Metodika k projektu multikulturní vzdělávání šance pro Evropu.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodika k projektu multikulturní vzdělávání šance pro Evropu."

Transkript

1 Metodika k projektu multikulturní vzdělávání šance pro Evropu.

2 Vysvětlivky: OSV Osobnostní a sociální výchova VDO Výchova demokratického občana VEG Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech MKV Multikulturní výchova ENV Environmentální výchova MDV Mediální výchova 2

3 ÚVOD.. 5 ETYMOLOGIE SLOV... 6 POHÁDKY S MULTIKULTÚRNÍ TEMATIKOU... 8 EVROPSKÉ NÁRODY.. 10 LIDSKÉ RASY MULTIKULTÚRNÍ SPOLEČNOST AMERIKY.. 20 MULTIKULTÚRNÍ SPOLEČNOST RAKOUSKA-UHERSKA.. 23 NÁRODNOSTNÍ MENŠINY NA MORAVĚ 27 NEJPOČETNĚJŠÍ NÁRODY SOUČASTNÉHO SVĚTA STRUKTURA OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY ŢIDÉ V ČESKÝCH ZEMÍCH LIDSKÉ RASY ANTHROPOS MENŠINY NA JIŢNÍ MORAVĚ MULTIKULTÚRNÍ VELKÁ MORAVA NĚMCI NA JIŢNÍ MORAVĚ. 47 ŢIDÉ V UHERSKÉM BRODĚ ŢIDOVSKÉ MĚSTO V TŘEBÍČI.. 54 ETIKETA VE SVĚTĚ 57 ADOPCE NA DÁLKU LIDÉ ODJINUD ANEB SETKÁME SE NA OLYMPIÁDĚ. 73 ZNÁTE PAMÁTKY UNESCO? JÍZDA KRÁLŦ ZVYKY A TRADICE U NÁS A V CIZINĚ.. 88 AFRICKÉ UMĚNÍ SEZNÁMENÍ S JAPONSKÝM UMĚNÍM 113 ASERTIVITA CHARAKTEROVÉ VLASTNOSTI PARTNERA. 140 KONFLIKT. 142 LÉK NA HIV MŦJ KOMUNIKAČNÍ DEŠTNÍK. 149 TRANSPLANTAČNÍ KOMISE. 152 SEZNAMOVACÍ POBYT

4 4

5 Váţení pedagogové, tato příručka vznikla v rámci MKV projektu a je rozdělena na 2 části 1. stupeň a školní druţina, 2. stupeň. Právě otvíráte metodiku 2. stupně, kde najdete jednotlivé metodiky řazené podle vzdělávacích oblastí RVP. Na konci je zařazena metodika seznamovacího pobytu 6. tříd. Naším cílem je vést ţáky k pochopení tématu a ke zjišťování souvislostí. Chceme, aby ţáci hledaly otázky a odpovědi na ně. Doufáme, ţe příručka přispěje k formování tolerantních postojŧ ţákŧ k sobě samým i k druhým lidem v dnešním multikulturním světě. Závěrem děkujeme všem, kteří se na přípravě této příručky podíleli. Za kolektiv autorŧ Mgr. Lenka Jančová a Eliška Machálková 5

6 NÁZEV AKTIVITY: ETYMOLOGIE SLOV KAREL ČAPEK - LOUPEŢNICKÁ POHÁDKA Autor: PaedDr. Dagmar Vichorcová Věk: let Mezipředmětové vztahy: český jazyk a literatura, dějepis, základy společenských věd Aktivita rozvíjí především tyto klíčové kompetence: Kompetence k učení vyhledává a třídí informace na základě jejich pochopení, propojení a hledání vzájemných souvislostí, operuje s uţívanými znaky a symboly. Kompetence k řešení problémŧ vyhledává informace vhodné k řešení problémŧ, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, vyuţívá získané vědomosti a dovednosti k objevování rŧzných variant řešení. Kompetence komunikativní naslouchá promluvám druhých lidí, vhodně na ně reaguje, snaţí se formulovat a vyjadřovat své myšlenky. Průřezová témata: MKV ovlivňuje jednání a hodnotový systém ţákŧ, princip slušného chování, význam kvality mezilidských vztahŧ pro harmonický rozvoj osobnosti. OSV Poznávání lidí, tvořivost v mezilidských vztazích, uvědomuje si hodnoty rŧznosti lidí, názorŧ, mravních rozměrŧ rŧzných zpŧsobŧ chování, napomáhá prevenci škodlivých zpŧsobŧ chování. Cíle: Ţáci se zamyslí, proč se tomu tak říká, zjistí zajímavý pŧvod některých slov, rozšíří si slovní zásobu, pochopí podobnost (odlišnost) slov v ostatních jazycích. Čas: 4 vyučovací hodiny Pomůcky: Karel Čapek: Devatero pohádek, Vlastimil Styblík: Tajemství slov, knihy pohádek, Slovník spisovné češtiny, slovník ČJ-AJ, ČJ-NJ, ČJ- RJ, internet, denní tisk, papíry, pastelky, tuţky Postup: vyučovací hodina 1. Četba pohádky K. Čapka: Loupeţnická pohádka 2. Vyhledávání, jak vzniklo slovo loupeţník 3. Jakým synonymem mŧţeme označit loupeţníka? 4. Jak se loupeţníkovi říká v jiných jazycích? 5. Jak mŧţeme označit ţenskou podobu loupeţníka? 6. Jak je ţenská postava pojmenována v ostatních jazycích? 3. vyučovací hodina 7. Práce s pohádkou, pracovní list 8. Jak se jmenují jednotliví loupeţníci v pohádce? 9. Proč se jim tak říká? 10. Vymysli jméno pro vlastního loupeţníka, napiš osnovu a popiš ho. 11. Loupeţníka nakresli. 6

7 4. vyučovací hodina 12. Práce s internetem, denním tiskem 13. Existují loupeţníci i v dnešní době? Jak se jim dnes říká? 14. Najdi v novinách, na internetu příklad dnešních loupeţníkŧ 15. Napiš rozdíly mezi dnešním a dřívějším loupeţníkem 16. Znáš nějakou další pohádku o loupeţnících? Domácí úkol 17. Zeptej se doma rodinných příslušníkŧ, jestli se v okolí vašeho bydliště netraduje nějaká pověst o loupeţnících. Reflexe: Ţáci by si měli uvědomit bohatost českého jazyka, význam vzájemné spolupráce a blízkost (hlavně slovanských) jazykŧ. Soutěţ o nejlepší název a vypodobení loupeţníka (ţáci si sami mohou vyhodnotit pořadí prací). Poznámka: vyučovací hodina společná četba pohádky, práce se slovníky 3. vyučovací hodina ţáci pracují s knihou pohádek ve skupinkách, pracovní listy Talentovaní ţáci mohou si vymyslet navíc jméno pro čarodějnici, popsat ji a nakreslit, integrovaní ţáci nemusí vyhledat jména všech loupeţníkŧ, cizinci - mohou si přinést pohádkovou knihu ve své rodné řeči a hledat postavy loupeţníka, 4. vyučovací hodina práce s internetem, denním tiskem Cizinci vyhledávají na internetu informace v rodném jazyce. Doporučení pedagoga: Pohádka je poměrně dlouhá, lze ji zkrátit (vytisknout na papír upravenou zkrácenou verzi). Z vybraných činností bych hodnotila hlavně aktivitu Pracovní list, kde za správné odpovědi ţáci mohou získat body. Ocenit lze samozřejmě i další aktivity (např. kdo najde nejvíce příkladŧ dnešních loupeţí, pohádek o loupeţnících, atd.). Vyhodnotíme také pověsti, které si ţáci přinesou z domova mŧţeme z nich vytvořit malý sborník. Literatura: Čapek, K.: Desatero pohádek Styblík, V.: Tajemství slov, SNP, Praha, 2006 Slovník spisovné češtiny, Akademia, Praha, 1998 Slovník česko-anglický, Český klub,praha,

8 NÁZEV AKTIVITY: POHÁDKY S MULTIKULTÚRNÍ TEMATIKOU Autor: Mgr. Martina Krajčová Věk: 6-15 let Mezipředmětové vztahy: základy společenských věd, občanská výchova, český jazyk a literatura, výtvarná výchova, informatika Aktivita rozvíjí především tyto klíčové kompetence: Kompetence k učení - operuje s obecně uţívanými termíny, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celkŧ poznatky z rŧzných vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled. Kompetence k řešení problémŧ - vnímá nejrŧznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách. Kompetence komunikativní - formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstiţně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu. Kompetence sociální a personální - podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahŧ, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni poţádá, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí. Kompetence občanská - respektuje přesvědčení druhých lidí, váţí si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí. Kompetence pracovní - pouţívá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení. Průřezová témata: MKV multikulturalita. OSV kreativita, sebeorganizace, kooperativa. VEG Evropa a svět nás zajímá. Cíle: Ţáci napíšou a následně výtvarně vyjádří příběhy (pohádky) s multikulturní tématikou a zároveň budou rozvíjet svou schopnost kooperace s mladšími či staršími členy ve skupině. Starší ţáci pak tyto texty přenesou do digitální podoby. Čas: 5 hodin (1. den- 3 hodiny, 2. den - 2hodiny) Pomůcky: psací a výtvarné potřeby (čtvrtky, balicí papír, pastelky, fixy, snadno umyvatelné barvy na pleť) Postup: Projekt si rozdělíme do dvou dnŧ, přičemţ první den budou ţáci tvořit Knihu pohádek s multikulturní tematikou, ideálně do dvou týdnŧ by měl následovat druhý dvouhodinový shrnující blok, během nějţ dojde k závěrečné reflexi projektu. PRVNÍ PROJEKTOVÝ DEN 1. Seznámení ţákŧ s multikulturní tématikou, připomenutí základních multikulturních témat. Motivací je vytvoření společné knihy příběhŧ. Ţáky vtáhneme do multikulturní tematiky poukázáním na to, co kolem sebe denně vidí, tedy spoluţáky rŧzných národností či etnik a pak teprve mŧţeme přidávat další poznatky o multikulturalitě. 8

