4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět"

Transkript

1 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Charakteristika vyučovacího předmětu Prvouka 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu. Prvouka seznamuje žáky s proměnami přírody a činnostmi lidí během roku.učí žáky pozorovat a pojmenovávat věci, jevy a děje, hledat vzájemné vztahy a souvislosti.utváří první ucelený obraz světa. Směřuje k pochopení života, vztahů ve škole, rodině i společnosti,přispívá k osvojení vhodného mezilidského chování a jednání. Žák získává informace o sobě, okolním světě.vytváří si vztah k životu, k přírodě, k vlasti, k ostatním lidem i k sobě. Učí se základním pracovním a společenským návykům, získává vědomí odpovědnosti za vlastní zdraví a bezpečnost, vědomí sounáležitosti s lidmi a přírodou.obsah vyučovacího předmětu Prvouka se prolíná i s ostatními vyučovacími předměty. Vzdělávací obsah je členěn do pěti tématických okruhů. Podle tohoto dělení jsou vyučováni žáci ZŠ i ZŠ LMP. 1. Místo,kde žijeme - důraz je kladen na dopravní výchovu,praktické poznávání místních a regionálních skutečností a utváření přímých zkušeností žáků 2. Lidé kolem nás - upevňování základů vhodného chování a jednání mezi lidmi, seznámení se základními právy a povinnostmi 3. Lidé a čas - orientace v dějích a čase 4. Rozmanitost přírody poznávání Země jako planety sluneční soustavy, poznávání proměnlivosti a rozmanitosti živé a neživé přírody 5. Člověk a jeho zdraví základní poučení o zdraví a nemocech, o zdravotní prevenci i první pomoci a o bezpečném chování v různých životních situacích Ke každému žákovi se přistupuje individuálně s ohledem na jeho schopnosti a dovednosti a za plného respektování jeho základní zdravotní diagnózy. Vyučovací předmět Prvouka je vyučován převážně formou vyučovacích hodin ve třídách. Vyžadují- 260

2 li to okolnosti a dovoluje-li to zdravotní stav dětí probíhá výuka i formou vycházek v okolí školy či na školním hřišti. Ve vyučovacích hodinách je využíván počítač s vhodnými výukovými programy. Cíl vzdělávací oblasti: Vzdělávání v této vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím,že vede žáka k: vytváření základních pracovních návyků v samostatné a týmové činnosti osvojování pravidel slušného chování a jednání, vytváření pozitivních mezilidských vztahů, kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání, poznávání rozdílů mezi lidmi, plnění povinností a společenských úkolů poznávání nejbližšího okolí a formování citového vztahu k místu a k zemi, kde žije rozvoji myšlení a vyjadřování, k rozšiřování slovní zásoby v osvojovaných tématech chápání významu věcí,jevů a dějů,jejich vlastností,vzájemných vztahů a souvislostí poznávání propojení mezi člověkem a přírodou a jejich vzájemného ovlivňování,vytváření pozitivního vztahu k živé i neživé přírodě upevňování hygienických návyků,zásad zdravého životního stylu,poznávání podstaty zdraví i příčin nemoci hledání potřebných informací a jejich užití v běžném životě samostatnému a sebevědomému vystupování a jednání,poznávání a ovlivňování své jedinečnosti 2. Časové a organizační vymezení předmětu Předmět Prvouka je vyučován v ročníku. V 3. ročníku byla využita 1 disponibilní hodina. ZŠ ročník počet hodin ZŠ LMP ročník počet hodin 1.ročník 1 hodina 1.ročník 2 hodiny 2.ročník 2 hodiny 2.ročník 2 hodiny 3.ročník 3 hodiny 3.ročník 2 hodiny 261

3 3. Výchovné a vzdělávací strategie rozvíjející kompetence žáků: Kompetence k učení: Učitel: pomáhá řešit a třídit informace podle zvolených a zadaných kriterií motivuje žáky pro celoživotní učení vede žáky k objevování a poznávání všeho,co je zajímá a v čem by v budoucnu mohli uspět napomáhá k orientaci ve světě informací Kompetence pracovní: Učitel: učí žáky používat různé nástroje, pomůcky a jiná vybavení zohledňuje soudobý stav, technický rozvoj Kompetence k řešení problémů: Učitel: pomáhá žákům, aby došli k samostatným objevům, řešením a závěrům učí žáky pracovat s odbornou literaturou,encyklopediemi apod.,využívat různé informační zdroje vede žáky k poznání své jedinečnosti motivuje žáky k účelnému samostatnému rozhodování, k samostatnému jednání v různých životních situacích 262

4 Kompetence komunikativní: Učitel: podporuje u žáků prezentaci vlastních myšlenek a názorů,kladení otázek k dané věci,vzájemné naslouchání a zdůvodňování svých závěrů,vzájemnou pomoc a toleranci vede žáky k samostatnému a sebevědomému vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci pomáhá žákům rozšiřovat slovní zásobu v osvojovaných tématech učí žáky pojmenovávat pozorované skutečnosti,rozvíjí jejich vlastní projev, názory a výtvory učí žáky vyjadřovat své pocity ve vztahu k sobě i okolnímu prostředí Kompetence sociální a pracovní: Učitel: učí žáky věcně argumentovat vede žáky k oceňování svých názorů přispívá k diskuzi učí respektovat názory druhých vede žáky k efektivní spolupráci při řešení problémů učí žáky pracovat ve skupině Kompetence občanské: Učitel: utváří ohleduplný vztah ke společnosti a přírodě motivuje žáky k vlastním kulturním výtvorům vede žáky k respektování pravidel 263

5 4.Průřezová témata Ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět se kromě vlastního vzdělávacího obsahu realizují i tématické okruhy průřezových témat: - Osobnostní a sociální výchova - Výchova demokratického občana - Multikulturní výchova - Environmentální výchova 4.1.Osobnostní a sociální výchova Pomáhá každému žákovi utvářet praktické životní dovednosti a využívat je v běžném každodenním životě.pomáhá žákovi hledat vlastní cestu k životní spokojenosti založené na dobrých vztazích k sobě samému i k dalším lidem a světu.vede k sebepoznání, k udržení a rozvíjení psychického zdraví, k porozumění sobě samému, k uvědomování si hodnoty spolupráce a pomoci. Tematické okruhy průřezového tématu 1.Osobností rozvoj: - rozvoj schopností poznávání cvičení smyslového vnímání,rozvíjení pozornosti při získávání nových poznatků, cvičení soustředění při plnění úkolů při procvičování a opakování,rozvoj dovednosti zapamatování dat a schopnosti dané údaje vyhledat a pracovat s nimi,využívat je - sebepoznání a sebepojetí rozvíjení vztahu ke vzdělávání a kladného přístupu k získávání znalostí dle vlastních možností snaha o překonávání překážek rozvíjení vlastní nápaditosti a tvořivosti snaha o samostatný přístup k probírané látce, učivu 264

