POJISTENI ODPOVEDNOSTI ZA SKODU ZPftSOBENOU PROVOZEM VOZIDEL PRO ROKY2013 A VYUZITI OPCNIHO PRAVA V ROCE 2015"

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POJISTENI ODPOVEDNOSTI ZA SKODU ZPftSOBENOU PROVOZEM VOZIDEL PRO ROKY2013 A 2014 - VYUZITI OPCNIHO PRAVA V ROCE 2015""

Transkript

1 VIENNA INSURANCE GROUP DILCI SMLOUVA na POJISTENI ODPOVEDNOSTI ZA SKODU ZPftSOBENOU PROVOZEM VOZIDEL PRO ROKY2013 A VYUZITI OPCNIHO PRAVA V ROCE 201" podle ustanoveni 21 odst. 1 pism. a), ve smyslu 11, 89 a 92 (dale jen,,ramcova smlouva") zakona c. 137/2006 Sb.? o vefejnych zakazkach (dale jen,,zakon") Cislo smlouvy pojistitele: Cislo smlouvy pojistnika: c. j.: KRPL /CJ VZ Nize uvedeneho dne, mesice a roku smluvni strany Pojistnik: Ceska republika - Krajske feditelstvi policie Libereckeho kraje Sidlo: Nam. Dr. E. Benese 84/24, Liberec I-Stare Mesto (dale jen pojistnik") na strane jedne a 1C: DIC: CZ Zastoupeny: - ve vecech smluvnich: plk. Mgr. Vladislavem Husakeni, feditelem Tel: , fax: , - kontaktni osoba ve vecech technickych: Ales Klaban, referent majetkove spravy automobilniho oddeleni Tel.: , fax.: , Bankovni spojeni: Ceska narodni banka Usti nad Labem cislo vydajoveho lictu: /0710 Pojistitel: Ceska podnikatelska pojist'ovna, a.s. Vienna Insurance Group Pobfezni 66/23, Praha 8, PSC C: DIG: CZ Zapsan v Obchodnim rejstfiku vedenym Mestskym soudem v Praze oddil B vlozka 3433

2 Zastupce pojistitele: - ve vecech smluvnich: Igor Rejzek, tcl (dale jen,,pojistitel") na strane druhe - kontaktni osoba ve vecech technickych: Irena Bockova, tcl Bankovni spojeni: CS c.uctu: /0800 (pojistnik a pojistitel jednotlive jako,,smluvni strana" a spolecne jako,,smluvni strany") uzavfely tuto dilci smlouvu na pojisteni odpovednosti za skodu zpusobenou provozem vozidel " Preambule Centralni zadavatel provedl v souladu s 3 zakona c. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve zneni pozdejsich pfedpisu (dale jen,,zakon"), zadavaci fizeni na pojisteni odpovednosti za skodu zpusobenou provozem vozidelu ( dale jen zdkonne pojisteni"). Clanek 1. Ucel Dilci smlouvy 1.1. Ucelem teto Dilci smlouvy s pojistitelemje zabezpecit pojisteni odpovednosti za skodu zpusobenou provozem vozidel (dale jen zakonne pojisteni") pro pojistnika pro rok 201 s vyuzitim opcniho prava Zakonne pojisteni se fidi zakonem c. 168/1999 Sb.9 o pojisteni odpovednosti za skodu zpusobenou provozem vozidla a o zmene nekterych souvisejicich zakonu (zakon o pojisteni odpovednosti z provozu vozidla), (dale jen,,zakon o pojisteni"), vyhlaskou Ministerstva fmanci c. 20/1999 Sb., kterou se provadi zakon c. 168/1999 Sb., o pojisteni odpovednosti za skodu zpusobenou provozem vozidla a o zmene nekterych souvisejicich zakonu (zakon o pojisteni odpovednosti z provozu vozidla), zakonem c. 363/1999 Sb., o pojisfovnictvi a o zmene nekterych souvisejicich zakonu (zakon o pojisfovnictvi), zakonem c. 6/2001 Sb., ze dne 10. ledna 2001 o podminkach provozu vozidel na pozemnich komunikacich a o zmene zakona c. 168/1999 Sb., o pojisteni odpovednosti za skodu zpusobenou provozem vozidla a o zmene nekterych souvisejicich zakonu (zakon o pojisteni odpovednosti z provozu vozidla) ve zneni zakona c. 307/1999 Sb., zakonem c. 37/2004 Sb., o pojistne smlouve a o zmene souvisejicich zakonu (zakon o pojistne smlouve), zakonem c. 40/1964 Sb., obcanskym zakonikem, vsechny citovane pfedpisy ve zneni pozdejsich pfedpisu a ostatnimi obecne zavaznymi pfedpisy Ceske republiky.

3 Clanek 2. Rozsah pojisteni 2.1. Pocty vozidel pro zakonne pojisteni jsou specifikovany vpfiloze c.l teto smlouvy. Dilci pojistna smlouva bude uzavfena za podminek stanovenych v Ramcove smlouve. Pocty pojisfovanych vozidel se mohou prubezne menit +/- 1% vzavislosti na sezonnosti provozu, nakupu novych vozidel a vyfazeni nepotfebnych vozidel Zakonne pojisteni zajisfuje nasledujici limity pojistneho plneni: a) ,- Kc na kazdeho zraneneho nebo usmrceneho, pfi skode podle 6 odst. 2 pism. a) zakona o pojisteni, b) ,- Kc bez ohledu na pocet poskozenych pfi skode podle 6 odst. 2 pism. b) a c) zakona o pojisteni V ramci zakonneho pojisteni je i urazove pojisteni osob ve vozidle (dale jen,,urazove pojisteni") a je zohledneno v celkove castce pojistneho. Urazove pojisteni se vztahuje na vsechny osoby dopravovane dvoustopym motorovym vozidlem uvedenym v pojistne smlouve a neni nijak uzemne omezeno Pojistitel se zavazuje poskytnout pojistne plneni z urazoveho pojisteni ve forme vyplaty: a) denniho odskodneho za prumernou dobu leceni nasledku urazu vzakladni castce 100,-Kc, b) denniho odskodneho pfi pobytu v nemocnici v dusledku urazu v zakladni castce 100,-Kc, c) pfislusneho % zpojistne castky za trvale nasledky urazu, nejvyse vsak do sjednane pojistne castky, jejiz zakladni vyse je ,- Kc, d) pojistne castky za smrt nasledkem urazu v zakladni vysi ,- Kc. 2.. Pojistitel poskytuje soucasne se zakonnym pojistenim i asistencni sluzbu Asistencni sluzbu v pfipade poruchy ci nehody vozidla uchazec neuctuje, jsou zahrnuty jiz ve smluvni cene v pfipadech: a) nakladu za pfijezd a odjezd, b) nakladu za vyprosteni a manipulaci s vozidlem, c) nakladu za odtah vozidla do 0 km od mista poruchy ci nehody Zakonne pojisteni se vztahuje na skodni udalosti, ke kterym dojde na lizemi Ceske republiky a cizich statu, uvedenych v seznamu die 4 vyhlasky Ministerstva financi c. 20/1999 Sb Pojistitel zabezpeci sve teritorialni zastoupeni umozfiujici nahlaseni a likvidaci pojistne udalosti ve meste na uzemi CR, ve kterem ma pojistnik sve sidlo. Pojistitel se zavazuje provadet prohlidky poskozenych vozidel v pracovnich dnech ve Ihute do 48 hodin od nahlaseni skodni udalosti.

