Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012"

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Horymírova 100, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 V Ostravě Mgr. Marie Lukovská ředitelka školy 1

2 Obsah 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY PŘEHLED VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PLNĚNÍ ÚKOLŮ Koncepční záměry rozvoje školy Analýza stavu z hlediska plnění hlavních úkolů ročního plánu práce Materiálně technické podmínky výuky Správa školy Vlastní hodnocení školy Práce školního poradenského pracoviště Minimální preventivní program Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO) Poradenská činnost pro další studium a volbu povolání Ukončení docházky na ZŠ: za školní rok 2011/ ROZBOR HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK Příspěvek zřizovatele na provoz příspěvkové organizace: USKUTEČNĚNÉ KONTROLY U ORGANIZACE Vzdělávání zaměstnanců Školní jídelna PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY Pedagogičtí pracovníci Pracovníci celkově PŘEHLEDNÉ ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Prospěch žáků: Průměrný prospěch: Průměrný prospěch ve vybraných předmětech: Hodnocení chování žáků Absence Absence omluvená: Absence neomluvená: PŘIJETÍ ŽÁKŮ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY Účast v projektech Projekt Šesti kroky ke gramotnosti Projekt EU na ZŠ Horymírova Projekt Šesti kroky ke gramotnosti Akce školy Práce školního klubu Šemík Práce mateřské školy Spolupráce školy s dalšími subjekty SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ SCHVÁLENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY PŘÍLOHY Zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací (rok 2011)

3 1 Charakteristika školy a) Základní škola Ostrava Zábřeh, Horymírova 100 Sídlo: Horymírova 2978/ Ostrava Zábřeh Právní forma: příspěvková organizace IČ DIČ CZ b) Zřizovatel: Statutární město Ostrava Městský obvod Ostrava Jih Právní forma: obec, IČ Horní Ostrava Hrabůvka c) Ředitelka školy: Mgr. Marie Lukovská ( od ) d) IZO zařízení Součásti: Základní škola IZO: Kapacita: 670 žáků Školní družina IZO: Kapacita: 150 žáků Školní klub IZO: Kapacita: neuvádí se Mateřská škola IZO: Kapacita: 140 dětí Školní jídelna základní školy Školní jídelna mateřské školy Odloučená pracoviště školy: Horymírova 98, Ostrava Zábřeh Rezkova 14, Ostrava - Zábřeh Internetové stránky a elektronická adresa: Školská rada: byla zřízena Městským obvodem Ostrava - Jih, Radou městského obvodu ke dni Školská rada má 3 členy a ve své činnosti se řídí ustanovením 168 odst. 1 zákona čís. 561/2004 Sb. a jednacím řádem. Stávající Školská rada zahájila svou činnost dne

4 Přehled počtu dětí a žáků školy ve školním roce 2010/2011 (k ) Mateřská škola: počet tříd: 5 počet dětí: 140 (k ) Základní škola: počet tříd: 18 počet žáků: 429 (k ) z toho: 1. stupeň tříd žáků 2. stupeň tříd žáků 1. ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník 2 45 Celkem Školní družina: počet oddělení: 5 počet žáků: 143 Školní klub: počet žáků: 74 2 Přehled vzdělávacích programů Základní škola: Školní vzdělávací program Společně na Horymírce Učební plány 1. až 5. ročník Školní vzdělávací program "Společně na Horymírce" Předmět Český jazyk Anglický jazyk Matematika Práce s počítači 1 Vědy Přírodověda 1 1 Vlastivěda 2 2 Hudební výchova Výtvarná výchova Pracovní činnosti Tělesná výchova Celkem

5 6. až 9. ročník Předmět RV RV IVT Bez IVT bez RV IVT bez RV IVT bez Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk Matematika Informatika a výpočetní technika Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Zdravý občan Hudební výchova Výtvarná výchova Pracovní činnosti Tělesná výchova Volba povolání vol. 1 1 Volitelné předměty Celkem Povinně volitelné předměty: Povinně volitelný předmět Ročník Biologická praktika Chemická praktika Konverzace v AJ Konverzace v NJ Pohybové hry Technické činnosti Výtvarné činnosti Zeměpisný seminář Domácnost Matematický seminář Komunikace a média

