UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálněpedagogických studií. MARKÉTA PASZOVÁ III. ročník prezenční studium

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálněpedagogických studií. MARKÉTA PASZOVÁ III. ročník prezenční studium"

Transkript

1 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálněpedagogických studií MARKÉTA PASZOVÁ III. ročník prezenční studium Obor: Speciálně pedagogická andragogika VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM NA VYSOKÝCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOLÁCH Bakalářská práce Vedoucí práce: Mgr. Veronika Růžičková, Ph.D. Olomouc 2010

2 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně a použila jen uvedených pramenů a literatury. V Olomouci dne 29. března 2010 Markéta Paszová 2

3 Děkuji paní Mgr. Veronice Růžičkové Ph.D. za odborné vedení bakalářské práce a všem respondentům z vyšších odborných a vysokých škol, kteří prostřednictvím svých odpovědí napomohli realizovat výzkum v rámci praktické části mé práce. 3

4 OBSAH ÚVOD 6 I TEORETICKÁ ČÁST 1 KLASIFIKACE ZRAKOVÉHO POSTIŽENÍ Klasifikace z medicínského hlediska Klasifikace z hlediska obecné pedagogiky Klasifikace z hlediska speciální pedagogiky Osoby nevidomé Osoby se zbytky zraku Osoby slabozraké Osoby s poruchami binokulárního vidění INTEGRACE Školská integrace Legislativní vymezení integrace ZRAKOVĚ POSTIŽENÝ STUDENT NA TERCIÁRNÍM STUPNI VZDĚLÁVÁNÍ Osobnost dospělého jedince se zrakovým postižením Specifika studia zrakově postižených Tyflotechnika Úprava prostředí Studium na vyšší odborné škole STŘEDISKA PRO PODPORU STUDENTŮ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH Laboratoř Carolina Tereza ČVUT Centrum pomoci handicapovaným Olomouc Teiresiás MU Brno Tyflopedický kabinet Hradec Králové 34 4

5 4.6 Poradna pro zpřístupňování VŠ studia lidem se zdravotním postižením, TU Liberec Pyramida Ostravská univerzita Slunečnice Vysoká škola Báňská Ostrava Středisko handicapovaných studentů na VŠE 37 II PRAKTICKÁ ČÁST 6 CÍL PRÁCE 40 7 VÝZKUMNÁ METODA DOTAZNÍK 42 8 CHARAKTERISTIKA ZKOUMANÉHO VZORKU ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ Dotazník č Dotazník č DISKUZE DOPORUČENÍ PRO PRAXI.. 61 ZÁVĚR.. 63 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY.. 64 SEZNAM PŘÍLOH.. 67 ANOTACE 5

6 ÚVOD Každý jedinec s postižením, včetně jedinců s nejtěžší formou mentálního postižení, má v současné době právo na vzdělání. (PaedDr. et. PhDr. Ilona Pešatová Ph.D., Mgr. Václava Tomická) Právo na vzdělání pro všechny bez rozdílu je zakotveno již v Listině základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku České republiky. V Úmluvě o právech osob se zdravotním postižením se státy, které jsou smluvními stranami, tedy i Česká republika, zavazují k zajištění inkluzivního vzdělávacího systému na všech úrovních a celoživotního vzdělávání zaměřeného na rozvoj osobnosti a účinné zapojení osob se zdravotním postižením do života ve svobodné společnosti. Rovný přístup ke vzdělání je nezbytným krokem k vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením, je předpokladem pro jejich sociální začleňování a nezávislost. Adekvátní stupeň vzdělání jim také umožňuje v budoucnu získat odpovídající pracovní uplatnění. Dle výzkumu Českého statistického úřadu z roku 2007 žije v České republice osob se zdravotním postižením, z nichž pouze 8% mužů a 5% žen má vysokoškolské vzdělání. Vzhledem k zaměření mého studia na speciálně pedagogickou andragogiku osob se zrakovým postižením se předmětem zájmu mé bakalářské práce staly dospělé osoby se zrakovým postižením a možnosti jejich studia na vysokých a vyšších odborných školách v České republice. Teoretická část této práce se nejprve zaměřuje na problematiku klasifikace zrakového postižení ze tří hledisek medicínského, speciálně pedagogického a z hlediska obecné pedagogiky. Dále se zabývá jevem integrace a školní integrace a jejím vymezením v rámci legislativy České republiky, kdy představí tři nejdůležitější dokumenty, které se integrací zabývají. Následující kapitola pojednává již o samotném studiu osob se zrakovým postižením na terciárním stupni vzdělávání. Zabývá se specifikou dospělého 6

7 jedince se zrakovým postižením, možností využití kompenzačních pomůcek a úpravou prostředí při studiu. V rámci této kapitoly jsou popsány i specifika studia na vyšších odborných školách v České republice obecně, vzhledem k tomu, že výzkum v praktické části se věnuje převážně problematice studia jedinců se zrakovým postižením na tomto typu škol. Poslední kapitola teoretické části je věnována studiu jedinců se zrakovým postižením na vysokých školách, popsáno je devět středisek pro podporu studentů se zdravotním postižením při vysokých školách a univerzitách v ČR, jejich historie a jaké druhy služeb poskytují jedincům se zdravotním postižením, se zřetelem na služby, které jsou poskytovány studentům se zrakovým postižením. Výzkum v rámci praktické části byl realizován prostřednictvím dvou dotazníků, z nichž jeden byl zaslán na všechny vyšší odborné školy v České republice a druhý byl adresován střediskům pro podporu studentů se zdravotním postižením při vysokých školách a univerzitách. Celkem bylo osloveno 170 vyšších odborných škol a 9 středisek. Cílem tohoto výzkumu bylo zjistit aktuální stav studentů se zrakovým postižením na VOŠ a jejich zkušenosti s integrací těchto studentů. Cílem dotazníku, který byl zaslán do středisek pro podporu studentů se zrakovým postižením bylo zjistit kolik studentů se zrakovým postižením aktuálně využívá služeb těchto středisek a jaké obory si většinou vybírají, tedy i kam směřuje jejich profesní uplatnění. 7

