Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2008/2009 pracoviště Merhautova 15 pracoviště Lipová 18 Září

2 Obsah Základní údaje o škole str. 3 Školská rada str. 4 Přehled oborů vzdělání SZŠ a VOŠZ str. 5 Problematika oborů vzdělání na škole str. 6 Údaje o počtu žáků a studentů str. 8 Výsledky maturitních zkoušek a absolutorií str. 10 Výsledky vzdělávání a kázeňské přestupky na SZŠ str. 11 Údaje o přijímacím řízení str. 13 Celkový přehled personální situace str. 14 Přehled vyučujících str. 15 Přehled dalších zaměstnanců školy str. 17 Další vzdělávání pedagogických pracovníků str. 18 Přehled smluvně zajištěných školních pracovišť str. 25 Výčet aktivit a prezentace školy na veřejnosti str. 27 Projekty školy str. 31 Zhodnocení dalších aktivit školy str. 33 Zhodnocení práce výchovných poradců a preventistů str. 41 Údaje o výsledcích inspekční činnosti str. 46 Základní údaje o hospodaření školy str. 47 Výroční zpráva Domova mládeže při SZŠ a VOŠZ str. 48 Záměry školy, orientace, předpoklady a trend dalšího vývoje str. 53 Spolupráce s odborovými organizacemi str. 54 Evaluace str. 55 Závěr str. 56 2

3 Základní údaje o škole Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 je státní škola s právní subjektivitou. Právní forma: příspěvková organizace IČO: Identifikátor zařízení: Sídlo: Merhautova 15, Brno Lipová 18, Brno (odloučené pracoviště) URL: Zřizovatel školy: Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, Žerotínovo nám. 3/5, Brno zřizovací listina č.j. 98/40 ze dne ve znění dodatku č.1 č.j. 85/2 ze dne 23. února 2006 Ředitelka školy: RNDr. Milada Odstrčilová, Bydliště: Milady Horákové 7, Brno Školy a školská zařízení, jejichž činnost škola vykonává: Střední zdravotnická škola, Merhautova 15 IZO Vyšší odborná škola zdravotnická, Merhautova 15 IZO Domov mládeže, Lipová 16 IZO Školní jídelna, Lipová 16 IZO Celková kapacita Střední zdravotnické školy je 700 žáků. Celková kapacita Vyšší odborné školy zdravotnické je 490 studentů. Celková kapacita Domova mládeže je 128 žáků. Celková kapacita školní jídelny je 380 stravovaných. 3

4 Školská rada Na základě 167 zákona č. 561/2004 pracují na škole dvě školské rady. Školská rada při SZŠ a Školská rada při VOŠZ. Po volbách, které se konaly na naší škole 24. září 2008, je složení školských rad následující: Školská rada při střední zdravotnické škole Členové jmenovaní zřizovatelem školy: - ing. Milan Venclík, člen rady Jihomoravského kraje - Mgr. Zdeňka Tůmová, členka rady Jihomoravského kraje Členové zvolení z řad pedagogických pracovníků: - Mgr. Jolana Darmopilová, vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů - PaedDr. Alois Bradáč, předseda vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů Členové zvolení z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zástupců zletilých žáků: - Mgr. Oldřich Brož, otec žáka ze třídy AZT 4 - Tereza Janečková, žákyně LAS 4A Školská rada při vyšší odborné škole zdravotnické Členové jmenovaní zřizovatelem školy: - Mgr. Zdeňka Tůmová, členka rady Jihomoravského kraje Členové zvolení z řad pedagogických pracovníků: - Mgr. Andrea Křížová, předseda vyučující odborných předmětů oboru Diplomovaný nutriční terapeut Členové zvolení ze zástupců studentů: - Petra Kuběnová, studentka 1. ročníku oboru Diplomovaná dentální hygienistka Ve školním roce 2008/2009 zasedaly školské rady SZŠ a VOŠZ celkem dvakrát. Na zasedáních, která proběhla v říjnu, byly schváleny jednací řády školských rad, výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008, školní řády obou pracovišť školy a DM, pravidla hodnocení výsledků vzdělávání na SZŠ i VOŠZ. Na květnových zasedáních byl projednán rozpočet školy na rok 2009, dále byli členové obou rad seznámeni s výsledky kontroly ČŠI, která proběhla bez závad a nápravných opatřeních, byl jim představen plán počtu přijímaných žáků a studentů v jednotlivých oborech vzdělávání na školní rok 2009/2010 a 2010/2011 a celková koncepce rozvoje školy a její perspektivy. V průběhu školního roku školské rady nemusely řešit žádné stížnosti a připomínky. 4

5 Přehled oborů vzdělání ve školním roce 2008/2009 Střední zdravotnická škola M M/ M M/ M/ M M/005 Ošetřovatelství Nutriční asistent Technik ve zdravotnictví Asistent zubního technika Oční technik bez získání způsobilosti zdravotnického pracovníka Laborant ve zdravotnictví Laboratorní asistent Výše uvedené obory jsou zařazeny do rejstříku škol MŠMT pod č.j / Jedná se o čtyřleté obory v denní formě vzdělávání ukončené maturitní zkouškou J J/004 Ošetřovatelství Zubní instrumentářka Obor vzdělání je zařazen do rejstříku škol MŠMT pod č.j / Jedná se o dvouletý obor v denní formě vzdělávání ukončený závěrečnou zkouškou. Vyšší odborná škola zdravotnická N N/ N/ N N/ N/004 Technik ve zdravotnictví Diplomovaný zubní technik Diplomovaný oční technik bez získání způsobilosti zdravotnického pracovníka Laborant ve zdravotnictví Diplomovaný zdravotní laborant Diplomovaný farmaceutický asistent Výše uvedené obory jsou zařazeny do rejstříku škol MŠMT pod č.j / N/ N/41 Diplomovaný nutriční terapeut Diplomovaný nutriční terapeut Obor vzdělání zařazen do rejstříku škol MŠMT pod č.j / N/ N/31 Diplomovaná dentální hygienistka Diplomovaná dentální hygienistka Obor vzdělání zařazen do rejstříku škol MŠMT pod č.j. 2912/ Všechny výše uvedené obory jsou tříleté v denní formě vzdělávání ukončené absolutoriem 5

