využívat určitých úspěchů v kolektivním vyjednávání, zejména tam kde došlo k rozšíření KSVS a ke zvýhodnění zaměstnanců mimo firmy, kde již máme odbory k ataku zaměstnanců těchto firem k založení odborové organizace. Zaměřit se i na občany mimo pracovněprávní vztah. Důvodem je minimální sociální ochrana vyplývající i z pracovněprávních předpisů. Spolupracovat s některými neziskovými organizacemi, které řeší obdobné problémy a snažit se je přesvědčit o práci odborů pro členy i zaměstnance. Z pohledu výchovy nových funkcionářů považuji za potřebné zpracovat etický a znalostní kodex odborového funkcionáře, skutečně do praxe uvést cyklické vzdělávání členů a funkcionářů. Čím budeme mít funkcionáře vzdělanější, budou i reprezentativnější a pomoc členům bude i profesionálnější. Vychovávat kvalitní vyjednavače i týmy pro KV. Dbát i na jejich příkladné chování ve firmách při kolektivním vyjednávání, a i tím posílit odborovou image a pohled na odbory. Jejich vzdělávání podpořit určitou formou kariérního postupu. Mimo výhody, které OS nabízí, musí být potencionální (i stávající) člen přesvědčen o úspěšnosti odborů v jednáních se zaměstnavateli a o osobnosti funkcionářů. V oblasti zaměstnanosti členů Díky současné ekonomické krizi řada našich kolegů přichází o práci a naší povinností je maximálně jim pomoci. Ne jenom z pohledu výhod našeho ZF, ale již v období před touto pro každého nepříjemnou životní situací. Mým cílem je zaktivizovat komunikaci se ZO OS tak, abychom včas mohli jednat i se zaměstnavateli o problémech, snažit se propouštění co nejvíce odvrátit a najít společná řešení i cestou 9

10 společných projektů k udržení zaměstnanosti s finančním krytím z ESF na zavádění politik zaměstnanosti. Již v minulosti byl zpracován návrh Programu OS v oblasti zaměstnanosti, zavedení do praxe se však nepodařilo úspěšně dokončit. Služby pro členy Členové služby odborů logicky vyžadují jako oplátku za odborové členství. Mimo stávajících je potřebné nabídku rozšiřovat. Využívat mobilní telefonii za zvýhodněných podmínek pro funkcionáře i členy. Nabídky zde již v minulosti byly a některé OS běžně tuto formu využívají. Je možné uvažovat o výhodách v oblasti pojišťovnictví (domácnosti, povinné ručení, cestovní pojištění, apod.). V současné době nám byla nabídnuta možnost VIP pojistek bez jakékoli finanční spoluúčasti OS. Nadále spolupracovat se Sdružením na ochranu nájemníků. Existují i možnosti v oblasti cestovního ruchu apod. Důležité je vnímat reálné požadavky členské základny a snažit se jim vyhovět. Jako základ služeb pro členy i ZO OS se musejí stát rychlé právní služby. Majetek OS Budu usilovat o co nejefektivnější správu tohoto majetku. Zároveň se jej snažit zhodnocovat. Nechat si zpracovat odbornou analýzu využitelnosti majetku a poté společně s orgány OS rozhodnout. Pokusit se o vyšší výnosy z Domu v Hradci Králové (nabídnout pronájem některým dalším OS apod.), rovněž zvýšit např. výhodnějším pronájmem výnosy z hotelu Johann. Pokud se týká movitého majetku, tento obezřetně a efektivně ukládat s cílem jeho maximálního zhodnocení. Mezinárodní činnost OS V současné době účast v mezinárodních centrálách a jejich orgánech z důvodu existence zahraničních firem v ČR je nutná (důležité je přehodnotit počet zastoupení). Zvažovat rovněž i osobní účast na jednáních těchto institucí a pečlivě i výběr účastníků. Řadu relevantních informací lze získat dnes jinou formou. Nutné je podporovat účast zástupců na jednání evropských podnikových rad. Zcela nezbytnou součástí se musí stát informace, o kterých bylo jednáno a jejich přínos pro náš OS a členy. v rámci OS vytvořit. Odborový svaz a státní orgány Musíme se rovněž více angažovat v sociálních systémech státu a ovlivňovat rozhodování o jejich budoucí podobě. Minimálně v poradních sborech úřadů práce, v krajských tripartitách a v příslušných komisích na ministerstvech Samozřejmě dále udržovat a rozvíjet tripartitní systém, který se podařilo Kandidaturu jsem přijal ne z důvodu ambicí a touhou po funkci, ale považuji ji jako ocenění mé práce pro OS, kterou již 20 let vykonávám. Posoudit, zda dobře, je na Vás. Pokud nebudu zvolen, nic se nezmění na mojí, domnívám se poctivé práci pro odborový svaz, kterou vykonávám rád. To, že jsem byl Vámi odměněn tím, že jsem mohl své názory prezentovat jako jeden z kandidátů mě potěšilo. Děkuji. Mgr. Kunc Pavel 10

