Optická koherentní tomografie: současné a budoucí možnosti využití

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Optická koherentní tomografie: současné a budoucí možnosti využití"

Transkript

1 OBSAH ZPRÁVA Optická koherentní tomografie: současné a budoucí možnosti využití 41 EDWARD DOYLE a TOM WILLIAMSON St Thomas' Hospital, London, UK Nemocnice sv. Tomáše, Londýn, Spojené království RECENZE Zevní oko, rohovka a refrakční chirurgie 47 Oční adnexa 51 Čočka a kataraktová chirurgie 52 Uvea 57 Sklivec, cévnatka a sítnice 58 Onkologie a patologie 63 Glaukom 64 Neurooftalmologie a strabizmus 70 Různé 79

2 41 ZPRÁVA OPTICKÁ KOHERENTNÍ TOMOGRAFIE: SOUČASNÉ A BUDOUCÍ MOžNOSTI VYUžITÍ OPTICAL COHERENCE TOMOGRAPHY: CURRENT AND FUTURE APPLICATIONS EDWARD DOYLE A TOM WILLIAMSON St Thomas' Hospital, London, UK Nemocnice sv. Tomáše, Londýn, Spojené království ÚVOD Optická koherentní tomografie (Optical coherence tomography - OCT) je vyšetřovací metoda, která způsobila revoluci v diagnostice a terapeutických postupech onemocnění sítnice. Během uplynulých 8 let byla OCT všeobecně zavedena do praxe a pomohla lépe pochopit patologii sítnice. V současnosti si již našla své pevné místo na klinikách zabývajících se chorobami retiny a poskytuje zásadní informace nutné pro správné rozhodnutí ošetřujícího lékaře. PODSTATA OCT Princip OCT je založen na zákonech odrazu a interference světla a byl vyvinut výzkumnou skupinou vedenou Profesorem Carmen Puliafitem v Tufts University (Boston, MA, USA) ve spolupráci se skupinou fyziků a matematiků vedených profesorem James Fujimotem v Massachusetts Institute of Technology (Cambridge, MA, USA). Světlo diodového laseru je rozděleno na 2 koherentní (ve fázi) paprsky. Jeden z nich je poté odražen od referenčního zrcadla a druhý je odrážen od různých vrstev vyšetřované tkáně, jež mají odlišnou míru reflektivity (obr. 1). Pokud se následně oba paprsky světla opět spojí, budou se vzájemně nacházet buď ve fázi nebo v různém stupni mimo fázi, což závisí na relativních polohách referenčního zrcadla, reflektujících vrstev vyšetřované tkáně a detektoru. Výše uvedené poskytuje podklad pro vytvoření OCT-obrazu, který podává informace o hloubce reflektujícího rozhraní ve tkáni, stejně jako údaje o schopnosti daného rozhraní světlo odrážet. Tato schopnost je dána uspořádáním a složením histologických vrstev a je omezena rozlišovací schopností, která činí pro současně široce používaný StratusOCT-přístroj (Carl Zeiss Meditech Inc, Dublin, CA, USA) vertikálně (do hloubky) 10 µm a horizontálně v rovině sítnice 20 µm. Pigmentový epitel sítnice, vnitřní limitující membrána a vrstva nervových vláken odrážejí paprsek silně, zatímco mezi slaběji odrazivé vrstvy můžeme například zařadit plexiformní vrstvy sítnice, zevní limitující membránu a zevní segmenty fotoreceptorů (obr. 2). Zadní sklivcovou membránu můžeme zobrazit jako slabě odrazivou linii [1]. Skeny lze získat za použití některé z rychlých technik snímání během 2 sekund. Pro vyšetření je zapotřebí dosáhnout minimálně 3 mm širokou zornici, i když širší zornice skenování usnadňuje. Vzhledem k tomu, že laserové světlo poblíž infračerveného spektra používané v OCT je méně rozptylováno než viditelné světlo, lze zobrazení pomocí OCT využít k průkazu makulárního edému v případě, kdy zkalená média brání detekci tekutiny biomikroskopicky. Určitá minimální transparence médií je však pro vyšetření nezbytná. Různé techniky snímání obrazu využívají pro měření tloušťky sítnice a jejího objemu různou délku a orientaci skenovacích paprsků.

3 42 Zpráva Obr. 1. Princip OCT. Světelný svazek je pomocí semiodrazného zrcadla rozdělen na 2 paprsky. Jeden z nich je dále odražen referenčním zrcadlem, druhý je odrážen od různých vrstev sítnice, jež mají odlišnou míru reflektivity. Výsledné světlo odražené od sítnice lze analogicky přirovnat k ultrazvukovému A-skenu s řadou vrcholů, které jsou v závislosti na jejich hloubce uložení v sítnici zpožděny. Aby bylo možno toto odražené světlo analyzovat a interpretovat, je v OCT využit princip nízkokoherentní interferometrie. Stupeň fázového posunu odražených paprsků světla se stanoví v závislosti na relativní poloze zrcadla a odrážejících vrstev sítnice. Tento fázový posun, a proto amplitudu vlny dopadající na detektor, ovlivní rozdíl jen několika mikrometrů. S využitím uvedeného principu lze pomocí OCT rozlišit v různé hloubce jednotlivé vrstvy sítnice lišící se svou reflektivitou. Výsledné obrázky znázorňují polohu odrážejících vrstev a barevně kódované odlišné stupně reflektivity. Obr. 2. A: Standardní obraz normální lidské makulární oblasti pořízený přístrojem StratusOCT (Carl Zeiss Meditech Inc., Dublin, CA, USA). V korelaci se sítnicovou anatomií můžeme na obrázku identifikovat většinu hlavních intraretinálních vrstev. B: Obrázek normální lidské makulární oblasti pořízený OCT přístrojem s velmi vysokým rozlišením. OCT s velmi vysokým rozlišením zobrazí lépe drobnější struktury, jakými jsou ELM a vrstva gangliových buněk GCL. Všimněte si stínů, které na obou skenech vrhají normální sítnicové cévy přítomné ve vrstvě nervových vláken. semiodrazné zrcadlo detektor referenční zrcadlo sítnice se chová jako odrazné zrcadlo ELM - membrana limitans externa; GCL - vrstva gangliových buněk; INL - vnitřní jádrová vrstva; IPL - vnitřní plexiformní vrstva; IS/OS - junkce mezi vnitřními a zevními segmenty fotoreceptorů; NFL - vrstva nervových vláken; OCT - optická koherentní tomografie; ONL - vnější jádrová vrstva; OPL - vnější plexiformní vrstva; RPE - pigmentový epitel sítnice. Obr. 2. byl přetištěn s laskavým svolením společnosti Elsevier Inc. Philadelphia, PA, USA, copyright 2004 [2]. (OCT: optická koherentní tomografie) OCT-přístroj s velmi vysokým rozlišením zatím není komerčně dostupný. Při využití femtosekundového laseru lze dosáhnou axiálního rozlišení 3 µm a lepší rozlišovací schopnosti sítnicových vrstev (obr. 2) [2]. V současné době jsou již k dispozici komerčně vyráběné OCT-přístroje určené pro analýzu předního segmentu očního (VisanteOCT, Carl Zeiss Meditech Inc). Diodový laser o vlnové délce nm umožňuje zobrazení předního segmentu i přes rohovkové zákaly nebo přes skléru. Potenciální využití tohoto přístroje zahrnuje bezkontaktní topografii, pachymetrii a biometrii struktur předního segmentu. Byly pomocí něj detekovány změny při akomodaci čočky stejně jako změny přední komory oční u různých typů glaukomu (obr. 3) [3]. VYŠETŘENÍ SÍTNICE POMOCÍ OCT StratusOCT lze využít k analýze tloušťky vrstvy nervových vláken a topografii terče zrakového nervu.

