Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2008/2009 pracoviště Merhautova 15 pracoviště Lipová 18 Září

2 Obsah Základní údaje o škole str. 3 Školská rada str. 4 Přehled oborů vzdělání SZŠ a VOŠZ str. 5 Problematika oborů vzdělání na škole str. 6 Údaje o počtu žáků a studentů str. 8 Výsledky maturitních zkoušek a absolutorií str. 10 Výsledky vzdělávání a kázeňské přestupky na SZŠ str. 11 Údaje o přijímacím řízení str. 13 Celkový přehled personální situace str. 14 Přehled vyučujících str. 15 Přehled dalších zaměstnanců školy str. 17 Další vzdělávání pedagogických pracovníků str. 18 Přehled smluvně zajištěných školních pracovišť str. 25 Výčet aktivit a prezentace školy na veřejnosti str. 27 Projekty školy str. 31 Zhodnocení dalších aktivit školy str. 33 Zhodnocení práce výchovných poradců a preventistů str. 41 Údaje o výsledcích inspekční činnosti str. 46 Základní údaje o hospodaření školy str. 47 Výroční zpráva Domova mládeže při SZŠ a VOŠZ str. 48 Záměry školy, orientace, předpoklady a trend dalšího vývoje str. 53 Spolupráce s odborovými organizacemi str. 54 Evaluace str. 55 Závěr str. 56 2

3 Základní údaje o škole Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 je státní škola s právní subjektivitou. Právní forma: příspěvková organizace IČO: Identifikátor zařízení: Sídlo: Merhautova 15, Brno Lipová 18, Brno (odloučené pracoviště) URL: Zřizovatel školy: Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, Žerotínovo nám. 3/5, Brno zřizovací listina č.j. 98/40 ze dne ve znění dodatku č.1 č.j. 85/2 ze dne 23. února 2006 Ředitelka školy: RNDr. Milada Odstrčilová, Bydliště: Milady Horákové 7, Brno Školy a školská zařízení, jejichž činnost škola vykonává: Střední zdravotnická škola, Merhautova 15 IZO Vyšší odborná škola zdravotnická, Merhautova 15 IZO Domov mládeže, Lipová 16 IZO Školní jídelna, Lipová 16 IZO Celková kapacita Střední zdravotnické školy je 700 žáků. Celková kapacita Vyšší odborné školy zdravotnické je 490 studentů. Celková kapacita Domova mládeže je 128 žáků. Celková kapacita školní jídelny je 380 stravovaných. 3

4 Školská rada Na základě 167 zákona č. 561/2004 pracují na škole dvě školské rady. Školská rada při SZŠ a Školská rada při VOŠZ. Po volbách, které se konaly na naší škole 24. září 2008, je složení školských rad následující: Školská rada při střední zdravotnické škole Členové jmenovaní zřizovatelem školy: - ing. Milan Venclík, člen rady Jihomoravského kraje - Mgr. Zdeňka Tůmová, členka rady Jihomoravského kraje Členové zvolení z řad pedagogických pracovníků: - Mgr. Jolana Darmopilová, vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů - PaedDr. Alois Bradáč, předseda vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů Členové zvolení z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zástupců zletilých žáků: - Mgr. Oldřich Brož, otec žáka ze třídy AZT 4 - Tereza Janečková, žákyně LAS 4A Školská rada při vyšší odborné škole zdravotnické Členové jmenovaní zřizovatelem školy: - Mgr. Zdeňka Tůmová, členka rady Jihomoravského kraje Členové zvolení z řad pedagogických pracovníků: - Mgr. Andrea Křížová, předseda vyučující odborných předmětů oboru Diplomovaný nutriční terapeut Členové zvolení ze zástupců studentů: - Petra Kuběnová, studentka 1. ročníku oboru Diplomovaná dentální hygienistka Ve školním roce 2008/2009 zasedaly školské rady SZŠ a VOŠZ celkem dvakrát. Na zasedáních, která proběhla v říjnu, byly schváleny jednací řády školských rad, výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008, školní řády obou pracovišť školy a DM, pravidla hodnocení výsledků vzdělávání na SZŠ i VOŠZ. Na květnových zasedáních byl projednán rozpočet školy na rok 2009, dále byli členové obou rad seznámeni s výsledky kontroly ČŠI, která proběhla bez závad a nápravných opatřeních, byl jim představen plán počtu přijímaných žáků a studentů v jednotlivých oborech vzdělávání na školní rok 2009/2010 a 2010/2011 a celková koncepce rozvoje školy a její perspektivy. V průběhu školního roku školské rady nemusely řešit žádné stížnosti a připomínky. 4

5 Přehled oborů vzdělání ve školním roce 2008/2009 Střední zdravotnická škola M M/ M M/ M/ M M/005 Ošetřovatelství Nutriční asistent Technik ve zdravotnictví Asistent zubního technika Oční technik bez získání způsobilosti zdravotnického pracovníka Laborant ve zdravotnictví Laboratorní asistent Výše uvedené obory jsou zařazeny do rejstříku škol MŠMT pod č.j / Jedná se o čtyřleté obory v denní formě vzdělávání ukončené maturitní zkouškou J J/004 Ošetřovatelství Zubní instrumentářka Obor vzdělání je zařazen do rejstříku škol MŠMT pod č.j / Jedná se o dvouletý obor v denní formě vzdělávání ukončený závěrečnou zkouškou. Vyšší odborná škola zdravotnická N N/ N/ N N/ N/004 Technik ve zdravotnictví Diplomovaný zubní technik Diplomovaný oční technik bez získání způsobilosti zdravotnického pracovníka Laborant ve zdravotnictví Diplomovaný zdravotní laborant Diplomovaný farmaceutický asistent Výše uvedené obory jsou zařazeny do rejstříku škol MŠMT pod č.j / N/ N/41 Diplomovaný nutriční terapeut Diplomovaný nutriční terapeut Obor vzdělání zařazen do rejstříku škol MŠMT pod č.j / N/ N/31 Diplomovaná dentální hygienistka Diplomovaná dentální hygienistka Obor vzdělání zařazen do rejstříku škol MŠMT pod č.j. 2912/ Všechny výše uvedené obory jsou tříleté v denní formě vzdělávání ukončené absolutoriem 5

