ETOPEDIE LITERATURA ZÁKONY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ETOPEDIE LITERATURA ZÁKONY"

Transkript

1 LITERATURA ETOPEDIE Vojtová Věra Přístupy k poruchám emocí a chování v současnosti, Brno 2004; Edukace žáků s poruchami chování (kapitola z knihy Vítková Integrativní školní pedagogika, Brno 2003) Elliott Dítě v nesnázích, Grada 2002 Matoušek, O. Práce s rizikovou mládeží, Portál 1999 Monatová L. Úsilí o řešení poruch chování, Pajdo, 1996 Ondráček P. Františku, přestaň konečně zlobit nebo... Novotná, Kremličková Kapitoly ze speciální pedagogiky pro učitele 1., SPN 1997 Procházková M. Uvedení do etopedie Pipeková Kapitoly ze speciální pedagogiky, Pajdo 1998 Smolík P. Duševní a behaviorální poruchy II., Maxdorf 2002 Koťa J. Děti a mládež v obtížných životních situacích ZÁKONY - Vyhláška č. 334/2003 Sb. o ústavní nebo ochranné výchově ve školských zařízeních. - Č. 109/2002 Sb. o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy (v platném znění 2006)!!! - Č. 561/2004 Sb. (školský zákon). - Č. 218/2003 Sb. o odpovědnosti mládeže (zákon o soudnictví). - Č. 104/1991 Sb. úmluva o právech dítěte. - Č. 94/1963 Sb. o rodině ve znění pozdějších předpisů. - Ke zkoušce ne čísla zákonů, ale jejich obsah. 1

2 Otázka č. 1 ETOPEDIE JAKO OBOR SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Etopedie Ethos = mrav dílčí obor speciální pedagogiky, který se zabývá výchovou a vzděláváním obtížně vychovatelných dětí, mládeže i dospělých (Kremličková). Vznikl asi v roce Počátkem 20. století se používal termín pedopatologie výchova mravně vadných defektologie výchova a vzdělávání dětí a mládeže obtížně vychovatelných. Na Slovensku se říkalo nápravná a liečebná pedagogika. Podoborem defektologie byly psychopedie speciální pedagogika výchova a vzdělávání dětí a mládeže vyžadujících zvláštní péči se ze speciální pedagogiky z podoboru psychopedie (mentálně narušení) vyčleňuje obor etopedie (mravně narušení). Nejvýznamnější autoři speciální pedagogiky: Miloš Sovák (+1989), Pavel Klíma. Eto na Slovensku Nejprve liečebná pedagogika problematika výchovně léčebné práce se sociálně nepřizpůsobenými a emocionálně narušenými dětmi vnik jednotného termínu etopedie v celém ČSSR liečebná a špeicální pedagogika. Eto v Německu 1970 název eto = pedagogika poruch chování (překlad z Němčiny). Eto v USA se formuje eto kromě pedagogů a psychologů se podílejí i psychiatři. VZTAH ETO A VYBRANÝCH OBORŮ Psychologie poznávání individuality jedince vznik a vývoj poruchy chování (vytváření hypotézy o etiologii konkrétní situace jedince s poruchou emocí a chování), zajištění rovnováhy mezi individuálními potřebami jedince s poruchou chování a nastavením tzv. resocializačního programu, vytváření hypotézy o prognóze a životní perspektivě jedince s poruchou emocí a chování. Dále eto spolupracuje s pedagogikou, vývojovou psychologií, pedagogickou psychologií, sociální psychologií, forenzní psychologií, s penologií, s psychologií, psychiatrií, sociologií, kriminologií, s právními a dalšími obory. Rozdíly mezi etopedií a penologií Etopedie Penologie Podle předmětu zájmu Účinek pozitivní motivace ve Účinek výchovné funkce výchovně vzdělávacím trestu odnětí svobody. procesu. Stěžejní cílové skupiny Děti a mládež s problémy a poruchami emocí a chování. Jedinec ve výkonu trestu odnětí svobody. Prostředky Pozitivní potenciál jedince. Udílení stacionárních sankcí a nebo trest odnětí svobody. Podmínky Speciálně pedagogický Resocializace spojená proces edukace. s trestem odnětí svobody. 2

3 Otázka č. 2 CÍLE A ÚKOLY ETOPEDIE (PŘEHLED TEORIE A PRAXE) TEORIE ETO - Eto je zaměřená na souvislost osobnostního vývoje vzhledem k poruchám chování, kritické životní události a sociálnímu začlenění jednotlivců. - Předmětem teorie eto je výzkum morálního formování osobnosti jedince obecně; výzkum etiologie poruch chování; otázky prevence a nápravy poruch chování. - Stěžejní cíl optimalizace jeho přírodních perspektiv. - Cíle: omezení rizika ve smyslu sociálního začlenění; přerušení nepřijatelného chování jedince; změna v jeho chování. - Etoped musí: rozpoznat nežádoucí chování jedince, charakter nežádoucího chování jedince, vybrat optimální intervenci, eliminovat nežádoucí destruktivní vlivy. - Úkoly etopedie: malé výchylky v chování preventivní opatření; riziková mládež (záškoláctví) prevence + diagnostika + poradenská práce; reedukace, diagnostika + poradenská péče. Výzkumy 1) Osobnostní individuální vývoj, morální vývoj jedince, motivace chování, proces učení, životní horizont (budoucnost). 2) Životní historie jedince s poruchou chování a emocí, ztráta sociální stability a životních perspektiv, co vedlo k citové deprivaci, co vedlo v rovině kritických životních událostí i ohrožení, co vedlo k akademickému selhávání. 3) Sociálního prostředí nevhodné výchovné přístupy v rodině, ve škole, v kolektivu, hodnotové normy sociálního mikroprostředí. Vztah teorie a praxe Co zkoumají teoretikové Co přináší praxe Výzkum: sběr dat, poznatků, analýza, Edukace jedinců s poruchami emocí a vyhodnocení. chování školy. Zobecnění závěrů metodiky didaktiky. Zařízení preventivně výchovné péče. Doporučení pro praxi Školská zařízení pro ústavní a ochrannou Studijní programy Další vzdělávání pedagogů výchovu. prevence, intervence, reedukace, rehabilitace. PŘEDMĚTEM ETOPEDICKÉ TEORIE JSOU OTÁZKY SPOJENÉ: s terminologií oboru s diagnostikováním typu a stupně poruchy s etiologií poruch chování (s vývojem) s prevencí poruch chování s intervencí ve výchovně vzdělávacím procesu s vlivem poruch chování na jeho postoje, sociální vztahy a prostředí se vztahem mezi edukací a poruchami chování Eto se zabývá reedukací poruch emocí nebo chování. 3

