Řada SP Uživatelská příručka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Řada SP 3300. Uživatelská příručka"

Transkript

1 Řada SP 3300 Uživatelská příručka Přečtěte si pozorně tuto příručku předtím, než začnete zařízení používat, a uchovejte ji pro budoucí potřebu. Abyste byli schopni zařízení používat bezpečně a správným způsobem, přečtěte si Bezpečnostní informace v této příručce.

2 Obsah této příručky se může změnit bez předchozího upozornění. Společnost není v žádném případě odpovědná za přímé, nepřímé, náhodné ani následné škody vyplývající z manipulace nebo provozu zařízení. Copyright 2008 PCL a PCL6 jsou ochranné známky společnosti Hewlett-Packard. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou buď registrované ochranné známky, nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. PostScript 3 je ochranná známka společnosti Adobe System, Inc. UFST a MicroType jsou registrované ochranné známky společnosti Monotype Imaging Inc. TrueType, LaserWriter a Macintosh jsou ochranné známky společnosti Apple Computer, Inc. Všechny ostatní značky nebo názvy produktů jsou ochrannými známkami příslušných společností nebo organizací.

3 Obsah 1. Úvod Zvláštní funkce Celkový pohled na tiskárnu Pohled zepředu Pohled zezadu Ovládací panel - přehled Význam stavu kontrolek Zdroje dalších informací Nastavení hardwaru Nastavení nadmořské výšky Změna nastavení písma Základní nastavení Tisk zkušební stránky Použití režimu Úspora toneru Přehled softwaru Dodaný software Funkce ovladače tiskárny Systémové požadavky Nastavení sítě (pouze model SP 3300DN) Úvod Podporované operační systémy Používání programu SetIP Vkládání tiskových médií Volba tiskového média Podporované formáty papíru Tisková média pro oboustranný tisk Pokyny pro výběr a skladování tiskových médií Zakládání papíru Používání zásobníku 1 a přídavného zásobníku Změna formátu papíru v zásobníku Používání ručního podavače Seznámení s místem výstupu Základní funkce tisku Tisk dokumentu Zrušení tiskové úlohy Spotřební materiál a příslušenství Kazeta s tonerem Příslušenství

4 8. Údržba Čištění tiskárny Čištění vnějšku tiskárny Čištění vnitřku tiskárny Údržba kazety s tonerem Rozprostření toneru v kazetě Výměna kazety s tonerem Tisk stránky konfigurace Údržba součástí Odstraňování potíží Odstraňování uvíznutých papírů V oblasti podávání papíru V okolí kazety s tonerem V oblasti výstupu papíru V oblasti duplexní jednotky Rady jak zabránit zaseknutí papíru Kontrolní seznam pro odstraňování potíží Řešení obecných problémů s tiskem Odstraňování potíží s kvalitou tisku Běžné problémy systému Windows Časté potíže s jazykem PostScript Časté potíže v systému Macintosh Instalace příslušenství Bezpečnostní pokyny k instalaci příslušenství Instalace pamět ového modulu Aktivace přídavné paměti ve vlastnostech PS tiskárny Specifikace Specifikace tiskárny

5 Bezpečnostní informace Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dbát následujících bezpečnostních pokynů. Bezpečný provoz V této příručce se používají následující důležité symboly: VAROVÁNÍ: Označuje možnost nebezpečné situace, jejímž důsledkem může být při nedodržení pokynů usmrcení nebo vážné zranění. UPOZORNĚNÍ: Označuje možnost nebezpečné situace, jejímž důsledkem může být při nedodržení pokynů poranění nebo poškození majetku. VAROVÁNÍ: Dojde-li k roztřepení nebo jinému poškození kabelu nebo zástrčky, odpojte napájecí kabel (vytažením zástrčky, nikoli kabelu). Chcete-li zabránit úrazu elektrickým proudem nebo vystavení se laserovému záření, nesnímejte žádné kryty ani šrouby s výjimkou těch, jejichž sejmutí je v této příručce povoleno. Dojde-li k některé z následujících situací, vypněte přístroj a odpojte zástrčku napájecího kabelu (vytažením zástrčky, nikoli kabelu): Do přístroje vnikla nějaká tekutina, Domníváte se, že zařízení vyžaduje servisní zásah nebo opravu, Došlo k poškození vnějšího krytu zařízení. Použitý toner ani zásobník toneru nevhazujte do ohně. Prach z toneru se může ohněm vznítit. Neskladujte toner, použitý toner ani obaly na toner v místě s otevřeným ohněm. Toner se může vznítit a způsobit popáleniny z požáru. Likvidaci můžete zajistit u autorizovaného prodejce. Použité zásobníky toneru zlikvidujte v souladu s místními předpisy. Chraňte zařízení před hořlavými kapalinami, plyny a aerosoly. Mohlo by dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Připojte zařízení k napájecímu zdroji uvedenému na vnitřní straně přední obálky této příručky a nepoužívejte jiné napájecí zdroje. Napájecí kabel vždy zapojujte přímo do zásuvky ve zdi. Nikdy nepoužívejte prodlužovací kabel. Napájecí zdroje neuvedené na vnitřní straně přední obálky této příručky a prodlužovací kabely mohou způsobit zasažení elektrickým proudem nebo požár. Neprovádějte jíné úpravy nebo výměny, než které jsou uvedeny v této příručce. Napájecí kabely, které jsou poškozené, zlomené, upravené, uvízlé pod těžkými předměty, silně tažené nebo silně ohnuté, mohou způsobit zasažení elektrickým proudem nebo požár. Pokud je kabel poškozený (obnažené nebo přerušené vodiče apod.), obrat te se na svého místního zástupce a žádejte výměnu. Provozování zařízení s poškozeným kabelem může způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár. UPOZORNĚNÍ: Chraňte zařízení před vlhkostí a povětrnostními vlivy, například před deštěm a sněhem. Před přemístěním zařízení odpojte napájecí kabel ze zásuvky ve zdi. Při přemíst ování dávejte pozor, aby nedošlo k poškození napájecího kabelu pod zařízením. Při odpojování zástrčky napájecího kabelu ze zásuvky ve zdi vždy tahejte za zástrčku (ne za kabel). Při odpojování napájecího kabelu jej držte a tahejte za zástrčku. Netahejte za kabel samotný. Mohli byste poškodit kabel, což by mohlo způsobit vznik požáru nebo úraz elektrickým proudem. Jestliže zařízení nebudete delší dobu používat, jako např. během dovolené, odpojte z bezpečnostních důvodů napájecí kabel ze zásuvky ve zdi. Dbejte na to, aby do zařízení nevnikly kancelářské sponky, svorky ani jiné drobné kovové předměty. Toner (použitý i nepoužitý) a kazety s tonerem chraňte před dětmi. Při vyjímání nesprávně podaného papíru nebo dokumentu dávejte pozor, abyste se nepořezali o ostré hrany uvnitř zařízení. V zájmu ochrany životního prostředí nelikvidujte zařízení ani spotřebovaný materiál společně s domovním odpadem. Likvidaci můžete zajistit u autorizovaného prodejce. Vnitřní části přístroje mohou být velmi horké. Nedotýkejte se částí označených štítky Hot Surface (Horký povrch). V opačném případě může dojít ke zranění. Fixační sekce tohoto přístroje může být velmi horká. Při odstraňování nesprávně podaného papíru je nutno dbát opatrnosti. Nevystavujte přístroj působení vlhkosti a prachu. Mohlo by dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Neumist ujte zařízení na nestabilní nebo nakloněný povrch. V případě jeho převrácení by mohlo dojít ke zranění osob. Nepoužívejte hliníkové fólie, uhlový papír ani jiné podobné vodivé papíry, aby nedošlo k požáru či závadě zařízení. Zajistěte, aby místnost, kde se zařízení používá, byla dobře větraná a dostatečně prostorná. Dobré odvětrávání je důležité zejména tehdy, pokud je zařízení velmi vytěžováno. Neotevírejte zásobníky toneru násilím. Toner se může vysypat a znečistit váš oděv nebo ruce, následkem čehož může také dojít k náhodnému požití. V případě požití nebo nadýchání se toneru vykloktejte velkým množstvím vody a vyjděte ven na čerstvý vzduch. V případě nutnosti vyhledejte lékaře. Pokud se vám toner nebo použitý toner dostane do očí, vypláchněte je důkladně oční vodičkou nebo vodou. V případě nutnosti vyhledejte lékaře. Při polknutí toneru nebo použitého toneru rozřeďte toner vypitím velkého množství vody. V případě nutnosti vyhledejte lékaře. Při odstraňování uvízlého papíru nebo při výměně toneru dbejte na to, abyste si nepotřísnili oděv nebo pokožku. V případě zasažení pokožky tonerem omyjte důkladně postižené místo mýdlem s vodou. Jestliže si tonerem znečistíte oděv, vyperte jej ve studené vodě. Horkou vodou by se toner zapral do tkaniny a skvrna by nemusela jít odstranit. Nedívejte se do lampy - mohli byste si poškodit zrak. Při zakládání papíru dbejte opatrnosti, abyste si neskřípli či dokonce neporanili prsty. i

