Vyzva k podani nabidky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyzva k podani nabidky"

Transkript

1 Vyzva k podani nabidky k verejne zakazce maleho rozsahu na sluzby s nazvem Zajisteni prohlidektel zemrelych na uzemi Kralovehradeckeho kraje mimo zdravotnicke zanzeni zadavanou podle 18 odst. 5 a 12 odst. 3 zakona c. 137/2006 Sb., o verejnych zakazkach, v platnenn zneni (dale jen Zakon) Jedna se o verejnou zakazku na sluzby, jejfz predpokladana hodnota nedosahne castky ,- Kc bez DPH VYZVA K PODANf NABIDKY NENI VYZVOU VE SMYSLU ZAKONA

2 1. IDENTIFIKACNf ODAJE ZADAVATELE Nazev Zadavatele: Kralovehradecky kraj (dale jen Zadavatel" nebo Kralovehradecky kraj ") Sfdio: Pivovarske namesti 1245/2, Hradec Kralove DIC: Jmenem zadavatele jedna: Informace o zadavateli: Kontaktniosoba: CZ Be. Lubomir Franc, hejtman Kralovehradeckeho kraje ww/w.kr-kralovehradecky.cz Ing. Lucie Svrbikova Oddeleni zdravotni pece a ekonomiky Odbor zdravotnictvi KU Kralovehradeckeho kraje tel.: KLASIFIKACE P^EDMETU ZAKAZKY Kod CPV Sluzby odbornych lekai'd Odmena za 1 prohlidku bude cinit pausaini castku max Kc bez DPH. Pfedpokladana hodnota vei'eine zakazky cini Kc bez DPH. Pi'edpokladanv pocet prohlidek za dobu pineni smiouvy cini: PREDMETVEREJNiZAKAZKY Pi'edmetem pineni zakazky je zajisteni prohlidek tel zemi'elych na uzemi Kralovehradeckeho kraje mimo zdravotnicke zarizeni v souladu s 84 odst. 2 pism. b) zakonem c. 372/2011 Sb., o zdravotnich sluzbach a podminkach jejich poskytovani, ve zneni pozdejsich pfedpisu (dale jen zakon). Die 110 odst. 1 pism. b) zakona odpovida kraj za organizaci a zajisteni prohlidek tel zemi'elych mimo zdravotnicke zai'izeni na svem uzemi. Prohlidky tel zemi'elych, nejde-li o postup podle 84 odst. 2 pism. a), c) a d) zakona, jsou povinni podle 84 odst. 2 pism. b) zakona zajist'ovat mimo jine i poskytovatele nebo lekafi, se kterymi ma kraj pro tyto ucely uzavfenu smiouvu. Pi'edmetem pineni vei'ejne zakazky je zejmena: - Zajistit prohlidky tel zemt'elych v souladu s 86 a nasi, zakona nepi'etrzite u vsech zemfelych na uzemi Kralovehradeckeho kraje, pokud se nejedna o postup die 84 odst. 2 pism. a), c) a d). - Provozovat telefonni cislo, ktere bude dostupne v dobe pro zajisteni prohlidek tel zemi'elych (viz vyse). Telefonni kontakt bude zvet'ejnen na internetovych strankach kraje a zaroven bude k dispozici provozovateli pracoviste pro pfijem volani na jednotne evropske cislo tisnoveho volani 112 v souladu s ustanovenim 110 odst. 1 pism. b). - V souladu s 45 odst. 2 pism. n) zakona uzavr'it pojistnou smiouvu o pojisteni sve odpovednosti za skodu zpusobenou v souvislosti s poskytovanim zdravotnich sluzeb a pfedlozit ji nejdele pi'i podpisu smiouvy o zajisteni prohlidek tel zemi'elych s Kralovehradeckym krajem.

3 4. DOBA A MfSTO PLN^NI VEf^EJNE ZAKAZKY Pfedpokladany termin zahajeni pineni: , ppipadne ihned po podpisu smiouvy obema smiuvnimi stranami. Smiouva bude uzavi'ena na dobu urcitou, a to do Mistem pineni ie uzemi Kralovehradeckeho kraje. 5. STRUKTURA A OBSAH NABfOKY Nabidka bude zpracovana v ceskem Jazyce a v pisemne forme. Nabidka bude podepsana osobou opravnenou jednat za uchazece (u osob zapsanych v obchodnim rejstfiku bude podepsana v souladu se zpusobem jednanizapsanem v obchodnim rejsti'iku). Nabidka bude pi'edlozena v jednom vyhotoveni a bude obsahovat vsechny doklady, informace a pi'ilohy stanovene podminkami tohoto vyberoveho i'izeni. Vsechny casti nabidky, mimo navrhu smiouvy, budou pevne spojeny. Soucasti nabidky bude navrh smiouvy predlozeny ve ctyr'ech originalnich vyhotovenich - navrh smiouvy nebude pevne spojen s nabidkou. Neni povoleno variantni zpracovani nabidkv. Obsah nabidky: 1) Kryci list nabidky - priloha c. 1 Vyzvy k podani nabidky 2) Navrh smiouvy - pi'iloha c. 2 Vyzvy k podani nabidky 3) Cestne prohlaseni o splneni zakladnich - pfiloha c. 3 Vyzvy k podani nabidky 4) Seznam subdodavatelo die vzoru pi'ilohy c. 4 Vyzvy k podani nabidky (Pi'ipadne cestne prohlaseni, ze uchazec nema v umyslu zadat urcitou cast vei'ejne zakazky jine osobe) 5) Dolozeni profesnich kvalifikacnich pi'edpokladu - v proste kopii Vvzva k podanf nabidkv a podmfnkv pi'istupu ci poskvtnuti vvzvv k podanf nabidkv; Vyzva k podani nabidky vc. pi'iloh je uvepejnena neomezenym a pi'imym dalkovym pt'istupem 24 hodin denne na profilu zadavatele (nazev zadavatele: Kralovehradecky kraj) na internetove adrese: https://zakazky.cenakhk.cz/profile display 2.html 6. ZPRACOVANf NABfDKOVi CENY A PLATEBNI PODMfNKY Celkova cena bude v pi'edepsane struktui'e uvedena v pi'iloze c. 1 teto vyzvy k podani nabidky. Pi'iloha bude podepsana osobou opravnenou jednat jmenem uchazece. Nabidkova cena bude uvedena v CZK. Nabidkova cena bude uvedena v cleneni: nabidkova cena za jednu prohlidku bez dane z pfidane hodnoty (DPH), a nabidkova cena celkem za pi'edpokladany pocet prohlidek bez DPH. Uchazec zi'etelne v krycim listu vyznaci. zda je, ci neni platcem DPH. Nabidkova cena v teto skladbe bude uvedena na krycim listu nabidky. Nabidkova cena bude zpracovana v souladu s podminkami tohoto vyberoveho i'izeni. Nabi'dkova cena bude stanovena jako cena neivvse pripustna