4 VE ŠKOL. ZAŘÍZ. JE PEDAG. PRAXE ROZLOŽENA NA 3 SKUPINY MLÁDEŽE 1. Děti, které nemají výraznější problémy v chování, náprava formou prevence v běžných školských zařízeních. 2. Riziková mládež špatné chování se opakuje (krádeže, lži, podvody). Náprava formou prevence, diagnostik a následné poradenské práce. Ve škole či školském zařízení preventivní výchovná péče (ne pedagogicko psychologická poradna). 3. Problémoví jedinci. Náprava reedukace, diagnostika psychologové, psychiatři, dále poradenství na základě stanovené diagnózy. Ve školských zařízeních pro výkon ochranné a ústavní výchovy. ÚKOLY DLE FÁZE PEDAGOGICKÉHO PROCESU Úkoly ve fázi prevence - Zjistit v jaké je žák třídě, jaké je nežádoucí chování a proč (první informace), podpora pedagoga. - Podpora jedince s problémovým chováním. Učíme ho reagovat adekvátně na věci, které mu působí problémy. - Podpora sociálního okolí jedince (rodiny, kamarádů, blízkých). - Odstraňování ohrožujících škodlivých aspektů v sociálních podmínkách jedince. - Formy realizace: poradenství, vzdělávání, spolupráce. Fáze intervence - Odstranit eliminovat zdroje nežádoucích vlivů naplánovat zásah, který by sledoval řešení určitého konkrétního problému. - Může být realizována i institucionálně, může být aplikována i terapie. - Vytvářet v jedinci sebeúctu, sebedůvěru, probouzet v něm zájem, pohotovost, usměrňovat aktivity. - Posílení pozitivních sociálních vztahů k sobě i k druhým. - Pomáhat jedinci orientovat se ve vlastním chování, v reakcích okolí na něj. Fáze rehabilitace - Pomoci orientovat se v sociálním prostředí. - Zprostředkovat jedinci nové zážitky v kolektivu. - Poskytnout mu vhodný hodnotový systém. - Pomoci mu vidět vlastní perspektivu s orientací na budoucnost. - Formy naplňování úkolů: individuální, skupinová. - Všechny úkoly dávají jedincům příležitost a možnost, aby se přes veškeré selhání mohli uplatnit ve společnosti. ÚKOLY ETOPEDICKÉ PRAXE A TEORIE Prevence rozvoje poruch chování v běžném školním prostředí. Diagnostikování typu a stupně narušenosti chování. Problémy spojené se vzděláváním dětí a mládeže. Reedukace (náprava) naučených způsobů nevhodného chování. Resocializace jedinců s narušenými sociálními vztahy (potřeba vytvořit k tomu přiměřené podmínky). 4

5 SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PRAXE ETOPEDIE - Ve školách, školských zařízeních, následně v zařízeních preventivně výchovné péče, ve školských zařízeních pro výkon ochranné a ústavní výchovy. - Úkoly se liší dle toho, zda jsou obecné nebo dle toho, zda se vztahují k určité fázi. - Přecházet, eliminovat a reedukovat nežádoucí způsoby chování. DÍLČÍ ÚKOLY ETOPEDIE 1) Správně identifikovat a diagnostikovat charakter nežádoucího chování. 2) Zvolit intervenci optimální k životní perspektivě jedince. 3) Eliminovat odstranit nežádoucí vlivy sociálního prostředí. PRÁCE ETOPEDA V ELEMENTÁRNÍ ROVINĚ Speciální pedagog posuzuje dítě nejčastěji ve 3 rovinách: 1) Individualita jedince odlišnosti od normálu. 2) Biologie dítěte životopis krizová situace a konflikty, které má již za sebou. Jsou cenným zdrojem o původu poruch, zde by měla být intervenční část. 3) Sociální začlenění dítěte. 5

6 Otázka č. 3 PROBLEMATIKA VYMEZENÍ, ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE TERMINOLOGIE ETOPEDIE - Dříve děti s poruchami chování nazývali různě, např. blázni, šílenci, devianti, hajzlíci, atd. Aleš Zikmund roce 1930 rozdělil terminologii do třech skupin: 1. Mládež mravně ohrožená jedinci nejsou mravně narušení, ale jejich mravní život je ohrožen z venčí. 2. Mládež mravně narušená ojedinělé špatné přestupky ve společnosti. 3. Mládež mravně vadná nejhorší stupeň. - V 60. letech ETO ještě neexistovala, v ústavech byla mládež obtížně vychovatelná léta poprvé se hovořilo o poruchách chování. Objevují se termíny: poruchy školní přizpůsobivosti (LMD, dyslexie, lehká DMO, apod.), laická veřejnost používala termín devianti, deviantní chování. snaha o sjednocení české terminologie. - Miloš Sovák ( ) první Defektologický slovník (1977), v roce 2000 upravený a vydaný znovu pod vedením L. Edelsberga. - J. Kuja v roce 1989 sestavil základy etopedické terminologie. - Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzdělávání se snaží o mezinárodní sjednocení terminologie (www.european-agency.org). - Klasifikace poruch chování podle Bowera. - Defekt = mravní narušenost. - Delikvence = činnost porušující zákonné nebo jiné normy chování. V širším smyslu protispolečenské chování než kriminalita. Dětská delikvence (do 15 let) a juvenilní delikvence (od 15 do 18 let). - Deprivant, deprivantství nový termín, lidé, kteří z biologických, psychologických nebo sociokulturních důvodů nedosáhli lidské normality či o ni přišli. - Děti děti ve věku 6-15 let související s kriminalitou. - Kriminalita mládeže součást celkové kriminality, takový stupeň společenské nebezpečnosti, který je charakteristický pro trestný čin. Kry se s termínem juvenilní delikvence. Prekriminalita se kryje s termínem dětská delikvence. - Mládež jedinci ve věkové kategorii do 18 let. - Mladistvý osoba let, která je trestně odpovědná ze zákona s jistým omezením. - Mravní narušenost jedinec s poruchami chování, charakterizuje narušený vztah k hodnotovému systému. - Nezletilý osoba mladší 15 let (v etopedii, kriminologii a právní praxi), která ještě není trestně odpovědná. - Obtížná vychovatelnost nahradila termín mravní narušenost, může znamenat i handicapovaného jedince jiným druhem postižení. - Poruchy chování narušený vztah k výchově. - Prevence: primární, sekundární, terciální. Soubor postupů zaměřených na předcházení vzniku poruchy chování, na zamezení prohloubení již vzniklých poruch nebo na zamezení recidivy sociálně patologického jednání. - Převýchovný (reedukační) proces souhrn metod a postupů, které tvoří těžiště práce v převýchovných zařízeních (školských i vězeňských), jejich cílem je resocializace opětovné úplné zapojení jedince do společnosti. - Sociální narušenost vymezuje jedince v etopedické péči, sociální nepřizpůsobivost nebo sociální nepřízpůsobenost. 6

7 Otázka č. 4 ROZLIŠENÍ PROBLÉMOVÉHO A PORUCHOVÉHO CHOVÁNÍ DIMENZIONÁLNÍ KLASIFIKACE PORUCH DLE ZÁKLADNÍCH VZORCŮ CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLADISTVÝCH 1) Poruchy chování fyzická agrese, ničení věcí, vzdor, odmítání autority. 2) Osobnostní problémy (výchovné problémy): přehnaná úzkostlivost, sociální uzavřenost, izolace, stydlivost. 3) Nevyzrálost osobnosti: roztržitost, problém s pozorností, denní snění dospělých lidí, naivita, lenost. 4) Socializovaná agrese: záškoláctví, loupeže, skupinová agrese. PORUCHA EMOCÍ NEBO CHOVÁNÍ - Je to výraz pro postižení, kdy se chování a emocionální reakce dítěte liší od odpovídajících věkových, kulturních nebo etnických norem a mají nepříznivý vliv na školní výkon včetně jeho akademických, sociálních, předprofesních a osobnostních dovedností. - Může být přechodnou, víceméně předvídatelnou reakcí na stresující události z prostředí. - Vyskytuje se současně nejméně ve dvou různých prostředích, z nichž alespoň jedno souvisí se školou. - Může se také vyskytovat u dětí a mladistvých se schizofrenií, emocionálními poruchami, úzkostnými poruchami, atd. Vybrané kategorie poruch chování a emocí se začátkem obvykle v dětství Hyperkinetické poruchy: porucha aktivity a pozornosti, hyperkinetická porucha chování, atd. Poruchy chování: vázané na vztahy k rodině; nesocializovaná porucha chování; socializovaná porucha chování; opoziční vzdorovité chování, atd. Smíšené poruchy chování a emocí: depresivní porucha chování, atd. Emoční poruchy: separační úzkostná porucha v dětství; fobická anxiozní porucha v dětství; porucha sourozenecké rivality, atd. Poruchy sociálních funkcí: elektivní mutismus; reaktivní porucha příchylnosti dětí, atd. 7

