příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA"

Transkript

1 Střední škola hotelová, obchodní a polygrafická, Český Těšín, příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

2 Zpracováno ve smyslu 10, odst. 3, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle vyhlášky č. 15/2005 Sb., 7, odst. 1, část třetí, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, v platném znění a čl. 18, odst. 2, části šesté Zásad vztahů orgánů Moravskoslezského kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem. Zpráva byla projednána pedagogickou radou a schválena školskou radou. Předkládá Ing. Vanda Palowská, ředitelka školy SŠ HOP Český Těšín - Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2011/2012 2

3 Mise školy: Škola navazuje na bez mála stočtyřicetiletou tradici pokračovací živnostenské školy na území města Českého Těšína. V roce 1945 byla založena jako učňovská škola. V následujících desetiletích prošla řadou kvalitativních proměn. Má statut střední školy. Poskytuje střední vzdělání ve stupni s maturitní zkouškou a s výučním listem. Je školou odbornou multioborovou. Jejím úkolem je přizpůsobovat oborovou strukturu školy k požadavkům trhu práce. Vzdělává žáky i dospělé v denní formě i dálkové, nabízí celoživotní formy učení. Zaměřuje se na rozvoj osobnosti člověka člověka, který bude vybaven poznávacími a sociálními způsobilostmi, mravními a duchovními hodnotami pro osobní a občanský život, výkon povolání nebo pracovní činnosti, získávání informací a učení se v průběhu celého života. MOTTO: PER ASPERA AD ASTRA Přes překážky ke hvězdám SŠ HOP Český Těšín - Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2011/2012 3

4 OBSAH: 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Charakteristika školy PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ Obory vzdělání s maturitní zkouškou Obory vzdělání s výučním listem Obory vzdělání nástavbové denní a dálkové Přehled počtu žáků POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY Struktura pracovníků Odborná kvalifikace ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ Kritéria pro přijetí Protokol o přijímacím řízení ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PODLE CÍLŮ STANOVENÝCH VZDĚLÁVACÍMI PROGRAMY Přehled výsledků za 1. pololetí školního roku Přehled výsledků za 2. pololetí školního roku KVALITA + Stav po opravných zkouškách k Maturitní zkoušky Závěrečné zkoušky DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Krátkodobé kurzy Dlouhodobé kurzy a studium AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI Kalendárium akcí na škole ve školním roce 2011/ Aktivity za období září - leden Aktivity za období únor - srpen SŠ HOP Český Těšín - Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2011/2012 4

5 8 ÚSEK PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČŠI ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY Rozpis a vyhodnocení závazných ukazate Školní jídelna Materiální zabezpečení vzdělávací a výchovné činnosti Učební pomůcky DALŠÍ ÚDAJE O ŠKOLE Zapojení do programů, projektů Studentský parlament Výchovné poradenství, prevence Zapojení do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Zapojení do spolupráce s partnery SRPŠ, Školská rada, Nadace ZÁVĚR PŘÍLOHY SŠ HOP Český Těšín - Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2011/2012 5

6 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název Sídlo Střední škola hotelová, obchodní a polygrafická, Český Těšín, příspěvková organizace ul. Frýdecká 32/690, Český Těšín IČ IZO DIČ CZ , neplátce DPH Identifikátor právnické osoby Tel./fax / Web stránka Právní forma školy Zřizovatel Zahájení činnosti Datum a č. j. posledního rozhodnutí MŠMT, kterým se mění zařazení do sítě Statutární orgán Právnická osoba vykonává činnost školy a školského zařízení: střední škola školní jídelna příspěvková organizace Moravskoslezský kraj IČO ul. 28. října 117/ Ostrava 1. července 2001 ZL/124/ , č.j / č.j / č.j / , č.j / *(změna názvu od SŠ hotelová,obchodní a polygrafická, Český Těšín, příspěvková organizace) Ing. Vanda Palowská, ul. Beskydská 12, Český Těšín kapacita 1250 cílová IZO kapacita 380 cílová 380 stravovaných IZO odloučená pracoviště Český Těšín, Frýdecká 37/ Český Těšín, Masarykovy sady 19/ Český Těšín, Hlavní třída 2061 Předmět činnosti odpovídající hlavnímu účelu: poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou poskytuje střední vzdělání s výučním listem připravuje především pro výkon odborných činností připravuje i pro studium na vysoké škole zabezpečuje stravování žáků a pracovníků školy ve školní jídelně SŠ HOP Český Těšín - Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2011/2012 6

7 Vedení školy Ředitelka statutární orgán Zástupce statutárního orgánu a zástupce ředitelky pro teoretické vyučování Zástupkyně ředitelky pro teoretické vyučování Zástupkyně ředitelky pro praktické vyučování Zástupkyně ředitelky pro ekonomiku a hospodaření Ing. Vanda Palowská Mgr. Taťána Polášková Ing. Jana Matlochová Ing. Alena Lacková Ing. Halina Twardziková Školská rada zřízena dnem 1. září 2005 na základě usnesení Rady Moravskoslezského kraje č. 18/895 ze dne 13. července 2005; zřizovací listina školské rady ŠR/118/2005 Členové jmenováni Radou kraje Ing. Jaroslav Drahoš předseda Ing. Michal Trojka Zvoleni pedagogickými pracovníky Zvolení zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty Mgr. Danuta Siderková jednatelka Ing. Radomír Holý Pavel Cieslar JUDr. Marie Sciskalová, Ph.D. SŠ HOP Český Těšín - Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2011/2012 7

