ZŠ DAMBOŘICE. za školní rok /

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZŠ DAMBOŘICE. za školní rok 2 0 1 2 / 2 0 13"

Transkript

1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZŠ DAMBOŘICE za školní rok /

2 Obsah: 1. Charakteristika školy str Aktivity školního roku str Spolupráce s jinými ZŠ, MŠ, ZUŠ str Materiální zabezpečení vzdělávacího procesu str Učební plán str Údaje o pracovnících školy str Údaje o přijímacím řízení str Přehled o výsledcích vzdělávání žáků str Celkové hodnocení a klasifikace žáků, docházka str Výuka cizích jazyků str Volitelné předměty str Nepovinné předměty str Zájmové kroužky str Údaje o dalších aktivitách školy str Hodnocení práce výchovného poradce str Hodnocení práce preventisty školy str Hodnocení školního programu EVVO str Další vzdělávání pedagogických pracovníků str Metodické aktivity ve škole str Hodnocení kulturních akcí str Činnost školní družiny str Údaje o výsledcích inspekcí a kontrol str Zapojení do rozvojových programů a projektů str Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi str Základní údaje o hospodaření školy str Závěr str. 19 2

3 1. Charakteristika školy NÁZEV: Základní škola Dambořice, okres Hodonín příspěvková organizace ZŘIZOVATEL: Obec Dambořice IZO: TELEFON: , , E MAIL: WWW STRÁNKY: ŘEDITEL: Mgr. Drahomíra Beková ZÁSTUPCE ŘEDITELE: Ing. Miroslav Martiňák VÝCHOVNÝ PORADCE: Mgr. Jiřina Poláčková KOORDINÁTOR PREVENCE NEG. JEVŮ: Mgr. Radka Čížková POČET PED. PRACOVNÍKŮ: 12 POČET VYCHOVATELEK ŠD: 2 POČET ASISTENTEK PEDAGOGA: 1 POČET PROVOZNÍCH ZAMĚSTNANCŮ V ZŠ: 3 POČET ZAMĚSTNANCŮ VE ŠJ: 3 POČET ADMINISTRATIVNÍCH PRACOVNÍKŮ: 1 POČET TŘÍD: I. stupeň 5 tříd II. stupeň 4 třídy ŠD 2 oddělení POČET ŽÁKŮ k : celkem 157 žáků I. stupeň 95 žáků II. stupeň 62 žáků ŠKOLA SDRUŽUJE: Základní školu Školní družinu Školní jídelnu ZAMĚŘENÍ ŠKOLY: škola není úzce odborně zaměřena, vytváří podmínky pro všechny žáky 3

4 1.1 AKTIVITY ŠKOLNÍHO ROKU 2012/ 2013 Ve školním roce 2012/2013 bylo realizováno množství akcí v rámci celoškolního projektu "Škola jako komunitní centrum obce". Největší úspěch a návštěvnost měl již tradičně předvánoční "Den otevřených dveří". Slavnostního ukončení projektu "Babiččina zahrádka", za účasti zástupce poskytovatele dotace, se v červnu zúčastnilo mnoho, především seniorů obce, kteří ocenili práci dětí i pedagogů. Velký zájem projevili dambořští senioři i o kurz počítačové gramotnosti, který byl realizován ve škole vyučujícím informatiky. Další dílčí či třídní projekty: I. stupeň Po stopách historie- besídka pro rodiče 5. třída Turistická vycházka na Skřípov 5. třída Zahájení celoročního projektu Čtení pomáhá 4. třída První společné hodnocení divadelní představení Svatý Václav Podzim v lese - projekt třída Společné hodnocení třída Divadelní představení Jak válčili husité Zdravá výživa přednáška Hurvínkovo dobrodružství /Divadlo S+H/ třída Listopadové společné hodnocení - předhodové tanečky třída Společné hodnocení třída Den otevřených dveří Zpívání koled v Domově pro seniory v Sokolnicích 3. třída Madagaskar filmové představení Zápis dětí do 1. třídy Společné hodnocení, vyhlášení školní soutěže O nejkrásnější vajíčko třída Velikonoční pečení 5. třída Velikonoce u nás a našich sousedů projekt třída Společná schůzka učitelů 1. stupně a učitelek mateřské školy Zahájena výuka plavání žáků 2. a 3. třídy Testování SCIO Stonožka 3. třída Květnové společné hodnocení třída Jarní pochod třída Divadelní představení "O Ondrovi a komtesce" Sběr papíru Sběr baterií Fotografování tříd Ochrana člověka za mimořádných okolností Návštěva papouščí farmy v Bošovicích 3., 4. třída Florbalový turnaj třída Společná schůzka s rodiči předškoláků Jak to chodí ve škole aneb brzy budu školákem děti z MŠ Hodina nanečisto návštěva předškoláků ve škole Archeoskanzen Modrá 4., 5. tř Přespolní běh třída Návštěva papouščí farmy v Bošovicích 5. třída 4

