Ob anské sdružení Paradox I O: Sídlo organizace: Plynární 23/1096 DI : CZ Praha íslo ú tu: /5500

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ob anské sdružení Paradox I O: 22663568 Sídlo organizace: Plynární 23/1096 DI : CZ22663568 Praha 7 170 00 íslo ú tu: 5001060753/5500"

Transkript

1

2 Obsah 02 Obsah 03 Úvod 04 Projekt CROSS N ART 12 Projekt DIVADLO NA P DU 18 Projekt GHETTOLLEGE 24 Projekt ŽELEZNÁ GALERIE 26 Propagace jednotlivých projekt 27 innost ob anského sdružení Paradox shrnutí 34 lánky v médiích 35 Zpráva o hospoda ení v roce Záv re né pod kování p edsedy ob anského sdružení Paradox 2 Obsah

3 ÚVOD ZÁKLADNÍ FAKTA Ob anské sdružení Paradox I O: Sídlo organizace: Plynární 23/1096 DI : CZ Praha íslo ú tu: /5500 Telefon: Datum místo registrace: VS/1-1/68090/07-R, , Ministerstvo vnitra Statutární zástupce: Tomáš Zdenek Rada ob anského sdružení: Tomáš Zdenek Ing. Dagmar Chmelíková Nina Špitálníková Hlavními cíly ob anského sdružení Paradox jsou: 3 Úvod objevování nových um leckých talent a sm r, napomáhání profesnímu a duchovnímu r stu t chto talent, propojování um lc r zných sm r a žánr, podpora jejich vzájemné kooperace, p edávání zkušeností a inspirace, napomáhání vzniku spole enských projekt a rozvoji um lecké tvorby t chto um lc, a to i ve spolupráci se zahrani ními um lci a dalšími ob anskými sdruženími, podpora prolínání každodenního života a um lecké tvorby, konfrontace spole nosti s um ním, po ádáním festival, p ehlídek, výstav, happening a workshop zp ístupn ním um leckých d l široké ve ejnosti, a to pokud možno zdarma a na ve ejn p ístupných místech.

4 PROJEKT CROSS N ART ROK 2010 Projekt CROSS N ART navázal na tradici z p edchozích let a v období od ledna do prosince tohoto roku pravideln nabízel a nabízí návšt vník m klubu Cross v pražských Holešovicích ucelené kulturn vzd lávací ned lní ve ery a st ede ní filmové ve ery, které se již staly pravidelnou sou ástí programové nápln tohoto klubu. V roce 2010 bylo projektu CROSS N ART vyhrazeno 92 ve er. Vstup byl vždy zdarma, aby se mohl s divadlem, dokumentárními filmy, cestovatelskými p ednáškami, st ede ními projekcemi a dalšími žánry seznámit opravdu každý. Projektu se da ilo v experimentálním prost edí klubu Cross, který je vyhledávaným prostorem p edevším mladé generace (18-35 let), propojovat um ní s poznáním a nabízet kvalitní žánrov ucelené ve ery. CROSS N ART se zam il na prezentaci mladých neprofesionálních divadelních soubor, d tské odpolední p edstavení amatérskou filmovou tvorbu, autorské tení, cestovatelské besedy s projekcí krátkých dokumentárních film o dané zemi/oblasti a vlastních oblastí fotografií cestovatele, vzd lávání pomocí dokumentárních film a následných debat s odborníky, a kone n pak promítání klubových film i aktuální kinematografie. Výše zmín né žánrové okruhy pak pravideln dopl ovala hudební produkce, p evážn z oblasti world music. 4 Projekt Cross n art

5 Projekt byl rozd len do 6 hlavních tematických celk, které se pravideln konaly minimáln 2 dny v týdnu. Podrobn jší popis následuje: DIVADLO Divadelní ve ery byly ur ené mladým, amatérským, i poloprofesionálním soubor m, jednotlivc m, i absolvent m um leckých škol. Tomuto žánru bylo v roce 2010 v nováno 12 ve er. P edstavily se následující divadelní soubory: Akababa, RestArt, Divadlo lidí bez domova Ježek a ížek, Loco: Motion, Loutky bez hranic. T m, které si diváci/ ky zvlášt oblíbili/ly, bylo umožn no vystoupit v rámci roku vícekrát. Divadelní ve ery nabídly nejen klasická celove erní p edstavení (nap. Gotika), ale i improvizace, které za použití reprodukované i živé hudby, se zapojením obecenstva, samo volilo témata i se do improvizace souboru zapojilo p ímo na podiu (Dance cross poetry), hudební divadlo nebo autorské tení herc a here ek. Divadelní ve ery staly nedílnou a divácky velmi oblíbenou ástí CROSS N ARTových ned lí, které nabízí návšt vník m soudobou divadelní tvorbu a soubor m pak možnost prezentovat se p ed publikem. 5 Projekt Cross n art

6 D TSKÁ ODPOLEDNE DIVADLO PRO D TI V roce 2010 se projekt CROSS N ART za al zam ovat i na ty nejmenší. Velký ohlas nás p esv d il, že na Praze 7 chybí místo pro rodi e s d tmi. V roce 2010 se konalo celkem 6 divadelních p edstavení pro d ti v režii ob anského sdružení Loutky bez hranic, které byly doprovázeny výtvarnými i hudebními dílnami. P edstavily se nám následující divadelní p edstavení: Pala inková Pepinka, Jablo ová pohádka, Výlet na íp, Ošklivé ká átko, T i medv di a drzá Máša, Váno ní svatba sn huláka Karla. D tská sobotní odpoledne se konaly v kavárn klubu Cross, kde jsme vytvo ily neku ácký prostor. DOKUNED Ivan Blaževi, editel prestižního festivalu Jeden Sv t, ekl, že žijeme v dob, kdy se dokumenty stávají siln jšími než hrané filmy, p itom ale stále v naší spole nosti z stávají jaksi marginální záležitostí. 6 Projekt Cross n art