8 Škola je členem asociací: 1. CBA Česká barmanská asociace a Šejkr klub CBA 2. AKC Asociace kuchařů a cukrářů a Junior klub AKC 3. AHR ČR Asociace hotelů a restaurací České republiky 4. AČ ČR Asociace číšníků ČR 5. UNIHOST Ostrava 6. Sdružení aranžérů České republiky 7. Asociace sommelierů SŠ HOP Český Těšín - Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2011/2012 8

9 1.1 Charakteristika školy Vznik a vývoj školy Škola navazuje na bez mála stočtyřicetiletou tradici pokračovací živnostenské školy na území města Českého Těšína. V roce 1945 byla zřízena jako učňovská škola. Ve své bez mála sedmdesátileté historii vychovala bez mála sedmnáct tisíc absolventů a prošla řadou proměn. Z původní učňovské školy se transformovala v roce 1979 na střední odborné učiliště společného stravování. Od tohoto roku se vyučovaly na škole vedle oborů učebních i obory s maturitou zaměřené hlavně na gastronomii a obchod. V roce 1994 získala škola nový název a novou organizační strukturu Integrovaná střední škola obchodního podnikání, kterou tvořila střední odborná škola obchodního podnikání a střední odborné učiliště obchodního podnikání. Zaměření na obchod a gastronomii je rozšířeno o hotelnictví a turismus. Od 1. ledna 2006 nese škola zasloužený honosný prestižní název Střední škola hotelová a obchodně podnikatelská, Český Těšín, příspěvková organizace. Od 1. září 2011 dochází opět ke změně názvu, a to s vazbou na změnu oborové struktury. Do názvu se dostává nový přívlastek "polygrafická" a zní: STŘEDNÍ ŠKOLA hotelová, obchodní a polygrafická, Český Těšín, příspěvková organizace. V průběhu dlouholeté historie školy se měnily nejen názvy, ale i zřizovatelé školy, a hlavně obory. Proměny školy se projevily i v jejím kvalitativním rozvoji i kvantitativním růstu hlavně v posledních 20 letech. Z původní malé učňovské školy je tu velká odborná multioborová střední škola. Od roku 2000 se škola částečně stabilizovala. Nemění se skladba oborů ani počet žáků a studentů. Je zřejmá maximální snaha celého vedení školy o zvýšení úrovně a úspěšnosti školy. Vývoj na trhu práce v Českém Těšíně a okolí si vynutil zásadní strategická rozhodnutí. Škola si dala za cíl zřízení nového oboru vzdělávání oboru polygrafie s výraznou uplatnitelnosti na trhu práce. Tento záměr byl škole schválen a od září 2008 je tento obor vyučován. První maturanti oboru polygrafie maturovali v letošním školním roce 2011/2012. Je to další významný mezník v historii školy. Školu čekají další změny, a to změny, které přináší realizace reformy ve školství ČR. Oblast výchovně-vzdělávací Střední škola hotelová, obchodní a polygrafická (SŠ HOP) v Českém Těšíně patří mezi největší odborné střední školy v regionu i ve státě. Multioborová škola, která reaguje svou oborovou strukturou na potřeby trhu práce. V současné době nabízí obory s trojím zaměřením - hotelnictví, obchod a polygrafie. Škola čítá bez mála tisíc žáků a studentů v denní a dálkové formě vzdělávání, oborech s maturitou i s výučním listem, včetně oborů nástavbových (po výučním listu). Vyučuje se podle platných osnov vydaných MŠMT a u 1. až 3. ročníků podle vlastních školních vzdělávacích programů. Na škole jsou v denním studiu žáci ve věku let, v nástavbovém studiu denním a dálkovém pak ve věku 18 a více let. Celkem 958 žáků se vzdělává ve škole, a to ve 31 třídách denní formy, 6 třídách dálkové formy vzdělávání celkem 37 tříd(!). Každá třída má svoji tří- až pětičlennou třídní samosprávu. Od října 2005 působí na škole školská rada. Škola má od roku 2003 studentský parlament, který tvoří zvolení mluvčí tříd. Podle potřeby se schází výchovná komise. Škola má dobrou oborovou prostupnost, ale složitou organizaci (11 oborů vzdělání ve třech místně oddělených školních budovách) a s tím spojenou velkou škálu problémů. Zatím se neprojevil demografický pokles na náboru žáků do 1. ročníků díky dobře připravené a provedené propagaci školy a také dobré dopravní dostupnosti školy a hlavně díky nabídky žádaných oboru vzdělávání. Na školu se SŠ HOP Český Těšín - Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2011/2012 9

