Terénní výuka. zeměpis a škola

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Terénní výuka. zeměpis a škola"

Transkript

1 14 Terénní výuka Chodíte někdy při hodinách zeměpisu se studenty na vycházky? Nebo pořádáte geograficky zaměřené celodenní exkurze? Přestože se nyní o výuce mimo školní budovu značně diskutuje, naše zkušenosti ukazují, že na českých školách stále není příliš zastoupena. Cílem tohoto článku s navazující přílohou je jednak přesvědčit čtenáře o výhodách terénní výuky, jednak jim poskytnout příklady témat a konkrétních úkolů realizovatelných při výuce v terénu. Používání pojmů souvisejících s výukou geografie v terénu není v české literatuře jednotné. V tomto textu budeme používat pojem terénní výuka, což je obecný výraz zahrnující různé formy výuky mimo školní budovu. Synonymy k němu jsou terénní vyučování, výuka v krajině a výuka v terénu. Další pojmy, jako exkurze nebo terénní cvičení, mají konkrétnější význam, značí určitou specifikaci terénní výuky vzhledem k cílům a k činnostem žáků či časové náročnosti. Pokud pedagog využívá blízké okolí školy k pravidelné terénní výuce na různá témata v rámci jediné vyučovací hodiny, můžeme hovořit o geografické laboratoři (blíže viz např. Řezníčková 2006). Tato forma výuky nenarušuje rozvrh hodin a není náročná na organizaci a finance. Terénní geografická výuka je součástí tematických okruhů geografie v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání i pro gymnázia. Především v RVP ZV je však omezena jen na procvičování orientace Terénní výuka může probíhat i za hranicemi Česka. Foto: T. Burda v krajině, zakreslování do map a na zásady bezpečnosti v přírodě; nepodporuje tedy práci se specifickými rysy krajiny, toto zaměření ovšem může být rozpracováno v ŠVP. Důvodů, proč terénní výuku využívat, existuje přitom celá řada. Pokusíme se stručně shrnout její hlavní přínosy pro žáky: 1. Efektivní způsob učení. Určitou informaci si zapamatujeme tím lépe, čím více aktivity při jejím ukládání do paměti vynaložíme. Poznatky získané vlastní činností v krajině si tedy žáci zapamatují mnohem trvaleji než ty, které si jen přečtou nebo vyslechnou. V krajině také můžou na vlastní oči pozorovat řadu procesů a jejich dopadů, které si při výuce ve třídě musí jen představovat (často dosti nepřesně). 2. Rozvoj geografických dovedností. V průběhu terénní výuky a po jejím skončení ve třídě žáci pozorují krajinu, vytvářejí mapy, přemýšlejí o vztazích, měří údaje, realizují anketu apod. Dostávají příležitost k tzv. autentickému učení, tedy takovému, při němž používají jednoduché metody výzkumu a něco vytvářejí nebo navrhují, nejen reprodukují znalosti. 3. Rozvoj obecných dovedností (součást tzv. klíčových kompetencí). Žáci si osvojují i další dovednosti obecného charakteru, například: komunikační dovednosti, schopnost týmové práce, dovednost klást si otázky a identifikovat problémy, organizovat si práci, používat počítačové programy. 4. Integrace témat. Při terénní výuce lze vhodně propojit zeměpis například s dějepisem, biologií nebo některým z průřezových témat. Žáci se tak učí kombinovat základní výzkumné metody jednotlivých vědních oborů a vnímat určitou problematiku v celistvosti, nerozdělenou do školních předmětů. 5. Motivace, zaujetí, zájem o obor. Využití geografických poznatků při řešení praktických úkolů umožňuje studentům poznat, že školní vzdělání má smysl pro život. Pokud si při skupinové práci mohou do určité míry vybírat, na co se zaměří a jakým způsobem budou postupovat, mají i spoluzodpovědnost za své učení. Proto může terénní výuka studenty značně motivovat k učení a celoživotnímu vzdělávání, dokonce v nich může probudit dlouhodobý zájem o geografii. Každý, kdo se pokoušel terénní výuku realizovat, narazil však jistě i na mnohé obtíže. Připravit si hodnotný program v terénu rozhodně zabere mnoho času a samotná terénní výuka může trvat několik hodin, čímž zasáhne do výuky dalších předmětů. Zahrnuje v sobě rizika, kterým studenti a učitelé v případě výuky ve školní budově nemusejí čelit, a důsledky nekázně žáků mohou být mnohem vážnější než ve třídě. Výuka na terénním pracovišti či exkurze do vzdálených míst navíc vyžadují značné finanční náklady, které školy ani rodiče studentů nemusejí být ochotni platit. Další problémy představuje např. neochota ostatních vyučujících spolupracovat a nepředvídatelnost podmínek výuky (nevhodné počasí, uzavírka silnice aj.). Příprava programu pro terénní výuku geografie Jak zvolit vhodná témata a vybrat vědomosti a dovednosti, které budeme procvičovat? Můžeme si například u tematického celku určit, které dovednosti s ním související by bylo možné procvičovat v terénu a kterých cílů chceme výukou dosáhnout. K nim poté formulujeme konkrétní úkoly a přiřadíme vhodnou lokalitu. Pokud je tato lokalita vhodná i pro výuku jiného tématu, není na škodu zařadit i úkoly jiného tematického celku, podobně jako v případě lokality Černá věž v Českých Budějovicích v rubrice Na pomoc škole. Terénní výuka by neměla být odtržena od výuky ve škole, ale naopak měla by být její samozřejmou součástí. To znamená, že např. během výuky geografie dopravy můžeme jít se žáky měřit intenzitu dopravy do terénu nebo v rámci výuky tématu geografie obyvatelstva a sídel budeme sledovat suburbanizaci v zázemí našeho města. Doporučujeme, aby žáci na úkolech pracovali ve skupinkách nebo aspoň ve dvojicích a získané výsledky zaznamenávali do pracovních listů. Terénní výuku je zapotřebí profesionálně hodnotit. V případě aktivit, které zaberou jen jednu vyučovací hodinu, je vhodné vybrat a ohodnotit pracovní listy studentů, aby měli motivaci řádně pracovat. Pokud je výstupem terénní výuky mapa, rozsáhlejší závěrečná práce či prezentace výsledků, doporučujeme hodnotit tento výstup podle předem oznámených kritérií. Například pro hodnocení tematické mapy se nabízí stanovit následující kritéria (seřazená podle váhy): kompozice a kartografické náležitosti mapy; obsahová správnost; přehlednost; estetický dojem. Je možné hodnotit i zapojení studenta do projektu formou sebehodnocení a hodnocení ostatními žáky. Terénní výuku zaměřenou především na environmentální výchovu, s větším či menším zastoupením geografie, nabízejí desítky ekologických organizací. Seznam některých z nich lze nalézt na hraozemi.cz/zelena seznamka, podrobněji o jejich práci píše Matějček (2007). Lze využít i služeb terénního pracoviště brněnské univerzity v Jedovnici, které nabízí vícedenní programy pro školy, zaměřené na různé přírodovědné předměty a geografii. Mnoho námětů na náplň terénní výuky lze nalézt např. v publikaci Řezníčkové a kol. (2008) nebo na stránce Literatura a anglický abstrakt na str. 17

