Výroční zpráva. Soukromého gymnázia ALTIS. Školní rok 2006/2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. Soukromého gymnázia ALTIS. Školní rok 2006/2007"

Transkript

1 Výroční zpráva Soukromého gymnázia ALTIS Školní rok 2006/2007 Praha

2 Výroční zpráva Soukromého gymnázia ALTIS s. r. o. za školní rok 2006/ Název školy, zařazení do sítě Soukromé gymnázium ALTIS s.r.o., K Libuši 57, Praha 4 - Kunratice, bylo zřízeno v roce 1992, IČO (IZO ), tel: , fax: , Škola je zařazena do sítě škol MŠMT pod č.j. SU 1840/04-21, pro rok 2006/2007 má následující obory vzdělání: K/401 čtyřleté všeobecné denní, dálkové a večerní K/601 šestileté všeobecné denní K/801 - osmileté všeobecné denní K/808 - osmileté živé jazyky denní. V hodnoceném školním roce probíhala výuka v osmiletém cyklu K/ Zřizovatel Soukromé gymnázium ALTIS s.r.o., K Libuši 57, Praha 4 Kunratice Změny zřizovatele Změna zřizovatele neproběhla Vedení školy ředitelka gymnázia: PaedDr. Vladimíra Fišerová, tel: , statutární zástupce: ředitelka - PaedDr. Vladimíra Fišerová, Ing. Jaroslav Fišer ředitel společnosti jednatel, tel: , Výchovně vzdělávací program Příslušné učební plány gymnázia jsou schváleny odborným útvarem MŠMT ČR pro jednotlivé obory vzdělání. Charakteristika vzdělávacího programu SG ALTIS. Délka vzdělávacího programu je osm let. Gymnázium je střední škola poskytující střední všeobecné vzdělání ukončené maturitou. Připravuje žáky především k vysokoškolskému studiu. Svým širokým všeobecně koncipovaným základem a pružností ve volbě diferenciačních prostředků umožňuje vstup do celého spektra vysokých škol. Současně poskytuje vzdělání potřebné k vykonávání profesí, jejichž výkon předpokládá široké všeobecné vzdělání, ale nevyžaduje zvláštní odbornou přípravu, nebo předpokládá pouze krátké zaškolení. U víceletého gymnázia se v nižších ročnících navazuje na základní školu, kde na osmiletou formu gymnázia se přechází po ukončení pátého ročníku ZŠ a na šestiletou formu po ukončení sedmého ročníku ZŠ. Hlubší specializace a profilace se dosahuje ve vyšších ročnících, a to formou volitelných seminárních předmětů, neboť v tomto věku se často začínají u žáků rozvíjet nové speciální schopnosti a zájmy, do popředí se dostává otázka maturitní zkoušky a výběru vysoké školy. Tento trend gymnázium ALTIS podchycuje vhodně volenými seminárními předměty. Cíle vzdělávacího programu gymnázia ALTIS je možno charakterizovat pomocí složek. A. žák je v našem pojetí charakterizován jako subjekt výchovy a vzdělávání, to znamená prioritu žákovských postojů a vlastností,

3 B. schopnosti používat praktických dovedností a praktických postupů, což je spojeno také se schopností celoživotního sebevzdělávání, C. suma poznatků nutná pro požadované vstupy na vysoké školy. Tyto cíle jsou pak rozpracovány do jednotlivých povinných i seminárních předmětů a jejich další rozpracování je charakterizováno pomocí těchto částí: a) znalosti a dovednosti spjaté s mezilidskou komunikací, popřípadě s komunikací člověka a počítače. Obecně tento bod lze nazvat komunikační potenciál. Tento potenciál realizujeme na SG ALTIS především pomocí českého jazyka a literatury, cizích jazyků, žurnalistiky semináře, informatiky a výpočetní techniky. Je zřejmé, že tento potenciál se realizuje i v jiných předmětech a seminářích a je jednou z našich priorit; b) soustava poznatků z teorie a historie přírody a společnosti a z teorie, historie a metodologie kognitivního osvojování skutečnosti, intelektuální a praktické dovednosti spjaté s procesem objevování. Tato soustava je na SG ALTIS realizována pomocí předmětů matematika, chemie, fyzika, biologie, dějepis, zeměpis, podporovaných též českým jazykem a literaturou, základy společenských věd či výpočetní technikou; c) soustava technologických znalostí, intelektuálních a praktických technologických dovedností spjatých s aplikací přírodovědných a společenskovědních poznatků ve společenské praxi a s komplexním řízením společenského procesu. Tato soustava se realizuje na SG ALTIS pomocí seminářů, a to semináře z českého jazyka, semináře literárního, semináře člověk a společnost, matematického, fyzikálního, dějepisného, ekonomie a managementu, chemického, zeměpisného apod., to vše opět podporováno výpočetní technikou; d) rozvíjením a utvářením, seberozvíjením a sebeutvářením člověka. Tato soustava se na SG ALTIS realizuje pomocí povinných předmětů biologie, tělesná výchova a estetická výchova, dále pomocí seminárních předmětů, jako je obecná biologie, člověk a společnost, popřípadě nepovinných sportovních her. Částečnou realizaci můžeme též najít v povinném předmětu základy společenských věd, především v oblasti sociologie, politologie, etiky a psychologie; e) soustava poznatků z teorie a historie umění. Soustava mentálních a praktických dovedností spjatých s uměleckým osvojováním skutečnosti, s vnímáním uměleckých děl a s uměleckou tvorbou. Tato soustava je realizována na SG ALTIS pomocí povinných předmětů estetická výchova, dějepis, částečně český jazyk a literatura a pomocí seminárního předmětu dějepisný seminář; f) soustava filozofických, tj. ontologických a gnoseologických poznatků, logických, etických a estetických poznatků, včetně obecné metody poznání a jednání. Tato soustava je na SG ALTIS realizována pomocí povinných předmětů základy společenských věd, estetické výchovy a dále pomocí seminárního předmětu člověk a společnost, toto vše samozřejmě podporováno českým jazykem a literaturou. Metody výuky se především zaměřují na aktivizaci žáků a v hodinách se uplatňují prvky zážitkové pedagogiky. Všechny metody směřují k tomu, aby si žáci osvojili základní kompetence k učení, k řešení problémů, sociální a personální, komunikativní, občanské a pracovní. Formy výuky jsou různorodé: od samostatné práce žáků, přes učení ve dvojicích a kooperativní vyučování. Do výuky začleňujeme i různorodé projekty.