10 hlásí žáci i s horším průměrem, než by se očekávalo, a to následně ovlivňuje studijní úroveň žáků. Nabídka cizích jazyků je rozšířená na anglický jazyk, německý jazyk, ruský jazyk, polský jazyk. Výrazně se projevuje u žáků nechuť k tělesné výchově. Je evidován nepatrný nárůst kázeňských problémů a hlavně nárůst absence. Škola je školou odbornou vedle výuky teoretické má i výuku praktickou. Úsek praktického vyučování zajišťuje tzv. odborný výcvik, učební praxe a odborná praxe, a to ve vlastních střediscích praktického vyučování nebo u zaměstnavatelů v tuzemsku i v zahraničí (Německo, Řecko, Francie). Letošní rok byl ve znamení zavádění školních vzdělávacích programů (zatím celkem pro osm oborů Hotelnictví, Ekonomika a podnikání, Obchodník, Kuchař-číšník, Prodavač, Aranžér, Cukrář, Polygrafie) a tvorby ŠVP pro obory nástavbové Gastronomie a Obchodník, také pro zkrácené studium obor kuchař-číšník. V rámci udržitelnosti projektu EU je provozována Evropská škola celoživotního vzdělávání při SŠ HOP, která nabízí odborné kurzy s vazbou na získání dílčích kvalifikací v rámci neformálního učení, škola je autorizovanou osobou a zapojila se do projektu UNIV2 KRAJE. Škola se připravuje k vybudování Gastrocentra. Žáci oboru polygrafie v rámci programu Leonardo da Vinci Sokrates Comenius realizují projekt se školou v Německu a ve Finsku. Škola rozvíjí výrazně environmentální výchovu, získala krajské projekty a hlavně mezinárodní titul EKOŠKOLA. Ve škole byl založen a pracuje školní sportovní klub žáků. Shrnutí školního roku 2011/ úvodník ředitelky z populární výroční zprávy školy s názvem 30 deka informací. Drazí žáci, studenti, kolegové pedagogové, milí zaměstnanci, přátelé! Dostává se Vám do rukou už dvanáctá v pořadí výroční zpráva naší školy 30 deka informací 2011/2012. Dovolte mi v úvodu také trochu vyhodnocovat. I školní rok 2011/2012 začal slavnostně a významně. Naše škola změnila s platností od 1. září 2011 název na STŘEDNÍ ŠKOLA HOTELOVÁ, OBCHODNÍ A POLYGRAFICKÁ, ČESKÝ TĚŠÍN, příspěvková organizace. Důvodem změny bylo zviditelnit nový obor polygrafie, který vytvořil třetí větev vzdělávání vedle hotelnictví a obchodu v naší odborné multioborové střední škole. Díky oboru polygrafie s téměř 150 studenty technického zaměření se nám podařilo přežít pokles žáků přicházejících ze základních škol a ustát tzv. druhou etapu procesu optimalizace středních škol, která spočívala ve slučování dvou i více škol v jednu. Pro nový název jsme vytvořili nové logo a dokonce udělali i novou fasádu hlavní školní budovy. A tak od prosince se pyšní naše škola barevným originálním nápisem názvu, loga a webu školy na budově. Pro zvýšení estetického dojmu jsme navíc upravili předzahrádku čili revitalizovali porosty. Zvelebení se dočkala např. také naše malá tělocvična na Frýdecké 37, která vznikla už v padesátých letech minulého století jako velká klubovna. V oblasti provozně údržbářské nás bohužel postihly i smutné a nemilé události. Došlo k nečekaným haváriím na vzduchotechnice a kanalizaci. V lednu 2012 zemřel náš dlouholetý školník v hlavní školní budově - pan Pavel Vitásek. Čest jeho památce! Celý školní rok 2011/2012 jsme věnovali přípravám projektu vybudování Gastrocentra s podporou zřizovatele a EU v předpokládané rozpočtované částce 1,7 mil. Kč. Doufejme, že vše proběhne dle plánu a stavět v suterénu růžové budovy začneme ještě na konci června. Další možností získat větší dotaci pro školu bylo podání projektu v rámci výzvy MŠMT EU peníze středním školám. Věc vyžadovala hodně úsilí, ale určitě to stojí za to v kontextu stále se snižujících finančních prostředků přidělovaných na školství. Náš projekt Modern Education for New Generation byl nejprve přijat, pak schválen a v květnu bylo konečně vydáno rozhodnutí o přidělení finančních prostředků škole ve výši 2,8 mil. Kč(!). Podařily se nám i jiné husarské kousky. Z projektu MŠMT od ledna 2012 financujeme školní psycholožku. Díky tomu můžeme nabízet v naší škole komplexní poradenské služby (výchovné poradenství, kariérové poradenství, prevence rizikového chování, psychologické služby). Dokázali jsme zmírnit rizikové projevy chování našich žáků, snad i díky projektu AVE Centra Rosteme spolu, ve kterém pokračujeme už druhým rokem. Co se nám stále nedaří, je boj s absencí žáků v tělesné výchově. Přesto ve sportu úspěchy dosahujeme. Náš reprezentační floorbalový tým získal mistrovský SŠ HOP Český Těšín - Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2011/