4 Zpráva 43 Obr. 3. Optická koherentní tomografie předního segmentu očního. A: akutní glaukomový záchvat. B: Biometrie předního segmentu. C: Fakická nitrooční čočka. Obr. 4. Kolobom terče zrakového nervu se schizí fovey. A: Fotografie fundu. B: Pozdní fáze fluorescenční angiografie fundu. C: OCT-scan. Jamka terče zrakového nervu nebo kolobom zrakového nervu (jako je tomu v uvedeném případě) se mohou vyskytnout společně se schizí, kterou lze prokázat pouze pomocí OCT. OCT zobrazilo kolobom terče zrakového nervu vlevo a současně patrnou schizi sítnice v makule. Všimněte si přemosťujících pruhů tkáně a odchlípení v zevní vrstvě sítnice přiléhající ke kolobomu terče zrakového nervu. Obrázky použity s laskavým svolením profesora Baikoffa, Marseilles, Francie. OCT: optická koherentní tomografie. Na poli hodnocení jak chirurgicky, tak i konzervativně řešených běžných onemocnění sítnice se OCT stalo základní vyšetřovací technikou pro další vedení diagnostiky a léčby. OCT navíc u těchto onemocnění pomohlo lepšímu pochopení retinální patologie. Můžeme jej využít k odlišení pravé, idiopatické makulární díry v plné tloušťce od pseudofenestry nebo lamelární, nekompletní makulární díry a ke stanovení stadia onemocnění [4,5]. Nemocní s relativně tlustší sítnicí v poměru k velikosti makulární díry mohou po chirurgickém ošetření dosáhnout lepších zrakových funkcí [6]. U malého počtu pacientů s idiopatickou makulární dírou byly prokázány na druhém oku vitreoretinální abnormality, které nebyly biomikroskopicky detekovatelné. Tato makulární díra v 0. stadiu s preretinálními zadními sklivcovými pruhy, které se šikmo upínají do oblasti fovey může znamenat riziko progrese do stadia makulární díry v plné tloušťce [7]. Je zapotřebí dalších studií, například pomocí OCT s velmi vysokým rozlišením, které prověří navržený model šikmé trakce, který by znamenal modifikaci Gassova modelu tangenciální trakce vedoucí k rozvoji makulární díry [8]. Pomocí OCT bylo prokázáno, že makulární elevace diagnostikovaná při jamce terče zrakového nervu není podmíněna pouze subretinální tekutinou, ale také kumulací intraretinální tekutiny, což vede k obrazu bilaminární schize fovey (obr. 4). Výsledky chirurgické léčby, která zahrnuje pneumatickou retinopexi a vitrektomii s plynnou tamponádou, naznačují, že opětovné přiložení odchlípení zevních vrstev sítnice vede k dobrým výsledným zrakovým

5 44 Zpráva Obr. 5. Obrázky oka s okluzí centrální sítnicové žíly a cystoidním makulárním edémem zaznamenané pomocí optické koherentní tomografie při prvním vyšetření (A), po aplikaci triamcinolonu acetátu intravitreálně (B), při recidivě cystoidního makulárního edému (C) a po opakované injekci triamcinolonu (D). funkcím i v případě, kdy odloučení vnitřní vrstvy sítnice přetrvává [9,10]. Obdobně lze často u pacientů s vysokou krátkozrakostí a zadním stafylomem s biomikroskopicky patrnou mělkou elevací sítnice v makule diagnostikovat pomocí OCT-obraz schize nebo lokalizovaného odchlípení sítnice [11,12]. Možnost objektivního měření tloušťky sítnice, stejně jako analýza sítnicových struktur pomocí OCT dovolila hodnotit efekt terapie retinálních patologií řešených konzervativně. Je možné detekovat morfologické léze, které mohou vrhat stín na níže ležící sítnici, jako jsou reflexní drúzy, tvrdé exsudáty a shluky pigmentového epitelu sítnice. Velmi užitečná se OCT jeví při rozlišení mezi subretinální tekutinou, ablací pigmentového epitelu sítnice, cystoidním makulárním edémem a difuzním edémem sítnice v makule [1]. V případě diabetického makulárního edému může OCT pomoci prokázat přítomnost vitreomakulární trakce nebo epiretinální membrány, které by byly indikací k vitreoretinálnímu chirurgickému výkonu, na rozdíl od diabetického makulárního edému s normálním vitreoretinálním rozhraním, kdy není vitrektomie indikována [13]. StratusOCT je schopno pomocí 6 radiálních lineárních skenů paprsčitého tvaru zobrazit mapu makulární oblasti. Každý ze 6 skenů v délce 6 mm se protíná ve foveji a dosahuje hloubky 2 mm. Tloušťka sítnice v makule je měřena od rozhraní vnitřních a zevních segmentů fotoreceptorů po vitreoretinální přechod a to ze bodů v průběhu každého skenu (nastaveného vyšetřujícím lékařem). Software OCT používá pro detekci rozhraní sítnice algoritmus tloušťky retiny v makule, který byl původně sestaven na podkladě případů diabetického edému makuly s jasně definovaným pigmentovým epitelem sítnice a vnitřní limitující membránou [14]. Pokud jsou tato rozhraní hůře zobrazena nebo jsou nepravidelná, jako je tomu v případě věkem podmíněné makulární degenerace (AMD) s chorioretinálním jizvením nebo v případě makulární díry, může dojít k záznamu artefaktů. V komplikovaných případech lze pro měření tloušťky použít manuálně umístěné měřící značky (kaliper) [15]. Artefakty mohou činit problémy při volbě strategie rychlých makulárních skenů, kdy nelze jednotlivé radiální skeny samostatně hodnotit vyšetřující osobou tak, aby byly eliminovány skeny horší kvality (nízký poměr signálu k šumu nebo pohyb pacienta). Abychom zamezili artefaktům uříznutého okraje, nesmí být skenovaný obrázek umístěn na obrazovce příliš vysoko. Správná cen-

6 Zpráva 45 trace skenů může být obtížně dosažitelná u pacientů, kteří nejsou schopní fixovat fixační značku. Analýza pomocí OCT softwaru nám poskytne hodnoty průměrné tloušťky fovey (uvnitř kružnice o průměru µm) stejně jako v rozsahu dalších okolních oblastí makuly. Mapě je přiřazen barevný kód; normální oblast fovey se zobrazuje modře ( µm), ostatní oblasti makuly se zobrazují zeleně ( µm) nebo žlutě ( µm). Makulární edém a subretinální tekutina zapříčiněné žilní okluzí, diabetickou retinopatií, uveitidou a věkem podmíněnou makulární degenerací mohou být tedy objektivně hodnoceny a kvantifikovány s dobrou reproduktibilitou vyšetření [16]. Podařilo se také prokázat snížení tloušťky sítnice a následnou recidivu makulárního edému po intravitreálních aplikacích injekcí triamcinolonu při diabetické retinopatii, okluzi sítnicových žil a uveitidě (obr. 5) [17]. Můžeme dosáhnout redukce průměrné tloušťky sítnice ve foveji přibližně z µm na 250 µm. Oploštění sítnice však z mnoha důvodů vždy nemusí vést ke zlepšení zrakové ostrosti, mezi jinými také pro trvalé poškození fotoreceptorů a ischemii makuly [17,18]. OCT může být neocenitelné při rozhodování o další léčbě, opakované léčbě nebo upuštění od fotodynamické terapie při věkem podmíněné makulární degeneraci. Klinická identifikace cystoidního makulárního edému a subretinální tekutiny může být v těchto případech obtížná stejně jako komplikovaná interpretace fluorescenční angiografie, obzvláště ve smyslu potenciálního výskytu průsaku z choroidální neovaskularizace. Pro věkem podmíněnou makulární degeneraci vznikají nové terapeutické algoritmy, ve kterých bude hrát zásadní úlohu interpretace obrazů z OCT [15]. OCT může také sloužit jako screeningová metoda pro detekci tekutiny, která vede k podezření na exsudativní formu makulární degenerace vyžadující další vyšetření nebo intervenci. ZÁVĚR OCT je významná vyšetřovací metoda. StratusOCT se snadno ovládá, vyšetření je pro pacienty nezatěžující a nebolestivé. Terapie běžných oftalmologických onemocnění byla zásadně ovlivněna poznatky, které OCT přináší. Indikace k jeho využití v předním i zadním segmentu očním se stále rozšiřují. Pokračuje také technologický vývoj, který umožní ještě vyšší rozlišení sítnicových detailů, což bezpochyby zlepší naše znalosti a terapii běžných oftalmologických onemocnění.

7 46 Zpráva LITERATURA 1. Brancato R, Lumbroso B. Guide to optical coherence tomography interpretation. Rome, Italy: INC Innovation-News-Communication Ko TH, Fujimoto JG, Duker JS et al. Comparison of ultrahigh- and standardresolution optical coherence tomography for imaging macular hole patology and repair. Ophthalmology 2004; 111: Leung CK, Chan WM, Ko CY et al. Visualization of anterior chamber angle dynamics using optical coherence tomography. Ophthalmology 2005; 112: Haouchine B, Massin P, Tadayoni R et al. Diagnosis of macular pseudoholes and lamellar macular holes by optical coherence tomography. Am J Ophthalmol 2004; 138: Tanner V, Chauhan DS, Jackson TL et al. Optical coherence tomography of the vitreoretinal interface in macular hole formation. Br J Ophthalmol 2001; 85: Kusuhara S, Teraoka Escana MF, Fujii S et al. Prediction of postoperative visual outcome based on hole configuration by optical coherence tomography in eyes with idiopathic macular holes. Am J Ophthalmol 2004; 138: Chan A, Duker JS, Schuman JS et al. Stage 0 macular holes: observations by optical coherence tomography. Ophthalmology 2004; 111: Gass JD. Reappraisal of biomicroscopic classification of stages of development of a macular hole. Am J Ophthalmol 1995; 119: Lincoff H, Kreissig I. Optical coherence tomography of pneumatic displacement of optic disc maculopathy. Br J Ophthalmol 1998; 82: García-Arumi J, Guraya BC, Espax AB et al. Optical coherence tomography in optic pit maculopathy managed with vitrectomy-laser-gas. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol 2004; 242: Takano M, Kishi S. Foveal retinoschisis and retinal detachment in severely myopic eyes with posterior staphyloma. Am J Ophthalmol 1999; 128: Baba T, Ohno-Matsui K, Futagami S et al. Prevalence and characteristics of foveal retinal detachment without macular hole in high myopia. Am J Ophthalmol 2003; 135: Thomas D, Bunce C, Moorman C et al. A randomised controlled feasibility trial of vitrectomy versus laser for diabetic macular oedema. Br J Ophthalmol 2005; 89: Ray R, Stinnett SS, Jaffe GJ. Evaluation of image artifact produced by optical coherence tomography of retinal pathology. Am J Ophthalmol 2005; 139: Sahni J, Stanga P, Wong D et al. Optical coherence tomography in photodynamic therapy for subfoveal choroidal neovascularisation secondary to age related macular degeneration: a cross sectional study. Br J Ophthalmol 2005; 89: Massin P, Vicaut E, Haouchine B et al. Reproducibility of retinal mapping usány optical coherence tomography. Arch Ophthalmol 2001; 119: Antcliff RJ, Spalton DJ, Stanford MR et al. Intravitreal triamcinolone for uveitic cystoid macular edema: an optical coherence tomography study. Ophthalmology 2001; 108: Williamson TH, O'Donnell A. Intravitreal triamcinolone acetonide for cystoid macular edema in nonischemic central retinal vein occlusion. Am J Ophthalmol 2005; 139:

8 Zevní oko, rohovka a refrakční chirurgie 47 RECENZE ZEVNÍ OKO, ROHOVKA A REFRAKČNÍ CHIRURGIE Stabilita zrakových funkcí, topografie a hustota endotelových buněk 1 až 2 roky po hluboké lamelární endotelové keratoplastice. Stability of vision, topography, and endothelial cell density from 1 year to 2 years after deep lamellar endothelial keratoplasty surgery. Ousley PJ, Terry MA. Lions Vision Research Laboratory of Oregon, Portland, OR, USA. Ophthalmology 2005; 112: V průběhu několika posledních let došlo k rozvoji techniky transplantace endotelu pomocí hluboké lamelární endotelové keratoplastiky (deep lamellar endothelial keratoplasty - DLEK). Výhoda této chirurgické techniky oproti perforující keratoplastice (penetrating keratoplasty - PK) spočívá ve skutečnosti, že při DLEK není nutné incidovat rohovku v plné tloušťce a není zapotřebí zakládat rohovkové stehy. Tato americká studie prezentuje 2leté výsledky skupiny pacientů s Fuchsovou endotelovou dystrofií, kteří byli operováni technikou DLEK a srovnává je s výsledky dosaženými po jednom roce od operace. Refrakce, topografické parametry a hustota endotelových buněk jsou 2 roky po DLEK stabilní. Tyto výsledky jsou velmi povzbuzující a dobře srovnatelné s výsledky u pacientů s Fuchsovou endotelovou dystrofií, kteří podstoupili perforující keratoplastiku. Operační technika se nadále vyvíjí a představuje zajímavou výzvu rohovkovým chirurgům. Rohovkový endotel a pooperační výsledky 15 let po perforující keratoplastice. Corneal endothelium and post-operative outcomes 15 years after penetrating keratoplasty. Patel SV, Hodge DO, Bourne WM. Mayo Clinic of Medicine, Rochester, MN, USA. Am J Ophthalmol 2005; 139: Sdělení uvádí výsledky 15letého sledování skupiny 500 po sobě následujících pacientů, kteří podstoupili v období mezi roky 1976 a 1986 na Mayo klinice (Rochester, MN, USA) perforující keratoplastiku (penetrating keratoplasty - PK). Opakované transplantace a druhé oči byly z hodnocení vyřazeny, což vedlo k celkovému počtu 388 pacientů ve studii. V 85 % případů transplantací patřily mezi diagnózy Fuchsova dystrofie, keratokonus a afakický nebo pseudofakický edém rohovky. Po 15 letech bylo vyšetřeno jen 67 (30 %) pacientů z původní skupiny. Tento úbytek pacientů při následných kontrolách může vyvolat zavádějící tendence. Za let po PK byl roční úbytek endotelových buněk přibližně stejný jako je tomu u normálních rohovek. Kumulativní četnost rozvoje nového glaukomu během 15 let odpovídala 20 %; avšak v období za let po PK nevznikl glaukom u žádného z uvedených pacientů, přitom nejvyšší riziko rozvoje glaukomu bylo v průběhu prvých 5 let po operaci. Kumulativní pravděpodobnost rejekce štěpu za 15 let byla 23 %. K většině rejekcí došlo v průběhu prvních několika let po operaci, přesto byla u 2 pacientů zaznamenána iniciální fáze rejekce štěpu mezi 10. a 15. rokem od výkonu. Míra selhání štěpu za 15 let činila 28 % a nejnižší byla u pacientů s transplantací provedenou pro keratokonus.

9 48 Zevní oko, rohovka a refrakční chirurgie Prezentovaná práce poskytuje některé užitečné výsledky dlouhodobého sledování. Údaje jsou však založeny na malém počtu vitálních štěpů, a je tedy nutno je interpretovat s určitou opatrností. Efekt očních kapek s autologním sérem při léčbě závažné formy syndromu suchého oka: prospektivní, randomizovaná klinická studie s kontrolami. The effect of autologous serum eyedrops in the treatment of severe dry eye disease: a prospective randomized case-control study. Kojima T, Ishida R, Dogru M et al. Social Insurance Chukyo Hospital, Aichi, Japan. Am J Ophthalmol 2005; 139: Do této klinické studie bylo randomizováno 20 pacientů se závažnou formou syndromu suchého oka, kterým byly aplikovány oční kapky bez konzervačních látek nebo oční kapky s autologním sérem. U žádného z nemocných nebyla před zahájením studie provedena okluze punctum lacrimale, která může vést nadhodnocení efektu umělých slz. Po 2 týdnech léčby došlo u pacientů ve skupině s autologním sérem oproti rameni s aplikací umělých slz k významnému zlepšení průměrné doby potřebné do roztržení slzného filmu (tear break-up time), skóre barvení fluoresceinem i bengálskou červení a subjektivních obtíží. Úbytek endotelových buněk po autologní rotační keratoplastice. Endothelial cell loss after autologous rotational keratoplasty. Birnbaum F, Reinhard T, Böhringer D et al. Albert Ludwigs University, Freiburg, Germany. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol 2005; 243: Autoři se zabývali studiem úbytku endotelových buněk za 1 rok u 6 pacientů, kteří se podrobili autologní rotační perforující keratoplastice (PK) a srovnávali získané údaje s dřívější kontrolní skupinou 53 nemocných s keratokonem po alogenní PK. Po autologní rotační keratoplastice činila relativní průměrná ztráta endoteliálních buněk za rok 1,1 ±2,6 % oproti 16,7 ±20,8 % v případě alogenní PK. Výsledky studie vedou k předpokladu, že imunologické vlivy jsou hlavní příčnou úbytku endotelových buněk po alogenní PK. Změny mechanické, chemické a tepelné citlivosti rohovky po lokální aplikaci nesteroidních protizánětlivých léků. Changes in mechanical, chemical, and thermal sensitivity of the cornea after topical application of nonsteroidal anti-inflammatory drugs. Acosta MC, Berenguer-Ruiz L, García-Gálvez A et al. Instituto de Neurosciencias de Alicante, Sant Joan d'alacant, Spain. Invest Ophthalmol Vis Sci 2005; 46: Tato klinická studie přináší objektivní důkaz o analgetickém účinku lokálně aplikovaného diklofenaku na lidskou rohovku a naznačuje, že zmírnění evokované bolesti je důsledkem lokální, přímé blokády rohovkových zakončení senzorických aferentních nervů. Citlivost rohovky byla měřena u 10 zdravých dobrovolníků za pomoci plynového esteziometru. Mechanické, chemické a tepelné podněty byly aplikovány na rohovku a měření intenzity a stupně vnímaných evokovaných vjemů bylo prováděno s využitím vizuální analogové škály. Citlivost byla zaznamenávána před a za 30 minut po lokálním podání diklofenaku nebo flurbiprofenu. Flurbiprofen měl jen omezený vliv na vjemy evokované stimulací rohovky, zatímco diklofenak snižoval intenzitu vjemů, z čehož vyplývá mírný lokální analgetický vliv na všechny typy korneálních senzitivních vláken.

