č. j. 1565/10 ze dne Výroční zpráva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "č. j. 1565/10 ze dne 30. 9. 2010 Výroční zpráva"

Transkript

1 č. j. 1565/10 ze dne Výroční zpráva školní rok 2009/2010

2 Základní údaje o škole: název: sídlo: zřizovatel: vedení školy: Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim Poděbradova 842, Chrudim IV Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice Ing. Stanislav Valášek, ředitel školy internetová adresa: charakteristika školy: VÝVOJ Zemědělská škola v Chrudimi je svým zaloţením v roce 1862 druhou nejstarší zemědělskou školou v Čechách a na Moravě. Původně i jako hospodářská škola dvouletá, později čtyřletá, vytvořila nepřetrţitou vzdělávací činností bohatou tradici zemědělského školství. Vrcholné období rozvoje školy spadá mezi roky , kdy byly zastoupeny: Vyšší hospodářská škola Vyšší hospodyňská škola Vyšší rolnická škola a státní pedagogický kurz pro vzdělávání učitelů. Změny ve společnosti pro roce 1989 a hlavně zásadní změny v našem zemědělství zapříčinily přeměnu chrudimské školy: Střední zemědělská škola - změnila původní studijní obor pěstitelství a chovatelství na nový obor Agropodnikání (1993), který odráţí změny v současném hospodaření a umoţňuje velký výběr ve volbě vyučovacích předmětů. Rodinná škola vznikla v r s představou navázat na tradici hospodyňských škol v Chrudimi (jedné z nejstarších v Evropě zaloţena v roce 1887). Rozhodnutím ministra školství bylo utlumeno maturitní studium na státních školách a k byla škola vyřazena ze sítě. Vyšší odborná škola navazuje na historický vývoj chrudimské školy a na její vrcholné období mezi dvěma světovými válkami. Schválený projekt vyššího odborného studia (jediné v okrese) umoţnil od otevřít ekologický studijní obor Správa ochrany ţivotního prostředí. Výsledkem dalších koncepčních změn bylo zavedení nových studijních oborů, které spadají do shluku oborů 5 z hlediska programu optimalizace sítě škol, tj.: ekonomika zemědělství a výţivy ekologie a ochrana krajiny rostlinolékařství. 2

3 Poslední koncepční změnou bylo rozšíření nabídky vzdělávání o SOU zemědělské s učebním oborem Zemědělec hospodyňka. V současné době vedle sebe tedy existují tři typy škol: 1. Vyšší odborná škola 2. Střední škola zemědělská 3. Střední odborné učiliště Celý vzdělávací proces na škole je ryze zemědělského a ekologického charakteru. Výše uvedenou kombinací dochází k plnému vyuţití technického vybavení a personálního zázemí školy. Nedochází k tříštění zájmů studentů ani výuky, struktura studijních oborů se jeví pro regiony Chrudim a Pardubice jako optimální. Jedním z klíčových problémů je vyrovnanost vzdělávací nabídky a poptávky a vyuţití kapacity zemědělských škol a jejich sladění na poţadovanou kvalifikační strukturu. Jiţ v současné době se jeví, ţe na kaţdý VÚSC budou v závislosti na intenzitě zemědělské produkce připadat 1 2 klasické zemědělské školy. Ideální situace podle některých odborníků předpokládá soustředění všech úrovní zemědělského vzdělávání v rámci celého regionu do jednoho místa (současný stav školy v regionu CR). Tato varianta bude potom zaručovat nejen maximální vyuţití kapacity školy, ale i optimální ekonomické vyuţití školního hospodářství. Předpokládat však musíme školní hospodářství přiměřeně velké, ekonomicky stabilizované, umístěné ve státních objektech a hospodařících na státních pozemcích s minimálním pronájmem nestátní půdy. SOUČASNOST Střední zemědělská škola obdrţela zřizovací listinu MŠMT ČR l. ledna Další zřizovací listinou č. j / se změnil název na Střední zemědělskou a rodinnou školu v Chrudimi. Dodatkem ke zřizovací listině (č. j /94-60) byla změna z rozpočtové na příspěvkovou organizaci s platností od l. l Dodatkem č. 2 ke zřizovací listině (č. j /95-60) se stává nedílnou součástí školy domov mládeţe a školní jídelna. Dodatkem č. 3 ke zřizovací listině (č. j /96-60) byl rozšířen název školy na Střední zemědělská škola, Rodinná škola a Vyšší odborná škola, sídlo: Poděbradova 842, Chrudim s platností od l Rozhodnutím MŠMT ČR (č. j / ) ze dne byla s účinností od l zařazena do sítě škol. Dalším rozhodnutím (č. j /97-21) ze dne došlo ke změně zařazení do sítě škol s účinností od Rozhodnutím MŠMT ČR (č. j /99-21) ze dne došlo k další změně zařazení do sítě škol s účinností od l Rozhodnutím MŠMT ČR (č. j /99-21) ze dne došlo k zařazení do sítě škol s účinností od l s názvem školy Střední zemědělská škola, Rodinná škola a Vyšší odborná škola Chrudim, Poděbradova 842, identifikátor zařízení: Pod č. j /99-21 ze dne jsme obdrţeli změnu zřizovací listiny - dodatek č. 4 s účinností od , jímţ se upravuje název organizace na Střední zemědělská škola, Rodinná škola a Vyšší odborná škola Chrudim, Poděbradova 842 ve zkratce SZemŠ, RŠ a VOŠ Chrudim. Rozhodnutím MŠMT ČR (č. j / ) ze dne se mění zařazení do sítě škol s účinností od l s názvem školy Vyšší odborná škola, Střední zemědělská škola, Rodinná škola a Střední odborné učiliště, Chrudim, Poděbradova

