Zápis RM ze dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis RM ze dne"

Transkript

1 SOUBOR USNESENÍ z 8. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne Návrh programu: 1. Schválení programu jednání RM 2. Vzorové smlouvy 3. Žádost o instalaci ohřívače vody 4. Vybudování části vodovodu - ul. Nové Město 5. STATUT Domu s pečovatelskou službou 6. Domovní řád pro bytové a nebytové objekty a zařízení v majetku města Lomnice nad Lužnicí 7. Vzor nájemní smlouvy k hrobovému místu 8. Řád veřejného pohřebiště města Lomnice nad Lužnicí 9. Žádosti o prodloužení nájemních smluv 10. Žádost o splátkový kalendář 11. Žádost o výměnu bytu 12. Dotazník prevence kriminality 13. Statistická bezpečnostní analýza 14. Změna vnitřní směrnice č. 27/2008 Sb., zadávání veřejných zakázek hrazených z finančních prostředků města Lomnice nad Lužnicí 15. Jednání ohledně kroniky města 16. Jednání ohledně internetu v majetku města 17. Pověření koupě vozidla 18. Oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby 19. Diskuse 20. Závěr Bod 1 programu Schválení programu jednání RM Usnesení č. 1/8/R/2015 I. schvaluje předložený program jednání Usnesení č. 1/8/R/2015 bylo přijato. Bod 2 programu Vzorové smlouvy Usnesení č. 2/8/R/2015 I. projednala návrh znění předložené vzorové smlouvy o poskytnutí grantového příspěvku z rozpočtu města Lomnice nad Lužnicí pro rok 2015 II. III. schvaluje znění předložené vzorové smlouvy ukládá R. Soukupovi vypracovat jednotlivé smlouvy o poskytnutí grantového příspěvku pro organizace, kterým byl příspěvek schválen Usnesení č. 2/8/R/2015 bylo přijato. 1 / 6

2 Bod 3 programu Žádost o instalaci ohřívače vody Usnesení č. 3/8/R/2015 I. projednala žádost o instalaci zásobníkového ohřívače TV v bytě č. 10 v bytovém domě čp. 403 v ul. Třeboňská, nájemník p. xxxxx, důvodem je nedostatečná funkčnost stávající karmy. Zásobníkový ohřívač bude pořízen v režii nájemníka. Zároveň RM souhlasí se změnou tarifu pro dodávku el. energie. II. úkol: Ing. V. Augsten, vedoucí org. složky V. Ohrádka + zajistit dokumenty (záruční list) Usnesení č. 3/8/R/2015 bylo přijato. Bod 4 programu Vybudování části vodovodu ul. Nové Město Usnesení č. 4/8/R/2015 I. projednala nutnost vybudování části vodovodu v ulici Nové Město z důvodu plánované investiční akce rekonstrukce ulice Nové Město. Jedná se o část vodovodního řadu vymezené části mezi ulicí Sádecká a domem čp. 680 II. souhlasí s vypracováním projektové dokumentace pro přípravu stavby a inženýrské činnosti,,prodloužení vodovodu Lomnice nad Lužnicí ul. Nové Město včetně podání žádosti o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení III. souhlasí s udělením plné moci zmocněnci Ing. Robertu Martínkovi ve věci inženýrské činnosti pro přípravu stavby IV. ukládá R. Soukupovi a Ing. V. Augstenovi zajištění plnění tohoto úkolu Usnesení č. 4/8/R/2015 bylo přijato. Bod 5 programu STATUT Domu s pečovatelskou službou Usnesení č. 5/8/R/2015 I. projednala nový STATUT Domu s pečovatelskou službou čp. 125, nám. 5. května, Lomnice nad Lužnicí. K úpravě dochází v důsledku změny správce majetku města Lomnice nad Lužnicí. II. souhlasí se zněním nového Statutu Domu s pečovatelskou službou čp. 125, nám. 5. května III. úkol: Ing. Šejdová ve spolupráci se správcem nemovitostí Správa a údržba majetku města Lomnice nad Lužnicí zajištění umístění tohoto Statutu v DsPS Usnesení č. 5/8/R/2015 bylo přijato. Bod 6 programu Domovní řád pro bytové a nebytové objekty a zařízení v majetku města Lomnice nad Lužnicí Usnesení č. 6/8/R/ / 6

3 I. projednala nový Domovní řád pro bytové a nebytové objekty a zařízení v majetku města Lomnice nad Lužnicí. K úpravě dochází v důsledku změny správce majetku města Lomnice nad Lužnicí. II. souhlasí se zněním nového Domovního řádu pro bytové a nebytové objekty a zařízení v majetku města Lomnice nad Lužnicí. III. úkol: Ing. Šejdová ve spolupráci se správcem nemovitostí Správa a údržba majetku města Lomnice nad Lužnicí zajištění umístění Domovních řádů v bytových domech města. Usnesení č. 6/8/R/2015 bylo přijato. Bod 7 programu Vzor nájemní smlouvy k hrobovému místu Usnesení č. 7/8/R/2015 I. projednala znění nájemní smlouvy k hrobovému místu na veřejných pohřebištích města Lomnice nad Lužnicí. K úpravě dochází v souvislosti se změnou správce majetku města Lomnice nad Lužnicí. II. souhlasí se zněním vzorové nájemní smlouvy k hrobovému místu. III. úkol: Ing. J. Šejdová Usnesení č. 7/8/R/2015 bylo přijato. Bod 8 programu Řád veřejného pohřebiště města Lomnice nad Lužnicí Usnesení č. 8/8/R/2015 I. projednala návrh nového Řádu veřejného pohřebiště města Lomnice nad Lužnicí v souvislosti se změnou správce majetku města Lomnice nad Lužnicí. Opatření KÚJČK vydání souhlasu s řádem veřejného pohřebiště ze dne , čj. KUJCK128/2015/OREG-Bá, přiloženo. II. III. souhlasí se zněním nového řádu veřejného pohřebiště města Lomnice nad Lužnicí. Úkol: Ing. J. Šejdová ve spolupráci s V. Ohrádkou zajistit vyvěšení a umístění tohoto řádu Usnesení č. 8/8/R/2015 bylo přijato. Bod 9 programu Žádosti o prodloužení nájemních smluv a) byt č. xx v čp. xxx, xxxxxxxx paní xxxxxx xxxxxxxxxx Usnesení č. 9/8/R/2015 I. projednala žádost paní xxxxxx xxxxxxxxxx o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. xx v čp. xxx, ulice xxxxxxxx, Lomnice nad Lužnicí. Nájemce má problémy s platbou nájemného, dluh řeší a komunikuje s úřadem. Zároveň žadatelka požádala o sepsání splátkového kalendáře. Výše dluhu k činí ,- Kč (měsíc říjen, listopad, prosinec 2014). Měsíční nájemné včetně záloh na služby činí Kč 7.943,--. Návrh na uzavření nájemní smlouvy do z důvodu ověření, zda bude dodržován splátkový kalendář. 3 / 6