11 Příloha č. 2 Zápisu z Oblastního shromáždění Koncepce OS DLV po V. Sjezdu OS DLV Bc. Alfonz Kokoška Organizační členění OS DLV (struktura) Struktura Odborového svazu DLV by měla být přizpůsobená jeho ekonomickým možnostem z hlediska příjmů a výdajů OS DLV, které by měly být dlouhodobě vyrovnané. Jen tak lze zajistit fungování OS DLV v delším časovém období. Tento předpoklad nejlépe splňuje varianta č. 1 současného návrhu Stanov OS DLV tzn. dvě Oblasti OS DLV (Východ Západ). Co se týká celé struktury OS DLV t.j. dalších orgánů svazu ta se v podstatě nemění. Myslím si však, že statutární orgán OS DLV, v našem případě Výkonná rada OS DLV by měla být volená sjezdem OS DLV. Nesmíme také zapomenout, že naší členové jsou z více odvětví a měli by se v této struktuře najít, myslím tím řešení specifických problémů odvětví, včetně KSVS. Financování OS DLV Hlavním zdrojem příjmů OS DLV zůstanou i nadále členské příspěvky členů. Tento zdroj příjmů bude vždy závislý na počtu ekonomický aktivních členů OS a na růstu jejich výdělku. Proto musí být jedním z hlavních úkolů OS stabilizovat členskou základnu, zabránit poklesu členů OS DLV a intenzivně se zabývat získáváním nových členů nejenom ve firmách, kde OS DLV působí, ale i ve firmách, kde zatím odborové organizace neexistují. Za tím účelem musíme vytvářet projekty a kampaně s cílem motivovat a získávat další členy. Dalším, neméně důležitým zdrojem příjmů OS DLV jsou kapitálové výnosy z finančních prostředků, které OS DLV vlastní. Tyto finanční prostředky by měly být investovány tak, aby přinášeli co možná nejvyšší výnosy tzn. investovat s možnou vyšší mírou zisku ale na druhé straně i vyšší míra rizika. Zvýšit výnosy z nemovitého majetku OS DLV dům v Hradci Králové prázdné prostory v přízemí nabídnout případným zájemcům pro podnikatelskou činnost (restaurace, fitness ) i s možnosti spoluúčasti na profinancování. Hotel Poseidon bohužel nákup této nemovitosti a následně značné investice do této nemovitosti se ukázaly z hlediska možných výnosů zatím jako málo perspektivní. Investice sice výšily sociální úroveň této nemovitosti, ale z hlediska výnosů se to zatím neprojevuje a obávám se, že i v budoucnu se to nezlepší. Výkonná rada OS DLV a následně Sněm OS DLV budou muset tento problém řešit s cílem zabránit prohlubující se ztrátě. Náklady na činnost OS DLV se budou odvíjet od schválené struktury OS DLV. Pokud sjezd schválí 1. variantu návrhu Stanov lze tyto náklady zavedením úspor, jak v jednotlivých činnostech OS DLV, tak i snížením fixních nákladů (personální, nájmy atd.) se dostat v určitém časovém horizontu na úroveň vyrovnaného rozpočtu. V případě schválení 2. varianty jsem toho názoru, že vyrovnaný rozpočet bude těžko dosažitelný a Sněm OS DLV bude po celé volební období schvalovat schodkový rozpočet. V tomto případě samozřejmě budou do budoucna klesat jak základní jmění, tak i výnosy z finančních prostředků OS DLV. V tomto případě se budou muset orgány OS DLV zabývat i případným sloučením s jiným odborovým svazem. Návrh rozpočtu OS DLV na příslušný rok, návrhy finančních investic a hospodaření s majetkem OS DLV by měla vytvářet Komise pro rozpočet a majetek zvolená Sněmem OS DLV. 11

12 Fungování OS DLV směrem k ZO OS DLV a členům OS DLV. ZO OS DLV je základní a nejdůležitější organizační jednotkou odborového svazu. S tímto vědomím je utvářen i vztah mezi OS DLV a ZO OS DLV. Jde především o možnost ZO podílet se prostřednictvím svých zástupců v orgánech OS DLV na rozhodování o směrování činnosti OS DLV. K tomu je potřebný vzájemný tok maximálního množství informací v obou směrech s cílem poskytovat dle požadavků ZO potřebný servis a pomoc ZO v případech, kdy ZO o tuto pomoc požádá OS DLV. K tomuto využít v maximálně možné míře moderních komunikačních prostředků (webové stránky, intranet, ), periodický se opakujících každoročních seminářů vzdělávání, ale i velmi důležité osobní účasti představitelů OS DLV na členských schůzích, konferencích, jednáních VZO, jednáních Oblastí. Zvlášť v oblasti kolektivního vyjednávání na odvětvové úrovni zkvalitnit dialog se sociálními partnery, garantovat ZO uzavření a následné rozšíření kvalitních KSVS ve všech odvětvích, kde OS DLV působí. Tímto budou garantovány základní atributy pro úspěšné kolektivní vyjednávání na firemní úrovni. V případě problémů při kolektivním vyjednávání poskytovat specialisty OS DLV potřebnou pomoc a součinnost, včetně zastupování při kolektivním vyjednávání. Jen dobře informovaný člen našeho svazu bude vidět smysl svého členství v našem odborovém svazu. V první řadě bude schvalovat politiku odborového svazu. V druhé řadě bude čerpat výhody z členství v OS DLV ať už bezplatnou právní pomoc v pracovně-právní oblasti, oblasti bydlení tak i v sociálních problémech čerpáním dávek ze Zajišťovacího fondu a dalších produktů, které mu nabízí OS DLV. Regionální činnost OS DLV OS DLV prostřednictvím svých zástupců v Regionálních radách ČMKOS a následně v Krajských tripartitách musí prosazovat řešení problému svých členů v daném regionu. K tomu lze do určité míry využít současné politické rozložení síl na krajských úrovních a za pomoci vrcholových představitelů OS DLV jednat s hejtmany a podílet se tak na zkvalitňování práce Krajských tripartit. Zpracoval: Kokoška Alfonz 12

13 Příloha č. 3 Zápisu z Oblastního shromáždění Účast na V. Sjezdu OS DLV ve dnech : Název ZO: Registrační číslo ZO: ZO OS se V. Sjezdu OS DLV - Nehodící se, škrtněnte zúčastní nezúčastní Delegát za ZO:.... Náhradník za ZO:..... Vyplnění je důležité pro stanovení počtu delegátů a organizační zabezpečení delegátů! Za ZO vyplnil:.. Funkce: Podpis:.. Razítko: 13

