Vyzva k podani nabidky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyzva k podani nabidky"

Transkript

1 Vyzva k podani nabidky k verejne zakazce maleho rozsahu na sluzby s nazvem Zajisteni prohlidektel zemrelych na uzemi Kralovehradeckeho kraje mimo zdravotnicke zanzeni zadavanou podle 18 odst. 5 a 12 odst. 3 zakona c. 137/2006 Sb., o verejnych zakazkach, v platnenn zneni (dale jen Zakon) Jedna se o verejnou zakazku na sluzby, jejfz predpokladana hodnota nedosahne castky ,- Kc bez DPH VYZVA K PODANf NABIDKY NENI VYZVOU VE SMYSLU ZAKONA

2 1. IDENTIFIKACNf ODAJE ZADAVATELE Nazev Zadavatele: Kralovehradecky kraj (dale jen Zadavatel" nebo Kralovehradecky kraj ") Sfdio: Pivovarske namesti 1245/2, Hradec Kralove DIC: Jmenem zadavatele jedna: Informace o zadavateli: Kontaktniosoba: CZ Be. Lubomir Franc, hejtman Kralovehradeckeho kraje ww/w.kr-kralovehradecky.cz Ing. Lucie Svrbikova Oddeleni zdravotni pece a ekonomiky Odbor zdravotnictvi KU Kralovehradeckeho kraje tel.: KLASIFIKACE P^EDMETU ZAKAZKY Kod CPV Sluzby odbornych lekai'd Odmena za 1 prohlidku bude cinit pausaini castku max Kc bez DPH. Pfedpokladana hodnota vei'eine zakazky cini Kc bez DPH. Pi'edpokladanv pocet prohlidek za dobu pineni smiouvy cini: PREDMETVEREJNiZAKAZKY Pi'edmetem pineni zakazky je zajisteni prohlidek tel zemi'elych na uzemi Kralovehradeckeho kraje mimo zdravotnicke zarizeni v souladu s 84 odst. 2 pism. b) zakonem c. 372/2011 Sb., o zdravotnich sluzbach a podminkach jejich poskytovani, ve zneni pozdejsich pfedpisu (dale jen zakon). Die 110 odst. 1 pism. b) zakona odpovida kraj za organizaci a zajisteni prohlidek tel zemi'elych mimo zdravotnicke zai'izeni na svem uzemi. Prohlidky tel zemi'elych, nejde-li o postup podle 84 odst. 2 pism. a), c) a d) zakona, jsou povinni podle 84 odst. 2 pism. b) zakona zajist'ovat mimo jine i poskytovatele nebo lekafi, se kterymi ma kraj pro tyto ucely uzavfenu smiouvu. Pi'edmetem pineni vei'ejne zakazky je zejmena: - Zajistit prohlidky tel zemt'elych v souladu s 86 a nasi, zakona nepi'etrzite u vsech zemfelych na uzemi Kralovehradeckeho kraje, pokud se nejedna o postup die 84 odst. 2 pism. a), c) a d). - Provozovat telefonni cislo, ktere bude dostupne v dobe pro zajisteni prohlidek tel zemi'elych (viz vyse). Telefonni kontakt bude zvet'ejnen na internetovych strankach kraje a zaroven bude k dispozici provozovateli pracoviste pro pfijem volani na jednotne evropske cislo tisnoveho volani 112 v souladu s ustanovenim 110 odst. 1 pism. b). - V souladu s 45 odst. 2 pism. n) zakona uzavr'it pojistnou smiouvu o pojisteni sve odpovednosti za skodu zpusobenou v souvislosti s poskytovanim zdravotnich sluzeb a pfedlozit ji nejdele pi'i podpisu smiouvy o zajisteni prohlidek tel zemi'elych s Kralovehradeckym krajem.

3 4. DOBA A MfSTO PLN^NI VEf^EJNE ZAKAZKY Pfedpokladany termin zahajeni pineni: , ppipadne ihned po podpisu smiouvy obema smiuvnimi stranami. Smiouva bude uzavi'ena na dobu urcitou, a to do Mistem pineni ie uzemi Kralovehradeckeho kraje. 5. STRUKTURA A OBSAH NABfOKY Nabidka bude zpracovana v ceskem Jazyce a v pisemne forme. Nabidka bude podepsana osobou opravnenou jednat za uchazece (u osob zapsanych v obchodnim rejstfiku bude podepsana v souladu se zpusobem jednanizapsanem v obchodnim rejsti'iku). Nabidka bude pi'edlozena v jednom vyhotoveni a bude obsahovat vsechny doklady, informace a pi'ilohy stanovene podminkami tohoto vyberoveho i'izeni. Vsechny casti nabidky, mimo navrhu smiouvy, budou pevne spojeny. Soucasti nabidky bude navrh smiouvy predlozeny ve ctyr'ech originalnich vyhotovenich - navrh smiouvy nebude pevne spojen s nabidkou. Neni povoleno variantni zpracovani nabidkv. Obsah nabidky: 1) Kryci list nabidky - priloha c. 1 Vyzvy k podani nabidky 2) Navrh smiouvy - pi'iloha c. 2 Vyzvy k podani nabidky 3) Cestne prohlaseni o splneni zakladnich - pfiloha c. 3 Vyzvy k podani nabidky 4) Seznam subdodavatelo die vzoru pi'ilohy c. 4 Vyzvy k podani nabidky (Pi'ipadne cestne prohlaseni, ze uchazec nema v umyslu zadat urcitou cast vei'ejne zakazky jine osobe) 5) Dolozeni profesnich kvalifikacnich pi'edpokladu - v proste kopii Vvzva k podanf nabidkv a podmfnkv pi'istupu ci poskvtnuti vvzvv k podanf nabidkv; Vyzva k podani nabidky vc. pi'iloh je uvepejnena neomezenym a pi'imym dalkovym pt'istupem 24 hodin denne na profilu zadavatele (nazev zadavatele: Kralovehradecky kraj) na internetove adrese: https://zakazky.cenakhk.cz/profile display 2.html 6. ZPRACOVANf NABfDKOVi CENY A PLATEBNI PODMfNKY Celkova cena bude v pi'edepsane struktui'e uvedena v pi'iloze c. 1 teto vyzvy k podani nabidky. Pi'iloha bude podepsana osobou opravnenou jednat jmenem uchazece. Nabidkova cena bude uvedena v CZK. Nabidkova cena bude uvedena v cleneni: nabidkova cena za jednu prohlidku bez dane z pfidane hodnoty (DPH), a nabidkova cena celkem za pi'edpokladany pocet prohlidek bez DPH. Uchazec zi'etelne v krycim listu vyznaci. zda je, ci neni platcem DPH. Nabidkova cena v teto skladbe bude uvedena na krycim listu nabidky. Nabidkova cena bude zpracovana v souladu s podminkami tohoto vyberoveho i'izeni. Nabi'dkova cena bude stanovena jako cena neivvse pripustna

