Terénní výuka. zeměpis a škola

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Terénní výuka. zeměpis a škola"

Transkript

1 14 Terénní výuka Chodíte někdy při hodinách zeměpisu se studenty na vycházky? Nebo pořádáte geograficky zaměřené celodenní exkurze? Přestože se nyní o výuce mimo školní budovu značně diskutuje, naše zkušenosti ukazují, že na českých školách stále není příliš zastoupena. Cílem tohoto článku s navazující přílohou je jednak přesvědčit čtenáře o výhodách terénní výuky, jednak jim poskytnout příklady témat a konkrétních úkolů realizovatelných při výuce v terénu. Používání pojmů souvisejících s výukou geografie v terénu není v české literatuře jednotné. V tomto textu budeme používat pojem terénní výuka, což je obecný výraz zahrnující různé formy výuky mimo školní budovu. Synonymy k němu jsou terénní vyučování, výuka v krajině a výuka v terénu. Další pojmy, jako exkurze nebo terénní cvičení, mají konkrétnější význam, značí určitou specifikaci terénní výuky vzhledem k cílům a k činnostem žáků či časové náročnosti. Pokud pedagog využívá blízké okolí školy k pravidelné terénní výuce na různá témata v rámci jediné vyučovací hodiny, můžeme hovořit o geografické laboratoři (blíže viz např. Řezníčková 2006). Tato forma výuky nenarušuje rozvrh hodin a není náročná na organizaci a finance. Terénní geografická výuka je součástí tematických okruhů geografie v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání i pro gymnázia. Především v RVP ZV je však omezena jen na procvičování orientace Terénní výuka může probíhat i za hranicemi Česka. Foto: T. Burda v krajině, zakreslování do map a na zásady bezpečnosti v přírodě; nepodporuje tedy práci se specifickými rysy krajiny, toto zaměření ovšem může být rozpracováno v ŠVP. Důvodů, proč terénní výuku využívat, existuje přitom celá řada. Pokusíme se stručně shrnout její hlavní přínosy pro žáky: 1. Efektivní způsob učení. Určitou informaci si zapamatujeme tím lépe, čím více aktivity při jejím ukládání do paměti vynaložíme. Poznatky získané vlastní činností v krajině si tedy žáci zapamatují mnohem trvaleji než ty, které si jen přečtou nebo vyslechnou. V krajině také můžou na vlastní oči pozorovat řadu procesů a jejich dopadů, které si při výuce ve třídě musí jen představovat (často dosti nepřesně). 2. Rozvoj geografických dovedností. V průběhu terénní výuky a po jejím skončení ve třídě žáci pozorují krajinu, vytvářejí mapy, přemýšlejí o vztazích, měří údaje, realizují anketu apod. Dostávají příležitost k tzv. autentickému učení, tedy takovému, při němž používají jednoduché metody výzkumu a něco vytvářejí nebo navrhují, nejen reprodukují znalosti. 3. Rozvoj obecných dovedností (součást tzv. klíčových kompetencí). Žáci si osvojují i další dovednosti obecného charakteru, například: komunikační dovednosti, schopnost týmové práce, dovednost klást si otázky a identifikovat problémy, organizovat si práci, používat počítačové programy. 4. Integrace témat. Při terénní výuce lze vhodně propojit zeměpis například s dějepisem, biologií nebo některým z průřezových témat. Žáci se tak učí kombinovat základní výzkumné metody jednotlivých vědních oborů a vnímat určitou problematiku v celistvosti, nerozdělenou do školních předmětů. 5. Motivace, zaujetí, zájem o obor. Využití geografických poznatků při řešení praktických úkolů umožňuje studentům poznat, že školní vzdělání má smysl pro život. Pokud si při skupinové práci mohou do určité míry vybírat, na co se zaměří a jakým způsobem budou postupovat, mají i spoluzodpovědnost za své učení. Proto může terénní výuka studenty značně motivovat k učení a celoživotnímu vzdělávání, dokonce v nich může probudit dlouhodobý zájem o geografii. Každý, kdo se pokoušel terénní výuku realizovat, narazil však jistě i na mnohé obtíže. Připravit si hodnotný program v terénu rozhodně zabere mnoho času a samotná terénní výuka může trvat několik hodin, čímž zasáhne do výuky dalších předmětů. Zahrnuje v sobě rizika, kterým studenti a učitelé v případě výuky ve školní budově nemusejí čelit, a důsledky nekázně žáků mohou být mnohem vážnější než ve třídě. Výuka na terénním pracovišti či exkurze do vzdálených míst navíc vyžadují značné finanční náklady, které školy ani rodiče studentů nemusejí být ochotni platit. Další problémy představuje např. neochota ostatních vyučujících spolupracovat a nepředvídatelnost podmínek výuky (nevhodné počasí, uzavírka silnice aj.). Příprava programu pro terénní výuku geografie Jak zvolit vhodná témata a vybrat vědomosti a dovednosti, které budeme procvičovat? Můžeme si například u tematického celku určit, které dovednosti s ním související by bylo možné procvičovat v terénu a kterých cílů chceme výukou dosáhnout. K nim poté formulujeme konkrétní úkoly a přiřadíme vhodnou lokalitu. Pokud je tato lokalita vhodná i pro výuku jiného tématu, není na škodu zařadit i úkoly jiného tematického celku, podobně jako v případě lokality Černá věž v Českých Budějovicích v rubrice Na pomoc škole. Terénní výuka by neměla být odtržena od výuky ve škole, ale naopak měla by být její samozřejmou součástí. To znamená, že např. během výuky geografie dopravy můžeme jít se žáky měřit intenzitu dopravy do terénu nebo v rámci výuky tématu geografie obyvatelstva a sídel budeme sledovat suburbanizaci v zázemí našeho města. Doporučujeme, aby žáci na úkolech pracovali ve skupinkách nebo aspoň ve dvojicích a získané výsledky zaznamenávali do pracovních listů. Terénní výuku je zapotřebí profesionálně hodnotit. V případě aktivit, které zaberou jen jednu vyučovací hodinu, je vhodné vybrat a ohodnotit pracovní listy studentů, aby měli motivaci řádně pracovat. Pokud je výstupem terénní výuky mapa, rozsáhlejší závěrečná práce či prezentace výsledků, doporučujeme hodnotit tento výstup podle předem oznámených kritérií. Například pro hodnocení tematické mapy se nabízí stanovit následující kritéria (seřazená podle váhy): kompozice a kartografické náležitosti mapy; obsahová správnost; přehlednost; estetický dojem. Je možné hodnotit i zapojení studenta do projektu formou sebehodnocení a hodnocení ostatními žáky. Terénní výuku zaměřenou především na environmentální výchovu, s větším či menším zastoupením geografie, nabízejí desítky ekologických organizací. Seznam některých z nich lze nalézt na hraozemi.cz/zelena seznamka, podrobněji o jejich práci píše Matějček (2007). Lze využít i služeb terénního pracoviště brněnské univerzity v Jedovnici, které nabízí vícedenní programy pro školy, zaměřené na různé přírodovědné předměty a geografii. Mnoho námětů na náplň terénní výuky lze nalézt např. v publikaci Řezníčkové a kol. (2008) nebo na stránce Literatura a anglický abstrakt na str. 17