4 7. ZPRACOVANI NABfDKOV^ CENY A PLATEBNf PODMfNKY Zadavatel stanovil obciiodni podminky pro realizaci vei'ejne zakazky, a to formou vzoru smiouvy, ktery tvori pi'ilohu c. 2 teto vyzvy k podani nabidky. Uchazec pr'edlozi, jako samostatnou soucast nabidky s ni nesvazanou, podepsany navrh smiouvy ve ctyi'ech vyhotovenich doplneny o pi'islusne k tomu urcene casti. Navrh smiouvy musi byt podepsan osobou opravnenou jednat za uchazece. 8. PO^ADAVKY NA PROKAZANf SPLNENI KVALIFIKACE Zakladni kvalifikacnf pi'edpokladv Zadavatel pozaduje, aby dodavatel splnil zakladni kvalifikacni pfedpoklady. Zakladni kvalifikacni pi'edpoklady spini dodavatel: a) ktery nebyl pravomocne odsouzen pro trestny cin spachany ve prospech organizovane ziocinecke skupiny, trestny cin ucasti na organizovane ziocinecke skupine, legalizace vynosu z trestne cinnosti, podilnictvi, pt'ijeti uplatku, podplaceni, nepi'imeho uplatkar'stvi, podvodu, uveroveho podvodu, vcetne pfipadu, kdy jde o pfipravu nebo pokus nebo ucastenstvi na takovem trestnem cinu, nebo doslo k zahlazeni odsouzeni za spachani takoveho trestneho cinu; jde-li o pravnickou osobu, musi tento pt'edpoklad splnovat jak tato pravnicka osoba, tak jeji statutarni organ nebo kazdy clen statutarniho organu, a je-li statutarnim organem dodavatele ci clenem statutarniho organu dodavatele pravnicka osoba, musi tento pi'edpoklad splnovat jak tato pravnicka osoba, tak jeji statutarni organ nebo kazdy clen statutarniho organu teto pravnicke osoby; podava-li nabidku ci zadost o ucast zahranicni pravnicka osoba prostfednictvim sve organizacni slozky, musi pr'edpoklad podle tohoto pismene splnovat vedle uvedenych osob rovnez vedouci teto organizacni slozky; tento zakladni kvalifikacni pi'edpoklad musi dodavatel splnovat jak ve vztahu k uzemi Ceske republiky, tak k zemi sveho sidia, mista podnikani ci bydliste, b) ktery nebyl pravomocne odsouzen pro trestny cin, jehoz skutkova podstata souvisi s pt'edmetem podnikani dodavatele podle zvlastnich pravnich pi'edpisu nebo doslo k zahlazeni odsouzeni za spachani takoveho trestneho cinu; jde-li o pravnickou osobu, musi tuto podminku splnovat jak tato pravnicka osoba, tak jeji statutarni organ nebo kazdy clen statutarniho organu, a je-li statutarnim organem dodavatele ci clenem statutarniho organu dodavatele pravnicka osoba, musi tento pt'edpoklad splnovat jak tato pravnicka osoba, tak jeji statutarni organ nebo kazdy clen statutarniho organu teto pravnicke osoby; podava-li nabidku ci zadost o ucast zahranicni pravnicka osoba prostfednictvim sve organizacni slozky, musi pi'edpoklad podle tohoto pismene splnovat vedle uvedenych osob rovnez vedouci teto organizacni slozky; tento zakladni kvalifikacni pt'edpoklad musi dodavatel splnovat jak ve vztahu k uzemi Ceske republiky, tak k zemi sveho sidia, mista podnikani ci bydliste, c) ktery v poslednich 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednani nekale souteze formou podplaceni podle zvlastniho pravniho pi'edpisu, d) vuci jehoz majetku neprobiha nebo v poslednich 3 letech neprobehio insolvencni i'izeni, v nemz bylo vydano rozhodnuti o upadku nebo insolvencni navrh nebyl zamitnut proto, ze majetek nepostacuje k uhrade nakladlj insolvencniho i'izeni, nebo nebyl konkurs zrusen proto, ze majetek byl zcela nepostacujici41) nebo zavedena nucena sprava podle zvlastnich pravnich pi'edpisu, e) ktery neni v likvidaci, f) ktery nema v evidenci dani zachyceny danove nedoplatky, a to jak v Ceske republice, tak v zemi sidia, mista podnikani ci bydliste dodavatele, g) ktery nema nedoplatek na pojistnem a na penale na vei'ejne zdravotni pojisteni, a to jak v Ceske republice, tak v zemi sidia, mista podnikani ci bydliste dodavatele, h) ktery nema nedoplatek na pojistnem a na penale na socialni zabezpeceni a prispevku na statni politiku zamestnanosti, a to jak v Ceske republice, tak v zemi sidia, mista podnikani ci bydliste dodavatele.