4 Dodatkem č. 5 ke zřizovací listině (č. j / ) ze dne byl změněn název školy na Vyšší odborná škola, Střední zemědělská škola, Rodinná škola a Střední odborné učiliště, Chrudim, Poděbradova 842. Rozhodnutím MŠMT ČR (č. j / ) ze dne se mění zařazení do sítě škol s účinností od s názvem školy Vyšší odborná škola, Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště, Chrudim, Poděbradova 842. Dodatkem č. 6 ke zřizovací listině (č. j / ) ze dne se mění zařazení do sítě škol s účinností od s názvem školy Vyšší odborná škola, Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště, Chrudim, Poděbradova 842. Na základě 2 odst. 1 zák. č. 157/2000 Sb. o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů a na základě rozhodnutí MŠMT ČR č. j / ze dne vydaného podle 1 citovaného zákona, přešla zřizovatelská funkce k příspěvkové organizaci VOŠ, SZeŠ a SOU Chrudim s účinností od na Pardubický kraj. MŠMT podle 13a odst. 2 a 13b odst. 3 a odst. 9 zák. č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, mění zařazení do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení s účinností od Podle ust. 35 odst. 2 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle ust. 27 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vydává Zastupitelstvo Pardubického kraje tuto zřizovací listinu schválenou usnesením ze dne Zřizovací listina byla doplněna dodatkem č. 1 ze dne a dodatkem č. 2 ze dne Zřizovací listina č. j.: KrÚ 18384/2005 OŠMS/11 ze dne mění název školy na Vyšší odborná škola a Střední škola zemědělská Chrudim. Na základě rozhodnutí zastupitelstva Pardubického kraje došlo ke splynutí školy a školního statku Vestec, a tudíţ ke vzniku nového subjektu, dle zřizovací listiny č. j.: KrÚ 12332/2006 OŠMS ze dne s nabytím účinnosti dnem , s novým názvem Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim. Po rozhodnutí o splynutí školy a školního statku vyhlásil zřizovatel, dle školského zákona č. 561/2004 Sb., konkurzní řízení na funkci ředitele. Konkurz se konal dne Po schválení Radou Pardubického kraje byl do funkce ředitele školy jmenován hejtmanem Pardubického kraje dne Ing. Stanislav Valášek, s platností od Škola sdruţuje vlastní SŠZ, VOŠ, SOU, domov mládeţe, školní jídelnu a školní statek. Celý komplex je řízen jedním ředitelstvím školy. Přehled oboru vzdělávání v rejstříku škol Škola má povoleny v síti škol tyto studijní obory podle klasifikace kmenových oborů vzdělání (tučně - realizovány ve školním roce 2009/2010 Vyšší odborná škola 1. l6-01-n/01 Správa ochrany ţivotního prostředí dálkové studium tříleté vyučuje se podle schválených učebních dokumentů MŠMT ČR č. j. 3064/ ze dne s účinností od

5 N/01 Správa ochrany ţivotního prostředí denní studium tříleté vyučuje se podle schválených učebních dokumentů MŠMT ČR č. j. 3064/ ze dne s účinností od Střední zemědělská škola l M/004 Ekologie a ochrana krajiny denní studium, délka studia - 4 roky vyučuje se podle schválených učebních dokumentů MŠMT ČR č. j /99-23 ze dne s platností od l , č. j /99-23 ze dne s platností od a č. j /98-23 ze dne s platností od M/001 Rostlinolékařství denní studium, délka studia - 4 roky vyučuje se podle schválených učebních dokumentů MŠMT ČR č. j /01-23 ze dne s platností od l ; č. j /02-23 ze dne s platností od a č. j /98-23 ze dne s platností od M/001 Rostlinolékařství dálkové studium pětileté M/001 Agropodnikání denní studium čtyřleté vyučuje se podle schválených učebních dokumentů MŠMT ČR č. j /98-23 ze dne s účinností od l , č. j /00-23 ze dne s platností od M/001 Agropodnikání dálkové studium pětileté M/01 Agropodnikání denní studium čtyřleté vyučuje od dle ŠVP č. j. 107/ M/01 Agropodnikání dálkové studium pětileté M/01 Ekonomika a podnikání denní studium čtyřleté vyučuje od dle ŠVP č. j. 107/2009 Střední odborné učiliště H/01 Zemědělec, farmář denní studium tříleté Kapacity ve školním roce 2009/10: Škola sdruţuje: schválená IZO kapacita VOŠ 270 ţáků SŠZ 600 ţáků SOU 90 ţáků Domov mládeţe 120 lůţek Školní jídelna 700 jídel