4 Clanek 3. Dilci pojistne smlouvy a postup pfi jejich uzavfeni 3.1. Dilcimi pojistnymi smlouvami se rozumi smlouvy uzavirane na zaklade Ramcove smlouvy mezi pojistnikem a pojistitelem 3.2. Dilci pojistna smlouva bude uzavfena pojistnikem na jeho vlastni ucet Obsah dilcich pojistnych smluv se fidi Ramcovou smlouvou a dale zejmena zakonem c. 37/2004 Sb., o pojistne smlouve a o zmene souvisejicich zakonu ( zakon o pojistne smlouve ) a obcanskym zakonikem. Clanek 4. Termin a mista plneni 4.1. Termin plneni z teto Dilci smlouvy je stanoven na obdobi od do Dilci pojistnou smlouvu bude uzavfena do 31. prosince 2014 sucinnosti od 1. ledna 201 v sidle pojistnika. Clanek. Pojistne.1. V souladu sustanovenim 91 zakona poskytuje pojistitel vdilci pojistne smlouve pojistnikovi stejne jednotkove ceny pojistneho, ktere nabidl v zadavacim fizeni o Ramcovou smlouvu, viz Pfiloha c. 1 teto Dilci smlouvy..2. Pojistitel se zavazuje uplatnit nabizenou slevu ze zakladniho pojistneho i pro nove zafazena vozidla v prubehu trvani Dilci smlouvy..3. Celkova vyse pojistneho muze byt zmenena pouze v pfipadech zmen dafiovych pfedpisu nebo zmen zakonu tykajicich se pojisteni odpovednosti za skodu zpusobenou provozem vozidel..4. Dojde-li ke zmenam v pojistenem souboru vozidel nebo k zaniku pojisteni jednotliveho vozidla, je zadavatel povinen tuto skutecnost bez zbytecneho odkladu oznamit pojistiteli. Pojistitel se zavazuje nejpozdeji do 1 pracovniho dne vozidlo pojistit a nasledne dorucit pojistnikovi vystavenou zelenou kartu maximalne do 2 pracovnich dnu od pozadavku na pojisteni. Vpfipade zaniku pojisteni jednotliveho vozidla je pojistitel povinen vydat potvrzeni o ukonceni pojisteni... Pojistitel ma za povinnost u vozidel vybavenych vystraznym rozhlasovym zafizenim ( dale jen,,vrz") kalkulovat pojistne se stejnou sazbou 1,0 jako vsechna ostatni vozidla..6. Cena pojistneho sjednana v Dilci smlouve je cena v korunach ceskych.

5 Clanek 6. Platebni podminky 6.1. Uhrada rocniho pojistneho bude provedena ve 12 mesicnich splatkach bez navyseni, bezhotovostnim platebnim stykem formou faktur zpetne, bez poskytovani zalohy nebo die podminek vyplyvajicich z uzavfene dilci pojistne smlouvy. Pojistne bude uctovano na dny Faktury musi obsahovat c. j. dilci pojistne smlouvy, ke ktere se pojisteni vztahuje a vsechny udaje uvedene v 28 zakona c. 23/2004 Sb., o dani z pfidane hodnoty, ve zneni pozdejsich pfedpisu a udaje uvedene v 13a zakona c. 13/1991 Sb., obchodni zakonik, ve zneni pozdejsich pfedpisu Faktury jsou splatne do 21 kalendafnich dnu ode dne jejich doruceni pojistnikovi na adresu: Ceska republika - Krajske feditelstvi policie Libereckeho kraje, OSM-AO, Nam. Dr. E. Benese 24, Liberec Faktura je povazovana za proplacenou okamzikem odepsani pfislusne financni castky z lictu pojistnika. 6.. Faktury pfedlozene vprosinci musi byt doruceny pojistnikovi nejpozdeji do do 1:00 hod., pfi doruceni po tomto terminu nelze fakturu proplatit v danem roce a splatnost bude stanovena na 90 dnu Pojistnik je opravnen do data splatnosti vratit fakturu, ktera neobsahuje pozadovane nalezitosti, ktera obsahuje jine cenove udaje nebo jiny druh plneni nez dohodnute ve smlouve s tim, ze doba splatnosti nove (opravene) faktury zacina znovu bezet ode dne jejiho doruceni vefejnemu zadavateli Zpusob navraceni pfipadneho nespotfebovaneho pojistneho pojistnikovi pfi pferuseni doby trvani pojisteni: vraceni zpet na ucet pojistnika /0710. Clanek 7. Sankcni ustanoveni 7.1. Pojistitel je opravnen pozadovat na zadavateli urok z prodleni za nedodrzeni terminu splatnosti faktury ve vysi 0,0 % z opravnene fakturovane castky za kazdy den prodleni Pojistnik je opravnen pozadovat na pojistiteli smluvni pokutu za nedodrzeni casovych limitu pro provedeni prohlidky poskozeneho vozidla die cl. 2., odst teto Dilci smlouvy a za uzavfeni pojisteni vozidla die cl.., odst.. 4. Ramcove smlouvy ve vysi 100 Kc za kazdy i zapocaty den prodleni. V pfipade, ze behem 30 dnu dojde ke 3 stejnym druhum prodleni tato sankce narusta na 1000 Kc za den na dalsich 30 dnu pro vsechny prodleni Urok z prodleni a smluvni pokuta jsou splatne do 30 dni od data, kdy byla povinne strane dorucena pisemna vyzva k jejich zaplaceni opravnenou stranou, a to na ucet opravnene strany uvedeny vpisemne vyzve. Ustanovenim o smluvni pokute neni dotceno pravo opravnene strany na nahradu skody v pine vysi.

