VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Centrum informačních a knihovnických služeb

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Centrum informačních a knihovnických služeb"

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Centrum informačních a knihovnických služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 PRAHA 2010

2

3 Vysoká škola ekonomická v Praze Centrum informačních a knihovnických služeb Edice Informační servis svazek 33 Výroční zpráva za rok 2009 Praha, duben 2010

4

5 Obsah Úvod 7 1 Fondy Budování fondu Doplňování informačních zdrojů Zpracování informačních zdrojů Zlatý fond českého ekonomického myšlení Revize a vyřazování fondů Informační systémy Elektronické informační zdroje Vzdálený přístup k elektronickým informačním zdrojům Federativní vyhledávání Webové stránky CIKS a další webové aplikace Webové stránky VŠE Elektronické dodávání dokumentů Aleph Služby Služby knihovní sítě Oborové knihovnicko-informační služby Uživatelé služeb Interní uživatelé Externí uživatelé Grantová a rozvojová činnost Projekt MŠMT ČR 1N Informační infrastruktura výzkumu pokračování Projekt MŠMT ČR Informační zdroje pro výzkum (INFOZ) Digitalizace sbírky Zlatý fond českého ekonomického myšlení první etapa Projekt MK ČR Digitální knihovna pro šedou literaturu - funkční model a pilotní realizace Projekt MŠMT ČR Odhalování plagiátů v seminárních pracích Připravované projekty na rok Národní a mezinárodní spolupráce Národní spolupráce Mezinárodní spolupráce Personální situace 39 Tabulky a přílohy 42 3

6

7 Úvod Výroční zpráva o činnosti Centra informačních a knihovnických služeb VŠE (CIKS) podává souhrnný přehled o aktivitách všech knihoven, tvořících základ knihovní sítě školy centrální knihovny na Žižkově, Studijní knihovny Jižní Město a Knihovny Fakulty managementu v Jindřichově Hradci. Podrobně je činnost CIKS popsána v jednotlivých kapitolách a dokumentována v přílohové části zprávy. V úvodu jsou proto pouze výběrově zmíněny některé aktivity, přesahující rámec běžné hlavní činnosti. Do plného provozu bylo spuštěno federativní vyhledávání v elektronických informačních zdrojích využívající technologii SerialsSolutions. Služba umožňuje nalézt požadované informace na jednom místě, bez nutnosti procházet a zpracovávat výsledky vyhledávání v jednotlivých EIZ předplacených na VŠE. Knižní fond CIKS byl doplněn o řadu zajímavých českých a zahraničních titulů, získaných mimo jiné i formou darů na základě smluv o spolupráci od pravidelných dárců. Do Zlatého fondu českého ekonomického myšlení byla ve spolupráci s Katedrou institucionální ekonomie zařazena další díla mající vztah k historickému vývoji českého ekonomického myšlení celkem 132 časopiseckých článků, 22 monografií a 25 přednášek proslovených v letech na schůzích České národohospodářské společnosti. Vybraná díla byla digitalizována a v souborném katalogu VŠE je zpřístupněn jejich plný text. Další díla byla digitalizována v rámci řešení projektu CIKS Digitalizace sbírky Zlatý fond českého ekonomického myšlení 1. etapa v programu MK ČR VISK 7. Celkem bylo digitalizováno 103 titulů monografií, které jsou v souladu s podmínkami programu zpřístupněny na informačním portálu systému Kramerius (http://kramerius-info.nkp.cz/). V roce 2009 došlo k významnému nárůstu využití redakčního systému Wordpress na www stránkách fakult a kateder. Během roku bylo takto převedeno do školní grafiky a redakčního systému Wordpress celkem cca 50 webů (fakulty, katedry, útvary). Do školní šablony Wordpressu byly přidány některé pluginy zajišťující funkčnost požadovanou jednotlivými útvary jde především o snadné publikování multimédií, zrychlení provozu stránek (cache), upozornění na počet aktuálních termínů zveřejněných na stránkách nebo možnost určit u konkrétních stránek výčet uživatelů, kteří mají k této stránce přístup, včetně ověření těchto uživatelů vůči školnímu LDAP serveru. Školní Wordpress byl také rozšířen o data přebíraná ze studijního systému ISIS. V první fázi (rok 2009) to byly především údaje o pracovnících katedry (telefonní seznam, místnosti) a jejich konzultačních hodinách, ve druhé fázi (1. čtvrtletí roku 2010) by se tato data měla rozšířit o další relevantní údaje (např. přehled publikací, témat závěrečných prací nebo kurzů vyučovaných katedrou). Pro všechny instance redakčního systému Wordpress byla zprovozněna služba Google Analytics, poskytující správcům stránek údaje o návštěvnosti jejich www stránek. Významným obohacením www stránek školy byla realizace exportů do databáze RePEc (Research Papers in Economics), dostupné na adrese Tato databáze je celosvětově jednou z nejvýznamnějších volně dostupných databází vědeckých textů z oblasti ekonomie. V roce 2009 byly připraveny exporty pro tři vědecké časopisy vydávané Vysokou školou ekonomickou (Acta Oeconomica Pragensia, Politická ekonomie a Prague Economic 5

8 Úvod Papers). Díky zveřejnění abstraktů a odkazů na plné texty v této prestižní databázi vzrostla citovanost autorů z těchto časopisů. Do školního designu byla převedena jedna z klíčových aplikací Kalendář akcí (http: //akce.vse.cz), nabízející snadný přehled akcí konaných na půdě VŠE s možností pohledu na konkrétní den, týden nebo celý měsíc. Vybrané kategorie akcí lze sledovat přes RSS kanály, konkrétní akci je možné uložit do kalendáře nebo zaslat em. V návaznosti na projekt CIKS Informační zdroje pro ekonomický výzkum, ukončený v roce 2008, byly v rámci náhradního řešení MŠMT v roce 2009 pro oprávněné uživatele z 15 vysokých škol zajištěny tři hlavní informační zdroje pro oblast ekonomie (Global Market Information Database, SourceOECD a EconLit ) v celkové hodnotě tis. Kč. Cílem tříletého programu MŠMT Informační zdroje pro výzkum (INFOZ), vyhlášeného pro období v polovině roku 2009, je zabezpečení kontinuity v získávání, zpřístupňování a poskytování informací výzkumným pracovníkům prostřednictvím informačních zdrojů pro výzkum. Řešitelé přijatých projektů realizovali do konce roku 2009 nezbytné administrativní procesy pro zajištění přístupu k informačním zdrojům od začátku roku 2010 včetně úhrady předplatného pro rok CIKS je řešitelem dvou projektů z programu INFOZ v celkové hodnotě 44,7 mil. Kč, a to projektu VZ09014 Zajištění přístupu do klíčových informačních zdrojů pro ekonomický výzkum v celkové hodnotě 21,2 mil. Kč, díky kterému mají oprávnění uživatelé z 15 vysokých škol a vědeckých knihoven přístup k databázím Global Market Information Database, SourceOECD a EconLit with Fulltext, a dále projektu VZ09015 Přístup do informačního zdroje ProQuest Central v celkové hodnotě 23,5 mil. Kč, zajišťujícímu oprávněným uživatelům z 20 vysokých škol, vědeckých knihoven a ústavů AV ČR přístup k multioborovému informačnímu zdroji ProQuest Central. Jako spoluřešitel se CIKS v roce 2009 rovněž aktivně podílel na řešení čtyřletého projektu MK ČR Digitální knihovna pro šedou literaturu funkční model a pilotní realizace se zaměřením na zpřístupnění šedé literatury, jehož hlavním řešitelem je Národní technická knihovna. Hlavním cílem projektu je návrh metod pro vyhledávání, získávání a zpřístupnění šedé literatury a příprava metodik a nástrojů pro optimalizaci digitálních sbírek šedé literatury. Druhým cílem projektu je stanovit pravidla trvalého uložení a uchování digitálních zdrojů. Ve druhém roce řešení projektu se řešitelé zaměřili na výběr realizátora Národního úložiště šedé literatury (dále jen NUŠL), propagaci projektu v ČR a v zahraničí, připravili a ověřili šablony pro vkládání textů (v případě VŠE např. výroční zprávy a vysokoškolské kvalifikační práce), zajistili překlad a přípravu anglického rozhraní webu projektu Spolu s Výpočetním centrem VŠE se CIKS zapojil do centralizovaného rozvojového projektu C 13 MŠMT ČR Odhalování plagiátů v seminárních pracích. Cílem projektu je snížení míry plagiátorství ve studentských pracích (ať již úmyslného či neúmyslného daného neznalostí citačních pravidel) studenty VŠE či studenty kopírujícími z prací zpracovaných na VŠE. V systému ISIS byla zpřístupněna volba Kontrolovat podobnosti souborů, na základě které jsou soubory kontrolovány s dalšími pracemi na serveru Odevzdej.cz. Výsledek kontroly je včetně zvýrazněných shodných pasáží dostupný vyučujícím k osobnímu rozhodnutí o závažnosti plagiátorství. Hlavní činnost CIKS byla v uplynulém roce zajištěna a rozvíjena bez větších problémů. Poděkování si proto zaslouží všichni stávající pracovníci, kteří se podíleli na rutinních i rozvojových činnostech a odborných aktivitách. 6