5 Brněnská přehrada, hrad Veveří 2., 3. třída Vycházka po významných místech obce 5. třída Besídka pro rodiče 4. třída Sportovní dopoledne s opékáním špekáčků 1., 2. třída Zahradní slavnost Sportovní den II. stupeň Ukázková hodina chemie Veletrh vzdělávání Hodonín Přírodovědný klokan říjen Logická olympiáda Stonožka testování Scio ,,Jak válčili husité divadelní představení Bobřík informatiky 7, Zdravá výživa přednáška Orion cup dívky florbalový turnaj Velká nad Veličkou Výukový program Škola pro udržitelný život Orion cup chlapci florbalový turnaj Dambořice Výukový program Škola pro udržitelný život Filmové představení Madagaskar 3D Kino Panorama Kyjov leden Pythagoriáda ,,Vynálezy a vynálezci Technické muzeum Brno ,, Moje veličenstvo kniha výtvarně-literární soutěž 9. únor Pověsti o Dambořicích z bitvy tří císařů Děvčátka na slovíčko. Beseda o dospívání. 5., Stonožka klíčové kompetence Matematický klokan Cocacola školní pohár florbalový turnaj Dambořice Rozpočti si to! Soutěž ve finanční gramotnosti Mince Habsburských panovníků Muzeum Hodonín 7., Návštěva Úřadu práce Hodonín Vztahy ve třídě. Seminář PPC Brno ,,Zážitky na dluh Preventivní program PPC Brno Pohádka o Julince a Ondrovi. Divadelní představení Dambořice Fotosyntéza dotazník k disertační práci Ochrana člověka za mimořádných situací. Hasiči Dambořice květen Hudební styly projekt Testování M, Čj, Aj Obhajoby závěrečných prací žáků 9. ročníku Školní výlet Brno Školní výlet Modrá Slavnostní ukončení projektu "Babiččina zahrádka" Sportovní den Extra třída,,babiččina zahrádka 8. 5

6 PRŮBĚŽNÉ AKTIVITY ŠKOLNÍHO ROKU 2012/ realizace třídních a oborových projektů - uskutečnila se celoškolní sběrová akce starého papíru - spolupráce školy se SRPŠ - průběžné zapojování žáků školy do školních a okrskových kol soutěží a olympiád - práce s talentovanými žáky (příprava na olympiády, soutěže) - práce s méně nadanými žáky (doučování, individuální přístup) - příprava vycházejících žáků na přijímací zkoušky - individuální péče věnována žákům s vývojovými poruchami učení - zajišťování a organizování besed a přednášek pro žáky školy, zajišťování a organizování divadelních, filmových, hudebních a dalších kulturních představení pro žáky - spolupráce s organizacemi v obci - práce metodických orgánů zkvalitňování vzdělávacího procesu - průběžná spolupráce učitelů I. a II. stupně - soustavné rozvíjení čtenářské, finanční a počítačové gramotnosti, využívání počítačové učebny, výuka na interaktivní tabuli - využívání keramické pece v době vyučování i v mimoškolní zájmové činnosti - soustavné a cílené další vzdělávání pedagogických pracovníků - využívání nových metod a forem práce ve výchovně vzdělávacím procesu - průběžná práce na zkvalitňování estetického vzhledu školy, jejich vnitřních prostorů a jejího okolí - respektování osobnosti žáka, posilování jeho zdravého sebevědomí, podněcování jeho všestranné aktivity - bohatá nabídka volnočasových aktivit pro žáky školy formou kroužků a nepovinných předmětů - rozvíjení individuálních specifických zájmů žáků v ročníku nabídkou volitelných předmětů - průběžné uplatňování metodického pokynu MŠMT k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních - dodržování metodického pokynu MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízeních - je věnována pozornost prevenci projevů rasismu, xenofobie a intolerance - environmentální vzdělávání žáků se uskutečňuje dle zpracovaného ročního plánu, který využívá místních podmínek - ve výuce byla v průběhu školního roku začleněna, dle pokynu MŠMT, tematika ochrany člověka za mimořádných událostí - kromě celostátního testování žáků 5. a 9. ročníků bylo provedeno také testování žáků 3., 5. třídy a všech tříd II. stupně společností SCIO. Testovány byly vědomosti a dovednosti z českého a anglického jazyka, matematiky, a ve 3. a 8. třídě ještě klíčové kompetence, v 5., 6., 7., 9. třídě ostatní studijní předpoklady. Dosažené výsledky s minimálními diferencemi odpovídají hodnocení žáků vyučujícími. Souhrnná data z testů jsou uloženy v archivu školy. - uskutečnění společné schůzky rodičů dětí zapsaných do I. třídy - organizování školních výletů - zajišťování pitného režimu pro žáky školy 6

