(dle posledního rozhodnutí o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení a datum vydání posledního rozhodnutí): IČO:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "(dle posledního rozhodnutí o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení a datum vydání posledního rozhodnutí): IČO: 00 231 312"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, ve znění vyhl. 225/2009 Sb.]

2 OBSAH 1. Základní údaje o škole str Název školy str Sídlo str Zřizovatel školy str Vedení školy str Adresa pro dálkový přístup str Charakteristika školy str. 3 - součásti školy - vybavení školy 1.7 Školská rada str Obory vzdělání str Obory vzdělání str Vzdělávací programy str Přehled o pracovnících školy str Personální zabezpečení str Věková struktura pedagogických pracovníků str Kvalifikace pedagogických pracovníků str. 5 - odborná kvalifikace 3.4 Aprobovanost výuky str Odchody pedagogických pracovníků ve školním roce str Jazykové vzdělávání str Zápis k povinné škol. docházce a následné přijetí do školy str Výsledky vzdělávání žáků str Informace o třídách a počtech žáků str. 7 - počet budov, ve kterých se vyučuje - počet tříd - počet žáků - průměrný počet žáků - žáci učící se cizí jazyk - zaměření tříd (skupin) s rozšířenou výukou - počet integrovaných žáků 5.2 Prospěch žáků str Chování žáků str. 8 - klasifikace chování - zameškané hodiny 5.4 Žáci podle státního občanství str. 9 - podle států - integrace a další začleňování cizinců 5.5 Žáci s trvalým bydlištěm podle krajů str Výsledky přijímacího řízení str. 9 - na víceletá gymnázia - na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ (s mat. zkouškou) - na soukromé školy 1

3 - do učebních oborů - do tříd s rozšířenou výukou 5.7 Počet žáků, kteří ukončili školní docházku str Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami str Přeřazení do speciálního školství str Péče o nadané žáky str Účast žáků v soutěžích str účast a umístění v soutěžích vyhlašovaných MŠMT - účast a umístění v ostatních soutěžích - školní soutěže 5.12 Výjezdy žáků mimo objekt školy str Prevence sociálně patologických jevů str Zájmové vzdělávání a školské služby str Školní družina str Školní zájmová činnost str Školní stravování str Poradenské služby školy str výchovné poradenství - spolupráce s PPP - poradenství při volbě povolání 8. Další vzdělávání pedagogických pracovníků str průběžné vzdělávání - vzdělávání k rozšíření odborné kvalifikace - vzdělávání k doplnění odborné kvalifikace 9. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti str Formy spolupráce s rodiči a ostatními partnery školy str Aktivity školy str školní parlament - akce školy - projekty, pracovní dílny, soutěže a prezentace školy - exkurze, přednášky, vzdělávací pořady, divadla apod. - modernizace budovy a vnitřního zařízení 9.3 Výchova k udržitelnému rozvoji a EVVZ str Multikulturní výchova str Mezinárodní spolupráce str Účast školy v rozvojových a mezinárodních programech str rozvojové programy - mezinárodní programy 9.7 Akreditované programy dalšího vzdělávání str Realizované projekty financované z cizích zdrojů str Péče o zaměstnance str Výsledky inspekční činnosti ČŠI, případně jiných kontrol str Údaje o hospodaření školy v roce 2008 str Přílohy (seznam) str. 31 Přílohy č. 1 č. 22 str

4 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1.1 Název školy: (dle posledního rozhodnutí o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení a datum vydání posledního rozhodnutí): Základní škola, Praha 9 Hloubětín, Hloubětínská 700 ( ) 1.2 Sídlo: Praha 9 Hloubětín, Hloubětínská Zřizovatel školy: Městská část Praha 14 se sídlem Praha 9 Černý Most, Bří Venclíků 1073; IČO: Vedení školy: ředitelka školy: Mgr., Bc. Eva Hradská (od ) zástupce ředitele pro výchovu a vzdělávání: Mgr., Bc. Hana Maláčková (od ) vedoucí školní jídelny: Jitka Synková (od ) 1.5 Adresa pro dálkový přístup: web: 1.6 Charakteristika školy: Plně organizovaná základní škola s I. a II. stupněm (1. 9. ročník); právní subjektivita od Její kapacita je 500 žáků, avšak vlivem demografického vývoje a celkovým poklesem populačních ročníků je naplněna na 74,2 %. Ve školním roce 2009/2010 má škola v a v 9. ročníku po dvou paralelních třídách, v 8. ročníku jednu třídu; 45 % žáků je z mimospádové oblasti. Jde o středně velkou školu rodinného typu, která vzhledem k velikosti a prostorovému uspořádání odbourává anonymitu. Umožňuje také lépe budovat otevřené vztahy nejen mezi školou, žáky a rodiči, ale i mezi žáky navzájem. Budova se nachází v klidném prostředí ve starší vilové zástavbě Hloubětína, 5 minut pěšky od stanice metra B Hloubětín a 3 minuty pěšky od konečné zastávky autobusů MHD. Díky výhodné poloze vzhledem k dopravní obslužnosti je proto bezpečně dostupná i žákům ze vzdálenějšího okolí. V blízkosti školy je plavecký bazén a hloubětínský lesík. Naší prioritou je co nejlépe připravit žáky pro další život a motivovat je k celoživotnímu učení, přičemž klademe důraz na jejich individualitu. Chceme, aby každý žák měl možnost se rozvíjet podle svých schopností a byl také tak hodnocen. Preferujeme 3

5 společný komplexní základ všeobecného vzdělávání, proto je výuka zaměřena na budování co nejširšího všeobecného rozhledu. a) Součásti školy: - Základní škola - Školní družina - Školní jídelna (dále viz Příloha č. 1; str. 33) b) Vybavení školy: - 3 odborné pracovny cizí jazyky, fyzika a informační technologie (V prosinci 2009 a lednu 2010 byla učebna přemístěna do větší místnosti s novými síťovými rozvody, vybavena novým nábytkem, 16 novými počítači a interaktivní tabulí.) - 13 kmenových učeben - 4 poloodborné učebny (Př, Z, Vv, Hv), které jsou zároveň i učebnami kmenovými. Většina tříd je vybavena videem, ve dvou třídách I. stupně a ve třech II. stupně jsou interaktivní tabule. Školní PC jsou propojeny vnitřní počítačovou síti s pevným připojením na internet. - 3 samostatné místnosti pro činnost školní družiny - Školní dílna, cvičná kuchyňka, žákovská knihovna, keramický ateliér - 2 místnosti pro činnost školního žákovského klubu - 1 tělocvična - Víceúčelové hřiště s umělým povrchem (z roku 2003); je otevřeno i pro veřejnost provoz hřiště: a : každý všední den od 16,00 hod do 19,00 hod : každý všední den od 8,00 hod do 12,00 hod - Škola nemá bezbariérový přístup. 1.7 Školská rada: Školská rada byla zřízena zřizovatelem dne usnesením rady MČ Praha 14 ze dne (č. 596/RMČ/2005). Ve školním roce 2009/2010 se Školská rada sešla 3x projednala četnost schůzek ŠR, postup při schvalování výroční zprávy, možnosti využití grantových programů, možnost obnovení činnosti sdružení rodičů a vzala na vědomí informaci ředitelky školy o plánované rekonstrukci žákovských toalet schválila Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2008/2009 a nový školní řád. Dohodla také způsob, jak s novým školním řádem prokazatelně seznámit zákonné zástupce žáků. Dále vyjádřila souhlas s postupem vedení školy ohledně odstoupení od smlouvy s CK Ajeto a vrácení peněz zákonným zástupcům za neuskutečněnou školu v přírodě schválila nového člena rady z řad učitelů a projednala účast rodičů na připravovaných zahradních slavnostech. - Složení školské rady: za zřizovatele Vladimíra Petzoldová, Miroslav Žák; za rodiče Jan Dvořák, Michal Pospíšil; za učitele Marta Hodošová, Magdaléna Kubínová (od Vlasta Jindrová). 4

6 2. OBORY VZDĚLÁNÍ 2.1 Obory vzdělání: kód oboru popis oboru počet tříd počet žáků (k ) C/01 Základní škola C/001 Základní škola Vzdělávací programy: vzdělávací program počet škol počet tříd počet žáků (k ) ŠVP ZV Základní škola (č.j /96-2) V a třídách: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (ŠVP ZV). Zhodnocení ŠVP ZV viz Příloha č. 2; str. 36 V ostatních třídách: Základní škola, č.j / PŘEHLED O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY 3.1 Personální zabezpečení: pracovníci k fyzické osoby k přepoč. pracovníci k fyzické osoby k přepoč. pracovníci pedagogičtí 29 27, ,68 (včetně ŠD) nepedagogičtí 10 9,5 10 9,5 celkem 39 37, , Věková struktura pedagogických pracovníků k : věk do 30 let včetně let let let nad 60 let z toho důchodci počet z toho žen Průměrný věk pedagogických pracovníků základní školy: 48, Kvalifikace pedagogických pracovníků k : a) odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost podle z. 563/2004 Sb.: s odbornou kvalifikací bez odborné kvalifikace počet počet % počet % učitelé ,67 8* 33,33 vychovatelé * z toho 1 osoba se vzdělává k doplnění odborné kvalifikace 5

