4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět"

Transkript

1 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Charakteristika vyučovacího předmětu Prvouka 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu. Prvouka seznamuje žáky s proměnami přírody a činnostmi lidí během roku.učí žáky pozorovat a pojmenovávat věci, jevy a děje, hledat vzájemné vztahy a souvislosti.utváří první ucelený obraz světa. Směřuje k pochopení života, vztahů ve škole, rodině i společnosti,přispívá k osvojení vhodného mezilidského chování a jednání. Žák získává informace o sobě, okolním světě.vytváří si vztah k životu, k přírodě, k vlasti, k ostatním lidem i k sobě. Učí se základním pracovním a společenským návykům, získává vědomí odpovědnosti za vlastní zdraví a bezpečnost, vědomí sounáležitosti s lidmi a přírodou.obsah vyučovacího předmětu Prvouka se prolíná i s ostatními vyučovacími předměty. Vzdělávací obsah je členěn do pěti tématických okruhů. Podle tohoto dělení jsou vyučováni žáci ZŠ i ZŠ LMP. 1. Místo,kde žijeme - důraz je kladen na dopravní výchovu,praktické poznávání místních a regionálních skutečností a utváření přímých zkušeností žáků 2. Lidé kolem nás - upevňování základů vhodného chování a jednání mezi lidmi, seznámení se základními právy a povinnostmi 3. Lidé a čas - orientace v dějích a čase 4. Rozmanitost přírody poznávání Země jako planety sluneční soustavy, poznávání proměnlivosti a rozmanitosti živé a neživé přírody 5. Člověk a jeho zdraví základní poučení o zdraví a nemocech, o zdravotní prevenci i první pomoci a o bezpečném chování v různých životních situacích Ke každému žákovi se přistupuje individuálně s ohledem na jeho schopnosti a dovednosti a za plného respektování jeho základní zdravotní diagnózy. Vyučovací předmět Prvouka je vyučován převážně formou vyučovacích hodin ve třídách. Vyžadují- 260

2 li to okolnosti a dovoluje-li to zdravotní stav dětí probíhá výuka i formou vycházek v okolí školy či na školním hřišti. Ve vyučovacích hodinách je využíván počítač s vhodnými výukovými programy. Cíl vzdělávací oblasti: Vzdělávání v této vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím,že vede žáka k: vytváření základních pracovních návyků v samostatné a týmové činnosti osvojování pravidel slušného chování a jednání, vytváření pozitivních mezilidských vztahů, kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání, poznávání rozdílů mezi lidmi, plnění povinností a společenských úkolů poznávání nejbližšího okolí a formování citového vztahu k místu a k zemi, kde žije rozvoji myšlení a vyjadřování, k rozšiřování slovní zásoby v osvojovaných tématech chápání významu věcí,jevů a dějů,jejich vlastností,vzájemných vztahů a souvislostí poznávání propojení mezi člověkem a přírodou a jejich vzájemného ovlivňování,vytváření pozitivního vztahu k živé i neživé přírodě upevňování hygienických návyků,zásad zdravého životního stylu,poznávání podstaty zdraví i příčin nemoci hledání potřebných informací a jejich užití v běžném životě samostatnému a sebevědomému vystupování a jednání,poznávání a ovlivňování své jedinečnosti 2. Časové a organizační vymezení předmětu Předmět Prvouka je vyučován v ročníku. V 3. ročníku byla využita 1 disponibilní hodina. ZŠ ročník počet hodin ZŠ LMP ročník počet hodin 1.ročník 1 hodina 1.ročník 2 hodiny 2.ročník 2 hodiny 2.ročník 2 hodiny 3.ročník 3 hodiny 3.ročník 2 hodiny 261

3 3. Výchovné a vzdělávací strategie rozvíjející kompetence žáků: Kompetence k učení: Učitel: pomáhá řešit a třídit informace podle zvolených a zadaných kriterií motivuje žáky pro celoživotní učení vede žáky k objevování a poznávání všeho,co je zajímá a v čem by v budoucnu mohli uspět napomáhá k orientaci ve světě informací Kompetence pracovní: Učitel: učí žáky používat různé nástroje, pomůcky a jiná vybavení zohledňuje soudobý stav, technický rozvoj Kompetence k řešení problémů: Učitel: pomáhá žákům, aby došli k samostatným objevům, řešením a závěrům učí žáky pracovat s odbornou literaturou,encyklopediemi apod.,využívat různé informační zdroje vede žáky k poznání své jedinečnosti motivuje žáky k účelnému samostatnému rozhodování, k samostatnému jednání v různých životních situacích 262

4 Kompetence komunikativní: Učitel: podporuje u žáků prezentaci vlastních myšlenek a názorů,kladení otázek k dané věci,vzájemné naslouchání a zdůvodňování svých závěrů,vzájemnou pomoc a toleranci vede žáky k samostatnému a sebevědomému vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci pomáhá žákům rozšiřovat slovní zásobu v osvojovaných tématech učí žáky pojmenovávat pozorované skutečnosti,rozvíjí jejich vlastní projev, názory a výtvory učí žáky vyjadřovat své pocity ve vztahu k sobě i okolnímu prostředí Kompetence sociální a pracovní: Učitel: učí žáky věcně argumentovat vede žáky k oceňování svých názorů přispívá k diskuzi učí respektovat názory druhých vede žáky k efektivní spolupráci při řešení problémů učí žáky pracovat ve skupině Kompetence občanské: Učitel: utváří ohleduplný vztah ke společnosti a přírodě motivuje žáky k vlastním kulturním výtvorům vede žáky k respektování pravidel 263

