Metodika k projektu multikulturní vzdělávání šance pro Evropu.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodika k projektu multikulturní vzdělávání šance pro Evropu."

Transkript

1 Metodika k projektu multikulturní vzdělávání šance pro Evropu.

2 Vysvětlivky: OSV Osobnostní a sociální výchova VDO Výchova demokratického občana VEG Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech MKV Multikulturní výchova ENV Environmentální výchova MDV Mediální výchova 2

3 ÚVOD.. 5 ETYMOLOGIE SLOV... 6 POHÁDKY S MULTIKULTÚRNÍ TEMATIKOU... 8 EVROPSKÉ NÁRODY.. 10 LIDSKÉ RASY MULTIKULTÚRNÍ SPOLEČNOST AMERIKY.. 20 MULTIKULTÚRNÍ SPOLEČNOST RAKOUSKA-UHERSKA.. 23 NÁRODNOSTNÍ MENŠINY NA MORAVĚ 27 NEJPOČETNĚJŠÍ NÁRODY SOUČASTNÉHO SVĚTA STRUKTURA OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY ŢIDÉ V ČESKÝCH ZEMÍCH LIDSKÉ RASY ANTHROPOS MENŠINY NA JIŢNÍ MORAVĚ MULTIKULTÚRNÍ VELKÁ MORAVA NĚMCI NA JIŢNÍ MORAVĚ. 47 ŢIDÉ V UHERSKÉM BRODĚ ŢIDOVSKÉ MĚSTO V TŘEBÍČI.. 54 ETIKETA VE SVĚTĚ 57 ADOPCE NA DÁLKU LIDÉ ODJINUD ANEB SETKÁME SE NA OLYMPIÁDĚ. 73 ZNÁTE PAMÁTKY UNESCO? JÍZDA KRÁLŦ ZVYKY A TRADICE U NÁS A V CIZINĚ.. 88 AFRICKÉ UMĚNÍ SEZNÁMENÍ S JAPONSKÝM UMĚNÍM 113 ASERTIVITA CHARAKTEROVÉ VLASTNOSTI PARTNERA. 140 KONFLIKT. 142 LÉK NA HIV MŦJ KOMUNIKAČNÍ DEŠTNÍK. 149 TRANSPLANTAČNÍ KOMISE. 152 SEZNAMOVACÍ POBYT

4 4

5 Váţení pedagogové, tato příručka vznikla v rámci MKV projektu a je rozdělena na 2 části 1. stupeň a školní druţina, 2. stupeň. Právě otvíráte metodiku 2. stupně, kde najdete jednotlivé metodiky řazené podle vzdělávacích oblastí RVP. Na konci je zařazena metodika seznamovacího pobytu 6. tříd. Naším cílem je vést ţáky k pochopení tématu a ke zjišťování souvislostí. Chceme, aby ţáci hledaly otázky a odpovědi na ně. Doufáme, ţe příručka přispěje k formování tolerantních postojŧ ţákŧ k sobě samým i k druhým lidem v dnešním multikulturním světě. Závěrem děkujeme všem, kteří se na přípravě této příručky podíleli. Za kolektiv autorŧ Mgr. Lenka Jančová a Eliška Machálková 5

6 NÁZEV AKTIVITY: ETYMOLOGIE SLOV KAREL ČAPEK - LOUPEŢNICKÁ POHÁDKA Autor: PaedDr. Dagmar Vichorcová Věk: let Mezipředmětové vztahy: český jazyk a literatura, dějepis, základy společenských věd Aktivita rozvíjí především tyto klíčové kompetence: Kompetence k učení vyhledává a třídí informace na základě jejich pochopení, propojení a hledání vzájemných souvislostí, operuje s uţívanými znaky a symboly. Kompetence k řešení problémŧ vyhledává informace vhodné k řešení problémŧ, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, vyuţívá získané vědomosti a dovednosti k objevování rŧzných variant řešení. Kompetence komunikativní naslouchá promluvám druhých lidí, vhodně na ně reaguje, snaţí se formulovat a vyjadřovat své myšlenky. Průřezová témata: MKV ovlivňuje jednání a hodnotový systém ţákŧ, princip slušného chování, význam kvality mezilidských vztahŧ pro harmonický rozvoj osobnosti. OSV Poznávání lidí, tvořivost v mezilidských vztazích, uvědomuje si hodnoty rŧznosti lidí, názorŧ, mravních rozměrŧ rŧzných zpŧsobŧ chování, napomáhá prevenci škodlivých zpŧsobŧ chování. Cíle: Ţáci se zamyslí, proč se tomu tak říká, zjistí zajímavý pŧvod některých slov, rozšíří si slovní zásobu, pochopí podobnost (odlišnost) slov v ostatních jazycích. Čas: 4 vyučovací hodiny Pomůcky: Karel Čapek: Devatero pohádek, Vlastimil Styblík: Tajemství slov, knihy pohádek, Slovník spisovné češtiny, slovník ČJ-AJ, ČJ-NJ, ČJ- RJ, internet, denní tisk, papíry, pastelky, tuţky Postup: vyučovací hodina 1. Četba pohádky K. Čapka: Loupeţnická pohádka 2. Vyhledávání, jak vzniklo slovo loupeţník 3. Jakým synonymem mŧţeme označit loupeţníka? 4. Jak se loupeţníkovi říká v jiných jazycích? 5. Jak mŧţeme označit ţenskou podobu loupeţníka? 6. Jak je ţenská postava pojmenována v ostatních jazycích? 3. vyučovací hodina 7. Práce s pohádkou, pracovní list 8. Jak se jmenují jednotliví loupeţníci v pohádce? 9. Proč se jim tak říká? 10. Vymysli jméno pro vlastního loupeţníka, napiš osnovu a popiš ho. 11. Loupeţníka nakresli. 6

7 4. vyučovací hodina 12. Práce s internetem, denním tiskem 13. Existují loupeţníci i v dnešní době? Jak se jim dnes říká? 14. Najdi v novinách, na internetu příklad dnešních loupeţníkŧ 15. Napiš rozdíly mezi dnešním a dřívějším loupeţníkem 16. Znáš nějakou další pohádku o loupeţnících? Domácí úkol 17. Zeptej se doma rodinných příslušníkŧ, jestli se v okolí vašeho bydliště netraduje nějaká pověst o loupeţnících. Reflexe: Ţáci by si měli uvědomit bohatost českého jazyka, význam vzájemné spolupráce a blízkost (hlavně slovanských) jazykŧ. Soutěţ o nejlepší název a vypodobení loupeţníka (ţáci si sami mohou vyhodnotit pořadí prací). Poznámka: vyučovací hodina společná četba pohádky, práce se slovníky 3. vyučovací hodina ţáci pracují s knihou pohádek ve skupinkách, pracovní listy Talentovaní ţáci mohou si vymyslet navíc jméno pro čarodějnici, popsat ji a nakreslit, integrovaní ţáci nemusí vyhledat jména všech loupeţníkŧ, cizinci - mohou si přinést pohádkovou knihu ve své rodné řeči a hledat postavy loupeţníka, 4. vyučovací hodina práce s internetem, denním tiskem Cizinci vyhledávají na internetu informace v rodném jazyce. Doporučení pedagoga: Pohádka je poměrně dlouhá, lze ji zkrátit (vytisknout na papír upravenou zkrácenou verzi). Z vybraných činností bych hodnotila hlavně aktivitu Pracovní list, kde za správné odpovědi ţáci mohou získat body. Ocenit lze samozřejmě i další aktivity (např. kdo najde nejvíce příkladŧ dnešních loupeţí, pohádek o loupeţnících, atd.). Vyhodnotíme také pověsti, které si ţáci přinesou z domova mŧţeme z nich vytvořit malý sborník. Literatura: Čapek, K.: Desatero pohádek Styblík, V.: Tajemství slov, SNP, Praha, 2006 Slovník spisovné češtiny, Akademia, Praha, 1998 Slovník česko-anglický, Český klub,praha,

8 NÁZEV AKTIVITY: POHÁDKY S MULTIKULTÚRNÍ TEMATIKOU Autor: Mgr. Martina Krajčová Věk: 6-15 let Mezipředmětové vztahy: základy společenských věd, občanská výchova, český jazyk a literatura, výtvarná výchova, informatika Aktivita rozvíjí především tyto klíčové kompetence: Kompetence k učení - operuje s obecně uţívanými termíny, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celkŧ poznatky z rŧzných vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled. Kompetence k řešení problémŧ - vnímá nejrŧznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách. Kompetence komunikativní - formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstiţně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu. Kompetence sociální a personální - podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahŧ, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni poţádá, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí. Kompetence občanská - respektuje přesvědčení druhých lidí, váţí si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí. Kompetence pracovní - pouţívá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení. Průřezová témata: MKV multikulturalita. OSV kreativita, sebeorganizace, kooperativa. VEG Evropa a svět nás zajímá. Cíle: Ţáci napíšou a následně výtvarně vyjádří příběhy (pohádky) s multikulturní tématikou a zároveň budou rozvíjet svou schopnost kooperace s mladšími či staršími členy ve skupině. Starší ţáci pak tyto texty přenesou do digitální podoby. Čas: 5 hodin (1. den- 3 hodiny, 2. den - 2hodiny) Pomůcky: psací a výtvarné potřeby (čtvrtky, balicí papír, pastelky, fixy, snadno umyvatelné barvy na pleť) Postup: Projekt si rozdělíme do dvou dnŧ, přičemţ první den budou ţáci tvořit Knihu pohádek s multikulturní tematikou, ideálně do dvou týdnŧ by měl následovat druhý dvouhodinový shrnující blok, během nějţ dojde k závěrečné reflexi projektu. PRVNÍ PROJEKTOVÝ DEN 1. Seznámení ţákŧ s multikulturní tématikou, připomenutí základních multikulturních témat. Motivací je vytvoření společné knihy příběhŧ. Ţáky vtáhneme do multikulturní tematiky poukázáním na to, co kolem sebe denně vidí, tedy spoluţáky rŧzných národností či etnik a pak teprve mŧţeme přidávat další poznatky o multikulturalitě. 8