8 I TEORETICKÁ ČÁST 1 KLASIFIKACE ZRAKOVÉHO POSTIŽENÍ Tato kapitola je zaměřena na možnosti klasifikace osob se zrakovým postižením. Jako tři hlavní hlediska rozdělení zrakových vad jsme zvolili hledisko medicínské, které rozděluje zraková postižení zejména na základě stupně snížení zrakové ostrosti vizu, hledisko obecné pedagogiky, jež zohledňuje při klasifikaci i další faktory, jako dobu vzniku postižení nebo etiologii a hledisko speciálně pedagogické, které využívá klasifikace dle stupně zrakového postižení. Osoba, která je považována za zrakově postiženou trpí oční vadou či chorobou, přičemž i při optimální korekci má zrakové vnímání narušeno natolik, že jí činí problémy v běžném životě. Uvádí se, že v současné době žije v České republice přibližně osob s těžkým zrakovým postižením, z nichž je nevidomých. (3) Klasifikace zrakových postižení není jednotná, liší se v rámci jednotlivých resortů zdravotnictví, školství i sociální práce. Odborná literatura uvádí několik měřítek, podle kterých se zrakové vady klasifikují. Základním kritériem pro klasifikaci je zraková ostrost vizus. Vizus, neboli centrální zraková ostrost, je schopnost oka akomodovat dva co nejblíže ležící body jako dva oddělené subjekty. V rámci diagnostiky se zjišť uje vizus do dálky a do blízka. Vizus do dálky se vyšetřuje pomocí optotypů (tabule Snellenova typu, Pflügerovy háky, tabule sestavené z Landoltových prstenců). Vyšetřovací vzdálenost je asi šest metrů a postupně se snižuje až na půl metru. Vyšetřuje se každé oko zvlášť a nakonec obě zároveň. Vizus se udává ve zlomku, přičemž hodnota v čitateli se rovná vzdálenosti, ze které pacient četl, hodnota ve jmenovateli vyjadřuje číslo na straně toho kterého řádku na tabuli, tedy vzdálenost v metrech, ze které daný řádek přečte zdravé oko. 8

9 1.1 Klasifikace z medicínského hlediska Hlavním ukazatelem při vymezení kategorií zrakových vad dle medicínského hlediska je snížení zrakové ostrosti, neboli vizu. Mimo tuto kategorizaci se používá i dělení zrakových vad podle narušení částí zrakového analyzátoru. Dle stupně snížení zrakové ostrosti rozlišuje Světová zdravotnická organizace tyto kategorie zrakových postižení: Normální zrak, kdy zraková ostrost je větší než 6/18. Zrakové postižení, kdy zraková ostrost je v intervalu 6/18 až 6/60. Vážné zrakové postižení, kdy zraková ostrost je v intervalu 6/60 až 3/60. Slepota, při které je zraková ostrost menší než 3/60. (3, s.38) Tato kategorizace se využívá především pro potřeby oblasti právní a oblasti soiální péče. Světová zdravotnická organizace (WHO) také na své desáté decenální revizi mezinárodní klasifikace nemocí vymezila třídění zrakových vad dle medicínského hlediska, tedy podle narušení jednotlivých částí zrakového analyzátoru. MKN určuje následující kategorie: H 00-H 06 nemoci očního víčka, slzného ústrojí a očnice, H 10-H 13 onemocnění spojivek, H 15-H 22 nemoci skléry, rohovky, duhovky a řasnatého tělesa, H 25-H 28 onemocnění čočky, H 30-H 36 nemoci cévnatky a sítnice, H 40-H 42 glaukom, H 43-H 45 nemoci sklivce a očního bulbu, H 46-H 48 nemoci zrakového nervu a zrakových drah. Posudkoví lékaři v České republice užívají následující klasifikace: Slabozrakost lehkého až středního stupně při vizu 6/18 6/60. Slabozrakost těžkého stupně při vizu 6/60-3/60. Těžce slabý zrak při vizu 3/60-1/60. 9

10 Praktická nevidomost při vizu 1/60 až světlocit s jistou projekcí světla nebo omezením zorného pole do 5 stupňů kolem centrální fixace, i když centrální zraková ostrost není postižena. Úplná nevidomost obou očí při světlocitu s nepřesnou projekcí až naprostá ztráta světlocitu. (3) 1.2 Klasifikace z hlediska obecné pedagogiky Pro edukační potřeby jedince se zohledňují kromě zrakové ostrosti i další faktory, jako doba vzniku vady, etiologie, nebo délka trvání zrakového postižení. Dle kritéria doby vzniku zrakového postižení se zrakové vady dělí na: Vrozené. Získané. (8) Vady vrozené jsou zjištěny asi u 2 % všech novorozenců, přičemž jedinec může být zasažen v době prenatální, perinatální i postnatální. Porucha je tím závažnější, v čím dřívější době byl plod zasažen patologickými noxy. Vrozené příčiny se mohou dělit dále na exogenní a endogenní. Mezi exogenní příčiny řadíme mechanické, fyzikální a chemické jevy, poruchy výživy a metabolismu matky. Tyto vlivy způsobují např. vrozený šedý zákal, anoftalmus a mikroftalmus. Endogenní vlivy, tedy dědičné příčiny tvoří asi 20% vrozených vad. Mezi choroby, které tyto vlivy způsobují řadíme např. astigmatismus, těžkou krátkozrakost, šeroslepotu - hemeralopii, albinismus, retinoblastom atp. Získané vady vznikají většinou na základě úrazů, nemocí v průběhu života a to zvláště ve stáří. Mohou být způsobeny chorobami jako diabetes (diabetická retinopatie), revmatické onemocnění, angíny, tuberkulóza. Po 45. roce života se začíná snižovat zraková ostrost, mohou vznikat oční vady spojené se stárnutím organismu (makulární degenerace sítnice, stařecká vetchozrakost). (3) 10

