Ob anské sdružení Paradox I O: Sídlo organizace: Plynární 23/1096 DI : CZ Praha íslo ú tu: /5500

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ob anské sdružení Paradox I O: 22663568 Sídlo organizace: Plynární 23/1096 DI : CZ22663568 Praha 7 170 00 íslo ú tu: 5001060753/5500"

Transkript

1

2 Obsah 02 Obsah 03 Úvod 04 Projekt CROSS N ART 12 Projekt DIVADLO NA P DU 18 Projekt GHETTOLLEGE 24 Projekt ŽELEZNÁ GALERIE 26 Propagace jednotlivých projekt 27 innost ob anského sdružení Paradox shrnutí 34 lánky v médiích 35 Zpráva o hospoda ení v roce Záv re né pod kování p edsedy ob anského sdružení Paradox 2 Obsah

3 ÚVOD ZÁKLADNÍ FAKTA Ob anské sdružení Paradox I O: Sídlo organizace: Plynární 23/1096 DI : CZ Praha íslo ú tu: /5500 Telefon: Datum místo registrace: VS/1-1/68090/07-R, , Ministerstvo vnitra Statutární zástupce: Tomáš Zdenek Rada ob anského sdružení: Tomáš Zdenek Ing. Dagmar Chmelíková Nina Špitálníková Hlavními cíly ob anského sdružení Paradox jsou: 3 Úvod objevování nových um leckých talent a sm r, napomáhání profesnímu a duchovnímu r stu t chto talent, propojování um lc r zných sm r a žánr, podpora jejich vzájemné kooperace, p edávání zkušeností a inspirace, napomáhání vzniku spole enských projekt a rozvoji um lecké tvorby t chto um lc, a to i ve spolupráci se zahrani ními um lci a dalšími ob anskými sdruženími, podpora prolínání každodenního života a um lecké tvorby, konfrontace spole nosti s um ním, po ádáním festival, p ehlídek, výstav, happening a workshop zp ístupn ním um leckých d l široké ve ejnosti, a to pokud možno zdarma a na ve ejn p ístupných místech.

4 PROJEKT CROSS N ART ROK 2010 Projekt CROSS N ART navázal na tradici z p edchozích let a v období od ledna do prosince tohoto roku pravideln nabízel a nabízí návšt vník m klubu Cross v pražských Holešovicích ucelené kulturn vzd lávací ned lní ve ery a st ede ní filmové ve ery, které se již staly pravidelnou sou ástí programové nápln tohoto klubu. V roce 2010 bylo projektu CROSS N ART vyhrazeno 92 ve er. Vstup byl vždy zdarma, aby se mohl s divadlem, dokumentárními filmy, cestovatelskými p ednáškami, st ede ními projekcemi a dalšími žánry seznámit opravdu každý. Projektu se da ilo v experimentálním prost edí klubu Cross, který je vyhledávaným prostorem p edevším mladé generace (18-35 let), propojovat um ní s poznáním a nabízet kvalitní žánrov ucelené ve ery. CROSS N ART se zam il na prezentaci mladých neprofesionálních divadelních soubor, d tské odpolední p edstavení amatérskou filmovou tvorbu, autorské tení, cestovatelské besedy s projekcí krátkých dokumentárních film o dané zemi/oblasti a vlastních oblastí fotografií cestovatele, vzd lávání pomocí dokumentárních film a následných debat s odborníky, a kone n pak promítání klubových film i aktuální kinematografie. Výše zmín né žánrové okruhy pak pravideln dopl ovala hudební produkce, p evážn z oblasti world music. 4 Projekt Cross n art

5 Projekt byl rozd len do 6 hlavních tematických celk, které se pravideln konaly minimáln 2 dny v týdnu. Podrobn jší popis následuje: DIVADLO Divadelní ve ery byly ur ené mladým, amatérským, i poloprofesionálním soubor m, jednotlivc m, i absolvent m um leckých škol. Tomuto žánru bylo v roce 2010 v nováno 12 ve er. P edstavily se následující divadelní soubory: Akababa, RestArt, Divadlo lidí bez domova Ježek a ížek, Loco: Motion, Loutky bez hranic. T m, které si diváci/ ky zvlášt oblíbili/ly, bylo umožn no vystoupit v rámci roku vícekrát. Divadelní ve ery nabídly nejen klasická celove erní p edstavení (nap. Gotika), ale i improvizace, které za použití reprodukované i živé hudby, se zapojením obecenstva, samo volilo témata i se do improvizace souboru zapojilo p ímo na podiu (Dance cross poetry), hudební divadlo nebo autorské tení herc a here ek. Divadelní ve ery staly nedílnou a divácky velmi oblíbenou ástí CROSS N ARTových ned lí, které nabízí návšt vník m soudobou divadelní tvorbu a soubor m pak možnost prezentovat se p ed publikem. 5 Projekt Cross n art

6 D TSKÁ ODPOLEDNE DIVADLO PRO D TI V roce 2010 se projekt CROSS N ART za al zam ovat i na ty nejmenší. Velký ohlas nás p esv d il, že na Praze 7 chybí místo pro rodi e s d tmi. V roce 2010 se konalo celkem 6 divadelních p edstavení pro d ti v režii ob anského sdružení Loutky bez hranic, které byly doprovázeny výtvarnými i hudebními dílnami. P edstavily se nám následující divadelní p edstavení: Pala inková Pepinka, Jablo ová pohádka, Výlet na íp, Ošklivé ká átko, T i medv di a drzá Máša, Váno ní svatba sn huláka Karla. D tská sobotní odpoledne se konaly v kavárn klubu Cross, kde jsme vytvo ily neku ácký prostor. DOKUNED Ivan Blaževi, editel prestižního festivalu Jeden Sv t, ekl, že žijeme v dob, kdy se dokumenty stávají siln jšími než hrané filmy, p itom ale stále v naší spole nosti z stávají jaksi marginální záležitostí. 6 Projekt Cross n art

7 V rámci CROSS N ARTových ve er nazvaných DokuNed (dokumentární ned le) jsme návšt vník m nabízeli kvalitní a divácky atraktivní snímky, jejichž promítání bylo pokud možno spojeno s debatou na dané téma s jedním i více hosty. Spolupracovali jsme p edevším s archivem festivalu Jeden sv t, filmovou distribu ní spole ností Aerofilms a dále pak s jednotlivými ob anskými sdruženími. N které ve ery nabídly pásmo tematicky spojených snímk, jiné zase jeden celove erní, vždy se však u divák a diva ek setkávaly s velmi kladným p ijetím. Vzhledem ke specifi nosti jednotlivých témat kolísala i síla návšt vnosti, od komorních 15 divák až k zcela zapln nému sálu. Škála témat byla široká: Irán nevyslyšené hlasy, Architekt odpadu, Zem ít ukamenováním, Nebe Peklo, Anna v p ední linii, Kim ongilie, Squatting, Slune ní škola. CESTOPISY Naší zkušeností je, že nejlépe se dá cizí zem i oblast p iblížit tím, že divák m/ kám zprost edkuje své dojmy cestovatel/ka, který/á zde pobývala/a. Autentické vypráv ní zážitk, spojené s projekcí fotografií a n kdy hudbou z dané oblasti, ob as dopln né kratším dokumentárním snímkem, obecenstvu nejen p edstaví zajímavé a leckdy do té doby neznámé kouty zem, ale nez ídka inspiruje k podniknutí vlastní cesty ( i aktivizuje k pomoci v p ípad zem, kde panuje konflikt i chudoba). 7 Projekt Cross n art

8 V roce 2010 se konalo celkem 14 takovýchto ve er. Spolupracovali jsme s Hedvábnou stezkou, Hory.cz a s lidmi, kte í mají s cestováním rozsáhlé zkušenosti (Saša Ryvolová, Alef, Jan Tiligner ). S cestovateli jsme navštívili: Malé Sundy, Tibet, Trabantem po Africe a Hedvábné stezce, s Alefem kolem sv ta, Mexiko a Guatemala, Etiopie, Rusko, Peru, Bolívii, Somaliland, Kapadocii a Mera Peak.. BIOKÁF Biokáf si klade za cíl p edstavit tvorbu za ínajících filma /ek (hraný film, animovaný film, dokumentární film), amatérský film, ale i klubovou i soudobou kinematografii. Tyto ve ery se konaly pravideln každou st edu v nov vybudované kavárn pražského klubu Cross a byly rozd leny na t i ásti (studentské filmy, klubové filmy a sou asnou kinematografii, letní kino). Studentské st edy se v roce 2010 pravideln konaly poslední st edu v m síci a kladly za cíl p edstavit tvorbu za ínajících filma /ek (hraný film, animovaný film, dokumentární film) a dále amatérský film. Umožnit autor m/ kám nejen prezentovat svá díla, ale také inspirovat diváky/ ky k vlastní tvorb. Spolupracovaly jsme s: FAMU, NoonArt production. 8 Projekt Cross n art

