Návrh. ZÁKON ze dne 2015 o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh. ZÁKON ze dne 2015 o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech)"

Transkript

1 Návrh ZÁKON ze dne 2015 o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ BIOCIDNÍ PŘÍPRAVKY A ÚČINNÉ LÁTKY 1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie 1) a) povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob při dodávání biocidních přípravků na trh na území České republiky, b) povinnost poskytovatele zdravotních služeb hlásit údaje o otravách biocidními přípravky a účinnými látkami do Národního zdravotnického informačního systému, c) působnost správních orgánů při výkonu státní správy podle přímo použitelných předpisů Evropské unie upravujících dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání 1) a tohoto zákona, d) provádění kontroly dodržování povinností stanovených přímo použitelnými předpisy Evropské unie upravujícími dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání 1) a tímto zákonem, e) sankce za porušení povinností stanovených přímo použitelnými předpisy Evropské unie upravujícími dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání 1) a tímto zákonem, f) povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob při dodávání biocidních přípravků na trh na území České republiky obsahujících výhradně stávající účinné látky, které jsou nebo byly hodnoceny podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání 2) (dále jen nařízení o biocidech ) a dosud nebyly schváleny pro daný typ přípravku. 1) 2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání, v platném znění. Nařízení Komise (ES) č. 1451/2007 ze dne 4. prosince 2007 o druhé etapě desetiletého pracovního programu uvedeného v čl. 16 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádění biocidních přípravků na trh. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání, v platném znění.

2 - 2-2 Povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob při uvádění biocidních přípravků na trh na území České republiky (1) Právnické a podnikající fyzické osoby, které dodávají biocidní přípravek na trh na území České republiky a) na vyžádání Ministerstva zdravotnictví (dále jen ministerstvo ) poskytnou model nebo návrh balení, označení nebo příbalové informace nebo vzorek biocidního přípravku 3), b) zajistí, aby biocidní přípravek byl označen v českém jazyce, včetně příbalových informací 4). (2) Právnické a podnikající fyzické osoby, které předkládají ministerstvu žádost o povolení biocidního přípravku nebo žádost o vzájemné uznání vnitrostátního povolení biocidního přípravku předloží ministerstvu a) žádost o povolení v českém jazyce nebo předloží ověřený překlad žádosti do českého jazyka 5), b) ověřený překlad povolení uděleného referenčním členským státem v českém jazyce 6), c) souhrn vlastností biocidního přípravku v českém jazyce 7). CELEX: 32012R0528 Hlášení otrav (1) Poskytovatel zdravotních služeb předává do Národního zdravotnického informačního systému, a to do Národního registru hospitalizovaných nebo Národního registru nemocí z povolání, údaje o otravách biocidními přípravky a účinnými látkami. Údaje poskytovatel zdravotních služeb předává způsobem stanoveným právním předpisem upravujícím zdravotní služby a jejich poskytování 8). (2) Informace o biocidních přípravcích a účinných látkách získané podle přímo použitelných předpisů Evropské unie upravujících dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání 1), které jsou nezbytné pro poskytnutí první pomoci nebo léčení, poskytuje v případech otrav nebo jiných nehod způsobených biocidními přípravky a účinnými látkami lékařům nebo jiným osobám vykonávajícím zdravotnické povolání Toxikologické informační středisko Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (dále jen Toxikologické informační středisko ). 3 3) 4) 5) 6) 7) 8) Čl. 69 odst. 3 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012, v platném znění. Čl. 69 odst. 3 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012, v platném znění. Čl. 20 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012, v platném znění. Čl. 33 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012, v platném znění. Čl. 20 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012, v platném znění. Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů.

3 - 3-4 Působnost správních orgánů Státní správu v oblasti dodávání biocidních přípravků na trh na území České republiky a jejich používání vykonávají a) ministerstvo, b) Ministerstvo životního prostředí, c) Ministerstvo zemědělství, d) krajské hygienické stanice, e) Česká inspekce životního prostředí, f) celní orgány, g) Ministerstvo obrany, h) Ministerstvo vnitra. CELEX: 32012R Ministerstvo (1) Ministerstvo a) plní úkoly příslušného orgánu 9) podle nařízení o biocidech 2), nestanoví-li tento zákon jinak, b) přijímá žádosti o povolení biocidního přípravku, provádí srovnávací posouzení a rozhoduje o povolení biocidního přípravku nebo zákazu dodávání biocidního přípravku na trhu na území České republiky a plní povinnosti přijímajícího příslušného orgánu podle nařízení o biocidech 10), c) rozhoduje o povolení biocidního přípravku zjednodušeným postupem podle nařízení o biocidech 11), d) rozhoduje o vnitrostátním povolení biocidního přípravku nebo o jeho obnovení podle nařízení o biocidech 12), e) rozhoduje o povolení biocidního přípravku na základě vzájemného uznání vnitrostátního povolení 13) ; plní další úkoly v řízení o povolení biocidního přípravku na základě vzájemného uznání podle nařízení o biocidech 2), f) přijímá nové informace od držitele povolení a na jejich základě rozhoduje o zrušení nebo změně povolení biocidního přípravku podle nařízení o biocidech 14) ; rozhoduje o 9) 10) 11) 12) 13) 14) Čl. 81 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012, v platném znění. Čl. 17 až 23 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012, v platném znění. Čl. 25 až 27 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012, v platném znění. Čl. 29 až 31 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012, v platném znění. Čl. 32 až 40 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012, v platném znění. Čl. 48 až 52 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012, v platném znění.

4 - 4 - poskytnutí odkladné lhůty pro dodání na trh a používání stávajících zásob biocidního přípravku podle nařízení o biocidech 15), g) rozhoduje o povolení nebo odejmutí povolení souběžného obchodu pro biocidní přípravek podle nařízení o biocidech 16), h) rozhoduje o dočasném povolení pro dodávání biocidního přípravku na trh na území České republiky podle nařízení o biocidech 17), i) přijímá oznámení o nově získaných informacích o již povoleném biocidním přípravku nebo účinné látce, kterou obsahuje, a jež by mohly povolení podle nařízení o biocidech 18) ovlivnit, j) přijímá oznámení o pokusech nebo zkouškách pro účely výzkumu nebo vývoje, které zahrnují nepovolený biocidní přípravek nebo neschválenou účinnou látku určenou výhradně pro použití v biocidním přípravku; ministerstvo je oprávněno požadovat předložení dalších informací podle nařízení o biocidech 19), k) rozhoduje o povolení nebo zákazu provádění pokusů nebo zkoušek pro účely výzkumu nebo vývoje, které zahrnují nepovolený biocidní přípravek nebo neschválenou účinnou látku určenou výhradně pro použití v biocidním přípravku podle nařízení o biocidech 20), l) uděluje souhlas následnému žadateli s využitím údajů poskytnutých ministerstvu prvním žadatelem za podmínek stanovených nařízením o biocidech 21), m) vkládá a aktualizuje záznamy v Registru biocidních přípravků o vydaných rozhodnutích podle nařízení o biocidech 22), n) poskytuje žadatelům a veškerým jiným zúčastněným stranám informace o povinnostech vyplývajících z tohoto zákona a z přímo použitelných předpisů Evropské unie upravujících dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání 23), o) zastupuje Českou republiku v koordinační skupině, ve Výboru pro biocidní přípravky a ve Stálém výboru pro biocidní přípravky zřízených nařízením o biocidech 24), p) podává zprávy a plní informační povinnosti vůči Evropské komisi podle nařízení o biocidech 25), q) přijímá oznámení o dodání na trh na území České republiky biocidního přípravku povoleného zjednodušeným postupem 26), postupuje záležitost koordinační skupině, rozhoduje o dočasném omezení či zákazu dodávání biocidního přípravku na trh na 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) Čl. 52 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012, v platném znění. Čl. 53 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012, v platném znění. Čl. 55 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012, v platném znění. Čl. 47 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012, v platném znění. Čl. 56 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012, v platném znění. Čl. 56 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012, v platném znění. Čl. 64 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012, v platném znění. Čl. 71 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012, v platném znění. Čl. 81 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012, v platném znění. Čl. 35 odst. 1, čl. 75 odst. 2, čl. 82 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012, v platném znění. Čl. 65 odst. 3, čl. 81 odst. 3 a čl. 88 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012, v platném znění. Čl. 27 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012, v platném znění.

