Vyzva k podani nabidky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyzva k podani nabidky"

Transkript

1 Vyzva k podani nabidky k verejne zakazce maleho rozsahu na sluzby s nazvem Zajisteni prohlidektel zemrelych na uzemi Kralovehradeckeho kraje mimo zdravotnicke zanzeni zadavanou podle 18 odst. 5 a 12 odst. 3 zakona c. 137/2006 Sb., o verejnych zakazkach, v platnenn zneni (dale jen Zakon) Jedna se o verejnou zakazku na sluzby, jejfz predpokladana hodnota nedosahne castky ,- Kc bez DPH VYZVA K PODANf NABIDKY NENI VYZVOU VE SMYSLU ZAKONA

2 1. IDENTIFIKACNf ODAJE ZADAVATELE Nazev Zadavatele: Kralovehradecky kraj (dale jen Zadavatel" nebo Kralovehradecky kraj ") Sfdio: Pivovarske namesti 1245/2, Hradec Kralove DIC: Jmenem zadavatele jedna: Informace o zadavateli: Kontaktniosoba: CZ Be. Lubomir Franc, hejtman Kralovehradeckeho kraje ww/w.kr-kralovehradecky.cz Ing. Lucie Svrbikova Oddeleni zdravotni pece a ekonomiky Odbor zdravotnictvi KU Kralovehradeckeho kraje tel.: KLASIFIKACE P^EDMETU ZAKAZKY Kod CPV Sluzby odbornych lekai'd Odmena za 1 prohlidku bude cinit pausaini castku max Kc bez DPH. Pfedpokladana hodnota vei'eine zakazky cini Kc bez DPH. Pi'edpokladanv pocet prohlidek za dobu pineni smiouvy cini: PREDMETVEREJNiZAKAZKY Pi'edmetem pineni zakazky je zajisteni prohlidek tel zemi'elych na uzemi Kralovehradeckeho kraje mimo zdravotnicke zarizeni v souladu s 84 odst. 2 pism. b) zakonem c. 372/2011 Sb., o zdravotnich sluzbach a podminkach jejich poskytovani, ve zneni pozdejsich pfedpisu (dale jen zakon). Die 110 odst. 1 pism. b) zakona odpovida kraj za organizaci a zajisteni prohlidek tel zemi'elych mimo zdravotnicke zai'izeni na svem uzemi. Prohlidky tel zemi'elych, nejde-li o postup podle 84 odst. 2 pism. a), c) a d) zakona, jsou povinni podle 84 odst. 2 pism. b) zakona zajist'ovat mimo jine i poskytovatele nebo lekafi, se kterymi ma kraj pro tyto ucely uzavfenu smiouvu. Pi'edmetem pineni vei'ejne zakazky je zejmena: - Zajistit prohlidky tel zemt'elych v souladu s 86 a nasi, zakona nepi'etrzite u vsech zemfelych na uzemi Kralovehradeckeho kraje, pokud se nejedna o postup die 84 odst. 2 pism. a), c) a d). - Provozovat telefonni cislo, ktere bude dostupne v dobe pro zajisteni prohlidek tel zemi'elych (viz vyse). Telefonni kontakt bude zvet'ejnen na internetovych strankach kraje a zaroven bude k dispozici provozovateli pracoviste pro pfijem volani na jednotne evropske cislo tisnoveho volani 112 v souladu s ustanovenim 110 odst. 1 pism. b). - V souladu s 45 odst. 2 pism. n) zakona uzavr'it pojistnou smiouvu o pojisteni sve odpovednosti za skodu zpusobenou v souvislosti s poskytovanim zdravotnich sluzeb a pfedlozit ji nejdele pi'i podpisu smiouvy o zajisteni prohlidek tel zemi'elych s Kralovehradeckym krajem.

