Návrh. ZÁKON ze dne 2015 o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh. ZÁKON ze dne 2015 o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech)"

Transkript

1 Návrh ZÁKON ze dne 2015 o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ BIOCIDNÍ PŘÍPRAVKY A ÚČINNÉ LÁTKY 1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie 1) a) povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob při dodávání biocidních přípravků na trh na území České republiky, b) povinnost poskytovatele zdravotních služeb hlásit údaje o otravách biocidními přípravky a účinnými látkami do Národního zdravotnického informačního systému, c) působnost správních orgánů při výkonu státní správy podle přímo použitelných předpisů Evropské unie upravujících dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání 1) a tohoto zákona, d) provádění kontroly dodržování povinností stanovených přímo použitelnými předpisy Evropské unie upravujícími dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání 1) a tímto zákonem, e) sankce za porušení povinností stanovených přímo použitelnými předpisy Evropské unie upravujícími dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání 1) a tímto zákonem, f) povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob při dodávání biocidních přípravků na trh na území České republiky obsahujících výhradně stávající účinné látky, které jsou nebo byly hodnoceny podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání 2) (dále jen nařízení o biocidech ) a dosud nebyly schváleny pro daný typ přípravku. 1) 2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání, v platném znění. Nařízení Komise (ES) č. 1451/2007 ze dne 4. prosince 2007 o druhé etapě desetiletého pracovního programu uvedeného v čl. 16 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádění biocidních přípravků na trh. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání, v platném znění.

2 - 2-2 Povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob při uvádění biocidních přípravků na trh na území České republiky (1) Právnické a podnikající fyzické osoby, které dodávají biocidní přípravek na trh na území České republiky a) na vyžádání Ministerstva zdravotnictví (dále jen ministerstvo ) poskytnou model nebo návrh balení, označení nebo příbalové informace nebo vzorek biocidního přípravku 3), b) zajistí, aby biocidní přípravek byl označen v českém jazyce, včetně příbalových informací 4). (2) Právnické a podnikající fyzické osoby, které předkládají ministerstvu žádost o povolení biocidního přípravku nebo žádost o vzájemné uznání vnitrostátního povolení biocidního přípravku předloží ministerstvu a) žádost o povolení v českém jazyce nebo předloží ověřený překlad žádosti do českého jazyka 5), b) ověřený překlad povolení uděleného referenčním členským státem v českém jazyce 6), c) souhrn vlastností biocidního přípravku v českém jazyce 7). CELEX: 32012R0528 Hlášení otrav (1) Poskytovatel zdravotních služeb předává do Národního zdravotnického informačního systému, a to do Národního registru hospitalizovaných nebo Národního registru nemocí z povolání, údaje o otravách biocidními přípravky a účinnými látkami. Údaje poskytovatel zdravotních služeb předává způsobem stanoveným právním předpisem upravujícím zdravotní služby a jejich poskytování 8). (2) Informace o biocidních přípravcích a účinných látkách získané podle přímo použitelných předpisů Evropské unie upravujících dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání 1), které jsou nezbytné pro poskytnutí první pomoci nebo léčení, poskytuje v případech otrav nebo jiných nehod způsobených biocidními přípravky a účinnými látkami lékařům nebo jiným osobám vykonávajícím zdravotnické povolání Toxikologické informační středisko Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (dále jen Toxikologické informační středisko ). 3 3) 4) 5) 6) 7) 8) Čl. 69 odst. 3 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012, v platném znění. Čl. 69 odst. 3 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012, v platném znění. Čl. 20 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012, v platném znění. Čl. 33 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012, v platném znění. Čl. 20 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012, v platném znění. Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů.

3 - 3-4 Působnost správních orgánů Státní správu v oblasti dodávání biocidních přípravků na trh na území České republiky a jejich používání vykonávají a) ministerstvo, b) Ministerstvo životního prostředí, c) Ministerstvo zemědělství, d) krajské hygienické stanice, e) Česká inspekce životního prostředí, f) celní orgány, g) Ministerstvo obrany, h) Ministerstvo vnitra. CELEX: 32012R Ministerstvo (1) Ministerstvo a) plní úkoly příslušného orgánu 9) podle nařízení o biocidech 2), nestanoví-li tento zákon jinak, b) přijímá žádosti o povolení biocidního přípravku, provádí srovnávací posouzení a rozhoduje o povolení biocidního přípravku nebo zákazu dodávání biocidního přípravku na trhu na území České republiky a plní povinnosti přijímajícího příslušného orgánu podle nařízení o biocidech 10), c) rozhoduje o povolení biocidního přípravku zjednodušeným postupem podle nařízení o biocidech 11), d) rozhoduje o vnitrostátním povolení biocidního přípravku nebo o jeho obnovení podle nařízení o biocidech 12), e) rozhoduje o povolení biocidního přípravku na základě vzájemného uznání vnitrostátního povolení 13) ; plní další úkoly v řízení o povolení biocidního přípravku na základě vzájemného uznání podle nařízení o biocidech 2), f) přijímá nové informace od držitele povolení a na jejich základě rozhoduje o zrušení nebo změně povolení biocidního přípravku podle nařízení o biocidech 14) ; rozhoduje o 9) 10) 11) 12) 13) 14) Čl. 81 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012, v platném znění. Čl. 17 až 23 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012, v platném znění. Čl. 25 až 27 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012, v platném znění. Čl. 29 až 31 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012, v platném znění. Čl. 32 až 40 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012, v platném znění. Čl. 48 až 52 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012, v platném znění.

4 - 4 - poskytnutí odkladné lhůty pro dodání na trh a používání stávajících zásob biocidního přípravku podle nařízení o biocidech 15), g) rozhoduje o povolení nebo odejmutí povolení souběžného obchodu pro biocidní přípravek podle nařízení o biocidech 16), h) rozhoduje o dočasném povolení pro dodávání biocidního přípravku na trh na území České republiky podle nařízení o biocidech 17), i) přijímá oznámení o nově získaných informacích o již povoleném biocidním přípravku nebo účinné látce, kterou obsahuje, a jež by mohly povolení podle nařízení o biocidech 18) ovlivnit, j) přijímá oznámení o pokusech nebo zkouškách pro účely výzkumu nebo vývoje, které zahrnují nepovolený biocidní přípravek nebo neschválenou účinnou látku určenou výhradně pro použití v biocidním přípravku; ministerstvo je oprávněno požadovat předložení dalších informací podle nařízení o biocidech 19), k) rozhoduje o povolení nebo zákazu provádění pokusů nebo zkoušek pro účely výzkumu nebo vývoje, které zahrnují nepovolený biocidní přípravek nebo neschválenou účinnou látku určenou výhradně pro použití v biocidním přípravku podle nařízení o biocidech 20), l) uděluje souhlas následnému žadateli s využitím údajů poskytnutých ministerstvu prvním žadatelem za podmínek stanovených nařízením o biocidech 21), m) vkládá a aktualizuje záznamy v Registru biocidních přípravků o vydaných rozhodnutích podle nařízení o biocidech 22), n) poskytuje žadatelům a veškerým jiným zúčastněným stranám informace o povinnostech vyplývajících z tohoto zákona a z přímo použitelných předpisů Evropské unie upravujících dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání 23), o) zastupuje Českou republiku v koordinační skupině, ve Výboru pro biocidní přípravky a ve Stálém výboru pro biocidní přípravky zřízených nařízením o biocidech 24), p) podává zprávy a plní informační povinnosti vůči Evropské komisi podle nařízení o biocidech 25), q) přijímá oznámení o dodání na trh na území České republiky biocidního přípravku povoleného zjednodušeným postupem 26), postupuje záležitost koordinační skupině, rozhoduje o dočasném omezení či zákazu dodávání biocidního přípravku na trh na 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) Čl. 52 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012, v platném znění. Čl. 53 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012, v platném znění. Čl. 55 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012, v platném znění. Čl. 47 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012, v platném znění. Čl. 56 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012, v platném znění. Čl. 56 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012, v platném znění. Čl. 64 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012, v platném znění. Čl. 71 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012, v platném znění. Čl. 81 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012, v platném znění. Čl. 35 odst. 1, čl. 75 odst. 2, čl. 82 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012, v platném znění. Čl. 65 odst. 3, čl. 81 odst. 3 a čl. 88 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012, v platném znění. Čl. 27 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012, v platném znění.

