Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012"

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Horymírova 100, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 V Ostravě Mgr. Marie Lukovská ředitelka školy 1

2 Obsah 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY PŘEHLED VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PLNĚNÍ ÚKOLŮ Koncepční záměry rozvoje školy Analýza stavu z hlediska plnění hlavních úkolů ročního plánu práce Materiálně technické podmínky výuky Správa školy Vlastní hodnocení školy Práce školního poradenského pracoviště Minimální preventivní program Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO) Poradenská činnost pro další studium a volbu povolání Ukončení docházky na ZŠ: za školní rok 2011/ ROZBOR HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK Příspěvek zřizovatele na provoz příspěvkové organizace: USKUTEČNĚNÉ KONTROLY U ORGANIZACE Vzdělávání zaměstnanců Školní jídelna PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY Pedagogičtí pracovníci Pracovníci celkově PŘEHLEDNÉ ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Prospěch žáků: Průměrný prospěch: Průměrný prospěch ve vybraných předmětech: Hodnocení chování žáků Absence Absence omluvená: Absence neomluvená: PŘIJETÍ ŽÁKŮ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY Účast v projektech Projekt Šesti kroky ke gramotnosti Projekt EU na ZŠ Horymírova Projekt Šesti kroky ke gramotnosti Akce školy Práce školního klubu Šemík Práce mateřské školy Spolupráce školy s dalšími subjekty SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ SCHVÁLENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY PŘÍLOHY Zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací (rok 2011)

3 1 Charakteristika školy a) Základní škola Ostrava Zábřeh, Horymírova 100 Sídlo: Horymírova 2978/ Ostrava Zábřeh Právní forma: příspěvková organizace IČ DIČ CZ b) Zřizovatel: Statutární město Ostrava Městský obvod Ostrava Jih Právní forma: obec, IČ Horní Ostrava Hrabůvka c) Ředitelka školy: Mgr. Marie Lukovská ( od ) d) IZO zařízení Součásti: Základní škola IZO: Kapacita: 670 žáků Školní družina IZO: Kapacita: 150 žáků Školní klub IZO: Kapacita: neuvádí se Mateřská škola IZO: Kapacita: 140 dětí Školní jídelna základní školy Školní jídelna mateřské školy Odloučená pracoviště školy: Horymírova 98, Ostrava Zábřeh Rezkova 14, Ostrava - Zábřeh Internetové stránky a elektronická adresa: Školská rada: byla zřízena Městským obvodem Ostrava - Jih, Radou městského obvodu ke dni Školská rada má 3 členy a ve své činnosti se řídí ustanovením 168 odst. 1 zákona čís. 561/2004 Sb. a jednacím řádem. Stávající Školská rada zahájila svou činnost dne

4 Přehled počtu dětí a žáků školy ve školním roce 2010/2011 (k ) Mateřská škola: počet tříd: 5 počet dětí: 140 (k ) Základní škola: počet tříd: 18 počet žáků: 429 (k ) z toho: 1. stupeň tříd žáků 2. stupeň tříd žáků 1. ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník 2 45 Celkem Školní družina: počet oddělení: 5 počet žáků: 143 Školní klub: počet žáků: 74 2 Přehled vzdělávacích programů Základní škola: Školní vzdělávací program Společně na Horymírce Učební plány 1. až 5. ročník Školní vzdělávací program "Společně na Horymírce" Předmět Český jazyk Anglický jazyk Matematika Práce s počítači 1 Vědy Přírodověda 1 1 Vlastivěda 2 2 Hudební výchova Výtvarná výchova Pracovní činnosti Tělesná výchova Celkem

5 6. až 9. ročník Předmět RV RV IVT Bez IVT bez RV IVT bez RV IVT bez Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk Matematika Informatika a výpočetní technika Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Zdravý občan Hudební výchova Výtvarná výchova Pracovní činnosti Tělesná výchova Volba povolání vol. 1 1 Volitelné předměty Celkem Povinně volitelné předměty: Povinně volitelný předmět Ročník Biologická praktika Chemická praktika Konverzace v AJ Konverzace v NJ Pohybové hry Technické činnosti Výtvarné činnosti Zeměpisný seminář Domácnost Matematický seminář Komunikace a média

6 3 Plnění úkolů 3.1 Koncepční záměry rozvoje školy Koncepce školy je zpracována na období do roku základní prostředek k dosažení cílů je plnění školního vzdělávacího programu při plnění vzdělávacího programu je důležité, aby vedle cílů poznávacích byly plněny i cíle hodnotové, orientované k formování osobnostních rysů a mravních vlastností žáků cílem je také dosahování uvědomělé kázně u žáků Hlavním úkolem do příštího období bude: průběžné využívání školního vzdělávacího programu uplatňování poznatků, dovedností a prostředků v rámci realizovaných projektů ESF využití všech možností vyplývajících s realizace projektů (finančně podporovaných EU, MSK, MŠMT) realizovat úspěšně projekt Šesti kroky ke gramotnosti financovaný z ESF a státního rozpočtu ČR Koncepce je v obecné rovině zaměřena na: vytváření podmínek pro realizaci změn, které vedou k učící se organizaci, využívání sebeevaluace, spolupráci všech zúčastněných zaměření na klíčové kompetence žáků zaměření na klíčové kompetence učitelů na vytváření vnějšího obrazu života školy (zaměření školy, prezentace práce školy, vztahy k veřejnosti) žádoucí klima školy (spolupracující učící se organizace, objektivní a spravedlivé hodnocení, příznivé vztahy mezi zaměstnanci) 3.2 Analýza stavu z hlediska plnění hlavních úkolů ročního plánu práce - ve všech ročnících byly splněny úkoly a cíle vyplývající ze ŠVP - byly splněny cíle vyplývající z celoročního plánu práce školy - průběžně se uskutečňuje spolupráce s mateřskou školou - pracovní atmosféra ve třídách je příznivá, zejména na 1.stupni se velmi daří spolupráce s rodiči - zlepšuje se propojení činností mezi oběma stupni a realizace společných aktivit - významná je činnost školního klubu Šemík žáci školy pravidelně navštěvují zájmové kroužky a smysluplně pokrývají volný čas - stále se zlepšuje vybavení školy - byly vybudovány další odborné učebny - podstatná část učeben je vybavena dataprojektory - vhodně jsou využívány příležitosti k podání grantů a projektů - v oblasti prevence sociálně patologických jevů nebyly řešeny žádné závažné problémy se žáky - je zřejmé, že problematika prevence sociálně patologických jevů bude vyžadovat stále více pozornosti, protože se zvyšuje vliv negativních jevů na žáky - pokračuje další rozvoj školy na úrovni, která odpovídá objemu použitelných prostředků - v závěru školního roku byly vytvořeny podmínky pro vyšší počet žáků v souvislosti se zrušením škol V Zálomu 3.3 Materiálně technické podmínky výuky Ke své činnosti využívá škola čtyři pavilony hlavní budovy a budovu vedlejší, kde se uskutečňuje činnost školní družiny a školního klubu. V dalším pavilonu propojeném s hlavní budovou je školní jídelna základní školy. Ve školním roce 2011/2012 bylo využíváno 18 učeben jako kmenových a 16 učeben odborných. V odborných učebnách probíhá výuka informatiky a práce s počítači, zeměpisu, hudební výchovy, společenskovědních předmětů, jazyků, chemie, fyziky. Využívána je žákovská kuchyňka a školní dílny. V provozu je žákovská knihovna. Velmi se osvědčily nově vybudované učebny relaxační centrum pro žáky 1. stupně, další jazyková učebna, další počítačová učebna, učebna vybavená interaktivní tabulí a učebna fyziky a chemie vybavená interaktivní tabulí a dataprojektorem. Nově byly vybaveny běžné kmenové učebny diaprojektory a novými tabulemi (celkem 8 učeben). Sportovní zázemí školy tvoří tělovýchovný pavilon se dvěma tělocvičnami a rozsáhlé školní hřiště. Sportovní zařízení školy je v odpoledních a večerních hodinách zřizovatelem pronajímáno sportovním jednotám. Školní hřiště však nevyhovuje podmínkám výuky a je nutná jeho rekonstrukce. Nedaří se dosáhnout výměny oken a zateplení všech pavilonů školy, byla však provedena výměna oken v pavilonu 2.stupně. 6

