Optická koherentní tomografie: současné a budoucí možnosti využití

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Optická koherentní tomografie: současné a budoucí možnosti využití"

Transkript

1 OBSAH ZPRÁVA Optická koherentní tomografie: současné a budoucí možnosti využití 41 EDWARD DOYLE a TOM WILLIAMSON St Thomas' Hospital, London, UK Nemocnice sv. Tomáše, Londýn, Spojené království RECENZE Zevní oko, rohovka a refrakční chirurgie 47 Oční adnexa 51 Čočka a kataraktová chirurgie 52 Uvea 57 Sklivec, cévnatka a sítnice 58 Onkologie a patologie 63 Glaukom 64 Neurooftalmologie a strabizmus 70 Různé 79

2 41 ZPRÁVA OPTICKÁ KOHERENTNÍ TOMOGRAFIE: SOUČASNÉ A BUDOUCÍ MOžNOSTI VYUžITÍ OPTICAL COHERENCE TOMOGRAPHY: CURRENT AND FUTURE APPLICATIONS EDWARD DOYLE A TOM WILLIAMSON St Thomas' Hospital, London, UK Nemocnice sv. Tomáše, Londýn, Spojené království ÚVOD Optická koherentní tomografie (Optical coherence tomography - OCT) je vyšetřovací metoda, která způsobila revoluci v diagnostice a terapeutických postupech onemocnění sítnice. Během uplynulých 8 let byla OCT všeobecně zavedena do praxe a pomohla lépe pochopit patologii sítnice. V současnosti si již našla své pevné místo na klinikách zabývajících se chorobami retiny a poskytuje zásadní informace nutné pro správné rozhodnutí ošetřujícího lékaře. PODSTATA OCT Princip OCT je založen na zákonech odrazu a interference světla a byl vyvinut výzkumnou skupinou vedenou Profesorem Carmen Puliafitem v Tufts University (Boston, MA, USA) ve spolupráci se skupinou fyziků a matematiků vedených profesorem James Fujimotem v Massachusetts Institute of Technology (Cambridge, MA, USA). Světlo diodového laseru je rozděleno na 2 koherentní (ve fázi) paprsky. Jeden z nich je poté odražen od referenčního zrcadla a druhý je odrážen od různých vrstev vyšetřované tkáně, jež mají odlišnou míru reflektivity (obr. 1). Pokud se následně oba paprsky světla opět spojí, budou se vzájemně nacházet buď ve fázi nebo v různém stupni mimo fázi, což závisí na relativních polohách referenčního zrcadla, reflektujících vrstev vyšetřované tkáně a detektoru. Výše uvedené poskytuje podklad pro vytvoření OCT-obrazu, který podává informace o hloubce reflektujícího rozhraní ve tkáni, stejně jako údaje o schopnosti daného rozhraní světlo odrážet. Tato schopnost je dána uspořádáním a složením histologických vrstev a je omezena rozlišovací schopností, která činí pro současně široce používaný StratusOCT-přístroj (Carl Zeiss Meditech Inc, Dublin, CA, USA) vertikálně (do hloubky) 10 µm a horizontálně v rovině sítnice 20 µm. Pigmentový epitel sítnice, vnitřní limitující membrána a vrstva nervových vláken odrážejí paprsek silně, zatímco mezi slaběji odrazivé vrstvy můžeme například zařadit plexiformní vrstvy sítnice, zevní limitující membránu a zevní segmenty fotoreceptorů (obr. 2). Zadní sklivcovou membránu můžeme zobrazit jako slabě odrazivou linii [1]. Skeny lze získat za použití některé z rychlých technik snímání během 2 sekund. Pro vyšetření je zapotřebí dosáhnout minimálně 3 mm širokou zornici, i když širší zornice skenování usnadňuje. Vzhledem k tomu, že laserové světlo poblíž infračerveného spektra používané v OCT je méně rozptylováno než viditelné světlo, lze zobrazení pomocí OCT využít k průkazu makulárního edému v případě, kdy zkalená média brání detekci tekutiny biomikroskopicky. Určitá minimální transparence médií je však pro vyšetření nezbytná. Různé techniky snímání obrazu využívají pro měření tloušťky sítnice a jejího objemu různou délku a orientaci skenovacích paprsků.

3 42 Zpráva Obr. 1. Princip OCT. Světelný svazek je pomocí semiodrazného zrcadla rozdělen na 2 paprsky. Jeden z nich je dále odražen referenčním zrcadlem, druhý je odrážen od různých vrstev sítnice, jež mají odlišnou míru reflektivity. Výsledné světlo odražené od sítnice lze analogicky přirovnat k ultrazvukovému A-skenu s řadou vrcholů, které jsou v závislosti na jejich hloubce uložení v sítnici zpožděny. Aby bylo možno toto odražené světlo analyzovat a interpretovat, je v OCT využit princip nízkokoherentní interferometrie. Stupeň fázového posunu odražených paprsků světla se stanoví v závislosti na relativní poloze zrcadla a odrážejících vrstev sítnice. Tento fázový posun, a proto amplitudu vlny dopadající na detektor, ovlivní rozdíl jen několika mikrometrů. S využitím uvedeného principu lze pomocí OCT rozlišit v různé hloubce jednotlivé vrstvy sítnice lišící se svou reflektivitou. Výsledné obrázky znázorňují polohu odrážejících vrstev a barevně kódované odlišné stupně reflektivity. Obr. 2. A: Standardní obraz normální lidské makulární oblasti pořízený přístrojem StratusOCT (Carl Zeiss Meditech Inc., Dublin, CA, USA). V korelaci se sítnicovou anatomií můžeme na obrázku identifikovat většinu hlavních intraretinálních vrstev. B: Obrázek normální lidské makulární oblasti pořízený OCT přístrojem s velmi vysokým rozlišením. OCT s velmi vysokým rozlišením zobrazí lépe drobnější struktury, jakými jsou ELM a vrstva gangliových buněk GCL. Všimněte si stínů, které na obou skenech vrhají normální sítnicové cévy přítomné ve vrstvě nervových vláken. semiodrazné zrcadlo detektor referenční zrcadlo sítnice se chová jako odrazné zrcadlo ELM - membrana limitans externa; GCL - vrstva gangliových buněk; INL - vnitřní jádrová vrstva; IPL - vnitřní plexiformní vrstva; IS/OS - junkce mezi vnitřními a zevními segmenty fotoreceptorů; NFL - vrstva nervových vláken; OCT - optická koherentní tomografie; ONL - vnější jádrová vrstva; OPL - vnější plexiformní vrstva; RPE - pigmentový epitel sítnice. Obr. 2. byl přetištěn s laskavým svolením společnosti Elsevier Inc. Philadelphia, PA, USA, copyright 2004 [2]. (OCT: optická koherentní tomografie) OCT-přístroj s velmi vysokým rozlišením zatím není komerčně dostupný. Při využití femtosekundového laseru lze dosáhnou axiálního rozlišení 3 µm a lepší rozlišovací schopnosti sítnicových vrstev (obr. 2) [2]. V současné době jsou již k dispozici komerčně vyráběné OCT-přístroje určené pro analýzu předního segmentu očního (VisanteOCT, Carl Zeiss Meditech Inc). Diodový laser o vlnové délce nm umožňuje zobrazení předního segmentu i přes rohovkové zákaly nebo přes skléru. Potenciální využití tohoto přístroje zahrnuje bezkontaktní topografii, pachymetrii a biometrii struktur předního segmentu. Byly pomocí něj detekovány změny při akomodaci čočky stejně jako změny přední komory oční u různých typů glaukomu (obr. 3) [3]. VYŠETŘENÍ SÍTNICE POMOCÍ OCT StratusOCT lze využít k analýze tloušťky vrstvy nervových vláken a topografii terče zrakového nervu.

4 Zpráva 43 Obr. 3. Optická koherentní tomografie předního segmentu očního. A: akutní glaukomový záchvat. B: Biometrie předního segmentu. C: Fakická nitrooční čočka. Obr. 4. Kolobom terče zrakového nervu se schizí fovey. A: Fotografie fundu. B: Pozdní fáze fluorescenční angiografie fundu. C: OCT-scan. Jamka terče zrakového nervu nebo kolobom zrakového nervu (jako je tomu v uvedeném případě) se mohou vyskytnout společně se schizí, kterou lze prokázat pouze pomocí OCT. OCT zobrazilo kolobom terče zrakového nervu vlevo a současně patrnou schizi sítnice v makule. Všimněte si přemosťujících pruhů tkáně a odchlípení v zevní vrstvě sítnice přiléhající ke kolobomu terče zrakového nervu. Obrázky použity s laskavým svolením profesora Baikoffa, Marseilles, Francie. OCT: optická koherentní tomografie. Na poli hodnocení jak chirurgicky, tak i konzervativně řešených běžných onemocnění sítnice se OCT stalo základní vyšetřovací technikou pro další vedení diagnostiky a léčby. OCT navíc u těchto onemocnění pomohlo lepšímu pochopení retinální patologie. Můžeme jej využít k odlišení pravé, idiopatické makulární díry v plné tloušťce od pseudofenestry nebo lamelární, nekompletní makulární díry a ke stanovení stadia onemocnění [4,5]. Nemocní s relativně tlustší sítnicí v poměru k velikosti makulární díry mohou po chirurgickém ošetření dosáhnout lepších zrakových funkcí [6]. U malého počtu pacientů s idiopatickou makulární dírou byly prokázány na druhém oku vitreoretinální abnormality, které nebyly biomikroskopicky detekovatelné. Tato makulární díra v 0. stadiu s preretinálními zadními sklivcovými pruhy, které se šikmo upínají do oblasti fovey může znamenat riziko progrese do stadia makulární díry v plné tloušťce [7]. Je zapotřebí dalších studií, například pomocí OCT s velmi vysokým rozlišením, které prověří navržený model šikmé trakce, který by znamenal modifikaci Gassova modelu tangenciální trakce vedoucí k rozvoji makulární díry [8]. Pomocí OCT bylo prokázáno, že makulární elevace diagnostikovaná při jamce terče zrakového nervu není podmíněna pouze subretinální tekutinou, ale také kumulací intraretinální tekutiny, což vede k obrazu bilaminární schize fovey (obr. 4). Výsledky chirurgické léčby, která zahrnuje pneumatickou retinopexi a vitrektomii s plynnou tamponádou, naznačují, že opětovné přiložení odchlípení zevních vrstev sítnice vede k dobrým výsledným zrakovým