6 Problematika oborů vzdělání ve školním roce 2008/2009 Střední zdravotnická škola V letošním školním roce již všechny obory na naší škole poskytující střední odborné vzdělávání odpovídaly zákonu č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznání způsobilosti výkonu nelékařského povolání (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), jehož cílem je přiblížit náš vzdělávací systém systému ve státech EU. Ve školním roce 2008/2009 poprvé absolvovali žáci transformovaných oborů čtyřletého maturitního vzdělání: nutriční asistent, asistent zubního technika a laboratorní asistent. Zpráva koordinátora školních vzdělávacích programů V letošním školním roce byl zpracován školní vzdělávací program oboru masér sportovní a rekondiční. Před dokončením je školní vzdělávací program oboru asistent zubního technika. V květnu 2009 byl schválen rámcový vzdělávací program oboru nutriční asistent, oční optik a laboratorní asistent. V příštím školním roce budeme pracovat na tvorbě školních vzdělávacích programů těchto tří oborů. Kdy začneme učit dle nových ŠVP: ŠVP oboru: Termín Masér sportovní a rekondiční 1. září 2009 Asistent zubního technika 1. září 2010 Nutriční asistent 1. září 2011 Oční optik 1. září 2011 Laboratorní asistent 1. září 2011 Kromě těchto školních vzdělávacích programů máme v plánu vytvořit ŠVP zkráceného dvouletého vzdělávání oboru oční optik pro absolventy střední školy, který bude zakončen odbornou maturitní zkouškou. V plánu je také vzdělávání pedagogů zaměřené na implementaci průřezových témat a klíčových kompetencích do vyučovacích předmětů a vytvoření metodického návodu. Školení budou také zaměřena na zavádění nových metod a forem práce při vyučování. Mgr. Blanka Dočkalová 6

7 Vyšší odborná škola zdravotnická Ve školním roce 2008/2009 bylo zahájeno vzdělávání v novém akreditovaném programu diplomovaná dentální hygienistka a poprvé konali absolutorium studenti vzdělávající se v akreditovaném programu diplomovaný nutriční terapeut. V letošním školním roce byla udělena akreditace vzdělávacím programům diplomovaný zdravotní laborant, diplomovaný farmaceutický asistent a diplomovaný nutriční terapeut v dálkové formě vzdělávání a diplomovaný oční optik v denní i dálkové formě vzdělávání. Současně byla prodloužena platnost akreditace vzdělávacím programům diplomovaná dentální hygienistka, diplomovaný zubní technik a diplomovaný nutriční terapeut v denní formě vzdělání. Ve školním roce 2009/2010 bude zahájeno vzdělávání v denních formách nově akreditovaných vzdělávacích programů. O rok později plánujeme zahájit vzdělávání v dálkových formách oborů diplomovaný nutriční terapeut a diplomovaný oční optik. Přehled akreditovaných vzdělávacích programů na vyšší odborné škole zdravotnické: Název vzdělávacího programu Kód Forma Diplomovaná dentální hygienistka N/31 denní Diplomovaný nutriční terapeut N/41 denní Diplomovaný zubní technik N/11 denní Diplomovaný oční optik bez získání způsobilosti zdravotnického pracovníka N/01 denní Diplomovaný farmaceutický asistent N/11 denní Diplomovaný zdravotní laborant N/21 denní Diplomovaný oční optik bez získání způsobilosti zdravotnického pracovníka N/01 dálková Diplomovaný nutriční terapeut N/41 dálková Diplomovaný farmaceutický asistent N/11 dálková Diplomovaný zdravotní laborant N/21 dálková 7

8 Údaje o počtu žáků a studentů ve školním roce 2008/2009 Čtyřleté obory vzdělání Střední zdravotnické školy Ročník denní vzdělávání jiné formy vzdělávání Počet tříd Počet žáků Počet tříd Počet žáků celkem Dvouleté obory vzdělání Střední zdravotnické školy Ročník denní vzdělávání jiné formy vzdělávání Počet tříd Počet žáků Počet tříd Počet žáků celkem Obory vzdělání Vyšší odborné školy zdravotnické Ročník denní vzdělávání jiné formy vzdělávání Počet skupin Počet studentů Počet skupin Počet studentů celkem Porovnání stavu žáků SZŠ a studentů VOŠZ v posledních třech letech SZŠ 671 SZŠ 621 SZŠ VOŠZ 303 VOŠZ 269 VOŠZ / / /2009 8