9 1 Fondy Knihovní a informační fondy CIKS jsou tematicky profilovány v souladu s akreditovanými studijními programy a vědecko-výzkumnými záměry fakult a ostatních součástí VŠE. Jsou budovány podle informačnímch potřeb uživatelů z řad vyučujících, zaměstnanců a studentů VŠE a s přihlédnutím k funkci CIKS jako veřejné knihovny specializované na ekonomické vědy a související obory. Zahrnují více než 480 tisíc svazků neperiodických publikací i vázaných periodik, z toho je v současné době zpracováno v elektronickém katalogu Aleph (tab. A.1.1). Část fondů je přístupná ve volném výběru ve studovnách (tab. A.1.2), většina je však umístěna ve skladech CIKS (na Točné, Jižním Městě a na Žižkově). Knihovní fondy pořízené z prostředků fakult a dalších útvarů VŠE jsou umístěny na jednotlivých pracovištích (tab. A.1.3). Jejich dostupnost je pro uživatele omezená a závisí na výpůjčním režimu daného pracoviště (omezení se netýká meziknihovní výpůjční služby). 1.1 Budování fondu Cílem budování fondu je zajišťování informačních zdrojů pro studenty, pedagogické pracovníky, zaměstnance i odbornou veřejnost a jejich zpřístupňování prostřednictvím Souborného katalogu. Informační zdroje získávané nákupem, výměnou nebo darem jsou posuzovány již na vstupu v akvizici neperiodických a periodických dokumentů. Přihlíží se k informační gesci CIKS, zaměření studijních programů, ale i k současnému stavu fondu. 1.2 Doplňování informačních zdrojů Zajišťování informačních zdrojů Při získávání potřebné studijní literatury se vychází z potřeb akreditovaných studijních programů, je přihlíženo k doporučení vyučujících, důležitou roli hrají i členové Rady pro knihovnické a informační služby (RAKIS). Skripta vydávaná nakladatelstvím Oeconomica jsou získávána do fondu na základě interní dohody, multiplikáty jsou v případě potřeby dokupovány z rozpočtu CIKS. Knihy a periodika umístěné na jednotlivých pracovištích VŠE jsou nakupovány především z grantových prostředků na základě konkrétních požadavků grantových řešitelů. CIKS zprostředkovává i nákup studijní literatury pro potřeby frekventantů kurzů institutů VŠE, tyto publikace se nekatalogizují. Za rok 2009 byla takto vynaložena částka Kč, především pro Institut oceňování majetku Celkové hodnocení akvizice V roce 2009 i nadále ovlivňovala akvizici výše rozpočtu CIKS, ze kterého se nakupovaly knihy většinou pouze pro knihovnu. Nákupy pro potřeby kateder a ostatních pracovišť VŠE byly hrazeny z jejich rozpočtů a grantových prostředků. Knihovna Fakulty managementu 7

10 1 Fondy v Jindřichově Hradci má samostatnou akvizici a fond je průběžně doplňován v souladu s profilem fakulty Akvizice neperiodických publikací Nákup Nákup publikací z rozpočtu CIKS probíhal rovnoměrně během celého roku, nákup z grantových prostředků se soustředil spíše do druhé poloviny roku. V červnu 2009 se ve spolupráci s vedením účtárny změnil způsob podávání žádanek na nákup literatury a vyřizování objednávek a faktur. Po počátečních mírných nejasnostech se tak výrazně zjednodušil způsob likvidace faktur. Při nákupech českých publikací se ve velké míře využívá nabídek e-shopů. Pro nákupy zahraničních publikací se podařilo navázat spolupráci s novými dodavateli a získat příznivější ceny. Z finančního daru společnosti OK Trans byly zakoupeny zahraniční publikace z oblasti logistiky v hodnotě Kč. Celkově byly zakoupeny publikace za Kč. Stejně jako v roce 2008 bylo menší množství publikací, zakoupených koncem roku 2009, zpracováno až počátkem roku Dary V roce 2009 byly i nadále získávány dary na základě smluv o spolupráci od pravidelných dárců: OECD, ILO, EU, OSN, Národní knihovna. K ostatním dárcům patřili např. studenti a učitelé VŠE, The Korea Foundation, CEP, ostatní vysoké školy české i zahraniční aj. Největší dar v počtu 155 kusů a v hodnotě Kč byl z Úřadu vlády a obsahoval především publikace OECD, které jsme ve fondu ještě neměli. Turistickému informačnímu centru města Seč bylo předáno 8 knih a 7 DVD od L. R. Hubbarda, které jsme dostali do fondu, ale nehodily se do profilu fondu Knihovny VŠE. Díky dárcům přibylo do fondu kusů publikací v odhadované ceně Kč Akvizice periodik Objednávky periodik v tištěné i elektronické podobě jsou zajišťovány centrálně oddělením časopisů v CIKS nejen pro studovny a knihovny, ale i pro katedry a další pracoviště VŠE. Výjimkou je Fakulta managementu v Jindřichově Hradci, která má samostatný rozpočet a vlastní akvizici. Veškeré údaje o periodikách na VŠE (včetně elektronických na CD) a jejich dostupnosti je možné zjistit v Souborném katalogu VŠE viz Do katalogu jsou průběžně doplňovány i údaje o titulech získaných v průběhu roku darem nebo výměnou. U řady tištěných periodik jsou k dispozici i elektronické verze a online přístupy do archivů (viz odst. 2.1). Ve studovnách na Žižkově a na Jižním Městě bylo ve volném výběru zpřístupněno 340 titulů časopisů a 12 titulů deníků. Další periodika jsou uložena na katedrách a dalších pracovištích VŠE. Dlouhodobě jsou v depozitech CIKS uchovávány pouze vybrané tituly. Celkový počet periodik evidovaných v r je 422 titulů., z toho 178 českých a 244 zahraničních. V roce 2009 byla změněn způsob trvalého uchovávání časopisů v depozitech VŠE. Nadále jsou vázány do pevné vazby pouze vybrané tituly, ostatní jsou uchovávány v archivních 8

11 1.2 Doplňování informačních zdrojů papírových krabicích. V průběhu roku došlo k výraznému zpřehlednění periodik uložených ve skladu a k dalšímu zpracování starších periodik z bývalého skladu Knihovny Pavla Eislera. Nákup Nákup periodik pro pracoviště VŠE umístěná v Praze je zajišťován centrálně, zpravidla formou předplatného vždy na následující rok a je hrazen z prostředků přidělených z rozpočtu školy a z grantů. Celkově bylo v roce 2009 vydáno za nákup periodik Kč. Největší objem titulů dodávají na základě výsledků veřejné obchodní soutěže tři společnosti: Dovoz tisku Praha Suweco CZ, s. r. o., EBSCO Information Services, s. r. o., a CZ Press, spol. s r. o. Ostatní tituly knihovna objednává přímo u vydavatelů nebo jiných distributorů. Dary V roce 2009 byla hodnota darovaných periodik vyčíslena na Kč, včetně titulů určených pro rozdání studentům. V této částce není zahrnuta hodnota periodik EU, která jsou dodávána do CIKS zdarma v rámci dohody Evropské komise s Evropskými dokumentačními středisky (EDS). Tyto tituly jsou však rovněž evidovány a zpracovány v Souborném katalogu VŠE. Podrobnější informace o darech jsou uvedeny v příloze I Akvizice elektronických informačních zdrojů V roce 2009 měla akademická obec VŠE a registrovaní uživatelé CIKS k dispozici celkem 27 elektronických informačních zdrojů (EIZ). Až na 3 zdroje, které byly zpřístupněny pouze v rámci lokální počítačové sítě, byly dostupné v online režimu s možností dálkového přístupu pomocí EZproxy serveru. Přehled všech zdrojů a jejich charakteristika jsou uvedeny v příloze C.2. Elektronické informační zdroje byly financovány jak z rozpočtu CIKS (808 tis. Kč), tak z institucionálních prostředků MŠMT. Díky těmto finančním prostředkům bylo možné navázat na projekty z programu 1N a zajistit tak kontinuální přístup ke zdrojům z projektů Národní knihovny ČR (EBSCO), Národní technické knihovny (Scopus), Knihovny AV ČR (Web of Knowledge), Ústavu výpočetní techniky MU Brno (Lecture Notes in Computer Science, ACM Digital Library, IEEE Computer Society Digital Library) a Filozofické fakulty MU Brno (Literature Online). Z institucionálních prostředků MŠMT byl rovněž hrazen přístup pro celkem 15 členů konsorcia do databází EconLit, Global Market Information Database (GMID) a SourceOECD, které byly původně zpřístupněny v rámci projektu CIKS Informační zdroje pro ekonomický výzkum (celkem tis. Kč). Databáze EBSCO, Lecture Notes in Computer Science, ACM Digital Library, IEEE Computer Society Digital Library, Literature Online a Scopus byly zpřístupněny na základě tzv. multilicence, plně hrazené z prostředků MŠMT. U databáze Web of Knowledge členové konsorcia hradili příspěvek, kalkulovaný na základě jejího využívání v předchozím projektu (příspěvek VŠE činil Kč). 9

12 1 Fondy 1.3 Zpracování informačních zdrojů Jmenné a věcné zpracování Činnost jmenné katalogizace byla v roce 2009 již zcela rutinní. Došlo jen k dílčím změnám vycházejícím z mezinárodních pravidel a doporučení NK. V roce 2009 bylo zkatalogizováno titulů, což včetně multiplikátů představuje knihovních jednotek. Jednalo se především o nově získané knihovní jednotky, ať již přímo do fondu CIKS nebo jako dary získané a určené přímo jednotlivým katedrám. V menší míře byla prováděna rekatalogizace starších fondů do elektronického katalogu. Na základě předvýběru z velmi starého fondu šlo hlavně o práce profilových oborů tématicky vhodných pro Zlatý fond českého ekonomického myšlení, a dále o fond přesouvaný ze skladu na Žižkově do skladu na Točné. Starší záznamy jsou podle možnosti doplňovány o autoritní údaje ze souboru jmenných autorit personálních jmen, případně další selekční údaje. Průběžně byly prověřovány a doplňovány údaje v záznamech periodik. Záznamy pokračujících zdrojů jsou převáděny na rychlejší a úspornější způsob zpracování narůstajícího počtu výtisků. Úsek jmenného zpracování je distributorem zpracovaných dokumentů pro jednotlivé katedry a pracoviště VŠE. K tomuto účelu je zde vedena kartotéka předaných dokumentů Projekt Kooperativní tvorba a využívání souboru národních autorit Do tohoto projektu Národní knihovny ČR se CIKS zapojil od počátku roku 2005, každoročního setkání lokálních supervizorů se účastní jedna pracovnice úseku Katalogizace. Informace o problematice shrnuje od roku 2007 portál Národní autority ČR (http://autority. nkp.cz). CIKS je jednou z knihoven se systémem Aleph, které přispívají on-line do databáze jmenných autorit (AUJ), což je soubor personálních autorit a soubor korporativních autorit (názvy institucí a konferencí). Výsledky CIKS dokládá tab Národní autority jmenné Celkový počet vytvořených záznamů Z toho: Personální Korporace, konference Návrhy na opravy Počet záznamů získaných z báze JA Tabulka 1.1: Tvorba a využívání národních autorit v CIKS VŠE V rámci projektu Kooperativní tvorba a využívání souboru národních autorit v oblasti věcných autorit nebyly předány Národní knihovně žádné nové návrhy autorit. 1.4 Zlatý fond českého ekonomického myšlení Výběr a zpracování dokumentů do sbírky Zlatý fond českého ekonomického myšlení probíhal v roce 2009 po dvou liniích: 10

