Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2009/2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2009/2010"

Transkript

1 Základní škola Frýdlant nad Ostravicí Komenského 420 okres Frýdek Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

2 O B S A H I. Základní údaje o škole II. Přehled oborů vzdělání III. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy IV. Přijímací řízení, zápis k povinné školní docházce V. Výsledky vzdělávání ţáků VI. Prevence sociálně patologických jevů VII. Další vzdělávání pedagogických pracovníků VIII. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti IX. Výsledky inspekční činnosti provedené ČŠI X. Základní údaje o hospodaření školy XI. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů XII. XIII. XIV. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoţivotního učení Předloţené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání XV. Závěr

3 I. Základní údaje o škole Základní škola Frýdlant nad Ostravicí Komenského 420 okres Frýdek Místek je příspěvkovou organizací na základě zřizovací listiny vydané zřizovatelem Městem Frýdlant nad Ostravicí dne , usnesením č. 31a zařazena do sítě škol MŠMT pod č.j.: /02-21 s účinností od Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy svým rozhodnutím ze dne zapsalo do školského rejstříku základní škole jako obor vzdělání rámcový vzdělávací program C/01 Základní škola. Stávající obor vzdělání C/001 Základní škola se označuje jako obor dobíhající. Krajský úřad Moravskoslezského kraje ve věci změny zápisu v rejstříku škol a školských zařízení rozhodl ve správním řízení o stanovení počtu ţáků v jednotlivých oborech vzdělání pro obor Základní škola C/01 nejvyšší povolený počet ţáků 560. Identifikátor zařízení: ová adresa: webové stránky: Vedení školy: ředitel školy od Mgr. Petr Novotný zástupkyně ředitele školy Mgr. Anna Matějová Škola sdruţovala: 1. Základní škola kapacita 560 ţáků IZO: Školní druţina kapacita 110 ţáků IZO: Školní jídelna výdejna kapacita 470 stravovaných IZO: Naše škola vznikla sloučením se Základní školou Frýdlant nad Ostravicí, Nová Ves 32 okres Frýdek - Místek, která byla ze sítě škol MŠMT jako ředitelství k témuţ datu vyřazena a znovu zařazena jako odloučené pracoviště. Zřizovatel Město Frýdlant nad Ostravicí přenechal Základní škole Frýdlant nad Ostravicí Komenského 420 za účelem provozování školy tyto nemovitosti: dům č.p. 420 Frýdlant nad Ostravicí, dům č.p. 32 Nová Ves, pozemky dle Listů vlastnictví. 3

4 Ředitelství školy se nachází v budově na Komenského ulici, kde jsou umístěny třídy ročníku, školní druţina a školní jídelna výdejna. V místě odloučeného pracoviště na Nové Vsi jsou ve třech třídách vyučováni ţáci ročníku, nachází se zde také školní druţina a školní jídelna výdejna. Kromě místních dětí školu navštěvují i ţáci dojíţdějící, zejména z Lubna, Pstruţí, Metylovic, Malenovic, Janovic, Čeladné, Bašky - Hodoňovic, Ostravice, Prţna, Lhotky, Kunčic pod Ondřejníkem. Z Dětského domova v Čeladné dojíţdí pět ţáků. K byla zřízena Školská rada, ve které pracují tři zástupci z řad rodičů, tři pedagogové a tři představitelé obce. V listopadu 2008 proběhly nové volby do Školské rady a na svém 1. zasedání v dubnu 2009 zvolila jako předsedkyni Mgr. Renatu Tobolovou. Školská rada umoţňuje zákonným zástupcům, pedagogickým pracovníkům a zřizovateli podílet se na správě školy. Počty žáků a tříd k počet ţáků počet tříd počet dětí v ŠD počet oddělení ŠD Počet strávníků k počet dospělých strávníků počet stravovaných ţáků Metodické orgány Ve školním roce 2009/2010 pracovalo na škole devět metodických orgánů metodické sdruţení 1. stupně, školní druţiny a 7 předmětových komisí na 2. stupni jazyková PK (sekce ČJ, CJ), PK matematiky a informatiky, estetická PK (výtvarná výchova a hudební výchova), společenskovědní PK (D, OV - VO, RV VZ), přírodovědná PK (F, Z, Př, Ch), PK tělesné výchovy a sportu a dále PK pracovních činností a volby povolání. Hlavní náplní práce bylo vytváření tematických plánů rozvrţení učiva v jednotlivých předmětech, průběţné hodnocení školního vzdělávacího programu, podávání návrhů na nákup pomůcek a učebnic, 4

5 sjednocování poţadavků na způsoby hodnocení, na pouţívání pomůcek v předmětech, organizační návrhy na zabezpečení celoškolních akcí. Významnou součástí jejich činnosti byla vzájemná metodická pomoc, péče o talentované ţáky, zdravotně znevýhodněné ţáky i ţáky dlouhodobě nemocné a propagace práce školy na veřejnosti. Vyučující připravovali a organizačně zajišťovali různé soutěţe nejen pro ţáky naší školy, ale i pro ţáky jiných škol v rámci frýdlantského obvodu a celého okresu. V uplynulém školním roce jsme úspěšně rozvíjeli spolupráci s frýdlantskými mateřskými školami i základními školami v blízkém okolí. Pokračovala velmi dobrá spolupráce se Střediskem volného času Klíč, Beskydskou šachovou školou a Asociací školních sportovních klubů ve Frýdku - Místku. Souvislou pedagogickou praxi vykonávala studentka 5. ročníku Ostravské univerzity. Praxe probíhala v předmětech český jazyk a výchova k občanství. 5

