"Žák není nádoba, kterou je teba naplnit, ale pochode, kterou je teba zapálit" Sokrates

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""Žák není nádoba, kterou je teba naplnit, ale pochode, kterou je teba zapálit" Sokrates"

Transkript

1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU Pojetí školního vzdlávacího programu Vize školy: "Žák není nádoba, kterou je teba naplnit, ale pochode, kterou je teba zapálit" Sokrates Školní vzdlávací program vychází z koncepce vzdlávání, která klade hlavní draz ve své vzdlávací práci na komunikaci, kooperaci a práci s informacemi. Program je orientován na žáka, respektuje jeho osobní maximum a individuální poteby. Umožuje efektivní profesionální a promyšlenou práce uitele. Má všem ve škole vytvoit zázemí, které rozvijí tvoivost a souasn zohleduje individuální možnosti. Má vybavit každého žáka vším potebným pro úspšný a radostný život. V našem pojetí je škola místem, které žáky motivuje a podporuje k aktivnímu uení se. Chceme, aby se žáci nauili pro život dležitým kompetencím uit se, ešit problémy a osvojili si sociální dovednosti. Priority školy ve výchov a vzdlávání 1. Vytváet pohodové školní prostedí porozumt lidské osobnosti Pohoda školního prostedí není dána školními prostorami samými, ale pohodu prostedí vytváejí lidé, kteí v tomto prostedí pracují a toto prostedí navštvují. Pro vytvoení pohody prostedí je dležité mít ve škole píznivé klima. Žáci, uitelé i rodie se dokáží vzájemn informovat, podpoit ve svém snažení. Žáci naší školy se spolen zúastují rzných tídních akcí a dalších akcí školy (vítání prvák, Dtský den, Mikulášský den, tídní Vánoce, Poslední zvonní pro žáky 9. tíd, sportovní turnaje florbal, atletika, basketbal, fotbal, plavání, vybíjená).

2 Práce ve škole je vhodn doplována relaxaními aktivitami (bohatá nabídka zájmových kroužk). Chceme, aby prostor školy byl pro všechny píjemný, a tak napomáhal vytváení vhodného klimatu uvnit školy. 2. Zdrav uit porozumt poteb vzdlávat se Rámcový vzdlávací program pedpokládá nejen smysluplné stanovení cíl výchovn - vzdlávacího programu školy, ale také co nejaktivnjší zapojení žák do procesu uení, možnost volit nejvhodnjší metody a formy práce uitele, vhodn zapojovat evokaci a motivaci, a tak vtahovat žáka do maximální spoluúasti na uení. Smyslem základní školy v etap základního vzdlávání je vybavit žáky klíovými kompetencemi tzn. schopnostmi - k uení a k ešení problém, kompetencemi komunikativními, sociálními a personálními, kompetencemi obanskými a pracovními. Hlavním posláním školy je vzdlávat s porozumním. Vycházíme z oblastí a obor RVP ZV. Jsou to tyto oblasti: Jazyk a jazyková komunikace (pedmty ŠVP: eský jazyk a literatura, Cizí jazyk, Další cizí jazyk), Matematika a její aplikace (pedmt ŠVP: Matematika), Informaní a komunikaní technologie (pedmty ŠVP: Informatika), lovk a jeho svt (pedmty ŠVP: Prvouka, Pírodovda, Vlastivda), lovk a spolenost (pedmty ŠVP: Djepis, Výchova k obanství), lovk a píroda (pedmty ŠVP: Fyzika, Chemie, Pírodopis, Zempis), Umní a kultura (pedmty ŠVP: Hudební výchova, Výtvarná výchova), lovk a zdraví (pedmty ŠVP: Zdravotní výchova, Tlesná výchova) a lovk a svt práce (pedmt ŠVP: Pracovní innosti). Provázanost mezipedmtových vztah a kooperace uitel má vytvoit výrazn lepší podmínky pro zdravé a efektivní uení. Ve škole se budou postupn vytváet a zdokonalovat evaluaní nástroje. 3. Vychovávat lidskou osobnost porozumt jí Respektujeme jedinenost jednotlivce. Osobnost uitele a osobnost žáka na sebe psobí (vzájemná komunikace vyjádit, obhájit, argumentovat). Proto naplování klíových kompetencí, estetická výchova a dramatická výchova jsou souástí školního dní, kterého se žák úastní. Odbornost obor a prezová témata školního vzdlávacího programu - osobnostní a sociální výchova, výchova demokratického obana, multikulturní výchova, environmentální výchova i mediální výchova harmonicky formují žákovu osobnost a zárove nám umožují lépe jí porozumt.

3 4. Integrovat porozumt inkluzivnímu vzdlávání Integraní program školy je postaven na odborné zdatnosti všech vyuujících, na spolupráci s PPP a rodii. Od první tídy dochází k souinnosti tídních uitel a PPP s žáky a jejich rodii. Posilujeme osobnostní rozvoj dítte, odstraujeme zejména formou speciálních cviení a náprav handicapy žák (specifické poruchy uení dyslektický kroužek). Mimo to se všichni uíme respektování individuálních poteb dtí, vzájemné toleranci a schopnosti spolupracovat. S integrací souvisí boení bariér a umožnní optimálního rozvoje dítte. 5. Vytváet informaní prostedí porozumt práci s informacemi Program zavádní informaního prostedí je zamen na co nejefektivnjší práci s informacemi a vytváení informaního prostedí. Od první tídy jsou dti vedeny k dobrému zvládnutí tenáských dovedností, rozšiují si komunikaní dovednosti, pracují s daty a uí se je zpracovávat. Všichni žáci mohou využívat pi vyuování uebnu výpoetní techniky k procviování získaných znalostí, rozvoji schopností a dovedností v práci s poítaem. Žáci prvního i druhého stupn mají k dispozici jak školní knihovnu, tak výpoetní techniku - napíklad pro zpracování drobných pracovních úkol, referát a podobn. 6. Rozvíjet sport a další tlesné aktivity Klasickou výuku tlesné výchovy doplují hokejové tréninky a dále napíklad kurzy plavání, týdenní lyžaský kurz (již od druhé tídy Škola na snhu), píprava na fotbalové, florbalové, basketbalové turnaje a podobn, což má nejenom ozdravný význam pro dti, ale zejména má vliv pi vytváení dobrých vztah mezi dtmi ve tíd a mezi jednotlivými tídami. Z uitele se na pobytové akci stává kamarád. Uitel a žák zstávají partnery i po návratu do školy. To, o em se jen teoreticky mžeme uit ve škole, je možné objevovat ve skutenosti. 7. Uit cizí jazyk jsme souástí Evropy Výuku cizích jazyk zaínáme ve tetí tíd, v podob kroužku již od první tídy. V sedmé tíd umožujeme, aby se žák zaal uit druhý cizí jazyk. Uitelé cizích jazyk se mají možnost setkávat na odborných jazykových semináích s jinými pedagogy a tak si vymovat názory a zkušenosti. Také vytváejí projekty pro jazykové vyuování. 8. Rozvíjet samosprávnou demokracii porozumt svému místu mezi lidmi

4 Postupným vývojem prochází i provádní samosprávné demokracie, a to v rovin dosplých. Partnerem školy je Školská rada, která je editeli školy jak odborným partnerem ze zákona, tak souasn konstruktivním oponentem. Jelikož školu navštvují žáci z rzných sociálních prostedí, klademe draz na multikulturní výchovu. Žáci jsou ve spolupráci s uiteli též schopni nacviit divadlo a hudební výstupy pro ostatní žáky školy. Program školy doplujeme návštvami divadelních pedstavení, koncert, filmových pedstavení, planetária, muzeí, výstav a rznými besedami. 9. Komunikovat s veejností porozumt partnerství Oblast, která je pro školu významná, je oblast komunikace s veejností - zejména rodiovskou. Rodie si zvykli na pravidelné konzultace, tídní schzky, spolené akce (Školní ples, výlety, exkurze, Den dtí, tvoivé dílny). Zapojujeme se do meziškolních soutží, olympiád, zápas. 10. Vytváet podmínky pro další vzdlávání porozumt poteb celoživotn se vzdlávat Významnou souástí rozvoje školy je podpora dalšího vzdlávání všech pracovník školy. Napíklad v souasné dob uitelé studují doplkové nebo rozšiující pedagogické studium, úastní se seminá ve svém oboru. Spolupracujeme s odborníky a neziskovými sdruženími nabízejícími DVPP, pi samostudiu pedagog je využívána uitelská knihovna. 11. Vést žáky ke zdravému životnímu stylu Chceme žáky vybavit takovými dovednosti a návyky, aby se dokázali správn orientovat ve vztazích lovka k životnímu prostedí. Zvláš dležité je pochopit význam takového jednání, které vede k trvale udržitelnému rozvoji celé spolenosti. Nezastupitelné místo zde mají všechny aktivity vedoucí k péi o vlastní zdraví i zdraví ostatních lidí vetn rozvoje sportu a dalších tlesných aktivit. Ve školním vzdlávacím programu je pro splnní tchto cíl mimo jiné dostatený prostor pro programy, exkurze a další akce, které nabízejí nevládní organizace (nap. eský ervený kíž, Helpík, eský svaz ochránc pírody), stediska ekologické výchovy a další instituce. Výchovné a vzdlávací strategie