14 Příloha č. 4 Zápisu z Oblastního shromáždění Vážený pan Jaroslav Juryšek Předseda OR Morava II Vážený pane kolego, jsem potěšen, že jako jediný představitel našeho odborového svazu, jsi projevil zájem o můj názor k materiálu ke Svazové inspekci práce, který rozeslal Ing. Rudolf Kyncl předseda našeho svazu. K diskusi, tvorbě ani k vysvětlení účelu předmětného materiálu jsem já ani nikdo z mých kolegů nebyl přizván a o jeho obsahu jsem se dozvěděl až po jeho odeslání do organizací. Úvodem musím uvést na pravou míru mou pracovní pozici ve schválené systemizaci OS DLV, která není předseda SIBP jak uvádíš, ale vedoucí oddělení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a životního prostředí OS DLV Vámi požadované stanovisko jsem strukturoval do tří okruhů, tak jak vyplývají z položené otázky Ad. 1. Stanovisko ke Svazové inspekci Ad. 2. Kolik by mělo být svazových inspektorů Ad. 3. Jestli zachovat SIBP i když nebude dotace od státu a v jakém počtu. Ad. 1. Naši odboroví funkcionáři by měli znát pro formulování svého názoru k potřebě svazových inspektorů nejen kolik stojí peněz, ale měli by uvážit jejich výkony, které za rok svazová inspekce vykazuje. Každoročně je předkládána ČM KOS souhrnná zpráva o vyhodnocení kontrolní činnosti za konkrétní rok. Vyjímám ze zprávy za rok Čtyři placení inspektoři odborového svazu vykonali 175 kontrol ve společnostech v rozsahu působnosti OS, přičemž šlo jak o malé organizace tak rozsáhlé a významné státní podniky jakými jsou Povodí Vltavy nebo Lesy České republiky nebo 6 akciových společností VEOLIA VODA. Bylo zjištěno 780 závad, z nichž každá mohla být potencionálním zdrojem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. U každého zapsaného nesouladu s požadavky předpisů, byla pro zaměstnavatele uvedena konkrétní porušení předpisu a zapsán návrh na způsob odstranění závady. U zaměstnavatele byla posouzena kvalita a aktuálnost dokumentace k řízení BOZP a vyhodnocena formou jednotného check listu. V průběhu kontroly byl prováděn se souhlasem zaměstnavatele videozáznam typických závad, předaný jako originál k vypracovanému Protokolu. Součástí každé kontroly bylo anonymní získání názoru zaměstnanců a vedoucích pracovníků na úroveň bezpečnosti práce v okruhu jejich působnosti. Po výpočetním zpracování a pořízením grafů byly předány zaměstnavatelům a v kopii odborové organizaci. Po skončení odborové kontroly, jsme na žádost zaměstnavatelů nebo odborové organizace provedli v některých případech i následnou kontrolu nebo školení BOZP. Vedle těchto odborových kontrol bylo prováděno šetření smrtelných pracovních úrazů a mimořádně závažných úrazů. Byla prováděna také rozsáhlá poradenská činnost ZOOS na jejich vyžádání, metodická pomoc při sestavování Kolektivních smluv a odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání. Ad. 2. Jak bylo výše uvedeno, systemizaci svazové inspekce tvoří čtyři zaměstnanci OS DLV, kteří podle plánu práce schváleného Výkonnou radou pro běžný rok provádějí odborovou kontrolu. Způsob rozdělování finančních prostředků ze státního rozpočtu České republiky ve výši zhruba 1,7 milionů korun v roce je přidělován ČM KOS z 50 % přepočtených plných pracovních úvazků SIBP v konkrétním roce a 50% dle počtu členů OS k příslušného roku. Platí přímá úměra, čím méně bude mít svaz plných pracovních úvazků SIBP, tím méně obdrží státních prostředků. OS DLV přispívá na činnost svazové inspekce do výše cca 400 tisíc korun za rok. Státní dotace je přidělovaná podle pravidel vydaných ministerstvy práce a sociálních věcí a ministerstva financí. Tyto orgány také kontrolují způsob čerpání a mohou při zjištění rozdílů udělovat sankce. Státní 14

15 dotace může být čerpána pouze na provádění odborových kontrol a s tím souvisejících nutných nákladů (telefon, cestovné a ubytování, administrativní náklady). Vyloučena je náhrada za školení SIBP a mezinárodní činnost stejně jako čistě odborová práce. Pro minimalizaci nákladů bylo rozhodnuto, aby tři SIBP neměli vlastní kancelář a prováděli administrativní práci doma na počítačích přidělených z ústředí OS DLV bez nároku na úhradu osvětlení, vytápění, spotřebu el. energie, opotřebení vlastního vybavení apod. Ad. 3. Svazová inspekce OS DLV je zastoupena ve skupině expertů BOZP ČM KOS, kde jsou připomínkovány všechny návrhy dotýkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve státě. Rozhodně by neuniklo pozornosti, kdyby se připravovala taková změna zákoníku práce, která by způsobila odnětí práva odborům vykonávat odborovou kontrolu nad bezpečností práce a neposkytování prostředků ze státního rozpočtu České republiky. Přestože toto nebezpečí hrozí již více než 20 let, vždy bylo toto právo odborům zachováno. Důvodem je relativně nevýznamná výše poskytnutých finančních prostředků, ve srovnání s dopady na státní rozpočet, kterou úrazovost přináší (podle oficielních údajů vlády činí náklady způsobené vznikem jednoho smrtelného pracovního úrazu 8,5 milionů korun, přičemž smrtelných pracovních úrazů je kolem 200 případů ročně a mají rostoucí trend. 71 tisíc pracovních úrazů za rok stojí naší společnost 29 miliard korun a z 1291 nemocí z povolání jsou ztráty 3 miliardy korun. Rizikovost práce v odvětvích působnosti OS DLV je velmi vysoká), neexistence úrazové pojišťovny kdy pouze soud nebo odborové organizace jsou schopni napomoci poškozeným po pracovních úrazech, možnost porušení sociálního smíru apod. Důvod formulace otázky o nutnosti vyřešit tuto otázku již do 5.sjezdu OS DLV je zlý úmysl, na jehož pozadí lze vysledovat nesmyslný záměr zrušení funkční svazové inspekce a její nahrazení tzv. kontrolou třetí stranou ( jak je koncipována v návrhu sjezdových materiálů). Samostatnou kapitolou je k otázce přiložená stránka nadepsaná Úsek BOZP OS DLV. Pokud měla poskytnout informaci, že si na sebe neumí svazová inspekce sama vydělat prostředky z prováděných auditů, jde o zásadní neznalost, jakou činnost může svazová inspekce provádět. Stránka obsahuje chyby, které v případě, pokud má být podklad brán v potaz, je nutné opravit. Tak především státní účelová dotace, jež je Odborovým svazům přidělována se správně jmenuje Finanční prostředky ze státního rozpočtu České republiky na BOZP. V přehledu není uveden rok 2009, který je již z účetního hlediska uzavřen. Uvedené roky 2007 a 2008 mají pod textem státní účelové dotace, dotace OS a Celkem náklady stejné číselné údaje, což rozhodně není správný údaj. Závěr : Doporučuji zachovat až do zákonného odebrání tohoto významného práva odborům stávající počet plně uvolněných zaměstnanců. Na rozličných úrovních využít všech možností, aby toto právo bylo zachováno, protože jde o zachování role odborů v nápomoci potřebám zaměstnanců. Bylo by vhodné konzultovat tuto pozici i se zahraničními odboráři a orgány, které představitelé OS DLV navštěvují nebo, kde zastávají významné posty a získat jejich názor. Jistě bychom se dozvěděli, jak by toto právo ve své odborové práci dovedli využít ve prospěch svých členů i dalších zaměstnanců. Postupně z odborových prostředků ve spolupráci se svazy zaměstnavatelů budovat sít Komisí bezpečnosti práce a dobrovolných funkcionářů BOZP, kteří budou na vlastních pracovištích nápomocni zaměstnavatelům ve vytváření zdravého a bezpečného pracovního prostředí a budou schopni zastupovat práva zaměstnanců v BOZP i v případě odejmutí práva výkonu kontroly. Kučera Jiří

16 Příloha č. 6 Oblastního shromáždění

Shromáždění se zúčastnilo z pozvaných 90 ZO OS DLV Morava II. 40 zástupců ZO z celkem 37 ZO, t.j. 41,11%.

