Hodnocení jednotlivých kol soutěže Business Point 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hodnocení jednotlivých kol soutěže Business Point 2014"

Transkript

1 Hodnocení jednotlivých kol soutěže Business Point 2014 Hodnocení projektů z prvního kola soutěže Hodnocení odevzdaných projektů v prvním kole bylo rozděleno podle témat na dvě skupiny. První skupinou byly 3 projekty odevzdané v rámci téma 1: Návrh webové prezentace vysoké školy. Kvalitativní hodnocení prováděli odborníci z oblasti IT. Písemná zpráva s hodnocením, na jejímž základě byly týmy vybrány do účasti ve finále, je uvedena v příloze 1. Druhou skupinou byly projekty odevzdané v rámci téma 2: Marketingová komunikace organizace (5 projektů) a v rámci téma 3: Marketingové aktivity při zavedení nového produktu/nové značky (15 projektů). Hodnocení bylo prováděno pro každé téma ve dvou krocích: 1. Krok: Bodové hodnocení (0 1 bod) při splnění požadavků na formální úpravu odevzdávaného projektu a obsahovou náplň projektu. Kritéria včetně bodů jsou uvedena v příloze 2. Projekty, jež dosáhly 10 a méně bodů byly vyřazeny. 2. Krok: V případě shody získaných bodů u týmů na postupujících a nepostupujících pozicích v rámci jednotlivého téma mělo být posouzení těchto projektů provedeno dalšími hodnotiteli, kteří měli určit výsledné pořadí. (Pozn.: Z rozhodnutí organizačního týmu a s ohledem na počet projektů nebyl tento krok aplikován a byly pozvány všechny týmy, jichž se tento krok týkal.) Vyhodnocením bylo pozváno k účasti ve finálovém kole 15 týmů, a to: 1. téma 3 týmy: Natuvell, OA Olomouc, WebLife; 2. téma 5 týmů: FP.EMMA, Leoš Drozd, Návratovci, Obchodní akademie Olomouc, Stars; 3. téma 7 týmů: Air ship company, Futuristi, Hotel v oblacích, OAOL3D, Průmka, Smile, Sýkorky. Částečné nebo nulové hodnocení nepostupujících týmů v nejčastějších případech bylo zapříčiněno následujícími nedostatky: 1) neuvedení požadovaných informací; 2) nedodržení požadavků na formální úpravu projektu; 3) nevypracování či částečné vypracování požadovaného obsahu projektu. Doporučením pro soutěžící týmy v dalším ročníku je věnovat větší pozornost základním požadavkům na zpracování projektu a splnění všech bodů po obsahové stránce. Ztížíte nám tím hodnocení projektů ; )

2 Hodnocení projektů z finálního kola soutěže Hodnocení projektů ve finále soutěže Business Point 2014 prováděla v rámci každého soutěžního téma 6člená komise hodnotitelů složená z řad akademických pracovníků (odborní asistenti, asistenti), studentů doktorských, magisterských a bakalářských studijních programů. Po sdělení zadání soutěžních projektů byla zadání zaslána v elektronické podobě všem členům hodnotících komisí k seznámení s jejich obsahem. Před začátkem prezentací projektů byly členům komisí v rámci jednoho hodnoceného téma předány výtisky všech odevzdaných projektů. Členové komise hodnotili písemné projekty a prezentace týmů v rámci 7 stanovených kritérií na bodové škále 1 5 bodů (1=minimum, 5=maximum, hodnoceno celými body): 1) Písemný projekt dodržení zadání, obsažení všech požadovaných bodů zadání; 2) Písemný projekt hodnocení komplexnosti návrhů; 3) Prezentace dodržení časového limitu prezentace a zapojení všech členů týmu; 4) Prezentace schopnost sdělit podstatné informace; 5) Prezentace originalita přístupu k řešení zadání; 6) Obhajoba prezentace schopnost členů týmů reagovat na dotazy komise; 7) Reálnost a aplikovatelnost představených návrhů do praxe. Své hodnocení členové komise zapsali do hodnotícího archu, který po ukončení poslední prezentace odevzdali pověřenému členu organizačního týmu. Poslední povinností členů komise po skončení poslední prezentace byla porada, v rámci níž byly diskutovány a shrnuty postřehy a doporučení k jednotlivým prezentacím týmů. Tyto závěry prezentovali týmům předsedové komisí či pověření členové komisí na pořádaném Workshopu ve 13. hodin a odpovídali na případné dotazy soutěžících. Zpracování výsledků hodnocení jednotlivých členů komisí, jejich kontrolu a stanovení výsledného bodového hodnocení každého týmu a určení pořadí prováděli nezávisle na komisi pověření členové organizačního týmu. Vyhodnocení a stanovení finálního pořadí bylo určeno v prvním kroku sestupně na základě průměru získaných bodů všech členů komise. V případě stejné výsledné průměrné hodnoty u dvou či více týmů byl pro stanovení finálního pořadí použit průměr získaných bodů s vyloučením minimálního a maximálního hodnocení členů u daného týmu. Na základě těchto předem stanovených kroků postupu hodnocení bylo možné stanovit jednoznačně finální pořadí jednotlivých týmů. Celkové bodové hodnocení za jednotlivé členy i výsledné hodnoty jsou uvedeny v přílohách 3 5.