8 PROBLÉMOVÉ CHOVÁNÍ PORUCHOVÉ CHOVÁNÍ - O svých problémech ví, vadí mu a chtěl by je odstranit. - Není s danými normami v konfliktu, ale nepřijímá je, ignoruje. - Problémové chování je výsledkem - Nepociťuje vinu ve vztahu k důsledkům konfliktu mezi vnějšími požadavky a vnitřními potřebami a dispozicemi žáka. vlastního jednání. - Problémy bývají dlouhodobé. - Normy nenarušuje úmyslně. - Pociťuje za své chování vinu. - Trpí nálepkou problémového žáka, vyvolává v něm negativní emocionální zážitek. - Problémy jsou spíše krátkodobé, mohou se projevovat nahodile nebo v určitých periodách. NÁPRAVA, KOMPENZACE, REEDUKACE - K nápravě vedou cílená pedagogická - Náprava vyžaduje speciální pomoc. opatření. (v prostředí školy, plány výuky, - Směřuje k převádění (sublimaci) způsobů pedag. metody ve výuce). a cílů chování společensky - Speciálně pedagogické metody nepřijatelného k chování, které je kompenzují nežádoucí chování žáka, přijatelné. způsoby jinými, které by mu současně umožňovaly přiměřené naplňování jeho potřeb. 8

9 Otázka č. 5 KLASIFIKACE PORUCH CHOVÁNÍ (MEDICÍNSKÁ, SOCIÁLNÍ, ŠKOLSKÁ) ŠKOLSKÁ KLASIFIKACE PORUCH CHOVÁNÍ - Poruchy chování vyplívající z konfliktu (záškoláctví, lhaní, krádeže). - Poruchy chování spojené s násilím (agrese, šikana, loupeže). - Poruchy chování související se závislostí (toxikomanie, gamblerství). - Socializovaná delikvence. MEDICÍNSKÁ KLASIFIKACE PORUCH CHOVÁNÍ - Je hodně užívaná a učitel se s ní proto bude při práci s žáky s poruchami emocí a chování setkávat. PORUCHY CHOVÁNÍ Z HLEDISKA SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉHO Poruchy chování podle stupně společenské nebezpečnosti (stupně mravního narušení, společenské závažnosti). Poruchy chování z hlediska věku. Poruchy chování podle převládající složky osobnosti. Jako zvláštní skupina bývají vyčleněny děti se syndromem LMD. Poruchy chování podle stupně společenské závažnosti a) Disociální = nespolečenské, nepřiměřené, ale jde napravit přiměřenými pedagogickými postupy, např. drobné krádeže, lži, záškoláctví, drobné projevy vandalství, kázeňské přestupky proti školnímu řádu, neposlušnost, vzdorovitost, negativismus. K nápravě je potřeba funkční rodina a škola. b) Asociální = v rozporu se společenskou morálkou vzhledem k nedostatečnému nebo dokonce chybějícímu sociálnímu cítění. Porušuje společenské normy, normy morálky dané společnosti, ale jejich intenzitou ještě nepřekračuje právní předpisy. Drogy, gamblerství, sekty, těžké projevy alkoholismu, závislosti, z toho plynou poruchy chování, sexuální deviace, útěky, toulky, apod. Nápravu zajišťují: PEPSIporadny, psychoterapeuti, lékaři. c) Antisociální = zahrnuje veškeré protispolečenské jednání bez ohledu na věk, původ a intenzitu činu. Svými důsledky poškozuje společnost i jedince, porušuje zákon dané společnosti. Nepředpokládá se resocializace (náprava), člověk většinou končí ve vězení nebo v nápravném zařízení, apod. Např. vraždy, vážné sexuální deviace, dětská kriminalita, krádeže, loupeže, vandalství, terorismus, organizovaný zločin. Poruchy chování z hlediska věku - Asociální chování se zpravidla vyskytuje u mladších dětí a antisociální chování pozorujeme ve větší míře u starších dětí a mládeže (asi od 12. roku). - Nejmladší sledovanou věkovou skupinou jsou děti od 6 do 15 let. Mohou nastat problémy s nástupem na ZŠ, na dítě jsou kladeny větší nároky, pravidla, režim, autorita učitele, začlenění do nového kolektivu. Dítě se k těmto požadavkům může může postavit buď záporně nebo je může zlehčovat a stavět se k nim lhostejně záškoláctví, neposlušnost, vyrušování, lži, atd. - Dalším problémovým obdobím je puberta (okolo 12. roku) jedinec prochází složitými fyzickými i psychickými změnami. Může se vyskytovat delikvence označujeme ji 9

10 prekriminalita, dětská delikvence nebo dětská kriminalita (zvláště u dětí z narušeného sociálního prostředí). - Juvenilní delikvence neboli kriminalita mladistvých se týká věkové kategorie let. V tomto období se formují hlavní rysy osobnosti kritické období charakteristické hl. sociálními změnami. Silný vliv vrstevníků, tvoří se party. Trestné činy se blíží kriminalitě dospělých (násilí proti jednotlivci i skupině, opilství a výtržnictví, neoprávněné užívání motorového vozidla, rozkrádání, trestné činy v souvislosti s toxikomanií, patologickým hráčstvím a prostitucí. - Kriminalita dospělých jedinci nad 18 let, vyznačující se rozsáhlou trestnou činností s častou recidivou. Poruchy chování podle převládající složky osobnosti - Vyžadují komplexní rehabilitační péči. Jedinci, jejichž antisociální projevy a jednání jsou projevem nevyrovnanosti v období puberty a adolescence. Osoby s neurotickými problémy. Osoby s psychopatickým vývojem. Jedinci s LMD terénem. Jedinci s duševním či jiným postižením. Hlavně neurózy: hysterie, psychastenie, schizofrenie, atd. Poruchy chování u dětí se syndromem LMD - Poměrně časté v etopedické praxi. - Čtyři skupiny podle projevů: poruchy motorických funkcí, poškození percepce, poruchy myšlení, poruchy chování a změny osobnosti. - Nejčastější projevy: psychomotorický neklid, psychická instabilita, impulzivní jednání a pohybová neobratnost. - Příznaky: problematický kontakt s okolím, zvláštnosti v citové sféře, nízká frustrační tolerance, sociální chování neodpovídající věku nebo intelektu, změny osobnosti. 10

11 Otázka č. 6 PPP, SPC, SVP PRO DĚTI A MLÁDEŽ SVP PRO DĚTI A MLÁDEŽ - SVP je středisko výchovné péče pro děti a mládež (u nás od roku 1991) jako součást sítě institucí preventivně výchovné péče a zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy. - Od roku 1998 jsou SVP zařazena do nového systému pedagogicko-psychologického poradenství, které tvoří pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická centra a střediska výchovné péče. - Nejčastěji vznikají při diagnostických nebo výchovných ústavech. - Hlavní úkol: poskytnout všestrannou preventivně výchovnou péči dětem a mládeži s negativními jevy chování, pokud nenastaly důvody pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy ve speciálních výchovných zařízeních. - S klienty pracuje na bázi jejich dobrovolnosti, ochoty a zájmu spolupracovat. - Služby jsou poskytovány ambulantně klientům ve věku 6-18 let (nejčastěji to bývá poradenská péče mladistvým). - Pracovníci: vedoucí pracovník, speciální pedagog etoped, psycholog a sociální pracovnice. - Může být zřízeno internátní oddělení, které zajišťuje maximálně dvouměsíční pobyt, během pobytu musí být zajištěno vzdělání. - Při SVP může být zřízeno také krizové (azylové) oddělení, poskytuje pomoc v akutní životní krizi či bezvýchodné životní situaci maximálně po dobu tří dnů. - Základní metody práce s klienty: individuální, skupinová a rodinná terapie, také poradenská činnost pro rodiče, učitele, širší veřejnost. PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA - Poskytuje pedagogicko-psychologické a speciálně pedagogické poradenství a pedagogicko-psychologickou pomoc při výchově a vzdělávání žáků. - Ambulantně na pracovišti poradny, návštěvy ve školách a školských zařízeních. Činnost: zajišťuje pedagogicko-psychologickou připravenost žáků na povinnou školní docházku, vydává odborný posudek, doporučuje zařazení žáka do příslušné školy a třídy a vhodnou formu jeho vzdělávání, spolupracuje při příjímání žáků do škol, provádí psychologická a speciálně pedagogická vyšetření pro zařazení pro žáky se zdravotním postižením, zjišťuje speciální vzdělávací potřeby žáků ve školách pro zdravotně postižené, poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo problémů v osobnostním a sociálním vývoji. Poskytuje metodickou podporu škole. Zajišťuje prevenci sociálně patologických jevů. 11

