Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2009/2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2009/2010"

Transkript

1 Základní škola Frýdlant nad Ostravicí Komenského 420 okres Frýdek Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

2 O B S A H I. Základní údaje o škole II. Přehled oborů vzdělání III. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy IV. Přijímací řízení, zápis k povinné školní docházce V. Výsledky vzdělávání ţáků VI. Prevence sociálně patologických jevů VII. Další vzdělávání pedagogických pracovníků VIII. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti IX. Výsledky inspekční činnosti provedené ČŠI X. Základní údaje o hospodaření školy XI. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů XII. XIII. XIV. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoţivotního učení Předloţené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání XV. Závěr

3 I. Základní údaje o škole Základní škola Frýdlant nad Ostravicí Komenského 420 okres Frýdek Místek je příspěvkovou organizací na základě zřizovací listiny vydané zřizovatelem Městem Frýdlant nad Ostravicí dne , usnesením č. 31a zařazena do sítě škol MŠMT pod č.j.: /02-21 s účinností od Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy svým rozhodnutím ze dne zapsalo do školského rejstříku základní škole jako obor vzdělání rámcový vzdělávací program C/01 Základní škola. Stávající obor vzdělání C/001 Základní škola se označuje jako obor dobíhající. Krajský úřad Moravskoslezského kraje ve věci změny zápisu v rejstříku škol a školských zařízení rozhodl ve správním řízení o stanovení počtu ţáků v jednotlivých oborech vzdělání pro obor Základní škola C/01 nejvyšší povolený počet ţáků 560. Identifikátor zařízení: ová adresa: webové stránky: Vedení školy: ředitel školy od Mgr. Petr Novotný zástupkyně ředitele školy Mgr. Anna Matějová Škola sdruţovala: 1. Základní škola kapacita 560 ţáků IZO: Školní druţina kapacita 110 ţáků IZO: Školní jídelna výdejna kapacita 470 stravovaných IZO: Naše škola vznikla sloučením se Základní školou Frýdlant nad Ostravicí, Nová Ves 32 okres Frýdek - Místek, která byla ze sítě škol MŠMT jako ředitelství k témuţ datu vyřazena a znovu zařazena jako odloučené pracoviště. Zřizovatel Město Frýdlant nad Ostravicí přenechal Základní škole Frýdlant nad Ostravicí Komenského 420 za účelem provozování školy tyto nemovitosti: dům č.p. 420 Frýdlant nad Ostravicí, dům č.p. 32 Nová Ves, pozemky dle Listů vlastnictví. 3

4 Ředitelství školy se nachází v budově na Komenského ulici, kde jsou umístěny třídy ročníku, školní druţina a školní jídelna výdejna. V místě odloučeného pracoviště na Nové Vsi jsou ve třech třídách vyučováni ţáci ročníku, nachází se zde také školní druţina a školní jídelna výdejna. Kromě místních dětí školu navštěvují i ţáci dojíţdějící, zejména z Lubna, Pstruţí, Metylovic, Malenovic, Janovic, Čeladné, Bašky - Hodoňovic, Ostravice, Prţna, Lhotky, Kunčic pod Ondřejníkem. Z Dětského domova v Čeladné dojíţdí pět ţáků. K byla zřízena Školská rada, ve které pracují tři zástupci z řad rodičů, tři pedagogové a tři představitelé obce. V listopadu 2008 proběhly nové volby do Školské rady a na svém 1. zasedání v dubnu 2009 zvolila jako předsedkyni Mgr. Renatu Tobolovou. Školská rada umoţňuje zákonným zástupcům, pedagogickým pracovníkům a zřizovateli podílet se na správě školy. Počty žáků a tříd k počet ţáků počet tříd počet dětí v ŠD počet oddělení ŠD Počet strávníků k počet dospělých strávníků počet stravovaných ţáků Metodické orgány Ve školním roce 2009/2010 pracovalo na škole devět metodických orgánů metodické sdruţení 1. stupně, školní druţiny a 7 předmětových komisí na 2. stupni jazyková PK (sekce ČJ, CJ), PK matematiky a informatiky, estetická PK (výtvarná výchova a hudební výchova), společenskovědní PK (D, OV - VO, RV VZ), přírodovědná PK (F, Z, Př, Ch), PK tělesné výchovy a sportu a dále PK pracovních činností a volby povolání. Hlavní náplní práce bylo vytváření tematických plánů rozvrţení učiva v jednotlivých předmětech, průběţné hodnocení školního vzdělávacího programu, podávání návrhů na nákup pomůcek a učebnic, 4

5 sjednocování poţadavků na způsoby hodnocení, na pouţívání pomůcek v předmětech, organizační návrhy na zabezpečení celoškolních akcí. Významnou součástí jejich činnosti byla vzájemná metodická pomoc, péče o talentované ţáky, zdravotně znevýhodněné ţáky i ţáky dlouhodobě nemocné a propagace práce školy na veřejnosti. Vyučující připravovali a organizačně zajišťovali různé soutěţe nejen pro ţáky naší školy, ale i pro ţáky jiných škol v rámci frýdlantského obvodu a celého okresu. V uplynulém školním roce jsme úspěšně rozvíjeli spolupráci s frýdlantskými mateřskými školami i základními školami v blízkém okolí. Pokračovala velmi dobrá spolupráce se Střediskem volného času Klíč, Beskydskou šachovou školou a Asociací školních sportovních klubů ve Frýdku - Místku. Souvislou pedagogickou praxi vykonávala studentka 5. ročníku Ostravské univerzity. Praxe probíhala v předmětech český jazyk a výchova k občanství. 5