7 1.2 SPOLUPRÁCE S JINÝMI ZŠ, MŠ, ZUŠ Se školami v rámci okresu - spolupráce naší školy se ZŠ Uhřice Se ZUŠ ve Ždánicích - využití koncertů a vystoupení ZUŠ ve vzdělávání žáků školy S MŠ - spolupráce učitelek ZŠ a MŠ a vychovatelky ŠD při zápisu žáků do I. tříd - návštěva předškoláků z MŠ v Dambořicích a Velkých Hostěrádkách v I. třídách ZŠ společná beseda s žáky I. tříd, prohlídka školy - schůzka učitelky I. třídy s rodiči předškoláků - konzultace učitelek MŠ a učitelky I. třídy, sledování začlenění dětí z MŠ do I. třídy ZŠ 1.3 MATERIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VZDĚLÁVACÍHO PROCESU Počet učeben: 9 kmenových učeben 7 odborných učeben (multimediální učebna, učebna výtvarné výchovy, počítačová učebna, cvičná kuchyně, laboratoř, dílna, keramická dílna) 1 tělocvična 1 školní družina Charakteristika odborných učeben: - tělocvična, slouží i pro mimoškolní zájmovou tělesnou výchovu - školní žákovská kuchyň - využíváno pro výuku praktických činností - pro výuku výchov využíváme samostatnou učebnu výtvarné výchovy, dílnu s hrnčířským kruhem a keramickou pecí, dílnu pro práci se dřevem a kovem - k výuce chemie, fyziky, biologie a přírodovědných praktik se využívá laboratoř - žákovská knihovna slouží jako informační centrum, má PC pracoviště - jedna počítačová učebna s připojením na internet s 12 počítačovými pracovišti - pro výuku slouží 6 barevných televizorů s DVD přehrávači a videorekordéry a 6 CD přehrávačů - v multimediální učebně a učebně 4. ročníku je využívána interaktivní tabule s PC - jednotlivé učebny jsou zasíťovány (LAN či WiFi) s možností připojení na internet - pomůcky do jednotlivých kabinetů a knihovny jsou průběžně doplňovány dle požadavků vyučujících a finančních možností školy 7

8 2.Učební plán Výuka ve školním roce 2012/2013 probíhala v : ročníku podle ŠVP Máš na to! 3. Údaje o pracovnících školy Počet pedagogických pracovníků: I. stupeň 5 II. stupeň 7 ŠD 2 (1,32 úvazku) asistent pedagoga 1 (0,5 úvazku) Celkem 14 Bez kvalifikace: I. stupeň (částečný úvazek) 1 Složení pedagogického sboru podle stáří: do 20 let 0 od 21 - do 30 let 4 od 31 do 40 let 1 od 41 do 50 let 7 od 51 do 60 let 3 nad 60 let 0 Pohlaví: Muži Ženy I. stupeň 1 5 II. stupeň 3 4 ŠD 2 celkem

9 4. Údaje o přijímacím řízení V letošním školním roce ukončilo školní docházku 9 žáků deváté třídy. Osm žáků bylo přijato na střední školy, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, jeden žák byl přijat na odborné učiliště. Žáci 9.ročníku byli přijati na tyto školy: Klvaňovo gymnázium a SOŠ zdravotnická a sociální Kyjov 1 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 2 Střední zdravotnická škola Evangelické akademie, Brno, Šimáčkova 1 1 SŠ gastronomie, hotelnictví a lesnictví, Bzenec, cukrář 1 OA a VOŠ knihovnická, Brno, Pionýrská 23 1 Hotelová škola Světlá a OA, Velké Meziříčí, U Světlé 36 1 Bezpečnostně právní akademie, Brno, Zoubkova 20 1 SŠ informatiky, pojišťovnictví a finančnictví, Brno, Čichnova 23 1 DALŠÍ ZAŘAZENÍ ŽÁKŮ: - ve dvou odděleních ŠD 50 žáků - do 1. třídy pro školní rok 2013/2014 zapsáno 27 žáků - z toho odročena školní docházka 4 žáci 5.Přehled o výsledcích vzdělávání žáků Vzdělávání žáků ve školním roce 2012/2013 se uskutečňovalo podle Školního vzdělávacího programu Máš na to!. K nejdůležitějším úkolům vytýčeným pro tento školní rok náleželo: - respektování osobnosti dítěte, posilování jeho zdravého sebevědomí, podněcování všestranné aktivity - rozvoj tvořivého myšlení žáků, využívání účinné motivace a povzbuzování zájmu o školní práci - dosažení otevřené, klidné, sdílné atmosféry ve škole budované na partnerských vztazích mezi učiteli a žáky, na toleranci, vzájemné úctě a pocitu zodpovědnosti - přispívání ke smysluplnému naplňování volného času dětí - zajišťování účinné individuální péče o žáky s vývojovými poruchami učení - zvyšování kvality práce učitelů a ovlivňování jejího růstu - dodržování Úmluvy o právech dítěte - systematické působení proti vandalismu, násilí a šikaně mezi žáky - důsledné uplatňování pokynů Ministerstva školství k prevenci zneužívání návykových látek ve školách - zdokonalování řídící činnosti, zvyšování aktivního podílu pracovníků školy a žáků na řízení a plánování 9