12 SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM - Poskytuje poradenské služby žákům se zdravotním postižením a žákům se zdravotním znevýhodněním integrovaným ve školách a školských zařízeních, školách, třídách, odděleních nebo studijních skupinách s upravenými vzdělávacími programy, v základních školách speciálních a dětem s hlubokým mentálním postižením. - Služby poskytuje ambulantně na pracovišti centra a návštěvami pedagogických pracovníků centra ve školách a školských zařízeních, případně v rodinách a zařízeních pečujících o žáky se zdravotním postižením. Hlavní činnosti speciálně pedagogických center: Pracovníci centra pravidelně navštěvují rodiny a zařízení, kde jsou děti s postižením umístěny. Pořádají instruktáže a odborné semináře, pro rodiče a učitele integrovaných dětí, zaměřené na výchovu a vzdělávání, doporučení k vypracování individuálního vzdělávacího plánu a pořádají konzultace s učiteli. Je zde možnost vyzkoušení a doporučení, případně i dodání vhodných pomůcek a kompenzačních pomůcek. Po dodání pomůcek je zde možné zaškolení. SPC mohou také zprostředkovat diagnostické pobyty ve škole. Pracovníci SPC provádějí pravidelné konzultace s učiteli a rodiči integrovaných dětí v běžných školách. Některá speciálně pedagogická centra zajišťují i individuální výuku, víkendové akce pro rodiče a učitele. Je zde možnost zapůjčení učebnic a pomůcek. 12

13 Otázka č. 7 SYSTÉM ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ PRO VÝKON ÚSTAVNÍ A OCHRANNÉ VÝCHOVY NÁHRADNÍ VÝCHOVNÁ PÉČE VE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH PRO VÝKON ÚSTAVNÍ A OCHRANNÉ VÝCHOVY A VE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH PREVENTIVNĚ-VÝCHOVNÉ PÉČE - Stát provádí náhradní rodinnou péči institucionální formou, pro děti 3 18 let. - Rozhoduje soud nařizuje ústavní a ochrannou výchovu. Ústavní výchova vychází ze zákona o rodině nebo ze zákona o soudnictví ve věcech mládeže do 18 let. - Ochranná výchova se nařizuje podle zákona o soudnictví ve věcech mládeže let. - Nařizuje ji soud u dětí let v případě, že: spáchaly čin, za který lze podle trestního zákona dát výjimečný trest. U dětí soud nařizuje ochrannou výchovu tam, kde je pravděpodobné, že bude mít větší efekt než uložení trestu odnětí svobody. ÚSTAVNÍ VÝCHOVA - Nařizuje ji soud (podle Zákona o rodině nebo podle Zákona o soudnictví ve věcech mládeže) dětem do 18 let, z důvodů: výchovný nebo sociálních. - Doba trvání je podle nutnosti, nejdéle do dosažení zletilosti. - O zrušení rozhoduje také soud na žádost zákonných zástupců, pokud splnila svůj výchovný účel anebo pokud pominuly důvody, pro které byla nařízena. OCHRANNÁ VÝCHOVA - Nařizuje se jedincům od 12 do 18 let podle Zákona o soudnictví ve věcech mládeže, z důvodů: U dětí od 12 do 15 let ji soud nařizuje v případě, kdy spáchaly čin, za který lze dle trestního zákona uložit výjimečný trest, Mladistvým mezi 15 a 18 lety soud ochrannou výchovu nařizuje za trestný čin, pokud je pravděpodobné, že bude mít větší efekt než uložení trestu odnětí svobody. SYSTÉM ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ PRO VÝKON ÚSTAVNÍ A OCHRANNÉ VÝCHOVY - Dětem ve věku od 3 do 18 let (výjimečně do 19 let) poskytuje výchovu i vzdělávání. - Instituce zajišťují výchovu, vzdělávání, sociální zázemí a péči formou interní nebo externí. - Dvě roviny: výchovná a sociální rovina. - Děti mají soudem nařízenou ústavní nebo ochrannou výchovu nebo předběžné opatření. Důvody umístění Rodiče nejsou schopni zajistit podmínky pro rozvoj dítěte. Porucha chování je takového stupně a intenzity, že ohrožuje zdárný voj chování dítěte (drogy, loupeže, trestné činy). Dítě porušuje v důsledku poruchy chování zákonné normy, je trestně odpovědné a ústavní nebo ochranná výchova je přijímána jako alternativní trest. Dítě let porušuje zákon způsobe, kdy dospělému hrozí výjimečný trest. Typy zařízení 1) Diagnostický ústav 2) Dětský domov 3) Dětský domov se školou 4) Výchovný ústav 13

14 DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV - Přijímá děti krátkodobě zpravidla na 8 týdnů. - Provádí komplexní diagnostiku a na jejím základě je umísťuje děti do konkrétního školského zařízení. - Poskytuje také preventivně-výchovnou péči dětem na základě žádosti rodičů, péči dětem s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou zadrženým na útěku z jiných zařízení nebo od rodičů (po dobu nezbytně nutnou). - Na základě diagnostiky je stanoven program rozvoje osobnosti. - Diagnostickým ústavem prochází všechny děti s ústavní nebo ochrannou výchovou mimo těch, bez závažných poruch chování, které mohou být umístěny přímo do dětského domova nebo dětského domova se školou na základě jeho osobní dokumentace a děti z kojeneckého ústavu. Úkoly - Diagnostické vyšetření úrovně dítěte formou pedagogických a psychologických činností. - Vzdělávací - Terapeutické směřují k nápravě poruch v sociálních vztazích a v chování dítěte. - Výchovné a sociální. - Organizační umístění dítěte do zařízení v územním obvodu diagnostického ústavu. - Koordinační prohloubení a sjednocení odborných postupů ostatních zařízení v rámci územního obvodu diagnostického ústavu. DĚTSKÝ DOMOV - Stát zde zajišťuje edukaci dětí s nařízenou ústavní výchovou, které mají závažné poruchy chování a to s ohledem na jejich individuální potřeby. - Děti od 3 do 18 let, jsou zde umístěny zpravidla ze sociálních důvodů, jejich rodiče se o ně nemohou nebo neumí postarat. - Úkoly hlavně výchovné, vzdělávací a sociální. - Také pro nezletilé matky s jejich dětmi. - Školu navštěvují v místě, obci, kde je dětský domov. DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU - Probíhá zde edukace dětí s nařízenou ústavní výchovou, mají-li závažné poruchy chování, nebo pro svou přechodnou nebo trvalou duševní poruchu vyžadují výchovně-léčebnou péči. - Také děti s uloženou ochrannou výchovou a nezletilé matky se závažnými poruchami chování nebo duševní poruchou vyžadující výchovně-léčebnou péči a to se svými dětmi. - Pro děti od 6 let do ukončení povinné školní docházky, pokud problémy přetrvávají i nadále, může být dítě umístěno do výchovného ústavu. VÝCHOVNÝ ÚSTAV - Pro děti starší 15 let se závažnými poruchami chování, u nichž byla nařízena ústavní nebo uložena ochranná výchova. Výjimečně sem může být umístěno dítě starší 12 let. - Úkoly zejména výchovné, vzdělávací a sociální. - Součástí výchovného ústavu je základní škola, popř. střední škola. 14