Shromáždění se zúčastnilo z pozvaných 90 ZO OS DLV Morava II. 40 zástupců ZO z celkem 37 ZO, t.j. 41,11%. Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice Oblastní pracoviště - Oblast III. Zastoupení pro kraje Královéhradecký, Pardubický, Olomoucký a Moravskoslezský

Více

Mobil: +420 607 521 732; E-mail: osdlv.oblast3@seznam.cz; osdlv.morava2@seznam.cz. Zápis. z V. jednání Oblastní rady - Oblast III.

Mobil: +420 607 521 732; E-mail: osdlv.oblast3@seznam.cz; osdlv.morava2@seznam.cz. Zápis. z V. jednání Oblastní rady - Oblast III. Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice Oblastní pracoviště - Oblast III. Zastoupení pro kraje Královéhradecký, Pardubický, Olomoucký a Moravskoslezský

Více

Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice

Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice Oblastní pracoviště - Oblast III. Zastoupení pro kraje Královéhradecký, Pardubický, Olomoucký a Moravskoslezský

Více

Mobil: +420 607 521 732; E-mail: osdlv.oblast3@seznam.cz; osdlv.morava2@seznam.cz. Zápis. ze VI. jednání Oblastní rady - Oblast III.

Mobil: +420 607 521 732; E-mail: osdlv.oblast3@seznam.cz; osdlv.morava2@seznam.cz. Zápis. ze VI. jednání Oblastní rady - Oblast III. Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice Oblastní pracoviště - Oblast III. Zastoupení pro kraje Královéhradecký, Pardubický, Olomoucký a Moravskoslezský

Více

Mobil: +420 607 521 732; E-mail: osdlv.oblast3@seznam.cz; osdlv.morava2@seznam.cz. Zápis. ze IV. jednání Oblastní rady - Oblast III.

Mobil: +420 607 521 732; E-mail: osdlv.oblast3@seznam.cz; osdlv.morava2@seznam.cz. Zápis. ze IV. jednání Oblastní rady - Oblast III. Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice Oblastní pracoviště - Oblast III. Zastoupení pro kraje Královéhradecký, Pardubický, Olomoucký a Moravskoslezský

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO)

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) Odborový svaz ECHO (dále jen svaz) je svobodné, demokratické, otevřené a na principech

Více

tel./fax : +420 585 751 324 mobil : +420 607 521 732 E-mail : osdlv.morava2@seznam.cz

tel./fax : +420 585 751 324 mobil : +420 607 521 732 E-mail : osdlv.morava2@seznam.cz Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice Oblastní pracoviště Morava II. Dům odborových služeb, Palackého č. 21/75, 779 00 Olomouc-Nová Ulice

Více

PROGRAM ODBOROVÉHO SVAZU DOPRAVY na léta 2011 2016

PROGRAM ODBOROVÉHO SVAZU DOPRAVY na léta 2011 2016 PROGRAM ODBOROVÉHO SVAZU DOPRAVY na léta 2011 2016 Program Odborového svazu dopravy (dále jen OSD) na léta 2011 2016 navazuje na činnost OSD v minulých letech. OSD hájí a prosazuje spravedlivé, důstojné

Více

Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice

Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice Oblastní pracoviště - Oblast III. Zastoupení pro kraje Královéhradecký, Pardubický, Olomoucký a Moravskoslezský

Více

tel./fax : +420 585 751 324 mobil : +420 607 521 732 E-mail : osdlv.morava2@seznam.cz

tel./fax : +420 585 751 324 mobil : +420 607 521 732 E-mail : osdlv.morava2@seznam.cz Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice Oblastní pracoviště Morava II. Dům odborových služeb, Palackého č. 21/75, 779 00 Olomouc-Nová Ulice

Více

ZÁKLADNÍ ODBOROVÉ ORGANIZACE FN 2. Richard ZACH Ing. Marie VOŽECHOVÁ

ZÁKLADNÍ ODBOROVÉ ORGANIZACE FN 2. Richard ZACH Ing. Marie VOŽECHOVÁ FINANČNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ODBOROVÉ ORGANIZACE FN 2 Richard ZACH Ing. Marie VOŽECHOVÁ razítko odborové organizace, podpis předsedy výboru a dozorčí rady odborové organizace Finanční řád ZO FN2 OS ZSP ČR schváleno

Více

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti Stanovy Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Adresa: Česká 11, Brno 602 00 Registrováno u: Ministerstva vnitra České republiky Číslo a datum registrace: VSP/1-34/90-R ze dne 3. 5. 1990

Více

Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice

Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice Oblastní pracoviště - Oblast III. Zastoupení pro kraje Královéhradecký, Pardubický, Olomoucký a Moravskoslezský

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 1. Název : Kruh přátel Severáčku Kruh přátel Severáčku Článek 1 Název a sídlo 2. Sídlo : Frýdlantská 1359/19, 460 01 Liberec Článek 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolnou,

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. října 2001 č. 1033 o zřízení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů V l á d a I. z ř i z u j e Radu vlády pro rovné příležitosti žen

Více

Stanovy občanského sdružení. I. Název. II. Sídlo a působnost profesního sdružení. III. Vznik, charakteristika a právní postavení profesního sdružení

Stanovy občanského sdružení. I. Název. II. Sídlo a působnost profesního sdružení. III. Vznik, charakteristika a právní postavení profesního sdružení Stanovy občanského sdružení I. Název Český institut pro supervizi II. Sídlo a působnost profesního sdružení 1. Sídlem profesního sdružení je Křižíkova 76/61, Praha 8, 186 00 2. Působnost profesního sdružení

Více

Stanovy spolku. Spolek rodičů - Havlíček

Stanovy spolku. Spolek rodičů - Havlíček Stanovy spolku Spolek rodičů - Havlíček Článek 1 Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1. Název spolku je Spolek rodičů - Havlíček (dále jen spolek) 2. Sídlo spolku je ZŠ Litoměřice Havlíčkova

Více

Asociace samostatných odborů ČESKÁ REPUBLIKA

Asociace samostatných odborů ČESKÁ REPUBLIKA Asociace samostatných odborů ČESKÁ REPUBLIKA STAV A VÝVOJ KONTROLY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI ZA ROK 2013 V ODBOROVÝCH ORGANIZACÍCH ASOCIACE SAMOSTATNÝCH ODBORŮ ČESKÁ REPUBLIKA Zpracoval: Ing.

