Problematika bydlení lidí se zrakovým postižením

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Problematika bydlení lidí se zrakovým postižením"

Transkript

1 Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola Mills, s. r. o. Problematika bydlení lidí se zrakovým postižením SOCIÁLNÍ PRÁCE Vedoucí práce: ThDr. et Mgr. Ladislava Marešová Vypracovala: Magdaléna Laurýnová Čelákovice, 2011

2 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem absolventskou práci na téma Problematika bydlení lidí se zrakovým postižením vypracovala samostatně a všechny písemné i jiné informační zdroje jsem řádně ocitovala. Jsem si vědoma, že doslovné kopírování cizích textů v rozsahu větším než je krátká doslovná citace je hrubým porušením autorských práv ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, je v přímém rozporu s interním předpisem školy a je důvodem pro nepřipuštění absolventské práce k obhajobě. V Čelákovicích, dne Magdaléna Laurýnová 2

3 Poděkování Ráda bych touto cestou poděkovala ThDr. et Mgr. Ladislavě Marešové za vedení absolventské práce a za cenné rady a připomínky, které mi po dobu psaní této práce poskytovala. Dále děkuji pracovníkům mladoboleslavského pracoviště TyfloCentra Praha, o. p. s. za jejich užitečné informace, které mi poskytli. Velký dík patří také respondentům, kteří mi obětovali svůj volný čas a byli ochotni se se mnou podělit o jejich názory a zkušenosti. 3

4 Obsah ÚVOD CÍLE PRÁCE HLAVNÍ CÍL DÍLČÍ CÍLE TEORETICKÁ ČÁST PROBLEMATIKA BYDLENÍ PRO OSOBY S TĚŽKÝM ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM Podporované bydlení Chráněné bydlení Popis aktuálního stavu ve Středočeském kraji CHARAKTERISTIKA ZRAKOVÉHO POSTIŽENÍ Pojem zrakově postižený Klasifikace zrakového postižení dle světové zdravotnické organizace WHO Oční onemocnění Šedý zákal Glaukom (zelený zákal) Diabetická retinopatie Odchlípení sítnice (Amotio) Makulární degenerace Astigmatismus Akceptace a nonakceptace zrakové vady Akceptace vady u zrakově postižených Nonakceptace vady u zrakově postižených Nevidomý od narození x člověk, který oslepl později Člověk nevidomý od narození Člověk, který ztratil zrak v průběhu života Člověk slabozraký TYFLOCENTRUM PRAHA, O. P. S Popis zařízení TyfloCentrum Praha, o. p. s. pracoviště Mladá Boleslav PRAKTICKÁ ČÁST METODIKA VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU NÁSTIN PROJEKTU PODPOROVANÉHO BYDLENÍ DISKUZE ZÁVĚR SUMMARY BIBLIOGRAFIE PŘÍLOHY

5 Úvod Jako téma mé absolventské práce jsem si zvolila problematiku samostatného bydlení lidí se zrakovým postižením. Je třeba si uvědomit, že lidé s těžkým zrakovým postižením jsou normální lidé, kteří mají své individuální povahové rysy a různé přednosti i nedostatky jako ostatní lidé. Osamostatnění v oblasti bydlení je tedy samozřejmostí. Toto téma jsem si vybrala na základě mé dlouhodobé zkušenosti s touto cílovou skupinou. Od roku 2008 působím v TyfloCentru Praha, o. p. s na pracovišti v Mladé Boleslavi (dále také TC) v rámci dobrovolnického programu. Problematika samostatného bydlení lidí se zrakovým postižením mě velmi zajímá z důvodu toho, že v Mladé Boleslavi není samostatnost klientů v této oblasti komplexně řešena. V teoretické části se budu stručně zabývat klasifikací možných forem bydlení osob s těžkým zrakovým postižením. Podrobněji rozeberu samostatné bydlení těchto osob v jeho dvou podobách: a) chráněné bydlení; b) podporované bydlení. Dále zde uvedu kategorizaci zrakového postižení. V praktické části se budu věnovat potřebám lidí s těžkým zrakovým postižením právě v oblasti samostatného bydlení využitím dotazníkového šetření. Hlavním cílem mé práce bude nástin projektu samostatného bydlení, který bude úzce navazovat na potřeby osob se zrakovým postižením a bude korespondovat s komunitním plánem sociálních služeb v Mladé Boleslavi. Praktický přínos své práce vidím v následném využití zpracovaného projektu pro potřeby rozvoje služeb TC. 5

6 1 Cíle práce 1.1 Hlavní cíl - Vypracovat nástin projektu samostatného bydlení pro osoby se zrakovým postižením. 1.2 Dílčí cíle - Nastudovat kvalitní odbornou literaturu, - vypracovat teoretické kapitoly práce, - stručně klasifikovat formy bydlení pro osoby se zrakovým postižením, - sestavit dotazník, - najít vhodné klienty pro zpracování dotazníku, - oslovit dostatek respondentů k vypracování dotazníku, - zmapování potřeb osob s těžkým zrakovým postižením v oblasti bydlení, - zvolení typu bydlení pro zpracování projektu. 6

7 2 Teoretická část 2.1 Problematika bydlení pro osoby s těžkým zrakovým postižením V této kapitole se budu zabývat možnostmi bydlení pro osoby s těžkým zrakovým postižením a popisem aktuálního stavu v České republice. Podrobně se budu zabývat zejména možnostmi samostatného bydlení - podporované bydlení a chráněné bydlení. Další formy bydlení jsou v zařízeních typu internátního pobytu, domovy určené přímo lidem s těžkým zrakovým postižením či ústavy sociální péče. V těchto zařízeních je nižší míra samostatnosti, proto jsem tato zařízení pouze vypsala Podporované bydlení První formou bydlení, které se chci v mé práci věnovat, je podporované bydlení. Z mého pohledu je tato forma bydlení nejlepší cesta, jak podpořit osoby s těžkým zrakovým postižením v samostatnosti v bydlení (můj názor vyplývá z mé dlouhodobé zkušenosti na praxi v TyfloCentru). Tato forma bydlení není moc diskutována, proto je velmi těžké najít i dostatečné informace. V zákoně o sociálních službách je podporované bydlení vymezené jako terénní služba. Tato služba je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Tato služba zahrnuje tyto základní činnosti: pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. [ 1] Při vyhledávání této služby mezi registrovanými poskytovateli jsem v celém registru [ 2] našla pouze dvě zařízení, která tuto službu mají registrovanou a poskytují jí osobám s těžkým zrakovým postižením. Jedna sídlí ve Stachách a druhá 7

