Vyzva k podani nabidky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyzva k podani nabidky"

Transkript

1 Vyzva k podani nabidky k verejne zakazce maleho rozsahu na sluzby s nazvem Zajisteni prohlidektel zemrelych na uzemi Kralovehradeckeho kraje mimo zdravotnicke zanzeni zadavanou podle 18 odst. 5 a 12 odst. 3 zakona c. 137/2006 Sb., o verejnych zakazkach, v platnenn zneni (dale jen Zakon) Jedna se o verejnou zakazku na sluzby, jejfz predpokladana hodnota nedosahne castky ,- Kc bez DPH VYZVA K PODANf NABIDKY NENI VYZVOU VE SMYSLU ZAKONA

2 1. IDENTIFIKACNf ODAJE ZADAVATELE Nazev Zadavatele: Kralovehradecky kraj (dale jen Zadavatel" nebo Kralovehradecky kraj ") Sfdio: Pivovarske namesti 1245/2, Hradec Kralove DIC: Jmenem zadavatele jedna: Informace o zadavateli: Kontaktniosoba: CZ Be. Lubomir Franc, hejtman Kralovehradeckeho kraje ww/w.kr-kralovehradecky.cz Ing. Lucie Svrbikova Oddeleni zdravotni pece a ekonomiky Odbor zdravotnictvi KU Kralovehradeckeho kraje tel.: KLASIFIKACE P^EDMETU ZAKAZKY Kod CPV Sluzby odbornych lekai'd Odmena za 1 prohlidku bude cinit pausaini castku max Kc bez DPH. Pfedpokladana hodnota vei'eine zakazky cini Kc bez DPH. Pi'edpokladanv pocet prohlidek za dobu pineni smiouvy cini: PREDMETVEREJNiZAKAZKY Pi'edmetem pineni zakazky je zajisteni prohlidek tel zemi'elych na uzemi Kralovehradeckeho kraje mimo zdravotnicke zarizeni v souladu s 84 odst. 2 pism. b) zakonem c. 372/2011 Sb., o zdravotnich sluzbach a podminkach jejich poskytovani, ve zneni pozdejsich pfedpisu (dale jen zakon). Die 110 odst. 1 pism. b) zakona odpovida kraj za organizaci a zajisteni prohlidek tel zemi'elych mimo zdravotnicke zai'izeni na svem uzemi. Prohlidky tel zemi'elych, nejde-li o postup podle 84 odst. 2 pism. a), c) a d) zakona, jsou povinni podle 84 odst. 2 pism. b) zakona zajist'ovat mimo jine i poskytovatele nebo lekafi, se kterymi ma kraj pro tyto ucely uzavfenu smiouvu. Pi'edmetem pineni vei'ejne zakazky je zejmena: - Zajistit prohlidky tel zemt'elych v souladu s 86 a nasi, zakona nepi'etrzite u vsech zemfelych na uzemi Kralovehradeckeho kraje, pokud se nejedna o postup die 84 odst. 2 pism. a), c) a d). - Provozovat telefonni cislo, ktere bude dostupne v dobe pro zajisteni prohlidek tel zemi'elych (viz vyse). Telefonni kontakt bude zvet'ejnen na internetovych strankach kraje a zaroven bude k dispozici provozovateli pracoviste pro pfijem volani na jednotne evropske cislo tisnoveho volani 112 v souladu s ustanovenim 110 odst. 1 pism. b). - V souladu s 45 odst. 2 pism. n) zakona uzavr'it pojistnou smiouvu o pojisteni sve odpovednosti za skodu zpusobenou v souvislosti s poskytovanim zdravotnich sluzeb a pfedlozit ji nejdele pi'i podpisu smiouvy o zajisteni prohlidek tel zemi'elych s Kralovehradeckym krajem.

3 4. DOBA A MfSTO PLN^NI VEf^EJNE ZAKAZKY Pfedpokladany termin zahajeni pineni: , ppipadne ihned po podpisu smiouvy obema smiuvnimi stranami. Smiouva bude uzavi'ena na dobu urcitou, a to do Mistem pineni ie uzemi Kralovehradeckeho kraje. 5. STRUKTURA A OBSAH NABfOKY Nabidka bude zpracovana v ceskem Jazyce a v pisemne forme. Nabidka bude podepsana osobou opravnenou jednat za uchazece (u osob zapsanych v obchodnim rejstfiku bude podepsana v souladu se zpusobem jednanizapsanem v obchodnim rejsti'iku). Nabidka bude pi'edlozena v jednom vyhotoveni a bude obsahovat vsechny doklady, informace a pi'ilohy stanovene podminkami tohoto vyberoveho i'izeni. Vsechny casti nabidky, mimo navrhu smiouvy, budou pevne spojeny. Soucasti nabidky bude navrh smiouvy predlozeny ve ctyr'ech originalnich vyhotovenich - navrh smiouvy nebude pevne spojen s nabidkou. Neni povoleno variantni zpracovani nabidkv. Obsah nabidky: 1) Kryci list nabidky - priloha c. 1 Vyzvy k podani nabidky 2) Navrh smiouvy - pi'iloha c. 2 Vyzvy k podani nabidky 3) Cestne prohlaseni o splneni zakladnich - pfiloha c. 3 Vyzvy k podani nabidky 4) Seznam subdodavatelo die vzoru pi'ilohy c. 4 Vyzvy k podani nabidky (Pi'ipadne cestne prohlaseni, ze uchazec nema v umyslu zadat urcitou cast vei'ejne zakazky jine osobe) 5) Dolozeni profesnich kvalifikacnich pi'edpokladu - v proste kopii Vvzva k podanf nabidkv a podmfnkv pi'istupu ci poskvtnuti vvzvv k podanf nabidkv; Vyzva k podani nabidky vc. pi'iloh je uvepejnena neomezenym a pi'imym dalkovym pt'istupem 24 hodin denne na profilu zadavatele (nazev zadavatele: Kralovehradecky kraj) na internetove adrese: https://zakazky.cenakhk.cz/profile display 2.html 6. ZPRACOVANf NABfDKOVi CENY A PLATEBNI PODMfNKY Celkova cena bude v pi'edepsane struktui'e uvedena v pi'iloze c. 1 teto vyzvy k podani nabidky. Pi'iloha bude podepsana osobou opravnenou jednat jmenem uchazece. Nabidkova cena bude uvedena v CZK. Nabidkova cena bude uvedena v cleneni: nabidkova cena za jednu prohlidku bez dane z pfidane hodnoty (DPH), a nabidkova cena celkem za pi'edpokladany pocet prohlidek bez DPH. Uchazec zi'etelne v krycim listu vyznaci. zda je, ci neni platcem DPH. Nabidkova cena v teto skladbe bude uvedena na krycim listu nabidky. Nabidkova cena bude zpracovana v souladu s podminkami tohoto vyberoveho i'izeni. Nabi'dkova cena bude stanovena jako cena neivvse pripustna