4 II. Souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. xx v čp. xxx, ulice xxxxxxxx, na dobu určitou, tj. od do III. úkol: Ing. J. Šejdová připravit dodatek k NS a informovat žadatelku Usnesení č. 9/8/R/2015 bylo přijato. b) byt č.x v čp. xxx, ulice xxxxxxxxx paní xxxxxx xxxxxxxx Usnesení č. 10/8/R/2015 I. projednala žádost paní xxxxxx xxxxxxxx o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. x v čp. xxx, ulice xxxxxxxxx, Lomnice nad Lužnicí. II. souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. x v čp. xxx, ulice xxxxxxxxx, na dobu určitou, tj. od do III. úkol: Ing. J. Šejdová připravit dodatek k NS a informovat žadatelku Usnesení č. 10/8/R/2015 bylo přijato. Bod 10 programu Žádost o splátkový kalendář Usnesení č. 11/8/R/2015 I. projednala žádost paní xxxxxx xxxxxxxxxx o sepsání splátkového kalendáře k dlužnému nájmu bytu č. xx v čp. xxx, ulice xxxxxxxx, Lomnice nad Lužnicí. Dlužné nájemné včetně záloh na služby činí k ,- Kč. II. souhlasí s předloženým splátkovým kalendářem k dlužnému nájmu z bytu č. xx, ulice xxxxxxxx, Lomnice nad Lužnicí, a to v rozsahu a výši 2.500,- Kč/každý kalendářní měsíc v roce 2015, počínaje měsícem leden. Nájemné, které činí 7.943,- Kč ,- Kč vyplývající ze splátkového kalendáře, bude hrazeno spolu s nájemným v celkové výši ,- Kč a to do měsíce září III. úkol: Ing. J. Šejdová a ekonomický úsek Usnesení č. 11/8/R/2015 bylo přijato. Bod 11 programu Žádost o výměnu bytu Usnesení č. 12/8/R/2015 I. projednala a bere na vědomí žádost paní xxxxxx xxxxxxxxxx o výměnu bytu v ulicí xxxxxxxx, byt xx mezonet, 2+KK, za jiný byt v lokalitě města Lomnice nad Lužnicí. II. Úkol: Ing. J. Šejdová zaevidovat žádost, informovat žadatele o zásadách a možnostech výměny bytu Usnesení č. 12/8/R/2015 bylo přijato. Bod 12 programu Dotazník prevence kriminality Usnesení č. 13/8/R/ / 6

5 I. projednala na základě žádosti o dotaci v rámci prevence kriminality přiložený dotazník II. schvaluje znění,,dotazníku prevence kriminality III. úkol: ukládá R. Soukupovi, případně M. Božovské a H. Křížové zajištění provedení dotazníkového šetření do Usnesení č. 13/8/R/2015 bylo přijato. Bod 13 programu Statistická bezpečnostní analýza Usnesení č. 14/8/R/2015 I. projednala na základě žádosti o dotaci v rámci prevence kriminality,,statistickou bezpečnostní analýzu zpracovanou PČR za roky II. III. bere na vědomí,,statistickou bezpečnostní analýzu úkol: ukládá R. Soukupovi zapracování této analýzy do připravované,,strategie prevence kriminality Usnesení č. 14/8/R/2015 bylo přijato. Bod 14 programu Změna vnitřní směrnice č. 27/2008 Sb., zadávání veřejných zakázek hrazených z finančních prostředků města Lomnice nad Lužnicí Usnesení č. 15/8/R/2015 I. ruší vnitřní směrnici č. 27/2008 Sb., zadávání veřejných zakázek hrazených z finančních prostředků města Lomnice nad Lužnicí II. ukládá ve veřejných zakázkách postupovat ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění III. úkol: ukládá ekonomickému oddělení a R. Soukupovi vypracovat vnitřní směrnici o zadávání veřejných zakázek hrazených z finančních prostředků města Lomnice nad Lužnicí s posouzením všech finančních limitů Usnesení č. 15/8/R/2015 bylo přijato. Bod 15 programu Jednání ohledně kroniky města Usnesení č. 16/8/R/2015 I. projednala podanou výpověď kronikářky města Lomnice nad Lužnicí paní Mgr. Aleny Kabelové II. byla seznámena se stavem vedení kroniky v období III. požádala kronikářku města zvážením stažení výpovědi jí podanou v termínu do Usnesení č. 16/8/R/2015 bylo přijato. Bod 16 programu Jednání ohledně internetu v majetku města Usnesení č. 17/8/R/ / 6

6 I. projednala se zástupci firmy PODA a.s. současný stav metropolitní sítě města Lomnice nad Lužnicí II. uložila současnému správci vypracovat monitorovací zprávu k posouzení ekonomiky dalšího možného provozu metropolitní sítě a předložit jej RM Usnesení č. 17/8/R/2015 bylo přijato. Bod 17 programu Pověření koupě vozidla Usnesení č. 18/8/R/2015 I. pověřuje starostu města zajištěním koupě svozového vozidla pro vybavení organizační složky Správa a údržba majetku města Usnesení č. 18/8/R/2015 bylo přijato. Bod 18 programu Oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby Usnesení č. 19/8/R/2015 I. bere na vědomí informaci o ústním jednání ve věci územního řízení o umístění stavby,,oplocení pozemku na pozemcích p.č. 1770, p.č. 3843/1, p.č. 3843/6, p.č. 3843/18, p.č. 3843/22, p.č. 3843/26, p.č. 3843/41, p.č. 3844/2, p.č. 3844/3 v obci a kat. územní Lomnice nad Lužnicí II. ukládá stavebnímu technikovi Ing. V. Augstenovi a architektu města Ing. arch. Z. Urbancovi vypracovat stanovisko města k uvažovanému záměru,,oplocení pozemku ve lhůtě do Usnesení č. 19/8/R/2015 bylo přijato. 6 / 6

7 SOUBOR USNESENÍ z 8. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne Návrh programu: 1. Schválení programu jednání RM 2. Vzorové smlouvy 3. Žádost o instalaci ohřívače vody 4. Vybudování části vodovodu - ul. Nové Město 5. STATUT Domu s pečovatelskou službou 6. Domovní řád pro bytové a nebytové objekty a zařízení v majetku města Lomnice nad Lužnicí 7. Vzor nájemní smlouvy k hrobovému místu 8. Řád veřejného pohřebiště města Lomnice nad Lužnicí 9. Žádosti o prodloužení nájemních smluv 10. Žádost o splátkový kalendář 11. Žádost o výměnu bytu 12. Dotazník prevence kriminality 13. Statistická bezpečnostní analýza 14. Změna vnitřní směrnice č. 27/2008 Sb., zadávání veřejných zakázek hrazených z finančních prostředků města Lomnice nad Lužnicí 15. Jednání ohledně kroniky města 16. Jednání ohledně internetu v majetku města 17. Pověření koupě vozidla 18. Oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby 19. Diskuse 20. Závěr Bod 1 programu Schválení programu jednání RM Usnesení č. 1/8/R/2015 I. schvaluje předložený program jednání Usnesení č. 1/8/R/2015 bylo přijato. Bod 2 programu Vzorové smlouvy Usnesení č. 2/8/R/2015 I. projednala návrh znění předložené vzorové smlouvy o poskytnutí grantového příspěvku z rozpočtu města Lomnice nad Lužnicí pro rok 2015 II. III. schvaluje znění předložené vzorové smlouvy ukládá R. Soukupovi vypracovat jednotlivé smlouvy o poskytnutí grantového příspěvku pro organizace, kterým byl příspěvek schválen Usnesení č. 2/8/R/2015 bylo přijato. 1 / 6