5 - 5 - území České republiky nebo používání v souladu s nařízením o biocidech 27) rozhoduje o zrušení tohoto dočasného opatření, r) rozhoduje o přijetí, prodloužení či zrušení prozatímního omezení či zákazu používání biocidního přípravku povoleného zjednodušeným postupem podle nařízení o biocidech 27), s) může z moci úřední rozhodnout o udělení, zamítnutí, změně nebo zrušení povolení biocidního přípravku v souladu s rozhodnutím Evropské komise podle nařízení o biocidech 28), t) navrhuje Evropské komisi podmínky povolení Unie platné na území České republiky, nebo návrh, že se povolení Unie nevztahuje na území České republiky podle nařízení o biocidech 29), u) předkládá Evropské komisi žádost o přezkum schválení účinné látky pro jeden nebo více typů přípravků za podmínek stanovených nařízením o biocidech 30), v) předkládá Evropské komisi žádost o rozhodnutí, zda je látka považována za nanomateriál a zda se daný přípravek, nebo skupina přípravků považuje za biocidní přípravek nebo ošetřený předmět 31), w) informuje veřejnost o výhodách a rizicích biocidních přípravků a o způsobech minimalizace jejich použití v souladu s nařízením o biocidech 32), x) je oprávněno přijmout vhodné prozatímní opatření za účelem ochrany zdraví lidí, zejména u zranitelných skupin, jako jsou těhotné ženy a děti, zdraví zvířat nebo životního prostředí, pokud k tomu má ministerstvo oprávněné důvody; rozhoduje o přijetí, prodloužení či zrušení prozatímního opatření podle nařízení o biocidech 33). a (2) Ministerstvo dále a) zajišťuje hodnocení předložené žádosti za účelem udělení, obnovení nebo změny vnitrostátního povolení, udělení povolení na základě vzájemného uznání vnitrostátního povolení a za účelem schválení účinné látky z hlediska ochrany zdraví člověka, b) předává Toxikologickému informačnímu středisku pro poskytnutí první pomoci nebo léčení informace o schválených účinných látkách a povolených nebo oznámených biocidních přípravcích, c) vybírá správní poplatky za podmínek podle nařízení o biocidech 34) a tohoto zákona, d) přijímá oznámení podle 16 tohoto zákona, vede evidenci oznámených biocidních přípravků a průběžně ji zveřejňuje v elektronické podobě, e) provozuje elektronický informační systém pro potřeby vedení evidence o biocidních přípravcích oznámených podle 16 a o povolených biocidních přípravcích, 27) 28) 29) 30) 31) 32) 33) 34) Čl. 27 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012, v platném znění. Čl. 36 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012, v platném znění. Čl. 44 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012, v platném znění. Čl. 15 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012, v platném znění. Čl. 3 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012, v platném znění. Čl. 17 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012, v platném znění. Čl. 88 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 528/2012, v platném znění. Čl. 80 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012, v platném znění.

6 - 6 - f) jako příslušný orgán plní úkoly v oblasti ochrany důvěrnosti informací podle přímo použitelného předpisu Evropské unie 35), g) přijímá zprávy o provedených kontrolách od orgánů uvedených v 8, h) je oprávněno požadovat předložení modelu nebo návrhu balení, označení nebo příbalové informace nebo vzorku biocidního přípravku. (3) Ministerstvo může pověřit činnostmi podle odstavce 2 písm. a) Státní zdravotní ústav nebo jinou organizaci, ke které vykonává funkci zakladatele nebo zřizovatele. CELEX: 32012R Ministerstvo životního prostředí Ministerstvo životního prostředí a) je dotčeným orgánem v řízení podle 5 odst. 1 písm. b) až f), k), r), t) a x); závazné stanovisko vydá z hlediska ochrany životního prostředí, b) zajišťuje hodnocení předložené žádosti za účelem udělení, obnovení nebo změny vnitrostátního povolení, udělení povolení na základě vzájemného uznání vnitrostátního povolení a za účelem schválení účinné látky z hlediska ochrany životního prostředí, c) spolupracuje s ministerstvem podle 5 odst. 1 písm. v) a w) z hlediska ochrany životního prostředí, d) podává ministerstvu podněty ke změně nebo zrušení povolení biocidního přípravku, vzájemného uznání vnitrostátního povolení nebo k přezkumu schválení účinné látky, e) spolupracuje s ministerstvem při zastupování České republiky v orgánech uvedených v 5 odst. 1 písm. o) z hlediska účinků na životní prostředí, f) rozhoduje o odvolání proti rozhodnutím vydaným Českou inspekcí životního prostředí. 7 Ministerstvo zemědělství Ministerstvo zemědělství a) je dotčeným orgánem v řízení podle 5 odst. 1 písm. b) až f), k), r), t) a x); závazné stanovisko vydá z hlediska ochrany zdraví zvířat, b) zajišťuje hodnocení předložené žádosti za účelem udělení, obnovení nebo změny vnitrostátního povolení, udělení povolení na základě vzájemného uznání vnitrostátního povolení a za účelem schválení účinné látky z hlediska ochrany zdraví zvířat, c) spolupracuje s ministerstvem podle 5 odst. 1 písm. v) a w) z hlediska ochrany zdraví zvířat, d) podává ministerstvu podněty ke změně nebo zrušení povolení biocidního přípravku, vzájemného uznání vnitrostátního povolení nebo k přezkumu schválení účinné látky, 35) Čl. 66 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012, v platném znění.

7 - 7 - e) spolupracuje s ministerstvem při zastupování České republiky v orgánech uvedených v 5 odst. 1 odst. o) z hlediska účinků na zdraví zvířat. 8 Kontrola (1) Kontrolu dodržování povinností vyplývajících z přímo použitelných předpisů Evropské unie upravujících dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání 1), z tohoto zákona a z rozhodnutí vydaných na jejich základě vykonávají a) krajské hygienické stanice, b) Česká inspekce životního prostředí, c) celní orgány, d) Ministerstvo obrany, e) Ministerstvo vnitra. (2) Kontrolní orgány uvedené v odstavci 1 postupují podle kontrolního řádu 36). CELEX: 32012R Krajská hygienická stanice Krajská hygienická stanice a) kontroluje, jak jsou právnickými a podnikajícími fyzickými osobami, které dodávají na trh na území České republiky biocidní přípravky, účinné látky a ošetřené předměty, dodržována ustanovení nařízení o biocidech 2), rozhodnutí Evropské komise vydaných podle nařízení o biocidech 2), tohoto zákona a rozhodnutí správních orgánů vydaných podle tohoto zákona, b) ukládá pokuty za porušení povinností podle nařízení o biocidech 2), rozhodnutí Evropské komise vydaných podle nařízení o biocidech 2), tohoto zákona a rozhodnutí správních orgánů vydaných podle tohoto zákona, c) zpracovává zprávy o provedených kontrolách v rozsahu informací stanovených nařízením o biocidech 37) za každý kalendářní rok a předkládá je ministerstvu nejpozději do 31. března následujícího kalendářního roku. 10 Česká inspekce životního prostředí Česká inspekce životního prostředí a) kontroluje, jak jsou držiteli povolení a zadavateli reklamy dodržována ustanovení kapitoly XV a článku 95 nařízení o biocidech 2), 36) 37) Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád). Čl. 65 odst. 3 písm. a) až d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012, v platném znění.