7 3.4 Aprobovanost výuky: 52,43 % (jedná se o součet hodin, které se vyučují, včetně volitelných a nepovinných předmětů): % % předmět I. st. II. st. předmět I. st. II. st. Český jazyk a literatura Výchova ke zdraví - 0 Anglický jazyk Hudební výchova Matematika Výtvarná výchova 50 0 Informatika - 0 Výtvarné činnosti 33 0 Dějepis - 71 Pracovní činnosti 50 0 Zeměpis - 86 Tělesná výchova Vlastivěda 75 - % % předmět I. st. II. st. předmět I. st. II. st. Prvouka 14 - Německý jazyk Přírodověda 83 - Cvičení z matematiky Přírodopis Sportovní hry Fyzika Literární seminář Chemie Informační technologie - 0 Občanská výchova - 0 Společenskovědní seminář - 0 Rodinná výchova - 0 Finanční gramotnost Povinné předm. Povinné předměty Povinné předm. P. volitelné p. 3.5 Odchody pedagogických pracovníků ve školním roce: - během školního roku : 1 - na konci školního roku: Jazykové vzdělávání: Učitelé cizích jazyků k jazyk fyzické osoby přepočtení pracovníci Odborná kvalifikace počet % anglický jazyk 6 2, německý jazyk 1 0, celkem 7 2, ,14 z toho rodilí mluvčí ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A NÁSLEDNÉ PŘIJETÍ DO ŠKOLY počet počet zapsaných počet přijatých z toho starších 6ti let počet odkladů 1. tříd dětí dětí (nástup po odkladu) pro šk.r. 2010/ (viz Příloha č. 3, str. 38) Dodatečný odklad školní docházky: 0 6

8 5. VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 5.1 Informace o třídách a počtech žáků: a) počet budov, ve kterých se vyučuje: 1 b) počet tříd: 17 I. stupeň II. stupeň celkem k k z toho počet specializovaných tříd: 0 I. stupeň II. stupeň celkem k k c) počet žáků: I. stupeň II. stupeň celkem k k d) průměrný počet žáků: na třídu: I. stupeň I. stupeň II. stupeň II. stupeň Ø za I. a II. st. běžné třídy specializ. třídy běžné třídy specializ. třídy běžných tříd 22,90-20,29 21,82 na učitele (jedná se o přepočtený počet učitelů): I. stupeň I. stupeň II. stupeň II. stupeň Ø za I. a II. st. běžné třídy specializ. třídy běžné třídy specializ. třídy běžných tříd 19,84-12,20 16,00 e) žáci učící se cizí jazyk k : žáci učící se cizí jazyk žáci učící se cizí jazyk jako žáci učící se cizí jazyk jako povinný předmět povinně volitelný předmět jako nepovinný předmět I. stupeň II. stupeň II. stupeň I. stupeň II. stupeň AJ NJ FJ ŠJ RJ ostatní f) zaměření tříd (skupin) s rozšířenou výukou: - škola nemá třídy nebo skupiny s rozšířenou výukou 7

9 g) počet integrovaných žáků celkem (pouze žáci se zdravotním postižením, u nichž byly SVP zjištěny na základě vyšetření ŠPZ, a jsou integrováni v běžných třídách): 31 z toho postižení: VPU VPCH mentální tělesné zrakové sluchové vady řeči více vad autismus Prospěch žáků: Prospěch 1. pololetí počet žáků 1. pololetí % 2. pololetí počet žáků 2. pololetí % Klasifikováni I. st , ,56 II. st Nehodnoceni I. st. 1 0,44 1 0,44 II. st Prospěch 1. pololetí počet žáků 1. pololetí % 2. pololetí počet žáků Prospěli I. st ,56 z toho s vyznam , ,78 II. st , ,00 z toho s vyznam , ,62 Neprospěli I. st ,44 II. st. 7 4,90 7 5,00 Neprospěli. po opr..zk. I. st ,44 II. st ,71 celkový průměr 1. pololetí 2. pololetí I. stupeň 1,26 1,27 II. stupeň 1,69 1,76 Celkem 1,49 1,54 2. pololetí % 5.3 Chování žáků: a) klasifikace chování: chování 1. pololetí 2. pololetí žáci % žáci % velmi dobré ,46 uspokojivé ,54 neuspokojivé

10 b) zameškané hodiny: zameškané hodiny neomluvené šk. rok 2008/2009 počet hodin šk. rok 2008/2009 počet žáků šk. rok 2009/2010 počet hodin I. stupeň II. stupeň celkem šk. rok 2009/2010 počet žáků 5.4 Žáci podle státního občanství k : a) podle států: stát počet žáků Arménie 1 Bulharsko 1 Česká republika 353 Čína 3 Moldávie 1 Mongolsko 1 Rusko 1 Slovensko 2 Ukrajina 5 Vietnam 3 b) integrace a další začleňování cizinců: - dílčí projekt Emergentního projektu MV ČR Podpora integrace cizinců na území MČ Praha 14 pro rok 2009; (Závěrečná zpráva viz Příloha č. 24, str. 73) - dílčí projekt Emergentního projektu MV ČR pro rok začleňování žáků bez větších problémů; obtížnější je komunikace s rodiči (hlavně z Vietnamu a Číny), neboť často neumí česky; řešíme pohovory s tlumočníky 5.5 Žáci s trvalým bydlištěm podle krajů: kraj: počet žáků: Středočeský 9 Ústecký 1 Praha 361 z toho Praha ze spádové oblasti 204 Celkem mimo spádovou oblast školy: 167 (tj. 45 %) 5.6 Výsledky přijímacího řízení: a) na víceletá gymnázia přijato: 15 z pátého ročníku ze sedmého ročníku z osmého ročníku gymnázia zřizovaná krajem soukromá gymnázia církevní gymnázia - - 9

11 b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ (s maturitní zkouškou) z devátých ročníků přijato: 22 krajské SŠ církevní SŠ gymnázia 6 - obchodní a podnikatelské zaměření 6 - zaměření na gastronomii, hotelnictví a cestovní ruch 2 - střední průmyslové školy a technické školy 4 - zdravotnické a sociální zaměření 2 - umělecké zaměření 2 - pedagogické školy 0 - celkem přijato 22 (61,1 %) - c) na soukromé školy přijato: 4 soukromé SŠ gymnázia - obchodní a podnikatelské zaměření 3 zaměření na gastronomii, hotelnictví a cestovní ruch 1 střední průmyslové školy a technické školy - zdravotnické a sociální zaměření - umělecké zaměření - pedagogické školy - celkem přijato 4 (11,1 %) d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou přijato: 10 z devátých ročníků z nižších ročníků 10 (27,8%) - Pozn.: Všichni žáci devátých ročníků byli přijati v prvním kole přijímacího řízení. e) do tříd s rozšířenou výukou z pátého ročníku přijato: 1 RV jazyků RV matematiky státní školy 1 - církevní školy - - soukromé školy Počet žáků, kteří ukončili školní docházku a odešli ze školy: 36 - v devátém ročníku: 36 - v osmém ročníku: Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami: Výuku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami naplňujeme formou individuální integrace do běžných tříd. 10

12 Mezi zdravotně postižené zařazeno: 2 Mezi zdravotně znevýhodněné zařazeno: 29 Mezi žáky s různými typy SPU zařazeno: 42 Podle individuálního vzdělávacího plánu (IVP) vzděláváno: 19 Podle upraveného vzdělávacího plánu vzděláváno: 12 žáků Po mnohaleté zkušenosti realizujeme integraci především individuálním přístupem k žákům se specifickými vzdělávacími potřebami. Z hodnocení, které pravidelně dvakrát ročně s pomocí všech zainteresovaných stran uskutečňujeme, vyplývá, že tento přístup je efektivní a vede k podpoře těchto žáků. Základním efektivním nástrojem pro pomoc těmto dětem se jeví individuální přístup ke studijním možnostem dítěte s preferencí prověřování učiva vhodnou odpovídající formou, kterou dítě dosahuje lepších výsledků (ústní zkoušení, možnost opravy neúspěchu, individuální zadávání úkolů, eliminace časového stresu, správné rozvržení množství učiva s preferencí učiva základního). Zohledňovala se v odůvodněných případech kvalita grafického projevu a hyperaktivita dětí. Velmi dbáme na motivující zpětnou vazbu dítěti. Specifika našich žáků se specifickými vzdělávacími potřebami ukazují, že lze vystačit se zohledňování formy a jen výjimečně obsahu učiva. Nezbytným předpokladem byla i dobrá spolupráce s rodinou, ale ne ve všech případech rodiče svým dětem správně a dostatečně pomáhali. To se zároveň s nezájmem některých dětí bohužel odrazilo i ve slabých studijních výsledcích. Celkově však tato péče napomohla k udržení velmi dobrých studijních výsledků. Individuální vzdělávací plán se vytvářel na podkladě posudku a za spolupráce školských poradenských zařízení (PPP, SPC). Z PPP Praha 3 a 9, jmenovitě PhDr. Irenou Švábovou a Mgr. Olgou Sklenářovou. Od září 2010 nastoupí pro naší školu nová poradenská psycholožka Mgr. Irena Jouve. K pravidelnému vyhodnocování IVP za pomoci poradenského psychologa došlo a Vzhledem k velkému počtu žáků s SPU na škole úspěšně pracovaly dva dyslektické kroužky. První vedený paní učitelkou Martou Hodošovou byl určen žákům druhých a třetích tříd a docházelo do něj 8 žáků. Druhý vedla Mgr. Hana Maláčková a byl pro žáky čtvrtých a pátých tříd. Tam docházelo 7 žáků. V rámci reedukace byly napravovány především specifické chyby v gramatice, žáci věnovali hodně času čtení s porozuměním. Byla využívána interaktivní tabule a PC učebna s programy vhodnými pro žáky s SPU. Od bylo povoleno vzdělávání podle individuálního plánu jedné žákyni, která se pro svůj zdravotní stav nemohla účastnit vyučování po dobu delší než dva měsíce. 5.9 Přeřazení do speciálního školství: 1 z ročníku 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 8. r. 9. r. během roku počet žáků na konci roku počet žáků Ve II. pololetí přešel 1 žák 6. ročníku na ZŠ speciální v Praze 8, Libčická. 11