6 Problematika oborů vzdělání ve školním roce 2008/2009 Střední zdravotnická škola V letošním školním roce již všechny obory na naší škole poskytující střední odborné vzdělávání odpovídaly zákonu č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznání způsobilosti výkonu nelékařského povolání (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), jehož cílem je přiblížit náš vzdělávací systém systému ve státech EU. Ve školním roce 2008/2009 poprvé absolvovali žáci transformovaných oborů čtyřletého maturitního vzdělání: nutriční asistent, asistent zubního technika a laboratorní asistent. Zpráva koordinátora školních vzdělávacích programů V letošním školním roce byl zpracován školní vzdělávací program oboru masér sportovní a rekondiční. Před dokončením je školní vzdělávací program oboru asistent zubního technika. V květnu 2009 byl schválen rámcový vzdělávací program oboru nutriční asistent, oční optik a laboratorní asistent. V příštím školním roce budeme pracovat na tvorbě školních vzdělávacích programů těchto tří oborů. Kdy začneme učit dle nových ŠVP: ŠVP oboru: Termín Masér sportovní a rekondiční 1. září 2009 Asistent zubního technika 1. září 2010 Nutriční asistent 1. září 2011 Oční optik 1. září 2011 Laboratorní asistent 1. září 2011 Kromě těchto školních vzdělávacích programů máme v plánu vytvořit ŠVP zkráceného dvouletého vzdělávání oboru oční optik pro absolventy střední školy, který bude zakončen odbornou maturitní zkouškou. V plánu je také vzdělávání pedagogů zaměřené na implementaci průřezových témat a klíčových kompetencích do vyučovacích předmětů a vytvoření metodického návodu. Školení budou také zaměřena na zavádění nových metod a forem práce při vyučování. Mgr. Blanka Dočkalová 6

7 Vyšší odborná škola zdravotnická Ve školním roce 2008/2009 bylo zahájeno vzdělávání v novém akreditovaném programu diplomovaná dentální hygienistka a poprvé konali absolutorium studenti vzdělávající se v akreditovaném programu diplomovaný nutriční terapeut. V letošním školním roce byla udělena akreditace vzdělávacím programům diplomovaný zdravotní laborant, diplomovaný farmaceutický asistent a diplomovaný nutriční terapeut v dálkové formě vzdělávání a diplomovaný oční optik v denní i dálkové formě vzdělávání. Současně byla prodloužena platnost akreditace vzdělávacím programům diplomovaná dentální hygienistka, diplomovaný zubní technik a diplomovaný nutriční terapeut v denní formě vzdělání. Ve školním roce 2009/2010 bude zahájeno vzdělávání v denních formách nově akreditovaných vzdělávacích programů. O rok později plánujeme zahájit vzdělávání v dálkových formách oborů diplomovaný nutriční terapeut a diplomovaný oční optik. Přehled akreditovaných vzdělávacích programů na vyšší odborné škole zdravotnické: Název vzdělávacího programu Kód Forma Diplomovaná dentální hygienistka N/31 denní Diplomovaný nutriční terapeut N/41 denní Diplomovaný zubní technik N/11 denní Diplomovaný oční optik bez získání způsobilosti zdravotnického pracovníka N/01 denní Diplomovaný farmaceutický asistent N/11 denní Diplomovaný zdravotní laborant N/21 denní Diplomovaný oční optik bez získání způsobilosti zdravotnického pracovníka N/01 dálková Diplomovaný nutriční terapeut N/41 dálková Diplomovaný farmaceutický asistent N/11 dálková Diplomovaný zdravotní laborant N/21 dálková 7

8 Údaje o počtu žáků a studentů ve školním roce 2008/2009 Čtyřleté obory vzdělání Střední zdravotnické školy Ročník denní vzdělávání jiné formy vzdělávání Počet tříd Počet žáků Počet tříd Počet žáků celkem Dvouleté obory vzdělání Střední zdravotnické školy Ročník denní vzdělávání jiné formy vzdělávání Počet tříd Počet žáků Počet tříd Počet žáků celkem Obory vzdělání Vyšší odborné školy zdravotnické Ročník denní vzdělávání jiné formy vzdělávání Počet skupin Počet studentů Počet skupin Počet studentů celkem Porovnání stavu žáků SZŠ a studentů VOŠZ v posledních třech letech SZŠ 671 SZŠ 621 SZŠ VOŠZ 303 VOŠZ 269 VOŠZ / / /2009 8