4 7. ZPRACOVANI NABfDKOV^ CENY A PLATEBNf PODMfNKY Zadavatel stanovil obciiodni podminky pro realizaci vei'ejne zakazky, a to formou vzoru smiouvy, ktery tvori pi'ilohu c. 2 teto vyzvy k podani nabidky. Uchazec pr'edlozi, jako samostatnou soucast nabidky s ni nesvazanou, podepsany navrh smiouvy ve ctyi'ech vyhotovenich doplneny o pi'islusne k tomu urcene casti. Navrh smiouvy musi byt podepsan osobou opravnenou jednat za uchazece. 8. PO^ADAVKY NA PROKAZANf SPLNENI KVALIFIKACE Zakladni kvalifikacnf pi'edpokladv Zadavatel pozaduje, aby dodavatel splnil zakladni kvalifikacni pfedpoklady. Zakladni kvalifikacni pi'edpoklady spini dodavatel: a) ktery nebyl pravomocne odsouzen pro trestny cin spachany ve prospech organizovane ziocinecke skupiny, trestny cin ucasti na organizovane ziocinecke skupine, legalizace vynosu z trestne cinnosti, podilnictvi, pt'ijeti uplatku, podplaceni, nepi'imeho uplatkar'stvi, podvodu, uveroveho podvodu, vcetne pfipadu, kdy jde o pfipravu nebo pokus nebo ucastenstvi na takovem trestnem cinu, nebo doslo k zahlazeni odsouzeni za spachani takoveho trestneho cinu; jde-li o pravnickou osobu, musi tento pt'edpoklad splnovat jak tato pravnicka osoba, tak jeji statutarni organ nebo kazdy clen statutarniho organu, a je-li statutarnim organem dodavatele ci clenem statutarniho organu dodavatele pravnicka osoba, musi tento pi'edpoklad splnovat jak tato pravnicka osoba, tak jeji statutarni organ nebo kazdy clen statutarniho organu teto pravnicke osoby; podava-li nabidku ci zadost o ucast zahranicni pravnicka osoba prostfednictvim sve organizacni slozky, musi pr'edpoklad podle tohoto pismene splnovat vedle uvedenych osob rovnez vedouci teto organizacni slozky; tento zakladni kvalifikacni pi'edpoklad musi dodavatel splnovat jak ve vztahu k uzemi Ceske republiky, tak k zemi sveho sidia, mista podnikani ci bydliste, b) ktery nebyl pravomocne odsouzen pro trestny cin, jehoz skutkova podstata souvisi s pt'edmetem podnikani dodavatele podle zvlastnich pravnich pi'edpisu nebo doslo k zahlazeni odsouzeni za spachani takoveho trestneho cinu; jde-li o pravnickou osobu, musi tuto podminku splnovat jak tato pravnicka osoba, tak jeji statutarni organ nebo kazdy clen statutarniho organu, a je-li statutarnim organem dodavatele ci clenem statutarniho organu dodavatele pravnicka osoba, musi tento pt'edpoklad splnovat jak tato pravnicka osoba, tak jeji statutarni organ nebo kazdy clen statutarniho organu teto pravnicke osoby; podava-li nabidku ci zadost o ucast zahranicni pravnicka osoba prostfednictvim sve organizacni slozky, musi pi'edpoklad podle tohoto pismene splnovat vedle uvedenych osob rovnez vedouci teto organizacni slozky; tento zakladni kvalifikacni pt'edpoklad musi dodavatel splnovat jak ve vztahu k uzemi Ceske republiky, tak k zemi sveho sidia, mista podnikani ci bydliste, c) ktery v poslednich 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednani nekale souteze formou podplaceni podle zvlastniho pravniho pi'edpisu, d) vuci jehoz majetku neprobiha nebo v poslednich 3 letech neprobehio insolvencni i'izeni, v nemz bylo vydano rozhodnuti o upadku nebo insolvencni navrh nebyl zamitnut proto, ze majetek nepostacuje k uhrade nakladlj insolvencniho i'izeni, nebo nebyl konkurs zrusen proto, ze majetek byl zcela nepostacujici41) nebo zavedena nucena sprava podle zvlastnich pravnich pi'edpisu, e) ktery neni v likvidaci, f) ktery nema v evidenci dani zachyceny danove nedoplatky, a to jak v Ceske republice, tak v zemi sidia, mista podnikani ci bydliste dodavatele, g) ktery nema nedoplatek na pojistnem a na penale na vei'ejne zdravotni pojisteni, a to jak v Ceske republice, tak v zemi sidia, mista podnikani ci bydliste dodavatele, h) ktery nema nedoplatek na pojistnem a na penale na socialni zabezpeceni a prispevku na statni politiku zamestnanosti, a to jak v Ceske republice, tak v zemi sidia, mista podnikani ci bydliste dodavatele.