5 - 5 - území České republiky nebo používání v souladu s nařízením o biocidech 27) rozhoduje o zrušení tohoto dočasného opatření, r) rozhoduje o přijetí, prodloužení či zrušení prozatímního omezení či zákazu používání biocidního přípravku povoleného zjednodušeným postupem podle nařízení o biocidech 27), s) může z moci úřední rozhodnout o udělení, zamítnutí, změně nebo zrušení povolení biocidního přípravku v souladu s rozhodnutím Evropské komise podle nařízení o biocidech 28), t) navrhuje Evropské komisi podmínky povolení Unie platné na území České republiky, nebo návrh, že se povolení Unie nevztahuje na území České republiky podle nařízení o biocidech 29), u) předkládá Evropské komisi žádost o přezkum schválení účinné látky pro jeden nebo více typů přípravků za podmínek stanovených nařízením o biocidech 30), v) předkládá Evropské komisi žádost o rozhodnutí, zda je látka považována za nanomateriál a zda se daný přípravek, nebo skupina přípravků považuje za biocidní přípravek nebo ošetřený předmět 31), w) informuje veřejnost o výhodách a rizicích biocidních přípravků a o způsobech minimalizace jejich použití v souladu s nařízením o biocidech 32), x) je oprávněno přijmout vhodné prozatímní opatření za účelem ochrany zdraví lidí, zejména u zranitelných skupin, jako jsou těhotné ženy a děti, zdraví zvířat nebo životního prostředí, pokud k tomu má ministerstvo oprávněné důvody; rozhoduje o přijetí, prodloužení či zrušení prozatímního opatření podle nařízení o biocidech 33). a (2) Ministerstvo dále a) zajišťuje hodnocení předložené žádosti za účelem udělení, obnovení nebo změny vnitrostátního povolení, udělení povolení na základě vzájemného uznání vnitrostátního povolení a za účelem schválení účinné látky z hlediska ochrany zdraví člověka, b) předává Toxikologickému informačnímu středisku pro poskytnutí první pomoci nebo léčení informace o schválených účinných látkách a povolených nebo oznámených biocidních přípravcích, c) vybírá správní poplatky za podmínek podle nařízení o biocidech 34) a tohoto zákona, d) přijímá oznámení podle 16 tohoto zákona, vede evidenci oznámených biocidních přípravků a průběžně ji zveřejňuje v elektronické podobě, e) provozuje elektronický informační systém pro potřeby vedení evidence o biocidních přípravcích oznámených podle 16 a o povolených biocidních přípravcích, 27) 28) 29) 30) 31) 32) 33) 34) Čl. 27 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012, v platném znění. Čl. 36 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012, v platném znění. Čl. 44 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012, v platném znění. Čl. 15 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012, v platném znění. Čl. 3 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012, v platném znění. Čl. 17 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012, v platném znění. Čl. 88 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 528/2012, v platném znění. Čl. 80 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012, v platném znění.

6 - 6 - f) jako příslušný orgán plní úkoly v oblasti ochrany důvěrnosti informací podle přímo použitelného předpisu Evropské unie 35), g) přijímá zprávy o provedených kontrolách od orgánů uvedených v 8, h) je oprávněno požadovat předložení modelu nebo návrhu balení, označení nebo příbalové informace nebo vzorku biocidního přípravku. (3) Ministerstvo může pověřit činnostmi podle odstavce 2 písm. a) Státní zdravotní ústav nebo jinou organizaci, ke které vykonává funkci zakladatele nebo zřizovatele. CELEX: 32012R Ministerstvo životního prostředí Ministerstvo životního prostředí a) je dotčeným orgánem v řízení podle 5 odst. 1 písm. b) až f), k), r), t) a x); závazné stanovisko vydá z hlediska ochrany životního prostředí, b) zajišťuje hodnocení předložené žádosti za účelem udělení, obnovení nebo změny vnitrostátního povolení, udělení povolení na základě vzájemného uznání vnitrostátního povolení a za účelem schválení účinné látky z hlediska ochrany životního prostředí, c) spolupracuje s ministerstvem podle 5 odst. 1 písm. v) a w) z hlediska ochrany životního prostředí, d) podává ministerstvu podněty ke změně nebo zrušení povolení biocidního přípravku, vzájemného uznání vnitrostátního povolení nebo k přezkumu schválení účinné látky, e) spolupracuje s ministerstvem při zastupování České republiky v orgánech uvedených v 5 odst. 1 písm. o) z hlediska účinků na životní prostředí, f) rozhoduje o odvolání proti rozhodnutím vydaným Českou inspekcí životního prostředí. 7 Ministerstvo zemědělství Ministerstvo zemědělství a) je dotčeným orgánem v řízení podle 5 odst. 1 písm. b) až f), k), r), t) a x); závazné stanovisko vydá z hlediska ochrany zdraví zvířat, b) zajišťuje hodnocení předložené žádosti za účelem udělení, obnovení nebo změny vnitrostátního povolení, udělení povolení na základě vzájemného uznání vnitrostátního povolení a za účelem schválení účinné látky z hlediska ochrany zdraví zvířat, c) spolupracuje s ministerstvem podle 5 odst. 1 písm. v) a w) z hlediska ochrany zdraví zvířat, d) podává ministerstvu podněty ke změně nebo zrušení povolení biocidního přípravku, vzájemného uznání vnitrostátního povolení nebo k přezkumu schválení účinné látky, 35) Čl. 66 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012, v platném znění.

7 - 7 - e) spolupracuje s ministerstvem při zastupování České republiky v orgánech uvedených v 5 odst. 1 odst. o) z hlediska účinků na zdraví zvířat. 8 Kontrola (1) Kontrolu dodržování povinností vyplývajících z přímo použitelných předpisů Evropské unie upravujících dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání 1), z tohoto zákona a z rozhodnutí vydaných na jejich základě vykonávají a) krajské hygienické stanice, b) Česká inspekce životního prostředí, c) celní orgány, d) Ministerstvo obrany, e) Ministerstvo vnitra. (2) Kontrolní orgány uvedené v odstavci 1 postupují podle kontrolního řádu 36). CELEX: 32012R Krajská hygienická stanice Krajská hygienická stanice a) kontroluje, jak jsou právnickými a podnikajícími fyzickými osobami, které dodávají na trh na území České republiky biocidní přípravky, účinné látky a ošetřené předměty, dodržována ustanovení nařízení o biocidech 2), rozhodnutí Evropské komise vydaných podle nařízení o biocidech 2), tohoto zákona a rozhodnutí správních orgánů vydaných podle tohoto zákona, b) ukládá pokuty za porušení povinností podle nařízení o biocidech 2), rozhodnutí Evropské komise vydaných podle nařízení o biocidech 2), tohoto zákona a rozhodnutí správních orgánů vydaných podle tohoto zákona, c) zpracovává zprávy o provedených kontrolách v rozsahu informací stanovených nařízením o biocidech 37) za každý kalendářní rok a předkládá je ministerstvu nejpozději do 31. března následujícího kalendářního roku. 10 Česká inspekce životního prostředí Česká inspekce životního prostředí a) kontroluje, jak jsou držiteli povolení a zadavateli reklamy dodržována ustanovení kapitoly XV a článku 95 nařízení o biocidech 2), 36) 37) Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád). Čl. 65 odst. 3 písm. a) až d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012, v platném znění.

8 - 8 - b) ukládá pokuty za porušení povinností podle kapitoly XV a článku 95 nařízení o biocidech 2), rozhodnutí Evropské komise vydaných podle nařízení o biocidech 2), tohoto zákona a rozhodnutí správních orgánů vydaných podle tohoto zákona, c) zpracovává zprávy o provedených kontrolách v rozsahu informací stanovených nařízením o biocidech 37) za každý kalendářní rok a předkládá je ministerstvu nejpozději do 31. března následujícího kalendářního roku. 11 Celní úřad Celní úřad a) kontroluje, jak jsou právnickými a podnikajícími fyzickými osobami, které dodávají na trh na území České republiky biocidní přípravky, účinné látky a ošetřené předměty, dodržovány povinnosti podle nařízení o biocidech 2), rozhodnutí Evropské komise vydaných podle nařízení o biocidech 2), tohoto zákona a rozhodnutí správních orgánů vydaných podle tohoto zákona, b) nepropustí biocidní přípravek do navrženého celního režimu bez povolení, pokud nařízení o biocidech 2) nestanoví jinak, nebo bez písemného prohlášení dovozce, že je biocidní přípravek určen výhradně pro účely výzkumu a vývoje, c) ukládá pokuty za porušení povinností podle nařízení o biocidech 2), rozhodnutí Evropské komise vydaných podle nařízení o biocidech 2), tohoto zákona a rozhodnutí správních orgánů vydaných podle tohoto zákona, d) vede evidenci dovezených biocidních přípravků, účinných látek a ošetřených předmětů a umožní ministerstvu, Ministerstvu zemědělství, Ministerstvu životního prostředí, České inspekci životního prostředí, obci v přenesené působnosti nebo krajské hygienické stanici do této evidence nahlížet, pořizovat si z ní opisy, výpisy, případně kopie nebo umožní digitální přenos dat, e) zpracovává zprávy o provedených kontrolách v rozsahu informací stanovených nařízením o biocidech 37) a předkládají je ministerstvu nejpozději do 31. března následujícího kalendářního roku. 12 Ministerstvo obrany Ministerstvo obrany vykonává kontrolu nad dodržováním tohoto zákona a nařízení o biocidech 2) a plní úkoly podle 8 v ozbrojených silách. 13 Ministerstvo vnitra Ministerstvo vnitra vykonává kontrolu nad dodržováním tohoto zákona a nařízení o biocidech 2) a plní úkoly podle 8 v bezpečnostních sborech, s výjimkou Vězeňské služby České republiky.

