Shromáždění se zúčastnilo z pozvaných 54 ZO OS DLV Morava II. 36 zástupců ZO z celkem 28 ZO, t.j. 51,85%.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Shromáždění se zúčastnilo z pozvaných 54 ZO OS DLV Morava II. 36 zástupců ZO z celkem 28 ZO, t.j. 51,85%."

Transkript

1 Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice Oblastní pracoviště Morava II. Dům odborových služeb, Palackého č.75/21, OLOMOUC-Nová Ulice Mobil: ; Web: Zápis z Oblastního shromáždění ZO OS DLV Morava II. Místo jednání : Olomouc, Moravská vodárenská, a.s. Datum jednání : Zahájení jednání : 09:30 hodin Ukončení jednání : 14:00 hodin Přítomni : Omluveni : dle presenční listiny dle presenční listiny Shromáždění se zúčastnilo z pozvaných 54 ZO OS DLV Morava II. 36 zástupců ZO z celkem 28 ZO, t.j. 51,85%. Program: 1. Zahájení 2. Vystoupení oslovených kandidátů na funkci předsedy OS DLV 3. V. Sjezd OS DLV Příprava V. Sjezdu Vyhodnocení potvrzené účasti na V. Sjezdu Projednání Dokumentů na V. Sjezd Návrh kandidáta na funkci předsedy OS Volba zástupce do Revizní komise za Oblast 4. Výroční zpráva Oblasti Morava II. za rok 2009 a za období od IV. Sjezdu OS DLV 5. Informace z jednání orgánů VR a Sněmu 6. Informace o situaci v jednotlivých odvětvích a ZO Oblasti MII. 7. Informace o situaci v kolektivním vyjednávání PKS a KSVS 8. Různé 9. Závěr 1

2 K jednotlivým bodům jednání 1. Zahájení Předseda OR Morava II. p. Jaroslav Juryšek (dále jen předseda OR) přivítal všechny přítomné zástupce ZO, dále hosta ing. Petra Dvořáka ze SIBP. Dále přítomné seznámil s programem a s organizačním zajištěním jednání. Zapisovatelem byl zvolen Josef Štajgl. 2. Vystoupení oslovených kandidátů na funkci předsedy OS DLV Předseda OR informoval o postupu OR, která oslovila čtyři kandidáty navržené ZO v rámci předsjezdové diskuze s nejvyšším počtem hlasů. Konkrétně ing. R. Kyncla, Bc. A. Kokošku, Mrg. P. Kunce a J. Pagáče. Z těchto oslovených kandidátů, se ozvali a pozvání přijali pouze Bc. A. Kokoška a Mgr. P. Kunc. Tito se ve svých prezentacích v rámci bodu jednání představili a seznámili účastníky shromáždění se svými vizemi fungování OS DLV po jejich případném zvolení do funkce (viz příloha č. 1 a č. 2) V následné rozsáhlé diskuzi, potom kandidáti odpovídali na otázky a reagovali na názory z pléna. Usnesení k bodu č. 2: Oblastní shromáždění bere přednesené informace a vystoupení kandidátů na funkci předsedy OS DLV na vědomí. 3. V. Sjezd OS DLV V rámci tohoto bodu bylo projednáno: Informace o přípravě a zajištění V. Sjezdu OS DLV Vyhodnocení nízké potvrzené účasti na V. Sjezdu OS DLV. Z naší Oblasti, kde funguje celkem 54 ZO, se na Sjezd přihlásilo pouze 25 ZO. V této souvislosti bylo těm ZO, které neodeslali v rámci předsjezdové diskuze vyplněný formulář s potvrzením své účasti, či neúčasti, rozdán formulář, na kterém mají toto učinit a následně jej odeslat na Ústředí OS DLV (viz. Příloha č. 3). Návrhy Dokumentů, po provedení změn, na základě došlých připomínek ze ZO. Byl zvolen kandidát za Oblast Morava II. na funkci předsedy OS DLV Byla projednána volba zástupce Oblasti Morava II. na funkci člena Revizní komise OS DLV Předložený materiál k financování a budoucnosti SIBP a vyjádření vedoucího SIBP Dr. J. Kučery (viz. Příloha č. 4) Usnesení k bodu č. 3: Oblastní shromáždění po projednání: a) Bere na vědomí přednesené informace o zajištění V. Sjezdu OS DLV b) Bere na vědomí přednesené informace o potvrzené účasti na V. Sjezdu OS DLV, a ukládá předsedovi OR rozeslat do těch ZO, které nereagovali na 2

