ZŠ DAMBOŘICE. za školní rok /

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZŠ DAMBOŘICE. za školní rok 2 0 1 2 / 2 0 13"

Transkript

1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZŠ DAMBOŘICE za školní rok /

2 Obsah: 1. Charakteristika školy str Aktivity školního roku str Spolupráce s jinými ZŠ, MŠ, ZUŠ str Materiální zabezpečení vzdělávacího procesu str Učební plán str Údaje o pracovnících školy str Údaje o přijímacím řízení str Přehled o výsledcích vzdělávání žáků str Celkové hodnocení a klasifikace žáků, docházka str Výuka cizích jazyků str Volitelné předměty str Nepovinné předměty str Zájmové kroužky str Údaje o dalších aktivitách školy str Hodnocení práce výchovného poradce str Hodnocení práce preventisty školy str Hodnocení školního programu EVVO str Další vzdělávání pedagogických pracovníků str Metodické aktivity ve škole str Hodnocení kulturních akcí str Činnost školní družiny str Údaje o výsledcích inspekcí a kontrol str Zapojení do rozvojových programů a projektů str Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi str Základní údaje o hospodaření školy str Závěr str. 19 2

3 1. Charakteristika školy NÁZEV: Základní škola Dambořice, okres Hodonín příspěvková organizace ZŘIZOVATEL: Obec Dambořice IZO: TELEFON: , , E MAIL: WWW STRÁNKY: ŘEDITEL: Mgr. Drahomíra Beková ZÁSTUPCE ŘEDITELE: Ing. Miroslav Martiňák VÝCHOVNÝ PORADCE: Mgr. Jiřina Poláčková KOORDINÁTOR PREVENCE NEG. JEVŮ: Mgr. Radka Čížková POČET PED. PRACOVNÍKŮ: 12 POČET VYCHOVATELEK ŠD: 2 POČET ASISTENTEK PEDAGOGA: 1 POČET PROVOZNÍCH ZAMĚSTNANCŮ V ZŠ: 3 POČET ZAMĚSTNANCŮ VE ŠJ: 3 POČET ADMINISTRATIVNÍCH PRACOVNÍKŮ: 1 POČET TŘÍD: I. stupeň 5 tříd II. stupeň 4 třídy ŠD 2 oddělení POČET ŽÁKŮ k : celkem 157 žáků I. stupeň 95 žáků II. stupeň 62 žáků ŠKOLA SDRUŽUJE: Základní školu Školní družinu Školní jídelnu ZAMĚŘENÍ ŠKOLY: škola není úzce odborně zaměřena, vytváří podmínky pro všechny žáky 3

4 1.1 AKTIVITY ŠKOLNÍHO ROKU 2012/ 2013 Ve školním roce 2012/2013 bylo realizováno množství akcí v rámci celoškolního projektu "Škola jako komunitní centrum obce". Největší úspěch a návštěvnost měl již tradičně předvánoční "Den otevřených dveří". Slavnostního ukončení projektu "Babiččina zahrádka", za účasti zástupce poskytovatele dotace, se v červnu zúčastnilo mnoho, především seniorů obce, kteří ocenili práci dětí i pedagogů. Velký zájem projevili dambořští senioři i o kurz počítačové gramotnosti, který byl realizován ve škole vyučujícím informatiky. Další dílčí či třídní projekty: I. stupeň Po stopách historie- besídka pro rodiče 5. třída Turistická vycházka na Skřípov 5. třída Zahájení celoročního projektu Čtení pomáhá 4. třída První společné hodnocení divadelní představení Svatý Václav Podzim v lese - projekt třída Společné hodnocení třída Divadelní představení Jak válčili husité Zdravá výživa přednáška Hurvínkovo dobrodružství /Divadlo S+H/ třída Listopadové společné hodnocení - předhodové tanečky třída Společné hodnocení třída Den otevřených dveří Zpívání koled v Domově pro seniory v Sokolnicích 3. třída Madagaskar filmové představení Zápis dětí do 1. třídy Společné hodnocení, vyhlášení školní soutěže O nejkrásnější vajíčko třída Velikonoční pečení 5. třída Velikonoce u nás a našich sousedů projekt třída Společná schůzka učitelů 1. stupně a učitelek mateřské školy Zahájena výuka plavání žáků 2. a 3. třídy Testování SCIO Stonožka 3. třída Květnové společné hodnocení třída Jarní pochod třída Divadelní představení "O Ondrovi a komtesce" Sběr papíru Sběr baterií Fotografování tříd Ochrana člověka za mimořádných okolností Návštěva papouščí farmy v Bošovicích 3., 4. třída Florbalový turnaj třída Společná schůzka s rodiči předškoláků Jak to chodí ve škole aneb brzy budu školákem děti z MŠ Hodina nanečisto návštěva předškoláků ve škole Archeoskanzen Modrá 4., 5. tř Přespolní běh třída Návštěva papouščí farmy v Bošovicích 5. třída 4

