č. j. 1565/10 ze dne Výroční zpráva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "č. j. 1565/10 ze dne 30. 9. 2010 Výroční zpráva"

Transkript

1 č. j. 1565/10 ze dne Výroční zpráva školní rok 2009/2010

2 Základní údaje o škole: název: sídlo: zřizovatel: vedení školy: Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim Poděbradova 842, Chrudim IV Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice Ing. Stanislav Valášek, ředitel školy internetová adresa: charakteristika školy: VÝVOJ Zemědělská škola v Chrudimi je svým zaloţením v roce 1862 druhou nejstarší zemědělskou školou v Čechách a na Moravě. Původně i jako hospodářská škola dvouletá, později čtyřletá, vytvořila nepřetrţitou vzdělávací činností bohatou tradici zemědělského školství. Vrcholné období rozvoje školy spadá mezi roky , kdy byly zastoupeny: Vyšší hospodářská škola Vyšší hospodyňská škola Vyšší rolnická škola a státní pedagogický kurz pro vzdělávání učitelů. Změny ve společnosti pro roce 1989 a hlavně zásadní změny v našem zemědělství zapříčinily přeměnu chrudimské školy: Střední zemědělská škola - změnila původní studijní obor pěstitelství a chovatelství na nový obor Agropodnikání (1993), který odráţí změny v současném hospodaření a umoţňuje velký výběr ve volbě vyučovacích předmětů. Rodinná škola vznikla v r s představou navázat na tradici hospodyňských škol v Chrudimi (jedné z nejstarších v Evropě zaloţena v roce 1887). Rozhodnutím ministra školství bylo utlumeno maturitní studium na státních školách a k byla škola vyřazena ze sítě. Vyšší odborná škola navazuje na historický vývoj chrudimské školy a na její vrcholné období mezi dvěma světovými válkami. Schválený projekt vyššího odborného studia (jediné v okrese) umoţnil od otevřít ekologický studijní obor Správa ochrany ţivotního prostředí. Výsledkem dalších koncepčních změn bylo zavedení nových studijních oborů, které spadají do shluku oborů 5 z hlediska programu optimalizace sítě škol, tj.: ekonomika zemědělství a výţivy ekologie a ochrana krajiny rostlinolékařství. 2

3 Poslední koncepční změnou bylo rozšíření nabídky vzdělávání o SOU zemědělské s učebním oborem Zemědělec hospodyňka. V současné době vedle sebe tedy existují tři typy škol: 1. Vyšší odborná škola 2. Střední škola zemědělská 3. Střední odborné učiliště Celý vzdělávací proces na škole je ryze zemědělského a ekologického charakteru. Výše uvedenou kombinací dochází k plnému vyuţití technického vybavení a personálního zázemí školy. Nedochází k tříštění zájmů studentů ani výuky, struktura studijních oborů se jeví pro regiony Chrudim a Pardubice jako optimální. Jedním z klíčových problémů je vyrovnanost vzdělávací nabídky a poptávky a vyuţití kapacity zemědělských škol a jejich sladění na poţadovanou kvalifikační strukturu. Jiţ v současné době se jeví, ţe na kaţdý VÚSC budou v závislosti na intenzitě zemědělské produkce připadat 1 2 klasické zemědělské školy. Ideální situace podle některých odborníků předpokládá soustředění všech úrovní zemědělského vzdělávání v rámci celého regionu do jednoho místa (současný stav školy v regionu CR). Tato varianta bude potom zaručovat nejen maximální vyuţití kapacity školy, ale i optimální ekonomické vyuţití školního hospodářství. Předpokládat však musíme školní hospodářství přiměřeně velké, ekonomicky stabilizované, umístěné ve státních objektech a hospodařících na státních pozemcích s minimálním pronájmem nestátní půdy. SOUČASNOST Střední zemědělská škola obdrţela zřizovací listinu MŠMT ČR l. ledna Další zřizovací listinou č. j / se změnil název na Střední zemědělskou a rodinnou školu v Chrudimi. Dodatkem ke zřizovací listině (č. j /94-60) byla změna z rozpočtové na příspěvkovou organizaci s platností od l. l Dodatkem č. 2 ke zřizovací listině (č. j /95-60) se stává nedílnou součástí školy domov mládeţe a školní jídelna. Dodatkem č. 3 ke zřizovací listině (č. j /96-60) byl rozšířen název školy na Střední zemědělská škola, Rodinná škola a Vyšší odborná škola, sídlo: Poděbradova 842, Chrudim s platností od l Rozhodnutím MŠMT ČR (č. j / ) ze dne byla s účinností od l zařazena do sítě škol. Dalším rozhodnutím (č. j /97-21) ze dne došlo ke změně zařazení do sítě škol s účinností od Rozhodnutím MŠMT ČR (č. j /99-21) ze dne došlo k další změně zařazení do sítě škol s účinností od l Rozhodnutím MŠMT ČR (č. j /99-21) ze dne došlo k zařazení do sítě škol s účinností od l s názvem školy Střední zemědělská škola, Rodinná škola a Vyšší odborná škola Chrudim, Poděbradova 842, identifikátor zařízení: Pod č. j /99-21 ze dne jsme obdrţeli změnu zřizovací listiny - dodatek č. 4 s účinností od , jímţ se upravuje název organizace na Střední zemědělská škola, Rodinná škola a Vyšší odborná škola Chrudim, Poděbradova 842 ve zkratce SZemŠ, RŠ a VOŠ Chrudim. Rozhodnutím MŠMT ČR (č. j / ) ze dne se mění zařazení do sítě škol s účinností od l s názvem školy Vyšší odborná škola, Střední zemědělská škola, Rodinná škola a Střední odborné učiliště, Chrudim, Poděbradova