3 formulář v rámci předsjezdové diskuze, nový formulář se žádostí o vyjádření se, ke své účasti na V. Sjezdu OS DLV c) Bere na vědomí přednesené informace o návrzích Dokumentů OS DLV. Oblastní shromáždění. Po projednání podporuje variantu č. 2 Stanov a Organizačního řádu OS DLV a i nadále trvá na zachování regionálního uspořádání OS DLV v rozsahu čtyř Oblastí. d) Jednomyslně navrhuje jako kandidáta na funkci předsedy OS DLV kolegu Mgr. Pavla Kunce a kolegu Bc. Alfonze Kokošku. e) Na funkci zástupce Revizní komise OS DLV prozatím nenavrhuje nikoho. Oblastní shromáždění ukládá všem ZO návrhy na zástupce do Revizní komise projednat ve svých VZO a návrh na zástupce předložit předsedovi OR nejpozději do Následné potvrzení zástupce Oblasti Morava II. do Revizní komise bude provedeno formou per rollam. f) Bere na vědomí přeložené informace o SIBP a vystoupení inspektora SIBP ing. Petra Dvořáka. Oblastní shromáždění i nadále podporuje zachování SIBP, jako hlavního pilíře odborové činnosti, bez ohledu na státní dotaci v minimálním počtu dvou inspektorů. 4. Výroční zpráva Oblasti Morava II. za rok 2009 Předseda OR přítomné seznámil s Výroční zprávou Oblasti Morava II. za rok Výroční zpráva je ke stažení na Taktéž bude rozeslána ve formátu PDF. do všech ZO Usnesení k bodu č. 4: Oblastní shromáždění bere přednesené informace vědomí a schvaluje Výroční zprávu Oblasti Morava II. za rok Informace z jednání Výkonné rady a Sněmu OS DLV Předseda OR informoval o uplynulých jednáních Výkonné rady a Sněmu OS DLV Usnesení k bodu č. 5: Oblastní shromáždění bere přednesené informace na vědomí. 6. Informace o situaci v jednotlivých odvětvích a ZO Oblasti MII Diskuze. 7. Informace o situaci v kolektivním vyjednávání PKS a KSVS Předseda OR informoval o došlých uzavřených PKS pro rok 2010 a opětovně apeloval na zástupce ZO, aby své uzavřené PKS nezapomněli odeslat na Oblastní pracoviště. Usnesení k bodu č. 7: Oblastní shromáždění bere přednesené informace na vědomí. 3

4 8. Různé Předseda informoval o: situaci o v platební morálce a neplatičích (viz. Příloha č. 6) aktuální situaci ve společnosti Javořice, a.s. ve Ptení Usnesení k bodu č. 8: Oblastní shromáždění bere přednesené informace na vědomí. 9. Závěr Předseda OR OS DLV Morava II. p. Jaroslav Juryšek všem přítomným zástupcům ZO a hostu poděkoval za účast. Zapsal: Josef Štajgl 4

5 5

6 6

7 7

8 Příloha č. 1 Zápisu z Oblastního shromáždění Koncepce činnosti odborového svazu po V. sjezdu OS Mgr. Pavel KUNC Vzhledem k tomu, že se mi dostalo cti a jsem některými ZO OS navržen jako kandidát na funkci předsedy OS DLV, dovoluji si Vám předložit koncepci fungování OS v dalším volebním období do roku V prvé řadě bych chtěl podotknout, že základním dokumentem pro práci každého čelního funkcionáře OS musí být schválený Program OS DLV. Tento může být naplňován pouze tehdy, bude-li OS silný ekonomicky, komunikace mezi vedením OS, oblastními pracovišti a ZO OS, a bude jasná, srozumitelná, postavená na důvěře, spolupráci, solidaritě a poctivé práci pro členy. Za základní pravidla činnosti odborového svazu považuji Odbornost -odpovědnost-informovanost- spolupráci-otevřenost-průhlednost- kontrolu Činnost OS musí: plně vycházet z požadavků členské základny, být otevřená všem věcným návrhům a připomínkám svých členů, být založena na vysoké profesionalitě a týmové práci zaměstnanců OS a funkcionářů, Organizační složení OS Doporučuji následující strukturu - ústředí + 3 max. 4 oblasti. Zástupci oblastí by mohli vykonávat funkci místopředsedy formou rotace. Tento systém může sebou přinést i postupnou přípravu funkcionářů na vrcholnou funkci. Na ústředí by mělo dojít k přehodnocení náplní práce zaměstnanců a k postupnému zefektivnění činnosti. Domnívám se, že i předseda OS by měl být plně součástí pracovního kolektivu a rád bych si i v této funkci zachoval svoji hlavní současnou specializaci. Samozřejmě ve své funkci bych rád využil služeb poradců z jednotlivých odvětví. Pokud se týká oblasti BOZP věřím, tuto činnost zvládnou 2 inspektoři práce. Celkové úspory by mohly dosáhnout částky 1,5 mil. Kč. Ekonomika odborového svazu Z pohledu finančního zabezpečení činnosti OS, i přes co nejpřesnější odhady, nelze vývoj jednoznačně určit. Vlivů je mnoho, od vývoje členské základny, zvyšování nákladů zejména z pohledu služeb, které mnohdy nelze ovlivnit. Nedomnívám se, že by bylo vhodné i přes ztrátový rozpočet okamžitě navyšovat odvody, pokud se začne firmám opět dařit, dojde ke zvyšování odvodů díky vyššímu výběru členských příspěvků z důvodu růstu mezd členů. Základem však musí být přesvědčit členy, že jejich finance nechceme na mzdy, ale zejména na služby, které bychom měli rozšiřovat. 8