8 - 8 - b) ukládá pokuty za porušení povinností podle kapitoly XV a článku 95 nařízení o biocidech 2), rozhodnutí Evropské komise vydaných podle nařízení o biocidech 2), tohoto zákona a rozhodnutí správních orgánů vydaných podle tohoto zákona, c) zpracovává zprávy o provedených kontrolách v rozsahu informací stanovených nařízením o biocidech 37) za každý kalendářní rok a předkládá je ministerstvu nejpozději do 31. března následujícího kalendářního roku. 11 Celní úřad Celní úřad a) kontroluje, jak jsou právnickými a podnikajícími fyzickými osobami, které dodávají na trh na území České republiky biocidní přípravky, účinné látky a ošetřené předměty, dodržovány povinnosti podle nařízení o biocidech 2), rozhodnutí Evropské komise vydaných podle nařízení o biocidech 2), tohoto zákona a rozhodnutí správních orgánů vydaných podle tohoto zákona, b) nepropustí biocidní přípravek do navrženého celního režimu bez povolení, pokud nařízení o biocidech 2) nestanoví jinak, nebo bez písemného prohlášení dovozce, že je biocidní přípravek určen výhradně pro účely výzkumu a vývoje, c) ukládá pokuty za porušení povinností podle nařízení o biocidech 2), rozhodnutí Evropské komise vydaných podle nařízení o biocidech 2), tohoto zákona a rozhodnutí správních orgánů vydaných podle tohoto zákona, d) vede evidenci dovezených biocidních přípravků, účinných látek a ošetřených předmětů a umožní ministerstvu, Ministerstvu zemědělství, Ministerstvu životního prostředí, České inspekci životního prostředí, obci v přenesené působnosti nebo krajské hygienické stanici do této evidence nahlížet, pořizovat si z ní opisy, výpisy, případně kopie nebo umožní digitální přenos dat, e) zpracovává zprávy o provedených kontrolách v rozsahu informací stanovených nařízením o biocidech 37) a předkládají je ministerstvu nejpozději do 31. března následujícího kalendářního roku. 12 Ministerstvo obrany Ministerstvo obrany vykonává kontrolu nad dodržováním tohoto zákona a nařízení o biocidech 2) a plní úkoly podle 8 v ozbrojených silách. 13 Ministerstvo vnitra Ministerstvo vnitra vykonává kontrolu nad dodržováním tohoto zákona a nařízení o biocidech 2) a plní úkoly podle 8 v bezpečnostních sborech, s výjimkou Vězeňské služby České republiky.

9 Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob (1) Právnická a podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že a) dodá na trh na území České republiky nebo použije biocidní přípravek, který nebyl povolen podle nařízení o biocidech 2) nebo nebyl oznámen podle 18 tohoto zákona, b) dodá na trh na území České republiky biocidní přípravek v rozporu s podmínkami stanovenými v rozhodnutí vydaném podle tohoto zákona nebo podle nařízení o biocidech 2), c) dodá na trh na území České republiky nebo použije biocidní přípravek povolený v jiném členském státě zjednodušeným postupem, který nebyl oznámen před uvedením na trh na území České republiky podle nařízení o biocidech 38), d) dodá na trh na území České republiky biocidní přípravek povolený v jiném členském státě zjednodušeným postupem v rozporu s podmínkami použití uvedenými v oznámení podaném podle nařízení o biocidech 39), e) dodá na trh na území České republiky biocidní přípravek, který nesplňuje požadavky pro povolení stanovené podle nařízení o biocidech 2), aniž by mu bylo uděleno dočasné povolení podle nařízení o biocidech 17), nebo jej uvede na trh v rozporu s podmínkami dočasného povolení, f) uvede na trh na území České republiky biocidní přípravek, který je složen z látky uvedené na seznamu zveřejněném Evropskou agenturou pro chemické látky podle článku 95 odst. 1 nařízení o biocidech 2) (dále jen seznam dodavatelů ), takovou látku obsahuje nebo z něhož může taková látka vzniknout, aniž by dodavatel látky nebo dodavatel přípravku byl zařazen na seznamu dodavatelů pro typy přípravků, k nimž přípravek náleží, s výjimkou případu, jedná-li se o látku uvedenou v kategoriích 1 až 5 a kategorii 7 přílohy I nařízení o biocidech 2) nebo biocidní přípravek obsahující pouze látky uvedené v kategoriích 1 až 5 a kategorii 7 přílohy I nařízení o biocidech 2), g) dodá na trh na území České republiky biocidní přípravek, který není klasifikován, označen a balen v souladu s požadavky podle nařízení o biocidech 40), h) dodá na trh na území České republiky biocidní přípravek, který není označen v českém jazyce nebo příbalové informace nejsou uvedeny v českém jazyce 4), i) nevypracuje, neaktualizuje nebo nezpřístupní bezpečnostní list k biocidnímu přípravku v souladu s nařízením o biocidech 41), j) nesplní požadavky na reklamu biocidního přípravku podle nařízení o biocidech 42), k) nevede záznamy o biocidních přípravcích v souladu s nařízením o biocidech 43), které uvádí na trh, nebo je nezpřístupní orgánům uvedeným v 8 odst. 1 tohoto zákona, 38) 39) 40) 41) 42) 43) Čl. 27 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012, v platném znění. Čl. 27 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012, v platném znění. Čl. 69 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012, v platném znění. Čl. 70 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012, v platném znění. Čl. 72 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012, v platném znění. Čl. 68 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012, v platném znění.

10 l) nezajistí odpovídající označení ošetřeného předmětu v souladu s nařízením o biocidech 44), m) uvede na trh na území České republiky ošetřený předmět v rozporu s nařízením o biocidech 45), n) neposkytne spotřebiteli informace o biocidním ošetření ošetřeného předmětu podle nařízení o biocidech 46), o) při provádění pokusů nebo zkoušek nevypracuje nebo nevede písemné záznamy podle nařízení o biocidech 47), nebo při provádění pokusů nebo zkoušek, u kterých může dojít k úniku do životního prostředí, nesplní oznamovací povinnost podle nařízení o biocidech 19), p) provede pokus nebo zkoušku v rozporu s rozhodnutím vydaným podle 5 odst. 1 písm. j), q) neoznámí ministerstvu všechny informace podle 18 odst. 1 písm. a) až m) nebo poskytne nepravdivé informace, r) neoznámí ministerstvu informace podle 18 odst. 2 tohoto zákona, s) dodá na trh na území České republiky biocidní přípravek před datem oznámeným podle 18 odst. 1 písm. l). (2) Za správní delikt se uloží pokuta a) do Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. m), p) až s), b) do Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. i) až l) a n), c) do Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a) až h) a o). CELEX: 32012R Přestupky (1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že a) použije biocidní přípravek, který nebyl povolen podle nařízení o biocidech 2) nebo nebyl oznámen podle 18 nebo nesplňuje požadavky pro povolení stanovené nařízením o biocidech 2), aniž by mu bylo uděleno dočasné povolení 17), b) použije biocidní přípravek v rozporu s informacemi a pokyny uvedenými na štítku nebo příbalovém letáku nebo nerespektuje výstražné symboly, standardní věty označující specifickou nebezpečnost, nebo standardní věty pro bezpečné zacházení podle chemického zákona 48) nebo výstražné symboly nebezpečnosti, signální slova, 44) 45) 46) 47) 48) Čl. 58 odst. 3, 4 a 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012, v platném znění. Čl. 58 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012, v platném znění. Čl. 58 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012, v platném znění. Čl. 56 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012, v platném znění. Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů.

11 standardní věty o nebezpečnosti, nebo pokyny pro bezpečné zacházení podle nařízení o biocidech 49) a specifické podmínky pro používání biocidního přípravku, c) použije biocidní přípravek v rozporu s článkem 17 odst. 5 věty druhé nařízení o biocidech 2). (2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do Kč. CELEX: 32012R Společná ustanovení ke správním deliktům (1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila. (2) Při stanovení druhu sankce a její výměry se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán. (3) Odpovědnost za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán. (4) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby. (5) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává ze správních orgánů uvedených v 8 odst. 1 písm. a) až c) ten, který porušení povinnosti zjistil jako první. (6) Správní delikty podle tohoto zákona projednává a) krajská hygienická stanice, jde-li o správní delikty podle 14 odst. 1 a 15, b) Česká inspekce životního prostředí, jde-li o správní delikty podle 14 odst. 1 písm. f) až p), c) celní úřad, jde-li o správní delikt podle 14 odst. 1 písm. g), zjistí-li porušení povinnosti při kontrole dovozu. (7) Pokutu vybírá orgán, který ji uložil. (8) Příjem z pokut uložených krajskými hygienickými stanicemi a celními úřady je příjmem státního rozpočtu. Příjem z pokuty uložené Českou inspekcí životního prostředí je příjmem Státního fondu životního prostředí ČR. Přechodné období 17 Podmínky, za kterých je možné dodávat biocidní přípravky na trh na území České republiky 49) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006, v platném znění.