6 UPOZORNĚNÍ: Válce pro posouvání papíru se během provozu otáčejí. Tiskárna je vybavena bezpečnostním zařízením, tak aby byl zajištěn její bezpečný provoz. Dbejte však na to, abyste se během provozu válců nedotkli. V opačném případě může dojít ke zranění. Nahromadění velkého množství prachu uvnitř zařízení může způsobit poruchu nebo dokonce požár. Podrobnosti o čištění vnitřních částí zařízení vám sdělí zástupce vašeho servisu. Pokud musíte přesunout stroj, na kterém je nainstalovaný přídavný zásobník papíru, netlačte na hlavní část horní sekce. V opačném případě by mohlo dojít k tomu, že se přídavný zásobník papíru odtrhne a způsobí zranění. Než začnete se strojem hýbat, ujistěte se, že jsou plně vytažená všechna čtyři držadla. V opačném případě může dojít ke zranění. Po přesunutí přístroje vrat te tato čtyři držadla do původní polohy. Po přemístění zařízení použijte úchyty, kterými jej upevníte na svém místě. V opačném případě by se mohlo zařízení pohnout nebo spadnout, a způsobit tak zranění. Poznámky pro uživatele Pokud trvale tisknete více stran, může se v oblasti výstupu papíru objevit pára nebo vlhkost. To však nebude mít žádný vliv na výkon vaší tiskárny. Dávejte pozor, abyste se nedotkli povrchu nebo čekejte dokud neochladne. Držte děti z dosahu horkého povrchu Napájení Zásuvka by měla být umístěna v blízkosti zařízení a měla by být snadno přístupná. Umístění nálepek a štítků UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ a Toto zařízení je na následujících místech opatřeno štítky VAROVÁNÍ a UPOZORNĚNÍ. V zájmu bezpečnosti postupujte podle pokynů a pracujte se zařízením uvedeným způsobem. označuje polohu ZAPNUTO. označuje polohu VYPNUTO. Úspora elektrické energie Zařízení je vybaveno zdokonaleným systémem úspory elektrické energie, který snižuje spotřebu zařízení v době, kdy se nepoužívá. Když tiskárna delší dobu nepřijímá data, spotřeba energie se automaticky sníží. Program ENERGY STAR Program ENERGY STAR podporuje úspory energie propagováním energeticky účinných počítačů a jiných kancelářského zařízení. Program podporuje vývoj a rozšíření výrobků, které mají funkce pro úsporu energie. Jedná se o otevřený program, kterého se výrobci dobrovolně účastní. Mezi cílová zařízení patří počítače, monitory, tiskárny, faxy, kopírky, skenery a multifunkční zařízení. Standardy a loga Energy Star jsou jednotné v mezinárodním měřítku. Recyklace Obalový materiál tohoto výrobku zlikvidujte nebo předejte k recyklaci způsobem, který odpovídá požadavkům na ochranu životního prostředí. Informace pro uživatele týkající se elektrického a elektronického zařízení Uživatelé v zemích EU, Švýcarska a Norska *Tento štítek je nalepen na horkých površích. Těchto míst se nedotýkejte. V souladu se směrnicí IEC je hlavní vypínač tohoto zařízení označen následujícími symboly: Naše výrobky obsahují vysoce kvalitní součásti a jsou navrženy s ohledem na usnadnění recyklace. Naše výrobky nebo obaly výrobků jsou označeny níže uvedeným symbolem. Tento symbol značí, že s výrobkem se nesmí nakládat jako s komunálním odpadem. Je nutno jej zlikvidovat odděleně, prostřednictvím dostupného systému sběrných nebo vratných míst. Dodržováním těchto pokynů zajistíte, že výrobek bude zlikvidován správným způsobem, a napomůžete tak snížit potenciální negativní dopad na životní prostředí a lidské zdraví, který by mohl být zapříčiněn nesprávnou manipulací. Recyklace výrobků napomáhá k zachování přírodních zdrojů a chrání životní prostředí. Podrobnosti o sběrných a recyklačních systémech k tomuto výrobku se dozvíte v obchodě, kde jste výrobek zakoupili, u svého místního prodejce nebo od autorizovaného zástupce či servisu. ii