9 Počet přijímaných žáků na střední škole klesal z důvodu zrušení čtyřletého oboru farmaceutický laborant, kde v každém ročníku bylo 60 žáků (poslední absolventi byli ve školním roce 2007/2008. Výjimkou KÚ povolil v roce 2005/2006 přijmout do 1. ročníku dvojnásobný počet, tj. 120 žáků oboru laboratorní asistent, v letošním školním roce tito žáci odmaturovali.v dalších letech již počet přijímaných do tohoto oboru klesl na 60 žáků. Nárůst žáků přepokládáme ve školním roce 2009/2010, kdy otvíráme obor masér sportovní a rekondiční. Údaje o počtu žáků a studentů v dalších součástech školy Domov mládeže Sídlo Lipová 16 Celková kapacita 128 Počet ubytovaných 128 Počet ložnic 54 Počet studoven 1 Školní jídelna - počet zapsaných strávníků Žáků školy 327 Žáků jiných škol 0 Pracovníků školy 59 Cizích strávníků 10 Celkem 396 9

10 Výsledky maturitních a závěrečných zkoušek na SZŠ Výsledky maturitních zkoušek na Střední zdravotnické škole Počet žáků konajících zkoušku Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli Nepřipuštění ke zkoušce denní forma ostatní formy celkem Výsledky maturitních zkoušek v jednotlivých oborech SZŠ Počet žáků konajících zkoušku Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli Nepřipuštění ke zkoušce Oční technik 26 * Nutriční asistent ** Asistent zubního technika Laboratorní asistent * v počtu jsou zahrnuty 2 žákyně z minulého školního roku ** v počtu je zahrnuta 1 žákyně konající MZ v náhradním termínu Výsledky závěrečných zkoušek na Střední zdravotnické škole Počet žáků konajících zkoušku Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli Nepřipuštění ke zkoušce Zubní instrumentářka Výsledky absolutorií na VOŠZ Výsledky absolutorií na Vyšší odborné škole zdravotnické Počet studentů konajících zkoušku Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli Nepřipuštění ke zkoušce denní forma * ostatní formy celkem * z toho 3 studenti konající absolutorium v náhradním termínu, 1 požádal o opakování ročníku Výsledky absolutorií v jednotlivých oborech VOŠZ Počet studentů konajících zkoušku Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli Nepřipuštění ke zkoušce Diplomovaný zubní technik Diplomovaný oční technik Diplomovaný nutriční terapeut Diplomovaný farmaceutický asistent Diplomovaný zdravotní laborant

11 Výsledky vzdělávání na SZŠ za školní rok 2008/2009 Pracoviště Merhautova Třídní učitel Třída Počet žáků Průměrná známka Nejlepší průměr Nejhorší průměr Mgr. Pavla Šumberová AZT ,16 1,47 2,93 Mgr. Blanka Pekárková AZT ,78 1,20 2,57 Mgr. Kateřina Novotná AZT ,78 1,09 3,73 Mgr. Renáta Čechová AZT ,10 1,36 3,18 Renáta Loukotová NAS ,67 1,21 4,0 Eva Horáková, DiS. NAS ,28 1,38 3,07 RNDr. Jaroslav Odstrčil NAS ,26 1,00 3,27 Mgr. Helena Řezníčková NAS ,40 1,40 3,60 Mgr. Luďka Richtrová OCT ,21 1,00 3,08 Mgr. Dana Vyplašilová OCT ,57 1,27 3,60 Mgr. Ivana Houšková OCT ,50 1,33 3,93 PhDr. Světluše Nováčková OCT ,44 1,60 3,27 Mgr. Renáta Ireinová ZIS 1 8 1,86 1,33 2,77 ing. Břetislav Sedláček ZIS 2 7 2,43 1,80 2,67 Pracoviště Lipová Počet Průměrná Nejlepší Nejhorší Třídní učitel Třída žáků známka průměr průměr Mgr. Jana Krejčí LAS 1A 29 2,38 1,25 3,72 Mgr. Eva Smutná LAS 1B 29 2,54 1,32 3,86 Mgr. Eva Dobrovolná LAS 2A 24 1,98 1,10 2,92 Mgr. Ilona Šusterová LAS 2B 20 2,26 1,18 3,11 Mgr. Pavla Fischerová LAS 3A 29 1,82 1,00 2,94 Mgr. Jolana Darmopilová LAS 3B 26 2,01 1,38 2,03 Mgr. Kateřina Sezemská LAS 4A 22 1,73 1,08 2,69 ing. Jan Hlaváček LAS 4B 27 1,80 1,00 3,23 MVDr. Petr Mráz LAS 4C 27 1,82 1,00 3,04 Mgr. Ivo Suchánek LAS 4D 27 2,14 1,07 3,38 11

12 Kázeňské přestupky na SZŠ za školní rok 2008/2009 Pracoviště Merhautova 1. čtvrtletí 2. čtvrtletí 3. čtvrtletí 4. čtvrtletí Ředitelská důtka Druhý stupeň z chování Třetí stupeň z chování Třetí stupeň z chování a podmínečné vyloučení celkem Důtka třídního učitele Pracoviště Lipová 1. čtvrtletí 2. čtvrtletí 3. čtvrtletí 4. čtvrtletí Ředitelská důtka Druhý stupeň z chování Třetí stupeň z chování Třetí stupeň z chování a podmínečné vyloučení celkem Důtka třídního učitele Zhodnocení výsledků vzdělávání Průměrné výsledky žáků na střední škole byly v tomto školním roce přibližně stejné jako v letech předcházejících. Zhoršený průměrný prospěch měly v porovnáním s předešlými léty dosažené výsledky 1. ročníků. Vyšší ročníky setrvaly na stejné úrovni jako loni. Nejlepších výsledků dosáhly na pracovišti Lipová 4. ročníky oboru laboratorní asistent, na pracovišti Merhautova všechny ročníky oboru asistent zubního technika. Pozitivním překvapením byl prospěchový průměr 1. ročníku oboru zubní instrumentářka. Na vyšší odborné škole musíme konstatovat, že někteří studenti, především na oboru diplomovaný oční technik, podcenili přípravu jak na zkoušky v posledním období před absolutoriem, tak na vlastní absolutorium a vypracování absolventské práce. Negativním jevem posledních let je zhoršená studijní morálka, chybí soustavná příprava do vyučování. Většina žáků je spokojena s průměrnými studijními výsledky. Přesto je věnována pozornost nadaným žákům, kteří často v kolektivu třídy zůstávají v izolaci. 12