6 Počet žáků Složení tříd na 1. stupni ve školním roce 2009/2010 k chlapci dívky I. A I. B I. NV II. A II. B II. NV III. A III. B III. NV IV. A IV. B IV. NV V. A V. B V. NV Třídy 6

7 Počet žáků Složení tříd na 2. stupni ve školním roce 2009/2010 k chlapci dívky VI. A VI. B VII. A VII. B VIII. A VIII. B IX. A IX. B IX. C Třídy 7

8 II. Přehled oborů vzdělání Na konci šk. roku 2009/2010 bylo 158 ţáků ročníku na 1. stupni a 9. ročníku na 2. stupni vyučováno podle vzdělávacího programu Základní škola, č.j.: 16847/96-2 s dílčími úpravami a doplňky schválenými MŠMT dne pod č.j.: 25018/ Podle učebního plánu č.j.: 16333/ pro rozšířené vyučování jazyků bylo vyučováno v jedné třídě 9. ročníku 24 ţáků. Celkem 277 ţáků a ročníku bylo vyučováno podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola zdravého těla a rozumu č.j.: 236/2007 ze dne V 1. a 2. ročníku byly zařazeny volitelné předměty angličtina a sportovní hry. Jako doplňující obory byly zařazeny do 6. ročníku komunikační výchova a pohybové hry,do 7. ročníku volitelné předměty domácnost, němčina a přírodovědná praktika, do 8. ročníku sportovní hry, němčina a přírodovědná praktika. Ve všech předmětech jsou co nejvíce zařazovány projekty, skupinové práce ţáků, prvky hodnocení a sebehodnocení. Naší snahou bylo směřovat k naplnění klíčových kompetencí. Výuka probíhala bez větších problémů. Na 1. stupni bylo vyučováno 222 dětí, z toho 105 dívek a 117 chlapců, na 2. stupni 213 ţáků, z toho 98 dívek a 115 chlapců. Ţáci v 7. aţ 9. ročníku byli vyučováni povinně volitelným předmětům v rozsahu dvou hodin týdně, vyučovali se komunikační výchově, sportovním hrám, přírodovědným praktikům a informatice. Komunikační výchova byla zařazena i v 5. ročníku. Na základě Metodického pokynu MŠMT č.j.: 19485/ byl do občanské výuky 9. ročníku zařazeny pasáţe z předmětu volba povolání. Pro ročníky se ŠVP je výuka volby povolání zařazena do výuky 8. a 9. ročníku jako součást vzdělávacího oboru Člověk a svět práce pracovní činnosti. Téma Ochrana člověka za mimořádných událostí bylo na základě Pokynu MŠMT č.j.: 12050/03-22 a č.j.: 13586/03-22 ze dne zařazeno do tematických plánů jednotlivých předmětů na 1. stupni a předmětů zeměpis, přírodopis, chemie, fyzika, občanská výchova, rodinná výchova a výchova ke zdraví na 2. stupni. 8

9 III. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Chod školy zajišťovalo 34 pedagogických pracovníků, z toho 30 učitelů a 4 vychovatelky školní druţiny. Dále 5 pracovnic školní jídelny výdejny a 9 správních zaměstnanců. Na škole pracovalo školní poradenské pracoviště ve sloţení školní speciální pedagog, výchovný poradce a školní metodik prevence. Na rodičovské dovolené byly dvě pracovnice školy. K nastoupil do funkce ředitele školy Mgr. Petr Novotný. Věkové složení pedagogických pracovníků věk počet zaměstnanců Do 30 let nad 55 let 5 Průměrný věk pedagogických pracovníků je 44,1 let. Odbornost výuky Na 1. stupni splňovalo 12 ze 13 třídních učitelů podmínky odborné a pedagogické způsobilosti dle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících. Sedmnáct vyučujících 2. stupně má odpovídající magisterské vysokoškolské vzdělání, jedna paní učitelka má vysokoškolské vzdělání s doplňujícím pedagogickým studiem. Ve školní druţině pracovaly 4 vychovatelky s odpovídajícím vzděláním. 9

10 Pedagogičtí pracovníci 1.stupeň jméno kvalifikace úvazek praxe let způsobilost Dembková Markéta VŠ 1, st., Nj Kantorová Šárka VŠ 0,73 14 speciální pedagogika Kmentová Karla VŠ 1, st. Kubačáková Eva VŠ 1, st. Milata Miroslav VŠ 1, st. Mutinová Lidmila VŠ 1, st. Pavlisková Danuše VŠ 1, st. Ručková Jana VŠ 1, st. Segetová Zdenka VŠ 1, st. Tobolová Renata VŠ 1, st. Tománková Danuše VŠ 1, st. Tomášková Helena VŠ 1, st. 2.stupeň jméno kvalifikace úvazek praxe let způsobilost Bouška Martin VŠ 1,00 10 F, Pč Fajkus Pavel VŠ 1,00 3 Z, Tv Huserová Gabriela VŠ 1,00 9 VŠB, DPS Kampová Věra VŠ 1,00 37 Čj, Aj Kokešová Markéta VS 1,00 31 Př, Zzv Kovalová Helena VŠ 1,00 3 Čj, Ov Lišková Boţena VŠ 1,00 38 Čj, D Matějová Anna VŠ 1,00 15 M, F Najdková Kateřina VŠ 1,00 8 Nj, D Novotný Petr VŠ 1,00 19 Z, Rj Pánková Petra VŠ 1,00 19 Čj, Hv Sedlaříková Anna VŠ 1,00 31 M, F 10