15 Otázka č. 8 PORUCHY DISOCIÁLNÍHO RÁZU Zlozvyky - Např. dumlání, kousání nehtů, návyk nechutenství, atd. - Příčiny: chybná výchova, někdy následek úrazu. - Kdy? Na základě nějakého signálu (únava, stres, vypjatá situace) jde o nežádoucí návyky vznikají nenápadně a upevňují se pozvolna. Vzdorovitost - Projev odporu až protestu proti výchově. - Příčiny: chybná výchova, často související s perfekcionismem. - Věk: předškolní (2-3 roky), pak období puberty (kolem 15 let). - Rozlišujeme 2 fáze: 1. pasivní vzdor (přerušení činnosti, tvrdohlavost, izolace). 2. aktivní vzdor (agresivita, křik, kope kolem sebe, může dojít i k záchvatu vzteku a k zástavě dechu). Lež - Vědomé nebo úmyslné zkreslování skutečnosti. Dítě záměrně podává nepravdivé informace. - Typy lží: fantazijní, vychloubačná, alternistická, chorobná. Krádež - Lze charakterizovat jako trestný čin. - Přivlastnění si cizí věci, úmyslem je obohatit se na úkor původního majitele. - Nutno odlišit kleptomanii. - U dětí je důležité, co je ke krádeži vedlo (např. dobrodružství, vyrovnat se s ostatními). Záškoláctví (Koťa) - Častá neomluvená nepřítomnost žáka ve výuce, má desítky až stovky zameškaných hodin. - Příčiny: špatný prospěch, nesprávná výchova, nevhodné působení učitele, strach ze školy, šikana, atd. Útěky - Většinou ve školním věku. - Nedovolené nevhodné vzdálení se. - Dítě utíká z: rodiny, ze školy, z dětského domova, atd. - Často jde o strach před nějakým trestem. - Celkově bývá útěk spojen s nepříznivou situací. 15

16 Otázka č. 9 ŠIKANA DĚTÍ A MLÁDEŽE - Agresivita latinsky aggredi = přistoupit, přiblížit, útočit, dosáhnout něčeho prostřednictvím násilí. - Agresivitu máme v sobě každý z nás, jde o to jak s ní naložíme: buď skrze akceptovatelnou aktivitu (v podobě anekdoty, epigram, karikatura, atd.) nebo méně sociálně vhodnou cestou (vulgární nadávky, rozbíjení nádobí, atd.). - Destruktivní uvolnění agresivity se může odehrávat směrem k druhým, ale i směrem k sobě samému (sebepoškozování, sebevražedné jednání). - Agrese může být zjevná (vyjádřena verbálně nebo fyzickou akcí) nebo skrytá (myšlenky). - Agresivita je vrozená, ale do značné míry ovlivnitelná prostředím. - Veškeré chování je ovlivněno jak genetickým vybavením, tak podmínkami prostředí, které v průběhu vývoje existují. - Dětská agresivita se vyvíjí v závislosti na výchovné erudici citlivosti rodičů a pozdějších vychovatelů. - Nadměrné užívání tělesných trestů a křik vedou k odporu ze strany dítěte. Namísto útlumu agresivních sklonů je pravděpodobnější, že převezme tyto formy chování. Zvláště kruté zacházení, bezcitná výchova, týrání, stálé ponižování a někdy i sexuální zneužívání dětí vede k trvalému úzkostnému napětí a stupňujícímu se agresivnímu ladění. V zásadě se růst dětské agresivity spojuje se zanedbávající výchovou, s pocity nejistoty a s nedostatkem citového zázemí, násilí v rodině, lhostejností a zaneprázdněním rodičů. ŠIKANA - Šikana je nemoc, nemoc toho kdo šikanuje. Je to porucha vzájemných vztahů (v celé třídě). - Většina projevů šikany naplňuje skutkovou podstatu trestných činů. - Důležitým znakem šikany je poměr sil mezi agresorem a obětí (samoúčelnost převahy agresora nad obětí). - Musí existovat agresor, oběť a prostředí, ve kterém se šikana odehrává. - Šikana má u oběti následky fyzické, ale hlavně psychické, a proto jí nesmíme přehlížet. - Škola má systém sankcí, pokud žák vybočuje z vyžadovaného jednání. Problémy se tak často řeší ale jen pro učitele (nespravedlivé potrestání = pocit křivdy). Doma ho čeká další sankce za to, že byl ve škole potrestán. - Začarovaný kruh (poznámky, špatné známky, tresty) vede k trvalé frustraci, nikdo kdo by uspokojil jeho citové a emocionální potřeby. Probouzí se v něm hostilita, ta se může projevit násilností vůči slabším spolužákům, narušováním výuky, záškoláctvím spojeným s vandalismem, ničením školních věcí a zařízení, krádežemi, atd. Stále častější je také agresivita vůči učitelům. - Učitelé jsou často unavení, mají nedostatek možnosti relaxace a jsou přetěžování řadou vedlejších povinností a funkcí, je také ohrožena jejich prestiž. Proto je řešení problémů šikany tak nedůsledné, nespravedlivé a nic neřešící. Projevy šikany - verbální přímé a nepřímé - fyzické přímé a nepřímé - aktivní a pasivní 16

17 Prevence proti šikaně - Rozvíjet pozitivní mezilidské vztahy a úctu k životu druhého člověka. - Respekt k individualitě každého jedince. - Etické jednání (humanita, tolerance). - Jednání v souladu s právními normami a s důrazem na právní odpovědnost jedince. Oběti šikany - Patrně zranitelné děti: introvertní, plaché, nemají sklony k násilí. - Odlišují se od průměru (výškou, brvou vlasů, pleti, oblečením, váhou, názory, atd.). - Šikanující si na své oběti vždy něco najde, hlavně když nad ní bude mít fyzickou nebo psychickou převahu. Příznaky šikanovaného dítěte - Bývá zaražené, zamlklé, špatně spí, nechce mluvit o škole. - Nechce se mu chodit do školy, utíká do nemoci (psychosomatické příznaky). - Zhoršuje se mu pospěch. - Mívá potrhané a špinavé oblečení, šrámy, ztrácí se mu peníze, nejí svačiny, atd. Jak pomoci - Nedávat vinu oběti, podporovat jí v sebedůvěře, posilovat sebevědomí. - Naučit se chodit se vzpřímenou hlavou, s přímým pohledem před sebe. - Naučit se říkat NE. - Posilovat v dítěti to, co umí, v čem vyniká. - Naslouchat dítěti, mluvit s ním o jeho problémech, dát mu najevo svou přízeň a podporu. - Oznámit šikanu ve škole. - Kromě oběti je třeba pomoci i agresorovi (špatné rodinné prostředí). Metody řešení šikanování 1. Rozhovor s těmi, kteří na šikanování upozornili a s oběťmi. 2. Nalezení vhodných svědků. 3. Individuální, případně konfrontační rozhovory se svědky (ne konfrontace obětí a agresorů). 4. Zajištění ochrany obětem. 5. Rozhovor s agresory, případně konfrontace mezi nimi. - Je třeba překonat šok pedagoga, nahlásit situaci policii, zabránit domluvě agresorů na křivé výpovědi, pomoci a podpořit oběť. 17