6 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO ROKU 2009/2010 Ve školním roce 2009/10 se na SŠZ a VOŠ Chrudim vyučovalo celkem ve l4 třídách denního studia (z toho 6 tříd agropodnikání, 1 třída ekonomiky a podnikání (neúplná třída spojená s třídou agropodnikání), 4 třídy ekologie a ochrany krajiny a 4 studijní skupiny denního studia VOŠ) a ve dvou studijních skupinách dálkového studia VOŠ. V 14 třídách studovalo podle výkazu k na VOŠ a na SŠ celkem 443 ţáků a studentů. Na VOŠ 149 studentů, z toho 99 dívek. Na SŠ 294 ţáků, z toho 183 dívek. Naše škola je státní školou poskytující čtyřleté odborné vzdělání a tříleté vyšší odborné vzdělání. Cílem studia je nejen dosaţení náleţité úrovně znalostí, ale rovněţ rozvoj osobní zkušenosti ţáka. Při výchově a vzdělávání: podporujeme rozvoj osobnosti ţáků, jejich sebevědomí a vůli vedeme ţáky k osobní odpovědnosti za dosaţené výsledky a k samostatnému myšlení aktivizujeme jejich tvůrčí schopnosti snaţíme se o komunikativní způsob vyučování, vstřícné a partnerské vystupování a jednání zajišťujeme rozvoj jazykové výuky s řadou moţností mezinárodních kontaktů poskytujeme moţnost odborné profilace a specializace studentů s výběrem volitelných předmětů Všichni ţáci a studenti mají příleţitost předvést, co je v jejich moţnostech, zlepšovat se a získat spravedlivé ocenění a uznání. Stavy ţáků končících ročník, třídní učitelé a vedoucí studijních skupin jednotlivých tříd a studijních skupin: třída počet třídní učitel(ka) 1. A 32 Ing. Michaela Vachunová 1. B 17 Ing. Hana Lednová, Ph.D. 1. C 27 Ing. Tomáš Kachlík 1.D 7 Ing. Hana Lednová, Ph.D. 2.A 22 Mgr. Ivana Hrubá 2.B 23 Ing. Ludmila Kabelová 2. C 30 Mgr. Jana Dolníčková 3. A 33 Mgr. Petra Krpatová 3. C 28 Mgr. Marie Viková 4. A 29 Ing. Karel Vondra 4. C 32 Eva Havlová V1A 23 Mgr. Josef Vozanka V2A 22 Ing. Josef Beneš V3A 22 Ing. Renata Zoubková V3B 20 Ing. Gabriela Votavová V1D 23 Ing. Hana Prokopová V2D 21 PhDr. Iva Bergmanová 6

7 Obory, zaměření a orientace podle jednotlivých tříd a studijních skupin: 1. A Agropodnikání - podnikání a sluţby 1. B Agropodnikání - podnikání a sluţby 2. A Agropodnikání - podnikání a sluţby 2. B Agropodnikání - podnikání a sluţby 3. A Agropodnikání - podnikání a sluţby 4. A Agropodnikání - podnikání a sluţby 1. D Ekonomika podnikání 1. C Ekologie a ochrana krajiny 2. C Ekologie a ochrana krajiny 3. C Ekologie a ochrana krajiny 4. C Ekologie a ochrana krajiny V1A V2A V3A V3B V1D V2D Správa ochrany ţivotního prostředí Správa ochrany ţivotního prostředí Správa ochrany ţivotního prostředí Správa ochrany ţivotního prostředí Správa ochrany ţivotního prostředí Správa ochrany ţivotního prostředí Zahájení školního roku Školní rok zahájila z rozhlasu ministryně školství. Ve školním roce 2009/10 vyučovalo ve všech třídách včetně ředitele a zástupce 31 stálých pedagogických pracovníků a 15 externích učitelů vyučujících odborné předměty na Vyšší odborné škole. Jedná se o odborníky ze specializovaných pracovišť: Univerzita Pardubice, Ministerstvo zemědělství Praha, OHS Chrudim, PORS Chrudim, ČSOP Chrudim, CHKO Ţelezné hory. Střední škola zemědělská Výuka byla zahájena a ukončena Ţáci ročníků ukončili výuku Ţáci 1. a 2. ročníků tříd A a B náhradou vykonávali podle harmonogramu praxi na Školním statku Vestec, ţáci 1. C a 2. C na CHKO Ţelezné hory v Nasavrkách a na Dostihovém závodišti v Pardubicích v měsících červenci a srpnu. 3. ročníky vykonávají prázdninovou praxi v oblastech zemědělství, administrativy a ekologie ve smluvních organizacích. Další pracoviště, na nichţ ţáci vykonávali praxi během roku: ŠS Vestec ČSOP Chrudim SELGEN Úhřetice Vema Chrudim CHKO Ţelezné hory Dostihový spolek Pardubice Ekomonitor Chrudim Ekocentrum Paleta Pardubice 7

8 Maturitní zkouška Agropodnikání v termínech: písemná praktická ústní Ekologie a ochrana krajiny v termínech: písemná praktická ústní Slavnostní vyřazení absolventů se uskutečnilo v obřadní síni MěÚ Chrudim za přítomnosti ředitele školy Ing. Stanislava Valáška, místopředsedů, třídních učitelů a rodičů dne pro obor Agropodnikání, pro obor Ekologie a ochrana krajiny. Písemná část maturitní zkoušky Vyšší odborná škola zahájila školní rok: 1. ročník ročník ročník DS DS ukončila studia: zimní období l. ročník ročník ročník DS DS Ústní část maturitní zkoušky 8