4 Dodatkem č. 5 ke zřizovací listině (č. j / ) ze dne byl změněn název školy na Vyšší odborná škola, Střední zemědělská škola, Rodinná škola a Střední odborné učiliště, Chrudim, Poděbradova 842. Rozhodnutím MŠMT ČR (č. j / ) ze dne se mění zařazení do sítě škol s účinností od s názvem školy Vyšší odborná škola, Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště, Chrudim, Poděbradova 842. Dodatkem č. 6 ke zřizovací listině (č. j / ) ze dne se mění zařazení do sítě škol s účinností od s názvem školy Vyšší odborná škola, Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště, Chrudim, Poděbradova 842. Na základě 2 odst. 1 zák. č. 157/2000 Sb. o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů a na základě rozhodnutí MŠMT ČR č. j / ze dne vydaného podle 1 citovaného zákona, přešla zřizovatelská funkce k příspěvkové organizaci VOŠ, SZeŠ a SOU Chrudim s účinností od na Pardubický kraj. MŠMT podle 13a odst. 2 a 13b odst. 3 a odst. 9 zák. č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, mění zařazení do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení s účinností od Podle ust. 35 odst. 2 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle ust. 27 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vydává Zastupitelstvo Pardubického kraje tuto zřizovací listinu schválenou usnesením ze dne Zřizovací listina byla doplněna dodatkem č. 1 ze dne a dodatkem č. 2 ze dne Zřizovací listina č. j.: KrÚ 18384/2005 OŠMS/11 ze dne mění název školy na Vyšší odborná škola a Střední škola zemědělská Chrudim. Na základě rozhodnutí zastupitelstva Pardubického kraje došlo ke splynutí školy a školního statku Vestec, a tudíţ ke vzniku nového subjektu, dle zřizovací listiny č. j.: KrÚ 12332/2006 OŠMS ze dne s nabytím účinnosti dnem , s novým názvem Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim. Po rozhodnutí o splynutí školy a školního statku vyhlásil zřizovatel, dle školského zákona č. 561/2004 Sb., konkurzní řízení na funkci ředitele. Konkurz se konal dne Po schválení Radou Pardubického kraje byl do funkce ředitele školy jmenován hejtmanem Pardubického kraje dne Ing. Stanislav Valášek, s platností od Škola sdruţuje vlastní SŠZ, VOŠ, SOU, domov mládeţe, školní jídelnu a školní statek. Celý komplex je řízen jedním ředitelstvím školy. Přehled oboru vzdělávání v rejstříku škol Škola má povoleny v síti škol tyto studijní obory podle klasifikace kmenových oborů vzdělání (tučně - realizovány ve školním roce 2009/2010 Vyšší odborná škola 1. l6-01-n/01 Správa ochrany ţivotního prostředí dálkové studium tříleté vyučuje se podle schválených učebních dokumentů MŠMT ČR č. j. 3064/ ze dne s účinností od

5 N/01 Správa ochrany ţivotního prostředí denní studium tříleté vyučuje se podle schválených učebních dokumentů MŠMT ČR č. j. 3064/ ze dne s účinností od Střední zemědělská škola l M/004 Ekologie a ochrana krajiny denní studium, délka studia - 4 roky vyučuje se podle schválených učebních dokumentů MŠMT ČR č. j /99-23 ze dne s platností od l , č. j /99-23 ze dne s platností od a č. j /98-23 ze dne s platností od M/001 Rostlinolékařství denní studium, délka studia - 4 roky vyučuje se podle schválených učebních dokumentů MŠMT ČR č. j /01-23 ze dne s platností od l ; č. j /02-23 ze dne s platností od a č. j /98-23 ze dne s platností od M/001 Rostlinolékařství dálkové studium pětileté M/001 Agropodnikání denní studium čtyřleté vyučuje se podle schválených učebních dokumentů MŠMT ČR č. j /98-23 ze dne s účinností od l , č. j /00-23 ze dne s platností od M/001 Agropodnikání dálkové studium pětileté M/01 Agropodnikání denní studium čtyřleté vyučuje od dle ŠVP č. j. 107/ M/01 Agropodnikání dálkové studium pětileté M/01 Ekonomika a podnikání denní studium čtyřleté vyučuje od dle ŠVP č. j. 107/2009 Střední odborné učiliště H/01 Zemědělec, farmář denní studium tříleté Kapacity ve školním roce 2009/10: Škola sdruţuje: schválená IZO kapacita VOŠ 270 ţáků SŠZ 600 ţáků SOU 90 ţáků Domov mládeţe 120 lůţek Školní jídelna 700 jídel

6 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO ROKU 2009/2010 Ve školním roce 2009/10 se na SŠZ a VOŠ Chrudim vyučovalo celkem ve l4 třídách denního studia (z toho 6 tříd agropodnikání, 1 třída ekonomiky a podnikání (neúplná třída spojená s třídou agropodnikání), 4 třídy ekologie a ochrany krajiny a 4 studijní skupiny denního studia VOŠ) a ve dvou studijních skupinách dálkového studia VOŠ. V 14 třídách studovalo podle výkazu k na VOŠ a na SŠ celkem 443 ţáků a studentů. Na VOŠ 149 studentů, z toho 99 dívek. Na SŠ 294 ţáků, z toho 183 dívek. Naše škola je státní školou poskytující čtyřleté odborné vzdělání a tříleté vyšší odborné vzdělání. Cílem studia je nejen dosaţení náleţité úrovně znalostí, ale rovněţ rozvoj osobní zkušenosti ţáka. Při výchově a vzdělávání: podporujeme rozvoj osobnosti ţáků, jejich sebevědomí a vůli vedeme ţáky k osobní odpovědnosti za dosaţené výsledky a k samostatnému myšlení aktivizujeme jejich tvůrčí schopnosti snaţíme se o komunikativní způsob vyučování, vstřícné a partnerské vystupování a jednání zajišťujeme rozvoj jazykové výuky s řadou moţností mezinárodních kontaktů poskytujeme moţnost odborné profilace a specializace studentů s výběrem volitelných předmětů Všichni ţáci a studenti mají příleţitost předvést, co je v jejich moţnostech, zlepšovat se a získat spravedlivé ocenění a uznání. Stavy ţáků končících ročník, třídní učitelé a vedoucí studijních skupin jednotlivých tříd a studijních skupin: třída počet třídní učitel(ka) 1. A 32 Ing. Michaela Vachunová 1. B 17 Ing. Hana Lednová, Ph.D. 1. C 27 Ing. Tomáš Kachlík 1.D 7 Ing. Hana Lednová, Ph.D. 2.A 22 Mgr. Ivana Hrubá 2.B 23 Ing. Ludmila Kabelová 2. C 30 Mgr. Jana Dolníčková 3. A 33 Mgr. Petra Krpatová 3. C 28 Mgr. Marie Viková 4. A 29 Ing. Karel Vondra 4. C 32 Eva Havlová V1A 23 Mgr. Josef Vozanka V2A 22 Ing. Josef Beneš V3A 22 Ing. Renata Zoubková V3B 20 Ing. Gabriela Votavová V1D 23 Ing. Hana Prokopová V2D 21 PhDr. Iva Bergmanová 6