11 titul v okrese a pak na to ještě stříbro v kraji. Co se nám daří, je oživení vzdělávání dospělých, a to díky pilotážím vzdělávacích programů projektu UNIV2 KRAJE. Těší nás masové zapojení našich žáků do nových soutěží ve finanční gramotnosti a také postupné rozvíjení mimoškolních aktivit vedoucích k prohlubování dovedností studentů oboru polygrafie. Největší bomba roku 2011/2012 je naše nadšení pro ekologii, které lze vypozorovat nejen u školního ekotýmu, nejen u ostatních žáků, ale i u všech zaměstnanců. Není divu, že se nám podařilo získat pro školu mezinárodní titul Ekoškola! Je to opravdu neobvyklé a obdivuhodné v případě střední školy našeho zaměření. Chlubíme také se vazbami na Obchodně podnikatelskou fakultu Karviná Slezské univerzity Opava. Naši kolegové matikáři, ekonomové, účtaři poskytují fakultě konzultace při přípravě vzdělávacího projektu s cílem zvýšit úspěšnost studentů SŠ po nástupu na VŠ. Působíme výrazně i v našem městě. Tentokrát v úplně nové oblasti - oblasti občansko-veřejno-historické. Vzali jsme si do péče pomník T. G. Masaryka. Po krátké přestávce jsme obnovili naše charitativní aktivity a uspořádali v březnu sbírku na postižené děti. Celý duben strávil náš pedagog na charitativní misi na Haiti. Škola směřuje k vytvoření vazeb na naše absolventy. V usměrňování budoucnosti školy napomáhá významně školská rada (od září v novém složení). V těch všech bohatých aktivitách vyčnívá náš hlavní cíl vzdělávání a výchova. Stále je důležitá jazyková příprava žáků. Důraz na výuku cizích jazyků u nás dokládá např. Mezinárodní den pozdravů, který uspořádala komise cizích jazyků letos poprvé ve spolupráci s agenturou AIESEC. Bazírujeme na zavádění informačních a komunikačních technologií a snažíme se vytvořit podmínky pro jejich rozvoj. Snad se nám podaří zviditelnit letošní investice v příštím školním roce a dočkáme se nejen nových webových stránek, jejich většího využití, nového revolučního využití systému Bakaláři či e-learningu nebo elektronické třídní knihy, apod. I letos tvoříme nové školní vzdělávací programy. Jsou to v pořadí už devátý a desátý, a to pro nástavbové obory. Navíc jsme šli u nás do přípravy tzv. zkráceného studia v oboru kuchař-číšník. No a pak už jenom maturujeme a maturujeme podle nové koncepce skoro celý rok. V září a v říjnu organizujeme zkoušky náhradní a opravné, v listopadu a prosinci vyplňujeme přihlášky pro termíny řádné jarní, od ledna do dubna zadáváme do systému žáky, jejich osobní údaje, předměty, učebny, zadavatele, hodnotitele, komisaře, oprávněné osoby, omluvy, děláme cvičné testy, připravujeme digitální datový terminál, tiskneme dokumentaci protokoly pro všechny části maturitní zkoušky, pracovní listy, záznamy plombování, atd. Mezi tím se snažíme realizovat cvičné maturitní testy. V květnu a červnu probíhají písemné zkoušky společné části, praktické zkoušky profilové části a konečně ústní zkoušky společné i profilové, včetně případných obhajob. A aby toho nebylo málo hned od 1.června ukončujeme také po novém výuku oborů s výučním listem. Přihlásili jsme se mezi školy, které využijí ve školním roce 2011/2012 jednotného zadání závěrečných zkoušek, která jsou celostátní zpracovány pro tříleté obory. Letos naši školu opustí maximální počet maturantů historicky nejvyšší číslo 207 studentů. K tomu můžeme přičíst 78 žáků tříletých oborů a dostáváme se na celkové číslo 285 žáků absolventů 2011/2012. Zajistit náhradu za tyto žáky v přijímacím řízení pro školní rok následující v podmínkách demografického poklesu není lehké. Ale radujme se tím, co máme letos. Radujme se ze závěru školního roku a z nadcházejícího léta a z prázdnin. Těšme se dnešním dnem carpe diem. Hodně zdaru do nové životní etapy všem letošním absolventům! Hodně zdaru těm, kteří s novým školním rokem se do školy vrátí či nastoupí! Příjemné počtení naší tradiční školní publikace 30 deka informací přeje Ing. Vanda Palowská, vaše ředitelka P.S. Věřím, že všichni žáci i zaměstnanci najdou své jméno otištěné na některé z následujících stránek a budou na to pyšní(!). Oblast personální Zaměstnanci školy jsou pedagogičtí pracovníci (učitelé teoretického vyučování a učitelé praktického vyučování) a nepedagogičtí pracovníci (administrativní a provozní). Počet pedagogických pracovníků činí 77 učitelů v teoretickém vyučování a v praktickém vyučování (vč. externistů), počet provozních a administrativních SŠ HOP Český Těšín - Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2011/

