POJISTENI ODPOVEDNOSTI ZA SKODU ZPftSOBENOU PROVOZEM VOZIDEL PRO ROKY2013 A VYUZITI OPCNIHO PRAVA V ROCE 2015"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POJISTENI ODPOVEDNOSTI ZA SKODU ZPftSOBENOU PROVOZEM VOZIDEL PRO ROKY2013 A 2014 - VYUZITI OPCNIHO PRAVA V ROCE 2015""

Transkript

1 VIENNA INSURANCE GROUP DILCI SMLOUVA na POJISTENI ODPOVEDNOSTI ZA SKODU ZPftSOBENOU PROVOZEM VOZIDEL PRO ROKY2013 A VYUZITI OPCNIHO PRAVA V ROCE 201" podle ustanoveni 21 odst. 1 pism. a), ve smyslu 11, 89 a 92 (dale jen,,ramcova smlouva") zakona c. 137/2006 Sb.? o vefejnych zakazkach (dale jen,,zakon") Cislo smlouvy pojistitele: Cislo smlouvy pojistnika: c. j.: KRPL /CJ VZ Nize uvedeneho dne, mesice a roku smluvni strany Pojistnik: Ceska republika - Krajske feditelstvi policie Libereckeho kraje Sidlo: Nam. Dr. E. Benese 84/24, Liberec I-Stare Mesto (dale jen pojistnik") na strane jedne a 1C: DIC: CZ Zastoupeny: - ve vecech smluvnich: plk. Mgr. Vladislavem Husakeni, feditelem Tel: , fax: , - kontaktni osoba ve vecech technickych: Ales Klaban, referent majetkove spravy automobilniho oddeleni Tel.: , fax.: , Bankovni spojeni: Ceska narodni banka Usti nad Labem cislo vydajoveho lictu: /0710 Pojistitel: Ceska podnikatelska pojist'ovna, a.s. Vienna Insurance Group Pobfezni 66/23, Praha 8, PSC C: DIG: CZ Zapsan v Obchodnim rejstfiku vedenym Mestskym soudem v Praze oddil B vlozka 3433

2 Zastupce pojistitele: - ve vecech smluvnich: Igor Rejzek, tcl (dale jen,,pojistitel") na strane druhe - kontaktni osoba ve vecech technickych: Irena Bockova, tcl Bankovni spojeni: CS c.uctu: /0800 (pojistnik a pojistitel jednotlive jako,,smluvni strana" a spolecne jako,,smluvni strany") uzavfely tuto dilci smlouvu na pojisteni odpovednosti za skodu zpusobenou provozem vozidel " Preambule Centralni zadavatel provedl v souladu s 3 zakona c. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve zneni pozdejsich pfedpisu (dale jen,,zakon"), zadavaci fizeni na pojisteni odpovednosti za skodu zpusobenou provozem vozidelu ( dale jen zdkonne pojisteni"). Clanek 1. Ucel Dilci smlouvy 1.1. Ucelem teto Dilci smlouvy s pojistitelemje zabezpecit pojisteni odpovednosti za skodu zpusobenou provozem vozidel (dale jen zakonne pojisteni") pro pojistnika pro rok 201 s vyuzitim opcniho prava Zakonne pojisteni se fidi zakonem c. 168/1999 Sb.9 o pojisteni odpovednosti za skodu zpusobenou provozem vozidla a o zmene nekterych souvisejicich zakonu (zakon o pojisteni odpovednosti z provozu vozidla), (dale jen,,zakon o pojisteni"), vyhlaskou Ministerstva fmanci c. 20/1999 Sb., kterou se provadi zakon c. 168/1999 Sb., o pojisteni odpovednosti za skodu zpusobenou provozem vozidla a o zmene nekterych souvisejicich zakonu (zakon o pojisteni odpovednosti z provozu vozidla), zakonem c. 363/1999 Sb., o pojisfovnictvi a o zmene nekterych souvisejicich zakonu (zakon o pojisfovnictvi), zakonem c. 6/2001 Sb., ze dne 10. ledna 2001 o podminkach provozu vozidel na pozemnich komunikacich a o zmene zakona c. 168/1999 Sb., o pojisteni odpovednosti za skodu zpusobenou provozem vozidla a o zmene nekterych souvisejicich zakonu (zakon o pojisteni odpovednosti z provozu vozidla) ve zneni zakona c. 307/1999 Sb., zakonem c. 37/2004 Sb., o pojistne smlouve a o zmene souvisejicich zakonu (zakon o pojistne smlouve), zakonem c. 40/1964 Sb., obcanskym zakonikem, vsechny citovane pfedpisy ve zneni pozdejsich pfedpisu a ostatnimi obecne zavaznymi pfedpisy Ceske republiky.

3 Clanek 2. Rozsah pojisteni 2.1. Pocty vozidel pro zakonne pojisteni jsou specifikovany vpfiloze c.l teto smlouvy. Dilci pojistna smlouva bude uzavfena za podminek stanovenych v Ramcove smlouve. Pocty pojisfovanych vozidel se mohou prubezne menit +/- 1% vzavislosti na sezonnosti provozu, nakupu novych vozidel a vyfazeni nepotfebnych vozidel Zakonne pojisteni zajisfuje nasledujici limity pojistneho plneni: a) ,- Kc na kazdeho zraneneho nebo usmrceneho, pfi skode podle 6 odst. 2 pism. a) zakona o pojisteni, b) ,- Kc bez ohledu na pocet poskozenych pfi skode podle 6 odst. 2 pism. b) a c) zakona o pojisteni V ramci zakonneho pojisteni je i urazove pojisteni osob ve vozidle (dale jen,,urazove pojisteni") a je zohledneno v celkove castce pojistneho. Urazove pojisteni se vztahuje na vsechny osoby dopravovane dvoustopym motorovym vozidlem uvedenym v pojistne smlouve a neni nijak uzemne omezeno Pojistitel se zavazuje poskytnout pojistne plneni z urazoveho pojisteni ve forme vyplaty: a) denniho odskodneho za prumernou dobu leceni nasledku urazu vzakladni castce 100,-Kc, b) denniho odskodneho pfi pobytu v nemocnici v dusledku urazu v zakladni castce 100,-Kc, c) pfislusneho % zpojistne castky za trvale nasledky urazu, nejvyse vsak do sjednane pojistne castky, jejiz zakladni vyse je ,- Kc, d) pojistne castky za smrt nasledkem urazu v zakladni vysi ,- Kc. 2.. Pojistitel poskytuje soucasne se zakonnym pojistenim i asistencni sluzbu Asistencni sluzbu v pfipade poruchy ci nehody vozidla uchazec neuctuje, jsou zahrnuty jiz ve smluvni cene v pfipadech: a) nakladu za pfijezd a odjezd, b) nakladu za vyprosteni a manipulaci s vozidlem, c) nakladu za odtah vozidla do 0 km od mista poruchy ci nehody Zakonne pojisteni se vztahuje na skodni udalosti, ke kterym dojde na lizemi Ceske republiky a cizich statu, uvedenych v seznamu die 4 vyhlasky Ministerstva financi c. 20/1999 Sb Pojistitel zabezpeci sve teritorialni zastoupeni umozfiujici nahlaseni a likvidaci pojistne udalosti ve meste na uzemi CR, ve kterem ma pojistnik sve sidlo. Pojistitel se zavazuje provadet prohlidky poskozenych vozidel v pracovnich dnech ve Ihute do 48 hodin od nahlaseni skodni udalosti.

4 Clanek 3. Dilci pojistne smlouvy a postup pfi jejich uzavfeni 3.1. Dilcimi pojistnymi smlouvami se rozumi smlouvy uzavirane na zaklade Ramcove smlouvy mezi pojistnikem a pojistitelem 3.2. Dilci pojistna smlouva bude uzavfena pojistnikem na jeho vlastni ucet Obsah dilcich pojistnych smluv se fidi Ramcovou smlouvou a dale zejmena zakonem c. 37/2004 Sb., o pojistne smlouve a o zmene souvisejicich zakonu ( zakon o pojistne smlouve ) a obcanskym zakonikem. Clanek 4. Termin a mista plneni 4.1. Termin plneni z teto Dilci smlouvy je stanoven na obdobi od do Dilci pojistnou smlouvu bude uzavfena do 31. prosince 2014 sucinnosti od 1. ledna 201 v sidle pojistnika. Clanek. Pojistne.1. V souladu sustanovenim 91 zakona poskytuje pojistitel vdilci pojistne smlouve pojistnikovi stejne jednotkove ceny pojistneho, ktere nabidl v zadavacim fizeni o Ramcovou smlouvu, viz Pfiloha c. 1 teto Dilci smlouvy..2. Pojistitel se zavazuje uplatnit nabizenou slevu ze zakladniho pojistneho i pro nove zafazena vozidla v prubehu trvani Dilci smlouvy..3. Celkova vyse pojistneho muze byt zmenena pouze v pfipadech zmen dafiovych pfedpisu nebo zmen zakonu tykajicich se pojisteni odpovednosti za skodu zpusobenou provozem vozidel..4. Dojde-li ke zmenam v pojistenem souboru vozidel nebo k zaniku pojisteni jednotliveho vozidla, je zadavatel povinen tuto skutecnost bez zbytecneho odkladu oznamit pojistiteli. Pojistitel se zavazuje nejpozdeji do 1 pracovniho dne vozidlo pojistit a nasledne dorucit pojistnikovi vystavenou zelenou kartu maximalne do 2 pracovnich dnu od pozadavku na pojisteni. Vpfipade zaniku pojisteni jednotliveho vozidla je pojistitel povinen vydat potvrzeni o ukonceni pojisteni... Pojistitel ma za povinnost u vozidel vybavenych vystraznym rozhlasovym zafizenim ( dale jen,,vrz") kalkulovat pojistne se stejnou sazbou 1,0 jako vsechna ostatni vozidla..6. Cena pojistneho sjednana v Dilci smlouve je cena v korunach ceskych.

5 Clanek 6. Platebni podminky 6.1. Uhrada rocniho pojistneho bude provedena ve 12 mesicnich splatkach bez navyseni, bezhotovostnim platebnim stykem formou faktur zpetne, bez poskytovani zalohy nebo die podminek vyplyvajicich z uzavfene dilci pojistne smlouvy. Pojistne bude uctovano na dny Faktury musi obsahovat c. j. dilci pojistne smlouvy, ke ktere se pojisteni vztahuje a vsechny udaje uvedene v 28 zakona c. 23/2004 Sb., o dani z pfidane hodnoty, ve zneni pozdejsich pfedpisu a udaje uvedene v 13a zakona c. 13/1991 Sb., obchodni zakonik, ve zneni pozdejsich pfedpisu Faktury jsou splatne do 21 kalendafnich dnu ode dne jejich doruceni pojistnikovi na adresu: Ceska republika - Krajske feditelstvi policie Libereckeho kraje, OSM-AO, Nam. Dr. E. Benese 24, Liberec Faktura je povazovana za proplacenou okamzikem odepsani pfislusne financni castky z lictu pojistnika. 6.. Faktury pfedlozene vprosinci musi byt doruceny pojistnikovi nejpozdeji do do 1:00 hod., pfi doruceni po tomto terminu nelze fakturu proplatit v danem roce a splatnost bude stanovena na 90 dnu Pojistnik je opravnen do data splatnosti vratit fakturu, ktera neobsahuje pozadovane nalezitosti, ktera obsahuje jine cenove udaje nebo jiny druh plneni nez dohodnute ve smlouve s tim, ze doba splatnosti nove (opravene) faktury zacina znovu bezet ode dne jejiho doruceni vefejnemu zadavateli Zpusob navraceni pfipadneho nespotfebovaneho pojistneho pojistnikovi pfi pferuseni doby trvani pojisteni: vraceni zpet na ucet pojistnika /0710. Clanek 7. Sankcni ustanoveni 7.1. Pojistitel je opravnen pozadovat na zadavateli urok z prodleni za nedodrzeni terminu splatnosti faktury ve vysi 0,0 % z opravnene fakturovane castky za kazdy den prodleni Pojistnik je opravnen pozadovat na pojistiteli smluvni pokutu za nedodrzeni casovych limitu pro provedeni prohlidky poskozeneho vozidla die cl. 2., odst teto Dilci smlouvy a za uzavfeni pojisteni vozidla die cl.., odst.. 4. Ramcove smlouvy ve vysi 100 Kc za kazdy i zapocaty den prodleni. V pfipade, ze behem 30 dnu dojde ke 3 stejnym druhum prodleni tato sankce narusta na 1000 Kc za den na dalsich 30 dnu pro vsechny prodleni Urok z prodleni a smluvni pokuta jsou splatne do 30 dni od data, kdy byla povinne strane dorucena pisemna vyzva k jejich zaplaceni opravnenou stranou, a to na ucet opravnene strany uvedeny vpisemne vyzve. Ustanovenim o smluvni pokute neni dotceno pravo opravnene strany na nahradu skody v pine vysi.