7 V rámci CROSS N ARTových ve er nazvaných DokuNed (dokumentární ned le) jsme návšt vník m nabízeli kvalitní a divácky atraktivní snímky, jejichž promítání bylo pokud možno spojeno s debatou na dané téma s jedním i více hosty. Spolupracovali jsme p edevším s archivem festivalu Jeden sv t, filmovou distribu ní spole ností Aerofilms a dále pak s jednotlivými ob anskými sdruženími. N které ve ery nabídly pásmo tematicky spojených snímk, jiné zase jeden celove erní, vždy se však u divák a diva ek setkávaly s velmi kladným p ijetím. Vzhledem ke specifi nosti jednotlivých témat kolísala i síla návšt vnosti, od komorních 15 divák až k zcela zapln nému sálu. Škála témat byla široká: Irán nevyslyšené hlasy, Architekt odpadu, Zem ít ukamenováním, Nebe Peklo, Anna v p ední linii, Kim ongilie, Squatting, Slune ní škola. CESTOPISY Naší zkušeností je, že nejlépe se dá cizí zem i oblast p iblížit tím, že divák m/ kám zprost edkuje své dojmy cestovatel/ka, který/á zde pobývala/a. Autentické vypráv ní zážitk, spojené s projekcí fotografií a n kdy hudbou z dané oblasti, ob as dopln né kratším dokumentárním snímkem, obecenstvu nejen p edstaví zajímavé a leckdy do té doby neznámé kouty zem, ale nez ídka inspiruje k podniknutí vlastní cesty ( i aktivizuje k pomoci v p ípad zem, kde panuje konflikt i chudoba). 7 Projekt Cross n art

8 V roce 2010 se konalo celkem 14 takovýchto ve er. Spolupracovali jsme s Hedvábnou stezkou, Hory.cz a s lidmi, kte í mají s cestováním rozsáhlé zkušenosti (Saša Ryvolová, Alef, Jan Tiligner ). S cestovateli jsme navštívili: Malé Sundy, Tibet, Trabantem po Africe a Hedvábné stezce, s Alefem kolem sv ta, Mexiko a Guatemala, Etiopie, Rusko, Peru, Bolívii, Somaliland, Kapadocii a Mera Peak.. BIOKÁF Biokáf si klade za cíl p edstavit tvorbu za ínajících filma /ek (hraný film, animovaný film, dokumentární film), amatérský film, ale i klubovou i soudobou kinematografii. Tyto ve ery se konaly pravideln každou st edu v nov vybudované kavárn pražského klubu Cross a byly rozd leny na t i ásti (studentské filmy, klubové filmy a sou asnou kinematografii, letní kino). Studentské st edy se v roce 2010 pravideln konaly poslední st edu v m síci a kladly za cíl p edstavit tvorbu za ínajících filma /ek (hraný film, animovaný film, dokumentární film) a dále amatérský film. Umožnit autor m/ kám nejen prezentovat svá díla, ale také inspirovat diváky/ ky k vlastní tvorb. Spolupracovaly jsme s: FAMU, NoonArt production. 8 Projekt Cross n art

9 Klubová a sou asná kinematografie nám p edstavila velký výb r ze sv tové klubové i sou asné kinematografie ( eský mír, T i sezóny v pekle, Harry Brown, Oko nad Prahou, Zlomené kv tiny, Hranice ovládání, Imaginárium Dr. Parnase, Nauka o snech, I love you Phillip Morris, O kapitalismu s láskou, Nové s ítání hlas, Protektor, Mamut, Longplay, Karamazovi, Nebohá paní pomsta, Short Tekno Movie3, Katka, Na velikosti záleží, as, Kniha rekord šutky, D kujeme, že kou íte, P ed íta, Normal, Hanební Pancharti, Operace Dunaj, Miloš Forman, A bude h ). Spolupracovaly jsme s: Underfilm, Letní filmovou školou v Uherském Hradišti, a jednotlivými filmovými produkcemi. Letní kino se konalo v m síci srpnu p ed klubem Cross. V rámci této ásti Biokáfu se konaly následující projekce: Vynález zkázy, Romance pro k ídlovku, Muž z 1. století, Kdyby tisíc klarinet, Pražská p tka. HUDEBNÍ PRODUKCE A DALŠÍ TÉMATA Každý z ve er byl dopln n hudební produkcí v novanému žánru world music. Spolupracovali jsme p edevším s Afro-Nomad Sound systémem (Bourama Badji a Queen Africa) a jeho hosty. Reprodukovanou hudbu dopl ovali nap. hrá na djembe, Papis Nyass z Gambie, bubeník Capr. 9 Projekt Cross n art

10 CROSS N ART byl také dopln n o koncerty kapel okovoko, Joke, The Dreadnoughts, The Riffs, May 68, Loonaloop, Cornerstone, Psalm One, Beatdown. Hudební produkce v rámci CROSS N ART ve er je jejich oblíbenou a nedílnou ástí, v rámci které dochází k prolínání sv ta ú inkujících a návšt vník, rozši ování hudebních obzor a setkávání (diváci nemusí ihned po produkci dom, nabízí se jim zde další možnost spole n zhodnotit prožitý kulturní i vzd lávací program a navázat kontakty s podobn zam enými lidmi). Rádi bychom také zmínili t i ve ery, které nelze zcela za adit do uvedených žánrových okruh. Jednalo se o prezentaci afrických workshop po ádaných ob anským sdružením Wakitaka, workshop digitální fotografie a p ednášku na téma Extrémní genitální bodymodifikace. 10 Projekt Cross n art

11 PROJEKT DIVADLO NA P DU ROK 2010 V roce 2008 vzniklo na p d holešovického klubu Cross Divadlo na p du. Tento p dní prostor s osobitou nedivadelní atmosférou si v roce 2008 ob anské sdružení Paradox pronajalo a využilo jedine nosti daného prostoru pro vytvo ení svébytného site specific divadla. Jako první zrealizovalo ve spolupráci s Lídou Holmerovou a týmem divadelní p edstavení Bou e, moderní zpracování klasického Shakespearova dramatu. První experimentální rok provozu Divadla na p du dokázal jeho opodstatn ní, všechna p edstavení byla vyprodána, a proto jsme se rozhodli v projektu pokra ovat. V dnešní dob je Divadlo na p du již 3 roky existující alternativní divadelní prostor progresivní mladé generace, ve kterém se konalo více než 150 p edstavení. Na p d již vzniklo divadelní p edstavení Bou e v režii Lídy Holmerové, p edstavení inspirované ku imskou kauzou a týranými d tmi - Ml enlivá v režii Lucie Málkové, audiovizuální divadelní p edstavení Pustina v režii Lídy Holmerové, komedie Ultrafialová dovolená v režii Petra Šourka. Všechny výše zmín né hry byly provázeny kladným ohlasem divák, i divadelních kritik. V roce 2008 Divadlo na p du získalo i ocen ní Next Wave. 11 Projekt Divadlo na p du