12 zaměstnanců je 26. Celkem má škola 103 zaměstnanců (+ 6 externích učitelů). Pedagogičtí pracovníci mají odborovou organizaci. Současným zřizovatelem školy je Moravskoslezský kraj. Vedení školy tvoří ředitel a čtyři zástupci dva zástupci ředitele pro teoretické vyučování, jeden pro praktické vyučování a jeden pro ekonomiku. Rozšířené vedení školy tvoří dále vedoucí učitelka pro teoretické vyučování, vedoucí učitelka pro odborný výcvik, manager pro rozvoj sportu a tělesné výchovy. Do grémia školy patří kromě rozšířeného vedení školy také předsedové předmětových komisí/týmů. Předmětové komise jsou: PK českého jazyka a literatury, vč. cizích jazyků (AJ, NJ, RJ, PJ), PK společenských věda přírodních věd, PK tělesné výchovy, PK gastronomie, PK obchodu, PK polygrafie a komise třídních učitelů (celkem 7). Do grémia se řadí také dva výchovní poradci, jeden metodik prevence, tři koordinátoři ŠVP, koordinátor autoevaluace, včetně čtyřčlenného autoevaluačního týmu, koordinátor pro další vzdělávání (náznak nového úseku celoživotního učení) dále koordinátor EVVO, koordinátor pro zahraniční vztahy a koordinátor pro volnočasové aktivity. Oblast ekonomická a materiálně-technická Škola se nachází ve třech školních budovách. Nejstarší budova původní německé základní školy je z roku Druhá je původně zemskou dívčí školou z roku Třetí z roku 1903 byla objektem kláštera sester Boromejek. První budova je v centru města v Masarykových sadech. K budově patří malá předzahrádka, budova nemá svoji tělocvičnu, od loňského roku má učebnu výpočetní techniky a nově vybavenou učebnu stolničení. Druhá a třetí budova stojí naproti sobě na ul. Frýdecké na okraji města (cca 12 minut chůze od nádraží vlakového a autobusového), včetně rozsáhlých přilehlých prostor dnes využívaných školou jako školní zahrada (s ovocným sadem, antickým parkem) a jako školní sportovně rekreační areál (s bazénem, posilovnou, saunou, miniaturgolfem, hřišti pro plážový volejbal, tenis, košíkovou, ringo, kuželkovou dráhou apod.). Přilehlé prostory nebyly až do roku 1990 využívány. Vše bylo vybudováno až v posledních 20 letech. V tomto školním roce byla zahájena revitalizace školních zahrad. Škola má na ul. Frýdecké novou víceúčelovou sportovní halu a dvě původní tělocvičny, dvě odborné učebny výpočetní techniky, učebnu pro výuky fiktivních firem, studovnu, učebnu propagace, stolničení, aranžování, jazykové učebny, cvičnou kuchyň a jídelnu, cvičný bar, kavárnu, ale také školní muzeum, pamětní desky v mezipatře, galerii nejlepších žáků. Nově bylo vybudováno a vybaveno polygrafické studio tiskařská dílna z prostředků zřizovatele. V celé škole je 16 učitelských kabinetů (nedostačující počet), 3 kabinety pro praktické vyučování, dva školní bufety, dva automaty na nápoje, jeden na občerstvení, dvě školní jídelny. Škola má přístup na internet ve všech budovách. Organizačně ke škole spadají i střediska praktického vyučování. Přímo ve škole byly vybudovány v půdních prostorech na ul. Frýdecké čp. 37 ateliéry pro potřeby SPV oboru aranžér. Škola opustila prostory odloučeného pracoviště v Karviné z důvodu přesunu působnosti na oblast třinecka. Škola má své vlastní výukové gastronomické zařízení pro praxi od září 2010 v Čítárně a literární kavárně NOIVA v Českém Těšíně u hraničního mostu do Polska. Projevuje se nedostatek počítačů hlavně pro potřeby vyučujících, také počet a vybavenost kabinetů zaostává za potřebami. Učebny pro teoretickou výuku byly obohaceny už sedmi multimediálními učebnami. O prázdninách 2012 proběhla částečná výměna oken v budově v Masarykových sadech, došlo k obnově tělocvičny - podlahy na ul. Frýdecké 32, rekonstruována byla i školní kuchyň na ul. Frýdekcé 32, chodby v hlavní budově na ul. Frýdecké 32 byly vymalovány, stejně tak i chodby v budově Masarykovy sady, renovovány byly i všechny dveře. Započata byla přestavba suterénní laboratorní kuchyně a jídelny oboru hotelnictví v budově Frýdecká 37. SŠ HOP Český Těšín - Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2011/

