UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálněpedagogických studií. MARKÉTA PASZOVÁ III. ročník prezenční studium

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálněpedagogických studií. MARKÉTA PASZOVÁ III. ročník prezenční studium"

Transkript

1 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálněpedagogických studií MARKÉTA PASZOVÁ III. ročník prezenční studium Obor: Speciálně pedagogická andragogika VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM NA VYSOKÝCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOLÁCH Bakalářská práce Vedoucí práce: Mgr. Veronika Růžičková, Ph.D. Olomouc 2010

2 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně a použila jen uvedených pramenů a literatury. V Olomouci dne 29. března 2010 Markéta Paszová 2

3 Děkuji paní Mgr. Veronice Růžičkové Ph.D. za odborné vedení bakalářské práce a všem respondentům z vyšších odborných a vysokých škol, kteří prostřednictvím svých odpovědí napomohli realizovat výzkum v rámci praktické části mé práce. 3

4 OBSAH ÚVOD 6 I TEORETICKÁ ČÁST 1 KLASIFIKACE ZRAKOVÉHO POSTIŽENÍ Klasifikace z medicínského hlediska Klasifikace z hlediska obecné pedagogiky Klasifikace z hlediska speciální pedagogiky Osoby nevidomé Osoby se zbytky zraku Osoby slabozraké Osoby s poruchami binokulárního vidění INTEGRACE Školská integrace Legislativní vymezení integrace ZRAKOVĚ POSTIŽENÝ STUDENT NA TERCIÁRNÍM STUPNI VZDĚLÁVÁNÍ Osobnost dospělého jedince se zrakovým postižením Specifika studia zrakově postižených Tyflotechnika Úprava prostředí Studium na vyšší odborné škole STŘEDISKA PRO PODPORU STUDENTŮ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH Laboratoř Carolina Tereza ČVUT Centrum pomoci handicapovaným Olomouc Teiresiás MU Brno Tyflopedický kabinet Hradec Králové 34 4

5 4.6 Poradna pro zpřístupňování VŠ studia lidem se zdravotním postižením, TU Liberec Pyramida Ostravská univerzita Slunečnice Vysoká škola Báňská Ostrava Středisko handicapovaných studentů na VŠE 37 II PRAKTICKÁ ČÁST 6 CÍL PRÁCE 40 7 VÝZKUMNÁ METODA DOTAZNÍK 42 8 CHARAKTERISTIKA ZKOUMANÉHO VZORKU ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ Dotazník č Dotazník č DISKUZE DOPORUČENÍ PRO PRAXI.. 61 ZÁVĚR.. 63 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY.. 64 SEZNAM PŘÍLOH.. 67 ANOTACE 5

6 ÚVOD Každý jedinec s postižením, včetně jedinců s nejtěžší formou mentálního postižení, má v současné době právo na vzdělání. (PaedDr. et. PhDr. Ilona Pešatová Ph.D., Mgr. Václava Tomická) Právo na vzdělání pro všechny bez rozdílu je zakotveno již v Listině základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku České republiky. V Úmluvě o právech osob se zdravotním postižením se státy, které jsou smluvními stranami, tedy i Česká republika, zavazují k zajištění inkluzivního vzdělávacího systému na všech úrovních a celoživotního vzdělávání zaměřeného na rozvoj osobnosti a účinné zapojení osob se zdravotním postižením do života ve svobodné společnosti. Rovný přístup ke vzdělání je nezbytným krokem k vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením, je předpokladem pro jejich sociální začleňování a nezávislost. Adekvátní stupeň vzdělání jim také umožňuje v budoucnu získat odpovídající pracovní uplatnění. Dle výzkumu Českého statistického úřadu z roku 2007 žije v České republice osob se zdravotním postižením, z nichž pouze 8% mužů a 5% žen má vysokoškolské vzdělání. Vzhledem k zaměření mého studia na speciálně pedagogickou andragogiku osob se zrakovým postižením se předmětem zájmu mé bakalářské práce staly dospělé osoby se zrakovým postižením a možnosti jejich studia na vysokých a vyšších odborných školách v České republice. Teoretická část této práce se nejprve zaměřuje na problematiku klasifikace zrakového postižení ze tří hledisek medicínského, speciálně pedagogického a z hlediska obecné pedagogiky. Dále se zabývá jevem integrace a školní integrace a jejím vymezením v rámci legislativy České republiky, kdy představí tři nejdůležitější dokumenty, které se integrací zabývají. Následující kapitola pojednává již o samotném studiu osob se zrakovým postižením na terciárním stupni vzdělávání. Zabývá se specifikou dospělého 6

7 jedince se zrakovým postižením, možností využití kompenzačních pomůcek a úpravou prostředí při studiu. V rámci této kapitoly jsou popsány i specifika studia na vyšších odborných školách v České republice obecně, vzhledem k tomu, že výzkum v praktické části se věnuje převážně problematice studia jedinců se zrakovým postižením na tomto typu škol. Poslední kapitola teoretické části je věnována studiu jedinců se zrakovým postižením na vysokých školách, popsáno je devět středisek pro podporu studentů se zdravotním postižením při vysokých školách a univerzitách v ČR, jejich historie a jaké druhy služeb poskytují jedincům se zdravotním postižením, se zřetelem na služby, které jsou poskytovány studentům se zrakovým postižením. Výzkum v rámci praktické části byl realizován prostřednictvím dvou dotazníků, z nichž jeden byl zaslán na všechny vyšší odborné školy v České republice a druhý byl adresován střediskům pro podporu studentů se zdravotním postižením při vysokých školách a univerzitách. Celkem bylo osloveno 170 vyšších odborných škol a 9 středisek. Cílem tohoto výzkumu bylo zjistit aktuální stav studentů se zrakovým postižením na VOŠ a jejich zkušenosti s integrací těchto studentů. Cílem dotazníku, který byl zaslán do středisek pro podporu studentů se zrakovým postižením bylo zjistit kolik studentů se zrakovým postižením aktuálně využívá služeb těchto středisek a jaké obory si většinou vybírají, tedy i kam směřuje jejich profesní uplatnění. 7

