Projektor Acer PD320. Uživatelská pøíruèka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projektor Acer PD320. Uživatelská pøíruèka"

Transkript

1 Projektor Acer PD320 1 Uživatelská pøíruèka

2 2 Obsah Bezpeènostní zásady pro používání projektoru Pøedbìžná upozornìní... 3 Úvod Pøednosti výrobku... 4 Pøehled balení... 5 Pøehled o výrobku... 6 Instalace Pøipojení projektoru... 9 Zapnutí/vypnutí projektoru Nastavení promítaného obrazu Ovládací prvky Ovládání pomocí panelu a dálkového ovladaèe Nabídka na obrazovce (OSD) Pøílohy Odstraòování závad Výmìna projekèní lampy Technické údaje Režimy kompatibility... 28

3 3 Bezpeènostní zásady pro používání projektoru Varování - Nedívejte se pøímo do svìtelného zdroje (objektivu). Jasné svìtlo mùže poškodit váš zrak. Varování - Abyste pøedešli nebezpeèí vzniku ohnì nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento pøístroj dešti nebo vlhkosti. Varování - Neotevírejte prosím tento pøístroj, ani neprovádìjte jeho demontáž, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem. Varování - Pøed výmìnou projekèní lampy nechejte pøístroj vychládnout, a pak postupujte podle pokynù pro výmìnu lampy. Varování - Tento pøístroj sám zjiš uje životnost projekèní lampy. Nezapomeòte prosím provést výmìnu lampy, jakmile se zobrazí varovné zprávy. Varování - Po výmìnì projekèní lampy prosím vynulujte poèítadlo provozních hodin lampy pomocí nabídky na obrazovce (OSD). Varování - Pøed vypnutím pøístroje nechejte nìkolik minut bìžet chladicí ventilátor. Varování - Pøi pøipojování projektoru k poèítaèi nejprve zapnìte napájení projektoru. Varování - Pro omezení nebezpeèí poranìní zraku se nedívejte pøímo do laserového svìtla na dálkovém ovladaèi a nemiøte laserové svìtlo do oèí ostatních osob. Tento dálkový ovladaè je vybaven laserem Tøídy II, který emituje záøení. Varování - Jakmile se pøiblíží konec provozní životnosti projekèní lampy, mùže se lampa spálit, pøièemž se mùže ozvat hlasitý tøaskavý zvuk. Pokud by se to stalo, projektor nebude možno zapnout, dokud nebude provedena výmìna modulu projekèní lampy. Pøi výmìnì projekèní lampy postupujte podle pokynù, uvedených v èásti Výmìna projekèní lampy. Pøedbìžná upozornìní Dodržujte veškerá varování, upozornìní a pokyny pro údržbu tak, jak je doporuèeno v tomto návodu k obsluze, aby se maximalizovala provozní životnost tohoto pøístroje. Dodržujte následující pokyny: * Pøed èištìním vypnìte napájení pøístroje. * Pro èištìní skøínì displeje používejte mìkký hadøík, mírnì navlhèený v jemném èisticím prostøedku. * Pokud nebudete pøístroj delší dobu používat, odpojte sí ovou napájecí šòùru ze zásuvky. Neprovádìjte následující èinnosti: * Neblokujte výøezy a otvory na skøíòce pøístroje, které slouží k odvìtrávání. * Pro èištìní pøístroje nepoužívejte abrazívní èisticí prostøedky, vosky nebo rozpouštìdla. * Nepoužívejte pøístroj za následujících podmínek: - Mimoøádnì horké, chladné nebo vlhké prostøedí. - V oblastech, kde se mùže vyskytovat nadmìrná prašnost a neèistota. - V blízkosti zaøízení, která generují silné magnetické pole. - Místa na pøímém sluneèním záøení.

4 4 Úvod Pøednosti výrobku Tento pøístroj pøedstavuje projektor XGA 0,7" DLP. V následujícím seznamu jsou uvedeny nìkteré jeho mimoøádné pøednosti: * Nativní režim XGA, 1024 x 768 adresovatelných obrazových bodù (pixelù) * Lehký kompaktní design, hmotnost pouze 1,5 kg * Jednoèipová technologie DLPTM * Komprese SXGA a zmìna velikosti VGA, SVGA * Uživatelsky vymìnitelná projekèní lampa P-VIP 130 Wattù * Kompatibilní s Mac/NEC PC-98/FM Towns * Kompatibilní s NTSC/NTSC4.43/PAL/PAL-M/PAL-N/SECAM a HDTV (1080i,720P,480i/P) * Plnì funkèní dálkový ovladaè s ovládáním myši a laserovým ukazovátkem * High-tech pøipojení DVI pro digitální a analogovou konektivitu video * Kompatibilní s televizí HDTV * Uživatelsky pøívìtivá mnohojazyèná nabídka na obrazovce * Vyspìlá elektronická korekce lichobìžníkového zkreslení * Uživatelsky pøívìtivý ovládací panel s prosvìtlením * Luxusní transportní brašna souèástí pøíslušenství

5 5 Pøehled balení Souèástí pøíslušenství projektoru jsou všechny níže uvedené položky. Zkontrolujte úplnost balení, abyste se ujistili, že je váš pøístroj kompletní. Pokud nìjaká z položek balení chybí, obra te se neprodlenì na svého prodejce. Vlastní projektor Sí ová napájecí šòùra Kabel s konektorem D-Sub RGB do DVI Kabel S-Video Kabel audio RCA-cinch Kabel Composite video DVI kabel pro HDTV/ Component video Kabel Y pro myš Dálkový ovladaè s funkcí myši a laserovým ukazovátkem Baterie 2 ks Uživatelská pøíruèka Karta Rychlé uvedení do provozu Kabel DVI do DVI Transportní brašna Kabel D-sub do D-sub

6 6 Pøehled o výrobku Ovládací prvky na panelu Varovný indikátor teploty (dioda LED) Volume (hlasitost) Mute Source (utlumení) (zdroj) Enter / Resync Varovný indikátor projekèní lampy (dioda LED) Ètyøi smìrová tlaèítka pro volbu Menu (nabídka) Power On/Standby (Vypnutí-Zapnutí/ Napájení) Hlavní jednotka pøístroje Tlaèítko pro nastavení výšky projektoru Ovládací prvky na panelu Reproduktor Pøijímací senzor dálkového ovladaèe Prstenec pro zaostøování (Focus) Objektiv (zmenšení/zvìtšení) Napájecí konektor Porty pro pøipojení Prstenec pro zvìtšení/zmenšení obrazu (Zoom) Vstupní konektor pro myš Vstupní konektor Audio Vstupní konektor S-video Vstupní konektor HDTV/ Component Video a poèítaè Vstupní konektor Composite Video VGA konektor

7 7 Dálkový ovladaè s funkcí myši a laserovým ukazovátkem Bod (dioda LED) Vícesmìrová tlaèítka Zapnutí napájení / Standby Page Down (o stránku dolù) Laserové ukazovátko Resync (automatická synchronizace) Source (zdroj) Page Up (o stránku nahoru) Keystone Correction (korekce lichobìžníkového zkreslení) Volume (+/-) (hlasitost) Tlaèítko Zoom In/Zoom Out (zvìtšení/zmenšení) Mute (utlumení) Menu (nabídka) Freeze ( zmrazení obrazu) Upozornìní: Pro omezení nebezpeèí poranìní zraku se nedívejte pøímo do laserového svìtla na dálkovém ovladaèi a nemiøte laserové svìtlo do oèí ostatních osob. Tento dálkový ovladaè je vybaven laserem Tøídy II, který emituje záøení.

8 8 Klávesa Enter Upozornìní, týkající se laserového ukazovátka

9 9 Instalace Pøipojení projektoru Sí ová napájecí šòùra Signálový kabel DVI pro HDTV/Component video RZS32 Kabel s konektorem D-Sub RGB do DVI Kabel monitoru Signálový kabel DVI pro DVI Kabel Composite video Kabel audio RCA-cinch Výstup S-Video USB Kabel Y pro myš Výstup audio Kabel s konektorem D-Sub RGB do DVI Signálový kabel DVI pro DVI Kabel S-Video Výstup video * Aby bylo zajištìno, že bude projektor správnì spolupracovat s vaším poèítaèem, nakonfigurujte prosím zobrazovací režim grafické karty svého poèítaèe tak, aby rozlišení bylo menší nebo rovno hodnotì 1024 x 768 bodù. Provìøte, zda je nastavení zobrazovacího režimu kompatibilní s projektorem. Viz èást Kompatibilní režimy na stránce 27.