3 4. DOBA A MfSTO PLN^NI VEf^EJNE ZAKAZKY Pfedpokladany termin zahajeni pineni: , ppipadne ihned po podpisu smiouvy obema smiuvnimi stranami. Smiouva bude uzavi'ena na dobu urcitou, a to do Mistem pineni ie uzemi Kralovehradeckeho kraje. 5. STRUKTURA A OBSAH NABfOKY Nabidka bude zpracovana v ceskem Jazyce a v pisemne forme. Nabidka bude podepsana osobou opravnenou jednat za uchazece (u osob zapsanych v obchodnim rejstfiku bude podepsana v souladu se zpusobem jednanizapsanem v obchodnim rejsti'iku). Nabidka bude pi'edlozena v jednom vyhotoveni a bude obsahovat vsechny doklady, informace a pi'ilohy stanovene podminkami tohoto vyberoveho i'izeni. Vsechny casti nabidky, mimo navrhu smiouvy, budou pevne spojeny. Soucasti nabidky bude navrh smiouvy predlozeny ve ctyr'ech originalnich vyhotovenich - navrh smiouvy nebude pevne spojen s nabidkou. Neni povoleno variantni zpracovani nabidkv. Obsah nabidky: 1) Kryci list nabidky - priloha c. 1 Vyzvy k podani nabidky 2) Navrh smiouvy - pi'iloha c. 2 Vyzvy k podani nabidky 3) Cestne prohlaseni o splneni zakladnich - pfiloha c. 3 Vyzvy k podani nabidky 4) Seznam subdodavatelo die vzoru pi'ilohy c. 4 Vyzvy k podani nabidky (Pi'ipadne cestne prohlaseni, ze uchazec nema v umyslu zadat urcitou cast vei'ejne zakazky jine osobe) 5) Dolozeni profesnich kvalifikacnich pi'edpokladu - v proste kopii Vvzva k podanf nabidkv a podmfnkv pi'istupu ci poskvtnuti vvzvv k podanf nabidkv; Vyzva k podani nabidky vc. pi'iloh je uvepejnena neomezenym a pi'imym dalkovym pt'istupem 24 hodin denne na profilu zadavatele (nazev zadavatele: Kralovehradecky kraj) na internetove adrese: https://zakazky.cenakhk.cz/profile display 2.html 6. ZPRACOVANf NABfDKOVi CENY A PLATEBNI PODMfNKY Celkova cena bude v pi'edepsane struktui'e uvedena v pi'iloze c. 1 teto vyzvy k podani nabidky. Pi'iloha bude podepsana osobou opravnenou jednat jmenem uchazece. Nabidkova cena bude uvedena v CZK. Nabidkova cena bude uvedena v cleneni: nabidkova cena za jednu prohlidku bez dane z pfidane hodnoty (DPH), a nabidkova cena celkem za pi'edpokladany pocet prohlidek bez DPH. Uchazec zi'etelne v krycim listu vyznaci. zda je, ci neni platcem DPH. Nabidkova cena v teto skladbe bude uvedena na krycim listu nabidky. Nabidkova cena bude zpracovana v souladu s podminkami tohoto vyberoveho i'izeni. Nabi'dkova cena bude stanovena jako cena neivvse pripustna