4 1.6. Charakteristika školy Z hlediska učební náplně je posílena výuka cizích jazyků a řada volitelných seminářů, které umožní žákům vyzkoušet si jednotlivé vědní disciplíny v jednoročních či dvouletých cyklech. V tomto školním roce byl celkový počet tříd 9, z toho 1x prima, 1x sekunda, 1x tercie, 2x kvarta, 1x kvinta, 1x sexta, 1x septima a 1x oktáva. Počet žáků k byl 194. Místa vzdělávání jsou Praha Kunratice, K Libuši 57, Praha 4 a v Libuši, ZŠ Meteorologická 181, Praha 4. Obě budovy sloužily potřebám školství. Škola disponuje počítačovou učebnou a ve všech třídách je možno přenosné počítače připojit. Pro efektivní výuku jsou používány dataprojektory. Ve škole je zřízena knihovna a kopírovací centrum. Letitou tradicí školy je také konání laboratorních prací z fyziky a chemie v laboratořích VŠCHT na Praze 6 za účasti odborných asistentů této vysoké školy Tělocvična, hřiště Vlastní tělocvičnu a hřiště škola nemá. Využívá tělocvičnu a hřiště Sokola Kunratice, tělocvičnu ZŠ Meteorologická a softbalové hřiště TJ Krč Údaje o pracovnících školy personální zabezpečení Pracovníci k fyzické osoby/ z toho externisté k přep.prac. k fyzické osoby/ z toho externisté k přep.prac. pedagogičtí (vč. ředitele) 22/3 20,2 21/2 18,5 nepedagogičtí ,8 Celkem 25/3 22,2 24/2 20,3 Nepedagogičtí pracovníci: ekonom, administrativní pracovnice, knihovník na ½ úvazku věková struktura pedagogických pracovníků k Věk Do let let let nad 60let z toho důchodci let včetně Počet Z toho žen Celkem 21 osob - z toho 11 žen Průměrný věk pedagogických pracovníků: kvalifikace pedagogických pracovníků k stupeň vzdělání počty pracovníků Bc. Mgr. Dr. vysokoškolské vzdělání pedagogické jiné vysokoškolské vzdělání s DPS jiné vysokoškolské vzdělání bez DPS - - Vyšší odborné pedagogického směru - Vyšší odborné nepedagogického směru s DPS -

5 1.7.4 aprobovanost výuky v % Počet Celkem % z celkového počtu pracovníků Aprobovaných 100 Neaprobovaných odchody pedagogických pracovníků v průběhu školního roku počet: 1 důvody: souběh zaměstnání nově přijatí absolventi učitelského studia v průběhu školního roku počet: 0 obor: nově přijatí absolventi neučitelského studia v průběhu školního roku počet: 0 obor: další vzdělávání pedagogických pracovníků typy studia počet akcí zaměření akcí počet účastníků semináře: jednodenní dvou a vícedenní 7 4 Dě, Zsv, Aj, Nj, M, multikulturní výchova, mediální výchova 34 4 vzdělávací instituce PC Praha, Člověk v tísni, Tutor, Vydavatelství Pearson Longman, OK System kurzy: jednodenní dvou a vícedenní - 1 Týmová spolupráce - 18 DDM DPS Školský management Rozšiřování aprobace jiné (uvést jaké) Dojíždějící děti dle krajů (děti s trvalým bydlištěm mimo území hl. m. Prahy) Kraj počet žáků z toho nově přijatých Středočeský Žáci cizí státní příslušníci Stát počet žáků Rusko 1 Vietnam 3 Ukrajina 1 Chorvatsko 1