6 Počet žáků Složení tříd na 1. stupni ve školním roce 2009/2010 k chlapci dívky I. A I. B I. NV II. A II. B II. NV III. A III. B III. NV IV. A IV. B IV. NV V. A V. B V. NV Třídy 6

7 Počet žáků Složení tříd na 2. stupni ve školním roce 2009/2010 k chlapci dívky VI. A VI. B VII. A VII. B VIII. A VIII. B IX. A IX. B IX. C Třídy 7

8 II. Přehled oborů vzdělání Na konci šk. roku 2009/2010 bylo 158 ţáků ročníku na 1. stupni a 9. ročníku na 2. stupni vyučováno podle vzdělávacího programu Základní škola, č.j.: 16847/96-2 s dílčími úpravami a doplňky schválenými MŠMT dne pod č.j.: 25018/ Podle učebního plánu č.j.: 16333/ pro rozšířené vyučování jazyků bylo vyučováno v jedné třídě 9. ročníku 24 ţáků. Celkem 277 ţáků a ročníku bylo vyučováno podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola zdravého těla a rozumu č.j.: 236/2007 ze dne V 1. a 2. ročníku byly zařazeny volitelné předměty angličtina a sportovní hry. Jako doplňující obory byly zařazeny do 6. ročníku komunikační výchova a pohybové hry,do 7. ročníku volitelné předměty domácnost, němčina a přírodovědná praktika, do 8. ročníku sportovní hry, němčina a přírodovědná praktika. Ve všech předmětech jsou co nejvíce zařazovány projekty, skupinové práce ţáků, prvky hodnocení a sebehodnocení. Naší snahou bylo směřovat k naplnění klíčových kompetencí. Výuka probíhala bez větších problémů. Na 1. stupni bylo vyučováno 222 dětí, z toho 105 dívek a 117 chlapců, na 2. stupni 213 ţáků, z toho 98 dívek a 115 chlapců. Ţáci v 7. aţ 9. ročníku byli vyučováni povinně volitelným předmětům v rozsahu dvou hodin týdně, vyučovali se komunikační výchově, sportovním hrám, přírodovědným praktikům a informatice. Komunikační výchova byla zařazena i v 5. ročníku. Na základě Metodického pokynu MŠMT č.j.: 19485/ byl do občanské výuky 9. ročníku zařazeny pasáţe z předmětu volba povolání. Pro ročníky se ŠVP je výuka volby povolání zařazena do výuky 8. a 9. ročníku jako součást vzdělávacího oboru Člověk a svět práce pracovní činnosti. Téma Ochrana člověka za mimořádných událostí bylo na základě Pokynu MŠMT č.j.: 12050/03-22 a č.j.: 13586/03-22 ze dne zařazeno do tematických plánů jednotlivých předmětů na 1. stupni a předmětů zeměpis, přírodopis, chemie, fyzika, občanská výchova, rodinná výchova a výchova ke zdraví na 2. stupni. 8

9 III. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Chod školy zajišťovalo 34 pedagogických pracovníků, z toho 30 učitelů a 4 vychovatelky školní druţiny. Dále 5 pracovnic školní jídelny výdejny a 9 správních zaměstnanců. Na škole pracovalo školní poradenské pracoviště ve sloţení školní speciální pedagog, výchovný poradce a školní metodik prevence. Na rodičovské dovolené byly dvě pracovnice školy. K nastoupil do funkce ředitele školy Mgr. Petr Novotný. Věkové složení pedagogických pracovníků věk počet zaměstnanců Do 30 let nad 55 let 5 Průměrný věk pedagogických pracovníků je 44,1 let. Odbornost výuky Na 1. stupni splňovalo 12 ze 13 třídních učitelů podmínky odborné a pedagogické způsobilosti dle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících. Sedmnáct vyučujících 2. stupně má odpovídající magisterské vysokoškolské vzdělání, jedna paní učitelka má vysokoškolské vzdělání s doplňujícím pedagogickým studiem. Ve školní druţině pracovaly 4 vychovatelky s odpovídajícím vzděláním. 9

10 Pedagogičtí pracovníci 1.stupeň jméno kvalifikace úvazek praxe let způsobilost Dembková Markéta VŠ 1, st., Nj Kantorová Šárka VŠ 0,73 14 speciální pedagogika Kmentová Karla VŠ 1, st. Kubačáková Eva VŠ 1, st. Milata Miroslav VŠ 1, st. Mutinová Lidmila VŠ 1, st. Pavlisková Danuše VŠ 1, st. Ručková Jana VŠ 1, st. Segetová Zdenka VŠ 1, st. Tobolová Renata VŠ 1, st. Tománková Danuše VŠ 1, st. Tomášková Helena VŠ 1, st. 2.stupeň jméno kvalifikace úvazek praxe let způsobilost Bouška Martin VŠ 1,00 10 F, Pč Fajkus Pavel VŠ 1,00 3 Z, Tv Huserová Gabriela VŠ 1,00 9 VŠB, DPS Kampová Věra VŠ 1,00 37 Čj, Aj Kokešová Markéta VS 1,00 31 Př, Zzv Kovalová Helena VŠ 1,00 3 Čj, Ov Lišková Boţena VŠ 1,00 38 Čj, D Matějová Anna VŠ 1,00 15 M, F Najdková Kateřina VŠ 1,00 8 Nj, D Novotný Petr VŠ 1,00 19 Z, Rj Pánková Petra VŠ 1,00 19 Čj, Hv Sedlaříková Anna VŠ 1,00 31 M, F 10