6 3 Plnění úkolů 3.1 Koncepční záměry rozvoje školy Koncepce školy je zpracována na období do roku základní prostředek k dosažení cílů je plnění školního vzdělávacího programu při plnění vzdělávacího programu je důležité, aby vedle cílů poznávacích byly plněny i cíle hodnotové, orientované k formování osobnostních rysů a mravních vlastností žáků cílem je také dosahování uvědomělé kázně u žáků Hlavním úkolem do příštího období bude: průběžné využívání školního vzdělávacího programu uplatňování poznatků, dovedností a prostředků v rámci realizovaných projektů ESF využití všech možností vyplývajících s realizace projektů (finančně podporovaných EU, MSK, MŠMT) realizovat úspěšně projekt Šesti kroky ke gramotnosti financovaný z ESF a státního rozpočtu ČR Koncepce je v obecné rovině zaměřena na: vytváření podmínek pro realizaci změn, které vedou k učící se organizaci, využívání sebeevaluace, spolupráci všech zúčastněných zaměření na klíčové kompetence žáků zaměření na klíčové kompetence učitelů na vytváření vnějšího obrazu života školy (zaměření školy, prezentace práce školy, vztahy k veřejnosti) žádoucí klima školy (spolupracující učící se organizace, objektivní a spravedlivé hodnocení, příznivé vztahy mezi zaměstnanci) 3.2 Analýza stavu z hlediska plnění hlavních úkolů ročního plánu práce - ve všech ročnících byly splněny úkoly a cíle vyplývající ze ŠVP - byly splněny cíle vyplývající z celoročního plánu práce školy - průběžně se uskutečňuje spolupráce s mateřskou školou - pracovní atmosféra ve třídách je příznivá, zejména na 1.stupni se velmi daří spolupráce s rodiči - zlepšuje se propojení činností mezi oběma stupni a realizace společných aktivit - významná je činnost školního klubu Šemík žáci školy pravidelně navštěvují zájmové kroužky a smysluplně pokrývají volný čas - stále se zlepšuje vybavení školy - byly vybudovány další odborné učebny - podstatná část učeben je vybavena dataprojektory - vhodně jsou využívány příležitosti k podání grantů a projektů - v oblasti prevence sociálně patologických jevů nebyly řešeny žádné závažné problémy se žáky - je zřejmé, že problematika prevence sociálně patologických jevů bude vyžadovat stále více pozornosti, protože se zvyšuje vliv negativních jevů na žáky - pokračuje další rozvoj školy na úrovni, která odpovídá objemu použitelných prostředků - v závěru školního roku byly vytvořeny podmínky pro vyšší počet žáků v souvislosti se zrušením škol V Zálomu 3.3 Materiálně technické podmínky výuky Ke své činnosti využívá škola čtyři pavilony hlavní budovy a budovu vedlejší, kde se uskutečňuje činnost školní družiny a školního klubu. V dalším pavilonu propojeném s hlavní budovou je školní jídelna základní školy. Ve školním roce 2011/2012 bylo využíváno 18 učeben jako kmenových a 16 učeben odborných. V odborných učebnách probíhá výuka informatiky a práce s počítači, zeměpisu, hudební výchovy, společenskovědních předmětů, jazyků, chemie, fyziky. Využívána je žákovská kuchyňka a školní dílny. V provozu je žákovská knihovna. Velmi se osvědčily nově vybudované učebny relaxační centrum pro žáky 1. stupně, další jazyková učebna, další počítačová učebna, učebna vybavená interaktivní tabulí a učebna fyziky a chemie vybavená interaktivní tabulí a dataprojektorem. Nově byly vybaveny běžné kmenové učebny diaprojektory a novými tabulemi (celkem 8 učeben). Sportovní zázemí školy tvoří tělovýchovný pavilon se dvěma tělocvičnami a rozsáhlé školní hřiště. Sportovní zařízení školy je v odpoledních a večerních hodinách zřizovatelem pronajímáno sportovním jednotám. Školní hřiště však nevyhovuje podmínkám výuky a je nutná jeho rekonstrukce. Nedaří se dosáhnout výměny oken a zateplení všech pavilonů školy, byla však provedena výměna oken v pavilonu 2.stupně. 6