5 4.Průřezová témata Ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět se kromě vlastního vzdělávacího obsahu realizují i tématické okruhy průřezových témat: - Osobnostní a sociální výchova - Výchova demokratického občana - Multikulturní výchova - Environmentální výchova 4.1.Osobnostní a sociální výchova Pomáhá každému žákovi utvářet praktické životní dovednosti a využívat je v běžném každodenním životě.pomáhá žákovi hledat vlastní cestu k životní spokojenosti založené na dobrých vztazích k sobě samému i k dalším lidem a světu.vede k sebepoznání, k udržení a rozvíjení psychického zdraví, k porozumění sobě samému, k uvědomování si hodnoty spolupráce a pomoci. Tematické okruhy průřezového tématu 1.Osobností rozvoj: - rozvoj schopností poznávání cvičení smyslového vnímání,rozvíjení pozornosti při získávání nových poznatků, cvičení soustředění při plnění úkolů při procvičování a opakování,rozvoj dovednosti zapamatování dat a schopnosti dané údaje vyhledat a pracovat s nimi,využívat je - sebepoznání a sebepojetí rozvíjení vztahu ke vzdělávání a kladného přístupu k získávání znalostí dle vlastních možností snaha o překonávání překážek rozvíjení vlastní nápaditosti a tvořivosti snaha o samostatný přístup k probírané látce, učivu 264

6 - seberegulace a sebeorganizace cvičení sebekontroly a sebeovládání při upevňování poznatků,procvičování a opakování,rozvíjení schopnosti stanovit časový rozvrh pro plnění úkolů a dodržovat jej - psychohygiena rozvíjení dovednosti nepodléhat zátěžovým situacím,ale předcházet jim,snaha o pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému,umět najít pomoc při potížích(komunikace s učitelem),využívání modelových situací,ve kterých je rozvíjena snaha o společné řešení problému již vyskytujícího se či pouze možnosti jeho vzniku(prevence) vytvořit prostředí vzájemné důvěry a inspirace - kreativita rozvíjení schopnosti uplatnit nápady,hledat širší cesty k uplatnění nápadů a realizovat je 2.Sociální rozvoj: - poznávání lidí vzájemné poznávání se v třídním kolektivu, rozvíjení hlubšího poznání spolužáků-neposuzovat je podle prvního dojmu,rozvíjet další poznávání při práci ve dvojicích,skupinkách,prvoučných vycházkách,exkurzích,výletech - mezilidské vztahy uplatňovat péči o kvalitní vztahy v kolektivu cvičit toleranci a pochopení pro spolužáky,umění respektovat se navzájem(např.oslovovat se křestními jmény pokoušet se při řešení konfliktů dívat se do očí druhého při neúspěchu hledat společně řešení - komunikace 265

7 zdokonalování se v komunikaci verbální modelové situace v prvoučných tématech(prosba,omluva,informace pro druhé,vysvětlení - kooperace a kompetice rozvíjení schopnosti pracovat v kolektivu)ve dvojici,ve skupině),hodnotit spolupráci a její přínos umět se podřídit práci skupiny 3.Morální rozvoj: - řešení problémů a rozhodovací dovednosti zvládání problémů vyplývajících z učiva,cvičení dovednosti řešit tyto problémy hodnoty,postoje cvičení pozitivních vztahů ke spolužákům, rozvíjet pomoc a ohleduplnost na základě vlastního žebříčku hodnot, který by měl být tvořen povědomím o kvalitách typu odpovědnost, spolehlivost, spravedlivost, respektování 4.2. Výchova demokratického občana Vybavuje žáka základní úrovní občanské gramotnosti.učí ho řešit problémy s lidskou důstojností a respektem k druhým, vytváří demokratickou atmosféru třídy. Motivuje žáky k diskuzím a projevům svých názorů, k ohleduplnosti a ochotě pomáhat slabším. Vede k pochopení pravidel a zákonů pro fungování společnosti, rozvíjí a podporuje komunikativní a dialogické schopnosti a dovednosti. Tematické okruhy průřezového tématu 1.Občanská společnost a škola: cvičení sdělit slušnou formou svůj názor při řešení daných úloh podporovat aktivní zapojení do řešení těchto úkolů, škola jako model otevřeného partnerství 266

