Konsolidovaná výroční zpráva

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Konsolidovaná výroční zpráva"

Transkript

1 Konsolidovaná výroční zpráva za rok 2006 ENERGOAQUA, a.s.

2 Obsah strana č. 1. Základní údaje o konsolidující (mateřské) společnosti 3 2. Historie a současný vývoj mateřské společnosti a konsolidačního celku 3 3. Vymezení konsolidačního celku 4 4. Vývoj obchodních a výrobních záměrů 4 5. Zhodnocení výrobní a ekonomické situace Údaje o důležitých skutečnostech vzniklých po účetní závěrce podniků 5 7. Předpokládaný vývoj podniků konsolidačního celku 5 8. Údaje o osobách odpovědných za konsolidovanou výroční zprávu a konsolidovanou účetní závěrku 6 Ověřená konsolidovaná účetní závěrka ENERGOAQUA, a.s. za rok 2006: - Zpráva nezávislého auditora - Konsolidovaná účetní závěrka podle IAS - Komentář ke konsolidované účetní závěrce Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou, ovládanou osobou a propojenými osobami Zpráva auditora o ověření Zprávy o vztazích mezi ovládající osobou, ovládanou osobou a propojenými osobami Zpráva dozorčí rady ke Zprávě o vztazích mezi ovládající osobou, ovládanou osobou a propojenými osobami Zpráva auditora o ověření Konsolidované výroční zprávy za rok 2006 Konsolidovaná výroční zpráva 2006 strana č. 2

3 1. Základní údaje o konsolidující (mateřské) společnosti Obchodní jméno: ENERGOAQUA, a.s. Sídlo: Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje 823, PSČ , Česká republika Identifikační číslo: Datum založení: 29. dubna 1992 zápisem do obchodního rejstříku, na dobu neurčitou Právní forma: Akciová společnost 2. Historie a současný vývoj mateřské společnosti a konsolidačního celku Mateřská společnost vznikla v roce 1992 na základech energetického a vodního hospodářství zaniklé a.s. TESLA Rožnov pod Radhoštěm a s předmětem podnikání, který byl a doposud je rozhodující měrou tvořen činností energetického a vodohospodářského programu. Postupem času se mateřská společnost stala součástí koncernu, který tvoří ovládající osoba ing. Miroslav Kurka a pan Miroslav Kurka a touto osobou ovládané osoby. Detailní struktura koncernu je uvedena ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami. Ve sledovaném účetním období 2006 založila mateřská společnost dvě dceřiné společnosti se 100% účastí na základním kapitálu. Účelem založení společností EA alfa, s.r.o. se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje 823, IČ: bylo oddělení činností spojených se zástavními právy k nemovitostem a z toho plynoucí následná realitní činnost v průmyslovém areálu ve Vrbně pod Pradědem od hlavní činnosti společnosti ENERGOAQUA, a.s. týkají se hospodaření s energiemi a vodami v průmyslovém areálu v Rožnově pod Radhoštěm. Cílová činnost dceřiné společnosti bude revitalizace zastaralého průmyslového areálu ve Vrbně pod Pradědem. V rámci koncernu bude dceřiná společnost zabezpečovat pouze správu jí svěřeného majetku ve Vrbně pod Pradědem. Účelem založení společnosti EA beta, s.r.o. se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje 823, IČ: bylo oddělení zbytkových činností dřevařské a pilařské výroby a impregnace dřeva provozované v areálu a.s. Dřevokombinát Vrbno pod Pradědem od činností vyplývajících z hlavní činnosti společnosti ENERGOAQUA, a.s..úkolem dceřiné společnosti je postupný útlum neziskových činností a vytvoření nových záměrů podnikání ve spolupráci s mateřskou společností. Obě dceřiné společnosti nevykonávají žádnou činnost pro mateřskou společnost. Další dceřiné společnosti konsolidačního celku jsou: EA Invest, spol. s r.o. se sídlem Orlová Lutyně, U Centrumu 751, IČ: s rozhodující podnikatelskou činností koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej, zprostředkovatelskou činností a službami v administrativní oblasti. Karvinská stavební, a.s. se sídlem Karviná 8 Hranice, Rudé armády 1868, IČ: s rozhodující podnikatelskou činností v oblasti realitní. VOS a.s. se sídle v Písku, Nádražní 732, IČ: s rozhodující podnikatelskou činností slévání železných a barevných kovů, stavba strojů s mechanickým pohonem a opravy elektrických strojů a přístrojů. V oblasti výzkumu a vývoje žádné takové aktivity ani mateřská ani dceřiné společnosti nevyvíjejí. Konsolidovaná výroční zpráva 2006 strana č. 3

4 3. Vymezení konsolidačního celku ENERGOAQUA, a.s. Rožnov pod Radhoštěm je mateřskou společností pro pět obchodních společností a spolu tvoří jeden konsolidační celek. Dceřiné společnosti jsou tyto: Název Sídlo IČ Základní kapitál [v tis. Kč] Podílu na základním kapitálu [v %] EA alfa, s.r.o. 1. máje 823, Rožnov p.r ,00 EA beta, s.r.o. 1. máje 823, Rožnov p.r ,00 EA Invest, spol. s r.o. U Centrumu 751, Orlová - Lutyně Rudé armády 1868, Karviná- Karvinská stavební, a.s. Hranice , ,60 VOS a.s., Písek Nádražní 73, Písek ,46 4. Vývoj obchodních a výrobních záměrů Mateřská společnost se snažila v uplynulém účetním období o uplatnění svého vlivu v obchodních společnostech tvořících konsolidační celek působením svých zástupců ve statutárních a dozorčích orgánech ovládaných společností, ale v žádné z těchto společností nebyla uplatněna ovládací smlouva. Hlavním cílem mateřské společnosti je zajištění stálého rozvoje všech společností v souladu s předmětem jejich podnikání a dosahovat co nejlepších hospodářských výsledků. 5. Zhodnocení výrobní a ekonomické situace Aktivity obchodních společností zařazených do konsolidačního celku jsou zejména v těchto oborech podnikatelské činnosti: Výroba a distribuce tepelné a elektrické energie Distribuce technických plynů Výroba a distribuce průmyslových vod a pitné vody a čištění odpadních vod Koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej Zprostředkovatelská činnost a služby v administrativní oblasti Stavební práce, inženýrská činnost, realitní činnost a obchodní činnost v dopravě Slévání železných a barevných kovů Stavba strojů s mechanickým pohonem Opravy elektrických strojů a přístrojů Výroba pilařská a impregnace dřeva a výroba dřevěných výrobků Konsolidovaná výroční zpráva 2006 strana č. 4

5 Při realizaci výše uvedených aktivit dosáhl konsolidační celek následujících ekonomických výsledků v základních ukazatelích v tis. Kč: Název ukazatele Rok 2006 Rok 2005 Konsolidované provozní výkony Finanční a jiné výnosy Konsolidovaná aktiva Z toho: Dlouhodobá aktiva Krátkodobá aktiva Konsolidovaná pasiva Z toho: Vlastní kapitál Menšinový vlastní kapitál Závazky Konsolidovaný zisk po zdanění Z toho: Většinový výsledek hospodaření Menšinový výsledek hospodaření Rozhodující pozitivní vliv na hospodaření konsolidačního celku mělo hospodaření mateřské společnosti a dceřiné společnosti EA Invest, spol. s r.o., naopak negativní vliv mělo hospodaření zbylých dceřiných společností. 6. Údaje o důležitých skutečnostech vzniklých po účetní závěrce podniků V období po termínu účetní závěrky mateřské a dceřiných společností žádné podstatné a důležité skutečnosti nenastaly. 7. Předpokládaný vývoj podniků konsolidačního celku Mateřská společnost ENERGOAQUA, a.s. má zájem na efektivním rozvoji jednotlivých obchodních společností zařazených do konsolidačního celku, ale veškeré záměry dalšího rozvoje či útlumu podnikatelské činnosti jsou řízeny ovládající osobou koncernu PROSPERITA. Konsolidovaná výroční zpráva 2006 strana č. 5

6 8. Údaje o osobách odpovědných za konsolidovanou výroční zprávu za textovou část konsolidované výroční zprávy: Ing. Milan Žilka funkce: finančně obchodní manažer rodné číslo: /118 bydliště: Střítež n.b. 209 za konsolidovanou účetní závěrku: Jarmila Žabková funkce: vedoucí účtáren rodné číslo: /6566 bydliště: Dolní Bečva Ing. Milan Žilka finančně obchodní manažer... Jarmila Žabková vedoucí účtáren Konsolidovaná výroční zpráva 2006 strana č. 6

