Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO"

Transkript

1 Stránka 1 z 9 Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: Přítomní radní: Omluven: Přítomni: číslo jednání: 46/2015/RM Ing. Pavel Zálom, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří Zíma, Ing. Milan Grohmann, Ing. Pavel Zlámal, MUDr. Miroslava Šircová MUDr. Jakub Heřman, RNDr. Peška Mgr. Josef Herčík, tajemník PROGRAM JEDNÁNÍ JE PŘÍLOHOU TOHOTO ZÁPISU Aktuální počet přítomných radních 7 Pan starosta přivítal členy Rady města. Zasedání probíhalo od do OVĚŘENÍM ZÁPISU BYL POVĚŘEN JIŘÍ ZÍMA (pro 6/ zdržel se 1 Zíma) Při projednávání programového bodu č. 22 byl přítomen pan Jiří Sejkora, vedoucí Odboru správy majetku. Členové Rady města s jeho přítomností souhlasí. Pan starosta města, na úvod zasedání, navrhl předřazení programového bodu č. 22 před všechny ostatní body. Pan starosta města navrhl doplnění programu o následující body: 23/46/2015/RM NÁVRH NA ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 36/2015 PŘEVOD BĚŽNÝCH VÝDAJŮ Z ROZPOČTU ORJ 3009 SPRÁVNÍ ODBOR DO BĚŽNÝCH VÝDAJŮ ORJ 3012 ODBOR KULTURY A PAMÁTKOVÉ PÉČE NA NAVÝŠENÍ PŘÍSPĚVKU KZMS SLANÝ 24/46/2015/RM PŘIJETÍ VĚCNÉHO DARU 25/46/2015/RM SOUHLAS S UŽITÍM ZNAKU MĚSTA NA VÁNOČNÍM ZPÍVÁNÍ DISKUSE PROBĚHNE NA ZÁVĚR ZASEDÁNÍ PROGRAM RADY MĚSTA BYL SCHVÁLEN V UPRAVENÉM ZNĚNÍ. ZNĚNÍ PROGRAMU ZASEDÁNÍ 46RM 22/46/2015/RM NÁVRH NA ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA UZAVŘENÍ SMLOUVY O SDRUŽENÝCH SLUŽBÁCH DODÁVKY ELEKTŘINY 01/46/2015/RM NÁVRH NA PRONÁJEM ČÁSTÍ POZEMKOVÝCH PARCEL P. Č. 1854/12, 1843, 1846/1, 1849/1, 1851, 1852/2 A 1853/1 O CELKOVÉ VÝMĚŘE 32 M 2 VŠE V K. Ú. SLANÝ (ULICE KYNSKÉHO, SOUKENICKÁ, ŠTECHOVA, FRIČOVA, VINAŘICKÉHO, LÁZEŇSKÁ A KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ) 02/46/2015/RM SOUHLAS OBCE S POSKYTNUTÍM DOPLATKU NA BYDLENÍ

2 Stránka 2 z 9 03/46/2015/RM NÁVRH SPLÁTKOVÝCH KALENDÁŘŮ NA ÚHRADU POHLEDÁVEK, VZNIKAJÍCÍCH Z TITULU NEUHRAZENÝCH PLATEB, SPOJENÝCH S UŽÍVÁNÍM BYTU 04/46/2015/RM NÁVRH NA UZAVŘENÍ SPLÁTKOVÉHO KALENDÁŘE NA DLUH SPOJENÝ S UŽÍVÁNÍM NEBYTOVÉHO PROSTORU V UL. E. BENEŠE, Č. P /46/2015/RM NÁVRH NA ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 34/ /46/2015/RM NÁVRH NA ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 35/2015 A NÁVRH NA ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA REALIZACI AKCE SLANÝ VÝMĚNA KAMEROVÉHO BODU SMETANOVO NÁMĚSTÍ. 07/46/2015/RM NÁVRH NA ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA REALIZACI AKCE VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ OBJEKTU Č.P. 392, OUVALOVA ULICE, SLANÝ. 08/46/2015/RM NÁVRH NA ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA REALIZACI AKCE OBNOVA KANALIZACE V ULICI SMEČENSKÁ VE SLANÉM. 09/46/2015/RM NÁVRH DALŠÍHO POSTUPU VE VĚCI SMLUV O NÁJMU BYTU, JEJICHŽ PLATNOST KONČÍ V 12/ /46/2015/RM NÁVRH NA UDĚLENÍ SOUHLASU S PRONÁJMEM NEBYTOVÝCH PROSTOR PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI ZÁKLADNÍ ŠKOLA SLANÝ, RABASOVA 821, OKRES KLADNO 11/46/2015/RM NÁVRH NA UZAVŘENÍ DODATKU Č. 7 KE SMLOUVĚ O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR V Č. P. 161 V TŘEBÍZSKÉHO ULICI VE SLANÉM UZAVŘENÉ SE STÁTNÍM OBLASTNÍM ARCHIVEM V PRAZE 12/46/2015/RM NÁVRH NA UZAVŘENÍ SMLOUVY O NÁJMU BYTU V Č. P. 8 VE SMEČENSKÉ ULICI VE SLANÉM 13/46/2015/RM ŽÁDOST O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ Z INVESTIČNÍHO FONDU ZÁKLADNÍ ŠKOLY SLANÝ, RABASOVA 821, OKRES KLADNO 14/46/2015/RM NÁVRH NA SCHVÁLENÍ STRATEGICKÝ PLÁN SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ PRO KRÁLOVSKÉ MĚSTO SLANÝ NA LÉTA /46/2015/RM ŽÁDOST O ČERPÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Z REZERVNÍHO FONDU ŠKOLNÍ JÍDELNY, NA SADECH 1238, SLANÝ. 16/46/2015/RM NÁVRH NA SCHVÁLENÍ POSTUPU PRO PŘIDĚLOVÁNÍ VOLNÝCH BYTŮ V DPS VE SLANÉM 17/46/2015/RM NÁVRH NA POSKYTNUTÍ PENĚŽITÉHO DARU NA KOMPENZACI JÍZDNÉHO OBČANŮM MÍSTNÍ ČÁSTI SLANÝ, KVÍC, KVÍČEK 18/46/2015/RM INFORMACE O PŘEDPOKLÁDANÉM VÝVOJI KAPACITY MATEŘSKÝCH ŠKOL ZŘIZOVANÝCH MĚSTEM SLANÝ A POČTU DĚTÍ UNICHŽ SE PŘEDPOKLÁDÁ NÁSTUP DO ZÁKLADNÍCH ŠKOL. 19/46/2015/RM OZNÁMENÍ ŘEDITELSKÉHO VOLNA NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE SLANÝ, RABASOVA 821, OKRES KLADNO 20/46/2015/RM NÁVRH NA TÉMATA GRANTŮ PRO ROK /46/2015/RM ŽÁDOST O ČERPÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Z REZERVNÍHO FONDU MATEŘSKÉ ŠKOLY SLANÝ, CYRILA BOUDY 284, SLANÝ. 23/46/2015/RM NÁVRH NA ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 36/2015 PŘEVOD BĚŽNÝCH VÝDAJŮ Z ROZPOČTU ORJ 3009 SPRÁVNÍ ODBOR DO BĚŽNÝCH VÝDAJŮ ORJ 3012 ODBOR KULTURY A PAMÁTKOVÉ PÉČE NA NAVÝŠENÍ PŘÍSPĚVKU KZMS SLANÝ