5 44 Zpráva Obr. 5. Obrázky oka s okluzí centrální sítnicové žíly a cystoidním makulárním edémem zaznamenané pomocí optické koherentní tomografie při prvním vyšetření (A), po aplikaci triamcinolonu acetátu intravitreálně (B), při recidivě cystoidního makulárního edému (C) a po opakované injekci triamcinolonu (D). funkcím i v případě, kdy odloučení vnitřní vrstvy sítnice přetrvává [9,10]. Obdobně lze často u pacientů s vysokou krátkozrakostí a zadním stafylomem s biomikroskopicky patrnou mělkou elevací sítnice v makule diagnostikovat pomocí OCT-obraz schize nebo lokalizovaného odchlípení sítnice [11,12]. Možnost objektivního měření tloušťky sítnice, stejně jako analýza sítnicových struktur pomocí OCT dovolila hodnotit efekt terapie retinálních patologií řešených konzervativně. Je možné detekovat morfologické léze, které mohou vrhat stín na níže ležící sítnici, jako jsou reflexní drúzy, tvrdé exsudáty a shluky pigmentového epitelu sítnice. Velmi užitečná se OCT jeví při rozlišení mezi subretinální tekutinou, ablací pigmentového epitelu sítnice, cystoidním makulárním edémem a difuzním edémem sítnice v makule [1]. V případě diabetického makulárního edému může OCT pomoci prokázat přítomnost vitreomakulární trakce nebo epiretinální membrány, které by byly indikací k vitreoretinálnímu chirurgickému výkonu, na rozdíl od diabetického makulárního edému s normálním vitreoretinálním rozhraním, kdy není vitrektomie indikována [13]. StratusOCT je schopno pomocí 6 radiálních lineárních skenů paprsčitého tvaru zobrazit mapu makulární oblasti. Každý ze 6 skenů v délce 6 mm se protíná ve foveji a dosahuje hloubky 2 mm. Tloušťka sítnice v makule je měřena od rozhraní vnitřních a zevních segmentů fotoreceptorů po vitreoretinální přechod a to ze bodů v průběhu každého skenu (nastaveného vyšetřujícím lékařem). Software OCT používá pro detekci rozhraní sítnice algoritmus tloušťky retiny v makule, který byl původně sestaven na podkladě případů diabetického edému makuly s jasně definovaným pigmentovým epitelem sítnice a vnitřní limitující membránou [14]. Pokud jsou tato rozhraní hůře zobrazena nebo jsou nepravidelná, jako je tomu v případě věkem podmíněné makulární degenerace (AMD) s chorioretinálním jizvením nebo v případě makulární díry, může dojít k záznamu artefaktů. V komplikovaných případech lze pro měření tloušťky použít manuálně umístěné měřící značky (kaliper) [15]. Artefakty mohou činit problémy při volbě strategie rychlých makulárních skenů, kdy nelze jednotlivé radiální skeny samostatně hodnotit vyšetřující osobou tak, aby byly eliminovány skeny horší kvality (nízký poměr signálu k šumu nebo pohyb pacienta). Abychom zamezili artefaktům uříznutého okraje, nesmí být skenovaný obrázek umístěn na obrazovce příliš vysoko. Správná cen-

6 Zpráva 45 trace skenů může být obtížně dosažitelná u pacientů, kteří nejsou schopní fixovat fixační značku. Analýza pomocí OCT softwaru nám poskytne hodnoty průměrné tloušťky fovey (uvnitř kružnice o průměru µm) stejně jako v rozsahu dalších okolních oblastí makuly. Mapě je přiřazen barevný kód; normální oblast fovey se zobrazuje modře ( µm), ostatní oblasti makuly se zobrazují zeleně ( µm) nebo žlutě ( µm). Makulární edém a subretinální tekutina zapříčiněné žilní okluzí, diabetickou retinopatií, uveitidou a věkem podmíněnou makulární degenerací mohou být tedy objektivně hodnoceny a kvantifikovány s dobrou reproduktibilitou vyšetření [16]. Podařilo se také prokázat snížení tloušťky sítnice a následnou recidivu makulárního edému po intravitreálních aplikacích injekcí triamcinolonu při diabetické retinopatii, okluzi sítnicových žil a uveitidě (obr. 5) [17]. Můžeme dosáhnout redukce průměrné tloušťky sítnice ve foveji přibližně z µm na 250 µm. Oploštění sítnice však z mnoha důvodů vždy nemusí vést ke zlepšení zrakové ostrosti, mezi jinými také pro trvalé poškození fotoreceptorů a ischemii makuly [17,18]. OCT může být neocenitelné při rozhodování o další léčbě, opakované léčbě nebo upuštění od fotodynamické terapie při věkem podmíněné makulární degeneraci. Klinická identifikace cystoidního makulárního edému a subretinální tekutiny může být v těchto případech obtížná stejně jako komplikovaná interpretace fluorescenční angiografie, obzvláště ve smyslu potenciálního výskytu průsaku z choroidální neovaskularizace. Pro věkem podmíněnou makulární degeneraci vznikají nové terapeutické algoritmy, ve kterých bude hrát zásadní úlohu interpretace obrazů z OCT [15]. OCT může také sloužit jako screeningová metoda pro detekci tekutiny, která vede k podezření na exsudativní formu makulární degenerace vyžadující další vyšetření nebo intervenci. ZÁVĚR OCT je významná vyšetřovací metoda. StratusOCT se snadno ovládá, vyšetření je pro pacienty nezatěžující a nebolestivé. Terapie běžných oftalmologických onemocnění byla zásadně ovlivněna poznatky, které OCT přináší. Indikace k jeho využití v předním i zadním segmentu očním se stále rozšiřují. Pokračuje také technologický vývoj, který umožní ještě vyšší rozlišení sítnicových detailů, což bezpochyby zlepší naše znalosti a terapii běžných oftalmologických onemocnění.

7 46 Zpráva LITERATURA 1. Brancato R, Lumbroso B. Guide to optical coherence tomography interpretation. Rome, Italy: INC Innovation-News-Communication Ko TH, Fujimoto JG, Duker JS et al. Comparison of ultrahigh- and standardresolution optical coherence tomography for imaging macular hole patology and repair. Ophthalmology 2004; 111: Leung CK, Chan WM, Ko CY et al. Visualization of anterior chamber angle dynamics using optical coherence tomography. Ophthalmology 2005; 112: Haouchine B, Massin P, Tadayoni R et al. Diagnosis of macular pseudoholes and lamellar macular holes by optical coherence tomography. Am J Ophthalmol 2004; 138: Tanner V, Chauhan DS, Jackson TL et al. Optical coherence tomography of the vitreoretinal interface in macular hole formation. Br J Ophthalmol 2001; 85: Kusuhara S, Teraoka Escana MF, Fujii S et al. Prediction of postoperative visual outcome based on hole configuration by optical coherence tomography in eyes with idiopathic macular holes. Am J Ophthalmol 2004; 138: Chan A, Duker JS, Schuman JS et al. Stage 0 macular holes: observations by optical coherence tomography. Ophthalmology 2004; 111: Gass JD. Reappraisal of biomicroscopic classification of stages of development of a macular hole. Am J Ophthalmol 1995; 119: Lincoff H, Kreissig I. Optical coherence tomography of pneumatic displacement of optic disc maculopathy. Br J Ophthalmol 1998; 82: García-Arumi J, Guraya BC, Espax AB et al. Optical coherence tomography in optic pit maculopathy managed with vitrectomy-laser-gas. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol 2004; 242: Takano M, Kishi S. Foveal retinoschisis and retinal detachment in severely myopic eyes with posterior staphyloma. Am J Ophthalmol 1999; 128: Baba T, Ohno-Matsui K, Futagami S et al. Prevalence and characteristics of foveal retinal detachment without macular hole in high myopia. Am J Ophthalmol 2003; 135: Thomas D, Bunce C, Moorman C et al. A randomised controlled feasibility trial of vitrectomy versus laser for diabetic macular oedema. Br J Ophthalmol 2005; 89: Ray R, Stinnett SS, Jaffe GJ. Evaluation of image artifact produced by optical coherence tomography of retinal pathology. Am J Ophthalmol 2005; 139: Sahni J, Stanga P, Wong D et al. Optical coherence tomography in photodynamic therapy for subfoveal choroidal neovascularisation secondary to age related macular degeneration: a cross sectional study. Br J Ophthalmol 2005; 89: Massin P, Vicaut E, Haouchine B et al. Reproducibility of retinal mapping usány optical coherence tomography. Arch Ophthalmol 2001; 119: Antcliff RJ, Spalton DJ, Stanford MR et al. Intravitreal triamcinolone for uveitic cystoid macular edema: an optical coherence tomography study. Ophthalmology 2001; 108: Williamson TH, O'Donnell A. Intravitreal triamcinolone acetonide for cystoid macular edema in nonischemic central retinal vein occlusion. Am J Ophthalmol 2005; 139:

8 Zevní oko, rohovka a refrakční chirurgie 47 RECENZE ZEVNÍ OKO, ROHOVKA A REFRAKČNÍ CHIRURGIE Stabilita zrakových funkcí, topografie a hustota endotelových buněk 1 až 2 roky po hluboké lamelární endotelové keratoplastice. Stability of vision, topography, and endothelial cell density from 1 year to 2 years after deep lamellar endothelial keratoplasty surgery. Ousley PJ, Terry MA. Lions Vision Research Laboratory of Oregon, Portland, OR, USA. Ophthalmology 2005; 112: V průběhu několika posledních let došlo k rozvoji techniky transplantace endotelu pomocí hluboké lamelární endotelové keratoplastiky (deep lamellar endothelial keratoplasty - DLEK). Výhoda této chirurgické techniky oproti perforující keratoplastice (penetrating keratoplasty - PK) spočívá ve skutečnosti, že při DLEK není nutné incidovat rohovku v plné tloušťce a není zapotřebí zakládat rohovkové stehy. Tato americká studie prezentuje 2leté výsledky skupiny pacientů s Fuchsovou endotelovou dystrofií, kteří byli operováni technikou DLEK a srovnává je s výsledky dosaženými po jednom roce od operace. Refrakce, topografické parametry a hustota endotelových buněk jsou 2 roky po DLEK stabilní. Tyto výsledky jsou velmi povzbuzující a dobře srovnatelné s výsledky u pacientů s Fuchsovou endotelovou dystrofií, kteří podstoupili perforující keratoplastiku. Operační technika se nadále vyvíjí a představuje zajímavou výzvu rohovkovým chirurgům. Rohovkový endotel a pooperační výsledky 15 let po perforující keratoplastice. Corneal endothelium and post-operative outcomes 15 years after penetrating keratoplasty. Patel SV, Hodge DO, Bourne WM. Mayo Clinic of Medicine, Rochester, MN, USA. Am J Ophthalmol 2005; 139: Sdělení uvádí výsledky 15letého sledování skupiny 500 po sobě následujících pacientů, kteří podstoupili v období mezi roky 1976 a 1986 na Mayo klinice (Rochester, MN, USA) perforující keratoplastiku (penetrating keratoplasty - PK). Opakované transplantace a druhé oči byly z hodnocení vyřazeny, což vedlo k celkovému počtu 388 pacientů ve studii. V 85 % případů transplantací patřily mezi diagnózy Fuchsova dystrofie, keratokonus a afakický nebo pseudofakický edém rohovky. Po 15 letech bylo vyšetřeno jen 67 (30 %) pacientů z původní skupiny. Tento úbytek pacientů při následných kontrolách může vyvolat zavádějící tendence. Za let po PK byl roční úbytek endotelových buněk přibližně stejný jako je tomu u normálních rohovek. Kumulativní četnost rozvoje nového glaukomu během 15 let odpovídala 20 %; avšak v období za let po PK nevznikl glaukom u žádného z uvedených pacientů, přitom nejvyšší riziko rozvoje glaukomu bylo v průběhu prvých 5 let po operaci. Kumulativní pravděpodobnost rejekce štěpu za 15 let byla 23 %. K většině rejekcí došlo v průběhu prvních několika let po operaci, přesto byla u 2 pacientů zaznamenána iniciální fáze rejekce štěpu mezi 10. a 15. rokem od výkonu. Míra selhání štěpu za 15 let činila 28 % a nejnižší byla u pacientů s transplantací provedenou pro keratokonus.

9 48 Zevní oko, rohovka a refrakční chirurgie Prezentovaná práce poskytuje některé užitečné výsledky dlouhodobého sledování. Údaje jsou však založeny na malém počtu vitálních štěpů, a je tedy nutno je interpretovat s určitou opatrností. Efekt očních kapek s autologním sérem při léčbě závažné formy syndromu suchého oka: prospektivní, randomizovaná klinická studie s kontrolami. The effect of autologous serum eyedrops in the treatment of severe dry eye disease: a prospective randomized case-control study. Kojima T, Ishida R, Dogru M et al. Social Insurance Chukyo Hospital, Aichi, Japan. Am J Ophthalmol 2005; 139: Do této klinické studie bylo randomizováno 20 pacientů se závažnou formou syndromu suchého oka, kterým byly aplikovány oční kapky bez konzervačních látek nebo oční kapky s autologním sérem. U žádného z nemocných nebyla před zahájením studie provedena okluze punctum lacrimale, která může vést nadhodnocení efektu umělých slz. Po 2 týdnech léčby došlo u pacientů ve skupině s autologním sérem oproti rameni s aplikací umělých slz k významnému zlepšení průměrné doby potřebné do roztržení slzného filmu (tear break-up time), skóre barvení fluoresceinem i bengálskou červení a subjektivních obtíží. Úbytek endotelových buněk po autologní rotační keratoplastice. Endothelial cell loss after autologous rotational keratoplasty. Birnbaum F, Reinhard T, Böhringer D et al. Albert Ludwigs University, Freiburg, Germany. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol 2005; 243: Autoři se zabývali studiem úbytku endotelových buněk za 1 rok u 6 pacientů, kteří se podrobili autologní rotační perforující keratoplastice (PK) a srovnávali získané údaje s dřívější kontrolní skupinou 53 nemocných s keratokonem po alogenní PK. Po autologní rotační keratoplastice činila relativní průměrná ztráta endoteliálních buněk za rok 1,1 ±2,6 % oproti 16,7 ±20,8 % v případě alogenní PK. Výsledky studie vedou k předpokladu, že imunologické vlivy jsou hlavní příčnou úbytku endotelových buněk po alogenní PK. Změny mechanické, chemické a tepelné citlivosti rohovky po lokální aplikaci nesteroidních protizánětlivých léků. Changes in mechanical, chemical, and thermal sensitivity of the cornea after topical application of nonsteroidal anti-inflammatory drugs. Acosta MC, Berenguer-Ruiz L, García-Gálvez A et al. Instituto de Neurosciencias de Alicante, Sant Joan d'alacant, Spain. Invest Ophthalmol Vis Sci 2005; 46: Tato klinická studie přináší objektivní důkaz o analgetickém účinku lokálně aplikovaného diklofenaku na lidskou rohovku a naznačuje, že zmírnění evokované bolesti je důsledkem lokální, přímé blokády rohovkových zakončení senzorických aferentních nervů. Citlivost rohovky byla měřena u 10 zdravých dobrovolníků za pomoci plynového esteziometru. Mechanické, chemické a tepelné podněty byly aplikovány na rohovku a měření intenzity a stupně vnímaných evokovaných vjemů bylo prováděno s využitím vizuální analogové škály. Citlivost byla zaznamenávána před a za 30 minut po lokálním podání diklofenaku nebo flurbiprofenu. Flurbiprofen měl jen omezený vliv na vjemy evokované stimulací rohovky, zatímco diklofenak snižoval intenzitu vjemů, z čehož vyplývá mírný lokální analgetický vliv na všechny typy korneálních senzitivních vláken.