7 Odborné učebny a sbírky učebních pomůcek jsou stále doplňovány nově pořízenými pomůckami, stále se zlepšuje vybavení školy počítači. Ve dvou počítačových učebnách je umístěno 40 počítačů, podstatná část je propojena sítí a má přístup na Internet. Počítačová síť je propojena i do kabinetů učitelů a provozních prostor školy. Nová učebna vybavená interaktivní tabulí dovoluje další rozšíření využívání moderních ICT technologií v rámci výuky. Materiálně technické podmínky pro činnost školy a jejích součástí jsou vyhovující. Vybavování školy se stále zlepšuje a modernizuje. Škola získává prostředky i z mimorozpočtových zdrojů formou grantů, účelových dotací a v rámci realizace projektu financovaného z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu. Jsou zpracovány plány na další vybavování školy. Nadále přetrvává problém se zatékáním střech. Střechy se opravují postupně. Provoz mateřské školy je v objektu Rezkova 14. Zde jsou umístěny všechny třídy mateřské školy a školní jídelna mateřské školy. Objekt mateřské školy plně vyhovuje jejímu provozu. Byly vytvořeny technické podmínky pro navýšení kapacity školy na 140 dětí. Mateřská škola disponuje saunou a solnou jeskyní. Školní družina a školní klub využívají samostatné prostory, kde jsou vytvořeny herny pro činnost školního klubu, klubovna a je zde provozována keramická dílna vybavená pecí a hrnčířským kruhem. Prostory jsou postupně vybavovány novým nábytkem a zařízením. Byla vybudována nová učebna pro aktivity školního klubu. Vybavování školy a školky je ovlivněno finančními možnostmi. Prostředků není nadbytek. Přesto se daří postupně vytvářet dobré zázemí pro výuku a vybavovaní školy moderní technikou a učebními pomůckami. Problémem i nadále zůstává zabezpečení průběžné údržby sportovního areálu, na kterou neposkytuje zřizovatel dostatek prostředků. Uskutečnění plánovaných záměrů závisí na dostatku finančních prostředků poskytovaných na provoz školy a prostředků z přímých dotací na pořízení učebních pomůcek. Realizace projektů ESF je dobrým předpokladem do dalšího období. 3.4 Správa školy Počet nepedagogických zaměstnanců a jejich limit je vzhledem ke všem činnostem, které zabezpečují (správní řízení, projekty, doplňková činnost, údržba, příprava výuky), na spodní hranici potřeby. Tento limit je nadále snižován vzhledem ke snižování průměrného počtu žáků ve třídách vlivem demografického vývoje. Nároky na administrativní činnosti rostou. Vzniká rozpor mezi rostoucími požadavky kladenými na školu a personálním zabezpečením. Stav může vyvolat nežádoucí rizika. Je zřejmé, že limit pracovníků správy není vhodné svazovat s počtem žáků. 3.5 Vlastní hodnocení školy Vlastní hodnocení školy vychází z ustanovení 12 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona a 8 prováděcí vyhlášky č. 15/2004 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. Vlastní hodnocení školy bylo zpracováno za období školních roků 2008/2009, 2009/2010 a 2010/2011. Další vlastní hodnocení bude uskutečněno za období dvou školních roků a bude zahrnuto do výroční zprávy za školní rok 2013/ Práce školního poradenského pracoviště Odbornou pomoc v oblasti rizikového chování a sociálně patologických jevů a výchovného poradenství poskytují výchovná poradkyně: Mgr. Naděžda Durčáková a metodik prevence patologických jevů: Mgr. Halka Geislerová. Tato spolupráce je velmi intenzivní a přináší zlepšení práce ve výchovné oblasti na škole. Výchovná poradkyně měla určeny některé konzultační hodiny pro rodiče i žáky společně s metodikem prevence patologických jevů, což se opětovně osvědčilo při řešení problémů. Mimo určené hodiny je možná individuální domluva. Individuální konzultace byly využívány především z řad žáků a rodičů devátých ročníků. Výchovná poradkyně po celý školní rok spolupracuje se všemi pedagogy, koordinuje s nimi postupy ohledně žáků, vede evidenci integrovaných žáků, spolupracuje s rodiči žáků. Seznam integrovaných žáků je v průběhu roku aktualizován. Třídní učitelé ve spolupráci s vyučujícími vybraných předmětů vytvořili individuální vzdělávací plány, se kterými byli rodiče seznámeni. Individuální vzdělávací plány jsou konzultovány s pracovnicemi PPP v Ostravě Zábřehu. Integrovaným žákům bylo zajištěno zakoupení pomůcek a poskytována reedukační péče. Při skončení platnosti odborného posudku bylo zajištěno odeslání žáka na kontrolní vyšetření. Škola spolupracovala již tradičně s Policií ČR, Městskou policií, sociálními pracovnicemi a kurátory z odboru péče o dítě při Městském úřadu obvodu Ostrava Jih, pracovnicí Magistrátu, s okresním metodikem prevence. V tomto školním roce úspěšně pokračovala spolupráce výchovné poradkyně a metodika prevence se školním parlamentem. Za první stupeň spolupracovala se školním parlamentem paní učitelka Teichmannová. Většina žáků přistupuje k práci ve školním parlamentě velmi zodpovědně, pomáhá při organizaci společných akcí a schůzek. Na schůzku žákovského parlamentu byla také přizvána vedoucí jídelny, která žákům objasnila jejich připomínky a žádosti. V tomto školním roce byli zapojeni již žáci od třetích tříd, na některé schůzky byli pozváni i mladší spolužáci. Žáci si sami vedli pod dohledem VP a metodiky prevence své schůzky.. 7