6 Clanek 8. Komunikace smluvni strany a verejnych zadavatelu 8.1. Veskere ukony mezi smluvni stranou a pojistnikem jsou cineny pisemne v listinne nebo elektronicke podobe Pisemnosti Ize dorucit osobne, prostfednictvim osoby, ktera provadi pfepravu zasilek (kuryrni sluzba), prostfednictvim drzitele postovni licence podle zvlastniho pravniho pfedpisu, elektronickymi prostfedky prostfednictvim datove schranky, nebo jinym zpusobem Adresa ci spojeni uvedena vteto smlouve muze byt menena jednostrannym pisemnym oznamenim dorucenym pfislusnou smluvni stranou druhe smluvni strane s tim, ze takovato zmena se stane ucinnou od prvniho dne pfevzeti oznameni druhou smluvni stranou. Clanek 9. Zmeny dilci smlouvy 9.1. Dilci smlouva muze byt doplfiovana nebo menena pouze vtech castech, ktere nemaji vliv na podminky pfedmetneho zadavaciho fizeni. Podstatna zmena Dilci smlouvy neni pfipustna. Za podstatnou zmenu Dilci smlouvy jsou povazovany zmeny zadavacich podminek (zejmena pfedmetu vefejne zakazky, pojistnych podminek nebo obchodnich podminek), ktere by mohly mit vliv na okruh puvodnich uchazecu o vefejnou zakazku. Clanek 10. Doha trvani Dilci smlouvy Dilci smlouva nabyva ucinnosti dnem Dilci smlouva se uzavira na dobu urcitou a jeji ucinnost zanika dne Dilci smlouvu Ize zcela ukoncit pfed uplynutim doby jejiho trvani die clanku teto smlouvy na zaklade pisemne dohody smluvnich stran, neni-li dale v teto Dilci smlouve stanoveno jinak. Duvodem pro ukonceni Dilci smlouvy muze byt rovnez odstoupeni ze strany pojistnika nebo pojistitele vpfipade, ze se druha smluvni strana dopusti podstatneho poruseni Dilci smlouvy Vpfipade, ze centralni zadavatel odstoupi od teto Ramcove smlouvy, jsou jednotlivi pojistnici opravneni odstoupit od dilcich pojistnych smluv. Mozne duvody odstoupeni jsou uvedeny v Ramcove smlouve Reseni sporu Clanek 11. Zaverecna ustanoveni Tato Dilci smlouva se fidi pravnim fadem Ceske republiky, zejmena pfislusnymi ustanovenimi obchodniho zakoniku a zakona. Veskere spory mezi smluvnimi stranami vznikle zteto Dilci smlouvy budou feseny pokud mozno nejprve smirne. bude-li smirneho feseni dosazeno, budou spory vyfeseny v soudnim fizeni.

7 11.2. Tato Dilci smlouva muze byt menena nebo doplnovana pouze na zaklade dohody obou smluvnich stran pisemnymi cislovanymi dodatky k teto smlouve Tato Dilci smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichz kazdy bude povazovan za prvopis. Kazda ze smluvnich stran obdrzi po 2 stejnopisech teto Dilci smlouvy Na dukaz toho, ze smluvni strany s obsahem teto Dilci smlouvy souhlasi, rozumi ji a zavazuji se kjejimu plneni, pfipojuji sve podpisy a prohlasuji, ze tato Dilci smlouva byla uzavfena podle jejich svobodne a vazne vule proste tisne. Pfiloha c.l- Pfedpokladany pocet vozidel - cenova tabulka c. 2 - Pojistne podminky k zakonnemu pojisteni c. 3 - Zpusob zajisteni cinnosti - Slistu - 1 Slistu - 6 listu Podpisy a otisky razitek smluvnich stran VLiberci,dne: V Hradci Kralove, dne: Zastupce pojistnika Zastupce pojistitele plk. Mgr. Vladislav Husak feditel Krajske feditelstvi policie Libereckeho kraje Igor Rejzek / Regionalni fedi el Ceska podnikatelska pojisf ovna,a.s. Vienna Insurance Group POLJCiE CESKE REPUBL1KY KRAj.ri/jf ^ronr! STV! POLICIE f~'-> ""J I I" ' "' i * >""*;.-? f~!! \»~ r* f~ O,1 M'U v-^ L.is_._,.-^, i-, v.,, U'.. C. DCiMzOLl ^4 pobo.\ka Ox: r, j : if-«,-, Diouh 348/2A. U:i!"i!tl,. V.;",," ;'sc 40(s 0 i