2 15 na pomoc škole Orientace v krajině a struktura města Černá věž v Českých Budějovicích Pracovní list pro studenty Místo: Černá věž v Českých Budějovicích Cíle: Naučíme se určovat světové strany bez kompasu, pojmenovat nejvýznamnější dominanty v okolí a poznáme strukturu našeho města. Pomůcky: psací potřeby, tvrdá podložka, plán města Během výstupu na Černou věž vyřešte úkol č. 1 a v hodinovém patře, kde je umístěna výstava fotografií a několik panelů s informacemi o Černé věži, zodpovězte úkol č. 2. Úkol č. 1: Podle hloubky oken odhadněte šířku zdiva v místě, kde končí šnekové schodiště:... m Víte, proč schodiště stejně jako u většiny podobných staveb zatáčí doprava? Úkol č. 2 hodinové patro: V kterém roce bylo rozhodnuto o stavbě Černé věže? Které funkce plnila? V jaké výšce se nachází ochoz, ze kterého budete za chvíli pozorovat město? Na ochozu Černé věže: Úkol č. 3: Které fyzickogeografické jevy a procesy můžete v krajině kolem vás pozorovat? Vyjmenujte jich alespoň deset. Úkol č. 4: Které sociogeografické jevy a procesy můžete pozorovat? Uveďte jich opět nejméně deset. Úkol č. 5: Určete, kde je sever. Jak to bez kompasu poznáte? Svůj odhad poté zkontrolujte podle plánu města, který je orientován na sever. Úkol č. 6: U každé z následujících přírodních nebo člověkem vytvořených dominant určete, jestli je dnes můžete z Černé věže vidět. Pokud ano, odhadněte jejich vzdálenost. Svůj odhad později porovnejte s údaji na mapě nebo na internetu (např. Pokud nevíte, jak daná dominanta vypadá, poraďte se se spolužáky či s vyučujícím. hotel Gomel Název dominanty kostel v Dobré Vodě u Č. B. zámek Hluboká nad Vltavou jaderná elektrárna Temelín Kleť (1084 m, Blanský les) Kohout (869 m, Slepičí hory) Kraví hora (953 m, Novoh. hory) Viditelnost (Ano/Ne) Odhad vzdálenosti Skutečná vzdálenost Úkol č. 7: Při pohledu na město jistě rozeznáte několik částí, které se od sebe liší dobou a stylem zástavby či funkcí, kterou plní. Pokuste se na základě pozorování schematicky zakreslit do plánu tyto strukturní zóny: A. historické jádro B. širší centrum s hustou zástavbou obytných domů z 19. a počátku 20. století C. tradiční průmyslové zóny z 19. století (Koh-i-noor, Samson, Budvar, Bupak) D. nové průmyslové zóny vytvořené v 20. a 21. století (Madeta, Bosch, Sfinx, Pekast) E. obytné zóny z 20. století (meziválečná vilová zástavba, rodinné domy z období po roce 1945, sídliště) F. části města se speciálními funkcemi (obchodní zóny, výstaviště, rekreace, zahrádkářská kolonie) Případně si vytvořte další kategorie. Úkol č. 8: Najdete nějaké odlišnosti zonální struktury Českých Budějovic od koncentrického modelu, v němž jsou jednotlivé zóny uspořádány do soustředných kruhů? Jak si tyto nepravidelnosti vysvětlujete? Úkol č. 9: Napište, ve které z uvedených strukturních zón se především nacházejí: a) gymnázia b) banky c) dětská hřiště Úkol č. 10: Každé město plní mnoho funkcí. Pokuste se ke každé z uvedených funkcí přiřadit strukturní zónu z úkolu 7, v níž se tyto funkce převážně vyskytují: výrobní... kulturní... obytná... administrativní... obchodní... dopravní... Úkol č. 11: Které budovy jsou ve městě nejvyšší a nejvýraznější? Napište jejich názvy, případně popis (např. komín teplárny ) a zakreslete je do plánu. Neznáte jejich názvy? Poraďte se. Úkol č. 12: Které budovy podle vás nepatří do centra, protože kazí jeho historický charakter? Po návratu z Černé věže: Úkol č. 13: Uveďte, které lokalizační faktory mohly zapříčinit, že následující podniky byly založeny právě v té části města, kde nyní stojí: Koh-i-noor (1847): Český akciový pivovar (dnešní Budvar, 1895): Bosch (1992):