9 2. Rozdělení ţákŧ do pracovních skupin (V ideálním případě bude tuto skupinu tvořit jeden ţák 1. stupně a jeden ţák 2. stupně. Výborné jsou tzv. partnerské třídy, které spolu spolupracují celé čtyři roky.) 3. Skupinky ţákŧ si samostatně vyberou, o jakém multikulturním tématu budou psát, zadán je pouze literární ţánr (pohádka), v němţ by text měl být napsán. 4. Samotné tvoření textu starší ţáci pohádku píšou a vymýšlejí ji společně s mladšími ţáky, které vedou k vývojovému posunu v textu, zároveň dávají pozor, aby se jádro pohádky vztahovalo k multikulturalitě. 5. Po sepsání pohádky (tedy po 1. hodině)následuje její výtvarné zpracování. Kreslí především menší ţáci za pomoci starších. Ilustrace zaplní celou 2. hodinu. 6. Starší ţáci ze skupinek se přesunou do učebny VPT a texty přepíšou v textovém editoru. (3. hodina) 7. Následuje korekce textŧ a jejich tisk. Tato fáze však zbude víceméně přímo na učiteli, aby byla zajištěna jazyková správnost. DRUHÝ PROJEKTOVÝ DEN 8. Výstupem by měla být kniha pohádek s multikulturní tématikou, vytvořená z textŧ a ilustrací jednotlivých skupinek. Jejich kompletace a přečtení si několika nejlepších prací proběhne v rámci druhého bloku. 9. V poslední hodině projektu vytvoří partnerské třídy (tedy jedna třída 1. stupně a jedna třída 2. stupně) společný plakát, jenţ bude vyjadřovat hlavní myšlenku projektuvšichni jsme rŧzní a přece stejní. Děti si navzájem obarví dlaně (k dispozici máme alespoň 4 barvy)a vtisknou je na plakát (stačí balicí papír). Společně tak vytvoří pestrobarevné dílko, které bude vystihovat, ţe právě oni se na díle podíleli a jsou na něm nesmazatelně zapsáni. Do dlaně se následně černým fixem podepíší. 10. Na samotný závěr učitel ukáţe dětem výsledné práce (knihu pohádek a plakát), zbydeli čas, nakreslí se ještě titulní strana knihy. Reflexe: První projektový den se konal v rozsahu dvou vyučovacích hodin. V hodině informatiky ţáci přepsali texty do digitální podoby. Druhý projektový den pak proběhl rovněţ v rozsahu dvou vyučovacích hodin. Vytvoření knihy pohádek je dostatečnou zpětnou vazbou pro učitele i ţáky. Všichni cítili, ţe úkol byl splněn a dílo se zdařilo. Převládá jasně pozitivní dojem. Úskalím byl nedostatečný prostor pro závěrečný projektový den, kdy se sešly všechny 4 třídy (2.A+7.B, 2.B+7.A) a s tím související značný hluk, a především pak časová dotace. Při projektech napříč školou je značný problém ve skloubení rozvrhu všech tříd a najití vhodného termínu pro konání projektu. Spolupráce ţákŧ 1. a 2. stupně se jevila bezproblémově vzhledem k pětileté návaznosti projektu napříč školou. Ţáci sedmých tříd jiţ takto pracují od svých 8 let. Doporučení pedagoga: Osobně jsem si tento projekt nejprve vyzkoušela nanečisto, abych si ověřila časovou dotaci projektu a zároveň si vyzkoušela, jak bude ţáky toto téma bavit a zajímat. Při druhém pokusu jiţ naostro byla práce mnohem zdařilejší a ţáci věděli, co se od nich ţádá. Proto tento postup doporučuji. Všichni se nakonec do multikulturní tématiky vţili tak, jak ji sami byli schopni vstřebat, a to prostřednictvím svých spoluţákŧ či kamarádŧ ze školy, kteří se odněkud přistěhovali a jsou jiné národnosti. Proto je řada pohádek s tematikou školy a příchodu nového ţáka do jemu cizího prostředí. Doporučuji však ţáky nijak nenutit k přesně zadanému tématu, pouze se přidrţovat v rámci tematického okruhu, o němţ byla řeč. V našem případě multikultura. Jejich fantazie nás pak dokáţe v mnohém překvapit a téma mohou pojmout zcela originálním zpŧsobem. Reakce ţákŧ byly po ukončení projektu kladné a všichni chtěli dále spolupracovat na dalším tématu. 9

10 NÁZEV AKTIVITY: EVROPSKÉ NÁRODY Autor: Mgr. Stanislav Zlámal Věk: 13 let Mezipředmětové vztahy: dějepis, základy společenských věd, zeměpis, společenskovědný seminář, občanská výchova, český jazyk a literatura Aktivita rozvíjí především tyto klíčové kompetence: Kompetence k učení vyhledává a třídí informace, uvádí věci do souvislostí. Kompetence pracovní vyuţívá znalosti a dovednosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech. Kompetence občanské respektuje názory jiných, rozhoduje se podle dané situace. Kompetence personální pracuje ve dvojicích, ovlivňuje kvalitu společné práce. Průřezová témata: MKV etnický pŧvod, rovnocennost, odlišnost, vzájemná rovnost. VEG objevujeme Evropu a svět, evropské krajiny. Cíle: Ţáci dokáţou v základních obrysech popsat etnickou strukturu evropských státŧ, zejména státŧ Evropské unie. Čas: 1 vyučovací hodina Pomůcky: sešit, psací potřeby, učebnice do zeměpisu, počítač s připojením k internetu, politická mapa současné Evropy, mapa Evropské unie Postup: 1. Motivace vyhledání některých vybraných slov v rŧzných evropských jazycích, sestavování minislovníčku. 2. Opakování s mapou: členské státy Evropské unie, ţáci ve dvojici odpovídají na otázku, které evropské státy nepatří do Evropské unie. 3. Práce s internetem: vyhledávání rŧzných etnických map Evropy a jejich porovnávání s politickou mapou Evropy či Evropské unii ţáci mají za úkol zjistit, ve kterých evropských státech ţije více národŧ a ve kterých tvoří naprostou většinu příslušníci jednoho národa. 4. Rekonstrukce současné etnické struktury vybraných evropských státŧ. Ţáci budou instruováni, aby se zaměřili na státy, kde jiţ značnou část obyvatelstva tvoří mimoevropští imigranti. 5. Shrnutí některé evropské státy, jako např. Česka republika, mají stále velmi jednoduchou etnickou strukturu, většina západoevropských státŧ však má v dŧsledku imigrace etnickou strukturu relativně pestrou. Poznámka: Je vhodné, aby ţáci pracovali ve dvojicích. To se osvědčuje především při práci s mapami a internetem. Dále je vhodné, aby ţáci dopředu znali veškeré úkoly, které mají během hodiny splnit. Budou si tak moci lépe naplánovat práci a případně se podrobněji zaměřit na to, co je zajímá nejvíce. Pokud bude ve skupině integrovaný ţák, cizinec nebo SPUCH, měl by být ve dvojici s nějakým nadanějším ţákem. Ţáci talentovaní by měli být 10

11 pověřeni speciálním náročnějším úkolem. V tomto případě by např. mohli sestavit přehled zdrojových zemí, odkud do Evropy přicházejí imigranti. Zdroje: 11

12 Přílohy: Etnická a lingvistická mapa současné Evropy: Zdroj:http://www.monumenttotransformation.org/atlastransformace/image/foto/balkanizace/balkanizace-1.jpg 12

13 Imigranti a menšiny ve státech Evropské unie: 13

14 NÁZEV AKTIVITY: LIDSKÉ RASY Autor: Mgr. Stanislav Zlámal Věk: 14 let Mezipředmětové vztahy: dějepis, základy společenských věd, zeměpis, společenskovědný seminář, občanská výchova, český jazyk a literatura Aktivita rozvíjí především tyto klíčové kompetence: Kompetence k učení samostatně pozoruje, získané výsledky porovnává, uvádí věci do souvislostí. Kompetence pracovní dodrţuje stanovená pravidla. Kompetence občanské respektuje přesvědčení druhých lidí. Kompetence sociální a personální účinně spolupracuje ve skupině, přispívá k diskuzi. Průřezová témata: MKV etnický pŧvod, kulturní diference. VEG jsme Evropané. Cíle: Ţáci budou umět vysvětlit, ţe i přes vnější antropologickou a kulturní rŧznost má lidstvo tentýţ biologický základ a pŧvod. Budou znát základní klasifikaci lidských ras a uvedou příklady jejich vzájemného míšení a geografického rozšíření. Na internetu ţáci vyhledají fotografickou dokumentaci lidských ras a jejich míšení. Čas: 1 vyučovací hodina Pomůcky: sešit, psací potřeby, počítač s připojením k internetu, zeměpisná mapa světa, zeměpisné atlasy světa Postup: 1. Motivace vyhledávání na internetu (fotografie příslušníkŧ specifických lidských skupin: Sanové, Aboriginálové, Eskymáci, Melanésané, Papuánci, Niloti, Pygmejové atd.). 2. Základní klasifikace lidských ras: indoevropská (europoidní), mongoloidní, negroidní (ekvatoriální). 3. Míšení ras historické předpoklady, příklady míšení, míšenci (mulati, mestici, zambové). 4. Geografické rozšíření lidských ras a míšencŧ práce s mapou a atlasem světa. 5. Samostatná práce vyhledávání na internetu: ţáci vyhledají fotografickou dokumentaci lidských ras a jejich míšení. Reflexe: Ţáky tato hodina bavila, s pozitivním ohlasem reagovali především při vyhledávání fotografického materiálu na internetu. Poznámka: Je vhodné, aby ţáci pracovali ve dvojicích. To se osvědčuje především při práci s internetem. Dále je vhodné, aby ţáci dopředu znali veškeré úkoly, které mají během hodiny splnit. Budou si tak moci lépe naplánovat práci a případně se podrobněji zaměřit na to, co je zajímá nejvíce. Pokud bude ve skupině integrovaný ţák, cizinec nebo SPUCH, měl by být ve dvojici s nějakým nadanějším ţákem. 14

15 Zdroje:

16 Přílohy: 1. Antropologická rŧznost lidstva: Zdroj: Popis: 1. Australský domorodec 2. Peršan 3. Gudţarátec 4. Bantu 5. Nizozemec 6. Mikronésan 7. Japonec 8. Tahiťan 9. Sioux 16

17 2. Negroidní rasa Zdroj: 17

18 3. Mongoloidní rasa Zdroj: 4. Indoevropská rasa - Evropané Zdroj: 18

19 Indoevropská rasa Indové Zdroj: 19

20 NÁZEV AKTIVITY: MULTIKULTÚRNÍ SPOLEČNOST AMERIKY Autor: Mgr. Stanislav Zlámal Věk: 14 let Mezipředmětové vztahy: dějepis, základy společenských věd, zeměpis, společenskovědný seminář, občanská výchova, český jazyk a literatura Aktivita rozvíjí především tyto klíčové kompetence: Kompetence k učení vyhledává a třídí informace, uvádí věci do souvislostí, vytváří si komplexní pohled na společenské a kulturní jevy. Kompetence pracovní pouţívá bezpečně vybavení. Kompetence občanské respektuje přesvědčení druhých lidí. Kompetence sociální a personální pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce, efektivně spolupracuje při řešení zadaného úkolu. Průřezová témata: MKV - kulturní diference, etnický pŧvod. VEG Evropa a svět nás zajímá. Cíle: Ţáci se seznámí s pestrou etnickou strukturou amerických státŧ a s historickými příčinami této pestrosti. Pochopí proces míšení ras a budou umět vysvětlit klasifikaci lidských ras a základních typŧ míšencŧ. Čas: 1 vyučovací hodina Pomůcky: sešit, psací potřeby, počítač s připojením k internetu, mapa Ameriky, atlas světa Postup: 1. Motivace vyhledávání informací o indiánských kmenech na internetu, vyhledávání fotografií Indiánŧ. 2. Informace o obyvatelstvu Ameriky před příchodem Evropanŧ základní skupiny indiánských kmenŧ, indiánské civilizace. 3. Informace o stěhování Evropanŧ do Ameriky a o rozšíření evropských jazykŧ (angličtina, španělština, portugalština, francouzština, holandština) - práce s atlasem: ţáci vyhledají státy, kde se hovoří jednotlivými jazyky. 4. Vysvětlení příčin téměř úplného vyhynutí Indiánŧ (evropské nemoci, proti nimţ neměli imunitu) a s tím souvisejícího přiváţení otrokŧ ze subsaharské Afriky. 5. Míšení ras v Americe vysvětlení, ţe v Americe v dŧsledku výše uvedených skutečností poprvé v historii lidstva nastala unikátní situace, kdy stejný prostor společně sdíleli příslušníci všech tří základních ras. Klasifikace míšencŧ: mulati (míšenci Afričanŧ a Evropanŧ), mestici (míšenci Indiánŧ a Evropanŧ), zambové (míšenci Afričanŧ a Indiánŧ). 6. Vyhledávání na internetu: etnická struktura vybraných amerických státŧ, ţáci pracují ve skupinách. 7. Shrnutí pestrá etnická struktura amerických státŧ je výsledkem specifického historického vývoje a vytváří zajímavé prostředí pro ţivot ve společnosti. Reflexe: Ţáky bavilo především vyhledávání na internetu. 20

