Univerzita Pardubice. Grafické kódy pro identifikaci výrobků a služeb

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Univerzita Pardubice. Grafické kódy pro identifikaci výrobků a služeb"

Transkript

1 Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Grafické kódy pro identifikaci výrobků a služeb Tomáš Jelínek Bakalářská práce 2010

2

3

4 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně. Veškeré literární prameny a informace, které jsem v práci vyuţil, jsou uvedeny v seznamu pouţité literatury. Byl jsem seznámen s tím, ţe se na moji práci vztahují práva a povinnosti vyplývající ze zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, zejména se skutečností, ţe Univerzita Pardubice má právo na uzavření licenční smlouvy o uţití této práce jako školního díla podle 60 odst. 1 autorského zákona, a s tím, ţe pokud dojde k uţití této práce mnou nebo bude poskytnuta licence o uţití jinému subjektu, je Univerzita Pardubice oprávněna ode mne poţadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které na vytvoření díla vynaloţila, a to podle okolností aţ do jejich skutečné výše. Souhlasím s prezenčním zpřístupněním své práce v Univerzitní knihovně. V Pardubicích dne Tomáš Jelínek

5 ANOTACE Práce se týká problematiky jednodimenzionálních a dvojdimenzionálních grafických kódů. Vzhledem k rozsahu práce, jsou zde stručně popsáni nejdůleţitější zastupitelé jednotlivých kódů. Podrobněji je zde popsáno čtení jednodimenzionálního čárového kódu. Následující část se věnuje jednomu ze zástupců dvojdimenzionálních kódů, jmenovitě QR kódu. Dále byl vytvořen takzvaný katalog mobilních telefonů, na kterém je názorně ukázán příklad vyuţití QR kódu. Ke konci je zde zpracováno vyuţití QR kódů v České republice. KLÍČOVÁ SLOVA Identifikace, grafický kód, čárový kód, EAN, QR kód, čtečka, mikro QR kód. TITLE Graphic codes of products and services identification ANNOTATION This work is related to the one dimensional and two dimensional graphic codes. Regarding to the extent of this work, only the most important substitutes to those specific codes are described here. The reading of one dimensional bar code is desribed in detail here. The folowing part is focused on one of the representative of two dimensional codes, namely QR code. This work also includes so called catalog of mobile phones, which clearly shows the example of usage of QR code. Usage of QR codes in the Czech Republic is described in the conclusion of this work. KEYWORDS Identification, graphics code, barcode, EAN, QR code, reader, micro QR code.

6 OBSAH 1 ÚVOD ZÁKLADNÍ POJMY PROBLEMATIKY GRAFICKÝCH KÓDŮ IDENTIFIKACE GRAFICKÝ KÓD ČÁROVÝ KÓD HISTORIE GRAFICKÉHO KÓDU POPIS ČÁROVÉHO KÓDU KONSTRUKCE ČÁROVÉHO KÓDU ČTENÍ ČÁROVÉHO KÓDU DRUHY GRAFICKÝCH KÓDŮ JEDNODIMENZIONÁLNÍ KÓDY Kódy skupiny 2/ Kódy skupiny Code Čárový kód EAN DVOJDIMENZIONÁLNÍ KÓDY PDF Datamatrix QR kód PRÁCE S JEDNODIMENZIONÁLNÍM KÓDEM Dekódování PRÁCE S QR KÓDEM HISTORIE QR KÓDŮ CHARAKTERISTIKY QR KÓDU Kapacita Verze QR kódu a Mikro QR kód Oprava chyb Čtení kódu z různých směrů Potřebný prostor pro QR kód Standardizace QR kódu PROCES PRÁCE S QR KÓDEM Generování QR kódu Čtení QR kódu... 28

7 7.3.3 Umístění a použití QR kódu POROVNÁNÍ MOBILNÍCH ČTEČEK TESTOVACÍ KRITÉRIA ČÁROVÝ KÓD UPCODE KAYWA READER QUICKMARK VÝSLEDKY TESTOVÁNÍ POROVNÁNÍ QR KÓDU S ČÁROVÝM KÓDEM VÝBĚR DAT DÉLKA ZNAKŮ PRÁCE S DATY KAPACITA VELIKOST KATALOG MOBILNÍCH TELEFONŮ S VYUŽITÍM QR KÓDŮ POPIS KATALOGU VYUŽITÍ QR KÓDU V ČESKÉ REPUBLICE ČASOPIS COMPUTER SEZNAM NA MOBIL Názorný příklad WEBY O MOBILECH mobilmania.cz Svetandroida.cz VÝSLEDKY PRŮZKUMU ZÁVĚR POUŽITÁ LITERATURA SEZNAM OBRÁZKŮ SEZNAM TABULEK PŘÍLOHA PŘÍLOHA

8 1 Úvod Jako téma bakalářské práce byla vybrána problematika grafického kódu slouţícího pro automatickou identifikaci výrobků a sluţeb. Tato problematika je v dnešní době velice aktuální a hojně vyuţívána v kaţdém oboru. Lidé denně přicházejí do styku s těmito kódy a to hlavně v podobě čárového kódu. Cílem této bakalářské práce bude seznámit čtenáře s problematikou grafických kódů, dále se základními typy jednodimenzionálních a dvojdimenzionálních grafických kódů. Dalším cílem bude návrh na vyuţití vybraného grafického kódu v realitě a zjištění vyuţití vybraného grafického kódu (QR kódu) v České republice. Ve druhé kapitole se posluchač dočte o základních pojmech grafického kódu pro automatickou identifikaci zboţí a sluţeb. Popisován je zde pojem identifikace, grafický kód a čárový kód. V další kapitole bude seznámení s historií grafického kódu. O tom kdy, kde a jak vznikal nejznámější grafický kód (čárový) a které grafické kódy vznikaly po čárových kódech. Předmětem čtvrté kapitoly je popis jednodimenzionálního čárového kódu. Čtenář je zde seznámen se základními principy čtení čárového kódu. Dále je zde popsané zařízení pro čtení čárového kódu. V páté kapitole je popsáno několik hlavních představitelů jednodimenzionálních a dvojdimenzionálních grafických kódů. Po přečtení šesté kapitoly bude čtenář schopen bez jakéhokoli čtecího zařízení dekódovat čárový kód EAN. Obsahem sedmé kapitoly je popis dvojdimenzionálního QR kódu. Je zde stručně popsána historie QR kódu, jednotlivé charakteristiky kódu a proces práce s QR kódem. Osmá kapitola přináší porovnání mobilních čteček QR kódu. Budou zde stanovena kritéria pro zjištění schopností mobilních čteček. Kaţdé kritérium bude ohodnoceno body. Zvítězí čtečka, která dostane nejvíce bodů. S dalším porovnáním se čtenář setká i v deváté kapitole. Zde budou porovnávány vlastnosti QR kódu s vlastnostmi čárového kódu. V následující kapitole byl vytvořen takzvaný Katalog mobilních telefonů, který znázorňuje moţnost vyuţití QR kódu v realitě. 7

9 Předposlední jedenáctá kapitola zkoumá vyuţití QR kódu v České republice. Obsah této kapitoly je dán výsledkem průzkumu trhu zaměřeným na oblast QR kódů v České republice. Závěrečná část vychází ze získaných poznatků a zkušeností předešlého zkoumání. 8

10 2 Základní pojmy problematiky grafických kódů V této kapitole bude čtenář seznámen se základními pojmy, které se zabývají problematikou grafického kódu. 2.1 Identifikace Identifikace je pojem, který zasahuje do všech oborů a věd na naší planetě. Obecně se můţe tento pojem specifikovat tak, ţe identifikace nám představuje bytí kaţdého ţivočicha. Aby v přírodě přeţil, potřebuje jednoznačně identifikovat, rozlišovat ostatní tvory, různou potravu, zkrátka cokoliv. Čím lépe dokáţe identifikovat, tím má ţivot snazší. Bez tohoto procesu se nikdo z nás neobejde. Člověk identifikuje svými pěti smysly, netopýři pomocí sonaru, ptáci svým ostrým zrakem a takto by se mohlo pokračovat aţ do nekonečna. Čím lépe zvládají lidé identifikovat, tím snazší je pro ně ţití.[1] Z hlediska zaměření této práce budeme pojem identifikace chápat jako rozeznání daného objektu (zboţí), které je předmětem zkoumání. Pro rozpoznání objektu jsou vyuţívána elektronická zařízení, pomocí kterých se dostává výsledek identifikace v elektronické podobě. Nejdůleţitějším faktorem v odvětví ICT je rychlost identifikace. Rychlá identifikace je nezbytnou podmínkou pro obchodování. 2.2 Grafický kód Grafický kód je jakýkoli grafický symbol, do kterého je moţné zakódovat určitý počet znaků. Grafickým kódem jsou tedy všechny jednodimenzionální i dvojdimenzionální kódy. Je to nejrozšířenější metoda automatické identifikace. Člověk vynalezl grafický kód především proto, aby si usnadnil a vůbec umoţnil rozpoznávání jednotlivých produktů a sluţeb. Dnes se lidé setkávají s grafickým kódem opravdu všude. Jsou jím obklopeni téměř na kaţdém místě. Ať uţ přijdou do obchodu, knihovny, firmy. Tyto kódy se jiţ vyuţívají i v lékařství k identifikaci léků, nemocničního materiálu či pacientů. Grafických kódů určených pro automatickou identifikaci jsou stovky, ale jen několik druhů se dočkalo vyuţití v praxi. Jedním nejrozšířenějším a nejznámějším je takzvaný čárový kód.[1] 9

11 2.3 Čárový kód Jak jiţ bylo zmíněno, čárové kódy jsou nejrozšířenější formou grafických kódů. Čárový kód se skládá z tmavých čar a světlých mezer. Ve většině čárových kódů jsou vyuţívány i kontrolní číslice. Tyto číslice nám slouţí pro kontrolování správnosti kódu. V tmavých čarách a světlých mezerách jsou zakódovány číslice. V novějších čárových kódech jsou obsaţeny i písmena a různé znaky (číslo výrobku, cena, název výrobce atd.). Ke čtení a dekódování kódu je zapotřebí příslušný snímač, který komunikuje přímo s počítačem.[2] 3 Historie grafického kódu Rok 1930 můţe být povaţován za začátek éry grafického kódu, ale pouze z myšlenkového hlediska. Tohoto roku vznikal projekt menší skupiny studentů na Harvardské univerzitě, který vedl Wallace Flinta. Flintova skupina vynalezla takzvaný "automated grocery system" (určitý automatizovaný systém obchodu se zboţím). Projekt měl fungovat tak, ţe si zákazník vybere zboţí z katalogu, kde z téhoţ katalogu odtrhne patřičný kupón. Kupón představoval kartu, do níţ byly vyráţeny různé dírky. Jeden kupón reprezentoval jedno zboţí na skladě. Systém byl navrhnut tak, ţe podle kupónu systém vybral patřičné zboţí, které bylo dopraveno přes pohyblivé regály aţ k přepáţce, kde se vystavoval účet. Jeho myšlenka z vysokých nákladů nebyla nikdy realizována.[3] První formou grafického kódu se stával čárový kód. Moderní čárový kód vznikl roku Jeho tvůrce byl Norman Joseph Woodland, který studoval, a později i vyučoval, na Drexelově technickém institutu v Philadelphii. Na výzkumu se podílel také jeho spoluţák Bernard Silver. Woodland přišel na myšlenku, ţe pokud morseova abeceda byla schopna komunikovat elektronicky, musí existovat způsob jak zakódovat informace o výrobcích. Začal kreslit morseovu abecedu do řádků. Z teček a čárek mu poté vznikly tenké a tlusté čáry.[4] Roku 1948 Woodland se Silverem odešli ze školy, aby se mohli plně věnovat výzkumu. Svého cíle dosáhli 20. října 1949, kdy dostali patent na čárový kód. O patent se začali pochopitelně zajímat různé firmy. Roku 1952 zaţádala o koupi patentu firma IBM, kterou ale Woodland odmítl, a později patent zakoupila firma RCA.[4] Pro další vyuţití čárového kódu byla snaha identifikovat nákladní vagony. Ty v té době (roku 1960) byly silně vyuţívány, ale jejich sledování bylo téměř nemoţné. Tímto úkolem se začal zabývat David J. Colins, zaměstnanec společnosti Sylvania. Jeho výzkum 10

12 navazoval na Woodlandův a Silverův čárový kód. Colins pro čtení kódu pouţil laserový paprsek, který se jiţ do budoucna ukázal jako velmi vhodný. Jeho velkou výhodou je rychlost čtení a schopnost čtení lehce narušených kódů. Colinsův systém pro identifikaci vagónů byl velmi úspěšný. Colins se dále pokoušel uplatnit jeho systém i v obchodu se zboţím. Jeho ţádost o financování tohoto projektu firma Sylvania odmítla, proto se rozhodl z firmy odejít a začít vlastní obchod.[4] Na počátku 70. let firma RCA předělává systém rovných čar na systém kruhů takzvaný býčí oko kód. Ten ale pro budoucnost nenašel své uplatnění. V průzkumu čárových kódů pokračovala firma IBM. Jmenovitě zaměstnanec IBM inţenýr George J. Laurer. Tento muţ jiţ dotáhl podobu čárového kódu do konečné podoby nynějších jednodimenzionálních kódů. Dne 3. dubna 1973 představila IBM tento kód a později byl pojmenován Universal product code neboli UPC. Od této doby se UPC kód stal velmi prospěšný pro všechna odvětví a začalo masové nasazení čárových kódů. Dle zdroje [5] na první načtení UPC kódu v supermarketu si lidé museli počkat do 26. června Proslavilo se tím město Troy ve státě Ohio. Jako první zboţí s načteným kódem se staly americké oblíbené ţvýkačky Wrigley.[4] Pro další vylepšení kódu bylo poţadováno po Laurerovi přidání další číslice (jiţ třinácté), aby bylo moţné identifikovat z čárového kódu zemi výrobku. Tímto by se rozšířil čárový kód do celého světa. Laurerovi se to podařilo a nový kód byl na světě. Nově pojmenovaný kód byl EAN (European Article Numbering) systém.[5] Čárový kód EAN je jiţ v dnešní době nejvíce rozšířeným kódem po celé Evropě a vyuţívá se téměř v kaţdém odvětví. Jako počátek dvojrozměrných kódů se udává rok Do nynějška existuje přibliţně dvacet druhů těchto kódů a stále vznikají nové.[6] 4 Popis čárového kódu V současné době nejrozšířenějším grafickým kódem je kód čárový. Z tohoto hlediska bude v této kapitole podrobně popsán čárový kód a práce s ním. Při pohledu na čárový kód si spousta lidí myslí, ţe znaky se skrývají pod tmavými čarami. Není to tak úplně správně. Kódy v podobě binárních znaků (jedniček a nul) jsou ukryty jak v tmavých čarách tak i světlých mezerách. To jak je čára tlustá znamená, kolik jedniček v sobě obsahuje. Obdobně to platí o světlých mezerách zastupující nuly. Rozvrţení počtu jedniček a nul 11