4 7. ZPRACOVANI NABfDKOV^ CENY A PLATEBNf PODMfNKY Zadavatel stanovil obciiodni podminky pro realizaci vei'ejne zakazky, a to formou vzoru smiouvy, ktery tvori pi'ilohu c. 2 teto vyzvy k podani nabidky. Uchazec pr'edlozi, jako samostatnou soucast nabidky s ni nesvazanou, podepsany navrh smiouvy ve ctyi'ech vyhotovenich doplneny o pi'islusne k tomu urcene casti. Navrh smiouvy musi byt podepsan osobou opravnenou jednat za uchazece. 8. PO^ADAVKY NA PROKAZANf SPLNENI KVALIFIKACE Zakladni kvalifikacnf pi'edpokladv Zadavatel pozaduje, aby dodavatel splnil zakladni kvalifikacni pfedpoklady. Zakladni kvalifikacni pi'edpoklady spini dodavatel: a) ktery nebyl pravomocne odsouzen pro trestny cin spachany ve prospech organizovane ziocinecke skupiny, trestny cin ucasti na organizovane ziocinecke skupine, legalizace vynosu z trestne cinnosti, podilnictvi, pt'ijeti uplatku, podplaceni, nepi'imeho uplatkar'stvi, podvodu, uveroveho podvodu, vcetne pfipadu, kdy jde o pfipravu nebo pokus nebo ucastenstvi na takovem trestnem cinu, nebo doslo k zahlazeni odsouzeni za spachani takoveho trestneho cinu; jde-li o pravnickou osobu, musi tento pt'edpoklad splnovat jak tato pravnicka osoba, tak jeji statutarni organ nebo kazdy clen statutarniho organu, a je-li statutarnim organem dodavatele ci clenem statutarniho organu dodavatele pravnicka osoba, musi tento pi'edpoklad splnovat jak tato pravnicka osoba, tak jeji statutarni organ nebo kazdy clen statutarniho organu teto pravnicke osoby; podava-li nabidku ci zadost o ucast zahranicni pravnicka osoba prostfednictvim sve organizacni slozky, musi pr'edpoklad podle tohoto pismene splnovat vedle uvedenych osob rovnez vedouci teto organizacni slozky; tento zakladni kvalifikacni pi'edpoklad musi dodavatel splnovat jak ve vztahu k uzemi Ceske republiky, tak k zemi sveho sidia, mista podnikani ci bydliste, b) ktery nebyl pravomocne odsouzen pro trestny cin, jehoz skutkova podstata souvisi s pt'edmetem podnikani dodavatele podle zvlastnich pravnich pi'edpisu nebo doslo k zahlazeni odsouzeni za spachani takoveho trestneho cinu; jde-li o pravnickou osobu, musi tuto podminku splnovat jak tato pravnicka osoba, tak jeji statutarni organ nebo kazdy clen statutarniho organu, a je-li statutarnim organem dodavatele ci clenem statutarniho organu dodavatele pravnicka osoba, musi tento pt'edpoklad splnovat jak tato pravnicka osoba, tak jeji statutarni organ nebo kazdy clen statutarniho organu teto pravnicke osoby; podava-li nabidku ci zadost o ucast zahranicni pravnicka osoba prostfednictvim sve organizacni slozky, musi pi'edpoklad podle tohoto pismene splnovat vedle uvedenych osob rovnez vedouci teto organizacni slozky; tento zakladni kvalifikacni pt'edpoklad musi dodavatel splnovat jak ve vztahu k uzemi Ceske republiky, tak k zemi sveho sidia, mista podnikani ci bydliste, c) ktery v poslednich 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednani nekale souteze formou podplaceni podle zvlastniho pravniho pi'edpisu, d) vuci jehoz majetku neprobiha nebo v poslednich 3 letech neprobehio insolvencni i'izeni, v nemz bylo vydano rozhodnuti o upadku nebo insolvencni navrh nebyl zamitnut proto, ze majetek nepostacuje k uhrade nakladlj insolvencniho i'izeni, nebo nebyl konkurs zrusen proto, ze majetek byl zcela nepostacujici41) nebo zavedena nucena sprava podle zvlastnich pravnich pi'edpisu, e) ktery neni v likvidaci, f) ktery nema v evidenci dani zachyceny danove nedoplatky, a to jak v Ceske republice, tak v zemi sidia, mista podnikani ci bydliste dodavatele, g) ktery nema nedoplatek na pojistnem a na penale na vei'ejne zdravotni pojisteni, a to jak v Ceske republice, tak v zemi sidia, mista podnikani ci bydliste dodavatele, h) ktery nema nedoplatek na pojistnem a na penale na socialni zabezpeceni a prispevku na statni politiku zamestnanosti, a to jak v Ceske republice, tak v zemi sidia, mista podnikani ci bydliste dodavatele.