6 1.10. Výuka cizích jazyků Typ školy (součást) Jazyk počet žáků K/801 anglický jazyk K/801 německý jazyk K/801 francouzský jazyk K/801 španělský jazyk 27 Poznámka: Cizí jazyky patří na gymnáziu ALTIS k oblasti, která je jednou z priorit. Odpovídá tomu i zvýšená dotace hodin, která může dosáhnout ve vyšších ročnících až 15 hodin jazyků, pokud si žák zvolí i seminář a konverzaci v cizím jazyce. Od primy je první cizí jazyk v dotaci 5 hodin, od kvinty přibývá druhý cizí jazyk v průměrné dotaci 4 hodiny. V současné době se na gymnáziu jako povinný cizí jazyk vyučuje AJ, NJ, ŠJ a FJ. Jako první jazyk je preferován AJ, méně již NJ a nejméně FJ společně se ŠJ. Mimo povinné cizí jazyky nabízíme i nepovinnou variantu především německého, francouzského a španělského jazyka. Celkově je hodnocena výuka cizích jazyků velmi vysoko mimo jiné to potvrzuje jak testování KALIBRO, SCIO, tak i předchozí sondy Maturant nebo Maturita nanečisto Kurzy na doplnění základního vzdělání, počet účastníků Žádné neproběhly Školní stravování Škola nemá vlastní jídelnu, ke stravování žáků je využívána školní jídelna zřízená MČ Praha ZŠ Předškolní a jídelna při ZŠ Meteorologická Školy v přírodě, vzdělávací výjezdy, sportovní kurzy Místo pobytu Počet dětí/žáků Hodnocení Máchovo jezero 25 3 dny- seznamovací pobyt pro primány Hnačov 34 3 dny- GO pobyt pro žáky kvart Itálie - Ravena 46 5 dní- vzdělávací pobyt- 4.A, 5.A, 6.A, 7.A Itálie Řím, Neapol 49 5 dní vzdělávací pobyt- 2.A, 3.A a 4.B Pec pod Sněžkou dní-lyžařský kurz-1.a, 2.A, 3.A, 4.A, 4.B, 5.A, 6.A a 7.A Irsko dnů-jazykový studijní pobyt-3.a, 4.A, 4.B, 5.A a 6.A Sázava 26 2 dny-vodácký výcvik-3.a, 4.A a 4.B Vltava 19 2 dny-vodácký výcvik- 4.A,5.A, 6.A a 7.A Závěry a zjištění ČŠI, případně jiných kontrol (u zpráv ČŠI uveďte čj. a signaturu) Ve školním roce 2006/2007 neproběhla inspekce Účast školy v soutěžích umístění do 3. místa Do třetího místa se žáci SG ALTIS neumístili. Účast na mimoškolních aktivitách je široká. Nejvíce obsazenou soutěží jsou sportovní akce, jako je POPRASK soutěže družstev a jednotlivců ve florbale, přehazované, šplhu a přespolním běhu. Dále je to soutěž zeměpisná jako je EUROREBUS, kde se naši žáci umístili v celostátním kole

7 na 5. místě (žáci 4. A T. Volena, M. Zámečník a I. Lukášová, v krajském kole se žáci 1.A (A. Ciarkowská, L. Ondřej a M. Roubalová) v téže soutěži umístili na 1. místě. Žáci se také účastnili obvodního kola botanické soutěže a biologické olympiády. Naše žákyně Z. Formánková ze 6.A také získala věcnou cenu 1 000,- za práci nazvanou Lidice. Cenu uděluje Český svaz bojovníků za svobodu a Ministerstvo vnitra ČR Zahraniční kontakty školy Škola má dlouhodobou spolupráci s jazykovou školou Bournemouth International School v oblasti metodické pomoci při výuce anglického jazyka. V případě zájmu je možné organizovat jazykové kurzy Výchovné a kariérní poradenství-činnost, spolupráce s SPC, PPP Škola má zpracovaný strategický plán rozvoje školy. Tento plán se skládá z oblasti vzdělávání (funkční gramotnost- kompetence ), oblasti výchovné (formování občana 21. století), oblasti vnitřního edukačního prostředí klima školy (systém diagnostické činnosti), oblasti materiální a z oblasti vnějšího edukačního prostředí. Výchovné a kariérní poradenství spadá především do oblasti vnitřního edukačního prostředí a s tím spojené diagnostické činnosti, která musí předcházet každému rozhodnutí a poradenské činnosti. Systém diagnostické činnosti vede k rozvíjení klíčových dovedností učitele, a to především s důrazem na individualitu každého žáka. Z tohoto důvodu můžeme popsat dvě základní linie činnosti systému, které se zaměřují na hlavní činitele transmise v procesu učení první ve vztahu k žákovi, druhou ve vztahu k učiteli. Systém na gymnáziu je rozpracován do jednotlivých ročníků. Ve vztahu k žákům umožňuje systém v nižších ročnících podrobně poznat schopnosti, dovednosti a osobnostní charakteristiky žáků. V kvartě pomáhá žákům rozhodnout se, jakou kombinaci seminářů by měli zvolit, aby bylo optimálně využito schopností a motivace každého žáka s přihlédnutím k volbě jeho budoucí vzdělávací cesty. V závěrečných ročnících se pozornost stále více soustřeďuje na volbu vhodné vysoké školy či vyšší odborné školy. Na škole působí výchovná poradkyně ředitelka PaedDr. Vladimíra Fišerová, která v roce 2002 dokončila dvouletý specializační kurz pro výchovné poradce středních škol na Filozofické fakultě katedře psychologie a ve školním roce 2003/2004 pokračovala ještě v ročním nadstavbovém studiu tohoto specializačního kurzu. Mimo to je ještě mimořádnou členkou Českomoravské psychologické společnosti. Úspěšnost celého systému můžeme prezentovat na počtu přijatých na vysoké školy v průběhu posledních školních let. školní rok počet žáků prospěli neprospěli počet studentů, kteří podali přihlášku na VŠ počet přijatých na VŠ % přijatých na VŠ 1998/ ,1 1999/ ,0 2000/ ,3 2001/ ,7 2002/ ,0 2003/ ,8 2004/ ,0 2005/ ,0 2006/ ,0