2 15 na pomoc škole Orientace v krajině a struktura města Černá věž v Českých Budějovicích Pracovní list pro studenty Místo: Černá věž v Českých Budějovicích Cíle: Naučíme se určovat světové strany bez kompasu, pojmenovat nejvýznamnější dominanty v okolí a poznáme strukturu našeho města. Pomůcky: psací potřeby, tvrdá podložka, plán města Během výstupu na Černou věž vyřešte úkol č. 1 a v hodinovém patře, kde je umístěna výstava fotografií a několik panelů s informacemi o Černé věži, zodpovězte úkol č. 2. Úkol č. 1: Podle hloubky oken odhadněte šířku zdiva v místě, kde končí šnekové schodiště:... m Víte, proč schodiště stejně jako u většiny podobných staveb zatáčí doprava? Úkol č. 2 hodinové patro: V kterém roce bylo rozhodnuto o stavbě Černé věže? Které funkce plnila? V jaké výšce se nachází ochoz, ze kterého budete za chvíli pozorovat město? Na ochozu Černé věže: Úkol č. 3: Které fyzickogeografické jevy a procesy můžete v krajině kolem vás pozorovat? Vyjmenujte jich alespoň deset. Úkol č. 4: Které sociogeografické jevy a procesy můžete pozorovat? Uveďte jich opět nejméně deset. Úkol č. 5: Určete, kde je sever. Jak to bez kompasu poznáte? Svůj odhad poté zkontrolujte podle plánu města, který je orientován na sever. Úkol č. 6: U každé z následujících přírodních nebo člověkem vytvořených dominant určete, jestli je dnes můžete z Černé věže vidět. Pokud ano, odhadněte jejich vzdálenost. Svůj odhad později porovnejte s údaji na mapě nebo na internetu (např. Pokud nevíte, jak daná dominanta vypadá, poraďte se se spolužáky či s vyučujícím. hotel Gomel Název dominanty kostel v Dobré Vodě u Č. B. zámek Hluboká nad Vltavou jaderná elektrárna Temelín Kleť (1084 m, Blanský les) Kohout (869 m, Slepičí hory) Kraví hora (953 m, Novoh. hory) Viditelnost (Ano/Ne) Odhad vzdálenosti Skutečná vzdálenost Úkol č. 7: Při pohledu na město jistě rozeznáte několik částí, které se od sebe liší dobou a stylem zástavby či funkcí, kterou plní. Pokuste se na základě pozorování schematicky zakreslit do plánu tyto strukturní zóny: A. historické jádro B. širší centrum s hustou zástavbou obytných domů z 19. a počátku 20. století C. tradiční průmyslové zóny z 19. století (Koh-i-noor, Samson, Budvar, Bupak) D. nové průmyslové zóny vytvořené v 20. a 21. století (Madeta, Bosch, Sfinx, Pekast) E. obytné zóny z 20. století (meziválečná vilová zástavba, rodinné domy z období po roce 1945, sídliště) F. části města se speciálními funkcemi (obchodní zóny, výstaviště, rekreace, zahrádkářská kolonie) Případně si vytvořte další kategorie. Úkol č. 8: Najdete nějaké odlišnosti zonální struktury Českých Budějovic od koncentrického modelu, v němž jsou jednotlivé zóny uspořádány do soustředných kruhů? Jak si tyto nepravidelnosti vysvětlujete? Úkol č. 9: Napište, ve které z uvedených strukturních zón se především nacházejí: a) gymnázia b) banky c) dětská hřiště Úkol č. 10: Každé město plní mnoho funkcí. Pokuste se ke každé z uvedených funkcí přiřadit strukturní zónu z úkolu 7, v níž se tyto funkce převážně vyskytují: výrobní... kulturní... obytná... administrativní... obchodní... dopravní... Úkol č. 11: Které budovy jsou ve městě nejvyšší a nejvýraznější? Napište jejich názvy, případně popis (např. komín teplárny ) a zakreslete je do plánu. Neznáte jejich názvy? Poraďte se. Úkol č. 12: Které budovy podle vás nepatří do centra, protože kazí jeho historický charakter? Po návratu z Černé věže: Úkol č. 13: Uveďte, které lokalizační faktory mohly zapříčinit, že následující podniky byly založeny právě v té části města, kde nyní stojí: Koh-i-noor (1847): Český akciový pivovar (dnešní Budvar, 1895): Bosch (1992):