5 i) ktery nebyl v poslednich 3 letech pravomocne disciplinarne potrestan ci mu nebylo pravomocne ulozeno karne opatfeni podle zvlastnich pravnich pi'edpisu, je-li podle 54 pism. d) pozadovano prokazani odborne zpusobilosti podle zvlastnich pravnich pi'edpisu; pokud dodavatel vykonava tuto cinnost prostfednictvim odpovedneho zastupce nebo jine osoby odpovidajici za cinnost dodavatele, vztahuje se tento pi'edpoklad na tyto osoby, j) ktery neni veden v rejstfiku osob se zakazem pineni vefejnych zakazek a k) kteremu nebyla v poslednich 3 letech pravomocne ulozena pokuta za umozneni vykonu nelegaini prace podle zvlastniho pravniho pfedpisu. Splneni zakladnich kvalifikacnich pfedpokladu prokaze dodavatel cestnym prohlasenim, z jehoz obsahu bude zfejme, ze dodavatel splnuje vsechny pfislusne kvalifikacni pfedpoklady pozadovane zadavatelem (formulaf cestneho prohlaseni je uveden v pfiloze c. 3 vyzvy k podani nabidky). Profesni kvalifikacni pfedpoklady Zadavatel pozaduje, aby dodavatel splnil profesni kvalifikacni pfedpoklady. Splneni profesnich kvalifikacnich pfedpokladu prokaze dodavatel, ktery pfedlozi a) vypis z obchodniho rejstfiku, pokud je v nem zapsan, ci vypis z jine obdobne evidence, pokud je v ni zapsan, b) doklad o opravn&ni k podnikani podle zvlastnich pravnich pfedpisu v rozsahu odpovidajicim pfedmetu vefejne zakazky, tj. opravneni k poskytovani zdravotnich sluzeb die zakona c. 372/2011 Sb., o zdravotnich sluzbach, ve zneni pozdejsich pfedpisu Pozadovane dokumenty pfedklada uchazec v proste kopii. Vypis z obchodniho rejstfiku, pokud je v nem zapsan, ci vypis z jine obdobne evidence vsak nesmi byt ke dni, ke kteremu ma byt prokazano splneni kvalifikace, starsi 90 kalendai'nich dnu. Vitezny uchazec, se kterym bude nasledne uzavfena smiouva, dolozi dokumenty vztahujici se k prokazani zakladnich a profesnich kvalifikacnich pfedpokladu v originale nebo ufedne ovefene kopii pfed podpisem smiouvy. Doklady nesmeji byt k poslednimu dni, ke kteremu ma byt prokazano splneni kvalifikace, starsi 90 kalendafnich dnii. Prokazani kvalifikace prostfednictvim subdodavatele Pokud neni dodavatel schopen prokazat splneni urcite cast! kvalifikace pozadovane zadavatelem v pinem rozsahu, je opravnen splneni kvalifikace v chybejicim rozsahu prokazat prostfednictvim subdodavatele. Dodavatel je v takovem pfipade povinen zadavateli pfedlozit smiouvu uzavfenou se subdodavatelem, z niz vyplyva zavazek subdodavatele k poskytnuti pineni urceneho k pineni vefejne zakazky dodavatelem ci k poskytnuti veci ci prav, s nimiz bude dodavatel opravnen disponovat v ramci pineni vefejne zakazky, a to alespon V rozsahu, vjakem subdodavatel prokazal splneni kvalifikace.

6 Prokazani kvalifikace v pripade podani spolecne nabidkv ivla-li byt pi'edmet vei'ejne zakazky pinen nekolika dodavatel! spolecne a za timto ucelem podavaji ci hodlaji podat spolecnou nabidku, je kazdy z dodavatelu povinen prokazat splneni zakladnicii kvalifikacnich predpokladu a profesnich kvalifikacnich pi'edpokladij v pinem rozsahu. V pi'ipade, ze ma byt pi'edmet vei'ejne zakazky pinen spolecne nekolika dodavateli, jsou verejnemu zadavateli povinni predlozit soucasne s doklady prokazujicimi splneni kvalifikacnich pi'edpokladu smiouvu, ve ktere je obsazen zavazek, ze vsichni tito dodavatele budou vuci vei'ejnemu zadavateli a tr'etim osobam z jakychkoliv pravnich vztahu vzniklych v souvislosti s ver'ejnou zakazkou zavazani spolecne a nerozdilne, a to po celou dobu pineni vei'ejne zakazky i po dobu trvani jinych zavazku vyplyvajicich z vei'ejne zakazky. Pozadavek na zavazek podle vety prvni, aby dodavatele byli zavazani spolecne a nerozdilne, plati, pokud zvlastni pravni pi'edpis nebo zadavatel nestanovi jinak. Dodavatele si urci osobu opravnenou jednat ve veci spolecneho pineni vefejne zakazky 9. DALSI POZADAVKY ZADAVATELENA, SU BDODAVATELSKY SYSTEM Uchazec je povinen mit v souladu s ust. 45 odst. 2 pism. n) zakona o zdravotnich sluzbach po celou dobu pineni vefejne zakazky uzavfenu pojistnou smiouvu o pojisteni sve odpovednosti za skodu zpusobenou v souvislosti s poskytovanim zdravotnich sluzeb a nejdele pfi podpisu smiouvy o zajisteni prohlidek tel zemfelych ji pfedlozit zadavateli. Zadavatel pozaduje, aby uchazec v nabidce specifikoval casti vefejne zakazky, ktere ma v umyslu zadat jednomu ci vice subdodavatelum a aby uvedl identifikacni udaje a kontaktnf udaje kazdeho subdodavatele. Uchazec tak ucini prohlasenim, k nemuz vyuzije pfilohu c. 4 vyzvy k podani nabidky, v niz popise subdodavatelsky system spolu s uvedenim, jakou cast teto vefejne zakazky bude konkretni subdodavatel realizovat - s uvedenim druhu dodavek, sluzeb a s uvedenim procentualniho (%) financniho podilu na vefejne zakazce. Uchazec dolozi v nabidce zavazn^ pisemne prohlaseni kazdeho subdodavatele o budouci spolupraci, podepsane osobami opravnenymi jednat za subdodavatele. V pozadovanem prohlaseni, zpracovanem samostatne podle jednotlivych subdodavatelu, se kazdy takovy subdodavatel zavaze, ze v pfipade zadani vefejne zakazky uchazeci bude akceptovat zavazek podilet se na pineni teto vefejne zakazky ve stanovenem rozsahu. V pfipade. ze uchazec nema v umvslu zadat urcitou cast vefejne zakazky line osobe (subdodavateli) dolozi ve sve nabidce pisemne prohlaseni. ve kterem tuto skutecnost uvede. 10. MfSTO A LHUTY PRO P0DAN( NASfOEK Nabidka muze byt podana postou nebo osobne. Postou musi byt nabidka dorucena na adresu sidia zadavatele: Kralovehradecky kraj, Pivovarske namesti 1245, Hradec Kralove Osobne muze byt nabidka dorucena kazdy pracovni den na podatelne Kraiskeho ufadu Kralovehradeckeho kraie na adrese sidia zadavatele, a to v ufednich hodinach (Po, St: 8:00-17:00; Ut, Ct, Pa: 8:00-14:00). Lhuta pro podani nabidek zacina bezet dnem nasledujicim po dni uvefejneni vyzvy na profilu Zadavatele a konci dne do 10:00 hodin mi'stniho casu. Rozhodujici pro doruceni nabidky je okamzik pfevzeti nabidky Zadavatelem (nikoli pfedani k postovnimu doruceni). Elektronicke podani nabidky neni mozne.