9 Z pohledu úspor je nutné přehodnotit priority, které mohou přinést omezení nákladů, snížit počty zasedání VR, Sněmu, porad oblastí, počty členů těchto orgánů. Hledat vhodné a ekonomicky výhodné místnosti pro pronájmy zejména na oblastech, snížit náklady úsporou vynaložených prostředků na vozový park apod. Rád bych využil k oživení finančních operací i poznatků kolegů ze zahraničí (kam případně investují, s jakým výsledkem, bezpečnost investic). Vzhledem k dosavadním poznatkům při hledání vhodného partnera pro případné slučování, tuto formu zatím nedoporučuji. Najít vhodného partnera a najít přesnou definici společných zájmů není jednoduché. Je potřebné činnost samozřejmě zefektivnit, využívat všech dostupných komunikačních prostředků moderní techniky, které nám i některé náklady určitě pomohou snižovat. K úspoře finančních prostředků využívat maximálně i prostředky z jednotlivých projektů v rámci ESF. Pokud se však v budoucnu najde OS, který bude respektovat, zejména výhody pro naše členy a najdeme kompromis, nebudu se, pokud to bude vůle členů sloučení bránit. Komunikace se členy a servis pro ně Každá činnost OS musí být konána pro člena. Pomoc musí být poskytována s maximálním urychlením. Servis odborového svazu se musí přiblížit členům. Minimálně v poradenské činnosti. Zavést poradenské dny přímo v jednotlivých oblastech). Musíme reagovat na určitou změnu struktury. Snažit se přiblížení činnosti OS populární formou, najít cesty k neformálním setkáním, výměnám názorů. Pořádat odborové dny OS v rámci jednotlivých oblastí. Se členy se snažit maximálně komunikovat, nadále zkvalitňovat webové stránky OS, zavést pravidelné informace kdo a kde jednal, s jakým výsledkem, jaký to mělo konkrétní přínos pro členy. Medializovat každý úspěch OS ve prospěch členů. Na webové stránky umístit nové odkazy, které pomohou členům i funkcionářům k lepší orientaci např. na trhu práce apod. Hlavním úkolem pro členy je zabezpečit kvalitní vyjednávací týmy pro KV. Tyto musí mít u partnerů autoritu, hlavně neformální a musí být skutečně reprezentativní. Noví členové a výchova funkcionářů Současný systém získávání nových členů je potřebné zdokonalit, ale domnívám se, že přinesl určité výsledky. Současně je potřebné využívat určitých úspěchů v kolektivním vyjednávání, zejména tam kde došlo k rozšíření KSVS a ke zvýhodnění zaměstnanců mimo firmy, kde již máme odbory k ataku zaměstnanců těchto firem k založení odborové organizace. Zaměřit se i na občany mimo pracovněprávní vztah. Důvodem je minimální sociální ochrana vyplývající i z pracovněprávních předpisů. Spolupracovat s některými neziskovými organizacemi, které řeší obdobné problémy a snažit se je přesvědčit o práci odborů pro členy i zaměstnance. Z pohledu výchovy nových funkcionářů považuji za potřebné zpracovat etický a znalostní kodex odborového funkcionáře, skutečně do praxe uvést cyklické vzdělávání členů a funkcionářů. Čím budeme mít funkcionáře vzdělanější, budou i reprezentativnější a pomoc členům bude i profesionálnější. Vychovávat kvalitní vyjednavače i týmy pro KV. Dbát i na jejich příkladné chování ve firmách při kolektivním vyjednávání, a i tím posílit odborovou image a pohled na odbory. Jejich vzdělávání podpořit určitou formou kariérního postupu. Mimo výhody, které OS nabízí, musí být potencionální (i stávající) člen přesvědčen o úspěšnosti odborů v jednáních se zaměstnavateli a o osobnosti funkcionářů. V oblasti zaměstnanosti členů Díky současné ekonomické krizi řada našich kolegů přichází o práci a naší povinností je maximálně jim pomoci. Ne jenom z pohledu výhod našeho ZF, ale již v období před touto pro každého nepříjemnou životní situací. Mým cílem je zaktivizovat komunikaci se ZO OS tak, abychom včas mohli jednat i se zaměstnavateli o problémech, snažit se propouštění co nejvíce odvrátit a najít společná řešení i cestou 9

10 společných projektů k udržení zaměstnanosti s finančním krytím z ESF na zavádění politik zaměstnanosti. Již v minulosti byl zpracován návrh Programu OS v oblasti zaměstnanosti, zavedení do praxe se však nepodařilo úspěšně dokončit. Služby pro členy Členové služby odborů logicky vyžadují jako oplátku za odborové členství. Mimo stávajících je potřebné nabídku rozšiřovat. Využívat mobilní telefonii za zvýhodněných podmínek pro funkcionáře i členy. Nabídky zde již v minulosti byly a některé OS běžně tuto formu využívají. Je možné uvažovat o výhodách v oblasti pojišťovnictví (domácnosti, povinné ručení, cestovní pojištění, apod.). V současné době nám byla nabídnuta možnost VIP pojistek bez jakékoli finanční spoluúčasti OS. Nadále spolupracovat se Sdružením na ochranu nájemníků. Existují i možnosti v oblasti cestovního ruchu apod. Důležité je vnímat reálné požadavky členské základny a snažit se jim vyhovět. Jako základ služeb pro členy i ZO OS se musejí stát rychlé právní služby. Majetek OS Budu usilovat o co nejefektivnější správu tohoto majetku. Zároveň se jej snažit zhodnocovat. Nechat si zpracovat odbornou analýzu využitelnosti majetku a poté společně s orgány OS rozhodnout. Pokusit se o vyšší výnosy z Domu v Hradci Králové (nabídnout pronájem některým dalším OS apod.), rovněž zvýšit např. výhodnějším pronájmem výnosy z hotelu Johann. Pokud se týká movitého majetku, tento obezřetně a efektivně ukládat s cílem jeho maximálního zhodnocení. Mezinárodní činnost OS V současné době účast v mezinárodních centrálách a jejich orgánech z důvodu existence zahraničních firem v ČR je nutná (důležité je přehodnotit počet zastoupení). Zvažovat rovněž i osobní účast na jednáních těchto institucí a pečlivě i výběr účastníků. Řadu relevantních informací lze získat dnes jinou formou. Nutné je podporovat účast zástupců na jednání evropských podnikových rad. Zcela nezbytnou součástí se musí stát informace, o kterých bylo jednáno a jejich přínos pro náš OS a členy. v rámci OS vytvořit. Odborový svaz a státní orgány Musíme se rovněž více angažovat v sociálních systémech státu a ovlivňovat rozhodování o jejich budoucí podobě. Minimálně v poradních sborech úřadů práce, v krajských tripartitách a v příslušných komisích na ministerstvech Samozřejmě dále udržovat a rozvíjet tripartitní systém, který se podařilo Kandidaturu jsem přijal ne z důvodu ambicí a touhou po funkci, ale považuji ji jako ocenění mé práce pro OS, kterou již 20 let vykonávám. Posoudit, zda dobře, je na Vás. Pokud nebudu zvolen, nic se nezmění na mojí, domnívám se poctivé práci pro odborový svaz, kterou vykonávám rád. To, že jsem byl Vámi odměněn tím, že jsem mohl své názory prezentovat jako jeden z kandidátů mě potěšilo. Děkuji. Mgr. Kunc Pavel 10