9 2. Rozdělení ţákŧ do pracovních skupin (V ideálním případě bude tuto skupinu tvořit jeden ţák 1. stupně a jeden ţák 2. stupně. Výborné jsou tzv. partnerské třídy, které spolu spolupracují celé čtyři roky.) 3. Skupinky ţákŧ si samostatně vyberou, o jakém multikulturním tématu budou psát, zadán je pouze literární ţánr (pohádka), v němţ by text měl být napsán. 4. Samotné tvoření textu starší ţáci pohádku píšou a vymýšlejí ji společně s mladšími ţáky, které vedou k vývojovému posunu v textu, zároveň dávají pozor, aby se jádro pohádky vztahovalo k multikulturalitě. 5. Po sepsání pohádky (tedy po 1. hodině)následuje její výtvarné zpracování. Kreslí především menší ţáci za pomoci starších. Ilustrace zaplní celou 2. hodinu. 6. Starší ţáci ze skupinek se přesunou do učebny VPT a texty přepíšou v textovém editoru. (3. hodina) 7. Následuje korekce textŧ a jejich tisk. Tato fáze však zbude víceméně přímo na učiteli, aby byla zajištěna jazyková správnost. DRUHÝ PROJEKTOVÝ DEN 8. Výstupem by měla být kniha pohádek s multikulturní tématikou, vytvořená z textŧ a ilustrací jednotlivých skupinek. Jejich kompletace a přečtení si několika nejlepších prací proběhne v rámci druhého bloku. 9. V poslední hodině projektu vytvoří partnerské třídy (tedy jedna třída 1. stupně a jedna třída 2. stupně) společný plakát, jenţ bude vyjadřovat hlavní myšlenku projektuvšichni jsme rŧzní a přece stejní. Děti si navzájem obarví dlaně (k dispozici máme alespoň 4 barvy)a vtisknou je na plakát (stačí balicí papír). Společně tak vytvoří pestrobarevné dílko, které bude vystihovat, ţe právě oni se na díle podíleli a jsou na něm nesmazatelně zapsáni. Do dlaně se následně černým fixem podepíší. 10. Na samotný závěr učitel ukáţe dětem výsledné práce (knihu pohádek a plakát), zbydeli čas, nakreslí se ještě titulní strana knihy. Reflexe: První projektový den se konal v rozsahu dvou vyučovacích hodin. V hodině informatiky ţáci přepsali texty do digitální podoby. Druhý projektový den pak proběhl rovněţ v rozsahu dvou vyučovacích hodin. Vytvoření knihy pohádek je dostatečnou zpětnou vazbou pro učitele i ţáky. Všichni cítili, ţe úkol byl splněn a dílo se zdařilo. Převládá jasně pozitivní dojem. Úskalím byl nedostatečný prostor pro závěrečný projektový den, kdy se sešly všechny 4 třídy (2.A+7.B, 2.B+7.A) a s tím související značný hluk, a především pak časová dotace. Při projektech napříč školou je značný problém ve skloubení rozvrhu všech tříd a najití vhodného termínu pro konání projektu. Spolupráce ţákŧ 1. a 2. stupně se jevila bezproblémově vzhledem k pětileté návaznosti projektu napříč školou. Ţáci sedmých tříd jiţ takto pracují od svých 8 let. Doporučení pedagoga: Osobně jsem si tento projekt nejprve vyzkoušela nanečisto, abych si ověřila časovou dotaci projektu a zároveň si vyzkoušela, jak bude ţáky toto téma bavit a zajímat. Při druhém pokusu jiţ naostro byla práce mnohem zdařilejší a ţáci věděli, co se od nich ţádá. Proto tento postup doporučuji. Všichni se nakonec do multikulturní tématiky vţili tak, jak ji sami byli schopni vstřebat, a to prostřednictvím svých spoluţákŧ či kamarádŧ ze školy, kteří se odněkud přistěhovali a jsou jiné národnosti. Proto je řada pohádek s tematikou školy a příchodu nového ţáka do jemu cizího prostředí. Doporučuji však ţáky nijak nenutit k přesně zadanému tématu, pouze se přidrţovat v rámci tematického okruhu, o němţ byla řeč. V našem případě multikultura. Jejich fantazie nás pak dokáţe v mnohém překvapit a téma mohou pojmout zcela originálním zpŧsobem. Reakce ţákŧ byly po ukončení projektu kladné a všichni chtěli dále spolupracovat na dalším tématu. 9

10 NÁZEV AKTIVITY: EVROPSKÉ NÁRODY Autor: Mgr. Stanislav Zlámal Věk: 13 let Mezipředmětové vztahy: dějepis, základy společenských věd, zeměpis, společenskovědný seminář, občanská výchova, český jazyk a literatura Aktivita rozvíjí především tyto klíčové kompetence: Kompetence k učení vyhledává a třídí informace, uvádí věci do souvislostí. Kompetence pracovní vyuţívá znalosti a dovednosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech. Kompetence občanské respektuje názory jiných, rozhoduje se podle dané situace. Kompetence personální pracuje ve dvojicích, ovlivňuje kvalitu společné práce. Průřezová témata: MKV etnický pŧvod, rovnocennost, odlišnost, vzájemná rovnost. VEG objevujeme Evropu a svět, evropské krajiny. Cíle: Ţáci dokáţou v základních obrysech popsat etnickou strukturu evropských státŧ, zejména státŧ Evropské unie. Čas: 1 vyučovací hodina Pomůcky: sešit, psací potřeby, učebnice do zeměpisu, počítač s připojením k internetu, politická mapa současné Evropy, mapa Evropské unie Postup: 1. Motivace vyhledání některých vybraných slov v rŧzných evropských jazycích, sestavování minislovníčku. 2. Opakování s mapou: členské státy Evropské unie, ţáci ve dvojici odpovídají na otázku, které evropské státy nepatří do Evropské unie. 3. Práce s internetem: vyhledávání rŧzných etnických map Evropy a jejich porovnávání s politickou mapou Evropy či Evropské unii ţáci mají za úkol zjistit, ve kterých evropských státech ţije více národŧ a ve kterých tvoří naprostou většinu příslušníci jednoho národa. 4. Rekonstrukce současné etnické struktury vybraných evropských státŧ. Ţáci budou instruováni, aby se zaměřili na státy, kde jiţ značnou část obyvatelstva tvoří mimoevropští imigranti. 5. Shrnutí některé evropské státy, jako např. Česka republika, mají stále velmi jednoduchou etnickou strukturu, většina západoevropských státŧ však má v dŧsledku imigrace etnickou strukturu relativně pestrou. Poznámka: Je vhodné, aby ţáci pracovali ve dvojicích. To se osvědčuje především při práci s mapami a internetem. Dále je vhodné, aby ţáci dopředu znali veškeré úkoly, které mají během hodiny splnit. Budou si tak moci lépe naplánovat práci a případně se podrobněji zaměřit na to, co je zajímá nejvíce. Pokud bude ve skupině integrovaný ţák, cizinec nebo SPUCH, měl by být ve dvojici s nějakým nadanějším ţákem. Ţáci talentovaní by měli být 10

11 pověřeni speciálním náročnějším úkolem. V tomto případě by např. mohli sestavit přehled zdrojových zemí, odkud do Evropy přicházejí imigranti. Zdroje: 11

12 Přílohy: Etnická a lingvistická mapa současné Evropy: Zdroj:http://www.monumenttotransformation.org/atlastransformace/image/foto/balkanizace/balkanizace-1.jpg 12

13 Imigranti a menšiny ve státech Evropské unie: 13

14 NÁZEV AKTIVITY: LIDSKÉ RASY Autor: Mgr. Stanislav Zlámal Věk: 14 let Mezipředmětové vztahy: dějepis, základy společenských věd, zeměpis, společenskovědný seminář, občanská výchova, český jazyk a literatura Aktivita rozvíjí především tyto klíčové kompetence: Kompetence k učení samostatně pozoruje, získané výsledky porovnává, uvádí věci do souvislostí. Kompetence pracovní dodrţuje stanovená pravidla. Kompetence občanské respektuje přesvědčení druhých lidí. Kompetence sociální a personální účinně spolupracuje ve skupině, přispívá k diskuzi. Průřezová témata: MKV etnický pŧvod, kulturní diference. VEG jsme Evropané. Cíle: Ţáci budou umět vysvětlit, ţe i přes vnější antropologickou a kulturní rŧznost má lidstvo tentýţ biologický základ a pŧvod. Budou znát základní klasifikaci lidských ras a uvedou příklady jejich vzájemného míšení a geografického rozšíření. Na internetu ţáci vyhledají fotografickou dokumentaci lidských ras a jejich míšení. Čas: 1 vyučovací hodina Pomůcky: sešit, psací potřeby, počítač s připojením k internetu, zeměpisná mapa světa, zeměpisné atlasy světa Postup: 1. Motivace vyhledávání na internetu (fotografie příslušníkŧ specifických lidských skupin: Sanové, Aboriginálové, Eskymáci, Melanésané, Papuánci, Niloti, Pygmejové atd.). 2. Základní klasifikace lidských ras: indoevropská (europoidní), mongoloidní, negroidní (ekvatoriální). 3. Míšení ras historické předpoklady, příklady míšení, míšenci (mulati, mestici, zambové). 4. Geografické rozšíření lidských ras a míšencŧ práce s mapou a atlasem světa. 5. Samostatná práce vyhledávání na internetu: ţáci vyhledají fotografickou dokumentaci lidských ras a jejich míšení. Reflexe: Ţáky tato hodina bavila, s pozitivním ohlasem reagovali především při vyhledávání fotografického materiálu na internetu. Poznámka: Je vhodné, aby ţáci pracovali ve dvojicích. To se osvědčuje především při práci s internetem. Dále je vhodné, aby ţáci dopředu znali veškeré úkoly, které mají během hodiny splnit. Budou si tak moci lépe naplánovat práci a případně se podrobněji zaměřit na to, co je zajímá nejvíce. Pokud bude ve skupině integrovaný ţák, cizinec nebo SPUCH, měl by být ve dvojici s nějakým nadanějším ţákem. 14

15 Zdroje:

16 Přílohy: 1. Antropologická rŧznost lidstva: Zdroj: Popis: 1. Australský domorodec 2. Peršan 3. Gudţarátec 4. Bantu 5. Nizozemec 6. Mikronésan 7. Japonec 8. Tahiťan 9. Sioux 16

17 2. Negroidní rasa Zdroj: 17

18 3. Mongoloidní rasa Zdroj: 4. Indoevropská rasa - Evropané Zdroj: 18

19 Indoevropská rasa Indové Zdroj: 19

20 NÁZEV AKTIVITY: MULTIKULTÚRNÍ SPOLEČNOST AMERIKY Autor: Mgr. Stanislav Zlámal Věk: 14 let Mezipředmětové vztahy: dějepis, základy společenských věd, zeměpis, společenskovědný seminář, občanská výchova, český jazyk a literatura Aktivita rozvíjí především tyto klíčové kompetence: Kompetence k učení vyhledává a třídí informace, uvádí věci do souvislostí, vytváří si komplexní pohled na společenské a kulturní jevy. Kompetence pracovní pouţívá bezpečně vybavení. Kompetence občanské respektuje přesvědčení druhých lidí. Kompetence sociální a personální pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce, efektivně spolupracuje při řešení zadaného úkolu. Průřezová témata: MKV - kulturní diference, etnický pŧvod. VEG Evropa a svět nás zajímá. Cíle: Ţáci se seznámí s pestrou etnickou strukturou amerických státŧ a s historickými příčinami této pestrosti. Pochopí proces míšení ras a budou umět vysvětlit klasifikaci lidských ras a základních typŧ míšencŧ. Čas: 1 vyučovací hodina Pomůcky: sešit, psací potřeby, počítač s připojením k internetu, mapa Ameriky, atlas světa Postup: 1. Motivace vyhledávání informací o indiánských kmenech na internetu, vyhledávání fotografií Indiánŧ. 2. Informace o obyvatelstvu Ameriky před příchodem Evropanŧ základní skupiny indiánských kmenŧ, indiánské civilizace. 3. Informace o stěhování Evropanŧ do Ameriky a o rozšíření evropských jazykŧ (angličtina, španělština, portugalština, francouzština, holandština) - práce s atlasem: ţáci vyhledají státy, kde se hovoří jednotlivými jazyky. 4. Vysvětlení příčin téměř úplného vyhynutí Indiánŧ (evropské nemoci, proti nimţ neměli imunitu) a s tím souvisejícího přiváţení otrokŧ ze subsaharské Afriky. 5. Míšení ras v Americe vysvětlení, ţe v Americe v dŧsledku výše uvedených skutečností poprvé v historii lidstva nastala unikátní situace, kdy stejný prostor společně sdíleli příslušníci všech tří základních ras. Klasifikace míšencŧ: mulati (míšenci Afričanŧ a Evropanŧ), mestici (míšenci Indiánŧ a Evropanŧ), zambové (míšenci Afričanŧ a Indiánŧ). 6. Vyhledávání na internetu: etnická struktura vybraných amerických státŧ, ţáci pracují ve skupinách. 7. Shrnutí pestrá etnická struktura amerických státŧ je výsledkem specifického historického vývoje a vytváří zajímavé prostředí pro ţivot ve společnosti. Reflexe: Ţáky bavilo především vyhledávání na internetu. 20