7 Všichni ostatní uživatelé Jestliže chcete tento výrobek zlikvidovat, obrat te se na své místní úřady, obchod, kde jste tento výrobek zakoupili, svého místního prodejce nebo autorizovaného zástupce či servis. Bezpečnostní informace týkající se laseru: Pozor: Používání jiných ovládacích prvků, provádění úprav nebo postupů, než těch, které jsou uvedeny v této příručce, může způsobit vystavení nebezpečnému záření. Pro uživatele v Evropě Toto zařízení se považuje za laserové zařízení třídy 1, bezpečné pro kanceláře a elektronické zpracování dat. Zařízení obsahuje jednu laserovou diodu AlGaAs, 10 mw, vlnová délka nanometrů pro každý emitor. Přímý (nebo nepřímý odražený) pohled do laserového paprsku může způsobit vážné poškození zraku. Výrobek obsahuje bezpečnostní opatření a blokovací mechanismy, které zabraňují možnému vystavení obsluhy působení laserového paprsku. Na zadní straně tiskárny je následující štítek. Pozor Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny organizací odpovědnou za splnění podmínek provozu, by mohly zrušit platnost oprávnění uživatele k provozu tohoto zařízení. Prohlášení o shodě Toto zařízení vyhovuje Části 15 směrnice FCC. Jeho provoz se řídí následujícími dvěma podmínkami: 1. Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení. 2. Toto zařízení musí přijímat jakékoli přijímané rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz. Odpovědná strana: Ricoh Americas Corporation Adresa: 5 Dedrick Place, West Caldwell, NJ Telefonní číslo: Název produktu: Laserová tiskárna Číslo modelu: SP 3300DN/SP 3300D Poznámky pro uživatele LAMPY UVNITŘ TOHOTO VÝROBKU OBSAHUJÍ RTUŤ A JE NUTNÉ JE RECYKLOVAT NEBO ZLIKVIDOVAT PODLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ. Pro uživatele ve Spojených státech Směrnice střediska CDRH Toto zařízení je v souladu s požadavky souboru federálních směrnic pro laserové produkty třídy 1, CRF číslo 21, podkapitola J. Toto zařízení obsahuje jednu laserovou diodu AlGaAs, 10 mw, vlnová délka nanometrů pro každý emitor. Toto zařízení nevydává nebezpečné světlo, protože paprsek je během všech uživatelských režimů provozu a údržby zcela izolovaný. Upozornění pro uživatele ve Spojených státech Poznámka pro uživatele v Kanadě Poznámka: Tento digitální přístroj třídy B splňuje kanadskou normu ICES-003. Remarque concernant les utilisateurs au Canada Avertissement Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. Poznámka: Toto zařízení bylo podrobeno testům a vyhovuje omezením pro digitální zařízení třídy B podle části 15 směrnice komise FCC. Tato omezení zajišt ují přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení vyskytujícímu se při instalaci v obytném prostředí. Zařízení vytváří, využívá a může vyzařovat vysokofrekvenční kmitočty apři nedodržení pokynů pro instalaci a používání může způsobit rušení rádiového spojení. Nelze však zaručit, že k rušení přesto nedojde. Pokud zařízení způsobuje rušení příjmu rozhlasu nebo televize, což lze zjistit zapnutím a vypnutím zařízení, doporučuje se uživatelům rušení eliminovat jedním nebo více z následujících opatření: Přesměrujte nebo přemístěte anténu pro příjem. Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem. Připojte zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než do kterého je zapojen přijímač. Obrat te se na zástupce obchodu nebo zkušeného servisního technika v oblasti rozhlasu a televize. iii

8 1 Úvod Gratulujeme vám k zakoupení tiskárny! Tato kapitola zahrnuje: Zvláštní funkce Celkový pohled na tiskárnu Ovládací panel - přehled Význam stavu kontrolek Zdroje dalších informací Nastavení hardwaru Nastavení nadmořské výšky Změna nastavení písma Zvláštní funkce Vaše nová tiskárna je vybavena několika speciálními funkcemi, které zlepší kvalitu tisku. Můžete: Tisknout ve špičkové kvalitě a vysokou rychlostí Můžete tisknout s rozlišením až x dpi (efektivní tisk). Viz Sekce softwaru. Tiskárna tiskne na papír formátu A4 až 28 stránek za minutu a, na papír formátu Letter až 30 stránek za minutu. Při oboustranném tisku umožňuje tiskárna na papír formátu A4 vytisknout až 14 obrázků za minutu b, na papír formátu Letter až 14,5 obrázků za minutu. Libovolně manipulovat s papírem Ruční zásobník lze použít na jednotlivé obálky, archy štítky, transparentní fólie, materiál s vlastním formátem, pohlednice a silný papír. Standardní zásobník na 250 listů lze použít na normální papír. K výstupnímu zásobníku na 150 listů je pohodlný přístup. Vytvářet profesionální dokumenty Tisk vodoznaků. Dokumenty lze označit zadanými slovy, například Důvěrné. Viz Sekce softwaru. Tisk brožur. Tato funkce umožňuje z vytištěného dokumentu snadno vytvořit knihu. Po skončení tisku musíte jen stránky složit a sešít. Viz Sekce softwaru. Tisk plakátů. Text a obrázky na každé stránce dokumentu lze zvětšit a vytisknout na více listů papíru, které po slepení vytvoří plakát. Viz Sekce softwaru. Uspořit čas a peníze Tiskárna umožňuje použít režim úspory toneru, který snižuje spotřebu toneru. Viz Sekce softwaru. 1 2 Chcete-li ušetřit papír, můžete tisknout na obě strany papíru. Viz Sekce softwaru. 3 4 Můžete tisknout více stránek na jediný list papíru, abyste ušetřili papír. Viz Sekce softwaru. Je možné používat předtištěné formuláře na obyčejném papíru a hlavičkové papíry. Viz Sekce softwaru. Tiskárna automaticky výrazně snižuje spotřebu energie v době, kdy netiskne, a tím šetří elektřinu. Rozšířit kapacitu tiskárny Tiskárna disponuje pamětí o velikosti 32 MB, kterou lze rozšířit na 160 MB. Viz strana Tiskárnu můžete vybavit přídavným zásobníkem 2 na 250 listů papíru. Díky tomu stačí přidávat papír do tiskárny méně často. * Emulace Zoran IPS kompatibilní s PostScript 3 Copyright , Zoran Corporation. Všechna práva vyhrazena. Zoran, logo Zoran, IPS/PS3 a OneImage jsou ochranné známky společnosti Zoran Corporation. * 136 typů písma PS3 Obsahuje písma UFST a MicroType společnosti Monotype Imaging Inc. Tisk v různých prostředích Můžete tisknout v prostředí Windows 2000/XP/ Vista a Windows Server Tiskárna je kompatibilní s počítači Macintosh. Tiskárna je vybavena rozhraními USB. a. stran za minutu b. obrázků za minutu 1.1 <Úvod>

9 Funkce zařízení Následující tabulka obsahuje všeobecný přehled funkcí podporovaných vaší tiskárnou. (I: instalováno, NA: není k dispozici) Pohled zepředu Celkový pohled na tiskárnu Vlastnosti SP 3300D SP 3300DN USB 2.0 (USB 2.0: vysokorychlostní USB 2.0) Sít ové rozhraní (Ethernet 10/100 Base TX) I NA I I Emulace PCL I I Emulace PostScript I I Oboustranný tisk a a.tisk na obě strany papíru. I I * SP 3300DN zobrazeno na obrázku výše. 1 výstupní zásobník 6 zásobník 1 2 ovládací panel 7 volitelný zásobník 2 3 kryt ovládací desky 8 indikátor zásoby papíru 4 přední kryt 9 výstupní opěra 5 ruční zásobník 10 vodítka šířky papíru manuálního zásobníku 1.2 <Úvod>