9 Počet přijímaných žáků na střední škole klesal z důvodu zrušení čtyřletého oboru farmaceutický laborant, kde v každém ročníku bylo 60 žáků (poslední absolventi byli ve školním roce 2007/2008. Výjimkou KÚ povolil v roce 2005/2006 přijmout do 1. ročníku dvojnásobný počet, tj. 120 žáků oboru laboratorní asistent, v letošním školním roce tito žáci odmaturovali.v dalších letech již počet přijímaných do tohoto oboru klesl na 60 žáků. Nárůst žáků přepokládáme ve školním roce 2009/2010, kdy otvíráme obor masér sportovní a rekondiční. Údaje o počtu žáků a studentů v dalších součástech školy Domov mládeže Sídlo Lipová 16 Celková kapacita 128 Počet ubytovaných 128 Počet ložnic 54 Počet studoven 1 Školní jídelna - počet zapsaných strávníků Žáků školy 327 Žáků jiných škol 0 Pracovníků školy 59 Cizích strávníků 10 Celkem 396 9

10 Výsledky maturitních a závěrečných zkoušek na SZŠ Výsledky maturitních zkoušek na Střední zdravotnické škole Počet žáků konajících zkoušku Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli Nepřipuštění ke zkoušce denní forma ostatní formy celkem Výsledky maturitních zkoušek v jednotlivých oborech SZŠ Počet žáků konajících zkoušku Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli Nepřipuštění ke zkoušce Oční technik 26 * Nutriční asistent ** Asistent zubního technika Laboratorní asistent * v počtu jsou zahrnuty 2 žákyně z minulého školního roku ** v počtu je zahrnuta 1 žákyně konající MZ v náhradním termínu Výsledky závěrečných zkoušek na Střední zdravotnické škole Počet žáků konajících zkoušku Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli Nepřipuštění ke zkoušce Zubní instrumentářka Výsledky absolutorií na VOŠZ Výsledky absolutorií na Vyšší odborné škole zdravotnické Počet studentů konajících zkoušku Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli Nepřipuštění ke zkoušce denní forma * ostatní formy celkem * z toho 3 studenti konající absolutorium v náhradním termínu, 1 požádal o opakování ročníku Výsledky absolutorií v jednotlivých oborech VOŠZ Počet studentů konajících zkoušku Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli Nepřipuštění ke zkoušce Diplomovaný zubní technik Diplomovaný oční technik Diplomovaný nutriční terapeut Diplomovaný farmaceutický asistent Diplomovaný zdravotní laborant

11 Výsledky vzdělávání na SZŠ za školní rok 2008/2009 Pracoviště Merhautova Třídní učitel Třída Počet žáků Průměrná známka Nejlepší průměr Nejhorší průměr Mgr. Pavla Šumberová AZT ,16 1,47 2,93 Mgr. Blanka Pekárková AZT ,78 1,20 2,57 Mgr. Kateřina Novotná AZT ,78 1,09 3,73 Mgr. Renáta Čechová AZT ,10 1,36 3,18 Renáta Loukotová NAS ,67 1,21 4,0 Eva Horáková, DiS. NAS ,28 1,38 3,07 RNDr. Jaroslav Odstrčil NAS ,26 1,00 3,27 Mgr. Helena Řezníčková NAS ,40 1,40 3,60 Mgr. Luďka Richtrová OCT ,21 1,00 3,08 Mgr. Dana Vyplašilová OCT ,57 1,27 3,60 Mgr. Ivana Houšková OCT ,50 1,33 3,93 PhDr. Světluše Nováčková OCT ,44 1,60 3,27 Mgr. Renáta Ireinová ZIS 1 8 1,86 1,33 2,77 ing. Břetislav Sedláček ZIS 2 7 2,43 1,80 2,67 Pracoviště Lipová Počet Průměrná Nejlepší Nejhorší Třídní učitel Třída žáků známka průměr průměr Mgr. Jana Krejčí LAS 1A 29 2,38 1,25 3,72 Mgr. Eva Smutná LAS 1B 29 2,54 1,32 3,86 Mgr. Eva Dobrovolná LAS 2A 24 1,98 1,10 2,92 Mgr. Ilona Šusterová LAS 2B 20 2,26 1,18 3,11 Mgr. Pavla Fischerová LAS 3A 29 1,82 1,00 2,94 Mgr. Jolana Darmopilová LAS 3B 26 2,01 1,38 2,03 Mgr. Kateřina Sezemská LAS 4A 22 1,73 1,08 2,69 ing. Jan Hlaváček LAS 4B 27 1,80 1,00 3,23 MVDr. Petr Mráz LAS 4C 27 1,82 1,00 3,04 Mgr. Ivo Suchánek LAS 4D 27 2,14 1,07 3,38 11

12 Kázeňské přestupky na SZŠ za školní rok 2008/2009 Pracoviště Merhautova 1. čtvrtletí 2. čtvrtletí 3. čtvrtletí 4. čtvrtletí Ředitelská důtka Druhý stupeň z chování Třetí stupeň z chování Třetí stupeň z chování a podmínečné vyloučení celkem Důtka třídního učitele Pracoviště Lipová 1. čtvrtletí 2. čtvrtletí 3. čtvrtletí 4. čtvrtletí Ředitelská důtka Druhý stupeň z chování Třetí stupeň z chování Třetí stupeň z chování a podmínečné vyloučení celkem Důtka třídního učitele Zhodnocení výsledků vzdělávání Průměrné výsledky žáků na střední škole byly v tomto školním roce přibližně stejné jako v letech předcházejících. Zhoršený průměrný prospěch měly v porovnáním s předešlými léty dosažené výsledky 1. ročníků. Vyšší ročníky setrvaly na stejné úrovni jako loni. Nejlepších výsledků dosáhly na pracovišti Lipová 4. ročníky oboru laboratorní asistent, na pracovišti Merhautova všechny ročníky oboru asistent zubního technika. Pozitivním překvapením byl prospěchový průměr 1. ročníku oboru zubní instrumentářka. Na vyšší odborné škole musíme konstatovat, že někteří studenti, především na oboru diplomovaný oční technik, podcenili přípravu jak na zkoušky v posledním období před absolutoriem, tak na vlastní absolutorium a vypracování absolventské práce. Negativním jevem posledních let je zhoršená studijní morálka, chybí soustavná příprava do vyučování. Většina žáků je spokojena s průměrnými studijními výsledky. Přesto je věnována pozornost nadaným žákům, kteří často v kolektivu třídy zůstávají v izolaci. 12