10 5.1 CELKOVÉ HODNOCENÍ A KLASIFIKACE ŽÁKŮ Ročník Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Opakují Celkem za I.stupeň Celkem za II. stupeň Celkem za školu DOCHÁZKA ŽÁKŮ, HODNOCENÍ CHOVÁNÍ Zameškané hodiny celkem Omluvené Neomluvené Průměr na žáka 2. stupeň z chování 3. stupeň z chování I. stupeň , II. stupeň , Celkem , VÝUKA CIZÍCH JAZYKŮ Ve škole probíhala výuka anglického jazyka s hodinovou dotací: 3. roč. 3 hod./ týdně 4. roč. 3 hod./ týdně 5. roč. 3 hod./ týdně 6. roč. 3 hod./ týdně 7. roč. 3 hod./ týdně 8. roč. 3 hod./ týdně 9. roč. 3 hod./ týdně, 1 hod./týdně konverzace (volitelný předmět) 10

11 - výuka cizích jazyků na I. stupni byla zajištěna učiteli I. a II. stupně - výuka cizích jazyků na II. stupni byla zajištěna učitelkou II. stupně 5.3 VOLITELNÉ PŘEDMĚTY - výuka byla organizována dle ŠVP Máš na to! s přihlédnutím na zájem žáků a personální obsazení školy - v tomto školním roce se vyučovalo těmto volitelným předmětům: 7.třída Vedení domácnosti Sportovní a pohybové aktivity Dramatická výchova 8. třída Společenskovědní seminář Aplikace informačních technologií 9.třída Konverzace v anglickém jazyce Společenskovědní seminář 5.4 NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY - výuka náboženství I.stupeň II.stupeň 36 žáků 11 žáků 5.5 KROUŽKY Žákům bylo umožněno v době mimo vyučování, pod vedením pedagogů, navštěvovat ve škole tyto kroužky: Florbal Keramický kroužek Pálí vám to Gymnastický kroužek Pěvecký sbor Hra na kytaru Korálkování Hra na flétnu Kroužek německého jazyka 11

12 6.Údaje o dalších aktivitách školy 6.1 HODNOCENÍ PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Výchovné poradenství: Na doporučení PPP bylo v tomto školním roce integrováno 5 dětí: jedno ze 4. třídy, dva z 5. třídy a dva ze 7. třídy. Ve spolupráci s vyučujícími byly v září vypracovány IVP, které byly následně rozeslány do poraden (Kyjov, Brno). Byla zkontrolována evidence žáků s SPU, vyučující obdrželi seznamy i s navrženým opatřením. Žákům byl nabídnut dyslektický kroužek Pálí vám to. Podle potřeby vyučujících probíhaly telefonické konzultace s jednotlivými poradnami. Dvakrát týdně v odpoledních hodinách byla ve škole pro žáky s vadami řeči k dispozici logopedická poradna. Rodiče byli pravidelně informováni o hodnocení jejich dítěte na výchovných komisích, telefonicky nebo písemnou formou. Na konci 1. a 2. pololetí vyučující vypracovali hodnocení IVP jednotlivých žáků, které bylo odesláno do poraden, na konci školního roku pak byli žáci posláni na vyšetření za účelem obnovení integrace. Během školního roku bylo uděleno 14 napomenutí třídního učitele,7x důtka třídního učitele a 2 důtky byly uděleny ředitelkou školy za hrubé porušení školního řádu. Uskutečnilo se 10 individuálních pohovorů se žáky a rodiči, záznamy jsou uloženy u výchovného poradce. Kariérové poradenství: Žáci 9. tříd byli informování o možnostech studia na SŠ a SOU, a to prostřednictvím katalogu škol, CD, nástěnky k volbě povolání, různých brožur. Další informace získali na Veletrhu vzdělávání v Hodoníně (4.10.), při prezentaci jednotlivých škol, na třídnické schůzce (6.12.) a osobní návštěvě vybraných škol. Třídnické schůzky se zúčastnili nejen rodiče, ale i zástupci SŠ a SOU: ISŠ Slavkov u Brna, SZŠ Kyjov a SŠ Strážnice. Žákům i rodičům ochotně zodpověděli všechny dotazy a poskytli dostatek informací k oborům. Na tomto sdružení byli také informováni o způsobu a časovém harmonogramu podávání přihlášek, konání přijímacího řízení a možnosti odvolání. Všichni žáci 9. tříd byli úspěšně přijati na vybrané školy. Žáci 8. tříd navštívili dne Úřad práce v Hodoníně, kde probíhal informační den k volbě povolání. Zde si mohli zjistit veškeré informace o středních školách a jejich oborech, udělat si test, který jim na základě jejich zájmů navrhl několik profesních oborů. Činnost výchovného poradce - kariérové individuální poradenství pro žáky 9. tříd při výběru školy a oboru - výchovné komise a individuální pohovory - třídnické hodiny v problémových třídách - individuální i skupinové konzultace při výchovných problémech - spolupráce s PPP Kyjov, Brno, Hodonín 12