12 V roce 2010 se v rámci Divadla (až) na p du se konaly dv divadelní p edstavení PUSTINA A ULTRAFIALOVÁ DOVOLENÁ. Divadelní p edstavení Pustina se konalo celkem v 10 p edstavení, které byly z velké ásti zcela vyprodány. Divadelní p edstavení Pustina pokra ovalo v p edchozích projektech: interaktivní využití prostor, hledání nových výrazových prost edk, experimenty se scénografií a rekvizity. Na rozdíl od p edchozích p edstavení (Bou e, Ml enlivá) není Pustina pouhou impresí na literární p edlohu, nýbrž uceleným dílem, které v sob propojuje snahu experimentovat a ukázat jiné roviny asociací spojených textem se zpracováním textu samotného. Dominantou p edstavení jsou vizualizace, které rozhodn nejsou pouhým komentá em k inscenaci nebo dekorací, nýbrž byly integrární ástí d je. Vizualizace vznikaly živ p ímo na míst a m ly asto kolážovou podobu. Dopl ovali ji dva herci, kte í na rozdíl od klasických divadelních forem, byly jen jednou z ástí inscenace. Za projektem stáli mladí um lci: Režie a scénografie - Lída Holmerová ( TOY BOX studentka scénografie na DAMU, autorka komiks, grafi ka a v neposlední ad režisérka a scénografka divadelního p edstavení Bou e, Pustina a scénografa divadelního p edstavení Ml enlivá) Hudba - Mikuláš Petrželka( (MYKO k jeho um leckým po in m pat í vytvo ení hudební složky k divadelním p edstavení Bou e, Ml enlivá, Pustina a Svatá zem ), 12 Projekt Divadlo na p du Vizualizace - Jakub Larva (AELDRYN autor projekcí i vizualizací k divadelním p edstavím Bou e, Ml enlivá, Pustina).

13 Herci Míša Hadušovská - studentka HAMU (hrála nap. Bou e, Jak kašpárek zachránil Vánoce, atd.) - Zdenka Josefi - nonverbální divadlo na HAMU (hrála nap. Ml enlivá, Za sklem, atd.) - Jakub Albrecht absolvent Vyšší odborné školy herecké (hrál nap. Leonid, její syn, student (SCHOVANKA); Zac (NOC BLÁZN ) - Jirka Vojta - herec Divadlo Antonína Dvo áka P íbram Ukázka z divadelního p edstavení PUSTINA 13 Projekt Divadlo na p du

14 Mladé divadlo Sytiricon inc. na p d hudebního klubu Cross p ipravilo premiéru nového p edstavení Ultrafialová dovolená. Divadelní p edstavení Ultrafialová dovolená se konalo celkem v 17 p edstavení, které byly taktéž z velké ásti zcela vyprodány. Ultrafialovou dovolenou m lo v režii ob anské sdružení Satyricon inc.. Jak vznikla indiánská rezervace na st eše Sv tového obchodního centra? Jaké pozitivní d sledky m lo rabování obchod b hem newyorského výpadku proudu v ervenci 1977? Co d lat, když se vám neotev e padák? A další asto kladené otázky ve sv tle mén astých odpov dí. Divadelní p edstavení Ultrafialová dovolená rozehrávala p dní prostor klubu Cross. P da není odhlu n na a rušné m sto sem vstupovalo všemi póry. Základem divadelního p edstavení byl technický rámec (hardware + software), ve kterém se mísí živá animace, p edto ená videa s hereckou akcí a materiálem fotografie p edem poslané od divák a další prvky prost edí. Tyto prvky byly využívány k vytvá ení jiné reality. Za projektem stáli tito um lci: Hrají: Dan Dittrich (mohawský svá e ) Marcela Máchová (pr vodkyn na stavb Sv tového obchodního centra) Režie - Petr Šourek, scénografie Eva Holá, Hudba - Swetja, Technologie Andrej Boleslavský, Jakub Hybler, Light design - Vladimír Burian, Fotografie - Zde ka Hanáková, Produkce - Jolana Tauberová 14 Projekt Divadlo na p du

15 15 Projekt Divadlo na p du Ukázka z divadelního p edstavení ULTRAFIALOVÁ DOVOLENÁ

16 SHRNUTÍ Projekt Divadlo až na p du si na za átku roku kladl za cíl vytvo it alternativní divadelní scénu, která bude dávat prostor originálním divadelním hrám. Snažíme se p ilákat i mladé publikum, které dává asto p ednost alternativnímu um ní p ed kamennými divadly. A koli jsme se museli vyrovnat se skromn jším rozpo tem, poda ilo se nám vytvo it divácky atraktivní program, který návšt vníky seznámil s divadelní tvorbou, která byla v Praze zcela unikátní. V obou hrách jsme kladli d raz na vizuální složku, zatímco v klasických divadlech p íb h divákovi zprost edkují p edevším herci, my jsme se na n snažili p sobit i prost ednictvím videa, výtvarných instalaci a doprovodných projekt. V roce 2010 se reprízovala hra Pustina a vzniklo nové p edstavení Ultrafialová dovolená. P edstavení Pustina byla dramatizace angloamerické moderní básn T. S. Eliotta. Dalším p edstavením byla Ultrafialová dovolená. P edstavení, které nám objasnilo vznik indiánské rezervace na st eše Sv tového obchodního centra. Projekt Divadlo (až) na p du byl propagován na internetových stránkách klubu a na internetu obecn (diskuzní fóra, tematicky sp ízn né weby, Facebook, a další), v médiích p edevším ve vysílání Radia 1, kulturních p ehledech, p ímou cestou pak formou letá k s m sí ním programem projektu distribuovaných do kaváren, kulturních institucí a klub, restaurací, pražských a vysokoškolských kolejí. Každé p edstavení bylo svým složením obecenstva jedine né, a více jak 90% p edstavení se zcela vyprodalo. Dle jejich ohlas máme za to, že alternativní divadlo láká stále více divák. A to nejen výb rem zpracovaných témat, ale i unikátním zpracováním. 16 Projekt Divadlo na p du