Více

Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 13.1.2015 v zasedací místnosti Vily Čerych v České Skalici.

Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 13.1.2015 v zasedací místnosti Vily Čerych v České Skalici. Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 13.1.2015 v zasedací místnosti Vily Čerych v České Skalici. Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 8 členů + 5 x plná moc - omluveno Opakovanou

Více

Stanovy občanského sdružení ErnetFree

Stanovy občanského sdružení ErnetFree Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů platný k 1.9.2005 1 Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: ErnetFree (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou

Více

Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů

Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: ErnetFree (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou osobou ve smyslu

Více

FINANČNÍ ŘÁD VYSOKOŠKOLSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU

FINANČNÍ ŘÁD VYSOKOŠKOLSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU FINANČNÍ ŘÁD VYSOKOŠKOLSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU 1. Systém hospodaření VOS Základní ustanovení 1.1 Systém hospodaření s majetkem včetně peněžních prostředků VOS se řídí: Obecně závaznými právními předpisy,

Více

Z Á S A D Y. pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance. ČMKOS a ASO

Z Á S A D Y. pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance. ČMKOS a ASO Z Á S A D Y pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance ČMKOS a ASO V Praze dne 1. 3. 2010 Z Á S A D Y pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance Kapitola I Úvodní ustanovení

Více

Z á p i s. Přítomni: J. Bém, P. Luska, Bc. Kalenda, p. Švenka. Omluveni: Mgr. Šormová, Ing. Stejskal, p. Řehák. Program jednání:

Z á p i s. Přítomni: J. Bém, P. Luska, Bc. Kalenda, p. Švenka. Omluveni: Mgr. Šormová, Ing. Stejskal, p. Řehák. Program jednání: Z á p i s z 13. jednání kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 10. 3. 2010 od 9,00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: J. Bém, P. Luska, Bc. Kalenda,

Více

STATUT PODPŮRNÉHO FONDU

STATUT PODPŮRNÉHO FONDU STATUT PODPŮRNÉHO FONDU Odborového svazu ECHO O b s a h: I. ÚČEL PODPŮRNÉHO FONDU OS ECHO II. TVORBA PODPŮRNÉHO FONDU OS ECHO III. DRUHY NÁROKŮ A PODMÍNKY PRO JEJICH PLNĚNÍ A. Podpora v nezaměstnanosti

Více

Zpráva o hospodaření a návrh rozpočtu na rok 2013

Zpráva o hospodaření a návrh rozpočtu na rok 2013 Pro jednání Výroční konference VOS 2013 Dne: 30. 1. 2013 K bodu programu č.: Název: Zpráva o hospodaření a návrh rozpočtu na rok 2013 Obsah: Hospodaření v roce 2012 Komentář k hospodaření za rok 2012 Návrh

Více

v Komoře Projektových Manažerů

v Komoře Projektových Manažerů Úvodní informace pro kandidáty na členství v Komoře Projektových Manažerů 1. Účel dokumentu Obsahem tohoto dokumentu jsou základní informace o Komoře Projektových Manažerů, jejím předmětu činnosti, organizační

Více

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava Čl. I Základní ustanovení Svaz obcí Národního parku Šumava je zájmovým sdružením právnických osob, založeným podle 20 f j zákona č. 40/1964 Sb., občanský

Více

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY FINANČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY. ČÁST I Obecná ustanovení 1 Předmět a rozsah úpravy

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY FINANČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY. ČÁST I Obecná ustanovení 1 Předmět a rozsah úpravy STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Představenstvo České lékařské komory podle zákona č. 220/1991 Sb. o České lékařské komoře, České stomatologické komoře, České lékárnické komoře (dále jen zákon

Více

Členské a klubové příspěvky

Členské a klubové příspěvky Členské a klubové příspěvky Asociace školních sportovních klubů České republiky Identifikační číslo: IČ: 45773688 Sídlo spolku: José Martího 269/31, Veleslavín, 162 00 Praha Údaje o zápisu ve spolkovém

Více

1.2. Provozovat činnost směřující ke zrušení vyhlášky č. 488/2006 autorského zákona.

1.2. Provozovat činnost směřující ke zrušení vyhlášky č. 488/2006 autorského zákona. STANOVY S.N.A. Preambule Název sdružení Sídlo 1. Poslání a základní cíle sdružení 2. Doba trvání sdružení 3. Členství 4. Vnitřní uspořádání 5. Hospodaření 6. Zánik a způsob majetkového vypořádání při zániku

Více

dle prezenční listiny přítomno 7 členů + 19 x plná moc

dle prezenční listiny přítomno 7 členů + 19 x plná moc Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 28.7.2015 v zasedací místnosti N3.118 (3. patro) v sídle Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Pivovarské náměstí 1245, v Hradci Králové.

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UNIE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ ČR, o, s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UNIE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ ČR, o, s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UNIE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ ČR, o, s. Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Název sdružení je Unie malých a středních podniků ČR, o. s. (dále jen sdružení. Anglický ekvivalent názvu

Více

Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH

Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH - tento vzor není závazný a slouží pouze pro upřesnění jednotlivých kroků konání VVH SDH a to SDH, kteří nemají tolik zkušeností z konáním VVH -

Více

PRACOVNÍ MATERIÁL. Příloha č. 2

PRACOVNÍ MATERIÁL. Příloha č. 2 PRACOVNÍ MATERIÁL Příloha č. 2 Jedna specializovaná veřejnoprávní instituce - Pracovní úrazová pojišťovna (Výseč z pracovního nástinu návrhu řešení.) 1. Jedna veřejnoprávní instituce pod dohledem státu,

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s.

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Čl. I Název a sídlo 1. Název spolku: Spolek rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z.s., (dále jen Spolek ) 2. Sídlo Spolku: nám. 25.března 100, Praha

Více

Stanovy MY 50+ Čl. 1 Název a sídlo. My 50 plus, zapsaný spolek. Sídlo: Ostrava, Bohumínská 447/64, 710 00 Ostrava Slezská Ostrava.