3 16 Na pomoc škole Klíčová slova: záměrné pozorování krajiny, určování světových stran, dominanty v krajině, struktura města Lokalita: Černá věž Hlavní cíle: Student dokáže: určit bez kompasu a mapy světové strany pojmenovat nejvýznamnější krajinné dominanty v okolí Českých Budějovic vymezit strukturní zóny města a vysvětlit důvod jejich rozmístění popsat funkce, které jednotlivé zóny plní relativně přesně odhadnout vzdálenost objektů, které pozoruje v krajině Pomůcky: psací potřeby, tvrdá podložka, plán města Organizace: Studenti pracují ve skupinách o 2 až 5 členech. Z pracovního listu je možné vypustit nebo zkrátit první čtyři úkoly, které nejsou tak důležité; jen starší a schopnější studenti asi zvládnou všechny úkoly během jedné vyučovací hodiny. Černá věž má otevřeno jen v dubnu až říjnu kromě pondělí, od 10 hodin. Komentář k úkolům: Úkol č. 1: Tento úkol stejně jako úkol č. 2 využívá lokality k vlastivědnému obohacení žáků. Šířka zdiva Černé věže na tomto místě je kolem 2,5 metru, u základů dokonce 3,1 m. Šnekové schodiště zatáčí doprava, aby se na něm případným dobyvatelům, většinou pravorukým, bojovalo mečem hůře než obráncům. Úkol č. 2: O stavbě Černé věže bylo rozhodnuto v roce Plnila funkci reprezentační, funkci strážní věže a zvonice. Výška věže k podlaze ochozu je 45,67 m. Úkol č. 3: Ve 3. a 4. úkolu si mají žáci spojit pojmy, které znají ze školy, s tím, co opravdu vidí v krajině: soutok rybník vodní tok říční niva pahorkatina vrchovina hornatina svah rovina les Českobudějovická pánev Blanský les Vltava eroze fotosyntéza Úkol č. 4: sídlo město vesnice průmysl služby zemědělství turistický ruch aglomerace intenzita dopravy dopravní uzel dopravní síť kulturní zařízení rekreace urbanizace dojížďka Úkol č. 5: Existuje několik možností, jak v městském prostředí určit světové strany: 1. Podle polohy slunce: Pokud máte hodinky s ručičkami, převeďte nejprve letní čas na zimní (o hodinu zpět). Poté nastavte hodinky tak, aby menší ručička směřovala na slunce. Mezi ní a směrem od středu hodinek ke dvanácté hodině se nachází jih, na opačné straně sever. 2. Úvahou: V 6 hodin (zimního času) je slunce přibližně na východě, ve 12 hodin na jihu, v 18 hodin na západě. Podle aktuálního Metodický list pro učitele času odhadněte, mezi kterými světovými stranami se tedy slunce nachází nyní. 3. Podle kostelů: Ve většině případů směřuje oltář kostelů na východ. To platí i pro katedrálu sv. Mikuláše nebo pro klášterní kostel Obětování Panny Marie. Bohužel ne úplně přesně. Stejně jako strany náměstí či pravoúhlá síť ulic v centru města kopírují tyto kostely světové strany jen přibližně, jejich oltáře směřují na východo-jihovýchod. 4. Podle známých míst. Například si pamatujete, že zámek Hluboká nebo jaderná elektrárna Temelín leží na mapě na sever od Českých Budějovic. Úkol č. 6: Název dominanty Viditelnost (Ano/Ne) Odhad vzdálenosti Skutečná vzdálenost hotel Gomel 1,0 kostel v Dobré Vodě u Č. B. 4 zámek Hluboká nad Vltavou 9 jaderná elektrárna Temelín 23 Kleť (1084 m, Blanský les) 19 Kohout (869 m, Slepičí hory) 24 Kraví hora (953 m, Novohradské hory) Zdroj: Úkol č. 8: Především širší centrum neobklopuje historická jádro ze západu a jihozápadu, tímto směrem na něj přímo navazují parky a sportovní areály (Stromovka, Sokolský ostrov), což však umožňuje dojít během několika minut z náměstí do přírody. Průmyslová zóna netvoří souvislý pás, spíše jde o několik center soustředění průmyslu v různých vzdálenostech od centra města. Úkol č. 9: a) gymnázia: A, B b) banky: A, B c) dětská hřiště: E, F Úkol č. 10: výrobní D, C, kulturní A, obytná E, B administrativní A, obchodní F, dopravní B Úkol č. 11: Např. Černá věž, Bílá věž, hotel Gomel, komíny teplárny v Novohradské ulici a výtopny v Okružní ulici Úkol č. 12: Cílem tohoto úkolu je, aby si žáci uvědomili estetickou hodnotu zachovalého historického centra města a učili se citlivě vnímat zásahy do jeho vzhledu. Úkol č. 13: Cílem je, aby si žáci na příkladu podniků z Českých Budějovic uvědomili, které lokalizační faktory rozhodují o rozmístění průmyslových závodů a jak se tyto faktory časem změnily. Koh-i-noor (1847) poloha za městem, nedaleko silnice na Český Krumlov, odkud se dovážel grafit Český akciový pivovar (dnešní Budvar, 1895) poloha za městem, blízkost železnice, artéská voda Bosch (1992) sousedství firmy Motor Jikov, od níž převzal část areálu, blízkost železnice a hlavní silnice na Prahu 33