7 Nabidka bude podana v nepruhledne obalce zapecetene proti neopravnene manipulaci pi'elepenim, oznacena bude Zajisteni prohlidek tel zemrelych na uzemi Kralovehradeckeho kraje mimo zdravotnicke zaitzeni" - NEOTVIRAT a opatfena v miste uzavr'eni obalkv razitkem. pi'ip. podpisem uchazece ie-li fyzickou osobou, ci jeho statutarniho zastupce, je-li uchazec pravnickou osobou. Nabidky musi byt zadavateli doruceny do konce Ihijty pro podani nabidek. Otevir^ni obaiek probehne dne v 10:15 hod. na adrese zadavatele Pivovarske namesti 1245/2, Hradec Kralove, v kancelai'i c. 5-N2.33 (Evropsky dum). 11. LHUTA, PO KTEROU JSOU UCHAZECI VAZANI NABIDKAMI Uchazeci jsou svymi nabidkami vazani po dobu 90 dnu; tato Ihijta zacne bezet dnem nasledujicim po skonceni Ihuty pro podani nabidek. Uchazeci, jehoz nabidka bude vybrana jako nejvhodnejsi, se Ihijta, po kterou je svou nabidkou vazan, prodluzuje do uzavfeni smiouvy, nejvice vsak o 60 dnu. 12. DODATECN^ INFORMACE Zadost 0 dodatecne informace k podminkam tohoto vyberoveho i'izeni e mozno podat a dorucit pisemne kdykoli V prubehu Ihuty pro podani nabidek, nejpozdeji vsak 5 pracovnich dnu pred uplynutim Ihuty pro podani nabidek. Zadost 0 dodatecne informace k podminkam tohoto vyberoveho i'izeni musi byt pisemna a musi byt dorucena na adresu Zadavatel je povinen odeslat dodatecne informace k podminkam tohoto vyberoveho i'izeni nejpozdeji do 3 pracovnich dnu po doruceni zadosti. 13. ZPOSOB HODNOCENf NABfDEK Zakladnim kriteriem hodnocenf ie die neinizsf nabfdkove cenv bez DPH za jednu prohlidku. Nabidky budou sei'azeny podle vyse nabidkove ceny bez DPH. Vet'ejna zakazka bude pi'idelena uchazeci, ktery podal nabidku s nejnizsi nabidkovou cenou. 14. DAL^f PODMfNKY A PRAVA VYHRAZEN^ ZADAVATELEM Zadavatel je opravnen v prubehu Ihuty pro podani nabidek menit, doplnit ci upi'esnit podminky zadani vei'ejne zakazky a podminky tohoto vyberoveho fizeni. Uchazec muze podat pouze jednu nabidku. Zadna osoba se nesmi zucastnit tohoto vyberoveho i'izeni jako dodavatel vice nez jednou. Nabidky nebudou uchazecum vraceny. Uchazeci sami ponesou veskere naklady spojene s ucasti ve vyberovem i'izeni. Jednotlivi uchazeci jsou povinni zdrzet se jakychkoli jednani, ktera by mohia narusit transparentni a nediskriminacni prijbeh vyberoveho i'izeni, zejmena pak jednani, vjejichz dusledku by mohio dojit k naruseni souteze mezi uchazeci v ramci zadani vei'ejne zakazky.

8 Zadavatel prohlasuje, ze poskytnute udaje o jednotlivych uchazecich povazuje za duverne a bude je vyuzivat jen pro ucely tohoto vyberoveho i'izeni, pokud neni dale uvedeno jinak. Uchazec podanim nabidky udeluje zadavateli svuj vyslovny souhlas se zver'ejnenim podminek jeho nabidky a pi'ipadne uzavi'ene smiouvy v rozsahu a za podminek vyplyvajicich z pi'islusnych pravnich pi'edpisu. Dodavatel je podle ustanoveni 2 pism. e) zakona c. 320/2001 Sb., o financni kontrole ve vei'ejne sprave a 0 zmene nekterych zakonu, ve zneni pozdejsich pi'edpisu, osobou povinou spolupusobit pi'i vykonu financni kontroly provadene v souvislosti s uhradou zbozi nebo sluzeb z vei'ejnych vydaju. Zadavatel si vyhrazuje pravo zrusit toto vyberove i'izeni a uver'ejnit rozhodnuti o zruseni vyberoveho i'izeni na profilu zadavatele. Nabidka, ktera: nebude uplna nebo nebude obsahovat veskere doklady, informace a pi'ilohy stanovene temito podminkami tohoto vyberoveho i'izeni nebo bude oznacena nebo dorucena v rozporu s podminkami tohoto vyberoveho i'izeni nebo bude dorucena po uplynuti Ihuty pro podani nabidek nebude Zadavatelem hodnocena 15. PRILOHY WZVY K PODANJ NABCDEK Priloha c. 1 - Kryci list Pi'iloha c. 2 - Vzor navrhu Smiouvy o dilo Pi'iloha c. 3 - Vzor cestneho prohlaseni Pi'iloha c. 4 - Seznam subdodavatelu V Hradci Kralove, dne