13 Škola je pořadatelem řady akcí v průběhu školního roku. K nejvýznamnějším v tomto školním roce patřily (v chronologickém sledu v průběhu školního roku): - Slavnostní zahájení školního roku - Přebor v miniaturgolfu o putovní pohár ředitele školy (už 19. ročník) - Přebor středních škol v netradičních sportovních disciplínách (už 19. ročník) - Mezinárodní taneční soutěž v hale školy ve spolupráci s KaSS "Střelnice" - Den studentstva Juvenálie vyhlášení prospěchově nejlepších žáků školy - Mezinárodní den pozdravů Den otevřených dveří Vánoce u nás Vánoční strom propagační akce - Školní soutěž Mladý barman o cenu starosty města - Školní vánoční koncerty - Regionální sommelierská soutěž Těšínská karafa s mezinárodní účastí - Den vzdělávání vyhodnocení výsledků a úspěchů školy - Těšínská středoškolská basketbalová liga s mezinárodní účastí v naší hale - Muzikálová představení žáků školy pro rodiče a veřejnost - Náborové akce pro žáky 9. tříd ZŠ, také nově náborové akce v únoru v Noivě - Celoroční aktivita Rok sportu soutěž třídních sportovních týmů v deseti sportovních disciplínách - Slavnostní vyřazení maturantů a učňů v sále Těšínského divadla, atd. Oblast organizační Škola má vytvořený organizační řád i strukturu, také školní řád. Průběžné jsou tyto směrnice aktualizovány a podle potřeby doplňovány Problém organizační školy je v jejích třech místně oddělených budovách a v rozmanitosti oborů a forem studia, ve velikosti sboru, v rozmanité struktuře zaměstnanců, v nedostatku prostor jak pro výuku, tak pro kabinety, pro kanceláře, pro archív atd. Škola má tři skupiny zaměstnanců pedagogičtí, administrativní a provozní. Nemocnost (dlouhodobá) v úseku provozním ovlivňuje chod školy. Nově vzniká úsek pro další vzdělávání. Škola usiluje o vytvoření centra celoživotního učení. Řídící a organizační práce v těchto podmínkách je náročná. SŠ HOP Český Těšín - Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2011/

14 2 Přehled oborů vzdělávání (v rozhodnutí o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení č.j /05-21 ze dne a u nového boru polygrafie ze dne ) Kód oboru Název Stupeň vzdělání Forma M/ M/01* M/ M/01* M/ M/01* L/ L/01* Polygrafie Polygrafie Hotelnictví a turismus Hotelnictví Obchodně podnikatelská činnost Ekonomika a podnikání Obchodník Obchodník střední s maturitní zkouškou střední s maturitní zkouškou střední s maturitní zkouškou střední s maturitní zkouškou střední s maturitní zkouškou střední s maturitní zkouškou střední s maturitní zkouškou střední s maturitní zkouškou Délka studia Nejvyšší povolený počet žáků denní 4 roky 120 denní 4 roky 120 denní 4 roky 240 denní 4 roky 240 denní 4 roky 120 denní 4 roky 120 denní 4 roky 264 denní 4 roky H/01* Kuchař-číšník střední s výučním listem denní 3 roky H/01* Cukrář střední s výučním listem denní 3 roky H/01* Prodavač střední s výučním listem denní 3 roky H/01* Aranžér střední s výučním listem denní 3 roky L/504 Společné stravování střední s maturitní zkouškou denní nástavbová 2 roky L/504 Společné stravování střední s maturitní zkouškou dálková nástavbová 3 roky L/501 Provoz obchodu střední s maturitní zkouškou denní nástavbová 2 roky L/501 Provoz obchodu střední s maturitní zkouškou dálková nástavbová 3 roky 90 *) jen 1. až 3. ročníky kód a název podle RVP - ŠVP SŠ HOP Český Těšín - Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2011/

15 Ve školním roce 2011/2012 se vyučovalo podle těchto učebních osnov: STUDIJNÍ OBORY osnovy - vyučuje se jen u 4. ročníků, u 1. až 3. ročníků podle ŠVP od 1. září 2009 KÓD KÓD OBOR PLATNOST M/ / M/ / L/ / L/ L/ / L/ L/ / L/504 Hotelnictví a turismus ODBORNÉ PŘEDMĚTY Obchodně podnikatelská činnost Obchodník, obchodnice Dobíhající Obchodník Nové u nás od Provoz obchodu Dobíhající Provoz obchodu Nové od 2005 Společné stravování Dobíhající Společné stravování Nové od 2005 Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne , čj /01-23 s platností od 1. září 2001 počínaje 1. ročníkem Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne , čj /96-23 s platností od 1. září 1996 počínaje 1. ročníkem Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne , čj /97-23 s platností od 1. září 1998 počínaje 1. ročníkem Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 10. června 2004, čj / s účinnosti od (nejpozději) počínaje 1. ročníkem Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne , čj /95-23 s platností od 1. září 1995 počínaje 1. ročníkem Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne , čj / s účinností od 1. září 2005 počínaje 1. ročníkem Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne , čj /96-23 (denní) a č.j /96-23 (dálkové) s platností od 1. září 1996 počínaje 1. ročníkem Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne , čj / s účinností od 1. září 2005 počínaje 1. ročníkem SŠ HOP Český Těšín - Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2011/