18 Otázka č. 10 PORUCHY ASOCIÁLNÍHO RÁZU - Závislostní chování, člověk se může stát závislým na čemkoli. Závislost je většinou reakcí na náročnou životní situaci, člověk ji nezvládá běžnými prostředky, volí nejjednodušší řešení. - Závažnější je stav somatického rázu opakovaný kontakt, nedá se ovládat vůlí. - Závislost vyvolá určité psychické a tělesné změny s pocitem blaženosti. - Drogy: stymulanty (pervitin, kokain), psychoinhibiční (útlum, úzkost), desintegrační (kombinace), opiáty (heroin, opium, morfium), konopné produkty, halucinogeny (LSD, MDA, HDMA). - Prevence: primární, sekundární, terciální. Typy závislostí na návykových látkách Alkoholo-barbiturátový typ (alkohol, hypnotika, trankvilizéry, anxiolytika). Amfetaminový typ (psychoton, anorektika, antidepresiva, látky obsahující efedrin). Cannabisový typ (látky obsažené v konopí cannabis, hašiš, marihuana). Halucinogenový typ (LSD, mezkalin, psylocybin). Kathový typ (látky obsažené v listech rostlin catha edulis). Opiátový-morfinový typ (papaverin, morfin, heroin, diolan, Dolsin). Solvenciový typ (Toluen, benzin, inhalační narkotika). Tabákový typ. Kofeinový typ. Antipyretiko-analgetikový typ. Neuroleptikový typ. Antidepresivový typ. 18

19 Nejčastější motivace k užívání drog Interpersonální motivace (získat uznání vrstevníků, komunikovat s nimi). Sociální motivace (potřeba prosadit si sociální změny, identifikovat se s určitou subkulturou, uniknout z obtížných podmínek). Fyzická motivace (přání fyzického uspokojení, fyzického uvolnění, odstranění fyzických obtíží, získat více energie, udržet si fyzickou kondici). Senzorická motivace (přání stimulovat zrak, sluch, hmat, chuť, potřeba smyslové sexuální stimulace). Emocionální motivace (uvolnění od psychické bolesti, řešení obtížných komplikací, snížení úzkosti, uvolnění, relaxace). Politická motivace (identifikovat se se skupinami protestujícími proti establismentu, měnit drogovou legislativu, boj proti společenským pravidlům). Intelektuální motivace (uniknout nudě, dosáhnout intelektuální kurióznosti, řešit umělé problémy, produkovat originální ideje, zkoumat své vlastní vědomí a podvědomí). Kreativně estetická motivace (vylepšit uměleckou tvorbu, zvýšit prožitek z umění, ovlivnit a představivost). Filosofická motivace (objevovat významné hodnoty, hledat smysl života, nalézat osobní identifikaci, objevovat nové pohledy na svět). Antifilosofická motivace (neuspokojení hledání sebe sama v učeních filosofů, zklamání při hledání smyslu života). Spirituálně mystická motivace (vyznávat ortodoxní víru, prosazovat a vázat se na spirituální náhled, získávat boží vize, komunikovat s Bohem, získávat spirituální moc). Specifická motivace (osobní potřeba prožít dobrodružství, jinak nevyjádřitelné prožitky, získat ocenění u určitých osob). ALKOHOLISMUS - Nejvíce závislostí. Alkohol je po tisíce let kulturně schvalovaným opojným prostředkem. - Alkohol je u dětí zakázaný a právě zakázané ovoce chutná nejvíce. - Dva druhy opojení: exces (běžné vybočení v jednání vznikající v důsledku opojení tyto větší či menší odchylky jsou v naší kultuře nejrozšířenější), extáze (vede k pocitu existence mimo sebe, ke schopnosti být fascinován tóny hudby, barvami a obrazy). - Ritualisace požívání alkoholu na smutek, pro radost, pro větší výkonnost či pro uvolnění napětí má svůj rub to, že není snadné si uvědomovat individuální motivy, které jsou zamaskovány do tzv. společenského pití, ale od určitého bodu nabývá samostatné dynamiky. - U mladistvých se závislost na alkoholu rozvíjí daleko rychleji (tři roky) než u dospělých jedinců, jejich organismus je k alkoholu vnímavější. - Alkoholismus mladistvých je převážně alkoholismus chlapců. - U těch, kteří působí problémy, se setkáváme s nezájmem o školu, s nezájmem o učební poměr, jež přerušují. - Nejčastější příčiny: piják v rodině, dlouhodobější výchova mimo domov, smrt jednoho nebo obou rodičů, rozvod. - Podezření: reagují podrážděně, ohrazují se, že pití alkoholu je jejich soukromá věc, popírají jakékoli konflikty nebo problémy zaviněné pitím a svým způsobem i ti, kteří požívání alkoholu nějak vehementně obhajují, jako něco, co je zcela samozřejmé a patří k běžnému životu všech normálních lidí. - Prevence: důležitá je protialkoholní propaganda již od prvních tříd školy. 19

20 Vztah populace k alkoholu má několik úrovní 1. Abstinenti nepožili žádný alkohol minimálně tři roky. Děti do pěti let věku a vyléčení alkoholici. 2. Konzumenti pijí alkohol pro jeho chuť, ne pro účinek, pijí v přiměřeném čase, na přiměřeném místě a v přiměřeném množství. 3. Pijáci (příležitostní nebo pravidelní) pijí především pro dopad, ne pouze pro chuť. 4. Závislí alkoholici. Diagnostická kritéria - Podle WHO je syndrom závislosti na alkoholu chápán jako skupina jevů fyziologických (tělesných), behaviorálních (týkajících se chování) a kognitivních (týkajících se duševního života, zejména poznávání), v nichž přijímání alkoholu má u jedince mnohem větší přednost, než jiné jednání, kterého si kdysi cenil více. Fáze závislosti na alkoholu 1. Fáze iniciální, počáteční neliší se od okolí, pije kvůli psychotropním účinkům alkoholu, zvyšuje konzumaci, jeho tolerance roste. 2. Fáze prodromální, varovná roste tolerance, stále vyšší hladina alkoholu v krvi, preferuje tajné pití, konzumuje rychleji než okolí, citlivý na komunikaci o alkoholu, nepamatuje si průběh intoxikace, prohlubuje se pocit viny, zvyšuje se snaha ovládnout účinky alkoholu. 3. Fáze kruciální, rozhodná stále roste tolerance, alkohol se stal součástí metabolických jevů, narůstají konflikty s okolím, upadají zájmy, koníčky a povinnosti, ospravedlňování sobě i okolí svého potí. 4. Fáze terminální, konečná nepříjemný stav po vystřízlivění, ranní doušky, denní konzumace, konzumuje i technické prostředky, degradace osobnosti, celkový úpadek. PATOLOGICKÉ HRÁČSTVÍ (GAMBLERSTVÍ) - Relativně nová forma závislostí (zvláště závislost na hracích automatech). - Radost ze hry, pocit uspokojení z přemožení protivníka, postupně dochází k fixaci na peníze, což hráči bere radost ze hry. - Automat sám nepůsobí jako droga, ale vyvolává změny podobné droze: oslabuje vůli, zvyšuje impulsivnost, netrpělivost, agresi, v důsledku dluhů a zanedbávání pracovních či školních povinností dochází k rozložení přirozených sociálních vazeb, a dokonce až k destrukci životního smyslu. - Hráčství je častější u mužů než u žen (tzv. úspěšný muž ). - U nezletilého už se může vyvinout závislost během několika týdnů, pokud nedojde k léčbě a sociálně-psychologické intervenci. Může dojít k úplnému psychickému, fyzickému a ekonomickému zhroucení. - Nápravná opatření příslušejí specializovaným pracovištím. Úspěch léčby je vázán na souhlas a zájem gamblera. - Příznaky: malá soustředěnost, roztěkanost, výpadky pozornosti, stavy mimo, bizarní důvody, jimiž žák vysvětluje svou absenci a nečekané odchody ze školy. Později drobné či významnější krádeže peněz, případně prodej vlastních cennějších věcí. Varovná je také změna kamarádů, vyhýbání se rozhovorům s dospělými, zvyšování nároků na kapesné. 20

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 14, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 1.4. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 14, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 1.4. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 14, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 1.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA otázky k SZZ 1) Speciální pedagogika jako vědní obor, vymezení předmětu, vztah speciální pedagogiky k dalším vědním oborům. Vztah k pedagogice, psychologii, medicínským oborům, k sociologii.