9 letní období 1. ročník ročník ročník DS DS Absolutoria Absolutoria Pro třídy V3A, V3B Volno před absolutoriem Absolutoria Slavnostní vyřazení absolventů se uskutečnilo v obřadní síni MěÚ Chrudim za přítomnosti ředitele školy Ing. Stanislava Valáška, místopředsedů, třídních učitelů a rodičů dne Učební praxe VOŠ se konala na základě uzavřených smluv na pracovištích: úpravna pitné vody Monako ČSOP Chrudim CHKO Nasavrky Elektrárna Práčov čistírna odpadních vod Májov ECOTECHNIC Pardubice obecní skládka TDO Nasavrky Sluneční dům Ústav sociální péče cementárna HOLCIM Prachovice Slatiňany DADRUS Chrudim Bajzova léčebna Luţe - spalovna Elektrárna Chvaletice Marius Pedersen skládka odpadů Elektrárna Opatovice Chvaletice Transform Lázně Bohdaneč Skládka komunálního odpadu MěÚ Chrudim sběrný dvůr Hlinsko Ve vyšším odborném studiu byl nadále kladen důraz na soustavnou přípravu studentů v oblasti praxe. Kladná spolupráce s odborníky z praxe byla úspěšně zakončena odevzdanými absolventskými pracemi v určeném termínu. Soustředění prací proběhlo do a posudků do Pracovníci z praxe zastávali funkce buď vedoucích absolventských prací, nebo oponentů. Spolupráce s nimi byla zajištěna smluvně. Převáţná část těchto spolupracovníků se rovněţ zúčastnila při absolutoriu obhajoby absolventských prací. Studenti 3. ročníků VOŠ denního studia zakončili studium absolutoriem v termínu Vyřazení absolventů 3. ročníků bylo slavnostně provedeno na MěÚ Chrudim za přítomnosti ředitele školy Ing. Stanislava Valáška, představitelů města, třídních učitelů a rodičů dne

10 Přehled učebních plánů vyučovaných ve školním roce 2009/2010: N/01 Správa ochrany ţivotního prostředí - denní a dálkové studium č. j. 3064/ ze dne s účinností od M/004 Ekologie a ochrana krajiny č. j /99-23 ze dne s účinností od l. 9. l999. č. j /99-23 ze dne s účinností od M/01 Ekonomika a podnikání vyučuje od dle ŠVP č. j. 107/ M/001 Agropodnikání vyučuje od dle ŠVP č. j. 107/2009 Přehled pracovníků školy: Jméno, příjmení Vzdělání DPS Aprobace Pracovní zařazení Ing. S. Valášek VŠZ Ano EKO Ředitel 30/17 Ing. P. Hrubý VŠZ Ano ZOO Stat. zást. řed. 31/19 Mgr. Z. Janošík UP Ano MAT Zástupce řed. 23/23 Ing. A. Pochobradská VŠZ Ano AGRO Ved. praxe 30/10 R. Neumanová Gym Ano Ved. vychovatel 26/26 Ing. J. Beneš VŠZ Ano AGRO Učitel 31/15 PhDr. I. Bergmanová UJEP Ano NEJ Učitel 24/19 Mgr. J. Dolníčková PF Ano TEV,ZEM Učitel 29/29 E. Havlová PF Ano DEJ Učitel 30/21 Ing. M. Herzánová ČZU Ano AGRO Učitel 11/11 Mgr. I. Hrubá PF Ano TEV,BIO Učitel 24/17 Mgr. M. Chaloupecká PF Ano ČEJ,NEJ Učitel 29/29 Ing. L. Kabelová VŠZ Ano AGRO Učitel 26/16 Ing. T. Kachlík VŠZ Ano AGRO Učitel 19/19 Mgr. P. Krpatová PF Ano MAT,FYZ Učitel 18/18 Ing. B. Kudyn VŠZ Ano MECH Učitel 38/18 Ing. H. Lednová, Ph. D. VŠCHT Ano CHE Učitel 12/11 RNDr. R. Linhart UP Ano EKLO Učitel 11/7 Ing. J. Novák VŠZ Ano ZOO Učitel 33/15 L. Pešek SZTŠ Ano ŘMV Učitel 42/18 Praxe Celkem/pedagogická 10

11 Jméno, příjmení Vzdělání DPS Aprobace Pracovní zařazení Mgr. K. Pilná PF Ano ANJ Učitel 17/14 Ing. H. Prokopová VŠZ Ano EKO Učitel 27/9 Bc. J. Soukup ČZU Ano ŘMV Učitel 30/10 Ing. V. Vacek ČVUT ne IKT Učitel 22/6 Ing. M. Vachunová VŠZ Ano PRO Učitel 26/10 Mgr. M. Viková PF Ano ČJL Učitel 22/22 Ing. K. Vondra VŠZ Ano MECH Učitel 29/24 Ing. G. Votavová ČVUT Ano FYZ Učitel 11/7 Ing. R. Zaňková VŠE Ano EKO Učitel 19/12 Ing. R. Zoubková VŠZ Ano AGRO Učitel 18/14 A. Štěpánová SŠ Hospodářka 34 A. Jelínková SŠ Vedoucí ŠJ 24 V. Novotný SOU Školník 40 M. Hrdinová SEŠ Adm. prac. 24 J. Blaţková SEŠ Účetní 34 V. Loučková SZeŠ Účetní 27 Z. Valášková SOU PIC 23 J. Kenardţievová Gymn. Ano Vychovatel 31/26 M. Vašíčková SPŠS Ano Vychovatel 39/9 K. Vajová Gymn. Ano Vychovatel 28/26 V. Vrubel USO Ano Vychovatel 17/7 Ing. V. Vacek správce sítě Provoz školy zajišťovalo: 8 pracovníků kuchyně: 9 provozních pracovníků: Motyčková Ilona Poláčková Vladimíra Vrabcová Hana Adámková Jitka Strouhalová Hana Stojková Marta Švadlenková Jaroslava Svobodová Eva Hodinová Anna Paulusová Jaroslava Proroková Iveta Pravdová Eva Praxe Celkem/pedagogická 11