10 10 Zapnutí/vypnutí projektoru * Zapnutí napájení projektoru 1.Sundejte krytku objektivu. b 2.Ujistìte se, zda je bezpeènì pøipojena sí ová napájecí šòùra a datový kabel. 3.Indikátor Power/Standby zaène blikat. c Nyní stisknìte tlaèítko Power/Standby ještì jednou pro spuštìní projektoru. Zobrazí se úvodní obrazovka a zahájí se odpoèítávání 20 sekund, a pak se indikátor napájení Power/ Standby nepøetržitì rozsvítí jantarovou barvou. 4.Zapnìte svùj zdroj signálu (poèítaè, notebook nebo pøehrávaè video, a podobnì). Projektor automaticky detekuje váš zdroj. * Pokud je na obrazovce zobrazena zpráva No Signal, pøesvìdète se prosím, zda jsou bezpeènì zapojeny signálové kabely. * Pokud souèasnì pøipojujete více zdrojù, použijte pro pøepnutí zdroje tlaèítko Source na dálkovém ovladaèi nebo na ovládacím panelu. * Zapnìte nejprve projektor a pak teprve poèítaè. Zapnutí napájení / Standby Krytka objektivu

11 11 * Vypnutí projektoru 1.Stisknìte tlaèítko Power/Standby, aby se vypnula projekèní lampa. 2.Po stisknutí tlaèítka Power/Standby uvidíte na displeji na obrazovce zprávu Power off the lamp? Stisknìte tlaèítko Power/Standby ještì jednou pro potvrzení. V opaèném pøípadì zpráva po uplynutí 5 sekund zmizí. 3.Indikátor zapnutí Power/Standby LED bude blikat jantarovou barvou pøibližnì 30 sekund. 4.Odpojte sí ovou napájecí šòùru ze sí ové zásuvky a z projektoru. * Jakmile zaène indikátor LAMP svítit nepøetržitì oranžovou barvou, vymìòte prosím co nejdøíve modul projekèní lampy. * Jakmile zaène indikátor TEMP svítit nepøetržitì oranžovou barvou, znamená to, že je projektor pøehøátý. Displej se sám automaticky zhasne. Za normálních podmínek se možno displej opìt zapnout, abyste jej mohli sledovat. Pokud problém pøetrvává, mìli byste se obrátit na svého prodejce nebo na servisní støedisko. * Bez ohledu na zdroj video signálu platí, že pokud nechtìnì stisknete tlaèítko Power/Standby, zobrazí se na displeji zpráva Power off the lamp?. Tuto zprávu, týkající se vypnutí lampy, mùžete vymazat stisknutím kteréhokoli funkèního tlaèítka. Nebo mùžete tuto zprávu ignorovat, aniž byste stisknuli jakékoli tlaèítko, protože zpráva zmizí z displeje po 5 sekundách, pøièemž se obnoví pùvodní stav.

12 12 Nastavení promítaného obrazu * Nastavení výšky projektoru Projektor je vybaven nastavitelnou výsuvnou nožkou pro seøízení úhlu náklonu (výšky) projektoru. Zvednutí projektoru: 1.Stisknìte tlaèítko pro zdvihnutí b. 2.Nadzdvihnìte projektor do požadovaného úhlu pro promítání c, a pak uvolnìte tlaèítko, aby se výsuvná nožka zajistila v této poloze. 3.Použijte d pro jemné doladìní výšky projektoru. Snížení výšky projektoru: 1.Stisknìte tlaèítko pro zdvihnutí b. 2.Snižte výšku projektoru do požadovaného úhlu pro promítání c, a pak uvolnìte tlaèítko, aby se výsuvná nožka zajistila v této poloze. 3.Použijte d pro jemné doladìní výšky projektoru. Tlaèítko pro nastavení výšky projektoru Výsuvná nožka

13 13 * Zvìtšení/zmenšení obrazu (Zoom) / Zaostøení (Focus) Prstenec pro zvìtšení/zmenšení obrazu (Zoom) nastavte požadovaným zpùsobem. Otáèením prstence pro zvìtšení/zmenšení obrazu (Zoom) proti smìru hodinových ruèièek se obraz zvìtšuje, otáèením ve smìru hodinových ruèièek se obraz zmenšuje. Otáèejte prstencem pro zaostøování (Focus), dokud nebude obraz na projekèní ploše jasný a ostrý. Projektor je schopen zaostøovat na vzdálenost od 1 do 12 metrù. Prstenec pro zvìtšení/zmenšení obrazu (Zoom) Prstenec pro zaostøování (Focus) Nastavení velikosti promítaného obrazu Projekèní plocha (úhlopøíèka) Velikost projekèní plochy Vzdálenost M ax. 25" 98" 123" 197" 246" 300" M in. 20" 82" 102" 163" 204" 245" M ax.(wxh) 20.0" x 15.0" 78.4" x 58.8" 98.4" x 73.8" 157.6" x 118.2" 196.8" x 147.6" 240.0" x 180.0" M in.(wxh) 16.0" x 12.0" 65.6" x 49.2" 81.6" x 61.2" 130.4" x 97.8" 163.2" x 122.4" 196.0" x 147.0" 3.3' 13.1' 16.4' 26.2' 32.8' 39.4' * Tento graf slouží pouze pro pøedstavu uživatele.

14 14 Ovládací prvky Ovládání pomocí panelu a dálkového ovladaèe Existují dva zpùsoby, jak ovládat funkce projektoru: Dálkový ovladaè a ovládací prvky na panelu. Ovládací prvky na panelu Dálkový ovladaè Klávesa Enter Zapnutí napájení / Standby * Viz èást Zapnutí/Vypnutí projektoru na stránkách Source (zdroj) * Stisknìte tlaèítko Source pro volbu mezi vstupy/zdroji signálu RGB, Digital RGB, S-Video a Composite. Resync S použitím dálkového ovladaèe * Automatická synchronizace projektoru podle vstupního zdroje, jakmile stisknete toto tlaèítko ve chvíli, kdy je otevøen kryt dálkového ovladaèe. * Pokud je kryt dálkového ovladaèe zavøen, pracuje tlaèítko Resync jako pravé tlaèítko myši. S použitím ovládacího panelu * Automatická synchronizace projektoru podle vstupního zdroje, jakmile stisknete toto tlaèítko ve chvíli, kdy není zobrazena nabídka na obrazovce (OSD).

15 15 Ètyøi smìrová tlaèítka pro volbu * Jakmile zavøete kryt dálkového ovladaèe, je možno toto tlaèítko používat jako myš pro ovládání smìru. * Výše uvedená funkce je zapnuta pouze tehdy, pokud je poèítaè a projektor propojen Y kabelem dálkové myši. * Pokud je kryt dálkového ovladaèe otevøen, mùžete toto tlaèítko používat pro ovládání nabídky na obrazovce (OSD). Page Up (o stránku nahoru - pouze v režimu poèítaèe) * Toto tlaèítko se používá pro posun o stránku nahoru. *Pouze ve stavu zapojené dálkové myši Page Down (o stránku dolù - pouze v režimu poèítaèe) * Toto tlaèítko se používá pro posun o stránku dolù. *Pouze ve stavu zapojené dálkové myši Laser * Nasmìrujte dálkový ovladaè na projekèní plochu, stisknìte a podržte toto tlaèítko, aby se aktivovalo laserové ukazovátko. Menu (nabídka) * Stisknìte tlaèítko Menu, aby se otevøela nabídka na obrazovce (OSD), a pak stisknìte tlaèítko pro volbu hlavní nabídky. Stisknìte opìt tlaèítko Menu pro opuštìní nabídky na obrazovce (OSD). Projektor automaticky uloží veškeré zmìny, které jste provedli. Freeze ( zmrazení obrazu) * Stisknìte tlaèítko Freeze pro zmrazení obrazu na obrazovce. Mute (utlumení) * Tato funkce se používá pro utlumení zvuku. Volume (hlasitost) +/- * Tato tlaèítka slouží ke zvýšení nebo snížení úrovnì hlasitosti. Keystone (lichobìžníkové zkreslení) +/- * Seøízení zkreslení obrazu, zpùsobeného náklonem projektoru. (±16 stupòù) Zvìtšení/zmenšení obrazu (Zoom In/Out) - pouze v režimu poèítaèe * Zvìtšení obrazu až na 32-násobek pùvodní velikosti na projekèní ploše. * Zmenšení zvìtšeného obrazu. Enter (potvrzení) S použitím dálkového ovladaèe * Potvrzení vámi zvolených položek, pokud je otevøen kryt dálkového ovladaèe. * Pokud je kryt dálkového ovladaèe zavøen, pracuje tlaèítko Enter jako levé tlaèítko myši. S použitím ovládacího panelu * Potvrzení vámi zvolených položek, jakmile toto tlaèítko stisknete ve chvíli, kdy je zobrazena nabídka na obrazovce (OSD).

16 16 Menu na obrazovce (OSD) Jak ovládat toto menu * Projektor disponuje mnohojazyènými nabídkami na obrazovce (OSD), které vám umožòují provádìt zmìny nastavení a mìnit øadu rùzných parametrù. Ve chvíli, kdy je zdrojem poèítaè, se nabídka na obrazovce stane nabídkou OSD na poèítaèi ( Computer OSD ). Ve chvíli, kdy je zdrojem video signál, se nabídka na obrazovce stane nabídkou Video OSD. Projektor detekuje zdroj signálu automaticky. * Pro otevøení nabídky na obrazovce (OSD), stisknìte tlaèítko Menu na dálkovém ovladaèi nebo na ovládacím panelu projektoru. * Pokud je nabídka na obrazovce (OSD) zobrazena, stisknìte tlaèítko pro volbu hlavní nabídky. Tak napøíklad: lmage-l à Image-ll à Audio à Language à Management à Image-I... Pokud na urèité stránce zvolíte nìjakou položku, stisknìte tlaèítko Enter pro vstup do vnoøené nabídky. * Stisknìte tlaèítko pro volbu požadované položky a pro nastavení parametrù stisknìte tlaèítko.jakmile zvolíte urèitou položku, zmìní se její barva ze žlutohnìdé na modrou. Tak napøíklad: Brightness à ColorTemp. à Zoom à Contrast à Keystone à Brightness... * Pøi použití tlaèítka pro nastavení parametru nebo požadované funkce v položkách vnoøené nabídky, potvrzujte všechny funkce hlavní nabídky stisknutím tlaèítka Enter po celkové/èásteèné úpravì položek. Stisknìte tlaèítko Enter pro potvrzení, a obrazovka se ihned vrátí zpìt ke hlavní nabídce. Nyní je aktivní pouze tlaèítko. * Pro opuštìní nabídky na obrazovce (OSD) stisknìte opìt tlaèítko Menu.