11 Tračík Štěpán VŠ 1,00 2 Př, Z Valasová Kateřina VŠ 0, st., Aj Veličková Martina VŠ 1,00 8 Čj, D Zajková Simona VŠ 1,00 14 Tv, Ov Ţidková Marcela VŠ 1,00 15 M, F Ţiţková Drahomíra VŠ 1,00 8 M, F, Školní druţina kvalifikace úvazek praxe let způsobilost Kotková Blanka SŠ 0, vychovatelství Pravdová Gabriela SŠ 0,667 7 vychovatelství Sysalová Gabriela SŠ 0,710 6 vychovatelství Švrčková Iva SŠ 1,00 20 vychovatelství 11

12 Věkové složení pedagogických zaměstnanců 9% 12% 15% 20% 12% 20% 12% do 30 let nad 55 let 12

13 Nepedagogičtí pracovníci Správní zaměstnanci funkce úvazek Hrtoňová Taťána účetní 1,00 Chrápková Alena uklízečka 0,75 Kaňáková Naděţda uklízečka 1,00 Muroňová Eliška uklízečka 1,00 Polachová Renata školnice 1,00 Satinská Anna školnice odloučeného pracoviště 1,00 Stojanovičová Daniela administrativní pracovnice 1,00 Tobolová Irena uklízečka 1,00 Zpěváková Šárka uklízečka 1,00 Školní jídelna funkce úvazek Hlaváčová Marcela vedoucí školní jídelny - výdejny 0,50 Blablová Anna pracovnice školní jídelny - výdejny 0,375 Kinclová Jana pracovnice školní jídelny - výdejny 0,375 Veličková Věra pracovnice školní jídelny - výdejny 0,375 Vroblová Šárka pracovnice školní jídelny - výdejny 0,375 Ve školní jídelně výdejně se na obou pracovištích školy stravovalo 326 dětí a 46 dospělých. Stravování jsme umoţňovali i studentům soukromého gymnázia BMA Frýdlant n. O. Od byly obědy do školní jídelny výdejny na Komenského ulici i na Novou Ves převáţeny ze školní restaurace Eurest, která obědy připravovala v prostorách ZŠ TGM Frýdlant n. O. Firma Eurest zajišťovala rovněţ na obě pracoviště převoz obědů a nabízela moţnost výběru ze tří jídel, který organizovala vedoucí školní jídelny výdejny s přihlédnutím k dodrţení spotřebního potravinového koše a zajištění pestrosti stravy. Od škola přešla na nový výdejní a objednávkový systém pomocí čipových karet. Zároveň se celý provoz aţ do června 2010 připravoval na celkový přechod pod firmu Eurest. Kvalita i skladba stravy měla po celý školní rok stoupající tendenci. Objednávkový systém a moţnost výběru jídla s sebou přinesl větší spokojenost 13

14 rodičů i ţáků. Jednotlivé výhrady ke kvalitě a skladbě jídla byly operativně řešeny s frýdlantským vedením firmy Eurest. OVOCE DO ŠKOL Od poloviny měsíce března 2010 je naše škola zařazena v evropském projektu Ovoce do škol dotovaného ze strany SZIF. Všichni ţáci 1. stupně dostávali bezplatně 2 x měsíčně ovocné nebo zeleninové balíčky a ovocné dţusy, které byly zajišťovány firmou TES Praha, a. s. IV. Přijímací řízení, zápis k povinné školní docházce Ve školním roce 2009/2010 ukončilo v naší škole povinnou školní docházku 64 ţáků 9. ročníku a dva ţáci ukončili povinnou školní docházku v 8. ročníku. V přijímacím řízení na střední školy bylo přijato všech 66 ţáků. Na studijní obory ukončené maturitní zkouškou bylo přijato 50 ţáků a na studijní obory ukončené výučním listem bylo přijato 16 ţáků. Devět ţáků 7. ročníku bylo přijato na šestiletá gymnázia. Přehled oborů STUDIJNÍ OBORY POČET PŘIJATÝCH ŢÁKŮ Víceleté gymnázium 9 Gymnázium 7 Technické lyceum 2 Elektrotechnika 2 Informační technologie 2 Masér sportovní a rekondiční 1 Gastronomie 3 Obchodní akademie 3 Ekonomika a podnikání 5 Mechanik opravář motorových vozidel 2 Hudebně dramatické lyceum 1 Elektrikář 3 14