11 Příloha č. 2 Zápisu z Oblastního shromáždění Koncepce OS DLV po V. Sjezdu OS DLV Bc. Alfonz Kokoška Organizační členění OS DLV (struktura) Struktura Odborového svazu DLV by měla být přizpůsobená jeho ekonomickým možnostem z hlediska příjmů a výdajů OS DLV, které by měly být dlouhodobě vyrovnané. Jen tak lze zajistit fungování OS DLV v delším časovém období. Tento předpoklad nejlépe splňuje varianta č. 1 současného návrhu Stanov OS DLV tzn. dvě Oblasti OS DLV (Východ Západ). Co se týká celé struktury OS DLV t.j. dalších orgánů svazu ta se v podstatě nemění. Myslím si však, že statutární orgán OS DLV, v našem případě Výkonná rada OS DLV by měla být volená sjezdem OS DLV. Nesmíme také zapomenout, že naší členové jsou z více odvětví a měli by se v této struktuře najít, myslím tím řešení specifických problémů odvětví, včetně KSVS. Financování OS DLV Hlavním zdrojem příjmů OS DLV zůstanou i nadále členské příspěvky členů. Tento zdroj příjmů bude vždy závislý na počtu ekonomický aktivních členů OS a na růstu jejich výdělku. Proto musí být jedním z hlavních úkolů OS stabilizovat členskou základnu, zabránit poklesu členů OS DLV a intenzivně se zabývat získáváním nových členů nejenom ve firmách, kde OS DLV působí, ale i ve firmách, kde zatím odborové organizace neexistují. Za tím účelem musíme vytvářet projekty a kampaně s cílem motivovat a získávat další členy. Dalším, neméně důležitým zdrojem příjmů OS DLV jsou kapitálové výnosy z finančních prostředků, které OS DLV vlastní. Tyto finanční prostředky by měly být investovány tak, aby přinášeli co možná nejvyšší výnosy tzn. investovat s možnou vyšší mírou zisku ale na druhé straně i vyšší míra rizika. Zvýšit výnosy z nemovitého majetku OS DLV dům v Hradci Králové prázdné prostory v přízemí nabídnout případným zájemcům pro podnikatelskou činnost (restaurace, fitness ) i s možnosti spoluúčasti na profinancování. Hotel Poseidon bohužel nákup této nemovitosti a následně značné investice do této nemovitosti se ukázaly z hlediska možných výnosů zatím jako málo perspektivní. Investice sice výšily sociální úroveň této nemovitosti, ale z hlediska výnosů se to zatím neprojevuje a obávám se, že i v budoucnu se to nezlepší. Výkonná rada OS DLV a následně Sněm OS DLV budou muset tento problém řešit s cílem zabránit prohlubující se ztrátě. Náklady na činnost OS DLV se budou odvíjet od schválené struktury OS DLV. Pokud sjezd schválí 1. variantu návrhu Stanov lze tyto náklady zavedením úspor, jak v jednotlivých činnostech OS DLV, tak i snížením fixních nákladů (personální, nájmy atd.) se dostat v určitém časovém horizontu na úroveň vyrovnaného rozpočtu. V případě schválení 2. varianty jsem toho názoru, že vyrovnaný rozpočet bude těžko dosažitelný a Sněm OS DLV bude po celé volební období schvalovat schodkový rozpočet. V tomto případě samozřejmě budou do budoucna klesat jak základní jmění, tak i výnosy z finančních prostředků OS DLV. V tomto případě se budou muset orgány OS DLV zabývat i případným sloučením s jiným odborovým svazem. Návrh rozpočtu OS DLV na příslušný rok, návrhy finančních investic a hospodaření s majetkem OS DLV by měla vytvářet Komise pro rozpočet a majetek zvolená Sněmem OS DLV. 11