21 Poznámka: Je vhodné, aby ţáci pracovali ve dvojicích. To se osvědčuje především při práci s internetem. Dále je vhodné, aby ţáci dopředu znali veškeré úkoly, které mají během hodiny splnit. Budou si tak moci lépe naplánovat práci a případně se podrobněji zaměřit na to, co je zajímá nejvíce. Pokud bude ve skupině integrovaný ţák, cizinec nebo SPUCH, měl by být ve dvojici s nějakým nadanějším ţákem. Ţáci talentovaní by měli být pověřeni speciálním náročnějším úkolem. V tomto případě by se např. mohli pokusit zjistit etnickou strukturu některých nástupnických státŧ Rakouska-Uherska. Doporučení pedagoga: Tato hodina je obsahově poměrně náročná, proto je vhodné vynechat problematiku rasismu a věnovat se jí ve speciální hodině. Zdroje: 21

22 Přílohy: Motivační článek vhodný ke zpracování na závěr hodiny pro rychlejší ţáky: Nad bělochy v Brazílii uţ převaţují míšenci a černoši Více neţ polovina ze 191 miliónu Brazilcŧ se hlásí k barevným, ukázalo to sčítání obyvatel v této nejlidnatější jihoamerické zemi. Za bělocha se povaţuje 91 miliónŧ, 82 miliónŧ se označilo za míšence, 15 miliónŧ za černochy a dva milióny za Asijce. Za potomky pŧvodních indiánŧ se povaţuje 817 tisíc Brazilcŧ, kteří se účastnili loňského sčítání. Během deseti let se tak poměr bílých a barevných změnil v neprospěch bělochŧ, kterých v roce 2000 bylo 53,7 procenta, ale loni uţ jen 47,7 procenta. Černoch nebo míšenec je kaţdý druhý z šesti miliónŧ cariocas, obyvatelŧ Rio de Janeira, v jedenáctimiliónové ekonomické metropoli Sao Paulu jsou bělochŧ dvě třetiny a téměř třímiliónový Salvador de Bahía je skoro celý černý. Nerovnost v příjmech Deset let ekonomického rŧstu a sociálního rozvoje, většinou pod socialistickými vládami, se projevilo celkovým vzestupem ţivotní úrovně a zejména sníţením extrémní chudoby, poklesem negramotnosti, lepším přístupem k pitné vodě a elektřině a zlepšením řady dalších ukazatelŧ. Rozdíly v zemi kontrastŧ ale přetrvávají zejména mezi severem a jihem, městy a venkovem a bílými a barevnými. Brazilský geografický a statistický institut (IBGE), který sčítání řídil a nyní vydal jeho výsledky, zvlášť upozornil na akutní příjmové nerovnosti horních 10 procent Brazilcŧ si rozděluje 44,5 procenta národního dŧchodu, na nejchudší desetinu obyvatel ale zbývá jen 1,01 procenta. Polovina Brazilcŧ, většinou potomci teprve před 123 lety osvobozených černých otrokŧ, ani nedosáhne na minimální mzdu a ţije z 375 reálŧ měsíčně (asi 4000 Kč). Běloši a Asijci vydělávají podle IBGE dvakrát víc neţ černoši a míšenci. Zdroj: 22

23 NÁZEV AKTIVITY: MULTIKULTURNÍ SPOLEČNOST RAKOUSKA-UHERSKA Autor: Mgr. Stanislav Zlámal Věk: 15 let Mezipředmětové vztahy: dějepis, základy společenských věd, zeměpis, společenskovědný seminář, občanská výchova, český jazyk a literatura Aktivita rozvíjí především tyto klíčové kompetence: Kompetence k učení vybírá a vyuţívá vhodné metody, operuje s obecně uţívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí. Kompetence pracovní dodrţuje stanovená pravidla Kompetence občanské respektuje a oceňuje naše kulturní a historické dědictví Kompetence personální účinně spolupracuje ve dvojici. Kompetence k řešení problémŧ ověřuje správnost řešení problémŧ, kriticky myslí, vyhledává informace. Průřezová témata: MKV kulturní diference, multikulturalita. VEG jsme Evropané, klíčové mezníky evropské historie. Cíle: Ţáci se seznámí s pestrým národnostním sloţením Rakouska-Uherska a jeho jednotlivých zemí. Poznají, jak promísenou etnickou strukturu měly mnohé oblasti a jak obtíţné bylo po rozpadu habsburské monarchie vytyčit hranice nových státŧ tak, aby odpovídaly hranicím příslušných národností. Čas: 1 vyučovací hodina Pomůcky: sešit, psací potřeby, počítač s připojením k internetu, mapa Rakouska-Uherska Postup: 1. Motivace vyhledání rŧzných národnostních map Rakouska-Uherska na internetu a jejich vzájemné porovnávání. 2. Rekonstrukce etnické struktury Rakouska-Uherska v roce 1910 (rok posledního sčítání lidu před první světovou válkou): ţáci si s pomocí internetu vyhledají informace o celkovém počtu obyvatel Rakouska-Uherska, o absolutním počtu jednotlivých národností a o jejich procentuálním podílu na celkové populaci. 3. Rekonstrukce etnické struktury Českých zemí: ţáci mají stejný úkol jako v předchozím bodě, ovšem tentokrát zaměřený na České země. 4. Rekonstrukce etnické struktury vybraných zemí: ţáci mají stejný úkol jako v předchozích případech, vyberou si však některou část Rakouska-Uherska s pestrou etnickou strukturou (např. Banát, Bukovina, Halič, Sedmihradsko atd.). 5. Rozpad Rakouska-Uherska: ţáci si vyhledají mapu nástupnických státŧ a porovnají ji s národnostní mapou Rakouska-Uherska. 6. Shrnutí národnostní spory ve střední Evropě přetrvaly i po rozpadu Rakouska- Uherska a do značné míry znemoţňovaly porozumění mezi státy. Poznámka: Je vhodné, aby ţáci pracovali ve dvojicích. To se osvědčuje především při práci s internetem. Dále je vhodné, aby ţáci dopředu znali veškeré úkoly, které mají během hodiny 23

24 splnit. Budou si tak moci lépe naplánovat práci a případně se podrobněji zaměřit na to, co je zajímá nejvíce. Pokud bude ve skupině integrovaný ţák, cizinec nebo SPUCH, měl by být ve dvojici s nějakým nadanějším ţákem. Ţáci talentovaní by měli být pověřeni speciálním náročnějším úkolem. V tomto případě by se např. mohli pokusit zjistit etnickou strukturu některých nástupnických státŧ Rakouska-Uherska. Zdroje: 24

25 Přílohy: Administrativní mapa Rakouska-Uherska (stav k roku 1914): Zdroj: 25

26 Národnostní mapa Rakouska-Uherska (sčítání lidu 1910): Zdroj: Nástupnické státy ve střední Evropě: Zdroj: 26

27 NÁZEV AKTIVITY: NÁRODNOSTNÍ MENŠINY NA MORAVĚ Autor: Mgr. Stanislav Zlámal Věk: 14 let Mezipředmětové vztahy: dějepis, základy společenských věd, zeměpis, společenskovědný seminář, občanská výchova, český jazyk a literatura Aktivita rozvíjí především tyto klíčové kompetence: Kompetence k učení vyhledává a třídí informace, řídí si vlastní práci. Kompetence občanské respektuje naše tradice, kulturní i historické dědictví. Kompetence personální účinně spolupracuje ve dvojici. Kompetence komunikativní vyuţívá informační a komunikační prostředky a technologie, rozumí rŧzným typŧm textu, vyjadřuje se výstiţně. Průřezová témata: MKV etnický pŧvod, rŧzné zpŧsoby ţivota, odlišné vnímání světa. VEG Evropa a svět nás zajímá, lidová slovesnost, zvyky a tradice. Cíle: Ţáci dokáţou porovnat etnickou strukturu na území Moravy z doby před první světovou válkou a v současnosti. Čas: 1 vyučovací hodina Pomůcky: sešit, psací potřeby, počítač s připojením k internetu, zeměpisná mapa České republiky Postup: 1. Motivace vyhledání textŧ v hanáckém a slováckém nářečí. 2. Ţáci s pomocí učitele a údajŧ vyhledaných na internetu rekonstruují etnickou strukturu Moravy a Slezska z doby před první světovou válkou, případně v meziválečném období. 3. Ţáci s pomocí učitele a údajŧ vyhledaných na internetu rekonstruují nářeční strukturu Moravy v poválečném období. 4. Ţáci se samostatně pokusí vytvořit česko-hanácký slovník. 5. Ţáci s pomocí učitele a údajŧ vyhledaných na internetu rekonstruují národnostní strukturu na Moravě v současnosti zaměří se především na přistěhovalce. 6. Shrnutí etnická struktura Moravy byla v minulosti mnohem pestřejší neţ dnes, avšak v současnosti se jiţ opět začíná pomalu měnit v dŧsledku imigrace. Poznámka: Je vhodné, aby ţáci pracovali ve dvojicích. To se osvědčuje především při práci s internetem. Dále je vhodné, aby ţáci dopředu znali veškeré úkoly, které mají během hodiny splnit. Budou si tak moci lépe naplánovat práci a případně se podrobněji zaměřit na to, co je zajímá nejvíce. Pokud bude ve skupině integrovaný ţák, cizinec nebo SPUCH, měl by být ve dvojici s nějakým nadanějším ţákem. Zdroje: 27

28 Přílohy: Národnostní mapa předválečného Československa: Zdroj: Nářečí na Moravě v současnosti: Zdroj: 28

29 NÁZEV AKTIVITY: NEJPOČETNĚJŠÍ NÁRODY SOUČASTNÉHO SVĚTA Autor: Mgr. Stanislav Zlámal Věk: 15 let Mezipředmětové vztahy: dějepis, základy společenských věd, zeměpis, společenskovědný seminář, občanská výchova, český jazyk a literatura Aktivita rozvíjí především tyto klíčové kompetence: Kompetence k učení vyuţívá vhodné zpŧsoby a metody, porovnává získané poznatky, vyvozuje závěry. Kompetence pracovní vyuţívá znalosti a dovednosti z jiných vzdělávacích oborŧ. Kompetence personální spolupracuje ve dvojici. Kompetence k řešení problémŧ vyhledává informace vhodné k řešení problémŧ, nenechá se odradit nezdarem a vytrvale hledá konečná řešení, ověřuje správnost, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémŧ. Průřezová témata: MKV etnický pŧvod, základní informace. VEG objevujeme Evropu a svět. Cíle: Ţáci budou znát nejpočetnější národy světa a státy, kde jejich příslušníci ţijí, protoţe skutečný počet příslušníkŧ jednotlivých národŧ současného světa představuje do značné míry velkou neznámou odborné geografie a demografie. Čas: 1 vyučovací hodina Pomůcky: sešit, psací potřeby, učebnice do zeměpisu, počítač s připojením k internetu, politická mapa současného světa Postup: 1. Motivace vyhledání rŧzných internetových počítadel, která ukazují rŧst počtu obyvatel světa v reálném čase. 2. Zadání termínu nejpočetnější národy do internetového vyhledávače a zapisování výsledkŧ vyhledávání do sešitu. Ţáci budou instruováni, aby se v případě kaţdého výsledku pokusili zjistit, ke kterému roku se vztahují údaje. 3. Vzhledem k tomu, ţe internetový vyhledávač obvykle najde tyto národy: Číňané, Hindové, Arabové, Američané (USA), Bengálci, Brazilci a Rusové; informace o počtu příslušníkŧ dalších národŧ budou ţáci vyhledávat s pomocí učitele. Bude se jednat o tyto národy: Japonci, Bihárci, Mexičané, Javánci, Paňdţábci, Němci. 4. Rekonstrukce pořadí nejpočetnějších národŧ světa a přibliţného počtu jejich příslušníkŧ s pomocí údajŧ na internetu. 5. Rekonstrukce etnické struktury vybraných státŧ. 6. Shrnutí mnohé početné národy současného světa nejsou mezi občany České republiky příliš známé. Dobrovolný domácí úkol: zjistit, které známé osobnosti byly nebo jsou příslušníky některého z méně známých početných národŧ. Poznámka: Je vhodné, aby ţáci pracovali ve dvojicích. To se osvědčuje především při práci s internetem. Dále je vhodné, aby ţáci dopředu znali veškeré úkoly, které mají během hodiny splnit. Budou si tak moci lépe naplánovat práci a případně se podrobněji zaměřit na to, co je 29