7 Odborné učebny a sbírky učebních pomůcek jsou stále doplňovány nově pořízenými pomůckami, stále se zlepšuje vybavení školy počítači. Ve dvou počítačových učebnách je umístěno 40 počítačů, podstatná část je propojena sítí a má přístup na Internet. Počítačová síť je propojena i do kabinetů učitelů a provozních prostor školy. Nová učebna vybavená interaktivní tabulí dovoluje další rozšíření využívání moderních ICT technologií v rámci výuky. Materiálně technické podmínky pro činnost školy a jejích součástí jsou vyhovující. Vybavování školy se stále zlepšuje a modernizuje. Škola získává prostředky i z mimorozpočtových zdrojů formou grantů, účelových dotací a v rámci realizace projektu financovaného z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu. Jsou zpracovány plány na další vybavování školy. Nadále přetrvává problém se zatékáním střech. Střechy se opravují postupně. Provoz mateřské školy je v objektu Rezkova 14. Zde jsou umístěny všechny třídy mateřské školy a školní jídelna mateřské školy. Objekt mateřské školy plně vyhovuje jejímu provozu. Byly vytvořeny technické podmínky pro navýšení kapacity školy na 140 dětí. Mateřská škola disponuje saunou a solnou jeskyní. Školní družina a školní klub využívají samostatné prostory, kde jsou vytvořeny herny pro činnost školního klubu, klubovna a je zde provozována keramická dílna vybavená pecí a hrnčířským kruhem. Prostory jsou postupně vybavovány novým nábytkem a zařízením. Byla vybudována nová učebna pro aktivity školního klubu. Vybavování školy a školky je ovlivněno finančními možnostmi. Prostředků není nadbytek. Přesto se daří postupně vytvářet dobré zázemí pro výuku a vybavovaní školy moderní technikou a učebními pomůckami. Problémem i nadále zůstává zabezpečení průběžné údržby sportovního areálu, na kterou neposkytuje zřizovatel dostatek prostředků. Uskutečnění plánovaných záměrů závisí na dostatku finančních prostředků poskytovaných na provoz školy a prostředků z přímých dotací na pořízení učebních pomůcek. Realizace projektů ESF je dobrým předpokladem do dalšího období. 3.4 Správa školy Počet nepedagogických zaměstnanců a jejich limit je vzhledem ke všem činnostem, které zabezpečují (správní řízení, projekty, doplňková činnost, údržba, příprava výuky), na spodní hranici potřeby. Tento limit je nadále snižován vzhledem ke snižování průměrného počtu žáků ve třídách vlivem demografického vývoje. Nároky na administrativní činnosti rostou. Vzniká rozpor mezi rostoucími požadavky kladenými na školu a personálním zabezpečením. Stav může vyvolat nežádoucí rizika. Je zřejmé, že limit pracovníků správy není vhodné svazovat s počtem žáků. 3.5 Vlastní hodnocení školy Vlastní hodnocení školy vychází z ustanovení 12 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona a 8 prováděcí vyhlášky č. 15/2004 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. Vlastní hodnocení školy bylo zpracováno za období školních roků 2008/2009, 2009/2010 a 2010/2011. Další vlastní hodnocení bude uskutečněno za období dvou školních roků a bude zahrnuto do výroční zprávy za školní rok 2013/ Práce školního poradenského pracoviště Odbornou pomoc v oblasti rizikového chování a sociálně patologických jevů a výchovného poradenství poskytují výchovná poradkyně: Mgr. Naděžda Durčáková a metodik prevence patologických jevů: Mgr. Halka Geislerová. Tato spolupráce je velmi intenzivní a přináší zlepšení práce ve výchovné oblasti na škole. Výchovná poradkyně měla určeny některé konzultační hodiny pro rodiče i žáky společně s metodikem prevence patologických jevů, což se opětovně osvědčilo při řešení problémů. Mimo určené hodiny je možná individuální domluva. Individuální konzultace byly využívány především z řad žáků a rodičů devátých ročníků. Výchovná poradkyně po celý školní rok spolupracuje se všemi pedagogy, koordinuje s nimi postupy ohledně žáků, vede evidenci integrovaných žáků, spolupracuje s rodiči žáků. Seznam integrovaných žáků je v průběhu roku aktualizován. Třídní učitelé ve spolupráci s vyučujícími vybraných předmětů vytvořili individuální vzdělávací plány, se kterými byli rodiče seznámeni. Individuální vzdělávací plány jsou konzultovány s pracovnicemi PPP v Ostravě Zábřehu. Integrovaným žákům bylo zajištěno zakoupení pomůcek a poskytována reedukační péče. Při skončení platnosti odborného posudku bylo zajištěno odeslání žáka na kontrolní vyšetření. Škola spolupracovala již tradičně s Policií ČR, Městskou policií, sociálními pracovnicemi a kurátory z odboru péče o dítě při Městském úřadu obvodu Ostrava Jih, pracovnicí Magistrátu, s okresním metodikem prevence. V tomto školním roce úspěšně pokračovala spolupráce výchovné poradkyně a metodika prevence se školním parlamentem. Za první stupeň spolupracovala se školním parlamentem paní učitelka Teichmannová. Většina žáků přistupuje k práci ve školním parlamentě velmi zodpovědně, pomáhá při organizaci společných akcí a schůzek. Na schůzku žákovského parlamentu byla také přizvána vedoucí jídelny, která žákům objasnila jejich připomínky a žádosti. V tomto školním roce byli zapojeni již žáci od třetích tříd, na některé schůzky byli pozváni i mladší spolužáci. Žáci si sami vedli pod dohledem VP a metodiky prevence své schůzky.. 7