5 Výchovné a vzdlávací strategie utváí a rozvíjí klíové kompetence žák, odpovídají koncepci školy i skutenosti. Z tohoto dvodu je kladen draz na pimené postupy, formy a metody jak v rovin vzdlávací, tak v rovin výchovné. Dležitou souástí našeho školního vzdlávacího programu jsou projekty (projektové dny a dílí projekty) a jedno- i vícedenní pobyty mimo školu (seznamovací pobyty, výlety, exkurze apod.). Obsah projekt a pobyt pispívá k rozvoji schopnosti spolupracovat, rozšiuje se schopnost komunikace, dti se uí vyhledávat informace v rzných zdrojích, procviují si získané vdomosti a dovednosti, uvdomují si souvislosti mezi jednotlivými vyuovacími pedmty.. Zkušenosti z realizace projekt a pobyt umožní vytvoení uceleného systému tchto aktivit v jednotlivých ronících na obou stupních škol. Klíové kompetence Pi realizace výchovných a vzdlávacích cíl je z hlediska rozvoje jednotlivých kompetencí na naší škole kladen draz pedevším na níže uvedené postupy: 1. Kompetence k uení uitelé motivují žáky k otevenosti v oblasti poznávání, zadávají žákm problémové úkoly, vedou je k využívání odborné literatury a školní knihovny uitelé vedou žáky k samostatné práci s informacemi (vyhledávání, zpracování, vyhodnocování rzných zdroj) uitelé umožují žákm prezentovat jejich práci (referáty, eseje, seminární práce) uitelé poskytují žákm prostor k diskusi a hledání rzných ešení pedložených problém 2. Kompetence k ešení problém uitelé podncují žáky k hledání a formulování problém, umožují jim navrhovat a porovnávat rzná ešení, pracovat v menších skupinách uitelé vedou žáky k argumentaci podložené dkazy uitelé podporují ešení problém s mezioborovým pesahem uitelé zapojují žáky do pípravy mimovyuovacích aktivit, jejich organizace a vedení 3. Kompetence komunikativní uitelé podncují žáky k výstižné a kultivované komunikaci ústní i písemné, ve výuce jim pomáhají s porozumním oborové terminologii

6 uitelé motivují a vedou žáky k osobitému a sebevdomému projevu, umožují jim prezentaci rzných aktivit (prezentace zájmové innosti, výstavy) uitelé spolen s žáky pipravují setkání s rznými osobnostmi spoleenského života (besedy se sportovci) škola umožuje žákm v podstat neomezený pístup k internetu, vede je k jeho smysluplnému využívání a komunikaci s okolím 4. Kompetence sociální a personální škola se zamuje na budování a rozvíjení dobrých mezilidských vztah mezi žáky navzájem, ale i vztah mezi žáky a uiteli uitelé respektují individualitu žák a vedou k tomu i žáky škola podporuje individuální zájmy žák, podporuje jejich rozvoj širokou nabídkou mimovyuovacích aktivit uitelé posilují samostatné a zodpovdné chování žák pi organizování rzných inností a akcí školního, ale i meziškolního charakteru (akce kulturní, spoleenské, sportovní, pehlídky, soutže atd.) 5. Kompetence obanské žáci spolurozhodují o rzných otázkách chodu školy (výzdoba tíd, skladba volitelných pedmt, organizace školních akcí, zaátek vyuování atd.) škola ve svém uebním plánu zapojuje žáky do innosti obanských sdružení (pomoc postiženým, apod.) uitelé vedou žáky k toleranci vi jiným kulturám uitelé zaazují do výuky návštvu rzných institucí (parlament, soudy) uitelé, ale i žáci sami organizují pravidelné návštvy zajímavých osobností spoleenského a kulturního života 6. Kompetence pracovní uitelé motivují a vedou žáky k tomu, aby znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých oblastech využívali v zájmu své pípravy na budoucí studium a povolání uitelé uí žáky vdom užívat a ovládat digitální techniku uitelé vyžadují, aby žáci pi pracovních innostech dodržovali vymezená pravidla týkající se práce s uvedenou technikou a zásady bezpenosti vetn první pomoci Zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami

7 Žák se speciálními vzdlávacími potebami je osoba se zdravotním znevýhodnním, zdravotním postižením nebo sociálním znevýhodnním. Zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami vychází ze zákona. 561/2004 Sb., Zákon o pedškolním, základním, stedním, vyšším odborném a jiném vzdlání Vzdlávání žák se zdravotním znevýhodnním (žáci se specifickými poruchami uení) Zdravotním postižením je pro úely tohoto zákona lehí zdravotní poruchy vedoucí k poruchám uení a chování, které vyžadují zohlednní pi vzdlávání. Žáky, u kterých se projevují píznaky nkteré z vývojových poruch uení, posíláme se souhlasem rodi na vyšetení do pedagogicko-psychologické poradny. Na základ vyšetení a doporuení poradny jsou pak tyto dti zaazovány do reedukaní pée. Dtem zajišují individuální péi uitelky na prvním a druhém stupni (škola též využívá možnosti získat pro práci s dtmi zkušené asistentky). V pípad, že pedagogicko-psychologická poradna nebo speciáln pedagogické centrum diagnostikuje vývojovou poruchu uení, je na žádost zákonných zástupc dítte vypracován individuální vzdlávací plán, podle kterého se s díttem v prbhu školního roku pracuje (jedná se o integraci). V nm uvádíme závry a doporuení z vyšetení v PPP, na co se konkrétn v reedukaci zamíme, pomcky, které se budou pi náprav používat, zpsob hodnocení, termín reedukaní pée, jméno paní uitelky, která bude s díttem pracovat. Pi klasifikaci tchto dtí pihlížíme k vývojové poruše a hodnotíme s tolerancí. Vzdlávání žák s poruchami chování Jedná se o žáky hyperaktivní, popípad s edukativními problémy, kteí nerespektují nkteré normy spoleenského chování, jsou nepizpsobiví, impulsivní a snadno unavitelní. Vzdlávání tchto žák bude probíhat ve tídách na 1. a 2. stupni školy formou individuální integrace. Ve spolupráci a na doporuení pedagogicko-psychologické poradny se budou žáci vzdlávat podle zpracovaného individuálního výchovn-vzdlávacího plánu. V procesu vytváení klíových kompetencí bude nutné klást zvýšený draz na samostatné rozhodování, kritické myšlení, jednání bez podléhání manipulacím a výchovu k práci a ke spolupráci.

8 Uitel musí s žáky, stanovit pesná pravidla chování a zpsob komunikace ve tíd i mimo vyuování s tímto žákem. Se souhlasem rodi mže být žák vyšeten ve stedisku výchovné pée a uitel pak se žákem pracuje dle doporuení této instituce. Vzdlávání žák s více vadami Vzdlávání žák s více vadami bude probíhat ve tídách na 1. a 2. stupni školy formou individuální integrace. Žáci se budou vzdlávat podle zpracovaného uebního plánu bžných tíd a na základ individuálních vzdlávacích plán. Ve spolupráci a na doporuení píslušných speciáln pedagogických center nebo pedagogicko-psychologických poraden budou realizovány zmny v uebním plánu, týkající se tchto žák. Na základ posouzení SPC nebo PPP o závažnosti postižení bude požadována pítomnost osobního asistenta, který bude pomáhat žákovi (jednomu i více) pi pizpsobení se školnímu prostedí, bude pomáhat uitelm pi komunikaci s takovým to díttem, pomáhat pi komunikaci dítte s ostatními žáky a také pi komunikaci školy s rodii postiženého žáka. Na základ doporuení PPP, SPC je možné vzdlávat žáka v uritém pedmtu v jiném postupném roníku. Vzdlávání žák se zdravotním postižením Do této kategorie jsou pro úely tohoto zákona zaazeni žáci postižení tlesn, zrakov, sluchov, mentáln. Základním smyslem a úkolem je poskytnout takto postiženým žákm odpovídající vzdlávání formou individuální integrace v bžné tíd, pokud to odpovídá možnostem a podmínkám naší školy a potebám takového žáka. Vzdlávání žák se speciálními vzdlávacími potebami žáci zrakov a sluchov postižení Vzdlávání žák zrakov postižených bude probíhat ve tídách na 1.a 2.stupni školy formou individuální integrace. Žáci se budou vzdlávat podle zpracovaného uebního plánu bžných tíd a na základ individuálních plán. V rámci disponibilní dotace budou realizovány podle individuálních poteb jednotlivých žák pedmty speciální pée-zejména: - prostorová orientace a samostatný pohyb zrakov a sluchov postižených