3 Výsledné pořadí z finálního kola soutěže Téma 1: Návrh webové prezentace vysoké školy 1. WebLife (332) 2. Natuvell (317) Téma 2: Marketingová komunikace organizace 1. Stars (327) 2. Obchodní akademie Olomouc (330) 3. Leoš Drozd (247) 4. FP.EMMA (325) 5. Návratovci (335) Téma 3: Marketingové aktivity při zavedení nového produktu/nové značky 1. Smile (315) 2. Sýkorky (341) 3. Air ship company (313) 4. Futuristi 5. OAOL3D (328) 6. Průmka (326) 7. Hotel v oblacích (311) vítězové jste u nás všichni (R. Zich)

4 Příloha 1 HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRVNÍHO KOLA (Téma: Návrh webové prezentace vysoké školy) DELTA Střední škola informatiky a ekonomie - Natuvell (317) Projektová dokumentace, kterou autoři předložili, je v předloženém rozsahu a struktuře v praxi po několika korekcích použitelná. Práce je dobře strukturovaná a přehledná. Autoři nejprve analyzovali návštěvníky webu a navrhli několik možností pro zlepšení komunikace. Informační strukturu stránky bych ale v tomto případě ještě doporučil zdokonalit a rozvinut, protože na webové stránce školy je potřeba více informací, než autoři navrhují. Dále není v práci uvedeno, jaký má každá cílová skupina cíl nebo s jakou frekvencí se na web vrací. Analýza možností elektronických médií je zpracována dobře včetně grafických podkladů. Při návrhu realizace webu bych se dále zaměřil na analýzu účinnosti reklam pro vysokou školu. Analýza současných technologií není bohužel vytvořena tak pečlivé jako možnosti médií. Kapitola obsahuje pouze konkrétní návrh, nikoli analýzu možností. Hodnocení: místo (7/10) Obchodní akademie Mohelnice - WebLife (332) Navrhované řešení je i přes malé nedostatky ucelené a působí kompaktně. Kladně hodnotím rozsah i strukturu práce. Možný potenciál vidím ve vytvoření nové informační struktury internetových stránek. Klasickou stromovou strukturu u projektu, jako jsou webové stránky vysoké školy, bych pro přehlednost doplnil ještě dalšími navigačními prvky. V analýze návštěvníků webu autoři vytvořili vyčerpávající analýzu cílových skupin, která zahrnuje cíl i frekvenci návštěv. Následně autoři vytvořili informační architekturu stromovou strukturu, která zohledňuje výsledky analýzy jen z části. Další část práce obsahuje možnosti pro prezentaci školy v elektronických médiích. Popis jednotlivých možností a služeb bohužel nedoprovází srovnání nebo doporučení. Kapitola s názvem analýza současných technologií zahrnuje popis možností, které jsou použitelné při tvorbě webové prezentace. Bohužel v závěru chybí případné doporučení v návaznosti na použití redakčního systému. Hodnocení: místo (7/10) Obchodní akademie Olomouc - OA Olomouc (333) Kvalitní obsah práce nejde ruku v ruce s grafickým pojetím a formátováním dokumentu. Projekt není strukturovaný a stává se místy nepřehledný. V první kapitole autoři správně identifikovali návštěvníky webu. Analýza bohužel nepokračuje vytvořením informační struktury webových stránek nebo tipů pro prezentaci vysoké školy z pohledu obsahu prezentace. Analýza možností elektronických médií obsahuje jen některá specifika prezentace školy. V případě realizace webu bych zde doporučil doplnit výhody a nedostatky jednotlivých komunikačních kanálů. Na začátku kapitoly s názvem analýza současných technologií autoři předkládají, jakým způsobem je možné vytvořit webové stránky. V další části práce bohužel pracují jen s redakčními systémy a jiné možnosti nenabízí. Hodnocení: 3. místo (3/10)