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz Seminář pro rodiče ŠIKANA Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz tlaky na dítě Šikana je.. Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem

Více

Kriminalita dětí a mládeže

Kriminalita dětí a mládeže Kriminalita dětí a mládeže Největším lákadlem ke špatným skutkům je naděje na beztrestnost. Cicero Marcus Tullius Kriminalita mládeže zahrnuje jednání osob do věku 18 let. Důsledkem je překročení právních

Více

Internalizované poruchy chování

Internalizované poruchy chování Internalizované poruchy chování VOJTOVÁ, V. Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku a s poruchami chování jako perspektiva kvality života v dospělosti. Brno: MSD, 2010 ISBN 978-80-210-5159-1 Internalizované

Více

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu)

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Škola : ZŠ Sirotkova 36, Brno 616 00 Metodik prevence : Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Cíl: 1. vytvoření krizového plánu pro řešení

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Monika Řezáčová jedná se o poruchy chování, které se významně odchylují od normy většiny

Více

Mgr. Miroslav Raindl

Mgr. Miroslav Raindl Mgr. Miroslav Raindl Středisko poskytuje služby Poradenské, odborné informace apod. Mediace mezi klientem a jeho rodiči aj. Diagnostické Vzdělávací Speciálně pedagogické a psychologické Výchovné a sociální

Více

OVĚŘENO: Datum: 15.5. 2013 třída: 2.KOP

OVĚŘENO: Datum: 15.5. 2013 třída: 2.KOP VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 16, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 15.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti Realizace všech zákonných

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž definice Domácí násilí: násilí, které se odehrává v soukromí, je opakované, má stoupající

Více

Program proti šikaně ve škole

Program proti šikaně ve škole Program proti šikaně ve škole Obsah Předmět 1. Základní body specifické primární prevence šikanování 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 3. Odpovědnost školy

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti

Více

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com.

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. TERMÍNY Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. Název Datum Čas Místo Agresivita a agrese v současné společnosti 18.12.2007

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Psychopedie a etopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Psychopedie a etopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Psychopedie a etopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.) Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena Lejčarová,

Více

Legální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Legální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Legální drogy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ Legální drogy Alkohol Léky Tabák Těkavé

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 17, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 10.4. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 17, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 10.4. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 17, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 10.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Pod pojmem užívání drog rozumíme širokou škálu drogového vývoje od fáze experimentování,

Více

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY Standardní činnosti školy Obsah Standardní činnosti školy...1 1.Standardní činnosti výchovného poradce...2 Poradenské činnosti:...2

Více

Východiska pro intervenci ve školách

Východiska pro intervenci ve školách Obsah ČÁST I Východiska pro intervenci ve školách Intervence základní pojmy a problémy............................ 1005 Obecný model učení............................................. 1070 2.1 Obecné principy

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 2.4 Smíšená šikana 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 3.1 Odpovědnost

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice I. Tento program vznikl na základě Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Modul č. XV. Poruchy socializace, problémový klient

Modul č. XV. Poruchy socializace, problémový klient Modul č. XV Poruchy socializace, problémový klient PORUCHY SOCIALIZACE CO ČLOVĚKA UTVÁŘÍ Na fenotypu (úrovni konečné osobnosti) se podílí faktory: a) vnitřní vrozené (genetická dědičnost) získané (sociální

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství (KP, poradenství pro volbu povolání) = institucionalizovaný systém poradenských služeb Cíl KP = pomoc jednotlivcům při rozhodování o profesní a vzdělávací orientaci v kterékoliv fázi

Více

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování (dále jen Strategie) 2013-2015 vychází z: 1. Závěrečné zprávy - hodnocení

Více

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13 OBSAH Obsah Předmluva................................................. 13 Část první Základní okruhy obecné psychopatologie.............................. 15 1 Úvod..................................................

Více

412/2006 Sb. VYHLÁŠKA

412/2006 Sb. VYHLÁŠKA 412/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 14. srpna 2006, kterou se mění vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků Ministerstvo

Více

Poruchy osobnosti: základy pro samostudium. Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno

Poruchy osobnosti: základy pro samostudium. Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno Poruchy osobnosti: základy pro samostudium Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno Pro některé běžně užívané pojmy je obtížné dát přesnou a stručnou definici. Osobnost je jedním z nich. osobnost

Více

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013.

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013. Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013 Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Studijní obor: Forma studia: Forma zkoušky: 75-41-M/01 Sociální činnost - sociálně výchovná

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

Psychopatologie dětského věku. J.Koutek Dětská psychiatrická klinika FN Motol

Psychopatologie dětského věku. J.Koutek Dětská psychiatrická klinika FN Motol Psychopatologie dětského věku J.Koutek Dětská psychiatrická klinika FN Motol Organizace dětské psychiatrie Nástavbový obor na psychiatrii dospělých, dříve též na pediatrii, otázka jak do budoucna dětské

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Základní škola,jungmannova 660,Roudnice n.l. Program proti šikanování ve škole. Spisový znak: Skartační znak: S 10 Změny:

Základní škola,jungmannova 660,Roudnice n.l. Program proti šikanování ve škole. Spisový znak: Skartační znak: S 10 Změny: Základní škola,jungmannova 660,Roudnice n.l. Program proti šikanování ve škole Č.j.:2/2009 Účinnost od:1.4.2009 Spisový znak: Skartační znak: S 10 Změny: Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost x odlišnost v poradenství Poradenská služba vytváří koncept rovných příležitostí, vychází ze snahy vyrovnávat podmínky pro vzdělání, s respektem

Více

Muzikoterapie pro děti s poruchami chování

Muzikoterapie pro děti s poruchami chování Muzikoterapie pro děti s poruchami chování Poruchy chování Problémy, které jsou obecně spojené s přizpůsobivostí v běžném sociálním prostředí, respektováním autorit a obecně přijímaných pravidel společenského

Více

Nelegální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Nelegální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Nelegální drogy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ "Jakákoliv závislost je špatná,

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie. Dětský klinický psycholog

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie. Dětský klinický psycholog Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie Dětský klinický psycholog I. Psychologická diagnostika dětí a dospívajících 1. Psychologická vývojová diagnostika

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

Nabídka programů pro střední školy

Nabídka programů pro střední školy Nabídka programů pro střední školy Interaktivní hra více lektorů HRA O AIDS skupinová práce pod vedením lektorů na 5 interaktivních stanovištích výuka, názorné ukázky, plnění úkolů a možnost vyjádřit své

Více

DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ

DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ Výchozí předpoklady naší práce Centrem našeho zájmu je dítě a jeho rodina Celostní postoj, neutralita, na proces a řešení problému

Více

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy Systém péče v ČR Systém péče v České republice se dělí na dvě základní skupiny. Do první skupiny patří zařízení, která pracují s klienty v rámci preventivní péče. Druhá skupina zařízení se již věnuje dětem,