8 v Poděbradech. Ráda bych uvedla alespoň základní informace o těchto zařízeních. Tyto zařízení jsou ve Středočeském kraji, a nejsou úzce směřována na poskytování podporovaného bydlení pro osoby s těžkým zrakovým postižením. Název poskytovatele v Poděbradech je Handicap centrum Srdce, o. p. s. Sídlí v ulici U Zimního stadionu 762, Poděbrady II, Registrační číslo služby je Forma poskytování této služby je terénní. Cílová skupina klientů jsou osoby s kombinovaným postižením, s mentálním postižením, s tělesným postižením, sluchovým postižením, zdravotním a se zrakovým postižením. Věková kategorie klientů jsou mladí dospělí (19-26 let), dospělí (27-64 let), mladší senioři (65-80 let). Více informací je dostupných na internetových stránkách [ 2] Název poskytovatele ve Stachách je Sociální pohoda, o. p. s. Se sídlem v Javorníku 46, Vacov, Stachy, Registrační číslo služby je Forma poskytované služby je terénní. Cílová skupina klientů jsou osoby s kombinovaným postižením, s mentálním postižením, s tělesným postižením, sluchovým postižením, zdravotním a se zrakovým postižením. Věková kategorie klientů jsou dospělí (27-64 let), mladší senioři (65-80 let) a starší senioři (nad 80 let). Více informací je dostupných na internetových stránkách [ 2] Byla jsem velmi překvapena, že těchto organizací je v České republice tak málo. Jak jsem se již zmínila, tuto formu bydlení považuji za nejlepší a to z toho důvodu, že osoby s těžkým zrakovým postižením jsou více podpořeni v oblasti samostatného bydlení. Poskytovatel této služby v první fázi neřeší ubytování osob s těžkým zrakovým postižením, ale rovnou se věnuje konkrétním potřebám klienta v oblasti podpory samostatnosti bydlení. Za velké plus této služby považuji to, že je poskytována v prostředí, které klient velmi dobře zná, orientuje se v něm, a proto může své dovednosti jako je například práce v domácnosti zdokonalovat a rozvíjet. Další předností této služby je, že poskytovatel nemusí řešit financování bytů, ve kterých je služba poskytována. Úhradu za náklady spojené s užíváním bytu si klient hradí sám. 8

9 Pokud je krokem k osamostatnění osoby s těžkým zrakovým postižením i získání vlastního bydlení, může klient v rámci odborného sociálního poradenství požádat poskytovatele služeb o pomoc při vyřízení žádosti o byt. V tomto případě může poskytovatel spolupracovat s odpovědnými lidmi na městském úřadě či na obci. Poskytovatel také může svými podněty pomoci upravit obecní byt tak, aby se stal bezbariérovým pro osoby s těžkým zrakovým postižením [ 3]. Informace, které zde nyní uvedu, jsem získala z poznatků odborníka v TyfloCentru. Osoby s těžkým zrakovým postižením mají oproti poskytovatelům sociálních služeb snazší přístup k obecním bytům, ve kterých zatím výše nájemného nedosahuje tržní hodnoty. Pokud obec disponuje obecními byty, má také stanovena pravidla pro jejich přidělování. V těchto bytech jsou osoby s handicapem zpravidla zvýhodněny. Obec tak má uzavřenou smlouvu přímo s osobou s těžkým zrakovým postižením. Poskytovatel sociální služby má pak s touto osobou uzavřenou smlouvu o poskytování sociální služby, v tomto případě, podpory samostatného bydlení. Příslušní pracovníci pak docházejí do domácnosti uživatele a služby jsou poskytovány v jeho domácím prostředí. Uživatel tak zároveň získává stabilní a trvalé bydlení. Zjištění, že v České republice jsou pouze dva poskytovatelé této služby, které jsem vyčetla z registru sociálních služeb, mě přinutilo přemýšlet o tom, čím je to způsobeno. Jedna z možností může být ta, že podpora samostatného bydlení není v České republice komplexně řešena a není této oblasti věnovaná dostatečná pozornost. Druhá z možností by mohla být, že podpora samostatného bydlení je poskytována v rámci jiné sociální služby. Nejlepším příkladem by mohla být služba sociální rehabilitace tato služba může probíhat ambulantní či terénní formou a poskytují ji všechna krajská střediska obecně prospěšné společnosti Tyfloservis [ 4] a do určité míry také organizace typu TyfloCentrum včetně svých regionálních pracovišť [ 5]. Sociální rehabilitace představuje soubor specifických činností směřujících k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich dovedností, 9

10 schopností a posilováním návyků a nácvikem běžných denních činností. Mezi základní činnosti v rámci ambulantní či terénní služby patří: nácvik dovedností pro zvládání péče o svou vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností, které vedou k sociálnímu začlenění, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Jestliže je tato služba poskytován jako pobytová, jsou zde zahrnuty i tyto činnosti: poskytování ubytování, poskytování stravy, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu. * 1] Další možností, jak podpořit samostatnost v oblasti bydlení u osob s těžkým zrakovým postižením, jsou Domy na půl cesty. Ty zejména pomáhají lidem, kteří po ukončení vzdělání opouštějí internátní zařízení. Jak jsem vyčetla z již několikrát jmenovaného registru poskytovatelů sociálních služeb, neexistuje v České republice žádné takové zařízení, které by se specializovalo na osoby s těžkým zrakovým postižením. V neposlední řadě k rozvoji samostatnosti by mohli pomoci rodinní příslušníci. Pokud tedy osoba se zrakovým postižením s nimi sdílí domácnost. Za dobu mé praxe jsem se ale spíše setkala s opakem, kdy se rodinní příslušníci snaží zastat veškeré činnosti za svého příbuzného se zrakovým postižením. Ten pak ztrácí své získané dovednosti a stává se plně závislým na svém okolí. Dalo by se říci, že určitou dobu to vyhovuje jak handicapovanému tak i jeho příbuzným, jelikož mají stabilní přísun peněz v podobě příspěvku na péči druhého či třetího stupně. Pokud ale nastane skutečnost, že pečující (nejčastěji rodiče) zemřou, handicapovaný se ocitne v situaci, kdy není schopen se sám o sebe v plné míře postarat. Další možností bydlení s určitým stupněm samostatnosti je chráněné bydlení Chráněné bydlení Dle zákona o sociálních službách je chráněné bydlení vymezeno jako pobytová služba pro osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje 10