30 zajímá nejvíce. Pokud bude ve skupině integrovaný ţák, cizinec nebo SPUCH, měl by být ve dvojici s nějakým nadanějším ţákem. Ţáci talentovaní by měli být pověřeni speciálním náročnějším úkolem. V tomto případě by se např. mohli pokusit podrobněji zjistit etnickou strukturu některých lidnatých státŧ: např. Číny, Indie, Ruska atd. Zdroje: pp%20etnic%20china.jpg Zdroj: 30

31 Přílohy: Etnická a lingvistická mapa současné Číny: Zdroj: pp%20etnic%20china.jpg 31

32 Etnická a lingvistická struktura státŧ bývalého Sovětského svazu: Zdroj: 32

33 NÁZEV AKTIVITY: STRUKTURA OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY Autor: Mgr. Stanislav Zlámal Věk: 14 let Mezipředmětové vztahy: dějepis, základy společenských věd, zeměpis, společenskovědný seminář, občanská výchova, český jazyk a literatura Aktivita rozvíjí především tyto klíčové kompetence: Kompetence k učení vyhledává a třídí informace, propojuje je a systematizuje, získané poznatky porovnává. Kompetence komunikativní vyuţívá informační prostředky, rozumí záznamŧm. Kompetence k řešení problémŧ vyuţívá logické a matematické postupy, ověřuje správnost řešení. Kompetence personální spolupracuje ve dvojici, podílí se na příjemné pracovní atmosféře, přispívá k diskuzi. Průřezová témata: MKV multikulturalita. VEG jsme Evropané. Cíle: Ţáci na internetu vyhledají rŧzné grafy, tabulky a diagramy, které se vztahují ke struktuře obyvatelstva České republiky a napíšou k nim vlastní komentáře. Cílem tedy není získat konkrétní poznatky, nýbrţ procvičit se ve zpracovávání statistických dat. Čas: 1 vyučovací hodina Pomůcky: sešit, psací potřeby, počítač s připojením k internetu, zeměpisná mapa České republiky Postup: 1. Na internetu vyhledat rŧzné grafy, tabulky a diagramy, které se vztahují ke struktuře obyvatelstva České republiky. 2. Napsat k nim vlastní komentáře. Poznámka: Je vhodné, aby ţáci pracovali ve dvojicích. To se osvědčuje především při práci s internetem. Dále je vhodné, aby ţáci dopředu znali veškeré úkoly, které mají během hodiny splnit. Budou si tak moci lépe naplánovat práci a případně se podrobněji zaměřit na to, co je zajímá nejvíce. Pokud bude ve skupině integrovaný ţák, cizinec nebo SPUCH, měl by být ve dvojici s nějakým nadanějším ţákem. Zdroje:

34 Přílohy: Věková struktura populace České republiky v letech 1991 a 2008: Zdroj: 2008.gif

35 Etnická struktura populace Českých zemí v letech 1921 aţ 2001: Zdroj: Prŧměrný věk v České republice podle krajŧ: Zdroj: 35

36 Hustota obyvatelstva v České republice v roce 2001: Zdroj: Struktura obyvatelstva podle vzdělání v roce 2001: Zdroj: 36

37 NÁZEV AKTIVITY: ŢIDÉ V ČESKÝCH ZEMÍCH Autor: Mgr. Stanislav Zlámal Věk: 14 let Mezipředmětové vztahy: dějepis, základy společenských věd, zeměpis, společenskovědný seminář Aktivita rozvíjí především tyto klíčové kompetence: Kompetence k učení operuje s běţně pouţívanými značkami a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje je do širších celkŧ. Kompetence komunikativní pracuje s rŧzným druhem textu, přemýšlí o nich, reaguje na ně. Kompetence občanské respektuje přesvědčení druhých lidí, je schopen vcítit se do situace jiných lidí. Kompetence sociální respektuje rŧzná hlediska, přispívá k diskuzi. Průřezová témata: MKV multikulturalita, princip sociálního smíru a solidarity. VEG Evropa a svět nás zajímá, jsme Evropané. Cíle: Ţáci uvedou základní poznatky z dějin Ţidŧ v Českých zemích, vyjmenují základní ţidovské památky na našem území, vysvětlí příčiny pronásledování Ţidŧ. Čas: 1 vyučovací hodina Pomůcky: hebrejské písmo, mapa České republiky, okopírovaný text s historickým příběhem Postup: 1. motivace četba textu s historickým příběhem 2. výklad stručná historie Ţidŧ v Českých zemích 3. práce s mapou vyhledávání ţidovských památek 4. skupinová práce pronásledování Ţidŧ Reflexe: Závěrečné shrnutí a hodnocení prací. 37

38 NÁZEV AKTIVITY: LIDSKÉ RASY Autor: Mgr. Stanislav Zlámal Věk: 15 let Mezipředmětové vztahy: dějepis, základy společenských věd, zeměpis, společenskovědný seminář, občanská výchova, český jazyk a literatura, přírodopis Aktivita rozvíjí především tyto klíčové kompetence: Kompetence k učení uvádí věci do souvislostí, samostatně pozoruje, propojuje znalosti do širších celkŧ. Kompetence k řešení problémŧ vyhledává informace, nachází podobné a odlišné znaky. Kompetence občanské respektuje naše kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílŧm. Kompetence sociální a personální pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce, respektuje zkušenosti druhých lidí. Průřezová témata: MKV etnický pŧvod, kulturní diference. VEG Evropa a svět nás zajímá, jsme Evropané. Cíle: Ţáci se především seznámí s vývojem lidského rodu, který jiţ trvá zhruba 4 miliony let, uvědomí si, ţe přes veškerou současnou kulturní, sociální i antropologickou rŧznost lidstva máme všichni společné předky, kteří se vyvinuli v Africe. Dílčím cílem pak je seznámení s pŧvodním ţivotem australských domorodcŧ ţáci budou vedeni k poznání, ţe podobným zpŧsobem ţivota ţili i naši pravěcí předkové a s multietnickou minulostí obcí Ivančice a Moravský Krumlov. Čas: 8 hodin Pomůcky: turistická mapa Ivančicka, fotoaparát, dalekohled, sešit, psací potřeby Postup: Předchozí teoretická příprava ve škole v hodinách občanské výchovy a zeměpisu. 1. Motivace ţáci byli motivováni vyprávěním o ţivotě lovcŧ a sběračŧ v pravěku. 2. Návštěva muzea Anthropos, pobočky Zemského muzea v Brně. Zhlédnutí výstavy ze ţivota australských domorodcŧ ţáci byli vedeni k poznání, ţe podobným zpŧsobem ţivota ţili i naši pravěcí předkové. Zhlédnutí výstavy obrazŧ Zdeňka Buriana. Zhlédnutí stálé expozice vývoje lidského rodu v pravěku ţáci se seznámili s vývojem lidského rodu, který jiţ trvá zhruba 4 miliony let, uvědomí si, ţe přes veškerou současnou kulturní, sociální i antropologickou rŧznost lidstva máme všichni společné předky, kteří se vyvinuli v Africe. 3. Pěší túra údolím Rokytné z Ivančic do Moravského Krumlova v obou těchto městech do roku 1945 ţila relativně početná německá menšina. 4. Závěr akce v Moravském Krumlově. 5. Vyhodnocení akce ve škole v hodinách občanské výchovy. Reflexe: Realizace tohoto projektu se zdařila, přičemţ se nám podařilo splnit v podstatě všechny stanovené cíle. Ţáky zaujala především stálá expozice muzea Anthropos s výjevy ţivota pravěkých lidí (v ţivotní velikosti) a s podrobnou dokumentací vývoje lidského rodu. 38

39 Pŧsobivá byla i túra krajinářsky zajímavým údolím říčky Rokotné. Doporučení pedagoga: Výrazným pozitivem tohoto projektu byla skutečnost, ţe se ţáci pohybovali a pracovali mimo obvyklé školní prostředí a získali tak řadu neobvyklých podnětŧ. Zřejmé to bylo především při návštěvě muzea Anthropos. Reakce ţákŧ na tento projekt byly víceméně pozitivní. Zdroje: 39

40 Přílohy: Příloha č. 1: Lovci sobŧ (Zdeněk Burian) Zdroj: 40

41 Příloha č. 2: Tvŧrce Věstonické Venuše Zdroj: 41

42 NÁZEV AKTIVITY: MENŠINY NA JIŢNÍ MORAVĚ Autor: Mgr. Stanislav Zlámal Věk: 14 let Mezipředmětové vztahy: dějepis, základy společenských věd, zeměpis, společenskovědný seminář, občanská výchova, český jazyk a literatura, přírodopis Aktivita rozvíjí především tyto klíčové kompetence: Kompetence k učení vyhledává a třídí informace, systematizuje je, efektivně je vyuţívá v praktickém ţivotě, operuje s obecně uţívanými znaky, termíny a symboly, samostatně pozoruje a vyvozuje závěry. Kompetence k řešení problémŧ samostatně řeší problémy, uţívá při řešení logických postupŧ, uvědomuje si zodpovědnost za své rozhodnutí. Kompetence občanské rozhoduje se zodpovědně podle dané situace. Kompetence personální účinně spolupracuje ve skupině. Kompetence komunikativní rozumí rŧzným druhŧm textŧ, záznamŧ a obrazových materiálŧ. Průřezová témata: MKV etnický pŧvod, rovnocennost, rozlišnost, vzájemná rovnost skupin, postavení národnostních menšin, rŧzné zpŧsoby ţivota, multikulturalita, princip sociálního smíru. VEG Evropa a svět nás zajímá, místa a události z blízkého okolí. OSV mezilidské vztahy, pohled na svět očima druhého. Cíle: Ţáci se seznámí s krajinou jiţní Moravy Hodonínsko a Břeclavsko kde v minulosti ţili příslušníci národnostních menšin. U jednotlivých menšin Ţidé, Němci, habáni a Chorvati dokáţou vyjmenovat a na mapě ukázat obce, ve kterých příslušníci těchto menšin ţili. Dále budou umět objasnit, v čem spočíval přínos jednotlivých menšin pro českou společnost. A konečně zvládnou stručně popsat příčiny toho, proč zde tyto menšiny respektive jejich příslušníci jiţ v současné době neţijí. Čas: 2 dny plus předchozí teoretická příprava ve škole Pomůcky: turistická mapa Hodonínska a Břeclavska, okopírované mapy, fotoaparát, dalekohled, sešit, psací potřeby Postup: 1. Předchozí teoretická příprava ve škole v hodinách občanské výchovy, zeměpisu a společenskovědního semináře. 2. Motivace ţáci byli motivováni sdělením, ţe se budeme pohybovat krajinou, kde nejsou vyznačeny ţádné turistické ani cyklistické stezky a ţe se tudíţ budeme muset orientovat pouze podle mapy, a dále sdělením, ţe se jedná o krajinu ojedinělou v rámci České republiky, a to jak svým povrchem, tak i faunou a flórou. S tím souvisí upřesnění, ţe na vytváření podoby této krajiny se podíleli příslušníci etnických a náboţenských menšin, které zde jiţ neţijí. Tím měl být v ţácích navozen pocit dávných objevitelŧ. Tento zpŧsob motivace koresponduje s motivací pouţitou u předchozího projektu Němci na jiţní Moravě. 3. Prŧchod krajinou po trase Čejkovice Vrbice Velké Bílovice: pozorování kulturní krajiny výrazně pozměněné člověkem pole, vinohrady, agrární terasy 42