10 Pohled zezadu Význam stavu kontrolek Kontrolka Stav Popis * SP 3300DN zobrazeno na obrázku výše. Výstr. Červená Svítí Je otevřený kryt. Zavřete kryt. V zásobníku není papír. Vložte papír do zásobníku. Tiskárna přestala tisknout kvůli závažné chybě. V zařízení není nainstalována kazeta s tonerem. Nainstalujte kazetu s tonerem. V systému nastaly určité problémy. Pokud se objevuje tento problém, kontaktujte svého servisního zástupce. Kazeta s tonerem je zcela vyčerpána. Vyjměte starou kazetu s tonerem a nainstalujte novou. Viz strana sít ový port a a. pouze model SP 3300DN 4 duplexní jednotka 2 port USB 5 zásuvka napájení 3 kabelový konektor 6 hlavní vypínač přídavného zásobníku 2 Ovládací panel - přehled Bliká Došlo k menší chybě a tiskárna čeká na její odstranění. Po odstranění problému tiskárna pokračuje v tisku. Kazeta s tonerem dochází nebo je prázdná. Objednejte novou kazetu s tonerem. Kvalitu tisku můžete dočasně zlepšit opětovným rozprostřením toneru. Viz strana 8.3. Zbývající toner zkontrolujete pomocí nástroje Web Image Monitor nebo vytištěním stránky konfigurace. Další informace naleznete na straně 2.2 v Uživatelské příručce sít ové tiskárny nebo na straně 8.5 v Uživatelské příručce. Oranžová Svítí Došlo k zaseknutí papíru. Řešení problému viz strana Výstr.: Indikuje stav tiskárny. Viz strana Online: Indikuje stav tiskárny. Viz strana Storno: Vytiskne zkušební stránku nebo stránku konfigurace. Zruší tiskovou úlohu. Tiskárna odebere tiskové médium. 1.3 <Úvod>

11 Kontrolka Stav Popis Zdroje dalších informací Online Zelená Svítí Tiskárna je v úsporném režimu. Tiskárna je zapnutá, připojená amůže přijímat data zpočítače. Bliká Pomalé blikání znamená, že tiskárna právě přijímá data zpočítače. Rychlé blikání znamená, že tiskárna tiskne data. Informace o instalaci a používání tiskárny naleznete v následujících tištěných a elektronických zdrojích. Stručná instalační příručka Obsahuje informace o instalaci tiskárny. Při přípravě tiskárny postupujte podle pokynů v této příručce. Online uživatelská příručka Nápověda k ovladači tiskárny Obsahuje podrobné pokyny k používání všech funkcí tiskárny, informace o údržbě tiskárny, řešení potíží s tiskem a instalaci příslušenství. Tato uživatelská příručka obsahuje i část Sekce softwaru, která poskytuje informace o tisku dokumentů vrůzných operačních systémech a o používání dodaných softwarových nástrojů. Poznámka Uživatelské příručky v jiných jazycích se nacházejí ve složce Ruční na dodaném disku CD-ROM. Obsahuje informace o vlastnostech ovladače tiskárny a pokyny pro nastavení vlastností tisku. Obrazovku s nápovědou k ovladači tiskárny vyvoláte klepnutím na Nápověda v dialogovém okně vlastností tiskárny. 1.4 <Úvod>

12 Nastavení hardwaru V této části jsou uvedeny kroky k nastavení hardwaru, jež jsou popsány ve Stručné instalační příručce. Přečtěte si tuto Stručnou instalační příručku a proveďte následující kroky. Umístěte zařízení na rovný a stabilní povrch se sklonem menším než 2 mm. V opačném případě by mohlo dojít k negativnímu ovlivnění kvality tisku. 1 Vyberte stabilní místo. Vyberte rovné a stabilní místo s dostatečným prostorem pro cirkulaci vzduchu. Zajistěte prostor pro otevírání krytů a vysouvání zásobníků. Místo by mělo být dobře větrané a mimo dosah přímého slunečního světla, zdrojů tepla, chladu a vlhkosti. Neumist ujte zařízení blízko okraje pracovního stolu. 2 Vybalte tiskárnu a zkontrolujte všechny dodané položky. 3 Odstraňte pásku, přitom pevně držte zařízení. 4 Nainstalujte kazetu s tonerem. 5 Vložte papír. (Viz Zakládání papíru na straně 5.4.) 6 Zkontrolujte, zda jsou všechny kabely připojeny k tiskárně. 7 Zapněte tiskárnu. Tisk je vhodný pro nadmořskou výšku pod m. Optimalizace tisku viz nastavení nadmořské výšky. Další informace viz strana 1.6. Poznámky Pokud tiskárnu přesunujete, nenaklánějte ji ani ji neotáčejte dnem vzhůru. Jinak se vnitřek tiskárny může znečistit tonerem, který může tiskárnu poškodit nebo způsobit špatnou kvalitu tisku. Při instalaci ovladače tiskárny tento ovladač rozpoznává informace místního lokalizačního nastavení vašeho operačního systému a podle něho nastaví formát papíru. Jestliže používáte jiné lokalizační nastavení systému Windows, pak musíte změnit formát papíru svého zařízení tak, aby odpovídal běžně používanému formátu. Formát papíru změníte ve vlastnostech tiskárny. 1.5 <Úvod>

13 Nastavení nadmořské výšky Kvalitu tisku ovlivňuje atmosférický tlak, který je dán výškou zařízení nad hladinou moře. Následující informace vám pomohou nastavit zařízení na nejlepší kvalitu tisku. Než nastavíte hodnotu nadmořské výšky, zjistěte si nadmořskou výšku v místě, kde bude zařízení používáno. Hodnot Vysoká 3 1 Nainstalujte ovladač tiskárny pomocí dodaného disku CD-ROM. 2 V systému Windows v nabídce Start zvolte Programy nebo Všechny programy > SP 3300 Series > Nástroj Nastavení tiskárny. V systému MAC OS X otevřete složku Applications > RNP > SP 3300 Series > Printer Settings Utility. 3 Klepněte na Nastavení > Korekce nadmořské výšky. Z rozevíracího seznamu vyberte vhodnou hodnotu a klepněte na tlačítko Použít. Poznámka Je-li vaše zařízení připojeno k síti, automaticky se objeví obrazovka Web Image Monitor SP 3300 Series. Klepněte na Machine Settings > Setup (nebo Machine Setup) > Altitude Adj. Vyberte příslušnou hodnotu nadmořské výšky a potom klepněte na Použít. 1 2 Vysoká 2 3 Vysoká 1 4 Normální Změna nastavení písma Tiskárna má předem nastavené písmo odpovídající vaší oblasti nebo zemi. Pokud chcete toto písmo změnit nebo nastavit písmo při určitých podmínkách, jako např. v prostředí DOS, postupujte následujícím způsobem: 1 Nainstalujte ovladač tiskárny pomocí dodaného disku CD-ROM. 2 V systému Windows v nabídce Start zvolte Programy nebo Všechny programy > SP 3300 Series > Nástroj Nastavení tiskárny. V systému MAC OS X otevřete složku Applications > RNP > SP 3300 Series > Printer Settings Utility. 3 Klepněte na Emulace. 4 Potvrďte, je-li PCL vybráno v Nastavení emulace. 5 Klepněte na Nastavení. 6 V seznamu Sada symbolů vyberte požadované písmo. 7 Klepněte na Použít. Poznámka Níže jsou uvedeny informace o písmech pro odpovídající jazyky: Ruština: CP866, ISO 8859/5 Latin Cyrillic Hebrejština: Hebrew 15Q, Hebrew-8, Hebrew-7 (pouze Izrael) Řečtina: ISO 8859/7 Latin Greek, PC-8 Latin/Greek Arabština a perština: HP Arabic-8, Windows Arabic, Code page 864, Farsi, ISO 8859/6 Latin Arabic OCR: OCR-A, OCR-B 1.6 <Úvod>