8 I TEORETICKÁ ČÁST 1 KLASIFIKACE ZRAKOVÉHO POSTIŽENÍ Tato kapitola je zaměřena na možnosti klasifikace osob se zrakovým postižením. Jako tři hlavní hlediska rozdělení zrakových vad jsme zvolili hledisko medicínské, které rozděluje zraková postižení zejména na základě stupně snížení zrakové ostrosti vizu, hledisko obecné pedagogiky, jež zohledňuje při klasifikaci i další faktory, jako dobu vzniku postižení nebo etiologii a hledisko speciálně pedagogické, které využívá klasifikace dle stupně zrakového postižení. Osoba, která je považována za zrakově postiženou trpí oční vadou či chorobou, přičemž i při optimální korekci má zrakové vnímání narušeno natolik, že jí činí problémy v běžném životě. Uvádí se, že v současné době žije v České republice přibližně osob s těžkým zrakovým postižením, z nichž je nevidomých. (3) Klasifikace zrakových postižení není jednotná, liší se v rámci jednotlivých resortů zdravotnictví, školství i sociální práce. Odborná literatura uvádí několik měřítek, podle kterých se zrakové vady klasifikují. Základním kritériem pro klasifikaci je zraková ostrost vizus. Vizus, neboli centrální zraková ostrost, je schopnost oka akomodovat dva co nejblíže ležící body jako dva oddělené subjekty. V rámci diagnostiky se zjišť uje vizus do dálky a do blízka. Vizus do dálky se vyšetřuje pomocí optotypů (tabule Snellenova typu, Pflügerovy háky, tabule sestavené z Landoltových prstenců). Vyšetřovací vzdálenost je asi šest metrů a postupně se snižuje až na půl metru. Vyšetřuje se každé oko zvlášť a nakonec obě zároveň. Vizus se udává ve zlomku, přičemž hodnota v čitateli se rovná vzdálenosti, ze které pacient četl, hodnota ve jmenovateli vyjadřuje číslo na straně toho kterého řádku na tabuli, tedy vzdálenost v metrech, ze které daný řádek přečte zdravé oko. 8

9 1.1 Klasifikace z medicínského hlediska Hlavním ukazatelem při vymezení kategorií zrakových vad dle medicínského hlediska je snížení zrakové ostrosti, neboli vizu. Mimo tuto kategorizaci se používá i dělení zrakových vad podle narušení částí zrakového analyzátoru. Dle stupně snížení zrakové ostrosti rozlišuje Světová zdravotnická organizace tyto kategorie zrakových postižení: Normální zrak, kdy zraková ostrost je větší než 6/18. Zrakové postižení, kdy zraková ostrost je v intervalu 6/18 až 6/60. Vážné zrakové postižení, kdy zraková ostrost je v intervalu 6/60 až 3/60. Slepota, při které je zraková ostrost menší než 3/60. (3, s.38) Tato kategorizace se využívá především pro potřeby oblasti právní a oblasti soiální péče. Světová zdravotnická organizace (WHO) také na své desáté decenální revizi mezinárodní klasifikace nemocí vymezila třídění zrakových vad dle medicínského hlediska, tedy podle narušení jednotlivých částí zrakového analyzátoru. MKN určuje následující kategorie: H 00-H 06 nemoci očního víčka, slzného ústrojí a očnice, H 10-H 13 onemocnění spojivek, H 15-H 22 nemoci skléry, rohovky, duhovky a řasnatého tělesa, H 25-H 28 onemocnění čočky, H 30-H 36 nemoci cévnatky a sítnice, H 40-H 42 glaukom, H 43-H 45 nemoci sklivce a očního bulbu, H 46-H 48 nemoci zrakového nervu a zrakových drah. Posudkoví lékaři v České republice užívají následující klasifikace: Slabozrakost lehkého až středního stupně při vizu 6/18 6/60. Slabozrakost těžkého stupně při vizu 6/60-3/60. Těžce slabý zrak při vizu 3/60-1/60. 9

10 Praktická nevidomost při vizu 1/60 až světlocit s jistou projekcí světla nebo omezením zorného pole do 5 stupňů kolem centrální fixace, i když centrální zraková ostrost není postižena. Úplná nevidomost obou očí při světlocitu s nepřesnou projekcí až naprostá ztráta světlocitu. (3) 1.2 Klasifikace z hlediska obecné pedagogiky Pro edukační potřeby jedince se zohledňují kromě zrakové ostrosti i další faktory, jako doba vzniku vady, etiologie, nebo délka trvání zrakového postižení. Dle kritéria doby vzniku zrakového postižení se zrakové vady dělí na: Vrozené. Získané. (8) Vady vrozené jsou zjištěny asi u 2 % všech novorozenců, přičemž jedinec může být zasažen v době prenatální, perinatální i postnatální. Porucha je tím závažnější, v čím dřívější době byl plod zasažen patologickými noxy. Vrozené příčiny se mohou dělit dále na exogenní a endogenní. Mezi exogenní příčiny řadíme mechanické, fyzikální a chemické jevy, poruchy výživy a metabolismu matky. Tyto vlivy způsobují např. vrozený šedý zákal, anoftalmus a mikroftalmus. Endogenní vlivy, tedy dědičné příčiny tvoří asi 20% vrozených vad. Mezi choroby, které tyto vlivy způsobují řadíme např. astigmatismus, těžkou krátkozrakost, šeroslepotu - hemeralopii, albinismus, retinoblastom atp. Získané vady vznikají většinou na základě úrazů, nemocí v průběhu života a to zvláště ve stáří. Mohou být způsobeny chorobami jako diabetes (diabetická retinopatie), revmatické onemocnění, angíny, tuberkulóza. Po 45. roce života se začíná snižovat zraková ostrost, mohou vznikat oční vady spojené se stárnutím organismu (makulární degenerace sítnice, stařecká vetchozrakost). (3) 10

11 Z etiologického hlediska, tedy podle příčiny vzniku, se zrakové poruchy dělí na: Orgánové. Funkční. Příčina vzniku zrakové vady je důležitá pro určení, zda porucha zasahuje zrakový orgán jako celek, zasahuje jeho části, nebo oslabuje jeho výkon. (4) Z hlediska etiologického se také významně liší zraková postižení u dětí z rozvojových a vyspělých zemí. V oblastech, kde je nedostačující zdravotní péče se daleko častěji vyskytují vážná postižení zraku související s nemocemi novorozenců, kojenců a dětí, zatímco ve vyspělých zemích jsou postižení dětí nejčastěji způsobená v prenatálním a perinatálním období. (3) Z hlediska doby trvání se zrakové vady dělí na: krátkodobé-akutní, dlouhodobé-chronické, opakující se-recidivující. 1.2 Klasifikace z hlediska speciální pedagogiky Soudobá speciální pedagogika využívá nejčastěji klasifikace dle stupně zrakového postižení a dělí osoby se zrakovým postižením na: osoby nevidomé, osoby se zbytky zraku, osoby slabozraké, osoby s poruchami binokulárního vidění Osoby nevidomé Osoby nevidomé jsou kategorií s nejtěžším postižením zraku, která zahrnuje děti, mládež a dospělé osoby, kteří mají zrakové vnímání narušeno na stupni nevidomosti. (8). Nevidomost je také jinak charakterizována jako ireverzibilní pokles centrální zrakové ostrosti pod 3/60 - světlocit. Dále se dělí na: Praktickou nevidomost: pokles centrální zrakové ostrosti pod 3/60 do 1/60 včetně, 11