13 Údaje o přijímacím řízení pro školní rok 2009/2010 Přijímací řízení proběhlo do denních forem těchto oborů vzdělání Obor vzdělání 1.kolo - počet další kola - počet Celkem počet Kód Název přihlášených zúčastněných přijatých přihlášených zúčastněných přijatých přijatých nepřijatých M/005 Laboratorní asistent (34) (26) 93 (60) M/006 Oční technik bez získání způsobilosti zdravotnického pracovníka (24) (4) 38 (28) M/008 Nutriční asistent (14) (15)) 51 (25) M/007 Asistent zubního technika (20) (2) 24 (22) L/02 Masér sportovní a rekondiční (21) (8) 43 (29) J/004 Zubní instrumentářka (4) (8) 15 (12) N/21 Diplomovaný zdravotní laborant (14) (14) 45 (28) N/11 Diplomovaný farmaceutický asistent (36) (22) 80 (58) N/11 Diplomovaný zubní technik (16) (4) 27 (20) N/41 Diplomovaný nutriční terapeut (22) (8) 39 (30) N/31 Diplomovaná dentální hygienistka (16) (6) 29 (22) N/01 Diplomovaný oční optik bez získání způsobilosti zdravotnického pracovníka (8) (14) 24 (22) 0 celkem

14 Celkový přehled personální situace v přepočteném počtu Počty pracovníků školy Útvar Funkce Počet na SŠ Počet na VOŠ ředitel 0,5 0,5 učitel 42,54 20 Pedagogičtí pracovníci v tom zástupce ředitele 2 2 asistent pedagoga 1,4 0 vychovatel 5,9 0 celkem 50,34 21,1 Nepedagogičtí pracovníci 16,03 11,1 Kvalifikace a aprobovanost Učitelé na SŠ Odborná kvalifikace v % 91 Aprobovanost v % 100 Věkové složení pedagogických pracovníků Věk Učitelé na SŠ Učitelé na VOŠ Ostatní Muži Ženy Muži Ženy Muži Ženy do 35 let 1,84 3,52 2 0, let 4 20,88 0 7,79 0 1,5 nad 50 let 2,67 7,63 3 5,82 0 3,7 Důchodci 0 2,5 0,76 1,44 0 2,1 Celkem 8,51 34,53 5,76 15,34 0 7,3 PORADENSKÉ SLUŽBY NA ŠKOLÁCH - údaje o pracovnících školy fyzický kvalifikace, dosažené věková struktura počet specializace vzdělání let nad 50 let důchodci výchovný aprobacepedagogika 2 VŠ poradce školní metodik prevence 3 semináře v pedag. centru VŠ Pedagogický sbor je z důvodu sloučení škol velmi početný a můžeme říci, že stabilní. Určitým obměnám se ovšem nelze vyhnout. V uplynulém školním roce došlo k jednomu odchodu vyučujícího do důchodu, šest učitelek je na následné mateřské dovolené, dvě se vrátily do pracovního procesu. Tři vyučující požádaly o rozvázání pracovního poměru dohodou, z toho jedna z důvodu odchodu na uvolněné místo v nemocnici, druhá přešla na školu blíže svého bydliště a třetí se přestěhovala. Pedagogický sbor lze hodnotit jako kompetentní a motivovaný. Svědčí o tom aktivita pedagogických pracovníků v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, zapojení do tvorby RVP (ve spolupráci s NUOVem,) a zapojení do tvorby ŠVP. Snižuje se počet nekvalifikovaných pracovníků, čtyři vyučující ještě studují VŠ. Jeden vyučující zahájil pedagogické vzdělávání a jedna byla k vysokoškolskému studiu přijata. 14

15 Seznam interních zaměstnanců Vyučující ve školním roce 2008/2009 pracoviště Merhautova Titul Příjmení Jméno Vzdělání MUDr. Balharová Jana VŠ vyučující odborných předmětů Mgr. Čechová Renáta VŠ vyučující odborných předmětů Mgr. Dočkalová Blanka VŠ vyučující odborných předmětů MUDr. Fialová Zuzana VŠ vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů Halamíčková Eva SŠ vyučující odborných předmětů DiS. Horáková Eva VOŠ vyučující odborných předmětů PhDr. Horáková Vladimíra VŠ vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů Mgr. Houšková Ivana VŠ vyučující odborných předmětů Hrůza Antonín SŠ vyučující odborných předmětů Mgr. Huták Jan VŠ vyučující odborných předmětů DiS. Ingr Pavel VOŠ vyučující odborných předmětů Mgr. Ireinová Renáta VŠ vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů Mgr. Kalhousová Iveta VŠ vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů Bc. Koudelková Adriana VŠ vyučující odborných předmětů Bc. Krejčířová Petra VŠ vyučující odborných předmětů Mgr. Křížová Andrea VŠ vyučující odborných předmětů Loukotová Renáta SŠ vyučující odborných předmětů Mgr Mašlaň Michal VŠ vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů PhDr. Miloševičová Karla VŠ vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů Bc. Najman Ladislav VŠ vyučující odborných předmětů PhDr. Nováčková Světluše VŠ vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů Mgr. Novotná Kateřina VŠ vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů RNDr. Odstrčil Jaroslav VŠ vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů Mgr. Odstrčilíková Andrea VŠ vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů RNDr. Odstrčilová Milada VŠ vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů Pařezová Marie SŠ vyučující odborných předmětů Mgr. Pekárková Blanka VŠ vyučující odborných předmětů Remešová Milada SŠ vyučující odborných předmětů Mgr. Richtrová Luďka VŠ vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů Mgr. Řezníčková Helena VŠ vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů ing. Sedláček Břetislav VŠ vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů PhDr. Sumová Radmila VŠ vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů Mgr. Svoboda Jan VŠ vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů Svobodová Marie SŠ vyučující odborných předmětů Široká Helena SŠ vyučující odborných předmětů Bc. Štarhová Dana VŠ vyučující odborných předmětů Mgr. Šudomová Sylva VŠ vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů Mgr. Šumberová Pavla VŠ vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů Mgr. Šušmáková Veronika VŠ vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů Mgr. Třísková Danuše VŠ vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů Valášková Eva SŠ vyučující odborných předmětů Mgr. Vyplašilová Dana VŠ vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů Žižlavský Ivan SŠ vyučující odborných předmětů 15