16 JEDNOTLIVÉ PŘEDMĚTY osnovy PŘEDMĚT UČEBNÍ DOKUMENTY PRO Český jazyk a literatura SOŠ hod. HODINOVÁ DOTACE ZA DOBU STUDIA PLATNOST Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne , čj /99-22 s platností od 1. září 1999 počínaje 1. ročníkem Cizí jazyk úroveň začátečníci Cizí jazyk Pro studijní obory SOŠ a SOU 8 12 hod. SOŠ a studijní obory SOU hod. Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne , čj /02-32 s platností od 1. září 2002 počínaje 1. ročníkem Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne , čj /99-22 s platností od 1. září 2000 počínaje 1. ročníkem Cizí jazyk Nástavbové studium 6 8 hod. Matematika Studijní obory SOŠ a SOU hodin týdně Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne , čj /99-22 s platností od 1. září 2000 počínaje 1. ročníkem Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne , čj / s platností od 1. září 2000 počínaje 1. ročníkem Občanská nauka Studijní obory SOŠ a SOU, denní a při zaměstnání 3 4 hod. celkem v učebním plánu Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne , čj / , s platností od 1. září 2002 a to ve všech ročnících, v nichž se předmět vyučuje Občanská nauka (oznámení č.j /02-23 sešit 11) Nástavbové studium denní a při zaměstnání 2 3 hod. celkem v učebním plánu Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne , čj / s platností od 1. září 2002, a to ve všech ročnících, v nichž se předmět vyučuje Dějepis Studijní a učební obory v odborném školství 2 4 hod. Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne , čj /99-22 s platností od 1. září 1999 počínaje 1. ročníkem. Ekonomika Nástavbové studium 2 4 hod. týdně Výpočetní technika Pro SOŠ a SOU 2 hodiny týdně v ročníku Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne , čj / s platností od 1. září Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne , čj /98-23 s platností od 1. září SŠ HOP Český Těšín - Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2011/

17 Informační a komunikační technologie Pro studijní obory SOŠ a SOU a obory nástavbové U nás od roku 2005 Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne , čj / s platností od 1. září 2004 počínaje 1. ročníkem ZPV (fyzika, chemie, ekologie) varianta A Pro studijní obory SOŠ a SOU a učební obory SOU 4 6 hodin týdně celkem Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne , čj / s platností od 1. září 2002 ZPV (fyzika, chemie, ekologie) varianta B Pro studijní obory SOŠ a SOU a učební obory SOU 3 5 hodin týdně celkem Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne , čj / s platností od 1. září 2002 Tělesná výchova alternativní Pro SOU, ISŠ,SOŠ, gymnázia Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky 1996 Fyzika Ve studijních oborech SOU pro absolventy tříletých učebních oborů denní FYZ 511 Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne čj /91-21 s platností od 1. září 1991 Chemie Pro nechemické obory SOŠ a SOU 1 2 vyučovací hodiny týdně Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne čj / s platností od 1. září 2002 ZPV pro HT 6 hodin týdně celkem upravit na 3 h týdně Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne čj Tělesná výchova Čtyřleté gymnázium a SOŠ Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky pod č.j /91-20 ze dne , s platností od 1. září SŠ HOP Český Těšín - Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2011/

18 2.1 Obory vzdělání s maturitní zkouškou Kód oboru Název Stupeň vzdělání Forma Délka studia M/ M/ M/ M/ M/ M/ L/ L/01_ Polygrafie (od roku 2008) Hotelnictví a turismus Hotelnictví Obchodně podnikatelská činnost Ekonomika a podnikání Obchodník střední s maturitní zkouškou střední s maturitní zkouškou střední s maturitní zkouškou střední s maturitní zkouškou Nejvyšší povolený počet žáků denní 4 roky 120 denní 4 roky 240 denní 4 roky 120 denní 4 roky 264 Studium je ukončeno maturitní zkouškou. Ve tomto školním roce byly zpracovány a realizovány už podruhé nové podoby maturitních zkoušek viz tabulka dále Maturitní zkoušky dle oborů. 2.2 Obory vzdělání s výučním listem Kód oboru Název Stupeň vzdělání Forma Délka studia H/01 Kuchař-číšník střední s výučním listem Nejvyšší povolený počet žáků denní 3 roky H/ H/ H/01 Cukrář Prodavač Aranžér střední s výučním listem střední s výučním listem střední s výučním listem denní 3 roky 60 denní 3 roky 180 denní 3 roky 75 Studium je ukončeno závěrečnou zkouškou, která má tři jednotlivě klasifikované zkoušky konané v pořadí: písemná zkouška, praktická zkouška, ústní zkouška. Letos se škola rozhodla uskutečnit závěrečné zkoušky podle jednotných zadání, včetně samostatné odborné práce žáků. Po úspěšně vykonané zkoušce žák získává vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. SŠ HOP Český Těšín - Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2011/

19 Obory vzdělání nástavbové denní a dálkové Kód oboru Název Stupeň vzdělání Forma Délka studia L/ L/ L/ L/501 Společné stravování Společné stravování Provoz obchodu Provoz obchodu střední s maturitní zkouškou střední s maturitní zkouškou střední s maturitní zkouškou střední s maturitní zkouškou denní nástavbová dálková nástavbová denní nástavbová dálková nástavbová Nejvyšší povolený počet žáků 2 roky 60 3 roky roky 60 3 roky 90 Studium je ukončeno maturitní zkouškou - viz tabulka dále Maturitní zkoušky dle oborů. SŠ HOP Český Těšín - Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2011/