13 Údaje o přijímacím řízení pro školní rok 2009/2010 Přijímací řízení proběhlo do denních forem těchto oborů vzdělání Obor vzdělání 1.kolo - počet další kola - počet Celkem počet Kód Název přihlášených zúčastněných přijatých přihlášených zúčastněných přijatých přijatých nepřijatých M/005 Laboratorní asistent (34) (26) 93 (60) M/006 Oční technik bez získání způsobilosti zdravotnického pracovníka (24) (4) 38 (28) M/008 Nutriční asistent (14) (15)) 51 (25) M/007 Asistent zubního technika (20) (2) 24 (22) L/02 Masér sportovní a rekondiční (21) (8) 43 (29) J/004 Zubní instrumentářka (4) (8) 15 (12) N/21 Diplomovaný zdravotní laborant (14) (14) 45 (28) N/11 Diplomovaný farmaceutický asistent (36) (22) 80 (58) N/11 Diplomovaný zubní technik (16) (4) 27 (20) N/41 Diplomovaný nutriční terapeut (22) (8) 39 (30) N/31 Diplomovaná dentální hygienistka (16) (6) 29 (22) N/01 Diplomovaný oční optik bez získání způsobilosti zdravotnického pracovníka (8) (14) 24 (22) 0 celkem

14 Celkový přehled personální situace v přepočteném počtu Počty pracovníků školy Útvar Funkce Počet na SŠ Počet na VOŠ ředitel 0,5 0,5 učitel 42,54 20 Pedagogičtí pracovníci v tom zástupce ředitele 2 2 asistent pedagoga 1,4 0 vychovatel 5,9 0 celkem 50,34 21,1 Nepedagogičtí pracovníci 16,03 11,1 Kvalifikace a aprobovanost Učitelé na SŠ Odborná kvalifikace v % 91 Aprobovanost v % 100 Věkové složení pedagogických pracovníků Věk Učitelé na SŠ Učitelé na VOŠ Ostatní Muži Ženy Muži Ženy Muži Ženy do 35 let 1,84 3,52 2 0, let 4 20,88 0 7,79 0 1,5 nad 50 let 2,67 7,63 3 5,82 0 3,7 Důchodci 0 2,5 0,76 1,44 0 2,1 Celkem 8,51 34,53 5,76 15,34 0 7,3 PORADENSKÉ SLUŽBY NA ŠKOLÁCH - údaje o pracovnících školy fyzický kvalifikace, dosažené věková struktura počet specializace vzdělání let nad 50 let důchodci výchovný aprobacepedagogika 2 VŠ poradce školní metodik prevence 3 semináře v pedag. centru VŠ Pedagogický sbor je z důvodu sloučení škol velmi početný a můžeme říci, že stabilní. Určitým obměnám se ovšem nelze vyhnout. V uplynulém školním roce došlo k jednomu odchodu vyučujícího do důchodu, šest učitelek je na následné mateřské dovolené, dvě se vrátily do pracovního procesu. Tři vyučující požádaly o rozvázání pracovního poměru dohodou, z toho jedna z důvodu odchodu na uvolněné místo v nemocnici, druhá přešla na školu blíže svého bydliště a třetí se přestěhovala. Pedagogický sbor lze hodnotit jako kompetentní a motivovaný. Svědčí o tom aktivita pedagogických pracovníků v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, zapojení do tvorby RVP (ve spolupráci s NUOVem,) a zapojení do tvorby ŠVP. Snižuje se počet nekvalifikovaných pracovníků, čtyři vyučující ještě studují VŠ. Jeden vyučující zahájil pedagogické vzdělávání a jedna byla k vysokoškolskému studiu přijata. 14