17 Projekt GHETTOLLEGE - rok 2010 Projekt Ghettollege navázal na tradici z p edchozích let a v období od ledna do prosince tohoto roku pravideln nabízel a nabízí návšt vník m klubu Cross v pražských Holešovicích ucelené ve ery, ve kterých se mísí p da akademická s p dou kulturní. Pomocí kvalitních p ednášek, workshop, kurz a výstav umož oval ú astník m rozší it si komplexní formou své vzd lání. Jako prostor pro realizaci jsme se rozhodli pro kavárnu v pražském klubu Cross, kde se snažíme vybudovat kulturní centrum. V roce 2010 bylo projektu GHETTOLLEGE vyhrazeno 12 ve er. Strategií university bylo vyu ování zdarma a otev enost všem, kdo projeví zájem se n co dozv d t. Každá produkce z programu byla svým složením obecenstva jedine ná, a každý ve er p ilákal okolo 70 divák a diva ek. Projekt byl rozd len do 2 hlavních tematických celk. Podrobn jší popis následuje: 17 Projekt Ghettollege

18 AFRIKANISTIKA Afrikanistika byla vybrána jako téma pro rozsáhlý cyklus p ednášek zejména z toho d vodu, že stejnojmenný obor byl na Filosofické Fakult UK zrušen. A to i p es svou dobrou pov st, kvalitní profesory a neutuchající zájem student. Lidé se zájmem o studium afrických d jin, kultury a spole nosti byli odkázáni pouze k domácímu samostudiu. P ednáškový cyklus Afrikanistika úzce propojoval historická, sociologická, etnologická, antropologická a kulturní témata. Spojení p ednášek s kvalitními um leckými workshopy s mezinárodní ú astí pak umožnilo student m poznat Afriku nejen teoreticky, ale i prakticky a fyzicky. O kvalitu p ednášek se postarali p evážn vysokoškolští profeso i, kte í informovali publikum o etnologii, politice, náboženství, historii, um ní, sociálních problémech a v neposlední ad eskoafrických. P ednášky, které se konaly v rámci Afrikanistiky 2010: PhDr. Petr Skalník, CSc. ( FFUHK) - Antropologie Afrického kontinentu historie sou asnost PhDr. et PaedDr. Hana Horáková, Ph.D. (FFUHK) - Afrikánci Bílý kmen PhDr. Alemayehu Kumsa, Ph.D. - Politické konflikty v sou asné Africe - Sociální zm ny a její p ekážky v sou asné Africe 18 Projekt Ghettollege

19 PhDr. Otakar Hulec, CSc. (P edseda Sdružení p átel JARu, Zambie a Zimbabwe) - Historie Afrického kontinentu - Historie JAR Prof. PhDr. Josef Kandert, CSc. (FSV) - P íb hy sb ratel afrického um ní Mgr. Jana Jiroušková, CSc. (kurátorka etnografického odd lení) - Africké ko eny voodoo Kate ina Millerová, Ph.D. ( FZCU) - Vodun v Beninu Mgr. Alena Rettová (School of oriental and African studies London) - Svahilština v masmediích Prof. PhDr. Luboš Kropá ek, CSc. - Islám v Africe PhDr. Jan ZÁHO ÍK Ph.D. - Afrika a sv tové mocnosti Bc. Petra Dráž anská - " Pomoc zrakov postiženým v Etiopii a Rwand SV TLO PRO SV T Light for the World, o. s." Mgr. Michal Procházka, eská rozvojová agentura - Výzvy a dilemata rozvojové spolupráce se zem mi subsaharské Afriky 19 Projekt Ghettollege

20 Klára Kappala - Wakitaka P ednášky byly následn dopl ovány dokumenty o daném tématu. Dokumenty byly zap j ovány z archivu lov ka v tísni. Kulturní program zprost edkovávalo o. s. Paradox spole n s interkulturní spole ností pro Africko - eské poznávání Africký d m, které zajiš ovalo výstavy k afrikanistickým p ednáškám. MODERNÍ D JINY Dalším cyklem byl cyklus Moderní eské d jiny. Tento blok zapo al v zá í roku Tato série p ednášek se zaobírá eskými d jinami od 2. sv tové války. Na projektu spolupracuje s Mgr. Gabrielou H lovou, která je p edsedkyn eského svazu za bojovník (Kladno), Lidice a lenka Historické skupiny Osv tim, Historické skupiny Sachsenhausen, Historické skupiny 17 (neboli 17. listopad 1939) a Spole nosti Julia Fu ík. 20 Projekt Ghettollege

21 Ukázka probíraných témat byla: Mgr. Libor J n: - " Hradní fotoarchiv Mezivále né eskoslovensko a obrazová propaganda" Mgr. Radka Šustrová - Hitlerjugend Mgr. Eva Palivodová -" Propaganda a obraz nep ítele v eskoslovensku " HUDEBNÍ PRODUKCE A DALŠÍ TÉMATA Každý z ve er byl dopln n hudební produkcí v novanému žánru world music. Spolupracovali jsme p edevším s Afro-Nomad Sound systémem (Bourama Badji a Queen Africa) a jeho hosty. Reprodukovanou hudbu dopl ovali nap. hrá na djembe, Papis Nyass z Gambie, bubeník Capr. Hudební produkce v rámci Ghettollege ve er je jejich oblíbenou a nedílnou ástí, v rámci které dochází k prolínání sv ta ú inkujících a návšt vník, rozši ování hudebních obzor a setkávání. 21 Projekt Ghettollege