13 1.4 Zlatý fond českého ekonomického myšlení v rámci předmětu 5IE320 Zlatý fond českého ekonomického myšlení, vyučovaného na Katedře institucionální ekonomie Národohospodářské fakulty, pokračování původního projektu CIKS, započatého v r stěžejním počinem zde byla účast v projektu MK Národní program mikrofilmování a digitálního zpřístupňování dokumentů ohrožených degradací kyselého papíru v rámci podprogramu VISK 7 Kramerius (více v kap. 5) Předmět 5IE320 Předmět má povahu semináře a je kombinací samostatné práce studentů, konzultací s vyučujícím a odbornými knihovníky. Pracovnice CIKS garantují odbornou knihovnickou úroveň studentských prací. V úvodu jsou studenti seznamováni s cíli a zadáním semináře, se zásadami obsahové analýzy dokumentu, zpracování abstraktu a bibliografické citace i zvláštnostmi práce s historickými texty. Je zadán jeden nebo více ročníků odborného časopisu (v minulých letech Obzor národohospodářský, v r Naše doba: revue pro vědu, umění a život sociální), dále 1 až 2 monografie z období do r. 1950; posledním úkolem je zpracování biografie osobnosti z dějin českého ekonomického myšlení 19. a první poloviny 20. stol. Studenti mají za úkol v průběhu semináře: analyzovat dokument v rozsahu bibliografického záznamu (jmenný a věcný popis), zpracovat bibliografické citace, vypracovat abstrakt dokumentu, vypracovat rešerši biografii a výběr z bibliografie zadaného autora. Více informací je na webové stránce V roce 2009 proběhlo celkem 26 dvouhodinových seminářů. Výuky se účastnilo 25 studentů (12 studentů v zimním semestru, 13 studentů v letním semestru). Profilovým časopisem byl časopis Naše doba: revue pro vědu, umění a život sociální, který vycházel v letech V zimním semestru to byly dostupné ročníky z období , v letním semestru pak z období , ale hlavně starší ročníky ( ), které nově získal CIKS VŠE do knihovního fondu. Studenti přečetli a podle výše uvedených kritérií zadání zpracovali celkem 132 časopiseckých článků. Studenti dále přečetli a zpracovali 22 monografií a 25 přednášek proslovených v letech na schůzích České národohospodářské společnosti. Do souboru rešerší přibylo 11 profilů význačných českých národohospodářů. Práce jsou zpřístupněny ve virtuální knihovně Projekt CIKS V průběhu roku 2009 bylo do sbírky Zlatý fond českého ekonomického myšlení zařazeno a v Souborném katalogu VŠE zpřístupněno 24 publikací. V březnu 2009 byla VŠE přidělena dotace z programu Ministerstva kultury ČR VISK 7 Národní program mikrofilmování a digitálního zpřístupňování dokumentů ohrožených degradací kyselého papíru Kramerius na projekt Digitalizace sbírky Zlatý fond českého ekonomického myšlení 1. etapa. V roce 2009 byly v rámci VISK 7 digitalizovány 103 tituly monografií, které byly vybrány podle tematického hlediska s přihlédnutím ke stupni opotřebení originálu. V souladu s podmínkami programu VISK 7 jsou tyto publikace z fondu VŠE zpřístupněny na informačním portálu systému Kramerius (http://kramerius-info.nkp.cz/). 11

14 1 Fondy 1.5 Revize a vyřazování fondů Počátkem roku 2009 byla zahájena revize knihovních fondů příručních a katedrových knihoven Fakulty informatiky a statistiky. Revizní práce, dohledávání nenalezených titulů za pomoci dílčích evidencí, převod nepotřebných knihovních jednotek do centrálního skladu, přebírání náhrad za ztracené publikace, rekatalogizace knihovních jednotek dosud neevidovaných v knihovním systému Aleph (tzv. dlouhodobých výpůjček z doby Ústřední ekonomické knihovny), evidence knihovních jednotek na konkrétní pracovníky a evidence ztrát a změn lokací mezi pracovišti pokračují i v roce Koncem roku začaly revizní práce také na rektorátních a kvestorátních pracovištích. V dubnu 2009 byla ukončena revize 12 katedrových a příručních knihoven Fakulty mezinárodních vztahů a 5 institutů VŠE. Revize volně přístupných knihovních fondů CIKS (neperiodických i periodických) proběhly opět v letních měsících, kdy byly studovny uzavřeny pro veřejnost. Celkem bylo zrevidováno kolem 38 tisíc svazků ve volném výběru ve studovnách na Žižkově a na Jižním Městě. Revizi studovny provedli ve spolupráci s CIKS i pracovníci Výpočetního centra ve Studijním a informačním centru na Jarově. V letních měsících došlo k velkým posunům a přesunům knihovních fondů v rámci skladů. V depozitním skladu na Točné se podařilo během několika málo dní dokončit vyřazování vázaných ročníků časopisů převezených v předchozím roce z bývalého CDMS Veleslavín. Celkem bylo třeba manipulovat s cca svazky vázaných periodik i neperiodických materiálů. Do archivu VŠE byly ze skladu na Žižkově předány vyřazené vysokoškolské kvalifikační práce z roku 2004, proběhly 2 velké nabídky odepsaného fondu z bývalé Ústřední ekonomické knihovny a vyřazení nepoužívaných multiplikátů publikací, vrácených během revizí z katedrových knihoven. V posledních měsících roku 2009 bylo do nově zřízené a vybavené zasedací místnosti na Národohospodářské fakultě převedeno a převezeno cca zkatalogizovaných svazků z dědictví po významném anglickém publicistovi Chrisi Tameovi, dočasně umístěných na Točné a ve skladu na Žižkově. Spolu s dosud nezpracovanými svazky tvoří základ nově vzniklé fakultní knihovny Chris Tame Library. Studijní knihovna na Jižním Městě během stavebních úprav studoven v letních měsících sloučila fondy bývalé počítačové studovny a hlavní studovny. Po stavebním propojení prostor byly knižní fondy posunuty a upraveno bylo i jejich stavění. Ke konci roku 2009 bylo v hlavní studovně k dispozici knihovních jednotek. Knihovna Fakulty managementu v Jindřichově Hradci se v hektických podzimních měsících přestěhovala se svými fondy do 3 pater nově postaveného křídla budovy fakulty. Přípravné práce, včetně rozvržení studoven, řešení logistických problémů spojených s přesuny takového množství fondů, převodů fondů ze starých na nové lokace apod., zabraly více než rok, ale podařilo se vše stihnout včas. Samotný přesun byl nesmírně rychlý a minimálně omezil provoz knihovny. To i díky velkému množství dobrovolníků z řad akademické obce fakulty, jejich nasazení i jejich několika víkendovým brigádám. Slavnostní otevření nové knihovny proběhlo V současné době je uživatelům ve volném výběru k dispozici cca knihovních jednotek, opatřených ochrannými štítky od firmy 3M a stavěných dle hřbetních štítků. 12

15 2 Informační systémy 2.1 Elektronické informační zdroje CIKS VŠE poskytlo a zajistilo všem svým uživatelům v roce 2009 nemalou kolekci elektronických informačních zdrojů (EIZ). Kromě elektronického Souborného katalogu VŠE byly k dispozici rovněž tzv. licencované databáze, které jsou dostupné z webových stránek a Samozřejmostí bylo zpřístupnění licencovaných elektronických zdrojů jak z každého počítače, který byl zapojen do místní počítačové sítě VŠE, tak i mimo prostory VŠE pomocí autorizovaného přístupu přes EZproxy server. Licencované databáze lze z hlediska obsahové náplně rozčlenit do následujících kategorií: plnotextové všeobecné a specializované databáze, faktografické databáze, citační rejstříky a bibliografické databáze. V rámci plnotextových licencovaných databází mají uživatelé možnost studovat kompletní plné texty nejen jednotlivých článků apod., ale i celých ročníků časopisů nebo elektronických knih. Vzhledem k ukončení grantu MŠMT ČR 1N04033 a nepříznivé rozpočtové situaci nebylo obnoveno předplatné 6 licencovaných databází: DSI Campus Solution, ExpressExec, Factiva, Market Research Monitor, Ulrich s International Periodicals Directory a ViewsWire. V posledním čtvrtletí roku 2009 byl rovněž ukončen přístup do licencované databáze Taylor & Francis ebooks. Naopak nově byla do kolekce licencovaných databází začleněna databáze Scopus, která patří mezi největší světové citační polytematické databáze. Databáze Scopus čerpá z cca titulů časopisů jak v tištěné, tak v elektronické podobě. Uživatelům poskytuje v první řadě možnost sledovat poslední trendy v oblasti výzkumu a vývoje nebo vývoj názorů a teorií v různých vědeckých disciplínách. Na základě citačních vazeb je možné také vysledovat aktuální vazby mezi vědci a vědeckými pracovišti. Jako další novinka z oblasti EIZ byla do ostrého provozu pro uživatele spuštěna online služba Serials Solutions, která umožňuje efektivní, rychlé a pohodlné vyhledávání dokumentů ve velkém množství elektronických informačních zdrojů najednou. Rešeršní dotaz je potřeba položit pouze jednou a služba provede tzv. federativní vyhledávání ve všech vybraných elektronických informačních zdrojích a následně zobrazí přehledný seznam výsledků vyhledávání, se kterým je možné dále snadno interaktivně pracovat. Služba Serials Solutions taktéž zajistí zaslání výsledků em, uložení nebo export vybraných záznamů do bibliografického softwaru. Celkově bylo v roce 2008 na VŠE zpřístupněno 27 elektronických informačních zdrojů, z toho 3 pouze v lokální počítačové síti VŠE. Přehledový seznam EIZ s jejich stručnou charakteristikou je k dispozici v příloze C.2, výběr ze statistických dat o využití EIZ uživateli v příloze C.1.7. Kromě výše zmíněných EIZ bylo v rámci Virtuální ekonomické knihovny Econlib (http:// zpřístupněno 70 elektronických verzí časopisů (20 titulů v češtině, 50 titulů v cizím jazyce), které VŠE předplácí v tištěné podobě. 13