4 17 Literatura: MARADA, M. (2006): Jak na výuku zeměpisu v terénu? Geografické rozhledy, 15, č. 3, s MATĚJČEK, T. (2007): Střediska ekologické výchovy a jejich úloha v geografickém vzdělávání. Geografické rozhledy, 16, č. 3, s Řezníčková, D. (2006): Jak je koncipována Geolaboratoř Albertov Vyšehrad? Geografické rozhledy, 15, č. 3, s Řezníčková, D. a kol. (2008): Náměty pro geografické a environmentální vzdělávání: Výuka v krajině. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Projekt JPD3 Přírodovědná gramotnost, Praha, 184 s. ZÁLESKÝ, J. (2009): Koncepce terénní výuky na příkladu Českobudějovicka. Diplomová práce. Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK, Praha, 128 s. Jiří Záleský, Křesťanské gymnázium, Praha Geography Fieldwork in Czech Schools. The article discusses issues associated with geography fieldwork in Czech schools, focusing on the benefits and difficulties of teaching geography in settings outside of school. Possible teaching topics and evaluation methods are suggested. In order to provide readers with a specific example of fieldwork, a resource work sheet for teachers is included. Od atlasů k humanitární pomoci Možná uvažujete o studiu geografie nebo už tento obor na univerzitě studujete. Víte však, čím se geografové v praxi zabývají? Nepatříte snad k těm, kteří v geografech vidí pouze cestovatele? Odpověď vám nabízíme v sérii článků, kterou jsme zahájili v 5. čísle 18. ročníku v rubrice Zeměpis a škola. Autory jsou absolventi univerzitního studia geografie/učitelství, geografie/kartografie. Rádi přivítáme další statě, v nichž se paleta činnosti geografů ještě rozšíří. Po absolvování Přírodovědecké fakulty UK v Praze, oboru fyzická geografie a kartografie, jsem pracoval v kartografickém oddělení Geografického ústavu ČSAV a připravoval k vydání množství tematických mapových děl. V rámci interní aspirantury jsem získal vědeckou hodnost kandidáta geografických věd. Poté jsem působil na Katedře kartografie a geoinformatiky Přírodovědecké fakulty UK. Stal jsem se zástupcem Česka v Komisi národních a regionálních atlasů Mezinárodní kartografické asociace ICA (1) a usiloval o vydání Národního atlasu České republiky. Pak jsem se zaměřil na problematiku geografického názvosloví na mapách a stal se členem Názvoslovné komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (2). Nyní externě přednáším na Katedře geodézie a kartografie Fakulty stavební ČVUT v Praze a věnuji se zejména standardizaci českých exonym, překladům map zeměpisných atlasů světa do češtiny, korekturám a lektorování odborných i populárních textů a digitální kresbě přílohových map, např. pro časopis Lidé a země. Rovněž jsem začal hodně cestovat, zejména do oblasti Afriky a Asie. Nejprve jsem zkoušel vést specializované zájezdy pro cestovní kanceláře, ale předem pevně stanovený program mi příliš nevyhovoval, protože na svých cestách rád improvizuji a snažím se svůj itinerář upravovat operativně přímo v terénu. Zúčastnil jsem se několika expedic, z nichž nejvýznamnější byla Africká mozaika (3), věnovaná 150. výročí narození dr. Emila Holuba. Na trase po Jižní Africe, Lesothu, Botswaně, Zambii, Malawi a Zimbabwe jsem mohl uplatnit své kartografické dovednosti ve funkci navigátora expedice. Při své další návštěvě nepálské metropole Káthmándú jsem potkal svého přítele Akka Lamu z kmene Tamangů. Bylo to v době, kdy jsem při cestách po Indii a Nepálu poznal, v jaké bídě značná část tamních obyvatel žije, a dospěl jsem k rozhodnutí začít jim pomáhat. Proto když mi Akka sdělil, že založil nadaci Development of Children and Women Center (DCWC), a zeptal se mě, zda nechci uspořádat výstavu buddhistických obrazů thanegk a dalších předmětů v České republice, jejichž prodej by přispěl na pomoc nejchudším obyvatelům Nepálu, neváhal jsem ani minutu a souhlasil. Výstava měla velký úspěch, a jelikož se ke mně přidali další lidé ochotní pomáhat ve volném čase Nepálu, založili jsme občanské sdružení NAMASTÉ NEPÁL (DCWC CZ), o. s., jehož cílem je humanitární, sociální, vzdělávací a kulturní činnost v Nepálu a zveřejňování informací o této zemi a jejích obyvatelích v Česku. Já jsem Škola v Nepálu. Foto: T. Beránek se stal jeho předsedou. Název sdružení vychází z nepálského pozdravu. Namasté pochází ze sanskrtského slova namaha, které znamená uklonit se či poklonit ve významu vyjádření úcty. Pozdrav spočívá v sepnutí dlaní v úrovni srdce a mírném úklonu směrem k osobě, kterou zdravíme. Naše sdružení úzce spolupracuje s partnerskou organizací nepálskou nadací DCWC, jejímž prostřednictvím vykonává své aktivity v zemi pod Himálajem. V České republice působíme od roku 2004 a od té doby se podařilo na pomoc Nepálu shromáždit přes 1,5 milionu Kč. Hlavní projekty sdružení Namasté Nepál ÚSMĚV Z NEPÁLU podpora studia nepálských dětí, obdoba adopce na dálku. Jednotlivci nebo kolektivy z České republiky finančně přispívají na školní vzdělání dětí a tím se stávají jejich adoptivními rodiči. Cílem je umožnit vzdělání dětem, které žijí ve velmi nepříznivých podmínkách.