16 Vyučující ve školním roce 2008/2009 pracoviště Lipová Titul Příjmení Jméno Vzdělání PharmDr. Balšíková Jana VŠ vyučující odborných předmětů PaedDr. Bradáč Alois VŠ vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů Mgr. Darmopilová Jolana VŠ vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů Mgr. Dobrovolná Eva VŠ vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů Mgr. Fischerová Pavla VŠ vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů Mgr. Herberová Květoslava VŠ vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů Bc. Hladíková Lenka VŠ vyučující odborných předmětů ing. Hlaváček Jan VŠ vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů Mgr. Horáčková Marcela VŠ vyučující odborných předmětů Kalábová Jarmila VŠ vyučující odborných předmětů MUDr. Kotzianová Milena VŠ vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů Mgr. Krejčí Jana VŠ vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů RNDr. Lojdová Eva VŠ vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů MVDr. Mráz Petr VŠ vyučující odborných předmětů RNDr. Nezbeda Pavel VŠ vyučující odborných předmětů PhDr. Ondroušková Hana VŠ vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů Bc. Rábová Kateřina VŠ vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů RNDr. Sedláčková Zdeňka VŠ vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů Mgr. Sedláková Dana VŠ vyučující odborných předmětů Mgr. Sezemská Kateřina VŠ vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů PharmDr. Sládková Irena VŠ vyučující odborných předmětů Mgr. Slouka Zdeněk VŠ vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů MUDr. Smékalová Miloslava VŠ vyučující odborných předmětů Mgr. Smutná Eva VŠ vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů PharmDr. Stehlíková Hana VŠ vyučující odborných předmětů Mgr. Suchánek Ivo VŠ vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů Mgr. Šusterová Ilona VŠ vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů RNDr. Zelinka Jan VŠ vyučující odborných předmětů Vychovatelky DM Titul Příjmení Jméno Vzdělání Pracovní funkce Coufalová Eva SŠ pomocná vychovatelka ing. Hamšíková Hana VŠ vedoucí vychovatelka Houšková Marie SŠ vychovatelka PhDr. Jimramovská Jarmila VŠ vychovatelka Králíková Eva SŠ pomocná vychovatelka Mgr. Paděrová Ivona VŠ vychovatelka Pazderová Jana SŠ vychovatelka PaedDr. Quittová Alexandra VŠ vychovatelka Skalníková Miroslava SŠ vychovatelka Střítecká Milada SŠ vychovatelka 16

17 Technicko hospodářští pracovníci a asistenti pracoviště Merhautova Příjmení Jméno Vzdělání Pracovní zařazení Bavlnková Marie vrátná Čermáková Helena SŠ studijní referentka Górecká Michaela SŠ účetní Házová Marie SŠ účetní Holata Vítězslav SŠ školník, údržbář Hudaň Petr SŠ školník, údržbář Jakubíková Dagmar uklízečka Kotková Šárka SŠ asistentka Králová Marie uklízečka Langová Jana uklízečka Macíková Veronika SŠ asistentka, knihovnice Najmanová Hana SŠ sekretářka Rašovská Marie uklízečka Zeráková Milada vrátná Skalická Hana SŠ studijní referentka Ševčíková Miluše uklízečka Šmerdová Lenka uklízečka Šumberová Zdena asistentka Trubáčková Radka hospodářka Votavová Jitka knihovnice Zeman Emil SŠ správce sítě Technicko hospodářští pracovníci a asistenti pracoviště Lipová Příjmení Jméno Pracovní zařazení Brodová Iveta pomocná kuchařka Drabálková Jana vrátná školy Gajdová Růžena SŠ asistentka Hašková Ing. Lenka VŠ správkyně, ekonomka Hladká Hana opravářka pracovních oděvů Jílková Alena kuchařka Krejčí Vladimír údržbář Kozlová Eva uklízečka Longinová Eva vrátná DM Menclová Jarmila kuchařka Mičínová Marie uklízečka Michalová Jana kuchařka Močičková Jana uklízečka Musil Josef vrátnice DM Nedomová Eva SŠ pokladní-referentka Nedomová Jitka SŠ personální oddělení Pilátová Jiřina SŠ referentka stravovacího provozu Procházková Eva uklízečka Růčka Pavel údržbář DM Suchánková Marie pomocná kuchařka Škůrková Anna SŠ studijní referentka Švestková Milena SŠ asistentka Zedníčková Danuše vrátná školy 17