9 Klubová a sou asná kinematografie nám p edstavila velký výb r ze sv tové klubové i sou asné kinematografie ( eský mír, T i sezóny v pekle, Harry Brown, Oko nad Prahou, Zlomené kv tiny, Hranice ovládání, Imaginárium Dr. Parnase, Nauka o snech, I love you Phillip Morris, O kapitalismu s láskou, Nové s ítání hlas, Protektor, Mamut, Longplay, Karamazovi, Nebohá paní pomsta, Short Tekno Movie3, Katka, Na velikosti záleží, as, Kniha rekord šutky, D kujeme, že kou íte, P ed íta, Normal, Hanební Pancharti, Operace Dunaj, Miloš Forman, A bude h ). Spolupracovaly jsme s: Underfilm, Letní filmovou školou v Uherském Hradišti, a jednotlivými filmovými produkcemi. Letní kino se konalo v m síci srpnu p ed klubem Cross. V rámci této ásti Biokáfu se konaly následující projekce: Vynález zkázy, Romance pro k ídlovku, Muž z 1. století, Kdyby tisíc klarinet, Pražská p tka. HUDEBNÍ PRODUKCE A DALŠÍ TÉMATA Každý z ve er byl dopln n hudební produkcí v novanému žánru world music. Spolupracovali jsme p edevším s Afro-Nomad Sound systémem (Bourama Badji a Queen Africa) a jeho hosty. Reprodukovanou hudbu dopl ovali nap. hrá na djembe, Papis Nyass z Gambie, bubeník Capr. 9 Projekt Cross n art

10 CROSS N ART byl také dopln n o koncerty kapel okovoko, Joke, The Dreadnoughts, The Riffs, May 68, Loonaloop, Cornerstone, Psalm One, Beatdown. Hudební produkce v rámci CROSS N ART ve er je jejich oblíbenou a nedílnou ástí, v rámci které dochází k prolínání sv ta ú inkujících a návšt vník, rozši ování hudebních obzor a setkávání (diváci nemusí ihned po produkci dom, nabízí se jim zde další možnost spole n zhodnotit prožitý kulturní i vzd lávací program a navázat kontakty s podobn zam enými lidmi). Rádi bychom také zmínili t i ve ery, které nelze zcela za adit do uvedených žánrových okruh. Jednalo se o prezentaci afrických workshop po ádaných ob anským sdružením Wakitaka, workshop digitální fotografie a p ednášku na téma Extrémní genitální bodymodifikace. 10 Projekt Cross n art

11 PROJEKT DIVADLO NA P DU ROK 2010 V roce 2008 vzniklo na p d holešovického klubu Cross Divadlo na p du. Tento p dní prostor s osobitou nedivadelní atmosférou si v roce 2008 ob anské sdružení Paradox pronajalo a využilo jedine nosti daného prostoru pro vytvo ení svébytného site specific divadla. Jako první zrealizovalo ve spolupráci s Lídou Holmerovou a týmem divadelní p edstavení Bou e, moderní zpracování klasického Shakespearova dramatu. První experimentální rok provozu Divadla na p du dokázal jeho opodstatn ní, všechna p edstavení byla vyprodána, a proto jsme se rozhodli v projektu pokra ovat. V dnešní dob je Divadlo na p du již 3 roky existující alternativní divadelní prostor progresivní mladé generace, ve kterém se konalo více než 150 p edstavení. Na p d již vzniklo divadelní p edstavení Bou e v režii Lídy Holmerové, p edstavení inspirované ku imskou kauzou a týranými d tmi - Ml enlivá v režii Lucie Málkové, audiovizuální divadelní p edstavení Pustina v režii Lídy Holmerové, komedie Ultrafialová dovolená v režii Petra Šourka. Všechny výše zmín né hry byly provázeny kladným ohlasem divák, i divadelních kritik. V roce 2008 Divadlo na p du získalo i ocen ní Next Wave. 11 Projekt Divadlo na p du

12 V roce 2010 se v rámci Divadla (až) na p du se konaly dv divadelní p edstavení PUSTINA A ULTRAFIALOVÁ DOVOLENÁ. Divadelní p edstavení Pustina se konalo celkem v 10 p edstavení, které byly z velké ásti zcela vyprodány. Divadelní p edstavení Pustina pokra ovalo v p edchozích projektech: interaktivní využití prostor, hledání nových výrazových prost edk, experimenty se scénografií a rekvizity. Na rozdíl od p edchozích p edstavení (Bou e, Ml enlivá) není Pustina pouhou impresí na literární p edlohu, nýbrž uceleným dílem, které v sob propojuje snahu experimentovat a ukázat jiné roviny asociací spojených textem se zpracováním textu samotného. Dominantou p edstavení jsou vizualizace, které rozhodn nejsou pouhým komentá em k inscenaci nebo dekorací, nýbrž byly integrární ástí d je. Vizualizace vznikaly živ p ímo na míst a m ly asto kolážovou podobu. Dopl ovali ji dva herci, kte í na rozdíl od klasických divadelních forem, byly jen jednou z ástí inscenace. Za projektem stáli mladí um lci: Režie a scénografie - Lída Holmerová ( TOY BOX studentka scénografie na DAMU, autorka komiks, grafi ka a v neposlední ad režisérka a scénografka divadelního p edstavení Bou e, Pustina a scénografa divadelního p edstavení Ml enlivá) Hudba - Mikuláš Petrželka( (MYKO k jeho um leckým po in m pat í vytvo ení hudební složky k divadelním p edstavení Bou e, Ml enlivá, Pustina a Svatá zem ), 12 Projekt Divadlo na p du Vizualizace - Jakub Larva (AELDRYN autor projekcí i vizualizací k divadelním p edstavím Bou e, Ml enlivá, Pustina).

13 Herci Míša Hadušovská - studentka HAMU (hrála nap. Bou e, Jak kašpárek zachránil Vánoce, atd.) - Zdenka Josefi - nonverbální divadlo na HAMU (hrála nap. Ml enlivá, Za sklem, atd.) - Jakub Albrecht absolvent Vyšší odborné školy herecké (hrál nap. Leonid, její syn, student (SCHOVANKA); Zac (NOC BLÁZN ) - Jirka Vojta - herec Divadlo Antonína Dvo áka P íbram Ukázka z divadelního p edstavení PUSTINA 13 Projekt Divadlo na p du

14 Mladé divadlo Sytiricon inc. na p d hudebního klubu Cross p ipravilo premiéru nového p edstavení Ultrafialová dovolená. Divadelní p edstavení Ultrafialová dovolená se konalo celkem v 17 p edstavení, které byly taktéž z velké ásti zcela vyprodány. Ultrafialovou dovolenou m lo v režii ob anské sdružení Satyricon inc.. Jak vznikla indiánská rezervace na st eše Sv tového obchodního centra? Jaké pozitivní d sledky m lo rabování obchod b hem newyorského výpadku proudu v ervenci 1977? Co d lat, když se vám neotev e padák? A další asto kladené otázky ve sv tle mén astých odpov dí. Divadelní p edstavení Ultrafialová dovolená rozehrávala p dní prostor klubu Cross. P da není odhlu n na a rušné m sto sem vstupovalo všemi póry. Základem divadelního p edstavení byl technický rámec (hardware + software), ve kterém se mísí živá animace, p edto ená videa s hereckou akcí a materiálem fotografie p edem poslané od divák a další prvky prost edí. Tyto prvky byly využívány k vytvá ení jiné reality. Za projektem stáli tito um lci: Hrají: Dan Dittrich (mohawský svá e ) Marcela Máchová (pr vodkyn na stavb Sv tového obchodního centra) Režie - Petr Šourek, scénografie Eva Holá, Hudba - Swetja, Technologie Andrej Boleslavský, Jakub Hybler, Light design - Vladimír Burian, Fotografie - Zde ka Hanáková, Produkce - Jolana Tauberová 14 Projekt Divadlo na p du

15 15 Projekt Divadlo na p du Ukázka z divadelního p edstavení ULTRAFIALOVÁ DOVOLENÁ

16 SHRNUTÍ Projekt Divadlo až na p du si na za átku roku kladl za cíl vytvo it alternativní divadelní scénu, která bude dávat prostor originálním divadelním hrám. Snažíme se p ilákat i mladé publikum, které dává asto p ednost alternativnímu um ní p ed kamennými divadly. A koli jsme se museli vyrovnat se skromn jším rozpo tem, poda ilo se nám vytvo it divácky atraktivní program, který návšt vníky seznámil s divadelní tvorbou, která byla v Praze zcela unikátní. V obou hrách jsme kladli d raz na vizuální složku, zatímco v klasických divadlech p íb h divákovi zprost edkují p edevším herci, my jsme se na n snažili p sobit i prost ednictvím videa, výtvarných instalaci a doprovodných projekt. V roce 2010 se reprízovala hra Pustina a vzniklo nové p edstavení Ultrafialová dovolená. P edstavení Pustina byla dramatizace angloamerické moderní básn T. S. Eliotta. Dalším p edstavením byla Ultrafialová dovolená. P edstavení, které nám objasnilo vznik indiánské rezervace na st eše Sv tového obchodního centra. Projekt Divadlo (až) na p du byl propagován na internetových stránkách klubu a na internetu obecn (diskuzní fóra, tematicky sp ízn né weby, Facebook, a další), v médiích p edevším ve vysílání Radia 1, kulturních p ehledech, p ímou cestou pak formou letá k s m sí ním programem projektu distribuovaných do kaváren, kulturních institucí a klub, restaurací, pražských a vysokoškolských kolejí. Každé p edstavení bylo svým složením obecenstva jedine né, a více jak 90% p edstavení se zcela vyprodalo. Dle jejich ohlas máme za to, že alternativní divadlo láká stále více divák. A to nejen výb rem zpracovaných témat, ale i unikátním zpracováním. 16 Projekt Divadlo na p du