15 Ekonomické lyceum 3 Mechanik seřizovač 1 Obalová technika a počítačová grafika 2 Telekomunikace 1 Kuchař číšník 1 Provoz sluţeb 2 Oděvnictví a módní návrhářství 1 Silniční doprava 1 Instalatér 1 Dopravní prostředky 1 Stavebnictví 1 Technická zařízení budov 1 Zedník 1 Kosmetické sluţby 1 Prodavač 2 Informační technologie počítačové systémy 1 Provoz a ekonomika dopravy 3 Veřejnoprávní činnost 2 Opravář zemědělských strojů 1 Zdravotnický asistent 2 Strojírenství 1 Nábytkářská a dřevařská výroba 1 Obráběč kovů 2 Zemědělec farmář 1 Výchovná humanitární činnost-soc.výchovná 1 činnost Do 1. ročníku bylo pro školní rok 2010/2011 na obou pracovištích školy zapsáno celkem 54 ţáků. Na ul. Komenského 39 dětí a na Nové Vsi 15 dětí. Rodičům sedmi přijatých ţáků bylo vydáno rozhodnutí o odkladu školní docházky. 15

16 Výsledky přijímacího řízení na školy II. cyklu ve školním roce 2009/2010 víceleté gymnázium gymnázium konzervatoř 12% střední školy s maturitou střední školy s výučním listem 21% 9% 1% 57% 16

17 V. Výsledky vzdělávání žáků Z celkového počtu 435 ţáků naší školy k prospělo 432 ţáků, neprospěli 3 ţáci. Jeden ţák bude opakovat ročník bez konání opravných zkoušek z důvodu vyššího počtu nedostatečných. Po neúspěšném vykonání opravných zkoušek bude jeden ţák opakovat ročník a jeden ţák ukončil povinnou školní docházku v 8. ročníku a přešel na učební obor. Šest ţáků vykonalo opravné zkoušky úspěšně, čtyři z nich postoupili do dalšího ročníku a dva ukončili povinnou školní docházku. Přehled o počtech žáků a prospěchu 1. stupeň 1. pololetí Třída Počet Průměr 1,00 Prospělo Prospělo Neprosp. Průměr třídy žáků s vyznamen. I. A ,000 I. B ,008 I. NV ,014 II. A ,016 II. B ,025 II. NV ,194 III. A ,074 III. B ,111 III. NV ,250 IV. A ,468 IV. B ,356 IV. NV ,343 V. A ,375 V. B ,441 V. NV ,364 17

18 1. stupeň - 2. pololetí Třída Počet Průměr 1,00 Prospělo s Prospělo Neprosp. Průměr třídy žáků vyznamen. I. A ,000 I. B ,016 I. NV ,000 II. A ,039 II. B ,025 II. NV ,139 III. A ,175 III. B ,146 III. NV ,181 IV. A ,521 IV. B ,363 IV. NV ,333 V. A ,407 V. B ,494 V. NV ,343 18

19 Třídy Srovnání průměrného prospěchu na 1. stupni ve školním roce 2009/ pololetí 2. pololetí V. NV V. A 1,343 1,364 1,494 1,441 1,407 1,375 1,333 1,343 IV. B III. NV 1,181 1,250 1,146 1,111 1,363 1,356 1,521 1,468 III. A II. B 1,175 1,074 1,139 1,194 1,025 1,025 I. NV I. A 1,039 1,016 1,000 1,014 1,016 1,008 1,000 1,000 0,000 0,200 0,400 0,600 0,800 1,000 1,200 1,400 1,600 Průměrný prospěch tříd 19

20 2. stupeň 1. pololetí Třída Počet žáků Průměr 1,00 Prospělo s vyznamen. Prospělo Neprosp. Průměr třídy VI. A ,656 VI. B ,527 VII. A ,449 VII. B ,893 VIII. A ,773 VIII. B ,935 IX. A ,622 IX. B ,056 IX. C , stupeň 2. pololetí Třída Počet žáků Průměr 1,00 Prospělo s vyznamen. Prospělo Neprosp. Průměr třídy VI. A ,639 VI. B ,539 VII. A ,477 VII. B ,881 VIII. A ,864 VIII. B ,951 IX. A ,625 IX. B ,056 IX. C ,926 20

21 Třídy Srovnání průměrného prospěchu na 2. stupni ve školním roce 2009/ pololetí 2. pololetí IX. C IX. B 1,926 1,982 2,056 2,056 IX. A 1,625 1,622 VIII. B VIII. A 1,951 1,935 1,864 1,773 VII. B 1,881 1,893 VII. A VI. B VI. A 1,477 1,449 1,539 1,527 1,639 1, ,5 1 1,5 2 2,5 Průměrný prospěch 21

22 Průměrný prospěch I. pololetí II. pololetí Školní rok 1. st. 1,20 1,21 1,20 2. st. 1,77 1,77 1,77 1. a 2. st. 1,48 1,49 1,48 Výchovná opatření Období Pochvaly NTU DTU DŘŠ 2.st. 3.st. I. pololetí 1. stupeň stupeň II. pololetí 1.stupeň stupeň Celkem za školní rok Pochvaly ţáci obdrţeli za práci v třídní a školní ţákovské samosprávě, za účast a umístění v matematických, vědomostních a výtvarných soutěţích, za vzornou reprezentaci školy a města, sběrovou činnost, výborný prospěch a chování, aktivitu a svědomitou přípravu na vyučování, příkladnou školní docházku. Rovněţ byla udělena kázeňská opatření a to zejména za opakované porušování školního řádu, nevhodné chování k vyučujícím i spoluţákům, časté zapomínání školních potřeb, pozdní příchody do vyučování, neukázněné chování ve vyučovacích hodinách a o přestávkách, neomluvenou absenci, neplnění zadaných úkolů, špatnou pracovní morálku a ubliţování spoluţákům. Školní docházka Období Omluvené hodiny Průměr na žáka Neomluvené hodiny Průměr na žáka I. pololetí - 1.stupeň , stupeň ,47 5 0,02 II. pololetí - 1.stupeň , stupeň , ,13 Celkem za školní rok , ,075 22