7 Obory, zaměření a orientace podle jednotlivých tříd a studijních skupin: 1. A Agropodnikání - podnikání a sluţby 1. B Agropodnikání - podnikání a sluţby 2. A Agropodnikání - podnikání a sluţby 2. B Agropodnikání - podnikání a sluţby 3. A Agropodnikání - podnikání a sluţby 4. A Agropodnikání - podnikání a sluţby 1. D Ekonomika podnikání 1. C Ekologie a ochrana krajiny 2. C Ekologie a ochrana krajiny 3. C Ekologie a ochrana krajiny 4. C Ekologie a ochrana krajiny V1A V2A V3A V3B V1D V2D Správa ochrany ţivotního prostředí Správa ochrany ţivotního prostředí Správa ochrany ţivotního prostředí Správa ochrany ţivotního prostředí Správa ochrany ţivotního prostředí Správa ochrany ţivotního prostředí Zahájení školního roku Školní rok zahájila z rozhlasu ministryně školství. Ve školním roce 2009/10 vyučovalo ve všech třídách včetně ředitele a zástupce 31 stálých pedagogických pracovníků a 15 externích učitelů vyučujících odborné předměty na Vyšší odborné škole. Jedná se o odborníky ze specializovaných pracovišť: Univerzita Pardubice, Ministerstvo zemědělství Praha, OHS Chrudim, PORS Chrudim, ČSOP Chrudim, CHKO Ţelezné hory. Střední škola zemědělská Výuka byla zahájena a ukončena Ţáci ročníků ukončili výuku Ţáci 1. a 2. ročníků tříd A a B náhradou vykonávali podle harmonogramu praxi na Školním statku Vestec, ţáci 1. C a 2. C na CHKO Ţelezné hory v Nasavrkách a na Dostihovém závodišti v Pardubicích v měsících červenci a srpnu. 3. ročníky vykonávají prázdninovou praxi v oblastech zemědělství, administrativy a ekologie ve smluvních organizacích. Další pracoviště, na nichţ ţáci vykonávali praxi během roku: ŠS Vestec ČSOP Chrudim SELGEN Úhřetice Vema Chrudim CHKO Ţelezné hory Dostihový spolek Pardubice Ekomonitor Chrudim Ekocentrum Paleta Pardubice 7

8 Maturitní zkouška Agropodnikání v termínech: písemná praktická ústní Ekologie a ochrana krajiny v termínech: písemná praktická ústní Slavnostní vyřazení absolventů se uskutečnilo v obřadní síni MěÚ Chrudim za přítomnosti ředitele školy Ing. Stanislava Valáška, místopředsedů, třídních učitelů a rodičů dne pro obor Agropodnikání, pro obor Ekologie a ochrana krajiny. Písemná část maturitní zkoušky Vyšší odborná škola zahájila školní rok: 1. ročník ročník ročník DS DS ukončila studia: zimní období l. ročník ročník ročník DS DS Ústní část maturitní zkoušky 8

9 letní období 1. ročník ročník ročník DS DS Absolutoria Absolutoria Pro třídy V3A, V3B Volno před absolutoriem Absolutoria Slavnostní vyřazení absolventů se uskutečnilo v obřadní síni MěÚ Chrudim za přítomnosti ředitele školy Ing. Stanislava Valáška, místopředsedů, třídních učitelů a rodičů dne Učební praxe VOŠ se konala na základě uzavřených smluv na pracovištích: úpravna pitné vody Monako ČSOP Chrudim CHKO Nasavrky Elektrárna Práčov čistírna odpadních vod Májov ECOTECHNIC Pardubice obecní skládka TDO Nasavrky Sluneční dům Ústav sociální péče cementárna HOLCIM Prachovice Slatiňany DADRUS Chrudim Bajzova léčebna Luţe - spalovna Elektrárna Chvaletice Marius Pedersen skládka odpadů Elektrárna Opatovice Chvaletice Transform Lázně Bohdaneč Skládka komunálního odpadu MěÚ Chrudim sběrný dvůr Hlinsko Ve vyšším odborném studiu byl nadále kladen důraz na soustavnou přípravu studentů v oblasti praxe. Kladná spolupráce s odborníky z praxe byla úspěšně zakončena odevzdanými absolventskými pracemi v určeném termínu. Soustředění prací proběhlo do a posudků do Pracovníci z praxe zastávali funkce buď vedoucích absolventských prací, nebo oponentů. Spolupráce s nimi byla zajištěna smluvně. Převáţná část těchto spolupracovníků se rovněţ zúčastnila při absolutoriu obhajoby absolventských prací. Studenti 3. ročníků VOŠ denního studia zakončili studium absolutoriem v termínu Vyřazení absolventů 3. ročníků bylo slavnostně provedeno na MěÚ Chrudim za přítomnosti ředitele školy Ing. Stanislava Valáška, představitelů města, třídních učitelů a rodičů dne