43 4. Prohlídka lokality Zimárky: středověké tvrziště, ojedinělý výhled do krajiny, jakých je v pahorkatině málo, práce s informačními materiály. 5. Návštěva obce Vrbice: charakteristické vinné sklepy. 6. Návštěva obce Velké Bílovice: jedno z center moravských habánŧ: práce s informačními materiály. 7. Prŧchod přes Dunajovické kopce: Národní přírodní památka Velká slunečná, Přírodní rezervace Dunajovické kopce, práce s informačními materiály. 8. Návštěva města Mikulov: památky na bývalou ţidovskou menšinu, práce s informačními materiály. 9. Závěr akce v obci Dubňany. 10. Vyhodnocení akce ve škole v hodinách občanské výchovy. Reflexe: Realizace tohoto projektu se zdařila, přičemţ se nám podařilo splnit téměř všechny vytyčené úkoly a dosáhnout stanovených cílŧ. Ke zdárné realizaci výrazně napomohlo i velmi příznivé počasí během prvního dne. Druhý den se jiţ počasí pokazilo a znemoţnilo nám realizovat pŧvodně naplánovaný prŧchod krajinou mezi Popicemi a Hustopečemi a poznávání památek na ţidovskou menšinu ve druhé ze zmíněných obcí. Proto jsme jako náhradní řešení zařadili návštěvu Mikulova. Ţáky zaujal především pro ně neobvyklý charakter krajiny a pŧsobily na ně především agrární terasy. Pozitivně hodnotíme zájem ţákŧ o práci s informačními materiály. Poznámka: Podobně jako u předchozího projektu Němci na jiţní Moravě je nutné konstatovat, ţe pro případ vícedenních projektŧ je vhodnější angaţovat pouze jednu třídu, a to jak z hlediska organizačního, tak i bezpečnostního. Prŧchod krajinou pouze s jednou třídou je snadnější a stejně tak snadnější je i práce s ţáky na jednotlivých stanovištích. U vícedenních projektŧ je nezbytné, aby ţáci byli dopředu teoreticky připraveni, k čemuţ je moţné vyuţít vyučovací hodiny příslušných předmětŧ. Integrovaní ţáci, cizinci a SPUCH by v těchto případech měli být zařazeni do uţšího kolektivu ţákŧ, kteří by jim pomáhali. Talentovaní ţáci mohou být poţádáni, aby si k některým aspektŧm projektu dopředu samostatně připravili a následně prezentovali vlastní materiály. Doporučení pedagoga: Výrazným kladem byla skutečnost, ţe ţáci pracovali mimo obvyklé školní prostředí. I jejich reakce na projekt proto byly pozitivní. 43

44 Přílohy: Agrární terasy mezi Vrbicemi a Velkými Bílovicemi: Zdroj: vlastní 44

45 NÁZEV AKTIVITY: MULTIKULTURNÍ VELKÁ MORAVA Autor: Mgr. Stanislav Zlámal Věk: 12 let Mezipředmětové vztahy: dějepis, základy společenských věd, zeměpis, společenskovědný seminář, občanská výchova, český jazyk a literatura, přírodopis Aktivita rozvíjí především tyto klíčové kompetence: Kompetence k učení vyhledává a třídí informace, získané výsledky porovnává. Kompetence pracovní vyuţívá získané znalosti a dovednosti. Kompetence občanské respektuje, chrání a oceňuje naše tradice a kulturní i historické dědictví. Kompetence sociální a personální přispívá k diskuzi. Průřezová témata: MKV - multikulturalita. VEG jsme Evropané. Cíle: Ţáci si rozšíří základní znalosti týkající se Velké Moravy prvního společného státu předkŧ Čechŧ a Slovákŧ. Dílčím cílem pak bylo umoţnit ţákŧm poznání, ţe naše minulost byla z etnického a kulturního hlediska velmi pestrá. V této souvislosti pak bylo cílem poznání, ţe slovanskému osídlení v Mikulčicích předcházelo osídlení keltské a germánské a ţe zde během 2. století n. l. existovala římská vojensko-obchodní stanice. Dále byl v této souvislosti připomenut multietnický pŧvod zdejšího obyvatelstva během počátečních staletí středověku a kulturní význam cyrilometodějské misie. Čas: 1 den Pomůcky: turistická mapa Hodonínska, fotoaparát, dalekohled, sešit, psací potřeby Postup: 1. Předchozí teoretická příprava ve škole v hodinách zeměpisu. 2. Motivace ţáci byli motivováni sdělením, ţe velkomoravský památník v Mikulčicích kombinuje klasické muzeum s otevřenou archeologickou expozicí umístěnou v terénu v blízkosti luţního lesa. 3. Návštěva velkomoravského památníku v Mikulčicích zdŧraznění předpokládaného římského pŧvodu osídlení na Valech u Mikulčic a keltského a germánského osídlení a stejně tak předpokládaného etnicky rŧzného pŧvodu zdejšího obyvatelstva v počátečních staletích středověku. 4. Videoprojekce na téma velkomoravské historie a kultury. 5. Prohlídka areálu opevněného sídla v Mikulčicích. 6. Pěší túra luţním lesem podél řeky Moravy do Moravské Nové Vsi: charakteristický ekosystém luţního lesa, regulace toku řeky Moravy, slepá ramena řeky Moravy, moravsko-slovenská hranice, pozorování čápa bílého a okusŧ od bobra evropského, těţba ropy a zemního plynu. 7. Závěr akce v obci Moravská Nová Ves národopisná oblast Podluţí. 8. Vyhodnocení akce ve škole v hodinách zeměpisu. 45

46 Reflexe: Realizace tohoto projektu se zdařila, přičemţ se nám podařilo splnit úplně všechny stanovené cíle. Ţáky zaujala především túra pro ně nezvyklou krajinou luţního lesa a pozorování ptactva. Doporučení pedagoga: Výrazným pozitivem tohoto projektu byla skutečnost, ţe se ţáci pohybovali a pracovali mimo obvyklé školní prostředí. Na základě tohoto projektu lze zobecnit, ţe výuka odehrávající se ve škole by měla být čas od času doplňována tematickými exkurzemi. 46

47 NÁZEV AKTIVITY: NĚMCI NA JIŢNÍ MORAVĚ Autor: Mgr. Stanislav Zlámal Věk: 15 let Mezipředmětové vztahy: dějepis, základy společenských věd, zeměpis, společenskovědný seminář, občanská výchova, český jazyk a literatura, přírodopis Aktivita rozvíjí především tyto klíčové kompetence: Kompetence k učení operuje s obecně uţívanými znaky, termíny a symboly, uvádí věci do souvislostí, vyhledává informace na základě jejich pochopení, propojení a systematizace, informace vyuţívá v praktickém ţivotě. Kompetence pracovní dodrţuje stanovená pravidla. Kompetence občanské respektuje druhé, chrání a respektuje naše tradice a historické dědictví, projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílŧm. Kompetence personální podílí se na vytváření příjemné atmosféry. Průřezová témata: MKV multikulturalita, etnický pŧvod. VEG jsme Evropané, Evropa a svět nás zajímá. OSV kooperace, hodnoty a postoje. Cíle: Ţáci se seznámí s krajinou a obcemi na Břeclavsku, kde v minulosti ţili Němci, uvedou základní zeměpisné, přírodopisné a dějepisné poznatky o této krajině, vyjmenují a na mapě ukáţou větší obce, kde do druhé světové války ţili příslušníci německé menšiny. Dokáţou objektivně popsat příčiny odsunu Němcŧ po druhé světové válce. Čas: 2 dny Pomůcky: turistická mapa Břeclavska, fotoaparát, dalekohled, sešit, psací potřeby Postup: 1. Předchozí teoretická příprava ve škole v hodinách občanské výchovy a společenskovědního semináře. 2. Motivace ţáci byli motivováni sdělením, ţe se budeme pohybovat krajinou, kde nejsou vyznačeny ţádné turistické ani cyklistické stezky a ţe se tudíţ budeme muset orientovat pouze podle mapy, a dále sdělením, ţe se jedná o krajinu ojedinělou v rámci České republiky, a to jak svým povrchem, tak i faunou a flórou. Tím měl být v ţácích navozen pocit dávných objevitelŧ. 3. Prŧchod přes Dunajovické kopce Národní přírodní památka Velká slunečná, Přírodní rezervace Dunajovické kopce, práce s informačními materiály. 4. Zastávka u objektu pohraničního opevnění severně od obce Dobré Pole objasnění základních principŧ a funkcí pohraničního opevnění. 5. Návštěva obce Nový Přerov práce na místním hřbitově, vyhledávání pomníkŧ zdejších chorvatských obyvatel. 6. Prŧchod česko-rakouským pohraničím mezi obcemi Dobré Pole a Nový Přerov dŧsledky staleté kultivace krajiny člověkem. 7. Informační zastávka u objektu pohraničního opevnění u mostu přes Dyji jiţně od obce Jevišovka totéţ jako u bodu č

48 8. Prŧchod luţním lesem Drnholecký luh zdŧraznění významu luţních lesŧ pro krajinu. 9. Návštěva obce Drnholec městečko s bývalou německou a habánskou menšinou 10. Prŧchod údolím Trkmanky mezi obcemi Velké Pavlovice a Kobylí totéţ jako u bodu č Závěr akce v obci Dubňany. 12. Vyhodnocení akce ve škole v hodinách občanské výchovy. Reflexe: Realizace tohoto projektu se zdařila, přičemţ se nám podařilo splnit úplně všechny vytyčené úkoly a dosáhnout stanovených cílŧ. Ke zdárné realizaci výrazně napomohlo i velmi příznivé počasí. Ţáky zaujal především pro ně neobvyklý charakter krajiny a pŧsobila na ně její jistá opuštěnost. Pozitivně hodnotíme zájem ţákŧ o práci s informačními materiály. Poznámka: Pro případ vícedenních projektŧ je vhodnější angaţovat pouze jednu třídu, a to jak z hlediska organizačního, tak i bezpečnostního. Prŧchod krajinou pouze s jednou třídou je snadnější a stejně tak snadnější je i práce s ţáky na jednotlivých stanovištích. U vícedenních projektŧ je nezbytné, aby ţáci byli dopředu teoreticky připraveni, k čemuţ je moţné vyuţít vyučovací hodiny příslušných předmětŧ. Integrovaní ţáci, cizinci a SPUCH by v těchto případech měli být zařazeni do uţšího kolektivu ţákŧ, kteří by jim pomáhali. Talentovaní ţáci mohou být poţádáni, aby si k některým aspektŧm projektu dopředu samostatně připravili a následně prezentovali vlastní materiály. Doporučení pedagoga: Výrazným pozitivem tohoto projektu byla skutečnost, ţe se ţáci pohybovali a pracovali mimo obvyklé školní prostředí. Aktivity probíhaly přímo v krajině, kde v minulosti ţili příslušníci německé národnostní menšiny. Ţáci měli moţnost sledovat dŧsledky či výsledky staleté kultivace krajiny člověkem, coţ je výrazně patrné především ve vinařských oblastech (terasovité úpravy svahŧ atd.). Reakce ţákŧ na tento projekt byly víceméně pozitivní. Zdroje: %A1.JPG 48