3 Stránka 3 z 9 24/46/2015/RM PŘIJETÍ VĚCNÉHO DARU 25/46/2015/RM SOUHLAS S UŽITÍM ZNAKU MĚSTA NA VÁNOČNÍM ZPÍVÁNÍ 26/46/2015/RM DISKUSE 22/46/2015/RM NÁVRH NA ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA UZAVŘENÍ SMLOUVY O SDRUŽENÝCH SLUŽBÁCH DODÁVKY ELEKTŘINY Rada města schválila uzavření smlouvy na dodávku elektřiny s dodavatelem ČEZ Prodej, s.r.o., Duhová 425/1, Praha. úkol č. 605/ Jiřímu Sejkorovi, vedoucímu odboru správy majetku T: Potvrdit akceptaci nabídky dodavateli ČEZ Prodej, s.r.o., Duhová 425/1, Praha. úkol č. 606/ Jiřímu Sejkorovi, vedoucímu odboru správy majetku T: Zajistit uzavření smlouvy dle usnesení rady města. 01/46/2015/RM NÁVRH NA PRONÁJEM ČÁSTÍ POZEMKOVÝCH PARCEL P. Č. 1854/12, 1843, 1846/1, 1849/1, 1851, 1852/2 A 1853/1 O CELKOVÉ VÝMĚŘE 32 M2 VŠE V K. Ú. SLANÝ (ULICE KYNSKÉHO, SOUKENICKÁ, ŠTECHOVA, FRIČOVA, VINAŘICKÉHO, LÁZEŇSKÁ A KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ) Rada města schválila uzavření smlouvy o instalaci a zajištění provozu parkovacích automatů a tím i následný pronájem částí pozemkových parcel p. č. 1854/12, 1843, 1846/1, 1849/1, 1851, 1852/2 a 1853/1 o celkové výměře 32 m 2 vše v k. ú. Slaný za následujících podmínek: nájemné za užívání pozemků bude činit 5,00 Kč/sloupek/kalendářní rok včetně započatého kalendářního roku, tj. za 51 sloupků s 86 parkovacímu automaty, získané parkovné bude rozděleno v poměru 45 % společnosti Citymeter s. r.o. a 55 % Město Slaný, 30 % z ceny z každé prodané předplacené karty parkovací karty bude převedeno společnosti Citymeter s. r. o., jako náhrada za výtěžek z provozu parkovacích automatů, výše parkovného bude činit 15,00 Kč/hodinu/parkovací místo, doba trvání bude stanovena od na dobu neurčitou s měsíční výpovědní lhůtou bez udání důvodu pro její vypovězení. úkol č. 607/ Jiřímu Sejkorovi, vedoucímu odboru správy majetku T: Zajistit uzavření smlouvy o instalaci a zajištění provozu parkovacích automatů se společností Citymeter s. r. o., se sídlem Podolská 769/22, Praha 4 Podolí. 02/46/2015/RM SOUHLAS OBCE S POSKYTNUTÍM DOPLATKU NA BYDLENÍ 1. Rada města neschválila udělení souhlasu obce s poskytnutím doplatku na bydlení panu V. Gerhardtovi, Slaný. 2. Rada města neschválila udělení souhlasu obce s poskytnutím doplatku na bydlení panu J. Podsedníkovi, Slaný. 3. Rada města neschválila udělení souhlasu obce s poskytnutím doplatku na bydlení panu V. Dvořákovi, Slaný. 4. Rada města neschválila udělení souhlasu obce s poskytnutím doplatku na bydlení panu V. Horváthovi, Slaný.

