Řada SP Uživatelská příručka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Řada SP 3300. Uživatelská příručka"

Transkript

1 Řada SP 3300 Uživatelská příručka Přečtěte si pozorně tuto příručku předtím, než začnete zařízení používat, a uchovejte ji pro budoucí potřebu. Abyste byli schopni zařízení používat bezpečně a správným způsobem, přečtěte si Bezpečnostní informace v této příručce.

2 Obsah této příručky se může změnit bez předchozího upozornění. Společnost není v žádném případě odpovědná za přímé, nepřímé, náhodné ani následné škody vyplývající z manipulace nebo provozu zařízení. Copyright 2008 PCL a PCL6 jsou ochranné známky společnosti Hewlett-Packard. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou buď registrované ochranné známky, nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. PostScript 3 je ochranná známka společnosti Adobe System, Inc. UFST a MicroType jsou registrované ochranné známky společnosti Monotype Imaging Inc. TrueType, LaserWriter a Macintosh jsou ochranné známky společnosti Apple Computer, Inc. Všechny ostatní značky nebo názvy produktů jsou ochrannými známkami příslušných společností nebo organizací.

3 Obsah 1. Úvod Zvláštní funkce Celkový pohled na tiskárnu Pohled zepředu Pohled zezadu Ovládací panel - přehled Význam stavu kontrolek Zdroje dalších informací Nastavení hardwaru Nastavení nadmořské výšky Změna nastavení písma Základní nastavení Tisk zkušební stránky Použití režimu Úspora toneru Přehled softwaru Dodaný software Funkce ovladače tiskárny Systémové požadavky Nastavení sítě (pouze model SP 3300DN) Úvod Podporované operační systémy Používání programu SetIP Vkládání tiskových médií Volba tiskového média Podporované formáty papíru Tisková média pro oboustranný tisk Pokyny pro výběr a skladování tiskových médií Zakládání papíru Používání zásobníku 1 a přídavného zásobníku Změna formátu papíru v zásobníku Používání ručního podavače Seznámení s místem výstupu Základní funkce tisku Tisk dokumentu Zrušení tiskové úlohy Spotřební materiál a příslušenství Kazeta s tonerem Příslušenství

4 8. Údržba Čištění tiskárny Čištění vnějšku tiskárny Čištění vnitřku tiskárny Údržba kazety s tonerem Rozprostření toneru v kazetě Výměna kazety s tonerem Tisk stránky konfigurace Údržba součástí Odstraňování potíží Odstraňování uvíznutých papírů V oblasti podávání papíru V okolí kazety s tonerem V oblasti výstupu papíru V oblasti duplexní jednotky Rady jak zabránit zaseknutí papíru Kontrolní seznam pro odstraňování potíží Řešení obecných problémů s tiskem Odstraňování potíží s kvalitou tisku Běžné problémy systému Windows Časté potíže s jazykem PostScript Časté potíže v systému Macintosh Instalace příslušenství Bezpečnostní pokyny k instalaci příslušenství Instalace pamět ového modulu Aktivace přídavné paměti ve vlastnostech PS tiskárny Specifikace Specifikace tiskárny

5 Bezpečnostní informace Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dbát následujících bezpečnostních pokynů. Bezpečný provoz V této příručce se používají následující důležité symboly: VAROVÁNÍ: Označuje možnost nebezpečné situace, jejímž důsledkem může být při nedodržení pokynů usmrcení nebo vážné zranění. UPOZORNĚNÍ: Označuje možnost nebezpečné situace, jejímž důsledkem může být při nedodržení pokynů poranění nebo poškození majetku. VAROVÁNÍ: Dojde-li k roztřepení nebo jinému poškození kabelu nebo zástrčky, odpojte napájecí kabel (vytažením zástrčky, nikoli kabelu). Chcete-li zabránit úrazu elektrickým proudem nebo vystavení se laserovému záření, nesnímejte žádné kryty ani šrouby s výjimkou těch, jejichž sejmutí je v této příručce povoleno. Dojde-li k některé z následujících situací, vypněte přístroj a odpojte zástrčku napájecího kabelu (vytažením zástrčky, nikoli kabelu): Do přístroje vnikla nějaká tekutina, Domníváte se, že zařízení vyžaduje servisní zásah nebo opravu, Došlo k poškození vnějšího krytu zařízení. Použitý toner ani zásobník toneru nevhazujte do ohně. Prach z toneru se může ohněm vznítit. Neskladujte toner, použitý toner ani obaly na toner v místě s otevřeným ohněm. Toner se může vznítit a způsobit popáleniny z požáru. Likvidaci můžete zajistit u autorizovaného prodejce. Použité zásobníky toneru zlikvidujte v souladu s místními předpisy. Chraňte zařízení před hořlavými kapalinami, plyny a aerosoly. Mohlo by dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Připojte zařízení k napájecímu zdroji uvedenému na vnitřní straně přední obálky této příručky a nepoužívejte jiné napájecí zdroje. Napájecí kabel vždy zapojujte přímo do zásuvky ve zdi. Nikdy nepoužívejte prodlužovací kabel. Napájecí zdroje neuvedené na vnitřní straně přední obálky této příručky a prodlužovací kabely mohou způsobit zasažení elektrickým proudem nebo požár. Neprovádějte jíné úpravy nebo výměny, než které jsou uvedeny v této příručce. Napájecí kabely, které jsou poškozené, zlomené, upravené, uvízlé pod těžkými předměty, silně tažené nebo silně ohnuté, mohou způsobit zasažení elektrickým proudem nebo požár. Pokud je kabel poškozený (obnažené nebo přerušené vodiče apod.), obrat te se na svého místního zástupce a žádejte výměnu. Provozování zařízení s poškozeným kabelem může způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár. UPOZORNĚNÍ: Chraňte zařízení před vlhkostí a povětrnostními vlivy, například před deštěm a sněhem. Před přemístěním zařízení odpojte napájecí kabel ze zásuvky ve zdi. Při přemíst ování dávejte pozor, aby nedošlo k poškození napájecího kabelu pod zařízením. Při odpojování zástrčky napájecího kabelu ze zásuvky ve zdi vždy tahejte za zástrčku (ne za kabel). Při odpojování napájecího kabelu jej držte a tahejte za zástrčku. Netahejte za kabel samotný. Mohli byste poškodit kabel, což by mohlo způsobit vznik požáru nebo úraz elektrickým proudem. Jestliže zařízení nebudete delší dobu používat, jako např. během dovolené, odpojte z bezpečnostních důvodů napájecí kabel ze zásuvky ve zdi. Dbejte na to, aby do zařízení nevnikly kancelářské sponky, svorky ani jiné drobné kovové předměty. Toner (použitý i nepoužitý) a kazety s tonerem chraňte před dětmi. Při vyjímání nesprávně podaného papíru nebo dokumentu dávejte pozor, abyste se nepořezali o ostré hrany uvnitř zařízení. V zájmu ochrany životního prostředí nelikvidujte zařízení ani spotřebovaný materiál společně s domovním odpadem. Likvidaci můžete zajistit u autorizovaného prodejce. Vnitřní části přístroje mohou být velmi horké. Nedotýkejte se částí označených štítky Hot Surface (Horký povrch). V opačném případě může dojít ke zranění. Fixační sekce tohoto přístroje může být velmi horká. Při odstraňování nesprávně podaného papíru je nutno dbát opatrnosti. Nevystavujte přístroj působení vlhkosti a prachu. Mohlo by dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Neumist ujte zařízení na nestabilní nebo nakloněný povrch. V případě jeho převrácení by mohlo dojít ke zranění osob. Nepoužívejte hliníkové fólie, uhlový papír ani jiné podobné vodivé papíry, aby nedošlo k požáru či závadě zařízení. Zajistěte, aby místnost, kde se zařízení používá, byla dobře větraná a dostatečně prostorná. Dobré odvětrávání je důležité zejména tehdy, pokud je zařízení velmi vytěžováno. Neotevírejte zásobníky toneru násilím. Toner se může vysypat a znečistit váš oděv nebo ruce, následkem čehož může také dojít k náhodnému požití. V případě požití nebo nadýchání se toneru vykloktejte velkým množstvím vody a vyjděte ven na čerstvý vzduch. V případě nutnosti vyhledejte lékaře. Pokud se vám toner nebo použitý toner dostane do očí, vypláchněte je důkladně oční vodičkou nebo vodou. V případě nutnosti vyhledejte lékaře. Při polknutí toneru nebo použitého toneru rozřeďte toner vypitím velkého množství vody. V případě nutnosti vyhledejte lékaře. Při odstraňování uvízlého papíru nebo při výměně toneru dbejte na to, abyste si nepotřísnili oděv nebo pokožku. V případě zasažení pokožky tonerem omyjte důkladně postižené místo mýdlem s vodou. Jestliže si tonerem znečistíte oděv, vyperte jej ve studené vodě. Horkou vodou by se toner zapral do tkaniny a skvrna by nemusela jít odstranit. Nedívejte se do lampy - mohli byste si poškodit zrak. Při zakládání papíru dbejte opatrnosti, abyste si neskřípli či dokonce neporanili prsty. i