22 Diváci nemusí ihned po produkci dom, nabízí se jim zde další možnost spole n zhodnotit prožitý kulturní i vzd lávací program a navázat kontakty s podobn zam enými lidmi. Ghettollege byl také dopln n o koncerty kapel Pararingapatam, Al- Yaman, Have Nots (USA) a Burning Streets (USA). Rádi bychom také zmínili dva ve ery, které nelze zcela za adit do uvedených žánrových okruh. Jednalo se o Iránský ve er, který byl p ipraven ve spolupráci s o. s. Velbloud. B hem tohoto ve era p ednášeli: Ji í Prokop - Mén známé tvá e Íránu, Jana Tomíšková - Moderní d jiny Íránu Dynastie Pahlaví a Michal Vysloužil Pralesem do P lky sv ta. Po p ednáškách byla projekce dokumentu od Václava Procházky Tvá Iránu. Dále se jednalo o tematický ve er na téma Jemen š astná Arábie. P i které m l p ednášku Luboš Drbohlav na téma V horách v Jemenu. P ednáška byla dopln na výstavou fotek z Jemenu a koncertem kapely Al- yaman. 22 Projekt Ghettollege

23 Projekt ŽELEZNÁ GALERIE - rok 2010 Na podzim roku 2007 vznikl projekt Železná Galerie. Železná galerie je trvalá expozice soch Františka Chmelíka v prostorách klubu Cross. Expozice se vyzna uje vysokou um leckou úrovní vystavených soch, které vznikly recyklací r zných materiál, tudíž v sob nesou i jasné sd lení spole nosti o zodpov dném vztahu k p írod a zárove inspirují ve ejnost ke kreativní tv r í innosti. Tato Železná galerie p ilákala adu noviná a stala se dominantou klubu Cross. V roce 2010 se ob anské sdružení staralo o doprovodný program. DOPROVODNÝ PROGRAM V ROCE 2010 Projekt byl rozd len do 2 hlavních tematických celk, které se pravideln konaly v prostorách Železné galerie. Podrobn jší popis následuje: HUDEBNÍ PRODUKCE Železná galerie byla dopln na hudební produkcí p evážn v novanému žánru punk/ska a worldmusic. Spolupracovali jsme p edevším se Spontal Sound system a Prager Lager Sound system. Doprovodný program byl také dopln n o koncerty kapel The Spankers, Discoballs, Aurora Jazz Band. Hudební produkce v rámci Železné galerie se stala velmi oblíbenou a nedílnou ástí, v rámci které dochází k prolínání sv ta ú inkujících, návšt vník a um ní. Hudební produkce se konala zcela zdarma. 23 Projekt Železná galerie

24 SWING Druhým tematickým celkem byla výuka swingu, kterou zajiš ovala Swing dance school. Výuka se konala zcela zdarma. TERMÍNY REALIZOVANÝCH PRODUKCÍ: Koncert kapel Spankers, Discoballs se konal dne Koncert Aurora Jazz Band se konal dne Hudební produkce v režii Spontal Sound systém se konala ve dnech: , , 3.7, 3.9 a Výuka swingu: a Projekt Železná galerie

25 PROPAGA NÍ STRATEGIE PROJEKT CROSS N ART, DIVADLA NA P DU A GHETTOLLEGE: Projekty Cross n Art, Divadlo Na p du i Ghettollege navazují na innost vyvíjenou v roce 2008 v klubu Cross. Nejsou n ím novým a v podv domí návšt vník mají již své místo. Projekty jsou propagovány na internetových stránkách klubu, na internetu obecn (diskuzní fóra, tematicky sp ízn né weby), v mediích p edevším ve vysílání Rádia 1 a Rádia Wave. Dále pak v kulturních p ehledech, cestou letá k s m sí ním programem i letá k vytvo ených speciáln pro daný projekt distribuovaných do kaváren, kulturních institucí a klub, restaurací, pražských škol a vysokoškolských kolejí. Ukázka propaga ního materiálu: 25 Propaga ní strategie

26 26 innost ob anského sdružení Paradox INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX CROSS N ART - Hrdý Budžes + AS CROSS N ART Miloš Forman: Co t Nezabije CROSS N ART Divadelní spolek Akababa P edstavení Gotika + AS CROSS N ART Operace Dunaj CROSS N ART Trabantem nap í Afrikou + AS CROSS N ART Hanební pancharti GHETTOLLEGE Afrikanistika - PhDr. Petr Skalník, CSc. Antropologie Afriky: Historie sou asnost - PaedDr. Hana Horáková, Ph.D. - Afrikánci Bílý kmen - dokument Sirotci z Nkadly + AS CROSS N ART Normal CROSS N ART Ve er s Wakitaka + AS GHETTOLLEGE Afrikanistika - PhDr. Alemayehu Kumsa, Ph.D. - Politické konflikty v sou asné Africe - Dr. Otakar Hulec, CSc. - Historie afrického kontinentu - Petra Dráž anská - Beseda nejen o adopci na dálku - Klára Kappala Wakitaka - DJ s Admirál Kolíbal, Ross the Boss, MC s U cee + AS CROSS N ART P ed íta CROSS N ART Slune ní škola + AS

27 CROSS N ART D kujeme, že kou íte CROSS N ART - RestArt Ve er pantomimických etud A krátkého filmu + AS CROSS N ART Kniha rekord šutky CROSS N ART FAMU projekce CROSS N ART Cestopis Malé Sundy - Koncert kapely Joke + AS CROSS N ART as CROSS N ART Alefova cesta kolem sv ta + AS CROSS N ART Na velikosti záleží CROSS N ART Trabantem Hedvábnou stezkou + AS JEDEN SV T V CROSSU - Irán, nevyslyšené hlasy - koncert The Beatdown + AS GHETTOLLEGE AFRIKANISTIKA - Doc. Phdr. Josef Kandert, CSc. - P íb hy sb ratel afrického um ní - Mgr. Jana Jiroušková, CSc. - Africké ko eny voodoo - Divadlo s Afrikou v srdci + AS CROSS N ART Katka CROSS N ART Noonart Production + AS CROSS N ART FAMU projekce GHETTOLLEGE - Luboš Drbohlav - V horách Jemenu - Ji í Mili ka Život v Jemenu - František Oká výstava Š astná Arábie - koncert Al-yaman + AS 27 innost ob anského sdružení Paradox