4 Stránka 4 z 9 Úkol č. 608/ Ing. Lucii Krčkovou, referenta pro vnější vztahy T: Zajistit podklady pro ÚP ČR. 03/46/2015/RM NÁVRH SPLÁTKOVÝCH KALENDÁŘŮ NA ÚHRADU POHLEDÁVEK, VZNIKAJÍCÍCH Z TITULU NEUHRAZENÝCH PLATEB, SPOJENÝCH S UŽÍVÁNÍM BYTU 1. Rada města schvaluje uzavření splátkových kalendářů k pohledávkám, vzniklým z titulu neuhrazených plateb, spojených s užíváním bytu v majetku města dle přiloženého seznamu p.č. 9/15. úkol č. 609/ Ing. Josefu Rabasovi, jednateli RDK servisu T: Rada města ukládá informovat uživatele bytů o rozhodnutí rady. 04/46/2015/RM NÁVRH NA UZAVŘENÍ SPLÁTKOVÉHO KALENDÁŘE NA DLUH SPOJENÝ S UŽÍVÁNÍM NEBYTOVÉHO PROSTORU V UL. E. BENEŠE, Č. P. 528 Rada města revokovala usnesení RM ze dne a schválila uzavření splátkového kalendáře na celkovou částku , Kč s lhůtou splatnosti na 18 měsíců. (pro 5, zdrželi se 2 Ing. Drholec, Ing. Grohmann) úkol č. 610/ Ing. Zině Nové, vedoucí Finančního odboru T: Informovat žadatele o rozhodnutí rady města. 05/46/2015/RM NÁVRH NA ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 34/2015 Rada města schválila rozpočtové opatření č. 34/2015, a to zapojení mimořádných příjmů z tržeb za služby poskytované v Knihovně Václava Štecha ve výši Kč a navýšení běžných výdajů kapitoly tajemníka v položce ostatních osobních výdajů o tuto částku. úkol č. 611/ Ing. Zině Nové, vedoucí finančního odboru T: Předložit rozpočtové opatření č. 34/2015 na nejbližší zasedání zastupitelstva města. 06/46/2015/RM NÁVRH NA ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 35/2015 A NÁVRH NA ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA REALIZACI AKCE SLANÝ VÝMĚNA KAMEROVÉHO BODU SMETANOVO NÁMĚSTÍ. Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 35/2015 a to převod částky 79 tis. Kč z nevyužitých kapitálových prostředků rozpočtové akce MKDS kamerové body Komenského náměstí a v Soukenické ulici u tržiště a převod částky 9 tis. Kč z rozpočtové rezervy do kapitálových výdajů odboru správy majetku na akci Slaný výměna kamerového bodu Smetanovo náměstí. Rada města schválila uzavření smlouvy na realizaci akce Slaný výměna kamerového bodu Smetanovo náměstí s uchazečem JIRKŮ A Z s.r.o., Kladno. (pro 6, zdržel se 1 Ing. Zlámal) úkol č. 612/ Ing. Zině Nové, vedoucí finančního odboru T: Zajistit zpracování návrhu na rozpočtové opatření č. 35/2015 a předložit tento návrh ke schválení zastupitelstvu města.

5 Stránka 5 z 9 úkol č. 613/ Jiřímu Sejkorovi, vedoucímu odboru správy majetku T: V případě schválení rozpočtového opatření č. 35/2015 zajistit uzavření smlouvy s uchazečem JIRKŮ A Z s.r.o., Kladno na realizaci akce Slaný výměna kamerového bodu Smetanovo náměstí. 07/46/2015/RM NÁVRH NA ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA REALIZACI AKCE VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ OBJEKTU Č.P. 392, OUVALOVA ULICE, SLANÝ. Rada města neschválila uzavření smlouvy na realizaci akce Výměna oken a dveří objektu č.p. 392, Ouvalova, Slaný s uchazečem H TERM s.r.o., Jinočany. úkol č. 614/ Jiřímu Sejkorovi, vedoucímu odboru správy majetku T: Připravit pro radu města podklad materiálu pro využití částky , Kč k dílčím rekonstrukčním pracem v MŠ ve Slaném, po konzultaci s ředitelkami dotyčných zařízení. Odchází Ing. Grohmann Aktuální počet přítomných radních 6 08/46/2015/RM NÁVRH NA ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA REALIZACI AKCE OBNOVA KANALIZACE V ULICI SMEČENSKÁ VE SLANÉM. Rada města odložila tento programový bod na své další jednání, které se uskuteční úkol č. 615/ Mgr. Josefu Herčíkovi, tajemník MěÚ Slaný T: Zajistit přítomnost pana Sejkory, vedoucího Odboru správy majetku na jednání rady města, konané Odchází Ing. Grohmann Aktuální počet přítomných radních 6 09/46/2015/RM NÁVRH DALŠÍHO POSTUPU VE VĚCI SMLUV O NÁJMU BYTU, JEJICHŽ PLATNOST KONČÍ V 12/ Rada města schvaluje uzavření nových smluv o nájmu bytu s nájemci uvedenými v seznamu a vypořádání složených finančních prostředků dle původní smlouvy o nájmu bytu. 2. Rada města schvaluje uzavření nové smlouvy o nájmu bytu č. 21 v č. p. 270 a bytu č. 10 v č. p se současnými nájemci na dobu určitou 6 měsíců. 3. Rada města schvaluje uzavření nové smlouvy o nájmu bytu č. 15 v č. p se současným nájemcem na dobu určitou 1 rok. 4. Rada města revokuje usnesení č. 05/28/2015/RM bod 2 rady města č. 28/2015/RM z týkající se bytu č. 12 v č. p Rada města schválila uzavření nové smlouvy o nájmu bytu č. 12 v č se současným uživatelem bytu na dobu určitou do s tím, že nebude vrácena složená peněžní jistota, která bude ponechána na účtu pronajímatele do dalšího projednání nájemního vztahu. úkol č. 616/ Ing. Josefu Rabasovi, řediteli RDK servis s. r. o. Slaný T: Informovat nájemce bytů o rozhodnutí rady města. 10/46/2015/RM NÁVRH NA UDĚLENÍ SOUHLASU S PRONÁJMEM NEBYTOVÝCH PROSTOR PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI ZÁKLADNÍ ŠKOLA SLANÝ, RABASOVA 821, OKRES KLADNO Rada města uděluje souhlas příspěvkové organizaci Základní škola Slaný, Rabasova 821, okres Kladno k uzavření nájemní smlouvy na pronájem sálu na stolní tenis na období od do s nájemcem Petrem Hlaváčem, Slaný, Máchova 1442 za nájemné 400 Kč/2 hodiny 1 x týdně.