18 Další vzdělávání pedagogických pracovníků za školní rok 2008/2009 pracoviště Merhautova Jméno Název vzdělávání, semináře, školení Osvědčení Organizace Akreditace MUDr. Jana Balharová PaedDr. Alois Bradáč Mgr. Renáta Čechová Mgr. Blanka Dočkalová Mgr. Jana Eliášová MUDr. Zuzana Fialová Eva Horáková, DiS. PhDr. Vladimíra Horáková Přednemocniční neodkladná péče ano Bc. Aleš Vosáhlo ZZS JMK Komunikace a vlivy rodiny ne MUDr. Max Kašparů Licí pryskyřice mega CRYL S+N Kurz ANJ pro začátečníky Systém dentální hygieny ve Švédsku ano Profimed Visio.lignt a 5 motions systém - celokeramnika Teleskopické a kónusové korunky Pomůcky a produkty pro ústní hygienu Kurz ANJ pro mírně pokročilé A2 Týdenní intenzivní kurz ANJ Konverzační půlroční kurz ANJ ano ano ano ano MKM Systém-Megadental Martin Mikuš Mgr. K. Nováková SVČ Ivančiče Krbec Dent s.r.o., Bredent Tomáš Skoupý Ivančice a firma Gaba (Elmex, Meridol) JŠ a vzdělávací centrum Slunečnice Středisko služeb školám Brno Středisko služeb školám Brno ČAS ČR MŠMT ČR MŠMT ČR Koordinátor S1 realizace ŠVP SOŠ ano NIDV Brno MŠMT ČR Jak úspěšně komunikovat nejen s rodiči Doškolovací kurz první pomoci zdravotník zotavovacích akcí Diabetes mellitus a těhotenství Postprandiální glykémie u pacientů s diabetem ano NIDV Brno MŠMT ČR ano ČČK Brno MŠMT ČR ano ano Česká diabetologická společnost Česká diabetologická společnost, ČAS Národní projekt Koordinátor S1 ano NIDV Brno MŠMT ČR Studium sociální pedagogiky Vedení e-learningového kurzu Dietní výživa 2008 Seminář k nové MZ pro vyučující CJL ano ano PedF MU Brno Středisko služeb školám Brno ČAS ČR, Společnost pro výživu Středisko služeb školám Brno MŠMT ČR MZ ČR MŠMT ČR 18

19 Mgr. Ivana Houšková Antonín Hrůza Konverzační půlroční kurz ANJ Licí pryskyřice megacryl S+N Visio.lignt a 5 motions systém - celokeramnika ano ano Středisko služeb školám Brno MKM Systém-Megadental Martin Mikuš Krbec Dent s.r.o., Bredent MŠMT ČR Teleskopické a kónusové korunky Tomáš Skoupý Mgr. Jan Huták Pavel Ingr, DiS. Mgr. Renáta Ireinová Mgr. Iveta Kalhousová Bc. Adriana Koudelková Bc. Petra Krejčířová Mgr. Andrea Křížová Implantáty ve stomatologii Systém dentální hygieny ve Švédsku ano Profimed Studium sociální pedagogiky Licí pryskyřice megacryl S+N MUDr. Pavel Brandejs PedF MU Brno Systém dentální hygieny ve Švédsku ano Profimed Visio.lignt a 5 motions systém - celokeramnika Teleskopické a kónusové korunky Implantáty ve stomatologii ano MKM Systém-Megadental Martin Mikuš Krbec Dent s.r.o., Bredent Tomáš Skoupý MUDr. Pavel Brandejs Jak úspěšně psát projekty ano NUOV Praha MŠMT ČR Školení pro předkladatele projektů JMK Brno Diskuse ke standardu kvality učitele ano NIDV MŠMT ČR Fenylketonurie odborná přednáška Alena Ryšavá Systém dentální hygieny ve Švédsku ano Profimed Pomůcky a produkty pro ústní hygienu Ivančice a firma Gaba (Elmex, Meridol) Konference nutričních terapeutů Česká asociace sester ČAS Obezita mezinárodní konference Česká asociace sester ČAS Poruchy výživy v dětském a dorostovém věku Problematika diabetu z pohledu zdravotní sestry Česká asociace sester Česká asociace sester ČAS ČAS 19

20 Renáta Loukotová Fenylketonurie odborná přednáška Alena Ryšavá Mgr. Michal Mašlaň PhDr. Karla Miloševičová Bc. Ladislav Najman PhDr. Světluše Nováčková Mgr. Kateřina Novotná RNDr. Jaroslav Odstrčil Mgr. Andrea Odstrčilíková Seminář k nové MZ pro vyučující CJL Nejnovější sportovní čočka odborná přednáška Nejnovější čočky Hoya odborná přednáška Seminář k nové MZ pro vyučující CJL Týdenní intenzivní kurz ANJ Bezpečnost při zacházení s chemickými látkami Studium oboru DNT Rekvalifikační kurz Poradce pro výživu III. Mezinárodní kongres BM ano ano ano ano ano Středisko služeb školám Brno Omega - Optix Hoya - Dioptria Středisko služeb školám Brno Středisko služeb školám Brno Biskupské gymnázium Brno SZŠ a VOŠZ, Brno, Merhautova Mendelova univerzita Brno KMBM, Kraków, PL MŠMT ČR MŠMT ČR MŠMT ČR MŠMT ČR MŠMT ČR Bezpečnost při zacházení s chemickými látkami ano Biskupské gymnázium Brno Tvorba ŠVP zdravotnických oborů RNDr. Milada Odstrčilová Mgr. Blanka Pekárková Konference ředitelů VOZŠ a SZŠ ano NCONZO Brno Seminář k přijímacímu řízení na SŠ v roce 2009 a správní řád ano Asociace ředitelů zdravotnických škol Diskuse ke standardu kvality učitele ano NIDV MŠMT ČR Management školy a nová maturita ano NIDV Licí pryskyřice megacryl S+N Systém dentální hygieny ve Švédsku ano Profimed Visio.lignt a 5 motions systém - celokeramnika Teleskopické a kónusové korunky ano MKM Systém-Megadental Martin Mikuš Krbec Dent s.r.o., Bredent Tomáš Skoupý 20