10 Přehled učebních plánů vyučovaných ve školním roce 2009/2010: N/01 Správa ochrany ţivotního prostředí - denní a dálkové studium č. j. 3064/ ze dne s účinností od M/004 Ekologie a ochrana krajiny č. j /99-23 ze dne s účinností od l. 9. l999. č. j /99-23 ze dne s účinností od M/01 Ekonomika a podnikání vyučuje od dle ŠVP č. j. 107/ M/001 Agropodnikání vyučuje od dle ŠVP č. j. 107/2009 Přehled pracovníků školy: Jméno, příjmení Vzdělání DPS Aprobace Pracovní zařazení Ing. S. Valášek VŠZ Ano EKO Ředitel 30/17 Ing. P. Hrubý VŠZ Ano ZOO Stat. zást. řed. 31/19 Mgr. Z. Janošík UP Ano MAT Zástupce řed. 23/23 Ing. A. Pochobradská VŠZ Ano AGRO Ved. praxe 30/10 R. Neumanová Gym Ano Ved. vychovatel 26/26 Ing. J. Beneš VŠZ Ano AGRO Učitel 31/15 PhDr. I. Bergmanová UJEP Ano NEJ Učitel 24/19 Mgr. J. Dolníčková PF Ano TEV,ZEM Učitel 29/29 E. Havlová PF Ano DEJ Učitel 30/21 Ing. M. Herzánová ČZU Ano AGRO Učitel 11/11 Mgr. I. Hrubá PF Ano TEV,BIO Učitel 24/17 Mgr. M. Chaloupecká PF Ano ČEJ,NEJ Učitel 29/29 Ing. L. Kabelová VŠZ Ano AGRO Učitel 26/16 Ing. T. Kachlík VŠZ Ano AGRO Učitel 19/19 Mgr. P. Krpatová PF Ano MAT,FYZ Učitel 18/18 Ing. B. Kudyn VŠZ Ano MECH Učitel 38/18 Ing. H. Lednová, Ph. D. VŠCHT Ano CHE Učitel 12/11 RNDr. R. Linhart UP Ano EKLO Učitel 11/7 Ing. J. Novák VŠZ Ano ZOO Učitel 33/15 L. Pešek SZTŠ Ano ŘMV Učitel 42/18 Praxe Celkem/pedagogická 10

11 Jméno, příjmení Vzdělání DPS Aprobace Pracovní zařazení Mgr. K. Pilná PF Ano ANJ Učitel 17/14 Ing. H. Prokopová VŠZ Ano EKO Učitel 27/9 Bc. J. Soukup ČZU Ano ŘMV Učitel 30/10 Ing. V. Vacek ČVUT ne IKT Učitel 22/6 Ing. M. Vachunová VŠZ Ano PRO Učitel 26/10 Mgr. M. Viková PF Ano ČJL Učitel 22/22 Ing. K. Vondra VŠZ Ano MECH Učitel 29/24 Ing. G. Votavová ČVUT Ano FYZ Učitel 11/7 Ing. R. Zaňková VŠE Ano EKO Učitel 19/12 Ing. R. Zoubková VŠZ Ano AGRO Učitel 18/14 A. Štěpánová SŠ Hospodářka 34 A. Jelínková SŠ Vedoucí ŠJ 24 V. Novotný SOU Školník 40 M. Hrdinová SEŠ Adm. prac. 24 J. Blaţková SEŠ Účetní 34 V. Loučková SZeŠ Účetní 27 Z. Valášková SOU PIC 23 J. Kenardţievová Gymn. Ano Vychovatel 31/26 M. Vašíčková SPŠS Ano Vychovatel 39/9 K. Vajová Gymn. Ano Vychovatel 28/26 V. Vrubel USO Ano Vychovatel 17/7 Ing. V. Vacek správce sítě Provoz školy zajišťovalo: 8 pracovníků kuchyně: 9 provozních pracovníků: Motyčková Ilona Poláčková Vladimíra Vrabcová Hana Adámková Jitka Strouhalová Hana Stojková Marta Švadlenková Jaroslava Svobodová Eva Hodinová Anna Paulusová Jaroslava Proroková Iveta Pravdová Eva Praxe Celkem/pedagogická 11

12 Údaje o přijímacím řízení: Střední škola zemědělská: Přihlášeni Přijato Nepřijato (neúčast) I. termín Agropodnikání Ekologie a ochrana krajiny Rostlinolékařství Zemědělec, farmář Ekonomika a podnikání II. termín Agropodnikání (10. 5.) Ekologie a ochrana krajiny (1. 6.) Ekonomika a podnikání (19. 5.) III. termín Agropodnikání (19. 5.) Další termíny přijímacího řízení Agropodnikání (1. 7.) Ekonomika a podnikání (1. 7.) Agropodnikání (19. 8.) Agropodnikání (9. 9.) Ekonomika a podnikání (9. 9.) Celkem přijímací řízení Agropodnikání Ekologie a ochrana krajiny Ekonomika a podnikání Rostlinolékařství Zemědělec, farmář Celkem:

13 Vyšší odborná škola: denní studium I. termín II. termín III. termín IV. termín Celkem Podané přihlášky (D) Účast na přij. zkouškách Přijato Nepřijato Podáno odvolání Vyšší odborná škola: dálkové studium I. termín II. termín III. termín IV. termín Celkem Podané přihlášky (D) Účast na přij. zkouškách Přijato Nepřijato Podáno odvolání Údaje o výsledcích vzdělávání ţáků a studentů dle cílů stanovených školními vzdělávacími programy: Třída Počet ţáků Prospělo Prospělo s vyznamenáním Neprospělo Neklasifikováno 1. A B C D A B C A C A C

14 MATURITY Třída Konalo zkoušku P V N A C Celkem ABSOLUTORIUM Třída Konalo zkoušku P V N V3A V3B Celkem Písemná část maturitní zkoušky Ústní část maturitní zkoušky Absolutoria VOŠ 14