16 2 Informační systémy 2.2 Vzdálený přístup k elektronickým informačním zdrojům Stejně jako v roce 2008 i v roce 2009 byl v rutinním provozu přístup k licencovaným elektronickým informačním zdrojům přes proxy server EZproxy. Díky snadnému použití (uživatel jen zadá na stránkách své uživatelské jméno a heslo v LDAP) je toto řešení široce používáno jak pedagogy, tak studenty. 2.3 Federativní vyhledávání V roce 2009 bylo spuštěno do plného provozu federativní vyhledávání v elektronických informačních zdrojích využívající technologii SerialsSolutions. Federativní vyhledávání umožňuje studentům a zaměstnancům VŠE nalézt požadované informace na jednom místě, bez nutnosti procházet a zpracovávat výsledky jednotlivých EIZ předplacených na VŠE. Využitelnost tohoto způsobu vyhledávání dokládá např. několikanásobný nárůst přístupů do databází EBSCO (viz tab. C.1.7). Federativní vyhledávání v EIZ bylo zprovozněno v rámci projektu MŠMT ČR Pokročilé zpřístupnění a ochrana klasických a elektronických informačních zdrojů. 2.4 Webové stránky CIKS a další webové aplikace Webové stránky Centra informačních a knihovnických služeb a stránky Virtuální ekonomické knihovny Econlib byly v roce 2009 v rutinním provozu, prováděné změny především v administrátorské části měly za cíl zajistit uživatelům aktuálnost informací a administrátorům jednodušší správu. Hlavní stránka CIKS je využívána pro zveřejňování upoutávek m. j. na elektronické informační zdroje s možností hlasování, které následně slouží jako podklad při rozhodování o zakoupení zdroje do stálé nabídky CIKS. V roce 2009 nadále probíhala aktualizace edice Nositelé Ceny Švédské banky za ekonomii na paměť Alfreda Nobela která je dle statistik významným informačním přínosem pro komunitu uživatelů (viz např. tab. C.1.2). Významnou událostí ve správě webů Centra informačních a knihovnických služeb bylo spuštění nové verze Kalendáře akcí Kompletně přepracované grafické rozhraní, reflektující změny v grafickém designu stránek VŠE, nabízí snadný přehled akcí konaných na půdě Vysoké školy ekonomické, s možností pohledu na konkrétní den, týden nebo celý měsíc. Vybrané kategorie akcí lze sledovat přes RSS kanály, konkrétní akci je možné uložit do kalendáře nebo zaslat em. Počet návštěv Kalendáře akcí zaznamenal meziroční nárůst 40 %, v průběhu akademického roku to je téměř návštěv měsíčně. Stránky vyhledávání nabízí díky technologii Google velmi rychlé a přesné vyhledávání na serverech VŠE včetně skloňování českých slov, řazení podle relevance a vyhledávání podle konkrétního serveru VŠE. V roce 2009 bylo na těchto stránkách průměrně zpracováno přes dotazů za den, návštěvnost webu byla návštěv měsíčně. Uživatelé nejčastěji hledají menzu, knihovnu, logo a informace o harmonogramu, Eduroam, ISIC a kolejích. CIKS se podílí na vývoji a obsahové správě virtuální knihovny Bibliotheca Economica Jedná se o společný projekt Národohospodářské fakulty a Centra informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické v Praze pro 14

17 2.5 Webové stránky VŠE katalogizaci a digitalizaci především ekonomické literatury, vydané před rokem V roce 2009 došlo k výraznému nárůstu titulů dostupných zdigitalizovaných publikací, na základě odezvy uživatelů a zkušeností z prvního roku provozu započaly úpravy grafického rozhraní za účelem zjednodušení vyhledávání a většího zpřehlednění rozsáhlého obsahu. S vybranými statistikami Google Analytics a grafy o provozu webů ve správě CIKS se můžete seznámit v příloze C Webové stránky VŠE Webové stránky školy (http://www.vse.cz) běží v rutinním provozu, změny v uživatelské části tedy v roce 2009 až na drobné úpravy nenastaly. Počet návštěv byl stabilní (srovnatelný s rokem 2008), ale v souhrnech byla návštěvnost všech školních webových stránek vyšší (přibylo stránek fakult a kateder a část informací se přesouvá tam, resp. uživatelé si začínají zvykat hledat informace o dění na fakultě/katedře také na stránkách fakulty/katedry). Mezi nejnavštěvovanější stránky patří tradičně informace o přijímacím řízení, harmonogramy studia a přehled elektronických informačních zdrojů. Významným obohacením webových stránek školy byla realizace exportů do databáze RePEc (Research Papers in Economics) Tato databáze je celosvětově jednou z nejvýznamnějších volně dostupných databází vědeckých textů z oblasti ekonomie. V roce 2009 byly připraveny exporty pro tři vědecké časopisy vydávané Vysokou školou ekonomickou (Acta Oeconomica Pragensia, Politická ekonomie a Prague Economic Papers). Díky zveřejnění abstraktů a odkazů na plné texty v této prestižní databázi vzrostla citovanost autorů z těchto časopisů. Částečně bylo přepracováno administrátorské rozhraní stránek a to tak, aby umožňovalo snazší vkládání informací. Do školního designu byla převedena jedna z klíčových aplikací Kalendář akcí (viz výše). V roce 2009 došlo k významnému nárůstu využití redakčního systému Wordpress na stránkách fakult a kateder. Během roku bylo takto převedeno do školní grafiky a redakčního systému Wordpress celkem cca 50 webů (fakulty, katedry, útvary). Větší část školy díky tomu používá standardní školní grafiku www stránek a standardní redakční systém, podporovaný na VŠE. Byl vylepšen systém přebírání termínů (horní část stránky) na weby fakult a kateder jak z celoškolních termínů (http://terminy.vse.cz), tak z jednoho Wordpressu na jiný. Řešení je realizováno formou RSS kanálů pro různé typy termínů a na stránkách konkrétní fakulty/katedry lze zvolit, ze kterých webů budou tyto termíny zobrazovány. Díky tomu je možné např. informace o konferenci pořádané fakultou zobrazit bez jakéhokoli dalšího úsilí na webech všech kateder této fakulty. Termíny a zprávy obsahující časové údaje byly doplněny o možnost importovat tato data do kalendářů uživatelů ve formátu ical, standardu obvyklém prakticky ve všech kalendářových aplikacích. Do školní šablony Wordpressu byly přidány některé pluginy zajišťující funkčnost požadovanou jednotlivými útvary jde především o snadné publikování multimédií, zrychlení provozu stránek (cache), upozornění na počet aktuálních termínů zveřejněných na stránkách nebo možnost určit u konkrétních stránek výčet uživatelů, kteří mají k této stránce přístup (včetně ověření těchto uživatelů vůči školnímu LDAP serveru). Školní Wordpress byl také rozšířen o data přebíraná ze studijního systému ISIS. V první fázi (rok 2009) to byly především údaje o pracovnících katedry (telefonní seznam, místnosti) 15

18 2 Informační systémy a jejich konzultačních hodinách, ve druhé fázi (1. čtvrtletí roku 2010) by se tato data měla rozšířit o další relevantní údaje (např. přehled publikací, témat závěrečných prací nebo kurzů vyučovaných katedrou). Vzhledem k přebírání údajů z ISISu jsou stránky kateder vždy v souladu s daty vloženými do ISISu a zároveň je pro správce těchto stránek velmi snadné taková data do stránek vložit. Pro všechny instance redakčního systému Wordpress byla zprovozněna služba Google Analytics, poskytující správcům stránek údaje o návštěvnosti jejich www stránek. Díky využití jednotného nástroje jsou data jednotlivých kateder/fakult porovnatelná, a to včetně možného sledování kampaní. Administrační rozhraní systému Wordpress bylo také významně přepracováno, m. j. v souvislosti s přechodem na Wordpress řady 2.8, resp. 2.9, umožňujícím upravit rozhraní na míru správci. Po úpravách rozhraní se doba školení, potřebného pro naučení všech možností redakčního systému, výrazně zkrátila, a lidé bez předchozí znalosti této technologie jsou schopni po asi jednohodinovém zaškolení spravovat všechny podstatné části stránek. Díky provozu redakčního systému ve zmiňovaných asi 70 instancích probíhá také intenzivní průzkum zkušeností správců stránek s provozem redakčního systému a sběr námětů a připomínek. Náměty a připomínky jsou průběžně zapracovávány do všech instancí, což umožňuje vylepšení možností webů i u těch útvarů/kateder, které správě webu věnují jen malou péči. 2.6 Elektronické dodávání dokumentů V roce 2009 byla služba poskytována pouze v lednu, od vstoupila do platnosti kolektivní smlouva mezi DILIA a NK, která za poskytování služby zavedla přísnější podmínky a poplatky. Při ceně 15 Kč za stránku nebo článek (max. 100 Kč za objednávku) se služba stala pro klienty knihovny neatraktivní. Po dočasném pozastavení z technických důvodů byla služba EDD, po upřesnění stavu na semináři k EDD v NK , zastavena úplně. Po změně cenové politiky byla poptávka po službě EDD prakticky nulová. Jako částečná náhrada byl nainstalován v prostorách studovny počítač se skenerem, kde si mohou uživatelé pro vlastní potřebu převádět dokumenty do digitální podoby. Celý proces je pro uživatele samoobslužný. O tento způsob digitalizace je velký zájem, počet klientů je vyšší než u původního EDD. Skenování využívá i část klientů, kteří si předtím zhotovovali digitální kopie v nižší kvalitě pomocí fotoaparátu. Nejedná se však o plnohodnotnou náhradu EDD, kde hlavní výhodou bylo objednání a doručení dokumentu bez nutnosti fyzické návštěvy knihovny. Dalším možným způsobem jak získat požadovanou kopii dokumentu je klasická papírová kopie na kopírovacím zařízení, kde nedošlo k žádným změnám. Jako rovnocenné náhradní řešení EDD bylo zvažováno zapojení knihovny VŠE do Virtuální polytechnické knihovny (VPK). Ta digitalizaci dokumentů pouze zprostředkovává za podmínek daných novou kolektivní smlouvu, uživatel nakonec dostává pouze papírovou kopii. Pro získání digitální kopie musí být uživatel registrován přímo ve VPK a mít zřízeno vlastní uživatelské konto s depozitem. Proto bylo toto řešení vyhodnoceno jako neefektivní a je uživatelům doporučováno jen jako jedna z možností. 16