5 Příloha 2 Identifikace Body Soubor Formální náležitosti projektu Titulní list Formální vymezení Segmentace Analýzy Obsah projektu č.t. ID Rozsah do 30 stran Řádkování a velikost Velikost souboru max. 5 MB Formát pdf a doc Název tématu Seznam členů Název školy a kontaktní údaje Registrační číslo týmu Úvod Číslo první strany 1 Východiska Vymezení použitých metod Teoretická východiska Zdroje Závěr Přílohy do rozsahu 10 stran Specifikace trhu Segmentační kritéria Klíčová skupina zákazníků Zákaznické potřeby Motivy zákazníků Natuvell Projekt hodnocen IT odborníky mimo tato kritéria WebLife Projekt hodnocen IT odborníky mimo tato kritéria OA Olomouc Projekt hodnocen IT odborníky mimo tato kritéria Stars Baby Studio Obchodní akademie Mohelnice Projekt zcela splňuje požadavky zadání Obchodní akademie Olomouc Obchodní akademie Olomouc Makroprostředí Oborové prostředí Projekt splňuje požadavky zadání, mohl být rozdělen vhodněji rozdělen na teoretickou a praktickou část FP. EMMA Inteligentní domy Obchodní akademie Mohelnice 20, , , , Projekt splňuje požadavky zadání Návratovci Marketingová komunikace Moraskoslezské obchodní akademie Moravskoslezská obchodní akademie, s. r. o , , ,5 0, Leoš Drozd (agentury Passion) Obchodní akademie Olomouc 19, , ,5 1 0,5 0,5 0, Sýkorky Centrum matek Sýkorka Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Projekt splňuje požadavky zadání, je strukturovaně rozpracován, chybějící drobnosti nesnižují nijak kvalitu projektu Projekt splňuje požadavky dle zadání s drobnými nedostaky, které však nesnižují kvalitu projektu Zpracování obsahuje všechny důležité části ze zadání, navíc již zpracovaný marketingový výzkum Hotel v oblacích Hotel V oblacích Hotelová škola Plzeň Poměrně rozpracovaný projekt, grafy a tabulky v příloze, v textu odkazy na ně a výsledky Průmka Uvedení nového výrobku na trh VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou Projekt splňuje požadakvy z pohledu zadání, infromace jsou uvedeny stručně a jasně, mohly být více rozpracovány Futuristi Hotelová škola (Plzeň) , , Požadavky splňuje požadavky zadání, přesahuje rozsah příloh 3 Air ship Poměrně doprodrobna rozpracovaný projekt, uveden 2x stejný graf 313 Restaurace Vzducholoď Hotelová škola, Plzeň company "Rozložení platů v Praze" v projektu Smile Motorová koloběžka Crosco OA, SOŠ knihovnická a VOŠ Brno , ,5 1 Více zaměření na produkt elektro koloběžky samotné než na okolní analýzy, přesto splňuje požadavky dle zadání OAOL3D Zavedení nového Poměrně krátší projekt co do zadání, hodně věnovaný také multifunkčního mobilního Obchodní akademie Olomouc , , samotnému produktu, avšak ve vztahu k zadání zařízení pro seniory na trh Hsgroup Hotelová školka Hotelová škola, Plzeň ,5 1 0, Přijatelný projekt, výrazně však nezaujal Minastli, s.r.o H TEAM Tým BANKOVKA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Integrovaná střední škola Živnostenská 16, , , ,5 Zavedení nového výrobku na trh Bankovní akademie, a.s. 15,5 1 0, , , ,5 0,5 zdravotnický skůtr EASYWAY Projekt je zaměřen především na produkt a marketingový mix než na marketingové prostředí a analýzy Krátký stručný projekt, avšak uvedené informace nebyly v souladu se , ,5 zadáním na zpracování (analýzy) Analýzy prostředí jak makro tak mikro byly zmíněny pouze v rámci rozsáhlé SWOTky a to jen spíše heslovitě, značná část se věnuje produktu, co se týká trhu a segmentace a zákazníků tak jsou v práci jen drobné zmíňky Projekt zaměřený více na samotný produkt než požadované analýzy Bussiny TARIF MOJE RODINA Obchodní akademie Olomouc , ,5 0,5 0,5 0,5 0,5 prostředí. Data zpracovaná do grafů a tabulek, bez formálních náležitostí Valašky Střední odborná škola Luhačovice 13, , projektu EKONOM 3. A Název projektu Škola Projekt je zaměřen na již konkrétní produkt převážně z pohledu Uvedení nové kolekce plesových Obchodní akademie (Olomouc) 13, , ,5 0 0,5 marketingového mixu a postrádá mnohé části požadované ze zadání. šatů do prodeje a půjčování Grafické přílohy pěkně zpracové, což ale nepřidá hodnocení projektu Poznámky ČAJÍČCI SOU a SOŠ SČMSD, Znojmo, s.r.o. 6, , Projekt je zpracován jako výtah teoretického základu, konkrétní zaměření pouze zmíňkové NESPLNIL min. 10 bodů