3 16 Na pomoc škole Klíčová slova: záměrné pozorování krajiny, určování světových stran, dominanty v krajině, struktura města Lokalita: Černá věž Hlavní cíle: Student dokáže: určit bez kompasu a mapy světové strany pojmenovat nejvýznamnější krajinné dominanty v okolí Českých Budějovic vymezit strukturní zóny města a vysvětlit důvod jejich rozmístění popsat funkce, které jednotlivé zóny plní relativně přesně odhadnout vzdálenost objektů, které pozoruje v krajině Pomůcky: psací potřeby, tvrdá podložka, plán města Organizace: Studenti pracují ve skupinách o 2 až 5 členech. Z pracovního listu je možné vypustit nebo zkrátit první čtyři úkoly, které nejsou tak důležité; jen starší a schopnější studenti asi zvládnou všechny úkoly během jedné vyučovací hodiny. Černá věž má otevřeno jen v dubnu až říjnu kromě pondělí, od 10 hodin. Komentář k úkolům: Úkol č. 1: Tento úkol stejně jako úkol č. 2 využívá lokality k vlastivědnému obohacení žáků. Šířka zdiva Černé věže na tomto místě je kolem 2,5 metru, u základů dokonce 3,1 m. Šnekové schodiště zatáčí doprava, aby se na něm případným dobyvatelům, většinou pravorukým, bojovalo mečem hůře než obráncům. Úkol č. 2: O stavbě Černé věže bylo rozhodnuto v roce Plnila funkci reprezentační, funkci strážní věže a zvonice. Výška věže k podlaze ochozu je 45,67 m. Úkol č. 3: Ve 3. a 4. úkolu si mají žáci spojit pojmy, které znají ze školy, s tím, co opravdu vidí v krajině: soutok rybník vodní tok říční niva pahorkatina vrchovina hornatina svah rovina les Českobudějovická pánev Blanský les Vltava eroze fotosyntéza Úkol č. 4: sídlo město vesnice průmysl služby zemědělství turistický ruch aglomerace intenzita dopravy dopravní uzel dopravní síť kulturní zařízení rekreace urbanizace dojížďka Úkol č. 5: Existuje několik možností, jak v městském prostředí určit světové strany: 1. Podle polohy slunce: Pokud máte hodinky s ručičkami, převeďte nejprve letní čas na zimní (o hodinu zpět). Poté nastavte hodinky tak, aby menší ručička směřovala na slunce. Mezi ní a směrem od středu hodinek ke dvanácté hodině se nachází jih, na opačné straně sever. 2. Úvahou: V 6 hodin (zimního času) je slunce přibližně na východě, ve 12 hodin na jihu, v 18 hodin na západě. Podle aktuálního Metodický list pro učitele času odhadněte, mezi kterými světovými stranami se tedy slunce nachází nyní. 3. Podle kostelů: Ve většině případů směřuje oltář kostelů na východ. To platí i pro katedrálu sv. Mikuláše nebo pro klášterní kostel Obětování Panny Marie. Bohužel ne úplně přesně. Stejně jako strany náměstí či pravoúhlá síť ulic v centru města kopírují tyto kostely světové strany jen přibližně, jejich oltáře směřují na východo-jihovýchod. 4. Podle známých míst. Například si pamatujete, že zámek Hluboká nebo jaderná elektrárna Temelín leží na mapě na sever od Českých Budějovic. Úkol č. 6: Název dominanty Viditelnost (Ano/Ne) Odhad vzdálenosti Skutečná vzdálenost hotel Gomel 1,0 kostel v Dobré Vodě u Č. B. 4 zámek Hluboká nad Vltavou 9 jaderná elektrárna Temelín 23 Kleť (1084 m, Blanský les) 19 Kohout (869 m, Slepičí hory) 24 Kraví hora (953 m, Novohradské hory) Zdroj: Úkol č. 8: Především širší centrum neobklopuje historická jádro ze západu a jihozápadu, tímto směrem na něj přímo navazují parky a sportovní areály (Stromovka, Sokolský ostrov), což však umožňuje dojít během několika minut z náměstí do přírody. Průmyslová zóna netvoří souvislý pás, spíše jde o několik center soustředění průmyslu v různých vzdálenostech od centra města. Úkol č. 9: a) gymnázia: A, B b) banky: A, B c) dětská hřiště: E, F Úkol č. 10: výrobní D, C, kulturní A, obytná E, B administrativní A, obchodní F, dopravní B Úkol č. 11: Např. Černá věž, Bílá věž, hotel Gomel, komíny teplárny v Novohradské ulici a výtopny v Okružní ulici Úkol č. 12: Cílem tohoto úkolu je, aby si žáci uvědomili estetickou hodnotu zachovalého historického centra města a učili se citlivě vnímat zásahy do jeho vzhledu. Úkol č. 13: Cílem je, aby si žáci na příkladu podniků z Českých Budějovic uvědomili, které lokalizační faktory rozhodují o rozmístění průmyslových závodů a jak se tyto faktory časem změnily. Koh-i-noor (1847) poloha za městem, nedaleko silnice na Český Krumlov, odkud se dovážel grafit Český akciový pivovar (dnešní Budvar, 1895) poloha za městem, blízkost železnice, artéská voda Bosch (1992) sousedství firmy Motor Jikov, od níž převzal část areálu, blízkost železnice a hlavní silnice na Prahu 33

4 17 Literatura: MARADA, M. (2006): Jak na výuku zeměpisu v terénu? Geografické rozhledy, 15, č. 3, s MATĚJČEK, T. (2007): Střediska ekologické výchovy a jejich úloha v geografickém vzdělávání. Geografické rozhledy, 16, č. 3, s Řezníčková, D. (2006): Jak je koncipována Geolaboratoř Albertov Vyšehrad? Geografické rozhledy, 15, č. 3, s Řezníčková, D. a kol. (2008): Náměty pro geografické a environmentální vzdělávání: Výuka v krajině. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Projekt JPD3 Přírodovědná gramotnost, Praha, 184 s. ZÁLESKÝ, J. (2009): Koncepce terénní výuky na příkladu Českobudějovicka. Diplomová práce. Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK, Praha, 128 s. Jiří Záleský, Křesťanské gymnázium, Praha Geography Fieldwork in Czech Schools. The article discusses issues associated with geography fieldwork in Czech schools, focusing on the benefits and difficulties of teaching geography in settings outside of school. Possible teaching topics and evaluation methods are suggested. In order to provide readers with a specific example of fieldwork, a resource work sheet for teachers is included. Od atlasů k humanitární pomoci Možná uvažujete o studiu geografie nebo už tento obor na univerzitě studujete. Víte však, čím se geografové v praxi zabývají? Nepatříte snad k těm, kteří v geografech vidí pouze cestovatele? Odpověď vám nabízíme v sérii článků, kterou jsme zahájili v 5. čísle 18. ročníku v rubrice Zeměpis a škola. Autory jsou absolventi univerzitního studia geografie/učitelství, geografie/kartografie. Rádi přivítáme další statě, v nichž se paleta činnosti geografů ještě rozšíří. Po absolvování Přírodovědecké fakulty UK v Praze, oboru fyzická geografie a kartografie, jsem pracoval v kartografickém oddělení Geografického ústavu ČSAV a připravoval k vydání množství tematických mapových děl. V rámci interní aspirantury jsem získal vědeckou hodnost kandidáta geografických věd. Poté jsem působil na Katedře kartografie a geoinformatiky Přírodovědecké fakulty UK. Stal jsem se zástupcem Česka v Komisi národních a regionálních atlasů Mezinárodní kartografické asociace ICA (1) a usiloval o vydání Národního atlasu České republiky. Pak jsem se zaměřil na problematiku geografického názvosloví na mapách a stal se členem Názvoslovné komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (2). Nyní externě přednáším na Katedře geodézie a kartografie Fakulty stavební ČVUT v Praze a věnuji se zejména standardizaci českých exonym, překladům map zeměpisných atlasů světa do češtiny, korekturám a lektorování odborných i populárních textů a digitální kresbě přílohových map, např. pro časopis Lidé a země. Rovněž jsem začal hodně cestovat, zejména do oblasti Afriky a Asie. Nejprve jsem zkoušel vést specializované zájezdy pro cestovní kanceláře, ale předem pevně stanovený program mi příliš nevyhovoval, protože na svých cestách rád improvizuji a snažím se svůj itinerář upravovat operativně přímo v terénu. Zúčastnil jsem se několika expedic, z nichž nejvýznamnější byla Africká mozaika (3), věnovaná 150. výročí narození dr. Emila Holuba. Na trase po Jižní Africe, Lesothu, Botswaně, Zambii, Malawi a Zimbabwe jsem mohl uplatnit své kartografické dovednosti ve funkci navigátora expedice. Při své další návštěvě nepálské metropole Káthmándú jsem potkal svého přítele Akka Lamu z kmene Tamangů. Bylo to v době, kdy jsem při cestách po Indii a Nepálu poznal, v jaké bídě značná část tamních obyvatel žije, a dospěl jsem k rozhodnutí začít jim pomáhat. Proto když mi Akka sdělil, že založil nadaci Development of Children and Women Center (DCWC), a zeptal se mě, zda nechci uspořádat výstavu buddhistických obrazů thanegk a dalších předmětů v České republice, jejichž prodej by přispěl na pomoc nejchudším obyvatelům Nepálu, neváhal jsem ani minutu a souhlasil. Výstava měla velký úspěch, a jelikož se ke mně přidali další lidé ochotní pomáhat ve volném čase Nepálu, založili jsme občanské sdružení NAMASTÉ NEPÁL (DCWC CZ), o. s., jehož cílem je humanitární, sociální, vzdělávací a kulturní činnost v Nepálu a zveřejňování informací o této zemi a jejích obyvatelích v Česku. Já jsem Škola v Nepálu. Foto: T. Beránek se stal jeho předsedou. Název sdružení vychází z nepálského pozdravu. Namasté pochází ze sanskrtského slova namaha, které znamená uklonit se či poklonit ve významu vyjádření úcty. Pozdrav spočívá v sepnutí dlaní v úrovni srdce a mírném úklonu směrem k osobě, kterou zdravíme. Naše sdružení úzce spolupracuje s partnerskou organizací nepálskou nadací DCWC, jejímž prostřednictvím vykonává své aktivity v zemi pod Himálajem. V České republice působíme od roku 2004 a od té doby se podařilo na pomoc Nepálu shromáždit přes 1,5 milionu Kč. Hlavní projekty sdružení Namasté Nepál ÚSMĚV Z NEPÁLU podpora studia nepálských dětí, obdoba adopce na dálku. Jednotlivci nebo kolektivy z České republiky finančně přispívají na školní vzdělání dětí a tím se stávají jejich adoptivními rodiči. Cílem je umožnit vzdělání dětem, které žijí ve velmi nepříznivých podmínkách.