8 3.7 Minimální preventivní program Činnosti a aktivity v oblasti prevence sociálně patologických jevů vycházely ze zpracované Školní preventivní strategie školy, jejíž součástí je Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012, a Programu proti šikanování. Primární prevenci na škole realizujeme prostřednictvím organizace RENARKON prožitkovými aktivitami, Městské Policie formou besed a Policie ČR, třídními učiteli a učiteli, kteří vyučují Zdravého občana. Každoročně pokračuje činnost žákovského parlamentu, který zastupují žáci od ročníku. Ve školním roce 2011/2012 se jeho činnost soustředila na zapojení kolektivů jednotlivých tříd do akcí organizovaných školou. V průběhu celého roku byla věnována pozornost v rámci celého výchovně vzdělávacího procesu problematice sociálně patologických jevů. Metody působení na žáky zohledňovaly věk žáků a schopnost orientovat se v této problematice. Výskyt sociálně patologických jevů u žáků ve školním roce 2011/2012 nepřevyšoval běžné množství a závažnost. Problémy byly řešeny ihned a byla hledána náprava a řešení. Preventivní aktivity: spolupráce s Renarkonem výchovné komise spolupráce s žákovským parlamentem spolupráce s městskou policií a policií ČR 3.8 Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO) Hodnocení práce: Cílem environmentální výchovy je povzbudit v dětech zájem o přírodu, ekologii a vybudovat u žáků pozitivní vztah k životnímu prostředí. Na počátku školního roku je vypracován ekologický plán, který je naplňován průběžně na obou stupních naší školy. Na prvním stupni environmentální výchova probíhá v rámci výuky přírodovědy a prvouky, mnohdy je zařazena v centrech věd a v ranních kruzích. V rámci projektu Gramotnost proběhly dva zážitkové semináře se zaměřením na EVVO. Také se uskutečnil půlroční projekt Povodí Odry, dále projekty Ostrava poznej své město a Hledej pramen vody. Třídy 1. stupně se zúčastnily celoroční soutěže Poznej své okolí. Na druhém stupni se tato výchova realizuje hlavně v rámci učiva přírodopisu, částečně v zeměpisu a chemie. Teoretické vědomosti si žáci upevňují v rámci volitelných předmětů Biologická praktika, Chemická praktika a Zeměpisný seminář. Všechny přírodovědné předměty jsou vyučovány v odborných učebnách, které jsou kvalitně vybaveny. Mnohdy je využívána také učebna s interaktivní tabulí. V rámci projektu Gramotnost proběhl půlroční projekt Po stopách naučné stezky, a dále projekt Odpady problém naší Země. Třídy obou stupňů se zúčastnily akcí probíhajících na náměstí SNP a Alšově náměstí, pořádaných ke Dni Země.. Celoroční aktivity: sběr starého papíru podzimní sběr kaštanů a žaludů sběr vršků z PET láhví využívání školního pozemku exkurze (např. OZO, Planetária) soutěže s ekologickou tématikou ekologické vycházky třídění odpadů projektové dny zaměřené na EVVO (např. Den Země, Den Zvířat,Zdravé zuby.) vánoční, velikonoční a podzimní dílny zelený den vynášení zimy výukový program v ZOO výukový program Tonda obal na cestách společně pro bezpečnější Ostravu tvorby koutku přírody 8