12 (1) Biocidní přípravek, který nesplňuje podmínky článku 17 odst. 1, článku 19 odst. 1 nebo článku 20 odst. 1 nařízení o biocidech, může být dodáván na trh na území České republiky, pokud všechny účinné látky obsažené v biocidním přípravku jsou stávajícími účinnými látkami, které a) byly hodnoceny podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího pracovní program přezkoumávání stávajících účinných látek 50), ale dosud nebyly pro tento typ přípravku schváleny, b) jsou hodnoceny podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího pracovní program přezkoumávání stávajících účinných látek 51), ale dosud nebyly pro tento typ přípravku schváleny, nebo c) jsou kombinací stávajících účinných látek uvedených v písmenech a) a b) a účinných látek schválených podle nařízení o biocidech 2). (2) Ministerstvo může pro biocidní přípravek podle odstavce 1 stanovit podmínky používání nebo jeho dodávání zakázat, jestliže se prokáže, že biocidní přípravek není dostatečně účinný, představuje vážné bezprostřední či dlouhodobé riziko pro zdraví lidí, zejména u zranitelných skupin, jako jsou těhotné ženy a děti, nebo pro zdraví zvířat, nebo pro životní prostředí nebo již nesplňuje žádnou z podmínek uvedených v odstavci 1. (3) Při zákazu dodávání biocidního přípravku na trh na území České republiky podle odstavce 2 ministerstvo poskytne přiměřenou odkladnou lhůtu pro dodání na trh a používání stávajících zásob biocidního přípravku. (4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba nesmí dodávat na trh na území České republiky biocidní přípravek oznámený podle 18, pro který nebyla podána žádost o povolení biocidního přípravku nebo žádost o souběžné vzájemné uznání biocidního přípravku nejpozději ke dni schválení účinné látky obsažené v biocidním přípravku pro daný typ přípravku nebo nejpozději ke dni schválení poslední účinné látky obsažené v biocidním přípravku pro daný typ přípravku, pokud biocidní přípravek obsahuje více než jednu účinnou látku, a to ode dne, kterým uplyne 180 dní ode dne schválení poslední účinné látky obsažené v biocidním přípravku; stávající zásoby takového biocidního přípravku lze používat do dne, kterým uplyne 365 dní ode dne schválení poslední účinné látky obsažené v biocidním přípravku. (5) Právnická nebo podnikající fyzická osoba ukončí dodávání na trh na území České republiky biocidního přípravku oznámeného podle 18, pokud obsahuje alespoň jednu látku, která nebyla schválena podle nařízení o biocidech 51), a to nejpozději do 12 měsíců ode dne rozhodnutí o neschválení účinné látky; stávající zásoby takového biocidního přípravku lze používat do dne, kterým uplyne 18 měsíců od tohoto rozhodnutí. (6) Právnická nebo podnikající fyzická osoba může pokračovat v dodávání na trh na území České republiky biocidního přípravku oznámeného podle 18, pokud byla pro takový biocidní přípravek podána žádost o povolení biocidního přípravku nebo žádost o souběžné vzájemné uznání biocidního přípravku nejpozději ke dni schválení účinné látky obsažené v 50) 51) Nařízení Komise (ES) č. 1451/2007 o druhé etapě desetiletého pracovního programu uvedeného v čl. 16 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádění biocidních přípravků na trh. Čl. 9 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012, v platném znění.

13 biocidním přípravku pro daný typ přípravku nebo nejpozději ke dni schválení poslední účinné látky obsažené v biocidním přípravku pro daný typ přípravku, pokud biocidní přípravek obsahuje více než jednu účinnou látku, nebo pokud biocidní přípravek neobsahuje mimo stávající účinné látky jiné účinné látky, nejdéle však po dobu 3 let ode dne schválení poslední účinné látky obsažené v biocidním přípravku. (7) Právnická nebo podnikající fyzická osoba nesmí dodávat na trh na území České republiky biocidní přípravek uvedený v odstavci 6, pokud ministerstvo zamítne žádost o povolení biocidního přípravku uvedenou v odstavci 6 nebo pokud na základě rozhodnutí příslušného orgánu jiného členského státu Evropské unie ministerstvo zamítne žádost o souběžné vzájemné uznání vnitrostátního povolení biocidního přípravku uvedenou v odstavci 6 nebo pokud Evropská komise rozhodne o zamítnutí žádosti o povolení Unie biocidního přípravku uvedené v odstavci 6, a to ode dne, kterým uplyne 180 dní ode dne schválení rozhodnutí o zamítnutí žádosti o povolení biocidního přípravku nebo žádosti o souběžné vzájemné uznání vnitrostátního povolení; stávající zásoby takového biocidního přípravku lze používat do dne, kterým uplyne 365 dní ode dne rozhodnutí o zamítnutí povolení biocidního přípravku. CELEX: 32012R Oznamovací povinnost (1) Právnická a podnikající fyzická osoba, která hodlá dodat na trh na území České republiky biocidní přípravek uvedený v 17 odst. 1, oznámí ministerstvu 45 dní před prvním dodáním takového biocidního přípravku na trh na území České republiky tyto údaje a) jméno, příjmení, trvalý pobyt nebo místo podnikání, jestliže oznámení podává fyzická osoba; název nebo obchodní firmu a sídlo, jestliže oznámení podává právnická osoba, b) jméno, příjmení, trvalý pobyt nebo místo podnikání výrobce biocidního přípravku a výrobce účinné látky, je-li výrobcem fyzická osoba; název nebo obchodní firmu a sídlo, je-li výrobcem právnická osoba, c) obchodní název biocidního přípravku, d) chemické názvy a mezinárodní identifikace účinných látek, je-li dostupná, a jejich koncentrace v metrických jednotkách, e) chemické názvy ostatních látek obsažených v biocidním přípravku včetně mezinárodní identifikace, je-li dostupná, a jejich koncentrace v metrických jednotkách, f) příslušný typ nebo typy biocidního přípravku podle přílohy V nařízení o biocidech 2), g) kategorii uživatelů, na které je použití biocidního přípravku omezeno, h) protokol o stanovení účinnosti prokazující účinnost biocidního přípravku na cílové organismy; protokol o stanovení účinnosti se předkládá v českém jazyce nebo v případě jiného jazyka společně s ověřeným překladem do českého jazyka, i) text označení obalu v českém jazyce, j) návod k použití v českém jazyce, pokud není součástí textu označení obalu, k) přibližné množství biocidního přípravku dodávané na trh na území České republiky za kalendářní rok,

14 l) datum prvního dodání biocidního přípravku na trh na území České republiky, m) bezpečnostní list vypracovaný v českém jazyce podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek 52). (2) Právnická a podnikající fyzická osoba uvedená v odstavci 1 oznámí ministerstvu a) každou změnu údajů poskytnutých ministerstvu podle odstavce 1 ve lhůtě do 45 dnů ode dne, kdy k této změně došlo, b) záměr ukončit dodávání biocidního přípravku na trh na území České republiky, a to neprodleně, c) skutečnost, že biocidní přípravek oznámený podle odstavce 1 již nesplňuje některou z podmínek uvedených v 17 odst. 1 písm. a) až c), a to neprodleně. (3) Za podání oznámení podle odstavce 1 a 2 písm. a) právnická a podnikající fyzická osoba uvedená v odstavci 1 uhradí správní poplatek podle zákona upravujícího správní poplatky 53). (4) Právnická a podnikající fyzická osoba uvedená v odstavci 1 je povinna oznámit údaje uvedené v odstavci 1 a 2 elektronicky prostřednictvím informačního systému provozovaného ministerstvem podle 5 odst. 2 písm. e). CELEX: 32012R Specifické požadavky na označení biocidních přípravků (1) Právnická a podnikající fyzická osoba, která dodává biocidní přípravek uvedený v 17 odst. 1 na trh na území České republiky, zajistí, aby byl označen podle chemického zákona 48) nebo podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího klasifikaci, označování a balení látek a směsí 49). (2) Osoba uvedená v odstavci 1 dále zajistí, aby označení obalů obsahovalo následující dobře čitelné a nesmazatelné údaje v českém jazyce a) identitu jednotlivých účinných látek a jejich koncentrace v metrických jednotkách, b) informace o případných nanomateriálech obsažených v přípravku a informace o zvláštních rizicích s tím souvisejících; za každým výrazem označujícím nanomateriály se uvede výraz "nano" v závorkách, c) jméno (název) a adresa osoby zodpovědné za dodání biocidního přípravku na trh na území České republiky, d) typ složení, e) použití biocidního přípravku, 52) 53) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH), v platném znění. Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

