UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálněpedagogických studií. MARKÉTA PASZOVÁ III. ročník prezenční studium

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálněpedagogických studií. MARKÉTA PASZOVÁ III. ročník prezenční studium"

Transkript

1 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálněpedagogických studií MARKÉTA PASZOVÁ III. ročník prezenční studium Obor: Speciálně pedagogická andragogika VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM NA VYSOKÝCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOLÁCH Bakalářská práce Vedoucí práce: Mgr. Veronika Růžičková, Ph.D. Olomouc 2010

2 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně a použila jen uvedených pramenů a literatury. V Olomouci dne 29. března 2010 Markéta Paszová 2

3 Děkuji paní Mgr. Veronice Růžičkové Ph.D. za odborné vedení bakalářské práce a všem respondentům z vyšších odborných a vysokých škol, kteří prostřednictvím svých odpovědí napomohli realizovat výzkum v rámci praktické části mé práce. 3

4 OBSAH ÚVOD 6 I TEORETICKÁ ČÁST 1 KLASIFIKACE ZRAKOVÉHO POSTIŽENÍ Klasifikace z medicínského hlediska Klasifikace z hlediska obecné pedagogiky Klasifikace z hlediska speciální pedagogiky Osoby nevidomé Osoby se zbytky zraku Osoby slabozraké Osoby s poruchami binokulárního vidění INTEGRACE Školská integrace Legislativní vymezení integrace ZRAKOVĚ POSTIŽENÝ STUDENT NA TERCIÁRNÍM STUPNI VZDĚLÁVÁNÍ Osobnost dospělého jedince se zrakovým postižením Specifika studia zrakově postižených Tyflotechnika Úprava prostředí Studium na vyšší odborné škole STŘEDISKA PRO PODPORU STUDENTŮ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH Laboratoř Carolina Tereza ČVUT Centrum pomoci handicapovaným Olomouc Teiresiás MU Brno Tyflopedický kabinet Hradec Králové 34 4

5 4.6 Poradna pro zpřístupňování VŠ studia lidem se zdravotním postižením, TU Liberec Pyramida Ostravská univerzita Slunečnice Vysoká škola Báňská Ostrava Středisko handicapovaných studentů na VŠE 37 II PRAKTICKÁ ČÁST 6 CÍL PRÁCE 40 7 VÝZKUMNÁ METODA DOTAZNÍK 42 8 CHARAKTERISTIKA ZKOUMANÉHO VZORKU ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ Dotazník č Dotazník č DISKUZE DOPORUČENÍ PRO PRAXI.. 61 ZÁVĚR.. 63 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY.. 64 SEZNAM PŘÍLOH.. 67 ANOTACE 5

6 ÚVOD Každý jedinec s postižením, včetně jedinců s nejtěžší formou mentálního postižení, má v současné době právo na vzdělání. (PaedDr. et. PhDr. Ilona Pešatová Ph.D., Mgr. Václava Tomická) Právo na vzdělání pro všechny bez rozdílu je zakotveno již v Listině základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku České republiky. V Úmluvě o právech osob se zdravotním postižením se státy, které jsou smluvními stranami, tedy i Česká republika, zavazují k zajištění inkluzivního vzdělávacího systému na všech úrovních a celoživotního vzdělávání zaměřeného na rozvoj osobnosti a účinné zapojení osob se zdravotním postižením do života ve svobodné společnosti. Rovný přístup ke vzdělání je nezbytným krokem k vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením, je předpokladem pro jejich sociální začleňování a nezávislost. Adekvátní stupeň vzdělání jim také umožňuje v budoucnu získat odpovídající pracovní uplatnění. Dle výzkumu Českého statistického úřadu z roku 2007 žije v České republice osob se zdravotním postižením, z nichž pouze 8% mužů a 5% žen má vysokoškolské vzdělání. Vzhledem k zaměření mého studia na speciálně pedagogickou andragogiku osob se zrakovým postižením se předmětem zájmu mé bakalářské práce staly dospělé osoby se zrakovým postižením a možnosti jejich studia na vysokých a vyšších odborných školách v České republice. Teoretická část této práce se nejprve zaměřuje na problematiku klasifikace zrakového postižení ze tří hledisek medicínského, speciálně pedagogického a z hlediska obecné pedagogiky. Dále se zabývá jevem integrace a školní integrace a jejím vymezením v rámci legislativy České republiky, kdy představí tři nejdůležitější dokumenty, které se integrací zabývají. Následující kapitola pojednává již o samotném studiu osob se zrakovým postižením na terciárním stupni vzdělávání. Zabývá se specifikou dospělého 6

7 jedince se zrakovým postižením, možností využití kompenzačních pomůcek a úpravou prostředí při studiu. V rámci této kapitoly jsou popsány i specifika studia na vyšších odborných školách v České republice obecně, vzhledem k tomu, že výzkum v praktické části se věnuje převážně problematice studia jedinců se zrakovým postižením na tomto typu škol. Poslední kapitola teoretické části je věnována studiu jedinců se zrakovým postižením na vysokých školách, popsáno je devět středisek pro podporu studentů se zdravotním postižením při vysokých školách a univerzitách v ČR, jejich historie a jaké druhy služeb poskytují jedincům se zdravotním postižením, se zřetelem na služby, které jsou poskytovány studentům se zrakovým postižením. Výzkum v rámci praktické části byl realizován prostřednictvím dvou dotazníků, z nichž jeden byl zaslán na všechny vyšší odborné školy v České republice a druhý byl adresován střediskům pro podporu studentů se zdravotním postižením při vysokých školách a univerzitách. Celkem bylo osloveno 170 vyšších odborných škol a 9 středisek. Cílem tohoto výzkumu bylo zjistit aktuální stav studentů se zrakovým postižením na VOŠ a jejich zkušenosti s integrací těchto studentů. Cílem dotazníku, který byl zaslán do středisek pro podporu studentů se zrakovým postižením bylo zjistit kolik studentů se zrakovým postižením aktuálně využívá služeb těchto středisek a jaké obory si většinou vybírají, tedy i kam směřuje jejich profesní uplatnění. 7