21 Poznámka: Je vhodné, aby ţáci pracovali ve dvojicích. To se osvědčuje především při práci s internetem. Dále je vhodné, aby ţáci dopředu znali veškeré úkoly, které mají během hodiny splnit. Budou si tak moci lépe naplánovat práci a případně se podrobněji zaměřit na to, co je zajímá nejvíce. Pokud bude ve skupině integrovaný ţák, cizinec nebo SPUCH, měl by být ve dvojici s nějakým nadanějším ţákem. Ţáci talentovaní by měli být pověřeni speciálním náročnějším úkolem. V tomto případě by se např. mohli pokusit zjistit etnickou strukturu některých nástupnických státŧ Rakouska-Uherska. Doporučení pedagoga: Tato hodina je obsahově poměrně náročná, proto je vhodné vynechat problematiku rasismu a věnovat se jí ve speciální hodině. Zdroje: 21

22 Přílohy: Motivační článek vhodný ke zpracování na závěr hodiny pro rychlejší ţáky: Nad bělochy v Brazílii uţ převaţují míšenci a černoši Více neţ polovina ze 191 miliónu Brazilcŧ se hlásí k barevným, ukázalo to sčítání obyvatel v této nejlidnatější jihoamerické zemi. Za bělocha se povaţuje 91 miliónŧ, 82 miliónŧ se označilo za míšence, 15 miliónŧ za černochy a dva milióny za Asijce. Za potomky pŧvodních indiánŧ se povaţuje 817 tisíc Brazilcŧ, kteří se účastnili loňského sčítání. Během deseti let se tak poměr bílých a barevných změnil v neprospěch bělochŧ, kterých v roce 2000 bylo 53,7 procenta, ale loni uţ jen 47,7 procenta. Černoch nebo míšenec je kaţdý druhý z šesti miliónŧ cariocas, obyvatelŧ Rio de Janeira, v jedenáctimiliónové ekonomické metropoli Sao Paulu jsou bělochŧ dvě třetiny a téměř třímiliónový Salvador de Bahía je skoro celý černý. Nerovnost v příjmech Deset let ekonomického rŧstu a sociálního rozvoje, většinou pod socialistickými vládami, se projevilo celkovým vzestupem ţivotní úrovně a zejména sníţením extrémní chudoby, poklesem negramotnosti, lepším přístupem k pitné vodě a elektřině a zlepšením řady dalších ukazatelŧ. Rozdíly v zemi kontrastŧ ale přetrvávají zejména mezi severem a jihem, městy a venkovem a bílými a barevnými. Brazilský geografický a statistický institut (IBGE), který sčítání řídil a nyní vydal jeho výsledky, zvlášť upozornil na akutní příjmové nerovnosti horních 10 procent Brazilcŧ si rozděluje 44,5 procenta národního dŧchodu, na nejchudší desetinu obyvatel ale zbývá jen 1,01 procenta. Polovina Brazilcŧ, většinou potomci teprve před 123 lety osvobozených černých otrokŧ, ani nedosáhne na minimální mzdu a ţije z 375 reálŧ měsíčně (asi 4000 Kč). Běloši a Asijci vydělávají podle IBGE dvakrát víc neţ černoši a míšenci. Zdroj: 22

23 NÁZEV AKTIVITY: MULTIKULTURNÍ SPOLEČNOST RAKOUSKA-UHERSKA Autor: Mgr. Stanislav Zlámal Věk: 15 let Mezipředmětové vztahy: dějepis, základy společenských věd, zeměpis, společenskovědný seminář, občanská výchova, český jazyk a literatura Aktivita rozvíjí především tyto klíčové kompetence: Kompetence k učení vybírá a vyuţívá vhodné metody, operuje s obecně uţívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí. Kompetence pracovní dodrţuje stanovená pravidla Kompetence občanské respektuje a oceňuje naše kulturní a historické dědictví Kompetence personální účinně spolupracuje ve dvojici. Kompetence k řešení problémŧ ověřuje správnost řešení problémŧ, kriticky myslí, vyhledává informace. Průřezová témata: MKV kulturní diference, multikulturalita. VEG jsme Evropané, klíčové mezníky evropské historie. Cíle: Ţáci se seznámí s pestrým národnostním sloţením Rakouska-Uherska a jeho jednotlivých zemí. Poznají, jak promísenou etnickou strukturu měly mnohé oblasti a jak obtíţné bylo po rozpadu habsburské monarchie vytyčit hranice nových státŧ tak, aby odpovídaly hranicím příslušných národností. Čas: 1 vyučovací hodina Pomůcky: sešit, psací potřeby, počítač s připojením k internetu, mapa Rakouska-Uherska Postup: 1. Motivace vyhledání rŧzných národnostních map Rakouska-Uherska na internetu a jejich vzájemné porovnávání. 2. Rekonstrukce etnické struktury Rakouska-Uherska v roce 1910 (rok posledního sčítání lidu před první světovou válkou): ţáci si s pomocí internetu vyhledají informace o celkovém počtu obyvatel Rakouska-Uherska, o absolutním počtu jednotlivých národností a o jejich procentuálním podílu na celkové populaci. 3. Rekonstrukce etnické struktury Českých zemí: ţáci mají stejný úkol jako v předchozím bodě, ovšem tentokrát zaměřený na České země. 4. Rekonstrukce etnické struktury vybraných zemí: ţáci mají stejný úkol jako v předchozích případech, vyberou si však některou část Rakouska-Uherska s pestrou etnickou strukturou (např. Banát, Bukovina, Halič, Sedmihradsko atd.). 5. Rozpad Rakouska-Uherska: ţáci si vyhledají mapu nástupnických státŧ a porovnají ji s národnostní mapou Rakouska-Uherska. 6. Shrnutí národnostní spory ve střední Evropě přetrvaly i po rozpadu Rakouska- Uherska a do značné míry znemoţňovaly porozumění mezi státy. Poznámka: Je vhodné, aby ţáci pracovali ve dvojicích. To se osvědčuje především při práci s internetem. Dále je vhodné, aby ţáci dopředu znali veškeré úkoly, které mají během hodiny 23

24 splnit. Budou si tak moci lépe naplánovat práci a případně se podrobněji zaměřit na to, co je zajímá nejvíce. Pokud bude ve skupině integrovaný ţák, cizinec nebo SPUCH, měl by být ve dvojici s nějakým nadanějším ţákem. Ţáci talentovaní by měli být pověřeni speciálním náročnějším úkolem. V tomto případě by se např. mohli pokusit zjistit etnickou strukturu některých nástupnických státŧ Rakouska-Uherska. Zdroje: 24

25 Přílohy: Administrativní mapa Rakouska-Uherska (stav k roku 1914): Zdroj: 25

26 Národnostní mapa Rakouska-Uherska (sčítání lidu 1910): Zdroj: Nástupnické státy ve střední Evropě: Zdroj: 26

27 NÁZEV AKTIVITY: NÁRODNOSTNÍ MENŠINY NA MORAVĚ Autor: Mgr. Stanislav Zlámal Věk: 14 let Mezipředmětové vztahy: dějepis, základy společenských věd, zeměpis, společenskovědný seminář, občanská výchova, český jazyk a literatura Aktivita rozvíjí především tyto klíčové kompetence: Kompetence k učení vyhledává a třídí informace, řídí si vlastní práci. Kompetence občanské respektuje naše tradice, kulturní i historické dědictví. Kompetence personální účinně spolupracuje ve dvojici. Kompetence komunikativní vyuţívá informační a komunikační prostředky a technologie, rozumí rŧzným typŧm textu, vyjadřuje se výstiţně. Průřezová témata: MKV etnický pŧvod, rŧzné zpŧsoby ţivota, odlišné vnímání světa. VEG Evropa a svět nás zajímá, lidová slovesnost, zvyky a tradice. Cíle: Ţáci dokáţou porovnat etnickou strukturu na území Moravy z doby před první světovou válkou a v současnosti. Čas: 1 vyučovací hodina Pomůcky: sešit, psací potřeby, počítač s připojením k internetu, zeměpisná mapa České republiky Postup: 1. Motivace vyhledání textŧ v hanáckém a slováckém nářečí. 2. Ţáci s pomocí učitele a údajŧ vyhledaných na internetu rekonstruují etnickou strukturu Moravy a Slezska z doby před první světovou válkou, případně v meziválečném období. 3. Ţáci s pomocí učitele a údajŧ vyhledaných na internetu rekonstruují nářeční strukturu Moravy v poválečném období. 4. Ţáci se samostatně pokusí vytvořit česko-hanácký slovník. 5. Ţáci s pomocí učitele a údajŧ vyhledaných na internetu rekonstruují národnostní strukturu na Moravě v současnosti zaměří se především na přistěhovalce. 6. Shrnutí etnická struktura Moravy byla v minulosti mnohem pestřejší neţ dnes, avšak v současnosti se jiţ opět začíná pomalu měnit v dŧsledku imigrace. Poznámka: Je vhodné, aby ţáci pracovali ve dvojicích. To se osvědčuje především při práci s internetem. Dále je vhodné, aby ţáci dopředu znali veškeré úkoly, které mají během hodiny splnit. Budou si tak moci lépe naplánovat práci a případně se podrobněji zaměřit na to, co je zajímá nejvíce. Pokud bude ve skupině integrovaný ţák, cizinec nebo SPUCH, měl by být ve dvojici s nějakým nadanějším ţákem. Zdroje: 27