11 Z etiologického hlediska, tedy podle příčiny vzniku, se zrakové poruchy dělí na: Orgánové. Funkční. Příčina vzniku zrakové vady je důležitá pro určení, zda porucha zasahuje zrakový orgán jako celek, zasahuje jeho části, nebo oslabuje jeho výkon. (4) Z hlediska etiologického se také významně liší zraková postižení u dětí z rozvojových a vyspělých zemí. V oblastech, kde je nedostačující zdravotní péče se daleko častěji vyskytují vážná postižení zraku související s nemocemi novorozenců, kojenců a dětí, zatímco ve vyspělých zemích jsou postižení dětí nejčastěji způsobená v prenatálním a perinatálním období. (3) Z hlediska doby trvání se zrakové vady dělí na: krátkodobé-akutní, dlouhodobé-chronické, opakující se-recidivující. 1.2 Klasifikace z hlediska speciální pedagogiky Soudobá speciální pedagogika využívá nejčastěji klasifikace dle stupně zrakového postižení a dělí osoby se zrakovým postižením na: osoby nevidomé, osoby se zbytky zraku, osoby slabozraké, osoby s poruchami binokulárního vidění Osoby nevidomé Osoby nevidomé jsou kategorií s nejtěžším postižením zraku, která zahrnuje děti, mládež a dospělé osoby, kteří mají zrakové vnímání narušeno na stupni nevidomosti. (8). Nevidomost je také jinak charakterizována jako ireverzibilní pokles centrální zrakové ostrosti pod 3/60 - světlocit. Dále se dělí na: Praktickou nevidomost: pokles centrální zrakové ostrosti pod 3/60 do 1/60 včetně, 11

12 binokulární zorné pole menší než 10, ale větší než 5 kolem centrální fixace. Skutečnou slepotu: pokles centrální zrakové ostrosti pod 1/60-světlocit, binokulární zorné pole pod 5 a méně o bez porušení centrální fixace. Plnou slepotu: světlocit s chybnou světelnou projekcí až do ztráty světlocitu (amauróza). (3) Nevidomost může být vrozená i získaná, přičemž mezi nejčastější příčiny vrozené nevidomosti patří dědičnost, porušení plodu v prenatálním období, infekční choroby v době gravidity (rubeola, toxoplazmóza, virové onemocnění). Možné příčiny získané nevidomosti jsou zákaly (glaukom, katarakta), odchlípení sítnice, retinopatie, úrazy, meningitida a další. (3) Nevidomost celkově ovlivňuje rozvoj jedince. V důsledku své vady nevidomí nemohou poznávat své okolí zrakovou cestou, tento deficit tedy musí nahrazovat využitím nižších (hmat, chuť, čich, sluch) a vyšších (myšlení, paměť, představy, fantazie, řeč, emoce) kompenzačních činitelů. Důsledky slepoty postihují celou osobnost jedince, přičemž výrazně ovlivňují možnosti prostorové orientace a samostatného pohybu, u některých osob se mohou vyskytnou problémy se zařazením do společnosti a pracovním uplatněním Osoby se zbytky zraku Kategorie osob se zbytky zraku zahrnuje hraniční oblast mezi nevidomostí a slabozrakostí, která bývá oftalmology definována v mezích zrakové ostrosti 3/60-0,5/60. Speciální pedagogika tuto kategorii pojímá jako jedince, jejichž zraková vada se pohybuje na rozmezí praktické slepoty a těžké slabozrakosti. (3) Dříve byla tato skupina nazývána osobami částečně vidícími, těžce slabozrakými, nebo s praktickou slepotou. Zbytky zraku nejsou 12

13 stacionárního charakteru, může docházet jak ke zlepšení, tak ale i k progresi, která může končit až úplnou slepotou. (8, s. 13) Toto postižení způsobuje snížené až deformované zrakové schopnosti, což může vést k narušení představ. Při edukaci těchto jedniců se využívá tzv. dvojmetody, tedy postupů a metod, které se využívají u osob nevidomých i slabozrakých. V praxi to znamená, že žáci se učí číst pomocí korekčních pomůcek zvětšený černotisk a zároveň se učí číst a psát také Braillovo písmo, přičemž musí být dodržovány zásady zrakové hygieny a rozvíjeni další kompenzační činitelé Osoby slabozraké Dle Krause (8, s.13) je slabozrakost: Ireverzibilní pokles zrakové ostrosti na lepším oku pod 6/18 až 3/60 včetně. Z praktického hlediska dělíme slabozrakost na lehkou do 6/60 včetně, a těžkou pod 6/60 do 3/60 včetně. Z hlediska speciální pedagogiky představují osoby slabozraké skupinu dětí, mládeže a dospělých, kteří mají zrakové vnímání na stupni slabozrakosti. Za slabozrakost je obecně považováno orgánové postižení obou očí, které i při optimální korekci činí jedinci potíže v každodenním životě. (3) Při slabozrakosti se také často vyskytují narušení zorného pole. Slabozrakost může být vrozená, či získaná. Pro potřeby edukace se slabozrakost člení na tři skupiny stupeň lehký, střední a těžký. Důsledky se projevují ve snížení až deformaci zrakových schopností, dochází k vytváření nepřesných, nebo zkreslených představ. Objevují se problémy související s narušením zorného pole (zúžení zorného pole, trubicovité vidění, výpadky zorného pole, skotomy v zorném poli) a další komplikující faktory (poruchy barvocitu, nystagmus). (3) Při edukaci, a nejen při ní, musí být přísně dodržována pravidla zrakové hygieny, která se týkají např. světelné intenzity, bezprašnosti prostředí, zamezení oslnění, dostatečné kontrastnosti sledovaných jevů, odpovídajicí 13