17 Projekt GHETTOLLEGE - rok 2010 Projekt Ghettollege navázal na tradici z p edchozích let a v období od ledna do prosince tohoto roku pravideln nabízel a nabízí návšt vník m klubu Cross v pražských Holešovicích ucelené ve ery, ve kterých se mísí p da akademická s p dou kulturní. Pomocí kvalitních p ednášek, workshop, kurz a výstav umož oval ú astník m rozší it si komplexní formou své vzd lání. Jako prostor pro realizaci jsme se rozhodli pro kavárnu v pražském klubu Cross, kde se snažíme vybudovat kulturní centrum. V roce 2010 bylo projektu GHETTOLLEGE vyhrazeno 12 ve er. Strategií university bylo vyu ování zdarma a otev enost všem, kdo projeví zájem se n co dozv d t. Každá produkce z programu byla svým složením obecenstva jedine ná, a každý ve er p ilákal okolo 70 divák a diva ek. Projekt byl rozd len do 2 hlavních tematických celk. Podrobn jší popis následuje: 17 Projekt Ghettollege

18 AFRIKANISTIKA Afrikanistika byla vybrána jako téma pro rozsáhlý cyklus p ednášek zejména z toho d vodu, že stejnojmenný obor byl na Filosofické Fakult UK zrušen. A to i p es svou dobrou pov st, kvalitní profesory a neutuchající zájem student. Lidé se zájmem o studium afrických d jin, kultury a spole nosti byli odkázáni pouze k domácímu samostudiu. P ednáškový cyklus Afrikanistika úzce propojoval historická, sociologická, etnologická, antropologická a kulturní témata. Spojení p ednášek s kvalitními um leckými workshopy s mezinárodní ú astí pak umožnilo student m poznat Afriku nejen teoreticky, ale i prakticky a fyzicky. O kvalitu p ednášek se postarali p evážn vysokoškolští profeso i, kte í informovali publikum o etnologii, politice, náboženství, historii, um ní, sociálních problémech a v neposlední ad eskoafrických. P ednášky, které se konaly v rámci Afrikanistiky 2010: PhDr. Petr Skalník, CSc. ( FFUHK) - Antropologie Afrického kontinentu historie sou asnost PhDr. et PaedDr. Hana Horáková, Ph.D. (FFUHK) - Afrikánci Bílý kmen PhDr. Alemayehu Kumsa, Ph.D. - Politické konflikty v sou asné Africe - Sociální zm ny a její p ekážky v sou asné Africe 18 Projekt Ghettollege

19 PhDr. Otakar Hulec, CSc. (P edseda Sdružení p átel JARu, Zambie a Zimbabwe) - Historie Afrického kontinentu - Historie JAR Prof. PhDr. Josef Kandert, CSc. (FSV) - P íb hy sb ratel afrického um ní Mgr. Jana Jiroušková, CSc. (kurátorka etnografického odd lení) - Africké ko eny voodoo Kate ina Millerová, Ph.D. ( FZCU) - Vodun v Beninu Mgr. Alena Rettová (School of oriental and African studies London) - Svahilština v masmediích Prof. PhDr. Luboš Kropá ek, CSc. - Islám v Africe PhDr. Jan ZÁHO ÍK Ph.D. - Afrika a sv tové mocnosti Bc. Petra Dráž anská - " Pomoc zrakov postiženým v Etiopii a Rwand SV TLO PRO SV T Light for the World, o. s." Mgr. Michal Procházka, eská rozvojová agentura - Výzvy a dilemata rozvojové spolupráce se zem mi subsaharské Afriky 19 Projekt Ghettollege

20 Klára Kappala - Wakitaka P ednášky byly následn dopl ovány dokumenty o daném tématu. Dokumenty byly zap j ovány z archivu lov ka v tísni. Kulturní program zprost edkovávalo o. s. Paradox spole n s interkulturní spole ností pro Africko - eské poznávání Africký d m, které zajiš ovalo výstavy k afrikanistickým p ednáškám. MODERNÍ D JINY Dalším cyklem byl cyklus Moderní eské d jiny. Tento blok zapo al v zá í roku Tato série p ednášek se zaobírá eskými d jinami od 2. sv tové války. Na projektu spolupracuje s Mgr. Gabrielou H lovou, která je p edsedkyn eského svazu za bojovník (Kladno), Lidice a lenka Historické skupiny Osv tim, Historické skupiny Sachsenhausen, Historické skupiny 17 (neboli 17. listopad 1939) a Spole nosti Julia Fu ík. 20 Projekt Ghettollege

21 Ukázka probíraných témat byla: Mgr. Libor J n: - " Hradní fotoarchiv Mezivále né eskoslovensko a obrazová propaganda" Mgr. Radka Šustrová - Hitlerjugend Mgr. Eva Palivodová -" Propaganda a obraz nep ítele v eskoslovensku " HUDEBNÍ PRODUKCE A DALŠÍ TÉMATA Každý z ve er byl dopln n hudební produkcí v novanému žánru world music. Spolupracovali jsme p edevším s Afro-Nomad Sound systémem (Bourama Badji a Queen Africa) a jeho hosty. Reprodukovanou hudbu dopl ovali nap. hrá na djembe, Papis Nyass z Gambie, bubeník Capr. Hudební produkce v rámci Ghettollege ve er je jejich oblíbenou a nedílnou ástí, v rámci které dochází k prolínání sv ta ú inkujících a návšt vník, rozši ování hudebních obzor a setkávání. 21 Projekt Ghettollege

22 Diváci nemusí ihned po produkci dom, nabízí se jim zde další možnost spole n zhodnotit prožitý kulturní i vzd lávací program a navázat kontakty s podobn zam enými lidmi. Ghettollege byl také dopln n o koncerty kapel Pararingapatam, Al- Yaman, Have Nots (USA) a Burning Streets (USA). Rádi bychom také zmínili dva ve ery, které nelze zcela za adit do uvedených žánrových okruh. Jednalo se o Iránský ve er, který byl p ipraven ve spolupráci s o. s. Velbloud. B hem tohoto ve era p ednášeli: Ji í Prokop - Mén známé tvá e Íránu, Jana Tomíšková - Moderní d jiny Íránu Dynastie Pahlaví a Michal Vysloužil Pralesem do P lky sv ta. Po p ednáškách byla projekce dokumentu od Václava Procházky Tvá Iránu. Dále se jednalo o tematický ve er na téma Jemen š astná Arábie. P i které m l p ednášku Luboš Drbohlav na téma V horách v Jemenu. P ednáška byla dopln na výstavou fotek z Jemenu a koncertem kapely Al- yaman. 22 Projekt Ghettollege

23 Projekt ŽELEZNÁ GALERIE - rok 2010 Na podzim roku 2007 vznikl projekt Železná Galerie. Železná galerie je trvalá expozice soch Františka Chmelíka v prostorách klubu Cross. Expozice se vyzna uje vysokou um leckou úrovní vystavených soch, které vznikly recyklací r zných materiál, tudíž v sob nesou i jasné sd lení spole nosti o zodpov dném vztahu k p írod a zárove inspirují ve ejnost ke kreativní tv r í innosti. Tato Železná galerie p ilákala adu noviná a stala se dominantou klubu Cross. V roce 2010 se ob anské sdružení staralo o doprovodný program. DOPROVODNÝ PROGRAM V ROCE 2010 Projekt byl rozd len do 2 hlavních tematických celk, které se pravideln konaly v prostorách Železné galerie. Podrobn jší popis následuje: HUDEBNÍ PRODUKCE Železná galerie byla dopln na hudební produkcí p evážn v novanému žánru punk/ska a worldmusic. Spolupracovali jsme p edevším se Spontal Sound system a Prager Lager Sound system. Doprovodný program byl také dopln n o koncerty kapel The Spankers, Discoballs, Aurora Jazz Band. Hudební produkce v rámci Železné galerie se stala velmi oblíbenou a nedílnou ástí, v rámci které dochází k prolínání sv ta ú inkujících, návšt vník a um ní. Hudební produkce se konala zcela zdarma. 23 Projekt Železná galerie

24 SWING Druhým tematickým celkem byla výuka swingu, kterou zajiš ovala Swing dance school. Výuka se konala zcela zdarma. TERMÍNY REALIZOVANÝCH PRODUKCÍ: Koncert kapel Spankers, Discoballs se konal dne Koncert Aurora Jazz Band se konal dne Hudební produkce v režii Spontal Sound systém se konala ve dnech: , , 3.7, 3.9 a Výuka swingu: a Projekt Železná galerie

25 PROPAGA NÍ STRATEGIE PROJEKT CROSS N ART, DIVADLA NA P DU A GHETTOLLEGE: Projekty Cross n Art, Divadlo Na p du i Ghettollege navazují na innost vyvíjenou v roce 2008 v klubu Cross. Nejsou n ím novým a v podv domí návšt vník mají již své místo. Projekty jsou propagovány na internetových stránkách klubu, na internetu obecn (diskuzní fóra, tematicky sp ízn né weby), v mediích p edevším ve vysílání Rádia 1 a Rádia Wave. Dále pak v kulturních p ehledech, cestou letá k s m sí ním programem i letá k vytvo ených speciáln pro daný projekt distribuovaných do kaváren, kulturních institucí a klub, restaurací, pražských škol a vysokoškolských kolejí. Ukázka propaga ního materiálu: 25 Propaga ní strategie