6 Stránka 6 z 9 úkol č. 617/ Jiřímu Sejkorovi, vedoucímu odboru správy majetku T: Informovat ředitele příspěvkové organizace o usnesení rady města. úkol č. 618/ Bc. Editě Zárubové, vedoucí odboru sociálních věcí, zdravotnictví, školství a tělovýchovy T: Vyžádat přehled obsazenosti tělocvičen od ředitelů škol a BIOS haly na období podzim zima 2015/ /46/2015/RM NÁVRH NA UZAVŘENÍ DODATKU Č. 7 KE SMLOUVĚ O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR V Č. P. 161 V TŘEBÍZSKÉHO ULICI VE SLANÉM UZAVŘENÉ SE STÁTNÍM OBLASTNÍM ARCHIVEM V PRAZE Rada města schválila uzavření dodatku č. 7 k nájemní smlouvě na pronájem nebytových prostor v č. p. 161 v Třebízského ulici ve Slaném se Státním oblastním archivem v Praze, se sídlem Archivní 4, Praha 4 dle návrhu uvedeného v příloze č. 2 tohoto návrhu. úkol č. 619/ Jiřímu Sejkorovi, vedoucímu odboru správy majetku T: Informovat nájemce a zajistit uzavření dodatku dle usnesení rady města. 12/46/2015/RM NÁVRH NA UZAVŘENÍ SMLOUVY O NÁJMU BYTU V Č. P. 8 VE SMEČENSKÉ ULICI VE SLANÉM Rada města schválila příspěvkové organizaci Kulturní zařízení města Slaného, se sídlem Slaný, Wilsonova 575 uzavření smlouvy o nájmu bytu o velikosti 2+1 v č. p. 8 ve Smečenské ulici ve Slaném vlastním jménem s Janem Longauerem, bytem Slaný, K. H. Borovského 197 a Andreou Vildovou, bytem Rakovník, Dukelských hrdinů 2730 na dobu určitou od do za nájemné ve výši 68,41 Kč/m 2 /měsíc s tím, že před podpisem smlouvy nebudou skládat peněžitou jistotu k zajištění nároků pronajímatele vůči nájemci z titulu nájemného a případně jiných povinností vyplývajících z nájmu bytu a základní měsíční nájemné bude sníženo o 45 %. úkol č. 620/ Ivo Horňákovi, pověřenému řízením KZMS T: Informovat žadatele a zajistit uzavření smlouvy o nájmu bytu dle usnesení rady města. 13/46/2015/RM ŽÁDOST O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ Z INVESTIČNÍHO FONDU ZÁKLADNÍ ŠKOLY SLANÝ, RABASOVA 821, OKRES KLADNO Rada města schválila čerpání z investičního fondu ve výši , Kč, ZŠ Slaný, Rabasova 821, okres Kladno. úkol č. 621/ Bc. Editě Zárubové, vedoucí odboru sociálních věcí, zdravotnictví, školství a tělovýchovy T: Informovat ZŠ Rabasova 821, Slaný, o schválení čerpání investičního fondu. 14/46/2015/RM NÁVRH NA SCHVÁLENÍ STRATEGICKÝ PLÁN SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ PRO KRÁLOVSKÉ MĚSTO SLANÝ NA LÉTA Rada města odložila programový bod na své další jednání, které se uskuteční úkol č. 622/ Igoru Dvořákovi, DiS., ASZ města T: Dopracovat a opravit podklad, včetně zapracování připomínek členů rady města.

7 Stránka 7 z 9 úkol č. 623/ Mgr. Josefu Herčíkovi, tajemník MěÚ Slaný T: Pozvat pana Dvořáka, DiS. na jednání rady města, které se koná /46/2015/RM ŽÁDOST O ČERPÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Z REZERVNÍHO FONDU ŠKOLNÍ JÍDELNY, NA SADECH 1238, SLANÝ. Rada města schválila čerpání z rezervního fondu ve výši , Kč, ŠJ Na Sadech 1238, Slaný. úkol č. 624/ Bc. Editě Zárubové, vedoucí odboru sociálních věcí, zdravotnictví, školství a tělovýchovy T: informovat Školní jídelnu, Na Sadech 1238, Slaný o schválení čerpání rezervního fondu. úkol č. 625/ Ing. Pavlu Zálomovi, starostovi T: Pozvat ředitelku Školní jídelny k osobnímu setkání s vedením města. 16/46/2015/RM NÁVRH NA SCHVÁLENÍ POSTUPU PRO PŘIDĚLOVÁNÍ VOLNÝCH BYTŮ V DPS VE SLANÉM Rada města schvaluje postup pro přidělování volných bytů v Domech s pečovatelskou službou ve Slaném v předloženém znění s platností od Úkol č. 626/ Ing. Aleně zahrádkové, vedoucí Pečovatelské služby Slaný T: Informovat žadatele o nově platném Postupu pro přidělování bytů v DPS. 17/46/2015/RM NÁVRH NA POSKYTNUTÍ PENĚŽITÉHO DARU NA KOMPENZACI JÍZDNÉHO OBČANŮM MÍSTNÍ ČÁSTI SLANÝ, KVÍC, KVÍČEK Rada města schválila poskytnutí peněžitého daru na kompenzaci jízdného uvedeným občanům místní části Slaný, Kvíc, Kvíček v celkové výši 1527 Kč. (pro 5 zdržel se 1 Ing. Zlámal) úkol č. 627/ Mgr. Tomáši Černickému, vedoucímu odboru dopravy a silničního hospodářství T: Zajistit vyplacení peněžitého daru občanům, kterým byl peněžitý dar poskytnut. 18/46/2015/RM INFORMACE O PŘEDPOKLÁDANÉM VÝVOJI KAPACITY MATEŘSKÝCH ŠKOL ZŘIZOVANÝCH MĚSTEM SLANÝ A POČTU DĚTÍ, U NICHŽ SE PŘEDPOKLÁDÁ NÁSTUP DO ZÁKLADNÍCH ŠKOL. Rada města odložila programový bod na své další jednání, které se uskuteční úkol č. 628/ Ing. Lucie Krčková, referent pro vnější vztahy T: Pozvat paní Michálkovou z OSVZŠT na jednání rady města konané k rozboru dané problematiky. 19/46/2015/RM OZNÁMENÍ ŘEDITELSKÉHO VOLNA NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE SLANÝ, RABASOVA 821, OKRES KLADNO Rada města bere na vědomí vyhlášení ředitelského volna na Základní škole Slaný, Rabasova 821, okres Kladno.