11 pomoc jiné fyzické osoby. Chráněné bydlení může mít povahu individuálního nebo skupinového bydlení. Chráněné bydlení zahrnuje tyto základní činnosti: poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. * 1] Z informací, které mi poskytla pracovnice v TyfloCentru, jsem se dozvěděla, že v České republice existuje pouze jedno zařízení, které poskytuje službu chráněného bydlení pro osoby s těžkým zrakovým postižením. Toto zařízení se nachází v Opavě Vlašťovičkách. Službu chráněného bydlení poskytují od roku 1996 a provozuje ji Charita Opava v Domě sv. Cyrila a Metoděje. Charita Opava má celkem jedenáct sociálních služeb a chráněné bydlení pro osoby s těžkým zrakovým postižením je jednou z nich. Chráněné bydlení zde představuje pro osoby s těžkým zrakovým postižením trvalou formu bydlení. Více informací je dostupných na internetových stránkách [ 6] Tato informace mě velmi překvapila. Z informací, které jsem vyhledala, vím, že například chráněné bydlení pro duševně nemocné ve Fokusu v Praze je časově omezené. Je to z důvodu, že se jedná pouze o tréninkové bydlení navazující na dlouhodobou hospitalizaci před návratem do vlastního bydlení. Toto zařízení je zaměřené na nácvik dovedností potřebných k samostatnému životu. * 7] Při sběru dat pro zpracování této kapitoly jsem v registru poskytovatelů sociálních služeb nalezla ještě pět organizací, které mají registrovanou službu chráněného bydlení pro osoby se zrakovým postižením. Tyto organizace ale na tuto cílovou skupinu nejsou specializovány a poskytují službu chráněného bydlení různým osobám napříč klientským spektrem. Kromě chráněného bydlení pro osoby se zrakovým postižením mají tuto službu registrovanou např. pro osoby s duševním onemocněním nebo pro osoby s mentálním postižením [ 2]. Tato zařízení nyní stručně charakterizuji. 11

12 První zařízení je Asociace TRIGON, která má čtyři chráněné byty a to s adresou Vaškova 1449/19, Moravská Ostrava, Ostrava II, Registrační číslo tohoto zařízení je Cílová skupina klientů jsou osoby s chronickým duševním onemocněním, s chronickým onemocněním, s jiným zdravotním onemocněním, s mentálním postižením, se sluchovým, zrakovým postižením a osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách. Věková kategorie klientů jsou mladí dospělí (19-26 let) a dospělí (27-64 let). Více informací je dostupných na internetových stránkách Druhé zařízení je Centrum sociální péče města Ústí nad Orlicí. Adresa chráněného bydlení je Na Pláni 1343, Ústí nad Orlicí, Registrační číslo tohoto zařízení je Cílová skupina klientů jsou osoby s chronickým onemocněním, s kombinovaným postižením, s tělesným postižením, se sluchovým, zdravotním a zrakovým postižením, senioři. Věková kategorie klientů jsou dospělí (27-64 let), mladší senioři (66-80 let), starší senioři (nad 80 let). Více informací je dostupných na internetových stránkách Třetím zařízením je Domov Ráček, o. p. s. sídlící na adrese Na Sekyře 1765, Rakovník II, Registrační číslo tohoto zařízení je Cílovou skupinou jsou osoby s kombinovaným postižením, s mentálním postižením, s tělesným postižením, se zdravotním a zrakovým postižením. Věková kategorie klientů jsou mladí dospělí (19-26 let), dospělí (27-64 let). Více informací je dostupných na internetových stránkách Čtvrtým zařízením je Charita Opava, o které jsem se již zmínila v kapitole podporovaného bydlení. Páté zařízení se jmenuje Daneta - centrum pro zdravotně postižené Hradec Králové. Toto zařízení sídlí na adrese Sukovy Sady 660/1, Pražské Předměstí, Hradec Králové, Registrační číslo tohoto zařízení je Cílovou skupinou jsou osoby s kombinovaným postižením, s mentálním postižením, se sluchovým postižením, zdravotním a zrakovým postižením. Věková kategorie klientů jsou mladí dospělí (

13 let), dospělí (27-64 let), mladší senioři (65-80 let), starší senioři (nad 80 let). Více informací je dostupných na internetových stránkách Z uvedených přehledů o možnostech bydlení je zřejmé, že se služby vzájemně doplňují a překrývají se. Z informací, které jsou uvedeny v Analýze sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením ve Středočeském kraji [FRYČ, 2009], vyplynulo, že chráněné bydlení je ve Středočeském kraji čím dál více zastoupená sociální služba. Rozvojem této služby se snižuje kapacita ústavních služeb pro osoby se zdravotním postižením. Tato služba vede k postupnému sociálnímu začleňování. Při poskytování této služby by měla být návaznost na další denní činnosti - jako jsou například sociálně terapeutické dílny, zaměstnání na trhu práce apod. Je tedy velmi důležité, aby se chráněné bydlení více rozvíjelo, proto je velkou prioritou v komunitním plánování ve většině měst Popis aktuálního stavu ve Středočeském kraji Při zpracování této kapitoly jsem vycházela z Analýzy sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením ve Středočeském kraji [FRYČ, 2009]. Počet organizací poskytující chráněné bydlení v Mladé Boleslavi uvedených v Analýze sociálních služeb k březnu 2010 je pět. Při mém hledání těchto zařízení v registru sociálních služeb jsem ale našla pouze tři zařízení [ 2]. Tato zařízení stručně charakterizuji a vypíši cílovou skupinu. První organizace je Centrum 83 v Mladé Boleslavi. Cílová skupina jsou osoby s mentálním postižením ve věku let. Do chráněného bydlení se přijímají osoby s mentálním postižením, které se chtějí osamostatnit a vést běžný způsob života. Více informací je dostupných na internetových stránkách 13

