Optická koherentní tomografie: současné a budoucí možnosti využití

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Optická koherentní tomografie: současné a budoucí možnosti využití"

Transkript

1 OBSAH ZPRÁVA Optická koherentní tomografie: současné a budoucí možnosti využití 41 EDWARD DOYLE a TOM WILLIAMSON St Thomas' Hospital, London, UK Nemocnice sv. Tomáše, Londýn, Spojené království RECENZE Zevní oko, rohovka a refrakční chirurgie 47 Oční adnexa 51 Čočka a kataraktová chirurgie 52 Uvea 57 Sklivec, cévnatka a sítnice 58 Onkologie a patologie 63 Glaukom 64 Neurooftalmologie a strabizmus 70 Různé 79

2 41 ZPRÁVA OPTICKÁ KOHERENTNÍ TOMOGRAFIE: SOUČASNÉ A BUDOUCÍ MOžNOSTI VYUžITÍ OPTICAL COHERENCE TOMOGRAPHY: CURRENT AND FUTURE APPLICATIONS EDWARD DOYLE A TOM WILLIAMSON St Thomas' Hospital, London, UK Nemocnice sv. Tomáše, Londýn, Spojené království ÚVOD Optická koherentní tomografie (Optical coherence tomography - OCT) je vyšetřovací metoda, která způsobila revoluci v diagnostice a terapeutických postupech onemocnění sítnice. Během uplynulých 8 let byla OCT všeobecně zavedena do praxe a pomohla lépe pochopit patologii sítnice. V současnosti si již našla své pevné místo na klinikách zabývajících se chorobami retiny a poskytuje zásadní informace nutné pro správné rozhodnutí ošetřujícího lékaře. PODSTATA OCT Princip OCT je založen na zákonech odrazu a interference světla a byl vyvinut výzkumnou skupinou vedenou Profesorem Carmen Puliafitem v Tufts University (Boston, MA, USA) ve spolupráci se skupinou fyziků a matematiků vedených profesorem James Fujimotem v Massachusetts Institute of Technology (Cambridge, MA, USA). Světlo diodového laseru je rozděleno na 2 koherentní (ve fázi) paprsky. Jeden z nich je poté odražen od referenčního zrcadla a druhý je odrážen od různých vrstev vyšetřované tkáně, jež mají odlišnou míru reflektivity (obr. 1). Pokud se následně oba paprsky světla opět spojí, budou se vzájemně nacházet buď ve fázi nebo v různém stupni mimo fázi, což závisí na relativních polohách referenčního zrcadla, reflektujících vrstev vyšetřované tkáně a detektoru. Výše uvedené poskytuje podklad pro vytvoření OCT-obrazu, který podává informace o hloubce reflektujícího rozhraní ve tkáni, stejně jako údaje o schopnosti daného rozhraní světlo odrážet. Tato schopnost je dána uspořádáním a složením histologických vrstev a je omezena rozlišovací schopností, která činí pro současně široce používaný StratusOCT-přístroj (Carl Zeiss Meditech Inc, Dublin, CA, USA) vertikálně (do hloubky) 10 µm a horizontálně v rovině sítnice 20 µm. Pigmentový epitel sítnice, vnitřní limitující membrána a vrstva nervových vláken odrážejí paprsek silně, zatímco mezi slaběji odrazivé vrstvy můžeme například zařadit plexiformní vrstvy sítnice, zevní limitující membránu a zevní segmenty fotoreceptorů (obr. 2). Zadní sklivcovou membránu můžeme zobrazit jako slabě odrazivou linii [1]. Skeny lze získat za použití některé z rychlých technik snímání během 2 sekund. Pro vyšetření je zapotřebí dosáhnout minimálně 3 mm širokou zornici, i když širší zornice skenování usnadňuje. Vzhledem k tomu, že laserové světlo poblíž infračerveného spektra používané v OCT je méně rozptylováno než viditelné světlo, lze zobrazení pomocí OCT využít k průkazu makulárního edému v případě, kdy zkalená média brání detekci tekutiny biomikroskopicky. Určitá minimální transparence médií je však pro vyšetření nezbytná. Různé techniky snímání obrazu využívají pro měření tloušťky sítnice a jejího objemu různou délku a orientaci skenovacích paprsků.

3 42 Zpráva Obr. 1. Princip OCT. Světelný svazek je pomocí semiodrazného zrcadla rozdělen na 2 paprsky. Jeden z nich je dále odražen referenčním zrcadlem, druhý je odrážen od různých vrstev sítnice, jež mají odlišnou míru reflektivity. Výsledné světlo odražené od sítnice lze analogicky přirovnat k ultrazvukovému A-skenu s řadou vrcholů, které jsou v závislosti na jejich hloubce uložení v sítnici zpožděny. Aby bylo možno toto odražené světlo analyzovat a interpretovat, je v OCT využit princip nízkokoherentní interferometrie. Stupeň fázového posunu odražených paprsků světla se stanoví v závislosti na relativní poloze zrcadla a odrážejících vrstev sítnice. Tento fázový posun, a proto amplitudu vlny dopadající na detektor, ovlivní rozdíl jen několika mikrometrů. S využitím uvedeného principu lze pomocí OCT rozlišit v různé hloubce jednotlivé vrstvy sítnice lišící se svou reflektivitou. Výsledné obrázky znázorňují polohu odrážejících vrstev a barevně kódované odlišné stupně reflektivity. Obr. 2. A: Standardní obraz normální lidské makulární oblasti pořízený přístrojem StratusOCT (Carl Zeiss Meditech Inc., Dublin, CA, USA). V korelaci se sítnicovou anatomií můžeme na obrázku identifikovat většinu hlavních intraretinálních vrstev. B: Obrázek normální lidské makulární oblasti pořízený OCT přístrojem s velmi vysokým rozlišením. OCT s velmi vysokým rozlišením zobrazí lépe drobnější struktury, jakými jsou ELM a vrstva gangliových buněk GCL. Všimněte si stínů, které na obou skenech vrhají normální sítnicové cévy přítomné ve vrstvě nervových vláken. semiodrazné zrcadlo detektor referenční zrcadlo sítnice se chová jako odrazné zrcadlo ELM - membrana limitans externa; GCL - vrstva gangliových buněk; INL - vnitřní jádrová vrstva; IPL - vnitřní plexiformní vrstva; IS/OS - junkce mezi vnitřními a zevními segmenty fotoreceptorů; NFL - vrstva nervových vláken; OCT - optická koherentní tomografie; ONL - vnější jádrová vrstva; OPL - vnější plexiformní vrstva; RPE - pigmentový epitel sítnice. Obr. 2. byl přetištěn s laskavým svolením společnosti Elsevier Inc. Philadelphia, PA, USA, copyright 2004 [2]. (OCT: optická koherentní tomografie) OCT-přístroj s velmi vysokým rozlišením zatím není komerčně dostupný. Při využití femtosekundového laseru lze dosáhnou axiálního rozlišení 3 µm a lepší rozlišovací schopnosti sítnicových vrstev (obr. 2) [2]. V současné době jsou již k dispozici komerčně vyráběné OCT-přístroje určené pro analýzu předního segmentu očního (VisanteOCT, Carl Zeiss Meditech Inc). Diodový laser o vlnové délce nm umožňuje zobrazení předního segmentu i přes rohovkové zákaly nebo přes skléru. Potenciální využití tohoto přístroje zahrnuje bezkontaktní topografii, pachymetrii a biometrii struktur předního segmentu. Byly pomocí něj detekovány změny při akomodaci čočky stejně jako změny přední komory oční u různých typů glaukomu (obr. 3) [3]. VYŠETŘENÍ SÍTNICE POMOCÍ OCT StratusOCT lze využít k analýze tloušťky vrstvy nervových vláken a topografii terče zrakového nervu.