28 Přílohy: Národnostní mapa předválečného Československa: Zdroj: Nářečí na Moravě v současnosti: Zdroj: 28

29 NÁZEV AKTIVITY: NEJPOČETNĚJŠÍ NÁRODY SOUČASTNÉHO SVĚTA Autor: Mgr. Stanislav Zlámal Věk: 15 let Mezipředmětové vztahy: dějepis, základy společenských věd, zeměpis, společenskovědný seminář, občanská výchova, český jazyk a literatura Aktivita rozvíjí především tyto klíčové kompetence: Kompetence k učení vyuţívá vhodné zpŧsoby a metody, porovnává získané poznatky, vyvozuje závěry. Kompetence pracovní vyuţívá znalosti a dovednosti z jiných vzdělávacích oborŧ. Kompetence personální spolupracuje ve dvojici. Kompetence k řešení problémŧ vyhledává informace vhodné k řešení problémŧ, nenechá se odradit nezdarem a vytrvale hledá konečná řešení, ověřuje správnost, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémŧ. Průřezová témata: MKV etnický pŧvod, základní informace. VEG objevujeme Evropu a svět. Cíle: Ţáci budou znát nejpočetnější národy světa a státy, kde jejich příslušníci ţijí, protoţe skutečný počet příslušníkŧ jednotlivých národŧ současného světa představuje do značné míry velkou neznámou odborné geografie a demografie. Čas: 1 vyučovací hodina Pomůcky: sešit, psací potřeby, učebnice do zeměpisu, počítač s připojením k internetu, politická mapa současného světa Postup: 1. Motivace vyhledání rŧzných internetových počítadel, která ukazují rŧst počtu obyvatel světa v reálném čase. 2. Zadání termínu nejpočetnější národy do internetového vyhledávače a zapisování výsledkŧ vyhledávání do sešitu. Ţáci budou instruováni, aby se v případě kaţdého výsledku pokusili zjistit, ke kterému roku se vztahují údaje. 3. Vzhledem k tomu, ţe internetový vyhledávač obvykle najde tyto národy: Číňané, Hindové, Arabové, Američané (USA), Bengálci, Brazilci a Rusové; informace o počtu příslušníkŧ dalších národŧ budou ţáci vyhledávat s pomocí učitele. Bude se jednat o tyto národy: Japonci, Bihárci, Mexičané, Javánci, Paňdţábci, Němci. 4. Rekonstrukce pořadí nejpočetnějších národŧ světa a přibliţného počtu jejich příslušníkŧ s pomocí údajŧ na internetu. 5. Rekonstrukce etnické struktury vybraných státŧ. 6. Shrnutí mnohé početné národy současného světa nejsou mezi občany České republiky příliš známé. Dobrovolný domácí úkol: zjistit, které známé osobnosti byly nebo jsou příslušníky některého z méně známých početných národŧ. Poznámka: Je vhodné, aby ţáci pracovali ve dvojicích. To se osvědčuje především při práci s internetem. Dále je vhodné, aby ţáci dopředu znali veškeré úkoly, které mají během hodiny splnit. Budou si tak moci lépe naplánovat práci a případně se podrobněji zaměřit na to, co je 29

30 zajímá nejvíce. Pokud bude ve skupině integrovaný ţák, cizinec nebo SPUCH, měl by být ve dvojici s nějakým nadanějším ţákem. Ţáci talentovaní by měli být pověřeni speciálním náročnějším úkolem. V tomto případě by se např. mohli pokusit podrobněji zjistit etnickou strukturu některých lidnatých státŧ: např. Číny, Indie, Ruska atd. Zdroje: pp%20etnic%20china.jpg Zdroj: 30

31 Přílohy: Etnická a lingvistická mapa současné Číny: Zdroj: pp%20etnic%20china.jpg 31

32 Etnická a lingvistická struktura státŧ bývalého Sovětského svazu: Zdroj: 32

33 NÁZEV AKTIVITY: STRUKTURA OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY Autor: Mgr. Stanislav Zlámal Věk: 14 let Mezipředmětové vztahy: dějepis, základy společenských věd, zeměpis, společenskovědný seminář, občanská výchova, český jazyk a literatura Aktivita rozvíjí především tyto klíčové kompetence: Kompetence k učení vyhledává a třídí informace, propojuje je a systematizuje, získané poznatky porovnává. Kompetence komunikativní vyuţívá informační prostředky, rozumí záznamŧm. Kompetence k řešení problémŧ vyuţívá logické a matematické postupy, ověřuje správnost řešení. Kompetence personální spolupracuje ve dvojici, podílí se na příjemné pracovní atmosféře, přispívá k diskuzi. Průřezová témata: MKV multikulturalita. VEG jsme Evropané. Cíle: Ţáci na internetu vyhledají rŧzné grafy, tabulky a diagramy, které se vztahují ke struktuře obyvatelstva České republiky a napíšou k nim vlastní komentáře. Cílem tedy není získat konkrétní poznatky, nýbrţ procvičit se ve zpracovávání statistických dat. Čas: 1 vyučovací hodina Pomůcky: sešit, psací potřeby, počítač s připojením k internetu, zeměpisná mapa České republiky Postup: 1. Na internetu vyhledat rŧzné grafy, tabulky a diagramy, které se vztahují ke struktuře obyvatelstva České republiky. 2. Napsat k nim vlastní komentáře. Poznámka: Je vhodné, aby ţáci pracovali ve dvojicích. To se osvědčuje především při práci s internetem. Dále je vhodné, aby ţáci dopředu znali veškeré úkoly, které mají během hodiny splnit. Budou si tak moci lépe naplánovat práci a případně se podrobněji zaměřit na to, co je zajímá nejvíce. Pokud bude ve skupině integrovaný ţák, cizinec nebo SPUCH, měl by být ve dvojici s nějakým nadanějším ţákem. Zdroje:

34 Přílohy: Věková struktura populace České republiky v letech 1991 a 2008: Zdroj: 2008.gif

35 Etnická struktura populace Českých zemí v letech 1921 aţ 2001: Zdroj: Prŧměrný věk v České republice podle krajŧ: Zdroj: 35

36 Hustota obyvatelstva v České republice v roce 2001: Zdroj: Struktura obyvatelstva podle vzdělání v roce 2001: Zdroj: 36

37 NÁZEV AKTIVITY: ŢIDÉ V ČESKÝCH ZEMÍCH Autor: Mgr. Stanislav Zlámal Věk: 14 let Mezipředmětové vztahy: dějepis, základy společenských věd, zeměpis, společenskovědný seminář Aktivita rozvíjí především tyto klíčové kompetence: Kompetence k učení operuje s běţně pouţívanými značkami a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje je do širších celkŧ. Kompetence komunikativní pracuje s rŧzným druhem textu, přemýšlí o nich, reaguje na ně. Kompetence občanské respektuje přesvědčení druhých lidí, je schopen vcítit se do situace jiných lidí. Kompetence sociální respektuje rŧzná hlediska, přispívá k diskuzi. Průřezová témata: MKV multikulturalita, princip sociálního smíru a solidarity. VEG Evropa a svět nás zajímá, jsme Evropané. Cíle: Ţáci uvedou základní poznatky z dějin Ţidŧ v Českých zemích, vyjmenují základní ţidovské památky na našem území, vysvětlí příčiny pronásledování Ţidŧ. Čas: 1 vyučovací hodina Pomůcky: hebrejské písmo, mapa České republiky, okopírovaný text s historickým příběhem Postup: 1. motivace četba textu s historickým příběhem 2. výklad stručná historie Ţidŧ v Českých zemích 3. práce s mapou vyhledávání ţidovských památek 4. skupinová práce pronásledování Ţidŧ Reflexe: Závěrečné shrnutí a hodnocení prací. 37

38 NÁZEV AKTIVITY: LIDSKÉ RASY Autor: Mgr. Stanislav Zlámal Věk: 15 let Mezipředmětové vztahy: dějepis, základy společenských věd, zeměpis, společenskovědný seminář, občanská výchova, český jazyk a literatura, přírodopis Aktivita rozvíjí především tyto klíčové kompetence: Kompetence k učení uvádí věci do souvislostí, samostatně pozoruje, propojuje znalosti do širších celkŧ. Kompetence k řešení problémŧ vyhledává informace, nachází podobné a odlišné znaky. Kompetence občanské respektuje naše kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílŧm. Kompetence sociální a personální pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce, respektuje zkušenosti druhých lidí. Průřezová témata: MKV etnický pŧvod, kulturní diference. VEG Evropa a svět nás zajímá, jsme Evropané. Cíle: Ţáci se především seznámí s vývojem lidského rodu, který jiţ trvá zhruba 4 miliony let, uvědomí si, ţe přes veškerou současnou kulturní, sociální i antropologickou rŧznost lidstva máme všichni společné předky, kteří se vyvinuli v Africe. Dílčím cílem pak je seznámení s pŧvodním ţivotem australských domorodcŧ ţáci budou vedeni k poznání, ţe podobným zpŧsobem ţivota ţili i naši pravěcí předkové a s multietnickou minulostí obcí Ivančice a Moravský Krumlov. Čas: 8 hodin Pomůcky: turistická mapa Ivančicka, fotoaparát, dalekohled, sešit, psací potřeby Postup: Předchozí teoretická příprava ve škole v hodinách občanské výchovy a zeměpisu. 1. Motivace ţáci byli motivováni vyprávěním o ţivotě lovcŧ a sběračŧ v pravěku. 2. Návštěva muzea Anthropos, pobočky Zemského muzea v Brně. Zhlédnutí výstavy ze ţivota australských domorodcŧ ţáci byli vedeni k poznání, ţe podobným zpŧsobem ţivota ţili i naši pravěcí předkové. Zhlédnutí výstavy obrazŧ Zdeňka Buriana. Zhlédnutí stálé expozice vývoje lidského rodu v pravěku ţáci se seznámili s vývojem lidského rodu, který jiţ trvá zhruba 4 miliony let, uvědomí si, ţe přes veškerou současnou kulturní, sociální i antropologickou rŧznost lidstva máme všichni společné předky, kteří se vyvinuli v Africe. 3. Pěší túra údolím Rokytné z Ivančic do Moravského Krumlova v obou těchto městech do roku 1945 ţila relativně početná německá menšina. 4. Závěr akce v Moravském Krumlově. 5. Vyhodnocení akce ve škole v hodinách občanské výchovy. Reflexe: Realizace tohoto projektu se zdařila, přičemţ se nám podařilo splnit v podstatě všechny stanovené cíle. Ţáky zaujala především stálá expozice muzea Anthropos s výjevy ţivota pravěkých lidí (v ţivotní velikosti) a s podrobnou dokumentací vývoje lidského rodu. 38

39 Pŧsobivá byla i túra krajinářsky zajímavým údolím říčky Rokotné. Doporučení pedagoga: Výrazným pozitivem tohoto projektu byla skutečnost, ţe se ţáci pohybovali a pracovali mimo obvyklé školní prostředí a získali tak řadu neobvyklých podnětŧ. Zřejmé to bylo především při návštěvě muzea Anthropos. Reakce ţákŧ na tento projekt byly víceméně pozitivní. Zdroje: 39