10 Zevní oko, rohovka a refrakční chirurgie 49 Poleptání oka alkalickými sloučenami na Martiniku (Francouzská Západní Indie). Vyhodnocení aplikace amfoterního roztoku užívaného k vyplachování očí. Alkali ocular burns in Martinique (French West Indies). Evaluation of the use of an amphoteric solution as the rinsing product. Merle H, Donnio A, Ayeboua L et al. Centre Hospitalier Universitaire de Fort de France, Fort de France Cedex, Martinique. Burns 2005; 31: Autoři této klinické studie srovnávali výsledky 2 roztoků k vyplachování očí běžně používaných k ošetření poleptání očí alkalickými látkami: fyziologický roztok a Diphoterine (Laboratories Prevor, Valmondois, France), což je hypertonický amfoterní roztok schopný chelátové vazby s kyselinami i bázemi. U pacientů léčených Diphoterinem bylo dosaženo kratší doby reepitelizace oproti skupině s fyziologickým roztokem. Tato klinická studie navíc prokázala, že delší časový interval mezi poleptáním a vypláchnutím oka vede k závažnějšímu typu poranění. 6letý přehled akantamébové keratitidy v Novém Jižním Walesu v Austrálii: Six-year review of Acanthamoeba keratitis in New South Wales, Australia: Butler TK, Males JJ, Robinson LP et al. University of Sydney, Sydney, NSW, Australia. Clin Experiment Ophthalmol 2005; 33: Autoři této retrospektivní studie prostudovali dokumentaci vyšetření 20 pacientů s akantamébovou keratitidou (AK) léčených v Sydney Eye Hospital (Sydney, NSW, Austrálie) v průběhu 5 let. Nerozsáhlejší klinické soubory týkající se AK prezentované v odborné literatuře pocházejí ze Spojeného království, a proto srovnávají autoři této studie své výsledky s údaji z Moorfields Eye Hospital (Londýn, Spojené království). Průměrná délka sledování byla 25 měsíců. 80 % pacientů nosilo kontaktní čočky. U spousty pacientů došlo při stanovení diagnózy k prodlení, což je v těchto případech časté a bylo dále v souvislosti s vysokým podílem recidiv onemocnění (25 % nemocných mělo nejméně 1 recidivu). U 3 ze 4 pacientů, jež nenosili kontaktní čočky, došlo k rozvoji recidivy onemocnění, což může být u těchto nemocných známkou mnohem virulentnějšího kmene nebo neobvyklé vnímavosti k onemocnění. Zraková ostrost byla při poslední kontrole v 75 % 6/12. Celkem 16 (80 %) uváděných komplikací zahrnovalo: rohovkové jizvení recidivu onemocnění kataraktu rezistenci onemocnění vůči terapii vyžadující provedení perforující keratoplastiky (PK) perforaci bulózní keratopatii skleritidu U 6 pacientů bylo přistoupeno k perforující keratoplastice, u 5 z nich byla operace provedena zatepla. Pouze u 1 nemocného došlo k rejekci štěpu, což je překvapivé. Při dostupnosti účinných amébicidních látek došlo ke zlepšení výsledných zrakových funkcí po AK. Avšak autoři znovu zdůrazňují skutečnost, že je opožděné stanovení diagnózy časté a vysoká míra klinického podezření je nutná pro zahájení terapie v časném stadiu, které by dovolilo dosáhnout příznivých výsledků. Femtosekundový laser versus tvorba laloku mechanickým keratomem při laser in situ keratomileusis optimalizované wavefront analýzou: prospektivní studie na kontralaterálních očích. Femtosecond laser versus mechanical keratome flaps in wavefront-guided laser in situ keratomileusis: prospective contralateral eye study. Durrie DS, Kezirian GM. Durrie Vision, Overland Park, KS, USA. J Cataract Refract Surg 2005; 31:

11 50 Zevní oko, rohovka a refrakční chirurgie Prospektivní studie na kontralaterálních očích srovnávala výsledky laser in situ keratomileusis dosažené 2 technikami tvorby laloku: pomocí femtosekundového laseru IntraLase (IntraLase Corp., Irvine, CA, USA) a standardním mechanickým keratomem Hansatome s kompresní hlavicí (Bausch and Lomb, Rochester, NY, USA). U 51 pacientů s nízkou až střední myopií (průměrný předoperační sférický ekvivalent -3,6 dioptrií, průměrná hodnota astigmatizmu -0,6 cylindrických dioptrií) bylo jedno oko náhodně vybráno do skupiny s tvorbou laloku pomocí IntraLase laseru a na druhém oku byl utvořen lalok pomocí Hansatomu. V obou skupinách bylo dosaženo vynikajících výsledků; 88 % očí s lalokem vytvořeným pomocí Hansatomu a 98 % očí s lalokem utvořeným pomocí IntraLase dosáhlo za 3 měsíce nekorigované zrakové ostrosti (uncorrected visual acuity - UCVA) 20/20. Pooperační UCVA stejně dobrá nebo lepší než předoperační brýlemi nejlépe korigovaná zraková ostrost byla dosažena při použití Hansatomu u 71% očí, při IntraLase u 86 % očí. Průměrný pooperační sférický ekvivalent a reziduální astigmatizmus byly vyšší ve skupině s Hansatomem. Rozdíly v UCVA zůstaly stále patrné i po přepočtu na sférický ekvivalent, ale vyrovnaly se, pokud byla analýza pozměněna na stanovení manifestního pooperačního astigmatizmu. Aberometrie potvrdila vyšší astigmatizmus a trefoil ve skupině s Hansatomem. Je pravděpodobné, že reziduální astigmatizmus má mezi oběma skupinami signifikantní vliv na zjištěné rozdíly v UCVA. Tyto závěry jsou ve shodě s dříve prezentovanými lepšími výsledky konečného astigmatizmu dosaženého pomocí IntraLase laseru a mohou být při wavefront optimalizované terapii klinicky signifikantní. Výsledky a DNA analýza ex vivo explantovaného alogenního štěpu kmenových buněk pro rekonstrukci očního povrchu. Outcomes and DNA analysis of ex vivo explanted stem cell allograft for ocular surface reconstruction. Daya SM, Watson A, Sharpe JR et al. Queen Victoria Hospital, East Grinstead, UK. Ophthalmology 2005; 112: Moderní terapeutický přístup u těžkých chorob očního povrchu způsobených selháním rohovkových limbálních kmenových buněk využívá limbálních kmenových buněk kultivovaných ex vivo a transplantovaných na oční povrch obvykle na nosiči z amniové membrány. Kmenové buňky se získají buď z druhého oka, pokud není postiženo (autologní), nebo z dárcovského limbu (alogenní). Citovaná práce uvádí výsledky alogenní transplantace ex vivo namnožených kmenových buněk u 10 pacientů s klinickou diagnózou těžkého deficitu limbálních kmenových buněk (limbal stem cell deficiency - LSCD). LSCD byl u 3 očí způsoben ektodermální dysplazií, 3krát Stevensovým-Johnsonovým syndromem (SJS), 2krát poleptáním chemikálií, 1krát popálením a 1krát acne rosacea. Při dané technice, při níž byly buňky přeneseny do oka na nylonovém nosiči nebyla amniová membrána aplikována jako nosič, ale jako bandáž. Technika byla ve 2 případech kombinována s dalším rekonstrukčním chirurgickým zákrokem a v 9 případech byla podána systémová imunosuprese cyklosporinem A. Při poslední kontrole (v průměru 28 měsíců, minimum 12 měsíců) byla u 7 z 10 nemocných léčba hodnocena jako úspěšná, přičemž došlo ke zlepšení mnoha parametrů LSCD (vaskularizace, konjunktivální metaplazie, epiteliální defekty, bolestivost, povrchní zánět a fotofobie). U 4 pacientů došlo ke zlepšení zrakové ostrosti, ve 3 případech ke zlepšení nedošlo.

Oftalmologie atestační otázky

Oftalmologie atestační otázky Platnost: od 1.1.2015 Oftalmologie atestační otázky Okruh všeobecná oftalmologie 1. Akomodace, presbyopie a její korekce 2. Refrakce oka, způsoby korekce, komplikace (mimo kontaktní čočky) 3. Kontaktní

Více

Novinky v očním lékařství. Doc.Mudr. Svatopluk Synek,CSc., Mudr. Monika Synková Klinika nemocí očních a optometrie FN u sv.

Novinky v očním lékařství. Doc.Mudr. Svatopluk Synek,CSc., Mudr. Monika Synková Klinika nemocí očních a optometrie FN u sv. Novinky v očním lékařství Doc.Mudr. Svatopluk Synek,CSc., Mudr. Monika Synková Klinika nemocí očních a optometrie FN u sv. Anny a LF MU Brno Výuka očního lékařství a optometrie má svá specifika. Konkrétní

Více

Metody refrakční chirurgie. Jakub Hlaváček

Metody refrakční chirurgie. Jakub Hlaváček Metody refrakční chirurgie Jakub Hlaváček Cíle Typy refrakčních zákroků Zajímavosti Novinky Obr: 1: http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:and9gcrpog86lbyminhyetagsaq6yqt3cfohi6l7h89l-debfmca0zmmejhdegbg Refrakční

Více

Získejte zpět ostré vidění do dálky i na střední vzdálenost spolu se schopností číst, bez ztráty ostrosti za špatných světelných podmínek.

Získejte zpět ostré vidění do dálky i na střední vzdálenost spolu se schopností číst, bez ztráty ostrosti za špatných světelných podmínek. SIMPLY NATURAL Získejte zpět ostré vidění do dálky i na střední vzdálenost spolu se schopností číst, bez ztráty ostrosti za špatných světelných podmínek. Nevidíte již jako dříve? Zdá se Vám vše zamlžené?