5 i) ktery nebyl v poslednich 3 letech pravomocne disciplinarne potrestan ci mu nebylo pravomocne ulozeno karne opatfeni podle zvlastnich pravnich pi'edpisu, je-li podle 54 pism. d) pozadovano prokazani odborne zpusobilosti podle zvlastnich pravnich pi'edpisu; pokud dodavatel vykonava tuto cinnost prostfednictvim odpovedneho zastupce nebo jine osoby odpovidajici za cinnost dodavatele, vztahuje se tento pi'edpoklad na tyto osoby, j) ktery neni veden v rejstfiku osob se zakazem pineni vefejnych zakazek a k) kteremu nebyla v poslednich 3 letech pravomocne ulozena pokuta za umozneni vykonu nelegaini prace podle zvlastniho pravniho pfedpisu. Splneni zakladnich kvalifikacnich pfedpokladu prokaze dodavatel cestnym prohlasenim, z jehoz obsahu bude zfejme, ze dodavatel splnuje vsechny pfislusne kvalifikacni pfedpoklady pozadovane zadavatelem (formulaf cestneho prohlaseni je uveden v pfiloze c. 3 vyzvy k podani nabidky). Profesni kvalifikacni pfedpoklady Zadavatel pozaduje, aby dodavatel splnil profesni kvalifikacni pfedpoklady. Splneni profesnich kvalifikacnich pfedpokladu prokaze dodavatel, ktery pfedlozi a) vypis z obchodniho rejstfiku, pokud je v nem zapsan, ci vypis z jine obdobne evidence, pokud je v ni zapsan, b) doklad o opravn&ni k podnikani podle zvlastnich pravnich pfedpisu v rozsahu odpovidajicim pfedmetu vefejne zakazky, tj. opravneni k poskytovani zdravotnich sluzeb die zakona c. 372/2011 Sb., o zdravotnich sluzbach, ve zneni pozdejsich pfedpisu Pozadovane dokumenty pfedklada uchazec v proste kopii. Vypis z obchodniho rejstfiku, pokud je v nem zapsan, ci vypis z jine obdobne evidence vsak nesmi byt ke dni, ke kteremu ma byt prokazano splneni kvalifikace, starsi 90 kalendai'nich dnu. Vitezny uchazec, se kterym bude nasledne uzavfena smiouva, dolozi dokumenty vztahujici se k prokazani zakladnich a profesnich kvalifikacnich pfedpokladu v originale nebo ufedne ovefene kopii pfed podpisem smiouvy. Doklady nesmeji byt k poslednimu dni, ke kteremu ma byt prokazano splneni kvalifikace, starsi 90 kalendafnich dnii. Prokazani kvalifikace prostfednictvim subdodavatele Pokud neni dodavatel schopen prokazat splneni urcite cast! kvalifikace pozadovane zadavatelem v pinem rozsahu, je opravnen splneni kvalifikace v chybejicim rozsahu prokazat prostfednictvim subdodavatele. Dodavatel je v takovem pfipade povinen zadavateli pfedlozit smiouvu uzavfenou se subdodavatelem, z niz vyplyva zavazek subdodavatele k poskytnuti pineni urceneho k pineni vefejne zakazky dodavatelem ci k poskytnuti veci ci prav, s nimiz bude dodavatel opravnen disponovat v ramci pineni vefejne zakazky, a to alespon V rozsahu, vjakem subdodavatel prokazal splneni kvalifikace.

6 Prokazani kvalifikace v pripade podani spolecne nabidkv ivla-li byt pi'edmet vei'ejne zakazky pinen nekolika dodavatel! spolecne a za timto ucelem podavaji ci hodlaji podat spolecnou nabidku, je kazdy z dodavatelu povinen prokazat splneni zakladnicii kvalifikacnich predpokladu a profesnich kvalifikacnich pi'edpokladij v pinem rozsahu. V pi'ipade, ze ma byt pi'edmet vei'ejne zakazky pinen spolecne nekolika dodavateli, jsou verejnemu zadavateli povinni predlozit soucasne s doklady prokazujicimi splneni kvalifikacnich pi'edpokladu smiouvu, ve ktere je obsazen zavazek, ze vsichni tito dodavatele budou vuci vei'ejnemu zadavateli a tr'etim osobam z jakychkoliv pravnich vztahu vzniklych v souvislosti s ver'ejnou zakazkou zavazani spolecne a nerozdilne, a to po celou dobu pineni vei'ejne zakazky i po dobu trvani jinych zavazku vyplyvajicich z vei'ejne zakazky. Pozadavek na zavazek podle vety prvni, aby dodavatele byli zavazani spolecne a nerozdilne, plati, pokud zvlastni pravni pi'edpis nebo zadavatel nestanovi jinak. Dodavatele si urci osobu opravnenou jednat ve veci spolecneho pineni vefejne zakazky 9. DALSI POZADAVKY ZADAVATELENA, SU BDODAVATELSKY SYSTEM Uchazec je povinen mit v souladu s ust. 45 odst. 2 pism. n) zakona o zdravotnich sluzbach po celou dobu pineni vefejne zakazky uzavfenu pojistnou smiouvu o pojisteni sve odpovednosti za skodu zpusobenou v souvislosti s poskytovanim zdravotnich sluzeb a nejdele pfi podpisu smiouvy o zajisteni prohlidek tel zemfelych ji pfedlozit zadavateli. Zadavatel pozaduje, aby uchazec v nabidce specifikoval casti vefejne zakazky, ktere ma v umyslu zadat jednomu ci vice subdodavatelum a aby uvedl identifikacni udaje a kontaktnf udaje kazdeho subdodavatele. Uchazec tak ucini prohlasenim, k nemuz vyuzije pfilohu c. 4 vyzvy k podani nabidky, v niz popise subdodavatelsky system spolu s uvedenim, jakou cast teto vefejne zakazky bude konkretni subdodavatel realizovat - s uvedenim druhu dodavek, sluzeb a s uvedenim procentualniho (%) financniho podilu na vefejne zakazce. Uchazec dolozi v nabidce zavazn^ pisemne prohlaseni kazdeho subdodavatele o budouci spolupraci, podepsane osobami opravnenymi jednat za subdodavatele. V pozadovanem prohlaseni, zpracovanem samostatne podle jednotlivych subdodavatelu, se kazdy takovy subdodavatel zavaze, ze v pfipade zadani vefejne zakazky uchazeci bude akceptovat zavazek podilet se na pineni teto vefejne zakazky ve stanovenem rozsahu. V pfipade. ze uchazec nema v umvslu zadat urcitou cast vefejne zakazky line osobe (subdodavateli) dolozi ve sve nabidce pisemne prohlaseni. ve kterem tuto skutecnost uvede. 10. MfSTO A LHUTY PRO P0DAN( NASfOEK Nabidka muze byt podana postou nebo osobne. Postou musi byt nabidka dorucena na adresu sidia zadavatele: Kralovehradecky kraj, Pivovarske namesti 1245, Hradec Kralove Osobne muze byt nabidka dorucena kazdy pracovni den na podatelne Kraiskeho ufadu Kralovehradeckeho kraie na adrese sidia zadavatele, a to v ufednich hodinach (Po, St: 8:00-17:00; Ut, Ct, Pa: 8:00-14:00). Lhuta pro podani nabidek zacina bezet dnem nasledujicim po dni uvefejneni vyzvy na profilu Zadavatele a konci dne do 10:00 hodin mi'stniho casu. Rozhodujici pro doruceni nabidky je okamzik pfevzeti nabidky Zadavatelem (nikoli pfedani k postovnimu doruceni). Elektronicke podani nabidky neni mozne.