8 3.7 Minimální preventivní program Činnosti a aktivity v oblasti prevence sociálně patologických jevů vycházely ze zpracované Školní preventivní strategie školy, jejíž součástí je Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012, a Programu proti šikanování. Primární prevenci na škole realizujeme prostřednictvím organizace RENARKON prožitkovými aktivitami, Městské Policie formou besed a Policie ČR, třídními učiteli a učiteli, kteří vyučují Zdravého občana. Každoročně pokračuje činnost žákovského parlamentu, který zastupují žáci od ročníku. Ve školním roce 2011/2012 se jeho činnost soustředila na zapojení kolektivů jednotlivých tříd do akcí organizovaných školou. V průběhu celého roku byla věnována pozornost v rámci celého výchovně vzdělávacího procesu problematice sociálně patologických jevů. Metody působení na žáky zohledňovaly věk žáků a schopnost orientovat se v této problematice. Výskyt sociálně patologických jevů u žáků ve školním roce 2011/2012 nepřevyšoval běžné množství a závažnost. Problémy byly řešeny ihned a byla hledána náprava a řešení. Preventivní aktivity: spolupráce s Renarkonem výchovné komise spolupráce s žákovským parlamentem spolupráce s městskou policií a policií ČR 3.8 Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO) Hodnocení práce: Cílem environmentální výchovy je povzbudit v dětech zájem o přírodu, ekologii a vybudovat u žáků pozitivní vztah k životnímu prostředí. Na počátku školního roku je vypracován ekologický plán, který je naplňován průběžně na obou stupních naší školy. Na prvním stupni environmentální výchova probíhá v rámci výuky přírodovědy a prvouky, mnohdy je zařazena v centrech věd a v ranních kruzích. V rámci projektu Gramotnost proběhly dva zážitkové semináře se zaměřením na EVVO. Také se uskutečnil půlroční projekt Povodí Odry, dále projekty Ostrava poznej své město a Hledej pramen vody. Třídy 1. stupně se zúčastnily celoroční soutěže Poznej své okolí. Na druhém stupni se tato výchova realizuje hlavně v rámci učiva přírodopisu, částečně v zeměpisu a chemie. Teoretické vědomosti si žáci upevňují v rámci volitelných předmětů Biologická praktika, Chemická praktika a Zeměpisný seminář. Všechny přírodovědné předměty jsou vyučovány v odborných učebnách, které jsou kvalitně vybaveny. Mnohdy je využívána také učebna s interaktivní tabulí. V rámci projektu Gramotnost proběhl půlroční projekt Po stopách naučné stezky, a dále projekt Odpady problém naší Země. Třídy obou stupňů se zúčastnily akcí probíhajících na náměstí SNP a Alšově náměstí, pořádaných ke Dni Země.. Celoroční aktivity: sběr starého papíru podzimní sběr kaštanů a žaludů sběr vršků z PET láhví využívání školního pozemku exkurze (např. OZO, Planetária) soutěže s ekologickou tématikou ekologické vycházky třídění odpadů projektové dny zaměřené na EVVO (např. Den Země, Den Zvířat,Zdravé zuby.) vánoční, velikonoční a podzimní dílny zelený den vynášení zimy výukový program v ZOO výukový program Tonda obal na cestách společně pro bezpečnější Ostravu tvorby koutku přírody 8

9 3.9 Poradenská činnost pro další studium a volbu povolání Výchova k volbě povolání je uskutečňována v rámci výuky Zdravého občana, pracovních činností a v 9. ročníku formou samostatného předmětu Volba povolání, který vyučuje vyučující s kvalifikací pro tuto výuku. Vyučující získala rovněž kvalifikaci v oblasti Kariérového poradenství. Žáci jsou vedeni k odpovědné volbě budoucí profese a k odpovědné přípravě na přijímací zkoušky. Počet žáků přijatých na školy v prvním kole přijímacího řízení je příznivý, většina žáků školy byla přijata na školy v rámci svých voleb. Žáci navštívili Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání při Úřadu práce v Ostravě. V průběhu tohoto pracovního dopoledne mají možnost vyzkoušet si test profesní informace, najít všechny podrobné informace, konzultovat s odbornými pracovníky případné nejasnosti, shlédnout krátké videozáznamy z příslušných středních škol, případně si domluvit individuální konzultaci s rodiči. Na třídních schůzkách proběhla informační schůzka rodičů žáků 9. ročníků a výchovné poradkyně, kde rodiče dostali všechny informace ohledně průběhu přijímacího řízení přihlášky, termíny, aj. Rovněž byli rodiče seznámeni s právními předpisy, které se vztahují k přijímacímu řízení na středních školách. Informační schůzky s rodiči se rovněž zúčastnili zástupci některých středních škol, kde rodičům předali potřebné informace. Rodičům i žákům byla nabídnuta individuální konzultace v rámci konzultačních hodin i mimo ně. Někteří žáci využili poradenských služeb na Pedagogicko psychologické poradně v Ostravě Zábřehu, rovněž využívali v hojné míře Dnů otevřených dveří, kde mají možnost se seznámit s jednotlivými školami. Někteří žáci využili tzv. přípravných kurzů na jednotlivých školách, kde pod odborným dohledem měli možnost si vyzkoušet testy Scio a zkoušky nanečisto. I v tomto školním roce mohli žáci odevzdat tři přihlášky na SŠ. Bez problémů proběhlo také odevzdávání Zápisových lístků na SŠ Ukončení docházky na ZŠ: za školní rok 2011/2012 Žáci končící povinnou docházku v 9. ročníku 49 Žáci přijati na čtyřleté studijní obory SŠ státní školy 19 soukromé školy a církevní 15 Žáci přijati na tříleté obory 10 Žáci přijati na školy mimo Ostravu 5 Žáci přijati na víceletá gymnázia (po 5. ročníku) 10 Žáci přijati na víceletá gymnázia (po 6. a 7. ročníku) 2 4. Rozbor hospodaření školy za rok 2011 Organizace hospodaří s finančními prostředky přidělenými ze státního rozpočtu krajem a zřizovatelem. Tyto prostředky představují největší podíl na celkovém objemu rozpočtu organizace. Dalšími finančními prostředky jsou prostředky z doplňkové činnosti Příspěvek zřizovatele na provoz příspěvkové organizace: Příspěvkové organizaci byl schválen neinvestiční příspěvek od zřizovatele na provoz na rok 2011 v celkové výši ,--Kč. Příspěvek byl v průběhu roku upravován ze strany zřizovatele následovně: 965,-Kč za zúčtování odpisů roku 2010, náhrady pojistných událostí v celkové výši 51049,--Kč. Zřizovatel organizaci v rámci celoročního rozpočtu poskytl naší organizaci částku ,--Kč na zajištění mzdových prostředků projektu Hřiště pro všechny. V průběhu roku 2011 jsme přijali od zřizovatele příspěvek na plavání žáků v celkové částce Kč ,--Kč. Souhrnem jsme od zřizovatele v roce 2011 obdrželi finanční prostředky ve výši ,--Kč. Hospodaření P.O. včetně rozklíčení příspěvku od zřizovatele a vlastních zdrojů za r v tis. Kč Příspěvek zřizovatele r v tis. Kč Celkem PO MŠ ZŠ ŠJ + schválený (upravený) příspěvek pojistné události plavání finanční vypořádání účelové dotace zřizovatele Celkem upravený příspěvek zřízovatele v tis. Kč