14 2 Základní nastavení Tato kapitola zahrnuje: Tisk zkušební stránky Použití režimu Úspora toneru Tisk zkušební stránky Po instalaci tiskárny vytiskněte zkušební stránku, abyste ověřili, že tiskárna pracuje správně. Stiskněte tlačítko Storno apřidržte ho asi 2 sekundy. Vytiskne se zkušební stránka. Použití režimu Úspora toneru Režim úspory toneru umožňuje tiskárně použít méně toneru na každé vytištěné straně. Používání tohoto režimu prodlužuje životnost kazety s tonerem a snižuje náklady na tisk proti normálnímu režimu, ale snižuje kvalitu tisku. Režim úspory toneru lze nastavit v okně s vlastnostmi tiskárny v ovladači tiskárny. Viz Sekce softwaru. 2.1 <Základní nastavení>

15 3 Přehled softwaru Tato kapitola obsahuje přehled softwaru dodávaného s tiskárnou. Další informace o instalaci a používání softwaru jsou uvedeny v části Sekce softwaru. Tato kapitola zahrnuje: Dodaný software Funkce ovladače tiskárny Systémové požadavky Dodaný software Po nastavení a připojení tiskárny k počítači je třeba nainstalovat software tiskárny pomocí dodaného disku CD-ROM. Disk CD obsahuje následující software: Funkce ovladače tiskárny Ovladače tiskárny podporují následující standardní funkce: Výběr zdroje papíru, Formát papíru, orientace a typ média, Počet kopií. Dále je k dispozici mnoho zvláštních funkcí tisku. Následující tabulka obsahuje obecný přehled funkcí, které ovladače tiskárny podporují: Funkce PCL6 PostScript Windows Windows Macintosh Úspora toneru O O O Nastavení kvality tisku O O O Tisk plakátu O X X Windows Macintosh Obsah Ovladač tiskány: Chcete-li maximálně využít funkcí tiskárny, použijte tento ovladač. Monitor stavu: Umožňuje monitorování stavu tiskárny a varuje vás, jestliže během tisku dojde k chybě. Printer Settings Utility: Tento program se nainstaluje automaticky při instalaci programu Monitor stavu. Ovladač PCL6: Tento ovladač slouží k tisku dokumentů v jazyce PCL6 nebo PCL5e. Soubor PPD (Postscript Printer Description): Ovladač PostScript se používá k tisku dokumentů obsahujících složitá písma a grafiku v jazyce tiskárny PostScript. Set IP: Program pro nastavení adres TCP/IP tiskárny. Uživatelská příručka ve formátu PDF. Ovladač tiskány: Tento ovladač použijte pro provoz tiskárny a tisk dokumentů z počítače Macintosh. Printer Settings Utility: Tento program umožňuje konfigurovat různá nastavení tiskárny. Set IP: Program pro nastavení adres TCP/IP tiskárny. Tisk více stránek na jeden list (N na 1) Přizpůsobení tisku straně O O O O O O Změna měřítka tisku O O O Vodoznak O X X Šablona O X X 3.1 <Přehled softwaru>

16 Systémové požadavky Než začnete, ujistěte se, zda systém splňuje následující minimální požadavky: Windows Položka Požadavky Doporučeno Operační systém Windows 2000/XP/Vista a Windows Server 2003 CPU Windows 2000 Pentium II 400 MHz nebo vyšší Windows 2000/ XP/Vista a Windows Server 2003 Pentium III 933 MHz nebo vyšší Pentium III 933 MHz Pentium IV 1GHz RAM Windows MB a více 128 MB Windows XP a Windows Server MB a více 256 MB Windows Vista 512 MB a více 1 GB Macintosh Operační systém Mac OS X 10.4 nebo starší Mac OS X 10.5 CUP PowerPC G4/G5 Procesory Intel 867 MHz nebo rychlejší PowerPC G4/G5 Procesory Intel Požadavek (doporučeno) RAM 128 MB pro počítače MAC s procesorem PowerPC (512 MB) 512 MB pro počítače MAC s procesorem Intel (1 GB) Volné místo na pevném disku 1GB 512 MB (1 GB) 1 GB Volný prostor na disku Windows 2000 Windows XP a Windows Server MB nebo více 1GB avíce 1GB 5GB Windows Vista 15 GB 15 GB nebo více Internet Explorer Windows 2000/ XP/Vista a Windows Server 2003 Windows Vista 5.0 nebo vyšší 7.0 nebo více Poznámka V systému Windows 2000/XP/Vista a Windows Server 2003 mohou software instalovat uživatelé s právy správce. 3.2 <Přehled softwaru>

17 4 Nastavení sítě (pouze model SP 3300DN) Tato kapitola poskytuje základní informace k nastavení tiskárny pro připojení do sítě. Tato kapitola zahrnuje: Úvod Podporované operační systémy Používání programu SetIP Úvod Po připojení tiskárny do sítě kabelem RJ-45 Ethernet můžete tiskárnu sdílet s ostatními uživateli sítě. Abyste ji mohli použít jako sít ovou tiskárnu, musíte nastavit sít ové protokoly v tiskárně. Protokoly lze nastavit těmito programy: Web Image Monitor SP 3300 Series: Webový server zabudovaný v sít ovém tiskovém serveru, který umožňuje konfiguraci parametrů sítě potřebných pro připojení tiskárny do různých sít ových prostředí. Set IP: Softwarový nástroj, který umožňuje vybrat sít ové rozhraní aručně nakonfigurovat adresy, které se mají použít s protokolem TCP/IP. Tento program naleznete na disku CD-ROM, který je dodáván spolu s tiskárnou. Podporované operační systémy V následující tabulce jsou uvedena sít ová prostředí podporovaná tiskárnou: Položka Sít ové rozhraní Sít ový operační systém 10/100 Base-TX Požadavky Windows 2000/XP (32/64 bitů)/vista a Windows Server 2003 Mac OS 8.6~9.2, 10.1~10.5 Používání programu SetIP Tento program slouží k sít ovému nastavení IP za pomoci MAC adresy, což je výrobní číslo hardwaru sít ové karty nebo rozhraní sít ové tiskárny. Zejména je pak určen správcům sítě, aby tito mohli nastavit několik sít ových IP současně. Poznámka Chcete-li nastavit sít ový protokol DHCP, přejděte na vyberte program Bonjour for Windows pro operační systém ve vašem počítači a nainstalujte jej. Tento program vám umožní nastavit sít ový parametr automaticky. Postupujte podle pokynů v instalačním okně. 1 Vložte disk CD-ROM, který jste obdrželi spolu se zařízením. 2 Spust te průzkumníka Windows a otevřete jednotku X. (X představuje název vaší mechaniky CD-ROM.) 3 Poklepejte na Application > Set IP. 4 Otevřete složku s jazykem, který chcete používat. 5 Poklepáním na Setup.exe nainstalujte program. 6 Z nabídky Start systému Windows vyberte Programy > SP 3300 Series > Set IP. 7 Vyberte název své tiskárny a klepněte na. Poznámka Pokud název své tiskárny nevidíte, obnovte seznam klepnutím na. 8 Zadejte adresu MAC sít ové karty, IP adresu, masku podsítě, výchozí bránu a poté klepněte na Použít. Poznámka Jestliže neznáte adresu MAC sít ové karty, vytiskněte si sít ové informace svého zařízení. 9 Klepnutím na OK nastavení potvrďte. 10 Klepnutím na Konec zavřete program SetIP. Sít ové protokoly Server pro dynamické přidělování adres TCP/IP EtherTalk HTTP 1.1 SNMP Bonjour DHCP, BOOTP TCP/IP: Transmission Control Protocol/Internet Protocol (Řídicí protokol přenosu/internetový protokol) DHCP: Dynamic Host Configuration Protocol (Dynamický konfigurační protokol klienta v síti) BOOTP: Bootstrap Protocol (Protokol zavaděče) 4.1 <Nastavení sítě (pouze model SP 3300DN)>