14 velikosti demonstrovaných objektů, indikované velikosti písma a časové limitaci práce do blízka. (8) Pro slabozraké jedince je také často nutné zvětšovat písmo textů v černotisku, nebo využívat doplňkové optiky (lupy, televizní lupy, turmony) Osoby s poruchami binokulárního vidění Jednoduché binokulární vidění je schopnost vytvořit jednoduchý prostorový vjem, tedy jeden obraz fixovaného předmětu. Jeho předpokladem je senzorická a motorická koordinace obou očí a normální retinální korespondence. Binokulární vidění je získaná schopnost, která se začíná vyvíjet po narození s dozráváním sítnice a její žluté skvrny. V průběhu prvních šesti let života postupně dochází ke zdokonalování, upevňování a stabilizaci jednoduchého binokulárního vidění. (3, s. 46) Binokulární vidění má tři vývojové fáze: 1. současné simultánní vidění (simultánní percepce), kdy jde o schopnost vnímat obraz na sítnici obou očí, 2. fúze, kdy dochází ke spojení obrazu pravého a levého oka v jeden vjem, 3. stereopse, což je nejvyšší stupeň binokulárního vidění, kdy se jedná o trojrozměrné vnímání, tedy vytvoření hloubkového vjemu. (8) Při poruchách binokulárního vidění dochází k situaci, kdy se na sítnicích obou očí nevytváří na stejných místech dva rovnocenné obrazy, které by po splynutí vytvořily prostorový vjem. Takto se může projevit strabismus (šilhavost), amblyopie (tupozrakost), nebo narušení centrální retinální fixace. Strabismus, neboli heterotropie, je porucha vzájemné spolupráce očí. Osy očí při této poruše nejsou rovnoběžné, obrázky na sítnicích obou očí tedy nevznikají na stejných místech, nemůže dojít při spolupráci očí k jejich překrytí a nemůže vzniknout prostorový vjem, ale naopak se objevuje diplopie, tedy dvojité vidění. (3) 14

15 Léčba musí být komplexní a obecně platí, že čím dřív je započata, tím je efekt rychlejší a větší. Léčebný postup se skládá z konzervativní a chirurgické terapie. Úkolem konzervativní terapie je dosáhnout normální zrakové ostrosti obou očí a centrální fixace, chirurgická má navodit paralelní postavení očí a zlepšit podmínky pro rozvoj binokulárního vidění. Terapie by měla být ukončena před nástupem dítěte do školy. (3) Ambyopie, dle Krause, je: Abnormální vývoj vidění, které je klinicky definováno, jako snížení zrakové ostrosti při optimálním vykorigování bez viditelných známek oční nemoci. (8, s. 14) Terapie se provádí pomocí pleoptiky, což jsou metody rozcvičení tupozrakého za vyloučení lepšího oka z vidění pomocí okluze. Léčba je velmi úspěšná do 5 let věku, čím je dítě starší, tím pomalejší bývá obnova zrakových funkcí. Důsledkem binokulárních vad jsou zejména poruchy barvocitu, nepřesný odhad vzálenosti, problémy s hloubkovým viděním a lokalizací nebo obtíže s prostorovou orientací. U dětí mohou být následky zmírněny pomocí pleopticko-ortoptických cvičení, která jsou zaměřená jednak na nácvik binokulárního vidění (ortoptika), jednak na rozcvičení tupozrakého oka při zakrytí zdravého oka (pleoptika). V této kapitole jsme vysvětlili, kdo je považován za osobu zrakově postiženou a podle jakých ukazatelů mohou být zrakové vady rozčleněny. Podrobněji jsme pak popsali klasifikace vad z hlediska medicínského, edukačního a z hlediska speciální pedagogiky. 15