11 Tračík Štěpán VŠ 1,00 2 Př, Z Valasová Kateřina VŠ 0, st., Aj Veličková Martina VŠ 1,00 8 Čj, D Zajková Simona VŠ 1,00 14 Tv, Ov Ţidková Marcela VŠ 1,00 15 M, F Ţiţková Drahomíra VŠ 1,00 8 M, F, Školní druţina kvalifikace úvazek praxe let způsobilost Kotková Blanka SŠ 0, vychovatelství Pravdová Gabriela SŠ 0,667 7 vychovatelství Sysalová Gabriela SŠ 0,710 6 vychovatelství Švrčková Iva SŠ 1,00 20 vychovatelství 11

12 Věkové složení pedagogických zaměstnanců 9% 12% 15% 20% 12% 20% 12% do 30 let nad 55 let 12

13 Nepedagogičtí pracovníci Správní zaměstnanci funkce úvazek Hrtoňová Taťána účetní 1,00 Chrápková Alena uklízečka 0,75 Kaňáková Naděţda uklízečka 1,00 Muroňová Eliška uklízečka 1,00 Polachová Renata školnice 1,00 Satinská Anna školnice odloučeného pracoviště 1,00 Stojanovičová Daniela administrativní pracovnice 1,00 Tobolová Irena uklízečka 1,00 Zpěváková Šárka uklízečka 1,00 Školní jídelna funkce úvazek Hlaváčová Marcela vedoucí školní jídelny - výdejny 0,50 Blablová Anna pracovnice školní jídelny - výdejny 0,375 Kinclová Jana pracovnice školní jídelny - výdejny 0,375 Veličková Věra pracovnice školní jídelny - výdejny 0,375 Vroblová Šárka pracovnice školní jídelny - výdejny 0,375 Ve školní jídelně výdejně se na obou pracovištích školy stravovalo 326 dětí a 46 dospělých. Stravování jsme umoţňovali i studentům soukromého gymnázia BMA Frýdlant n. O. Od byly obědy do školní jídelny výdejny na Komenského ulici i na Novou Ves převáţeny ze školní restaurace Eurest, která obědy připravovala v prostorách ZŠ TGM Frýdlant n. O. Firma Eurest zajišťovala rovněţ na obě pracoviště převoz obědů a nabízela moţnost výběru ze tří jídel, který organizovala vedoucí školní jídelny výdejny s přihlédnutím k dodrţení spotřebního potravinového koše a zajištění pestrosti stravy. Od škola přešla na nový výdejní a objednávkový systém pomocí čipových karet. Zároveň se celý provoz aţ do června 2010 připravoval na celkový přechod pod firmu Eurest. Kvalita i skladba stravy měla po celý školní rok stoupající tendenci. Objednávkový systém a moţnost výběru jídla s sebou přinesl větší spokojenost 13

14 rodičů i ţáků. Jednotlivé výhrady ke kvalitě a skladbě jídla byly operativně řešeny s frýdlantským vedením firmy Eurest. OVOCE DO ŠKOL Od poloviny měsíce března 2010 je naše škola zařazena v evropském projektu Ovoce do škol dotovaného ze strany SZIF. Všichni ţáci 1. stupně dostávali bezplatně 2 x měsíčně ovocné nebo zeleninové balíčky a ovocné dţusy, které byly zajišťovány firmou TES Praha, a. s. IV. Přijímací řízení, zápis k povinné školní docházce Ve školním roce 2009/2010 ukončilo v naší škole povinnou školní docházku 64 ţáků 9. ročníku a dva ţáci ukončili povinnou školní docházku v 8. ročníku. V přijímacím řízení na střední školy bylo přijato všech 66 ţáků. Na studijní obory ukončené maturitní zkouškou bylo přijato 50 ţáků a na studijní obory ukončené výučním listem bylo přijato 16 ţáků. Devět ţáků 7. ročníku bylo přijato na šestiletá gymnázia. Přehled oborů STUDIJNÍ OBORY POČET PŘIJATÝCH ŢÁKŮ Víceleté gymnázium 9 Gymnázium 7 Technické lyceum 2 Elektrotechnika 2 Informační technologie 2 Masér sportovní a rekondiční 1 Gastronomie 3 Obchodní akademie 3 Ekonomika a podnikání 5 Mechanik opravář motorových vozidel 2 Hudebně dramatické lyceum 1 Elektrikář 3 14

15 Ekonomické lyceum 3 Mechanik seřizovač 1 Obalová technika a počítačová grafika 2 Telekomunikace 1 Kuchař číšník 1 Provoz sluţeb 2 Oděvnictví a módní návrhářství 1 Silniční doprava 1 Instalatér 1 Dopravní prostředky 1 Stavebnictví 1 Technická zařízení budov 1 Zedník 1 Kosmetické sluţby 1 Prodavač 2 Informační technologie počítačové systémy 1 Provoz a ekonomika dopravy 3 Veřejnoprávní činnost 2 Opravář zemědělských strojů 1 Zdravotnický asistent 2 Strojírenství 1 Nábytkářská a dřevařská výroba 1 Obráběč kovů 2 Zemědělec farmář 1 Výchovná humanitární činnost-soc.výchovná 1 činnost Do 1. ročníku bylo pro školní rok 2010/2011 na obou pracovištích školy zapsáno celkem 54 ţáků. Na ul. Komenského 39 dětí a na Nové Vsi 15 dětí. Rodičům sedmi přijatých ţáků bylo vydáno rozhodnutí o odkladu školní docházky. 15