12 Údaje o přijímacím řízení: Střední škola zemědělská: Přihlášeni Přijato Nepřijato (neúčast) I. termín Agropodnikání Ekologie a ochrana krajiny Rostlinolékařství Zemědělec, farmář Ekonomika a podnikání II. termín Agropodnikání (10. 5.) Ekologie a ochrana krajiny (1. 6.) Ekonomika a podnikání (19. 5.) III. termín Agropodnikání (19. 5.) Další termíny přijímacího řízení Agropodnikání (1. 7.) Ekonomika a podnikání (1. 7.) Agropodnikání (19. 8.) Agropodnikání (9. 9.) Ekonomika a podnikání (9. 9.) Celkem přijímací řízení Agropodnikání Ekologie a ochrana krajiny Ekonomika a podnikání Rostlinolékařství Zemědělec, farmář Celkem:

13 Vyšší odborná škola: denní studium I. termín II. termín III. termín IV. termín Celkem Podané přihlášky (D) Účast na přij. zkouškách Přijato Nepřijato Podáno odvolání Vyšší odborná škola: dálkové studium I. termín II. termín III. termín IV. termín Celkem Podané přihlášky (D) Účast na přij. zkouškách Přijato Nepřijato Podáno odvolání Údaje o výsledcích vzdělávání ţáků a studentů dle cílů stanovených školními vzdělávacími programy: Třída Počet ţáků Prospělo Prospělo s vyznamenáním Neprospělo Neklasifikováno 1. A B C D A B C A C A C

14 MATURITY Třída Konalo zkoušku P V N A C Celkem ABSOLUTORIUM Třída Konalo zkoušku P V N V3A V3B Celkem Písemná část maturitní zkoušky Ústní část maturitní zkoušky Absolutoria VOŠ 14

15 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Vzdělávání učitelů Členové předmětové komise všeobecně vzdělávacích předmětů se zúčastnili seminářů většinou v rámci CCV Pardubice a CCV Hradec Králové. Členové PK odborných předmětů se zúčastnili seminářů nebo vzdělávání: příprav nové maturity, projekty mobility LDV, ochrana člověka za mimořádných situací, semináře pro vychovatele, racionální pouţití hnojiv, sportovní kurzy, bezpečnost práce, chemická ochrana rostlin, pěstování plodin. Další vzdělávání učitelů zahrnovalo: témata globální výchova, ekologie, periodické doškolování z bezpečnosti práce, problematika odpadů, tvorba výukových programů apod. Další vzdělávání proběhlo ve výuce německého a anglického jazyka, ve výuce pěstování rostlin, chovu zvířat atd. (osvědčení o proškolení jsou opět zaloţena v osobních spisech vyučujících). Zdravotní a jiné kurzy Dokončení lyţařského kurzu dva učitelé získali osvědčení zdravotníka, proškolení v PO a BOZP (osvědčení je zaloţeno v osobních spisech vyučujících). Vzdělávání vedoucích pracovníků školy Obsah seminářů pokrývá zejména tuto problematiku: právní postavení ředitele školy, odměňování pracovníků ve školství zákon o platu a příslušné prováděcí předpisy, vybrané otázky zákoníku práce, pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení, problematika evaluace, aktuální stav školské legislativy. Další dílčí, zpravidla jednodenní semináře byly zaměřeny na následující oblasti: PO a BOZP, hodnocení kvality práce ve škole, aktuální témata ve školství v období reforem. Pedagogičtí pracovníci se celkem zúčastnili 28 seminářů a dalších 9 seminářů se zúčastnili ostatní pracovníci. Státní maturitní zkouška Bylo proškoleno 17 pedagogických pracovníků na funkce školní maturitní komisař, zadavatel a hodnotitel. 15