12 Fungování OS DLV směrem k ZO OS DLV a členům OS DLV. ZO OS DLV je základní a nejdůležitější organizační jednotkou odborového svazu. S tímto vědomím je utvářen i vztah mezi OS DLV a ZO OS DLV. Jde především o možnost ZO podílet se prostřednictvím svých zástupců v orgánech OS DLV na rozhodování o směrování činnosti OS DLV. K tomu je potřebný vzájemný tok maximálního množství informací v obou směrech s cílem poskytovat dle požadavků ZO potřebný servis a pomoc ZO v případech, kdy ZO o tuto pomoc požádá OS DLV. K tomuto využít v maximálně možné míře moderních komunikačních prostředků (webové stránky, intranet, ), periodický se opakujících každoročních seminářů vzdělávání, ale i velmi důležité osobní účasti představitelů OS DLV na členských schůzích, konferencích, jednáních VZO, jednáních Oblastí. Zvlášť v oblasti kolektivního vyjednávání na odvětvové úrovni zkvalitnit dialog se sociálními partnery, garantovat ZO uzavření a následné rozšíření kvalitních KSVS ve všech odvětvích, kde OS DLV působí. Tímto budou garantovány základní atributy pro úspěšné kolektivní vyjednávání na firemní úrovni. V případě problémů při kolektivním vyjednávání poskytovat specialisty OS DLV potřebnou pomoc a součinnost, včetně zastupování při kolektivním vyjednávání. Jen dobře informovaný člen našeho svazu bude vidět smysl svého členství v našem odborovém svazu. V první řadě bude schvalovat politiku odborového svazu. V druhé řadě bude čerpat výhody z členství v OS DLV ať už bezplatnou právní pomoc v pracovně-právní oblasti, oblasti bydlení tak i v sociálních problémech čerpáním dávek ze Zajišťovacího fondu a dalších produktů, které mu nabízí OS DLV. Regionální činnost OS DLV OS DLV prostřednictvím svých zástupců v Regionálních radách ČMKOS a následně v Krajských tripartitách musí prosazovat řešení problému svých členů v daném regionu. K tomu lze do určité míry využít současné politické rozložení síl na krajských úrovních a za pomoci vrcholových představitelů OS DLV jednat s hejtmany a podílet se tak na zkvalitňování práce Krajských tripartit. Zpracoval: Kokoška Alfonz 12

13 Příloha č. 3 Zápisu z Oblastního shromáždění Účast na V. Sjezdu OS DLV ve dnech : Název ZO: Registrační číslo ZO: ZO OS se V. Sjezdu OS DLV - Nehodící se, škrtněnte zúčastní nezúčastní Delegát za ZO:.... Náhradník za ZO:..... Vyplnění je důležité pro stanovení počtu delegátů a organizační zabezpečení delegátů! Za ZO vyplnil:.. Funkce: Podpis:.. Razítko: 13

14 Příloha č. 4 Zápisu z Oblastního shromáždění Vážený pan Jaroslav Juryšek Předseda OR Morava II Vážený pane kolego, jsem potěšen, že jako jediný představitel našeho odborového svazu, jsi projevil zájem o můj názor k materiálu ke Svazové inspekci práce, který rozeslal Ing. Rudolf Kyncl předseda našeho svazu. K diskusi, tvorbě ani k vysvětlení účelu předmětného materiálu jsem já ani nikdo z mých kolegů nebyl přizván a o jeho obsahu jsem se dozvěděl až po jeho odeslání do organizací. Úvodem musím uvést na pravou míru mou pracovní pozici ve schválené systemizaci OS DLV, která není předseda SIBP jak uvádíš, ale vedoucí oddělení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a životního prostředí OS DLV Vámi požadované stanovisko jsem strukturoval do tří okruhů, tak jak vyplývají z položené otázky Ad. 1. Stanovisko ke Svazové inspekci Ad. 2. Kolik by mělo být svazových inspektorů Ad. 3. Jestli zachovat SIBP i když nebude dotace od státu a v jakém počtu. Ad. 1. Naši odboroví funkcionáři by měli znát pro formulování svého názoru k potřebě svazových inspektorů nejen kolik stojí peněz, ale měli by uvážit jejich výkony, které za rok svazová inspekce vykazuje. Každoročně je předkládána ČM KOS souhrnná zpráva o vyhodnocení kontrolní činnosti za konkrétní rok. Vyjímám ze zprávy za rok Čtyři placení inspektoři odborového svazu vykonali 175 kontrol ve společnostech v rozsahu působnosti OS, přičemž šlo jak o malé organizace tak rozsáhlé a významné státní podniky jakými jsou Povodí Vltavy nebo Lesy České republiky nebo 6 akciových společností VEOLIA VODA. Bylo zjištěno 780 závad, z nichž každá mohla být potencionálním zdrojem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. U každého zapsaného nesouladu s požadavky předpisů, byla pro zaměstnavatele uvedena konkrétní porušení předpisu a zapsán návrh na způsob odstranění závady. U zaměstnavatele byla posouzena kvalita a aktuálnost dokumentace k řízení BOZP a vyhodnocena formou jednotného check listu. V průběhu kontroly byl prováděn se souhlasem zaměstnavatele videozáznam typických závad, předaný jako originál k vypracovanému Protokolu. Součástí každé kontroly bylo anonymní získání názoru zaměstnanců a vedoucích pracovníků na úroveň bezpečnosti práce v okruhu jejich působnosti. Po výpočetním zpracování a pořízením grafů byly předány zaměstnavatelům a v kopii odborové organizaci. Po skončení odborové kontroly, jsme na žádost zaměstnavatelů nebo odborové organizace provedli v některých případech i následnou kontrolu nebo školení BOZP. Vedle těchto odborových kontrol bylo prováděno šetření smrtelných pracovních úrazů a mimořádně závažných úrazů. Byla prováděna také rozsáhlá poradenská činnost ZOOS na jejich vyžádání, metodická pomoc při sestavování Kolektivních smluv a odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání. Ad. 2. Jak bylo výše uvedeno, systemizaci svazové inspekce tvoří čtyři zaměstnanci OS DLV, kteří podle plánu práce schváleného Výkonnou radou pro běžný rok provádějí odborovou kontrolu. Způsob rozdělování finančních prostředků ze státního rozpočtu České republiky ve výši zhruba 1,7 milionů korun v roce je přidělován ČM KOS z 50 % přepočtených plných pracovních úvazků SIBP v konkrétním roce a 50% dle počtu členů OS k příslušného roku. Platí přímá úměra, čím méně bude mít svaz plných pracovních úvazků SIBP, tím méně obdrží státních prostředků. OS DLV přispívá na činnost svazové inspekce do výše cca 400 tisíc korun za rok. Státní dotace je přidělovaná podle pravidel vydaných ministerstvy práce a sociálních věcí a ministerstva financí. Tyto orgány také kontrolují způsob čerpání a mohou při zjištění rozdílů udělovat sankce. Státní 14