18 5 Vkládání tiskových médií Cílem této kapitoly je seznámit vás s typy papírů, které můžete v tiskárně používat, a popsat, jakým způsobem správně zakládat papíry do jednotlivých zásobníků, abyste dosáhli co možná nejlepší kvality tisku. Tato kapitola zahrnuje: Volba tiskového média Zakládání papíru Seznámení s místem výstupu Volba tiskového média Tiskárna dokáže tisknout na širokou škálu materiálů, například na normální papír, obálky, štítky, průhledné fólie atd. Vždy používejte média, která splňují požadavky na použití v tomto zařízení. Tisková média, která nesplňují pokyny uvedené v této uživatelské příručce, mohou způsobovat následující potíže: Sníženou kvalitu tisku. Častější zasekávání papíru. Předčasné opotřebení zařízení. Vlastnosti, jako je například hmotnost, složení, zrnitost a obsah vlhkosti, jsou důležité faktory, které ovlivňují výkon zařízení a kvalitu výtisků. Tiskový materiál vybírejte podle následujících hledisek: Typ, formát a gramáž tiskových médií pro tuto tiskárnu jsou popsány dále v této části. Požadovaný výstup: Tiskové médium, které vybíráte, by mělo odpovídat účelům, ke kterým ho chcete použít. Bělost: Některá tisková média jsou bělejší než ostatní a produkují ostřejší a sytější obrázky. Hladkost povrchu: Hladkost povrchu média ovlivňuje vzhled a ostrost tisku na papíru. Poznámky Použití tiskového média, které nesplňuje tyto specifikace, může způsobit problémy, které se budou muset řešit opravou. Na tyto opravy se nevztahuje záruka poskytovaná společností ani servisní smlouvy. Některá tisková média splňující všechny zásady z této příručky mohou přesto poskytovat neuspokojivé výsledky. Může to být důsledek nevhodné manipulace, nepřijatelné teploty a vlhkosti nebo dalších proměnných faktorů, nad kterými nemá výrobce kontrolu. Před nákupem většího množství tiskového média zkontrolujte, zda médium splňuje požadavky uvedené v této příručce. 5.1 <Vkládání tiskových médií>

19 Podporované formáty papíru Typ Formát Rozměry Gramáž a Kapacita b Obyčejný papír Letter 216 x 279 mm 60 až 105 g/m 2 v Legal 216 x 356 mm zásobníku 60 až 163 g/m 2 pro ruční Folio 216 x 330,2 mm podavač Oficio A4 JIS B5 ISO B5 Executive A5 A6 216 x 343 mm 210 x 297 mm 182 x 257 mm 176 x 250 mm 184 x 267 mm 148 x 210 mm 105 x 148 mm a. Média s gramáží větší než 90 g/m 2 vkládejte do ručního podavače. b. Maximální kapacita závisí na gramáži tiskového média, jeho tloušt ce a na podmínkách okolního prostředí. 250 listů papíru 75 g/m 2 v zásobníku 1 list pro ruční zásobník Obálka Obálka B5 176 x 250 mm 75 až 90 g/m 2 1 list pro ruční zásobník Obálka Monarch Obálka COM-10 Obálka DL Obálka C5 Obálka C6 98,4 x 190,5 mm 105 x 241 mm 110 x 220 mm 162 x 229 mm 114 x 162 mm Transparentní fólie Letter, A4 Viz část Normální papír 138 až 146 g/m 2 1 list pro ruční zásobník Štítky Kartičky Letter, Legal, Folio, Oficio, A4, JIS B5, ISO B5, Executive, A5, A6 Letter, Legal, Folio, Oficio, A4, JIS B5, ISO B5, Executive, A5, A6 Viz část Normální papír 120 až 150 g/m 2 1 list pro ruční zásobník Viz část Normální papír 60 až 163 g/m 2 1 list pro ruční zásobník Minimální rozměr (vlastní) 76 x 127 mm 60 až 163 g/m 2 1 list pro ruční zásobník Maximální rozměr (vlastní) 215,9 x 356 mm Tisková média pro oboustranný tisk Typ Formát Gramáž Obyčejný papír, recyklovaný papír A4, Letter, Oficio, Legal a Folio 75 až 90 g/m <Vkládání tiskových médií>

