Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO"

Transkript

1 Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 28/2015/RM Den konání: Přítomní radní: Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří Zíma, RNDr. Ladislav Peška, Ing. Pavel Zálom Omluven: MUDr. Heřman Přítomni: Mgr. Josef Herčík, tajemník PROGRAM JEDNÁNÍ JE PŘÍLOHOU TOHOTO ZÁPISU 28. zasedání Rady města bylo zahájeno, při příležitosti otevření zajištěné cesty VIA FERRATA v lokalitě Slánské hory, pokračovalo na Městském úřadě ve Slaném. Zasedání probíhalo od do Aktuální počet přítomných radních 5 Momentálně nepřítomen Ing. Zálom OVĚŘENÍM ZÁPISU BYL POVĚŘEN ING. TOMÁŠ DRHOLEC (pro 4 / zdržel se 1 Ing. Drholec) Radní Peška navrhl úpravu pořadí projednávání jednotlivých bodů programu, a to tak, že bod č. 1 bude zařazen až za bod č. 9. PROGRAM RADY MĚSTA BYL SCHVÁLEN V UPRAVENÉM ZNĚNÍ. ZNĚNÍ PROGRAMU ZASEDÁNÍ 28RM 02/28/2015/RM NÁVRH NA SNÍŽENÍ CENY ZBOŽÍ A NA VYŘAZENÍ KALENDÁŘŮ 2015 Z PRODEJE 03/28/2015/RM NÁVRH NA ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA REALIZACI AKCE OPRAVA DOMOVNÍCH ROZVODŮ PLYNU Č. P. 1375, UL. NAVRÁTILOVA, SLANÝ DOPLNĚNÍ 04/28/2015/RM NÁVRH NA ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA REALIZACI AKCE ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE MOSTU O. SCHEINPFLUGOVÉ VE SLANÉM 05/28/2015/RM NÁVRH DALŠÍHO POSTUPU VE VĚCI SMLUV O NÁJMU BYTU, JEJICHŽ PLATNOST KONČÍ V 7 8/ /28/2015/RM NÁVRH NA ZŘÍZENÍ SLUŽEBNOSTI INŽENÝRSKÉ SÍTĚ SPOČÍVAJÍCÍ V PRÁVU UMÍSTĚNÍ DVOU OPTICKÝCH TELEKOMUNIKAČNÍCH VEDENÍ V POZEMKOVÉ PARCELE P. Č. 47/3 V K. Ú. SLANÝ VE PROSPĚCH SPOLEČNOSTI O2 CZECH REPUBLIC A. S. (ŠULTYSOVA ULICE) 07/28/2015/RM ŽÁDOST O PŘIDĚLENÍ BYTU Č. 4 V Č. P V ULICI JANA ŽELIVSKÉHO VE SLANÉM