5 Brněnská přehrada, hrad Veveří 2., 3. třída Vycházka po významných místech obce 5. třída Besídka pro rodiče 4. třída Sportovní dopoledne s opékáním špekáčků 1., 2. třída Zahradní slavnost Sportovní den II. stupeň Ukázková hodina chemie Veletrh vzdělávání Hodonín Přírodovědný klokan říjen Logická olympiáda Stonožka testování Scio ,,Jak válčili husité divadelní představení Bobřík informatiky 7, Zdravá výživa přednáška Orion cup dívky florbalový turnaj Velká nad Veličkou Výukový program Škola pro udržitelný život Orion cup chlapci florbalový turnaj Dambořice Výukový program Škola pro udržitelný život Filmové představení Madagaskar 3D Kino Panorama Kyjov leden Pythagoriáda ,,Vynálezy a vynálezci Technické muzeum Brno ,, Moje veličenstvo kniha výtvarně-literární soutěž 9. únor Pověsti o Dambořicích z bitvy tří císařů Děvčátka na slovíčko. Beseda o dospívání. 5., Stonožka klíčové kompetence Matematický klokan Cocacola školní pohár florbalový turnaj Dambořice Rozpočti si to! Soutěž ve finanční gramotnosti Mince Habsburských panovníků Muzeum Hodonín 7., Návštěva Úřadu práce Hodonín Vztahy ve třídě. Seminář PPC Brno ,,Zážitky na dluh Preventivní program PPC Brno Pohádka o Julince a Ondrovi. Divadelní představení Dambořice Fotosyntéza dotazník k disertační práci Ochrana člověka za mimořádných situací. Hasiči Dambořice květen Hudební styly projekt Testování M, Čj, Aj Obhajoby závěrečných prací žáků 9. ročníku Školní výlet Brno Školní výlet Modrá Slavnostní ukončení projektu "Babiččina zahrádka" Sportovní den Extra třída,,babiččina zahrádka 8. 5

6 PRŮBĚŽNÉ AKTIVITY ŠKOLNÍHO ROKU 2012/ realizace třídních a oborových projektů - uskutečnila se celoškolní sběrová akce starého papíru - spolupráce školy se SRPŠ - průběžné zapojování žáků školy do školních a okrskových kol soutěží a olympiád - práce s talentovanými žáky (příprava na olympiády, soutěže) - práce s méně nadanými žáky (doučování, individuální přístup) - příprava vycházejících žáků na přijímací zkoušky - individuální péče věnována žákům s vývojovými poruchami učení - zajišťování a organizování besed a přednášek pro žáky školy, zajišťování a organizování divadelních, filmových, hudebních a dalších kulturních představení pro žáky - spolupráce s organizacemi v obci - práce metodických orgánů zkvalitňování vzdělávacího procesu - průběžná spolupráce učitelů I. a II. stupně - soustavné rozvíjení čtenářské, finanční a počítačové gramotnosti, využívání počítačové učebny, výuka na interaktivní tabuli - využívání keramické pece v době vyučování i v mimoškolní zájmové činnosti - soustavné a cílené další vzdělávání pedagogických pracovníků - využívání nových metod a forem práce ve výchovně vzdělávacím procesu - průběžná práce na zkvalitňování estetického vzhledu školy, jejich vnitřních prostorů a jejího okolí - respektování osobnosti žáka, posilování jeho zdravého sebevědomí, podněcování jeho všestranné aktivity - bohatá nabídka volnočasových aktivit pro žáky školy formou kroužků a nepovinných předmětů - rozvíjení individuálních specifických zájmů žáků v ročníku nabídkou volitelných předmětů - průběžné uplatňování metodického pokynu MŠMT k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních - dodržování metodického pokynu MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízeních - je věnována pozornost prevenci projevů rasismu, xenofobie a intolerance - environmentální vzdělávání žáků se uskutečňuje dle zpracovaného ročního plánu, který využívá místních podmínek - ve výuce byla v průběhu školního roku začleněna, dle pokynu MŠMT, tematika ochrany člověka za mimořádných událostí - kromě celostátního testování žáků 5. a 9. ročníků bylo provedeno také testování žáků 3., 5. třídy a všech tříd II. stupně společností SCIO. Testovány byly vědomosti a dovednosti z českého a anglického jazyka, matematiky, a ve 3. a 8. třídě ještě klíčové kompetence, v 5., 6., 7., 9. třídě ostatní studijní předpoklady. Dosažené výsledky s minimálními diferencemi odpovídají hodnocení žáků vyučujícími. Souhrnná data z testů jsou uloženy v archivu školy. - uskutečnění společné schůzky rodičů dětí zapsaných do I. třídy - organizování školních výletů - zajišťování pitného režimu pro žáky školy 6