20 Pokyny pro výběr a skladování tiskových médií Pokyny pro zvláštní tisková média Při výběru nebo vkládání papíru, obálek či jiných tiskových médií se řiďte následujícími pokyny: Používejte pouze tisková média splňující specifikace uvedené v následujícím sloupci. Tisk na navlhlý, zkroucený, pomačkaný nebo potrhaný papír může způsobit zasekávání papíru a snížit kvalitu tisku. V zájmu dosažení nejlepší kvality tisku používejte pouze kopírovací papír vysoké kvality, zvláště doporučený pro použití v laserových tiskárnách. Nepoužívejte následující typy tiskových médií: - Papír s reliéfním písmem, perforací nebo texturou, která je příliš jemná nebo příliš hrubá - Mazatelný kancelářský papír - Papír s více stránkami - Syntetický a tepelně citlivý papír - Samoprůpisný papír a průsvitný papír. Při použití těchto typů papíru může dojít k zaseknutí papíru, uvolňování chemických výparů a poškození tiskárny. Média skladujte v původním obalu, dokud je nezačnete používat. Krabice umístěte na palety nebo do polic, ne na podlahu. Nepokládejte na papír (zabalený ani vybalený) těžké předměty. Papír chraňte před vlhkem a dalšími vlivy, které by způsobily jeho pomačkání nebo pokroucení. Nepoužitá tisková média skladujte při teplotě 15 C až 30 C. Relativní vlhkost by měla být v rozmezí 10 % až 70 %. K uskladnění nepoužívaných médií použijte obal chránící proti vlhku, například plastovou krabici nebo pytel, aby k papíru nepronikl prach ani vlhko. Zvláštní typy tiskových médií vkládejte po jednom do ručního zásobníku, aby se nezasekl papír. Chcete-li předejít vzájemnému slepování médií (například průhledných fólií nebo štítků), vyjměte je ze zařízení ihned po vytištění. Poznámka Tisknete-li 20 obálek po sobě, povrch horního krytu se může zahřát. Buďte opatrní. Obálky Typ Pokyny Úspěch tisku na obálky závisí do značné míry na kvalitě obálek. Při výběru obálek zvažte následující faktory: - Gramáž: Gramáž obálkového papíru nesmí překročit 90 g/m 2, jinak může dojít k zaseknutí. - Konstrukce: Před tiskem musí obálky ležet rovně se zakřivením do 6 mm a nesmějí obsahovat vzduch. - Stav: Obálky by neměly být pomačkané, odřené ani jinak poškozené. - Teplota: Měli byste používat obálky, které snesou teplotu a tlak, kterému budou vystaveny uvnitř tiskárny. Používejte pouze správně sestavené obálky s ostrými přehyby. Nepoužívejte obálky se známkami. Nepoužívejte obálky se sponami, patentkami, okénky, samolepicím uzávěrem nebo s jinými syntetickými materiály. Nepoužívejte poškozené ani nesprávně sestavené obálky. Šev na obou koncích obálky musí zasahovat až do rohu obálky. Přijatelné Nepřijatelné Obálky s odlupovacím lepicím páskem nebo s více než jednou klopou, která se překládá přes uzávěr, musejí používat lepidlo vyhovující teplotě tavení po dobu 0,1 sekundy. Zjistěte teplotu fixace v technických specifikacích zařízení, viz strana Další klopy a pásky mohou způsobit vrásnění, mačkání nebo uvíznutí a mohou dokonce poškodit fixační jednotku. Pro co nejlepší kvalitu tisku nastavte krajní zarážky minimálně 15 mm od okrajů obálky. Vyhněte se tisku na oblasti, kde se dotýkají švy obálky. 5.3 <Vkládání tiskových médií>

1. Úvod Zvláštní funkce... 1.1 Tiskárna přehled... 1.2 Ovládací panel přehled... 1.3 Další informace... 1.3 Výběr vhodného místa... 1.

1. Úvod Zvláštní funkce... 1.1 Tiskárna přehled... 1.2 Ovládací panel přehled... 1.3 Další informace... 1.3 Výběr vhodného místa... 1. Tato příručka je poskytována pouze pro informativní účely. Veškeré v ní obsažené informace mohou být změněny bez předchozího upozornění. Společnost Xerox Corporation nenese odpovědnost za žádné škody,

Více

OBSAH. 1.Úvod. 2.Nastavení tiskárny. 3.Použití tiskových materiálů. 4.Základní tisk

OBSAH. 1.Úvod. 2.Nastavení tiskárny. 3.Použití tiskových materiálů. 4.Základní tisk Tato příručka slouží jen pro informaci. Všechny zde uvedené informace mohou být bez upozornění změněny. Společnost Xerox Corporation nenese odpovědnost za žádné změny, přímé či nepřímé, vyplývající nebo

Více

Uživatelská příručka ZÁKLADNÍ ROZŠÍŘENÁ. SCX-340x/340xW Series SCX-340xF/340xFW Series SCX-340xFH/340xHW Series

Uživatelská příručka ZÁKLADNÍ ROZŠÍŘENÁ. SCX-340x/340xW Series SCX-340xF/340xFW Series SCX-340xFH/340xHW Series Uživatelská příručka SCX-340x/340xW Series SCX-340xF/340xFW Series SCX-340xFH/340xHW Series ZÁKLADNÍ Tato příručka obsahuje informace týkající se instalace, základních činností a řešení potíží v systému

Více

Multifunkční tiskárna Uživatelská příručka

Multifunkční tiskárna Uživatelská příručka Klepněte na název modelu počítače: CLX-3170FN, CLX-3175FN, CLX-3175FW CLX-3175, CLX-3175N Multifunkční tiskárna Uživatelská příručka představte si ty možnosti Děkujeme vám za zakoupení výrobku společnosti

Více

HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka

HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy

Více

Phaser 6180. color laser printer. User Guide

Phaser 6180. color laser printer. User Guide Phaser 6180 color laser printer User Guide Guide d utilisation Guida dell'utente Benutzerhandbuch Guía del usuario Guia do Usuário Gebruikershandleiding Användarhandbok Betjeningsvejledning Εγχειρίδιο

Více

HP LaserJet P2015 Series Uživatelská p íručka

HP LaserJet P2015 Series Uživatelská p íručka HP LaserJet P2015 Series Uživatelská p íručka Tiskárna HP LaserJet P2015 Series Uživatelská příručka Informace o autorských právech 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce,

Více

Phaser 3200MFP. Uživatelská příručka 604E39450

Phaser 3200MFP. Uživatelská příručka 604E39450 Phaser 3200MFP Uživatelská příručka 604E39450 2007 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Autorská práva se vztahují na všechny druhy a formy materiálu a informací chráněných autorským právem podle

Více

HP LaserJet 1022, 1022n, 1022nw Uživatelská p íručka

HP LaserJet 1022, 1022n, 1022nw Uživatelská p íručka HP LaserJet 1022, 1022n, 1022nw Uživatelská p íručka Tiskárny HP LaserJet 1022, 1022n a 1022nw Uživatelská příručka Informace o autorských právech 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Více

MODEL: MX-M282N MX-M362N MX-M452N MX-M502N DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM ÚVODNÍ NÁVOD. Tento návod mějte vždy při ruce pro případnou potřebu.

MODEL: MX-M282N MX-M362N MX-M452N MX-M502N DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM ÚVODNÍ NÁVOD. Tento návod mějte vždy při ruce pro případnou potřebu. MODEL: MX-M282N MX-M362N MX-M452N MX-M502N DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM ÚVODNÍ NÁVOD Tento návod mějte vždy při ruce pro případnou potřebu. Upozornění! Pro úplné odpojení od elektrické sítě vytáhněte

Více

pagepro 1480MF Návod k obsluz

pagepro 1480MF Návod k obsluz pagepro 1480MF Návod k obsluz Vážený uživateli Pro vaši bezpečnost a komfort vám před používáním doporučujeme pečlivě si přečíst kapitolu Bezpečnost. Zakoupením tohoto multifunkčního zařízení jste se rozhodli

Více

Řada HP LaserJet M1120 MFP Uživatelská příručka

Řada HP LaserJet M1120 MFP Uživatelská příručka Řada HP LaserJet M1120 MFP Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného souhlasu

Více

Uživatelská příručka. Uživatelská příručka 2013. 5 A63P-9560-01J - 1 -

Uživatelská příručka. Uživatelská příručka 2013. 5 A63P-9560-01J - 1 - Uživatelská příručka 2013. 5 A63P-9560-01J - 1 - Obsah 1 Informace o bezpečnosti... 8 2 Informace o tiskárně... 12 Vyhledání informací o tiskárně... 12 Výběr umístění tiskárny... 13 Konfigurace tiskárny...