17 17 Computer mode Language Management Image-I Image-II Audio Brightness Zoom Contrast Keystone Color Temp. Image-I (režim poèítaèe) * Brightness (jas) Slouží pro nastavení jasu zobrazení. * Stisknìte toto tlaèítko pro dosažení tmavšího obrazu. * Stisknìte toto tlaèítko pro dosažení svìtlejšího obrazu. * Contrast (kontrast) Nastavení kontrastu pøedstavuje ovládání stupnì rozdílu mezi nejsvìtlejšími a nejtmavšími èástmi obrazu. Nastavením kontrastu se zmìní množství èerné a bílé barvy v obrazu. * Stisknìte tlaèítko pro snížení kontrastu. * Stisknìte tlaèítko pro zvýšení kontrastu. * Color Temperature (barevná teplota) Slouží k nastavení barevné teploty obrazu. Rozsah je od 6500 K do 9000 K. Tovární implicitní hodnota je 7750 K. Èím vyšší je barevná teplota, tím obraz vypadá chladnìji, naopak èím nižší je barevná teplota, tím vypadá obraz tepleji. * Zoom (zvìtšení/zmenšení) * Stisknìte tlaèítko pro zvìtšení obrazu až na 32-násobek pùvodní velikosti na projekèní ploše. * Stisknìte tlaèítko pro zmenšení velikosti obrazu. * Keystone (korekce lichobìžníkového zkreslení) Seøízení zkreslení obrazu, zpùsobeného náklonem projektoru. (±16 stupòù)

18 18 Video mode Language Management Image-I Image-II Audio Brightness Tint Contrast Sharpness Color Image-I (režim video) * Brightness (jas) Slouží pro nastavení jasu zobrazení. * Stisknìte toto tlaèítko pro dosažení tmavšího obrazu. * Stisknìte toto tlaèítko pro dosažení svìtlejšího obrazu. * Contrast (kontrast) Nastavení kontrastu pøedstavuje ovládání stupnì rozdílu mezi nejsvìtlejšími a nejtmavšími èástmi obrazu. Nastavením kontrastu se zmìní množství èerné a bílé barvy v obrazu. * Stisknìte tlaèítko pro snížení kontrastu. * Stisknìte tlaèítko pro zvýšení kontrastu. * Color (barva) Parametr barva nastavuje video obraz od èerné a bílé až do plnì nasycené barvy. * Stisknìte tlaèítko pro snížení množství barvy v obrazu. * Stisknìte tlaèítko pro zvýšení množství barvy v obrazu. * Tint (barevný tón) Parametr Tint nastavuje vyvážení èervené a zelené barvy. * Stisknìte tlaèítko pro zvýšení množství zelené barvy v obrazu. * Stisknìte tlaèítko pro zvýšení množství èervené barvy v obrazu. * Sharpness (ostrost) Nastavení ostrosti zobrazení. * Stisknìte tlaèítko pro snížení ostrosti obrazu. * Stisknìte tlaèítko pro zvýšení ostrosti obrazu.

19 19 Video mode Language Management Image-I Image-II Audio Keystone Color Temp. 16:9 / 4:3 Reset Yes No Image-II (režim poèítaèe) * Frequency (frekvence) Parametr Frequency slouží pro zmìnu frekvence zobrazování dat tak, aby odpovídala frekvenci grafické karty vašeho poèítaèe. Pokud se v obraze objeví svislý poblikávající pruh, použijte tuto funkci pro nastavení obrazu. * Tracking (sledování) Položku Tracking zvolte pro synchronizaci signálu projektoru a poèítaèe. Pokud zaznamenáte nestabilitu nebo blikání obrazu, použijte k nápravì tuto funkci. * 16 : 9 / 4 : 3 Tuto funkci mùžete používat pro nastavení požadovaného typu pomìru stran obrazu. * Horizontal Position (horizontální poloha obrazu) * Stisknìte tlaèítko pro posunutí obrazu vlevo. * Stisknìte tlaèítko pro posunutí obrazu vpravo. * Vertical Position (vertikální poloha obrazu) * Stisknìte tlaèítko pro posunutí obrazu nahoru. * Stisknìte tlaèítko pro posunutí obrazu dolù. * Reset Zvolte možnost Yes (Ano) pro návrat parametrù displeje aktuálního režimu na jeho výchozí tovární hodnoty. * Vynulování položek zahrnuje jak parametry Image-I, tak i Image-II.

20 20 Video mode Language Management Image-I Image-II Audio Keystone Color Temp. 16:9 / 4:3 Reset Yes No Image-II (režim video) * Keystone Correction (korekce lichobìžníkového zkreslení) Seøízení zkreslení obrazu, zpùsobeného náklonem projektoru. (±16 stupòù) * 16 : 9 / 4 : 3 Tuto funkci mùžete používat pro nastavení požadovaného typu pomìru stran obrazu. * Color Temperature (barevná teplota) Slouží k nastavení barevné teploty obrazu. Rozsah je od 6500 K do 9000 K. Tovární implicitní hodnota je 7750 K. Èím vyšší je barevná teplota, tím obraz vypadá chladnìji, naopak èím nižší je barevná teplota, tím vypadá obraz tepleji. * Reset Zvolte možnost Yes (Ano) pro návrat parametrù displeje aktuálního režimu na jeho výchozí tovární hodnoty. * Vynulování položek zahrnuje jak parametry Image-I, tak i Image-II.

21 21 Computer / Video mode Language Management Image-I Image-II Audio Computer / Video mode Image-I Image-II Audio Language Management Volume Stereo / Mono Treble Mute Bass Audio (zvuk) * Volume (hlasitost) * Stisknìte toto tlaèítko pro snížení hlasitosti * Stisknìte toto tlaèítko pro zvýšení hlasitosti * Treble (výšky) Parametr Treble ovládá vysoké frekvence vašeho zvukového zdroje. * Stisknìte toto tlaèítko pro snížení podílu vysokých tónù v reprodukci. * Stisknìte toto tlaèítko pro zvýšení podílu vysokých tónù v reprodukci. * Bass (hloubky) Parametr Bass ovládá hluboké frekvence vašeho zvukového zdroje. * Stisknìte toto tlaèítko pro snížení podílu hlubokých tónù v reprodukci. * Stisknìte toto tlaèítko pro zvýšení podílu hlubokých tónù v reprodukci. * Stereo / Mono * Mono : Zvukový efekt mono. * Stereo : Stereofonní zvukový efekt. * Mute (utlumení) * Zvolte levou ikonu pro deaktivaci funkce pro ovládání hlasitosti. * Zvolte pravou ikonu pro opìtovnou aktivaci funkce pro ovládání hlasitosti. Language (jazyk) * Language (jazyk) Mùžete si zobrazit vícejazyènou nabídku na obrazovce (OSD). Pro volbu vámi preferovaného jazyka použijte tlaèítko nebo.

22 22 Computer / Video mode Image-I Image-II Audio Language Management Menu Location Lamp Reminding Projection Lamp Reset Signal Type RGB Component HDTV Management (správa) * Umístìní nabídky Zvolte položku Menu location (umístìní nabídky) na obrazovce. * Projection (promítání) * Front-Desktop (pøední-z pracovní plochy) Tovární implicitní nastavení. * Rear-Desktop (zadní-z pracovní plochy) Zvolíte-li tuto funkci, projektor stranovì pøevrátí smìr promítání, takže bude možno obraz promítat zpoza prùsvitné projekèní plochy. * Front-Ceiling (pøední-strop) Zvolíte-li tuto funkci, obrátí projektor obraz vzhùru nohama, takže bude možno obraz promítat pøi umístìní projektoru na stropì. * Rear-Ceiling (zadní-strop) Zvolíte-li tuto funkci, projektor stranovì pøevrátí smìr promítání a navíc obrátí obraz vzhùru nohama. Pak mùžete obraz promítat zpoza prùsvitné projekèní plochy pøi umístìní projektoru na stropì. * Signal Type (typ signálu) Zvolte typ signálu mezi možnostmi (zdroji) RGB, HDTV a Component video. * Lamp Reminding (pøipomenutí projekèní lampy) Zvolte tuto funkci, pokud chcete zobrazovat nebo skrýt varovnou zprávu, týkající se výmìny projekèní lampy. Tato zpráva se zobrazí 30 hodin pøed koncem její provozní životnosti. * Lamp Reset (vynulování provozních hodin projekèní lampy) Tento parametr vynulujte pouze tehdy, vymìníte-li projekèní lampu za novou.

23 23 Pøílohy Odstraòování závad Pokud se pøi provozu projektoru vyskytnou nìjaké potíže, projdìte si následující èást. Pokud problém pøetrvává, obra te se na svého prodejce nebo na servisní støedisko. Problém: Na projekèní ploše není žádný obraz. * Provìøte, zda jsou všechny kabely a sí ové napájecí šòùry správnì a bezpeènì zapojeny tak, jak je popsáno v èásti Instalace. * Zkontrolujte, zda piny konektorù nejsou ohnuty nebo ulomeny. * Zkontrolujte, zda je správnì a bezpeènì nainstalována projekèní lampa. Viz prosím èást Výmìna projekèní lampy. * Ujistìte se, že je sundána krytka objektivu, a že je projektor zapnutý. Problém: Neúplný, posunující se, nebo nesprávnì zobrazený obraz. * Stisknìte tlaèítko Resync na dálkovém ovladaèi. * Pokud používáte poèítaè PC: Pokud je rozlišení vašeho poèítaèe vyšší, než 1024 x 768 bodù. Pøi nastavování rozlišení se øiïte níže uvedenými pokyny. Pro Windows 3.x: 1.V prostøedí programu Windows Program Manager, klepnìte myší na ikonu Windows Setup v Hlavní skupinì (Main). 2.Provìøte, zda rozlišení vašeho displeje je nižší nebo rovno 1024 x 768 bodù. Pro Windows 95: 1.Otevøete ikonu Tento poèítaè ( My Computer ), složku Ovládací panely ( Control Panel ), a pak dvakrát klepnìte na ikonu Zobrazení ( Display ). 2.Zvolte záložku (kartu) Nastavení ( Setting ). 3.V Oblasti plochy ( Desktop Area ) naleznete hodnotu rozlišení. Provìøte, zda je nastavené rozlišení vašeho displeje nižší nebo rovno 1024 x 768 bodù. Pokud projektor stále nepromítá celý obraz, bude tøeba, abyste rovnìž zmìnili monitor, který používáte. Postupujte podle následujících krokù.