6 Clanek 8. Komunikace smluvni strany a verejnych zadavatelu 8.1. Veskere ukony mezi smluvni stranou a pojistnikem jsou cineny pisemne v listinne nebo elektronicke podobe Pisemnosti Ize dorucit osobne, prostfednictvim osoby, ktera provadi pfepravu zasilek (kuryrni sluzba), prostfednictvim drzitele postovni licence podle zvlastniho pravniho pfedpisu, elektronickymi prostfedky prostfednictvim datove schranky, nebo jinym zpusobem Adresa ci spojeni uvedena vteto smlouve muze byt menena jednostrannym pisemnym oznamenim dorucenym pfislusnou smluvni stranou druhe smluvni strane s tim, ze takovato zmena se stane ucinnou od prvniho dne pfevzeti oznameni druhou smluvni stranou. Clanek 9. Zmeny dilci smlouvy 9.1. Dilci smlouva muze byt doplfiovana nebo menena pouze vtech castech, ktere nemaji vliv na podminky pfedmetneho zadavaciho fizeni. Podstatna zmena Dilci smlouvy neni pfipustna. Za podstatnou zmenu Dilci smlouvy jsou povazovany zmeny zadavacich podminek (zejmena pfedmetu vefejne zakazky, pojistnych podminek nebo obchodnich podminek), ktere by mohly mit vliv na okruh puvodnich uchazecu o vefejnou zakazku. Clanek 10. Doha trvani Dilci smlouvy Dilci smlouva nabyva ucinnosti dnem Dilci smlouva se uzavira na dobu urcitou a jeji ucinnost zanika dne Dilci smlouvu Ize zcela ukoncit pfed uplynutim doby jejiho trvani die clanku teto smlouvy na zaklade pisemne dohody smluvnich stran, neni-li dale v teto Dilci smlouve stanoveno jinak. Duvodem pro ukonceni Dilci smlouvy muze byt rovnez odstoupeni ze strany pojistnika nebo pojistitele vpfipade, ze se druha smluvni strana dopusti podstatneho poruseni Dilci smlouvy Vpfipade, ze centralni zadavatel odstoupi od teto Ramcove smlouvy, jsou jednotlivi pojistnici opravneni odstoupit od dilcich pojistnych smluv. Mozne duvody odstoupeni jsou uvedeny v Ramcove smlouve Reseni sporu Clanek 11. Zaverecna ustanoveni Tato Dilci smlouva se fidi pravnim fadem Ceske republiky, zejmena pfislusnymi ustanovenimi obchodniho zakoniku a zakona. Veskere spory mezi smluvnimi stranami vznikle zteto Dilci smlouvy budou feseny pokud mozno nejprve smirne. bude-li smirneho feseni dosazeno, budou spory vyfeseny v soudnim fizeni.

7 11.2. Tato Dilci smlouva muze byt menena nebo doplnovana pouze na zaklade dohody obou smluvnich stran pisemnymi cislovanymi dodatky k teto smlouve Tato Dilci smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichz kazdy bude povazovan za prvopis. Kazda ze smluvnich stran obdrzi po 2 stejnopisech teto Dilci smlouvy Na dukaz toho, ze smluvni strany s obsahem teto Dilci smlouvy souhlasi, rozumi ji a zavazuji se kjejimu plneni, pfipojuji sve podpisy a prohlasuji, ze tato Dilci smlouva byla uzavfena podle jejich svobodne a vazne vule proste tisne. Pfiloha c.l- Pfedpokladany pocet vozidel - cenova tabulka c. 2 - Pojistne podminky k zakonnemu pojisteni c. 3 - Zpusob zajisteni cinnosti - Slistu - 1 Slistu - 6 listu Podpisy a otisky razitek smluvnich stran VLiberci,dne: V Hradci Kralove, dne: Zastupce pojistnika Zastupce pojistitele plk. Mgr. Vladislav Husak feditel Krajske feditelstvi policie Libereckeho kraje Igor Rejzek / Regionalni fedi el Ceska podnikatelska pojisf ovna,a.s. Vienna Insurance Group POLJCiE CESKE REPUBL1KY KRAj.ri/jf ^ronr! STV! POLICIE f~'-> ""J I I" ' "' i * >""*;.-? f~!! \»~ r* f~ O,1 M'U v-^ L.is_._,.-^, i-, v.,, U'.. C. DCiMzOLl ^4 pobo.\ka Ox: r, j : if-«,-, Diouh 348/2A. U:i!"i!tl,. V.;",," ;'sc 40(s 0 i

8 1

9 spo etnosti... IRC/It. ikrp LiDCjreciv' + TKRp]3iiiS^^ 1\ Wg 00l^^ _J IKR?lSr.?k.ffl--""^ ti6' lOji j o^ L TKP^TSJiS^9- 'l"-ti6'72000l \^ 1. ^KRTiiiS M?""il ' jg-7 00l^^-:^^ il -Mpljg^^- - 72CK ^ ^200^^ I L_ TKRpTSi^^.CT?"" ^72b' il\t\ UW.-..T.-. IK- 7V^r"'IJW ' r IMiloUpj^1. t^gish^. ^ ^^20001 ^TW^^^^^ TCMSE- _l JMSP\fi$S^^ -TSKOOTTI.. -s- ^l h^ggosol rrsr^p^^^^^ FEliciAPlCKUP 111^ 9 '^^Sq? ^rso40926vg2^^r -- il TKRrMJb^ckehokrae, l^ jyg 00^^ imotnosf rw.(kg). pojistfenil potet ' ' mist ~ iy34670 ~ (OSOBNI Auiuiy.^..- IF''A'B" 'A"COMB"> lfmbjc16y4^'l8''6334' ijfswslb ^, ' buosje IOSOBNI AUTOMPBIL i79pl 1 'lfmb'dx4'l'u04'28'769'8'6 ~r^ 1BF22267"'' INAKLADNI -"- AUTOMOBIL 1 2"66'3' Si 0,. ' ' 2uuui - -t 2QOO 2p.i.*n& Oft1t. TyOLKSwmac.i', 'ITR'ANSPORTE'R iwv \^^.,. I S K O D A ~ 12U39494 '"IFABIA ITMB'PCT^T644'4'4367'''' ~T ~ 12L6890 tbonemia'fraker'vb''tlod^q''"'l^ ^"^f^^ II 13L4702 fmbpbt6y2''2''3''80'29'7'''' ocj^/jac2m i ^SSS^IS U r ^==ISirt Icjig- PL24866 "TfMBJA2'l'z'9'7'20''4'69''' null 01 LJ IKRpnSS^--"""^ IJCTW^a locfavia'staklx ifmbckl"fu6ti247"l'3'7'8' SJ jg^00l^^ j lyplkswagen 31 b.l06109 tqsob LJ -^pliiis^?--k*""ti6"7j^^ fr'ansporter' IWV2''m7HZ6HO'3''2'300' 1BG29; ra jgjgsgsoi -^pterpubeisi^ JTRANS^llB ~~~"... ll06039 lospe M -4^PlJbiiiiSBk«... fe"720001,wv'2''zzz7o'z'lho'9''6'2''i'l lu'f2b" 1&1 iftnr>aaq(utq *^^P LiberecKenu ^.'-a~... -TVOU<IWAGEN I7«1 o \/»ofto?i69vvx"^onrn';ni r("72b''0'6'l'" IP Libereckeho u" kraie KRP. Ubereckfeho.kraje., imho I^_ "*TJRANSPORI R_ vysks..waytn [21)389 ~ ' _ '7'2'b"'6'"6'i' u''7'2"6'0'6'i' ITR'A'NSPQR'T'ER iwvz/iz^fu^.. "- ' -w7ca'^rn67,0looaa^oco. NRP Libereckeho kraie I L2U389.lOSOBNi.Au.iw,,,^-.^ M j^pjpj^_^-^ LJ terptews«!«*slisi"--- [ ^ I^ U"720001^^-^^ LJ ternis^ Jg"72000l^^--^^ LJ -lkrplses^^» ^""TflS I I ^n«cai)l.. 2Q001 -^ pjn*n.l Drub 100/1^[rST2039 Kcl ^Op/IOO.rO?.11.-.^.-! l -^00/IOOjriiO^ Ib^/Toorni0 t7o^ i &4^ K6V-"" -tc_ri. ^390L ~..1.1?.» " ^J&ini^J p rozsah. \iss»\a " ^1 " ib^nqornitkc Kcl- 7JLJ ^jb 2L_J \^ Ib^noorrl \039Kcl- 1397L ""22B zdi_--r4 T "2bMll----^r iobtioqskc KC»- "2477L 20U.L201 " '''""1&7& J( -p- "'T998L^---^ loo7lwrrjes$..l 1 47 Kcl ~^^Q> J "''"2"B inl -l p 2» ^OoTlOOrnir^ 2039Kcl "T289T ""19991 i^lr i "" terpok^.^..^^---^^!^!.. : -teoda~7i. ^ (J r^^pu^^^m Iqc -4 lkr?l^e.9k^.?.hah....x--y20^ jkoda H j^2 0jpj^_-:r4^^ [FABIAT^ J TKRfl!i?S^^ [RENAULJ ^100^0^^^-:---^^ \TRAFiC_- L-i ~ik^p!!^ k^ 4 A KRH yss:.s«' [KAROSA,wv. tfm"b"d'a'6"iz6a8'o'226'63' lud7'oo'7"2"9' 1 '2009' [ KODA I i?l63697 l.qspbni AUTOMOJ3 L 1 '"tocta^a-l2- loctavia'combi pm"bj'a'6l'z29' :"-^^^7Q ^ZIZIZ I ~ lull62i8 w ''lfm p'bt6^23'8'0290' la'p' i ^^. 13L4.016 IOSOBNI AUTOMpBiL 1 246^ tvftjlbv SBY3637"8'' lue'l6'476p 1 20l'i lyll30 IQSIATN'I AUTOBUSY I 983^ ttmkc4l"3tym'66'36l'' Uo882l" L37426 losobni AUTOMOBIL 1 19?80U^201 _J&\ ^jgiol^^ir 1 T...lJIffili^^ ^^ootl ^- I opin'm i gi^m^s^ ^ FABIAKQMBI TMBJC16Y BG1987 «.A^ftc0o\KRP Libereckeho kraie ' KRP - - Libereckeho kraje I - - l?h H4287 lospmlauipmobll IOSOBNJ AUTOMOBJL leiyu., - "uufmi.ro vrzxxsxxx te loctavja TMBDL41UX ""---'VnaSii' UB BF' orini'v ' ^ <-\ou l3 ptljs 1.1^01 lfrodalt " """"jifaia^o Bll4 H^^99%J20^^ LJ lkrpl^^.kehohah ,-0,^21 KOOA_ ==SS^ii: iiot^^ l2ol h^o^oi ^r^pussn^^^ 'lfabjal^ - -ToOOj:..Ulkl.201 II -TKRplliiiS9.^H..4^ "RKODA^. =1^&^Ri 'ifaijacombl Z_ i± j 1ULL306 iy lfmbeff673w'74'9'l'4 JA Ceska sana podnikatelska v obchodnim rejstfiku pojisf vedenem ovna, a.s., Mestskym VIENNA soudem INSURANCE v Praze - oddil GROUP B, viozka lc: , DlC: CZ , bankovni.^ i torqi "TsToL ^ 201 SyvAurgMQBiC^ 2l1-1-2 i spojen'r /0800 l Kcl [T^rnKcl 7o39i3""" Io39Kcl 7o39Kcl ST^028K6l "3028^1 ^isito^fcp y ^2039Kl--" l 7o39~KeV l- "^I^p^ SfTT^Ti^

10 [2-8] Flotilovy seznam vozidel FAP 200 ppp/ /200/200 Etez'h'y" ^000/400000/200/200 '' BSzn'y' / /200/ Be'z'ny K RoCni poj. vcetn* pfipojistsni po slevd/ pfiraice KC Lhutni poj. vdetns pfipojistfcni po slevs/ pfirtice KC 4612KC 4612KC 4612KC Kc 220 Kc 220 Kc Etezny K K6?PP 000/ /200/ Be'z'ny Kc Kc K6 20Q 000/ /200/ Be'z'ny ''... Be'z'ny ?PP 000/ /200/200 Be'z'ny Be'z'ny Kc Kc Kc Kc "... Etezny" ?PP 000/ /200/200 Etezny' 2p.Q 000/ /200/ Bfezny" 16?PP 000/ /200/ Etezny' 64 K Blzny" 18?PP 000/ /200/ Be'z'ny K6 19?PP 000/ /200/ Etezny" ?PP 000/ /200/ Be'z'ny K6 22 2Q.Q 000/ /200/ Be'z'n^ K K B6zny 188 Kc 40 Kc 40 Kc 40 Kc 24?PP 000/ /200/ Blz'hy 64 K(i Kc Kc Kc Ceska podnikatelska pojist'ovna, a.s., VIENNA INSURANCE GROUP je zapsana v obchodnim rejstflku vedenem Mestskym soudem v Praze - oddil B, viozka ic: , DlC: CZ , bankovni spojeni: /0800