9 3.9 Poradenská činnost pro další studium a volbu povolání Výchova k volbě povolání je uskutečňována v rámci výuky Zdravého občana, pracovních činností a v 9. ročníku formou samostatného předmětu Volba povolání, který vyučuje vyučující s kvalifikací pro tuto výuku. Vyučující získala rovněž kvalifikaci v oblasti Kariérového poradenství. Žáci jsou vedeni k odpovědné volbě budoucí profese a k odpovědné přípravě na přijímací zkoušky. Počet žáků přijatých na školy v prvním kole přijímacího řízení je příznivý, většina žáků školy byla přijata na školy v rámci svých voleb. Žáci navštívili Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání při Úřadu práce v Ostravě. V průběhu tohoto pracovního dopoledne mají možnost vyzkoušet si test profesní informace, najít všechny podrobné informace, konzultovat s odbornými pracovníky případné nejasnosti, shlédnout krátké videozáznamy z příslušných středních škol, případně si domluvit individuální konzultaci s rodiči. Na třídních schůzkách proběhla informační schůzka rodičů žáků 9. ročníků a výchovné poradkyně, kde rodiče dostali všechny informace ohledně průběhu přijímacího řízení přihlášky, termíny, aj. Rovněž byli rodiče seznámeni s právními předpisy, které se vztahují k přijímacímu řízení na středních školách. Informační schůzky s rodiči se rovněž zúčastnili zástupci některých středních škol, kde rodičům předali potřebné informace. Rodičům i žákům byla nabídnuta individuální konzultace v rámci konzultačních hodin i mimo ně. Někteří žáci využili poradenských služeb na Pedagogicko psychologické poradně v Ostravě Zábřehu, rovněž využívali v hojné míře Dnů otevřených dveří, kde mají možnost se seznámit s jednotlivými školami. Někteří žáci využili tzv. přípravných kurzů na jednotlivých školách, kde pod odborným dohledem měli možnost si vyzkoušet testy Scio a zkoušky nanečisto. I v tomto školním roce mohli žáci odevzdat tři přihlášky na SŠ. Bez problémů proběhlo také odevzdávání Zápisových lístků na SŠ Ukončení docházky na ZŠ: za školní rok 2011/2012 Žáci končící povinnou docházku v 9. ročníku 49 Žáci přijati na čtyřleté studijní obory SŠ státní školy 19 soukromé školy a církevní 15 Žáci přijati na tříleté obory 10 Žáci přijati na školy mimo Ostravu 5 Žáci přijati na víceletá gymnázia (po 5. ročníku) 10 Žáci přijati na víceletá gymnázia (po 6. a 7. ročníku) 2 4. Rozbor hospodaření školy za rok 2011 Organizace hospodaří s finančními prostředky přidělenými ze státního rozpočtu krajem a zřizovatelem. Tyto prostředky představují největší podíl na celkovém objemu rozpočtu organizace. Dalšími finančními prostředky jsou prostředky z doplňkové činnosti Příspěvek zřizovatele na provoz příspěvkové organizace: Příspěvkové organizaci byl schválen neinvestiční příspěvek od zřizovatele na provoz na rok 2011 v celkové výši ,--Kč. Příspěvek byl v průběhu roku upravován ze strany zřizovatele následovně: 965,-Kč za zúčtování odpisů roku 2010, náhrady pojistných událostí v celkové výši 51049,--Kč. Zřizovatel organizaci v rámci celoročního rozpočtu poskytl naší organizaci částku ,--Kč na zajištění mzdových prostředků projektu Hřiště pro všechny. V průběhu roku 2011 jsme přijali od zřizovatele příspěvek na plavání žáků v celkové částce Kč ,--Kč. Souhrnem jsme od zřizovatele v roce 2011 obdrželi finanční prostředky ve výši ,--Kč. Hospodaření P.O. včetně rozklíčení příspěvku od zřizovatele a vlastních zdrojů za r v tis. Kč Příspěvek zřizovatele r v tis. Kč Celkem PO MŠ ZŠ ŠJ + schválený (upravený) příspěvek pojistné události plavání finanční vypořádání účelové dotace zřizovatele Celkem upravený příspěvek zřízovatele v tis. Kč

10 z upr. příspěvku v doplň. Náklady z Náklady celkem Náklady v tis. Kč zřizovatele (ř.11) činn. ost. zdrojů Rok Spotřeba materiálu z toho: potraviny Spotřeba energ z toho: el. energie plyn vodné,stočné ÚT + TUV Prodané zboží Opravy a udržování Cestovné DDNM Ostatní služby Mzdové náklady Ost.sociální náklady Ost.daně a popl Pokuty a penále Ostatní náklady z činnosti Odpisy opr.pol.k pohl.-školné MŠ 0 Celkem Výnosy v tis. Kč Výnosy Výnosy z Výnosy z Výnosy celkem z hl. činnosti doplň.činnosti ost. zdrojů Rok Výnosy z prodaného zboží z toho: stravné Tržby za prodané zboží Jiné výnosy z vl. výkonů Smluvní pokuty a úroky Čerpání fondů Ostatní výnosy z činnosti Úroky Výnosy územních rozpočtů Celkem Náklady organizace kryté příspěvkem zřizovatele Spotřeba materiálu Kč ,45 - DDHM do 3.000,-- Kč byl pořízen v hodnotě ,-- Kč - DDHM nad 3.000,-- Kč byl pořízen v hodnotě ,-- Kč - Kancelářské potřeby ve výši ,-- Kč - tonery a cartridge ve výši ,40 Kč - drobný materiál na opravy ve výši ,-- Kč - materiál do tříd ve výši ,60 Kč - ostatní materiál ve výši ,20 Kč - čistící prostředky ve výši ,71 Kč - ostatní drobné náklady na provoz organizace ve výši Kč ,17 Největší položky účtu DDHM do 3.000,-- Kč tvoří nákup židlí a lavic pro ZŚ, žaluzie pro školní družinu a hračky pro mateřskou školu. Významnější položky účtu DDHM nad 3.000,-- Kč jsou žaluzie pro ZŠ, 2x D-Link pro wi-fi připojení v pavilonech A a C. 10

