Projektor Acer PD320. Uživatelská pøíruèka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projektor Acer PD320. Uživatelská pøíruèka"

Transkript

1 Projektor Acer PD320 1 Uživatelská pøíruèka

2 2 Obsah Bezpeènostní zásady pro používání projektoru Pøedbìžná upozornìní... 3 Úvod Pøednosti výrobku... 4 Pøehled balení... 5 Pøehled o výrobku... 6 Instalace Pøipojení projektoru... 9 Zapnutí/vypnutí projektoru Nastavení promítaného obrazu Ovládací prvky Ovládání pomocí panelu a dálkového ovladaèe Nabídka na obrazovce (OSD) Pøílohy Odstraòování závad Výmìna projekèní lampy Technické údaje Režimy kompatibility... 28

3 3 Bezpeènostní zásady pro používání projektoru Varování - Nedívejte se pøímo do svìtelného zdroje (objektivu). Jasné svìtlo mùže poškodit váš zrak. Varování - Abyste pøedešli nebezpeèí vzniku ohnì nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento pøístroj dešti nebo vlhkosti. Varování - Neotevírejte prosím tento pøístroj, ani neprovádìjte jeho demontáž, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem. Varování - Pøed výmìnou projekèní lampy nechejte pøístroj vychládnout, a pak postupujte podle pokynù pro výmìnu lampy. Varování - Tento pøístroj sám zjiš uje životnost projekèní lampy. Nezapomeòte prosím provést výmìnu lampy, jakmile se zobrazí varovné zprávy. Varování - Po výmìnì projekèní lampy prosím vynulujte poèítadlo provozních hodin lampy pomocí nabídky na obrazovce (OSD). Varování - Pøed vypnutím pøístroje nechejte nìkolik minut bìžet chladicí ventilátor. Varování - Pøi pøipojování projektoru k poèítaèi nejprve zapnìte napájení projektoru. Varování - Pro omezení nebezpeèí poranìní zraku se nedívejte pøímo do laserového svìtla na dálkovém ovladaèi a nemiøte laserové svìtlo do oèí ostatních osob. Tento dálkový ovladaè je vybaven laserem Tøídy II, který emituje záøení. Varování - Jakmile se pøiblíží konec provozní životnosti projekèní lampy, mùže se lampa spálit, pøièemž se mùže ozvat hlasitý tøaskavý zvuk. Pokud by se to stalo, projektor nebude možno zapnout, dokud nebude provedena výmìna modulu projekèní lampy. Pøi výmìnì projekèní lampy postupujte podle pokynù, uvedených v èásti Výmìna projekèní lampy. Pøedbìžná upozornìní Dodržujte veškerá varování, upozornìní a pokyny pro údržbu tak, jak je doporuèeno v tomto návodu k obsluze, aby se maximalizovala provozní životnost tohoto pøístroje. Dodržujte následující pokyny: * Pøed èištìním vypnìte napájení pøístroje. * Pro èištìní skøínì displeje používejte mìkký hadøík, mírnì navlhèený v jemném èisticím prostøedku. * Pokud nebudete pøístroj delší dobu používat, odpojte sí ovou napájecí šòùru ze zásuvky. Neprovádìjte následující èinnosti: * Neblokujte výøezy a otvory na skøíòce pøístroje, které slouží k odvìtrávání. * Pro èištìní pøístroje nepoužívejte abrazívní èisticí prostøedky, vosky nebo rozpouštìdla. * Nepoužívejte pøístroj za následujících podmínek: - Mimoøádnì horké, chladné nebo vlhké prostøedí. - V oblastech, kde se mùže vyskytovat nadmìrná prašnost a neèistota. - V blízkosti zaøízení, která generují silné magnetické pole. - Místa na pøímém sluneèním záøení.

4 4 Úvod Pøednosti výrobku Tento pøístroj pøedstavuje projektor XGA 0,7" DLP. V následujícím seznamu jsou uvedeny nìkteré jeho mimoøádné pøednosti: * Nativní režim XGA, 1024 x 768 adresovatelných obrazových bodù (pixelù) * Lehký kompaktní design, hmotnost pouze 1,5 kg * Jednoèipová technologie DLPTM * Komprese SXGA a zmìna velikosti VGA, SVGA * Uživatelsky vymìnitelná projekèní lampa P-VIP 130 Wattù * Kompatibilní s Mac/NEC PC-98/FM Towns * Kompatibilní s NTSC/NTSC4.43/PAL/PAL-M/PAL-N/SECAM a HDTV (1080i,720P,480i/P) * Plnì funkèní dálkový ovladaè s ovládáním myši a laserovým ukazovátkem * High-tech pøipojení DVI pro digitální a analogovou konektivitu video * Kompatibilní s televizí HDTV * Uživatelsky pøívìtivá mnohojazyèná nabídka na obrazovce * Vyspìlá elektronická korekce lichobìžníkového zkreslení * Uživatelsky pøívìtivý ovládací panel s prosvìtlením * Luxusní transportní brašna souèástí pøíslušenství

5 5 Pøehled balení Souèástí pøíslušenství projektoru jsou všechny níže uvedené položky. Zkontrolujte úplnost balení, abyste se ujistili, že je váš pøístroj kompletní. Pokud nìjaká z položek balení chybí, obra te se neprodlenì na svého prodejce. Vlastní projektor Sí ová napájecí šòùra Kabel s konektorem D-Sub RGB do DVI Kabel S-Video Kabel audio RCA-cinch Kabel Composite video DVI kabel pro HDTV/ Component video Kabel Y pro myš Dálkový ovladaè s funkcí myši a laserovým ukazovátkem Baterie 2 ks Uživatelská pøíruèka Karta Rychlé uvedení do provozu Kabel DVI do DVI Transportní brašna Kabel D-sub do D-sub

6 6 Pøehled o výrobku Ovládací prvky na panelu Varovný indikátor teploty (dioda LED) Volume (hlasitost) Mute Source (utlumení) (zdroj) Enter / Resync Varovný indikátor projekèní lampy (dioda LED) Ètyøi smìrová tlaèítka pro volbu Menu (nabídka) Power On/Standby (Vypnutí-Zapnutí/ Napájení) Hlavní jednotka pøístroje Tlaèítko pro nastavení výšky projektoru Ovládací prvky na panelu Reproduktor Pøijímací senzor dálkového ovladaèe Prstenec pro zaostøování (Focus) Objektiv (zmenšení/zvìtšení) Napájecí konektor Porty pro pøipojení Prstenec pro zvìtšení/zmenšení obrazu (Zoom) Vstupní konektor pro myš Vstupní konektor Audio Vstupní konektor S-video Vstupní konektor HDTV/ Component Video a poèítaè Vstupní konektor Composite Video VGA konektor