8 2.Občan,občanská společnost a stát odpovědný přístup k přípravě na hodinu- práva a povinnosti žáků 4.3. Multikulturní výchova Umožňuje žákům seznamovat se s rozmanitostí různých kultur,jejich tradicemi a hodnotami.napomáhá k uvědomění si vlastní kulturní identity,tradic a hodnot.rozvíjí smysl pro spravedlnost,solidaritu a toleranci.hluboce se dotýká mezilidských vztahů ve škole,mezi učiteli a žáky,mezi žáky navzájem,mezi školou a rodinou.ovlivňuje a koriguje hodnotový systém žáků. Tematické okruhy průřezového tématu 1.Kulturní diference: jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti poznávání vývoje naší společnosti 2.Lidské vztahy: mezilidské vztahy a vzájemná spolupráce rozvíjení schopnosti spolupráce v třídním kolektivu základní morální normy prosazovat slušné chování nejen ve školním prostředí 4.4. Environmentální výchova Poskytuje ucelený elementární pohled na okolní přírodu i prostředí.učí pozorovat,citlivě vnímat a hodnotit důsledky jednání lidí,přispívá k osvojování si základních dovedností a návyků aktivního odpovědného přístupu k prostředí v každodenním životě.vede k uvědomění si podmínek života a možností jejich ohrožení, k ochraně přírody. Přispívá k vnímání života jako nejvyšší hodnoty, k utváření zdravého životního stylu. 267

9 Tematické okruhy průřezového tématu 1. Ekosystémy zařazování rostlin a živočichů do různých ekosystémů,význam jednotlivých ekosystémů pro život na Zemi, význam lesa,pole a vodních zdrojů lidská sídla(město-vesnice) 2. Základní podmínky života význam vody,ovzduší a půdy pro život přírodní zdroje a nutnost ochrany životního prostředí 3. Vztah člověka k prostředí naše město, obec ve vztahu k životnímu prostředí náš životní styl a vliv prostředí na zdraví prostředí a zdraví 268

10 Učební plán ZŠ Předmět: Prvouka Ročník 1. ZŠ Očekávané výstupy - kompetence Učivo (obsah) Mezipř. vztahy Průřezová témata Místo, kde žijeme - se orientuje v budově školy a jejím - orientace ve škole, v prostoru třídy Čj OSV blízkém okolí skola školní režim, řád, pracovní návyky, záškoláctví rozšiřování slovní osobnostní rozvoj - zná a používá pojmy ze školního prostředí - zná adresu svého bydliště - pojmenuje město, ve kterém bydlí, - pozoruje okolní krajinuvšímá si její rozmanitosti - hygienické návyky o přestávce, sebeobsluha, základy sebekázně - zdravé návyky úklid pracovního místa, správné sezení -bezpečná cesta do školy Obec - domov - naše město a jeho okolí - krajina v ročních obdobích zásoby(popisy a vypravování) Vv, Ev rozvoj schopností poznávání sebepoznání a sebepojetí seberegulace a sebeorganizace Lidé kolem nás - ví,jak se ve škole,ke spolužákům a dramatizace psychohygiena zaměstnancům školy chovat soužití lidí,xenofobie,rasismus kreativita - chování lidí M sociální rozvoj tvoření slovních úloh poznávání lidí - pozná čtyři roční období a zná jejich základní charakteristiku Lidé a čas orientace v čase Hv mezilidské vztahy tématické písně komunikace kooperace a kompetice - rozpozná změny v přírodě podle Rozmanitost přírody příroda v ročních obdobích EV Hv 269

11 ročního období - seznamuje se s pravidly správného chování v přírodě - určí základní podmínky pro život rostlin - pojmenuje známé rostliny, stromy - rozezná základní druhy ovoce a zeleniny - pozná domácí zvířata a jejich mláďata - pojmenuje věci kolem nás, pokusí se určit materiál - yvjmenuje nejbližší rodinné příslušníky - vyjmenuje dobré a špatné vlastnosti lidí - dokáže mluvit o své nejbližší rodině, o svém domovu - chápe význam rodinných oslav - vyjmenuje dobré a špatné vlastnosti lidí - vypráví o práci dospělých - pojmenuje některá povolání - rozliší nesprávné chování u jiných i u sebe - jaro práce na jaře - léto prázdniny - podzim změny v krajině - zima zimní krajina - jarní, letní rostliny - jehličnaté, listnaté stromy - na zahradě - na dvoře, v lese, na poli - materiály dřevo, sklo, železo, plast Lidé kolem nás rodina - rodinné oslavy - práce dospělých - nejznámější povolání - ve škole, ve třídě, o přestávce, ve vyučování Člověk a jeho zdraví Lv Pč modelování Vv, Pč Vv kresby postav OSV MV lidské vztahy lidské tělo péče o zdraví zdraví a nemoc, ochrana proti nemocem, - dodržuje základní hygienické návyky kouření,alkoholismus u lékaře běžná onemocnění Pč - zná hlavní části svého těla zdravá výživa stravovací návyky a pitný režim, sestavení skládaní dílů v 270

12 jednoduchého jídelníčku - ví,co je nemoc,úraz a jak se starat o své osobní bezpečí situace ohrožení celek zdraví - tel. č. tísňového volání - dopravní situace - rozlišuje,co je pro člověka zdravé a co škodí - pozná bezpečná místa pro hry (sáňkování, míčové hry ) - seznamuje se s čísly tísňového volání - učí se zákl. bezpečnostní předpisy pro chodce - seznamuje se s činnostmi, které je nutno provést při vyhlášení mimořádné situace - organizace při evakuaci školy dopravní hřiště - orientuje se v čase (rok, měsíc, týden, den) - pozná celé hodiny Lidé a čas orientace v čase - zná části dne -rozlišuje minulost, přítomnost a budoucnost M - pojmenuje dny v týdnu - rozlišuje čas práce a odpočinku - režim dne volný čas, odpočinek současnost a minulost v našem životě - seznamuje se s některými významnými a historickými památkami ( divadlo, radnice ) - zná některé vánoční a velikonoční zvyky - divadlo, radnice - Vánoce, Velikonoce Vv 271