24 24 4.Proveïte výše uvedené kroky 1~2. Klepnìte myší na tlaèítko Upøesnit vlastnosti ( Advanced Properties ). 5.Zvolte tlaèítko Zmìnit ( Change ) na záložce Monitor. 6.Klepnìte na položku Zobrazit všechna zaøízení ( Show all devices ). Pak zvolte možnost Standardní typy monitorù ( Standard monitor types ) v rámeèku Výrobce ( Manufacturers ); a v rámeèku Modely ( Models ) zvolte režim rozlišení, který potøebujete. 7.Provìøte, zda je nastavené rozlišení vašeho displeje nižší nebo rovno 1024 x 768 bodù. * Pokud používáte poèítaè notebook: 1.Nejprve bude tøeba, abyste provedli výše uvedené kroky, týkající se rozlišení. 2.Pøepnìte displej svého poèítaèe notebook na režim external display only (pouze externí displej) nebo CRT only (pouze CRT). * Pokud se pøi zmìnì rozlišení objeví jakékoli problémy, nebo pokud váš monitor zamrzne, restartujte všechna zaøízení a projekèní displej. Problém: Obrazovka poèítaèe Notebook nebo PowerBook nezobrazuje vaši prezentaci. * Pokud používáte poèítaè notebook: U nìkterých poèítaèù notebook se mùže stát, že pokud se používá druhé zobrazovací zaøízení, vlastní displej poèítaèe se deaktivuje. Každý z tìchto poèítaèù má svùj vlastní zpùsob pro opìtovnou aktivaci. Podrobnìjší informace si vyhledejte v dokumentaci ke svému poèítaèi. * Pokud používáte poèítaè Apple PowerBook: V ovládacích panelech (Control Panels) otevøete položku PowerBook Display, a zvolte možnost Video Mirroring On. Problém: Obraz je nestabilní nebo poblikává * Pro nápravu použijte funkci Tracking. * Zmìòte barevné nastavení monitoru ze svého poèítaèe. Problém: V obraze je svislý poblikávající pruh. * Pro nastavení použijte funkci Frequency. * Zkontrolujte a pøekonfigurujte zobrazovací režim své grafické karty, aby byl kompatibilní s projektorem. Problém: Obraz je rozostøený * Nastavte prstenec pro zaostøování (Focus) na objektivu projektoru. * Zkontrolujte, zda je projekèní plocha v požadované vzdálenosti od projektoru (od 1 do 12 metrù).

25 25 Problém: Pøi pøehrávání disku DVD ve formátu 16:9 je projekèní plocha roztažena. Projektor sám automaticky zjistí formát 16:9 DVD, a nastaví pomìr stran obrazu digitalizací na plnou projekèní plochu s implicitním nastavením 4:3. Pokud je projekèní plocha stále roztažena do šíøky, budete muset rovnìž nastavit pomìr stran obrazu následujícím postupem: * Pokud pøehráváte disk DVD s pomìrem stran obrazu 16:9, nastavte na svém pøehrávaèi DVD pomìr stran obrazu 4:3. * Pokud na svém pøehrávaèi DVD nemùžete nastavit pomìr stran obrazu 4:3, zvolte prosím v nabídce na obrazovce (OSD) funkci 4:3 pro promítání projektorem. Problém: Obraz je stranovì pøevrácený. * Otevøete nabídku tlaèítkem Menu, a pak zvolte položku Management, kde nastavte režim promítání. Problém: Projekèní lampa se spálila nebo se ozval tøaskavý zvuk. * Jakmile se pøiblíží konec provozní životnosti projekèní lampy, mùže se lampa spálit, pøièemž se mùže ozvat hlasitý tøaskavý zvuk. Pokud by se to stalo, projektor nebude možno zapnout, dokud nebude provedena výmìna modulu projekèní lampy. Pøi výmìnì projekèní lampy postupujte podle pokynù, uvedených v èásti Výmìna projekèní lampy.

26 26 Výmìna projekèní lampy Tento pøístroj sám zjiš uje provozní životnost projekèní lampy. Zobrazí se varovná zpráva Lamp is running out of standard lifetime. Be sure to replace the lamp as soon as possible. Jakmile tuto zprávu uvidíte, proveïte co nejdøíve výmìnu projekèní lampy. Pøed výmìnou projekèní lampy poèkejte alespoò 30 minut, aby projektor zchládnul. Varování: Prostor pro projekèní lampu je horký! Pøedtím, než budete vymìòovat projekèní lampu, jej nechejte vychládnout! * Postup pøi výmìnì projekèní lampy: 1.Vypnìte napájení projektoru stisknutím tlaèítka Power/Standby. 2.Nechejte projektor alespoò 30 minut zchládnout. 3.Odpojte sí ovou napájecí šòùru. 4.Pro vyšroubování šroubku z krytu b použijte šroubovák. 5.Demontujte kryt c. 6.Vyšroubujte 5 šroubkù z modulu projekèní lampy d. 7.Vysuòte modul projekèní lampy ven. Pøi opìtovné montáži modulu projekèní lampy postupujte v obráceném sledu krokù. Varování: Aby se omezilo nebezpeèí poranìní osob, zabraòte upuštìní modulu projekèní lampy, a nedotýkejte se baòky projekèní lampy. Baòka by mohla pøi pádu na zem prasknout a zpùsobit poranìní.

27 27 Technické údaje Svìtelný zdroj - Jednoèipová technologie DLP TM Kontrast - 500:1 Projekèní lampa W vymìnitelná lampa P-VIP Poèet pixelù pixelù (H) x 768 øádkù (V) Poèet zobrazitelných barev - 16,7 miliónù barev Projekèní objektiv - F f= ,21 mm s funkcí Zoom 1,2 x a zaostøováním Velikost projekèní plochy - Úhlopøíèka palcù Vzdálenost projekce m Video kompatibilita - Kompatibilní s NTSC/NTSC 4.43/PAL/PAL-M/PAL-N/SECAM a HDTV (1080i,720P,480i/P) - Možnost zobrazování signálu Composite video a S-Video Horizontální frekvence - 15 khz khz horizontální snímkování Vertikální frekvence - 43 Hz Hz vertikální obnovování Multimediální audio - Jeden vestavìný reproduktor s výkonem 2 W Zdroj napájení - Univerzální 100 ~ 240 V støídavých, 50/60 Hz Spotøeba energie (pøíkon) W pøi normálním provozu I/O konektory - Napájení: Zdíøka pro sí ovou napájecí šòùru (AC) - Vstup poèítaèe: Jeden 30-pinù DVI pro analogový/digitální/component a HDTV signál - Výstup poèítaèe: Jeden 15-pinový konektor D-Sub pro výstup poèítaèe - Video vstup: Jeden vstupní konektor RCA Composite Video Jeden vstupní konektor S-Video - Vstup audio: Jeden vstupní konektor Phone jack pro audio - Vstup pro myš: Jeden 8-pinový konektor pro výstup dálkové myši (USB a RS-232) Hmotnost - 1,5 kg Rozmìry (Š x V x H) - 52 x 176 x 225 mm Provozní prostøedí - Provozní teplota: 10 C - 40 C Vlhkost: Maximálnì 80% - Skladovací teplota: -20 C - 60 C Vlhkost: Maximálnì 80% Bezpeènostní pøedpisy - FCC,CE,VCCI,UL,CUL,TUV

28 28 Režimy kompatibility Režim Rozlišení Vertikální frekvence (Hz) (ANALOGOVÉ) Horizontální frekvence (khz) (DIGITÁLNÍ) Vertikální frekvence (Hz) Horizontální frekvence (khz) VE S A VGA 640 X VE S A VGA 640 X VE S A VGA 640 X VE S A VGA 640 X VE S A VGA 640 X VE S A VGA 640 X VE S A VGA 640 X VE S A VGA 640 X VE S A VGA 720 X VE S A VGA 720 X S VGA 800 X S VGA 800 X S VGA 800 X S VGA 800 X S VGA 800 X VE S A XGA 1024 X VE S A XGA 1024 X VE S A XGA 1024 X VE S A XGA 1024 X VE S A XGA 1024 X * VE S A S XGA 1280 X * VE S A S XGA 1280 X MAC LC 13" 640 X MAC II 13" 640 X MAC 16" 832 X MAC 19" 1024 X * MAC 1152 X MAC G4 640 X MAC G4 640 X MAC G X I MAC DV 640 X I MAC DV 800 X I MAC DV 1024 X * I MAC DV 1280 X * I MAC DV 1280 X NE C P C -98 S E RIE S 640 X NE C P C -98 S E RIE S 640 X NE C P C -98 S E RIE S 640 X F UJ ITS U F M-TOWN 640 X F UJ I TS U F M-TOWN 640 X * komprese obrazu z poèítaèe.