8 Bod 3 programu Žádost o instalaci ohřívače vody Usnesení č. 3/8/R/2015 I. projednala žádost o instalaci zásobníkového ohřívače TV v bytě č. 10 v bytovém domě čp. 403 v ul. Třeboňská, nájemník p. xxxxx, důvodem je nedostatečná funkčnost stávající karmy. Zásobníkový ohřívač bude pořízen v režii nájemníka. Zároveň RM souhlasí se změnou tarifu pro dodávku el. energie. II. úkol: Ing. V. Augsten, vedoucí org. složky V. Ohrádka + zajistit dokumenty (záruční list) Usnesení č. 3/8/R/2015 bylo přijato. Bod 4 programu Vybudování části vodovodu ul. Nové Město Usnesení č. 4/8/R/2015 I. projednala nutnost vybudování části vodovodu v ulici Nové Město z důvodu plánované investiční akce rekonstrukce ulice Nové Město. Jedná se o část vodovodního řadu vymezené části mezi ulicí Sádecká a domem čp. 680 II. souhlasí s vypracováním projektové dokumentace pro přípravu stavby a inženýrské činnosti,,prodloužení vodovodu Lomnice nad Lužnicí ul. Nové Město včetně podání žádosti o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení III. souhlasí s udělením plné moci zmocněnci Ing. Robertu Martínkovi ve věci inženýrské činnosti pro přípravu stavby IV. ukládá R. Soukupovi a Ing. V. Augstenovi zajištění plnění tohoto úkolu Usnesení č. 4/8/R/2015 bylo přijato. Bod 5 programu STATUT Domu s pečovatelskou službou Usnesení č. 5/8/R/2015 I. projednala nový STATUT Domu s pečovatelskou službou čp. 125, nám. 5. května, Lomnice nad Lužnicí. K úpravě dochází v důsledku změny správce majetku města Lomnice nad Lužnicí. II. souhlasí se zněním nového Statutu Domu s pečovatelskou službou čp. 125, nám. 5. května III. úkol: Ing. Šejdová ve spolupráci se správcem nemovitostí Správa a údržba majetku města Lomnice nad Lužnicí zajištění umístění tohoto Statutu v DsPS Usnesení č. 5/8/R/2015 bylo přijato. Bod 6 programu Domovní řád pro bytové a nebytové objekty a zařízení v majetku města Lomnice nad Lužnicí Usnesení č. 6/8/R/ / 6

9 I. projednala nový Domovní řád pro bytové a nebytové objekty a zařízení v majetku města Lomnice nad Lužnicí. K úpravě dochází v důsledku změny správce majetku města Lomnice nad Lužnicí. II. souhlasí se zněním nového Domovního řádu pro bytové a nebytové objekty a zařízení v majetku města Lomnice nad Lužnicí. III. úkol: Ing. Šejdová ve spolupráci se správcem nemovitostí Správa a údržba majetku města Lomnice nad Lužnicí zajištění umístění Domovních řádů v bytových domech města. Usnesení č. 6/8/R/2015 bylo přijato. Bod 7 programu Vzor nájemní smlouvy k hrobovému místu Usnesení č. 7/8/R/2015 I. projednala znění nájemní smlouvy k hrobovému místu na veřejných pohřebištích města Lomnice nad Lužnicí. K úpravě dochází v souvislosti se změnou správce majetku města Lomnice nad Lužnicí. II. souhlasí se zněním vzorové nájemní smlouvy k hrobovému místu. III. úkol: Ing. J. Šejdová Usnesení č. 7/8/R/2015 bylo přijato. Bod 8 programu Řád veřejného pohřebiště města Lomnice nad Lužnicí Usnesení č. 8/8/R/2015 I. projednala návrh nového Řádu veřejného pohřebiště města Lomnice nad Lužnicí v souvislosti se změnou správce majetku města Lomnice nad Lužnicí. Opatření KÚJČK vydání souhlasu s řádem veřejného pohřebiště ze dne , čj. KUJCK128/2015/OREG-Bá, přiloženo. II. III. souhlasí se zněním nového řádu veřejného pohřebiště města Lomnice nad Lužnicí. Úkol: Ing. J. Šejdová ve spolupráci s V. Ohrádkou zajistit vyvěšení a umístění tohoto řádu Usnesení č. 8/8/R/2015 bylo přijato. Bod 9 programu Žádosti o prodloužení nájemních smluv a) byt č. xx v čp. xxx, xxxxxxxx paní xxxxxx xxxxxxxxxx Usnesení č. 9/8/R/2015 I. projednala žádost paní xxxxxx xxxxxxxxxx o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. xx v čp. xxx, ulice xxxxxxxx, Lomnice nad Lužnicí. Nájemce má problémy s platbou nájemného, dluh řeší a komunikuje s úřadem. Zároveň žadatelka požádala o sepsání splátkového kalendáře. Výše dluhu k činí ,- Kč (měsíc říjen, listopad, prosinec 2014). Měsíční nájemné včetně záloh na služby činí Kč 7.943,--. Návrh na uzavření nájemní smlouvy do z důvodu ověření, zda bude dodržován splátkový kalendář. 3 / 6

10 II. Souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. xx v čp. xxx, ulice xxxxxxxx, na dobu určitou, tj. od do III. úkol: Ing. J. Šejdová připravit dodatek k NS a informovat žadatelku Usnesení č. 9/8/R/2015 bylo přijato. b) byt č.x v čp. xxx, ulice xxxxxxxxx paní xxxxxx xxxxxxxx Usnesení č. 10/8/R/2015 I. projednala žádost paní xxxxxx xxxxxxxx o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. x v čp. xxx, ulice xxxxxxxxx, Lomnice nad Lužnicí. II. souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. x v čp. xxx, ulice xxxxxxxxx, na dobu určitou, tj. od do III. úkol: Ing. J. Šejdová připravit dodatek k NS a informovat žadatelku Usnesení č. 10/8/R/2015 bylo přijato. Bod 10 programu Žádost o splátkový kalendář Usnesení č. 11/8/R/2015 I. projednala žádost paní xxxxxx xxxxxxxxxx o sepsání splátkového kalendáře k dlužnému nájmu bytu č. xx v čp. xxx, ulice xxxxxxxx, Lomnice nad Lužnicí. Dlužné nájemné včetně záloh na služby činí k ,- Kč. II. souhlasí s předloženým splátkovým kalendářem k dlužnému nájmu z bytu č. xx, ulice xxxxxxxx, Lomnice nad Lužnicí, a to v rozsahu a výši 2.500,- Kč/každý kalendářní měsíc v roce 2015, počínaje měsícem leden. Nájemné, které činí 7.943,- Kč ,- Kč vyplývající ze splátkového kalendáře, bude hrazeno spolu s nájemným v celkové výši ,- Kč a to do měsíce září III. úkol: Ing. J. Šejdová a ekonomický úsek Usnesení č. 11/8/R/2015 bylo přijato. Bod 11 programu Žádost o výměnu bytu Usnesení č. 12/8/R/2015 I. projednala a bere na vědomí žádost paní xxxxxx xxxxxxxxxx o výměnu bytu v ulicí xxxxxxxx, byt xx mezonet, 2+KK, za jiný byt v lokalitě města Lomnice nad Lužnicí. II. Úkol: Ing. J. Šejdová zaevidovat žádost, informovat žadatele o zásadách a možnostech výměny bytu Usnesení č. 12/8/R/2015 bylo přijato. Bod 12 programu Dotazník prevence kriminality Usnesení č. 13/8/R/ / 6