16 Výsledky přijímacího řízení na školy II. cyklu ve školním roce 2009/2010 víceleté gymnázium gymnázium konzervatoř 12% střední školy s maturitou střední školy s výučním listem 21% 9% 1% 57% 16

17 V. Výsledky vzdělávání žáků Z celkového počtu 435 ţáků naší školy k prospělo 432 ţáků, neprospěli 3 ţáci. Jeden ţák bude opakovat ročník bez konání opravných zkoušek z důvodu vyššího počtu nedostatečných. Po neúspěšném vykonání opravných zkoušek bude jeden ţák opakovat ročník a jeden ţák ukončil povinnou školní docházku v 8. ročníku a přešel na učební obor. Šest ţáků vykonalo opravné zkoušky úspěšně, čtyři z nich postoupili do dalšího ročníku a dva ukončili povinnou školní docházku. Přehled o počtech žáků a prospěchu 1. stupeň 1. pololetí Třída Počet Průměr 1,00 Prospělo Prospělo Neprosp. Průměr třídy žáků s vyznamen. I. A ,000 I. B ,008 I. NV ,014 II. A ,016 II. B ,025 II. NV ,194 III. A ,074 III. B ,111 III. NV ,250 IV. A ,468 IV. B ,356 IV. NV ,343 V. A ,375 V. B ,441 V. NV ,364 17

18 1. stupeň - 2. pololetí Třída Počet Průměr 1,00 Prospělo s Prospělo Neprosp. Průměr třídy žáků vyznamen. I. A ,000 I. B ,016 I. NV ,000 II. A ,039 II. B ,025 II. NV ,139 III. A ,175 III. B ,146 III. NV ,181 IV. A ,521 IV. B ,363 IV. NV ,333 V. A ,407 V. B ,494 V. NV ,343 18

19 Třídy Srovnání průměrného prospěchu na 1. stupni ve školním roce 2009/ pololetí 2. pololetí V. NV V. A 1,343 1,364 1,494 1,441 1,407 1,375 1,333 1,343 IV. B III. NV 1,181 1,250 1,146 1,111 1,363 1,356 1,521 1,468 III. A II. B 1,175 1,074 1,139 1,194 1,025 1,025 I. NV I. A 1,039 1,016 1,000 1,014 1,016 1,008 1,000 1,000 0,000 0,200 0,400 0,600 0,800 1,000 1,200 1,400 1,600 Průměrný prospěch tříd 19

20 2. stupeň 1. pololetí Třída Počet žáků Průměr 1,00 Prospělo s vyznamen. Prospělo Neprosp. Průměr třídy VI. A ,656 VI. B ,527 VII. A ,449 VII. B ,893 VIII. A ,773 VIII. B ,935 IX. A ,622 IX. B ,056 IX. C , stupeň 2. pololetí Třída Počet žáků Průměr 1,00 Prospělo s vyznamen. Prospělo Neprosp. Průměr třídy VI. A ,639 VI. B ,539 VII. A ,477 VII. B ,881 VIII. A ,864 VIII. B ,951 IX. A ,625 IX. B ,056 IX. C ,926 20

21 Třídy Srovnání průměrného prospěchu na 2. stupni ve školním roce 2009/ pololetí 2. pololetí IX. C IX. B 1,926 1,982 2,056 2,056 IX. A 1,625 1,622 VIII. B VIII. A 1,951 1,935 1,864 1,773 VII. B 1,881 1,893 VII. A VI. B VI. A 1,477 1,449 1,539 1,527 1,639 1, ,5 1 1,5 2 2,5 Průměrný prospěch 21

22 Průměrný prospěch I. pololetí II. pololetí Školní rok 1. st. 1,20 1,21 1,20 2. st. 1,77 1,77 1,77 1. a 2. st. 1,48 1,49 1,48 Výchovná opatření Období Pochvaly NTU DTU DŘŠ 2.st. 3.st. I. pololetí 1. stupeň stupeň II. pololetí 1.stupeň stupeň Celkem za školní rok Pochvaly ţáci obdrţeli za práci v třídní a školní ţákovské samosprávě, za účast a umístění v matematických, vědomostních a výtvarných soutěţích, za vzornou reprezentaci školy a města, sběrovou činnost, výborný prospěch a chování, aktivitu a svědomitou přípravu na vyučování, příkladnou školní docházku. Rovněţ byla udělena kázeňská opatření a to zejména za opakované porušování školního řádu, nevhodné chování k vyučujícím i spoluţákům, časté zapomínání školních potřeb, pozdní příchody do vyučování, neukázněné chování ve vyučovacích hodinách a o přestávkách, neomluvenou absenci, neplnění zadaných úkolů, špatnou pracovní morálku a ubliţování spoluţákům. Školní docházka Období Omluvené hodiny Průměr na žáka Neomluvené hodiny Průměr na žáka I. pololetí - 1.stupeň , stupeň ,47 5 0,02 II. pololetí - 1.stupeň , stupeň , ,13 Celkem za školní rok , ,075 22