13 5.10 Péče o nadané žáky: Na škole máme dle provedených screeningových šetření 35 studijně zdatných žáků (z toho na prvním stupni 20 žáků) a 5 talentovaných (z toho 4 na prvním stupni) v oborech sport a zpěv. V rámci výuky je individuálně rozvíjeno jejich nadání ze strany konkrétních učitelů, je jim umožňován rozvoj (účast na aktivitách v rámci akcelerace jejich nadání). Žádný z žáků není však na takové úrovni, aby bylo nutné upravovat jejich studijní plán (např. přeřazením do vyššího ročníku, či diferenciace obsahu učiva) Účast žáků v soutěžích: a) účast a umístění v soutěžích vyhlašovaných MŠMT: PŘEDMĚTOVÉ SOUTĚŽE Název soutěže ročník počet žáků umístění školní kolo obvodní kolo v obvodním kole Olympiáda Bi a 12. místo Olympiáda D 8., místo Olympiáda M Kategorie Z úspěšný řešitel Kategorie Z Kategorie Z úspěšná řešitelka Kategorie Z Olympiáda Z , 15., 19. místo Pythagoriáda 6. a roč roč. 26 Klokan účastnili se všichni žáci školy b) účast a umístění v ostatních soutěžích: SPORTOVNÍ SOUTĚŽE Název soutěže ročník počet žáků umístění školní kolo obvodní kolo v obvodním kole POPRASK Přespolní běh Stolní tenis místo Stolní tenis Florbal místo Florbal místo Basketbal 8., místo (chlapci) Malá kopaná Volejbal 8., místo (dívky) Pohár starosty Plavání místo Stolní tenis místo (dívky) 4. místo (chlapci) Plavecko-běžecký pohár Prahy

14 Název soutěže ročník počet žáků obvodní kolo umístění v obvodním kole Mc Donalds Cup místo UMĚLECKÉ SOUTĚŽE (výtvarné) Pomáháme zvířatům I. stupeň 2. místo Já a můj obvod místo 2 žáci 3. místo 3. žáci čestné uznání třídě IV. A 12 žáků c) školní soutěže Sportovní soutěže Sportovní dopoledne k MDD (II. stupeň) Volejbal smíšených šestek; ŠSK (II. stupeň) Volejbal (II. stupeň) žáci versus Nohejbal učitelé Bumbácbol Šplh (I. stupeň) Umělecké soutěže Hloubětínský slavíček Poetické setkání recitace (I. stupeň) 5.12 Výjezdy žáků mimo objekt školy: počet výjezdů počet žáků lyžařské kurzy 1 27 školy v přírodě relaxačně poznávací pobyty 4 72 Lyžařský výcvikový kurz: třída termín roč penzion Verner, 27 žáků Deštné v Orlických horách 4 dospělí Školy v přírodě: I. A + I.B penzion Maják, 38 žáků Nová Ves nad Nisou 5 dospělých III. A + III. B Sport hotel Panorama, 45 žáků Lipno nad Vltavou 6 dospělých V. A + V. B penzion Lesák, 38 žáků Chlum u Třeboně 5 dospělých Relaxačně poznávací pobyty: VIII. A rekreační středisko Blaník, 23 žáků Louňovice pod Blaníkem 4 dospělí stmelovací víkend (viz bod 9.8) ŠD ZŠ Kájov, 15 žáků okr. Český Krumlov 2 dospělí IX. A penzion Verner, 15 žáků Deštné v Orlických horách 2 dospělí VI. A táborové chatky, 19 žáků Častoboř 2 dospělí 13

15 6. PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ - Minimální preventivní program pro školní rok 2009/2010 (viz Příloha č. 4, str. 39) - Plán činnosti prevence na školní rok 2009/2010 (viz Příloha č. 5, str. 46) - Účast v Dlouhodobém programu prevence sociálně patologických jevů MČ Praha 14 realizovaný o.s. PROSPE; (hodnocení spolupráce viz Příloha č. 6, str. 48), - Spolupráce s Úřadem městské části Praha 14 odbor sociální a zdravotní - Spolupráce s Úřadem městské části Praha 14 odbor sociálních kurátorů - Spolupráce s Úřadem městské části Praha 14 oddělení péče o dítě - Spolupráce s Obvodní pedagogicko psychologickou poradnou pro Prahu 3 a 9 - Spolupráce s Městskou policií a Policií ČR; V rámci prevence se uskutečnily přednášky pro žáky 6. až 9. tříd (Městská policie a ). Pro žáky 9. tříd se konala přednáška na téma Trestní odpovědnost mládeže (poručík Holub Policie ČR ). Všechna uvedená pracoviště pomáhají naplňovat úkoly primární prevence na škole. Obracíme se na ně, kdykoliv to je potřeba. S veškerými aktivitami s jednotlivými dětmi musejí dát rodiče informovaný souhlas. - Spolupráce s dalšími odborníky: Odborná péče o žáky je komplexní a týmová záležitost. Využíváme proto dalších specializovaných pracovišť a institucí, popř. expertů: KLÍČ a TRIANGL preventivní zařízení Speciálně pedagogické centrum pro žáky s poruchami řeči, Libčická 399 Praha 8, Mgr. Hana Fleischmannová, Dětská psychiatrická ambulance, Kytlická ul, Praha 9, MUDr. Fáberová SC Paprsek, Šestajovická ul. Praha 9 SANANIM anonymní telefonická a on-line poradna tel.: Samospráva žáků viz bod Volnočasové aktivity žáků viz bod 7.2 Hodnocení plánu prevence sociálně patologických jevů viz Příloha č. 7 str ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY počet oddělení počet žáků školní dužina školní klub - - zájmové útvary Školní družina: Výchovná činnost školní družiny byla zaměřena především na společenskou výchovu, výchovu k sebeobslužnosti a na dodržování zásad bezpečnosti. 14

16 Základní oblasti výchovného programu byly vhodně doplňovány a obohacovány dalšími činnostmi. Jednalo se např. o akce: - Celodružinové soutěže (literární, výtvarné, pěvecké, dominový a piškvorkový turnaj, turnaj v člověče, nezlob se) - Exkurze, výlety, - Návštěvy zoologické zahrady (3x) a místní knihovny - Velikonoční dílna - Solná jeskyně - Sběr starého papíru (4x) - Relaxační pobyt v Desné v Jizerských horách o jarních prázdninách - Spolupráce se ŠD ZŠ Kájov (společný pobyt v Praze) Hodnocení práce školní družiny viz Příloha č. 8, str Školní zájmová činnost: zájmový útvar počet oddělení pro žáky Cvičení z ČJ 1 9. třídy Dramatický 1 ŠD Hudebně-pohybový třídy Keramika třídy Míčové hry 1 ŠD Přípravka z českého jazyka 1 5. třídy Přípravka z matematiky 1 5. třídy Přípravný kurz z M k přijímacím zkouškám 2 9. třídy Sborový zpěv třídy Školní sportovní klub třídy Vlastivědný 1 3. třídy Základy práce na PC třídy Dalších 10 zájmových kroužků organizovala škola ve spolupráci s jinými subjekty viz Příloha č. 9; str Školní stravování: - počty stravovaných žáků celkem (podle stavu k ): 319 z toho: žáků I. stupně 202 žáků II. stupně počet jídelen ZŠ: 1 - počet výdejen ZŠ: Poradenské služby školy: a) výchovné poradenství: výchovný poradce: - sestavuje Strategii výchovného poradenství (viz Příloha č. 10, str. 53) 15

17 - provádí pedagogickou diagnostiku - připravuje podklady pro IVP žáků - je přítomen při výchovných komisích a ostatních závažných jednání s rodiči připravuje podklady, vypracovává zápis - konzultuje s vyučujícími problematiku výuky i chování žáků - poskytuje individuální konzultace žákům i rodičům při řešení výchovných i vzdělávacích problémů - spolupracuje s PPP, s orgány státní správy a dalšími institucemi a odborníky při řešení výchovných problémů na škole - provádí poradenství při volbě povolání - provádí náslechy ve třídách se žáky se SPU následně konzultuje s vyučujícími Výchovný poradce v rámci DVPP ukončil: - specializační studium výchovného poradenství na PedF UK Výchovná a závažná jednání s rodiči v tomto školním roce celkem: 15 (s 16 žáky ročníků) Přehled řešených problémů: - absence, pozdní příchody 5 - neplnění školních povinností 3 - nevhodné chování 6 - prospěch 4 - neadekvátní chování vůči spolužákovi 2 - osobní problémy žáka 1 - nevhodné využívání volného času 2 Neomluvená absence projednávána celkem u 9 žáků (celkem 71 hodin) z druhých až devátých ročníků. Spolupráce s dalšími institucemi a orgány státní správy při řešení výchovných problémů na škole: - celkem zasláno 9 dopisů (ÚMČ Praha 14 a Policie ČR). b) spolupráce s PPP: - Vyšetření v PPP 12 žáků - Kontrolní vyšetření 10 žáků ( ) - Psycholožka PPP hospitovala ve třídách dvakrát. - Psycholožka PPP navštěvovala školu pravidelně každý měsíc a dále dle potřeby (celkem 15x), speciální pedagog PPP také dle potřeby. - Depistážní diktát v prvních třídách proběhl ; ze 44 dětí vytipováno 12 žáků. - Testy profesní orientace (ve spolupráci s PPP, pro 22 dětí ze 36 žáků devátých tříd, tj. 61,11%). - Plánovaná beseda s psychologem Jak uspět u přijímacích zkoušek a pohovorů se z důvodu malého procenta žáků, kteří ji měli absolvovat, nekonala (stejně jako v loňském roce). Tento fakt svědčí o současném trendu, kdy jsou žáci přijímáni na SŠ bez přijímacích zkoušek či pohovorů. 16

