MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í"

Transkript

1 č.j.: 52/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 50 ze dne Uzavření dodatku č. 28 smlouvy č s Kooperativou, pojišťovnou, a.s. Rada městské části I. s c h v a l u j e II. uzavření dodatku č. 28 smlouvy č s Kooperativou, pojišťovnou, a.s., který je přílohou č. 1 tohoto usnesení u k l á d á Ing. Vladislavě Hujové, starostce městské části podepsat výše uvedený dodatek č. 28 Ing. Vladislava Hujová starostka městské části Mgr. Lucie Vítkovská zástupkyně starostky

2 Úsek pojištění hospodářských rizik Dodatek č. 28 (Zúčtovací) k pojistné smlouvě č ze dne sjednané mezi smluvními stranami: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ , Česká republika IČ: zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897 (dále jen pojistitel ), zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými osobami. Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Agentura střední Čechy, Celetná 590/25, Praha 1, PSČ , Česká republika, tel.: , fax: a Městská část Praha 3 se sídlem Praha 3, Havlíčkovo nám. 9, PSČ , Česká republika IČ: (dále jen pojistník ), zastoupený Ing. Vladislavou Hujovou, starostkou Městské části Praha 3. uzavírají ve smyslu zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, v platném znění, tento dodatek k pojistné smlouvě, který spolu s pojistnými podmínkami pojistitele a přílohami, na které se tento dodatek odvolává, tvoří nedílný celek. Pojistná smlouva a tento dodatek k pojistné smlouvě byl sjednán prostřednictvím pojišťovacího makléře PROFI BONUS spol. s r.o. se sídlem Praha 9, Rochovská 771, PSČ , Česká republika IČ: (dále jen pojišťovací makléř ). Korespondenční adresa pojišťovacího makléře: PROFI BONUS spol. s r.o., Říčanská 7/2414, Praha 10, PSČ , Česká republika.

3 Dodatek č. 28 (Zúčtovací) k pojistné smlouvě č Strana 2 (celkem 2 Tento zúčtovací dodatek obsahuje úplné znění rozsahu pojištění dle pojistné smlouvy č včetně všech předchozích dodatků a požadovaných změn ke dni , není-li dále uvedeno jinak. Článek I. Úvodní ustanovení Pojistník sjednává pojistnou smlouvu a tento její dodatek ve svůj prospěch, tzn. je zároveň pojištěným, není-li dále uvedeno jinak. Pojištění uvedená v tabulkách č. 1, č. 1, č. 3.8., č. 4., č. 5. a č. 6., odst., Čl. II. tohoto dodatku k pojistné smlouvě pojistník sjednává ve prospěch tohoto pojištěného: Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. se sídlem Praha 3, Olšanská 2666/7, PSČ , Česká republika IČ: zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B Předmět činnosti pojištěného Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. ke dni uzavření tohoto dodatku k pojistné smlouvě je uveden ve výpisu z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, sp. zn. B 15521, a dále ve výpisu z veřejné části Živnostenského rejstříku, které byly pořízeny prostřednictvím internetu dne a jsou přiloženy k tomuto dodatku pojistné smlouvy. 3. K tomuto pojištění se vztahují: Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti, (dále jen VPP), Zvláštní pojistné podmínky, (dále jen ZPP), a Dodatkové pojistné podmínky, (dále jen DPP). Všeobecné pojistné podmínky VPP P - 100/09 - pro pojištění majetku a odpovědnosti. Zvláštní pojistné podmínky ZPP P - 150/05 - pro živelní pojištění ZPP P - 200/05 - pro pojištění pro případ odcizení ZPP P - 250/05 - pro pojištění skla ZPP P - 320/05 - pro pojištění elektronických zařízení ZPP P - 600/05 - pro pojištění odpovědnosti za škodu Dodatkové pojistné podmínky pro pojištění hospodářských rizik DPP P - 520/05 Živel DZ1 - Lehké stavby, dřevostavby - Výluka DZ6 - Zásoby a jejich uložení - Vymezení podmínek Zabezpečení DOZ1 - Předepsané způsoby zabezpečení věcí a zásob (netýká se cenností) - Upřesnění DOZ2 - Předepsané způsoby zabezpečení cenností a cenných věcí - Upřesnění DOZ4 - Posel z jednoho místa převzetí ( odcizení ) - Předepsané způsoby zabezpečení peněžní hotovosti a cenin při přepravě DOZ5 - Předepsané způsoby zabezpečení - Výklad pojmů Sklo DSK1 - Sklo - Reklamy, instalace - Rozšíření předmětu pojištění Pojištění odpovědnosti DODP2 - Pojištění obecné odpovědnosti za škodu a za škodu způsobenou vadou výrobku - Základní rozsah pojištění DODP3 - Cizí věci převzaté - Rozšíření rozsahu pojištění DODP5 - Náklady zdravotní pojišťovny - Rozšíření rozsahu pojištění DODP8 - Regresy dávek nemocenského pojištění - Rozšíření rozsahu pojištění Doložka pro pojištění odpovědnosti za škodu - Čisté finanční škody - Rozšíření rozsahu pojištění Pojištění fotovoltaické elektrárny FVE DFVE1 - Přepěťová ochrana technologického zařízení fotovoltaické elektrárny (FVE) - Vymezení podmínek DFVE2 - Certifikace technologického zařízení fotovoltaické elektrárny (FVE) - Vymezení předmětu pojištění

4 Dodatek č. 28 (Zúčtovací) k pojistné smlouvě č Strana 3 (celkem 2 Obecné DOB1 - Elektronická rizika - Výluka DOB3 - Výklad pojmů pro účely pojistné smlouvy DOB5 - Tíha sněhu, námraza - Vymezení podmínek DOB7 - Definice jedné pojistné události pro pojistná nebezpečí povodeň, záplava, vichřice, krupobití Obecná ujednání pro pojištění majetku Článek II. Druhy a způsoby pojištění, předměty pojištění Pojištění majetku se sjednává na novou cenu, není-li v dalších ustanoveních tohoto dodatku k pojistné smlouvě uvedeno jinak. Pojištění majetku se sjednává pro jednu a každou pojistnou událost, není-li v dalších ustanoveních tohoto dodatku k pojistné smlouvě uvedeno jinak. 3. Pro pojištění majetku dle tohoto dodatku k pojistné smlouvě jsou místem pojištění: místa pojištění uvedená v Příloze č. 1 tohoto dodatku k pojistné smlouvě, místa pojištění uvedená v Příloze č. 2 tohoto dodatku k pojistné smlouvě, 3. místa pojištění uvedená v Příloze č. 3 tohoto dodatku k pojistné smlouvě, 4. místa pojištění uvedená v Příloze č. 4 tohoto dodatku k pojistné smlouvě, 5. Havlíčkovo náměstí 9, Praha 3, PSČ , Česká republika, 6. Lipanská 14, Praha 3, PSČ , Česká republika, 7. Olšanská 7, Praha 3, PSČ , Česká republika, 8. Prokopovo náměstí, Praha 3, PSČ , Česká republika, 9. území České republiky, 10. Seifertova 2871, Praha 3, Žižkov, PSČ , Česká republika, 1 Olšanská 2666/7, Biskupcova 21, Praha 3, Žižkov, PSČ , Česká republika, 1 Milešovská 1/846, Praha 3, Vinohrady, PSČ , Česká republika, není-li dále uvedeno jinak. Přehled sjednaných pojištění Tímto zúčtovacím dodatkem k pojistné smlouvě se účinností od mění pojištění pod poř. č. 4., tab. č. 6. tohoto článku. Dále se tímto zúčtovacím dodatkem k pojistné smlouvě upravuje k datu v ní uvedenému Příloha č. 3 pojistné smlouvy a pojištění sjednaná pro předměty pojištění v rozsahu a na místech pojištění uvedených v následujících tabulkách: Živelní pojištění Místo pojištění: dle Přílohy č. 1 tohoto dodatku k pojistné smlouvě Rozsah pojištění: sdružený živel (poj. nebezpečí požár ; povodeň ; vichřice ; sesuv ; vodovod ; náraz ) řídí: VPP P-100/09, ZPP P-150/05 a DPP P-520/05 (doložkami: DOB1, DOB3, DOB5, DOB7, DZ1) celková/pojistná Spoluúčast 5) sjednává Soubor vlastních i cizích budov a staveb Kč Kč 3. Soubor vlastních a cizích cenností --- požár Kč ostatní Kč ostatní Kč ostatní Kč na první Kč

5 Dodatek č. 28 (Zúčtovací) k pojistné smlouvě č Strana 4 (celkem 2 Jedná se o administrativní objekty a zařízení, stroje a inventář v nich umístěný. Zvláštní ujednání k živelnímu pojištění viz Článek V. tohoto dodatku k pojistné smlouvě. Živelní pojištění Místo pojištění: Havlíčkovo náměstí 9, Praha 3, PSČ , Česká republika Rozsah pojištění: sdružený živel (poj. nebezpečí požár ; povodeň ; vichřice ; sesuv ; vodovod ; náraz ) řídí: VPP P-100/09, ZPP P-150/05 a DPP P-520/05 (doložkami: DOB1, DOB3, DOB5, DOB7) celková/pojistná Spoluúčast 5) sjednává Soubor cizích věcí užívaných Kč ostatní Kč Kč ostatní Kč Vybrané vlastní věci zvláštní Kč hodnoty ostatní Kč 4. Vybrané cizí věci zvláštní hodnoty Kč ostatní Kč Zvláštní ujednání k živelnímu pojištění viz Článek V. tohoto dodatku k pojistné smlouvě. ad) Jedná se o zařízení kamerového systému včetně kamer. ad) 3. Jedná se o umělecká díla uvedená v příloze č. 5 tohoto dodatku k pojistné smlouvě. ad) 4. Jedná se o umělecká díla uvedená v příloze č. 5 tohoto dodatku k pojistné smlouvě. 1) na obvyklou cenu 1) na obvyklou cenu 3. Živelní pojištění Místo pojištění: Lipanská 14, Praha 3, PSČ , Česká republika Rozsah pojištění: sdružený živel (poj. nebezpečí požár ; povodeň ; vichřice ; sesuv ; vodovod ; náraz ) řídí: VPP P-100/09, ZPP P-150/05 a DPP P-520/05 (doložkami: DOB1, DOB3, DOB7) celková/pojistná Spoluúčast 5) sjednává 1) na obvyklou Vlastní věc zvláštní hodnoty Kč Kč cenu Zvláštní ujednání k živelnímu pojištění viz Článek V. tohoto dodatku k pojistné smlouvě. ad) Jedná se o dílo kruh - tempera na sololitu. 4. Živelní pojištění Místo pojištění: dle Přílohy č. 2 tohoto dodatku k pojistné smlouvě Rozsah pojištění: sdružený živel (poj. nebezpečí požár ; povodeň ; vichřice ; sesuv ; vodovod ; náraz ) řídí: VPP P-100/09, ZPP P-150/05 a DPP P-520/05 (doložkami: DZ1, DZ6, DFVE1, DFVE2, DOB1, DOB3, DOB5, DOB7) celková/pojistná Soubor vlastních budov a staveb Kč Soubor vlastních stavebních součástí a příslušenství --- Spoluúčast 5) požár Kč ostatní Kč ostatní Kč sjednává na první Kč