Projektor Acer PD310. Uživatelská pøíruèka

Projektor Acer PD310. Uživatelská pøíruèka Projektor Acer PD310 1 Uživatelská pøíruèka 2 Obsah Bezpeènostní zásady pro používání projektoru Pøedbìžná upozornìní... 3 Úvod Pøednosti výrobku... 4 Pøehled balení... 5 Pøehled o výrobku... 6 Instalace

Více

Projektor Acer PD720. Uživatelská pøíruèka

Projektor Acer PD720. Uživatelská pøíruèka Projektor Acer PD720 1 Uživatelská pøíruèka Acer PD720 âesky Obsah Bezpeãnostní zásady pfii pouïívání projektoru Upozornění...2 Úvod Přednosti výrobku...3 Přehled balení...4 Přehled o výrobku...5 Projektor

Více

Projektor Acer PD520. Uživatelská pøíruèka

Projektor Acer PD520. Uživatelská pøíruèka Projektor Acer PD520 1 Uživatelská pøíruèka Acer PD520 âesky Obsah Bezpeãnostní zásady pfii pouïívání projektoru Upozornění...2 Úvod Přednosti výrobku...4 Přehled balení...5 Přehled o výrobku...6 Projektor

Více

T2210HD/T2210HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka

T2210HD/T2210HDA 21,5 širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka T2210HD/T2210HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka Obsah Obsah balení...3 Instalace... 4 Připojení monitoru k počítači... 4 Nastavení monitoru... 5 Funkce tlačítek a indikátoru... 5 Seznam

Více

T2200HD/T2200HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka

T2200HD/T2200HDA 21,5 širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka T2200HD/T2200HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka Obsah Obsah balení...3 Instalace... 4 Připojení monitoru k počítači... 4 Připojení monitoru k sít ovému napájení... 4 Nastavení monitoru...

Více

T52WA 15" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka

T52WA 15 širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka T52WA 15" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka Obsah Obsah balení...3 Instalace... 4 Připojení monitoru k počítači... 4 Připojení monitoru k sít ovému napájení... 4 Nastavení monitoru... 5 Funkce

Více

Projektor Acer PD321. Uživatelská pøíruèka

Projektor Acer PD321. Uživatelská pøíruèka Projektor Acer PD321 1 Uživatelská pøíruèka Acer PD321 âesky Obsah Bezpeãnostní zásady pfii pouïívání projektoru Upozornění...2 Úvod Přednosti výrobku...4 Přehled balení...5 Přehled o výrobku...6 Projektor

Více

Monitor Acer 1712m. 1712mAL1712m Uživatelská pøíruèka

Monitor Acer 1712m. 1712mAL1712m Uživatelská pøíruèka Monitor Acer 1712m 1712mAL1712m Uživatelská pøíruèka Obsah Upozornìní... 2 Obsah balení... 3 Pokyny pro instalaci... 3 Sestavení monitoru... 3 Demontáž monitoru... 3 Nastavení úhlu pohledu... 4 Pøipojení

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

Všechny informace v tomto manuálu se mohou změnit bez předchozího upozornění LCD Monitor 19.0 TFT Active Matrix LCD Panel Uživatelská příručka

Všechny informace v tomto manuálu se mohou změnit bez předchozího upozornění LCD Monitor 19.0 TFT Active Matrix LCD Panel Uživatelská příručka Všechny informace v tomto manuálu se mohou změnit bez předchozího upozornění LCD Monitor 19.0 TFT Active Matrix LCD Panel Uživatelská příručka Obsah Obsah 2 Bezpečnostní instrukce 3 Pohled na monitor 4

Více

Monitor Acer AL1731. Uživatelská pøíruèka

Monitor Acer AL1731. Uživatelská pøíruèka Monitor Acer AL1731 Uživatelská pøíruèka Obsah Úvodem...2 Kapitola 1 Instalace...3 Rozbalení... 3 Sestavení LCD monitoru a podstavce... 3 Nastavení úhlu pohledu... 3 Odejmutí LCD monitoru z podstavce...

Více

Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál

Dotykový 10,4 LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT 10''/10,4'' multifunkční monitor Uživatelský manuál Drazí zákazníci, abyste zajistili, že vámi zakoupený výrobek bude správně fungovat, přečtěte si nejprve tento

Více

Uživatelská příručka. Monitor AL506

Uživatelská příručka. Monitor AL506 Uživatelská příručka Monitor AL506 Obsah VÝROBEK................................................................................1 Přehled o výrobku...........................................................1

Více

Obsah. 1... česky. Obsah...1 Upozornění...2. Úvod...4. Instalace... 10. Ovládání... 15. Dodatky... 27. Opatření... 2

Obsah. 1... česky. Obsah...1 Upozornění...2. Úvod...4. Instalace... 10. Ovládání... 15. Dodatky... 27. Opatření... 2 Obsah Obsah...1 Upozornění...2 Opatření... 2 Úvod...4 Vlastnosti výrobku... 4 Přehled balení... 5 Přehled výrobku... 6 Hlavní jednotka... 6 Kontrolní panel... 7 Připojovací otvory... 8 Dálkové ovládání

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Ultrapřenosný projektor LT20

NÁVOD K OBSLUZE. Ultrapřenosný projektor LT20 NÁVOD K OBSLUZE Ultrapřenosný projektor LT20 DŮLEŽITÉ INFORMACE Bezpečnostní opatření Před používáním vašeho projektoru NEC LT20 si tento manuál pečlivě prostudujte. Manuál uschovejte pro pozdější možné

Více

Acer TV10-F. Uživatelská příručka

Acer TV10-F. Uživatelská příručka Acer TV10-F Uživatelská příručka 1 Obsah Bezpečnostní pokyny...2 Obsah balení...3 Dálkový ovladač...4 Pokyny pro instalaci...5 Obsluha televizního modulu...7 Volba vstupu...9 OSD nabídka...9 Teletext...12

Více

PB7200 BenQ PB7220 PB7100 Návod k obsluze

PB7200 BenQ PB7220 PB7100 Návod k obsluze PB7200 BenQ PB7220 PB7100 Návod k obsluze Autorské právo Copyright 2003 BENQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána do

Více

Uživatelská příručka. Monitor AL 732

Uživatelská příručka. Monitor AL 732 Uživatelská příručka Monitor AL 732 Obsah Prohlášení F.C.C. Důležité bezpečnostní pokyny Kapitola 1 Úvod 1.1 Vlastnosti...4 1.2 Kontrolní seznam...4 Kapitola 2 Instalace 2.1 Připojení Vašeho monitoru

Více

PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PØEHRÁVAÈEM

PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PØEHRÁVAÈEM Návod k obsluze PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PØEHRÁVAÈEM SD-530 Symbol blesku v trojúhelníku varuje uživatele, že uvnitø pøístroje se nachází nebezpeèné napìtí. UPOZORNÌNÍ: ABYSTE PØEDEŠLI NEBEZPEÈÍ ÚRAZU

Více

Monitor Acer AL1911. Uživatelská pøíruèka

Monitor Acer AL1911. Uživatelská pøíruèka Monitor Acer AL1911 Uživatelská pøíruèka Obsah Úvodem...2 Kapitola 1 Instalace...3 Rozbalení... 3 Nastavení úhlu pohledu... 3 Odejmutí LCD monitoru z podstavce... 3 Instalace podstavce monitoru... 4 Instalace

Více

Vaše uživatelský manuál ACER AL1911 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2715047

Vaše uživatelský manuál ACER AL1911 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2715047 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro ACER AL1911. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se ACER AL1911 v uživatelské příručce

Více

Vytáhněte LCD monitor opatrně z krabice a přesvědčte se, že je obsah dodávky kompletní

Vytáhněte LCD monitor opatrně z krabice a přesvědčte se, že je obsah dodávky kompletní LCD MONITOR EC2204 OBSAH Bezpečnostní pokyny 1 1. Základní charakteristika 3 2. Vybalení 3 2. Montáž 3 3. Nastavení monitoru 4 4. Specifikace LCD monitoru 12 5. Řešení problémů 13 6. Dodatek 4 Bezpečnostní

Více

Multi-dotykový 10,1" LCD monitor s HDMI FA1012-NP/C/T

Multi-dotykový 10,1 LCD monitor s HDMI FA1012-NP/C/T Multi-dotykový 10,1" LCD monitor s HDMI FA1012-NP/C/T Drazí zákazníci Uživatelský manuál Děkujeme, že jste si vybrali náš TFT LCD monitor. Tento výrobek obsahuje integrované obvody, má nízkou spotřebu

Více

Upozornìní pro u ivatele

Upozornìní pro u ivatele Upozornìní pro u ivatele Upozornìní pro u ivatele... 1 Gebruiksaankondiging... 2 Bezpeènostní opatøení... 2 Úvod... 4 Popis výrobku... 4 Obsah balení... 5 Informace o výrobku... 6 Hlavní jednotka... 6

Více

DVR12. Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem

DVR12. Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem DVR12 Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem Uživatelská příručka Obsah 1. Popis kamery a ovládací prvky...2 2. Obsah balení...2 3. Napájení a spuštění...3

Více

Pøenosné výkonné zaøízení oživí vaše prezentace

Pøenosné výkonné zaøízení oživí vaše prezentace LV X2/LV S2 pøenosný multimediální mikroprojektor Pøenosné výkonné zaøízení oživí vaše prezentace Lehèí, výkonnìjší a mnohem chytøejší Díky spolehlivým mobilním mikroprojektorùm spoleènosti Canon mùžete

Více

MMI3G. Pro navigaèní systémy Audi MMI 3G basic/high, MMI3G+ basic/high a VW RNS 850 navigaèní systémy se 4pinovým HSD LVDS konektorem

MMI3G. Pro navigaèní systémy Audi MMI 3G basic/high, MMI3G+ basic/high a VW RNS 850 navigaèní systémy se 4pinovým HSD LVDS konektorem Objednávací èíslo : 2 22 539 MMI3G Pro navigaèní systémy Audi MMI 3G basic/high, MMI3G+ basic/high a VW RNS 850 navigaèní systémy se 4pinovým HSD LVDS konektorem Popis produktu kompletní sada 2x AV-vstup