8 I TEORETICKÁ ČÁST 1 KLASIFIKACE ZRAKOVÉHO POSTIŽENÍ Tato kapitola je zaměřena na možnosti klasifikace osob se zrakovým postižením. Jako tři hlavní hlediska rozdělení zrakových vad jsme zvolili hledisko medicínské, které rozděluje zraková postižení zejména na základě stupně snížení zrakové ostrosti vizu, hledisko obecné pedagogiky, jež zohledňuje při klasifikaci i další faktory, jako dobu vzniku postižení nebo etiologii a hledisko speciálně pedagogické, které využívá klasifikace dle stupně zrakového postižení. Osoba, která je považována za zrakově postiženou trpí oční vadou či chorobou, přičemž i při optimální korekci má zrakové vnímání narušeno natolik, že jí činí problémy v běžném životě. Uvádí se, že v současné době žije v České republice přibližně osob s těžkým zrakovým postižením, z nichž je nevidomých. (3) Klasifikace zrakových postižení není jednotná, liší se v rámci jednotlivých resortů zdravotnictví, školství i sociální práce. Odborná literatura uvádí několik měřítek, podle kterých se zrakové vady klasifikují. Základním kritériem pro klasifikaci je zraková ostrost vizus. Vizus, neboli centrální zraková ostrost, je schopnost oka akomodovat dva co nejblíže ležící body jako dva oddělené subjekty. V rámci diagnostiky se zjišť uje vizus do dálky a do blízka. Vizus do dálky se vyšetřuje pomocí optotypů (tabule Snellenova typu, Pflügerovy háky, tabule sestavené z Landoltových prstenců). Vyšetřovací vzdálenost je asi šest metrů a postupně se snižuje až na půl metru. Vyšetřuje se každé oko zvlášť a nakonec obě zároveň. Vizus se udává ve zlomku, přičemž hodnota v čitateli se rovná vzdálenosti, ze které pacient četl, hodnota ve jmenovateli vyjadřuje číslo na straně toho kterého řádku na tabuli, tedy vzdálenost v metrech, ze které daný řádek přečte zdravé oko. 8

9 1.1 Klasifikace z medicínského hlediska Hlavním ukazatelem při vymezení kategorií zrakových vad dle medicínského hlediska je snížení zrakové ostrosti, neboli vizu. Mimo tuto kategorizaci se používá i dělení zrakových vad podle narušení částí zrakového analyzátoru. Dle stupně snížení zrakové ostrosti rozlišuje Světová zdravotnická organizace tyto kategorie zrakových postižení: Normální zrak, kdy zraková ostrost je větší než 6/18. Zrakové postižení, kdy zraková ostrost je v intervalu 6/18 až 6/60. Vážné zrakové postižení, kdy zraková ostrost je v intervalu 6/60 až 3/60. Slepota, při které je zraková ostrost menší než 3/60. (3, s.38) Tato kategorizace se využívá především pro potřeby oblasti právní a oblasti soiální péče. Světová zdravotnická organizace (WHO) také na své desáté decenální revizi mezinárodní klasifikace nemocí vymezila třídění zrakových vad dle medicínského hlediska, tedy podle narušení jednotlivých částí zrakového analyzátoru. MKN určuje následující kategorie: H 00-H 06 nemoci očního víčka, slzného ústrojí a očnice, H 10-H 13 onemocnění spojivek, H 15-H 22 nemoci skléry, rohovky, duhovky a řasnatého tělesa, H 25-H 28 onemocnění čočky, H 30-H 36 nemoci cévnatky a sítnice, H 40-H 42 glaukom, H 43-H 45 nemoci sklivce a očního bulbu, H 46-H 48 nemoci zrakového nervu a zrakových drah. Posudkoví lékaři v České republice užívají následující klasifikace: Slabozrakost lehkého až středního stupně při vizu 6/18 6/60. Slabozrakost těžkého stupně při vizu 6/60-3/60. Těžce slabý zrak při vizu 3/60-1/60. 9

10 Praktická nevidomost při vizu 1/60 až světlocit s jistou projekcí světla nebo omezením zorného pole do 5 stupňů kolem centrální fixace, i když centrální zraková ostrost není postižena. Úplná nevidomost obou očí při světlocitu s nepřesnou projekcí až naprostá ztráta světlocitu. (3) 1.2 Klasifikace z hlediska obecné pedagogiky Pro edukační potřeby jedince se zohledňují kromě zrakové ostrosti i další faktory, jako doba vzniku vady, etiologie, nebo délka trvání zrakového postižení. Dle kritéria doby vzniku zrakového postižení se zrakové vady dělí na: Vrozené. Získané. (8) Vady vrozené jsou zjištěny asi u 2 % všech novorozenců, přičemž jedinec může být zasažen v době prenatální, perinatální i postnatální. Porucha je tím závažnější, v čím dřívější době byl plod zasažen patologickými noxy. Vrozené příčiny se mohou dělit dále na exogenní a endogenní. Mezi exogenní příčiny řadíme mechanické, fyzikální a chemické jevy, poruchy výživy a metabolismu matky. Tyto vlivy způsobují např. vrozený šedý zákal, anoftalmus a mikroftalmus. Endogenní vlivy, tedy dědičné příčiny tvoří asi 20% vrozených vad. Mezi choroby, které tyto vlivy způsobují řadíme např. astigmatismus, těžkou krátkozrakost, šeroslepotu - hemeralopii, albinismus, retinoblastom atp. Získané vady vznikají většinou na základě úrazů, nemocí v průběhu života a to zvláště ve stáří. Mohou být způsobeny chorobami jako diabetes (diabetická retinopatie), revmatické onemocnění, angíny, tuberkulóza. Po 45. roce života se začíná snižovat zraková ostrost, mohou vznikat oční vady spojené se stárnutím organismu (makulární degenerace sítnice, stařecká vetchozrakost). (3) 10

11 Z etiologického hlediska, tedy podle příčiny vzniku, se zrakové poruchy dělí na: Orgánové. Funkční. Příčina vzniku zrakové vady je důležitá pro určení, zda porucha zasahuje zrakový orgán jako celek, zasahuje jeho části, nebo oslabuje jeho výkon. (4) Z hlediska etiologického se také významně liší zraková postižení u dětí z rozvojových a vyspělých zemí. V oblastech, kde je nedostačující zdravotní péče se daleko častěji vyskytují vážná postižení zraku související s nemocemi novorozenců, kojenců a dětí, zatímco ve vyspělých zemích jsou postižení dětí nejčastěji způsobená v prenatálním a perinatálním období. (3) Z hlediska doby trvání se zrakové vady dělí na: krátkodobé-akutní, dlouhodobé-chronické, opakující se-recidivující. 1.2 Klasifikace z hlediska speciální pedagogiky Soudobá speciální pedagogika využívá nejčastěji klasifikace dle stupně zrakového postižení a dělí osoby se zrakovým postižením na: osoby nevidomé, osoby se zbytky zraku, osoby slabozraké, osoby s poruchami binokulárního vidění Osoby nevidomé Osoby nevidomé jsou kategorií s nejtěžším postižením zraku, která zahrnuje děti, mládež a dospělé osoby, kteří mají zrakové vnímání narušeno na stupni nevidomosti. (8). Nevidomost je také jinak charakterizována jako ireverzibilní pokles centrální zrakové ostrosti pod 3/60 - světlocit. Dále se dělí na: Praktickou nevidomost: pokles centrální zrakové ostrosti pod 3/60 do 1/60 včetně, 11