15 f) návod k použití, četnost aplikací a dávkování v metrických jednotkách vyjádřené způsobem srozumitelným pro uživatele pro každé použití biocidního přípravku, g) údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých nepříznivých vedlejších účincích a pokyny pro první pomoc, h) větu Před použitím si přečtěte přiložené pokyny, je-li k přípravku přiložen příbalový leták, a případně varování určené zranitelným skupinám, jako jsou těhotné ženy a děti, i) pokyny pro bezpečné odstraňování biocidního přípravku a jeho obalu, případně včetně zákazu opětovného použití obalu, j) číslo nebo označení šarže biocidního přípravku a datum použitelnosti za normálních podmínek skladování, k) případně časové období potřebné pro to, aby nastal biocidní účinek, interval, který se má dodržet mezi aplikacemi biocidního přípravku nebo mezi aplikací a následným použitím ošetřeného předmětu, nebo pro následný vstup lidí nebo zvířat do prostor, kde byl biocidní přípravek použit, včetně údajů o dekontaminačních prostředcích a opatřeních a doby nezbytného větrání ošetřených prostor, údaje o přiměřeném čištění zařízení určeného k aplikaci biocidního přípravku a údaje o preventivních opatřeních během používání a přepravy, l) případně kategorie uživatelů, na které je použití biocidního přípravku omezeno, m) případně informace o jakémkoliv specifickém nebezpečí pro životní prostředí, zvláště pokud jde o ochranu necílových organismů a zabránění znečištění vody. (3) Údaje uvedené v odstavci 2 písm. d), f), g), i), j), k) a m) mohou být místo na obalu uvedeny v příbalovém letáku, který je součástí obalu, je-li to nezbytné vzhledem k velikosti a funkci biocidního přípravku. 20 Přechodné ustanovení (1) Biocidní přípravky povolené k uvedení na trh podle zákona č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považují za povolené podle nařízení o biocidech 2) a lze je dodávat na trh na území České republiky za podmínek a po dobu platnosti uvedených v těchto povoleních. (2) Biocidní přípravky uvedené na trh podle 35 zákona č. 120/2002 Sb. přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se považují za oznámené podle 18. Ustanovení 17 se pro tyto biocidní přípravky použije obdobně.

16 (3) Označení biocidních přípravků uvedených v 17 odst. 1, které jsou po nabytí účinnosti tohoto zákona dodávány na trh na území České republiky, musí být uvedeno do souladu s požadavky na označení podle 19 nejpozději do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. (4) Řízení a kontrola zahájené podle zákona č. 120/2002 Sb. a neskončené ke dni účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle dosavadních právních předpisů. Zrušovací ustanovení 21 Zrušují se: 1. Části první a čtvrtá zákona č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů. 2. Část patnáctá zákona č. 186/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě České republiky. 3. Část první zákona č. 125/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb., a některé další zákony. 4. Části první a druhá zákona č. 297/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony. 5. Zákon č. 136/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 6. Zákon č. 342/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 7. Vyhláška č. 304/2002 Sb., kterou se stanoví podrobná specifikace zásad a postup hodnocení biocidních přípravků a účinných látek. 8. Vyhláška č. 305/2002 Sb., kterou se stanoví obsah žádosti a podrobná specifikace údajů předkládaných před uvedením biocidního přípravku nebo účinné látky na trh. 9. Vyhláška č. 382/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 305/2002 Sb., kterou se stanoví obsah žádosti a podrobná specifikace údajů předkládaných před uvedením biocidního přípravku nebo účinné látky na trh. 10. Vyhláška č. 343/2011 Sb., o seznamu účinných látek.

17 Vyhláška č. 313/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 343/2011 Sb., o seznamu účinných látek. 12. Vyhláška č. 91/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 343/2011 Sb., o seznamu účinných látek, ve znění vyhlášky č. 313/2012 Sb. CELEX: 32012R0528 ČÁST DRUHÁ Změna zákona o správních poplatcích 22 V příloze k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 170/2013 Sb., zákona č. 185/2013 Sb., zákona č. 186/2013 Sb., zákona č. 232/2013 Sb., zákona č. 239/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 257/2013 Sb., zákona č. 273/2013 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 281/2013 Sb., zákona č. 306/2013 Sb., zákona č. 313/2013 Sb., zákona č. 344/2013 Sb., zákona č. 101/2014 Sb. a zákona č. 127/2014 Sb., položka 95 včetně poznámky pod čarou č. 56 zní: 1. Přijetí žádosti nebo návrhu o 56) a) schválení účinné látky pro první typ přípravku Kč b) schválení účinné látky pro první typ přípravku, pokud je účinná látka mikroorganismus Kč c) schválení účinné látky pro další typ přípravku Kč d) obnovení schválení účinné látky pro první typ přípravku zahrnující úplné hodnocení předložené žádosti e) obnovení schválení účinné látky pro první typ přípravku zahrnující pouze částečné hodnocení předložené žádosti f) obnovení schválení účinné látky pro další typ přípravku zahrnující úplné hodnocení předložené žádosti g) obnovení schválení účinné látky pro další typ přípravku zahrnující pouze částečné hodnocení předložené žádosti Kč Kč Kč Kč h) povolení biocidního přípravku Kč i) povolení biocidního přípravku, který je identický s referenčním přípravkem, který byl předložen jako součást pro schválení účinné látky Kč j) povolení kategorie biocidních přípravků Kč k) povolení biocidního přípravku zjednodušeným postupem povolování Kč

18 l) povolení biocidního přípravku zjednodušeným postupem; přípravek je identický s referenčním přípravkem, který byl předložen jako součást pro schválení účinné látky m) povolení kategorie biocidních přípravků zjednodušeným postupem Kč Kč n) významnou změnu v povolení Kč o) nevýznamnou změnu v povolení Kč p) změnu administrativního charakteru Kč q) obnovení povolení biocidního přípravku s úplným hodnocením předložené žádosti r) obnovení povolení biocidního přípravku s částečným hodnocením předložené žádosti s) obnovení povolení biocidního přípravku zjednodušeným postupem povolování t) obnovení povolení biocidního přípravku zjednodušeným postupem; přípravek je identický s referenčním přípravkem, který byl předložen jako součást pro schválení účinné látky Kč Kč Kč Kč u) povolení identického biocidního přípravku Kč 2. Za podání 56) a) oznámení k přípravku, který spadá do již povolené kategorie biocidních přípravků b) oznámení k přípravku, který byl již povolen zjednodušeným postupem v jiném členském státě Kč Kč 3. Při přijetí žádosti 56) o povolení Unie, kdy Česká republika plní úlohu hodnotícího příslušného orgánu, se položka h) uvedená v bodě 1 navyšuje o následující poplatky v případě, že a) je podána žádost o vydání dočasného povolení biocidního přípravku b) je podána žádost o dočasné povolení biocidního přípravku; přípravek je identický s referenčním přípravkem, který byl předložen jako součást pro schválení účinné látky c) biocidní přípravek obsahuje další účinnou látku; poplatek za každou další účinnou látku d) biocidní přípravek obsahuje sledovanou látku; poplatek za každou další sledovanou látku e) biocidní přípravek je určený pro více produktových typů; poplatek za další produktový typ f) biocidní přípravek je určený pro více kategorií uživatelů; poplatek za další kategorii uživatelů Kč Kč Kč Kč Kč Kč

19 g) je nutné provést srovnávací posouzení Kč h) je nutné stanovit maximální limit reziduí Kč 4. Za podání 56) a) žádosti o povolení k souběžnému obchodu Kč b) oznámení za účelem provádění pokusů nebo zkoušek v rámci výzkumu a vývoje Kč c) oznámení podle 16 odst Kč d) oznámení podle 16 odst. 2 písm. a) Kč e) žádosti o vzájemné uznání vnitrostátního povolení vydaného v jiném členském státě Evropské unie Kč 56) Zákon č. /2015 Sb., o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech).. CELEX: 32012R0528 ČÁST TŘETÍ Změna chemického zákona 23 V 2 zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění zákona č. 279/2013 Sb. a zákona č. 61/2014 Sb., odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 5 a 6 zní: (2) Na přípravky na ochranu rostlin, pomocné prostředky na ochranu rostlin 5) a oznámené biocidní přípravky podle zákona upravujícího dodávání biocidních přípravků na trh 6) se z povinností stanovených v tomto zákoně vztahují pouze povinnosti klasifikace, balení a označování. Na povolené biocidní přípravky podle zákona upravujícího dodávání biocidních přípravků na trh 6) se z povinností stanovených v tomto zákoně vztahují povinnosti klasifikace, balení, označování a oznamovací povinnost.