9 Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob (1) Právnická a podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že a) dodá na trh na území České republiky nebo použije biocidní přípravek, který nebyl povolen podle nařízení o biocidech 2) nebo nebyl oznámen podle 18 tohoto zákona, b) dodá na trh na území České republiky biocidní přípravek v rozporu s podmínkami stanovenými v rozhodnutí vydaném podle tohoto zákona nebo podle nařízení o biocidech 2), c) dodá na trh na území České republiky nebo použije biocidní přípravek povolený v jiném členském státě zjednodušeným postupem, který nebyl oznámen před uvedením na trh na území České republiky podle nařízení o biocidech 38), d) dodá na trh na území České republiky biocidní přípravek povolený v jiném členském státě zjednodušeným postupem v rozporu s podmínkami použití uvedenými v oznámení podaném podle nařízení o biocidech 39), e) dodá na trh na území České republiky biocidní přípravek, který nesplňuje požadavky pro povolení stanovené podle nařízení o biocidech 2), aniž by mu bylo uděleno dočasné povolení podle nařízení o biocidech 17), nebo jej uvede na trh v rozporu s podmínkami dočasného povolení, f) uvede na trh na území České republiky biocidní přípravek, který je složen z látky uvedené na seznamu zveřejněném Evropskou agenturou pro chemické látky podle článku 95 odst. 1 nařízení o biocidech 2) (dále jen seznam dodavatelů ), takovou látku obsahuje nebo z něhož může taková látka vzniknout, aniž by dodavatel látky nebo dodavatel přípravku byl zařazen na seznamu dodavatelů pro typy přípravků, k nimž přípravek náleží, s výjimkou případu, jedná-li se o látku uvedenou v kategoriích 1 až 5 a kategorii 7 přílohy I nařízení o biocidech 2) nebo biocidní přípravek obsahující pouze látky uvedené v kategoriích 1 až 5 a kategorii 7 přílohy I nařízení o biocidech 2), g) dodá na trh na území České republiky biocidní přípravek, který není klasifikován, označen a balen v souladu s požadavky podle nařízení o biocidech 40), h) dodá na trh na území České republiky biocidní přípravek, který není označen v českém jazyce nebo příbalové informace nejsou uvedeny v českém jazyce 4), i) nevypracuje, neaktualizuje nebo nezpřístupní bezpečnostní list k biocidnímu přípravku v souladu s nařízením o biocidech 41), j) nesplní požadavky na reklamu biocidního přípravku podle nařízení o biocidech 42), k) nevede záznamy o biocidních přípravcích v souladu s nařízením o biocidech 43), které uvádí na trh, nebo je nezpřístupní orgánům uvedeným v 8 odst. 1 tohoto zákona, 38) 39) 40) 41) 42) 43) Čl. 27 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012, v platném znění. Čl. 27 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012, v platném znění. Čl. 69 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012, v platném znění. Čl. 70 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012, v platném znění. Čl. 72 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012, v platném znění. Čl. 68 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012, v platném znění.

10 l) nezajistí odpovídající označení ošetřeného předmětu v souladu s nařízením o biocidech 44), m) uvede na trh na území České republiky ošetřený předmět v rozporu s nařízením o biocidech 45), n) neposkytne spotřebiteli informace o biocidním ošetření ošetřeného předmětu podle nařízení o biocidech 46), o) při provádění pokusů nebo zkoušek nevypracuje nebo nevede písemné záznamy podle nařízení o biocidech 47), nebo při provádění pokusů nebo zkoušek, u kterých může dojít k úniku do životního prostředí, nesplní oznamovací povinnost podle nařízení o biocidech 19), p) provede pokus nebo zkoušku v rozporu s rozhodnutím vydaným podle 5 odst. 1 písm. j), q) neoznámí ministerstvu všechny informace podle 18 odst. 1 písm. a) až m) nebo poskytne nepravdivé informace, r) neoznámí ministerstvu informace podle 18 odst. 2 tohoto zákona, s) dodá na trh na území České republiky biocidní přípravek před datem oznámeným podle 18 odst. 1 písm. l). (2) Za správní delikt se uloží pokuta a) do Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. m), p) až s), b) do Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. i) až l) a n), c) do Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a) až h) a o). CELEX: 32012R Přestupky (1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že a) použije biocidní přípravek, který nebyl povolen podle nařízení o biocidech 2) nebo nebyl oznámen podle 18 nebo nesplňuje požadavky pro povolení stanovené nařízením o biocidech 2), aniž by mu bylo uděleno dočasné povolení 17), b) použije biocidní přípravek v rozporu s informacemi a pokyny uvedenými na štítku nebo příbalovém letáku nebo nerespektuje výstražné symboly, standardní věty označující specifickou nebezpečnost, nebo standardní věty pro bezpečné zacházení podle chemického zákona 48) nebo výstražné symboly nebezpečnosti, signální slova, 44) 45) 46) 47) 48) Čl. 58 odst. 3, 4 a 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012, v platném znění. Čl. 58 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012, v platném znění. Čl. 58 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012, v platném znění. Čl. 56 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012, v platném znění. Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů.

11 standardní věty o nebezpečnosti, nebo pokyny pro bezpečné zacházení podle nařízení o biocidech 49) a specifické podmínky pro používání biocidního přípravku, c) použije biocidní přípravek v rozporu s článkem 17 odst. 5 věty druhé nařízení o biocidech 2). (2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do Kč. CELEX: 32012R Společná ustanovení ke správním deliktům (1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila. (2) Při stanovení druhu sankce a její výměry se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán. (3) Odpovědnost za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán. (4) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby. (5) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává ze správních orgánů uvedených v 8 odst. 1 písm. a) až c) ten, který porušení povinnosti zjistil jako první. (6) Správní delikty podle tohoto zákona projednává a) krajská hygienická stanice, jde-li o správní delikty podle 14 odst. 1 a 15, b) Česká inspekce životního prostředí, jde-li o správní delikty podle 14 odst. 1 písm. f) až p), c) celní úřad, jde-li o správní delikt podle 14 odst. 1 písm. g), zjistí-li porušení povinnosti při kontrole dovozu. (7) Pokutu vybírá orgán, který ji uložil. (8) Příjem z pokut uložených krajskými hygienickými stanicemi a celními úřady je příjmem státního rozpočtu. Příjem z pokuty uložené Českou inspekcí životního prostředí je příjmem Státního fondu životního prostředí ČR. Přechodné období 17 Podmínky, za kterých je možné dodávat biocidní přípravky na trh na území České republiky 49) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006, v platném znění.