8 1.18. Integrace Osmileté gymnázium Altis pracuje s nadanými žáky, protože to je podstata vzdělávání na víceletých gymnáziích obecně. Máme ale rovněž vypracován svůj systém, který umožňuje individuální přístup a rozvinutí silných stránek osobnosti jednotlivých žáků. Nejsou žádné negativní zkušenosti s integrací cizinců. Proces začíná již samotným vytipováním těchto žáků pomocí přijímacího řízení, kde získáváme cenné informace o kognitivních schopnostech uchazečů, ale také o jejich komunikačních dovednostech a osobnostní charakteristice. Tento soubor informací pak dále využíváme pro práci s jednotlivci, ale i celými třídami. V nižších ročnících se především soustřeďujeme na referáty či kratší seminární práce, popřípadě práce s audiovizuální technikou. Na těchto formátech se žáci učí zpracovat dlouhodobější úkol a následně ho před spolužáky a učiteli prezentovat a obhájit. Samozřejmě existuje práce s výrazně nadanými jedinci na ten který předmět. Tito dostávají náročnější úkoly či se stávají pomocníky učitele. Jsou i vysíláni na soutěže a olympiády. Ve vyšších ročnících dostávají žáci za úkol již ročníkové práce, které mají charakter malých diplomových prací. I žáci vyšších ročníků dostávají další nadstavbové úkoly a reprezentují nás v soutěžích a olympiádách. Navíc ještě v maturitním ročníku jim umožňujeme naprosto individuální přípravu na maturitu a přijímací řízení na vysoké školy tím, že otevíráme specializované semináře třeba i pro jednoho žáka. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Gymnázium nemá speciální třídy. Věnuje zvýšenou pozornost jedincům, u kterých je diagnostikována mírná dyslexie, dysgrafie apod. Program je veden výchovným poradcem a plně se daří integrovat tyto žáky do vzdělávacího procesu. Rovněž tak je realizována integrace žáků s tělesným postižením nevyžadujícím bezbariérový přístup. Mentální Tělesné zrakové sluchové Vada kombinované autismus SPU SPCH řeči Environmentální výchova a vzdělávání Tato výchova je realizována v rámci výuky mnohých předmětů, hlavně pak v biologii, chemii. Byly realizovány tyto projekty. Projekt Zdravá strava - 25 žáků (1 třída), projekt Všeho s mírou - 15 žáků (1 třída) a projekt ZOO Praha 72 žáků (3 třídy) Pedagogická a osobní asistence Žádný asistent ve škole nepracoval Akreditované programy dalšího vzdělávání, popř. existence střediska dalšího vzdělávání Škola nemá akreditované programy dalšího vzdělávání Další akce školy, projekty, zapojení školy do rozvojových programů obce Celoškolní projekty V prosinci 2006 proběhla oslava 15 výročí existence školy. Tomuto výročí byla také podřízena organizace Vánoční akademie. Motto oslav bylo: Patnáct barev duhy. Každá třída si vylosovala nějakou barvu, se kterou vystupovala na akademii, a také tato barva byla dominantním prvkem výstavních panelů, které každá třída vyráběla.

9 Tyto panely byly vystaveny pro rodiče a další účastníky v době konání akademie a každá třída se zde měla možnost prezentovat, jak uznala za vhodné. Dalším celoškolním projektem byl filmový festival, kde si žáci připravili krátké ukázky a klipy, které svým spolužákům poté předvedli. Projekty v jednotlivých předmětech Český jazyk Nový hrad, Kostel sv. Jakuba a zámek v Kunraticích, Strž: návštěva u Karla Čapka, malá maturita (kvarta), ústní maturita (sexta), esej: Moje budoucnost a Profesní budoucnost, školní recitační soutěž, Altis školní časopis, Knihovnictví, Popis uměleckého díla, Sociální reklama. Anglický jazyk Divadelní představení v anglickém jazyce, malá maturita (kvarta), ústní maturita (sexta), státní jazyková zkouška, The USA, Scotland, New Zealand, Angloamerická literatura. Německý jazyk Ústní maturita (sexta), Gesundes Essen, Mein Wohnen, Deutche Literatur, Wohnen auf dem Lande und in der Stadt. Dějepis Regionální dějiny Kunratice (Nový hrad, kostel sv. Jakuba, zámek, dějiny školy). Vycházka Prahou, Gotická Praha, Baroko, Šumava krajina a historie, Příběhy bezpráví, Starověký Řím a Řecko, Staroorientální státy. Zeměpis, Evropská - občanská gramotnost Třídění odpadu. Matematika Veselé rýmování, Konstrukce paraboly a sinusoidy, Kombinatorika a pravděpodobnost v praxi, Matematická logika, Finanční matematika, malá maturita (kvarta); ústní maturita (sexta). Fyzika Laboratorní práce na VŠCHT, Teplotní diagram, Výroba horkovzdušného balónu Chemie Příbram, Kladno, Ekotechnické muzeum, Plynárny Michle, laboratorní práce na VŠCHT. Biologie Zdravá výživa, Všeho s mírou, Domestikace zvířat, laboratorní práce na VŠCHT. Informatika a výpočetní technika Třídní tričko, Tvorba a prezentace pomůcky vhodné pro výuku, Sportovní výsledkové tabulky oblíbeného sportu, Návrh třídního časopisu, Tvorba www stránek s třídní tematikou, Prezentace zemí Afriky. Základy společenských věd Adopce na dálku, Píšťalka, Filosofická vycházka Prahou, Světový názor, Opus dei, Sexuální výchova, Islám v ČR.. Estetická výchova výtvarná Jídlo, Prezentace tříd na Vánoční akademii. Estetická výchova hudební Videoklipy, Prezentace žáků na Vánoční akademii. Tělesná výchova Vánoční sportovní turnaj gymnázia Altis, Lyžařský kurz, Poprask, Vodácký výcvik, Branný závod, Kopaná středních škol, Zájmové kluby Tarzan klub (outdoorový), plávání.