6 UPOZORNĚNÍ: Válce pro posouvání papíru se během provozu otáčejí. Tiskárna je vybavena bezpečnostním zařízením, tak aby byl zajištěn její bezpečný provoz. Dbejte však na to, abyste se během provozu válců nedotkli. V opačném případě může dojít ke zranění. Nahromadění velkého množství prachu uvnitř zařízení může způsobit poruchu nebo dokonce požár. Podrobnosti o čištění vnitřních částí zařízení vám sdělí zástupce vašeho servisu. Pokud musíte přesunout stroj, na kterém je nainstalovaný přídavný zásobník papíru, netlačte na hlavní část horní sekce. V opačném případě by mohlo dojít k tomu, že se přídavný zásobník papíru odtrhne a způsobí zranění. Než začnete se strojem hýbat, ujistěte se, že jsou plně vytažená všechna čtyři držadla. V opačném případě může dojít ke zranění. Po přesunutí přístroje vrat te tato čtyři držadla do původní polohy. Po přemístění zařízení použijte úchyty, kterými jej upevníte na svém místě. V opačném případě by se mohlo zařízení pohnout nebo spadnout, a způsobit tak zranění. Poznámky pro uživatele Pokud trvale tisknete více stran, může se v oblasti výstupu papíru objevit pára nebo vlhkost. To však nebude mít žádný vliv na výkon vaší tiskárny. Dávejte pozor, abyste se nedotkli povrchu nebo čekejte dokud neochladne. Držte děti z dosahu horkého povrchu Napájení Zásuvka by měla být umístěna v blízkosti zařízení a měla by být snadno přístupná. Umístění nálepek a štítků UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ a Toto zařízení je na následujících místech opatřeno štítky VAROVÁNÍ a UPOZORNĚNÍ. V zájmu bezpečnosti postupujte podle pokynů a pracujte se zařízením uvedeným způsobem. označuje polohu ZAPNUTO. označuje polohu VYPNUTO. Úspora elektrické energie Zařízení je vybaveno zdokonaleným systémem úspory elektrické energie, který snižuje spotřebu zařízení v době, kdy se nepoužívá. Když tiskárna delší dobu nepřijímá data, spotřeba energie se automaticky sníží. Program ENERGY STAR Program ENERGY STAR podporuje úspory energie propagováním energeticky účinných počítačů a jiných kancelářského zařízení. Program podporuje vývoj a rozšíření výrobků, které mají funkce pro úsporu energie. Jedná se o otevřený program, kterého se výrobci dobrovolně účastní. Mezi cílová zařízení patří počítače, monitory, tiskárny, faxy, kopírky, skenery a multifunkční zařízení. Standardy a loga Energy Star jsou jednotné v mezinárodním měřítku. Recyklace Obalový materiál tohoto výrobku zlikvidujte nebo předejte k recyklaci způsobem, který odpovídá požadavkům na ochranu životního prostředí. Informace pro uživatele týkající se elektrického a elektronického zařízení Uživatelé v zemích EU, Švýcarska a Norska *Tento štítek je nalepen na horkých površích. Těchto míst se nedotýkejte. V souladu se směrnicí IEC je hlavní vypínač tohoto zařízení označen následujícími symboly: Naše výrobky obsahují vysoce kvalitní součásti a jsou navrženy s ohledem na usnadnění recyklace. Naše výrobky nebo obaly výrobků jsou označeny níže uvedeným symbolem. Tento symbol značí, že s výrobkem se nesmí nakládat jako s komunálním odpadem. Je nutno jej zlikvidovat odděleně, prostřednictvím dostupného systému sběrných nebo vratných míst. Dodržováním těchto pokynů zajistíte, že výrobek bude zlikvidován správným způsobem, a napomůžete tak snížit potenciální negativní dopad na životní prostředí a lidské zdraví, který by mohl být zapříčiněn nesprávnou manipulací. Recyklace výrobků napomáhá k zachování přírodních zdrojů a chrání životní prostředí. Podrobnosti o sběrných a recyklačních systémech k tomuto výrobku se dozvíte v obchodě, kde jste výrobek zakoupili, u svého místního prodejce nebo od autorizovaného zástupce či servisu. ii

7 Všichni ostatní uživatelé Jestliže chcete tento výrobek zlikvidovat, obrat te se na své místní úřady, obchod, kde jste tento výrobek zakoupili, svého místního prodejce nebo autorizovaného zástupce či servis. Bezpečnostní informace týkající se laseru: Pozor: Používání jiných ovládacích prvků, provádění úprav nebo postupů, než těch, které jsou uvedeny v této příručce, může způsobit vystavení nebezpečnému záření. Pro uživatele v Evropě Toto zařízení se považuje za laserové zařízení třídy 1, bezpečné pro kanceláře a elektronické zpracování dat. Zařízení obsahuje jednu laserovou diodu AlGaAs, 10 mw, vlnová délka nanometrů pro každý emitor. Přímý (nebo nepřímý odražený) pohled do laserového paprsku může způsobit vážné poškození zraku. Výrobek obsahuje bezpečnostní opatření a blokovací mechanismy, které zabraňují možnému vystavení obsluhy působení laserového paprsku. Na zadní straně tiskárny je následující štítek. Pozor Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny organizací odpovědnou za splnění podmínek provozu, by mohly zrušit platnost oprávnění uživatele k provozu tohoto zařízení. Prohlášení o shodě Toto zařízení vyhovuje Části 15 směrnice FCC. Jeho provoz se řídí následujícími dvěma podmínkami: 1. Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení. 2. Toto zařízení musí přijímat jakékoli přijímané rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz. Odpovědná strana: Ricoh Americas Corporation Adresa: 5 Dedrick Place, West Caldwell, NJ Telefonní číslo: Název produktu: Laserová tiskárna Číslo modelu: SP 3300DN/SP 3300D Poznámky pro uživatele LAMPY UVNITŘ TOHOTO VÝROBKU OBSAHUJÍ RTUŤ A JE NUTNÉ JE RECYKLOVAT NEBO ZLIKVIDOVAT PODLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ. Pro uživatele ve Spojených státech Směrnice střediska CDRH Toto zařízení je v souladu s požadavky souboru federálních směrnic pro laserové produkty třídy 1, CRF číslo 21, podkapitola J. Toto zařízení obsahuje jednu laserovou diodu AlGaAs, 10 mw, vlnová délka nanometrů pro každý emitor. Toto zařízení nevydává nebezpečné světlo, protože paprsek je během všech uživatelských režimů provozu a údržby zcela izolovaný. Upozornění pro uživatele ve Spojených státech Poznámka pro uživatele v Kanadě Poznámka: Tento digitální přístroj třídy B splňuje kanadskou normu ICES-003. Remarque concernant les utilisateurs au Canada Avertissement Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. Poznámka: Toto zařízení bylo podrobeno testům a vyhovuje omezením pro digitální zařízení třídy B podle části 15 směrnice komise FCC. Tato omezení zajišt ují přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení vyskytujícímu se při instalaci v obytném prostředí. Zařízení vytváří, využívá a může vyzařovat vysokofrekvenční kmitočty apři nedodržení pokynů pro instalaci a používání může způsobit rušení rádiového spojení. Nelze však zaručit, že k rušení přesto nedojde. Pokud zařízení způsobuje rušení příjmu rozhlasu nebo televize, což lze zjistit zapnutím a vypnutím zařízení, doporučuje se uživatelům rušení eliminovat jedním nebo více z následujících opatření: Přesměrujte nebo přemístěte anténu pro příjem. Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem. Připojte zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než do kterého je zapojen přijímač. Obrat te se na zástupce obchodu nebo zkušeného servisního technika v oblasti rozhlasu a televize. iii