5 18 Často pocházejí z neúplných rodin nebo jsou zdravotně handicapované. Přestože jsou státní školy v Nepálu bezplatné, chudí rodiče si nemohou dovolit posílat své děti do školy: nemají peníze na školní uniformu, učebnice, sešity a další pomůcky. Výběr dětí provádějí místní sociální pracovníci ve spolupráci s učiteli a není ničím podmíněn (ani náboženským vyznáním nebo etnickou či kastovní příslušností). Více než 150 nepálských dětí má dnes své adoptivní rodiče v Česku. VZDĚLÁNÍ PRO NEPÁL projekt je zaměřen na finanční podporu výstavby škol, kterých je ve vesničkách v podhůří Himálaje nedostatek a děti do nich musí docházet několik hodin pěšky obtížným horským terénem. Nadace DCWC postavila již osmnáct nových škol pro více než žáků a nyní se stavějí další školy za finanční podpory především z Velké Británie, Švýcarska a Česka. Dále financujeme množství kurzů čtení a psaní pro negramotné vesničany, které snižují vysokou míru analfabetismu. Na výuce angličtiny na druhém stupni základních škol se podílí řada dobrovolníků od nás a Slovenska a je zaměřena na zeměpis a ekologii, tedy na předměty, které nepálské osnovy neznají. NETRADIČNĚ NEPÁLEM poskytování poradenství pro cesty do Nepálu a navrhování itinerářů podle přání klientů, zaměřených i na návštěvu méně známých oblastí. Realizace probíhá prostřednictvím nepálské trekové agentury Buddha Eye Trčka, založené nadací DCWC, jejíž pracovníci věnují část své mzdy na pomoc chudým dětem. NEPÁLSKÝ OBCHŮDEK prodej nepálského zboží v Česku, především thanegk a dalších uměleckých a votivních předmětů. Většina zboží pochází z továrničky provozované nadací DCWC, v níž dostávají práci především ženy, které by jen stěží nalezly zaměstnání. Thangky vznikají v malířské škole, kterou zřídila nadace DCWC. Pracují v ní nejlepší káthmándští umělci, kteří důsledně dodržují klasické způsoby malby thanegk, Nepálská dívka s vlastním a adoptivním tatínkem. Foto: archiv T. Beránka dané posvátnými buddhistickými knihami, včetně používání čtyřiadvacetikarátového zlata. Výtěžek z prodeje zboží je určen na financování dalších projektů v Nepálu. Další činnost je zaměřena na organizování prodejních výstav thanegk, nepálského zboží a fotografií z Nepálu, přednášek a seminářů o zemi pod Himálajem, které jsou rovněž zdrojem finanční pomoci pro Nepál. Sdružení zastřešuje i Nepálsko českou organizaci pro nepálské občany dlouhodobě žijící v České republice. Naše sdružení se rovněž podílí na stavbě nemocnice v chudé oblasti severovýchodně od Káthmándú, kde pro místní obyvatelstvo není dostupná žádná zdravotní péče. Do dalších těžko přístupných oblastí se pořádají pravidelné výjezdy lékařů a stomatologů, kteří pacienty bezplatně vyšetřují. Často jsou spojené s distribucí oblečení chudým dětem. Na mnohých místech musíme také řešit problémy se zásobováním pitnou vodou. Ve sdružení Namasté Nepál se věnuji manažerské činnosti řízení skupinky asi dvaceti lidí, kteří mají na starosti jednotlivé projekty sdružení. Organizuji výstavy, přednášky i semináře o Nepálu a dovoz nepálských výrobků, spravuji webové stránky sdružení. Pomáhám s vysíláním dobrovolníků vyučujících anglický jazyk i lékařů a zdravotního personálu pro novou nemocnici. Radím cestovatelům do Nepálu i do okolních zemí. Často jezdím do Nepálu (navštívil jsem ho již 9x) a dohlížím tam především na stavbu škol i na fungování sponzoringu školní docházky chudých dětí. Přímo v terénu školím horské vůdce, aby byli schopni se plně věnovat svým klientům jak po stránce organizační, tak i znalostní. Sbírám informace pro přednáškové cykly i etnomateriál pro výstavy. Při všech těchto činnostech plně využívám získané kartografické i geografické znalosti. Nepál je čarokrásná země s nádhernou přírodou i značným kulturním bohatstvím a musím říci, že jsem kouzlu její krajiny i skvělým lidem zcela propadl. Přívětiví obyvatelé této republiky, která se řadí mezi dvacet nejchudších zemí světa, však žijí ve značné bídě a potřebují naši pomoc. Hledáme proto další zájemce, kteří by byli ochotni s námi spolupracovat a přiložit pomocnou ruku jak v České republice, tak i v Nepálu (5). Tomáš Beránek, Zdroje dat: PRA- RESKOD=998&MENUID=0&AKCE=- DOC: 30-ZU_GEONAMES_JMENA_2 podrobné informace na mailové adrese Poznávejte svět s pomocnou rukou místních Rádi poznáváte cizí země a jejich kulturu, ale nevyhovuje vám organizovaný turismus cestovních kanceláří nebo si cestování nemůžete dovolit z finančních důvodů? Následující řádky vás seznámí s novou podobou cestování, která si klade za cíl minimalizovat náklady a poznávat místní kulturu bezprostředně. Stále více lidí chce cestovat, ale ne pro každého je cestování finančně dostupné. Jako reakce na tuto potřebu vznikly tři internetové sociální sítě, které sdružují cestovatele za účelem vzájemného bezplatného poskytování a využívání prostoru k přenocování a hlubšího seznámení s místním reálným životem. Sítě a umožňují propojení mezi cestujícími a obyvateli cílové destinace. Životaschopnost sítí stojí na principu otevřené pohostinnosti, vzájemné solidarity, důvěry a reciprocity v chování členů komunity, tedy nejen využívat, ale také ubytovávat. Stačí poskytnout gauč, matraci či místo na podlaze. Nejdůležitější je však ochota sdílet svůj čas a soukromí s dalšími cestovateli. Nejrozvinutější cestovatelskou sítí je CouchSurfing, který v současnosti čítá přes 1,2 miliónu členů z více než 230 zemí, mezi kterými je i KLDR nebo Myanmar a 62 tisíc měst z celého světa, v nichž se hovoří více než jazyky. Právě tento portál zave- dl termín couchsurfer cestovatel, jenž ubytovává a zároveň je ubytováván dalšími couchsurfery. CouchSurfing má ze všech tří sítí nejdokonalejší systém vyhledávání couchsurferů, ochrany, referencí a seskupování, a právě proto se následující text zaměřuje pouze na něj. CouchSurfing (CS) Systém je provozován v několika světových jazycích. Každý člen má vlastní profil, jehož kvalita je dána množstvím informací a referencí a velmi ovlivňuje šanci na úspěšné navázání kontaktu. Profil obsahuje základní údaje o uživateli, ale také seznam jazyků, které ovládá, či popis jeho gauče.