Stanovy MY 50+ Čl. 1 Název a sídlo. My 50 plus, zapsaný spolek. Sídlo: Ostrava, Bohumínská 447/64, 710 00 Ostrava Slezská Ostrava. 1 Stanovy MY 50+ Čl. 1 Název a sídlo My 50 plus, zapsaný spolek. Sídlo: Ostrava, Bohumínská 447/64, 710 00 Ostrava Slezská Ostrava. Čl. 2 Statut Spolku 1. My 50 plus, zapsaný spolek (dále jen spolek ),

Více

Podpora koordinátorů pro romské záležitosti

Podpora koordinátorů pro romské záležitosti Dotační program Podpora koordinátorů pro romské záležitosti Bc. Jiří Svěrák 20. srpna 2015 Vymezení účelu dotace - zajištění jedné pracovní pozice koordinátora pro romské záležitosti (dále jen koordinátora

Více

Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Domácí umění, o.s.

Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Domácí umění, o.s. Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Domácí umění, o.s. Část I. OBECNÁ USTANOVENÍ čl. 1 Obsah a cíl 1. Občanské sdružení fyzických a právnických osob DOMÁCÍ UMĚNÍ, o.s. (dále jen sdružení

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení Čl. 1. Název a sídlo Název: Občanské sdružení Janus (dále jen sdružení ) Sídlo: Popkova 1005, 664 34 Kuřim Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného

Více

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy I. Název, sídlo a účel spolku Spolek s názvem Spolek přátel Obchodní akademie v Plzni, z. s. (dále jen Spolek ) se sídlem v Plzni, je samosprávnou

Více

TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996

TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996 TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996 Představenstvo společnosti TEPLO BRUNTÁL a.s. svolává řádnou valnou hromadu

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 Starosta obce Hlaváček Pavel zahájil zasedání v 19:03 hod a všechny přivítal. Starosta obce konstatoval, že informace o konání zasedání

Více

PERSONÁLNÍ MANAŽER STÁTNÍ SPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE

PERSONÁLNÍ MANAŽER STÁTNÍ SPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s., vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONÁLNÍ MANAŽER STÁTNÍ SPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE PREAMBULE Cílem ceny Personální manažer státní správy v České republice je posílení a podpora

Více

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná S T A T U T Okresní hospodářské komory Karviná Část první Čl. 1 Základní ustanovení (1) Okresní komora (dále jen komora ) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. o Hospodářské komoře ČR a Agrární

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATEŘSKÉ CENTRUM STUDÁNKA ZLIČÍN o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATEŘSKÉ CENTRUM STUDÁNKA ZLIČÍN o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATEŘSKÉ CENTRUM STUDÁNKA ZLIČÍN o.s. Článek I Úvodní ustanovení: Název občanského sdružení: Mateřské centrum Studánka Zličín Sídlo: Nedašovská 354, Praha 5 Zličín, 155 21 Článek

Více

Statut komisí místní samosprávy

Statut komisí místní samosprávy č. 1/2015 SMĚRNICE Rady města Hradec Králové ze dne 13.01.2015 Statut komisí místní samosprávy schválená usnesením Rady města Hradec Králové č. RM/2015/77 ze dne13.01.2015 Účinnost od Zpracovatel Projednáno

Více

ČESKOMORAVSKÁ KONFEDERACE ODBOROVÝCH SVAZŮ

ČESKOMORAVSKÁ KONFEDERACE ODBOROVÝCH SVAZŮ ČESKOMORAVSKÁ KONFEDERACE ODBOROVÝCH SVAZŮ nám. Winstona Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Regionální rada odborových svazů ČMKOS Karlovarského kraje Zápis z jednání RR ČMKOS Karlovarského kraje ze dne 22.

Více

se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení

se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení STANOVY SDRUŽENÍ ČLENŮ A PŘÁTEL STANICE MLADÝCH OCHRÁNCŮ PŘÍRODY D Ř Í P A T K A se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení (1) Organizace se nazývá Sdružení členů a přátel

Více

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název STANOVY Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 2 Sídlo Sukova 49/4, 602

Více

Stanovy. Česká asociace rusistů, z.s. Článek I Postavení, sídlo, působnost

Stanovy. Česká asociace rusistů, z.s. Článek I Postavení, sídlo, působnost Česká asociace rusistů, z.s. Stanovy Článek I Postavení, sídlo, působnost 1. Spolek má název Česká asociace rusistů, z.s., zkratka ČAR. 2. Česká asociace rusistů je dobrovolnou, nezávislou zájmovou organizací

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO M A S MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk Zápis Valné hromady Místo konání: zasedací místnost Městského úřadu v Žamberku Dne: 25. května 2007. Účastníci: členové občanského

Více

Stanovy spolku. Náš Kopec, z.s.

Stanovy spolku. Náš Kopec, z.s. Stanovy spolku Náš Kopec, z.s. Čl. 1. Název, sídlo a působnost Náš Kopec o.s., ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen

Více

Stanovy. Sdružení podnikatelů Poohř í. I. Název a sídlo

Stanovy. Sdružení podnikatelů Poohř í. I. Název a sídlo Stanovy Sdružení podnikatelů Poohř í I. Název a sídlo Název: Sdružení podnikatelů Poohří Sídlo: Jednoty 1931, 356 01 Sokolov. IČO: 266 26 993 Registrace: MV ČR dne 7.4.2003 pod č.j. VS/1-1/53519/03-R Sdružení

Více

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Článek I Úvodní ustanovení Národní koordinační skupina pro zavedení eura v České republice (dále jen NKS) je zřizována na základě

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ FOTOKLUB TŘINÁCTÁ KOMORA

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ FOTOKLUB TŘINÁCTÁ KOMORA STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ FOTOKLUB TŘINÁCTÁ KOMORA Článek I. Základní ustanovení 1.1 Občanské sdružení se plným názvem jmenuje Fotoklub Třináctá komora (dále jen Fotoklub). Pod tímto názvem budou členové

Více

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 STANOVY DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 1 Stanovy Děti Křivoklátska, z.s. zapsaného spolku Článek I. Základní ustanovení 1. Děti Křivoklátska, z. s. (dále jen zapsaný spolek )

Více

STATUT SDRUŽENÍ CESTOVNÍ RUCH (ZE DNE 3. 12. 2009)

STATUT SDRUŽENÍ CESTOVNÍ RUCH (ZE DNE 3. 12. 2009) STATUT SDRUŽENÍ CESTOVNÍ RUCH (ZE DNE 3. 12. 2009) ZAKLÁDACÍ PREAMBULE Sdružení cestovní ruch (dále jen SCR) bylo založeno sdružením Jižní Čechy pohostinné a sdružením Služby v cestovním ruchu jako společná

Více

Smlouva o výkonu funkce člena kontrolní komise

Smlouva o výkonu funkce člena kontrolní komise Smluvní strany: Smlouva o výkonu funkce člena kontrolní komise 1. ZELENÁ HORA, stavební bytové družstvo se sídlem ve Žďáře nad Sázavou, Brněnská 1146/30, IČ: 00050784, zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

Stanovy FUNFÁN, o. s.