13 v kódu, tudíţ jak jsou čáry tlusté, je pro kaţdý kód specifické. Vţdy se zde pouţívá kódování pro čtení jednotlivých znaků.[1] 4.1 Konstrukce čárového kódu Kaţdý kód obsahuje startovní znak start a koncový znak stop. Tyto znaky označují začátek kódu a konec kódu. Zároveň se také podle nich pozná, o jaký typ kódu jde. Další důleţitou částí u kódů je tzv. světlé pásmo, které se nachází před i za kódem. V tomto pásmu nesmí být ţádný text ani symbol. Světlé pásmo slouţí optoelektronickým zařízením pro snadné rozpoznávání start a stop znaků, viz obrázek 1.[1] Obrázek 1: Čárový kód a jeho charakteristické znaky, zdroj: [1] Jednotlivé znaky na obrázku 1 znamenají: X šířka modulu Označuje nejuţší element kódu, buď čárka, nebo mezera. R světlé pásmo Mělo by být 10 krát širší jak šířka modulu, alespoň 2,5 mm. H výška čárového kódu L délka kódu[1] 4.2 Čtení čárového kódu Aby se informace z čárového kódu dostala ke zpracování na počítači, je nutno ji přečíst. Při čtení čárového kódu je jako nosič informace vyuţíváno světlo, a to jak ve viditelném, o vlnové délce kolem 660 nm, tak v infračerveném neviditelném pásmu s vlnovou délkou kolem 900 nm. Neviditelné pásmo je vyuţíváno ze dvou důvodů. Prvním je utajení informací před zrakem člověka. Druhým důvodem je čtení kódů tam, kde je neviditelné 12

14 světlo přímo vyzařováno. Takovým místem jsou například slévárny a válcovny. Nástroj pro čtení čárového kódu je čtecí zařízení (viz obrázek 2). Zařízení se skládá ze třech hlavních modulů. První modul, který je v těsném kontaktu s kódem, se označuje jako vstupní modul. Jeho funkcí je usměrňování elektromagnetického pole pro další modul. Modul je navrţen podle toho, jakým způsobem je informace zakódována. Druhý modul slouţí pro elektronické zpracování signálu. Zařízení, které slouţí pro dekódování a výstup informací, nazýváme dekodér. Typů čtecích zařízení je spousta (ruční, stacionární, miniaturní atd.). U čtecích zařízení se dbá hlavně na nízkou hmotnost, ergonomii výrobku, energetickou nenáročnost a mechanickou odolnost. Důleţitým faktorem, který mnohokrát rozhoduje, je cena výrobku. Po průchodu všech třech částí (modulů), jsou k dispozici data k dalšímu zpracování, většinou na počítači.[1] Obrázek 2: Ruční laserový čtecí zařízení čárového kódu, zdroj: [23] 5 Druhy grafických kódů Čárové kódy v dnešní době existují v podobě dvou typů. Jsou to kódy jednodimenzionální a dvojdimenzionální. 5.1 Jednodimenzionální kódy Do této skupiny jednodimenzionálních čárových kódů byly vybrány nejzákladnější typy. Jsou to kódy skupiny 2/5, Code 39 a EAN. Všechny tyto kódy mohou být šířeny zdarma. Tedy kdokoli si můţe daný kód vytisknout a pouţívat ho. Rozdíl je v tom, ţe pouţití EAN kódu řídí registrační organizace kaţdé země (v České republice organizace GS1 Czech republic) za účelem, aby se nikde na světě nevyskytovaly stejné kódy. Kódy skupiny 2/5 a Code 39 nikdo neorganizuje a není zde zajištěna jednotnost kódu. 13

15 5.1.1 Kódy skupiny 2/5 Do této skupiny patří hned šest typů kódů. Jsou to kódy Industrial, IATA, Interleaved, Matrix, Datalogic, Invertovaný. Kódy umí kódovat pouze numerické znaky. Jejich vlastnosti jsou si dosti podobné, proto je v práci popsán pouze první z uvedených kódů.[1] Kód 2/5 Industrial (5čárový) Kód vyvinula firma Identicon Corporation v roce Jedná se o numerický kód (pracuje pouze s číslicemi). Čárový kód je tvořen znakem Start, znaky 0 9 a znakem Stop. Kaţdá číslice je kódována do pěti bitů. Bity zde zastupují tmavé čárky. Skupina pěti bitů se skládá ze dvou jedniček a tří nul, kde jedničky zastupují tlusté čárky a nuly čárky tenké. Z toho také vyplývá název 2/5 Industrial (dvě jedničky z pěti bitů). Mezery mezi čárkami nenesou ţádnou informaci a mohou být i různé velikosti. Doporučení je, aby se šířka mezery rovnala modulu X (nejuţší element kódu). Tento kód má výhodu v jeho velké šířce pásma, coţ je vhodné pro výrobu etikety s méně přesnou technikou tisku. Nevýhodou je, ţe na poměr šířky kódu, zaznamenává malé mnoţství informace. Příklad kódu je znázorněn na obrázku 3.[1] Obrázek 3: Kód 2/5 Industrial, zdroj: [1] Kódy skupiny Code 39 Kód Code 39 (Standard) První kód této skupinky Code 39 vznikl roku Vyvinula ho firma Intermec. Zde se jiţ jedná o kód přenášející alfanumerická znaménka. Vyskytují se zde jiţ znaménka, jako jsou hvězdička, tečka, čárka, znaménka minus, plus atd., dále numerické znaky 0 9 a znaky velké abecedy od A aţ do Z. Start a Stop znaky zastupuje speciální znaménko hvězdička *. Kód je tvořen sekvencí pěti čar a čtyřech mezer. Z pravidla tři jsou široké a šest úzkých (ať uţ čárky nebo mezery). Nosičem informace jsou čárky i mezery. Kód vypovídá svojí 14

16 vysokou hustotou zápisu a jistou nevýhodou je, ţe kódovaný speciální znak zabírá podstatně značné místo v kódu. Příklad kódu je na obrázku 4.[1] Obrázek 4: Čárový kód Code 39, zdroj: [1] Kód Code 39 (FULL ASCII) Jedná se pouze o rozšíření předchozího kódu. Kódy jsou principiálně stejné s tím rozdílem, ţe tento umí pracovat s úplnou tabulkou ASCII znaků.[1] Čárový kód EAN Z důvodu jiţ velkého mnoţství kódů byla snaha sjednotit kódovací systémy. Cílem tohoto snaţení se stal kód EAN, který vznikl roku V dnešní době je EAN uznávaným světovým standardem. Čárový kód EAN pracuje pouze s numerickými znaky. Pouţívání tohoto kódu řídí mezinárodní organizace IANA EAN (International Article Numbering Association EAN). Dnes je v této organizaci zastoupeno více neţ 60 zemí světa. Kód je u nás normalizován dle různých českých technických norem ČSN. Kódy EAN existují v různých podobách, jako EAN 13 (třináctimístný kód), EAN 8 (osmimístný kód) a EAN s dodatkovými kódy (viz obrázek 5, 6 a 7). U kódu EAN s dodatkovými kódy se kontrolní číslice udávají nad čárovým kódem. Příkladem jsou EAN with ADD ON, EAN with 2 ADD ON. Dodatkové kódy se objevují například na časopisech nebo kníţkách jako přídavná informace pro přesnější označení vydání.[1] Obrázek 5: EAN 8, zdroj: [12] 15

17 Obrázek 6: Čárový kód EAN 13, zdroj: [7] Obrázek 7: EAN 13 with 2 ADD ON, zdroj: [13] 5.2 Dvojdimenzionální kódy Dvojdimenzionální kódy mají různé pojmenování. Velmi často jsou označovány jako kódy maticové nebo dvourozměrné. Důvodem tohoto označení je způsob uloţení dat, kde jsou data definována dvourozměrnými souřadnicemi tmavých bodů v matici. Někdy se kódy značí také jako 2D čárové kódy. V nadcházejících kapitolách budou tyto kódy označovány jako 2D kódy nebo dvojdimenzionální kódy. Tyto kódy byly původně vyráběny pro průmyslové účely, kde byl poţadavek uloţit velké mnoţství dat na malý prostor. Typů dvojdimenzionálních čárových kódů je opravdu mnoho. Proto jich je v této kapitole vybráno pouze několik nejvýznamnějších.[14] PDF 417 Označení PDF 417 (Portable Data File) vychází ze struktury kódu: kaţdé kódové slovo je sloţeno ze 4 čar a 4 mezer o šířce minimálně jednoho a maximálně šesti modulů. Celkem je však modulů ve slově vţdy přesně 17. Tento kód se vyznačuje velmi vysokou informační kapacitou a schopností detekce a oprav chyb. Do PDF 417 lze zakódovat nejenom běţný text, ale i grafiku nebo speciální programovací instrukce. Velikost datového souboru můţe přitom být aţ 1,1 kb. Při generování symbolu lze zvolit úroveň korekce chyb, čímţ lze zabezpečit čitelnost i při částečném poškození kódu. Vyuţitím PDF 417 mohou být nejrůznější identifikační karty, zakódování diagnózy pacientů apod. Kód je vidět na obrázku 8.[15] 16

18 Obrázek 8: PDF 417, zdroj: [15] Datamatrix Tento maticový kód (obrázek 9) byl navrţen k uloţení velmi velkého mnoţství informace na velmi malém prostoru. Do jednoho symbolu (matice oddělená levou a spodní černou čárou) je moţné uloţit aţ 80 znaků v kódu vyznačeném mikroúderem a aţ 500 znaků při pouţití laseru. Přičemţ velikost symbolu je proměnná v rozmezí strany čtverce aţ do 35cm. To znamená, ţe teoreticky je moţná informační hustota aţ 108 znaků na čtvereční centimetr, ale v praxi to bude niţší z důvodu omezení rozlišení značící technologie. Velikost zakódovaných dat bývá od několika bytů do 2kB.[14] Podle náročnosti aplikace je moţné zvolit úroveň korekce chyb, která zajistí čitelnost symbolu i při jeho částečném poškození. Kód lze aţ do 65% poškodit a je pořád čitelný. U opravy kódu se vyuţívá Reed-Solomon kódu 1. DataMatrix je doporučeným kódem pro označování elektronických součástek (procesory, čipy) a je standardem ve vojenských aplikacích a v letecké přepravě.[16] Obrázek 9: Datamatrix, zdroj: [16] QR kód Dalším 2D kódem, velmi často označovaným jako mobilním kódem, je takzvaný QR kód (obrázek 10). Název kódu je tvořen zkratkami z anglického Quick Response, coţ v překladu znamená rychlá odpověď. Kód je tvořen z černobílých bloků, které se skládají v obrazce ve tvaru čtverců. QR kódy tak díky své konstrukci umoţňují přenášet daleko více informací neţ předchozí dva typy 2D kódů. Do jednoho QR kódu (tedy obrazce s čtverečky) 1 Reed-Solomon kód je určen k detekci a opravě chyb přenášených v digitálních zprávách. 17

19 je moţné uloţit aţ bajtů informací. Pro představu tedy do jedné QR matice se vejde aţ číslic nebo text o délce znaků.[17] QR kód má stejně jako předchozí dva kódy schopnost opravy chyb. Tedy data lze obnovit v případě, ţe kód je částečně znečištěn nebo poškozen. Kód můţe být přečten maximálně při 30 % poškození. Je zde tedy zhruba poloviční korekce chyb neţ u kódu Datamatrix. I zde se pro opravu kódu vyuţívá Reed-Solomon kódu. Obrázek 10: QR kód, zdroj: [18] 6 Práce s jednodimenzionálním kódem Typů jednorozměrných čárových kódů je obrovské mnoţství. Nejčastěji vyuţívaným kódem na českém trhu je EAN 13 (obrázek 11). Právě proto byl vybrán tento kód pro názorné popsání. Celý proces názorného dekódování (kapitola 6.1) bude pracovat s obrázkem Dekódování Na obrázku 11 je vidět šest delších čar neţ jsou ostatní. První dvě čárky zleva označují znak Start. Další dvě čárky uprostřed představují dělící znak. Dvě čárky na konci vyznačují znak Stop. Jak je jiţ popsáno v kapitole 4, zakódované bity se skrývají pod černými čarami (bit 1) a světlými mezerami (bit 0). Jak je moţné si všimnout, čárky a mezery jsou různé šířky. To jak je čárka nebo mezera široká znázorňuje, kolik bitů v sobě obsahuje. Dle obrázku 11 zakódované bity lze číst zleva jako: 101 (tenká černá, tenká bílá, tenké černá) znak start. Dále následuje 0 (tenká bílá), 11 (černá o dvojnásobné tloušťce) 0 (tenká bílá) 111 (černá o trojnásobné tloušťce) 000 (bílá o trojnásobné tloušťce) dále atd.[8] 18