5 i) ktery nebyl v poslednich 3 letech pravomocne disciplinarne potrestan ci mu nebylo pravomocne ulozeno karne opatfeni podle zvlastnich pravnich pi'edpisu, je-li podle 54 pism. d) pozadovano prokazani odborne zpusobilosti podle zvlastnich pravnich pi'edpisu; pokud dodavatel vykonava tuto cinnost prostfednictvim odpovedneho zastupce nebo jine osoby odpovidajici za cinnost dodavatele, vztahuje se tento pi'edpoklad na tyto osoby, j) ktery neni veden v rejstfiku osob se zakazem pineni vefejnych zakazek a k) kteremu nebyla v poslednich 3 letech pravomocne ulozena pokuta za umozneni vykonu nelegaini prace podle zvlastniho pravniho pfedpisu. Splneni zakladnich kvalifikacnich pfedpokladu prokaze dodavatel cestnym prohlasenim, z jehoz obsahu bude zfejme, ze dodavatel splnuje vsechny pfislusne kvalifikacni pfedpoklady pozadovane zadavatelem (formulaf cestneho prohlaseni je uveden v pfiloze c. 3 vyzvy k podani nabidky). Profesni kvalifikacni pfedpoklady Zadavatel pozaduje, aby dodavatel splnil profesni kvalifikacni pfedpoklady. Splneni profesnich kvalifikacnich pfedpokladu prokaze dodavatel, ktery pfedlozi a) vypis z obchodniho rejstfiku, pokud je v nem zapsan, ci vypis z jine obdobne evidence, pokud je v ni zapsan, b) doklad o opravn&ni k podnikani podle zvlastnich pravnich pfedpisu v rozsahu odpovidajicim pfedmetu vefejne zakazky, tj. opravneni k poskytovani zdravotnich sluzeb die zakona c. 372/2011 Sb., o zdravotnich sluzbach, ve zneni pozdejsich pfedpisu Pozadovane dokumenty pfedklada uchazec v proste kopii. Vypis z obchodniho rejstfiku, pokud je v nem zapsan, ci vypis z jine obdobne evidence vsak nesmi byt ke dni, ke kteremu ma byt prokazano splneni kvalifikace, starsi 90 kalendai'nich dnu. Vitezny uchazec, se kterym bude nasledne uzavfena smiouva, dolozi dokumenty vztahujici se k prokazani zakladnich a profesnich kvalifikacnich pfedpokladu v originale nebo ufedne ovefene kopii pfed podpisem smiouvy. Doklady nesmeji byt k poslednimu dni, ke kteremu ma byt prokazano splneni kvalifikace, starsi 90 kalendafnich dnii. Prokazani kvalifikace prostfednictvim subdodavatele Pokud neni dodavatel schopen prokazat splneni urcite cast! kvalifikace pozadovane zadavatelem v pinem rozsahu, je opravnen splneni kvalifikace v chybejicim rozsahu prokazat prostfednictvim subdodavatele. Dodavatel je v takovem pfipade povinen zadavateli pfedlozit smiouvu uzavfenou se subdodavatelem, z niz vyplyva zavazek subdodavatele k poskytnuti pineni urceneho k pineni vefejne zakazky dodavatelem ci k poskytnuti veci ci prav, s nimiz bude dodavatel opravnen disponovat v ramci pineni vefejne zakazky, a to alespon V rozsahu, vjakem subdodavatel prokazal splneni kvalifikace.

6 Prokazani kvalifikace v pripade podani spolecne nabidkv ivla-li byt pi'edmet vei'ejne zakazky pinen nekolika dodavatel! spolecne a za timto ucelem podavaji ci hodlaji podat spolecnou nabidku, je kazdy z dodavatelu povinen prokazat splneni zakladnicii kvalifikacnich predpokladu a profesnich kvalifikacnich pi'edpokladij v pinem rozsahu. V pi'ipade, ze ma byt pi'edmet vei'ejne zakazky pinen spolecne nekolika dodavateli, jsou verejnemu zadavateli povinni predlozit soucasne s doklady prokazujicimi splneni kvalifikacnich pi'edpokladu smiouvu, ve ktere je obsazen zavazek, ze vsichni tito dodavatele budou vuci vei'ejnemu zadavateli a tr'etim osobam z jakychkoliv pravnich vztahu vzniklych v souvislosti s ver'ejnou zakazkou zavazani spolecne a nerozdilne, a to po celou dobu pineni vei'ejne zakazky i po dobu trvani jinych zavazku vyplyvajicich z vei'ejne zakazky. Pozadavek na zavazek podle vety prvni, aby dodavatele byli zavazani spolecne a nerozdilne, plati, pokud zvlastni pravni pi'edpis nebo zadavatel nestanovi jinak. Dodavatele si urci osobu opravnenou jednat ve veci spolecneho pineni vefejne zakazky 9. DALSI POZADAVKY ZADAVATELENA, SU BDODAVATELSKY SYSTEM Uchazec je povinen mit v souladu s ust. 45 odst. 2 pism. n) zakona o zdravotnich sluzbach po celou dobu pineni vefejne zakazky uzavfenu pojistnou smiouvu o pojisteni sve odpovednosti za skodu zpusobenou v souvislosti s poskytovanim zdravotnich sluzeb a nejdele pfi podpisu smiouvy o zajisteni prohlidek tel zemfelych ji pfedlozit zadavateli. Zadavatel pozaduje, aby uchazec v nabidce specifikoval casti vefejne zakazky, ktere ma v umyslu zadat jednomu ci vice subdodavatelum a aby uvedl identifikacni udaje a kontaktnf udaje kazdeho subdodavatele. Uchazec tak ucini prohlasenim, k nemuz vyuzije pfilohu c. 4 vyzvy k podani nabidky, v niz popise subdodavatelsky system spolu s uvedenim, jakou cast teto vefejne zakazky bude konkretni subdodavatel realizovat - s uvedenim druhu dodavek, sluzeb a s uvedenim procentualniho (%) financniho podilu na vefejne zakazce. Uchazec dolozi v nabidce zavazn^ pisemne prohlaseni kazdeho subdodavatele o budouci spolupraci, podepsane osobami opravnenymi jednat za subdodavatele. V pozadovanem prohlaseni, zpracovanem samostatne podle jednotlivych subdodavatelu, se kazdy takovy subdodavatel zavaze, ze v pfipade zadani vefejne zakazky uchazeci bude akceptovat zavazek podilet se na pineni teto vefejne zakazky ve stanovenem rozsahu. V pfipade. ze uchazec nema v umvslu zadat urcitou cast vefejne zakazky line osobe (subdodavateli) dolozi ve sve nabidce pisemne prohlaseni. ve kterem tuto skutecnost uvede. 10. MfSTO A LHUTY PRO P0DAN( NASfOEK Nabidka muze byt podana postou nebo osobne. Postou musi byt nabidka dorucena na adresu sidia zadavatele: Kralovehradecky kraj, Pivovarske namesti 1245, Hradec Kralove Osobne muze byt nabidka dorucena kazdy pracovni den na podatelne Kraiskeho ufadu Kralovehradeckeho kraie na adrese sidia zadavatele, a to v ufednich hodinach (Po, St: 8:00-17:00; Ut, Ct, Pa: 8:00-14:00). Lhuta pro podani nabidek zacina bezet dnem nasledujicim po dni uvefejneni vyzvy na profilu Zadavatele a konci dne do 10:00 hodin mi'stniho casu. Rozhodujici pro doruceni nabidky je okamzik pfevzeti nabidky Zadavatelem (nikoli pfedani k postovnimu doruceni). Elektronicke podani nabidky neni mozne.