7

8

9 Aktiva Konsolidace Běžné období Minulé období k k Dlouhodobá aktiva celkem Budovy, pozemky, zařízení Dlouhodobé investice (v přidružených společnostech) Jiné dlouhodobé finanční investice k prodeji 0 0 Goodwill Jiný nehomotný majetek Jiná dlouhodobá aktiva Krátkodobá aktiva celkem Hotovost a peněžní ekvivalenty Zásoby Pohledávky z obchodního styku Jiná krátkodobá aktiva Aktiva celkem Sestaveno dne: Sestavil: Žabková Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky: Právní forma účetní jednotky: akciová společnost Předmět podnikání: nákup,rozvod a dodávka el.energie výroba,dodávka,prodej tep.energie

10 Pasíva Konsolidace Běžné období Minulé období k k Vlastní kapitál Základní kapitál Fondy Nerozdělený zisk / (neuhrazená ztráta) Menšinový vlastní kapitál (menšinové podíly) Ostatní vlastní kapitál Dlouhodobé závazky Dlouhodobé úvěry 0 0 Odložená daň Dlouhodobé rezervy Ostatní dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Závazky z obchodního styku Krátkodobé úvěry Krátkodobá část dlouhodobých úvěrů 0 0 Splatná daň ze zisku 0 0 Krátkodobé rezervy 0 0 Ostatní krátkodobé závazky Vlastní kapitál a závazky celkem Sestaveno dne: Sestavil: Žabková Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky: Právní forma účetní jednotky: akciová společnost Předmět podnikání: nákup,rozvod a dodávka el.energie výroba,dodávka,prodej tep.energie

11 Výkaz zisku a ztráty Konsolidace Běžné období Minulé období k k Provozní výnosy celkem Provozní náklady celkem a) Osobní náklady b) Suroviny, materiál, energie a související služby c) Jiné provozní náklady Provozní zisk (EBITDA) d) Odpisy Odpisy dlouhodobého hmotného majetku Odpisy nehmotných aktiv Provozní zisk (EBIT) Výnosové úroky Nákladové úroky Jiné finanční výnosy a náklady netto Výnosy z dlouhodobých investic (v přidružených společnostech) 0 Jiné výnosy a náklady netto Zisk před zdaněním (EBT) Daň z příjmů Zisk po zdanění (včetně menšinových podílů) Přiřaditelný většinovým podílům Přiřaditelný menšinovým podílům Sestaveno dne: Sestavil: Žabková Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky: Právní forma účetní jednotky: akciová společnost Předmět podnikání: nákup,rozvod a dodávka el.energie výroba,dodávka,prodej tep.energie

12 Cash Flow Konsolidace Běžné období Minulé období Datum k k Peněžní toky z hlavní (provozní) činnosti Zisk před zdaněním (EBT) Odpisy Příjem z investic Nákladové úroky 0 0 Snížení (zvýšení) čistého pracovního kapitálu Placené úroky Placená daň ze zisku Ostatní provozní položky Peněžní toky z investiční činnosti Výdaj za nákup pozemků, budov a zařízení netto Přijatý úrok, přijaté dividendy a ostatní investiční činnost netto Peněžní toky z financování Příjem z vydání základního kapitálu Příjem z (vydání) dlouhodobého dluhu netto 0 0 Zaplacené dividendy Ostatní aktivity financování Netto přírůstek peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů 0 0 Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty k počátku období Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty ke konci období Sestaveno dne: Sestavil: Žabková Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky: Právní forma účetní jednotky: akciová společnost Předmět podnikání: nákup,rozvod a dodávka el.energie výroba,dodávka,prodej tep.energie

13 Vlastní kapitál Konsolidace Základní kapitál Emisní ážio Ostatní fondy Oceňovací rozdíly z přecenění Fond z přepočtu měn Nerozdělený zisk Ostatní složky vlastního kapitálu CELKEM (přiřaditelné většinovým vlastníkům) MENŠINOVÝ PODÍL CELKEM POČÁTEČNÍ ZŮSTATEK Změna v účetních pravidlech 0 0 Přepočtený zůstatek 0 0 Přebytek z přecenění majetku Deficit z přecenění majetku 0 0 Zajištění peněžních toků 0 0 Kurzové rozdíly z přepočtu zahraničních majetkových podílů 0 0 Daň z položek nevykázaných ve výsledovce 0 0 Čistý zisk / ztráta nevykázaná ve výsledovce 0 0 Čistý zisk / ztráta za účetní období ve výsledovce Celkové uznané zisky a ztráty za účetní období Upsaný základní kapitál 0 0 Dividendy Převody do fondů, použití fondů Vydané opce na akcie 0 0 Vlastní akcie 0 0 Ostatní změny 0 0 KONEČNÝ ZŮSTATEK Sestaveno dne: Sestavil: Žabková Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky: Právní forma účetní jednotky: akciová společnost Předmět podnikání: nákup,rozvod a dodávka el.energie výroba,dodávka,prodej tep.energie

14 ENERGOAQUA, a.s. 1.máje 823, Rožnov pod Radhoštěm Komentář ke konsolidované účetní závěrce za rok 2006 sestavené dle mezinárodních standardů účetního výkaznictví IAS / IFRS Duben 2007

15 Komentář ke konsolidované účetní závěrce dle IAS k ENERGOAQUA, a.s. Rožnov pod Radhoštěm OBSAH: POPIS konsolidační SKUPINY Základní zásady zpracování účetní závěrky Pozemky, budovy a zařízení Nehmotná aktiva Finanční aktiva Leasing Zásoby Obchodní pohledávky Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty Základní kapitál (kapitálový nástroj) Půjčky Odložená daň z příjmů Zaměstnanecké požitky Státní dotace a podpora na nákup emisních povolenek Rezervy... 7 KOMENTÁŘ K VÝKAZŮM Provozní výnosy Provozní náklady Osobní náklady a počet pracovníků Daň ze zisku Zisk na akcii Dividenda na akcii Pozemky, budovy a zařízení Nehmotná aktiva Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty Zásoby Krátkodobé pohledávky a zálohy Odložená daň z příjmů Obchodní a jiné závazky Finanční nástroje Fondy Peněžní toky z provozní činnosti Akvizice Transakce se spřízněnými stranami Události po rozvahovém dni

16 Komentář ke konsolidované účetní závěrce dle IAS k ENERGOAQUA, a.s. Rožnov pod Radhoštěm POPIS KONSOLIDAČNÍ SKUPINY Mateřská společnost ENERGOAQUA, a.s., Česká republika, akciová společnost, sídlo: 1.máje 823, Rožnov pod Radhoštěm Rozhodující předmět činnosti - nákup, výroba, rozvod, transformace, dodávka a prodej elektrické energie - výroba, rozvod, dodávka a prodej technických plynů - nákup, rozvod, dodávka a prodej zemního plynu - výroba, rozvod, dodávka a prodej tepelné energie Dceřiné podniky EA Invest, s.r.o., Česká republika, společnost s ručením omezeným, sídlo: U Centrumu 751, Orlová Lutyně Karvinská stavební a.s., Česká republika, akciová společnost, sídlo: Rudé armády 1868/15, Karviná Hranice VOS Písek, a.s., Česká republika, akciová společnost, sídlo: Nádražní 732, Písek EA alfa, s.r.o., Česká republika, společnost s ručením omezeným, sídlo: 1.máje 823, Rožnov pod Radhoštěm EA beta, s.r.o., Česká republika, společnost s ručením omezeným, sídlo: 1.máje 823, Rožnov pod Radhoštěm Předmět činnosti dceřiných podniků EA Invest, s.r.o. koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej, zprostředkovatelská činnost, služby v administrativní oblasti Karvinská stavební a.s. zednictví, tesařství, klempířství, stavební práce, inženýrská činnost, realitní činnost a technická činnost v dopravě VOS Písek, a.s. slévání železných i neželezných kovů, stavba strojů s mechanickým pohonem, opravy elektrických strojů a přístrojů EA alfa, s.r.o. výroba pilařská a impregnace dřeva, výroba dřevěných výrobků, zprostředkování obchodu a služeb, realitní činnost EA beta, s.r.o. výroba pilařská a impregnace dřeva, výroba dřevěných výrobků, zprostředkování obchodu a služeb, realitní činnost Zásadní účetní pravidla a postupy 1. Základní zásady zpracování účetní závěrky Konsolidovaná účetní závěrka byla zpracována v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví na principu historických pořizovacích cen. Den účetní závěrky je shodný u mateřské a dceřinných společností:

17 Komentář ke konsolidované účetní závěrce dle IAS k ENERGOAQUA, a.s. Rožnov pod Radhoštěm Vykazované období, od do , je shodné u mateřské a dceřinných společností (EA Invest, s.r.o., Karvinská stavební a.s., VOS Písek, a.s.). Pouze u dceřinných společností EA alfa, s.r.o. a EA beta, s.r.o. je z důvodu vzniku obou společností vykazované období odlišné: od do Konsolidovaná účetní závěrka je sestavena a vykázána v českých korunách. Pokud není uvedeno jinak, jsou hodnoty v uváděny v tisících českých korunách (tis. Kč). Východiska: IAS Pozemky, budovy a zařízení Pozemky a budovy zahrnující převážně výrobní haly a zařízení se vykazuje v historických cenách po odpočtu oprávek. Náklady na zásadní revizi či generální opravy, které se vyskytují v pravidelných intervalech, jsou aktivovány, pokud jsou splněna kritéria pro vykázání dlouhodobého hmotného majetku. Přecenění: Skutečná hodnota se výrazně neliší od reálné hodnoty Odepisování: Částka, která se odpisuje u DHM po dobu použitelnosti odráží podniku spotřebované užitky z majetku. Pro výpočet odpisů se používá metoda rovnoměrného odpisování pořizovací ceny jednotlivých aktiv po dobu jejich použitelnosti a odpisují se následujícím způsobem: Účetní odpis - pozemky nejsou odepisovány - budovy 2,5% - stroje a zařízení 6,7%, 28,6% - motorové a dopravní prostředky 25,0% Zisky nebo ztráty plynoucí z likvidace a vyřazení položky se určí jako rozdíl mezi výnosem a účetní hodnotou a jsou zahrnuty do provozního zisku. Východiska: IAS 1, IAS Nehmotná aktiva a) Náklady na vývoj počítačového softwaru: Výdaje, které zvyšují nebo rozšiřují výkon počítačových softwarových programů oproti jejich původním vlastnostem se aktivují a počítají k původní pořizovací ceně příslušného softwaru. Náklady na vývoj počítačového softwaru uznané jako aktiva se odepisují rovnoměrně po celou dobu jeho stanovené životnosti, nejvýše však po dobu 3let. b) Ostatní nehmotná aktiva: Výdaje na ostatní nehmotná aktiva ( patenty, licence atd.) se odepisují rovnoměrně po dobu jejich stanovené použitelnosti, nejvýše však po dobu 4 let. c) Emisní povolenky se oceňují v reálné hodnotě a neodepisují se. Spotřeba povolenek je účtována do provozního hospodářského výsledku současně s rozpuštěním státní dotace do výnosů. NEHMOTNÁ AKTIVA SE NEPŘECEŇUJÍ. 4

18 Komentář ke konsolidované účetní závěrce dle IAS k ENERGOAQUA, a.s. Rožnov pod Radhoštěm Východiska: IAS 1, IAS 3 4. Finanční aktiva Finanční aktiva jsou klasifikovány do kategorií: a) k obchodování -krátkodobá aktiva b) držení do splatnosti dlouhodobá aktiva c) realizovatelná dlouhodobá aktiva po dobu neurčitou. Finanční aktiva k obchodování a držená do splatnosti za sledované období nebyla vykazována. Vedení společnosti určí příslušnou finanční investici v době jejich koupě a toto zařazení pravidelně kontroluje. Nákupy a prodeje finančních aktiv se vykazují k datu sjednání obchodu.finanční aktiva jsou při prvotním zachycení oceněna pořizovací cenou včetně všech transakčních nákladů. Realizovatelná finanční aktiva jsou následně vedena v reálné hodnotě. Reálná hodnota těchto aktiv se stanovuje na základě ceny na aktivním trhu cenných papíru, nelze-li zjistit oceníme znaleckým posudkem nebo kvalifikovaným odhadem odborníka na trh s cennými papíry. Východiska : IAS 1, IAS Leasing Operativní leasing - významnou část rizika a výhod z vlastnictví nese pronajímatel. Nájemce Platby provedené v rámci operativního leasingu se účtují do nákladů výsledovky rovnoměrně po celou dobu leasingu Pronajímatel Aktiva pronajatá v rámci operativního leasingu se vykazují v rozvahové položce pozemky, budovy a zařízené. Jsou odepisována po dobu předpokládané použitelnosti shodné s ostatními aktivy téhož druhu. Příjmy z pronájmu se vykazují ve výsledovce rovnoměrně po celou dobu leasingu. Východiska: IAS 1, IAS 7, IAS 32, IFRIC 4 6. Zásoby Zásoby jsou při pořízení oceňovány pořizovací cenou. Spotřeba zásob stejného druhu je oceněna váženým aritmetickým průměrem z pořizovacích cen, který se přepočítává po přijetí nové dodávky. Pořizovací ceny hotových výrobků a nedokončené výroby zahrnují přímé náklady a výrobní režii. Východiska IAS 1, IAS 2, IAS Obchodní pohledávky Obchodní pohledávky se vykazují v nominální hodnotě snížené o opravnou položku zohledňující snížení hodnoty pohledávky. Opravná položka je tvořena na neuhrazené 5

19 Komentář ke konsolidované účetní závěrce dle IAS k ENERGOAQUA, a.s. Rožnov pod Radhoštěm pohledávky po splatnosti delší než 6 měsíců. Z důvodu využití daňové uznatelnosti nákladů na neuhrazené pohledávky, nejsou pohledávky odepsány do doby splnění zákonných požadavků na daňovou uznatelnost těchto nákladů. Nedobytné pohledávky společnost při jejich zjištění odpisuje přímo do nákladů. Peněžní toky spojené s krátkodobými pohledávkami nejsou obvykle diskontovány. Východiska :IAS 1, IAS 32, IAS Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty Peněžní prostředky se v rozvaze oceňují nominálními hodnotami. Pro účely výkazu peněžních toků zahrnují peněžní prostředky finanční hotovost, bankovní vklady a debetní zůstatky na bankovních účtech. Peněžní ekvivalenty skupina nemá. Východiska : IAS 1, IAS 32, IAS Základní kapitál (kapitálový nástroj) Kmenové akcie se klasifikují jako základní kapitál. Základní kapitál mateřské společnosti je rozdělen na ks akcií, jmenovité hodnoty 1.000,- Kč. Akcie jsou vydány v zaknihované podobě, ve formě na majitele. Akcie jsou veřejně obchodovatelné. Každá akcie představuje hlasovací právo jeden hlas. Nárok na dividendu vzniká akcionářům vlastnící akcie k rozhodnému dni. Výši dividendy schvaluje valná hromada. Východiska : IAS 32, IAS Půjčky Při prvotním zaúčtování se půjčky účtují v přijaté protihodnotě bez transakčních nákladů. V následujících obdobích se půjčky vykazují v zůstatkové hodnotě s použitím metody efektivní úrokové sazby. Veškeré rozdíly mezi protihodnotou a hodnotou splátek se vykazují ve výsledovce po celé období trvání půjčky - úroky. Východiska: IAS 32, IAS Odložená daň z příjmů Na odloženou daň se vytváří rezerva v plné výši na základě dočasných rozdílů mezi daňovou hodnotou aktiv a závazků a jejich účetní hodnotou v účetní závěrce. Hlavní dočasné rozdíly vyplývají z odpisů. K rozvahovému dni společnost posuzuje účetní hodnotu odložené daňové pohledávky a snižuje ji v tom rozsahu, v jakém s největší pravděpodobností nebude k dispozici dostatečný zdanitelný zisk, proti kterému bude možné započíst celou odloženou daňovou pohledávku, resp. její část. Odložené daňové pohledávky a závazky se oceňují ve výši daňové sazby, která bude účinná pro období, ve kterém bude pohledávka realizována nebo závazek splatný, podle daňových zákonů platných k rozvahovému dni. Východiska : IAS 1 6