12 binokulární zorné pole menší než 10, ale větší než 5 kolem centrální fixace. Skutečnou slepotu: pokles centrální zrakové ostrosti pod 1/60-světlocit, binokulární zorné pole pod 5 a méně o bez porušení centrální fixace. Plnou slepotu: světlocit s chybnou světelnou projekcí až do ztráty světlocitu (amauróza). (3) Nevidomost může být vrozená i získaná, přičemž mezi nejčastější příčiny vrozené nevidomosti patří dědičnost, porušení plodu v prenatálním období, infekční choroby v době gravidity (rubeola, toxoplazmóza, virové onemocnění). Možné příčiny získané nevidomosti jsou zákaly (glaukom, katarakta), odchlípení sítnice, retinopatie, úrazy, meningitida a další. (3) Nevidomost celkově ovlivňuje rozvoj jedince. V důsledku své vady nevidomí nemohou poznávat své okolí zrakovou cestou, tento deficit tedy musí nahrazovat využitím nižších (hmat, chuť, čich, sluch) a vyšších (myšlení, paměť, představy, fantazie, řeč, emoce) kompenzačních činitelů. Důsledky slepoty postihují celou osobnost jedince, přičemž výrazně ovlivňují možnosti prostorové orientace a samostatného pohybu, u některých osob se mohou vyskytnou problémy se zařazením do společnosti a pracovním uplatněním Osoby se zbytky zraku Kategorie osob se zbytky zraku zahrnuje hraniční oblast mezi nevidomostí a slabozrakostí, která bývá oftalmology definována v mezích zrakové ostrosti 3/60-0,5/60. Speciální pedagogika tuto kategorii pojímá jako jedince, jejichž zraková vada se pohybuje na rozmezí praktické slepoty a těžké slabozrakosti. (3) Dříve byla tato skupina nazývána osobami částečně vidícími, těžce slabozrakými, nebo s praktickou slepotou. Zbytky zraku nejsou 12

13 stacionárního charakteru, může docházet jak ke zlepšení, tak ale i k progresi, která může končit až úplnou slepotou. (8, s. 13) Toto postižení způsobuje snížené až deformované zrakové schopnosti, což může vést k narušení představ. Při edukaci těchto jedniců se využívá tzv. dvojmetody, tedy postupů a metod, které se využívají u osob nevidomých i slabozrakých. V praxi to znamená, že žáci se učí číst pomocí korekčních pomůcek zvětšený černotisk a zároveň se učí číst a psát také Braillovo písmo, přičemž musí být dodržovány zásady zrakové hygieny a rozvíjeni další kompenzační činitelé Osoby slabozraké Dle Krause (8, s.13) je slabozrakost: Ireverzibilní pokles zrakové ostrosti na lepším oku pod 6/18 až 3/60 včetně. Z praktického hlediska dělíme slabozrakost na lehkou do 6/60 včetně, a těžkou pod 6/60 do 3/60 včetně. Z hlediska speciální pedagogiky představují osoby slabozraké skupinu dětí, mládeže a dospělých, kteří mají zrakové vnímání na stupni slabozrakosti. Za slabozrakost je obecně považováno orgánové postižení obou očí, které i při optimální korekci činí jedinci potíže v každodenním životě. (3) Při slabozrakosti se také často vyskytují narušení zorného pole. Slabozrakost může být vrozená, či získaná. Pro potřeby edukace se slabozrakost člení na tři skupiny stupeň lehký, střední a těžký. Důsledky se projevují ve snížení až deformaci zrakových schopností, dochází k vytváření nepřesných, nebo zkreslených představ. Objevují se problémy související s narušením zorného pole (zúžení zorného pole, trubicovité vidění, výpadky zorného pole, skotomy v zorném poli) a další komplikující faktory (poruchy barvocitu, nystagmus). (3) Při edukaci, a nejen při ní, musí být přísně dodržována pravidla zrakové hygieny, která se týkají např. světelné intenzity, bezprašnosti prostředí, zamezení oslnění, dostatečné kontrastnosti sledovaných jevů, odpovídajicí 13

14 velikosti demonstrovaných objektů, indikované velikosti písma a časové limitaci práce do blízka. (8) Pro slabozraké jedince je také často nutné zvětšovat písmo textů v černotisku, nebo využívat doplňkové optiky (lupy, televizní lupy, turmony) Osoby s poruchami binokulárního vidění Jednoduché binokulární vidění je schopnost vytvořit jednoduchý prostorový vjem, tedy jeden obraz fixovaného předmětu. Jeho předpokladem je senzorická a motorická koordinace obou očí a normální retinální korespondence. Binokulární vidění je získaná schopnost, která se začíná vyvíjet po narození s dozráváním sítnice a její žluté skvrny. V průběhu prvních šesti let života postupně dochází ke zdokonalování, upevňování a stabilizaci jednoduchého binokulárního vidění. (3, s. 46) Binokulární vidění má tři vývojové fáze: 1. současné simultánní vidění (simultánní percepce), kdy jde o schopnost vnímat obraz na sítnici obou očí, 2. fúze, kdy dochází ke spojení obrazu pravého a levého oka v jeden vjem, 3. stereopse, což je nejvyšší stupeň binokulárního vidění, kdy se jedná o trojrozměrné vnímání, tedy vytvoření hloubkového vjemu. (8) Při poruchách binokulárního vidění dochází k situaci, kdy se na sítnicích obou očí nevytváří na stejných místech dva rovnocenné obrazy, které by po splynutí vytvořily prostorový vjem. Takto se může projevit strabismus (šilhavost), amblyopie (tupozrakost), nebo narušení centrální retinální fixace. Strabismus, neboli heterotropie, je porucha vzájemné spolupráce očí. Osy očí při této poruše nejsou rovnoběžné, obrázky na sítnicích obou očí tedy nevznikají na stejných místech, nemůže dojít při spolupráci očí k jejich překrytí a nemůže vzniknout prostorový vjem, ale naopak se objevuje diplopie, tedy dvojité vidění. (3) 14

15 Léčba musí být komplexní a obecně platí, že čím dřív je započata, tím je efekt rychlejší a větší. Léčebný postup se skládá z konzervativní a chirurgické terapie. Úkolem konzervativní terapie je dosáhnout normální zrakové ostrosti obou očí a centrální fixace, chirurgická má navodit paralelní postavení očí a zlepšit podmínky pro rozvoj binokulárního vidění. Terapie by měla být ukončena před nástupem dítěte do školy. (3) Ambyopie, dle Krause, je: Abnormální vývoj vidění, které je klinicky definováno, jako snížení zrakové ostrosti při optimálním vykorigování bez viditelných známek oční nemoci. (8, s. 14) Terapie se provádí pomocí pleoptiky, což jsou metody rozcvičení tupozrakého za vyloučení lepšího oka z vidění pomocí okluze. Léčba je velmi úspěšná do 5 let věku, čím je dítě starší, tím pomalejší bývá obnova zrakových funkcí. Důsledkem binokulárních vad jsou zejména poruchy barvocitu, nepřesný odhad vzálenosti, problémy s hloubkovým viděním a lokalizací nebo obtíže s prostorovou orientací. U dětí mohou být následky zmírněny pomocí pleopticko-ortoptických cvičení, která jsou zaměřená jednak na nácvik binokulárního vidění (ortoptika), jednak na rozcvičení tupozrakého oka při zakrytí zdravého oka (pleoptika). V této kapitole jsme vysvětlili, kdo je považován za osobu zrakově postiženou a podle jakých ukazatelů mohou být zrakové vady rozčleněny. Podrobněji jsme pak popsali klasifikace vad z hlediska medicínského, edukačního a z hlediska speciální pedagogiky. 15