4 7. ZPRACOVANI NABfDKOV^ CENY A PLATEBNf PODMfNKY Zadavatel stanovil obciiodni podminky pro realizaci vei'ejne zakazky, a to formou vzoru smiouvy, ktery tvori pi'ilohu c. 2 teto vyzvy k podani nabidky. Uchazec pr'edlozi, jako samostatnou soucast nabidky s ni nesvazanou, podepsany navrh smiouvy ve ctyi'ech vyhotovenich doplneny o pi'islusne k tomu urcene casti. Navrh smiouvy musi byt podepsan osobou opravnenou jednat za uchazece. 8. PO^ADAVKY NA PROKAZANf SPLNENI KVALIFIKACE Zakladni kvalifikacnf pi'edpokladv Zadavatel pozaduje, aby dodavatel splnil zakladni kvalifikacni pfedpoklady. Zakladni kvalifikacni pi'edpoklady spini dodavatel: a) ktery nebyl pravomocne odsouzen pro trestny cin spachany ve prospech organizovane ziocinecke skupiny, trestny cin ucasti na organizovane ziocinecke skupine, legalizace vynosu z trestne cinnosti, podilnictvi, pt'ijeti uplatku, podplaceni, nepi'imeho uplatkar'stvi, podvodu, uveroveho podvodu, vcetne pfipadu, kdy jde o pfipravu nebo pokus nebo ucastenstvi na takovem trestnem cinu, nebo doslo k zahlazeni odsouzeni za spachani takoveho trestneho cinu; jde-li o pravnickou osobu, musi tento pt'edpoklad splnovat jak tato pravnicka osoba, tak jeji statutarni organ nebo kazdy clen statutarniho organu, a je-li statutarnim organem dodavatele ci clenem statutarniho organu dodavatele pravnicka osoba, musi tento pi'edpoklad splnovat jak tato pravnicka osoba, tak jeji statutarni organ nebo kazdy clen statutarniho organu teto pravnicke osoby; podava-li nabidku ci zadost o ucast zahranicni pravnicka osoba prostfednictvim sve organizacni slozky, musi pr'edpoklad podle tohoto pismene splnovat vedle uvedenych osob rovnez vedouci teto organizacni slozky; tento zakladni kvalifikacni pi'edpoklad musi dodavatel splnovat jak ve vztahu k uzemi Ceske republiky, tak k zemi sveho sidia, mista podnikani ci bydliste, b) ktery nebyl pravomocne odsouzen pro trestny cin, jehoz skutkova podstata souvisi s pt'edmetem podnikani dodavatele podle zvlastnich pravnich pi'edpisu nebo doslo k zahlazeni odsouzeni za spachani takoveho trestneho cinu; jde-li o pravnickou osobu, musi tuto podminku splnovat jak tato pravnicka osoba, tak jeji statutarni organ nebo kazdy clen statutarniho organu, a je-li statutarnim organem dodavatele ci clenem statutarniho organu dodavatele pravnicka osoba, musi tento pt'edpoklad splnovat jak tato pravnicka osoba, tak jeji statutarni organ nebo kazdy clen statutarniho organu teto pravnicke osoby; podava-li nabidku ci zadost o ucast zahranicni pravnicka osoba prostfednictvim sve organizacni slozky, musi pi'edpoklad podle tohoto pismene splnovat vedle uvedenych osob rovnez vedouci teto organizacni slozky; tento zakladni kvalifikacni pt'edpoklad musi dodavatel splnovat jak ve vztahu k uzemi Ceske republiky, tak k zemi sveho sidia, mista podnikani ci bydliste, c) ktery v poslednich 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednani nekale souteze formou podplaceni podle zvlastniho pravniho pi'edpisu, d) vuci jehoz majetku neprobiha nebo v poslednich 3 letech neprobehio insolvencni i'izeni, v nemz bylo vydano rozhodnuti o upadku nebo insolvencni navrh nebyl zamitnut proto, ze majetek nepostacuje k uhrade nakladlj insolvencniho i'izeni, nebo nebyl konkurs zrusen proto, ze majetek byl zcela nepostacujici41) nebo zavedena nucena sprava podle zvlastnich pravnich pi'edpisu, e) ktery neni v likvidaci, f) ktery nema v evidenci dani zachyceny danove nedoplatky, a to jak v Ceske republice, tak v zemi sidia, mista podnikani ci bydliste dodavatele, g) ktery nema nedoplatek na pojistnem a na penale na vei'ejne zdravotni pojisteni, a to jak v Ceske republice, tak v zemi sidia, mista podnikani ci bydliste dodavatele, h) ktery nema nedoplatek na pojistnem a na penale na socialni zabezpeceni a prispevku na statni politiku zamestnanosti, a to jak v Ceske republice, tak v zemi sidia, mista podnikani ci bydliste dodavatele.