9 - zraková a sluchová orientace - práce s optickými pomckami - logopedická pée - zdravotní tlesná výchova Rozvrh hodin a týdenní asové dotace budou jako dosud zpracovány na každý školní rok tak, aby byl naplnn uební plán daného roníku ve spolupráci s SPC. Podle stupn postižení bude požadována pítomnost osobního asistenta, který bude pomáhat žákovi pi pizpsobení se školnímu prostedí, bude pomáhat uitelm pi komunikaci školy s rodii postiženého žáka. Vzdlávání žák se speciálními vzdlávacími potebami (tlesné postižení) Vzdlávání žák tlesn postižených bude probíhat ve tídách na 1. a 2. stupni školy formou individuální integrace. Žáci se budou vzdlávat podle zpracovaného uebního plánu bžných tíd a na základ individuálních vzdlávacích plán. Ve spolupráci a na doporuení speciáln pedagogického centra budou realizovány zmny v uebním plánu, týkající se úlev v tlesné výchov, omezení ve výtvarné výchov, pracovních innostech, popípad v ostatních pedmtech. Protože škola není bezbariérová, je nutné požadovat pítomnost osobního asistenta, který bude pomáhat žákovi pizpsobit se školnímu prostedí, bude pomáhat uitelm pi komunikaci s takovým to díttem, pomáhat pi komunikaci dítte s ostatními žáky a také pi komunikaci školy s rodii postiženého žáka. Uitel musí žáky na pítomnost postiženého spolužáka pedem pipravit, stanovit pravidla chování a zpsob komunikace ve tíd i mimo vyuování. Vzdlávání žák s autismem Jedná se o žáky s lehími formami autismu (s autistickými rysy). Vzdlávání tchto žák bude probíhat ve tídách na 1. a 2. stupni školy formou individuální integrace. Ve spolupráci a na doporuení speciáln pedagogického centra se budou žáci vzdlávat podle zpracovaného individuálního vzdlávacího plánu. Uitel musí s žáky stanovit pravidla chování a zpsob komunikace ve tíd i mimo vyuování s takto postiženými spolužáky.

10 Na základ posouzení SPC o závažnosti postižení bude požadována pítomnost osobního asistenta, který bude pomáhat žákovi pi pizpsobování se školnímu prostedí, bude pomáhat uitelm pi komunikaci s takovým to díttem, pomáhat pi komunikaci dítte s ostatními žáky a také pi komunikaci školy s rodii postiženého žáka. Vzdlávání žák s výchovnými problémy Do kategorie žák s výchovnými problémy jsou azeni žáci, kteí se opakovan dopouštjí závažných kázeských pestupk, soustavn porušují školní ád, míjí se u nich úinkem kázeská opatení, snížené známky z chování. Souasn se jedná o problémové žáky s projevy šikany, xenofobie, rasismu. Vyhledávání a práce s tmito žáky je hlavní náplní práce metodika prevence sociáln patologických jev v koordinaci s výchovným poradcem. Pi poteb represivní innosti je poteba vytvoit koordinaci inností a vedení dokumentace na úrovni: problémový žák - tídní uitel (vedení školy) - metodik prevence rodie - sociální kurátor - píslušný sociální odbor MÚ - Policie R. Vzdlávání žák se sociálním znevýhodnním Žák se sociálním znevýhodnním je pro úely tohoto zákona žák z mén podntného rodinné prostedí, rodinného prostedí s nízkým sociáln kulturním postavením, a kde je žák ohrožen sociáln patologickými jevy. Cílem integrace žák z odlišného kulturního a sociálního prostedí bude ochrana jejich minoritní kultury a podpora jejich úspšnosti v majoritní spolenosti. Snahou integrace tchto žák bude vytváet píznivé spoleenské klima ve tíd i ve škole. V pípad poteby bude u žák se sociálním znevýhodnním vytvoen IVP žáka, který bude obsahovat: závry a doporuení z nutného vyšetení (PPP, speciální pedagog aj.), konkrétní organizace vzdlávání žáka, pomcky a metody výuky, které se budou v pípad poteby používat, zpsob hodnocení, podmínky vzájemné spolupráce se zákonnými zástupci. Na zpracování IVP se budou podílet školské poradenské zaízení, zákonný zástupce žáka, tídní uitel, vyuující uitelé problémových pedmt žáka, výchovný poradce, školní metodik prevence a editel školy. IVP mže být doplován a upravován v prbhu celého školního roku podle poteby.

11 Vzdlávání žák mimoádn nadaných Zaazení nadaných žák do základního vzdlávání vyžaduje od uitel náronjší pípravu na vyuování v jednotlivých pedmtech. Pro tyto žáky je zapotebí zvýšené motivace k rozšiování základního uiva do hloubky pedevším v tch vyuovacích pedmtech, které reprezentují nadání dítte. V rámci vyuování matematiky projevují tito žáci kvalitní koncentraci, dobrou pam, zálibu v ešení problémových úloh a svými znalostmi pesahují stanovené požadavky. Umožujeme jim pracovat na poítai (vzdlávací programy), individuáln pracovat s naunou literaturou (hlavolamy, kvízy, záhady, problémové úlohy). V dalších nauných pedmtech jsou jim zadávány náronjší samostatné úkoly (referáty k probíranému uivu, zajímavosti ze svta techniky ), jsou povováni vedením a ízením skupin. Na žáky s hudebním nadáním klade uitel vyšší nároky odpovídající jejich dovednostem a schopnostem. Vhodným zpsobem je zapojuje do inností v hodin mohou doprovázet na hudební nástroj, pedzpívávat píse Žákm výtvarn nadaným jsou zadávány náronjší práce volí rzné techniky, jsou podporováni v mimoškolních aktivitách, navštvují výtvarné kroužky, manuáln a výtvarn nadaní žáci pracují v kroužku keramické výroby. Pi samotné výuce bývají povováni náronjšími ástmi pi plnní zadaných úkol, jsou povováni vedením skupiny. Pohybov nadaní žáci jsou podporovaní v rozvíjení všech pohybových aktivit, pedevším tch, kde žák projevuje nejvtší zájem a talent. Žáci jsou zapojováni do sportovních soutží, a už v rámci školy nebo mimo ni. Reprezentují školu. Pravideln se zapojují do soutže v kopané (turnaj Coca cola cup, minifotbal, florbal, a další). Velmi asto se stává, že tito žáci mají výkyvy v chování. Je nutné toto chování usmrovat s pedagogickým optimismem a taktn, avšak dsledn. Usmrujeme žáky v osobnostní výchov, vedeme je k rovnému pístupu k mén nadaným spolužákm, k toleranci, ochot pomáhat slabším. Pojetí školního vzdlávacího programu Vize školy: "Žák není nádoba, kterou je teba naplnit, ale pochode, kterou je teba zapálit"

12 Sokrates Školní vzdlávací program vychází z koncepce vzdlávání, která klade hlavní draz ve své vzdlávací práci na komunikaci, kooperaci a práci s informacemi. Program je orientován na žáka, respektuje jeho osobní maximum a individuální poteby. Umožuje efektivní profesionální a promyšlenou práce uitele. Má všem ve škole vytvoit zázemí, které rozvijí tvoivost a souasn zohleduje individuální možnosti. Má vybavit každého žáka vším potebným pro úspšný a radostný život. V našem pojetí je škola místem, které žáky motivuje a podporuje k aktivnímu uení se. Chceme, aby se žáci nauili pro život dležitým kompetencím uit se, ešit problémy a osvojili si sociální dovednosti. Priority školy ve výchov a vzdlávání 1. Vytváet pohodové školní prostedí porozumt lidské osobnosti Pohoda školního prostedí není dána školními prostorami samými, ale pohodu prostedí vytváejí lidé, kteí v tomto prostedí pracují a toto prostedí navštvují. Pro vytvoení pohody prostedí je dležité mít ve škole píznivé klima. Žáci, uitelé i rodie se dokáží vzájemn informovat, podpoit ve svém snažení. Žáci naší školy se spolen zúastují rzných tídních akcí a dalších akcí školy (vítání prvák, Dtský den, Mikulášský den, tídní Vánoce, Poslední zvonní pro žáky 9. tíd, sportovní turnaje florbal, atletika, basketbal, fotbal, plavání, vybíjená). Práce ve škole je vhodn doplována relaxaními aktivitami (bohatá nabídka zájmových kroužk). Chceme, aby prostor školy byl pro všechny píjemný, a tak napomáhal vytváení vhodného klimatu uvnit školy. 2. Zdrav uit porozumt poteb vzdlávat se Rámcový vzdlávací program pedpokládá nejen smysluplné stanovení cíl výchovn - vzdlávacího programu školy, ale také co nejaktivnjší zapojení žák do procesu uení, možnost volit nejvhodnjší metody a formy práce uitele, vhodn zapojovat evokaci a motivaci, a tak vtahovat žáka do maximální spoluúasti na uení. Smyslem základní školy v etap základního vzdlávání je vybavit žáky klíovými kompetencemi tzn. schopnostmi - k