8 1 Úvod Gratulujeme vám k zakoupení tiskárny! Tato kapitola zahrnuje: Zvláštní funkce Celkový pohled na tiskárnu Ovládací panel - přehled Význam stavu kontrolek Zdroje dalších informací Nastavení hardwaru Nastavení nadmořské výšky Změna nastavení písma Zvláštní funkce Vaše nová tiskárna je vybavena několika speciálními funkcemi, které zlepší kvalitu tisku. Můžete: Tisknout ve špičkové kvalitě a vysokou rychlostí Můžete tisknout s rozlišením až x dpi (efektivní tisk). Viz Sekce softwaru. Tiskárna tiskne na papír formátu A4 až 28 stránek za minutu a, na papír formátu Letter až 30 stránek za minutu. Při oboustranném tisku umožňuje tiskárna na papír formátu A4 vytisknout až 14 obrázků za minutu b, na papír formátu Letter až 14,5 obrázků za minutu. Libovolně manipulovat s papírem Ruční zásobník lze použít na jednotlivé obálky, archy štítky, transparentní fólie, materiál s vlastním formátem, pohlednice a silný papír. Standardní zásobník na 250 listů lze použít na normální papír. K výstupnímu zásobníku na 150 listů je pohodlný přístup. Vytvářet profesionální dokumenty Tisk vodoznaků. Dokumenty lze označit zadanými slovy, například Důvěrné. Viz Sekce softwaru. Tisk brožur. Tato funkce umožňuje z vytištěného dokumentu snadno vytvořit knihu. Po skončení tisku musíte jen stránky složit a sešít. Viz Sekce softwaru. Tisk plakátů. Text a obrázky na každé stránce dokumentu lze zvětšit a vytisknout na více listů papíru, které po slepení vytvoří plakát. Viz Sekce softwaru. Uspořit čas a peníze Tiskárna umožňuje použít režim úspory toneru, který snižuje spotřebu toneru. Viz Sekce softwaru. 1 2 Chcete-li ušetřit papír, můžete tisknout na obě strany papíru. Viz Sekce softwaru. 3 4 Můžete tisknout více stránek na jediný list papíru, abyste ušetřili papír. Viz Sekce softwaru. Je možné používat předtištěné formuláře na obyčejném papíru a hlavičkové papíry. Viz Sekce softwaru. Tiskárna automaticky výrazně snižuje spotřebu energie v době, kdy netiskne, a tím šetří elektřinu. Rozšířit kapacitu tiskárny Tiskárna disponuje pamětí o velikosti 32 MB, kterou lze rozšířit na 160 MB. Viz strana Tiskárnu můžete vybavit přídavným zásobníkem 2 na 250 listů papíru. Díky tomu stačí přidávat papír do tiskárny méně často. * Emulace Zoran IPS kompatibilní s PostScript 3 Copyright , Zoran Corporation. Všechna práva vyhrazena. Zoran, logo Zoran, IPS/PS3 a OneImage jsou ochranné známky společnosti Zoran Corporation. * 136 typů písma PS3 Obsahuje písma UFST a MicroType společnosti Monotype Imaging Inc. Tisk v různých prostředích Můžete tisknout v prostředí Windows 2000/XP/ Vista a Windows Server Tiskárna je kompatibilní s počítači Macintosh. Tiskárna je vybavena rozhraními USB. a. stran za minutu b. obrázků za minutu 1.1 <Úvod>

9 Funkce zařízení Následující tabulka obsahuje všeobecný přehled funkcí podporovaných vaší tiskárnou. (I: instalováno, NA: není k dispozici) Pohled zepředu Celkový pohled na tiskárnu Vlastnosti SP 3300D SP 3300DN USB 2.0 (USB 2.0: vysokorychlostní USB 2.0) Sít ové rozhraní (Ethernet 10/100 Base TX) I NA I I Emulace PCL I I Emulace PostScript I I Oboustranný tisk a a.tisk na obě strany papíru. I I * SP 3300DN zobrazeno na obrázku výše. 1 výstupní zásobník 6 zásobník 1 2 ovládací panel 7 volitelný zásobník 2 3 kryt ovládací desky 8 indikátor zásoby papíru 4 přední kryt 9 výstupní opěra 5 ruční zásobník 10 vodítka šířky papíru manuálního zásobníku 1.2 <Úvod>

10 Pohled zezadu Význam stavu kontrolek Kontrolka Stav Popis * SP 3300DN zobrazeno na obrázku výše. Výstr. Červená Svítí Je otevřený kryt. Zavřete kryt. V zásobníku není papír. Vložte papír do zásobníku. Tiskárna přestala tisknout kvůli závažné chybě. V zařízení není nainstalována kazeta s tonerem. Nainstalujte kazetu s tonerem. V systému nastaly určité problémy. Pokud se objevuje tento problém, kontaktujte svého servisního zástupce. Kazeta s tonerem je zcela vyčerpána. Vyjměte starou kazetu s tonerem a nainstalujte novou. Viz strana sít ový port a a. pouze model SP 3300DN 4 duplexní jednotka 2 port USB 5 zásuvka napájení 3 kabelový konektor 6 hlavní vypínač přídavného zásobníku 2 Ovládací panel - přehled Bliká Došlo k menší chybě a tiskárna čeká na její odstranění. Po odstranění problému tiskárna pokračuje v tisku. Kazeta s tonerem dochází nebo je prázdná. Objednejte novou kazetu s tonerem. Kvalitu tisku můžete dočasně zlepšit opětovným rozprostřením toneru. Viz strana 8.3. Zbývající toner zkontrolujete pomocí nástroje Web Image Monitor nebo vytištěním stránky konfigurace. Další informace naleznete na straně 2.2 v Uživatelské příručce sít ové tiskárny nebo na straně 8.5 v Uživatelské příručce. Oranžová Svítí Došlo k zaseknutí papíru. Řešení problému viz strana Výstr.: Indikuje stav tiskárny. Viz strana Online: Indikuje stav tiskárny. Viz strana Storno: Vytiskne zkušební stránku nebo stránku konfigurace. Zruší tiskovou úlohu. Tiskárna odebere tiskové médium. 1.3 <Úvod>

11 Kontrolka Stav Popis Zdroje dalších informací Online Zelená Svítí Tiskárna je v úsporném režimu. Tiskárna je zapnutá, připojená amůže přijímat data zpočítače. Bliká Pomalé blikání znamená, že tiskárna právě přijímá data zpočítače. Rychlé blikání znamená, že tiskárna tiskne data. Informace o instalaci a používání tiskárny naleznete v následujících tištěných a elektronických zdrojích. Stručná instalační příručka Obsahuje informace o instalaci tiskárny. Při přípravě tiskárny postupujte podle pokynů v této příručce. Online uživatelská příručka Nápověda k ovladači tiskárny Obsahuje podrobné pokyny k používání všech funkcí tiskárny, informace o údržbě tiskárny, řešení potíží s tiskem a instalaci příslušenství. Tato uživatelská příručka obsahuje i část Sekce softwaru, která poskytuje informace o tisku dokumentů vrůzných operačních systémech a o používání dodaných softwarových nástrojů. Poznámka Uživatelské příručky v jiných jazycích se nacházejí ve složce Ruční na dodaném disku CD-ROM. Obsahuje informace o vlastnostech ovladače tiskárny a pokyny pro nastavení vlastností tisku. Obrazovku s nápovědou k ovladači tiskárny vyvoláte klepnutím na Nápověda v dialogovém okně vlastností tiskárny. 1.4 <Úvod>