7 7 Dálkový ovladaè s funkcí myši a laserovým ukazovátkem Bod (dioda LED) Vícesmìrová tlaèítka Zapnutí napájení / Standby Page Down (o stránku dolù) Laserové ukazovátko Resync (automatická synchronizace) Source (zdroj) Page Up (o stránku nahoru) Keystone Correction (korekce lichobìžníkového zkreslení) Volume (+/-) (hlasitost) Tlaèítko Zoom In/Zoom Out (zvìtšení/zmenšení) Mute (utlumení) Menu (nabídka) Freeze ( zmrazení obrazu) Upozornìní: Pro omezení nebezpeèí poranìní zraku se nedívejte pøímo do laserového svìtla na dálkovém ovladaèi a nemiøte laserové svìtlo do oèí ostatních osob. Tento dálkový ovladaè je vybaven laserem Tøídy II, který emituje záøení.

8 8 Klávesa Enter Upozornìní, týkající se laserového ukazovátka

9 9 Instalace Pøipojení projektoru Sí ová napájecí šòùra Signálový kabel DVI pro HDTV/Component video RZS32 Kabel s konektorem D-Sub RGB do DVI Kabel monitoru Signálový kabel DVI pro DVI Kabel Composite video Kabel audio RCA-cinch Výstup S-Video USB Kabel Y pro myš Výstup audio Kabel s konektorem D-Sub RGB do DVI Signálový kabel DVI pro DVI Kabel S-Video Výstup video * Aby bylo zajištìno, že bude projektor správnì spolupracovat s vaším poèítaèem, nakonfigurujte prosím zobrazovací režim grafické karty svého poèítaèe tak, aby rozlišení bylo menší nebo rovno hodnotì 1024 x 768 bodù. Provìøte, zda je nastavení zobrazovacího režimu kompatibilní s projektorem. Viz èást Kompatibilní režimy na stránce 27.

10 10 Zapnutí/vypnutí projektoru * Zapnutí napájení projektoru 1.Sundejte krytku objektivu. b 2.Ujistìte se, zda je bezpeènì pøipojena sí ová napájecí šòùra a datový kabel. 3.Indikátor Power/Standby zaène blikat. c Nyní stisknìte tlaèítko Power/Standby ještì jednou pro spuštìní projektoru. Zobrazí se úvodní obrazovka a zahájí se odpoèítávání 20 sekund, a pak se indikátor napájení Power/ Standby nepøetržitì rozsvítí jantarovou barvou. 4.Zapnìte svùj zdroj signálu (poèítaè, notebook nebo pøehrávaè video, a podobnì). Projektor automaticky detekuje váš zdroj. * Pokud je na obrazovce zobrazena zpráva No Signal, pøesvìdète se prosím, zda jsou bezpeènì zapojeny signálové kabely. * Pokud souèasnì pøipojujete více zdrojù, použijte pro pøepnutí zdroje tlaèítko Source na dálkovém ovladaèi nebo na ovládacím panelu. * Zapnìte nejprve projektor a pak teprve poèítaè. Zapnutí napájení / Standby Krytka objektivu

11 11 * Vypnutí projektoru 1.Stisknìte tlaèítko Power/Standby, aby se vypnula projekèní lampa. 2.Po stisknutí tlaèítka Power/Standby uvidíte na displeji na obrazovce zprávu Power off the lamp? Stisknìte tlaèítko Power/Standby ještì jednou pro potvrzení. V opaèném pøípadì zpráva po uplynutí 5 sekund zmizí. 3.Indikátor zapnutí Power/Standby LED bude blikat jantarovou barvou pøibližnì 30 sekund. 4.Odpojte sí ovou napájecí šòùru ze sí ové zásuvky a z projektoru. * Jakmile zaène indikátor LAMP svítit nepøetržitì oranžovou barvou, vymìòte prosím co nejdøíve modul projekèní lampy. * Jakmile zaène indikátor TEMP svítit nepøetržitì oranžovou barvou, znamená to, že je projektor pøehøátý. Displej se sám automaticky zhasne. Za normálních podmínek se možno displej opìt zapnout, abyste jej mohli sledovat. Pokud problém pøetrvává, mìli byste se obrátit na svého prodejce nebo na servisní støedisko. * Bez ohledu na zdroj video signálu platí, že pokud nechtìnì stisknete tlaèítko Power/Standby, zobrazí se na displeji zpráva Power off the lamp?. Tuto zprávu, týkající se vypnutí lampy, mùžete vymazat stisknutím kteréhokoli funkèního tlaèítka. Nebo mùžete tuto zprávu ignorovat, aniž byste stisknuli jakékoli tlaèítko, protože zpráva zmizí z displeje po 5 sekundách, pøièemž se obnoví pùvodní stav.

12 12 Nastavení promítaného obrazu * Nastavení výšky projektoru Projektor je vybaven nastavitelnou výsuvnou nožkou pro seøízení úhlu náklonu (výšky) projektoru. Zvednutí projektoru: 1.Stisknìte tlaèítko pro zdvihnutí b. 2.Nadzdvihnìte projektor do požadovaného úhlu pro promítání c, a pak uvolnìte tlaèítko, aby se výsuvná nožka zajistila v této poloze. 3.Použijte d pro jemné doladìní výšky projektoru. Snížení výšky projektoru: 1.Stisknìte tlaèítko pro zdvihnutí b. 2.Snižte výšku projektoru do požadovaného úhlu pro promítání c, a pak uvolnìte tlaèítko, aby se výsuvná nožka zajistila v této poloze. 3.Použijte d pro jemné doladìní výšky projektoru. Tlaèítko pro nastavení výšky projektoru Výsuvná nožka