16 2 INTEGRACE Integrace je jev, který se začal prosazovat v naší zemi v přístupu k jedincům s postižením po roce Obecně se tento pojem dá vymezit jako začlenění, zapojení nebo sjednocení. Z hlediska speciální pedagogiky ho chápeme jako začlenění sociálně a zdravotně znevýhodněných osob do běžného života společnosti. V této kapitole se zabýváme zejména integrací zrakově postižených z hlediska školského a vymezením integračních tendencí v legislativě České republiky. Integrace je poměrně široký pojem, Světová zdravotnická organizace (WHO) charakterizuje integraci jako sociální rehabilitaci, schopnost příslušné osoby podílet se aktivně na společenských vztazích. Integrace je stav, kdy se zdravotně postižený vyrovnal se svou vadou, žije a spolupracuje s nepostiženými, prokazuje výkony a vytváří hodnoty, které společnost intaktních uznává jako rovnocenné, společensky významné a potřebné. (10, s. 33) Integraci zrakově postižených vymezuje Jesenský (6, s. 87) jako jednu z tyflologických zásad v oblasti komplexního zabezpečování zrakově postižených: Celý vývoj zrakově postiženého a všechna opatření učiněná v jeho prospěch mají směřovat k přijetí postiženého zdravou veřejností jako rovnocenného a emancipovaného partnera. Na straně zrakově postižených to znamená úsilí o samostatnost a nezávislost na pomoci jiných a snahu zbavit se podezíravosti vůči zdravým. Na straně zdravých to znamená vcítit se do situace zrakově postiženého, tolerovat nezaviněnou nevýkonnost, provádět v nutných případech nezištnou pomoc formou nesnižující lidskou důstojnost zrakově postiženého. Jesenský (10, s. 33) dále charakterizuje integraci jako soužití postiženého a nepostiženého při přijatelné míře konfliktnosti. 16

17 Integrační snahy směřují nejen do oblasti vzdělávání, ale i do oblasti zaměstnávání, kde jsou např. jedinci s postižením podporováni ve vyhledání adekvátního pracovního místa. Integrace představuje účast na kulturním a společenském životě a aktivní spolupráci intaktní společnosti s jedinci s handicapem. 2.1 Školská integrace Školská integrace představuje vzdělávání dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením nebo znevýhodněním v běžných mateřských, základních, středních a vyšších odborných školách. Nejčastějsi probíhá formou individuální, ale může být realizována také formou skupinové integrace. Snahou současné speciální pedagogiky v České republice je pozitivní integrace zdravotně postižených žáků a studentů do školského systému, tedy začlenění zdravotně nebo sociálně znevýhodněného jedince, kdy ve svém důsledku je přínosem pro integrující se objekt. (14) Jesenský (3, s. 77) vystihuje školskou integraci jako: dynamický, postupně se rozvíjející pedagogický jev, ve kterém dochází k partnerskému soužití postižených a intaktních na úrovni vzájemně vyvážené adaptace během jejich výchovy a vzdělávání a při jejich aktivním podílu na řešení výchovněvzdělávacích situací. Na integraci zrakově postiženého jedince se podílí řada faktorů, které umožňují, aby proběhla úspěšně a jejím výsledkem bylo začlenění a následně splynutí (inkluze) zdravotně postiženého jedince s intaktním kolektivem. Tyto faktory jsem pro lepší přehlednost rozčlenila do následujících čtyř skupin: Zrakově postižený jedinec a jeho rodina u této skupiny se jedná zejména o připravenost samotného postiženého na integraci, na vyrovnávání se s novým prostředím a překonáváním možných obav a problémů. Rodiče jsou vystavováni novým situacím a konfrontacím se spolužáky, rodiči spolužáků, učiteli a dalšími školskými pracovníky. 17

18 Škola tato skupina zahrnuje jednak připravenost technickou, tedy zda škola zajistila adekvátní podmínky pro integraci v rámci bezbariérovosti budovy, nebo některých stavebních opatření (vodící linie, kontrastní barvy ploch), a dále způsobilost a připravenost pedagogických pracovníků. Poradenské zařízení má za úkol podporovat při integraci jednak rodiče a žáka či studenta, jednak spolupráci se školou a pedagogickými pracovníky. Podrobněji je činnost poradenského zařízení, v tomto případě speciálně pedagogického centra, popsána v další kapitole. Spolužáci a rodiče spolužáků rodiče i spolužáci by měli být seznámeni s tím, co obnáší zrakové postižení a jak mohou nového spolužáka podpořit před jeho nástupem do třídy. (3)(14) Žáci a studenti, kteří mají komunikační předpoklady se relativně snadněji začleňují do kolektivu díky tomu, že se s nimi spolužáci a často i učitelé mohou bavit. Je tedy možno říci, že ze skupiny smyslově postižených mají zrakově postižení poměrně vysoký potenciál k integraci školní i sociální. 2.2 Legislativní vymezení integrace Z hlediska legislativy je vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami upraveno zejména ve třech dokumentech zákoně č. 561/2004 Sb. o předškolním, školním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhlášce č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních a ve vyhlášce č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. V této kapitole zachycujeme ustanovení obsažená v těchto dokumentech, která jsou důležitá pro a při integraci zrakově postižených studentů. Zákon č. 561/2004 Sb., v 16 prvotně udává, kdo je studentem se speciálními vzdělávacími potřebami osoba se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním. Školský zákon dále upravuje podmínky přijímání ke studiu, hodnocení a ukončování studia. Pro 18

19 zrakově postižené studenty je důležité i zde zmíněné právo na vzdělávání s použitím Braillova písma: Pro žáky a studenty se zdravotním postižením se při přijímání ke vzdělávání a při jeho ukončování stanoví vhodné podmínky odpovídající jejich potřebám. Při hodnocení studentů se speciálními vzdělávacími potřebami se přihlíží k povaze postižení nebo znevýhodnění. ( 16, odst. 6) Dětem, žákům a studentům, kteří nemohou číst běžné písmo zrakem, se zajišť uje právo na vzdělávání s použitím Braillova hmatového písma. ( 16, odst. 7) Dále školský zákon ustanovuje, v jaké situaci může být ve třídě nebo studijní skupině zřízena funkce asistenta pedagoga a kdy povoluje ředitel školy vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu. Znění těchto paragrafů uvádíme níže: Ředitel MŠ, ZŠ, ZŠ speciální, SŠ a VOŠ může ve třídě nebo studijní skupině, kde se vzdělává žák nebo student se speciálními vzdělávacími potřebami, zřídit funkci asistenta pedagoga. V případě dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním je nezbytné vyjádření školského poradenského zařízení. ( 16, odst. 9) Ředitel školy může s písemným doporučením školského poradenského zařízení povolit studentovi se speciálními vzdělávacími potřebami vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu. ( 18) Vyhláška č. 72/2005 Sb., vymezuje obsah poradenských služeb, které jsou poskytovány ve školských poradenských zařízeních a stanovuje dvě tyto zařízení - pedagogicko-psychologickou poradnu a speciálně pedagogické centrum. Při integraci jsou důležité zejména služby SPC, které poskytuje poradenské služby žákům se zdravotním postižením a žákům se zdravotním znevýhodněním integrovaným ve školách a školských zařízeních. Příloha této vyhlášky obsahuje společnou náplň činnosti center a speciální činnosti 19