20 Komentář ke konsolidované účetní závěrce dle IAS k ENERGOAQUA, a.s. Rožnov pod Radhoštěm 12. Zaměstnanecké požitky Na základě kolektivní smlouvy a Opatření GŘ jsou zaměstnancům poskytovány ze sociálního fondu příspěvky na rehabilitaci a zotavenou, dětské tábory, odměny za pracovní a životní jubilea, půjčky. Penzijní připojištění je poskytováno zaměstnancům v hlavním pracovním poměru, výše příspěvků činí 2,5 % z vyměřovacího základu zaměstnance. Východiska: IAS Státní dotace a podpora na nákup emisních povolenek Přijaté státní dotace na nákup emisních povolenek jsou na výnosovém principu. Emisní povolenky nakoupené od státu představují nehmotná aktiva a závazek ke státu. Výchozí ocenění je v reálné hodnotě, která je dána trhem. Po zjištění emise skleníkových plynů je dotace zúčtována do výnosů. Ve stejném období, ve stejné výši jsou účtovány odpovídající náklady a snížení dlouhodobého nehmotného majetku. Emisní povolenky nejsou vázána na splnění podmínek, ale je pravděpodobné, že nevyužité povolenky nebude možné převést do dalšího období V průběhu období se mohou emisní povolenky volně nakupovat a prodávat za tržní cenu. Na konci období se zajistí potřebné množství emisních povolenek. Emisní povolenky nejsou vázány na splnění podmínek, ale je pravděpodobné, že nevyužité povolenky nebude možné převést do dalšího období. Východiska: IAS 20, IAS 38, IFRIC Rezervy Rezervy se vykazují v případě, že existují současné smluvní nebo mimosmluvní závazky v důsledku minulých událostí a kdy je pravděpodobné, že k vyrovnání těchto závazků bude nezbytné vynaložení prostředků a přitom lze provést spolehlivý odhad částky závazků. Záruky: Odhadovaný závazek z titulu oprav se vykazuje na základě rozsahu oprav. Vykazování výnosů: U příjmů z úroků z půjčky se vykazuje v okamžiku, kdy vznikne právo na přijetí platby. Očekávána náhrada rezervy na základě pojistné smlouvy, vykazuje se jako samostatné aktivum a to v případě, že realizace je prakticky jistá. Skupina v roce 2006 nevykazuje významnou rezervu. Východiska: IAS 1 7

21 Komentář ke konsolidované účetní závěrce dle IAS k ENERGOAQUA, a.s. Rožnov pod Radhoštěm KOMENTÁŘ K VÝKAZŮM 1. Provozní výnosy Výrobky Služby Zboží Prodej dlouhodobého majetku Prodej materiálu Emisní povolenky Ostatní výnosy Celkem Provozní náklady Suroviny, materiál, energie, služby celkem v tom materiál energie - suroviny plyn suroviny služby Jiné provozní náklady celkem v tom opravná položka k aktivům emisní povolenky Celkem Osobní náklady a počet pracovníků Údaje o zaměstnancích a osobních nákladech Průměrný počet pracovníků během roku z toho : řídících Mzdové náklady: z toho: řídících pracovníků Kč Daň ze zisku Celkový daňový náklad obsahuje: Běžná daňová povinnost Úprava splatné daně z roku Odložená daň Daň z příjmu náklad (+) / úspora (-)

22 Komentář ke konsolidované účetní závěrce dle IAS k ENERGOAQUA, a.s. Rožnov pod Radhoštěm Zaplacené zálohy na splatnou daň ze zisku převyšují konečnou daňovou povinnost. Přeplatek ve výši tis Kč je vykázán jako pohledávka za finančním úřadem v krátkodobých aktivech. 5. Zisk na akcii Čistý zisk po zdanění (včetně menšinových podílů) Počet akcií v tis.ks Zisk na akcii (Kč) -4,35 76,98 6. Dividenda na akcii Na výroční valné hromadě mateřské společnosti, která se bude konat dne budou navrženy dividendy za rok 2006 ve výši 50 Kč na 1 akcii. Celková částka výše dividend bude činit tis. Kč. V této účetní závěrce není tato dividenda vykázána a bude účtována do vlastního kapitálu jako rozdělení zisku za rok 2006 a rozdělení nerozděleného zisku minulých let. Dividendy k výplatě schválené valnou hromadou za rok 2005 činily tis. Kč a byly vyplaceny mateřskou společností v roce 2006 ve výši tis. Kč. 7. Pozemky, budovy a zařízení Druh zůstatek k přírůstky úbytky odpisy zůstatek k Pozemky Budovy, haly, stavby Stroje, příslušenství a zařízení Dopravní prostředky Ostatní celkem Pozemky, budovy a zařízení Pořizovací hodnota Oprávky Reálná hodnota Přírůstky zahrnují zejména novou budovu ve výši tis Kč, technické zhodnocení stávajících budov ve výši tis Kč a nové stroje a zařízení byly pořízeny z důvodu obnovy zařízení. 9

23 Komentář ke konsolidované účetní závěrce dle IAS k ENERGOAQUA, a.s. Rožnov pod Radhoštěm V konsolidačním celku není nevyužívaný majetek. Společnost využívá také majetek, který je již odepsaný. Odepsaný majetek Pořizovací cena Budovy stavby Stroje a zařízení Dopravní prostředky Nehmotný majetek Celkem Nehmotná aktiva Druh zůstatek k přírůstky úbytky odpisy zůstatek k Software Ostatní nehmotný majetek celkem Emisní povolenky - ostatní nehmotný majetek Státní dotace na emisní povolenky Spotřeba emisních povolenek Nevyužité emisní povolenky Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty Druh Pokladní zůstatky Bankovní účty Peněžní ekvivalenty 0 0 Celkem Zásoby Druh Materiál Nedokončená výroba Výrobky Zboží 1 1 Zvířata Celkem

24 Komentář ke konsolidované účetní závěrce dle IAS k ENERGOAQUA, a.s. Rožnov pod Radhoštěm 11. Krátkodobé pohledávky a zálohy Druh Obchodní pohledávky brutto pohledávky za spřízněnými osobami Ostatní pohledávky brutto Opravné položky k pohledávkám Pohledávka za fin. úřadem -splatná daň Pohledávka za fin. úřadem -ostatní Celkem netto Pohledávky z obchodního styku jsou sníženy o opravné položky k pohledávkám.výše opravných položek v roce 2006 činí tis. Kč a tis. Kč v roce Odložená daň z příjmů Odložená daň je vypočtena v plné výši u přechodných rozdílů vyplývající z odpisů mezi daňovou hodnotou a hodnotou účetní při použití závazkové metody s uplatněním základní daňové sazby platné v roce následujícím 2007, tj. 24%. Odložená daň Stav k 1.lednu Dopad do výkazu zisku a ztrát z titulu změny daň. sazby z rozdílu zůstatkových cen Stav k 31. prosinci Obchodní a jiné závazky Závazky z obchodního styku Závazky dodavatelům Závazky k zaměstnancům Sociální a zdravotní pojištění Stát daňové závazky, dotace Jiné závazky Celkem Finanční nástroje Společnost vlastní podíly v ovládaných a řízených společnostech, které oceňuje pořizovací cenou. Realizovatelné cenné papíry jsou oceněny kvalifikovaným odhadem, rozdíl z přecenění je vykázán v položce ostatní vlastní kapitál a menšinovém kapitálu. 11

25 Komentář ke konsolidované účetní závěrce dle IAS k ENERGOAQUA, a.s. Rožnov pod Radhoštěm Společnost zohlednila možnou finanční ztrátu ve dvou společnostech vytvořením opravné položky ve výši tis. Kč Finanční nástroje Pořizovací cena Kvalifikovaný odhad Přecenění Přecenění menšinový kapitál Opravná položka Podíly v ovládaných a řízených společnostech Realizovatelné cenné papíry Fondy Podrobně uvedeno v tabulce o změnách vlastního kapitálu. 16. Peněžní toky z provozní činnosti Podrobně uvedeno v tabulce peněžních toků. 17. Akvizice Nabytí podílu na základním kapitálu jiné společnosti vykázáno ve Výroční zprávě. 18. Transakce se spřízněnými stranami Společnost je kontrolována osobami jednajícími ve shodě. Konečnou ovládající osobou je Ing. Miroslav Kurka a pan Miroslav Kurka. Akcionáři společnosti název Podíl v % CONCENTRA a.s. 21,71 % ETOMA INVEST spol. s r.o. 20,04 % S.P.M.B. a.s. 15,62 % KAROSERIA, a.s. 12,33 % PROSPERITA investiční spol. a.s. 9,94 % Ing. Kurka Miroslav 6,45 % Kurka Miroslav 6,02 % Ostatní akcionáři 7,90 % Mezi spřízněnými stranami se transakce neuskutečnily. Skupina neposkytla osobám jednajícím ve shodě, dceřinným společnostem, klíčovému managementu žádné kompenzace v oblasti krátkodobých zaměstnaneckých a penzijních požitků, ostatních dlouhodobých požitků, požitků s ukončením pracovního poměru či platby akciemi. 12