13 13 * Zvìtšení/zmenšení obrazu (Zoom) / Zaostøení (Focus) Prstenec pro zvìtšení/zmenšení obrazu (Zoom) nastavte požadovaným zpùsobem. Otáèením prstence pro zvìtšení/zmenšení obrazu (Zoom) proti smìru hodinových ruèièek se obraz zvìtšuje, otáèením ve smìru hodinových ruèièek se obraz zmenšuje. Otáèejte prstencem pro zaostøování (Focus), dokud nebude obraz na projekèní ploše jasný a ostrý. Projektor je schopen zaostøovat na vzdálenost od 1 do 12 metrù. Prstenec pro zvìtšení/zmenšení obrazu (Zoom) Prstenec pro zaostøování (Focus) Nastavení velikosti promítaného obrazu Projekèní plocha (úhlopøíèka) Velikost projekèní plochy Vzdálenost M ax. 25" 98" 123" 197" 246" 300" M in. 20" 82" 102" 163" 204" 245" M ax.(wxh) 20.0" x 15.0" 78.4" x 58.8" 98.4" x 73.8" 157.6" x 118.2" 196.8" x 147.6" 240.0" x 180.0" M in.(wxh) 16.0" x 12.0" 65.6" x 49.2" 81.6" x 61.2" 130.4" x 97.8" 163.2" x 122.4" 196.0" x 147.0" 3.3' 13.1' 16.4' 26.2' 32.8' 39.4' * Tento graf slouží pouze pro pøedstavu uživatele.

14 14 Ovládací prvky Ovládání pomocí panelu a dálkového ovladaèe Existují dva zpùsoby, jak ovládat funkce projektoru: Dálkový ovladaè a ovládací prvky na panelu. Ovládací prvky na panelu Dálkový ovladaè Klávesa Enter Zapnutí napájení / Standby * Viz èást Zapnutí/Vypnutí projektoru na stránkách Source (zdroj) * Stisknìte tlaèítko Source pro volbu mezi vstupy/zdroji signálu RGB, Digital RGB, S-Video a Composite. Resync S použitím dálkového ovladaèe * Automatická synchronizace projektoru podle vstupního zdroje, jakmile stisknete toto tlaèítko ve chvíli, kdy je otevøen kryt dálkového ovladaèe. * Pokud je kryt dálkového ovladaèe zavøen, pracuje tlaèítko Resync jako pravé tlaèítko myši. S použitím ovládacího panelu * Automatická synchronizace projektoru podle vstupního zdroje, jakmile stisknete toto tlaèítko ve chvíli, kdy není zobrazena nabídka na obrazovce (OSD).

15 15 Ètyøi smìrová tlaèítka pro volbu * Jakmile zavøete kryt dálkového ovladaèe, je možno toto tlaèítko používat jako myš pro ovládání smìru. * Výše uvedená funkce je zapnuta pouze tehdy, pokud je poèítaè a projektor propojen Y kabelem dálkové myši. * Pokud je kryt dálkového ovladaèe otevøen, mùžete toto tlaèítko používat pro ovládání nabídky na obrazovce (OSD). Page Up (o stránku nahoru - pouze v režimu poèítaèe) * Toto tlaèítko se používá pro posun o stránku nahoru. *Pouze ve stavu zapojené dálkové myši Page Down (o stránku dolù - pouze v režimu poèítaèe) * Toto tlaèítko se používá pro posun o stránku dolù. *Pouze ve stavu zapojené dálkové myši Laser * Nasmìrujte dálkový ovladaè na projekèní plochu, stisknìte a podržte toto tlaèítko, aby se aktivovalo laserové ukazovátko. Menu (nabídka) * Stisknìte tlaèítko Menu, aby se otevøela nabídka na obrazovce (OSD), a pak stisknìte tlaèítko pro volbu hlavní nabídky. Stisknìte opìt tlaèítko Menu pro opuštìní nabídky na obrazovce (OSD). Projektor automaticky uloží veškeré zmìny, které jste provedli. Freeze ( zmrazení obrazu) * Stisknìte tlaèítko Freeze pro zmrazení obrazu na obrazovce. Mute (utlumení) * Tato funkce se používá pro utlumení zvuku. Volume (hlasitost) +/- * Tato tlaèítka slouží ke zvýšení nebo snížení úrovnì hlasitosti. Keystone (lichobìžníkové zkreslení) +/- * Seøízení zkreslení obrazu, zpùsobeného náklonem projektoru. (±16 stupòù) Zvìtšení/zmenšení obrazu (Zoom In/Out) - pouze v režimu poèítaèe * Zvìtšení obrazu až na 32-násobek pùvodní velikosti na projekèní ploše. * Zmenšení zvìtšeného obrazu. Enter (potvrzení) S použitím dálkového ovladaèe * Potvrzení vámi zvolených položek, pokud je otevøen kryt dálkového ovladaèe. * Pokud je kryt dálkového ovladaèe zavøen, pracuje tlaèítko Enter jako levé tlaèítko myši. S použitím ovládacího panelu * Potvrzení vámi zvolených položek, jakmile toto tlaèítko stisknete ve chvíli, kdy je zobrazena nabídka na obrazovce (OSD).

16 16 Menu na obrazovce (OSD) Jak ovládat toto menu * Projektor disponuje mnohojazyènými nabídkami na obrazovce (OSD), které vám umožòují provádìt zmìny nastavení a mìnit øadu rùzných parametrù. Ve chvíli, kdy je zdrojem poèítaè, se nabídka na obrazovce stane nabídkou OSD na poèítaèi ( Computer OSD ). Ve chvíli, kdy je zdrojem video signál, se nabídka na obrazovce stane nabídkou Video OSD. Projektor detekuje zdroj signálu automaticky. * Pro otevøení nabídky na obrazovce (OSD), stisknìte tlaèítko Menu na dálkovém ovladaèi nebo na ovládacím panelu projektoru. * Pokud je nabídka na obrazovce (OSD) zobrazena, stisknìte tlaèítko pro volbu hlavní nabídky. Tak napøíklad: lmage-l à Image-ll à Audio à Language à Management à Image-I... Pokud na urèité stránce zvolíte nìjakou položku, stisknìte tlaèítko Enter pro vstup do vnoøené nabídky. * Stisknìte tlaèítko pro volbu požadované položky a pro nastavení parametrù stisknìte tlaèítko.jakmile zvolíte urèitou položku, zmìní se její barva ze žlutohnìdé na modrou. Tak napøíklad: Brightness à ColorTemp. à Zoom à Contrast à Keystone à Brightness... * Pøi použití tlaèítka pro nastavení parametru nebo požadované funkce v položkách vnoøené nabídky, potvrzujte všechny funkce hlavní nabídky stisknutím tlaèítka Enter po celkové/èásteèné úpravì položek. Stisknìte tlaèítko Enter pro potvrzení, a obrazovka se ihned vrátí zpìt ke hlavní nabídce. Nyní je aktivní pouze tlaèítko. * Pro opuštìní nabídky na obrazovce (OSD) stisknìte opìt tlaèítko Menu.