16 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti a) DČ b) Akce VOŠ c) Kulturní akce d) Sportovní akce e) Spolupráce se zahraničím f) Spolupráce se školami g) Spolupráce s regionálními institucemi h) Ostatní mimoškolní činnost i) Projekty EU j) Spolek absolventů k) Účast v soutěţích l) Studentské volby a) doplňková činnost Pro zlepšení finanční situace školy vyuţívá organizace od r doplňkovou činnost, která je rozdělena do šesti středisek, a to: činnost technických poradců v oblasti zemědělství pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí, včetně lektorské činnosti maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny ubytovací sluţby provozování autoškoly hostinská činnost, Vnitřní směrnice pro DČ vycházející ze zákona č. 455/91 Sb., vyhlášky MŠMT č. 34/92 a metodického pokynu MŠMT č. j /97-40-I zveřejněného ve věstníku MŠMT ČR, sešit č. 6, ročník L III. z července 1997 je interním pokynem k provádění doplňkové činnosti na VOŠ, SZeŠ a SOU. Řeší náplň práce středisek, rozdělení kompetencí při řízení DČ a personální obsazení DČ. Účastníci Kurzu pro výkon obecných zemědělských činností Škola se stala trvalou vzdělávací základnou MZe ČR pro rekvalifikační vzdělávací program Projekt vzdělávání zemědělců, pod názvem Kurz pro výkon obecných zemědělských činností. V polovině března byl ukončen jiţ 6. Kurz pro výkon obecných zemědělských činností v rozsahu 300 hodin. Toho letošního se účastnilo osm zájemců z různých koutů vlasti a také rozmanitého zájmu. Část účastníků byla zaměřena na chov koní a agroturistiku, část na rostlinnou produkci, ale také na vinařství. Výuka byla i tentokrát doplněna zajímavými 16

17 exkurzemi. Navštíveny byly například: ekologická farma Bělečko, veterinární klinika v Novém Dvoře, hřebčín Slatiňany, farma zaměřená na chov koz a produkty z kozího mléka a pod. 19. března 2010 všichni účastníci, po splnění povinných podmínek kurzu, vykonali závěrečné zkoušky před jmenovanou komisí. Předsedou komise byl i letos ing. Vladimír Doleţal, inspektor SZIF. Všem účastníkům gratulujeme k úspěšnému sloţení zkoušek a přejeme hodně zdaru v dalším podnikání. Zahájení jiţ 7. kurzu je plánováno na konec října b) akce VOŠ V průběhu celého roku probíhala pomoc ČSOP Chrudim při údrţbě Ptačího ostrova a PR Habrov. Dále probíhala pomoc CHKO Ţelezné hory při údrţbě turistických a naučných stezek, výsadbě stromků a sběru semen vzácných stromů. Ve spolupráci s městem Chrudim a holandskými odborníky pomáhali studenti s dosazováním rostlin a čištěním revitalizovaného náhona v Chrudimi. V neposlední řadě se škola podílela na úpravách v městských lesích Chrudim Den země jiţ 13. rok probíhala tato celosvětová ekologická akce v našem regionálním městě. Mezi organizátory byli i studenti VOŠ. Akce byla rozdělena na 2 části a to na vzdělávací a zábavnou. Ve vzdělávací části bylo moţné si prohlédnout výstavní panely s globálními ekologickými problémy, navštívit některou z odborných přednášek nebo nakoupit nějaký zemědělský ekologický produkt. Pro nejmenší byly organizovány různé soutěţe (v malování, smyslovém rozpoznávání přírodnin, modelování). O zábavnou část se postarala různá hudební projekce. Stánek školy na Dni Země c) kulturní akce Reprezentační ples 23. ledna 2010 se uskutečnil v budově Muzea v Chrudimi reprezentační ples spojený s šerpováním studentů tříd 4. A, C. Reprezentační ples. 17

18 Filmový festival se uskutečnil v multimediálních učebnách filmový festival. d) sportovní akce Tak jako kaţdým rokem se naše škola zúčastnila spousty sportovních soutěţí. Z hlediska umístění byl pro nás rok velmi úspěšný. Jiţ v září proběhla atletická soutěţ Corny", a tady máme co vylepšovat. Mezi středními školami byla děvčata 6. a hoši 7. Svoji reputaci jsme si napravili na výbornou v Orientačním běhu, kde si děvčata vybojovala 1. místem v OK postup do KK a zde jim jen těsně unikla medaile. Hoši byli 2. v okresním kole. Velmi dobře reprezentovali studenti školu ve stolním tenise, kde obě druţstva postoupila 1. místem do KK. Nejlepším umístěním je pro nás 1. místo v OK ve florbalu dívek a v krajském kole 2. místo. Postup do celostátního finále nám utekl pouze o jeden gól. V plavání jsme byli 3. a 4. a dobře jsme si vedli i v basketbale, kde na nás čekala stříbrná a bronzová medaile. Velká konkurence je ve futsale chlapců. Dvakrát jsme sváděli boj na turnajích pořádaných SOŠ obchodu a sluţeb. Na podzim jsme získali 3. místo, ale na jaře pro nás zbyla jen bramborová medaile. Účast na Vánočním turnaji, pořádaným Hotelovou školou Bohemia, pro nás skončila jiţ v základní skupině, kde jsme nestačili na fotbalovou třídu. Během roku jsme také uspořádali turnaje mezi třídami, či v třídním kolektivu ve florbalu, volejbalu, stolním tenisu a testy zdatnosti (skok z místa, člunkový běh, hod plným míčem...). Svoji zdatnost si ověřila třída 2. C v lanovém centru Podhůra. Na závěr roku úspěšně proběhl Sportovní den, kde si studenti prověřili své schopnosti v tradičních i netradičních disciplínách. Exkurze do lanového centra Podhůra Lyţařský výcvikový zájezd Lyţařský výcvikový zájezd se konal od ve Velké Úpě v Krkonoších (Penzion Mileta, č. p. 152) Vedoucí kurzu: Mgr. Ivana Hrubá Instruktoři: Ing. Tomáš Kachlík Mgr. Jana Dolníčková Vychovatel: Václav Vrubel Zdravotník: Mgr. Jana Dolníčková LVZ se zúčastnilo 40 studentů a 4 pedagogové včetně zdravotníka. Kurz proběhl v atraktivním prostředí Krkonoš, v nadmořské výšce 900 m n. m, kde poloha penzionu je ideální pro letní i zimní turistiku. Plán LVZ byl splněn (výuka sjezdových a běţeckých dovedností, případně výuka jízdy na snowboardu). Počet ţáků, kteří se účastní LVZ se snowboardem se stále zvyšuje. 18