7 1.2 SPOLUPRÁCE S JINÝMI ZŠ, MŠ, ZUŠ Se školami v rámci okresu - spolupráce naší školy se ZŠ Uhřice Se ZUŠ ve Ždánicích - využití koncertů a vystoupení ZUŠ ve vzdělávání žáků školy S MŠ - spolupráce učitelek ZŠ a MŠ a vychovatelky ŠD při zápisu žáků do I. tříd - návštěva předškoláků z MŠ v Dambořicích a Velkých Hostěrádkách v I. třídách ZŠ společná beseda s žáky I. tříd, prohlídka školy - schůzka učitelky I. třídy s rodiči předškoláků - konzultace učitelek MŠ a učitelky I. třídy, sledování začlenění dětí z MŠ do I. třídy ZŠ 1.3 MATERIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VZDĚLÁVACÍHO PROCESU Počet učeben: 9 kmenových učeben 7 odborných učeben (multimediální učebna, učebna výtvarné výchovy, počítačová učebna, cvičná kuchyně, laboratoř, dílna, keramická dílna) 1 tělocvična 1 školní družina Charakteristika odborných učeben: - tělocvična, slouží i pro mimoškolní zájmovou tělesnou výchovu - školní žákovská kuchyň - využíváno pro výuku praktických činností - pro výuku výchov využíváme samostatnou učebnu výtvarné výchovy, dílnu s hrnčířským kruhem a keramickou pecí, dílnu pro práci se dřevem a kovem - k výuce chemie, fyziky, biologie a přírodovědných praktik se využívá laboratoř - žákovská knihovna slouží jako informační centrum, má PC pracoviště - jedna počítačová učebna s připojením na internet s 12 počítačovými pracovišti - pro výuku slouží 6 barevných televizorů s DVD přehrávači a videorekordéry a 6 CD přehrávačů - v multimediální učebně a učebně 4. ročníku je využívána interaktivní tabule s PC - jednotlivé učebny jsou zasíťovány (LAN či WiFi) s možností připojení na internet - pomůcky do jednotlivých kabinetů a knihovny jsou průběžně doplňovány dle požadavků vyučujících a finančních možností školy 7

8 2.Učební plán Výuka ve školním roce 2012/2013 probíhala v : ročníku podle ŠVP Máš na to! 3. Údaje o pracovnících školy Počet pedagogických pracovníků: I. stupeň 5 II. stupeň 7 ŠD 2 (1,32 úvazku) asistent pedagoga 1 (0,5 úvazku) Celkem 14 Bez kvalifikace: I. stupeň (částečný úvazek) 1 Složení pedagogického sboru podle stáří: do 20 let 0 od 21 - do 30 let 4 od 31 do 40 let 1 od 41 do 50 let 7 od 51 do 60 let 3 nad 60 let 0 Pohlaví: Muži Ženy I. stupeň 1 5 II. stupeň 3 4 ŠD 2 celkem

9 4. Údaje o přijímacím řízení V letošním školním roce ukončilo školní docházku 9 žáků deváté třídy. Osm žáků bylo přijato na střední školy, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, jeden žák byl přijat na odborné učiliště. Žáci 9.ročníku byli přijati na tyto školy: Klvaňovo gymnázium a SOŠ zdravotnická a sociální Kyjov 1 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 2 Střední zdravotnická škola Evangelické akademie, Brno, Šimáčkova 1 1 SŠ gastronomie, hotelnictví a lesnictví, Bzenec, cukrář 1 OA a VOŠ knihovnická, Brno, Pionýrská 23 1 Hotelová škola Světlá a OA, Velké Meziříčí, U Světlé 36 1 Bezpečnostně právní akademie, Brno, Zoubkova 20 1 SŠ informatiky, pojišťovnictví a finančnictví, Brno, Čichnova 23 1 DALŠÍ ZAŘAZENÍ ŽÁKŮ: - ve dvou odděleních ŠD 50 žáků - do 1. třídy pro školní rok 2013/2014 zapsáno 27 žáků - z toho odročena školní docházka 4 žáci 5.Přehled o výsledcích vzdělávání žáků Vzdělávání žáků ve školním roce 2012/2013 se uskutečňovalo podle Školního vzdělávacího programu Máš na to!. K nejdůležitějším úkolům vytýčeným pro tento školní rok náleželo: - respektování osobnosti dítěte, posilování jeho zdravého sebevědomí, podněcování všestranné aktivity - rozvoj tvořivého myšlení žáků, využívání účinné motivace a povzbuzování zájmu o školní práci - dosažení otevřené, klidné, sdílné atmosféry ve škole budované na partnerských vztazích mezi učiteli a žáky, na toleranci, vzájemné úctě a pocitu zodpovědnosti - přispívání ke smysluplnému naplňování volného času dětí - zajišťování účinné individuální péče o žáky s vývojovými poruchami učení - zvyšování kvality práce učitelů a ovlivňování jejího růstu - dodržování Úmluvy o právech dítěte - systematické působení proti vandalismu, násilí a šikaně mezi žáky - důsledné uplatňování pokynů Ministerstva školství k prevenci zneužívání návykových látek ve školách - zdokonalování řídící činnosti, zvyšování aktivního podílu pracovníků školy a žáků na řízení a plánování 9

10 5.1 CELKOVÉ HODNOCENÍ A KLASIFIKACE ŽÁKŮ Ročník Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Opakují Celkem za I.stupeň Celkem za II. stupeň Celkem za školu DOCHÁZKA ŽÁKŮ, HODNOCENÍ CHOVÁNÍ Zameškané hodiny celkem Omluvené Neomluvené Průměr na žáka 2. stupeň z chování 3. stupeň z chování I. stupeň , II. stupeň , Celkem , VÝUKA CIZÍCH JAZYKŮ Ve škole probíhala výuka anglického jazyka s hodinovou dotací: 3. roč. 3 hod./ týdně 4. roč. 3 hod./ týdně 5. roč. 3 hod./ týdně 6. roč. 3 hod./ týdně 7. roč. 3 hod./ týdně 8. roč. 3 hod./ týdně 9. roč. 3 hod./ týdně, 1 hod./týdně konverzace (volitelný předmět) 10