Více

HITACHI CP-X430W NÁVOD K OBSLUZE. LCD projektor

HITACHI CP-X430W NÁVOD K OBSLUZE. LCD projektor HITACHI LCD projektor CP-X30W NÁVOD K OBSLUZE LCD projektor NÁVOD K OBSLUZE Dìkujeme Vám, že jste si zakoupili tento LCD projektor Hitachi. VAROVÁNÍ Pøed zahájením používání tohoto pøístroje si dùkladnì

Více

Návod k LCD monitoru Yakumo 15" TFT TV 38

Návod k LCD monitoru Yakumo 15 TFT TV 38 Návod k LCD monitoru Yakumo 15" TFT TV 38 Ovládání menu na předním panelu LCD monitoru Do hlavního menu se dostanete zmáčknutím tlačítka MENU na předním panelu monitoru. K pochybu v menu slouží šipky nahoru

Více

RYCHLÝ ÚVOD PRO Lumens PS 350 / 550 New

RYCHLÝ ÚVOD PRO Lumens PS 350 / 550 New RYCHLÝ ÚVOD PRO Lumens PS 350 / 550 New Úvod Gratulujeme vám k zakoupení nového digitálního vizualizéru. Jenž je navržen a konstruován pro skupinové firemní prezentace, interaktivní přednášky a školní

Více

Projektor DX/S660 DX/S650. Uživatelská příručka

Projektor DX/S660 DX/S650. Uživatelská příručka Projektor DX/S660 DX/S650 Uživatelská příručka Autorské právo Copyright 2002 BENQ Corporation (dříve společnost Acer Communications & Multimedia Inc.). Všechna práva vyhrazena. Kopírování, reprodukování

Více

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě.

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. PALUBNÍ CAMERA, HD příručka 87231 Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. Pozor 1. Vložte paměťovou kartu do auta DVR a formátujte. Prosím vložte

Více

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem DS-X116D Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Upozornění

Více

Dùležitá bezpeèností upozornìní. Dùležitá bezpeèností upozornìní

Dùležitá bezpeèností upozornìní. Dùležitá bezpeèností upozornìní Dùležitá bezpeèností upozornìní Dùležitá bezpeèností upozornìní Pøeètìte si prosím celý tento návod pøed instalací a použitím a uschovejte si jej na dostupném místì, abyste se mohli k nìkterým pasážím

Více

LCD Monitor Series 17.0 TFT Active Matrix LCD Panel Všechny informace v této příručce mohou být měněny bez předchozího upozornění.

LCD Monitor Series 17.0 TFT Active Matrix LCD Panel Všechny informace v této příručce mohou být měněny bez předchozího upozornění. LCD Monitor Series 17.0 TFT Active Matrix LCD Panel Všechny informace v této příručce mohou být měněny bez předchozího upozornění. 1 O b s a h Seznam kapitol 2 Bezpečnostní instrukce 3 Pohled na monitor

Více

Česky Kapitola 1: Úvod TVGo A31 TVGo A31 1.1 Obsah balení

Česky Kapitola 1: Úvod TVGo A31 TVGo A31 1.1 Obsah balení Kapitola 1: Úvod Tato nová televizní videoterminál TVGo A31 je ideální pro sledování televize nebo videa na monitoru TFT / LCD / CRT v rozlišení až 1280 x 1024 pixelů. Tento televizní videoterminál umožňuje

Více

LCD Monitory 15 BL15CSC, 17 BL17CSC. Návod na obsluhu monitoru

LCD Monitory 15 BL15CSC, 17 BL17CSC. Návod na obsluhu monitoru LCD Monitory 15 BL15CSC, 17 BL17CSC Návod na obsluhu monitoru 1. Bezpečnostní opatření 1. Před čištěním monitor vždy vypněte, používejte jemnou tkaninu a nepoužívejte žádné roztoky a spreje. 2. Nezakrývejte

Více

NEC MultiSync MT 830+ / 1030+

NEC MultiSync MT 830+ / 1030+ Multimediální LCD projektor NEC MultiSync MT 830+ / 1030+ Návod k obsluze DÙLEŽITÉ INFORMACE Bezpeènostní opatøení Pøed používáním vašeho projektoru NEC MultiSync MT830+/1030+ si tento manuál peèlivì prostudujte.

Více

T850 KVADRÁTOR BAREVNÝ HK-404

T850 KVADRÁTOR BAREVNÝ HK-404 T850 KVADRÁTOR BAREVNÝ HK-404 I. Návod k obsluze 1.Úvod: Děkujeme Vám, že jste si zakoupili náš nový výrobek, barevný digitální kvadrátor, který je vybaven mnoha kvalitními funkcemi. Návod popisuje vlastnosti

Více

42PMA225EZ. Návod k použití

42PMA225EZ. Návod k použití 42PMA225EZ Návod k použití POZOR!!! Před sejmutím krytu nutno vyjmout vidlici síťového přívodu ze zásuvky. Ujištění: Přístroj odpovídá požadavkům zákona o technických požadavcích na elektrická zařízení

Více

OD - 4H08 Rychlý návod

OD - 4H08 Rychlý návod OD - 4H08 Rychlý návod Na instalaci HDD a uvedení do provozu Rychlý návod 1 I. Instalace Instalace HDD a) Vložte a přišroubujte HDD do držáku jako na obrázku. b) Držák přišroubujte k základní desce DVR.

Více

NA130. Automobilový multimediální přehrávač

NA130. Automobilový multimediální přehrávač NA130 Automobilový multimediální přehrávač Uživatelská příručka Obsah Obsah balení... 2 Postup montáže... 3 Funkce tlačítek přehrávače... 5 Funkce tlačítek dálkového ovladače... 5 Volba zdroje přehrávání...

Více

ELEKTRONICKÝ RADIOBUDÍK

ELEKTRONICKÝ RADIOBUDÍK ELEKTRONICKÝ RADIOBUDÍK Návod k obsluze Upozornìní: V pøípadì nutnosti sejmutí krytu musí být nejprve vytažena vidlice sí ového pøívodu ze zásuvky. OBSAH Strana Obsluha... 2 Napájení el. proudem... 3 Hodiny...

Více

U-DRIVE LITE Car DVR Device

U-DRIVE LITE Car DVR Device U-DRIVE LITE Car DVR Device MT4037 Uživatelský manuál Index Index...2 Popis zařízení...2 Příprava před použitím...3 Vložení paměťové karty...3 Používání zařízení...4 Možnosti menu v režimu nahrávání...5

Více

Monitor AL1732m. Uživatelská příručka

Monitor AL1732m. Uživatelská příručka Monitor AL1732m Uživatelská příručka 1 Obsah Bezpečnostní pokyny...2 Poznámky k LCD monitorům... 2 Obsah balení...3 Pokyny pro instalaci...3 Složení monitoru... 3 Opětovné zabalení monitoru...4 Nastavení

Více

Monitor Acer AL1721. Uživatelská pøíruèka

Monitor Acer AL1721. Uživatelská pøíruèka Monitor Acer AL1721 Uživatelská pøíruèka OBSAH PRO VAŠI BEZPEÈNOST... 3 BEZPEÈNOSTNÍ UPOZORNÌNÍ... 4 POZNÁMKY K LCD MONITORÙM... 5 PØED UVEDENÍM MONITORU DO PROVOZU... 5 PØEDNOSTI... 5 SEZNAM POLOŽEK BALENÍ...

Více

Symboly týkající se bezpečnosti V této příručce se používají následující symboly. Označují důležité informace. Pečlivě si je přečtěte.

Symboly týkající se bezpečnosti V této příručce se používají následující symboly. Označují důležité informace. Pečlivě si je přečtěte. Instalační příručka Barevný monitor LCD Symboly týkající se bezpečnosti V této příručce se používají následující symboly. Označují důležité informace. Pečlivě si je přečtěte. VAROVÁNÍ Pokud se informacemi

Více

Øídící karta ZBX7 1 VŠEOBECNÝ POPIS

Øídící karta ZBX7 1 VŠEOBECNÝ POPIS Øídící karta ZBX7 1 VŠEOBECNÝ POPIS Popis ovládacího panelu Øídící karta ZBX7 je používána pro dálkové ovládání u jednofázových automatických posuvných závor (230 V), série BX-A/BX-B. Karta je vložena

Více

Uživatelská příručka. Monitor AC701 CRT

Uživatelská příručka. Monitor AC701 CRT Uživatelská příručka Monitor AC701 CRT Obsah Důležité bezpečnostní pokyny..................... 2 Připevnění podstavce............................ 4 Odejmutí podstavce............................. 4 Úvod.........................................