5 i) ktery nebyl v poslednich 3 letech pravomocne disciplinarne potrestan ci mu nebylo pravomocne ulozeno karne opatfeni podle zvlastnich pravnich pi'edpisu, je-li podle 54 pism. d) pozadovano prokazani odborne zpusobilosti podle zvlastnich pravnich pi'edpisu; pokud dodavatel vykonava tuto cinnost prostfednictvim odpovedneho zastupce nebo jine osoby odpovidajici za cinnost dodavatele, vztahuje se tento pi'edpoklad na tyto osoby, j) ktery neni veden v rejstfiku osob se zakazem pineni vefejnych zakazek a k) kteremu nebyla v poslednich 3 letech pravomocne ulozena pokuta za umozneni vykonu nelegaini prace podle zvlastniho pravniho pfedpisu. Splneni zakladnich kvalifikacnich pfedpokladu prokaze dodavatel cestnym prohlasenim, z jehoz obsahu bude zfejme, ze dodavatel splnuje vsechny pfislusne kvalifikacni pfedpoklady pozadovane zadavatelem (formulaf cestneho prohlaseni je uveden v pfiloze c. 3 vyzvy k podani nabidky). Profesni kvalifikacni pfedpoklady Zadavatel pozaduje, aby dodavatel splnil profesni kvalifikacni pfedpoklady. Splneni profesnich kvalifikacnich pfedpokladu prokaze dodavatel, ktery pfedlozi a) vypis z obchodniho rejstfiku, pokud je v nem zapsan, ci vypis z jine obdobne evidence, pokud je v ni zapsan, b) doklad o opravn&ni k podnikani podle zvlastnich pravnich pfedpisu v rozsahu odpovidajicim pfedmetu vefejne zakazky, tj. opravneni k poskytovani zdravotnich sluzeb die zakona c. 372/2011 Sb., o zdravotnich sluzbach, ve zneni pozdejsich pfedpisu Pozadovane dokumenty pfedklada uchazec v proste kopii. Vypis z obchodniho rejstfiku, pokud je v nem zapsan, ci vypis z jine obdobne evidence vsak nesmi byt ke dni, ke kteremu ma byt prokazano splneni kvalifikace, starsi 90 kalendai'nich dnu. Vitezny uchazec, se kterym bude nasledne uzavfena smiouva, dolozi dokumenty vztahujici se k prokazani zakladnich a profesnich kvalifikacnich pfedpokladu v originale nebo ufedne ovefene kopii pfed podpisem smiouvy. Doklady nesmeji byt k poslednimu dni, ke kteremu ma byt prokazano splneni kvalifikace, starsi 90 kalendafnich dnii. Prokazani kvalifikace prostfednictvim subdodavatele Pokud neni dodavatel schopen prokazat splneni urcite cast! kvalifikace pozadovane zadavatelem v pinem rozsahu, je opravnen splneni kvalifikace v chybejicim rozsahu prokazat prostfednictvim subdodavatele. Dodavatel je v takovem pfipade povinen zadavateli pfedlozit smiouvu uzavfenou se subdodavatelem, z niz vyplyva zavazek subdodavatele k poskytnuti pineni urceneho k pineni vefejne zakazky dodavatelem ci k poskytnuti veci ci prav, s nimiz bude dodavatel opravnen disponovat v ramci pineni vefejne zakazky, a to alespon V rozsahu, vjakem subdodavatel prokazal splneni kvalifikace.