5 18 Často pocházejí z neúplných rodin nebo jsou zdravotně handicapované. Přestože jsou státní školy v Nepálu bezplatné, chudí rodiče si nemohou dovolit posílat své děti do školy: nemají peníze na školní uniformu, učebnice, sešity a další pomůcky. Výběr dětí provádějí místní sociální pracovníci ve spolupráci s učiteli a není ničím podmíněn (ani náboženským vyznáním nebo etnickou či kastovní příslušností). Více než 150 nepálských dětí má dnes své adoptivní rodiče v Česku. VZDĚLÁNÍ PRO NEPÁL projekt je zaměřen na finanční podporu výstavby škol, kterých je ve vesničkách v podhůří Himálaje nedostatek a děti do nich musí docházet několik hodin pěšky obtížným horským terénem. Nadace DCWC postavila již osmnáct nových škol pro více než žáků a nyní se stavějí další školy za finanční podpory především z Velké Británie, Švýcarska a Česka. Dále financujeme množství kurzů čtení a psaní pro negramotné vesničany, které snižují vysokou míru analfabetismu. Na výuce angličtiny na druhém stupni základních škol se podílí řada dobrovolníků od nás a Slovenska a je zaměřena na zeměpis a ekologii, tedy na předměty, které nepálské osnovy neznají. NETRADIČNĚ NEPÁLEM poskytování poradenství pro cesty do Nepálu a navrhování itinerářů podle přání klientů, zaměřených i na návštěvu méně známých oblastí. Realizace probíhá prostřednictvím nepálské trekové agentury Buddha Eye Trčka, založené nadací DCWC, jejíž pracovníci věnují část své mzdy na pomoc chudým dětem. NEPÁLSKÝ OBCHŮDEK prodej nepálského zboží v Česku, především thanegk a dalších uměleckých a votivních předmětů. Většina zboží pochází z továrničky provozované nadací DCWC, v níž dostávají práci především ženy, které by jen stěží nalezly zaměstnání. Thangky vznikají v malířské škole, kterou zřídila nadace DCWC. Pracují v ní nejlepší káthmándští umělci, kteří důsledně dodržují klasické způsoby malby thanegk, Nepálská dívka s vlastním a adoptivním tatínkem. Foto: archiv T. Beránka dané posvátnými buddhistickými knihami, včetně používání čtyřiadvacetikarátového zlata. Výtěžek z prodeje zboží je určen na financování dalších projektů v Nepálu. Další činnost je zaměřena na organizování prodejních výstav thanegk, nepálského zboží a fotografií z Nepálu, přednášek a seminářů o zemi pod Himálajem, které jsou rovněž zdrojem finanční pomoci pro Nepál. Sdružení zastřešuje i Nepálsko českou organizaci pro nepálské občany dlouhodobě žijící v České republice. Naše sdružení se rovněž podílí na stavbě nemocnice v chudé oblasti severovýchodně od Káthmándú, kde pro místní obyvatelstvo není dostupná žádná zdravotní péče. Do dalších těžko přístupných oblastí se pořádají pravidelné výjezdy lékařů a stomatologů, kteří pacienty bezplatně vyšetřují. Často jsou spojené s distribucí oblečení chudým dětem. Na mnohých místech musíme také řešit problémy se zásobováním pitnou vodou. Ve sdružení Namasté Nepál se věnuji manažerské činnosti řízení skupinky asi dvaceti lidí, kteří mají na starosti jednotlivé projekty sdružení. Organizuji výstavy, přednášky i semináře o Nepálu a dovoz nepálských výrobků, spravuji webové stránky sdružení. Pomáhám s vysíláním dobrovolníků vyučujících anglický jazyk i lékařů a zdravotního personálu pro novou nemocnici. Radím cestovatelům do Nepálu i do okolních zemí. Často jezdím do Nepálu (navštívil jsem ho již 9x) a dohlížím tam především na stavbu škol i na fungování sponzoringu školní docházky chudých dětí. Přímo v terénu školím horské vůdce, aby byli schopni se plně věnovat svým klientům jak po stránce organizační, tak i znalostní. Sbírám informace pro přednáškové cykly i etnomateriál pro výstavy. Při všech těchto činnostech plně využívám získané kartografické i geografické znalosti. Nepál je čarokrásná země s nádhernou přírodou i značným kulturním bohatstvím a musím říci, že jsem kouzlu její krajiny i skvělým lidem zcela propadl. Přívětiví obyvatelé této republiky, která se řadí mezi dvacet nejchudších zemí světa, však žijí ve značné bídě a potřebují naši pomoc. Hledáme proto další zájemce, kteří by byli ochotni s námi spolupracovat a přiložit pomocnou ruku jak v České republice, tak i v Nepálu (5). Tomáš Beránek, Zdroje dat: PRA- RESKOD=998&MENUID=0&AKCE=- DOC: 30-ZU_GEONAMES_JMENA_2 podrobné informace na mailové adrese Poznávejte svět s pomocnou rukou místních Rádi poznáváte cizí země a jejich kulturu, ale nevyhovuje vám organizovaný turismus cestovních kanceláří nebo si cestování nemůžete dovolit z finančních důvodů? Následující řádky vás seznámí s novou podobou cestování, která si klade za cíl minimalizovat náklady a poznávat místní kulturu bezprostředně. Stále více lidí chce cestovat, ale ne pro každého je cestování finančně dostupné. Jako reakce na tuto potřebu vznikly tři internetové sociální sítě, které sdružují cestovatele za účelem vzájemného bezplatného poskytování a využívání prostoru k přenocování a hlubšího seznámení s místním reálným životem. Sítě a umožňují propojení mezi cestujícími a obyvateli cílové destinace. Životaschopnost sítí stojí na principu otevřené pohostinnosti, vzájemné solidarity, důvěry a reciprocity v chování členů komunity, tedy nejen využívat, ale také ubytovávat. Stačí poskytnout gauč, matraci či místo na podlaze. Nejdůležitější je však ochota sdílet svůj čas a soukromí s dalšími cestovateli. Nejrozvinutější cestovatelskou sítí je CouchSurfing, který v současnosti čítá přes 1,2 miliónu členů z více než 230 zemí, mezi kterými je i KLDR nebo Myanmar a 62 tisíc měst z celého světa, v nichž se hovoří více než jazyky. Právě tento portál zave- dl termín couchsurfer cestovatel, jenž ubytovává a zároveň je ubytováván dalšími couchsurfery. CouchSurfing má ze všech tří sítí nejdokonalejší systém vyhledávání couchsurferů, ochrany, referencí a seskupování, a právě proto se následující text zaměřuje pouze na něj. CouchSurfing (CS) Systém je provozován v několika světových jazycích. Každý člen má vlastní profil, jehož kvalita je dána množstvím informací a referencí a velmi ovlivňuje šanci na úspěšné navázání kontaktu. Profil obsahuje základní údaje o uživateli, ale také seznam jazyků, které ovládá, či popis jeho gauče.