14 Druhá organizace je Fokus Mladá Boleslav, sdružení pro péči o duševně nemocné. Za cílovou skupinu klientů jsou považovány osoby s chronickým duševním onemocněním. Věková kategorie klientů jsou mladí dospělí (19-26 let), dospělí (27-64 let), mladší senioři (65 80 let). Cílem chráněného bydlení je poskytnout službu osobám, které ztratili dovednosti potřebné k samostatnému bydlení. Více informací je dostupných na internetových stránkách Třetí organizací poskytující chráněné bydlení v Mladé Boleslavi je Penzion pro důchodce. Cílovou skupinou jsou senioři ve věkovém rozsahu od 65. Více informací je dostupných na internetových stránkách Dále uvedu počet sociálních služeb registrovaných na území Středočeského kraje ke dni Celkový počet chráněného bydlení je 22. Tato služba je poskytována formou pobytovou, z toho 240 osob tvoří počet klientů a 278 je kapacita lůžek. *FRYČ, 2009]. Další služba uvedená v analýze je služba, poskytující podporu samostatného bydlení. Ve středočeském regionu se vyskytuje celkem čtyřikrát. Je poskytována formou terénních služeb a číslo 28 tvoří celkový počet klientů *FRYČ, 2009]. Srovnání této služby s registrem sociálních služeb je rozdílný. V registru je uvedena služba poskytující podporované bydlení ve středočeském kraji šestkrát. [ 2] Z analýzy sociálních služeb jsem dále vyčetla chybějící služby v Mladé Boleslavi *FRYČ, 2009]. V Mladé Boleslavi chybí: průvodcovské a předčitatelské služby (terénní), odlehčovací služby (terénní), centra denních služeb, raná péče (ambulantní i terénní), tlumočnické služby (ambulantní i terénní), služby následné péče (ambulantní i terénní), sociální rehabilitace (pobytová), terapeutické komunity (pobytová), podpora samostatného bydlení (terénní). Z komunitního plánu v Mladé Boleslavi z roku 2008 vychází, že mezi hlavní priority patří zvýšení dostupnosti vhodného bydlení pro zdravotně postižené. Mezi opatření patří: rozvoj osobní asistence, chráněného bydlení - zvýšení kapacity pro lidi se specifickými 14

15 potřebami a rozšíření příležitostí k samostatnému bydlení zdravotně postižených. [Komunitní plán sociálních služeb statutárního města Mladá Boleslav, 2008] Z analýzy vzešly návrhy rozvojových priorit v oblasti sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením. Mezi návrhy optimalizace sítě sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením patří: terénní sociální služby, pobytové sociální služby a odborné sociální poradenství. [FRYČ, 2009] Terénní sociální služby umožňují zůstat osobám se zdravotním postižením v jejich přirozeném sociálním prostředí. Tato forma sociálních služeb zachovává sociální začlenění a podporuje přirozenou integraci ve společnosti. Mezi terénní sociální služby patří pečovatelská služba, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením. [FRYČ, 2009] Ambulantní sociální služba umožňuje osobám se zdravotním postižením docházet do zařízení sociálních služeb a využívat tak celé spektrum služeb. Jde o služby, které umožňují klientům v různých věkových kategoriích rozvíjet své schopnosti a popřípadě zabraňují sociálnímu vyloučení. [FRYČ, 2009] Mezi pobytové sociální služby patří domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, domovy pro osoby se zdravotním postižením a týdenní stacionáře, dále chráněné bydlení a odlehčovací služba. [FRYČ, 2009] Sociální poradenství je zaměřeno na jednotlivé sociální skupiny. Významnou součástí sociálního poradenství může být i půjčování kompenzačních pomůcek. Potřeba rozvoje sociálního poradenství byla identifikována v okresech Benešov, Mladá Boleslav, Mělník a Příbram. [FRYČ, 2009] 15

16 2.2 Charakteristika zrakového postižení V této kapitole se pokusím stručně charakterizovat typy zrakového postižení. Existuje několik typologií a každý resort (školství, zdravotnictví, sociální věci) má odlišné dělení zrakového postižení a používá svojí terminologii. Máme několik typů zrakového postižení, ale v mé práci budu definovat zrakové postižení podle ostrosti vidění a rozsahu zorného pole. Světová zdravotnická organizace uvádí, že dnes žije na světě asi sto padesát milionů lidí s těžkým zrakovým postižením, z čehož je přibližně třicet osm milionů nevidomých. Tato čísla se každý rok zvyšují, z důvodu prodlužování délky života lidí a spolu s ním s vyšší mírou výskytu zrakových vad. Úměrnost vzniku zrakových vad a vyššího věku je jednoznačně prokázána. Osmdesát procent lidí starších sedmdesáti pěti let má vážné problémy se zrakem a sedmdesát až sedmdesát pět procent nových případů zrakových vad vzniká u lidí starších šedesáti pěti let. Z tohoto tvrzení se dá tedy vyvodit, že stárnutí je významným činitelem vedoucím ke vzniku zrakových vad. Udává se, že na světě každých pět vteřin oslepne jeden člověk. Vážné problémy se zrakem má zhruba každý šedesátý člověk v Evropě, v České Republice je zrakově postižených přibližně sto padesát až dvě stě tisíc. [ 8] Přesto ale není dostupná přesná četnost osob s těžkým zrakovým postižením v populaci. Velkou zajímavostí je, že devět z deseti nevidomých (v celosvětovém měřítku) žije v rozvojových zemích a z osmdesáti procent šlo slepotě předejít nebo mohla být léčena. [ 8] Obecně se uvádí, že se v populaci vyskytuje 1,5 až 2 % osob s těžkým zrakovým postižením. Pokud bychom z tohoto odhadu vycházeli, bude ve městě Mladá Boleslav žít cca takto postiženým osob. 1 Ve Středočeském kraji činí přepočtený odhad počtu zrakově postižených osob k osob [FRYČ, 2009, s. 15]. 1 Při stanovení počtu osob v Mladé Boleslavi jsem vycházela z údajů uvedených na 16