7 Nabidka bude podana v nepruhledne obalce zapecetene proti neopravnene manipulaci pi'elepenim, oznacena bude Zajisteni prohlidek tel zemrelych na uzemi Kralovehradeckeho kraje mimo zdravotnicke zaitzeni" - NEOTVIRAT a opatfena v miste uzavr'eni obalkv razitkem. pi'ip. podpisem uchazece ie-li fyzickou osobou, ci jeho statutarniho zastupce, je-li uchazec pravnickou osobou. Nabidky musi byt zadavateli doruceny do konce Ihijty pro podani nabidek. Otevir^ni obaiek probehne dne v 10:15 hod. na adrese zadavatele Pivovarske namesti 1245/2, Hradec Kralove, v kancelai'i c. 5-N2.33 (Evropsky dum). 11. LHUTA, PO KTEROU JSOU UCHAZECI VAZANI NABIDKAMI Uchazeci jsou svymi nabidkami vazani po dobu 90 dnu; tato Ihijta zacne bezet dnem nasledujicim po skonceni Ihuty pro podani nabidek. Uchazeci, jehoz nabidka bude vybrana jako nejvhodnejsi, se Ihijta, po kterou je svou nabidkou vazan, prodluzuje do uzavfeni smiouvy, nejvice vsak o 60 dnu. 12. DODATECN^ INFORMACE Zadost 0 dodatecne informace k podminkam tohoto vyberoveho i'izeni e mozno podat a dorucit pisemne kdykoli V prubehu Ihuty pro podani nabidek, nejpozdeji vsak 5 pracovnich dnu pred uplynutim Ihuty pro podani nabidek. Zadost 0 dodatecne informace k podminkam tohoto vyberoveho i'izeni musi byt pisemna a musi byt dorucena na adresu Zadavatel je povinen odeslat dodatecne informace k podminkam tohoto vyberoveho i'izeni nejpozdeji do 3 pracovnich dnu po doruceni zadosti. 13. ZPOSOB HODNOCENf NABfDEK Zakladnim kriteriem hodnocenf ie die neinizsf nabfdkove cenv bez DPH za jednu prohlidku. Nabidky budou sei'azeny podle vyse nabidkove ceny bez DPH. Vet'ejna zakazka bude pi'idelena uchazeci, ktery podal nabidku s nejnizsi nabidkovou cenou. 14. DAL^f PODMfNKY A PRAVA VYHRAZEN^ ZADAVATELEM Zadavatel je opravnen v prubehu Ihuty pro podani nabidek menit, doplnit ci upi'esnit podminky zadani vei'ejne zakazky a podminky tohoto vyberoveho fizeni. Uchazec muze podat pouze jednu nabidku. Zadna osoba se nesmi zucastnit tohoto vyberoveho i'izeni jako dodavatel vice nez jednou. Nabidky nebudou uchazecum vraceny. Uchazeci sami ponesou veskere naklady spojene s ucasti ve vyberovem i'izeni. Jednotlivi uchazeci jsou povinni zdrzet se jakychkoli jednani, ktera by mohia narusit transparentni a nediskriminacni prijbeh vyberoveho i'izeni, zejmena pak jednani, vjejichz dusledku by mohio dojit k naruseni souteze mezi uchazeci v ramci zadani vei'ejne zakazky.

8 Zadavatel prohlasuje, ze poskytnute udaje o jednotlivych uchazecich povazuje za duverne a bude je vyuzivat jen pro ucely tohoto vyberoveho i'izeni, pokud neni dale uvedeno jinak. Uchazec podanim nabidky udeluje zadavateli svuj vyslovny souhlas se zver'ejnenim podminek jeho nabidky a pi'ipadne uzavi'ene smiouvy v rozsahu a za podminek vyplyvajicich z pi'islusnych pravnich pi'edpisu. Dodavatel je podle ustanoveni 2 pism. e) zakona c. 320/2001 Sb., o financni kontrole ve vei'ejne sprave a 0 zmene nekterych zakonu, ve zneni pozdejsich pi'edpisu, osobou povinou spolupusobit pi'i vykonu financni kontroly provadene v souvislosti s uhradou zbozi nebo sluzeb z vei'ejnych vydaju. Zadavatel si vyhrazuje pravo zrusit toto vyberove i'izeni a uver'ejnit rozhodnuti o zruseni vyberoveho i'izeni na profilu zadavatele. Nabidka, ktera: nebude uplna nebo nebude obsahovat veskere doklady, informace a pi'ilohy stanovene temito podminkami tohoto vyberoveho i'izeni nebo bude oznacena nebo dorucena v rozporu s podminkami tohoto vyberoveho i'izeni nebo bude dorucena po uplynuti Ihuty pro podani nabidek nebude Zadavatelem hodnocena 15. PRILOHY WZVY K PODANJ NABCDEK Priloha c. 1 - Kryci list Pi'iloha c. 2 - Vzor navrhu Smiouvy o dilo Pi'iloha c. 3 - Vzor cestneho prohlaseni Pi'iloha c. 4 - Seznam subdodavatelu V Hradci Kralove, dne