2 08/28/2015/RM ŽÁDOST O UZAVŘENÍ SMLOUVY O NÁJMU BYTU Č. 8 V Č. P. 271 V ULICI CYRILA BOUDY VE SLANÉM 09/28/2015/RM NÁVRH NA VYPŮJČENÍ MAJETKU MĚSTA V RÁMCI PROJEKTU ROZVOJ ŠKOL NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ SLANÝ, REG. Č.: CZ.1.07/1.1.00/ /28/2015/RM POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU MĚSTA SLANÉHO DODATEK Č. 2 POJISTNÉ SMLOUVY 10/28/2015/RM NÁVRH NA MOŽNOSTI REALIZACE NOVÝCH PARKOVACÍCH PLOCH V CENTRU MĚSTA 11/28/2015/RM NÁVRH NA ZADÁNÍ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU DLOUHODOBÝ INVESTIČNÍ ÚVĚR NA FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍ AKCE REVITALIZACE HISTORICKÉHO JÁDRA MĚSTA HUSOVA ULICE 12/28/2015/RM NÁVRH NA ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 16/2015 FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍ AKCE REKONSTRUKCE LEDOVÉ PLOCHY ZIMNÍ STADION SLANÝ 13/28/2015/RM NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU MĚSTA SLANÉHO ZA ROK /28/2015/RM SOUHLAS OBCE S POSKYTNUTÍM DOPLATKU NA BYDLENÍ 15/28/2015/RM STANOVENÍ FINANČNÍCH A ČASOVÝCH LIMITŮ PRO SPORTOVNÍ ORGANIZACE HK LEV, SK SLANÝ A BC SLANÝ 16/28/2015/RM VARIANTNÍ NÁVRH DOPRAVNÍHO PRŮZKUMU S OHLEDEM NA PLÁNOVANOU PŘELOŽKU SILNICE I/16 SLANÝ VELVARY 17/28/2015/RM DISKUSE... 02/28/2015/RM NÁVRH NA SNÍŽENÍ CENY ZBOŽÍ A NA VYŘAZENÍ KALENDÁŘŮ 2015 Z PRODEJE Rada města schválila snížení ceny publikací podle předloženého návrhu a vyřazení 34 ks kalendáře 2015 z prodeje. 03/28/2015/RM NÁVRH NA ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA REALIZACI AKCE OPRAVA DOMOVNÍCH ROZVODŮ PLYNU Č. P. 1375, UL. NAVRÁTILOVA, SLANÝ DOPLNĚNÍ Rada města schválila uzavření smlouvy na realizaci akce Oprava domovních rozvodů plynu č. p. 1375, ul. Navrátilova, Slaný s uchazečem Z therm s.r.o., Telce. úkol č. 336/ Jiřímu Sejkorovi, vedoucímu odboru správy majetku T: Zajistit uzavření smlouvy s uchazečem Z therm s.r.o., Telce na realizaci akce Oprava domovních rozvodů plynu č. p. 1375, ul. Navrátilova, Slaný. 04/28/2015/RM NÁVRH NA ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA REALIZACI AKCE ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE MOSTU O. SCHEINPFLUGOVÉ VE SLANÉM Rada města schválila uzavření smlouvy na realizaci akce Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce mostu O. Scheinpflugové ve Slaném s uchazečem Pontex spol. s r.o., Praha. úkol č. 337/ Jiřímu Sejkorovi, vedoucímu odboru správy majetku T: Zajistit uzavření smlouvy s uchazečem Pontex spol. s r.o., Praha na realizaci akce Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce mostu O. Scheinpflugové ve Slaném.