20 - 20-5) Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS. 6) Zákon č. /2015 Sb., o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech).. CELEX: 32012R Přechodné ustanovení Informační povinnost podle 22 chemického zákona u směsí nebo detergentů, které jsou biocidními přípravky a byly povoleny k uvedení na trh podle zákona č. 120/2002 Sb., musí být splněna nejpozději do 6 měsíců od nabytí účinnosti tohoto zákona. ČÁST ČTVRTÁ ÚČINNOST 25 Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení 14 odst. 1 písm. f), které nabývá účinnosti dnem 1. září 2015.

324/2016 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ BIOCIDNÍ PŘÍPRAVKY A ÚČINNÉ LÁTKY

324/2016 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ BIOCIDNÍ PŘÍPRAVKY A ÚČINNÉ LÁTKY 324/2016 Sb. ZÁKON ze dne 6. září 2016 o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST

Více

226/2013 Sb. ZÁKON ze dne 20. června 2013 o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh

226/2013 Sb. ZÁKON ze dne 20. června 2013 o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh 226/2013 Sb. ZÁKON ze dne 20. června 2013 o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 510 Sbírka zákonů č. 25 / 2008 Částka 11 25 ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního

Více

25_2008_Sb.txt INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

25_2008_Sb.txt INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 25/2008 Sb. ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném a o změně některých zákonů Změna: 227/2009 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Parlament se usnesl na

Více

1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství 1 ) (dále jen nařízení

1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství 1 ) (dále jen nařízení Strana 560 Sbírka zákonů č. 38 / 2008 Částka 11 38 ZÁKON ze dne 17. ledna 2008 o vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující

Více

ČÁST PRVNÍ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ČÁST PRVNÍ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ č. 25/2008 Sb. ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období. Návrh. poslance Michala Doktora. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období. Návrh. poslance Michala Doktora. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období Návrh poslance Michala Doktora na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona

Více

11. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 669 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 19.

11. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 669 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 19. 36 11. funkční období 36 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských

Více

9. funkční období. Návrh zákona o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití

9. funkční období. Návrh zákona o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití 38 9. funkční období 38 Návrh zákona o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití (Navazuje na sněmovní tisk č. 892 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 18.

Více

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 380 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 26.

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 380 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 26. 98 10. funkční období 98 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 158/2000 Sb., o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského dna za hranicemi pravomocí států a o změně některých zákonů, ve

Více

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 67 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 26.

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 67 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 26. 234 9. funkční období 234 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění zákona č. 279/2013 Sb., a některé

Více

215/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 2. dubna o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje

215/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 2. dubna o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje 215/2004 Sb. ZÁKON ze dne 2. dubna 2004 o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje Změna: 109/2009 Sb. Změna: 109/2009 Sb. (část) Změna: 109/2009 Sb.

Více

215/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 2. dubna o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje ČÁST PRVNÍ

215/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 2. dubna o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje ČÁST PRVNÍ 215/2004 Sb. ZÁKON ze dne 2. dubna 2004 o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje Změna: 109/2009 Sb. Změna: 109/2009 Sb. (část) Změna: 109/2009 Sb.

Více

Nařízení EP a Rady o uvádění na trh a používání biocidních přípravků 2012/528/EU (BPR) platné od účinné od

Nařízení EP a Rady o uvádění na trh a používání biocidních přípravků 2012/528/EU (BPR) platné od účinné od Nařízení EP a Rady o uvádění na trh a používání biocidních přípravků 2012/528/EU (BPR) platné od 27. 6. 2012 účinné od 1. 9. 2013 T. Kučera oddělení chemických látek a biocidních přípravků Tomas.Kucera@mzcr.cz,

Více

115/2001 Sb. ZÁKON ze dne 28. února 2001 o podpoře sportu ve znění zákonů č. 219/2005 Sb., č. 186/2006 Sb., č. 274/2008 Sb. a č. 183/2010 Sb.

115/2001 Sb. ZÁKON ze dne 28. února 2001 o podpoře sportu ve znění zákonů č. 219/2005 Sb., č. 186/2006 Sb., č. 274/2008 Sb. a č. 183/2010 Sb. 115/2001 Sb. ZÁKON ze dne 28. února 2001 o podpoře sportu ve znění zákonů č. 219/2005 Sb., č. 186/2006 Sb., č. 274/2008 Sb. a č. 183/2010 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět

Více

25/2008 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ

25/2008 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ 25/2008 Sb. ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečiťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlaovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů

Více

215/2004 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ NĚKTERÉ VZTAHY V OBLASTI VEŘEJNÉ PODPORY

215/2004 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ NĚKTERÉ VZTAHY V OBLASTI VEŘEJNÉ PODPORY Systém ASPI - stav k 1.4.2014 do částky 21/2014 Sb. a 8/2014 Sb.m.s. 215/2004 Sb. - o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory - poslední stav textu Změna: 109/2009 Sb. Změna: 109/2009 Sb. (část)

Více

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh. Čl. I

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh. Čl. I ZÁKON ze dne 2004, kterým se mění zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb., a některé

Více

ZÁKON. ze dne 2. února 2006. o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ

ZÁKON. ze dne 2. února 2006. o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ 57 ZÁKON ze dne 2. února 2006 o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ Změna zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 4546 Sbírka zákonů č. 300 / 2016 300 ZÁKON ze dne 24. srpna 2016 o centrální evidenci účtů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět a účel úpravy Tento zákon upravuje práva

Více

Problematika oznamování a povolování biocidních přípravků uváděných na trh v ČR

Problematika oznamování a povolování biocidních přípravků uváděných na trh v ČR Problematika oznamování a povolování biocidních přípravků uváděných na trh v ČR Mgr. Jan Mikoláš Ministerstvo zdravotnictví Odbor strategie a řízení ochrany a podpory veřejného zdraví Oddělení Registru

Více

1a ) Nařízení Rady (ES) č. 1/2003 ze dne 16. prosince Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

1a ) Nařízení Rady (ES) č. 1/2003 ze dne 16. prosince Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 4787 360 ZÁKON ze dne 19. září 2012, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Částka 23 Sbírka zákonů č. 60 / 2014 Strana 703 60 ZÁKON ze dne 19. března 2014, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů,

Více

Včetně poslední změny: nařízení vlády č. 238/2009 Sb. s účinností 1. 8. 2009. 1 Předmět úpravy

Včetně poslední změny: nařízení vlády č. 238/2009 Sb. s účinností 1. 8. 2009. 1 Předmět úpravy Nařízení vlády č. 205/2004 Sb., kterým se v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky stanoví bližší podmínky poskytování podpory a národní podpory spotřeby mléka a mléčných výrobků žáky,

Více

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 257 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 6.

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 257 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 6. 349 9. funkční období 349 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů,

Více

ČÁST PRVNÍ Podmínky uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh. HLAVA I Základní ustanovení. Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ Podmínky uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh. HLAVA I Základní ustanovení. Předmět úpravy 120/2002 Sb. ZÁKON ze dne 8. března 2002 o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů ve znění zákonů č. 186/2004 Sb., č. 125/2005 Sb., č.

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: daních 14 ) pro dopravní účely nebo která dodává na daňové

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: daních 14 ) pro dopravní účely nebo která dodává na daňové Strana 922 Sbírka zákonů č. 91 / 2011 91 ZÁKON ze dne 3. března 2011, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů

Více

ROZDÍLOVÁ TABULKA. odstavce 5 a 6, které včetně poznámek pod čarou č. 29 a 30 znějí:

ROZDÍLOVÁ TABULKA. odstavce 5 a 6, které včetně poznámek pod čarou č. 29 a 30 znějí: ROZDÍLOVÁ TABULKA Název: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou

Více

V l á d n í n á v r h

V l á d n í n á v r h V l á d n í n á v r h III. ZÁKON ze dne.. 2015, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 2004 4. volební období 435/2 Pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech,

Více

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014.