Více

Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC

Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC 8portů MPC8701 - Katalogové číslo: 14.99.3220 16portů MPC16501 - Katalogové číslo: 14.99.3221 VLASTNOSTI - Ovládání 8/16 PC pomocí jedné konzole (PS/2 klávesnice,

Více

Popis videotelefonu a kamerové jednotky: Videotelefon. Dveřní kamerová jednotka. Montáž: Videotelefon

Popis videotelefonu a kamerové jednotky: Videotelefon. Dveřní kamerová jednotka. Montáž: Videotelefon Popis videotelefonu a kamerové jednotky: Videotelefon 1. Obrazovka 2. Tlačítko pro příjem hovoru 3. Tlačítko vyvolání obrazu z dveřní jednotky 4. Tlačítko pro uvolnění dveřního zámku 5. Tlačítko Interkomu

Více

Přehled zařízení MultiBoard CS 1

Přehled zařízení MultiBoard CS 1 Přehled zařízení MultiBoard 1 2 3 4 5 6 7 8 9 CS 1 LA N 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Číslo Specifikace Číslo Specifikace 1 Úsporný/pohotovostní režim 15 Konektor sluchátek 2 Tlačítko

Více

Bezpečnostní opatření...2. Instalace...2 Připojení do sítě...2 Naklánění...3 Údržba...3 Přeprava...3. Začínáme...4

Bezpečnostní opatření...2. Instalace...2 Připojení do sítě...2 Naklánění...3 Údržba...3 Přeprava...3. Začínáme...4 Obsah Bezpečnostní opatření...2 Instalace...2 Připojení do sítě...2 Naklánění...3 Údržba...3 Přeprava...3 Začínáme...4 Obsah balení...4 Součásti a ovládání...5 Nastavení...8 Uživatelské nastavení monitoru...10

Více

Skener MUSTEK SCANEXPRESS 12000 SP

Skener MUSTEK SCANEXPRESS 12000 SP Skener MUSTEK SCANEXPRESS 12000 SP 1200sp.p65 1 1200sp.p65 2 INSTALACE NA POÈÍTAÈ NÁVOD PRO INSTALACI SKENERU SCANEXPRESS 12000 SP Vybalení skeneru Vybalte pøístroj z obalu a peèlivì zkontrolujte, zda

Více

Kamera Angel Eye. Návod k použití. Výhody přístroje:

Kamera Angel Eye. Návod k použití. Výhody přístroje: Kamera Angel Eye Návod k použití Výhody přístroje: Delší výdrž při nepřetržitém nahrávání videa až 6 hodin Ideální k ukrytí do oděvu, např. do knoflíku DVR přijímač s možností použít kartu až 32GB www.spyshops.cz

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

Skener MUSTEK SCANEXPRESS 1200UB+

Skener MUSTEK SCANEXPRESS 1200UB+ Skener MUSTEK SCANEXPRESS 1200UB+ NÁVOD PRO INSTALACI SKENERU 1200UB+ Rozbalení skeneru Vybalte pøístroj z obalu a peèlivì zkontrolujte, zda nechybí nebo není poškozena žádná z položek. Balení by mìlo

Více

Přečtěte si všechny tyto pokyny, než spustíte projektor, a uschovejte je pro budoucí použití.

Přečtěte si všechny tyto pokyny, než spustíte projektor, a uschovejte je pro budoucí použití. FCC Notice Toto zařízení bylo přezkoušeno a splňuje limity pro digitální zařízení Třídy B podle oddílu 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou určeny pro zajištění rozumné ochrany před škodlivým rušením v obytné

Více

Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla

Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby Obsah Funkce kamery... 1 Popis kamery

Více

MOBILNÍ MONITOROVACÍ SYSTÉM PRO ZPĚTNÝ POHLED CR 47500 CR 47700. Antala Staška 33, 142 00 Praha 4 Tel.: 241 441 441 www.micronix.

MOBILNÍ MONITOROVACÍ SYSTÉM PRO ZPĚTNÝ POHLED CR 47500 CR 47700. Antala Staška 33, 142 00 Praha 4 Tel.: 241 441 441 www.micronix. MOBILNÍ MONITOROVACÍ SYSTÉM PRO ZPĚTNÝ POHLED CR 47500 CR 47700 Antala Staška 33, 142 00 Praha 4 Tel.: 241 441 441 www.micronix.cz TFT LCD Barevný Monitor ELC-700 (7 TFT LCD MONITOR) slouží jako systém

Více

Dodatečné informace č. 1

Dodatečné informace č. 1 Dodatečné informace č. 1 1) Název zadavatele Základní škola a Mateřská škola Skřipov, okres Opava, příspěvková organizace 2) Název zakázky: Učíme se, vzděláváme se, bádáme moderně, efektivně, pro život

Více

BenQ 3% 3% 3% 3% 3% 3% 1iYRG N REVOX]H

BenQ 3% 3% 3% 3% 3% 3% 1iYRG N REVOX]H BenQ Autorské právo Copyright BENQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána do systému pro opětovné zpřístupnění, nebo překládána

Více

Uživatelská příručka. 15 LCD monitor Vibrant VL5A9PD

Uživatelská příručka. 15 LCD monitor Vibrant VL5A9PD Uživatelská příručka 15 LCD monitor Vibrant VL5A9PD Obsah Bezpečnostní opatření 3 Připojení a nastavení 4 Přední panel a OSD ovládání 5 Tabulka výchozího nastavení 6 Specifikace 7 Detail konektoru kabelu

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ED-X10/ED-X12. Projektor POZORNĚ SI PŘEČTĚTE POKYNY UVEDENÉ V TÉTO PŘÍRUČCE. PŘÍRUČKU ZACHOVEJTE PRO DALŠÍ POUŽITÍ.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ED-X10/ED-X12. Projektor POZORNĚ SI PŘEČTĚTE POKYNY UVEDENÉ V TÉTO PŘÍRUČCE. PŘÍRUČKU ZACHOVEJTE PRO DALŠÍ POUŽITÍ. Projektor ED-X10/ED-X12 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA POZORNĚ SI PŘEČTĚTE POKYNY UVEDENÉ V TÉTO PŘÍRUČCE. PŘÍRUČKU ZACHOVEJTE PRO DALŠÍ POUŽITÍ. Pro referenční účely zde napište výrobní číslo monitoru. VÝROBNÍ

Více

SENCOR SDF 1260. Digitální fotorámeček. Návod k obsluze

SENCOR SDF 1260. Digitální fotorámeček. Návod k obsluze SENCOR SDF 1260 Digitální fotorámeček Návod k obsluze 0 Bezpečnostní informace: Udržujte přístroj mimo působení vody, vlhkosti a prachu. Provozní teplota je 0-40 0 C. Nikdy neumísťujte přístroj do míst

Více

V tomto návodu k obsluze jsou použity následující symboly. Významy těchto symbolů jsou popsány v dalším textu.

V tomto návodu k obsluze jsou použity následující symboly. Významy těchto symbolů jsou popsány v dalším textu. X20 Multimediální projektor Návod k obsluze V tomto návodu k obsluze jsou použity následující symboly. Významy těchto symbolů jsou popsány v dalším textu. i VAROVÁNÍ i UPOZORNĚNÍ Tento symbol indikuje

Více

Přenosný projektor LT35/LT30/LT25. Návod k obsluze

Přenosný projektor LT35/LT30/LT25. Návod k obsluze Přenosný projektor LT35/LT30/LT25 Návod k obsluze NEC Viewtechnology, Ltd. 2005 První vydání září 2005 Česká verze manuálu - překlad: mgr. Iveta Habětínová, 01/2006 Digital Light Processing a DLP jsou

Více

Dataprojektory. Parametry projektorů

Dataprojektory. Parametry projektorů Dataprojektory Projektory, neboli audiovizuální média, slouží k přenosu obrazu na promítací plátno či zeď, případně na podobný povrch. Zdrojem obrazu může být osobní počítač, notebook, přehrávač dvd a

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Návod na použití 2 BDVR HD IR Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor

Více

BH280/BH380 Panelový displej Uživatelská příručka

BH280/BH380 Panelový displej Uživatelská příručka BH280/BH380 Panelový displej Uživatelská příručka Vyloučení odpovědnosti Společnost BenQ Corporation neposkytuje žádná ujištění nebo záruky výslovně uvedené nebo předpokládané s ohledem na obsah tohoto

Více

Monitor AL2032wm. Uživatelská příručka

Monitor AL2032wm. Uživatelská příručka Monitor AL2032wm Uživatelská příručka 1 Obsah Bezpečnostní pokyny...2 Poznámky k LCD monitorům... 2 Obsah balení...3 Pokyny pro instalaci...3 Složení monitoru... 3 Opětovné zabalení monitoru...4 Nastavení

Více

uživatelská příručka UMAX compact LX 007 (+)

uživatelská příručka UMAX compact LX 007 (+) uživatelská příručka UMAX compact LX 007 (+) Úvod Kapitola 1 Gratulujeme vám k zakoupení nového multimediálního video-data DLP projektoru. Jenž je navržen a konstruován pro skupinové firemní prezentace,

Více

Obsah 1 ÚVOD BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 3 OBSAH BALENÍ POPIS PŘEDNÍ A ZADNÍ STRANY LCD TELEVIZORU

Obsah 1 ÚVOD BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 3 OBSAH BALENÍ POPIS PŘEDNÍ A ZADNÍ STRANY LCD TELEVIZORU Obsah 1 ÚVOD 3 2 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 3 3 OBSAH BALENÍ 5 4 POPIS PŘEDNÍ A ZADNÍ STRANY LCD TELEVIZORU 6 5 SCHÉMATA ZAPOJENÍ Připojení síťového kabelu 7 Připojení antény 7 Připojení ke konektoru SCART 8

Více

Digitální projektor DX70i. Návod k obsluze. Důležité upozornění

Digitální projektor DX70i. Návod k obsluze. Důležité upozornění Digitální projektor DX70i 78-9236-7706-2 Návod k obsluze Důležité upozornění Před použitím tohoto výrobku si prosím přečtěte Průvodce bezpečným používáním výrobku (Product Safety Guide) a další související

Více

Uživatelská příručka k síťovému projektoru

Uživatelská příručka k síťovému projektoru Uživatelská příručka k síťovému projektoru Obsah Příprava...3 Připojení projektoru k vašemu počítači...3 Kabelové připojení... 3 Dálkové ovládání projektoru pomocí webového prohlížeče...5 Podporované rozlišení...7

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. -Tlačítko ON/OFF. Stiskněte tlačítko napájení, jednou pro zapnutí ON - modrá kontrolka svítí