Stanovy FUNFÁN, o. s. Stanovy FUNFÁN, o. s. Preambule FUNFÁN, o. s. je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu. Občanské sdružení je právnickou osobou registrovanou ministerstvem vnitra. Čl. 1 Úvodní

Více

Organizační řád ZO OSŽ Praha Masarykovo nádraží A. ZÁKLAD Í USTA OVE Í 1. Organizační řád ZO OSŽ Praha Masarykovo nádraží (dále jen ZO) je vnitřní směrnicí této ZO ve smyslu Stanov OSŽ. Dnem schválení

Více

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 1. Vznik a vývoj sociálního zabezpečení ve světě a na území Česka. Obecná teorie konstrukce dávky. 2. Struktura sociálního zabezpečení v ČR, organizace a provádění

Více

PERSONÁLNÍ MANAŽER ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE

PERSONÁLNÍ MANAŽER ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s., vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONÁLNÍ MANAŽER ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE PREAMBULE Cílem ceny Personální manažer územní samosprávy v České republice je posílení

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Českého svazu aerobiku a fitness Článek 1. Základní stanovení 1. Organizační řád Českého svazu aerobiku, fitness a tance (dále jen ), určuje zásady činnosti a způsoby řízení,

Více

Z á p i s. Omluveni: JUDr. Miroslav Antl, Ing. Petr Kilevník, JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D., Ing. Zdeněk Urban

Z á p i s. Omluveni: JUDr. Miroslav Antl, Ing. Petr Kilevník, JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D., Ing. Zdeněk Urban Z á p i s z 12. jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 14. 4. 2014 od 15:00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Ing. Vladimír Derner, Mgr.

Více

Stanovy. Modrá hvězda života záchranná vodní stanice potápěčů Karlovy Vary, z.s. I. Úvodní ustanovení

Stanovy. Modrá hvězda života záchranná vodní stanice potápěčů Karlovy Vary, z.s. I. Úvodní ustanovení Stanovy Modrá hvězda života záchranná vodní stanice potápěčů Karlovy Vary, z.s. I. Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Modrá hvězda života záchranná vodní stanice potápěčů Karlovy Vary, z.s. (dále jen MHŽ

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 I. Základní ustanovení 1) Název spolku: Spolek rodičů a přátel MŠ Na Dlouhém lánu, Praha 6 Identifikační číslo

Více

Občanská poradna Pardubice o.s.

Občanská poradna Pardubice o.s. Občanská poradna Pardubice o.s. Obsah: 1. P O S L Á N Í O R G A N I Z A C E... 3 2. O B Č A N S K Á P O R A D N A V R O C E 2 0 0... 3 3. S T A T I S T I K A 2 0 0... 4 4. S T A T I S T I C K É V Ý S T

Více

Návrh Stanov spolku Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Vnorovy

Návrh Stanov spolku Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Vnorovy Návrh Stanov spolku Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Vnorovy Čl. 1 Název, forma a sídlo Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Vnorovy (dále jen Spolek nebo SRPŠ ) je právnickou osobou založenou v souladu

Více

PROGRAM ČESKOMORAVSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU CIVILNÍCHZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY NA OBDOBÍ 2013-2016

PROGRAM ČESKOMORAVSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU CIVILNÍCHZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY NA OBDOBÍ 2013-2016 PROGRAM ČESKOMORAVSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU CIVILNÍCHZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY NA OBDOBÍ 2013-2016 l. Oblast pracovněprávní a zaměstnanosti 1.1 V součinnosti s ostatními odborovými svazy průběžně prosazovat v tripartitních

Více

S T A N O V Y. Obecná ustanovení. 2 Poslání a cíle

S T A N O V Y. Obecná ustanovení. 2 Poslání a cíle Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně Česká společnost hyperbarické a letecké medicíny S T A N O V Y 1 Obecná ustanovení 1. Česká společnost hyperbarické a letecké medicíny ( dále jen ČSHLM

Více

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246 Oznámení o konání valné hromady Představenstvo akciové společnosti E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka

Více

STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice. Hlava I Vymezení sdružení

STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice. Hlava I Vymezení sdružení STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice 1 Název a sídlo sdružení Hlava I Vymezení sdružení 1. Název sdružení:sem v České republice Sdružení evangelické mládeže (dále jen SEM ). 2. Sídlo

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RROS ČMKOS MSK ZE DNE 17.12. 2013

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RROS ČMKOS MSK ZE DNE 17.12. 2013 Regionální rada OS ČMKOS Moravskoslezského kraje U Tiskárny 1, 702 00 Ostrava-Přívoz ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RROS ČMKOS MSK ZE DNE 17.12. 2013 Přítomni: Omluveni: Přizváni: Dle prezenční listiny K.Hoferek, Dr.Ing.P.Konečný,

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

Stanovy spolku SETKÁNÍ JÁ A TY, z.s.

Stanovy spolku SETKÁNÍ JÁ A TY, z.s. 1 Stanovy spolku SETKÁNÍ JÁ A TY, z.s. Úplné znění ke dni 26. 11 2014 Název, forma a sídlo Setkání já a ty, z.s. se sídlem Dolní Novosadská 81, 779 00 Olomouc (dále jen spolek). Spolek je právnickou osobou

Více

Základní organizace OS KOVO Třinecké železárny VOLEBNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ORGANIZACE OS KOVO TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY

Základní organizace OS KOVO Třinecké železárny VOLEBNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ORGANIZACE OS KOVO TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY Základní organizace OS KOVO Třinecké železárny VOLEBNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ORGANIZACE OS KOVO TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY Schválený konferencí ZO OS KOVO TŽ 24.4.2012 Seznam použitých zkratek: ZO TŽ OS KOVO VZO P-VZO

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro územní samosprávný celek

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro územní samosprávný celek Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

Stanovy občanského sdružení ProWaldorf Karviná, o. s.