13 Předmět:Prvouka Ročník: 2. ZŠ - Očekávané výstupy - kompetence Místo, kde žijeme Učivo (obsah) Mezipř. vztahy Průřezová témata práce s papírem osobnostní rozvoj - (rozvrh hodin) rozvoj schopností poznávání sebepoznání a sebepojetí modelování seberegulace a sebeorganizace (ovoce a zelenina) psychohygiena práce s přírodninou kreativita - po užívá nejbezpečnější cestu do školy - dodržuje správné dopravní návyky chodce - zapíše adresu svého bydliště - cesta do školy - dopravní situace - adresa - dodržuje správné návyky pro chodce - zná hlavní město - pozná českou vlajku a hymnu - pojmenuje přírodní a umělé prvky v okolní krajině - naše vlast - státní symboly - krajina a její rozmanitost (přírodní a umělé prvky) - Vv, sociální rozvoj poznávání lidí Lidé kolem nás Pč Čj OSV mezilidské vztahy - zná své jméno a příjmení psaní adresy komunikace - ví,kdy se narodil kooperace a kompetice - základní rodina (matka, otec, děti, manžel, manželka) - umí vyjmenovat nejbližší i ostatní - rozšířená rodina (teta, strýc, sestřenice, bratranec, rodinné příslušníky vnuk, vnučka) morální rozvoj

14 Rodina týrání dětí, domácí násilí řešení problémů a soužití lidí rozhod.dovedností - uvědomuje si věkové rozdíly chování lidí MV - hovoří o povolání rodičů,umí objasnit i jiná známá povolání práva a povinnosti práce jednoduché popisy lidské vztahy vypravování -rozpozná vhodné a nevhodné chování - chování ve škole - dokáže vyjmenovat měsíce-ovládá rozdělení roku podle ročních období a měsíců Lidé a čas - chápe pojmy kalendářní a školní rok orientace v čase - učí se poznávat hodiny(celá,půl,čtvrt, tři čtvrtě) současnost a minulost v našem životě M - seznamuje se s významnými kulturními památkami našeho města - vypráví o svých tradicích v rodině - orientace v čase podle hodin - divadlo, radnice, Hornické muzeum - Vánoce, Velikonoce Hodiny EV Vv, Hv,výstavy Rozmanitost přírody - popíše odlišnosti v přírodě během jednotl. ročních obdpbí - proměny přírody (podle roční doby) - umí roztřídit zeleninu a ovoce Hv - zná ovocné stromy a jejich plody Rostliny tématické písně - popíše základní části rostlin Houby - rozumí pojmům: louka,pole,les,park,sad, zahrada ohleduplné chování k přírodě Vv EV -uvede výskyt organismů ve známé výtvarné techniky s lokalitě ochrana přírody témat.roč.období EV ekosystémy vztah člověka k prostředí 273

15 Předmět:Prvouka Ročník:2.ZŠ Očekávané výstupy - kompetence Učivo (obsah) Mezipř.vztahy Průřezová témata - umí pojmenovat některé stromy,keře, Rostliny Vv EV byliny a zemědělské plodiny - třídí zeleninu podle její využívané části - zelenina vybarvování ekosystémy - vyjmenuje základní části těla u určených Živočichové kreslení vztah člověka k prostředí savců - zná některá volně žijící zvířata a ptáky - zná význam hospodářských zvířat - určí základní materiály - suroviny a výrobky Pč - vysvětlí význam zdravé výživy -dodržuje základní hyg.návyky Člověk a jeho zdraví zdravá výživa Čj - dokáže přivolat pomoc dramatizace - zná čísla tísňového volání osobní bezpečí - určí základní části kostry a základní vnitřní orgány, rozezná smysly a sídla smyslů - využívá bezpečná místa pro hry - učí se rozpoznávat rizikové situace a jedince, kteří mu mohou ublížit -člověk -sporty - bezpečné chování v rizikovém prostředí Místo, kde žijeme - respektuje pravidla silničního provozu - zná dopravní prostředky Obec Pč - umí pojmenovat důležité dopravní značky práce s papírem 274

16 Předmět:Prvouka Ročník: 3. ZŠ Očekávané výstupy - kompetence - se orientuje v okolí školy - zná specifické orientační body v okolí školy - zná své město a jeho jednotlivé obvody - umí se zorientovat v jednoduchém plánku obvodu,najde v něm důležité orientační body (bydliště, škola..) - pojmenuje a na mapě ukáže hlavní město naší republiky -Město, ve kterém bydlí,začlení do příslušného kraje - vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy - rozlišuje přírodní a umělé prvky v okolní krajině, Místo, kde žijeme Učivo (obsah) 275 Čj Mezipř. vzahy okolní krajina vypravování - cesta do školy - místo, kde bydlím - naše město a jeho obvody -ČR naše vlast, hlavní město, státní symboly Popis Dopravní výchova VDO Průřezová témata - dokáže bezpečně přecházet vozovku - osobní bezpečnost občanská společnost a škola občan a stát - zvládá orientaci v kalendáři (vyhledá určená data, své datum narození, svátku) - dokáže sestavit režim dne - dobře se orientuje v čase Lidé a čas - činnosti s kalendářem - orientace v čase - jednotky času Pč, Vv M MV,patologické jevy (rozhovor žáci a učitel) - získává základní údaje z historie a současnosti města současnost a minulost v našem životě kulturní diference