19 Ve středu bylo odpočinkové odpoledne. Vypravili jsme se do Pece pod Sněţkou, hlavního centra východních Krkonoš. Závěrem výletu většina ţáků absolvovala jízdu na horské bobové dráze, coţ byl pro některé silný a neopakovatelný záţitek. Večer probíhaly přednášky (mazání lyţí, historie lyţování, výstroj a výzbroj, chování na horách, ). Sportovní den Stalo se jiţ tradicí, ţe školní rok se zakončuje Sportovním dnem. Letošní ročník se konal za příznivého počasí v pondělí Po urputných bojích zvítězila a třikrát po sobě získala pohár třída 3. C. Gratulujeme k excelentnímu výkonu. Tabulka bodování běh fotbal nohejbal vybíjená tenis skákání v pytli hod skok daleký lano na koš oblečení celkem pořadí 1. A ,5 0 45, BD ,5 0 16, C ,5 0, A B ,5 0 32, C ,5 6 37, A ,5 0, C Za vítězství v kaţdé soutěţi získalo muţstvo 8 bodů, za poslední místo 0 bodů Sportovní den e) spolupráce se zahraničím září 2009 Závěrečné setkání v rámci projektu Comenius Emma ve Španělské Chipioně. SŠZ a VOŠ Chrudim byla zapojena do projektu v letech 2008 a Škola byla hostitelskou organizací pro učitele ze zahraničí Finska, Francie, Nizozemska, Rakouska a Španělska. Na závěrečném semináři v Chipioně prezentovala naši školu a její roli v projektu Ing. R. Zoubková. říjen Chrudim v Barneveldu Pobyt v partnerském Barneveldu, Nizozemsko. Tradičního výměnného pobytu se zúčastnilo 41 ţáků ze tříd Agropodnikání a Ekologie a ochrana krajiny. Pedagogický dozor zajistily Mgr. Krpatová, Mgr. Viková a Ing. Zoubková. V rámci exkurzí ţáci navštívili zemědělské podniky, zemědělskou školu v Barneveldu, školu praxe a samozřejmě i populární místa, jako 19

Výroční zpráva 2011-2012. č. j. 2012/2322 ze dne 3. 10. 2012. Výroční zpráva

Výroční zpráva 2011-2012. č. j. 2012/2322 ze dne 3. 10. 2012. Výroční zpráva Výroční zpráva 2011-2012 č. j. 2012/2322 ze dne 3. 10. 2012 Výroční zpráva školní rok 2011/2012 Obsah Základní údaje o škole... 6 Vedení školy... 6 Charakteristika školy... 7 Přehled oboru vzdělávání v

Více

č. j. 2013/1382 ze dne 19. 9. 2013 Výroční zpráva

č. j. 2013/1382 ze dne 19. 9. 2013 Výroční zpráva č. j. 2013/1382 ze dne 19. 9. 2013 Výroční zpráva školní rok 2012/2013 Obsah Základní údaje o škole... 6 Vedení školy... 6 Charakteristika školy... 7 Přehled oboru vzdělávání v rejstříku škol... 9 Kapacity

Více

Výroční zpráva. o činnosti Vyšší odborné školy a Střední odborné školy, Březnice, Roţmitálská 340. za rok 2010/2011

Výroční zpráva. o činnosti Vyšší odborné školy a Střední odborné školy, Březnice, Roţmitálská 340. za rok 2010/2011 Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice, Roţmitálská 340 Roţmitálská 340, 262 72 Březnice tel.: 318 682 961, fax: 318 682 964, e-mail: skola@sbrez.cz stránky: www.sbrez.cz Výroční zpráva

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y 2009 2010 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Mladá Boleslav, Jičínská 762 Sídlo školy: Jičínská

Více

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 8-2009. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 8-2009. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Výroční zpráva o č i n n o s t i š k o l y z a r o k 2 0 0 8-2009 Zpracovatel: Mgr. Miloš Mayer, ředitel školy OBSAH

Více

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Výroční zpráva o č i n n o s t i š k o l y z a r o k 2 0 0 9-2010 Zpracovatel: Mgr. Miloš Mayer, ředitel školy OBSAH

Více

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Obchodní akademie, Vlašim, V Sadě 1565, 25801 Vlašim Zřizovatel: Středočeský kraj, Zborovská

Více

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2010/2011

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2010/2011 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok 2010/2011 Strana 1 (celkem 50) STRUKTURA VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 pro střední školy a vyšší odborné školy Struktura vychází

Více

září 2006 Střední škola přírodovědná a zemědělská Nový Jičín

září 2006 Střední škola přírodovědná a zemědělská Nový Jičín září 2006 Střední škola přírodovědná a zemědělská Nový Jičín 1. Charakteristika školy 1.1. Úvod Zemědělské školství v Novém Jičíně - Žilině má dlouholetou tradici. Školu se podařilo otevřít na základě

Více

2011/2012 2012/2013 VI. 2011/2012 2012/2013 VII. 2011/2012 2012/2013 VIII. 2011 2012 IX.