8 1

9 spo etnosti... IRC/It. ikrp LiDCjreciv' + TKRp]3iiiS^^ 1\ Wg 00l^^ _J IKR?lSr.?k.ffl--""^ ti6' lOji j o^ L TKP^TSJiS^9- 'l"-ti6'72000l \^ 1. ^KRTiiiS M?""il ' jg-7 00l^^-:^^ il -Mpljg^^- - 72CK ^ ^200^^ I L_ TKRpTSi^^.CT?"" ^72b' il\t\ UW.-..T.-. IK- 7V^r"'IJW ' r IMiloUpj^1. t^gish^. ^ ^^20001 ^TW^^^^^ TCMSE- _l JMSP\fi$S^^ -TSKOOTTI.. -s- ^l h^ggosol rrsr^p^^^^^ FEliciAPlCKUP 111^ 9 '^^Sq? ^rso40926vg2^^r -- il TKRrMJb^ckehokrae, l^ jyg 00^^ imotnosf rw.(kg). pojistfenil potet ' ' mist ~ iy34670 ~ (OSOBNI Auiuiy.^..- IF''A'B" 'A"COMB"> lfmbjc16y4^'l8''6334' ijfswslb ^, ' buosje IOSOBNI AUTOMPBIL i79pl 1 'lfmb'dx4'l'u04'28'769'8'6 ~r^ 1BF22267"'' INAKLADNI -"- AUTOMOBIL 1 2"66'3' Si 0,. ' ' 2uuui - -t 2QOO 2p.i.*n& Oft1t. TyOLKSwmac.i', 'ITR'ANSPORTE'R iwv \^^.,. I S K O D A ~ 12U39494 '"IFABIA ITMB'PCT^T644'4'4367'''' ~T ~ 12L6890 tbonemia'fraker'vb''tlod^q''"'l^ ^"^f^^ II 13L4702 fmbpbt6y2''2''3''80'29'7'''' ocj^/jac2m i ^SSS^IS U r ^==ISirt Icjig- PL24866 "TfMBJA2'l'z'9'7'20''4'69''' null 01 LJ IKRpnSS^--"""^ IJCTW^a locfavia'staklx ifmbckl"fu6ti247"l'3'7'8' SJ jg^00l^^ j lyplkswagen 31 b.l06109 tqsob LJ -^pliiis^?--k*""ti6"7j^^ fr'ansporter' IWV2''m7HZ6HO'3''2'300' 1BG29; ra jgjgsgsoi -^pterpubeisi^ JTRANS^llB ~~~"... ll06039 lospe M -4^PlJbiiiiSBk«... fe"720001,wv'2''zzz7o'z'lho'9''6'2''i'l lu'f2b" 1&1 iftnr>aaq(utq *^^P LiberecKenu ^.'-a~... -TVOU<IWAGEN I7«1 o \/»ofto?i69vvx"^onrn';ni r("72b''0'6'l'" IP Libereckeho u" kraie KRP. Ubereckfeho.kraje., imho I^_ "*TJRANSPORI R_ vysks..waytn [21)389 ~ ' _ '7'2'b"'6'"6'i' u''7'2"6'0'6'i' ITR'A'NSPQR'T'ER iwvz/iz^fu^.. "- ' -w7ca'^rn67,0looaa^oco. NRP Libereckeho kraie I L2U389.lOSOBNi.Au.iw,,,^-.^ M j^pjpj^_^-^ LJ terptews«!«*slisi"--- [ ^ I^ U"720001^^-^^ LJ ternis^ Jg"72000l^^--^^ LJ -lkrplses^^» ^""TflS I I ^n«cai)l.. 2Q001 -^ pjn*n.l Drub 100/1^[rST2039 Kcl ^Op/IOO.rO?.11.-.^.-! l -^00/IOOjriiO^ Ib^/Toorni0 t7o^ i &4^ K6V-"" -tc_ri. ^390L ~..1.1?.» " ^J&ini^J p rozsah. \iss»\a " ^1 " ib^nqornitkc Kcl- 7JLJ ^jb 2L_J \^ Ib^noorrl \039Kcl- 1397L ""22B zdi_--r4 T "2bMll----^r iobtioqskc KC»- "2477L 20U.L201 " '''""1&7& J( -p- "'T998L^---^ loo7lwrrjes$..l 1 47 Kcl ~^^Q> J "''"2"B inl -l p 2» ^OoTlOOrnir^ 2039Kcl "T289T ""19991 i^lr i "" terpok^.^..^^---^^!^!.. : -teoda~7i. ^ (J r^^pu^^^m Iqc -4 lkr?l^e.9k^.?.hah....x--y20^ jkoda H j^2 0jpj^_-:r4^^ [FABIAT^ J TKRfl!i?S^^ [RENAULJ ^100^0^^^-:---^^ \TRAFiC_- L-i ~ik^p!!^ k^ 4 A KRH yss:.s«' [KAROSA,wv. tfm"b"d'a'6"iz6a8'o'226'63' lud7'oo'7"2"9' 1 '2009' [ KODA I i?l63697 l.qspbni AUTOMOJ3 L 1 '"tocta^a-l2- loctavia'combi pm"bj'a'6l'z29' :"-^^^7Q ^ZIZIZ I ~ lull62i8 w ''lfm p'bt6^23'8'0290' la'p' i ^^. 13L4.016 IOSOBNI AUTOMpBiL 1 246^ tvftjlbv SBY3637"8'' lue'l6'476p 1 20l'i lyll30 IQSIATN'I AUTOBUSY I 983^ ttmkc4l"3tym'66'36l'' Uo882l" L37426 losobni AUTOMOBIL 1 19?80U^201 _J&\ ^jgiol^^ir 1 T...lJIffili^^ ^^ootl ^- I opin'm i gi^m^s^ ^ FABIAKQMBI TMBJC16Y BG1987 «.A^ftc0o\KRP Libereckeho kraie ' KRP - - Libereckeho kraje I - - l?h H4287 lospmlauipmobll IOSOBNJ AUTOMOBJL leiyu., - "uufmi.ro vrzxxsxxx te loctavja TMBDL41UX ""---'VnaSii' UB BF' orini'v ' ^ <-\ou l3 ptljs 1.1^01 lfrodalt " """"jifaia^o Bll4 H^^99%J20^^ LJ lkrpl^^.kehohah ,-0,^21 KOOA_ ==SS^ii: iiot^^ l2ol h^o^oi ^r^pussn^^^ 'lfabjal^ - -ToOOj:..Ulkl.201 II -TKRplliiiS9.^H..4^ "RKODA^. =1^&^Ri 'ifaijacombl Z_ i± j 1ULL306 iy lfmbeff673w'74'9'l'4 JA Ceska sana podnikatelska v obchodnim rejstfiku pojisf vedenem ovna, a.s., Mestskym VIENNA soudem INSURANCE v Praze - oddil GROUP B, viozka lc: , DlC: CZ , bankovni.^ i torqi "TsToL ^ 201 SyvAurgMQBiC^ 2l1-1-2 i spojen'r /0800 l Kcl [T^rnKcl 7o39i3""" Io39Kcl 7o39Kcl ST^028K6l "3028^1 ^isito^fcp y ^2039Kl--" l 7o39~KeV l- "^I^p^ SfTT^Ti^