10 Zevní oko, rohovka a refrakční chirurgie 49 Poleptání oka alkalickými sloučenami na Martiniku (Francouzská Západní Indie). Vyhodnocení aplikace amfoterního roztoku užívaného k vyplachování očí. Alkali ocular burns in Martinique (French West Indies). Evaluation of the use of an amphoteric solution as the rinsing product. Merle H, Donnio A, Ayeboua L et al. Centre Hospitalier Universitaire de Fort de France, Fort de France Cedex, Martinique. Burns 2005; 31: Autoři této klinické studie srovnávali výsledky 2 roztoků k vyplachování očí běžně používaných k ošetření poleptání očí alkalickými látkami: fyziologický roztok a Diphoterine (Laboratories Prevor, Valmondois, France), což je hypertonický amfoterní roztok schopný chelátové vazby s kyselinami i bázemi. U pacientů léčených Diphoterinem bylo dosaženo kratší doby reepitelizace oproti skupině s fyziologickým roztokem. Tato klinická studie navíc prokázala, že delší časový interval mezi poleptáním a vypláchnutím oka vede k závažnějšímu typu poranění. 6letý přehled akantamébové keratitidy v Novém Jižním Walesu v Austrálii: Six-year review of Acanthamoeba keratitis in New South Wales, Australia: Butler TK, Males JJ, Robinson LP et al. University of Sydney, Sydney, NSW, Australia. Clin Experiment Ophthalmol 2005; 33: Autoři této retrospektivní studie prostudovali dokumentaci vyšetření 20 pacientů s akantamébovou keratitidou (AK) léčených v Sydney Eye Hospital (Sydney, NSW, Austrálie) v průběhu 5 let. Nerozsáhlejší klinické soubory týkající se AK prezentované v odborné literatuře pocházejí ze Spojeného království, a proto srovnávají autoři této studie své výsledky s údaji z Moorfields Eye Hospital (Londýn, Spojené království). Průměrná délka sledování byla 25 měsíců. 80 % pacientů nosilo kontaktní čočky. U spousty pacientů došlo při stanovení diagnózy k prodlení, což je v těchto případech časté a bylo dále v souvislosti s vysokým podílem recidiv onemocnění (25 % nemocných mělo nejméně 1 recidivu). U 3 ze 4 pacientů, jež nenosili kontaktní čočky, došlo k rozvoji recidivy onemocnění, což může být u těchto nemocných známkou mnohem virulentnějšího kmene nebo neobvyklé vnímavosti k onemocnění. Zraková ostrost byla při poslední kontrole v 75 % 6/12. Celkem 16 (80 %) uváděných komplikací zahrnovalo: rohovkové jizvení recidivu onemocnění kataraktu rezistenci onemocnění vůči terapii vyžadující provedení perforující keratoplastiky (PK) perforaci bulózní keratopatii skleritidu U 6 pacientů bylo přistoupeno k perforující keratoplastice, u 5 z nich byla operace provedena zatepla. Pouze u 1 nemocného došlo k rejekci štěpu, což je překvapivé. Při dostupnosti účinných amébicidních látek došlo ke zlepšení výsledných zrakových funkcí po AK. Avšak autoři znovu zdůrazňují skutečnost, že je opožděné stanovení diagnózy časté a vysoká míra klinického podezření je nutná pro zahájení terapie v časném stadiu, které by dovolilo dosáhnout příznivých výsledků. Femtosekundový laser versus tvorba laloku mechanickým keratomem při laser in situ keratomileusis optimalizované wavefront analýzou: prospektivní studie na kontralaterálních očích. Femtosecond laser versus mechanical keratome flaps in wavefront-guided laser in situ keratomileusis: prospective contralateral eye study. Durrie DS, Kezirian GM. Durrie Vision, Overland Park, KS, USA. J Cataract Refract Surg 2005; 31:

11 50 Zevní oko, rohovka a refrakční chirurgie Prospektivní studie na kontralaterálních očích srovnávala výsledky laser in situ keratomileusis dosažené 2 technikami tvorby laloku: pomocí femtosekundového laseru IntraLase (IntraLase Corp., Irvine, CA, USA) a standardním mechanickým keratomem Hansatome s kompresní hlavicí (Bausch and Lomb, Rochester, NY, USA). U 51 pacientů s nízkou až střední myopií (průměrný předoperační sférický ekvivalent -3,6 dioptrií, průměrná hodnota astigmatizmu -0,6 cylindrických dioptrií) bylo jedno oko náhodně vybráno do skupiny s tvorbou laloku pomocí IntraLase laseru a na druhém oku byl utvořen lalok pomocí Hansatomu. V obou skupinách bylo dosaženo vynikajících výsledků; 88 % očí s lalokem vytvořeným pomocí Hansatomu a 98 % očí s lalokem utvořeným pomocí IntraLase dosáhlo za 3 měsíce nekorigované zrakové ostrosti (uncorrected visual acuity - UCVA) 20/20. Pooperační UCVA stejně dobrá nebo lepší než předoperační brýlemi nejlépe korigovaná zraková ostrost byla dosažena při použití Hansatomu u 71% očí, při IntraLase u 86 % očí. Průměrný pooperační sférický ekvivalent a reziduální astigmatizmus byly vyšší ve skupině s Hansatomem. Rozdíly v UCVA zůstaly stále patrné i po přepočtu na sférický ekvivalent, ale vyrovnaly se, pokud byla analýza pozměněna na stanovení manifestního pooperačního astigmatizmu. Aberometrie potvrdila vyšší astigmatizmus a trefoil ve skupině s Hansatomem. Je pravděpodobné, že reziduální astigmatizmus má mezi oběma skupinami signifikantní vliv na zjištěné rozdíly v UCVA. Tyto závěry jsou ve shodě s dříve prezentovanými lepšími výsledky konečného astigmatizmu dosaženého pomocí IntraLase laseru a mohou být při wavefront optimalizované terapii klinicky signifikantní. Výsledky a DNA analýza ex vivo explantovaného alogenního štěpu kmenových buněk pro rekonstrukci očního povrchu. Outcomes and DNA analysis of ex vivo explanted stem cell allograft for ocular surface reconstruction. Daya SM, Watson A, Sharpe JR et al. Queen Victoria Hospital, East Grinstead, UK. Ophthalmology 2005; 112: Moderní terapeutický přístup u těžkých chorob očního povrchu způsobených selháním rohovkových limbálních kmenových buněk využívá limbálních kmenových buněk kultivovaných ex vivo a transplantovaných na oční povrch obvykle na nosiči z amniové membrány. Kmenové buňky se získají buď z druhého oka, pokud není postiženo (autologní), nebo z dárcovského limbu (alogenní). Citovaná práce uvádí výsledky alogenní transplantace ex vivo namnožených kmenových buněk u 10 pacientů s klinickou diagnózou těžkého deficitu limbálních kmenových buněk (limbal stem cell deficiency - LSCD). LSCD byl u 3 očí způsoben ektodermální dysplazií, 3krát Stevensovým-Johnsonovým syndromem (SJS), 2krát poleptáním chemikálií, 1krát popálením a 1krát acne rosacea. Při dané technice, při níž byly buňky přeneseny do oka na nylonovém nosiči nebyla amniová membrána aplikována jako nosič, ale jako bandáž. Technika byla ve 2 případech kombinována s dalším rekonstrukčním chirurgickým zákrokem a v 9 případech byla podána systémová imunosuprese cyklosporinem A. Při poslední kontrole (v průměru 28 měsíců, minimum 12 měsíců) byla u 7 z 10 nemocných léčba hodnocena jako úspěšná, přičemž došlo ke zlepšení mnoha parametrů LSCD (vaskularizace, konjunktivální metaplazie, epiteliální defekty, bolestivost, povrchní zánět a fotofobie). U 4 pacientů došlo ke zlepšení zrakové ostrosti, ve 3 případech ke zlepšení nedošlo.

Oftalmologie atestační otázky

Oftalmologie atestační otázky Platnost: od 1.1.2015 Oftalmologie atestační otázky Okruh všeobecná oftalmologie 1. Akomodace, presbyopie a její korekce 2. Refrakce oka, způsoby korekce, komplikace (mimo kontaktní čočky) 3. Kontaktní

Více

Novinky v očním lékařství. Doc.Mudr. Svatopluk Synek,CSc., Mudr. Monika Synková Klinika nemocí očních a optometrie FN u sv.

Novinky v očním lékařství. Doc.Mudr. Svatopluk Synek,CSc., Mudr. Monika Synková Klinika nemocí očních a optometrie FN u sv. Novinky v očním lékařství Doc.Mudr. Svatopluk Synek,CSc., Mudr. Monika Synková Klinika nemocí očních a optometrie FN u sv. Anny a LF MU Brno Výuka očního lékařství a optometrie má svá specifika. Konkrétní

Více

Metody refrakční chirurgie. Jakub Hlaváček

Metody refrakční chirurgie. Jakub Hlaváček Metody refrakční chirurgie Jakub Hlaváček Cíle Typy refrakčních zákroků Zajímavosti Novinky Obr: 1: http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:and9gcrpog86lbyminhyetagsaq6yqt3cfohi6l7h89l-debfmca0zmmejhdegbg Refrakční

Více

AUTOLOGNÍ SÉRUM V LÉČBĚ CHOROB POSTIHUJÍCÍCH POVRCH OKA

AUTOLOGNÍ SÉRUM V LÉČBĚ CHOROB POSTIHUJÍCÍCH POVRCH OKA Obsah SYSTÉMOVÁ LÉČBA SUCHÉ FORMY VĚKEM PODMÍNĚNÉ MAKULÁRNÍ DEGENERACE HEMORHEOFERÉZOU Eva Rencová, Milan Bláha, Pavel Rozsíval 1. Úvod 17 2. Metodika a soubor nemocných 19 3. Výsledky 22 3.1. Rheologické

Více

O nemocné s poruchou zraku zvláštnosti

O nemocné s poruchou zraku zvláštnosti Ošetřovatelská péče O nemocné s poruchou zraku zvláštnosti Části oka Oční koule =bulbus Bělima =scléra Rohovka=cornea Živnatka=uvea Čočka=lens Sítnice=retina Duhovka=iris Sklivec=corpus vitreum Přídatné

Více

DOKUMENTACE PRO INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA

DOKUMENTACE PRO INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA Hospitalizace K hospitalizaci se dostavte v určený den, s sebou vezměte předoperační vyšetření, které by nemělo být starší 14 dnů, toaletní potřeby, věci pro osobní potřebu a doklady včetně průkazu pojištěnce.