11 [3-8] P. c. Cislo pojistne smlouvy VLASTNIK Pfijmeni/Nazev spolecnosti RC/lC l l i i l i l 7200'6i l l i DR2ITEL/PROVOZOVATEL PPijmeni/Nazev spole nosti RC/lC i i l l 72006i i i l 72006i i i l i l 72006i i DESTA MV12B FABIA MAGMA Znacka Typ FABIA FORD TRANSIT TOURNEO 280S VOLKSWAGEN TRANSPORTER FABIA COMBI VOLKSWAGEN TRANSPORTER FABIA OCTAVIA VOLKSWAGEN TRANSPORTER FABIA COMBI OCTAVIA 1.6/74 OCTAVIA OCTAVIA FABIA 1.4/KW FABIA OCTAVIA 1Z VAPP PV1 PROFI VOLKSWAGEN TRANSPORTER MTDLC12 FORD TRANSIT 100 EBBVAS-S FELICIA PICK UP FELICIA PICK UP LXI FABIA COMBI TZ-4K-14K FABIA COMBI FABIA COMBI Udaje o vozidle RZ VIN 479 2L10067 TMBPC46Y ULA8739 TN9PN1DSOYAAB6029 3U33607 TMBPC16Y U8472 WFOTXXBDFT6Y L2474 WV2ZZZ7HZ6H L24771 TMBJX16YX H42610 WV2ZZZ7HZH H4271 TMBPC16Y L48172 TMBBE61Z SMH174 WV2ZZZ70ZVH L24878 TMBJC16Y CLI9163 TMBZZZ1UW U34608 TMBDX41U U4130 TMBDA61Z E0608 TMBPC16Y L10173 TMBPC46Y U231 TMBDA61Z L68942 TK91NCCNCDNVA429 ULL6189 WV2ZZZ70Z1H EH761F6762 ULL317 WFOLXXBDVLYK2291 HKO6388 TMBEFF ULL884 TMBEFF673Y H0863 TMBJC16Y U36149 TMBJB16Y E06074 TMBJC16Y Druh CisloTP VYSOKOZDVIZNY VOZIK OSOBNl AUTOMOBIL UB NAKLADNi AUTOMOBIL AN OSOBNJ AUTOMOBIL UB OSOBNl AUTOMOBIL UB OSOBNl AUTOMOBIL UB OSOBNJ AUTOMOBIL UB49386 OSOBNl AUTOMOBIL UF OSOBNJ AUTOMOBIL BF84211 OSOBNl' AUTOMOBIL UB9020 AN34960 BG AN97637 BF2227 UD02486 BF20801 UB UD PRlVES UF04720 OSOBNI AUTOMOBIL AP0693 TRAKTOR BEZ RZ UZITKOVY AUTOMOBIL AO UZITKOVY AUTOMOBIL AP UZITKOVY AUTOMOBIL AO AP TRAKTOR BEZ RZ UD06476 UF36426 Objem (com) Rok vyroby ' Hmotnost (kg).. Pocet mist PoCatek poj&tdnf ^_ POV Limit plndnj Druh provozu Bez'h'y' 100/100 mil.kc 100/100 mil.kc 100/1 00 mil.ke 100/100 mil.kc 100/100 mil.ke 100/100 mil.kc Rocni pojistn* zdkladni 32 Kc Kc Kc Kc K Kc Kc 93 Kc Kc 32 Kc Kc 1 47 Kc 1 47 K 32 Kc K6 Rozsah BSL _ Spoluueast HAV Poj, castka vozidla Druh provozu Uzemni rozsah RoCnipoj. ztidadnf Ceska podnikatelska pojisfovna, a.s., VIENNA INSURANCE GROUP je zapsana v obchodnim rejstfiku vedenem Mestskym soudem v Praze - oddil B, viozka C: , DIG: CZ , bankovni spojeni: /0800

12 [4-8] P. c. Cislo pojistne smlouvy WAZ,,. -,^ry:» Pojtstrri ffo*i i*t%vkftll^-(j, JbMik&telifc.' pgf Drtitt zakladnf provozu B zny B6zny B'e'zny' BSzny I PRIRODNI RIZIKA Limit plndni Rocni poj. zakladni 188K6 64 K6 64 K 64 K6 64 K6 64 K K6 64 KC 64 K6 188 Kc 188K6... PftlMA LIKV1DACE, t Stf&t+fiaj*m '" > un^faiifl '' ' f ',, Rodul poj, i y^ktarfhl Druh Kategorie jpro ST2 STROJNI POJISTENI Spoluutast pro ST2 Druh provozu Rodni zakladni pojistne vietns p/ipojisttni RoCni pojistne zakladni 40 Kc 4612K6 93 Kc 40 Kc Kc Kc 40 Kc Rodni poj. vcetn pfipojistdni po slevi/ pfiraice 40 Kc 4612Kc 93 Kc 40 Kc Kc 2021KC 40 Kc Lhutni poj. v&etnd pfipojistdni po slev6/ pfiraice 40 Kc K6 4612K K 93 Kc 40 Kc K Kc 40 Kc K6 Ceska podnikatelska pojisfovna, a.s., VIENNA INSURANCE GROUP je zapsana v obchodnim rejstfiku vedenem MSstskym soudem v Praze - oddil B, viozka ic: , DlC: CZ , bankovni spojeni: /0800

13 [-8] p. c. Cislo pojistne smlouvy VLASTNIK Pfijmeni/Nazev spolecnosti R6/.C ic '1C' 7"2"60"6i ic' '1C' ic' ic" '1C' C' 7"200"6i ic' ic' 72"60"6i js 7"2"60"6i 1C' 720"60i 1C' IC"'7"200"6l is 7"200"6i is 7"200"6i 1C' 7"2"60"6i 1C' 7"2'60"6i is 7"200"6i IC''7200'6l 6' 7"20"6"6i C' C' 72"60"6i C 72"60"6i "200"6i <RP.ybereckeho kraje C' 7"2'60"6i DRZITEL/PROVOZOVATEL Pfijmeni/Nazev spolecnosti RC/lC 1C' 72"60"6i '1C' 72"60"6i 1C' 72"6'0''6i 1C" 72"60'6i 1C' 72"60'6i 1C' 72"6'0"6i is IS 72"606i 1C' 72"60"6i 1C' 72"60'6i ic' C' 72"60"6i ic' l 7'2"60"6i 1C' C' 72"60'6i 16' C' 72"606i 1C' ' C' 72"60"6i 1C' 72"60"6i C' 72"60"6i C' 72"6'0"6i C' 7'2"60'6i C' 72"60'6i 6' 72"60"6i C' 7'2"60"6i Znafcka Typ VOLKSWAGEN TRANSPORTER FORD TRANSIT' 30L FACY 04 FORD TRANSIT 190L AVIA A 31 N OPS ODTAH. FABIA VOLKSWAGEN TRANSPORTER FABIA COMBI FABIA COMBI OCTAVIA FABIA COMBI FABIA KOMBI FORD TRANSIT 30 L FABIA KOMBI FABIA AUDI A8 VOLKSWAGEN TRANSPORTER VOLKSWAGEN TRANSPORTER FABIA COMBI JFABIA KOMBI FABIA KOMBI FABIA KOMBI VOLKSWAGEN TRANSPORTER FABIA COMBI FABIA COMBI CITROEN C OCTAVIA FABIA COMBI FABIA COMBI Udaje o vozidle RZ VIN 3U 1729 WV2ZZZ7HZ6H03991 ULL3082 WFOLXXGBFLYK7849 ULA9163 WFOLXXGBVLVG28666 ULA3614 N U3384 TMBPC16Y L06070 WV2ZZZ7HZ4X L37194 TMBFC6JOA U34679 TMBJC16Y L46978 TMBCK61Z1C U60374 TMBJ'XI 6"Y H40904 TMBJX16Y U09827 WFOEXXGBFE1K U34699 TMBJC16Y H4277 TMBPC16Y L7826 WAUZZZ4D02N CLI218 W'V2ZZZ'76ZXH6'0'8''' 1U3471 WV2'ZZZ7HZ4X'6; L4812 TMBJC6J7E L7814 TMBJC16YX U9317 TMBJX16Y H0862 TMBJC16Y L48206 WV2ZZZ7HZEH U1113 TMBJC16YX L47208 TMBJC16Y A217 VF7DC4HXB SMI1206 TMBZZZ1U7X L06098 TMBJC16Y U11081 TMBJC16Y Druh fcislotp OSOBNI AUTOMOBIL BG29332 NAKLADNJ AUTOMOBIL A NAKLADNI AUTOMOBIL AN NAKLADNi AUTOMOBIL AL3711 UB48"6'27 OSOBNI AUTOMOBIL BF3784i6 OSOBNI AUTOMOBIL UD BF OSOBNI AUTOMOBIL UE62116 UB4933 UB49738 OSTATNI AUTOBUSY AP31181 OSOBNI AUTOMOBIL BF BF AP30274 OSOBNI AUTOMOBIL AO UF UF6791 OSOBNI AUTOMOBIL BG OSOBNI AUTOMOBIL UB AP61616 OSOBNI AUTOMOBIL UF BF4836 BG BA6'2'83"78 OSOBNI AUTOMOBIL UD'6'64779 UDO'6'472 AP6674 Objem (ccm) Rok vyroby Hmotnost Pocet mist ' ' om Potatek pojisteni ' ' OfM C POV Limit plndni Druh provozu 100/100 mil.kc B zhy B zny 100/100 mil.kc 100/1 00 rnil.kc. Bezriy' 100/100 mil.kc 100/100 mil.kc Rodni pojistns zakladni Kc Kc Kc 6016K Kc K6 608 Kc Kc Kc Kc Kc K Kc Rozsah J&of-.. SpoluuCast HAV Poj. Castka vozidla Druh provozu Uzemni rozsah Rocni poj. zakladni Ceska podnikatelska pojist'ovna, a.s., VIENNA INSURANCE GROUP je zapsana v obchodnim rejstfiku vedenem Mestskym soudem v Praze - oddil B, viozka IC: , DIG: CZ , bankovni spojeni: /0800

14 [6-8] P. c Cislo pojistne smlouvy ,...,,,'^..' -JIRAZ. -...,,, ;U,,. Pojisrtiwl _ '^i^tlm^^ >f**afu*a&i 'PEfPIWi,: -, ^D«ih>' ' -,,*',..'.., :^s^m - 1* zakladni Roinlpoj. Kategorie z6kladni pro ST2 64 K6 4612K6 4612KC 4612KC 4612KC BSzny BSz'ny Kc K6 64 K6... PRIRODNI RIZIKA Limit plndni Rocni poj. zakladni PRIMA LIKVIDACE Stfet+nAjem : ^jssa'aill^. Drub STROJNI POJISTENI Spoluucast pro ST2 Druh provozu Rocni zakladni pojistn6 vcetn6 pfipojistsni Rocni pojistne zakladni 6 80 Kc Kc Kc K6 Ro6ni poj. vcetn* pfipojistftni po slevd/ pfitfice 6 80 Kc K Kc Kc K6 Lhutni poj. vcetn6 pfipoji t6ni po slevev pfirdice 4612KC 4612KC 6 80 Kc Kc Kc Ceska podnikatelska popfovna, a.s., VIENNA INSURANCE GROUP je zapsana v obchodnim rejstfiku vedenem Mestskym soudem v Praze - oddil B, viozka ic: , DlC: CZ , bankovni spojeni: /0800

15 41989 P.. Cislo pojistne smlouvy VLASTNiK Pfijmeni/Nazev spolecnosti Rfc/lC 1 ^AftftAi n9in QO oonoal 09AQ OO iflftftai A9R QA iftfifiai n9r<\m KRP A971 Libereckeho kraje i OC i oe iftfin/i 1 n9jm i i is oo oooninitrq IS DRZITEL/PROVOZOVATEL Pfijmeni/Nazev spolecnosti RC/lC l l i Znatka Typ FABIA 1.4/0 KW VAPP PV1 PROFI FORD TRANSIT 1 30 EGDXCL PV-02-PN-V MCL 400 NIFTYLIFT N120H VOLKSWAGEN LT46STANDART VOLKSWAGEN TRANSPORTER VOLKSWAGEN TRANSPORTER Pofizovaci cena vozidia pro pojisteni GAP je uvedena v poli Pojistna castka vozidia HAV. Misto pojistsni pro Pojisteni stroju je uvedeno v poli Uzemni rozsah HAV. POV: Pro typy pojisteni 0 POV a 100 POV je sjednano zdarma urazovs pfipojisteni fidi6e vozidia. HAV: Pro typ pojisteni KASKO je sjednano zdarma pojisteni nakladu na najem nahradniho vozidia. Udaje o vozid e RZ VIN 1U11048 TMBPB16Y L6893 TK91NCCDFDLVA4269 AU469 WFOEXXGBVETY U L68917 SLN120HEODM U3474 WV1ZZZ2DZ4H WV2ZZZ7HZFH WV2ZZZ7HZFH07722 Druh 6isloTP AP60613 PRlVES UF04721 OSTATNi AUTOBUSY AN PRiVES AO PRiVES UF OSTATNi AUTOBUSY UF UG UG1 637 Objem (com) Rok yyroby Hmotnost (kg) Potet mist PoCatek fi1^ POV Limit plnftni Druh provozu 100/1 00 mil. Kc 100/1 00 mil. Kc 100/100 mil.kc 100/1 00 mil.kc RoCni pojistn6 zakladni 93 Kc 608 Kc 220 K6 220 K6 608 Kc K Kc Rozsah ;**JWk^ SpoluuCast HAV Poj. Castka vozidia Druh provozu u Uzemni "i rozsah Rofcnipoj. zakladni Ceska podnikatelska poji fovna, a.s., VIENNA INSURANCE GROUP je zapsana v obchodnim rejstfiku vedenem Mestskym soudem v Praze - oddil B, viozka ic: , DlC: CZ , bankovni spojeni: /0800