12 (1) Biocidní přípravek, který nesplňuje podmínky článku 17 odst. 1, článku 19 odst. 1 nebo článku 20 odst. 1 nařízení o biocidech, může být dodáván na trh na území České republiky, pokud všechny účinné látky obsažené v biocidním přípravku jsou stávajícími účinnými látkami, které a) byly hodnoceny podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího pracovní program přezkoumávání stávajících účinných látek 50), ale dosud nebyly pro tento typ přípravku schváleny, b) jsou hodnoceny podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího pracovní program přezkoumávání stávajících účinných látek 51), ale dosud nebyly pro tento typ přípravku schváleny, nebo c) jsou kombinací stávajících účinných látek uvedených v písmenech a) a b) a účinných látek schválených podle nařízení o biocidech 2). (2) Ministerstvo může pro biocidní přípravek podle odstavce 1 stanovit podmínky používání nebo jeho dodávání zakázat, jestliže se prokáže, že biocidní přípravek není dostatečně účinný, představuje vážné bezprostřední či dlouhodobé riziko pro zdraví lidí, zejména u zranitelných skupin, jako jsou těhotné ženy a děti, nebo pro zdraví zvířat, nebo pro životní prostředí nebo již nesplňuje žádnou z podmínek uvedených v odstavci 1. (3) Při zákazu dodávání biocidního přípravku na trh na území České republiky podle odstavce 2 ministerstvo poskytne přiměřenou odkladnou lhůtu pro dodání na trh a používání stávajících zásob biocidního přípravku. (4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba nesmí dodávat na trh na území České republiky biocidní přípravek oznámený podle 18, pro který nebyla podána žádost o povolení biocidního přípravku nebo žádost o souběžné vzájemné uznání biocidního přípravku nejpozději ke dni schválení účinné látky obsažené v biocidním přípravku pro daný typ přípravku nebo nejpozději ke dni schválení poslední účinné látky obsažené v biocidním přípravku pro daný typ přípravku, pokud biocidní přípravek obsahuje více než jednu účinnou látku, a to ode dne, kterým uplyne 180 dní ode dne schválení poslední účinné látky obsažené v biocidním přípravku; stávající zásoby takového biocidního přípravku lze používat do dne, kterým uplyne 365 dní ode dne schválení poslední účinné látky obsažené v biocidním přípravku. (5) Právnická nebo podnikající fyzická osoba ukončí dodávání na trh na území České republiky biocidního přípravku oznámeného podle 18, pokud obsahuje alespoň jednu látku, která nebyla schválena podle nařízení o biocidech 51), a to nejpozději do 12 měsíců ode dne rozhodnutí o neschválení účinné látky; stávající zásoby takového biocidního přípravku lze používat do dne, kterým uplyne 18 měsíců od tohoto rozhodnutí. (6) Právnická nebo podnikající fyzická osoba může pokračovat v dodávání na trh na území České republiky biocidního přípravku oznámeného podle 18, pokud byla pro takový biocidní přípravek podána žádost o povolení biocidního přípravku nebo žádost o souběžné vzájemné uznání biocidního přípravku nejpozději ke dni schválení účinné látky obsažené v 50) 51) Nařízení Komise (ES) č. 1451/2007 o druhé etapě desetiletého pracovního programu uvedeného v čl. 16 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádění biocidních přípravků na trh. Čl. 9 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012, v platném znění.

13 biocidním přípravku pro daný typ přípravku nebo nejpozději ke dni schválení poslední účinné látky obsažené v biocidním přípravku pro daný typ přípravku, pokud biocidní přípravek obsahuje více než jednu účinnou látku, nebo pokud biocidní přípravek neobsahuje mimo stávající účinné látky jiné účinné látky, nejdéle však po dobu 3 let ode dne schválení poslední účinné látky obsažené v biocidním přípravku. (7) Právnická nebo podnikající fyzická osoba nesmí dodávat na trh na území České republiky biocidní přípravek uvedený v odstavci 6, pokud ministerstvo zamítne žádost o povolení biocidního přípravku uvedenou v odstavci 6 nebo pokud na základě rozhodnutí příslušného orgánu jiného členského státu Evropské unie ministerstvo zamítne žádost o souběžné vzájemné uznání vnitrostátního povolení biocidního přípravku uvedenou v odstavci 6 nebo pokud Evropská komise rozhodne o zamítnutí žádosti o povolení Unie biocidního přípravku uvedené v odstavci 6, a to ode dne, kterým uplyne 180 dní ode dne schválení rozhodnutí o zamítnutí žádosti o povolení biocidního přípravku nebo žádosti o souběžné vzájemné uznání vnitrostátního povolení; stávající zásoby takového biocidního přípravku lze používat do dne, kterým uplyne 365 dní ode dne rozhodnutí o zamítnutí povolení biocidního přípravku. CELEX: 32012R Oznamovací povinnost (1) Právnická a podnikající fyzická osoba, která hodlá dodat na trh na území České republiky biocidní přípravek uvedený v 17 odst. 1, oznámí ministerstvu 45 dní před prvním dodáním takového biocidního přípravku na trh na území České republiky tyto údaje a) jméno, příjmení, trvalý pobyt nebo místo podnikání, jestliže oznámení podává fyzická osoba; název nebo obchodní firmu a sídlo, jestliže oznámení podává právnická osoba, b) jméno, příjmení, trvalý pobyt nebo místo podnikání výrobce biocidního přípravku a výrobce účinné látky, je-li výrobcem fyzická osoba; název nebo obchodní firmu a sídlo, je-li výrobcem právnická osoba, c) obchodní název biocidního přípravku, d) chemické názvy a mezinárodní identifikace účinných látek, je-li dostupná, a jejich koncentrace v metrických jednotkách, e) chemické názvy ostatních látek obsažených v biocidním přípravku včetně mezinárodní identifikace, je-li dostupná, a jejich koncentrace v metrických jednotkách, f) příslušný typ nebo typy biocidního přípravku podle přílohy V nařízení o biocidech 2), g) kategorii uživatelů, na které je použití biocidního přípravku omezeno, h) protokol o stanovení účinnosti prokazující účinnost biocidního přípravku na cílové organismy; protokol o stanovení účinnosti se předkládá v českém jazyce nebo v případě jiného jazyka společně s ověřeným překladem do českého jazyka, i) text označení obalu v českém jazyce, j) návod k použití v českém jazyce, pokud není součástí textu označení obalu, k) přibližné množství biocidního přípravku dodávané na trh na území České republiky za kalendářní rok,

14 l) datum prvního dodání biocidního přípravku na trh na území České republiky, m) bezpečnostní list vypracovaný v českém jazyce podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek 52). (2) Právnická a podnikající fyzická osoba uvedená v odstavci 1 oznámí ministerstvu a) každou změnu údajů poskytnutých ministerstvu podle odstavce 1 ve lhůtě do 45 dnů ode dne, kdy k této změně došlo, b) záměr ukončit dodávání biocidního přípravku na trh na území České republiky, a to neprodleně, c) skutečnost, že biocidní přípravek oznámený podle odstavce 1 již nesplňuje některou z podmínek uvedených v 17 odst. 1 písm. a) až c), a to neprodleně. (3) Za podání oznámení podle odstavce 1 a 2 písm. a) právnická a podnikající fyzická osoba uvedená v odstavci 1 uhradí správní poplatek podle zákona upravujícího správní poplatky 53). (4) Právnická a podnikající fyzická osoba uvedená v odstavci 1 je povinna oznámit údaje uvedené v odstavci 1 a 2 elektronicky prostřednictvím informačního systému provozovaného ministerstvem podle 5 odst. 2 písm. e). CELEX: 32012R Specifické požadavky na označení biocidních přípravků (1) Právnická a podnikající fyzická osoba, která dodává biocidní přípravek uvedený v 17 odst. 1 na trh na území České republiky, zajistí, aby byl označen podle chemického zákona 48) nebo podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího klasifikaci, označování a balení látek a směsí 49). (2) Osoba uvedená v odstavci 1 dále zajistí, aby označení obalů obsahovalo následující dobře čitelné a nesmazatelné údaje v českém jazyce a) identitu jednotlivých účinných látek a jejich koncentrace v metrických jednotkách, b) informace o případných nanomateriálech obsažených v přípravku a informace o zvláštních rizicích s tím souvisejících; za každým výrazem označujícím nanomateriály se uvede výraz "nano" v závorkách, c) jméno (název) a adresa osoby zodpovědné za dodání biocidního přípravku na trh na území České republiky, d) typ složení, e) použití biocidního přípravku, 52) 53) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH), v platném znění. Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

15 f) návod k použití, četnost aplikací a dávkování v metrických jednotkách vyjádřené způsobem srozumitelným pro uživatele pro každé použití biocidního přípravku, g) údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých nepříznivých vedlejších účincích a pokyny pro první pomoc, h) větu Před použitím si přečtěte přiložené pokyny, je-li k přípravku přiložen příbalový leták, a případně varování určené zranitelným skupinám, jako jsou těhotné ženy a děti, i) pokyny pro bezpečné odstraňování biocidního přípravku a jeho obalu, případně včetně zákazu opětovného použití obalu, j) číslo nebo označení šarže biocidního přípravku a datum použitelnosti za normálních podmínek skladování, k) případně časové období potřebné pro to, aby nastal biocidní účinek, interval, který se má dodržet mezi aplikacemi biocidního přípravku nebo mezi aplikací a následným použitím ošetřeného předmětu, nebo pro následný vstup lidí nebo zvířat do prostor, kde byl biocidní přípravek použit, včetně údajů o dekontaminačních prostředcích a opatřeních a doby nezbytného větrání ošetřených prostor, údaje o přiměřeném čištění zařízení určeného k aplikaci biocidního přípravku a údaje o preventivních opatřeních během používání a přepravy, l) případně kategorie uživatelů, na které je použití biocidního přípravku omezeno, m) případně informace o jakémkoliv specifickém nebezpečí pro životní prostředí, zvláště pokud jde o ochranu necílových organismů a zabránění znečištění vody. (3) Údaje uvedené v odstavci 2 písm. d), f), g), i), j), k) a m) mohou být místo na obalu uvedeny v příbalovém letáku, který je součástí obalu, je-li to nezbytné vzhledem k velikosti a funkci biocidního přípravku. 20 Přechodné ustanovení (1) Biocidní přípravky povolené k uvedení na trh podle zákona č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považují za povolené podle nařízení o biocidech 2) a lze je dodávat na trh na území České republiky za podmínek a po dobu platnosti uvedených v těchto povoleních. (2) Biocidní přípravky uvedené na trh podle 35 zákona č. 120/2002 Sb. přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se považují za oznámené podle 18. Ustanovení 17 se pro tyto biocidní přípravky použije obdobně.