17 17 Computer mode Language Management Image-I Image-II Audio Brightness Zoom Contrast Keystone Color Temp. Image-I (režim poèítaèe) * Brightness (jas) Slouží pro nastavení jasu zobrazení. * Stisknìte toto tlaèítko pro dosažení tmavšího obrazu. * Stisknìte toto tlaèítko pro dosažení svìtlejšího obrazu. * Contrast (kontrast) Nastavení kontrastu pøedstavuje ovládání stupnì rozdílu mezi nejsvìtlejšími a nejtmavšími èástmi obrazu. Nastavením kontrastu se zmìní množství èerné a bílé barvy v obrazu. * Stisknìte tlaèítko pro snížení kontrastu. * Stisknìte tlaèítko pro zvýšení kontrastu. * Color Temperature (barevná teplota) Slouží k nastavení barevné teploty obrazu. Rozsah je od 6500 K do 9000 K. Tovární implicitní hodnota je 7750 K. Èím vyšší je barevná teplota, tím obraz vypadá chladnìji, naopak èím nižší je barevná teplota, tím vypadá obraz tepleji. * Zoom (zvìtšení/zmenšení) * Stisknìte tlaèítko pro zvìtšení obrazu až na 32-násobek pùvodní velikosti na projekèní ploše. * Stisknìte tlaèítko pro zmenšení velikosti obrazu. * Keystone (korekce lichobìžníkového zkreslení) Seøízení zkreslení obrazu, zpùsobeného náklonem projektoru. (±16 stupòù)

18 18 Video mode Language Management Image-I Image-II Audio Brightness Tint Contrast Sharpness Color Image-I (režim video) * Brightness (jas) Slouží pro nastavení jasu zobrazení. * Stisknìte toto tlaèítko pro dosažení tmavšího obrazu. * Stisknìte toto tlaèítko pro dosažení svìtlejšího obrazu. * Contrast (kontrast) Nastavení kontrastu pøedstavuje ovládání stupnì rozdílu mezi nejsvìtlejšími a nejtmavšími èástmi obrazu. Nastavením kontrastu se zmìní množství èerné a bílé barvy v obrazu. * Stisknìte tlaèítko pro snížení kontrastu. * Stisknìte tlaèítko pro zvýšení kontrastu. * Color (barva) Parametr barva nastavuje video obraz od èerné a bílé až do plnì nasycené barvy. * Stisknìte tlaèítko pro snížení množství barvy v obrazu. * Stisknìte tlaèítko pro zvýšení množství barvy v obrazu. * Tint (barevný tón) Parametr Tint nastavuje vyvážení èervené a zelené barvy. * Stisknìte tlaèítko pro zvýšení množství zelené barvy v obrazu. * Stisknìte tlaèítko pro zvýšení množství èervené barvy v obrazu. * Sharpness (ostrost) Nastavení ostrosti zobrazení. * Stisknìte tlaèítko pro snížení ostrosti obrazu. * Stisknìte tlaèítko pro zvýšení ostrosti obrazu.

19 19 Video mode Language Management Image-I Image-II Audio Keystone Color Temp. 16:9 / 4:3 Reset Yes No Image-II (režim poèítaèe) * Frequency (frekvence) Parametr Frequency slouží pro zmìnu frekvence zobrazování dat tak, aby odpovídala frekvenci grafické karty vašeho poèítaèe. Pokud se v obraze objeví svislý poblikávající pruh, použijte tuto funkci pro nastavení obrazu. * Tracking (sledování) Položku Tracking zvolte pro synchronizaci signálu projektoru a poèítaèe. Pokud zaznamenáte nestabilitu nebo blikání obrazu, použijte k nápravì tuto funkci. * 16 : 9 / 4 : 3 Tuto funkci mùžete používat pro nastavení požadovaného typu pomìru stran obrazu. * Horizontal Position (horizontální poloha obrazu) * Stisknìte tlaèítko pro posunutí obrazu vlevo. * Stisknìte tlaèítko pro posunutí obrazu vpravo. * Vertical Position (vertikální poloha obrazu) * Stisknìte tlaèítko pro posunutí obrazu nahoru. * Stisknìte tlaèítko pro posunutí obrazu dolù. * Reset Zvolte možnost Yes (Ano) pro návrat parametrù displeje aktuálního režimu na jeho výchozí tovární hodnoty. * Vynulování položek zahrnuje jak parametry Image-I, tak i Image-II.

20 20 Video mode Language Management Image-I Image-II Audio Keystone Color Temp. 16:9 / 4:3 Reset Yes No Image-II (režim video) * Keystone Correction (korekce lichobìžníkového zkreslení) Seøízení zkreslení obrazu, zpùsobeného náklonem projektoru. (±16 stupòù) * 16 : 9 / 4 : 3 Tuto funkci mùžete používat pro nastavení požadovaného typu pomìru stran obrazu. * Color Temperature (barevná teplota) Slouží k nastavení barevné teploty obrazu. Rozsah je od 6500 K do 9000 K. Tovární implicitní hodnota je 7750 K. Èím vyšší je barevná teplota, tím obraz vypadá chladnìji, naopak èím nižší je barevná teplota, tím vypadá obraz tepleji. * Reset Zvolte možnost Yes (Ano) pro návrat parametrù displeje aktuálního režimu na jeho výchozí tovární hodnoty. * Vynulování položek zahrnuje jak parametry Image-I, tak i Image-II.