11 502 Spotřeba energií Kč ,93 - spotřeba elektřiny ,72 Kč - spotřeba vody ,73 Kč - spotřeba plynu 3.763,56 Kč - spotřeba TUV ,92 Kč Spotřeba elektřiny je oproti roku 2010 vyšší o cca ,-Kč, což je 8 % nárůst. Vzhledem k vývoji cen na trhu byl tento náklad předpokládán. Spotřeba vody oproti roku 2010 stoupla o cca 9.000,-Kč, což lze hodnotit jako přirozený vývoj, vzhledem k rostoucí inflaci během roku, nárůst je minimální a lze jej z hlediska nákladovosti za rok 2011 hodnotit spíše pozitivně. Spotřeba plynu je výrazně nižší než v roce 2010, a to o 6.000,-- Kč. Dodavatel smluvený prostřednictvím Sdruženého nákupního portálu e-centre se osvědčil. Spotřeba tepla a teplé vody je nižší o cca ,-Kč. Tento fakt je ovlivněn velmi mírným počasím v posledních čtyřech měsících roku. Významnou roli sehrála i výměna oken v MŠ za plastová, což velmi pozitivně omezilo tepelné úniky. Rovněž nutno zohlednit využívání možnosti regulace tepelného zdroje přímo ve výměníku základní školy. Celkově došlo oproti roku 2010 k úspoře finančních prostředků za energie ve výši cca ,-- Kč. 504 Prodané zboží Kč 7.425,-- - karty, čipy 7.425,-- Kč Na tomto účtu jsou účtovány pouze tržby za karty a čipy prodávané školní jídelnou základní školy. 511 Opravy a udržování Kč ,13 - opravy a údržba ,20 Kč - drobné opravy a údržba ,93 Kč - porevizní opravy 60983,-- Kč - havarijní opravy 10993,-- Kč Nejvýznamnější položky účtu 511 jsou oprava elektroinstalace v základní škole, oprava interiéru ŠD a jeho přebudování pro účely školního klubu, výměna PVC ve školní družině a oprava osvětlení v mateřské škole. Porevizní opravy jsou především v oblasti elektro. Havarijní opravy se týkaly poruchy osvětlení v ZŠ, opravy ústředního topení v ZŠ a opravy kotle ve školní jídelně mateřské školy. 512 Cestovné Kč ,00 Většinu nákladů na cestovné tvoří doprovod žáků na plavecký výcvik na ZŠ Alberta Kučery a cestovné spojené s účastí zaměstnanců na školeních a zajišťování provozních nákupů a pochůzek. 518 SW (DDNM nad 7.000,-- Kč) Kč ,00 Zakoupen software Vision 7.0 pro monitoring a zabezpečení přístupů žáků na web v počítačové učebně v částce 16200,- -Kč. 518 Ostatní služby Kč ,65 - výkony spojů ,--Kč (doporučená pošta, pošt.známky, internet) - služby bezpečnostního systému ,--Kč (EBS elektronické zabezpečení objektu čidly fy Vlček) - pevné linky, mobily (paušály), kupóny (dobíjení mobilů) ,59 Kč - softwarové služby ,06 Kč (prodloužení licencí a upgrady stávajícího programového vybavení) - ICT-správa a podpora ,--Kč (zajištění údržby centrálního serweru a technická podpora ICT) - odvoz odpadu ,--Kč (zajišťován firmou OZO Ostrava, a.s.) - deratizační služby 1880,--Kč (kladení nástrah proti hlodavcům a jejich kontrola) - školení zaměstnanců 8.710,-- Kč - elektrorevize ,-- Kč - ostatní revize ,--Kč (revize plyn.zařízení, výtahů, vzduchotechniky, hasicích přístrojů, OTK TV nářadí) - zpracování mezd ,-- Kč - preventivní prohlídky 1.900,-- Kč - služby PO, BOZP ,-- Kč - ostatní služby ,-- Kč - plavecký výcvik ,-- Kč Položka výkony spojů je tvořena především náklady na připojení k internetu (včetně rozšíření) v celkové výši cca ,--Kč, doporučenou poštu a spotřebu poštovních známek. Položka softwarové služby obsahuje prodloužení licencí programů používaných ve školním stravování, prodloužení licencí programů používaných pro účetnictví a evidenci pošty, upgrade Windows a Office, upgrade a reinstalace programu na evidenci majetku. Správa a podpora ICT je placena paušálně ,--Kč ročně. 11