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace Č.j.: DM-030/1531/2014 Sp.zn.: 030/80/0007-1/2014 Pardubice 12.09.2014 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace V souladu s ustanoveními 9 odst. 1 písm. c) a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Zakázka je zadávána v souladu s 21 odst. 1 písm. f)

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Podlimitní veřejná zakázka na zpracování projektové dokumentace na stavbu " Zlepšení dostupnosti turistických atraktivit v oblasti masivu Sněžníka

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku osobního automobilu pod názvem Obnova vozového parku nákup 1 nového služebního osobního vozidla v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol

Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol VÝZVA ZAJEMCŮM K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol VZ/2010/01 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY podle 38 k veřejné

Více

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky.

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Sídlem: Město Kouřim Mírové náměstí 145, 281 61 Kouřim IČ 00235482 Veřejná zakázka: Okna Střelnice Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou

Více

Výměna oken, oprava skladu v budově MěÚ Mnichovice

Výměna oken, oprava skladu v budově MěÚ Mnichovice VÝZVA poptávkové řízení č. 13/2013 K PODÁNÍ NABÍDEK na zakázku malého rozsahu na stavební práce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva )

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) Tato výzva je zároveň zadávací dokumentací a obsahuje veškeré údaje

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V souladu s citovaným ustanovením dodavatel prokazuje zadavatelem požadovanou kvalifikaci čestným prohlášením,

Více

ÚDRŽBA, PROVOZ A OPRAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OBCE KAČICE

ÚDRŽBA, PROVOZ A OPRAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OBCE KAČICE ZADAVATEL: Obec Kačice Se sídlem: Masarykova 20, 273 04 Kačice IČ: 002 34 494 Bankovní spojení: KB Kladno, č.ú. 4121-141/0100 zastoupená: Vítem Kolmanem, starostou Č.j. 200/Ko 0BVÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

Krycí list nabídky. na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice

Krycí list nabídky. na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice Příloha č. 1 Krycí list nabídky na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice Údaje o uchazeči Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Magazín Jihomoravského kraje

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Magazín Jihomoravského kraje JIHOMORAVSKÝ KRAJ Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kancelář hejtmana Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno PŘÍLOHA Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Magazín Jihomoravského kraje

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920

P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920 Oblastní charita Most P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920 Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu

Více

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Město Cheb Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání 1 / 6 Oznámení o zahájení otevřeného zadávacího řízení Zadávací dokumentace Město Cheb oznamuje zahájení

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - KVALIFIKAČNÍ ČÁST k veřejné zakázce na dodávky dle 8, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon) zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona ve

Více

Identifikační údaje zadavatele MĚSTO MNICHOVICE

Identifikační údaje zadavatele MĚSTO MNICHOVICE VÝZVA MĚSTA MNICHOVICE VZ- č. 13/2014 K PODÁNÍ NABÍDEK na zakázku malého rozsahu na služby dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

Výzva k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku Stavební a instalatérské práce

Výzva k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku Stavební a instalatérské práce Č.j.: DM-030/1015/2015 Sp.č.: 030/80/005-1/2015 Pardubice 02.06.2015 Výzva k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku Stavební a instalatérské práce V souladu s ustanoveními 9 odst. 1 písm. a) a 18

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú Příloha č. 7 Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek OBEC HORNÍ BEČVA Výzva k podání nabídek pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, dle Závazných pokynů pro žadatele

Více

MĚSTO MNICHOVICE. Masarykovo nám. 83, 251 64 Mnichovice. www.mnichovice.info. Ing. Petr Schneider, starosta města

MĚSTO MNICHOVICE. Masarykovo nám. 83, 251 64 Mnichovice. www.mnichovice.info. Ing. Petr Schneider, starosta města VÝZVA MĚSTA MNICHOVICE VZ č. 11/2014 K PODÁNÍ NABÍDEK v otevřeném řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce dle 26 a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV Výzva k podání nabídky V režimu veřejná zakázka malého rozsahu na služby zadávaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Na služby Výměna oken,

Více

Sběr a využití BRKO - obec Křičeň

Sběr a využití BRKO - obec Křičeň VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU 2. kategorie dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce OPŽP z 1.4.2015 tato veřejná zakázka není zadávána v režimu zákona 137/2006Sb., o zadávání veřejných

Více

Výzva k podání nabídky na služby

Výzva k podání nabídky na služby VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Výzva k podání nabídky na služby Úvěr na částečné financování akce Rekonstrukce a revitalizace Mírového náměstí v Horažďovicích ve výši 30.000.000 Kč Město Horažďovice Mírové

Více

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00 Příloha 3 Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NA SLUŽBY ZADANÉ V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN

Více

KRYCÍ LIST NABÍDKY. v poptávkovém řízení služby. poskytnutí investičního úvěru

KRYCÍ LIST NABÍDKY. v poptávkovém řízení služby. poskytnutí investičního úvěru Příloha č. 1 KRYCÍ LIST NABÍDKY v poptávkovém řízení služby poskytnutí investičního úvěru Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se o

Více

Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Moravská Ostrava IČO: 70890692

Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Moravská Ostrava IČO: 70890692 Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Moravská Ostrava IČO: 70890692 Veřejná zakázka: Dodávka technologie mycího a servisního boxu v rámci projektu Letiště Leoše Janáčka

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Realizace bezbariérového přístupu - Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž VZ/2015/2/01 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační

Více

V Praze dne 11.10.2013. Čj. 404-79/2013/DP ÚVN. Rekonstrukce 4 bytů v areálu ÚVN Praha

V Praze dne 11.10.2013. Čj. 404-79/2013/DP ÚVN. Rekonstrukce 4 bytů v areálu ÚVN Praha Čj. 404-79/2013/DP ÚVN V Praze dne 11.10.2013 Rekonstrukce 4 bytů v areálu ÚVN Praha Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha, vyhlašuje výběrové řízení na stavební práce, veřejná