40 Přílohy: Příloha č. 1: Lovci sobŧ (Zdeněk Burian) Zdroj: 40

41 Příloha č. 2: Tvŧrce Věstonické Venuše Zdroj: 41

42 NÁZEV AKTIVITY: MENŠINY NA JIŢNÍ MORAVĚ Autor: Mgr. Stanislav Zlámal Věk: 14 let Mezipředmětové vztahy: dějepis, základy společenských věd, zeměpis, společenskovědný seminář, občanská výchova, český jazyk a literatura, přírodopis Aktivita rozvíjí především tyto klíčové kompetence: Kompetence k učení vyhledává a třídí informace, systematizuje je, efektivně je vyuţívá v praktickém ţivotě, operuje s obecně uţívanými znaky, termíny a symboly, samostatně pozoruje a vyvozuje závěry. Kompetence k řešení problémŧ samostatně řeší problémy, uţívá při řešení logických postupŧ, uvědomuje si zodpovědnost za své rozhodnutí. Kompetence občanské rozhoduje se zodpovědně podle dané situace. Kompetence personální účinně spolupracuje ve skupině. Kompetence komunikativní rozumí rŧzným druhŧm textŧ, záznamŧ a obrazových materiálŧ. Průřezová témata: MKV etnický pŧvod, rovnocennost, rozlišnost, vzájemná rovnost skupin, postavení národnostních menšin, rŧzné zpŧsoby ţivota, multikulturalita, princip sociálního smíru. VEG Evropa a svět nás zajímá, místa a události z blízkého okolí. OSV mezilidské vztahy, pohled na svět očima druhého. Cíle: Ţáci se seznámí s krajinou jiţní Moravy Hodonínsko a Břeclavsko kde v minulosti ţili příslušníci národnostních menšin. U jednotlivých menšin Ţidé, Němci, habáni a Chorvati dokáţou vyjmenovat a na mapě ukázat obce, ve kterých příslušníci těchto menšin ţili. Dále budou umět objasnit, v čem spočíval přínos jednotlivých menšin pro českou společnost. A konečně zvládnou stručně popsat příčiny toho, proč zde tyto menšiny respektive jejich příslušníci jiţ v současné době neţijí. Čas: 2 dny plus předchozí teoretická příprava ve škole Pomůcky: turistická mapa Hodonínska a Břeclavska, okopírované mapy, fotoaparát, dalekohled, sešit, psací potřeby Postup: 1. Předchozí teoretická příprava ve škole v hodinách občanské výchovy, zeměpisu a společenskovědního semináře. 2. Motivace ţáci byli motivováni sdělením, ţe se budeme pohybovat krajinou, kde nejsou vyznačeny ţádné turistické ani cyklistické stezky a ţe se tudíţ budeme muset orientovat pouze podle mapy, a dále sdělením, ţe se jedná o krajinu ojedinělou v rámci České republiky, a to jak svým povrchem, tak i faunou a flórou. S tím souvisí upřesnění, ţe na vytváření podoby této krajiny se podíleli příslušníci etnických a náboţenských menšin, které zde jiţ neţijí. Tím měl být v ţácích navozen pocit dávných objevitelŧ. Tento zpŧsob motivace koresponduje s motivací pouţitou u předchozího projektu Němci na jiţní Moravě. 3. Prŧchod krajinou po trase Čejkovice Vrbice Velké Bílovice: pozorování kulturní krajiny výrazně pozměněné člověkem pole, vinohrady, agrární terasy 42

43 4. Prohlídka lokality Zimárky: středověké tvrziště, ojedinělý výhled do krajiny, jakých je v pahorkatině málo, práce s informačními materiály. 5. Návštěva obce Vrbice: charakteristické vinné sklepy. 6. Návštěva obce Velké Bílovice: jedno z center moravských habánŧ: práce s informačními materiály. 7. Prŧchod přes Dunajovické kopce: Národní přírodní památka Velká slunečná, Přírodní rezervace Dunajovické kopce, práce s informačními materiály. 8. Návštěva města Mikulov: památky na bývalou ţidovskou menšinu, práce s informačními materiály. 9. Závěr akce v obci Dubňany. 10. Vyhodnocení akce ve škole v hodinách občanské výchovy. Reflexe: Realizace tohoto projektu se zdařila, přičemţ se nám podařilo splnit téměř všechny vytyčené úkoly a dosáhnout stanovených cílŧ. Ke zdárné realizaci výrazně napomohlo i velmi příznivé počasí během prvního dne. Druhý den se jiţ počasí pokazilo a znemoţnilo nám realizovat pŧvodně naplánovaný prŧchod krajinou mezi Popicemi a Hustopečemi a poznávání památek na ţidovskou menšinu ve druhé ze zmíněných obcí. Proto jsme jako náhradní řešení zařadili návštěvu Mikulova. Ţáky zaujal především pro ně neobvyklý charakter krajiny a pŧsobily na ně především agrární terasy. Pozitivně hodnotíme zájem ţákŧ o práci s informačními materiály. Poznámka: Podobně jako u předchozího projektu Němci na jiţní Moravě je nutné konstatovat, ţe pro případ vícedenních projektŧ je vhodnější angaţovat pouze jednu třídu, a to jak z hlediska organizačního, tak i bezpečnostního. Prŧchod krajinou pouze s jednou třídou je snadnější a stejně tak snadnější je i práce s ţáky na jednotlivých stanovištích. U vícedenních projektŧ je nezbytné, aby ţáci byli dopředu teoreticky připraveni, k čemuţ je moţné vyuţít vyučovací hodiny příslušných předmětŧ. Integrovaní ţáci, cizinci a SPUCH by v těchto případech měli být zařazeni do uţšího kolektivu ţákŧ, kteří by jim pomáhali. Talentovaní ţáci mohou být poţádáni, aby si k některým aspektŧm projektu dopředu samostatně připravili a následně prezentovali vlastní materiály. Doporučení pedagoga: Výrazným kladem byla skutečnost, ţe ţáci pracovali mimo obvyklé školní prostředí. I jejich reakce na projekt proto byly pozitivní. 43

44 Přílohy: Agrární terasy mezi Vrbicemi a Velkými Bílovicemi: Zdroj: vlastní 44

45 NÁZEV AKTIVITY: MULTIKULTURNÍ VELKÁ MORAVA Autor: Mgr. Stanislav Zlámal Věk: 12 let Mezipředmětové vztahy: dějepis, základy společenských věd, zeměpis, společenskovědný seminář, občanská výchova, český jazyk a literatura, přírodopis Aktivita rozvíjí především tyto klíčové kompetence: Kompetence k učení vyhledává a třídí informace, získané výsledky porovnává. Kompetence pracovní vyuţívá získané znalosti a dovednosti. Kompetence občanské respektuje, chrání a oceňuje naše tradice a kulturní i historické dědictví. Kompetence sociální a personální přispívá k diskuzi. Průřezová témata: MKV - multikulturalita. VEG jsme Evropané. Cíle: Ţáci si rozšíří základní znalosti týkající se Velké Moravy prvního společného státu předkŧ Čechŧ a Slovákŧ. Dílčím cílem pak bylo umoţnit ţákŧm poznání, ţe naše minulost byla z etnického a kulturního hlediska velmi pestrá. V této souvislosti pak bylo cílem poznání, ţe slovanskému osídlení v Mikulčicích předcházelo osídlení keltské a germánské a ţe zde během 2. století n. l. existovala římská vojensko-obchodní stanice. Dále byl v této souvislosti připomenut multietnický pŧvod zdejšího obyvatelstva během počátečních staletí středověku a kulturní význam cyrilometodějské misie. Čas: 1 den Pomůcky: turistická mapa Hodonínska, fotoaparát, dalekohled, sešit, psací potřeby Postup: 1. Předchozí teoretická příprava ve škole v hodinách zeměpisu. 2. Motivace ţáci byli motivováni sdělením, ţe velkomoravský památník v Mikulčicích kombinuje klasické muzeum s otevřenou archeologickou expozicí umístěnou v terénu v blízkosti luţního lesa. 3. Návštěva velkomoravského památníku v Mikulčicích zdŧraznění předpokládaného římského pŧvodu osídlení na Valech u Mikulčic a keltského a germánského osídlení a stejně tak předpokládaného etnicky rŧzného pŧvodu zdejšího obyvatelstva v počátečních staletích středověku. 4. Videoprojekce na téma velkomoravské historie a kultury. 5. Prohlídka areálu opevněného sídla v Mikulčicích. 6. Pěší túra luţním lesem podél řeky Moravy do Moravské Nové Vsi: charakteristický ekosystém luţního lesa, regulace toku řeky Moravy, slepá ramena řeky Moravy, moravsko-slovenská hranice, pozorování čápa bílého a okusŧ od bobra evropského, těţba ropy a zemního plynu. 7. Závěr akce v obci Moravská Nová Ves národopisná oblast Podluţí. 8. Vyhodnocení akce ve škole v hodinách zeměpisu. 45

46 Reflexe: Realizace tohoto projektu se zdařila, přičemţ se nám podařilo splnit úplně všechny stanovené cíle. Ţáky zaujala především túra pro ně nezvyklou krajinou luţního lesa a pozorování ptactva. Doporučení pedagoga: Výrazným pozitivem tohoto projektu byla skutečnost, ţe se ţáci pohybovali a pracovali mimo obvyklé školní prostředí. Na základě tohoto projektu lze zobecnit, ţe výuka odehrávající se ve škole by měla být čas od času doplňována tematickými exkurzemi. 46

47 NÁZEV AKTIVITY: NĚMCI NA JIŢNÍ MORAVĚ Autor: Mgr. Stanislav Zlámal Věk: 15 let Mezipředmětové vztahy: dějepis, základy společenských věd, zeměpis, společenskovědný seminář, občanská výchova, český jazyk a literatura, přírodopis Aktivita rozvíjí především tyto klíčové kompetence: Kompetence k učení operuje s obecně uţívanými znaky, termíny a symboly, uvádí věci do souvislostí, vyhledává informace na základě jejich pochopení, propojení a systematizace, informace vyuţívá v praktickém ţivotě. Kompetence pracovní dodrţuje stanovená pravidla. Kompetence občanské respektuje druhé, chrání a respektuje naše tradice a historické dědictví, projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílŧm. Kompetence personální podílí se na vytváření příjemné atmosféry. Průřezová témata: MKV multikulturalita, etnický pŧvod. VEG jsme Evropané, Evropa a svět nás zajímá. OSV kooperace, hodnoty a postoje. Cíle: Ţáci se seznámí s krajinou a obcemi na Břeclavsku, kde v minulosti ţili Němci, uvedou základní zeměpisné, přírodopisné a dějepisné poznatky o této krajině, vyjmenují a na mapě ukáţou větší obce, kde do druhé světové války ţili příslušníci německé menšiny. Dokáţou objektivně popsat příčiny odsunu Němcŧ po druhé světové válce. Čas: 2 dny Pomůcky: turistická mapa Břeclavska, fotoaparát, dalekohled, sešit, psací potřeby Postup: 1. Předchozí teoretická příprava ve škole v hodinách občanské výchovy a společenskovědního semináře. 2. Motivace ţáci byli motivováni sdělením, ţe se budeme pohybovat krajinou, kde nejsou vyznačeny ţádné turistické ani cyklistické stezky a ţe se tudíţ budeme muset orientovat pouze podle mapy, a dále sdělením, ţe se jedná o krajinu ojedinělou v rámci České republiky, a to jak svým povrchem, tak i faunou a flórou. Tím měl být v ţácích navozen pocit dávných objevitelŧ. 3. Prŧchod přes Dunajovické kopce Národní přírodní památka Velká slunečná, Přírodní rezervace Dunajovické kopce, práce s informačními materiály. 4. Zastávka u objektu pohraničního opevnění severně od obce Dobré Pole objasnění základních principŧ a funkcí pohraničního opevnění. 5. Návštěva obce Nový Přerov práce na místním hřbitově, vyhledávání pomníkŧ zdejších chorvatských obyvatel. 6. Prŧchod česko-rakouským pohraničím mezi obcemi Dobré Pole a Nový Přerov dŧsledky staleté kultivace krajiny člověkem. 7. Informační zastávka u objektu pohraničního opevnění u mostu přes Dyji jiţně od obce Jevišovka totéţ jako u bodu č