23 18,7 23,7 Počet hodin na 1 žáka 32,3 40,9 41,9 39,8 45,0 44,5 42,4 42,0 41,4 46,9 52,7 50,3 51,7 47,8 48,7 44,8 49,9 49,7 49,8 54,3 53,4 54,1 59,3 62,9 60,1 60,9 67,9 69,9 Srovnání průměrného počtu zameškaných hodin na 1. stupni ve školním roce 2009/ pololetí 2. pololetí I. A I. B I. NV II. A II. B II. NV III. A III. B III. NV IV. A IV. B IV. NV V. A V. B V. NV Třídy 23

24 42,6 Počet hodin na 1 žáka 47,6 47,3 46,6 48,6 47,7 53,8 60,1 57,6 57,2 59,2 68,3 74,2 70,7 68,2 82,9 88,6 115,0 Srovnání průměrného počtu zameškaných hodin na 2. stupni ve školním roce 2009/ pololetí 2. pololetí VI. A VI. B VII. A VII. B VIII. A VIII. B IX. A IX. B IX. C Třídy 24

25 VI. Prevence sociálně patologických jevů V rámci prevence negativních jevů škola postupovala podle vlastního minimálního preventivního programu, který byl zaměřen zejména na volnočasové aktivity dětí, zapojení do soutěţí, na řešení negativních jevů ve spolupráci se zákonnými zástupci ţáků a prevenci jejich výskytu. Protidrogové výchovně vzdělávací působení poskytuje ţákům základní informace o drogách, je zaměřeno na rozvoj dovedností, které vedou k samostatnému odpovědnému rozhodování, odmítání drog a posilování sebedůvěry. V rámci prevence kriminality byly uskutečněny na l. stupni besedy s policistou, na 2. stupni proběhly besedy o vztazích a zdravém ţivotním stylu. Vyskytující se negativní jevy byly řešeny okamţitě s ţáky a jejich zákonnými zástupci. Uskutečnily se pohovory s jednotlivci i s kolektivy tříd, proběhla jednání výchovných komisí, některá i za přítomnosti kurátorky pro děti a mládeţ Odboru sociálních věcí a zdravotnictví městského úřadu. Nejčastěji byly řešeny problémy nevhodného chování ke spoluţákům a vyučujícím, nedostatečný prospěch, lhaní, kouření v areálu školy, závaţné opakované porušování školního řádu a pravidel společenského chování. Závaţnější výchovné problémy byly řešeny ve spolupráci se Střediskem výchovné péče ve Frýdku-Místku a Policií ČR. Adaptační pobyt KAM Malenovice 25

26 Pedagogičtí pracovníci se věnovali ţákům i ve svém volném čase. Zorganizovali pro ně řadu víkendových turistických akcí, dvou i vícedenní pobyty a adaptační pobyt ve středisku KAM v Malenovicích. Tyto pobyty přispívají k vzájemnému poznávání a upevňování vztahů v třídních kolektivech. V rámci volnočasnových aktivit bylo dětem ve školní druţině umoţněno pracovat v řadě krouţků - keramika, Chytráček, papírové kouzlení, hra na zobcovou flétnu, Ferda (práce s přírodninami, práce v dílnách) Mamma mia (moderní tanec), keramika, sportovní hry, zdravotní tělesná výchova, Bořek stavitel (ruční práce), Mix cvičení. Některé krouţky jsou vedeny pedagogickými pracovníky. Středisko volného času Klíč a Beskydská šachová škola ve Frýdku-Místku pokračovaly ve vedení šachového krouţku. Externí pracovníci se věnovali dětem se zájmem o turistiku, folklór Lašánek, rybaření, poţární ochranu, latinsko-americké tance a výuku náboţenství. Přehled akcí na 1. a 2. stupni ZŠ Adaptační, víkendové a další pobyty - adaptační pobyt ţáků 6.A a 6.B na chatě Svoboda na Ostravici ( ) - lyţařský výcvik pro ţáky 8. ročníku v Malenovicích ( ) - lyţařský výcvik pro ţáky 7. ročníku ve Velkých Karlovicích ( ) - projekt Archeolog s výjezdem do Vyšních Lhot pro ţáky 5. A ( ) Exkurze ročník exkurze na ekofarmu na Čeladné (září říjen) 8.A, 8.B, 9.C exkurze na letiště Ostrava Mošnov a do pivovaru Ostravar ( ) 9.A, 9.B exkurze do firmy Hyundai a pivovaru Radegast v Nošovicích (20., ) 8. A, 8. B, 9. C - exkurze do těšínské tiskárny FINIDR ( ) 8. A, 8. B - exkurze do firmy Unipar v Roţnově p. R. ( ) 9. A, 9. B - exkurze na ÚP ve F M pro ţáky 8. ročníku v rámci volby povolání (15. 3.) - exkurze na PVE Dalešice a do JE Dukovany pro ţáky 9. ročníku (26. 3.) 26