6 - seberegulace a sebeorganizace cvičení sebekontroly a sebeovládání při upevňování poznatků,procvičování a opakování,rozvíjení schopnosti stanovit časový rozvrh pro plnění úkolů a dodržovat jej - psychohygiena rozvíjení dovednosti nepodléhat zátěžovým situacím,ale předcházet jim,snaha o pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému,umět najít pomoc při potížích(komunikace s učitelem),využívání modelových situací,ve kterých je rozvíjena snaha o společné řešení problému již vyskytujícího se či pouze možnosti jeho vzniku(prevence) vytvořit prostředí vzájemné důvěry a inspirace - kreativita rozvíjení schopnosti uplatnit nápady,hledat širší cesty k uplatnění nápadů a realizovat je 2.Sociální rozvoj: - poznávání lidí vzájemné poznávání se v třídním kolektivu, rozvíjení hlubšího poznání spolužáků-neposuzovat je podle prvního dojmu,rozvíjet další poznávání při práci ve dvojicích,skupinkách,prvoučných vycházkách,exkurzích,výletech - mezilidské vztahy uplatňovat péči o kvalitní vztahy v kolektivu cvičit toleranci a pochopení pro spolužáky,umění respektovat se navzájem(např.oslovovat se křestními jmény pokoušet se při řešení konfliktů dívat se do očí druhého při neúspěchu hledat společně řešení - komunikace 265

7 zdokonalování se v komunikaci verbální modelové situace v prvoučných tématech(prosba,omluva,informace pro druhé,vysvětlení - kooperace a kompetice rozvíjení schopnosti pracovat v kolektivu)ve dvojici,ve skupině),hodnotit spolupráci a její přínos umět se podřídit práci skupiny 3.Morální rozvoj: - řešení problémů a rozhodovací dovednosti zvládání problémů vyplývajících z učiva,cvičení dovednosti řešit tyto problémy hodnoty,postoje cvičení pozitivních vztahů ke spolužákům, rozvíjet pomoc a ohleduplnost na základě vlastního žebříčku hodnot, který by měl být tvořen povědomím o kvalitách typu odpovědnost, spolehlivost, spravedlivost, respektování 4.2. Výchova demokratického občana Vybavuje žáka základní úrovní občanské gramotnosti.učí ho řešit problémy s lidskou důstojností a respektem k druhým, vytváří demokratickou atmosféru třídy. Motivuje žáky k diskuzím a projevům svých názorů, k ohleduplnosti a ochotě pomáhat slabším. Vede k pochopení pravidel a zákonů pro fungování společnosti, rozvíjí a podporuje komunikativní a dialogické schopnosti a dovednosti. Tematické okruhy průřezového tématu 1.Občanská společnost a škola: cvičení sdělit slušnou formou svůj názor při řešení daných úloh podporovat aktivní zapojení do řešení těchto úkolů, škola jako model otevřeného partnerství 266

8 2.Občan,občanská společnost a stát odpovědný přístup k přípravě na hodinu- práva a povinnosti žáků 4.3. Multikulturní výchova Umožňuje žákům seznamovat se s rozmanitostí různých kultur,jejich tradicemi a hodnotami.napomáhá k uvědomění si vlastní kulturní identity,tradic a hodnot.rozvíjí smysl pro spravedlnost,solidaritu a toleranci.hluboce se dotýká mezilidských vztahů ve škole,mezi učiteli a žáky,mezi žáky navzájem,mezi školou a rodinou.ovlivňuje a koriguje hodnotový systém žáků. Tematické okruhy průřezového tématu 1.Kulturní diference: jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti poznávání vývoje naší společnosti 2.Lidské vztahy: mezilidské vztahy a vzájemná spolupráce rozvíjení schopnosti spolupráce v třídním kolektivu základní morální normy prosazovat slušné chování nejen ve školním prostředí 4.4. Environmentální výchova Poskytuje ucelený elementární pohled na okolní přírodu i prostředí.učí pozorovat,citlivě vnímat a hodnotit důsledky jednání lidí,přispívá k osvojování si základních dovedností a návyků aktivního odpovědného přístupu k prostředí v každodenním životě.vede k uvědomění si podmínek života a možností jejich ohrožení, k ochraně přírody. Přispívá k vnímání života jako nejvyšší hodnoty, k utváření zdravého životního stylu. 267

9 Tematické okruhy průřezového tématu 1. Ekosystémy zařazování rostlin a živočichů do různých ekosystémů,význam jednotlivých ekosystémů pro život na Zemi, význam lesa,pole a vodních zdrojů lidská sídla(město-vesnice) 2. Základní podmínky života význam vody,ovzduší a půdy pro život přírodní zdroje a nutnost ochrany životního prostředí 3. Vztah člověka k prostředí naše město, obec ve vztahu k životnímu prostředí náš životní styl a vliv prostředí na zdraví prostředí a zdraví 268

10 Učební plán ZŠ Předmět: Prvouka Ročník 1. ZŠ Očekávané výstupy - kompetence Učivo (obsah) Mezipř. vztahy Průřezová témata Místo, kde žijeme - se orientuje v budově školy a jejím - orientace ve škole, v prostoru třídy Čj OSV blízkém okolí skola školní režim, řád, pracovní návyky, záškoláctví rozšiřování slovní osobnostní rozvoj - zná a používá pojmy ze školního prostředí - zná adresu svého bydliště - pojmenuje město, ve kterém bydlí, - pozoruje okolní krajinuvšímá si její rozmanitosti - hygienické návyky o přestávce, sebeobsluha, základy sebekázně - zdravé návyky úklid pracovního místa, správné sezení -bezpečná cesta do školy Obec - domov - naše město a jeho okolí - krajina v ročních obdobích zásoby(popisy a vypravování) Vv, Ev rozvoj schopností poznávání sebepoznání a sebepojetí seberegulace a sebeorganizace Lidé kolem nás - ví,jak se ve škole,ke spolužákům a dramatizace psychohygiena zaměstnancům školy chovat soužití lidí,xenofobie,rasismus kreativita - chování lidí M sociální rozvoj tvoření slovních úloh poznávání lidí - pozná čtyři roční období a zná jejich základní charakteristiku Lidé a čas orientace v čase Hv mezilidské vztahy tématické písně komunikace kooperace a kompetice - rozpozná změny v přírodě podle Rozmanitost přírody příroda v ročních obdobích EV Hv 269