11 - výuka cizích jazyků na I. stupni byla zajištěna učiteli I. a II. stupně - výuka cizích jazyků na II. stupni byla zajištěna učitelkou II. stupně 5.3 VOLITELNÉ PŘEDMĚTY - výuka byla organizována dle ŠVP Máš na to! s přihlédnutím na zájem žáků a personální obsazení školy - v tomto školním roce se vyučovalo těmto volitelným předmětům: 7.třída Vedení domácnosti Sportovní a pohybové aktivity Dramatická výchova 8. třída Společenskovědní seminář Aplikace informačních technologií 9.třída Konverzace v anglickém jazyce Společenskovědní seminář 5.4 NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY - výuka náboženství I.stupeň II.stupeň 36 žáků 11 žáků 5.5 KROUŽKY Žákům bylo umožněno v době mimo vyučování, pod vedením pedagogů, navštěvovat ve škole tyto kroužky: Florbal Keramický kroužek Pálí vám to Gymnastický kroužek Pěvecký sbor Hra na kytaru Korálkování Hra na flétnu Kroužek německého jazyka 11

12 6.Údaje o dalších aktivitách školy 6.1 HODNOCENÍ PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Výchovné poradenství: Na doporučení PPP bylo v tomto školním roce integrováno 5 dětí: jedno ze 4. třídy, dva z 5. třídy a dva ze 7. třídy. Ve spolupráci s vyučujícími byly v září vypracovány IVP, které byly následně rozeslány do poraden (Kyjov, Brno). Byla zkontrolována evidence žáků s SPU, vyučující obdrželi seznamy i s navrženým opatřením. Žákům byl nabídnut dyslektický kroužek Pálí vám to. Podle potřeby vyučujících probíhaly telefonické konzultace s jednotlivými poradnami. Dvakrát týdně v odpoledních hodinách byla ve škole pro žáky s vadami řeči k dispozici logopedická poradna. Rodiče byli pravidelně informováni o hodnocení jejich dítěte na výchovných komisích, telefonicky nebo písemnou formou. Na konci 1. a 2. pololetí vyučující vypracovali hodnocení IVP jednotlivých žáků, které bylo odesláno do poraden, na konci školního roku pak byli žáci posláni na vyšetření za účelem obnovení integrace. Během školního roku bylo uděleno 14 napomenutí třídního učitele,7x důtka třídního učitele a 2 důtky byly uděleny ředitelkou školy za hrubé porušení školního řádu. Uskutečnilo se 10 individuálních pohovorů se žáky a rodiči, záznamy jsou uloženy u výchovného poradce. Kariérové poradenství: Žáci 9. tříd byli informování o možnostech studia na SŠ a SOU, a to prostřednictvím katalogu škol, CD, nástěnky k volbě povolání, různých brožur. Další informace získali na Veletrhu vzdělávání v Hodoníně (4.10.), při prezentaci jednotlivých škol, na třídnické schůzce (6.12.) a osobní návštěvě vybraných škol. Třídnické schůzky se zúčastnili nejen rodiče, ale i zástupci SŠ a SOU: ISŠ Slavkov u Brna, SZŠ Kyjov a SŠ Strážnice. Žákům i rodičům ochotně zodpověděli všechny dotazy a poskytli dostatek informací k oborům. Na tomto sdružení byli také informováni o způsobu a časovém harmonogramu podávání přihlášek, konání přijímacího řízení a možnosti odvolání. Všichni žáci 9. tříd byli úspěšně přijati na vybrané školy. Žáci 8. tříd navštívili dne Úřad práce v Hodoníně, kde probíhal informační den k volbě povolání. Zde si mohli zjistit veškeré informace o středních školách a jejich oborech, udělat si test, který jim na základě jejich zájmů navrhl několik profesních oborů. Činnost výchovného poradce - kariérové individuální poradenství pro žáky 9. tříd při výběru školy a oboru - výchovné komise a individuální pohovory - třídnické hodiny v problémových třídách - individuální i skupinové konzultace při výchovných problémech - spolupráce s PPP Kyjov, Brno, Hodonín 12