6 Dodatek č. 28 (Zúčtovací) k pojistné smlouvě č Strana 5 (celkem Kč ostatní Kč 4. Soubor zásob Kč ostatní Kč na první 5. Soubor vlastních cenností Kč ostatní Kč Ujednání: ad) Odchylně od Doložky DZ1 DPP P-520/05 se pojištění vztahuje i na dvě nafukovací haly na adrese nám. Jiřího z Lobkovic 22/121, Praha 3, dále na Dětské dopravní hřiště, parc. č. 3566/2, k.ú. Žižkov, Jilmová, Praha 3 a Park Rajská zahrada, U Rajské zahrady 28, Praha 3. Pojistník sjednává pojištění uvedená v této tabulce č. 4. i ve prospěch pojištěných uvedených v Příloze č. 7 tohoto dodatku k pojistné smlouvě. Jedná se o školská zařízení, movité věci - inventář a zásoby v nich umístěné (bez specifikace místa pojištění). V případě Sportovního areálu Pražačka (Za Žižkovskou vozovnou 19/2716, Praha 3) se jedná o budovy a stavby včetně zařízení (strojovny bazénů apod.) a o oplocení areálu a v případě Dětského dopravního hřiště (parc. č. 3566/2, k.ú. Žižkov, Jilmová, Praha 3) se jedná se o budovy a stavby včetně vybavení a o oplocení areálu. U Parku Rajská zahrada (U Rajské zahrady 28, Praha 3) se pojištění vztahuje i na zabudované technologie bazénů a jezírek, osvětlení, oplocení areálu atd.. Zvláštní ujednání k živelnímu pojištění viz Článek V. tohoto dodatku k pojistné smlouvě. 5. Živelní pojištění - mění se Místo pojištění: dle Přílohy č. 3 tohoto dodatku k pojistné smlouvě Rozsah pojištění: sdružený živel (poj. nebezpečí požár ; povodeň ; vichřice ; sesuv ; vodovod ; náraz ) řídí: VPP P-100/09, ZPP P-150/05 a DPP P-520/05 (doložkami: DZ1, DOB1, DOB3, DOB5, DOB7) celková/pojistná Spoluúčast 5) sjednává *) 1) 9 Soubor vlastních budov a staveb Kč ostatní Kč Kč ostatní Kč Zvláštní ujednání k živelnímu pojištění viz Článek V. tohoto dodatku k pojistné smlouvě. ad) Jedná se o ostatní objekty viz Příloha č. 3 tohoto dodatku k pojistné smlouvě. V případě projektů Revitalizace Havlíčkova náměstí, Hřiště pro teenagery - Habrová, Praha - Žižkov (včetně rekonstrukce sadových úprav - stromy a traviny) a Regenerace parku Židovské pece-západní část se pro účely jejich pojištění budou tyto konkrétní předměty pojištění (i všechny jejich součásti) považovány za nemovitost(ti) popř. za stavební součásti nebo příslušenství. Odchylně od Doložky DZ1, DPP P-520/05 se pojištění vztahuje na projekty Revitalizace Havlíčkova náměstí, Hřiště pro teenagery - Habrová, Praha - Žižkov a Regenerace parku Židovské pece-západní část. 6. Živelní pojištění Místo pojištění: dle Přílohy č. 4 tohoto dodatku k pojistné smlouvě Rozsah pojištění: sdružený živel (poj. nebezpečí požár ; povodeň ; vichřice ; sesuv ; vodovod ; náraz ) řídí: VPP P-100/09, ZPP P-150/05 a DPP P-520/05 (doložkami: DOB1, DOB3, DOB7) celková/pojistná Spoluúčast 5) sjednává *) 1) Kč ostatní Kč Zvláštní ujednání k živelnímu pojištění viz Článek V. tohoto dodatku k pojistné smlouvě. ad) Jedná se o vybavení a zařízení kotelen včetně zařízení souvisejících s napojením na centrální dispečink.

7 Dodatek č. 28 (Zúčtovací) k pojistné smlouvě č Strana 6 (celkem 2 7. Živelní pojištění Místo pojištění: Prokopovo náměstí, Praha 3, PSČ , Česká republika Rozsah pojištění: sdružený živel (poj. nebezpečí požár ; povodeň ; vichřice ; sesuv ; vodovod ; náraz ) řídí: VPP P-100/09, ZPP P-150/05 a DPP P-520/05 (doložkami: DOB1, DOB3, DOB7) celková/pojistná Spoluúčast 5) sjednává *) 1) 9 Pomník Jaroslava Haška Kč ostatní Kč Zvláštní ujednání k živelnímu pojištění viz Článek V. tohoto dodatku k pojistné smlouvě. 8. Živelní pojištění Místo pojištění: území České republiky, místa, na kterých se prokazatelně nachází majetek pojištěného Rozsah pojištění: sdružený živel (poj. nebezpečí požár ; povodeň ; vichřice ; sesuv ; vodovod ; náraz ) řídí: VPP P-100/09, ZPP P-150/05 a DPP P-520/05 (doložkami: DOB1, DOB3, DOB7) celková/pojistná Spoluúčast 5) sjednává *) 1) 9 Vlastní stavby - podzemní Kč kontejnery na domovní odpad ostatní Kč Zvláštní ujednání k živelnímu pojištění viz Článek V. tohoto dodatku k pojistné smlouvě. 9. Živelní pojištění Místo pojištění: území České republiky Rozsah pojištění: sdružený živel (poj. nebezpečí požár ; povodeň ; vichřice ; sesuv ; vodovod ; náraz ) řídí: VPP P-100/09, ZPP P-150/05 a DPP P-520/05 (doložkami: DOB1, DOB3, DOB7) celková/pojistná Spoluúčast 5) sjednává *) 1) Kč ostatní Kč Zvláštní ujednání k živelnímu pojištění viz Článek V. tohoto dodatku k pojistné smlouvě. Jedná se o Elektrokolo BH E-Cross Ah, v.č. W1302F3404 v č. baterie Acycles CZ-736A - v.č. C a zámku ABUS 670/180LL - pojistná Kč (bez DPH) a o Elektrokolo AGOGS Elfin, v.č. 10L vč. zámku ABUS 670/180LL - pojistná Kč (bez DPH). 10. Živelní pojištění Místo pojištění: Seifertova 2871, Praha 3, Žižkov, PSČ , Česká republika Rozsah pojištění: sdružený živel (poj. nebezpečí požár ; povodeň ; vichřice ; sesuv ; vodovod ; náraz ) řídí: VPP P-100/09, ZPP P-150/05 a DPP P-520/05 (doložkami: DOB1, DOB3, DOB5, DOB7, DZ1) celková/pojistná Spoluúčast 5) sjednává Soubor vlastních budov a staveb a ostatních vlastních věcí Kč ostatní Kč

8 Dodatek č. 28 (Zúčtovací) k pojistné smlouvě č Strana 7 (celkem 2 Jedná se o budovy a stavby (včetně technologie, zařízení a vyhřívání fotbalové plochy) a o ostatní vlastní věci movité v nich umístěné, na parc. č. 163/1, č. 163/5, č. 163/8, č. 163/19, č. 163/20, č. 163/21, č. 166/7, č. 166/8, č. 166/9, č. 167/3, č. 166/13, k.ú. Žižkov. Jedná se i o severní fotbalovou tribunu na parc. č. 166/7 a č. 166/13, k.ú. Žižkov, konstrukci západní a jižní montované tribuny na parc. č. 163/1, k.ú. Žižkov, budovu kotelny na parc. č. 163/21, k.ú. Žižkov s technologickým zá zemím kotelny, vč etně výmě níku s př íslušenstvím, plynovodní př ípojky, vnitř ní rozvody plynu a regulač ní stanice. v areálu fotbalového stadionu vztahuje i na: stavbu č.p (objekt privátního VIP klubu stojícího na pozemcích parc. č.162/23 a 166/21 v hodnotě Kč (nemovitá věc); komplexní venkovní osvětlení stadionu (4 ks osvětlovacích stožárů vč. součástí a příslušenství - hlavní, kompenzační a podružné rozvaděče, ovládací skříně, rozvody silových kabelů a kabelové propojení celého systému a přívodní kabeláž z trafostanice TS 2245) stojícího na pozemcích parc. č. 163/1, 163/8 a 163/9 v hodnotě Kč (movitá věc); venkovní prefabrikovanou demontovatelnou kovovou tribunu na parc. č. 163/1, k.ú. Žižkov pro max. 972 sedících osob v hodnotě Kč (movitá věc). Odchylně od Doložky DZ1 DPP P-520/05 se pojištění vztahuje na budovy a stavby uvedené v předmětu pojištění této tabulky. Zvláštní ujednání k živelnímu pojištění viz. Článek V. tohoto dodatku k pojistné smlouvě. 1 Živelní pojištění Místo pojištění: Olšanská 2666/7, Biskupcova 21, Praha 3, Žižkov, PSČ , Česká republika Rozsah pojištění: sdružený živel (poj. nebezpečí požár ; povodeň ; vichřice ; sesuv ; vodovod ; náraz ) řídí: VPP P-100/09, ZPP P-150/05 a DPP P-520/05 (doložkami: DOB1, DOB3, DOB5, DOB7) celková/pojistná Spoluúčast 5) sjednává Soubor vlastních stavebních součástí na první Kč a příslušenství ostatní Kč Kč ostatní Kč 3. Soubor vlastních cenností --- ostatní Kč Zvláštní ujednání k živelnímu pojištění viz Článek V. tohoto dodatku k pojistné smlouvě. na první Kč 1 Živelní pojištění Místo pojištění: Milešovská 1/846, Praha 3, Vinohrady, PSČ , Česká republika Rozsah pojištění: sdružený živel (poj. nebezpečí požár ; povodeň ; vichřice ; sesuv ; vodovod ; náraz ) řídí: VPP P-100/09, ZPP P-150/05 a DPP P-520/05 (doložkami: DOB1, DOB3, DOB5, DOB7) celková/pojistná Spoluúčast 5) sjednává Soubor vlastních stavebních součástí Kč a příslušenství ostatní Kč Kč ostatní Kč Zvláštní ujednání k živelnímu pojištění viz Článek V. tohoto dodatku k pojistné smlouvě.

9 Dodatek č. 28 (Zúčtovací) k pojistné smlouvě č Strana 8 (celkem 2 Pojištění pro případ odcizení Místo pojištění: dle Přílohy č. 1 tohoto dodatku k pojistné smlouvě Rozsah pojištění: poj. nebezpečí odcizení řídí: VPP P-100/09, ZPP P-200/05 a DPP P-520/05 (doložkami: DOZ1, DOZ2, DOZ5, DOB1, DOB3) celková/pojistná Spoluúčast 5) sjednává Soubor vlastních i cizích budov a 9) jako Kč Kč Kč staveb zlomkové Kč Kč 3. Soubor vlastních a cizích cenností Kč Zabezpečení ujednáno v Článku V. tohoto dodatku k pojistné smlouvě. Jedná se o administrativní objekty a zařízení, stroje a inventář v nich umístěný. 9) jako zlomkové na první Kč Kč Pojištění pro případ odcizení Místo pojištění: Havlíčkovo náměstí 9, Praha 3, PSČ , Česká republika Rozsah pojištění: poj. nebezpečí odcizení řídí: VPP P-100/09, ZPP P-200/05 a DPP P-520/05 (doložkami: DOZ1, DOZ5, DOB1, DOB3) celková/pojistná Spoluúčast 5) sjednává Soubor cizích věcí užívaných Kč Kč 3. Vybrané vlastní věci zvláštní hodnoty Kč Kč Kč Kč 4. Vybrané cizí věci zvláštní hodnoty Kč Kč ad) Jedná se o zařízení kamerového systému včetně kamer. ad) 3. Jedná se o umělecká díla uvedená v příloze č. 5 tohoto dodatku k pojistné smlouvě. ad) 4. Jedná se o umělecká díla uvedená v příloze č. 5 tohoto dodatku k pojistné smlouvě. 9) jako zlomkové 1) na obvyklou cenu 9) jako zlomkové 1) na obvyklou cenu 9) jako zlomkové Kč Kč Kč 3. Pojištění pro případ odcizení Místo pojištění: Lipanská 14, Praha 3, PSČ , Česká republika Rozsah pojištění: poj. nebezpečí odcizení řídí: VPP P-100/09, ZPP P-200/05 a DPP P-520/05 (doložkami: DOZ1, DOZ5, DOB1, DOB3) celková/pojistná Spoluúčast 5) sjednává 1) na obvyklou Vlastní věc zvláštní hodnoty Kč Kč cenu ad) Jedná se o dílo kruh - tempera na sololitu.