10 [2-8] Flotilovy seznam vozidel FAP 200 ppp/ /200/200 Etez'h'y" ^000/400000/200/200 '' BSzn'y' / /200/ Be'z'ny K RoCni poj. vcetn* pfipojistsni po slevd/ pfiraice KC Lhutni poj. vdetns pfipojistfcni po slevs/ pfirtice KC 4612KC 4612KC 4612KC Kc 220 Kc 220 Kc Etezny K K6?PP 000/ /200/ Be'z'ny Kc Kc K6 20Q 000/ /200/ Be'z'ny ''... Be'z'ny ?PP 000/ /200/200 Be'z'ny Be'z'ny Kc Kc Kc Kc "... Etezny" ?PP 000/ /200/200 Etezny' 2p.Q 000/ /200/ Bfezny" 16?PP 000/ /200/ Etezny' 64 K Blzny" 18?PP 000/ /200/ Be'z'ny K6 19?PP 000/ /200/ Etezny" ?PP 000/ /200/ Be'z'ny K6 22 2Q.Q 000/ /200/ Be'z'n^ K K B6zny 188 Kc 40 Kc 40 Kc 40 Kc 24?PP 000/ /200/ Blz'hy 64 K(i Kc Kc Kc Ceska podnikatelska pojist'ovna, a.s., VIENNA INSURANCE GROUP je zapsana v obchodnim rejstflku vedenem Mestskym soudem v Praze - oddil B, viozka ic: , DlC: CZ , bankovni spojeni: /0800

11 [3-8] P. c. Cislo pojistne smlouvy VLASTNIK Pfijmeni/Nazev spolecnosti RC/lC l l i i l i l 7200'6i l l i DR2ITEL/PROVOZOVATEL PPijmeni/Nazev spole nosti RC/lC i i l l 72006i i i l 72006i i i l i l 72006i i DESTA MV12B FABIA MAGMA Znacka Typ FABIA FORD TRANSIT TOURNEO 280S VOLKSWAGEN TRANSPORTER FABIA COMBI VOLKSWAGEN TRANSPORTER FABIA OCTAVIA VOLKSWAGEN TRANSPORTER FABIA COMBI OCTAVIA 1.6/74 OCTAVIA OCTAVIA FABIA 1.4/KW FABIA OCTAVIA 1Z VAPP PV1 PROFI VOLKSWAGEN TRANSPORTER MTDLC12 FORD TRANSIT 100 EBBVAS-S FELICIA PICK UP FELICIA PICK UP LXI FABIA COMBI TZ-4K-14K FABIA COMBI FABIA COMBI Udaje o vozidle RZ VIN 479 2L10067 TMBPC46Y ULA8739 TN9PN1DSOYAAB6029 3U33607 TMBPC16Y U8472 WFOTXXBDFT6Y L2474 WV2ZZZ7HZ6H L24771 TMBJX16YX H42610 WV2ZZZ7HZH H4271 TMBPC16Y L48172 TMBBE61Z SMH174 WV2ZZZ70ZVH L24878 TMBJC16Y CLI9163 TMBZZZ1UW U34608 TMBDX41U U4130 TMBDA61Z E0608 TMBPC16Y L10173 TMBPC46Y U231 TMBDA61Z L68942 TK91NCCNCDNVA429 ULL6189 WV2ZZZ70Z1H EH761F6762 ULL317 WFOLXXBDVLYK2291 HKO6388 TMBEFF ULL884 TMBEFF673Y H0863 TMBJC16Y U36149 TMBJB16Y E06074 TMBJC16Y Druh CisloTP VYSOKOZDVIZNY VOZIK OSOBNl AUTOMOBIL UB NAKLADNi AUTOMOBIL AN OSOBNJ AUTOMOBIL UB OSOBNl AUTOMOBIL UB OSOBNl AUTOMOBIL UB OSOBNJ AUTOMOBIL UB49386 OSOBNl AUTOMOBIL UF OSOBNJ AUTOMOBIL BF84211 OSOBNl' AUTOMOBIL UB9020 AN34960 BG AN97637 BF2227 UD02486 BF20801 UB UD PRlVES UF04720 OSOBNI AUTOMOBIL AP0693 TRAKTOR BEZ RZ UZITKOVY AUTOMOBIL AO UZITKOVY AUTOMOBIL AP UZITKOVY AUTOMOBIL AO AP TRAKTOR BEZ RZ UD06476 UF36426 Objem (com) Rok vyroby ' Hmotnost (kg).. Pocet mist PoCatek poj&tdnf ^_ POV Limit plndnj Druh provozu Bez'h'y' 100/100 mil.kc 100/100 mil.kc 100/1 00 mil.ke 100/100 mil.kc 100/100 mil.ke 100/100 mil.kc Rocni pojistn* zdkladni 32 Kc Kc Kc Kc K Kc Kc 93 Kc Kc 32 Kc Kc 1 47 Kc 1 47 K 32 Kc K6 Rozsah BSL _ Spoluueast HAV Poj, castka vozidla Druh provozu Uzemni rozsah RoCnipoj. ztidadnf Ceska podnikatelska pojisfovna, a.s., VIENNA INSURANCE GROUP je zapsana v obchodnim rejstfiku vedenem Mestskym soudem v Praze - oddil B, viozka C: , DIG: CZ , bankovni spojeni: /0800