13 6.2 HODNOCENÍ PRÁCE PROTIDROGOVÉHO PREVENTISTY A MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 Žáci na Základní škole v Dambořicích jsou s obsahem MPP seznamováni v průběhu celého školního roku, a to nejen prostřednictvím učitelů v předmětech, jako jsou Časp, Čajs, Vko, Vkz, aj., ale také prostřednictvím třídních učitelů na třídních besedách a díky práci výchovného poradce nebo metodika prevence. Jednotlivá témata obsažená v MPP byla letos opět zařazena jako součást řady projektů, exkurzí, zájmových kroužků a jiných akcí. Další předměty, ve kterých se objevila aktuální problematika naší školy, byly např. Kvaj šikana, životní prostředí, zdravý životní styl, TV hygiena a zdravý životní styl, VV krajina kolem nás, a mnoho dalších. O jednotlivých tématech jsou žáci informování na prevenční nástěnce, kde se objevila témata jako Zdravý životní styl nebezpečí anorexie, bulimie a obezity, Nebezpečí závislosti kouření, drogy, gambling, Příroda kolem nás a jak ji chránit ad. Další informace se žáci mohou dočíst z periodika Bulletin, který se zabývá krizovými tématy a je žákům volně k dispozici. Ve vztahu k životnímu prostředí byl realizován rozsáhlý projekt Babiččina zahrádka, na který škola dokonce získala dotaci z evropských fondů. V tomto školním roce bylo realizováno několik přednášek rozvíjejících hlouběji témata zdravého životního stylu, problematiky závislosti a vztahů mezi žáky. Tyto přednášky byly realizovány externisty z odborných center, ať už je to PPP nebo PC Brno aj. Přednášky: Zdravá výživa Bezpečně na internetu Umíme se domluvit Zážitky na dluh Práce třídních učitelů, která spočívá zejména v utváření pozitivních třídních a mezitřídních vztahů, se, dle mého názoru, daří dobře. Taktéž výchovné či studijní problémy některých žáků jsou včas a individuálně řešeny nejen s žákem samotným, ale jsou kontaktováni a s konkrétní problematikou seznámeni i zákonní zástupci dítěte. V zájmových kroužcích jsou pak rozvíjeny individuální vlohy žáků, kteří kroužek navštěvují, ale také mezitřídní vztahy. Zájmové kroužky: Pěvecký sbor Hra na flétnu Hra na kytaru Keramický kroužek Kroužek korálkování Florbal Pálí vám to Německý jazyk 13

14 Gymnastika Další akce související s plněním MPP: Orion Cup florbalový turnaj Ochrana člověka za mimořádných situací Výukový program Škola pro udržitelný rozvoj Cocacola školský pohár Den otevřených dveří Sportovní den Babiččina zahrádka Exkurze na úřad práce Sběr papíru Recyklohraní sběr baterií Školní výlety a branný den, třídní besedy aj. Úspěchem bylo navázání kontaktu s Poradenským centrem v Brně, jehož pracovnice uspořádaly v naší škole několik zajímavých přednášek, které byly realizovány zábavnou interaktivní formou. S tímto centrem bychom chtěli spolupracovat i v následujícím roce. Hlavní cíle MPP byly prostřednictvím jednotlivých akcí či obsahem výuky a pomocí doplňkových materiálů splněny. Nadále bych chtěla pokračovat v plnění MPP touto formou integrace do výuky či školních akcí, která je žáky přijímána vesměs pozitivně. 6.3 HODNOCENÍ ŠKOLNÍHO PROGRAMU EVVO Spolupráce školy: Během školního roku jsme spolupracovali s obcí Dambořice, Lipkou a s Nadací Partnerství. Nepodařilo se zapůjčit interaktivní výstavu od společnosti SOLITON, zapůjčení ozvučené interaktivní putovní výstavy Ptáci jižní Moravy se uskuteční až příští školní rok v měsíci říjnu. Zapojení do projektů a soutěží: Pokračovali jsme v projektu Recyklohraní. Zapojili jsme se do soutěže Přírodovědný klokan. Úspěšně jsme dokončili projekt Extra třídy,, Babiččina zahrádka a získali finance v projektu Škola pro udržitelný život. Vzdělávání pedagogů v oblasti EVVO: Koordinátor EVVO se zúčastnil kurzu Dovednosti pro terénní vzdělávání v rámci projektu ACT WELLL!, který bude pokračovat i v příštím roce. Poslední týden v červnu 2014 se žáci osmého ročníku zúčastní pobytu na Rychtě. Materiální zajištění: Byla vytvořena knihovnička EVVO. Ekologizace provozu školy: Třídíme odpad na čtyři složky - papír, plast, hliník, směsný odpad. Nepodařilo se nám začít třídit bioodpad, zakoupili jsme již nádoby a v příštím roce rozšíříme třídění na 5 složek. Vyzkoušeli jsme sběr pomerančové a citronové kůry a budeme ve sběru pokračovat i příští rok. 14