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014. Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014. V současně platném znění dotčených paragrafů uvádíme změny a nová ustanovení na barevném podkladu,

Více

Svaz chladicí a klimatizační techniky ZÁKON 73/2012 Sb. o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu a o fluorovaných skleníkových plynech

Svaz chladicí a klimatizační techniky ZÁKON 73/2012 Sb. o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu a o fluorovaných skleníkových plynech Svaz chladicí a klimatizační techniky ZÁKON 73/2012 Sb. o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu a o fluorovaných skleníkových plynech Školicí středisko CHKT a TČ www.chlazeni.cz skoleni@schkt.cz Osnova

Více

ZÁKON. ze dne 26. října 2011,

ZÁKON. ze dne 26. října 2011, 344 ZÁKON ze dne 26. října 2011, kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 4330 Sbírka zákonů č. 344 / 2011 Částka 122 344 ZÁKON ze dne 26. října 2011, kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích,

Více

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 199 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 6.

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 199 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 6. 352 9. funkční období 352 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004

Více

Registrace biocidů. MUDr. Daniela Bittnerová, CSc. Ministerstvo zdravotnictví Odbor strategie a řízení ochrany a podpory veřejného zdraví

Registrace biocidů. MUDr. Daniela Bittnerová, CSc. Ministerstvo zdravotnictví Odbor strategie a řízení ochrany a podpory veřejného zdraví Registrace biocidů MUDr. Daniela Bittnerová, CSc. Ministerstvo zdravotnictví Odbor strategie a řízení ochrany a podpory veřejného zdraví Oddělení Registru chemických látek MZ ČR bittnerova@szu.cz tel.:

Více

8. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 355 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 4.

8. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 355 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 4. 216 8. funkční období 216 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU)

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 19.6.2014 L 179/17 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 664/2014 ze dne 18. prosince 2013, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012, pokud jde o stanovení symbolů

Více

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o lihu. Čl. I

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o lihu. Čl. I ZÁKON ze dne 2005, kterým se mění zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České

Více

VLÁDNÍ NÁVRH ZÁKON. ze dne 2017,

VLÁDNÍ NÁVRH ZÁKON. ze dne 2017, III. VLÁDNÍ NÁVRH ZÁKON ze dne 2017, kterým se mění zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), a zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném

Více

9. funkční období. Návrh zákona o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh. (Navazuje na sněmovní tisk č. 803 z 6. volebního období PS PČR)

9. funkční období. Návrh zákona o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh. (Navazuje na sněmovní tisk č. 803 z 6. volebního období PS PČR) 111 9. funkční období 111 Návrh zákona o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh (Navazuje na sněmovní tisk č. 803 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 4. července 2013

Více

120/2002 Sb. ZÁKON. ze dne 8. března 2002 o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů

120/2002 Sb. ZÁKON. ze dne 8. března 2002 o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů 120/2002 Sb. ZÁKON ze dne 8. března 2002 o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů Změna: 120/2002 Sb. (část) Změna: 120/2002 Sb. (část)

Více

254/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 13. dubna 2004

254/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 13. dubna 2004 254/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. dubna 2004 o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů Změna: 303/2008 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Změna:

Více

410/2010 Sb. ZÁKON. ze dne 9. prosince 2010, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Čl.

410/2010 Sb. ZÁKON. ze dne 9. prosince 2010, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Čl. 410/2010 Sb. ZÁKON ze dne 9. prosince 2010, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 563/1991

Více

10. funkční období. Návrh zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce

10. funkční období. Návrh zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce 306 10. funkční období 306 Návrh zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce (Navazuje na sněmovní tisk č. 763 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 27.

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2138 Sbírka zákonů č. 226 / 2013 226 ZÁKON ze dne 20. června 2013 o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje

Více

Zákon č. 100/2004 Sb.

Zákon č. 100/2004 Sb. Zákon č. 100/2004 Sb. Úplné znění zákona o obchodování s ohroženými druhy k 1. 6. 2015 ("čistopis") Pracovní dokument České inspekce životního prostředí. Zpracováno na základě těchto dokumentů: 1 úplné

Více

ZÁKON ze dne 9. prosince 2010, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

ZÁKON ze dne 9. prosince 2010, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů Částka 145 Sbírka zákonů č.410 / 2010 Strana 5435 410 ZÁKON ze dne 9. prosince 2010, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

Rozdílová tabulka návrhu právního předpisu ČR s předpisy EU. Ustanovení (čl., odst., písm., bod, apod.) 32005L0029 Článek 5

Rozdílová tabulka návrhu právního předpisu ČR s předpisy EU. Ustanovení (čl., odst., písm., bod, apod.) 32005L0029 Článek 5 Rozdílová tabulka návrhu právního předpisu ČR s předpisy EU Ustanovení (část,, odst., písm., apod.) Bod 4 V 2 odst. 1 se písmeno b) zrušuje. Navrhovaný právní předpis Obsah Celex č. Zrušuje se ustanovení

Více

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Strana 250 Sbírka zákonů č. 32 / 2012 32 VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Ministerstvo zemědělství stanoví ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna VII. volební období. Pozměňovací návrh poslance Ladislava Velebného

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna VII. volební období. Pozměňovací návrh poslance Ladislava Velebného PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2016 VII. volební období Pozměňovací návrh poslance Ladislava Velebného Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových

Více

350/2011 Sb. ZÁKON. ze dne 27. října 2011 o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon) ČÁST PRVNÍ

350/2011 Sb. ZÁKON. ze dne 27. října 2011 o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon) ČÁST PRVNÍ 350/2011 Sb. ZÁKON ze dne 27. října 2011 o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon) Změna: 279/2013 Sb. Změna: 61/2014 Sb. Změna: 61/2014 Sb. (část) Změna: 350/2011

Více

282/2014 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 24. listopadu 2014 o některých podmínkách k provádění společné organizace trhu v odvětví mléka a mléčných výrobků

282/2014 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 24. listopadu 2014 o některých podmínkách k provádění společné organizace trhu v odvětví mléka a mléčných výrobků Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 282/2014 Sb. Nařízení vlády o některých podmínkách k provádění spol... - znění dle 282/14 Sb. 282/2014 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 24. listopadu 2014 o

Více

11. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 732 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 19.

11. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 732 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 19. 37 11. funkční období 37 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa

Více

1. V části první čl. I dosavadní bod 88 zní: včetně poznámky pod čarou č. 37 zní: 17

1. V části první čl. I dosavadní bod 88 zní: včetně poznámky pod čarou č. 37 zní: 17 Pozměňovací návrh Olgy Havlové k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

11. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 782 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 18.

11. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 782 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 18. 7 11. funkční období 7 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,

Více

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek 221 10. funkční období 221 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek (Navazuje na sněmovní tisk č. 638 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta

Více

N á v r h. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2016 o lodní výstroji

N á v r h. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2016 o lodní výstroji III. N á v r h NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2016 o lodní výstroji Vláda nařizuje podle 4, 5 odst. 1 a 2, 6 odst. 2 a 3, 7, 8 odst. 2 a 4, 11, 12 odst. 1, 15 odst. 2, 23 odst. 3, 41 odst. 1 a 50 odst. 5 zákona

Více

Nebezpečné chemické látky

Nebezpečné chemické látky Nebezpečné chemické látky Povinnosti zaměstnavatelů základní informace Bezpečnost práce začíná u každého z nás Povinnosti zaměstnavatele při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky: (ve

Více

Pozměňovací návrhy ke sněmovnímu tisku č. 72

Pozměňovací návrhy ke sněmovnímu tisku č. 72 Pozměňovací návrhy ke sněmovnímu tisku č. 72 PS140010597 posl. K. Tureček_01 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 4466 Sbírka zákonů č. 297 / 2016 297 ZÁKON ze dne 24. srpna 2016, o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy

Více

9. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů

9. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů 88 9. funkční období 88 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů (Navazuje na sněmovní tisk č. 943 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta

Více

N á v r h Z Á K O N. ze dne. 2013,

N á v r h Z Á K O N. ze dne. 2013, III. N á v r h Z Á K O N ze dne. 2013, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů,

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2002 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: Titul původního předpisu: Zákon o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů Citace pův.