16 (3) Označení biocidních přípravků uvedených v 17 odst. 1, které jsou po nabytí účinnosti tohoto zákona dodávány na trh na území České republiky, musí být uvedeno do souladu s požadavky na označení podle 19 nejpozději do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. (4) Řízení a kontrola zahájené podle zákona č. 120/2002 Sb. a neskončené ke dni účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle dosavadních právních předpisů. Zrušovací ustanovení 21 Zrušují se: 1. Části první a čtvrtá zákona č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů. 2. Část patnáctá zákona č. 186/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě České republiky. 3. Část první zákona č. 125/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb., a některé další zákony. 4. Části první a druhá zákona č. 297/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony. 5. Zákon č. 136/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 6. Zákon č. 342/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 7. Vyhláška č. 304/2002 Sb., kterou se stanoví podrobná specifikace zásad a postup hodnocení biocidních přípravků a účinných látek. 8. Vyhláška č. 305/2002 Sb., kterou se stanoví obsah žádosti a podrobná specifikace údajů předkládaných před uvedením biocidního přípravku nebo účinné látky na trh. 9. Vyhláška č. 382/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 305/2002 Sb., kterou se stanoví obsah žádosti a podrobná specifikace údajů předkládaných před uvedením biocidního přípravku nebo účinné látky na trh. 10. Vyhláška č. 343/2011 Sb., o seznamu účinných látek.

17 Vyhláška č. 313/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 343/2011 Sb., o seznamu účinných látek. 12. Vyhláška č. 91/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 343/2011 Sb., o seznamu účinných látek, ve znění vyhlášky č. 313/2012 Sb. CELEX: 32012R0528 ČÁST DRUHÁ Změna zákona o správních poplatcích 22 V příloze k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 170/2013 Sb., zákona č. 185/2013 Sb., zákona č. 186/2013 Sb., zákona č. 232/2013 Sb., zákona č. 239/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 257/2013 Sb., zákona č. 273/2013 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 281/2013 Sb., zákona č. 306/2013 Sb., zákona č. 313/2013 Sb., zákona č. 344/2013 Sb., zákona č. 101/2014 Sb. a zákona č. 127/2014 Sb., položka 95 včetně poznámky pod čarou č. 56 zní: 1. Přijetí žádosti nebo návrhu o 56) a) schválení účinné látky pro první typ přípravku Kč b) schválení účinné látky pro první typ přípravku, pokud je účinná látka mikroorganismus Kč c) schválení účinné látky pro další typ přípravku Kč d) obnovení schválení účinné látky pro první typ přípravku zahrnující úplné hodnocení předložené žádosti e) obnovení schválení účinné látky pro první typ přípravku zahrnující pouze částečné hodnocení předložené žádosti f) obnovení schválení účinné látky pro další typ přípravku zahrnující úplné hodnocení předložené žádosti g) obnovení schválení účinné látky pro další typ přípravku zahrnující pouze částečné hodnocení předložené žádosti Kč Kč Kč Kč h) povolení biocidního přípravku Kč i) povolení biocidního přípravku, který je identický s referenčním přípravkem, který byl předložen jako součást pro schválení účinné látky Kč j) povolení kategorie biocidních přípravků Kč k) povolení biocidního přípravku zjednodušeným postupem povolování Kč

18 l) povolení biocidního přípravku zjednodušeným postupem; přípravek je identický s referenčním přípravkem, který byl předložen jako součást pro schválení účinné látky m) povolení kategorie biocidních přípravků zjednodušeným postupem Kč Kč n) významnou změnu v povolení Kč o) nevýznamnou změnu v povolení Kč p) změnu administrativního charakteru Kč q) obnovení povolení biocidního přípravku s úplným hodnocením předložené žádosti r) obnovení povolení biocidního přípravku s částečným hodnocením předložené žádosti s) obnovení povolení biocidního přípravku zjednodušeným postupem povolování t) obnovení povolení biocidního přípravku zjednodušeným postupem; přípravek je identický s referenčním přípravkem, který byl předložen jako součást pro schválení účinné látky Kč Kč Kč Kč u) povolení identického biocidního přípravku Kč 2. Za podání 56) a) oznámení k přípravku, který spadá do již povolené kategorie biocidních přípravků b) oznámení k přípravku, který byl již povolen zjednodušeným postupem v jiném členském státě Kč Kč 3. Při přijetí žádosti 56) o povolení Unie, kdy Česká republika plní úlohu hodnotícího příslušného orgánu, se položka h) uvedená v bodě 1 navyšuje o následující poplatky v případě, že a) je podána žádost o vydání dočasného povolení biocidního přípravku b) je podána žádost o dočasné povolení biocidního přípravku; přípravek je identický s referenčním přípravkem, který byl předložen jako součást pro schválení účinné látky c) biocidní přípravek obsahuje další účinnou látku; poplatek za každou další účinnou látku d) biocidní přípravek obsahuje sledovanou látku; poplatek za každou další sledovanou látku e) biocidní přípravek je určený pro více produktových typů; poplatek za další produktový typ f) biocidní přípravek je určený pro více kategorií uživatelů; poplatek za další kategorii uživatelů Kč Kč Kč Kč Kč Kč

19 g) je nutné provést srovnávací posouzení Kč h) je nutné stanovit maximální limit reziduí Kč 4. Za podání 56) a) žádosti o povolení k souběžnému obchodu Kč b) oznámení za účelem provádění pokusů nebo zkoušek v rámci výzkumu a vývoje Kč c) oznámení podle 16 odst Kč d) oznámení podle 16 odst. 2 písm. a) Kč e) žádosti o vzájemné uznání vnitrostátního povolení vydaného v jiném členském státě Evropské unie Kč 56) Zákon č. /2015 Sb., o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech).. CELEX: 32012R0528 ČÁST TŘETÍ Změna chemického zákona 23 V 2 zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění zákona č. 279/2013 Sb. a zákona č. 61/2014 Sb., odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 5 a 6 zní: (2) Na přípravky na ochranu rostlin, pomocné prostředky na ochranu rostlin 5) a oznámené biocidní přípravky podle zákona upravujícího dodávání biocidních přípravků na trh 6) se z povinností stanovených v tomto zákoně vztahují pouze povinnosti klasifikace, balení a označování. Na povolené biocidní přípravky podle zákona upravujícího dodávání biocidních přípravků na trh 6) se z povinností stanovených v tomto zákoně vztahují povinnosti klasifikace, balení, označování a oznamovací povinnost.

20 - 20-5) Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS. 6) Zákon č. /2015 Sb., o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech).. CELEX: 32012R Přechodné ustanovení Informační povinnost podle 22 chemického zákona u směsí nebo detergentů, které jsou biocidními přípravky a byly povoleny k uvedení na trh podle zákona č. 120/2002 Sb., musí být splněna nejpozději do 6 měsíců od nabytí účinnosti tohoto zákona. ČÁST ČTVRTÁ ÚČINNOST 25 Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení 14 odst. 1 písm. f), které nabývá účinnosti dnem 1. září 2015.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 510 Sbírka zákonů č. 25 / 2008 Částka 11 25 ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního

Více

1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství 1 ) (dále jen nařízení

1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství 1 ) (dále jen nařízení Strana 560 Sbírka zákonů č. 38 / 2008 Částka 11 38 ZÁKON ze dne 17. ledna 2008 o vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující

Více

25_2008_Sb.txt INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

25_2008_Sb.txt INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 25/2008 Sb. ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném a o změně některých zákonů Změna: 227/2009 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Parlament se usnesl na

Více

ČÁST PRVNÍ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ČÁST PRVNÍ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ č. 25/2008 Sb. ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých

Více

25/2008 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ

25/2008 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ 25/2008 Sb. ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečiťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlaovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů

Více

Problematika oznamování a povolování biocidních přípravků uváděných na trh v ČR

Problematika oznamování a povolování biocidních přípravků uváděných na trh v ČR Problematika oznamování a povolování biocidních přípravků uváděných na trh v ČR Mgr. Jan Mikoláš Ministerstvo zdravotnictví Odbor strategie a řízení ochrany a podpory veřejného zdraví Oddělení Registru

Více

ZÁKON. ze dne 2. února 2006. o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ

ZÁKON. ze dne 2. února 2006. o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ 57 ZÁKON ze dne 2. února 2006 o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ Změna zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných

Více

ČÁST PRVNÍ Podmínky uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh. HLAVA I Základní ustanovení. Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ Podmínky uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh. HLAVA I Základní ustanovení. Předmět úpravy 120/2002 Sb. ZÁKON ze dne 8. března 2002 o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů ve znění zákonů č. 186/2004 Sb., č. 125/2005 Sb., č.

