Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora,okres Bruntál

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora,okres Bruntál"

Transkript

1 Pedagogický sbor: Mgr. Leoš Sekanina, ředitel školy Mgr. Ivana Ostrčilíková, zástupkyně ředitele Michaela Horáková, ved. učitelka MŠ Vladislava Keilingová, učitelka MŠ Dagmar Lengsfeldová, učitelka MŠ Monika Novotná, učitelka MŠ Mgr. Hana Pavliňáková, tř. uč. I. A, vyuč. NJ Mgr. Ivana Sekaninová, tř. uč. II. A Mgr. Hana Crhová, tř. uč. III. A Mgr. Věra Saganová, tř. uč. IV. A Mgr. Jindra Kleinová, tř. uč. V. A Mgr. Jana Gřešková, tř. uč. VI. A Mgr. Soňa Olivová, tř. uč. VII. A, vých. poradkyně Mgr. Ludmila Sovadinová, tř. uč. VIII. A Mgr. Jiří Bujnoch, tř. uč. IX. A Alena Barčíková, asistentka pedagoga Bc. Kamila Bezová, vyuč. Čj Soňa Dobrotková, vyuč. Zákl. administrativy Mgr. Eva Kyšová, vyuč. Př Eko (od ) Mgr. Petr Pavlík, vyuč. Př Eko (do ) Mgr. P. Marek Žukowski, vyuč. náboženství Marta Ogurčáková, vedoucí vychovatelka ŠD Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora,okres Bruntál PSČ 79332, IČO: , IZO: Bank. spojení: KB Bruntál, č. účtu: /0100 Ředitelství: Tel./fax/zázn.: T-Mobile: WWW stránky:

2 Milí žáci, vážení rodiče, kolegové, přátelé naší školy. Právě otevíráte jubilejní dvacáté číslo Ročenky Základní školy a Mateřské školy Andělská Hora, okres Bruntál. Ročenku pravidelně vydáváme v závěru školního roku jednak jako zdroj informací o končícím školním roce a o škole samotné, také však jako pamětní kroniku pro budoucí vzpomínání na školní léta. Školní rok 2010/2011 jsme začali relativně v poklidu a bez větších personálních změn (nově nastoupila Mgr. Jana Gřešková Z, M; v průběhu roku Mgr. Pavlíka vystřídala ve výuce ekologie, tělocviku a přírodopisu Mgr. Eva Kyšová) Kromě páťáků se ostatní ročníky vzdělávaly podle našeho vlastního Školního vzdělávacího programu ŠVP. Ten vede žáky i učitele k větší smysluplnosti, zodpovědnosti. Jak si vede naše škola ve svém hlavním oboru tedy výchově a vzdělávání žáků? Snad dobře: všichni naši deváťáci se na svou střední školu dostali. Snad uspějí i ti, kteří si vybrali maturitní obory. Vynikajícím úspěchem naší školy jsou výsledky mezinárodního výzkumu PISA, který byl pořádán zeměmi OECD pro vybrané žáky 9. ročníků a začal v předloňském roce. V šetření, která prováděli pracovníci České školní inspekce, naši žáci dosáhli až neuvěřitelných výsledků: v českém jazyce skončili na 14. místě ze 134 náhodně vybraných zúčastněných škol z celé ČR, v matematice na místě 16. a v přírodovědě na 25. místě. Průměrem jsme vysoko nad průměrem škol moravskoslezského kraje i nad průměrem republikovým. Dalším vypovídajícím kritériem jsou celorepublikové testy KALIBRO, kde jsme opět skončili lehce nad republikovým průměrem. Průměrné hodnoty jsou mnohdy zavádějící, rozdíly jsou mezi třídami, žáky i mezi předměty. Na podzim jsme ještě mohli využívat finance ze dvou získaných grantů jak na poli ekologie, tak i v oblasti prevence. Pro žáky jsme připravili exkurze, adaptační pobyty i další aktivity. Úspěšně jsme se zapojili do projektu EU peníze školám. Prostřednictvím šablon jsme pro tu naši získali více než ,- Kč. Část můžeme použít na vybavení školy, část bude určena i na nové učební materiály, které budou vytvářet i sami učitelé. Snažili jsme se dále rozšířit nabídku volitelných předmětů i kroužků, ještě více jsme se zapojili do ekologické oblasti (GLOBE škola, Eko-škola, ). Pro žáky jsme pravidelně připravovali i ekologické pořady ve spolupráci s ostravskou organizací VITA, naši žáci se velmi úspěšně zúčastnili mezinárodního

3 setkání GLOBE Games. Škola je známá svými aktivitami na záchranu žab i lilií cibulkonosných, naše zkušenosti a nápady využívají i další školy a to nejen v moravskoslezském kraji. Stále spolupracujeme také s pracovníky Správy CHKO Jeseníky. Více na Žákům prvního stupně jsme opět zajistili dodávku vitamínů v rámci projektu EU Ovoce do škol, všem také dotované výrobky (mlíčko, müsli tyčinky, Be-Be ) z projektu Školní mléko. Vrásky na čele nám přidělává starost o školní budovy. V MŠ ve Světlé nás čeká neodkladná oprava kanalizace, v Andělské Hoře se nám podařilo opravit prostory školní družiny a plně zprovoznit multimediální učebnu pro nejmladší žáky. Akutně potřebujeme nové tabule, na opravu čekají i školní lavice, podlahy v šatnách. Něco by snad mohl vyřešit i několikamilionový grant na opravu školních budov. Snad se vše podaří. Je jasné, že obecní pokladny tak velkými možnostmi nedisponují. Rád bych poděkoval za zdárný průběh končícího školního roku především pracovníkům školy, také však rodičům a dětem. Velký dík za výbornou spolupráci patří MěÚ Andělská Hora i OÚ Světlá Hora, především oběma p. starostům. Přeji všem příjemné a pohodové prázdniny a těším se na setkání v novém školním roce 2011/2012. Mgr. Leoš Sekanina, ředitel školy Ekonomika školy: V tomto příspěvku bych se chtěla jednak zmínit o rozpočtu školy, který se vztahuje samozřejmě ke kalendářnímu roku, jednak o hospodaření školy v průběhu uplynulého školního roku, ke kterému vydáváme tuto ročenku. V kalendářním roce 2010 jsme hospodařili s celkovou částkou Kč. Tato částka sestávala z příspěvku zřizovatele (Město Andělská Hora), tvořeného státní dotací na školství a příspěvky od jednotlivých obcí, z kterých máme žáky (celkem Kč). Z vlastních příjmů školy za školné v MŠ a ŠD, věcného nákladu ve školní jídelně, darů a úroků v bance (celkem Kč). Z dotace z grantů Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na projekty v ekologii a na prevenci rizikových projevů chování (celkem Kč). Zbývající částku škola doplnila z rezervního fondu a z příjmů z doplňkové činnosti za pronájmy školních prostor ( Kč). Na základní školu z celkového rozpočtu připadla částka zhruba Kč, na mateřskou školu něco přes Kč. U obou zařízení je započtena i školní jídelna, u ZŠ také školní družina.