16 p. t. tislo pojistne smlouvy :...,- K >:-. URAZ ^.i^^^^mbii^^m^^bi^mii^b P^IRODNI RIZIKA tjfmamjkvioace ^^»- \n, l^^^^^^^^h STROJNI POJISTENI ^^MjH^MB Rocni Spoluutast 1 zakladni Druh Rocni pro ST2 ii«*na Kategorie Druh pojistne r'imtlbra veetns pro ST2 provozu zakladni Pf MJS^fyi^ DfiDoiisteni 2603KC 93 K6 Rocni poj. vcetn po slev&/ pfiraice 93 Kc Lhutni poj. vtetn po slevd/ phraice 93 Kc Kc K6 220 Kc Kc 220 Kc Kc 220 K Kc 220 Kc 220 Kc BSzny BSzny Kc 64 K Kc 3 04 Kc 3 04 Kc K Kc 3 04 K Kc 3 04 Kc 3 04 Kc Ceska podnikatelska poji fovna, a.s., VIENNA INSURANCE GROUP je zapsana v obchodnim rejstfiku vedenem Mestskym soudem v Praze - oddil B, viozka ic: , DlC: CZ , bankovni spojeni: /0800

17 Pfiloha c.2 - Least Sazebnik odpovednosti z provozu vozidia pro rok 201 DRUM VOZIDLA 100 POV 100/100 mil. autobus - do 000 kg autobus - nad 000 kg motocykl - do 0 cm3 motocykl - od 1 do 30 cm3 motocykl - od 31 do 00 cm3 vcetne sneznych skutru motocykl - nad 00 cm 3 nakladni automobil - do 300 kg nakladni automobil - od 301 do kg nakladni automobil - nad kg osobni automobil - do 1000 cm3 osobni automobil - od 1001 do 130 cm3 osobni automobil - od 131 do 180 cm3 osobni automobil - od 181 do 200 cm3 osobni automobil - nad 200 cm3 pfipojne vozidlo - do 70 kg pripojne vozidlo - nad 70 kg sanitni automobil traktor a pracovni stroje Kc Kc 124K6 324 Kc 82 Kc 970 Kc 4612K Kc 8 81 Kc 1 37 Kc Kc Kc 93 Kc 220 Kc Kc 40 Kc

18 VIENNA INSURANCE GROUP eska podnikatelska pojistbvna, a.s., Vienna Insurance Group Pojistne podmmky pro Flotilove Autokomplexni Pojisteni 1/14 PPFAP1/14F Obsah: Vseobecne pojistne podmmky pro pojisteni odpovednosti za ujmu zpusobenou provozem vozidlavpppov1/14f Doplnkove pojistne podmmky pro pojistenf odpovednosti za ujmu zpusobenou provozem vozidladpppov1/14f Vseobecne pojistn6 podmmky pro havarijnf pojisteni vozidei VPPHAV 1/14 F Doplnkove pojistn podmmky pro havarijnf pojistenf vozidei DPPHAV 1/14 F Vseobecne pojistn podmfnky pro pojistenf urazu na cesty UPC 1/14 Vseobecne pojistne podmfnky pro pojisteni majetku VPPM 1/14 VSeobecne pojistne podmfnky pro GAP pojisteni VPPGAP 1/14 F

19 VPPPOV VUN Ceska podnfkatefska pojistbvna, a.s., Vienna Insurance Group VSEOBECNE POJISTNt PODM/NKY PRO POJlSltNf ODPOVgDNOSTf ZA UJMU ZPUSOBENOU PROVOZEM VOZfDLA VPPPOV1/14 F OBSAH t& nek 1 Ovodnf ustanovenf Clanek2 Rozsah pojistenf Vznf k a dobatrva-fii pojistenf Clanek4 Pojistne" <!!a"nek Pwinnostf pojistiteje Povinnosti pojtetnfka, pojisteneho ZmenypojiStenf Cl^nekS ZSnikpojiiten? Cfcnek 9 Skodnf a poj/stns udalost PojistrHS plneni limit pojfctne'ho plnenf PraVo pojistftele na uhradu vyplacene e&tky <?Janek12 VyfukyzpojiStenf Obchod na dalku Ctenek 14 Pfechod pra" v na pojfctitele Clanek1 Doaicovanf lanek 1 6Zpracova~nf osobnfch Odaj& komunikace Clanek 1 7 Zachraftovacf nsklady ClaneklS Vykiadpojmu CJ3 nek 1 923vere na ustanovenf Ovodnf ustanoveni Pojisteni odpovednosti za ujmu zposobenou provozem vozidte, ktere' sjedna^ va" feka' podnikatelska pojisfovna, a.s., Vienna Insurance Group (date jen*pojistften, se ndf pojistnou smfouvou, Vseobeenyml pojistnymi podmmkami pro pojiftenf odpovednosti za tijmu zp&obenou provozem vozidla VPPPOV 1/14 F (da*le jen ^VPPPOV*}, Doplnkovymf pq/jstrtfmi podmfnkamf pro pojistenf odpoveclnostiza Ojmu zpusobenou provozem vozidla DPPPOV 1/14 F (dale jen,dpp- POV) a Doplftkovym? pojistn^mi podminkami pro havarijnf poji&enf vozidel DPPHAV 1/14 F {dale jen,dpphav). PojStenf se dale Ffdf zakonem c, 16S/1 999 Sb., o pojistenf odpovsdnostf za ujmu zpusobenou provozem vozfdla (date jen.zpov*} a z^konem 1 89/2012 Sb, obcanskyzakonik. Poiis'tenije &odov& jeho2 Ocelem je v ujednanemrazsabuvyrovnat ubytek majeticu vznlkiy vdusfedku po/lstn^ udalostf. Rozsahpojisteni stanovhi ZPOV jinak, mi pojhft^n^ pr^vo, aby pojistitef za nej uhradll po^kozenemu v rozsahu a ve vysi podle ob^insk^ho z^konflcu: a) zposobenou Ojmu vznlklou ubfgeni'm na zdravf nebo usmrcenim, b) zpusobenou skodu vzniklou poskozenim, zn^enfm nebo ztratou vec\ jakoi i Ikodu vznlkkxi oddzenim ved, pozbyla-lj fyzicld osoba schopnost ji opatrovat, c) uilyz^ d) u eln$ vynaloien^ nikfadv spojen^ s pravnfm zastoupenim pfi uplatnov^nf n^roko podle pfsmen a) al c); v souvislostf se Skodou podle pfsmene b) nebo c) vsak jen v prfpad< marneho uplynutf IhOty podle 9 odst 3 ZPOV nebo neopravnen^ho odmltnuti anebo neopravnen^ho kr^cen( pojlstn^ho plnen/pojistftelem, pokud poskozeny svuj n^mk uplatnfl a prokazal a pokud ke skodnf udalosti/ ze icter^ tato ujma vznikta a kterou j'e pojisteny povinen nahradlt do^fo v dobe trv^ni pojistenf, s vyjimkou doby jeho pferusenf. Ujma podle odstavce 1 pfsm. a) af c) se nahradf maxim^ln^ do vy e iimltu pojistr^ho plnenf stanoven6ho v po/lstne smfouve. Poji^teny ma d^le pravo, aby po/istltei za nej uhradif pffslusnou zdravotnf pojistfovnou uplatneny a prokazany nirok na nshradu n^iktedo vynaloienych na zdravotnf peci hrazenou 2 vefejndho zdravotnfho poj&t nf podle z^kona upravujici'ho vefejne zdravotnf ppjiit^nc jestjize zdravotnf pojisfovna vvnafozjia tyto nlkiady na zdravotnf p&i poskytnutou poskozen^mu, pokud ke Skodni' udalosti, ze ktere tato ujma vznikla a kterou je pojbtdny povinen nahradit, dosjo v dobd trvdn? pojktfinf, s vyjimkou doby jeho pferusenf, To platf obdobne i v pffpade regresnj nahrady predepsane k uhradg poj}$t^n^mu podle z^kona upravujfcfho nemocenske po/ist^ni. Pojisteny ma dale pravo, aby poiistitel za r^j uhradil n^wady z^sahu Hasieskeho zachranneho sboru teske repuboky nebo jednotek sboru dobrovofnych hasi^u obce, jedna-ji se o z^sah vsouvjslosti se Ikodou podle odst 1 tohoto tf nku. Pojisteni se vztahuje na ikodni uo^losti, kter^ nastanou b^hem trvanf pojf&enf na uzemf vsech cfensk^ch st&o Evropsk^ unie a jinych statu 6vropsk^ho hospodafskeho prostoru a dalsich statu uvedenych v seznamu st^tu, ktery stanovi Mfnlsterstvo financf vyhlaskoa Pojisteni pjat/ i na uzemf jinych stalu, pokud pojistite) tuto pfatnost pojist^nf vyzna tl na mezinarodni kart^ automobilov^ho pojistenf (zelene kart^}. Vznika doba trvdnfpojisteni 1. Pro pojistnou smlouvu se vyzaduje pfsemni forma, a to I u pojfstnych smluv sjednanjkh na dobu kratsf nei jeden rpk 2. PojiStSnf vzniw prvnfm dnem po uzavfenf pojistne smlouvy, nebylo-ij dphodnuto, ze vznikne ji^ uzavienfm pojtstn^ smlouvy nebo pozdejl Tento den je po a> kem pojislenl 3. Nabidku pojjstitele {ze pfijmout vfasnym zaplacenfm pojistn ho ien tehdy, pokud je v naofdce v^sfovn^ uvedeno, ie jf Jze pfijmout zaptecenlm pojlstn^ho. Pojisteni pak vznik3 v^asnym zapjacenfm pojfstn^ho ve vyil uveden^ v nabidce, urfmi se v nabfdce, do kdy ma* byt pnjata, vyzaduje se jejf p?ljeti do jednoho mssfce ode dne dorudenf na Wdky pojistnfkovi. Pojisteni se sjedn^v^ na dobu neurcitou, pokud nenf ujedndno, te se sjedn^vi na dobu urtf tou. ez6nni pojistenf se sjedn^v^ vidy na dobu neurcitou, pf^em v pojistn^ smlouve je uveden po^atek a konec $jednan sezony, za nk pojfstnik plat! pojistn^. Zpusobi-Ji pojisteny pojistnou udalost mirno sezonu, ma pojistltel proti n mu pravo na n^hradu toho, co za n^ho pfnil. Sezona mole trvat nejmen^ 3 mesfce a nejvfce 10 mesial Sezona se po cetou dobu trvanf pojjsteni kaidorocn$ opakuje. Poji$t$ni se nepferusuje. Pojlstnt Pqfistn^ je uplatou za pojistrtetem poskytovanpu pojistnou ochranu, Jeho vy^e, zpusob placenta splatnost jsou uvederty v pojistne smlouv$. Pro pojistenf sjednana na dobu neurd'tou nebo na dobu urcttou v defce nejmend jednoho roku se sjednava bezne pojfstn^ kter^jesplatne prvnfho dne pojlstneho obdobf, nenni v pojistn smlouve ujedninojinak. Lze t& dobodnout ie pojistn^ bude zaptaceno najednou za celou dobu pojis'tent tj. bude jednorazovd, Pro pojistenf sjednana* na dobu ur^ltou krat$f jednoho roku se sjedn^v^ vzcfy jednorazov^ pojlstn^. Jednor^zov^ pojistne Je splatne dnem po^atku pojilt^nf, nenf-li v pojistne smlouvd ujednano jinak. Pojistn^ obdobf mcize byt roen/r pofoletni nebo ftvrttetnf, nenmi v pojistne smlouv^ ujednano jinak Pojfst/tel m^ pr^vo uctovat pfimefenou pfir^zku za pojfstnd obdobf kratsfjednoho roku. Zaptecenlm pojfctniho se rozumf den, kdy byto pojistn^ uhrazeno pojistiteh. V pffpad bezhotovostni platby prevodem z urtu nebo ptetby postovnf pouk^zkou je to den, kdy byte pen&nf astka pfips^na na ucet pojistitele. 7. Zanikne-li pojfstlnf pfed uplynutfm doby, na kterou byb pojisteni sjedn^no, mci pojistltel pr^vo na pojistne do konce kafenda*fniho mesfce, ve kterem poji^nf zanlkla Zbyvajicf ^st zaplacen^ho po/istneho je pojistitej povinen vr4t*t. Nastafa-li v dob do z^niku pojistlnf Skodnf udafost vznik4 pojistiteli pravo na pojistne' podle vety prvnf tohoto odstavce; povfnnost zbyvajfd &st zapfacen^ho pojistneho vratit m^ pouze tehdy, jestlize mu z teto Skodnf udalosti nevznikne povinnost pinit, Jestlize pojistnfk nespfnii povinnost uvedenou v danku 6 odst, 1 pfsm. e) t chto poiistnych podmfnek, nenf pojtetitel povinen do doby splnsnf t^to povinnost* vratft pojistnfkovi zaplacene pojistne* podte odst 7 tohoto clanku. 9. Pojistn^ Je splatne v tuzemske m^n^, nenf-li v pojistne smlouv ujednano jinak. Pokud pojistn nebyfo zapfaceno vcas a ve sjednane* vyii, je pojlstitel opravn^n poladovat urokz prodlen? a nakfady spojen^ s vymahanfm tohoto pojistneho Pokud v prub hlj pojistenf nastanou skutednosti majfcf vliv na vyl\- nych slev a pfira^ek, provede pojistltel odpovfdajfcf zmfinu vyse pojistneho nejpozdeji od nasledujfcfho vyroinlho dne po^a'tku poji$tm 12. Pokud pojistitel zjisti, ze je vozldlo pouzivano kimemu ufelu, ne je uvedeno v pojistne" smlouve, a v dqsledku toho pojrstnfk platil nizsf pojistne, ma pojistltel pravo na pojistne odpovida/fd tomuto u^elu za celou dobu trva*nf pojistdnf Pojistitel ma pravo v souvrslosti se zmenami podminek rozhodnych pro stanovenf vyse pojistr^ho, zejme"na z dtivodu Ikodnf inflace, upravlt now vys7 bezneho pojistneho od vyrocnfho dne pofttku pojfs^nf. Pojistitef je povinen nov& stanovenou vy$i pojistneho sd&lit pojistnfkovi nejpozdeji ve thutd 2 mesfcu pfed splatnostf pojfctne~ho na nasledujicf pojistr^ obdobf. V pfipade, ie pojistnfk s touto upravou nesouhlasf, musf svuj nesouhlas uplatnit u pojistitele pfsemn^ do 1 rn^sfce ode dne, kdy se o navrhovan zm^n$ vfie pojfctneijo doz vecldfc v torn pffpad$ poflslenf zanikne upfynutfm pojistneho obdobf, na ktere byio pojistne zaplaceno, Pokud nenf v uveden^ Ihut^ nesouhlas vyjadfen, pojistenf nezanlkd a pojistitel m prsvo na nov^stanover^ pojistne. Skodnf inflate jesouhrn vnejsfch vlwij nezavisjych na vufi pojjstitele, kter4 vedou ke zvy^ovdnf pojistneho plnenf nebo na"kjadu pojistitele, napf. zvysenf cen zbolf a sfuzeb, poctu a vyse 3kod 6* ujm, rozsahu pojistn^ ochrany zakonem, danf nebo v dusfedku legislattvnfch?m n, 14. Zapfocenym pojistnym umohjje pojfstitel sve pohtedavky na pojfstn^m a jfne" pohtedavky z pojiltlnf v poraof, ve kterem vznikly, a to bez ohledu na to, jestli dluznflcurdl jinak nebo projevil jinou vuji. Povinnostfpopstftete t. Pojistltel je povinen bezprostredne po uzavfenf pojistne smlouvy pfedat pojistnfkovi pojistnou smlouvu vcetne" pffloh a pojfstnych podmine^ nejedncwi se o obchod na dalku. 2. Pojfctftel je povinen vydat pojistnfkovi bezprostredne po uzavfenf pojistne smlouvy zefenoti kartu, nejedn -li se o obchod na dalku. 3. Zanfkne-li poj&tenf, je pojistitel povinen vydat pojistnfkovi na zdkjade* jeho za*- dosti ve Ihute 1 dnu ode dne jejfho dorucenf potvrzenf o dote trvdn/ pojijtenf a Skodnfm prtibehu zanikfeho poji teni. Tuto povinnost ma pojistitel kdykoli v dob^ trvanf pojisteni. 4. Na zaklade pfsemn^ zadosti pojistnfka je pojfstftel povinen vyhotovit za uplatu druhopis pojistne smlouvy, pojistky, zefen4 karty, potv/zenf o dobe trvanf pojistenf odpovednosti a skodnfm prdbdhu zanilde'ho pojfit^nf.. Pojistitel je povinen po ozna~menf udabsti, se kterou je spojen pozadavek na plnenf z pojrteni bez zbytecn^ho odkladu zahajit setfenf nutae* ke zjistenf rozsahu jeho povinnosttplnit, Pokud by n^klady na setfenf vznikly nebo byly zvyseny porusen/m povinnostf ufastnfku poji^ni, m4 pojistitel pravo pozadovat po torn, kdo povinnost porulil, pfimefenou r^hradu. 6. Pojistitel je povinen projednat s pojr$tenym {po/istnikem) vysledky setfenf nutneho ke zjist^nf rozsahu a vyse ujmy nebo mu je bez zbytecneho odkladu pfsemne soffit 7. Pojistrtei je povinen vr^tit pojisten^mu {pojistnfkovi) a opravn ne osob4 na po-