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. -Tlačítko ON/OFF. Stiskněte tlačítko napájení, jednou pro zapnutí ON - modrá kontrolka svítí UŽIVATELSKÝ MANUÁL Použití videokamery do auta -Tlačítko ON/OFF Stiskněte tlačítko napájení, jednou pro zapnutí ON - modrá kontrolka svítí Stiskněte opět tlačítko napájení OFF modrá kontrolka zhasne Upozornění:

Více

3D virtuální video brýle 80 pro hry a filmy PCM920 Manuál

3D virtuální video brýle 80 pro hry a filmy PCM920 Manuál 3D virtuální video brýle 80 pro hry a filmy PCM920 Manuál Propojení s počítačem Podpora 3D Podporuje rozlišení 1024X768800X600640X480 3 módy výstupního rozlišení Milí uživatelé: Děkujeme, že jste si koupili

Více

VŠESMĚROVÉ LED SVĚTLO S REPRODUKTOREM BLUETOOTH

VŠESMĚROVÉ LED SVĚTLO S REPRODUKTOREM BLUETOOTH VŠESMĚROVÉ LED SVĚTLO S REPRODUKTOREM BLUETOOTH Uživatelská příručka 33040 Při používání modelu 33040 se řiďte následuj ícími pokyny 1. Zařízení 33040 zapněte tlačítkem napájení umístěným na jeho spodní

Více

TV-1800 PCTV Tuner Informace o výrobku Zapojení Zapojení. Ovládací panely

TV-1800 PCTV Tuner Informace o výrobku Zapojení Zapojení. Ovládací panely Informace o výrobku Zapojení Zapojení Připojení VGA IN PC AUDIO IN VGA OUT STEREO OUT TV OUT ANTENNA DC-IN AUDIO-L IN AUDIO-R IN VIDEO IN S-VIDEO IN Ovládací panely CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

Aputure V-Screen VS-1 7 LCD video monitor návod k použití (česky)

Aputure V-Screen VS-1 7 LCD video monitor návod k použití (česky) Aputure V-Screen VS-1 7 LCD video monitor návod k použití (česky) Popis zařízení Aputure V-Screen VS-1 je LCD video monitor je tzv. kamerový odkuk, který při natáčení kamerou či HDSLR umožňuje přesné sledování

Více

Monitor HP ENVY 23 IPS. Uživatelská příručka

Monitor HP ENVY 23 IPS. Uživatelská příručka Monitor HP ENVY 23 IPS Uživatelská příručka 2013, Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft

Více

Monitor AL1913s Uživatelská příručka

Monitor AL1913s Uživatelská příručka Monitor AL1913s Obsah Bezpečnostní pravidla...1 Elektrická bezpečnost...1 Bezpečnost při instalaci...1 Bezpečnost při čištění...2 POZNÁMKY K LCD MONITORŮM...3 Součásti a příslušenství přístroje...4 Používání...5

Více

Digitální projektor MS521/MX522/MW523/MS511H/TW523. Uživatelská příručka

Digitální projektor MS521/MX522/MW523/MS511H/TW523. Uživatelská příručka Digitální projektor MS521/MX522/MW523/MS511H/TW523 Uživatelská příručka Obsah Důležité bezpečnostní pokyny... 3 Úvod... 7 Přednosti projektoru... 7 Obsah balení při dodávce... 8 Vnější vzhled projektoru...

Více

Manuál TESCAM010 FULL HD kamera. Bezpečnostní pokyny

Manuál TESCAM010 FULL HD kamera. Bezpečnostní pokyny Manuál TESCAM010 FULL HD kamera Bezpečnostní pokyny Dodržujte prosím bezpečnostní pokyny. Aby se předešlo nebezpečí požáru, nebo elektrických výbojů, prosím dodržujte pozorně následující instrukce. Pokud

Více

Návod k obsluze DivX / MPEG 4 přehrávače. Technosonic MP-107

Návod k obsluze DivX / MPEG 4 přehrávače. Technosonic MP-107 Technosonic MP-107 1. Váš nový DivX/MPEG 4 přehrávač 2. Bezpečnostní upozornění 3. Zapojení 3.1 VIDEO zapojení 3.2 AUDIO zapojení 4. Nastavení 4.1 Nastavení audia 4.2 Nastavení videa 4.3 Počáteční nastavení

Více

MS502/MX503 Digitální projektor Uživatelská příručka

MS502/MX503 Digitální projektor Uživatelská příručka MS502/MX503 Digitální projektor Uživatelská příručka Obsah Důležité bezpečnostní pokyny... 3 Úvod... 7 Přednosti projektoru... 7 Obsah balení... 8 Vnější vzhled projektoru... 9 Ovládací prvky a funkce...

Více

1. Bezpečnostní pokyny pro uživatele

1. Bezpečnostní pokyny pro uživatele . Bezpečnostní pokyny pro uživatele U tohoto přístroje používejte pouze specifikované napětí. Při překročení povoleného rozsahu napětí může dojít k poškození nebo nesprávné funkci přístroje. Důležitá poznámka:

Více

Obsah. Upozornění... 2. Zvláštní poznámky k LCD monitorům... 2. Obsah balení... 3. Návod k instalaci... 3. Úprava nastavení displeje...

Obsah. Upozornění... 2. Zvláštní poznámky k LCD monitorům... 2. Obsah balení... 3. Návod k instalaci... 3. Úprava nastavení displeje... Obsah Upozornění... 2 Zvláštní poznámky k LCD monitorům... 2 Obsah balení... 3 Návod k instalaci... 3 Montáž monitoru... 3 Odpojení monitoru... 3 Nastavení úhlu pohledu... 4 Připojení zařízení... 6 Zapnutí

Více

MI1249. Video rozhraní pro vozidla Citroen C5 a Peugeot 508

MI1249. Video rozhraní pro vozidla Citroen C5 a Peugeot 508 MI1249 Video rozhraní pro vozidla Citroen C5 a Peugeot 508 Toto rozhraní (adaptér) umožňuje zobrazit RGB signál, AV signál z externího zdroje (například DVD přehrávače) a video signál z kamery při couvání

Více

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205B

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205B Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205B Úvod Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Kamera do auta HQS-205B je zařízení pro nenáročné uživatele, kterým

Více

Návod k obsluze kamery Angel Eye SY-68

Návod k obsluze kamery Angel Eye SY-68 Návod k obsluze kamery Angel Eye SY-68 Specifikace přístroje: - Nahrávání ve smyčce (pokud je planá kapacity paměti, automaticky se začne přemazávat nejstarší záznam - Nahrávání videa jedním tlačítkem

Více

Monitor Acer AL1511. Uživatelská pøíruèka

Monitor Acer AL1511. Uživatelská pøíruèka Monitor Acer AL1511 Uživatelská pøíruèka OBSAH PRO VAŠI BEZPEÈNOST... 3 BEZPEÈNOSTNÍ UPOZORNÌNÍ... 4 SPECIÁLNÍ POZNÁMKY, TÝKAJÍCÍ SE LCD MONITORÙ... 5 PØED UVEDENÍM TOHOTO MONITORU DO PROVOZU... 5 PØEDNOSTI...

Více

Řada Security. Uživatelská příručka. Monitor LCD

Řada Security. Uživatelská příručka. Monitor LCD Řada Security Uživatelská příručka Monitor LCD Obsah Bezpečnostní opatření...2 Instalace... 2 Připojení do sítě... 2 Naklánění... 3 Údržba... 3 Přeprava... 3 Začínáme...4 Obsah balení... 4 Součásti a ovládání...

Více

Obsah 1... Obsah...1 Upozornění...2. Úvod...4. Instalace... 10. Ovládání... 15. Dodatky... 27. Opatření... 2

Obsah 1... Obsah...1 Upozornění...2. Úvod...4. Instalace... 10. Ovládání... 15. Dodatky... 27. Opatření... 2 Obsah Obsah...1 Upozornění...2 Opatření... 2 Úvod...4 Vlastnosti výrobku... 4 Přehled balení... 5 Přehled výrobku... 6 Hlavní jednotka... 6 Kontrolní panel... 7 Připojovací otvory... 8 Dálkové ovládání

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Document Camera Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Document Camera Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Document Camera Návod k použití Obsah 1. Úvod...2 2. Systémové požadavky...2 3. Instalace Ladibug...3 4. Začínáme používat Ladibug...5 5. Provoz...6 5.1 Hlavní

Více

Uživatelská příručka. 15 LCD monitor Vibrant VL5B9DA

Uživatelská příručka. 15 LCD monitor Vibrant VL5B9DA Uživatelská příručka 15 LCD monitor Vibrant VL5B9DA Obsah Bezpečnostní opatření 3 Popis produktu 4 Obsah balení 4 Instalace 4 Základna 4 Síťová sňůra 5 Konektory 5 Nastavení polohy stínítka 5 Popis 6 Základní

Více

Výklopný displej 13,3 a výměnnými kryty

Výklopný displej 13,3 a výměnnými kryty DS-X13AV Výklopný displej 13,3 a výměnnými kryty Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Úvodní informace...

Více

Copyright 2007-2011 EIZO NANAO CORPORATION Všechna práva vyhrazena.

Copyright 2007-2011 EIZO NANAO CORPORATION Všechna práva vyhrazena. Instalační příručka Barevný monitor LCD [Umístění výstražného upozornění] Příklad stojanu s nastavitelnou výškou O instalační příručce a uživatelské příručce Instalační příručka (tato příručka) Quick Reference

Více

DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD

DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD Návod k použití Hlavní výhody produktu: Až čtyři nahrávací módy Rozlišení až FULL HD, při použití HDMI kabelu 3 LCD dotykový displej pro pohodlné ovládání

Více