Více

Krtička M,, Petráš M, Ira D, Nekuda V, 1 Klinika úrazové chirurgie TC FN Brno, LF MU

Krtička M,, Petráš M, Ira D, Nekuda V, 1 Klinika úrazové chirurgie TC FN Brno, LF MU Krtička M,, Petráš M, Ira D, Nekuda V, 1 Klinika úrazové chirurgie TC FN Brno, LF MU Porovnání 2 metod léčby úrazového měkotkáňového defektu v rámci otevřené zlomeniny u skupiny pacientů primárně léčených

Více

Dům zdraví Hodonín > Lékárna > informace pro pacienty

Dům zdraví Hodonín > Lékárna > informace pro pacienty Diabetická retinopatie Základní informace Ohromně vítám tuto možnost oslovit Vás, pacienty, kteří trpíte cukrovkou. Cukrovka je nemoc, která nebolí a přivede pacienta k lékaři často až po dlouhé době trvání

Více

Trpíte defekty artikulární chrupavky? My máme řešení. ChondroFiller. Informace pro pacienty

Trpíte defekty artikulární chrupavky? My máme řešení. ChondroFiller. Informace pro pacienty Trpíte defekty artikulární chrupavky? My máme řešení. ChondroFiller Informace pro pacienty Vážený paciente, trpíte bolestmi kolenního, hlezenního nebo ramenního kloubu máte diagnostikovaný defekt kloubní

Více

Rocheáda v rozhodování aneb testování HPV ve screeningu cervikálního karcinomu 2013

Rocheáda v rozhodování aneb testování HPV ve screeningu cervikálního karcinomu 2013 Rocheáda v rozhodování aneb testování HPV ve screeningu cervikálního karcinomu 2013 Igor Blanárik, Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Konference AACL, Praha, 22. března 2013 Detekce HPV a

Více

SUBJEKTIVNÍ HODNOCENÍ ZRAKOVÝCH FUNKCÍ PO OPERACI KATARAKTY PACIENTY STARŠÍMI 80 LET

SUBJEKTIVNÍ HODNOCENÍ ZRAKOVÝCH FUNKCÍ PO OPERACI KATARAKTY PACIENTY STARŠÍMI 80 LET SUBJEKTIVNÍ HODNOCENÍ ZRAKOVÝCH FUNKCÍ PO OPERACI KATARAKTY PACIENTY STARŠÍMI 80 LET J. KADLECOVÁ, N. JIRÁSKOVÁ, P. ROZSÍVAL, J. POZLEROVÁ, J. NEKOLOVÁ KLÍÈOVÁ SLOVA operace katarakty kvalita života dotazník

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 8. 2009 40 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví European

Více

Četnost brýlové korekce v populaci

Četnost brýlové korekce v populaci Prezentace k přednášce, přednesené na kongresu Optometrie 2013 V Olomouci 21. 22.9 2013 Četnost brýlové korekce v populaci RNDr. Jaroslav Wagner, Ph.D. Katedra optiky PřF UP Olomouc Kontakt: wagnerj@prfnw.upol.cz

Více

XXVI. ÚSTECKÝ OFTALMOLOGICKÝ DEN

XXVI. ÚSTECKÝ OFTALMOLOGICKÝ DEN OS ČLK Ústí nad Labem Oční klinika UJEP Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Krajská zdravotní, a. s. za organizační spolupráce BOS. org s. r. o. pořádají XXVI. ÚSTECKÝ OFTALMOLOGICKÝ DEN 16. října

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

KONTAKTOLOGICKÉ ŘEŠENÍ ZBYTKOVÉHO REFRAKČNÍHO STAVU PO REFRAKČNÍ CHIRURGII

KONTAKTOLOGICKÉ ŘEŠENÍ ZBYTKOVÉHO REFRAKČNÍHO STAVU PO REFRAKČNÍ CHIRURGII PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHV OLOMOUCI KATEDRA OPTIKY KONTAKTOLOGICKÉ ŘEŠENÍ ZBYTKOVÉHO REFRAKČNÍHO STAVU PO REFRAKČNÍ CHIRURGII Bakalářská práce VYPRACOVALA: Jana Dostálová obor B5345 OPTOMETRIE

Více

Presbyopie Praktická příručka pro asistenty

Presbyopie Praktická příručka pro asistenty Presbyopie Praktická příručka pro asistenty Co je presbyopie? Presbyopie je snížená schopnost vidět ostře na blízké vzdálenosti z důvodu změn v oku, k nimž dochází s věkem. U mladého zdravého oka je čočka,

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2009

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 27. 5. 2010 23 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009 Activity of the branch of diabetology, care

Více

Nejrychlejší Fotokoagulátor

Nejrychlejší Fotokoagulátor Nejrychlejší Fotokoagulátor VALON 5G BEZ KOMPROMISŮ NOVÝ DESIGN - Dostupný, Všestranný a s Vylepšenou Technologií Nový 5G fotokoagulátor je kompaktní, snadno přemístitelný a navržený tak, aby vyhovoval

Více

Bulletin. Hlavní témata. Najdete uvnitř. Přestože oficiální uvedení nové řady femtosekundových laserů společnosti Ziemer

Bulletin. Hlavní témata. Najdete uvnitř. Přestože oficiální uvedení nové řady femtosekundových laserů společnosti Ziemer Bulletin Hlavní témata číslo 1. rok 20 1 2 v ydáv á Vider is s. r. o. Femto LDV Z models Sulcoflex HealaFlow EriFlex 877 FAB (Y) Přestože oficiální uvedení nové řady femtosekundových laserů společnosti Ziemer

Více

MODERNÍ METODY A PŘÍSTROJE V OČNÍ OPTICE 2009

MODERNÍ METODY A PŘÍSTROJE V OČNÍ OPTICE 2009 Česká společnost pro vědeckou kinematografii ČVUT v Praze Carl Zeiss spol. s r.o. GEODIS BRNO s.r.o. pořádají odborný seminář MODERNÍ METODY A PŘÍSTROJE 17.9.2009 Česká společnost pro vědeckou kinematografii

Více

Komorbidity a kognitivní porucha

Komorbidity a kognitivní porucha Komorbidity a kognitivní porucha jak postupovat v praxi? Tereza Uhrová Psychiatrická klinika Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Kde může být kognitivní

Více

Petr Kocian. IH Summit 2011 Praha, 11. 12. 2010

Petr Kocian. IH Summit 2011 Praha, 11. 12. 2010 Petr Kocian IH Summit 2011 Praha, 11. 12. 2010 John D. Rockefeller (1839-1937) 2 Přínosy pro pacienty/zákazníky!!! 3 Zaměření: Oční mikrochirurgie 5 tisíc očních operací ročně 40 pracovníků Obrat (2010)

Více

Anesteziologická ambulance nutnost nebo luxus?

Anesteziologická ambulance nutnost nebo luxus? Anesteziologická ambulance nutnost nebo luxus? Jan Neiser Fakultní nemocnice Olomouc Lékařská fakulta UP Olomouc Klinika anesteziologie a resuscitace Anesteziologická ambulance - východiska Odborná (přínos

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.2.2003 7 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Chronická

Více

PŘÍLOHA I. Page 1 of 5

PŘÍLOHA I. Page 1 of 5 PŘÍLOHA I SEZNAM NÁZVŮ, LÉKOVÁ FORMA, KONCENTRACE VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOB(Y) PODÁNÍ, DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI V ČLENSKÝCH STÁTECH Page 1 of 5 Členský stát Žadatel

Více

Forenzní stomatologie. doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc. Ústav soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK a VFN v Praze

Forenzní stomatologie. doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc. Ústav soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK a VFN v Praze Forenzní stomatologie doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc. Ústav soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK a VFN v Praze PČR Vyšetřování trestných činů Forenzní vědy Státní zástupce Forenzní stomatologie Trestní

Více

Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje

Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje Optické zobrazování Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje Základní pojmy Optické zobrazování - pomocí paprskové (geometrické) optiky - využívá model světelného

Více

Perioperační péče o nemocné s diabetem

Perioperační péče o nemocné s diabetem Perioperační péče o nemocné s diabetem Michal Anděl, Antonín Kratochvíl, Elena Šilhová Centrum výzkumu diabetu, metabolismu a výživy a 2. interní klinika 3. lékařská fakulta UK Praha, 16. listopadu 2013

Více

Název IČO Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 1 5 9 8 1 6 IČZ smluvního ZZ 7 2 0 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 B 7 2 M 0 0 5 Název IČO Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Úvod Myelosuprese (poškození krvetvorby) patří mezi nejčastější vedlejší účinky chemoterapie.