15 Seznam interních zaměstnanců Vyučující ve školním roce 2008/2009 pracoviště Merhautova Titul Příjmení Jméno Vzdělání MUDr. Balharová Jana VŠ vyučující odborných předmětů Mgr. Čechová Renáta VŠ vyučující odborných předmětů Mgr. Dočkalová Blanka VŠ vyučující odborných předmětů MUDr. Fialová Zuzana VŠ vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů Halamíčková Eva SŠ vyučující odborných předmětů DiS. Horáková Eva VOŠ vyučující odborných předmětů PhDr. Horáková Vladimíra VŠ vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů Mgr. Houšková Ivana VŠ vyučující odborných předmětů Hrůza Antonín SŠ vyučující odborných předmětů Mgr. Huták Jan VŠ vyučující odborných předmětů DiS. Ingr Pavel VOŠ vyučující odborných předmětů Mgr. Ireinová Renáta VŠ vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů Mgr. Kalhousová Iveta VŠ vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů Bc. Koudelková Adriana VŠ vyučující odborných předmětů Bc. Krejčířová Petra VŠ vyučující odborných předmětů Mgr. Křížová Andrea VŠ vyučující odborných předmětů Loukotová Renáta SŠ vyučující odborných předmětů Mgr Mašlaň Michal VŠ vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů PhDr. Miloševičová Karla VŠ vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů Bc. Najman Ladislav VŠ vyučující odborných předmětů PhDr. Nováčková Světluše VŠ vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů Mgr. Novotná Kateřina VŠ vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů RNDr. Odstrčil Jaroslav VŠ vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů Mgr. Odstrčilíková Andrea VŠ vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů RNDr. Odstrčilová Milada VŠ vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů Pařezová Marie SŠ vyučující odborných předmětů Mgr. Pekárková Blanka VŠ vyučující odborných předmětů Remešová Milada SŠ vyučující odborných předmětů Mgr. Richtrová Luďka VŠ vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů Mgr. Řezníčková Helena VŠ vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů ing. Sedláček Břetislav VŠ vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů PhDr. Sumová Radmila VŠ vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů Mgr. Svoboda Jan VŠ vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů Svobodová Marie SŠ vyučující odborných předmětů Široká Helena SŠ vyučující odborných předmětů Bc. Štarhová Dana VŠ vyučující odborných předmětů Mgr. Šudomová Sylva VŠ vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů Mgr. Šumberová Pavla VŠ vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů Mgr. Šušmáková Veronika VŠ vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů Mgr. Třísková Danuše VŠ vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů Valášková Eva SŠ vyučující odborných předmětů Mgr. Vyplašilová Dana VŠ vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů Žižlavský Ivan SŠ vyučující odborných předmětů 15

16 Vyučující ve školním roce 2008/2009 pracoviště Lipová Titul Příjmení Jméno Vzdělání PharmDr. Balšíková Jana VŠ vyučující odborných předmětů PaedDr. Bradáč Alois VŠ vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů Mgr. Darmopilová Jolana VŠ vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů Mgr. Dobrovolná Eva VŠ vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů Mgr. Fischerová Pavla VŠ vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů Mgr. Herberová Květoslava VŠ vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů Bc. Hladíková Lenka VŠ vyučující odborných předmětů ing. Hlaváček Jan VŠ vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů Mgr. Horáčková Marcela VŠ vyučující odborných předmětů Kalábová Jarmila VŠ vyučující odborných předmětů MUDr. Kotzianová Milena VŠ vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů Mgr. Krejčí Jana VŠ vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů RNDr. Lojdová Eva VŠ vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů MVDr. Mráz Petr VŠ vyučující odborných předmětů RNDr. Nezbeda Pavel VŠ vyučující odborných předmětů PhDr. Ondroušková Hana VŠ vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů Bc. Rábová Kateřina VŠ vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů RNDr. Sedláčková Zdeňka VŠ vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů Mgr. Sedláková Dana VŠ vyučující odborných předmětů Mgr. Sezemská Kateřina VŠ vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů PharmDr. Sládková Irena VŠ vyučující odborných předmětů Mgr. Slouka Zdeněk VŠ vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů MUDr. Smékalová Miloslava VŠ vyučující odborných předmětů Mgr. Smutná Eva VŠ vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů PharmDr. Stehlíková Hana VŠ vyučující odborných předmětů Mgr. Suchánek Ivo VŠ vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů Mgr. Šusterová Ilona VŠ vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů RNDr. Zelinka Jan VŠ vyučující odborných předmětů Vychovatelky DM Titul Příjmení Jméno Vzdělání Pracovní funkce Coufalová Eva SŠ pomocná vychovatelka ing. Hamšíková Hana VŠ vedoucí vychovatelka Houšková Marie SŠ vychovatelka PhDr. Jimramovská Jarmila VŠ vychovatelka Králíková Eva SŠ pomocná vychovatelka Mgr. Paděrová Ivona VŠ vychovatelka Pazderová Jana SŠ vychovatelka PaedDr. Quittová Alexandra VŠ vychovatelka Skalníková Miroslava SŠ vychovatelka Střítecká Milada SŠ vychovatelka 16

17 Technicko hospodářští pracovníci a asistenti pracoviště Merhautova Příjmení Jméno Vzdělání Pracovní zařazení Bavlnková Marie vrátná Čermáková Helena SŠ studijní referentka Górecká Michaela SŠ účetní Házová Marie SŠ účetní Holata Vítězslav SŠ školník, údržbář Hudaň Petr SŠ školník, údržbář Jakubíková Dagmar uklízečka Kotková Šárka SŠ asistentka Králová Marie uklízečka Langová Jana uklízečka Macíková Veronika SŠ asistentka, knihovnice Najmanová Hana SŠ sekretářka Rašovská Marie uklízečka Zeráková Milada vrátná Skalická Hana SŠ studijní referentka Ševčíková Miluše uklízečka Šmerdová Lenka uklízečka Šumberová Zdena asistentka Trubáčková Radka hospodářka Votavová Jitka knihovnice Zeman Emil SŠ správce sítě Technicko hospodářští pracovníci a asistenti pracoviště Lipová Příjmení Jméno Pracovní zařazení Brodová Iveta pomocná kuchařka Drabálková Jana vrátná školy Gajdová Růžena SŠ asistentka Hašková Ing. Lenka VŠ správkyně, ekonomka Hladká Hana opravářka pracovních oděvů Jílková Alena kuchařka Krejčí Vladimír údržbář Kozlová Eva uklízečka Longinová Eva vrátná DM Menclová Jarmila kuchařka Mičínová Marie uklízečka Michalová Jana kuchařka Močičková Jana uklízečka Musil Josef vrátnice DM Nedomová Eva SŠ pokladní-referentka Nedomová Jitka SŠ personální oddělení Pilátová Jiřina SŠ referentka stravovacího provozu Procházková Eva uklízečka Růčka Pavel údržbář DM Suchánková Marie pomocná kuchařka Škůrková Anna SŠ studijní referentka Švestková Milena SŠ asistentka Zedníčková Danuše vrátná školy 17