11 ročního období - seznamuje se s pravidly správného chování v přírodě - určí základní podmínky pro život rostlin - pojmenuje známé rostliny, stromy - rozezná základní druhy ovoce a zeleniny - pozná domácí zvířata a jejich mláďata - pojmenuje věci kolem nás, pokusí se určit materiál - yvjmenuje nejbližší rodinné příslušníky - vyjmenuje dobré a špatné vlastnosti lidí - dokáže mluvit o své nejbližší rodině, o svém domovu - chápe význam rodinných oslav - vyjmenuje dobré a špatné vlastnosti lidí - vypráví o práci dospělých - pojmenuje některá povolání - rozliší nesprávné chování u jiných i u sebe - jaro práce na jaře - léto prázdniny - podzim změny v krajině - zima zimní krajina - jarní, letní rostliny - jehličnaté, listnaté stromy - na zahradě - na dvoře, v lese, na poli - materiály dřevo, sklo, železo, plast Lidé kolem nás rodina - rodinné oslavy - práce dospělých - nejznámější povolání - ve škole, ve třídě, o přestávce, ve vyučování Člověk a jeho zdraví Lv Pč modelování Vv, Pč Vv kresby postav OSV MV lidské vztahy lidské tělo péče o zdraví zdraví a nemoc, ochrana proti nemocem, - dodržuje základní hygienické návyky kouření,alkoholismus u lékaře běžná onemocnění Pč - zná hlavní části svého těla zdravá výživa stravovací návyky a pitný režim, sestavení skládaní dílů v 270

12 jednoduchého jídelníčku - ví,co je nemoc,úraz a jak se starat o své osobní bezpečí situace ohrožení celek zdraví - tel. č. tísňového volání - dopravní situace - rozlišuje,co je pro člověka zdravé a co škodí - pozná bezpečná místa pro hry (sáňkování, míčové hry ) - seznamuje se s čísly tísňového volání - učí se zákl. bezpečnostní předpisy pro chodce - seznamuje se s činnostmi, které je nutno provést při vyhlášení mimořádné situace - organizace při evakuaci školy dopravní hřiště - orientuje se v čase (rok, měsíc, týden, den) - pozná celé hodiny Lidé a čas orientace v čase - zná části dne -rozlišuje minulost, přítomnost a budoucnost M - pojmenuje dny v týdnu - rozlišuje čas práce a odpočinku - režim dne volný čas, odpočinek současnost a minulost v našem životě - seznamuje se s některými významnými a historickými památkami ( divadlo, radnice ) - zná některé vánoční a velikonoční zvyky - divadlo, radnice - Vánoce, Velikonoce Vv 271

13 Předmět:Prvouka Ročník: 2. ZŠ - Očekávané výstupy - kompetence Místo, kde žijeme Učivo (obsah) Mezipř. vztahy Průřezová témata práce s papírem osobnostní rozvoj - (rozvrh hodin) rozvoj schopností poznávání sebepoznání a sebepojetí modelování seberegulace a sebeorganizace (ovoce a zelenina) psychohygiena práce s přírodninou kreativita - po užívá nejbezpečnější cestu do školy - dodržuje správné dopravní návyky chodce - zapíše adresu svého bydliště - cesta do školy - dopravní situace - adresa - dodržuje správné návyky pro chodce - zná hlavní město - pozná českou vlajku a hymnu - pojmenuje přírodní a umělé prvky v okolní krajině - naše vlast - státní symboly - krajina a její rozmanitost (přírodní a umělé prvky) - Vv, sociální rozvoj poznávání lidí Lidé kolem nás Pč Čj OSV mezilidské vztahy - zná své jméno a příjmení psaní adresy komunikace - ví,kdy se narodil kooperace a kompetice - základní rodina (matka, otec, děti, manžel, manželka) - umí vyjmenovat nejbližší i ostatní - rozšířená rodina (teta, strýc, sestřenice, bratranec, rodinné příslušníky vnuk, vnučka) morální rozvoj

14 Rodina týrání dětí, domácí násilí řešení problémů a soužití lidí rozhod.dovedností - uvědomuje si věkové rozdíly chování lidí MV - hovoří o povolání rodičů,umí objasnit i jiná známá povolání práva a povinnosti práce jednoduché popisy lidské vztahy vypravování -rozpozná vhodné a nevhodné chování - chování ve škole - dokáže vyjmenovat měsíce-ovládá rozdělení roku podle ročních období a měsíců Lidé a čas - chápe pojmy kalendářní a školní rok orientace v čase - učí se poznávat hodiny(celá,půl,čtvrt, tři čtvrtě) současnost a minulost v našem životě M - seznamuje se s významnými kulturními památkami našeho města - vypráví o svých tradicích v rodině - orientace v čase podle hodin - divadlo, radnice, Hornické muzeum - Vánoce, Velikonoce Hodiny EV Vv, Hv,výstavy Rozmanitost přírody - popíše odlišnosti v přírodě během jednotl. ročních obdpbí - proměny přírody (podle roční doby) - umí roztřídit zeleninu a ovoce Hv - zná ovocné stromy a jejich plody Rostliny tématické písně - popíše základní části rostlin Houby - rozumí pojmům: louka,pole,les,park,sad, zahrada ohleduplné chování k přírodě Vv EV -uvede výskyt organismů ve známé výtvarné techniky s lokalitě ochrana přírody témat.roč.období EV ekosystémy vztah člověka k prostředí 273

15 Předmět:Prvouka Ročník:2.ZŠ Očekávané výstupy - kompetence Učivo (obsah) Mezipř.vztahy Průřezová témata - umí pojmenovat některé stromy,keře, Rostliny Vv EV byliny a zemědělské plodiny - třídí zeleninu podle její využívané části - zelenina vybarvování ekosystémy - vyjmenuje základní části těla u určených Živočichové kreslení vztah člověka k prostředí savců - zná některá volně žijící zvířata a ptáky - zná význam hospodářských zvířat - určí základní materiály - suroviny a výrobky Pč - vysvětlí význam zdravé výživy -dodržuje základní hyg.návyky Člověk a jeho zdraví zdravá výživa Čj - dokáže přivolat pomoc dramatizace - zná čísla tísňového volání osobní bezpečí - určí základní části kostry a základní vnitřní orgány, rozezná smysly a sídla smyslů - využívá bezpečná místa pro hry - učí se rozpoznávat rizikové situace a jedince, kteří mu mohou ublížit -člověk -sporty - bezpečné chování v rizikovém prostředí Místo, kde žijeme - respektuje pravidla silničního provozu - zná dopravní prostředky Obec Pč - umí pojmenovat důležité dopravní značky práce s papírem 274

16 Předmět:Prvouka Ročník: 3. ZŠ Očekávané výstupy - kompetence - se orientuje v okolí školy - zná specifické orientační body v okolí školy - zná své město a jeho jednotlivé obvody - umí se zorientovat v jednoduchém plánku obvodu,najde v něm důležité orientační body (bydliště, škola..) - pojmenuje a na mapě ukáže hlavní město naší republiky -Město, ve kterém bydlí,začlení do příslušného kraje - vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy - rozlišuje přírodní a umělé prvky v okolní krajině, Místo, kde žijeme Učivo (obsah) 275 Čj Mezipř. vzahy okolní krajina vypravování - cesta do školy - místo, kde bydlím - naše město a jeho obvody -ČR naše vlast, hlavní město, státní symboly Popis Dopravní výchova VDO Průřezová témata - dokáže bezpečně přecházet vozovku - osobní bezpečnost občanská společnost a škola občan a stát - zvládá orientaci v kalendáři (vyhledá určená data, své datum narození, svátku) - dokáže sestavit režim dne - dobře se orientuje v čase Lidé a čas - činnosti s kalendářem - orientace v čase - jednotky času Pč, Vv M MV,patologické jevy (rozhovor žáci a učitel) - získává základní údaje z historie a současnosti města současnost a minulost v našem životě kulturní diference