16 2 INTEGRACE Integrace je jev, který se začal prosazovat v naší zemi v přístupu k jedincům s postižením po roce Obecně se tento pojem dá vymezit jako začlenění, zapojení nebo sjednocení. Z hlediska speciální pedagogiky ho chápeme jako začlenění sociálně a zdravotně znevýhodněných osob do běžného života společnosti. V této kapitole se zabýváme zejména integrací zrakově postižených z hlediska školského a vymezením integračních tendencí v legislativě České republiky. Integrace je poměrně široký pojem, Světová zdravotnická organizace (WHO) charakterizuje integraci jako sociální rehabilitaci, schopnost příslušné osoby podílet se aktivně na společenských vztazích. Integrace je stav, kdy se zdravotně postižený vyrovnal se svou vadou, žije a spolupracuje s nepostiženými, prokazuje výkony a vytváří hodnoty, které společnost intaktních uznává jako rovnocenné, společensky významné a potřebné. (10, s. 33) Integraci zrakově postižených vymezuje Jesenský (6, s. 87) jako jednu z tyflologických zásad v oblasti komplexního zabezpečování zrakově postižených: Celý vývoj zrakově postiženého a všechna opatření učiněná v jeho prospěch mají směřovat k přijetí postiženého zdravou veřejností jako rovnocenného a emancipovaného partnera. Na straně zrakově postižených to znamená úsilí o samostatnost a nezávislost na pomoci jiných a snahu zbavit se podezíravosti vůči zdravým. Na straně zdravých to znamená vcítit se do situace zrakově postiženého, tolerovat nezaviněnou nevýkonnost, provádět v nutných případech nezištnou pomoc formou nesnižující lidskou důstojnost zrakově postiženého. Jesenský (10, s. 33) dále charakterizuje integraci jako soužití postiženého a nepostiženého při přijatelné míře konfliktnosti. 16

17 Integrační snahy směřují nejen do oblasti vzdělávání, ale i do oblasti zaměstnávání, kde jsou např. jedinci s postižením podporováni ve vyhledání adekvátního pracovního místa. Integrace představuje účast na kulturním a společenském životě a aktivní spolupráci intaktní společnosti s jedinci s handicapem. 2.1 Školská integrace Školská integrace představuje vzdělávání dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením nebo znevýhodněním v běžných mateřských, základních, středních a vyšších odborných školách. Nejčastějsi probíhá formou individuální, ale může být realizována také formou skupinové integrace. Snahou současné speciální pedagogiky v České republice je pozitivní integrace zdravotně postižených žáků a studentů do školského systému, tedy začlenění zdravotně nebo sociálně znevýhodněného jedince, kdy ve svém důsledku je přínosem pro integrující se objekt. (14) Jesenský (3, s. 77) vystihuje školskou integraci jako: dynamický, postupně se rozvíjející pedagogický jev, ve kterém dochází k partnerskému soužití postižených a intaktních na úrovni vzájemně vyvážené adaptace během jejich výchovy a vzdělávání a při jejich aktivním podílu na řešení výchovněvzdělávacích situací. Na integraci zrakově postiženého jedince se podílí řada faktorů, které umožňují, aby proběhla úspěšně a jejím výsledkem bylo začlenění a následně splynutí (inkluze) zdravotně postiženého jedince s intaktním kolektivem. Tyto faktory jsem pro lepší přehlednost rozčlenila do následujících čtyř skupin: Zrakově postižený jedinec a jeho rodina u této skupiny se jedná zejména o připravenost samotného postiženého na integraci, na vyrovnávání se s novým prostředím a překonáváním možných obav a problémů. Rodiče jsou vystavováni novým situacím a konfrontacím se spolužáky, rodiči spolužáků, učiteli a dalšími školskými pracovníky. 17

18 Škola tato skupina zahrnuje jednak připravenost technickou, tedy zda škola zajistila adekvátní podmínky pro integraci v rámci bezbariérovosti budovy, nebo některých stavebních opatření (vodící linie, kontrastní barvy ploch), a dále způsobilost a připravenost pedagogických pracovníků. Poradenské zařízení má za úkol podporovat při integraci jednak rodiče a žáka či studenta, jednak spolupráci se školou a pedagogickými pracovníky. Podrobněji je činnost poradenského zařízení, v tomto případě speciálně pedagogického centra, popsána v další kapitole. Spolužáci a rodiče spolužáků rodiče i spolužáci by měli být seznámeni s tím, co obnáší zrakové postižení a jak mohou nového spolužáka podpořit před jeho nástupem do třídy. (3)(14) Žáci a studenti, kteří mají komunikační předpoklady se relativně snadněji začleňují do kolektivu díky tomu, že se s nimi spolužáci a často i učitelé mohou bavit. Je tedy možno říci, že ze skupiny smyslově postižených mají zrakově postižení poměrně vysoký potenciál k integraci školní i sociální. 2.2 Legislativní vymezení integrace Z hlediska legislativy je vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami upraveno zejména ve třech dokumentech zákoně č. 561/2004 Sb. o předškolním, školním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhlášce č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních a ve vyhlášce č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. V této kapitole zachycujeme ustanovení obsažená v těchto dokumentech, která jsou důležitá pro a při integraci zrakově postižených studentů. Zákon č. 561/2004 Sb., v 16 prvotně udává, kdo je studentem se speciálními vzdělávacími potřebami osoba se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním. Školský zákon dále upravuje podmínky přijímání ke studiu, hodnocení a ukončování studia. Pro 18