2011/2012 2012/2013 VI. 2011/2012 2012/2013 VII. 2011/2012 2012/2013 VIII. 2011 2012 IX. I. Základní charakteristika Základní údaje Stručná charakteristika školy Vedení školy Organizační struktura školy Školská rada Přehled oborů vzdělávání Přehled aktivit školy Přehled realizovaných projektů

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za školní rok 2009/2010

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za školní rok 2009/2010 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 OBSAH str. I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 4 II. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ 5

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Adresa: Telefon: 482 428 861 Střední škola hospodářská a lesnická Fax: 482 312 238 Bělíkova 1387 E-mail: info@sshlfrydlant.cz

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole Název: Střední škola letecké a výpočetní techniky, Odolena Voda, U Letiště 370 Adresa: U Letiště 370, Odolena Voda 250 70 Zřizovatel: Středočeský kraj se sídlem: Zborovská 11,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a zpráva o hospodaření školy za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a zpráva o hospodaření školy za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a zpráva o hospodaření školy za rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 - příspěvková organizace Tyršova 446, 288 02 Nymburk tel.:

Více

Rožmitálská 340, 262 72 Březnice tel.: 318 682 961 e-mail: skola@sbrez.cz stránky: www.sbrez.cz. Výroční zpráva

Rožmitálská 340, 262 72 Březnice tel.: 318 682 961 e-mail: skola@sbrez.cz stránky: www.sbrez.cz. Výroční zpráva Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice, Rožmitálská 340 Rožmitálská 340, 262 72 Březnice tel.: 318 682 961 e-mail: skola@sbrez.cz stránky: www.sbrez.cz Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA SOKOLNICE 496, příspěvková organizace 664 52 Sokolnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 www.iss-sokolnice.cz 1 Výroční zpráva školy obsahuje podstatné údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2005 Sb. (a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb.) Název školy: Střední odborná škola, Blatná, V Jezárkách 745 Sídlo školy: Blatná,

Více

Výroční zpráva. Výroční. Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun. za školní rok 2013/2014. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva. Výroční. Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun. za školní rok 2013/2014. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční za školní rok 2013/2014 Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun Telefon: +420 465 321 098 Fax: +420 465 321 098 Adresa: Dolní Třešňovec 17 563 22

Více

Výroční zpráva školy za rok 2013/2014

Výroční zpráva školy za rok 2013/2014 Výroční zpráva školy za rok 2013/2014 Úvodní slovo Předkládáme vám přehled naší pedagogické, výchovné a hospodářské činnosti. Přestoţe tato zpráva nemůţe podrobně zachytit všechny změny a události, které

Více

Obsah. Výroční zpráva 2

Obsah. Výroční zpráva 2 Výroční zpráva 1 Obsah 1 Základní údaje o škole... 4 1.1 Základní údaje... 4 1.2 Obecná charakteristika školy... 5 1.3 Prostorové a materiální zabezpečení výuky... 5 1.4 Současná situace školy... 7 2 Přehled

Více

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice. Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013 2014. Zpracovala: Mgr. Hana Ulčáková, ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice. Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013 2014. Zpracovala: Mgr. Hana Ulčáková, ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Kozlovice Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013 2014 Zpracovala: Mgr. Hana Ulčáková, ředitelka školy Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy 3.

Více

o činnosti školy za školní rok 2010/2011

o činnosti školy za školní rok 2010/2011 V yšší odborná škola, Střední škola automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva podává informaci o stavu a rozvoji výchovně vzdělávacího

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2009/2010 Obsah 1 Základní údaje o škole... 4

Více

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 Základní škola Ţidlochovice, Tyršova 611 okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ing. Jana Králová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013/2014 OBSAH:

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013/2014 OBSAH: VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013/2014 OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE, CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A UČEBNÍ PLÁN... 2 2. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY, PŘEHLED PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A ZAMĚSTNANCŮ ŠKOLY...

Více

GYMNÁZIUM KROMĚŘÍŢ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

GYMNÁZIUM KROMĚŘÍŢ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 GYMNÁZIUM KROMĚŘÍŢ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ 3. PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY 4. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ 5. ÚDAJE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy v Dolním Benešově za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy v Dolním Benešově za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy v Dolním Benešově za školní rok 2012/2013 Dolní Benešov Vypracovala: Mgr. Marie Sovíková 10. 10. 2013 Obsah Obsah... 2 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled

Více

Výroční zpráva školní rok 2009/2010

Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Gymnázium Děčín, příspěvková organizace Komenského náměstí 4, 405 02, Děčín I Výroční zpráva školní rok 2009/200 V Děčíně 2. 0. 200 Základní údaje o škole GYMNÁZIUM DĚČÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KOMENSKÉHO

Více

Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2008/2009

Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2008/2009 Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009 ÚVOD Vedení Obchodní akademie v souladu s ustanovením 10

Více