26 26 innost ob anského sdružení Paradox INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX CROSS N ART - Hrdý Budžes + AS CROSS N ART Miloš Forman: Co t Nezabije CROSS N ART Divadelní spolek Akababa P edstavení Gotika + AS CROSS N ART Operace Dunaj CROSS N ART Trabantem nap í Afrikou + AS CROSS N ART Hanební pancharti GHETTOLLEGE Afrikanistika - PhDr. Petr Skalník, CSc. Antropologie Afriky: Historie sou asnost - PaedDr. Hana Horáková, Ph.D. - Afrikánci Bílý kmen - dokument Sirotci z Nkadly + AS CROSS N ART Normal CROSS N ART Ve er s Wakitaka + AS GHETTOLLEGE Afrikanistika - PhDr. Alemayehu Kumsa, Ph.D. - Politické konflikty v sou asné Africe - Dr. Otakar Hulec, CSc. - Historie afrického kontinentu - Petra Dráž anská - Beseda nejen o adopci na dálku - Klára Kappala Wakitaka - DJ s Admirál Kolíbal, Ross the Boss, MC s U cee + AS CROSS N ART P ed íta CROSS N ART Slune ní škola + AS

27 CROSS N ART D kujeme, že kou íte CROSS N ART - RestArt Ve er pantomimických etud A krátkého filmu + AS CROSS N ART Kniha rekord šutky CROSS N ART FAMU projekce CROSS N ART Cestopis Malé Sundy - Koncert kapely Joke + AS CROSS N ART as CROSS N ART Alefova cesta kolem sv ta + AS CROSS N ART Na velikosti záleží CROSS N ART Trabantem Hedvábnou stezkou + AS JEDEN SV T V CROSSU - Irán, nevyslyšené hlasy - koncert The Beatdown + AS GHETTOLLEGE AFRIKANISTIKA - Doc. Phdr. Josef Kandert, CSc. - P íb hy sb ratel afrického um ní - Mgr. Jana Jiroušková, CSc. - Africké ko eny voodoo - Divadlo s Afrikou v srdci + AS CROSS N ART Katka CROSS N ART Noonart Production + AS CROSS N ART FAMU projekce GHETTOLLEGE - Luboš Drbohlav - V horách Jemenu - Ji í Mili ka Život v Jemenu - František Oká výstava Š astná Arábie - koncert Al-yaman + AS 27 innost ob anského sdružení Paradox

28 CROSS N ART Rozervaná objetí CROSS N ART - p ednáška Theravadový buddhismus +AS CROSS N ART Short Tekno movie DIVADLO NA P DU Pustina GHETTOLLEGE AFRIKANISTIKA - Mgr. Kate ina Mildrenová Vodun v Beninu - Dr. Alena Rettová, PhD. - Svahilština v masmédiích + AS DIVADLO NA P DU - Pustina CROSS N ART Nebohá paní pomsta DIVADLO NA P DU Pustina DIVADLO NA P DU - Pustina CROSS N ART - Divadlo Ježek a ížek + AS DIVADLO NA P DU Pustina DIVADLO NA P DU - Ultrafialová dovolená CROSS N ART FAMU projekce CROSS N ART - Improviza ní ve er v režii LOCO:MOTION + AS DIVADLO NA P DU - Ultrafialová dovolená DIVADLO NA P DU - Ultrafialová dovolená CROSS N ART Karamazovi CROSS N ART Cestopis Mexiku a Guatemala + AS CROSS N ART Longplay 28 innost ob anského sdružení Paradox

29 CROSS N ART Alternativní cestování + AS CROSS N ART Mamut CROSS N ART D tské p edstavení DIVADLO NA P DU - Ultrafialová dovolená - GHETTOLLEGE AFRIKANISTIKA - Prof. PhDr. Luboš Kropá ek, CSc. - Islám v Africe - Dr. Otakar Hulec, CSc. - Historie Jihoafrické republiky - koncert Pararingapatam + AS CROSS N ART FAMU projekce CROSS N ART Cestopis Etiopie + AS DIVADLO NA P DU - Ultrafialová dovolená CROSS N ART Cestopis Rusko CROSS N ART Divadlo Sumus + AS ŽELEZNÁ GALERIE Spontal Sound CROSS N ART Divadlo pro d ti - ŽELEZNÁ GALERIE Spontal Sound CROSS N ART - Alef v workshop digitální fotografie tipy a triky pro lepší fotky + AS - DIVADLO NA P DU - Ultrafialová dovolená DIVADLO NA P DU - Ultrafialová dovolená GHETTOLLEGE AFRIKANISTIKA - PhDr. Jan Záho ík Ph.D. - Afrika a sv tové mocnosti 29 innost ob anského sdružení Paradox

30 - PhDr. Alemayehu Kumsa Ph.D. - Sociální zm ny a p ekážky v Africe + AS GHETTOLLEGE Iránské dny + AS - Ji í Prokop Mén známé tvá e Iránu - Jana Tomíšková D jiny Iránu - Michal Vysloužil Pralesem do P lky sv ta - Výstava Ji í Prokop - vystoupení tane nic Centra tance ŽELEZNÁ GALERIE Spontal Sound CROSS N ART - dokument Architekt odpadu + AS CROSS N ART A bude h + AS CROSS N ART Cestopis Mexiko a Guatemala + AS CROSS N ART koncert okovoko + AS ŽELEZNÁ GALERIE - koncert Discoballs a Spankers CROSS N ART Film Banánové d ti a zem sn + AS CROSS N ART Pražská p tka CROSS N ART Koncert The Riffs + AS CROSS N ART Kdyby tisíc klarinet ŽELEZNÁ GALERIE Jazz Band - výuka swingu CROSS N ART Zem ít ukamenováním + AS CROSS N ART Muž z 1. století CROSS N ART Dokument Nebe Peklo CROSS N ART Romance pro k ídlovku ŽELEZNÁ GALERIE výuka swingu 30 innost ob anského sdružení Paradox

31 CROSS N ART Vynález zkázy ŽELEZNÁ GALERIE Spontal Sound CROSS N ART Anna v p ední linii + AS CROSS N ART Protektor CROSS N ART - Extrémní genitální bodymodifikace + AS CROSS N ART Nové s ítání hlas CROSS N ART Divadlo pro d ti GHETTOLLEGE + AS - Mgr. Libor J n - Hradní fotoarchiv CROSS N ART O kapitalismu s láskou CROSS N ART Na skok v Kapadocii CROSS N ART Kim ongilie + AS CROSS N ART FAMU projekce ŽELEZNÁ GALERIE Spontal Sound CROSS N ART - Squatting + AS CROSS N ART I love you Phillip Morris CROSS N ART Koncert May 68 + AS CROSS N ART Imaginárium Dr. Parnase CROSS N ART Cestopis Nový Zéland + AS CROSS N ART Nauka o snech GHETTOLLEGE - Mgr. Radka Šustrová - Hitlerjugend a další projekty výchovné politiky T etí íše - koncert kapely Have Nots, Burning Streets + AS CROSS N ART FAMU projekce CROSS N ART Divadlo pro d ti CROSS N ART NoonArt production + AS 31 innost ob anského sdružení Paradox

32 CROSS N ART Hranice ovládání CROSS N ART -Divadeln tane ní p edstavení v režii LOCO:MOTION + AS CROSS N ART Zlomené kv tiny CROSS N ART - Cestopis Báje né Peru a Bolívie CROSS N ART - Cestopis Etiopie a Somaliland + AS CROSS N ART Oko nad Prahou GHETTOLLEGE - Mgr. Eva Kalivodová - Propaganda a obraz nep ítele v eskoslovensku koncert kapely Bob Saint- Claira + AS - 7. filmová p ehlídka pro informaci a osv žení pam ti CROSS N ART FAMU projekce CROSS N ART Na sever CROSS N ART Tématický ve er: Hip Hop + AS CROSS N ART Harry Brown CROSS N ART Váno ní pohádka pro d ti CROSS N ART Manuál na výrobu teroristy + AS CROSS N ART eský mír GHETTOLLEGE - Mgr. Michal Procházka - Výzvy a dilemata a rozvojové spolupráce se zem mi subsaharské Afriky 32 innost ob anského sdružení Paradox

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8 VÝRO NÍ ZPRÁVA OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX PRO ROK 2007 OBSAH OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P

Více

Ob anské sdružení Paradox I O: 22663568 Sídlo organizace: Plynární 23/ 1096 DI : CZ22663568 Praha 7, 170 00 íslo ú tu: 5001060753/5500

Ob anské sdružení Paradox I O: 22663568 Sídlo organizace: Plynární 23/ 1096 DI : CZ22663568 Praha 7, 170 00 íslo ú tu: 5001060753/5500 Obsah 02 Obsah 03 Úvod 04 Projekt CROSS N ART 08 Projekt DIVADLO NA P DU 11 Projekt GHETTOLLEGE 12 Propagace jednotlivých projekt 14 innost ob anského sdružení Paradox shrnutí 16 lánky v mediích 18 Zpráva

Více

kontrapunkt VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

kontrapunkt VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 kontrapunkt, výroční zpráva za rok 2014, www.kontrapunkt.cz, email: info@kontrapunkt.cz kontrapunkt VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SDRUŽENÍ Úplný název: kontrapunkt, z. s. Právní forma: zapsaný