20 VPPPOV 1/14 F z^dani doklady, ktere" po/istiteli predict). 8. Pojistrtel je povinen umoznit poji Starve mu (pojrstnfkovi) a opravne" n osobs nahl^dnout do podkladu, kter^ pojistitel so^itfedil v prir b hu setfenf. Povinnosti pojistnfka, poji&$n4ho 1. Pojistnfl<ma"zejme>iatytopovmho$ti: a) odpovedet pravdive a uplne" na vsechny dotazy pojistitele pfi sjednava" ni pojifteni odpov&jnosti a bez zbytec'ne'ho odkladu pisemne ozr^mit pojistfteli vsechny zm ny tj&aifd se sjednaneho pojrft&nf; bylo-li na z«sklad$ nepravdivych, nedoiozenych nebo netiplr#ch skutecnosti stanoveno niz$f pojistne', nei by pojistrtel stanovii znaje veskere skutecnosti, ms pojfstitei pra* vo na zaplacen* rozdilu pojlstne* ho od po&tku pojijte'm, b) pft sjedna" v*nf poji$t nf odpov&f rwstr predlozit na zaklade* pozadavku pojistitele potvrzenf o dobg trvanl pojistsnf a o Skodnfm prubshu z pfedthazejicfho pojist^ni; c) ve IhutS uiten pojfetftetem, nejpozdeji vsak do 1 dno od uzavren? pojistne smlouvy, pojistiteli sdellt udaje k pojistsnemu vozcdlu, ktere nebyly zna"my v dobe uzavfenf pojistne' smlouvy, d) bez zbytec'ne'ho odkladu ozna"mlt poilstiteli skutefnosti uvedeng v c*la*nku 8 odst 1pfem. a) aid) VPPPOV, e) po zsniku poji&fcnf odpovednosti bez zbytec'ne'ho odkladu odevzdat pojistiteii zetenou kartu; pojistitel Je povinen vraceni zelene karty bez zbytefne" ho odkladu pojfctnfkpvi pfsemns potvrdit, f ) umoznit pojistiteli kdykoliv provost kontrolu dokfado rozhodnych pro vypocetpojistne'ho, g) umoznit pojistfteli kdykoliv provost fyzlckou kontrolu vozidla, h) piatit pojfstn^ za dobu trv^ni poji&gm' zpusobem dohodnutym v pojistne" smlouvs, I) seznamtt poji&sne'ho. je-li osobou odlisnou od pojistnfka, se vsemi podminkami pojit^n(a vseml povinnostmf vyplyvajicfmiz pojit6nf. 2, Pojisteny ma zejmena tyto povinnosd: a) bez zbyteene"ho odwadu pfsemn^ oznamit pojistitelr, ze dojio ke Skodnf ud^josti s uvedenfm skutkov^ho stavu tykajiciho se t^to ud^lostl, pfedlozit k tomu pffslusn^ doklady, kter^ si pojistitel vyzada, umoznit pojistiteli pof f- zenf jejich kopif a v prdbshu Setfenf Skodnj ud^losti postupovat v souladu s pokyny pojistitele, b) bez zbytecne" ho odkladu pfeemn pojistiteli sdefit, ze: - byio proti nemu upiatn^no pravo na r^hradu ujmy, a vyjd* df it se k pozado- - v souvisfostl se skodnl udilostf byfo zahajeno spr^vnf nebo trestni Pfeen?, a neprodlene informovat pojistltele o/eho prub^hu a vysledku, - poskozen^m bylo uplatn6no pr^vo na nahradu ujmy u soudu nebo jinsho pfisiusneho organu, pokud se o te*to skutecnosti dozvf, c) bez zbytecneho odktadu dolozlt poskozenemu na ieho z^dost Odaje nezbytn pro uplatn&nf prdva poikozen^ho na pojistne pjndni, minimi I n vsak tyto udaje: sve jm^no, pnjmenfa bydlbt, nebo n zev obchodnf firmy, sfdjo nebo mfsto podnik^nf vlastnfka vozldla, nazev obchodnf firmy, sfdto nebo misto podnikani pojistitele, u nehoi bylo sledn^no pojfet^nl odpov^dnosti, cfslo pojistne smlouvy, a jedna"-li se o vozfdla ktere podleha evidenci vozidei (d^fe jen^evidovane vozidio*), statnf pozna*vad zna^ku neboregistra^nfznafku vozkfla, jeho2 provozem byte ujma zpusobena, d) poeinat si tak, aby Skodnf ud^fost nenastala, a pokud dojde k t6to udalosti, je pojisteny povinen ucinrt ve ker& moin^ opatfen(zabranujici'zv tsovanf rozsahu ujmy/ e) poskytnout pojistitel! soucinnost potfebnou ke i zjflt^nf pfldn Skodnf udajostf a podat uplri^ a pravdiva vysv^tfenfo jejfm vzniku a rozsahu, f} zabezpedt vuci Jln4mu pravo na nahradu ujmy, g) v nzenf o nahrade ujmy ze Jkodnf udalosti postupovat v souladu s pokyny po* jistitete, zejmena se nesmf bezjeho pfedchoziho souhlasu zavdzat k nahrad^ pohledavky, uzavfit soudnf smfr nebo nesmf umozn^t vyddnf rozsudku pro zmeskinf tl pro uzhdni, h) na ppkyn pojistitele podat opravny prostfedek proti rozhodnutf soudu, kterym je zav&an k povinnosti nahradit ujmu. dinek7 Zmtnypojtfttni 1. Zmen v pojistne smfouv^, kter4 majf vliv na v^i pojtetae'ho nebo rozsah po^stenf, ize dos hnout pouze pfsemnou doix>dou OcastnikO, jinakjsou neplatn^. Pro zm^ny v pojistn^ smlouvg, kter^ nemajf vliv na v$i pojlstne^o nebo rozsah pojis"teni, nenf povlnna pfsemnl forma, pojrstnfk muze takovou zmdnu ozna*mh telefonicky nebo etektronlckou postou, pojistitet muze rovn^ vyuzft prostfedky elektronicke komunlkace, pokud Je pojjstnik vyslovne v pojistne smtouve* neodmftt 2. PojistiteJ muze pouzit adresu trvaleho pobytu, resp. sldla pojistnika i pojuten^ho uvedenou v pqjlstn^ smlouve ve vsech dn've uzavfenych pojistnych smlouvdch, Anabgkl^ mfe pojistitel v pojistne' smlouve" tyto udaje zmenit na zaklade pozo^ji uzavfene pojistn^ smlouvy. ZJnikpojitteni 1. Poj&enfzanika': a) dnemf kdy pojistnfk, jeho dfedic, pravn» nastupcse nebo vlastnik vozidla, je-«osobou odiiunou od pojistnfka, ozn^mfl pojistiteli zmenu vlastnlka vozidla; zjistmi pojistitet ze oznameni o zmene vlastnika vozldia byfo pouze ufelov^ a ke zmen vlastnfka nedo^fo, pojl t^nf nezanika, b) dnemf kdy vozidlo, kter4 nepodl^m evidend vozfdei zaniklo; vozldlo zanrkne okamzikem, kdy nastane nevratna" zm^na znemozftujld jeho provoz, c} dnem vyfazeni vozidla z evidence vozidej, d} odclzem'm vozidla; nelze-li dobu oddzeni vozldia pfesn^ ur^lt/ povazuje se vozldlo za odcizene*, jakmile Poficie (f esk^ republiky pn'jala oznameni o odcizenf vozidla, e} dnem marneho uplynutf ihoty stanovene* pojistitelem v upommce k zapiacenl pojtstn^ho nebo jeho castt, dorucen^ pojistnfkovi; tato ihuta nesmi byt kratsf nez 1 mesfc a upomfnka pojistitele musf obsahovat upozornfcnf na 2^ nik pojisteni v pn~pad& nezapiacenf dfuzn^ho pojistn^ho; Ihutu stanovenou pojistitelem v upomfrice k zaplacenf pojistn^ho nebo jeho dasti Ize pfed jejim uplynutim dohodou prodlouzlt f) pkemnou v^ppv4df ke konci pojistneho obdow u pojist^nl, kde je sjednano b^zne pojistne; v^povdd1 vsak musf byt dorucena alespon sest t^dnu pred uptynutim pojistneho obdobf, jinak pojistenf zanikne ke konci nasledujfcfho pojistneho obdobg g) pfsemnou vypov dl smlouvy do dvou mesi'cu ode dne uzavfenf pojistne smlouvy; upynutfm osmidennf vypovddnfdoby pojistfcni zanika, h) pfsemnou vypov$df do tf f mdsfcd ode dne doruceni ozn^menf vzniku pojfstne* udalosti; uplynutim jednomesfeni vypovedni doby pojistenf zanika, I) dohodou; tato dohoda musl bvt uzavfena pfsemn a musf v nf byt ujednano, jak se smluvnf strany vyrovnaj( j) uplynutim doby, na kterou bylo pojisteni sjednano. 2. Zanikne-li vozidfo, ktere podi^hd evident! vozidei, je dnem z niku poji^nf odpov&dnosti den jeho trvaleho vyfazenf z evidence vozidei podfe odstavce 1 pfsm. c) s vyjimkou pfipadu, kdy osoba oprsvnen^ k tomuto evidencnfmu ukonu nemohla z duvodti nez^vislych na jejt vuli tento evidendnf ukon provest a jestlize tak u^inija bazodktadne, kdy tyto pfek&ky pominuly. V takovem pfipad je dnem zaniku pojist^nf odpovidnosti den, kdy nastala nevratna" zmlna znemolftujfcf jeho provoz, Skodnfapojhtnti uddlost 1. Skodnf udalosti je zpusobeni ujmy provozem vozidla. 2. Pojistnou uda' lostf se rozumi skodnf uddlost se kterou je spojen vzni k povinnosti pojistitele poskytnout pojtstne* pln^nr. lin«k10 Pojistne plntnf. limit pojistnthoptneni t, Plnen( pojistltefe je splatne do 1 dnd, jakmile pojlstitel skondl setfenr nutne ke zj^tdnf rozsahu jeho povinnosti plnlt nebo jakmile pojistitel obdiiel pravomocne rozhodnutf soudu o sv^ povinnosti posl^tnout pojistn^ pln^nl 2, Pojistitel je povinen provest setfenj Skodnf uda* losti bez ztjytecneho odkladu. Ve Jhute do 3 m^sfco ode dne, kdy bylo opravnenou osobou upiatn no prdvo na plnenf z pojfftsnt je pojistitel povinen: a) ukonclt ietfeni pojlstn^ uddlostt a sdelit poskozen^mu vy^i pojistneho p(- n n( podle jednotflvych n^roku poskozeneho v etn^ zposobu stanoveni jeho v^ejestlile nebyla zpochybndna povinnost pojistitele plnit z pojistsnf a niroky byfy proka'za'ny, nebo b) podat po$kozenemu pfsemne* vysvetteni k t m jlm upiatn nym narokum, ktere byfy pojfstftelem zamftnuty nebo u kter^ch bylo plnfcnf pojistitele snfzerto, anebo u kterych nebyfo mozno ve stanoveni Ih6tg ukondit Setfeni. 3, PoSkozeny m^ pr^vo uplatnit svuj narok na pojlstn^ plnenf podle Odnku 2 odst. 1 VPPPOV pffmo u pojistitele. 4, Umitem pqjistne*ho pln^nl se rozumi nejvyitt hranice plndnf pojistitele pfi jeov r^ Skodnf ud^tostl a jeho vyse pro jednotlivd pojistr^ nebezpedf die eisnku 2 odst. 1 VPPPOV je uvedena v pojistr^ smlouve nebo pojlstn^ch podmlnkdch. Privo pojistitele na tihradu vypfacenttistky 1. Pojistitel ma proti poji t ne*mu pravo na nahradu toho, co za neho plnil, iestuze a) zpusobil ujmu umyslne, b) porusil zakbdnf povinnost tykajfdse provozu na pozemnfch komunlkadch a toto porusenf byk> v pffanne souvislosti se vznikern ujmy, kterou je pojis'teny povinen nahradit c) zpusobil ujmu provozem vozidla, kter^ pouzil neoprlvn^n^ d} bezzretete hodneho duvodu nesplnil z^konnou povinnost ohlasit dopravni nehodu polldt a v dustedku toho byla zt^zena moznost r^dn^ho setrenf pojlstkefe, e) bezduvodng nesplnil povinnost podle danku 6 odst. 2 p&m. a) a b) a v dustedku toho byla ztfzena moinost fadneho setfenf pojistitele, f) bezduvodne odmftl jako fidid vozidla podrobit se na vyzvu pnsfusnfka policle zkousce na pfftomnost alkoholu, omamne" nebo psychotropnf l^tky nefao leku oznacen^ho z^kazem ffdit motorove vozidlo, g) m^ uzaviteno sezonnf pojistenf a zpusobil pojistnou uo^lost tzv. mimo sezdnu. Z Pojistitel ma proti pojtstnfkovl pr^vo na uhradu castky, kterou vyplatil z duvodu ujmy zposobene' provozem vozjdla, jestfi^e jejf pffdnou byla skutecnost, kterou pro vedome nepravdiv^ nebo neupln^ odpov^di nemohl pojistitet zjlstit pfi sjednavanf pojisteni a kteti byla pro uzavfenf pojistn^ smlouvy podstatna. 3. Soucet pozadovanych nahrad podle odst 1 ai 2 tohoto ^Jlanku nesmf b#t vys-» nez plnenf' vyptecen pojistitelem v dusledku ikodnf udalosti, se kterou toto pravo pojistitele souvisi. 4. Provozovatel vozidla spote6id a nerozdflne s pojiftenym majf povinnost nahraditpohled^ivku pojisutefe na nahradu vyplacene ^stky proti pojistenemu podle odstavce 1 pfsm. b) tohoto da"nkur neproyihi provozovatel, ze nemohl jedna- ' 1. bylo-ii v pojistn^ smlouve ujedn no jinak, pojistitel nehrad^ a) ujmu, kterou utrpel fidif vozidla, jehoi provozem byla ujma zpusobena, b} Skodu, kter m^ povahu us*l6ho zisku, a skodu vzniklou po&ozenfm, znicen(m nebo rtratou vedf jakoi ( Skodu vzniklou odcizemm veci, pozbyld-)l fyzicka osoba schopnost ji opatrovat (dale Jen, v^cna skoda"), kterou je pojfttgny povinen nahradit sv^mu manzelovi nebo osobam, kter4 s nfm v dobd vzniku kodni udalosti zity ve spo^6i4 dom^cnosti, vyjimkou Ikody podle d^nku 2 odst 1 pfsm. c) VPPPOV, jestlize tato Skoda souvisf s ujmou podle c^nku 2 odst 1 pfsm, a) VPPPOV,