6 19 V profilu je vymezen prostor pro popis vaší osoby, vašich cestovatelských zážitků a toho, co komunitě nabízíte. Nepostradatelný je popis nabízeného gauče. Ten se týká podmínek, v jakých budou vaši hosté nocovat, a pravidel, která musí dodržovat. Dále uvádíte, kolik lidí jste ochotni ubytovat a na jak dlouho. Couchsurfery, které považujete za blízké a jež jste osobně potkali, pak můžete zařazovat do svého profilového seznamu přátel. Couchsurfery vyhledáváte kliknutím na couchsearch. V dotazníku vyplníte požadavky na hledaný gauč či osobu, kterou chcete poznat. Po zadání všech potřebných dat je zobrazen seznam kritériím odpovídajících couchsurferů ve vámi požadované lokalitě. Pak už jen vyberete, kterého z nich kontaktovat, a čekáte na odpověď. Ta nemusí být vždy kladná a někdy nepřijde vůbec. Nedoporučuje se však rozesílat tutéž zprávu více couchsurferům. Každý člen CS ocení osobní přístup a skutečný zájem o svou osobu. Bezpečnostní opatření Jako ochrana funkčnosti a jednotlivých členů CS existuje několik bezpečnostních a preventivních opatření. Údaje hodné vysoké ochrany, jako je vaše přesná adresa či datum narození, váš profil nezobrazuje. Poskytnutí adresy případným hostům probíhá individuálně. Základem je také systém referencí, které si mohou udělovat uživatelé, kteří se osobně poznali. Negativní reference slouží jako varování pro ostatní, v případě velmi špatné zkušenosti se doporučuje upozornit i příslušné administrátory. Pro tento účel existuje dokonce i speciální skupina na ochranu žen před virtuálním sexuálním obtěžováním. Reference dále ostatním uživatelům poskytují určitou představu o případné vzájemné interakci, a v zájmu životaschopnosti komunity by proto měly být psány upřímně a objektivně. Dalším opatřením je tzv. verification ověření uvedené adresy a identity couchsurfera, které slouží ke zvýšení vaší důvěryhodnosti. Výměnou za poplatek 25 USD obdržíte pohlednici s kódem, po jehož zadání do sítě se ve vašem profilu zobrazí ikona ověřeného člena, tedy člena s ověřenou totožností a skutečnou adresou. Darované peníze jsou určeny k provozování sítě a jsou i projevem vaší aktivní podpory. Ověření identity je dobrovolné a lze jej podstoupit kdykoliv v průběhu členství v CS. Speciálním opatřením je i systém ručení, tzv. vouching. Členové se statutem důvěry mají právo udělovat tzv. vouches svou důvěru dalším členům CS. Jakmile se za vás zaručí tři členové se statutem důvěry, i vy nabýváte stejného statutu a můžete vouche udělovat a rozšiřovat tak síť za sebe navzájem ručících jednotlivců. Existuje také několik druhů a úrovní statutu ambasadora a systém jejich udělování lze shrnout jako určitý proces postupu v hierarchii komunity. Statut ambasadora přitom není jen jakýmsi čestným titulem, ale váží se k němu i mnohé povinnosti související s fungováním CS komunity a s organizací jejích členů na jednotlivých místech světa. CS není jen sítí cestovatelů, ale umožňuje svým členům po celém světě komunikovat a setkávat se z rozličných důvodů. Nabízí množství skupin, jejichž členy se můžete stát. Tyto skupiny se často dělí podle místa a organizují i různá nevirtuální setkání. Díky těmto skupinám můžete najít spolucestovatele, lidi s podobnými zájmy, spolujízdu nebo se dozvíte o událostech probíhajících na různých místech světa. Tereza Kušniráková, studentka PGS PřF UK v Praze Michaela Pixová, studentka PGS PřF UK v Praze

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: Datum: 20.5. 2014 Cílová skupina: Klíčová slova: Anotace: Hlavní pomůcky:

Více

DUM č. 4 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR

DUM č. 4 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR projekt GML Brno Docens DUM č. 4 v sadě 21. Ze-3 Kraje ČR Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 30.09.2013 Ročník: 3. ročníky Anotace DUMu: Kraje České republiky. Geografická charakteristika Jihočeského kraje

Více

8. ročník LMP NSP. Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie. Přírodní obraz Země Terénní geografické praxe a aplikace

8. ročník LMP NSP. Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie. Přírodní obraz Země Terénní geografické praxe a aplikace Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis ŠVP ZV LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Zeměpis Vyučovací předmět Zeměpis je tvořen z obsahu vzdělávacího oboru Zeměpis ze vzdělávací

Více

Seminář pro učitele geografie

Seminář pro učitele geografie Ostrava, 11. února 2010 Prezentace připravované učebnice Myšlení v globálních a evropských souvislostech Prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc. Mgr. Zuzana Houdková Seminář pro učitele geografie Dílčí témata:

Více

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie:

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie: Vyučovací předmět: ZEMĚPISNÁ PRAKTIKA Učební osnovy 2. stupně 5.3.2. ná praktika A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : ZEMĚPIS Ročník: kvinta, I. ročník Tématická oblast Úvod do geografie Rozdělení a význam geografie Vymezí objekt studia geografie, rozdělí