15 Využíváme jednostranně potištěný papír, kopírujeme, pokud je to možné, oboustranně. Šetříme energií kontrola zhasínání, termostatických ventilů, sociálního zařízení a pravidelné revize. Akce, exkurze: Podařilo se nám realizovat většinu naplánovaných akcí. 6.4 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) probíhalo na naší škole dle zpracovaného plánu, za prioritu vzdělávání pro školní rok 2012/2013 byly vytyčeny tyto oblasti: - hodnocení žáků na základní škole - změny a inovace ŠVP ve výuce Semináře pro pedagogické pracovníky: Název: Počet: Matematika činnostně 1 Kybernetika a současná škola 1 Změny v ŠVP 1 Úpravy RVP ZV 1 Může být hodnocení objektivní? Musí! 15 Základy práce s fotografií 2 Instruktor školního lyžování 2 Přírodovědná terénní a metodologická praxe 1 Tvořivá škola - školní konstelace 1 Tvořivá škola - činnostní učení 1 Asistent pedagoga na ZŠ 1 Semináře pro vedoucí a další pracovníky ve školství: Název: Počet: Novela zákona o pedagogických pracovnících 1 Doplňková činnost 1 Jak posilovat a posilovat roli školy v obci 1 Problematika spisové služby 1 Zdravotník zotavovacích akcí pro děti 1 Školení BOZP 1 Školní stravování, legislativa, hygiena 1 Nové trendy v moderním vaření 1 Získané poznatky byly přenášeny prostřednictvím metodického sdružení a komise a pedagogických rad na ostatní pedagogické pracovníky. 15

16 6.5 METODICKÉ AKTIVY NA ŠKOLE Metodické sdružení pro I. stupeň (1. 5. ročník) Metodická komise pro II. stupeň ( ročník) Hlavní úkoly metodických orgánů ve školním roce 2012/ zpracování plánu práce, vyčlenění konkrétních úkolů, pravidelné schůzky, podle potřeby řešení úkolů ihned - zpracování tematických plánů učiva - stěžejním úkolem obou metodických orgánů bylo i nadále ověřování ŠVP Máš na to! ve vzdělávacím procesu, vyhodnocování, opatření - zavádění a ověřování standardů pro základní vzdělávání, testování - zaměření se na výchovnou stránku jednotlivých předmětů a na integraci předmětů - projednávání závěrů z akcí DVPP - spolupráce mezi I. a II. stupněm 6.6 HODNOCENÍ KULTURNÍCH AKCÍ V tomto školním roce žáci I. i II. stupně opět navštívili řadu kulturních představení. Obsahově a typově byla představení podmíněna věkem dětského diváka. Cílem těchto programů je rozšířit kulturní obzory žáků v návaznosti na vzdělávací obsah různých vyučovacích předmětů (českého jazyka, literatury, hudební výchovy a dějepisu), seznámit žáky s prostředím divadla a poučit je o zásadách chování v kulturních institucích. Žáci byli na filmová i divadelní představení připraveni svými vyučujícími. 6.7 ČINNOST ŠKOLNÍ DRUŽINY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 Školní družina se v několika předešlých letech potýkala s problémem umístit všechny děti, zájem převyšoval možnosti jednoho oddělení. Proto byla její kapacita v letošním školním roce navýšena na 50 míst. Ve dvou odděleních se vystřídalo celkem 55 dětí, aktuální počet byl v každém vždy 25. Díky navýšení počtu přijatých se podařilo postupně uspokojit všechny zájemce. Dosavadní prostory pro činnost tak velkého počtu dětí jsou nevyhovující, proto se skupiny po týdnu střídaly v klasické družině a v jedné z kmenových tříd, která byla dovybavena pomůckami, a dopoledne v ní probíhala výuka. První měsíc byl věnován rozdělení dětí do oddělení. Výběr skupiny byl zcela podřízen kamarádským vazbám, které mezi dětmi vznikaly. Během roku zazněla přání odejít z vybraného oddělení jen výjimečně. Také díky tomu se vyskytly pouze méně závažné výchovné problémy, které mohly být řešeny domluvou. Náplň činnosti byla tvořena podle výchovně vzdělávacího programu školní družiny, který vstoupil do druhého roku druhého cyklu. Rámcový plán, inspirovaný ročními obdobími, byl konkretizován v jednotlivých tematických celcích. Program nabízel denně dvě až tři řízené i neřízené činnosti, které byly směrovány k rozvoji všech klíčových kompetencí dětí. Kmenová třída nabízela omezený prostor, proto bylo nutné pro některé společné řízené aktivity (vzhledem k velké vytíženosti tělocvičny výukou) využívat i vestibul školy. 16