Více

Stanovení cytokinů v nitrooční tekutině pomocí multiplexové xmap analýzy

Stanovení cytokinů v nitrooční tekutině pomocí multiplexové xmap analýzy Stanovení cytokinů v nitrooční tekutině pomocí multiplexové xmap analýzy Sobotová M. 1, Hecová L. 1, Vrzalová J. 2, Rusňák Š. 1, Říčařová R. 1, Topolčan O. 2 1. Oční klinika FN a LF UK Plzeň přednosta:

Více

F. Pluháček. František Pluháček Katedra optiky PřF UP v Olomouci

F. Pluháček. František Pluháček Katedra optiky PřF UP v Olomouci František Pluháček Katedra optiky PřF UP v Olomouci Obsah přednášky Optický systém lidského oka Zraková ostrost Dioptrické vady oka a jejich korekce Další vady optické soustavy oka Akomodace a vetchozrakost

Více

Seminární práce Lidské oko Fyzika

Seminární práce Lidské oko Fyzika Střední škola informačních technologií, s.r.o. Seminární práce Lidské oko Fyzika Dávid Ivan EPS 2 čtvrtek, 26. února 2009 Obsah 1.0 Anatomie lidského oka 1.1 Složení oka 2.0 Vady oka 2.1 Krátkozrakost

Více

Základní vyšetření zraku

Základní vyšetření zraku Základní vyšetření zraku Až 80 % informací z okolí přijímáme pomocí zraku. Lidské oko je přibližně kulového tvaru o velikosti 24 mm. Elektromagnetické vlny o vlnové délce 400 až 800 nm, které se odrazily

Více

FYZIKA. Oční vady. 9. ročník

FYZIKA. Oční vady. 9. ročník FYZIKA Oční vady 9. ročník 13. 2. 2013 Autor: Mgr. Dana Kaprálová Zpracováno v rámci projektu Krok za krokem na ZŠ Želatovská ve 21. století registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3443 Projekt je

Více

Vitreoretinální onemocnění

Vitreoretinální onemocnění Vitreoretinální onemocnění (onemocnění sítnice a sklivce) Petr Kolář Oční klinika LF MU a FN Brno Přednosta: Prof. MUDr. Eva Vlková, CSc. Petr Kolář 2014 1 Anatomie oka přední zadní segment Petr Kolář

Více

Vyšetření kontrastní citlivosti. LF MU Brno Optika a optometrie I

Vyšetření kontrastní citlivosti. LF MU Brno Optika a optometrie I Vyšetření kontrastní citlivosti LF MU Brno Optika a optometrie I 1 Definice kontrastu Kontrast charakterizuje zrakový vjem, který závisí na rozdílu jasu světlých a tmavých předmětů Při zjišťování kontrastní

Více

Oko a systémové choroby

Oko a systémové choroby Oko a systémové choroby Spojivka Neinfekční záněty spojivky (conjunctivitis) Subjektivně: pocit cizího tělesa v oku, řezání Objektivně: překrvení spojivek, může být spojeno i se zánětem rohovky (keratokonjunktivitida)

Více

DOPORUČENÝ STUDIJNÍ PLÁN

DOPORUČENÝ STUDIJNÍ PLÁN DOPORUČENÝ STUDIJNÍ PLÁN Katedra Speciální pedagogiky Oftalmologie Mgr. Martin Vrubel, Ph.D. Úvod Zrak je považován za nejdůležitější ze všech smyslů. Abychom mohli alespoň částečně porozumět problémům

Více

O nemocné s poruchou zraku zvláštnosti

O nemocné s poruchou zraku zvláštnosti Ošetřovatelská péče O nemocné s poruchou zraku zvláštnosti Části oka Oční koule =bulbus Bělima =scléra Rohovka=cornea Živnatka=uvea Čočka=lens Sítnice=retina Duhovka=iris Sklivec=corpus vitreum Přídatné

Více

Oftalmologická komplexní péče o děti s dg. praematurity

Oftalmologická komplexní péče o děti s dg. praematurity "aneb konec dobrý všechno dobré MUDr. Jiří Malec Centrum komplexní péče o děti s ROP Oční klinika dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol podpořeno grantem z Norska - NF - CZ 11-OV-1-017-2015 30.03.2016 Oční

Více

AUTOLOGNÍ SÉRUM V LÉČBĚ CHOROB POSTIHUJÍCÍCH POVRCH OKA

AUTOLOGNÍ SÉRUM V LÉČBĚ CHOROB POSTIHUJÍCÍCH POVRCH OKA Obsah SYSTÉMOVÁ LÉČBA SUCHÉ FORMY VĚKEM PODMÍNĚNÉ MAKULÁRNÍ DEGENERACE HEMORHEOFERÉZOU Eva Rencová, Milan Bláha, Pavel Rozsíval 1. Úvod 17 2. Metodika a soubor nemocných 19 3. Výsledky 22 3.1. Rheologické

Více

Název IČO Fakultní nemocnice Hradec Králové. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-05 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Fakultní nemocnice Hradec Králové. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-05 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 1 7 9 9 0 6 IČZ smluvního ZZ 6 1 0 0 4 0 0 0 Číslo smlouvy 3 H 6 1 M 0 0 4 Název IČO Fakultní nemocnice Hradec Králové PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-05 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

DOKUMENTACE PRO INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA

DOKUMENTACE PRO INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA Hospitalizace K hospitalizaci se dostavte v určený den, s sebou vezměte předoperační vyšetření, které by nemělo být starší 14 dnů, toaletní potřeby, věci pro osobní potřebu a doklady včetně průkazu pojištěnce.

Více

Anatomie a fyziologie v očním lékařství

Anatomie a fyziologie v očním lékařství Anatomie a fyziologie v očním lékařství Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2011 Bc. Zouharová Klára Anatomie a fyziologie v očním

Více

Základy oční patologie

Základy oční patologie Základy oční patologie Literatura: Vítková, Marie; řehůřek jaroslav: možnosti reedukace zraku při kombinovaném postižení (paido 1999) Hromádková lada: šilhání (idvpz 1995) Rozdělení vad Základní dělení:

Více

Jméno: Michal Hegr Datum: 15.11. 2011. Oko

Jméno: Michal Hegr Datum: 15.11. 2011. Oko Jméno: Michal Hegr Datum: 15.11. 2011 Referát na téma: Oko Oko Oko je smyslový orgán reagující na světlo (fotoreceptor), tedy zajišťující zrak. V průběhu vývoje živočichů došlo k výraznému rozvoji od světločivných

Více

Ivana Hlucháňová. Prevence komplikací laserové oční operace LASIK. Prevention of complications of LASIK - laser eye surgery

Ivana Hlucháňová. Prevence komplikací laserové oční operace LASIK. Prevention of complications of LASIK - laser eye surgery UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA Ústav/klinika: Gemini oční klinika, a.s., Průhonice Ivana Hlucháňová Prevence komplikací laserové oční operace LASIK Prevention of complications of LASIK

Více

Název IČO Fakultní nemocnice Ostrava. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-05 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Fakultní nemocnice Ostrava. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-05 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 8 4 3 9 8 9 IČZ smluvního ZZ 9 1 0 0 9 0 0 0 Číslo smlouvy 2 T 9 1 M 0 0 2 Název IČO Fakultní nemocnice Ostrava PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-05 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

DISLOKACE ČOČKY A MOŽNÉ KOMPLIKACE V DŮSLEDKU POZDNÍ DIAGNOSTIKY

DISLOKACE ČOČKY A MOŽNÉ KOMPLIKACE V DŮSLEDKU POZDNÍ DIAGNOSTIKY VETERINÁRNÍ LÉKAŘ ROČNÍK 2 2004 ČÍSLO 1 DISLOKACE ČOČKY A MOŽNÉ KOMPLIKACE V DŮSLEDKU POZDNÍ DIAGNOSTIKY LENS DISLOCATION AND ITS COMPLICATIONS DUE TO LATE DIAGNOSIS PAVLA TRNKOVÁ Veterinární klinika &

Více

přednostka prof. MUDr. E. Vlková, CSc.

přednostka prof. MUDr. E. Vlková, CSc. MUDr. Karkanová Michala, Oční klinika LF MU a FN Brno přednostka prof. MUDr. E. Vlková, CSc. 3 části: duhovka (iris) řasnaté těleso (corpus ciliare) cévnatka ( choroidea) Funkce: regulace vstupu světla

Více

Oko - stavba oka a vady

Oko - stavba oka a vady Oko - stavba oka a vady Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_31_18 Tématický celek: Člověk Autor: Renata Kramplová

Více

OZURDEX (intravitreální implantát obsahující 0,7 mg dexametazonu) a okluze retinálních žil. Informace pro pacienty léčené přípravkem OZURDEX

OZURDEX (intravitreální implantát obsahující 0,7 mg dexametazonu) a okluze retinálních žil. Informace pro pacienty léčené přípravkem OZURDEX OZURDEX (intravitreální implantát obsahující 0,7 mg dexametazonu) a okluze retinálních žil Informace pro pacienty léčené přípravkem OZURDEX V případě, že chcete další informace o přípravku OZURDEX, požádejte

Více

Rocheáda v rozhodování aneb testování HPV ve screeningu cervikálního karcinomu 2013

Rocheáda v rozhodování aneb testování HPV ve screeningu cervikálního karcinomu 2013 Rocheáda v rozhodování aneb testování HPV ve screeningu cervikálního karcinomu 2013 Igor Blanárik, Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Konference AACL, Praha, 22. března 2013 Detekce HPV a

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická Nervová soustava Společná pro celou sadu oblast

Více

Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii

Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii Lang O, Balon H, Kuníková I, Křížová H, Wald M KNM UK 3. LF a FNKV, 1. Chirurgická klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha 51. DNM, Seč Ústupky,

Více

Výuka mediků /2017

Výuka mediků /2017 Výuka mediků - 2016/2017 1. týden 2. týden kruh Všeobecné lékařství 31.10. 7.11. 14 Všeobecné lékařstv 14.11. 21.11. 1 í Všeobecné lékařství 28.11. 5.12. 2 Všeobecné lékařství 12.12. 19.12. 12 Všeobecné

Více

R.A. Burger, 1 M.F. Brady, 2 J. Rhee, 3 M.A. Sovak, 3 H. Nguyen, 3 M.A. Bookman 4

R.A. Burger, 1 M.F. Brady, 2 J. Rhee, 3 M.A. Sovak, 3 H. Nguyen, 3 M.A. Bookman 4 NEZÁVISLÉ RADIOLOOGICKÉ HODNOCENÍ STUDIE FÁZE III GOG218 S BEVACIZUMABEM (BEV) V PRIMÁRNÍ LÉČBĚ POKROČILÉHO EPITELOVÉHO NÁDORU VAJEČNÍKŮ, PRIMÁRNÍHO NÁDORU PERITONEA NEBO VEJCOVODŮ. R.A. Burger, 1 M.F.