Stanovy občanského sdružení ProWaldorf Karviná, o. s. Stanovy občanského sdružení ProWaldorf Karviná, o. s. Čl. I Základní ustanovení Název sdružení: ProWaldorf Karviná, o. s. Sídlo: Na Kopci 2108/48, Karviná Mizerov, 734 01 Čl. II Právní postavení sdružení

Více

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci)

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ŘÁD Služby veřejného zájmu Pro služby poskytované společností ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ODDÍL I. OBECNÉ PODMÍNKY Článek 1 Předmět úpravy 1. Účelem řádu Služby

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Stanovy Veslařského klubu Vajgar

Stanovy Veslařského klubu Vajgar Stanovy Veslařského klubu Vajgar Čl. 1 Název a sídlo Název: Veslařský klub Vajgar, z.s. (dále též klub ) Sídlo: Nábřeží Ladislava Stehny 847/II, 377 01 Jindřichův Hradec Čl. 2 Statut klubu 1. Veslařský

Více

Role motivujících starostů v jednotlivých fázích projektu

Role motivujících starostů v jednotlivých fázích projektu Role motivujících starostů v jednotlivých fázích projektu leden 2015 Ivan Černý Motivující starosta - hlavní aktivity v území a) rozšiřovat povědomí o přínosech meziobecní. b) zprostředkovávat vzájemnou

Více

STANOVY. Článek 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Asociace speciálních pedagogů České republiky, o..s.

STANOVY. Článek 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Asociace speciálních pedagogů České republiky, o..s. ASOCIACE SPECIÁLNÍCH PEDAGOGŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o. s. STANOVY Článek 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název sdružení: Zkrácené označení: Asociace speciálních pedagogů České republiky, o..s. ASP ČR, o. s. Sídlo: Základní

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl.II. Účel, cíle a činnost spolku

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl.II. Účel, cíle a činnost spolku Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč Čl. I. Úvodní ustanovení Název spolku: Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč (dále jen spolek ) je dobrovolným, nepolitickým, nezávislým spolkem rodičů a

Více

Zápis ze 4. zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP, ze dne 16.3.2011

Zápis ze 4. zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP, ze dne 16.3.2011 Zápis ze 4. zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP, ze dne 16.3.2011 Zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP se uskutečnilo dne 16.3.2011 od 15,00 17,15 hodin Přítomni: viz prezenční listina Program:

Více

Založte odborovou organizaci ČMOS pracovníků školství!

Založte odborovou organizaci ČMOS pracovníků školství! Máte ve škole problémy? Rozhoduje váš nadřízený bez vás? Roste napětí mezi zaměstnanci a ředitelem školy? Nemáte dostatek informací? Chcete to změnit? Založte odborovou organizaci ČMOS pracovníků školství!

Více

Z á p i s č. 32/2015. Z řádné schůze představenstva SBD Hlubina, která se konala dne 11. května 2015 od 16:00 hod. v zasedací místnosti SBD Hlubina

Z á p i s č. 32/2015. Z řádné schůze představenstva SBD Hlubina, která se konala dne 11. května 2015 od 16:00 hod. v zasedací místnosti SBD Hlubina Z á p i s č. 32/2015 Z řádné schůze představenstva SBD Hlubina, která se konala dne 11. května 2015 od 16:00 hod. v zasedací místnosti SBD Hlubina Přítomní členové představenstva: p. Apfelthaler, pí Dešková,

Více

ZÁPIS + DEKLARACE Z JEDNÁNÍ XX. KULATÉHO STOLU v rámci projektu Posilování sociálního dialogu

ZÁPIS + DEKLARACE Z JEDNÁNÍ XX. KULATÉHO STOLU v rámci projektu Posilování sociálního dialogu Regionální rada OS ČMKOS Moravskoslezského kraje U Tiskárny 1, 702 00 Ostrava-Přívoz ZÁPIS + DEKLARACE Z JEDNÁNÍ XX. KULATÉHO STOLU v rámci projektu Posilování sociálního dialogu konaného dne 9. 9. 2009

Více

Výroční zpráva 2013 Přerovská rozvojová s.r.o. Výroční zpráva 2013

Výroční zpráva 2013 Přerovská rozvojová s.r.o. Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva 2013 Přerovská rozvojová s.r.o. Výroční zpráva 2013 1 Obsah: Obsah, přílohy... 2 Základní identifikační údaje.. 3 Výroční zpráva jednatele společnosti.. 4 Valná hromada, jednatelé... 5 Historie

Více

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti STATUT obecně prospěšné společnosti Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. I. Základní ustanovení Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s.

Více

STANOVY. KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. SPOLKU. Čl. 1. Název a sídlo

STANOVY. KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. SPOLKU. Čl. 1. Název a sídlo STANOVY SPOLKU KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. Čl. 1. Název a sídlo Název: Křesťanské vzdělávací centrum Ostrava, z. s. (dále jen spolek ) Sídlo: Kostelní náměstí 1, 728 02 Ostrava Čl. 2 Statut

Více

STANOVY Japonského klubu Olomouc

STANOVY Japonského klubu Olomouc STANOVY Japonského klubu Olomouc Hlava I. Název, sídlo, působnost Článek 1. Japonský klub Olomouc, o.s. (dále jen JKO) působí na celém území České republiky, jeho sídlem je Katedra asijských studií Filozofické

Více

Článek I Úvodní ustanovení

Článek I Úvodní ustanovení Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Úvodní ustanovení 1. V případě schválených projektů v rámci sportovní reprezentace

Více

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s. vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY platný pro rok 2013 PREAMBULE Cílem ceny Personalista veřejné správy je posílení a podpora personálních činností

Více

Zápis z jednání členské schůze BD Karviná Centrum konané dne 23. 4. 2014

Zápis z jednání členské schůze BD Karviná Centrum konané dne 23. 4. 2014 Zápis z jednání členské schůze BD Karviná Centrum konané dne 23. 4. 2014 v prostorách Literárního salonu - II. patro Regionální knihovny Karviná, ul. Centrum 2296/16 Přítomni dle presenční listiny Ad 1/

Více

Zpráva o hospodaření a návrh rozpočtu na rok 2011

Zpráva o hospodaření a návrh rozpočtu na rok 2011 Pro jednání výroční konference VOS 2011 Dne: 7. 2. 2011 K bodu programu č.: 5 Název: Zpráva o hospodaření a návrh rozpočtu na rok 2011 Obsah: Hospodaření v roce 2010 Komentář k hospodaření za rok 2010

Více