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

Continuous Peripheral Nerve Blocks Pokračující periferní nervové blokády

Continuous Peripheral Nerve Blocks Pokračující periferní nervové blokády Continuous Peripheral Nerve Blocks Pokračující periferní nervové blokády -perkutánní inzerce katétru do blízkosti periferního nervu, následována podáním LA, za účelem anestézie / analgézie v průběhu dní

Více

Co víme o slepotě ve světě?

Co víme o slepotě ve světě? OBSAH ZPRÁVA Co víme o slepotě ve světě? 81 HANNAH KUPER and ALLEN FOSTER International Centre for Eye Health, London School of Hygiene and Tropical Medicine, London, UK RECENZE Oční adnexa 89 Zevní oko,

Více

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN)

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Biologická léčba karcinomu prsu Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Cílená léčba Ca prsu Trastuzumab (HercepNn) AnN HER2 neu pronlátka LapaNnib (Tyverb)

Více

Analytická zpráva DME a přehled stavu registru k 12.5.2015:

Analytická zpráva DME a přehled stavu registru k 12.5.2015: Age related MAcular DEgeneration And MAcular Diabetic Edema USed in Patients treated with anti-vegf treatment in the Czech Republic Analytická zpráva DME a přehled stavu registru k 12.5.2015: Hodnocení

Více

Příloha IV. Vědecké závěry a zdůvodnění změny podmínek rozhodnutí o registraci

Příloha IV. Vědecké závěry a zdůvodnění změny podmínek rozhodnutí o registraci Příloha IV Vědecké závěry a zdůvodnění změny podmínek rozhodnutí o registraci 27 Vědecké závěry Celkové shrnutí vědeckého hodnocení postkoitálních antikoncepčních léčivých přípravků obsahujících levonorgestrel

Více

Markery srdeční dysfunkce v sepsi

Markery srdeční dysfunkce v sepsi Markery srdeční dysfunkce v sepsi MUDr. Pavel Malina MUDr. Janka Franeková, Ph. D. Oddělení klinické biochemie Interní oddělení Nemocnice Písek, a.s. Pracoviště laboratorních metod IKEM Praha Colours of

Více

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc Onkologická klinika TN a 1. LF UK KOC (NNB + VFN + TN) St Gallén 2011 Rozsah onemocnění T, N, M ER, PgR

Více

Jak zajistit, aby lidé s osteoartritidou a revmatickou artritídou získali optimální péči po celé Evropě: Doporučení EUMUSC.NET

Jak zajistit, aby lidé s osteoartritidou a revmatickou artritídou získali optimální péči po celé Evropě: Doporučení EUMUSC.NET Podpora zdraví pohybového ústrojí v Evropě Zpráva o doporučeních Jak zajistit, aby lidé s osteoartritidou a revmatickou artritídou získali optimální péči po celé Evropě: Doporučení EUMUSC.NET Ve spolupráci

Více

Digitální učební materiál. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce podpory Gymnázium, Jevíčko, A. K.

Digitální učební materiál. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce podpory Gymnázium, Jevíčko, A. K. Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Získejte opět kontrolu nad diabetem 2. typu a zároveň hubněte

Získejte opět kontrolu nad diabetem 2. typu a zároveň hubněte HMOTNOST DIABETES Získejte opět kontrolu nad diabetem 2. typu a zároveň hubněte Přednosti terapie systémem EndoBarrier Máte potíže s regulací hladiny krevního cukru a obtížným snižováním tělesné hmotnosti?

Více

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Ukončení příjmů projektů: 30. 6. 2015 Délka trvání řešení projektů: 45 měsíců Místo realizace: Celá ČR Oblast působení: Výzkum a

Více

Co přináší biologická léčba nespecifických zánětů střevních. Keil R.

Co přináší biologická léčba nespecifických zánětů střevních. Keil R. Co přináší biologická léčba nespecifických zánětů střevních Keil R. Příčiny vzniku nespecifických střevních zánětů Vzniká u geneticky disponovaných osob Je důsledkem abnormální imunitní odpovědi na faktory

Více

Jedinečný. vizuální. zážitek. Eye-Point Technology III Natural Posture IntelliCorridor As-Worn Quadro

Jedinečný. vizuální. zážitek. Eye-Point Technology III Natural Posture IntelliCorridor As-Worn Quadro Jedinečný vizuální zážitek Eye-Point Technology III Natural Posture IntelliCorridor As-Worn Quadro SHAMIR AUTOGRAPH III SHAMIR AUTOGRAPH III JE NOVÁ VYVÁŽENÁ PROGRESIVNÍ ČOČKA, KTERÁ JE ZALOŽENA NA REVOLUČNÍM

Více

Současné výsledky transplantací ledvin

Současné výsledky transplantací ledvin Současné výsledky transplantací ledvin MUDr. Tomáš Reischig transplantační nefrolog, I. interní klinika Úvod Není pochyb o tom, že transplantace ledviny je nejlepší léčebnou možností pro pacienty s chronickým

Více

Marek Mechl. Radiologická klinika FN Brno-Bohunice

Marek Mechl. Radiologická klinika FN Brno-Bohunice Marek Mechl Radiologická klinika FN Brno-Bohunice rentgenový snímek kontrastní RTG metody CT MR Anatomie - obratle 33 ks tělo a oblouk - 2 pedikly - 2 laminy - 4 kloubní výběžky -22 příčnép výběžky - 1

Více

CENTRUM ESTETICKÉ DERMATOLOGIE, LÉČBY AKNÉ A OBLIČEJOVÝCH DERMATÓZ SYNCARE PLUS, S.R.O.

CENTRUM ESTETICKÉ DERMATOLOGIE, LÉČBY AKNÉ A OBLIČEJOVÝCH DERMATÓZ SYNCARE PLUS, S.R.O. CENTRUM ESTETICKÉ DERMATOLOGIE, LÉČBY AKNÉ A OBLIČEJOVÝCH DERMATÓZ SYNCARE PLUS, S.R.O. PEKAŘSKÁ 3, 602 00 BRNO NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ, REG: 605/2008 JMK Souborná testová zpráva na chemický přípravek

Více

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Edukační materiál Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Přípravek Strattera je indikován k léčbě hyperkinetické

Více

KOMPLEXNÍ CEREBROVASKULÁRNÍ CENTRUM, NEUROLOGICKÁ KLINIKA LF UP A FN OLOMOUC

KOMPLEXNÍ CEREBROVASKULÁRNÍ CENTRUM, NEUROLOGICKÁ KLINIKA LF UP A FN OLOMOUC Dorňák T. 1, Herzig R. 1, Školoudík D. 1,2, Šaňák D. 1, Kuliha M. 1,2, Roubec M. 2, Köcher M. 3, Procházka V. 4, Král M. 1, Veverka T. 1, Bártková A. 1, Hluštík P. 1, Zapletalová J. 5, Heřman M. 3, Kaňovský

Více

Registr Herceptin Karcinom prsu

Registr Herceptin Karcinom prsu I. Primární diagnostika Registr Herceptin Karcinom prsu Vstupní parametry Rok narození Věk Kód zdravotní pojišťovny (výběr) o 111 o 201 o 205 o 207 o 209 o 211 o 213 o 217 o 222 Datum stanovení diagnózy

Více

CÉVNÍ MALFORMACE MOZKU - KAVERNOMY

CÉVNÍ MALFORMACE MOZKU - KAVERNOMY CÉVNÍ MALFORMACE MOZKU - KAVERNOMY E.Vítková, D.Krajíčková, J.Náhlovský Neurologická a Neurochirurgická klinika LF UK a FN Hradec Králové Kavernomy Makroskopicky Morušovitý útvar mm až několik cm Dutinky

Více

VÝUKOVÝ SOFTWARE PRO ANALÝZU A VIZUALIZACI INTERFERENČNÍCH JEVŮ

VÝUKOVÝ SOFTWARE PRO ANALÝZU A VIZUALIZACI INTERFERENČNÍCH JEVŮ VÝUKOVÝ SOFTWARE PRO ANALÝZU A VIZUALIZACI INTERFERENČNÍCH JEVŮ P. Novák, J. Novák Katedra fyziky, Fakulta stavební, České vysoké učení technické v Praze Abstrakt V práci je popsán výukový software pro

Více

Výskyt HIV v ČR výrazně stoupá

Výskyt HIV v ČR výrazně stoupá Výskyt HIV v ČR výrazně stoupá Vratislav Němeček, Marek Malý Souhrn V roce 2012 bylo zachyceno 212 nových případů HIV infekce u občanů ČR a cizinců s dlouhodobým pobytem (rezidentů), což je dosud nejvyšší