28 CROSS N ART Rozervaná objetí CROSS N ART - p ednáška Theravadový buddhismus +AS CROSS N ART Short Tekno movie DIVADLO NA P DU Pustina GHETTOLLEGE AFRIKANISTIKA - Mgr. Kate ina Mildrenová Vodun v Beninu - Dr. Alena Rettová, PhD. - Svahilština v masmédiích + AS DIVADLO NA P DU - Pustina CROSS N ART Nebohá paní pomsta DIVADLO NA P DU Pustina DIVADLO NA P DU - Pustina CROSS N ART - Divadlo Ježek a ížek + AS DIVADLO NA P DU Pustina DIVADLO NA P DU - Ultrafialová dovolená CROSS N ART FAMU projekce CROSS N ART - Improviza ní ve er v režii LOCO:MOTION + AS DIVADLO NA P DU - Ultrafialová dovolená DIVADLO NA P DU - Ultrafialová dovolená CROSS N ART Karamazovi CROSS N ART Cestopis Mexiku a Guatemala + AS CROSS N ART Longplay 28 innost ob anského sdružení Paradox

29 CROSS N ART Alternativní cestování + AS CROSS N ART Mamut CROSS N ART D tské p edstavení DIVADLO NA P DU - Ultrafialová dovolená - GHETTOLLEGE AFRIKANISTIKA - Prof. PhDr. Luboš Kropá ek, CSc. - Islám v Africe - Dr. Otakar Hulec, CSc. - Historie Jihoafrické republiky - koncert Pararingapatam + AS CROSS N ART FAMU projekce CROSS N ART Cestopis Etiopie + AS DIVADLO NA P DU - Ultrafialová dovolená CROSS N ART Cestopis Rusko CROSS N ART Divadlo Sumus + AS ŽELEZNÁ GALERIE Spontal Sound CROSS N ART Divadlo pro d ti - ŽELEZNÁ GALERIE Spontal Sound CROSS N ART - Alef v workshop digitální fotografie tipy a triky pro lepší fotky + AS - DIVADLO NA P DU - Ultrafialová dovolená DIVADLO NA P DU - Ultrafialová dovolená GHETTOLLEGE AFRIKANISTIKA - PhDr. Jan Záho ík Ph.D. - Afrika a sv tové mocnosti 29 innost ob anského sdružení Paradox

30 - PhDr. Alemayehu Kumsa Ph.D. - Sociální zm ny a p ekážky v Africe + AS GHETTOLLEGE Iránské dny + AS - Ji í Prokop Mén známé tvá e Iránu - Jana Tomíšková D jiny Iránu - Michal Vysloužil Pralesem do P lky sv ta - Výstava Ji í Prokop - vystoupení tane nic Centra tance ŽELEZNÁ GALERIE Spontal Sound CROSS N ART - dokument Architekt odpadu + AS CROSS N ART A bude h + AS CROSS N ART Cestopis Mexiko a Guatemala + AS CROSS N ART koncert okovoko + AS ŽELEZNÁ GALERIE - koncert Discoballs a Spankers CROSS N ART Film Banánové d ti a zem sn + AS CROSS N ART Pražská p tka CROSS N ART Koncert The Riffs + AS CROSS N ART Kdyby tisíc klarinet ŽELEZNÁ GALERIE Jazz Band - výuka swingu CROSS N ART Zem ít ukamenováním + AS CROSS N ART Muž z 1. století CROSS N ART Dokument Nebe Peklo CROSS N ART Romance pro k ídlovku ŽELEZNÁ GALERIE výuka swingu 30 innost ob anského sdružení Paradox

31 CROSS N ART Vynález zkázy ŽELEZNÁ GALERIE Spontal Sound CROSS N ART Anna v p ední linii + AS CROSS N ART Protektor CROSS N ART - Extrémní genitální bodymodifikace + AS CROSS N ART Nové s ítání hlas CROSS N ART Divadlo pro d ti GHETTOLLEGE + AS - Mgr. Libor J n - Hradní fotoarchiv CROSS N ART O kapitalismu s láskou CROSS N ART Na skok v Kapadocii CROSS N ART Kim ongilie + AS CROSS N ART FAMU projekce ŽELEZNÁ GALERIE Spontal Sound CROSS N ART - Squatting + AS CROSS N ART I love you Phillip Morris CROSS N ART Koncert May 68 + AS CROSS N ART Imaginárium Dr. Parnase CROSS N ART Cestopis Nový Zéland + AS CROSS N ART Nauka o snech GHETTOLLEGE - Mgr. Radka Šustrová - Hitlerjugend a další projekty výchovné politiky T etí íše - koncert kapely Have Nots, Burning Streets + AS CROSS N ART FAMU projekce CROSS N ART Divadlo pro d ti CROSS N ART NoonArt production + AS 31 innost ob anského sdružení Paradox

32 CROSS N ART Hranice ovládání CROSS N ART -Divadeln tane ní p edstavení v režii LOCO:MOTION + AS CROSS N ART Zlomené kv tiny CROSS N ART - Cestopis Báje né Peru a Bolívie CROSS N ART - Cestopis Etiopie a Somaliland + AS CROSS N ART Oko nad Prahou GHETTOLLEGE - Mgr. Eva Kalivodová - Propaganda a obraz nep ítele v eskoslovensku koncert kapely Bob Saint- Claira + AS - 7. filmová p ehlídka pro informaci a osv žení pam ti CROSS N ART FAMU projekce CROSS N ART Na sever CROSS N ART Tématický ve er: Hip Hop + AS CROSS N ART Harry Brown CROSS N ART Váno ní pohádka pro d ti CROSS N ART Manuál na výrobu teroristy + AS CROSS N ART eský mír GHETTOLLEGE - Mgr. Michal Procházka - Výzvy a dilemata a rozvojové spolupráce se zem mi subsaharské Afriky 32 innost ob anského sdružení Paradox

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8 VÝRO NÍ ZPRÁVA OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX PRO ROK 2007 OBSAH OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P

Více

v letošním roce mi op t p ipadla nelehká úloha Vám v n kolika ádcích p iblížit aktivity našeho ob anského sdružení v lo ském roce.