6 19 V profilu je vymezen prostor pro popis vaší osoby, vašich cestovatelských zážitků a toho, co komunitě nabízíte. Nepostradatelný je popis nabízeného gauče. Ten se týká podmínek, v jakých budou vaši hosté nocovat, a pravidel, která musí dodržovat. Dále uvádíte, kolik lidí jste ochotni ubytovat a na jak dlouho. Couchsurfery, které považujete za blízké a jež jste osobně potkali, pak můžete zařazovat do svého profilového seznamu přátel. Couchsurfery vyhledáváte kliknutím na couchsearch. V dotazníku vyplníte požadavky na hledaný gauč či osobu, kterou chcete poznat. Po zadání všech potřebných dat je zobrazen seznam kritériím odpovídajících couchsurferů ve vámi požadované lokalitě. Pak už jen vyberete, kterého z nich kontaktovat, a čekáte na odpověď. Ta nemusí být vždy kladná a někdy nepřijde vůbec. Nedoporučuje se však rozesílat tutéž zprávu více couchsurferům. Každý člen CS ocení osobní přístup a skutečný zájem o svou osobu. Bezpečnostní opatření Jako ochrana funkčnosti a jednotlivých členů CS existuje několik bezpečnostních a preventivních opatření. Údaje hodné vysoké ochrany, jako je vaše přesná adresa či datum narození, váš profil nezobrazuje. Poskytnutí adresy případným hostům probíhá individuálně. Základem je také systém referencí, které si mohou udělovat uživatelé, kteří se osobně poznali. Negativní reference slouží jako varování pro ostatní, v případě velmi špatné zkušenosti se doporučuje upozornit i příslušné administrátory. Pro tento účel existuje dokonce i speciální skupina na ochranu žen před virtuálním sexuálním obtěžováním. Reference dále ostatním uživatelům poskytují určitou představu o případné vzájemné interakci, a v zájmu životaschopnosti komunity by proto měly být psány upřímně a objektivně. Dalším opatřením je tzv. verification ověření uvedené adresy a identity couchsurfera, které slouží ke zvýšení vaší důvěryhodnosti. Výměnou za poplatek 25 USD obdržíte pohlednici s kódem, po jehož zadání do sítě se ve vašem profilu zobrazí ikona ověřeného člena, tedy člena s ověřenou totožností a skutečnou adresou. Darované peníze jsou určeny k provozování sítě a jsou i projevem vaší aktivní podpory. Ověření identity je dobrovolné a lze jej podstoupit kdykoliv v průběhu členství v CS. Speciálním opatřením je i systém ručení, tzv. vouching. Členové se statutem důvěry mají právo udělovat tzv. vouches svou důvěru dalším členům CS. Jakmile se za vás zaručí tři členové se statutem důvěry, i vy nabýváte stejného statutu a můžete vouche udělovat a rozšiřovat tak síť za sebe navzájem ručících jednotlivců. Existuje také několik druhů a úrovní statutu ambasadora a systém jejich udělování lze shrnout jako určitý proces postupu v hierarchii komunity. Statut ambasadora přitom není jen jakýmsi čestným titulem, ale váží se k němu i mnohé povinnosti související s fungováním CS komunity a s organizací jejích členů na jednotlivých místech světa. CS není jen sítí cestovatelů, ale umožňuje svým členům po celém světě komunikovat a setkávat se z rozličných důvodů. Nabízí množství skupin, jejichž členy se můžete stát. Tyto skupiny se často dělí podle místa a organizují i různá nevirtuální setkání. Díky těmto skupinám můžete najít spolucestovatele, lidi s podobnými zájmy, spolujízdu nebo se dozvíte o událostech probíhajících na různých místech světa. Tereza Kušniráková, studentka PGS PřF UK v Praze Michaela Pixová, studentka PGS PřF UK v Praze

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie:

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie: Vyučovací předmět: ZEMĚPISNÁ PRAKTIKA Učební osnovy 2. stupně 5.3.2. ná praktika A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího

Více

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: Datum: 20.5. 2014 Cílová skupina: Klíčová slova: Anotace: Hlavní pomůcky:

Více

ŠKOLY PRO REGION - modernizace ŠVP ZV v českorakouském příhraničí Novohradska

ŠKOLY PRO REGION - modernizace ŠVP ZV v českorakouském příhraničí Novohradska ŠKOLY PRO REGION - modernizace ŠVP ZV v českorakouském příhraničí Novohradska registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/02.0037 Datum zahájení projektu: 1. 1. 2010 Datum ukončení projektu: 30. 6. 2012

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v primě, sekundě, tercii a kvartě, dvě vyučovací jednotky týdně. V

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

8. ročník LMP NSP. Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie. Přírodní obraz Země Terénní geografické praxe a aplikace

8. ročník LMP NSP. Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie. Přírodní obraz Země Terénní geografické praxe a aplikace Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis ŠVP ZV LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Zeměpis Vyučovací předmět Zeměpis je tvořen z obsahu vzdělávacího oboru Zeměpis ze vzdělávací

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

Předmět: Praktikum ze zeměpisu

Předmět: Praktikum ze zeměpisu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Nepovinné předměty Předmět: Praktikum ze zeměpisu Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Dobrovolnictví v Malém Tibetu Výuka dětí, pomoc na stavbě, odborná asistence v rozvoji školy. 14 dní až 6 měsíců

Dobrovolnictví v Malém Tibetu Výuka dětí, pomoc na stavbě, odborná asistence v rozvoji školy. 14 dní až 6 měsíců Dobrovolnictví v Malém Tibetu Výuka dětí, pomoc na stavbě, odborná asistence v rozvoji školy 14 dní až 6 měsíců Malý Tibet Malý Tibet leží v severní Indii. Formálně se tato oblast jmenuje Ladakh, ale protože

Více

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava 1. 4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost Datum zahájení

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY. et al.

KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY. et al. KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY et al. 1 VÝCHODISKA ( AXIOMY ) REFORMY a) zvýšení vzdělávací autonomie škol umožnit školám svobodnější rozhodování, pokud jde především o volbu vzdělávacích

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

sešitový atlas Učebnice pro nižší gymnázium (prima kvarta) si žáci nekupují, jsou jim zdarma zapůjčeny školou.

sešitový atlas Učebnice pro nižší gymnázium (prima kvarta) si žáci nekupují, jsou jim zdarma zapůjčeny školou. Učebnice používané v předmětu zeměpis, geografie V předmětu zeměpis se vyučuje podle ucelené řady učebnic Nakladatelství České geografické společnosti (www.ncgs.cz). Učebnice pro nižší gymnázium (prima

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : ZEMĚPIS Ročník: kvinta, I. ročník Tématická oblast Úvod do geografie Rozdělení a význam geografie Vymezí objekt studia geografie, rozdělí

Více

DUM č. 4 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR

DUM č. 4 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR projekt GML Brno Docens DUM č. 4 v sadě 21. Ze-3 Kraje ČR Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 30.09.2013 Ročník: 3. ročníky Anotace DUMu: Kraje České republiky. Geografická charakteristika Jihočeského kraje

Více

7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost. Průvodcovská činnost

7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost. Průvodcovská činnost 7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost Průvodcovská činnost POJETÍ PŘEDMĚTU Cílem je poskytnout studentům základní informace o problematice průvodcovských služeb jak po stránce teoretické

Více

Seminář pro učitele geografie

Seminář pro učitele geografie Ostrava, 11. února 2010 Prezentace připravované učebnice Myšlení v globálních a evropských souvislostech Prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc. Mgr. Zuzana Houdková Seminář pro učitele geografie Dílčí témata:

Více

Popis projektu. Klíčové aktivity

Popis projektu. Klíčové aktivity Zvyšování motivace k technickému vzdělávání Výše finanční podpory : 7 195 707,16 Doba realizace: 1.9.2012 31.10.2014 Poskytovatel: Jihočeský kraj, grantové schéma Prioritní osa: Počáteční vzdělávání Operační