7 Nabidka bude podana v nepruhledne obalce zapecetene proti neopravnene manipulaci pi'elepenim, oznacena bude Zajisteni prohlidek tel zemrelych na uzemi Kralovehradeckeho kraje mimo zdravotnicke zaitzeni" - NEOTVIRAT a opatfena v miste uzavr'eni obalkv razitkem. pi'ip. podpisem uchazece ie-li fyzickou osobou, ci jeho statutarniho zastupce, je-li uchazec pravnickou osobou. Nabidky musi byt zadavateli doruceny do konce Ihijty pro podani nabidek. Otevir^ni obaiek probehne dne v 10:15 hod. na adrese zadavatele Pivovarske namesti 1245/2, Hradec Kralove, v kancelai'i c. 5-N2.33 (Evropsky dum). 11. LHUTA, PO KTEROU JSOU UCHAZECI VAZANI NABIDKAMI Uchazeci jsou svymi nabidkami vazani po dobu 90 dnu; tato Ihijta zacne bezet dnem nasledujicim po skonceni Ihuty pro podani nabidek. Uchazeci, jehoz nabidka bude vybrana jako nejvhodnejsi, se Ihijta, po kterou je svou nabidkou vazan, prodluzuje do uzavfeni smiouvy, nejvice vsak o 60 dnu. 12. DODATECN^ INFORMACE Zadost 0 dodatecne informace k podminkam tohoto vyberoveho i'izeni e mozno podat a dorucit pisemne kdykoli V prubehu Ihuty pro podani nabidek, nejpozdeji vsak 5 pracovnich dnu pred uplynutim Ihuty pro podani nabidek. Zadost 0 dodatecne informace k podminkam tohoto vyberoveho i'izeni musi byt pisemna a musi byt dorucena na adresu Zadavatel je povinen odeslat dodatecne informace k podminkam tohoto vyberoveho i'izeni nejpozdeji do 3 pracovnich dnu po doruceni zadosti. 13. ZPOSOB HODNOCENf NABfDEK Zakladnim kriteriem hodnocenf ie die neinizsf nabfdkove cenv bez DPH za jednu prohlidku. Nabidky budou sei'azeny podle vyse nabidkove ceny bez DPH. Vet'ejna zakazka bude pi'idelena uchazeci, ktery podal nabidku s nejnizsi nabidkovou cenou. 14. DAL^f PODMfNKY A PRAVA VYHRAZEN^ ZADAVATELEM Zadavatel je opravnen v prubehu Ihuty pro podani nabidek menit, doplnit ci upi'esnit podminky zadani vei'ejne zakazky a podminky tohoto vyberoveho fizeni. Uchazec muze podat pouze jednu nabidku. Zadna osoba se nesmi zucastnit tohoto vyberoveho i'izeni jako dodavatel vice nez jednou. Nabidky nebudou uchazecum vraceny. Uchazeci sami ponesou veskere naklady spojene s ucasti ve vyberovem i'izeni. Jednotlivi uchazeci jsou povinni zdrzet se jakychkoli jednani, ktera by mohia narusit transparentni a nediskriminacni prijbeh vyberoveho i'izeni, zejmena pak jednani, vjejichz dusledku by mohio dojit k naruseni souteze mezi uchazeci v ramci zadani vei'ejne zakazky.

8 Zadavatel prohlasuje, ze poskytnute udaje o jednotlivych uchazecich povazuje za duverne a bude je vyuzivat jen pro ucely tohoto vyberoveho i'izeni, pokud neni dale uvedeno jinak. Uchazec podanim nabidky udeluje zadavateli svuj vyslovny souhlas se zver'ejnenim podminek jeho nabidky a pi'ipadne uzavi'ene smiouvy v rozsahu a za podminek vyplyvajicich z pi'islusnych pravnich pi'edpisu. Dodavatel je podle ustanoveni 2 pism. e) zakona c. 320/2001 Sb., o financni kontrole ve vei'ejne sprave a 0 zmene nekterych zakonu, ve zneni pozdejsich pi'edpisu, osobou povinou spolupusobit pi'i vykonu financni kontroly provadene v souvislosti s uhradou zbozi nebo sluzeb z vei'ejnych vydaju. Zadavatel si vyhrazuje pravo zrusit toto vyberove i'izeni a uver'ejnit rozhodnuti o zruseni vyberoveho i'izeni na profilu zadavatele. Nabidka, ktera: nebude uplna nebo nebude obsahovat veskere doklady, informace a pi'ilohy stanovene temito podminkami tohoto vyberoveho i'izeni nebo bude oznacena nebo dorucena v rozporu s podminkami tohoto vyberoveho i'izeni nebo bude dorucena po uplynuti Ihuty pro podani nabidek nebude Zadavatelem hodnocena 15. PRILOHY WZVY K PODANJ NABCDEK Priloha c. 1 - Kryci list Pi'iloha c. 2 - Vzor navrhu Smiouvy o dilo Pi'iloha c. 3 - Vzor cestneho prohlaseni Pi'iloha c. 4 - Seznam subdodavatelu V Hradci Kralove, dne

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace Č.j.: DM-030/1531/2014 Sp.zn.: 030/80/0007-1/2014 Pardubice 12.09.2014 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace V souladu s ustanoveními 9 odst. 1 písm. c) a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Podlimitní veřejná zakázka na zpracování projektové dokumentace na stavbu " Zlepšení dostupnosti turistických atraktivit v oblasti masivu Sněžníka

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Zakázka je zadávána v souladu s 21 odst. 1 písm. f)

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku osobního automobilu pod názvem Obnova vozového parku nákup 1 nového služebního osobního vozidla v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad. Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 2868/2014/2060/86 Franc 11.6.

Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad. Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 2868/2014/2060/86 Franc 11.6. MĚSTO LETOHRAD Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 2868/2014/2060/86 Franc 11.6.2014 Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky.

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Sídlem: Město Kouřim Mírové náměstí 145, 281 61 Kouřim IČ 00235482 Veřejná zakázka: Okna Střelnice Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou

Více

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V souladu s citovaným ustanovením dodavatel prokazuje zadavatelem požadovanou kvalifikaci čestným prohlášením,

Více

Krycí list nabídky. na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice

Krycí list nabídky. na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice Příloha č. 1 Krycí list nabídky na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice Údaje o uchazeči Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se

Více

vyhlašuje poptávkové řízení

vyhlašuje poptávkové řízení MĚSTO SPÁLENÉ POŘÍČÍ Náměstí Svobody 132, 335 61 Spálené Poříčí, IČO: 00257249; DIČ: CZ00257249 tel./fax 371 594 654 tel. 371 594 636, 371 594 640 vyhlašuje poptávkové řízení na ZADAVATEL název: Město

Více

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV Výzva k podání nabídky V režimu veřejná zakázka malého rozsahu na služby zadávaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Na služby Výměna oken,

Více

Sběr a využití BRKO - obec Křičeň

Sběr a využití BRKO - obec Křičeň VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU 2. kategorie dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce OPŽP z 1.4.2015 tato veřejná zakázka není zadávána v režimu zákona 137/2006Sb., o zadávání veřejných

Více

ÚDRŽBA, PROVOZ A OPRAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OBCE KAČICE

ÚDRŽBA, PROVOZ A OPRAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OBCE KAČICE ZADAVATEL: Obec Kačice Se sídlem: Masarykova 20, 273 04 Kačice IČ: 002 34 494 Bankovní spojení: KB Kladno, č.ú. 4121-141/0100 zastoupená: Vítem Kolmanem, starostou Č.j. 200/Ko 0BVÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek OBEC HORNÍ BEČVA Výzva k podání nabídek pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, dle Závazných pokynů pro žadatele

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice oprava prosklené stěny schodiště

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice oprava prosklené stěny schodiště Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Pardubický kraj jako veřejný zadavatel vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu *: SPŠE a VOŠ Pardubice oprava

Více

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00 Příloha 3 Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NA SLUŽBY ZADANÉ V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN

Více

Výměna oken, oprava skladu v budově MěÚ Mnichovice

Výměna oken, oprava skladu v budově MěÚ Mnichovice VÝZVA poptávkové řízení č. 13/2013 K PODÁNÍ NABÍDEK na zakázku malého rozsahu na stavební práce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

Technická univerzita v Liberci Studentská 1402/2, Liberec IČ: 467 47 885 vyřizuje PRA - referent veřejných zakázek

Technická univerzita v Liberci Studentská 1402/2, Liberec IČ: 467 47 885 vyřizuje PRA - referent veřejných zakázek Technická univerzita v Liberci Studentská 1402/2, Liberec IČ: 467 47 885 vyřizuje PRA - referent veřejných zakázek Věc: Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace č. j. 12/9130/0048-01 Zadavatel

Více

KRYCÍ LIST NABÍDKY. v poptávkovém řízení služby. poskytnutí investičního úvěru

KRYCÍ LIST NABÍDKY. v poptávkovém řízení služby. poskytnutí investičního úvěru Příloha č. 1 KRYCÍ LIST NABÍDKY v poptávkovém řízení služby poskytnutí investičního úvěru Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se o

Více

14/2014. CZ.1.07/1.5.00/34.1050 Název projektu: Modernizace výuky přírodovědných předmětů pro 21. Století Individualizace a inovace výuky.

14/2014. CZ.1.07/1.5.00/34.1050 Název projektu: Modernizace výuky přírodovědných předmětů pro 21. Století Individualizace a inovace výuky. Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

MĚSTO KOUŘIM, Mírové náměstí 145, 281 61 KOUŘIM

MĚSTO KOUŘIM, Mírové náměstí 145, 281 61 KOUŘIM MĚSTO KOUŘIM, Mírové náměstí 145, 281 61 KOUŘIM V Kouřimi dne 2.1.2015 Vyřizuje: Ing. Josef Klouda Tel.: 321 783 230 VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Sídlem: Město Kouřim Mírové

Více

Obec Čakov, Čakov 19, 373 84 Dubné VÝZVA. k podání cenové nabídky na

Obec Čakov, Čakov 19, 373 84 Dubné VÝZVA. k podání cenové nabídky na Obec Čakov, Čakov 19, 373 84 Dubné VÝZVA k podání cenové nabídky na dodávku stavebních prací (tesařské, klempířské a pokrývačské) včetně stavebního materiálu na akci "Oprava krovů a střech hospodářských

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Dodavatel prokáže splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek. V případě, kdy zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení čestného prohlášení dodavatele o splnění

Více

FORMULÁŘ NABÍDKY BŘECLAV CYKLOSTEZKA V BÝVALÉM CUKROVARU

FORMULÁŘ NABÍDKY BŘECLAV CYKLOSTEZKA V BÝVALÉM CUKROVARU Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v souladu s ustanovením 38 zákona. č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů o veřejných zakázkách zjednodušené podlimitní řízení Tento projekt je spolufinancován

Více

Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol

Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol VÝZVA ZAJEMCŮM K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol VZ/2010/01 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY podle 38 k veřejné