20 Obrázek 11: Čárový kód EAN 13, zdroj: [7] První polovina kódovaných bitů poté vypadá (bez znaku start a dělícího znaku): Jeden znak představuje sedm bitů, bity se tedy rozdělí do skupin po sedmi. V kaţdé skupině sedmi bitů se kombinují dvě čáry a dvě mezery: Bity se dále dekódují podle speciální tabulky 1 pro kód EAN 13: Tabulka 1 - Převod binárních znaků kódů EAN, zdroj: autor - upraveno na základě [11] číslo kód A kód B kód C Dekódování se rozděluje na 3 skupiny: - první číslice (bez čar čárového kódu, v tomto případě číslice 3) - levá skupina bitů (od dělícího znaku nalevo) - pravá skupina bitů (od dělícího znaku napravo) 19

21 Pravá skupina se dekóduje pomocí tabulky 1 a to kódem C. Levá skupina číslic se dekóduje buď podle kódu A nebo podle kódu B. Zda se dekóduje podle kódu A nebo B nám určuje první číslice. První číslice se řídí dle tabulky 2.[9] Tabulka 2 - Dekódování první číslice, zdroj: autor - upraveno na základě [11] číslice Znakové sady 0 AAAAAA 1 AABABB 2 AABBAB 3 AABBBA 4 ABAABB 5 ABBAAB 6 ABBBAA 7 ABABAB 8 ABABBA 9 ABBABA Dle obrázku 11 první číslice je číslo 3. Z tabulky 2 určíme, jak se postupně bude dekódovat levá skupina čárového kódu. V tabulce 2 se vyhledá číslo 3, pro které platí znaková sada AABBBA. Nyní se jiţ mohou jednotlivé bity dekódovat do číslic. Začíná se dekódovat levá skupina, která nese bity ( ). Skupina sedmi bitů se postupně dekóduje podle znakové sady z tabulky 2 (AABBBA). Tudíţ prvních sedm bitů ( ) se dekóduje pomocí kódu A. Výsledkem je číslo 8. Druhá sedmina bitů se opět dekóduje kódem A, výsledkem je číslo 0. Třetí sedmina bitů se dekóduje pomocí kódu B a vzniká opět číslo 0. Takto se pokračuje dále, aţ se dostane číslo Nyní se můţe začít s dekódováním pravé skupiny, které se provádí obdobně. Vyuţívá se zde pouze kódu C. Po hotovém dekódování levé i pravé skupiny vzniká výsledek Jako zkoušku úspěšného dekódování se můţe výsledek porovnat s kontrolními číslicemi pod čárovým kódem (viz obrázek 11). Výsledek se shoduje s kontrolními číslicemi, dekódování proběhlo úspěšně. Kódy zemí První tři číslice označují zemi, ve které je zaregistrován výrobce produktu. Občas se pouţívají EAN kódy začínající číslicí 0. V tomto případě to je jen rozšířený UPC kód. 20

22 Většina skenerů a pokladen dokáţe číst a pouţívat oba druhy kódu, ale hodně výrobců v USA stále pouţívá jen UPC kód. Jednotlivé kódy zemí, které kód EAN vyuţívají, jsou k dispozici v příloze 1.[9] 7 Práce s QR kódem Z předchozích informací z kapitoly je známo, ţe QR kódy nám umoţňují kódovat velké mnoţství informací. Mohou obsahovat například textovou zprávu, detailní kontaktní informace nebo odkaz na webové či mobilní stránky. Mimo těchto dat jsou ale v obrazcích zakódovány další informace, které potřebuje tzv. QR čtečka pro samotné jejich dekódování. QR čtečky jsou zařízení, která nám podobně jako snímače čárových kódů umoţní zakódovanou informaci znovu převést do srozumitelného jazyka.[17] 7.1 Historie QR kódů Technologii pro QR kódy navrhla uţ v roce 1994 japonská společnost Denso-Wave. Jak uţ napovídá zkratka Quick Response, původním záměrem vynalézané technologie bylo rozkódovat obsah co nejrychlejším způsobem. Své vyuţití našly QR kódy zpočátku hlavně při označování součástek ve výrobě v automobilovém průmyslu. Díky mobilním telefonům s fotoaparáty dochází k jejich rozšíření do různých oblastí aţ nyní.[17] Čárové kódy se staly velmi populární díky své rychlosti čtení, přesnosti, funkčnosti a jiným vynikajícím vlastnostem. Postupem času začal trh potřebovat kódy, které by uchovávaly více informací v menším prostoru. Firmy začaly tento problém řešit nejdříve zvýšením počtu číslic nebo skládáním jednotlivých kódů. Tato řešení stále nebyla uspokojující. Skládané čárové kódy zabíraly spoustu místa. Tímto se tak zvyšovaly náklady na tisk a vznikal problém při čtení rozsáhlého kódu. Řešením tohoto problému se staly 2D kódy. Na obrázku 12 je vidět postupný vznik QR kódu. První část můţe být povaţována za takový nástřel 2D kódu, kde se skládají tři čárové kódy na sebe. Ve druhé části uţ je 2D kód sloţený z čárových kódů (PDF 417) ze kterého poté vznikl QR kód.[20] Obrázek 12: Vývoj QR kódu, zdroj: autor - upraveno na základě [20] 21

23 7.2 Charakteristiky QR kódu V této kapitole jsou uvedeny vlastnosti, kterými QR kód disponuje Kapacita Zatímco běţné čárové kódy jsou schopné uchovávat maximálně 20 číslic, QR kód umí zakódovat aţ tisíce znaků. Podrobné kapacity jsou uvedeny v tabulce 3. QR kód zvládá zakódovat různé typy dat (numerické, alfabetické, znaky kandţi 2, symboly, binární a řídící kódy). V jednom kódu můţe být zakódováno aţ 7089 znaků. Na obrázku 13 je zobrazeno, jak bude vypadat QR kód při zakódování 300 alfanumerických znaků.[20] Tabulka 3 - Kapacita QR kódu, zdroj: autor - upraveno na základě [20] Typ dat Pouze numerické Alfanumerické Binární Kandţi Kapacita Max znaků Max znaků Max bytů Max znaků Obrázek 13: Kapacita QR kódu, zdroj: [20] Verze QR kódu a Mikro QR kód Verzí QR kódu existuje 40. Kaţdá verze má jinou konfiguraci modulu nebo počet modulů (modul tvoří bílé a černé tečky v kódu). Modul konfigurace znamená počet modulů obsaţených v symbolu, počínaje verzí 1 (21 21 modulů) do verze 40 ( modulů). Kaţdé vyšší číslo verze obsahuje o 4 moduly více na kaţdé straně, viz obrázek 14. Jednotlivé verze mají různou kapacitu. Významnou roli v kapacitě kódu hraje nastavená schopnost opravy chyb kódu, viz další kapitola Tabulka prvních deseti verzí s různými kapacitami měnících se podle úrovně opravy kódu, se nachází v příloze 2. Detail modulu je zobrazen na obrázku 15. Je zde vidět, ţe modul se skládá ze čtyř nebo více bodů na kaţdé straně čtverce (zpravidla pěti nebo šesti).[20] 2 Kandţi je znakový systém pouţívaný pro zápis japonštiny. 22

24 Obrázek 14: Verze QR kódu, zdroj: [20] Obrázek 15: Modul QR kódu, zdroj: [20] Mikro QR kód Mikro QR kód je v podstatě malý QR kód, který je určen pro vyuţívání tam, kde je zapotřebí menší prostor pro umístění kódu a je zde postačující menší mnoţství zakódovaných dat (maximálně 35 numerických znaků). Mikro QR kód obsahuje pouze jeden polohový čtverec, na rozdíl od běţných tří čtverečků QR kódu. Mikro QR kódu stačí pouze dva moduly široké pásmo kolem symbolu. Vlastník patentu je stejný jako u QR kódu, tedy Denso Wave. Porovnání Mikro QR kódu s běţným QR kódem je zobrazen na obrázku 16.[20] Obrázek 16: Mikro QR kód, zdroj: [20] 23

25 7.2.3 Oprava chyb QR kód má schopnost opravy chyb. Data lze obnovit v případě, ţe kód je částečně znečištěn nebo poškozen. Kód můţe být přečten maximálně při 30 % poškození. U opravy kódu se vyuţívá Reed-Solomon kódu. Schopnost opravy chyb se rozděluje na různé úrovně. Jsou to úrovně L, M, Q, H. S rostoucí úrovní opravy kódu klesá kapacita kódu. Příklad čitelného poškození zobrazuje obrázek 17.[20] Obrázek 17: Poškozený kód, zdroj: [20] Čtení kódu z různých směrů Tento kód moţno přečíst (pomocí čtečky) z jakéhokoliv směru v rozsahu 360. Hlavně díky této vlastnosti lze kód tak rychle přečíst. Významnou roli zde hrají čtvercové symboly v rozích kódu, které zajišťují přečtení kódu z různých úhlů, viz obrázek 18.[20] Obrázek 18: Pozice QR kódu, zdroj: [22] Potřebný prostor pro QR kód QR kód vyţaduje pro rychlé čtení kódu určitý prostor kolem vytištěného QR symbolu. V této oblasti nesmí být nic vytištěno. QR kód vyţaduje čtyři moduly široký prostor kolem symbolu, viz obrázek 19.[20] Obrázek 19: Oblast QR kódu, zdroj: [20] 24

26 7.2.6 Standardizace QR kódu QR kód můţe vyuţívat kdokoliv bez jakékoli licence. QR kód je jasně vymezen a zveřejněn jako standard ISO (ISO/IEC18004). Patentová práva na kód vlastní Denso Wave Incorporated.[20] 7.3 Proces práce s QR kódem V této kapitole je znázorněn samotný proces práce s QR kódem (obrázek 20). Proces popisuje práci s QR kódem od vzniku kódu aţ po jeho pouţití. Obrázek 20: Proces QR kódu, zdroj: autor Proces začíná vytvořením QR kódu pomocí programu nebo vygenerováním vybraným generátorem. Vzniklý QR kód se umístí například do časopisu. Kód se pomocí mobilního fotoaparátu a softwaru v mobilu dekóduje. QR kódy byly vytvořeny především proto, aby ukládaly webové adresy. Po přečtení kódu načte mobilní telefon webovou adresu, kterou QR kód obsahoval. Následující kapitoly obsahují podrobně jednotlivé fáze (generování, umístění, čtení, pouţití) z procesu práce s QR kódem. Fáze pouţití se odvíjí podle toho, kde a za jakým účelem je QR kód umístěn. Z tohoto důvodu jsou tyto dvě fáze spojeny v jedné kapitole Generování QR kódu Obdobně jako u čárového kódu existují softwarové produkty, které vytvářejí QR kódy. QR kód se můţe vytisknout na obyčejné tiskárně. Pro kvalitní tisk QR kódu existuje dle zdroje [20] speciální tiskárna pro tisk tohoto kódu. Právě kvalita tisku je důleţitý faktor 25

27 při rozhodování o velikosti generovaného QR kódu. Bezplatně si můţe kdokoli vygenerovat QR kód na internetu pomocí jednoho z několika QR generátorů. Na internetu v současné době existuje zhruba dvacet generátorů. Kaţdý generátor obsahuje určité vlastnosti pro tvorbu. Dále je podrobněji popsán jeden z dvaceti generátorů, který disponuje s nejvíce moţnostmi při tvorbě QR kódu. Zbylé generátory nemá smysl podrobněji popisovat, protoţe obsahují stejné, nebo menší moţnosti tvorby QR kódu jako vybraný generátor. Po generátoru následuje popis dvou zdarma dostupných aplikací pro tvorbu QR kódu. Více volně dostupných aplikací jiţ na internetu není. Takto malé číslo zdarma dostupných aplikací je z toho důvodu, ţe internet jiţ obsahuje spoustu generátorů. Tudíţ vývojáři nemají důvod programovat další aplikace, které by vytvářeli QR kód. Zdarma dostupné aplikace se nazývají QuickMark a Qr-code. Aplikace QuickMark se musí do počítače instalovat, zatím co u aplikace Qr-code stačí pouze spustit spouštěcí soubor. Kerem Erkan Za zmínku stojí online generátor Kerem Erkan [29]. Tento tvůrce QR kódů disponuje velkým výběrem akce QR kódu (pro co je QR kód určen). Na rozdíl od ostatních generátorů umí vytvořit kód obsahující webovou záloţku, která se pomocí čtečky uloţí do záloţek v mobilním telefonu. Dále umí vygenerovat kód obsahující událost. Generátor zvládá také zakódovat adresu na mapách Googlu, která po načtení zobrazí pomocí souřadnic vybrané místo na mapě. Generátor spolupracuje se sociální sítí Twitter a zakóduje do QR kódu poslední příspěvek jakéhokoli uţivatele Twitteru. Všechny tyto akce uţivatel vybírá v červené části na obrázku 21. Tento generátor nedisponuje pouze moderními akcemi QR kódu, ale má propracovanou tvorbu kódu. Uţivatel má na výběr, kolik pixelů bude zobrazeno v jednom bloku. Na výběr je 3 aţ 30 pixelů. Dále si uţivatel můţe navolit šířku okraje QR kódu (Margin Size in Block). Generátor obsahuje také slušné moţnosti výstupu. Moţnostmi jsou formáty PNG, PDF, TIFF, SVG. Poslední vlastností při tvorbě kódu je nastavení barev QR kódu. Potřebné vlastnosti QR kódu se zadávají v zelené části obrázku