10 Dodatek č. 28 (Zúčtovací) k pojistné smlouvě č Strana 9 (celkem 2 4. Pojištění pro případ odcizení - doplňkové pojištění posel Místo pojištění: území České republiky (dle bodu (, čl. III., ZPP P-200/05) Rozsah pojištění: poj. nebezpečí posel řídí: VPP P-100/09, ZPP P-200/05 a DPP P-520/05 (doložkami: DOZ4, DOZ5, DOB1, DOB3) celková/pojistná Spoluúčast 5) sjednává Přeprava peněz a cenin přepravovaných pověřenou osobou - posel Kč na první Kč Pojistník sjednává pojištění uvedené v této tabulce č. 4. i ve prospěch pojištěných uvedených v Příloze č. 8 tohoto dodatku k pojistné smlouvě. 5. Pojištění pro případ odcizení Místo pojištění: dle Přílohy č. 2 tohoto dodatku k pojistné smlouvě Rozsah pojištění: poj. nebezpečí odcizení řídí: VPP P-100/09, ZPP P-200/05 a DPP P-520/05 (doložkami: DOZ1, DOZ2, DOZ5, DOB1, DOB3) celková/pojistná Spoluúčast 5) sjednává Soubor vlastních budov a staveb a vlastních stavebních součástí a příslušenství Kč na první Kč 9) jako Kč Kč Kč zlomkové 9) jako 3. Soubor zásob Kč Kč Kč zlomkové na první 4. Soubor vlastních cenností Kč Kč Pojistník sjednává pojištění uvedená v této tabulce č. 5. i ve prospěch pojištěných uvedených v Příloze č. 7 tohoto dodatku k pojistné smlouvě Jedná se o školská zařízení, movité věci - inventář a zásoby v nich umístěné (bez specifikace místa pojištění). V případě Sportovního areálu Pražačka (Za Žižkovskou vozovnou 19/2716, Praha 3) se jedná o budovy a stavby včetně zařízení (strojovny bazénů apod.) a o oplocení areálu a v případě Dětského dopravního hřiště (parc. č. 3566/2, k.ú. Žižkov, Jilmová, Praha 3) se jedná se o budovy a stavby včetně vybavení a o oplocení areálu. U Parku Rajská zahrada (U Rajské zahrady 28, Praha 3) se pojištění vztahuje i na zabudované technologie bazénů a jezírek, osvětlení, oplocení areálu atd.. 6. Pojištění pro případ odcizení Místo pojištění: Prokopovo náměstí, Praha 3, PSČ , Česká republika Rozsah pojištění: poj. nebezpečí odcizení řídí: VPP P-100/09, ZPP P-200/05 a DPP P-520/05 (doložkami: DOB1, DOB3) celková/pojistná Spoluúčast 5) Pomník Jaroslava Haška Kč Kč sjednává 9) jako zlomkové Kč

11 Dodatek č. 28 (Zúčtovací) k pojistné smlouvě č Strana 10 (celkem 2 7. Pojištění pro případ odcizení - mění se Místo pojištění: dle Přílohy č. 3 tohoto dodatku k pojistné smlouvě Rozsah pojištění: poj. nebezpečí odcizení řídí: VPP P-100/09, ZPP P-200/05 a DPP P-520/05 (doložkami: DOZ1, DOZ5, DOB1, DOB3) celková/pojistná Spoluúčast 5) sjednává 9) jako Soubor vlastních budov a staveb Kč Kč Kč zlomkové 9) jako zlomkové Kč Kč Kč ad) Jedná se o ostatní objekty viz Příloha č. 3 tohoto dodatku k pojistné smlouvě. V případě projektů Revitalizace Havlíčkova náměstí, Hřiště pro teenagery - Habrová, Praha - Žižkov (včetně rekonstrukce sadových úprav - stromy a traviny) a Regenerace parku Židovské pece-západní část se pro účely jejich pojištění budou tyto konkrétní předměty pojištění (i všechny jejich součásti) považovány za nemovitost(ti) popř. za stavební součásti nebo příslušenství. Ujednává se, že pro případ odcizení, bude výhradně v případě projektů Revitalizace Havlíčkova náměstí, Hřiště pro teenagery - Habrová, Praha - Žižkov a Regenerace parku Židovské pece-západní část za překonání konstrukčního upevnění a překonání překážky ve smyslu odst. (5), Článku IX., ZPP P-200/05, považováno i zapuštění v zemi min. 30 cm, u dláždění 10 cm případně upevnění ke konstrukci označníků nebo směrovek apod. nebo překonání specifických vlastností, jako jsou velká hmotnost (min. 50kg) a nadměrné rozměry spolu s umístěním na veřejných prostranstvích. 8. Pojištění pro případ odcizení Místo pojištění: území České republiky, místa, na kterých se prokazatelně nachází majetek pojištěného Rozsah pojištění: poj. nebezpečí odcizení řídí: VPP P-100/09, ZPP P-200/05 a DPP P-520/05 (doložkami: DOB1, DOB3) celková/pojistná Spoluúčast 5) Vlastní stavby - podzemní kontejnery na domovní odpad Kč sjednává na první Kč 9. Pojištění pro případ odcizení Místo pojištění: území České republiky Rozsah pojištění: poj. nebezpečí odcizení řídí: VPP P-100/09, ZPP P-200/05 a DPP P-520/05 (doložkami: DOZ1, DOZ5, DOB1, DOB3) celková/pojistná Spoluúčast 5) sjednává Kč Kč Zabezpečení ujednáno v Článku V. tohoto dodatku k pojistné smlouvě. Jedná se o Elektrokolo BH E-Cross Ah, v.č. W1302F3404 v č. baterie Acycles CZ-736A - v.č. C a zámku ABUS 670/180LL - pojistná Kč (bez DPH) a o Elektrokolo AGOGS Elfin, v.č. 10L vč. zámku ABUS 670/180LL - pojistná Kč (bez DPH).

12 Dodatek č. 28 (Zúčtovací) k pojistné smlouvě č Strana 11 (celkem Pojištění pro případ odcizení Místo pojištění: Seifertova 2871, Praha 3, Žižkov, PSČ , Česká republika Rozsah pojištění: poj. nebezpečí odcizení řídí: VPP P-100/09, ZPP P-200/05 a DPP P-520/05 (doložkami: DOZ1, DOZ5, DOB1, DOB3) celková/pojistná Spoluúčast 5) sjednává Soubor vlastních budov a staveb a na první Kč Kč ostatních vlastních věcí Ujednání: Za překonání konstrukčního upevnění a překonání překážky ve smyslu odst. (5), Čl. IX., ZPP P-200/05, pro potřeby tohoto pojištění, bude považováno i zapuštění v zemi min. 10 cm. Jedná se o budovy a stavby (včetně technologie, zařízení a vyhřívání fotbalové plochy) a o ostatní vlastní věci movité v nich umístěné, na parc. č. 163/1, č. 163/5, č. 163/8, č. 163/19, č. 163/20, č. 163/21, č. 166/7, č. 166/8, č. 166/9, č. 167/3, č. 166/13, k.ú. Žižkov. Jedná se i o severní fotbalovou tribunu na parc. č. 166/7 a č. 166/13, k.ú. Žižkov, konstrukci západní a jižní montované tribuny na parc. č. 163/1, k.ú. Žižkov, budovu kotelny na parc. č. 163/21, k.ú. Žižkov s technologickým zá zemím kotelny, vč etně výmě níku s př íslušenstvím, plynovodní př ípojky, vnitř ní rozvody plynu a regulač ní stanice. v areálu fotbalového stadionu vztahuje i na: stavbu č.p (objekt privátního VIP klubu stojícího na pozemcích parc. č.162/23 a 166/21 v hodnotě Kč (nemovitá věc); komplexní venkovní osvětlení stadionu (4 ks osvětlovacích stožárů vč. součástí a příslušenství - hlavní, kompenzační a podružné rozvaděče, ovládací skříně, rozvody silových kabelů a kabelové propojení celého systému a přívodní kabeláž z trafostanice TS 2245) stojícího na pozemcích parc. č. 163/1, 163/8 a 163/9 v hodnotě Kč (movitá věc); venkovní prefabrikovanou demontovatelnou kovovou tribunu na parc. č. 163/1, k.ú. Žižkov pro max. 972 sedících osob v hodnotě Kč (movitá věc). 1 Pojištění pro případ odcizení Místo pojištění: Olšanská 2666/7, Biskupcova 21, Praha 3, Žižkov, PSČ , Česká republika, není-li dále uvedeno jinak Rozsah pojištění: poj. nebezpečí odcizení ; posel řídí: VPP P-100/09, ZPP P-200/05 a DPP P-520/05 (doložkami: DOZ1, DOZ2, DOZ4, DOZ5, DOB1, DOB3) celková/pojistná Spoluúčast 5) sjednává Soubor vlastních stavebních součástí na první Kč Kč a příslušenství Kč 3. Soubor vlastních cenností Kč 4. Přeprava peněz a cenin přepravovaných pověřenou osobou - posel Kč na první na první na první Kč Kč Kč ad) 4. Pro předmět pojištění Přeprava peněz a cenin přepravovaných pověřenou osobou - posel je místem pojištění území České republiky dle bodu (, Čl. III., ZPP P-200/05 a bodu 3., doložky DOZ4, DPP P-520/05.

13 Dodatek č. 28 (Zúčtovací) k pojistné smlouvě č Strana 12 (celkem 2 1 Pojištění pro případ odcizení Místo pojištění: Milešovská 1/846, Praha 3, Vinohrady, PSČ , Česká republika Rozsah pojištění: poj. nebezpečí odcizení řídí: VPP P-100/09, ZPP P-200/05 a DPP P-520/05 (doložkami: DOZ1, DOZ5, DOB1, DOB3) celková/pojistná Spoluúčast 5) sjednává na první Soubor ne a věcí Kč Kč Jedná se o soubor ne a věcí, které jsou tímto dodatkem pojistné smlouvy pojištěny živelním pojištěním dle tabulky č. 1 tohoto článku. 3. Pojištění pro případ vandalismu Místo pojištění: dle Přílohy č. 1 tohoto dodatku k pojistné smlouvě Rozsah pojištění: poj. nebezpečí vandalismus řídí: VPP P-100/09, ZPP P-200/05 a DPP P-520/05 (doložkami: DOB1, DOB3) celková/pojistná Spoluúčast 5) sjednává na první Soubor ne a věcí Kč Kč Ujednání: Ujednává se, že odchylně od písm. a), bodu (1), Čl. V., ZPP P-200/05, se pojištění vztahuje i na poškození malbami, nástřiky nebo polepením vnějších částí budovy nebo stavby. Jedná se o soubor ne a věcí, které jsou tímto dodatkem pojistné smlouvy pojištěny pro případ odcizení dle tabulky č. a včetně příslušných poznámek. Pojištění věci zvláštní hodnoty se sjednává na obvyklou cenu 1). 3. Pojištění pro případ vandalismu Místo pojištění: dle. Přílohy č. 2 tohoto dodatku k pojistné smlouvě Rozsah pojištění: poj. nebezpečí vandalismus řídí: VPP P-100/09, ZPP P-200/05 a DPP P-520/05 (doložkami: DOB1, DOB3) celková/pojistná Spoluúčast 5) sjednává na první Soubor ne a věcí Kč Kč Ujednání: Ujednává se, že odchylně od písm. a), bodu (1), Čl. V., ZPP P-200/05, se pojištění vztahuje i na poškození malbami, nástřiky nebo polepením vnějších částí budovy nebo stavby s ročním sublimitem 7) pojistného plnění ve výši Kč se spoluúčastí ve výši Kč. Pojistník sjednává pojištění uvedené v této tabulce č. 3. i ve prospěch pojištěných uvedených v Příloze č. 7 tohoto dodatku k pojistné smlouvě Jedná se o soubor ne a věcí, které jsou tímto dodatkem pojistné smlouvy pojištěny pro případ odcizení dle tabulky č. 5. včetně příslušných poznámek.