27 - exkurze ţáků 7. ročníku do zahradnictví pana Kaňáka na Nové Dědině v rámci předmětu domácí nauky (12. 5.) - exkurze do Osvětimi pro ţáky 9. ročníku (25. 5.) - exkurze do zákulisí Divadla A. Dvořáka v Ostravě pro ţáky 9. ročníku (21. 6.) - exkurze do hasičské zbrojnice ve F M 2. ročník (7.4.) - exkurze ţáků 2. A, B na stanici rychlé záchranné sluţby ve F M (5. 5.) - exkurze na meteorologickou stanici na Lysé hoře ţáci 9. ročníku ( ) - exkurze ţáků 2. ročníku na Golf club Čeladná (24. 6.) Kulturní akce - DLO Tajný deník A. Molea pro ţáky 9. ročníku ( ) - DLO Kráska a zvíře pro ţáky 6. ročníku ( ) - příprava pohádkového představení ţáků 9. A pro ţáky 1. stupně, MŠ, na jarmark - Vánoce na Valašské dědině pro ţáky ročníku ( ) - divadelní představení Jak hubatá Dora pro ţáky 3. ročníku (19. 1.) - Cinestar Ostrava filmové představení Doba ledová 3 pro ţáky 1. stupně Varhanní koncert v kostele pro ţáky ročníku - Koncert pro ţáky ročníku Easy Riders (3. 3.) - DLO Víla Amálka pro ţáky 1. a 2. ročníku (2. 3.) - Zimní příběhy včelích medvídků divadelní představení v KD pro ţáky 2. ročníku (22.3.) - DLO Liška Bystrouška pro ţáky 7. ročníku (12. 4.) - O Elišce a zlém králi divadelní představení ZUŠ F.n.O. pro ţáky 1. r. (13. 4.) - DLO Stepující stonoţka pro ţáky 8. ročníku (30. 4.) - Těšínské divadlo Sněhurka pro ţáky 1. stupně akce ke Dni dětí (1. 6.) - školní akademie ZŠ TGM F.n.O (3. 9. ročník) - mezinárodní folklorní festival F.n.O. 2. AB, 4. A, Nová Ves (18. 6.) - filmové představení Mikulášovy patálie kino Baška pro ţáky r. (24. 6.) - filmové představení Dešťová víla kino Baška ţáci ročníku (29. 6.) 27

28 Výstavy - návštěva výstavy v Domě zahrádkářů ve F.n.O. v rámci předmětu pracovní činnosti podzimní výstava (21. 9.) - návštěva výstavy v Domě zahrádkářů ve F.n.O. v rámci předmětů výchovného charakteru Vánoční výstava ( ) - Výstava mašinek Muzeum Beskyd F M pro ţáky 1. roč. (19. 5.) - výstava růţí a jejich aranţování ve spolupráci se zahradnictvím pana Kaňáka Besedy a výukové programy - besedy v hodinách Aj s rodilými mluvčími z USA (5. 10., ) - Čas proměn beseda o dospívání pro dívky 6. roč. - přednáška pro ţáky 8. ročníku Vztahy - beseda s autory knihy Dějiny Frýdlantu pro ţáky 2. stupně a vyučující ( ) - Zbraně vrcholné gotiky vlastivědná akce pro ročník (9. 11.) - beseda se zástupci nakladatelství THOVT v městské knihovně pro ţáky 3. roč. ( ) 28

29 - vzdělávací program z projektu Planeta Země 3000 Indie královna Orientu ročník (1. 12.) - besedy pro ţáky 7. ročníku Dospívání v rámci výchovy ke zdraví - besedy pro ţáky 8. ročníku Prenatální vývoj v rámci výchovy ke zdraví - besedy pro ţáky ročníku Vánoce v umění v rámci výtvarné výchovy - besedy pro ţáky ročníku Betlém dům chleba ( ) - preventivní program PO Hasík pro ţáky 2. a 6. ročníku - dětská jóga v Harcovce pro ţáky 3. ročníku (10. 2.) - beseda pro ţáky 8. ročníku Těhotenství a porod v rámci výchovy ke zdraví - beseda o plazech pro ţáky 4. a 6. ročníku (17. 3.) - besedy s policistou pro ţáky 5. ročníku (22. 3.) - beseda pro ţáky 7. ročníku Vztahy (24. 3.) - beseda Velikonoce v umění pro ţáky 5., 6. ročníku a 9. C (29. 3.) - besedy Kdyţ jedna cesta zkříţí druhou pro ţáky ročníku (30. 3.) - beseda pro ţáky 8. ročníku Dospívání a výţiva (12. 4.) - beseda pro ţáky 8. ročníku Jak si nenechat ublíţit (3. 5.) - beseda pro ţáky 8. ročníku Antikoncepce (17. 5.) - výukový program k dopravní výchově dětské dopravní hřiště a dopravní kurz pro ţáky 1. stupně (podzim a jaro) - besedy o večerníčcích pro ţáky roč. v Městské knihovně ( ) - knihovnické lekce pro ţáky 1. a 2. stupně v Městské knihovně vyučující Čj - Čtení mě baví akce PPP pro ţáky 3. ročníku (20. 4.) - proţitkový program CNN pro ţáky 4. A, B a 5. A, B - Pedagogika lesa beseda pro ţáky 1. i 2. stupně Akce ŠŢS - soutěţ v minigolfu (22. 9.) - sběrová soutěţ sběr starého papíru (říjen, duben) - soutěţ v Kris kros (13. 1.) - turnaj ve vybíjené 2. stupeň (28. 1.) - soutěţ v bowlingu (25. 2.) - soutěţ ve stolním tenise (30. 3.) - výlety pro třídy, které vyhrály soutěţ: 7. B Ostravice lanové centrum Opičárna, 7. A Frýdek Místek Aquapark Olešná, 9. A pobyt v přírodě 29