20 při poskytování služeb pro žáky a studenty s různým zdravotním postižením. Níže uvádíme specifika poskytování služeb v SPC, které souvisí s integrací a náplň činnosti při poradenství zrakově postiženým studentům. Obsah činností speciálně pedagogického centra: Zpracovává odborné podklady pro integraci žáků a studentů se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním. Zajišť uje speciálně pedagogickou péči a speciálně pedagogické vzdělávání pro žáky se zdravotním postižením a žáky se zdravotním znevýhodněním, kteří jsou integrováni. Poskytuje pedagogickým pracovníkům a zákonným zástupcům poradenství v oblasti vzdělávání žáků se zdravotním postižením. Poskytuje metodickou podporu škole. Mezi společné činnosti SPC patří vyhledávání žáků s zdravotním postižením, komplexní diagnostika žáka, sociálně právní poradenství, kariérové poradenství, zapůjčování literatury, zapůjčování kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, pomoc při integraci žáků se zdravotním postižením do MŠ, ZŠ a SŠ instruktáž a úprava prostředí, zpracování návrhů invdividuálních vzdělávacích plánů. Mezi náplň činnosti center, která je zaměřena na žáky a studenty se zrakovým postižením patří nácvik používání kompenzačních pomůcek, smyslová výchova, rozvoj zrakových funkcí a zraková stimulace, tyflografika, nácvik podpisu, zraková hygiena, nácvik prostorové orientace a samostatného pohybu, nácvik sebeobsluhy, práce se speciálními pomůckami, koordinace setkání zákonných zástupců a pedagogických pracovníků vzdělávajících zrakově postižené žáky a metodické vedení asistentů pedagogů, kteří pracují se zrakově postiženými žáky. Speciálně pedagogická centra jsou školská účelová zařízení zřizovaná při školských zařízeních (mateřských nebo základních školách) pro zrakově postižené. Poradenské služby jsou určeny zejména dětem a žákům od 3 let do doby ukončení povinné školní docházky, často ale poskytují služby 20

21 i studentům na středních školách. V současné době se SPC pro zrakově postižené žáky nachází např. v Praze při škole Jaroslava Ježka, v Brně při MŠ, ZŠ a SŠ pro zrakově postižené, při ZŠ pro zrakově postižené v Opavě apod. Vyhláška č. 73/2005 Sb., vymezuje podpůrná opatření, za pomoci kterých se uskutečňuje vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. Dále určuje formy speciálního vzdělávání, typy speciálních škol, náležitosti individuálního vzdělávacího plánu a činnosti a podmínky zřízení funkce asistenta pedagoga. Podpůrnými opatřeními se rozumí využití speciálních metod, forem a prostředků vzdělávání, kompenzačních, rehabilitačních a učebních pomůcek, speciálních učebnic a didaktických materiálů, zařazení předmětů speciálně pedagogické péče, zajištění služeb asistenta pedagoga, snížení počtu žáků ve třídě nebo studijní skupině nebo jiná úprava organizace vzdělávání zohledňující vzdělávací potřeby žáka. ( 1, odst. 2) Speciální vzdělávání žáků se zdravotním postižením je zajišť ováno formou individuální integrace, skupinové integrace, ve škole zřízené pro žáky se zdravotním postižením nebo kombinací těchto forem. ( 3, odst. 1) Individuální vzdělávací plán se stanoví v případě potřeby především pro individuálně integrovaného žáka, žáka s hlubokým mentálním postižením, případně pro žáka skupinově integrovaného nebo pro žáka speciální školy. Vychází ze školského vzdělávacího programu příslušné školy, závěrů speciálně pedagogického vyšetření, nebo psychologického vyšetření školským poradenským zařízením. Je závazným dokumentem pro zajištění speciálních vzdělávacích potřeb žáka. ( 6, odst. 1, odst. 2) Zde se nachází v uvedené vyhlášce rozpor, neboť vyhláška zároveň uvádí, že IVP se stanoví v případě potřeby, a že je závazným dokumentem pro zajištění vzdělávacích potřeb. Mělo by zde tedy být spíše uvedeno, že IVP se stanoví vždy. 21

22 Individuální vzdělávací plán je vypracován před nástupem žáka do školy, nejpozději však 1 měsíc po nástupu žáka do školy. Za zpracování odpovídá ředitel školy. IVP se vypracovává ve spolupráci se školským poradenským zařízením a zákonným zástupcem žáka nebo zletilým žákem. Ředitel školy seznámí s IVP zákonného zástupce žáka, nebo zletilého žáka a ti ho podepíší. Školské poradenské zařízení sleduje a dvakrát ročně vyhodnocuje dodržování postupů a opatření stanovených v IVP. ( 6, odst. 5) Činností asistenta pedagoga je pomoc žákům při přizpůsobení se školnímu prostředí, pomoc pedagogickým pracovníkům školy při výchovné a vzdělávací činnosti, pomoc při komunikaci se žáky. ( 7, odst. 1) V této kapitole bylo vysvětleno co je školská integrace a integrace v obecném slova smyslu a jakým způsobem je integrace upravena v legislativě České republiky. Z hlediska legislativního jsou nejdůležitějšími dokumenty zákon č. 561/2004 Sb., (školský zákon), vyhláška č.72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních a vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. 22