Pojistné podmínky pro Flotilové Autokomplexní Pojištění 1/14 PP FAP 1/14 F

Pojistné podmínky pro Flotilové Autokomplexní Pojištění 1/14 PP FAP 1/14 F Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Pojistné podmínky pro Flotilové Autokomplexní Pojištění 1/14 PP FAP 1/14 F Obsah: Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za

Více

KUPNi SMLOUVA c.j. KRPL-49055-8/CJ-2011-1800VZ

KUPNi SMLOUVA c.j. KRPL-49055-8/CJ-2011-1800VZ KUPNi SMLOUVA c.j. KRPL-49055-8/CJ-2011-1800VZ die 409 a nasl. zakona c. 513/1991 Sb., Obchodni zakonik, ve zneni pozdejsich predpisu, (dale jen,,obchodni zakonik") Nize uvedeneho dne, mesice a roku byla

Více

KUPNI SMLOUVA c.j. KRPL-30474-3/CJ-2011-1800VZ

KUPNI SMLOUVA c.j. KRPL-30474-3/CJ-2011-1800VZ KUPNI SMLOUVA c.j. KRPL-30474-3/CJ-2011-1800VZ die 409 a ndsl zdkona c. 513/1991 Sb., Obchodni zdkonik, ve zneni pozdejsich pfedpisu, (ddlejen,,obchodni zdkonik") Nize uvedeneho dne, mesice a roku byla

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA na POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDEL PRO ROKY 2016 A 2017

RÁMCOVÁ SMLOUVA na POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDEL PRO ROKY 2016 A 2017 RÁMCOVÁ SMLOUVA na POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDEL PRO ROKY 2016 A 2017 Číslo smlouvy dodavatele: Číslo smlouvy centrálního zadavatele: Č. j.mv-30386-xx/vz-2015 Článek 1 Smluvní

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA Obsah ÚVODNÍ USTANOVENÍ A. ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Článek 1 Výklad pojmů Článek 2 Rozsah pojištění,

Více

KUPNl SMLOUVA. die 2079 a nasl. zakona c. 89/2012 Sb., obcanskeho zakoniku, v platnem zneni, (dale jen,,obcansky zakonik") KRPL-97366-7/CJ-2015-1800VZ

KUPNl SMLOUVA. die 2079 a nasl. zakona c. 89/2012 Sb., obcanskeho zakoniku, v platnem zneni, (dale jen,,obcansky zakonik) KRPL-97366-7/CJ-2015-1800VZ KUPNl SMLOUVA die 2079 a nasl. zakona c. 89/2012 Sb., obcanskeho zakoniku, v platnem zneni, (dale jen,,obcansky zakonik") KRPL-97366-7/CJ-2015-1800VZ nize uvedeneho dne, mesice a roku byla mezi smluvnimi

Více

Smluvni strany. zapsana v obchodnim rejstfiku vedenym krajskym soudem v Usti nad Labem, oddilc, vlozka21089 (dale jen,,prodavajici")

Smluvni strany. zapsana v obchodnim rejstfiku vedenym krajskym soudem v Usti nad Labem, oddilc, vlozka21089 (dale jen,,prodavajici) KUPNi SMLOUVA C.j. KRPL-32271-6/CJ-2015-1800VZ die 2079 a nasl. zakona c. 89/2012 Sb., obcanskeho zakoniku, v platnem zn ni, (dale jen,,obcansky zakonik") nize uvedeneho dne, mesice a roku byla mezi smluvnimi

Více

KUPNI SMLOUVA c.j. KRPL-88532- /CJ-2012-1800VZ

KUPNI SMLOUVA c.j. KRPL-88532- /CJ-2012-1800VZ KUPNI SMLOUVA c.j. KRPL-88532- /CJ-2012-1800VZ die 409 a nasl. zakona c. 513/1991 Sb., Obchodni zakonik, ve zneni pozdejsich pfedpisu, (dale jen,,obchz"), nize uvedeneho dne, mesice a roku mezi smluvnimi

Více

SMLOUVA O VYKONU CINNOSTI KOORDINATORA BOZP Uzavfena ve smyslu ustanoveni 269, odst. 2 zakona c. 513/1991 Sb., Obchodniho zakoniku

SMLOUVA O VYKONU CINNOSTI KOORDINATORA BOZP Uzavfena ve smyslu ustanoveni 269, odst. 2 zakona c. 513/1991 Sb., Obchodniho zakoniku Cislo smlouvy Objednatele: VPSKP 51-14/CJ-2013-9609K3 Cislo smlouvy Koordinator a BOZP: SMLOUVA O VYKONU CINNOSTI KOORDINATORA BOZP Uzavfena ve smyslu ustanoveni 269, odst. 2 zakona c. 513/1991 Sb., Obchodniho

Více

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx Příloha č. 3 k k Dohodě o podmínkách pojištění odpovědnosti provozovatele zdravotnického zařízení pro členy Asociace klinických psychologů ČR č. 7402000002 Pojistná smlouva č. 4300000xxxx pro pojištění

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla ALLIANZ AUTOPOJIŠTĚNÍ

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla ALLIANZ AUTOPOJIŠTĚNÍ VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla ALLIANZ AUTOPOJIŠTĚNÍ (str. 2 8) ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem

Více

Vefejnopravni smlouva o poskytnuti neinvesticni dotace z rozpoctu obce Jasenna cislo: SVPDOT05/2015

Vefejnopravni smlouva o poskytnuti neinvesticni dotace z rozpoctu obce Jasenna cislo: SVPDOT05/2015 Vefejnopravni smlouva Vefejnopravni smlouva o poskytnuti neinvesticni dotace z rozpoctu obce Jasenna cislo: SVPDOT05/2015 (uzavfena die 159 a nasl. zakona c. 500/2004 Sb., spravni fad, ve zneni pozdejsich

Více

SMLOUVA O DJLO - OOP Harrachov pro back office. c.j. KRPL-444-43/CJ-2011-1800VZ. uzavfena die 536 a nasl. Obchodniho zakoniku c. 513/1991 Sb.

SMLOUVA O DJLO - OOP Harrachov pro back office. c.j. KRPL-444-43/CJ-2011-1800VZ. uzavfena die 536 a nasl. Obchodniho zakoniku c. 513/1991 Sb. SMLOUVA O DJLO - OOP Harrachov pro back office c.j. KRPL-444-43/CJ-2011-1800VZ uzavfena die 536 a nasl. Obchodniho zakoniku c. 513/1991 Sb. I. Smluvni strany: Objednatel: Ceska republika - Krajske feditelstvi

Více

vyhlašuje ZÁKON ČÁST PRVNĺ Oddíl první Úvodní ustanovení

vyhlašuje ZÁKON ČÁST PRVNĺ Oddíl první Úvodní ustanovení 410 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z

Více

Příloha č. 3 Návrh smlouvy

Příloha č. 3 Návrh smlouvy Příloha č. 3 Návrh smlouvy Tyto obchodní podmínky je uchazeč povinen zapracovat do návrhu na uzavření smlouvy předkládaného jako součást nabídky na realizaci zakázky. Obsah obchodních podmínek může uchazeč

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA na POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDEL A HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ VOZIDEL PRO ROKY 2016 A 2017

RÁMCOVÁ SMLOUVA na POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDEL A HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ VOZIDEL PRO ROKY 2016 A 2017 Příloha č.6 k ZD Rámcová smlouva pro část 2 RÁMCOVÁ SMLOUVA na POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDEL A HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ VOZIDEL PRO ROKY 2016 A 2017 Číslo smlouvy dodavatele: Číslo

Více

KUPNi SMLOUVA c. j. KRPL-82396-16/CJ-2014-1800VZ

KUPNi SMLOUVA c. j. KRPL-82396-16/CJ-2014-1800VZ KUPNi SMLOUVA c. j. KRPL-82396-16/CJ-2014-1800VZ die 2079 a nasl. zakona c. 89/2012 Sb., obcanskeho zakoniku, ve zneni pozdejsich pfedpisu, (dale jen "obcansky zakonik") Nize uvedeneho dne, mesice a roku

Více

PRE - kompletni udaje k jednotlivym typum uveru "Standard" nabizenych spolecnosti CPE Credits of Private Equity a.s.