12 binokulární zorné pole menší než 10, ale větší než 5 kolem centrální fixace. Skutečnou slepotu: pokles centrální zrakové ostrosti pod 1/60-světlocit, binokulární zorné pole pod 5 a méně o bez porušení centrální fixace. Plnou slepotu: světlocit s chybnou světelnou projekcí až do ztráty světlocitu (amauróza). (3) Nevidomost může být vrozená i získaná, přičemž mezi nejčastější příčiny vrozené nevidomosti patří dědičnost, porušení plodu v prenatálním období, infekční choroby v době gravidity (rubeola, toxoplazmóza, virové onemocnění). Možné příčiny získané nevidomosti jsou zákaly (glaukom, katarakta), odchlípení sítnice, retinopatie, úrazy, meningitida a další. (3) Nevidomost celkově ovlivňuje rozvoj jedince. V důsledku své vady nevidomí nemohou poznávat své okolí zrakovou cestou, tento deficit tedy musí nahrazovat využitím nižších (hmat, chuť, čich, sluch) a vyšších (myšlení, paměť, představy, fantazie, řeč, emoce) kompenzačních činitelů. Důsledky slepoty postihují celou osobnost jedince, přičemž výrazně ovlivňují možnosti prostorové orientace a samostatného pohybu, u některých osob se mohou vyskytnou problémy se zařazením do společnosti a pracovním uplatněním Osoby se zbytky zraku Kategorie osob se zbytky zraku zahrnuje hraniční oblast mezi nevidomostí a slabozrakostí, která bývá oftalmology definována v mezích zrakové ostrosti 3/60-0,5/60. Speciální pedagogika tuto kategorii pojímá jako jedince, jejichž zraková vada se pohybuje na rozmezí praktické slepoty a těžké slabozrakosti. (3) Dříve byla tato skupina nazývána osobami částečně vidícími, těžce slabozrakými, nebo s praktickou slepotou. Zbytky zraku nejsou 12

13 stacionárního charakteru, může docházet jak ke zlepšení, tak ale i k progresi, která může končit až úplnou slepotou. (8, s. 13) Toto postižení způsobuje snížené až deformované zrakové schopnosti, což může vést k narušení představ. Při edukaci těchto jedniců se využívá tzv. dvojmetody, tedy postupů a metod, které se využívají u osob nevidomých i slabozrakých. V praxi to znamená, že žáci se učí číst pomocí korekčních pomůcek zvětšený černotisk a zároveň se učí číst a psát také Braillovo písmo, přičemž musí být dodržovány zásady zrakové hygieny a rozvíjeni další kompenzační činitelé Osoby slabozraké Dle Krause (8, s.13) je slabozrakost: Ireverzibilní pokles zrakové ostrosti na lepším oku pod 6/18 až 3/60 včetně. Z praktického hlediska dělíme slabozrakost na lehkou do 6/60 včetně, a těžkou pod 6/60 do 3/60 včetně. Z hlediska speciální pedagogiky představují osoby slabozraké skupinu dětí, mládeže a dospělých, kteří mají zrakové vnímání na stupni slabozrakosti. Za slabozrakost je obecně považováno orgánové postižení obou očí, které i při optimální korekci činí jedinci potíže v každodenním životě. (3) Při slabozrakosti se také často vyskytují narušení zorného pole. Slabozrakost může být vrozená, či získaná. Pro potřeby edukace se slabozrakost člení na tři skupiny stupeň lehký, střední a těžký. Důsledky se projevují ve snížení až deformaci zrakových schopností, dochází k vytváření nepřesných, nebo zkreslených představ. Objevují se problémy související s narušením zorného pole (zúžení zorného pole, trubicovité vidění, výpadky zorného pole, skotomy v zorném poli) a další komplikující faktory (poruchy barvocitu, nystagmus). (3) Při edukaci, a nejen při ní, musí být přísně dodržována pravidla zrakové hygieny, která se týkají např. světelné intenzity, bezprašnosti prostředí, zamezení oslnění, dostatečné kontrastnosti sledovaných jevů, odpovídajicí 13

14 velikosti demonstrovaných objektů, indikované velikosti písma a časové limitaci práce do blízka. (8) Pro slabozraké jedince je také často nutné zvětšovat písmo textů v černotisku, nebo využívat doplňkové optiky (lupy, televizní lupy, turmony) Osoby s poruchami binokulárního vidění Jednoduché binokulární vidění je schopnost vytvořit jednoduchý prostorový vjem, tedy jeden obraz fixovaného předmětu. Jeho předpokladem je senzorická a motorická koordinace obou očí a normální retinální korespondence. Binokulární vidění je získaná schopnost, která se začíná vyvíjet po narození s dozráváním sítnice a její žluté skvrny. V průběhu prvních šesti let života postupně dochází ke zdokonalování, upevňování a stabilizaci jednoduchého binokulárního vidění. (3, s. 46) Binokulární vidění má tři vývojové fáze: 1. současné simultánní vidění (simultánní percepce), kdy jde o schopnost vnímat obraz na sítnici obou očí, 2. fúze, kdy dochází ke spojení obrazu pravého a levého oka v jeden vjem, 3. stereopse, což je nejvyšší stupeň binokulárního vidění, kdy se jedná o trojrozměrné vnímání, tedy vytvoření hloubkového vjemu. (8) Při poruchách binokulárního vidění dochází k situaci, kdy se na sítnicích obou očí nevytváří na stejných místech dva rovnocenné obrazy, které by po splynutí vytvořily prostorový vjem. Takto se může projevit strabismus (šilhavost), amblyopie (tupozrakost), nebo narušení centrální retinální fixace. Strabismus, neboli heterotropie, je porucha vzájemné spolupráce očí. Osy očí při této poruše nejsou rovnoběžné, obrázky na sítnicích obou očí tedy nevznikají na stejných místech, nemůže dojít při spolupráci očí k jejich překrytí a nemůže vzniknout prostorový vjem, ale naopak se objevuje diplopie, tedy dvojité vidění. (3) 14