12 Nastavení hardwaru V této části jsou uvedeny kroky k nastavení hardwaru, jež jsou popsány ve Stručné instalační příručce. Přečtěte si tuto Stručnou instalační příručku a proveďte následující kroky. Umístěte zařízení na rovný a stabilní povrch se sklonem menším než 2 mm. V opačném případě by mohlo dojít k negativnímu ovlivnění kvality tisku. 1 Vyberte stabilní místo. Vyberte rovné a stabilní místo s dostatečným prostorem pro cirkulaci vzduchu. Zajistěte prostor pro otevírání krytů a vysouvání zásobníků. Místo by mělo být dobře větrané a mimo dosah přímého slunečního světla, zdrojů tepla, chladu a vlhkosti. Neumist ujte zařízení blízko okraje pracovního stolu. 2 Vybalte tiskárnu a zkontrolujte všechny dodané položky. 3 Odstraňte pásku, přitom pevně držte zařízení. 4 Nainstalujte kazetu s tonerem. 5 Vložte papír. (Viz Zakládání papíru na straně 5.4.) 6 Zkontrolujte, zda jsou všechny kabely připojeny k tiskárně. 7 Zapněte tiskárnu. Tisk je vhodný pro nadmořskou výšku pod m. Optimalizace tisku viz nastavení nadmořské výšky. Další informace viz strana 1.6. Poznámky Pokud tiskárnu přesunujete, nenaklánějte ji ani ji neotáčejte dnem vzhůru. Jinak se vnitřek tiskárny může znečistit tonerem, který může tiskárnu poškodit nebo způsobit špatnou kvalitu tisku. Při instalaci ovladače tiskárny tento ovladač rozpoznává informace místního lokalizačního nastavení vašeho operačního systému a podle něho nastaví formát papíru. Jestliže používáte jiné lokalizační nastavení systému Windows, pak musíte změnit formát papíru svého zařízení tak, aby odpovídal běžně používanému formátu. Formát papíru změníte ve vlastnostech tiskárny. 1.5 <Úvod>

13 Nastavení nadmořské výšky Kvalitu tisku ovlivňuje atmosférický tlak, který je dán výškou zařízení nad hladinou moře. Následující informace vám pomohou nastavit zařízení na nejlepší kvalitu tisku. Než nastavíte hodnotu nadmořské výšky, zjistěte si nadmořskou výšku v místě, kde bude zařízení používáno. Hodnot Vysoká 3 1 Nainstalujte ovladač tiskárny pomocí dodaného disku CD-ROM. 2 V systému Windows v nabídce Start zvolte Programy nebo Všechny programy > SP 3300 Series > Nástroj Nastavení tiskárny. V systému MAC OS X otevřete složku Applications > RNP > SP 3300 Series > Printer Settings Utility. 3 Klepněte na Nastavení > Korekce nadmořské výšky. Z rozevíracího seznamu vyberte vhodnou hodnotu a klepněte na tlačítko Použít. Poznámka Je-li vaše zařízení připojeno k síti, automaticky se objeví obrazovka Web Image Monitor SP 3300 Series. Klepněte na Machine Settings > Setup (nebo Machine Setup) > Altitude Adj. Vyberte příslušnou hodnotu nadmořské výšky a potom klepněte na Použít. 1 2 Vysoká 2 3 Vysoká 1 4 Normální Změna nastavení písma Tiskárna má předem nastavené písmo odpovídající vaší oblasti nebo zemi. Pokud chcete toto písmo změnit nebo nastavit písmo při určitých podmínkách, jako např. v prostředí DOS, postupujte následujícím způsobem: 1 Nainstalujte ovladač tiskárny pomocí dodaného disku CD-ROM. 2 V systému Windows v nabídce Start zvolte Programy nebo Všechny programy > SP 3300 Series > Nástroj Nastavení tiskárny. V systému MAC OS X otevřete složku Applications > RNP > SP 3300 Series > Printer Settings Utility. 3 Klepněte na Emulace. 4 Potvrďte, je-li PCL vybráno v Nastavení emulace. 5 Klepněte na Nastavení. 6 V seznamu Sada symbolů vyberte požadované písmo. 7 Klepněte na Použít. Poznámka Níže jsou uvedeny informace o písmech pro odpovídající jazyky: Ruština: CP866, ISO 8859/5 Latin Cyrillic Hebrejština: Hebrew 15Q, Hebrew-8, Hebrew-7 (pouze Izrael) Řečtina: ISO 8859/7 Latin Greek, PC-8 Latin/Greek Arabština a perština: HP Arabic-8, Windows Arabic, Code page 864, Farsi, ISO 8859/6 Latin Arabic OCR: OCR-A, OCR-B 1.6 <Úvod>

14 2 Základní nastavení Tato kapitola zahrnuje: Tisk zkušební stránky Použití režimu Úspora toneru Tisk zkušební stránky Po instalaci tiskárny vytiskněte zkušební stránku, abyste ověřili, že tiskárna pracuje správně. Stiskněte tlačítko Storno apřidržte ho asi 2 sekundy. Vytiskne se zkušební stránka. Použití režimu Úspora toneru Režim úspory toneru umožňuje tiskárně použít méně toneru na každé vytištěné straně. Používání tohoto režimu prodlužuje životnost kazety s tonerem a snižuje náklady na tisk proti normálnímu režimu, ale snižuje kvalitu tisku. Režim úspory toneru lze nastavit v okně s vlastnostmi tiskárny v ovladači tiskárny. Viz Sekce softwaru. 2.1 <Základní nastavení>

15 3 Přehled softwaru Tato kapitola obsahuje přehled softwaru dodávaného s tiskárnou. Další informace o instalaci a používání softwaru jsou uvedeny v části Sekce softwaru. Tato kapitola zahrnuje: Dodaný software Funkce ovladače tiskárny Systémové požadavky Dodaný software Po nastavení a připojení tiskárny k počítači je třeba nainstalovat software tiskárny pomocí dodaného disku CD-ROM. Disk CD obsahuje následující software: Funkce ovladače tiskárny Ovladače tiskárny podporují následující standardní funkce: Výběr zdroje papíru, Formát papíru, orientace a typ média, Počet kopií. Dále je k dispozici mnoho zvláštních funkcí tisku. Následující tabulka obsahuje obecný přehled funkcí, které ovladače tiskárny podporují: Funkce PCL6 PostScript Windows Windows Macintosh Úspora toneru O O O Nastavení kvality tisku O O O Tisk plakátu O X X Windows Macintosh Obsah Ovladač tiskány: Chcete-li maximálně využít funkcí tiskárny, použijte tento ovladač. Monitor stavu: Umožňuje monitorování stavu tiskárny a varuje vás, jestliže během tisku dojde k chybě. Printer Settings Utility: Tento program se nainstaluje automaticky při instalaci programu Monitor stavu. Ovladač PCL6: Tento ovladač slouží k tisku dokumentů v jazyce PCL6 nebo PCL5e. Soubor PPD (Postscript Printer Description): Ovladač PostScript se používá k tisku dokumentů obsahujících složitá písma a grafiku v jazyce tiskárny PostScript. Set IP: Program pro nastavení adres TCP/IP tiskárny. Uživatelská příručka ve formátu PDF. Ovladač tiskány: Tento ovladač použijte pro provoz tiskárny a tisk dokumentů z počítače Macintosh. Printer Settings Utility: Tento program umožňuje konfigurovat různá nastavení tiskárny. Set IP: Program pro nastavení adres TCP/IP tiskárny. Tisk více stránek na jeden list (N na 1) Přizpůsobení tisku straně O O O O O O Změna měřítka tisku O O O Vodoznak O X X Šablona O X X 3.1 <Přehled softwaru>