11 I. projednala na základě žádosti o dotaci v rámci prevence kriminality přiložený dotazník II. schvaluje znění,,dotazníku prevence kriminality III. úkol: ukládá R. Soukupovi, případně M. Božovské a H. Křížové zajištění provedení dotazníkového šetření do Usnesení č. 13/8/R/2015 bylo přijato. Bod 13 programu Statistická bezpečnostní analýza Usnesení č. 14/8/R/2015 I. projednala na základě žádosti o dotaci v rámci prevence kriminality,,statistickou bezpečnostní analýzu zpracovanou PČR za roky II. III. bere na vědomí,,statistickou bezpečnostní analýzu úkol: ukládá R. Soukupovi zapracování této analýzy do připravované,,strategie prevence kriminality Usnesení č. 14/8/R/2015 bylo přijato. Bod 14 programu Změna vnitřní směrnice č. 27/2008 Sb., zadávání veřejných zakázek hrazených z finančních prostředků města Lomnice nad Lužnicí Usnesení č. 15/8/R/2015 I. ruší vnitřní směrnici č. 27/2008 Sb., zadávání veřejných zakázek hrazených z finančních prostředků města Lomnice nad Lužnicí II. ukládá ve veřejných zakázkách postupovat ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění III. úkol: ukládá ekonomickému oddělení a R. Soukupovi vypracovat vnitřní směrnici o zadávání veřejných zakázek hrazených z finančních prostředků města Lomnice nad Lužnicí s posouzením všech finančních limitů Usnesení č. 15/8/R/2015 bylo přijato. Bod 15 programu Jednání ohledně kroniky města Usnesení č. 16/8/R/2015 I. projednala podanou výpověď kronikářky města Lomnice nad Lužnicí paní Mgr. Aleny Kabelové II. byla seznámena se stavem vedení kroniky v období III. požádala kronikářku města zvážením stažení výpovědi jí podanou v termínu do Usnesení č. 16/8/R/2015 bylo přijato. Bod 16 programu Jednání ohledně internetu v majetku města Usnesení č. 17/8/R/ / 6

12 I. projednala se zástupci firmy PODA a.s. současný stav metropolitní sítě města Lomnice nad Lužnicí II. uložila současnému správci vypracovat monitorovací zprávu k posouzení ekonomiky dalšího možného provozu metropolitní sítě a předložit jej RM Usnesení č. 17/8/R/2015 bylo přijato. Bod 17 programu Pověření koupě vozidla Usnesení č. 18/8/R/2015 I. pověřuje starostu města zajištěním koupě svozového vozidla pro vybavení organizační složky Správa a údržba majetku města Usnesení č. 18/8/R/2015 bylo přijato. Bod 18 programu Oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby Usnesení č. 19/8/R/2015 I. bere na vědomí informaci o ústním jednání ve věci územního řízení o umístění stavby,,oplocení pozemku na pozemcích p.č. 1770, p.č. 3843/1, p.č. 3843/6, p.č. 3843/18, p.č. 3843/22, p.č. 3843/26, p.č. 3843/41, p.č. 3844/2, p.č. 3844/3 v obci a kat. územní Lomnice nad Lužnicí II. ukládá stavebnímu technikovi Ing. V. Augstenovi a architektu města Ing. arch. Z. Urbancovi vypracovat stanovisko města k uvažovanému záměru,,oplocení pozemku ve lhůtě do Usnesení č. 19/8/R/2015 bylo přijato. 6 / 6

SOUBOR USNESENÍ z 60. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne Návrh programu:

SOUBOR USNESENÍ z 60. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne Návrh programu: SOUBOR USNESENÍ z 60. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne 20.4.2016 Návrh programu: 1. Schválení programu jednání RM 2. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu ul. Xxxxxxx 3. Žádost o

Více

SOUBOR USNESENÍ ze 40. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne Návrh programu: 1. Schválení programu jednání RM

SOUBOR USNESENÍ ze 40. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne Návrh programu: 1. Schválení programu jednání RM SOUBOR USNESENÍ ze 40. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne 29.10.2015 Návrh programu: 1. Schválení programu jednání RM 2. Rozpočtové opatření č. 13/2015 3. Stav oken v bytovém domě čp. 2,

Více

SOUBOR USNESENÍ z 24. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne Návrh programu:

SOUBOR USNESENÍ z 24. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne Návrh programu: SOUBOR USNESENÍ z 24. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne 3. 6. 2015 Návrh programu: 1. Schválení programu jednání RM 2. Zápis z Valné hromady SORT 3. Nabídka firmy Mediatel 4. Výkaz pro

Více

SOUBOR USNESENÍ z 89. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne Návrh programu:

SOUBOR USNESENÍ z 89. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne Návrh programu: SOUBOR USNESENÍ z 89. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne 21.12.2016 Návrh programu: 1. Schválení programu jednání RM 2. Výkaz Fin 2-12 M Města Lomnice nad Lužnicí k 30.11.2016 3. Informační

Více

SOUBOR USNESENÍ z 35. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne Návrh programu: 1. Schválení programu jednání RM

SOUBOR USNESENÍ z 35. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne Návrh programu: 1. Schválení programu jednání RM SOUBOR USNESENÍ z 35. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne 21. 9. 2015 Návrh programu: 1. Schválení programu jednání RM 2. Podmínky výběrového řízení na areál Farská Louka 3. Ukončení nájemní

Více

SOUBOR USNESENÍ ze 43. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne Návrh programu:

SOUBOR USNESENÍ ze 43. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne Návrh programu: SOUBOR USNESENÍ ze 43. schůze Rady města, konané dne 25.11.2015 Návrh programu: 1. Schválení programu jednání RM 2. Smlouvy na internetovou prezentaci města 3. Smlouva o dílo svoz odpadu Centrum sociálních

Více

SOUBOR USNESENÍ z 17. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne Návrh programu: 1. Schválení programu jednání RM