15 Léčba musí být komplexní a obecně platí, že čím dřív je započata, tím je efekt rychlejší a větší. Léčebný postup se skládá z konzervativní a chirurgické terapie. Úkolem konzervativní terapie je dosáhnout normální zrakové ostrosti obou očí a centrální fixace, chirurgická má navodit paralelní postavení očí a zlepšit podmínky pro rozvoj binokulárního vidění. Terapie by měla být ukončena před nástupem dítěte do školy. (3) Ambyopie, dle Krause, je: Abnormální vývoj vidění, které je klinicky definováno, jako snížení zrakové ostrosti při optimálním vykorigování bez viditelných známek oční nemoci. (8, s. 14) Terapie se provádí pomocí pleoptiky, což jsou metody rozcvičení tupozrakého za vyloučení lepšího oka z vidění pomocí okluze. Léčba je velmi úspěšná do 5 let věku, čím je dítě starší, tím pomalejší bývá obnova zrakových funkcí. Důsledkem binokulárních vad jsou zejména poruchy barvocitu, nepřesný odhad vzálenosti, problémy s hloubkovým viděním a lokalizací nebo obtíže s prostorovou orientací. U dětí mohou být následky zmírněny pomocí pleopticko-ortoptických cvičení, která jsou zaměřená jednak na nácvik binokulárního vidění (ortoptika), jednak na rozcvičení tupozrakého oka při zakrytí zdravého oka (pleoptika). V této kapitole jsme vysvětlili, kdo je považován za osobu zrakově postiženou a podle jakých ukazatelů mohou být zrakové vady rozčleněny. Podrobněji jsme pak popsali klasifikace vad z hlediska medicínského, edukačního a z hlediska speciální pedagogiky. 15

16 2 INTEGRACE Integrace je jev, který se začal prosazovat v naší zemi v přístupu k jedincům s postižením po roce Obecně se tento pojem dá vymezit jako začlenění, zapojení nebo sjednocení. Z hlediska speciální pedagogiky ho chápeme jako začlenění sociálně a zdravotně znevýhodněných osob do běžného života společnosti. V této kapitole se zabýváme zejména integrací zrakově postižených z hlediska školského a vymezením integračních tendencí v legislativě České republiky. Integrace je poměrně široký pojem, Světová zdravotnická organizace (WHO) charakterizuje integraci jako sociální rehabilitaci, schopnost příslušné osoby podílet se aktivně na společenských vztazích. Integrace je stav, kdy se zdravotně postižený vyrovnal se svou vadou, žije a spolupracuje s nepostiženými, prokazuje výkony a vytváří hodnoty, které společnost intaktních uznává jako rovnocenné, společensky významné a potřebné. (10, s. 33) Integraci zrakově postižených vymezuje Jesenský (6, s. 87) jako jednu z tyflologických zásad v oblasti komplexního zabezpečování zrakově postižených: Celý vývoj zrakově postiženého a všechna opatření učiněná v jeho prospěch mají směřovat k přijetí postiženého zdravou veřejností jako rovnocenného a emancipovaného partnera. Na straně zrakově postižených to znamená úsilí o samostatnost a nezávislost na pomoci jiných a snahu zbavit se podezíravosti vůči zdravým. Na straně zdravých to znamená vcítit se do situace zrakově postiženého, tolerovat nezaviněnou nevýkonnost, provádět v nutných případech nezištnou pomoc formou nesnižující lidskou důstojnost zrakově postiženého. Jesenský (10, s. 33) dále charakterizuje integraci jako soužití postiženého a nepostiženého při přijatelné míře konfliktnosti. 16

17 Integrační snahy směřují nejen do oblasti vzdělávání, ale i do oblasti zaměstnávání, kde jsou např. jedinci s postižením podporováni ve vyhledání adekvátního pracovního místa. Integrace představuje účast na kulturním a společenském životě a aktivní spolupráci intaktní společnosti s jedinci s handicapem. 2.1 Školská integrace Školská integrace představuje vzdělávání dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením nebo znevýhodněním v běžných mateřských, základních, středních a vyšších odborných školách. Nejčastějsi probíhá formou individuální, ale může být realizována také formou skupinové integrace. Snahou současné speciální pedagogiky v České republice je pozitivní integrace zdravotně postižených žáků a studentů do školského systému, tedy začlenění zdravotně nebo sociálně znevýhodněného jedince, kdy ve svém důsledku je přínosem pro integrující se objekt. (14) Jesenský (3, s. 77) vystihuje školskou integraci jako: dynamický, postupně se rozvíjející pedagogický jev, ve kterém dochází k partnerskému soužití postižených a intaktních na úrovni vzájemně vyvážené adaptace během jejich výchovy a vzdělávání a při jejich aktivním podílu na řešení výchovněvzdělávacích situací. Na integraci zrakově postiženého jedince se podílí řada faktorů, které umožňují, aby proběhla úspěšně a jejím výsledkem bylo začlenění a následně splynutí (inkluze) zdravotně postiženého jedince s intaktním kolektivem. Tyto faktory jsem pro lepší přehlednost rozčlenila do následujících čtyř skupin: Zrakově postižený jedinec a jeho rodina u této skupiny se jedná zejména o připravenost samotného postiženého na integraci, na vyrovnávání se s novým prostředím a překonáváním možných obav a problémů. Rodiče jsou vystavováni novým situacím a konfrontacím se spolužáky, rodiči spolužáků, učiteli a dalšími školskými pracovníky. 17