17 -pojmenuje některé rodáky, významné události regionu, hovoří o některých pověstech spjaté s místem, v němž žije - poznává zvyky a život lidí v minulosti a současnosti - umí hovořit o tradicích a zvycích národních i v rodině - rozpozná rozdíly mezi životem ve městě a na vesnici - Svátky Vánoce, Velikonoce - město - vesnice Vv, Pč, svátky Místo, kde žijeme - umí určit světové strany- seznámí se se světovými stranami práce s mapou, světové strany Pč - používá kompas nebo buzolu barvy na mapě práce s papírem - zná pojmy:vrchol,pramen,soutok,přítok výroba směr.ružice Rozmanitost přírody EV - zná rozdíly mezi živou a neživou přírodou - dokáže říci,z čeho se skládá půda,voda, vzduch látky a jejich vlastnosti ekosystémy neživá příroda základní podmínky života - dokáže popsat některé vlastnosti látek --provádí jednoduché pokusy, měření základních veličin pomocí jednoduchých přístrojů a nástrojů vztah člověka k prostředí - zná naši sluneční soustavu Vesmír a Země - Slunce a sluneční soustava Vv malování planet, - rozlišuje jednotlivé etapy lidského života - chápe postavení jednotlivých členů rodiny Lidé kolem nás - domov, rodina vesmíru Patologické jevy (beseda s policií) Člověk a jeho zdraví Pč 276

18 - popisuje lidské tělo - zná základní lidská ústojí a orgány lidské tělo skládání - hovoří o lidských smyslech - zná a umí použít tel. č. první pomoci - uvědomuje si a dodržuje zásady bezpečného chování při všech činnostech - umí rozpoznat rizikové situace i nebezpečná místa v okolí, vyhýbá se rizikovým jedincům -v případě potřeby požádá o pomoc pro sebe i pro jiné - umí se bezpečně chovat v roli chodce a cyklisty - pozná a respektuje některé důležité dopravní značky a světelnou signalizaci - dokáže si uvědomit nebezpečné, mimořádné události, ví, jak se v takové situaci chovat -reaguje adekvátně na pokyny dospělých při mimořádných událostech základy sexuální výchovy AIDS Sexuální zneužívání dětí - úrazy a první pomoc při nich - zásady bezpečného chování - osobní bezpečí - dopravní značky - vyhlášení poplachu, nouzové situace (požár, povodeň..) Čj Vv,Pč Beseda s příslušníky Dopravní policie -umí charakterizovat jednotl. roční období, rozdíly mezi nimi Rozmanitost přírody - proměny přírody a roční doby - zná vybrané rostliny a dřeviny živá příroda práce s různými - umí je začlenit do příslušného přírodního společenství - umí určit základní části rostlin -zná a pojmenuje druhy ovoce a zeleniny ovocné stromy,jejich plody materiály(tématické - zná jedovaté rostliny, pozná některé houby - rostliny, houby okrasné rostliny výrobky) - zná vybrané hospodářské a léčivé rostliny obilniny,okopaniny,luštěniny,trávy - zná základní dělení živočichů savci,ptáci,hmyz,obojživelníci, obratlovci, bezobratlí - prakticky třídí vybrané živočichy do příslušného přírodního společenství 277

19 Předmět: Prvouka Ročník: 3.ZŠ druhý díl Očekávané výstupy kompetence Učivo (obsah) Mezipř. vztahy Průřezová témata - chápe postavení jednotlivých členů rodiny - chápe význam a výsledky lidské práce - rozlišuje pojmy práce a volný čas - umí rozlišit práci duševní a fyzickou - se učí obhajovat své názory Lidé kolem nás - pracovnní činnosti lidí - práce a volný čas - výrobky lidí Čj - umí přiznat chybu chování lidí dramatizace - učí se vzájemné toleranci a chová se tak soužití lidí, šikana, rozhovory Ohrožování mravní výchovy mládeže 278

20 Učební osnovy ZŠ LMP Předmět: Prvouka Ročník: 1.LMP Očekávané výstupy - kompetence Učivo (obsah) Mezipř. vztahy Průřezová témata Žák by měl: - znát adresu svého bydliště - pojmenovat město, ve kterém bydlí - zná a popíše cestu z domova do školy - orientovat se v budově školy Místo,kde žijeme - domov - cesta do školy Čj OSV - znát a používat pojmy ze škol. prostředí prostředí školy naše škola rozvoj slovní zásoby osobností rozvoj - rozlišovat školní potřeby od hraček činnosti ve škole tvoření vět rozvoj schopností poznávání Žák by měl: - osvojovat si chování ke spolužákům a zaměstnancům školy Lidé kolem nás pravidla slušného chování sebepoznání a sebepojetí - vědět, jak se má chovat v dopravních prostředcích a kulturních zařízeních - společenské chování dramatizace seberegulace a sebeorganizace - vypravovat o domě,ve kterém bydlí - náš domov psychohygiena - umět pojmenovat jednotlivé místnosti v domě rodina Pč sociální rozvoj domě,bytě role členů rodiny papírové koláže poznávání lidí - pomocí obrázků dokázat mluvit o povinnostech dětí a dospělých v rodině rodina a společnost mezilidské vztahy povinnostech dětí a dospělých v rodině Užívání návykových látek v rodinách Vv komunikace - mluvit o své nejbližší rodině, umět vyjmenovat další blízké příbuzné (teta, strýc, bratranec..) malování spolupráce a soutěživost Žák by měl: vybarvování - seznamovat se se základními hygienickými návyky - dodržovat základní hygienické návyky(mytí rukou, používání WC, používání kapesníku..) - umět samostatně pečovat o svůj zevnějšek(obléct se, upravit oděv,správně se Člověk a jeho zdraví denní režim,pohybová,duševní a intim.hyg - péče o čistotu těla 279 Pv, Tv