Více

Krtička M,, Petráš M, Ira D, Nekuda V, 1 Klinika úrazové chirurgie TC FN Brno, LF MU

Krtička M,, Petráš M, Ira D, Nekuda V, 1 Klinika úrazové chirurgie TC FN Brno, LF MU Krtička M,, Petráš M, Ira D, Nekuda V, 1 Klinika úrazové chirurgie TC FN Brno, LF MU Porovnání 2 metod léčby úrazového měkotkáňového defektu v rámci otevřené zlomeniny u skupiny pacientů primárně léčených

Více

Tematické okruhy k odborné zkoušce v rámci SZZ v bakalářském studijním oboru Optika a optometrie

Tematické okruhy k odborné zkoušce v rámci SZZ v bakalářském studijním oboru Optika a optometrie Tematické okruhy k odborné zkoušce v rámci SZZ v bakalářském studijním oboru Optika a optometrie Studijní program: B3921 - Biomedicínská a klinická technika Studijní obor: 5345R030 - Optika a optometrie

Více

SOUSTAVA SMYSLOVÁ Informace o okolním světě a o vlastním těle dostáváme prostřednictvím smyslových buněk Smyslové buňky tvoří základ čidel Čidla jsou

SOUSTAVA SMYSLOVÁ Informace o okolním světě a o vlastním těle dostáváme prostřednictvím smyslových buněk Smyslové buňky tvoří základ čidel Čidla jsou SOUSTAVA SMYSLOVÁ Informace o okolním světě a o vlastním těle dostáváme prostřednictvím smyslových buněk Smyslové buňky tvoří základ čidel Čidla jsou vybavena vždy pro příjem a zpracování určitého podnětu

Více

Ischemická choroba dolních končetin. MUDr. Miroslav Chochola, CSc.

Ischemická choroba dolních končetin. MUDr. Miroslav Chochola, CSc. Ischemická choroba dolních končetin MUDr. Miroslav Chochola, CSc. Definice ICHDK Onemocnění, kdy tkáně DK trpí akutním nebo chron. nedostatkem kyslíku a živin potřebných pro jejích správnou funkci. ACC/AHA

Více

Fitness for anaesthesia

Fitness for anaesthesia Fitness for anaesthesia Richard Pradl KARIM FN a LF UK Plzeň ČSARIM, Plzeň 2015 04/10/2015 Cílem předoperačního hodnocení stavu pacienta je pokles morbidity spojené s operačním výkonem, zvýšení efektivity

Více

Dům zdraví Hodonín > Lékárna > informace pro pacienty

Dům zdraví Hodonín > Lékárna > informace pro pacienty Diabetická retinopatie Základní informace Ohromně vítám tuto možnost oslovit Vás, pacienty, kteří trpíte cukrovkou. Cukrovka je nemoc, která nebolí a přivede pacienta k lékaři často až po dlouhé době trvání

Více

ZNALOST POTENCIÁLNÍCH RIZIK JE PRVNÍM KROKEM K JEJICH PREVENCI OPATŘENÍ SNIŽUJÍCÍ RIZIKO IVT INJEKCE VYVINUTÉ PRO VAŠI PODPORU

ZNALOST POTENCIÁLNÍCH RIZIK JE PRVNÍM KROKEM K JEJICH PREVENCI OPATŘENÍ SNIŽUJÍCÍ RIZIKO IVT INJEKCE VYVINUTÉ PRO VAŠI PODPORU OPATŘENÍ SNIŽUJÍCÍ RIZIKO IVT INJEKCE VYVINUTÉ PRO VAŠI PODPORU Tato prezentace přináší přehled: Metod doporučených pro aplikaci IVT injekce založených na zrevidované dohodě odborníků Protokol injekce

Více

Léčba druhé linie OAB

Léčba druhé linie OAB Informace pro pacienty Čeština 35 Léčba druhé linie OAB Podtržená slova jsou vysvětlena ve slovníčku pojmů. Někdy se může stát, že medikamentózní léčba je bez efektu. V tom případě existují i jiné metody.

Více

Edukační materiály OZURDEX 700 mikrogramů intravitreální implantát v aplikátoru. Návod pro lékaře

Edukační materiály OZURDEX 700 mikrogramů intravitreální implantát v aplikátoru. Návod pro lékaře Edukační materiály OZURDEX 700 mikrogramů intravitreální implantát v aplikátoru. Návod pro lékaře Tento návod obsahuje informace o doporučované injekční technice a významných rizicích spojených s aplikací

Více

VÁŠ PRŮVODCE PRO PŘÍPRAVEK

VÁŠ PRŮVODCE PRO PŘÍPRAVEK VÁŠ PRŮVODCE PRO PŘÍPRAVEK EYLEA se používá k léčbě poruchy zraku způsobené makulárním edémem v důsledku okluze centrální retinální žíly (CRVO) Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. Další informace

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmologie a foniatrie studijní opora pro kombinovanou formu studia

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmologie a foniatrie studijní opora pro kombinovanou formu studia UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Oftalmologie a foniatrie studijní opora pro kombinovanou formu studia Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Prof.MUDr.Blanka Brůnová,

Více

Presbyopie a související

Presbyopie a související Presbyopie a související vergenční potíže František Pluháček katedra optiky Obsah přednp ednášky Jevy spojené s pohledem do blízka Presbyopie a její vyšetření Insuficience konvergence Jevy spojené s pohledem

Více

Kurz horské medicíny v Maroku. MUDr. Lenka Horáková

Kurz horské medicíny v Maroku. MUDr. Lenka Horáková Kurz horské medicíny v Maroku MUDr. Lenka Horáková Morocco Wilderness Medicine Expedition Wilderness Medical Training TM 19.-25. 9. 2015 I. náplň kurzu Medicínská část Alpinistická část Medicínská témata

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 8. 2009 40 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví European

Více

Uložena v očnici (orbita) v tukové tkáni (ochrana oka před poškozením)

Uložena v očnici (orbita) v tukové tkáni (ochrana oka před poškozením) Otázka: Zrakové ustrojí Předmět: Biologie Přidal(a): Cllaire Je citlivé na elektromagnetické vlnění Umožňuje vnímání světla, barev, velikosti, tvaru a vzdálenosti předmětu Nejdůležitější čidlo pro orientaci

Více

11. VEJDOVSKÉHO OLOMOUCKÝ VĚDECKÝ DEN

11. VEJDOVSKÉHO OLOMOUCKÝ VĚDECKÝ DEN Česká oftalmologická společnost Česká vitreoretinální společnost Oční klinika FN a LF UP v Olomouci si Vás dovolují pozvat na 11. VEJDOVSKÉHO OLOMOUCKÝ VĚDECKÝ DEN 27. března 2010 (sobota) v Olomouci Místo

Více

Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí.

Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí. Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí. Letos v červenci uplynulo 20 let od zahájení činnosti dialyzačního střediska v Nemocnici Blansko. Jeho hlavním úkolem je provádět pravidelné očišťování krve tzv.

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická Nervová soustava Společná pro celou sadu oblast

Více

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU. NEVANAC 1 mg/ml oční kapky, suspenze 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ. 1 ml suspenze obsahuje nepafenacum 1 mg.