23 18,7 23,7 Počet hodin na 1 žáka 32,3 40,9 41,9 39,8 45,0 44,5 42,4 42,0 41,4 46,9 52,7 50,3 51,7 47,8 48,7 44,8 49,9 49,7 49,8 54,3 53,4 54,1 59,3 62,9 60,1 60,9 67,9 69,9 Srovnání průměrného počtu zameškaných hodin na 1. stupni ve školním roce 2009/ pololetí 2. pololetí I. A I. B I. NV II. A II. B II. NV III. A III. B III. NV IV. A IV. B IV. NV V. A V. B V. NV Třídy 23

24 42,6 Počet hodin na 1 žáka 47,6 47,3 46,6 48,6 47,7 53,8 60,1 57,6 57,2 59,2 68,3 74,2 70,7 68,2 82,9 88,6 115,0 Srovnání průměrného počtu zameškaných hodin na 2. stupni ve školním roce 2009/ pololetí 2. pololetí VI. A VI. B VII. A VII. B VIII. A VIII. B IX. A IX. B IX. C Třídy 24

25 VI. Prevence sociálně patologických jevů V rámci prevence negativních jevů škola postupovala podle vlastního minimálního preventivního programu, který byl zaměřen zejména na volnočasové aktivity dětí, zapojení do soutěţí, na řešení negativních jevů ve spolupráci se zákonnými zástupci ţáků a prevenci jejich výskytu. Protidrogové výchovně vzdělávací působení poskytuje ţákům základní informace o drogách, je zaměřeno na rozvoj dovedností, které vedou k samostatnému odpovědnému rozhodování, odmítání drog a posilování sebedůvěry. V rámci prevence kriminality byly uskutečněny na l. stupni besedy s policistou, na 2. stupni proběhly besedy o vztazích a zdravém ţivotním stylu. Vyskytující se negativní jevy byly řešeny okamţitě s ţáky a jejich zákonnými zástupci. Uskutečnily se pohovory s jednotlivci i s kolektivy tříd, proběhla jednání výchovných komisí, některá i za přítomnosti kurátorky pro děti a mládeţ Odboru sociálních věcí a zdravotnictví městského úřadu. Nejčastěji byly řešeny problémy nevhodného chování ke spoluţákům a vyučujícím, nedostatečný prospěch, lhaní, kouření v areálu školy, závaţné opakované porušování školního řádu a pravidel společenského chování. Závaţnější výchovné problémy byly řešeny ve spolupráci se Střediskem výchovné péče ve Frýdku-Místku a Policií ČR. Adaptační pobyt KAM Malenovice 25

26 Pedagogičtí pracovníci se věnovali ţákům i ve svém volném čase. Zorganizovali pro ně řadu víkendových turistických akcí, dvou i vícedenní pobyty a adaptační pobyt ve středisku KAM v Malenovicích. Tyto pobyty přispívají k vzájemnému poznávání a upevňování vztahů v třídních kolektivech. V rámci volnočasnových aktivit bylo dětem ve školní druţině umoţněno pracovat v řadě krouţků - keramika, Chytráček, papírové kouzlení, hra na zobcovou flétnu, Ferda (práce s přírodninami, práce v dílnách) Mamma mia (moderní tanec), keramika, sportovní hry, zdravotní tělesná výchova, Bořek stavitel (ruční práce), Mix cvičení. Některé krouţky jsou vedeny pedagogickými pracovníky. Středisko volného času Klíč a Beskydská šachová škola ve Frýdku-Místku pokračovaly ve vedení šachového krouţku. Externí pracovníci se věnovali dětem se zájmem o turistiku, folklór Lašánek, rybaření, poţární ochranu, latinsko-americké tance a výuku náboţenství. Přehled akcí na 1. a 2. stupni ZŠ Adaptační, víkendové a další pobyty - adaptační pobyt ţáků 6.A a 6.B na chatě Svoboda na Ostravici ( ) - lyţařský výcvik pro ţáky 8. ročníku v Malenovicích ( ) - lyţařský výcvik pro ţáky 7. ročníku ve Velkých Karlovicích ( ) - projekt Archeolog s výjezdem do Vyšních Lhot pro ţáky 5. A ( ) Exkurze ročník exkurze na ekofarmu na Čeladné (září říjen) 8.A, 8.B, 9.C exkurze na letiště Ostrava Mošnov a do pivovaru Ostravar ( ) 9.A, 9.B exkurze do firmy Hyundai a pivovaru Radegast v Nošovicích (20., ) 8. A, 8. B, 9. C - exkurze do těšínské tiskárny FINIDR ( ) 8. A, 8. B - exkurze do firmy Unipar v Roţnově p. R. ( ) 9. A, 9. B - exkurze na ÚP ve F M pro ţáky 8. ročníku v rámci volby povolání (15. 3.) - exkurze na PVE Dalešice a do JE Dukovany pro ţáky 9. ročníku (26. 3.) 26