19 2.7 Aleph Aleph500 V první polovině roku byly uskutečněny konzultace s pracovníky dalších kateder, na kterých měli zájem půjčovat knihy prostřednictvím knihovního systému Aleph. Pro každé pracoviště, kde splnili nutné předpoklady pro provozování výpůjček prostřednictvím Alephu, byly v knihovním systému nastaveny tabulky řídící výpůjčky a byli vyškoleni odpovědní pracovníci, kteří výpůjční služby v knihovním systému zajišťují. Na základě praktického provozu byla nastavení pro jednotlivá pracoviště upravována tak, aby co nejvíce vyhovovala požadovanému způsobu provozu. Průběžně byly konzultovány nejasnosti okolo provozu a doškolováni odpovědní pracovníci. Ke konci roku fungoval výpůjční protokol Alephu na třech katedrách, Katedře informačního a znalostního inženýrství, Katedře politologie a Katedře ekonomie. Celkem v roce 2009 na těchto katedrách uskutečnili 136 absenčních výpůjček prostřednictvím knihovního systému Aleph. 17

20 3 Služby 3.1 Služby knihovní sítě Služby Knihovny a studoven Žižkov Studovna Žižkov Studovna Knihovny VŠE na Žižkově se organizačně skládá z hlavní (všeobecné) studovny, Evropského dokumentačního střediska (EDS), Knihovny Pavla Eislera (KPEIS) a multimediální studovny Mediatéky. Fondy všech součástí čítají knihovních jednotek ( hlavní studovna, EDS, KPEIS a Mediatéka). Knižní fond je doplněn 12 tituly deníků a 340 tituly časopisů v několika jazycích. Uživatelé zde ve volném výběru naleznou základní druhy informačních materiálů (periodika, skripta VŠE, odborné monografie, slovníky, encyklopedie, jazykové učebnice, Working Papers VŠE i zahraničních univerzit, sbírky zákonů, statistické ročenky, publikace OSN, ILO, OECD, Světové banky, ČNB, bankovní zprávy, materiály Mezinárodního měnového fondu, Evropské banky pro obnovu a rozvoj a další dokumenty). Fondy studoven jsou řazeny podle mezinárodního desetinného třídění (MDT) a speciálních třídníků pro řazení publikací OSN, OECD, ILO, Světové banky a materiálů Evropské unie. Pro přehlednost a snadnou orientaci uživatelů je značení publikací rozlišeno i barevně s použitím kombinací MDT a abecedního nebo číselného řazení. Pracovníci studoven vykonávali pravidelné činnosti informační a referenční služby, obsluha kopírek ( kopií za rok 2009), orientace v on-line katalogu a elektronických zdrojích. V letních měsících byly ve studovnách vyměněny pracovní a počítačové stoly i informační a manipulační pulty. S novým nábytkem byla i mírně změněna dispozice v přední (vstupní) části studovny, kde bylo zřízeno místo pro studium Zlatého fondu. Ze studovny byly do skladu knihovny přesunuty tištěné diplomové práce (rok ), ty jsou uživatelům dostupné na vyžádání. Přemístěním těchto dokumentů se ve studovně zvětšil prostor pro přehlednější rozřazení literatury. Rozšíření výpůjčních služeb do studovny se velmi osvědčilo a je využíváno zejména po ukončení provozu výpůjčního protokolu. Se začátkem zimního semestru a registrací nových studentů do knihovny nastaly (poprvé od zavedení knihovního systému Aleph) velké problémy s přihlášením studentů ke svému kontu v knihovním systému (číslo ID karty + heslo nastavené na obecnou hodnotu s nutností změny). Správné zapsání těchto údajů se pro většinu studentů stalo velkou překážkou, takže bylo nutné nezměněná hesla blokovat, i přes platnou registraci, a nutit je tímto ke změně hesla. Druhá možnost, která byla studentům nabídnuta, a to přístup pomocí hesla do lokální sítě (Novell), narazila bohužel na neznalost přihlášení se do školní sítě. K prezenčnímu studiu bylo ze skladu do studoven vydáno knihovních jednotek a služeb studoven využilo v roce 2009 celkem uživatelů. Návštěvnost studoven byla po celý rok velmi vyrovnaná. V průběhu roku byla zkrácena provozní doba studoven, prodloužený provoz byl zaveden pouze v období končící výuky a ve zkouškovém období. Důvodem k zavedení zkrácené provozní doby byla velmi nízká obsazenost studoven v době od hod, která se pohybovala výrazně pod 10 %. 18

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2005

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2005 Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2005 Doplňování knihovního fondu Knihovní fond ÚK byl v souladu s rámcovým plánem akvizice fondu doplňován převážně koupí z prostředků přidělených

Více

Knihovnické a informační služby na Vysoké škole ekonomické v Praze

Knihovnické a informační služby na Vysoké škole ekonomické v Praze Základní informace Knihovnické a informační služby na Vysoké škole ekonomické v Praze Příručka je primárně určena studentům prvního ročníku, podává proto pouze v úvodu stručnou informaci o knihovnicko-informačních

Více

Tab. 6.1.1 Knihovny VŠE jejich fondy, zdroje a služby

Tab. 6.1.1 Knihovny VŠE jejich fondy, zdroje a služby 6 Vysokoškolské knihovny, knihovnicko-informační služby VŠE provozuje síť knihoven a studoven, z nichž veřejně přístupné jsou: Knihovna VŠE na Žižkově, Praha 3 se specializovanými studovnami: o Knihovna

Více

STATISTIKA ČINNOSTI NTK V ROCE 2012

STATISTIKA ČINNOSTI NTK V ROCE 2012 1 - Fondy A. FONDY STATISTIKA ČINNOSTI NTK V ROCE 2012 1. Stav, přírůstek a úbytek primárních fondů (knihovních jednotek/svazků) číslo údaj stav 2011 přírůstek přírůstek přír. 12/11 úbytek úbytek úbyt.

Více

D VZDĚLÁVACÍ A ODBORNÉ AKTIVITY CIKS... 69 D.1 VZDĚLÁVÁNÍ... 69 D.2 OSTATNÍ ODBORNÉ AKTIVITY... 70

D VZDĚLÁVACÍ A ODBORNÉ AKTIVITY CIKS... 69 D.1 VZDĚLÁVÁNÍ... 69 D.2 OSTATNÍ ODBORNÉ AKTIVITY... 70 Tabulky a grafy Tabulky a grafy Tabulky a grafy A KNIHOVNÍ FONDY PRIMÁRNÍ A SEKUNDÁRNÍ (KATALOGY)... 49 A.1 STAV, PŘÍRŮSTEK A LOKACE KNIHOVNÍCH FONDŮ VŠE... 49 A.2 SKLADBA PŘÍRŮSTKU KNIHOVNÍHO FONDU...

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Centrum informačních a knihovnických služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Centrum informačních a knihovnických služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Centrum informačních a knihovnických služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 PRAHA 2012 Vysoká škola ekonomická v Praze Centrum informačních a knihovnických služeb Edice Informační

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Centrum informačních a knihovnických služeb

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Centrum informačních a knihovnických služeb VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Centrum informačních a knihovnických služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 PRAHA 2008 Vysoká škola ekonomická v Praze Centrum informačních a knihovnických služeb Edice Informační

Více

KDE A JAK HLEDAT KONKRÉTNÍ DOKUMENT

KDE A JAK HLEDAT KONKRÉTNÍ DOKUMENT KDE A JAK HLEDAT KONKRÉTNÍ DOKUMENT KDE HLEDAT KNIHU Informace o knihách, které je možné najít a půjčit si v knihovnách, můžete hledat v katalozích knihoven, v souborných katalozích, v České národní bibliografii

Více

Referenční služby NTK

Referenční služby NTK Referenční služby NTK Mgr. Alena Pavelová, alena.pavelova@techlib.cz vedoucí oddělení speciálních služeb NTK Moderní referenční služby 1 Referenční středisko STK Moderní referenční služby 2 Referenční

Více

Bibliografické a rešeršní služby

Bibliografické a rešeršní služby Bibliografické a rešeršní služby Bibliografie Seznam dokumentů zpracovaných podle určitých zásad, pravidel a hledisek. Účelem je informovat o existenci informačních pramenů. Nauka o seznamech dokumentů,

Více

Koncepce rozvoje knihovny na léta 2008-210

Koncepce rozvoje knihovny na léta 2008-210 Koncepce rozvoje knihovny na léta 2008-210 Činnost knihoven je veřejnou službou a knihovny jsou považovány za instituce veřejného zájmu. Jsou nástrojem základního lidského práva na rovný přístup k informacím,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Centrum informačních a knihovnických služeb

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Centrum informačních a knihovnických služeb VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Centrum informačních a knihovnických služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 PRAHA 2009 Vysoká škola ekonomická v Praze Centrum informačních a knihovnických služeb Edice Informační

Více

Služby Virtuální polytechnické knihovny

Služby Virtuální polytechnické knihovny Služby Virtuální polytechnické knihovny Markéta Máliková Oddělení meziknihovních služeb Co je VPK systém pro služby dodávání dokumentů projekt spuštěn r. 2001 v současnosti se na VPK podílí necelých 50

Více

Služby nejen na webu NLK. Vladimíra Procházková Národní lékařská knihovna

Služby nejen na webu NLK. Vladimíra Procházková Národní lékařská knihovna Služby nejen na webu NLK Vladimíra Procházková Národní lékařská knihovna Doporučená literatura pro studium pregraduální, postgraduální, k atestaci, pro praxi... Doporučená literatura Doporučená literatura

Více

Rozvojový projekt na rok 2008

Rozvojový projekt na rok 2008 VYSOKÁ ŠKOLA: Vysoká škola ekonomická v Praze nám. W. Churchilla 4 130 67 Praha 3 Žižkov Rozvojový projekt na rok 2008 Formulář pro závěrečnou zprávu Program: 6) Program na podporu odstranění slabých stránek

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Centrum informačních a knihovnických služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Centrum informačních a knihovnických služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Centrum informačních a knihovnických služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 PRAHA 2013 Vysoká škola ekonomická v Praze Centrum informačních a knihovnických služeb Edice Informační

Více

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2012

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2012 Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2012 Doplňování knihovního fondu Knihovní fond ÚK byl v souladu s rámcovým plánem akvizice doplňován převážně koupí z prostředků přidělených ÚK

Více

Virtuáln. lní knihovny přístup k dokumentům a službám kdykoliv a odkudkoliv

Virtuáln. lní knihovny přístup k dokumentům a službám kdykoliv a odkudkoliv Virtuáln lní knihovny přístup k dokumentům a službám kdykoliv a odkudkoliv Jitka Stejskalová Ústav vědeckých informací 1. LF UK od klasické knihovny k virtuální za vše mohou počítače a Internet relační