4 Zpráva 43 Obr. 3. Optická koherentní tomografie předního segmentu očního. A: akutní glaukomový záchvat. B: Biometrie předního segmentu. C: Fakická nitrooční čočka. Obr. 4. Kolobom terče zrakového nervu se schizí fovey. A: Fotografie fundu. B: Pozdní fáze fluorescenční angiografie fundu. C: OCT-scan. Jamka terče zrakového nervu nebo kolobom zrakového nervu (jako je tomu v uvedeném případě) se mohou vyskytnout společně se schizí, kterou lze prokázat pouze pomocí OCT. OCT zobrazilo kolobom terče zrakového nervu vlevo a současně patrnou schizi sítnice v makule. Všimněte si přemosťujících pruhů tkáně a odchlípení v zevní vrstvě sítnice přiléhající ke kolobomu terče zrakového nervu. Obrázky použity s laskavým svolením profesora Baikoffa, Marseilles, Francie. OCT: optická koherentní tomografie. Na poli hodnocení jak chirurgicky, tak i konzervativně řešených běžných onemocnění sítnice se OCT stalo základní vyšetřovací technikou pro další vedení diagnostiky a léčby. OCT navíc u těchto onemocnění pomohlo lepšímu pochopení retinální patologie. Můžeme jej využít k odlišení pravé, idiopatické makulární díry v plné tloušťce od pseudofenestry nebo lamelární, nekompletní makulární díry a ke stanovení stadia onemocnění [4,5]. Nemocní s relativně tlustší sítnicí v poměru k velikosti makulární díry mohou po chirurgickém ošetření dosáhnout lepších zrakových funkcí [6]. U malého počtu pacientů s idiopatickou makulární dírou byly prokázány na druhém oku vitreoretinální abnormality, které nebyly biomikroskopicky detekovatelné. Tato makulární díra v 0. stadiu s preretinálními zadními sklivcovými pruhy, které se šikmo upínají do oblasti fovey může znamenat riziko progrese do stadia makulární díry v plné tloušťce [7]. Je zapotřebí dalších studií, například pomocí OCT s velmi vysokým rozlišením, které prověří navržený model šikmé trakce, který by znamenal modifikaci Gassova modelu tangenciální trakce vedoucí k rozvoji makulární díry [8]. Pomocí OCT bylo prokázáno, že makulární elevace diagnostikovaná při jamce terče zrakového nervu není podmíněna pouze subretinální tekutinou, ale také kumulací intraretinální tekutiny, což vede k obrazu bilaminární schize fovey (obr. 4). Výsledky chirurgické léčby, která zahrnuje pneumatickou retinopexi a vitrektomii s plynnou tamponádou, naznačují, že opětovné přiložení odchlípení zevních vrstev sítnice vede k dobrým výsledným zrakovým

5 44 Zpráva Obr. 5. Obrázky oka s okluzí centrální sítnicové žíly a cystoidním makulárním edémem zaznamenané pomocí optické koherentní tomografie při prvním vyšetření (A), po aplikaci triamcinolonu acetátu intravitreálně (B), při recidivě cystoidního makulárního edému (C) a po opakované injekci triamcinolonu (D). funkcím i v případě, kdy odloučení vnitřní vrstvy sítnice přetrvává [9,10]. Obdobně lze často u pacientů s vysokou krátkozrakostí a zadním stafylomem s biomikroskopicky patrnou mělkou elevací sítnice v makule diagnostikovat pomocí OCT-obraz schize nebo lokalizovaného odchlípení sítnice [11,12]. Možnost objektivního měření tloušťky sítnice, stejně jako analýza sítnicových struktur pomocí OCT dovolila hodnotit efekt terapie retinálních patologií řešených konzervativně. Je možné detekovat morfologické léze, které mohou vrhat stín na níže ležící sítnici, jako jsou reflexní drúzy, tvrdé exsudáty a shluky pigmentového epitelu sítnice. Velmi užitečná se OCT jeví při rozlišení mezi subretinální tekutinou, ablací pigmentového epitelu sítnice, cystoidním makulárním edémem a difuzním edémem sítnice v makule [1]. V případě diabetického makulárního edému může OCT pomoci prokázat přítomnost vitreomakulární trakce nebo epiretinální membrány, které by byly indikací k vitreoretinálnímu chirurgickému výkonu, na rozdíl od diabetického makulárního edému s normálním vitreoretinálním rozhraním, kdy není vitrektomie indikována [13]. StratusOCT je schopno pomocí 6 radiálních lineárních skenů paprsčitého tvaru zobrazit mapu makulární oblasti. Každý ze 6 skenů v délce 6 mm se protíná ve foveji a dosahuje hloubky 2 mm. Tloušťka sítnice v makule je měřena od rozhraní vnitřních a zevních segmentů fotoreceptorů po vitreoretinální přechod a to ze bodů v průběhu každého skenu (nastaveného vyšetřujícím lékařem). Software OCT používá pro detekci rozhraní sítnice algoritmus tloušťky retiny v makule, který byl původně sestaven na podkladě případů diabetického edému makuly s jasně definovaným pigmentovým epitelem sítnice a vnitřní limitující membránou [14]. Pokud jsou tato rozhraní hůře zobrazena nebo jsou nepravidelná, jako je tomu v případě věkem podmíněné makulární degenerace (AMD) s chorioretinálním jizvením nebo v případě makulární díry, může dojít k záznamu artefaktů. V komplikovaných případech lze pro měření tloušťky použít manuálně umístěné měřící značky (kaliper) [15]. Artefakty mohou činit problémy při volbě strategie rychlých makulárních skenů, kdy nelze jednotlivé radiální skeny samostatně hodnotit vyšetřující osobou tak, aby byly eliminovány skeny horší kvality (nízký poměr signálu k šumu nebo pohyb pacienta). Abychom zamezili artefaktům uříznutého okraje, nesmí být skenovaný obrázek umístěn na obrazovce příliš vysoko. Správná cen-