4 V kapitole výdajů již tradičně nejvyšší položky představovaly náklady na energie: na plyn a dodávky tepla téměř Kč, na elektřinu přes Kč. Z celkových výdajů to byla více než polovina. Podle skutečného čerpání pak výdaje za rok 2010 činily Kč. Rozdíl ve výši Kč byl dokryt přesunem prostředků z doplňkové činnosti. Na kalendářní rok 2011 máme schválen rozpočet v celkové výši Kč, což je částka zhruba ve stejné výši jako v roce minulém. Během celého školního roku byla zajišťována pravidelná údržba všech budov školy jak v Andělské Hoře, tak i ve Světlé. Snažili jsme se, samozřejmě v rámci našich možností, pokračovat i v další modernizaci a zlepšení vybavení tříd i odborných učeben. Podařilo se nám například vybudovat novou multimediální učebnu v bývalých prostorách školní družiny, která bude sloužit především pro žáky ročníku. V mateřské škole jsme pořídili nový šatnový nábytek zatím pro děti z oddělení v přízemí, během letošních prázdnin by se totéž mělo podařit i pro oddělení horní. Vzhledem k omezenému množství finančních prostředků jsme však opět museli odložit již několik let plánované nutné rekonstrukce hygienických zařízení (hygienický box na WC pro dívky na hlavní budově, WC a sprcha pro zaměstnance, WC pro zaměstnance i pro žáky na budově prvního stupně) a rekonstrukci podlahy v šatně na hlavní budově. Stejně tak jsme byli nuceni odložit již několik let plánovanou výměnu podlahových krytin na chodbách hlavní budovy, nebo výměnu dosluhujících tabulí ve třídách. Díky finančnímu zajištění zřizovatele a majitele budov (Město Andělská Hora) se podařilo v letošním roce vyřešit jeden z dalších dlouholetých problémů, a to zateplení stropů v tělocvičně a ve školní jídelně. Od této investice přesahující Kč si slibujeme v budoucnu především úspory za výdaje na vytápění těchto prostor. Bohužel státní příspěvek na tzv. ostatní neinvestiční náklady, který byl už v minulých letech nízký, se opět snížil. Nejsme z něj tudíž schopni zajistit vždy všem žákům například nové učebnice. Snažíme se však postupně učebnice obměňovat a dokupovat i nové učební pomůcky a materiály. Řadu těchto věcí si učitelé vyrábí svépomocí sami. V této oblasti nám svitla naděje na vybavení školy jednak novou technikou, ale třeba i literaturou pro žákovské knihovničky přímo ve třídách, a to díky neinvestiční dotaci v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ( EU peníze školám). Pro naši školu podle počtu žáků byla stanovena částka necelých Kč, z níž zhruba 2/3 už byly poukázány na náš účet. Zbytek bychom měli obdržet do konce prázdnin. Během 2 následujících školních roků by se pak učitelé měli zúčastnit několika vzdělávacích akcí a měli by také vypracovat řadu nových učebních materiálů, které by měli ověřit v praxi. To vše by mělo zlepšit kvalitu výuky v naší škole. Pro školu je vítaným přínosem i jakákoli částka, kterou získá z různých grantů, ať už ministerských nebo krajských. V závěru minulého školního roku jsme

5 ještě dočerpávali část z grantu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na naše ekologické aktivity. Jednalo se především o náklady na ekologické exkurze pro žáky naší školy. Také v závěru minulého školního roku a na začátku tohoto školního roku jsme čerpali grantové prostředky na prevenci rizikových projevů chování. Díky nim se mohlo například pro starší žáky uskutečnit několik pobytových akcí, během kterých se děti lépe poznávaly navzájem, seznamovaly se třeba se svými novými učiteli, uvědomovaly si svou roli v životě, učily se, jak trávit volný čas, vyhýbat se návykovým látkám atd. Významnou pomocí pro školu byly i sponzorské dary od místních firem a podnikatelů, ale také od rodičů a pracovníků školy, které byly použity na zabezpečení akcí pořádaných pro děti, především tradičního karnevalu, školní akademie, dále na částečné pokrytí vstupného, případně dopravy na kulturní a divadelní představení. Všem sponzorům za tuto pomoc upřímně děkujeme! Mgr. Ivana Ostrčilíková, zástupkyně ředitele Školská rada Ve školním roce 2010/2011 se školská rada sešla celkem třikrát. Na svých jednáních se zabývala některými pravidelně se opakujícími tématy, jako jsou celoškolní akce a jejich termíny, organizace školního roku, změny v učebním plánu, personální zajištění, možnosti získání grantů např. na zateplení či opravy školních budov. Řešila i doplnění školské rady o nového člena z řad rodičů (pana Dušana Poláka, který se vzdal členství, nahradil po doplňkové volbě pan Attila Nagy). Po komunálních volbách pak byli do školské rady delegováni i staronoví členové za zřizovatele Město Andělská Hora (paní Jana Kučerová, pan Miroslav Novotný a pan Dušan Vavřík). Členové školské rady také projednali a schválili úpravy příloh Školního řádu (Vnitřní řád pro hodnocení a klasifikaci) a Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2009/10 (účetní rok 2009). Seznámili se s hospodařením školy v r a s podklady pro přípravu rozpočtu na r Věnovali se také aktuální problematice možnosti obnovení provozu Mateřské školy v Andělské Hoře a v té souvislosti i otázce případného dalšího využití některých budov školy. Všem členům školské rady za jejich práci děkujeme a přejeme jim, aby se spolupráce školské rady a školy úspěšně rozvíjela i v dalším školním roce. Mgr. Ivana Ostrčilíková, členka ŠR Školní jídelna:

6 Ve školním roce 2010/2011 se pracovnice ve školní jídelně, ostatně jako každý rok, zaměřily na to, aby náš jídelníček obohatily o nějaké jiné zajímavé recepty a plnily tím i nám už známý spotřební koš (tato sledovaná norma zavazuje školní jídelny k tomu, aby bylo určité minimální procento zeleniny, ryb, masa, mléčných výrobků apod.). Mezi hlavní jídla jsme zařadily nově těstovinový salát s kuřecím masem, rybu Tilapii, k tomu některé nové dressingy a k osvědčeným salátům přidaly například zelný s cizrnou a luštěninový. Snažíme se dodržovat i plnění spotřeby mléčných výrobků, takže děti si pochutnávají na šlehaném tvarohu, ovocném jogurtu či pudinku a velmi oblíbené je i mléko ochucené různými příchutěmi (malina, kokos, vanilka, banán atd.). Abychom děti potěšily, upekly jsme jim i tolik oblíbenou šunkovou pizzu. Budeme velmi rády, když rodiče dopřejí dětem možnost stravovat se zdravě a kvalitně v naší jídelně. Řešily jsme i tradiční potíže s opožděnými platbami (doporučujeme platby bezhotovostní), s odhlašováním stravy i drobné nekázně žáků. Odhlašování stravy je vázáno na výdej potravin ze skladů, mraznic proto ve ŠJ v Andělské Hoře je poslední možnost odhlášení oběda den předem do skončení výdeje obědů, tedy do 13:30 (po skončení výdeje obědů se již připravují a normují suroviny na další den a odhlášení již není možné). V MŠ ve Světlé je z téhož důvodu poslední možnost odhlášení obědů den předem do 12:00 hodin. Za kolektiv pracovnic ŠJ Bohdana Vikartovská, vedoucí ŠJ Mateřská škola pracoviště Světlá Hora Naše školička zahájila školní rok 2010/2011 s počtem 50 dětí. Během roku jsme přijali děti rodičů, kteří získali práci nebo se přistěhovali. Vyhověli jsme tedy všem, kteří potřebovali umístit dítě do MŠ. O děti se staraly: Třída Kuřátek Třída Sluníček Michaela Horáková Vladislava Keilingová Monika Novotná Dagmar Lengsfeldová dále paní kuchařka Emílie Černotová a a paní uklízečka školnice Zdenka Meluchová. Logopedickou péči zajišťovala Mgr. Jindra Kleinová. Ani v letošním roce jsme nezaháleli. Za ušetřené peníze jsme vyměnili ve třídě Kuřátek šatnové boxy, které jsou nyní nejen pěknější, ale především prostornější. Za pomoci rodičů došlo též k opětovné úpravě zahrady pod průlezkami, obnově nátěru všeho zahradního nářadí a na pískoviště byl navezen nový písek. Namalovali jsme též novou jarní a podzimní výzdobu do MŠ a tak nás budou vítat při příchodu nové obrázky.