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

sešitový atlas Učebnice pro nižší gymnázium (prima kvarta) si žáci nekupují, jsou jim zdarma zapůjčeny školou.

sešitový atlas Učebnice pro nižší gymnázium (prima kvarta) si žáci nekupují, jsou jim zdarma zapůjčeny školou. Učebnice používané v předmětu zeměpis, geografie V předmětu zeměpis se vyučuje podle ucelené řady učebnic Nakladatelství České geografické společnosti (www.ncgs.cz). Učebnice pro nižší gymnázium (prima

Více

7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost. Průvodcovská činnost

7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost. Průvodcovská činnost 7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost Průvodcovská činnost POJETÍ PŘEDMĚTU Cílem je poskytnout studentům základní informace o problematice průvodcovských služeb jak po stránce teoretické

Více

1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK

1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK Příloha č. 4 1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ Vyučovací předmět anglický jazyk etwinning se vyučuje jako volitelný předmět

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

ZEMĚPIS - OSNOVY PRO OSMILETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU DR. JOSEFA PEKAŘE

ZEMĚPIS - OSNOVY PRO OSMILETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU DR. JOSEFA PEKAŘE ZEMĚPIS - OSNOVY PRO OSMILETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU DR. JOSEFA PEKAŘE PRIMA: Hodinová dotace 5 hod PLANETA ZEMĚ: MAPA - ZEMĚ: PŘÍRODNÍ SLOŽKY A OBLASTI ZEMĚ: Proč se učím zeměpis Naše planeta součást vesmíru

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

Sluneční soustava. Význam a vývoj Geografie

Sluneční soustava. Význam a vývoj Geografie Zeměpis 6 třída Sluneční soustava Ročníková práce je určena pro žáky šestého ročníku základní školy. cíl projektu: vytvořit výukové listy slunce a jednotlivých planet probíraných v zeměpise. zadání: vyhledej

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU pro základní vzdělávání SPORT TVOŘIVOST ELÁN KOMUNIKACE ŠANCE ŠESTKA 2.

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

9.3.12. Člověk a příroda Zeměpis

9.3.12. Člověk a příroda Zeměpis Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník REGIONY KOMPETENCE K UČENÍ IX. Evropa - fyzickogeografické

Více

9.1.11. Člověk a příroda Zeměpis

9.1.11. Člověk a příroda Zeměpis Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník PŘÍRODNÍ OBRAZ KOMPETENCE K UČENÍ IX. Země jako vesmírné

Více

Zeměpis - 6. ročník (Standard)

Zeměpis - 6. ročník (Standard) Zeměpis - 6. ročník (Standard) Školní výstupy Učivo Vztahy má základní představu o vesmíru a sluneční soustavě získává základní poznatky o Slunci jako hvězdě, o jeho vlivu na planetu Zemi objasní mechanismus

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Časový rozsah lekce Věková skupina (ročník) Vzdělávací obor (dle RVP) Travelling s použitím

Více

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni 1. Projektové dny Projektové dny na 1. stupni Projektové dny- 1. stupeň Projekt Mezipředmětové vztahy Metody +formy práce, Seznamuje se s přírodou v okolí školy Vytváří si pozitivní vztah k přírodě Dokáže

Více

Nové pojetí výuky kartografie a geografie v rámci přírodovědných. PhDr. Kamil Kotlík, Ph.D.

Nové pojetí výuky kartografie a geografie v rámci přírodovědných. PhDr. Kamil Kotlík, Ph.D. Nové pojetí výuky kartografie a geografie v rámci přírodovědných a společenskovědních předmětů PhDr. Kamil Kotlík, Ph.D. Obsah 1) Porovnání staré a nové koncepce výuky geografie a kartografie 2) Jaké jsou

Více

Projektové dny Zajímavá místa naší vlasti

Projektové dny Zajímavá místa naší vlasti Základní škola a mateřská škola Libchavy Dolní Libchavy 153 561 16 Libchavy Projektové dny Zajímavá místa naší vlasti Metodický materiál vytvořený v rámci realizace projektu Školní informační centrum,

Více

2.3 Proměna věkové struktury

2.3 Proměna věkové struktury 2.3 Proměna věkové struktury Proces suburbanizace má značný vliv na proměnu věkové struktury obcí (nejen) v suburbánní zóně Prahy. Vzhledem k charakteristické věkové struktuře migrantů (stěhují se především

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 9. KUDLÁČEK

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 9. KUDLÁČEK Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Určí geografickou polohu ČR, posoudí a další aspekty polohy

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

Člověk a příroda. Zeměpis. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 6. 9.

Člověk a příroda. Zeměpis. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 6. 9. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a příroda Zeměpis 6. 9. ročník 6. 9. ročník 2 hodiny týdně 6. 7. ročník (rozšířená výuka cizích jazyků)

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět: Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v informační a komunikační technologii umožňuje žákům dosáhnout základní úrovně práce s počítačem

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Zeměpis

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Zeměpis Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Zeměpis 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět zeměpis je koncipován na základě OVO Zeměpis v RVP ZV v plném rozsahu.

Více

6.10 Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis

6.10 Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis 6.10 Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis Zeměpis zahrnuje okruh problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění přírodním faktům a jejich zákonitostem,

Více

Maturitní otázky do zeměpisu

Maturitní otázky do zeměpisu Maturitní otázky do zeměpisu 1. Geografie jako věda Předmět a objekt geografie a jeho vývoj v průběhu staletí. Postavení geografie v systému věd. Význam geografie pro život současného člověka. Uplatnění

Více

Charakteristika předmětu BIOLOGE

Charakteristika předmětu BIOLOGE Charakteristika předmětu BIOLOGE 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Biologii jako předmět pro střední školu vyučujeme v rámci vzdělávací oblasti Člověk a příroda a Člověk a zdraví. Je

Více

Doporučené metody a formy práce pro 1. stupeň ZŠ, zařazení, mezipředmětové vztahy

Doporučené metody a formy práce pro 1. stupeň ZŠ, zařazení, mezipředmětové vztahy Příloha 2 Výběr metod a forem práce Základním kritériem pro výběr odpovídající metody je cíl výuky. Pedagog vybírá a přizpůsobuje metody a formy práce žáků podle dané oblasti výuky, podle připravenosti

Více

ZEMĚPISNÝ SEMINÁŘ. A/Charakteristika vyučovacího předmětu

ZEMĚPISNÝ SEMINÁŘ. A/Charakteristika vyučovacího předmětu ZEMĚPISNÝ SEMINÁŘ A/Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení: Předmět Zeměpisný seminář vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Zeměpis a úzce souvisí s ostatními předměty vzdělávací oblasti

Více

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Asistent zubního technika Asistent zubního technika Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Zřizovatel: Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda

Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vlastivěda Vzdělávací obsah předmětu Vlastivěda je tvořen z tematických okruhů Místo, kde žijeme,