27 - exkurze ţáků 7. ročníku do zahradnictví pana Kaňáka na Nové Dědině v rámci předmětu domácí nauky (12. 5.) - exkurze do Osvětimi pro ţáky 9. ročníku (25. 5.) - exkurze do zákulisí Divadla A. Dvořáka v Ostravě pro ţáky 9. ročníku (21. 6.) - exkurze do hasičské zbrojnice ve F M 2. ročník (7.4.) - exkurze ţáků 2. A, B na stanici rychlé záchranné sluţby ve F M (5. 5.) - exkurze na meteorologickou stanici na Lysé hoře ţáci 9. ročníku ( ) - exkurze ţáků 2. ročníku na Golf club Čeladná (24. 6.) Kulturní akce - DLO Tajný deník A. Molea pro ţáky 9. ročníku ( ) - DLO Kráska a zvíře pro ţáky 6. ročníku ( ) - příprava pohádkového představení ţáků 9. A pro ţáky 1. stupně, MŠ, na jarmark - Vánoce na Valašské dědině pro ţáky ročníku ( ) - divadelní představení Jak hubatá Dora pro ţáky 3. ročníku (19. 1.) - Cinestar Ostrava filmové představení Doba ledová 3 pro ţáky 1. stupně Varhanní koncert v kostele pro ţáky ročníku - Koncert pro ţáky ročníku Easy Riders (3. 3.) - DLO Víla Amálka pro ţáky 1. a 2. ročníku (2. 3.) - Zimní příběhy včelích medvídků divadelní představení v KD pro ţáky 2. ročníku (22.3.) - DLO Liška Bystrouška pro ţáky 7. ročníku (12. 4.) - O Elišce a zlém králi divadelní představení ZUŠ F.n.O. pro ţáky 1. r. (13. 4.) - DLO Stepující stonoţka pro ţáky 8. ročníku (30. 4.) - Těšínské divadlo Sněhurka pro ţáky 1. stupně akce ke Dni dětí (1. 6.) - školní akademie ZŠ TGM F.n.O (3. 9. ročník) - mezinárodní folklorní festival F.n.O. 2. AB, 4. A, Nová Ves (18. 6.) - filmové představení Mikulášovy patálie kino Baška pro ţáky r. (24. 6.) - filmové představení Dešťová víla kino Baška ţáci ročníku (29. 6.) 27

28 Výstavy - návštěva výstavy v Domě zahrádkářů ve F.n.O. v rámci předmětu pracovní činnosti podzimní výstava (21. 9.) - návštěva výstavy v Domě zahrádkářů ve F.n.O. v rámci předmětů výchovného charakteru Vánoční výstava ( ) - Výstava mašinek Muzeum Beskyd F M pro ţáky 1. roč. (19. 5.) - výstava růţí a jejich aranţování ve spolupráci se zahradnictvím pana Kaňáka Besedy a výukové programy - besedy v hodinách Aj s rodilými mluvčími z USA (5. 10., ) - Čas proměn beseda o dospívání pro dívky 6. roč. - přednáška pro ţáky 8. ročníku Vztahy - beseda s autory knihy Dějiny Frýdlantu pro ţáky 2. stupně a vyučující ( ) - Zbraně vrcholné gotiky vlastivědná akce pro ročník (9. 11.) - beseda se zástupci nakladatelství THOVT v městské knihovně pro ţáky 3. roč. ( ) 28

29 - vzdělávací program z projektu Planeta Země 3000 Indie královna Orientu ročník (1. 12.) - besedy pro ţáky 7. ročníku Dospívání v rámci výchovy ke zdraví - besedy pro ţáky 8. ročníku Prenatální vývoj v rámci výchovy ke zdraví - besedy pro ţáky ročníku Vánoce v umění v rámci výtvarné výchovy - besedy pro ţáky ročníku Betlém dům chleba ( ) - preventivní program PO Hasík pro ţáky 2. a 6. ročníku - dětská jóga v Harcovce pro ţáky 3. ročníku (10. 2.) - beseda pro ţáky 8. ročníku Těhotenství a porod v rámci výchovy ke zdraví - beseda o plazech pro ţáky 4. a 6. ročníku (17. 3.) - besedy s policistou pro ţáky 5. ročníku (22. 3.) - beseda pro ţáky 7. ročníku Vztahy (24. 3.) - beseda Velikonoce v umění pro ţáky 5., 6. ročníku a 9. C (29. 3.) - besedy Kdyţ jedna cesta zkříţí druhou pro ţáky ročníku (30. 3.) - beseda pro ţáky 8. ročníku Dospívání a výţiva (12. 4.) - beseda pro ţáky 8. ročníku Jak si nenechat ublíţit (3. 5.) - beseda pro ţáky 8. ročníku Antikoncepce (17. 5.) - výukový program k dopravní výchově dětské dopravní hřiště a dopravní kurz pro ţáky 1. stupně (podzim a jaro) - besedy o večerníčcích pro ţáky roč. v Městské knihovně ( ) - knihovnické lekce pro ţáky 1. a 2. stupně v Městské knihovně vyučující Čj - Čtení mě baví akce PPP pro ţáky 3. ročníku (20. 4.) - proţitkový program CNN pro ţáky 4. A, B a 5. A, B - Pedagogika lesa beseda pro ţáky 1. i 2. stupně Akce ŠŢS - soutěţ v minigolfu (22. 9.) - sběrová soutěţ sběr starého papíru (říjen, duben) - soutěţ v Kris kros (13. 1.) - turnaj ve vybíjené 2. stupeň (28. 1.) - soutěţ v bowlingu (25. 2.) - soutěţ ve stolním tenise (30. 3.) - výlety pro třídy, které vyhrály soutěţ: 7. B Ostravice lanové centrum Opičárna, 7. A Frýdek Místek Aquapark Olešná, 9. A pobyt v přírodě 29