SOUBOR USNESENÍ z 17. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne Návrh programu: 1. Schválení programu jednání RM SOUBOR USNESENÍ z 17. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne 1. 4. 2015 Návrh programu: 1. Schválení programu jednání RM 2. Návrh Závěrečného účtu města Lomnice nad Lužnicí za rok 2014 3. Návrh

Více

SOUBOR USNESENÍ z 34. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne 9. 9. 2015. Návrh programu:

SOUBOR USNESENÍ z 34. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne 9. 9. 2015. Návrh programu: SOUBOR USNESENÍ z 34. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne 9. 9. 2015 Návrh programu: 1. Schválení programu jednání RM 2. Petice občanů za změnu dopravního značení v oblasti ul. Za Chmelnicí,

Více

SOUBOR USNESENÍ z 23. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne Návrh programu: 1. Schválení programu jednání RM

SOUBOR USNESENÍ z 23. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne Návrh programu: 1. Schválení programu jednání RM SOUBOR USNESENÍ z 23. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne 27. 5. 2015 Návrh programu: 1. Schválení programu jednání RM 2. Žádost o pronájem hrobového místa na veřejném pohřebišti NH 3. Žádost

Více

SOUBOR USNESENÍ z 91. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne Návrh programu:

SOUBOR USNESENÍ z 91. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne Návrh programu: SOUBOR USNESENÍ z 91. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne 11.1.2017 Návrh programu: 1. Schválení programu jednání RM 2. Informace o dotačních programech OPŽP na rok 2017 3. Žádost o pronájem

Více

SOUBOR USNESENÍ z 86. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne

SOUBOR USNESENÍ z 86. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne SOUBOR USNESENÍ z 86. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne 30.11.2016 Návrh programu: 1. Schválení programu jednání RM 2. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S17-014-0090, chodník v Třeboňské

Více

U S N E S E N Í ze 4. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne

U S N E S E N Í ze 4. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne U S N E S E N Í ze 4. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne 26. 3. 2014 Bod 1 programu Schválení programu jednání RM Program: 1. Schválení programu jednání RM 2. Námitka pana P. Baštýře k zápisu

Více

Zápis RM ze dne

Zápis RM ze dne Z Á P I S z 12. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne 27. 8. 2014 Návrh programu: 1. Návrh na vyřazení majetku ZŠ a MŠ Lomnice nad Lužnicí 2. Výroční zpráva Lomnické klubíčko 3. Zápis do kroniky

Více

Usnesení 11. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 11. schůze rady městského obvodu konané dne 11. schůze rady městského obvodu konané dne 13.04.2015 čís. 0132/RMOb-Mich/1418/11-0143/RMOb-Mich/1418/11 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Jiří Kašpárek radní Strana 1/9 Přehled usnesení rady městského

Více

SOUBOR USNESENÍ z 18. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne Návrh programu: 1. Schválení programu jednání RM

SOUBOR USNESENÍ z 18. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne Návrh programu: 1. Schválení programu jednání RM SOUBOR USNESENÍ z 18. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne 8. 4. 2015 Návrh programu: 1. Schválení programu jednání RM 2. Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě a ve zkráceném

Více

SOUBOR USNESENÍ z 70. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne Návrh programu:

SOUBOR USNESENÍ z 70. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne Návrh programu: SOUBOR USNESENÍ z 70. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne 13.07.2016 Návrh programu: 1. Schválení programu jednání RM 2. Výkaz Fin 2-12 M k 31.5.2016 Města Lomnice nad Lužnicí 3. Přijetí

Více

Zápis RM ze dne

Zápis RM ze dne SOUBOR USNESENÍ z 2. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne 26. 11. 2014 Návrh programu: 1. Schválení programu jednání RM 2. Zpráva o plnění úkolů RM ze dne 19.11.2014 3. Výroční zpráva 2013/2014

Více

Zápis RM ze dne

Zápis RM ze dne Z Á P I S z 11. schůze Rady města Lomnice nad, konané dne 30. 7. 2014 Návrh programu: 1. Výroční zpráva Lomnické klubíčko 2. Evropská policejní asociace výchovná akce pro děti 3. Výkaz pro hodnocení plnění

Více

- 0043/RMOb-Mich/1014/48

- 0043/RMOb-Mich/1014/48 48. schůze rady městského obvodu konané dne 19.11.2012 čís. 0029/RMOb-Mich/1014/48-0043/RMOb-Mich/1014/48 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta v z. Ing. Vladimír Kozel

Více

Usnesení 84. schůze rady městského obvodu konané dne 05.06.2013

Usnesení 84. schůze rady městského obvodu konané dne 05.06.2013 84. schůze rady městského obvodu konané dne 05.06.2013 čís. 2413/RMOb-Vit/1014/84-2424/RMOb-Vit/1014/84 Petr Dlabal starosta Ing. Leoš Adamík místostarosta Strana 1 Přehled usnesení rady městského obvodu

Více

Varianta 1 Rada města projednala žádost Stavební firmy Marek Kopinec s.r.o. o revokaci usnesení a

Varianta 1 Rada města projednala žádost Stavební firmy Marek Kopinec s.r.o. o revokaci usnesení a Konané dne: 8. 12. 2015 RM 15 21 37 31-33 Název: Revokace usnesení rady města č. RM 15 19 37 24 a č. RM 15 19 37 25 N Mimořádný materiál: Návrh usnesení: 1 RM 15 21 37 31 Varianta 1 Rada města projednala

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 1 konané dne 11. ledna 2012

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 1 konané dne 11. ledna 2012 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 1 konané dne 11. ledna 2012 Přítomni: Ing. Kroužecký, Mgr. Morava, Mgr. Mrzílková, Ing. Kocourek, Ing. Dominik, Ing. Hrodek, p. Šenkýř Jednání rady města bylo přítomno

Více

- 0179/RMOb-Pro/1418/16

- 0179/RMOb-Pro/1418/16 16. schůze rady městského obvodu konané dne 22.06.2015 čís. 0168/RMOb-Pro/1418/16-0179/RMOb-Pro/1418/16 Mgr. Marie Matějová starostka Ing. Zdeněk Dvorský místostarosta Strana 1/8 Přehled usnesení rady

Více

SOUBOR USNESENÍ z 3. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne

SOUBOR USNESENÍ z 3. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne SOUBOR USNESENÍ z 3. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne 3. 12. 2014 Návrh programu: 1. Schválení programu jednání RM 2. Zpráva o plnění úkolů RM 3. Přihlášení spolubydlícího setkání zúčastněných

Více

- 0395/RMOb-Mich/1418/26

- 0395/RMOb-Mich/1418/26 26. schůze rady městského obvodu konané dne 30.11.2015 čís. 0379/RMOb-Mich/1418/26-0395/RMOb-Mich/1418/26 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/11 Přehled usnesení

Více

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Program: 1. Zahájení, schválení programu 2. Kontrola usnesení, úkolů 3. RM/8/01/11 - Zápis z jednání komise prevence kriminality

Více

Zápis jednání. Dodatek č. 2 ke SoD s Pragis a.s. 556/2008 7,0,0/ 7. BJ Stanovisko k návrhu na úpravu změny ÚP č.