14 Dodatek č. 28 (Zúčtovací) k pojistné smlouvě č Strana 13 (celkem Pojištění pro případ vandalismu Místo pojištění: Prokopovo náměstí, Praha 3, PSČ , Česká republika Rozsah pojištění: poj. nebezpečí vandalismus řídí: VPP P-100/09, ZPP P-200/05 a DPP P-520/05 (doložkami: DOB1, DOB3) celková/pojistná Spoluúčast 5) sjednává 9) jako Pomník Jaroslava Haška Kč 10%, min Kč Kč zlomkové Ujednání: Ujednává se, že odchylně od písm. a), bodu (1), Čl. V., ZPP P-200/05, se pojištění vztahuje i na poškození malbami, nástřiky nebo polepením vnějších částí budovy nebo stavby Pojištění pro případ vandalismu - mění se Místo pojištění: dle Přílohy č. 3 tohoto dodatku k pojistné smlouvě Rozsah pojištění: poj. nebezpečí vandalismus řídí: VPP P-100/09, ZPP P-200/05 a DPP P-520/05 (doložkami: DOB1, DOB3) celková/pojistná Spoluúčast 5) sjednává 9) jako Soubor ne a věcí Kč Kč Kč zlomkové Ujednání: Ujednává se, že odchylně od písm. a), bodu (1), Čl. V., ZPP P-200/05, se pojištění vztahuje i na poškození malbami, nástřiky nebo polepením vnějších částí pojištěných ne věcí s ročním sublimitem 7) pojistného plnění ve výši Kč se spoluúčastí ve výši Kč. Jedná se o soubor ne a věcí, které jsou tímto dodatkem pojistné smlouvy pojištěny pro případ odcizení dle tabulky č. 7. včetně příslušných poznámek Pojištění pro případ vandalismu Místo pojištění: území České republiky, místa, na kterých se prokazatelně nachází majetek pojištěného Rozsah pojištění: poj. nebezpečí vandalismus řídí: VPP P-100/09, ZPP P-200/05 a DPP P-520/05 (doložkami: DOB1, DOB3) celková/pojistná Spoluúčast 5) sjednává Vlastní stavby - podzemní na první Kč Kč kontejnery na domovní odpad Ujednání: Ujednává se, že odchylně od písm. a), bodu (1), Čl. V., ZPP P-200/05, se pojištění vztahuje i na poškození malbami, nástřiky nebo polepením vnějších částí budovy nebo stavby s ročním sublimitem 7) pojistného plnění ve výši Kč se spoluúčastí ve výši Kč Pojištění pro případ vandalismu Místo pojištění: území České republiky Rozsah pojištění: poj. nebezpečí vandalismus řídí: VPP P-100/09, ZPP P-200/05 a DPP P-520/05 (doložkami: DOB1, DOB3) celková/pojistná Spoluúčast 5) sjednává

15 Dodatek č. 28 (Zúčtovací) k pojistné smlouvě č Strana 14 (celkem Kč Kč Ujednání: Ujednává se, že odchylně od písm. a), bodu (1), Čl. V., ZPP P-200/05, se pojištění vztahuje i na poškození malbami, nástřiky nebo polepením předmětů pojištění uvedených pod poř. číslem této tabulky s ročním sublimitem 7) pojistného plnění ve výši Kč se spoluúčastí ve výši Kč. Jedná se o Elektrokolo BH E-Cross Ah, v.č. W1302F3404 v č. baterie Acycles CZ-736A - v.č. C a zámku ABUS 670/180LL - pojistná Kč (bez DPH) a o Elektrokolo AGOGS Elfin, v.č. 10L vč. zámku ABUS 670/180LL - pojistná Kč (bez DPH) Pojištění pro případ vandalismu Místo pojištění: Seifertova 2871, Praha 3, Žižkov, PSČ , Česká republika Rozsah pojištění: poj. nebezpečí vandalismus řídí: VPP P-100/09, ZPP P-200/05 a DPP P-520/05 (doložkami: DOB1, DOB3) celková/pojistná Spoluúčast 5) sjednává Soubor vlastních budov a staveb a na první Kč Kč ostatních vlastních věcí Ujednání: Ujednává se, že odchylně od písm. a), bodu (1), Čl. V., ZPP P-200/05, se pojištění vztahuje i na poškození malbami, nástřiky nebo polepením vnějších částí budovy nebo stavby s ročním sublimitem 7) pojistného plnění ve výši Kč se spoluúčastí ve výši Kč. Jedná se o budovy a stavby (včetně technologie, zařízení a vyhřívání fotbalové plochy) a o ostatní vlastní věci movité v nich umístěné, na parc. č. 163/1, č. 163/5, č. 163/8, č. 163/19, č. 163/20, č. 163/21, č. 166/7, č. 166/8, č. 166/9, č. 167/3, č. 166/13, k.ú. Žižkov. Jedná se i o severní fotbalovou tribunu na parc. č. 166/7 a č. 166/13, k.ú. Žižkov, konstrukci západní a jižní montované tribuny na parc. č. 163/1, k.ú. Žižkov, budovu kotelny na parc. č. 163/21, k.ú. Žižkov s technologickým zá zemím kotelny, vč etně výmě níku s př íslušenstvím, plynovodní př ípojky, vnitř ní rozvody plynu a regulač ní stanice. v areálu fotbalového stadionu vztahuje i na: stavbu č.p (objekt privátního VIP klubu stojícího na pozemcích parc. č.162/23 a 166/21 v hodnotě Kč (nemovitá věc); komplexní venkovní osvětlení stadionu (4 ks osvětlovacích stožárů vč. součástí a příslušenství - hlavní, kompenzační a podružné rozvaděče, ovládací skříně, rozvody silových kabelů a kabelové propojení celého systému a přívodní kabeláž z trafostanice TS 2245) stojícího na pozemcích parc. č. 163/1, 163/8 a 163/9 v hodnotě Kč (movitá věc); venkovní prefabrikovanou demontovatelnou kovovou tribunu na parc. č. 163/1, k.ú. Žižkov pro max. 972 sedících osob v hodnotě Kč (movitá věc) Pojištění pro případ vandalismu Místo pojištění: Olšanská 2666/7, Biskupcova 21, Praha 3, Žižkov, PSČ , Česká republika Rozsah pojištění: poj. nebezpečí vandalismus řídí: VPP P-100/09, ZPP P-200/05 a DPP P-520/05 (doložkami: DOB1, DOB3) celková/pojistná Spoluúčast 5) sjednává na první Soubor ne a věcí Kč Kč Ujednání: Ujednává se, že odchylně od písm. a), bodu (1), Čl. V., ZPP P-200/05, se pojištění vztahuje i na poškození malbami, nástřiky nebo polepením předmětů pojištění uvedených pod poř. číslem této tabulky s ročním sublimitem 7) pojistného plnění ve výši Kč se spoluúčastí ve výši Kč. Jedná se o soubor ne a věcí, které jsou tímto dodatkem pojistné smlouvy pojištěny pro případ odcizení dle tabulky č. 1 tohoto článku.

16 Dodatek č. 28 (Zúčtovací) k pojistné smlouvě č Strana 15 (celkem Pojištění pro případ vandalismu Místo pojištění: Milešovská 1/846, Praha 3, Vinohrady, PSČ , Česká republika Rozsah pojištění: poj. nebezpečí vandalismus řídí: VPP P-100/09, ZPP P-200/05 a DPP P-520/05 (doložkami: DOB1, DOB3) celková/pojistná Spoluúčast 5) sjednává na první Soubor ne a věcí Kč Kč Ujednání: Ujednává se, že odchylně od písm. a), bodu (1), Čl. V., ZPP P-200/05, se pojištění vztahuje i na poškození malbami, nástřiky nebo polepením předmětů pojištění uvedených pod poř. číslem této tabulky s ročním sublimitem 7) pojistného plnění ve výši Kč se spoluúčastí ve výši Kč. Jedná se o soubor ne a věcí, které jsou tímto dodatkem pojistné smlouvy pojištěny živelním pojištěním dle tabulky č. 1 tohoto článku. 4. Pojištění skla Místo pojištění: dle odst. 3., bodu, Čl. II. tohoto dodatku k pojistné smlouvě Rozsah pojištění: poj. nebezpečí dle Čl. II., ZPP P-250/05 řídí: VPP P-100/09, ZPP P-250/05 a DPP P-520/05 (doložkami DSK1, DOB1, DOB3, DOB7) celková/pojistná Spoluúčast 5) sjednává Soubor vlastních skel rozšířený o na první Kč doložku DSK1 Odchylně od ZPP P-250/05, Čl. VIII., odst. (1) se sklem rozumí i obyčejné sklo tloušťky menší než 5 mm Kč 4. Pojištění skla Místo pojištění: Olšanská 2666/7, Biskupcova 21, Praha 3, Žižkov, PSČ , Česká republika Rozsah pojištění: poj. nebezpečí dle Čl. II., ZPP P-250/05 řídí: VPP P-100/09, ZPP P-250/05 a DPP P-520/05 (doložkami DSK1, DOB1, DOB3, DOB7) celková/pojistná Spoluúčast 5) sjednává Soubor vlastních i cizích skel na první Kč rozšířený o doložku DSK1 Odchylně od ZPP P-250/05, Čl. VIII., odst. (1) se sklem rozumí i obyčejné sklo tloušťky menší než 5 mm Kč 4.3. Pojištění skla Místo pojištění: Milešovská 1/846, Praha 3, Vinohrady, PSČ , Česká republika Rozsah pojištění: poj. nebezpečí dle Čl. II., ZPP P-250/05 řídí: VPP P-100/09, ZPP P-250/05 a DPP P-520/05 (doložkami DSK1, DOB1, DOB3, DOB7) celková/pojistná Spoluúčast 5) sjednává Soubor vlastních i cizích skel na první Kč rozšířený o doložku DSK Kč Jedná se i o vitráže a odchylně od ZPP P-250/05, Čl. VIII., odst. (1) se sklem rozumí i obyčejné sklo tloušťky menší než 5 mm.