7 V září 2010 nás navštívili hasiči. Předvedli nám hasičské auto, mohli jsme si vyzkoušet helmu, boty i stříkačky a na rozloučenou nám zahoukali sirénou. Také jsme se rozjeli na divadelní představení Jana Přeučila a Evy Hruškové Čert a Káča do divadla v Bruntále. Představení bylo moc pěkné a z divadla jsme jeli spokojeni. V říjnu jsme měli akce hned tři. Přivítali jsme nové občánky, jeli na projektový den s našimi předškoláky a ve školičce jsme měli akci pro rodiče a děti Podzimníček, kde jsme si vyrobili skřítka, závěs z podzimního listí a lucerničku ze skleničky a ubrousku. Listopad byl jako každý rok zaměřen na téma RODINA a s tímto tématem byla spojena i akce pro rodiče s dětmi. Prožitý příběh, dotykové hry, hry rukou, společný řetěz a k tomu všemu mámino a naše srdíčko to vše nám umožnilo prožít krásné a hluboké odpoledne. Na konci listopadu začala doba adventní a tak se zapojily i naše děti a zpestřily program při rozsvěcování vánočního stromu. Naši školičku navštívilo též divadlo, které nám předvedlo tři krásné pohádky. Od začátku listopadu jsme pilně nacvičovali představení na vánoční besídku, kterou jsme zaměřili na významné dny v době adventní a s nimi spojené pranostiky, legendy i písně. Besídkou nás provázel sv. Martin, sv. Kateřina, sv. Mikuláš, sv. Barbora, Štědrý den, sv. Štěpán a Tři Králové. Celá besídka byla v duchu lidových tradic, moudra a poselství. A už tu byl leden a s ním příprava k zápisu do ZŠ. Naši předškoláčci navštívili také kamarády ve škole, kteří nás pozvali na koncert hudební skupiny Marbo, kde jsme dostali také CD, které si pouštíme a zpíváme společně s dětmi ve školce. Děti ze školy přišly na oplátku do naší školičky. V únoru jsme si zařádili na školním karnevalu a rodiče se večer pobavili na školním plese. Celá akce se vydařila a tak byli snad děti i rodiče spokojeni. Březen byl znamením pohádek. Celý měsíc jsme si četli, malovali pohádky, hráli divadlo, učili se pohádkové písničky a celé pohádkové povídání zakončil projektový den s kamarády v ZŠ. A už tu bylo jaro, sluníčko nás lákalo ven a blížily se velikonoční svátky. Pozvali jsme k nám do školičky rodiče, aby nám pomohli uklidit školní zahradu a také, aby si s námi vyrobili velikonoční ozdůbky na velikonočním tvoření: slepičky z látky, kraslice ze sádry a zápich do květináče pomocí ubrouskové techniky. Odpoledne bylo příjemné a každý si svůj výrobek odnesl domů. V tomto měsíci jsme se též rozjeli za kamarády do ZŠ na besedu s ilustrátorem dětských knížek. S měsícem květnem je vždy spojen nejdůležitější svátek v životech nás dětí SVÁTEK MATEK, na který jsme pilně nacvičovali příběhy včelích medvídků i s veselými písničkami. Rodiče se kromě čmeláčí maminky, Brumdy a Čmeldy setkali ještě s pavoučkem, housenkou, broukem Kvapníkem, Pučmeloudem, květinkami i motýlky a také se Čmelinkou. Děti byly velmi roztomilé a besídka se zdařila.

8 Se včelími tanečky i písničkami jsme vystoupili ještě na školní akademii a příběhy zazněly také na vítání občánků ve Světlé Hoře. Na začátku června jsme se rozjeli na výlet na hrad Bouzov, kde jsme shlédli pohádku ULOUPENÝ POKLAD, rytířský turnaj, vylezli na TROJSKÉHO KONĚ a naše páže -Adámek Ludvík - změřil síly v rytířském turnaji s pážaty jiných mateřských škol. Po turnaji jsme navštívili hrad a podívali se tam, kde kdysi dávno žili rytíři a dvorní paní. Měli jsme štěstí potkali jsme nevěstu, která byla nejen krásná, ale chtěla se s námi také vyfotit. Tak máme krásnou památku na svatbu na Bouzově. Výlet se nám vydařil, počasí nám přálo, pochutnali jsme si na zmrzlině a domů jsme přijeli unavení, ospalí, ale spokojení. Školní rok jsme již tradičně zakončili ROZLOUČENÍM S PŘEDŠKOLÁČKY a malou zahradní slavností, na kterou jsme letos pozvali také naše budoucí školčátka, která nastoupí do školičky od září. Rozloučení bylo v duchu malé maturity, soutěží, tanečků, dobrot a zábavy. Všem dětem i jejich rodičům přeje kolektiv MŠ klidné veselé a odpočinkové prázdniny. Michaela Horáková, vedoucí učitelka MŠ Školní družina: Přípravu na školní rok 2010/2011 jsme začali již v posledním srpnovém týdnu, aby bylo pro děti vše nachystáno. Do školní družiny se přihlásilo celkem 53 dětí a všem dětem se věnovaly vychovatelky Marta Ogurčáková a Alena Barčíková. Stejně jako v předešlých letech tak i v letošním roce nabídla školní družina pro děti spoustu zájmových a zábavných činností. V září jsme hlavně přivítali naše nové žáčky z 1. třídy. Po vzájemném představování jsme je seznámili s našimi prostorami, ukázali a předvedli jim hry a hračky. Ve školní družině si mohou děti během celého roku také vyzkoušet svůj talent v různých činnostech. Činnosti byly rozděleny opět do jednotlivých měsíců, které máme pojmenované podle našeho vzdělávacího programu a byly zaměřeny na sportovní, výtvarnou, hudební, pracovní, dopravní, přírodovědnou a dramatickou výchovu. Školní družina není pokračováním vyučování. Veškerá činnost je zaměřená na zájmovou, rekreační a odpočinkovou činnost. Dáváme dětem většinou volnou ruku, aby si samy vybraly čemu se budou věnovat a co je nejvíce baví. Pro děti byly nachystány na celý školní rok také soutěže, závody, projekty a větší akce, taktéž zaměřeny na náš školní vzdělávací program.

9 Součástí školní družiny byl také kroužek tenisu, který býval každý čtvrtek od 15:00 hodin. Do tohoto kroužku se měly možnost přihlásit i děti z druhého stupně. Za 6. třídu navštěvovaly tento kroužek čtyři žáci a tři za 7. třídu. V zimních měsících a při špatném počasí jsme chodili hrávat do tělocvičny a když bylo hezky, trávili jsme čas na tenisovém hřišti. Kroužek bude zřízen i příští školní rok a už nyní můžete popřemýšlet, zda by vaše dítě nemělo zájem. Velkou změnou v letošním školním roce byla oprava prostor školní družiny. Město Andělská Hora uvolnilo finance na veškeré opravy, které byly opravdu velmi nutné. Vlhké zdi a opadávající omítky nám už neznepříjemňují život. Odstranila se stará omítka, nanesla nová a na tyto zdi byla přimontována topná tělesa. Po vymalování celé školní družiny se vyrovnala podlaha, na kterou bylo položeno nové linoleum. Vedle školní družiny byla zřízena také multimediální učebna, kterou jsme již několikrát využili. Za vybrané peníze od dětí jsme letos nakoupili hry, hračky a spotřební materiál v hodnotě 8958,- Kč. Všem dětem a rodičům přejeme krásné prázdniny a těšíme se na setkání v dalším školním roce 2011/2012. Marta Ogurčáková, ved. vychovatelka Školní žákovský parlament: Členové školního parlamentu jsou vždy voleni žáky jednotlivých tříd na začátku školního roku. Z každé třídy jsou voleni dva zástupci. Parlament se schází dle potřeby. I v letošním roce jsme se zapojili do mnoha humanitárních sbírek. Především v rámci Dne otevřených dveří v naší škole a při rozsvěcení vánočního stromu žáci nabízeli k prodeji drobné předměty a perníkové cukroví. Výtěžek z prodeje byl odeslán na jednotlivé sbírky. Na výchovu koní pro rehabilitaci po úrazech a pro postižené děti bylo odesláno 400,- Kč. Fondu SIDUS jsme zaslali 210,- Kč. Občanskému sdružení Život dětem jsme na pomoc dětským oddělením nemocnic v ČR odeslali 740,- Kč. Perníčky opět upekli žáci v rámci pracovních činností. Nejúspěšnější byla sbírka konaná jen v jeden den pod názvem Den proti rakovině. Sbírku zabezpečila děvčata 9. ročníku Lucie Daridová, Zuzana Kučerová, Vanessa Nyitraiová a Hela Friedlová, kterým se podařilo prodat všechny květinky a 3.533,- Kč bylo odevzdáno na poště v Bruntále ve prospěch sbírky. Parlament se dále podílel na přípravě vánočního turnaje pro žáky naší školy. Pro chlapce v malé kopané. Zapojilo se 23 chlapců. Pro dívky ve vybíjené. Zapojilo se 33 dívek. Ostatní žáci vyššího stupně se stali diváky. V měsíci dubnu proběhly ve škole mezinárodní volby Dětské ceny za pomoc dětem, které jsou v některých zemích zneužívány, unášeny, týrány Překlad z anglického jazyka