16 Systémové požadavky Než začnete, ujistěte se, zda systém splňuje následující minimální požadavky: Windows Položka Požadavky Doporučeno Operační systém Windows 2000/XP/Vista a Windows Server 2003 CPU Windows 2000 Pentium II 400 MHz nebo vyšší Windows 2000/ XP/Vista a Windows Server 2003 Pentium III 933 MHz nebo vyšší Pentium III 933 MHz Pentium IV 1GHz RAM Windows MB a více 128 MB Windows XP a Windows Server MB a více 256 MB Windows Vista 512 MB a více 1 GB Macintosh Operační systém Mac OS X 10.4 nebo starší Mac OS X 10.5 CUP PowerPC G4/G5 Procesory Intel 867 MHz nebo rychlejší PowerPC G4/G5 Procesory Intel Požadavek (doporučeno) RAM 128 MB pro počítače MAC s procesorem PowerPC (512 MB) 512 MB pro počítače MAC s procesorem Intel (1 GB) Volné místo na pevném disku 1GB 512 MB (1 GB) 1 GB Volný prostor na disku Windows 2000 Windows XP a Windows Server MB nebo více 1GB avíce 1GB 5GB Windows Vista 15 GB 15 GB nebo více Internet Explorer Windows 2000/ XP/Vista a Windows Server 2003 Windows Vista 5.0 nebo vyšší 7.0 nebo více Poznámka V systému Windows 2000/XP/Vista a Windows Server 2003 mohou software instalovat uživatelé s právy správce. 3.2 <Přehled softwaru>

17 4 Nastavení sítě (pouze model SP 3300DN) Tato kapitola poskytuje základní informace k nastavení tiskárny pro připojení do sítě. Tato kapitola zahrnuje: Úvod Podporované operační systémy Používání programu SetIP Úvod Po připojení tiskárny do sítě kabelem RJ-45 Ethernet můžete tiskárnu sdílet s ostatními uživateli sítě. Abyste ji mohli použít jako sít ovou tiskárnu, musíte nastavit sít ové protokoly v tiskárně. Protokoly lze nastavit těmito programy: Web Image Monitor SP 3300 Series: Webový server zabudovaný v sít ovém tiskovém serveru, který umožňuje konfiguraci parametrů sítě potřebných pro připojení tiskárny do různých sít ových prostředí. Set IP: Softwarový nástroj, který umožňuje vybrat sít ové rozhraní aručně nakonfigurovat adresy, které se mají použít s protokolem TCP/IP. Tento program naleznete na disku CD-ROM, který je dodáván spolu s tiskárnou. Podporované operační systémy V následující tabulce jsou uvedena sít ová prostředí podporovaná tiskárnou: Položka Sít ové rozhraní Sít ový operační systém 10/100 Base-TX Požadavky Windows 2000/XP (32/64 bitů)/vista a Windows Server 2003 Mac OS 8.6~9.2, 10.1~10.5 Používání programu SetIP Tento program slouží k sít ovému nastavení IP za pomoci MAC adresy, což je výrobní číslo hardwaru sít ové karty nebo rozhraní sít ové tiskárny. Zejména je pak určen správcům sítě, aby tito mohli nastavit několik sít ových IP současně. Poznámka Chcete-li nastavit sít ový protokol DHCP, přejděte na vyberte program Bonjour for Windows pro operační systém ve vašem počítači a nainstalujte jej. Tento program vám umožní nastavit sít ový parametr automaticky. Postupujte podle pokynů v instalačním okně. 1 Vložte disk CD-ROM, který jste obdrželi spolu se zařízením. 2 Spust te průzkumníka Windows a otevřete jednotku X. (X představuje název vaší mechaniky CD-ROM.) 3 Poklepejte na Application > Set IP. 4 Otevřete složku s jazykem, který chcete používat. 5 Poklepáním na Setup.exe nainstalujte program. 6 Z nabídky Start systému Windows vyberte Programy > SP 3300 Series > Set IP. 7 Vyberte název své tiskárny a klepněte na. Poznámka Pokud název své tiskárny nevidíte, obnovte seznam klepnutím na. 8 Zadejte adresu MAC sít ové karty, IP adresu, masku podsítě, výchozí bránu a poté klepněte na Použít. Poznámka Jestliže neznáte adresu MAC sít ové karty, vytiskněte si sít ové informace svého zařízení. 9 Klepnutím na OK nastavení potvrďte. 10 Klepnutím na Konec zavřete program SetIP. Sít ové protokoly Server pro dynamické přidělování adres TCP/IP EtherTalk HTTP 1.1 SNMP Bonjour DHCP, BOOTP TCP/IP: Transmission Control Protocol/Internet Protocol (Řídicí protokol přenosu/internetový protokol) DHCP: Dynamic Host Configuration Protocol (Dynamický konfigurační protokol klienta v síti) BOOTP: Bootstrap Protocol (Protokol zavaděče) 4.1 <Nastavení sítě (pouze model SP 3300DN)>

18 5 Vkládání tiskových médií Cílem této kapitoly je seznámit vás s typy papírů, které můžete v tiskárně používat, a popsat, jakým způsobem správně zakládat papíry do jednotlivých zásobníků, abyste dosáhli co možná nejlepší kvality tisku. Tato kapitola zahrnuje: Volba tiskového média Zakládání papíru Seznámení s místem výstupu Volba tiskového média Tiskárna dokáže tisknout na širokou škálu materiálů, například na normální papír, obálky, štítky, průhledné fólie atd. Vždy používejte média, která splňují požadavky na použití v tomto zařízení. Tisková média, která nesplňují pokyny uvedené v této uživatelské příručce, mohou způsobovat následující potíže: Sníženou kvalitu tisku. Častější zasekávání papíru. Předčasné opotřebení zařízení. Vlastnosti, jako je například hmotnost, složení, zrnitost a obsah vlhkosti, jsou důležité faktory, které ovlivňují výkon zařízení a kvalitu výtisků. Tiskový materiál vybírejte podle následujících hledisek: Typ, formát a gramáž tiskových médií pro tuto tiskárnu jsou popsány dále v této části. Požadovaný výstup: Tiskové médium, které vybíráte, by mělo odpovídat účelům, ke kterým ho chcete použít. Bělost: Některá tisková média jsou bělejší než ostatní a produkují ostřejší a sytější obrázky. Hladkost povrchu: Hladkost povrchu média ovlivňuje vzhled a ostrost tisku na papíru. Poznámky Použití tiskového média, které nesplňuje tyto specifikace, může způsobit problémy, které se budou muset řešit opravou. Na tyto opravy se nevztahuje záruka poskytovaná společností ani servisní smlouvy. Některá tisková média splňující všechny zásady z této příručky mohou přesto poskytovat neuspokojivé výsledky. Může to být důsledek nevhodné manipulace, nepřijatelné teploty a vlhkosti nebo dalších proměnných faktorů, nad kterými nemá výrobce kontrolu. Před nákupem většího množství tiskového média zkontrolujte, zda médium splňuje požadavky uvedené v této příručce. 5.1 <Vkládání tiskových médií>