Více

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech OSV a VMEGS. Problémy Afriky. Problémy Afriky. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech OSV a VMEGS. Problémy Afriky. Problémy Afriky. Název učební jednotky (téma) Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech OSV a VMEGS Název učební jednotky (téma) Problémy Afriky Stručná anotace učební jednotky Žáci ve dvojicích formou brainstormingu určují, co pro ně znamená

Více

5.6.4 Zeměpis povinný předmět

5.6.4 Zeměpis povinný předmět 5.6.4 Zeměpis povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 2 2 0 Zeměpis se vyučuje na druhém stupni v dotaci

Více

Zdravotnická informatika na středních zdravotnických školách

Zdravotnická informatika na středních zdravotnických školách Zdravotnická informatika na středních zdravotnických školách Registrační číslo projektu: Název projektu: Název projektu anglicky: Název a číslo globálního grantu: CZ.1.07/1.1.10/02.0019 Zdravotnická informatika

Více

Vzdělávací obor: Předmět: Zeměpis

Vzdělávací obor: Předmět: Zeměpis Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a příroda, Člověk a společnost Zeměpis Oblast a obor jsou realizovány v povinném předmětu zeměpis a ve volitelném předmětu seminář ze zeměpisu. Vyučovací předmět

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

MAPUJEME V KRAJINĚ Materiál pro učitele Přílohy

MAPUJEME V KRAJINĚ Materiál pro učitele Přílohy MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA MAPUJEME V KRAJINĚ Materiál pro učitele Přílohy Brno 2014 Autoři textů: Mgr. Irena PLUCKOVÁ, Ph.D. (CH-1, CH-2, CH-3, CH-4, CH-5, CH-6, CH-7, CH-8, CH-9, CH-10,

Více

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: Datum: 5. 4. 2014 Cílová skupina: Klíčová slova: Anotace: III/2 - Inovace

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 1 týdně, povinný SaHP: Obyvatelstvo Žák: zhodnotí vývoj počtu obyvatel na Zemi objasní pojmy porodnost a úmrtnost vypočítá na konkrétním příkladu přirozený přírůstek Obyvatelstvo Společenské a sídelní

Více

KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY. et al.

KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY. et al. KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY et al. 1 VÝCHODISKA ( AXIOMY ) REFORMY a) zvýšení vzdělávací autonomie škol umožnit školám svobodnější rozhodování, pokud jde především o volbu vzdělávacích

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.6.4. Zeměpis A) Charakteristika předmětu Zeměpis je předmětem ve kterém dochází k propojování jednotlivých sfér života. Má silný interdisciplinární

Více

1. Učební plán vzdělávacího programu NÁRODNÍ ŠKOLA, čj. 15724/97-20, s platností od 1.9.1997, 1. stupeň. Nadstavbová část umožňuje:

1. Učební plán vzdělávacího programu NÁRODNÍ ŠKOLA, čj. 15724/97-20, s platností od 1.9.1997, 1. stupeň. Nadstavbová část umožňuje: 1. Učební plán vzdělávacího programu NÁRODNÍ ŠKOLA, čj. 15724/97-20, s platností od 1.9.1997, 1. stupeň Rozvrh hodin v týdnu není chápán jako dogma. Je na učiteli, jak si rozvrhne denní program výuky,

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce Vzdělávací program HOtelnictví a Cestovní Ruch Zvyšte svou šanci na trhu práce Co je Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch? Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch je soubor šesti kurzů

Více

Zeměpis 6. ročník. Poznámky. Mapy; grafy - Mapa hydrosféry - Mapa klimatických pásů

Zeměpis 6. ročník. Poznámky. Mapy; grafy - Mapa hydrosféry - Mapa klimatických pásů Zeměpis 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických produktů a

Více

Ústřední kolo 16. ročníku Zeměpisné olympiády školního roku 2013/2014

Ústřední kolo 16. ročníku Zeměpisné olympiády školního roku 2013/2014 Ústřední kolo 16. ročníku Zeměpisné olympiády školního roku 2013/2014 Ústřední (celostátní) kolo 16. ročníku Zeměpisné olympiády školního roku 2013/2014 pro soutěžní věkové kategorie C a D proběhne v budově

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN

Více

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT. Moravskoslezský kraj (geografické cvičení)

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT. Moravskoslezský kraj (geografické cvičení) Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: Datum: 9. 5. 2014 Cílová skupina: Klíčová slova: Anotace: Hlavní pomůcky:

Více

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Prima - 2 hod. týdně, 66 hod. ročně Planeta Země Vesmír Slunce a sluneční soustava Země jako vesmírné těleso Glóbus a mapa. Glóbus, měřítko globusu, poledníky a rovnoběžky,

Více

Specifikace předmětu zakázky

Specifikace předmětu zakázky Zadavatel: Obchodní akademie, Český Těšín, Sokola Tůmy 12, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.0754 Název projektu: Za jazyky do světa Název veřejné zakázky: Výzva k podání

Více

Orientace v krajině. Metodický a pracovní list

Orientace v krajině. Metodický a pracovní list Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Orientace v krajině Světové strany Ročník 4. Anotace Učební materiál je zaměřen především

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ZEMĚPIS

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ZEMĚPIS Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ZEMĚPIS obsah předmětu časové vymezení předmětu Předmět zeměpis zahrnuje obsah vzdělávacího oboru Zeměpis z RVP ZV a části průřezových témat Výchova

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Individualizace

Více

Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol

Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol 1) Které legislativní předpisy a pedagogické dokumenty vymezují pravidla pro určení nabídky profilové části

Více

Ročník IX. Zeměpis. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy

Ročník IX. Zeměpis. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy Obyvatelstvo světa IX. Charakteristika demografického vývoje Žák vysvětlí, proč rychlý růst světového obyvatelstva, vyvolal mezi vědci i politiky znepokojení z perspektiv dalšího vývoje. Uvede příčiny

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

2.4 Nová bytová výstavba

2.4 Nová bytová výstavba 2.4 Nová bytová výstavba Nová bytová výstavba spolu s poptávkou po bydlení jsou důležitými faktory populačního vývoje suburbánní zóny Prahy. Jako hlavní determinanty migračního chování se odrážejí ve vývoji

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 9 /2008 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz Maturitní témata ZEMĚPIS 1.Planeta Země-tvar a velikost Země,postavení Země ve vesmíru,pohyby Země a jejich důsledky,čas,datum, kalendář,ekliptika,rovnodennost,slunovrat. 2.Geografie České republiky-hospodářství-těžba

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Student v Indii. předmětů, estetické výchovy hudební a výtvarné, informační a finanční gramotnosti.