17 V tomto školním roce pokračovala úspěšná spolupráce se sociálním výborem OÚ a výborem SRPŠ. Podařilo se obnovit spolupráci s místní obecní knihovnou, která se pod novým vedením přestěhovala na jaře do nových prostor. Nejširší byla spolupráce s Domovem pro postižené děti LILA v Otnicích. Společné akce: - Dýňové kolečko - Karneval - velikonoční vyrábění do celostátní výtvarné soutěže - keramická dílna na téma Jarní louka Činnost školní družiny a její výsledky jsou prezentovány na stránkách školy a v dambořickém Zpravodaji. Výrobky dětí jsou vystaveny na zdravotním středisku, zdobí prostory školy i nástěnku ve vestibulu obecního úřadu. V družině probíhaly celoroční projekty Narozeninový den, Výtvarná a divadelní dílna, Literární čajovna a Safari. Svoje schopnosti a dovednosti si mohly děti ověřit a porovnat při příležitostných akcích, které šly nad rámec běžného programu. Některých se zúčastnily i děti postižené, bývalí členové ŠD, ale i rodiče nebo veřejnost. Na konci května absolvovala v družině svoji souvislou pedagogickou praxi studentka SPgŠ ve Znojmě. Výtvarné soutěže: Velikonoční dekorace Bezpečnost v zaměstnání Cestou dvou bratří Příležitostné akce: Celodružinová hra Kamarád Dýňové kolečko výroba dárků pro seniory (Vánoce, Svátek matek) Adventní soutěž Mikulášské odpoledne Nadělování do krmelce Vánoční pečení Ježíškovské nadělování Přehlídka vojenské stavebnicové techniky příprava dárků k zápisu do 1. třídy Sněhová dílna Karneval v DD LILA v Otnicích Zimní lízátkový kvíz Soutěž v BAYBLADE Cyklistické dovednostní odpoledne Jarní vycházka k rybníčku MISS čarodějnice ŠD Misák ŠD Letní lízátkový kvíz Jedlík ŠD Dívčí odpoledne Fotbalový král střelců 17

18 6.8 ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKCE PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ A DALŠÍ KONTROLY Ve školní roce 2012/2013 byla dne provedena kontrola Krajskou hygienickou stanicí Jihomoravského kraje, se sídlem v Hodoníně - bez závad. Dne provedli pracovníci Okresní správy sociálního zabezpečení z Hodonína kontrolu plnění povinností v nemocenském pojištění, důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti - bez závad. Kontroly plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného byly provedeny pracovníky Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR dne bez závad. 6.9 ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH PROGRAMŮ A DALŠÍCH PROJEKTŮ Žáci 8. ročníku se zapojili do projektu "Extra třída" nadace Tesco. Na projekt "Babiččina zahrádka", který zpracovali se svou třídní učitelkou, získali nadační příspěvek ve výši Kč, za který bylo upraveno prostranství před školou, vysázeny záhony s tradičními rostlinami, doplněné o dvě lavičky s logem školy a krmítka pro ptáky. Dalším projektem, jehož realizací bude řešena úprava části prostranství před školou a absence biotopu stojatých vod v okolí školy, je "Škola pro udržitelný život" - posilování kompetencí pedagogů pro výuku průřezových témat projektovou metodou, CZ.1.07/1.3.41/ , spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Škola získala na realizaci Kč. Z projektu "Podpora profesního rozvoje pracovníků škol využitím digitální fotografie při výuce přírodovědných a technických oborů", CZ.1.07./1.3.41/ GG OP VK Jihomoravského kraje, získala škola, zásluhou aktivit dvou pedagogů, digitální fotoaparát. Již šestým rokem jsou žákům I. stupně pravidelně a bezplatně poskytovány ovocné a zeleninové přesnídávky v rámci projektu "Ovoce do škol". Tato služba je doplněna o prodej dotovaného mléka a mléčných výrobků žákům celé školy ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI A ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ Na Základní škole v Dambořicích není zřízena odborová organizace ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY Údaje o hospodaření školy jsou předkládány zřizovateli Obci Dambořice, který schvaluje hospodářský výsledek školy (k nahlédnutí v ředitelně školy). 18

19 7.Závěr Ve školním roce 2012/2013 se dařilo i nadále plnit postupně jednotlivé cíle tak, jak jsou vytýčeny v koncepci rozvoje Základní školy v Dambořicích. Jsou to především: V oblasti výchovně vzdělávací a) Soustavné vyhodnocování a aktualizace školního vzdělávacího programu Máš na to! b) Zavedení žákovských portfolií do všech ročníků. c) Vytváření různých vzdělávacích metod podle schopností, možností, požadavků a potřeb žáků, rozšíření systému projektového vyučování. d) Větší využívání informační a komunikační techniky ve výchovně vzdělávacím procesu. e) Rozvíjení funkční literární gramotnosti žáků. f) Aktivní uskutečňování prevence sociálně patologických jevů v chování žáků školy, zabezpečení komplexního preventivního programu školy. g) Zabezpečování integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. h) Rozšiřování a zkvalitnění nabídky volitelných předmětů. i) Nabídka zájmových kroužků a dalších aktivit. j) Zlepšování týmové spolupráce, především na přechodu mezi I. a II. stupněm. k) Udržení vysoké úrovně práce školní družiny. V oblasti spolupráce s rodiči a veřejností a) Prohlubování spolupráce školy a rodiny, zvýšení spoluúčasti rodičů na výchovněvzdělávacím procesu školy. b) Vytváření dobré image školy, soustavná prezentace školy a jejich aktivit na veřejnosti, soustavná aktualizace www stránek školy. c) Zlepšování informovanost rodičů o škole a žácích prostřednictvím webových stránek školy. d) Spolupráce se školskou radou, se zřizovatelem a se sdružením rodičů a přátel školy jako s partnery, kteří se podílí na řízení školy. e) Možnost využití prostor školy veřejností i v odpoledních a večerních hodinách. f) Pořádání kursů pro veřejnost. V personální oblasti a) Stabilizace pedagogického sboru. b) Podpora odborný růst pedagogů, především v oblasti výuky cizích jazyků. c) Zajištění odborné vzdělání pro výchovného poradce, metodika prevence a koordinátora EVVO. d) Zavedení učitelských portfolií jako nástroje sebehodnocení. e) Podpora vytváření kvalitních mezilidských vztahů na pracovišti, budování loajality zaměstnanců ke škole. 19