15 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Vzdělávání učitelů Členové předmětové komise všeobecně vzdělávacích předmětů se zúčastnili seminářů většinou v rámci CCV Pardubice a CCV Hradec Králové. Členové PK odborných předmětů se zúčastnili seminářů nebo vzdělávání: příprav nové maturity, projekty mobility LDV, ochrana člověka za mimořádných situací, semináře pro vychovatele, racionální pouţití hnojiv, sportovní kurzy, bezpečnost práce, chemická ochrana rostlin, pěstování plodin. Další vzdělávání učitelů zahrnovalo: témata globální výchova, ekologie, periodické doškolování z bezpečnosti práce, problematika odpadů, tvorba výukových programů apod. Další vzdělávání proběhlo ve výuce německého a anglického jazyka, ve výuce pěstování rostlin, chovu zvířat atd. (osvědčení o proškolení jsou opět zaloţena v osobních spisech vyučujících). Zdravotní a jiné kurzy Dokončení lyţařského kurzu dva učitelé získali osvědčení zdravotníka, proškolení v PO a BOZP (osvědčení je zaloţeno v osobních spisech vyučujících). Vzdělávání vedoucích pracovníků školy Obsah seminářů pokrývá zejména tuto problematiku: právní postavení ředitele školy, odměňování pracovníků ve školství zákon o platu a příslušné prováděcí předpisy, vybrané otázky zákoníku práce, pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení, problematika evaluace, aktuální stav školské legislativy. Další dílčí, zpravidla jednodenní semináře byly zaměřeny na následující oblasti: PO a BOZP, hodnocení kvality práce ve škole, aktuální témata ve školství v období reforem. Pedagogičtí pracovníci se celkem zúčastnili 28 seminářů a dalších 9 seminářů se zúčastnili ostatní pracovníci. Státní maturitní zkouška Bylo proškoleno 17 pedagogických pracovníků na funkce školní maturitní komisař, zadavatel a hodnotitel. 15

16 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti a) DČ b) Akce VOŠ c) Kulturní akce d) Sportovní akce e) Spolupráce se zahraničím f) Spolupráce se školami g) Spolupráce s regionálními institucemi h) Ostatní mimoškolní činnost i) Projekty EU j) Spolek absolventů k) Účast v soutěţích l) Studentské volby a) doplňková činnost Pro zlepšení finanční situace školy vyuţívá organizace od r doplňkovou činnost, která je rozdělena do šesti středisek, a to: činnost technických poradců v oblasti zemědělství pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí, včetně lektorské činnosti maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny ubytovací sluţby provozování autoškoly hostinská činnost, Vnitřní směrnice pro DČ vycházející ze zákona č. 455/91 Sb., vyhlášky MŠMT č. 34/92 a metodického pokynu MŠMT č. j /97-40-I zveřejněného ve věstníku MŠMT ČR, sešit č. 6, ročník L III. z července 1997 je interním pokynem k provádění doplňkové činnosti na VOŠ, SZeŠ a SOU. Řeší náplň práce středisek, rozdělení kompetencí při řízení DČ a personální obsazení DČ. Účastníci Kurzu pro výkon obecných zemědělských činností Škola se stala trvalou vzdělávací základnou MZe ČR pro rekvalifikační vzdělávací program Projekt vzdělávání zemědělců, pod názvem Kurz pro výkon obecných zemědělských činností. V polovině března byl ukončen jiţ 6. Kurz pro výkon obecných zemědělských činností v rozsahu 300 hodin. Toho letošního se účastnilo osm zájemců z různých koutů vlasti a také rozmanitého zájmu. Část účastníků byla zaměřena na chov koní a agroturistiku, část na rostlinnou produkci, ale také na vinařství. Výuka byla i tentokrát doplněna zajímavými 16

17 exkurzemi. Navštíveny byly například: ekologická farma Bělečko, veterinární klinika v Novém Dvoře, hřebčín Slatiňany, farma zaměřená na chov koz a produkty z kozího mléka a pod. 19. března 2010 všichni účastníci, po splnění povinných podmínek kurzu, vykonali závěrečné zkoušky před jmenovanou komisí. Předsedou komise byl i letos ing. Vladimír Doleţal, inspektor SZIF. Všem účastníkům gratulujeme k úspěšnému sloţení zkoušek a přejeme hodně zdaru v dalším podnikání. Zahájení jiţ 7. kurzu je plánováno na konec října b) akce VOŠ V průběhu celého roku probíhala pomoc ČSOP Chrudim při údrţbě Ptačího ostrova a PR Habrov. Dále probíhala pomoc CHKO Ţelezné hory při údrţbě turistických a naučných stezek, výsadbě stromků a sběru semen vzácných stromů. Ve spolupráci s městem Chrudim a holandskými odborníky pomáhali studenti s dosazováním rostlin a čištěním revitalizovaného náhona v Chrudimi. V neposlední řadě se škola podílela na úpravách v městských lesích Chrudim Den země jiţ 13. rok probíhala tato celosvětová ekologická akce v našem regionálním městě. Mezi organizátory byli i studenti VOŠ. Akce byla rozdělena na 2 části a to na vzdělávací a zábavnou. Ve vzdělávací části bylo moţné si prohlédnout výstavní panely s globálními ekologickými problémy, navštívit některou z odborných přednášek nebo nakoupit nějaký zemědělský ekologický produkt. Pro nejmenší byly organizovány různé soutěţe (v malování, smyslovém rozpoznávání přírodnin, modelování). O zábavnou část se postarala různá hudební projekce. Stánek školy na Dni Země c) kulturní akce Reprezentační ples 23. ledna 2010 se uskutečnil v budově Muzea v Chrudimi reprezentační ples spojený s šerpováním studentů tříd 4. A, C. Reprezentační ples. 17