18 Škola tato skupina zahrnuje jednak připravenost technickou, tedy zda škola zajistila adekvátní podmínky pro integraci v rámci bezbariérovosti budovy, nebo některých stavebních opatření (vodící linie, kontrastní barvy ploch), a dále způsobilost a připravenost pedagogických pracovníků. Poradenské zařízení má za úkol podporovat při integraci jednak rodiče a žáka či studenta, jednak spolupráci se školou a pedagogickými pracovníky. Podrobněji je činnost poradenského zařízení, v tomto případě speciálně pedagogického centra, popsána v další kapitole. Spolužáci a rodiče spolužáků rodiče i spolužáci by měli být seznámeni s tím, co obnáší zrakové postižení a jak mohou nového spolužáka podpořit před jeho nástupem do třídy. (3)(14) Žáci a studenti, kteří mají komunikační předpoklady se relativně snadněji začleňují do kolektivu díky tomu, že se s nimi spolužáci a často i učitelé mohou bavit. Je tedy možno říci, že ze skupiny smyslově postižených mají zrakově postižení poměrně vysoký potenciál k integraci školní i sociální. 2.2 Legislativní vymezení integrace Z hlediska legislativy je vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami upraveno zejména ve třech dokumentech zákoně č. 561/2004 Sb. o předškolním, školním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhlášce č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních a ve vyhlášce č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. V této kapitole zachycujeme ustanovení obsažená v těchto dokumentech, která jsou důležitá pro a při integraci zrakově postižených studentů. Zákon č. 561/2004 Sb., v 16 prvotně udává, kdo je studentem se speciálními vzdělávacími potřebami osoba se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním. Školský zákon dále upravuje podmínky přijímání ke studiu, hodnocení a ukončování studia. Pro 18

19 zrakově postižené studenty je důležité i zde zmíněné právo na vzdělávání s použitím Braillova písma: Pro žáky a studenty se zdravotním postižením se při přijímání ke vzdělávání a při jeho ukončování stanoví vhodné podmínky odpovídající jejich potřebám. Při hodnocení studentů se speciálními vzdělávacími potřebami se přihlíží k povaze postižení nebo znevýhodnění. ( 16, odst. 6) Dětem, žákům a studentům, kteří nemohou číst běžné písmo zrakem, se zajišť uje právo na vzdělávání s použitím Braillova hmatového písma. ( 16, odst. 7) Dále školský zákon ustanovuje, v jaké situaci může být ve třídě nebo studijní skupině zřízena funkce asistenta pedagoga a kdy povoluje ředitel školy vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu. Znění těchto paragrafů uvádíme níže: Ředitel MŠ, ZŠ, ZŠ speciální, SŠ a VOŠ může ve třídě nebo studijní skupině, kde se vzdělává žák nebo student se speciálními vzdělávacími potřebami, zřídit funkci asistenta pedagoga. V případě dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním je nezbytné vyjádření školského poradenského zařízení. ( 16, odst. 9) Ředitel školy může s písemným doporučením školského poradenského zařízení povolit studentovi se speciálními vzdělávacími potřebami vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu. ( 18) Vyhláška č. 72/2005 Sb., vymezuje obsah poradenských služeb, které jsou poskytovány ve školských poradenských zařízeních a stanovuje dvě tyto zařízení - pedagogicko-psychologickou poradnu a speciálně pedagogické centrum. Při integraci jsou důležité zejména služby SPC, které poskytuje poradenské služby žákům se zdravotním postižením a žákům se zdravotním znevýhodněním integrovaným ve školách a školských zařízeních. Příloha této vyhlášky obsahuje společnou náplň činnosti center a speciální činnosti 19

20 při poskytování služeb pro žáky a studenty s různým zdravotním postižením. Níže uvádíme specifika poskytování služeb v SPC, které souvisí s integrací a náplň činnosti při poradenství zrakově postiženým studentům. Obsah činností speciálně pedagogického centra: Zpracovává odborné podklady pro integraci žáků a studentů se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním. Zajišť uje speciálně pedagogickou péči a speciálně pedagogické vzdělávání pro žáky se zdravotním postižením a žáky se zdravotním znevýhodněním, kteří jsou integrováni. Poskytuje pedagogickým pracovníkům a zákonným zástupcům poradenství v oblasti vzdělávání žáků se zdravotním postižením. Poskytuje metodickou podporu škole. Mezi společné činnosti SPC patří vyhledávání žáků s zdravotním postižením, komplexní diagnostika žáka, sociálně právní poradenství, kariérové poradenství, zapůjčování literatury, zapůjčování kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, pomoc při integraci žáků se zdravotním postižením do MŠ, ZŠ a SŠ instruktáž a úprava prostředí, zpracování návrhů invdividuálních vzdělávacích plánů. Mezi náplň činnosti center, která je zaměřena na žáky a studenty se zrakovým postižením patří nácvik používání kompenzačních pomůcek, smyslová výchova, rozvoj zrakových funkcí a zraková stimulace, tyflografika, nácvik podpisu, zraková hygiena, nácvik prostorové orientace a samostatného pohybu, nácvik sebeobsluhy, práce se speciálními pomůckami, koordinace setkání zákonných zástupců a pedagogických pracovníků vzdělávajících zrakově postižené žáky a metodické vedení asistentů pedagogů, kteří pracují se zrakově postiženými žáky. Speciálně pedagogická centra jsou školská účelová zařízení zřizovaná při školských zařízeních (mateřských nebo základních školách) pro zrakově postižené. Poradenské služby jsou určeny zejména dětem a žákům od 3 let do doby ukončení povinné školní docházky, často ale poskytují služby 20

21 i studentům na středních školách. V současné době se SPC pro zrakově postižené žáky nachází např. v Praze při škole Jaroslava Ježka, v Brně při MŠ, ZŠ a SŠ pro zrakově postižené, při ZŠ pro zrakově postižené v Opavě apod. Vyhláška č. 73/2005 Sb., vymezuje podpůrná opatření, za pomoci kterých se uskutečňuje vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. Dále určuje formy speciálního vzdělávání, typy speciálních škol, náležitosti individuálního vzdělávacího plánu a činnosti a podmínky zřízení funkce asistenta pedagoga. Podpůrnými opatřeními se rozumí využití speciálních metod, forem a prostředků vzdělávání, kompenzačních, rehabilitačních a učebních pomůcek, speciálních učebnic a didaktických materiálů, zařazení předmětů speciálně pedagogické péče, zajištění služeb asistenta pedagoga, snížení počtu žáků ve třídě nebo studijní skupině nebo jiná úprava organizace vzdělávání zohledňující vzdělávací potřeby žáka. ( 1, odst. 2) Speciální vzdělávání žáků se zdravotním postižením je zajišť ováno formou individuální integrace, skupinové integrace, ve škole zřízené pro žáky se zdravotním postižením nebo kombinací těchto forem. ( 3, odst. 1) Individuální vzdělávací plán se stanoví v případě potřeby především pro individuálně integrovaného žáka, žáka s hlubokým mentálním postižením, případně pro žáka skupinově integrovaného nebo pro žáka speciální školy. Vychází ze školského vzdělávacího programu příslušné školy, závěrů speciálně pedagogického vyšetření, nebo psychologického vyšetření školským poradenským zařízením. Je závazným dokumentem pro zajištění speciálních vzdělávacích potřeb žáka. ( 6, odst. 1, odst. 2) Zde se nachází v uvedené vyhlášce rozpor, neboť vyhláška zároveň uvádí, že IVP se stanoví v případě potřeby, a že je závazným dokumentem pro zajištění vzdělávacích potřeb. Mělo by zde tedy být spíše uvedeno, že IVP se stanoví vždy. 21