12 [4-8] P. c. Cislo pojistne smlouvy WAZ,,. -,^ry:» Pojtstrri ffo*i i*t%vkftll^-(j, JbMik&telifc.' pgf Drtitt zakladnf provozu B zny B6zny B'e'zny' BSzny I PRIRODNI RIZIKA Limit plndni Rocni poj. zakladni 188K6 64 K6 64 K 64 K6 64 K6 64 K K6 64 KC 64 K6 188 Kc 188K6... PftlMA LIKV1DACE, t Stf&t+fiaj*m '" > un^faiifl '' ' f ',, Rodul poj, i y^ktarfhl Druh Kategorie jpro ST2 STROJNI POJISTENI Spoluutast pro ST2 Druh provozu Rodni zakladni pojistne vietns p/ipojisttni RoCni pojistne zakladni 40 Kc 4612K6 93 Kc 40 Kc Kc Kc 40 Kc Rodni poj. vcetn pfipojistdni po slevi/ pfiraice 40 Kc 4612Kc 93 Kc 40 Kc Kc 2021KC 40 Kc Lhutni poj. v&etnd pfipojistdni po slev6/ pfiraice 40 Kc K6 4612K K 93 Kc 40 Kc K Kc 40 Kc K6 Ceska podnikatelska pojisfovna, a.s., VIENNA INSURANCE GROUP je zapsana v obchodnim rejstfiku vedenem MSstskym soudem v Praze - oddil B, viozka ic: , DlC: CZ , bankovni spojeni: /0800

13 [-8] p. c. Cislo pojistne smlouvy VLASTNIK Pfijmeni/Nazev spolecnosti R6/.C ic '1C' 7"2"60"6i ic' '1C' ic' ic" '1C' C' 7"200"6i ic' ic' 72"60"6i js 7"2"60"6i 1C' 720"60i 1C' IC"'7"200"6l is 7"200"6i is 7"200"6i 1C' 7"2"60"6i 1C' 7"2'60"6i is 7"200"6i IC''7200'6l 6' 7"20"6"6i C' C' 72"60"6i C 72"60"6i "200"6i <RP.ybereckeho kraje C' 7"2'60"6i DRZITEL/PROVOZOVATEL Pfijmeni/Nazev spolecnosti RC/lC 1C' 72"60"6i '1C' 72"60"6i 1C' 72"6'0''6i 1C" 72"60'6i 1C' 72"60'6i 1C' 72"6'0"6i is IS 72"606i 1C' 72"60"6i 1C' 72"60'6i ic' C' 72"60"6i ic' l 7'2"60"6i 1C' C' 72"60'6i 16' C' 72"606i 1C' ' C' 72"60"6i 1C' 72"60"6i C' 72"60"6i C' 72"6'0"6i C' 7'2"60'6i C' 72"60'6i 6' 72"60"6i C' 7'2"60"6i Znafcka Typ VOLKSWAGEN TRANSPORTER FORD TRANSIT' 30L FACY 04 FORD TRANSIT 190L AVIA A 31 N OPS ODTAH. FABIA VOLKSWAGEN TRANSPORTER FABIA COMBI FABIA COMBI OCTAVIA FABIA COMBI FABIA KOMBI FORD TRANSIT 30 L FABIA KOMBI FABIA AUDI A8 VOLKSWAGEN TRANSPORTER VOLKSWAGEN TRANSPORTER FABIA COMBI JFABIA KOMBI FABIA KOMBI FABIA KOMBI VOLKSWAGEN TRANSPORTER FABIA COMBI FABIA COMBI CITROEN C OCTAVIA FABIA COMBI FABIA COMBI Udaje o vozidle RZ VIN 3U 1729 WV2ZZZ7HZ6H03991 ULL3082 WFOLXXGBFLYK7849 ULA9163 WFOLXXGBVLVG28666 ULA3614 N U3384 TMBPC16Y L06070 WV2ZZZ7HZ4X L37194 TMBFC6JOA U34679 TMBJC16Y L46978 TMBCK61Z1C U60374 TMBJ'XI 6"Y H40904 TMBJX16Y U09827 WFOEXXGBFE1K U34699 TMBJC16Y H4277 TMBPC16Y L7826 WAUZZZ4D02N CLI218 W'V2ZZZ'76ZXH6'0'8''' 1U3471 WV2'ZZZ7HZ4X'6; L4812 TMBJC6J7E L7814 TMBJC16YX U9317 TMBJX16Y H0862 TMBJC16Y L48206 WV2ZZZ7HZEH U1113 TMBJC16YX L47208 TMBJC16Y A217 VF7DC4HXB SMI1206 TMBZZZ1U7X L06098 TMBJC16Y U11081 TMBJC16Y Druh fcislotp OSOBNI AUTOMOBIL BG29332 NAKLADNJ AUTOMOBIL A NAKLADNI AUTOMOBIL AN NAKLADNi AUTOMOBIL AL3711 UB48"6'27 OSOBNI AUTOMOBIL BF3784i6 OSOBNI AUTOMOBIL UD BF OSOBNI AUTOMOBIL UE62116 UB4933 UB49738 OSTATNI AUTOBUSY AP31181 OSOBNI AUTOMOBIL BF BF AP30274 OSOBNI AUTOMOBIL AO UF UF6791 OSOBNI AUTOMOBIL BG OSOBNI AUTOMOBIL UB AP61616 OSOBNI AUTOMOBIL UF BF4836 BG BA6'2'83"78 OSOBNI AUTOMOBIL UD'6'64779 UDO'6'472 AP6674 Objem (ccm) Rok vyroby Hmotnost Pocet mist ' ' om Potatek pojisteni ' ' OfM C POV Limit plndni Druh provozu 100/100 mil.kc B zhy B zny 100/100 mil.kc 100/1 00 rnil.kc. Bezriy' 100/100 mil.kc 100/100 mil.kc Rodni pojistns zakladni Kc Kc Kc 6016K Kc K6 608 Kc Kc Kc Kc Kc K Kc Rozsah J&of-.. SpoluuCast HAV Poj. Castka vozidla Druh provozu Uzemni rozsah Rocni poj. zakladni Ceska podnikatelska pojist'ovna, a.s., VIENNA INSURANCE GROUP je zapsana v obchodnim rejstfiku vedenem Mestskym soudem v Praze - oddil B, viozka IC: , DIG: CZ , bankovni spojeni: /0800