30 Sportovní soutěţe - okrskové kolo v přespolním běhu (24. 9.) organizuje naše škola - orientační běh pro ročník + 4. a 5. ročník Nová Ves (25. 9.) - okresní kolo v přespolním běhu v Dobré (1. 10.) - okresní kolo v přespolním běhu ţáků 1. stupně v Jablunkově (7. 10.) - halová kopaná pro ročník ( ) - okresní kolo v halové kopané v Třinci ( ) - okresní kolo přeboru základních škol v šachu 1. a 2. stupeň ( ) - okrskové kolo ve florbale - obvodní kolo ve florbale - krajský přebor škol v šachu v Dolním Benešově Po 2. místo (26. 1.) - okresní kolo ve florbalu v Brušperku (27. 1.) - okresní kolo turnaje ve stolním tenise ve F.n.O. organizace (17. 2.) - vybíjená dívek 1. stupeň (30. 3.) - minifotbal McDonald s Cup ročník (27., ) - okrskové kolo v minifotbale - organizace (28. 4.) - atletický čtyřboj ve F M (7. 5.) - Pohár rozhlasu ve F M (12. 5.) - okrskové kolo atletického trojboje 1. stupeň (26. 5.) organizace - okresní kolo atletického trojboje ve F M 1. stupeň (4. 6.) - Pohár starost y soutěţ v petanque Giff aréna F.n.O. (28. 6.) Ostatní soutěţe - přírodovědný KLOKAN pro ţáky 8. a 9. ročníku ( ) zapojeny celé třídy - školní kolo dějepisné olympiády pro 8. a 9. ročník 15 ţáků ( ) - školní kolo olympiády v českém jazyce pro ročník (15 ţáků) (2. 12.) - okresní kolo dějepisné olympiády (26. 1.) 9. místo - okresní kolo matematické olympiády kategorie Z9 (27. 1.) místo - školní kolo pěvecké a recitační soutěţe pro ţáky 1. stupně společná akce s Novou Vsí (27. 1.) - školní kolo recitační soutěţe ţáků 2. stupně (10. 2.) - obvodní kolo recitační soutěţe pro ţáky 1. a 2. stupně (17. 2.) - školní kolo biologické olympiády (3. 3.) 30

31 - okresní kolo recitační soutěţe pro ţáky 2. stupně ve F M (4. 3.) - školní kolo zeměpisné olympiády - okresní kolo zeměpisné olympiády ve F M (17. 3.) - okresní kolo olympiády v Čj na Gymnáziu ve F.n.O. (19. 3.) - matematický KLOKAN soutěţ pro ţáky ročníku (22. 3.) - školní kolo Pythagoriády matematická soutěţ pro ţáky ročníku (23. 3.) - krajské kolo matematické olympiády 9. ročník (24. 3.) - okresní kolo matematické olympiády ročník 6 ţáků (7. 4.) - matematická soutěţ pro ţáky 8. roč. pořádaná Gymnáziem FnO 9 ţáků (9. 4. ) - krajské kolo recitační soutěţe v Ostravě (9. 4.) 1 ţák 7. ročníku - okresní kolo biologické olympiády ve F M (13. 4.) - školní kolo dopravní soutěţe pro ţáky ročníku (21. 4.) - mistrovství ČR v šachu základních škol druţstvo 1. stupně (20. 4.) - výtvarná soutěţ města F.n.O. Můj kamarád z jiné planety - okresní kolo Pythagoriády na Ostravici (5. 5.) ročník - okresní kolo dopravní soutěţe pro ročník na ZŠ TGM (6. 5.) - výtvarná soutěţ Den matek pořádaná ZŠ Kunčice p. O. (7. 5.) - výtvarná soutěţ pořádaná mysliveckou organizací - celostátní výtvarná soutěţ Svět očima dětí pořádaná Ministerstvem vnitra ČR ocenění nejlepších prací v Praze (24. 6.) Školní výlety - 1. A, 3. A, 3. B ZOO Lešná (27. 5.) - 4. A, 4. B ZOO Olomouc (27. 5.) - 5. A, 5. B Čeladná (27. 5.) - 1. B, 2. A, 2. B středisko KAM Malenovice ( ) - 7.A Miniškola v přírodě na středisku KAM Malenovice ( ) - 6. A, 6. B Boskovice Westernové městečko (25. 5.) - 7. B Hukvaldy (L. Janáček) a Obecná škola v Kozlovicích (3. 6.) - 9. C Bařiny Horní Podolanky ( ) - 8. A, 8. B odloţeno ze zdravotních důvodů TU - 9. A, 9. B Brno (15. 6.) 31

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí Komenského 420. Výroční zpráva činnosti školy

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí Komenského 420. Výroční zpráva činnosti školy Základní škola Frýdlant nad Ostravicí Komenského 420 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 O B S A H I. Základní údaje o škole.................................. 3 II. Přehled oborů vzdělání..................................