17 -pojmenuje některé rodáky, významné události regionu, hovoří o některých pověstech spjaté s místem, v němž žije - poznává zvyky a život lidí v minulosti a současnosti - umí hovořit o tradicích a zvycích národních i v rodině - rozpozná rozdíly mezi životem ve městě a na vesnici - Svátky Vánoce, Velikonoce - město - vesnice Vv, Pč, svátky Místo, kde žijeme - umí určit světové strany- seznámí se se světovými stranami práce s mapou, světové strany Pč - používá kompas nebo buzolu barvy na mapě práce s papírem - zná pojmy:vrchol,pramen,soutok,přítok výroba směr.ružice Rozmanitost přírody EV - zná rozdíly mezi živou a neživou přírodou - dokáže říci,z čeho se skládá půda,voda, vzduch látky a jejich vlastnosti ekosystémy neživá příroda základní podmínky života - dokáže popsat některé vlastnosti látek --provádí jednoduché pokusy, měření základních veličin pomocí jednoduchých přístrojů a nástrojů vztah člověka k prostředí - zná naši sluneční soustavu Vesmír a Země - Slunce a sluneční soustava Vv malování planet, - rozlišuje jednotlivé etapy lidského života - chápe postavení jednotlivých členů rodiny Lidé kolem nás - domov, rodina vesmíru Patologické jevy (beseda s policií) Člověk a jeho zdraví Pč 276

18 - popisuje lidské tělo - zná základní lidská ústojí a orgány lidské tělo skládání - hovoří o lidských smyslech - zná a umí použít tel. č. první pomoci - uvědomuje si a dodržuje zásady bezpečného chování při všech činnostech - umí rozpoznat rizikové situace i nebezpečná místa v okolí, vyhýbá se rizikovým jedincům -v případě potřeby požádá o pomoc pro sebe i pro jiné - umí se bezpečně chovat v roli chodce a cyklisty - pozná a respektuje některé důležité dopravní značky a světelnou signalizaci - dokáže si uvědomit nebezpečné, mimořádné události, ví, jak se v takové situaci chovat -reaguje adekvátně na pokyny dospělých při mimořádných událostech základy sexuální výchovy AIDS Sexuální zneužívání dětí - úrazy a první pomoc při nich - zásady bezpečného chování - osobní bezpečí - dopravní značky - vyhlášení poplachu, nouzové situace (požár, povodeň..) Čj Vv,Pč Beseda s příslušníky Dopravní policie -umí charakterizovat jednotl. roční období, rozdíly mezi nimi Rozmanitost přírody - proměny přírody a roční doby - zná vybrané rostliny a dřeviny živá příroda práce s různými - umí je začlenit do příslušného přírodního společenství - umí určit základní části rostlin -zná a pojmenuje druhy ovoce a zeleniny ovocné stromy,jejich plody materiály(tématické - zná jedovaté rostliny, pozná některé houby - rostliny, houby okrasné rostliny výrobky) - zná vybrané hospodářské a léčivé rostliny obilniny,okopaniny,luštěniny,trávy - zná základní dělení živočichů savci,ptáci,hmyz,obojživelníci, obratlovci, bezobratlí - prakticky třídí vybrané živočichy do příslušného přírodního společenství 277

19 Předmět: Prvouka Ročník: 3.ZŠ druhý díl Očekávané výstupy kompetence Učivo (obsah) Mezipř. vztahy Průřezová témata - chápe postavení jednotlivých členů rodiny - chápe význam a výsledky lidské práce - rozlišuje pojmy práce a volný čas - umí rozlišit práci duševní a fyzickou - se učí obhajovat své názory Lidé kolem nás - pracovnní činnosti lidí - práce a volný čas - výrobky lidí Čj - umí přiznat chybu chování lidí dramatizace - učí se vzájemné toleranci a chová se tak soužití lidí, šikana, rozhovory Ohrožování mravní výchovy mládeže 278

20 Učební osnovy ZŠ LMP Předmět: Prvouka Ročník: 1.LMP Očekávané výstupy - kompetence Učivo (obsah) Mezipř. vztahy Průřezová témata Žák by měl: - znát adresu svého bydliště - pojmenovat město, ve kterém bydlí - zná a popíše cestu z domova do školy - orientovat se v budově školy Místo,kde žijeme - domov - cesta do školy Čj OSV - znát a používat pojmy ze škol. prostředí prostředí školy naše škola rozvoj slovní zásoby osobností rozvoj - rozlišovat školní potřeby od hraček činnosti ve škole tvoření vět rozvoj schopností poznávání Žák by měl: - osvojovat si chování ke spolužákům a zaměstnancům školy Lidé kolem nás pravidla slušného chování sebepoznání a sebepojetí - vědět, jak se má chovat v dopravních prostředcích a kulturních zařízeních - společenské chování dramatizace seberegulace a sebeorganizace - vypravovat o domě,ve kterém bydlí - náš domov psychohygiena - umět pojmenovat jednotlivé místnosti v domě rodina Pč sociální rozvoj domě,bytě role členů rodiny papírové koláže poznávání lidí - pomocí obrázků dokázat mluvit o povinnostech dětí a dospělých v rodině rodina a společnost mezilidské vztahy povinnostech dětí a dospělých v rodině Užívání návykových látek v rodinách Vv komunikace - mluvit o své nejbližší rodině, umět vyjmenovat další blízké příbuzné (teta, strýc, bratranec..) malování spolupráce a soutěživost Žák by měl: vybarvování - seznamovat se se základními hygienickými návyky - dodržovat základní hygienické návyky(mytí rukou, používání WC, používání kapesníku..) - umět samostatně pečovat o svůj zevnějšek(obléct se, upravit oděv,správně se Člověk a jeho zdraví denní režim,pohybová,duševní a intim.hyg - péče o čistotu těla 279 Pv, Tv