21 obout) - být seznámen s bezpečnými místy pro hry (sáňkování, lyžování, míčové hry, ) - dodržovat zásady bezpečného chování tak, aby neohrožoval zdraví své i jiných - zvládnout základní bezpečnostní předpisy pro chodce (bezpečné přecházení s využíváním přechodu pro chodce, podchodu, světel. signalizace) - předcházení úrazům - semafor pro chodce -dopravní hřiště - beseda s policisty - umět rozlišit a pojmenovat denní doby - umět vyjmenovat dny v týdnu - umět pojmenovat a popsat svou každodenní činnost -poznat různé lidské činnosti Lidé a čas - orientace v čase - sezónní činnosti (Vánoce, Velikonoce) -kalendář přírody - Vv, Pv, Lv MkV lidské vztahy Rozmanitost přírody - poznat čtyři roční období - znát základní charakteristiku čtyř ročních ročních období příroda a roční období - rozeznávat základní druhy ovoce a rostliny a živočichové Pč zeleniny dle vzhledu a chuti - na zahradě a v obchodě modelování - pozná vat některá domácí zvířata a jejich M mláďata jednoduché slovní úlohy 280

22 Předmět: Prvouka Ročník: 2.LMP Žák by měl: Očekávané výstupy - kompetence Učivo (obsah) Mezipř. vztahy Průřezová témata - znát role jednotlivých členů v rodině a v rozšířené rodině - získávat návyk na pravidelně opakované činnosti ve škole činnosti ve škole Lidé kolem nás - základní rodina(matka, otec, děti, manžel, manželka) - rozšířená rodina (teta, strýc, sestřenice, bratranec, vnuk, vnučka) OSV soužití lidí Čj- tvoření vět osobnostní rozvoj - vědět,jak se chovat v době vyučování,o přestávkách chování lidí,práva a povinnosti žáků školy dramatizace rozvoj schopností poznávání - pracovat s rozvrhem hodin Pč sebepoznání a sebepojetí - dokázat se připravit na vyučování osobní bezpečí práce s papírem seberegulace a sebeorganizace - znát jednotlivé vyučovací předměty a jejich náplň -vědět, jak se chovat při setkání s neznámými lidmi Žák by měl: - umět zapsat adresu svého bydliště - seznamovat se s pravidly silničního provozu provozu - znát některé dopravní značky a dopravní Místo,kde žijeme - adresa 281 (výroba značek, rozvrhu hod.) psychohygiena kreativita sociální rozvoj poznávání lidí mezilidské vztahy - základy dopravní výchovy domov komunikace prostředky škola,záškoláctví spolupráce a soutěživost - pomocí obrázků hovořit o vhodném a nevhodném chování dětí v blízkosti silnic obec Čj morální rozvoj nevhodném chování dětí v blízkosti silnic rozvoj slovní zásoby řešení problémů a rozhodovací Žák by měl: rozhovory, popis dovednosti - zná časové jednotky (části dne, celá hodina) - - chápat pojmy včera, dnes, zítra činnostmi, rozlišuje minulost, přítomnost a budoucnost Lidé a čas orientace v čase - týden, kalendář přírody

23 j Žák by měl: - prohlubovat své znalosti o přírodě ve vztahu k jednotlivým ročním obdobím, popsat rozdíly v přírodě Rozmanitost přírody - proměny v přírodě Vv EV výtvarné techniky vztah člověka k prostředí - poznat některá volně žijící zvířata živočichové s tématikou roční ekosystémy - poznávat některé rostliny - pojmenovat některé ovocné stromy a jejich plody - umět pojmenovat nelznámější druhy zeleniny -uplatňovat základní zásady chování v přírodě rostliny - ovocné stromy - význam zeleniny doby Žák by měl: Člověk a jeho zdraví - dodržovat základní hygienické návyky - rozlišovat,co je pro člověka zdravé a co škodí, vědět o významu aktivního pohybu péče o zdraví - umět vyhledávat bezpečná místa pro hry a sport zdrava výživa - umět pojmenovat dopravní značky pro chodce a cyklisty - hry a sportování -chápat pojem nemoc a seznámit se s některými běžnými - dopravní značky nemocemi a jejich průběhem - u lékaře Pč - znát hlavní části lidského těla -dokázat sdělit své zdravotní potíže a pocity lidské tělo skládání Žák by měl: - znát základní povolání dospělých, zaměstnání svých rodičů Lidé kolem nás - povolání dospělých 282