14 [6-8] P. c Cislo pojistne smlouvy ,...,,,'^..' -JIRAZ. -...,,, ;U,,. Pojisrtiwl _ '^i^tlm^^ >f**afu*a&i 'PEfPIWi,: -, ^D«ih>' ' -,,*',..'.., :^s^m - 1* zakladni Roinlpoj. Kategorie z6kladni pro ST2 64 K6 4612K6 4612KC 4612KC 4612KC BSzny BSz'ny Kc K6 64 K6... PRIRODNI RIZIKA Limit plndni Rocni poj. zakladni PRIMA LIKVIDACE Stfet+nAjem : ^jssa'aill^. Drub STROJNI POJISTENI Spoluucast pro ST2 Druh provozu Rocni zakladni pojistn6 vcetn6 pfipojistsni Rocni pojistne zakladni 6 80 Kc Kc Kc K6 Ro6ni poj. vcetn* pfipojistftni po slevd/ pfitfice 6 80 Kc K Kc Kc K6 Lhutni poj. vcetn6 pfipoji t6ni po slevev pfirdice 4612KC 4612KC 6 80 Kc Kc Kc Ceska podnikatelska popfovna, a.s., VIENNA INSURANCE GROUP je zapsana v obchodnim rejstfiku vedenem Mestskym soudem v Praze - oddil B, viozka ic: , DlC: CZ , bankovni spojeni: /0800

15 41989 P.. Cislo pojistne smlouvy VLASTNiK Pfijmeni/Nazev spolecnosti Rfc/lC 1 ^AftftAi n9in QO oonoal 09AQ OO iflftftai A9R QA iftfifiai n9r<\m KRP A971 Libereckeho kraje i OC i oe iftfin/i 1 n9jm i i is oo oooninitrq IS DRZITEL/PROVOZOVATEL Pfijmeni/Nazev spolecnosti RC/lC l l i Znatka Typ FABIA 1.4/0 KW VAPP PV1 PROFI FORD TRANSIT 1 30 EGDXCL PV-02-PN-V MCL 400 NIFTYLIFT N120H VOLKSWAGEN LT46STANDART VOLKSWAGEN TRANSPORTER VOLKSWAGEN TRANSPORTER Pofizovaci cena vozidia pro pojisteni GAP je uvedena v poli Pojistna castka vozidia HAV. Misto pojistsni pro Pojisteni stroju je uvedeno v poli Uzemni rozsah HAV. POV: Pro typy pojisteni 0 POV a 100 POV je sjednano zdarma urazovs pfipojisteni fidi6e vozidia. HAV: Pro typ pojisteni KASKO je sjednano zdarma pojisteni nakladu na najem nahradniho vozidia. Udaje o vozid e RZ VIN 1U11048 TMBPB16Y L6893 TK91NCCDFDLVA4269 AU469 WFOEXXGBVETY U L68917 SLN120HEODM U3474 WV1ZZZ2DZ4H WV2ZZZ7HZFH WV2ZZZ7HZFH07722 Druh 6isloTP AP60613 PRlVES UF04721 OSTATNi AUTOBUSY AN PRiVES AO PRiVES UF OSTATNi AUTOBUSY UF UG UG1 637 Objem (com) Rok yyroby Hmotnost (kg) Potet mist PoCatek fi1^ POV Limit plnftni Druh provozu 100/1 00 mil. Kc 100/1 00 mil. Kc 100/100 mil.kc 100/1 00 mil.kc RoCni pojistn6 zakladni 93 Kc 608 Kc 220 K6 220 K6 608 Kc K Kc Rozsah ;**JWk^ SpoluuCast HAV Poj. Castka vozidia Druh provozu u Uzemni "i rozsah Rofcnipoj. zakladni Ceska podnikatelska poji fovna, a.s., VIENNA INSURANCE GROUP je zapsana v obchodnim rejstfiku vedenem Mestskym soudem v Praze - oddil B, viozka ic: , DlC: CZ , bankovni spojeni: /0800

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP. Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus III 1/14 PP ACP III 1/14

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP. Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus III 1/14 PP ACP III 1/14 ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus III 1/14 PP ACP III 1/14 Pojistné podmínky pro Autopojištění Combi Plus III (ACP) Obsah: Všeobecné

Více

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a.s., VIENNA INSURANCE GROUP Pojistné podmínky pro Flotilové Autokomplexní Pojištění 6/12 PP FAP 6/12 Obsah Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu

Více

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP. Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus II 1/12 PP ACP II 1/12

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP. Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus II 1/12 PP ACP II 1/12 ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus II 1/12 PP ACP II 1/12 Pojistné podmínky pro Autopojištění Combi Plus II (ACP) Obsah: Všeobecné

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA na POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDEL A HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ VOZIDEL PRO ROKY 2016 A 2017

RÁMCOVÁ SMLOUVA na POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDEL A HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ VOZIDEL PRO ROKY 2016 A 2017 Příloha č.6 k ZD Rámcová smlouva pro část 2 RÁMCOVÁ SMLOUVA na POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDEL A HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ VOZIDEL PRO ROKY 2016 A 2017 Číslo smlouvy dodavatele: Číslo

Více

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP. Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus 1/08 PP ACP 1/08

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP. Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus 1/08 PP ACP 1/08 ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus 1/08 PP ACP 1/08 Pojistné podmínky pro Autopojištění Combi Plus (ACP) Obsah: Všeobecné pojistné

Více

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPPPOV 2/08 OBSAH Úvodní ustanovení Pojistná událost,

Více

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a.s.