10 z upr. příspěvku v doplň. Náklady z Náklady celkem Náklady v tis. Kč zřizovatele (ř.11) činn. ost. zdrojů Rok Spotřeba materiálu z toho: potraviny Spotřeba energ z toho: el. energie plyn vodné,stočné ÚT + TUV Prodané zboží Opravy a udržování Cestovné DDNM Ostatní služby Mzdové náklady Ost.sociální náklady Ost.daně a popl Pokuty a penále Ostatní náklady z činnosti Odpisy opr.pol.k pohl.-školné MŠ 0 Celkem Výnosy v tis. Kč Výnosy Výnosy z Výnosy z Výnosy celkem z hl. činnosti doplň.činnosti ost. zdrojů Rok Výnosy z prodaného zboží z toho: stravné Tržby za prodané zboží Jiné výnosy z vl. výkonů Smluvní pokuty a úroky Čerpání fondů Ostatní výnosy z činnosti Úroky Výnosy územních rozpočtů Celkem Náklady organizace kryté příspěvkem zřizovatele Spotřeba materiálu Kč ,45 - DDHM do 3.000,-- Kč byl pořízen v hodnotě ,-- Kč - DDHM nad 3.000,-- Kč byl pořízen v hodnotě ,-- Kč - Kancelářské potřeby ve výši ,-- Kč - tonery a cartridge ve výši ,40 Kč - drobný materiál na opravy ve výši ,-- Kč - materiál do tříd ve výši ,60 Kč - ostatní materiál ve výši ,20 Kč - čistící prostředky ve výši ,71 Kč - ostatní drobné náklady na provoz organizace ve výši Kč ,17 Největší položky účtu DDHM do 3.000,-- Kč tvoří nákup židlí a lavic pro ZŚ, žaluzie pro školní družinu a hračky pro mateřskou školu. Významnější položky účtu DDHM nad 3.000,-- Kč jsou žaluzie pro ZŠ, 2x D-Link pro wi-fi připojení v pavilonech A a C. 10

11 502 Spotřeba energií Kč ,93 - spotřeba elektřiny ,72 Kč - spotřeba vody ,73 Kč - spotřeba plynu 3.763,56 Kč - spotřeba TUV ,92 Kč Spotřeba elektřiny je oproti roku 2010 vyšší o cca ,-Kč, což je 8 % nárůst. Vzhledem k vývoji cen na trhu byl tento náklad předpokládán. Spotřeba vody oproti roku 2010 stoupla o cca 9.000,-Kč, což lze hodnotit jako přirozený vývoj, vzhledem k rostoucí inflaci během roku, nárůst je minimální a lze jej z hlediska nákladovosti za rok 2011 hodnotit spíše pozitivně. Spotřeba plynu je výrazně nižší než v roce 2010, a to o 6.000,-- Kč. Dodavatel smluvený prostřednictvím Sdruženého nákupního portálu e-centre se osvědčil. Spotřeba tepla a teplé vody je nižší o cca ,-Kč. Tento fakt je ovlivněn velmi mírným počasím v posledních čtyřech měsících roku. Významnou roli sehrála i výměna oken v MŠ za plastová, což velmi pozitivně omezilo tepelné úniky. Rovněž nutno zohlednit využívání možnosti regulace tepelného zdroje přímo ve výměníku základní školy. Celkově došlo oproti roku 2010 k úspoře finančních prostředků za energie ve výši cca ,-- Kč. 504 Prodané zboží Kč 7.425,-- - karty, čipy 7.425,-- Kč Na tomto účtu jsou účtovány pouze tržby za karty a čipy prodávané školní jídelnou základní školy. 511 Opravy a udržování Kč ,13 - opravy a údržba ,20 Kč - drobné opravy a údržba ,93 Kč - porevizní opravy 60983,-- Kč - havarijní opravy 10993,-- Kč Nejvýznamnější položky účtu 511 jsou oprava elektroinstalace v základní škole, oprava interiéru ŠD a jeho přebudování pro účely školního klubu, výměna PVC ve školní družině a oprava osvětlení v mateřské škole. Porevizní opravy jsou především v oblasti elektro. Havarijní opravy se týkaly poruchy osvětlení v ZŠ, opravy ústředního topení v ZŠ a opravy kotle ve školní jídelně mateřské školy. 512 Cestovné Kč ,00 Většinu nákladů na cestovné tvoří doprovod žáků na plavecký výcvik na ZŠ Alberta Kučery a cestovné spojené s účastí zaměstnanců na školeních a zajišťování provozních nákupů a pochůzek. 518 SW (DDNM nad 7.000,-- Kč) Kč ,00 Zakoupen software Vision 7.0 pro monitoring a zabezpečení přístupů žáků na web v počítačové učebně v částce 16200,- -Kč. 518 Ostatní služby Kč ,65 - výkony spojů ,--Kč (doporučená pošta, pošt.známky, internet) - služby bezpečnostního systému ,--Kč (EBS elektronické zabezpečení objektu čidly fy Vlček) - pevné linky, mobily (paušály), kupóny (dobíjení mobilů) ,59 Kč - softwarové služby ,06 Kč (prodloužení licencí a upgrady stávajícího programového vybavení) - ICT-správa a podpora ,--Kč (zajištění údržby centrálního serweru a technická podpora ICT) - odvoz odpadu ,--Kč (zajišťován firmou OZO Ostrava, a.s.) - deratizační služby 1880,--Kč (kladení nástrah proti hlodavcům a jejich kontrola) - školení zaměstnanců 8.710,-- Kč - elektrorevize ,-- Kč - ostatní revize ,--Kč (revize plyn.zařízení, výtahů, vzduchotechniky, hasicích přístrojů, OTK TV nářadí) - zpracování mezd ,-- Kč - preventivní prohlídky 1.900,-- Kč - služby PO, BOZP ,-- Kč - ostatní služby ,-- Kč - plavecký výcvik ,-- Kč Položka výkony spojů je tvořena především náklady na připojení k internetu (včetně rozšíření) v celkové výši cca ,--Kč, doporučenou poštu a spotřebu poštovních známek. Položka softwarové služby obsahuje prodloužení licencí programů používaných ve školním stravování, prodloužení licencí programů používaných pro účetnictví a evidenci pošty, upgrade Windows a Office, upgrade a reinstalace programu na evidenci majetku. Správa a podpora ICT je placena paušálně ,--Kč ročně. 11