Více

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava dětské hřiště

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava dětské hřiště Výzva k podání nabídky dle Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Moravskoslezsko 2007-2013 Název zakázky DinoPark Ostrava dětské hřiště Zadavatel

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Podlimitní veřejná zakázka na služby s názvem: Poskytnutí kontokorentního úvěru vyhlášená ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006

Více

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Příloha č. 1 Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky Uchazeč předloží zadavateli návrh smlouvy, která bude obsahovat min. následující Obchodní podmínky. 1. Nabídková cena je konečná a nepřekročitelná

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na dodávky zadávaná podle 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon): Zařízení pro Výzkumné centrum JAMU ve vztahu k zákonu se jedná

Více

Kvalifikační dokumentace

Kvalifikační dokumentace FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

Subdodavatelské schéma

Subdodavatelské schéma Příloha č. 1 Subdodavatelské schéma popis část označení výše finančního plnění podíl v % veřejné zakázky jiné osoby (obchodní jméno, sídlo) v Kč s DPH 1. 2. 3. 4. 5. celkový podíl v % (pozn. dodavatel

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název zakázky: Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební práce): Dodávka ICT techniky Dodávka 1 ks PC stanice pro grafiku 1 ks PC stanice 1 ks Notebook pro grafiku 14 ks Notebook

Více

Výběrová řízení na dodavatele akce podpořené v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu Výtah ze Zásad pro žadatele č.j.

Výběrová řízení na dodavatele akce podpořené v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu Výtah ze Zásad pro žadatele č.j. Výběrová řízení na dodavatele akce podpořené v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu Výtah ze Zásad pro žadatele č.j.:34444/2013-54 1. Úvod Správce Programu pro výběr dodavatele na realizaci

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú Příloha č. 7 Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - KVALIFIKAČNÍ ČÁST k veřejné zakázce na dodávky dle 8, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon) zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona ve

Více

k podání nabídky na zadání zakázky malého rozsahu v souladu s ust. 12 odst. 3 se zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

k podání nabídky na zadání zakázky malého rozsahu v souladu s ust. 12 odst. 3 se zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Č. j.: S-35113/Ř/11 Výzva k podání nabídky na zadání zakázky malého rozsahu v souladu s ust. 12 odst. 3 se zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Název zakázky Nájem a podnájem nebytových

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU VODOVOD V OBCÍCH SPÁLENÉ POŘÍČÍ, TĚNOVICE, ČÍČOV, DOLNÍ LIPNICE A HOŘEHLEDY, DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE Preambule Tato výzva k podání nabídky a textová

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva )

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) Tato výzva je zároveň zadávací dokumentací a obsahuje veškeré údaje

Více

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: VÝMĚNA OKEN V Č. P. 1838 VE VARNSDORFU 1. Veřejný zadavatel Úřední název: Město Varnsdorf Poštovní

Více

Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE IČ: 00274046 Pardubice 13. 9.

Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE IČ: 00274046 Pardubice 13. 9. Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE Pardubice 13. 9. 2012 Výzva k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu - výběrové řízení

Více

Výzva k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku Stavební a instalatérské práce

Výzva k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku Stavební a instalatérské práce Č.j.: DM-030/1015/2015 Sp.č.: 030/80/005-1/2015 Pardubice 02.06.2015 Výzva k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku Stavební a instalatérské práce V souladu s ustanoveními 9 odst. 1 písm. a) a 18

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název zakázky: Výběrové řízení na osobní automobil Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Dodávka Datum vyhlášení zakázky: 10. 5. 2012 Název programu: Registrační

Více

Krycí list nabídky. Poskytování právních služeb administrace zadávacího řízení. Jiří Horký, vrchní ředitel, Sekce ekonomická a provozní

Krycí list nabídky. Poskytování právních služeb administrace zadávacího řízení. Jiří Horký, vrchní ředitel, Sekce ekonomická a provozní Příloha č. 1 Krycí list nabídky a) Identifikační údaje veřejného zadavatele: Zadavatel: Úřad pro ochranu osobních údajů Sídlo: Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00 Praha 7 IČ: 70837627 Zastoupený: Jiří Horký,

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

Modernizace a obnova přístrojového vybavení části komplexního onkologického centra FN Brno

Modernizace a obnova přístrojového vybavení části komplexního onkologického centra FN Brno Kvalifikační dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle 27 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

Více

Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA VYBAVENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY. Název: LUŽÁNKY - středisko volného času, Brno, Lidická 50

Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA VYBAVENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY. Název: LUŽÁNKY - středisko volného času, Brno, Lidická 50 V Brně dne 9.7.2012 Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA VYBAVENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY Název akce: VYBAVENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY Zadavatel: Název: LUŽÁNKY - středisko volného času, Brno, Lidická 50 se sídlem: Lidická

Více

V Praze dne 11.10.2013. Čj. 404-79/2013/DP ÚVN. Rekonstrukce 4 bytů v areálu ÚVN Praha

V Praze dne 11.10.2013. Čj. 404-79/2013/DP ÚVN. Rekonstrukce 4 bytů v areálu ÚVN Praha Čj. 404-79/2013/DP ÚVN V Praze dne 11.10.2013 Rekonstrukce 4 bytů v areálu ÚVN Praha Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha, vyhlašuje výběrové řízení na stavební práce, veřejná

Více

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

Výzva k podání nabídek na zakázku

Výzva k podání nabídek na zakázku Výzva k podání nabídek na zakázku k zakázce na stavební práce zadávané jako zakázka malého rozsahu 3. kategorie podle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP mimo režim zákona č. 137/2006

Více

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: Oplocení sportovního areálu u č. p. 2984, na p.p.č. 2832/1,2 ve Varnsdorfu" 1. Veřejný zadavatel Úřední

Více

Kostel sv. Floriána v Nemochovicích. Zadavatel

Kostel sv. Floriána v Nemochovicích. Zadavatel Výzva více zájemcům k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce jedná se o zadávací řízení mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. Název zakázky: Kostel sv. Floriána v Nemochovicích