13 6.2 HODNOCENÍ PRÁCE PROTIDROGOVÉHO PREVENTISTY A MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 Žáci na Základní škole v Dambořicích jsou s obsahem MPP seznamováni v průběhu celého školního roku, a to nejen prostřednictvím učitelů v předmětech, jako jsou Časp, Čajs, Vko, Vkz, aj., ale také prostřednictvím třídních učitelů na třídních besedách a díky práci výchovného poradce nebo metodika prevence. Jednotlivá témata obsažená v MPP byla letos opět zařazena jako součást řady projektů, exkurzí, zájmových kroužků a jiných akcí. Další předměty, ve kterých se objevila aktuální problematika naší školy, byly např. Kvaj šikana, životní prostředí, zdravý životní styl, TV hygiena a zdravý životní styl, VV krajina kolem nás, a mnoho dalších. O jednotlivých tématech jsou žáci informování na prevenční nástěnce, kde se objevila témata jako Zdravý životní styl nebezpečí anorexie, bulimie a obezity, Nebezpečí závislosti kouření, drogy, gambling, Příroda kolem nás a jak ji chránit ad. Další informace se žáci mohou dočíst z periodika Bulletin, který se zabývá krizovými tématy a je žákům volně k dispozici. Ve vztahu k životnímu prostředí byl realizován rozsáhlý projekt Babiččina zahrádka, na který škola dokonce získala dotaci z evropských fondů. V tomto školním roce bylo realizováno několik přednášek rozvíjejících hlouběji témata zdravého životního stylu, problematiky závislosti a vztahů mezi žáky. Tyto přednášky byly realizovány externisty z odborných center, ať už je to PPP nebo PC Brno aj. Přednášky: Zdravá výživa Bezpečně na internetu Umíme se domluvit Zážitky na dluh Práce třídních učitelů, která spočívá zejména v utváření pozitivních třídních a mezitřídních vztahů, se, dle mého názoru, daří dobře. Taktéž výchovné či studijní problémy některých žáků jsou včas a individuálně řešeny nejen s žákem samotným, ale jsou kontaktováni a s konkrétní problematikou seznámeni i zákonní zástupci dítěte. V zájmových kroužcích jsou pak rozvíjeny individuální vlohy žáků, kteří kroužek navštěvují, ale také mezitřídní vztahy. Zájmové kroužky: Pěvecký sbor Hra na flétnu Hra na kytaru Keramický kroužek Kroužek korálkování Florbal Pálí vám to Německý jazyk 13

14 Gymnastika Další akce související s plněním MPP: Orion Cup florbalový turnaj Ochrana člověka za mimořádných situací Výukový program Škola pro udržitelný rozvoj Cocacola školský pohár Den otevřených dveří Sportovní den Babiččina zahrádka Exkurze na úřad práce Sběr papíru Recyklohraní sběr baterií Školní výlety a branný den, třídní besedy aj. Úspěchem bylo navázání kontaktu s Poradenským centrem v Brně, jehož pracovnice uspořádaly v naší škole několik zajímavých přednášek, které byly realizovány zábavnou interaktivní formou. S tímto centrem bychom chtěli spolupracovat i v následujícím roce. Hlavní cíle MPP byly prostřednictvím jednotlivých akcí či obsahem výuky a pomocí doplňkových materiálů splněny. Nadále bych chtěla pokračovat v plnění MPP touto formou integrace do výuky či školních akcí, která je žáky přijímána vesměs pozitivně. 6.3 HODNOCENÍ ŠKOLNÍHO PROGRAMU EVVO Spolupráce školy: Během školního roku jsme spolupracovali s obcí Dambořice, Lipkou a s Nadací Partnerství. Nepodařilo se zapůjčit interaktivní výstavu od společnosti SOLITON, zapůjčení ozvučené interaktivní putovní výstavy Ptáci jižní Moravy se uskuteční až příští školní rok v měsíci říjnu. Zapojení do projektů a soutěží: Pokračovali jsme v projektu Recyklohraní. Zapojili jsme se do soutěže Přírodovědný klokan. Úspěšně jsme dokončili projekt Extra třídy,, Babiččina zahrádka a získali finance v projektu Škola pro udržitelný život. Vzdělávání pedagogů v oblasti EVVO: Koordinátor EVVO se zúčastnil kurzu Dovednosti pro terénní vzdělávání v rámci projektu ACT WELLL!, který bude pokračovat i v příštím roce. Poslední týden v červnu 2014 se žáci osmého ročníku zúčastní pobytu na Rychtě. Materiální zajištění: Byla vytvořena knihovnička EVVO. Ekologizace provozu školy: Třídíme odpad na čtyři složky - papír, plast, hliník, směsný odpad. Nepodařilo se nám začít třídit bioodpad, zakoupili jsme již nádoby a v příštím roce rozšíříme třídění na 5 složek. Vyzkoušeli jsme sběr pomerančové a citronové kůry a budeme ve sběru pokračovat i příští rok. 14

15 Využíváme jednostranně potištěný papír, kopírujeme, pokud je to možné, oboustranně. Šetříme energií kontrola zhasínání, termostatických ventilů, sociálního zařízení a pravidelné revize. Akce, exkurze: Podařilo se nám realizovat většinu naplánovaných akcí. 6.4 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) probíhalo na naší škole dle zpracovaného plánu, za prioritu vzdělávání pro školní rok 2012/2013 byly vytyčeny tyto oblasti: - hodnocení žáků na základní škole - změny a inovace ŠVP ve výuce Semináře pro pedagogické pracovníky: Název: Počet: Matematika činnostně 1 Kybernetika a současná škola 1 Změny v ŠVP 1 Úpravy RVP ZV 1 Může být hodnocení objektivní? Musí! 15 Základy práce s fotografií 2 Instruktor školního lyžování 2 Přírodovědná terénní a metodologická praxe 1 Tvořivá škola - školní konstelace 1 Tvořivá škola - činnostní učení 1 Asistent pedagoga na ZŠ 1 Semináře pro vedoucí a další pracovníky ve školství: Název: Počet: Novela zákona o pedagogických pracovnících 1 Doplňková činnost 1 Jak posilovat a posilovat roli školy v obci 1 Problematika spisové služby 1 Zdravotník zotavovacích akcí pro děti 1 Školení BOZP 1 Školní stravování, legislativa, hygiena 1 Nové trendy v moderním vaření 1 Získané poznatky byly přenášeny prostřednictvím metodického sdružení a komise a pedagogických rad na ostatní pedagogické pracovníky. 15