21 21 Computer / Video mode Language Management Image-I Image-II Audio Computer / Video mode Image-I Image-II Audio Language Management Volume Stereo / Mono Treble Mute Bass Audio (zvuk) * Volume (hlasitost) * Stisknìte toto tlaèítko pro snížení hlasitosti * Stisknìte toto tlaèítko pro zvýšení hlasitosti * Treble (výšky) Parametr Treble ovládá vysoké frekvence vašeho zvukového zdroje. * Stisknìte toto tlaèítko pro snížení podílu vysokých tónù v reprodukci. * Stisknìte toto tlaèítko pro zvýšení podílu vysokých tónù v reprodukci. * Bass (hloubky) Parametr Bass ovládá hluboké frekvence vašeho zvukového zdroje. * Stisknìte toto tlaèítko pro snížení podílu hlubokých tónù v reprodukci. * Stisknìte toto tlaèítko pro zvýšení podílu hlubokých tónù v reprodukci. * Stereo / Mono * Mono : Zvukový efekt mono. * Stereo : Stereofonní zvukový efekt. * Mute (utlumení) * Zvolte levou ikonu pro deaktivaci funkce pro ovládání hlasitosti. * Zvolte pravou ikonu pro opìtovnou aktivaci funkce pro ovládání hlasitosti. Language (jazyk) * Language (jazyk) Mùžete si zobrazit vícejazyènou nabídku na obrazovce (OSD). Pro volbu vámi preferovaného jazyka použijte tlaèítko nebo.

22 22 Computer / Video mode Image-I Image-II Audio Language Management Menu Location Lamp Reminding Projection Lamp Reset Signal Type RGB Component HDTV Management (správa) * Umístìní nabídky Zvolte položku Menu location (umístìní nabídky) na obrazovce. * Projection (promítání) * Front-Desktop (pøední-z pracovní plochy) Tovární implicitní nastavení. * Rear-Desktop (zadní-z pracovní plochy) Zvolíte-li tuto funkci, projektor stranovì pøevrátí smìr promítání, takže bude možno obraz promítat zpoza prùsvitné projekèní plochy. * Front-Ceiling (pøední-strop) Zvolíte-li tuto funkci, obrátí projektor obraz vzhùru nohama, takže bude možno obraz promítat pøi umístìní projektoru na stropì. * Rear-Ceiling (zadní-strop) Zvolíte-li tuto funkci, projektor stranovì pøevrátí smìr promítání a navíc obrátí obraz vzhùru nohama. Pak mùžete obraz promítat zpoza prùsvitné projekèní plochy pøi umístìní projektoru na stropì. * Signal Type (typ signálu) Zvolte typ signálu mezi možnostmi (zdroji) RGB, HDTV a Component video. * Lamp Reminding (pøipomenutí projekèní lampy) Zvolte tuto funkci, pokud chcete zobrazovat nebo skrýt varovnou zprávu, týkající se výmìny projekèní lampy. Tato zpráva se zobrazí 30 hodin pøed koncem její provozní životnosti. * Lamp Reset (vynulování provozních hodin projekèní lampy) Tento parametr vynulujte pouze tehdy, vymìníte-li projekèní lampu za novou.

23 23 Pøílohy Odstraòování závad Pokud se pøi provozu projektoru vyskytnou nìjaké potíže, projdìte si následující èást. Pokud problém pøetrvává, obra te se na svého prodejce nebo na servisní støedisko. Problém: Na projekèní ploše není žádný obraz. * Provìøte, zda jsou všechny kabely a sí ové napájecí šòùry správnì a bezpeènì zapojeny tak, jak je popsáno v èásti Instalace. * Zkontrolujte, zda piny konektorù nejsou ohnuty nebo ulomeny. * Zkontrolujte, zda je správnì a bezpeènì nainstalována projekèní lampa. Viz prosím èást Výmìna projekèní lampy. * Ujistìte se, že je sundána krytka objektivu, a že je projektor zapnutý. Problém: Neúplný, posunující se, nebo nesprávnì zobrazený obraz. * Stisknìte tlaèítko Resync na dálkovém ovladaèi. * Pokud používáte poèítaè PC: Pokud je rozlišení vašeho poèítaèe vyšší, než 1024 x 768 bodù. Pøi nastavování rozlišení se øiïte níže uvedenými pokyny. Pro Windows 3.x: 1.V prostøedí programu Windows Program Manager, klepnìte myší na ikonu Windows Setup v Hlavní skupinì (Main). 2.Provìøte, zda rozlišení vašeho displeje je nižší nebo rovno 1024 x 768 bodù. Pro Windows 95: 1.Otevøete ikonu Tento poèítaè ( My Computer ), složku Ovládací panely ( Control Panel ), a pak dvakrát klepnìte na ikonu Zobrazení ( Display ). 2.Zvolte záložku (kartu) Nastavení ( Setting ). 3.V Oblasti plochy ( Desktop Area ) naleznete hodnotu rozlišení. Provìøte, zda je nastavené rozlišení vašeho displeje nižší nebo rovno 1024 x 768 bodù. Pokud projektor stále nepromítá celý obraz, bude tøeba, abyste rovnìž zmìnili monitor, který používáte. Postupujte podle následujících krokù.

24 24 4.Proveïte výše uvedené kroky 1~2. Klepnìte myší na tlaèítko Upøesnit vlastnosti ( Advanced Properties ). 5.Zvolte tlaèítko Zmìnit ( Change ) na záložce Monitor. 6.Klepnìte na položku Zobrazit všechna zaøízení ( Show all devices ). Pak zvolte možnost Standardní typy monitorù ( Standard monitor types ) v rámeèku Výrobce ( Manufacturers ); a v rámeèku Modely ( Models ) zvolte režim rozlišení, který potøebujete. 7.Provìøte, zda je nastavené rozlišení vašeho displeje nižší nebo rovno 1024 x 768 bodù. * Pokud používáte poèítaè notebook: 1.Nejprve bude tøeba, abyste provedli výše uvedené kroky, týkající se rozlišení. 2.Pøepnìte displej svého poèítaèe notebook na režim external display only (pouze externí displej) nebo CRT only (pouze CRT). * Pokud se pøi zmìnì rozlišení objeví jakékoli problémy, nebo pokud váš monitor zamrzne, restartujte všechna zaøízení a projekèní displej. Problém: Obrazovka poèítaèe Notebook nebo PowerBook nezobrazuje vaši prezentaci. * Pokud používáte poèítaè notebook: U nìkterých poèítaèù notebook se mùže stát, že pokud se používá druhé zobrazovací zaøízení, vlastní displej poèítaèe se deaktivuje. Každý z tìchto poèítaèù má svùj vlastní zpùsob pro opìtovnou aktivaci. Podrobnìjší informace si vyhledejte v dokumentaci ke svému poèítaèi. * Pokud používáte poèítaè Apple PowerBook: V ovládacích panelech (Control Panels) otevøete položku PowerBook Display, a zvolte možnost Video Mirroring On. Problém: Obraz je nestabilní nebo poblikává * Pro nápravu použijte funkci Tracking. * Zmìòte barevné nastavení monitoru ze svého poèítaèe. Problém: V obraze je svislý poblikávající pruh. * Pro nastavení použijte funkci Frequency. * Zkontrolujte a pøekonfigurujte zobrazovací režim své grafické karty, aby byl kompatibilní s projektorem. Problém: Obraz je rozostøený * Nastavte prstenec pro zaostøování (Focus) na objektivu projektoru. * Zkontrolujte, zda je projekèní plocha v požadované vzdálenosti od projektoru (od 1 do 12 metrù).