49 Přílohy: Příloha č. 1: Dvojjazyčné názvy obcí a zeměpisných prvkŧ: Břeclav Ludenburg Hodonín Göding Mikulov Nikolsburg Valtice Feldsburg Lednice Eisgrub Dyje Thaya Drnholec Dürnholz Nový Přerov Neu Prerau Hustopeče Ausspitz Velké Pavlovice Gross Pawlowitz Dolní Věstonice Nieder Wisternitz Mušov Muschau Pálava (Mikulovská vrchovina) Lunagebirge Bulhary Pulgarn Hevlín Höfflein Příloha č. 2: Velká slunečná charakteristická dominanta Dunajovických vrchŧ Zdroj:http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9b/Velk%C3%A1_Slune%C4%8Dn %C3%A1.JPG 49

50 Příloha č. 3: Objekt lehkého opevnění vzor 37 u Dobrého Pole Zdroj: 50

51 NÁZEV AKTIVITY: ŢIDÉ V UHERSKÉM BRODĚ Autor: Mgr. Stanislav Zlámal Věk: 13 let Mezipředmětové vztahy: dějepis, základy společenských věd, zeměpis, společenskovědný seminář, občanská výchova, český jazyk a literatura Aktivita rozvíjí především tyto klíčové kompetence: Kompetence k učení vyhledává a třídí informace, operuje se znaky, termíny a symboly, dává je do souvislostí, samostatně pozoruje. Kompetence komunikativní rozumí rŧzným typŧm textŧ a záznamŧ, přemýšlí o nich, reaguje na ně. Kompetence občanské respektuje naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílŧm. Kompetence personální přispívá k debatě ve třídě, respektuje rŧzná hlediska. Průřezová témata: MKV multikulturalita, princip sociálního smíru a solidarity. VEG jsme Evropané. Cíle: Ţáci se seznámí s hebrejským písmem, uvedou základní poznatky z dějin ţidovské obce v Uherském Brodě, vyjmenují základní ţidovské památky v tomto městě. Čas: 1 den = 5 vyučovacích hodin Pomůcky: vytištěné hebrejské písmo, mapa Uherského Brodu, fotoaparát, sešit, psací potřeby Postup: 1. Motivace procházka částí historického centra Uherského Brodu, krátká instruktáţ v klášterní zahradě na téma historických center měst. 2. Přednáška přednáška o historii ţidovské obce v Uherském Brodě, o jejím zániku během 2. světové války a o posledních potomcích pŧvodní ţidovské komunity. 3. Návštěva modlitebny návštěva modlitebny, uctění památky ţidovských občanŧ Uherského Brodu zavraţděných německými nacisty. 4. Návštěva nového ţidovského hřbitova přednáška o historii ţidovských hřbitovŧ v Uherském Brodě a o souvisejících ţidovských zvycích. 5. Práce na novém ţidovském hřbitově skupinová práce ţákŧ s hebrejským písmem luštění nápisŧ na náhrobcích. 6. Přesun na starý ţidovský hřbitov přesun přes tzv. Ţidovnu, tedy čtvrť, ve které se nacházelo pŧvodní ţidovské ghetto. 7. Práce na starém ţidovském hřbitově samostatná práce ţákŧ vlastní tvorba literárního útvaru na téma ţivota ţidovské komunity v Uherském Brodě. 8. Shrnutí. 9. Závěrečná vycházka další částí historického centra Uherského Brodu. Reflexe: Tento projekt se vydařil, podařilo se nám splnit všechny vytyčené úkoly a dosáhnout cílŧ, k čemuţ mimo jiné výrazně napomohlo i příznivé počasí. Velmi mile nás překvapila iniciativa a zájem ţákŧ při skupinové práci s hebrejským písmem. 51

52 Poznámka: Pro případ celodenních či dopoledních projektŧ doporučuji angaţovat maximálně dvě třídy, a to jak z hlediska organizačního, tak i bezpečnostního. Dále doporučuji, aby ţáci byli jiţ předem seznámeni se základy problematiky historie ţidovské menšiny v Českých zemích a také s hebrejským písmem. Integrovaní ţáci, cizinci a SPUCH by v tomto případě měli pracovat pod přímým dohledem učitele. Ţáci talentovaní by měli být pověřeni speciálním náročnějším úkolem. Doporučení pedagoga: Výrazným kladem byla skutečnost, ţe ţáci pracovali mimo obvyklé školní prostředí. I jejich reakce na projekt proto byly pozitivní. Zdroje: 52

53 Přílohy: Hebrejské písmo: Zdroj: 53

54 NÁZEV AKTIVITY: ŢIDOVSKÉ MĚSTO V TŘEBÍČI Autor: Mgr. Stanislav Zlámal Věk: 15 let Mezipředmětové vztahy: dějepis, základy společenských věd, zeměpis, společenskovědný seminář, občanská výchova, český jazyk a literatura Aktivita rozvíjí především tyto klíčové kompetence: Kompetence k učení poznává smysl a cíl učení, vyuţívá vhodné zpŧsoby učení. Kompetence pracovní - vyuţívá znalosti a zkušenosti z jiných oborŧ. Kompetence občanské respektuje přesvědčení jiných lidí, oceňuje naše tradice i historické dědictví. Kompetence sociální a personální respektuje rŧzná hlediska, oceňuje zkušenosti jiných lidí. Průřezová témata: MKV multikulturalita. VEG jsme Evropané. Cíle: Ţáci se seznámí s hebrejským písmem, s náboţenstvím judaismu a s ţidovskou kulturou, dále budou obeznámeni se základy historie ţidovských komunit v Českých zemích. Podrobně se seznámí s kulturními památkami na ţivot ţidovské komunity v Třebíči, které jsou zapsané na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Čas: 1 den Pomůcky: vytištěné hebrejské písmo, turistická mapa Třebíčska, fotoaparát, dalekohled, sešit, psací potřeby, internet Postup: 1. Předchozí teoretická příprava ve škole v hodinách zeměpisu: UNESCO, české památky zapsané na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO, Ţidé v Českých zemích, judaismus. 2. Motivace ţáci byli motivováni objasněním evropského významu ţidovského města v Třebíči jako kulturní památky zapsané na seznamu UNESCO. 3. Návštěva ţidovského města v Třebíči komentovaná prohlídka s prŧvodcem, návštěva synagogy, charakteristická architektura a specifické dispoziční uspořádání ţidovské čtvrti v tomto městě. 4. Pěší túra Přírodním parkem Třebíčsko pŧsobivá a malebná krajina s četnými charakteristickými výstupy ţuly a syenitu a s mozaikovitým střídáním polí, luk, lesíkŧ, rybníkŧ, stromořadí atd. 5. Návštěva obce Hroznatín rodiště armádního generála Ludvíka Svobody. 6. Závěr akce v obci Horní Vilémovice. 7. Vyhodnocení akce ve škole v hodinách zeměpisu. Poznámka: Pro případ celodenních či dopoledních projektŧ doporučuji angaţovat maximálně dvě třídy, a to jak z hlediska organizačního, tak i bezpečnostního. Dále doporučuji, aby ţáci byli jiţ předem seznámeni se základy problematiky UNESCO, historie ţidovské menšiny v Českých zemích a také s hebrejským písmem. Integrovaní ţáci, cizinci a SPUCH by v tomto 54

55 případě měli pracovat pod přímým dohledem učitele. Ţáci talentovaní by měli být pověřeni speciálním náročnějším úkolem. Zdroje: 55

56 Přílohy: Hebrejské písmo: Zdroj: 56

57 NÁZEV AKTIVITY: ETIKETA VE SVĚTĚ Autor: Mgr. Jitka Hudečková Věk: let Mezipředmětové vztahy: občanská výchova, rodinná výchova, společenskovědní seminář Aktivita rozvíjí především tyto klíčové kompetence: Kompetence k řešení problémŧ na základě zkušenosti odhaduje národní mentalitu rŧzných národŧ světa, hledá typické vlastnosti a zvyky vlastního národa. Kompetence občanské vnímá a respektuje mentalitu jiných národŧ, je schopen tolerovat zvyky, která je odlišná od společnosti, ve které ţije. Kompetence sociální a personální účinně spolupracuje ve skupině, respektuje rŧzné názory a diskutuje o nich, čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají. Průřezová témata: OSV utváří pozitivní postoj k druhým, uvědomuje si hodnoty rŧznosti lidí, názorŧ, přístupŧ k řešení problémŧ. MKV chápe rovnocennost všech národŧ a kultur, odlišnost etiket v rŧzných národech a zemích světa. Cíle: Ţáci si uvědomí, ţe ne všechno co je povaţováno u nás za vzorec slušného chování a dodrţování etikety při vzájemném styku lidí je obvyklé ve světě. Seznámí se s rŧznými zvyklostmi, chováním jiných národŧ v určitých společenských situacích a naučí se charakterizovat etické vzorce chování vlastního národa. Čas: 1-2 vyučovací hodiny Pomůcky: pracovní listy, připravený text Postup: 1. Motivace: Diskuse s ţáky na téma, zda se setkali s cizincem a co je překvapilo při jednání s ním, zda něco na jeho chování bylo neobvyklé. Mŧţeme ţákŧm napovědět napsáním obecných pojmŧ na tabuli: pozdrav, chování při jídle, chování k ţenám, obsah konverzace. 2. Práce s textem: Ţáci dostanou očíslované texty, které obsahují informace o chování lidí určité země. Texty jsou očíslované. V textu jsou vynechány informace obsahující názvy zemí či národností. Kaţdý ţák obdrţí pracovní list, který obsahuje tabulku s názvy zemí. Ţáci postupně čtou krátký text, který obdrţeli, úkolem ostatních je zapsat číslo ukázky k názvu země, kterou si tipli jako tu, o kterou se jedná. Po doplnění celé tabulky učitel odhalí klíč se správnými odpověďmi. Na závěr se pedagog zeptá ţákŧ, která informace je překvapila, co se jim zdálo zvláštní, co by se jim naopak líbilo, kdyby bylo zvyklostí u nás. 3. Tvorba charakteristiky vlastního národa 57