26 Komentář ke konsolidované účetní závěrce dle IAS k ENERGOAQUA, a.s. Rožnov pod Radhoštěm Dceřiné podniky Společnost počet akcií,podílů podíl v % na zákl. kapitálu vlastní kapitál celkem výsledek hospodaření celkem VOS a.s., Písek Nádražní 732, Písek, ČR , Karvinská stavební, a.s. Rudé armády 1868/15, Karviná Hranice, ČR , EA Invest, spol. s r.o. U Centrumu 751, Orlová Lutyně, ČR , EA alfa, s.r.o. 1.máje823, Rožnov p. Radh., ČR , EA beta s.r.o. 1.máje823, Rožnov p. Radh., ČR , Místopředseda představenstva se účastní zasedání představenstva dceřiných společností a ovlivňuje hospodaření v podniku. 19. Události po rozvahovém dni Datem schválení účetní závěrky ke zveřejnění je , t.j. den kdy byla schválena představenstvem. Vlastníci společnosti mají právo i po tomto datu provádět změny v účetní závěrce. Události po rozvahovém dni, které neupravují účetní výkazy: Je připravena dohoda o narovnání závazků s AIR PRODUCTS spol. s r.o. ve výši tis. Kč, ze které plyne snížení závazků z obchodního styku o tis. Kč a úhrada pohledávky cca 695 tis. Kč. V roce 2007 jsou vedeny činnosti směřující k fúzi se společností Dřevokombinát Vrbno, a.s.. Sestaveno dne Sestavil Podpis statutárního zástupce Žabková Jarmila Ing. Oldřich Havelka generální ředitel 13

27 Z p r á v a o vztazích mezi ovládající osobou, ovládanou osobou a "propojenými osobami" podle 66a) zákona č. 513/1991 Sb. dále v textu jen "Zpráva" Předkládá : představenstvo společnosti ENERGOAQUA, a.s. Období : rok

28 OBSAH 1. Ovládaná osoba 2. Ovládající osoba 3. "Propojené osoby" 4. Rozhodné období 5. Uvedení smluv uzavřených mezi "ovládanou osobou", "ovládající osobou" a "propojenými osobami" uvedenými v článku 3. této "Zprávy" 6. Uvedení jiných právních úkonů učiněných "ovládanou osobou" v zájmu "ovládající osoby", případně v zájmu "propojených osob" uvedených v článku 3. této "Zprávy" 7. Uvedení ostatních opatření přijatých nebo uskutečněných "ovládanou osobou" v zájmu nebo na popud "ovládající osoby", případně v zájmu nebo na popud "propojených osob" uvedených v článku 3. této "Zprávy" 8. Důvěrnost informací 9. Závěr - 2 -

29 "ZPRÁVA" OVLÁDANÉ OSOBY Představenstvo společnosti ENERGOAQUA, a.s. se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje 823, PSČ , IČ , jako statutární orgán ovládané osoby, vypracovalo podle 66a odst. 9 zákona č. 513/1991 Sb. následující zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a společností ENERGOAQUA, a.s. jako ovládanou osobou a propojenými osobami za účetní období roku Ovládaná osoba Společnost s obchodní firmou : ENERGOAQUA, a.s. se sídlem na adrese Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje 823, PSČ , ČR IČ: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 334 (dále ovládaná osoba ). 2. Ovládající osoba Ing. Miroslav Kurka, bytem Praha 4 Lhotka, Mirotická 11 a pan Miroslav Kurka, bytem Havířov-Město, Karvinská 61 jednající ve shodě dle 66b zákona č. 513/1991 Sb. (dále ovládající osoba ). 3. "Propojené osoby" 3.1. Společnost s obchodní firmou AKB CZECH s.r.o. se sídlem na adrese Brno, Heršpická 758/13, PSČ IČ: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka (dále propojená osoba č ) Společnost s obchodní firmou AKCIA TRADE, spol. s r.o. se sídlem na adrese Orlová-Lutyně, U Centrumu 751 IČ: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 8275 (dále propojená osoba č )

30 3.3. Společnost s obchodní firmou ALMET, a.s. se sídlem na adrese Hradec Králové, Ležáky 668 IČ: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B,vložka 673 (dále propojená osoba č ) Společnost s obchodní firmou BENAR a.s. se sídlem na adrese Benešov nad Ploučnicí, Českolipská 282, PSČ IČ: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 522 (dále propojená osoba č ) Společnost s obchodní firmou Bělehradská Invest, a.s. se sídlem na adrese Praha 4, Nusle, Bělehradská 7/13, PSČ IČ: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9647 (dále propojená osoba č ) Společnost s obchodní firmou České vinařské závody a.s. se sídlem na adrese Praha 4, Nusle, Bělehradská 7/13, PSČ IČ: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2357 (dále propojená osoba č ) Společnost s obchodní firmou Dřevokombinát Vrbno, a.s. se sídlem na adrese Vrbno pod Pradědem, Jesenická 152, PSČ IČ: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 356 (dále propojená osoba č ) Společnost s obchodní firmou DYAS Uherský Ostroh a.s. se sídlem na adrese Uherský Ostroh, Veselská 384 IČ: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 774 (dále propojená osoba č ) Společnost s obchodní firmou EA alfa, s.r.o. se sídlem na adrese Rožnov pod Radhoštěm, 1. Máje 823, PSČ IČ: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka (dále propojená osoba č )

31 3.10.Společnost s obchodní firmou EA beta, s.r.o. se sídlem na adrese Rožnov pod Radhoštěm, 1. Máje 823, PSČ IČ: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka (dále propojená osoba č ) Společnost s obchodní firmou EA Invest, spol. s r.o. se sídlem na adrese Orlová-Lutyně, U Centrumu 751 IČ: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka (dále propojená osoba č ) Společnost s obchodní firmou CONCENTRA a.s. se sídlem na adrese Orlová Lutyně, U Centrumu 751, PSČ IČ: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1796 (dále propojená osoba č ) Společnost s obchodní firmou ETOMA INVEST spol. s r.o. se sídlem na adrese Orlová-Lutyně, U Centrumu 751, PSČ IČ: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka (dále propojená osoba č ) Společnost s obchodní firmou HIKOR Písek, a.s. se sídlem na adrese Písek, Lesnická 157, PSČ IČ: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 507 (dále propojená osoba č ) Společnost s obchodní firmou HIKOR Týn, a.s. se sídlem na adrese Písek, Lesnická 157, PSČ IČ: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1083 (dále propojená osoba č ) Společnost s obchodní firmou HSP CZ s.r.o. se sídlem na adrese Orlová-Lutyně, U Centrumu 751, PSČ IČ: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka (dále propojená osoba č )

32 3.17.Společnost s obchodní firmou JESDREV Jeseník, a.s. se sídlem na adrese Jeseník, Lipovská 19 IČ: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 410 (dále propojená osoba č ) Společnost s obchodní firmou KAROSERIA a.s. se sídlem na adrese Brno, Heršpická 758/13 IČ: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 776 (dále propojená osoba č ) Společnost s obchodní firmou Karvinská stavební, a.s. se sídlem na adrese Karviná Hranice, Rudé armády 1868/15, PSČ IČ: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 374 (dále propojená osoba č ) Společnost s obchodní firmou KDYNIUM a.s. se sídlem na adrese Kdyně, Nádražní 104, okres Domažlice IČ: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 220 (dále propojená osoba č ) Společnost s obchodní firmou LEPOT s.r.o. se sídlem na adrese Otrokovice, tř. T. Bati 1566, PSČ IČ: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka (dále propojená osoba č ) Společnost s obchodní firmou MATE, a.s. se sídlem na adrese Brno, Havránkova 30/11, PSČ IČ: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 829 (dále propojená osoba č ) Společnost s obchodní firmou MATE SLOVAKIA spol. s r.o. se sídlem na adrese Záruby 6, Bratislava IČ: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Bratislavě 1,oddíl Sro, vložka 14818/B (dále propojená osoba č )

33 3.24.Společnost s obchodní firmou MORAVIAKONCERT, s.r.o. se sídlem na adrese Otrokovice, tř. T. Bati 1566, PSČ IČ: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka (dále propojená osoba č ) Společnost s obchodní firmou Niťárna Česká Třebová s.r.o. se sídlem na adrese Česká Třebová, Dr. E. Beneše 116, PSČ IČ: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 8648 (dále propojená osoba č ) Společnost s obchodní firmou NOPASS a.s. se sídlem na adrese Nová Paka, Heřmanice 117, PSČ IČ: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1253 (dále propojená osoba č ) Společnost s obchodní firmou OTAVAN Třeboň a.s. se sídlem na adrese Třeboň, Nádražní 641, PSČ IČ: zapsaná v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 88 (dále propojená osoba č ) Společnost s obchodní firmou OTAVAN BG, s.r.o. se sídlem na adrese Sliven, ul. Sergej Rumjancev č. 4 statist. IČ: (dále propojená osoba č ) Společnost s obchodní firmou OTAVAN-SLOVAKIA, s.r.o. se sídlem na adrese 194, Skalité, IČ: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Žilině,oddíl Sro, vložka 15946/L (dále propojená osoba č ) Společnost s obchodní firmou OTA CLUB s.r.o. v likvidaci se sídlem na adrese Třeboň, Nádražní 641, PSČ IČ: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8666 (dále propojená osoba č )