18 Další vzdělávání pedagogických pracovníků za školní rok 2008/2009 pracoviště Merhautova Jméno Název vzdělávání, semináře, školení Osvědčení Organizace Akreditace MUDr. Jana Balharová PaedDr. Alois Bradáč Mgr. Renáta Čechová Mgr. Blanka Dočkalová Mgr. Jana Eliášová MUDr. Zuzana Fialová Eva Horáková, DiS. PhDr. Vladimíra Horáková Přednemocniční neodkladná péče ano Bc. Aleš Vosáhlo ZZS JMK Komunikace a vlivy rodiny ne MUDr. Max Kašparů Licí pryskyřice mega CRYL S+N Kurz ANJ pro začátečníky Systém dentální hygieny ve Švédsku ano Profimed Visio.lignt a 5 motions systém - celokeramnika Teleskopické a kónusové korunky Pomůcky a produkty pro ústní hygienu Kurz ANJ pro mírně pokročilé A2 Týdenní intenzivní kurz ANJ Konverzační půlroční kurz ANJ ano ano ano ano MKM Systém-Megadental Martin Mikuš Mgr. K. Nováková SVČ Ivančiče Krbec Dent s.r.o., Bredent Tomáš Skoupý Ivančice a firma Gaba (Elmex, Meridol) JŠ a vzdělávací centrum Slunečnice Středisko služeb školám Brno Středisko služeb školám Brno ČAS ČR MŠMT ČR MŠMT ČR Koordinátor S1 realizace ŠVP SOŠ ano NIDV Brno MŠMT ČR Jak úspěšně komunikovat nejen s rodiči Doškolovací kurz první pomoci zdravotník zotavovacích akcí Diabetes mellitus a těhotenství Postprandiální glykémie u pacientů s diabetem ano NIDV Brno MŠMT ČR ano ČČK Brno MŠMT ČR ano ano Česká diabetologická společnost Česká diabetologická společnost, ČAS Národní projekt Koordinátor S1 ano NIDV Brno MŠMT ČR Studium sociální pedagogiky Vedení e-learningového kurzu Dietní výživa 2008 Seminář k nové MZ pro vyučující CJL ano ano PedF MU Brno Středisko služeb školám Brno ČAS ČR, Společnost pro výživu Středisko služeb školám Brno MŠMT ČR MZ ČR MŠMT ČR 18

19 Mgr. Ivana Houšková Antonín Hrůza Konverzační půlroční kurz ANJ Licí pryskyřice megacryl S+N Visio.lignt a 5 motions systém - celokeramnika ano ano Středisko služeb školám Brno MKM Systém-Megadental Martin Mikuš Krbec Dent s.r.o., Bredent MŠMT ČR Teleskopické a kónusové korunky Tomáš Skoupý Mgr. Jan Huták Pavel Ingr, DiS. Mgr. Renáta Ireinová Mgr. Iveta Kalhousová Bc. Adriana Koudelková Bc. Petra Krejčířová Mgr. Andrea Křížová Implantáty ve stomatologii Systém dentální hygieny ve Švédsku ano Profimed Studium sociální pedagogiky Licí pryskyřice megacryl S+N MUDr. Pavel Brandejs PedF MU Brno Systém dentální hygieny ve Švédsku ano Profimed Visio.lignt a 5 motions systém - celokeramnika Teleskopické a kónusové korunky Implantáty ve stomatologii ano MKM Systém-Megadental Martin Mikuš Krbec Dent s.r.o., Bredent Tomáš Skoupý MUDr. Pavel Brandejs Jak úspěšně psát projekty ano NUOV Praha MŠMT ČR Školení pro předkladatele projektů JMK Brno Diskuse ke standardu kvality učitele ano NIDV MŠMT ČR Fenylketonurie odborná přednáška Alena Ryšavá Systém dentální hygieny ve Švédsku ano Profimed Pomůcky a produkty pro ústní hygienu Ivančice a firma Gaba (Elmex, Meridol) Konference nutričních terapeutů Česká asociace sester ČAS Obezita mezinárodní konference Česká asociace sester ČAS Poruchy výživy v dětském a dorostovém věku Problematika diabetu z pohledu zdravotní sestry Česká asociace sester Česká asociace sester ČAS ČAS 19