6 Návrh webové prezentace vysoké školy Výsledné hodnocení týmů Hodnotitelé Výsledné bodové hodnocení Bernard Neuwirth Ph.D. Jiří Kříž Ph.D.. Lukáš Novák Dita Blažková Bc. Martin Konečný Tomáš Krejčí Výsledné bodové hodnocení týmu Pomocný výsledek pro případ shody Výsledného bodového hodnocení (bez extrémních hodnot) Výsledné pořadí týmů Číslo týmu Název týmu Natuvell WebLife Příloha ,33 20, ,67 25,50 1

7 Marketingová komunikace organizace Výsledné hodnocení týmů Hodnotitelé Výsledné bodové hodnocení Petr Novák, Ph.D. Jana Hornungová Andrea Čechová Tereza Varyšová Bc. Monika Šebestová Petra Pakostová Výsledné bodové hodnocení týmu Pomocný výsledek pro případ shody Výsledného bodového hodnocení (bez extrémních hodnot) Výsledné pořadí týmů Název týmu Číslo týmu Návratovci 335 Obchodní akademie Olomouc 330 FP. EMMA 325 Stars 327 Leoš Drozd 347 Příloha ,33 22, ,00 28, ,50 23, ,83 30, ,67 25,00 3

8 Marketingové aktivity při zavedení nového produktu/nové značky Výsledné hodnocení týmů Hodnotitelé Výsledné bodové hodnocení Vít Chlebovský, Ph.D. Martin Mucha Michaela Zvejšková Bc. Hana Wagnerová Bc. Monika Šoukalová Eliška Drápelová Výsledné bodové hodnocení týmu Pomocný výsledek pro případ shody Výsledného bodového hodnocení (bez extrémních hodnot) Výsledné pořadí týmů Číslo týmu Název týmu Smile Průmka Hotel v oblacích Futuristi Air ship company Sýkorky OAOL3D Příloha ,33 30, ,33 23, ,17 23, ,17 27, ,67 28, ,67 28, ,50 25,25 5