Více

Xerox. Phaser 6140. User Guide Guide d'utilisation Svenska Dansk Čeština Polski Magyar. Xerox Phaser 6140 Color Laser Printer. Русский Türkçe Ελληνικά

Xerox. Phaser 6140. User Guide Guide d'utilisation Svenska Dansk Čeština Polski Magyar. Xerox Phaser 6140 Color Laser Printer. Русский Türkçe Ελληνικά Xerox Phaser 6140 Color Laser Printer Xerox Italiano Guida dell'utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía del usuario Português Guia do usuário Nederlands Gebruikershandleiding Phaser 6140 User Guide

Více

Uživatelská příručka. HP Officejet 100

Uživatelská příručka. HP Officejet 100 Uživatelská příručka HP Officejet 100 Přenosná tiskárna HP Officejet Mobile Printer 100 (L411) Uživatelská prírucka Informace o autorských právech 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Více

hp LaserJet 1150 1300 1300n použití

hp LaserJet 1150 1300 1300n použití hp LaserJet 1150 1300 1300n použití tiskárna hp LaserJet 1150 a tiskárna hp LaserJet 1300 series uživatelská příručka Informace o autorských právech Copyright společnost Hewlett-Packard 2003 Všechna práva

Více

WorkCentre 6400. Color Multifunction Printer. Polski Magyar Русский Türkçe Ελληνικά

WorkCentre 6400. Color Multifunction Printer. Polski Magyar Русский Türkçe Ελληνικά WorkCentre 6400 Color Multifunction Printer WorkCentre 6400 User Guide English Français Guide d'utilisation Italiano Guida dell'utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía del usuario Português Guia do

Více

Phaser 6000 / 6010. Xerox

Phaser 6000 / 6010. Xerox Xerox Phaser 6000 / 6010 Color Printer Xerox Phaser 6000 / 6010 User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía del usuario Português Guia do usuário Nederlands

Více

Uživatelská příručka. HP Officejet Pro 8100

Uživatelská příručka. HP Officejet Pro 8100 Uživatelská příručka HP Officejet Pro 8100 Tiskárna HP Officejet Pro 8100 eprinter Návod k obsluze Informace o autorských právech 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2. vydání, 1/2014

Více

tiskárny hp LaserJet řady 2300 příručka uživatele

tiskárny hp LaserJet řady 2300 příručka uživatele p íručka uživatele tiskárny hp LaserJet řady 2300 příručka uživatele Autorská práva a licence Copyright Hewlett-Packard Company 2002 Veškerá práva vyhrazena. Kromě případů vymezených autorskými zákony

Více

Xerox. Phaser 6500. Xerox Phaser 6500 Color Laser Printer. Svenska Dansk Čeština Polski. Magyar

Xerox. Phaser 6500. Xerox Phaser 6500 Color Laser Printer. Svenska Dansk Čeština Polski. Magyar Xerox Phaser 6500 Color Laser Printer Xerox Phaser 6500 User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía del usuario Português Guia do usuário Nederlands

Více

Uživatelská příručka. Uživatelská příručka 2013. 5 A63N-9560-01J - 1 -

Uživatelská příručka. Uživatelská příručka 2013. 5 A63N-9560-01J - 1 - Uživatelská příručka 2013. 5 A63N-9560-01J - 1 - Obsah 1 Informace o bezpečnosti... 10 2 Informace o tiskárně... 14 Vyhledání informací o tiskárně... 14 Výběr umístění tiskárny... 15 3 Dodatečná příprava

Více

Multifunkční laserová tiskárna SP1100SF Aficio SP1100SF

Multifunkční laserová tiskárna SP1100SF Aficio SP1100SF TELECOM Multifunkční laserová tiskárna SP1100SF Aficio SP1100SF Provozní pokyny Než začnete přístroj používat, přečtěte si pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro pozdější použití. Než začnete přístroj

Více

Multifunkční tiskárna

Multifunkční tiskárna CLX-318x Series Multifunkční tiskárna Uživatelská příručka imagine the possibilities Děkujeme vám za zakoupení výrobku společnosti Samsung. Copyright 2010 Samsung Electronics Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena.

Více

Uživatelská příručka NPD3415-00

Uživatelská příručka NPD3415-00 NPD3415-00 Autorská práva a ochranné známky Bez předchozího písemného povolení společnosti Seiko Epson Corporation je zakázáno reprodukovat libovolnou část této publikace, ukládat ve vyhledávacím systému

Více

Skener i2900. Uživatelská příručka. A-61778_cs 5K2484

Skener i2900. Uživatelská příručka. A-61778_cs 5K2484 Skener i2900 Uživatelská příručka A-61778_cs 5K2484 Bezpečnost Bezpečnostní opatření uživatele Skener umístěte na pevnou a rovnou pracovní plochu, která unese zátěž 20,4 kg (45 lb) a po všech stranách

Více

Předmluva (V METRECH) Napájecí 1,8 USB 5. Paralelní 1,8 LAN 15. Předmluva > 2

Předmluva (V METRECH) Napájecí 1,8 USB 5. Paralelní 1,8 LAN 15. Předmluva > 2 Předmluva Bylo vyvinuto maximální úsilí, aby informace uvedené v tomto dokumentu byly úplné, přesné a aktuální. Výrobce neodpovídá za důsledky chyb, které nemůže ovlivnit. Výrobce také nemůže zaručit,

Více

B6250/B6500. Uživatelská příručka B6250/B6500

B6250/B6500. Uživatelská příručka B6250/B6500 B6250/B6500 Uživatelská příručka B6250/B6500 PŘEDMLUVA Vynaložili jsme maximální úsilí, aby informace v tomto dokumentu byly kompletní, přesné a aktuální. Společnost Oki nemá žádnou zodpovědnost za následky

Více

PŘÍRUČKA UŽIVATELE DCP-7010 DCP-7025

PŘÍRUČKA UŽIVATELE DCP-7010 DCP-7025 PŘÍRUČKA UŽIVATELE DCP-7010 DCP-7025 i Prolášení o shodě EC Výrobce Brother Industries Ltd., 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japonsko Závod Brother Corporation (Asia) Ltd., Brother Buji

Více

ZÁKLADNÍ PŘÍRUČKA UŽIVATELE

ZÁKLADNÍ PŘÍRUČKA UŽIVATELE ZÁKLADNÍ PŘÍRUČKA UŽIVATELE DCP-J55W DCP-J75W Verze 0 CZE Pokud potřebujete volat zákaznický servis vyplňte následující informace pro budoucí použití: Číslo modelu: DCP-J55W, DCP-J75W (zakroužkujte číslo

Více