20 Renáta Loukotová Fenylketonurie odborná přednáška Alena Ryšavá Mgr. Michal Mašlaň PhDr. Karla Miloševičová Bc. Ladislav Najman PhDr. Světluše Nováčková Mgr. Kateřina Novotná RNDr. Jaroslav Odstrčil Mgr. Andrea Odstrčilíková Seminář k nové MZ pro vyučující CJL Nejnovější sportovní čočka odborná přednáška Nejnovější čočky Hoya odborná přednáška Seminář k nové MZ pro vyučující CJL Týdenní intenzivní kurz ANJ Bezpečnost při zacházení s chemickými látkami Studium oboru DNT Rekvalifikační kurz Poradce pro výživu III. Mezinárodní kongres BM ano ano ano ano ano Středisko služeb školám Brno Omega - Optix Hoya - Dioptria Středisko služeb školám Brno Středisko služeb školám Brno Biskupské gymnázium Brno SZŠ a VOŠZ, Brno, Merhautova Mendelova univerzita Brno KMBM, Kraków, PL MŠMT ČR MŠMT ČR MŠMT ČR MŠMT ČR MŠMT ČR Bezpečnost při zacházení s chemickými látkami ano Biskupské gymnázium Brno Tvorba ŠVP zdravotnických oborů RNDr. Milada Odstrčilová Mgr. Blanka Pekárková Konference ředitelů VOZŠ a SZŠ ano NCONZO Brno Seminář k přijímacímu řízení na SŠ v roce 2009 a správní řád ano Asociace ředitelů zdravotnických škol Diskuse ke standardu kvality učitele ano NIDV MŠMT ČR Management školy a nová maturita ano NIDV Licí pryskyřice megacryl S+N Systém dentální hygieny ve Švédsku ano Profimed Visio.lignt a 5 motions systém - celokeramnika Teleskopické a kónusové korunky ano MKM Systém-Megadental Martin Mikuš Krbec Dent s.r.o., Bredent Tomáš Skoupý 20

21 Mgr. Luďka Richtrová Mgr. Helena Řezníčková ing. Břetislav Sedláček PhDr. Radmila Sumová Mgr. Jan Svoboda Marie Svobodová Implantáty ve stomatologii Seminář k nové MZ pro vyučující CJL Pracovní setkání protidrogových preventistů ano ne MUDr. Pavel Brandejs Středisko služeb školám Brno Poradenské centrum pro drogové a jiné závislosti Školení pro hodnotitele projektů EU ano MŠMT ČR Mediální výchova jako integrovaná složka výuky Nakladatelství HUEBER MŠMT ČR MŠMT ČR Psaní a jeho rozvoj část státní MZ Nakladatelství HUEBER MŠMT ČR MZ žáků se SVPU metodický seminář Informativní schůzka VP Doškolovací kurz první pomoci zdravotník zotavovacích akcí Odborná konference pro zubní techniky Přednemocniční neodkladná péče Visio.lignt a 5 motions systém - celokeramnika Teleskopické a kónusové korunky PPP Brno, Zachova SVP, Brno, Veslařská ano ČČK Brno MŠMT ČR ano ano ano Stomateam s.r.o., Ing. T.Truneček Bc. Aleš Vosáhlo ZZS JMK Krbec Dent s.r.o., Bredent Tomáš Skoupý UZT ČR ČAS ČR Mgr. Pavla Šumberová Mgr. Veronika Šušmáková Implantáty ve stomatologii Doškolovací kurz první pomoci zdravotník zotavovacích akcí Jak zpřístupnit a zatraktivnit žákům studium cizích jazyků na SOŠ Setkání předmětové komise ANJ MUDr. Pavel Brandejs ano ČČK Brno MŠMT ČR ano NUOV Praha MŠMT ČR PaedDr. Soňa Lamichová Eva Valášková Systém dentální hygieny ve Švédsku ano Profimed Visio.lignt a 5 motions systém - celokeramnika Teleskopické a kónusové korunky ano Krbec Dent s.r.o., Bredent Tomáš Skoupý Implantáty ve stomatologii MUDr. Pavel Brandejs Mgr. Dana Vyplašilová Hry rolí a dramatizace ve vyučování NEJ Anne Robert, Hamburg MŠMT ČR 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 pracoviště Merhautova 15 pracoviště Lipová 18 Září 2008 1 Obsah Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 pracoviště Merhautova 15 pracoviště Lipová 18 Září 2007 1 Obsah Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední zdravotnická škola a Vyšší zdravotnická škola, Brno, Merhautova 15 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2005/2006 pracoviště Merhautova 15 pracoviště Lipová 18 Září 2006 1 Obsah Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY pracoviště Lipová 18 pracoviště Merhautova 15 školní rok 2012/2013 Obsah I. Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední zdravotnická škola a Vyšší zdravotnická škola, Brno, Merhautova 15 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2004/2005 Září 2005 1 OBSAH Základní údaje o škole (SOŠ, VOŠ) str. 3 Přehled oborů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SZŠ, BRNO, JASELSKÁ 7/9

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SZŠ, BRNO, JASELSKÁ 7/9 Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SZŠ, BRNO, JASELSKÁ 7/9 Obsah: Tabulková část výroční zprávy Část I. Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY Poděbradská 2, 360 01 Karlovy Vary, tel. 353 233 936 VÝROČNÍ ZPRÁVA

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY Poděbradská 2, 360 01 Karlovy Vary, tel. 353 233 936 VÝROČNÍ ZPRÁVA STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY Poděbradská 2, 360 01 Karlovy Vary, tel. 353 233 936 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva školy

Více

Střední zdravotnická škola, Š u m p e r k, Kladská 2. Výroční zpráva. školní rok 2011/2012

Střední zdravotnická škola, Š u m p e r k, Kladská 2. Výroční zpráva. školní rok 2011/2012 Střední zdravotnická škola, Š u m p e r k, Kladská 2 Výroční zpráva školní rok 2011/2012 Obsah a) základní údaje o škole charakteristika školy 3 b) přehled oborů vzdělávání. 4 c) popis personálního zabezpečení