12 Z ostatních služeb je to především rozbor vod školních jídelen, svoz hotovosti při hotovostních výběrech stravného v 1.pololetí. Ostatní služby obsahují i nákladovou položku odstranění graffiti s celk.nákladem ,--Kč, která byla ve výši ,--Kč uhrazena pojišťovnou. 521 Mzdové náklady z provozních prostředků Kč ,00 - čerpání provozních prostředků ve výši ,--Kč na dokrytí platů provozních zaměstnanců v měsících březen až červen 2011 (schváleno Radou městského obvodu) - čerpání fondu odměn ve 12/2011 ve výši 37,--Kč dokrytí odměn pedagogických pracovníků - dohody o provedení práce v celk.výši ,--Kč v rámci grantu z prostř.úmob O.-Jih Hřiště pro všechny Krajské prostředky na mzdy, odvody z mezd a ostatní neinvestiční výdaje jsou zachyceny v tabulce: Přímé náklady na vdělávání (NIV celkem) ,00 Kč z toho: a) platy pedagogických pracovníků ,00 Kč Platy nepedagogických pracovníků ,00 Kč b) OON 7 000,00 Kč c) ostatní (pojistné + FKSP+ ONIV) ,00 Kč ÚZ33027 Posílení platů pedag.prac ,00 Kč Tyto finanční prostředky ze státního rozpočtu poskytované krajským úřadem byly zcela spotřebovány Sociální náklady ,96 Kč - odvod zdravotního a sociálního pojištění a tvorba FKSP v souvislosti s čerpáním provozních prostředků a fondu odměn Ostatní sociální náklady jsou kryty prostředky poskytnutými ze státního rozpočtu prostřednictvím krajského úřadu. 538 Ostatní přímé daně a poplatky 450,-- Kč - správní poplatek a ověřování podpisů 542 Pokuty a penále 2.682,-- Kč - úhrada penále za nedodržení rozpočtové kázně při realizaci projektu Šesti kroky ke gramotnosti realizovaného v rámci OP VK a financovaného z ESF a SR (záležitost z prosince 2009) 549 Ostatní náklady ,--Kč - pojištění majetku ,--Kč (majetek pojištěn u Kooperativy a.s.) - bankovní poplatky ,--Kč U bankovních poplatků došlo k mírnému nárůstu nákladů oproti roku 2010, avšak ve druhém pololetí byly eliminovány náklady na odvoz hotovosti do banky externí službou. Organizačně bylo reálné kompenzaci nákladů usměrnit od tj. se začátkem nového školního roku. Vzhledem k uzavření individuální smlouvy a využívání spořícího účtu však byly zvýšeny úroky z účtu. 551 Odpisy ,24 Kč Celkové náklady na odpisy činily ,40 Kč a korespondují s odpisy schválenými zřizovatelem pro rok Část nákladů na odpisy byla promítnuta do doplňkové činnosti, a to ve výši ,16 Kč. Z provozních prostředků bylo proto na odpisy čerpáno ,24 Kč. 556 Opravná položka k pohledávkám školné MŠ - 80,--Kč Opravná položka je tvořena výpočtem, a to ve výši 10% z dlužné částky co 90 dní. Jedná se tedy o vytvoření opravné položky k dlužnému školnému v Mateřské škole Rekova 14 za měsíc září 2011 v celkové výši 800,--Kč. 2. Výnosy příspěvkové organizace od zřizovatele 602 Výnosy z prodeje služeb ,-- Kč - tržby za stravné obou jídelen v hlavní činnosti ,--Kč - za školné MŠ ,--Kč - za školné ŠD ,--Kč - za školné ŠK ,--Kč - vystavení kopií dokumentů 470,--Kč 12

13 Bilance mezi příjmy a výdaji školních jídelen (tzv. "provařenost") Školní jídelna základní školy - provařeno účet náklady v Kč účet příjmy v Kč + ušetřeno spotřeba potravin žáci , stravné žáci ,00 5, spotřeba potravin zaměstnanci , stravné dospělí ,00 0, nákup karty,čipy 7 425, karty,čipy 7 425,00 0, spotřeba svačinky , stravné svačinky ,50 0, spotřeba obědy cizí , stravné obědy cizí ,00 0,00 zaokrouhlení z dodacích listů -4,65 konečný rozdíl 0,68 Školní jídelna mateřské školy - provařeno účet náklady v Kč účet příjmy v Kč + ušetřeno spotřeba potravin žáci , stravné žáci ,00 1, spotřeba potravin zaměstnanci , stravné dospělí ,00 0,00 zaokrouhlení z dodacích listů -1,98 konečný rozdíl 0, Tržby za prodané zboží 7.425,-- Kč Vzniklé tržby za zboží jsou za prodané karty a čipy školní jídelny základní školy. 648 Čerpání fondů 2.719,-- Kč - čerpání rezervního fondu: 2.682,--Kč - čerpání fondu odměn: 37,--Kč viz. nákladové účty 521 a Úroky ,19 Kč Jedná se o úroky z běžných účtů školy. (BÚ provozní, BÚ spořící, BÚ stravné,školné, BÚ FKSP) 672 Výnosy územních rozpočtů dotace zřízovatele ,--Kč Z toho: - upravený schválený příspěvek na provoz ve výši ,--Kč - pojistné události ve výši ,--Kč - finanční vypořádání za rok 2010 ve výši 965,--Kč - plavání žáků v částce ,--Kč - účelová dotace zřizovatele Hřiště pro všechny v částce ,--Kč Úpravy rozpočtu mezi jednotlivými středisky byly následující: - mateřská škola: ,--Kč - základní škola: ,--Kč - školní jídelna ZŠ: ,--Kč 3. Fondy a jejich čerpání - Rezervní fond byl čerpán ve výši 2.682,--Kč na pokrytí sankce stanovené Krajským úřadem v Ostravě při realizaci projektu ESF-Gramotnost, kdy došlo k porušení rozpočtové kázně převedením finančních prostředků z účtu projektu na účet školy. Jednalo se o převedení prostředků na vyplacení mezd za 12/2009. K tomuto převodu došlo ještě před faktickým vyplacením výplat. Z těchto důvodů byla příspěvkové organizaci vyměřena sankce za porušení rozpočtové kázně v celkové výši 2.682,--Kč. - Z fondu odměn bylo čerpáno 37,--Kč na dokrytí mzdových prostředků pedagogů v 12/

14 4. Doplňková činnost organizace V roce 2011 příspěvková organizace provozovala tuto doplňkovou činnost: - pronájem nebytových prostor (tělocvičen a učeben) - prodej svačin - prodej obědů Výnosy z pronájmu činily v roce 2011 celkem ,--Kč a náklady z této činnosti byly ve výši ,--Kč. Pronájmy jako doplňková činnost zajistily organizaci za rok 2011 kladný hospodářský výsledek ve výši ,--Kč. Svačinky jsou vyráběny v rámci doplňkové činnosti pouze pro žáky naší příspěvkové organizace. V rámci této doplňkové činnosti je tvořen výnos z jednoho kusu svačinky v takové výši, aby pokryl spotřebu potravin a náklady na odměnu za provedenou práci, haléřové zaokrouhlení je použito na náklady za energie, zisk není tvořen. Výnosy z prodeje svačinek a obědů činily v roce 2011 celkem Kč a náklady z této činnosti byly ve výši ,55Kč. Prodej svačinek a obědů jako doplňková činnost zajistily organizaci za rok 2011 kladný hospodářský výsledek ve výši 6.549,45Kč. Doplňková činnost Školní jídelny základní školy podrobněji: příjmy z DČ ŠJZŠ náklady z DČ ŠJZŠ svačinky , spotřeba potravin - svačinky , obědy , spotřeba potravin - obědy , neopr.žáci , DČ spotřeba elektřiny 3 606, DČ spotřeba vody 3 606, DČ spotřeba plynu 3 606, DČ spotřeba tepla, TUV 3 606, DČ mzdové náklady , DČ zákonné odvody z mezd , Kooper.pojišť.mezd DČ 162, tvorba FKSP z mezd DČ 270,89 celkem P ,00 celkem N ,28 HV za DČ 6 576,72 5. Výnosy z ostatních zdrojů Výnosy z ostatních zdrojů činily celkem ,--Kč, z toho: V rámci účtů 648.xxx - Čerpání rezervního fondu (fin.dary) ve výši 4300,--Kč - Čerpání rezervního fondu na realizaci projektu ESF Šesti kroky ke gramotnosti v částce ,69 Kč - Čerpání Fondu kulturních a sociálních potřeb ve výši pořízení drobného majetku ve výši 1514,--Kč Čerpání finančních darů účelově vymezených v roce 2011 dar Vlček přijatý v roce ,00 Kč dar Vlček přijatý v roce ,00 Kč POE ZŠ do 3.000,-Kč 664,00 Kč DUPLO autobus 3 417,00 Kč 3x DUPLO nemocnice 189,00 Kč CITY soubor policejní materiál do tříd 30,00 Kč morušový papír celkem čerpáno 4 300,00 Kč 14