Více

Knihovnu Jiřího Mahena Moravskou zemskou knihovnu

Knihovnu Jiřího Mahena Moravskou zemskou knihovnu Knihovnu Jiřího Mahena Moravskou zemskou knihovnu největší veřejná městská knihovna na Moravě, druhá největší v ČR Zřizuje ji od roku 1921 Statutární město Brno Knihovní fond dosahuje 800 tisíc knihovních

Více

Knihovna jako systém

Knihovna jako systém Knihovna jako systém Co je to knihovna druh informačního systému funkce knihoven zprostředkování informací získávání informací zpracování informací pokr. podle zákona 257/2001Sb. po všech novelizacích:

Více

Novinky v ASEPu a zkušenosti s vkládáním plných textů

Novinky v ASEPu a zkušenosti s vkládáním plných textů Novinky v ASEPu a zkušenosti s vkládáním plných textů Jana Doleželová Knihovna AV ČR, v. v. i. Seminář pro pracovníky knihoven a SVI ústavů AV ČR Praha, 17. 6. 2013 Nová interní směrnice č. 4 / 2013 Tvorba

Více

Základní legislativní dokumenty

Základní legislativní dokumenty Mgr. Monika Oravová Základní legislativní dokumenty Knihovní zákon 257/2001 Sb. Autorský zákon 121/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb. Manifest UNESCO a IFLA o školních knihovnách Doporučení

Více

VÝZNAM INFORMAČNÍHO CENTRA VYSOKÉ ŠKOLY. Ing.Jiří Potáček, CSc. Ing. Věra Svobodová Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně

VÝZNAM INFORMAČNÍHO CENTRA VYSOKÉ ŠKOLY. Ing.Jiří Potáček, CSc. Ing. Věra Svobodová Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně VÝZNAM INFORMAČNÍHO CENTRA VYSOKÉ ŠKOLY Ing.Jiří Potáček, CSc. Ing. Věra Svobodová Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Informační potřeby -věda, výzkum, pedagogika - studium - ostatní - zájmové

Více

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2009

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2009 Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2009 Doplňování knihovního fondu Knihovní fond ÚK byl v souladu s rámcovým plánem akvizice doplňován převážně koupí z prostředků přidělených ÚK

Více

Univerzitní informační systém

Univerzitní informační systém Univerzitní informační systém komplexní informační systém pro řízení studijního a vědecko-výzkumného procesu VŠ IS4U, s. r. o. info@is4u.cz Představení komplexní informační systém pro hlavní činnost univerzity

Více

PŘÍLOHA I: CENÍK POPLATKŮ A SLUŽEB PLATNÝ OD 22. 2. 2010

PŘÍLOHA I: CENÍK POPLATKŮ A SLUŽEB PLATNÝ OD 22. 2. 2010 PŘÍLOHA I: CENÍK POPLATKŮ A SLUŽEB PLATNÝ OD 22. 2. 2010 1. Registrace a výdej knihovních průkazů registrační roční zákaznický poplatek (365 dnů) (půlroční poplatek je ½ uvedené částky) zákazník mladší

Více

Zkušenosti s e-knihami Flexibooks. Vědecká knihovna Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Marcela Hladíková

Zkušenosti s e-knihami Flexibooks. Vědecká knihovna Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Marcela Hladíková Zkušenosti s e-knihami Flexibooks Vědecká knihovna Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Marcela Hladíková Základní informace o knihovně Vznik v roce 2013 sloučením 5 fakultních knihoven (ocenění Knihovna

Více

České internetové medicínské zdroje v Národní lékařské knihovně

České internetové medicínské zdroje v Národní lékařské knihovně České internetové medicínské zdroje v Národní lékařské knihovně Kateřina Štěchovská Národní lékařská knihovna, Praha stechovs@nlk.cz INFORUM 2005: 11. konference o profesionálních informačních zdrojích

Více

Zpracování dokumentů. PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci

Zpracování dokumentů. PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci Zpracování dokumentů PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci Co hledají uživatelé v knihovnách? Informace v knihách, časopisech a různých druzích dokumentů Přístup na internet Pomoc při zpracování

Více

SLUŽBY UNIVERZITNÍ KNIHOVNY. Univerzitní knihovna Ostravské univerzity 2015/2016

SLUŽBY UNIVERZITNÍ KNIHOVNY. Univerzitní knihovna Ostravské univerzity 2015/2016 SLUŽBY UNIVERZITNÍ KNIHOVNY Univerzitní knihovna Ostravské univerzity 2015/2016 Obsah Umístění provozů knihovny Otevírací doba Práva a povinnosti uživatelů, registrace Výpůjčky Sankce E-zdroje Přehled

Více

Řád relaxačního místa s knihovnou (součást Řádu odborných učeben - č.j. 49/2010)

Řád relaxačního místa s knihovnou (součást Řádu odborných učeben - č.j. 49/2010) Základní škola Brno, Heyrovského 32 Řád relaxačního místa s knihovnou (součást Řádu odborných učeben - č.j. 49/2010) V souladu se zřizovací listinou školy ze dne 8.10.2002 a pozdějších dodatků vydávám

Více

Knihovní řád knihovny Ústavu informatiky Akademie věd České republiky, v.v.i.

Knihovní řád knihovny Ústavu informatiky Akademie věd České republiky, v.v.i. Knihovní řád knihovny Ústavu informatiky Akademie věd České republiky, v.v.i. Základní ustanovení Právní zakotvení V souladu se zákonem ČNR č. 283/1992 Sb., o Akademii věd České republiky, ve znění pozdějších

Více

David Horváth Ústav informačních studií a knihovnictví Filozofická fakulta Univerzita Karlova v Praze 12. 9. 2013

David Horváth Ústav informačních studií a knihovnictví Filozofická fakulta Univerzita Karlova v Praze 12. 9. 2013 David Horváth Ústav informačních studií a knihovnictví Filozofická fakulta Univerzita Karlova v Praze 12. 9. 2013 Místo konání výzkumu: Ústav vědeckých informací 2. LF UK a FN Motol (Knihovna 2. LF UK

Více

radka.rimanova@techlib.cz Schůzka členů konsorcií projektu VZ09003 NTK 30. 3. 2011, NTK, Praha

radka.rimanova@techlib.cz Schůzka členů konsorcií projektu VZ09003 NTK 30. 3. 2011, NTK, Praha Archívy konsorcií z projektů NTK v režimu Posttermination Access radka.rimanova@techlib.cz Schůzka členů konsorcií projektu VZ09003 NTK 30. 3. 2011, NTK, Praha Proč archivy 210 mm rychle se měnící skladba

Více

PhDr.Helena BOUZKOVÁ PhDr.Eva LESENKOVÁ NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA, PRAHA. ČLS JEP Společnost sociálního lékařství a řízení péče o zdraví

PhDr.Helena BOUZKOVÁ PhDr.Eva LESENKOVÁ NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA, PRAHA. ČLS JEP Společnost sociálního lékařství a řízení péče o zdraví Vědecké zdravotnické informační zdroje a jejich vyhledávání PhDr.Helena BOUZKOVÁ PhDr.Eva LESENKOVÁ NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA, PRAHA Osnova způsoby vyhledávání služby pro veřejnost knihovny zdravotnické

Více

2 SLUŽBY KNIHOVNÍ SÍTĚ VŠE

2 SLUŽBY KNIHOVNÍ SÍTĚ VŠE 2 SLUŽBY KNIHOVNÍ SÍTĚ VŠE Ing. Lenka Bělohoubková, vedoucí odboru sítě knihoven a studoven VŠE Ing. Jitka Davidová, vedoucí odboru Knihovna VŠE Žižkov Po výrazných změnách v roce 2003 souvisejících se

Více

Péče o knihovní fond

Péče o knihovní fond Péče o knihovní fond Věčné dilema knihovníků Jak budovat, nebo pečovat o knihovní fond, aby přivedl do knihovny co nejvíce uživatelů a uspokojil jejich nejširší zájmy??????????????????????? Úvod 1. Aktualizace

Více

- otevřený přístup k výsledkům vědy. Mgr. Zdeňka Firstová a Mgr. Anna Vyčítalová Univerzitní knihovna ZČU v Plzni

- otevřený přístup k výsledkům vědy. Mgr. Zdeňka Firstová a Mgr. Anna Vyčítalová Univerzitní knihovna ZČU v Plzni - otevřený přístup k výsledkům vědy Mgr. Zdeňka Firstová a Mgr. Anna Vyčítalová Univerzitní knihovna ZČU v Plzni Open Access otevřený přístup Seznámení s Open Access Zlatá a zelená cesta Výhody Open Access

Více

Centrální portál českých knihoven

Centrální portál českých knihoven Centrální portál českých knihoven aktuální stav a plánovaný harmonogram Martin Lhoták Zpravodaj ÚKR a předseda Rady CPK lhotak@knihovny.cz Hlavní cíl Historie Průzkum potřeb Pracovní skupiny Aktuální stav

Více

I. Základní ustanovení

I. Základní ustanovení I. Základní ustanovení 1. Městská knihovna Rousínov je knihovnou základní ve smyslu zákona č.257/2001 Sb., - zákon o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní

Více

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2014

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2014 Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2014 Doplňování knihovního fondu Knihovní fond ÚK byl v souladu s rámcovým plánem akvizice doplňován převážně koupí z prostředků přidělených ÚK

Více

Seznam citací a použité literatury

Seznam citací a použité literatury Seznam citací a použité literatury 1) Lederbuchová L.: Dítě a kniha : O čtenářství jedenáctiletých. Plzeň, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk 2004, s. 7. 2) Lederbuchová L.: Dítě a kniha : O čtenářství

Více

UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ. Výroční zpráva Univerzitní knihovny Univerzity Hradec Králové za rok 2013

UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ. Výroční zpráva Univerzitní knihovny Univerzity Hradec Králové za rok 2013 UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ Výroční zpráva Univerzitní knihovny Univerzity Hradec Králové za rok 2013 Úvod V roce 2013 v rámci modernizace knihovního systému Advanced Rapid Library byla provedena aktualizace

Více

KONCEPCE ROZVOJE KNIHOVEN V ČESKÉ REPUBLICE 2004-2010 NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA V PRAZE PHDR.HELENA BOUZKOVÁ PHDR.EVA LESENKOVÁ,PH.D.