Více

O metodě storytellingu a jeho využití ve školství. Obsah: co je to storytelling využití storytellingu ve školství praktické úkoly a techniky

O metodě storytellingu a jeho využití ve školství. Obsah: co je to storytelling využití storytellingu ve školství praktické úkoly a techniky O metodě storytellingu a jeho využití ve školství Obsah: co je to storytelling využití storytellingu ve školství praktické úkoly a techniky Co je to storytelling ve zkratce řečeno vyprávění příběhů. Je

Více

Ob anské sdružení Paradox I O: 22663568 Sídlo organizace: Plynární 23/1096 DI : CZ22663568 Praha 7 170 00 íslo ú tu: 5001060753/5500

Ob anské sdružení Paradox I O: 22663568 Sídlo organizace: Plynární 23/1096 DI : CZ22663568 Praha 7 170 00 íslo ú tu: 5001060753/5500 Obsah 2 Obsah 02 Obsah 03 Úvod 04 Projekt CROSS N ART 09 Projekt DIVADLO NA P DU 13 Projekt GHETTOLLEGE 15 Propagace jednotlivých projekt 16 innost ob anského sdružení Paradox shrnutí 21 lánky v mediích

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA škol. rok 2009/10

VÝROČNÍ ZPRÁVA škol. rok 2009/10 Soukromá základní umělecká škola Trnka o.p.s., Rodinná 39, 312 00 Plzeň IČO.26347687, IZO.150035365, identifikátor zařízení: 650035356, bankovní spojení: 279204310247/0100, DIČ. CZ-26347687 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE VE ŠPANĚLSKÉM JAZYCE PRO SŠ

KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE VE ŠPANĚLSKÉM JAZYCE PRO SŠ Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 tel.: 585 412 493, e-mail: skola@gcajkol.cz vlastimil.kaspir@post.cz www.gcajkol.cz KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE VE ŠPANĚLSKÉM JAZYCE PRO SŠ Datum a místo konání: 21.3.2016 v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Pohybové studio Cyranovy boty občanské sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Pohybové studio Cyranovy boty občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Pohybové studio Cyranovy boty občanské sdružení Motto: Tanec je komunikace mezi tělem a duší. Vyjadřuje to, na co slova nestačí. (Ruth Saint Denis) PS Cyranovy boty Lidická 50 658 12

Více

kontrapunkt VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

kontrapunkt VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 kontrapunkt, výroční zpráva za rok 2013, www.kontrapunkt.cz, email: info@kontrapunkt.cz kontrapunkt VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SDRUŽENÍ Úplný název: kontrapunkt (od 11. 11. 2013), do 11.

Více

ZAKLÁDACÍ LISTINA ÚSTAVU DYS-CENTRUM PRAHA Z. Ú.

ZAKLÁDACÍ LISTINA ÚSTAVU DYS-CENTRUM PRAHA Z. Ú. ZAKLÁDACÍ LISTINA ÚSTAVU DYS-CENTRUM PRAHA Z. Ú. Preambule Ústav je právnická osoba ustavená za účelem provozování společensky užitečné činnosti a poskytování služeb s takovou činností bezprostředně souvisejících

Více

DOPROVODNÉ PROGRAMY. Komentované prohlídky. Power jóga v galerii

DOPROVODNÉ PROGRAMY. Komentované prohlídky. Power jóga v galerii DOPROVODNÉ PROGRAMY KVĚTEN DUBEN 2015 Komentované prohlídky Power jóga v galerii RODIČE A DĚTI Rezervace vlkova@adamgallery.cz míst na dílny na emailu vlkova@adamgallery.cz. 2. 5. 16:00 18:00 Dětský výtvarný

Více

Letní program občanského sdružení Open Art Nová Paka pro rok 2007 ROŠKOPOV 1 + 3. (termíny a programy jednotlivých akcí):

Letní program občanského sdružení Open Art Nová Paka pro rok 2007 ROŠKOPOV 1 + 3. (termíny a programy jednotlivých akcí): Letní program občanského sdružení Open Art Nová Paka pro rok ROŠKOPOV 1 + 3 (termíny a programy jednotlivých akcí): 4.-14.7. 15.-21.7. 22.-28.7. 29.7.- 4.8. 5.-11.8. 12.-18.8. 19.-25.8. Filmová dílna Divadelní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Cyranovy boty, z.s. Motto: Tanec je pohyb a pohyb je život. (Ludmilla Chiriaeff)

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Cyranovy boty, z.s. Motto: Tanec je pohyb a pohyb je život. (Ludmilla Chiriaeff) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Cyranovy boty, z.s. Motto: Tanec je pohyb a pohyb je život. (Ludmilla Chiriaeff) Cyranovy boty, z.s. Lidická 50 658 12 Brno IČO: 26534711 Email: cyranovyboty@seznam.cz www.cyranovyboty.cz

Více

pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník

pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník S T Á D L E C K Ý Z P R A V O D A J pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník Milí spoluobčané! Letošní vánoční svátky jsou už minulostí, přesto věřím,

Více

Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání čj.

Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání čj. Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání čj. 19485/2001-22 V Praze dne 2.7.2001 V současné dynamické době dochází k pohybu

Více

Ilustrace: David Böhm MORAVSKÁ GALERIE EDUKAČNÍ PROGRAMY PRO STŘEDNÍ ŠKOLY

Ilustrace: David Böhm MORAVSKÁ GALERIE EDUKAČNÍ PROGRAMY PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Ilustrace: David Böhm MORAVSKÁ GALERIE EDUKAČNÍ PROGRAMY PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Těšíme se na vás! Lektorský tým Moravské galerie Autorky edukačních programů: Martina Kopecká, Markéta Skotáková, Silvie Šeborová,

Více

Konference komunitního plánování sociálních sluţeb v rámci projektu

Konference komunitního plánování sociálních sluţeb v rámci projektu Konference komunitního plánování sociálních sluţeb v rámci projektu VYTVOŘENÍ STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PROSTĚJOVĚ čtvrtek 3. prosinec 2009 9:00 14:30 hodin Kulturní klub U Hradeb

Více

Filmová/ mediální výchova v České republice

Filmová/ mediální výchova v České republice Filmová/ mediální výchova v České republice Přehled 2014 Audiovizuální výchova Filmové dílny Mediální výchova Kurzy filmové výchovy Úvod Tato publikace nabízí základní přehled projektů a aktivit v oblasti

Více

Prohlídka zámeckých interiérů

Prohlídka zámeckých interiérů Malebný barokní zámek, který byl postaven hrabětem Janem Ludvíkem Harbuval Chamaré v roce 1749, je ideálním místem pro malé i velké, pro jednotlivce i skupiny, pro ty co hledají historii a kulturu, ale

Více

Zápis z jednání valné hromady OS přátel GVP konané dne 17.9.2014 od 17:00 v učebně 211

Zápis z jednání valné hromady OS přátel GVP konané dne 17.9.2014 od 17:00 v učebně 211 Zápis z jednání valné hromady OS přátel GVP konané dne 17.9.2014 od 17:00 v učebně 211 Přítomni: zástupci tříd 1.A, 1.B, 1.E, 1.F, 2.A, 2.B, 2.C, 2.E, 3.A, 3.B, 3.F, 4.E, 4.F, 5.B, jmenovitě viz. prezenční

Více

Pokusné ověřování Hodina pohybu navíc. Často kladené otázky

Pokusné ověřování Hodina pohybu navíc. Často kladené otázky MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 - Malá Strana Pokusné ověřování Hodina pohybu navíc Často kladené otázky Dotazy k celému PO: Dotaz: Co to přesně

Více

NÁZEV/TÉMA: Období dospělosti

NÁZEV/TÉMA: Období dospělosti NÁZEV/TÉMA: Období dospělosti Vyučovací předmět: Psychologie a komunikace Škola: SZŠ a VOŠZ Znojmo Učitel: Mgr. Olga Černá Třída + počet žáků: 2. ročník, obor ZA, 24 žáků Časová jednotka: 1 vyučovací jednotka

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2012

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2012 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2012 Městské kulturní středisko Horní Slavkov, příspěvková organizace Dlouhá 717, 357 31 Horní Slavkov Zpracovala Mgr. Soňa Kvasničková, ředitelka MKS Únor

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Vypracoval : David Knápek, Kulturní centrum Obsah:Úvod, Provoz a akce KC (měsíční), Tabulka finanční přehled akcí Úvod Kolektiv Kulturního centra zůstal v roce 2013 nezměněn.