8 Stránka 8 z 9 20/46/2015/RM NÁVRH NA TÉMATA GRANTŮ PRO ROK 2016 Rada města odložila programový bod na své další jednání, které se uskuteční /46/2015/RM ŽÁDOST O ČERPÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Z REZERVNÍHO FONDU MATEŘSKÉ ŠKOLY SLANÝ, CYRILA BOUDY 284, SLANÝ. Rada města schválila čerpání z rezervního fondu ve výši , Kč, MŠ C. Boudy 284, Slaný. úkol č. 629/ Bc. Editě Zárubové, pověřené vedoucí odboru sociálních věcí, zdravotnictví, školství a tělovýchovy T: informovat MŠ C. Boudy 284, Slaný o schválení čerpání rezervního fondu. 23/46/2015/RM NÁVRH NA ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 36/2015 PŘEVOD BĚŽNÝCH VÝDAJŮ Z ROZPOČTU ORJ 3009 SPRÁVNÍ ODBOR DO BĚŽNÝCH VÝDAJŮ ORJ 3012 ODBOR KULTURY A PAMÁTKOVÉ PÉČE NA NAVÝŠENÍ PŘÍSPĚVKU KZMS SLANÝ Rada města doporučila schválit zastupitelstvu města RO č.36/2015 a to převod částky , Kč z běžných výdajů ORJ 3009 Správní odbor, ORG 7013 do běžných výdajů ORJ 3012 Odbor kultury a památkové péče ORG 604 na navýšení neinvestičního příspěvku KZMS. Úkol č. 630/ Ing. Zině Nové, vedoucí Finančního odboru T: Zajistit předložení rozpočtového opatření č. 36/2015 ke schválení na nejbližší zastupitelstvo města. Spojit se zprávou Finančního výboru k Městskému plesu. 24/46/2015/RM PŘIJETÍ VĚCNÉHO DARU Rada města doporučila zastupitelstvu města přijmout věcný dar od společnosti RF DEVELOPMENT CZ CZ a.s. Praha 4 v hodnotě , Kč v podobě projektové dokumentace stavebních úprav nemovitosti Slaný, Ouvalova ul. č. p Úkol č. 631/ Ing. Zině Nové, vedoucí Finančního odboru T: Zajistit předložení materiálu na nejbližší zastupitelstvo města. 25/46/2015/RM SOUHLAS S UŽITÍM ZNAKU MĚSTA NA VÁNOČNÍM ZPÍVÁNÍ Rada města vyslovuje souhlas s užitím znaku Královského města Slaný. 26/46/2015/RM DISKUSE Rada města pověřuje starostu zadáním vypracování znaleckého posudku ve věc APD u soudního znalce v částce do 45 tisíc Kč. Rada města pověřuje starostu k jednání ve věci APD s firmou KOMA a právními zástupci. Rada města pověřuje místostarostu Ing. Pavla Zlámala jednáním ve věci cenové nabídky projektové dokumentace a ceny realizace ve vztahu k odběrům pitné vody ze studní Slaný Kvíček. V RÁMCI DISKUSE BYLY ZADÁNY NÁSLEDUJÍCÍ ÚKOLY:

9 Stránka 9 z 9 úkol č. 632/ Ing. Pavlu Zálomovi, starostovi T: Upřesnění realizace znaleckého posudku se zpracovatelem YBN s.r.o. panem Malým. úkol č. 633/ Ing. Milanu Grohmannovi, místostarostovi T: Provést revizi stavu volných nájemních bytů v majetku města a zpracovat zprávy o zjištěných skutečnostech. ZAPSAL: MGR. JOSEF HERČÍK Zpracovala: JANA MAŠKOVÁ CATHNEROVÁ, ING. KRČKOVÁ OVĚŘIL: JIŘÍ ZÍMA ING. PAVEL ZÁLOM STAROSTA MĚSTA

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA číslo jednání: 13/2015/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 11. 3. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla,

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO číslo jednání: 22/2015/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 29. 4. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 28/2015/RM Den konání: 03. 6. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Stránka 1 z 7 Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO číslo jednání: 74/2016/RM Místo konání: Den konání: 15. 09. 2016 Městský úřad Slaný, kancelář starosty Přítomní radní: Mgr. Martin Hrabánek, Jiří Víšek,

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Stránka 1 z 6 Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Městský úřad Slaný, kancelář starosty Den konání: 07. 12. 2016 číslo jednání: 82/2016/RM Přítomní radní: Jiří Víšek, Martin Matoušek,

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA číslo jednání: 16/2015/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 25. 3. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla,

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Stránka 1 z 8 Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Městský úřad Slaný; kancelář starosty Den konání: 10 02 2016 Přítomní radní: Omluveni: Přítomni: číslo jednání: 59/2016/RM Ing. Pavel

Více

Z Á P I S Z 63. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE

Z Á P I S Z 63. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE Z Á P I S Z 63. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 23.10.2013 Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 23. října 2013 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík p. Jaroslav Hložek, Mgr. Martin Hrabánek, p. Petr Čapek,

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný Den konání: 8. 7. 2015 Přítomní radní: Omluven: Přítomni: číslo jednání: 34/2015/RM Ing. Pavel Zálom, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Stránka 1 z 6 Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný Den konání: 29. 7. 2015 Přítomní radní: Omluven: Přítomni: číslo jednání: 36/2015/RM Ing. Pavel Zálom, Ing. Tomáš Drholec,

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Stránka 1 z 7 Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 07 10 2015 Přítomní radní: Omluven: Přítomni: číslo jednání: 44/2015/RM Ing. Pavel Zálom, Ing. Tomáš Drholec,

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Stránka 1 z 6 Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 18 11 2015 Přítomní radní: Omluven: Přítomni: číslo jednání: 50/2015/RM Ing. Pavel Zálom, Ing. Tomáš Drholec,

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA číslo jednání: 84 Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 8. 10. 2014 Přítomni: Omluveni: Mgr. Martin Hrabánek, p. Jaroslav Hložek, p. Petr Čapek, p. Ladislav Schneider,

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Stránka 1 z 10 Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO číslo jednání: 63/2016/RM Místo konání: Městský úřad Slaný; kancelář starosty Den konání: 23 03 2016 Přítomní radní: pan Jiří Hůla, Ing. Milan Grohmann,