10 Jazyková gramotnost Praktické užívání cizích jazyků v každodenní situaci, Novinářská angličtina. Komunikační gramotnost Příprava školního časopisu, Ročníkové práce v 5. až 8. ročníku Čtenářská gramotnost Recitační soutěž, sestavení Třídní čítanky literárních textů, Čtenářský deník v anglickém jazyce. Informační gramotnost Knihovnictví, Vyznáš se ve školní knihovně, Formální úprava ročníkové práce a její zhodnocení. Matematická gramotnost Všeho s mírou, Výhodný úvěr, Posloupnosti v praxi, Logické hry. Pracovní gramotnost Volba povolání, Kartotéka typových pozic, akční plánování. Finanční a spotřební gramotnost Finanční matematika. Počítačová klávesnicová gramotnost Základní orientace v souborech a datech, úprava textů, obrázků a grafů, tvorba prezentace, tvorba ročníkové práce. Dopravní gramotnost Řidičský průkaz, Bezpečný přechod vozovky, Pravidla cyklistiky. Občanská gramotnost Integrovaný záchranný systém, Červený kříž, SZÚ ochrana zdraví Spolupráce školy se sociálními partnery a neziskovými organizacemi Pokračování spolupráce s neziskovou organizací Píšťalka, jejichž cílem je pomoci mladým lidem, kteří utrpěli úraz a jsou odkázáni na invalidní vozík. Studenti vyšších ročníků prodávali drobné předměty spoluobčanům a výtěžek akce šel na konto organizace Píšťalka. V tomto školním roce pokračoval již čtyřletý projekt Adopce na dálku, který je organizován Arcidiecézní charitou Praha. Naši žáci vybrali mezi sebou částku 5 000,- Kč a zaslali adoptované dívce do Indie (jménem Zhihana). Vybrané prostředky slouží především k financování jejího vzdělání Školská rada složení a hodnocení činnosti Školská rada při Soukromém gymnáziu ALTIS s.r.o. byla zřízena na základě voleb ke dni , a to v následujícím složení: jmenovaný člen zřizovatele gymnázia: PaedDr. Olga Jelínková, předseda ŠR zvolený zástupce pedagogických pracovníků: Mgr. Michal Singr, místopředseda ŠR zvolený zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků: pí Romana Formánková. Poznámka k číslování zprávy: chybějící body 2 až 5 se týkají údajů v těchto zařízeních mateřská škola, základní škola, základní škola praktická a základní škola speciální.

11 6. Střední škola 6.1. Počet tříd Počet tříd Počet žáků k k Počet žáků a tříd podle studijních oborů k studijní obor kód oboru délka studia Ročník počet tříd počet žáků forma studia gymnázium K/ denní gymnázium K/ denní gymnázium K/ denní gymnázium K/ denní gymnázium K/ denní gymnázium K/ denní gymnázium K/ denní gymnázium K/ denní 6.3. Průměrný počet žáků k na třídu: 21,6 na učitele: 9, Obory ve srovnání se školním rokem 2005/2006 nové obory: 0 zrušené obory: 0 dobíhající obory: 0 důvody změn: Údaje o přijímacím řízení na školní rok 2006/2007 počet přihlášených: 59 z toho dívek: 22 počet přijatých žáků: 25 z toho dívek: na školní rok 2007/2008 obor vzdělávání kód oboru Počet přihlášených počet přijatých počet absolventů gymnázium K/ počet přihlášených celkem: 59 z toho dívek: 22 počet přijatých po prvním kole: 25 z toho dívek: 10 počet přijatých po druhém kole: 0 z toho dívek: 0 počet přijatých na odvolání: 0 z toho dívek: 0 počet přijatých celkem: 25 z toho dívek: 10 volná místa (počet, obor): 0