Více

Diagnostika infarktu myokardu pomocí pravidlových systémů

Diagnostika infarktu myokardu pomocí pravidlových systémů pomocí pravidlových systémů Bakalářská práce 2009 pomocí pravidlových systémů Přehled prezentace Motivace a cíle Infarkt myokardu, EKG Pravidlové systémy Výsledky Motivace Infarkt myokardu Detekce infarktu

Více

X. Oční listy. Oční kliniky Horní Počernice. Speciální vydání při příležitosti IX. oftalmologického kongresu Oční kliniky Horní Počernice

X. Oční listy. Oční kliniky Horní Počernice. Speciální vydání při příležitosti IX. oftalmologického kongresu Oční kliniky Horní Počernice 2 0 1 4 2 0 1 4 X. Oční listy Oční kliniky Horní Počernice Speciální vydání při příležitosti IX. oftalmologického kongresu Oční kliniky Horní Počernice (Sborník přednášek) X. Oční listy Oční kliniky Horní

Více

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Podle údajů ÚZIS (2004) bylo v r. 2003 v psychiatrických léčebnách a odděleních nemocnic uskutečněno celkem 4 636 hospitalizací

Více

Lze zvýšit efektivitu léčby profesních poruch pohybového aparátu? MUDr. Aleš Zlámal

Lze zvýšit efektivitu léčby profesních poruch pohybového aparátu? MUDr. Aleš Zlámal Lze zvýšit efektivitu léčby profesních poruch pohybového aparátu? MUDr. Aleš Zlámal 15 let příznivých se systémovou enzymoterapií (SET) v komplexní léčbě postižení pohybového aparátu v leteckém průmyslu

Více

Přístrojová technika v oftalmologii

Přístrojová technika v oftalmologii Pražské centrum vir tuální of talmochirurgie Přístrojová technika v oftalmologii autor: as. MUDr. Martin Hložánek et al. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava. Obnova přístrojové techniky ve zdravotnických zařízeních

Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava. Obnova přístrojové techniky ve zdravotnických zařízeních Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava je partnerem projektu realizovaného Moravskoslezským krajem Obnova přístrojové techniky ve zdravotnických zařízeních

Více

Petr Kocian Praha, Brno, Bratislava. IVD - Vize českého zdravotnictví Praha, 23. května 2012

Petr Kocian Praha, Brno, Bratislava. IVD - Vize českého zdravotnictví Praha, 23. května 2012 Praha, Brno, Bratislava IVD - Vize českého zdravotnictví Praha, 23. května 2012 Hospitalizace Akutní péče Lidská práce Jednodenní chirurgie Plánovaná/ preventivní Sofistikované technologie 2 Velká chirurgie

Více

21.-23. 5. 2015 Hotel Saffron Bratislava

21.-23. 5. 2015 Hotel Saffron Bratislava Slovenská Oftalmologická Spoločnosť Klinika detskej oftalmológie DFNsP-LFUK XI. Sympózium detskej oftalmológie.-3. 5. 05 Hotel Saffron Bratislava Pozvánka s programom www.amedi.sk/kongresy-podujatia Program

Více

POOPERAČNÍ ANALGEZIE MORPHINEM NEGATIVNĚ OVLIVŇUJE MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBU A PŘEŽÍVÁNÍ PACIENTŮ PO RADIKÁLNÍ RESEKCI KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU

POOPERAČNÍ ANALGEZIE MORPHINEM NEGATIVNĚ OVLIVŇUJE MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBU A PŘEŽÍVÁNÍ PACIENTŮ PO RADIKÁLNÍ RESEKCI KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU POOPERAČNÍ ANALGEZIE MORPHINEM NEGATIVNĚ OVLIVŇUJE MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBU A PŘEŽÍVÁNÍ PACIENTŮ PO RADIKÁLNÍ RESEKCI KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU RETROSPEKTIVNÍ STUDIE Petr Prášil 1, Emil Berta 2,3 1

Více

Bulletin. Slepí jsou ti, kdo zavírají oči. Hlavní témata. Najdete uvnitř

Bulletin. Slepí jsou ti, kdo zavírají oči. Hlavní témata. Najdete uvnitř Bulletin Hlavní témata Femto LDV Crystal Line číslo 1. rok 2011 vydává Videris s. r. o. Slepí jsou ti, kdo zavírají oči. Non-mydriatický modul OIS EyeScan Synergetics Galilei G2 Prostřednictvím organizace

Více

Název IČO Nemocnice Pardubického kraje, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Nemocnice Pardubického kraje, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 7 5 2 0 5 3 6 IČZ smluvního ZZ 6 8 0 0 2 0 0 0 Číslo smlouvy 4 E 6 8 N 0 0 2 Název IČO Nemocnice Pardubického kraje, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

DIAGNOSTICKO TERAPEUTICKÝ ALGORITMUS CERVIKÁLNÍCH INTRAEPITELIÁLNÍCH NEOPLÁZIÍ L.ŠEVČÍK, P.GRAF, S.ĎURIANOVÁ

DIAGNOSTICKO TERAPEUTICKÝ ALGORITMUS CERVIKÁLNÍCH INTRAEPITELIÁLNÍCH NEOPLÁZIÍ L.ŠEVČÍK, P.GRAF, S.ĎURIANOVÁ Porodnicko-gynekologická klinika FN a LF OU v Ostravě přednosta: Doc. MUDr. Vít Unzeitig, CSc. DIAGNOSTICKO TERAPEUTICKÝ ALGORITMUS CERVIKÁLNÍCH INTRAEPITELIÁLNÍCH NEOPLÁZIÍ L.ŠEVČÍK, P.GRAF, S.ĎURIANOVÁ

Více

Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů

Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nemocnice Středočeského kraje Máchova 400, 256 30 Benešov T I S K O V Á Z P R Á V A Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů Nemocnice Rudolfa a Stefanie

Více

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Macík D. 1, Doležel J. 1, Múdry P. 2, Zerhau P. 3, Staník M. 1, Čapák I. 1 1 ODDĚLENÍ UROLOGICKÉ ONKOLOGIE,

Více

Česká oftalmologická společnost Česká vitreoretinální společnost Oční klinika LF UP v Olomouci. si Vás dovolují pozvat na

Česká oftalmologická společnost Česká vitreoretinální společnost Oční klinika LF UP v Olomouci. si Vás dovolují pozvat na Česká oftalmologická společnost Česká vitreoretinální společnost Oční klinika LF UP v Olomouci si Vás dovolují pozvat na 16. VEJDOVSKÉHO OLOMOUCKÝ VĚDECKÝ DEN 28. března 2015 v Olomouci PROGRAM Jupiterova

Více

Smyslové orgány (čidla)

Smyslové orgány (čidla) Smyslové orgány (čidla) - Zisk informací o vnějším prostředí Receptory (smyslové receptorové buňky) - mají vysokou citlivost vůči některým podnětům - převádějí energii podnětů z vnějšího prostředí v nervovou

Více

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Epidemiologie srdečního selhání v ČR 250 000 pacientů s CHSS 125 000 pacientů se systolickou

Více

Zvažte oddálení podání regadenosonu u pacientů s nekontrolovanou hypertenzí.

Zvažte oddálení podání regadenosonu u pacientů s nekontrolovanou hypertenzí. CAVE! Informační dopis pro zdravotníky Rapiscan (regadenoson) - Nové důležité doporučení pro minimalizaci rizika cévní mozkové příhody a prodloužení křečí vyvolaných přípravkem Rapiscan po podání aminofylinu.

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

Navrhování experimentů a jejich analýza. Eva Jarošová

Navrhování experimentů a jejich analýza. Eva Jarošová Navrhování experimentů a jejich analýza Eva Jarošová Obsah Základní techniky Vyhodnocení výsledků Experimenty s jedním zkoumaným faktorem Faktoriální experimenty úplné 2 N dílčí 2 N-p Experimenty pro studium

Více

PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI KATEDRA OPTIKY

PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI KATEDRA OPTIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI KATEDRA OPTIKY VYBRANÉ MAKULÁRNÍ DEGENERACE A JEJICH VYŠETŘENÍ Bakalářská práce VYPRACOVALA: Ilona Vrlíková Obor 5345R008 Optometrie Studijní rok

Více

Martina Havlíčková Helena Jiřincová. NRL pro chřipku, Státní zdravotní ústav

Martina Havlíčková Helena Jiřincová. NRL pro chřipku, Státní zdravotní ústav Pandemic H1N1 2009 Martina Havlíčková Helena Jiřincová NRL pro chřipku, Státní zdravotní ústav Z historie H1N1 1916-1917 pravděpodobná cirkulace viru, malá ohniska, lokální epidemie ve vojenských táborech,

Více

Indikátory kvality v programu screeningu karcinomu děložního hrdla v ČR O. Májek, J. Dušková, A. Beková, L. Dušek, V. Dvořák