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vybavení a doplnění pokojů nábytkem

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vybavení a doplnění pokojů nábytkem Č.j.: DM-030/1367/2016 Sp.č.: 030/80/04-1/2016 Pardubice 24.06.2016 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vybavení a doplnění pokojů nábytkem V souladu s ustanoveními 8 odst. 2 zákona č. 137/2006

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace Č.j.: DM-030/1531/2014 Sp.zn.: 030/80/0007-1/2014 Pardubice 12.09.2014 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace V souladu s ustanoveními 9 odst. 1 písm. c) a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce zadávanou ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Název zakázky Rozvoj kapacity MŠ Pěnčín

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Podlimitní veřejná zakázka na zpracování projektové dokumentace na stavbu " Zlepšení dostupnosti turistických atraktivit v oblasti masivu Sněžníka

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Zakázka je zadávána v souladu s 21 odst. 1 písm. f)

Více

Příloha 3a. Čestné prohlášení dle ust. podle 53 odst. 1 zákona č.137/2006sb. ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY

Příloha 3a. Čestné prohlášení dle ust. podle 53 odst. 1 zákona č.137/2006sb. ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY Příloha 3a Čestné prohlášení dle ust. podle 53 odst. 1 zákona č.137/2006sb. ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY Název obchodní firmy- uchazeč: D Já, níže podepsaný statutární zástupce uchazeče tímto čestně

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku osobního automobilu pod názvem Obnova vozového parku nákup 1 nového služebního osobního vozidla v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice oprava prosklené stěny schodiště

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice oprava prosklené stěny schodiště Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Pardubický kraj jako veřejný zadavatel vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu *: SPŠE a VOŠ Pardubice oprava

Více

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky.

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Sídlem: Město Kouřim Mírové náměstí 145, 281 61 Kouřim IČ 00235482 Veřejná zakázka: Okna Střelnice Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou

Více

Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad. Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 2868/2014/2060/86 Franc 11.6.

Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad. Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 2868/2014/2060/86 Franc 11.6. MĚSTO LETOHRAD Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 2868/2014/2060/86 Franc 11.6.2014 Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná podle ustanovení 6, 12 odstavec (3) a 18 odstavec (5) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon) Pravidelná revize,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Kvalifikační dokumentace dílčí část 1 Konsolidace IT a nové služby TC ORP Zábřeh

Kvalifikační dokumentace dílčí část 1 Konsolidace IT a nové služby TC ORP Zábřeh Kvalifikační dokumentace dílčí část 1 Konsolidace IT a nové služby TC ORP Zábřeh Zadávací řízení je zadáváno dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE V SOULADU S 44 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ Osvětlení tělocvičny ZŠ Šlapanice I. NÁZEV ZAKÁZKY... 1 II. ÚDAJE O OZNÁMENÍ

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění. Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Název projektu: Registrační číslo projektu:

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

Krycí list nabídky. na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice

Krycí list nabídky. na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice Příloha č. 1 Krycí list nabídky na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice Údaje o uchazeči Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se

Více

Rekonstrukce bytu č.p. 40, Svitávka

Rekonstrukce bytu č.p. 40, Svitávka Výzva k podání cenové nabídky č.j. 155/2014 Veřejná zakázka malého rozsahu dle 18, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na stavební práce, v platném znění, v souladu s ustanovením 6 zákona

Více

Výměna oken, oprava skladu v budově MěÚ Mnichovice

Výměna oken, oprava skladu v budově MěÚ Mnichovice VÝZVA poptávkové řízení č. 13/2013 K PODÁNÍ NABÍDEK na zakázku malého rozsahu na stavební práce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V souladu s citovaným ustanovením dodavatel prokazuje zadavatelem požadovanou kvalifikaci čestným prohlášením,

Více

Tato kvalifikační dokumentace (dále jen KD ) upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů.

Tato kvalifikační dokumentace (dále jen KD ) upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů. Kvalifikační dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby dle přílohy č.2 vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vytvoření zázemí pro ubytování

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vytvoření zázemí pro ubytování Č.j.: DM-030/1557/2016 Sp.č.: 030/80/07-1/2016 Pardubice 18.7.2016 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vytvoření zázemí pro ubytování V souladu s ustanoveními 8 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o

Více

Sedlčany dne

Sedlčany dne Sedlčany dne 5. 6. 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále

Více

ÚDRŽBA, PROVOZ A OPRAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OBCE KAČICE

ÚDRŽBA, PROVOZ A OPRAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OBCE KAČICE ZADAVATEL: Obec Kačice Se sídlem: Masarykova 20, 273 04 Kačice IČ: 002 34 494 Bankovní spojení: KB Kladno, č.ú. 4121-141/0100 zastoupená: Vítem Kolmanem, starostou Č.j. 200/Ko 0BVÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE na veřejnou zakázku Propagace a prezentace důchodové reformy zadávanou v otevřeném nadlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

Zpracovatel Programu rozvoje města Hrádek nad Nisou

Zpracovatel Programu rozvoje města Hrádek nad Nisou Příloha č. 1 TITULNÍ (KRYCÍ) LIST NABÍDKY podaný v zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu: - Uchazeč: (název uchazeče) IČ: (u FO rovněž RČ: ) Sídlo uchazeče: (místo podnikání nebo bydliště)

Více

Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol

Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol VÝZVA ZAJEMCŮM K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol VZ/2010/01 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY podle 38 k veřejné

Více

Příloha č. 2 zadávací dokumentace č. j. KRPE /ČJ NE-VZ

Příloha č. 2 zadávací dokumentace č. j. KRPE /ČJ NE-VZ Čestné prohlášení k prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů dle 53 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále také zákon ) Toto

Více

Sběr a využití BRKO - obec Křičeň

Sběr a využití BRKO - obec Křičeň VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU 2. kategorie dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce OPŽP z 1.4.2015 tato veřejná zakázka není zadávána v režimu zákona 137/2006Sb., o zadávání veřejných