Student v Indii. předmětů, estetické výchovy hudební a výtvarné, informační a finanční gramotnosti. Student v Indii - Výukový projekt pro střední školy. Partnerská organizace: - Diecézní katolická charita Hradec Králové. Téma projektu: - porovnání života studenta v Indii a České republice. Zaměření projektu

Více

RVP v širších souvislostech

RVP v širších souvislostech RVP v širších souvislostech Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání základní koncepční materiál, na kterém byla nalezena společenská shoda popisuje vztah kurikulárních dokumentů mezi sebou, jejich

Více

Název vyučovacího předmětu:

Název vyučovacího předmětu: Název vyučovacího předmětu: ZEMĚPIS Charakteristika vyučovacího předmětu A) Organizační, časové a obsahové vymezení Časová dotace: předmět je zařazen samostatně v 6., 7. a 9. ročníku 2 hodiny týdně, v

Více

Environmentální výchova

Environmentální výchova ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. MASARYKA PODĚBRADY Školní 556, okres Nymburk, sídlo Školní 556/II Poděbrady 290 01, tel.: 312 316 900, e-mail: zstgm@zstgmpodebrady.cz Environmentální výchova Koordinátor: Mgr. Bc.

Více

Seminář pro žáky 5. ročníků a jejich rodiče

Seminář pro žáky 5. ročníků a jejich rodiče Seminář pro žáky 5. ročníků a jejich rodiče Podle ŠVP Škola snů: 2. stupeň ZŠ 6. 7. ročník 3 hodiny týdně 8. 9. ročník 5 hodin týdně Příklady: 6. 9. ročník po 3 hodinách jazyka (VNJ, VRJ) a k tomu na 8.

Více

Výtvarná výchova charakteristika předmětu

Výtvarná výchova charakteristika předmětu charakteristika předmětu Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva Hodinová dotace 2 2 1 1 2 2 - - V rámci předmětu Výtvarná výchova RVP ZV

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A JEHO SVĚT Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vyučovací předměty Prvouka Vlastivěda Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávaní v této vzdělávací

Více

Zeměpis PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY

Zeměpis PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY Zeměpis ročník TÉMA G5 Úvod do geografie Země jako vesmírné těleso Znázornění Země na mapách vymezí objekt studia geografie; rozdělí geografii jako vědu; zhodnotí význam geografie pro společnost; geografie

Více

Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz

Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz Mapový portál Mapa Česka, který je dostupný na internetové adrese www.mapa-ceska.cz, byl vytvořen v roce 2014 v rámci bakalářské práce na Přírodovědecké fakultě Univerzity

Více

Orientace v terénu bez mapy

Orientace v terénu bez mapy Písemná příprava na zaměstnání Terén Orientace v terénu bez mapy Zpracoval: por. Tomáš Diblík Pracoviště: OVIÚ Osnova přednášky Určování světových stran Určování směrů Určování č vzdáleností Určení č polohy

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK 1. Obsahové vymezení Cílem výuky anglického jazyka na vyšším stupni gymnázia je dosáhnout úrovně B2, C1 v závislosti na pokročilosti skupiny. Studenti, kteří složí

Více

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18 Severní Terasa STŘÍBRNÍKY Radimova 18 územní studie Praha 6 pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem odbor územního plánování Velká Hradební 8 Ústí nad Labem, 401 00 datum: 12. 2009 OBSAH DOKUMENTACE:

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

Nízkoprahové kurzy v oblasti jazykového vzdělávání

Nízkoprahové kurzy v oblasti jazykového vzdělávání Nízkoprahové kurzy v oblasti jazykového vzdělávání čeština pro cizince Mgr. Markéta Slezáková spoluautorka koncepce Nízkoprahových kurzů češtiny pro cizince Centra pro integrace cizinců Nízkoprahové kurzy

Více

METODICKÝ LIST PO ZELENÉ

METODICKÝ LIST PO ZELENÉ I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných předmětů střední školy. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 METODICKÝ LIST PO ZELENÉ Tento metodický

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

VYUŽITÍ TÉMATU DIPLOMOVÉ PRÁCE V GEOGRAFICKÉM VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLE VE VAZBĚ NA RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

VYUŽITÍ TÉMATU DIPLOMOVÉ PRÁCE V GEOGRAFICKÉM VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLE VE VAZBĚ NA RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ VYUŽITÍ TÉMATU DIPLOMOVÉ PRÁCE V GEOGRAFICKÉM VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLE VE VAZBĚ NA RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Protože s odbornou geografií a kartografií současně studuji obor

Více

JAK VYPLNIT OSOBNÍ DOVEDNOSTI

JAK VYPLNIT OSOBNÍ DOVEDNOSTI NÁVOD PRO PRÁCI S EUROPASSEM JAK VYPLNIT OSOBNÍ DOVEDNOSTI Autor: Michala Čičváková, Národní centrum Europass ANOTACE: 1. Žáci si zkusí vyplnit do Europass-životopisu (viz Příloha 1) osobní dovednosti

Více

Naše vlast - přírodní dědictví Metodický list

Naše vlast - přírodní dědictví Metodický list Naše vlast - přírodní dědictví Metodický list práce s tabulí - rozlišení kulturní a přírodní památky skupinová práce na tabuli a vyhledávání na internetu nebo v zeměpisných atlasech - národní parky ČR

Více

Formy vyučování biologii hodina základního typu laboratorní cvičení terénní cvičení exkurze projektové vyučování

Formy vyučování biologii hodina základního typu laboratorní cvičení terénní cvičení exkurze projektové vyučování Formy vyučování biologii hodina základního typu laboratorní cvičení terénní cvičení exkurze projektové vyučování Hodina základního typu Altmann 1972, Dvořák a kol. 1982 Při přípravě vyučovací hodiny buďte

Více

Dobrovolnictví v Malém Tibetu Výuka dětí, pomoc na stavbě, odborná asistence v rozvoji školy. 14 dní až 6 měsíců

Dobrovolnictví v Malém Tibetu Výuka dětí, pomoc na stavbě, odborná asistence v rozvoji školy. 14 dní až 6 měsíců Dobrovolnictví v Malém Tibetu Výuka dětí, pomoc na stavbě, odborná asistence v rozvoji školy 14 dní až 6 měsíců Malý Tibet Malý Tibet leží v severní Indii. Formálně se tato oblast jmenuje Ladakh, ale protože

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS Iva Žlábková ČR Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.4.2. Vlastivěda A) Charakteristika předmětu Vlastivěda se dělí na část zeměpisnou a dějepisnou. V zeměpisném učivu je cílem především práce s mapou, atlasem a globusem. Využíváme zkušeností žáků z cestování.

Více

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech MV a VMEGS

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech MV a VMEGS Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech MV a VMEGS Název učební jednotky (téma) Cestovní kancelář Stručná anotace učební jednotky Úkolem žáků je připravit výlet na min. 7 dní pro vybranou skupinu

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-494/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Bráfova 9, 674 01 Třebíč IČ: 60 418 443 Identifikátor: 600

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / Z

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / Z I. název vyučovacího předmětu: ZEMĚPIS (Z) II. charakteristika vyučovacího předmětu: a) organizace: Vyučovací předmět (vzdělávací obor) Zeměpis spadá do vzdělávací oblasti 2. stupně základního vzdělávání

Více