19 Podporované formáty papíru Typ Formát Rozměry Gramáž a Kapacita b Obyčejný papír Letter 216 x 279 mm 60 až 105 g/m 2 v Legal 216 x 356 mm zásobníku 60 až 163 g/m 2 pro ruční Folio 216 x 330,2 mm podavač Oficio A4 JIS B5 ISO B5 Executive A5 A6 216 x 343 mm 210 x 297 mm 182 x 257 mm 176 x 250 mm 184 x 267 mm 148 x 210 mm 105 x 148 mm a. Média s gramáží větší než 90 g/m 2 vkládejte do ručního podavače. b. Maximální kapacita závisí na gramáži tiskového média, jeho tloušt ce a na podmínkách okolního prostředí. 250 listů papíru 75 g/m 2 v zásobníku 1 list pro ruční zásobník Obálka Obálka B5 176 x 250 mm 75 až 90 g/m 2 1 list pro ruční zásobník Obálka Monarch Obálka COM-10 Obálka DL Obálka C5 Obálka C6 98,4 x 190,5 mm 105 x 241 mm 110 x 220 mm 162 x 229 mm 114 x 162 mm Transparentní fólie Letter, A4 Viz část Normální papír 138 až 146 g/m 2 1 list pro ruční zásobník Štítky Kartičky Letter, Legal, Folio, Oficio, A4, JIS B5, ISO B5, Executive, A5, A6 Letter, Legal, Folio, Oficio, A4, JIS B5, ISO B5, Executive, A5, A6 Viz část Normální papír 120 až 150 g/m 2 1 list pro ruční zásobník Viz část Normální papír 60 až 163 g/m 2 1 list pro ruční zásobník Minimální rozměr (vlastní) 76 x 127 mm 60 až 163 g/m 2 1 list pro ruční zásobník Maximální rozměr (vlastní) 215,9 x 356 mm Tisková média pro oboustranný tisk Typ Formát Gramáž Obyčejný papír, recyklovaný papír A4, Letter, Oficio, Legal a Folio 75 až 90 g/m <Vkládání tiskových médií>

20 Pokyny pro výběr a skladování tiskových médií Pokyny pro zvláštní tisková média Při výběru nebo vkládání papíru, obálek či jiných tiskových médií se řiďte následujícími pokyny: Používejte pouze tisková média splňující specifikace uvedené v následujícím sloupci. Tisk na navlhlý, zkroucený, pomačkaný nebo potrhaný papír může způsobit zasekávání papíru a snížit kvalitu tisku. V zájmu dosažení nejlepší kvality tisku používejte pouze kopírovací papír vysoké kvality, zvláště doporučený pro použití v laserových tiskárnách. Nepoužívejte následující typy tiskových médií: - Papír s reliéfním písmem, perforací nebo texturou, která je příliš jemná nebo příliš hrubá - Mazatelný kancelářský papír - Papír s více stránkami - Syntetický a tepelně citlivý papír - Samoprůpisný papír a průsvitný papír. Při použití těchto typů papíru může dojít k zaseknutí papíru, uvolňování chemických výparů a poškození tiskárny. Média skladujte v původním obalu, dokud je nezačnete používat. Krabice umístěte na palety nebo do polic, ne na podlahu. Nepokládejte na papír (zabalený ani vybalený) těžké předměty. Papír chraňte před vlhkem a dalšími vlivy, které by způsobily jeho pomačkání nebo pokroucení. Nepoužitá tisková média skladujte při teplotě 15 C až 30 C. Relativní vlhkost by měla být v rozmezí 10 % až 70 %. K uskladnění nepoužívaných médií použijte obal chránící proti vlhku, například plastovou krabici nebo pytel, aby k papíru nepronikl prach ani vlhko. Zvláštní typy tiskových médií vkládejte po jednom do ručního zásobníku, aby se nezasekl papír. Chcete-li předejít vzájemnému slepování médií (například průhledných fólií nebo štítků), vyjměte je ze zařízení ihned po vytištění. Poznámka Tisknete-li 20 obálek po sobě, povrch horního krytu se může zahřát. Buďte opatrní. Obálky Typ Pokyny Úspěch tisku na obálky závisí do značné míry na kvalitě obálek. Při výběru obálek zvažte následující faktory: - Gramáž: Gramáž obálkového papíru nesmí překročit 90 g/m 2, jinak může dojít k zaseknutí. - Konstrukce: Před tiskem musí obálky ležet rovně se zakřivením do 6 mm a nesmějí obsahovat vzduch. - Stav: Obálky by neměly být pomačkané, odřené ani jinak poškozené. - Teplota: Měli byste používat obálky, které snesou teplotu a tlak, kterému budou vystaveny uvnitř tiskárny. Používejte pouze správně sestavené obálky s ostrými přehyby. Nepoužívejte obálky se známkami. Nepoužívejte obálky se sponami, patentkami, okénky, samolepicím uzávěrem nebo s jinými syntetickými materiály. Nepoužívejte poškozené ani nesprávně sestavené obálky. Šev na obou koncích obálky musí zasahovat až do rohu obálky. Přijatelné Nepřijatelné Obálky s odlupovacím lepicím páskem nebo s více než jednou klopou, která se překládá přes uzávěr, musejí používat lepidlo vyhovující teplotě tavení po dobu 0,1 sekundy. Zjistěte teplotu fixace v technických specifikacích zařízení, viz strana Další klopy a pásky mohou způsobit vrásnění, mačkání nebo uvíznutí a mohou dokonce poškodit fixační jednotku. Pro co nejlepší kvalitu tisku nastavte krajní zarážky minimálně 15 mm od okrajů obálky. Vyhněte se tisku na oblasti, kde se dotýkají švy obálky. 5.3 <Vkládání tiskových médií>

5210n / 5310n Stručná příručka

5210n / 5310n Stručná příručka 5210n / 5310n Stručná příručka 1 2 3 4 VÝSTRAHA: Před instalací a spuštěním tiskárny Dell je třeba se seznámit s bezpečnostními pokyny v Příručce majitele a řídit se jimi. 5 6 7 8 1 Volitelný výstupní

Více

Tiskárna HP Color LaserJet CP1210 Series

Tiskárna HP Color LaserJet CP1210 Series Tiskárna HP Color LaserJet CP1210 Series Průvodce papírem a tiskovými médii Autorská práva a licence 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Tiskárna HP LaserJet P2030 Series. Specifikace papíru a tiskových médií

Tiskárna HP LaserJet P2030 Series. Specifikace papíru a tiskových médií Tiskárna HP LaserJet P2030 Series Specifikace papíru a tiskových médií Tiskárna HP LaserJet P2030 Series Průvodce papírem a tiskovými médii Autorská práva a licence 2008 Copyright Hewlett-Packard Development

Více

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Autorská práva a licence 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného

Více

VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU:

VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Stránka 1 z 19 Zakládání do zásobníku na 250 nebo 550 listů VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Chcete-li snížit riziko nestability zařízení, vkládejte papír do jednotlivých zásobníků samostatně. Všechny ostatní

Více

Průvodce nastavením hardwaru

Průvodce nastavením hardwaru Rozbalení Odstraňte veškeré ochranné materiály. Ilustrace použité v tomto návodu se vztahují k podobnému modelu. Třebaže se od vašeho konkrétního modelu mohou lišit, způsob používání je stejný. Odstraňte

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena.

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. SP300E Příruční tiskárna s portem Ethernet Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. Obsah Obsah balení...1 Přehled...1 Tisk zkušební stránky...2 Zakládání role s

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

Základní uživatelský manuál

Základní uživatelský manuál Základní uživatelský manuál Tento produkt splňuje normy dle International Energy Star Programu, jejímž cílem je efektivní úspora energie a ochrana životního prostředí. 2 Důležité. Nejdříve čtěte! Symboly

Více

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel Xerox WorkCentre 70 / 7 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt.

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 23 června 2014 Obsah 3 Obsah...5 Přístup k programu...5 Poštovní schránky...5 Připojování

Více

Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008

Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008 Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008 Stolní přepínač 10/100M Fast Ethernet 5 portový / 8 portový Popis zařízení: 2 1 4 2 1 4 3 1 - LED kontrolka napájení 2 - LED kontrolky pro jednotlivé porty 3 - napájecí

Více

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka CECH-ZHD1 7020228 Kompatibilní hardware Systém PlayStation 3 (řada CECH-400x) Bezpečnostní opatření Abyste zajistili bezpečné používání tohoto

Více

1. Úvod Zvláštní funkce... 1.1 Tiskárna přehled... 1.2 Ovládací panel přehled... 1.3 Další informace... 1.3 Výběr vhodného místa... 1.