48 8. Prŧchod luţním lesem Drnholecký luh zdŧraznění významu luţních lesŧ pro krajinu. 9. Návštěva obce Drnholec městečko s bývalou německou a habánskou menšinou 10. Prŧchod údolím Trkmanky mezi obcemi Velké Pavlovice a Kobylí totéţ jako u bodu č Závěr akce v obci Dubňany. 12. Vyhodnocení akce ve škole v hodinách občanské výchovy. Reflexe: Realizace tohoto projektu se zdařila, přičemţ se nám podařilo splnit úplně všechny vytyčené úkoly a dosáhnout stanovených cílŧ. Ke zdárné realizaci výrazně napomohlo i velmi příznivé počasí. Ţáky zaujal především pro ně neobvyklý charakter krajiny a pŧsobila na ně její jistá opuštěnost. Pozitivně hodnotíme zájem ţákŧ o práci s informačními materiály. Poznámka: Pro případ vícedenních projektŧ je vhodnější angaţovat pouze jednu třídu, a to jak z hlediska organizačního, tak i bezpečnostního. Prŧchod krajinou pouze s jednou třídou je snadnější a stejně tak snadnější je i práce s ţáky na jednotlivých stanovištích. U vícedenních projektŧ je nezbytné, aby ţáci byli dopředu teoreticky připraveni, k čemuţ je moţné vyuţít vyučovací hodiny příslušných předmětŧ. Integrovaní ţáci, cizinci a SPUCH by v těchto případech měli být zařazeni do uţšího kolektivu ţákŧ, kteří by jim pomáhali. Talentovaní ţáci mohou být poţádáni, aby si k některým aspektŧm projektu dopředu samostatně připravili a následně prezentovali vlastní materiály. Doporučení pedagoga: Výrazným pozitivem tohoto projektu byla skutečnost, ţe se ţáci pohybovali a pracovali mimo obvyklé školní prostředí. Aktivity probíhaly přímo v krajině, kde v minulosti ţili příslušníci německé národnostní menšiny. Ţáci měli moţnost sledovat dŧsledky či výsledky staleté kultivace krajiny člověkem, coţ je výrazně patrné především ve vinařských oblastech (terasovité úpravy svahŧ atd.). Reakce ţákŧ na tento projekt byly víceméně pozitivní. Zdroje: %A1.JPG 48

49 Přílohy: Příloha č. 1: Dvojjazyčné názvy obcí a zeměpisných prvkŧ: Břeclav Ludenburg Hodonín Göding Mikulov Nikolsburg Valtice Feldsburg Lednice Eisgrub Dyje Thaya Drnholec Dürnholz Nový Přerov Neu Prerau Hustopeče Ausspitz Velké Pavlovice Gross Pawlowitz Dolní Věstonice Nieder Wisternitz Mušov Muschau Pálava (Mikulovská vrchovina) Lunagebirge Bulhary Pulgarn Hevlín Höfflein Příloha č. 2: Velká slunečná charakteristická dominanta Dunajovických vrchŧ Zdroj:http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9b/Velk%C3%A1_Slune%C4%8Dn %C3%A1.JPG 49

50 Příloha č. 3: Objekt lehkého opevnění vzor 37 u Dobrého Pole Zdroj: 50

51 NÁZEV AKTIVITY: ŢIDÉ V UHERSKÉM BRODĚ Autor: Mgr. Stanislav Zlámal Věk: 13 let Mezipředmětové vztahy: dějepis, základy společenských věd, zeměpis, společenskovědný seminář, občanská výchova, český jazyk a literatura Aktivita rozvíjí především tyto klíčové kompetence: Kompetence k učení vyhledává a třídí informace, operuje se znaky, termíny a symboly, dává je do souvislostí, samostatně pozoruje. Kompetence komunikativní rozumí rŧzným typŧm textŧ a záznamŧ, přemýšlí o nich, reaguje na ně. Kompetence občanské respektuje naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílŧm. Kompetence personální přispívá k debatě ve třídě, respektuje rŧzná hlediska. Průřezová témata: MKV multikulturalita, princip sociálního smíru a solidarity. VEG jsme Evropané. Cíle: Ţáci se seznámí s hebrejským písmem, uvedou základní poznatky z dějin ţidovské obce v Uherském Brodě, vyjmenují základní ţidovské památky v tomto městě. Čas: 1 den = 5 vyučovacích hodin Pomůcky: vytištěné hebrejské písmo, mapa Uherského Brodu, fotoaparát, sešit, psací potřeby Postup: 1. Motivace procházka částí historického centra Uherského Brodu, krátká instruktáţ v klášterní zahradě na téma historických center měst. 2. Přednáška přednáška o historii ţidovské obce v Uherském Brodě, o jejím zániku během 2. světové války a o posledních potomcích pŧvodní ţidovské komunity. 3. Návštěva modlitebny návštěva modlitebny, uctění památky ţidovských občanŧ Uherského Brodu zavraţděných německými nacisty. 4. Návštěva nového ţidovského hřbitova přednáška o historii ţidovských hřbitovŧ v Uherském Brodě a o souvisejících ţidovských zvycích. 5. Práce na novém ţidovském hřbitově skupinová práce ţákŧ s hebrejským písmem luštění nápisŧ na náhrobcích. 6. Přesun na starý ţidovský hřbitov přesun přes tzv. Ţidovnu, tedy čtvrť, ve které se nacházelo pŧvodní ţidovské ghetto. 7. Práce na starém ţidovském hřbitově samostatná práce ţákŧ vlastní tvorba literárního útvaru na téma ţivota ţidovské komunity v Uherském Brodě. 8. Shrnutí. 9. Závěrečná vycházka další částí historického centra Uherského Brodu. Reflexe: Tento projekt se vydařil, podařilo se nám splnit všechny vytyčené úkoly a dosáhnout cílŧ, k čemuţ mimo jiné výrazně napomohlo i příznivé počasí. Velmi mile nás překvapila iniciativa a zájem ţákŧ při skupinové práci s hebrejským písmem. 51

52 Poznámka: Pro případ celodenních či dopoledních projektŧ doporučuji angaţovat maximálně dvě třídy, a to jak z hlediska organizačního, tak i bezpečnostního. Dále doporučuji, aby ţáci byli jiţ předem seznámeni se základy problematiky historie ţidovské menšiny v Českých zemích a také s hebrejským písmem. Integrovaní ţáci, cizinci a SPUCH by v tomto případě měli pracovat pod přímým dohledem učitele. Ţáci talentovaní by měli být pověřeni speciálním náročnějším úkolem. Doporučení pedagoga: Výrazným kladem byla skutečnost, ţe ţáci pracovali mimo obvyklé školní prostředí. I jejich reakce na projekt proto byly pozitivní. Zdroje: 52

53 Přílohy: Hebrejské písmo: Zdroj: 53

54 NÁZEV AKTIVITY: ŢIDOVSKÉ MĚSTO V TŘEBÍČI Autor: Mgr. Stanislav Zlámal Věk: 15 let Mezipředmětové vztahy: dějepis, základy společenských věd, zeměpis, společenskovědný seminář, občanská výchova, český jazyk a literatura Aktivita rozvíjí především tyto klíčové kompetence: Kompetence k učení poznává smysl a cíl učení, vyuţívá vhodné zpŧsoby učení. Kompetence pracovní - vyuţívá znalosti a zkušenosti z jiných oborŧ. Kompetence občanské respektuje přesvědčení jiných lidí, oceňuje naše tradice i historické dědictví. Kompetence sociální a personální respektuje rŧzná hlediska, oceňuje zkušenosti jiných lidí. Průřezová témata: MKV multikulturalita. VEG jsme Evropané. Cíle: Ţáci se seznámí s hebrejským písmem, s náboţenstvím judaismu a s ţidovskou kulturou, dále budou obeznámeni se základy historie ţidovských komunit v Českých zemích. Podrobně se seznámí s kulturními památkami na ţivot ţidovské komunity v Třebíči, které jsou zapsané na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Čas: 1 den Pomůcky: vytištěné hebrejské písmo, turistická mapa Třebíčska, fotoaparát, dalekohled, sešit, psací potřeby, internet Postup: 1. Předchozí teoretická příprava ve škole v hodinách zeměpisu: UNESCO, české památky zapsané na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO, Ţidé v Českých zemích, judaismus. 2. Motivace ţáci byli motivováni objasněním evropského významu ţidovského města v Třebíči jako kulturní památky zapsané na seznamu UNESCO. 3. Návštěva ţidovského města v Třebíči komentovaná prohlídka s prŧvodcem, návštěva synagogy, charakteristická architektura a specifické dispoziční uspořádání ţidovské čtvrti v tomto městě. 4. Pěší túra Přírodním parkem Třebíčsko pŧsobivá a malebná krajina s četnými charakteristickými výstupy ţuly a syenitu a s mozaikovitým střídáním polí, luk, lesíkŧ, rybníkŧ, stromořadí atd. 5. Návštěva obce Hroznatín rodiště armádního generála Ludvíka Svobody. 6. Závěr akce v obci Horní Vilémovice. 7. Vyhodnocení akce ve škole v hodinách zeměpisu. Poznámka: Pro případ celodenních či dopoledních projektŧ doporučuji angaţovat maximálně dvě třídy, a to jak z hlediska organizačního, tak i bezpečnostního. Dále doporučuji, aby ţáci byli jiţ předem seznámeni se základy problematiky UNESCO, historie ţidovské menšiny v Českých zemích a také s hebrejským písmem. Integrovaní ţáci, cizinci a SPUCH by v tomto 54

55 případě měli pracovat pod přímým dohledem učitele. Ţáci talentovaní by měli být pověřeni speciálním náročnějším úkolem. Zdroje: 55