10 zajistili žáci především 8. ročníku pod vedením paní učitelky Sovadinové. Ti také připravili nástěnky a seznámili třídy s jednotlivými kandidáty. Samotné volby zajistili členové školního parlamentu. Výsledky voleb zaslala paní učitelka Sovadinová prostřednictvím internetu do Švédska. Na schůzkách parlamentu jsme dále řešili běžné problémy a požadavky tříd a školy. Děkuji všem členům parlamentu za jejich práci a přeji pěkné léto. Mgr. Soňa Olivová, koordinátorka školního parlamentu Naši nejstarší aneb Kam směřují ze základní školy? : Rok s rokem se sešel a my se opět rozloučíme s žáky deváté třídy, kteří nový školní rok zahájí na středních školách, na které byli přijati. I v letošním roce byla většina žáků přijata bez komplikací a bez přijímacích zkoušek. V letošním školním roce vychází 18 žáků, z toho 14 žáků bylo přijato na obory ukončené maturitní zkouškou a 4 žáci byli přijati na obory ukončené výučním listem. Daridová Lucie SPŠ, Bruntál ekonomika podnikání Eversons Andris SŠ automobilní, Krnov autotronik Friedlová Helena Gymn. s um. profil., Brno hudebně dramatický obor Hapka Vítězslav SOŠ, Bruntál opravář zem. strojů Hůjová Radka SPŠ, Krnov uměleckořemeslné zpracování dřeva Janotová Jana Hotelová škola, Jeseník hotelnictví a cest. ruch Jombík Jaroslav SPŠ, Bruntál strojírenství Kučerová Zuzana SPgŠ a SZŠ, Krnov veřejnosprávní činnost Mach Roman SOŠ, Bruntál kuchař-číšník Maková Monika OA a SZeŠ, Bruntál ekonom. a podnikání Maňas René SOŠ, Bruntál instalatér Nyitraiová Vanessa SPŠ, Hranice požární ochrana Okřina Jan SOŠ dopr. a c. ruchu, Krnov: management v dopravě Petřík Pavel SOŠ, Bruntál instalatér Svobodová LucieOA a SZeŠ, Bruntál ekonom. a podnikání Štiaková Kristýna SZeŠ, Rožnov pod Radh. ochrana živ. prostředí Vaváková Lucie SZeŠ, Rožnov pod Radh. ochrana živ. prostředí Vikartovský Martin SŠ automobilní, Krnov autotronik Na střední školu byly přijaty tři žákyně páté třídy. Heryánová Vendula Gymnázium, Bruntál

11 Tinka Michelle Vilímcová Vendula Gymnázium, Bruntál Gymnázium, Bruntál Mgr. Soňa Olivová, výchovná poradkyně Školní knihovna: Knihovnu v letošním roce navštěvovali především žáci prvního stupně. Nejraději si děti prohlížely akční knihy, ve kterých se dá pohybovat postavičkami, např. O Golemovi. V knihovnickém kroužku jsme převážně knihy opravovali, balili do nových obalů, zapisovali do inventárních knih a razítkovali. Nově nalepené žluté samolepky s inventárním číslem jsou také výraznější. V březnu, Měsíci knihy, jsem připravila pro žáky 1. stupně úkoly vyhledávací (vyhledat knihu podle autora). Byli seznámeni s organizací knihovny a způsobem vyhledávání knih, měli vymyslet konec příběhu nebo ho ilustrovat a dostali pracovní list s úkoly. Spolu s třídními učitelkami se ve svých hodinách čtení těchto úkolů dobře zhostili. Se staršími žáky jsme tuto akci k Měsíci knihy realizovali během Dne bez stresu. Nejprve jsme se také orientovali v knihovně, poté žáci dostali ještě k vyplnění křížovku, díky které museli vyhledávat autory či knihy. Společně jsme vymýšleli příběh na pokračování a nakonec jsme každý obkreslili svou ruku, ve které knihu, tu vzácnou kamarádku, držíme a napsali jsme do ní knihy, které jsme četli a které se staly našimi oblíbenými. Snad tato akce vyburcovala některé žáky, aby se dali zase do čtení a rozvíjeli tak svou fantazii. V příštím roce povede knihovnu p.uč. Kamila Bezová, přeji jí více horlivých čtenářů. Mgr. Jindra Kleinová, knihovnice Ladies Club: Zpráva o prvním roce nového kroužku V tomto školním roce zahájil činnost nový kroužek žaček druhého stupně naší ZŠ zaměřený na rozvoj angličtiny a okoušení činnosti tradičního dámského anglického klubu. Přestože se nám z časových a organizačních důvodů nepodařilo realizovat všechny nadšenecky plánované akce z počátečního brainstormingu, své nové zážitky máme. Společenské hry v angličtině, průzkum cizojazyčných webů, písničky, soft gardening, akce pro spolužáky, jejichž stopy naleznete ve fotogalerii školního webu letošní Halloween či Irský čaj o páté. Vědomi si keltských základů anglofonní kultury, účastníme se letos aktivně ve vlastnoručně vyrobených kostýmech /především Luckou Vavákovou!/ Keltských dnů v Karlově. Děkuji všem děvčatům za vynaložené úsilí, skvělé nápady, společnou radost a poctivou práci a přeji pěkné prázdniny. Ludmila Sovadinová, ved. kroužku

12 Náš klub... :)) Dámský anglický klub s naší paní učitelkou Sovadinovou. Také jako v jiných klubech, děláme různé zábavné akce a podnikáme výlety, jedním z nich byl také výlet do Bruntálu, do kina Centrum na film Králova řeč. Byl to zajímavý film o části britské historie, který nám všem přinesl velice zajímavé zážitky. Co nás nejvíce zaujalo byla scéna, kdy se král snažil uvolnit a vypovídat se ze svého strachu pomocí vulgárních slov, která jsme v takovém množstí a v anglickém jazyce ještě nikdy nezažili :)). Byl to velice hezký film a myslím, že se většině z nás opravdu líbil. :)) Čištění studánky V našem anglickém klubu jsme se také jednoho dne vydali na Annaberg čistit studánku od podzimního listí a jarně ji naladit, studánka byla znečištěná nejen od listí, ale také bahna. Po našem zásahu studánka aspoň trochu prokoukla. Veronika Olehlová, Helena Maňáková, VIII. A Halloween 2010 Letošní Halloween byl mimořádně vydařený, podle mého názoru i díky pí.uč. Ludmile Sovadinové, která nám pomáhala s přípravami. Hned ráno jsme se sešly ve cvičném bytě a převlékly jsme se do našich kostýmů a šly na malou budovu, kde jsme prošly všechny třídy a pověděly něco o tomto svátku. Potom jsme vyrazily na hlavní budovu, kde jsme taktéž seznámily žáky s tradicí a zazpívaly si s nimi písničku. Spolužáky jsme odměňovaly tradičními black cat cookies. Doufám, že příští rok bude stejně vydařený. Fotky z akce najdete na školním webu. Michaela Vašková, VIII. A Jak jsme pekly sušenky Jednoho krásného dne někdy na začátku školního roku paní učitelku napadlo, že se můžeme naučit péci pravé anglické Ginger Bisquits, zázvorové sušenky. Příští středu jsme se tedy všechny sešly ve cvičné kuchyňce. Pak jsme si šly umýt ruce a mohlo se začít. Paní učitelka nám rozdala anglicky napsané recepty a jedna z děvčat vždycky četla postup a ostatní se střídaly při plnění pokynů. Když se nám nakonec podařilo udělat těsto, každá si kousek udloubla a udělala z něj kuličky. Ty jsme pak naskládaly na plechy a daly péct. Kuličky se rozpekly v malé nádherně vonící sušenky. Než se všechny sušenky upekly, poslouchaly jsme anglické písničky a hrály anglickou verzi hry Hádej, kdo jsem. Potom jsme si pochutnaly na sušenkách a šly jsme domů. Bylo to super odpoledne, při kterém jsme se naučily péct sušenky a ještě jsme si procvičily anglická slovíčka. Helen Calm, IX. A Všeználek:

13 Každý čtvrtek jsme se s dětmi scházeli, abychom si doplňovali a rozšiřovali své znalosti. Děti chodily podle své potřeby, takže se každý týden sešla jiná skupinka. Samy si řekly, čemu se chtějí věnovat a učily se tím zodpovědnosti. Doufám, že se takto budeme scházet i příští rok. Mgr. Věra Saganová, vedoucí kroužku Výstava výtvarných prací našich žáků: Výstava byla slavnostně zahájena vernisáží. Konala se ve čtvrtek za účasti všech žáků školy a jejich učitelů. Protože jsme si přáli ukázat našim žákům, jak skutečná vernisáž vypadá, příprava výstavy byla náročnější. S instalací výstavy nám pomohli žáci 8. a 9. ročníku a jednotliví učitelé. Drobné občerstvení připravili žáci 6. ročníku v rámci pracovních činností. Do kulturního programu se zapojili přednesem žáci 2. a 3. ročníku pod vedením paní učitelky Sekaninové a Crhové a tancem žáci 1. ročníku pod vedením pana ředitele. Milým překvapením bylo hudební vystoupení kytarového kroužku a žáků 4. ročníku pod vedením paní učitelky Sovadinové. V průběhu prohlídky výtvarných prací naši žáci prokázali schopnost vhodného chování na kulturní akci. Opravdu nás mile překvapili svým klidem a rozvahou. Všichni se mohli zapojit do hlasování o nejpěknější práce v jednotlivých věkových kategoriích. Práce vybraných žáků jsou po celý rok vystaveny v prostorách školní jídelny. V odpoledních hodinách si mohli výstavu prohlédnout rodiče našich žáků v rámci třídních schůzek. Mgr. Soňa Olivová, vyučující Vv "EVVO" EVVO (Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta) Okresní ekosoutěž ( ): tato týmová soutěž se konala jako každý rok v Bruntále. V letošním školním roce byl tématem soutěže STROJ ČASU. Všechny dílčí soutěže se týkaly času, např. za jak dlouho se rozloží sklo apod. v přírodě či jak dlouho trvá zimní spánek medvěda. Naši školu srdnatě reprezentovalo 16 žáků (8 žáků z 6. a 8. třídy). Žáci 6. třídy přivezli první místo za vstupní výtvarný úkol z recyklovaného materiálu. Další ocenění bylo zaznamenáno v doprovodných soutěžích v rámci jednotlivců díky Veronice Olehlové (8. roč.). Projekt ŽÁBA 2011: V průběhu měsíce dubna jsme letos již potřetí zachraňovali žáby (do projektu je zapojena celá škola). V posledních dnech měsíce března žáci 8. ročníku vystavěli zábrany v délce cca 600 m podél komunikace z Andělské Hory směrem na Vrbno pod Pradědem. Celý duben žáci jednotlivých

14 tříd každodenně chodili přenášet žáby do andělskohorského rybníka. Celkem se nám letos podařilo zachránit 1722 žab, což je zatím největší počet ze všech let, během kterých projekt probíhá. V rámci projektu došlo i k neplánovanému sběru odpadků podél silnice a z příkopů od neukázněných řidičů projíždějících aut. Mgr. Eva Kyšová, vyučující ekologie Program GLOBE: The GLOBE Program: Během letošního školního roku jsme pokračovali v programu The GLOBE, v rámci kterého dochází k meteorologickým, hydrologickým a půdním měřením. Díky nim jsme si opět ověřili vhodnou dobu pro migraci žab. Při letošních měřeních jsme se zaměřili na sledování závislostí výšky sněhové pokrývky, teplot vzduchu a půdy (do 50 cm). Žáci, kteří provádí měření, tzv. Gloubáci, se naučili pracovat se sněhoměrnými tyčemi, prohloubili své vědomosti k dané problematice. To vše zúročili počátkem května na studentské konferenci The GLOBE Games ve Vsetíně. Na této akci při prezentování svých zjištěných výsledků nejednou předčili své kolegy z jiných škol (často i středních) svým přirozeným a místy improvizovaným způsobem. Součástí konference byla i celodenní terénní hra, při které si všichni účastníci zábavnou formou prověřili své vědomosti a zkušenosti nebo získali nové. Volné chvíle naši žáci trávili na hvězdárně, v solné jeskyni, na horolezecké stěně Luh, hraním fotbalu s jejich kamarády či prohlídkou města a památek. Mgr. Eva Kyšová, vyučující ekologie Kulturní a společenské akce, soutěže: Ani letošní rok jsme s dětmi neprozaháleli, naopak, podíleli jsme se společně na spoustě akcí a reprezentovali jsme naši školu v různých soutěžích, jejichž celoroční soupis Vám právě předkládám. Září Zatímco učitelé začali aktivně připravovat školu už na konci srpna, slavnostní zahájení školního roku proběhlo 1.září ve školní jídelně. Bylo využito slavnostního oděvu i nálady přítomných a tento okamžik byl zvěčněn na fotografiích. V prvním zářijovém týdnu se sešla Školská rada a začala fungovat Školní knihovna. Bývalé i současné ovečky p. uč. Pavliňákové se poveselily spolu s rodiči a p. uč. Saganovou na poznávací akci. Starší žáci 5. až 7. ročníku prolamovali ledy v rámci projektu k prevenci rizikového chování na chatě Sedmikráska v Malé Morávce, kde pod taktovkou naší výchovné poradkyně p. uč. Olivové, svých třídních i dalších

15 pedagogů zlepšovali a posilovali vzájemné vztahy v kolektivu. Je to již tradice, že naše škola, profilující se zaměřením na enviromentální výchovu (tj. ochranu životního prostředí), podporuje žáky v separaci odpadu a nejinak tomu bylo i letos. Byl vyhlášen další ročník sběrové soutěže. Volily se třídní samosprávy a zástupci školního parlamentu, psala se třídní pravidla, začala fungovat spousta zájmových kroužků. Ve své činnosti pokračovala školní meteostanice, kterou aktivní spolehlivci udržovali v chodu i přes prázdniny. P. uč. Kleinová navedla naše páťáky k účasti na celostátní internetové soutěži Hravě žij zdravě, kde zaujali 7. místo v našem kraji. Říjen Devatenáct našich reprezentantů vyběhlo ve Vrbně p. Prad. na přespolní běh s p. uč. Gřeškovou a někteří dosáhli významnějšího umístění, např. Petr Výmola, Michaela Vašková či Jaro Jombík. Dalším sportovním počinem byl stolní tenis a významně si pinkli Víťa Hapka, Roman Mach, Andris Eversons, Patrik Kubečka, Dominik Krelík, Jakub Hynek, Patrik Šimončík, Petr Výmola a další. Konstruktéři a letci mohli své umění předvést na Drakiádě. Vedoucím drakoušem byl p. uč. Bujnoch, zda vzlétly všechny stroje však není známo. Pod dohledem strážců zákona proběhla exkurze žáků 4. a 5. ročníku na dopravním hřišti v Krnově. Pravidelně v říjnu připravujeme Den otevřených dveří a i letos si mohli všichni zájemci projít zajímavá zákoutí naší školy, přičemž si žáci s učiteli přichystali stezku učebnami s luštěnkou, promítání filmu ze života žactva, prodej knih, humanitární sbírky, to vše, aby zpříjemnili dojmy z prvních třídních schůzek. Začaly turnaje celoroční Florbalové ligy Euroregionu Praděd (tým p. uč. Saganové) a konal se i první Projektový den ZŠ a MŠ, který napomáhá zvykání malásků na školní prostředí. Udržovali se také mezinárodní vztahy např. košíkářským turnajem starších žáků v polské Cerekwi. Zatímco si děti užívaly podzimních prázdnin, učitelé pracovali na své odbornosti. Listopad Naši borci skvěle zabodovali v soutěži ostravské televize Bludiště, jejíhož natáčení se zúčastnil takřka celý druhý stupeň. Děti tak získaly cennou zkušenost, kterou později zúročily v Mediálním týdnu. Učitelé se začali seznamovat s projektem Ministerstva školství pracovně nazvaným Šablony, který by měl opět přinést zkvalitnění výuky a vyjeli na pravidelné pracovní setkání s odborníky, kde se školili v dovednostech potřebných k vylepšení klimatu ve třídě, protože pouze větrat nestačí. Reprezentovali nás opět florbalisté, pod vedením p. uč. Pavlíka. Atmosféra ve škole začínala vonět adventně, a přispěly k ní i adventní dílny s výstavou výrobků a zdobení a rozsvěcení vánočního stromu. Naši malí pěvci zapěli na Vánoční rolničce ve Vrbně. Prosinec