Více

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014.

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014. Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014. V současně platném znění dotčených paragrafů uvádíme změny a nová ustanovení na barevném podkladu,

Více

Včetně poslední změny: nařízení vlády č. 238/2009 Sb. s účinností 1. 8. 2009. 1 Předmět úpravy

Včetně poslední změny: nařízení vlády č. 238/2009 Sb. s účinností 1. 8. 2009. 1 Předmět úpravy Nařízení vlády č. 205/2004 Sb., kterým se v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky stanoví bližší podmínky poskytování podpory a národní podpory spotřeby mléka a mléčných výrobků žáky,

Více

V l á d n í n á v r h

V l á d n í n á v r h V l á d n í n á v r h III. ZÁKON ze dne.. 2015, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za

Více

254/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 13. dubna 2004

254/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 13. dubna 2004 254/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. dubna 2004 o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů Změna: 303/2008 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Změna:

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 4330 Sbírka zákonů č. 344 / 2011 Částka 122 344 ZÁKON ze dne 26. října 2011, kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích,

Více

9. funkční období. Návrh zákona o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh. (Navazuje na sněmovní tisk č. 803 z 6. volebního období PS PČR)

9. funkční období. Návrh zákona o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh. (Navazuje na sněmovní tisk č. 803 z 6. volebního období PS PČR) 111 9. funkční období 111 Návrh zákona o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh (Navazuje na sněmovní tisk č. 803 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 4. července 2013

Více

Svaz chladicí a klimatizační techniky ZÁKON 73/2012 Sb. o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu a o fluorovaných skleníkových plynech

Svaz chladicí a klimatizační techniky ZÁKON 73/2012 Sb. o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu a o fluorovaných skleníkových plynech Svaz chladicí a klimatizační techniky ZÁKON 73/2012 Sb. o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu a o fluorovaných skleníkových plynech Školicí středisko CHKT a TČ www.chlazeni.cz skoleni@schkt.cz Osnova

Více

Registrace biocidů. MUDr. Daniela Bittnerová, CSc. Ministerstvo zdravotnictví Odbor strategie a řízení ochrany a podpory veřejného zdraví

Registrace biocidů. MUDr. Daniela Bittnerová, CSc. Ministerstvo zdravotnictví Odbor strategie a řízení ochrany a podpory veřejného zdraví Registrace biocidů MUDr. Daniela Bittnerová, CSc. Ministerstvo zdravotnictví Odbor strategie a řízení ochrany a podpory veřejného zdraví Oddělení Registru chemických látek MZ ČR bittnerova@szu.cz tel.:

Více

Zákon č. 174/1968 Sb.

Zákon č. 174/1968 Sb. Zákon č. 174/1968 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 575/1990 Sb., zákonem č. 159/1992

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2138 Sbírka zákonů č. 226 / 2013 226 ZÁKON ze dne 20. června 2013 o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje

Více

410/2010 Sb. ZÁKON. ze dne 9. prosince 2010, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Čl.

410/2010 Sb. ZÁKON. ze dne 9. prosince 2010, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Čl. 410/2010 Sb. ZÁKON ze dne 9. prosince 2010, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 563/1991

Více

Nebezpečné chemické látky

Nebezpečné chemické látky Nebezpečné chemické látky Povinnosti zaměstnavatelů základní informace Bezpečnost práce začíná u každého z nás Povinnosti zaměstnavatele při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky: (ve

Více

Částka 126. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: b) práva a povinnosti osob, které dovážejí zboží dvojího použití do České republiky.

Částka 126. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: b) práva a povinnosti osob, které dovážejí zboží dvojího použití do České republiky. Strana 4714 Sbírka zákonů č.343 / 2010 Částka 126 343 ZÁKON ze dne 27. října 2010, kterým se mění zákon č. 594/2004 Sb., jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií

Více

každé osoby uvedené v tomto seznamu,.

každé osoby uvedené v tomto seznamu,. Strana 4562 Sbírka zákonů č. 344 / 2014 Částka 137 344 VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2014, kterou se mění vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech

Více

Zákon č. 100/2004 Sb.

Zákon č. 100/2004 Sb. Zákon č. 100/2004 Sb. Úplné znění zákona o obchodování s ohroženými druhy k 1. 6. 2015 ("čistopis") Pracovní dokument České inspekce životního prostředí. Zpracováno na základě těchto dokumentů: 1 úplné

Více

1/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti

1/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti 1/2012 Sb. ZÁKON ze dne 9. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2 Sbírka zákonů č. 1 / 2012 1 ZÁKON ze dne 9. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2002 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: Titul původního předpisu: Zákon o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů Citace pův.

Více

Česká inspekce životního prostředí v oblasti dozoru chemických látek

Česká inspekce životního prostředí v oblasti dozoru chemických látek Česká inspekce životního prostředí v oblasti dozoru chemických látek Ing. Hana Malinová ČIŽP Ředitelství Odbor odpadového hospodářství, odd. chemických látek 10.11.2011 Praha 1 České inspekce životního

Více

ZÁKON ze dne 9. prosince 2010, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

ZÁKON ze dne 9. prosince 2010, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů Částka 145 Sbírka zákonů č.410 / 2010 Strana 5435 410 ZÁKON ze dne 9. prosince 2010, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

ZÁKON 253/2005 Sb. ze dne 3. května 2005,

ZÁKON 253/2005 Sb. ze dne 3. května 2005, ZÁKON 253/2005 Sb. ze dne 3. května 2005, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o inspekci práce Změna: 138/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Strana 250 Sbírka zákonů č. 32 / 2012 32 VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Ministerstvo zemědělství stanoví ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví

Více

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 1 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - platnost od 22. 3. 2012, účinnost od 1. 1. 2014 Návrh zákona, kterým se mění některé

Více

III. Odůvodnění. Obecná část

III. Odůvodnění. Obecná část Odůvodnění III. Obecná část Návrh vyhlášky o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o změně vyhlášky č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých

Více

17/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí

17/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí 17/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí Vláda nařizuje podle 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění

Více

Živnostenské úřady. Obecní živnostenský úřad. Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

Živnostenské úřady. Obecní živnostenský úřad. Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: 570/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 17. prosince 1991 o živnostenských úřadech ve znění zákonů č. 286/1995 Sb., č. 132/2000 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 284/2004 Sb., č. 70/2006 Sb., č. 214/2006 Sb.,

Více

159/2007 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o investičních pobídkách

159/2007 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o investičních pobídkách 159/2007 Sb. ZÁKON ze dne 7. června 2007, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů Parlament

Více

o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů

o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů 191/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. července 1999 o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů Změna:

Více

Důvod a způsob založení povinného subjektu

Důvod a způsob založení povinného subjektu Důvod a způsob založení povinného subjektu Výňatek ze zákona zákona č. 251/2005 Sb.: 3 (1) Úřad a inspektoráty kontrolují dodržování povinností vyplývajících z a) právních předpisů, z nichž vznikají zaměstnancům,

Více

35a. Ztráta dobré pověsti. (1) Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly nebo odpovědný zástupce ztrácí dobrou pověst, pokud

35a. Ztráta dobré pověsti. (1) Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly nebo odpovědný zástupce ztrácí dobrou pověst, pokud 35a Ztráta dobré pověsti (1) Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly nebo odpovědný zástupce ztrácí dobrou pověst, pokud a) se nepovažuje za bezúhonného podle živnostenského zákona, nebo

Více

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne... 2014,

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne... 2014, I. Návrh VYHLÁŠKA ze dne... 2014, kterou se mění vyhláška č. 382/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí, ve znění pozdějších

Více

174/1968 Sb. ZÁKON. ze dne 20.prosince 1968. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb.