18 c) poradenství při volbě povolání: - Výuka k volbě povolání realizována v předmětech Ov, Rv (9. ročník) a Pč (8. 9. ročník) - Testy profesní orientace absolvovalo v říjnu 22 žáků z devátých tříd - Testy studijních předpokladů absolvovali v červnu žáci osmého ročníku - Výstava Schola Pragensis (KC Praha 4) ; ročníky - Informativní třídní schůzka pro rodiče vycházejících žáků Na naší škole proběhla prezentace některých středních škol - Návštěva IPS Domažlická, Praha 3 8.A ( ) 8. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ a) Průběžné vzdělávání: 21 Jednodenní kurzy a semináře škola (agentura) název semináře termín konání účast Descartes Design papíru říjen 1 učitelka SŠ MB Organizační řád školy listopad 1 učitelka Comenia Consult Praha Bezpečné hory listopad 1 učitelka Sdružení Tereza Konference EVVO listopad 1 učitel AV MEDIA, a.s. Efektivní využití interakt. tabule duben, květen 5 učitelů Masarykova univerzita Finanční gramotnost květen 1 učitel SŠ MB Bakaláři červen 1 učitelka Vícedenní semináře KFP, s.r.o. FG poutavě a zábavně říjen 1 učitel NIDV Praha Profesní průprava zástupců ŘŠ březen duben 1 učitelka ÚPRPŠ Praha Rozvoj tvořivosti dětí březen červen 4 učitelky Kalokagathie s.r.o. Fórum výchovy ke zdraví duben 1 učitelka NIDM Celostátní konference ŠD a ŠK červen 1 vychovatelka Ped F UK Praha Nové vyučovací metody září květen 1 učitelka Jipka Angličtina září červen 1 učitelka Všichni učitelé absolvovali přednášku o SPU (PhDr. Wolfová z PPP P 3 a b) Vzdělávání k rozšíření odborné kvalifikace: 5 škola (agentura) název programu termín konání účast SSŠ SK Kurz instruktorů šk. snowboardingu leden 1 učitelka SSŠ SK Základ. kurz instruktorů šk. lyžování leden 1 učitelka ČČK Kurz školního zdravotníka říjen prosinec 1 vychovatelka ÚJOP UK Praha Výuka češtiny jako cizího jazyka září červen 2 učitelky c) Vzdělávání k doplnění odborné kvalifikace: 3 škola studijní program obor rok studia Ped F UP Učitelství pro ZŠ Učitelství pro I. stupeň 4 Ped F UK Pro učitele VP Výchovné poradenství závěrečná zk. Ped F JČU Specializace v pedagogice Výchova ke zdraví 2 17

19 9. AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 9.1 Formy spolupráce s rodiči a ostatními partnery školy: Spolupráce s rodiči: - školská rada (viz bod 1.7) - třídní schůzky a konzultace (celoškolní v září a listopadu 2009, v lednu, dubnu a červnu 2010) - pomoc rodičů při doprovodu na školní akce nebo při realizaci některých školních akcí - přednáška Jak vyjít s dítětem v pubertě (PhDr. Václava Masáková z PPP pro Prahu 1,2 a 4) - otevřená škola - poradenské služby školy (viz bod 7.4) Spolupráce se zřizovatelem a ÚMČ Praha 14: - Spolupráce s odborem školství a s odborem sociálních věcí a zdravotnictví, Účast ředitelky školy na poradách ředitelů základních škol Prahy 14 - Příspěvky do Listů Prahy 14 - Spoluúčast na pětiletém grantovém programu primární prevence; realizátor o.s. Prospe (viz také bod 6) - Účast žáků při pietním aktu kladení věnců k 91. výročí ukončení první světové války a vzniku ČR ( ) a na Dni Země ( ) Spolupráce s MŠ Štolmířská a MŠ Šestajovická - návštěva žáků 1. tříd v mateřské škole - návštěva dětí předškolního věku v prvních třídách - informace o škole pro rodiče žáků budoucích 1. tříd - informační letáky a pozvánky k zápisu do 1. tříd - pracovní schůzky učitelek I. stupně s učitelkami MŠ (2x) Spolupráce s Policií ČR a Městskou policií: - Trestní odpovědnost přednáška pro 9. třídy; poručík Holub ( ) - Návštěva Muzea policie ČR 2. třídy - Ajaxův zápisník pro 2. třídy (říjen, listopad, leden, únor, březen, duben) - Přednášky Městské policie v rámci prevence pro žáky tříd ( a ) - pomoc při zajišťování bezpečné cesty do školy - Napojení školy na poplachový monitorovací systém hl. m. Prahy Spolupráce s občanským sdružením Život dětem - spolupráce při pořádání celostátní veřejné sbírky Srdíčkový den (14 a 15. září 2009, 7. a 8. prosince 2009, 19. a 20. dubna 2010) Spolupráce s občanským sdružením Adra - účastí v 10. jubilejní celostátní velikonoční sbírce s názvem Pomáhat je radost (23. a 24. března 2009) jsme podpořili usilování humanitární organizace Adra ve prospěch těch, kteří se bez podpory a pomoci druhých v životě neobejdou. (viz Příloha č. 11, str. 56) 18

20 9.2 Aktivity školy: a) Školní parlament Pravidelné schůzky zástupců žáků tříd Výchovná poradkyně vedla i letos školní parlament. Na jeho činnosti se podíleli žáci 4. až 9. tříd. Parlament se pravidelně scházel každý čtvrtek o velké přestávce ve školní jídelně. Tyto prostory jsou bohužel pro činnost parlamentu nevyhovující, nebylo je možné dostatečně využít pro prezentaci parlamentu či společné práce všech tříd. Sešli jsme se 31x (od do ). Parlament využíval školní rozhlas, své nástěnky a pomáhal při tvorbě školního časopisu Kachlíkárna. Informace o naší činnosti jsme také umisťovali na webové stránky školy. Hlavním efektem peer prvků, na kterých je parlament postaven, je spolupráce dětí při řešení aktuálních problémů školy, pomoc při akcích školy. Zástupci parlamentu se také pravidelně scházeli s vedením školy ( , a ). Organizace nebo pomoc při organizaci akcí: - Barevný den ( ) - sběr papíru (říjen, prosinec, březen, červen) - Slavnosti slabikáře ( ) - Srdíčkové dny (charitativní akce) září, prosinec a duben - Velikonoční sbírka nadace Adra (23.3. a ) - Prezentace parlamentu ve třídách (průběžně dle potřeb) - Podpora akce Sběr víček od PET lahví (p. uč. Tomanová) - Turnaje fotbálek ( a ) - Zápis do prvních tříd (21. a ) - Soutěž Foto domácích mazlíčků ( ) - Dny otevřených dveří ( ) - Volba Amose ( ) - Adopce v ZOO želva palawanská ukončeno Adopce na dálku - Sportovní středy ( a ) Školní časopis Kachlíkárna ; (viz Příloha č. 12, str. 57) Spolupráce s parlamentem partnerské školy Návštěva partnerského parlamentu ZŠ Libčická Čimice ( ) (viz Příloha č. 13, str. 58) Schránka důvěry Za tento školní rok děti vhodily 12 vzkazů, které výchovná poradkyně operativně řešila. Odpověď děti získaly formou vzkazu na nástěnce, dále byly řešeny ve spolupráci s třídními učiteli a vedením školy. b) Akce školy Testování vědomostí a dovedností žáků Účast v celostátních srovnávacích testech společnosti SCIO; testování proběhlo ve 3., 4., 6. a 9. ročnících (viz Příloha č. 14, str. 59). 19