25 25 Problém: Pøi pøehrávání disku DVD ve formátu 16:9 je projekèní plocha roztažena. Projektor sám automaticky zjistí formát 16:9 DVD, a nastaví pomìr stran obrazu digitalizací na plnou projekèní plochu s implicitním nastavením 4:3. Pokud je projekèní plocha stále roztažena do šíøky, budete muset rovnìž nastavit pomìr stran obrazu následujícím postupem: * Pokud pøehráváte disk DVD s pomìrem stran obrazu 16:9, nastavte na svém pøehrávaèi DVD pomìr stran obrazu 4:3. * Pokud na svém pøehrávaèi DVD nemùžete nastavit pomìr stran obrazu 4:3, zvolte prosím v nabídce na obrazovce (OSD) funkci 4:3 pro promítání projektorem. Problém: Obraz je stranovì pøevrácený. * Otevøete nabídku tlaèítkem Menu, a pak zvolte položku Management, kde nastavte režim promítání. Problém: Projekèní lampa se spálila nebo se ozval tøaskavý zvuk. * Jakmile se pøiblíží konec provozní životnosti projekèní lampy, mùže se lampa spálit, pøièemž se mùže ozvat hlasitý tøaskavý zvuk. Pokud by se to stalo, projektor nebude možno zapnout, dokud nebude provedena výmìna modulu projekèní lampy. Pøi výmìnì projekèní lampy postupujte podle pokynù, uvedených v èásti Výmìna projekèní lampy.

26 26 Výmìna projekèní lampy Tento pøístroj sám zjiš uje provozní životnost projekèní lampy. Zobrazí se varovná zpráva Lamp is running out of standard lifetime. Be sure to replace the lamp as soon as possible. Jakmile tuto zprávu uvidíte, proveïte co nejdøíve výmìnu projekèní lampy. Pøed výmìnou projekèní lampy poèkejte alespoò 30 minut, aby projektor zchládnul. Varování: Prostor pro projekèní lampu je horký! Pøedtím, než budete vymìòovat projekèní lampu, jej nechejte vychládnout! * Postup pøi výmìnì projekèní lampy: 1.Vypnìte napájení projektoru stisknutím tlaèítka Power/Standby. 2.Nechejte projektor alespoò 30 minut zchládnout. 3.Odpojte sí ovou napájecí šòùru. 4.Pro vyšroubování šroubku z krytu b použijte šroubovák. 5.Demontujte kryt c. 6.Vyšroubujte 5 šroubkù z modulu projekèní lampy d. 7.Vysuòte modul projekèní lampy ven. Pøi opìtovné montáži modulu projekèní lampy postupujte v obráceném sledu krokù. Varování: Aby se omezilo nebezpeèí poranìní osob, zabraòte upuštìní modulu projekèní lampy, a nedotýkejte se baòky projekèní lampy. Baòka by mohla pøi pádu na zem prasknout a zpùsobit poranìní.

27 27 Technické údaje Svìtelný zdroj - Jednoèipová technologie DLP TM Kontrast - 500:1 Projekèní lampa W vymìnitelná lampa P-VIP Poèet pixelù pixelù (H) x 768 øádkù (V) Poèet zobrazitelných barev - 16,7 miliónù barev Projekèní objektiv - F f= ,21 mm s funkcí Zoom 1,2 x a zaostøováním Velikost projekèní plochy - Úhlopøíèka palcù Vzdálenost projekce m Video kompatibilita - Kompatibilní s NTSC/NTSC 4.43/PAL/PAL-M/PAL-N/SECAM a HDTV (1080i,720P,480i/P) - Možnost zobrazování signálu Composite video a S-Video Horizontální frekvence - 15 khz khz horizontální snímkování Vertikální frekvence - 43 Hz Hz vertikální obnovování Multimediální audio - Jeden vestavìný reproduktor s výkonem 2 W Zdroj napájení - Univerzální 100 ~ 240 V støídavých, 50/60 Hz Spotøeba energie (pøíkon) W pøi normálním provozu I/O konektory - Napájení: Zdíøka pro sí ovou napájecí šòùru (AC) - Vstup poèítaèe: Jeden 30-pinù DVI pro analogový/digitální/component a HDTV signál - Výstup poèítaèe: Jeden 15-pinový konektor D-Sub pro výstup poèítaèe - Video vstup: Jeden vstupní konektor RCA Composite Video Jeden vstupní konektor S-Video - Vstup audio: Jeden vstupní konektor Phone jack pro audio - Vstup pro myš: Jeden 8-pinový konektor pro výstup dálkové myši (USB a RS-232) Hmotnost - 1,5 kg Rozmìry (Š x V x H) - 52 x 176 x 225 mm Provozní prostøedí - Provozní teplota: 10 C - 40 C Vlhkost: Maximálnì 80% - Skladovací teplota: -20 C - 60 C Vlhkost: Maximálnì 80% Bezpeènostní pøedpisy - FCC,CE,VCCI,UL,CUL,TUV