174/1968 Sb. ZÁKON. ze dne 20.prosince 1968. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb. 174/1968 Sb. ZÁKON ze dne 20.prosince 1968 o státním odborném dozoru nad bezpečností práce Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb. Změna: 47/1994 Sb. Změna: 71/2000 Sb. Změna: 124/2000 Sb. Změna: 151/2002

Více

ODŮVODNĚNÍ vyhlášky č. 372/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 22/2013 Sb., o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání I.

ODŮVODNĚNÍ vyhlášky č. 372/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 22/2013 Sb., o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání I. ODŮVODNĚNÍ vyhlášky č. 372/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 22/2013 Sb., o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání I. Obecná část Název Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 22/2013 Sb.,

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 122 Rozeslána dne 29. listopadu 2011 Cena Kč 75, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 122 Rozeslána dne 29. listopadu 2011 Cena Kč 75, O B S A H : Ročník 2011 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 122 Rozeslána dne 29. listopadu 2011 Cena Kč 75, O B S A H : 344. Zákon, kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona

Více

PARDUBICKÝ KRAJ METODIKA ŘÍZENÍ A KOORDINACE SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE

PARDUBICKÝ KRAJ METODIKA ŘÍZENÍ A KOORDINACE SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE PARDUBICKÝ KRAJ METODIKA ŘÍZENÍ A KOORDINACE SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE I. Úvodní ustanovení 1. Pardubický kraj v návaznosti na 3, 95 a 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,

Více

METODICKÝ POKYN. K APLIKACI PŘECHODNÝCH USTANOVENÍ 121 a 122 ZÁKONA Č. 372/2011 Sb.

METODICKÝ POKYN. K APLIKACI PŘECHODNÝCH USTANOVENÍ 121 a 122 ZÁKONA Č. 372/2011 Sb. METODICKÝ POKYN K APLIKACI PŘECHODNÝCH USTANOVENÍ 121 a 122 ZÁKONA Č. 372/2011 Sb. ZN.: Ref.: K zajištění jednotného postupu při udělování oprávnění k poskytování zdravotních služeb a za účelem odstranění

Více

Předmět úpravy. Předmět podpory

Předmět úpravy. Předmět podpory Nařízení vlády č. 478/2009 Sb. o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na ovoce a zeleninu a výrobky z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních Částka: 152/2009 Sb. Datum

Více

N á v r h. ZÁKON ze dne 2013 o směnárenské činnosti ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

N á v r h. ZÁKON ze dne 2013 o směnárenské činnosti ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy N á v r h ZÁKON ze dne 2013 o směnárenské činnosti Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje provozování směnárenské činnosti

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 53 Rozeslána dne 19. května 2008 Cena Kč 29, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 53 Rozeslána dne 19. května 2008 Cena Kč 29, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Rozeslána dne 19. května 2008 Cena Kč 29, O B S A H : 167. Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů 168. Zákon, kterým se

Více

Odůvodnění novely veterinárního zákona

Odůvodnění novely veterinárního zákona Odůvodnění novely veterinárního zákona Na základě rostoucího znepokojení veřejnosti nad výskytem kočičích a psích kůží na trzích kožešin a kožešinových výrobků, jakož i požadavků obchodníků na sjednocení

Více

Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím

Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Rada města Šluknov se na své 87. schůzi dne 30.09.2013 usnesením č. XX/87R/2013 usnesla vydat v souladu s 103 odst. 4 písm. e) zákona č.

Více

114/1988 Sb. ZÁKON. Část první. Orgány sociálního zabezpečení a jejich úkoly. Orgány sociálního zabezpečení

114/1988 Sb. ZÁKON. Část první. Orgány sociálního zabezpečení a jejich úkoly. Orgány sociálního zabezpečení Stav k 5.3.2007 114/1988 Sb. ZÁKON ze dne 27. června 1988 České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem České národní

Více

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání Správní právo dálkové studium XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání - pramen právní úpravy je zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ŽZ upravuje (předmět právní

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 30. března 2016 o posuzování shody jednoduchých tlakových nádob při jejich dodávání na trh

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 30. března 2016 o posuzování shody jednoduchých tlakových nádob při jejich dodávání na trh Strana 2061 119 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 30. března 2016 o posuzování shody jednoduchých tlakových nádob při jejich dodávání na trh Vláda nařizuje podle 4 a 50 odst. 5 zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování

Více

ČÁST PRVNÍ PODMÍNKY UVÁDĚNÍ BIOCIDNÍCH PŘÍPRAVKŮ A ÚČINNÝCH LÁTEK NA TRH HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ PODMÍNKY UVÁDĚNÍ BIOCIDNÍCH PŘÍPRAVKŮ A ÚČINNÝCH LÁTEK NA TRH HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy Platné znění zákona č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, s vyznačením navrhovaných změn Parlament se usnesl na tomto

Více

69/2006 Sb. ZÁKON ze dne 3. února 2006. o provádění mezinárodních sankcí ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

69/2006 Sb. ZÁKON ze dne 3. února 2006. o provádění mezinárodních sankcí ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy 69/2006 Sb. ZÁKON ze dne 3. února 2006 o provádění mezinárodních sankcí Ve znění zákona č. 227/2009 Sb., 281/2009 Sb., 139/2011 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ

Více

2006R1907 CS 05.06.2012 013.001 89. Obecné otázky

2006R1907 CS 05.06.2012 013.001 89. Obecné otázky 2006R1907 CS 05.06.2012 013.001 89 HLAVA VIII OMEZENÍ VÝROBY, UVÁDĚNÍ NA TRH A POUŽÍVÁNÍ NĚKTERÝCH NEBEZPEČNÝCH LÁTEK, M3 SMĚSÍ A PŘEDMĚTŮ KAPITOLA 1 Obecné otázky Článek 67 Obecná ustanovení 1. Látka

Více

9. funkční období. Návrh zákona o směnárenské činnosti. (Navazuje na sněmovní tisk č. 845 z 6. volebního období PS PČR)

9. funkční období. Návrh zákona o směnárenské činnosti. (Navazuje na sněmovní tisk č. 845 z 6. volebního období PS PČR) 140 9. funkční období 140 Návrh zákona o směnárenské činnosti (Navazuje na sněmovní tisk č. 845 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 28. srpna 2013 2013 ZÁKON ze dne 2013 o

Více

ZÁKON ze dne 2011 o zdravotnické záchranné službě. Předmět úpravy

ZÁKON ze dne 2011 o zdravotnické záchranné službě. Předmět úpravy ZÁKON ze dne 2011 o zdravotnické záchranné službě Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje podmínky poskytování zdravotnické záchranné služby, práva a

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy Ú PL NÉ ZNĚNÍ zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů 242/2000 Sb. ZÁKON ze

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 45 Rozeslána dne 11. dubna 2012 Cena Kč 90, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 45 Rozeslána dne 11. dubna 2012 Cena Kč 90, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 45 Rozeslána dne 11. dubna 2012 Cena Kč 90, O B S A H : 119. Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Materiál do meziresortního připomínkového řízení ZÁKON. ze dne 2016,

Materiál do meziresortního připomínkového řízení ZÁKON. ze dne 2016, Materiál do meziresortního připomínkového řízení III. ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění

Více

22/1997 Sb. ČR. Technické požadavky na výrobky. Hlava I. Úvodní ustanovení. Předmět úpravy

22/1997 Sb. ČR. Technické požadavky na výrobky. Hlava I. Úvodní ustanovení. Předmět úpravy 22/1997 Sb. ČR Neoficiální úplné znění zákona ze dne 24. ledna 1997 č. 22/1997 Sb. ČR, o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů; ve znění zákona č. 71/2000 Sb.; zákona

Více

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o platebním styku. Čl. I

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o platebním styku. Čl. I III. N á v r h ZÁKON ze dne 2013 kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992

Více

Hlava I Úvodní ustanovení

Hlava I Úvodní ustanovení PRACOVNÍ VERZE - 24. 4. 2008 N á v r h ZÁKON ze dne.. 2008 o univerzitních nemocnicích a univerzitních zdravotnických pracovištích a o změně některých souvisejících zákonů Parlament se usnesl na tomto

Více

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. prosince 2007 č. 1439 Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci Článek I Úvodní ustanovení Rada pro zahraniční rozvojovou spolupráci (dále

Více

AKTUÁLNÍ STAV LEGISLATIVY V OBLASTI INTEGROVANÉ PREVENCE

AKTUÁLNÍ STAV LEGISLATIVY V OBLASTI INTEGROVANÉ PREVENCE AKTUÁLNÍ STAV LEGISLATIVY V OBLASTI INTEGROVANÉ PREVENCE Ing. Jan Slavík, Ph.D. Seminář Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 11.09.2014, Praha - Konferenční centrum CITY AKTUÁLNÍ STAV