17 Ztráta zraku představuje pro člověka v kterémkoliv věku závažnou změnu v životních možnostech. Většina lidí si myslí, že zrakově postiženému končí smysluplný, příjemný a užitečný život, ale toto tvrzení není pravda. Mohu to potvrdit z mé zkušenosti na praxi, kde se potkávám se zrakově postiženými Pojem zrakově postižený Člověk se zrakovým postižením je osoba, která má různé druhy a stupně snížených zrakových schopností. Poškození zraku jim způsobuje potíže při konání různých činností v běžném životě, jako je například orientace v prostoru, problémy v sociální oblasti, pracovní uplatnění, omezený přístup k informacím apod. Jedná se tedy o těžké zrakové postižení. [ 8] Proto tedy člověk, který nosí dioptrické brýle, se nezahrnuje do osob s těžkým zrakovým postižením. Tento člověk má lehkou zrakovou vadu, jež mu nepřekáží při konání běžných činností. [ 8] Lidé s těžkým zrakovým onemocněním můžeme také jednoduše rozdělit na slabozraké a nevidomé. Zrakové vady dělíme na vrozené a získané. Vrozené oční vady mohou být dědičné, nebo k nim jsou v rodině určitě dispozice. Některé zrakové vady lze v dětském věku při včasném zachycení úspěšně léčit. *ŠTANCÍKOVÁ, 2010, s. 12+ Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky provedl šetření [ 9], ze kterého jsem čerpala následující informace: - Zrakově postižených mužů je celkem , z toho dospělí ve věku tvoří číslo 6 997, - Zrakově postižených žen je celkem , z toho dospělí ve věku let je 5 781, - Dle šetření je tedy celkem zrakově postižených v České republice

18 Oči a zrak jsou nenahraditelnou hodnotou, a vyžadují proto tu nejlepší péči. Schopnost pracovat, řídit auto, číst, psát to vše závisí na zdravých očích. Nedostatečná péče o oči a problémy se zrakem mohou být příčinou zhoršení zraku či mohou dokonce vést až k jeho ztrátě. Velmi důležitá je tedy prevence, která cíleně předchází různým očním onemocněním. Při každém očním onemocnění se projeví potíže různého stupně a charakteru. Každý člověk by měl tedy vědět, v jakých případech je nutné vyhledat specialistu, aby nezanedbal vážné onemocnění. Mezi tyto příznaky patří: bolest oka nebo jeho okolí, světloplachost, slzení, zarudnutí oka či jeho okolí, pokles vidění, světelné vjemy. *PITROVÁ a kol., 1993] Klasifikace zrakového postižení dle světové zdravotnické organizace WHO [ 10] 1. Střední slabozrakost zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí: maximum menší než 6/18 (0,30) minimum rovné nebo lepší než 6/60 (0,10); 3/10 1/10, kategorie zrakového postižení 1; 2. Silná slabozrakost zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí: maximum menší než 6/60 (0,10) minimum rovné nebo lepší než 3/60 (0,05); 1/10 10/20, kategorie zrakového postižení 2; 3. Těžce slabý zrak: a) zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí: maximum menší než 3/60 (0,05) minimum rovné nebo lepší než 1/60 (0,02); 1/20 1/50, kategorie zrakového postižení 3; b) koncentrické zúžení zorného pole obou očí pod 20 stupňů, nebo jediného funkčně zdatného oka pod 45 stupňů, kategorie zrakového postižení 3; 4. Praktická nevidomost - zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí 1/60 (0,02), 1/50 až světlocit nebo omezení zorného pole do 5 stupňů kolem centrální fixace, i když centrální ostrost není postižena, kategorie zrakového postižení 4; 18

19 5. Úplná nevidomost - ztráta zraku zahrnující stavy od naprosté ztráty světlocitu až po zachování světlocitu s chybnou světelnou projekcí, kategorie zrakového postižení Oční onemocnění Nejběžnější oční onemocnění, se kterými jsem se setkala při svém dlouhodobém působení v TyfloCentru, jsou šedý zákal, zelený zákal (glaukom), diabetická retinopatie, odchlípení sítnice, makulární degenerace, astigmatismu a zúžení zorného pole (například z důvodu pigmentové retinopatie). Klienti jsou většinou seniorského věku a jejich oční onemocnění bývá důsledkem jiného onemocnění, jako je například diabetes mellitus (cukrovka) a hypertenze. Někteří klienti mají potíže se sluchem a koordinací pohybu. V TyfloCentru jsou klienti, kteří jsou nevidomí od narození, nebo jejich oční onemocnění je následkem úrazu, operace nebo onemocnění. V následující části práce podrobněji rozeberu nejběžnější oční onemocnění. Čerpat budu z knihy Chraňte svůj zrak [PITROVÁ a kol., 1993] Šedý zákal Šedým zákalem označujeme stav, kdy dochází ke zkalení oční čočky. Při větším stupni zkalení zornice nabývá a místo černé barvy má zornice šedavý odstín. Šedý zákal je dnes a v minulosti byl nejčastější příčinou slepoty ve světě. U tohoto onemocnění se zrak zhoršuje postupně, nikdy ne náhlou ztrátou zraku. Ve většině případů se šedý zákal vyskytuje u osob ve věku padesáti pěti až šedesáti let. Na šedý zákal má velký vliv i faktor dědičnosti. Dále toto onemocnění může vzniknout po úrazu oka nebo v důsledku jiného závažného očního onemocnění jako je například glaukom nebo odchlípení sítnice. Šedý zákal lze odstranit mikrochirurgickou operací, kdy je odstraněna zkalená čočka. Mezi faktory které se podílejí na vzniku šedého zákalu, patří nejčastěji stárnutí. 19