21 Mgr. Luďka Richtrová Mgr. Helena Řezníčková ing. Břetislav Sedláček PhDr. Radmila Sumová Mgr. Jan Svoboda Marie Svobodová Implantáty ve stomatologii Seminář k nové MZ pro vyučující CJL Pracovní setkání protidrogových preventistů ano ne MUDr. Pavel Brandejs Středisko služeb školám Brno Poradenské centrum pro drogové a jiné závislosti Školení pro hodnotitele projektů EU ano MŠMT ČR Mediální výchova jako integrovaná složka výuky Nakladatelství HUEBER MŠMT ČR MŠMT ČR Psaní a jeho rozvoj část státní MZ Nakladatelství HUEBER MŠMT ČR MZ žáků se SVPU metodický seminář Informativní schůzka VP Doškolovací kurz první pomoci zdravotník zotavovacích akcí Odborná konference pro zubní techniky Přednemocniční neodkladná péče Visio.lignt a 5 motions systém - celokeramnika Teleskopické a kónusové korunky PPP Brno, Zachova SVP, Brno, Veslařská ano ČČK Brno MŠMT ČR ano ano ano Stomateam s.r.o., Ing. T.Truneček Bc. Aleš Vosáhlo ZZS JMK Krbec Dent s.r.o., Bredent Tomáš Skoupý UZT ČR ČAS ČR Mgr. Pavla Šumberová Mgr. Veronika Šušmáková Implantáty ve stomatologii Doškolovací kurz první pomoci zdravotník zotavovacích akcí Jak zpřístupnit a zatraktivnit žákům studium cizích jazyků na SOŠ Setkání předmětové komise ANJ MUDr. Pavel Brandejs ano ČČK Brno MŠMT ČR ano NUOV Praha MŠMT ČR PaedDr. Soňa Lamichová Eva Valášková Systém dentální hygieny ve Švédsku ano Profimed Visio.lignt a 5 motions systém - celokeramnika Teleskopické a kónusové korunky ano Krbec Dent s.r.o., Bredent Tomáš Skoupý Implantáty ve stomatologii MUDr. Pavel Brandejs Mgr. Dana Vyplašilová Hry rolí a dramatizace ve vyučování NEJ Anne Robert, Hamburg MŠMT ČR 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2/22 pracoviště Merhautova 5 pracoviště Lipová 8 Září 22 Obsah Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok / pracoviště Merhautova 5 pracoviště Lipová 8 Září Obsah Základní údaje o škole

Více

A. Základní informace o škole. B. Ředitel školy. C. Součásti školy (podle rozhodnutí o zařazení do sítě), další informace

A. Základní informace o škole. B. Ředitel školy. C. Součásti školy (podle rozhodnutí o zařazení do sítě), další informace A. Základní informace o škole Název školy Střední zdravotnická škola, Brno, Lipová 18 Sídlo školy Lipová 18, 602 00 Brno Právní forma školy příspěvková organizace IČO 00637971 Zřizovatel Rada Jihomoravského

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 pracoviště Merhautova 15 pracoviště Lipová 18 Září 2008 1 Obsah Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY pracoviště Lipová 18 pracoviště Merhautova 15 školní rok 2012/2013 Obsah I. Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary. Výroční zpráva

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary. Výroční zpráva Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání,které škola

Více

Kulatý stůl. Návrh změn ve vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání v návrhu zákona, který má nahradit zákon č. 96/2004 Sb. 8. 12.

Kulatý stůl. Návrh změn ve vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání v návrhu zákona, který má nahradit zákon č. 96/2004 Sb. 8. 12. Kulatý stůl Návrh změn ve vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání v návrhu zákona, který má nahradit zákon č. 96/2004 Sb. 8. 12. 2014 Přehled oborů dle zákona č. 96/2004 Sb. Základní škola/kvalifikační

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno Havířská 1141, 272 01, KLADNO Tel/fax: 312 243 123 E-mail:svzs@svzskladno.cz www.svzskladno.cz Organizace školního roku 2015/2016 Školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 pracoviště Merhautova 15 pracoviště Lipová 18 Září 2007 1 Obsah Základní

Více

Vítáme Vás v naší škole

Vítáme Vás v naší škole Vítáme Vás v naší škole Studijní obory Zdravotnický asistent čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Zdravotnické lyceum čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Ošetřovatel tříletý obor

Více

A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název

A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Podklady pro zpracování výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2010/11 tyto podklady slouží pro potřebu KrÚ JMK, neobsahují všechny požadované údaje stanovené v 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. A. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední zdravotnická škola a Vyšší zdravotnická škola, Brno, Merhautova 15 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2004/2005 Září 2005 1 OBSAH Základní údaje o škole (SOŠ, VOŠ) str. 3 Přehled oborů