17 Dodatek č. 28 (Zúčtovací) k pojistné smlouvě č Strana 16 (celkem 2 5. Pojištění elektronických zařízení Místo pojištění: Olšanská 7, Praha 3, PSČ , Česká republika Rozsah pojištění: poj. nebezpečí dle Čl. II., ZPP P-320/05 řídí: VPP P-100/09, ZPP P-320/05 a DPP P-520/05 (doložkami: DOZ1, DOZ5, DOB1, DOB3, DOB7) celková/pojistná Spoluúčast 5) sjednává roční limit *) 1) 9) Soubor vlastních zařízení dle Přílohy Kč č. 6 ostatní Kč Soubor vlastních zařízení musí být zabezpečen dle doložky DOZ Pro účely pojištění elektroniky dle ZPP P-320/05 pro případ odcizení se odkaz na ZPP P-200/05 v DOZ1 nahrazuje odkazem na ZPP P-320/05. dále řídí doložkou DOZ5. 5. Pojištění elektronických zařízení Místo pojištění: Olšanská 2666/7, Biskupcova 21, Praha 3, Žižkov, PSČ , Česká republika Rozsah pojištění: poj. nebezpečí dle Čl. II., ZPP P-320/05 řídí: VPP P-100/09, ZPP P-320/05 a DPP P-520/05 (doložkami: DOZ1, DOZ5, DOB1, DOB3, DOB7) celková/pojistná Spoluúčast 5) sjednává roční limit *) 1) 9) Soubor vlastních zařízení --- ostatní Kč na první Kč Pro účely tohoto pojištění se ruší ustanovení uvedená v Čl. I., odst. (7), ZPP P-320/05 v plném rozsahu. Soubor vlastních zařízení musí být zabezpečen dle doložky DOZ Pro účely pojištění elektroniky dle ZPP P-320/05 pro případ odcizení se odkaz na ZPP P-200/05 v DOZ1 nahrazuje odkazem na ZPP P-320/05. dále řídí doložkou DOZ5. 6. Pojištění odpovědnosti za škodu - mění se řídí: VPP P-100/09, ZPP P-600/05 a DPP P-520/05 (doložkami: DODP2, DODP3, DODP5, DODP8, DOB1, DOB3) Rozsah pojištění Obecná odpovědnost za škodu a za škodu způsobenou vadou výrobku dle doložky DODP2 Cizí věci převzaté dle doložky DODP3 Náklady zdravotní pojišťovny dle doložky DODP5 a regresy dávek nemocenského pojištění dle doložky DODP8 Odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem viz Ujednání Odpovědnost za škodu vyplývající ze zákona o obecní policii viz Ujednání Dodatkové pojištění odpovědnosti z výkonu veřejné služby viz Ujednání Limit pojistného plnění 6) Kč --- Sublimit pojistného plnění 7) 5) Územní platnost Spoluúčast pojištění Kč Kč a dále viz Ujednání Kč a dále viz Ujednání Kč Kč Česká republika a dále viz Ujednání Česká republika a dále viz. Ujednání Česká republika a dále viz. Ujednání Kč Kč Česká republika Kč Kč Česká republika Kč Kč Česká republika

18 Dodatek č. 28 (Zúčtovací) k pojistné smlouvě č Strana 17 (celkem 2 Pojištěnými osobami dle této PS jsou pro pojištění odpovědnosti za škody vyplývající z vlastnictví a užívání nemovitosti i spoluvlastníci budov a vlastníci jednotek ve smyslu zákona o vlastnictví bytů č.72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kteří jsou zapsáni v katastru nemovitostí. Nový vlastník jednotky vstupuje do pojištění místo dosavadního vlastníka nabytím vlastnického práva k jednotce. Dále pojistník sjednává pojištění uvedená v této tabulce č. 6., pod poř. č., a 3. i ve prospěch pojištěných uvedených v Příloze č. 7 tohoto dodatku k pojistné smlouvě. Předmět činnosti těchto pojištěných ke dni uzavření tohoto dodatku pojistné smlouvy je uveden ve Výpisech z Registru ekonomických subjektů ČSÚ v ARES, které byly pořízeny prostřednictvím internetu dne a dále v příslušných zřizovacích listinách těchto subjektů. Smluvní strany se dohodly, že pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku se vztahuje pouze na vadně vyrobenou stravu pojištěnými uvedenými v Příloze č. 7 tohoto dodatku k pojistné smlouvě. Odchylně od ZPP P-600/05, Čl. IV., odst. (1), písm. f) se pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku vztahuje i na škody, které vzniknou v souvislosti s nákazou salmonelózy. Pro pojištěné uvedené v Příloze č. 7 tohoto dodatku k pojistné smlouvě se pojištění obecné odpovědnosti za škodu dle doložky DODP2 a pojištění cizích věcí převzatých dle doložky DODP3 sjednává se spoluúčastí ve výši 500 Kč a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku dle doložky DODP2 se sjednává se spoluúčastí ve výši Kč. ad) 1 vztahuje i na odpovědnost pojištěného jako provozovatele služby péče o děti v rámci individuálního programu Sladění práce a rodiny inspirované příklady dobré praxe v Evropě. ad), a 3. S územní platností Česká republika + Evropa se sjednává pojištění obecné odpovědnosti za škodu a za škodu způsobenou vadou výrobku dle doložky DODP2, pojištění odpovědnost za škodu na movité věci převzaté dle doložky DODP3 a pojištění nákladů zdravotní pojišťovny dle doložky DODP5 pro pojištěné typu MŠ a ZŠ (viz. Příloha č. 7 tohoto dodatku k pojistné smlouvě). ad) 4. Toto pojištění se odchylně od Čl. VII., odst. (1), písm. b) VPP P-100/09 vztahuje rovněž na odpovědnost obce za škodu vyplývající ze zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád). Z pojištění odpovědnosti za škodu ve výše uvedeném rozsahu má pojištěný právo, aby za něj pojistitel odchylně od čl. I., odst. 2, písm. a) ZPP P-600/05 uhradil v případě vzniku pojistné události rovněž škodu, která nemá povahu škody na zdraví, na životě nebo na věci ani z takové škody nevyplývá. ve výše uvedené rozsahu vztahuje v souladu s Čl. I., odst. 5, ZPP P-600/05 i na odpovědnost za škodu způsobenou vadou vykonané práce, která se projeví po jejím předání. Pojištění v rozsahu tohoto bodu ujednání se sjednává s retroaktivním datem Sublimit pojistného plnění 7) pro pojištění v rozsahu tohoto bodu ujednání s účinností od činí Kč, avšak na úhradu jedné pojistné události a všech pojistných událostí, u nichž k porušení právní povinnosti, v jehož důsledku škoda vznikla, došlo v době od do , poskytne pojistitel, v rámci sublimitu pojistného plnění, pojistné plnění do výše Kč. ad) 5. Toto pojištění se odchylně od Čl. VII., odst. (1), písm. b) VPP P-100/09 vztahuje rovněž na odpovědnost obce za škodu vzniklou následkem zásahu veřejné správy v rozsahu vyplývajícím z 24 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii. Pojištění v rozsahu tohoto bodu ujednání se sjednává s retroaktivním datem ad) 6. Odchylně od Čl. IV., odst. (, písm. d), ZPP P-600/05 se sjednává dodatkové pojištění odpovědnosti za škodu na majetku nebo na zdraví, kterou způsobí osoba vykonávající veřejnou službu ve prospěch pojištěného Městská část Praha 3, IČ: nebo která bude takové osobě při výkonu veřejné služby způsobena (dále jen dodatkové pojištění odpovědnosti z výkonu veřejné služby ). Pro účely tohoto dodatkového pojištění odpovědnosti z výkonu veřejné služby je pojištěným také: - Úřad práce České republiky (Česká republika), - osoba vykonávající veřejnou službu ve prospěch pojištěného, na kterého se vztahuje toto dodatkové pojištění odpovědnosti z výkonu veřejné služby. Roční pojistné před slevou za dodatkové pojištění odpovědnosti z výkonu veřejné služby činí Kč. Pojištění v rozsahu tohoto bodu ujednání se sjednává s retroaktivním datem

19 Dodatek č. 28 (Zúčtovací) k pojistné smlouvě č Strana 18 (celkem 2 6. Pojištění odpovědnosti za škodu řídí: VPP P-100/09, ZPP P-600/05 a DPP P-520/05 (doložkami: DODP2, DODP3, DODP5, DODP8, DOB1, DOB3, Doložka pro pojištění odpovědnosti za škodu - Čisté finanční škody) Rozsah pojištění Obecná odpovědnost za škodu a za škodu způsobenou vadou výrobku dle doložky DODP2 Cizí věci převzaté dle doložky DODP3 Náklady zdravotní pojišťovny dle doložky DODP5 a regresy dávek nemocenského pojištění dle doložky DODP8 Doložka pro pojištění odpovědnosti za škodu - Čisté finanční škody Limit pojistného plnění 6) Sublimit pojistného plnění 7) Spoluúčast 5) Územní platnost pojištění Kč Kč Česká republika Kč Kč Česká republika Kč Kč Česká republika Kč 10%, min Kč Česká republika ad) Odchylně od ZPP P-600/05, Čl. IV., odst. (1), písm. q) se pojištění dále vztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s přerušením, omezením nebo kolísáním dodávek tepla. Předpokladem vzniku práva na plnění je, že toto přerušení, omezení nebo kolísání dodávek tepla nebylo způsobeno opomenutím pojištěného adekvátně udržovat ve vyhovujících podmínkách, opravovat nebo renovovat zařízení nebo provozy sloužící k výrobě nebo přenosu tepla, dále neschopností pojištěného svojí výrobní nebo přenosovou kapacitou uspokojit poptávku. nevztahuje na škody vzniklé odcizením motorového vozidla, jeho části, příslušenství, obsahu ani nákladu. Odchylně od doložky DODP2 se pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku (nikoliv obecná odpovědnost za škodu) nevztahuje na škody vzniklé v souvislosti s níže uvedenými předměty podnikání pojištěného (dle přiložených výpisů z rejstříků), a to: Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence; Zprostředkování obchodu a služeb; Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály; Realitní činnost, Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků; Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení; Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy; Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany; Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 1) časová cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu ustanovení čl. XVI. odst. b) VPP P-100/09, obvyklá cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu ustanovení čl. XVI. odst. c) VPP P-100/09, jiná cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu čl.v. Zvláštní ujednání této pojistné smlouvy, první je limit pojistného plnění ve smyslu ustanovení čl. XVIII. odst., 1 a). VPP P-100/09, 3) maximální limit pojistného plnění je limitem pro všechny pojistné události za jeden pojistný rok ve smyslu ustanovení čl. XVIII., odst. 3., VPP P-100/09, 4) limit pojistného plnění pro jednu a každou pojistnou událost, 5) odčetná spoluúčast v %, minimální odčetná spoluúčast v Kč, odčetná časová spoluúčast, 6) odchylně od čl. VII. odst. ( ZPP P-600/05 poskytne pojistitel na úhradu všech pojistných událostí vzniklých během jednoho pojistného roku pojistné plnění do výše limitu pojistného plnění, 7) sublimit pojistného plnění se sjednává v rámci limitu pojistného plnění a je horní hranicí pojistného plnění z jedné a ze všech pojistných událostí vzniklých během jednoho pojistného roku, 8) doba ručení - ve smyslu čl. XIII. odst. 4. ZPP P-400/10 - u pojištění přerušení provozu, 9) zlomkové pojištění se vztahuje pouze na uvedený podíl z pojistné částky ve smyslu čl. XVIII. VPP P-100/09, 10) limit pojistného plnění pro jednu pojistnou událost na vozidlo, 11) integrální franšíza se od plnění neodečítá, do její výše se však plnění neposkytuje; časová franšíza je časový úsek specifikovaný několika pracovními dny. Právo na pojistné plnění vzniká jen tehdy, je-li provoz zařízení přerušen déle než po tento počet pracovních dní. Pracovním dnem se rozumí časové období, kdy je zařízení běžně v provozu.