3 05/28/2015/RM NÁVRH DALŠÍHO POSTUPU VE VĚCI SMLUV O NÁJMU BYTU, JEJICHŽ PLATNOST KONČÍ V 7 8/ Rada města schválila uzavření nových smluv o nájmu bytu s nájemci uvedenými v seznamu a vypořádání složených finančních prostředků dle původní smlouvy o nájmu bytu. 2. Rada města neschválila uzavření nové smlouvy o nájmu bytu č. 12 v č. p se současným nájemcem bytu. 3. Rada města schválila uzavření nové smlouvy o nájmu bytu č. 8 v č. p a bytu č. 3 v č. p. 271 se současnými nájemci na dobu určitou 1 rok. úkol č. 338/ Ing. Josefu Rabasovi, řediteli RDK servis s. r. o. Slaný T: Informovat nájemce bytů o rozhodnutí rady města. 06/28/2015/RM NÁVRH NA ZŘÍZENÍ SLUŽEBNOSTI INŽENÝRSKÉ SÍTĚ SPOČÍVAJÍCÍ V PRÁVU UMÍSTĚNÍ DVOU OPTICKÝCH TELEKOMUNIKAČNÍCH VEDENÍ V POZEMKOVÉ PARCELE P. Č. 47/3 V K. Ú. SLANÝ VE PROSPĚCH SPOLEČNOSTI O2 CZECH REPUBLIC A. S. (ŠULTYSOVA ULICE) Rada města schválila zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu uložení, vedení, provozování, údržbě a opravách dvou optických telekomunikačních kabelů v pozemkové parcele p. č. 47/3 v k. ú. Slaný ve vlastnictví Města Slaný ve prospěch společnosti O2 Czech Republic a. s. za úplatu, t. j. za 100,00 Kč/m každého vedení bez DPH. úkol č. 339/Jiřímu Sejkorovi, vedoucímu odboru správy majetku T: Zajistit uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě. 07/28/2015/RM ŽÁDOST O PŘIDĚLENÍ BYTU Č. 4 V Č. P V ULICI JANA ŽELIVSKÉHO VE SLANÉM Rada města schválila přidělení bytu č. 4 v č. p v ulici Jiřího z Poděbrad ve Slaném paní B. Radoňové na dobu určitou 2 roky s tím, že nájemce nebude skládat peněžní jistotu k zajištění nároků pronajímatele vůči nájemci z titulu nájemného a případně jiných povinností vyplývajících z nájmu bytu. úkol č. 340/ Jiřímu Sejkorovi, vedoucímu odboru správy majetku T: Informovat nájemce o rozhodnutí rady města a vystavit podklad pro uzavření smlouvy o nájmu bytu. 08/28/2015/RM ŽÁDOST O UZAVŘENÍ SMLOUVY O NÁJMU BYTU Č. 8 V Č. P. 271 V ULICI CYRILA BOUDY VE SLANÉM Rada města schválila uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 8 v č. p. 271 v ulici Cyrila Boudy ve Slaném s Radkem Jindřichem na dobu určitou 2 roky s tím, že nájemce nebude skládat peněžitou jistotu k zajištění nároků pronajímatele vůči nájemci z titulu nájemného a případně jiných povinností vyplývajících z nájmu bytu. úkol č. 341/ Jiřímu Sejkorovi, vedoucímu odboru správy majetku T: Informovat žadatele rozhodnutí rady města a vystavit podklad pro uzavření smlouvy o nájmu bytu. 09/28/2015/RM NÁVRH NA VYPŮJČENÍ MAJETKU MĚSTA V RÁMCI PROJEKTU ROZVOJ ŠKOL NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ SLANÝ, REG. Č.: CZ.1.07/1.1.00/ Rada města odložila uzavření smlouvy o výpůjčce na dobu určitou od června 2015 do se základními školami, které se zapojily do projektu Rozvoj škol na území obce s rozšířenou působností Slaný, reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/46. úkol č. 342/ Šárce Michálkové, manažerce projektu T:

4 Doplnit podklady k návrhu na vypůjčení majetku města v rámci projektu Rozvoj škol na území obce s rozšířenou působností Slaná, reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/46 a znovu předložit k posouzení Radě města. Přichází Ing. Zálom Aktuální počet přítomných radních 6 01/28/2015/RM POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU MĚSTA SLANÉHO DODATEK Č. 2 POJISTNÉ SMLOUVY Rada města schválila podpis Dodatku č. 2 (rozšířené limity) pojistné smlouvy Pojištění odpovědnosti za škodu Města Slaného úkol č. 343/ Ing. Zálom, starosta T: neprodleně Uzavřít Dodatek č. 2 pojistné smlouvy Pojištění odpovědnosti za škodu Města Slaného. úkol č. 344/ Ing. Zálom, starosta T: neprodleně Zjistit výluky z pojištění odpovědnosti za škodu u společnosti Generali. 10/28/2015/RM NÁVRH NA MOŽNOSTI REALIZACE NOVÝCH PARKOVACÍCH PLOCH V CENTRU MĚSTA Rada města byla seznámena se současným stavem parkování a dalšími možnostmi pro případné rozšíření parkovacích ploch ve Slaném. úkol č. 345/ Jiřímu Hůlovi, radnímu T: Svolat vedoucí dotčených odborů na pracovní schůzku mimo jednání RM. 11/28/2015/RM NÁVRH NA ZADÁNÍ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU DLOUHODOBÝ INVESTIČNÍ ÚVĚR NA FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍ AKCE REVITALIZACE HISTORICKÉHO JÁDRA MĚSTA HUSOVA ULICE Rada města schválila zadání zakázky malého rozsahu Dlouhodobý investiční úvěr na financování akce Revitalizace historického jádra města Slaný Husova ulice s úvěrovým rámcem do výše , Kč, s konečnou jistinou do výše , Kč a se splatností do 10ti let. úkol č. 346/ Ing. Zině Nové, vedoucí Finančního odboru, Ing. Milanu Grohmannovi, manažeru rozvoje města T: Zajistit zadání zakázky malého rozsahu Dlouhodobý investiční úvěr na financování akce Revitalizace historického jádra města Slaný Husova ulice. 12/28/2015/RM NÁVRH NA ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 16/2015 FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍ AKCE REKONSTRUKCE LEDOVÉ PLOCHY ZIMNÍ STADION SLANÝ Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválení RO č.16/2015 financování investiční akce Rekonstrukce ledové plochy zimní stadion Slaný a to navýšení kapitálových výdajů o , Kč na úhradu výdajů spojených s financováním předmětné investiční akce a navýšení příjmů o investiční dotaci na akci ve výši , Kč, navýšení příjmů o , Kč přijetím nerozděleného zisku z minulých let od společnosti TS Slaný, zapojení přebytku z roku 2013 ve výši , Kč a převod částky , Kč z běžných výdajů Odboru dopravy a silničního hospodářství z úspory za zimní údržbu. úkol č. 347/ Ing. Zině Nové, vedoucí Finančního odboru T: Zajistit předložení rozpočtového opatření č. 16/2015 ke schválení na nejbližší zastupitelstvo města.