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2005 2006 Obsah : ( Podle zákona 561 / 2004 Sb., 11, 12 odst. 2 a vyhlášky č.15 / 2005 Sb., 7) a)

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Absolventi mohou po ukončení studia nastoupit do zaměstnání nebo pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách VOŠ nebo a vysokých školách. Uplatnění absolventů

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát OSTRAVA Inspekční zpráva Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s. r. o. Hasičská 44, 700 30 Ostrava-Hrabůvka Identifikátor školy: 600 020 622 Termín konání orientační

Více

A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název

A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Podklady pro zpracování výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2009/10 tyto podklady slouží pro potřebu KrÚ JMK, neobsahují všechny požadované údaje stanovené v 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. A. Základní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední zdravotnická škola a Vyšší zdravotnická škola, Brno, Merhautova 15 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2005/2006 pracoviště Merhautova 15 pracoviště Lipová 18 Září 2006 1 Obsah Základní

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

MŠ, ZŠ a školská zařízení

MŠ, ZŠ a školská zařízení Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 MŠ, ZŠ a školská zařízení Nabídka vzdělávacích programů DVPP na

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 Zpráva o použití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ve vztahu k plánu personálního rozvoje

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

Významné akce NIDV do konce roku 2014

Významné akce NIDV do konce roku 2014 Významné akce NIDV do konce roku Významné akce NIDV do konce roku Název akce Kulatý stůl k uznávání neformálního vzdělávání Motivační setkání vyučujících němčiny, francouzštiny a ruštiny XV. ročník Motivační

Více

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková Vzdělávání sester v České republice Jaroslava Jedličková 1999 OŠETŘOVATELSTVÍ V ČR Nová koncepce ošetřovatelství Cíl Vhodnými metodami systematicky, všestranně uspokojovat potřeby člověka ve vztahu k udržení

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

Nutriční terapeuti 2015. X. Ostravské dny léčebné výživy

Nutriční terapeuti 2015. X. Ostravské dny léčebné výživy Nutriční terapeuti 2015 X. Ostravské dny léčebné výživy Česká asociace sester profesní organizace 7.3. 2015 volba prezidia nová prezidentka www.cnna.cz PhDr. Martina Šochmanová Českou asociaci sester zastupují

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Škola Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, Poděbradská 2, 360

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Inspekční zpráva. Střední zdravotnická a Vyšší zdravotnická škola, Kladno, Havířská 1141

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Inspekční zpráva. Střední zdravotnická a Vyšší zdravotnická škola, Kladno, Havířská 1141 ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště Inspekční zpráva Střední zdravotnická a Vyšší zdravotnická škola, Kladno, Havířská 1141 Havířská 1141, 272 00 Kladno

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-494/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Bráfova 9, 674 01 Třebíč IČ: 60 418 443 Identifikátor: 600

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU

ŽÁDOST O VYDÁNÍ OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU ŽÁDOST O VYDÁNÍ OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU Místo pro nalepení kolku 100 Kč ČÍSLO REGISTRACE Zde nevyplňujte, prosím Příjmení, jméno, titul: dřívější příjmení * : Datum

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ STROJÍRENSKÉ A ELEKTROTECHNICKÉ 628 00 BRNO - LÍŠEŇ, TRNKOVA 113 VÝROČNÍ ZPRÁVA

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ STROJÍRENSKÉ A ELEKTROTECHNICKÉ 628 00 BRNO - LÍŠEŇ, TRNKOVA 113 VÝROČNÍ ZPRÁVA STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ STROJÍRENSKÉ A ELEKTROTECHNICKÉ 628 00 BRNO - LÍŠEŇ, TRNKOVA 113 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008 / 2009 Říjen 2009 Ing. Iva Žáková Ředitelka

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o organizace 2. Přehled vzdělávacích programů VOŠS 3. Údaje o pracovnících 4. Zpráva

Více

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Vyšší odborná škola a střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč Žižkova 505, 674 23 Třebíč Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola Luhačovice. Masarykova 101, 763 26 Luhačovice. Identifikátor školy: 600 171 078

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola Luhačovice. Masarykova 101, 763 26 Luhačovice. Identifikátor školy: 600 171 078 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola Luhačovice Masarykova 101, 763 26 Luhačovice Identifikátor školy: 600 171 078 Termín konání inspekce: 24. 26. května 2006

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Poznámka redakce: Změny jsou

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

Diplom prvních absolventek. Období tzv.první republiky 1. Období tzv.první republiky 2. Období tzv.první republiky 3

Diplom prvních absolventek. Období tzv.první republiky 1. Období tzv.první republiky 2. Období tzv.první republiky 3 Vývoj ošetřovatelského školství Mgr. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové 1860 Florence Nightingal založila v Londýně první ošetřovatelskou školu. 1862 založen Spolek lékařů českých, předseda J. E.

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola, Mělník, Na Polabí 411. Na Polabí 411, 276 01 Mělník

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola, Mělník, Na Polabí 411. Na Polabí 411, 276 01 Mělník Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola, Mělník, Na Polabí 411 Na Polabí 411, 276 01 Mělník Identifikátor: 600 007 383

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně Organizace školního roku 2013/14 v datech Zahájení školního roku pondělí 2. září 2013 Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení čtvrtek 30. ledna 2014 Ukončení školního roku a termín vydávaní vysvědčení

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o. 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy: Soukromá základní umělecká škola D-MUSIC Sídlo: Kroměříž,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ Školní rok 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Rok plný pohádek do roku 2014 Mateřská škola pracovala

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více