56 Přílohy: Hebrejské písmo: Zdroj: 56

57 NÁZEV AKTIVITY: ETIKETA VE SVĚTĚ Autor: Mgr. Jitka Hudečková Věk: let Mezipředmětové vztahy: občanská výchova, rodinná výchova, společenskovědní seminář Aktivita rozvíjí především tyto klíčové kompetence: Kompetence k řešení problémŧ na základě zkušenosti odhaduje národní mentalitu rŧzných národŧ světa, hledá typické vlastnosti a zvyky vlastního národa. Kompetence občanské vnímá a respektuje mentalitu jiných národŧ, je schopen tolerovat zvyky, která je odlišná od společnosti, ve které ţije. Kompetence sociální a personální účinně spolupracuje ve skupině, respektuje rŧzné názory a diskutuje o nich, čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají. Průřezová témata: OSV utváří pozitivní postoj k druhým, uvědomuje si hodnoty rŧznosti lidí, názorŧ, přístupŧ k řešení problémŧ. MKV chápe rovnocennost všech národŧ a kultur, odlišnost etiket v rŧzných národech a zemích světa. Cíle: Ţáci si uvědomí, ţe ne všechno co je povaţováno u nás za vzorec slušného chování a dodrţování etikety při vzájemném styku lidí je obvyklé ve světě. Seznámí se s rŧznými zvyklostmi, chováním jiných národŧ v určitých společenských situacích a naučí se charakterizovat etické vzorce chování vlastního národa. Čas: 1-2 vyučovací hodiny Pomůcky: pracovní listy, připravený text Postup: 1. Motivace: Diskuse s ţáky na téma, zda se setkali s cizincem a co je překvapilo při jednání s ním, zda něco na jeho chování bylo neobvyklé. Mŧţeme ţákŧm napovědět napsáním obecných pojmŧ na tabuli: pozdrav, chování při jídle, chování k ţenám, obsah konverzace. 2. Práce s textem: Ţáci dostanou očíslované texty, které obsahují informace o chování lidí určité země. Texty jsou očíslované. V textu jsou vynechány informace obsahující názvy zemí či národností. Kaţdý ţák obdrţí pracovní list, který obsahuje tabulku s názvy zemí. Ţáci postupně čtou krátký text, který obdrţeli, úkolem ostatních je zapsat číslo ukázky k názvu země, kterou si tipli jako tu, o kterou se jedná. Po doplnění celé tabulky učitel odhalí klíč se správnými odpověďmi. Na závěr se pedagog zeptá ţákŧ, která informace je překvapila, co se jim zdálo zvláštní, co by se jim naopak líbilo, kdyby bylo zvyklostí u nás. 3. Tvorba charakteristiky vlastního národa 57

58 Ţáci jsou rozděleni do skupin po 3 5 ţácích a zkouší v čase 5 8 minut vypsat co nejvíce informací pro cizince, který poprvé přijíţdí do naší země o zvyklostech, se kterými se tady setká. Je vhodné si stanovit okruhy, na které se mají ţáci zaměřit: - Pozdrav - Dochvilnost při schŧzkách - O čem je vhodné a nevhodné při setkání hovořit, pokud nejsme přátelé - Přinést pozornost? Jakou a komu? - Jak se chovat k ţenám? - Na co si dát pozor? Co je ve společnosti u nás neslušné? Po uplynutí času mluvčí kaţdé skupiny prezentuje výstupy. Na závěr je vhodné shrnout 4 5 obecných zásad, které nejčastěji zazněly, jako společenská pravidla, respektované společností. Reflexe: Ţáky společenskovědního semináře pro 8. třídu téma velmi zaujalo, diskutovali nad neobvyklými zvyklostmi rŧzných národŧ a státŧ. Zpočátku se jim zdál být úkol charakterizovat vlastní národ obtíţný, nakonec všechny skupiny zvládly najít charakteristické chování a základy etikety, poţadované u nás. Poznámka: Texty charakterizující rŧzné země mají odlišnou délku, pedagog rozděluje text podle moţností ţákŧ, zohledňuje ţáky se SPUCH a cizince. Je moţné vyuţít ţákŧ cizí národnosti pro doplnění zvyklostí jejich země. Doporučení pedagoga: V pracovním listě je moţné pracovat s charakteristikami aţ 20 zemí. Záleţí na zváţení pedagoga, zda vyuţije všechny texty nebo vybere pouze část s tím, ţe zbytek zemí vynechá. Je moţné také usnadnit práci tím, ţe jiţ od začátku ţáci pracují ve skupinách a vzájemně si radí při doplňování tabulky. Zdroje: Rétorika a etika, František Drozen, Jan Přeučil 58

59 Přílohy: ETIKETA VE SVĚTĚ PL

60

61

62

63

64

65 PRACOVNÍ LIST ETIKETA VE SVĚTĚ ZAPIŠ K NÁZVU STÁTU ČÍSLO UKÁZKY, KTERÁ PODLE TEBE TENTO STÁT CHARAKTERIZUJE NĚMECKO SPOJENÉ STÁTY INDIE RUSKO TURECKO ŘECKO ITÁLIE ŠPANĚLSKO PORTUGALSKO KANADA MEXIKO BRAZÍLIE ARGENTINA AUSTRÁLIE JAPONSKO ČÍNA SINGAPUR ISLÁMSKÉ ZEMĚ SKANDINÁVIE KARIBIK NOVÝ ZÉLAND NÁZEV STÁTU ŘEŠENÍ PŘIBLIŽ ČECHY CIZINCŮM PODLE KRITÉRIÍ, KTERÁ PODLE TEBE NÁŠ NÁROD CHARAKTERIZUJÍ (NA CO BY SI MĚLI DÁVAT CIZINCI, NEZNALÍ NAŠEHO PROSTŘEDÍ, PŘI SETKÁNÍ S NÁMI POZOR, ABY NEPORUŠILI ETIKETU) CO TĚ NEJVÍCE PŘEKVAPILO U ZVYKLOSTÍ JINÝCH NÁRODŮ? 65

66 ŘEŠENÍ: NÁZEV STÁTU ŘEŠENÍ NĚMECKO 12 SPOJENÉ STÁTY 21 INDIE 5 RUSKO 15 TURECKO 20 ŘECKO 16 ITÁLIE 7 ŠPANĚLSKO 19 PORTUGALSKO 14 KANADA 9 MEXIKO 11 BRAZÍLIE 3 ARGENTINA 1 AUSTRÁLIE 2 JAPONSKO 8 ČÍNA 4 SINGAPUR 17 ISLÁMSKÉ ZEMĚ 6 SKANDINÁVIE 18 KARIBIK 10 NOVÝ ZÉLAND 13 ZDROJ: RÉTORIKA A ETIKA, FRANTIŠEK DROZEN, JAN PŘEUČIL 66

67 NÁZEV AKTIVITY: ADOPCE NA DÁLKU Autor: PaedDr. Dagmar Vichorcová Věk: let Mezipředmětové vztahy: občanská výchova, rodinná výchova, zeměpis, dramatická výchova, výtvarná výchova Aktivita rozvíjí především tyto klíčové kompetence: Kompetence k řešení problémŧ vnímá nejrŧznější problémové situace ve škole i mimo ni, vyhledává informace vhodné k řešení problémŧ, vyhledává informace vhodné k řešení problému, vyuţívá získané vědomosti a dovednosti k objevování rŧzných variant řešení. Kompetence občanské respektuje přesvědčení druhých lidí, je schopen vcítit se do situace ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení. Kompetence sociální a personální účinně spolupracuje ve skupině, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, respektuje rŧzná hlediska, čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají. Průřezová témata: OSV pomáhá k utváření pozitivního postoje k sobě samému a k druhým, vede k uvědomování si hodnoty spolupráce a pomoci, vede k uvědomění si hodnoty rŧznosti lidí, názorŧ, přístupŧ k řešení problémŧ. MKV lidské vztahy, právo všech lidí ţít společně a podílet se na spolupráci, rovnocennost všech etnických skupin a kultur, odlišnost lidí a jejich vzájemná rovnost, rŧzné zpŧsoby ţivota, odlišné myšlení a vnímání světa, multikulturalita jako prostředek vzájemného obohacování. Cíle: Ţáci si uvědomí, ţe ne všechny děti mohou chodit do školy a vzdělávat se, ţe musí uţ v raném věku tvrdě pracovat. Neměli bychom být lhostejní k jejich osudu a seznámili se s moţnostmi, jak jim pomoci. Snaţíme se, aby se ţáci vcítili do situace těchto dětí. Čas: 1-2 vyučovací hodiny Pomůcky: internet, mapa světa, výtvarné potřeby Postup: 1. Motivace: Zeptat se dětí, co pro ně znamená rodina. Diskuse zaměřená na rozdíl ţivota dětí u nás a dětí ţijících v chudých rodinách v rozvojových zemích, které dětem nemohou zajistit vzdělání. Také naše škola pomáhá dětem v Tanzánii prostřednictvím občanského sdruţení Bez Mámy, jejímţ předsedou je Ondřej Horecký z nedalekých Šumic. Určitě se někdo zúčastnil některé jeho přednášky co tě zaujalo v jeho vypravování? Zúčastnil ses aktivně nějaké činnosti na vybavení školy ve vesnici Simike Tanzanii, kterou Ondra Horecký organizoval? Vysvětlit pojem rozvojová země: V které části světa byste tyto země hledali? (pouţijeme nástěnnou mapu světa nebo školní atlasy). 2. Pracovní list 1 Zakresli do mapy světa země, do kterých nejčastěji směřuje pomoc na dálku : 67

68 Kde hledat tuto pomoc? Ţáci hledají na internetu organizace a nadace, které se zabývají pomocí dětem z rozvojových zemí. Děti si mohou na internetu prohlédnout webové stránky občanského sdruţení Bez Mámy a zjistit, jak a v kterých zemích toto sdruţení pomáhá dětem: Jakým zpŧsobem mŧţeš pomoci ty? Co tyto děti nejvíce potřebují? Ţáci hledají zpŧsoby pomoci v těchto organizacích. Ve skupinkách po čtyřech (šesti) se pokuste vymyslet a nakreslit plakát, ve kterém ţádáte ostatní spoluţáky o pomoc dětem v rozvojových zemích. 3. Pracovní list 2 - Dokáţeš říci ne? 4. Rozšiřující úkoly: Ţáci mohou připravit anketu mezi spoluţáky na škole, jak by mohli pomoci dětem rozvojových zemích. Ţáci si pod vedením učitele mohou připravit krátkou divadelní hru, kterou předvedou ostatním spoluţákŧm. Na představení by bylo vybíráno dobrovolné vstupné. Vybrané peníze by byly zaslány prostřednictvím Ondry Horeckého do Tanzanie. Reflexe: Ţáky toto téma zaujalo, zajímali se o moţnosti pomoci, mohou např. vyrábět předměty v rámci keramického krouţku a potom je nabídnout k prodeji. Také je zaujaly příběhy některých dětí, které čekají na adoptivní pomoc. Poznámka: Pokud školu navštěvují ţáci z jiných zemí (Vietnam, Ukrajina), mohou najít informace o pomoci na dálku v jejich pŧvodních zemích. Nadaní ţáci mohou si připravit rozšiřující informace o Tanzanii. Integrovaní ţáci odpoví na menší počet otázek. Doporučení pedagoga: Návaznost na ostatní předměty: Sloh ţáci se pokusí napsat dopis konkrétnímu dítěti např. do Tanzanie (najít na stránkách organizací zabývajících se adopcí na dálku). V rámci cizího jazyka ho mohou přeloţit do angličtiny. Ţáci připraví článek do školního časopisu, kde uveřejní výsledky ankety. Zeměpis ţáci vyplní dotazník o dané zemi. Zdroje: Test Katolický týdeník (upraveno) Dětská ilustrovaná encyklopedie: Svět kolem nás Učebnice OV pro 6. ročník (FRAUS) 68