Možnosti pracovního uplatnění lidí se zrakovým handicapem

Možnosti pracovního uplatnění lidí se zrakovým handicapem Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Čelákovice Možnosti pracovního uplatnění lidí se zrakovým handicapem Sociální práce Vedoucí práce: Gabriela Vavřinová, DiS. Vypracovala:

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝBĚR POVOLÁNÍ ZRAKOVĚ POSTŽENÝCH ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL S OHLEDEM NA ZVOLENOU FORMU VZDĚLÁVÁNÍ

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝBĚR POVOLÁNÍ ZRAKOVĚ POSTŽENÝCH ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL S OHLEDEM NA ZVOLENOU FORMU VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky Bc. LENKA MITRYCHOVÁ II. ročník kombinované studium obor: SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ ANDRAGOGIKA VÝBĚR POVOLÁNÍ ZRAKOVĚ POSTŽENÝCH

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. MANUÁL základních postupů jednání při kontaktu s osobami se zrakovým postižením. Libuše Ludíková

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. MANUÁL základních postupů jednání při kontaktu s osobami se zrakovým postižením. Libuše Ludíková UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI MANUÁL základních postupů jednání při kontaktu s osobami se zrakovým postižením Libuše Ludíková Olomouc 2007 Oponent: doc. PhDr. Eva Souralová, Ph.D. 1. vydání Sdružení

Více

Žák se zbytky zraku v běžné ZŠ a v ZŠ pro zrakově postižené

Žák se zbytky zraku v běžné ZŠ a v ZŠ pro zrakově postižené MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Žák se zbytky zraku v běžné ZŠ a v ZŠ pro zrakově postižené Bakalářská práce Brno 2007 Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Mgr. Petra

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky POSILOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH A PRACOVNÍCH KOMPETENCÍ OSOB SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM Diplomová práce Brno 2007 Vedoucí diplomové práce: PhDr.

Více

DOSTUPNOST SLUŽEB PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ V OKRESE ŠUMPERK

DOSTUPNOST SLUŽEB PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ V OKRESE ŠUMPERK Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky Renata Jandrtová Závěrečná bakalářská práce DOSTUPNOST SLUŽEB PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ V OKRESE ŠUMPERK AVAILABILITY OF

Více

Příprava edukačních materiálů pro klienty se smyslovým postižením

Příprava edukačních materiálů pro klienty se smyslovým postižením Příprava edukačních materiálů pro klienty se smyslovým postižením Hana Sochorová ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ.1.07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: OP VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST PRIORITNÍ OSA: 2 ČÍSLO

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Bakalářská práce

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Bakalářská práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav speciálněpedagogických studií Bakalářská práce Veronika Vychopeňová HRA A HRAČKA U DÍTĚTE PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU S PORUCHOU BINOKULÁRNÍHO VIDĚNÍ Olomouc

Více

Vývoj řeči a náprava poruch řeči u dětí s postižením zraku

Vývoj řeči a náprava poruch řeči u dětí s postižením zraku MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Vývoj řeči a náprava poruch řeči u dětí s postižením zraku Bakalářská práce Brno 2008 Vypracovala: Vrbová Monika Vedoucí bakalářské

Více

Učitel 1. stupně ZŠ v Ostravě v kontextu integrace žáka s narušenou komunikační schopností

Učitel 1. stupně ZŠ v Ostravě v kontextu integrace žáka s narušenou komunikační schopností Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky Učitel 1. stupně ZŠ v Ostravě v kontextu integrace žáka s narušenou komunikační schopností Diplomová práce Brno 2008 Vedoucí diplomové

Více

#Obsah. #1 Obor oftalmopedie. #Shrnutí kapitoly. #2 Historie péče o osoby se zrakovým postižením. #2.1 Historie péče o nevidomé

#Obsah. #1 Obor oftalmopedie. #Shrnutí kapitoly. #2 Historie péče o osoby se zrakovým postižením. #2.1 Historie péče o nevidomé Průvodka dokumentem Vybrané kapitoly z oftalmopedie nadpisy tří úrovní (pomocí stylů Nadpis 1 3), před nimi je znak # na začátku dokumentu automatický obsah (#Obsah) obrázky vynechány, zůstávají pouze

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGAMENT INSTITUTE OF INFORMATICS VÝPOČETNÍ TECHNIKA PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ

Více

výzkumné části, její součástí je vymezení hlavních cílů a metod šetření, charakteristika místa šetření, uvedení kazuistik žáků individuálně

výzkumné části, její součástí je vymezení hlavních cílů a metod šetření, charakteristika místa šetření, uvedení kazuistik žáků individuálně Úvod Tematiku integrace a prointegračních či inkluzivních snah a jejich reálných možností v aktuálních podmínkách české společnosti, jsem zvolila na základě vlastní zkušenosti a osobní angažovanosti v

Více

Služby pro zrakově postižené děti a mládež v Českých Budějovicích

Služby pro zrakově postižené děti a mládež v Českých Budějovicích Průvodce pro rodiče zrakově postižených dětí a mládeže sociálními službami, které jsou poskytovány v Českých Budějovicích. Služby pro zrakově postižené děti a mládež v Českých Budějovicích (výtah z obhájené