6 Prokazani kvalifikace v pripade podani spolecne nabidkv ivla-li byt pi'edmet vei'ejne zakazky pinen nekolika dodavatel! spolecne a za timto ucelem podavaji ci hodlaji podat spolecnou nabidku, je kazdy z dodavatelu povinen prokazat splneni zakladnicii kvalifikacnich predpokladu a profesnich kvalifikacnich pi'edpokladij v pinem rozsahu. V pi'ipade, ze ma byt pi'edmet vei'ejne zakazky pinen spolecne nekolika dodavateli, jsou verejnemu zadavateli povinni predlozit soucasne s doklady prokazujicimi splneni kvalifikacnich pi'edpokladu smiouvu, ve ktere je obsazen zavazek, ze vsichni tito dodavatele budou vuci vei'ejnemu zadavateli a tr'etim osobam z jakychkoliv pravnich vztahu vzniklych v souvislosti s ver'ejnou zakazkou zavazani spolecne a nerozdilne, a to po celou dobu pineni vei'ejne zakazky i po dobu trvani jinych zavazku vyplyvajicich z vei'ejne zakazky. Pozadavek na zavazek podle vety prvni, aby dodavatele byli zavazani spolecne a nerozdilne, plati, pokud zvlastni pravni pi'edpis nebo zadavatel nestanovi jinak. Dodavatele si urci osobu opravnenou jednat ve veci spolecneho pineni vefejne zakazky 9. DALSI POZADAVKY ZADAVATELENA, SU BDODAVATELSKY SYSTEM Uchazec je povinen mit v souladu s ust. 45 odst. 2 pism. n) zakona o zdravotnich sluzbach po celou dobu pineni vefejne zakazky uzavfenu pojistnou smiouvu o pojisteni sve odpovednosti za skodu zpusobenou v souvislosti s poskytovanim zdravotnich sluzeb a nejdele pfi podpisu smiouvy o zajisteni prohlidek tel zemfelych ji pfedlozit zadavateli. Zadavatel pozaduje, aby uchazec v nabidce specifikoval casti vefejne zakazky, ktere ma v umyslu zadat jednomu ci vice subdodavatelum a aby uvedl identifikacni udaje a kontaktnf udaje kazdeho subdodavatele. Uchazec tak ucini prohlasenim, k nemuz vyuzije pfilohu c. 4 vyzvy k podani nabidky, v niz popise subdodavatelsky system spolu s uvedenim, jakou cast teto vefejne zakazky bude konkretni subdodavatel realizovat - s uvedenim druhu dodavek, sluzeb a s uvedenim procentualniho (%) financniho podilu na vefejne zakazce. Uchazec dolozi v nabidce zavazn^ pisemne prohlaseni kazdeho subdodavatele o budouci spolupraci, podepsane osobami opravnenymi jednat za subdodavatele. V pozadovanem prohlaseni, zpracovanem samostatne podle jednotlivych subdodavatelu, se kazdy takovy subdodavatel zavaze, ze v pfipade zadani vefejne zakazky uchazeci bude akceptovat zavazek podilet se na pineni teto vefejne zakazky ve stanovenem rozsahu. V pfipade. ze uchazec nema v umvslu zadat urcitou cast vefejne zakazky line osobe (subdodavateli) dolozi ve sve nabidce pisemne prohlaseni. ve kterem tuto skutecnost uvede. 10. MfSTO A LHUTY PRO P0DAN( NASfOEK Nabidka muze byt podana postou nebo osobne. Postou musi byt nabidka dorucena na adresu sidia zadavatele: Kralovehradecky kraj, Pivovarske namesti 1245, Hradec Kralove Osobne muze byt nabidka dorucena kazdy pracovni den na podatelne Kraiskeho ufadu Kralovehradeckeho kraie na adrese sidia zadavatele, a to v ufednich hodinach (Po, St: 8:00-17:00; Ut, Ct, Pa: 8:00-14:00). Lhuta pro podani nabidek zacina bezet dnem nasledujicim po dni uvefejneni vyzvy na profilu Zadavatele a konci dne do 10:00 hodin mi'stniho casu. Rozhodujici pro doruceni nabidky je okamzik pfevzeti nabidky Zadavatelem (nikoli pfedani k postovnimu doruceni). Elektronicke podani nabidky neni mozne.

7 Nabidka bude podana v nepruhledne obalce zapecetene proti neopravnene manipulaci pi'elepenim, oznacena bude Zajisteni prohlidek tel zemrelych na uzemi Kralovehradeckeho kraje mimo zdravotnicke zaitzeni" - NEOTVIRAT a opatfena v miste uzavr'eni obalkv razitkem. pi'ip. podpisem uchazece ie-li fyzickou osobou, ci jeho statutarniho zastupce, je-li uchazec pravnickou osobou. Nabidky musi byt zadavateli doruceny do konce Ihijty pro podani nabidek. Otevir^ni obaiek probehne dne v 10:15 hod. na adrese zadavatele Pivovarske namesti 1245/2, Hradec Kralove, v kancelai'i c. 5-N2.33 (Evropsky dum). 11. LHUTA, PO KTEROU JSOU UCHAZECI VAZANI NABIDKAMI Uchazeci jsou svymi nabidkami vazani po dobu 90 dnu; tato Ihijta zacne bezet dnem nasledujicim po skonceni Ihuty pro podani nabidek. Uchazeci, jehoz nabidka bude vybrana jako nejvhodnejsi, se Ihijta, po kterou je svou nabidkou vazan, prodluzuje do uzavfeni smiouvy, nejvice vsak o 60 dnu. 12. DODATECN^ INFORMACE Zadost 0 dodatecne informace k podminkam tohoto vyberoveho i'izeni e mozno podat a dorucit pisemne kdykoli V prubehu Ihuty pro podani nabidek, nejpozdeji vsak 5 pracovnich dnu pred uplynutim Ihuty pro podani nabidek. Zadost 0 dodatecne informace k podminkam tohoto vyberoveho i'izeni musi byt pisemna a musi byt dorucena na adresu Zadavatel je povinen odeslat dodatecne informace k podminkam tohoto vyberoveho i'izeni nejpozdeji do 3 pracovnich dnu po doruceni zadosti. 13. ZPOSOB HODNOCENf NABfDEK Zakladnim kriteriem hodnocenf ie die neinizsf nabfdkove cenv bez DPH za jednu prohlidku. Nabidky budou sei'azeny podle vyse nabidkove ceny bez DPH. Vet'ejna zakazka bude pi'idelena uchazeci, ktery podal nabidku s nejnizsi nabidkovou cenou. 14. DAL^f PODMfNKY A PRAVA VYHRAZEN^ ZADAVATELEM Zadavatel je opravnen v prubehu Ihuty pro podani nabidek menit, doplnit ci upi'esnit podminky zadani vei'ejne zakazky a podminky tohoto vyberoveho fizeni. Uchazec muze podat pouze jednu nabidku. Zadna osoba se nesmi zucastnit tohoto vyberoveho i'izeni jako dodavatel vice nez jednou. Nabidky nebudou uchazecum vraceny. Uchazeci sami ponesou veskere naklady spojene s ucasti ve vyberovem i'izeni. Jednotlivi uchazeci jsou povinni zdrzet se jakychkoli jednani, ktera by mohia narusit transparentni a nediskriminacni prijbeh vyberoveho i'izeni, zejmena pak jednani, vjejichz dusledku by mohio dojit k naruseni souteze mezi uchazeci v ramci zadani vei'ejne zakazky.