58 Ţáci jsou rozděleni do skupin po 3 5 ţácích a zkouší v čase 5 8 minut vypsat co nejvíce informací pro cizince, který poprvé přijíţdí do naší země o zvyklostech, se kterými se tady setká. Je vhodné si stanovit okruhy, na které se mají ţáci zaměřit: - Pozdrav - Dochvilnost při schŧzkách - O čem je vhodné a nevhodné při setkání hovořit, pokud nejsme přátelé - Přinést pozornost? Jakou a komu? - Jak se chovat k ţenám? - Na co si dát pozor? Co je ve společnosti u nás neslušné? Po uplynutí času mluvčí kaţdé skupiny prezentuje výstupy. Na závěr je vhodné shrnout 4 5 obecných zásad, které nejčastěji zazněly, jako společenská pravidla, respektované společností. Reflexe: Ţáky společenskovědního semináře pro 8. třídu téma velmi zaujalo, diskutovali nad neobvyklými zvyklostmi rŧzných národŧ a státŧ. Zpočátku se jim zdál být úkol charakterizovat vlastní národ obtíţný, nakonec všechny skupiny zvládly najít charakteristické chování a základy etikety, poţadované u nás. Poznámka: Texty charakterizující rŧzné země mají odlišnou délku, pedagog rozděluje text podle moţností ţákŧ, zohledňuje ţáky se SPUCH a cizince. Je moţné vyuţít ţákŧ cizí národnosti pro doplnění zvyklostí jejich země. Doporučení pedagoga: V pracovním listě je moţné pracovat s charakteristikami aţ 20 zemí. Záleţí na zváţení pedagoga, zda vyuţije všechny texty nebo vybere pouze část s tím, ţe zbytek zemí vynechá. Je moţné také usnadnit práci tím, ţe jiţ od začátku ţáci pracují ve skupinách a vzájemně si radí při doplňování tabulky. Zdroje: Rétorika a etika, František Drozen, Jan Přeučil 58

59 Přílohy: ETIKETA VE SVĚTĚ PL

60

61

62

63

64

65 PRACOVNÍ LIST ETIKETA VE SVĚTĚ ZAPIŠ K NÁZVU STÁTU ČÍSLO UKÁZKY, KTERÁ PODLE TEBE TENTO STÁT CHARAKTERIZUJE NĚMECKO SPOJENÉ STÁTY INDIE RUSKO TURECKO ŘECKO ITÁLIE ŠPANĚLSKO PORTUGALSKO KANADA MEXIKO BRAZÍLIE ARGENTINA AUSTRÁLIE JAPONSKO ČÍNA SINGAPUR ISLÁMSKÉ ZEMĚ SKANDINÁVIE KARIBIK NOVÝ ZÉLAND NÁZEV STÁTU ŘEŠENÍ PŘIBLIŽ ČECHY CIZINCŮM PODLE KRITÉRIÍ, KTERÁ PODLE TEBE NÁŠ NÁROD CHARAKTERIZUJÍ (NA CO BY SI MĚLI DÁVAT CIZINCI, NEZNALÍ NAŠEHO PROSTŘEDÍ, PŘI SETKÁNÍ S NÁMI POZOR, ABY NEPORUŠILI ETIKETU) CO TĚ NEJVÍCE PŘEKVAPILO U ZVYKLOSTÍ JINÝCH NÁRODŮ? 65

66 ŘEŠENÍ: NÁZEV STÁTU ŘEŠENÍ NĚMECKO 12 SPOJENÉ STÁTY 21 INDIE 5 RUSKO 15 TURECKO 20 ŘECKO 16 ITÁLIE 7 ŠPANĚLSKO 19 PORTUGALSKO 14 KANADA 9 MEXIKO 11 BRAZÍLIE 3 ARGENTINA 1 AUSTRÁLIE 2 JAPONSKO 8 ČÍNA 4 SINGAPUR 17 ISLÁMSKÉ ZEMĚ 6 SKANDINÁVIE 18 KARIBIK 10 NOVÝ ZÉLAND 13 ZDROJ: RÉTORIKA A ETIKA, FRANTIŠEK DROZEN, JAN PŘEUČIL 66

67 NÁZEV AKTIVITY: ADOPCE NA DÁLKU Autor: PaedDr. Dagmar Vichorcová Věk: let Mezipředmětové vztahy: občanská výchova, rodinná výchova, zeměpis, dramatická výchova, výtvarná výchova Aktivita rozvíjí především tyto klíčové kompetence: Kompetence k řešení problémŧ vnímá nejrŧznější problémové situace ve škole i mimo ni, vyhledává informace vhodné k řešení problémŧ, vyhledává informace vhodné k řešení problému, vyuţívá získané vědomosti a dovednosti k objevování rŧzných variant řešení. Kompetence občanské respektuje přesvědčení druhých lidí, je schopen vcítit se do situace ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení. Kompetence sociální a personální účinně spolupracuje ve skupině, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, respektuje rŧzná hlediska, čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají. Průřezová témata: OSV pomáhá k utváření pozitivního postoje k sobě samému a k druhým, vede k uvědomování si hodnoty spolupráce a pomoci, vede k uvědomění si hodnoty rŧznosti lidí, názorŧ, přístupŧ k řešení problémŧ. MKV lidské vztahy, právo všech lidí ţít společně a podílet se na spolupráci, rovnocennost všech etnických skupin a kultur, odlišnost lidí a jejich vzájemná rovnost, rŧzné zpŧsoby ţivota, odlišné myšlení a vnímání světa, multikulturalita jako prostředek vzájemného obohacování. Cíle: Ţáci si uvědomí, ţe ne všechny děti mohou chodit do školy a vzdělávat se, ţe musí uţ v raném věku tvrdě pracovat. Neměli bychom být lhostejní k jejich osudu a seznámili se s moţnostmi, jak jim pomoci. Snaţíme se, aby se ţáci vcítili do situace těchto dětí. Čas: 1-2 vyučovací hodiny Pomůcky: internet, mapa světa, výtvarné potřeby Postup: 1. Motivace: Zeptat se dětí, co pro ně znamená rodina. Diskuse zaměřená na rozdíl ţivota dětí u nás a dětí ţijících v chudých rodinách v rozvojových zemích, které dětem nemohou zajistit vzdělání. Také naše škola pomáhá dětem v Tanzánii prostřednictvím občanského sdruţení Bez Mámy, jejímţ předsedou je Ondřej Horecký z nedalekých Šumic. Určitě se někdo zúčastnil některé jeho přednášky co tě zaujalo v jeho vypravování? Zúčastnil ses aktivně nějaké činnosti na vybavení školy ve vesnici Simike Tanzanii, kterou Ondra Horecký organizoval? Vysvětlit pojem rozvojová země: V které části světa byste tyto země hledali? (pouţijeme nástěnnou mapu světa nebo školní atlasy). 2. Pracovní list 1 Zakresli do mapy světa země, do kterých nejčastěji směřuje pomoc na dálku : 67

68 Kde hledat tuto pomoc? Ţáci hledají na internetu organizace a nadace, které se zabývají pomocí dětem z rozvojových zemí. Děti si mohou na internetu prohlédnout webové stránky občanského sdruţení Bez Mámy a zjistit, jak a v kterých zemích toto sdruţení pomáhá dětem: Jakým zpŧsobem mŧţeš pomoci ty? Co tyto děti nejvíce potřebují? Ţáci hledají zpŧsoby pomoci v těchto organizacích. Ve skupinkách po čtyřech (šesti) se pokuste vymyslet a nakreslit plakát, ve kterém ţádáte ostatní spoluţáky o pomoc dětem v rozvojových zemích. 3. Pracovní list 2 - Dokáţeš říci ne? 4. Rozšiřující úkoly: Ţáci mohou připravit anketu mezi spoluţáky na škole, jak by mohli pomoci dětem rozvojových zemích. Ţáci si pod vedením učitele mohou připravit krátkou divadelní hru, kterou předvedou ostatním spoluţákŧm. Na představení by bylo vybíráno dobrovolné vstupné. Vybrané peníze by byly zaslány prostřednictvím Ondry Horeckého do Tanzanie. Reflexe: Ţáky toto téma zaujalo, zajímali se o moţnosti pomoci, mohou např. vyrábět předměty v rámci keramického krouţku a potom je nabídnout k prodeji. Také je zaujaly příběhy některých dětí, které čekají na adoptivní pomoc. Poznámka: Pokud školu navštěvují ţáci z jiných zemí (Vietnam, Ukrajina), mohou najít informace o pomoci na dálku v jejich pŧvodních zemích. Nadaní ţáci mohou si připravit rozšiřující informace o Tanzanii. Integrovaní ţáci odpoví na menší počet otázek. Doporučení pedagoga: Návaznost na ostatní předměty: Sloh ţáci se pokusí napsat dopis konkrétnímu dítěti např. do Tanzanie (najít na stránkách organizací zabývajících se adopcí na dálku). V rámci cizího jazyka ho mohou přeloţit do angličtiny. Ţáci připraví článek do školního časopisu, kde uveřejní výsledky ankety. Zeměpis ţáci vyplní dotazník o dané zemi. Zdroje: Test Katolický týdeník (upraveno) Dětská ilustrovaná encyklopedie: Svět kolem nás Učebnice OV pro 6. ročník (FRAUS) 68

69 Přílohy: Pracovní list 1 MAPA SVĚTA Zakresli do mapy světa země, do kterých nejčastěji směřuje pomoc na dálku : Zdroj: 69

Klíčové kompetence (bližší popis jejich rozvíjení)

Klíčové kompetence (bližší popis jejich rozvíjení) Přípravné práce Vytváření deníků lepení výtvarné zpracování obalu Deníku Žák si vytváří zodpovědný vztah k vlastnoručně vyrobenému dílu; uvědomuje si vztah ostatních k jimi vytvořeným objektům; respektuje

Více

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v primě, sekundě, tercii a kvartě, dvě vyučovací jednotky týdně. V

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.4.2. Vlastivěda A) Charakteristika předmětu Vlastivěda se dělí na část zeměpisnou a dějepisnou. V zeměpisném učivu je cílem především práce s mapou, atlasem a globusem. Využíváme zkušeností žáků z cestování.

Více

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Tématické okruhy průřezového tématu Ročník 1.stupeň 2. stupeň 1. ročník 2. ročník 3. ročník

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Kuba v obrazech - Největší ostrov Karibiku

Kuba v obrazech - Největší ostrov Karibiku Kuba v obrazech - Největší ostrov Karibiku Metodika Tato prezentace v programu PowerPoint vznikla pro rychlé seznámení žáků s tímto ostrovem. Na 20 snímcích plných obrázků se žáci seznámí se základními

Více

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat Charakteristika ŠVP ZV Začlenění průřezových témat Průřezová témata jsou na škole realizována dvojím způsobem. Za prvé se jedná o školní akce, školní tradice či takové aktivity, které jsou automatickou

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZAMĚŘENÍ ŠKOLY

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZAMĚŘENÍ ŠKOLY 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Vychází z provedené analýzy dotazníkového šetření mezi rodiči, učiteli a žáky. Je zaměřen na základní dovednosti a znalosti potřebné pro život s ohledem na umístění

Více

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie:

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie: Vyučovací předmět: ZEMĚPISNÁ PRAKTIKA Učební osnovy 2. stupně 5.3.2. ná praktika A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

PROJEKT. Volba povolání (vzdělávací obsah Svět práce) Učitelé předmětu Svět práce a Výchovy k občanství v 8. ročníku. 3. čtvrtletí 8.