12 Z ostatních služeb je to především rozbor vod školních jídelen, svoz hotovosti při hotovostních výběrech stravného v 1.pololetí. Ostatní služby obsahují i nákladovou položku odstranění graffiti s celk.nákladem ,--Kč, která byla ve výši ,--Kč uhrazena pojišťovnou. 521 Mzdové náklady z provozních prostředků Kč ,00 - čerpání provozních prostředků ve výši ,--Kč na dokrytí platů provozních zaměstnanců v měsících březen až červen 2011 (schváleno Radou městského obvodu) - čerpání fondu odměn ve 12/2011 ve výši 37,--Kč dokrytí odměn pedagogických pracovníků - dohody o provedení práce v celk.výši ,--Kč v rámci grantu z prostř.úmob O.-Jih Hřiště pro všechny Krajské prostředky na mzdy, odvody z mezd a ostatní neinvestiční výdaje jsou zachyceny v tabulce: Přímé náklady na vdělávání (NIV celkem) ,00 Kč z toho: a) platy pedagogických pracovníků ,00 Kč Platy nepedagogických pracovníků ,00 Kč b) OON 7 000,00 Kč c) ostatní (pojistné + FKSP+ ONIV) ,00 Kč ÚZ33027 Posílení platů pedag.prac ,00 Kč Tyto finanční prostředky ze státního rozpočtu poskytované krajským úřadem byly zcela spotřebovány Sociální náklady ,96 Kč - odvod zdravotního a sociálního pojištění a tvorba FKSP v souvislosti s čerpáním provozních prostředků a fondu odměn Ostatní sociální náklady jsou kryty prostředky poskytnutými ze státního rozpočtu prostřednictvím krajského úřadu. 538 Ostatní přímé daně a poplatky 450,-- Kč - správní poplatek a ověřování podpisů 542 Pokuty a penále 2.682,-- Kč - úhrada penále za nedodržení rozpočtové kázně při realizaci projektu Šesti kroky ke gramotnosti realizovaného v rámci OP VK a financovaného z ESF a SR (záležitost z prosince 2009) 549 Ostatní náklady ,--Kč - pojištění majetku ,--Kč (majetek pojištěn u Kooperativy a.s.) - bankovní poplatky ,--Kč U bankovních poplatků došlo k mírnému nárůstu nákladů oproti roku 2010, avšak ve druhém pololetí byly eliminovány náklady na odvoz hotovosti do banky externí službou. Organizačně bylo reálné kompenzaci nákladů usměrnit od tj. se začátkem nového školního roku. Vzhledem k uzavření individuální smlouvy a využívání spořícího účtu však byly zvýšeny úroky z účtu. 551 Odpisy ,24 Kč Celkové náklady na odpisy činily ,40 Kč a korespondují s odpisy schválenými zřizovatelem pro rok Část nákladů na odpisy byla promítnuta do doplňkové činnosti, a to ve výši ,16 Kč. Z provozních prostředků bylo proto na odpisy čerpáno ,24 Kč. 556 Opravná položka k pohledávkám školné MŠ - 80,--Kč Opravná položka je tvořena výpočtem, a to ve výši 10% z dlužné částky co 90 dní. Jedná se tedy o vytvoření opravné položky k dlužnému školnému v Mateřské škole Rekova 14 za měsíc září 2011 v celkové výši 800,--Kč. 2. Výnosy příspěvkové organizace od zřizovatele 602 Výnosy z prodeje služeb ,-- Kč - tržby za stravné obou jídelen v hlavní činnosti ,--Kč - za školné MŠ ,--Kč - za školné ŠD ,--Kč - za školné ŠK ,--Kč - vystavení kopií dokumentů 470,--Kč 12

13 Bilance mezi příjmy a výdaji školních jídelen (tzv. "provařenost") Školní jídelna základní školy - provařeno účet náklady v Kč účet příjmy v Kč + ušetřeno spotřeba potravin žáci , stravné žáci ,00 5, spotřeba potravin zaměstnanci , stravné dospělí ,00 0, nákup karty,čipy 7 425, karty,čipy 7 425,00 0, spotřeba svačinky , stravné svačinky ,50 0, spotřeba obědy cizí , stravné obědy cizí ,00 0,00 zaokrouhlení z dodacích listů -4,65 konečný rozdíl 0,68 Školní jídelna mateřské školy - provařeno účet náklady v Kč účet příjmy v Kč + ušetřeno spotřeba potravin žáci , stravné žáci ,00 1, spotřeba potravin zaměstnanci , stravné dospělí ,00 0,00 zaokrouhlení z dodacích listů -1,98 konečný rozdíl 0, Tržby za prodané zboží 7.425,-- Kč Vzniklé tržby za zboží jsou za prodané karty a čipy školní jídelny základní školy. 648 Čerpání fondů 2.719,-- Kč - čerpání rezervního fondu: 2.682,--Kč - čerpání fondu odměn: 37,--Kč viz. nákladové účty 521 a Úroky ,19 Kč Jedná se o úroky z běžných účtů školy. (BÚ provozní, BÚ spořící, BÚ stravné,školné, BÚ FKSP) 672 Výnosy územních rozpočtů dotace zřízovatele ,--Kč Z toho: - upravený schválený příspěvek na provoz ve výši ,--Kč - pojistné události ve výši ,--Kč - finanční vypořádání za rok 2010 ve výši 965,--Kč - plavání žáků v částce ,--Kč - účelová dotace zřizovatele Hřiště pro všechny v částce ,--Kč Úpravy rozpočtu mezi jednotlivými středisky byly následující: - mateřská škola: ,--Kč - základní škola: ,--Kč - školní jídelna ZŠ: ,--Kč 3. Fondy a jejich čerpání - Rezervní fond byl čerpán ve výši 2.682,--Kč na pokrytí sankce stanovené Krajským úřadem v Ostravě při realizaci projektu ESF-Gramotnost, kdy došlo k porušení rozpočtové kázně převedením finančních prostředků z účtu projektu na účet školy. Jednalo se o převedení prostředků na vyplacení mezd za 12/2009. K tomuto převodu došlo ještě před faktickým vyplacením výplat. Z těchto důvodů byla příspěvkové organizaci vyměřena sankce za porušení rozpočtové kázně v celkové výši 2.682,--Kč. - Z fondu odměn bylo čerpáno 37,--Kč na dokrytí mzdových prostředků pedagogů v 12/