18 Filmový festival se uskutečnil v multimediálních učebnách filmový festival. d) sportovní akce Tak jako kaţdým rokem se naše škola zúčastnila spousty sportovních soutěţí. Z hlediska umístění byl pro nás rok velmi úspěšný. Jiţ v září proběhla atletická soutěţ Corny", a tady máme co vylepšovat. Mezi středními školami byla děvčata 6. a hoši 7. Svoji reputaci jsme si napravili na výbornou v Orientačním běhu, kde si děvčata vybojovala 1. místem v OK postup do KK a zde jim jen těsně unikla medaile. Hoši byli 2. v okresním kole. Velmi dobře reprezentovali studenti školu ve stolním tenise, kde obě druţstva postoupila 1. místem do KK. Nejlepším umístěním je pro nás 1. místo v OK ve florbalu dívek a v krajském kole 2. místo. Postup do celostátního finále nám utekl pouze o jeden gól. V plavání jsme byli 3. a 4. a dobře jsme si vedli i v basketbale, kde na nás čekala stříbrná a bronzová medaile. Velká konkurence je ve futsale chlapců. Dvakrát jsme sváděli boj na turnajích pořádaných SOŠ obchodu a sluţeb. Na podzim jsme získali 3. místo, ale na jaře pro nás zbyla jen bramborová medaile. Účast na Vánočním turnaji, pořádaným Hotelovou školou Bohemia, pro nás skončila jiţ v základní skupině, kde jsme nestačili na fotbalovou třídu. Během roku jsme také uspořádali turnaje mezi třídami, či v třídním kolektivu ve florbalu, volejbalu, stolním tenisu a testy zdatnosti (skok z místa, člunkový běh, hod plným míčem...). Svoji zdatnost si ověřila třída 2. C v lanovém centru Podhůra. Na závěr roku úspěšně proběhl Sportovní den, kde si studenti prověřili své schopnosti v tradičních i netradičních disciplínách. Exkurze do lanového centra Podhůra Lyţařský výcvikový zájezd Lyţařský výcvikový zájezd se konal od ve Velké Úpě v Krkonoších (Penzion Mileta, č. p. 152) Vedoucí kurzu: Mgr. Ivana Hrubá Instruktoři: Ing. Tomáš Kachlík Mgr. Jana Dolníčková Vychovatel: Václav Vrubel Zdravotník: Mgr. Jana Dolníčková LVZ se zúčastnilo 40 studentů a 4 pedagogové včetně zdravotníka. Kurz proběhl v atraktivním prostředí Krkonoš, v nadmořské výšce 900 m n. m, kde poloha penzionu je ideální pro letní i zimní turistiku. Plán LVZ byl splněn (výuka sjezdových a běţeckých dovedností, případně výuka jízdy na snowboardu). Počet ţáků, kteří se účastní LVZ se snowboardem se stále zvyšuje. 18

19 Ve středu bylo odpočinkové odpoledne. Vypravili jsme se do Pece pod Sněţkou, hlavního centra východních Krkonoš. Závěrem výletu většina ţáků absolvovala jízdu na horské bobové dráze, coţ byl pro některé silný a neopakovatelný záţitek. Večer probíhaly přednášky (mazání lyţí, historie lyţování, výstroj a výzbroj, chování na horách, ). Sportovní den Stalo se jiţ tradicí, ţe školní rok se zakončuje Sportovním dnem. Letošní ročník se konal za příznivého počasí v pondělí Po urputných bojích zvítězila a třikrát po sobě získala pohár třída 3. C. Gratulujeme k excelentnímu výkonu. Tabulka bodování běh fotbal nohejbal vybíjená tenis skákání v pytli hod skok daleký lano na koš oblečení celkem pořadí 1. A ,5 0 45, BD ,5 0 16, C ,5 0, A B ,5 0 32, C ,5 6 37, A ,5 0, C Za vítězství v kaţdé soutěţi získalo muţstvo 8 bodů, za poslední místo 0 bodů Sportovní den e) spolupráce se zahraničím září 2009 Závěrečné setkání v rámci projektu Comenius Emma ve Španělské Chipioně. SŠZ a VOŠ Chrudim byla zapojena do projektu v letech 2008 a Škola byla hostitelskou organizací pro učitele ze zahraničí Finska, Francie, Nizozemska, Rakouska a Španělska. Na závěrečném semináři v Chipioně prezentovala naši školu a její roli v projektu Ing. R. Zoubková. říjen Chrudim v Barneveldu Pobyt v partnerském Barneveldu, Nizozemsko. Tradičního výměnného pobytu se zúčastnilo 41 ţáků ze tříd Agropodnikání a Ekologie a ochrana krajiny. Pedagogický dozor zajistily Mgr. Krpatová, Mgr. Viková a Ing. Zoubková. V rámci exkurzí ţáci navštívili zemědělské podniky, zemědělskou školu v Barneveldu, školu praxe a samozřejmě i populární místa, jako 19

20 jsou Amsterdam a Arnhem. V hostitelských rodinách měli moţnost poznat ţivot v partnerské zemi z úplně jiného pohledu. duben Barneveld v Chrudimi Holandští ţáci z Groenhorst College Barneveld navštívili Chrudim. Do Chrudimě přijelo 27 ţáků v doprovodu 3 učitelů. V rámci tohoto týdne poznali holandští přátelé ţivot v českých rodinách, zemědělskou školu, Chrudim, zemědělské podniky, Prahu, Lidice aj. Výměna studentů bude pokračovat i ve školním roce 2010/2011. Holandští učitelé z partnerské školy v Barneveldu květen Francouzi v Chrudimi Návštěva 10 studentů a 2 učitelek z Vysoké školy zemědělské ENFA Toulouse, Francie. V rámci spolupráce s ČZU Praha připravila naše škola program zahrnující seznámení s českým školským systémem v odborném vzdělávání. Adopce afrických dětí. Současná třída 2. B adoptovala v uplynulém školním roce chlapce z Keni. Adopce probíhala přes Projekt pomoci na dálku. Malý Kelly Joseph Mondi navštěvuje první třídu základní školy. Je úspěšným ţákem a jako důkaz jeho studijních výsledků je vysvědčení, které jsme v únoru obdrţeli. Tato adopce byla ale v dubnu ukončena, vzhledem k tomu, ţe matka Kellyho zemřela a chlapec byl přesunut do oblasti, kde humanitární pomoc nemůţe být zajištěna. Duben 2010 Od se někteří ţáci zúčastnili exkurze do Anglie Zájezd do Anglie f) spolupráce se školami Naše škola je jedna z prvních cvičných škol v naší republice, kde probíhají podzimní a jarní státní výstupy seminaristů ve spolupráci s ČZU Praha, katedrou pedagogiky. Při zabezpečení odborných předmětů na VOŠ připravují naše absolventy učitelé z Univerzity Pardubice. 20