34 3.31.Společnost s obchodní firmou PRIMONA, a.s. se sídlem na adrese Česká Třebová, Dr. E. Beneše 125, PSČ IČ: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 82 (dále propojená osoba č ) Společnost s obchodní firmou PRIMONA Letohrad CZ, s. r. o. se sídlem na adrese Letohrad Orlice 105, PSČ IČ: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka (dále propojená osoba č ) Společnost s obchodní firmou PROSPERITA holding, a.s. se sídlem na adrese Orlová Lutyně, U Centrumu 751, PSČ IČ: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1884 (dále propojená osoba č ) Společnost s obchodní firmou PROSPERITA investiční společnost, a.s. se sídlem na adrese Orlová Lutyně, U Centrumu 751, PSČ IČ: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2879 (dále propojená osoba č ) Společnost s obchodní firmou PROTON, spol. s r. o. se sídlem na adrese Zlín, Kvítková 80, PSČ IČ: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka (dále propojená osoba č ) Společnost s obchodní firmou PRŮMYSLOVÁ ČOV, a.s. se sídlem na adrese Otrokovice, Objízdná 1576, PSČ IČ: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2371 (dále propojená osoba č ) Společnost s obchodní firmou PULCO,a.s. se sídlem na adrese Brno, Heršpická 13, PSČ IČ: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3701 (dále propojená osoba č )

35 3.38.Společnost s obchodní firmou Rybářství Přerov, a.s. se sídlem na adrese Přerov, gen.štefánika 5 IČ: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 751 (dále propojená osoba č ) Společnost s obchodní firmou Silniční technika, a.s. se sídlem na adrese Nová Paka, Heřmanice 117, PSČ IČ: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 594 Propojenou osobou od 1.ledna 2006 do 4. prosince (dále propojená osoba č ) Společnost s obchodní firmou S.P.M.B. a.s. se sídlem na adrese Brno, Řípská 1142/20, PSČ IČ: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 768 (dále propojená osoba č ) Společnost s obchodní firmou TESLA KARLÍN, a. s. se sídlem na adrese Praha 10, V Chotejně 9/1307, PSČ IČ: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1520 (dále propojená osoba č ) Společnost s obchodní firmou TK GALVANOSERVIS s.r.o. se sídlem na adrese Praha 10, V Chotejně 9/1307, PSČ IČ: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka (dále propojená osoba č ) Společnost s obchodní firmou TOMA, a. s. se sídlem na adrese Otrokovice, tř.t. Bati 1566, PSČ IČ: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 464 (dále propojená osoba č ) Společnost s obchodní firmou TOMA úverová a leasingová, a.s. se sídlem na adrese Májová 1319, Čadca IČ: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Žilině, oddíl Sa, vložka 10541/L (dále propojená osoba č )

36 3.45.Společnost s obchodní firmou TZP, a. s. se sídlem na adrese Hlinsko, Třebízského 92, PSČ IČ: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 958 (dále propojená osoba č ) Společnost s obchodní firmou Vinařství VR Rakvice s.r.o. se sídlem na adrese Rakvice, Náměstí č.p.146, PSČ IČ: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka (dále propojená osoba č ) Společnost s obchodní firmou VOS a. s. se sídlem na adrese Písek, Nádražní 732, PSČ IČ: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 494 (dále propojená osoba č ). 4. Rozhodné období Tato "Zpráva" je zpracována za poslední účetní období tj. za období od 1. ledna 2006 do 31. prosince Uvedení uzavřených smluv mezi "ovládanou osobou", "ovládající osobou" a "propojenými osobami" uvedenými v článku 3. této "Zprávy" 5.1. Smlouvy mezi "ovládanou osobou" a "ovládající osobou": Mezi "ovládanou osobou" a "ovládající osobou" nebyly uzavřeny žádné smlouvy

37 5.2. Smlouvy mezi "ovládanou osobou" a "propojenou osobou č. 3.6.": a) Mezi "ovládanou osobou" a "propojenou osobou č. 3.6." vznikl na základě potvrzené objednávky na dodání reklamních předmětů smluvní vztah b) plnění a protiplnění bylo poskytnuto za ceny a za podmínek obvyklých v obchodním styku c) ovládanou osobou nebyly propojené osobě č poskytnuty žádné výhody ani nevýhody d) ovládané osobě nebyla z titulu uzavření smluvního vztahu a poskytnutého plnění a protiplnění vyplývajícího ze smluvního vztahu způsobena žádná ujma Smlouvy mezi "ovládanou osobou" a "propojenou osobou č. 3.7.": a) mezi ovládanou osobou a propojenou osobou č byl uskutečněn 1 jednostranný zápočet pohledávek a závazků b) plnění a protiplnění bylo poskytnuto za ceny a za podmínek obvyklých v obchodním styku c) ovládanou osobou nebyly propojené osobě č poskytnuty žádné výhody ani nevýhody d) ovládané osobě nebyla z titulu výše uvedeného uskutečněného jednostranného zápočtu pohledávek a závazků a poskytnutého plnění a protiplnění způsobena žádná ujma Smlouvy mezi "ovládanou osobou" a "propojenou osobou č. 3.9.": a) mezi ovládanou osobou a propojenou osobou č vznikl na základě nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor smluvní vztah b) plnění a protiplnění bylo poskytnuto za ceny a za podmínek obvyklých v obchodním styku c) ovládanou osobou nebyly propojené osobě č poskytnuty žádné výhody ani nevýhody d) ovládané osobě nebyla z titulu uzavření smluvního vztahu a poskytnutého plnění a protiplnění vyplývajícího ze smluvního vztahu způsobena žádná ujma a) mezi ovládanou osobou a propojenou osobou č vznikl na základě smlouvy o postoupení pohledávky smluvní vztah b) plnění a protiplnění bylo poskytnuto za ceny a za podmínek obvyklých v obchodním styku c) ovládanou osobou nebyly propojené osobě č poskytnuty žádné výhody ani nevýhody

38 d) ovládané osobě nebyla z titulu uzavření smluvního vztahu a poskytnutého plnění a protiplnění vyplývajícího ze smluvního vztahu způsobena žádná ujma Smlouvy mezi "ovládanou osobou" a "propojenou osobou č ": a) mezi ovládanou osobou a propojenou osobou č vznikl na základě nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor smluvní vztah b) plnění a protiplnění bylo poskytnuto za ceny a za podmínek obvyklých v obchodním styku c) ovládanou osobou nebyly propojené osobě č poskytnuty žádné výhody ani nevýhody d) ovládané osobě nebyla z titulu uzavření smluvního vztahu a poskytnutého plnění a protiplnění vyplývajícího ze smluvního vztahu způsobena žádná ujma Smlouvy mezi "ovládanou osobou" a "propojenou osobou č ": a) mezi ovládanou osobou a propojenou osobou č vznikl na základě potvrzené objednávky na zajištění školících služeb smluvní vztah b) plnění a protiplnění bylo poskytnuto za ceny a za podmínek obvyklých v obchodním styku c) ovládanou osobou nebyly propojené osobě č poskytnuty žádné výhody ani nevýhody d) ovládané osobě nebyla z titulu uzavření smluvního vztahu a poskytnutého plnění a protiplnění vyplývajícího ze smluvního vztahu způsobena žádná ujma Smlouvy mezi "ovládanou osobou" a "propojenou osobou č ": a) mezi ovládanou osobou a propojenou osobou č vznikl na základě potvrzené objednávky na dodávku pitné vody smluvní vztah b) plnění a protiplnění bylo poskytnuto za ceny a za podmínek obvyklých v obchodním styku c) ovládanou osobou nebyly propojené osobě č poskytnuty žádné výhody ani nevýhody d) ovládané osobě nebyla z titulu uzavření smluvního vztahu a poskytnutého plnění a protiplnění vyplývajícího ze smluvního vztahu způsobena žádná ujma Smlouvy mezi "ovládanou osobou" a "propojenou osobou č ": a) mezi ovládanou osobou a propojenou osobou č vznikl na základě potvrzené objednávky na zajištění školících služeb smluvní vztah b) plnění a protiplnění bylo poskytnuto za ceny a za podmínek obvyklých v obchodním styku

Z p r á v a. o vztazích mezi. ovládající osobou, ovládanou osobou a "propojenými osobami" podle 66a) zákona č. 513/1991 Sb.