16 Pro zájemce zorganizovaly dámy z Anglického klubu s p. uč. Sovadinovou Čaj o páté v jídelně školy. Florbalisti opět nezaháleli a proběhla humanitární sbírka, kterou zajistili členové školního parlamentu. Ti přispěli upečením perníčků na prodej a utržené peníze odeslali nemocným dětem prostřednictvím nadačního fondu Findus. Lítý boj předvedli v tělocvičně gladiátoři a legionáři vtipné šermířské skupiny Pernštejni, což byla jedna z mnoha kulturních akcí spolufinancovaná školou z peněz utržených na tradičním Karnevalu a plesu. Vrcholnou akcí byl celoškolní výstup projektu Žijeme v Evropě alias Vánoce, v jídelně školy a Vánoční turnaj ve vybíjené pod píšťalkou p. uč. Olivové a tělocvikářů. V některých třídách si před prázdninami udělali vánoční besídky. Leden Další dotovanou kulturou bylo hudební vystoupení skupiny MARBO, kde se všichni mohli zapojit také aktivně svým zpěvem. Zdařilou akcí byla též vernisáž kolekce fotografií Jesenická příroda, nafocených také našimi bývalými žáky, kde děti volily fotografii, která se jim nejvíce líbila. Proběhl další Projektový den s MŠ. Natáčelo se další pokračování Bludiště a v pozadí horečných příprav na tradiční Karneval a ples se pomalu schylovalo k pololetnímu hodnocení. V devátém ročníku jsme s kolegou Bujnochem připravili Přijímačky nanečisto, kde si budoucí studenti vyzkoušeli atmosféru a podmínky přijímacích zkoušek z matematiky a českého jazyka. Nejen deváťáci, ale i ostatní žáci zpracovávali testy KALIBRO, jejichž výsledky naznačí žákům, rodičům i učitelům, jak na tom jsou naši svěřenci v porovnání s celou republikou. Na své pomyslné přijímačky se dostavili i budoucí prvňáčci, které paní učitelky přivítaly na Zápisu do prvních tříd. Zaznamenali jsme vyvrcholení projektu přeshraniční spolupráce s polskou Cerekwí na vernisáži výstavy fotografií ze společných akcí, uskutečněné v jídelně naší školy. Únor Nejvýznamnější a zároveň pracovně nejnáročnější akcí tohoto měsíce byl tradiční Karneval a ples, na jehož přípravě se aktivně podílí děti, učitelé i správa školy a také svým příspěvkem do tomboly někteří štědří rodiče. Celá akce proběhla sice hekticky, ale s úspěchem a slušnou úrovní. Vydělali jsme opět trošičku peněz na podporu kulturních a sportovních aktivit dětí v dalším školním roce. Konečně jsme se taky dočkali vysílání Bludiště, které v inkriminovaný okamžik sledovali diváci z širokého okolí. Březen Březen, jakožto měsíc knihy a internetu, se u nás nese v duchu Mediální výchovy celotýdenního projektu, který seznamuje děti s činností rozličných médií. Děti si letos vyzkoušely např. tvorbu časopisů, anketu, či tiskovou konferenci s představiteli Obcí, na prvním stupni proběhla beseda s ilustrátorem dětských knih J. Fixlem. Ke Dni učitelů jsme připravili dětem tzv. Den bez stresu, kdy si deváťáci

17 vyzkoušeli práci učitele prvního stupně a ostatní si mohli naplnit svůj denní rozvrh vybranými předměty z netradiční nabídky. Opět se sešli budoucí školáčci s těmi současnými na dalším Projektovém dni a naši olympionici ( Tereza Nováková a Lucie Vaváková ) za nás bojovali v okresním kole Olympiády v českém jazyce v Krnově. Duben V tomto měsíci proběhla v Bruntále Olympiáda matematiky, na níž nechyběli ani naši zástupci. Starší žáci nás skvěle zastoupili v krajské soutěži Eurorebus se zeměpisnou tematikou pod vedením p. uč. Gřeškové. Zájemci z řad třídních učitelů se s dětmi vydali hledat jaro u příležitosti celostátní akce ČSOP. S naší účastí proběhl Street-hockey v Břidličné i Krajská konference EVVO v Ostravě, na níž jsme předváděli výsledky svých ekologických aktivit a kde zažila svou premiéru naše nová ekologická posila p. uč. Kyšová, která vedla naše reprezentanty i do boje v Ekologické soutěži v Bruntále. V jídelně školy byla zatím instalována výstava výtvarných prací s přírodní tematikou, jejíž vernisáže se zúčastnila celá škola a mohli ji též zhlédnout rodiče na třídních schůzkách. Naši florbaloví hráči se znovu předvedli v okresní florbalové lize. Děti dostaly dávku kultury v hudebně vzdělávacím pořadu o různých hudebních nástrojích. A málem bych zapomněla na náš velký projektový sběr žab akci zaměřenou na záchranu těchto ohrožených živočichů, která se stala naší ekologickou tradicí a za niž jsme získali nejedno uznání ekologů. Květen Nejpilnější ekologové a meteoměřiči (Dominik Beza, Michaela Vašková, Kateřina Sekaninová a Tereza Nováková ) s p. uč. Kyšovou nás reprezentovali na mezinárodních GLOBE GAMES ve Vsetíně, ekologicky zaměřených hrách. Naše deváťačky s p. uč. Olivovou zorganizovaly Květinový den proti rakovině a pomohly přispět k boji proti této chorobě. Pátá třída se nejen vyspala ve škole, ale předvedla s p. uč. Kleinovou i program pro své rodiče. Mnohé třídy se zúčastnily ekologického programu sdružení VITA z Ostravy a v neposlední řadě proběhla Akademie. Na přípravu této hromadné akce jsme opět semkli všechny síly, abychom s dětmi nacvičili a posléze i uskutečnili náročná vystoupení. I když se to nezdá, není vůbec jednoduché přimět zejména starší k této činnosti, a tak jsme si všichni oddechli s vírou, že se nám to snad docela podařilo. Červen Červen probíhá ve znamení školních výletů, třídní učitelé se pro své svěřence snažili zorganizovat ty co možná nejzajímavější, i když se je ne vždy podařilo uskutečnit. Proběhly preventivní programy hasičů pro děti s názvem Dráček Hasík. Ve školní jídelně jsme přivítali skvělé Divadlo Karla Čapka pro školy, mnozí