15 dotace může být čerpána pouze na provádění odborových kontrol a s tím souvisejících nutných nákladů (telefon, cestovné a ubytování, administrativní náklady). Vyloučena je náhrada za školení SIBP a mezinárodní činnost stejně jako čistě odborová práce. Pro minimalizaci nákladů bylo rozhodnuto, aby tři SIBP neměli vlastní kancelář a prováděli administrativní práci doma na počítačích přidělených z ústředí OS DLV bez nároku na úhradu osvětlení, vytápění, spotřebu el. energie, opotřebení vlastního vybavení apod. Ad. 3. Svazová inspekce OS DLV je zastoupena ve skupině expertů BOZP ČM KOS, kde jsou připomínkovány všechny návrhy dotýkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve státě. Rozhodně by neuniklo pozornosti, kdyby se připravovala taková změna zákoníku práce, která by způsobila odnětí práva odborům vykonávat odborovou kontrolu nad bezpečností práce a neposkytování prostředků ze státního rozpočtu České republiky. Přestože toto nebezpečí hrozí již více než 20 let, vždy bylo toto právo odborům zachováno. Důvodem je relativně nevýznamná výše poskytnutých finančních prostředků, ve srovnání s dopady na státní rozpočet, kterou úrazovost přináší (podle oficielních údajů vlády činí náklady způsobené vznikem jednoho smrtelného pracovního úrazu 8,5 milionů korun, přičemž smrtelných pracovních úrazů je kolem 200 případů ročně a mají rostoucí trend. 71 tisíc pracovních úrazů za rok stojí naší společnost 29 miliard korun a z 1291 nemocí z povolání jsou ztráty 3 miliardy korun. Rizikovost práce v odvětvích působnosti OS DLV je velmi vysoká), neexistence úrazové pojišťovny kdy pouze soud nebo odborové organizace jsou schopni napomoci poškozeným po pracovních úrazech, možnost porušení sociálního smíru apod. Důvod formulace otázky o nutnosti vyřešit tuto otázku již do 5.sjezdu OS DLV je zlý úmysl, na jehož pozadí lze vysledovat nesmyslný záměr zrušení funkční svazové inspekce a její nahrazení tzv. kontrolou třetí stranou ( jak je koncipována v návrhu sjezdových materiálů). Samostatnou kapitolou je k otázce přiložená stránka nadepsaná Úsek BOZP OS DLV. Pokud měla poskytnout informaci, že si na sebe neumí svazová inspekce sama vydělat prostředky z prováděných auditů, jde o zásadní neznalost, jakou činnost může svazová inspekce provádět. Stránka obsahuje chyby, které v případě, pokud má být podklad brán v potaz, je nutné opravit. Tak především státní účelová dotace, jež je Odborovým svazům přidělována se správně jmenuje Finanční prostředky ze státního rozpočtu České republiky na BOZP. V přehledu není uveden rok 2009, který je již z účetního hlediska uzavřen. Uvedené roky 2007 a 2008 mají pod textem státní účelové dotace, dotace OS a Celkem náklady stejné číselné údaje, což rozhodně není správný údaj. Závěr : Doporučuji zachovat až do zákonného odebrání tohoto významného práva odborům stávající počet plně uvolněných zaměstnanců. Na rozličných úrovních využít všech možností, aby toto právo bylo zachováno, protože jde o zachování role odborů v nápomoci potřebám zaměstnanců. Bylo by vhodné konzultovat tuto pozici i se zahraničními odboráři a orgány, které představitelé OS DLV navštěvují nebo, kde zastávají významné posty a získat jejich názor. Jistě bychom se dozvěděli, jak by toto právo ve své odborové práci dovedli využít ve prospěch svých členů i dalších zaměstnanců. Postupně z odborových prostředků ve spolupráci se svazy zaměstnavatelů budovat sít Komisí bezpečnosti práce a dobrovolných funkcionářů BOZP, kteří budou na vlastních pracovištích nápomocni zaměstnavatelům ve vytváření zdravého a bezpečného pracovního prostředí a budou schopni zastupovat práva zaměstnanců v BOZP i v případě odejmutí práva výkonu kontroly. Kučera Jiří