6 Zpráva 45 trace skenů může být obtížně dosažitelná u pacientů, kteří nejsou schopní fixovat fixační značku. Analýza pomocí OCT softwaru nám poskytne hodnoty průměrné tloušťky fovey (uvnitř kružnice o průměru µm) stejně jako v rozsahu dalších okolních oblastí makuly. Mapě je přiřazen barevný kód; normální oblast fovey se zobrazuje modře ( µm), ostatní oblasti makuly se zobrazují zeleně ( µm) nebo žlutě ( µm). Makulární edém a subretinální tekutina zapříčiněné žilní okluzí, diabetickou retinopatií, uveitidou a věkem podmíněnou makulární degenerací mohou být tedy objektivně hodnoceny a kvantifikovány s dobrou reproduktibilitou vyšetření [16]. Podařilo se také prokázat snížení tloušťky sítnice a následnou recidivu makulárního edému po intravitreálních aplikacích injekcí triamcinolonu při diabetické retinopatii, okluzi sítnicových žil a uveitidě (obr. 5) [17]. Můžeme dosáhnout redukce průměrné tloušťky sítnice ve foveji přibližně z µm na 250 µm. Oploštění sítnice však z mnoha důvodů vždy nemusí vést ke zlepšení zrakové ostrosti, mezi jinými také pro trvalé poškození fotoreceptorů a ischemii makuly [17,18]. OCT může být neocenitelné při rozhodování o další léčbě, opakované léčbě nebo upuštění od fotodynamické terapie při věkem podmíněné makulární degeneraci. Klinická identifikace cystoidního makulárního edému a subretinální tekutiny může být v těchto případech obtížná stejně jako komplikovaná interpretace fluorescenční angiografie, obzvláště ve smyslu potenciálního výskytu průsaku z choroidální neovaskularizace. Pro věkem podmíněnou makulární degeneraci vznikají nové terapeutické algoritmy, ve kterých bude hrát zásadní úlohu interpretace obrazů z OCT [15]. OCT může také sloužit jako screeningová metoda pro detekci tekutiny, která vede k podezření na exsudativní formu makulární degenerace vyžadující další vyšetření nebo intervenci. ZÁVĚR OCT je významná vyšetřovací metoda. StratusOCT se snadno ovládá, vyšetření je pro pacienty nezatěžující a nebolestivé. Terapie běžných oftalmologických onemocnění byla zásadně ovlivněna poznatky, které OCT přináší. Indikace k jeho využití v předním i zadním segmentu očním se stále rozšiřují. Pokračuje také technologický vývoj, který umožní ještě vyšší rozlišení sítnicových detailů, což bezpochyby zlepší naše znalosti a terapii běžných oftalmologických onemocnění.

7 46 Zpráva LITERATURA 1. Brancato R, Lumbroso B. Guide to optical coherence tomography interpretation. Rome, Italy: INC Innovation-News-Communication Ko TH, Fujimoto JG, Duker JS et al. Comparison of ultrahigh- and standardresolution optical coherence tomography for imaging macular hole patology and repair. Ophthalmology 2004; 111: Leung CK, Chan WM, Ko CY et al. Visualization of anterior chamber angle dynamics using optical coherence tomography. Ophthalmology 2005; 112: Haouchine B, Massin P, Tadayoni R et al. Diagnosis of macular pseudoholes and lamellar macular holes by optical coherence tomography. Am J Ophthalmol 2004; 138: Tanner V, Chauhan DS, Jackson TL et al. Optical coherence tomography of the vitreoretinal interface in macular hole formation. Br J Ophthalmol 2001; 85: Kusuhara S, Teraoka Escana MF, Fujii S et al. Prediction of postoperative visual outcome based on hole configuration by optical coherence tomography in eyes with idiopathic macular holes. Am J Ophthalmol 2004; 138: Chan A, Duker JS, Schuman JS et al. Stage 0 macular holes: observations by optical coherence tomography. Ophthalmology 2004; 111: Gass JD. Reappraisal of biomicroscopic classification of stages of development of a macular hole. Am J Ophthalmol 1995; 119: Lincoff H, Kreissig I. Optical coherence tomography of pneumatic displacement of optic disc maculopathy. Br J Ophthalmol 1998; 82: García-Arumi J, Guraya BC, Espax AB et al. Optical coherence tomography in optic pit maculopathy managed with vitrectomy-laser-gas. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol 2004; 242: Takano M, Kishi S. Foveal retinoschisis and retinal detachment in severely myopic eyes with posterior staphyloma. Am J Ophthalmol 1999; 128: Baba T, Ohno-Matsui K, Futagami S et al. Prevalence and characteristics of foveal retinal detachment without macular hole in high myopia. Am J Ophthalmol 2003; 135: Thomas D, Bunce C, Moorman C et al. A randomised controlled feasibility trial of vitrectomy versus laser for diabetic macular oedema. Br J Ophthalmol 2005; 89: Ray R, Stinnett SS, Jaffe GJ. Evaluation of image artifact produced by optical coherence tomography of retinal pathology. Am J Ophthalmol 2005; 139: Sahni J, Stanga P, Wong D et al. Optical coherence tomography in photodynamic therapy for subfoveal choroidal neovascularisation secondary to age related macular degeneration: a cross sectional study. Br J Ophthalmol 2005; 89: Massin P, Vicaut E, Haouchine B et al. Reproducibility of retinal mapping usány optical coherence tomography. Arch Ophthalmol 2001; 119: Antcliff RJ, Spalton DJ, Stanford MR et al. Intravitreal triamcinolone for uveitic cystoid macular edema: an optical coherence tomography study. Ophthalmology 2001; 108: Williamson TH, O'Donnell A. Intravitreal triamcinolone acetonide for cystoid macular edema in nonischemic central retinal vein occlusion. Am J Ophthalmol 2005; 139:

8 Zevní oko, rohovka a refrakční chirurgie 47 RECENZE ZEVNÍ OKO, ROHOVKA A REFRAKČNÍ CHIRURGIE Stabilita zrakových funkcí, topografie a hustota endotelových buněk 1 až 2 roky po hluboké lamelární endotelové keratoplastice. Stability of vision, topography, and endothelial cell density from 1 year to 2 years after deep lamellar endothelial keratoplasty surgery. Ousley PJ, Terry MA. Lions Vision Research Laboratory of Oregon, Portland, OR, USA. Ophthalmology 2005; 112: V průběhu několika posledních let došlo k rozvoji techniky transplantace endotelu pomocí hluboké lamelární endotelové keratoplastiky (deep lamellar endothelial keratoplasty - DLEK). Výhoda této chirurgické techniky oproti perforující keratoplastice (penetrating keratoplasty - PK) spočívá ve skutečnosti, že při DLEK není nutné incidovat rohovku v plné tloušťce a není zapotřebí zakládat rohovkové stehy. Tato americká studie prezentuje 2leté výsledky skupiny pacientů s Fuchsovou endotelovou dystrofií, kteří byli operováni technikou DLEK a srovnává je s výsledky dosaženými po jednom roce od operace. Refrakce, topografické parametry a hustota endotelových buněk jsou 2 roky po DLEK stabilní. Tyto výsledky jsou velmi povzbuzující a dobře srovnatelné s výsledky u pacientů s Fuchsovou endotelovou dystrofií, kteří podstoupili perforující keratoplastiku. Operační technika se nadále vyvíjí a představuje zajímavou výzvu rohovkovým chirurgům. Rohovkový endotel a pooperační výsledky 15 let po perforující keratoplastice. Corneal endothelium and post-operative outcomes 15 years after penetrating keratoplasty. Patel SV, Hodge DO, Bourne WM. Mayo Clinic of Medicine, Rochester, MN, USA. Am J Ophthalmol 2005; 139: Sdělení uvádí výsledky 15letého sledování skupiny 500 po sobě následujících pacientů, kteří podstoupili v období mezi roky 1976 a 1986 na Mayo klinice (Rochester, MN, USA) perforující keratoplastiku (penetrating keratoplasty - PK). Opakované transplantace a druhé oči byly z hodnocení vyřazeny, což vedlo k celkovému počtu 388 pacientů ve studii. V 85 % případů transplantací patřily mezi diagnózy Fuchsova dystrofie, keratokonus a afakický nebo pseudofakický edém rohovky. Po 15 letech bylo vyšetřeno jen 67 (30 %) pacientů z původní skupiny. Tento úbytek pacientů při následných kontrolách může vyvolat zavádějící tendence. Za let po PK byl roční úbytek endotelových buněk přibližně stejný jako je tomu u normálních rohovek. Kumulativní četnost rozvoje nového glaukomu během 15 let odpovídala 20 %; avšak v období za let po PK nevznikl glaukom u žádného z uvedených pacientů, přitom nejvyšší riziko rozvoje glaukomu bylo v průběhu prvých 5 let po operaci. Kumulativní pravděpodobnost rejekce štěpu za 15 let byla 23 %. K většině rejekcí došlo v průběhu prvních několika let po operaci, přesto byla u 2 pacientů zaznamenána iniciální fáze rejekce štěpu mezi 10. a 15. rokem od výkonu. Míra selhání štěpu za 15 let činila 28 % a nejnižší byla u pacientů s transplantací provedenou pro keratokonus.