PRE - kompletni udaje k jednotlivym typum uveru Standard nabizenych spolecnosti CPE Credits of Private Equity a.s. CPE Credits of Private Equity a.s. - Predsmluvni informace ke spotrebitelskym PRE - kompletni udaje k jednotlivym typum uveru "Standard" nabizenych spolecnosti CPE Credits of Private Equity a.s. 1. Udaje

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1 Příloha č.1 Obchodní podmínky (následně smlouva) uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: Článek 1 Smluvní strany Objednatel:

Více

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. SMLUVNÍ STRANY: Objednatel Základní škola, Základní

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) uzavřená

Více

Smlouva o dilo uzavfena die 536 a nasl. obchodniho zakoniku c. 513/1991 SJbC.j.; v platnem zneni na realizaci akce:

Smlouva o dilo uzavfena die 536 a nasl. obchodniho zakoniku c. 513/1991 SJbC.j.; v platnem zneni na realizaci akce: Smlouva o dilo uzavfena die 536 a nasl. obchodniho zakoniku c. 513/1991 SJbC.j.; v platnem zneni na realizaci akce: Zpracovani a projednani projektove dokumentace..desfova kanalizace a zpevnenych ploch

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / POJISTKA (dále také rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / POJISTKA (dále také rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / POJISTKA (dále také rámcová smlouva ) č. ČSBU 1/2009 uzavřená mezi níže uvedenými společnostmi: Česká spořitelna, a. s. se sídlem: Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ 140 00 IČ:

Více

Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57

Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57 Návrh pojistné smlouvy Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 1, Templová 747, PSČ 110 01, Česká

Více

SMLOUVA 0 DILO. clanek 1. SMLUVNi STRANY. DIC: CZ00322242 Bankovni spojenf: Ceska sporitelna a.s., Horovice cislo uctu: 27-0363886349 / 0800

SMLOUVA 0 DILO. clanek 1. SMLUVNi STRANY. DIC: CZ00322242 Bankovni spojenf: Ceska sporitelna a.s., Horovice cislo uctu: 27-0363886349 / 0800 -,, SMLOUVA 0 DILO dohodnuta a nasledne uzavrena mezi ucastnfky a smluvnfmi stranami: clanek 1 SMLUVNi STRANY Objednatel: Mesto Hoi'ovice Palackeho nam.2, 268 01, Horovice, IC 00233242, DIC: CZ00322242

Více

KUPNI SMLOUVA. 1. Smluvni strany. Kvetna 15, 603 00 Brno. Ing. Martin Klanica, ustfedni feditel SZPI. CNB, pobocka Brno cislo uctu: 75014149 DIC:

KUPNI SMLOUVA. 1. Smluvni strany. Kvetna 15, 603 00 Brno. Ing. Martin Klanica, ustfedni feditel SZPI. CNB, pobocka Brno cislo uctu: 75014149 DIC: KUPNI SMLOUVA 1. Smluvni strany Ceska republika - Statni zemedelska a potravinafska inspekce Sidlo: Za kterou jedna: Bankovni spojeni: Kvetna 15, 603 00 Brno Ing. Martin Klanica, ustfedni feditel SZPI

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB. Smluvní strany:

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB. Smluvní strany: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB Smluvní strany:., se sídlem, IČ:.., DIČ:.., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném., oddíl., vložka, jednající. bankovní spojení:, číslo účtu:., (dále též Poskytovatel

Více

podle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany:

podle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany: S M L O U V A O D Í L O podle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany: 1. jméno, sídlo: Česká republika

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPPPOV 1/12

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPPPOV 1/12 VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPPPOV 1/12 VPP POV OBSAH Článek 1 Úvodní ustanovení Článek 2 Pojistná událost, pojistná nebezpečí, rozsah pojištění

Více

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá tyto obchodní podmínky, které jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu kupní smlouvy. Obchodní

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

Informace k pojištění platebních karet

Informace k pojištění platebních karet Informace k pojištění platebních karet Účinné od 1. 1. 2014 I. Úvodní ustanovení 1. Tyto informace jsou určeny držitelům debetních nebo kreditních karet (pro všechny typy karet je v těchto informacích

Více

Verejnopravni smlouva c. SVPDOTOJ/2015

Verejnopravni smlouva c. SVPDOTOJ/2015 Verejnopravni smlouva c. SVPDOTOJ/2015 Vefejnopravni smlouva o poskytnuti neinvesticni dotace z rozpoctu obce Jasenna cislo:svpdot01/2015 (uzavrena die 159 a nasl. zakona c. 500/2004 Sb., spravni rad,

Více

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník )

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Kupní smlouva (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Evidenční číslo kupujícího: D10015. Evidenční číslo prodávajícího:

Více

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 Příloha č. 1 Pojišťovna VZP, a.s. ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 se sídlem: Jankovcova 1566/2b, 17000 Praha 7 IČO: 27116913 DIČ: CZ27116913 zastoupená: Robertem Karešem, výkonným ředitelem

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

Smlouva o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu a používání nepřenosné zákaznické karty číslo../ KFŘ

Smlouva o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu a používání nepřenosné zákaznické karty číslo../ KFŘ Smlouva o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu číslo../ KFŘ Pražská plynárenská, a. s. Praha 1 Nové Město, Národní 37, PSČ 110 00 IČ 60193492 DIČ CZ60193492 zastoupená Tomášem Ratajem dle plné moci

Více

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění Pojistitel: Obchodní firma: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Právní forma: akciová společnost Sídlo: Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458 PSČ: 532 18, Česká republika IČ:

Více

KUPNI SMLOUVA c.j. KRPL-55132-5/CJ-2011-1800VZ

KUPNI SMLOUVA c.j. KRPL-55132-5/CJ-2011-1800VZ KUPNI SMLOUVA c.j. KRPL-55132-5/CJ-2011-1800VZ die 409 a nasl. zakona c. 513/1991 Sb., Obchodni zakonik, ve zneni pozdejsich pfedpisu, (dale jen,,obchodni zakonik") uzavfena na zaklade ramcove smlouvy

Více

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv 1. Rámcová smlouva Ministerstvo zemědělství v roli pověřeného centrálního zadavatele má v úmyslu uzavřít v souladu s 92 odst.

Více

Pojistná smlouva č. 8026624113

Pojistná smlouva č. 8026624113 Pojistná smlouva č. 8026624113 Smluvní strany: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Sídlo: Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458, PSČ 532 18 IČ: 455 34 306 Zápis v OR: KS v Hradci

Více

DOHODA O MIMOSOUDNÍM NAROVNÁNÍ

DOHODA O MIMOSOUDNÍM NAROVNÁNÍ DOHODA O MIMOSOUDNÍM NAROVNÁNÍ DOHODA O MIMOSOUDNÍM NAROVNÁNÍ Smluvní strany: 1. IČ: se sídlem: samostatně jednající: telefon: email: jako zadavatel veřejné zakázky na straně jedné (dále jen Zadavatel

Více

ZAPIS Z JEDNANI HODNOTICI KOMISE

ZAPIS Z JEDNANI HODNOTICI KOMISE =S ^ FAKULTNf NEMOCNICE PLZEN FAKULTNI NEMOCNKE PLZEN Edvarda Benese 13, 305 99 PIzen - Bory tel. 377 401 111, fax 377441 850 ZAPIS Z JEDNANI HODNOTICI KOMISE zpracovany pfimefene k ustanoveni 80 zakona

Více

DODA TEK C. 1 KE SMLOUVE O DILO. o provedeni stavebnich praci

DODA TEK C. 1 KE SMLOUVE O DILO. o provedeni stavebnich praci DODA TEK C. 1 KE SMLOUVE O DILO o provedeni stavebnich praci 1% Obec Pfezletice (IC: 00240656) se sidlem Pfezletice, Velenska 48, PSC: 250 73, posta Jenstejn jednajici Ing. Veronikou Vrecionovou, starostkou

Více

Návrh kupní smlouvy Č.J.: PPR-1401/ČJ-2015-990656

Návrh kupní smlouvy Č.J.: PPR-1401/ČJ-2015-990656 Návrh kupní smlouvy Č.J.: PPR-1401/ČJ-2015-990656 uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Článek I. Smluvní

Více

I. Předmět plnění. 1. Dodavatel je podle... ze dne. oprávněn provozovat činnost... II. Dodací podmínky

I. Předmět plnění. 1. Dodavatel je podle... ze dne. oprávněn provozovat činnost... II. Dodací podmínky Příloha č. 2 Dne 2010 uzavřeli Středisko služeb školám, Plzeň, Částkova 78 IČ: 49777700 DIČ: CZ49777700 se sídlem 326 00 Plzeň, Částkova 78 zastoupené Ing. Tomášem Vláškem, ředitelem (dále jen objednatel)

Více

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP. Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus III 1/14 PP ACP III 1/14

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP. Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus III 1/14 PP ACP III 1/14 ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus III 1/14 PP ACP III 1/14 Pojistné podmínky pro Autopojištění Combi Plus III (ACP) Obsah: Všeobecné

Více

Smlouva o poskytnutí dat

Smlouva o poskytnutí dat Smlouva o poskytnutí dat Subjekt Lesy České republiky, s.p. se sídlem: Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68 zapsaný: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ PODNIKATELŮ

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ PODNIKATELŮ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ PODNIKATELŮ č. 1/14 OBSAH Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění podnikatelů VPP-P článek 1-22 str. 2 Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění majetku podnikatelů ZPP-MP

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 380/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 359 ze dne 21.05.2014,,Strategie využití celostátních operačních programů na období 2014-2020" Rada městské části I. s c h v a

Více

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY e-bond pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY Tyto Všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4. 2009 KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. VPP

Více

Kupni Smlouva. Cislo prodavajiciho: neni zadano Cislo kupujiciho: VPSKP-421-7/CJ-2013-9609K3

Kupni Smlouva. Cislo prodavajiciho: neni zadano Cislo kupujiciho: VPSKP-421-7/CJ-2013-9609K3 Kupni Smlouva Cislo prodavajiciho: neni zadano Cislo kupujiciho: VPSKP-421-7/CJ-2013-9609K3 uzavfena podle 409 a nasl. zakona., c. 513/1991 Sb. obchodni zakonik, ve zneni pozdejsich pravnich pfedpisu 1.

Více

plk. prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D., ředitel Bankovní spojení: ČNB Praha 1 Číslo účtu: 32123881/0710 oprávněn jednat ve věcech Ing.

plk. prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D., ředitel Bankovní spojení: ČNB Praha 1 Číslo účtu: 32123881/0710 oprávněn jednat ve věcech Ing. Smlouva o poskytování služeb při zabezpečování činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu realizace akcí v areálu ÚVN Praha uzavřená v souladu s ust. 269 odst. 2

Více

podmínky Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění nemovitosti, domácnosti a odpovědnosti za škodu VPP BX/01 Wüstenrot pojišťovna a. s.

podmínky Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění nemovitosti, domácnosti a odpovědnosti za škodu VPP BX/01 Wüstenrot pojišťovna a. s. podmínky Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění nemovitosti, domácnosti a odpovědnosti za škodu VPP BX/01 Obsah I. OBECNÁ ČÁST Článek 1 Úvodní ustanovení Článek 2 Vznik a trvání pojištění Článek 3 Uzavření

Více

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP. Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus III 1/14 PP ACP III 1/14

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP. Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus III 1/14 PP ACP III 1/14 ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus III 1/14 PP ACP III 1/14 PP ACP 01_2014.indd 1 10.11.2013 17:47:24 Pojistné podmínky pro Autopojištění

Více

Kooperativa. Spolecenství vlastníku jednotek Molákova 2782. Pojistná smlouva c. 7720122030 Centrum pojištení hospodárských rizik

Kooperativa. Spolecenství vlastníku jednotek Molákova 2782. Pojistná smlouva c. 7720122030 Centrum pojištení hospodárských rizik & Kooperativa poj I S t o V N A A. S. Pojistná smlouva c. 7720122030 Centrum pojištení hospodárských rizik Kooperativa, pojištovna, a. s. se sídlem Praha 1, Templová 747, PSC 11001, Ceská republika lc

Více

KUPNI SMLOUVA. Stfedni prumyslova skola, Stfedni odborna skola a Stfedni odborne uciliste, Hradec Kralove,

KUPNI SMLOUVA. Stfedni prumyslova skola, Stfedni odborna skola a Stfedni odborne uciliste, Hradec Kralove, Pfiloha c. 7 KUPNI SMLOUVA Cislo: kterou ve smyslu pfislusnych ustanoveni zakona c. 513/1991 Sb., obchodniho zakoniku, ve zneni pozdejsich pfedpisu, uzavfely nize uvedeneho dne, mesice a roku na zaklade