1. Úvod Zvláštní funkce... 1.1 Tiskárna přehled... 1.2 Ovládací panel přehled... 1.3 Další informace... 1.3 Výběr vhodného místa... 1. Tato příručka je poskytována pouze pro informativní účely. Veškeré v ní obsažené informace mohou být změněny bez předchozího upozornění. Společnost Xerox Corporation nenese odpovědnost za žádné škody,

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL TUV

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

Instalace hardwaru. Instalace hardwaru

Instalace hardwaru. Instalace hardwaru Instalace hardwaru Poznámka Model produktu zobrazený v této příručce je TL-PS110U a slouží jako pří Dříve než začnete, připravte si tato zařízení Počítač s operačním systémem Windows 2000/XP/2003/Vista/7

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421 Instalace Powerline 500 Model XAVB5421 Obsah balení V některých regionech je disk Resource CD přiložen k produktu. Poznámka: Adaptéry se v různých regionech liší. Váš adaptér může vypadat jinak. 2 Začínáme

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

1 Tiskárny HP Deskjet 6500 series

1 Tiskárny HP Deskjet 6500 series 1 Tiskárny HP Deskjet 6500 series Klepnutím na příslušné téma získáte další informace o dané problematice: HP Deskjet 6540-50 series Upozornění Speciální funkce Začínáme Připojení k tiskárně Tisk fotografií

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2.

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Popisy uvedené v této příručce jsou založeny na operačních systémech Windows 7 a Mac OS X Mountain Lion. Přečtěte

Více

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline Uživatelská příručka Linksys PLEK500 Síťový adaptér Powerline Obsah Přehled............... 2 Funkce...................... 2 Jak funguje síť Powerline............... 3 Příklad instalace 3 Instalace sítě

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

Upozornění před instalací

Upozornění před instalací Power POE Status HDD WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 NR7401 Network Video Recorder Upozornění před instalací Když bude ze síťového videorekordéru vycházet kouř nebo neobvyklý zápach, okamžitě jej vypněte. Chraňte

Více

Možnost skla pro předlohy

Možnost skla pro předlohy Xerox WorkCentre 8/8/8/8/890 Vytvoření kopie Domovská stránka služeb Stav úloh Doteková obrazovka Start Vymazat vše Stop. Vložte předlohy do vstupní přihrádky podavače předloh lícem nahoru. Nastavte vodítka

Více

2005 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena.

2005 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. O této uživatelské příručce Tato Uživatelská příručka obsahuje informace potřebné k instalaci tiskárny. Kromě toho také poskytuje všechny podrobné pokyny týkající se používání tiskárny a informace o údržbě

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Příručka Síťová komunikace Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo

Příručka Síťová komunikace Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo b Příručka Síťová komunikace Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo Číslo dokumentu: 177922-224 květen 2002 Tato příručka obsahuje definice a pokyny k použití funkcí řadiče síťového rozhraní

Více

1 Informace o kameře Česky

1 Informace o kameře Česky WC NX Ultra Cz.fm Page 72 Friday, September 5, 2003 8:42 AM 1 Informace o kameře Česky Pohled zepředu Pohled zboku 1 2 3 4 1. Spoušt Stisknutím tohoto tlačítka spustíte aplikaci PC-CAM Center nebo pořídíte

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

Instalace programového vybavení

Instalace programového vybavení Instalace programového vybavení English pro Windows Obecné Specifikace P-touch Editor P-touch Quick Editor Printer Driver Umožňuje vytvářet libovolné štítky pomocí různých vzorů, fontů, šablon a klipártů.

Více

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Stručná referenční příručka

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Stručná referenční příručka LASERJET PRO M1530 MFP SERIES Stručná referenční příručka Tisk na zvláštní papír, štítky a průhledné fólie 1. V nabídce Soubor používaného programu klikněte na položku Tisk. 2. Vyberte produkt a pak klikněte

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Sada pro manikůru a pedikůru

Sada pro manikůru a pedikůru Sada pro manikůru a pedikůru M 287 CZ Návod k použití UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího

Více

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs Software Capture Pro Začínáme A-61640_cs Začínáme se softwarem Kodak Capture Pro Software a Capture Pro Limited Edition Instalace softwaru: Kodak Capture Pro Software a Network Edition... 1 Instalace softwaru:

Více

Příručka Univerzálního tiskového ovladače

Příručka Univerzálního tiskového ovladače Příručka Univerzálního tiskového ovladače Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Verze B CZE 1 Souhrn 1 Brother

Více

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Technická podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Začínáme Červen 2002 www.lexmark.com Prohlášení o kompatibilitě komise FCC (Federal Communications Commission) Tento produkt vyhovuje omezením kladeným na digitální zařízení třídy

Více

Průvodce nastavením Wi-Fi

Průvodce nastavením Wi-Fi Průvodce nastavením Wi-Fi uu Úvod Existují dva režimy bezdrátové sítě LAN: režim infrastruktura pro připojení přes přístupový bod a režim ad-hoc pro vytvoření přímého propojení se zařízením podporujícím

Více

FAX 1190L Příručka uživatele programů

FAX 1190L Příručka uživatele programů FAX 1190L Příručka uživatele programů Před používáním přístroje si důkladně pročtěte tento manuál a uchovejte jej pro případné pozdější dotazy. Pro zajištění bezpečného a správného používání si pročtěte

Více

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru.

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Instalace Připojení zařízení Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu. Pomocí

Více

Bezdrátový router AC1600 Smart

Bezdrátový router AC1600 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

ES-118 Napařovací žehlička

ES-118 Napařovací žehlička ES-118 Napařovací žehlička Návod k obsluze 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace s

Více

hp LaserJet 1150 1300 1300n použití

hp LaserJet 1150 1300 1300n použití hp LaserJet 1150 1300 1300n použití tiskárna hp LaserJet 1150 a tiskárna hp LaserJet 1300 series uživatelská příručka Informace o autorských právech Copyright společnost Hewlett-Packard 2003 Všechna práva

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Uživatelská příručka k barevné laserové tiskárně. CLP-350 Series

Uživatelská příručka k barevné laserové tiskárně. CLP-350 Series Uživatelská příručka k barevné laserové tiskárně CLP-350 Series Uživatelská příručka k barevné laserové tiskárně CLP-350 Series 2007 Samsung Electronics Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena. Tato uživatelská

Více

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET)

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) 1. Instalace plovoucí síťové verze zahrnuje dvě části: a) instalace serveru a b) lokální instalace na připojených pracovních

Více

Easy Start. Easy Start. ADSL USB Modem

Easy Start. Easy Start. ADSL USB Modem ADSL USB Modem Easy Start (manuál) Verze 1.4 Obsah Úvod a obsah...1 Bezpečnostní instrukce..........2 O tomto manuálu..........2 Obsah balení......3 Systémové požadavky.........3 Čelní indikátory..............4

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

Stručná příručka. Stručná příručka 2013. 5 A63P-9561-01J - 1 -

Stručná příručka. Stručná příručka 2013. 5 A63P-9561-01J - 1 - Stručná příručka 2013. 5 A63P-9561-01J - 1 - Obsah 1 Informace o tiskárně... 3 Použití ovládacího panelu tiskárny... 3 Vysvětlení světelných sekvencí na ovládacím panelu tiskárny... 4 2 Založení papíru

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

Obsah Předmluva... 1 Autorská práva... 1 Ochrana a bezpečnost při instalaci... 1 Záruka... 1 Vybalení zařízeni... 2 Instalace zařízení...