5 13/28/2015/RM NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU MĚSTA SLANÉHO ZA ROK Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit celoroční hospodaření města a závěrečný účet města za rok 2014 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2014 bez výhrad. úkol č. 348/ Ing. Zině Nové, vedoucí Finančního odboru T: Zveřejnit závěrečný účet města na úřední desce a webových stránkách města. úkol č.349/ Ing. Zině Nové, vedoucí Finančního odboru T: Předložit závěrečný účet města ke schválení v zastupitelstvu města. 14/28/2015/RM SOUHLAS OBCE S POSKYTNUTÍM DOPLATKU NA BYDLENÍ Rada města schválila udělení souhlasu obce s poskytnutím doplatku na bydlení. (pro 5, zdržel se 1 Zlámal) úkol č. 350/ Ing. Lucii Pohankovou, referenta pro vnější vztahy T: Zajistit podklady pro ÚP ČR. 15/28/2015/RM STANOVENÍ FINANČNÍCH A ČASOVÝCH LIMITŮ PRO SPORTOVNÍ ORGANIZACE HK LEV, SK SLANÝ A BC SLANÝ Rada města schválila stanovení počtu hodin a celkové částky pro výše uvedené organizace dle předloženého návrhu. úkol č. 351/ Bc. Dagmar Karfíkové, vedoucí odboru školství a tělovýchovy T: Informovat SO a jednatele VSH Mgr. R. Hlavatého o usnesení rady. 16/28/2015/RM VARIANTNÍ NÁVRH DOPRAVNÍHO PRŮZKUMU S OHLEDEM NA PLÁNOVANOU PŘELOŽKU SILNICE I/16 SLANÝ VELVARY Rada byla seznámena s variantním řešením dopravního průzkumu s ohledem na plánovanou přeložku silnice I/16 Slaný Velvary. Rada města schválila první, tzn. komplexní variantu sčítání vozidel. 17/28/2015/RM DISKUSE V rámci diskuse byla Rada seznámena s odpadovým hospodářstvím v ORP po roce V RÁMCI DISKUSE BYLY ZADÁNY NÁSLEDUJÍCÍ ÚKOLY: úkol č. 352/ Mgr. Josefu Herčíkovi, tajemníkovi T: Vyzvat Mgr. Matějku k vytvoření vyzývacího dopisu bývalým radním města k uhrazení pokuty udělené ÚOHS. úkol č. 353/ Mgr. Matějkovi, advokátovi T: Vytvořit vyzývací dopis bývalým radním města k uhrazení pokuty udělené ÚOHS. úkol č. 354/ Ing. Grohmann manažer města, Ing. Pohanková referent pro vnější vztahy T:

6 Aktualizace investičních akcí na webu města, doplnění investičních akcí rekonstrukce Husovy ulice a ledové plochy zimního stadionu, úprava záložky Pro média. úkol č. 355/ Ing. Pavel Zálom starosta, Jiří Zíma radní T: Navržení členů plesového výboru a stanovení termínu pro konání plesu v roce úkol č. 356/ Ing. Grohmann, manažer rozvoje T: Předložit a zpracovat jako bod na Radu města poznatky a technické informace z ČOV partnerského města Pegnitz. ZAPSAL: MGR. JOSEF HERČÍK Zpracovala: JANA MAŠKOVÁ CATHNEROVÁ, ING. LUCIE POHANKOVÁ OVĚŘIL: ING. TOMÁŠ DRHOLEC ING. PAVEL ZÁLOM STAROSTA MĚSTA