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Horymírova 100, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 V Ostravě 30.9.2013 Mgr. Marie Lukovská ředitelka školy 1

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Školní rok 2006/2007

Školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2006/2007 Základní škola,opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace Havlíčkova 1, 746 01 Opava www.zshavlickova.opava.cz OBSAH 1. Charakteristika školy... 3

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Kroměříž 2013 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti Základní školy, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvkové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Mgr. Aleš Vyvial ŘEDITEL ŠKOLY

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy S t r á n k a 1 Základní škola Bruntál, Školní 2 Školní 2, 79201, Bruntál PhDr. Mgr. Milena Zatloukalová, ředitelka školy Tel. 554 717 886, mobil 775535669, e-mail: reditelka@zspetrin.cz, www.zspetrin.cz

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ostrava - Krásné Pole Zpracovala a předkládá: 16. září 2014 RNDr. Věra Havelková Osnova výroční zprávy a) Základní údaje o škole b) Přehled oboru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2013-2014 o hospodaření za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2013-2014 o hospodaření za rok 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013-2014 o hospodaření za rok 2013 Výroční zpráva byla schválena provozní poradou dne 8. 10. 2014 Výroční zpráva byla schválena školskou radou dne 14. 10.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Autoři: Mgr. R. Pytlík, Zpracováno: 9. 10. 2014 Platí pro: Příspěvková organizace Mgr. D. Šubová, Mgr. M. Ott M. Kunová, M. Skybíková Platnost od: 22. 10. 2014 Počet

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 1720, 686 03, Staré Město

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Šenov, Radniční náměstí 1040 za školní rok 2013/2014 V Šenově 30. září 2014 Mgr. Naděžda Pavlisková ředitelka ZŠ 1 Osnova 1 Charakteristika školy... 4 1.1

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava,Bohumínská 72/1082, příspěvková organizace IČO: 70 99 53 62 tel: 59 624 17 39 fax: 59 624 79 48 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012/2013 1 Obsah: a. Základní

Více

Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014

Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Krnov, 22. září 2014 Zpracoval: RNDr. Milan Osladil Školská rada schválila dne: 16. října 2014 S výroční zprávou byli seznámeni zaměstnanci školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou,okres Přerov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012/2013 (zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška 15/2005 Sb.) Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2012/2013

Více

Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace 2011/2012 OBSAH Chyba! Záložka není definována. Chyba! Záložka není definována.

Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace 2011/2012 OBSAH Chyba! Záložka není definována. Chyba! Záložka není definována. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011/2012 OBSAH A. Základní údaje o škole... 2 B. Přehled oborů vzdělání... 6 C. Personální zabezpečení činnosti školy... 8 D. Údaje o zápisu k povinné školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2009/2010

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace

Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 V Opavě dne 1. 9. 2012 Zpracovala: Mgr. Ivana Lexová, ředitelka školy 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY. za školní rok 2013/2014

Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY. za školní rok 2013/2014 Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY za školní rok 2013/2014 Zpráva obsahuje část: Základní škola V Praze dne 17. 9. 2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012-2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012-2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012-2013 Základní škola Ostrava Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a příspěvková organizace FAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY ZDRAVÁ ŠKOLA Zprávu předkládá : Schváleno školskou radou 15. 10. 2013 :

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Základní škola Břest, okres Kroměříž Výroční zpráva Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Adresa IČO tel.: email:; web: Břest 61;768 23 709 912 51 +420573354031 zs@zsbrest.cz www.zsbrest.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou,okres Přerov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 (zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška 15/2005 Sb.) Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2011/2012

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. č.j.

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. č.j. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 č.j. STTGM 291/2014 Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Identifikátor zařízení: 600 138 534 Zařazena do sítě škol: 21. 3.

Více