19 zrakově postižené studenty je důležité i zde zmíněné právo na vzdělávání s použitím Braillova písma: Pro žáky a studenty se zdravotním postižením se při přijímání ke vzdělávání a při jeho ukončování stanoví vhodné podmínky odpovídající jejich potřebám. Při hodnocení studentů se speciálními vzdělávacími potřebami se přihlíží k povaze postižení nebo znevýhodnění. ( 16, odst. 6) Dětem, žákům a studentům, kteří nemohou číst běžné písmo zrakem, se zajišť uje právo na vzdělávání s použitím Braillova hmatového písma. ( 16, odst. 7) Dále školský zákon ustanovuje, v jaké situaci může být ve třídě nebo studijní skupině zřízena funkce asistenta pedagoga a kdy povoluje ředitel školy vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu. Znění těchto paragrafů uvádíme níže: Ředitel MŠ, ZŠ, ZŠ speciální, SŠ a VOŠ může ve třídě nebo studijní skupině, kde se vzdělává žák nebo student se speciálními vzdělávacími potřebami, zřídit funkci asistenta pedagoga. V případě dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním je nezbytné vyjádření školského poradenského zařízení. ( 16, odst. 9) Ředitel školy může s písemným doporučením školského poradenského zařízení povolit studentovi se speciálními vzdělávacími potřebami vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu. ( 18) Vyhláška č. 72/2005 Sb., vymezuje obsah poradenských služeb, které jsou poskytovány ve školských poradenských zařízeních a stanovuje dvě tyto zařízení - pedagogicko-psychologickou poradnu a speciálně pedagogické centrum. Při integraci jsou důležité zejména služby SPC, které poskytuje poradenské služby žákům se zdravotním postižením a žákům se zdravotním znevýhodněním integrovaným ve školách a školských zařízeních. Příloha této vyhlášky obsahuje společnou náplň činnosti center a speciální činnosti 19

20 při poskytování služeb pro žáky a studenty s různým zdravotním postižením. Níže uvádíme specifika poskytování služeb v SPC, které souvisí s integrací a náplň činnosti při poradenství zrakově postiženým studentům. Obsah činností speciálně pedagogického centra: Zpracovává odborné podklady pro integraci žáků a studentů se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním. Zajišť uje speciálně pedagogickou péči a speciálně pedagogické vzdělávání pro žáky se zdravotním postižením a žáky se zdravotním znevýhodněním, kteří jsou integrováni. Poskytuje pedagogickým pracovníkům a zákonným zástupcům poradenství v oblasti vzdělávání žáků se zdravotním postižením. Poskytuje metodickou podporu škole. Mezi společné činnosti SPC patří vyhledávání žáků s zdravotním postižením, komplexní diagnostika žáka, sociálně právní poradenství, kariérové poradenství, zapůjčování literatury, zapůjčování kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, pomoc při integraci žáků se zdravotním postižením do MŠ, ZŠ a SŠ instruktáž a úprava prostředí, zpracování návrhů invdividuálních vzdělávacích plánů. Mezi náplň činnosti center, která je zaměřena na žáky a studenty se zrakovým postižením patří nácvik používání kompenzačních pomůcek, smyslová výchova, rozvoj zrakových funkcí a zraková stimulace, tyflografika, nácvik podpisu, zraková hygiena, nácvik prostorové orientace a samostatného pohybu, nácvik sebeobsluhy, práce se speciálními pomůckami, koordinace setkání zákonných zástupců a pedagogických pracovníků vzdělávajících zrakově postižené žáky a metodické vedení asistentů pedagogů, kteří pracují se zrakově postiženými žáky. Speciálně pedagogická centra jsou školská účelová zařízení zřizovaná při školských zařízeních (mateřských nebo základních školách) pro zrakově postižené. Poradenské služby jsou určeny zejména dětem a žákům od 3 let do doby ukončení povinné školní docházky, často ale poskytují služby 20

21 i studentům na středních školách. V současné době se SPC pro zrakově postižené žáky nachází např. v Praze při škole Jaroslava Ježka, v Brně při MŠ, ZŠ a SŠ pro zrakově postižené, při ZŠ pro zrakově postižené v Opavě apod. Vyhláška č. 73/2005 Sb., vymezuje podpůrná opatření, za pomoci kterých se uskutečňuje vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. Dále určuje formy speciálního vzdělávání, typy speciálních škol, náležitosti individuálního vzdělávacího plánu a činnosti a podmínky zřízení funkce asistenta pedagoga. Podpůrnými opatřeními se rozumí využití speciálních metod, forem a prostředků vzdělávání, kompenzačních, rehabilitačních a učebních pomůcek, speciálních učebnic a didaktických materiálů, zařazení předmětů speciálně pedagogické péče, zajištění služeb asistenta pedagoga, snížení počtu žáků ve třídě nebo studijní skupině nebo jiná úprava organizace vzdělávání zohledňující vzdělávací potřeby žáka. ( 1, odst. 2) Speciální vzdělávání žáků se zdravotním postižením je zajišť ováno formou individuální integrace, skupinové integrace, ve škole zřízené pro žáky se zdravotním postižením nebo kombinací těchto forem. ( 3, odst. 1) Individuální vzdělávací plán se stanoví v případě potřeby především pro individuálně integrovaného žáka, žáka s hlubokým mentálním postižením, případně pro žáka skupinově integrovaného nebo pro žáka speciální školy. Vychází ze školského vzdělávacího programu příslušné školy, závěrů speciálně pedagogického vyšetření, nebo psychologického vyšetření školským poradenským zařízením. Je závazným dokumentem pro zajištění speciálních vzdělávacích potřeb žáka. ( 6, odst. 1, odst. 2) Zde se nachází v uvedené vyhlášce rozpor, neboť vyhláška zároveň uvádí, že IVP se stanoví v případě potřeby, a že je závazným dokumentem pro zajištění vzdělávacích potřeb. Mělo by zde tedy být spíše uvedeno, že IVP se stanoví vždy. 21

22 Individuální vzdělávací plán je vypracován před nástupem žáka do školy, nejpozději však 1 měsíc po nástupu žáka do školy. Za zpracování odpovídá ředitel školy. IVP se vypracovává ve spolupráci se školským poradenským zařízením a zákonným zástupcem žáka nebo zletilým žákem. Ředitel školy seznámí s IVP zákonného zástupce žáka, nebo zletilého žáka a ti ho podepíší. Školské poradenské zařízení sleduje a dvakrát ročně vyhodnocuje dodržování postupů a opatření stanovených v IVP. ( 6, odst. 5) Činností asistenta pedagoga je pomoc žákům při přizpůsobení se školnímu prostředí, pomoc pedagogickým pracovníkům školy při výchovné a vzdělávací činnosti, pomoc při komunikaci se žáky. ( 7, odst. 1) V této kapitole bylo vysvětleno co je školská integrace a integrace v obecném slova smyslu a jakým způsobem je integrace upravena v legislativě České republiky. Z hlediska legislativního jsou nejdůležitějšími dokumenty zákon č. 561/2004 Sb., (školský zákon), vyhláška č.72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních a vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. 22

Vzdělávání žáků se zrakovým postižením. Jana Janková

Vzdělávání žáků se zrakovým postižením. Jana Janková Vzdělávání žáků se zrakovým postižením Jana Janková Cíl výchovy a vzdělávání ZP Stejný jako u intaktních žáků tj. získání klíčových kompetencí a nácvik kompenzačních dovedností tak, aby se jedinec se ZP