KONCEPCE ROZVOJE KNIHOVEN V ČESKÉ REPUBLICE 2004-2010 NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA V PRAZE PHDR.HELENA BOUZKOVÁ PHDR.EVA LESENKOVÁ,PH.D. KONCEPCE ROZVOJE KNIHOVEN V ČESKÉ REPUBLICE 2004-2010 NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA V PRAZE PHDR.HELENA BOUZKOVÁ PHDR.EVA LESENKOVÁ,PH.D. KONCEPCE ROZVOJE KNIHOVEN V ČESKÉ REPUBLICE 2004 2010: realizace ve

Více

Economists Online: nový portál pro ekonomické vědy

Economists Online: nový portál pro ekonomické vědy Economists Online: nový portál pro ekonomické vědy Hana Pessrová, Tomáš Pavela, Eliška Reitspiesová, Lucie Vasiljevová INFORUM 2009 Praha, 27. - 29. 5. 2009 Univerzita Karlova v Praze, CERGE hana.pessrova@cerge-ei.cz

Více

Knihovní řád školní knihovny

Knihovní řád školní knihovny Knihovní řád školní knihovny I. Základní ustanovení Čl. 1 Právní zakotvení 1. V souladu se zřizovací listinou školy vydávám tento knihovní řád školní knihovny Základní školy Hanspaulka a Mateřské školy

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení

Více

plus (zjistit zvlášť u správy vysoké školy):

plus (zjistit zvlášť u správy vysoké školy): Přehled ukazatelů BIX Překlad definic a vysvětlení způsobu výpočtu ukazatelů 1 POČET PRACOVNÍCH MÍST PRO UŽIVATELE CO? Zde jsou zahrnuty: Studijní a pracovní místa pro uživatele na konci vykazovaného období

Více

Knihovní řád integrované knihovny 1

Knihovní řád integrované knihovny 1 O B S A H Část I 3 1. Základní ustanovení 3 Část II 4 1. Poslání integrované knihovny 4 2. Podmínky poskytování služeb 4 3. Vstup do chráněného veřejného prostoru s volným výběrem fondu a studovnami 5

Více

Akvizice knihoven ČVUT

Akvizice knihoven ČVUT Akvizice knihoven ČVUT Informační zabezpečen ení studia, vědy v a výzkumu Systém m knihoven ČVUT Ústřední knihovna Fakulty stavební a Fakulty architektury Ústřední knihovna Fakulty strojní Ústřední knihovna

Více

Meziknihovní služby v Moravské zemské knihovně

Meziknihovní služby v Moravské zemské knihovně Meziknihovní služby v Moravské zemské knihovně Jak fungují nyní a kam by mohly směřovat Věra Mynářová v Brně www.mzk.cz MZK v rámci MS MZK je 2. největší knihovna v ČR - plní funkci krajské knihovny v

Více

Pedagogická knihovna ZČU

Pedagogická knihovna ZČU Pedagogická knihovna ZČU www.knihovna.zcu zcu.cz cz Úvodní shromáždění studentů 1. ročníku 16. a 17. září 2013 Vaše univerzita Vaše knihovna Váš svět Univerzitní knihovna ZČU Knihovna Bory - Univerzitní

Více

OBECNÍ KNIHOVNA ZAHRÁDKY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

OBECNÍ KNIHOVNA ZAHRÁDKY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 OBECNÍ KNIHOVNA ZAHRÁDKY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Zpracovaly: Marcela Daňhelová a Jana Heřmánková, knihovnice OBSAH 1. PRÁVNÍ SITUACE KNIHOVNY, JEJÍ ŘÍZENÍ A POJETÍ 2. VZNIK A HISTORIE KNIHOVNY 3. PROVOZ

Více

Lenka Maixnerová, Filip Kříž, Ondřej Horsák, Helena Bouzková

Lenka Maixnerová, Filip Kříž, Ondřej Horsák, Helena Bouzková Lenka Maixnerová, Filip Kříž, Ondřej Horsák, Helena Bouzková 1. Hrozba ztráty tištěných dokumentů způsobená degradací kyselého papíru, který se používal téměř 150 let a poškozením dokumentů častým používáním

Více

Otevřený přístup (Open Access) v Akademii věd ČR

Otevřený přístup (Open Access) v Akademii věd ČR Otevřený přístup (Open Access) v Akademii věd ČR Iva Burešová buresova@knav.cz Úvodní část tohoto článku čtenáře stručně seznamuje s Politikou otevřeného přístupu Akademie věd České republiky (AV ČR),

Více

Seminář pro pracovníky knihoven ústavů AV ČR. Aleph 17.6.2013

Seminář pro pracovníky knihoven ústavů AV ČR. Aleph 17.6.2013 Seminář pro pracovníky knihoven ústavů AV ČR Aleph 17.6.2013 Aleph základní informace 49 knihoven má on line katalog 27 knihoven má i on line výpůjčku záznamy všech knihoven jsou v Souborném katalogu AV

Více

Informační výchova v knihovnách. Práce se středoškolskou mládeží

Informační výchova v knihovnách. Práce se středoškolskou mládeží Informační výchova v knihovnách Práce se středoškolskou mládeží Pojmy informační výchovy Informační gramotnost (IG) angl. Information Literacy Následující kompetence IG: Poznat, kdy je informace potřebná,

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

Tabulky a grafy. Tabulky a grafy

Tabulky a grafy. Tabulky a grafy Tabulky a grafy Praha, březen 24 1 Tabulky a grafy A KNIHOVNÍ FONDY PRIMÁRNÍ A SEKUNDÁRNÍ (KATALOGY)... 3 A.1 S TAV, PŘÍRŮSTEK A LOKACE KNIHOVNÍCH FONDŮ VŠE... 3 A.2 SKL ADBA PŘÍRŮSTKU KNIHOVNÍHO FONDU...

Více

Severočeská vědecká knihovna poštovní přihrádka 134 401 34 ÚSTÍ NAD LABEM e-mail: knihovna@svkul.cz web: www.svkul.cz katalog: katalog.svkul.

Severočeská vědecká knihovna poštovní přihrádka 134 401 34 ÚSTÍ NAD LABEM e-mail: knihovna@svkul.cz web: www.svkul.cz katalog: katalog.svkul. PRŮVODCE knihovnou Horova Churchillova Bělehradská Stroupežnického Bratislavská Na Vyhlídce E. Krásnohorské Dům kultury Severočeská vědecká knihovna poštovní přihrádka 134 401 34 ÚSTÍ NAD LABEM e-mail:

Více

AKVIZICE. 29.11.2012 Ing. Stanislava Ivanovová (VKOL) 1

AKVIZICE. 29.11.2012 Ing. Stanislava Ivanovová (VKOL) 1 AKVIZICE 29.11.2012 Ing. Stanislava Ivanovová (VKOL) 1 Obsah přednášky 1. Pojem 2. Druhy 3. Strategie budování fondů 4. Postup při akvizici 5. Knižní trh 6. Akviziční zdroje 7. Výběr dokumentů 8. Získávání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002. Městská knihovna Ostrov

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002. Městská knihovna Ostrov VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002 Městská knihovna Ostrov Výroční zpráva MK Ostrov v roce 2002 Úvod: V roce 2002 působila MK Ostrov poprvé celý rok jako samostatná příspěvková organizace zřízená městem Ostrov

Více

Novinky v e-zdrojích NLK. Adéla Jarolímková, NLK

Novinky v e-zdrojích NLK. Adéla Jarolímková, NLK Novinky v e-zdrojích NLK Adéla Jarolímková, NLK E-knihy EBSCO ebook 3 tituly, trvalý nákup Přístup pro jednoho uživatele (současně) Možnost online prohlížení i off-line stažení do počítače, čtečky či jiného

Více

200, Kč (lze i 100, Kč na 6 měsíců) 20, Kč

200, Kč (lze i 100, Kč na 6 měsíců) 20, Kč PRŮVODCE knihovnou Horova Churchillova Bělehradská Stroupežnického Bratislavská Na Vyhlídce E. Krásnohorské Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, příspěvková organizace e-mail: knihovna@svkul.cz

Více

Grantové programy na podporu knihoven. Roman Giebisch Národní knihovna ČR

Grantové programy na podporu knihoven. Roman Giebisch Národní knihovna ČR Grantové programy na podporu knihoven Roman Giebisch Národní knihovna ČR Informace o programech Knihovní zákon: podpora knihoven Provozovateli knihovny mohou být z peněžních prostředků státního rozpočtu,

Více

Knihovní software Evergreen v ČR současný stav a výhled do budoucna

Knihovní software Evergreen v ČR současný stav a výhled do budoucna Knihovní software Evergreen v ČR současný stav a výhled do budoucna Eva Cerniňáková (cernin@jabok.cz) Setkání knihovníků teologických knihoven Vranov u Brna, 13.-14.5.2015 Co je to Evergreen Moderní a

Více

Nesnesitelná lehkost akvizice

Nesnesitelná lehkost akvizice Nesnesitelná lehkost akvizice aneb Cesta k ideálu Alena Matuszková, Knihovna společenských věd TGM v Jinonicích (Univerzita Karlova) Knihovna společenských věd TGM v Jinonicích Společné zařízení Centra

Více

Knihovní řád školní knihovny Střední průmyslové školy strojnické, Praha

Knihovní řád školní knihovny Střední průmyslové školy strojnické, Praha Knihovní řád školní knihovny Střední průmyslové školy strojnické, Praha I. Základní ustanovení Čl. 1 Právní zakotvení 1. V souladu se zřizovací listinou školy vydávám tento knihovní řád školní knihovny

Více

P L A T N Ý O D 16. 9. 2013

P L A T N Ý O D 16. 9. 2013 P Ř Í L O H A I : C E N Í K P O P L A T K Ů A S L U Ž E B P L A T N Ý O D 6. 9. 203. Registrace a výdej knihovních průkazů registrační roční zákaznický poplatek (365 dnů) (půlroční poplatek je ½ uvedené

Více

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace, Mitušova 1115/8,700 30 Ostrava-Hrabůvka. Řád školní knihovny

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace, Mitušova 1115/8,700 30 Ostrava-Hrabůvka. Řád školní knihovny Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace, Mitušova 1115/8,700 30 Ostrava-Hrabůvka Řád školní knihovny V souladu se zřizovací listinou školy vydávám tento řád

Více

Zhodnocení projektu VISK 9/I za rok 2014 Doplňování vybraných záznamů článků do báze ANL v krajských a odborných knihovnách

Zhodnocení projektu VISK 9/I za rok 2014 Doplňování vybraných záznamů článků do báze ANL v krajských a odborných knihovnách Zhodnocení projektu VISK 9/I za rok 2014 Doplňování vybraných záznamů článků do báze ANL v krajských a odborných knihovnách Po zrušení oddělení článkové bibliografie a ukončení vlastního analytického zpracování