Zápis jednání. Dodatek č. 2 ke SoD s Pragis a.s. 556/2008 7,0,0/ 7. BJ Stanovisko k návrhu na úpravu změny ÚP č. Zápis jednání Rada městské části 58. jednání Přítomni : starostka Alena Samková zástupci starostky JUDr. Miroslav Krištof (od bodu 5), Ing. Jiří Vintiška radní Dana Bossanyiová, Jiří Horáček, Karel Kubíček

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 2/2015, konané dne 26. ledna 2015

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 2/2015, konané dne 26. ledna 2015 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 2/2015, konané dne 26. ledna 2015 Přítomni: Mgr. Mrzílková, p. Lenc, Mgr. Kořanová, Bc. Rajchertová, Ing. Hrodek, p. Wiesner Za MěÚ: Ing. Svobodová Omluveni: Ing.

Více

Usnesení 55. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 10. dubna 2013

Usnesení 55. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 10. dubna 2013 Usnesení 55. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 10. dubna 2013 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 1298/55/13 schvaluje program 55. schůze rady

Více

Usnesení 31. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 31. schůze rady městského obvodu konané dne 31. schůze rady městského obvodu konané dne 07.03.2016 čís. 0969/RMOb-MH/1418/31-0999/RMOb-MH/1418/31 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

- 0205/RMOb-Mich/1418/16

- 0205/RMOb-Mich/1418/16 16. schůze rady městského obvodu konané dne 15.06.2015 čís. 0186/RMOb-Mich/1418/16-0205/RMOb-Mich/1418/16 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/11 Přehled usnesení

Více

SOUBOR USNESENÍ z 6. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne Návrh programu:

SOUBOR USNESENÍ z 6. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne Návrh programu: SOUBOR USNESENÍ z 6. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne 22. 12. 2014 Návrh programu: 1. Schválení programu jednání RM 2. Jednání s ředitelem PO Služby města Lomnice n. L. 3. Schválení místního

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 23. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 26.09.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech V ý p i s u s n e s n í z 4.řádného jednání rady města konaného dne 2.4.2013 od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech Usnesení č. 101/2013 Rada města schvaluje program řádného jednání rady města. Usnesení

Více

Usnesení z 19. schůze Rady města Bechyně konané dne (usnesení č )

Usnesení z 19. schůze Rady města Bechyně konané dne (usnesení č ) Usnesení z 19. schůze Rady města Bechyně konané dne 3. 10. 2012 (usnesení č. 312-325) USNESENÍ č. 312/19-12 R I. s o u h l a s í se změnou v osobě nájemce bytu č. 2 o velikosti 2+1 v prvním patře domu

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov Projednané návrhy: U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015 1. Pacht nemovitostí v majetku města Ústí nad Labem pozemku

Více

Usnesení z 24. schůze Rady města Bechyně konané dne (usnesení č )

Usnesení z 24. schůze Rady města Bechyně konané dne (usnesení č ) Usnesení z 24. schůze Rady města Bechyně konané dne 24. 10. 2016 (usnesení č. 280-297) USNESENÍ č. 280/24-16 R I. n e s o u h l a s í s uzavřením nové nájemní smlouvy k bytu č. 4 o velikosti 2+1 s příslušenstvím

Více

ze 126. schůze Rady města Rumburk, konané dne 8. srpna 2013

ze 126. schůze Rady města Rumburk, konané dne 8. srpna 2013 ze 126. schůze Rady města Rumburk, konané dne 8. srpna 2013 1. Schválení programu Usnesení č. 1959/2013 Rada města Rumburka projednala a schválila upravený program 126. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. července 2015

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. července 2015 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. července 2015 č. 195 u p r a v e n á v e r z e zadání přezkoumání hospodaření města Kynšperk nad Ohří za rok 2015 a roky následující auditorovi

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 57. schůze Rady města Kolína konaná dne 21.03.2016 1708/57/RM/2016 Návrh na schválení programu jednání Rady města předložený program 57. schůze Rady města Kolína v následujícím

Více

- 0172/RMOb-Mich/1418/14

- 0172/RMOb-Mich/1418/14 14. schůze rady městského obvodu konané dne 18.05.2015 čís. 0160/RMOb-Mich/1418/14-0172/RMOb-Mich/1418/14 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/8 Přehled usnesení

Více

Usnesení ze 3. schůze Rady města Bechyně konané dne 9. 2. 2015 (usnesení č. 39-55)

Usnesení ze 3. schůze Rady města Bechyně konané dne 9. 2. 2015 (usnesení č. 39-55) Usnesení ze 3. schůze Rady města Bechyně konané dne 9. 2. 2015 (usnesení č. 39-55) USNESENÍ č. 39/03-15 R zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku "T.G. Masaryka č.p. 4, Bechyně - výměna oken ve 2. NP".

Více

Usnesení 77. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 12. března 2014

Usnesení 77. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 12. března 2014 Usnesení 77. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 12. března 2014 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 1856/77/14 schvaluje program 77. schůze rady

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 39. schůzi 09.01.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Hostinné, konané dne 24.08. 2016 951/61/RM/2016 Schválení programu 61. schůze rady města program 61. schůze: 1. Schválení programu

Více

Usnesení 47. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 5. prosince 2012

Usnesení 47. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 5. prosince 2012 Usnesení 47. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 5. prosince 2012 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 1108/47/12 1. schvaluje program 47. schůze

Více

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení)

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) z 59. řádného zasedání Rady města Rožnov pod Radhoštěm, konané dne 2. prosince 2016 Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000

Více

Rada MČ Brno-Černovice

Rada MČ Brno-Černovice 1 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, BOLZANOVA 1, 618 00 BRNO USNESENÍ 58. schůze Rady městské části Brno-Černovice konané dne 16. 11. 2016 od 15.00 hod. na ÚMČ Brno-Černovice, Bolzanova 1, Brno (kancelář starosty) Rada

Více

21. VÝPIS Z USNESENÍ

21. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 21. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 21.01.2010 664/2010 21. ZM V vydává v souladu s ustanovením 96 zákona č. 128/2000

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 79. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 14.11.2005 U S N E S E N Í 79. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 79/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 11. schůze Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konané dne 4. dubna 2011 čís. usn. 321/11 341/11 Ing. arch.

Více

ZÁPIS. ze zasedání rady obce Novosedlice konaného dne Přítomni dle prezenční listiny: 3 z 5 zvolených členů RO Rada je schopna usnášení.