21 Adopce na dálku Prostřednictvím africko-českého občanského sdružení Humanitas Afrika přispívají od roku 2007 žáci i učitelé naší školy částkou 5 000,- Kč ročně na vzdělání, ošacení, stravu a zdravotní pojištění dívky Rabatu Mohamed z vesnice Obom v Ghaně. Letošní dobrovolná sbírka se uskutečnila ve dnech ; výnosem ze sbírky jsme zaplatili studium Rabatu až do roku 2012 (viz Příloha č. 15, str. 60). Sponzorování v pražské zoo Škola je adoptivním rodičem želvy palawanské (ukončeno ) a školní družina sponzoruje hutii kongu (viz Příloha č. 16, str. 61). Sběr V letošním školním roce se nám podařilo uskutečnit čtyři kontejnerové sběry starého papíru (říjen, prosinec, březen, červen). Celkem žáci s pomocí rodičů nasbírali kg papíru. Poděkování patří i starším chlapcům ze školního parlamentu, kteří při sběru pomáhali. Školní klub I v letošním školním roce byl pro žáky otevřen školní klub. Je především otevřen pro žáky, kteří mezi dopoledním a odpoledním vyučování neodcházejí domů. Zároveň ale plní i funkci útočiště, kde mají žáci k dispozici počítače, hry, knihy a mohou zde trávit volný čas mezi výukou. Největší oblibě se stále těší 2 počítače a stolní fotbal, deskové hry, o knihy se děti příliš nezajímají. Klub mladého diváka I v letošním školním roce zhlédli naši žáci prostřednictvím klubu 4 divadelní představení. 1. představení ( ): Limonádový Joe Hudební divadlo Karlín. Není snad nikdo, kdo by neviděl film Limonádový Joe. Tentokrát byl tento veleúspěšný film převeden na prkna, co znamenají svět. 2. představení ( ): V zajetí filmu Divadlo v Celené. V hlavní roli: závislost na filmu. Komedie vypráví o muži, jenž trpí závislostí na filmu, ve skutečném světě už nedokáže žít a cítí se dobře jen ve světě svých halucinací. Nakonec vše dobře dopadne. Žáci hodnotili toto představení jako velmi zdařilé, na dokonalosti mu ubíralo nepohodlné sezení v divadle a velmi nepříjemné světelné efekty (blikání). 3. představení ( ): Drama v kostce Studio Ypsilonka. Co je vlastně divadlo? To se žáci dověděli právě v tomto představení. 4. představení Sugar (Někdo to rád horké) Divadlo Pod Palmovkou. Joe a Jerry, dva muzikanti, se zapletou s mafiány a teď musí utéct. Útočiště najdou v ženské kapele, kam se dostanou v ženském převleku. Zde se seznámí se Sugar, která jim pěkně zamotá hlavu. Při tomto představení se všichni velmi dobře bavili. Pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče - Dny otevřených dveří: Škola nanečisto: Zápis do 1. tříd: a

22 - Škola před školou: 3 setkání třídních učitelek budoucích prvních tříd se svými budoucími žáky; setkání se uskutečnila v měsíci dubnu. - Schůzka s rodiči žáků budoucích 1. tříd: c) Projekty, pracovní dílny, soutěže a prezentace školy - Barevný den (viz Příloha č. 17, str. 63) - Slavnosti slabikáře Dny otevřených dveří až Škola nanečisto Projektové dny 3.2. a Velikonoční dílny Velikonoční jarmark (viz Příloha č. 18 a č. 19, str. 64 a 65) - Poetické setkání školní kolo recitační soutěže (I.stupeň) Soutěž ve šplhu (I. stupeň) Sportovní den Rozloučení žáků 5. tříd s I.stupněm Slavnostní vyřazení žáků 9. třídy Zahradní slavnost (viz Příloha č. 20., str. 66) d) Exkurze, přednášky, vzdělávací pořady, divadla apod. Září: - Poznej svého psa (1. 6. roč.) o vztahu člověka a psa Říjen: - Toulcův dvůr ekologická výchova (2., 4. roč.) - Přespolní běh chlapci (7. 9. ročník) - Návštěva Planetária (9. roč.) - Přednáška Městské policie AJAX (2. roč.) - Návštěva svíčkárny Šestajovice (3., 4. roč.) - Přednáška Policie ČR (9. roč.) - Návštěva ZOO (VII. B, ŠD) - Vycházka Prahou (3. roč.) - Vycházka na Vyšehrad (5. roč.) - Návštěva knihovny (1. roč.) - Plavecké závody (2. 9. roč.) - Přednáška Městské policie prevence (5. 9. roč.) - Návštěva Národního muzea (6., 9. roč.) - Filmové představení (I. stupeň) Listopad: - Toulcův dvůr ekologická výchova (1., 3., 5. roč.) - Letecký den letiště Letňany (6. roč.) - Výstava Schola Pragensis (8., 9. roč.) - Turnaj ve stolním tenisu dívky (6., 7. roč.) - Návštěva Planetária (4., 7. roč.) - Toulky Prahou (3. roč.) 21

23 - Perštejni renesanční vojenství ukázky (I., II. stupeň) - Návštěva knihovny (2. roč.) - Přednáška Městské policie AJAX (2. roč.) Prosinec: - Návštěva Planetária (6. roč.) - Turnaj ve florbalu chlapci (7., 9. roč.) - Exkurze zámek Sychrov (I. A) - Koncert Salesiánské divadlo (4., 5. roč.) - Přednáška Láska ano, sex ne (VIII. A) - Divadelní představení Divadlo v Dlouhé (1. roč.) - Návštěva knihovny (3. roč.) - Přednáška Městské policie (5., 9. roč.) - Filmové představení (I. stupeň) - Prohlídka kostela v Hloubětín (I. stupeň) Leden: - Návštěva knihovny (1. roč.) - Přednáška Městské policie AJAX (2. roč.) - Divadelní představení Divadlo v Horních Počernicích (5. roč.) - Merlin dravci interaktivní přednáška (I., II. stupeň) - Divadelní představení Na Fidlovačce (6. roč., VIII. A) - Návštěva útulku pro zvířata (VII. A) Únor: - Návštěva Planetária (3. roč.) - Turnaj košíková chlapci (9. roč.) - Toulcův dvůr ekologická výchova (5. roč.) - Koalice proti tabáku přednáška (4., 7. roč.) - Přednáška Městské policie AJAX (2. roč.) - Merlin sovy interaktivní přednáška (I., II. stupeň) - První pomoc přednáška (5. roč.) Březen: - Návštěva knihovny (1., 3. roč.) - Toulcův dvůr ekologická výchova (1., 4. roč.) - Návštěva Planetária (1., 6., 7. roč.) - Filmové představení (I. stupeň) - Přednáška Městské policie AJAX (2. roč.) - Filmové představení Juniorfest (9. roč.) - Plavecko-běžecký pohár (5. 8. roč.) - Hudební pořad v Národním domě na Vinohradech (8. a 9. roč.) Duben: - Turnaj ve stolním tenisu (6., 7. roč.) - První pomoc přednáška ((6., 7. roč.) - Návštěva ředitele DDÚ přednáška (8. roč.) - Návštěva knihovny (2. roč.) 22

24 - Vycházka historická Praha (4. roč.) - Projekt sochy Karlova mostu (4. roč.) - Letiště Kbely historie letectví (5., 7. roč.) - Divadelní představení Na Vinohradech (6., 8., 9. roč.) - Beseda psychologa s rodiči Jak vyjít s dítětem v pubertě - Exkurze hrad Točník (4. roč.) - Přednáška Městské policie AJAX (2. roč.) - Návštěva Městské knihovny Jak se dělá tanečník (7. roč.) - Návštěva Malé pevnosti Terezín (9. roč.) - Mc Donalds Cup fotbalový turnaj (4., 5. roč.) Květen: - Škola v přírodě (1., 3., 5. roč.) - Exkurze Škoda Auto Mladá Boleslav (7., 8., 9. roč.) - Turnaj odbíjená (7. 9. roč.) - Koalice proti tabáku přednáška (5. roč.) - Divadelní představení Na Fidlovačce (II. stupeň) - Turnaj odbíjená (učitelé, žáci) - Návštěva Dětského diagnostického ústavu (II. stupeň) - Návštěva knihovny (1. roč.) - Exkurze Špindlerův Mlýn (VI. A) - Celodenní návštěva žáků finské školy (II. stupeň) - Divadelní představení Malé divadlo Na Vinohradech (VIII. A, 9. roč.) - Filmové představení (1. 3. roč.) Červen: - Filmové představení (ŠD) - Ozdravný pobyt (VI. B, IX. A) - Exkurze Botanicus Lysá nad Labem (2., 3., 4. roč.) - Turnaj malý fotbal (6. 8. roč.) - Exkurze Coca Cola (9. roč.) - Exkurze Kutná Hora (Exkurze VII. B, VIII. A), Dobříš (VII. A) - Tunaj bowling (akce za odměnu pro vzorné reprezentanty školy) - Předávání cen výtvarná soutěž MČ - Vycházka do Prahy Národní muzeum, Praha historická (II. stupeň) - Muzeum Policie České republiky (2. roč.) - Studijní předpoklady testování Úřad práce (VIII. A) - Návštěva knihovny (1. roč.) - Vycházka Ledeburské zahrady (4. roč.) e) Modernizace budovy a vnitřního zařízení Nová učebna informačních technologií zřízena v bývalé učebně hudební výchovy, má 20 žákovských stanic, 1 učitelské stanoviště a nový nábytek (prosinec 2009) 3 interaktivní tabule ke stávajícím dvěma interaktivním tabulím, které jsou ve třídách na II. stupni, jsme pořídili dvě další na I. stupeň a jednu do nové učebny informačních technologií (prosinec 2009) 23