28 28 Režimy kompatibility Režim Rozlišení Vertikální frekvence (Hz) (ANALOGOVÉ) Horizontální frekvence (khz) (DIGITÁLNÍ) Vertikální frekvence (Hz) Horizontální frekvence (khz) VE S A VGA 640 X VE S A VGA 640 X VE S A VGA 640 X VE S A VGA 640 X VE S A VGA 640 X VE S A VGA 640 X VE S A VGA 640 X VE S A VGA 640 X VE S A VGA 720 X VE S A VGA 720 X S VGA 800 X S VGA 800 X S VGA 800 X S VGA 800 X S VGA 800 X VE S A XGA 1024 X VE S A XGA 1024 X VE S A XGA 1024 X VE S A XGA 1024 X VE S A XGA 1024 X * VE S A S XGA 1280 X * VE S A S XGA 1280 X MAC LC 13" 640 X MAC II 13" 640 X MAC 16" 832 X MAC 19" 1024 X * MAC 1152 X MAC G4 640 X MAC G4 640 X MAC G X I MAC DV 640 X I MAC DV 800 X I MAC DV 1024 X * I MAC DV 1280 X * I MAC DV 1280 X NE C P C -98 S E RIE S 640 X NE C P C -98 S E RIE S 640 X NE C P C -98 S E RIE S 640 X F UJ ITS U F M-TOWN 640 X F UJ I TS U F M-TOWN 640 X * komprese obrazu z poèítaèe.

Notebook Acer TravelMate série 630

Notebook Acer TravelMate série 630 Notebook Acer TravelMate série 630 Uživatelská příručka Copyright 2002 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 630 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo

Více

BenQ 3% 3% 3% 3% 3% 3% 1iYRG N REVOX]H

BenQ 3% 3% 3% 3% 3% 3% 1iYRG N REVOX]H BenQ Autorské právo Copyright BENQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána do systému pro opětovné zpřístupnění, nebo překládána

Více

Poznámky týkající se používání... 3. Úvod... 8. Instalace... 14

Poznámky týkající se používání... 3. Úvod... 8. Instalace... 14 Obsah Poznámky týkající se používání... 3 Bezpečnostní informace...3 Omezení emisí zařízení třídy B...3 Důležité bezpečnostní informace...3 Opatření...5 Bezpečnostní upozornění týkající se zraku...7 Úvod...

Více

Instalace...12 Připojení projektoru...12

Instalace...12 Připojení projektoru...12 Obsah Obsah...1 Upozornění...2 Bezpečnostní informace...2 Opatření...3 Varování pro ochranu očí...5 Vlastnosti výrobku...5 Úvod...6 Přehled balení...6 Přehled výrobku...7 Hlavní jednotka... 7 Kontrolní

Více

Upozornìní: Pøístroj splòuje normy elektromagnetické kompatibility USA FCC èást 15 pro digitální

Upozornìní: Pøístroj splòuje normy elektromagnetické kompatibility USA FCC èást 15 pro digitální VAROVÁNÍ: Jakékoli úpravy tohoto pøístroje nebo modifikace režimù, které nejsou výslovnì schváleny firmou Toshiba TEC nebo jejími autorizovanými zástupci, by mohly zpùsobit ztrátu oprávnìní uživatele používat

Více

Notebook Acer TravelMate série 730. Uživatelská pøíruèka

Notebook Acer TravelMate série 730. Uživatelská pøíruèka Notebook Acer TravelMate série 730 Uživatelská pøíruèka Copyright 2000 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 730 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo

Více

Notebook Acer TravelMate 340. Uživatelská pøíruèka

Notebook Acer TravelMate 340. Uživatelská pøíruèka Notebook Acer TravelMate 340 Uživatelská pøíruèka Copyright 2000 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 340 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo na pøípadné

Více

Notebook Acer TravelMate série 505. Uživatelská pøíruèka

Notebook Acer TravelMate série 505. Uživatelská pøíruèka Notebook Acer TravelMate série 505 Uživatelská pøíruèka Copyright 2000 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 505 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo

Více

Notebook Acer TravelMate série 510

Notebook Acer TravelMate série 510 Notebook Acer TravelMate série 510 Uživatelská pøíruèka Copyright 1999 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate 510 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo na pøípadné

Více

Uživatelská příručka. Aby bylo zajištěno bezpečné a správné používání, před používáním tohoto projektoru si přečtěte Upozornění.

Uživatelská příručka. Aby bylo zajištěno bezpečné a správné používání, před používáním tohoto projektoru si přečtěte Upozornění. Uživatelská příručka Aby bylo zajištěno bezpečné a správné používání, před používáním tohoto projektoru si přečtěte Upozornění. Obsah Obsah...1 Upozornění...2 Opatření...2 Bezpečnostní štítky na tomto

Více

Projektor L50W. Návod k obsluze. Model No. NP-L50W

Projektor L50W. Návod k obsluze. Model No. NP-L50W Projektor L50W Návod k obsluze Model No. NP-L50W NEC Display Solutions. Česká verze manuálu březen 2012 Všechna práva vyhrazena. DLP a BrilliantColor jsou ochranné známky Texas Instruments. IBM je ochranná

Více

MX815ST/MX815ST+/MX816ST Digitální projektor Uživatelská příručka

MX815ST/MX815ST+/MX816ST Digitální projektor Uživatelská příručka MX815ST/MX815ST+/MX816ST Digitální projektor Uživatelská příručka Obsah Důležité bezpečnostní pokyny... 3 Úvod... 7 Přednosti projektoru... 7 Obsah balení... 8 Vnější vzhled projektoru... 9 Ovládací prvky

Více

Digitální projektor CP220c Řada Commuter Uživatelská příručka

Digitální projektor CP220c Řada Commuter Uživatelská příručka Digitální projektor CP220c Řada Commuter Uživatelská příručka Autorská práva Copyright 2007 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována,

Více

SLR Digitální fotoaparát

SLR Digitální fotoaparát SLR Digitální fotoaparát Návod k použití Proètìte si nejprve tento návod k použití, abyste využili nejvyššího výkonu Vašeho fotoaparátu. Dìkujeme Vám, že jste si vybrali digitální fotoaparát PENTAX q.