Více

Masarykova univerzita Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky. Služby pro žáky základních a středních škol se zrakovým postižením

Masarykova univerzita Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky. Služby pro žáky základních a středních škol se zrakovým postižením Masarykova univerzita Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky Služby pro žáky základních a středních škol se zrakovým postižením Středisko Teiresiás V roce 2000 zřídila Masarykova univerzita

Více

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Modul A ZÁKLADY PRÁVA Národní institut pro další vzdělávání, 2013 IV. Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

Poradenství pro osoby se zrakovým postižením

Poradenství pro osoby se zrakovým postižením Poradenství pro osoby se zrakovým postižením Mgr. Dita Finková, Ph.D. Cíle Cílem kapitoly je získat základní přehled o oblasti poradenství pro osoby se zrakovým postižením na úrovni jednotlivých resortů,

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Oftalmopedie a surdopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.) Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena

Více

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Zrakové postižení. Zdeněk Míkovec. katedra počítačové grafiky a interakce ČVUT FEL 1 / 43

Zrakové postižení. Zdeněk Míkovec. katedra počítačové grafiky a interakce ČVUT FEL 1 / 43 Zrakové postižení Zdeněk Míkovec katedra počítačové grafiky a interakce ČVUT FEL 1 / 43 Zrakové vady 2 / 43 Základní pojmy (těžké) zrakové postižení běžná optická korekce nepostačtuje poškození zraku ovlivňuje

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Psychopedie a etopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Psychopedie a etopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Psychopedie a etopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.) Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena Lejčarová,

Více

73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005

73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Speciální pedagogika Obecná speciální pedagogika Definice, vymezení oboru Speciální pedagogika je orientována na výchovu a vzdělávání, na pracovní a společenské možnosti, na celkový osobnostní rozvoj

Více

Individuální vzdělávací plán

Individuální vzdělávací plán Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

Institut celoživotního vzdělávání VUT v Brně

Institut celoživotního vzdělávání VUT v Brně Výsledky průzkumu úrovně podpory znevýhodněných uchazečů a studentů na VUT v Brně v akademickém roce 2011/2012 Podpora znevýhodněných uchazečů a studentů na VUT v Brně Úvod Dotazníkové šetření, provedené

Více

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn stanovuje podrobnosti organizačního zajištění a postupů při vzdělávání žáků

Více

Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1

Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1 Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1 Edukace žáka s PAS Vzdělávání žáků s PAS (v ČR 5tis.) - Zkušenosti MŠ, ZŠ, SŠ tradice - Co po ukončení školy????

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních ze dne 9. února 2005 Částka: 20/2005 Sb. Datum účinnosti od: 17. února 2005 Ministerstvo školství,

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Mgr.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Mgr. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Oftalmopedie a surdopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia (Mgr.) Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena

Více

Integrace a podpora studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Integrace a podpora studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích Integrace a podpora studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/29.0019 Číslo a název oblasti podpory:

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

LEGISLATIVNÍ PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. PaedDr. Zuzana Kaprová

LEGISLATIVNÍ PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. PaedDr. Zuzana Kaprová LEGISLATIVNÍ PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI PaedDr. Zuzana Kaprová 2012 Historický vývoj postavení osob se zdravotním postižením REPRESE (likvidace, segregace) CHARITA křesťanství

Více

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Název školy: Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace (dále jen ZŠ Sokolovská) Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68974639 I.

Více

Zpracovala: PhDr. Pavlína Šumníková, PhD., doc. PhDr. Lea Květoňová, PhD., duben 2011

Zpracovala: PhDr. Pavlína Šumníková, PhD., doc. PhDr. Lea Květoňová, PhD., duben 2011 ZÁKLADNÍ POJMY A INFORMACE SOUVISEJÍCÍ S TEMATIKOU POSTIŽENÍ ZRAKU (ZRAKOVÉ VADY, DŮSLEDKY POSTIŽENÍ ZRAKU, REHABILITACE ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH OSOB, DALŠÍ FORMY PODPORY) Studijní materiál pro účastníky kurzu

Více

Ing. Štěpán Harašta vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje. Č.ev.: 190035/2008

Ing. Štěpán Harašta vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje. Č.ev.: 190035/2008 Metodický pokyn ke zřizování pracovního místa asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se speciálními vzdělávacími potřebami, s účinností od 1.1. 2009

Více

SPECIFICKÉ POTŘEBY HANDICAPOVANÝCH ÚČASTNÍKŮ DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

SPECIFICKÉ POTŘEBY HANDICAPOVANÝCH ÚČASTNÍKŮ DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ SPECIFICKÉ POTŘEBY HANDICAPOVANÝCH ÚČASTNÍKŮ DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KATEŘINA BAUEROVÁ Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Abstrakt: Distanční forma usnadňuje vzdělávání rovněž rozličně handicapovaným

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA otázky k SZZ 1) Speciální pedagogika jako vědní obor, vymezení předmětu, vztah speciální pedagogiky k dalším vědním oborům. Vztah k pedagogice, psychologii, medicínským oborům, k sociologii.

Více

VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných III. Platné znění vyhlášky č. 73/2005 Sb. s vyznačením navrhovaných změn. VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 28 odst. 6, 121 odst. 1 a 123 odst.

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 Výroční zpráva - rok 2010 denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA TyfloCentrum Liberec o. p. s. poskytuje

Více

Poradenské služby školy

Poradenské služby školy Poradenské služby školy 72/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Změna: 116/2011 Sb. Změna: 103/2014 Sb. Ministerstvo školství,

Více

Inkluzivní vzdělávání

Inkluzivní vzdělávání Inkluzivní vzdělávání Instand Karlovy Vary 2014 PhDr. J. Slowík, Ph.D. Mgr. Ivana Čamková Co je to inkluze? postoj vycházející z přesvědčení, že všichni lidé jsou si rovni v důstojnosti a právech nikdy

Více

Poskytování poradenských služeb

Poskytování poradenských služeb Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 72/2005 Sb. Vyhláška o poskytování poradenských služeb ve školách a... - znění dle 116/11 Sb. 72/2005 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Asociace zrakových terapeutů o.s., V Úvalu 84/1, Praha 5 Motol, 150 06 (2) Centrum zrakových vad s.r.o., V Úvalu 84/1, Praha 5 Motol, 150 06 (3)

Asociace zrakových terapeutů o.s., V Úvalu 84/1, Praha 5 Motol, 150 06 (2) Centrum zrakových vad s.r.o., V Úvalu 84/1, Praha 5 Motol, 150 06 (3) Podpora přístupu k informacím prostřednictvím využití SOP - podmínka úspěšné integrace do společnosti projekt OPPA Adaptabilita 31764 financován Evropským sociálním fondem Praha & EU Investujeme do vaší