69 Přílohy: Pracovní list 1 MAPA SVĚTA Zakresli do mapy světa země, do kterých nejčastěji směřuje pomoc na dálku : Zdroj: 69

ŠVP ZŠ KOPŘIVNICE-MNIŠÍ

ŠVP ZŠ KOPŘIVNICE-MNIŠÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠVP ZŠ KOPŘIVNICE-MNIŠÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOPŘIVNICE-MNIŠÍ OKRES NOVÝ JIČÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 4 Školní

Více

Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Září 2013 Dodatek k ŠVP ZV Tvořivá škola v galerii 2 Název vzdělávacího programu: Tvořivá škola v galerii Školní

Více

1. Identifikační údaje

1. Identifikační údaje 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy Tvarožná, příspěvková organizace 1. 2. Údaje o škole: Název školy: Adresa školy: Ředitel: ZŠ Tvaroţná,

Více

Školní vzdělávací program (zpracován dle RVP ZV)

Školní vzdělávací program (zpracován dle RVP ZV) Školní vzdělávací program (zpracován dle RVP ZV) Učíme se v souvislostech. Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy - Klima školy - Estetické podmínky - Učebnice a učební pomůcky - Technické

Více

ŠKOLA, KTERÁ NÁS VŠECHNY BAVÍ

ŠKOLA, KTERÁ NÁS VŠECHNY BAVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA, KTERÁ NÁS VŠECHNY BAVÍ Základní škola Děhylov, okres Opava, příspěvková organizace srpen 2007 Obsah Úvod 3 1 Identifikační údaje 4 1.1 Identifikační

Více

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Měcholupy 1. září 2010 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 04 1.1 Název vzdělávacího programu... 04 1.2 Předkladatel...

Více

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Měcholupy 1. března 2010 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 04 1.1 Název vzdělávacího programu... 04 1.2 Předkladatel...

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání VERZE 3 včetně dodatku čj. 53/2013 s platností od 1. 9. 2013 Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Obsah 1. Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Odpovídá RVP ZV č.j. 31 504/2004-22 ve znění pozdějších úprav 1 Poznámka: Pokud jsou v dokumentu používány pojmy žák, učitel aj., rozumí se tím pedagogická

Více

Základní škola a Mateřská škola Cehnice

Základní škola a Mateřská škola Cehnice Základní škola a Mateřská škola Cehnice Platnost dokumentu od 1. 9. 2009. verze 2 Obsah IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 I. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1. HISTORIE ŠKOLY 4 2. VELIKOST ŠKOLY, EXTERIÉR, INTERIÉR 4 3. VYBAVENÍ

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy Bobrová Svět se otevírá připraveným.

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy Bobrová Svět se otevírá připraveným. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy Bobrová Svět se otevírá připraveným. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání V Bobrové 26. srpna 2011 1 Oficiální název: Školní

Více

GYMNÁZIUM DĚČÍN, příspěvková organizace

GYMNÁZIUM DĚČÍN, příspěvková organizace , GYMNÁZIUM DĚČÍN, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Zpracováno podle RVP ZV V Děčíně dne 30. 8. 2007 ředitel školy 1. Identifikační údaje PŘEDKLADATEL: GYMNÁZIUM

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. Základní škola Jirny, okres Praha východ Brandýská 45 250 90 Jirny

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. Základní škola Jirny, okres Praha východ Brandýská 45 250 90 Jirny ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola Jirny, okres Praha východ Brandýská 45 250 90 Jirny 1 Obsah 1. Identifikační údaje.5 2. Charakteristika školy...7 2.1 Historie školy.7 2.2

Více

GYMNÁZIUM, RÝMAŘOV, Školní vzdělávací program pro nižší stupeň víceletého gymnázia GLÓBUS ZNALOSTÍ A DOVEDNOSTÍ

GYMNÁZIUM, RÝMAŘOV, Školní vzdělávací program pro nižší stupeň víceletého gymnázia GLÓBUS ZNALOSTÍ A DOVEDNOSTÍ GYMNÁZIUM, RÝMAŘOV, P Ř Í S P Ě V K O V Á O R G A N I Z A C E Školní vzdělávací program pro nižší stupeň víceletého gymnázia GLÓBUS ZNALOSTÍ A DOVEDNOSTÍ Č T Y Ř L E T Ý V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A

Více

Obsah: 5.2.3. MATEMATIKA..

Obsah: 5.2.3. MATEMATIKA.. Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE....... 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY........ 2.1. Velikost školy..... 2.2. Vybavenost školy......... 2.3. Charakteristika pedagogického sboru... 2.4. Komunikace s rodiči a veřejností

Více

Základní škola Otokara Březiny, Jihlava, Demlova 34. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Naše cesty k učení

Základní škola Otokara Březiny, Jihlava, Demlova 34. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Naše cesty k učení Základní škola Otokara Březiny, Jihlava, Demlova 34 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše cesty k učení Jihlava 2012 (1.revize ŠVP z roku 2007) 1 Identifikační údaje Název ŠVP: Školní

Více

Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s.

Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s. Vzdělávací program Mensa gymnázia, o. p. s. Identifikační údaje název ŠVP: Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s. vzdělávací program: osmiletý studijní forma vzdělávání: denní název školy: Mensa gymnázium,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DR. FRANTIŠKA LADISLAVA RIEGRA, SEMILY, JIZERSKÁ 564

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DR. FRANTIŠKA LADISLAVA RIEGRA, SEMILY, JIZERSKÁ 564 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DR. FRANTIŠKA LADISLAVA RIEGRA, SEMILY, JIZERSKÁ 564 Dokument vstupuje v platnost dnem 1.9.2014 V Semilech 15.8.2014 razítko: Mgr. Karel

Více

Škola = hra, radost, poznání

Škola = hra, radost, poznání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č. j. 385/2007 Škola = hra, radost, poznání s úpravami pro školní rok 2014/2015 1. Identifikační údaje... 5 2. Charakteristika školy... 6 2.1 Historie

Více

Obsah. Platnost dokumentu od: 1.9. 2013... 1. ředitelka školy... 1

Obsah. Platnost dokumentu od: 1.9. 2013... 1. ředitelka školy... 1 Obsah 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 1 Název ŠVP: ŠKOLA PRO VŠECHNY... 1 Údaje o škole... 1 název školy: Základní škola Straškov Vodochody, okres Litoměřice... 1 adresa školy: Straškov Vodochody 167, 411 84

Více

PŘEHLED PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT, TEMATICKÝCH OKRUHŮ A PŘÍNOSŮ PT PRŮŘEZOVÁ TÉMATA (PT) PŘÍNOSY PT

PŘEHLED PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT, TEMATICKÝCH OKRUHŮ A PŘÍNOSŮ PT PRŮŘEZOVÁ TÉMATA (PT) PŘÍNOSY PT 3.4 Průřezová témata Průřezová témata reprezentují okruhy aktuálních problémů současného světa a stávají se významnou a nedílnou součástí základního vzdělávání. V etapě základního vzdělávání jsou vymezena

Více

CESTA KE VZDĚLÁNÍ Klíčem ke štěstí je vyzkoušet, k čemu se člověk hodí, a dát mu moţnost, aby

CESTA KE VZDĚLÁNÍ Klíčem ke štěstí je vyzkoušet, k čemu se člověk hodí, a dát mu moţnost, aby Gymnázium, Boskovice, Palackého náměstí 1 Školní vzdělávací program niţší gymnázium CESTA KE VZDĚLÁNÍ Klíčem ke štěstí je vyzkoušet, k čemu se člověk hodí, a dát mu moţnost, aby to mohl vykonávat J. Dewey

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Pestrá škola Základní škola Brno, Čejkovická 10, příspěvková organizace Čejkovická 10 628 00 Brno-Vinohrady 29.

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Pestrá škola Základní škola Brno, Čejkovická 10, příspěvková organizace Čejkovická 10 628 00 Brno-Vinohrady 29. Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Pestrá škola Základní škola Brno, Čejkovická 10, příspěvková organizace Čejkovická 10628 00 Brno-Vinohrady 29. srpna 2013 info@zscejkovicka.cz www.zscejkovicka.cz IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Na cestě k sobě i druhým

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Na cestě k sobě i druhým Obsah 1 Identifikační údaje... 3 1.1 Adresa a kontakty... 3 1.2 Vedení školy... 3 1.3 Předkladatel a zřizovatel... 3 1.4 Platnost dokumentu... 3 2 Charakteristika školy... 4 2.1 Úplnost a velikost školy,

Více

Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola" Verze 3 z 31. 08. 2007 Platnost 1.9. 2009 č.j. 5/2007-3... podpis ředitele

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Pojďme, budeme na sebe hodní! motivační název ŠVP ZV: Základní škola a mateřská škola, Dolní Lánov

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Pojďme, budeme na sebe hodní! motivační název ŠVP ZV: Základní škola a mateřská škola, Dolní Lánov Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání motivační název ŠVP ZV: Pojďme, budeme na sebe hodní! předkladatel: Základní škola a mateřská škola, Dolní Lánov adresa školy: ZŠ a MŠ Dolní Lánov Dolní

Více

Dramatická výchova ve školních vzdělávacích programech

Dramatická výchova ve školních vzdělávacích programech Masarykova univerzita Pedagogická fakulta KATEDRA PRIMÁRNÍ PEDAGOGIKY Dramatická výchova ve školních vzdělávacích programech Diplomová práce Brno 2012 Vedoucí diplomové práce: PaedDr. Marie Pavlovská,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Krok k rozumu, štěstí a vzdělání. 1 Obsah: 1. Identifikační údaje 4 2. Charakteristika

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (verze platná od 1. 9. 2013) úplné znění upraveného RVP ZV s barevně vyznačenými změnami

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (verze platná od 1. 9. 2013) úplné znění upraveného RVP ZV s barevně vyznačenými změnami Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (verze platná od 1. 9. 2013) úplné znění upraveného RVP ZV s barevně vyznačenými změnami Praha 2007 2013 Autoři Rámcový vzdělávací program pro základní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání,

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Strakonice, Dukelská 166, 383 313 230 posta@dukelska.strakonice.cz, www.dukelska.strakonice.cz ředitel školy - Mgr. Václav Vlček 383 313 231 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání,

Více