16 Příloha č. 6 Oblastního shromáždění

ROČNÍK 17 CENA 6 Kč 8. 12. 2010. Dneska my zítra vy ČASOPIS ODBOROVÉHO SVAZU ZAMĚSTNANCŮ POŠTOVNÍCH, TELEKOMUNIKAČNÍCH A NOVINOVÝCH SLUŽEB

ROČNÍK 17 CENA 6 Kč 8. 12. 2010. Dneska my zítra vy ČASOPIS ODBOROVÉHO SVAZU ZAMĚSTNANCŮ POŠTOVNÍCH, TELEKOMUNIKAČNÍCH A NOVINOVÝCH SLUŽEB 6 ČASOPIS ODBOROVÉHO SVAZU ZAMĚSTNANCŮ POŠTOVNÍCH, TELEKOMUNIKAČNÍCH A NOVINOVÝCH SLUŽEB ROČNÍK 17 CENA 6 Kč 8. 12. 2010 PŘEČTĚTE SI: Dneska my - zítra vy str. 1 Připojte se i vy k petici.... str. 2 Do

Více

Zpráva o činnosti Českomoravského odborového svazu pracovníků školství od V. sjezdu

Zpráva o činnosti Českomoravského odborového svazu pracovníků školství od V. sjezdu Zpráva o činnosti Českomoravského odborového svazu pracovníků školství od V. sjezdu Vydal: Českomoravský odborový svaz pracovníků školství Praha 2011 Usnesení V. sjezdu Českomoravského odborového svazu

Více

SPEKTRUM 11 2011. Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis

SPEKTRUM 11 2011. Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis SPEKTRUM 11 2011 časopis Svazu průmyslu a dopravy České republiky Programové prohlášení SP ČR pro rok 2012 Valná hromada schválila další členy představenstva a potvrdila rozpočet...................................................................................

Více

Analýza SWOT na odvětvové úrovni sociálního dialogu

Analýza SWOT na odvětvové úrovni sociálního dialogu Analýza SWOT na odvětvové úrovni sociálního dialogu zpracovaná v rámci projektu Podpora sociálního dialogu se zaměřením na rozvoj a kvalitu služeb sociálních partnerů v regionálních strukturách a regionálních

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 3 ODBOROVÁ ORGANIZACE A ODBOROVÁ PRÁVA

UČEBNÍ TEXT Č. 3 ODBOROVÁ ORGANIZACE A ODBOROVÁ PRÁVA UČEBNÍ TEXT Č. 3 ODBOROVÁ ORGANIZACE A ODBOROVÁ PRÁVA 1 ODBORNÝ GARANT: JUDr. Ivana Mazánková AUTOR TEXTU: JUDr. Ivana Mazánková Učební text č. 3 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby

Více

8-9/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Zástupci Svazu jednali s vládou ČR

8-9/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Zástupci Svazu jednali s vládou ČR MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 17. ROČNÍK 8-9/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Chaotické účetnictví státu Zástupci Svazu jednali s vládou ČR Očekávané

Více

4/2005 IX. SNĚM SVAZU SE BLÍŽÍ Z OBSAHU 13. ROČNÍK MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY

4/2005 IX. SNĚM SVAZU SE BLÍŽÍ Z OBSAHU 13. ROČNÍK MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY 13. ROČNÍK 4/2005 Z OBSAHU Z Výboru pro veřejné finance Odpadové hospodářství Z Předsednictva K problematice cestovních náhrad K politice soudržnosti po roce 2006 MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Více

INFORMAČNÍ SERVIS. 1/2007 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Vážené starostky, vážení starostové, milí přátelé,

INFORMAČNÍ SERVIS. 1/2007 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Vážené starostky, vážení starostové, milí přátelé, MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 15. ROČNÍK 1/2007 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: K činnosti Svazu IX. Finanční konference Církevní restituce Regulace

Více

Internetová adresa našeho svazu: http://oszptns.cmkos.cz. ROČNÍK 16 CENA 6 Kč 7. 10. 2009

Internetová adresa našeho svazu: http://oszptns.cmkos.cz. ROČNÍK 16 CENA 6 Kč 7. 10. 2009 5 ČASOPIS ODBOROVÉHO SVAZU ZAMĚSTNANCŮ POŠTOVNÍCH, TELEKOMUNIKAČNÍCH A NOVINOVÝCH SLUŽEB ROČNÍK 16 CENA 6 Kč 7. 10. 2009 PŘEČTĚTE SI: 17. listopad a odbory str. 1 Do konce roku zbývají už jen.. (Česká

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 15 SOCIÁLNÍ DIALOG V OTÁZKÁCH A ODPOVĚDÍCH

UČEBNÍ TEXT Č. 15 SOCIÁLNÍ DIALOG V OTÁZKÁCH A ODPOVĚDÍCH UČEBNÍ TEXT Č. 15 SOCIÁLNÍ DIALOG V OTÁZKÁCH A ODPOVĚDÍCH 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Zděnek Dobiáš AUTOŘI TEXTU: Ing. Zděnek Dobiáš Zdeněk Kolář Ing. Bc. Alena Paukrtová Učební text č. 15 v rámci projektu

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Metodika byla zpracována v rámci projektu Uplatňování principů Leader na Vysočině, opatření IV. 2.1 Realizace projektů spolupráce PRV ČR na období 2007 2013 1 2 Květen 2015 Obsah Úvod... 3 Základní informace