28 Obrázek 21: Online generátor, zdroj: autor - upraveno na základě [29] Ostatní generátory vytvářejí pouze běţné akce QR kódu. Těmi jsou vytvoření QR kódu pro odeslání SMS, ů, tvorba vizitky. Většinou ale neumí nastavení úrovně opravy chyb. QuickMark Tato aplikace od QuickMarku dokáţe nejen QR kódy vytvářet, ale také číst (viz další kapitola 7.3.2). V této části generování QR kódu se práce zabývá pouze funkcí tvorby (viz obrázek 22). Podle toho, pro jaký účel chce uţivatel QR kód vytvořit, si vybere záloţku. Moţností je vytvoření QR kódu obsahující telefonní číslo, webovou adresu, SMS, , vizitku nebo jiný text. V dalších volbách pojmenovaných na obrázku 22 jako Code settings je moţné nastavit velikost modulu, barvu QR kódu a formát výstupního QR kódu. 27

29 Obrázek 22: Generátor kódů v aplikaci, zdroj: autor Qr-code Druhá aplikace Qr-code (na obrázku 25) byla pouţita pro vytvoření vzorového QR kódu při porovnávání s čárovým kódem. Na rozdíl od předchozí aplikace je výhodou tohoto programu, ţe se nemusí do počítače instalovat. Program stačí pouze spustit. Kódování probíhá tak, ţe do kolonky Data se zapíší potřebná data, která potřebuje uţivatel zakódovat. Dále se vybere, které znaky se budou kódovat. V nabídce nejsou obsaţeny pouze znaky Kanji. Poté se jiţ volí úroveň opravy chyb, verze QR kódu (je zde obsaţeno všech 40 verzí) a velikost QR kódu. Hotový kód se můţe exportovat jako v předešlé aplikaci nebo ho můţe uţivatel rovnou vytisknout. Formáty pro výstup QR kódu jsou JPEG, Bitmap, PNG Čtení QR kódu Dříve, kdyţ ještě mobilní telefony nebyly opatřeny digitálním fotoaparátem, se jako čtecí zařízení QR kódu pouţívala zařízení připomínající čtečky čárových kódů. V současné době se jako čtečky QR kódů vyuţívají především mobilní telefony vybavené digitálním fotoaparátem. Takováto čtečka je ve své podstatě software v mobilním telefonu, který skenuje QR kód prostřednictvím fotoaparátu v mobilním přístroji a zajišťuje, ţe informace obsaţena v kódu bude QR čtečkou rozkódována a zobrazena. Další moţností dekódování QR kódu z obrazovky počítače je čtečka fungující jako software v počítači. Tuto moţnost představuje software QuickMark, který současně umí i generovat QR kódy.[21] QuickMark V podobě čtečky QR kódu aplikace funguje jako obyčejný rámeček. Rámeček se přiloţí na QR kód umístěný kdekoli na obrazovce počítače. Aplikace daný QR kód dekóduje 28

30 a zobrazí informaci, kterou kód obsahuje. Příklad čtení pomocí aplikace je zachycen na obrázku 23, kde je čten QR kód z webové stránky. Obrázek 23: QuickMark, zdroj: autor Mobilní čtečku si můţe kdokoliv stáhnout z internetu do svého mobilního telefonu. Čteček, které přečtou QR kód je více. V současné době společnost Nokia prodává určité typy telefonů jiţ s nainstalovanou čtečkou QR kódů. Tuto čtečku nebo jiné (QuickMark reader, Kaywa reader, UPcode reader) můţe kdokoliv zdarma stáhnout na internetu. Pouze u čtečky QuickMark je zdarma pouze demoverze. Ostatní čtečky jsou plně funkční. Podrobněji o čtečkách v kapitole Umístění a použití QR kódu Spolu s rozšířením mobilních telefonů vybavených kamerou enormně vzrůstá moţnost vyuţití QR kódu. Tyto kódy umoţňují rychlé a snadné předání informace hlavně mezi internetem a zákazníkem. Uţ není třeba vyťukávat na malé klávesnici mobilu dlouhý odkaz k webové stránce s vytouţeným obsahem. Nemusí se psát SMS pro staţení nejnovějšího hitu. Stačí zamířit mobilní telefon s kamerou na vyobrazený QR kód a vše se jiţ zařídí samo. Telefon s kamerou dokáţe QR kód načíst a obsaţenou informaci dešifrovat ve zlomku vteřiny. Zejména v Japonsku a Jiţní Korei jsou QR kódy hojně vyuţívané 29

31 v mobilním marketingu, ale nejen v něm. Odhaduje se, ţe v těchto zemích je nyní instalován software na čtení QR kódů asi do 60 milionů mobilů.[19] QR kód můţe být ve formě obrázku umístěn v novinovém inzerátu, ve webovém banneru, v dopise, u, ale i v televizním klipu. QR kód umístěný na billboardu se můţe načíst i z jedoucího auta.[19] Jednou z nejpřirozenějších aplikací je uloţení odkazu na www stránku. Zde si můţe zájemce přečíst další informace o inzerovaném produktu, či sluţbě. Můţe zde být i uloţen jednoduchý formulář, kde lze vyplnit ovou adresu, kam obratem zašle inzerent další informace. Další moţností je text SMS zprávy, která se rovnou odesílá na předem vyplněné číslo. Odpadá tak nutnost psát registrační SMS pro objednání inzerované sluţby, staţení vyzváněcího tónu či videoklipu.[19] Další zajímavou moţností je načtení adresy a telefonního čísla z QR kódu a jejich uloţení do telefonního adresáře pro pozdější pouţití. Pokud to daná čtečka umoţňuje. QR kódy se za tímto účelem umisťují na vizitky a jiţ není třeba vizitku opisovat. Výrobce tiskáren Epson v Japonsku umisťuje QR kód na inkoustové náplně. Jakmile dojde inkoust, stačí načíst kód, který nasměruje uţivatele na www stránku, pomocí které můţe provést objednávku náhradní náplně bez nutnosti vyplňovat typ.[19] QR kódy mohou pomoci i při seznamování. Například QR seznamka spojená s webovým serverem jako je Myspace, kam je moţné umisťovat personální stránky, blogy a fotografie. Odkaz na svůj profil skrytý ve QR kódu si člověk můţe vytisknout na tričko a vyrazit v létě na nějaký rockový festival. Kdo bude chtít, dotyčnou osobu si jednoduše najde.[19] 8 Porovnání mobilních čteček Cílem této kapitoly bylo zhodnocení a vzájemné porovnání zdarma dostupných mobilních čteček QR kódů. Hodnoceny byly čtečky, které jsou volně dostupné pro staţení z internetu. Porovnávání bylo zaměřeno na moţnosti jednotlivých aplikací a práci s daty. Jedná se o čtečky QuickMark reader, Kaywa reader, UPcode reader a poslední čtečkou je aplikace od firmy Nokia, která je přeloţena do češtiny pod názvem Čárový kód. Testování čteček proběhlo na mobilním telefonu Nokia 5800 s operačním systémem Symbian S60 páté edice. Potřebné QR kódy pro testování mobilních čteček byly vytvářeny pomocí generátoru Kerem Erkan [29]. Náhledy základních obrazů po spuštění aplikace v mobilním telefonu Nokia 5800 jsou zobrazeny na obrázku

32 Obrázek 24: Mobilní čtečky, zdroj: autor 8.1 Testovací kritéria V této kapitole jsou uvedena testovací kritéria, podle kterých byly čtečky QR kódů testovány a následně pak hodnoceny. První dvě kritéria jsou ohodnocena body 0,1,2 (neumí, umí, umí efektivně). Třetí kritérium je ohodnoceno body 0-5, podle toho kolik základních akcí QR kódů čtečka zvládá. Podle těchto bodů jsou jednotlivé čtečky hodnoceny. Vítězí čtečka, která získá nejvíce bodů. Práce s webovou adresou Prvním kritériem, a také i základním u QR kódů, je práce se zakódovanou webovou adresou. Testování je zaměřeno na to jakými moţnostmi disponuje QR čtečka po dekódování obsahu QR kódu. Pokud čtečka umí pouze načíst webovou adresu a neumí s ní dále pracovat, čtečka nezíská ţádný bod. Pokud umoţní s adresou pracovat, získává čtečka 1 bod. Jestliţe čtečka adresu přečte a dokáţe uloţit do záloţek telefonu, získává 2 body. Práce s telefonním číslem Druhým kritériem je práce s telefonním číslem. Testování bylo odzkoušeno na běţném devítimístném čísle i na čísle mezinárodního formátu s předvolbou Telefonní čísla byla zakódována jako běţný text, ne jako akce telefonního čísla. Bodové ohodnocení je následující: Čtečka nepracuje s ţádným formátem 0 bodů, práce s jedním formátem 1 bod, práce s oběma formáty 2 body. 31

33 Práce s akcemi QR kódu Akce jsou předdefinovaná data, která se přidávají k zakódovaným datům v QR kódu. Účelem těchto dat je, aby čtečka QR kódu předem poznala pro co je daný QR kód určen. Akce QR kódu pracuje tak, ţe se před kódovaná data přidají zkratky, které říkají čtečce, co s následujícími daty udělat. Čtečka, která tyto akce podporuje, nabízí po načtení kódu příslušné moţnosti pro danou akci. Čtečka, která akce nepodporuje, dekóduje QR kód a pouze zobrazí jako text, co daný kód obsahuje. Například u akce vytvoření záloţky čtečka, která akci nepodporuje, zobrazí následující text: MEBKM:TITLE:nazev_zalozky;URL:http://www.adresa.cz V tomto textu je červeně kód akce, modře název záloţky a zeleně webová adresa, kterou uţivatel chce, aby záloţka obsahovala. Základní akce QR kódu (vybráno autorem): vytvoření záloţky v mobilním telefonu (1 bod), volání telefonního čísla (1 bod), načtení vizitky (1 bod), předdefinovaná sms (1 bod), předdefinovaný (1 bod). 8.2 Čárový kód Práce s webovou adresou Aplikace QR kód dekóduje a zobrazí data. Přes tlačítko volby aplikace umí odkaz otevřít nebo přidat do záloţek mobilního telefonu. Moţnost uloţení adresy k existujícímu kontaktu v mobilu. (2 body) Práce s telefonním číslem Aplikace QR kód dekóduje a zobrazí numerická data. Opět po zmáčknutí tlačítka volby nabízí tato aplikace moţnosti volání (hlasový, videohovor), vytvoření zprávy, uloţení do kontaktů. Dále můţe uţivatel odeslat telefonní číslo ve zprávě, em, přes bluetooth. Moţnosti této aplikace s telefonním číslem jsou opravdu vysoké. Aplikace si poradí s obyčejným devítimístným formátem i s mezinárodním formátem (2 body) Práce s akcemi QR kódu Práce pouze s vizitkou. (1 bod) 32

34 8.3 UpCode Práce s webovou adresou Aplikace QR kód dekóduje a automaticky načítá webovou stránku. Vůbec se uţivatele neptá, co si s danou adresou přeje dělat. UpCode neumoţňuje ukládat adresy do jakýchkoli záloţek. (0 bodů) Práce s telefonním číslem Aplikace opět QR kód dekóduje. V případě devítimístného formátu se úplně nesmyslně připojuje k internetu. Po připojení se načte stránka UpCode kde upozorňuje, ţe daná adresa neexistuje. Práce s telefonním číslem opět nulová. Ţádná moţnost uloţení do kontaktů či jiná manipulace s číslem. V případě zakódování čísla s mezinárodním formátem aplikace zobrazí dané číslo. Manipulace s číslem opět ţádná. (0 bodů) Práce s akcemi QR kódu Aplikace nepodporuje. (0 bodů) 8.4 Kaywa Reader Práce s webovou adresou Tato aplikace QR kód dekóduje a zeptá se, zda adresu otevřít. Kliknutím na tlačítko Yes se otevře prohlíţeč s webovou adresou. Kliknutím na tlačítko No se zobrazí adresa a přes tlačítko moţností můţe adresu načíst nebo uloţit do záloţek. Ukládání do záloţek probíhá pouze v rámci aplikace. Adresa se uloţí do záloţek aplikace nikoli do záloţek telefonu. (1 bod) Práce s telefonním číslem Tato aplikace nepozná, ţe jde o telefonní číslo a po dekódování nabízí moţnosti pro práci s webovou stránkou. Platí u obou formátů telefonního čísla. (0 bodů) Práce s akcemi QR kódu Aplikace je v práci s akcemi velmi kvalitně propracovaná, podporuje celou řadu akcí. Právě zde aplikace dohání předešlé práce se záloţkami a telefonními čísli. Po načtení QR kódu doplněných o akční data je aplikace schopna ukládat záloţky přímo do telefonu a u akce telefonního čísla přímé vytáčení. Podporovanými akcemi jsou tvorby záloţek, telefonního čísla, vizitky, sms, u. (5 bodů) 33