č.j. 1001/05 ze dne: 30.9.2005 Výroční zpráva Vyšší odborná škola, Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště Chrudim

č.j. 1001/05 ze dne: 30.9.2005 Výroční zpráva Vyšší odborná škola, Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště Chrudim č.j. 1001/05 ze dne: 30.9.2005 Výroční zpráva Vyšší odborná škola, Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště Chrudim školní rok 2004-2005 A) Základní údaje o škole Název : sídlo : Vyšší odborná

Více

č. j. 1816/09 ze dne 30. 9. 2009 Výroční zpráva

č. j. 1816/09 ze dne 30. 9. 2009 Výroční zpráva č. j. 1816/09 ze dne 30. 9. 2009 Výroční zpráva školní rok 2008-2009 Základní údaje o škole: název: sídlo: zřizovatel: vedení školy: Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim Poděbradova 842,

Více

Organizace školního roku 2016/2017

Organizace školního roku 2016/2017 Organizace školního roku 2016/2017 1. pololetí SRPEN: Úvodní porada 24/8 - povinnosti a náplň v přípravném týdnu - organizace školního roku Školení BOZP pro pedagogické i nepedagogické pracovníky 25/8

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola Školní družina TUVP Počet tříd 5 Počet oddělení 2 Počet tříd 2 Počet ţáků do 160 Počet ţáků do 50 Počet ţáků do 20 Ţáků na třídu do 30 Ţáků na oddělení do 25 Ţáků

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK

STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK Čtyřleté denní studium INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2009-2010 010 www.zas-me.cz Informace o studiu Střední zahradnická škola v Mělníku (SZaŠ) je největší a nejstarší

Více

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Dny otevřených dveří - 29. a 30. listopadu 2013 a 17. a 18. ledna 2014 1 Základní údaje o škole jsme státní školou, zřizovatelem

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim. Poděbradova 842, Chrudim. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim. Poděbradova 842, Chrudim. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim Poděbradova 842, 537 60 Chrudim Identifikátor školy: 651 033 772 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice Poděbradská 93, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 484 Termín konání inspekce: 15.

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Znojmo, Jana Palacha 8 Jana Palacha 8, 669 33 Znojmo Příloha č. 1 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 I. Charakteristika školy

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská)

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) Měsíc Den Činnost Srpen 25. Pedagogická porada 25. 28. Opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu Přípravné práce na nový školní rok 2014/2015

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L P R O T O K O L Čj. ČŠIP-911/11-P o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Identifikační údaje vyšší odborné školy:

Identifikační údaje vyšší odborné školy: Identifikační údaje vyšší odborné školy: Název školy: Sídlo školy: Typ právnické osoby: Zřizovatel školy: Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131 Mendelova 131, 256 01 Benešov

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Mozartova 449, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 425 Termín konání inspekce: 4. prosinec 2006

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 Srpen 27. 8. zahajovací porada všech zaměstnanců školy 28. 8. až 30. 8. komisionální zkoušky za 2. pol. šk. roku 2011/2012 30. 8. klasifikační porada za 2. pol. šk. roku 2011/2012

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2011-2012 Lutín, září 2011 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

2005/47 Sb. Vyhláška o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem

2005/47 Sb. Vyhláška o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem 2005/47 Sb. Vyhláška o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem 47/2005 ve znění 36/2014 Vyhláška o ukončování vzdělávání ve

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Adresa: Komenského 873, 517 41 Kostelec nad

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č.

Více

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno

Více

Organizace školního roku 2013/2014

Organizace školního roku 2013/2014 Organizace školního roku 2013/2014 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování začne v pondělí 2. září 2013. První pololetí končí ve čtvrtek 30. ledna 2014. Období školního vyučování ve druhém pololetí

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Střední zemědělská škola Rakovník, Rakovník, Pražská 1222 Charakteristika školy Tradiční škola v regionu, 135 let. Zaměření na zemědělskou prvovýrobu,

Více

Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22. Školní vzdělávací program domova mládeže

Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22. Školní vzdělávací program domova mládeže Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22 Školní vzdělávací program domova mládeže Zpracovala: Martina Czyžová, vychovatelka Schválil: Bedřich Štencel, ředitel školy Identifikační údaje:

Více

VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA PRO

VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA PRO VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍCH ŠKOL 41-41-M/01 Agropodnikání Čtyřletý studijní obor zakončený maturitní zkouškou se zaměřením na: Zemědělská technika a chov hospodářských zvířat Zahradní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-500/07-14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-500/07-14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-500/07-14 Základní škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace Adresa: Na Vizině 28/1034,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY PRŮMYSLOVÉ V HRANICÍCH STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 Březen 2011 Za SR NF: Ing. Lenka Kandlerová ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně Organizace školního roku 2013/14 v datech Zahájení školního roku pondělí 2. září 2013 Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení čtvrtek 30. ledna 2014 Ukončení školního roku a termín vydávaní vysvědčení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1079/10-S. Gymnázium Jana Palacha, Mělník. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1079/10-S. Gymnázium Jana Palacha, Mělník. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1079/10-S Gymnázium Jana Palacha, Mělník Adresa: Pod Vrchem 3421 Identifikátor: 600 007 316 IČ: 49 518 917 Místo inspekce:

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Bradlo, okres Chrudim. Dolní Bradlo 21, Horní Bradlo. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Bradlo, okres Chrudim. Dolní Bradlo 21, Horní Bradlo. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Bradlo, okres Chrudim Dolní Bradlo 21, 539 53 Horní Bradlo Identifikátor školy: 600 090 264 Termín konání

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

1. ČASOVÝ PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

1. ČASOVÝ PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 - 2-1. ČASOVÝ PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Září 1.9. zahájení školního roku 1. - 5.9. společná část maturitní zkoušky 2016 podzim 7.9. praktické maturitní zkoušky 2016 podzim 8.9. schůze rodičů žáků 1.