v letošním roce mi op t p ipadla nelehká úloha Vám v n kolika ádcích p iblížit aktivity našeho ob anského sdružení v lo ském roce. VÝRO NÍ ZPRÁVA 2006 Úvodní slovo Vážení p átelé a partne i, v letošním roce mi op t p ipadla nelehká úloha Vám v n kolika ádcích p iblížit aktivity našeho ob anského sdružení v lo ském roce. Rok 2006 prob

Více

Slaný představí Tibet

Slaný představí Tibet informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný Slánská radnice zdarma číslo 3 ročník XII březen 2009 Slovo starosty Vážení spoluob ané, milí Sla áci, v souvislosti s p ípadem, který v sou

Více

SMÍCHOVSKÁ ST EDNÍ PR MYSLOVÁ ŠKOLA

SMÍCHOVSKÁ ST EDNÍ PR MYSLOVÁ ŠKOLA SMÍCHOVSKÁ ST EDNÍ PR MYSLOVÁ ŠKOLA Výro ní zpráva 2004/2005 I. Základní údaje o škole, školském za ízení 1. P esný název školy dle z izovací listiny ve zn ní platném k 31.8.2005. Smíchovská st ední pr

Více

Rozvoj dobrovolnictví rehabilitace ob anských ctností

Rozvoj dobrovolnictví rehabilitace ob anských ctností Vyšší odborná škola pedagogická a sociální v Krom íži obor: sociální pedagogika Absolventská práce Rozvoj dobrovolnictví rehabilitace ob anských ctností Zpracovala: Eva Kro ilová Vedoucí absolventské práce:

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA LÍŠE o.s. 2012

VÝRO NÍ ZPRÁVA LÍŠE o.s. 2012 VÝRO NÍ ZPRÁVA LÍŠE o.s. 2012 LÍŠE, o.s. OBECKÁ 13, 628 00 BRNO I : 696 49 197 OBSAH VÝRO NÍ ZPRÁVY: LÍŠE o.s. DIVADLO LÍŠE DIVADLO LÍŠE V ROCE 2012 NOVÁ INSCENACE KULTURNÍ JARMARK LÍŠE SOB III. LÍŠE SKÉ

Více

DVOUM SÍ NÍK. Pokra ování na str. 2

DVOUM SÍ NÍK. Pokra ování na str. 2 DVOUM SÍ NÍK 39 íslo Slovo na úvod VIII. ro ník ervenec 2014 www.blatensko.cz www.blatensko.cz/mas Žijí s námi aneb lidé na Blatensku Jelena Laitová Školní besídka 1929, Cirkus, Jelena Laitová jako šašek

Více

Obsluhoval tajnou zbra a hrál na ukulele v Rytmusu

Obsluhoval tajnou zbra a hrál na ukulele v Rytmusu 10/2015 22. května 2015 26. ročník Cena 7,00 Kč Aktuálně z radnice Starosta Sušice Petr Mottl p ivítal v pond lí 11. kv tna na sušické radnici starostu Bavorské Rudy Charly Bauera. Na programu bylo jednání

Více

Do husitské doby se vrátilo m sto Slaný

Do husitské doby se vrátilo m sto Slaný informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný Slánská radnice zdarma číslo 6 ročník XI červen 2008 Slovo starosty Vážení spoluob ané, milí Sla áci, kv tnový m síc byl velmi bohatý na události.

Více

Rozvoj a koordinace dobrovolnictví v eské republice

Rozvoj a koordinace dobrovolnictví v eské republice Vyšší odborná škola pedagogická a sociální v Krom íži obor: sociální pedagogika Absolventská práce Rozvoj a koordinace dobrovolnictví v eské republice Zpracovala: Anna Kola íková Vedoucí absolventské práce:

Více

PRO SENIORY DOBROVOLNICKÝ PROGRAM V ÚSTÍ NAD LABEM

PRO SENIORY DOBROVOLNICKÝ PROGRAM V ÚSTÍ NAD LABEM Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav sociálních studií PRO SENIORY DOBROVOLNICKÝ PROGRAM V ÚSTÍ NAD LABEM DIPLOMOVÁ PRÁCE AUTOR: DANA URBANOVÁ Studijní obor: sociální práce Konzultant práce:

Více

Studie rodinných domků str. 5

Studie rodinných domků str. 5 číslo 8 ročník XIX. Vychází 7. května 2008 5 Kč www.mubruntal.cz Zastupitel Jiří Patík str. 4 Bruntálští radní na své sch zi v úterý 29. dubna schválili plán oprav místních komunikací na rok 2008. Týká

Více

eské republiky vyhrálo sout ž v p tiboji junior i juniorek a získalo i zlaté medaile za sout ž družstev.

eské republiky vyhrálo sout ž v p tiboji junior i juniorek a získalo i zlaté medaile za sout ž družstev. Ro ník XXXVI / 2008 ERVENEC - SRPEN - 2008 www.mestovolary.cz e-mail: zpravodaj.volary@seznam.cz Sobota 23.8.2008 9,00 Slavnostní zahájení 15. ro níku Volarských slavností d eva 9,00 18,00 P edvád ní starých

Více

OLYMPIC. Poslední p íležitost! Velkomezi í sko oslavuje vychází už 90 let! (pokr. z. 10/2009)

OLYMPIC. Poslední p íležitost! Velkomezi í sko oslavuje vychází už 90 let! (pokr. z. 10/2009) 18. b ezna 2009 Ro ník XX. íslo 11 Cena: 9 K Dnes rozší ené vydání Program oslav k 90. výro í založení týdeníku Velkomezi í sko (První íslo vyšlo 1. 3. 1919.) Slavnostní setkání pro pozvané hosty Slavnostní

Více

DĚTEM ZÁBAVU, RODIČŮM PEVNÉ NERVY První červnový den patří již tradičně našim nejmladším.