21 obout) - být seznámen s bezpečnými místy pro hry (sáňkování, lyžování, míčové hry, ) - dodržovat zásady bezpečného chování tak, aby neohrožoval zdraví své i jiných - zvládnout základní bezpečnostní předpisy pro chodce (bezpečné přecházení s využíváním přechodu pro chodce, podchodu, světel. signalizace) - předcházení úrazům - semafor pro chodce -dopravní hřiště - beseda s policisty - umět rozlišit a pojmenovat denní doby - umět vyjmenovat dny v týdnu - umět pojmenovat a popsat svou každodenní činnost -poznat různé lidské činnosti Lidé a čas - orientace v čase - sezónní činnosti (Vánoce, Velikonoce) -kalendář přírody - Vv, Pv, Lv MkV lidské vztahy Rozmanitost přírody - poznat čtyři roční období - znát základní charakteristiku čtyř ročních ročních období příroda a roční období - rozeznávat základní druhy ovoce a rostliny a živočichové Pč zeleniny dle vzhledu a chuti - na zahradě a v obchodě modelování - pozná vat některá domácí zvířata a jejich M mláďata jednoduché slovní úlohy 280

22 Předmět: Prvouka Ročník: 2.LMP Žák by měl: Očekávané výstupy - kompetence Učivo (obsah) Mezipř. vztahy Průřezová témata - znát role jednotlivých členů v rodině a v rozšířené rodině - získávat návyk na pravidelně opakované činnosti ve škole činnosti ve škole Lidé kolem nás - základní rodina(matka, otec, děti, manžel, manželka) - rozšířená rodina (teta, strýc, sestřenice, bratranec, vnuk, vnučka) OSV soužití lidí Čj- tvoření vět osobnostní rozvoj - vědět,jak se chovat v době vyučování,o přestávkách chování lidí,práva a povinnosti žáků školy dramatizace rozvoj schopností poznávání - pracovat s rozvrhem hodin Pč sebepoznání a sebepojetí - dokázat se připravit na vyučování osobní bezpečí práce s papírem seberegulace a sebeorganizace - znát jednotlivé vyučovací předměty a jejich náplň -vědět, jak se chovat při setkání s neznámými lidmi Žák by měl: - umět zapsat adresu svého bydliště - seznamovat se s pravidly silničního provozu provozu - znát některé dopravní značky a dopravní Místo,kde žijeme - adresa 281 (výroba značek, rozvrhu hod.) psychohygiena kreativita sociální rozvoj poznávání lidí mezilidské vztahy - základy dopravní výchovy domov komunikace prostředky škola,záškoláctví spolupráce a soutěživost - pomocí obrázků hovořit o vhodném a nevhodném chování dětí v blízkosti silnic obec Čj morální rozvoj nevhodném chování dětí v blízkosti silnic rozvoj slovní zásoby řešení problémů a rozhodovací Žák by měl: rozhovory, popis dovednosti - zná časové jednotky (části dne, celá hodina) - - chápat pojmy včera, dnes, zítra činnostmi, rozlišuje minulost, přítomnost a budoucnost Lidé a čas orientace v čase - týden, kalendář přírody

23 j Žák by měl: - prohlubovat své znalosti o přírodě ve vztahu k jednotlivým ročním obdobím, popsat rozdíly v přírodě Rozmanitost přírody - proměny v přírodě Vv EV výtvarné techniky vztah člověka k prostředí - poznat některá volně žijící zvířata živočichové s tématikou roční ekosystémy - poznávat některé rostliny - pojmenovat některé ovocné stromy a jejich plody - umět pojmenovat nelznámější druhy zeleniny -uplatňovat základní zásady chování v přírodě rostliny - ovocné stromy - význam zeleniny doby Žák by měl: Člověk a jeho zdraví - dodržovat základní hygienické návyky - rozlišovat,co je pro člověka zdravé a co škodí, vědět o významu aktivního pohybu péče o zdraví - umět vyhledávat bezpečná místa pro hry a sport zdrava výživa - umět pojmenovat dopravní značky pro chodce a cyklisty - hry a sportování -chápat pojem nemoc a seznámit se s některými běžnými - dopravní značky nemocemi a jejich průběhem - u lékaře Pč - znát hlavní části lidského těla -dokázat sdělit své zdravotní potíže a pocity lidské tělo skládání Žák by měl: - znát základní povolání dospělých, zaměstnání svých rodičů Lidé kolem nás - povolání dospělých 282

24 Předmět:Prvouka Ročník: 3.LMP Očekávané výstupy - kompetence Učivo (obsah) Mezipř. vztahy Průřezová témata Žák by měl: Místo,kde žijeme - znát celou adresu svého bydliště - orientovat se v nejbližším okolí školy a v okolí svého bydliště - adresa domov OSV - znát základní pravidla silničního provozu osobní rozvoj - dokázat bezpečně přecházet vozovku - umět popsat a používat nejkratší a bezpečnou cestu z domu do školy - znát název města i městského obvodu, ve kterém bydlí -zná nejvýznamnější místa v okolí škola - cesta do školy obec rozvoj schopností poznávání sebepoznání a sebepojetí Žák by měl: Jč sebepoznání a sebeorganizace Lidé kolem nás - pomocí obrázků hovořit o vhodném a popis seberegulace a seboorganizace nevhodném chování dětí a dospělých Rodina a společnost psychohygiena - osvojovat si zásady správného chování k soužití lidí, xenofobie dramatizace kreativita dospělým a dětem -tolerovat odlišnosti spolužáků chování lidí sociální rozvoj - osvojovat si správný způsob stolování Pč poznávání lidí - zná své jméno a přijmení činnosti v kuchyňce mezilidské vztahy - umět vyjmenovat rodinné příslušníky, znát jejich role -pojmenovat příbuzenské generační vztahy - umět pojmenovat běžná povolání, znát jejich náplň a výsledky (výrobky) - moje rodina a příbuzní - pracovní činnosti lidí a jejich výrobky komunikace Žák by měl: spolupráce a soutěživost Lidé a čas morální rozvoj 283

25 - chápat vztahy v rodině - uvědomovat si věkové rozdíly řešení problémů a rozhodovací - rozlišovat jednotlivé etapy lidského života orientace v čase dovednosti - znát části dne,znát rozvržení svých denních činností MkV - učit se poznávat hodiny(půl,čtvrt,třičtvrtě) - manipulace s hodinami M kulturní rozdíly - pracovat s kalendářem - činnosti s kalendářem slovní příklady VDO - znát časové jednotky(hodina,den,týden, Pv, Vv měsíc,rok) - poznávat tradiční lidové svátky (tradice a zvyky) - Vánoce, Velikonoce občanská společnost a škola Žák by měl: občan a stát Člověk a jeho zdraví - znát zásady správné výživy - chápat význam otužování péče o zdraví,aids - vědět,co je nemoc a úraz zdravá výživa - učít se o správném životním stylu - vědět, jak postupovat při ošetření drobných poranění - poznat a respektovat některé důležité značky a světelnou signalizaci - znát základní části lidského těla - znát smyslové ústrojí a jejich funkce Žák by měl: - poznat a popsat domácí,hospodářská zvířata a jejich mláďata - znát základní druhy ovoce a zeleniny - popsat základní části rostlinného těla - chápat pojmy dřevina, bylina a určit základní rozdíly - poznávat některé nejznámější druhy květin - umět vyprávět o jednotlivých ročních obdobích - jednoduchými pokusy poznat skupenství - dopravní značky - lidské tělo - smysly Rozmanitost přírody - domácí zvířata - ovoce a zelenina - rostliny příroda v ročních obdobích - tání ledu,var vody Pč, Vv dopravní výchova výtvarné techniky s tematikou ročních období 284 EV ekosystémy základní podmínky života

Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu,

Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu, Prvouka - 1. ročník Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu, Vv kresby k jednotlivým tématům zná svou adresu Bydliště - adresa

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyznačí v jednoduchém plánu místo domov. VDO občanská společnost svého bydliště a školy,cestu na

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyznačí v jednoduchém plánu místo domov. VDO občanská společnost svého bydliště a školy,cestu na Prvouka - 1. ročník Vyznačí v jednoduchém plánu místo domov VDO občanská společnost svého bydliště a školy,cestu na škola a škola - výchova dem. určené místo a rozliší možná osobní bezpečí občana v rámci

Více

5.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět

5.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.4.1. Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: - vyučuje se v prvním a druhém ročníku dvě hodiny týdně, ve třetím

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: PRVOUKA Ročník: 2.

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: PRVOUKA Ročník: 2. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: PRVOUKA Ročník: 2. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - vyznačí v jednoduchém plánu místo bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Člověk a jeho svět 3. ročník Zpracovala: Mgr. Anna Šornová Místo, kde žijeme vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A JEHO SVĚT Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vyučovací předměty Prvouka Vlastivěda Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávaní v této vzdělávací

Více

Předmět: PRVOUKA Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: PRVOUKA Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Místo, kde žijeme Domov bydliště a jeho okolí, orientace v nejbližším okolí bydliště Zná svou adresu a telefonní číslo, kontakt na rodiče, chrání osobní údaje před cizími lidmi, bezpečně se orientuje v

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Přírodověda je naplňování očekáváných

Více

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník:3 Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka MÍSTO, KDE ŽIJEME Orientuje se v místě svého bydliště, v okolí školy,

Více

Příloha č. 5 Prvouka Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 5 Prvouka Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 5 Prvouka Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Místo, kde žijeme - orientuje se v místě svého bydliště a školy, rozliší možná nebezpečí v nejbližším

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVÉT PRVOUKA Mgr. Lucie Krausová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVÉT PRVOUKA Mgr. Lucie Krausová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVÉT PRVOUKA Mgr. Lucie Krausová Vyučovací předmět Prvouka je zařazen samostatně v 1. - 3. ročníku v hodinové dotaci 2 h týdně.

Více

PRVOUKA Charakteristika vyučovacího předmětu

PRVOUKA Charakteristika vyučovacího předmětu PRVOUKA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Prvouka se vyučuje jako samostatný předmět v 1.-3. ročníku: V 1. 3. ročníku 2 hodiny týdně Vzdělávání

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU - PRVOUKA, VLASTIVĚDA A PŘÍRODOVĚDA 1. STUPEŇ Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je jedinou vzdělávací oblastí RVP ZV, která je koncipována

Více

Člověk a jeho svět Náš svět 1. období 3. ročník

Člověk a jeho svět Náš svět 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 99 Člověk a jeho svět Náš svět 1. období 3. ročník Učební texty : Mgr. V. Štiková, Já a můj svět - prvouka pro 3. ročník, pracovní

Více

Člověk a jeho svět Náš svět 1. období 3. ročník

Člověk a jeho svět Náš svět 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 99 Člověk a jeho svět Náš svět 1. období 3. ročník Učební texty : Mg. I. Frýzová: Člověk a jeho svět 3, pracovní sešit pro 3.roč.

Více

Příloha č. 8 ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Příloha č. 8 ČLOVĚK A JEHO SVĚT Žák rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí. Pozoruje a popíše změny v obci a okolí. Rozliší přírodní a umělé prvky v okolní krajině. Místo, kde žijeme Poprvé ve škole Naše škola Naše třída O přestávce

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Prvouka / PRV

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Prvouka / PRV I. název vzdělávacího oboru: PRVOUKA (Prv) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: Vzdělávací obor Prvouka se vyučuje v 1. 3. ročníku I. stupně základního vzdělávání s časovou dotací 2 hodiny

Více

Prvouka - Přírodověda - Vlastivěda 2 / 10

Prvouka - Přírodověda - Vlastivěda 2 / 10 Prvouka Školní výstupy Žák by měl Místo, kde žijeme rozlišovat hračky od školních pomůcek udržovat pořádek rozpoznat spolužáky poznat svou třídu, školu přejít vozovku podle pravidel pojmenovat město, kde

Více

PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu

PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Přírodověda se vyučuje jako samostatný předmět ve 3. a 4. ročníku 2 hodiny týdně. Předmět Přírodověda

Více

TEMATICKÝ ČASOVÝ PLÁN vyučovací předmět : PRVOUKA ročník: 3. Školní rok 2014/2015 vyučující Mgr. Marie Beďačová. Zařazená průřezová témata

TEMATICKÝ ČASOVÝ PLÁN vyučovací předmět : PRVOUKA ročník: 3. Školní rok 2014/2015 vyučující Mgr. Marie Beďačová. Zařazená průřezová témata Září Orientuje se v místě svého bydliště, v okolí školy, v místní krajině Zná základní údaje z historie a současnosti obce Zná některé lidové a místní zvyky a tradice Domov, orientace v krajině Škola,

Více

Časový harmonogram témat týkajících se společensky nepřijatelných jevů začleněných do výuky v jednotlivých ročnících.

Časový harmonogram témat týkajících se společensky nepřijatelných jevů začleněných do výuky v jednotlivých ročnících. Příloha MPP č. 2 Časový harmonogram témat týkajících se společensky nepřijatelných jevů začleněných do výuky v jednotlivých ročnících. 1. ročník ŘÍJEN LEDEN ÚNOR Hygienické návyky o přestávce, sebeobsluha,

Více

PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu

PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení - vyučuje se ve 4. ročníku po jedné hodině týdně a v 5. ročníku po dvou hodinách týdně - přírodověda je součástí

Více

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a jeho svět Přírodověda 4. 5. ročník 2 hodiny týdně třídy, vycházky, exkurze, výlety, počítačová učebna

Více

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět.

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět. PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Přírodověda je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v následujících okruzích: Místo, kde žijeme Lidé kolem nás Lidé a čas Rozmanitost

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda Období: 2. období Počet hodin ročník: 66 66 Učební texty: 1 2. období Vzdělávací oblast je ve 4. 5.