Více

ob anské sdružení MALÁ ANTIOCHIA 569 34 Rychnov na Morav 53, tel.: 461 323 129 e-mail: mala.antiochia@seznam.cz I O: 269 855 43, DI : CZ 269 855 43

ob anské sdružení MALÁ ANTIOCHIA 569 34 Rychnov na Morav 53, tel.: 461 323 129 e-mail: mala.antiochia@seznam.cz I O: 269 855 43, DI : CZ 269 855 43 VÝRO NÍ ZPRÁVA OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ ZA ROK 2005 O em se do tete v naší výro ní zpráv : 1. Úvodní slovo 2. Poslání a cíle 3. Naši lenové, lidé ve vedení 4. Zpráva o innosti 5. Finan ní zpráva za rok 2005

Více

Dotační program pro oblast kultury na rok 2016

Dotační program pro oblast kultury na rok 2016 Dotační program pro oblast kultury na rok 2016 Příloha č. 1 usnesení č. 1318/36/R/2015 MČ Praha 11 vyhlašuje pro rok 2016 dotační program podpory kultury s následujícími programy: I. program: Celoroční

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2460/10-S. Želivského 805, 280 02 Kolín IV

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2460/10-S. Želivského 805, 280 02 Kolín IV Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIS-2460/10-S Název kontrolované osoby: Mateřská škola Klubíčko s. r. o Sídlo: Želivského 805, 280 02 Kolín IV IČ: 26 131 021 Identifikátor:

Více

Rada Asociace krajů České republiky. 6. zasedání Rady dne 12. - 13. září 2013 v Ústí nad Labem 4. funkční období Rady 2012-2016 TISK: 44

Rada Asociace krajů České republiky. 6. zasedání Rady dne 12. - 13. září 2013 v Ústí nad Labem 4. funkční období Rady 2012-2016 TISK: 44 Rada Asociace krajů České republiky 6. zasedání Rady dne 12. - 13. září 2013 v Ústí nad Labem 4. funkční období Rady 2012-2016 TISK: 44 Projekt Kraje pro bezpečný internet Obsah: 1. Návrh usnesení 2. Popis

Více

PŘEDBĚŽNÝ CELKOVÝ ROZPOČET - oblast KULTURA

PŘEDBĚŽNÝ CELKOVÝ ROZPOČET - oblast KULTURA PŘEDBĚŽNÝ CELKOVÝ ROZPOČET - oblast KULTURA Příloha č. 2 Žadatel (název/jméno) TROJHALÍ KAROLINA, zájmové sdružení právnických osob Sídlo/adresa Ruská 2883/101, Ostrava-Vítkovice 706 02 POLOŽKA PŘEDPOKLAD

Více

KLÍČE KE KVALITĚ (METODIKA II)

KLÍČE KE KVALITĚ (METODIKA II) KLÍČE KE KVALITĚ (METODIKA II) Systém metodické, informační a komunikační podpory při zavádění školních vzdělávacích programů s orientací na rozvoj klíčových kompetencí a růst kvality vzdělávání Anotace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 KYNOLOGICKÝ KLUB DRAHELČICE RUDNÁ, O.S. Obsah ÚVODNÍ SLOVO...3 DŮVOD EXISTENCE A CÍLE OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ...3 LIDÉ V OBČANSKÉM SDRUŽENÍ...4 ČINNOST V ROCE 2009...4 Výcvik základní poslušnosti

Více

městské části Praha 3 pro rok 2016 připravila

městské části Praha 3 pro rok 2016 připravila městské části Praha 3 pro rok 2016 připravila městské části Praha 3 pro rok 2016 - Návrh projektu k 3. 2. 2016 Obsah Obsah... 2 1. KONTEXT... 3 2. CÍLE A VÝSTUPY PROJEKTU... 4 3. POSTUP PŘÍPRAVY PARTICIPAČNÍHO

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIZ-780/11-Z. Příspěvková organizace. Zdeňkou Michutovou, ředitelkou školy

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIZ-780/11-Z. Příspěvková organizace. Zdeňkou Michutovou, ředitelkou školy Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIZ-780/11-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Vsetín, Na Kopečku 13, příspěvková organizace Na Kopečku

Více

Zápis č. 22 ze zasedání Výboru pro rozvoj cestovního ruchu Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 30. 5. 2012

Zápis č. 22 ze zasedání Výboru pro rozvoj cestovního ruchu Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 30. 5. 2012 Zápis č. 22 ze zasedání Výboru pro rozvoj cestovního ruchu Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 30. 5. 2012 Přítomni: Ing. Vladimír Mikulec - předseda PhDr. Eva Baslerová PhDr. Petr Hanuška Karol Chwistek

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická Obor veřejná správa a regionální rozvoj Diplomová práce Problémy obce při zpracování rozpočtu obce TEZE Diplomant: Vedoucí diplomové práce:

Více

2. CÍL A SOUVISLOSTI VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 1. NÁZEV

2. CÍL A SOUVISLOSTI VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 1. NÁZEV Příloha I Podmínky zadávacího řízení ze dne 2. března 2009 SPECIFIKACE Produkce "open air" festivalu k oslavě Dne Evropy (9. května), který bude informovat o záležitostech EU, propagovat 5.výročí rozšíření

Více

Kdo jsme? Mateřské centrum v Milovicích by mělo plnit tyto cíle: podporovat všestranný rozvoj dětí a jejich socializaci,

Kdo jsme? Mateřské centrum v Milovicích by mělo plnit tyto cíle: podporovat všestranný rozvoj dětí a jejich socializaci, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MAMINKY DĚTEM / 2003 1 I Kdo jsme? Maminky dětem je občanské sdružení zaregistrované na Ministerstvu vnitra České republiky dne 19. 3. 2003. Jde o

Více

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Olomouc

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Olomouc Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Olomouc Téma: Zaměstnanost a podnikání Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím

Více

Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Velehrad konaného dne 17. 12. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu Velehrad

Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Velehrad konaného dne 17. 12. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu Velehrad Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Velehrad konaného dne 17. 12. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu Velehrad Dne: 17. 12. 2014 Začátek: 19,00 hodin Konec: 21,20 hodin Počet členů

Více

Zápis. Přítomni: Dr. Vítězslav Pokorný, Ing. Vladislav Procházka, Gabriela Modřanská, Bc. Petr. Hosté: prof. Ing. arch. Miroslav Masák.

Zápis. Přítomni: Dr. Vítězslav Pokorný, Ing. Vladislav Procházka, Gabriela Modřanská, Bc. Petr. Hosté: prof. Ing. arch. Miroslav Masák. Zápis z jednání Pracovní skupiny pro vzdělávací centrum, které se konalo ve středu 23. 9. 2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ, Pražská 276, Úvaly Přítomni: Dr. Vítězslav Pokorný, Ing. Vladislav

Více

uvádí představení pro děti:

uvádí představení pro děti: uvádí představení pro děti: (V Á) N O Č N Í S K Ř Í T E K aneb Pohádka o hračkách a statečné mamince Když se Jirka včetně Honzy Když se večer mámě vzpouzí Když si Věrky rovněž Kačky Když si nepoklízí hračky

Více

Akční plán řídící skupiny pro Fairtrade na rok 2013 v Chrudimi

Akční plán řídící skupiny pro Fairtrade na rok 2013 v Chrudimi Akční plán řídící skupiny pro Fairtrade na rok 2013 v Chrudimi Cílem plánovaných aktivit je rozšířit povědomí o spravedlivém obchodu a rozvojové spolupráci mezi co nejvíce obyvatel všech věkových skupin

Více

PORADNA PRO ŽENY A DÍVKY OLOMOUC

PORADNA PRO ŽENY A DÍVKY OLOMOUC Výroční zpráva 2014 PORADNA PRO ŽENY A DÍVKY OLOMOUC Občanské sdružení ONŽ 1 Milí přátelé, při rekapitulaci toho nejdůležitějšího, co nás v Poradně pro ženy a dívky potkalo v uplynulém roce 2014, nelze

Více

Zápis ze zasedání Výboru Spolku

Zápis ze zasedání Výboru Spolku Zápis ze zasedání Výboru Spolku j. č.5/2007, 2.8.2007 Přítomni: Mgr. Radim Petratur doc. PhDr. Karla Ondrášková, CSc. Mgr. Vladimír Tůma Mgr. Marie Jílková RNDr. Eva Janouškovcová Mgr. Tomáš Mozga JUDr.

Více

1. 2. 2.1. 3. 4. 5. 2009...8 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 6. 7. - 2009...14 8. 9. O

1. 2. 2.1. 3. 4. 5. 2009...8 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 6. 7. - 2009...14 8. 9. O Výroční zpráva za rok 2009 Občanská poradna Plzeň, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Občanská poradna Plzeň, o.s...3 2.1. Pracovníci občanských poraden...3 3. Poslání a principy...4 4. Historie...6 5.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 (CRPDZ MSK) CENTRUM PRO ROZVOJ PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 (CRPDZ MSK) CENTRUM PRO ROZVOJ PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE OBSAH CENTRUM PRO ROZVOJ PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE (CRPDZ MSK) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Obsah...2 I. Základní údaje o občanském sdružení...3 II. Pracovníci sdružení...4 III. Vznik, poslání

Více

ŠKOLNÍ DRUŢINA. Tématický časový plán pro školní rok 20014/20015. Kolowrátek vám ukáţe druţinu plnou her a hrátek

ŠKOLNÍ DRUŢINA. Tématický časový plán pro školní rok 20014/20015. Kolowrátek vám ukáţe druţinu plnou her a hrátek ŠKOLNÍ DRUŢINA Tématický časový plán pro školní rok 20014/20015 září, říjen, listopad prosinec, leden, únor březen, duben květen, červen Kolowrátek vám ukáţe druţinu plnou her a hrátek CHARAKTERISTIKA

Více

HRACÍ ŘÁD REGIONÁLNÍCH SOUTĚŽÍ ABV ČVS V ČR PRO SEZONU 2010

HRACÍ ŘÁD REGIONÁLNÍCH SOUTĚŽÍ ABV ČVS V ČR PRO SEZONU 2010 HRACÍ ŘÁD REGIONÁLNÍCH SOUTĚŽÍ ABV ČVS V ČR PRO SEZONU 2010 Obsah článek Str. článek Str. 1 Účast 1 9 Reklama 4 2 Systém 1 10 Povinnosti promotéra 4 3 Bodování 2 11 Hřiště a areál 5 4 Prize money 3 12

Více

ŠANGRI-LA projekt ÚVOD. Vážení!