13 uení a k ešení problém, kompetencemi komunikativními, sociálními a personálními, kompetencemi obanskými a pracovními. Hlavním posláním školy je vzdlávat s porozumním. Vycházíme z oblastí a obor RVP ZV. Jsou to tyto oblasti: Jazyk a jazyková komunikace (pedmty ŠVP: eský jazyk a literatura, Cizí jazyk, Další cizí jazyk), Matematika a její aplikace (pedmt ŠVP: Matematika), Informaní a komunikaní technologie (pedmty ŠVP: Informatika), lovk a jeho svt (pedmty ŠVP: Prvouka, Pírodovda, Vlastivda), lovk a spolenost (pedmty ŠVP: Djepis, Výchova k obanství), lovk a píroda (pedmty ŠVP: Fyzika, Chemie, Pírodopis, Zempis), Umní a kultura (pedmty ŠVP: Hudební výchova, Výtvarná výchova), lovk a zdraví (pedmty ŠVP: Zdravotní výchova, Tlesná výchova) a lovk a svt práce (pedmt ŠVP: Pracovní innosti). Provázanost mezipedmtových vztah a kooperace uitel má vytvoit výrazn lepší podmínky pro zdravé a efektivní uení. Ve škole se budou postupn vytváet a zdokonalovat evaluaní nástroje. Zdravé uení je zameno na individualizaci výchovn vzdlávacího programu a respektování poteb dítte. 3. Vychovávat lidskou osobnost porozumt jí Respektujeme jedinenost jednotlivce. Osobnost uitele a osobnost žáka na sebe psobí (vzájemná komunikace vyjádit, obhájit, argumentovat). Proto naplování klíových kompetencí, estetická výchova a dramatická výchova jsou souástí školního dní, kterého se žák úastní. Odbornost obor a prezová témata školního vzdlávacího programu - osobnostní a sociální výchova, výchova demokratického obana, multikulturní výchova, environmentální výchova i mediální výchova harmonicky formují žákovu osobnost a zárove nám umožují lépe jí porozumt. 4. Integrovat porozumt inkluzivnímu vzdlávání Integraní program školy je postaven na odborné zdatnosti všech vyuujících, na spolupráci s PPP a rodii. Od první tídy dochází k souinnosti tídních uitel a PPP s žáky a jejich rodii. Posilujeme osobnostní rozvoj dítte, odstraujeme zejména formou speciálních cviení a náprav handicapy žák (specifické poruchy uení dyslektický kroužek). Mimo to se všichni uíme respektování individuálních poteb dtí, vzájemné toleranci a schopnosti spolupracovat. S integrací souvisí boení bariér a umožnní optimálního rozvoje dítte. 5. Vytváet informaní prostedí porozumt práci s informacemi

14 Program zavádní informaního prostedí je zamen na co nejefektivnjší práci s informacemi a vytváení informaního prostedí. Od první tídy jsou dti vedeny k dobrému zvládnutí tenáských dovedností, rozšiují si komunikaní dovednosti, pracují s daty a uí se je zpracovávat. Všichni žáci mohou využívat pi vyuování uebnu výpoetní techniky k procviování získaných znalostí, rozvoji schopností a dovedností v práci s poítaem. Žáci prvního i druhého stupn mají k dispozici jak školní knihovnu, tak výpoetní techniku - napíklad pro zpracování drobných pracovních úkol, referát a podobn. 6. Rozvíjet sport a další tlesné aktivity Klasickou výuku tlesné výchovy doplují hokejové tréninky a dále napíklad kurzy plavání, týdenní lyžaský kurz (již od druhé tídy Škola na snhu), píprava na fotbalové, florbalové, basketbalové turnaje a podobn, což má nejenom ozdravný význam pro dti, ale zejména má vliv pi vytváení dobrých vztah mezi dtmi ve tíd a mezi jednotlivými tídami. Z uitele se na pobytové akci stává kamarád. Uitel a žák zstávají partnery i po návratu do školy. To, o em se jen teoreticky mžeme uit ve škole, je možné objevovat ve skutenosti. 7. Uit cizí jazyk jsme souástí Evropy Výuku cizích jazyk zaínáme ve tetí tíd, v podob kroužku již od první tídy. V sedmé tíd umožujeme, aby se žák zaal uit druhý cizí jazyk. Uitelé cizích jazyk se mají možnost setkávat na odborných jazykových semináích s jinými pedagogy a tak si vymovat názory a zkušenosti. Také vytváejí projekty pro jazykové vyuování. 8. Rozvíjet samosprávnou demokracii porozumt svému místu mezi lidmi Postupným vývojem prochází i provádní samosprávné demokracie, a to v rovin dosplých. Partnerem školy je Školská rada, která je editeli školy jak odborným partnerem ze zákona, tak souasn konstruktivním oponentem. Jelikož školu navštvují žáci z rzných sociálních prostedí, klademe draz na multikulturní výchovu. Žáci jsou ve spolupráci s uiteli též schopni nacviit divadlo a hudební výstupy pro ostatní žáky školy. Program školy doplujeme návštvami divadelních pedstavení, koncert, filmových pedstavení, planetária, muzeí, výstav a rznými besedami. 9. Komunikovat s veejností porozumt partnerství

15 Oblast, která je pro školu významná, je oblast komunikace s veejností - zejména rodiovskou. Rodie si zvykli na pravidelné konzultace, tídní schzky, spolené akce (Školní ples, výlety, exkurze, Den dtí, tvoivé dílny). Zapojujeme se do meziškolních soutží, olympiád, zápas. 10. Vytváet podmínky pro další vzdlávání porozumt poteb celoživotn se vzdlávat Významnou souástí rozvoje školy je podpora dalšího vzdlávání všech pracovník školy. Napíklad v souasné dob uitelé studují doplkové nebo rozšiující pedagogické studium, úastní se seminá ve svém oboru. Spolupracujeme s odborníky a neziskovými sdruženími nabízejícími DVPP, pi samostudiu pedagog je využívána uitelská knihovna. 11. Vést žáky ke zdravému životnímu stylu Chceme žáky vybavit takovými dovednosti a návyky, aby se dokázali správn orientovat ve vztazích lovka k životnímu prostedí. Zvláš dležité je pochopit význam takového jednání, které vede k trvale udržitelnému rozvoji celé spolenosti. Nezastupitelné místo zde mají všechny aktivity vedoucí k péi o vlastní zdraví i zdraví ostatních lidí vetn rozvoje sportu a dalších tlesných aktivit. Ve školním vzdlávacím programu je pro splnní tchto cíl mimo jiné dostatený prostor pro programy, exkurze a další akce, které nabízejí nevládní organizace (nap. eský ervený kíž, Helpík, eský svaz ochránc pírody), stediska ekologické výchovy a další instituce. Výchovné a vzdlávací strategie Výchovné a vzdlávací strategie utváí a rozvíjí klíové kompetence žák, odpovídají koncepci školy i skutenosti. Z tohoto dvodu je kladen draz na pimené postupy, formy a metody jak v rovin vzdlávací, tak v rovin výchovné. Klíové kompetence Pi realizace výchovných a vzdlávacích cíl je z hlediska rozvoje jednotlivých kompetencí na naší škole kladen draz pedevším na níže uvedené postupy: 1. Kompetence k uení

16 uitelé motivují žáky k otevenosti v oblasti poznávání, zadávají žákm problémové úkoly, vedou je k využívání odborné literatury a školní knihovny uitelé vedou žáky k samostatné práci s informacemi (vyhledávání, zpracování, vyhodnocování rzných zdroj) uitelé umožují žákm prezentovat jejich práci (referáty, eseje, seminární práce) uitelé poskytují žákm prostor k diskusi a hledání rzných ešení pedložených problém 2. Kompetence k ešení problém uitelé podncují žáky k hledání a formulování problém, umožují jim navrhovat a porovnávat rzná ešení, pracovat v menších skupinách uitelé vedou žáky k argumentaci podložené dkazy uitelé podporují ešení problém s mezioborovým pesahem uitelé zapojují žáky do pípravy mimovyuovacích aktivit, jejich organizace a vedení 3. Kompetence komunikativní uitelé podncují žáky k výstižné a kultivované komunikaci ústní i písemné, ve výuce jim pomáhají s porozumním oborové terminologii uitelé motivují a vedou žáky k osobitému a sebevdomému projevu, umožují jim prezentaci rzných aktivit (prezentace zájmové innosti, výstavy) uitelé spolen s žáky pipravují setkání s rznými osobnostmi spoleenského života (besedy se sportovci) škola umožuje žákm v podstat neomezený pístup k internetu, vede je k jeho smysluplnému využívání a komunikaci s okolím 4. Kompetence sociální a personální škola se zamuje na budování a rozvíjení dobrých mezilidských vztah mezi žáky navzájem, ale i vztah mezi žáky a uiteli uitelé respektují individualitu žák a vedou k tomu i žáky škola podporuje individuální zájmy žák, podporuje jejich rozvoj širokou nabídkou mimovyuovacích aktivit uitelé posilují samostatné a zodpovdné chování žák pi organizování rzných inností a akcí školního, ale i meziškolního charakteru (akce kulturní, spoleenské, sportovní, pehlídky, soutže atd.) 5. Kompetence obanské žáci spolurozhodují o rzných otázkách chodu školy (výzdoba tíd, skladba volitelných pedmt, organizace školních akcí, zaátek vyuování atd.)