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana Základní škola a mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Program proti šikanování 1. Právní východiska Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci

Více

Vztahy mezi lidmi a formy soužití vztahy ve dvojici (kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství, rodičovství) vztahy ve dvojicích

Vztahy mezi lidmi a formy soužití vztahy ve dvojici (kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství, rodičovství) vztahy ve dvojicích Předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 7. Časová dotace: 1 hodina týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Září, říjen, listopad respektuje přijatá pravidla soužití mezi vrstevníky a partnery a

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. příloha Minimálního preventivního programu

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. příloha Minimálního preventivního programu PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ příloha Minimálního preventivního programu Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, č. j. 24 246/2008-6. Koordinace

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti SYNDROM VYHOŘENÍ PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Definice pojmu Syndrom vyhoření burn out syndrom Existuje řada termínů,

Více

4) Šikana z hlediska zákona: Nezletilému je možné nařídit ústavní výchovu stanovený dohled 5) Prevence šikany Každý pedagog a celé vedení školy

4) Šikana z hlediska zákona: Nezletilému je možné nařídit ústavní výchovu stanovený dohled 5) Prevence šikany Každý pedagog a celé vedení školy Školní program proti šikanování Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, Zavadilská 2472, Tábor Program proti šikanování vychází z Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA A HUMANITÁRNÍ VÝCHOVA

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA A HUMANITÁRNÍ VÝCHOVA Střední škola sociální péče a služeb Zábřeh, 8. Května 2a, 789 01 Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA A HUMANITÁRNÍ VÝCHOVA Studijní obor: 75-41-M/01 Sociální činnost sociálně

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

Výroční zpráva SVP HELP

Výroční zpráva SVP HELP Výchovný ústav, Středisko výchovné péče HELP, střední škola a školní jídelna, Zámecká 107 zařízení poskytující školské služby Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292, 686 01 Uherské Hradiště Tel/fax:

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

Např: neúspěch u zkoušky, příliš velké pracovní napětí, rozchod s partnerem, úmrtí blízkého člověka (rodina, přítel).

Např: neúspěch u zkoušky, příliš velké pracovní napětí, rozchod s partnerem, úmrtí blízkého člověka (rodina, přítel). Otázka: Náročné životní situace Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Kriss Náročné životní situace (stres,frustrace,deprivace) = situace, které brání nebo stěžují člověku dosažení cíle Např: neúspěch

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma zkoušky: 75 41- M/004 Sociální péče, sociálně správní činnost ústní Školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová ŠIKANA Charakteristika šikany Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV OKRUŽNÍ 367, 364071 Bochov ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE Příloha ŠVP pro ZV Oáza ( školní rok 2007 2010 ) Zpracovala : Mgr. Marta Giorgiutti, školní metodik prevence Garant

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Základní informace o vzdělávacím kurzu

Základní informace o vzdělávacím kurzu Základní informace o vzdělávacím kurzu Číslo kurzu 9 Název kurzu SPECIFICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ODDĚLENÍ SPO Cílová skupina Pracovníci oddělení SPO Odborný garant Mgr. Miroslav Kappl tel.: 493331317,

Více

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 6. Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Poznámky vysvětlí na příkladech souvislosti mezi

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie 2013-2018 Úvod: Školní preventivní strategie vychází z pokynu MŠMT, č. j. 14514/2000-51, který do prevence sociálně patologických jevů zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu,

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Mgr. Petr Spurný RESOCIA o.s.

Mgr. Petr Spurný RESOCIA o.s. Mgr. Petr Spurný RESOCIA o.s. Rezort školství: - Škola prevence, diagnostika, poradenství, hodnocení a ovlivňování chování - Školská poradenská zařízení (PPP, SPC) - Zařízení preventivně výchovné péče

Více

Patologické hráčství. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Patologické hráčství. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Patologické hráčství Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ Patologické hráčství aneb není

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. Téma: Člověk a právo. Vypracoval: JUDr. Čančík František Materiál: VY_32_INOVACE_45 Datum: 9.1.

Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. Téma: Člověk a právo. Vypracoval: JUDr. Čančík František Materiál: VY_32_INOVACE_45 Datum: 9.1. Anotace: kriminalita páchaná na dětech a mladistvých, kriminalita páchaná mladistvými Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie

Více

- prezentace je určená k promítnutí studentům a seznamuje je s problematikou sociálně patologických jevů

- prezentace je určená k promítnutí studentům a seznamuje je s problematikou sociálně patologických jevů Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Sociálně patologické jevy Ročník 1. Datum tvorby

Více

Základy pedagogiky a didaktiky

Základy pedagogiky a didaktiky Základy pedagogiky a didaktiky Pedagogika Pedagogika je věda zabývající se výchovou a vzdělání. První systém pedagogických poznatků a zásad vytvořil J.Á. Komenský a jako samostatný vědní obor existuje

Více

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Mgr. Petra Kadlecová Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Kapitola 1 strana 2 Prevence rizik návykových látek Prevence (dle WHO): soubor intervencí s cílem zamezit a snížit

Více

A) psychická závislost - dlouhodobá

A) psychická závislost - dlouhodobá David Vanda více významů: konzervovaný produkt z rostlin nebo živočichů látka, která mění jednu nebo více životních funkcí v těle látka, která vyvolává u člověka závislost A) psychická závislost - dlouhodobá

Více

KA02 INKLUZE VE VZDĚLÁNÍ

KA02 INKLUZE VE VZDĚLÁNÍ KA02 INKLUZE VE VZDĚLÁNÍ STUDIUM K VÝKONU SPECIALIZOVANÝCH ČINNOSTÍ PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ SOCIÁLNĚ NEŽÁDOUCÍ JEVY ZÁVISLOSTI, NETOLISMUS, GAMBLING PaedDr. Jiří Knoll 1 poznámka I. DROGOVÁ

Více

17) SOCIÁLNÍ PATOLOGIE

17) SOCIÁLNÍ PATOLOGIE 17) SOCIÁLNÍ PATOLOGIE A) VYMEZENÍ A CHARAKTERISTIKA SOCIÁLNÍ PATOLOGIE, PROJEVY A CHARAKTERISTIKA ANTISOCIÁLNÍHO CHOVÁNÍ VYMEZENÍ A CHARAKTERISTIKA SOCIÁLNÍ PATOLOGIE - Pathos (z řečtiny) = utrpení, vzrušení

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí vykonává funkci kolizního opatrovníka nezletilým dětem, zastupuje je při jednání u soudu, policie, dle potřeby i u jiných

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Psychologické Ročník 1. Datum tvorby 17.9.2012

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Ročník: vyšší stupeň osmiletého studijního cyklu Gymnázium Globe, s.r.o. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 STRES FRUSTRACE DEPRIVACE KONFLIKT 1) STRES zátěž, kdy je organismus nucen mobilizovat

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Č.j. : /15 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A. 1. 4. Účinnost od : 26. 1. 2015 INFORMACE

Více

Příloha ŠVP č.2. 5.5.2 Občanská výchova

Příloha ŠVP č.2. 5.5.2 Občanská výchova Příloha ŠVP č.2 Ve školním roce 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 se uvedené předměty rozšiřují o tyto očekáváné výstupy a učivo. Jedná se o očekávané výstupy, které byly dříve v předmětu Výchova ke zdraví,

Více

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte Om 1. informace o dítěti Jméno a příjmení Rodné číslo Místo narození Trvalý pobyt Faktický pobyt 2. rodiče Rodiče Otec Matka Jméno a příjmení Stav Trvalý pobyt Přechodný

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE Studijní obor: Forma zkoušky: 75 41- M/01 Sociální činnost, sociálně výchovná činnost

Více