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PODĚBRADSKÁ 2, 360 01 KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PODĚBRADSKÁ 2, 360 01 KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PODĚBRADSKÁ 2, 360 01 KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZALOŽENÁ NA VÝSLEDCÍCH ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zprávu předkládá Mgr. Ludmila Pavlátová, ředitelka školy Zpráva byla projednána

Více

I. Základní údaje o škole... 2. XI. Zapojení do rozvojových a mezinárodních programů... 109

I. Základní údaje o škole... 2. XI. Zapojení do rozvojových a mezinárodních programů... 109 Obsah I. Základní údaje o škole... 2 II. Přehled vyučovaných oborů... 6 III. Personální zabezpečení... 11 IV. Autoevaluační činnost školy... 19 V. Přijímací řízení pro školní rok 2012/13... 22 VI. Výsledky

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 *** Předkládající škola: Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova 4261 Kroměříž e-mail: reditel@szskm.cz www: www.szskm.cz září 2008 Mgr. Dagmar

Více

Výroční zpráva. Školní rok 2011/2012. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20.

Výroční zpráva. Školní rok 2011/2012. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Výroční zpráva Školní rok 2011/2012 Nymburk 15.10.2012 PhDr. Dagmar Sitná, PhD. ředitelka školy Strana 1 (celkem 33) Obsah:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Výroční zprávu předkládá Mgr. Jana Jandáčková, ředitelka školy Výroční zpráva 2012/2013, strana 1 OBSAH 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání

Více

S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a a V y š š í o d b o r n á š k o l a z d r a v o t n i c k á Z l í n

S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a a V y š š í o d b o r n á š k o l a z d r a v o t n i c k á Z l í n S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a a V y š š í o d b o r n á š k o l a z d r a v o t n i c k á Z l í n Příluky 372, 760 01 Zlín, tel.: 577 008 111, fax: 577 008 144 E-mail: szs@zl.inext.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Vypracováno v říjnu 2014 Mgr. Daniela Křepelková ředitelka

Více

Střední zdravotnická škola, Š u m p e r k, Kladská 2. Výroční zpráva. školní rok 2013/2014

Střední zdravotnická škola, Š u m p e r k, Kladská 2. Výroční zpráva. školní rok 2013/2014 Střední zdravotnická škola, Š u m p e r k, Kladská 2 Výroční zpráva školní rok 2013/2014 Obsah a) základní údaje o škole charakteristika školy 2 b) přehled oborů vzdělávání. 3 c) popis personálního zabezpečení

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2012-2013 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. a z 7 vyhl. č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti SZŠ a VOŠZ Plzeň za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti SZŠ a VOŠZ Plzeň za školní rok 2012/2013 STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ Plzeň, Karlovarská 99 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti SZŠ a VOŠZ Plzeň za školní rok 2012/2013 předkládá: PhDr. Ivana Křížová ředitelka školy OBSAH:

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2008-2009

ZA ŠKOLNÍ ROK 2008-2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008-2009 Předkládající škola: Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova 4261 Kroměříž e-mail: reditel@szskm.cz www: www.szskm.cz září 2009 Mgr. Dagmar

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Husova 3 České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. Vyšší zdravotnické školy

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Husova 3 České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. Vyšší zdravotnické školy Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Husova 3 České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA Vyšší zdravotnické školy Školní rok : 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy je zpracována podle

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy. za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy. za školní rok 2013/2014 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická Praha 4, 5. května 5 VÝROČNÍ PRÁVA Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy za školní rok 03/04... PhDr. Mária Janáková,

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PODĚBRADSKÁ 1247/2, 360 01 KARLOVY VARY

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PODĚBRADSKÁ 1247/2, 360 01 KARLOVY VARY STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PODĚBRADSKÁ 1247/2, 360 01 KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZALOŢENÁ NA VÝSLEDCÍCH ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/14

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 SVITAVY, ZÁŘÍ 2014 Obsah ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 ŘÍZENÍ ŠKOLY... 5 Struktura řízení školy ve školním roce 2013/14... 5 Poradní a metodické orgány ve školním roce 2013/14...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY KROMĚŘÍŽ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY KROMĚŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY KROMĚŘÍŽ Zdravotnická škola Kroměříž, jejíž historie sahá do roku 1949, si ve školním roce 2006-2007 připomněla 10. výročí svého působení v nově postavené

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2007-2008

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2007-2008 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2007-2008 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234 Obsah: Část I. Základní charakteristika školy... 1 Část

Více

Úvodní slovo ředitele školy

Úvodní slovo ředitele školy , Obsah Obsah...2 Úvodní slovo ředitele školy...3 Základní údaje o škole...5 Charakteristika školy...6 Školská rada...6 Učební plány...7 Volitelné předměty...7 Školní vzdělávací program...8 Pracovníci

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Předkládající škola: Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova 4261 Kroměříž e-mail: reditel@szskm.cz www: www.szskm.cz říjen 2010 Mgr. Dagmar

Více

Výroční zpráva o činnosti Střední zdravotnické školy a vyšší odborné školy Cheb za školní rok 2009/2010. Obsah

Výroční zpráva o činnosti Střední zdravotnické školy a vyšší odborné školy Cheb za školní rok 2009/2010. Obsah Obsah Základní údaje o škole str. 2 Přehled oborů vzdělávání 5 Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 6 Přijímací řízení a následné přijetí do školy 7 Výsledky vzdělávání žáků a studentů

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010-2011

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010-2011 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010-2011 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234 Obsah: Část I. Základní údaje o škole... 3 Část II. Přehled

Více