16 6.5 METODICKÉ AKTIVY NA ŠKOLE Metodické sdružení pro I. stupeň (1. 5. ročník) Metodická komise pro II. stupeň ( ročník) Hlavní úkoly metodických orgánů ve školním roce 2012/ zpracování plánu práce, vyčlenění konkrétních úkolů, pravidelné schůzky, podle potřeby řešení úkolů ihned - zpracování tematických plánů učiva - stěžejním úkolem obou metodických orgánů bylo i nadále ověřování ŠVP Máš na to! ve vzdělávacím procesu, vyhodnocování, opatření - zavádění a ověřování standardů pro základní vzdělávání, testování - zaměření se na výchovnou stránku jednotlivých předmětů a na integraci předmětů - projednávání závěrů z akcí DVPP - spolupráce mezi I. a II. stupněm 6.6 HODNOCENÍ KULTURNÍCH AKCÍ V tomto školním roce žáci I. i II. stupně opět navštívili řadu kulturních představení. Obsahově a typově byla představení podmíněna věkem dětského diváka. Cílem těchto programů je rozšířit kulturní obzory žáků v návaznosti na vzdělávací obsah různých vyučovacích předmětů (českého jazyka, literatury, hudební výchovy a dějepisu), seznámit žáky s prostředím divadla a poučit je o zásadách chování v kulturních institucích. Žáci byli na filmová i divadelní představení připraveni svými vyučujícími. 6.7 ČINNOST ŠKOLNÍ DRUŽINY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 Školní družina se v několika předešlých letech potýkala s problémem umístit všechny děti, zájem převyšoval možnosti jednoho oddělení. Proto byla její kapacita v letošním školním roce navýšena na 50 míst. Ve dvou odděleních se vystřídalo celkem 55 dětí, aktuální počet byl v každém vždy 25. Díky navýšení počtu přijatých se podařilo postupně uspokojit všechny zájemce. Dosavadní prostory pro činnost tak velkého počtu dětí jsou nevyhovující, proto se skupiny po týdnu střídaly v klasické družině a v jedné z kmenových tříd, která byla dovybavena pomůckami, a dopoledne v ní probíhala výuka. První měsíc byl věnován rozdělení dětí do oddělení. Výběr skupiny byl zcela podřízen kamarádským vazbám, které mezi dětmi vznikaly. Během roku zazněla přání odejít z vybraného oddělení jen výjimečně. Také díky tomu se vyskytly pouze méně závažné výchovné problémy, které mohly být řešeny domluvou. Náplň činnosti byla tvořena podle výchovně vzdělávacího programu školní družiny, který vstoupil do druhého roku druhého cyklu. Rámcový plán, inspirovaný ročními obdobími, byl konkretizován v jednotlivých tematických celcích. Program nabízel denně dvě až tři řízené i neřízené činnosti, které byly směrovány k rozvoji všech klíčových kompetencí dětí. Kmenová třída nabízela omezený prostor, proto bylo nutné pro některé společné řízené aktivity (vzhledem k velké vytíženosti tělocvičny výukou) využívat i vestibul školy. 16

17 V tomto školním roce pokračovala úspěšná spolupráce se sociálním výborem OÚ a výborem SRPŠ. Podařilo se obnovit spolupráci s místní obecní knihovnou, která se pod novým vedením přestěhovala na jaře do nových prostor. Nejširší byla spolupráce s Domovem pro postižené děti LILA v Otnicích. Společné akce: - Dýňové kolečko - Karneval - velikonoční vyrábění do celostátní výtvarné soutěže - keramická dílna na téma Jarní louka Činnost školní družiny a její výsledky jsou prezentovány na stránkách školy a v dambořickém Zpravodaji. Výrobky dětí jsou vystaveny na zdravotním středisku, zdobí prostory školy i nástěnku ve vestibulu obecního úřadu. V družině probíhaly celoroční projekty Narozeninový den, Výtvarná a divadelní dílna, Literární čajovna a Safari. Svoje schopnosti a dovednosti si mohly děti ověřit a porovnat při příležitostných akcích, které šly nad rámec běžného programu. Některých se zúčastnily i děti postižené, bývalí členové ŠD, ale i rodiče nebo veřejnost. Na konci května absolvovala v družině svoji souvislou pedagogickou praxi studentka SPgŠ ve Znojmě. Výtvarné soutěže: Velikonoční dekorace Bezpečnost v zaměstnání Cestou dvou bratří Příležitostné akce: Celodružinová hra Kamarád Dýňové kolečko výroba dárků pro seniory (Vánoce, Svátek matek) Adventní soutěž Mikulášské odpoledne Nadělování do krmelce Vánoční pečení Ježíškovské nadělování Přehlídka vojenské stavebnicové techniky příprava dárků k zápisu do 1. třídy Sněhová dílna Karneval v DD LILA v Otnicích Zimní lízátkový kvíz Soutěž v BAYBLADE Cyklistické dovednostní odpoledne Jarní vycházka k rybníčku MISS čarodějnice ŠD Misák ŠD Letní lízátkový kvíz Jedlík ŠD Dívčí odpoledne Fotbalový král střelců 17