20 Glaukom (zelený zákal) Glaukom se vyskytuje asi u dvou procent populace nad čtyřicet let. Je to onemocnění, které je jednou z hlavních příčin slepoty u nás. Jestliže je diagnostika včasná, slepotě je možné předejít. Onemocnění se projevuje vysokým nitroočním tlakem, který poškozuje zrakový nerv. Příznaky glaukomu probíhají z počátku nepozorovatelně, bez jakýchkoliv potíží až do doby, kdy je glaukom v pokročilém stádiu. Někteří jedinci tvrdí, že pozorují špatné zaostření při čtení, neostrost vidění při špatném osvětlení či pocit tupého vidění. Otázka, zda je glaukom dědičný či ne, není dodnes objasněna. Není známo, proč u někoho vzniká a u někoho jiného nikoliv. Vzácně toto onemocnění může postihnout i děti. Léčba glaukomu je možná za pomocí očních kapek, tablet, laserového paprsku či operace. Následná kontrola hodnot nitroočního tlaku probíhá po zbytek života Diabetická retinopatie Diabetes mellitus je metabolické onemocnění, které způsobuje vážné změny ve stěnách krevních cév, jež mají za následek postižení různých orgánů v těle. Jedním z nich může být i oko. Diabetická retinopatie je tedy vážnou komplikací cukrovky. Jedná se o poškození cév, které vyživují sítnici. Velké riziko vzniku je u pacientů, kteří se léčí s dlouhotrvajícím diabetem. Příznaky diabetické retinopatie jsou různé. V některých případech může být objevena náhodně, jindy si pacient uvědomuje rozmazané vidění. Pacienti s cukrovkou by měli pravidelně navštěvovat svého očního lékaře, podstoupit pravidelné kontroly, proto aby diabetická retinopatie mohla být diagnostikována včas. Nejčastější forma léčby tohoto onemocnění je laserová fotokoagulace sítnice (laser působí tepelně na sítnici a tím zastavuje krvácení z cév). Tato forma léčby se používá u lidí, kteří mají počínající stádium diabetické retinopatie. U pokročilého stádia je volena léčba chirurgická, nazývaná vitrektomie. 20

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 Instrukce k

Více

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 Výroční zpráva - rok 2010 denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA TyfloCentrum Liberec o. p. s. poskytuje

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách 1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Obce mají základní povinnosti v oblasti sociální politiky vymezené zákonem o obcích, a to tak, že obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Koncept ucelené rehabilitace - součást konceptu ucelené rehabilitace - pojem ucelená rehabilitace - překlad anglického termínu comprehensive rehabilitation comprehensive - úplný,

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Azylové domy Celkové finanční zdroje v letech 2011-2014 1 Údaje ze žádostí poskytovatelů sociálních služeb

Více

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Sociální služby Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Posláním sociálních služeb je pomoci lidem udržet si nebo znovu získat své místo ve společnosti, v komunitě, kde žijí. Sociální

Více

Možnosti pracovního uplatnění lidí se zrakovým handicapem

Možnosti pracovního uplatnění lidí se zrakovým handicapem Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Čelákovice Možnosti pracovního uplatnění lidí se zrakovým handicapem Sociální práce Vedoucí práce: Gabriela Vavřinová, DiS. Vypracovala:

Více

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra Sociální služby v Pardubickém kraji v kontextu péče o osoby s poruchou autistického spektra Bc. Edita Moučková Krajský úřad Pardubického kraje 20. 4. 2015 ÚVOD Poruchou autistického spektra trpí v ČR odhadem

Více

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561 Veřejný závazek OSP Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX Internetové

Více

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory 3.4.1 PRIORITA: Podpora seniorů - Prachatice 3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Prachaticích je zajištěna služba domovy pro seniory,

Více

Tyflo Vysočina Jihlava o.p.s., Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava

Tyflo Vysočina Jihlava o.p.s., Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava Tyflo Vysočina Jihlava o.p.s., Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava IČO: 263 04 856 Telefon: 567 155 083, mobil: 608 805 838 e-mail: tyflo@tiscali.cz www.tyflovysocina.com VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 o činnosti a hospodaření

Více

Speciální pedagogika Obecná speciální pedagogika Definice, vymezení oboru Speciální pedagogika je orientována na výchovu a vzdělávání, na pracovní a společenské možnosti, na celkový osobnostní rozvoj

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence

Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence Platnost: od 1. 1. 2013 Směrnice č.: LX OA - 001 (R1) Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence Obsah směrnice: I. Veřejný závazek II. Ochrana před předsudky a možné negativní hodnocení

Více

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714 Směrnice č. 11 Název směrnice: Provozní řád Tento provozní řád je přílohou smlouvy o poskytování služby osobní asistence a je závazný jak pro klienty CP ZPS, tak pro zaměstnance Centra pomoci pro zdravotně

Více

Vzdělávání žáků se zrakovým postižením. Jana Janková

Vzdělávání žáků se zrakovým postižením. Jana Janková Vzdělávání žáků se zrakovým postižením Jana Janková Cíl výchovy a vzdělávání ZP Stejný jako u intaktních žáků tj. získání klíčových kompetencí a nácvik kompenzačních dovedností tak, aby se jedinec se ZP

Více

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi Opatření II. 1.: Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi V Mladé Boleslavi nyní chybí motivující systém nabídky prostupného bydlení. Systém prostupného bydlení lze rozdělit do tří stupňů:

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

28. SOUBOR ZVEŘEJNĚNÝCH INFORMACÍ O SLUŽBĚ

28. SOUBOR ZVEŘEJNĚNÝCH INFORMACÍ O SLUŽBĚ 28. SOUBOR ZVEŘEJNĚNÝCH INFORMACÍ O SLUŽBĚ Sociální rehabilitace APROPO Sociální rehabilitaci APROPO poskytuje Apropo Jičín, o. p. s. od roku 2014 pod registračním číslem 9767213. Statutární zástupce:

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Dům zdraví Hodonín > Lékárna > informace pro pacienty

Dům zdraví Hodonín > Lékárna > informace pro pacienty Diabetická retinopatie Základní informace Ohromně vítám tuto možnost oslovit Vás, pacienty, kteří trpíte cukrovkou. Cukrovka je nemoc, která nebolí a přivede pacienta k lékaři často až po dlouhé době trvání

Více

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje OSNOVA: 1. Úvod: 2. Popis územního a časového rozsahu jednotlivých komunitních plánů sociálních služeb /střednědobých plánů rozvoje

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. 20 let s vámi - oslavy 20. výročí

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

Obsah. 1. O Nadaci Leontinka 2. Projekty 3. Jak přispět 4. Lidé v Nadaci 5. Kontakty

Obsah. 1. O Nadaci Leontinka 2. Projekty 3. Jak přispět 4. Lidé v Nadaci 5. Kontakty Obsah 1. O Nadaci Leontinka 2. Projekty 3. Jak přispět 4. Lidé v Nadaci 5. Kontakty O nadaci Nadaci Leontinka založil Jindřich Lukavský, majitel společnosti Eurolux lighting s.r.o. Nadace, jejímž cílem