18 přespali ve škole ( 4.,3., 2. třída). Byla završena Florbalová liga, napsána a vydána tato Ročenka. Rozloučili jsme se slavnostně i neformálně s deváťáky. Zasportovali jsme si žertovně na Olympijském dni pod vedením deváťáků. Odevzdali jsme všechny pomůcky na odpočinek do kabinetů a ani jsme se nenadáli a jsme zase o rok chytřejší. Takže za děti HURÁ NA PRÁZDNINY a za kolegy hurá na dovolenou, vyléčit svou unavenou mysl i tik v oku a duševně se připravit na další várku žáků dychtících po vědomostech. :o)) Bc. Kamila Bezová, vyučující češtiny Šikovné ruce: V letošním školním roce navštěvovalo tento kroužek více než dvacet dětí od první po čtvrtou třídu. Scházeli jsme se vždy v úterý po obědě. Společně jsme vyráběli, pracovali jsme s papírem, textilem, vlnou i jinými materiály, hráli jsme si, vymýšleli jsme činnosti, hledali náměty. Před zimou a na jaře jsme se podíleli na výzdobě školy. Občas jsme si připravili nějakou dobrotu, sladkou i slanou. I když některé náměty vyžadovaly trochu více zručnosti a cviku, děti se odradit nedaly. Sladkou tečkou za společně stráveným časem byly skvělé zmrzlinové poháry. Mgr. Hana Crhová, vedoucí kroužku Chovatelský kroužek: Mladí chovatelé pracovali aktivně i v tomto školním roce. Opět nás v naší činnosti podpořil i pan školník p. Ivan Sajkala. Opět nám pomohl s opravami chovatelského zařízení, pomáhal nám i se starostí o zvířata v době prázdnin, prodloužených víkendů apod. Narodila se nám nová morčátka, také křečci. Momentálně chováme tři osmáky degu, malou rodinku pískomilů rudoocasých, 6 želv nádherných, andulky, rozelu pestrou, nepočítaně křečku, sedm morčat, rybičky a nesčetně moučných červů. O zvířata se v uplynulém roce starali převážně žáci 8. a 9. ročníku, jejich šéfem byl zodpovědný Dominik Beza, kterému pomáhaly Terezka Vaváková, Eliška Bezová, Michaela Kučerová, Zdeňka Kameníčková, ze starších žáků pak nejvíce Michaela Vašková, Kateřina Sekaninová, Lucie Vaváková a další žáci. Věřím, že i příští rok se bude činnost kroužku zdárně rozvíjet. Mgr. Leoš Sekanina, vedoucí kroužku Florbal: Mladší žáci (4. 6. třída): V letošním roce jsme se zúčastnili závěrečného ročníku Ligy euroregionu Praděd. Přípravě jsme věnovali všechny síly a myslím, že nás žáci reprezentovali se ctí. Byli jsme totiž nejmenší školou a přesto jsme byli obávaným protivníkem. Chlapci hráli vždy poctivě podle pravidel fair play a Bára

19 Vikartovská dokázala, že i dívky mohou zvládnout tuto hru s grácií i tvrdostí a vyrovnají se chlapcům. Ti menší, kteří se teprve učí zvládat hokejku a míček, nás do Polska doprovázeli a udělali při tréninku velké pokroky. Příští rok budou jistě novými posilami družstva. Mgr. Věra Saganová, vyučující Starší žáci: Nejvýznamnější akcí podzimu bylo pokračování Mezinárodní florbalové ligy Euroregionu Praděd. Celá série trvala téměř 2 školní roky, několik utkání jsme sehráli v Polsku, na podzim jsme hostili všechna družstva také u nás (tělocvična ZŠ + hala Sportovního zařízení ve Světlé). Organizačně se jednalo o velmi náročnou akci. Ze sportovního hlediska nás může těšit celkové vítězství a zisk zlatých medailí z celé série! Liga nám přinesla nejen skvělé zážitky a zkušenosti, ale také materiální podporu. Pro naši školu jsme získali nové florbalové branky, dresy, a další florbalové vybavení. Okresní florbalová liga: Během letošního školní roku se konalo celkem šest vzájemných utkání v rámci okresu Bruntál, a to mezi základními školami: Andělská Hora, Bruntál - Okružní, Břidličná, Karlovice, Rýmařov a Vrbno pod Pradědem. Naši žáci (převážně z 9. třídy) se ve všech zápasech umístili na místě, jednou na 4. místě. Při posledním turnaji, konajícím se v Karlovicích, se rozhodovalo o konečném pořadí v lize. Žáci se bili jako lvi, dali do zápasů veškeré své florbalové umění a bojovné srdce. Jak to tak bývá v důležitých zápasech, nakonec rozhodlo pár chyb. Což se projevilo i v konečném pořadí, kde jsme skončili na krásném třetím místě s bronzovými medailemi, těsně v závěsu za druhým Bruntálem a první Břidličnou. Velikonoční vajíčko (28. 4.): Na tradičním florbalovém turnaji konajícím se ve Vrbně pod Pradědem nás reprezentovali žáci ze 6. a 7. třídy. Naši reprezentanti hráli bojovně a dobře se vypořádali se specifikou turnaje, kde dochází k promíchávání hráčů z různých zúčastněných týmů. Nakonec naši anděláci skončili druzí ze šesti týmů. Mgr. Eva Kyšová, vyučující TV Sběrová soutěž: Jako každý školní rok probíhala v naší škole Velká sběrová soutěž. Děti opět nosily druhotné suroviny do sběrného dvora ve Světlé Hoře, za které dostávaly body. Získané body pak odevzdávaly ve škole, kde se evidovaly. Hlavním cílem akce je naučit děti i jejich rodiče třídit odpady. A také samozřejmě prospět ekologii. Soutěže se zúčastnilo 28 žáků. Nejlepší sběračka odevzdala více než bodů a tím překonala loňský rekord. Celkově žáci donesli odpadové suroviny, za které obdrželi bodů. Děti dostávaly body nejen za PET lahve, ale i za sběr papíru a jiný odpad.

20 Pokračoval i sběr odpadového hliníku. Nejpilnějšími sběrači se stali čtvrťáci, kde byl nejaktivnější Robert Svoboda. Nasbírali společnými silami celé 4 kilogramy hliníku. Byl to pěkně velký pytel. Dalším byl Petr Výmola (VII. A) a třída II. A. Snažili se i Kateřina Sekaninová (VIII.A), Lucie Daridová (IX.A) a Libor Výmola (I.A). Častým omylem ve sběru hliníku jsou obaly od různých brambůrků. Na odlišení je jednoduchý způsob: zmačkáte-li hliník, nevrátí se do původního tvaru a zůstává zmačkaný. Letošní odměny pro naše sběrače byly financovány OÚ Světlá Hora a částečně naší školou (výtěžek z plesu a karnevalu). Mgr. Věra Saganová Sběr druhotných surovin - OÚ Světlá Hora Záverečné pořadí k datu poř. třída příjmení a jméno poč. bodů třída I. A II. A III. A IV. A V. A VI.A VII. A IX. A III.A IV.A II.A V.A I.A IV.A III.A II.A IX.A III.A V.A I.A VII.A VI.A IV.A I.A III.A VII.A II.A III.A Bezová Eliška Bušíková Natali Eversonsová Laura Soroková Michaela Výmola Libor Svoboda Robert Metelková Marie Přikrylová Adriana Hapka Vítězslav Jarušková Kateřina Dobošová Denisa Pivoňová Tereza Andrysová Veronika Klíma Josef Jurmanová Nikola Kupková Kristýna Hynek Ondřej Výmola Petr Hapl Miroslav Langer Jakub Nejaktivnější sběrači ve třídách: příjmení a jméno Výmola Libor Eversonsová Laura Bezová Eliška Bušíková Natali Soroková Michaela Klíma Josef Andrysová Veronika Hapka Vítězslav poč. bodů

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál Andělská Hora č. 215. PSČ: 793 32. IČO: 70645558. DIČ: CZ70645558 Tel.: 554 737 031-3, 603 717 216. Fax: 554 737 031. E-mail: zsandel@gmail.com