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: Česká republika Drážní inspekce Sídlo/místo podnikání: Těšnov 1163/5, Praha - 11000, CZ IČ: 75009561 Spisová značka zadavatele: Osoba oprávněná jednat jménem

Více

Výzva k podání nabídky na služby

Výzva k podání nabídky na služby VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Výzva k podání nabídky na služby Úvěr na částečné financování akce Rekonstrukce a revitalizace Mírového náměstí v Horažďovicích ve výši 30.000.000 Kč Město Horažďovice Mírové

Více

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení malého rozsahu na stavební práce

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení malého rozsahu na stavební práce na výběrové řízení malého rozsahu na stavební práce Identifikační údaje veřejného zadavatele Zadavatel: Obec Hlubyně Statutární zástupce: Pavel Novotný Adresa: Hlubyně 10, 262 72 Březnice IČ: 006 62 836

Více

Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf. Oprava a zateplení fasády na objektu I. stupně ZŠ Edisonova 2821, Varnsdorf

Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf. Oprava a zateplení fasády na objektu I. stupně ZŠ Edisonova 2821, Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle 6 a 12 odst.6 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen zákon): Oprava

Více

PŘÍLOHA č. 1 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY. Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a další podmínky. zakázky s názvem. Penzion U Karla IV.

PŘÍLOHA č. 1 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY. Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a další podmínky. zakázky s názvem. Penzion U Karla IV. PŘÍLOHA č. 1 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a další podmínky zakázky s názvem Penzion U Karla IV. 1 Tato příloha č. 1 výzvy k podání nabídky a k prokázání

Více

Obec Radimovice. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon )

Obec Radimovice. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Obec Radimovice VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) v rámci veřejné zakázky malého rozsahu PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE KOMUNIKACE

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Magazín Jihomoravského kraje

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Magazín Jihomoravského kraje JIHOMORAVSKÝ KRAJ Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kancelář hejtmana Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno PŘÍLOHA Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Magazín Jihomoravského kraje

Více

Evropský fond pro regionální rozvoj

Evropský fond pro regionální rozvoj VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel (název subjektu) Právní forma Fyzická osoba ost. nez. V OR IČ 69057061 DIČ CZ7154200075 Adresa Dejvická 919/38, 160 00 Praha 6 Adresa ordinace (příjem nabídek) Maďarská

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE. Poskytnutí energetických služeb se zárukou při uplatnění metody EPC pro vybrané objekty v Klimkovicích

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE. Poskytnutí energetických služeb se zárukou při uplatnění metody EPC pro vybrané objekty v Klimkovicích VSE K VEREJNÝM ZAKAZKAM KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce Poskytnutí energetických služeb se zárukou při uplatnění metody EPC pro vybrané objekty v Klimkovicích 1. Úvodní informace 1. Tato kvalifikační

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pod názvem: Poskytnutí služeb úvěr na zajištění financování dokončení

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: 040 Název programu: Registrační číslo projektu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/44.0008 Název projektu: Podpora přírodovědného a

Více

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení malého rozsahu na stavební práce

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení malého rozsahu na stavební práce Výzva k podání nabídek na výběrové řízení malého rozsahu na stavební práce Zadavatel Zadavatel: Zástupce: Adresa: IČ: 27965911 DIČ: Lesy města Chebu, s.r.o. Ing. Zdeněk Hoferica, jednatel Nám. Krále Jiřího

Více

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Strana 1 z 3 Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vygenerovaný informačním systémem o veřejných zakázkách Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006

Více

Obecní dům Kadolec realizace úspor energie

Obecní dům Kadolec realizace úspor energie Obec Kadolec Kadolec 61 794 51 Kadolec IČ: 00599468 v souladu s ustanovením 12 odst. 3, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v y p i s u j e výzvu k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Více

Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf

Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle 6 a 12 odst.6 zák.č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen zákon): Vybavení

Více

OBNOVA SÍŤOVÝCH PRVKŮ. https://ezak-czso.cz/ 3. OBECNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

OBNOVA SÍŤOVÝCH PRVKŮ. https://ezak-czso.cz/ 3. OBECNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE Na padesátém 81 100 82 Praha 10 Příloha č. 3 k Zadávací dokumentaci KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH

Více

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Příloha č. 1 Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky Obchodní podmínky jsou specifikovány ve Smlouvě, která je nedílnou součástí této Zadávací dokumentace. 2. Specifikace technických podmínek předmětu

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Gymnázium Litomyšl I. etapa opravy okenních výplní Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky, platební podmínky, objektivní podmínky,

Více

Zakázka malého rozsahu

Zakázka malého rozsahu POPTÁVKA Zakázka malého rozsahu Oprava hygienického zařízení MŠ Zeměchy Investor: Obec Jimlín Adresa: Jimlín 7, 440 01 Louny IČ: 00 556 327 Kontaktní osoba: Ing. Jana Mikovcová, Starostka Obce Jimlín,

Více

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Město Cheb Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání 1 / 6 Oznámení o zahájení otevřeného zadávacího řízení Zadávací dokumentace Město Cheb oznamuje zahájení

Více

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace,

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, Veřejný zadavatel: Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany vyzývá zájemce k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, přičemž v souladu s ust. 18 odst. 3 z. č. 137/2006 Sb.,

Více

Město Černošín. Nám. 1. Máje 62 349 01 Stříbro. Výzva k podání nabídky. Kontaktní osoba: Jan Grigar, tel. 374 692 109, e-mail: starosta@cernosin.