Více

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek sídlo: Seifertova 571/5, 130 00 Praha 3 zápis společnosti v OR: Městský soud v Praze, spis. zn. C 236831 IČ: 03955354, DIČ CZ03955354 tel.: +420 777 200 258 e mail: mproductions@mproductions.cz www.mightysounds.cz

Více

Obchodní podmínky. Pojistitel znamená kteroukoliv z níže uvedených právnických osob:

Obchodní podmínky. Pojistitel znamená kteroukoliv z níže uvedených právnických osob: Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky blíže upravují právní vztahy vzniklé mezi Zprostředkovatelem a Zájemcem/Pojistníkem v souvislosti se zprostředkováním pojištění prostřednictvím internetového portálu

Více

Účastníky smluvního vztahu jsou:

Účastníky smluvního vztahu jsou: Účastníky smluvního vztahu jsou: a) společnost HistoryPark s.r.o., Ledčice č.p. 222, 277 08 Ledčice, IČ: 030 08 193 (dále jen společnost ) b) zákazník, kterým může být jak fyzická, tak právnická osoba

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA OBSAH ČÁST I POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA....1 ČLÁNEK 1 Úvodní ustanovení...1

Více

j) majitelem účtu, ke kterému je vydána karta, se pro účely tohoto pojištění rozumí fyzická nebo právnická osoba, na jejíž jméno je účet veden;

j) majitelem účtu, ke kterému je vydána karta, se pro účely tohoto pojištění rozumí fyzická nebo právnická osoba, na jejíž jméno je účet veden; Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění finanční ztráty vzniklé ze zneužití platební karty v důsledku jejího odcizení nebo její ztráty (VPP K 05/2012) Článek 1 Úvodní ustanovení Pro soukromé pojištění

Více

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015 S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne

Více

Zvláštní smluvní ujednání pro pojištění agentury práce pro případ jejího úpadku (ZSU ÚAP 1/11)

Zvláštní smluvní ujednání pro pojištění agentury práce pro případ jejího úpadku (ZSU ÚAP 1/11) Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Zvláštní smluvní ujednání pro pojištění agentury práce pro případ jejího úpadku (ZSU ÚAP 1/11) Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Soukromé pojištění

Více

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti Obchodní podmínky OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti firma: Radek Maňák, IČ: 88663418, DIČ: neplátce

Více

Smlouva o studiu v programu celoživotního vzdělávání

Smlouva o studiu v programu celoživotního vzdělávání Smlouva o studiu v programu celoživotního vzdělávání Článek 1 Účastníci smlouvy Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Joštova 10, Brno 602 00 zastoupená děkanem Prof. PhDr. Ladislavem Rabušicem,

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

Ing. Libor Hucik. Kollarova 632/22 76701 Kromeriz, Ceska republika 48903931/341 6406210470/6406210470 573333901. (dale jen pojistnfk )

Ing. Libor Hucik. Kollarova 632/22 76701 Kromeriz, Ceska republika 48903931/341 6406210470/6406210470 573333901. (dale jen pojistnfk ) Kooperativa P 0 J 1St 0 V N A A. S. Obchodni jmelno : Sidlo: Kooperativa, Templov8 747 10001 Praha 1 47116617 pojist'ovna, a.s. Ing. Libor Hucik Kollarova 632/22 76701 Kromeriz, Ceska republika ICO/DIC/RC

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 2085 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Článek II.

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 2085 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Článek II. KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2085 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Článek I Smluvní strany Prodávající: ELKOPLAST CZ, s.r.o. Se sídlem: Zastoupený: Místo

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

SMLOUVA O POSKYTOVANI SLUZEB. uzavfena die ustanoveni 2586 a nasl. zakona c. 89/2012 Sb., obcanskeho zakoniku, ve zneni pozdejsich pfedpisu

SMLOUVA O POSKYTOVANI SLUZEB. uzavfena die ustanoveni 2586 a nasl. zakona c. 89/2012 Sb., obcanskeho zakoniku, ve zneni pozdejsich pfedpisu *k^y* SMLOUVA O POSKYTOVANI SLUZEB uzavfena die ustanoveni 2586 a nasl. zakona c. 89/2012 Sb., obcanskeho zakoniku, ve zneni pozdejsich pfedpisu C.j.:KRPL-110069-16./CJ-2014-1800VZ Smluvni strany: Ceska

Více

Pojistná smlouva číslo 0013956744

Pojistná smlouva číslo 0013956744 .t"čpp VIENNA INsuRANcE GROUP Pojistná smlouva číslo 0013956744 Sídlo: Praha 8, Pobřežní 665/23, PSČ 186 00 Jednající: Mgr. Jakub Póbiš, manažer odboru pojištění odpovědnosti a speciálních rizik a Ing.

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany Příloha č. 7 Návrh smlouvy na zajištění jazykových a jazykově-metodických kurzů v zahraničí pro zvýšení kvalifikace pedagogů a zvýšení kvality výuky na 1. Základní škole Holešov Objednatel: Název: 1. Základní

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Dnešního dne, měsíce a roku smluvní strany Národní hřebčín Kladruby nad Labem,

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Česká Skalice číslo: 320 / 2015 / FPU

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Česká Skalice číslo: 320 / 2015 / FPU 1 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Česká Skalice číslo: 320 / 2015 / FPU (uzavřená dle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů)

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

Smlouva o partnerské spolupráci

Smlouva o partnerské spolupráci Smlouva o partnerské spolupráci Smluvní strany: 1. WideNet s.r.o. se sídlem: Palác Lucerna, Štěpánská 61, 116 02 Praha 1 IČ: 26767244 jednající jednatelem Vladimírem Vavrochem obchodní společnost WideNet

Více

SMLOUVA O DÍLO - návrh

SMLOUVA O DÍLO - návrh Příloha č.4 Evidenční č. smlouvy: 0000/2015 Spis č.: 719/2015 č.j.: 0000/2015/TZ SMLOUVA O DÍLO - návrh č. 3/2015/OMM uzavřena podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1. Smluvní strany

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami

ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami 1. DEDICATION s.r.o. IČ: 243 12 231 se sídlem Prokopova 156/11, 130 00,

Více

S M L O U V A o zajištění distribuce veterinárních léčivých přípravků

S M L O U V A o zajištění distribuce veterinárních léčivých přípravků S M L O U V A o zajištění distribuce veterinárních léčivých přípravků Českomoravská společnost chovatelů, a.s. sídlo: Benešovská 123, Hradištko, PSČ 252 09 IČ: 26162539 DIČ: CZ 26162539 Zapsána v obchodním

Více

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice SMLOUVA O DÍLO (uzavřená dle. 536 a násl. Obchodního zákoníku v platném znění) číslo smlouvy objednatele: 201305 číslo smlouvy zhotovitele:. na Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské

Více

Pojistna smlouva c. 8046649016

Pojistna smlouva c. 8046649016 41 11 $ PojiStbvna ^3. a. ^ ftenhowingu CSOB puboika BRNO Pojistna smlouva c. 8046649016 Smluvni strany: CSOB Pojist'ovna, a. s., clen holdingu CSOB Si'dlo: Zelene pfedmesti Masarykovo namesti cp. 1458

Více

Smlouva o výkonu funkce člena orgánu společnosti

Smlouva o výkonu funkce člena orgánu společnosti Smlouva o výkonu funkce člena orgánu společnosti uzavřená v souladu s ust. 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích, níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi 1. PATRIA Kobylí, a.s. se sídlem

Více

1. Nájemce se zavazuje uhradit Pronajímateli dohodnutou úplatu za poskytnutí motorového vozidla.

1. Nájemce se zavazuje uhradit Pronajímateli dohodnutou úplatu za poskytnutí motorového vozidla. Smluvní ujednání: Článek I. Předmět smlouvy 1. Pronajímatel se zavazuje, že od účinnosti této smlouvy přenechá Nájemci po dobu a za podmínek dále uvedených v této smlouvě do užívání náhradní motorové vozidlo.

Více

VEREJNOpRAVNisMLOUVA

VEREJNOpRAVNisMLOUVA VEREJNOpRAVNisMLOUVA SKSNPS/00069/2016 uzavrena die ust. 10a a nasi. zakona c. 250/2000 Sb. 0 rozpoctovych pravidlech uzemnich rozpoctu, v platnem zneni I. Smluvni strany 1. Mesto Zd'ar nad Sazavou se

Více

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ Článek I. Smluvní strany Město Kolín, IČ: 00235440 Karlovo náměstí 78, 280 02 Kolín I. zastoupeno starostou města Mgr. Bc. Vítem Rakušanem (dále jen kupující na straně jedné)

Více

Článek I Smluvní strany

Článek I Smluvní strany Příloha č. 1 Návrh kupní smlouvy K U P N Í S M L O U V A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

Obecne zavazna vyhlaska c. 2/2012

Obecne zavazna vyhlaska c. 2/2012 Obec Francova Lhota Obecne zavazna vyhlaska c. 2/2012 o mistnim poplatku za provoz systemu shromazd'ovani, sberu, prepravy, trideni, vyuzivani a odstranovani komunalnich odpadu Zastupitelstvo obce Francova

Více

Pisemna zprava zadavatele

Pisemna zprava zadavatele Pisem zprava zadavatele c. j. KRPL-79296-3/CJ-2012-00VZ Zadavatel vyhotovil tuto pisemnou zpravu zaklade ustanoveni 8 odst. 1 zako c. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve zneni pozdejsich pfedpisu Zadavatel:

Více

PD- Plynofikace jednotlivých objektů vč. kotelen

PD- Plynofikace jednotlivých objektů vč. kotelen SMLOUVA O DÍLO na provedení díla PD- Plynofikace jednotlivých objektů vč. kotelen číslo smlouvy 01/2008 I. SMLUVNÍ STRANY Zhotovitel : Se sídlem: Bankovní spojení: Číslo účtu : IČ : DIČ : CZ Statutární

Více

Mesto Louny Mirove namesti 35, 440 23 Louny ZMENA ZRIZOVACI LISTINY

Mesto Louny Mirove namesti 35, 440 23 Louny ZMENA ZRIZOVACI LISTINY Mesto Louny Mirove namesti 35, 440 23 Louny ZMENA ZRIZOVACI LISTINY Mesto Louny usnesenim Zastupitelstva mesta Loun c. 16/2012 ze dne 20.02.2012 meni zfizovaci listinu vydanou a schvalenou zastupitelstvem

Více

Smlouva o složení kauce

Smlouva o složení kauce Smlouva o složení kauce uzavřená mezi Společnost: se sídlem IČ: DIČ: Zapsána v Obchodním rejstříku u. soudu v., oddíl C, vložka.. Peněžní ústav: Číslo účtu: Zastoupená: (dále jen PDS ) Firma/Název: Sídlo/Adresa:

Více

Smlouva. Příloha č. 2 zadávací dokumentace. Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz. úřad městského obvodu

Smlouva. Příloha č. 2 zadávací dokumentace. Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz. úřad městského obvodu Příloha č. 2 zadávací dokumentace Statutární město Ostrava o poskytování pracovnělékařských služeb uzavřená podle 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s

Více

Protokol o otevirani obalek

Protokol o otevirani obalek Protokol o otevirani obalek c. j. KRPL-22072-3/CJ-205-800VZ Vefejna zakazka zadavana ve zjednodusenem podlimitnim fizeni:,,dodavky nahradnich dilu na SDP znacky SKODA" Zadavatel: Ceska republika - Krajske

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh Čj.: MULA 11601/2015 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 56.12 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh z rozpočtu města Lanškroun uzavřená podle 10a zákona č. 250/2000

Více

V Z O R MANDÁTNÍ SMLOUVA O DAŇOVÉM PORADENSTVÍ A ZASTUPOVÁNÍ VE VĚCECH DANÍ. zastoupený. dále jen "klient"

V Z O R MANDÁTNÍ SMLOUVA O DAŇOVÉM PORADENSTVÍ A ZASTUPOVÁNÍ VE VĚCECH DANÍ. zastoupený. dále jen klient V Z O R MANDÁTNÍ SMLOUVA O DAŇOVÉM PORADENSTVÍ A ZASTUPOVÁNÍ VE VĚCECH DANÍ Mandant: IČ: DIČ: zastoupený dále jen "klient" a Mandatář : Vladimír Rajnyš, daňový poradce zapsaný do seznamu Komory daňových

Více

SMLOUVA O DILO c. ^/15/OVV

SMLOUVA O DILO c. ^/15/OVV SMLOUVA O DILO c. ^/15/OVV OVUP, CSPSK 3 n -gg., 2015 e r-.k. J U JJ uzavrena ve smyslu ust. 2586 a nasl. zak. c. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, v platnem zneni *»»" 1. Statutarni mesto Brno, se sidlem

Více

Vyssi policejni skola Ministerstva vnitra v Praze Pod Taborem 102/5 190 24 Praha 9

Vyssi policejni skola Ministerstva vnitra v Praze Pod Taborem 102/5 190 24 Praha 9 Vyssi policejni skola Ministerstva vnitra v Praze Pod Taborem 102/5 190 24 Praha 9 DY90P0005UFD Pocet stran: 3 Prilohy: 2/2 DODATEK c. 1 KE KUPNf SMLOUVE c.j. VPSA-733/EU-2014/OVZI uzavrene v souladu s

Více