35 8.5 QuickMark Práce s webovou adresou Aplikace QuickMark se chová jako aplikace Čárový kód. Dekóduje data, zobrazí je a uţivatel si můţe vybrat z moţností. Moţnostmi jsou načtení adresy, odeslání pomocí sms či u a otevření pro úpravy. Po otevření pro úpravy můţe uţivatel kód libovolně přepsat a uloţit do záloţek nebo přiřadit k existujícímu kontaktu. (2 body) Práce s telefonním číslem Zde se aplikace chová naprosto stejně jako aplikace Kaywa Reader. Nepozná, ţe jde o telefonní číslo. (0 bodů) Práce s akcemi QR kódu I u této aplikace je práce s akcemi na slušné úrovni. Podporuje akce: sms, telefonní číslo, . Nepodporuje záloţky, vizitky. (3 body) 8.6 Výsledky testování Mobilní Webové čtečky adresy Tabulka 4 - Hodnocení, zdroj: autor Telefonní Akce Body celkem Pořadí čísla Čárový kód 2 body 2 body 1 bod 5 bodů 2. UpCode 0 bodů 0 bodů 0 bodů 0 bodů 4. Kaywa 1 bod 0 bodů 5 bodů 6 bodů 1. QuickMark 2 body 0 bodů 3 body 5 bodů 2. Čtečka od Nokie rozhodně potěší českého uţivatele svojí češtinou. Čtečka je jednoduchá a jako jediná schopná rozpoznat telefonní číslo v QR kódu, který je kódován jako obyčejný text. Tímto způsobem generuje spousta obyčejných generátorů, které neumí kódovat akce QR kódů. Jedinou nevýhodou, a do budoucna dosti významnou, této čtečky je, ţe podporuje pouze jednu akci QR kódů. V hodnocení obsadila druhé místo s pěti body. Čtečka UpCode se jeví jako nejhorší čtečka. Umoţňuje pouze načtení webové stránky a není moţné s ní nějaká manipulace s načtenými daty. Obsadila také poslední místo bez bodu. Čtečka Kaywa tento test vyhrála (šest bodů). Tato čtečka poskytuje veškeré potřebné práce se záloţkami a telefonními čísly, dále také podporuje celou řadu akcí. Druhé místo společně s aplikací 34

36 Čárový kód obsadila aplikace QuickMark (pět bodů). Tato aplikace je se svými vlastnostmi velice blízká aplikaci Kaywa. Umí pouze některé akce oproti konkurenční čtečce. Tabulka 4 zobrazuje souhrnný přehled získaných bodů a celkové pořadí. 9 Porovnání QR kódu s čárovým kódem Cílem této kapitoly bylo názorně ukázat, jakými výhodami disponuje QR kód oproti běţnému čárovému kódu. Na QR kód narazí člověk pouze výjimečně, zatímco s čárovým kódem přicházejí lidé do styku kaţdý den. Porovnávání vychází ze základních charakteristik QR kódu. Zástupcem čárového kódu byl vybrán EAN 13. Čárové kódy EAN jsou ze všech čárových kódů nejrozšířenější a tudíţ i nejznámější v celé Evropě. Z těchto důvodu byl vybrán právě tento kód. QR kód byl vytvořen pomocí aplikace Qr-code (obrázek 25). Do kolonky Data byla vloţena potřebná data k zakódování. V nabídce Encoding se vybralo kódování numerických znaků. Pro třináct numerických znaků s úrovní opravy chyb L byla postačující verze 1. Kód byl uloţen do formátu Bitmap, který ukládá obrázky v rastrové podobě, coţ je pro QR kód vhodné. Čárový kód EAN 13 byl vytvořen pomocí aplikace Zoner Barcode studio 2, které je moţno pozorovat na obrázku 26. Tvorba kódu je velice jednoduchá. Navíc jde o českou aplikaci, tudíţ je celá v češtině. Z nabídky kódů byl vybrán EAN 13, do pole data se vloţilo třináct numerických znaků. Kód se poté vyexportuje ve vybraném vektorovém formátu. V tomto případě byl zvolen formát Windows Metafile. 3 3 Windows Metafile je formát Windows pouţívaný primárně pro vektorové grafiky. 35

37 Obrázek 25: Aplikace Qr-code, zdroj: autor Obrázek 26: Aplikace Zoner Barcode Studio 2, zdroj: autor 36

38 Obrázek 27: QR kód, EAN 13, zdroj: autor 9.1 Výběr dat Ihned při vybírání dat k zakódování přichází první výhoda QR kódu. Jelikoţ čárový kód EAN umí zakódovat pouze číslice, musíme porovnávat kódy obsahující numerické znaky. QR kód umí kódovat nejenom numerické znaky, ale také alfanumerické a japonské znaky Kandţi. Vzorová data představují numerické znaky: Oba kódy se stejnými daty jsou znázorněny na obrázku Délka znaků Další předností QR kódu je, ţe můţe být vytvořen kód o variabilní délce znaků. QR kód například umoţňuje zakódování jednoho znaku, ale i tisíce znaků. EAN 13 musí mít přesně třináct numerických znaků, jinak se kód nevytvoří. 9.3 Práce s daty Jelikoţ čárový kód patří do jednodimenzionálních kódů a QR kód do dvojdimenzionálních kódů, je patrné, jaký je rozdíl v ukládání dat do kódu. Je to tak, ţe čárový kód ukládá svá dat pouze horizontálně, QR kód kóduje data jak horizontálně tak vertikálně. Hlavní výhodou 2D kódování dat vede k mnohem větší kapacitě, neţli to je u 1D kódování. Další výhodou QR kódu je, ţe QR kód lze přečíst z jakéhokoli úhlu natočení, viz kapitola Čtečka čárového kódu je schopna kód rozluštit pouze z horizontálního úhlu pohledu. S potřebným pásmem kolem kódu je na tom opět QR kód o něco lépe. Zatímco čárový kód potřebuje minimálně desetinásobek nejmenšího modulu (nejuţší čárky), QR kódu stačí pouhý čtyřnásobek modulu. Další významnou vlastností, kterou QR kód předčil čárový kód je moţnost čtení poškozeného kódu. Jestli-ţe se čárový kód poškodí, čtecí zařízení není schopné daný kód rozpoznat. To neplatí u QR kódu, kde lze QR kód přečíst aţ do 30 % poškození kódu. 37

39 9.4 Kapacita Nejvýznamnější vlastností QR kódu je jeho obrovská kapacita. Po zakódování vzorových dat má čárový kód nulovou volnou kapacitu. Oproti tomu QR kód obsahuje volné místo. Vzhledem k tomu, ţe se kóduje třináct numerických znaků, vytvoří se QR kód verze 1. Verze 1 představuje nejmenší moţný QR kód (pokud se nebere v úvahu Mikro QR kód) s kapacitou 41 numerických znaků při úrovni L opravy kódu. O verzích QR kódu podrobněji v kapitole Tedy do QR kódu verze 1 můţe být zakódováno ještě 28 numerických znaků při úrovni opravy chyb L a kód bude mít stále stejné rozměry. 9.5 Velikost Porovnávání velikosti QR kódu a čárového kódu záleţí na více faktorech. Jsou to: kvalita čtecího zařízení, kvalita tiskárny, která kód tiskne a kvalita podkladu, na který je kód tištěn. Při stejných podmínkách pro oba dva kódy má navrch opět QR kód. Pro zakódování třinácti číslic a pro pohodlné přečtení čtečkou bude QR kód potřebovat méně místa. U QR kódu platí pravidlo čím větší kapacita kódu (čím větší verze QR kódu), tím větší QR kód. Čárový kód EAN má pořád stejnou kapacitu, tudíţ velikost je pořád stejná. Oba dva kódy, které obsahují danou kapacitu, se mohou samozřejmě zmenšovat či zvětšovat na různé velikosti. Musí se zde ale brát na vědomí předešlé faktory. 10 Katalog mobilních telefonů s využitím QR kódů V této části bylo znázorněno praktické vyuţití QR kódů. Za tímto účelem byl vytvořen takzvaný katalog mobilních telefonů, který má poslouţit k názorné ukázce několika moţných akcí QR kódu. Pro tvorbu QR kódů byl pouţit jiţ zmíněný generátor Kerem Erkan. Všechny QR kódy, aţ na kód s vizitkou manaţera, se dají bez problémů přečíst čtečkou Kaywa. Ovšem vizitka je poněkud náročnějším kódem a nejlépe si s ním poradí aplikace Čárový kód. Katalog obsahuje dvě stránky. Náhled první stránky je zobrazen na obrázku 28, náhled druhé stránky se nachází na obrázku

40 Obrázek 28: První stránka, zdroj: autor Obrázek 29: Druhá stránka, zdroj: autor 39

41 10.1 Popis katalogu QR kód na první stránce byl generován jako běţný text a po načtení se uţivateli zobrazí data na obrázku 30. Obrázek 30: První QR kód, zdroj: autor Druhá strana katalogu je jiţ na QR kódy bohatší. Jelikoţ se jedná o katalog mobilních telefonů, má zákazník moţnost výběr ze čtyř mobilních telefonů. Kaţdý kód u telefonu obsahuje webovou adresu na daný telefon v e-shopu. Zákazník si tedy po načtení kódu můţe zjistit veškeré parametry a informace o telefonu a rovnou si ho i zakoupit. QR kód za znakem český-mobil.cz umoţňuje uţivateli načíst adresu Další QR kódy obsahují různé akce. Čtení QR kódů na druhé stránce je znázorněno na obrázku 31 a obrázku 32. Zákazník má moţnost získat slevu pomocí SMS nebo u, tím, ţe odešle SMS ve tvaru SLEVA na číslo Toto si můţe urychlit pouhým načtením QR kódu. Obdobně to platí u u. Dále katalog obsahuje QR kód s vizitkou manaţera firmy. Vizitku si můţe zákazník po načtení uloţit mezi kontakty do svého telefonu. Dále má moţnost objednání mobilního telefonu bezplatně, a to na číslo Tento proces představuje další QR kód. Poslední QR kód představuje moţnost přidat webovou adresu do záloţek mobilního telefonu zákazníka. Obrázek 31: Čtení QR kódů - první část, zdroj: autor 40

42 Obrázek 32: Čtení QR kódů - druhá část, zdroj: autor 11 Využití QR kódu v České republice Cílem této kapitoly bylo zjištění aktuálního stavu vyuţití QR kódu v České republice. QR kód je pojem moderní doby. V dnešní době nejlépe dostupné informace o moderních technologiích najde uţivatel na internetu. Z tohoto hlediska byl proveden průzkum trhu prostřednictvím internetu. Průzkum byl zaměřen na výskyt vyuţití QR kódu pouze v České republice. Zajišťování informací probíhalo v rozmezí osmi měsíců (říjen 2009 aţ květen 2010). Z důvodu předpokládaného nízkého vyuţití kódu nebyl průzkum situován pouze na vybrané odvětví, ale na všechna moţná odvětví. Moţnosti vyuţití QR kódu se rozhodně najdou v kaţdém odvětví od informatiky přes stavitelství aţ po zemědělství. Z hlediska nejpraktičtějšího pouţití QR kódu, čímţ je umístění kódu v tisku, bylo předpokládáno nejvíce vyuţití v tisku Časopis Computer Časopis Computer, který se zabývá novinkami ze světa informačních technologií, uvedl 9. října 2009 ve svém vydání 19/09 vyuţití QR kódů. Protoţe redaktoři časopisu chtěli zjistit zájem čtenářů o tyto kódy, je v čísle pouze několik QR kódů u vybraných článků. Článek z časopisu je vyfocen na obrázku

43 Obrázek 33: Článek časopisu Computer, zdroj: [24] První QR kód obsahuje adresu Na této adrese si můţe čtenář stáhnout program pro svůj mobilní telefon WkTask o kterém se píše ve článku. Spodní QR kód odkazuje na adresu: odkud si můţe čtenář stáhnout prohlíţeč Opera Mini do svého telefonu. V dalších číslech časopisu se QR kódy jiţ neobjevují. Důvodem je, ţe čtenáři nemají příliš velký zájem o tyto kódy ve článcích Seznam na mobil Dle zdroje [25] 15. února 2010 Seznam.cz, česká portálová jednička a 3GVision, vedoucí světový výrobce technologie na skenování čárových kódů pro mobilní telefony, oznámili partnerství. Dohoda mezi Seznam.cz a 3GVision poskytne příleţitosti k dalšímu vývoji řešení pro mobilní čtečky čárových kódů a sluţeb pro rychle rostoucí trh českého mobilního internetu. Na základě této spolupráce nabídnou oba partneři kompletní verzi QR čtečky v barvách a s popisem Seznamu včetně české lokalizace. Náhled budoucí QR čtečky je znázorněn na obrázku 34. Čtečka bude dostupná pro většinu mobilních telefonů z celé škály platforem, jako je Java, Symbian, Windows Mobile včetně iphonu a Androidu.[25] 42

44 Obrázek 34: Seznam čtečka, zdroj: [26] Jak je zachyceno na obrázku 35, Seznam QR kódy jiţ pouţívá pro reklamu na plakátech a billboardech. Všechny plakáty či billboardy obsahují QR kód odkazující na mobilní stránky Seznamu (http://wap.seznam.cz). Obrázek 35: Seznam 2, zdroj: [27] Toto není jediné vyuţití QR kódů, které Seznam přináší. Zajímavé a určitě uţitečné vyuţití publikuje na svých webových stránkách Jedná se o katalog firem z různých odvětví, které působí na českém trhu. U kaţdé firmy (viz obrázek 37) je uveden QR kód odkazující po přečtení na mobilní webovou stránku (obrázek 38) Názorný příklad Nyní zde bude uveden názorný příklad pro vyuţití QR kódů na webových stránkách Seznamu. Pan Novák shání firmu zabývající se výrobou sádrokartonu. Na webových stránkách firmy.cz si danou firmu vyhledá (obrázek 36). 43

45 Obrázek 36: Vyhledání firmy, zdroj: autor Na stránce firmy (obrázek 37) najde všechny potřebné informace (otvírací doba, webové stránky firmy, mobilní kontakt, , adresa a mapu zobrazující místo kde se firma nachází). Aby si pan Novák nemusel všechny potřebné informace přepisovat na papír, načte si pouze QR kód do svého mobilu a uloţí si webovou adresu, kterou kód obsahuje. Obrázek 37: Vyhledaná firma, zdroj: autor 44