Více

Agropodnikání Přírodovědné lyceum Veřejnosprávní činnost. Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu Individuální vzdělávací plán

Agropodnikání Přírodovědné lyceum Veřejnosprávní činnost. Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu Individuální vzdělávací plán Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508 Benešova 508, 349 01 Stříbro IČO: 68783728, DIČ: CZ68783728, REDIZO: 600 009 980 tel: +420 374 630 210, email: skola@sosstribro.cz, www.sosstribro.cz Agropodnikání

Více

Poradenství pro osoby s mentálním a jiným duševním postižením

Poradenství pro osoby s mentálním a jiným duševním postižením Poradenství pro osoby s mentálním a jiným duševním postižením Mgr. Lucia Pastieriková, Ph.D. Cíle Cílem kapitoly je seznámit studenty s poradenským systémem určeným jak osobám s mentálním či jiným duševním

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta. Ústav speciálněpedagogických studií TEREZA SEDLÁKOVÁ. III. ročník prezenční studium

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta. Ústav speciálněpedagogických studií TEREZA SEDLÁKOVÁ. III. ročník prezenční studium UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálněpedagogických studií TEREZA SEDLÁKOVÁ III. ročník prezenční studium Obor: Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a pro střední

Více

Směrnice EkF_SME_10_002 děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava ke studiu osob zařazených do Systému studia se specifickými nároky

Směrnice EkF_SME_10_002 děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava ke studiu osob zařazených do Systému studia se specifickými nároky Účinnost dokumentu od: 5. 10. 2012 Směrnice EkF_SME_10_002 děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava ke studiu osob zařazených do Systému studia Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu

Více

Změna: 147/2011 Sb. ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

Změna: 147/2011 Sb. ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Změna: 147/2011 Sb. Ministerstvo školství,

Více

Standardy akreditační komise pro studijní program SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

Standardy akreditační komise pro studijní program SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA Standardy akreditační komise pro studijní program SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA autorský tým: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. doc. PaedDr. Marie Kocurová, Ph.D. doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. prof. PaedDr.

Více

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků 317 VYHLÁŠKA ze dne 27. července 2005 o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb. Ministerstvo školství,

Více

Standardy akreditační komise pro studijní program SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA. (úprava znění k 20. 2. 2015)

Standardy akreditační komise pro studijní program SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA. (úprava znění k 20. 2. 2015) Standardy akreditační komise pro studijní program SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA (úprava znění k 20. 2. 2015) autorský tým: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. prof. PaedDr. Libuše

Více

K PROBLEMATICE INTEGRACE ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH ŽÁKŮ

K PROBLEMATICE INTEGRACE ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH ŽÁKŮ Školy pro mládež zrakově postiženou K PROBLEMATICE INTEGRACE ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH ŽÁKŮ Alena Keblovd Základním požadavkem při realizaci integrace zrakové postiženého jedince je, aby celý jeho vývoj a všechna

Více

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga v resortu MŠMT Uplatňované principy integrace a inkluze při vzdělávání, vzdělávání dětí/žáků/studentů se stále těžšími

Více

TIP Mnoho dalších informací najdete ve studii L. Drotárová. Asistent pedagoga stav v ČR 2006. Praha 2006.

TIP Mnoho dalších informací najdete ve studii L. Drotárová. Asistent pedagoga stav v ČR 2006. Praha 2006. 26. Asistent pedagoga Téma: systémová podpora Anotace Asistent pedagoga se v posledních letech ukazuje jako jedno z nejlépe fungujících vyrovnávacích a podpůrných opatření, které se velice dobře osvědčuje

Více

Oftalmologie atestační otázky

Oftalmologie atestační otázky Platnost: od 1.1.2015 Oftalmologie atestační otázky Okruh všeobecná oftalmologie 1. Akomodace, presbyopie a její korekce 2. Refrakce oka, způsoby korekce, komplikace (mimo kontaktní čočky) 3. Kontaktní

Více

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003 Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Partner projektu: Člověk v tísni, o. p. s. 1 Východiska: o Právní

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. MANUÁL základních postupů jednání při kontaktu s osobami se zrakovým postižením. Libuše Ludíková

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. MANUÁL základních postupů jednání při kontaktu s osobami se zrakovým postižením. Libuše Ludíková UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI MANUÁL základních postupů jednání při kontaktu s osobami se zrakovým postižením Libuše Ludíková Olomouc 2007 Oponent: doc. PhDr. Eva Souralová, Ph.D. 1. vydání Sdružení

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Oddělení prevence a speciálního vzdělávání 16 školského zákona

Oddělení prevence a speciálního vzdělávání 16 školského zákona Oddělení prevence a speciálního vzdělávání 16 školského zákona 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz OBSAH PŘÍSPĚVKU

Více

1 Speciální pedagogika, problematika dětí se specifickými potřebami

1 Speciální pedagogika, problematika dětí se specifickými potřebami 1 Speciální pedagogika, problematika dětí se specifickými potřebami Cíle studia Po prostudování této kapitoly byste měli být schopni: vymezit obor speciální pedagogika, její cíle a předmět jejího zájmu,

Více

Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 7

Více

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL projekt: Vzdělávání napříč KHK METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL autor Mgr. Stanislav Kutálek žadatel Českomoravská vzdělávací, s.r.o. Metodické materiály stáží středních škol Vypracoval: Mgr. Stanislav

Více

Text k modulu Integrace žáků se speciáln. Autor: Mgr. Dana Moravcová

Text k modulu Integrace žáků se speciáln. Autor: Mgr. Dana Moravcová Žák k se zdravotním m postižen ením Text k modulu Integrace žáků se speciáln lními vzdělávac vacími potřebami Autor: Mgr. Dana Moravcová Specifické rysy osobnosti postižen eného Postižení není onemocnění,

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

ZPRÁVA Z MOBILITY Č. 5 POBYT VE STOCKHOLMU, ŠVÉDSKO Mgr. Lenka Pláteníková

ZPRÁVA Z MOBILITY Č. 5 POBYT VE STOCKHOLMU, ŠVÉDSKO Mgr. Lenka Pláteníková ZPRÁVA Z MOBILITY Č. 5 POBYT VE STOCKHOLMU, ŠVÉDSKO Mgr. Lenka Pláteníková Cílem mobility byla inspirace dobrou praxí v oblasti přístupnosti a vytváření bezbariérového prostředí pro osoby se zdravotním

Více

PhDr. Jitka Kendíková ZŠ J. Gutha-Jarkovského G Jiřího Gutha-Jarkovského Praha, 6. 11. 2014

PhDr. Jitka Kendíková ZŠ J. Gutha-Jarkovského G Jiřího Gutha-Jarkovského Praha, 6. 11. 2014 PhDr. Jitka Kendíková ZŠ J. Gutha-Jarkovského G Jiřího Gutha-Jarkovského Praha, 6. 11. 2014 ZÁKONY Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