Hodnocení jednotlivých kol soutěže Business Point 2015

Hodnocení jednotlivých kol soutěže Business Point 2015 Hodnocení jednotlivých kol soutěže Business Point 2015 Hodnocení projektů z prvního kola soutěže Hodnocení odevzdaných projektů v prvním kole bylo rozděleno podle témat na dvě skupiny. První skupinou byly

Více

Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA vyhodnocení dotazníkového šetření

Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA vyhodnocení dotazníkového šetření Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA vyhodnocení dotazníkového šetření ÚVOD Při podávání návrhů projektových žádostí, do vyhlášené výzvy veřejné soutěže Programu na podporu

Více

Metodika hodnocení podnikatelských záměrů

Metodika hodnocení podnikatelských záměrů Metodika hodnocení podnikatelských záměrů zpracovaná v rámci projektu SPolupráce, INovace, NETworking vědeckotechnických parků a vysokých škol, č. CZ 1.07/2.4.00/17.0094 garant: Ing. Jan Bartoš regionální

Více

Pilotní ověřování jednotného zadání v oborech vzdělání kategorie E

Pilotní ověřování jednotného zadání v oborech vzdělání kategorie E Pilotní ověřování jednotného zadání v oborech vzdělání kategorie E 5 Pilotní ověřování jednotného zadání v oborech vzdělání kategorie E školní rok 2010-2011 Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY: PRAKTICKÁ ZKOUŠKA, MATURITNÍ PRÁCE A JEJÍ OBHAJOBA Publikace pro obor vzdělání 18-20-M/01 Informační technologie

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY: PRAKTICKÁ ZKOUŠKA, MATURITNÍ PRÁCE A JEJÍ OBHAJOBA Publikace pro obor vzdělání 18-20-M/01 Informační technologie PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY: PRAKTICKÁ ZKOUŠKA, MATURITNÍ PRÁCE A JEJÍ OBHAJOBA Publikace pro obor vzdělání 18-20-M/01 Informační technologie Tato publikace byla vytvořena a vydána v projektu POSPOLU

Více

Poradenská role školy Posuzovací arch. Bohumíra Lazarová, Petra Novotná

Poradenská role školy Posuzovací arch. Bohumíra Lazarová, Petra Novotná Poradenská role školy Posuzovací arch Bohumíra Lazarová, Petra Novotná 21 Poradenská role školy Posuzovací arch Bohumíra Lazarová, Petra Novotná Poradenská role školy. Posuzovací arch. Bohumíra Lazarová,

Více

Obsah. Ekonomická sekce... 1. Jazyková sekce... 16. Technická sekce... 21. Strojírenství... 32. Dopravní technologie a spoje... 37

Obsah. Ekonomická sekce... 1. Jazyková sekce... 16. Technická sekce... 21. Strojírenství... 32. Dopravní technologie a spoje... 37 Obsah Ekonomická sekce... 1 Jazyková sekce... 16 Technická sekce... 21 Strojírenství... 32 Dopravní technologie a spoje... 37 Ekonomická sekce Jméno příjmení: Bc. Jakub Hořický Pozice v projektu: garant

Více

Možnosti zavedení modulární výuky na VOŠ SOKRATES - výstup mapování škol podobného zaměření

Možnosti zavedení modulární výuky na VOŠ SOKRATES - výstup mapování škol podobného zaměření Možnosti zavedení modulární výuky na VOŠ SOKRATES - výstup mapování škol podobného zaměření Tento dokument vznikl jako výstup projektu OP VK s názvem Zvýšení prostupnosti studentů mezi VOŠ SOKRATES a VŠ

Více

Analýza systému řízení lidských zdrojů

Analýza systému řízení lidských zdrojů Analýza systému řízení lidských zdrojů Hlavní výstup Zpracovatel: M.C.TRITON spol. s r.o. Verze: 1 Datum: 19. 9. 2014 Stránka 1 z 28 Obsah 1. ÚVOD... 3 2. REALIZACE ANALÝZY... 4 3. VÝSTUPY Z ANALÝZY...