9 48 Zevní oko, rohovka a refrakční chirurgie Prezentovaná práce poskytuje některé užitečné výsledky dlouhodobého sledování. Údaje jsou však založeny na malém počtu vitálních štěpů, a je tedy nutno je interpretovat s určitou opatrností. Efekt očních kapek s autologním sérem při léčbě závažné formy syndromu suchého oka: prospektivní, randomizovaná klinická studie s kontrolami. The effect of autologous serum eyedrops in the treatment of severe dry eye disease: a prospective randomized case-control study. Kojima T, Ishida R, Dogru M et al. Social Insurance Chukyo Hospital, Aichi, Japan. Am J Ophthalmol 2005; 139: Do této klinické studie bylo randomizováno 20 pacientů se závažnou formou syndromu suchého oka, kterým byly aplikovány oční kapky bez konzervačních látek nebo oční kapky s autologním sérem. U žádného z nemocných nebyla před zahájením studie provedena okluze punctum lacrimale, která může vést nadhodnocení efektu umělých slz. Po 2 týdnech léčby došlo u pacientů ve skupině s autologním sérem oproti rameni s aplikací umělých slz k významnému zlepšení průměrné doby potřebné do roztržení slzného filmu (tear break-up time), skóre barvení fluoresceinem i bengálskou červení a subjektivních obtíží. Úbytek endotelových buněk po autologní rotační keratoplastice. Endothelial cell loss after autologous rotational keratoplasty. Birnbaum F, Reinhard T, Böhringer D et al. Albert Ludwigs University, Freiburg, Germany. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol 2005; 243: Autoři se zabývali studiem úbytku endotelových buněk za 1 rok u 6 pacientů, kteří se podrobili autologní rotační perforující keratoplastice (PK) a srovnávali získané údaje s dřívější kontrolní skupinou 53 nemocných s keratokonem po alogenní PK. Po autologní rotační keratoplastice činila relativní průměrná ztráta endoteliálních buněk za rok 1,1 ±2,6 % oproti 16,7 ±20,8 % v případě alogenní PK. Výsledky studie vedou k předpokladu, že imunologické vlivy jsou hlavní příčnou úbytku endotelových buněk po alogenní PK. Změny mechanické, chemické a tepelné citlivosti rohovky po lokální aplikaci nesteroidních protizánětlivých léků. Changes in mechanical, chemical, and thermal sensitivity of the cornea after topical application of nonsteroidal anti-inflammatory drugs. Acosta MC, Berenguer-Ruiz L, García-Gálvez A et al. Instituto de Neurosciencias de Alicante, Sant Joan d'alacant, Spain. Invest Ophthalmol Vis Sci 2005; 46: Tato klinická studie přináší objektivní důkaz o analgetickém účinku lokálně aplikovaného diklofenaku na lidskou rohovku a naznačuje, že zmírnění evokované bolesti je důsledkem lokální, přímé blokády rohovkových zakončení senzorických aferentních nervů. Citlivost rohovky byla měřena u 10 zdravých dobrovolníků za pomoci plynového esteziometru. Mechanické, chemické a tepelné podněty byly aplikovány na rohovku a měření intenzity a stupně vnímaných evokovaných vjemů bylo prováděno s využitím vizuální analogové škály. Citlivost byla zaznamenávána před a za 30 minut po lokálním podání diklofenaku nebo flurbiprofenu. Flurbiprofen měl jen omezený vliv na vjemy evokované stimulací rohovky, zatímco diklofenak snižoval intenzitu vjemů, z čehož vyplývá mírný lokální analgetický vliv na všechny typy korneálních senzitivních vláken.

10 Zevní oko, rohovka a refrakční chirurgie 49 Poleptání oka alkalickými sloučenami na Martiniku (Francouzská Západní Indie). Vyhodnocení aplikace amfoterního roztoku užívaného k vyplachování očí. Alkali ocular burns in Martinique (French West Indies). Evaluation of the use of an amphoteric solution as the rinsing product. Merle H, Donnio A, Ayeboua L et al. Centre Hospitalier Universitaire de Fort de France, Fort de France Cedex, Martinique. Burns 2005; 31: Autoři této klinické studie srovnávali výsledky 2 roztoků k vyplachování očí běžně používaných k ošetření poleptání očí alkalickými látkami: fyziologický roztok a Diphoterine (Laboratories Prevor, Valmondois, France), což je hypertonický amfoterní roztok schopný chelátové vazby s kyselinami i bázemi. U pacientů léčených Diphoterinem bylo dosaženo kratší doby reepitelizace oproti skupině s fyziologickým roztokem. Tato klinická studie navíc prokázala, že delší časový interval mezi poleptáním a vypláchnutím oka vede k závažnějšímu typu poranění. 6letý přehled akantamébové keratitidy v Novém Jižním Walesu v Austrálii: Six-year review of Acanthamoeba keratitis in New South Wales, Australia: Butler TK, Males JJ, Robinson LP et al. University of Sydney, Sydney, NSW, Australia. Clin Experiment Ophthalmol 2005; 33: Autoři této retrospektivní studie prostudovali dokumentaci vyšetření 20 pacientů s akantamébovou keratitidou (AK) léčených v Sydney Eye Hospital (Sydney, NSW, Austrálie) v průběhu 5 let. Nerozsáhlejší klinické soubory týkající se AK prezentované v odborné literatuře pocházejí ze Spojeného království, a proto srovnávají autoři této studie své výsledky s údaji z Moorfields Eye Hospital (Londýn, Spojené království). Průměrná délka sledování byla 25 měsíců. 80 % pacientů nosilo kontaktní čočky. U spousty pacientů došlo při stanovení diagnózy k prodlení, což je v těchto případech časté a bylo dále v souvislosti s vysokým podílem recidiv onemocnění (25 % nemocných mělo nejméně 1 recidivu). U 3 ze 4 pacientů, jež nenosili kontaktní čočky, došlo k rozvoji recidivy onemocnění, což může být u těchto nemocných známkou mnohem virulentnějšího kmene nebo neobvyklé vnímavosti k onemocnění. Zraková ostrost byla při poslední kontrole v 75 % 6/12. Celkem 16 (80 %) uváděných komplikací zahrnovalo: rohovkové jizvení recidivu onemocnění kataraktu rezistenci onemocnění vůči terapii vyžadující provedení perforující keratoplastiky (PK) perforaci bulózní keratopatii skleritidu U 6 pacientů bylo přistoupeno k perforující keratoplastice, u 5 z nich byla operace provedena zatepla. Pouze u 1 nemocného došlo k rejekci štěpu, což je překvapivé. Při dostupnosti účinných amébicidních látek došlo ke zlepšení výsledných zrakových funkcí po AK. Avšak autoři znovu zdůrazňují skutečnost, že je opožděné stanovení diagnózy časté a vysoká míra klinického podezření je nutná pro zahájení terapie v časném stadiu, které by dovolilo dosáhnout příznivých výsledků. Femtosekundový laser versus tvorba laloku mechanickým keratomem při laser in situ keratomileusis optimalizované wavefront analýzou: prospektivní studie na kontralaterálních očích. Femtosecond laser versus mechanical keratome flaps in wavefront-guided laser in situ keratomileusis: prospective contralateral eye study. Durrie DS, Kezirian GM. Durrie Vision, Overland Park, KS, USA. J Cataract Refract Surg 2005; 31:

11 50 Zevní oko, rohovka a refrakční chirurgie Prospektivní studie na kontralaterálních očích srovnávala výsledky laser in situ keratomileusis dosažené 2 technikami tvorby laloku: pomocí femtosekundového laseru IntraLase (IntraLase Corp., Irvine, CA, USA) a standardním mechanickým keratomem Hansatome s kompresní hlavicí (Bausch and Lomb, Rochester, NY, USA). U 51 pacientů s nízkou až střední myopií (průměrný předoperační sférický ekvivalent -3,6 dioptrií, průměrná hodnota astigmatizmu -0,6 cylindrických dioptrií) bylo jedno oko náhodně vybráno do skupiny s tvorbou laloku pomocí IntraLase laseru a na druhém oku byl utvořen lalok pomocí Hansatomu. V obou skupinách bylo dosaženo vynikajících výsledků; 88 % očí s lalokem vytvořeným pomocí Hansatomu a 98 % očí s lalokem utvořeným pomocí IntraLase dosáhlo za 3 měsíce nekorigované zrakové ostrosti (uncorrected visual acuity - UCVA) 20/20. Pooperační UCVA stejně dobrá nebo lepší než předoperační brýlemi nejlépe korigovaná zraková ostrost byla dosažena při použití Hansatomu u 71% očí, při IntraLase u 86 % očí. Průměrný pooperační sférický ekvivalent a reziduální astigmatizmus byly vyšší ve skupině s Hansatomem. Rozdíly v UCVA zůstaly stále patrné i po přepočtu na sférický ekvivalent, ale vyrovnaly se, pokud byla analýza pozměněna na stanovení manifestního pooperačního astigmatizmu. Aberometrie potvrdila vyšší astigmatizmus a trefoil ve skupině s Hansatomem. Je pravděpodobné, že reziduální astigmatizmus má mezi oběma skupinami signifikantní vliv na zjištěné rozdíly v UCVA. Tyto závěry jsou ve shodě s dříve prezentovanými lepšími výsledky konečného astigmatizmu dosaženého pomocí IntraLase laseru a mohou být při wavefront optimalizované terapii klinicky signifikantní. Výsledky a DNA analýza ex vivo explantovaného alogenního štěpu kmenových buněk pro rekonstrukci očního povrchu. Outcomes and DNA analysis of ex vivo explanted stem cell allograft for ocular surface reconstruction. Daya SM, Watson A, Sharpe JR et al. Queen Victoria Hospital, East Grinstead, UK. Ophthalmology 2005; 112: Moderní terapeutický přístup u těžkých chorob očního povrchu způsobených selháním rohovkových limbálních kmenových buněk využívá limbálních kmenových buněk kultivovaných ex vivo a transplantovaných na oční povrch obvykle na nosiči z amniové membrány. Kmenové buňky se získají buď z druhého oka, pokud není postiženo (autologní), nebo z dárcovského limbu (alogenní). Citovaná práce uvádí výsledky alogenní transplantace ex vivo namnožených kmenových buněk u 10 pacientů s klinickou diagnózou těžkého deficitu limbálních kmenových buněk (limbal stem cell deficiency - LSCD). LSCD byl u 3 očí způsoben ektodermální dysplazií, 3krát Stevensovým-Johnsonovým syndromem (SJS), 2krát poleptáním chemikálií, 1krát popálením a 1krát acne rosacea. Při dané technice, při níž byly buňky přeneseny do oka na nylonovém nosiči nebyla amniová membrána aplikována jako nosič, ale jako bandáž. Technika byla ve 2 případech kombinována s dalším rekonstrukčním chirurgickým zákrokem a v 9 případech byla podána systémová imunosuprese cyklosporinem A. Při poslední kontrole (v průměru 28 měsíců, minimum 12 měsíců) byla u 7 z 10 nemocných léčba hodnocena jako úspěšná, přičemž došlo ke zlepšení mnoha parametrů LSCD (vaskularizace, konjunktivální metaplazie, epiteliální defekty, bolestivost, povrchní zánět a fotofobie). U 4 pacientů došlo ke zlepšení zrakové ostrosti, ve 3 případech ke zlepšení nedošlo.

Reichert a Canon V dnešnom čísle nájdete PERIMETR M700. office@sk.cmi.sk - office@cz.cmi.sk www.cmi.sk 1/2003 BEZKONTAKTNÉ TONOMETRE

Reichert a Canon V dnešnom čísle nájdete PERIMETR M700. office@sk.cmi.sk - office@cz.cmi.sk www.cmi.sk 1/2003 BEZKONTAKTNÉ TONOMETRE 1/2003 office@sk.cmi.sk - office@cz.cmi.sk www.cmi.sk TRANSPUPILÁRNÍ TERMOTERAPIE U exudativní věkem podmíněné makulární degenerace. Neovaskulárních membrán mezi ostatními léčebnými postupy OPTIKON 2000

Více

Projevy chorob v zorném poli

Projevy chorob v zorném poli PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI KATEDRA OPTIKY Projevy chorob v zorném poli Bakalářská práce VYPRACOVAL: Zdeněk Schwab Obor 5345R008 OPTOMETRIE Studijní rok 2010/2011 VEDOUCÍ BAKALÁŘSKÉ

Více

Očima. ntikorekce. ublinové výprávění. elostátní konference. ětská oftalmologie. rasmus. ree-form. laukom. Studentský časopis Optometrie a Ortoptiky

Očima. ntikorekce. ublinové výprávění. elostátní konference. ětská oftalmologie. rasmus. ree-form. laukom. Studentský časopis Optometrie a Ortoptiky Studentský časopis Optometrie a Ortoptiky ntikorekce ublinové výprávění elostátní konference ětská oftalmologie rasmus ree-form laukom P o delší odmlce je před Vámi 5. číslo časopisu, ve kterém na Vás

Více

FUNKČNÍ MAGNETICKÁ REZONANCE U VYBRANÝCH OČNÍCH ONEMOCNĚNÍ PŮVODNÍ PRÁCE OČNÍCH ONEMOCNĚNÍ ÚVOD

FUNKČNÍ MAGNETICKÁ REZONANCE U VYBRANÝCH OČNÍCH ONEMOCNĚNÍ PŮVODNÍ PRÁCE OČNÍCH ONEMOCNĚNÍ ÚVOD FUNKČNÍ MAGNETICKÁ REZONANCE U VYBRANÝCH OČNÍCH ONEMOCNĚNÍ SOUHRN V práci je podán aktuální přehled vyšetření funkční magnetickou rezonancí na zrakové paradigma zaměřený na vybraná oční onemocnění. Zvláštní