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál Andělská Hora č. 215. PSČ: 793 32. IČO: 70645558. DIČ: CZ70645558 Tel.: 554 737 031, 603 717 216. E-mail: zsandel@gmail.com Bankovní spojení:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012/2013 zpracováno v souladu s 7 vyhlášky č.15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy I. Základní

Více

Výroční zpráva základní školy

Výroční zpráva základní školy 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název školy Základní škola Český Těšín Slezská 1740 okres Karviná Adresa školy Slezská 1740, Český Těšín Právní forma příspěvková organizace IČO 48004685 IZO 048004685

Více

Základní škola, Tišnov, Smíškova 840 ROČENKA

Základní škola, Tišnov, Smíškova 840 ROČENKA Základní škola, Tišnov, Smíškova 840 ROČENKA 2012/2013 J. Zwiner a D. Kučera, 9. B Milí čtenáři, dovolte mi, abych vás opět po roce přivítal na stránkách naší ročenky. Pevně věřím, že tak jako v minulých

Více

Vlaštovka. ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2007/2008

Vlaštovka. ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2007/2008 Vlaštovka ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2007/2008 F. M ag alh aes vy plu l na ces tu kolem světa a 5 loděmi a 250 muži. Po dvou letech dokončila cestu jen jediná z nich s 18 muži. Kdy

Více

Základní škola Starý Jičín

Základní škola Starý Jičín Základní škola Starý Jičín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 1. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Starý Jičín, příspěvková organizace Sídlo školy: Starý Jičín 126

Více

Základní škola a Mateřská škola Kunín, okres Nový Jičín, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Kunín, okres Nový Jičín, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Kunín, okres Nový Jičín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZŠ a MŠ Kunín ve školním roce 2011 2012 1 Obsah (dle vyhl. č. 15/2005 Sb. v platném znění) 1. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Základní škola Háj ve Slezsku, okres Opava, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školní rok 2013/2014 Mgr. Ondřej Hubáček ředitel školy 1 OBSAH 1 OBSAH... 1 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 3

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012 2013 Základní údaje o škole Název školy, adresa: Základní škola Tišnov náměstí 28. října 1708, Tišnov, 666 01 IČO 702 839 40 Telefon: 549 415 629 Zřizovatel

Více

Základní škola Nová Paka Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013

Základní škola Nová Paka Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013 Základní škola Nová Paka Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Upravená verze ze dne 6. 3. 2014 1 Obsah 1 Úvod... 4 2 Základní údaje o škole... 4 2.1 Název a sídlo školy...

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Stupno za školní rok 2009/2010 1. C harakteristika školy 09/10 09/10 09/10 318 181

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Stupno za školní rok 2009/2010 1. C harakteristika školy 09/10 09/10 09/10 318 181 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Stupno za školní rok 29/2. Charakteristika školy.. Základní škola a mateřská škola Stupno, příspěvková organizace úplná adresa: právní forma: telefonní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola a mateřská škola Rohle, okres Šumperk - školní rok 2013/2014 MOTTO ŠKOLY: NA CESTĚ k sobě i druhým, ke vzdělání, přírodě, vstříc praktickému životu. Zpracovala:

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Základní škola Břeclav, Na Valtické 31 A, 691 41 Zřizovatel školy: Město Břeclav Ředitel školy: Mgr. Dagmar Krystíková Telefon: 519 334 211 e-mail: reditel@zsvalticka.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka Výroční zpráva školní rok 2009-2010 Obsah 1. Základní údaje o škole... 4 Charakteristika školy... 5 Vybavení školy... 5 2. Obory vzdělání

Více

Škola je místem, kde děti žijí.

Škola je místem, kde děti žijí. Škola je místem, kde děti žijí. Základní škola, Dobrovské ul. 63 563 1 Lanškroun tel.: 465 321 99, 465 323 818 e-mail: zslado@lanskroun.cz www.zslado.cz Foto: pracovníci školy Texty: pracovníci školy Redakční

Více

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Příloha č. 1 Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Start do školy 4. září 2013 http://www.zsstramberk.cz/start-do-skoly/ V pondělí 2. září 2013 se uskutečnilo slavnostní uvítání prvňáčků.

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y. školní rok 2012-2013

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y. školní rok 2012-2013 Z Á K L A D N Í Š K O L A A M A T E Ř S K Á Š K O L A O L O M O U C, Ř E Z N Í Č K O V A 1 telefon: 585 312 437 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y školní rok 2012-2013 Zpracoval: Mgr.

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2013/2014 Ve Vnorovech 1. 9. 2014 PhDr. Hana Tyllichová, ředitelka školy I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Vnorovy, okres Hodonín,

Více

Základní škola a Mateřská škola Kunín, okres Nový Jičín, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Kunín, okres Nový Jičín, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Kunín, okres Nový Jičín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZŠ a MŠ Kunín ve školním roce 2012 2013 1 Obsah (dle vyhl. č. 15/2005 Sb. v platném znění) 1. Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Kunín, okres Nový Jičín, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Kunín, okres Nový Jičín, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Kunín, okres Nový Jičín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZŠ a MŠ Kunín ve školním roce 2013 2014 1 Obsah (dle vyhl. č. 15/2005 Sb. v platném znění) 1. Základní

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Úvod, obsah výroční zprávy 1 1 Základní údaje o škole 2 2 Přehled oborů vzdělávání 3 3 Personální zabezpečení činnosti školy 3 3.1 Přehled o počtu pracovníků 3 3.2 Kvalifikovanost

Více

Výroční zpráva ředitelky školy

Výroční zpráva ředitelky školy Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola, Litovel Jungmannova 655, okres Olomouc Výroční zpráva ředitelky školy školní rok 2013 2014 V Litovli 21. září 2014 Obsah 1 Základní údaje o škole...

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBCHAVY DOLNÍ LIBCHAVY 153 561 16 LIBCHAVY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBCHAVY DOLNÍ LIBCHAVY 153 561 16 LIBCHAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBCHAVY DOLNÍ LIBCHAVY 153 561 16 LIBCHAVY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014 Údaje o zařízení Druh školy : základní a mateřská Právní forma : příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Zdice, okres Beroun se sídlem Komenského 72, 267 51 Zdice www.zszdice.cz 1.st./Žižkova 589/email: zs1.zdice@zszdice.cz, tel. 311685158 2.st./Komenského 72/email: zs.zdice@zszdice.cz, tel.

Více

ZŠ Kamenné Žehrovice, okres Kladno VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. Ing. Marie Kolářová, ředitelka školy

ZŠ Kamenné Žehrovice, okres Kladno VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. Ing. Marie Kolářová, ředitelka školy ZŠ Kamenné Žehrovice, okres Kladno VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/2014 Ing. Marie Kolářová, ředitelka školy Obsah 1.1. Základní údaje o škole 4 1.2. Pracovníci školy 5 1.3. Charakteristika školy 6 Školní

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy

Výroční zpráva. o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Janovice, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Zpracováno podle Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Brno, Masarova 11 příspěvková organizace Brno Líšeň Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2007/2008 Obsah : I. Základní charakteristika školy II. Údaje o pracovnících školy III. Výsledky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012 / 2013. Zpracovala Mgr. Jana Ledvinová ředitelka

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012 / 2013. Zpracovala Mgr. Jana Ledvinová ředitelka VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012 / 2013 Zpracovala Mgr. Jana Ledvinová ředitelka Obsah 1 Základní údaje o škole... 4 1.1 Škola... 4 1.2 Zřizovatel... 4 1.3 Části školy... 4 1.4 Materiálně technické podmínky

Více

Libnatovské noviny ÚNOR 2013

Libnatovské noviny ÚNOR 2013 ˇ Libnatovské noviny ÚNOR 2013 Oslavy 120. výročí založení SDH Libňatov Libňatovské noviny - 2 - Úvodní slovo starosty obce Vážení spoluobčané! Držíte v rukách Libňatovské noviny s datem únor 2013 a jistě

Více