18 6.8 ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKCE PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ A DALŠÍ KONTROLY Ve školní roce 2012/2013 byla dne provedena kontrola Krajskou hygienickou stanicí Jihomoravského kraje, se sídlem v Hodoníně - bez závad. Dne provedli pracovníci Okresní správy sociálního zabezpečení z Hodonína kontrolu plnění povinností v nemocenském pojištění, důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti - bez závad. Kontroly plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného byly provedeny pracovníky Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR dne bez závad. 6.9 ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH PROGRAMŮ A DALŠÍCH PROJEKTŮ Žáci 8. ročníku se zapojili do projektu "Extra třída" nadace Tesco. Na projekt "Babiččina zahrádka", který zpracovali se svou třídní učitelkou, získali nadační příspěvek ve výši Kč, za který bylo upraveno prostranství před školou, vysázeny záhony s tradičními rostlinami, doplněné o dvě lavičky s logem školy a krmítka pro ptáky. Dalším projektem, jehož realizací bude řešena úprava části prostranství před školou a absence biotopu stojatých vod v okolí školy, je "Škola pro udržitelný život" - posilování kompetencí pedagogů pro výuku průřezových témat projektovou metodou, CZ.1.07/1.3.41/ , spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Škola získala na realizaci Kč. Z projektu "Podpora profesního rozvoje pracovníků škol využitím digitální fotografie při výuce přírodovědných a technických oborů", CZ.1.07./1.3.41/ GG OP VK Jihomoravského kraje, získala škola, zásluhou aktivit dvou pedagogů, digitální fotoaparát. Již šestým rokem jsou žákům I. stupně pravidelně a bezplatně poskytovány ovocné a zeleninové přesnídávky v rámci projektu "Ovoce do škol". Tato služba je doplněna o prodej dotovaného mléka a mléčných výrobků žákům celé školy ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI A ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ Na Základní škole v Dambořicích není zřízena odborová organizace ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY Údaje o hospodaření školy jsou předkládány zřizovateli Obci Dambořice, který schvaluje hospodářský výsledek školy (k nahlédnutí v ředitelně školy). 18

19 7.Závěr Ve školním roce 2012/2013 se dařilo i nadále plnit postupně jednotlivé cíle tak, jak jsou vytýčeny v koncepci rozvoje Základní školy v Dambořicích. Jsou to především: V oblasti výchovně vzdělávací a) Soustavné vyhodnocování a aktualizace školního vzdělávacího programu Máš na to! b) Zavedení žákovských portfolií do všech ročníků. c) Vytváření různých vzdělávacích metod podle schopností, možností, požadavků a potřeb žáků, rozšíření systému projektového vyučování. d) Větší využívání informační a komunikační techniky ve výchovně vzdělávacím procesu. e) Rozvíjení funkční literární gramotnosti žáků. f) Aktivní uskutečňování prevence sociálně patologických jevů v chování žáků školy, zabezpečení komplexního preventivního programu školy. g) Zabezpečování integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. h) Rozšiřování a zkvalitnění nabídky volitelných předmětů. i) Nabídka zájmových kroužků a dalších aktivit. j) Zlepšování týmové spolupráce, především na přechodu mezi I. a II. stupněm. k) Udržení vysoké úrovně práce školní družiny. V oblasti spolupráce s rodiči a veřejností a) Prohlubování spolupráce školy a rodiny, zvýšení spoluúčasti rodičů na výchovněvzdělávacím procesu školy. b) Vytváření dobré image školy, soustavná prezentace školy a jejich aktivit na veřejnosti, soustavná aktualizace www stránek školy. c) Zlepšování informovanost rodičů o škole a žácích prostřednictvím webových stránek školy. d) Spolupráce se školskou radou, se zřizovatelem a se sdružením rodičů a přátel školy jako s partnery, kteří se podílí na řízení školy. e) Možnost využití prostor školy veřejností i v odpoledních a večerních hodinách. f) Pořádání kursů pro veřejnost. V personální oblasti a) Stabilizace pedagogického sboru. b) Podpora odborný růst pedagogů, především v oblasti výuky cizích jazyků. c) Zajištění odborné vzdělání pro výchovného poradce, metodika prevence a koordinátora EVVO. d) Zavedení učitelských portfolií jako nástroje sebehodnocení. e) Podpora vytváření kvalitních mezilidských vztahů na pracovišti, budování loajality zaměstnanců ke škole. 19