Více

Přínos detekce galaktomannanu pro diagnostiku aspergilózy

Přínos detekce galaktomannanu pro diagnostiku aspergilózy Je bakteriologická diagnóza zánětů dýchacího ústrojí možná a je vůbec potřebná? Magdalena Horníková Antibiotické středisko Nemocnice České Budějovice, a. s. Na etiologii onemocnění dýchacích cest se z

Více

Radiodiagnostika. Referátový výběr NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA 2010 SVAZEK 56 ČÍSLO 2. Radiodiagnostika 2/2010 (56) 0 ISSN 1214-5068

Radiodiagnostika. Referátový výběr NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA 2010 SVAZEK 56 ČÍSLO 2. Radiodiagnostika 2/2010 (56) 0 ISSN 1214-5068 2010 Radiodiagnostika Referátový výběr 2010 SVAZEK 56 ČÍSLO 2 NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA Radiodiagnostika 2/2010 (56) 0 ISSN 1214-5068 Referátový výběr z radiodiagnostiky 2010 SVAZEK 56 ČÍSLO 2 ISSN 1214-5068

Více

OKO A CESTOVÁNÍ POTÍŽE VE ŠKOLE ZPŮSOBENÉ PORUCHOU BINOKULARITY 1

OKO A CESTOVÁNÍ POTÍŽE VE ŠKOLE ZPŮSOBENÉ PORUCHOU BINOKULARITY 1 číslo 1/2015 březen 2015 ročník 56 ISSN 1211 233X Díky lubricitě srovnatelné s rohovkou 1 pomáhají ACUVUE OASYS předcházet pocitu unavených očí. 2 Ultra hladký povrch s nízkým koeficientem tření Technologie

Více

Onemocnění prostaty. Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře. 2005

Onemocnění prostaty. Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře. 2005 Onemocnění prostaty Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře. 2005 Autoři: Otto Herber Dalibor Pacík Michael Urban Oponenti: Otakar Maňas Bohumil Skála Jana Vojtíšková Centrum

Více

Výskyt refrakčních vad Ambulance optometristy a legislativa

Výskyt refrakčních vad Ambulance optometristy a legislativa číslo 4/2014 listopad 2014 ročník 55 ISSN 1211 233X Díky lubricitě SROVNATELNÉ S OČNÍ ROHOVKOU 1 pomáhají ACUVUE OASYS předcházet pocitu unavených očí 2 Ultra hladký povrch ** Nízký koeficient tření HYDRACLEAR

Více

XXII. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

XXII. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI Česká oftalmologická společnost ČLS JEP Oční klinika 1. LF UK a ÚVN Praha XXII. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI 19. 21. června 2014, Praha Program sjezdu www.bos-congress.cz/oft2014 www.oft2014.cz

Více

Radiodiagnostika. Referátový výběr NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA 2010 SVAZEK 56 ČÍSLO 3. Radiodiagnostika 3/2010 (56) 0 ISSN 1214-5068

Radiodiagnostika. Referátový výběr NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA 2010 SVAZEK 56 ČÍSLO 3. Radiodiagnostika 3/2010 (56) 0 ISSN 1214-5068 2010 Radiodiagnostika Referátový výběr 2010 SVAZEK 56 ČÍSLO 3 NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA Radiodiagnostika 3/2010 (56) 0 ISSN 1214-5068 Referátový výběr z radiodiagnostiky 2010 SVAZEK 56 ČÍSLO 3 ISSN 1214-5068

Více

Ročník V číslo 2 Květen 2007

Ročník V číslo 2 Květen 2007 Nezávislý informační bulletin V ý b ě r z e s v ě t o v é l i t e r a t u r y s k l i n i c k ý m i k o m e n t á ř i Ročník V číslo 2 Květen 2007 Řídí redakční rada: Předseda: Prof. MUDr. Vladimír Tesař,

Více

Nové terapeutické možnosti léčby chronického diabetického

Nové terapeutické možnosti léčby chronického diabetického Název zdravotnického prostředku: Fotodynamická oční maska Polyphotonix Specifikace výrobku: Fotodynamická oční maska Polyphotonix k léčbě diabetického makulárního edému Třída zdravotnického prostředku:

Více

Preventivní program. Časný záchyt rakoviny prostaty u informovaného muže. Karcinom prostaty. (informace pro praktické lékaře)

Preventivní program. Časný záchyt rakoviny prostaty u informovaného muže. Karcinom prostaty. (informace pro praktické lékaře) Preventivní program Časný záchyt rakoviny prostaty u informovaného muže Karcinom prostaty (informace pro praktické lékaře) Prof. MUDr. Dalibor Pacík, CSc. Tento program podpořila: AstraZeneca Karcinom

Více

Dysport Bulletin. Be you

Dysport Bulletin. Be you číslo 2 Duben 2013 Dysport Bulletin Be you Redakce Vedoucí redaktor: MUDr. Milan Šikut, Medical director, Ipsen Pharma o.s. Redakční rada (Editorial board): prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D., Neurologická

Více

Radiodiagnostika. Referátový výběr NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA 2009 SVAZEK 55 ČÍSLO 4. Radiodiagnostika 4/2009 (55) 0 ISSN 1214-5068

Radiodiagnostika. Referátový výběr NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA 2009 SVAZEK 55 ČÍSLO 4. Radiodiagnostika 4/2009 (55) 0 ISSN 1214-5068 2009 Radiodiagnostika Referátový výběr 2009 SVAZEK 55 ČÍSLO 4 NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA Radiodiagnostika 4/2009 (55) 0 ISSN 1214-5068 Referátový výběr z radiodiagnostiky 2009 SVAZEK 55 ČÍSLO 4 ISSN 1214-5068

Více

AMBLYOPIE A JEJÍ LÉČBA

AMBLYOPIE A JEJÍ LÉČBA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI KATEDRA OPTIKY AMBLYOPIE A JEJÍ LÉČBA Bakalářská práce VYPRACOVALA: Hana Rýparová Obor: 5345R008 Optometrie Studijní rok: 2011/2012 VEDOUCÍ BAKALÁŘSKÉ