20 Dodatek č. 28 (Zúčtovací) k pojistné smlouvě č Strana 19 (celkem 2 3. Pojistné plnění 3. Bez ohledu na jiná ujednání pojistné smlouvy je pojistné plnění ze všech druhů pojištění sjednaných pojistnou smlouvou a jejími dodatky, za všechny pojistné události způsobené povodní nebo záplavou ( povodeň ), nastalé v průběhu jednoho pojistného roku, omezeno maximálním ročním limitem pojistného plnění ve výši Kč. V případě vzniku pojistné události na více místech pojištění se od celkové výše pojistného plnění za pojistnou událost odečítá pouze ta spoluúčast, která je nejvyšší ze všech spoluúčastí sjednaných a následně vypočtených pro jednotlivá místa pojištění postižená touto pojistnou událostí. 3. Bez ohledu na jiná ujednání pojistné smlouvy je pojistné plnění ze všech druhů pojištění sjednaných pojistnou smlouvou a jejími dodatky, za všechny pojistné události způsobené vichřicí nebo krupobitím ( vichřice ), nastalé v průběhu jednoho pojistného roku, omezeno maximálním ročním limitem pojistného plnění ve výši Kč. V případě vzniku pojistné události na více místech pojištění se od celkové výše pojistného plnění za pojistnou událost odečítá pouze ta spoluúčast, která je nejvyšší ze všech spoluúčastí sjednaných a následně vypočtených pro jednotlivá místa pojištění postižená touto pojistnou událostí Bez ohledu na jiná ujednání pojistné smlouvy je pojistné plnění ze všech druhů pojištění sjednaných pojistnou smlouvou a jejími dodatky, za všechny pojistné události způsobené sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo zřícením lavin, zemětřesením, a je-li pojištěnou věcí budova, též tíhou sněhu nebo námrazy ( sesuv ), nastalé v průběhu jednoho pojistného roku, omezeno maximálním ročním limitem pojistného plnění ve výši Kč Pro pojištění majetku se stanovuje spoluúčast jmenovitě ke každému předmětu pojištění. V případě pojistné události na více předmětech pojištění současně na jednom místě pojištění z téže příčiny se při likvidaci pojistné události od celkového pojistného plnění za pojistnou událost odečítá pouze ta spoluúčast, která je nejvyšší ze všech spoluúčastí sjednaných (vypočtených) pro každý jednotlivý předmět pojištění postižený touto pojistnou událostí. (Netýká se pojištění přerušení nebo omezení provozu sjednaných dle ZPP P-400/10). Článek III. Výše a způsob placení pojistného Celé znění článku III. pojistné smlouvy a jejích předchozích dodatků se ruší a nahrazuje se takto: Pojistné za jeden pojistný rok činí: Živelní pojištění (nemění se) Roční pojistné ,- Kč Pojištění pro případ odcizení (nemění se) Roční pojistné ,- Kč 3. Pojištění pro případ odcizení - doplňkové pojištění posel (nemění se) Roční pojistné ,- Kč 4. Pojištění pro případ vandalismu (nemění se) Roční pojistné ,- Kč 5. Pojištění skla (nemění se) Roční pojistné ,- Kč 6. Pojištění elektronických zařízení (nemění se) Roční pojistné ,- Kč 7. Pojištění odpovědnosti za škodu a za škodu způsobenou vadou výrobku (nemění se) Roční pojistné ,- Kč Roční pojistné za sjednané druhy pojištění činí celkem ,- Kč

Dodatek č. 9 k pojistné smlouvě č / ze dne Úsek pojištění hospodářských rizik

Dodatek č. 9 k pojistné smlouvě č / ze dne Úsek pojištění hospodářských rizik Dodatek č. 9 k pojistné smlouvě č. 110004150 / 7720175864 ze dne 30.09.2011 Úsek pojištění hospodářských rizik sjednané mezi smluvními stranami: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se

Více

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Vinohradská 72, Praha 3, PSČ tel fax

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Vinohradská 72, Praha 3, PSČ tel fax Pojistná smlouva č. 7720604246 Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 1, Templová 747, PSČ 110 01, Česká republika IČ: 47116617 zapsaná

Více

Kooperativa. Spolecenství vlastníku jednotek Molákova 2782. Pojistná smlouva c. 7720122030 Centrum pojištení hospodárských rizik

Kooperativa. Spolecenství vlastníku jednotek Molákova 2782. Pojistná smlouva c. 7720122030 Centrum pojištení hospodárských rizik & Kooperativa poj I S t o V N A A. S. Pojistná smlouva c. 7720122030 Centrum pojištení hospodárských rizik Kooperativa, pojištovna, a. s. se sídlem Praha 1, Templová 747, PSC 11001, Ceská republika lc

Více

Korespondenční adresa pojistníka je totožná s korespondenční adresou pojišťovacího makléře.

Korespondenční adresa pojistníka je totožná s korespondenční adresou pojišťovacího makléře. Dodatek č. 4 k pojistné smlouvě č. 7720929921 Úk pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika IČO: 471

Více

Pojistná smlouva. Město Česká Lípa. číslo xxx xxxxxx x. Návrh pojistné smlouvy. Úsek pojištění hospodářských rizik

Pojistná smlouva. Město Česká Lípa. číslo xxx xxxxxx x. Návrh pojistné smlouvy. Úsek pojištění hospodářských rizik Návrh pojistné smlouvy Pojistná smlouva číslo xxx xxxxxx x Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze,

Více

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Zátkovo nábř. 441/3, České Budějovice, PSČ 370 21 tel 386 791 111, fax 386 791133

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Zátkovo nábř. 441/3, České Budějovice, PSČ 370 21 tel 386 791 111, fax 386 791133 & Kooperativa VIENNA INSURANCE GROUP KUJIP014YJLJ Pojistná smlouva č. 7720776831 Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21,

Více

Dotazník. pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM)

Dotazník. pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM) Dotazník pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK Jméno a příjmení nebo název společnosti RČ/IČO Adresa bydliště nebo sídla společnosti POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM)

Více

KUJCP010WDT1. Korespondenční adresa: F. M. Partner spol s r.o., Rudolfovská tř. 202/88, České Budějovice, PSČ

KUJCP010WDT1. Korespondenční adresa: F. M. Partner spol s r.o., Rudolfovská tř. 202/88, České Budějovice, PSČ KUJCP010WDT1 spjm&jm-fé Kooperativa VIENNA INSURANCE GROUP Pojistná smlouva č. 7720839217 Úsek pojištěni hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní

Více

Pojistná smlouva. Návrh podmínek pojištění

Pojistná smlouva. Návrh podmínek pojištění Návrh podmínek Pojistná smlouva číslo 7720613611 Úsek hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897 IČO

Více

Nabídka pojištění Společenství vlastníků jednotek pro dům Rezidence Tulipán, Praha 9

Nabídka pojištění Společenství vlastníků jednotek pro dům Rezidence Tulipán, Praha 9 Nabídka pojištění Společenství vlastníků jednotek pro dům Rezidence Tulipán, Praha 9 Předkládá: RENOMIA, a. s. Pobočka Praha Vlkova 46 130 00 Praha tel.: 221 421 750 fax: 222 720 855 e-mail: jana.voleska@renomia.cz

Více

Domov pro seniory Zahradní Město

Domov pro seniory Zahradní Město Příloha č. 1 Údaje o pojišťovaném majetku a požadavcích na pojištění Místo pojištění: Domov pro seniory Zahradní Město Sněženková 2973/8, Praha 10, 106 00 Soubor budov sloužící jako domov pro seniory se

Více

Živelní pojištění - sdružený živel

Živelní pojištění - sdružený živel Příloha č. 3a) Údaje o pojišťovaném majetku a požadavcích na pojištění Pojištění majetku, odpovědnosti a lesů Místo pojištění - Karlovy Vary + jednotlivá místa pojištění dle uvedení v účetní evidenci pojištěného

Více

Korespondenční adresa: Korespondenční adresa pojistníka je totožná s výše uvedenou adresou pojistníka.

Korespondenční adresa: Korespondenční adresa pojistníka je totožná s výše uvedenou adresou pojistníka. Dodatek č.5 k pojistné smlouvě č.7720945622 Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika IČO:

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 574 ze dne 29.08.2018 Uzavření Dodatku č. 1 k pojistné smlouvě č. 7721103111 s Kooperativou pojišťovnou, a.s., Vienna Insurance Group, pojištění

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-142-022-13 ze dne 10.12.2013 Dodatek č. 9 k pojistné smlouvě č. 110004150/7720175864 ze dne 30.09.2011 uzavřené mezi městskou částí Praha 12 a společností

Více

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Vinohradská 72, Praha 3, PSČ , tel

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Vinohradská 72, Praha 3, PSČ , tel Kooperativa VIENNA INSURANCE GROUP Rámcová pojistná smlouva č. 7721038010 Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ

Více

Příloha č.5 - Údaje o pojišťovaném majetku a požadavcích na pojištění Pojištění majetku a odpovědnosti

Příloha č.5 - Údaje o pojišťovaném majetku a požadavcích na pojištění Pojištění majetku a odpovědnosti Příloha č.5 - Údaje o pojišťovaném majetku a požadavcích na pojištění Pojištění majetku a odpovědnosti Živelní pojištění - sdružený živel *) * požár a jeho průvodní jevy, výbuch, úder blesku, nárazem,

Více

Dodatek č. 12 k Rámcové pojistné smlouvě č

Dodatek č. 12 k Rámcové pojistné smlouvě č Dodatek č. 12 k Rámcové pojistné smlouvě č. 5200053440 (obsahující úplné znění Rámcové pojistné smlouvy) uzavřené mezi: Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57

Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57 Návrh pojistné smlouvy Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 1, Templová 747, PSČ 110 01, Česká

Více

Pojistná smlouva c.8026327212

Pojistná smlouva c.8026327212 BOZP - PO s.r.o. Lhotská2203 19300 Praha 9-Horní Pocernice IC: 27199509 Zápis v OR: MS v Praze, oddíl C, vložka 103886 (dálejen "pojistník") iednaiící:petra Netušilová :~~ e.~ tf Pojistná smlouva c.8026327212...

Více

Kooperativa. Pojistná smlouva č. 7720636923 Úsek pojištění hospodářských

Kooperativa. Pojistná smlouva č. 7720636923 Úsek pojištění hospodářských & Kooperativa VIENNA INSURANCE GROUP Pojistná smlouva č. 7720636923 Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Templová 747, Praha 1, PSČ 11001, Česká

Více

Dodatek 10 k pojistné smlouvě číslo

Dodatek 10 k pojistné smlouvě číslo Dodatek 10 k pojistné smlouvě číslo 7721057230 Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B

Více

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Vinohradská 72, Praha 3, PSČ tel

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Vinohradská 72, Praha 3, PSČ tel Pojistná smlouva č. 7721068065 Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika IČO: 471 16 617 zapsaná

Více

Pojistná smlouva číslo Úsek pojištění hospodářských rizik

Pojistná smlouva číslo Úsek pojištění hospodářských rizik Pojistná smlouva 7720988432 Úsek hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika IČO: 471 16 617 zapsaná v obchodním

Více

Pojistná smlouva č Úsek pojištění hospodářských rizik

Pojistná smlouva č Úsek pojištění hospodářských rizik Pojistná smlouva č. 7721063403 Úk pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika IČO: 47116617 zapsaná v

Více

Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č. 1. Pojištění majetku města. ve zjednodušeném podlimitním řízení

Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č. 1. Pojištění majetku města. ve zjednodušeném podlimitním řízení Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č. 1 ze dne 25. 11. 2013 k podlimitní veřejné zakázce na služby Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění

Více

Pojistná smlouva číslo Úsek pojištění hospodářských rizik

Pojistná smlouva číslo Úsek pojištění hospodářských rizik Pojistná smlouva číslo 7720992848 Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika IČO: 471 16 617

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY. pro. veřejnou zakázku. Pojištění Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky

TECHNICKÉ PODMÍNKY. pro. veřejnou zakázku. Pojištění Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky TECHNICKÉ PODMÍNKY pro veřejnou zakázku podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) na Pojištění Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky

Více

makléře je totožná s adresou sídla pojišťovacího makléře

makléře je totožná s adresou sídla pojišťovacího makléře A Kooperativa VIENNA INSURANCE GROUP Dodatek 2 k pojistné smlouvě číslo 7720941020 Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Kooperativa. Dodatek č. 2

Kooperativa. Dodatek č. 2 & Kooperativa KUJIP08V7U0U VIENNA INSURANCE GROUP Dodatek č. 2 k pojistné smlouvě č. 7720279349 ze dne 1. ledna 2008 Úsek pojištění hospodářských rizik sjednané mezi smluvními stranami: Kooperativa pojišťovna,

Více

Pojistný program Obce Velký Týnec

Pojistný program Obce Velký Týnec Příloha č. 3 Počet listů: 6 Pojistný program Obce Velký Týnec I. KOMPLEXNÍ ANALÝZA POJISTNÝCH RIZIK 1. Identifikace klienta - pojistníka, pojištěného 1. Obec Velký Týnec 1.1. Adresa společnosti 1.2. Stručný

Více

Kooperativa. Dodatek 6 k pojistné smlouvě číslo...