17 škola ve svém uebním plánu zapojuje žáky do innosti obanských sdružení (pomoc postiženým, apod.) uitelé vedou žáky k toleranci vi jiným kulturám uitelé zaazují do výuky návštvu rzných institucí (parlament, soudy) uitelé, ale i žáci sami organizují pravidelné návštvy zajímavých osobností spoleenského a kulturního života 6. Kompetence pracovní uitelé motivují a vedou žáky k tomu, aby znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých oblastech využívali v zájmu své pípravy na budoucí studium a povolání uitelé uí žáky vdom užívat a ovládat digitální techniku uitelé vyžadují, aby žáci pi pracovních innostech dodržovali vymezená pravidla týkající se práce s uvedenou technikou a zásady bezpenosti vetn první pomoci Zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami Vzdlávání žák se speciálními vzdlávacími potebami (žáci se specifickými poruchami uení) Žáky, u kterých se projevují píznaky nkteré z vývojových poruch uení, posíláme se souhlasem rodi na vyšetení do pedagogicko-psychologické poradny. Na základ vyšetení a doporuení poradny jsou pak tyto dti zaazovány do reedukaní pée. Dtem zajišují individuální péi uitelky na prvním a druhém stupni (škola též využívá možnosti získat pro práci s dtmi zkušené asistentky). V pípad, že pedagogicko-psychologická poradna nebo speciáln pedagogické centrum diagnostikuje vývojovou poruchu uení, je na žádost zákonných zástupc dítte vypracován individuální vzdlávací plán, podle kterého se s díttem v prbhu školního roku pracuje (jedná se o integraci). V nm uvádíme závry a doporuení z vyšetení v PPP, na co se konkrétn v reedukaci zamíme, pomcky, které se budou pi náprav používat, zpsob hodnocení, termín reedukaní pée, jméno paní uitelky, která bude s díttem pracovat. Pi klasifikaci tchto dtí pihlížíme k vývojové poruše a hodnotíme s tolerancí. Vzdlávání žák s poruchami chování Jedná se o žáky hyperaktivní, popípad s edukativními problémy, kteí nerespektují nkteré normy spoleenského chování, jsou nepizpsobiví, impulsivní a snadno unavitelní. Vzdlávání tchto žák bude probíhat ve tídách na 1. a 2. stupni školy formou individuální integrace. Ve spolupráci a na doporuení pedagogicko-psychologické poradny se budou žáci

18 vzdlávat podle zpracovaného individuálního výchovn-vzdlávacího plánu. V procesu vytváení klíových kompetencí bude nutné klást zvýšený draz na samostatné rozhodování, kritické myšlení, jednání bez podléhání manipulacím a výchovu k práci a ke spolupráci. Uitel musí s žáky, stanovit pesná pravidla chování a zpsob komunikace ve tíd i mimo vyuování s tímto žákem. Zavést systém pochval a trest. Se souhlasem rodi mže být žák vyšeten ve stedisku výchovné pée a uitel pak se žákem pracuje dle doporuení této instituce. Vzdlávání žák s více vadami Vzdlávání žák s více vadami bude probíhat ve tídách na 1. a 2. stupni školy formou individuální integrace. Žáci se budou vzdlávat podle zpracovaného uebního plánu bžných tíd a na základ individuálních vzdlávacích plán. Ve spolupráci a na doporuení píslušných speciáln pedagogických center nebo pedagogicko-psychologických poraden budou realizovány zmny v uebním plánu, týkající se tchto žák. Na základ posouzení SPC nebo PPP o závažnosti postižení bude požadována pítomnost osobního asistenta, který bude pomáhat žákovi (jednomu i více) pi pizpsobení se školnímu prostedí, bude pomáhat uitelm pi komunikaci s takovým to díttem, pomáhat pi komunikaci dítte s ostatními žáky a také pi komunikaci školy s rodii postiženého žáka. Na základ doporuení PPP, SPC je možné vzdlávat žáka v uritém pedmtu v jiném postupném roníku. Vzdlávání žák se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodnním Do této kategorie jsou zaazeni žáci postižení tlesn, zrakov, sluchov, mentáln. Základním smyslem a úkolem je poskytnout takto postiženým žákm odpovídající vzdlávání formou individuální integrace v bžné tíd, pokud to odpovídá možnostem a podmínkám naší školy a potebám takového žáka. Vzdlávání žák se speciálními vzdlávacími potebami žáci zrakov a sluchov postižení Vzdlávání žák zrakov postižených bude probíhat ve tídách na 1.a 2.stupni školy formou individuální integrace. Žáci se budou vzdlávat podle zpracovaného uebního plánu bžných tíd a na základ individuálních plán. V rámci disponibilní dotace budou realizovány podle individuálních poteb jednotlivých žák pedmty speciální pée-zejména: - prostorová orientace a samostatný pohyb zrakov a sluchov postižených

19 - zraková a sluchová orientace - práce s optickými pomckami - logopedická pée - zdravotní tlesná výchova Rozvrh hodin a týdenní asové dotace budou jako dosud zpracovány na každý školní rok tak, aby byl naplnn uební plán daného roníku ve spolupráci s SPC. Podle stupn postižení bude požadována pítomnost osobního asistenta, který bude pomáhat žákovi pi pizpsobení se školnímu prostedí, bude pomáhat uitelm pi komunikaci školy s rodii postiženého žáka. Vzdlávání žák se speciálními vzdlávacími potebami (tlesné postižení) Vzdlávání žák tlesn postižených bude probíhat ve tídách na 1. a 2. stupni školy formou individuální integrace. Žáci se budou vzdlávat podle zpracovaného uebního plánu bžných tíd a na základ individuálních vzdlávacích plán. Ve spolupráci a na doporuení speciáln pedagogického centra budou realizovány zmny v uebním plánu, týkající se úlev v tlesné výchov, omezení ve výtvarné výchov, pracovních innostech, popípad v ostatních pedmtech. Protože škola není bezbariérová, je nutné požadovat pítomnost osobního asistenta, který bude pomáhat žákovi pizpsobit se školnímu prostedí, bude pomáhat uitelm pi komunikaci s takovým to díttem, pomáhat pi komunikaci dítte s ostatními žáky a také pi komunikaci školy s rodii postiženého žáka. Uitel musí žáky na pítomnost postiženého spolužáka pedem pipravit, stanovit pravidla chování a zpsob komunikace ve tíd i mimo vyuování. Vzdlávání žák s autismem Jedná se o žáky s lehími formami autismu (s autistickými rysy). Vzdlávání tchto žák bude probíhat ve tídách na 1. a 2. stupni školy formou individuální integrace. Ve spolupráci a na doporuení speciáln pedagogického centra se budou žáci vzdlávat podle zpracovaného individuálního vzdlávacího plánu. Uitel musí s žáky stanovit pravidla chování a zpsob komunikace ve tíd i mimo vyuování s takto postiženými spolužáky. Na základ posouzení SPC o závažnosti postižení bude požadována pítomnost osobního asistenta, který bude pomáhat žákovi pi pizpsobování se školnímu prostedí, bude pomáhat uitelm pi komunikaci s takovým to díttem, pomáhat pi komunikaci dítte s ostatními žáky a také pi komunikaci školy s rodii postiženého žáka.