20 SŠ HOP Český Těšín - Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2011/

příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA

příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA Střední škola hotelová, obchodní a polygrafická, Český Těšín, příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracováno

Více

příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA

příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracováno ve smyslu 10, odst. 3,

Více

příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Střední škola hotelová, obchodní a polygrafická, Český Těšín, příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Předkládá: Ing. Vanda Palowská,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace Krakovská 1095, 700 30 Ostrava-Hrabůvka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva byla zpracována

Více

Střední škola hotelnictví a gastronomie, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm

Střední škola hotelnictví a gastronomie, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm Střední škola hotelnictví a gastronomie, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2 0 1 1 /2 0 1 2 Výroční zpráva

Více

příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Předkládá: Ing. Vanda Palowská, ředitelka školy, září

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Polní 964 735 14 Orlová-Lutyně Email: skola@obaka-orlova.cz Web: www.obaka.cz Výroční zpráva je zpracována

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Schváleno pedagogickou radou dne: 1. 10. 2013 Schváleno školskou radou dne: 11. 10. 2013.

Více

Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm

Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2 0 1 3 /2 0 1 4 Výroční zpráva byla projednána a schválena

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více

1. Základní údaje o škole 3 1.1 Charakteristika školy 4 1.2 Přehled o počtech žáků 6

1. Základní údaje o škole 3 1.1 Charakteristika školy 4 1.2 Přehled o počtech žáků 6 OBCHODNÍ AKADEMIE, ČESKÝ TĚŠÍN SOKOLA TŮMY 12 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Charakteristika školy 4 1.2 Přehled o počtech žáků 6 2. Přehled

Více

výroční zpráva o činnosti školy Školská rada SOŠ

výroční zpráva o činnosti školy Školská rada SOŠ výroční zpráva o činnosti školy Školská rada SOŠ září 2012...1 Úvod... 5 Základní údaje o škole...7 Zřízení školských rad... 9 Přehled oborů vzdělání...10 Přehled pracovníků školy...12 Údaje o přijímacím

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y 2013 2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Mladá Boleslav, Jičínská 762 Sídlo školy: Jičínská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Výroční zprávu předkládá Mgr. Jana Jandáčková, ředitelka školy Výroční zpráva 2012/2013, strana 1 OBSAH 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2013 2014 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. A z 7 vyhl. Č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 22/23 dle, odst. 3, zákona č. 56/24 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 23/24 dle, odst. 3, zákona č. 56/24 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y 2011 2012 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Mladá Boleslav, Jičínská 762 Sídlo školy: Jičínská

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2012-2013 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. a z 7 vyhl. č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Gymnázium a Střední odborná škola, Rýmařov, p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e OBSAH 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 4 1.1 NÁZEV, SÍDLO, SOUČÁSTI,

Více

Gymnázium s polským jazykem vyučovacím Gimnazjum z Polskim Językiem Nauczania, Český Těšín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Gymnázium s polským jazykem vyučovacím Gimnazjum z Polskim Językiem Nauczania, Český Těšín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Gymnázium s polským jazykem vyučovacím Gimnazjum z Polskim Językiem Nauczania, Český Těšín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011/2012 1 Obsah výroční zprávy: 1. Základní údaje o

Více

Rožmitálská 340, 262 72 Březnice tel.: 318 682 961 e-mail: skola@sbrez.cz stránky: www.sbrez.cz. Výroční zpráva

Rožmitálská 340, 262 72 Březnice tel.: 318 682 961 e-mail: skola@sbrez.cz stránky: www.sbrez.cz. Výroční zpráva Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice, Rožmitálská 340 Rožmitálská 340, 262 72 Březnice tel.: 318 682 961 e-mail: skola@sbrez.cz stránky: www.sbrez.cz Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29 Telefon: 482 424 350 E-mail: sosgs@sos-gs.cz Webové stránky: www.sos-gs.cz Datová

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Září 2013 Střední průmyslová škola, Obchodní akademie

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Výroční zpráva o činnosti Hotelové školy a Obchodní akademie Havířov s.r.o.

Výroční zpráva o činnosti Hotelové školy a Obchodní akademie Havířov s.r.o. Výroční zpráva o činnosti Hotelové školy a Obchodní akademie Havířov s.r.o. za školní rok 2013/2014 a) část pedagogická b) část ekonomická PaedDr. Jaroslava Čelechovská ředitelka školy Schválena Školskou

Více

Střední škola služeb a řemesel, Stochov, J. Šípka 187

Střední škola služeb a řemesel, Stochov, J. Šípka 187 Střední škola služeb a řemesel, Stochov, J. Šípka 187 Zřizovatel: Zprávu zpracovala: Ing. Jaroslava Pichová, ředitelka Ve Stochově dne 14. října 2014 OBSAH 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29 Telefon: 482 424 350 E-mail: sosgs@sos-gs.cz Webové stránky: www.sos-gs.cz Datová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková organizace 488 880 400 red@sslbc.cz www.sslbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Zpracovala :

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Ing. Petra Jansová SŠHSS Teplice nad Metují 17. 10. 2012 Obsah 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 2 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE... 4

Více