Více

FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY

FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY UPLATNĚNÍ ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH ABSOLVENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL NA TRHU PRÁCE DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Jaromír Tichý Sociální práce a sociální politika

Více

VYBRANÉ KAPITOLY Z OFTALMOPEDIE

VYBRANÉ KAPITOLY Z OFTALMOPEDIE VYBRANÉ KAPITOLY Z OFTALMOPEDIE HANA NOVOHRADSKÁ CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, ZÁŘÍ 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy: 7.2 Oblast podpory: 7.2.2 Vysokoškolské

Více

2 Výchova a vzdělávání žáků se zrakovým postižením... 15. 3 Výtvarný projev žáka se zrakovým postižením... 24

2 Výchova a vzdělávání žáků se zrakovým postižením... 15. 3 Výtvarný projev žáka se zrakovým postižením... 24 Úvod... 5 1 Jedinec se zrakovým postižením... 6 1.1 Definice, vymezení pojmu, stupně zrakového postižení... 6 1.2 Význam doby vzniku zrakového postižení... 8 1.3 Psychosomatický vývoj jedince se zrakovým

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ A SOCIÁLNÍ Evropská 33, Praha 6 ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. 2007 Michaela MOLKOVÁ

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ A SOCIÁLNÍ Evropská 33, Praha 6 ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. 2007 Michaela MOLKOVÁ VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ A SOCIÁLNÍ Evropská 33, Praha 6 ABSOLVENTSKÁ PRÁCE 2007 Michaela MOLKOVÁ Vyšší odborná škola pedagogická a sociální Evropská 33, Praha 6 Obor: Sociální pedagogika 2006/2007

Více

Profesní orientace žáků základní školy praktické

Profesní orientace žáků základní školy praktické MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Profesní orientace žáků základní školy praktické Diplomová práce BRNO 2008 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Dagmar Přinosilová, Ph.D.

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálněpedagogických studií. BEATA KALINOVÁ, DiS. III. ročník prezenční studium

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálněpedagogických studií. BEATA KALINOVÁ, DiS. III. ročník prezenční studium UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálněpedagogických studií BEATA KALINOVÁ, DiS. III. ročník prezenční studium Obor: Speciální pedagogika komunikační techniky ROZVOJ HMATU JAKO

Více

Integrace dítěte se sluchovým postižením v období základního vzdělávání

Integrace dítěte se sluchovým postižením v období základního vzdělávání UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálněpedagogických studií Marie Cholastová 3. ročník prezenční studium Obor: Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a střední školy

Více

Možnosti vzdělávání neslyšících na veřejných vysokých školách v České republice

Možnosti vzdělávání neslyšících na veřejných vysokých školách v České republice Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky Možnosti vzdělávání neslyšících na veřejných vysokých školách v České republice Educational opportunities of adult deaf

Více

kapitoly ze speciální pedagogiky

kapitoly ze speciální pedagogiky kapitoly ze speciální pedagogiky PhDr. Veronika Blažková, Ph.D. Katedra pedagogiky, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Studium kombinované: Vychovatelství, Pedagog volného času Kurz: Základy

Více

kapitoly ze speciální pedagogiky

kapitoly ze speciální pedagogiky kapitoly ze speciální pedagogiky PhDr. Veronika Blažková, Ph.D. Katedra pedagogiky, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na p edf Uk p raha (cz.1.07/1.3.00/19.0002)

Více

ZAMĚSTNANOST OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM EMPLOYMENT OF INDIVIDUALS WITH HEALTH DISABILITY

ZAMĚSTNANOST OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM EMPLOYMENT OF INDIVIDUALS WITH HEALTH DISABILITY Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky Studijní program: Speciální pedagogika Studijní obor: Speciální pedagogika

Více

K VYTVÁŘENÍ PODPORY PRO STUDENTY

K VYTVÁŘENÍ PODPORY PRO STUDENTY METODICKÁ INSTRUKCE K VYTVÁŘENÍ PODPORY PRO STUDENTY SE SPECIFICKÝMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA VYSOKÉ ŠKOLE TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH České Budějovice 2013 Tato metodická příručka vznikla

Více

opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu Dílčí část Jana Janková a kolektiv A oslabení zrakového vnímání zrakového postižení

opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu Dílčí část Jana Janková a kolektiv A oslabení zrakového vnímání zrakového postižení KATALOG podpůrných opatření Dílčí část pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu zrakového postižení A oslabení zrakového vnímání Jana Janková a kolektiv KATALOG PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ DÍLČÍ ČÁST

Více

Metodika pro pedagogy základních škol

Metodika pro pedagogy základních škol Metodika pro pedagogy základních škol Projekt Modely inkluzivní praxe v základní škole TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Obsah Potřeby žáků

Více

Integrace zrakově postižených dětí do mateřských a základních škol ve Zlínském kraji. Lenka Prachařová

Integrace zrakově postižených dětí do mateřských a základních škol ve Zlínském kraji. Lenka Prachařová Integrace zrakově postižených dětí do mateřských a základních škol ve Zlínském kraji Lenka Prachařová Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá problematikou integrace zrakově postižených

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ KATEDRA VEŘEJNÉ SPRÁVY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ KATEDRA VEŘEJNÉ SPRÁVY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ KATEDRA VEŘEJNÉ SPRÁVY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Sociální a právní aspekty postavení osob se zdravotním postižením Předkládá: Monika Bartošová Vedoucí bakalářské

Více