Více

Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005

Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005 Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005 Místo konání: MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Čas konání: 16. března 2005 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek (dostavil se 16.40), Ing. Pavel Bartoníček,

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Stránka 1 z 7 Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO číslo jednání: 48/2015/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 04 11 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla,

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný Stránka 1 z 11 číslo jednání: 53/2015/RM Den konání: 09 12 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla,

Více

Z Á P I S Z 57. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE

Z Á P I S Z 57. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE Z Á P I S Z 57. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 26. 06. 2013 Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 26. června 2013 Přítomni: p. Jaroslav Hložek, Mgr. Miroslava Kaisrlíková, p. Ladislav Schneider,

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA číslo jednání: 06/2015/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 14. 1. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Pavel Zlámal, RNDr. Ladislav Peška, Ing. Tomáš Drholec,

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Stránka 1 z 8 Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 05. 08. 2015 Přítomní radní: Omluven: Přítomni: číslo jednání: 37/2015/RM Ing. Pavel Zálom, RNDr. Ladislav

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO číslo jednání: 26/2015/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 27. 5. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří Zíma,

Více

Z Á P I S Z 42. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 27. 10. 2004

Z Á P I S Z 42. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 27. 10. 2004 Z Á P I S Z 42. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 27. 10. 2004 MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Místo konání: Čas konání: 27. 10. 2004 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, Ing. Pavel Bartoníček, p. Karel Ležák,

Více

Z Á P I S Z 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 22. 12. 2004

Z Á P I S Z 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 22. 12. 2004 Z Á P I S Z 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 22. 12. 2004 Místo konání: MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Čas konání: 22. prosince 2004 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, Ing. Pavel Bartoníček, p. Karel

Více

Z Á P I S Z 67. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE

Z Á P I S Z 67. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE Z Á P I S Z 67. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 18.12.2013 Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 18. 12. 2013 Přítomni: p. Jaroslav Hložek, Mgr. Martin Hrabánek, p. Petr Čapek, p. Libor Dobner,

Více

Z Á P I S Z 68. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE

Z Á P I S Z 68. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE Z Á P I S Z 68. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 15.01.2014 Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 15.01.2014 Přítomni: p. Jaroslav Hložek, Mgr. Martin Hrabánek, p. Petr Čapek, p. Libor Dobner, p.

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA číslo jednání: 80 Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 06. 08. 2014 Přítomni: Omluveni: Mgr. Martin Hrabánek, Jaroslav Hložek, p. Petr Čapek, MUDr. Bohumil Vašek,

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Stránka 1 z 11 Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Městský úřad Slaný; kancelář starosty Den konání: 27 04 2016 Přítomní radní: Přítomni: číslo jednání: 65/2016/RM Mgr. Martin Hrabánek,

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Stránka 1 z 9 Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO číslo jednání: 75/2016/RM Místo konání: Městský úřad Slaný, kancelář starosty Den konání: 29. 09. 2016 Přítomní radní: Omluven: Přítomni: Mgr. Martin

Více

Z Á P I S Z 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 12.02.2014

Z Á P I S Z 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 12.02.2014 Z Á P I S Z 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 12.02.2014 Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 12. 02. 2014 Přítomni: p. Jaroslav Hložek, p. Petr Čapek, p. Libor Dobner, p. Ladislav Schneider,

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný Den konání: 24. 6. 2015 Přítomní radní: Omluven: Přítomni: číslo jednání: 32/2015/RM Ing. Pavel Zálom, pan Jiří Hůla, RNDr. Ladislav

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA číslo jednání: 01/2014/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 26. 11. 2014 Přítomni: Ing. Pavel Zálom, Ing. Pavel Zlámal, RNDr. Ladislav Peška, Ing. Tomáš Drholec,

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Stránka 1 z 10 Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO číslo jednání: 42/2015/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 23 09 2015 Přítomní radní: Omluven: Přítomni: Ing. Pavel Zálom, Ing. Tomáš Drholec,

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 38/2015/RM Den konání: 19. 08. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA Městský úřad Slaný Den konání: 4. 2. 2015 číslo jednání: 09/2015/RM Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Pavel Zlámal, RNDr. Ladislav Peška, Ing. Tomáš Drholec,

Více

Z Á P I S ZE 7. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 2. 3. 2011

Z Á P I S ZE 7. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 2. 3. 2011 Z Á P I S ZE 7. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 2. 3. 2011 Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 2. března 2011 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, MUDr. Bohumil Vašek, p. Libor Dobner,

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA číslo jednání: 83 Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 24. 09. 2014 Přítomni: Omluveni: Mgr. Martin Hrabánek, p. Jaroslav Hložek, p. Petr Čapek, p. Ladislav Schneider,

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 29/2015/RM Den konání: 10. 6. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří Zíma,

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA Městský úřad Slaný Den konání: 18. 2. 2015 číslo jednání: 10/2015/RM Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Pavel Zlámal, RNDr. Ladislav Peška, Ing. Tomáš Drholec,

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Stránka 1 z 9 Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO číslo jednání: 47/2015/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 26 10 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Tomáš Drholec, Ing. Milan Grohmann,

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA číslo jednání: 07/2015/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 21. 1. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Pavel Zlámal, RNDr. Ladislav Peška, Ing. Tomáš Drholec,

Více

Z Á P I S Z 35. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE

Z Á P I S Z 35. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE Z Á P I S Z 35. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 6. 2004 Místo konání: MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Čas konání: 16. června 2004 Přítomni: Přizváni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, Ing. Pavel Bartoníček,

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 2/2015, konané dne 26. ledna 2015

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 2/2015, konané dne 26. ledna 2015 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 2/2015, konané dne 26. ledna 2015 Přítomni: Mgr. Mrzílková, p. Lenc, Mgr. Kořanová, Bc. Rajchertová, Ing. Hrodek, p. Wiesner Za MěÚ: Ing. Svobodová Omluveni: Ing.