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA číslo jednání: 12/2015/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 4. 3. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla,

Více

Z Á P I S Z 9. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 14. března 2007

Z Á P I S Z 9. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 14. března 2007 Z Á P I S Z 9. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 14. března 2007 Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 14. března 2007 Přítomni: Přizván: RNDr. Ivo Rubík, Ing. Petr Kolačkovský, p. Jaroslav Hložek,

Více

USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 2 státní příspěvek na výkon pěstounské péče Usnesení

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi 08.06.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

valuje sch a u kládá Dodatek č. 5 opatření a.s. - hlasí sou až do

valuje sch a u kládá Dodatek č. 5 opatření a.s. - hlasí sou až do USS NESENÍ ZE 4. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 17. 2. 2015 USNESENÍ Č. 116/2015 Odsouhlasení Dodatku č.. 2 Veřejnoprávní smlouvy mezi Statutárním městem Liberec a Městem Frýdlant o výkonu úkolů

Více

ZAPl S SLANÝ KRÁLOVSKÉ MĚSTO MĚSTSKÝ ÚŘAD

ZAPl S SLANÝ KRÁLOVSKÉ MĚSTO MĚSTSKÝ ÚŘAD KRÁLOVSKÉ MĚSTO SLANÝ MĚSTSKÝ ÚŘAD, ZAPl S Z 21. ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 18. 12. 2013 P. Jaroslav Hložek, I. místostarosta přivítal členy zastupitelstva města a požádal o projev

Více

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 17 přesun mezi položkami Usnesení RM č. 333/2015-13

Více

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Rady města Kolína ze 7. schůze konané dne 19.01.2015.

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Rady města Kolína ze 7. schůze konané dne 19.01.2015. MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Rady města Kolína ze 7. schůze konané dne 19.01.2015. Usnesení č. 7/215/2015 7/246/2015 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení přiměřenosti

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi 24.10.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis č. 10-03 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 7.6.2010 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 10-03 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 7.6.2010 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 10-03 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 7.6.2010 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Jiří Kučera

Více

USNESENÍ Z 13. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 16. 7. 2013

USNESENÍ Z 13. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 16. 7. 2013 USNESENÍ Z 13. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 16. 7. 2013 USNESENÍ Č. 520/2013 Majetkoprávní operace MO Vratislavice n. N. majetkoprávní operace pod bodem: I. Věcné břemeno zřízení věcného břemene

Více

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

Z á p i s P R O G R A M

Z á p i s P R O G R A M Městský úřad Kolín Z á p i s ze 152. schůze Rady města Kolína, konané dne 14.6.2010 od 15:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu v Kolíně Přítomni: MUDr. Hoffmann, MUDr. Navrátil, J. Plašil, Ing.

Více

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 121. schůze konané dne 14.10.2013. Usnesení č. 121/1932/2013 121/1959/2013

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 121. schůze konané dne 14.10.2013. Usnesení č. 121/1932/2013 121/1959/2013 Výsledky projednání Rady města Kolína ze 121. schůze konané dne 14.10.2013. Usnesení č. 121/1932/2013 121/1959/2013 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení přiměřenosti

Více

Předsedající: Zdeňka Marková, starostka města. Přítomno 6 členů rady města:

Předsedající: Zdeňka Marková, starostka města. Přítomno 6 členů rady města: Zápis z 84. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 26. 7. 2010 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103 Starostka města zahájila ve 14,40 hod. dnešní řádnou

Více

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 11. schůze Rady města Hranic, dne 30. 6. 2015. Usnesení 389/2015 - RM 11 ze dne 30. 6. 2015 Zahájení

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 11. schůze Rady města Hranic, dne 30. 6. 2015. Usnesení 389/2015 - RM 11 ze dne 30. 6. 2015 Zahájení MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 11. schůze Rady města Hranic, dne 30. 6. 2015 Usnesení 389/2015 - RM 11 ze dne 30. 6. 2015 Zahájení program rady města v předloženém znění. Usnesení 390/2015 - RM 11 ze dne 30.