ZÁPIS. ze zasedání rady obce Novosedlice konaného dne Přítomni dle prezenční listiny: 3 z 5 zvolených členů RO Rada je schopna usnášení. ZÁPIS RO 160601 ze zasedání rady obce Novosedlice konaného dne 01.06.2016 Zahájení: 16,00 hod. Ukončení: 17,00 hod. Přítomni dle prezenční listiny: 3 z 5 zvolených členů RO Rada je schopna usnášení. Program:

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 44. schůze Rady města Hostinné, konané dne 10.02.2016 634/44/RM/2016 Schválení programu 44. schůze rady města program 44. schůze: 1. Schválení programu

Více

Usnesení 99. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 99. schůze rady městského obvodu konané dne 99. schůze rady městského obvodu konané dne 08.01.2014 čís. 2933/RMOb-Vit/1014/99-2949/RMOb-Vit/1014/99 Petr Dlabal starosta Ing. Leoš Adamík místostarosta Strana 1 Přehled usnesení rady městského obvodu

Více

Usnesení z 10. schůze Rady města Bechyně konané dne (usnesení č )

Usnesení z 10. schůze Rady města Bechyně konané dne (usnesení č ) Usnesení z 10. schůze Rady města Bechyně konané dne 23. 4. 2014 (usnesení č. 103-123) USNESENÍ č. 103/10-14 R I. r o z h o d l a přidělit byt č. 6 o velikosti 1+1 ve třetím podlaží domu čp. xxx v Bechyni

Více

ZÁPIS. ze zasedání rady obce Novosedlice konaného dne Přítomni dle prezenční listiny: 3 z 5 zvolených členů RO Rada je schopna usnášení.

ZÁPIS. ze zasedání rady obce Novosedlice konaného dne Přítomni dle prezenční listiny: 3 z 5 zvolených členů RO Rada je schopna usnášení. ZÁPIS RO 160921 ze zasedání rady obce Novosedlice konaného dne 21.09.2016 Zahájení: 16,00 hod. Ukončení: 17,50 hod. Přítomni dle prezenční listiny: 3 z 5 zvolených členů RO Rada je schopna usnášení. 1.

Více

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289)

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 15. ledna 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení RM (tisk R/272)

Více

Usnesení 65. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 65. schůze rady městského obvodu konané dne 65. schůze rady městského obvodu konané dne 31.10.2012 čís. 1826/RMOb-Vit/1014/65. - 1853/RMOb-Vit/1014/65. Petr Dlabal Starosta městského obvodu Ing. Kamil Bednář MOb_Vit_Z04 Strana 1/18 Přehled usnesení

Více

PROGRAM 44. RMČ BS. 21) Orlí 9 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu, P.Liškutin 22) Poříčí 37 žádost o uznání nákladů za výměnu garážových vrat,

PROGRAM 44. RMČ BS. 21) Orlí 9 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu, P.Liškutin 22) Poříčí 37 žádost o uznání nákladů za výměnu garážových vrat, PROGRAM 44. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisů ze 42. a 43. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 44. RMČ BS d) Schválení programu 44. RMČ BS 2) Kontrola usnesení RMČ BS Bc.Štika 3) Dohoda

Více

Usnesení 46. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 46. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 46. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 25.05.2016 čís. 1935/RMObM-Sle/1418/46-1940/RMObM-Sle/1418/46 MVDr. Barbora Jelonková v.r. starostka městského obvodu Ing. Roman Goryczka v.r. místostarosta

Více

Usnesení z 1. schůze Rady města Bechyně konané dne (usnesení č. 1-16)

Usnesení z 1. schůze Rady města Bechyně konané dne (usnesení č. 1-16) Usnesení z 1. schůze Rady města Bechyně konané dne 18. 1. 2017 (usnesení č. 1-16) USNESENÍ č. 1/01-17 R přidělit byt č. 15 o velikosti 2+1 v pátém podlaží domu čp. 640 v Bechyni na sídl. Na Libuši, jehož

Více

Informace z usnesení 20. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.7. 2011

Informace z usnesení 20. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.7. 2011 Informace z usnesení 20. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.7. 2011 1. Bytová záležitost v domech zvláštního určení Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí, že občance svědčí ve smyslu 713 občanského

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rady města v Rychnově nad Kněžnou ze dne 5.10.2015 Přítomni: Ing. Jan Skořepa Mgr. Jana Drejslová JUDr. Milan Novák Ing. Ivana Skřítecká Mgr. Radek Jehlička MUDr. Hana Dvořáková Mgr.

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 34. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. srpna 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

12. VÝPIS Z USNESENÍ

12. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 12. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 27.03.2007 346/2007 12. RM V s c h v a l u j e Dodatek č. 1 ke Smlouvě o převodu práv k užití díla č.

Více

Informace z usnesení 7. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Uzavření smlouvy o nájmu bytu

Informace z usnesení 7. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Uzavření smlouvy o nájmu bytu Informace z usnesení 7. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 9.2. 2011 1. Uzavření smlouvy o nájmu bytu Rada MČ Brno - Starý-Lískovec bere na vědomí souhlas Statutárního města Brna, Bytového odboru, s uzavřením

Více

Usnesení 46. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 46. schůze rady městského obvodu konané dne 46. schůze rady městského obvodu konané dne 01.10.2012 čís. 1368/RMOb-MH/1014/46-1388/RMOb- MH/1014/46 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 31. SRPNA 2010 R A D A M Ě S T A N E J D K U 120. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, Hosté: 0 RM schvaluje

Více

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod.

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. Usnesení č. 57 93 Usnesení č. 57/08 Rada města Hranice bere na vědomí nabídky, které předložili oslovené

Více

3.VII.6/2400/1 Věc : Žádost Občanského sdružení Lungta o připojení se ke kampani Vlajka pro Tibet vyvěšením tibetské vlajky na budovu radnice

3.VII.6/2400/1 Věc : Žádost Občanského sdružení Lungta o připojení se ke kampani Vlajka pro Tibet vyvěšením tibetské vlajky na budovu radnice Z á p i s z 6. schůze Rady městské části Brno-Líšeň ze dne 18.02.2015 1. Zahájení a schválení programu Schůzi zahájil a řídil pan starosta. Přítomni : Štefan, Sedláček, Freiberg, Štědronský, Vondráčková,

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/034/15 ze dne

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/034/15 ze dne číslo 1/034/15 k návrhu na schválení programu 34. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 34. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu 34. jednání RMČ Praha - Běchovice 1.zástupce

Více

Usnesení ze 7. schůze Rady města Bechyně konané dne 9. 3. 2015 (usnesení č. 71-92)

Usnesení ze 7. schůze Rady města Bechyně konané dne 9. 3. 2015 (usnesení č. 71-92) Usnesení ze 7. schůze Rady města Bechyně konané dne 9. 3. 2015 (usnesení č. 71-92) USNESENÍ č. 71/07-15 R 1. Rozpočtové opatření č. 5/2015: snížení výdajů na: par.3999 ostatní záležitosti kultury, církví

Více

Usnesení 43. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 43. schůze rady městského obvodu konané dne 43. schůze rady městského obvodu konané dne 19.09.2016 čís. 1384/RMOb-MH/1418/43-1415/RMOb-MH/1418/43 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

- 0176/RMOb-Mich/1014/59

- 0176/RMOb-Mich/1014/59 59. schůze rady městského obvodu konané dne 06.05.2013 čís. 0159/RMOb-Mich/1014/59-0176/RMOb-Mich/1014/59 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/10 Přehled usnesení

Více

Usnesení 10. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 10. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 10. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 28.12.2015 čís. 0094/ZMOb-MH/1418/10-0114/ZMOb-MH/1418/10 Ing. arch. Liana Janáčková Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu Strana

Více

Usnesení. ze schůze Rady obce Novosedlice. která se konala dne

Usnesení. ze schůze Rady obce Novosedlice. která se konala dne Přítomni dle prezenční listiny: 5 z 5 zvolených Rada je schopna usnášení. Usnesení ze schůze Rady obce Novosedlice která se konala dne 13. 01. 2016. Program schůze: 160113/01 RO po projednání schvaluje

Více

- 0327/RMOb-Mich/1014/71

- 0327/RMOb-Mich/1014/71 71. schůze rady městského obvodu konané dne 21.10.2013 čís. 0315/RMOb-Mich/1014/71-0327/RMOb-Mich/1014/71 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/8 Přehled usnesení

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 18. 5. 2016 v zasedací místnosti OÚ Chyšky Přítomni: Čapek Stanislav, Hadrbolec Marek, Hejna Vladimír, Hejnová Stanislava, Lívanec Jiří, Ing.