Indikátory kvality v programu screeningu karcinomu děložního hrdla v ČR O. Májek, J. Dušková, A. Beková, L. Dušek, V. Dvořák Indikátory kvality v programu screeningu karcinomu děložního hrdla v ČR O. Májek, J. Dušková, A. Beková, L. Dušek, V. Dvořák Úvod Účinnost screeningové cytologie Finsko a Švédsko: organizované programy

Více

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO ŘÍJEN OD 09.10. DO 15.10.2010 1 PRAŽSKÝ DENÍK V Krči mají výjimečný ultrazvuk Thomayerova nemocnice získala zařízení, které ve střední a východní Evropě

Více

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., *Skopalová M., *Bělohlávek O. Chirurgické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice Praha *Oddělení nukleární medicíny - PET centrum

Více

Léčba vnějších genitálních a perianálních bradavic (condylomata acuminata)

Léčba vnějších genitálních a perianálních bradavic (condylomata acuminata) Léčba vnějších genitálních a perianálních bradavic (condylomata acuminata) Stimulace imunity tam, kde je potřeba Prokázaná účinnost Mechanismus účinku přípravku Aldara (1) Stimuluje vrozenou a buněčnou

Více

EXILITE. Intenzivní pulzní světlo

EXILITE. Intenzivní pulzní světlo Intenzivní pulzní světlo 3 český výrobek Dokonalý systém obdélníkových pulzů Ergonomický aplikátor s vyměnitelnými optickými filtry Vyměnitelné xenonové výbojky Dvojitý systém filtrace, odstraňující nežádoucí

Více

DECT S VYUŽITÍM ITERATIVNÍ REKONSTRUKCE DAT ALGORITMEM SAFIRE

DECT S VYUŽITÍM ITERATIVNÍ REKONSTRUKCE DAT ALGORITMEM SAFIRE DECT S VYUŽITÍM ITERATIVNÍ REKONSTRUKCE DAT ALGORITMEM SAFIRE Jiří Ferda, Jan Baxa, Hynek Mírka, Radek Tupý, Eva Ferdová, Boris Kreuzberg KLINIKA ZOBRAZOVACÍCH METOD LFUK A FN PLZEŇ CÍL Porovnat MDCT

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

NAŠE ZKUŠENOSTI S LÉČBOU PERIPROSTETICKÝCH ZLOMENIN STEHENNÍ KOSTI. Klíčová slova - periprostetická zlomenina, osteosyntéza, svorková dlaha.

NAŠE ZKUŠENOSTI S LÉČBOU PERIPROSTETICKÝCH ZLOMENIN STEHENNÍ KOSTI. Klíčová slova - periprostetická zlomenina, osteosyntéza, svorková dlaha. NAŠE ZKUŠENOSTI S LÉČBOU PERIPROSTETICKÝCH ZLOMENIN STEHENNÍ KOSTI L. Pleva, R. Madeja, M. Šír Traumatologické centrum FNsP Ostrava Souhrn Autoři ve svém sdělení uvádějí možnosti léčby periprostetických

Více

Aktuální dostupnost léků v ČR a SR GROUP. Roman Hájek 2.9.2006. Poděbrady

Aktuální dostupnost léků v ČR a SR GROUP. Roman Hájek 2.9.2006. Poděbrady Aktuální dostupnost léků v ČR a SR CZECH CMG M Y E L O M A GROUP ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA CZECH CMG M Y E L O M A NADAČNÍ FOND GROUP Roman Hájek 2.9.2006 Poděbrady I. OBECNÁ DOPORUČENÍ,

Více

Jednoduchý elektrický obvod

Jednoduchý elektrický obvod 21 25. 05. 22 01. 06. 23 22. 06. 24 04. 06. 25 28. 02. 26 02. 03. 27 13. 03. 28 16. 03. VI. A Jednoduchý elektrický obvod Jednoduchý elektrický obvod Prezentace zaměřená na jednoduchý elektrický obvod

Více

Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak?

Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak? Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak? Miroslav Solař Oddělení akutní kardiologie I. interní klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové Chronická arteriální hypertenze Hypertenze u akutních

Více

Vědecké monografie 1. CIHELKOVÁ, I. a SOUČEK, P. Atlas makulárních chorob. Atlas of macular diseases. 1. vydání. Praha: Galén/Karolinum, 2005. 521 s.

Vědecké monografie 1. CIHELKOVÁ, I. a SOUČEK, P. Atlas makulárních chorob. Atlas of macular diseases. 1. vydání. Praha: Galén/Karolinum, 2005. 521 s. Publikační činnost Vědecké monografie 1. CIHELKOVÁ, I. a SOUČEK, P. Atlas makulárních chorob. Atlas of macular diseases. 1. vydání. Praha: Galén/Karolinum, 2005. 521 s. Kapitoly v zahraničních monografiích

Více

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Michálkovická 18, Slezská Ostrava Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Bouřlivý rozvoj medicíny, jehož jsme v posledních několika desetiletích svědky, s sebou přináší nové operační

Více

Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu

Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., Mráček M., Levý M. Chirurgická klinika 1. LF UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze přednosta Doc. MUDr. V. Visokai,

Více

Aktivní buněčná imunoterapie v léčbě nádorových onemocnění

Aktivní buněčná imunoterapie v léčbě nádorových onemocnění Aktivní buněčná imunoterapie v léčbě nádorových onemocnění Vývoj léčivých přípravků 2 Představení společnosti SOTIO je česká biotechnologická společnost vyvíjející nové léčivé přípravky zaměřené na léčbu

Více

Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D. www. farmakoekonomie.cz www.elekarnice.cz

Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D. www. farmakoekonomie.cz www.elekarnice.cz Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D. www. farmakoekonomie.cz www.elekarnice.cz CÍL: alkoholem způsobená jaterní cirhóza alkoholem vyvolaná transplantace jater alkoholem způsobená pankreatitida Vyčíslení

Více

Transplantace jater pro erythropoetickou protoporfýriivýznam adekvátní biliární drenáže

Transplantace jater pro erythropoetickou protoporfýriivýznam adekvátní biliární drenáže Transplantace jater pro erythropoetickou protoporfýriivýznam adekvátní biliární drenáže J. Šperl, S. Fraňková, M. Jirsa, I. Subhanová, L. Vítek, P. Martásek, M. Adamec, P. Trunečka, J. Špičák Institut

Více

Aktivní B12 (Holotranskobalamin) pokrok v diagnostice deficitu vitaminu B12

Aktivní B12 (Holotranskobalamin) pokrok v diagnostice deficitu vitaminu B12 Aktivní B12 (Holotranskobalamin) pokrok v diagnostice deficitu vitaminu B12 Firma Abbott Laboratories nabízí na imunoanalytických systémech ARCHITECT test ke stanovení biologicky aktivní části vitaminu

Více

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ PRACOVNÍ NESCHOPNOST NÁSLEDKEM ÚRAZU HLAVA Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku s hospitalizací Zlomenina kostí nosních bez

Více

Příloha III Pozměňovací návrh příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace

Příloha III Pozměňovací návrh příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Příloha III Pozměňovací návrh příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Poznámka: Tento souhrn údajů o přípravku a příbalová informace mohou být následně dle potřeby aktualizovány

Více

Klinická studie domácího použití LD/LED přístroje : Hair JETT. Nemocnice Bundang při Národní univerzotě v Soulu. CHANG-HUN HUH, MD, PhD.

Klinická studie domácího použití LD/LED přístroje : Hair JETT. Nemocnice Bundang při Národní univerzotě v Soulu. CHANG-HUN HUH, MD, PhD. Klinická studie domácího použití LD/LED přístroje : Hair JETT Nemocnice Bundang při Národní univerzotě v Soulu. CHANG-HUN HUH, MD, PhD. Léčba Androgenní Alopecie Chemická léčba: Orální podávání Finasteridu

Více

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií Klinické sledování Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy u pacientů s nejasnou polyneuropatií Informace pro pacienta Vážená paní, vážený pane, Na základě dosud provedených

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU ZPPSNP SDBR-A 1.1 účinnost od 1. dubna 2015 Kód: Group 800 ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (ČÍM

Více

CELKOVÉ SHRNUTÍ VĚDECKÉHO HODNOCENÍ LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ OBSAHUJÍCÍCH KYSELINU VALPROOVOU/VALPROÁT (viz Příloha I)

CELKOVÉ SHRNUTÍ VĚDECKÉHO HODNOCENÍ LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ OBSAHUJÍCÍCH KYSELINU VALPROOVOU/VALPROÁT (viz Příloha I) PŘÍLOHA II VĚDECKÉ ZÁVĚRY A ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBNÝCH ÚPRAV V SOUHRNECH ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU A PŘÍBALOVÝCH INFORMACÍCH PŘEDKLÁDANÉ EVROPSKOU AGENTUROU PRO LÉČIVÉ PŘÍPRAVKY 104 VĚDECKÉ ZÁVĚRY CELKOVÉ SHRNUTÍ VĚDECKÉHO

Více