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU. NEVANAC 1 mg/ml oční kapky, suspenze 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ. 1 ml suspenze obsahuje nepafenacum 1 mg. 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU NEVANAC 1 mg/ml oční kapky, suspenze 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 ml suspenze obsahuje nepafenacum 1 mg. Pomocné látky: benzalkonium-chlorid 0,05 mg Úplný seznam

Více

L P. Klinické výsledky

L P. Klinické výsledky Klinické výsledky NÍZKÝ VÝSKYT OPTICKÝCH FENOMÉNŮ Obtěžující optické fenomény se vyskytly v méně než 5 % případů (získáno přímým dotazem na jejich výskyt), což je úroveň srovnatelná s monofokálními čočkami.6

Více

Antiglaukomatika denní dávka benzalkonium chloridu (BAC) a spolupráce pacienta v léčebném režimu

Antiglaukomatika denní dávka benzalkonium chloridu (BAC) a spolupráce pacienta v léčebném režimu Antiglaukomatika denní dávka benzalkonium chloridu (BAC) a spolupráce pacienta v léčebném režimu Veselá Flórová Z., Výborný P., Sičáková S., Obenberger J. Oční klinika JL, Oční klinika 1.LF UK a ÚVN Praha

Více

Medical devices specificities: opportunities for a dedicated product development methodology

Medical devices specificities: opportunities for a dedicated product development methodology Medical devices specificities: opportunities for a dedicated product development methodology Isa C.T. Santos G. Scott Gazelle Luis A. Rocha Joao Manuel R.S. Tavares Jakub Vacek Shrnutí Existuje mnoho definic

Více

IMPLANTACI NĚKTERÉ Z ČOČEK ŘADY TECNIS

IMPLANTACI NĚKTERÉ Z ČOČEK ŘADY TECNIS Konstatoval lékař při vašem posledním vyšetření, že máte šedý zákal? Máte dojem, že se vám zhoršilo vnímání barev a vidění za šera a v noci? Přestaly vaše brýle dostatečným způsobem fungovat? Jste závislí

Více

Nejrychlejší Fotokoagulátor

Nejrychlejší Fotokoagulátor Nejrychlejší Fotokoagulátor VALON 5G BEZ KOMPROMISŮ NOVÝ DESIGN - Dostupný, Všestranný a s Vylepšenou Technologií Nový 5G fotokoagulátor je kompaktní, snadno přemístitelný a navržený tak, aby vyhovoval

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.2.2003 7 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Chronická

Více

Smyslová soustava. napojené na nervovou soustavu převádějí energii podnětů přicházejících z vnějšího světa v nervovou aktivitu

Smyslová soustava. napojené na nervovou soustavu převádějí energii podnětů přicházejících z vnějšího světa v nervovou aktivitu Otázka: Smyslová soustava Předmět: Biologie Přidal(a): zizkkl Smyslová soustava RECEPTORY (receptorové buňky, smyslové buňky) buňky smyslových orgánů = čidel buňky schopné podráždění, které přemění na

Více

V léčbě keratokonu jsme centrem pro Českou republiku. Kontakt:

V léčbě keratokonu jsme centrem pro Českou republiku. Kontakt: V léčbě keratokonu jsme centrem pro Českou republiku. Kontakt: e-mail: jaroslav.madunicky@uvn.cz, tel: 973 208 492 Co je keratokonus a jak se dá léčit. Počet zjištěných případů keratokonu se za posledních

Více

I N F O R M a C e PRO PaCIeNTY šedý zákal

I N F O R M a C e PRO PaCIeNTY šedý zákal INFORMACE PRO PACIENTY šedý zákal www.nemocnicesumperk.cz Obsah Oční oddělení Nemocnice Šumperk a.s.... 4 Co je šedý zákal... 5 Příčiny vzniku šedého zákalu... 6-7 Léčba... 8-9 Kdy se rozhodnout k operaci...

Více

Komorbidity a kognitivní porucha

Komorbidity a kognitivní porucha Komorbidity a kognitivní porucha jak postupovat v praxi? Tereza Uhrová Psychiatrická klinika Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Kde může být kognitivní

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Základní škola Sokolov,Běžecká 2055 pracoviště Boženy Němcové 1784 Název a číslo projektu: Moderní škola, CZ.1.07/1.4.00/21.3331 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Četnost brýlové korekce v populaci

Četnost brýlové korekce v populaci Prezentace k přednášce, přednesené na kongresu Optometrie 2013 V Olomouci 21. 22.9 2013 Četnost brýlové korekce v populaci RNDr. Jaroslav Wagner, Ph.D. Katedra optiky PřF UP Olomouc Kontakt: wagnerj@prfnw.upol.cz

Více

Co je Voltaren Ophtha CD Léčivou látkou přípravku Voltaren Ophtha CD je diklofenak sodný (diclofenacum natricum).

Co je Voltaren Ophtha CD Léčivou látkou přípravku Voltaren Ophtha CD je diklofenak sodný (diclofenacum natricum). Příloha č.1 ke sdělení sp.zn.sukls23896/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE VOLTAREN OPHTHA CD oční kapky, roztok (diclofenacum natricum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve,

Více

Transkraniální elektrostimulace jako způsob rehabilitace částo nemocných dětí

Transkraniální elektrostimulace jako způsob rehabilitace částo nemocných dětí Transkraniální elektrostimulace jako způsob rehabilitace částo nemocných dětí Abstrakt V tomto článku se poprvé zkoumala účinnost transkraniální elektrické stimulace (TES) v programu rehabilitace dětí

Více

Lékové formy. Zásady a rizika intravitreální aplikace anti-vegf preparátû

Lékové formy. Zásady a rizika intravitreální aplikace anti-vegf preparátû Zásady a rizika intravitreální aplikace anti-vegf preparátû MUDr. Oldřich Chrapek, Ph.D.; MUDr. Barbora Jirková Oãní klinika FN a LF UP, Olomouc Souhrn Chrapek O, Jirková B.. Remedia 2008; 18: 389 394.

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Šablona III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Plusoptix A09 informace

Plusoptix A09 informace Plusoptix A09 informace Plusoptix A09 nenáročné měření vývoje zraku dětí již v útlém věku Přístroj Plusoptix je screeningový autorefraktometr, který umožňuje měřit oční vady u dětí již od 6-ti měsíců.

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2007. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2007

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2007. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2007 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 30. 7. 2008 31 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2007 Activity of the branch of diabetology, care

Více

VÁŠ PRŮVODCE PRO PŘÍPRAVEK EYLEA. EYLEA se používá k léčbě poruchy zraku způsobené diabetickým makulárním edémem (DME)

VÁŠ PRŮVODCE PRO PŘÍPRAVEK EYLEA. EYLEA se používá k léčbě poruchy zraku způsobené diabetickým makulárním edémem (DME) VÁŠ PRŮVODCE PRO PŘÍPRAVEK EYLEA EYLEA se používá k léčbě poruchy zraku způsobené diabetickým makulárním edémem (DME) Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. Další informace a podrobnosti o přípravku

Více

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Úvod Myelosuprese (poškození krvetvorby) patří mezi nejčastější vedlejší účinky chemoterapie.

Více

SMYSLOVÁ ÚSTROJÍ. obr. č. 1

SMYSLOVÁ ÚSTROJÍ. obr. č. 1 SMYSLOVÁ ÚSTROJÍ obr. č. 1 SMYSLOVÁ ÚSTROJÍ 5 smyslů: zrak sluch čich chuť hmat 1. ZRAK orgán = oko oční koule uložena v očnici vnímání viditelného záření, světla o vlnové délce 390-790 nm 1. ZRAK ochranné

Více

Váš průvodce léčbou vlhké (neovaskulární) formy věkem podmíněné makulární degenerace (AMD) přípravkem Lucentis (ranibizumab)

Váš průvodce léčbou vlhké (neovaskulární) formy věkem podmíněné makulární degenerace (AMD) přípravkem Lucentis (ranibizumab) Váš průvodce léčbou vlhké (neovaskulární) formy věkem podmíněné makulární degenerace (AMD) přípravkem Lucentis (ranibizumab) Oddíl 1 O přípravku Lucentis Tato brožura Vám pomůže lépe pochopit léčbu vlhké

Více

Lidské oko jako objektiv a senzor

Lidské oko jako objektiv a senzor Lidské oko jako objektiv a senzor Lidské oko anatomie 1/5 iris duhovka pupil zornice, zřítelnice (vstupní pupila) sclera -bělima Oko, pohled zvenku [1] Duhovka hladké svalstvo s kruhovým otvorem uprostřed,

Více

Klostridiová kolitida na chirurgickém pracovišti

Klostridiová kolitida na chirurgickém pracovišti Klostridiová kolitida na chirurgickém pracovišti Urbánek L., Kratochvílová J., Žák J. I. chirurgická klinika Oddělení hygieny a epidemiologie Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně Klostridiová kolitida

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2006

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2006 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 5. 11. 2007 55 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2006 Activity of the branch of diabetology, care

Více

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc Onkologická klinika TN a 1. LF UK KOC (NNB + VFN + TN) St Gallén 2011 Rozsah onemocnění T, N, M ER, PgR

Více

Současné výsledky transplantací ledvin

Současné výsledky transplantací ledvin Současné výsledky transplantací ledvin MUDr. Tomáš Reischig transplantační nefrolog, I. interní klinika Úvod Není pochyb o tom, že transplantace ledviny je nejlepší léčebnou možností pro pacienty s chronickým

Více

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty Vše co potřebujete vědět o hemoroidech Rady pro pacienty CO? CO? JAK? JAK? KDY? KDY? PROČ? PROČ? CO CO jsou hemoroidy? je hemoroidální onemocnění? Anatomie řitního kanálu a konečníku Hemoroidy jsou přirozenou

Více

Název IČO Fakultní nemocnice Plzeň. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-05 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Fakultní nemocnice Plzeň. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-05 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 6 6 9 8 0 6 IČZ smluvního ZZ 4 4 1 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 P 4 4 M 0 0 1 Název IČO Fakultní nemocnice Plzeň PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-05 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

Optometrie. Mgr. Petr Páta, tel , m.č.. 543/B3

Optometrie. Mgr. Petr Páta, tel , m.č.. 543/B3 Optometrie Mgr. Petr Páta, P Ph.D. Katedra radioelektroniky FEL ČVUT Praha pata@fel.cvut.cz @fel.cvut.cz, tel.224 352 248, m.č.. 543/B3 Pupilometry Oční pupila - pojem Pupilární vzdálenost rozteč zornic

Více

Katetrizační léčba mitrální regurgitace u pacientů s chronickou srdeční nedostatečností pomocí MitraClipu

Katetrizační léčba mitrální regurgitace u pacientů s chronickou srdeční nedostatečností pomocí MitraClipu Katetrizační léčba mitrální regurgitace u pacientů s chronickou srdeční nedostatečností pomocí MitraClipu V. Pořízka, M. Želízko, R. Kočková, Klinika kardiologie IKEM XXIV. výroční sjezd ČKS, Brno 6.5.06

Více

Jak se měří rychlost toku krve v cévách?