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Vyšší odborná škola a střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč Žižkova 505, 674 23 Třebíč Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších

Více

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL Německo 18. 20. března 2010 Realschule v Hilposteinu (partnerská škola Obchodní akademie Rakovník) Ţáci od 5. do 10. třídy (11 17 let) Počet ţáků 1 030 Průměrný

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 délka a forma vzdělávání zkrácené studium 2 roky ve večerní formě pro absolventy oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKY V ŘÁDNÉM JARNÍM TERMÍNU ŠKOLNÍHO ROKU 2013/2014

MATURITNÍ ZKOUŠKY V ŘÁDNÉM JARNÍM TERMÍNU ŠKOLNÍHO ROKU 2013/2014 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ MOST, s. r. o. Topolová 584, 434 47 MOST MATURITNÍ ZKOUŠKY V ŘÁDNÉM JARNÍM TERMÍNU ŠKOLNÍHO ROKU 2013/2014 Studijní obor: Forma studia: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 V následujícím přehledu jsou uvedené některé podstatné body výroční zprávy. Pět největších úspěchů

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIG-1014/10-S. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIG-1014/10-S. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIG-1014/10-S Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932 Adresa: 284 80 Kutná Hora, Jaselská 932 Identifikátor: 600

Více

Plán pravidelných volnočasových aktivit domova mládeže v rámci primární prevence sociálně patologických jevů ve školském zařízení

Plán pravidelných volnočasových aktivit domova mládeže v rámci primární prevence sociálně patologických jevů ve školském zařízení Plán pravidelných volnočasových aktivit domova mládeže v rámci primární prevence sociálně patologických jevů ve školském zařízení Školní rok SPORT A ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Zájmová činnost: Vychovatel: Budova:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Dvořákův okruh 2, 794 01 Krnov Identifikátor: 600 131 882

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Závěrečná konference projektu - Vytváření podmínek pro realizaci. vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách Pardubického kraje

Závěrečná konference projektu - Vytváření podmínek pro realizaci. vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách Pardubického kraje Závěrečná konference projektu - Vytváření podmínek pro realizaci vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách Pardubického kraje Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun Aktivity na škole spojené

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč Identifikátor školy: 600 096 521 Termín konání

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

VYHLÁŠKA. č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem

VYHLÁŠKA. č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem VYHLÁŠKA č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem ze dne 18. ledna 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

školní rok 2014/2015

školní rok 2014/2015 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STAVEBNÍ KARLOVY VARY, nám. K. Sabiny 159/16, 360 01 Karlovy Vary P L Á N P R Á C E školní rok 2014/2015 Plán byl projednán na pedagogické radě dne 29.srpna 2014. Mgr. Michal Vachovec

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

1. ČASOVÝ PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

1. ČASOVÝ PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - 2-1. ČASOVÝ PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Září 1.9. zahájení školního roku 1. - 5.9. společná část maturitní zkoušky 2014 podzim 4.9. schůze rodičů žáků 1. ročníku (16:00) 9.9. praktické maturitní zkoušky

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 Vypracoval: Ing. Radomil Poles OBSAH Úvod... 2 1 Stručná charakteristika současného stavu... 2 1.1 Současný stav... 2 1.2 Vzdělávací

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

ABSOLUTORIUM ve školním roce 2012/2013

ABSOLUTORIUM ve školním roce 2012/2013 OBCHODNÍ AKADEMIE, STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLA, VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CESTOVNÍHO RUCHU A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, s. r. o. SNP 170, 500 03 Hradec Králové ABSOLUTORIUM ve školním roce

Více

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: ,

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: , Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: 371 728 523, stredni@skola-rokycany.cz www.skola-rokycany.cz 1. Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve čtvrtek 1. září 2016. Vyučování

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKY V ŘÁDNÉM JARNÍM TERMÍNU ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

MATURITNÍ ZKOUŠKY V ŘÁDNÉM JARNÍM TERMÍNU ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ MOST, s. r. o. Topolová 584, 434 47 MOST MATURITNÍ ZKOUŠKY V ŘÁDNÉM JARNÍM TERMÍNU ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Studijní obor: Forma studia: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017 Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017. podpis a razítko ředitelky školy 1 Cíle ročního plánu EVVO

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

PD 02/01. Volba povolání/ Terénní geografická výuka, praxe a aplikace

PD 02/01. Volba povolání/ Terénní geografická výuka, praxe a aplikace Pracovní list k projektovému dni - Střední zemědělská škola v Brandýse nad Labem + příloha (fotodokumentace) PD 02/01 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova:

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 čtyřleté studium oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), třída B 79-41-K/81

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední zemědělská škola Dalovice. Hlavní 27, Dalovice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední zemědělská škola Dalovice. Hlavní 27, Dalovice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední zemědělská škola Dalovice Hlavní 27, 362 63 Dalovice Identifikátor školy: 600 009 181 Termín konání inspekce: 14. a 16. března 2006

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@spelechovska.cz Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Škola prochází postupnou rekonstrukcí a je vybavovány moderním zařízením a pomůckami.

Více

Plán práce pro školní rok 2015-2016

Plán práce pro školní rok 2015-2016 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2015-2016 Lutín, září 2015 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více