Více

Absolventská práce Metodická příručka pro tvorbu

Absolventská práce Metodická příručka pro tvorbu Absolventská práce Metodická příručka pro tvorbu RNDr.Bronislava Vláčilová Ing. Milan Koudelka Vydáno pro vnitřní potřebu školy 2013 OBSAH Úvod...2 1. Téma absolventské práce...2 2. Cíl absolventské práce...2

Více

ENERSOL PŘÍLEŽITOST PRO ŽÁKY A UČITELE VŠECH STŘEDNÍCH ŠKOL V ČR A PARTNERSKÝCH ZEMÍCH EU

ENERSOL PŘÍLEŽITOST PRO ŽÁKY A UČITELE VŠECH STŘEDNÍCH ŠKOL V ČR A PARTNERSKÝCH ZEMÍCH EU ENERSOL PROGRAM ENERSOL 2015 Jak žáci středních škol hodnotí využívání obnovitelných zdrojů energií, opatření k energetickým úsporám a snižování emisí v dopravě ve svém okolí PŘÍLEŽITOST PRO ŽÁKY A UČITELE

Více

OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA

OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Číslování a názvy hlavních kapitol práce jsou stanoveny osnovou (viz níže) a jejich dodržení v práci je závazné:

Více

Metodika realizace dalších podpůrných vzdělávacích aktivit pro žáky

Metodika realizace dalších podpůrných vzdělávacích aktivit pro žáky Metodika realizace dalších podpůrných vzdělávacích aktivit pro žáky Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 2014 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Název... 3 3. Popis podpůrných vzdělávacích aktivit... 3 4. Studentské

Více

Bratislavská vysoká škola práva Fakulta práva. Směrnice děkana č. 2/2009. Závěrečné práce

Bratislavská vysoká škola práva Fakulta práva. Směrnice děkana č. 2/2009. Závěrečné práce Bratislavská vysoká škola práva Fakulta práva Směrnice děkana č. 2/2009 Závěrečné práce Bratislava 2009 Čl. 1 Předmět úpravy Předmětem úpravy jsou pravidla o základních náležitostech závěrečných prací

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VÝBĚR INFORMAČNÍHO SYSTÉMU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR'S THESIS FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VÝBĚR INFORMAČNÍHO SYSTÉMU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR'S THESIS FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS VÝBĚR INFORMAČNÍHO SYSTÉMU INFORMATION SYSTEM

Více

Návrh systému hodnocení regionálních programových dokumentů cestovního ruchu

Návrh systému hodnocení regionálních programových dokumentů cestovního ruchu Martin Luštický a kol. Návrh systému hodnocení regionálních programových dokumentů cestovního ruchu Oponovaná výzkumná zpráva Návrh systému hodnocení regionálních programových dokumentů cestovního ruchu

Více

Analýza spokojenosti zákazníka v prodejně Albert v Olomouci. Stanislava Johnová

Analýza spokojenosti zákazníka v prodejně Albert v Olomouci. Stanislava Johnová Analýza spokojenosti zákazníka v prodejně Albert v Olomouci Stanislava Johnová Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Cílem bakalářské práce je zpracování a vyhodnocení konkrétního marketingového výzkumu Analýza

Více

MANUÁL PRO ZADAVATELE VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA JAZYKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

MANUÁL PRO ZADAVATELE VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA JAZYKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ MANUÁL PRO ZADAVATELE VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA JAZYKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ.. Vítězslav Bican prezident asociace AJŠA.. Andrea Křížková předsedkyně asociace ACERT Obsah DOBROZDÁNÍ KOMORY ADMINISTRÁTORŮ

Více

Napojení VŠTE na regionální subjekty prostřednictvím řešení praktických problémů formou projektové výuky Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.