20 Vzdlávání žák s výchovnými problémy a se sociálním znevýhodnním Do kategorie žák s výchovnými problémy jsou azeni žáci, kteí se opakovan dopouštjí závažných kázeských pestupk, soustavn porušují školní ád, míjí se u nich úinkem kázeská opatení, snížené známky z chování. Souasn se jedná o problémové žáky s projevy šikany, xenofobie, rasismu. Vyhledávání a práce s tmito žáky je hlavní náplní práce metodika prevence sociáln patologických jev v koordinaci s výchovným poradcem. Pi poteb represivní innosti je poteba vytvoit koordinaci inností a vedení dokumentace na úrovni: problémový žák - tídní uitel (vedení školy) - metodik prevence rodie - sociální kurátor - píslušný sociální odbor MÚ - Policie R. Vzdlávání žák mimoádn nadaných Zaazení nadaných žák do základního vzdlávání vyžaduje od uitel náronjší pípravu na vyuování v jednotlivých pedmtech. Pro tyto žáky je zapotebí zvýšené motivace k rozšiování základního uiva do hloubky pedevším v tch vyuovacích pedmtech, které reprezentují nadání dítte. V rámci vyuování matematiky projevují tito žáci kvalitní koncentraci, dobrou pam, zálibu v ešení problémových úloh a svými znalostmi pesahují stanovené požadavky. Umožujeme jim pracovat na poítai (vzdlávací programy), individuáln pracovat s naunou literaturou (hlavolamy, kvízy, záhady, problémové úlohy). V dalších nauných pedmtech jsou jim zadávány náronjší samostatné úkoly (referáty k probíranému uivu, zajímavosti ze svta techniky ), jsou povováni vedením a ízením skupin. Na žáky s hudebním nadáním klade uitel vyšší nároky odpovídající jejich dovednostem a schopnostem. Vhodným zpsobem je zapojuje do inností v hodin mohou doprovázet na hudební nástroj, pedzpívávat píse Žákm výtvarn nadaným jsou zadávány náronjší práce volí rzné techniky, jsou podporováni v mimoškolních aktivitách, navštvují výtvarné kroužky, manuáln a výtvarn nadaní žáci pracují v kroužku keramické výroby. Pi samotné výuce bývají povováni náronjšími ástmi pi plnní zadaných úkol, jsou povováni vedením skupiny. Pohybov nadaní žáci jsou podporovaní v rozvíjení všech pohybových aktivit, pedevším tch, kde žák projevuje nejvtší zájem a talent. Žáci jsou zapojováni do sportovních soutží, a už v rámci školy nebo mimo ni. Reprezentují školu. Pravideln se zapojují do soutže v kopané (turnaj Coca cola cup, minifotbal, florbal, a další). Velmi asto se stává, že tito žáci mají výkyvy v chování. Je nutné toto chování usmrovat s pedagogickým optimismem a taktn, avšak dsledn. Usmrujeme žáky v osobnostní výchov, vedeme je k rovnému pístupu k mén nadaným spolužákm, k toleranci, ochot pomáhat slabším.

ESKÝ JAZYK A LITERATURA

ESKÝ JAZYK A LITERATURA ESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PEDMTU 1. Obsahové vymezení Realizuje obsah vzdlávacího oboru eský jazyk a literatura RVP GV. Zaujímá dležité postavení ve výchovn vzdlávacím procesu. Je to povinný

Více

Chceme mít bezpečnou školu založenou na vzájemné důvěře mezi učiteli, učiteli a žáky a učiteli a

Chceme mít bezpečnou školu založenou na vzájemné důvěře mezi učiteli, učiteli a žáky a učiteli a CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Pojetí školního vzdělávacího programu Vize školy: Chceme mít bezpečnou školu založenou na vzájemné důvěře mezi učiteli, učiteli a žáky a učiteli a rodiči.

Více

U ební plán: Tabulace u ebního plánu pro 1. stupe : Poznámka:

U ební plán: Tabulace u ebního plánu pro 1. stupe : Poznámka: Uební plán: Tabulace uebního plánu pro 1. stupe: roník 1 2 3 4 5 celkem v RVP Jazyk a jazyková komunikace eský jazyk 9 10 9 8 8 44 35 Anglický jazyk 0 0 3 3 3 9 9 Matematika a její aplikace Matematika

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace CHARAKTERISTIKA VYUOVACÍHO PEDMTU Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace 1. Obsahové, asové a organizaní vymezení Obsahové vymezení rozvíjení kultivovaného písemného a ústního projevu

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁNĚ NAANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci se specifickými poruchami učení) Žáci, u kterých se

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. 205/2013. VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST (verze č. 2 )

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. 205/2013. VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST (verze č. 2 ) Základní škola a Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad, okres Kladno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. 205/2013 VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST (verze č. 2 ) Dodatek č. 1, který je zpracován

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

Ekologická výchova ve vzd lávacích dokumentech a v eduka ním procesu

Ekologická výchova ve vzd lávacích dokumentech a v eduka ním procesu Ekologická výchova ve vzdlávacích dokumentech a v edukaním procesu kolní environmentální vzdlávání, výchova a osvta kola jako instituce poznání a pochopení ekologických souvislostí - uvdomní si rizik z

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI Základní škola Fryovice, okres Frýdek Místek, píspvková organizace VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI za školní rok 2009/2010 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní

Více

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. Metodik preventista sociáln Mgr.Robert Novotný

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. Metodik preventista sociáln Mgr.Robert Novotný www.zsmitusova8.cz Vážení rodie,pedkládáme Vám informaní materiál,který Vám pomže zorientovat se v organizaci, ve výchovn- vzdlávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2008/2009. Management

Více

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný www.zsmitusova8.cz Vážení rodie,pedkládáme Vám informaní materiál,který Vám pomže zorientovat se v organizaci,výchovn- vzdlávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2007/2008 Management školy

Více

Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Latina Vyuovací pedmt: Latina

Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Latina Vyuovací pedmt: Latina Latina 244 Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Latina Vyuovací pedmt: Latina 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní vymezení pedmtu Pedmt Latina

Více

Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007

Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007 Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007 1.Doplnní plánu práce v souladu s celoroním plánem školy/tídní schzky/. 2.Seznámení se s dokumentací výchovného poradce. 3.Zaazení integrovaných

Více

Charakteristika p edm tu

Charakteristika p edm tu Vzdlávací oblasti : Volitelné pedmty - lovka píroda, lovk a svt práce, prezové téma Environmentální výchova Vyuovacího pedmt: Pírodovdný seminá Charakteristika pedmtu Vzdlávací obsah: Pedmt Pírodovdný

Více

Kriteria pro hodnocení a klasifikaci žák Základní školy Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy

Kriteria pro hodnocení a klasifikaci žák Základní školy Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Kriteria pro hodnocení a klasifikaci žák Základní školy Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy 1 Obecné zásady pro hodnocení a klasifikaci žák Pi hodnocení a pi prbžné i celkové klasifikaci

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

MATEMATIKA MATEMATIKA

MATEMATIKA MATEMATIKA PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY MATEMATIKA MATEMATIKA Struktura vyuovací hodiny Metodický Struktura vyuovací list aplikace hodiny Ukázková Metodický hodina list aplikace materiál Záznamový Ukázková

Více

Vzd lávací oblast : lov k a zdraví Vyu ovací p edm t: Výchova ke zdraví

Vzd lávací oblast : lov k a zdraví Vyu ovací p edm t: Výchova ke zdraví Vzdlávací oblast : lovk a zdraví Vyuovací pedmt: Výchova ke zdraví Charakteristika pedmtu Vzdlávací obsah: Základem vzdlávacího obsahu pedmtu Výchova ke zdraví je vzdlávací obsah vzdlávacího oboru Výchova

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc?

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc? Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Marta Jeklová Vyšší odborná

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ESKÁ 354, PÍSPVKOVÁ ORGANIZACE 1. IDENTIFIKANÍ ÚDAJE Motivaní název školního vzdlávacího programu pro základní vzdlávání: UÍME SE,

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: SEPSSTUD2011 - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 1.9.2011 Plánovaný stav 1. ízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 Termín vlastního hodnocení : íjen 2007 1. VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY: V prbhu školního roku 2006/7 došlo k pepracování VP s pvodním

Více

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika 1. Inkluzivní vzdlávání / Vanda Hájková, Iva Strnadová Praha : Grada, 2010 -- 217 s. -- eština. ISBN 978-80-247-3070-7 (brož.) Sign.: II 107730V1 integrace žáka ; speciální

Více

Školní vzdlávací plán. Školní družina pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko, Jiráskovo nám. 31

Školní vzdlávací plán. Školní družina pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko, Jiráskovo nám. 31 Školní vzdlávací plán Školní družina pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko, Jiráskovo nám. 31 Vychovatelky: I. oddlení Hana Kliková II. oddlení Alena Mrázová Úvod Školní družina je zízena pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko,

Více

Minimální plán primární prevence pro školní rok 2009/2010

Minimální plán primární prevence pro školní rok 2009/2010 Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.cz Minimální plán primární prevence pro školní rok 2009/2010 Primární

Více

16. Výtvarná výchova

16. Výtvarná výchova 16. Výtvarná výchova 505 Vzdlávací oblast: Umní a kultura Vzdlávací obor: Výtvarná výchova Vyuovací pedmt: Výtvarná výchova 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní vymezení

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Stední odborná škola a Stední odborné uilišt technických obor, eská Tebová, Skalka 1692. Skalka 1692, 560 18 eská Tebová

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Stední odborná škola a Stední odborné uilišt technických obor, eská Tebová, Skalka 1692. Skalka 1692, 560 18 eská Tebová eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Stední odborná škola a Stední odborné uilišt technických obor, eská Tebová, Skalka 1692 Skalka 1692, 560 18 eská Tebová Identifikátor školy:

Více

Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012

Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012 Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012 ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDLÁVÁNÍ Žák není nádoba, kterou je teba naplnit, ale pochode, kterou je teba zapálit Ve školním roce 2011/2012

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti eská školní inspekce Liberecký inspektorát Název školy: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Adresa: eská 354, 463 12 Liberec 25 Identifikátor: 600 080

Více

Roní plán pro 1.roník

Roní plán pro 1.roník Roní plán pro 1.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

Výbr z nových knih 3/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 3/2010 pedagogika Výbr z nových knih 3/2010 pedagogika 1. Hry a matematika na 1. stupni základní školy / Eva Krejová Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 2009 -- 163 s. :. -- eština. ISBN 978-80-7235-417-7 (brož.)