25 Přestavba žákovských toalet (červen srpen 2010), investorem byla MČ Praha 14. Rekonstrukcí stávajících prostor vznikly zcela nové a moderní toalety. Renovace dveří do tříd a kabinetů v 1. až 4. patře (červenec 2010); původní dveře byly opraveny, vyrovnány, vyztuženy a potaženy fólií ze speciální umělé hmoty. Rekonstrukce podlahy a výdejního okénka ve školní jídelně. Nový konvektomat do školní jídelny. Nový box k objednávání obědů, změna systému objednávání, odhlašování a placení obědů možnost objednávání přes internet. 9.3 Výchova k udržitelnému rozvoji a environmentální vzdělávání: Výchova a vzdělávání se provádějí tak, aby vedly k myšlení a jednání, které je v souladu s principem trvale udržitelného rozvoje k vědomí odpovědnosti za udržení kvality životního prostředí a jeho jednotlivých složek a k úctě k životu ve všech jeho formách. Výchova k udržitelnému rozvoji je zaměřena: - na vytváření postojů, myšlení a chování žáků, ale i pedagogů a ostatních zaměstnanců školy k zachování a zkvalitnění životního prostředí a života na Zemi - na získání klíčových kompetencí, které jim pomohou v praktickém životě žít v souladu s trvale udržitelným rozvojem na Zemi - na propojení základních oblastí života, na rovnováhu mezi ekonomikou, sociálními aspekty a životním prostředím Cíle naplňujeme: - prohloubením odborné přípravy pedagogických pracovníků školení, přednášky - zabezpečení ekologického provozu školy úspory energií, vody, třídění odpadů, péče o zeleň a květiny ve třídách, v budově i v areálu školy - zařazením environmentálního vzdělávání do nosných vyučovacích předmětů - výukou na získání zkušeností a vlastního prožitku - projektové vyučování - podpora aktivit žáků blízkých přírodě sportovně turistické kurzy, exkurze - využívání středisek a center ekologické výchovy Akce školy: - sběr starého papíru (4x do roka); sběrem starého papíru upevňujeme v dětech správný vztah k ekologii, neboť recyklací papíru se děti učí šetřit přírodu - sběr víček od PET lahví (celoroční soutěž tříd); nejlepší sběrači na konci školního roku za odměnu navštíví provozovnu Stabilplastik v Měšicích, kde uvidí, jak se víčka dále zpracovávají - třídění odpadu (plasty, papír, sklo, bioodpad, použité baterie) - využívání služeb Toulcova dvora v Praze Hostivaři, střediska ekologické výchovy hl. m. Prahy - sponzorování zvířat v pražské zoo - fyzikální projekt 6. ročníků Třídím, třídíš, třídíme - účast školní družiny na Dni Země - odborná úprava školní zahrady (prořez stromů, vysázení nových okrasných keřů) - na zahradě školy vytvořit klidovou zónu pro aktivity školní družiny 24

26 9.4 Multikulturní výchova: Prostřednictvím multikulturní výchovy (MKV) umožňujeme žákům seznamovat se s rozmanitostí různých kultur, jejich tradicemi a hodnotami. Žáci si pak mohou lépe uvědomovat svoji vlastní kulturní identitu, tradice a hodnoty. Základní cíle multikulturní výchovy má škola zakotveny již v krédu školy: Základní škola je loď, která poskytuje klid, pohodu, ale také vědomosti, znalosti a dovednosti k úspěšnému vyplutí do dalšího života. Současně je útočištěm a oporou při řešení problémů, které děti na této plavbě čekají. Na této lodi je třeba, aby všichni dodržovali tyto zásady: 1. nikdo není lepší ani horší, každý jsme jen jiný! 2. demokracie je nechat druhého mluvit, naslouchat jeden druhému, argumentovat a ne se jen hádat! 3. fyzickou silou se konflikt nevyřeší! 4. sport je mnohem lepší náplň volného času než drogy! Škola jako prostředí, v němž se setkávají žáci z nejrůznějšího sociálního a kulturního zázemí, by totiž měla zabezpečit takové klima, kde se budou všichni cítit rovnoprávně a úspěšně. Zároveň tím přispívá k vzájemnému poznávání, toleranci a k odstraňování nepřátelství a předsudků k odlišné skupině. Cíle naplňujeme: - zařazením multikulturní výchovy do nosných vyučovacích předmětů - výukou na získání zkušeností, jejíž podstatou je naučit se porozumět lidem s odlišností, jinakostí (může být dána sociálně, rasou, národností, jazykem, kulturou, náboženství, zkušeností apod.) - rozvíjet smysl pro spravedlnost, solidaritu a toleranci; vytvářením prostoru pro tolerantní a vstřícné soužití žáků z různých skupin - vedením k chápání a respektování neustále se zvyšující sociokulturní rozmanitosti společnosti - rozvíjením poznávání vlastního kulturního zakotvení Akce školy: - projektové dny - práce školního parlamentu - celoškolní aktivity - třídní aktivity - účast na nadačních sbírkách Srdíčkové dny (o.s. Život dětem), velikonoční sbírka (o.s. Adra) - adopce na dálku - zapojení v dílčích emergentních projektech MV ČR Podpora integrace cizinců na území MČ Praha 14 pro rok 2009 a 2010 (viz Příloha č. 24, str. 73) 9.5 Mezinárodní spoolupráce: Od roku 2008 spolupracuje škola s finským velvyslanectvím v Praze. V březnu 2008 se uskutečnilo setkání našich žáků s velvyslancem J. E. Hannu Kyröläinenem na půdě velvyslanectví. Děti předvedly malé pásmo týkající se Velikonoc a na oplátku si prohlédly 25

27 prostory velvyslanectví. V září 2009 se finský velvyslanec účastnil u nás ve škole mezinárodního Dne sázení stromů, jehož iniciátorem je právě Finsko. Společně jsme na školním pozemku zasadili náš národní strom lípu srdčitou. V letošním školním roce ( ) jsme ve škole přivítali skupinu žáků a jejich učitelů z partnerské školy z jihofinského městečka Pöytyä (viz Příloha č. 21, str. 68) 9.6 Účast školy v rozvojových a mezinárodních programech: a) Rozvojové programy Zvýšení nenárokových složek platů a motivačních složek mezd pedagogických pracovníků II. etapa Posílení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků II. Etapa Školní vybavení pro žáky 1. ročníku základního vzdělávání Všechny tři rozvojové programy realizovalo MŠMT ČR, finanční prostředky na zajištění obdržela škola přidělením dle údajů ze statistických výkazů školy, tj. nemusela podávat žádost k účasti v programu. Zkvalitnění vzdělávání v základních školách na území hl.města Prahy b) Mezinárodní programy V tomto školním roce nebyla škola zapojena do žádného mezinárodního programu. 9.7 Akreditované programy dalšího vzdělávání: Škola nemá akreditované programy DVPP a nenabízí žádné jiné podobné programy. 9.8 Realizované projekty financované z cizích zdrojů: Název programu: Stmelovací víkendový pobyt Typ programu: specifická primární prevence a prevence ostatních sociálně patologických jevů Realizátor programu: externí organizace Finanční zdroj: MČ Praha 14 Hodnotící zpráva: viz Příloha č. 23, str. 70 a také Příloha č. 22, str. 69 Výjezdní víkendový pobyt, jehož cílem bylo stmelení třídy (sloučený 8. ročník), prohloubení vzájemné důvěry a rozvoj kooperace mezi žáky, se uskutečnil ve dnech v rekreačním středisku Blaník v Louňovicích pod Blaníkem Název programu: Podpora integrace cizinců na území MČ Praha 14 Typ programu: dílčí emergentní projekt integrace cizinců pro rok 2009 Realizátor programu: škola Finanční zdroj: MV ČR Hodnotící zpráva: viz Příloha č. 24, str. 73 Dílčí projekt byl zaměřen na individuální doučování žáků cizinců ze zemí mimo EU a na metodické vzdělávání učitelů. Doučování probíhalo podle tematických plánů a podle počtu naplánovaných hodin; zúčastnilo se ho celkem 9 žáků ze zemí 26

28 mimo EU. Dvě učitelky zahájily studium v kurzu k výuce češtiny jako cizího jazyka a v červnu 2010 kurz úspěšně zakončily. Název programu: Podpora integrace cizinců na území MČ Praha 14 Typ programu: dílčí emergentní projekt integrace cizinců pro rok 2010 Realizátor programu: škola Finanční zdroj: MV ČR Projekt je realizován od května 2010 a bude ukončen až v příštím školním roce (v prosinci 2010). Cílem projektu je co nejdříve odstranit jazykovou bariéru žáků cizinců, a tak jim pomoci co nejlépe se začlenit do života školy, ale i české společnosti. 9.9 Péče o zaměstnance: Školení BOZP a PO pro všechny zaměstnance a školení ke vzniku mimořádných událostí a vyhlášení krizového stavu pro všechny zaměstnance Příspěvky z FKSP: příspěvek na očkování proti chřipce, vitamínové preparáty, na závodní stravování, na rekreaci, půjčky, dary při výročích Periodické preventivní prohlídky Výjezdní seminář ke školnímu vzdělávacímu programu Společné vánoční posezení a slavnostní rozloučení se školním rokem Podpora DVPP Setkání důchodců školy 10. VÝSLEDKY INSPEKČNÍ ČINNOSTI ČŠI, PŘÍPADNĚ JINÝCH KONTROL Kontrolní orgán: PSSZ v Praze 8 Předmět kontroly: Kontrola pojistného a plnění úkolů v nemocenském a důchodovém pojištění Termín kontroly: a Kontrolované období: V kontrolovaném období nebyl zjištěn žádný nedostatek, a tak nebyla škole uložena ani nápravná opatření. Kontrolní orgán: ČŠI, Pražský inspektorát Předmět kontroly: Termín kontroly: Kontrolované období: Kontrola dodržování vybraných ustanovení školského zákona vykonávána podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) ŠZ v oblasti zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví žáků při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služek. školní roky 2008/2009 a 2009/2010 do data kontrolní činnosti. V kontrolovaném období nebylo zjištěno žádné porušení právních předpisů. Kontrolní orgán: ÚMČ Praha 14, odbor interního auditu Předmět kontroly: Prověření správnosti zavedené evidence při hospodaření s veřejnými prostředky poskytnutými z rozpočtu zřizovat. 27