Více

Obnova zeleně na ulici 24. dubna

Obnova zeleně na ulici 24. dubna Výzva k podání nabídky Veřejná zakázka malého rozsahu 2. kategorie na služby dle závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Název zakázky Obnova zeleně na ulici 24. dubna Zadavatel Obec Želešice

Více

ÚKLID PROSTOR MĚSTSKÉHO ÚŘADU KOLÍN

ÚKLID PROSTOR MĚSTSKÉHO ÚŘADU KOLÍN Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace k podlimitní veřejné zakázce na služby zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Místní akční skupina Pomalší o.p.s. PO CESTÁCH A HRADECH DOBY KARLA IV. Registrační číslo projektu: 13/019/4210a/120/000032 Program rozvoje venkova, opatření IV.2.1 Realizace projektu spolupráce Výzva

Více

Nákup vozidel pro přepravu imobilních osob. článek 1 Identifikační údaje zadavatele (ust. 38 odst. 4 písm. a) zákona)

Nákup vozidel pro přepravu imobilních osob. článek 1 Identifikační údaje zadavatele (ust. 38 odst. 4 písm. a) zákona) Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název

Více

k podání nabídky na zadání zakázky malého rozsahu v souladu s ust. 12 odst. 3 se zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

k podání nabídky na zadání zakázky malého rozsahu v souladu s ust. 12 odst. 3 se zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Č. j.: S-35113/Ř/11 Výzva k podání nabídky na zadání zakázky malého rozsahu v souladu s ust. 12 odst. 3 se zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Název zakázky Nájem a podnájem nebytových

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pod názvem: Poskytnutí služeb úvěr na zajištění financování dokončení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Výzvy k jednání ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu Licence databáze - Merck Index Online zadávané v souladu s ustanovením 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Jazykový kurz v zahraničí - Výzva 56 Číslo zakázky: Forma zadání: VZ/2015/2/01 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační údaje zadavatele: Název obchodní firmy:

Více

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Příloha č. 1 Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky Uchazeč předloží zadavateli návrh smlouvy, která bude obsahovat min. následující Obchodní podmínky. 1. Nabídková cena je konečná a nepřekročitelná

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie na stavební práce Snížení energetické náročnosti budovy OÚ Tvarožná Výběrové řízení je mimo režim zákona o veřejných zakázkách č.

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Název projektu: Zvyšování konkurenceschopnosti zaměstnanců firmy Volvo Truck Czech s. r. o. pomocí vzdělávacího procesu Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00237 1. Identifikační

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek 050/2012 Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/01.0014

Více

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace,

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, Veřejný zadavatel: Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany vyzývá zájemce k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, přičemž v souladu s ust. 18 odst. 3 z. č. 137/2006 Sb.,

Více

Snížení energetické náročnosti ZŠ a OÚ v obci Nedomice

Snížení energetické náročnosti ZŠ a OÚ v obci Nedomice Oznámení o vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku Snížení energetické náročnosti ZŠ a OÚ v obci Nedomice Identifikace zadavatele: Zadavatel: Obec Nedomice Sídlo: Nedomice 78 277 14 Dřísy IČ: 00662259

Více

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ]

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ] ROP A: Kvalifikační dokumentace k výběrovému řízení na stavení práce Zakázka je zadaná, dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, zjednodušené podlimitní řízení na

Více

Krycí list nabídky. Poskytování právních služeb administrace zadávacího řízení. Jiří Horký, vrchní ředitel, Sekce ekonomická a provozní

Krycí list nabídky. Poskytování právních služeb administrace zadávacího řízení. Jiří Horký, vrchní ředitel, Sekce ekonomická a provozní Příloha č. 1 Krycí list nabídky a) Identifikační údaje veřejného zadavatele: Zadavatel: Úřad pro ochranu osobních údajů Sídlo: Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00 Praha 7 IČ: 70837627 Zastoupený: Jiří Horký,

Více

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE CENTRUM POLYMERNÍCH MATERIÁLŮ A TECHNOLOGIÍ OTTY WICHTERLE DODÁVKA SVĚTELNÉHO MIKROSKOPU Název veřejné zakázky: S MIKROTVRDOMĚREM Identifikační údaje

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění název veřejné zakázky: Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích služeb pro realizaci projektu: Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r. o. ke zvýšení jejich adaptability Název zakázky Vzdělávání zaměstnanců

Více

MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň. vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA STAVEBNÍ PRÁCE

MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň. vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA STAVEBNÍ PRÁCE ODBOR FINANČNÍ A MAJETKOVÝ tel: +420 384 342 194, fax: +420 384 723 505 e-mail: jan.benisek@mesto-trebon.cz MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA STAVEBNÍ PRÁCE

Více

SOCiaInf ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H M I N I S T E R S T V O S K O L S T V I, OPViddlSvinf

SOCiaInf ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H M I N I S T E R S T V O S K O L S T V I, OPViddlSvinf SOCiaInf ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H M I N I S T E R S T V O S K O L S T V I, OPViddlSvinf fondvcr EVROPSKA UNIE M L A D E 2 E A TfLOVYCHOVY Vyzva k podani nabidek (pro licely uvefejneni na www.msmt.cz nebo www strankach

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce: Poradenství a zadavatelské činnosti pro veřejné zakázky při realizaci regionálních individuálních projektů, národních individuálních projektů a aktivní politiky

Více

Zakázka malého rozsahu

Zakázka malého rozsahu POPTÁVKA Zakázka malého rozsahu Oprava hygienického zařízení MŠ Zeměchy Investor: Obec Jimlín Adresa: Jimlín 7, 440 01 Louny IČ: 00 556 327 Kontaktní osoba: Ing. Jana Mikovcová, Starostka Obce Jimlín,