12 Poznámka: Přijímací řízení na SG ALTIS sestává ze dvou kol. V prvním kole uchazeči o studium procházejí testem studijních předpokladů, ve druhém kole se s uchazeči o studium setkáváme v ústním pohovoru, který má zjistit všeobecné znalosti a přehled, ale i schopnost komunikovat, pracovat s textem a schopnost logické úvahy. Vysvědčení ze základní školy má váhu pouze doplňkovou, protože vesměs mají budoucí uchazeči jednoznačně výborné výsledky na ZŠ Prospěch a chování žáků a ukončení studia ve školním roce 2005/2006 počet žáků prospěli celkem 193 z toho s vyznamenáním 65 Neprospěli 1 opakují ročník 0 klasifikovaných celkem 193 vyloučených z prospěchových důvodů +) 1 vyloučených z výchovných důvodů +) 2 studentů, kteří zanechali studia z jiných důvodů 8 +) Poznámka: U žáků vyloučených nebyla obnovena Smlouva o studiu z důvodů prospěchových a výchovných Hodnocení chování žáků ve školním roce 2006/2007 počet žáků velmi dobré uspokojivé neuspokojivé celkový počet zameškaných hodin: z toho omluvených: z toho neomluvených: Výsledky maturitních a závěrečných zkoušek počet žáků druh zkoušky Druh zkoušky maturitní Závěrečná celkem u zkoušky 15 - z toho opakovaně u zkoušky 0 - žáci posledního ročníku, kteří zkoušku nekonali 0 - prospěli s vyznamenáním 8 - Prospěli 7 - Neprospěli Přijímací řízení na vyšší typ školy Zájem o absolventy v různých typech zaměstnání Všichni naši absolventi se hlásili na vysokou školu. V minulém školním roce nastala stejná situace.

13 Počet přihlášených k dalšímu studiu celkem: 15 z toho VŠ: 15 z toho VOŠ: 0 z toho jiný typ školy: 0 Absolventi gymnázia pokračují ve studiu na vysoké škole, nebo jiném vyšším typu školy, včetně studia na vysoké škole v zahraničí. V případě, že se rozhodnou dále již nestudovat, jsou vybaveni dobrými jazykovými schopnostmi nejméně v jednom cizím jazyce a dovednostmi ve využívání výpočetní techniky. Rovněž podle zvolených seminářů získají znalosti z oborů podle své volby, což jim umožňuje pracovat samostatně ve firmách na úrovni středních řídících pracovníků v managementu, administrativě, obchodě či službách. Z těchto důvodů je uplatnění na trhu práce stoprocentní. Ve školním roce 2006/2007 maturovala jedna třída v počtu 15 žáků. Všichni žáci byli připuštěni k maturitě. Podle předběžných informací všech 15 žáků bylo přijato na vysoké školy, což je 100%. Nejlepším maturantem tohoto školního roku byl vyhlášen Jan Dobrovolný Ověřování výsledků vzdělávání Naši studenti se pravidelně zúčastňují projektu KALIBRO, MATURITY PO INTERNETU a také nově otevřeného projektu VEKTOR od firmy SCIO. Do projektu Kalibro jsme se zapojili již v roce Firma Kalibro nově nabídla projekt (Škola a já), kde u žáků celé školy mapuje jejich názory a postoje ke škole. Podobný soubor otázek pak dává i učitelskému sboru.výsledky opět umožňují analyzovat výchovný proces ve škole. Ve školním roce 2005/2006 byly takto dotazovány všechny třídy, třída 5.A byla testována v projektu VEKTOR od firmy SCIO, 8.A v projektu Maturita nanečisto. Gymnázium má také vypracován vnitřní systém evaluace. Testujeme třídy 2.A (maturita nanečisto -český jazyk, matematika, anglický jazyk), 4. A, 4.B (malá maturita český jazyk, matematika, anglický jazyk), 6.A (ústní maturita český jazyk, matematika, základy společenských věd, anglický jazyk) Dojíždějící děti dle krajů (děti s trvalým bydlištěm mimo území hl. m. Prahy) Kraj počet žáků z toho nově přijatých Středočeský 42 4 Výroční zpráva byla projednána a schválena školskou radou v souladu 168, odst. 1, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Přílohou této výroční zprávy je kopie zápisu z tohoto jednání školské rady dne: V Praze dne PaedDr. Vladimíra Fišerová

14 Mgr. Irena Blažková třídní učitelka 8.A Mgr. Brtková Vladislava Mgr. Jaroslava Fišerová třídní učitelka 4.A, 7.A Mgr. Marta Goldová PhDr. Šárka Chroustová Vyučující ve školním roce 2006/2007 Titul, jméno, příjmení PaedDr. Olga Jelínková zástupce řed., třídní učitelka 1.A Mgr. Jan Koliáš třídní učitel 6.A Mgr. Vladan Koreček Mgr. Jiří Král Mgr. Čestmír Mniazga třídní učitel 4.B PhDr. Helena Mydlarčíková Jaroslav Petěra Mgr. Jiřina Selbaková Mgr. Michal Singr třídní učitel 2.A Mgr. Ondřej Skovajsa Mgr. Martina Sochorová třídní učitelka 3.A Mgr. Tomáš Straka třídní učitel 5.A Mgr. Yvona Šlégrová Mgr. Martin Vele PaedDr. Vladimíra Fišerová vyučuje předmět Čj, Fj, seminář žurnalistika Aj Čj, Hv Ze, zeměpisný seminář Aj, Aj seminář, Aj - konverzace Čj Čj, Zsv, seminář Člověk a společnost, dějepisný seminář nepovinný Aj Tv, outdoorové aktivity M, Ivt Nj, Dě, dějepisný seminář Ekonomie a management Aj, Ch Čj, Hv Vv, Aj, Aj konverzace, knihovník Aj, Zsv M, Fy, Ivt, fyzikální seminář M, Bi, seminář obecné biologie, matematický seminář M ředitelka, výchovný poradce