46 Nyní můţe vyrazit na cestu do vyhledané firmy zabývající se výrobou sádrokartonu. Po hodině cesty si pan Novák uvědomí, ţe zapomněl nějakou informaci (například adresu firmy). Několika rychlými kroky si načte webovou adresu z mobilu, kde se dostane na zjednodušené stránky pro mobilní telefon. Na stránce opět najde vše potřebné informace včetně adresy firmy (obrázek 38) a můţe pokračovat v cestě dál. Před cílem cesty si ještě jednou načte stránku a podle mapy se můţe navigovat (v případě, ţe nemá navigaci) aţ na místo firmy. Obrázek 38: Mobilní verze firmy, zdroj: autor Na webových stránkách Seznamu (Seznam na mobil) je publikováno několik QR kódů odkazující na mobilní stránky Seznamu. Dále zde najde uţivatel obrázek s jednoduchým vysvětlením jak se s QR kódem pracuje, viz obrázek

47 Obrázek 39: Návod, zdroj: [28] 11.3 Weby o mobilech Jelikoţ QR kódy jsou určeny hlavně pro mobilní telefony, začaly se vyuţívat na webech zabývajících se mobilními telefony mobilmania.cz Mobilmania je jedním z nejvýznamnějších webů v České republice zabývající se přednostně mobilními telefony. Mobilmania vyuţívá QR kódy tam, kde je to opravdu uţitečné. Na koncích článků, které popisují například software pro mobilní telefony, se vyskytuje QR kód odkazující na webovou adresu. Po načtení této adresy si můţe čtenář daný software do svého mobilu stáhnout a poté nainstalovat. Jako příklad byl vybrán článek o aplikaci ColorDict. Jedná se o slovník pro mobilní telefony. Ve článku je podrobně popsaná aplikace a na konci článku jsou uvedeny dva QR kódy (obrázek 40). První QR kód odkazuje na adresu, odkud si čtenář stáhne aplikaci. Druhý QR kód v sobě nese webovou adresu na staţení českého slovníku do aplikace. 46

48 Obrázek 40: QR kódy mobilmania.cz, zdroj: autor Svetandroida.cz Dalším webem zabývajícím se mobilními telefony je Tento web se konkrétně zabývá softwarovou platformou android, určenou pro mobilní zařízení, PDA a další. Na tomto webu jsou QR kódy vyuţity obdobně jako na mobilmanii. QR kódy redaktoři uvádí ve článcích popisující aplikace pro android. Po přečtení QR kódu se čtenáři dostávají se svým mobilním telefonem na stránky, odkud si mohou aplikaci stáhnout Výsledky průzkumu Podle průzkumu, který probíhal po dobu osmi měsíců, se mohou potvrdit očekávání průzkumu a to velmi nízké vyuţití QR kódů v České republice. Nebýt webů, které se zabývají informačními technologiemi a o QR kódech jiţ něco vědí, bylo by vyuţití téměř nulové. Na začátku průzkumu o QR kódech v ČR nevěděl téměř nikdo. V té době proběhla zkouška nasazení QR kódů v časopisu Computer. Zde se ukázalo, ţe ani zlomek lidí, kteří se o této věci dozvěděli, nemají zájem o publikování QR kódu v jejich časopisu. Zásadní pokrok v uvedení QR kódu do České republiky udělala společnost Seznam. Tento krok se dá povaţovat za první krok oslovení lidí v České republice. Z výsledku průzkumu lze očekávat, ţe na běţné vyuţívání QR kódů v České republice si jeho příznivci budou muset ještě nějakou tu dobu počkat. 47

49 12 Závěr Prvním cílem této práce bylo seznámení s problematikou grafického kódu a dále seznámení posluchače se základními typy jednodimenzionálních a dvojdimenzionálních grafických kódů. Tuto část popisuje prvních pět kapitol. V následující kapitole uvedl autor práce názorný příklad pro dekódování nejčastěji pouţívaného čárového kódu v Evropě. Na tomto příkladu si můţe čtenář prakticky vyzkoušet znalosti nabyté z prvního cíle práce. Druhým cílem byl návrh na vyuţití vybraného grafického kódu v realitě. Vybraným grafickým kódem se stal QR kód. Autor jako návrh vytvořil v desáté kapitole takzvaný katalog mobilních telefonů, na kterém znázornil vyuţití QR kódu v realitě. Důkladné seznámení s vybraným grafickým kódem (QR kódem) je popsáno v předchozích třech kapitolách. Zde autor doplnil teoretické vlastnosti QR kódu o porovnání čárového kódu s QR kódem. V tomto porovnání vlastností jasně zvítězil QR kód. Dále autor porovnával zdarma dostupné mobilní čtečky QR kódu. V tomto testování nejlépe obstála čtečka Kaywa reader. Poslední cíl měl za úkol zjistit vyuţití QR kódu v České republice. Za tímto účelem provedl autor průzkum trhu. Průzkum trhu byl prováděn v rozmezí osmi měsíců prostřednictvím internetu. Výsledkem bylo velmi slabé vyuţití QR kódu v České republice. Tímto můţe být konstatováno, ţe cíle práce byly splněny. Použitá literatura [1] BENADIKOVÁ, Adriana, MADA, Štefan, WEINLICH, Stanislav. Čárové kódy : automatická identifikace. Praha : Grada, s. ISBN [2] carovykod.com. Čárový kód [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.carovykod.com/index.php?id=2&lang=cz> [3] Quido magazín. Čárový kód [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.quido.cz/objevy/carovykod.htm> [4] MASON, Moya. Short History of Barcodes [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.moyak.com/papers/history-barcodes.html> [5] keyword.com. The History of the UPC Bar Code [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.keyword.com/barcode_upc.htm> [6] Lintech. Datamatrix informace o 2D kódech [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.lintech.cz/datamatrix-informace-o-2d-kodech> 48

50 [7] barnabasnagy.com. The barcode [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://barnabasnagy.com/tag/upc> [8] MACAULAY, David. Nová mamutí kniha techniky. Praha : Slovart, s. ISBN [9] Wikipedie. Čárový kód [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/%c4%8c%c3%a1rov%c3%bd_k%c3%b3d#k.c3. B3dy_typu_EAN> [10] Wikipedie. The barcode [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/seznam_k%c3%b3d%c5%af_zem%c3%ad_gs> [11] Gaben. Složitější kódování [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://gaben.cz/upfiles/slozitejsi%20kodovani.pdf> [12] Morovia. EAN 8 [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://mdn.morovia.com/manuals/bax3/images/ean8-sample.gif> [13] ActiveBarcode. EAN 2 Addon/ EAN 5 Addon [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.activebarcode.com/codes/ean5_ean2.html > [14] Marksys 2D kód DATAMATRIX [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.marksys.cz/datamatrix.php> [15] Kodys. PDF 417 [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.kodys.cz/carovy-kod/pdf-417.html> [16] Kodys. DATAMATRIX [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.kodys.cz/carovy-kod/datamatrix.html> [17] QR Kódy. QR KÓDY [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.qrkody.info> [18] WILLSHIRE, John. Hold the RFID beans [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://feedingthepuppy.typepad.com/feeding_the_puppy/2009/08/holdthe-rfid-beans.html> [19] HAJÍČEK, Milan. QR kódy podporují rozvoj mobilního marketingu [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.qrcodes.cz/?cat=1> [20] Denso Wave Incorporated. About 2D Code [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.denso-wave.com/qrcode/index-e.html> [21] qr-kody.cz. QR kód čtečka [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.qr-kody.cz/qr-ctecka > 49

51 [22] mobile-barcodes.com. About QR-codes [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.mobile-barcodes.com/about-qr-codes/ > [23] Provinter s.ro. Snímače čárového kódu [online] [cit ]. Dostupný z WWW: < [24] KURUC, Jiří. Kapesní Microsoft. Computer. 2009, 19/09, s. 12. [25] nejtz.cz. Seznam.cz a 3GVision přinášejí novou Seznam čtečku QR kódů [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.nejtz.cz/mobilnitelefony/seznam-cz-a-3gvision-prinaseji-novou-seznam-ctecku-qr-kodu> [26] Mobilmania.cz. Seznam a 3GVision chystají vlastní čtečku QR kódů pro mobily [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.mobilmania.cz/bleskovky/seznam-a-3gvision-chystaji-vlastni-cteckuqr-kodu-pro-mobily/sc-4-a /default.aspx> [27] Seznam. Ukázka použití QR kódů [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.smobil.cz/qrcode/ukazky> [28] Seznam. Vyzkoušejte si QR kódy! [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.smobil.cz/qrcode/vyzkousej> [29] Kerem Erkan. QR Code and 2D Code Generator [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://keremerkan.net/qr-code-and-2d-code-generator/> Seznam obrázků Obrázek 1: Čárový kód a jeho charakteristické znaky, zdroj: [1] Obrázek 2: Ruční laserový čtecí zařízení čárového kódu, zdroj: [23] Obrázek 3: Kód 2/5 Industrial, zdroj: [1] Obrázek 4: Čárový kód Code 39, zdroj: [1] Obrázek 5: EAN 8, zdroj: [12] Obrázek 6: Čárový kód EAN 13, zdroj: [7] Obrázek 7: EAN 13 with 2 ADD ON, zdroj: [13] Obrázek 8: PDF 417, zdroj: [15] Obrázek 9: Datamatrix, zdroj: [16] Obrázek 10: QR kód, zdroj: [18] Obrázek 11: Čárový kód EAN 13, zdroj: [7] Obrázek 12: Vývoj QR kódu, zdroj: autor - upraveno na základě [20] Obrázek 13: Kapacita QR kódu, zdroj: [20]

52 Obrázek 14: Verze QR kódu, zdroj: [20] Obrázek 15: Modul QR kódu, zdroj: [20] Obrázek 16: Mikro QR kód, zdroj: [20] Obrázek 17: Poškozený kód, zdroj: [20] Obrázek 18: Pozice QR kódu, zdroj: [22] Obrázek 19: Oblast QR kódu, zdroj: [20] Obrázek 20: Proces QR kódu, zdroj: autor Obrázek 21: Online generátor, zdroj: autor - upraveno na základě [29] Obrázek 22: Generátor kódů v aplikaci, zdroj: autor Obrázek 23: QuickMark, zdroj: autor Obrázek 24: Mobilní čtečky, zdroj: autor Obrázek 25: Aplikace Qr-code, zdroj: autor Obrázek 26: Aplikace Zoner Barcode Studio 2, zdroj: autor Obrázek 27: QR kód, EAN 13, zdroj: autor Obrázek 28: První stránka, zdroj: autor Obrázek 29: Druhá stránka, zdroj: autor Obrázek 30: První QR kód, zdroj: autor Obrázek 31: Čtení QR kódů - první část, zdroj: autor Obrázek 32: Čtení QR kódů - druhá část, zdroj: autor Obrázek 33: Článek časopisu Computer, zdroj: [24] Obrázek 34: Seznam čtečka, zdroj: [26] Obrázek 35: Seznam 2, zdroj: [27] Obrázek 36: Vyhledání firmy, zdroj: autor Obrázek 37: Vyhledaná firma, zdroj: autor Obrázek 38: Mobilní verze firmy, zdroj: autor Obrázek 39: Návod, zdroj: [28] Obrázek 40: QR kódy mobilmania.cz, zdroj: autor Seznam tabulek Tabulka 1 - Převod binárních znaků kódů EAN, zdroj: autor - upraveno na základě [11].. 19 Tabulka 2 - Dekódování první číslice, zdroj: autor - upraveno na základě [11] Tabulka 3 - Kapacita QR kódu, zdroj: autor - upraveno na základě [20] Tabulka 4 - Hodnocení, zdroj: autor

53 Příloha 1 Kódy zemí GS USA a Kanada vyhrazené pro lokální uţití (obchody/sklady) léky vyhrazené pro lokální uţití (obchody/sklady) poukázky, sázenky rezervováno pro pozdější vyuţití vyhrazené pro lokální uţití (obchody/sklady) Francie 380 Bulharsko 383 Slovinsko 385 Chorvatsko 387 Bosna a Hercegovina Německo Japonsko Rusko 470 Kyrgyzstán 471 Taiwan 474 Estonsko 475 Lotyšsko 476 Ázerbajdţán 477 Litva 478 Uzbekistán 479 Srílanka 480 Filipíny 481 Bělorusko 482 Ukrajina 484 Moldavsko 485 Arménie 486 Gruzie 487 Kazachstán 489 Hongkong Japonsko Velká Británie 520 Řecko 528 Libanon 529 Kypr 531 Makedonie 535 Malta 539 Irsko Belgie a Lucembursko 560 Portugalsko 569 Island Dánsko 590 Polsko 594 Rumunsko 599 Maďarsko Jihoafrická republika 608 Bahrajn 609 Mauricius 611 Maroko 613 Alţírsko 616 Keňa 619 Tunisko 621 Sýrie 622 Egypt 624 Libye 625 Jordánsko

54 626 Írán 627 Kuvajt 628 Saudská Arábie 629 Spojené arabské emiráty Finsko Čína Norsko 729 Izrael Švédsko 740 Guatemala 741 Salvador 742 Honduras 743 Nikaragua 744 Kostarika 745 Panama 746 Dominikánská republika 750 Mexico Kanada 759 Venezuela Švýcarsko 770 Kolumbie 773 Uruguay 775 Peru 777 Bolívie 779 Argentina 780 Chile 784 Paraguay 785 Peru 786 Ekvádor Brazílie Itálie Španělsko 850 Kuba 858 Slovensko 859 Česká republika 860 Srbsko a Černá Hora 865 Mongolsko 867 Severní Korea 869 Turecko Holandsko 880 Jiţní Korea 884 Kambodţa 885 Thajsko 888 Singapur 890 Indie 893 Vietnam 899 Indonézie Rakousko Austrálie Nový Zéland 950 Centrála 955 Malajsie 958 Macao 977 ISSN ISBN 980 Vratné účtenky Běţné platební poukázky Poukázky

55 Příloha 2

Ing. Jan Bartoš, MBA. Jednatel společnosti Smartdata, s.r.o. jan.bartos@smartdata.cz

Ing. Jan Bartoš, MBA. Jednatel společnosti Smartdata, s.r.o. jan.bartos@smartdata.cz Moderní technologie identifikace v marketingu aneb, Naučme se vytěžit vlastní data Ing. Jan Bartoš, MBA Jednatel společnosti Smartdata, s.r.o. jan.bartos@smartdata.cz Program prezentace 1) Kčemu jsou čárové

Více

VYUŽÍTÍ SYSTÉMŮ AUTOMATICKÉ IDENTIFIKACE V KONFEKČNÍ VÝROBĚ

VYUŽÍTÍ SYSTÉMŮ AUTOMATICKÉ IDENTIFIKACE V KONFEKČNÍ VÝROBĚ VYUŽÍTÍ SYSTÉMŮ AUTOMATICKÉ IDENTIFIKACE V KONFEKČNÍ VÝROBĚ ČÁROVÉ KÓDY nejstarší a nejrozšířenější metoda automatické identifikace pro automatický sběr dat kombinace tmavých čar a světlých mezer data

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra informačních technologií a elektronického obchodování. Čárové kódy. Bakalářská práce.

Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra informačních technologií a elektronického obchodování. Čárové kódy. Bakalářská práce. Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Čárové kódy Bakalářská práce Autor: Michal Macháň Informační technologie, MPIS Vedoucí práce: Ing. Vladimír

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

Čárové kódy a jejich sazba Alčer Miroslav

Čárové kódy a jejich sazba Alčer Miroslav Čárové kódy a jejich sazba Alčer Miroslav Katedra informatiky VŠB Technická Univerzita Ostrava Obsah Čárové kódy a jejich aplikace jednorozměrné dvourozměrné Sazba čárových kódů v systému TeX balík PST-BARCODE

Více

Výpočet finančního zdraví. Uživatelský manuál. ecba s.r.o., 2009, verze 1.0.7.09101600 www.ecba.cz

Výpočet finančního zdraví. Uživatelský manuál. ecba s.r.o., 2009, verze 1.0.7.09101600 www.ecba.cz Výpočet finančního zdraví Uživatelský manuál ecba s.r.o., 2009, verze 1.0.7.09101600 www.ecba.cz ÚVOD A SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY Aplikace slouţí pro výpočet finančního zdraví ţadatelů ucházejících se o podporu

Více

Tiskový manažer - Printman

Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer je program, který je součástí programu Praktik. Používá se v případě, pokud máte připojenou tiskárnu přes USB port (nebo vaše tiskárna není v seznamu podporovaných

Více

Rastrová grafika. Grafický objekt je zaznamenán jednotlivými souřadnicemi bodů v mřížce. pixel ( picture element ) s definovanou barvou

Rastrová grafika. Grafický objekt je zaznamenán jednotlivými souřadnicemi bodů v mřížce. pixel ( picture element ) s definovanou barvou Rastrová grafika Grafický objekt je zaznamenán jednotlivými souřadnicemi bodů v mřížce. pixel ( picture element ) s definovanou barvou Kvalita je určena rozlišením mřížky a barevnou hloubkou (počet bitů

Více

NFC Marketing. Nejmodernější způsob On-Demand poskytování obsahu do mobilních telefonů.

NFC Marketing. Nejmodernější způsob On-Demand poskytování obsahu do mobilních telefonů. NFC Marketing Nejmodernější způsob On-Demand poskytování obsahu do mobilních telefonů. Co je to NFC marketing? Jedná se nejmodernější způsob jak poskytnout Vaše marketingové sdělení, nebo Vaší reklamu

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

SOFTWARE ASP ASP UŢIVATELSKÝ MANUÁL. ALCAD Systémový programátor

SOFTWARE ASP ASP UŢIVATELSKÝ MANUÁL. ALCAD Systémový programátor SOFTWARE ASP ASP ALCAD Systémový programátor UŢIVATELSKÝ MANUÁL Technické parametry mohou být změněny bez předchozího oznámení. ALCAD navrhuje a vyrábí své produkty v nejvyšší moţné kvalitě, nicméně technické

Více

Tvorba kurzu v LMS Moodle

Tvorba kurzu v LMS Moodle Tvorba kurzu v LMS Moodle Před počátkem práce na tvorbě základního kurzu znovu připomínám, že pro vytvoření kurzu musí být profil uživatele nastaven administrátorem systému minimálně na hodnotu tvůrce

Více

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY Internet World Wide Web FTP, fulltext e-mail, IP adresa webový prohlížeč a vyhledávač CÍLE KAPITOLY Pochopit, co je Internet

Více

Vstup do Infocentra - po přihlášení do internetového obchodu Vaším ID, uţivatelským jménem a heslem klikněte na Infocentrum - osobní nastavení.

Vstup do Infocentra - po přihlášení do internetového obchodu Vaším ID, uţivatelským jménem a heslem klikněte na Infocentrum - osobní nastavení. Vstup do Infocentra - po přihlášení do internetového obchodu Vaším ID, uţivatelským jménem a heslem klikněte na Infocentrum - osobní nastavení. 1. Mé údaje správa osobních údajů a seznamu vybraných produktů

Více

Archiv elektronických dokumentů Zela

Archiv elektronických dokumentů Zela Archiv elektronických dokumentů Zela Instalace po rozbalení servisního balíčku 38 se automaticky spustí instalační program, který nainstaluje potřebné moduly pro provoz archivu dokumentů. Tyto moduly je

Více

Ekonomický systém WinStrom 10

Ekonomický systém WinStrom 10 IT Strategie Ekonomický systém WinStrom 10 Miloš Grásgruber WinStrom je ekonomický systém, který má na českém trhu dlouhou historii. V případě verze WinStrom 10 se však jedná o zcela novou generaci systému,

Více

Základy práce v programovém balíku Corel

Základy práce v programovém balíku Corel Základy práce v programovém balíku Corel Mgr. Tomáš Pešina Výukový text vytvořený v rámci projektu DOPLNIT První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100, 140 00 Praha 4 - Krč Základy počítačové

Více

Automatická identifikace entit

Automatická identifikace entit Bankovní institut vysoká škola, a. s. Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Automatická identifikace entit Bakalářská práce Autor: Lukáš Toman Informační technologie, MPIS Vedoucí práce:

Více

Tvorba počítačové hry. GameJN

Tvorba počítačové hry. GameJN Závěrečná práce studentského projektu Tvorba počítačové hry GameJN Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 2014 1 1. Obsah 1. Obsah... 2 2. Úvod..... 3 3. Jednotlivé programy..

Více

nadstavbový modul programu Amicus

nadstavbový modul programu Amicus nadstavbový modul programu Amicus pro Windows TM Příručka uživatele v.1.0 duben 2012 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o. Jeremiášova 1422/7b 155 00 Praha 5 Obsah 1 Úvod k modulu CGMesky 1 2 Aktivace

Více

Vývoj Internetu značně pokročil a surfování je dnes možné nejen prostřednictvím počítače, ale také prostřednictvím chytrých telefonů, tabletů a

Vývoj Internetu značně pokročil a surfování je dnes možné nejen prostřednictvím počítače, ale také prostřednictvím chytrých telefonů, tabletů a Vývoj Internetu značně pokročil a surfování je dnes možné nejen prostřednictvím počítače, ale také prostřednictvím chytrých telefonů, tabletů a netbooků. Chytré telefony, nazývané také Smartphony, poskytují

Více

Počítačová grafika SZŠ A VOŠZ MERHAUTOVA 15, BRNO

Počítačová grafika SZŠ A VOŠZ MERHAUTOVA 15, BRNO Počítačová grafika SZŠ A VOŠZ MERHAUTOVA 15, BRNO 1 Základní dělení 3D grafika 2D grafika vektorová rastrová grafika 2/29 Vektorová grafika Jednotlivé objekty jsou tvořeny křivkami Využití: tvorba diagramů,

Více

ELEKTRONICKÉ KNIHY DO KAŢDÉ KNIHOVNY. e-knihovna Wooky. Wooky a.s.

ELEKTRONICKÉ KNIHY DO KAŢDÉ KNIHOVNY. e-knihovna Wooky. Wooky a.s. ELEKTRONICKÉ KNIHY DO KAŢDÉ KNIHOVNY e-knihovna Wooky Wooky a.s. Distribuce elektronického obsahu? Inspirovaný systémem Amazon a Kindle, Barnes & Noble a Nook Jednotný systém pro Česko a Slovensko Komplexní

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka B2B CENTRUM a.s. 3.2011 Obsah Začínáme... 3 Přihlášení a zapomenuté heslo... 3 Vytvoření uživatele... 3 Editace osobních údajů... 5 Vkládání souborů... 6 Elektronický podpis... 8 Stavební deník... 11 Identifikační

Více

ERP informační systém

ERP informační systém Elektronické podání formulářů daně z přidané hodnoty Systém WAK INTRA - modul Účetnictví menu Přiznání DPH / Formuláře / - seznam Přiznání k dani z přidané hodnoty (25 5401 MFin 5401 vzor č.17) - volba

Více

Referenční příručka o čárovém kódu

Referenční příručka o čárovém kódu Referenční příručka o čárovém kódu Verze 0 CZE 1 Úvod 1 Přehled 1 1 V této referenční příručce naleznete informace o tisku čárových kódů, který využívá příkazy pro ovládání zasílané přímo na tiskové zařízení

Více

KSRZIS. Příručka pro externí žádost CHLAP. Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních

KSRZIS. Příručka pro externí žádost CHLAP. Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy Budějovická 15/743 140 00 Praha 4 Počet stran: 11 KSRZIS Příručka pro externí žádost CHLAP Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů

Více

Elektronické učebnice popis systému, základních funkcí a jejich cena

Elektronické učebnice popis systému, základních funkcí a jejich cena Elektronické učebnice popis systému, základních funkcí a jejich cena Vytvořil TEMEX, spol. s r. o. Obsah 1. Úvod... 2 Formáty... 2 Cena... 2 2. Systémové požadavky... 3 Interaktivní PDF verze... 3 HTML

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 2.00 Uživatelská dokumentace programu Úvod Uživatel si může vybrat z 16 různých čárových kódů. Mimo jiné to jsou EAN8, EAN13, Code128, 2z5 a další. Rastr štítků se vybírá nastavením

Více

ERP informační systém

ERP informační systém Elektronické podání formulářů vyúčtování daně z příjmů na FÚ Systém WAK INTRA - modul Zaměstnanci menu Mzdy / Výsledky výpočtů - seznam Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti - volba Vytvořit soubor

Více

Instalace programu OZO. z www stránek či odkazu z e-mailu

Instalace programu OZO. z www stránek či odkazu z e-mailu Instalace programu OZO z www stránek či odkazu z e-mailu První instalaci programu OZO pro rok 2015 si vždy musíte zvolit volbu PLNÁ VERZE PROGRAMU. Upgrade programu OZO 2015 si můžete stahovat až v době,

Více

Jak namalovat obraz v programu Malování

Jak namalovat obraz v programu Malování Jak namalovat obraz v programu Malování Metodický text doplněný praktickou ukázkou zpracovanou pro moţnost promítnutí v prezentačním programu MS PowerPoint PaedDr. Hana Horská 20. 7. 2006, aktualizováno

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

Nápověda k systému CCS Carnet Mini

Nápověda k systému CCS Carnet Mini Nápověda k systému CCS Carnet Mini Manuál k aplikaci pro evidenci knihy jízd Vážený zákazníku, vítejte v našem nejnovějším systému pro evidenci knihy jízd - CCS Carnet Mini. V následujících kapitolách

Více

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro verze pro operační systém Symbian 1 1. Popis Aplikace je určena pro mobilní telefony NOKIA s operačním Symbian a vybavené technologií NFC. Slouží pro správu identifikačních

Více

Novinky ve verzi 1.72.A

Novinky ve verzi 1.72.A Novinky ve verzi 1.72.A U DDT sestav jsme přistoupili k číslování. Pokud má sestava nějaký formulář, zobrazí se v jeho záhlaví verze (v.x.y) v je jen zkratka verze, x.y. - je pak číslo verze, začínáme

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. pro 485COM FW 2.x (MODBUS)

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. pro 485COM FW 2.x (MODBUS) pro 485COM FW 2.x (MODBUS) Obsah Obsah 3 1. Instalace 4 1.1 Podpora operačních systémů 4 1.2 Podpora USB modemů 4 1.3 Instalace USB modemu 4 1.4 Instalace aplikace 4 2. Nastavení 5 2.1 Nastavení jazykové

Více

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů.

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů. Úvodní příručka Microsoft Excel 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Přidání příkazů na panel nástrojů Rychlý přístup

Více

Modul Konfigurace. 2006... MTJ Service, s.r.o.

Modul Konfigurace. 2006... MTJ Service, s.r.o. Modul Konfigurace Modul Konfigurace Představení Menu konfigurace sdružuje všechny konfigurační příkazy k celému systému Soft-4-Sale. Dále konfigurace kopíruje jednotlivé moduly systému tzn. že existuje

Více

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2.