Jak se měří rychlost toku krve v cévách? Jak se měří rychlost toku krve v cévách? Princip této vyšetřovací metody je založen na Dopplerově jevu, který spočívá ve změně frekvence ultrazvukového vlnění při vzájemném pohybu zdroje a detektoru vlnění.

Více

Problematika epidurální analgezie v souvislosti s operačním výkonem

Problematika epidurální analgezie v souvislosti s operačním výkonem Problematika epidurální analgezie v souvislosti s operačním výkonem III. Celostátní královehradecký kongres perioperačních sester 24. - 25. 9. 2014 Mgr. Petra Kourková Nemocnice Jihlava, ARO - anestezie

Více

Na Kuthence 18, 160 00 Praha 6 - Hanspaulka tel.: +420 737 076 617, info@ ibtechnology.eu, www.ibtechnology.eu

Na Kuthence 18, 160 00 Praha 6 - Hanspaulka tel.: +420 737 076 617, info@ ibtechnology.eu, www.ibtechnology.eu Na Kuthence 18, 160 00 Praha 6 - Hanspaulka tel.: +420 737 076 617, info@ ibtechnology.eu, www.ibtechnology.eu Tato technologie byla koncipována Skinexians ve Francii před 20 lety na uvolnění pojivové

Více

Regionální blokády na paretických končetinách L.Picmaus

Regionální blokády na paretických končetinách L.Picmaus Regionální blokády na paretických končetinách L.Picmaus Základní problémy Hledisko medicínské v.s. právní Konzervativní přístup: Vyloučení regionální anestezie pro pacienty s pre-existujícím neurologickým

Více

VÝSLEDKY LÉČBY DIABETICKÉHO MAKULÁRNÍHO EDÉMU POMOCÍ INTRAVITREÁLNÍ APLIKACE RANIBIZUMABU ROČNÍ ZKUŠENOSTI

VÝSLEDKY LÉČBY DIABETICKÉHO MAKULÁRNÍHO EDÉMU POMOCÍ INTRAVITREÁLNÍ APLIKACE RANIBIZUMABU ROČNÍ ZKUŠENOSTI VÝSLEDKY LÉČBY DIABETICKÉHO MAKULÁRNÍHO EDÉMU POMOCÍ INTRAVITREÁLNÍ APLIKACE RANIBIZUMABU ROČNÍ ZKUŠENOSTI RESULTS OF TREATMENT OF DIABETIC MACULAR EDEMA USING INTRAVITREAL RANIBIZUMAB ONE YEAR RESULTS

Více

Registr Herceptin Karcinom prsu

Registr Herceptin Karcinom prsu I. Primární diagnostika Registr Herceptin Karcinom prsu Vstupní parametry Rok narození Věk Kód zdravotní pojišťovny (výběr) o 111 o 201 o 205 o 207 o 209 o 211 o 213 o 217 o 222 Datum stanovení diagnózy

Více

Anatomie oční čočky a její patologie. Vladislav Klener SÚJB 2013

Anatomie oční čočky a její patologie. Vladislav Klener SÚJB 2013 Anatomie oční čočky a její patologie Vladislav Klener SÚJB 2013 Podněty z konce 20. století o vyšší radiosenzitivitě oční čočky: N.P.Brown: The lens is more sensitive to radiation than we had believed,

Více

Traumata obličejového skeletu. H.Mírka, J. Baxa, J. Ferda KZM LF UK a FN Plzeň

Traumata obličejového skeletu. H.Mírka, J. Baxa, J. Ferda KZM LF UK a FN Plzeň Traumata obličejového skeletu H.Mírka, J. Baxa, J. Ferda KZM LF UK a FN Plzeň Úrazy obličeje narůstající frekvence autonehody (70 %) násilné činy sport Úloha zobrazovacích metod diagnostika plánování rekostrukce

Více

Laboratorní di agnostik HBV HCV a Vratislav Němeček Státní zdravotní stav ústav

Laboratorní di agnostik HBV HCV a Vratislav Němeček Státní zdravotní stav ústav Laboratorní diagnostika HBV a HCV Vratislav Němeček Státní zdravotní ústav Rozdílná role sexuálního 30 přenosu HBV a HCV 25 Rozdíly v četnosti virové nálože 20 15 10 HCV RNA HBV DNA HBV 5 hlavní způsoby

Více

Marek Mechl. Radiologická klinika FN Brno-Bohunice

Marek Mechl. Radiologická klinika FN Brno-Bohunice Marek Mechl Radiologická klinika FN Brno-Bohunice rentgenový snímek kontrastní RTG metody CT MR Anatomie - obratle 33 ks tělo a oblouk - 2 pedikly - 2 laminy - 4 kloubní výběžky -22 příčnép výběžky - 1

Více

Je možné zvýšit současnou účinnost biologické léčby IBD?

Je možné zvýšit současnou účinnost biologické léčby IBD? Je možné zvýšit současnou účinnost biologické léčby IBD? Martin Bortlík Klinické a výzkumné centrum pro střevní záněty ISCARE a Interní klinika UVN a 1. LF UK Praha Obsah přednášky Jaká je současná situace?

Více

Trpíte defekty artikulární chrupavky? My máme řešení. ChondroFiller. Informace pro pacienty

Trpíte defekty artikulární chrupavky? My máme řešení. ChondroFiller. Informace pro pacienty Trpíte defekty artikulární chrupavky? My máme řešení. ChondroFiller Informace pro pacienty Vážený paciente, trpíte bolestmi kolenního, hlezenního nebo ramenního kloubu máte diagnostikovaný defekt kloubní

Více

Vliv biologik na výsledky chirurgické léčby ISZ. Ryska O, Šerclová Z Chirurgické odd., Nemocnice Hořovice

Vliv biologik na výsledky chirurgické léčby ISZ. Ryska O, Šerclová Z Chirurgické odd., Nemocnice Hořovice Vliv biologik na výsledky chirurgické léčby ISZ Ryska O, Šerclová Z Chirurgické odd., Nemocnice Hořovice Chirurgická léčba MC v éře biologik Nationwide Inpatient Sample 1993-2004? Nárůst incidence (Jones

Více

CEBO: (Center for Evidence Based Oncology) Incidence Kostních příhod u nádorů prsu PROJEKT IKARUS. Neintervenční epidemiologická studie

CEBO: (Center for Evidence Based Oncology) Incidence Kostních příhod u nádorů prsu PROJEKT IKARUS. Neintervenční epidemiologická studie CEBO: (Center for Evidence Based Oncology) Incidence Kostních příhod u nádorů prsu PROJEKT Neintervenční epidemiologická studie PROTOKOL PROJEKTU Verze: 4.0 Datum: 26.09.2006 Strana 2 PROTOKOL PROJEKTU

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Lékařská fakulta. Biomikroskopie oka. Autor bakalářské práce: Optometrie

MASARYKOVA UNIVERZITA Lékařská fakulta. Biomikroskopie oka. Autor bakalářské práce: Optometrie MASARYKOVA UNIVERZITA Lékařská fakulta Biomikroskopie oka bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: MUDr. Tomáš Jurečka, PhD. Autor bakalářské práce: Hana Kroupová Optometrie Brno 2008 Prohlašuji, že

Více

Kurz horské medicíny v Maroku

Kurz horské medicíny v Maroku Kurz horské medicíny v Maroku MUDr. Lenka Horaková Ve své přednášce bych ráda představila expedici Morocco Mountain Medicine Expedition 19. 25. 9. 2015, pořádanou renomovanou agenturou Wilderness Medica

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra zdravotnických studií Obor Všeobecná sestra. Kvalita života u klientů se zrakovým postižením

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra zdravotnických studií Obor Všeobecná sestra. Kvalita života u klientů se zrakovým postižením VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra zdravotnických studií Obor Všeobecná sestra Kvalita života u klientů se zrakovým postižením bakalářská práce Autor: Ester Dvořáčková, DiS. Vedoucí práce: Mgr.

Více