ŠANGRI-LA projekt ÚVOD. Vážení! ŠANGRI-LA projekt ÚVOD Vážení! V roce 2002 jsme zahájili projekt na dokumentování přírodních a sociokulturních procesů a změn v oblasti Himálaje a Tibetské náhorní planiny. Jsme skupina přírodovědců a

Více

Úvodní slovo Vážení přátelé, Seniorský dům Písek a.s. předkládá svou první výroční zprávu od zahájení provozu hlavní činnostidomova

Úvodní slovo Vážení přátelé, Seniorský dům Písek a.s. předkládá svou první výroční zprávu od zahájení provozu hlavní činnostidomova 2009 Výroční zpráva Úvodní slovo Vážení přátelé, Seniorský dům Písek a.s. předkládá svou první výroční zprávu od zahájení provozu hlavní činnostidomova pro seniory. Byl to pro nás velký okamžik, po několika

Více

Výroční zpráva Občanského sdružení SMS za rok 2010

Výroční zpráva Občanského sdružení SMS za rok 2010 Výroční zpráva Občanského sdružení SMS za rok 2010 SMS je registrovaná nezisková organizace sdružující mladé sklerotiky. Mladými rozumíme lidi nejen věkem, ale hlavně duchem a aktivním přístupem k životu.

Více

Koncepce propagace města Milovice na rok 2013. Motto : ŽIVÉ MĚSTO

Koncepce propagace města Milovice na rok 2013. Motto : ŽIVÉ MĚSTO Koncepce propagace města Milovice na rok 2013 Motto : ŽIVÉ MĚSTO 1) Úvod Propagace Milovic, jako mladého rozvíjejícího se a zajímavého města, je klíčovým bodem celé koncepce. Tvář města se nesmí utopit

Více

Marketing. Modul 5 Marketingový plán

Marketing. Modul 5 Marketingový plán Marketing Modul 5 Marketingový plán Výukový materiál vzdělávacích kurzů v rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura Tento materiál je spolufinancován z Evropského

Více

STATUT AKREDITAČNÍ KOMISE

STATUT AKREDITAČNÍ KOMISE STATUT AKREDITAČNÍ KOMISE schválený Vládou ČR usnesením č. 744 ze dne 28. července 2004 Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Akreditační komise (dále jen komise ) pečuje o kvalitu vysokoškolského vzdělávání

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Spolku SFinga za rok 2014

Zpráva o činnosti a hospodaření Spolku SFinga za rok 2014 Zpráva o činnosti a hospodaření Spolku SFinga za rok 2014 Právní forma: Spolek Název spolku: SFinga, o.s., od 16.11. Spolek SFinga Sídlo: Pod Harfou 943/36, 190 00, Praha 9 Vánková 808/2, 181 00 Praha

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 o.s. Kyklop CZ V Hlinkách 13 779 00 Olomouc IČ: 26663929 Tel.: 776 191 906, 776 153 334, 739 421 099 e-mail: kyklop@kyklop.net www.kyklop.net VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 Obsah: 1. Náplň a cíle o.s. Kyklop

Více

Názory obyvatel na přijatelnost půjček leden 2016

Názory obyvatel na přijatelnost půjček leden 2016 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názory obyvatel na přijatelnost půjček leden 2016

Více

Sdružení Petrov, z.s. Stanovy spolku

Sdružení Petrov, z.s. Stanovy spolku Sdružení Petrov, z.s. Stanovy spolku Čl. I Úvodní ustanovení 1. Petrov, občanské sdružení pro práci s dětmi a mládeží brněnské diecéze, ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností

Více

MIKASA o.s. Společně našeho cíle dosáhneme! volnočasové aktivity pro děti a mládež s kombinovaným postižením

MIKASA o.s. Společně našeho cíle dosáhneme! volnočasové aktivity pro děti a mládež s kombinovaným postižením MIKASA o.s. Společně našeho cíle dosáhneme! volnočasové aktivity pro děti a mládež s kombinovaným postižením VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 MIKASA o.s. Obsah Základní údaje o občanském sdružení MIKASA... 6 Poslání

Více

Závěrečná zpráva 2015 Dům Světluška

Závěrečná zpráva 2015 Dům Světluška Závěrečná zpráva 2015 Dům Světluška Dům Světluška poskytuje služby lidem, kteří jsou ohrožení sociálním vyloučením. Sídlí v ústecké lokalitě Střekov, která je známá vysokou koncentrací lidí, kteří se ocitli

Více

Pozvánka na valnou hromadu plenární zasedání. občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě

Pozvánka na valnou hromadu plenární zasedání. občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě Pozvánka na valnou hromadu plenární zasedání občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě Jménem občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě,

Více

Výroční zpráva. za rok 2009

Výroční zpráva. za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 leden 2010 Obsah: Členská základna 3 Činnost výboru 3 Uskutečněné akce 4 Zájezd do knihoven Příbramska 4 Zájezd na happening do Vsetína 4 Klubka dětských knihoven 5 Další činnosti

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA- 157/12 - A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA- 157/12 - A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIA- 157/12 - A Název právnické osoby Mateřská škola Pohádka v Praze 12 vykonávající činnost školy: Sídlo: Imrychova 937/15, 143 00 Praha

Více

1. Česko-polská Hřebenovka záměr vlajkového projektu PhDr. Maierová

1. Česko-polská Hřebenovka záměr vlajkového projektu PhDr. Maierová ZÁPIS ze společného zasedání Výboru cestovního ruchu, památkové péče a kultury Zastupitelstva Libereckého kraje a Kulturní komise rady Libereckého kraje konaného v úterý 17. 6. 2014 od 14 hod. v Kamenářském

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTI PATŘÍ DOMŮ, O.S., V ROCE 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTI PATŘÍ DOMŮ, O.S., V ROCE 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTI PATŘÍ DOMŮ, O.S., V ROCE 2008 1. Základní údaje o sdružení Název: Děti patří domů, o.s. Sídlo: Višňovka 185, 252 03 Řitka Identifikační číslo: 22682660 Zapsáno u MV ČR pod

Více

------------------------------------------------------------- 4. volební období. výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu

------------------------------------------------------------- 4. volební období. výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y P O S L A N E C K Á S N Ě M O V N A 2003 ------------------------------------------------------------- 4. volební období výbor pro vědu, vzdělání, kulturu,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008 2009. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008 2009. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 Základní škola Brno, Úvoz 55, příspěvková organizace, 602 00 Brno 1 Část I. 1. Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající

Více

Čl. I. Vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb.

Čl. I. Vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb. 320 VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2010, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb. Ministerstvo

Více

Z Á P I S z 11. zasedání Akademického senátu Univerzity Pardubice, konaného dne 21. května 2013

Z Á P I S z 11. zasedání Akademického senátu Univerzity Pardubice, konaného dne 21. května 2013 Č. j.: KaRek/123/2013 Akademický senát Univerzity Pardubice Z Á P I S z 11. zasedání Akademického senátu Univerzity Pardubice, konaného dne 21. května 2013 Přítomni: dle prezenční listiny 28 senátorů z

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2013 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

Co se nám podařilo udělat díky věcné podpoře společnosti FINIDR, a. s. v první polovině roku 2012

Co se nám podařilo udělat díky věcné podpoře společnosti FINIDR, a. s. v první polovině roku 2012 Co se nám podařilo udělat díky věcné podpoře společnosti FINIDR, a. s. v první polovině roku 2012 HLAVNÍ PARTNER PRO VĚCNÉ DARY Stránka 1 z 12 Identita Celé Česko čte dětem POSLÁNÍ Posláním obecně prospěšné

Více

k žádosti o dotaci v rámci Programu prevence kriminality a extremismu v roce 2010 - Úsvit

k žádosti o dotaci v rámci Programu prevence kriminality a extremismu v roce 2010 - Úsvit Popis projektu k žádosti o dotaci v rámci Programu prevence kriminality a extremismu v roce 2010 - Úsvit Název projektu: Rozšíření kapacity nízkoprahového centra Kamarád Žadatel : Statuární město Děčín

Více

Ministerstvo kultury Odbor umění, literatury a knihoven KNIHOVNA 21.STOLETÍ

Ministerstvo kultury Odbor umění, literatury a knihoven KNIHOVNA 21.STOLETÍ Ministerstvo kultury Odbor umění, literatury a knihoven v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších

Více

4.ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOLEGIA DĚKANA FSE UJEP

4.ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOLEGIA DĚKANA FSE UJEP 4.ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOLEGIA DĚKANA FSE UJEP Datum konání: 9. 4. 2014 Čas od 14.00 do 16.30 hod Jednání řídil: RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D. děkan Jednání zapsala: Alena Trefilová Místo konání: Přítomni:

Více

Základní škola a základní umělecká škola

Základní škola a základní umělecká škola Základní škola a základní umělecká škola Bezdrevská ul. č. 3 České Budějovice PSČ 370 11 ŠKOLNÍ ŘÁD část pro ZUŠ Smyslem školního řádu je vytvoření příznivých podmínek pro vyučování a pro plné využití

Více

MUZEA V PŘÍRODĚ A LIDOVÁ ARCHITEKTURA STŘEDOČESKÉHO KRAJE

MUZEA V PŘÍRODĚ A LIDOVÁ ARCHITEKTURA STŘEDOČESKÉHO KRAJE Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo MUZEA V PŘÍRODĚ A LIDOVÁ ARCHITEKTURA STŘEDOČESKÉHO KRAJE Research Methods and Project Projekt ročníkové práce Student: Magda

Více

VOJÁCI SPOLEČNĚ. Přijetí zástupců ASOCIACE Vojáci společně z. s. a válečných veteránů předsedou Senátu, Parlamentu ČR VYCHÁZÍ 29.