Více

USNESENÍ ZE 4. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 14. 2. 2012

USNESENÍ ZE 4. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 14. 2. 2012 USNESENÍ ZE 4. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 14. 2. 2012 USNESENÍ Č. 92/2012 Návrh rozpočtového opatření č. 1 Statutárního města Liberec na rok 2012 souhlasí s návrhem rozpočtového opatření č.

Více

Z Á P I S Z 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 22. 12. 2004

Z Á P I S Z 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 22. 12. 2004 Z Á P I S Z 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 22. 12. 2004 Místo konání: MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Čas konání: 22. prosince 2004 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, Ing. Pavel Bartoníček, p. Karel

Více

Z 10. SCHŮZE. Změna. ber. a u kládá. Rady T: 10. sch. valuje návrh

Z 10. SCHŮZE. Změna. ber. a u kládá. Rady T: 10. sch. valuje návrh USS NESENÍ Z 10. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 19. 5. 2015 USNESENÍ Č. 372/2015 Informace o rezignaci MUDr. Peteraa Hromádky na mandát členaa ZM Liberec Radaa města po projednání ber e na věě domí

Více

Zápis. 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 28.8.2007

Zápis. 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 28.8.2007 Zápis 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 28.8.2007 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka RMČ, Jana Černochová, starostka, Ing. Karel Chramosil, člen

Více

Program: B/ Nihošovice Usnesení č. 2854/2009

Program: B/ Nihošovice Usnesení č. 2854/2009 - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 94. jednání Rady města

Více

Usnesení z 13. schůze v roce 2013, konané 12. června 2013 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 13. schůze v roce 2013, konané 12. června 2013 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 13. schůze v roce 2013, konané 12. června 2013 Usnesení s termínem č.: 509 taj. (OD) 24.07. 1180 taj. (ONI) 14.08. 281 taj. (ONI) 14.08. Splněná usnesení č.: 404,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 14. řádné jednání rady městské části, konané dne 15. 5. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek,

Více

90. schůze Rady města, 1. v letošním roce, se konala v pondělí 5. ledna. 91. schůze Rady města, 2. v letošním roce, se konala ve čtvrtek 8. ledna.

90. schůze Rady města, 1. v letošním roce, se konala v pondělí 5. ledna. 91. schůze Rady města, 2. v letošním roce, se konala ve čtvrtek 8. ledna. Rada města Kolína, vzniklá na základě 99 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění platných předpisů, funguje v níže uvedeném složení bez personálních změn již od komunálních voleb z října

Více

Zahájení zahájení a ověření zápisu z minulé schůze rady

Zahájení zahájení a ověření zápisu z minulé schůze rady Výsledky projednání Rady města Kolína z 32. schůze konané dne 22. 08. 2011. Usnesení č. 498 514 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

2. veřejné zasedání Zastupitelstva města 14.06.2012

2. veřejné zasedání Zastupitelstva města 14.06.2012 Z á p i s 2. veřejné zasedání Zastupitelstva města Benátky nad Jizerou konané dne 14.06.2012 od 18.00 hodin ve velké zasedací místnosti městského úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: dle prezenční

Více

USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015

USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015 USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

Usnesení ze 17. zasedání Zastupitelstva města Klatov, konaného dne 30. ledna 2001 v 19,00 hod. v malém sále KD Družba

Usnesení ze 17. zasedání Zastupitelstva města Klatov, konaného dne 30. ledna 2001 v 19,00 hod. v malém sále KD Družba Usnesení ze 17. zasedání Zastupitelstva města Klatov, konaného dne 30. ledna 2001 v 19,00 hod. v malém sále KD Družba I. Zastupitelstvo města vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení ZM, konaného dne 5.

Více

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014 Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení přiměřenosti

Více

Zápis č. 11-02 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 30.3.2011 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 11-02 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 30.3.2011 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 11-02 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 30.3.2011 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Ing. Magdalena

Více