30 Sportovní soutěţe - okrskové kolo v přespolním běhu (24. 9.) organizuje naše škola - orientační běh pro ročník + 4. a 5. ročník Nová Ves (25. 9.) - okresní kolo v přespolním běhu v Dobré (1. 10.) - okresní kolo v přespolním běhu ţáků 1. stupně v Jablunkově (7. 10.) - halová kopaná pro ročník ( ) - okresní kolo v halové kopané v Třinci ( ) - okresní kolo přeboru základních škol v šachu 1. a 2. stupeň ( ) - okrskové kolo ve florbale - obvodní kolo ve florbale - krajský přebor škol v šachu v Dolním Benešově Po 2. místo (26. 1.) - okresní kolo ve florbalu v Brušperku (27. 1.) - okresní kolo turnaje ve stolním tenise ve F.n.O. organizace (17. 2.) - vybíjená dívek 1. stupeň (30. 3.) - minifotbal McDonald s Cup ročník (27., ) - okrskové kolo v minifotbale - organizace (28. 4.) - atletický čtyřboj ve F M (7. 5.) - Pohár rozhlasu ve F M (12. 5.) - okrskové kolo atletického trojboje 1. stupeň (26. 5.) organizace - okresní kolo atletického trojboje ve F M 1. stupeň (4. 6.) - Pohár starost y soutěţ v petanque Giff aréna F.n.O. (28. 6.) Ostatní soutěţe - přírodovědný KLOKAN pro ţáky 8. a 9. ročníku ( ) zapojeny celé třídy - školní kolo dějepisné olympiády pro 8. a 9. ročník 15 ţáků ( ) - školní kolo olympiády v českém jazyce pro ročník (15 ţáků) (2. 12.) - okresní kolo dějepisné olympiády (26. 1.) 9. místo - okresní kolo matematické olympiády kategorie Z9 (27. 1.) místo - školní kolo pěvecké a recitační soutěţe pro ţáky 1. stupně společná akce s Novou Vsí (27. 1.) - školní kolo recitační soutěţe ţáků 2. stupně (10. 2.) - obvodní kolo recitační soutěţe pro ţáky 1. a 2. stupně (17. 2.) - školní kolo biologické olympiády (3. 3.) 30

31 - okresní kolo recitační soutěţe pro ţáky 2. stupně ve F M (4. 3.) - školní kolo zeměpisné olympiády - okresní kolo zeměpisné olympiády ve F M (17. 3.) - okresní kolo olympiády v Čj na Gymnáziu ve F.n.O. (19. 3.) - matematický KLOKAN soutěţ pro ţáky ročníku (22. 3.) - školní kolo Pythagoriády matematická soutěţ pro ţáky ročníku (23. 3.) - krajské kolo matematické olympiády 9. ročník (24. 3.) - okresní kolo matematické olympiády ročník 6 ţáků (7. 4.) - matematická soutěţ pro ţáky 8. roč. pořádaná Gymnáziem FnO 9 ţáků (9. 4. ) - krajské kolo recitační soutěţe v Ostravě (9. 4.) 1 ţák 7. ročníku - okresní kolo biologické olympiády ve F M (13. 4.) - školní kolo dopravní soutěţe pro ţáky ročníku (21. 4.) - mistrovství ČR v šachu základních škol druţstvo 1. stupně (20. 4.) - výtvarná soutěţ města F.n.O. Můj kamarád z jiné planety - okresní kolo Pythagoriády na Ostravici (5. 5.) ročník - okresní kolo dopravní soutěţe pro ročník na ZŠ TGM (6. 5.) - výtvarná soutěţ Den matek pořádaná ZŠ Kunčice p. O. (7. 5.) - výtvarná soutěţ pořádaná mysliveckou organizací - celostátní výtvarná soutěţ Svět očima dětí pořádaná Ministerstvem vnitra ČR ocenění nejlepších prací v Praze (24. 6.) Školní výlety - 1. A, 3. A, 3. B ZOO Lešná (27. 5.) - 4. A, 4. B ZOO Olomouc (27. 5.) - 5. A, 5. B Čeladná (27. 5.) - 1. B, 2. A, 2. B středisko KAM Malenovice ( ) - 7.A Miniškola v přírodě na středisku KAM Malenovice ( ) - 6. A, 6. B Boskovice Westernové městečko (25. 5.) - 7. B Hukvaldy (L. Janáček) a Obecná škola v Kozlovicích (3. 6.) - 9. C Bařiny Horní Podolanky ( ) - 8. A, 8. B odloţeno ze zdravotních důvodů TU - 9. A, 9. B Brno (15. 6.) 31

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola Školní družina TUVP Počet tříd 5 Počet oddělení 2 Počet tříd 2 Počet ţáků do 160 Počet ţáků do 50 Počet ţáků do 20 Ţáků na třídu do 30 Ţáků na oddělení do 25 Ţáků

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Hodnocení školního roku 2010/2011

Hodnocení školního roku 2010/2011 Hodnocení školního roku 2010/2011 1. Oblast vzdělávací a výchovná 1.1 Ve šk. roce 2010/2011 jsme vyučovali podle vzdělávacího programu Obecná škola v 5. ročníku a podle vlastního školního vzdělávacího