22 Individuální vzdělávací plán je vypracován před nástupem žáka do školy, nejpozději však 1 měsíc po nástupu žáka do školy. Za zpracování odpovídá ředitel školy. IVP se vypracovává ve spolupráci se školským poradenským zařízením a zákonným zástupcem žáka nebo zletilým žákem. Ředitel školy seznámí s IVP zákonného zástupce žáka, nebo zletilého žáka a ti ho podepíší. Školské poradenské zařízení sleduje a dvakrát ročně vyhodnocuje dodržování postupů a opatření stanovených v IVP. ( 6, odst. 5) Činností asistenta pedagoga je pomoc žákům při přizpůsobení se školnímu prostředí, pomoc pedagogickým pracovníkům školy při výchovné a vzdělávací činnosti, pomoc při komunikaci se žáky. ( 7, odst. 1) V této kapitole bylo vysvětleno co je školská integrace a integrace v obecném slova smyslu a jakým způsobem je integrace upravena v legislativě České republiky. Z hlediska legislativního jsou nejdůležitějšími dokumenty zákon č. 561/2004 Sb., (školský zákon), vyhláška č.72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních a vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. 22

Vzdělávání žáků se zrakovým postižením. Jana Janková

Vzdělávání žáků se zrakovým postižením. Jana Janková Vzdělávání žáků se zrakovým postižením Jana Janková Cíl výchovy a vzdělávání ZP Stejný jako u intaktních žáků tj. získání klíčových kompetencí a nácvik kompenzačních dovedností tak, aby se jedinec se ZP

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Oftalmopedie a surdopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.) Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena

Více

Inkluze ve vzdělávání - SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Inkluze ve vzdělávání - SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Inkluze ve vzdělávání - SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Petr BANNERT ředitel odboru vzdělávání 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 812 163 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Více

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči při ZŠ pro žáky se specifickými poruchami učení Karlovy Vary, příspěvková organizace Zahájení činnosti: 1.9.2011 Ředitelka: Mgr. Klára Píšová Kontakty: 351 161

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Speciální pedagogika Obecná speciální pedagogika Definice, vymezení oboru Speciální pedagogika je orientována na výchovu a vzdělávání, na pracovní a společenské možnosti zdravotně a sociálně znevýhodněných

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Integrativní speciální pedagogika Podzim 2011 DVOUOBOROVÉ STUDIUM, VÝUKA Út

Integrativní speciální pedagogika Podzim 2011 DVOUOBOROVÉ STUDIUM, VÝUKA Út Integrativní speciální pedagogika Podzim 2011 DVOUOBOROVÉ STUDIUM, VÝUKA Út 20.9.2011 PŘEDNÁŠKY ORGANIZAČNÍ INFORMACE SAMOSTUDIUM 14. Speciálně pedagogická diagnostika (pojetí, diagnostika v raném a předškolním

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Modul A ZÁKLADY PRÁVA Národní institut pro další vzdělávání, 2013 IV. Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

Masarykova univerzita Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky. Služby pro žáky základních a středních škol se zrakovým postižením

Masarykova univerzita Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky. Služby pro žáky základních a středních škol se zrakovým postižením Masarykova univerzita Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky Služby pro žáky základních a středních škol se zrakovým postižením Středisko Teiresiás V roce 2000 zřídila Masarykova univerzita

Více

Průzkum podmínek studia studentů se zdravotním handicapem. na vysokých školách v ČR 2009

Průzkum podmínek studia studentů se zdravotním handicapem. na vysokých školách v ČR 2009 Průzkum podmínek studia studentů se zdravotním handicapem na vysokých školách v ČR 2009 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Říjen 2009, Praha 1 Úvod Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové (VDV) pomáhá lidem,

Více

Institut celoživotního vzdělávání VUT v Brně

Institut celoživotního vzdělávání VUT v Brně Výsledky průzkumu úrovně podpory znevýhodněných uchazečů a studentů na VUT v Brně v akademickém roce 2011/2012 Podpora znevýhodněných uchazečů a studentů na VUT v Brně Úvod Dotazníkové šetření, provedené

Více

Základy oční patologie

Základy oční patologie Základy oční patologie Literatura: Vítková, Marie; řehůřek jaroslav: možnosti reedukace zraku při kombinovaném postižení (paido 1999) Hromádková lada: šilhání (idvpz 1995) Rozdělení vad Základní dělení:

Více

Vzdělávání žáků se zrakovým postižením

Vzdělávání žáků se zrakovým postižením Vzdělávání žáků se zrakovým postižením Věra Linhartová, podzim 2013 Zrakové postižení omezení příjmu vizuálních informací ztížení příjmu vizuálních informací vliv na celou osobnost, psychický vývoj i fyzický

Více

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu č. 2/2016

Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu č. 2/2016 Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 Tř. Dr. E. Beneše 50/II, 392 01 Soběslav IČO: 00582841 tel: 381 521 223 e-mail: skola@zs-ebeso.cz čj. ZŠ 254/2016 Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Asistent pedagoga Základní úkoly, fungování ve třídě a spolupráce s učiteli, zákonnými zástupci a pracovníky školního poradenského pracoviště V Olomouci

Více

Koncepce poradenských služeb ve škole

Koncepce poradenských služeb ve škole ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby ve škole jsou na naší škole zajišťovány výchovným poradcem, Mgr. Janou Wolfovou.

Více

Ing. Štěpán Harašta vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje. Č.ev.: 190035/2008

Ing. Štěpán Harašta vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje. Č.ev.: 190035/2008 Metodický pokyn ke zřizování pracovního místa asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se speciálními vzdělávacími potřebami, s účinností od 1.1. 2009

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Specifika vzdělávání. dětí slabozrakých. dětí se zbytky zraku

Specifika vzdělávání. dětí slabozrakých. dětí se zbytky zraku Specifika vzdělávání dětí slabozrakých a dětí se zbytky zraku Které děti máme na mysli? Jde o děti, které ani s využitím běžné korekce (brýle) nedosáhnou normálního zrakového vnímání a potřebují tak další

Více

Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, Liberec 13

Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, Liberec 13 Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, 460 14 Liberec 13 tel. 488 880 160 IČO:467 467 57 E-mail: skola@vrchlickeho.cz Internet: www.vrchlickeho.cz

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1

Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1 Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1 Edukace žáka s PAS Vzdělávání žáků s PAS (v ČR 5tis.) - Zkušenosti MŠ, ZŠ, SŠ tradice - Co po ukončení školy????