Více

PA600X/PA500X/ PA550W/PA500U

PA600X/PA500X/ PA550W/PA500U Přenosný projektor PA600X/PA500X/ PA550W/PA500U Návod k obsluze Model No. NP-PA600X/NP-PA500X/NP-PA550W/NP-PA500U NEC Display Solutions. Česká verze manuálu únor 2012. Všechna práva vyhrazena. Macintosh,

Více

Projektor L51W. Návod pro uživatele. Č. modelu NP-L51W

Projektor L51W. Návod pro uživatele. Č. modelu NP-L51W Projektor L51W Návod pro uživatele Č. modelu NP-L51W Ver.1/05/2012 DLP, DLP logo, DLP Link a BrilliantColor jsou obchodní značky nebo registrované obchodní značky Texas Instruments. IBM je obchodní značka

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL ČESKY

UŽIVATELSKÝ MANUÁL ČESKY UŽIVATELSKÝ MANUÁL Děkujeme moc za výběr iiyama LCD monitoru. Doporučujeme, abyste věnovali několik minut, před instalací zapnutím monitoru, k pečlivému pročtení komplexního návodu. Prosíme, mějte tuto

Více

Projektor L102W. Návod pro uživatele. Č. modelu NP-L102W

Projektor L102W. Návod pro uživatele. Č. modelu NP-L102W Projektor L102W Návod pro uživatele Č. modelu NP-L102W Ver.2/03/2014 DLP, DLP logo, DLP Link a BrilliantColor jsou obchodní značky nebo registrované obchodní značky Texas Instruments. IBM je obchodní značka

Více

GP20 Ultra Lite LED projektor Uživatelská příručka

GP20 Ultra Lite LED projektor Uživatelská příručka GP20 Ultra Lite LED projektor Uživatelská příručka Obsah Důležité bezpečnostní pokyny... 3 Úvod... 6 Přednosti projektoru... 6 Obsah balení... 7 Vnější vzhled projektoru... 8 Ovládací prvky a funkce...

Více

Autorská práva. 2005 Brady Worldwide, Inc. Všechna práva vyhrazena. www.bradyeurope.com (US and Canada) www.bradyid.com

Autorská práva. 2005 Brady Worldwide, Inc. Všechna práva vyhrazena. www.bradyeurope.com (US and Canada) www.bradyid.com Autorská práva Tento návod je chránìn autorským právem a veškerá práva jsou vyhrazena. Žádná èást tohoto návodu nemùže být kopírována nebo jakýmkoliv zpùsobem reprodukována bez pøedchozího souhlasu spoleènosti

Více

LCD projektor NP1000/NP2000. Návod k obsluze

LCD projektor NP1000/NP2000. Návod k obsluze LCD projektor NP1000/NP2000 Návod k obsluze NEC Viewtechnology, Ltd. 2006 První vydání březen 2006 Česká verze manuálu - překlad: mgr. Iveta Habětínová, 07/2006 Digital Light Processing a DLP jsou zapsané

Více

DATAPROJEKTOR XJ-V1. Návod k použití

DATAPROJEKTOR XJ-V1. Návod k použití DATAPROJEKTOR XJ-V1 CS Návod k použití Nezapomeňte si přečíst Bezpečnostní pokyny a Pokyny týkající se obsluhy v dokumentaci Průvodce nastavením a ujistěte se, že výrobek používáte správně. Návod si dobře

Více

PA622U/PA522U/PA672W/ PA572W/PA722X/PA622X/ PA621U/PA521U/PA671W/ PA571W/PA721X/PA621X

PA622U/PA522U/PA672W/ PA572W/PA722X/PA622X/ PA621U/PA521U/PA671W/ PA571W/PA721X/PA621X Projektor PA622U/PA522U/PA672W/ PA572W/PA722X/PA622X/ PA621U/PA521U/PA671W/ PA571W/PA721X/PA621X Uživatelská příručka Modely PA522U, PA572W, PA622X, PA621U, PA671W a PA721X nejsou distribuovány v Severní

Více

Řada GW Monitor LCD Uživatelská příručka

Řada GW Monitor LCD Uživatelská příručka Řada GW Monitor LCD Uživatelská příručka Copyright Copyright 2013 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána do systému

Více

Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì.

Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. NÁVOD K OBSLUZE Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Pøed použitím vozidla si peèlivì prostudujte tento návod. Obsahuje veškeré informace týkající se ovládání a vybavení vèetnì dùležitých doporuèení,

Více

Handheld GPS/GSM Tracker GH1202. Uživatelský Manuál V2.22

Handheld GPS/GSM Tracker GH1202. Uživatelský Manuál V2.22 CZ Handheld GPS/GSM Tracker GH1202 Uživatelský Manuál V2.22 RYCHLÝ NÁVOD 4 6 5 3 7 1 Mikrofon 2 USB konektor 3 Zámek klávesnice 4 Reproduktor 5 Klávesnice 6 Indikátory 7 Tlaèítko Reset ZAPNUTÍ ZAØÍZENÍ

Více

LCD monitory HP L1750, L1950, L1710, L1910, L1908w, L1908wm, L1945w, L1945wv, L2208w a L2245w. Uživatelská příručka

LCD monitory HP L1750, L1950, L1710, L1910, L1908w, L1908wm, L1945w, L1945wv, L2208w a L2245w. Uživatelská příručka LCD monitory HP L1750, L1950, L1710, L1910, L1908w, L1908wm, L1945w, L1945wv, L2208w a L2245w. Uživatelská příručka 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista

Více

CITROËN JUMPER NÁVOD K OBSLUZE

CITROËN JUMPER NÁVOD K OBSLUZE CITROËN JUMPER NÁVOD K OBSLUZE Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Pøed použitím vozidla si peèlivì prostudujte tento návod. Obsahuje veškeré informace týkající se ovládání a vybavení vèetnì dùležitých

Více

ColorEdge CG241W. Návod k obsluze. Kalibrovatelný barevný LCD monitor

ColorEdge CG241W. Návod k obsluze. Kalibrovatelný barevný LCD monitor Návod k obsluze ColorEdge CG241W Kalibrovatelný barevný LCD monitor Důležité Přečtěte si, prosíme, pozorně tento Návod k použití a seznamte se tak s výrobkem, umožníte tím jeho bezpečné a efektivní použití.

Více

AirPlus DWL-520+ Bezdrátový 2,4 GHz PCI adaptér. Rev. 053102. Building Networks for People

AirPlus DWL-520+ Bezdrátový 2,4 GHz PCI adaptér. Rev. 053102. Building Networks for People AirPlus DWL-520+ Bezdrátový 2,4 GHz PCI adaptér Návod k použití Rev. 053102 Building Networks for People 1 Obsah 1. Obsah dodávky... 3 2. Úvod... 4 3. Základy bezdrátové komunikace... 6 4. Zaèínáme...

Více