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2011/2012 Škola: ZŠ Polešovice zspolesovice@uhedu.cz Ředitelka školy: Mgr. Jiřina Martykánová Tel. 572593161 Školní metodik prev.: Mgr. Renata Šimková simkovar@seznam.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2015/2016 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 8. 9. Fotografování prvňáčků TU 14. 9. Zahájení plaveckého výcviku 2.r., 3.r., MŠ Kom 22. 9. Měsíční porada všichni

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Školní učební plán je koncipován tak, aby dodržoval rámcový učební plán a zároveň naplňoval profilaci školy, její cíle a úkoly. Naše škola je zaměřením sportovní, ale

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková

Více

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Září 1. 9. Zahájení školního roku 2015/2016 v tělocvičně školy 3. 9. Schůzka s rodiči v MŠ 4. 9. Návštěva farmy u Struhů - MŠ 18. 9. Fotografování tříd 20. 27. 9.

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2015/2016 Zpracovala Mgr. Sylva Bártová. OBSAH 1 ÚVOD A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 2 2 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ... 3 3 RÁMCOVÝ

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8,

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8, Plán práce školy na školní rok 2016/2017 1. Měsíční plány Září 8. 9. v 16,00 hod. schůzka s rodiči ( seznámení s plány, organizací školního roku, informace ke změnám plateb) 26. 9. - Focení prvňáčků 23.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (úprava

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace Lenora 86, 384 42, tel.: 388 438 822 e-mail: reditel@zsamslenora.cz web: www.zsamslenora.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ve školním

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Vedení školy a učitelský sbor

Vedení školy a učitelský sbor Vedení školy a učitelský sbor VEDENÍ ŠKOLY Ředitel školy: Zástupce ředitele: Mgr. ŠTRUNC Roman Mgr. TOMANOVÁ Marie I. STUPEŇ Mgr. PLUNDRÁKOVÁ Petra, CHALABALOVÁ Renata, HORÁKOVÁ Dagmar, Mgr. VARAĎOVÁ Eleni,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Ostravská 1710 okres Karviná MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2009/2010 Platnost od 1. 9. 2009 Ředitel školy: Mgr. Rudolf Fiedler Vypracovala: Mgr. Ingrid

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram. Malá Hraštice 57, Nový Knín. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram. Malá Hraštice 57, Nový Knín. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram Malá Hraštice 57, 262 03 Nový Knín Identifikátor školy: 600 054 659 Termín konání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

AKTIVITY ŠKOLY. Akce Třída Termín

AKTIVITY ŠKOLY. Akce Třída Termín AKTIVITY ŠKOLY Akce Třída Termín 1. Sběr druhotných surovin Starého papíru 1. - 9. tř. říjen, duben Sběr přírodnin pro lesní zvěř (kaštany, žaludy) říjen - listopad 2.Výtvarné soutěže, akce Masky /čert,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Prevence sociálně patologických jevů a zneužívání návykových látek

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Prevence sociálně patologických jevů a zneužívání návykových látek MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Prevence sociálně patologických jevů a zneužívání návykových látek pro školy a školská zařízení OKRESU ZLÍN ZŠ Vlachovice, okres Zlín, příspěvková organizace 763 24 Vlachovice

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Školní program EVVO vzdělávání, výchovy a osvěty

Školní program EVVO vzdělávání, výchovy a osvěty ZŠ a MŠ Ludgeřovice, příspěvková organizace Školní program EO vzdělávání, výchovy a osvěty l. Pracovníci pověření koordinací EO p. Ing. Plačková, p. Mgr. Lišková A VŠICHNI PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI VE ŠKOLE

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Adresa: Komenského 873, 517 41 Kostelec nad

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍ PROGRAMU ZŠ LAČNOV 2011/2012

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍ PROGRAMU ZŠ LAČNOV 2011/2012 HODNOCENÍ PREVENTIVNÍ PROGRAMU ZŠ LAČNOV 2011/2012 Ředitel: Mgr. Olga Jahodová Školní metodik prevence: Mgr. Eliška Ivanišová Tel.: 571 447 910 E-mail: zslacnov@seznam.cz Zpracovala: Mgr. Eliška Ivanišová

Více

školní rok 2014 / 2015

školní rok 2014 / 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012 Svitávka 3. září 2012 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola T.G.Masaryka Brodek u Konice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2014/2015 Základní škola a mateřská

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

Základní škola Boskovice, okres Blansko /nám. 9. května 8/ Školní rok 2011/2012

Základní škola Boskovice, okres Blansko /nám. 9. května 8/ Školní rok 2011/2012 Minimální preventivní program Základní škola Boskovice, okres Blansko /nám. 9. května 8/ Školní rok 2011/2012 Garant programu: RNDr. Vladimír Ochmanský Vypracovala: Mgr. Anna Součková Hlavním cílem programu

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Základní údaje o škole : Základní škola T.G.Masaryka T.G.Masaryka 213 381 01 Český Krumlov Od 1.1.1993 je škola právním

Více

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pedagogická rada projednala dne: 27. 09. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Mgr. Pavel Tomáš ředitel školy Charakteristika školy 6. základní

Více

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí, Komenského 420, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí, Komenského 420, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Frýdlant nad Ostravicí, Komenského 420, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 O B S A H I. Základní údaje o škole..................................

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více