PROJEKT. Volba povolání (vzdělávací obsah Svět práce) Učitelé předmětu Svět práce a Výchovy k občanství v 8. ročníku. 3. čtvrtletí 8. PROJEKT Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Název projektu: Název organizace: Vedoucí projektu: Cílová skupina: Datum: Člověk a svět práce Člověk a svět práce Pracovní činnosti Volba

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 6 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

ZAPRACOVÁNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT DO VZDĚLÁVACÍHO OBSAHU 4. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA CIESLAROVÁ HLAVÁČEK

ZAPRACOVÁNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT DO VZDĚLÁVACÍHO OBSAHU 4. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA CIESLAROVÁ HLAVÁČEK ZAPRACOVÁNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT DO VZDĚLÁVACÍHO OBSAHU 4. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Tematické okruhy průřezového tématu realizováno ve výuce vzdělávací oblasti/ oboru realizováno v rámci projektu realizováno

Více

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Výtvarná výchova 2 2 2 2 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Výtvarná výchova RVP ZV. Výuka probíhá ve dvouhodinových

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Vzdělávací předmět: Rozšířený anglický jazyk ročník: 7

Vzdělávací předmět: Rozšířený anglický jazyk ročník: 7 Vzdělávací předmět: Rozšířený anglický jazyk ročník: 7 Výstup rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnici, v autentických materiálech s využitím vizuální opory vyhledá v textu známé výrazy, fráze a informace

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda

Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vlastivěda Vzdělávací obsah předmětu Vlastivěda je tvořen z tematických okruhů Místo, kde žijeme,

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Člověk a jeho svět - Vlastivěda Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 10. - VLASTIVĚDA 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU VLASTIVĚDA

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ / CHUDOBA; ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE ZORRO

GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ / CHUDOBA; ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE ZORRO SPOT GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ / CHUDOBA; ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE ZORRO aktivita (NE)GRAMOTNÝ SVĚT ANOTACE: Prostřednictvím samostatné práce se žáci seznámí se základními fakty týkajícími se negramotnosti

Více

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMATIKA Ing. Irena Martinovská Vyučovací předmět Informatika je zařazen samostatně ve 4. - 9. ročníku v hodinové dotaci 1 hodina týdně.

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

Projektové dny Zajímavá místa naší vlasti

Projektové dny Zajímavá místa naší vlasti Základní škola a mateřská škola Libchavy Dolní Libchavy 153 561 16 Libchavy Projektové dny Zajímavá místa naší vlasti Metodický materiál vytvořený v rámci realizace projektu Školní informační centrum,

Více

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Vlastivěda vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. V návaznosti na vyučovací předmět Prvouka přináší žákům základní poznatky

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA 4. a 5. ROČNÍK Mgr. Čapková

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA 4. a 5. ROČNÍK Mgr. Čapková CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA 4. a 5. ROČNÍK Mgr. Čapková Vyučovací předmět Člověk a jeho svět je zařazen jako integrovaný předmět přírodovědných

Více

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE OBSAH 1 O PROJEKTU... 2 2 CÍLE STANOVENÉ PRO NIŽŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA. 3 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE. 4 3 VZDĚLÁVACÍ OBSAH VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 4. ROČNÍKU NIŽŠÍHO

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Výstup Rozumí obsahu jednoduché promluvy a dialogům k daným tematickým okruhům Čte s porozuměním krátké texty s

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Výstup Rozumí obsahu jednoduché promluvy a dialogům k daným tematickým okruhům Čte s porozuměním krátké texty s

Více

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky :

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky : Průřezová témata Průřezová témata jsou propojena se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů a s obsahem dalších činností žáků realizovaných ve škole. Do výuky jsou začleněna především formou

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ 171 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) 1. Obsahové vymezení obor vedoucí k poznání a pochopení podstaty dějů v živé a neživé přírodě člověka seznamuje

Více

7.3 Projekt Celý svět ve škole

7.3 Projekt Celý svět ve škole 7.3 Projekt Celý svět ve škole Hlavní cíl projektu: V souladu se strategickými záměry ŠVP, jako jsou otevřenost, spokojenost, spolupráce, partnerství a pozitivní vztah, je hlavním cílem projektu zapojit

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Rostliny v prostředí Žák: uvědomí si a zaznamená tvary, barvy a linie sleduje základní přírodní zákonitosti ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy Prvouka Prvouka -

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Volba povolání Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 0 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

DĚJEPIS (6. 9. ročník)

DĚJEPIS (6. 9. ročník) DĚJEPIS (6. 9. ročník) Charakteristika předmětu Vzdělávací obor Dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti. Jeho hlavním posláním je kultivace historického vědomí jedince a uchování

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Zeměpis

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Zeměpis Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Zeměpis 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět zeměpis je koncipován na základě OVO Zeměpis v RVP ZV v plném rozsahu.

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Kostra lidského těla Přírodopis 8. ročník 2 vyučovací

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

Seminář pro učitele geografie

Seminář pro učitele geografie Ostrava, 11. února 2010 Prezentace připravované učebnice Myšlení v globálních a evropských souvislostech Prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc. Mgr. Zuzana Houdková Seminář pro učitele geografie Dílčí témata:

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A SPOLEČNOST. Charakteristika vzdělávací oblasti DĚJEPIS. Člověk a společnost, Výchova ke zdraví

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A SPOLEČNOST. Charakteristika vzdělávací oblasti DĚJEPIS. Člověk a společnost, Výchova ke zdraví VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A SPOLEČNOST Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a společnost v základním vzdělávání vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení

Více

Průřezová témata pro nižší stupeň osmiletého gymnázia (zpracováno podle RVP ZV)

Průřezová témata pro nižší stupeň osmiletého gymnázia (zpracováno podle RVP ZV) Průřezová témata pro nižší stupeň osmiletého gymnázia (zpracováno podle RVP ZV) Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova Výchova demokratického občana Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Více

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy:

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy: 2.4. Průřezová témata Průřezová témata prostupují celým vzděláváním a vstupují do mnoha činností ve výuce i mimo ni. Část tematických okruhů a jejich námětů je předmětem každodenního kontaktu učitelů s

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce Charakteristika předmětu (Industrial Law) Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce do

Více

ČLOVĚK A PŘÍRODA. Charakteristika vzdělávací oblasti. Klíčové kompetence. Kompetence k učení. Člověk a příroda

ČLOVĚK A PŘÍRODA. Charakteristika vzdělávací oblasti. Klíčové kompetence. Kompetence k učení. Člověk a příroda ČLOVĚK A PŘÍRODA Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a příroda zahrnuje okruh problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění

Více

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence Kompetence k učení Na úrovni 4.ročníku ZŠ Nemyčeves žák: se seznamuje s vhodnými způsoby, metodami a strategiemi učení, plánování a organizace vlastního

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

DODATEK č. 1 ke straně 17

DODATEK č. 1 ke straně 17 DODATEK č. 1 ke straně 17 Osobnostní a sociální výchova První cesta OSV k žákovi probíhá nepřetržitě učitel je vzorem sociálního chování, ať chce nebo nechce. V běžných školních V běžných školních SPT

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

POZOROVÁNÍ, POKUS A BEZPEČNOST PRÁCE

POZOROVÁNÍ, POKUS A BEZPEČNOST PRÁCE Učebnice Chemie pro ročník základní školy dle Rámcového vzdělávacího programu základního vzdělávání (schválená verze se změnami k 1.9.2005) POZOROVÁNÍ, POKUS A BEZPEČNOST PRÁCE určí společné a rozdílné

Více

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět TĚLESNÁ VÝCHOVA je součástí vědního oboru kinantropologie a zabývá se pohybovým učením, vyučováním a výchovou.

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět je vyučován v 6. ročníku s časovou dotací jedné vyučovací hodiny týdně. Žákům umožňuje získat základní dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních

Více

Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech

Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova Osobnostní rozvoj Název 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník 6.ročník 7.ročník 8.ročník

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět:: INFORMATIKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu U vyučovacího předmětu informatika je časové vymezení dáno učebním plánem. V

Více

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Zeměpis Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Zeměpis Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 Název školy Adresa Název ŠVP Plešivec 249, 381 01 Český Krumlov ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení INFORMATIKA VOLITELNÝ PŘEDMĚT Informatika - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Informatika.

Více

I. Sekaniny1804 Hudební výchova

I. Sekaniny1804 Hudební výchova Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Hudební výchova je součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura. Hudba nás provází celým životem

Více

8. ročník LMP NSP. Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie. Přírodní obraz Země Terénní geografické praxe a aplikace

8. ročník LMP NSP. Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie. Přírodní obraz Země Terénní geografické praxe a aplikace Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis ŠVP ZV LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Zeměpis Vyučovací předmět Zeměpis je tvořen z obsahu vzdělávacího oboru Zeměpis ze vzdělávací

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 4.9.40. Psychologie Dvouletý volitelný předmět PSYCHOLOGIE (pro 3. ročník, septima) navazuje na základní okruhy probírané v hodinách ZSV. Zaměřuje se na rozšíření poznatků jak teoretických psychologických

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - porovná vývoj v jednotlivých částech Evropy Žák: - na příkladech evropských dějin konkretizuje

Více

Průřezová témata k oblasti JaJK Anglický jazyk - 6. ročník. Výchova demokratického občana VDO

Průřezová témata k oblasti JaJK Anglický jazyk - 6. ročník. Výchova demokratického občana VDO Anglický jazyk - 6. ročník Výchova demokratického občana VDO VDO 1 Občanská společnost a škola dílčí témata: Představení, Styk s okolím - umí si vyžádat informaci o jménu a sám inf. poskytnout - umí se

Více

pro tento předmět nejsou v RVP závazné výstupy, uvádíme pouze ŠVP výstupy

pro tento předmět nejsou v RVP závazné výstupy, uvádíme pouze ŠVP výstupy ČESKÝ JAZYK JINAK - Předmět se bude vyučovat pouze v 9.ročníku ve školním roce 2013/14 (po té bude předmět zrušen, byl nabízen jako ekvivalent k druhému cizímu jazyku) Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Ve vyučovacím předmětu

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Příprava na vyučování oborů Český jazyk a literatura a Člověk a jeho svět s cíli v oblastech MKV a čtenářství

Příprava na vyučování oborů Český jazyk a literatura a Člověk a jeho svět s cíli v oblastech MKV a čtenářství Příprava na vyučování oborů Český jazyk a literatura a Člověk a jeho svět s cíli v oblastech MKV a čtenářství Název učební jednotky (téma) V čem se lidé liší Stručná anotace učební jednotky Žáci poznávají

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací

Více

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti Informační

Více

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9.

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Ruský jazyk 7. 9. ročník 2 hodiny týdně třídy, jazykové učebny, počítačová učebna dělení žáků

Více

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 5. 6. ročník 1 hodina týdně počítačová

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

4.9.70. Logika a studijní předpoklady

4.9.70. Logika a studijní předpoklady 4.9.70. Logika a studijní předpoklady Seminář je jednoletý, je určen pro studenty posledního ročníku čtyřletého studia, osmiletého studia a sportovní přípravy. Cílem přípravy je orientace ve formální logice,

Více

Vedení domácnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce.

Vedení domácnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Vzdělávací obor : Člověk a svět práce Vedení domácnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Vzdělávací oblast zahrnuje

Více

MAPY (Zuzana Jirchářová)

MAPY (Zuzana Jirchářová) MAPY (Zuzana Jirchářová) Klip: Ţidovské město Předmět: Věk: - český jazyk - občanská výchova - základy společenských věd - dějepis - zeměpis - výtvarná výchova - ţáci ZŠ (6.-9.třída) - ţáci víceletých

Více

INFORMATIKA - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí)

INFORMATIKA - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) INFORMATIKA - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Výuka směřuje k následujícím cílům: Vyučovací

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Miniprojekty v matematice na 2. stupni ZŠ

Miniprojekty v matematice na 2. stupni ZŠ Miniprojekty v matematice na 2. stupni ZŠ Téma: Matematika nám pomáhá Blansko, květen 2008 Zpracovala: Mgr. Anna Sládková ZŠ a MŠ Blansko Salmova 17 Matematika nám pomáhá Navržené miniprojekty umožňují

Více

Umění a kultura Výtvarná výchova

Umění a kultura Výtvarná výchova Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět : Období ročník : Umění a kultura Výtvarná výchova 3. období 8.- 9. ročník Očekávané výstupy předmětu Na konci 3. období základního vzdělávání žák: 1. vybírá, vytváří

Více