Více

PODPORA STUDENTŮ SE SPECIFICKÝMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA UNIVERZITĚ PARDUBICE

PODPORA STUDENTŮ SE SPECIFICKÝMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA UNIVERZITĚ PARDUBICE PODPORA STUDENTŮ SE SPECIFICKÝMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA UNIVERZITĚ PARDUBICE Ivana Švecová Setkáníředitelů středních škol Seč 28. 11. 2014 Studenti se specifickými vzdělávacími potřebami na UPa se zdravotním

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Dita Finková SPECIFIKA ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Dita Finková SPECIFIKA ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Dita Finková SPECIFIKA ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM JAK NAŠE SPOLEČNOST POHLÍŽÍ NA OSOBY S POSTIŽENÍM? Vše posuzujeme na základě určité normy (legislativně daná x subjektivní) Na co se v

Více

DOTAZNÍK. Příloha Prosím, uveďte, zda jste muž nebo žena. muž žena

DOTAZNÍK. Příloha Prosím, uveďte, zda jste muž nebo žena. muž žena Příloha 1 DOTAZNÍK 1. Prosím, uveďte, zda jste muž nebo žena. muž žena 2. Uveďte, prosím, Váš věk. méně než 20 let 20 29 let 30 39 let 40 49 let 50 59 let 60 a více let 3. Jaká je kategorie Vašeho zrakového

Více

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů, uvádí požadavky na odbornou kvalifikaci v 20:

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů, uvádí požadavky na odbornou kvalifikaci v 20: PŘÍLOHY Příloha č. 1 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů, uvádí požadavky na odbornou kvalifikaci v 20: (1) Asistent pedagoga, který vykonává přímou pedagogickou

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 2005/73 Sb. Vyhláška o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných 73/2005 Vyhláška o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005

73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 9. února 2005. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

VYHLÁŠKA. ze dne 9. února 2005. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných 73 VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví

Více

Zprávy K OBSAHU ČINNOSTÍ ODBORNÝCH PRACOVNÍKŮ SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÝCH CENTER

Zprávy K OBSAHU ČINNOSTÍ ODBORNÝCH PRACOVNÍKŮ SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÝCH CENTER Zprávy K OBSAHU ČINNOSTÍ ODBORNÝCH PRACOVNÍKŮ SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÝCH CENTER Hana Smejkalová Speciální pedagog, psycholog a sociální pracovník by měli tvořit v tomto minimálním zastoupení základní odborný

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga v resortu MŠMT Uplatňované principy integrace a inkluze při vzdělávání, vzdělávání dětí/žáků/studentů se stále těžšími

Více

Školský zákon, ve znění zákona č. 82/2015 Sb.

Školský zákon, ve znění zákona č. 82/2015 Sb. Školský zákon, ve znění zákona č. 82/2015 Sb. Od 1.9. 2016 dochází k redefinici žáka. Namísto znevýhodnění, zdravotního postižení, statutu azylanta a sociálně znevýhodněného je definován žák s potřebou

Více

Individuální vzdělávací plán

Individuální vzdělávací plán Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Integrace a podpora studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Integrace a podpora studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích Integrace a podpora studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/29.0019 Číslo a název oblasti podpory:

Více

Kompenzační pomůcky na bázi ICT pro uživatele s těžkým postižením zraku. Radek PAVLÍČEK, Středisko Teiresiás, MUNI v Brně

Kompenzační pomůcky na bázi ICT pro uživatele s těžkým postižením zraku. Radek PAVLÍČEK, Středisko Teiresiás, MUNI v Brně Kompenzační pomůcky na bázi ICT pro uživatele s těžkým postižením zraku Radek PAVLÍČEK, Středisko Teiresiás, MUNI v Brně CO JE TO KOMPENZAČNÍ POMŮCKA? Kompenzační pomůckou pro nevidomé a slabozraké rozumíme

Více

Vzdělávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel PTÁČNÍK Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Vzdělávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel PTÁČNÍK Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vzdělávání osob se zdravotním postižením { JUDr. Pavel PTÁČNÍK Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vládní výbor pro zdravotně postižené občany: - je koordinačním, iniciativním a poradním orgánem

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017 Oblast kariérového poradenství. v rámci hodin Pracovních činností podávat žákům informace o činnostech v souvislosti s volbou povolání, o přijímacím řízení,

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

DOPORUČENÝ STUDIJNÍ PLÁN

DOPORUČENÝ STUDIJNÍ PLÁN DOPORUČENÝ STUDIJNÍ PLÁN Katedra Speciální pedagogiky Oftalmologie Mgr. Martin Vrubel, Ph.D. Úvod Zrak je považován za nejdůležitější ze všech smyslů. Abychom mohli alespoň částečně porozumět problémům

Více

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn stanovuje podrobnosti organizačního zajištění a postupů při vzdělávání žáků

Více

Možnosti podpory žáků s diagnózou SMA/DMD v běžné škole

Možnosti podpory žáků s diagnózou SMA/DMD v běžné škole Možnosti podpory žáků s diagnózou SMA/DMD v běžné škole Zákon č. 561/2004 Sb., Školský zákon (č. 82/ 2015 Sb., zvláště pak z 16.) Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících Vyhláška č. 73/2005

Více

Základní standard činnosti Střediska Augustin

Základní standard činnosti Střediska Augustin Základní standard činnosti Střediska Augustin Určení: Závazný: Na vědomí: pro potřeby Střediska Augustin (bližší určení viz obsah) pracovníci střediska, fakultní koordinátoři a tutoři, studenti se specifickými

Více

FYZIKA. Oční vady. 9. ročník

FYZIKA. Oční vady. 9. ročník FYZIKA Oční vady 9. ročník 13. 2. 2013 Autor: Mgr. Dana Kaprálová Zpracováno v rámci projektu Krok za krokem na ZŠ Želatovská ve 21. století registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3443 Projekt je

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Týmová spolupráce při podpoře žáka se speciálními vzdělávacími potřebami

Týmová spolupráce při podpoře žáka se speciálními vzdělávacími potřebami Týmová spolupráce při podpoře žáka se speciálními vzdělávacími potřebami Nová role školního poradenského pracoviště a školního poradenského zařízení vyplývající z 16 novely školského zákona Mgr. Miroslav

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

1. Pojetí speciálně pedagogické diagnostiky

1. Pojetí speciálně pedagogické diagnostiky SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA 1. Pojetí speciálně pedagogické diagnostiky Cílem je poznání člověka s postižením. Cílem není léčba, ale výchova a vzdělávání. Diagnostika zkoumá průběh vývoje člověka.