Více

Dětská mozková obrna z pohledu oftalmologa

Dětská mozková obrna z pohledu oftalmologa 231 Dětská mozková obrna z pohledu oftalmologa MUDr. Anna Zobanová Soukromá oční ordinace, Praha Děti s dětskou mozkovou obrnou (DMO) by měly být v České republice vyšetřovány dětskými oftalmology. Oční

Více

Služby pro zrakově postižené děti a mládež v Českých Budějovicích

Služby pro zrakově postižené děti a mládež v Českých Budějovicích Průvodce pro rodiče zrakově postižených dětí a mládeže sociálními službami, které jsou poskytovány v Českých Budějovicích. Služby pro zrakově postižené děti a mládež v Českých Budějovicích (výtah z obhájené

Více

bonus USB flash disk kompletní přednášky biomarkery Expert Lecture

bonus USB flash disk kompletní přednášky biomarkery Expert Lecture sborník přednášek bonus USB flash disk kompletní přednášky biomarkery Expert Lecture 7. dubna 2011, Kampus Masarykovy univerzity Brno Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego, Postgraduální kurz: Karcinom

Více

PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI KATEDRA OPTIKY AKOMODACE A REFRAKCE. Bakalářská práce

PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI KATEDRA OPTIKY AKOMODACE A REFRAKCE. Bakalářská práce PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI KATEDRA OPTIKY AKOMODACE A REFRAKCE Bakalářská práce VYPRACOVALA: Jana Kotrncová obor 5345R008 OPTOMETRIE studijní rok 2010/2011 VEDOUCÍ BAKALÁŘSKÉ

Více

Doporučený postup pro léčbu a diagnostiku hepatocelulárního karcinomu

Doporučený postup pro léčbu a diagnostiku hepatocelulárního karcinomu Doporučený postup pro léčbu a diagnostiku hepatocelulárního karcinomu Pracovní skupina HCC 2011 Členové skupiny (v abecedním pořadí): 1 Brůha R, 7 Honsová E, 8 Husa P, 3 Kiss I, 5 Mejzlík V, 5 Oliverius

Více

III. SPINÁLNÍ KONGRES 6. 7. listopadu 2014, Mikulov, hotel Galant

III. SPINÁLNÍ KONGRES 6. 7. listopadu 2014, Mikulov, hotel Galant III. SPINÁLNÍ KONGRES 6. 7. listopadu 2014, Mikulov, hotel Galant Sborník abstrakt www.spinalni-kongres.cz Vydavatel: MSD, spol. s r.o., Brno ISBN 978-80-7392-240-5 SBORNÍK ABSTRAKT Obsah řazený podle

Více

Poranění močových cest Rekonstrukce a dysfunkce dolních močových cest Méně invazivní endourologie Karcinom prostaty

Poranění močových cest Rekonstrukce a dysfunkce dolních močových cest Méně invazivní endourologie Karcinom prostaty 1 2011 9. ročník Poranění močových cest Rekonstrukce a dysfunkce dolních močových cest Méně invazivní endourologie Karcinom prostaty Pro pacienty s kostními metastázami je KAŽDODENNÍ ŽIVOT VZÁCNÝ a KŘEHKÝ

Více

čtvrtletník ročník 9 1 4/4 2015 Téma: Onkologie Radioterapie Toto číslo Vám přináší pro prevenci a léčbu strií. 1 4/4

čtvrtletník ročník 9 1 4/4 2015 Téma: Onkologie Radioterapie Toto číslo Vám přináší pro prevenci a léčbu strií. 1 4/4 čtvrtletník ročník 9 1 4/4 2015 Téma: Onkologie Radioterapie Toto číslo Vám přináší pro prevenci a léčbu strií. 1 4/4 nyní lepší účinek Doprovodná léčba vaginální mykózy + kyselina hyaluronová pro rychlejší

Více

Masarykova Univerzita Brno Lékařská fakulta. Oči a počítač. Bakalářská práce. Optometrie

Masarykova Univerzita Brno Lékařská fakulta. Oči a počítač. Bakalářská práce. Optometrie Masarykova Univerzita Brno Lékařská fakulta Oči a počítač Bakalářská práce Vedoucí práce: MUDr. Tomáš Jurečka Optometrie Autor práce: Jana Rytířová, Brno, květen 2008 Obsah Obsah... - 2 - Prohlášení...

Více

Česká dermatovenerologie

Česká dermatovenerologie Časopis České akademie dermatovenerologie ročník 2 číslo vydání 2 červen 2012 cena 125 Kč 2012/2 Česká dermatovenerologie Téma čísla Maligní melanom Dermatologie a ostatní obory Důležité klinické aspekty

Více

Úspěchy české dětské kardiochirurgie: výzva pro kardiology pro dospělé

Úspěchy české dětské kardiochirurgie: výzva pro kardiology pro dospělé B4 Individualizovaná substituční léčba IgG u pacientů s primární imunodeficiencí Časopis Clinical and Experimental Immunology v únoru uveřejnil souhrn terapeutických možností při podání imunoglobulinu

Více

Trend. Před 60 lety byla objevena podoba DNA. magazín pro partnery a zákazníky sektoru Healthcare 2.2013. www.siemens.

Trend. Před 60 lety byla objevena podoba DNA. magazín pro partnery a zákazníky sektoru Healthcare 2.2013. www.siemens. Trend magazín pro partnery a zákazníky sektoru Healthcare 2.2013 www.siemens.cz/healthcare Před 60 lety byla objevena podoba DNA strana 10 Téma Alzheimerova choroba strana 4 Novinky Nový mamograf snižuje

Více

Efektivita a návaznost jednotlivých systémů péče o geriatrického pacienta

Efektivita a návaznost jednotlivých systémů péče o geriatrického pacienta Úvod Lékařské listy 18 3. 11. 2008 3 Efektivita a návaznost jednotlivých systémů péče o geriatrického pacienta MUDr. Božena Jurašková, Ph.D. Klinika gerontologická a metabolická, LF UK a FN Hradec Králové

Více