Více

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV Výzva k podání nabídky V režimu veřejná zakázka malého rozsahu na služby zadávaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Na služby Výměna oken,

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE. Nákup náhradních dílů do vrtulníků typu Mi, motorů a reduktorů

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE. Nákup náhradních dílů do vrtulníků typu Mi, motorů a reduktorů Příloha č. 2 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky Nákup náhradních dílů do vrtulníků typu Mi, motorů a reduktorů zadané v oblasti obrany nebo bezpečnosti v užším řízení dle

Více

vyhlašuje poptávkové řízení

vyhlašuje poptávkové řízení MĚSTO SPÁLENÉ POŘÍČÍ Náměstí Svobody 132, 335 61 Spálené Poříčí, IČO: 00257249; DIČ: CZ00257249 tel./fax 371 594 654 tel. 371 594 636, 371 594 640 vyhlašuje poptávkové řízení na ZADAVATEL název: Město

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce: Provádění drobných oprav na veřejném prostranství v MČ Brno Královo Pole zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona

Více

PŘÍLOHA Č. 1 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

PŘÍLOHA Č. 1 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PŘÍLOHA Č. 1 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ k zakázce malého rozsahu na dodávky zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Identifikační údaje zadavatele: Obec Mladý

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú Příloha č. 7 Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek OBEC HORNÍ BEČVA Výzva k podání nabídek pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, dle Závazných pokynů pro žadatele

Více

Výběrová řízení na dodavatele akce podpořené v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu Výtah ze Zásad pro žadatele č.j.

Výběrová řízení na dodavatele akce podpořené v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu Výtah ze Zásad pro žadatele č.j. Výběrová řízení na dodavatele akce podpořené v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu Výtah ze Zásad pro žadatele č.j.:34444/2013-54 1. Úvod Správce Programu pro výběr dodavatele na realizaci

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Dodavatel prokáže splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek. V případě, kdy zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení čestného prohlášení dodavatele o splnění

Více

Traktor s čelním nakladačem a vyžínacím ramenem

Traktor s čelním nakladačem a vyžínacím ramenem VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU tato veřejná zakázka není zadávána v režimu zákona 137/2006Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon) Traktor s čelním nakladačem

Více

1/7. Supervize projektu Plzeňský vědecko technologický park II

1/7. Supervize projektu Plzeňský vědecko technologický park II Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Supervize

Více

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00 Příloha 3 Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NA SLUŽBY ZADANÉ V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN

Více

Výzva. Předmětem VZ je Zateplení a fasáda bytového domu čp. 199 K Sokolovně Uhříněves

Výzva. Předmětem VZ je Zateplení a fasáda bytového domu čp. 199 K Sokolovně Uhříněves Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Zateplení a fasáda bytového domu čp. 199 K Sokolovně Uhříněves Veřejný zadavatel Městská část Praha

Více

k podání nabídky na zadání zakázky malého rozsahu v souladu s ust. 12 odst. 3 se zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

k podání nabídky na zadání zakázky malého rozsahu v souladu s ust. 12 odst. 3 se zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Č. j.: S-35113/Ř/11 Výzva k podání nabídky na zadání zakázky malého rozsahu v souladu s ust. 12 odst. 3 se zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Název zakázky Nájem a podnájem nebytových

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ: Brněnské Vánoce výběrové řízení na provozovatele vláčku pro děti (dále jen výzva )

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ: Brněnské Vánoce výběrové řízení na provozovatele vláčku pro děti (dále jen výzva ) VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ: Brněnské Vánoce 2015 - výběrové řízení na provozovatele vláčku pro děti (dále jen výzva ) Turistické informační centrum města Brna, příspěvková organizace,

Více

Výzva k podání nabídek a prokázání kvalifikace

Výzva k podání nabídek a prokázání kvalifikace Název zakázky: Výzva k podání nabídek a prokázání kvalifikace Datum vyhlášení zakázky: 25. 7. 2012 Název/ obchodní firma zadavatele: Sídlo zadavatele: Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele, vč. kontaktních

Více

Obec Čakov, Čakov 19, 373 84 Dubné VÝZVA. k podání cenové nabídky na

Obec Čakov, Čakov 19, 373 84 Dubné VÝZVA. k podání cenové nabídky na Obec Čakov, Čakov 19, 373 84 Dubné VÝZVA k podání cenové nabídky na dodávku stavebních prací (tesařské, klempířské a pokrývačské) včetně stavebního materiálu na akci "Oprava krovů a střech hospodářských

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích VÝZVA MESTA MNICHOVICE poptávkové řízení č. 6/2012 K PODÁNÍ NABÍDEK na zakázku malého rozsahu na služby dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

Více

14/2014. CZ.1.07/1.5.00/34.1050 Název projektu: Modernizace výuky přírodovědných předmětů pro 21. Století Individualizace a inovace výuky.

14/2014. CZ.1.07/1.5.00/34.1050 Název projektu: Modernizace výuky přírodovědných předmětů pro 21. Století Individualizace a inovace výuky. Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

KRYCÍ LIST NABÍDKY. v poptávkovém řízení služby. poskytnutí investičního úvěru

KRYCÍ LIST NABÍDKY. v poptávkovém řízení služby. poskytnutí investičního úvěru Příloha č. 1 KRYCÍ LIST NABÍDKY v poptávkovém řízení služby poskytnutí investičního úvěru Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se o

Více

Technická univerzita v Liberci Studentská 1402/2, Liberec IČ: 467 47 885 vyřizuje PRA - referent veřejných zakázek

Technická univerzita v Liberci Studentská 1402/2, Liberec IČ: 467 47 885 vyřizuje PRA - referent veřejných zakázek Technická univerzita v Liberci Studentská 1402/2, Liberec IČ: 467 47 885 vyřizuje PRA - referent veřejných zakázek Věc: Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace č. j. 12/9130/0048-01 Zadavatel

Více

Název veřejné zakázky: Revitalizace úprava kongresového sálu a recepce vzdělávacího střediska IVS Praha v Benešově