Více

ÚKLID SPOLEČNÝCH PROSTOR V BYTOVÝCH DOMECH

ÚKLID SPOLEČNÝCH PROSTOR V BYTOVÝCH DOMECH MĚSTO KOŠŤANY Teplická 297, 417 23 ÚKLID SPOLEČNÝCH PROSTOR V BYTOVÝCH DOMECH VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY na veřejnou zakázku malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v

Více

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Strana 1 z 3 Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vygenerovaný informačním systémem o veřejných zakázkách Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Název zakázky: Městský dům dětí a mládeže, Školní 231, 363 01 Ostrov Ev.č. zakázky 2/2015 Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební práce) : Identifikační údaje veřejného zadavatele Kontaktní osoba zadavatele,

Více

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele:

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE podle pravidel Programu rozvoje venkova a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon ) NA STAVEBNÍ PRÁCE Rekonstrukce

Více

Veřejná zakázka Realizace úspor energie Sportovní gymnázium, Pardubice. Zadávací dokumentace

Veřejná zakázka Realizace úspor energie Sportovní gymnázium, Pardubice. Zadávací dokumentace Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Realizace úspor energie Sportovní gymnázium, Pardubice Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky, platební podmínky, objektivní

Více

P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920

P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920 Oblastní charita Most P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920 Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Stavební úpravy za účelem změny užívání domu č.p. 1738

Více

Kvalifikační dokumentace

Kvalifikační dokumentace FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU) ZMĚNA STAVBY Č.P. 80 PŘÍSTAVBA GARÁŽE V SEMILECH BÍTOUCHOVĚ DODÁVKA STAVEBNÍHO MATERIÁLU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU) ZMĚNA STAVBY Č.P. 80 PŘÍSTAVBA GARÁŽE V SEMILECH BÍTOUCHOVĚ DODÁVKA STAVEBNÍHO MATERIÁLU ZMĚNA STAVBY Č.P. 80 PŘÍSTAVBA GARÁŽE V SEMILECH - BÍTOUCHOVĚ A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE (VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU) ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY : MĚSTO SEMILY 1/7 A ÚVOD ZJEDNODUŠENÝ POPIS ZÁMĚRU Předmětem

Více

TRW Automotive Czech s.r.o. Braking Operations. Na Roli 26 Jablonec nad Nisou Czech Republic Tel +420 483 354 111. Věc: Zadávací dokumentace

TRW Automotive Czech s.r.o. Braking Operations. Na Roli 26 Jablonec nad Nisou Czech Republic Tel +420 483 354 111. Věc: Zadávací dokumentace Věc: Zadávací dokumentace Společnost TRW Automotive Czech s.r.o. předkládá následující údaje jako zadávací dokumentaci pro vypracování nabídky na vyhotovení Analýzy rizik a doprůzkumu staré ekologické

Více

Soustava dětských naučných stezek v lázeňské obci Bludov opakované řízení

Soustava dětských naučných stezek v lázeňské obci Bludov opakované řízení Výzva k podání nabídek v rámci zakázky malého rozsahu Nejedná se o výběrové řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ). Název veřejné zakázky:

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00 /56.2730 Název projektu: 29. 9.

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00 /56.2730 Název projektu: 29. 9. Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Město Černošín. Nám. 1. Máje 62 349 01 Stříbro. Výzva k podání nabídky. Kontaktní osoba: Jan Grigar, tel. 374 692 109, e-mail: starosta@cernosin.

Město Černošín. Nám. 1. Máje 62 349 01 Stříbro. Výzva k podání nabídky. Kontaktní osoba: Jan Grigar, tel. 374 692 109, e-mail: starosta@cernosin. Město Černošín Nám. 1. Máje 62 349 01 Stříbro Výzva k podání nabídky dle závazných postupů pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění, Města Černošín

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE v rámci veřejné zakázky ŠKOLNÍ ROZHLAS+MELODICKÉ ZVONĚNÍ Obsah: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI 2. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 3. MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ

Více

Zadávací dokumentace. Okresní hospodářská komora Šumperk

Zadávací dokumentace. Okresní hospodářská komora Šumperk Zadávací dokumentace Okresní hospodářská komora Šumperk K výběrovému řízení s názvem zakázky Vzdělávání zaměstnanců OHK Šumperk Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.06/33.00007 Okresní hospodářská komora

Více

Výzva k podání nabídky na pronájem nebytových prostor

Výzva k podání nabídky na pronájem nebytových prostor Výzva k podání nabídky na pronájem nebytových prostor Název výběrového řízení Pronájem nebytového prostoru restauračního zařízení v budově Kulturního a společenského střediska Střelnice Název projektu

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE. Poskytnutí energetických služeb se zárukou při uplatnění metody EPC pro vybrané objekty v Klimkovicích

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE. Poskytnutí energetických služeb se zárukou při uplatnění metody EPC pro vybrané objekty v Klimkovicích VSE K VEREJNÝM ZAKAZKAM KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce Poskytnutí energetických služeb se zárukou při uplatnění metody EPC pro vybrané objekty v Klimkovicích 1. Úvodní informace 1. Tato kvalifikační

Více

Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256

Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256 Výzva k podání nabídek (dále jen zadávací dokumentace ) na veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie (VZMR II) v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Nejedná o zadávací

Více

Zadávací dokumentace Specifikace k výzvě k podání nabídek

Zadávací dokumentace Specifikace k výzvě k podání nabídek Zadávací dokumentace Specifikace k výzvě k podání nabídek Název zakázky: Zajištění dopravy, ubytování a stravovaní Předmět zakázky: Zajištění dopravy, ubytování a stravování dvou skupin pedagogických pracovníků

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA SPLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Městský optický kabel I. Etapa 1. Identifikační údaje

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem 28. října 117, Ostrava Moravská Ostrava, PSČ 702 18 IČO: 70890692 Název veřejné zakázky: Stavba dílen v areálu Střední technické a zemědělské školy Nový Jičín

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE:

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Příloha č. 4 Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Varovný protipovodňový systém pro Svazek obcí Novoborska (MIS) Zakázka: Druh zakázky podle jejího

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku Název zakázky: Dodávka vstřikovacích lisů Averium Plastics, provozovna Horní Město Zadavatel: Averium Plastics s.r.o. se sídlem

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: Národní památkový ústav Sídlo/místo podnikání: Valdštejnské náměstí 162/3, Praha 1 -+420257010555 11801, CZ IČ: 75032333 Spisová značka zadavatele: NPU-430/17523/2015

Více

Vyhlášení výběrového řízení

Vyhlášení výběrového řízení Vyhlášení výběrového řízení Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na dodávku a zprovoznění ICT techniky notebooků a tiskárny. 1. Výzva pro dodavatele k vypracování nabídek Masarykova

Více

Oprava obvodového pláště hlavního schodiště na BD, Horácké nám. 6, 7 v Brně Řečkovicích.