15 zůstatek na RF 4 300,00 Kč V rámci účtů 649.xxx - Příjmy za sběr žáků celkem 5047,50 Kč - Dokrytí rozpočtu ESF-Gramotnost z rezervního fondu ve výši 2682,--Kč - Náhrady za učebnice v částce 6181,--Kč - Akce hrazené žáky ve výši ,-- Kč Rekapitulace příjmů a výdajů z finančních prostředků žáků: žáci sběr žáci akce náklady čerpání za sběr 5 047, akce a potřeby hrazené žáky , LVVZ - náklady žáků , pitný režim ŠD ,00 celkem ,50 Kč výnosy sběr papíru žáky 5 047, akce a potřeby hrazené žáky , LVVZ - náklady žáků , pitný režim ŠD ,00 celkem ,50 Kč V rámci účtů 662.xxx - Úroky z běžného účtu ESF-Gramotnost ve výši 84,94 Kč V rámci účtů 672.xxx - Finanční prostředky na realizaci projektu EU do škol ve výši ,04 Kč - Finanční prostředky na realizaci projektu Šesti kroky ke gramotnosti financovaného z prostředků Evropské unie a ze státního rozpočtu ve výši ,83 Kč - Dotace ze SR na mzdy a ostatní neinvestiční výdaje v celkové výši ,--Kč - Dotace ze SR ÚZ posílení platové úrovně pedagogických pracovníků ve výši ,--Kč - Dotace ze SR ÚZ Školní potřeby pro žáky 1. ročníku byla poskytnuta ve výši ,--Kč Přehled čerpání dotace ze SR na mzdy a ONIV: náklady dotace poznámka mzdy - pedagogové , ,00 závazný ukazatel OON - pedagogové 7 000, ,00 závazný ukazatel mzdy - nepedagogové , ,00 závazný ukazatel odvody z mezd-ped.,neped , , náhrady PN , , xxx FKSP , ,00 5xx.xxx ONIV přímý , ,00 celkem , ,00 Rozklíčování čerpání ONIV přímých v celkové výši ,22 Kč: název střediska ZŠ ŠJZŠ ŠD,ŠK MŠ ŠJMŠ číslo střediska

16 ZŠ učebnice , ZŠ integrovaní žáci 900, ZŠ UP do 3.000,-Kč , ŠD UP do 3.000,-Kč 6 207, MŠ UP do 3.000,-Kč 9 949, ZŠ UP nad 3.000,-Kč , ,00 celkem ,99 Kč cestovné pedagogická činnost ,00 44,00 celkem ,00 Kč preventivní prohlídky 400,00 100, ,00 300, DVPP 2 416, ,00 590, UP SW do 7.000,-Kč 5 465,00 celkem ,00 Kč kooperativa pojišť.mezd , , , , ,31 celkem ,23 Kč OOPP 5 776, ,00 0, , ,00 celkem ,00 Kč celkem ONIV ,22 Kč Rozklíčování dotace ze SR ÚZ posílení platové úrovně pedagogických pracovníků ve výši ,--Kč: náklady dotace poznámka ÚZ33027-posílení VŠ , ,00 závazný ukazatel zák.odvody z mezd ÚZ , , FKSP z mezd ÚZ , ,00 celkem , ,00 Příspěvková organizace získala finanční prostředky z Magistrátu města Ostravy na realizaci těchto grantů: - Grant MMO G1 Nenudíme se, sportujeme ve výši ,--Kč - Grant MMO G2 Z mateřinky do družinky ve výši 5.000,--Kč - Grant MMO G3 Dopravní školička ve výši ,--Kč - Grant MMO G4 Kamarádství bez hranic ve výši ,--Kč - Grant MMO G5 Cesty ke kořenům ve výši ,--Kč Ostatní grantové aktivity příspěvkové organizace v roce 2011: - Grant Nadačního fondu TESCO ve výši ,--Kč na pořízení interaktivní tabule, projektoru a příslušného software Rozklíčování nákladových položek jednotlivých grantů realizovaných v roce 2011: G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 K1 Sportujeme Družink a školička MŠ Kamaráds tví Kořeny Hřiště Tesco 1.třídy DDHM granty "G" kancelářské potřeby 66,00 87, , materiál do tříd 4 192, ostatní materiál , školní vybavení 1.třídy

17 ostatní služby 1 163, dohody o provedení práce dohody o provedení práce náklady celkem účet příjmy Závěrečné shrnutí hospodaření Náklady a výnosy celkem za rok 2011: Náklady Výnosy ,23 Kč ,20 Kč VH celkem ,97 Kč Výsledek hospodaření organizace za účetní období od do je kladný ve výši ,97 Kč. Mírný záporný výsledek hospodaření organizace v hlavní činnosti ,48 Kč byl dokryt ziskem z doplňkové činnosti ,45 Kč. 7. Uskutečněné kontroly u organizace V roce 2011 byly provedeny tyto kontroly u organizace: 1. Následná veřejnoprávní kontrola na místě byla uskutečněna ve dnech 7.6. až odborem kontroly KIA ÚMOb Ostrava Jih. Celkové hodnocení: nedostatky nebyly zjištěny viz Protokol VSK/15/ Průběžná veřejnoprávní kontrola na místě byla uskutečněna dne OŠK ÚMOb Ostrava Jih. Celkové hodnocení:při veřejnoprávní kontrole nebyly zjištěny nedostatky 3. Kontrola placení pojistného na všeobecné zdravotní pojištění nedostatky nebyly zjištěny. 4. Veřejnosprávní kontrola realizace grantového projektu Šesti kroky ke gramotnosti, registrační číslo CZ.1.07/1.1.07/ Veřejnosprávní kontrola na místě zaměřená na procedurální, obsahovou a finanční stránku projektu. Nedostatky nebyly zjištěny Vzdělávání zaměstnanců Náklady na vzdělávání zaměstnanců v roce 2011 byly ve výši Kč. Z toho z projektu Šesti kroky ke gramotnosti byly financovány náklady ve výši Kč, z projekt EU projekt na ZŠ Horymírova náklady ve výši Kč a z prostředků ONIV náklady ve výši Kč. Tabulka vzdělávacích akcí: název akce vzdělávací instituce účastníků projekt Uživatel počítače - středně pokročilá úroveň KVIC 6 El.školička Úvod do problematiky tvorby DUM KVIC 18 ESF GRAM KURZ ICT Za málo peněz hodně videa KVIC 14 ESF GRAM Jak přispívá čtenářská gramotnost KVIC 4 EU do škol Kurz AJ 1 1.část kurz v rozsahu 60 hodin KVIC 4 EU do škol 17