Název veřejné zakázky: Revitalizace úprava kongresového sálu a recepce vzdělávacího střediska IVS Praha v Benešově Kvalifikační dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název

Více

Kvalifikační dokumentace

Kvalifikační dokumentace Kvalifikační dokumentace Výběrové řízení na stavební práce s názvem: vyhlášené v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů v rámci Operačního programu Podnikání a inovace Zadavatele: Holzindustrie Chanovice

Více

Výchovný ústav, střední škola, internát a školní jídelna, Olešnice na Moravě, Trpínská 317

Výchovný ústav, střední škola, internát a školní jídelna, Olešnice na Moravě, Trpínská 317 Výchovný ústav, střední škola, internát a školní jídelna, Olešnice na Moravě, Trpínská 317 IČ: 62073079 zasílá výzvu k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Více

Výzva k podání nabídky na služby

Výzva k podání nabídky na služby VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Výzva k podání nabídky na služby Úvěr na částečné financování akce Rekonstrukce a revitalizace Mírového náměstí v Horažďovicích ve výši 30.000.000 Kč Město Horažďovice Mírové

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název zakázky: Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební práce): Dodávka ICT techniky Dodávka 1 ks PC stanice pro grafiku 1 ks PC stanice 1 ks Notebook pro grafiku 14 ks Notebook

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU na zpracovatele ÚZEMNÍHO PLÁNU BAŘICE - VELKÉ TĚŠANY Číísl lo zakázky::vz//2012//2//01 Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.

Více

MĚSTO KOUŘIM, Mírové náměstí 145, 281 61 KOUŘIM

MĚSTO KOUŘIM, Mírové náměstí 145, 281 61 KOUŘIM MĚSTO KOUŘIM, Mírové náměstí 145, 281 61 KOUŘIM V Kouřimi dne 2.1.2015 Vyřizuje: Ing. Josef Klouda Tel.: 321 783 230 VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Sídlem: Město Kouřim Mírové

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK k veřejné zakázce na dodávky dle 8, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 21, písm.

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - KVALIFIKAČNÍ ČÁST k veřejné zakázce na dodávky dle 8, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon) zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona ve

Více

Kostel sv. Floriána v Nemochovicích. Zadavatel

Kostel sv. Floriána v Nemochovicích. Zadavatel Výzva více zájemcům k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce jedná se o zadávací řízení mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. Název zakázky: Kostel sv. Floriána v Nemochovicích

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na dodávky zadávaná podle 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon): Zařízení pro Výzkumné centrum JAMU ve vztahu k zákonu se jedná

Více

FORMULÁŘ NABÍDKY BŘECLAV CYKLOSTEZKA V BÝVALÉM CUKROVARU

FORMULÁŘ NABÍDKY BŘECLAV CYKLOSTEZKA V BÝVALÉM CUKROVARU Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v souladu s ustanovením 38 zákona. č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů o veřejných zakázkách zjednodušené podlimitní řízení Tento projekt je spolufinancován

Více

FORMULÁŘ NABÍDKY BŘECLAV CYKLOSTEZKA V BÝVALÉM CUKROVARU

FORMULÁŘ NABÍDKY BŘECLAV CYKLOSTEZKA V BÝVALÉM CUKROVARU FORMULÁŘ NABÍDKY Název veřejné zakázky: BŘECLAV CYKLOSTEZKA V BÝVALÉM CUKROVARU Zadavatel: Město Břeclav Náměstí T. G. Masaryka 42/3 690 81 Břeclav IČ: 00283061 ČERVEN 2013 06/2013 1 z 12 OBSAH NABÍDKY:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva )

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) Tato výzva je zároveň zadávací dokumentací a obsahuje veškeré údaje

Více

V Praze dne 11.10.2013. Čj. 404-79/2013/DP ÚVN. Rekonstrukce 4 bytů v areálu ÚVN Praha

V Praze dne 11.10.2013. Čj. 404-79/2013/DP ÚVN. Rekonstrukce 4 bytů v areálu ÚVN Praha Čj. 404-79/2013/DP ÚVN V Praze dne 11.10.2013 Rekonstrukce 4 bytů v areálu ÚVN Praha Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha, vyhlašuje výběrové řízení na stavební práce, veřejná

Více

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: VÝMĚNA OKEN V Č. P. 1838 VE VARNSDORFU 1. Veřejný zadavatel Úřední název: Město Varnsdorf Poštovní

Více

Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA VYBAVENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY. Název: LUŽÁNKY - středisko volného času, Brno, Lidická 50

Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA VYBAVENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY. Název: LUŽÁNKY - středisko volného času, Brno, Lidická 50 V Brně dne 9.7.2012 Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA VYBAVENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY Název akce: VYBAVENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY Zadavatel: Název: LUŽÁNKY - středisko volného času, Brno, Lidická 50 se sídlem: Lidická

Více

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Příloha č. 1 Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky Uchazeč předloží zadavateli návrh smlouvy, která bude obsahovat min. následující Obchodní podmínky. 1. Nabídková cena je konečná a nepřekročitelná

Více

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše Varnsdorf. Celoplošné opravy MK technologií lehké penetrace ve Varnsdorfu"

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše Varnsdorf. Celoplošné opravy MK technologií lehké penetrace ve Varnsdorfu Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: Celoplošné opravy MK technologií lehké penetrace ve Varnsdorfu" 1. Veřejný zadavatel Úřední název:

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Podlimitní veřejná zakázka na služby s názvem: Poskytnutí kontokorentního úvěru vyhlášená ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006

Více

81/2013. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.44/ Název projektu:

81/2013. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.44/ Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu Energetický audit areálu VFU Brno zadávané v souladu s ustanovením 18

Více

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: Oplocení sportovního areálu u č. p. 2984, na p.p.č. 2832/1,2 ve Varnsdorfu" 1. Veřejný zadavatel Úřední

Více

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení malého rozsahu na stavební práce

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení malého rozsahu na stavební práce na výběrové řízení malého rozsahu na stavební práce Identifikační údaje veřejného zadavatele Zadavatel: Obec Hlubyně Statutární zástupce: Pavel Novotný Adresa: Hlubyně 10, 262 72 Březnice IČ: 006 62 836