Více

Z Á P I S Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 28. února 2007

Z Á P I S Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 28. února 2007 Z Á P I S Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 28. února 2007 Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 28. února 2007 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, Ing. Petr Kolačkovský, p. Jaroslav Hložek, p.vojtěch

Více

Z Á P I S Z 27. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22. 02. 2012

Z Á P I S Z 27. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22. 02. 2012 Z Á P I S Z 27. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22. 02. 2012 Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 22. února 2012 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, Mgr. Martin Hrabánek, p. Libor Dobner

Více

ZÁPIS. Městské centrum GRAND, 27. června 2016 I od 16 7 hodin PROGRAM JEDNÁNÍ JE PŘÍLOHOU TOHOTO ZÁPISU

ZÁPIS. Městské centrum GRAND, 27. června 2016 I od 16 7 hodin PROGRAM JEDNÁNÍ JE PŘÍLOHOU TOHOTO ZÁPISU ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLANÝ číslo jednání: 22/2016/ZM Městské centrum GRAND, 27. června 2016 I od 16 7 hodin Stránka 1 z 16 Vzhledem k této skutečnosti, budou případné námitky k tomuto zápisu

Více

Z Á P I S Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE

Z Á P I S Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE Z Á P I S Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 26. 10. 2011 Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 26. října 2011 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, MUDr. Bohumil Vašek, p. Libor Dobner, Mgr. Martin Hrabánek,

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA číslo jednání: 19/2015/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 15. 4. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla,

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Stránka 1 z 10 Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO číslo jednání: 76/2016/RM Místo konání: Městský úřad Slaný, kancelář starosty Den konání: 12. 10. 2016 Přítomní radní: Mgr. Martin Hrabánek, Jiří Víšek,

Více

Z Á P I S Z 65. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE

Z Á P I S Z 65. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE Z Á P I S Z 65. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 20. 11. 2013 Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 20. listopadu 2013 Přítomni: p. Jaroslav Hložek, Mgr. Martin Hrabánek, MUDr. Bohumil Vašek, p.

Více

USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 50 konané dne

USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 50 konané dne USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 50 konané dne 5. 11. 2012 Usnesení č. 368/12 RM pořízení územní studie na výstavbu průmyslové zóny v Brtnici. Usnesení č. 369/12 RM starostovi Stanislavu Jirků

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA číslo jednání: 12/2015/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 4. 3. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla,

Více

Z Á P I S Z 32. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE

Z Á P I S Z 32. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE Z Á P I S Z 32. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 09. 05. 2012 Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 9. května 2012 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, Mgr. Martin Hrabánek, p. Libor Dobner,

Více

17. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í

17. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í ze 17. schůze Rady, konané dne 11. listopadu 2015 v zasedací místnosti

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1155/11-12 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 11.12.2012.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1155/11-12 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 11.12.2012. U S N E S E N Í z 52. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 28. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Zastupitelstva

Více

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Program: 1. Zahájení, schválení programu 2. Kontrola usnesení, úkolů 3. RM/8/01/11 - Zápis z jednání komise prevence kriminality

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Stránka 1 z 8 Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO číslo jednání: 79/2016/RM Místo konání: Městský úřad Slaný, kancelář starosty Den konání: 9. 11. 2016 Přítomní radní: Mgr. Martin Hrabánek, Martin Matoušek,

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Stránka 1 z 13 Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Městský úřad Slaný; kancelář starosty Den konání: 22 06 2016 Přítomní radní: Omluven: Přítomni: číslo jednání: 69/2016/RM Mgr. Martin

Více

Z Á P I S ZE 78. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE

Z Á P I S ZE 78. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE Z Á P I S ZE 78. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 23. 6. 2010 Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 23. června 2010 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík. Ing. Petr Kolačkovský, p. Jaroslav Hložek, p.libor

Více

Z Á P I S Z 59. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 28. 08. 2013

Z Á P I S Z 59. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 28. 08. 2013 Z Á P I S Z 59. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 28. 08. 2013 Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 28. srpna 2013 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, p. Ladislav Schneider, p. Libor Dobner,

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Z á p i s č. 37. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 37. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 37 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 9. 11. 2015 od 18.00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Petr Limprecht, PhDr. Ilona Němcová, Mgr.

Více

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289)

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 15. ledna 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení RM (tisk R/272)

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA číslo jednání: 02/2014/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 03. 12. 2014 Přítomni: Ing. Pavel Zálom, Ing. Pavel Zlámal, RNDr. Ladislav Peška, Ing. Tomáš Drholec,

Více

Z Á P I S Z 20. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE

Z Á P I S Z 20. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE Z Á P I S Z 20. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 09. 11. 2011 Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 9. listopadu 2011 Přítomni: Omluven: RNDr. Ivo Rubík, MUDr. Bohumil Vašek, p. Libor Dobner, Mgr.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi dne 26. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 35. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 14. září 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Rada města Přibyslav. Zápis z 18. schůze Rady města Přibyslav, konané dne v 16:00 hodin v zasedacím sále Lesního družstva obcí

Rada města Přibyslav. Zápis z 18. schůze Rady města Přibyslav, konané dne v 16:00 hodin v zasedacím sále Lesního družstva obcí Zápis z 18. schůze Rady města Přibyslav, konané dne 1. 7. 2015 v 16:00 hodin v zasedacím sále Lesního družstva obcí Přítomni: Martin Kamarád, starosta Michael Omes, místostarosta Václav Henzl, radní Ing.