Více

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech OSV a VMEGS. Problémy Afriky. Problémy Afriky. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech OSV a VMEGS. Problémy Afriky. Problémy Afriky. Název učební jednotky (téma) Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech OSV a VMEGS Název učební jednotky (téma) Problémy Afriky Stručná anotace učební jednotky Žáci ve dvojicích formou brainstormingu určují, co pro ně znamená

Více

Muzeum vltavínů v Českém Krumlově

Muzeum vltavínů v Českém Krumlově Muzeum vltavínů v Českém Krumlově Základní informace o projektu Víte, že......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tělesa na Zemi?...vltavíny znali a používali lidé již v době kamenné?...vltavíny přiletěly

Více

Seminář pro žáky 5. ročníků a jejich rodiče

Seminář pro žáky 5. ročníků a jejich rodiče Seminář pro žáky 5. ročníků a jejich rodiče Podle ŠVP Škola snů: 2. stupeň ZŠ 6. 7. ročník 3 hodiny týdně 8. 9. ročník 5 hodin týdně Příklady: 6. 9. ročník po 3 hodinách jazyka (VNJ, VRJ) a k tomu na 8.

Více

Teambulding: - budování efektivního týmu Etapy budování týmu: - forming - storming - norming - performing

Teambulding: - budování efektivního týmu Etapy budování týmu: - forming - storming - norming - performing Vzdělávací oblast: Volitelné předměty Týmová práce Ročník: 8. 9. Kompetence ( výstupy ) Učivo obsah Mezipředm. Osvojí si proces teambuldingu. Teambulding: - budování efektivního týmu Etapy budování týmu:

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět:: INFORMATIKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu U vyučovacího předmětu informatika je časové vymezení dáno učebním plánem. V

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda

Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vlastivěda Vzdělávací obsah předmětu Vlastivěda je tvořen z tematických okruhů Místo, kde žijeme,

Více

1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK

1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK Příloha č. 4 1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ Vyučovací předmět anglický jazyk etwinning se vyučuje jako volitelný předmět

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola Havířov Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁNÍ DODATEK č.1 Pro 8.ročník 1 ZEMĚPIS Vyučovací předmět Období Člověk a příroda ZEMĚPIS 3. 8.

Více

Příloha 8 ATLASOVÁ TVORBA

Příloha 8 ATLASOVÁ TVORBA ATLASOVÁ TVORBA Vyjádřením a uznáním vysoké úrovně znalostí a tvůrčích schopností příslušníků Vojenského zeměpisného ústavu v oborech kartografie, geografie a kartografická polygrafie byla účast jeho redaktorů,

Více

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika)

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Studijní program Učitelství pro základní školy, Učitelství pro střední školy (navazující magisterské studium,

Více

2009 Ing. Andrea Sikorová

2009 Ing. Andrea Sikorová Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 MOŽNOSTI STUDIA V ZAHRANIČÍ 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Možnosti studia v zahraničí

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

JAK NA JEDNOTKU VÝSLEDKŮ UČENÍ

JAK NA JEDNOTKU VÝSLEDKŮ UČENÍ JAK NA JEDNOTKU VÝSLEDKŮ UČENÍ žádostí o grant Jednotka výsledků učení (JVU) Co je jednotka výsledků učení? - část kvalifikace - ucelený soubor znalostí, dovedností a kompetencí - jednotlivé JVU lze kombinovat,

Více

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: Datum: 5. 4. 2014 Cílová skupina: Klíčová slova: Anotace: III/2 - Inovace

Více

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího předmětu praktika z informatiky je podle

Více

2.3 Proměna věkové struktury

2.3 Proměna věkové struktury 2.3 Proměna věkové struktury Proces suburbanizace má značný vliv na proměnu věkové struktury obcí (nejen) v suburbánní zóně Prahy. Vzhledem k charakteristické věkové struktuře migrantů (stěhují se především

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Kuba v obrazech - Největší ostrov Karibiku

Kuba v obrazech - Největší ostrov Karibiku Kuba v obrazech - Největší ostrov Karibiku Metodika Tato prezentace v programu PowerPoint vznikla pro rychlé seznámení žáků s tímto ostrovem. Na 20 snímcích plných obrázků se žáci seznámí se základními

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN

Více

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech MV a VMEGS

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech MV a VMEGS Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech MV a VMEGS Název učební jednotky (téma) Cestovní kancelář Stručná anotace učební jednotky Úkolem žáků je připravit výlet na min. 7 dní pro vybranou skupinu

Více

Formy vyučování biologii hodina základního typu laboratorní cvičení terénní cvičení exkurze projektové vyučování

Formy vyučování biologii hodina základního typu laboratorní cvičení terénní cvičení exkurze projektové vyučování Formy vyučování biologii hodina základního typu laboratorní cvičení terénní cvičení exkurze projektové vyučování Hodina základního typu Altmann 1972, Dvořák a kol. 1982 Při přípravě vyučovací hodiny buďte

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

BIOLOGIE EL OBČAN V DEMOKRATICKÉ SPOLEČNOSTI

BIOLOGIE EL OBČAN V DEMOKRATICKÉ SPOLEČNOSTI BIOLOGIE EL OBČAN V DEMOKRATICKÉ SPOLEČNOSTI CHARAKTERISTIKA TÉMATU Výchova k demokratickému občanství se zaměřuje na vytváření a upevňování takových postojů a hodnotové orientace žáků, které jsou potřebné

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

Přírodní školní zahrady, pěstitelství, chovatelství (Úvod do pěstitelských prací a chovatelství)

Přírodní školní zahrady, pěstitelství, chovatelství (Úvod do pěstitelských prací a chovatelství) Bi1BP_PEST Přírodní školní zahrady, pěstitelství, chovatelství (Úvod do pěstitelských prací a chovatelství) Anotace předmětu: 26 hodin přímé výuky rozdělené do absolvovaných na katedře biologie, terénním

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN

Více

Cestovní ruch. VY_32_INOVACE_Z.3.25 PaedDr. Alena Vondráčková 2.pololetí školního roku 2012/2013

Cestovní ruch. VY_32_INOVACE_Z.3.25 PaedDr. Alena Vondráčková 2.pololetí školního roku 2012/2013 Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT. Moravskoslezský kraj (geografické cvičení)