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 04. března 2015

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 04. března 2015 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 04. března 2015 č. 52 u p r a v e n á v e r z e informaci o dokladové inventarizaci provedené k 31.12.2014. č. 53 informaci o provedených fyzických

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 17. prosince 2014

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 17. prosince 2014 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 17. prosince 2014 u p r a v e n á v e r z e č. 374 a) uzavření dohod o pracovní činnosti s účinností od 1.1.2015 do 31.12.2015 s těmito členy

Více

Obec Jílovice, Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení

Obec Jílovice, Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení Obec Jílovice, 517 72 Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení ze zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu dne 26. října 2016 Na Ohrádce v Jílovici., zahájeno v 19,00 hodin. Přítomni: zastupitelé:

Více

Usnesení 19. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 19. schůze rady městského obvodu konané dne 19. schůze rady městského obvodu konané dne 10.08.2015 čís. 0249/RMOb-Mich/1418/19-0269/RMOb-Mich/1418/19 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Jiří Kašpárek radní Strana 1/16 Přehled usnesení rady

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 27. července 2015

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 27. července 2015 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 27. července 2015 R 507/15 R 508/15 R 509/15 R 510/15 R 511/15 R 512/15 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí přehled plnění usnesení rady města

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

USNESENÍ. ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 22. září /2014/RM

USNESENÍ. ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 22. září /2014/RM USNESENÍ ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 22. září 2014 19/2014/RM I. RM bere na vědomí: 19.2014/47RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole plnění usnesení

Více

Informace o přijatých usneseních ze 43. schůze Rady města Šluknov konané dne 2. dubna 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních ze 43. schůze Rady města Šluknov konané dne 2. dubna 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Zastupitelstvo města 4. jednání datum konání:

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Zastupitelstvo města 4. jednání datum konání: PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 4. jednání datum konání: 27.06.2013 Přehled přijatých usnesení ze dne: 27.06.2013 Číslo usnesení Název Předkladatel 0052/ZM4/2013 Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města

Více

Z á p i s z 41. schůze Rady městské části Brno-Líšeň konané dne

Z á p i s z 41. schůze Rady městské části Brno-Líšeň konané dne Z á p i s z 41. schůze Rady městské části Brno-Líšeň konané dne 24. 8. 2016 1. Zahájení a schválení programu Schůzi zahájil a řídil pan starosta. Přítomni: Mgr. Štefan, PhDr. Freiberg Nepřítomen: Mgr.

Více

Usnesení 6. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne /ZMOb-Mich/1418/6

Usnesení 6. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne /ZMOb-Mich/1418/6 6. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 23.09.2015 čís. 0050/ZMOb-Mich/1418/6-0063/ZMOb-Mich/1418/6 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/7 Přehled

Více

Informace z usnesení XIII. Zastupitelstva MČ Brno Starý Lískovec ze dne 25.června 2009

Informace z usnesení XIII. Zastupitelstva MČ Brno Starý Lískovec ze dne 25.června 2009 Informace z usnesení XIII. Zastupitelstva MČ Brno Starý Lískovec ze dne 25.června 2009 1.Žádost o splátkový kalendář bývalý nájemce bytu č. 12, ul. Labská č.o.2 Hlasováním: pro, proti, zdržel se (16-0-0)

Více

- 0548/RMOb-Mich/1418/34

- 0548/RMOb-Mich/1418/34 34. schůze rady městského obvodu konané dne 04.04.2016 čís. 0525/RMOb-Mich/1418/34-0548/RMOb-Mich/1418/34 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/13 Přehled usnesení

Více

U s n e s e n í z 1. řádného jednání RM, které se konalo dne od hod. v kanceláři starosty města

U s n e s e n í z 1. řádného jednání RM, které se konalo dne od hod. v kanceláři starosty města U s n e s e n í z 1. řádného jednání RM, které se konalo dne 15. 1. 2014 od 15.00 hod. v kanceláři starosty města 1/2014 RM bere na vědomí zprávu o činnosti městské knihovny za rok 2013. 2/2014 RM bere

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu (605/11, 614/13) o Výměna van v BD čp. 261-265

Více

Usnesení ze 7. schůze Rady města Bechyně konané dne (usnesení č )

Usnesení ze 7. schůze Rady města Bechyně konané dne (usnesení č ) Usnesení ze 7. schůze Rady města Bechyně konané dne 10. 3. 2014 (usnesení č. 47-63) USNESENÍ č. 47/07-14 R vyhovět společné žádosti manželů xxxxx xxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxxx, nar.

Více

73. SCHŮZE. Rada města schvaluje předložený program jednání doplněný o body Výpůjčka majetku záměr (4.7) a Odběr vody z vodovodního řádu (10.1).

73. SCHŮZE. Rada města schvaluje předložený program jednání doplněný o body Výpůjčka majetku záměr (4.7) a Odběr vody z vodovodního řádu (10.1). ZÁPIS USNESENÍ 23. ČERVENCE 2013 RADA MĚ STA N EJDKU Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, Omluveni: p. Drobný, p. Cingroš, Hosté: 0 73. SCHŮZE Rada města schvaluje předložený program jednání

Více

Usnesení 20. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 26. srpna 2015

Usnesení 20. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 26. srpna 2015 Usnesení 20. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 26. srpna 2015 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 390/20/15 schvaluje program 20. schůze rady městského

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 20. schůzi 11.01.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

- 0509/RMOb-Mich/1418/32

- 0509/RMOb-Mich/1418/32 32. schůze rady městského obvodu konané dne 29.02.2016 čís. 0488/RMOb-Mich/1418/32-0509/RMOb-Mich/1418/32 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/12 Přehled usnesení

Více

Usnesení 73. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 73. schůze rady městského obvodu konané dne 73. schůze rady městského obvodu konané dne 10.10.2016 čís. 1153/RMOb-Svi/1418/73-1167/RMOb-Svi/1418/73 Ing. Helena Wieluchová starostka Ing. Daniel Ţitník místostarosta Strana 1/9 Přehled usnesení rady

Více