DĚTEM ZÁBAVU, RODIČŮM PEVNÉ NERVY První červnový den patří již tradičně našim nejmladším. Ročník 6 květen/červen 2014 ZDARMA, vydává Prostor Media s.r.o. Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí Radovánky, skota iny, vylomeniny... vše dovoleno! DĚTEM ZÁBAVU, RODIČŮM PEVNÉ NERVY První

Více

I. Základní údaje o škole, školském za ízení

I. Základní údaje o škole, školském za ízení Výro ní zpráva st edních škol, vyšších odborných škol a školských za ízení za školní rok 2007/2008 (veškeré údaje uvád jte podle stavu k 31.8.2008, p ípadn po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud

Více

úvodní slovo David Svoboda, p edseda p edstavenstva o.s. Amalthea

úvodní slovo David Svoboda, p edseda p edstavenstva o.s. Amalthea úvodní slovo Vážené dámy, vážení pánové, kolegyn, kolegové, dostává se Vám do ruky t etí výro ní zpráva o.s. Amalthea. Jsem rád, že se nám v roce 2006 poda ilo innost organizace nejen udržet, ale také

Více

Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí

Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí Ročník 6 leden/únor 2014 ZDARMA, vydává Prostor Media s.r.o. Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí P ehlídka masek pat í k masopustu již od nepam ti MASOPUST ANEB NÁVRAT K TRADICI Blíží se

Více

Kulturní programy. M stské muzeum - Váno ní ozdoby výstava.

Kulturní programy. M stské muzeum - Váno ní ozdoby výstava. KRONIKA M STA DV R KRÁLOVÉ NAD LABEM 2006 LEDEN Kulturní programy Hank v d m - Ples absolvent tane ních. - Když ty, tak já taky, milá ku - divadelní spole nost Háta. - XVI. Reprezenta ní ples Hankova domu.

Více

MATRIKA STATISTIKA ROK 2013

MATRIKA STATISTIKA ROK 2013 Březen - 2014 Vážení spoluob ané, letošní zima nezima nám všem ud lala radost tím, že platby za teplo budou velice nízké a ušet ené nance budeme moci investovat nap íklad do vým ny starého kotle za nový

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Role Národní sít Zdravých m st v procesu implementace místní Agendy 21 v eské republice Bc. Petra Št pánková Diplomová práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci

Více

E-mail: zpravodaj@rychnov-city.cz/www.kulturark.cz/zpravodaj

E-mail: zpravodaj@rychnov-city.cz/www.kulturark.cz/zpravodaj E-mail: zpravodaj@rychnov-city.cz/www.kulturark.cz/zpravodaj 3 2011 8 Foto: Ludvík Uhlí DÉ KO PRO NAŠE M STO V ROCE 2010 V roce 2010 uspo ádalo Dé ko pro širokou ve ejnost našeho m sta a okolí adu víkendových

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA. spole nosti. za hodnocené období roku. Výro ní zpráva byla schválena usnesením Správní rady spole nosti dne 24. ervna 2013.

VÝRO NÍ ZPRÁVA. spole nosti. za hodnocené období roku. Výro ní zpráva byla schválena usnesením Správní rady spole nosti dne 24. ervna 2013. VÝRO NÍ ZPRÁVA spole nosti za hodnocené období roku 2012 Výro ní zpráva byla schválena usnesením Správní rady spole nosti dne 24. ervna 2013. V Kop ivnici, dne 12. ervna 2013 zpracoval a p edkládá Ing.

Více

VYDÁVÁ MĚSTO BÍLOVEC ROČNÍK 32 listopad 2 0 0 8

VYDÁVÁ MĚSTO BÍLOVEC ROČNÍK 32 listopad 2 0 0 8 VYDÁVÁ MĚSTO BÍLOVEC ROČNÍK 32 listopad 2 0 0 8 Bílovecký zpravodaj 2 2. 1. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. Projektový den profesí, 26. 9. 2008, Pekárna Illík, Lhotka 2. Nové hřiště u MŠ Wolkerova, 9. 10. 2008

Více

Obsah výro ní zprávy o innosti školy za školní rok 2010/2011

Obsah výro ní zprávy o innosti školy za školní rok 2010/2011 Obsah výro ní zprávy o innosti školy za školní rok 2010/2011 1. Výro ní zpráva o innosti školy I. Základní charakteristika školy II. P ehled obor a u ebních plán se schvalovacími doložkami MŠMT III. Rámcový

Více

Rozvoj podnikání III - Vzd lávání v oblasti tradi ních emesel

Rozvoj podnikání III - Vzd lávání v oblasti tradi ních emesel Rozvoj podnikání III - Vzd lávání v oblasti tradi ních emesel Lektor: Ivo Procházka Bauerova vila, Libod ice 10.12. 2010 Družstva se v novala hlavn výkupu a prodeji krajká ských a vyšíva ských prací, keramiky,

Více

Dobrovolnictví pro všechny. Bc. Ilona Hofbauerová

Dobrovolnictví pro všechny. Bc. Ilona Hofbauerová Dobrovolnictví pro všechny Bc. Ilona Hofbauerová Diplomová práce 2008 ABSTRAKT Diplomová práce se v nuje dobrovolnictví. Je zde p edstaveno tak, aby si každý uv domil, že dobrovolnictví má mnoho podob

Více

Zpravodaj m styse Krucemburk prosinec 2006

Zpravodaj m styse Krucemburk prosinec 2006 DOMOV Zpravodaj m styse Krucemburk prosinec 2006 Má to smysl! Druhé místo ve t íd ní odpadu. M stys Krucemburk získal druhé místo v sout ži obcí Vyso iny My t ídíme nejlépe za rok 2006. Papír, sklo, plast

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KD MLEJN, o. p. s. 2014 ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA KD MLEJN, o. p. s. 2014 ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA KD MLEJN, o. p. s. 2014 ANNUAL REPORT OBSAH ZÁKLADNÍ DATA SPOLEČNOSTI Z HISTORIE O SPOLEČNOSTI, POSLÁNÍ A CÍLE MÍSTO REALIZACE ČINNOSTI LIDSKÉ ZDROJE MARKETING A PROPAGACE DIVADLO A NOVÝ

Více

eská školní inspekce Královéhradecký inspektorát

eská školní inspekce Královéhradecký inspektorát eská školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEK NÍ ZPRÁVA j. ŠIH-450/12-H Název právnické osoby vykonávající innost školy: Základní škola K. J. Erbena a Mate ská škola Korálka Miletín Sídlo: Na

Více