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a.s. Podmínky - VPPPOV 02/05 20.10.2005 8:52 Stránka 1 ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a.s. VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPPPOV 1/06 OBSAH Článek

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (VPP POV 2012/05)

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (VPP POV 2012/05) Generali Poji Èovna a.s. generální fieditelství Bûlehradská 132, 120 84 Praha 2, âeská republika Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla () Obsah: A)

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (VPP POV 2011/03)

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (VPP POV 2011/03) Generali Poji Èovna a.s. generální fieditelství Bûlehradská 132, 120 84 Praha 2, âeská republika Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (VPP POV 2011/03)

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla AUTOPOJIŠTĚNÍ 06

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla AUTOPOJIŠTĚNÍ 06 VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla AUTOPOJIŠTĚNÍ 06 Pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (dále jen pojištění odpovědnosti

Více

ŠKODA Pojištění OBSAH. Předsmluvní informace strana 2

ŠKODA Pojištění OBSAH. Předsmluvní informace strana 2 ŠKODA Pojištění OBSAH Předsmluvní informace strana 2 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla strana 8 Všeobecné pojistné podmínky pro havarijní pojištění

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla ALLIANZ AUTOPOJIŠTĚNÍ 2012

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla ALLIANZ AUTOPOJIŠTĚNÍ 2012 VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla ALLIANZ AUTOPOJIŠTĚNÍ 2012 Pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (dále jen pojištění

Více

podmínky Pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (PP WPA POV 2014/01)

podmínky Pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (PP WPA POV 2014/01) Wüstenrot pojišťovna a.s. Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4, IČO: 28400682, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14328 podmínky Pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu

Více

Informace pro zájemce o pojištění

Informace pro zájemce o pojištění Informace pro zájemce o pojištění v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, před případným uzavřením pojistné smlouvy Informace o pojistiteli: obchodní firma: Slavia pojišťovna a. s. právní

Více

ALLIANZ AUTOPOJIŠTĚNÍ 2014

ALLIANZ AUTOPOJIŠTĚNÍ 2014 ALLIANZ AUTOPOJIŠTĚNÍ 2014 OBSAH Předsmluvní informace strana 2 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla strana 7 Všeobecné pojistné podmínky pro havarijní

Více

Pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (PP WPA POV 2014/01)

Pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (PP WPA POV 2014/01) Wüstenrot pojišťovna a.s. Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4, IČO: 28400682, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14328 podmínky Pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro havarijní pojištění vozidel - ALLIANZ AUTOPOJIŠTĚNÍ 2014 / ALLIANZ AUTOFLOTILY 2014 (str. 10 19)

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro havarijní pojištění vozidel - ALLIANZ AUTOPOJIŠTĚNÍ 2014 / ALLIANZ AUTOFLOTILY 2014 (str. 10 19) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla - ALLIANZ AUTOPOJIŠTĚNÍ 2014 / ALLIANZ AUTOFLOTILY 2014 (str. 2 10) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro havarijní

Více

Rejstřík. Allianz. Allianz. Allianz 14. 5. 2013

Rejstřík. Allianz. Allianz. Allianz 14. 5. 2013 Allianz Rejstřík Allianz Allianz 14. 5. 2013 Informace pro zájemce o pojištění... 2 Povinné ručení... 3 Havarijní pojištění...8 Pojištění GAP (čl. X odst. 3)... 10 Pojištění skel...13 Pojištění zavazadel...

Více

ALLIANZ AUTOFLOTILY 2014

ALLIANZ AUTOFLOTILY 2014 ALLIANZ AUTOFLOTILY 2014 OBSAH Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla strana 2 Všeobecné pojistné podmínky pro havarijní pojištění vozidel strana 11

Více

ALLIANZ AUTOPOJIŠTĚNÍ 2014

ALLIANZ AUTOPOJIŠTĚNÍ 2014 ALLIANZ AUTOPOJIŠTĚNÍ 2014 OBSAH Předsmluvní informace strana 2 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla strana 8 Všeobecné pojistné podmínky pro havarijní

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (VPP POV 2005/01)

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (VPP POV 2005/01) Generali pojišťovna a.s. Generální ředitelství Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (VPP POV 2005/01)

Více

Pojistné podmínky pro autopojištění 07/2014

Pojistné podmínky pro autopojištění 07/2014 Pojistné podmínky pro autopojištění 07/2014 www.slavia-pojistovna.cz Moderní přístup k tradičním hodnotám OBSAH Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou str. 4 provozem

Více

Allianz autopojištění

Allianz autopojištění Allianz autopojištění Pojistné podmínky S vámi od A do Z VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla ALLIANZ AUTOPOJIŠTĚNÍ 2012 (str. 2 8) ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla AUTOPOJIŠTĚNÍ 06

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla AUTOPOJIŠTĚNÍ 06 T.č. 483.03/01.06.2010 VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla AUTOPOJIŠTĚNÍ 06 (str. 2 8) ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění odpovědnosti za škodu

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla ALLIANZ AUTOFLOTILY

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla ALLIANZ AUTOFLOTILY T. č. 488.01/01.07.2011 VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla ALLIANZ AUTOFLOTILY (str. 2 10) ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění odpovědnosti

Více

SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla 4.2.

SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla 4.2. A POV Druh pojištění: 073 SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla ČLÁNEK 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (dále

Více

Pojištění Toyota Pojištění. Všeobecné pojistné podmínky

Pojištění Toyota Pojištění. Všeobecné pojistné podmínky Pojištění Toyota Pojištění Všeobecné pojistné podmínky 1 OBSAH VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenouprovozem vozidla ALLIANZ AUTOPOJIŠTĚNÍ 3 ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY

Více

NAŠE AUTO. pojistné podmínky. PRO POJISTNÉ SMLOUVY SJEDNANÉ OD 1. 6. 2011 www.csobpoj.cz Infolinka 800 100 777

NAŠE AUTO. pojistné podmínky. PRO POJISTNÉ SMLOUVY SJEDNANÉ OD 1. 6. 2011 www.csobpoj.cz Infolinka 800 100 777 NAŠE AUTO pojistné podmínky PRO POJISTNÉ SMLOUVY SJEDNANÉ OD 1. 6. 2011 www.csobpoj.cz Infolinka 800 100 777 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla

Více

Struktura produktu Struktura pojištění (Jaká pojištění lze sjednat?) Rozsah pojištění a limity plnění

Struktura produktu Struktura pojištění (Jaká pojištění lze sjednat?) Rozsah pojištění a limity plnění Struktura produktu Struktura pojištění (Jaká pojištění lze sjednat?) Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (dále jen "pojištění odpovědnosti") kryje škody či újmy způsobené jinému

Více

R-630/11. Článek I. Úvodní ustanovení. 2) Pojištění lze přerušit pouze v případě, je-li tak ujednáno v pojistné smlouvě.

R-630/11. Článek I. Úvodní ustanovení. 2) Pojištění lze přerušit pouze v případě, je-li tak ujednáno v pojistné smlouvě. Soubor pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla R-630/11 Článek I.

Více