Více

Témata diplomových prací Katedra speciální pedagogiky studijní rok 2015/2016

Témata diplomových prací Katedra speciální pedagogiky studijní rok 2015/2016 Témata diplomových prací Katedra speciální pedagogiky studijní rok 2015/2016 Mgr. Lenka Felcmanová 1. Speciálněpedagogická intervence u jedinců se specifickou poruchou učení 2. Speciálněpedagogická intervence

Více

Agropodnikání Přírodovědné lyceum Veřejnosprávní činnost. Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu Individuální vzdělávací plán

Agropodnikání Přírodovědné lyceum Veřejnosprávní činnost. Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu Individuální vzdělávací plán Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508 Benešova 508, 349 01 Stříbro IČO: 68783728, DIČ: CZ68783728, REDIZO: 600 009 980 tel: +420 374 630 210, email: skola@sosstribro.cz, www.sosstribro.cz Agropodnikání

Více

Zrakové postižení. Zdeněk Míkovec. katedra počítačové grafiky a interakce ČVUT FEL 1 / 43

Zrakové postižení. Zdeněk Míkovec. katedra počítačové grafiky a interakce ČVUT FEL 1 / 43 Zrakové postižení Zdeněk Míkovec katedra počítačové grafiky a interakce ČVUT FEL 1 / 43 Zrakové vady 2 / 43 Základní pojmy (těžké) zrakové postižení běžná optická korekce nepostačtuje poškození zraku ovlivňuje

Více

Činnost speciálněpedagogických center. Inkluzivní škola v praxi Praha, 14.10.2015

Činnost speciálněpedagogických center. Inkluzivní škola v praxi Praha, 14.10.2015 Činnost speciálněpedagogických center Inkluzivní škola v praxi Praha, 14.10.2015 Integrace x inkluze při vzdělávání Integrované vzdělávání - diagnostika zdravotního postižení zaměřená primárně na konstatování

Více

jaro 2011 EDUKACE ŽÁKŮ SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM Zita Nováková

jaro 2011 EDUKACE ŽÁKŮ SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM Zita Nováková jaro 2011 EDUKACE ŽÁKŮ SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM Zita Nováková Zita Nováková znovakova@ped.muni.cz pracovna 02009, Poříčí 9, 1. patro písemný test s výběrem otázek termín dohodou, květen-červen 2011 8:00-10:00

Více

Speciální pedagogika Obecná speciální pedagogika Definice, vymezení oboru Speciální pedagogika je orientována na výchovu a vzdělávání, na pracovní a společenské možnosti, na celkový osobnostní rozvoj

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida,

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava Poruba, příspěvková organizace Gustava Klimenta 493/3 708 00 Ostrava Poruba tel.: +420 596 912 198, e-mail:profesor@jazgym.cz; www.jazgym.cz čj.: JGPT/1314/2016

Více

Oddělení prevence a speciálního vzdělávání 16 školského zákona

Oddělení prevence a speciálního vzdělávání 16 školského zákona Oddělení prevence a speciálního vzdělávání 16 školského zákona 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz OBSAH PŘÍSPĚVKU

Více

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, Třebíč

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, Třebíč Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, 674 01 Třebíč PROGRAM PORADENSKÝCH SLUŽEB pro školní rok 2016/2017 I. Základní legislativní rámec Poskytování poradenských služeb je uloženo zákonem

Více

Braillovo písmo česká sada a sady cizojazyčné, základní pravidla čtení a zápisu BP

Braillovo písmo česká sada a sady cizojazyčné, základní pravidla čtení a zápisu BP DÍTĚ SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU Program semináře Dokončení prezentace z Diagnostiky Předškolní vzdělávání dítěte se zrakovým postižením Videomateriál Den v mateřské škole Prezentace a domácí

Více

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI:

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI: INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI: Školské poradenské služby ve školách a školských poradenských zařízeních Školní psycholog, školní speciální pedagog Mgr. Pavla Kubíčková Školní speciální pedagog, speciální pedagog

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem,

Více

Poradenství pro osoby se zrakovým postižením

Poradenství pro osoby se zrakovým postižením Poradenství pro osoby se zrakovým postižením Mgr. Dita Finková, Ph.D. Cíle Cílem kapitoly je získat základní přehled o oblasti poradenství pro osoby se zrakovým postižením na úrovni jednotlivých resortů,

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Inkluzivní vzdělávání

Inkluzivní vzdělávání Inkluzivní vzdělávání Instand Karlovy Vary 2014 PhDr. J. Slowík, Ph.D. Mgr. Ivana Čamková Co je to inkluze? postoj vycházející z přesvědčení, že všichni lidé jsou si rovni v důstojnosti a právech nikdy

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Jirny, okres Praha - východ, příspěvková organizace se sídlem Brandýská 45, 250 90 Jirny ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Poradenské služby školy Č.j.: 795/2016 Vypracoval: Mgr. Bc. Hana Kudrnová,

Více

POSTUP PŘI REALIZACI INDIVIDUÁLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ŠKOLY Platnost od: Schválil/a:

POSTUP PŘI REALIZACI INDIVIDUÁLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ŠKOLY Platnost od: Schválil/a: 1. Legislativní východiska Zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( Školský zákon) ve znění pozdějších předpisů. Platné metodické prováděcí předpisy.

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

Věc: návrh na novelizaci ustanovení vyhlášky MŠMT č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Věc: návrh na novelizaci ustanovení vyhlášky MŠMT č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami Doc. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D. Katedra speciální pedagogiky, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc, tel.: 777809040, fax: 585 231 400, mail:janmichalik@email.cz

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků,

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 412/2006

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště (Vybráno z přílohy č. 3 k vyhlášce č.72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízení, ve znění pozdějších předpisů.) Standartní činnosti

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Psychopedie a etopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Psychopedie a etopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Psychopedie a etopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.) Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena Lejčarová,

Více