15 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA GYMNÁZIA 2006/2007 Ředitel společnosti, jednatel společnosti s.r.o. Ing. Jaroslav Fišer Ředitelka gymnázia statutární zástupce PaedDr. Vladimíra Fišerová Zástupce ředitelky pro ekonomiku, stat. zástupce Ing. Jaroslav Fišer Zástupkyně ředitelky, PaedDr. Olga Jelínková Mimoškolní činnost, pověřený zástupce Jaroslava Fišerová Vedoucí školní knihovny Ondřej Skovajsa Vedoucí metodických útvarů ČJ a humanitní předměty Mgr. Jan Koliáš Cizí jazyky Mgr. Martina Sochorová M, přírodovědné předměty Mgr. Tomáš Straka

16 Obsah učebního plánu - osmiletý studijní cyklus (všeobecný) Gymnázium ALTIS ( K/801) Předmět / ročník I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. Celkem Český jazyk a literatura Cizí jazyk Cizí jazyk Základy spol.věd Dějepis Zeměpis Matematika Fyzika Chemie Biologie Inf. a výp. technika Estet. výchova Tělesná výchova Celkem Z toho semináře

17 Zápis z jednání školské rady dne Jediným bodem bylo schválení Výroční zprávy Soukromého gymnázia ALTIS s.r.o. za školní rok 2005/2006. Byla projednána a schválena školskou radou v souladu s 168, odst.1, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Přítomni: Předsedkyně školské rady: Olga Jelínková Členka školské rady: Člen školské rady: Romana Formánková Jan Koliáš V Praze dne

1.2. Zřizovatel Soukromé gymnázium ALTIS s.r.o., K Libuši 57, 148 00 Praha 4 Kunratice.

1.2. Zřizovatel Soukromé gymnázium ALTIS s.r.o., K Libuši 57, 148 00 Praha 4 Kunratice. Výroční zpráva Soukromého gymnázia ALTIS s. r. o. za školní rok 2005/2006 1.1. Název školy, zařazení do sítě Soukromé gymnázium ALTIS s.r.o., K Libuši 57, Praha 4 - Kunratice, bylo zřízeno v roce 1992,

Více

Výroční zpráva. Soukromého gymnázia ALTIS. Školní rok 2007/2008

Výroční zpráva. Soukromého gymnázia ALTIS. Školní rok 2007/2008 Výroční zpráva Soukromého gymnázia ALTIS Školní rok 2007/2008 Praha 1.10.2008 Výroční zpráva Soukromého gymnázia ALTIS s. r. o. za školní rok 2007/2008 1.1. Název školy, zařazení do sítě Soukromé gymnázium

Více

Výroční zpráva. Soukromého gymnázia ALTIS. Školní rok 2008/2009

Výroční zpráva. Soukromého gymnázia ALTIS. Školní rok 2008/2009 Výroční zpráva Soukromého gymnázia ALTIS Školní rok 2008/2009 Praha 1.09. 2009 Výroční zpráva Soukromého gymnázia ALTIS s. r. o. za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1. Název školy, zařazení

Více

Výroční zpráva. Gymnázia ALTIS. Školní rok 2012/2013

Výroční zpráva. Gymnázia ALTIS. Školní rok 2012/2013 Výroční zpráva Gymnázia ALTIS Školní rok 2012/2013 Praha 30. 09. 2013 Výroční zpráva Soukromého gymnázia ALTIS s. r. o. za školní rok 2012/2013 I. Základní údaje o škole 1. Název školy Gymnázium ALTIS

Více

Výroční zpráva. Gymnázia ALTIS. Školní rok 2013/2014

Výroční zpráva. Gymnázia ALTIS. Školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Gymnázia ALTIS Školní rok 2013/2014 Praha 30. 09. 2014 Výroční zpráva Gymnázia ALTIS s. r. o. za školní rok 2013/2014 1. Název školy Gymnázium ALTIS s.r.o. I. Základní údaje o škole 2. Ředitel/ka

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2012-2013 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. a z 7 vyhl. č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

Výroční zpráva o škole

Výroční zpráva o škole Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého Výroční zpráva o škole za školní rok 2007/2008 S O U K R O M É G Y M N A S I U M J O S E F A Š K V O R E C K É H O Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého LEGEROVA 5,

Více

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM VYŠŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA Svazek 1 Škola orientace

Více

Základní škola Mikoláše Alše, Praha-Suchdol, Suchdolská 360. Výroční zpráva. Školní rok 2012/2013

Základní škola Mikoláše Alše, Praha-Suchdol, Suchdolská 360. Výroční zpráva. Školní rok 2012/2013 Základní škola Mikoláše Alše, Praha-Suchdol, Suchdolská 360 Výroční zpráva Školní rok 2012/2013 Zpracovala: Mgr. A. Kejharová 1 1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení (včetně č.j.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, příspěvková organizace. 5. května 620, 432 01 Kadaň