Oprava obvodového pláště hlavního schodiště na BD, Horácké nám. 6, 7 v Brně Řečkovicích. Společenství Horácké náměstí 6 a 7, Horácké nám. 7, Brno-Řečkovice Dne 14.8.2014 Věc: Výzva k podání nabídky Společenství Horácké náměstí 6 a 7, Horácké nám. 7, Brno-Řečkovice Vás vyzývá k podání nabídky

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Obchodní jméno: Sídlo: IČ/DIČ: Právní forma: Statutární zástupce: Služby města

Více

REVITALIZACE ZELENĚ VE ŽDÍRCI NAD DOUBRAVOU. Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace

REVITALIZACE ZELENĚ VE ŽDÍRCI NAD DOUBRAVOU. Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace k veřejné zakázce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů REVITALIZACE

Více

Kanalizace obce Brtev, Vodovod obce Brtev KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Kanalizace obce Brtev, Vodovod obce Brtev KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Kanalizace obce Brtev, Vodovod obce Brtev KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE LISTOPAD 2011 1. ÚDAJE O OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ Druh zadávacího řízení: Předmět veřejné zakázky: užší řízení dle 28 zákona č. 137/2006

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Příloha č. 2 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm - oprava a doteplení střech pavilonů A,B VZ/2013/3/01 veřejná zakázka malého rozsahu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) pro zpracování nabídky k veřejné zakázce zadané v otevřeném nadlimitním řízení s názvem: POJIŠTĚNÍ

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Naše zn. TR 00000/2015 V Praze dne 25. 5. 2015 Vyřizuje: Novotný

Naše zn. TR 00000/2015 V Praze dne 25. 5. 2015 Vyřizuje: Novotný MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-TROJA ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI Trojská 96, Praha 7 Troja TEL/FAX.284691121 e-mail: info@mctroja.cz Naše zn. TR 00000/2015 V Praze dne 25. 5. 2015 Vyřizuje: Novotný Výzva k podání nabídky na

Více

v y z ý v á m Lhůta pro podání nabídky je do 21.05.2015 do 15 hod. Nabídka podaná po skončení této lhůty nebude zařazena do hodnocení.

v y z ý v á m Lhůta pro podání nabídky je do 21.05.2015 do 15 hod. Nabídka podaná po skončení této lhůty nebude zařazena do hodnocení. Gymnázium Jaroslava Heyrovského Mezi Školami 2475/29 158 00 PRAHA 5 V Praze dne 06.05.2015 CJ 670/2015 GJH Věc: Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky dle 25 bod a) zákona č. 137/2006

Více

Pardubický kraj Krajský úřad Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Výzva k předložení nabídky (dále jen výzva) na veřejnou zakázku malého rozsahu

Pardubický kraj Krajský úřad Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Výzva k předložení nabídky (dále jen výzva) na veřejnou zakázku malého rozsahu č.j.58815/2013 Pardubický kraj Krajský úřad Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Výzva k předložení nabídky (dále jen výzva) na veřejnou zakázku malého rozsahu Dodávka údržby a aktualizace produktů

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU

PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU Poskytnutí úvěru společnosti Vodárenská společnost Táborsko, s r.o k zajištění dofinancování evidenční číslo v ISVZUS: 60030703 (ISVZUS je informační

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název zakázky: dodavatele školících aktivit pro projekt Prostor pro potenciál zaměstnanců Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s. Registrační

Více

Výměna oken A 1, III. patro

Výměna oken A 1, III. patro Policejní akademie České republiky v Praze Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 4, tel. 974 828 059, fax. 974 827 263, e-mail : pracoviste.vz@polac.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výměna oken A 1, III. patro Zadávací

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: MĚSTO PROSEČ Sídlem: Proseč 18, 539 44 Proseč IČ: 00270741 Veřejná zakázka " Regenerace zeleně města Proseče II. etapa" v rámci zadávacího řízení k veřejné zakázce na

Více

Zadávací dokumentace. k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka výpočetní techniky

Zadávací dokumentace. k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka výpočetní techniky Dodávka výpočetní techniky stránka 1 (6) Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Dodávka výpočetní techniky Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách Název

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Dodávka souboru stavebních prací pro úpravu prostor za účelem vzniku centra volnočasových aktivit, jejíž součástí je vznik prostoru

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Číslo zakázky (bude doplěno MŠMT v případě IP, v případě GP ZS) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název zakázky: Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební práce) : Výzva k podání

Více

Zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na dodávky: Propagační předměty v rámci projektu Moravian Science Centre Brno

Zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na dodávky: Propagační předměty v rámci projektu Moravian Science Centre Brno Zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na dodávky: Propagační předměty v rámci projektu Moravian Science Centre Brno zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ustanovení 38 zákona č.

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Pronájem ORACLE WEBLOGIC SERVER ENTERPRISE EDITION 11g.

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Pronájem ORACLE WEBLOGIC SERVER ENTERPRISE EDITION 11g. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) zadávanou

Více

Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon )

Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ) Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ) Instalace a opravy dopravního značení a dopravního zařízení

Více

Mgr. Libor Basel basel@sosotrokovice.cz

Mgr. Libor Basel basel@sosotrokovice.cz Výzva k podání nabídek na zajištění zahraniční mobility v rámci projektu Hledáme mladé technické talenty, reg. č. CZ.1.07/1.1.08/01.0062 Číslo zakázky: 29/2010 Název programu: Registrační číslo projektu

Více