Kooperativa. Dodatek 6 k pojistné smlouvě číslo... Kooperativa VIENNA INSURANCE GROUP Dodatek 6 k pojistné smlouvě číslo... Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

Příloha č.4 Kalkulace pojištění koupacího biotopu Malvíny od společnosti Generali

Příloha č.4 Kalkulace pojištění koupacího biotopu Malvíny od společnosti Generali Příloha č.4 Kalkulace pojištění koupacího biotopu Malvíny od společnosti Generali Chlápková Alena, Zdiměřická 145/22, 149 Praha 4, 1165151, 67 686 228 KALKULACE ŠKODOVÉHO POJIŠTĚNÍ PODNIKÁNÍ TopGEN Pojistitel:

Více

Návrh (kalkulace pojistného) na pojištění odpovědnosti

Návrh (kalkulace pojistného) na pojištění odpovědnosti Návrh (kalkulace pojistného) na pojištění odpovědnosti dle Všeobecných pojistných podmínek obecná část UCZ/14 (dále jen VPP UCZ/14 ), Všeobecných pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti zvláštní

Více

NABÍDKA ŠKODOVÉHO POJIŠTĚNÍ BUDOV - REALITY

NABÍDKA ŠKODOVÉHO POJIŠTĚNÍ BUDOV - REALITY NABÍDKA ŠKODOVÉHO POJIŠTĚNÍ BUDOV - REALITY Pojistitel: Generali Pojišťovna a.s., Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika, IČ: 61859869, Generali Pojišťovna a.s. je zapsána v obchodním rejstříku

Více

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx Příloha č. 3 k k Dohodě o podmínkách pojištění odpovědnosti provozovatele zdravotnického zařízení pro členy Asociace klinických psychologů ČR č. 7402000002 Pojistná smlouva č. 4300000xxxx pro pojištění

Více

KUJCP010VUAQ. Pojistná smlouva. pro pojištění odpovědnosti zaměstnance. za škodu způsobenou zaměstnavateli. č

KUJCP010VUAQ. Pojistná smlouva. pro pojištění odpovědnosti zaměstnance. za škodu způsobenou zaměstnavateli. č KUJCP010VUAQ Kooperativa VIENNA INSURANCE GROUP Pojistná smlouva pro pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli č. 7720947399 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Více

Podklady pro vypracování nabídky pojistné smlouvy organizace Město Broumov

Podklady pro vypracování nabídky pojistné smlouvy organizace Město Broumov 1. Podklady pro vypracování nabídky pojistné smlouvy organizace Město Broumov Zpracovala makléřská společnost člen skupiny IČO: 25 93 59 25 Pernerova 168, Pardubice Kontaktní osoba Mgr. Martin Novotný

Více

Pojistná smlouva číslo 0013956744

Pojistná smlouva číslo 0013956744 .t"čpp VIENNA INsuRANcE GROUP Pojistná smlouva číslo 0013956744 Sídlo: Praha 8, Pobřežní 665/23, PSČ 186 00 Jednající: Mgr. Jakub Póbiš, manažer odboru pojištění odpovědnosti a speciálních rizik a Ing.

Více

Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za škodu společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.

Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za škodu společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za škodu společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s. DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ: otevřené zadávací řízení SPECIFIKACE PŘEDMĚTU

Více

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group. Zámecká 19, Ostrava, PSC?02 00

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group. Zámecká 19, Ostrava, PSC?02 00 Kooperativa VIENNA INSURANCE GROUP Referát pojištěni hospodářských rizik Agentura severní Morava Pojistná smlouva č. 7720988636 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-178-023-14 ze dne 29.10.2014 Revokace části usnesení Rady MČ Praha 12 č. R-176-018-14 ze dne 13.10.2014 Výběr nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce

Více

Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č Úsek pojištění hospodářských rizik

Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č Úsek pojištění hospodářských rizik Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č. 7720961980 Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika IČO:

Více

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 28

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 28 MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 28 DNE: 2. 11. 2015 JEDNACÍ ČÍSLO: 416/2015/OF NÁZEV: Pojištění majetku města na roky 2016-2017 ANOTACE: Výběr poskytovatele pojištění majetku města

Více

MĚSTO ŠUMPERK NÁM. MÍRU 1, ŠUMPERK IČ

MĚSTO ŠUMPERK NÁM. MÍRU 1, ŠUMPERK IČ MĚSTO ŠUMPERK NÁM. MÍRU 1, ŠUMPERK IČ 00 30 34 61 PODKLADY K ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ NA POJISTITELE MAJETKU, ODPOVĚDNOSTI, VOZIDEL, MĚSTSKÝCH LESŮ, ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ A SKEL Zpracoval 14.11.2018 Jaroslav

Více

KOMPLET Pojištění domácnosti

KOMPLET Pojištění domácnosti KOMPLET Pojištění domácnosti Pojistná nebezpečí kompletní živel (požár a jeho původní jevy, výbuch, úder blesku, náraz nebo zřícení letadla, povodeň nebo záplava, vichřice, krupobití, sesuv půdy, zřícení

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE ve smyslu ust. 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále také jen ZVZ)

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE ve smyslu ust. 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále také jen ZVZ) MĚSTO JESENÍK PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE ve smyslu ust. 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále také jen ZVZ) Č.j.: MJ/58242/2016/OI/Gv 1. ZADAVATEL Zadavatel: Název: město

Více

ienna Insurance Group,

ienna Insurance Group, Kooperativa VIENNA INSURANCE GROUP MULNR00RBKYT o havarijním Koope sídlo Pobřežní 665/21,18600 Praha 8, Česká republika IČ: 47116617 zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn, B 1897

Více

KOMPLET Pojištění rodinného domu / bytové jednotky

KOMPLET Pojištění rodinného domu / bytové jednotky KOMPLET Pojištění rodinného domu / bytové jednotky Obsah produktu Pojištění rodinného domu / a ostatních objektů nebo Pojištění bytové jednotky vždy automaticky v kombinaci s Pojištěním odpovědnosti za

Více

Pojistná smlouva č. 7720796680 Úsek pojištění hospodářských rizik

Pojistná smlouva č. 7720796680 Úsek pojištění hospodářských rizik Pojistná smlouva č. 7720796680 Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika IČ: 47116617 zapsaná

Více

Potvrzení o sjednaném rozsahu pojištění dle Rámcové pojistné smlouvy č (dále jen RPS)

Potvrzení o sjednaném rozsahu pojištění dle Rámcové pojistné smlouvy č (dále jen RPS) Potvrzení o sjednaném rozsahu pojištění dle Rámcové pojistné smlouvy č. 7720613510 (dále jen RPS) Pojistitel: Pojistník: Pojištěný: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Pobřežní

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 61 ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 61 ze dne č.j.: 64/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 61 ze dne 03.02.2016 Pronájem části pozemku parc. č. 2639/126 v k.ú. Žižkov a návrh nájemní smlouvy k pronájmu části pozemku parc.

Více

Předsmluvní informace

Předsmluvní informace Předsmluvní informace 1 Předsmluvní informace Pojištění podnikatele a právnických osob (pojištění majetku, pojištění obecné a profesní odpovědnosti, vč. odpovědnosti poskytovatelů zdravotních služeb) 2014

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 2

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 2 59U407R10D140518 59U407R10 140518 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 2 MESTSKE ČASTI PRAHA 2 USNESENÍ č. 407 ze dne 14.05.2018 k Dodatku č. 4 k pojistné smlouvě s Kooperativa pojišťovnou, a.s. RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA

Více

Česká pojišťovna a.s.

Česká pojišťovna a.s. KUMSP00D6DCP ČESKÁ POJIŠŤOVNA ^"R^VSřDDStŠ^I^Rra^^^rSí^lí^At) CISLO SMLOUVY (DODATKU) i 00352- I &>? /// cor. cislo rok zkr, odb. Česká pojišťovna a.s. Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká

Více

SMĚRNICE S/7413-17. Pojištění podnikatelských rizik START Plus

SMĚRNICE S/7413-17. Pojištění podnikatelských rizik START Plus Kooperativa pojišťovna, a.s, Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21 Praha 8 186 00 SMĚRNICE Číslo: S/7413-17 Verze: 1 Název: Pojištění podnikatelských rizik START Plus Vydává: Útvar Zpracoval Vyřizuje

Více

NABÍDKA NA POJIŠTĚNÍ podnikatelských rizik TREND 7 POJISTNÍK SVJ Milánská IČ: se sídlem:,, Česká republika Korespondenční adresa je shodná s adresou sídla. Prostředky elektronické komunikace: Vyloučení

Více

Pojistná smlouva č Úsek pojištění hospodářských rizik

Pojistná smlouva č Úsek pojištění hospodářských rizik Pojistná smlouva č. 7720993192 Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika IČO: 47116617 zapsaná

Více

Kooperativa. Dodatek č zúčtovací. k pojistné smlouvě č ze dne 1. ledna 2010

Kooperativa. Dodatek č zúčtovací. k pojistné smlouvě č ze dne 1. ledna 2010 KUJCP010UPDX Kooperativa Vienna Insurance Group Dodatek č. 18 - zúčtovací k pojistné smlouvě č. 2260450146 ze dne 1. ledna 2010 o havarijním pojištění vozidel - PARTNER H58 uzavřené mezi smluvními stranami

Více

Soubor bytových domů včetně nebytových prostor a administrativních budov ve vlastnictví pojištěných

Soubor bytových domů včetně nebytových prostor a administrativních budov ve vlastnictví pojištěných Rozsah pojištění dle rámcové smlouvy č. 7720625053 Materiál č. 1 Pojistník: Bytové družstvo Pragostav, Strašnická 1397/20, 102 00 Praha 10 Pojistitel: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 205 ze dne 27.03.2013

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 205 ze dne 27.03.2013 č.j.: 222/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 205 ze dne 27.03.2013 Nájemní smlouva s FK Viktoria Žižkov a.s. Rada městské části I. r u š í II. III. 1. usnesení Rady

Více

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů Úvodní část pojistné smlouvy Číslo pojistné smlouvy: 79437024-14 Stav k datu 1. 6. 2007 Kód produktu: MN Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů Z-VPPN01/N Společenství

Více

Přihláška k Rámcové pojistné smlouvě č typu "A" v aktuálním znění platném od pojištěného BD/SVJ ev. č.:

Přihláška k Rámcové pojistné smlouvě č typu A v aktuálním znění platném od pojištěného BD/SVJ ev. č.: Přihláška k Rámcové pojistné smlouvě č. 77261351 typu "A" v aktuálním znění platném od 218 pojištěného BD/SVJ ev. č.: (pro bytová družstva/společenství vlastníků jednotek s počtem nad 5 pojištěných bytových

Více

Pojištění elektroniky

Pojištění elektroniky Pojištění elektroniky Ve spolupráci s pojišťovnou Generali nabízí istyle svým zákazníkům novou službu - pojištění elektroniky. Všichni zákazníci, kteří si zakoupí nový Apple počítač, notebook nebo ipad

Více

č DIRECT pojišťovna, a.s. Město Rýmařov Pojistná smlouva o škodovém pojištění podnikatelů 1. Úvodní ustanovení Všeobecná ujednání

č DIRECT pojišťovna, a.s. Město Rýmařov Pojistná smlouva o škodovém pojištění podnikatelů 1. Úvodní ustanovení Všeobecná ujednání Pojistná smlouva o škodovém pojištění podnikatelů č. 900000029836 Pojistitel: DIRECT pojišťovna, a.s. IČ: 250 73 958 Sídlo: Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 00 Brno Zápis v obchodním rejstříku: Krajský

Více

Je to nejzákladnější pojistný druh v pojištění majetku, pojišťující rizika a škody, která můžou vzniknout na majetku movitém či nemovitém.