24 Předmět:Prvouka Ročník: 3.LMP Očekávané výstupy - kompetence Učivo (obsah) Mezipř. vztahy Průřezová témata Žák by měl: Místo,kde žijeme - znát celou adresu svého bydliště - orientovat se v nejbližším okolí školy a v okolí svého bydliště - adresa domov OSV - znát základní pravidla silničního provozu osobní rozvoj - dokázat bezpečně přecházet vozovku - umět popsat a používat nejkratší a bezpečnou cestu z domu do školy - znát název města i městského obvodu, ve kterém bydlí -zná nejvýznamnější místa v okolí škola - cesta do školy obec rozvoj schopností poznávání sebepoznání a sebepojetí Žák by měl: Jč sebepoznání a sebeorganizace Lidé kolem nás - pomocí obrázků hovořit o vhodném a popis seberegulace a seboorganizace nevhodném chování dětí a dospělých Rodina a společnost psychohygiena - osvojovat si zásady správného chování k soužití lidí, xenofobie dramatizace kreativita dospělým a dětem -tolerovat odlišnosti spolužáků chování lidí sociální rozvoj - osvojovat si správný způsob stolování Pč poznávání lidí - zná své jméno a přijmení činnosti v kuchyňce mezilidské vztahy - umět vyjmenovat rodinné příslušníky, znát jejich role -pojmenovat příbuzenské generační vztahy - umět pojmenovat běžná povolání, znát jejich náplň a výsledky (výrobky) - moje rodina a příbuzní - pracovní činnosti lidí a jejich výrobky komunikace Žák by měl: spolupráce a soutěživost Lidé a čas morální rozvoj 283

25 - chápat vztahy v rodině - uvědomovat si věkové rozdíly řešení problémů a rozhodovací - rozlišovat jednotlivé etapy lidského života orientace v čase dovednosti - znát části dne,znát rozvržení svých denních činností MkV - učit se poznávat hodiny(půl,čtvrt,třičtvrtě) - manipulace s hodinami M kulturní rozdíly - pracovat s kalendářem - činnosti s kalendářem slovní příklady VDO - znát časové jednotky(hodina,den,týden, Pv, Vv měsíc,rok) - poznávat tradiční lidové svátky (tradice a zvyky) - Vánoce, Velikonoce občanská společnost a škola Žák by měl: občan a stát Člověk a jeho zdraví - znát zásady správné výživy - chápat význam otužování péče o zdraví,aids - vědět,co je nemoc a úraz zdravá výživa - učít se o správném životním stylu - vědět, jak postupovat při ošetření drobných poranění - poznat a respektovat některé důležité značky a světelnou signalizaci - znát základní části lidského těla - znát smyslové ústrojí a jejich funkce Žák by měl: - poznat a popsat domácí,hospodářská zvířata a jejich mláďata - znát základní druhy ovoce a zeleniny - popsat základní části rostlinného těla - chápat pojmy dřevina, bylina a určit základní rozdíly - poznávat některé nejznámější druhy květin - umět vyprávět o jednotlivých ročních obdobích - jednoduchými pokusy poznat skupenství - dopravní značky - lidské tělo - smysly Rozmanitost přírody - domácí zvířata - ovoce a zelenina - rostliny příroda v ročních obdobích - tání ledu,var vody Pč, Vv dopravní výchova výtvarné techniky s tematikou ročních období 284 EV ekosystémy základní podmínky života

5.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět

5.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.4.1. Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: - vyučuje se v prvním a druhém ročníku dvě hodiny týdně, ve třetím

Více

Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 2 2 3 3+1 Povinnost (skupina) povinný povinný povinný povinný povinný

Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 2 2 3 3+1 Povinnost (skupina) povinný povinný povinný povinný povinný 186 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT NÁŠ SVĚT CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 2 2 3 3+1 Povinnost (skupina)

Více

5.4. Člověk a jeho svět

5.4. Člověk a jeho svět 5.4. Člověk a jeho svět Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je jedinou vzdělávací oblastí RVP ZV, která je koncipována pouze pro 1. stupeň základního vzdělávání. Tato

Více

PRVOUKA Charakteristika vyučovacího předmětu

PRVOUKA Charakteristika vyučovacího předmětu PRVOUKA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Prvouka se vyučuje jako samostatný předmět v 1.-3. ročníku: V 1. 3. ročníku 2 hodiny týdně Vzdělávání

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Prvouka. Charakteristika vyučovacího předmětu

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Prvouka. Charakteristika vyučovacího předmětu 5.12. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Prvouka vychází ze vzdělávací oblasti Člověk

Více

6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka

6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka 6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Učební osnovy Vzdělávací oblast : ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Náš svět 1. období - 1. ročník Učební texty : Mgr. J. Fukanová, Mgr. V. Štiková: Já a můj svět

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení ČLOVĚK A JEHO SVĚT A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělávací obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět a Člověk a

Více

Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět. Člověk a jeho svět. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět. Člověk a jeho svět. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení 1. ročník 1 hodina týdně 2. ročník 2 hodiny týdně 3.-5. ročník 3 hodiny

Více

I. Sekaniny1804 Prvouka

I. Sekaniny1804 Prvouka Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Prvouka se vyučuje jako samostatný předmět ve třech ročnících: 1. ročník... 2 hodiny týdně 2. ročník...