8 Zadavatel prohlasuje, ze poskytnute udaje o jednotlivych uchazecich povazuje za duverne a bude je vyuzivat jen pro ucely tohoto vyberoveho i'izeni, pokud neni dale uvedeno jinak. Uchazec podanim nabidky udeluje zadavateli svuj vyslovny souhlas se zver'ejnenim podminek jeho nabidky a pi'ipadne uzavi'ene smiouvy v rozsahu a za podminek vyplyvajicich z pi'islusnych pravnich pi'edpisu. Dodavatel je podle ustanoveni 2 pism. e) zakona c. 320/2001 Sb., o financni kontrole ve vei'ejne sprave a 0 zmene nekterych zakonu, ve zneni pozdejsich pi'edpisu, osobou povinou spolupusobit pi'i vykonu financni kontroly provadene v souvislosti s uhradou zbozi nebo sluzeb z vei'ejnych vydaju. Zadavatel si vyhrazuje pravo zrusit toto vyberove i'izeni a uver'ejnit rozhodnuti o zruseni vyberoveho i'izeni na profilu zadavatele. Nabidka, ktera: nebude uplna nebo nebude obsahovat veskere doklady, informace a pi'ilohy stanovene temito podminkami tohoto vyberoveho i'izeni nebo bude oznacena nebo dorucena v rozporu s podminkami tohoto vyberoveho i'izeni nebo bude dorucena po uplynuti Ihuty pro podani nabidek nebude Zadavatelem hodnocena 15. PRILOHY WZVY K PODANJ NABCDEK Priloha c. 1 - Kryci list Pi'iloha c. 2 - Vzor navrhu Smiouvy o dilo Pi'iloha c. 3 - Vzor cestneho prohlaseni Pi'iloha c. 4 - Seznam subdodavatelu V Hradci Kralove, dne

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, mimo režim tohoto zákona a dle Směrnice rady města Lovosice

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Magazín Jihomoravského kraje

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Magazín Jihomoravského kraje JIHOMORAVSKÝ KRAJ Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kancelář hejtmana Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno PŘÍLOHA Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Magazín Jihomoravského kraje

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva )

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) Tato výzva je zároveň zadávací dokumentací a obsahuje veškeré údaje

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Jazykový kurz v zahraničí - Výzva 56 Číslo zakázky: Forma zadání: VZ/2015/2/01 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační údaje zadavatele: Název obchodní firmy:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) pro zpracování nabídky k veřejné zakázce zadané v otevřeném nadlimitním řízení s názvem: POJIŠTĚNÍ

Více

Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon )

Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ) Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ) Instalace a opravy dopravního značení a dopravního zařízení

Více

Dodávka gazometrického přístroje do pavilonu FLD

Dodávka gazometrického přístroje do pavilonu FLD Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Dodávka gazometrického