Více

Odevzdávání a příjem e-publikací

Odevzdávání a příjem e-publikací Odevzdávání a příjem e-publikací v rámci projektu NAKI Správa elektronických publikací v síti knihoven ČR Mgr. Martin Žížala Oddělení doplňování domácích dokumentů NK ČR Elektronické publikace Vývoj počtu

Více

Knihovní a výpůjční řád Ústřední knihovny Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava

Knihovní a výpůjční řád Ústřední knihovny Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Účinnost dokumentu od: 5. 5. 2016 Knihovní a výpůjční řád Ústřední knihovny Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen

Více

Knihovna/Knižnica. pokračování tradice. Jana Fojtíková Oddělení doplňování zahraničních dokumentů Národní knihovna České republiky

Knihovna/Knižnica. pokračování tradice. Jana Fojtíková Oddělení doplňování zahraničních dokumentů Národní knihovna České republiky Knihovna/Knižnica pokračování tradice Jana Fojtíková Oddělení doplňování zahraničních dokumentů Národní knihovna České republiky Kliknutím lze upravit styl předlohy. Vznik a poslání projektu Smlouva mezi

Více

Institucionální rozvojový plán

Institucionální rozvojový plán Institucionální rozvojový plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro rok 2013 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 30. 10. 2012 Institucionální rozvojový

Více

Možnosti spolupráce při šíření výsledků výzkumu a vývoje

Možnosti spolupráce při šíření výsledků výzkumu a vývoje 1 z 11 22.11.2007 20:17 Dobrý den, vstoupili jste na stránky dotazníku Možnosti spolupráce při šíření výsledků výzkumu a vývoje. Cílem dotazníku je zmapovat potřeby vědeckovýzkumného sektoru v ČR a zajistit

Více

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková ZÍSKÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ, KNIHOVNY VY_32_INOVACE_CJ_2_19 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti ZÍSKÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ

Více

Střední odborná škola Luhačovice. Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů

Střední odborná škola Luhačovice. Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů Střední odborná škola Luhačovice Obor: 72-41-M/001 Informační služby, ŠVP Informační služby ve firmách a institucích Školní rok: 2013/2014 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Sdělení

Více

Knihovní řád Gymnázia Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav

Knihovní řád Gymnázia Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav I. Základní ustanovení Čl. 1 Právní zakotvení Knihovní řád Gymnázia Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav 1 Podle 4, odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb., knihovní zákon, vydávám tento Knihovní řád (dále KŘ) Gymnázia

Více

IRP 2012 Oponentní řízení projektů FROV JU PaedDr. Jiří Koleček 10. 1. 2013

IRP 2012 Oponentní řízení projektů FROV JU PaedDr. Jiří Koleček 10. 1. 2013 PaedDr. Jiří Koleček 10. 1. 2013 IRP 2012 na FROV JU Rozpočet celkem: 2 388 800,- Kč (čerpáno 2 383 739,- Kč) P 03: Projektové řízení VaV záměrů FROV JU garant: doc. Ing. Tomáš Policar, Ph.D. P 07: Posílení

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD. Rozhodnutí děkana FIT č. 43 / 2010: Fakulty informačních technologií VUT v Brně. I. Základní ustanovení. II. Knihovní a informační fondy

KNIHOVNÍ ŘÁD. Rozhodnutí děkana FIT č. 43 / 2010: Fakulty informačních technologií VUT v Brně. I. Základní ustanovení. II. Knihovní a informační fondy Rozhodnutí děkana FIT č. 43 / 2010: KNIHOVNÍ ŘÁD Fakulty informačních technologií VUT v Brně I. Základní ustanovení Čl. 1 Postavení knihovny Fakulty informačních technologií VUT v Brně v rámci organizační

Více

a) kreditem bodové ohodnocení jednotlivých forem celoživotního vzdělávání 3),

a) kreditem bodové ohodnocení jednotlivých forem celoživotního vzdělávání 3), 321/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. srpna 2008, kterou se mění vyhláška č. 423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného

Více

Národní úložiště šedé literatury třetí rok řešení

Národní úložiště šedé literatury třetí rok řešení Národní úložiště šedé literatury třetí rok řešení 3. ročník Semináře ke zpřístupňování šedé literatury 8. prosince 2010 Praha, Česká republika Petra Pejšová petra.pejsova@techlib.cz Přehled O projektu

Více

Budování virtuální depozitní knihovny. Tomáš Foltýn

Budování virtuální depozitní knihovny. Tomáš Foltýn Budování virtuální depozitní knihovny Tomáš Foltýn Motivace: platná legislativa ČR předepisuje knihovnám trvale uchovávat knižní sbírky garance trvalého uchování knižního dědictví ANO či NE? NE! Není přesný

Více

Možnosti vzdělávání školních knihovníků JAK?

Možnosti vzdělávání školních knihovníků JAK? Možnosti vzdělávání školních knihovníků JAK? Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě centrum pro vzdělávání knihovníků v Moravskoslezském kraji Oddělení služeb knihovnám Regionální vzdělávací centrum

Více

Využití Oborové brány TECH 1.1.2010 31.12.2010

Využití Oborové brány TECH 1.1.2010 31.12.2010 Využití Oborové brány TECH 1.1.2010 31.12.2010 Národní technická knihovna, oddělení speciálních služeb kontakt: reference@techlib.cz - 1 - Obsah Obsah... 2 Kvantitativní ukazatele návštěvnosti Oborové

Více

Vyhláška č. 423 r. 2004 Sb. (kreditní systém)

Vyhláška č. 423 r. 2004 Sb. (kreditní systém) 423/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. června 2004, kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků

Více

423/2004 Sb. VYHLÁŠKA

423/2004 Sb. VYHLÁŠKA 423/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. června 2004, kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Verze: 1.0 Datum: 03.05.2006 PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ CO je to CEBO? KDO FINANCUJE CEBO? PROČ je CEBO? CO DĚLÁ CEBO? Co a komu přinese CEBO? PACIENTI LÉKAŘI ČESKÁ REPUBLIKA Kvalitnější

Více

Podpora využívání elektronických informačních zdrojů na ČVUT Ilona TRTÍKOVÁ

Podpora využívání elektronických informačních zdrojů na ČVUT Ilona TRTÍKOVÁ Podpora využívání elektronických informačních zdrojů na ČVUT Ilona TRTÍKOVÁ trtikova@vc.cvut.cz Knihovny ČVUT systém knihoven ČVUT knihovny fakult, VŠ ústavů + oddělení knihoven VIC jednotné online služby

Více

Důvodová zpráva: 1. ZHODNOCENÍ KNIHOVNY V OBDOBÍ OD 1. 1. 2011 31. 12. 2011 1. 1. EKONOMICKÁ OBLAST

Důvodová zpráva: 1. ZHODNOCENÍ KNIHOVNY V OBDOBÍ OD 1. 1. 2011 31. 12. 2011 1. 1. EKONOMICKÁ OBLAST Důvodová zpráva: Dle požadavku zastupitelů ze 4. zasedání zastupitelstva ze dne 25. 4. 2012 je zpráva doplněna o statistické výkazy knihovny za roky 2009 a 2010, koncepci rozvoje knihovny v roce 2012 a

Více

Kde hledat odborné články?

Kde hledat odborné články? Kde hledat odborné články? Martina Machátová E-mail: machat@mzk.cz Tel.: 541 646 170 Poslední aktualizace: 8. června 2015 The Free Library http://www.thefreelibrary.com/ Obsahuje skoro 25 milionů článků

Více

Knihovní řád školní knihovny

Knihovní řád školní knihovny I. Základní ustanovení Poslání školní knihovny Knihovní řád školní knihovny 1. Školní knihovna je základní knihovnou ve smyslu 3 a 12 zákona č. 257/2001 Sb., /knihovní zákon / a zřízena za účelem poskytování

Více

SCOPUS a WEB OF SCIENCE

SCOPUS a WEB OF SCIENCE SCOPUS a WEB OF SCIENCE 7. února 2012 Osnova 1. Typy ve vyhledávání v databázi SCOPUS 2. Typy ve vyhledávání v databázi Web of Science 3. Nástroje pro vyhledávání v jednom vyhledávacím prostředí: Metavyhledávače

Více

Muzea umění Olomouc, státní příspěvkové organizace

Muzea umění Olomouc, státní příspěvkové organizace Knihovní řád Knihovny Muzea umění Olomouc, státní příspěvkové organizace Muzeum umění Olomouc, státní příspěvková organizace se sídlem Denisova 47, 779 00 Olomouc, IČ 50 799 50 (dále jen MUO ) vydává tento

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD KNIHOVNY ČESKÉ GEOLOGICKÉ SLUŽBY

KNIHOVNÍ ŘÁD KNIHOVNY ČESKÉ GEOLOGICKÉ SLUŽBY KNIHOVNÍ ŘÁD KNIHOVNY ČESKÉ GEOLOGICKÉ SLUŽBY Článek 1 Základní ustanovení. Poslání knihovny a právní zakotvení 1.1. Knihovna České geologické služby (dále jen knihovna ČGS) je v souladu se zřizovací listinou

Více

Projekt NAKI e-deposit

Projekt NAKI e-deposit Projekt NAKI e-deposit Správa elektronických publikací v síti knihoven ČR Mgr. Martin Žížala Národní knihovna ČR Základní info 4-letý projekt (2012-2015), grantová podpora MK ČR (program aplikovaného výzkumu

Více

Podklady připravili: Lenka Masaříková, DiS.; Ing. Milan Stodola; Mgr. Marta Zizienová

Podklady připravili: Lenka Masaříková, DiS.; Ing. Milan Stodola; Mgr. Marta Zizienová VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Zpracovala: Bc. Jitka Vencláková Podklady připravili: Lenka Masaříková, DiS.; Ing. Milan Stodola; Mgr. Marta Zizienová červenec 2013 Obsah Obsah... 3 1. Úvod... 4 2. Organizace a financování...

Více

PROGRAM PODPORY ZAJIŠTĚNÍ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

PROGRAM PODPORY ZAJIŠTĚNÍ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PROGRAM PODPORY ZAJIŠTĚNÍ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V JIHOMORAVSKÉM KRAJI Článek I Základní ustanovení Dotační program podpory zajištění regionálních funkcí knihoven v Jihomoravském kraji (dále Program)

Více

Knihovní řád školní knihovny

Knihovní řád školní knihovny Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474 Knihovní řád školní knihovny I. Základní ustanovení Čl. 1 Právní zakotvení 1. V souladu

Více