18 Možnosti k rozvíjení gramotnosti NIDV 1 EU do škol Matematika v běžném životě NIDV 1 EU do škol Metodická poradna KVIC 1 Logopedická prevence Asociace logopedů 1 Metodická poradna KVIC 1 Jak na výstupy z EU šablon KVIC 1 Krajská ROAD Schow Microsoft a BOXED KVIC 2 Methodischer Gulasch KVIC 1 Jak na výstupy z EU šablon KVIC 1 Angličtina pro učitele Educ.Centre of Ostrava 1 Babylon - konference učitelů jazyků KVIC 4 Inspirace uměním KVIC 1 Jazykový kurz AJ KVIC 9 projekt Dialog Koučovací přístup ve vedení lidí KVIC 1 Krajská konference:kam kráčí digitální škola? KVIC 1 Metodická poradna KVIC 2 Moderní personální management KVIC 1 Pletení z papíru KVIC 1 Pracovně právní problematika ve školství UMOB Ostrava - Jih 1 Profil učitele, komunikace, týmová spolupráce ZŠ F.Formana 3 Rozvíjíme čtenářskou gramotnost KVIC 1 Rozvoj tanečních a pohybových schopností KVIC 1 Školské systémy v zemích EU KVIC 1 Vzdělávací program v oblasti prevence soc. pat. jevů Renarkon 2 Zajímavé nápady pro VV KVIC 1 Základní metodický kurz výuky AJ pro 1. st. ZŠ KVIC 1 Zdravý životní styl ve školách z pohledu BOZP FS MU Brno Školní jídelna Plnění hlavních úkolů Naše školní jídelny zajišťovaly školní stravování pro děti, žáky, zaměstnance a cizí strávníky. Jídelna ZŠ poskytuje v doplňkové činnosti dopolední svačiny. Provozní charakteristika V jídelně základní školy je uplatňován systém stravovacích karet s čárovým kódem nebo bezkontaktních čipů. Výběr stravného probíhá převodem z běžných účtů a výběrem v hotovosti. K přihlašování a odhlašování stravy využíváme internetový program. První den neodhlášené stravy je jídlo poskytnuto do jídlonosičů v době od 11:30 do 11:45 hodin. Moderní technologie přípravy jídel je zajišťována pomocí konvektomatu, který umožňuje řešit problém s přísnými normami výdeje stravy. Zabezpečení právních předpisů, které se týkají ochrany zdraví lidu Jídelna má zpracován systém kritických bodů. Splňuje některé důležité podmínky stanovené předpisy, jako jsou bezdotykové baterie, oddělení přípravy masa a zeleniny, nerezové nádobí apod. 18

19 5. Přehled pracovníků školy 5.1. Pedagogičtí pracovníci Plnění předpokladů pro výkon činnosti učitelů včetně ředitele školy Počet učitelů vychovatelů Týdenní počet vyučovacích hodin Z toho hodin dle 3 odst. 1 písm. b) zákona 563/2004 Sb. 27 (základní škola) (93 %) 10 (7 %) 10 (mateřská škola) (90 %) 31 (10 %) 5 (školní družina a klub) (100%) Počet hodin dle 32 zákona 563/2004 Sb. Učitelé (vychovatelé) podle délky praxe Délka pedagogické Do 5 let 5 až 10 let 11 až 20 let Nad 20 let praxe Počet učitelů ZŠ Počet učitelů MŠ Počet vychovatelů Data jsou uvedena k září Pracovníci celkově Počty pracovníků dle profesí (tabulka) Profese Počet Interní učitelé (ZŠ a MŠ) 36 Vychovatelé (ŠD) 6 THP, dělníci, obchodně provozní zaměstnanci 24 Ostatní zaměstnanci rozdělení podle úseků Úsek Ekonomika, správa, knihovna Školní jídelny Úklid a údržba ZŠ Počet zaměstnanců Úklid MŠ Změny v počtech zaměstnanců Druh změny Počet Kategorie Uzavření pracovního poměru 4 učitel zástupy za MD Uzavření pracovního poměru 1 pracovnice provozu ŠJ 19

20 6. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků 6.1. Prospěch žáků: 1. stupeň počet žáků prospělo prospělo neprospělo neklasifikováno s vyznamenáním Ročník pololetí pololetí pololetí Pololetí pololetí I. II. I. II. I. II. I. II. I. II * 1* * 2* * 1* Celkem * 4* * - plní povinnou školní docházku v zahraniční 2. stupeň počet žáků prospělo Prospělo neprospělo neklasifikováno s vyznamenáním Ročník pololetí pololetí pololetí pololetí pololetí I. II. I. II. I. II. I. II. I. II * 2* Celkem * 2* Průměrný prospěch: školní rok 2011/2012 pololetí I. II. 1. stupeň 1,248 1, stupeň 1,791 1,847 Za školu 1,560 1,619 20

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Horymírova 100, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 V Ostravě 5.10.2010 Mgr. Marie Lukovská ředitelka školy 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Základní škola má právní subjektivitu od 1.1.1996, od 1.9.1996 je součástí právního subjektu mateřská škola (k 1.1.2014 bylo od právního subjektu odděleno detašované

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, JANA BROSKVY 3 Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity přidružená škola UNESCO PSČ: 643 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Horymírova 100, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 V Ostravě 20.9.2015 Mgr. Marie Lukovská ředitelka školy 1

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram ZŠ a MŠ Dolní Hbity,okres Příbram je od 1.1. 2003 je příspěvkovou organizací. Zřizovatel školy: Obec Dolní Hbity Organizace je vedena u Českého statistického úřadu Praha pod identifikačním číslem: 71 00

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012 Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR 1 K o m e n t á ř : V roce 2011 činil hospodářský výsledek

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 4 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice Obsah: 1) Hospodaření jednotlivých zařízení PO 2) Čerpání prostředků státního

Více

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Výnosy za rok činily celkem: 14 139 263,26 Kč 1/ provozní

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014 Komentář k hospodaření organizace za rok Příspěvková organizace ul. 126 byla zřízena 1.7.2000. Postupně se rozšířila o školní sportovní halu (11/2003), školní jídelnu v Hálkově ul. (1/2005) a školní sportovní

Více

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zpracovala: sumárně Mgr. Jelínková Jiřina ředitelka školy podklady Štěpánková

Více

Název organizace : Základní škola Šumperk. Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287

Název organizace : Základní škola Šumperk. Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Název organizace : Základní škola Šumperk Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2009 Zpracoval : Růžena Svobodová Schválil : Mgr.