Obsah Předmluva... 1 Autorská práva... 1 Ochrana a bezpečnost při instalaci... 1 Záruka... 1 Vybalení zařízeni... 2 Instalace zařízení... Obsah Předmluva... 1 Autorská práva... 1 Ochrana a bezpečnost při instalaci... 1 Záruka... 1 Vybalení zařízeni... 2 Instalace zařízení... 2 Instalace pod operačním systémem Mac (OS 9.x, OS X, OS X.x)...

Více

ČESKÁ VERZE. CITO CounterControl. Návod pro uživatele. CITO ProcessLine

ČESKÁ VERZE. CITO CounterControl. Návod pro uživatele. CITO ProcessLine ČESKÁ VERZE CITO CounterControl Návod pro uživatele CITO ProcessLine 1 Obsah Obsah Úvod 3 Varování 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy 3 Přístroj CITO CounterControl 4 Instalace softwaru a ovladače 4 Instalace

Více

HP LaserJet 1018. Uživatelská p íručka

HP LaserJet 1018. Uživatelská p íručka HP LaserJet 1018 Uživatelská p íručka Tiskárna HP LaserJet 1018 Uživatelská příručka Informace o autorských právech 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument obsahuje

Více

Začínáme s programem QuarkXPress 10.1

Začínáme s programem QuarkXPress 10.1 Začínáme s programem QuarkXPress 10.1 OBSAH Obsah Doplňková dokumentace...3 Požadavky na systém...4 Požadavky na systém: Mac OS X...4 Požadavky na systém: Windows...4 Instalování: Mac OS...5 Přidávání

Více

HP Deskjet D4100 series. Nápověda k softwaru tiskárny HP Photosmart

HP Deskjet D4100 series. Nápověda k softwaru tiskárny HP Photosmart HP Deskjet D4100 series Nápověda k softwaru tiskárny HP Photosmart 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Upozornění společnosti Hewlett-Packard Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají změnám

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

Řada HP LaserJet P2010 Uživatelská příručka

Řada HP LaserJet P2010 Uživatelská příručka Řada HP LaserJet P2010 Uživatelská příručka Řada HP LaserJet P2010 Uživatelská příručka Informace o autorských právech 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1 NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE Jaws S1 1 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1.1. Při skartování vždy dbejte na to, aby nedošlo ke vtažení kravat, řetízků, vlasů a jiných visících předmětů do vstupního otvoru

Více

HP LaserJet P2015 Series Uživatelská p íručka

HP LaserJet P2015 Series Uživatelská p íručka HP LaserJet P2015 Series Uživatelská p íručka Tiskárna HP LaserJet P2015 Series Uživatelská příručka Informace o autorských právech 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce,

Více

O varováních. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích. Věž Pohled zepředu a zezadu

O varováních. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích. Věž Pohled zepředu a zezadu O varováních VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích Věž Pohled zepředu a zezadu 1 2 3 4 5 11 10

Více

HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka

HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy

Více

Příručka pro aktualizaci firmwaru

Příručka pro aktualizaci firmwaru Model č. Příručka pro aktualizaci firmwaru Tato příručka obsahuje pokyny pro aktualizaci firmwaru ovladače zařízení a firmwaru PDL. Tyto aktualizace si můžete stáhnout z našeho webového serveru. O balíčku

Více

Prosím přečtěte si tyto informace pozorně před prvním použitím. Správným užíváním dosáhnete požadovaných výsledků a dlouhé životnosti výrobku.

Prosím přečtěte si tyto informace pozorně před prvním použitím. Správným užíváním dosáhnete požadovaných výsledků a dlouhé životnosti výrobku. Příslušenství Rychlý návod Funkce Tento návod k obsluze odkazuje na nejaktuálnější informace, které byly dostupné v době jeho vzniku. Zobrazení a ilustrace v návodu slouží k detailnějšímu a přesnějšímu

Více

LASERJET PROFESSIONAL P1100 Printer series. Uživatelská příručka

LASERJET PROFESSIONAL P1100 Printer series. Uživatelská příručka LASERJET PROFESSIONAL P1100 Printer series Uživatelská příručka Tiskárna řady HP LaserJet Professional P1100 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Více

PROFESIONÁLNÍ TISKÁRNY ŠTÍTKŮ QL

PROFESIONÁLNÍ TISKÁRNY ŠTÍTKŮ QL PROFESIONÁLNÍ TISKÁRNY ŠTÍTKŮ QL Jednoduchá obsluha Profesionální výsledky Tvorba štítků libovolné velikosti Kompatibilní s aplikacemi Word/Excel/Outlook Součástí dodávky je software pro návrh štítků Potřeba

Více

Příručka rychlého nastavení sítě

Příručka rychlého nastavení sítě Příručka rychlého nastavení sítě WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42078_CS 2004. Všechna práva vyhrazena. Uplatňovaná ochrana autorských práv se vztahuje na všechny formy a záležitosti spojené

Více

Rychlá instalační příručka

Rychlá instalační příručka Rychlá instalační příručka PCTV DVB-T Flash Stick CZ duben 2007 EXAC s.r.o., Zbraslavská 27, Praha 5-159 00 http://www.exac.cz http://www.pctvsystems.com Všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky

Více

SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU. Instalační příručka

SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU. Instalační příručka SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU Instalační příručka 2010, Medtronic MiniMed, Inc. Všechna práva vyhrazena. Paradigm, Paradigm Link a CareLink jsou registrované ochranné známky společnosti Medtronic, Inc.

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny - Pro zamezení poruch si tento

Více

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Návod k obsluze Jehličková mozaiková tiskárna Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com KERN

Více

Stručná příručka. Stručná příručka 2013. 5 A63N-9561-01J - 1 -

Stručná příručka. Stručná příručka 2013. 5 A63N-9561-01J - 1 - Stručná příručka 2013. 5 A63N-9561-01J - 1 - Obsah 1 Informace o tiskárně... 3 Pomocí ovládacího panelu tiskárny... 3 Popis barev indikátoru kontrolek tlačítka Spánek... 4 Nastavení formátu a typu papíru...

Více

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00. Příručka pro uživatele

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00. Příručka pro uživatele Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00 Příručka pro uživatele 1 Důležité informace Bezpečnost Důležité bezpečnostní pokyny Respektujte všechna upozornění. Dodržujte

Více

LB 4 Zvlhčovač vzduchu

LB 4 Zvlhčovač vzduchu LB 4 Zvlhčovač vzduchu CZ Návod k použití Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Odložte si tento návod na bezpečném místě. Bezpečnostní informace Připojte spotřebič

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

[Umístění výstražného upozornění]

[Umístění výstražného upozornění] Instalační příručka Barevný monitor LCD [Umístění výstražného upozornění] Informace o příručce Instalační příručka a Uživatelské příručce Instalační příručka (tato příručka) Uživatelská příručka (Soubor

Více

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND.

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Instalace V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Připojení zařízení Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Vypněte všechna

Více

Tiskárna HP LaserJet P2030 Series Uživatelská příručka

Tiskárna HP LaserJet P2030 Series Uživatelská příručka Tiskárna HP LaserJet P2030 Series Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného souhlasu

Více

Tablet. Rychlý průvodce instalací

Tablet. Rychlý průvodce instalací Tablet CZ Rychlý průvodce instalací Windows Vista, Vista x64, XP, XP x64, 2000 Macintosh OS X v10.3.9. nebo vyšší Důležité: pro plné využití všech funkcí pera a tabletu je NUTNÁ instalace ovládacího programu

Více

Návod k instalaci vylepšené tiskárny Kodak určené pro skenery řady Kodak i5000

Návod k instalaci vylepšené tiskárny Kodak určené pro skenery řady Kodak i5000 A-61682_cs Part No. 5K3752 Návod k instalaci vylepšené tiskárny Kodak určené pro skenery řady Kodak i5000 Následující text uvádí pokyny pro instalaci příslušenství Vylepšená tiskárna Kodak pro skenery

Více