20 V ekonomické a investiční oblasti: a) Ve spolupráci se zřizovatelem dokončení přístavby a rekonstrukce budovy II. stupně, včetně tělocvičny, školní družiny a odborných pracoven, se zajištěním bezbariérového přístupu. b) Vybudování multimediální učebnu spojenou s knihovnou a studovnou. c) Modernizace učebny informatiky. d) Upravení a vybavení chodeb a okolí školy pro relaxaci žáků. e) Zapojení školy do dalších projektů. Mgr. Drahomíra Beková, ředitelka školy Zpracovala: Mgr. Drahomíra Beková, ředitelka školy Projednáno pedagogickou radou dne 2. října 2013 Schváleno Školskou radou při Základní škole Dambořice dne 7. listopadu

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 1 Obsah: 1. Charakteristika školy str. 3 1.1 Aktivity školního roku 2013-2014 str. 4 1.2 Spolupráce s jinými ZŠ, MŠ, ZUŠ str. 6 1.3 Materiální zabezpečení vzdělávacího procesu str. 7 2. Učební plán str.

Více

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní školy Klimkovice za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Zpracovala: Miroslava Hoňková, ředitelka školy Projednáno v pedagogické radě dne 17. 6. 2014 a 24. 6. 2014 Schváleno

Více

PLÁN PRÁCE 2014/2015

PLÁN PRÁCE 2014/2015 Základní škola Klimkovice ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Plán práce 2014/2015 Stránka 1 Zpracovala: Mgr. Miroslava Hoňková, ředitelka školy Rozdělovník: Město Klimkovice..1x

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Kroměříž 2013 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY. za školní rok 2013/2014

Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY. za školní rok 2013/2014 Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY za školní rok 2013/2014 Zpráva obsahuje část: Základní škola V Praze dne 17. 9. 2014

Více

Základní škola Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Lhotská 500, 687 22 Ostrožská Nová Ves, tel: 572 598 105, email:

Základní škola Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Lhotská 500, 687 22 Ostrožská Nová Ves, tel: 572 598 105, email: Základní škola Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Lhotská 500, 687 22 Ostrožská Nová Ves, tel: 572 598 105, email: zsostrnves@uhedu.cz Výroční zpráva 2010/2011 V Ostrožské

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2009 2010

Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2009 2010 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2009 2010 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Obsah 1 Základní údaje o škole 3 2 Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2008/09 Obsah 1.Základní charakteristika školy...6 1.1.Škola...6 1.2.Zřizovatel...6 1.3.Součásti

Více

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádá pořádá Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 24.08.2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracoval: Mgr. Pavel Hartman, zástupce

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2010/2011

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2010/2011 Základní škola Blansko, Erbenova 13 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010/2011 V Blansku dne 5.10.2011 Č.j. ERB/448/11 A.12./A 10 Mgr. Věra Gottwaldová ředitelka školy 1 Obsah : I. Základní údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Žarošice září 2014 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika školy 3. Charakteristika žáků 4. Údaje o zápisu a přijetí žáků 5. Údaje o výsledcích

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Kontešinec VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1. Identifikační údaje školy 4 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 5 3.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2012-2013

Výroční zpráva o činnosti školy 2012-2013 Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2012-2013 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, odst. 3, o základním, středním, vyšším

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2013 2014 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2013 2014 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Obsah 1 Základní údaje o škole 4 1.1 Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole str. 3 2. Vzdělávací program školy str. 5 3. Rámcový popis

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Zdeněk Šmída, ředitel

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2012/2013 Zpracovala Mgr. Lenka Proschková Čechtice 30. 8. 2013 ZŠ Čechtice, okr. Benešov Na Lázni 335, Čechtice http://www.zscechtice.cz

Více

Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Obsah : I. Základní údaje o škole II. III. IV. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje o zápisu

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Ve Zlíně dne 29. srpna 2013-0 - Obsah: ČÁST A Základní údaje o škole str.1 ČÁST B Vzdělávací

Více