Více

Koncepce podpory rozvoje tená ské gramotnosti

Koncepce podpory rozvoje tená ské gramotnosti Základní škola a mateská škola, Mikulice, píspvková organizace Koncepce podpory rozvoje tenáské gramotnosti Cíl: Žák te, rozumí psanému textu, pemýšlí o nm, používá ho k rozvoji vlastních schopností a

Více

Základní škola v Jeseníku nad Odrou, píspvková organizace, Jeseník nad Odrou 58, Školní družina pi Základní škole v Jeseníku nad Odrou

Základní škola v Jeseníku nad Odrou, píspvková organizace, Jeseník nad Odrou 58, Školní družina pi Základní škole v Jeseníku nad Odrou Školní družina pi Základní škole v Jeseníku nad Odrou Strana 1 (celkem 7) 29.1.2007 Obsah: Základní údaje platné pro školní rok 2006/2007...3 Charakteristika školní družiny...3 Kde nás najdete...3 Vybavení

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU 3. 1 Pojetí školního vzdlávacího programu Základní vzdlávání prochází zásadními zmnami. Každá škola získala více pedagogické autonomie s možností pizpsobení

Více

Prezová témata z pohledu zempisu. Pavel ervený

Prezová témata z pohledu zempisu. Pavel ervený Miscellanea Geographica 12 Katedra geografie, ZU v Plzni, 2006 s. 29-34 Prezová témata z pohledu zempisu Pavel ervený cervenyp@seznam.cz Katedra geografie, Západoeská univerzita v Plzni, Veleslavínova

Více

8. Deskriptivní geometrie

8. Deskriptivní geometrie 8. Deskriptivní geometrie 337 Volitelný pedmt - dvouletý Vzdlávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdlávací obor: Matematika a její aplikace Vyuovací pedmt: Deskriptivní geometrie 1. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ KNIHOVNY Hola, d ti, do knihovny! aneb Za ínáme s eštinou.. eský jazyk a literatura Školní knihovna není jen pro žáky

ŠKOLNÍ KNIHOVNY Hola, d ti, do knihovny! aneb Za ínáme s eštinou.. eský jazyk a literatura Školní knihovna není jen pro žáky ŠKOLNÍ KNIHOVNY Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v

Více

Zdravotnický asistent

Zdravotnický asistent Stední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Znojmo, Jana Palacha 8 Školní vzdlávací program (výtah) Zdravotnický asistent * 2010 * Stední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická,

Více

FRANCOUZSKÝ JAZYK - konverzace. Charakteristika vyuovacího pedmtu. 1. Vzdlávací oblast pedmtu. 2. asová dotace. 3. Místo realizace

FRANCOUZSKÝ JAZYK - konverzace. Charakteristika vyuovacího pedmtu. 1. Vzdlávací oblast pedmtu. 2. asová dotace. 3. Místo realizace FRANCOUZSKÝ JAZYK - konverzace Charakteristika vyuovacího pedmtu 1. Vzdlávací oblast pedmtu Rozvíjení receptivních, produktivních a interaktivních eových dovedností Hlasité, plynulé a foneticky správné

Více

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ševětín

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ševětín Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ševětín ŠIMON 07 Verze 1 z 31. 08. 0007 Platnost 2008/2009 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika školy a ŠVP 6 2.1. Charakteristika

Více

Skupinová v!uka nadan!ch na Z" Úvoz v Brn#

Skupinová v!uka nadan!ch na Z Úvoz v Brn# Skupinová v!uka nadan!ch na Z" Úvoz v Brn#!! Co vedlo k vytvo$ení modelu skupin!! Skupinová v!uka specifikace, organizace, projevy nadan!ch!! Post$ehy z praxe!! Projekt Skupinovka II.!! MiniIQá%ek!! V!hledy

Více

Stední škola gastronomická a hotelová s.r.o. Vrbova 1233, 147 00 Praha 4 Braník

Stední škola gastronomická a hotelová s.r.o. Vrbova 1233, 147 00 Praha 4 Braník Název školního vzdlávacího programu: Kucha-íšník Volitelná odborná zamení: pro výrobu pokrm / pro obsluhu Kód a název oboru vzdlání: Stupe poskytovaného vzdlávání: Stední vzdlání s výuním listem Délka

Více

Vnitní ád školní družiny

Vnitní ád školní družiny Školní družina pi Základní škole ve Fryovicích Fryovice 628, 73945 Vnitní ád školní družiny Vnitní ád je zpracován v souladu se zákonem. 561/2005 Sb.( školský zákon) a vyhláškou. 74/2005 Sb.( o zájmovém

Více

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity sponzorována a uznána Evropskou komisí v rámci programu Sokrates Vzdlávací a sociální integrace osob s postižením prostednictvím pohybových aktivit Pes podporu

Více

eská školní inspekce Inspektorát v kraji Vysoina INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-4/09-11 Pedmt inspekní innosti

eská školní inspekce Inspektorát v kraji Vysoina INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-4/09-11 Pedmt inspekní innosti eská školní inspekce Inspektorát v kraji Vysoina INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-4/09-11 Název školy: Základní škola Jihlava, Demlova 32 Adresa: Demlova 32/4178, 586 06 Jihlava Identifikátor: 600 117 286 I: 47 366

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí. eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice. Identifikátor školy: 650 058 941

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí. eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice. Identifikátor školy: 650 058 941 eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice Identifikátor školy: 650 058 941 Termín konání inspekce:

Více

Výbr z nových knih 2/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 2/2011 pedagogika Výbr z nových knih 2/2011 pedagogika 1. tení a dyslexie / Jií Jošt Praha : Grada Publishing, 2011 -- 384 s. -- eština. ISBN 978-80-247-3030-1 (brož.) Sign.: II 108263V1 dyslexie ; tení ; porucha uení ;

Více

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení PROJEKT CZ.1.07/1.3.10/01.0039 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOTEM ESKÉ REPUBLIKY Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení kurz DVPP Obsah - podrobný

Více

Zdravá škola pro každého,

Zdravá škola pro každého, Základní škola Stíbro, Gagarinova 1039, píspvková organizace Školní vzdlávací program pro základní vzdlávání - Zdravá škola pro každého,.j. ZSG-383/2009 Stíbro 2009.j.: ZSG-383/2009 Obsah: 1. IDENTIFIKANÍ

Více

Školní vzdělávací program Základní školy T. G. Masaryka Šardice - Dodatek č. 5 k

Školní vzdělávací program Základní školy T. G. Masaryka Šardice - Dodatek č. 5 k Školní vzdělávací program Základní školy T. G. Masaryka Šardice - Dodatek č. 5 k 1. 9. 2016 název školy REDIZO 600116042 IČ 709 95 346 adresa školy Šardice 521, 69613 ředitel Základní škola T. G. Masaryka

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti:

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-159/08-02 Název školy: Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Adresa: Královická 668, 250 50 Brandýs n.l. St. Boleslav Indetifikátor: 600 007 774 I: 61388939 Místo

Více

Stední škola gastronomická a hotelová s.r.o. Vrbova 1233, 147 00 Praha 4 Braník

Stední škola gastronomická a hotelová s.r.o. Vrbova 1233, 147 00 Praha 4 Braník Název školního vzdlávacího programu: Cestovní ruch Kód a název oboru vzdlání: Stupe poskytovaného vzdlávání: Stední vzdlání s maturitní zkouškou Délka a forma studia:tyleté denní studium Platnost vzdlávacího

Více

Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí, Husova 212

Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí, Husova 212 Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí, Husova 212 Zpracovala: Mgr.Ivona ivrná Statutární zástupce DDM Pelíšek, Vrchlabí Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

DODATEK č. 2. ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání K A P K A /1 ZÁKLADNÍ ŠKOLY, JEJÍŽ ČINNOST VYKONÁVÁ

DODATEK č. 2. ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání K A P K A /1 ZÁKLADNÍ ŠKOLY, JEJÍŽ ČINNOST VYKONÁVÁ DODATEK č. 2 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání K A P K A /1 ZÁKLADNÍ ŠKOLY, JEJÍŽ ČINNOST VYKONÁVÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-ZÁBŘEH, BŘEZINOVA 52, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Více

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád)

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád) Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád) OBSAH I. Zásady hodnocení prbhu a výsledk vzdlávání a chování ve škole a na akcích poádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žák

Více

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více

Stední škola gastronomická a hotelová s.r.o. Vrbova 1233, 147 00 Praha 4 Braník

Stední škola gastronomická a hotelová s.r.o. Vrbova 1233, 147 00 Praha 4 Braník Název školního vzdlávacího programu: Cukrá Kód a název oboru vzdlání: Stupe poskytovaného vzdlávání: Stední vzdlání s výuním listem Délka a forma studia: tíleté denní studium Platnost vzdlávacího programu:

Více

VI. Škola v letech

VI. Škola v letech VI. Škola v letech 7 - Ve školním roce 7/7 zstávaly v náhradních prostorách pouze dv. tídy. Zbývajících tíd bylo umístno v hlavní budov školy, i když stále ješt probíhaly drobné úpravy ped konenou kolaudací

Více

Studijní obor: 53-41-M/007 Zdravotnický asistent

Studijní obor: 53-41-M/007 Zdravotnický asistent MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TLOVÝCHOVY UEBNÍ DOKUMENTY Studium žák a dalších uchaze, kteí splnili povinnou školní docházku Kmenový obor: 53-41-M Ošetovatelství Studijní obor: 53-41-M/007 Zdravotnický

Více

Stední škola gastronomická a hotelová s.r.o. Vrbova 1233, 147 00 Praha 4 Braník

Stední škola gastronomická a hotelová s.r.o. Vrbova 1233, 147 00 Praha 4 Braník Název školního vzdlávacího programu: Gastronomie - nástavba Kód a název oboru vzdlání: 65-41-L/51 Gastronomie Stupe poskytovaného vzdlávání: Stední vzdlání s maturitní zkouškou Délka a forma studia: tíleté

Více

3.3. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

3.3. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 3.3. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním a žáci se sociálním

Více

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Plán práce školy. ve školním roce 2005/2006

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Plán práce školy. ve školním roce 2005/2006 Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Plán práce školy ve školním roce 2005/2006 Schváleno na pedagogické rad dne 1. 9. 2005 Mgr. Jaroslava Skácelíková editelka školy Schze

Více

ZEM PIS ZEM PIS PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch

ZEM PIS ZEM PIS PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ZEMPIS ZEMPIS Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list arch aplikace

Více

! "#$%&' $$ ( ) *+, * -. ) - /0 /

! #$%&' $$ ( ) *+, * -. ) - /0 / !"#$%&' $$ ()*+,* -.)- /0/ Úvod Školní družina je zízena podle zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním, stedním, vyšším odborném a jiném vzdlávání (školský zákon), a ídí se podle vyhlášky MŠMT. 74/2005

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová Identifikátor školy: 600 100 677

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Základní škola Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice. Školní ád

Základní škola Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice. Školní ád Základní škola Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice pedagogická rada projednala dne: 31.8.2005 nabývá platnosti dne: 1.9.2005 Školní ád Obsah: Žáci a zákonní zástupci žák I. Práva a povinností

Více

eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy

eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy Kostelní nám. 2, 571 01 Moravská Tebová Identifikátor: 600 100 677 Zizovatel:

Více

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: 2. ŠKOLNÍ ÁD Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším

Více

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy. Školní ád. . j. 628/04 S úinností od 1. 9. 2004

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy. Školní ád. . j. 628/04 S úinností od 1. 9. 2004 Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy Školní ád. j. 628/04 S úinností od 1. 9. 2004 Práva a povinnosti dtí, žák a jejich zákonných zástupc ve škole Žák školy má práva podle Úmluvy

Více

Výbr z nových knih 9/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 9/2011 pedagogika Výbr z nových knih 9/2011 pedagogika 1. Cviení na míi pro celou rodinu / Hana Janošková, Marta Muchová Brno : Computer Press, 2011 -- 120 s. :. -- eština. ISBN 978-80-251-3173-2 (brož.) Sign.: II 108723V1

Více

Výbr z nových knih 5/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 5/2011 pedagogika Výbr z nových knih 5/2011 pedagogika 1. eská základní škola : vícepípadová studie / Dominik Dvoák... [et al.] Praha : Karolinum (nakladatelství), 2010 -- 310 s. :. -- eština. ISBN 978-80-246-1896-8 (brož.)

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDLÁVÁNÍ ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko.j. 25/1 2009 ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko Jiráskovo námstí 31 373 65 Dolní Bukovsko 1 Identifikaní údaje 1.1 Název školního vzdlávacího

Více

pracovišt Výstavní 1128/II, Vod any ŠKOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM PRO EDŠKOLNÍ VZD LÁVÁNÍ Název: STUDÁNKA

pracovišt Výstavní 1128/II, Vod any ŠKOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM PRO EDŠKOLNÍ VZD LÁVÁNÍ Název: STUDÁNKA Název školy: Mateská škola Vodany, Smetanova 204, odlouené pracovišt Výstavní 1128/II, 389 01 Vodany. j. 1/ 2016 ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM PRO EDŠKOLNÍ VZDLÁVÁNÍ Název: STUDÁNKA Motto: Bez pitné vody by

Více

Soubor eduka ních materiál k vzd lávacímu programu BEZBARIÉROVÁ KOMUNIKACE S OSOBOU SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Soubor eduka ních materiál k vzd lávacímu programu BEZBARIÉROVÁ KOMUNIKACE S OSOBOU SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Soubor edukaních materiál k vzdlávacímu programu BEZBARIÉROVÁ KOMUNIKACE S OSOBOU SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Kolektiv autor projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0123 2012 Bezbariérová komunikace s osobou se zdravotním

Více

Výroní zpráva o škole

Výroní zpráva o škole o škole za školní rok 2004/2005 S O U K R O M É G Y M N A S I U M J O S E F A Š K V O R E C K É H O Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého LEGEROVA 5, 120 00 PRAHA 2 Telefon 224 262 286, 224 261 173 Záznamník

Více

8. HODNOCENÍ ŽÁK A AUTOEVALUACE. 8.1 Základní východiska pro hodnocení a klasifikaci

8. HODNOCENÍ ŽÁK A AUTOEVALUACE. 8.1 Základní východiska pro hodnocení a klasifikaci 8. HODNOCENÍ ŽÁK A AUTOEVALUACE 8.1 Základní východiska pro hodnocení a klasifikaci I. Úvod Nedílnou souástí výchovn vzdlávací innosti je hodnocení a klasifikace žák. Má funkci motivaní, diagnostickou

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Spolen a kvalitn na ZŠ Tyršova

Spolen a kvalitn na ZŠ Tyršova Spolen a kvalitn na ZŠ Tyršova Spolen a kvalitn r.. CZ.1.07/1.4.00/21.1559 to je název projektu, který zaíná realizovat od 1. bezna 2011 ZŠ Tyršova 913 ve Frenštát pod Radhoštm. Projekt byl schválen v

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy. Profil absolventa. Cíle základního vzdělávání CHARAKTERISTIKA ŠVP

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy. Profil absolventa. Cíle základního vzdělávání CHARAKTERISTIKA ŠVP CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy Posláním školy je vytvoření smysluplné a přirozené školy otevřené pro všechny děti, snahou je připravit takové podnětné prostředí, aby každý

Více

Maturitní zkouška ve školním roce 2010 2011

Maturitní zkouška ve školním roce 2010 2011 Maturitní zkouška ve školním roce 2010 2011 Ve školním roce 2010 2011 maturitní zkouška bude mít dv základní ásti: spolená (státní) profilová (školní) Spolená ást Ve spolené ásti maturitní zkoušky žáci

Více

Výchovn vzdlávací program

Výchovn vzdlávací program Výchovn vzdlávací program Školní družina - ZŠ Brno, Novomstská 21 Školní družina : -dležitý výchovný partner rodiny a školy -plní vzdlávací cíle, rozvíjí specifické nadání dtí -pomáhá dtem pekonávat jejich

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Podnikání v gastronomii

Podnikání v gastronomii Název školního vzdlávacího programu: Podnikání v gastronomii Kód a název oboru vzdlání: 64-41-L/51 Podnikání Stupe poskytovaného vzdlávání: Stední vzdlání s maturitní zkouškou Délka a forma studia: dvouleté

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více

Bezpenost a hygiena práce

Bezpenost a hygiena práce Bezpenost a hygiena práce Problematika bezpenosti tvoí nedílnou souást výuky obecn technických pedmt. Úelem tohoto textu je prezentovat pedevším obecnou problematiku i základní pojmy této oblasti. Mly

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

Výbr z nových knih 7-8/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 7-8/2010 pedagogika Výbr z nových knih 7-8/2010 pedagogika 1. 100 inspirací z Ekoateliéru : moderní abeceda tvoivé recyklace / Jitka Horová Praha : Portál, 2010 -- 133 s. :. -- eština. ISBN 978-80-7367-748-0 (brož.) Sign.:

Více

Výbr z nových knih 12/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 12/2010 pedagogika Výbr z nových knih 12/2010 pedagogika 1. eština expres 1 : [úrove] A1/1 : [nmecká verze] / Lída Holá, Pavla Boilová Praha : Akropolis, 2010 -- 96 s. :. -- nmina. ISBN 978-80-87310-14-4 (brož.) Sign.: III

Více

Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, mezipedmtové vztahy apod.) - kriticky pistupuje k mediálním informacím.

Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, mezipedmtové vztahy apod.) - kriticky pistupuje k mediálním informacím. Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu OBANSKÁ VÝCHOVA: 6.roník Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, - kriticky pistupuje k mediálním informacím -orientuje se v kalendái - vysvtli

Více