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh rozpočtu na rok 2011 V souladu se zákonem ČNR č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále Z), ve znění pozdějších

Více

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky:

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012 Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: 1) Příspěvek Krajského úřadu - odboru školství v Plzni na činnost školy účelový znak 33353

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 Základní údaje se uvádějí za kalendářní rok, ve kterém byl zahájen školní rok, za který je zpracována výroční zpráva školy. Tyto údaje jsou členěny do následujících

Více

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 2011 Příspěvková organizace rozpočtuje

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2006 V roce 2006 jsme provedli 1 rozpočtovou změnu: viz. přiložený dokument Rozpočtová změna č. 1 v roce

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Ekonomická část Výnosy za rok činily celkem: 14,885.367,97 Kč 1/ transfery

Více

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Obsah: 1. Rozpočet poskytnutý KÚ ÚK 1.1. NIV státní rozpočet 1.2. Fond kulturních a sociálních věcí 2. Rozpočet poskytnutý zřizovatelem 2.1. Rozpočet na

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008 Název organizace : Základní škola Šumperk Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008 Zpracoval : Růžena Svobodová Schválil : Mgr. Lubomír

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2014 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2014 1.Příjmy provozní

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Horymírova 100, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 V Ostravě 30.9.2013 Mgr. Marie Lukovská ředitelka školy 1

Více

Komentář k rozboru hospodaření ZŠ Klatovy, Plánická ul. 194

Komentář k rozboru hospodaření ZŠ Klatovy, Plánická ul. 194 Komentář k rozboru hospodaření ZŠ Klatovy, Plánická ul. 194 Škola spravuje majetek města v hodnotě 96 985 674 Kč. Jedná se o budovy Plánická 194/I, Komenského 134/IV, tělocvična a sportovní areál Na Vodojemu

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2012 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2012 1.Příjmy provozní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRADČOVlCE VÝROČNÍ zprá VA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRADČOVlCE VÝROČNÍ zprá VA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRADČOVlCE VÝROČNÍ zprá VA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 PŘÍJMY 1. Dotace od státu za rok 2012 EU-šablony pro ZŠ Příspěvek od zřizovatele za rok 2012 Celkem 2. Příjmy za ŠD-částeč.úhrada neinv.nákladů

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

Rozbor hospodaření rok 2012

Rozbor hospodaření rok 2012 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2012 Projednáno pedagogickou radou, dne 5.3.2013 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 11.3.2013.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Základní a Mateřská škola Děčín VIII p. o., 72743972 Vojanova 178/12, Děčín 12 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Ředitel : Mgr. Karel Rajchl Datum: 3. 2. 2014 Děčín

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Horymírova 100, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 V Ostravě 25.9.2014 Mgr. Marie Lukovská ředitelka školy 1

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-304/09-J Název školy: Mateřská škola Markvartice Adresa: Markvartice 42, 675 22 Stařeč Identifikátor: 600 121 208 IČ: 70995184

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011

I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011 I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011 Příjmy celkem 16 823 845,45 od města Benátky n. J. a) z toho - příspěvek na provoz ZŠ 2 098 345,00 příspěvek na provoz ŠJ 486 408,00 příspěvek na investice

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Základní škola a mateřská škola, Citonice, okres Znojmo, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 ředitel organizace - 2 - I. Charakteristika školy Zřizovatelem Základní školy a

Více

Výroční zpráva o hospodaření příspěvkové organizace. Základní škola a Mateřská škola Archlebov. za rok 2011

Výroční zpráva o hospodaření příspěvkové organizace. Základní škola a Mateřská škola Archlebov. za rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Archlebov příspěvková organizace, 696 33 Archlebov 357 IČ : 70993297 Výroční zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Archlebov za rok

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok Adresa organizace: Tolstého 765, 339 01 Klatovy IČ: 49207440 Tel. a fax. spojení 376312352 Mail. spojení zstolsteho@klatovynet.cz Ředitel /ka rganizace:

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2007 Na rok 2007 byla pro ZŠ Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace schválena neinvestiční dotace v celkové

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 Na zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kohoutovice dne 22.12.2010 byla na rok 2011 pro ZŠ Brno, Pavlovská

Více

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory OBDOBÍ: 1.1.2012 31.12.2012 Název a sídlo účetní jednotky: Seniorcentrum OASA s.r.o. Sídlo: Petřvaldík 68, 742 60 Petřvald 2 IČ: 27857018 Datum

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2009

Údaje o hospodaření školy v roce 2009 Údaje o hospodaření školy v roce 2009 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2013

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2013 Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691 Projednáno na pracovní poradě dne: Projednáno školskou radou dne: Zpráva o hospodaření Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ,

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181 Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice tel./fax : 547 225 129 mobil : 731 109 181 e-mail adresa: skolahrou.zelesice@volny.cz http://skolahrou.atlasweb.cz Z p r á v a o č

Více

školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - Kopie RVP ZV Základní vzdělávání ŠKOLA JAZYKŮM OTEVŘENÁ

školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - Kopie RVP ZV Základní vzdělávání ŠKOLA JAZYKŮM OTEVŘENÁ školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - Kopie ŠKOLA JAZYKŮM OTEVŘENÁ Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Škola, Mánesova

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, přísp.org. Tkalcovská 460, 51401 Jilemnice telefon 481 549 259, email reditel@gymjil.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval: E.Jiroušová, J.Lipská..

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 TEXT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 Program: 1. Prezence 2. Informace ze školy 3. Finanční situace 4. Pojištění Klubu 5. Účet Klubu

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

Školská rada 11.9.2013

Školská rada 11.9.2013 Základní škola a mateřská škola Chotíkov, příspěvková organizace Chotíkov 173, 330 17 tel.: +420 377 821 580 e-mail: skola@zs-chotikov.cz Školská rada 11.9.2013 Zuzana Houdková zuzana.houdkova@zs-chotikov.cz

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-DUBINA, V. KOŠAŘE 6, příspěvková organizace. Sídlo: V. Košaře 121/6, Ostrava-Dubina, PSČ 700 30

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-DUBINA, V. KOŠAŘE 6, příspěvková organizace. Sídlo: V. Košaře 121/6, Ostrava-Dubina, PSČ 700 30 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-DUBINA, V. KOŠAŘE 6, příspěvková organizace Sídlo: V. Košaře 121/6, Ostrava-Dubina, PSČ 700 30 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a mateřská škola

Více

Název materiálu: rozpočet organizace na rok 2015

Název materiálu: rozpočet organizace na rok 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 10 Hostivař, Hornoměcholupská 873 s bezbariérovým přístupem zaměřená na výuku cizích jazyků, využití digitálních technologií a zdravý životní styl Název materiálu: rozpočet organizace

Více

o hospodaření školy Základní škola, Praha 4, Jižní IV. 1750/10 www.zsjizni.cz

o hospodaření školy Základní škola, Praha 4, Jižní IV. 1750/10 www.zsjizni.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření školy Základní škola, Praha 4, Jižní IV. 1750/10 www.zsjizni.cz č.j. 517 2014 A7 Jeř A 10 V Praze dne 27. března 2014 Předkládá: Mgr. et Bc. Daniel Kaiser (ředitel) Zpracovala:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Mateřská škola Delfínek, Liberec, Nezvalova 661/20 příspěvková organizace 460 15 Liberec 15 Telefon: +420 482 751 750 +420 702 048 01 E-mail: ms.20.lbc@volny.cz Web: www.delfinek-liberec.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI

Více