Více

Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf. Oprava a zateplení fasády na objektu I. stupně ZŠ Edisonova 2821, Varnsdorf

Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf. Oprava a zateplení fasády na objektu I. stupně ZŠ Edisonova 2821, Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle 6 a 12 odst.6 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen zákon): Oprava

Více

Zadávací dokumentace k výzvě pro předložení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu

Zadávací dokumentace k výzvě pro předložení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadávací dokumentace k výzvě pro předložení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu Obnova počítačového vybavení dodávka notebooků Datum vyhlášení: 8. 7. 2016 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE 1.1 Zadavatel Instituce:

Více

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava dětské hřiště

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava dětské hřiště Výzva k podání nabídky dle Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Moravskoslezsko 2007-2013 Název zakázky DinoPark Ostrava dětské hřiště Zadavatel

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 ZD - Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE na veřejnou zakázku Zajištění odborných školení pro pracovníky projektové kanceláře MPSV Část 2 - Školení se zaměřením na IT zadávanou

Více

FORMULÁŘ NABÍDKY BŘECLAV, HÁJKY HABROVA SEČ, PŘÍSTUPOVÁ KOMUNIKACE I. ETAPA

FORMULÁŘ NABÍDKY BŘECLAV, HÁJKY HABROVA SEČ, PŘÍSTUPOVÁ KOMUNIKACE I. ETAPA FORMULÁŘ NABÍDKY Název veřejné zakázky: BŘECLAV, HÁJKY HABROVA SEČ, PŘÍSTUPOVÁ KOMUNIKACE I. ETAPA Zadavatel: Město Břeclav Náměstí T. G. Masaryka 42/3 690 81 Břeclav IČ: 00283061 ČERVEN 2013 06/2013 1

Více

Subdodavatelské schéma

Subdodavatelské schéma Příloha č. 1 Subdodavatelské schéma popis část označení výše finančního plnění podíl v % veřejné zakázky jiné osoby (obchodní jméno, sídlo) v Kč s DPH 1. 2. 3. 4. 5. celkový podíl v % (pozn. dodavatel

Více

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

marketingu a komunikace, tisková mluvčí

marketingu a komunikace, tisková mluvčí Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce na služby dle přílohy č.1 vyhlášené v podlimitním otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava 3D film

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava 3D film Výzva k podání nabídky dle Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Moravskoslezsko 2007-2013 Název zakázky DinoPark Ostrava 3D film Zadavatel WEST

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: 040 Název programu: Registrační číslo projektu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/44.0008 Název projektu: Podpora přírodovědného a

Více

Ústřední vojenská nemocnice Vojenská fakultní nemocnice Praha vyhlašuje zakázku malého rozsahu Srovnání produktivity při poskytování zdravotní péče

Ústřední vojenská nemocnice Vojenská fakultní nemocnice Praha vyhlašuje zakázku malého rozsahu Srovnání produktivity při poskytování zdravotní péče V Praze dne 22.12. 2014 Čj.: 568-134/2014 - ÚVN Ústřední vojenská nemocnice Vojenská fakultní nemocnice Praha vyhlašuje zakázku malého rozsahu Srovnání produktivity při poskytování zdravotní péče Zadávací

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pod názvem: Poskytnutí služeb úvěr na zajištění financování dokončení

Více

Výběrová řízení na dodavatele akce podpořené v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu Výtah ze Zásad pro žadatele č.j.

Výběrová řízení na dodavatele akce podpořené v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu Výtah ze Zásad pro žadatele č.j. Výběrová řízení na dodavatele akce podpořené v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu Výtah ze Zásad pro žadatele č.j.:18927/2015-54 1. Úvod Správce Programu pro výběr dodavatele na realizaci

Více

Výzva k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku Stavební a instalatérské práce

Výzva k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku Stavební a instalatérské práce Č.j.: DM-030/1015/2015 Sp.č.: 030/80/005-1/2015 Pardubice 02.06.2015 Výzva k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku Stavební a instalatérské práce V souladu s ustanoveními 9 odst. 1 písm. a) a 18

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Poskytování nových metrologických služeb formou analýz a měření za pomocí RCT v návaznosti na úsporu času a materiálu při náběhu výroby plastových dílů - 3D multisenzorový měřicí

Více

Výzva k podání nabídek na zakázku

Výzva k podání nabídek na zakázku Výzva k podání nabídek na zakázku k zakázce na stavební práce zadávané jako zakázka malého rozsahu 3. kategorie podle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP mimo režim zákona č. 137/2006

Více

Svazek č. 1 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Svazek č. 1 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Město Orlová Osvobození 796, 735 14 Orlová - Lutyně IČ 00297577 Svazek č. 1 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané v otevřeném podlimitním zadávacím řízení na stavební práce podle zákona č.

Více

Krycí list nabídky.

Krycí list nabídky. Příloha č. 2 Krycí list nabídky Název zakázky: Energetické úspory ZŠ Slatina nad Zdobnicí Základní identifikační údaje zadavatele: Zadavatel: Obec Slatina nad Zdobnicí IČ/DIČ 00275395/ CZ00275395 Se sídlem:

Více

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení malého rozsahu na stavební práce

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení malého rozsahu na stavební práce Výzva k podání nabídek na výběrové řízení malého rozsahu na stavební práce Zadavatel Zadavatel: Zástupce: Adresa: IČ: 27965911 DIČ: Lesy města Chebu, s.r.o. Ing. Zdeněk Hoferica, jednatel Nám. Krále Jiřího

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace k podlimitní veřejné zakázce na dodávky zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce, Snížení energetické náročnosti objektu kulturního domu v obci Černá Voda včetně výměny zdroje vytápění zadávanou ve zjednodušeném

Více

Prokázání kvalifikace

Prokázání kvalifikace Příloha č. 3 ZD k č. j. PPR-28152-/ČJ-2013-990656 Počet listů: 5 Prokázání kvalifikace k veřejné zakázce Technická podpora hardware pro Vízový informační systém a systém VISMAIL ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ

Více