Město Černošín. Nám. 1. Máje 62 349 01 Stříbro. Výzva k podání nabídky. Kontaktní osoba: Jan Grigar, tel. 374 692 109, e-mail: starosta@cernosin. Město Černošín Nám. 1. Máje 62 349 01 Stříbro Výzva k podání nabídky dle závazných postupů pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění, Města Černošín

Více

KRYCÍ LIST NABÍDKY. Veřejná zakázka

KRYCÍ LIST NABÍDKY. Veřejná zakázka Příloha č. 7: KRYCÍ LIST NABÍDKY Veřejná zakázka Název: Ekonomický informační systém s integrací péče o ekosystémy v národních parcích Základní identifikační údaje: Zadavatel: Název: Sídlo: Česká republika

Více

Příloha č. 3: Vzorový krycí list a čestné prohlášení (závazná veřejná příloha zadávací dokumentace)

Příloha č. 3: Vzorový krycí list a čestné prohlášení (závazná veřejná příloha zadávací dokumentace) Příloha č. 3: Vzorový krycí list a čestné prohlášení (závazná veřejná příloha zadávací dokumentace) Uchazeč doplní tuto přílohu pouze na místech k tomu označených, v ostatních místech není oprávněn přílohu

Více

Nákup vozidel pro přepravu imobilních osob. článek 1 Identifikační údaje zadavatele (ust. 38 odst. 4 písm. a) zákona)

Nákup vozidel pro přepravu imobilních osob. článek 1 Identifikační údaje zadavatele (ust. 38 odst. 4 písm. a) zákona) Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU REKONSTRUKCE IT UČEBNY VYBAVENÍ TECHNIKOU

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU REKONSTRUKCE IT UČEBNY VYBAVENÍ TECHNIKOU ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU REKONSTRUKCE IT UČEBNY VYBAVENÍ TECHNIKOU Článek I Základní údaje o zadavateli Zadavatel: ZŠaMŠ Staré Město, okres Frýdek-Místek Sídlo: Jamnická 270, 738

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Název projektu: Zvyšování konkurenceschopnosti zaměstnanců firmy Volvo Truck Czech s. r. o. pomocí vzdělávacího procesu Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00237 1. Identifikační

Více

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele:

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE podle pravidel Programu rozvoje venkova a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon ) NA STAVEBNÍ PRÁCE Rekonstrukce

Více

Písemná výzva k podání nabídky. Elektrická energie pro SZM

Písemná výzva k podání nabídky. Elektrická energie pro SZM SLEZSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM Tyršova 1 746 01 Opava +420 553 622 999 szmred@szmo.cz www.szmo.cz Písemná výzva k podání nabídky pro zadání veřejné zakázky Elektrická energie pro SZM I. Identifikační údaje zadavatele

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Název zakázky: Městský dům dětí a mládeže, Školní 231, 363 01 Ostrov Ev.č. zakázky 2/2015 Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební práce) : Identifikační údaje veřejného zadavatele Kontaktní osoba zadavatele,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Realizace bezbariérového přístupu - Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž VZ/2015/2/01 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Dotovaný zadavatel, společnost ABREX s.r.o., jejímž jménem jedná Radek Bukovský, jednatel společnosti (dále jako zadavatel ), vyhlašuje podle Závazných postupů pro zadávání zakázek

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Obec Mojné Sídlo: Mojné 19, 382 32 Mojné Zastoupena: Janou Zoufalou starostkou obce Mojné IČ: 00665665 Zadavatel mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších

Více

Výzva k podání nabídky a podmínky výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a podmínky výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu Výzva k podání nabídky a podmínky výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu z operačního programu CZ.1.07/1.4.00/21.0707 financovaného EU, ESF a MŠMT ČR Zadávací dokumentace 1. Název zakázky: Dodávka

Více

Obnova zeleně na ulici 24. dubna

Obnova zeleně na ulici 24. dubna Výzva k podání nabídky Veřejná zakázka malého rozsahu 2. kategorie na služby dle závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Název zakázky Obnova zeleně na ulici 24. dubna Zadavatel Obec Želešice

Více

Výběr zhotovitele a poskytovatele služeb v oblasti montáží, oprav a odečtů bytových vodoměrů SV a TV, RTN KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Výběr zhotovitele a poskytovatele služeb v oblasti montáží, oprav a odečtů bytových vodoměrů SV a TV, RTN KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na služby zadávaná podle ustanovení 10, 12 odstavec (1), 15, 21 odstavec (1) písmeno a) a souvisejících zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále rovněž jen Zákon

Více

Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Moravská Ostrava IČO: 70890692

Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Moravská Ostrava IČO: 70890692 Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Moravská Ostrava IČO: 70890692 Veřejná zakázka: Dodávka technologie mycího a servisního boxu v rámci projektu Letiště Leoše Janáčka

Více

Tato kvalifikační dokumentace (dále jen KD ) upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů.

Tato kvalifikační dokumentace (dále jen KD ) upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů. Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce vyhlášené ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Mateřská škola Lhotky čp. 64 Výměna oken a dveří

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Mateřská škola Lhotky čp. 64 Výměna oken a dveří Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

ÚKLID SPOLEČNÝCH PROSTOR V BYTOVÝCH DOMECH

ÚKLID SPOLEČNÝCH PROSTOR V BYTOVÝCH DOMECH MĚSTO KOŠŤANY Teplická 297, 417 23 ÚKLID SPOLEČNÝCH PROSTOR V BYTOVÝCH DOMECH VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY na veřejnou zakázku malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek 050/2012 Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/01.0014

Více

TRW Automotive Czech s.r.o. Braking Operations. Na Roli 26 Jablonec nad Nisou Czech Republic Tel +420 483 354 111. Věc: Zadávací dokumentace

TRW Automotive Czech s.r.o. Braking Operations. Na Roli 26 Jablonec nad Nisou Czech Republic Tel +420 483 354 111. Věc: Zadávací dokumentace Věc: Zadávací dokumentace Společnost TRW Automotive Czech s.r.o. předkládá následující údaje jako zadávací dokumentaci pro vypracování nabídky na vyhotovení Analýzy rizik a doprůzkumu staré ekologické

Více

P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920

P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920 Oblastní charita Most P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920 Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Nákup aktivních prvků VZ/2013/1/010/7 veřejná zakázka malého rozsahu dle směrnice SM/24/03/13 Krajského úřadu Zlínského kraje 1. Identifikační

Více

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Vyřizuje: Telefon: e-mail: Počet listů: Příloh/listů:

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Vyřizuje: Telefon: e-mail: Počet listů: Příloh/listů: Městský úřad Kolín Odbor školství, kultury a sportu Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 720 911 e-podatelna: posta@mukolin.cz, web: http://www.mukolin.cz pracoviště:

Více