29 Termín kontroly: Kontrolované období: rok 2009 V kontrolovaném období nebyly zjištěny žádné nedostatky. Kontrolní orgán: VZP ČR, krajská pobočka pro hlavní město Prahu Předmět kontroly: Kontrola plnění povinností plátců pojistného na veřejné zdravotní pojištění Termín kontroly: Kontrolované období: V kontrolovaném období nebyly zjištěny nedostatky při dodržování oznamovací povinnosti, při stanovení vyměřovacích základů a výše pojistného a při zasílání kopií záznamů o pracovních úrazech. Při dodržování termínu splatnosti pojistného bylo zjištěno, že škola ve 3 případech neuhradila měsíční pojistné včas. Bylo jí vyměřeno penále z pozdních plateb ve výši 666,- Kč. Vzhledem k tomu, že ke zpoždění plateb došlo nepřijetím příkazů k úhradě v ČS a.s., škola podala žádost o odstranění tvrdosti zákona a prominutí penále. Penále jí bylo následně prominuto. Kontrolní orgán: ČŠI, Pražský inspektorát Předmět kontroly: Srovnávací analýza školního vzdělávacího programu (ŠVP) s platným zněním Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV) Termín kontroly: Do schválení výroční zprávy nebyly výsledky kontroly známy. 11. ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2009 Zpráva o hospodaření školy v roce A Příjmy: druh příjmu Kč 1. Dotace z rozpočtu MHMP neinvestiční ,00 2. Dotace z rozpočtu zřizovatele na provoz ,00 3. Vlastní činnost ,28 4. Další doplňková činnost ,00 5. Účelové dotace ,00 Příjmy celkem ,28 B Výdaje: Státní rozpočet druh výdaje Kč 1. Náklady na platy a OON ,00 Zákonné odvody ,00 ONIV-učebnice,pomůcky, plavání, ,00 vzdělávání pedagogů Celkem ,00 zůstatek: 0 Kč 28

30 Rozpočet zřizovatele, druh výdaje Kč vlastní činnost, dotace 2., 3. Materiál, drobný majetek ,87 Energie ,00 Opravy a udržování ,00 Cestovné 3.108,00 Služby ,98 Reprezentace 3.727,93 Majetek - odpisy ,50 Mzdové náklady ,00 Ostatní (pojištění, bankovní poplatky) ,00 Celkem ,28 zůstatek: 0 Kč Doplňková činnost Kč 4. Mzdové náklady ,00 Energie ,00 Materiál 3.449,68 Celkem ,68 zůstatek: ,32 Kč. Zisk z doplňkové činnosti byl po schválení Zastupitelstvem MČ Praha 14 rozdělen do fondů. Účelové dotace Kč 5. Rozvojový program Zvýšení nenárokových ,00 složek platů pedagogických pracovníků Rozvojový program Posílení úrovně ,00 odměňování nepedagogických pracovníků Školní vybavení pro žáky 1. ročníku ,00 základního vzdělávání Rozvojový program Zkvalitnění vzdělávání ,00 v základních školách na území hl.města Prahy Celkem ,00 Výdaje celkem ,96 Fondy: V roce 2009 bylo z fondů organizace čerpáno: Fond odměn Fond reprodukce majetku Rezervní fond FKSP 0,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,90 Kč Zůstatky k : Fond odměn ,00 Kč Fond reprodukce majetku ,39 Kč 29

31 Rezervní fond FKSP ,59 Kč ,66 Kč Účelové dotace: 1. Na projekt Stmelovací víkendový pobyt grant ve výši ,00 Kč z rozpočtu MČ Praha 14. Z rozpočtu školy bylo použito ,00 Kč. 2. Pro realizaci dílčího emergentního programu MV ČR Podpora integrace cizinců na území MČ Praha 14 prostřednictvím zřizovatele z rozpočtu MV ČR ve výši ,00 Kč. Tyto prostředky byly plně vyčerpány a využity dle pokynů. Kontroly: V roce 2009 byla pracovníky PSSZ provedena kontrola pojistného a plnění úkolů v nemocenském a důchodovém pojištění (viz bod 10). Přílohy (str. 76): - Výkaz zisku a ztráty PO k Rozvaha PO k

32 12. PŘÍLOHY 1. Charakteristika školy informační bulletin str Zhodnocení ŠVP ZV str Plakát k zápisu do 1. třídy str Minimální preventivní program str Plán činnosti prevence na školní rok 2009/2010 str Hodnocení spolupráce s o.s. PROSPE str Hodnocení plánu prevence sociálně patologických jevů str Hodnocení práce školní družiny str Zájmová činnost 2009/2010 str Strategie výchovného poradenství pro školní rok 2008/2009 str Pomáhat je radost str Školní časopis Kachlíkárna str Byli jsme při tom str Testy SCIO str Adopce na dálku str Sponzorování v pražské zoo str Barevný den str Plakát k velikonočnímu jarmarku str Velikonoční jarmark str Zahradní slavnost str Finská návštěva str Zajímavý víkend str Zpráva o realizaci projektu Stmelovací víkendový pobyt str Zpráva o realizaci projektu Podpora integrace cizinců str Účetní závěrka, Výkaz zisku a ztráty, Rozvaha str

33 Podklady pro výroční zprávu zpracovaly: zástupkyně ředitelky: výchovná poradkyně: metodik prevence: vedoucí vychovatelka ŠD: Mgr. Hana Maláčková Mgr. Ivana Braunová Mgr. Zoja Liznerová Anna Veselá Zprávu o hospodaření školy v roce 2009 zpracovala: ekonomka školy: Ing. Eva Janíčková Další podklady poskytly vyučující: Mgr. Zita Dayefová, Mgr. Jaromír Horníček, Hana Kuthanová a Dana Seifertová. Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2009/2010 zpracovala: V Praze Mgr. Eva Hradská ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 byla schválena pedagogickou radou dne a Školskou radou dne

34 Charakteristika školy informační bulletin Příloha č. 1 Organizace školního roku 1. pololetí: úterý čtvrtek pololetí: pondělí středa Prázdniny, svátky a ostatní volno Státní svátek: (po) Den české státnosti Státní svátek: (st) Den vzniku samostatného čs. státu Podzimní prázdniny: (čt) a (pá) Ředitelské volno: (po) Státní svátek: (út) Den boje za svobodu a demokracii Vánoční prázdniny: (st) (pá) Pololetní prázdniny: (pá) Jarní prázdniny: 8.3. (po) (ne) Velikonoční prázdn.: 1.4. (čt) a (pá) Svátek: (po) Velikonoční pondělí Další důležité dny: Barevný den: v týdnu od do Slavnosti slabikáře: listopad 2009 (termín bude upřesněn) Projektové dny: v týdnu od do Dny otevřených dveří: od (po) do (čt) a škola nanečisto Zápis do 1. tříd: čtvrtek a pátek LVK: leden 2010 (termín bude upřesněn) Velikonoční dílny: v týdnu od do a jarmark Přijímací zk. na SŠ: od (po) do (pá) (i víceletá gymnázia) další kola vyhlašují jednotlivé SŠ talentové zkoušky: od 2.1. do konzervatoře: od do ŠVP jarní: od (po) do (ne) Sportovní den: (út) Setkávání s bud. prvňáčky: 3 setkání od března 2010 Schůzky s rodiči žáků budoucích 1. tříd: středa Zahradní slavnost: červen 2010 (termín bude upřesněn) Další akce vyhlašujeme v průběhu roku. Pedagogické rady: (út), (st), (st) (st) (st) (út) Třídní schůzky do každý TU (st) (st) červen 2010 dle potřeb TU (st) JAKÁ JSME ŠKOLA Škola se nachází v klidném prostředí ve starší vilové zástavbě Hloubětín; 5 minut pěšky od stanice metra B Hloubětín a 3 min pěšky od konečné zastávky autobusů MHD. Škola je proto bezpečně dostupná žákům i ze vzdálenějšího okolí. Plně organizovaná škola rodinného typu, která vzhledem k velikosti a prostorovému uspořádání odbourává anonymitu. Umožňuje tak lépe komunikovat a budovat otevřené vztahy. 18 tříd; vždy po dvou paralelních v ročníku. přes 40% žáků je z mimospádových oblastí Výuka anglického jazyka povinně od 3. ročníku; skupiny anglického jazyka podle výkonnosti. Pro 1. a 2. třídy formou zájmových útvarů. Volitelné předměty pro žáky tříd; podle zájmu žáků každoročně nabídku rozšiřujeme a obměňujeme Přípravné kurzy z ČJ a M k přijímacím zkouškám na SŠ a víceletá gymnázia (pro žáky 5. a 9. tříd) Zájmové kroužky organizované školou a ve spolupráci s jinými subjekty Výuka informačních technologií povinně od 6. třídy Profitesty žáků 9. tříd Ozdravné pobyty a školy v přírodě Lyžařský kurz pro žáky II. stupně Výuka plavání na I. stupni Žákovský parlament Školní časopis Kachlíkárna Klub mladých diváků Různé tematické exkurze, výlety, koncerty a výstavy Školní klub vybavený počítači s přístupem na internet; čítárna, herna s fotbálkem Účast v předmětových a sportovních soutěžích Prezentace žákovských prací výstavy Projekty a tematické dílny Celostátní testy SCIO pro žáky 6. a 9. tříd Projekt Adopce na dálku Areál školních hřišť a zahrady i pro veřejnost, pronájmy tělocvičny a tříd ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 - HLOUBĚTÍN, HLOUBĚTÍNSKÁ 700 Kontakty: Základní škola tel.: (řed.) fax: Školní jídelna tel.: Školní internet web:

35 34

36 Charakteristika ŠVP ZV Náš ŠVP vychází z tradic, možností a materiálního vybavení školy. Prioritou je co nejlépe připravit žáky pro další život a motivovat je k celoživotnímu učení, přičemž klademe důraz na všestranný rozvoj každého dítěte podle jeho schopností a možností. Je koncipován tak, aby vytvářel co nejlepší předpoklady pro utváření a postupné rozvíjení klíčových kompetencí žáků na úrovni, která je pro ně dosažitelná. V etapě základního vzdělávání jsou za klíčové považovány: - kompetence k učení - kompetence k řešení problémů - kompetence komunikativní - kompetence sociální a personální - kompetence občanské - kompetence pracovní Cíle základního vzdělávání, naplňované prostřednictvím učiva v jednotlivých předmětech, se snažíme uskutečňovat v podmínkách pozitivního klimatu školy. Každý žák, učitel i rodič by měl cítit ke škole partnerský vztah a důvěru. U žáků je důraz kladen na jejich individualitu a současně na schopnost tolerance k ostatním. Toto je deklarováno krédem naší školy: Krédo školy Základní škola je loď, která poskytuje klid, pohodu, ale také vědomosti, znalosti a dovednosti k úspěšnému vyplutí do dalšího života a současně je útočištěm a oporou při řešení problémů, které na této plavbě děti čekají. Na této lodi je třeba, aby všichni dodržovali tyto zásady: 1. Nikdo není lepší ani horší, každý jsme jen jiný! 2. Demokracie je nechat druhého mluvit, naslouchat jeden druhému, argumentovat a ne se jen hádat! 3. Fyzickou silou se konflikt nevyřeší! 4. Sport je mnohem lepší náplň volného času než drogy! Výuka cizích jazyků Jsme si vědomi, jak důležitá je v dnešní době znalost cizích jazyků. Proto začínáme již od těch nejmenších. Anglickému jazyku se naši žáci učí již od prvního ročníku formou zájmového kroužku, od třetí třídy pak povinně v předmětu anglický jazyk. Pokud budou mít zájem, mohou v 6. třídě začít s německým nebo ruským jazykem. Informační a komunikační technologie V dnešní rychle se rozvíjející a měnící se společnosti je také potřeba, aby pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem byl žák vybaven kompetencemi k využívání různých informačních prostředků a technologií. S prací na počítačích se naši žáci budou seznamovat již od prvního ročníku v rámci jednotlivých předmětů; v 5. a 6. ročníku v povinném předmětu informatika a od 7. ročníku ve volitelném předmětu informační technologie, ve kterých, žáci získají základy a základní úroveň informační gramotnosti. Osvojené kompetence uplatní žáci při zavádění IT do ostatních předmětů. Vzdělávání žáků se spec. vzdělávacími potřebami Péče o tyto žáky se uskutečňuje formou individuální integrace v našich běžných třídách. Je zajištěna spoluprací zejména třídních učitelů s výchovnou poradkyní a školním poradenským zařízením. Učitelé jsou vyškolení k rozpoznání a kompenzaci vývojových poruch učení a chování. Žáky ve výuce zohledňujeme podle míry jejich znevýhodnění; sestavujeme individuální vzdělávací plány pro jednotlivé žáky. Žáci pracují s kompenzačními pomůckami, které zohledňují jejich speciální vzdělávací potřebu. Organizujeme kroužky náprav specfic. poruch učení. Individuální požadavky žáků Povinnými a volitelnými předměty, nabídkou volnočasových aktivit (i ve spolupráci s jinými subjekty), různými tematickými exkurzemi a novými metodami práce (např. zaváděním žákovských projektů), chceme našim žákům umožnit naplnit všechny cíle základního vzdělávání. Individuálním požadavkům žáků vycházíme vstříc i v dalších aktivitách; např. účast v soutěžích

37 Zhodnocení ŠVP ZV Příloha č. 2 Podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Základní školy, Praha 9 Hloubětín, Hloubětínská 700 (dále ŠVP ZV) se ve školním roce vyučovalo v třídách (k žáků) a v třídách (106 žáků). ŠVP ZV vychází z tradic, možností a materiálního vybavení školy. Preferuje společný základ všeobecného vzdělávání pro všechny děti bez profilace. Prioritou je co nejlépe připravit žáky pro další život a motivovat je k celoživotnímu učení, přičemž je kladen důraz na všestranný rozvoj každého dítěte podle jeho schopností a možností. Individuální předpoklady každého žáka jsou rozvíjeny nabídkou povinně volitelných předmětů v rámci disponibilních hodin a formou zájmových útvarů. Program je koncipován tak, aby v souladu s cíli základního vzdělávání vytvářel co nejlepší předpoklady pro utváření a postupné rozvíjení klíčových kompetencí žáků na úrovni, která je pro ně dosažitelná. U žáků je důraz kladen na jejich individualitu a současně na schopnost tolerance k ostatním, což je deklarováno krédem naší školy: V souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání (RVP ZV) jsou formulovány výchovné a vzdělávací strategie ke každé klíčové kompetenci etapy základního vzdělávání (kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské a pracovní kompetence). Strategie jsou uvedeny srozumitelnou formou v tabulkách. V ŠVP ZV je začleněna výuka žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných. Výuku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami naplňujeme formou individuální integrace do běžných tříd pomocí speciálních metod a postupů: - vyhledávání a rozpoznání žáků se SVP 36

38 - vyšetření ve školském poradenském zařízení - individuální vzdělávací plány - individuální přístup, respektování tempa, posilování motivace, kompenzační a didaktické pomůcky, speciální výukové programy, případná redukce obsahu a rozsahu učiva - slovní hodnocení - kroužky náprav specifických poruch typu DYS -lexie, -grafie, -ortografie, -kalkulie. Průřezová témata jsou v ŠVP ZV realizována formou integrace obsahu jejich tematických okruhu do vzdělávacího obsahu některého vyučovacího předmětu. Způsob zapracování do osnov předmětů je uveden v tabulkách ke každému průřezovému tématu zvlášť. Průřezová témata jsou zařazena v souladu s RVP ZV. Časová dotace jednotlivých vyučovacích předmětů v učebních plánech je v souladu s RVP ZV a odpovídá požadavkům a možnostem školy. Učební osnovy jsou přehledně uvedeny po jednotlivých předmětech vždy pro I. a II. stupeň samostatně. Povinně volitelné předměty, nepovinné předměty a zájmové kroužky jsou organizovány na základě zájmu žáků a dle možností školy. Kapitola hodnocení žáků odpovídá pravidlům pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, vychází z vyhlášky č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění školní docházky ve znění pozdějších předpisů. Formální stránka Školního vzdělávacího programu je přehledně zpracována, využívá různých typů a velikostí písma, tabulek, což přispívá k lepší přehlednosti dokumentu. Orientaci v textu usnadňuje úvodní obsah. (výňatek z vlastního hodnocení školy) 37

39 Plakát k zápisu do 1. třídy Příloha č. 3 38

40 Minimální preventivní program Příloha č. 4 39

41 40

42 41

43 42

44 43

45 44

46 45 Pozn.: Informační letáky jsou k dispozici jen v tištěné verzi Minimálně preventivního programu pro školní rok 2008/2009 nebo ve škole u metodika primární prevence.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Celoroční plán školní rok 2015/2016

Celoroční plán školní rok 2015/2016 I. Nejdůležitější úkoly Celoroční plán školní rok 2015/2016 Nejdůležitější úkoly vycházejí především ze Strategie vzdělávání, Plánu dlouhodobého rozvoje školy 2015 2017 a Výroční zprávy o činnosti školy

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TUPOLEVOVA Dobratická 525, 199 00 Praha Letňany, odloučené pracoviště MŠ Havířovská 476, Praha 9 tel.: 286 920 533, e-mail: reditel@tupolevka.cz, http:// www.tupolevka.cz

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Dobrovice, okres Mladá Boleslav Komenského 46, 294 41 Dobrovice Identifikátor školy: 600 049 132 Vedoucí týmu:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín

Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Minimálně preventivní program 2008/2009 Název: Minimalizace šikany Zpracovala: Mgr. Věra Ruttová metodička primární prevence 1. Popis současného

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, PRÁČSKÁ 37

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, PRÁČSKÁ 37 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, PRÁČSKÁ 37 ŠKOLNÍ ROK 2013/14 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŠKOLSTVÍ I. Základní údaje o škole 1. Název školy : Základní škola, Praha

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Obsah 1. Organizace školního roku 2015-2016 2. Personální

Více

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2007/2008

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2007/2008 Základní škola Zeleneč Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 71004637 IZO 102438269 identifikátor školy 600052222 vedení školy kontakt Základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Název: Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Č.j.: 1572/2013/ZŠ

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola, Chrast, U pošty 5, 538 51 Chrast Plán práce výchovného poradce Škola pracuje podle školního vzdělávacího programu Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí Školní rok 2013/2014

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Charakteristika ŠVP. Zaměření školy: Výchovné a vzdělávací strategie:

Charakteristika ŠVP. Zaměření školy: Výchovné a vzdělávací strategie: Charakteristika ŠVP Zaměření školy: poskytovat žákům základní vzdělání vytvářet u žáků klíčové kompetence environmentální výchova péče o žáky se specifickými vadami učení a jinak hendikepované žáky Výchovné

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-304/09-J Název školy: Mateřská škola Markvartice Adresa: Markvartice 42, 675 22 Stařeč Identifikátor: 600 121 208 IČ: 70995184

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více