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, příspěvková organizace. 5. května 620, 432 01 Kadaň VÝROČNÍ ZPRÁVA Consultum bene iuventae est Mládí v dobrých rukou Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, příspěvková organizace 5. května 620, 432 01 Kadaň Předkládá: Mgr. Tomáš Oršulák, Ph.D., ředitel školy

Více

Gymnázium Ostrov, Studentská 1205. Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání. vytvořený dle RVP ZV a GV GYMNÁZIUM OSTROV (ŠVP GV)

Gymnázium Ostrov, Studentská 1205. Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání. vytvořený dle RVP ZV a GV GYMNÁZIUM OSTROV (ŠVP GV) Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání vytvořený dle RVP ZV a GV GYMNÁZIUM OSTROV Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání (ŠVP GV) 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 je školou, jejímž zřizovatelem je Hlavní město Praha. Bylo

Více

Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115. Výroční zpráva

Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115. Výroční zpráva Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 5 Výroční zpráva Školní rok 2007/2008 Výroční zpráva školy 2007-2008 Č. j. GOA/650/An/2008. Obecná část.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2011/2012 Obsah 1 Základní údaje o škole... 4

Více

Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm

Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled oborů vzdělávání... 5 3. Přehled pracovníků školy... 10 4. Údaje o

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2007/2008 - stav k 31.8.2008 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Gymnázium Jana Keplera, Parléřova 2, Praha 6 Zřizovatel: Hlavní město Praha se sídlem

Více

Výro ní zpráva Soukromého gymnázia ALTIS s. r. o. za kolní rok 2003/2004

Výro ní zpráva Soukromého gymnázia ALTIS s. r. o. za kolní rok 2003/2004 Výro ní zpráva Soukromého gymnázia ALTIS s. r. o. za kolní rok 2003/2004 1. Název koly, za azení do sít Soukromé gymnázium ALTIS s.r.o., K Libu i 57, Praha 4 - Kunratice, bylo z ízeno v roce 1992, I O

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracováno podle RVP ZV a RVP pro gymnázia. Gymnázia Dr. Josefa Pekaře v Mladé Boleslavi

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracováno podle RVP ZV a RVP pro gymnázia. Gymnázia Dr. Josefa Pekaře v Mladé Boleslavi ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracováno podle RVP ZV a RVP pro gymnázia Gymnázia Dr. Josefa Pekaře v Mladé Boleslavi Vzdělávací program: osmiletý a čtyřletý Studijní forma vzdělávání: denní Předkladatel:

Více

Výroční zpráva o škole

Výroční zpráva o škole Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého Výroční zpráva o škole za školní rok 2006/2007 S O U K R O M É G Y M N A S I U M J O S E F A Š K V O R E C K É H O Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého LEGEROVA 5,

Více

Gymnázium Ostrov vytvořený dle RVP ZV

Gymnázium Ostrov vytvořený dle RVP ZV Gymnázium Ostrov, Studentská 1205 GYMNÁZIUM OSTROV Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání - Gymnázium Ostrov vytvořený dle RVP ZV Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání (ŠVP

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MALOSTRANSKÉ GYMNÁZIUM PRAHA 1, JOSEFSKÁ 7

VÝROČNÍ ZPRÁVA MALOSTRANSKÉ GYMNÁZIUM PRAHA 1, JOSEFSKÁ 7 VÝROČNÍ ZPRÁVA MALOSTRANSKÉ GYMNÁZIUM PRAHA, JOSEFSKÁ 7 ŠKOLNÍ ROK 20/202 I. Základní údaje o škole, školském zařízení. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 3.8.202: Malostranské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Název organizace: GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Identifikátor školy: 600 008 002 IČO: 60 076 101 Adresa: 371 61 České Budějovice, Jírovcova 8 Telefon:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Název organizace: GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Identifikátor školy: 600 008 002 IČO: 60 076 101 Adresa: 371 61 České Budějovice, Jírovcova 8 Telefon: 387 319 358 Fax: 387

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2011/2012 (Veškeré údaje jsou uvedeny podle stavu k 31. 8. 2012, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak schváleno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK Gymnázium Františka Palackého Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1) OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 1) Základní údaje o škole 2) Charakteristika školy 3) Školy a školská zařízení - členění 4) Obory vzdělání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název školy: Gymnázium, Praha 10, Přípotoční 1337 2. Ředitel a statutární zástupce ředitele:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 V Bílovci 8. října 2014 Mgr. Pavel Mrva ředitel školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy GYMNÁZIUM OLGY HAVLOVÉ, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, M. Majerové 1691/4, 708 00 Ostrava-Poruba PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO FAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za

Více

Výroční zpráva EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s. za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s. za školní rok 2006/2007 EKO GYMNÁZIUM PRAHA o.p.s. FAKULTNÍ ŠKOLA PřF a PedF UK Praha Nad Vodovodem 460/81, 108 00 Praha 10 Malešice tel. fax: 274 783 072 e mail: ekogym@bohem net.cz www.volny.cz/ekogym ŠKOLA UNESCO Výroční zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická v Kralupech nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 1. Základní

Více