Více

Vlastivěda, Český jazyk, Výtvarná výchova, Informatika, Pracovní vyučování s následujícími předměty: Přesahy:

Vlastivěda, Český jazyk, Výtvarná výchova, Informatika, Pracovní vyučování s následujícími předměty: Přesahy: 1.1.2. PŘÍRODOVĚDA I. ST. ve znění dodatků č.33 - platný od 1.9.2011, č.34 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Prvouka. Charakteristika vyučovacího předmětu

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Prvouka. Charakteristika vyučovacího předmětu 5.12. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Prvouka vychází ze vzdělávací oblasti Člověk

Více

Předmět: Člověk a jeho svět

Předmět: Člověk a jeho svět 31 porovnává na základě pozorování základní projevy života na konkrétních organismech, prakticky třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i jednoduché klíče a atlasy 34 založí jednoduchý pokus,

Více

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Učební osnovy Vzdělávací oblast : ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Náš svět 1. období - 1. ročník Učební texty : Mgr. J. Fukanová, Mgr. V. Štiková: Já a můj svět

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný M: Škola Žák: - orientuje se ve škole - bezpečně se orientuje v budově školy - pozná spolužáky, učitele, ředitele - pozná svoje spolužáky, třídního učitele, ředitele

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Vlastivěda je naplňování očekávaných

Více

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Vlastivěda se vyučuje jako samostatný předmět ve 4. a 5. ročníku 1 hodinu týdně. Předmět Vlastivěda

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Tematický plán učiva

Tematický plán učiva Tematický plán učiva Předmět Člověk a jeho svět Školní rok 2012/13 Třída-ročník 2. Vyučující Mgr. S.Figallová Měsíc Učivo PT Výstupy Využití školní zahrady IX. Škola třídní kolektiv, třídní řád, způsoby

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět Prvouka vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Přírodověda Vzdělávací obsah předmětu Přírodověda je utvořen vzdělávacím obsahem vzdělávacího

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

5. 4 Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět

5. 4 Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět 5. 4 Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět 5. 4. 1 Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je určen pro všechny ročníky 1. stupně. Jeho obsahem je celá vzdělávací oblast

Více

5.4.2 Přírodověda. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu:

5.4.2 Přírodověda. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: 5.4.2 Přírodověda Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Předmět Přírodověda ve 2. vzdělávacím období navazuje na učivo prvouky, toto učivo dále prohlubuje a rozšiřuje.

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 5.4.2. Vlastivěda Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučuje se ve čtvrtém a pátem ročníku dvě hodiny týdně. Žáci se učí pozorovat a pojmenovávat věci, jevy a děje, jejich vzájemné vztahy a souvislosti.

Více

I. Sekaniny1804 Prvouka

I. Sekaniny1804 Prvouka Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Prvouka se vyučuje jako samostatný předmět ve třech ročnících: 1. ročník... 2 hodiny týdně 2. ročník...

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 5. Mezilidské vztahy, komunikace

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 5. Mezilidské vztahy, komunikace Mezilidské vztahy, komunikace ZÁŘÍ Práva a povinnosti žáků školní řád, BOZ 13. vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve škole, mezi

Více

5.4. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A JEHO SVĚT

5.4. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.4. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.4.1. PŘEDMĚT PRVOUKA 1. stupeň J. Sedláková, M. Šustáčková, J. Zahálka 1. stupeň 2. stupeň Předmět 1. 2. 3. 4. 5. Celkem 6. 7. 8. 9. Celkem Prvouka 2 2 2 6 Přírodověda

Více

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 6. Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Poznámky vysvětlí na příkladech souvislosti mezi

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení ČLOVĚK A JEHO SVĚT A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělávací obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět a Člověk a

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA 4. HAASEOVÁ

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA 4. HAASEOVÁ Vlastivědná témata Určí světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se podle nich a řídí se dle zásad bezpečného pohybu a pobytu v přírodě Rozlišuje mezi plány a základními typy map Zná význam barev,

Více

DODATEK č. 1 ke straně 17

DODATEK č. 1 ke straně 17 DODATEK č. 1 ke straně 17 Osobnostní a sociální výchova První cesta OSV k žákovi probíhá nepřetržitě učitel je vzorem sociálního chování, ať chce nebo nechce. V běžných školních V běžných školních SPT

Více

Podpora sociálních dovedností na školách. Mgr. Lenka Felcmanová

Podpora sociálních dovedností na školách. Mgr. Lenka Felcmanová Podpora sociálních dovedností na školách Mgr. Lenka Felcmanová Podpora sociálních dovedností na školách Nejpřirozenější podporou sociálních dovedností ve školském prostředí je inkluzivní vzdělávání, které

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda

Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vlastivěda Vzdělávací obsah předmětu Vlastivěda je tvořen z tematických okruhů Místo, kde žijeme,

Více

Práce s laboratorní technikou 6.ročník

Práce s laboratorní technikou 6.ročník Práce s laboratorní technikou 6.ročník vztahy, průřezová témata vybere a prakticky využívá vhodné postupy, přístroje, zařízení a pomůcky pro konání konkrétních pozorování, měření a experimentů OSV - Rozvoj

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.4. Člověk a jeho svět Vzdělávací oblast je v 1. - 3. r. realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu prvouka,ve 4. a 5.ročníku ve vyučovacích předmětech přírodověda a vlastivěda. 4.4.1. Prvouka Charakteristika

Více

5.4 Člověk a jeho svět 5.4.1 Prvouka

5.4 Člověk a jeho svět 5.4.1 Prvouka ---------------------- 5.4 Člověk a jeho svět 5.4.1 Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Prvouka patří do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Prvouka se vyučuje v 1., 2. a 3. ročníku 2 hodiny

Více

I. Sekaniny1804 Přírodověda

I. Sekaniny1804 Přírodověda Přírodověda Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Přírodověda se vyučuje ve dvou ročnících: 4.ročník... 2 hodiny týdně 5.ročník... 2 hodiny týdně

Více

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013 Základní škola,dohalice,okres Hradec Králové /příspěvková organizace/ 503 13 Dohalice 30., tel. 498 773 960, IČO 71006087 Aktualizace ŠVP ZV Základní škola V Dohalicích 2.9.2013 Příloha č. 4/2013 Konkretizace

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

Seznam šablon Autor: Mgr. Miloslava Tremlová Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Tematický celek: Místo, kde žijeme Ročník: 3.