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Popisy uvedené v této příručce jsou založeny na operačních systémech Windows 7 a Mac OS X Mountain Lion. Přečtěte

Více

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS 1. Úvod... 2 2. Základní pojmy... 3 3. Vytvoření databáze... 5 4. Základní objekty databáze... 6 5. Návrhové zobrazení tabulky... 7 6. Vytváření tabulek... 7 6.1. Vytvoření tabulky

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 4. - INFORMATIKA Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Informační a komunikační technologie - Informatika 1. CHARAKTERISTIKA

Více

Příručka pro aplikaci KSnapshot

Příručka pro aplikaci KSnapshot Richard J. Moore Robert L. McCormick Brad Hards Kontrolor: Lauri Watts Vývojář: Richard J Moore Vývojář: Matthias Ettrich Překlad: Lukáš Vlček 2 Obsah 1 Úvod 5 2 Použití KSnapshot 6 2.1 Spuštění KSnapshot.....................................

Více

Samoopravné kódy. Katedra matematiky a Institut teoretické informatiky Západočeská univerzita

Samoopravné kódy. Katedra matematiky a Institut teoretické informatiky Západočeská univerzita Katedra matematiky a Institut teoretické informatiky Západočeská univerzita Seminář pro učitele středních a vysokých škol, Plzeň, 30. března 2012 jsou všude Některé oblasti využití: CD přehrávače mobilní

Více

Moje Cisco Nejčastější dotazy

Moje Cisco Nejčastější dotazy 1. Co je Moje Cisco? Moje Cisco umožňuje mobilní, přizpůsobitelné zobrazení vašich oblíbených informací na webu Cisco.com. 2. Jak otevřít stránku Moje Cisco? Moje Cisco lze otevřít dvěma způsoby: Rozbalovací

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

Modul Periodická fakturace

Modul Periodická fakturace Modul Periodická fakturace účetnictví pro živnostníky a malé společnosti O I P... 1 On-line...1 Off-line...1 M P... 3 Přínos pro uživatele... 3 P... 3 Karta nastavení vzoru periodického dokladu... 4 Záložka

Více

Formáty výkresů a úprava výkresových listů

Formáty výkresů a úprava výkresových listů Formáty výkresů a úprava výkresových listů Formáty výkresů Rozměry výkresových listů a předtisků pro všechny druhy technických výkresů používaných ve všech oblastech průmyslu a ve stavebnictví předepisuje

Více

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka Středisko MLM Znovu Uživatelská příručka Znovu s.r.o. 2008 1 Vstup do programu Ke vstupu do programu Středisko je třeba zadat uživatelské jméno a heslo. Před zobrazením pracovní plochy programu se mohou

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_33_05 Škola Střední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č. Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací oblast Vzdělávání v informačních a komunikačních

Více

MHD v mobilu. Instalace a spuštění. Co to umí

MHD v mobilu. Instalace a spuštění. Co to umí MHD v mobilu Aplikace MHD v mobilu umí zobrazovat offline (bez nutnosti připojení) jízdní řády MHD na obrazovce mobilního telefonu. Aplikaci pro konkrétní město je možné stáhnout z našich stránek zdarma.

Více

2. Internet. 1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 3. Zabezpečení

2. Internet. 1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 3. Zabezpečení Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu Zap./Vyp.

Více

1.1 Seznámení s programy Office

1.1 Seznámení s programy Office Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing.

Více

MƏj úĭet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010

MƏj úĭet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 M j ú et Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 Obsah 1 Přihlášení do aplikace Klientské centrum.......................................................................................... 4 2 Zprávy systému...................................................................................................................

Více

3D sledování pozice vojáka v zastavěném prostoru a budově

3D sledování pozice vojáka v zastavěném prostoru a budově 3D sledování pozice vojáka v zastavěném prostoru a budově Úvod Programový produkt 3D sledování pozice vojáka v zastavěném prostoru a budově je navržen jako jednoduchá aplikace pro 3D zobrazení objektů

Více

SOU Valašské Klobouky. VY_32_INOVACE_3_01 IKT Pc grafika základní pojmy Mgr. Radomír Soural. Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

SOU Valašské Klobouky. VY_32_INOVACE_3_01 IKT Pc grafika základní pojmy Mgr. Radomír Soural. Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SOU Valašské Klobouky VY_32_INOVACE_3_01 IKT Pc grafika základní pojmy Mgr. Radomír Soural Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název a číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy SOU Valašské Klobouky,

Více

Reprodukce obrazových předloh

Reprodukce obrazových předloh fialar@kma.zcu.cz Podpořeno z projektu FRVŠ 584/2011 Historie Reprodukční fotografie V reprodukční fotografii se používají různé postupy pro reprodukci pérovek (pouze černá a bílá) jednoduché (viz přednáška

Více

InsideBusiness Payments CEE

InsideBusiness Payments CEE InsideBusiness Payments CEE Referenční příručka k novému vzhledu Přístupová cesta do střední a východní Evropy InsideBusiness Payments CEE Potřebujete pohodlný a bezproblémový přístup k úplné nabídce služeb

Více

Úvod do email systému

Úvod do email systému Úvod do email systému Základní informace Toto emailové prostředí je rozloženo do tří hlavních částí - rámců. Levý rámec zobrazuje aktuálně přihlášené složky. V pravé části strany se realizuje veškerá činnost

Více

ICT plán školy na školní rok 2011/2012

ICT plán školy na školní rok 2011/2012 1. Základní charakteristika Základní škola, Teplice, U Nových lázní 1102 ICT plán školy na školní rok 2011/2012 Základní škola, Teplice, U Nových lázní 1102 je úplnou základní školou s 19 třídami a 4 odděleními

Více

METODY A POSTUPY DIGITALIZACE A ONLINE ZPŘÍSTUPNĚNÍ STARÝCH KARTOGRAFICKÝCH DĚL

METODY A POSTUPY DIGITALIZACE A ONLINE ZPŘÍSTUPNĚNÍ STARÝCH KARTOGRAFICKÝCH DĚL METODY A POSTUPY DIGITALIZACE A ONLINE ZPŘÍSTUPNĚNÍ STARÝCH KARTOGRAFICKÝCH DĚL Ing. Milan Talich, Ph.D. Milan.Talich@vugtk.cz. Ing. Filip Antoš Filip.Antos@vugtk.cz INFORUM 2011, 24. 26. května 2011,

Více

Dispatcher PDA Dokumentace

Dispatcher PDA Dokumentace Dispatcher PDA Dokumentace květen 2005 1 Obsah: 1. Základní popis programu 2. Blokové schéma zapojení 3.1. Úvodní obrazovka 3.2. Zahájení jízdy 3.3. Ukončení jízdy 3.4. Záznam o tankování 3.5. Události

Více

Freemail Prahy 10. Do svého e-mailu se můžete přihlásit odkudkoliv na webové adrese

Freemail Prahy 10. Do svého e-mailu se můžete přihlásit odkudkoliv na webové adrese Freemail Prahy 10 Co umožňuje Freemail Freemail funguje na podobném principu jako běžné e-maily (seznam.cz, centrum.cz apod.). Abyste se lépe ve svém e-mailu orientovali, připravili jsme pro vás jednoduchý

Více

Aplikace BSMS. Uživatelská příručka - 1 -

Aplikace BSMS. Uživatelská příručka - 1 - Aplikace BSMS Uživatelská příručka - 1 - Obsah 1. O aplikaci BSMS... 3 2. Základní předpoklady pro používání BSMS... 3 3. Instalace aplikace... 3 3.1. Samotná instalace... 3 3.2. Možné problémy při instalaci...

Více

Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe

Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe Březen 2015 Začínáme Mobilní přístup na portál Novell Vibe může správce portálu Vibe deaktivovat. Pokud nemůžete přistupovat k mobilnímu rozhraní Vibe podle

Více

Uživatelská příručka programu CEWE fotosvět profi

Uživatelská příručka programu CEWE fotosvět profi Uživatelská příručka programu CEWE fotosvět profi Program CEWE fotosvět profi Vám umožní pomocí Adobe InDesign objednat CEWE FOTOKNIHU. Abyste vše zvládli správně na první pokus, přečtěte si prosím níže

Více

INTERAKTIVNÍ PUBLIKACE pro smartphony a tablety

INTERAKTIVNÍ PUBLIKACE pro smartphony a tablety INTERAKTIVNÍ PUBLIKACE pro smartphony a tablety PŘEDSTAVENÍ PUBLIKACE Naše aplikace a interaktivní digitální publikace pro smartphony a tablety, jsou určeny jako marketingová podpora prodeje firem, které

Více

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix.

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix. Instalace aplikace easyeldp Aplikaci easyeldp je třeba instalovat na počítač, který splňuje příslušné systémové požadavky. Při instalaci postupujte následovně: 1) Spusťte instalaci aplikace easyeldp z

Více

Nastavení telefonu Nokia C2-01

Nastavení telefonu Nokia C2-01 Nastavení telefonu Nokia C2-01 Telefon Nokia C2-01, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení...

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení... Modul Události Obsah Popis modulu... 2 Přístup k modulu... 2 Popis rozhraní... 2 Práce s rozhraním... 3 Selektor událostí... 3 Události na zařízení... 3 Události na vstupu zařízení... 3 Události v rozhraní...

Více

KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY technické vybavení počítače uchování dat vstupní a výstupní zařízení, paměti, data v počítači počítačové sítě sociální

Více

Pokyny pro zájemce o doškolovací kurzy

Pokyny pro zájemce o doškolovací kurzy Pokyny pro zájemce o doškolovací kurzy Doškolovací kurz pro pojišťovací zprostředkovatele a samostatné likvidátory pojistných událostí připravila Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group (dále

Více

Webové stránky. 16. Obrázky na webových stránkách, optimalizace GIF. Datum vytvoření: 12. 1. 2013. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.

Webové stránky. 16. Obrázky na webových stránkách, optimalizace GIF. Datum vytvoření: 12. 1. 2013. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr. Webové stránky 16. Vytvořil: Petr Lerch www.isspolygr.cz Datum vytvoření: 12. 1. 2013 Webové Strana: 1/6 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tématická oblast Název DUM

Více

2. Fotografie tiskneme sami... 10

2. Fotografie tiskneme sami... 10 Tištěné fotoalbum OBSAH 1. Tištěné fotoalbum... 3 2. Fotografie tiskneme sami... 10 2.1 Snímky jsou uloženy v paměti fotoaparátu... 10 2.2 Snímky jsou uloženy na paměťové kartě... 10 2 1. TIŠTĚNÉ FOTOALBUM

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

DENT 12.1 popis novinek

DENT 12.1 popis novinek DENT 12.1 popis novinek Nastavením v předvolbách Parametrech si lze určit, kde má být umístěn kurzor po otevření formuláře nové zakázky Tedy, zda v pořadovém čísle jako dosud, či v položce Odběratel, Příjmení

Více

Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání. Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání. Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou Datum: 1. 12. 2013 Projekt: Registrační číslo: Číslo DUM: Škola: Jméno autora: Název sady: Název práce: Předmět: Ročník: Obor: Časová dotace: Vzdělávací cíl: Pomůcky: Využití ICT techniky především v uměleckém

Více

Ovládání programu Měření délky

Ovládání programu Měření délky Ovládání programu Měření délky Program Měření délky je jednoduchý program pro měření rozměrů na fotografii podle předem známého měřítka. Tento program umožňuje zjistit rozměry jednotlivých objektů (velikost

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Party Navigator PDA Tomáš Kuhn. kompletní dokumentace. Party Navigator. Tomáš Kuhn

Party Navigator PDA Tomáš Kuhn. kompletní dokumentace. Party Navigator. Tomáš Kuhn kompletní dokumentace Party Navigator Tomáš Kuhn D1 Obecný popis aplikace Party navigation Pomocí této aplikace si bude uţivatel moci vyhledat vhodný hudební klub a zobrazit ideální trasu. Aplikace bude

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení 1 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Operační program : Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt : NENÍ POZDĚ komplexní environmentální vzdělávání na SŠ Registrační číslo projektu

Více

MANUÁL K AGENDĚ SPEDICE PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE

MANUÁL K AGENDĚ SPEDICE PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE MANUÁL K AGENDĚ SPEDICE PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE Úvodem Spedice je nová agenda WEBDISPEČINKU, která nahrazuje dosavadní Optimalizaci rozvozů a svozů. Umožňuje vytvářet rozvozové trasy (přepravy), zastávky

Více

GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze

GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Specifikace Sledovací zařízení PROFI disponuje umožňuje online sledování pohybu vozu, i jeho historii až 3 měsíce

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity Vazba na podporovanou aktivitu z PD OP VK Cíle realizace klíčové aktivity Popis realizace klíčové aktivity

Více

2.12 Vstupní zařízení II.

2.12 Vstupní zařízení II. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

Obnova certifikátu. Úvod. Proč obnovit certifikát? Kdy obnovit certifikát? Které certifikáty obnovit? Jak obnovit certifikát na kartě ProID+ esign?

Obnova certifikátu. Úvod. Proč obnovit certifikát? Kdy obnovit certifikát? Které certifikáty obnovit? Jak obnovit certifikát na kartě ProID+ esign? Obnova certifikátu Před vypršením platnosti certifikátů si musí uživatelé ProID+ esign požádat o nový certifikát. Otázky, spojené s obnovou, a postup obnovy certifikátu na kartě ProID+ esign jsou uvedeny

Více

CO JE VODAFONE EPOKLADNA?

CO JE VODAFONE EPOKLADNA? CO JE VODAFONE EPOKLADNA? Elektronický prodejní systém využívající různé platební metody. Řešení pro živnostníky, drobné obchodníky a prodejny. Vodafone epokladna : Hlavní strana VÝHODY V KOSTCE: Elektronicky

Více

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs Software Capture Pro Začínáme A-61640_cs Začínáme se softwarem Kodak Capture Pro Software a Capture Pro Limited Edition Instalace softwaru: Kodak Capture Pro Software a Network Edition... 1 Instalace softwaru:

Více