Více

U S N E S E Í R 1312/06-09

U S N E S E Í R 1312/06-09 U S N E S E Í z 58. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 16. června 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna rozpočtu roku 2009 rozpočtové

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 1 konané dne 11. ledna 2012

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 1 konané dne 11. ledna 2012 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 1 konané dne 11. ledna 2012 Přítomni: Ing. Kroužecký, Mgr. Morava, Mgr. Mrzílková, Ing. Kocourek, Ing. Dominik, Ing. Hrodek, p. Šenkýř Jednání rady města bylo přítomno

Více

- 1 - U S N E S E N Í. ze 70. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 12. listopadu (č. 1007/ /70)

- 1 - U S N E S E N Í. ze 70. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 12. listopadu (č. 1007/ /70) - 1 - U S N E S E N Í ze 70. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 12. listopadu 2013 (č. 1007/70 1020/70) Přítomní členové rady : I. Mikulica, J. Dřevjaný, Ing. R. Pracuch, R. Schmuch Omluveni

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016 Přítomni: Mgr. Mrzílková, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, Mgr. Kořanová, Ing. Hrodek, p. Wiesner, p. Lenc Za MěÚ: Ing. Svoboda Omluven:

Více

USNESENÍ 19. schůze Rady města Humpolec konané dne v kanceláři starosty města

USNESENÍ 19. schůze Rady města Humpolec konané dne v kanceláři starosty města USNESENÍ 19. schůze Rady města Humpolec konané dne 2. 11. 2011 v kanceláři starosty města 289/19/RM/2011 Kontrola plnění usnesení z 18. RM I. Rada města-bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z 18. schůze

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 31. SRPNA 2010 R A D A M Ě S T A N E J D K U 120. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, Hosté: 0 RM schvaluje

Více

Rada Souhrn 4. řádné jednání Rady, konané dne v 8:00 hod. Kancelář starosty

Rada Souhrn 4. řádné jednání Rady, konané dne v 8:00 hod. Kancelář starosty Zveřejněné usnesení je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Město Březnice,

Více

Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 3.2.2014 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/5/RM/2014 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 14/1/RM/2014, 10/3/RM/2014, 11/3/RM/2014,

Více

Usnesení ze 100. schůze Rady města Litvínova konané dne

Usnesení ze 100. schůze Rady města Litvínova konané dne Usnesení ze 100. schůze Rady města Litvínova konané dne 10.12.2009 3153 / 100 10.12.2009 Rada města po projednání schvaluje program 100. RM konané dne 10.12.2009 1. 1. Návrh organizačních změn 1.2. Návrh

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015. U S N E S E N Í z 23. schůze Rady města Kojetína, konané dne 14. října 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Přítomni: 13 členů Zastupitelstva městyse Krucemburk dle presenční listiny. Omluveni: Jaromír Mifka

Přítomni: 13 členů Zastupitelstva městyse Krucemburk dle presenční listiny. Omluveni: Jaromír Mifka Zápis č. 6 / 2007 / 8 ze zasedání Městyse Krucemburk, konaného dne 31.10.2007 -------------------------------------------------------------------------------------- Přítomni: 13 členů Zastupitelstva městyse

Více

OBEC NESOVICE Nesovice 305 okres Vyškov IČO DIČ CZ

OBEC NESOVICE Nesovice 305 okres Vyškov IČO DIČ CZ OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 23. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 16.12. 2015 od 17.30 hod. v zasedací místnosti OÚ

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 12. září 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 12. září 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 12. září 2016 R 598/16 R 599/16 R 600/16 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí přehled plnění usnesení rady města ke dni 12. 09. 2016, b) souhlasí

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 33. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 15. března (č. 426/33 445/33)

- 1 - U S N E S E N Í. z 33. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 15. března (č. 426/33 445/33) - 1 - U S N E S E N Í z 33. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 15. března 2016 (č. 426/33 445/33) Přítomní členové rady : I. Mikulica, R. Schmuch, Mgr. M. Konečná, P. Kukučka, Ing. M. Robenek

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1218/01-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1218/01-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne U S N E S E N Í z 54. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 16. ledna 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Delegování člena RM R 1215/01-13

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

USNESENÍ z 40. zasedání Rady města Jirkova ze dne

USNESENÍ z 40. zasedání Rady města Jirkova ze dne USNESENÍ z 40. zasedání Rady města Jirkova ze dne 29.11.2010 795/40/RM/2010 Kontrola plnění usnesení Rada města-bere na vědomí splněná usnesení č.740/35/rm/2010, 786/39/RM/2010, 789/39/RM/2010. 796/40/RM/2010

Více

Z Á P I S Z 10. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE

Z Á P I S Z 10. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE Z Á P I S Z 10. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 13. 04. 2011 Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 13. dubna 2011 Přítomni: Ing. Pavel Bartoníček p. Jaroslav Hložek, p. Libor Dobner, MUDr. Bohumil

Více

U s n e s e n í č. 2/Z3/2011. U s n e s e n í č. 3/Z3/2011. U s n e s e n í č. 4/Z3/2011

U s n e s e n í č. 2/Z3/2011. U s n e s e n í č. 3/Z3/2011. U s n e s e n í č. 4/Z3/2011 Usnesení č. 1/Z3/2011-15/Z3/2011 ze 3. zasedání Zastupitelstva města Meziboří konaného dne 14.2.2011 v budově Městského úřadu od 16.00 hodin. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Více

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 47 rady města konané 14.11.2016 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad Mgr. Miroslav

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 15/1.1 Program 15. zasedání

Více

Z Á P I S Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 10. října 2007

Z Á P I S Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 10. října 2007 Z Á P I S Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 10. října Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 10. října Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, ing. Petr Kolačkovský, p. Jaroslav Hložek, ing. Pavel Bartoníček,

Více

Zápis č. 26/2016. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 19. prosince 2016 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 26/2016. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 19. prosince 2016 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 26/2016 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 19. prosince 2016 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Omluven: Bc. Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Bc. Radek Šenkýř Tomáš Háp

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Informace z usnesení 7. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Uzavření smlouvy o nájmu bytu

Informace z usnesení 7. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Uzavření smlouvy o nájmu bytu Informace z usnesení 7. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 9.2. 2011 1. Uzavření smlouvy o nájmu bytu Rada MČ Brno - Starý-Lískovec bere na vědomí souhlas Statutárního města Brna, Bytového odboru, s uzavřením

Více

Jednání Rady města Broumova č. 91 ze dne 24. března 2010. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : pan Slezák, Bc. Franc Pozdní příchod:

Více

USNESENÍ 17. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE Usnesení 237/2013 Rada města schvaluje program dnešní schůze rady města:

USNESENÍ 17. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE Usnesení 237/2013 Rada města schvaluje program dnešní schůze rady města: USNESENÍ 17. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 29.4.2013 Usnesení 237/2013 Rada města schvaluje program dnešní schůze rady města: 1. Kontrola usnesení (tajemník) 2. Rozdělení příspěvku TJ Jiskra

Více