Více

5.4 Člověk a jeho svět 5.4.1 Prvouka

5.4 Člověk a jeho svět 5.4.1 Prvouka ---------------------- 5.4 Člověk a jeho svět 5.4.1 Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Prvouka patří do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Prvouka se vyučuje v 1., 2. a 3. ročníku 2 hodiny

Více

6.5 Charakteristika vyučovacího předmětu Člověk a jeho svět

6.5 Charakteristika vyučovacího předmětu Člověk a jeho svět 6.5 Charakteristika vyučovacího předmětu Člověk a jeho svět Komplexní vzdělávací oblast člověk a jeho svět obsahuje vědomosti týkající se člověka, rodiny, společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky,

Více

5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět

5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.5.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Vzdělávací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Předmět je vyučován v 1. 3. ročníku po

Více

Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast člověk a jeho svět se týká člověka, rodiny, společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky,

Více

Prvouka 1.ročník. Učivo. Škola a život ve škole / Naše třída, ve škole, cestou do školy/, riziková místa a situace

Prvouka 1.ročník. Učivo. Škola a život ve škole / Naše třída, ve škole, cestou do školy/, riziková místa a situace Období Ročníkový výstup Zná cestu do školy a zpět, zná název školy, jméno třídní učitelky a ředitele školy, chová se ukázněně ve škole i mimo školu, dokáže rozlišit nežádoucí formy chování. Prvouka 1.ročník

Více

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Člověk a jeho svět Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Člověk a jeho svět Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 Název školy Adresa Název ŠVP Plešivec 249, 381 01 Český Krumlov ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.4. Člověk a jeho svět Vzdělávací oblast je v 1. - 3. r. realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu prvouka,ve 4. a 5.ročníku ve vyučovacích předmětech přírodověda a vlastivěda. 4.4.1. Prvouka Charakteristika

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVÉT PRVOUKA Mgr. Lucie Krausová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVÉT PRVOUKA Mgr. Lucie Krausová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVÉT PRVOUKA Mgr. Lucie Krausová Vyučovací předmět Prvouka je zařazen samostatně v 1. - 3. ročníku v hodinové dotaci 2 h týdně.

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň:

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vzdělávání v oblasti Člověk a jeho svět rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti žáků získané ve výchově v rodině a v předškolním

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 3

Dodatek k ŠVP ZV č. 3 Dodatek k ŠVP ZV č. 3 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

5.5. ČLOVĚK A JEHO SVĚT

5.5. ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.5. ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.5.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět naplňují předměty prvouka, vlastivěda a přírodověda. Je koncipována pouze pro 1. stupeň základního

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT Náš svět

ČLOVĚK A JEHO SVĚT Náš svět Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Učební texty : ČLOVĚK A JEHO SVĚT Náš svět 1. období - 2. ročník Mgr. V. Štiková: Já a můj svět 2 (Nová škola) Mgr. V. Štiková:

Více

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A JEHO SVĚT Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vyučovací předměty Prvouka Vlastivěda Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávaní v této vzdělávací

Více

5.4. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A JEHO SVĚT

5.4. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.4. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.4.1. PŘEDMĚT PRVOUKA 1. stupeň J. Sedláková, M. Šustáčková, J. Zahálka 1. stupeň 2. stupeň Předmět 1. 2. 3. 4. 5. Celkem 6. 7. 8. 9. Celkem Prvouka 2 2 2 6 Přírodověda

Více

5.4.1 Člověk a jeho svět (ČaJS)

5.4.1 Člověk a jeho svět (ČaJS) 5.4.1 Člověk a jeho svět (ČaJS) 5.4.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Člověk a jeho svět A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Člověk a jeho svět je rozčleněn

Více

Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Září 2013 Dodatek k ŠVP ZV Tvořivá škola v galerii 2 Název vzdělávacího programu: Tvořivá škola v galerii Školní

Více

Příloha 2 Školního vzdělávacího programu Základní školy Rousínov

Příloha 2 Školního vzdělávacího programu Základní školy Rousínov Příloha 2 Školního vzdělávacího programu Základní školy Rousínov Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program Základní

Více

3. Lidé a čas ţáci se učí orientaci v dějích a čase, vyvolání u ţáků zájmu o minulost, kulturní bohatství regionu a České republiky.

3. Lidé a čas ţáci se učí orientaci v dějích a čase, vyvolání u ţáků zájmu o minulost, kulturní bohatství regionu a České republiky. Člověk a jeho svět Předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je koncipována pouze pro 1. stupeň ZŠ a vymezuje vzdělávací obsah týkající se člověka, rodiny,

Více

5.5 ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.5.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.5 ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.5.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.5 ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.5.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah vyučovacího předmětu Člověk a jeho svět je dán obsahem vzdělávací oblasti Člověk

Více

Charakteristika ŠVP pro děti s LMP

Charakteristika ŠVP pro děti s LMP Charakteristika ŠVP pro děti s LMP Základem školního vzdělávacího programu pro děti s lehkým mentálním postižením je ŠVP TyMyJáNová škola aneb Škola pro dobrý život. K vytváření klíčových kompetencí využívá

Více