Více

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí, Komenského 420, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí, Komenského 420, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Základní škola Frýdlant nad Ostravicí, Komenského 420, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 O B S A H I. Základní údaje o škole 3 II. Přehled oborů vzdělání 9

Více

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení...

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... 3 B) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 4 Učební plán školy... 5

Více

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice. Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013 2014. Zpracovala: Mgr. Hana Ulčáková, ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice. Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013 2014. Zpracovala: Mgr. Hana Ulčáková, ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Kozlovice Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013 2014 Zpracovala: Mgr. Hana Ulčáková, ředitelka školy Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy 3.

Více

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 Základní škola Ţidlochovice, Tyršova 611 okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ing. Jana Králová

Více

VI 337, 261 01 318 623817 318 635739 607543945 E-

VI 337, 261 01 318 623817 318 635739 607543945 E- Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337, 261 01 Příbram VI tel. 318 623817 tel., fax 318 635739 m. 607543945 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní

Více

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 8-2009. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 8-2009. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Výroční zpráva o č i n n o s t i š k o l y z a r o k 2 0 0 8-2009 Zpracovatel: Mgr. Miloš Mayer, ředitel školy OBSAH

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2007/2008 Základní škola T.G.Masaryka Otrokovice příspěvková organizace 2 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 zpracována dle 10 odst. 3, 12

Více

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Výroční zpráva o č i n n o s t i š k o l y z a r o k 2 0 0 9-2010 Zpracovatel: Mgr. Miloš Mayer, ředitel školy OBSAH

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy v Dolním Benešově za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy v Dolním Benešově za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy v Dolním Benešově za školní rok 2012/2013 Dolní Benešov Vypracovala: Mgr. Marie Sovíková 10. 10. 2013 Obsah Obsah... 2 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÝ JIČÍN, KOMENSKÉHO 66, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE V Novém Jičíně dne 15. října 2010 Zpracovala: Emilie Řeháková ředitelka školy 1 Školská rada při základní

Více

Ředitelka školy. Zástupce ředitele. Učitelé I. a II. stupně. 1. Výchovný poradce. 2. Výchovný poradce. Vedoucí vychovatelka školní družiny

Ředitelka školy. Zástupce ředitele. Učitelé I. a II. stupně. 1. Výchovný poradce. 2. Výchovný poradce. Vedoucí vychovatelka školní družiny I. Úvod OBSAH 1. Údaje o předkladateli Výroční zprávy za školní rok 2012/2013 3 2. Název a adresa zřizovatele školy 3 3. Organizační struktura školy 4 4. Charakteristika školy 5 4.1. Vybavení školy 5 4.2.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2009/2010 Základní škola T.G.Masaryka Otrokovice příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 zpracována dle 10 odst. 3, 12

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 21.9.2011 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Ředitelka školy. Zástupce ředitele. Učitelé I. a II. stupně. 1. Výchovný poradce. 2. Výchovný poradce. Vedoucí vychovatelka školní družiny

Ředitelka školy. Zástupce ředitele. Učitelé I. a II. stupně. 1. Výchovný poradce. 2. Výchovný poradce. Vedoucí vychovatelka školní družiny I. Úvod OBSAH 1. Údaje o předkladateli Výroční zprávy za školní rok 2013/2014 3 2. Název a adresa zřizovatele školy 3 3. Organizační struktura školy 4 4. Charakteristika školy 5 4.1. Vybavení školy 5 4.2.

Více

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2010/2011

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2010/2011 Základní škola Blansko, Erbenova 13 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010/2011 V Blansku dne 5.10.2011 Č.j. ERB/448/11 A.12./A 10 Mgr. Věra Gottwaldová ředitelka školy 1 Obsah : I. Základní údaje

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Z A Š K O L N Í R O K 2 0 1 3 2 0 1 4

Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Z A Š K O L N Í R O K 2 0 1 3 2 0 1 4 Základní škola Jablonec nad Nisou, Liberecká 26, příspěvková organizace Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Z A Š K O L N Í R O K 2 0 1 3 2 0 1 4 V Jablonci nad Nisou, září 2014 Předkládá: RNDr. Jiří

Více

OBSAH. II. Přehled oborů vzdělávání 10

OBSAH. II. Přehled oborů vzdělávání 10 OBSAH I. Úvod 1. Údaje o předkladateli Výroční zprávy za školní rok 2010/2011 3 2. Název a adresa zřizovatele školy 3 3. Organizační struktura školy 4 4. Charakteristika školy 5 4.1. Vybavení školy 5 4.2.

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 720, 686 0, Staré Město

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné Výroční zpráva o činnosti školy za období 1.9.2010 30.6.2011 Mgr. Eva Bicanová ředitelka školy 1 Obsah 1. Charakteristika školy... 4 1.1 Organizace školního

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Základní školy, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvkové

Více

Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Obsah : I. Základní údaje o škole II. III. IV. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje o zápisu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel. 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu web: zsbenese.eu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné Výroční zpráva o činnosti školy za období 1.9.2009 30.6.2010 Mgr. Eva Bicanová ředitelka školy Obsah 1. Charakteristika školy... 4 1.1 Organizace školního roku...

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za období od 1. 9. 2009 do 30. 6. 2010 1 Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více