Z p r á v a. o vztazích mezi. ovládající osobou, ovládanou osobou a propojenými osobami podle 66a) zákona č. 513/1991 Sb. ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI DLE 66 a) ZÁKONA Č. 513/1991 Sb. Z p r á v a o vztazích mezi ovládající osobou, ovládanou osobou a "propojenými osobami" podle 66a) zákona č. 513/1991 Sb. dále

Více

1. Základní údaje o emitentovi jako konsolidující (mateřské) společnosti a o jeho dceřiných společnostech, se kterými tvoří konsolidační celek

1. Základní údaje o emitentovi jako konsolidující (mateřské) společnosti a o jeho dceřiných společnostech, se kterými tvoří konsolidační celek KONSOLIDOVANÁ POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30.6.2010 ENERGOAQUA, a.s. Popisná část 1. Základní údaje o emitentovi jako konsolidující (mateřské) společnosti a o jeho dceřiných společnostech, se kterými tvoří konsolidační

Více

Z p r á v a. o vztazích mezi ovládající osobou, ovládanou osobou a "propojenými osobami" podle 66a) zákona č. 513/1991 Sb.

Z p r á v a. o vztazích mezi ovládající osobou, ovládanou osobou a propojenými osobami podle 66a) zákona č. 513/1991 Sb. Z p r á v a o vztazích mezi ovládající osobou, ovládanou osobou a "propojenými osobami" podle 66a) zákona č. 513/1991 Sb. dále jen "Zpráva" Předkládá : představenstvo společnosti Karvinská finanční, a.s.

Více

Z p r á v a. o vztazích mezi ovládající osobou, ovládanou osobou a "propojenými osobami" podle 66a) zákona č. 513/1991 Sb.

Z p r á v a. o vztazích mezi ovládající osobou, ovládanou osobou a propojenými osobami podle 66a) zákona č. 513/1991 Sb. Z p r á v a o vztazích mezi ovládající osobou, ovládanou osobou a "propojenými osobami" podle 66a) zákona č. 513/1991 Sb. dále jen "Zpráva" Předkládá : představenstvo společnosti ALMET a.s. Období : rok

Více

Pololetní zpráva k 30.06.2006

Pololetní zpráva k 30.06.2006 Pololetní zpráva k 30.06.2006 ENERGOAQUA, a.s. IČ:15503461 Popisná část 1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2006 a) Stav podnikatelské činnosti Podnikatelská

Více

Vysvětlení důvodu opravy pololetní zprávy za rok 2006 a.s. ENERGOAQUA

Vysvětlení důvodu opravy pololetní zprávy za rok 2006 a.s. ENERGOAQUA PROHLÁŠENÍ Prohlašujeme, že účetní závěrka a.s. ENERGOAQUA, zpracovaná k 30.6.2006 a zveřejněná v pololetní zprávě byla sestavena v souladu s mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS). Vysvětlení

Více

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007 Pololetní zpráva k 30.6.2007 ENERGOAQUA, a.s. Popisná část 1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007 a) Stav podnikatelské činnosti Podnikatelská činnost emitenta

Více

Zpráva o vztazích. ALMET a.s. podle 82 zákona č. 90/2012 Sb. společnosti. za účetní období

Zpráva o vztazích. ALMET a.s. podle 82 zákona č. 90/2012 Sb. společnosti. za účetní období Zpráva o vztazích podle 82 zákona č. 90/2012 Sb. společnosti ALMET a.s. za účetní období 2014 OBSAH 1. Ovládaná osoba 2. Ovládající osoba 3. Osoby ovládané stejnou ovládající osobou "Propojené osoby" 4.

Více

Zpráva o vztazích. podle 82 zákona č. 90/2012 Sb. společnosti TESLA KARLÍN, a.s. za účetní období 2014

Zpráva o vztazích. podle 82 zákona č. 90/2012 Sb. společnosti TESLA KARLÍN, a.s. za účetní období 2014 ZPRÁVA O VZTAZÍCH PODLE 82 ZÁKONA Č. 90/2012 Sb. ZA ROK 2014 Zpráva o vztazích podle 82 zákona č. 90/2012 Sb. společnosti TESLA KARLÍN, a.s. za účetní období 2014 TESLA KARLÍN, a.s., V Chotejně 9/1307,

Více

Základní údaje. Název emitenta. Jihočeské papírny, a.s., Větřní. Emitent. Adresa sídla. Papírenská čp. 2, Větřní. Jméno. Aleš Chytrý.

Základní údaje. Název emitenta. Jihočeské papírny, a.s., Větřní. Emitent. Adresa sídla. Papírenská čp. 2, Větřní. Jméno. Aleš Chytrý. Základní údaje Název emitenta Jihočeské papírny, a.s., Větřní Emitent IČ 12297 Adresa sídla Papírenská čp. 2, Větřní Jméno Aleš Chytrý Kontaktní osoba Funkce finanční ředitel E-mail ales.chytry@jip.cz

Více

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2009

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2009 POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30.6.2009 ENERGOAQUA, a.s. Popisná část 1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2009 a) Stav podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA. k 30. 6. 2005

POLOLETNÍ ZPRÁVA. k 30. 6. 2005 ISO 9001:2000 POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30. 6. 2005 Obsah: I. Zpráva o činnosti Základní údaje o emitentovi Popis podnikatelské činnosti Valná hromada a změny ve statutárních orgánech II. Mezitímní účetní závěrka

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2015 akciové společnosti

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2015 akciové společnosti Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2015, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

Zpráva o vztazích. VOS a.s. podle 82 zákona č. 90/2012 Sb. společnosti. za účetní období

Zpráva o vztazích. VOS a.s. podle 82 zákona č. 90/2012 Sb. společnosti. za účetní období Zpráva o vztazích podle 82 zákona č. 90/2012 Sb. společnosti VOS a.s. za účetní období 2015 OBSAH 1. Ovládaná osoba 2. Ovládající osoba 3. Osoby ovládané stejnou ovládající osobou "Propojené osoby" 4.

Více

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12.

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2011 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2013 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2013 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2014 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány účetní výkazy

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

Zpráva o vztazích. HIKOR Písek, a.s. podle 82 zákona č. 90/2012 Sb. společnosti. za účetní období

Zpráva o vztazích. HIKOR Písek, a.s. podle 82 zákona č. 90/2012 Sb. společnosti. za účetní období Zpráva o vztazích podle 82 zákona č. 90/2012 Sb. společnosti HIKOR Písek, a.s. za účetní období 2014 OBSAH 1. Ovládaná osoba 2. Ovládající osoba 3. Osoby ovládané stejnou ovládající osobou "Propojené osoby"

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2016 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2016 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2009 Ve smyslu 19, odst. 9, zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2009 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2015 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány účetní výkazy

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Konsolidační VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2004

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Konsolidační VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2004 PROSPERITA investiční společnost, a.s. Konsolidační VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2004 Zpracovatel: CONCENTRA, a.s. V Orlové, duben 2005 1 Historie a současný vývoj mateřské společnosti a koncernu PROSPERITA Mateřská

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady Příloha k účetní závěrce k 31.12.2015 společnosti GOLF RESORT ČERNÝ MOST a.s. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI ENERGOAQUA, a.s.

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI ENERGOAQUA, a.s. MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 1-4 /2010 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI ENERGOAQUA, a.s. ENERGOAQUA, a.s. 1. máje 823, Rožnov pod Radhoštěm Tel.: +420 571 844 389 email: energoaqua@energoaqua.