Více

Příloha č. 2. Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU

Příloha č. 2. Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU Příloha č. 2 Návrh zákona ze dne. 2011, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů

Více

Čl. I. Změna zákona o léčivech

Čl. I. Změna zákona o léčivech ZÁKON ze dne... 2012, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Vybrané předpisy EU vztahující se k chemické bezpečnosti. Mirka Hornychová Státní zdravotní ústav

Vybrané předpisy EU vztahující se k chemické bezpečnosti. Mirka Hornychová Státní zdravotní ústav Vybrané předpisy EU vztahující se k chemické bezpečnosti Mirka Hornychová Státní zdravotní ústav CHEMICKÉ LÁTKY TRH nařízen zení 1907/2006 REACH nařízen zení 1272/2008 CLP nařízen zení 689/2008 dovoz a

Více

338/2005 Sb. vyhlašuje ZÁKON. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce

338/2005 Sb. vyhlašuje ZÁKON. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 338/2005 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 575/1990 Sb., zákonem č. 159/1992 Sb.,

Více

624/2006 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna školského zákona

624/2006 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna školského zákona 624/2006 Sb. ZÁKON ze dne 20. prosince 2006, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

277/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

277/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 277/2013 Sb. ZÁKON ze dne 21. srpna 2013 o směnárenské činnosti Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje podmínky výkonu činnosti

Více

Titul předpisu: Úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá z pozdějších změn

Titul předpisu: Úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá z pozdějších změn Titul předpisu: Úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá z pozdějších změn Citace: 338/2005 Sb. Druh předpisu: Úplné znění zákona Částka: 120/2005

Více

272/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 10. července 2001, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 Sb.

272/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 10. července 2001, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 Sb. 272/2001 Sb. ZÁKON ze dne 10. července 2001, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.I

Více

189/1999 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ

189/1999 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ Systém ASPI - stav k 21.1.2015 do částky 8/2015 Sb. a 3/2015 Sb.m.s. 189/1999 Sb. - o nouzových zásobách ropy - poslední stav textu 189/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. července 1999 o nouzových zásobách ropy,

Více

ZÁKON ze dne 21. srpna 2013 o směnárenské činnosti. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ZÁKON ze dne 21. srpna 2013 o směnárenské činnosti. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2970 Sbírka zákonů č. 277 / 2013 277 ZÁKON ze dne 21. srpna 2013 o směnárenské činnosti Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy Tento zákon

Více

Základní principy návrhu zakotvení právní úpravy leniency a narovnání do zákona

Základní principy návrhu zakotvení právní úpravy leniency a narovnání do zákona Základní principy návrhu zakotvení právní úpravy leniency a narovnání do zákona Program leniency, který je dnes obsažen toliko v oznámení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ), 1 by měl

Více

Zákon č. 78/2004 Sb., ze dne 22. ledna 2004, o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty

Zákon č. 78/2004 Sb., ze dne 22. ledna 2004, o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty Platné znění zákona č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, s vyznačením změn provedených zákonem č. 346/2005 Sb. (účinnost novely od 13. září 2005) Zákon

Více

ZÁKON O ÚČETNICTVÍ Jednoduchý průvodce v každodenní praxi

ZÁKON O ÚČETNICTVÍ Jednoduchý průvodce v každodenní praxi ZÁKON O ÚČETNICTVÍ Jednoduchý průvodce v každodenní praxi 1. aktualizace k 1. 9. 2012 str. 14 Str. 140 Ve výčtu novel si za zákon č. 355/2011Sb. doplňte zákon č. 167/2012 Sb. a č. 239/2012 Sb. Ve výčtu

Více

Výňatek zákona č. 252/1997 Sb. o zemědělství

Výňatek zákona č. 252/1997 Sb. o zemědělství Výňatek zákona č. 252/1997 Sb. o zemědělství (stav platný do 31.12. 2009) Změna: 62/2000 Sb. Změna: 307/2000 Sb. Změna: 128/2003 Sb. Změna: 128/2003 Sb. (část) Změna: 85/2004 Sb. (část) Změna: 128/2003

Více

552/1991 Sb. ZÁKON. o státní kontrole

552/1991 Sb. ZÁKON. o státní kontrole 552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 6. prosince 1991 o státní kontrole Změna: 166/1993 Sb. Změna: 148/1998 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 392/2005 Sb. Změna: 501/2004 Sb.,

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD M E T O D I C K Ý P O K Y N k provedení Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem Úplné

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.8.2013 COM(2013) 579 final 2013/0279 (COD) C7-0243/03 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 471/2009 o statistice Společenství týkající

Více

NOVELA ZÁKONA O CHEMICKÝCH LÁTKÁCH A CHEMICKÝCH PŘÍPRAVCÍCH

NOVELA ZÁKONA O CHEMICKÝCH LÁTKÁCH A CHEMICKÝCH PŘÍPRAVCÍCH NOVELA ZÁKONA O CHEMICKÝCH LÁTKÁCH A CHEMICKÝCH PŘÍPRAVCÍCH Ing. J. Hasa 25. konzultační den v SZÚ, listopad 2008 Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 Praha 10, 100 10 Ústředna: ++420-2-6712-1111

Více

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ZÁKON č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb

Více

rozhodnutí č. REM/5/ :

rozhodnutí č. REM/5/ : Rada Českého telekomunikačního úřadu jako příslušný správní orgán podle 107 odst. 8 písm. b) bodu 5 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon

Více

Dle Nařízení ES 1907/2006 REACH

Dle Nařízení ES 1907/2006 REACH Bezpečnostní list Dle Nařízení ES 1907/2006 REACH Ing. Hana Krejsová Výzkumný ústav organických syntéz a.s. Centrum ekologie, toxikologie a analytiky Rybitví č.p. 296, Rybitví 533 54 Tel.: 466 921 186

Více

ZÁKON č. 455/1991 Sb., O ŽIVNOSTENSKÉM PODNIKÁNÍ, ve znění pozdějších změn a dodatků (Výňatky)

ZÁKON č. 455/1991 Sb., O ŽIVNOSTENSKÉM PODNIKÁNÍ, ve znění pozdějších změn a dodatků (Výňatky) ZÁKON č. 455/1991 Sb., O ŽIVNOSTENSKÉM PODNIKÁNÍ, ve znění pozdějších změn a dodatků (Výňatky) 7. Živnost 2 Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost,

Více

Bezpečnost a ochrana zdraví; Zdravotní pojištění, zdravotní péče Normy:

Bezpečnost a ochrana zdraví; Zdravotní pojištění, zdravotní péče Normy: Název předpisu: Vyhláška, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických

Více

Úplné znění zákona ČÁST PRVNÍ. Předmět úpravy. Vymezení pojmů

Úplné znění zákona ČÁST PRVNÍ. Předmět úpravy. Vymezení pojmů Úplné znění zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 517/2002 Sb., zákonem č. 413/2005 Sb., zákonem

Více

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky odbor veřejné správy, dozoru a kontroly oddělení dozoru Zlín Obec: Podkopná Lhota Právní rozbor obecně závazné vyhlášky Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,

Více

160/1992 Sb. ZÁKON České národní rady. ze dne 19. března 1992. o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení

160/1992 Sb. ZÁKON České národní rady. ze dne 19. března 1992. o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení Změna: 161/1993 Sb. Změna: 258/2000 Sb. Změna: 285/2002 Sb. Změna: 320/2002 Sb. Změna: 96/2004 Sb. Změna: 121/2004 Sb. Změna: 480/2004 Sb. 160/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 19. března 1992 o

Více

ZÁKON ze dne 11. června 1998 o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů ČÁST PRVNÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

ZÁKON ze dne 11. června 1998 o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů ČÁST PRVNÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 1 z 27 157 ZÁKON ze dne 11. června 1998 o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

Více

(Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ

(Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ 16.6.2009 Úřední věstník Evropské unie L 152/1 I (Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 469/2009

Více

HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Předmět úpravy

HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Předmět úpravy Metodika zpracování krizových plánů podle 15 až 16 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení 27 odst. 8 a 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon),

Více

P l a t n é z n ě n í

P l a t n é z n ě n í P l a t n é z n ě n í V. z á k o n a č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších

Více

552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení

552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení Systém ASPI - stav k 26.11.2012 do částky 145/2012 Sb. a 49/2012 Sb.m.s. Obsah a text 552/1991 Sb. - poslední stav textu Změna: 166/1993 Sb. Změna: 148/1998 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 274/2003 Sb.

Více