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Zakázka je zadávána v souladu s 21 odst. 1 písm. f)

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Výzvy k jednání ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu Licence databáze - Merck Index Online zadávané v souladu s ustanovením 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro zpracování nabídky k veřejné zakázce zadané v otevřeném nadlimitním řízení s názvem: POJIŠTĚNÍ MAJETKU, POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

Více

Poskytování služeb outsourcingu ICT

Poskytování služeb outsourcingu ICT ZADÁVACÍ DOKUMENTACE na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávacího řízení na služby: Zadavatel: Nemocnice Český Krumlov a.s., sídlem: Český Krumlov, Horní Brána 429, PSČ 381 27 IČ: 260 95 149 DIČ: CZ26095149

Více

Soustava dětských naučných stezek v lázeňské obci Bludov opakované řízení

Soustava dětských naučných stezek v lázeňské obci Bludov opakované řízení Výzva k podání nabídek v rámci zakázky malého rozsahu Nejedná se o výběrové řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ). Název veřejné zakázky:

Více

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Město Cheb Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání 1 / 6 Oznámení o zahájení otevřeného zadávacího řízení Zadávací dokumentace Město Cheb oznamuje zahájení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Na padesátém 81 100 82 Praha 10 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Více

Poskytnutí úvěru na akci "Modernizace farmy Požáry"

Poskytnutí úvěru na akci Modernizace farmy Požáry Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Poskytnutí úvěru

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Ubytovací a stravovací služby pro realizaci vzdělávacích kurzů VZ/2012/3/200/5 veřejná zakázka malého rozsahu dle metodického pokynu SM/24/01/11

Více

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky.

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Sídlem: Město Kouřim Mírové náměstí 145, 281 61 Kouřim IČ 00235482 Veřejná zakázka: Okna Střelnice Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - KVALIFIKAČNÍ ČÁST k veřejné zakázce na dodávky dle 8, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon) zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona ve

Více

Pronájem ORACLE WEBLOGIC SERVER ENTERPRISE EDITION 11g.

Pronájem ORACLE WEBLOGIC SERVER ENTERPRISE EDITION 11g. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) zadávanou

Více

Zadávací dokumentace. k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka výpočetní techniky

Zadávací dokumentace. k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka výpočetní techniky Dodávka výpočetní techniky stránka 1 (6) Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Dodávka výpočetní techniky Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách Název

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE:

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Příloha č. 4 Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Varovný protipovodňový systém pro Svazek obcí Novoborska (MIS) Zakázka: Druh zakázky podle jejího

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel: Zdravotnická záchranná služba se sídlem Hradecká 1690/2A, 500 12 Hradec Králové zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, v oddílu Pr., vložka 829 IČ: 481 45 122 bankovní spojení: KB

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení v souladu se Zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ ), v souladu se Směrnicí

Více

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ]

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ] ROP A: Kvalifikační dokumentace k výběrovému řízení na stavení práce Zakázka je zadaná, dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, zjednodušené podlimitní řízení na

Více

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00 Příloha 3 Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NA SLUŽBY ZADANÉ V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) nadlimitní veřejné zakázky na služby Pojištění motorových vozidel Evidenční číslo

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Oprava bytových jader II.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Oprava bytových jader II. Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově Zlínská 991, 769 01 Holešov, tel: 573 324 111, fax: 573 324 601, e-mail: sekret@spshol.cz Textová část Č.j: VPŠH-1787-3/2014-EU

Více

C151547. Učitelé a jazykové kompetence Výběrové řízení na jazykové pobyty Služba 22.6.2015. Mgr. Aleš Kubíček +420 571 755 555 oavalmez@oavm.

C151547. Učitelé a jazykové kompetence Výběrové řízení na jazykové pobyty Služba 22.6.2015. Mgr. Aleš Kubíček +420 571 755 555 oavalmez@oavm. Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

C151675 29. 6. 2015. Dr. Šmerala 25, 728 04 Ostrava Mgr. Ladislav Vasevič, ředitel školy telefon: 596 116 239 e-mail: info@mgo.cz

C151675 29. 6. 2015. Dr. Šmerala 25, 728 04 Ostrava Mgr. Ladislav Vasevič, ředitel školy telefon: 596 116 239 e-mail: info@mgo.cz Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více