Více

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 1-4 /2015

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 1-4 /2015 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 1-4 /2015 ENERGOAQUA, a.s. 1. máje 823, Rožnov pod Radhoštěm Tel.: +420 571 844 389 email: energoaqua@energoaqua.cz IČ: 15503461 ID: hrjvjba www.energoaqua.cz

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností ALIVO a.s. Křemencova 4/175, Praha 1 ke dni 31.12.216 v tis. Kč 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce je sestavena

Více

Příloha k účetní závěrce,

Příloha k účetní závěrce, Příloha k účetní závěrce, sestavená podle 39 vyhlášky č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli. Obecné údaje

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky TEXTOVÁ ČÁST INFORMAČNÍ POVINNOSTI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU ZA I. POLOLETÍ 2005 Obchodní firma: Sídlo: Léčebné lázně Jáchymov a.s. T.G. Masaryka 415, Jáchymov PSČ: 362 51 IČ: 45359229 Zápis

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností ALIVO a.s. Křemencova 4/175, Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.213 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 213 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2014 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) označ. AKTIVA řád. Běžné účetní Minulé účetní Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 AKTIVA CELKEM (ř.002+003+037+073)=ř.077 001 A. Pohledávky za upsaný

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU ÚČETNÍ ZÁVĚRKA VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU ke dni 31. prosince 216 ( údaje jsou vyčísleny v celých tisících Kč ) sestavená v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

ENERGOAQUA, a.s. 1. máje 823, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Konsolidovaná účetní závěrka. za období od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015

ENERGOAQUA, a.s. 1. máje 823, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Konsolidovaná účetní závěrka. za období od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015 ENERGOAQUA, a.s. 1. máje 823, 756 61 Konsolidovaná účetní závěrka za období od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015 Srpen 2015 Obsah: I. VÝKAZ O FINANČNÍ POZICI... 3 II. VÝKAZ O ÚPLNÉM VÝSLEDKU... 4 III. PŘEHLED

Více

český B Biologická přeměna 12 Biologické aktivum 12 Blízcí členové rodiny jednotlivce 13 C Celopodniková aktiva 13 Cizí měna 14

český B Biologická přeměna 12 Biologické aktivum 12 Blízcí členové rodiny jednotlivce 13 C Celopodniková aktiva 13 Cizí měna 14 REJSTŘÍK český A Akciová opce 9 Aktiva držená dlouhodobým fondem zaměstnaneckých požitků 9 Aktiva z průzkumu a vyhodnocení 10 Aktivní trh 11 Aktivum 11 Antizředění 11 B Biologická přeměna 12 Biologické

Více

Nekonsolidovaná rozvaha k 31. prosinci 2008 a 2007

Nekonsolidovaná rozvaha k 31. prosinci 2008 a 2007 Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře České spořitelny, a. s. Nekonsolidovaná rozvaha k 31. prosinci 2008 a 2007 Nekonsolidovaný výkaz zisku a ztráty za roky končící 31. prosince 2008 a 2007 Nekonsolidovaná

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. prosince 2016 Roční závěrka je sestavená v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 500/2002

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 6. 2013 31. 12. 2012 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 311 641 318 139 Oprávky a opravné položky -175 095-175 703 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 136 546

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1.1.2013 až 18.5.2013 ÚDAJE O EMITENTOVI Obchodní firma: KAROSERIA a. s. Sídlo společnosti: Heršpická

Více

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. ČERVENCI 2015

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. ČERVENCI 2015 MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. ČERVENCI 2015 Výkaz o finanční situaci k 31. červenci 2015 Stav k Stav k 31. červenci 2015 31. prosinci 2014 (neauditováno) (neauditováno) AKTIVA () AKTIVA CELKEM 13 234

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 3. 2012 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 3. 2012 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31. 3. 2012 31. 12. 2011 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 313 274 313 006 Oprávky a opravné položky -187 080-184 124 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 126 194

Více

ROZVAHA TINY CZ. Komenského

ROZVAHA TINY CZ. Komenského ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4........ Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky TINY CZ s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 9 8 2 0 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 6. 2017 31. 12. 2016 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 394 405 394 262 Oprávky a opravné položky -225 916-218 114 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 168 489

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 9. 2017 31. 12. 2016 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 396 407 394 262 Oprávky a opravné položky -229 979-218 114 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 166 428

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31. 3. 2017 31. 12. 2016 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 394 498 394 262 Oprávky a opravné položky -222 076-218 114 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 172 422

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Konsolidovaná rozvaha k

Konsolidovaná rozvaha k Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2002 AKTIVA CELKEM 3 993 316 3 800 365 3 206 238 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 16 B. Stálá aktiva 1 510 678 1 499 941 1 502 466 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ISO 9001:2000 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, odd. B, vložka 1520 V Chotejně 9/1307 Tel.: +420 2 81001 202 www.teslakarlin.cz IČ: 45273758 102

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y. Nupharo Park, a.s. (částky jsou uvedeny v tisících Kč)

P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y. Nupharo Park, a.s. (částky jsou uvedeny v tisících Kč) P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 2012 v obchodní firmě: (částky jsou uvedeny v tisících Kč) OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, , Brno

hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, , Brno E hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, 616 00, Brno zapsána v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 84913, IČ: 03453600 TEL./FAX: 541 241 940, 541 212 066 GSM: 602 512 770, 603 290 439 E-MAIL:

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

Ve sledovaném období naše společnost dosáhla zisku po zdanění podle IAS/IFRS 190,83 mil. Kč.

Ve sledovaném období naše společnost dosáhla zisku po zdanění podle IAS/IFRS 190,83 mil. Kč. MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468 Pololetní zpráva emitenta kótovaného cenného papíru za prvních 6 měsíců roku 2008 podle 119 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle

Více

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k 31.12.2015 ( v celých tisících Kč ) IČO 28558456 Název, sídlo

Více

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) IČ 25 00 37 80 Obchodní firma nebo jiný název účetní

Více

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková PROFI-TEN a.s. Účetní závěrka k 31.12.2014 Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně a doručením daňového přiznání za daň z příjmů

Více

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2014 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2014 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové P Ř Í L O H A k roční účetní závěrce 2014 ============================= Obecné údaje 1. Charakteristika společnosti: Obchodní firma: ALMET, a.s. Sídlo : Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové Právní forma :

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

Tel.: +420 571 844 389 email: energoaqua@energoaqua.cz IČ: 15503461 Fax: +420 571 842 692 www.energoaqua.cz DIČ: CZ15503461 Společnost je zapsána v

Tel.: +420 571 844 389 email: energoaqua@energoaqua.cz IČ: 15503461 Fax: +420 571 842 692 www.energoaqua.cz DIČ: CZ15503461 Společnost je zapsána v MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 1-4 /2011 ENERGOAQUA, a.s. 1. máje 823, Rožnov pod Radhoštěm Tel.: +420 571 844 389 email: energoaqua@energoaqua.cz IČ: 15503461 Fax: +420 571 842 692 www.energoaqua.cz

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu DODATEK PROSPEKTU ZE DNE 17. 8. 2007 ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu Dluhopisy nesoucí pevný úrokový výnos 4,30 % p.a. v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 7 000 000 000 Kč s možností navýšení objemu

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31. 3. 2014 31. 12. 2013 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 319 256 319 081 Oprávky a opravné položky -185 517-182 282 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 133 739

Více

ROZVAHA. v souladu s IFRS k 31. březnu 2009 (v mil. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444. Praha 4 IČ: Běžné účetní období Minulé účetní období

ROZVAHA. v souladu s IFRS k 31. březnu 2009 (v mil. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444. Praha 4 IČ: Běžné účetní období Minulé účetní období ROZVAHA Běžné účetní období AKTIVA CELKEM 417 767 392 593 Stálá aktiva 293 554 293 644 Dlouhodobý hmotný majetek 172 647 173 032 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 296 167 296 094 Oprávky a opravné položky

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31. 03. 2015 31. 12. 2014 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 345 012 344 246 Oprávky a opravné položky -199 841-196 333 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 145 171

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

Příloha k účetní závěrce roku 2006

Příloha k účetní závěrce roku 2006 Příloha k účetní závěrce roku 2006 Obecné informace Popis účetní jednotky Název a sídlo společnosti : Vodohospodářská společnost Olomouc,a.s. Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc - Hodolany IČ: 47675772 Společnost

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 6. 2014 31. 12. 2013 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 319 440 319 081 Oprávky a opravné položky -188 197-182 282 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 131 243

Více

MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468

MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468 MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468 Pololetní zpráva emitenta kótovaného cenného papíru za prvních 6 měsíců roku 2006 podle 119 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle

Více

ke dni IČO 73401

ke dni IČO 73401 Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Bytové družstvo Příční 10-11 č. 500/2002 Sb. (BILANCE) ke dni 31.12.2013 Sídlo, bydliště nebo místo (v celých tisících

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 IN STORE MEDIA Praha a.s. Ke Krči 26 147 00 Praha 4 Braník DIČ CZ26177757 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 Odesláno dne: Podpis statutárního orgánu Osoba odpovědná za účetnictví

Více

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2015 ============================= Ležáky 668, Hradec Králové

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2015 ============================= Ležáky 668, Hradec Králové P Ř Í L O H A k roční účetní závěrce 2015 ============================= Obecné údaje 1. Charakteristika společnosti: Obchodní firma: ALMET, a.s. Sídlo : Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové Právní forma :

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více