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT. Moravskoslezský kraj (geografické cvičení) Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: Datum: 9. 5. 2014 Cílová skupina: Klíčová slova: Anotace: Hlavní pomůcky:

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

Zkoumáme rozmanitosti přírody v terénu. MgA. Ivana Honsnejmanová

Zkoumáme rozmanitosti přírody v terénu. MgA. Ivana Honsnejmanová Zkoumáme rozmanitosti přírody v terénu MgA. Ivana Honsnejmanová Vzdělávání pro efektivní transfer technologií a znalostí v přírodovědných a technických oborech (CZ.1.07/2.3.00/45.0011) TENTO PROJEKT JE

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami PM_prezenční a kombinované bakalářské studium Česky Projektový management Anglicky Project Management Garant Ing. Zdeněk Voznička, CSc. Zakončení Zápočet Anotace: Úvod do projektového managementu, základní

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření zaměřeného na výuku ekologie na GVN

Vyhodnocení dotazníkového šetření zaměřeného na výuku ekologie na GVN Vyhodnocení dotazníkového šetření zaměřeného na výuku ekologie na GVN Zúčastněné třídy: 4.B, 4.C, 8.A Celkový počet zpracovaných dotazníků: 74 Graf 1 Jste příznivci umírněného ekologického hnutí? Jsem

Více

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Zeměpis Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Zeměpis Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 Název školy Adresa Název ŠVP Plešivec 249, 381 01 Český Krumlov ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec

Více

Výukový modul VĚTRNÁ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.

Výukový modul VĚTRNÁ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14. Výukový modul VĚTRNÁ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.0153 1 V rámci projektu Zelený most mezi školou a praxí environmentální

Více

Příklad dobré praxe XXI

Příklad dobré praxe XXI Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XXI pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Živočichové živočišné třídy Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny Věková skupina (ročník)

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

9.3.12. Člověk a příroda Zeměpis

9.3.12. Člověk a příroda Zeměpis Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník REGIONY KOMPETENCE K UČENÍ IX. Evropa - fyzickogeografické

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

PŘÍLEŽITOST PRO EVVO

PŘÍLEŽITOST PRO EVVO Přírodní vědy Šablona V PŘÍLEŽITOST PRO EVVO Prezentaci za účelem zprostředkování poradenství koordinátorům EVVO a pedagogům vyučujícím přírodovědné obory připravila Dáša Zouharová, Lipka pracoviště Kamenná,

Více

RVP v širších souvislostech

RVP v širších souvislostech RVP v širších souvislostech Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání základní koncepční materiál, na kterém byla nalezena společenská shoda popisuje vztah kurikulárních dokumentů mezi sebou, jejich

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Asistent zubního technika Asistent zubního technika Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Zřizovatel: Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní

Více

Jednodenní akreditovaný seminář SPECIFIKA PŘÍBUZENSKÉ PÉČE

Jednodenní akreditovaný seminář SPECIFIKA PŘÍBUZENSKÉ PÉČE Jednodenní akreditovaný seminář SPECIFIKA PŘÍBUZENSKÉ PÉČE 8 výukových hodin (akreditace MPSV) 1 500,- Kč (cena zahrnuje osvědčení pro účastníky a drobné občerstvení) Jednodenní akreditovaný seminář Specifika

Více

Učební pomůcky. Didaktická technika

Učební pomůcky. Didaktická technika pro výuku zeměpisu Učební pomůcky zprostředkování žákům poznání skutečností a slouží k osvojování jejich vědomostí a dovedností jsou to takové předměty a materiály, které jsou používány ve vyučovacími

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Dopis Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny v jednom bloku Věková skupina (ročník) 7. ročník

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Metodická konference Jak vyučovat v terénu? ZŠ E.Beneše Lysice 8. června 2009

Metodická konference Jak vyučovat v terénu? ZŠ E.Beneše Lysice 8. června 2009 Metodická konference Jak vyučovat v terénu? ZŠ E.Beneše Lysice 8. června 2009 Problematika terénní výuky podklady k diskuzi 1.Vlastní zkušenosti Co jsem si už v terénu vyzkoušel? Vytýčení pravého úhlu

Více

SíťIT: Portál na podporu sociální sítě informatiků v ČR http://www.sitit.cz/

SíťIT: Portál na podporu sociální sítě informatiků v ČR http://www.sitit.cz/ SíťIT: Portál na podporu sociální sítě informatiků v ČR http://www.sitit.cz/ Projekt SoSIReČR SoSIReČR = Sociální síť informatiků v regionech České republiky Projekt je hrazen z rozpočtu Evropského sociálního

Více

VYUŽITÍ ICT V ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVĚ. Mgr. Eva Jiříková, CSc.

VYUŽITÍ ICT V ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVĚ. Mgr. Eva Jiříková, CSc. VYUŽITÍ ICT V ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVĚ Mgr. Eva Jiříková, CSc. ICT /INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE/ Soubor prostředků, nástrojů, prostředí a postupů na PC, které využíváme na podporu učení, komunikace

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný?

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? 1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? Podoblast A1: Individualizace výuky A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? A1/2 Představme si úsečku.

Více

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce SEKCE IVU SDRUK Činnost sekce INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ záplava informací kritické myšlení celoživotní vzdělávání společnost znalostí INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ 7. ročník konference Informační

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

ale taky protivný nepřítel

ale taky protivný nepřítel ale taky protivný nepřítel Co chceme? Chceme být zdraví a silní. Chceme být vzdělaní a moudří Chceme být úspěšní a bohatí. Co k tomu potřebujeme? Komplexní výuku Schopné učitele Dostatek žáků Vhodnou koncepci

Více

Předmět: Řemeslná činnost

Předmět: Řemeslná činnost Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Nepovinné předměty Předmět: Řemeslná činnost Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

VÝZKUM A VÝUKA V GEOGRAFICKÉM VZDĚLÁVÁNÍ

VÝZKUM A VÝUKA V GEOGRAFICKÉM VZDĚLÁVÁNÍ - 1-11. 12. září 2013 VÝZKUM A VÝUKA V GEOGRAFICKÉM VZDĚLÁVÁNÍ http://geokonference.ped.muni.cz Katedra geografie PdF MU Brno Katedra geografie a regionálního rozvoja, Univerzita Konštantina Filozofa Katedra

Více