Více

Sociální poradenství

Sociální poradenství Sociální poradenství Dle zákona č. 108/2006 o sociálních službách: 2 odst. 1) Každá osoba má nárok na bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství ( 37 odst. 2) o možnostech řešení nepříznivé

Více

Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb

Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb Tato informace je zpracována na základě usnesení č. 27 výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb V materiálu jsou souhrnně uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. část třetí zákona 37 až 70). U každé sociální služby

Více

Informace. Sociální služby

Informace. Sociální služby Informace Sociální služby Sociální služby Sociální služby jsou služby, které nějakým způsobem pomáhají a poskytují podporu lidem se zdravotním postižením a jejich blízkým. Je to například osobní asistence,

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života

Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života Metodika Obsah Úvod... 3 Současná situace... 4 Ucelená podpora osob po CMP a její podstata... 4 Proces

Více

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov )

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha MUDr. Martin Černý Seminář: Trendy v péči o duševně nemocné. Komunitní péče. Výbor

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 389/13 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí

Více

O nemocné s poruchou zraku zvláštnosti

O nemocné s poruchou zraku zvláštnosti Ošetřovatelská péče O nemocné s poruchou zraku zvláštnosti Části oka Oční koule =bulbus Bělima =scléra Rohovka=cornea Živnatka=uvea Čočka=lens Sítnice=retina Duhovka=iris Sklivec=corpus vitreum Přídatné

Více

Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních služeb. Komunitní plán města Slaný

Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních služeb. Komunitní plán města Slaný Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních Komunitní plán města Slaný 2007 Analýza poskytovatelů sociálních Zjištěné informace: podklad pro plánování rozvoje sociálních výchozí materiál pro Katalog poskytovatelů

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

Podpora sociálního začleňování osob se zdravotním postižením

Podpora sociálního začleňování osob se zdravotním postižením PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Priorita 1 Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Opatření 1.4. Podpora sociálního začleňování osob se zdravotním postižením Udržení a rozšíření

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Shrnutí Dotazníkového šetření se zúčastnilo 23 ze 36 oslovených poskytovatelů PZ (včetně jejich poboček) Poskytovatelé PZ zastoupeni ve 13

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Popis realizace sociální služby Druh poskytované služby: Osobní asistence Název zařízení: Osobní asistence Novojičínsko Poslání osobní asistence Posláním Osobní asistence je individuálně pomáhat osobám

Více

OČNÍ VYŠETŘENÍ PRO POSUDKOVÉ ÚČELY

OČNÍ VYŠETŘENÍ PRO POSUDKOVÉ ÚČELY OČNÍ VYŠETŘENÍ PRO POSUDKOVÉ ÚČELY Lidmila PROCHÁZKOVÁ Oční odd. Masarykovy nemocnice Ústí n.l. prim. MUDr. Pavel Sušický CO PACIENTI ŽÁDAJÍ částečný invalidní důchod (ČID) plný invalidní důchod (PID)

Více

Projekt: Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele č. OPLZZ-ZS22-14/2008

Projekt: Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele č. OPLZZ-ZS22-14/2008 Projekt: Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele č. OPLZZ-ZS22-14/2008 Kulatý stůl na téma Uplatnitelnost lidí s mentálním postižením na trhu

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

Sociální a zdravotní služby 2011

Sociální a zdravotní služby 2011 Sociální a zdravotní služby 2011 Hlavní činností Charity ČR je pomoc potřebným na celém území České republiky prostřednictvím zdravotních a sociálních služeb. Tyto služby jsou poskytovány spoluobčanům

Více

O společnosti. Chráněné bydlení Pastelky., o.p.s., Vilémov 39, 407 80 Vilémov.

O společnosti. Chráněné bydlení Pastelky., o.p.s., Vilémov 39, 407 80 Vilémov. Slovo úvodem Mílí přátelé, rádi bychom vás seznámili s činností naší organizace. Po dlouholetých zkušenostech s poskytování sociálních služeb pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením jsme se rozhodli

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji rok první Ing. Stanislava Správková, Jaroslav Hodboď, Zuzana Habrichová Dis., Milan Kubík Dis. Kdo se podílel na vzniku služeb o.s. Fokus Mladá

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2013

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2013 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2013 1. METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Cíl dotazníkového šetření Dotazníkové šetření bylo zaměřeno na získání zpětné

Více

Analýza sociálních služeb obce Kobeřice

Analýza sociálních služeb obce Kobeřice Analýza sociálních služeb obce Kobeřice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Vyhodnocení Analýzy potřeb v oblasti

Více

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CO JSOU SOCIÁLNÍ SLUŽBY? Sociální služby se tedy snaží: podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení

Více

Formulář závěrů ze SWOT analýzy. Zpracovatelé analýzy (seznam členů pracovní skupiny, kteří se na zpracování SWOT analýzy podíleli):

Formulář závěrů ze SWOT analýzy. Zpracovatelé analýzy (seznam členů pracovní skupiny, kteří se na zpracování SWOT analýzy podíleli): Formulář závěrů ze SWOT analýzy Název pracovní skupiny: Osoby s mentálním a kombinovaným postižením Moderátor: PaedDr. Zdenka Šándorová, Ph.D. Zapisovatel: PaedDr. Zdenka Šándorová, Ph.D. Zpracovatelé

Více

k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce

k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce ZÁKON č.108/2006 Sb., o sociálních službách Tento zákon můžete najít v plném znění ZDE Tento zákon upravuje: - podmínky poskytování pomoci a podpory

Více

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6.

Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6. Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6.2012 Karlovy Vary, 5.6.2012 Termín realizace: červen 2012 prosinec

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Poslání: Podpora pečující rodiny tak, aby dítě nebo osoba s postižením i nadále žila v rodině a zároveň byl umožněn důstojný život pečující osobě i celé rodině. Obsahem

Více

Žádost o poskytnutí sociální služby

Žádost o poskytnutí sociální služby Žádost o poskytnutí sociální služby Chráněné bydlení Sv. Michaela, Diecézní charita Brno - Služby Brno, Gorkého 34, 602 00 Brno Vážený žadateli, tato žádost nám poskytne základní informace o Vás a o motivaci,

Více

Mapování sociálních potřeb občanů Nového Jičína a okolních obcí

Mapování sociálních potřeb občanů Nového Jičína a okolních obcí ~ nt -, * * ** * * ** evropský sociální * fond v ČR EVROPSKÁUNIE PJ-i'i OPER~ČNí PROGRAM LlDSKE ZDROJE Mapování sociálních potřeb občanů Nového Jičína a okolních obcí Vážení spoluobčané, naším hlavním

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Soubor informací o poskytované službě DŮM NA PŮL CESTY Centrum sociálních služeb Ostrava, příspěvková organizace

Více

Oftalmologie atestační otázky

Oftalmologie atestační otázky Platnost: od 1.1.2015 Oftalmologie atestační otázky Okruh všeobecná oftalmologie 1. Akomodace, presbyopie a její korekce 2. Refrakce oka, způsoby korekce, komplikace (mimo kontaktní čočky) 3. Kontaktní

Více

KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN

KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN Péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN O.Pěč 17.3.2011 Karlovy Vary Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

CASE MANAGEMENT ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ

CASE MANAGEMENT ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ CASE MANAGEMENT Ivana Kaniová Katedra sociální práce FSS OU OTÁZKA NA ÚVOD Co potřebuje

Více

Výběrové šetření o zdravotně postižených osobách v ČR za rok 2007. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.

Výběrové šetření o zdravotně postižených osobách v ČR za rok 2007. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso. Výběrové šetření o zdravotně postižených osobách v ČR za rok 2007 Kdo se na výběrovém šetření podílel MZ, MPSV a MŠMT Úřad pro ochranu osobních údajů statistická a výzkumná pracoviště - ČSÚ, ÚZIS, ÚIV,

Více

PRŮVODCE SLUŽBOU. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením. www.socsluzbykarvina.cz

PRŮVODCE SLUŽBOU. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením. www.socsluzbykarvina.cz SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město Středisko denních služeb Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město, PRŮVODCE SLUŽBOU Denní centrum služeb pro osoby

Více

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Vyhodnocení ankety laické veřejnosti Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Hustopeče, říjen 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Cíl anketního šetření... 3 3 Metoda šetření... 3 3.1 Cílová skupina...

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita č. 1 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier HISTORIE A SOUČASNOST OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ŽIVOT BEZ BARIÉR Registrace sdružení 10. února 2004 Účel vzniku podpora integrace zdravotně

Více

Smlouva o poskytování sociální služby sociální rehabilitace

Smlouva o poskytování sociální služby sociální rehabilitace Smlouva o poskytování sociální služby sociální rehabilitace I. Označení smluvních stran MENS SANA o.s. zastoupená Mgr. Jaroslavou Saidlovou, předsedkyní Rady sdružení MENS SANA o.s. Ukrajinská 1533/13

Více

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením ZAHRADA2000 o.s., Jeseník Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením 2014 Sociálně rehabilitační centrum založeno 1998 pro potřeby zdravotně hendikepovaných, především duševně nemocných lidí,

Více

Dobrovolnictví jako cesta k inkluzi Mgr. Eva Urbanovská Mgr. Eliška Vymazalová Dobrovolník je člověk, který si dostatečně věří v tom, že může sám změnit věci, se kterými není spokojen. Je to člověk, který

Více

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením 3.7.1 PRIORITA: Rozvoj služeb na Vlachovobřezsku 3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Malenicích pracuje Charita Malenice (je součást Diecézní

Více

Analýza sociálních služeb obce Strahovice

Analýza sociálních služeb obce Strahovice Analýza sociálních služeb obce Strahovice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Žádost o poskytování sociální služby v Domově seniorů TGM

Žádost o poskytování sociální služby v Domově seniorů TGM Žádost o poskytování sociální služby v Domově seniorů TGM 1. Zájem o poskytování sociální služby (zakroužkujte): Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem 1 2. Zájemce o službu Jméno a příjmení:...

Více

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Pojem dlouhodobá péče ( long-term-care) OECD definuje LTC péči jako určité spektrum služeb určených lidem závislých na pomoci v některých ze

Více

Zásady Plzeňského kraje

Zásady Plzeňského kraje Zásady Plzeňského kraje k řízení o poskytnutí vyrovnávací platby formou neinvestiční dotace (dotační řízení) nebo formou neinvestičního příspěvku na provoz poskytovateli sociální služby, který je příspěvkovou

Více

Cíl ankety. Koncepce ankety

Cíl ankety. Koncepce ankety Cíl ankety Cílem ankety bylo zjistit názory a připomínky obyvatel související s rozvojem sociálních služeb na Sušicku a to na základě dílčích otázek zaměřených zejména na informovanost o sociálních službách

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Popis realizace sociální služby Aktualizováno k 1. 7. 2013 organizace zřizovaná Jihočeským krajem Základní údaje Centrum

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Služeb sociální péče TEREZA, PO Benešov u Semil 180, 512 06

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Služeb sociální péče TEREZA, PO Benešov u Semil 180, 512 06 O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Služeb sociální péče TEREZA, PO Benešov u Semil 180, 512 06 Organizační řád Služeb sociálních péče TEREZA, PO, v Benešově u Semil, stanoví zásady činnosti a řízení organizace,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI KRÁSA POMOCI ZA OBDOBÍ 1.1.2012-31.12.2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI KRÁSA POMOCI ZA OBDOBÍ 1.1.2012-31.12.2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI KRÁSA POMOCI ZA OBDOBÍ 1.1.2012-31.12.2012 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI 2. ČINNOST SPOLEČNOSTI KRÁSA POMOCI OD 1.1. 2012 DO 31.12.

Více

Pracovní skupina OBČANÉ SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM

Pracovní skupina OBČANÉ SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM Pracovní skupina OBČANÉ SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM Manažerka PS: Kamila Vašutová, DiS. Středisko rané péče SPRP Ostrava Kontaktní osoba PS: Mgr. Markéta Heglová MMO, odbor sociálních věcí, školství, sportu

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 OBSAH 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 2 SLUŽBY PRO SENIORY A ZDRAVOTNĚ POSTIZENÉ.. 10 Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek...

Více