Seznam šablon Autor: Mgr. Miloslava Tremlová Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Tematický celek: Místo, kde žijeme Ročník: 3. Autor: Mgr. Miloslava Tremlová Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Tematický celek: Místo, kde žijeme Ročník: 3. 1 MKDŽ1 Orientace na mapě města Pracovní list k procvičování učiva, práce s mapou, vyhledávání

Více

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví Výchova ke Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávání v předmětu Výchova ke je zaměřeno na: preventivní ochranu základní hygienické, stravovací, pracovní i

Více

Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 2 2 3 3+1 Povinnost (skupina) povinný povinný povinný povinný povinný

Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 2 2 3 3+1 Povinnost (skupina) povinný povinný povinný povinný povinný 186 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT NÁŠ SVĚT CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 2 2 3 3+1 Povinnost (skupina)

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 0 týdně, povinný Udržování pořádku ve škole a jejím okolí Žák: udržuje pořádek - udržování pořádku ve třídě, ve škole - udržování pořádku v okolí školy, na hřišti, na zahradě, v

Více

- riziková místa a situace. - armáda ČR

- riziková místa a situace. - armáda ČR 17 Učební osnovy ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět se doplňují: Místo, kde žijeme Ročník: 1. ročník riziková místa a situace Ročník: 4. ročník armáda ČR 18 Lidé kolem nás Ročník: 3. ročník projevuje

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.15.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Výchova ke zdraví PŘEDMĚT: Rodinná výchova ROČNÍK: 6. Výstupy Učivo Průřezová témata - Průběžně: Dokáže diskutovat o daném tématu, dodržuje

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT Náš svět

ČLOVĚK A JEHO SVĚT Náš svět Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Učební texty : ČLOVĚK A JEHO SVĚT Náš svět 1. období - 2. ročník Mgr. V. Štiková: Já a můj svět 2 (Nová škola) Mgr. V. Štiková:

Více

Dodatek ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní zájmové a předškolní vzdělávání Radostné poznávání

Dodatek ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní zájmové a předškolní vzdělávání Radostné poznávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, ŽATČANY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Dodatek ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní zájmové a předškolní vzdělávání Radostné poznávání 1 1. Identifikační údaje název

Více

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Základní škola a Mateřská škola Úterý, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace Úterý 16, 330 40 Úterý / tel. 373 312 216 / e-mail: zms_utery@iol.cz / web:zsmsutery.ic.cz Program environmentálního vzdělávání,

Více

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vyučovací předmět Pracovní vyučování Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v této vzdělávací

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Počet žáků: 55. Ředitelka školy: Mgr. Ivana Pfefrová Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala: Ludmila Kroupová 1. Charakteristika EVVO 2. Cíle

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Přírodověda - 4. ročník MÍSTO, KDE ŽIJEME Určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu vzhledem ke krajině a státu Určí světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se podle nich a řídí se podle

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Předmět: pracovní činnosti

Předmět: pracovní činnosti 5.9 Oblast: Člověk a svět práce 5.9.1 Obor: Člověk a svět práce Předmět: pracovní činnosti Charakteristika předmětu pracovní činnosti 1. stupeň Vzdělávací oblast Člověk a svět práce, obor Člověk a svět

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata

Učební plán předmětu. Průřezová témata Výchova k občanství (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 6 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 3 týdně, povinný MKŽ: Naše vlast Výsledky vzdělávání Učivo Průřezová témata přesahy do učebních bloků: Žák: vyhledá ČR na mapě Evropy pojmenuje nejdůležitější pohoří ČR, nížiny ČR vysvětlí pojmy povodí,

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 6. BÍRKO OSV- IV. OSV-VII.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 6. BÍRKO OSV- IV. OSV-VII. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Vysvětlí a popíše,jak se mění rok, vyjmenuje lidové a církevní

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Č: Měření Žák: - změří se a zváží, používá hodiny a teploměr - délka, hmotnost, čas, teplota OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ Seberegulace a sebeorganizace Psychohygiena Matematika

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A JEHO SVĚT VZDĚLÁVACÍ OBOR ČLOVĚK A JEHO SVĚT VYUČOVACÍ PŘEDMĚT PŘÍRODOVĚDA

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A JEHO SVĚT VZDĚLÁVACÍ OBOR ČLOVĚK A JEHO SVĚT VYUČOVACÍ PŘEDMĚT PŘÍRODOVĚDA 5.4. 5.4.3. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A JEHO SVĚT VZDĚLÁVACÍ OBOR ČLOVĚK A JEHO SVĚT VYUČOVACÍ PŘEDMĚT PŘÍRODOVĚDA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU PŘÍRODOVĚDA: Vyučovací předmět Přírodověda vychází

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

5.4. Člověk a jeho svět

5.4. Člověk a jeho svět 5.4. Člověk a jeho svět Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je jedinou vzdělávací oblastí RVP ZV, která je koncipována pouze pro 1. stupeň základního vzdělávání. Tato

Více

Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600. Příloha ŠVP

Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600. Příloha ŠVP Příloha ŠVP - 1 Obecná charakteristika ŠD Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600 Snahou školní družiny je hodnotně zaměstnat děti v době mimo vyučování, prohlubovat

Více

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací

Více

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin ------- ------- ------- 2 2 4

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin ------- ------- ------- 2 2 4 VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Vlastivěda je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v následujících okruzích: Místo, kde žijeme Lidé kolem nás Lidé a čas Žáci

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA Časové, organizační a obsahové vymezení Ve všech předmětech platí stejná časová dotace jako pro žáky bez integrace. Žáka zapojujeme do všech činností a práce

Více

IDENTIFIKAČNÍ ŮDAJE O ŠD. Název školy: Základní škola, Český Krumlov, Kaplická 151. Kaplická 151, 381 01 Český Krumlov

IDENTIFIKAČNÍ ŮDAJE O ŠD. Název školy: Základní škola, Český Krumlov, Kaplická 151. Kaplická 151, 381 01 Český Krumlov IDENTIFIKAČNÍ ŮDAJE O ŠD Název školy: Základní škola, Český Krumlov, Kaplická 151 Adresa: Kaplická 151, 381 01 Český Krumlov Telefon: 380 711 626, 380 715 090 E-mail: info@zskrumlov.cz Zřizovatel: Jihočeský

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a zdraví Zdravá výchova. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a zdraví Zdravá výchova. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a zdraví Zdravá výchova Charakteristika předmětu V předmětu Zdravá výchova je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a zdraví, v oboru Zdravá

Více

1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9.

1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9. 1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a

Více

5.9.3. Vzdělávací obsah předmětu Výchova ke zdraví

5.9.3. Vzdělávací obsah předmětu Výchova ke zdraví 5.9.3. Vzdělávací obsah předmětu Výchova ke zdraví Předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 6. Vzdělávací oblast: Zpracoval: Vyučuje: Strana: Člověk a zdraví Zdeňka Říhovská 1./3 VkeZ 6. roč. VZTAHY MEZI LIDMI

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Environmentální výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. a II. stupeň KAPITOLA 39. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět Přírodověda vychází ze vzdělávací oblasti Člověk

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. 3. ročníku 1

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.4.2. Vlastivěda A) Charakteristika předmětu Vlastivěda se dělí na část zeměpisnou a dějepisnou. V zeměpisném učivu je cílem především práce s mapou, atlasem a globusem. Využíváme zkušeností žáků z cestování.

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.4.3. Přírodověda A) Charakteristika předmětu Snahou učitele by mělo být, aby vše, o čem se děti v přírodovědě učí, mohly pozorovat, zkoumat. Kromě tradičních metod se proto doporučuje zařazování vycházek

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více