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 3818 Sbírka zákonů č. 299 / 2011 299 ZÁKON ze dne 6. září 2011, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání

Více

ZÁKON ze dne 2008, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů ČÁST PRVNÍ. Čl. I Změna zákona o střetu zájmů

ZÁKON ze dne 2008, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů ČÁST PRVNÍ. Čl. I Změna zákona o střetu zájmů ZÁKON ze dne 2008, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Čl. I Změna zákona o střetu zájmů Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů Částka 51 Sbírka zákonů č. 135 / 2016 Strana 2453 135 ZÁKON ze dne 19. dubna 2016, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek Parlament se usnesl na tomto

Více

Rozdílová tabulka návrhu předpisu České republiky s předpisem EU

Rozdílová tabulka návrhu předpisu České republiky s předpisem EU Rozdílová tabulka návrhu předpisu České republiky s předpisem EU Navrhovaný právní předpis ČR Zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce Odpovídající předpis ES/EU Nařízení Evropského

Více

37a - bez věcné změny

37a - bez věcné změny SPRÁVNÍ DELIKTY 37-40 ZÁKONA O ÚČETNICTVÍ POROVNÁNÍ V LETECH 2015 A 2016 Podnikatel - podvojné účetnictví Pokuta 6 % hodnoty aktiv brutto, pokud se: Pokuta 6 % hodnoty aktiv netto*, pokud se: a) nevede

Více

Částka 126. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: b) práva a povinnosti osob, které dovážejí zboží dvojího použití do České republiky.

Částka 126. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: b) práva a povinnosti osob, které dovážejí zboží dvojího použití do České republiky. Strana 4714 Sbírka zákonů č.343 / 2010 Částka 126 343 ZÁKON ze dne 27. října 2010, kterým se mění zákon č. 594/2004 Sb., jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií

Více

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne... 2014,

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne... 2014, I. Návrh VYHLÁŠKA ze dne... 2014, kterou se mění vyhláška č. 382/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí, ve znění pozdějších

Více

ZÁKON. ze dne ,

ZÁKON. ze dne , N á v r h ZÁKON ze dne.. 2015, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších

Více

b) obsah návrhu na prodloužení platnosti pověření

b) obsah návrhu na prodloužení platnosti pověření Strana 1832 Sbírka zákonů č. 94 / 2016 Částka 38 94 VYHLÁŠKA ze dne 23. března 2016 o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle

Více

11. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 22.

11. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 22. 143 11. funkční období 143 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších

Více

(3) Toto nařízení se nevztahuje na zařízení a rádiové a elektrické rušení uvedené v příloze č. 2 k tomuto

(3) Toto nařízení se nevztahuje na zařízení a rádiové a elektrické rušení uvedené v příloze č. 2 k tomuto Strana 2052 Sbírka zákonů č. 118 / 2016 118 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 30. března 2016 o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh Vláda

Více

POŽADAVKY PLYNOUCÍ ZE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/35/EU

POŽADAVKY PLYNOUCÍ ZE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/35/EU POŽADAVKY PLYNOUCÍ ZE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/35/EU (revize textu k 1. 5. 2014) Dodávání na trh a bezpečnostní zásady (článek 3 směrnice) Elektrická zařízení mohou být dodávána na trh

Více

N á v r h ZÁKON ze dne 2013,

N á v r h ZÁKON ze dne 2013, III. N á v r h ZÁKON ze dne 2013, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a

Více

N á v r h. ZÁKON ze dne 2013 o směnárenské činnosti ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

N á v r h. ZÁKON ze dne 2013 o směnárenské činnosti ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy N á v r h ZÁKON ze dne 2013 o směnárenské činnosti Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje provozování směnárenské činnosti

Více

Česká inspekce životního prostředí v oblasti dozoru chemických látek

Česká inspekce životního prostředí v oblasti dozoru chemických látek Česká inspekce životního prostředí v oblasti dozoru chemických látek Ing. Hana Malinová ČIŽP Ředitelství Odbor odpadového hospodářství, odd. chemických látek 10.11.2011 Praha 1 České inspekce životního

Více

Důvod a způsob založení povinného subjektu

Důvod a způsob založení povinného subjektu Důvod a způsob založení povinného subjektu Výňatek ze zákona zákona č. 251/2005 Sb.: 3 (1) Úřad a inspektoráty kontrolují dodržování povinností vyplývajících z a) právních předpisů, z nichž vznikají zaměstnancům,

Více

Platné znění zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn Platné znění zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn 7 Místní příslušnost Místní příslušnost okresní správy

Více

PROFIL PŘEDPISU: ze dne 9. února 2005, kterým se stanoví systém rychlého varování o vzniku rizika ohrožení zdraví lidí z potravin a krmiv

PROFIL PŘEDPISU: ze dne 9. února 2005, kterým se stanoví systém rychlého varování o vzniku rizika ohrožení zdraví lidí z potravin a krmiv Page 1 of 6 Ročník 2005 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Nařízení vlády, kterým se stanoví systém rychlého varování o vzniku rizika ohrožení zdraví lidí z potravin a krmiv

Více

8. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

8. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 8. funkční období 230 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (Navazuje na sněmovní tisk č. 444 z 6. volebního období

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 8 ) 189 občanského zákoníku..

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 8 ) 189 občanského zákoníku.. Strana 4426 Sbírka zákonů č. 293 / 2016 293 ZÁKON ze dne 24. srpna 2016, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže),

Více

Odůvodnění novely veterinárního zákona

Odůvodnění novely veterinárního zákona Odůvodnění novely veterinárního zákona Na základě rostoucího znepokojení veřejnosti nad výskytem kočičích a psích kůží na trzích kožešin a kožešinových výrobků, jakož i požadavků obchodníků na sjednocení

Více

OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ IX

OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ IX Konference OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ IX TEORIE A PRAXE 24. října 2014 Hrotovice Příspěvek na téma Aktuální poznatky z dvouleté aplikace zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší z pohledu ČIŽP OI

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o státní sociální podpoře. Čl. I

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o státní sociální podpoře. Čl. I ZÁKON ze dne 2008, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů Parlament

Více

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání Správní právo dálkové studium XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání - pramen právní úpravy je zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ŽZ upravuje (předmět právní

Více

1/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti

1/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti 1/2012 Sb. ZÁKON ze dne 9. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

59 ZÁKON. ze dne 24. února o veřejné podpoře ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

59 ZÁKON. ze dne 24. února o veřejné podpoře ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 59 ZÁKON ze dne 24. února 2000 o veřejné podpoře (zákon byl zrušen ke dni 1. května 2004 zákonem č. 215/2004 Sb.) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Předmět

Více

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 686 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 21.

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 686 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 21. 333 10. funkční období 333 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 252/1997

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2 Sbírka zákonů č. 1 / 2012 1 ZÁKON ze dne 9. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 2003 4. volební období 358/2 Pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 53 Rozeslána dne 19. května 2008 Cena Kč 29, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 53 Rozeslána dne 19. května 2008 Cena Kč 29, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Rozeslána dne 19. května 2008 Cena Kč 29, O B S A H : 167. Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů 168. Zákon, kterým se

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2006 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Nařízení vlády o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti Citace: 592/2006 Sb. Částka: 188/2006 Sb.

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2392 Sbírka zákonů č. 203 / 2015 203 ZÁKON ze dne 23. července 2015, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců

Více

ČÁST PRVNÍ O některých službách informační společnosti. Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ O některých službách informační společnosti. Předmět úpravy 480/2004 Sb. ZÁKON ze dne 29. července 2004 o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti) ve znění zákonů č. 444/2005 Sb., č.

Více

III. Odůvodnění. Obecná část

III. Odůvodnění. Obecná část Odůvodnění III. Obecná část Návrh vyhlášky o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o změně vyhlášky č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých

Více

Právní rozbor návrhu obecně závazné vyhlášky

Právní rozbor návrhu obecně závazné vyhlášky MINISTERSTVO VNITRA Odbor dozoru a kontroly veřejné správy Oddělení dozoru Liberec Právní rozbor návrhu obecně závazné vyhlášky Město: Česká Lípa Návrh Obecně závazné vyhlášky č. x/2011 města Česká Lípa

Více

každé osoby uvedené v tomto seznamu,.

každé osoby uvedené v tomto seznamu,. Strana 4562 Sbírka zákonů č. 344 / 2014 Částka 137 344 VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2014, kterou se mění vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech

Více