2. Hluchoslepota není prostým součtem postižení sluchu a zraku ani zvláštním případem postižení sluchu nebo zraku.

2. Hluchoslepota není prostým součtem postižení sluchu a zraku ani zvláštním případem postižení sluchu nebo zraku. Kurz: Osvětový pracovník a konzultant pro zpřístupňování prostředí osobám se zrakovým postižením Modul: Osvětová činnost Téma: Hluchoslepota, osobní zkušenost, pojmy a informace Lektor: Jan Jakeš Teze:

Více

Studijní a profesní příprava žáků se speciálně vzdělávacími potřebami, kariérní růst

Studijní a profesní příprava žáků se speciálně vzdělávacími potřebami, kariérní růst Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Hlavní výbor České pedagogické společnosti

Hlavní výbor České pedagogické společnosti Hlavní výbor České pedagogické společnosti Na posledním sjezdu konaném v Českých Budějovicích dne 26. března 2015 byli do hlavního výboru zvoleni tito členové: doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph. D. předseda Absolvent

Více

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Metropolitní univerzita Praha -

Metropolitní univerzita Praha - Metropolitní univerzita Praha - Škola bez bariér Praha, 7.11.2012 Petr Vyhnánek prorektor pro rozvoj a vnější vztahy Struktura příspěvku o Metropolitní univerzitě Praha vysokoškolské studium osob se zdravotním

Více

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Realizace projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Reg.č. CZ.1.07/1.2.00/08.0126 Realizační

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI

Více

Lidské zdroje na trhu práce

Lidské zdroje na trhu práce Lidské zdroje na trhu práce Vzdělávání a trh práce v ČR Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty

Více

Vyhláška č. 73 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálně vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

Vyhláška č. 73 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálně vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Vyhláška č. 73 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálně vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb. ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

Vzdělávací soustava v ČR

Vzdělávací soustava v ČR Vzdělávací soustava v ČR Současná organizace školství vznikla průběhem historie. První základy se vyvíjely v polovině 19. Století. Výchovné a vzdělávací instituce vznikly v různých dobách, v různých sociálních

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

DEFINICE PRIORIT A STRATEGIE ZMĚNY V PODPOŘE PRO STUDENTY SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI NA UHK

DEFINICE PRIORIT A STRATEGIE ZMĚNY V PODPOŘE PRO STUDENTY SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI NA UHK DEFINICE PRIORIT A STRATEGIE ZMĚNY V PODPOŘE PRO STUDENTY SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI NA UHK ÚVOD V rámci současných diskuzí o terciárním vzdělávání se na jedné straně hovoří o změně financování terciálního

Více

Úvodní ustanovení. Čl. I Úpravy vzdělávání pro žáky na základních a středních školách

Úvodní ustanovení. Čl. I Úpravy vzdělávání pro žáky na základních a středních školách Informace ke vzdělávání dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných zabezpečující realizaci ustanovení 17 zákona č. 561/2004 Sb. a části třetí vyhlášky č. 73/2005 Sb. Úvodní ustanovení (1) Žákem a studentem

Více

TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ ZÁZEMÍ STŘEDISKA AUGUSTIN

TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ ZÁZEMÍ STŘEDISKA AUGUSTIN TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ ZÁZEMÍ STŘEDISKA AUGUSTIN Softwarové vybavení Veškeré softwarové vybavení vyžaduje OS Windows XP nebo novější, tj. WinVista, Win7 nebo Win8. Podporovány jsou jak 32bitové, tak

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝBĚR POVOLÁNÍ ZRAKOVĚ POSTŽENÝCH ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL S OHLEDEM NA ZVOLENOU FORMU VZDĚLÁVÁNÍ

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝBĚR POVOLÁNÍ ZRAKOVĚ POSTŽENÝCH ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL S OHLEDEM NA ZVOLENOU FORMU VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky Bc. LENKA MITRYCHOVÁ II. ročník kombinované studium obor: SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ ANDRAGOGIKA VÝBĚR POVOLÁNÍ ZRAKOVĚ POSTŽENÝCH

Více

Projekt realizuje ASISTA, s. r. o.

Projekt realizuje ASISTA, s. r. o. Projekt realizuje ASISTA, s. r. o. Jaké bariéry chceme odstranit Především na první pohled neviditelné bariéry: Snížená ochota zaměstnavatelů zdravotně postižené občany zaměstnávat a dát jim šanci Překážky

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Systém poradenských služeb v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti v České republice

Systém poradenských služeb v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti v České republice Systém poradenských služeb v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti v České republice Zuzana Freibergová Národní informační středisko pro poradenství V České republice vedle sebe působí v oblasti vzdělávání

Více

C/ Plány osobní rozvoje na podporu dětí ohrožených školní neúspěšností

C/ Plány osobní rozvoje na podporu dětí ohrožených školní neúspěšností Plán inkluzivního vzdělávání školy Základní škola J. Gutha-Jarkovského, Truhlářská 22, Praha 1 1. Základní údaje Základní škola J. Gutha-Jarkovského je běžnou základní školou v centru Prahy. Už mnoho let

Více

Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15

Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15 Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15 Vzdělávací soustava. Celoživotní učení, počáteční a další vzdělávání. 1 Vzdělávací soustava ČR Obsah semináře: Vzdělávací soustava, vzdělávací systém

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Příloha č.1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ POBĚŽOVICE č.j.: MŠ/130/12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah: 1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami /dále SVP/

Více

Z Š V Zahrádkách Směrnice o poskytování poradenské služby pro základní školy Č.j.: 175/11. Účinnost od:2010 Změny: 22.11. 2011.

Z Š V Zahrádkách Směrnice o poskytování poradenské služby pro základní školy Č.j.: 175/11. Účinnost od:2010 Změny: 22.11. 2011. Škola Z Š V Zahrádkách Směrnice o poskytování poradenské služby pro základní školy Č.j.: 175/11 Účinnost od:2010 Změny: 22.11. 2011 Obsah: 1. Právní východiska 1.1 Základní právní východiska 1.2 Další

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

VNITŘNÍ ŘÁD SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉHO CENTRA

VNITŘNÍ ŘÁD SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉHO CENTRA VNITŘNÍ ŘÁD SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉHO CENTRA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE SPECIÁLNÍ, ŠAFAŘÍKOVA 991, 436 01 LITVÍNOV 476 755 509 Vnitřní řád je součástí organizačního řádu ZŠ speciální Litvínov, kterému zaměstnanci

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Somatopedie a logopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Somatopedie a logopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Somatopedie a logopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena Lejčarová,

Více

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Evropě. Zuzana Kaprová

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Evropě. Zuzana Kaprová Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Evropě Zuzana Kaprová Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzdělávání European Agency for Development in Special Needs Education www. european-agency.org

Více

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE Školní psycholog - poskytuje poradenství žákům (cílové skupině) - poskytuje a

Více