Více

ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE (SE ZAMĚŘENÍM NA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI) Marek Šedivý a Jolana Turnerová ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE (SE ZAMĚŘENÍM NA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 Návrh pro PV MSMT-22479/2015-2 III. Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 NEINVESTIČNÍ PROGRAMY Obsah I. Základní poslání Programů...3 1. Cíle Programů...3

Více

č. 4 S T A N O V Y Adresa OSPZV-ASO ČR:

č. 4 S T A N O V Y Adresa OSPZV-ASO ČR: č. 4 O D B O R Y J S O U T U P R O V Á S Ú V O D N Í S L O V O P Ř E D S E D Y O S Vážené kolegyně, vážení kolegové, jistě se mnou budete souhlasit, když prohlásím, že minulé čtyřleté volební období bylo

Více

8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Akceschopnost hasičů v roce 2013

8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Akceschopnost hasičů v roce 2013 MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Novela RUD má i svá rizika Akceschopnost hasičů v roce 2013 Příprava

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2005 Obsah Poslání.............................................................1 Úvodní slovo....................................................... 2 Členové pléna......................................................

Více

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině. Metodika 4. Řešení služeb. Číslo projektu: E/01/1/043

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině. Metodika 4. Řešení služeb. Číslo projektu: E/01/1/043 Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině Metodika 4 Řešení služeb Číslo projektu: E/01/1/043 Metodika 4: Řešení služeb je součástí komplexního materiálu, který se skládá

Více

Příručka pro příjemce pro Akci 3

Příručka pro příjemce pro Akci 3 ) Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Program Iniciativy Společenství EQUAL Příručka pro příjemce pro Akci 3 Verze 1.0 červenec 2007 Tato příručka je určena pro příjemce Programu Iniciativy Společenství

Více

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v organizaci Education Process in the Organization Jitka Sadílková Cheb 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

12/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Dohoda s Českou poštou platí

12/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Dohoda s Českou poštou platí MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 12/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Z jednání Rady Ke kalkulačce RUD Dohoda s Českou poštou platí Majetkové

Více

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č.

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. 6/2010 Pokyny pro žadatele program podpory obcí ležících v regionech národních

Více

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v Programu podpory environmentálního vzdělávání, osvěty a poradenství, podle Příloh III Směrnice MŽP č.

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v Programu podpory environmentálního vzdělávání, osvěty a poradenství, podle Příloh III Směrnice MŽP č. POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v Programu podpory environmentálního vzdělávání, osvěty a poradenství, podle Příloh III Směrnice MŽP č. 6/2010 Pokyny pro žadatele o podporu v rámci Programu podpory environmentálního

Více

Národní politika. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. České republiky

Národní politika. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. České republiky Ministerstvo práce a sociálních věcí III. Národní politika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci České republiky červen 2008 OBSAH ÚVOD I. Význam bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) II. Hodnocení

Více

Předsednictvo VOS. Informace vedení OS státních orgánů a organizací. Seminář pro mladé zaměstnance veřejného sektoru. http://statorg.cmkos.

Předsednictvo VOS. Informace vedení OS státních orgánů a organizací. Seminář pro mladé zaměstnance veřejného sektoru. http://statorg.cmkos. 14 Ročník 57 Praha 10. září 2012 http://statorg.cmkos.cz Případným autorům příspěvků do našeho časopisu sdělujeme, že honorář za zveřejnění může být vyplacen, pouze pokud autor uvede své rodné číslo. Podtržený

Více

Budoucí peníze na počítače

Budoucí peníze na počítače Budoucí peníze na počítače V polovině roku spatřil světlo světa dlouho očekávaný materiál Koncepce financování informačních a komunikačních služeb ve školách po roce 2005. Tuto koncepci, kterou připravil

Více

7/2003. Předsedou Svazu i nadále Oldřich Vlasák

7/2003. Předsedou Svazu i nadále Oldřich Vlasák 11. ROČNÍK 7/2003 Z OBSAHU Z Rady Předsednictvo SMO ČR Delegace do Výboru regionů EU MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr.cz 104012/02

Více

Koncepce požární prevence v České republice do roku 2016

Koncepce požární prevence v České republice do roku 2016 Koncepce požární prevence v České republice do roku 2016 Ministerstvo vnitra generální ředitelství HZS ČR Požární prevence je řešení, které se každému vyplatí Hlavním posláním Hasičského záchranného sboru

Více

2/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Žádost o vrácení pojistného

2/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Žádost o vrácení pojistného MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 18. ROČNÍK 2/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Činnost Svazu v roce 2009 Žádost o vrácení pojistného Co přinese obcím

Více

OBSAH. abc VYSOKOŠKOLSKÉHO ODBORÁŘE

OBSAH. abc VYSOKOŠKOLSKÉHO ODBORÁŘE OBSAH OBSAH...1 ÚVOD neboli PROČ VLASTNĚ...2 ČÍM ZAČÍT...5 Chcete vstoupit do odborů?...5 Chcete zrušit svou ZO?...5 Máte problémy se svým zaměstnavatelem?...5 Zásady poskytování právní pomoci členům VOS...6

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. ročník 5. číslo 6. červen 2005

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. ročník 5. číslo 6. červen 2005 VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost červen 2005 číslo 6 ročník 5 Naléhavé situace u dětí Novinky v urgentní medicíně Opakované afektivní apnoe u kojenců Adrenalinové zábavy, zážitky

Více