20 V ekonomické a investiční oblasti: a) Ve spolupráci se zřizovatelem dokončení přístavby a rekonstrukce budovy II. stupně, včetně tělocvičny, školní družiny a odborných pracoven, se zajištěním bezbariérového přístupu. b) Vybudování multimediální učebnu spojenou s knihovnou a studovnou. c) Modernizace učebny informatiky. d) Upravení a vybavení chodeb a okolí školy pro relaxaci žáků. e) Zapojení školy do dalších projektů. Mgr. Drahomíra Beková, ředitelka školy Zpracovala: Mgr. Drahomíra Beková, ředitelka školy Projednáno pedagogickou radou dne 2. října 2013 Schváleno Školskou radou při Základní škole Dambořice dne 7. listopadu

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 1 Obsah: 1. Charakteristika školy str. 3 1.1 Aktivity školního roku 2013-2014 str. 4 1.2 Spolupráce s jinými ZŠ, MŠ, ZUŠ str. 6 1.3 Materiální zabezpečení vzdělávacího procesu str. 7 2. Učební plán str.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Základní škola Ostrov, Májová 997, Ostrov Školní metodik prevence: Ing. Lada Budinská Konzultační hodiny: úterý 13:00-13:45 (jinak dle domluvy) Předkladatel

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Křižanov pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Mgr. Dagmar Kolářová Základní údaje Adresa:

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Razítko školy V Bošovicích dne: 1. 11. 2013 Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, PO Školní 106, Bošovice 683 55 Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1. charakteristika

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13 WALDORFSKÁ ŠKOLA, Hornická 327, 261 01 Příbram tel.318 623 306 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13 Ředitel školy: Mgr. A. Mašiková Garant projektu: Mgr. Rostislav

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Motto: Otvíráme cestu k hodnotám života. Vize školy Chceme rozvíjet školu, která si drží pověst dobré základní i mateřské školy a z jejíhož působení

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015 KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH na období 2012 2015 Brno, květen 2012 Obsah : I.. Úvodní informace II. Charakteristika školy III. Hlavní cíle školy 1. Oblast výchovně vzdělávací A: Předškolní vzdělávání

Více

Základní škola Dambořice, okres Hodonín, příspěvková organizace

Základní škola Dambořice, okres Hodonín, příspěvková organizace NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Dambořice, okres Hodonín, příspěvková organizace ZŘIZOVATEL: Obec Dambořice IZO: 102391211 IČO: 70995711 TELEFON: ředitelna 518 631 130, sborovna 2. stupeň 518 631341, sborovna

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

za za školní rok 2011 1997-2012 98

za za školní rok 2011 1997-2012 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2011 1997-2012 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Plán rozvoje školy na období 2012-2017

Plán rozvoje školy na období 2012-2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMPERK, SLUNEČ NÍ 38 Sluneční 38 E-mail: skola@iv-zs-sumperk.cz 787 01 Šumperk WWW: http://www.iv-zs-sumperk.cz tel. 583250402 fax : 583250401 IČ O: 00852864 DIČ :CZ00852864 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Cesty ke zdraví školní projekt 2010-2011

Cesty ke zdraví školní projekt 2010-2011 Cesty ke zdraví školní projekt 2010-2011 Program v kmenových tř. v době od 9. do 12.00hod: Odborné pracovny v době od 9. do 12.00hod: 2. A Psi pohádka, písnička, povídání o psech Dějepis Historické přírodní

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

Výroční zpráva za rok 2011 2012

Výroční zpráva za rok 2011 2012 Výroční zpráva za rok 2011 2012 a. Základní údaje o škole, vedení, školské radě Název školy: Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí Zřizovatel: Obec Klášterec nad Orlicí

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Židlochovice, Tyršova 611 školní rok 2013/14 Garant programu: Ing. Milena Rotterová, školní metodik prevence Při přípravě MPP vycházíme legislativy v účinném znění. Při

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMICE okres Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁŘÍ 2013 ČÁST I. Charakteristika školy Základní škola Šumice byla rozhodnutím Školského úřadu Uherské

Více

Celoroční úkoly. Metody práce

Celoroční úkoly. Metody práce ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník Školní preventivní strategie (dlouhodobý program školy) Minimální preventivní program je hlavním nástrojem

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Naše aktivity v 1.pololetí 2014/2015 I. Na čem se podíleli/podílí zaměstnanci naší školy od září 2014: Společný úklid lesa s Mozaikou Pohádkový les 2014

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní školu, IZO: 108047610 b) Školní družinu a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovnu,

Více

Základní škola Boskovice, okres Blansko /nám. 9. května 8/ Školní rok 2014/2015

Základní škola Boskovice, okres Blansko /nám. 9. května 8/ Školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program Základní škola Boskovice, okres Blansko /nám. 9. května 8/ Školní rok 2014/2015 Garant programu: RNDr. Vladimír Ochmanský Vypracovala: Mgr. Gabriela Staňková Hlavním cílem

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Charakteristika ŠVP. Zaměření školy: Výchovné a vzdělávací strategie:

Charakteristika ŠVP. Zaměření školy: Výchovné a vzdělávací strategie: Charakteristika ŠVP Zaměření školy: poskytovat žákům základní vzdělání vytvářet u žáků klíčové kompetence environmentální výchova péče o žáky se specifickými vadami učení a jinak hendikepované žáky Výchovné

Více