VOJÁCI SPOLEČNĚ. Přijetí zástupců ASOCIACE Vojáci společně z. s. a válečných veteránů předsedou Senátu, Parlamentu ČR VYCHÁZÍ 29. VOJÁCI SPOLEČNĚ Mediální platforma ASOCIACE Vojáci společně z.s. VYCHÁZÍ 29. BŘEZNA 2016 Přijetí zástupců ASOCIACE Vojáci společně z. s. a válečných veteránů předsedou Senátu, Parlamentu ČR Předseda Senátu

Více

ŠKOLNÍ PEKÁRNA. - pečení a zdobení tradičních medových perníčků - pečení velikonočních mazanců

ŠKOLNÍ PEKÁRNA. - pečení a zdobení tradičních medových perníčků - pečení velikonočních mazanců I. Priclová Kuchyňka ŠKOLNÍ PEKÁRNA - pečení a zdobení tradičních medových perníčků - pečení velikonočních mazanců ČÁST PERNÍKŮ BUDE URČENA K PRODEJI V PŘEDSÁLÍ DIVADLA PŘED ŠKOLNÍ AKADEMIÍ, ČÁST BUDOU

Více

Studentský design 2014

Studentský design 2014 Celostátní soutěžní přehlídka prací žáků a studentů středních a vyšších odborných škol s uměleckými a uměleckořemeslnými obory (kód oboru 82) Studentský design 2014 Ředitelka Soukromé střední umělecko-průmyslové

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Červený Újezd 30, 273 51 Unhošť IČ:

Více

Učitelství pro střední školy na FF UK v Praze. 1. Obecné informace

Učitelství pro střední školy na FF UK v Praze. 1. Obecné informace Učitelství pro střední školy na FF UK v Praze 1. Obecné informace 1.1 Profil absolventa učitelských studijních programů Absolvent studijního programu Učitelství pro střední školy má založeny základní kompetence

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011-2012. Zpracoval: Ladislav Gazdag, ředitel školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011-2012. Zpracoval: Ladislav Gazdag, ředitel školy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011-2012 Zpracoval: Ladislav Gazdag, ředitel školy Němčice nad Hanou dne: 12. září 2012 Výroční zpráva Základní umělecké školy Němčice nad Hanou za školní rok 2011-2012 1. Charakteristika

Více

DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ MIKROREGION HRANICKO Sídlo svazku: Pernštejnské náměstí 1, 753 37 Hranice

DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ MIKROREGION HRANICKO Sídlo svazku: Pernštejnské náměstí 1, 753 37 Hranice DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ MIKROREGION HRANICKO Sídlo svazku: Pernštejnské náměstí 1, 753 37 Hranice Sekretariát DSO MR Hranicko nám. Míru 21 753 66 Hustopeče nad Bečvou Zápis ze schůzky rozvojového partnerství

Více

Využití EduBase ve výuce 10

Využití EduBase ve výuce 10 B.I.B.S., a. s. Využití EduBase ve výuce 10 Projekt Vzdělávání pedagogů v prostředí cloudu reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0011 Mgr. Jitka Kominácká, Ph.D. a kol. 2015 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Úvod... 3 3 Autorský

Více

KŘIŽOVATKA, o. s. Příchovice 38, 468 48 Kořenov okr. Jablonec nad Nisou, Liberecký kraj tel.: 483 399 218, e-mail: dczm.krizovatka@gmail.

KŘIŽOVATKA, o. s. Příchovice 38, 468 48 Kořenov okr. Jablonec nad Nisou, Liberecký kraj tel.: 483 399 218, e-mail: dczm.krizovatka@gmail. KŘIŽOVATKA, o. s. Příchovice 38, 468 48 Kořenov okr. Jablonec nad Nisou, Liberecký kraj tel.: 483 399 218, e-mail: dczm.krizovatka@gmail.com Výro ní zpráva 2010 Základní údaje Název organizace: K i ovatka,

Více

Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 12. května 2008

Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 12. května 2008 ZO/03/2008 Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 12. května 2008 Přítomni : Mgr. Václava Kuklíková, Ing. Jaroslav Egrmajer, Ing. Ladislav Vlk, Bc. Michal Hala, MUDr. Karel

Více

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení Příloha č.2. Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016 1. Právní předpisy a dokumenty Základní ustanovení Podpora poskytovaná

Více

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Výtvarná tvorba je vzd lávací

Více

Odůvodnění veřejné zakázky. Přemístění odbavení cestujících do nového terminálu Jana Kašpara výběr generálního dodavatele stavby

Odůvodnění veřejné zakázky. Přemístění odbavení cestujících do nového terminálu Jana Kašpara výběr generálního dodavatele stavby Odůvodnění veřejné zakázky Veřejná zakázka Přemístění odbavení cestujících do nového terminálu Jana Kašpara výběr generálního dodavatele stavby Zadavatel: Právní forma: Sídlem: IČ / DIČ: zastoupen: EAST

Více

Směrnice kvestorky AMU č. 1/2004

Směrnice kvestorky AMU č. 1/2004 V Praze dne 27.11.2004 Sekr. 39 922/2004 Směrnice kvestorky AMU č. 1/2004 Systém zpracování účetnictví S platností od 1.11.2004 vydávám tuto směrnici. Účelem této směrnice je stanovení zásad vedení účetnictví

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu KZ, a.s. za rok 2010

Výroční zpráva Nadačního fondu KZ, a.s. za rok 2010 1 Výroční zpráva za rok 2010 2 Obsah výroční zprávy: 1. Úvodní slovo předsedy správní rady Nadačního fondu Krajské zdravotní, a. s....4 2. Základní údaje o Nadačním fondu Krajské zdravotní, a. s......

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA pro nižší a vyšší stupeň gymnázia

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA pro nižší a vyšší stupeň gymnázia ČESKÝ JAZYK A LITERATURA pro nižší a vyšší stupeň gymnázia Charakteristika vyučovacího předmětu 1/ Obsahové vymezení: Předmět Český jazyk a literatura realizuje vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český

Více

Názory na bankovní úvěry

Názory na bankovní úvěry INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/2007 DLUHY NÁM PŘIPADAJÍ NORMÁLNÍ. LIDÉ POKLÁDAJÍ ZA ROZUMNÉ PŮJČKY NA BYDLENÍ, NIKOLIV NA VYBAVENÍ DOMÁCNOSTI. Citovaný výzkum STEM byl proveden na reprezentativním souboru

Více

VI. Finanční gramotnost šablony klíčových aktivit

VI. Finanční gramotnost šablony klíčových aktivit VI. Finanční gramotnost šablony klíčových aktivit Číslo klíčové aktivity VI/2 Název klíčové aktivity Vazba na podporovanou aktivitu z PD OP VK Cíle realizace klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Krajský svaz triatlonu Vysočina z.s. STANOVY SPOLKU

Krajský svaz triatlonu Vysočina z.s. STANOVY SPOLKU Stanovy KSTT Vysočina 1 Krajský svaz triatlonu Vysočina z.s. STANOVY SPOLKU 1. ÚVOD 1.1 Právní postavení. 1.1.1 Krajský svaz triatlonu Vysočina (dále také KSTT Vysočina) je zapsaným spolkem, který vznikl

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 80 129 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Názory obyvatel na zadlužení a přijatelnost

Více

- vztah ke své škole, městu,státu. - vycházky, výlety, poznatky z cest. Místo, kde žijeme

- vztah ke své škole, městu,státu. - vycházky, výlety, poznatky z cest. Místo, kde žijeme Školní družina Školní družina důležitý výchovný partner rodiny a školy - plní vzdělávací cíle, rozvíjí specifické nadání dětí - pomáhá dětem překonávat jejich handicapy - má důležitou roli v prevenci negativních

Více

ZPRÁVA Z AKCE: KATALOGOVÁ A VZORKOVÁ VÝSTAVA název zem datum konání

ZPRÁVA Z AKCE: KATALOGOVÁ A VZORKOVÁ VÝSTAVA název zem datum konání ČESKÁ AGENTRURA NA PODPORU OBCHODU Název zakázky: ZPRÁVA Z AKCE: KATALOGOVÁ A VZORKOVÁ VÝSTAVA název zem datum konání Firma: ABC, s.r.o. íslo zakázky: 123456789 Zpracoval: Datum zpracování: CzechTrade

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Strana

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Strana PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Strana Vyhledávání textu - přidržte klávesu Ctrl, kurzor umístěte na příslušný řádek a klikněte levým tlačítkem myši. 1. Právní předpisy upravující přijímací řízení ke studiu ve střední

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Základní údaje o PREVALIS, o. s. Název: PREVALIS, o. s. Právní forma: občanské sdružení Sídlo: Táborská 45/421, 140 00 Praha 4 IČ: 22854771 DIČ: CZ22854771 Registrace: MV ČR

Více