Napojení VŠTE na regionální subjekty prostřednictvím řešení praktických problémů formou projektové výuky Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28. Vydavatel: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Okružní 517/10 370 01 České Budějovice www.vstecb.cz IČ: 75081431 DIČ: CZ75081431 Kontaktní osoba Bc. Lenka Kácová telefon: +420 387

Více

PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE SOŠ A SOU

PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE SOŠ A SOU PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE SOŠ A SOU PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE SOŠ A SOU PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE SOŠ A SOU Publikace vznikla v rámci projektu Kurikulum S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS NÁVRH IMPLEMENTACE AGENDY OBCHODNÍ PRÍPAD

Více

Metodika pro psaní bakalářských a diplomových prací na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze

Metodika pro psaní bakalářských a diplomových prací na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Národohospodářská fakulta Katedra hospodářské a sociální politiky Metodika pro psaní bakalářských a diplomových prací na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické

Více

Pokyn rektora č. 1/2012

Pokyn rektora č. 1/2012 Pokyn rektora č. 1/2012 ke státním závěrečným zkouškám pro studenty bakalářského studijního programu Ekonomika a insolvence studijního oboru Krizový management pro studium v akademickém roce 2012/2013

Více

Autoevaluace z externího pohledu. Martin Chvál, Stanislav Michek, Erika Mechlová

Autoevaluace z externího pohledu. Martin Chvál, Stanislav Michek, Erika Mechlová Autoevaluace z externího pohledu Martin Chvál, Stanislav Michek, Erika Mechlová Autoevaluace z externího pohledu Martin Chvál, Stanislav Michek, Erika Mechlová AUTOEVALUACE Z EXTERNÍHO POHLEDU Editoři:

Více

PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU

PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 46 OBSAH: 1. ÚVOD... 3 2. PODMÍNKA NESTRANNOSTI

Více

NA PROVEDNÍ VÝBĚROVÉHO ŠETŘENÍ ZABÝVAJÍCÍ SE POSTAVENÍM A UPLATNĚNÍM ABSOLVENTŮ ŠKOL NA TRHU PRÁCE

NA PROVEDNÍ VÝBĚROVÉHO ŠETŘENÍ ZABÝVAJÍCÍ SE POSTAVENÍM A UPLATNĚNÍM ABSOLVENTŮ ŠKOL NA TRHU PRÁCE TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY PROJEKT KVALITA II VYTVOŘENÍ SYSTÉMU AUTOEVALUACE (VČETNĚ NÁRODNÍCH ŠTŘENÍ; INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ ČINNOSTI)

Více

MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE TECHNOLOGICKÉHO INOVAČNÍHO CENTRA ZLÍN. Ondřej Ploch

MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE TECHNOLOGICKÉHO INOVAČNÍHO CENTRA ZLÍN. Ondřej Ploch MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE TECHNOLOGICKÉHO INOVAČNÍHO CENTRA ZLÍN Ondřej Ploch Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Bakalářská práce analyzuje současný stav marketingových komunikací Podnikatelského inkubátoru

Více

Mapa korupčních rizik

Mapa korupčních rizik Mapa korupčních rizik Závěrečná zpráva Mariánské náměstí 2 110 01 Praha 1 V Praze dne 16. 3. 2009 Bc. Markéta Reedová náměstkyně primátora hlavního města Prahy Ing. Martin Trnka ředitel Magistrátu hlavního

Více

Pokyn rektora č. 3/2011

Pokyn rektora č. 3/2011 Pokyn rektora č. 3/2011 ke státním závěrečným zkouškám pro studenty navazujícího magisterského studijního programu Ekonomika a insolvence studijního oboru Revitalizace ekonomických subjektů a řízení zdrojů

Více

EVALUAČNÍ STUDIE PROJEKTU

EVALUAČNÍ STUDIE PROJEKTU EVALUAČNÍ STUDIE PROJEKTU ZVÝŠENÍ ADAPTABILITY ZAMĚSTNANCŮ ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH V SEKCI KULTURA Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více