Je to nejzákladnější pojistný druh v pojištění majetku, pojišťující rizika a škody, která můžou vzniknout na majetku movitém či nemovitém. Živelní pojištění Obecná problematika Je to nejzákladnější pojistný druh v pojištění majetku, pojišťující rizika a škody, která můžou vzniknout na majetku movitém či nemovitém. Živelní pojištěni se sjednává

Více

ze dne PhDr. Daniela Rázková starostka Robert Králíček zástupce starostky

ze dne PhDr. Daniela Rázková starostka Robert Králíček zástupce starostky MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-094-027-16 ze dne 17.10.2016 Pojistná smlouva č. 7721000287 mezi městskou částí Praha 12 a Kooperativou pojišťovnou a.s., Vienna Insurance Group Rada

Více

Dodatek č. 1 k rámcové smlouvě č. 29 P 30

Dodatek č. 1 k rámcové smlouvě č. 29 P 30 Dodatek č. 1 k rámcové smlouvě č. 29 P 30 Generali Pojišťovna a.s. Bělehradská 132 120 84 Praha 2 Česká republika IČO: 61859869 zastoupená Mgr. Simonou Majerovou, produktovým manažerem seniorem, Pojištění

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 643/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 588 ze dne 10.08.2016 Prohlášení vlastníka dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, k nemovité věci:

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 527/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 499 ze dne 22.06.2015 Dodatek č. 6 k mandátní smlouvě č. 2013/01196/20.2 s firmou Správa majetkového portfolia Praha 3 a. s. Rada

Více

Kooperativa KUJCP010U74O. Dodatek č. 1 - zúčtovací

Kooperativa KUJCP010U74O. Dodatek č. 1 - zúčtovací KUJCP010U74O Kooperativa Vienna Insurance Group Dodatek č. 1 - zúčtovací k pojistné smlouvě č. 2269128460 ze dne 1. 7.2015 pro havarijní pojištění vozidel Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa

Více

Návrhy smluv musí dále obsahovat smluvní ujednání vztahující se k jednotlivým druhům pojištění, a to zejména:

Návrhy smluv musí dále obsahovat smluvní ujednání vztahující se k jednotlivým druhům pojištění, a to zejména: Město Stráž pod Ralskem, starostka Revoluční čp. 164, 471 27 Stráž pod Ralskem Obchodní podmínky Návrhy smluv musí dále obsahovat smluvní ujednání vztahující se k jednotlivým druhům pojištění, a to zejména:

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části. č.j.: 159/2013. č. 148 ze dne

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části. č.j.: 159/2013. č. 148 ze dne č.j.: 159/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 148 ze dne 27.02.2013 Nájemní smlouva s FK VIKTORIA ŽIŽKOV a.s. Rada městské části I. r u š í 1. usnesení RMČ Praha

Více

Doplňkové pojistné podmínky Řidiči (DPP O 100)

Doplňkové pojistné podmínky Řidiči (DPP O 100) Doplňkové pojistné podmínky Řidiči (DPP O 100) Toto doplňkové připojištění se řídí příslušnými 1. Odchylně od ustanovení čl. 8, odst. 8.4, ZPP Z 2010/03 a v souladu s čl. 8, odst. 8.24, písm. a) ZPP Z

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 27 ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 27 ze dne č.j.: 29/2018 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 27 ze dne 17.01.2018 Pronájem části pozemku parc. č. 2814/1 v k.ú. Žižkov a návrh nájemní smlouvy k pronájmu části pozemku parc.

Více

Korespondenční adresa pojistníka je totožná s korespondenční adresou pojišťovacího makléře.

Korespondenční adresa pojistníka je totožná s korespondenční adresou pojišťovacího makléře. Pojistná smlouva č. 7721003241 Úk pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika IČO: 47116617 zapsaná v

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 996 ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 996 ze dne č.j.: 1064/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 996 ze dne 14.12.2015 Pronájem části pozemku parc. č. 2799/9 v k.ú. Žižkov a návrh nájemní smlouvy k pronájmu části pozemku parc.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-094-021-16 ze dne 17.10.2016 Pojistná smlouva č. 8603249273 pro pojištění odpovědnosti zastupitelů obce - OS 8 mezi městskou částí Praha 12 a pojišťovnou

Více

Přihláška k Rámcové pojistné smlouvě č typu "A" v aktuálním znění platném od pojištěného BD/SVJ ev. č. 609

Přihláška k Rámcové pojistné smlouvě č typu A v aktuálním znění platném od pojištěného BD/SVJ ev. č. 609 Přihláška k Rámcové pojistné smlouvě č. 77261351 typu "A" v aktuálním znění platném od 215 pojištěného BD/SVJ ev. č. 69 (pro bytová družstva/společenství vlastníků jednotek s počtem nad 5 pojištěných bytových

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 533 ze dne 08.08.2018 Uzavření pojistné smlouvy č. 7721103111 s Kooperativou pojišťovnou, a. s., Vienna Insurance Group, pojištění exponátů výstavy

Více

SMĚRNICE S/7413-21. Sazebník pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou členy orgánů společenství vlastníků a bytových družstev

SMĚRNICE S/7413-21. Sazebník pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou členy orgánů společenství vlastníků a bytových družstev Kooperativa pojišťovna, a.s, Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 SMĚRNICE Číslo: S/7413-21 Verze: 1. Název: Sazebník pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou členy orgánů

Více

Doplňkové pojistné podmínky k pojištění kol v rámci pojištění majetku

Doplňkové pojistné podmínky k pojištění kol v rámci pojištění majetku Doplňkové pojistné podmínky k pojištění kol v rámci pojištění majetku Obsah 1. Pár slov úvodem 2. Co pojišťujeme?. Na co se pojištění vztahuje?. Jakým způsobem umíme pojistit? 5. Na co se pojištění nevztahuje?

Více

Pojistník: Pojištěný: Allianz varianta č.1

Pojistník: Pojištěný: Allianz varianta č.1 Pojistník: Pojištěný: živel + odcizení Allianz varianta č.1 Allianz varianta č. 2 Allianz varianta č. 3 rizika pojistné částky spoluúčast Roční pojistné pojistné částky spoluúčast Roční pojistné pojistné

Více

Pojištění staveb pro případ živelních a dalších sjednaných pojistných nebezpečí

Pojištění staveb pro případ živelních a dalších sjednaných pojistných nebezpečí Pojistná smlouva číslo: 23431555-17 Stav k datu 6. 3. 2014 Pořadové číslo pojištění: 1 SVJ domu Římská 41, Praha 2 Římská 41/1287 120 00 PRAHA 2 ČESKÁ REPUBLIKA Pojištění staveb pro případ živelních a

Více

Pojistná smlouva č. XXXXXXXXXXXXXXXX Úsek pojištění hospodářských rizik

Pojistná smlouva č. XXXXXXXXXXXXXXXX Úsek pojištění hospodářských rizik Pojistná smlouva č. XXXXXXXXXXXXXXXX Úsek pojištění hospodářských rizik Příloha č. 11 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, Česká republika IČ:

Více

Dodatek číslo 3 k pojistné smlouvě číslo 7720745000. Kooperativa pojišťovna,a.s., Vienna Insurance Group. Město Tišnov

Dodatek číslo 3 k pojistné smlouvě číslo 7720745000. Kooperativa pojišťovna,a.s., Vienna Insurance Group. Město Tišnov Dodatek číslo 3 k pojistné smlouvě číslo 7720745000 Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna,a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, Česká republika IČ:

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 532/2011 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 29.6.2011 k uzavření dodatku č. 3 k pojistné smlouvě č. 2268099194 ze dne 27. 8. 2010 o havarijním pojištění vozidel

Více

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Vinohradská 72, Praha 3, PSČ tel

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Vinohradská 72, Praha 3, PSČ tel Pojistná smlouva č. 7721110401 Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika IČO: 471 16 617 zapsaná

Více

Limity pojistného plnění (1. rizika) jsou stanoveny jako limity pro jednu a všechny škody nastalé v průběhu jednoho pojistného roku.

Limity pojistného plnění (1. rizika) jsou stanoveny jako limity pro jednu a všechny škody nastalé v průběhu jednoho pojistného roku. Souhrnné informace k pojistnému programu Část 1: pojištění majetku 1. Pojistná smlouva Pojistné částky stanovené v Pojistném programu v Příloze č. 4 Zadávací dokumentace jsou ve variantě nová hodnota,

Více

HALALl, všeobecná pojišťovna, a.s.

HALALl, všeobecná pojišťovna, a.s. Pojistná smlouva o pojištění exponátů výstavy Pojistitel: HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., se sídlem Jungmannova 32/25, 115 25 Praha 1, Registrační číslo:... IČ 60192402, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

TABULKA Č. 1 PRO STANOVENÍ VÝŠE POJISTNÉHO POJIŠTĚNÍ ŽIVELNÍ. Celková výše ročního pojistného za živelní pojištění v Kč 0,00

TABULKA Č. 1 PRO STANOVENÍ VÝŠE POJISTNÉHO POJIŠTĚNÍ ŽIVELNÍ. Celková výše ročního pojistného za živelní pojištění v Kč 0,00 TABULKA Č. 1 PRO STANOVENÍ VÝŠE POJISTNÉHO POJIŠTĚNÍ ŽIVELNÍ P.č. Pojištěný majetek dle přílohy č. 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 2G vlastní budovy a stavby - viz příloha č. 2 A - soupis pojištěného majetku -

Více

PŘÍLOHA Č. 1 POJIŠTĚNÍ MAJETKU, ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU

PŘÍLOHA Č. 1 POJIŠTĚNÍ MAJETKU, ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU PŘÍLOHA Č. 1 POJIŠTĚNÍ MAJETKU, ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU Pojistník, pojištěný: Obec Dobrá Dobrá 230, 739 51 Dobrá IČ: 00 29 65 89 Pojištěnými jsou dále: A. NÁSLEDUJÍCÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 1. Základní škola

Více

Pojistná smlouva č Úsek pojištění hospodářských rizik

Pojistná smlouva č Úsek pojištění hospodářských rizik Pojistná smlouva č.7720977888 Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika IČO: 47116617 zapsaná

Více

šfímjipmim 3 1 KUJCP00CAGSE 1

šfímjipmim 3 1 KUJCP00CAGSE 1 šfímjipmim 3 1 KUJCP00CAGSE 1 Dodatek ě. 2 ke Smlouvě o zajištění pojištění" uzavřený mezi Jihočeským krajem se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupeným hejtmanem

Více

1.1 Uchazeč je povinen podat návrh smluv pokrývající celý předmět plnění veřejné zakázky.

1.1 Uchazeč je povinen podat návrh smluv pokrývající celý předmět plnění veřejné zakázky. OBCHODNÍ PODMÍNKY OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.1 Uchazeč je povinen podat návrh smluv pokrývající celý předmět plnění veřejné zakázky. 1.2 Návrh smlouvy nesmí vyloučit či žádným způsobem omezovat oprávnění zadavatele,

Více

Majetkové pojištění Kooperativy, pojišťovny, a.s.

Majetkové pojištění Kooperativy, pojišťovny, a.s. Majetkové pojištění Kooperativy, pojišťovny, a.s. Pojištění bytové a nebytové jednotky Pojistná smlouva Dotazník NEM 05 VPP pro pojištění bytových domů VPP M-200/05 Složenka Sazba Tiskopisy Poj. podmínky

Více

Přihláška k Rámcové pojistné smlouvě č. 7720613510 typu "A" v aktuálním znění platném od 1.1.2013 pojištěného BD/SVJ ev. č. 7142

Přihláška k Rámcové pojistné smlouvě č. 7720613510 typu A v aktuálním znění platném od 1.1.2013 pojištěného BD/SVJ ev. č. 7142 Přihláška k Rámcové pojistné smlouvě č. 77261351 typu "A" v aktuálním znění platném od 213 pojištěného BD/SVJ ev. č. 7142 (pro bytová družstva/společenství ků jednotek s počtem nad 5 pojištěných bytových

Více

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění Pojistitel: Obchodní firma: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Právní forma: akciová společnost Sídlo: Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458 PSČ: 532 18, Česká republika IČ:

Více